Na osnovu člana 79. Zakona o prevozu opasnih materija ("Službeni list SFRJ", br. 27/90), u sporazumu sa saveznim sekretarom za saobraćaj i veze i saveznim sekretarom za rad, zdravstvo, boračka pitanja i socijalnu politiku, savezni sekretar za unutrašnje poslove propisuje

PRAVILNIK

O NAČINU PREVOZA OPASNIH MATERIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 82/90)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način vršenja prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju, mere koje se preduzimaju u pripremi opasnih materija za prevoz (pri utovaru, istovaru i usputnim manipulacijama) i način vršenja nadzora nad sprovođenjem tih mera.

Član 2.

Preduzeća i druga pravna lica i pojedinci koji pripremaju opasne materije za prevoz ili vrše utovar, pretovar i istovar, kao i pojedinci koji u toku prevoza neposredno rukuju ili na drugi način dolaze u dodir sa opasnim materijama dužni su da, zavisno od vrste opasne materije, preduzimaju preventivne i zaštitne mere predviđene Zakonom o prevozu opasnih materija (u daljem tekstu: Zakon), Evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: ADR) i ovim pravilnikom, radi zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine, materijalnih dobara i bezbednosti saobraćaja.

II. PRIPREMA OPASNE MATERIJE ZA PREVOZ

Član 3.

Opasna materija ne sme da se preda, odnosno primi na prevoz ako nije upakovana u propisanu ambalažu ili ako je ambalaža oštećena ili ako je olabavljen zatvarač na sudu u koji je smeštena opasna materija.

Član 4.

Pre predaje na prevoz radioaktivne materije, pošiljalac je dužan da radi provere njene ispravnosti izmeri dozu zračenja na površini ambalaže.

Član 5.

Utovar, istovar ili pretovar opasnih materija može se vršiti samo na mestu koje za to odredi nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini, a koje mora biti van naseljenog mesta i dovoljno udaljeno od javnih saobraćajnica, tako da u slučaju eksplozije, požara, prosipanja opasnih materija ili druge havarije ne može doći do ugrožavanja života i zdravlja ljudi, životne sredine, materijalnih dobara i bezbednosti saobraćaja.

Član 6.

Mesto na kome se vrši utovar, istovar ili pretovar opasnih materija mora da bude vidno obeleženo odgovarajućim oznakama koje su propisane za označavanje vozila kojim se prevoze opasne materije i fizički obezbeđeno od prisustva neovlašćenih lica za vreme utovara, istovara ili pretovara, odnosno prisustva opasne materije na tom mestu.

Član 7.

Ako se usled neispravnosti na vozilu, saobraćajne nezgode ili drugog opravdanog razloga utovar ili istovar opasne materije mora izvršiti van određenog mesta, prostor na kome se vrši utovar, istovar ili pretovar opasnih materija mora da bude označen i obezbeđen na način propisan u članu 78. stav 4. Zakona.

Član 8.

Odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu ili pojedinac koji vrši prevoz opasne materije dužan je da pre otpočinjanja prevoza opasne materije proveri važnost certifikata o ispravnosti motornog vozila, odnosno potvrde o ispravnosti motornog vozila, zatim da li je motorno vozilo snabdeveno odgovarajućom opremom i uređajima da li je obeleženo oznakama koje su propisane za označavanje vozila kojim se prevoze opasne materije, kao i da upozna vozača i suvozača sa osobinama opasne materije koja im se predaje na prevoz.
Izvršeni pregled i upoznavanje iz stava 1. ovog člana, odgovorno lice potvrđuje potpisom u putnom nalogu ili tovarnom listom.

III. VOZILA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA

Član 9.

Motorno i priključno vozilo namenjeno za prevoz opasnih materija mora biti podvrgnuto i posebnom pregledu u pogledu ispunjavanja uslova predviđenih Zakonom i ADR za prevoz opasne materije za koju je namenjeno.
Za motorno i priključno vozilo za koje je na posebnom pregledu utvrđeno da ispunjava uslove za prevoz određene opasne materije izdaje se potvrda sa rokom važnosti od jedne godine.
Na osnovu potvrde iz stava 2. ovog člana, za motorno i priključno vozilo za koje se to zahteva ADR izdaje se certifikat na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10.

Podaci o certifikatu ispisuju se na jednom od jezika naroda Jugoslavije i na engleskom, francuskom, ruskom ili nemačkom jeziku.

Član 11.

Ako se motorno ili priključno vozilo namenjeno za prevoz opasnih materija koristi za drugu vrstu prevoza, mora se prethodno očistiti i dekontaminirati.
Ako su cisterne ili kontejneri na motornom ili priključnom vozilu u kojima je vršen prevoz opasnih materija očišćeni i ako je izvršena dekontaminacija, sa njih se moraju ukloniti sve oznake koje su propisane za označavanje vozila kojim se prevoze opasne materije ili se te oznake moraju prekriti.
Preduzeće koje je izvršilo dekontaminaciju cisterni ili kontejnera izdaje o tome potvrdu, koju je vozač dužan da nosi sa sobom za vreme upravljanja takvim vozilom.

Član 12.

U slučaju povlačenja iz upotrebe motornog ili priključnog vozila namenjenog za prevoz opasnih materija, promene neke od bitnih tehničkih osobina na vozilu značajnih za bezbedan prevoz opasne materije, promene vlasnika vozila, kao i isteka važnosti certifikata, certifikat se mora vratiti organu koji ga je izdao.

Član 13.

Ako se vozilom prevozi opasna materija sa spiska B5 ADR, na gornjoj polovini table za označavanje vozila ispisuju se brojevi koji označavaju stepen i vrstu opasnosti, a u donjoj polovini - identifikacioni brojevi koji označavaju vrstu opasne materije.

Član 14.

Listice opasnosti kojima se označavaju pojedinačna i zbirna pakovanja opasnih materija moraju biti nalepljene na vidnom mestu obe bočne i zadnje strane motornog vozila, prikolice, poluprikolice, auto-cisterne i druge vrste vozila kojim se prevoze opasne materije.
Ako se u višedelnoj cisterni prevoze različite vrste opasnih materija, na obe bočne strane svakog od delova mora biti nalepljena listica opasnosti sa brojevima osnovne opasnosti i identifikacionim brojem opasne materije.

Član 15.

Sanduci, palete, sudovi i druga vrsta ambalaže za prevoz opasnih materija ravnomerno se slažu po celoj površini tovarnog prostora motornog ili priključnog vozila i mogu se utovariti najviše do visine stranica tovarnog sanduka.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, sanduci, palete, sudovi i druga vrsta ambalaže za prevoz opasnih materija mogu se utovariti i preko visine stranica tovarnog sanduka ako stranice tovarnog sanduka onemogućavaju ispadanje upakovane opasne materije u toku prevoza.
Zbirna ili pojedinačna pakovanja u kojima se nalaze opasne materije moraju se tako utovariti i učvrstiti da ne mogu ispadati iz tovarnog sanduka, preturati se ili međusobno sudarati.

Član 16.

Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije, može imati samo jednu prikolicu ili poluprikolicu.
Priključno vozilo kojim se prevoze opasne materije mora biti opremljeno kočionim uređajima koji stupaju u dejstvo pritiskom na papučicu glavne kočnice vučnog vozila, a u slučaju prekida ili ispadanja spoljne veze sa vučnim vozilom, automatski zaustavljaju priključno vozilo.

Član 17.

Nije dozvoljeno vučenje motornog vozila koje je natovareno opasnim materijama.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, u slučaju neispravnosti na vozilu koje je natovareno opasnim materijama, ono se može prevući samo do najbližeg mesta pogodnog za popravku ili pretovar.
Vozilo iz stava 2. ovog člana vuče se krutom vezom (rudom), a brzina kretanja ne sme biti veća od 40 km na čas.

Član 18.

Za vreme prevoza radioaktivne materije vozač i pratilac moraju posedovati lični dozimetar.

IV. DOKUMENTA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA

Član 19.

Pošiljalac koji daje opasnu materiju na prevoz dužan je da za svaku pošiljku opasne materije, odnosno za svako motorno vozilo, kome može biti pridodato i priključno vozilo, ispostavi ispravu o prevozu opasne materije, tovarni list, uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje se pri prevozu opasne materije moraju preduzeti i ispravu o osiguranju opasne materije i da ih preda prevozniku, ako se prevoze eksplozivne i radioaktivne materije i otrovi - i odobrenje za prevoz koje je izdao nadležni organ.

Član 20.

Zahtev za izdavanje odobrenja za prevoz opasne materije u unutrašnjem saobraćaju podnosi pošiljalac opasne materije, a zahtev za prevoz opasne materije preko državne granice (izvoz, uvoz, tranzit) može podneti uvoznik, izvoznik i prevoznik.

Član 21.

Tovarni list za opasnu materiju koja se prevozi mora da sadrži: hemijski, tehnički i zaštićeni naziv opasne materije, klasu opasne materije i identifikacioni broj predviđen u ADR. U tovarni list upisuju se, pored klase opasne materije, i redni broj, odnosno podbroj u tom rednom broju, ako postoji, kao i skraćenice "ADR" (npr. 1a 3" a). Skraćenice za klasu, redni broj i ADR podvlače se linijom crvene boje.
Pored podataka iz stava 1. ovog člana, za pojedine opasne materije moraju se upisati i drugi podaci predviđeni u ADR.

Član 22.

Kad se tovarni list ispostavlja za pošiljku opasne materije koja nema identifikacioni broj u ADR, u tovarni list se upisuje samo hemijski, tehnički i zaštićeni naziv te materije.

Član 23.

Pošiljalac je dužan da, prilikom predaje opasne materije na prevoz, u tovarnom listu pismeno potvrdi da opasna materija koja se predaje na prevoz odgovara odredbama Zakona i ADR u pogledu prirode opasne materije, mase svakog pojedinačnog pakovanja, vrste i načina pakovanja i označavanja.

Član 24.

Pored mera bezbednosti iz člana 36. Zakona, u uputstvu o posebnim merama bezbednosti koje se preduzimaju pri prevozu opasne materije moraju da se navedu metode i sredstva koja se primenjuju za gašenje požara na opasnoj materiji koja se prevozi, odnosno metode i sredstva koja se ne smeju primenjivati za gašenje požara na toj materiji.
Uputstvo iz stava 1. ovog člana ispostavlja proizvođač ili pošiljalac opasne materije, i to za svaku opasnu materiju posebno, odnosno za klasu opasne materije ako su metode i mere koje se preduzimaju identične za sve materije te klase.

Član 25.

Sva prevozna sredstva koja se ispostavljaju za jednu pošiljku opasne materije, odnosno jedno prevozno sredstvo moraju se za vreme prevoza nalaziti u kabini vozača.

V. POSEBNE MERE BEZBEDNOSTI

Član 26.

Organ nadležan za izdavanje odobrenja za prevoz opasne materije (eksploziva, otrova i radioaktivnih materija) može narediti preduzimanje sledećih posebnih mera bezbednosti, i to:
1) obavezan pravac kretanja;
2) tehničku pratnju pošiljaoca ili prevoznika;
3) pratnju stručnog lica za rukovanje opasnom materijom koja se prevozi;
4) neprekidno trajanje prevoza bez zaustavljanja;
5) kretanje u koloni (kada se kreće više vozila natovarenih opasnim materijama);
6) vreme polaska vozila sa polazišta;
7) vremenske termine za kretanje vozila na određenim delovima puta;
8) pratnju radnika organa unutrašnjih poslova;
9) ograničenje prevoza zbog vremenskih uslova.
Organ nadležan za izdavanje odobrenja za prevoz opasne materije može narediti da se više mera iz stava 1. ovog člana preduzme istovremeno.

Član 27.

Kada ovlašćeno službeno lice organa nadležnog za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona utvrdi da neka od naloženih mera bezbednosti nije preduzeta, narediće da se obustavi dalji prevoz opasne materije dok se ta mera ne preduzme.

Član 28.

Organ nadležan za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona u republici, odnosno autonomnoj pokrajini iz koje se upućuje opasna materija za čiji je prevoz potrebno odobrenje dužan je da o prevozu opasnih materija obavesti organe nadležne za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona u republici, odnosno autonomnoj pokrajini preko čijeg područja treba da prođe vozilo sa opasnim materijama.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži: tip, registarski broj vozila, vrstu, identifikacioni broj i količinu opasne materije, broj i datum izdatog odobrenja, vreme otpočinjanja prevoza, itinerer kretanja, naziv pošiljaoca i primaoca i ime i prezime vozača i suvozača.

Član 29.

Vozač koji upravlja motornim vozilom kojim se prevozi opasna materija dužan je da se vozilom kreće samo putevima koji su nadležni organi odredili za kretanje takvih vozila i da, kad god je to moguće, izbegava kretanje vozilom kroz naseljena mesta i mesta na putu na kojima postoji mogućnost da dođe do ugrožavanja bezbednosti saobraćaja.
Ako je za prevoz opasnih materija određen obavezan pravac (koridor), vozač motornog vozila kojim se prevoze opasne materije dužan je da se kreće tim pravcem (koridorom).

Član 30.

Ako se u koloni na putu kreću dva ili više vozila kojima se prevoze opasne materije, međusobno rastojanje između tih vozila ne sme da bude manje od 200 metara.

VI. POSTUPAK U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Član 31.

U slučaju saobraćajne nezgode, vozač i suvozač, odnosno pratilac dužni su da zaustavljeno vozilo obeleže na način predviđen u članu 78. Zakona i da do dolaska službenog lica ovlašćenog za vršenje uviđaja preduzmu sledeće mere:
1) isključe rad motora;
2) ugase požar;
3) iznesu iz vozila dokumenta za prevoz opasne materije;
4) spreče prosipanje ili razlivanje opasne materije;
5) spreče pristup prolaznika i upozoravaju ih na opasnost koja preti od opasne materije;
6) obaveste najbližu stanicu milicije o nesreći, sa tačnim podacima o vrsti opasne materije koju prevoze i predlože mere koje bi trebalo preduzeti radi sprečavanja širenja opasne materije u životnoj sredini;
7) obeleži (ograde i zabrane pristup licima) prostor na kome je prosuta opasna materija;
8) po dolasku službenog lica ovlašćenog za vršenje uviđaja, detaljno ga obaveste o vrsti i karakteristikama opasne materije, opasnostima koje predstavlja opasna materija za život i zdravlje ljudi i životnu sredinu i predlože mere za sprečavanje posledica.

Član 32.

Ako zbog smrti ili povreda vozača, suvozača ili pratioca ovlašćeno službeno lice koje vrši uviđaj nije moglo biti obavešteno o vrsti i osobinama opasne materije, preduzeće mere radi identifikacije opasne materije uz pomoć prevoznih dokumenata i oznaka na vozilu.

Član 33.

Ako postoji opasnost da dođe do ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili materijalnih dobara zbog eksplozije, požara, trovanja ili zagađivanja životne sredine u većem obimu, ovlašćeno službeno lice koje vrši uviđaj o tome obaveštava mesni štab civilne zaštite,organa unutrašnjih poslova, a po potrebi, i druge organe i organizacije.
Ako nastupi ili se očekuje da će nastupiti neka od posledica iz stava 1. ovog člana, ovlašćeno službeno lice koje vrši uviđaj narediće da se obustavi saobraćaj na tom delu puta.

Član 34.

Ako ovlašćeno službeno lice koje vrši uviđaj nije u stanju da identifikuje opasnu materiju koja je prosuta ili isparila, a postoji mogućnost da dođe do eksplozije, zagađivanja vode ili širenja otrovnih gasova, zatražiće pomoć od najbližeg proizvođača opasnih materija, odnosno stručne institucije koja mu može pružiti pomoć u identifikaciji opasne materije.

Član 35.

Posle saobraćajne nezgode, prosuta opasna materija mora da se prikupi, odstrani i smesti na za to određeno mesto ili da se na drugi način učini bezopasnom.

Član 36.

Ako se zbog neispravnosti na vozilu ili saobraćajne nezgode mora izvršiti pretovar opasne materije, to će se učiniti van kolovoza i uz prisustvo ovlašćenog službenog lica nadležnog organa unutrašnjih poslova, a dok traje pretovar, po potrebi, može se obustaviti saobraćaj.

VII. MERE ORGANA NADLEŽNIH ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA

Član 37.

Prilikom razmatranja zahteva za izdavanje odobrenja za prevoz opasne materije nadležni organ ceni da li je prema podacima u zahtevu;
1) opasna materija pravilno klasifikovana;
2) dozvoljen prevoz naznačene količine i vrste opasne materije motornim vozilom;
3) opasna materija pakovana i označena u skladu sa Zakonom i ADR;
4) dozvoljen prevoz istim vozilom opasnih materija navedenih u zahtevu;
5) čas polaska i vreme kretanja vozila sa opasnom materijom usklađen sa najpovoljnijim uslovima bezbednosti saobraćaja.

Član 38.

Ako organ nadležan za izdavanje odobrenja utvrdi da se količina opasne materije navedena u zahtevu ne sme prevoziti označenim vozilom, ili da opasna materija nije upakovana u skladu sa propisima ili se opasne materije navedene u zahtevu ne mogu prevoziti u istom prevoznom sredstvu, odbiće zahtev za izdavanje odobrenja.

Član 39.

Pre izdavanja odobrenja organ nadležan za izdavanje odobrenja može izvršiti uvid na licu mesta radi utvrđivanja načina pakovanja i načina opremanja i obeležavanja vozila kojim će se izvršiti prevoz opasne materije, kao i načina obezbeđenja i obeležavanja mesta na kome će se izvršiti utovar te materije.
Ako prilikom uvida na licu mesta službeno lice organa nadležnog za izdavanje odobrenja za prevoz opasne materija utvrdi nedostatke u pogledu uslova za prevoz, zatražiće od pošiljaoca, odnosno prevoznika da prethodno otkloni utvrđene nedostatke.

VIII. MERE NADZORA U PREVOZU OPASNIH MATERIJA

Član 40.

U toku prevoza opasnih materija organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini nadležan za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona vrši kontrolu, naročito:
1) certifikata, odnosno potvrde o ispravnosti motornog vozila za prevoz opasnih materija;
2) prevoznih dokumenata;
3) motornog vozila;
4) opremljenosti i označenosti motornog vozila za prevoz te materije;
5) pravca kretanja i vremena zadržavanja motornog vozila u toku prevoza određenih u odobrenju;
6) uputstva o preuzimanju mera bezbednosti.

Član 41.

O izvršenoj kontroli motornog vozila koje prevozi opasnu materiju, ovlašćeno službeno lice, po pravilu, sačinjava zapisnik koji sadrži: tip i registarski broj vozila, broj certifikata, odnosno potvrde o ispravnosti vozila za prevoz određene opasne materije, vlasništvo, ime i prezime vozača i suvozača, vrstu i količinu opasne materije u prevozu, i mesto utovara i istovara. U zapisnik se unose i sve nađene neispravnosti na vozilu, opremi, obeležavanju i prevoznim dokumentima i drugi nedostaci, konstatacije i podaci o nađenom stanju.

Član 42.

Posle izvršene kontrole ovlašćeno službeno lice može naložiti vozaču da se kreće određenim putem, da dovede vozilo, opremu i sredstva za obeležavanje u ispravno stanje ili da se određeno vreme zadrži na tom mestu, odnosno da obustavi dalji prevoz opasne materije dok ne otkloni nađene nedostatke.
Promena pravca kretanja ili zadržavanja na određenom mestu iz stava 1. ovog člana može se narediti i kada to nalažu drugi razlozi bezbednosti.
Ovlašćeno službeno lice koje je naredilo promenu pravca kretanja izdaje o tome potvrdu.

Član 43.

Kopija odobrenja za prevoz opasne materije preko državne granice (uvoz, izvoz, tranzit) dostavlja se organu nadležnom za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona preko republičkog, odnosno pokrajinskog organa za unutrašnje poslove na čijem se području nalazi granični prelaz.
Nadležni republički, odnosno pokrajinski organ primljenu kopiju odobrenja za prevoz opasne materije preko državne granice hitno dostavlja graničnom prelazu preko koga će se izvršiti prevoz (uvoz, izvoz, tranzit) opasne materije na koju glasi odobrenje.

Član 44.

Na drumskom graničnom prelazu sa većom frekvencijom saobraćaja, za kontrolu vozila natovarenih opasnim materijama određuje se posebno mesto za zadržavanje takvih vozila.
član 45.
Prilikom dolaska motornog vozila sa opasnim materijama na granični prelaz radi ulaska ili izlaska iz Savezne Republike Jugoslavije vozač je dužan da ovlašćenom službenom licu organa nadležnog za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona preda prevozna dokumenta i pruži pomoć radi utvrđivanja vrste i količine opasne materije koju prevozi.

Član 46.

Ovlašćeno službeno lice organa nadležnog za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona prilikom kontrole prevoza opasne materije preko državne granice upoređuje podatke iz prevoznih dokumenata radi utvrđivanja da li vrsta i količina opasne materije koja se prevozi odgovara vrsti i količini opasne materije navedenoj u prevoznim dokumentima.

Član 47.

Ovlašćeno službeno lice organa nadležnog za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona prilikom kontrole prevoza opasne materije preko državne granice upoređuje podatke iz prevoznih dokumenata radi utvrđivanja da li vrsta i količina opasne materije koja se prevozi odgovara vrsti i količini opasne materije navedenoj u prevoznim dokumentima.

Član 48.

Ako prilikom kontrole motornog vozila i dokumenta ovlašćeno službeno lice organa nadležnog za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona utvrdi da nema odobrenja za prevoz opasne materije za koju je to potrebno ili je količina opasne materije u vozilu veća od količine koja je navedena u odobrenju, neće dozvoliti uvoz, odnosno izvoz te opasne materije iz Savezne Republike Jugoslavije, kao ni tranzit preko njene teritorije.

Član 49.

O napuštanju graničnog prelaza vozila natovarenog opasnim materijama za čiji je prevoz potrebno odobrenje (kod uvoza i tranzita) ovlašćeno službeno lice organa nadležnog za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona obaveštava nadležni organ republike, odnosno autonomne pokrajine preko čijeg područja će se izvršiti prevoz.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži: tip i registarski broj vozila, vrstu, identifikacioni broj i količinu opasne materije, broj i datum izdatog odobrenja, itinerer kretanja, naziv pošiljaoca i primaoca i ime i prezime vozača i suvozača.

IDž. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 50.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".
-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Obrasci koji su sastavni deo ovog pravilnika dati su u paketu CODE OBRASCI.