Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", broj 116 od 22. decembra 2008. godine), člana 58. stav 1. i člana 13. tačka 25. Zakona o Državnom veću tužilaca ("Službeni glasnik RS", broj 116 od 22. decembra 2008. godine),
Državno veće tužilaca donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLjENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA ZA NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 55 od 21 jula 2009)

Glava I

Opšte odredbe

Predmet i cilj Pravilnika

Član 1.

Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije (u daljem tekstu: Pravilnik) odnosi se na izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca shodno čl. 129. i 131. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", broj 116 od 22. decembra 2008. godine) koji su izabrani ili raspoređeni po Zakonu o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 63/01, 42/02, 39/03, 44/04, 51/04, 61/05, 46/06 i 106/06) i Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine ("Službeni glasnik RS", br. 67/03, 135/04, 61/05 i 101/07), a koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije, kao i na predlaganje za izbor javnih tužilaca i predlaganje za prvi izbor zamenika javnih tužilaca.
Pravilnikom se utvrđuju objektivni i jedinstveni kriterijumi, primenjiva i uporediva merila i uređuje nepristrasan i kontroli podložan postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti.
Stručnost, osposobljenost i dostojnost predstavljaju osnov pri predlaganju i izboru nosioca javnotužilačke funkcije.

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti

Član 2.

Stručnost se utvrđuje na osnovu: opšteg stručnog znanja i posedovanja posebnih znanja koja su od značaja za vršenje javnotužilačke funkcije.
Osposobljenost se utvrđuje na osnovu: ispoljene sposobnosti u primeni stručnih znanja i preduzimanja procesnih radnji, iskazane profesionalne veštine, analitičkog mišljenja, sposobnosti rasuđivanja i donošenja odluka, umešnosti obrazlaganja pravnih stavova, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja, sposobnosti komuniciranja i sposobnosti za timski rad.
Dostojnost se utvrđuje na osnovu ugleda koji kandidat uživa u profesionalnoj sredini svojim ponašanjem u vršenju javnotužilačke funkcije i van nje.

Utvrđivanje stepena ostvarenosti kriterijuma

Član 3.

Stepen ostvarenosti kriterijuma za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti utvrđuje se predviđenim merilima i izražava se ocenom.
Ocena je pokazatelj stručnosti i ospobljenosti javnog tužioca i zamenika javnog tužioca u vršenju javnotužilačke dužnosti.
Ocene su:
(1) ne zadovoljava,
(2) zadovoljava,
(3) zadovoljava za napredovanje.

Ocena stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti

Član 4.

Ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti nosioca javnotužilačke funkcije vrši Državno veće tužilaca.
Državno veće tužilaca pribavlja podatke i mišljenja od organa i organizacija kojima je kandidat radio, u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o javnom tužilaštvu.
Podatke o kandidatu Državno veće tužilaca pribavlja iz službene evidencije javnih tužilaštava u kojima je kandidat radio u poslednje tri godine.

Utvrđivanje proseka

Član 5.

Državno veće tužilaca je u obavezi da u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika utvrdi i objavi prosečan broj donetih odluka po nosiocu javnotužilačke funkcije za vrstu tužilaštva za period od poslednje tri godine.
Prosek za opštinsko javno tužilaštvo utvrđuje se u odnosu na sva opštinska javna tužilaštva na području neposredno višeg okružnog javnog tužilaštva i računa se za svaku od poslednje tri kalendarske godine na taj način što se sabere ukupan broj donetih odluka opštinskih javnih tužilaštava na području neposredno višeg okružnog javnog tužilaštva, nakon čega se dobijeni broj podeli sa brojem nosilaca javnotužilačke funkcije kojima su dodeljeni predmeti u rad.
Prosek za okružno javno tužilaštvo utvrđuje se u odnosu na sva okružna javna tužilaštva na teritoriji neposrednog Apelacionog tužilaštva i računa se za svaku od poslednje tri kalendarske godine na taj način što se sabere ukupan broj donetih odluka okružnih javnih tužilaštava, nakon čega se dobijeni broj podeli sa brojem nosilaca javnotužilačke funkcije kojima su dodeljeni predmeti u rad.
Prosek za Republičko javno tužilaštvo, odnosno za ostala javna tužilaštva koja su nadležna za teritoriju cele Republike utvrđuje se na osnovu podataka za to tužilaštvo na taj način što se sabere ukupan broj donetih odluka za svaku vrstu predmeta posebno, nakon čega se dobijeni broj podeli sa brojem nosilaca javnotužilačke funkcije za svaku vrstu predmeta.

Značenje izraza

Član 6.

Izrazi u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
(1) Doneta odluka predstavlja procesno relevantni stav tužioca u koji spadaju: rešenje o odbačaju krivične prijave, zahtev za sprovođenje istrage, zahtev za proširenje istrage prema novom licu, predlog da se istraga ne sprovede, optužnica, optužni predlog, predlog za izricanje mere bezbednosti prema neuračunljivim licima, predlog da se pokrene pripremni postupak prema maloletniku, usvojeni predlog da se postupak prema maloletniku obustavi zbog necelishodnosti krivičnog gonjenja, predlog da se maloletniku izrekne krivična sankcija, a u predmetima KTR upisnika službena beleška.
(2) Posebno složeni predmeti i posebno složeni poslovi su oni predmeti, odnosno oni poslovi koji su kao takvi određeni od strane Republičkog javnog tužioca, na obrazloženi predlog nadležnog javnog tužioca, a u skladu sa kriterijumima koje utvrđuje Državno veće tužilaca.

Glava II

Kriterijumi za ocenu zamenika javnog tužioca koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije

Uopšte o kriterijumima za ocenu zamenika javnog tužioca i njihova podela

Član 7.

Kriterijumi za ocenu stručnosti i osposobljenosti u radu zamenika javnog tužioca su:
- efikasnost u postupanju,
- ispoljena stručnost,
- iskazana sposobnost u preduzimanju procesnih radnji, kvalitet pisanog i usmenog izražavanja i umešnost obrazlaganja pravnih stavova,
- usvajanje novih znanja, primena novih ovlašćenja, stručno usavršavanje i obuka,
- odnos i saradnja sa zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, organizacijama i učesnicima u postupku.
Kriterijumi se dele na kvantitativne i opisne.
Kvantitativni kriterijum je efikasnost u postupanju.
Opisni kriterijumi su: ispoljena stručnost; iskazana sposobnost u preduzimanju procesnih radnji, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja i umešnosti obrazlaganja pravnih stavova; usvajanje novih znanja, primena novih ovlašćenja, stručno usavršavanje i obuka; odnos i saradnja sa zaposlenima, sudom, drugim državnim organima, organizacijama i učesnicima u postupku.
Ostvarenost opisnih kriterijuma utvrđuje se na osnovu podataka za poslednje tri kalendarske godine.

Efikasnost u postupanju

Član 8.

Ocena efikasnosti u postupanju vrši se na sledeći način: podaci iz evidencije javnog tužilaštva koji se odnose se na broj donetih odluka nosioca javnotužilačke funkcije upoređuju se sa podatkom o proseku donetih odluka po nosiocu javnotužilačke funkcije shodno članu 5. ovog pravilnika.
Stepen ostvarenosti merila:
nosilac javnotužilačke funkcije koji je u periodu ocenjivanja prosečno doneo odluka:
- do 50% od proseka - ne zadovoljava,
- od 50% do 120% od proseka - zadovoljava,
- preko 120% od proseka - zadovoljava za napredovanje.
Nosilac javnotužilačke funkcije koji je radio na posebno složenim predmetima ili vršio posebno složene poslove u javnom tužilaštvu, a ostvario do 50% od proseka ocenjuje se ocenom "zadovoljava", a onaj koji je ostvario od 50% do 120% od proseka ocenjuje se "zadovoljava za napredovanje".
Republički javni tužilac može na obrazloženi predlog nadležnog javnog tužioca, a u skladu sa kriterijumima Državnog veća tužilaca, oceniti nosioca javnotužilačke funkcije iz stava 3. ovog člana ocenom "zadovoljava za napredovanje" i kada je ostvario do 50 % od proseka, ako je takva ocena očigledno opravdana radom na posebno složenim predmetima.
Ocena po osnovu stava 3. ovog člana mora biti posebno obrazložena.

Ispoljena stručnost

Član 9.

Ocena ispoljene stručnosti nosioca javnotužilačke funkcije vrši se na osnovu procene stepena složenosti predmeta koji su mu dodeljeni u rad, rada sa pripravnicima i saradnicima, iskazanog opšteg stručnog znanja neophodnog za kvalitetno obavljanje funkcije i stručnog znanja iz posebnih oblasti od značaja za rad u javnom tužilaštvu.
Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada, kao i osnovanosti pritužbi na rad.
Sa podacima iz stava 2. kolegijum upoznaje javni tužilac.
Stepen ostvarenosti merila:
nosilac javnotužilačke funkcije koji u periodu ocenjivanja
- ne ispoljava stručno znanje; iznete su brojne i suštinske primedbe ili je ocenjeno da su brojne pritužbe uglavnom osnovane - ne zadovoljava,
- ispoljava potrebno stručno znanje; nema suštinskih primedbi na njegov rad - zadovoljava,
- ispoljava nadprosečno stručno znanje; visok stepen stručnog znanja iz posebnih oblasti od značaja za rad u javnom tužilaštvu; radi na posebno složenim predmetima;
- radi sa pripravnicima i saradnicima; radi na složenim projektima obuke - zadovoljava za napredovanje.
Ocena iz stava 4. tačka 3. ovog člana mora biti posebno obrazložena.

Iskazana sposobnost u preduzimanju procesnih radnji, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja i umešnosti obrazlaganja pravnih stavova

Član 10.

Ocena iskazane sposobnosti u preduzimanju procesnih radnji, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja i umešnosti obrazlaganja pravnih stavova vrši se na osnovu: ostvarene rukovodeće uloge u pretkrivičnom postupku, prilagođavanja konkretnoj procesnoj situaciji, inicijativnosti u postupku, sposobnosti zastupanja optužnog akta i doprinosa efikasnosti postupka; preciznosti, pismenosti i razumljivosti akata, kvaliteta usmenog izlaganja, veštine učestvovanja u stručnim raspravama i argumentovanosti pravnih stavova.
Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada, kao i osnovanosti pritužbi na rad.
Sa podacima iz stava 2. kolegijum upoznaje javni tužilac.
Stepen ostvarenosti merila:
nosilac javnotužilačke funkcije koji u periodu ocenjivanja
- ne ostvaruje rukovodeću ulogu u pretkrivičnom postupku, nema inicijativnosti, prilikom pregleda iznete mnogobrojne primedbe na preciznost, pismenost i razumljivost dispozitiva, umešnost obrazlaganja je na niskom nivou, na pretresu neaktivan, izlaže nerazumljivo i bez stručne argumentacije, ne prilagođava se izmenjenim procesnim situacijama izrazito je neažuran - ne zadovoljava,
- na zadovoljavajućem nivou rukovodeća uloga u pretkrivičnom postupku i inicijativnost; primedbe na preciznost, pismenost, razumljivost i obrazloženost podnesaka su retke; na pretresu aktivan u dovoljnoj meri, uspešno učestvuje u stručnoj raspravi, izlaganja su razumljiva i stručno obrazložena, prilagođava se izmenjenim procesnim situacijama - zadovoljava,
- izuzetno kvalitetno ostvaruje rukovodeću ulogu u pretkrivičnom postupku; pokazuje izuzetno visok stepen inicijativnosti; preciznost, pismenost, razumljivost i obrazloženost akata na izuzetno visokom nivou; na pretresu izuzetno aktivan i izuzetno uspešno učestvuje u raspravi; izlaganja izuzetno kvalitetno stručno obrazložena; izuzetno dobro se prilagođava novim procesnim situacijama; aktivno doprinosi efikasnosti postupka - zadovoljava za napredovanje.
Ukoliko podaci iz spisa predmeta nosioca javnotužilačke funkcije koji se ocenjuje ne pružaju dovoljno osnova za utvrđivanje ocene iz stava 2. ovog člana ili ukoliko su podaci iz spisa nedovoljni ili nejasni, radi objektivnijeg ocenjivanja javni tužilac može da prikuplja druge ili proverava postojeće podatke.

Usvajanje novih znanja, primena novih ovlašćenja, stručno usavršavanje i obuka

Član 11.

Ocena usvajanja novih znanja, primene novih ovlašćenja, stručnog usavršavanja i obuke utvrđuje se na osnovu: spremnosti za usvajanje novih znanja, ostvarenih rezultata u primeni novih ovlašćenja, učešća u stručnom usavršavanju i obuci, kao i osposobljenosti za rad sa novim i informacionim tehnologijama.
Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu: podataka o aktivnom učešću u obuci i seminarima u zemlji i inostranstvu, završenim specijalističkim kursevima u stručnim oblastima relevantnim za njegov rad, na osnovu objavljenih stručnih i naučnih radova u relevantnim časopisima, odnosno stručnih ili naučnih publikacija, stečenih akademskih titula iz relevantne naučne oblasti, kao i podataka o primeni procesnih instituta koji ubrzavaju krivični postupak, kao i korišćenju novih i informacionih tehnologija.
Ocena osposobljenosti za rad sa novim i informacionim tehnologijama utvrđuje se na osnovu podataka o korišćenju računara, interneta, elektronske baze pravnih propisa i sudske prakse, internih programa tužilaštva i mreže tužilaštva u kojima se u elektronskom obliku čuvaju predmeti i podaci.
Stepen ostvarenosti merila:
nosilac javnotužilačke funkcije koji u periodu ocenjivanja
- odbija obuku, ne primenjuje nova ovlašćenja i ne koristi informacione tehnologije - ne zadovoljava,
- učestvuje u obuci, primenjuje nova ovlašćenja, koristi računar i elektronske baze podataka koje mu stoje na raspolaganju - zadovoljava,
- aktivno učestvuje u obuci, primenjuje nova ovlašćenja, objavi stručne i naučne radove u relevantnim časopisima, objavi monografiju iz relevantne stručne ili naučne oblasti, poseduje akademsku titulu iz relevantne naučne oblasti, uspešno izvršio prezentaciju stručne teme na relevantnom skupu sa međunarodnim učešćem, koristi računar i elektronske baze podataka koje mu stoje na raspolaganju - zadovoljava za napredovanje.

Odnos i saradnja sa zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, organizacijama i strankama

Član 12.

Ocena odnosa i saradnje sa zaposlenima, sudom, drugim državnim organima, organizacijama i strankama vrši se na osnovu: saradnje i profesionalnog odnosa prema drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, spremnosti za razmenu mišljenja i pružanje stručne pomoći, profesionalnog odnosa prema tužilačkim pomoćnicima, pripravnicima i osoblju, prema sudijama i osoblju suda, prema sudu, drugim državnim organima i organizacijama koja vrše javna ovlašćenja, saradnje sa strukovnim i stručnim organizacijama, kao i organizacijama koja se bave pitanjima od značaja za vršenje javnotužilačke funkcije, odnosa sa strankama, poštovanja ličnosti i dostojanstva učesnika u postupku i preduzimanju mera radi sprečavanja diskriminacije.
Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada, kao i osnovanosti pritužbi na rad.
Javni tužilac će upoznati kolegijum sa pojedinim podacima iz stava 1. ovog člana, koji su mu dostupni kao javnom tužiocu.
Stepen ostvarenosti merila:
zamenik javnog tužioca koji u periodu ocenjivanja
- ne sarađuje sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije i ne razmenjuje stručna mišljenja, ne pruža stručnu pomoć i u trajnom je sukobu sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije i drugim zaposlenima, neprofesionalno se odnosi prema sudijama i osoblju suda, ne sarađuje sa sudom i drugim državnim organima, izuzetno neprofesionalno postupa prema strankama, ne sarađuje sa strukovnim i stručnim organizacijama, kao i organizacijama koja se bave pitanjima od značaja za vršenje javnotužilačke funkcije kada je to neophodno, ne poštuje ličnost i dostojanstvo učesnika u postupku i ne preduzima mere radi sprečavanja diskriminacije ili uopšte svojim postupanjem ozbiljno narušava ugled javnog tužilaštva - ne zadovoljava,
- saradnja sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije na očekivanom profesionalnom nivou, razmenjuje stručna mišljenja i pruža stručnu pomoć samo ukoliko je to neophodno, nije u sukobu sa zaposlenima, odnos prema sudu, sudijama i osoblju suda na potrebnom profesionalnom nivou, stepen saradnje sa drugim državnim organima na profesionalnom nivou, sarađuje sa strukovnim i stručnim organizacijama, kao i organizacijama koja se bave pitanjima od značaja za vršenje javnotužilačke funkcije kada je to neophodno, sa strankama komunicira profesionalno - zadovoljava,
- saradnja sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije na visokom profesionalnom nivou, spreman da pruži pomoć i razmeni mišljenje, sklon je zajedničkom radu i saradnji, sa zaposlenima je u dobrim profesionalnim odnosima, odnos prema sudu, sudijama i osoblju suda na visokom profesionalnom nivou, kao i saradnja sa drugim državnim organima, saradnja sa strukovnim i stručnim organizacijama i organizacijama koja se bave pitanjima od značaja za vršenje javnotužilačke funkcije izuzetno dobra, sa strankama komunicira visokoprofesonalno poštujući njihovu ličnost i dostojanstvo, uopšte svojim postupanjem podiže ugled javnog tužilaštva i javnotužilačke funkcije - zadovoljava za napredovanje.
Zamenik javnog tužioca koji uz redovno obavljanje dužnosti zadovoljavajuće obavlja i poslove rukovodioca odeljenja ili zamenika javnog tužioca koji je godišnjim rasporedom određen da zamenjuje javnog tužioca ocenjuje se "zadovoljava za napredovanje".

Dostojnost zamenika javnog tužioca

Član 13.

Ocena dostojnosti vrši se na osnovu skupa moralnih osobina koje bi zamenik javnog tužioca trebalo da poseduje, kao i ponašanja u skladu sa tim osobinama, a kojima se čuva ugled javnotužilačke funkcije.
Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada, kao i osnovanosti pritužbi na rad.
Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu posedovanja moralnih osobina kao što su: poštenje, savesnost, pravičnost, svest o društvenoj odgovornosti i iskazanog ponašanja u vidu pouzdanosti, nepristrasnosti, dostojanstvenosti, preuzimanja odgovornosti za ugled tužilačke organizacije u javnosti i dr.
Stepen ostvarenosti merila:
zamenik javnog tužioca koji
- ne poseduje u dovoljnoj meri osobine i u dovoljnoj meri ne ispoljava ponašanje koje bi ga činilo dostojnim - nedostojan je,
- poseduje u dovoljnoj meri osobine i u dovoljnoj meri ispoljava ponašanje koje ga čini dostojnim - dostojan je.

Član 14.

Sve odluke o utvrđivanju ocene za opisne kriterijume moraju biti posebno obrazložene.

Glava III

Kriterijumi za ocenu javnih tužilaca koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije

Uopšte o kriterijumima za ocenu javnog tužioca

Član 15.

Posebni kriterijumi za ocenjivanje stručnosti i osposobljenosti u radu javnog tužioca (u daljem tekstu posebni kriterijumi) su:
- opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom,
- sposobnost ostvarivanja nadzora,
- sposobnost unapređivanja rada javnog tužilaštva, i
- sposobnost upravljanja u kriznim situacijama
Posebni kriterijumi su opisni.

Opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom

Član 16.

Ocenjivanje opšte sposobnosti rukovođenja javnim tužilaštvom se vrši na osnovu: sposobnosti javnog tužioca da upravlja javnim tužilaštvom, organizacione sposobnosti, materijalnih, finansijskih, administrativnih i drugih poslova kojima se obezbeđuje pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad javnog tužilaštva i pojedinih organizacionih jedinica, obezbeđenja sigurnosti podataka, kao i sposobnosti određivanja ciljeva i prioritetnih zadataka u radu javnog tužilaštva, odnosno sposobnost podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje tih ciljeva i zadataka, opšte sposobnosti predstavljanja javnog tužilaštva i sposobnosti unapređenja zajedništva u javnom tužilaštvu.
Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi višeg javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada, osnovanosti pritužbi na rad, ostvarenih rezultata rada tužilaštva, aktivnosti tužioca u rešavanju tekućih poslova koji se tiču funkcionisanja tužilaštva.
Sa podacima iz stava 2. kolegijum upoznaje javni tužilac i viši javni tužilac.
Stepen ostvarenosti merila:
javni tužilac kojem je u periodu ocenjivanja
- opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom na niskom nivou, ne obezbeđuje u dovoljnoj meri pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad javnog tužilaštva i pojedinih organizacionih jedinica, ne poseduje sposobnost određivanja ciljeva i prioritetnih zadataka u radu javnog tužilaštva, odnosno ne poseduje sposobnost podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje tih ciljeva i zadataka; ne poseduje opštu sposobnost predstavljanja, ni sposobnost unapređenja zajedništva u javnom tužilaštvu - ne zadovoljava,
- opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom je na srednjem nivou, u dobroj meri obezbeđuje pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad javnog tužilaštva i pojedinih organizacionih jedinica, poseduje sposobnost određivanja ciljeva i prioritetnih zadataka u radu javnog tužilaštva, odnosno sposobnost podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje tih ciljeva i zadataka; opšta sposobnost predstavljanja javnog tužilaštva je na srednjem nivou, sposobnost unapređenja zajedništva u javnom tužilaštvu je na srednjem nivou - zadovoljava
- opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom je na visokom nivou, u potpunosti obezbeđuje pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad javnog tužilaštva i pojedinih organizacionih jedinica, poseduje izrazitu sposobnost određivanja ciljeva i prioritetnih zadataka u radu javnog tužilaštva, odnosno ima naglašenu sposobnost podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje tih ciljeva i zadataka; opšta sposobnost predstavljanja javnog tužilašva je na visokom nivou, sposobnost unapređenja zajedništva u javnom tužilaštvu na visokom nivou - zadovoljava za napredovanje.

Sposobnost ostvarivanja nadzora

Član 17.

Ocenjivanje sposobnosti ostvarivanja nadzora vrši se na osnovu sposobnosti praćenja rada zamenika javnog tužioca, državnih službenika i nameštenika i rada nižih javnih tužilaštava; prepoznavanja i praćenja složenih predmeta; spremnosti pružanja pomoći i davanja uputstava i saveta zamenicima javnog tužioca i nižim javnim tužiocima, tužilačkim pomoćnicima i pripravnicima; umešnosti prenošenja uputstava i obaveštenja višeg javnog tužilaštva nižim javnim tužilaštvima, zamenicima i ostalim zaposlenima, kao i ispravnog i blagovremenog odlučivanja o primedbama i pritužbama na rad zaposlenih.
Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi višeg javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada i osnovanosti pritužbi na rad.
Sa podacima iz stava 2. kolegijum upoznaje viši javni tužilac.
Stepen ostvarenosti merila:
javni tužilac koji u periodu ocenjivanja
- ne preduzima potrebne mere praćenja rada i nadzora; u dovoljnoj meri ne poseduje sposobnost prepoznavanja i praćenja složenih predmeta; u dovoljnoj meri ne poseduje sposobnost i nije u dovoljnoj meri spreman da pruži pomoć i izda uputstva i savete zamenicima javnog tužioca i nižim javnim tužiocima, tužilačkim pomoćnicima i pripravnicima; u dovoljnoj meri ne poseduje umeće prenošenja uputstava i obaveštenja višeg javnog tužioca nižim javnim tužilaštvima, zamenicima i ostalim zaposlenima, a o primedbama i pritužbama na rad zaposlenih po pravilu ne odlučuje blagovremeno i pravilno - ne zadovoljava,
- ima manjih propusta u praćenju rada i nadzoru zamenika javnog tužioca, državnih službenika i nameštenika i rada nižih javnih tužilaštava; poseduje sposobnost prepoznavanja i praćenja složenih predmeta; u dovoljnoj meri je spreman da pruži pomoć i izda uputstva i savete zamenicima javnog tužioca i nižim javnim tužiocima, tužilačkim pomoćnicima i pripravnicima; u dovoljnoj meri poseduje umeće prenošenja uputstava i obaveštenja višeg javnog tužioca nižim javnim tužilaštvima, zamenicima i ostalim zaposlenima; o primedbama i pritužbama na rad zaposlenih, po pravilu, odlučuje blagovremeno i pravilno - zadovoljava,
- u celini i redovno prati i nadzire rad zamenika javnog tužioca, državnih službenika i nameštenika i rad nižih javnih tužilaštava; poseduje naglašenu sposobnost prepoznavanja i praćenja složenih predmeta; poseduje naglašenu sposobnost i spremnost pružanja pomoći i davanja uputstava i saveta zamenicima javnog tužioca i nižim javnim tužiocima, tužilačkim pomoćnicima i pripravnicima; naglašeno umeće prenošenja uputstava i obaveštenja višeg javnog tužioca nižim javnim tužilaštvima, zamenicima i ostalim zaposlenima, a o primedbama i pritužbama na rad zaposlenih odlučuje blagovremeno i pravilno - zadovoljava za napredovanje.

Sposobnost unapređivanja rada javnog tužilaštva

Član 18.

Vrednovanje sposobnosti unapređivanja rada javnog tužilaštva se vrši na osnovu: korišćenja najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju; sposobnosti usmeravanja zaposlenih ka korišćenju novih i informacionih tehnologija; sposobnosti usmeravanja praćenja i proučavanja javnotužilačke i sudske prakse i prenošenju promena u sudskoj praksi; sposobnosti ujednačavanja rada i postupanja zamenika javnog tužioca nižih tužilaca i tužilačkih pomoćnika u primeni zakona i drugih propisa; preduzimanju mera radi podizanja stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu; naročito organizovanja stručnog usavršavanja nosilaca javnotužilačke funkcije i osoblja u javnom tužilaštvu i sl.
Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi višeg javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada i osnovanosti pritužbi na rad.
Stepen ostvarenosti merila:
javni tužilac koji u periodu ocenjivanja
- u nedovoljnoj meri podstiče korišćenje najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju; ne usmerava zaposlene ka korišćenju novih i informacionih tehnologija, praćenju i proučavanju javnotužilačke i sudske prakse i prenošenje promena u pravnom shvatanju suda; ne podstiče ujednačavanje rada i postupanja podređenih u primeni zakona i drugih propisa; nije u dovoljnoj meri spreman da preduzima mere radi podizanja stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu; a naročito organizovanje stručnog usavršavanja nosilaca javnotužilačke dužnosti i osoblja u javnom tužilaštvu - ne zadovoljava,
- po pravilu pomaže u korišćenju najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju; usmerava zaposlene ka korišćenju novih i informacionih tehnologija; ima sposobnost usmeravanja praćenja i proučavanja javnotužilačke i sudske prakse i prenošenja promena u pravnom shvatanju suda; obezbeđuje ujednačavanje rada i postupanje podređenih u primeni zakona i drugih propisa; preduzima mere radi podizanja stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu; naročito organizovanja stručnog usavršavanja nosilaca javnotužilačke funkcije i osoblja u javnom tužilaštvu - zadovoljava,
- podstiče korišćenje najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju; ima naglašenu sposobnost i spremnost usmeravanja zaposlenih ka korišćenju novih i informacionih tehnologija, usmeravanja praćenja i proučavanja javnotužilačke i sudske prakse i prenošenja promena u pravnom shvatanju suda, ujednačavanja rada i postupanja podređenih u primeni zakona i drugih propisa; izuzetno je spreman da preduzima mere radi podizanja stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu; a naročito organizovanja stručnog usavršavanja nosilaca javnotužilačke dužnosti i osoblja u javnom tužilaštvu - zadovoljava za napredovanje.

Sposobnost upravljanja u kriznim situacijama

Član 19.

Ocena sposobnosti upravljanja u kriznim situacijama utvrđuje se na osnovu: sposobnosti blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to vanredne okolnosti zahtevaju, veštine u posredovanju između zaposlenih u konfliktnim situacijama; sposobnosti predstavljanja u javnosti u situacijama ugroženog poverenja u rad javnog tužilaštva; sposobnosti ispoljavanja profesionalnog integriteta u kriznim situacijama i sl.
Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi višeg javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada i osnovanosti pritužbi na rad.
Stepen ostvarenosti merila:
javni tužilac koji u periodu ocenjivanja
- u nedovoljnoj meri ispoljava: sposobnost upravljanja u kriznim situacijama i blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to vanredne okolnosti zahtevaju; veštinu u posredovanju između zaposlenih u konfliktnim situacijama; sposobnost da predstavlja javno tužilaštvo u javnosti u situacijama kada je ugroženo poverenje u rad javnog tužilaštva; sposobnost ispoljavanja profesionalnog integriteta u kriznim situacijama - ne zadovoljava,
- po pravilu iskazuje sposobnost upravljanja u kriznim situacijama i blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to okolnosti zahtevaju; ispoljava veštinu u posredovanju između zaposlenih u konfliktnim situacijama; sposoban je da predstavlja javno tužilaštvo u javnosti u situacijama kada je ugroženo poverenje u rad javnog tužilaštva, i poseduje sposobnost ispoljavanja profesionalnog integriteta u kriznim situacijama - zadovoljava,
- iskazuje izuzetnu sposobnost: upravljanja u kriznim situacijama i blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to okolnosti zahtevaju, ispoljavanja veštine u posredovanju između zaposlenih u konfliktnim situacijama; predstavljanja u javnosti u situacijama kada je ugroženo poverenje u rad javnog tužilaštva, kao i ispoljavanja profesionalnog integriteta u kriznim situacijama - zadovoljava za napredovanje.

Ocenjivanje javnog tužioca kome su dodeljeni predmeti u rad

Član 20.

Javni tužilac kome su dodeljeni predmeti u rad ocenjuje se i na osnovu kriterijuma za zamenike javnih tužilaca.
U postupku ocenjivanja pretežni osnov imaju kriterijumi za javne tužioce.

Dostojnost javnog tužioca

Član 21.

Ocena dostojnosti javnog tužioca vrši se na način predviđen članom 13. ovog pravilnika.

Glava IV

Ocena posebnih kategorija nosilaca javnotužilačke funkcije

Ocena nosioca javnotužilačke funkcije koji postupa u drugom stepenu u okružnom javnom tužilaštvu

Član 22.

Na nosioca javnotužilačke funkcije u okružnom javnom tužilaštvu koji delimično ili u celini radi na drugostepenim predmetima shodno će se primeniti odredbe ovog pravilnika koje važe za nosioca javnotužilačke funkcije, polazeći od proseka donetih odluka po nosiocu javnotužilačke funkcije u odgovarajućoj vrsti predmeta.
Donetom odlukom u smislu stava 1. ovog člana smatra se obrazloženi predlog za odluku suda po žalbi i odustanak od žalbe nižeg tužioca.

Glava V

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti tužilačkih pomoćnika

Davanje mišljenja

Član 23.

Pri predlaganju kandidata za javnotužilačku funkciju Državno veće tužilaca utvrđuje stručnost, osposobljenost i dostojnost tužilačkih pomoćnika.
Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti se vrši na osnovu podataka pribavljenih od javnog tužilaštva u kome tužilački pomoćnik radi, odnosno od Republičkog javnog tužilaštva za savetnika.
Javni tužilac daje mišljenje po pribavljenom mišljenju zamenika javnog tužioca sa kojim tužilački pomoćnik radi, uzimajući u obzir uspeh na studijama, dužinu studiranja, uspeh na položenom pravosudnom ispitu, učešće u obuci, završene specijalističke studije i kurseve, objavljene naučne i stručne radove, akademske titule, ocene rada tužilačkih pomoćnika kao državnih službenika, kao i ispoljenu stručnost u obavljanju poverenih poslova.
Ocena dostojnosti tužilačkih pomoćnika vrši se na način predviđen članom 13. ovog pravilnika.

Glava VI

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz drugih organa i organizacija

Davanje mišljenja

Član 24.

Pri predlaganju kandidata iz drugih organa i organizacija za javnotužilačku funkciju Državno veće tužilaca utvrđuje stručnost, osposobljenost i dostojnost.
Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti vrši se na osnovu podataka i mišljenja pribavljenih od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci.
Stručnost i osposobljenost kandidata posebno se utvrđuje i na osnovu rezultata testa provere stručnosti i osposobljenosti kandidata za obavljanje javnotužilačke funkcije.
Državno veće tužilaca će posebnom odlukom propisati sadržinu testa provere stručnosti i osposobljenosti, kao i postupak ocenjivanja.
Osim podataka iz stava 2. za kandidata se pribavljaju i podaci koji se odnose na posao koji je kandidat obavljao, uspeh na studijama, dužinu studiranja, ocene rada ukoliko je radio kao državni službenik, radnu angažovanost i postignutu ažurnost, uspeh na položenom pravosudnom ispitu, završene specijalističke studije i kurseve, objavljene naučne i stručne radove iz relevantne oblasti, akademske titule iz relevantne oblasti.
Mišljenje iz stava 2. sadrži ocenu ispoljene stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u obavljanju poverenih poslova.
Podatke i mišljenje o kandidatu sudiji i sudijskom pomoćniku Državno veće tužilaca pribavlja od predsednika suda u kome kandidat radi, a za kandidate iz javnog prvobranilaštva od javnog pravobranioca.
Podatke i mišljenje o kandidatu iz reda advokata Državno veće tužilaca pribavlja od Advokatske komore Srbije.

Glava VII

Postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda javnih tužilaca

Član 25.

Utvrđivanje mišljenja o stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda javnih tužilaca vrši se na osnovu mišljenja neposredno višeg javnog tužioca, uz prethodno pribavljeno mišljenje kolegijuma neposredno višeg javnog tužilaštva.
Tužilac za koga se utvrđuje mišljenje o stručnosti i osposobljenosti od strane višeg javnog tužioca uz prethodno pribavljeno mišljenje kolegijuma neposredno višeg javnog tužilaštva, može zatražiti mišljenje kolegijuma tužilaštva kojim rukovodi o svojoj stručnosti i osposobljenosti, koje može dostaviti Državnom veću tužilaca, preko višeg tužioca.
Ukoliko je mišljenje neposredno višeg javnog tužioca u pogledu stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda javnih tužilaca saglasno mišljenju kolegijuma neposredno višeg javnog tužilaštva, Državnom veću tužilaca dostavlja se zajedničko mišljenje.
Ukoliko mišljenje neposredno višeg javnog tužioca u pogledu stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda javnih tužilaca nije saglasno mišljenju kolegijuma neposredno višeg javnog tužilaštva, oba mišljenja se odvojeno dostavljaju Državnom veću tužilaca, koje na osnovu uvida u spise ili na drugi podesan način formira mišljenje.
Za kandidate iz reda javnih tužilaca dostojnost se pretpostavlja, dok se suprotno ne utvrdi u zakonom predviđenom postupku. Izuzetno, Državno veće tužilaca može po službenoj dužnosti utvrditi nedostojnost ukoliko iz pribavljenih podataka proizilazi osnovana sumnja da kandidat nije dostojan.

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda zamenika javnih tužilaca

Član 26.

Utvrđivanje mišljenja o stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda zamenika javnih tužilaca vrši se na osnovu mišljenja javnog tužioca.
O stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda zamenika javnih tužilaca, pored mišljenja javnog tužioca, mišljenje daje i kolegijum javnog tužilaštva u kome zamenik javnog tužioca vrši javnotužilačku funkciju.
Ukoliko je mišljenje javnog tužioca u pogledu stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda zamenika javnog tužioca saglasno mišljenju kolegijuma javnog tužilaštva u kome zamenik javnog tužioca vrši javnotužilačku funkciju, tada se Državnom veću tužilaca dostavlja zajedničko mišljenje.
Ukoliko mišljenje javnog tužioca u pogledu stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda zamenika javnih tužilaca nije saglasno mišljenju kolegijuma javnog tužilaštva, oba mišljenja odvojeno se dostavljaju Državnom veću tužilaca koje na osnovu uvida u spise ili na drugi podesan način formira mišljenje.
Za kandidate iz reda zamenika javnog tužioca dostojnost se pretpostavlja, dok se suprotno ne utvrdi u zakonom predviđenom postupku. Izuzetno, Državno veće tužilaca može po službenoj dužnosti da utvrđuje nedostojnost ukoliko iz pribavljenih podataka proizilazi osnovana sumnja da kandidat nije dostojan.

Mišljenje kolegijuma

Član 27.

Kolegijum daje mišljenje o stručnosti i osposobljenosti nosioca javnotužilačke funkcije na osnovu ocene formirane prema opisnim kriterijumima iz ankete i ocene koja se dodeljuje na osnovu podataka o efikasnosti u postupanju za zamenika javnog tužioca, odnosno javnog tužioca kojem su dodeljeni predmeti u rad.
U sredinama u kojima je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi u sudu, kolegijum je dužan da Državnom veću tužilaca pored mišljenja o kandidatu, dostavi i podatak o poznavanju stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine, u smislu odredbe člana 82. stav 2. Zakona o javnom tužilaštvu.
Kolegijum javnog tužilaštva, pre davanja mišljenja o kandidatu, može da pribavi i druge podatke o činjenicama koje mogu biti od značaja za davanje mišljenja.
Viši javni tužilac, odnosno javni tužilac dužni su da kolegijumu javnog tužilaštva dostave podatke od značaja za davanje mišljenja o kandidatu.

Učešće u postupku

Član 28.

U postupku davanja mišljenja kolegijuma ne učestvuje nosilac javnotužilačke funkcije čiji se rad ocenjuje.

Način formiranja mišljenja

Član 29.

Kolegijum javnog tužilaštva na osnovu rezultata ankete sačinjava izveštaj, nakon čega daje mišljenje.
Članovi kolegijuma anketu sprovode istovremeno, na ankentnom listu na kome su ponuđeni zatvoreni odgovori za stepen ostvarenosti svakog kriterijuma.
Državno veće tužilaca će u roku od 15 dana sačiniti obrasce za ankete u kojima će biti ponuđeni zatvoreni odgovori kojima će se garantovati jednoobraznost u postupanju kolegijuma javnih tužilaštva.
Izveštaj o sprovedenoj anketi sadrži ukupan broj ocena "ne zadovoljava", "zadovoljava" i "zadovoljava za napredovanje" za svaki kriterijum.
U mišljenju kolegijuma o stručnosti i osposobljenosti kandidata navodi se konačna ocena da li kandidat ne zadovoljava, zadovoljava ili zadovoljava za napredovanje.
Kolegijum javnog tužilaštva ne može da da ocenu zadovoljava za napredovanje, ukoliko je zamenik javnog tužioca po osnovu kriterijuma efikasnosti u postupanju ili ispoljene stručnosti dobio ocenu "ne zadovoljava".
Mišljenje javnog tužioca o stručnosti i osposobljenosti kandidata daje se na osnovu podataka iz službene evidencije.
U mišljenju javnog tužioca navodi se konačna ocena koja mora biti obrazložena.

Pribavljanje podataka

Član 30.

Po potrebi, kolegijum javnog tužilaštva, pre davanja mišljenja o kandidatu, može da pribavi i druge podatke o činjenicama koje mogu biti od značaja za davanje mišljenja.
Viši javni tužilac i javni tužilac su dužni da kolegijumu javnog tužilaštva, odnosno Državnom veću tužilaca dostave podatke od značaja za davanje mišljenja odnosno predlaganje ili izbor kandidata.

Dostavljanje podataka Državnom veću tužilaca

Član 31.

Viši javni tužilac i javni tužilac su dužni da Državnom veću tužilaca dostave i podatke za koje su saznali nakon davanja mišljenja kolegijuma, a koji su od značaja za predlaganje ili izbor kandidata.

Pravo nosioca javnotužilačke funkcije u odnosu na mišljenje kolegijuma javnog tužilaštva i javnog tužioca

Član 32.

Nosilac javnotužilačke funkcije ima pravo da bude upoznat sa mišljenjem kolegijuma javnog tužilaštva i javnog tužioca pre njihovog dostavljanja Državnom veću tužilaca.
Nosilac javnotužilačke funkcije ima pravo da zahteva od javnog tužioca da ga upozna sa razlozima za davanje ocene sadržane u mišljenju.
Ukoliko nosilac javnotužilačke funkcije nije saglasan sa ocenom sadržanom u mišljenju javnog tužioca i navedenim razlozima može Državnom veću tužilaca izneti prigovor na osnovanost mišljenja javnog tužioca.

Glava VIII

Odluke Državnog veća tužilaca

Pribavljanje dodatnih podataka

Član 33.

Državno veće tužilaca pre davanja konačne ocene o kandidatu može da pribavi i druge podatke od značaja za ocenu, kao i podatke o uslovima u kojima je kandidat radio.
Državno veće tužilaca ima pravo da kandidate uputi na test ličnosti koji će obavljati specijalizovana služba na standardizovan i objektivan način.

Konačna ocena i odluka Državnog veća tužilaca

Član 34.

Po pribavljenim podacima i mišljenju od organa i organizacija u kojima je kandidat radio Državno veće tužilaca daje konačnu ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije.
Na osnovu konačne ocene iz stava 1. ovog člana Državno veće tužilaca donosi odluku o predlaganju ili izboru kandidata.

Član 35.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-1/2009-01
U Beogradu, 15. jula 2009. godine
Predsednik Državnog veća tužilaca, Slobodan Radovanović, s.r.