Na osnovu člana 17. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje ("Službeni glasnik RS", br. 8/04, 35/04 i 70/04),
Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na sednici od 1. decembra 2006. godine, doneo je

ODLUKU

O USLOVIMA I NAČINU OTPISIVANjA POTRAŽIVANjA I NAPLATE POTRAŽIVANjA I NAČINU RADA KOMISIJE ZA PRIPREMU PREDLOGA ZA OTPIS POTRAŽIVANjA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 116 od 29. decembra 2006)

1.
Ovom odlukom određuju se uslovi i način otpisivanja potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje po programima zapošljavanja i rešenjima o ostvarivanju prava na novčanu naknadu i naplate potraživanja, kao i uslovi i način za obustavu postupka nenaplativih potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).
2.
Ovom odlukom određuje se i način rada komisije za pripremu predloga za otpis potraživanja.
3.
Otpis potraživanja može da bude u celosti ili delimično.
4.
Potraživanje se može otpisati u slučajevima:
- smrti dužnika koji nije ostavio imovinu iz koje se može izvršiti naplata potraživanja, ili je ostavio imovinu čijom bi prodajom bila ugrožena egzistencija njegovih naslednika;
- teže bolesti dužnika zbog koje ne može da obavlja delatnost, a koja je nastala u toku realizacije ugovorene obaveze, odnosno u periodu od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme;
- više sile usled koje je dužnik pretrpeo štetu takvih razmera da je naplata potraživanja nemoguća, ili bi ugrozila njegovu egzistenciju;
- ako se dužnik trajno iselio iz zemlje, a nije ostavio pokretnu ili nepokretnu imovinu iz koje se može izvršiti naplata potraživanja;
- ako je nepoznato boravište dužnika za period vremena od godinu dana od dana kada je započet postupak naplate potraživanja, a nije ostavio pokretnu ili nepokretnu imovinu iz koje bi se potraživanja moglo naplatiti;
- ako je utvrđena nemogućnost naplate potraživanja u postupku izvršenja pred nadležnim sudom;
- ako se radi o potraživanjima male vrednosti čija vrednost ne prelazi iznos od 50% od minimalne zarade utvrđene za period u kome se vrši otpis, odnosno, čija naplata vansudskim putem nije uspela, a naplata sudskim putem bi proizvela troškove koji su veći od dugovanja.
5.
Otpisivanje potraživanja vrši se po molbi dužnika, ili člana njegove porodice, a na osnovu prethodnog mišljenja stručne službe, odnosno nadležne filijale ukoliko su ispunjeni uslovi predviđeni članom 4. ove odluke.
6.
Molbe i predloge za otpis potraživanja razmatra Komisija za pripremu predloga za otpis potraživanja Nacionalne službe (u daljem tekstu: Komisija).
Odluku o otpisu potraživanja, na predlog Komisije donosi Upravni odbor Nacionalne službe.
7.
Molbe za otpisivanja potraživanja podnose se Komisiji.
Uz molbu za otpis potraživanja dužnik treba da podnese sve dokaze o činjenicama na koje se u molbi poziva kao osnov za otpis potraživanja.
8.
Podnosilac molbe za otpis potraživanja dužan je da dostavi sve dokaze koje zatraži stručna služba a koji su potrebni za odlučivanje Komisije, u roku od sedam dana od dana prijema naloga.
9.
Predmet koji se podnosi Komisiji radi pripreme predloga za otpis potraživanja potrebno je da sadrži: broj i datum odluke Upravnog odbora o odobravanju sredstva, ugovor o korišćenju sredstava za učešće u finansiranju programa zapošljavanja, iznos osnovnog duga, datum prenosa sredstava na račun dužnika, vremenski period dugovanja, iznos obračunate kamate, molbu za otpis duga dužnika ili predlog stručne službe sa potrebnim dokazima, mišljenje filijale-službe, mišljenje stručne službe, kao i druge podatke za koje Komisija smatra da su relevantni za odlučivanje o otpisu.
10.
Komisija ima tri člana koje imenuje Upravni odbor.
Predsednik i jedan član Komisije imenuje se iz reda članova Upravnog odbora Nacionalne službe, a jedan član imenuje direktor Nacionalne službe za zapošljavanje iz reda zaposlenih u direkciji Nacionalne službe, koji obavlja poslove sekretara Komisije.
11.
Komisija radi punovažno na sednicama kojima prisustvuje većina članova, a odluke se donose većinom glasova od broja članova Komisije.
12.
Komisija se sastaje najmanje dva puta godišnje i to maja i novembra meseca, odnosno, najmanje mesec dana pre sednice Upravnog odbora na kojoj se usvaja godišnji račun.
13.
Komisija razmatra zahteve koji po mišljenju ovlašćenih lica filijale - službe sadrže sve podatke relevantne za odlučivanje.
O radu Komisije vodi se zapisnik u koji se unose svi predmeti o kojima je odlučivano, kao i sve odluke donete po tim predmetima.
14. Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o uslovima i načinu otpisivanja potraživanja i naplate potraživanja i načinu rada Komisije za pripremu predloga za otpis potraživanja br. 0011-101-2/2004 od 17. februara 2004. godine.
15. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".
Broj 0011-404-5/2006
U Beogradu, 1. decembra 2006. godine
Predsednik, Branislav Čanak, s.r.