Na osnovu člana 90. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", broj 109/07),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK

O SASTAVU I RADU KOMISIJE ZA NAKNADU ŠTETE NA OSNOVU ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE USVOJENA USTAVNA ŽALBA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 27 od 17. marta 2008)

I. Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sastav Komisije za naknadu štete na osnovu odluke Ustavnog suda kojom je usvojena ustavna žalba (u daljem tekstu: Komisija), rad Komisije u postupku po zahtevu radi postizanja sporazuma o visini naknade i propisuju kriterijumi i merila za utvrđivanje vrste i visine štete i visine naknade podnosiocu zahteva za naknadu štete.

Član 2.

Predmet postupka je postizanje sporazuma o naknadi štete na osnovu zahteva za naknadu štete, a prema odluci Ustavnog suda kojom se usvaja ustavna žalba.
O zahtevu za naknadu štete odlučuje Komisija.

Član 3.

Pravo na naknadu štete ima podnosilac ustavne žalbe kome je Ustavni sud usvojio ustavnu žalbu, odnosno utvrdio da je osporenim pojedinačnim aktom, odnosno radnjom, povređeno ili uskraćeno njegovo ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom, odnosno poništio pojedinačni akt, odnosno zabranio dalje vršenje ili naredio vršenje određene radnje i odredio da se uklone štetne posledice u određenom roku.
Pravo na naknadu štete ima i lice na koje se odnosi odluka Ustavnog suda, a koje nije podnelo ustavnu žalbu, ako se nalazi u istoj pravnoj situaciji kao i podnosilac ustavne žalbe.

II. Sastav i rad Komisije

Član 4.

Komisija je sastavljena od pet članova.
Komisija ima predsednika iz reda članova Komisije.
Komisija ima sekretara.
Sedište komisije je u Beogradu, u prostorijama Ministarstva pravde.
Ministar pravde imenuje rešenjem predsednika, članove i sekretara Komisije i utvrđuje visinu naknade za rad u Komisiji.

Član 5.

Predsednik Komisije predstavlja i rukovodi radom Komisije, organizuje njen rad, predsedava sednicom Komisije, odgovara za zakonit i pravilan rad Komisije, sastavlja izveštaj o radu Komisije i obavlja i druge poslove.
U slučaju kad je predsednik Komisije odsutan ili sprečen da vrši dužnost, zamenjuje ga član Komisije koga on ovlasti.

Član 6.

Komisija ima svoj pečat koji sadrži naziv i Mali grb Republike Srbije, sedište i naziv Komisije.
Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm u čijoj sredini je Mali grb Republike Srbije.
Tekst pečata upisan je oko grba u koncentričnim krugovima na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.
U spoljnom krugu pečata ispisan je naziv Republika Srbija.
U unutrašnjem krugu ispisan je naziv Komisija za naknadu štete.
U dnu pečata ispisano je sedište Komisije - Beograd.
Pečat Komisije se čuva i upotrebljava i njime se rukuje u skladu sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa.

Član 7.

Komisija donosi godišnji izveštaj o radu i podnosi ga ministru pravde.
Godišnji izveštaj o radu podnosi se u roku od 30 dana od završetka kalendarske godine.
Komisija može podnositi i druge izveštaje o radu kada oceni da je to potrebno ili na zahtev ministra pravde.
Godišnji izveštaj o radu sadrži podatke o ukupnom broju predmeta koje je Komisija primila, podatke o ukupnom broju rešenih i ukupnom broju nerešenih predmeta na kraju izveštajnog perioda i izveštaj o načinu na koji su predmeti rešeni.

III. Zahtev za naknadu štete

Član 8.

Zahtev za naknadu štete može podneti podnosilac ustavne žalbe kome je Ustavni sud usvojio ustavnu žalbu, kao i lice iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika.
Zahtev za naknadu štete u ime lica iz stava 1. ovog člana, na osnovu njegovog pismenog ovlašćenja, može izjaviti drugo fizičko lice, odnosno državni ili drugi organ nadležan za praćenje i ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda.
Pismeno ovlašćenje mora biti overeno pred nadležnim organom.

Član 9.

Pravo na naknadu štete zastareva u skladu sa rokovima zastarelosti predviđenim Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 10.

Zahtev za naknadu štete sadrži: ime i prezime podnosioca zahteva za naknadu štete, jedinstveni matični broj građana, prebivalište ili boravište, odnosno naziv i sedište podnosioca zahteva, broj i datum odluke Ustavnog suda kojom je usvojena ustavna žalba, visinu naknade štete i potpis podnosioca zahteva.
Uz zahtev se podnosi i prepis osporenog pojedinačnog akta, kao i drugi dokazi od značaja za odlučivanje.

IV. Rad Komisije po zahtevu

Član 11.

Ako zahtev ne sadrži sve elemente iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika, Komisija će pozvati podnosioca da u roku od 8 dana od dana prijema zahteva otkloni nedostatke u podnetom zahtevu.

Član 12.

Komisija odlučuje na sednici.
Komisija može pribaviti dokumentaciju od državnih i drugih organa na koju se odnosi povreda ljudskog i manjinskog prava ili slobode zajemčene Ustavom, koja može biti od značaja za odlučivanje o vrsti i visini štete.
Komisija se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta mesečno.

Član 13.

Predsednik Komisije određuje izvestioca među članovima Komisije.
Izvestilac na sednici upoznaje članove Komisije sa navodima u zahtevu za naknadu štete, kao i sa svim ostalim činjenicama koje su bitne za odlučivanje.
Komisija može angažovati priznate stručnjake ili odgovarajuće institucije u cilju utvrđivanja vrste i visine štete, kojima pripada naknada za rad.
Odluku o angažovanju lica i institucija i visini naknade iz stava 3. ovog člana donosi predsednik Komisije.

Član 14.

Komisija odlučuje većinom glasova članova Komisije.
Komisija o svom radu vodi zapisnik po predmetima koji sadrži: broj zahteva za naknadu štete i datum prijema, ime i prezime podnosioca zahteva, broj i datum odluke Ustavnog suda kojom je usvojena ustavna žalba, visinu štete koju je podnosilac zahteva i odluku Komisije po zahtevu.

Član 15.

Ako smatra da je zahtev u pogledu visine naknade štete opravdan, Komisija donosi odluku kojom usvaja zahtev za naknadu štete i sačinjava predlog sporazuma o vrsti i visini naknade štete.
Odluku i predlog sporazuma potpisuje predsednik Komisije.

Član 16.

Odluka i predlog sporazuma dostavlja se podnosiocu zahteva u roku od 3 dana od dana donošenja odluke Komisije.
U pogledu dostavljanja odluke Komisije i predloga sporazuma primenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

Član 17.

Ukoliko se podnosilac zahteva pismeno izjasni da prihvata visinu naknade, sačiniće se sporazum o vrsti i visini naknade štete.
Sporazum iz stava 1. ovog člana potpisuje ministar pravde i podnosilac zahteva.
Sporazum iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv i sedište Ministarstva pravde, ime i prezime podnosioca zahteva, jedinstveni matični broj građana podnosioca zahteva, prebivalište ili boravište, odnosno naziv i sedište podnosioca zahteva, broj i datum odluke Ustavnog suda kojom je usvojena ustavna žalba, vrstu štete, visinu naknade za štetu, broj, datum i mesto zaključenja sporazuma.
Potpisani sporazum kojim je u potpunosti usvojen zahtev podnosioca u pogledu vrste i visine naknade štete ima snagu sudskog poravnanja.

Član 18.

Ukoliko zahtev za naknadu štete ne bude usvojen u ili po njemu Komisija za naknadu štete ne donese odluku u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, podnosilac može kod nadležnog suda podneti tužbu za naknadu štete, u skladu sa zakonom.
Ako je postignut sporazum samo u pogledu dela zahteva, tužba se može podneti u pogledu ostatka zahteva, u skladu sa zakonom.
U slučaju iz stava 2. ovog člana Komisija dostavlja odluku kojom se delimično usvaja zahtev za naknadu štete, predlog sporazuma i obaveštenje podnosiocu o pravu na podnošenje tužbe u pogledu ostatka zahteva.

V. Kriterijumi i merila za određivanje vrste i visine naknade

Član 19.

Prilikom određivanja vrste i visine naknade štete, Komisija uzima u obzir sve okolnosti, a naročito: da li je nastala obična šteta ili i izmakla dobit, cene u vreme donošenja odluke i nastanka štete, vrednost koju je stvar imala za podnosioca zahteva, da li je šteta učinjena sa umišljajem, bez umišljaja, namerno, nenamerno, odnosno krajnjom nepažnjom, jačinu duševnih bolova zbog povrede časti, slobode ili prava ličnosti i sl.
Prilikom određivanja visine naknade Komisija će imati u vidu i sudsku praksu u oblasti naknade štete.

VI. Tehnički uslovi za rad Komisije

Član 20.

Tehničke uslove potrebne za rad Komisije obezbediće Ministarstvo pravde.

VII. Završna odredba

Član 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-17/2008-05
U Beogradu, 6. marta 2008. godine
Ministar, Dušan Petrović, s.r.