Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik RS", broj 85/05), Ministar pravde donosi

PRAVILNIK

O KUĆNOM REDU U KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA I OKRUŽNIM ZATVORIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 27 od 31. marta 2006)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se bliže uređuju način života i rada osuđenih u kazneno-popravnim zavodima, okružnim zatvorima i kazneno-popravnom zavodu za žene (u daljem tekstu: zavod ), ako posebnim pravilnikom nije drukčije uređeno.

Član 2.

Tekst ovog pravilnika dostupan je osuđenom sve vreme izdržavanja kazne, na jeziku koji je u upotrebi, prema Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma.
Osuđeni koji je nepismen, ne može da čita ili je gluvonem, ili ne poznaje jezik, o pravima i obavezama biće upoznat usmeno ili uz pomoć tumača.

II. PRIJEM OSUĐENOG

Identifikacija osuđenog

Član 3.

Prilikom prijema osuđenog obavezno se utvrđuje njegov identitet i to na osnovu pravnosnažne sudske odluke, naloga za izdržavanje kazne i ličnih isprava (lične karte, putne isprave) ili drugih dokumenata pogodnih za utvrđivanje identiteta izdatih od organa unutrašnjih poslova.
U slučaju osnovane sumnje u identitet, službeno lice zadržaće lice koje se javilo ili je dovedeno radi izvršenja kazne, i o tome će odmah obavestiti nadležni organ unutrašnjih poslova, koji će preduzeti mere radi utvrđivanja identiteta.

Pretres osuđenog i pregled tela

Član 4.

Nakon identifikacije obavlja se lični pretres i pregled tela osuđenog.
Lični pretres osuđenog obavljaju službena lica.
Pregled tela osuđenog obavljaju najviše dva službena lica istog pola kao i osuđeni, u odvojenoj prostoriji i bez prisustva drugih lica.
Ukoliko je potreban, pregled telesnih otvora osuđenog vrši zdravstveni radnik.
Lični pretres i pregled tela vrši se na način kojim se poštuje ličnost i dostojanstvo osuđenog i čuvaju lične stvari.

Postupanje sa ličnim stvarima osuđenog

Član 5.

Prilikom prijema u zavod vrši se pregled ličnih stvari osuđenog.
Osuđenom se privremeno oduzimaju novac, dragocenosti, mobilni telefon, oružje kao i druge stvari podobne za ugrožavanje bezbednosti u zavodu.
Osuđeni zadržava ortopedska i druga medicinska pomagala, a nužne lekove po odobrenju lekara.
Kvarljive stvari se uništavaju, o čemu se sačinjava zapisnik čiji se primerak uručuje osuđenom.

Član 6.

O privremeno oduzetim stvarima sačinjava se potvrda u tri primerka u koju se upisuje: broj potvrde, ime osuđenog, ime jednog roditelja, prezime osuđenog, vrsta, količina, težina i druga bitna svojstva stvari, datum i čas privremenog oduzimanja i potpis službenog lica.
Primerak potvrde uručuje se osuđenom, drugi primerak se ulaže u zavodsku arhivu a treći na depozit osuđenog.
Ako se privremeno oduzimaju devizne novčanice, upisuje se vrsta valute, apoeni i serijski brojevi novčanica.

Član 7.

Stvari za koje postoji verovatnoća da su u vezi sa nekim krivičnim delom, privremeno se oduzimaju od osuđenog i o tome obaveštava nadležni državni organ. O privremeno oduzetim stvarima sačinjava se zapisnik.

Čuvanje privremeno oduzetih stvari

Član 8.

Privremeno oduzete stvari od osuđenog se popisuju i stavljaju na polog ili se predaju, odnosno dostavljaju o trošku osuđenog licu koje on odredi.
Oduzete stvari koje nisu predate, dostavljene ili uništene čuvaju se u posebnoj prostoriji zavoda, osigurane od oštećenja i nestanka.
Devizne novčanice i dragocenosti čuvaju se u kasi ili na drugom sigurnom mestu.

Vraćanje privremeno oduzetih stvari

Član 9.

Prilikom otpuštanja sa izvršenja kazne, osuđenom se vraćaju privremeno oduzete stvari, o čemu se sačinjava zapisnik. Primerak zapisnika uručuje se osuđenom.
Osuđeni može i sam preuzeti privremeno oduzete stvari prilikom izlazaka iz zavoda, o čemu se sačinjava zapisnik.

Javljanje osuđenog po prijemu

Član 10.

Po prijemu, osuđenom se odmah omogućava da se javi porodici ili licu koje on odredi, o trošku zavoda.

Lekarski pregled i higijenske mere

Član 11.

Neposredno nakon prijema u zavod, a najkasnije u roku od 24 časa, lekar vrši zdravstveni pregled osuđenog. Na zahtev osuđenog ili zbog uočenih zdravstvenih smetnji tokom prijema, pregled se obavlja bez odlaganja.
Nakon prijema osuđeni će se okupati i zadužiti sa čistom odećom, obućom, rubljem i posteljinom.
Osuđeni koji prema ličnim dokumentima ima dugu kosu, brkove i bradu ima pravo da ih zadrži tokom izdržavanja kazne.
Prema potrebi, zdravstveni radnik obaviće dezinfekciju i dezinsekciju osuđenog i preduzeti druge neophodne higijenske mere.
Prilikom pregleda i preduzimanja higijenskih mera poštuje se ličnost i dostojanstvo osuđenog.

III. UPOZNAVANjE LIČNOSTI OSUĐENOG, PROGRAM POSTUPANjA I RAZVRSTAVANjE

Prijemno odeljenje

Član 12.

Nakon prijema u zavod osuđeni se upućuje u prijemno odeljenje, u kojem se može zadržati najduže trideset dana.
Za svakog osuđenog obrazuje se lični list u koji se unose matični broj i podaci o osuđenom.
Osuđeni se fotografiše, uzimaju se otisci papilarnih crta sa prstiju, meri se telesna težina i visina, beleži lični opis, osobeni znaci i obeležja ukoliko ih ima.

Član 13.

U prijemnom odeljenju osuđeni se ispituje sa psihološkog, pedagoškog, socijalnog, zdravstvenog i bezbednosnog stanovišta.
Na osnovu ispitivanja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se pojedinačni program postupanja prema osuđenom tokom izvršenja kazne.

Upoznavanje osuđenog

Član 14.

Tokom boravka u prijemnom odeljenju upoznavanje osuđenog vrši stručna grupa koju čine: psiholog, specijalni pedagog, socijalni radnik, lekar i radnik službe za obezbeđenje.
Stručna grupa iz stava 1. ovog člana:
- poučava osuđenog o njegovim pravima i obavezama i daje mu potrebna objašnjenja i savete u cilju prilagođavanja na život i rad u zavodu;
- upoznaje osuđenog s propisima o izvršenju krivičnih sankcija i kućnim redom zavoda;
- pribavlja i dopunjuje postojeću dokumentaciju o osuđenom u obimu i u postupku koji predviđaju propisi o izvršenju kazne;
- utvrđuje činjenice o ličnosti osuđenog kao I druge činjenice i okolnosti neophodne za predlaganje programa postupanja prema osuđenom;
- utvrđuje zdravstveno stanje i sposobnost za rad osuđenog;
- predlaže program postupanja prema osuđenom i razvrstavanje;
- utvrđuje nalaz i sačinjava izveštaj na osnovu kojeg upravnik ustanove može predložiti direktoru uprave naknadno raspoređivanje osuđenog.

Program postupanja prema osuđenom

Član 15.

Prilikom utvrđivanja predloga programa postupanja prema osuđenom, stručna grupa iz člana 14. stava 1. ovog pravilnika sarađuje sa osuđenim.
Program postupanja prema osuđenom utvrđuje se na osnovu vrste krivičnog dela, visine izrečene kazne, odnosa osuđenog prema izvršenom krivičnom delu i kazni, ranije osuđivanosti, psiholoških, pedagoških, socijalnih, zdravstvenih i bezbednosnih osobenosti i potreba osuđenog.
Program postupanja prema osuđenom sadrži podatke o: smeštaju, vaspitnoj grupi, kategoriji, radu, korišćenju slobodnog vremena, posebnim postupcima (lečenje od zavisnosti, psihološka, psihijatrijska i socijalna pomoć, grupni i pojedinačni rad), stručnom usavršavanju i obrazovanju, vezama sa osuđenicima u zavodu i licima van zavoda, posebnim merama bezbednosti i programu pripreme za otpuštanje.
Program postupanja donosi upravnik zavoda na osnovu predloga stručne grupe.

Član 16.

Sadržina programa postupanja, kao i njegove izmene i dopune unose se u lični list.
S programom postupanja i s njegovim izmenama i dopunama upoznaje se osuđeni.

Član 17.

Program postupanja se menja u skladu sa procenom ponašanja osuđenog, stepenom njegove saradnje u realizaciji programa postupanja, postignutim rezultatima i okolnostima koje mogu nastati tokom izvršenja kazne.
Upravnik zavoda preispituje program postupanja najmanje jednom u tri meseca, na predlog službe za prevaspitanje.

Razvrstavanje osuđenog

Član 18.

Razvrstavanje osuđenog je deo programa postupanja.
Osuđeni se razvrstava u otvoreno, poluotvoreno ili zatvoreno odeljenje.
U otvoreno odeljenje razvrstava se osuđeni od koga se očekuje uspešna reintegracija u društvenu sredinu.
U poluotvoreno odeljenje razvrstava se osuđeni od koga se očekuje uspešna adaptacija na zavodske uslove i realizacija vaspitno-korektivnog tretmana u cilju reintegracije u društvenu sredinu.
U zatvoreno odeljenje se razvrstava osuđeni od koga se očekuje sporija adaptacija na zavodske uslove i sa kojim je potreban intenzivniji program postupanja u cilju reintegracije u društvenu sredinu.
Pri razvrstavanju osuđenog vodi se računa o: dužini kazne, načinu dolaska na izdržavanje kazne, odnosu prema krivičnom delu i kazni, vrsti i težini krivičnog dela, ranijoj osuđivanosti, psihološkim, pedagoškim, socijalnim, bezbednosnim osobenostima i potrebama osuđenog, drugom krivičnom postupku, ponašanju tokom ranijeg izdržavanja krivične sankcije institucionalnog karaktera kao i drugim činjenicima bitnim za razvrstavanje.

IV. POLOŽAJ OSUĐENOG

1. Prava osuđenog

Smeštaj osuđenog

Član 19.

Osuđeni ima pravo na smeštaj koji odgovara savremenim zdravstvenim, higijenskim i prostornim uslovima i mesnim klimatskim prilikama.

Član 20.

Prostorije u kojima osuđeni žive i rade moraju biti čiste, suve, provetrene, zagrejane i dovoljno osvetljene kako prirodnim, tako i veštačkim svetlom koje omogućava čitanje i rad bez smetnji za vid.
Spavaonica mora biti toliko prostrana da svakom osuđenom pripada najmanje četiri metra kvadratna i osam metara kubnih prostora.

Član 21.

Zavod obezbeđuje svakom osuđenom poseban ležaj sa posteljinom.
Posteljina se sastoji od: dušeka, jastuka, dva čaršava i odgovarajućeg broja ćebadi u skladu sa klimatskim prilikama.

Član 22.

Zavod obezbeđuje prostor za dnevni boravak.
U prostoru za dnevni boravak mora se obezbediti dovoljan broj stolica i odgovarajući broj stolova prema broju osuđenika koji ga koriste.
Prostor za dnevni boravak mora imati tehničke uslove za korišćenje radio i televizijskog aparata.
Prostorije u zavodu moraju imati primerenu sanitarnu opremu koja omogućava obavljanje fizioloških potreba u čistim uslovima kad god to osuđeni žele uz obezbeđenje privatnosti.
Prostorije u kojima osuđeni borave, rade i hrane se, zagrevaju se u zimskom periodu. Zagrevanje prostorija zavisi od klimatskih uslova, a po pravilu traje od 15. oktobra do 15. aprila. Ukoliko vremenski uslovi ili drugi objektivni razlozi to zahtevaju, upravnik zavoda može skratiti ili produžiti grejnu sezonu.

Član 23.

Razvrstavanje osuđenog u prostorije za zajednički boravak i spavaonice sprovešće se uz brižljivu ocenu svih okolnosti i podataka evidentiranih u prijemnom odeljenju, tokom izvršenja kazne, posebno imajući u vidu uzrast, lične osobine i sklonosti, kao i druga svojstva od kojih zavisi pozitivan međusobni uticaj i odsustvo opasnosti od međusobnog fizičkog i psihičkog ugrožavanja.

Član 24.

Osuđeni sa posebnim potrebama ima pravo na smeštaj primeren prirodi njegovih potreba.

Odeća, rublje i obuća

Član 25.

Zavod obezbeđuje osuđenom odeću, obuću i rublje. Za vreme rada osuđenom se obezbeđuje radna odeća i obuća.
Rublje se menja najmanje dva puta nedeljno. Odeća se menja po potrebi, a najmanje jednom u trideset dana.
U periodu od 1. maja do 30. septembra osuđeni nosi letnju, a od 1. oktobra do 30. aprila zimsku odeću i obuću.
U zavisnosti od klimatskih uslova upravnik zavoda može da odredi odstupanje od rokova iz stava 3. ovog člana.
Osuđeni je obavezan da bude odgovarajuće odeven u svim prilikama kad se nalazi van spavaonice.
U sportskoj odeći osuđeni može biti za vreme i neposredno pre i posle bavljenja sportom.
Odeća i obuća moraju biti pogodne, udobne i odgovarajuće.

Čuvanje stvari dobijenih na upotrebu

Član 26.

Osuđenom se saopštava da je dužan da čuva i održava stvari dobijene na upotrebu i tom prilikom potpisuje listu zadužena.

Stvari za ličnu upotrebu

Član 27.

Za vreme izdržavanja kazne osuđeni može imati kod sebe: pribor za održavanje lične higijene, pribor za brijanje koji ne ugrožava bezbednost, ortopedska pomagala, pribor za pisanje, pribor za čišćenje odeće i obuće, ručni sat, venčani ili verenički prsten, stvari i literaturu za versku upotrebu, perorez sa zaobljenim vrhom dužine do šest santimetara, sopstvenu posteljinu, rublje, obuću, lulu, duvan i cigarete. Osuđeni može imati kod sebe stvari u količini kojom se ne narušava bezbednost i red i ne ometaju drugi osuđenici.

Član 28.

Zavod osuđenom licu obezbeđuje poseban orman za odlaganje stvari koje može koristiti u zavodu.

Održavanje lične i opšte higijene

Član 29.

Osuđeni je dužan da održava higijenu tela, odeće, obuće, posteljine i smeštajnog prostora, a zavod je dužan da mu to omogući.
Ukoliko osuđeni nije u stanju da ispunjava obaveze iz stava 1. ovog člana, zavod mu pruža odgovarajuću pomoć.
Posteljina osuđenih menja se dva puta mesečno, a no potrebi i češće.
Osuđenom se omogućava kupanje i topla voda za kupanje najmanje dva puta nedeljno, a radno angažovanom svakodnevno, u uslovima kojima se obezbeđuje njegova privatnost. Prostorija za kupanje mora biti odgovarajuće opremljena i zagrejana.
Osuđeni je dužan da bude uredno podšišan i obrijan i da kosu uredno održava.
Ukoliko osuđeni nosi dugu kosu, bradu i brkove dužan je da ih uredno održava. Nošenje duge kose, brade i brkova može se ograničiti iz bezbednosnih ili higijenskih razloga.

Član 30.

Osuđenom se za vreme izdržavanja kazne obezbeđuje mesto za čišćenje i održavanje odeće i obuće.
Pranje, sušenje i peglanje posteljine, rublja i odeće obavlja se u zajedničkoj perionici zavoda.

Član 31.

Zabranjeno je pušenje u sobi za spavanje, prostorijama za dnevni boravak, trpezariji i u radnim prostorima gde postoji mogućnost izbijanja požara. U zavodu se posebnim aktom određuje prostor za pušenje.

Zdravstvena zaštita

Član 32.

Zavod obezbeđuje osuđenom sve potrebne uslove za ostvarivanje zdravstvene zaštite koja je utvrđena zakonom.
Zavod ima posebnu prostoriju za obavljanje zdravstvenih pregleda i posebnu bolesničku sobu. Prostorija i soba moraju biti dovoljno prostrane, osvetljene prirodnim i veštačkim svetlom, provetrene, čiste, zagrejane i opremljene odgovarajućim sanitarnim uređajima sa hladnom i toplom vodom.
Posebna prostorija za obavljanje zdravstvenih pregleda mora imati: odgovarajući broj stolova i stolica, sto za pregled, paravan za obezbeđenje privatnosti osuđenog, ormar za smeštaj lekova koji se zaključava, ormar za odlaganje zdravstvene dokumentacije, stetoskop, aparat za merenje krvnog pritiska, spatule, sterilizator, termometar, bocu sa kiseonikom, jednokratne testove za dijabetes, ambu masku, pribor za prvu pomoć, zavojni i drugi potrošni medicinski materijal.
Ormar za smeštaj lekova u svakom trenutku mora sadržati dovoljnu količinu odgovarajućih i upotrebljivih lekova.
Bolesnička soba mora imati odgovarajući broj kreveta i noćnih stočića.
Zavod koji ima stomatološku ordinaciju obezbeđuje odgovarajuću opremu, pribor i materijal za lečenje, popravku i vađenje zuba.
Kada je bolničko lečenje organizovano u zavodu o pojedinim pitanjima koja se odnose na način života i rada osuđenih odlučuje upravnik zavoda, po predlogu lekara.

Član 33.

Zdravstveni pregled se obavlja pojedinačno i na način kojim se poštuje ličnost i dostojanstvo osuđenog.
Podaci do kojih se došlo na osnovu pregleda unose se u protokol i zdravstveni karton osuđenog.
Medicinska dokumentacija koju je osuđeni doneo sa sobom u zavod, kao i dokumentacija o zdravstvenom stanju koja se formira u zavodu, dostavlja se drugom zavodu u slučaju premeštaja. Na zahtev osuđenog zavod je dužan da mu obezbedi kopiju dokumentacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Član 34.

Osuđeni ima pravo da bude upoznat sa nalazima o njegovom zdravstvenom stanju i sadržinom njegovog zdravstvenog kartona, osim u slučajevima predviđenim opštim medicinskim propisima.

Član 35.

Osuđeni je dužan da preduzima neophodne mere u cilju zaštite zdravlja i higijene, kao i da se pridržava uputstava lekara o sprovođenju lečenja i sprečavanju zaraznih bolesti.

Član 36.

Lekar propisuje terapiju i organizuje način njenog izdavanja, davanja i evidentiranja.
Lekar propisuje koje lekove osuđeni može imati kod sebe.

Član 37.

Osuđeni mogu nabavljati lekove i ortopedska pomagala o svom trošku ili ih primati od porodice i drugih lica po odobrenju lekara zavoda.

Član 38.

Zdravstveni radnik je dužan da kao profesionalnu tajnu čuva sve podatke do kojih dođe tokom pregleda i lečenja bolesnika, osim u slučaju kada je oslobođen čuvanja tajne na osnovu posebnog propisa.

Član 39.

Osuđeni se za lekarski pregled mogu javiti svakog dana nadležnom radniku službe obezbeđenja koji ih u njihovom prisustvu upisuje u knjigu lekarskih pregleda i sprovodi do lekara shodno radnom vremenu zdravstvene službe, a najkasnije prvog narednog radnog dana.
Prilikom prijavljivanja, osuđeni nije dužan da navodi razloge za lekarski pregled,
U hitnim slučajevima, svako službeno lice zavoda je obavezno da obaveštavanjem i traženjem obezbedi pravovremeno pružanje stručne lekarske pomoći osuđenom.
Redovno radno vreme zdravstvene službe zavoda određuje se shodno uslovima živoga i rada osuđenih.
Osuđeni mora biti obavešten o redovnom radnom vremenu zdravstvene službe.

Ishrana

Član 40.

Osuđenom se obezbeđuju tri obroka dnevno koji se daju u pravilnim razmacima sa odgovarajuće pripremljenom, posluženom i raznovrsnom hranom. Najmanje dva puta nedeljno osuđenom se obezbeđuje sveže voće i povrće u skladu sa godišnjim dobom. Posluženi obroci moraju zadovoljavati higijenske standarde i primereni su dobu, zdravlju i prirodi posla koji osuđenik obavlja.
Osuđenom se obezbeđuje ishrana vodeći računa o njegovim verskim uverenjima prema mogućnostima zavoda.
Sadržaj ishrane osuđenog utvrđuje se nedeljno jelovnikom. Jelovnik sastavlja kuvar uz pribavljeno mišljenje lekara, a odobrava ga upravnik zavoda.
Jelovnik se objavljuje najkasnije poslednjeg dana u nedelji za narednu nedelju.
Objavljeni jelovnik se može iz opravdanih razloga izmeniti, s tim što se izmene moraju objaviti dan ranije.

Član 41.

Hrana osuđenog po pravilu je kuvana, a samo izuzetno suva. Suva hrana se može davati najduže tri dana uzastopno i samo u slučajevima većih popravki i tehničkih zastoja u kuhinji, trpezariji i prostorijama za čuvanje namirnica, za vreme sprovođenja osuđenog i u drugim opravdanim slučajevima.

Član 42.

Pribor za jelo osuđenika sastoji se od poslužavnika, tanjira, šolje, kašike, viljuške i noža.

Član 43.

Lekar ili drugo stručno lice proverava pre deobe obroka kvalitet pripremljene hrane i svoje mišljenje unosi u kontrolnu knjigu ishrane.
Dva puta nedeljno lekar pregleda kuhinju, trpezariju, posuđe, pribor za jelo, uređaje za pripremu hrane, skladišta i prostorije u kojima se priprema hrana i svoje mišljenje unosi u kontrolnu knjigu ishrane.
Uzorak hrane od svakog obroka čuva se narednih 24 časa.

Član 44.

Zaposleni u zavodu i osuđena lica koja su zadužena za ishranu moraju biti zdravi i podvrgnuti lekarskom pregledu shodno opštim sanitarnim propisima.

Član 45.

Osuđenom se omogućava da radnim danom, najmanje četiri sata, u prodavnici zavoda može o svom trošku nabavljati prehrambene i druge stvari za ličnu upotrebu. Radno vreme prodavnice i cene moraju biti određeni i istaknuti.
Prilikom snabdevanja prodavnice uvažavaju se opravdani zahtevi osuđenika. Ako u zavodu nema prodavnice ili nije moguće u prodavnici zavoda obezbediti odgovarajuće stvari, zavod je dužan da obezbedi nabavku stvari na drugi odgovarajući način.
Osuđeni ima pravo da mesečno nabavlja prehrambene i druge stvari za ličnu upotrebu u visini prosečne zarade u Republici Srbiji za prethodni mesec prema poslednjim podacima nadležnog organa za poslove statistike.

Dopisivanje

Član 46.

Osuđeni ima neograničeno pravo na dopisivanje o svom trošku.
U slučaju sumnje na slanje i primanje nedozvoljenih stvari putem pisma, pismo upućeno osuđenom kao i pismo koje on upućuje, otvoriće se u njegovom prisustvu i pregledati. Nedozvoljene stvari će se oduzeti.
Osuđenima razvrstanim u V kategoriju sadržaj teksta pisma se nadzire.
Pregled sadržaja koverte, pregled pisma i uručivanje pisma obavlja isto lice.
Pisma koja su zadržana na osnovu odluke upravnika o uskraćivanju dopisivanja na osnovu člana 75. stav 3. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija odlažu se u lični list. Osuđeni se obaveštava o odlaganju pisma.
Osuđeni ima pravo na dopisivanje bez nadzora sa braniocem, nadležnim organima i međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava. Pismo osuđeni prima i šalje u zatvorenoj koverti. Pismo osuđenog šalje se sa povratnicom.
Prijem i otpremanje pošte vrši se preko zavoda.

Telefoniranje

Član 47.

Zavod je obavezan da obezbedi adekvatan broj telefonskih govornica u zavisnosti od broja osuđenih.
Osuđeni koji je razvrstan u zatvoreno odeljenje ima pravo na telefoniranje jedanput nedeljno, a osuđeni koji je razvrstan u poluotvoreno i otvoreno odeljenje ima pravo na svakodnevno telefoniranje u skladu sa mogućnostima.
Telefoniranje se obavlja na osnovu rasporeda koji se unapred objavljuje.
Telefonski razgovori traju po pravilu ukupno 10 minuta.
Telefonski razgovor se može nadzirati po naređenju upravnika, na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.
Telefonski razgovor se obavlja na jeziku po izboru i o trošku osuđenog.

Obaveštavanje

Član 48.

Osuđeni može pribavljati knjige, časopise i druga sredstva javnog obaveštavanja izdata, odnosno proizvedena u zemlji i inostranstvu.
Zavod ima biblioteku sa dovoljnim brojem knjiga iz različitih područja.
Biblioteka obavezno ima tekst ustava, važećeg krivičnog zakonika, zakonika o krivičnom postupku, zakona o izvršenju krivičnih sankcija, zakona o pomilovanju, zakona o zaštitniku građana, pravilnika koji su doneti na osnovu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, kao i tekstove prihvaćenih međunarodnih akata koji se odnose na izvršenje krivičnih sankcija i zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda.
Prema potrebi, zavod sarađuje sa javnim i privatnim bibliotekama, a obezbeđuje i druga audio-vizuelna sredstva javnog obaveštavanja.
Osuđenom je dozvoljeno da knjige i druga sredstva javnog obaveštavanja iznosi iz biblioteke radi korišćenja u slobodno vreme.
O pojedinim pitanjima koja se odnose na korišćenje i izdavanje knjiga i drugih sredstava javnog obaveštavanja odlučuje upravnik zavoda.

Obrazovanje

Član 49.

Osuđeni ima pravo na obrazovanje.
Zavod organizuje opismenjavanje, osnovno i stručno obrazovanje, prema programu postupanja. Zavod omogućava polaganje ispita u zavodu i van zavoda.
Ukoliko se osuđeni obrazuje ili školuje, zavod prema svojim mogućnostima, obezbeđuje odgovarajuće uslove i vreme za učenje.
Troškove obrazovanja koje ne organizuje zavod snosi osuđeni.
Odsustvo osuđenog zbog potreba obrazovanja ne smatra se posebnim pravom osuđenog u smislu ovog pravilnika.

Stručno osposobljavanje

Član 50.

Stručno osposobljavanje osuđenih obavlja se kroz teorijsku pripremu i praktičnu obuku u zavodskim radionicama.
Zavod će prema mogućnostima organizovati programe radi sticanja ili proširivanja praktičnih znanja.
O stručnom osposobljavanju osuđenih odlučuje upravnik zavoda na predlog službe za prevaspitanje i službe za obuku i upošljavanje.

Rad i prava na osnovu rada

Član 51.

Radno sposobni osuđeni ima pravo i obavezu da radi.
Svrha rada iz stava 1. ovog člana je da osuđeni stekne, održi i poveća svoje radne sposobnosti, radne navike i stručno znanje.
Rad i prava na osnovu rada uređeni su posebnim pravilnikom.

Slobodno vreme

Član 52.

Zavod mora omogućiti da osuđeni u slobodno vreme, izvan zatvorenih prostorija provede najmanje dva časa dnevno.
Zavod organizuje različite oblike aktivnosti za zadovoljenje telesnih, umetničkih, kulturnih i radno-tehničkih potreba osuđenih.
Zavod, u skladu sa svojim mogućnostima, obezbeđuje prostor i opremu za korišćenje slobodnog vremena osuđenih.

Član 53.

U zavodu se organizuju kulturne, radno-tehničke, zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti. Program aktivnosti organizuje i sprovodi služba za prevaspitanje.
U slobodno vreme osuđeni se prema svojim sklonostima i interesovanjima mogu baviti izradom umetničkih predmeta i drugim vidovima stvaralačkog izražavanja.

Član 54.

Zavod, u skladu sa svojim mogućnostima, omogućuje bavljenje telesnim vežbanjem i sportskim aktivnostima i u tu svrhu obezbeđuje sportske terene, prostorije, sportske rekvizite i teretanu sa pripadajućom opremom.
Aktivnosti iz stava 1. ovog člana organizuju se tokom celog dana, a prema programu koji je donela služba za prevaspitanje.

Verska prava osuđenih

Član 55.

Osuđeni ima pravo da ga jednom mesečno poseti svešteno lice.
Ako u zavodu postoji dovoljan broj osuđenih iste veroispovesti, na njihov zahtev upravnik zavoda će dozvoliti sveštenom licu te veroispovesti da ih redovno posećuje, ili da u zavodu ima redovnu službu ili nastavu.
Zavod obezbeđuje posebnu prostoriju prikladnu za verske obrede, versku nastavu i posete sveštenih lica različitih veroispovesti.

Posete

Član 56.

Osuđeni ima pravo na posetu u trajanju od najmanje jednog časa i to:
1. jednom nedeljno - u odeljenjima otvorenog tipa,
2. dvaput mesečno - u odeljenju poluotvorenog tipa,
3. jedanput mesečno - u zatvorenim odeljenjima.
Trajanje posete duže od jednog časa određuje upravnik zavoda.
Poseta se obavlja subotom ili nedeljom i u dane državnog praznika u vremenu od 9,00 do 17,00 časova.
Upravnik zavoda može odobriti posete i drugim danima ukoliko za to postoje opravdani razlozi.
Prostorija za posete mora biti prostrana, čista, osvetljena, zagrejana prema potrebi, provetrena, sa odgovarajućim sanitarnim uređajima i odgovarajućim brojem stolica i stolova. Poseta se može obaviti i na pogodnim otvorenim prostorima u zavodu.
Zavod je obavezan da na vidnom mestu istakne podatke o vremenu i uslovima posete.

Član 57.

Branilac ili punomoćnik posećuje osuđenog u radno vreme.
Poseta se obavlja u prostoriji pogodnoj za ostvarivanje prava osuđenog na posetu branioca ili punomoćnika ili lica koje je on pozvao radi davanja punomoći o zastupanju.
Poseta branioca ili punomoćnika unosi se u odgovarajuću evidenciju poseta.

Član 58.

Posetiocu se utvrđuje identitet i upisuje se u knjigu poseta.
Posetilac se pretresa pre ulaska u prostoriju za posetu. Lični pretres vrši službeno lice istog pola kao i posetilac na način kojim se poštuje dostojanstvo i čuvaju lične stvari posetioca.
Ako posetilac ne pristane na pretres, poseta se neće omogućiti.
Ukoliko posetilac ili osuđeni svojom radnjom ili stanjem ugrožava red ili bezbednost, upravnik zavoda ili lice koje on ovlasti, može uskratiti ili prekinuti posetu.
Stvari pronađene prilikom pretresa za koje postoji verovatnoća da su u vezi sa nekim krivičnim delom, oduzimaju se od posetioca i o tone se odmah obaveštava nadležni organ unutrašnjih poslova. O privremeno oduzetim stvarima sačinjava se zapisnik.

Član 59.

U karton posete osuđenog unose se podaci o licima koja će ga posećivati, u skladu sa zakonom.
Ukoliko su podaci koje osuđeni daje o licima koja će ga posećivati netačni, osuđeni će biti disciplinski kažnjen.

Boravak u posebnoj prostoriji

Član 60.

Osuđeni ima pravo da jednom u tri meseca boravi s bračnim drugom i decom ili bliskim licima, najmanje tri časa u posebnim prostorijama zavoda.
Posebna prostorija zavoda, u smislu ovog člana, mora biti dovoljno prostrana, zagrejana, osvetljena, sa potrebnim nameštajem, kupatilom i prilagođena za boravak dece.
Pod bliskim licima podrazumevaju se lica koje je osuđeni naveo kao posetioce.

Prijem paketa

Član 61.

Osuđeni ima pravo na prijem paketa i to:
1) jednom nedeljno - u odeljenju otvorenog tipa,
2) dvaput mesečno - u odeljenju poluotvorenog tipa,
3) jedanput mesečno - u odeljenju zatvorenog tipa i zavodu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem.
Težina paketa može biti do deset kilograma.
Paket može sadržati stvari koje osuđeni može posedovati saglasno članu 27. ovog pravilnika i fabrički zapakovane prehrambene proizvode. Upravnik ili lice koje on odredi može odobriti prijem i ostale hrane koja će se upotrebiti u toku dana.
Paket se osuđenom može dostaviti poštom ili prilikom posete.
Pregled svakog paketa se obavlja u prisustvu osuđenog.
Ukoliko se ustanovi da se u paketu nalaze stvari koje osuđeni ne može posedovati, one će se izdvojiti. Stvari će se o trošku osuđenog vratiti pošiljaocu ili predati posetiocu.
Lako kvarljive stvari se uništavaju u prisustvu osuđenog.
Ukoliko težina paketa sa stvarima koje osuđeni može posedovati prelazi deset kilograma, osuđeni će u prisustvu službenog lica izdvojiti stvari koje prelaze dozvoljenu težinu. Ove stvari vraćaju se o trošku osuđenog pošiljaocu ili se predaju posetiocu.
Izuzetno, u opravdanim slučajevima upravnik ili lice koje on ovlasti ima pravo da dozvoli prijem stvari osuđenom preko dozvoljene težine.

Prijem novčanih pošiljki

Član 62.

Osuđeni ima pravo na neograničeni prijem i slanje novčanih pošiljki.
Novac koji osuđeni prima deponuje se na novčani depozit.
Mesečni iznos novca kojim osuđeni slobodno raspolaže je iznos prosečne zarade u Republici Srbiji za prethodni mesec prema poslednjim podacima nadležnog organa za poslove statistike.

Obraćanje i međusobno oslovljavanje

Član 63.

Osuđeni su obavezni da se pristojno ponašaju prema zaposlenima u zavodu i licima koja posećuju zavod.
Pri susretu sa zaposlenima u zavodu i drugim licima osuđeni je dužan da u stojećem stavu otpozdravi odgovarajućim pozdravom prema dobu dana.
Osuđeni nije dužan da pozdravi kada je u stroju, kada leži bolestan i za vreme jela.
Osuđeni se prilikom obraćanja predstavlja ličnim imenom i zaposlene u zavodu oslovljava zvanjem koje imaju u službi.
Zaposleni u zavodu osuđenog oslovljavaju poimenično, obavezni su da se pristojno ponašaju prema osuđenom i da otpozdrave na njegov pozdrav.
Osuđeni i zaposleni u zavodu međusobno se oslovljavaju sa: "Vi".

Raspored dnevnih aktivnosti

Član 64.

Ustajanje, održavanje lične higijene, spremanje prostorija, doručak i priprema za posao obavljaju se kao dnevne aktivnosti u periodu od 7,00 do 8,00 časova.
Ručak osuđeni obavljaju u periodu od 13,00 do 15,00 časova, a večeru od 18,00 do 19,00 časova.
Povečerje i spavanje traje od 23,00 do 7,00 časova.
Nedeljom i neradnim danima znak za ustajanje daje se jedan čas kasnije. Na dati znak za ustajanje nisu u obavezi da ustaju osuđeni koji se nalaze na lekarskoj poštedi.
Upravnik zavoda može, prema potrebi radnog angažovanja osuđenih utvrditi drugačiji raspored dnevnih aktivnosti.

Član 65.

Na znak povečerja osuđeni su dužni da ugase svetla i da legnu u krevet.
Upravnik zavoda ili lice koje on za to odredi može dozvoliti praćenje TV programa i posle znaka povečerja.

Samoinicijativno učešće osuđenih

Član 66.

Zavod omogućava da osuđeni, preko svojih predstavnika, podnose pismene predloge i mišljenja upravniku zavoda o pitanjima koja se uređuju ovim pravilnikom.
Svaki osuđeni ima pravo da bude biran i da bira predstavnike iz stava 1. ovog člana.
Izbor predstavnika iz stava 1. ovog člana obavlja se tajnim glasanjem, u organizaciji zavoda.
O predlozima i mišljenjima osuđenih, upravnik daje odgovor u pismenoj formi.

Obaveze osuđenih

Član 67.

Osuđeni su obavezni da se za vreme izdržavanja kazne u zavodu ponašaju kako je to određeno Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, ovim pravilnikom, naredbama i uputstvima upravnika zavoda.
Nepridržavanje obaveza predviđenih stavom 1. ovog člana je disciplinski prestup.

Disciplinski prestupi osuđenih

Član 68.

Nepridržavanje obaveza iz člana 67. stav 2. ovog pravilnika može biti teži ili lakši disciplinski prestup.
Teži disciplinski prestupi su:
1) bekstvo ili pokušaj bekstva iz zavoda;
2) podstrekivanje na pobunu ili bekstvo;
3) pripremanje pobune ili bekstva;
4) neovlašćeno napuštanje zavoda;
5) nasilje prema drugom licu;
6) pravljenje, posedovanje ili korišćenje opasne stvari;
7) izrada ili unošenje u zavod sredstva podobnog za napad, bekstvo ili vršenje krivičnog dela;
8) sprečavanje pristupa u bilo koji deo zavoda službenom licu ili licu koje se ovlašćeno nalazi u zavodu, odnosno ulazi u njega;
9) ugrožavanje, oštećenje ili uništenje imovine većeg obima;
10) odbijanje izvršenja zakonitog naloga ovlašćenog lica usled čega je nastupila ili mogla nastupiti teža štetna posledica;
11) namerno ili grubom nepažnjom ugrožavanje tuđeg zdravlja;
12) proizvodnja, posedovanje ili korišćenje opojnog ili psihoaktivnog sredstva;
13) grubo zanemarivanje lične higijene;
14) bavljenje igrama na sreću;
15) namerno ugrožavanje svog zdravlja radi onesposobljavanja za izvršenje obaveze;
16) otpor zdravstvenom pregledu ili merama za sprečavanje opasnosti od zaraze;
17) podstrekivanje lica lišenog slobode na teži disciplinski prestup;
18) zanemarivanje radne obaveze koje je izazvalo ili je moglo izazvati težu štetnu posledicu;
19) obučavanje sebe ili drugog o načinu izvršenja krivičnog dela na osnovu ličnog ili tuđeg iskustva;
20) teža zloupotreba dobijenih posebnih prava iz člana 115. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija;
21) ponavljanje lakših disciplinskih prestupa.
Lakši disciplinski prestupi su:
1) ugrožavanje i ometanje drugog osuđenog u obavljanju radnih i slobodnih aktivnosti;
2) udaljavanje iz kruga zavoda ili radilišta i radionica zavoda bez odobrenja;
3) iznošenje alata i drugih materijalnih sredstava sa radnog mesta;
4) međusobna kupoprodaja odeće, obuće, lekova i drugih stvari;
5) kockanje;
6) pripremanje obroka, napitaka ili hrane van prostora predviđenog u tu svrhu;
7) tetoviranje i telesni pirsing sebe ili drugog u zavodu;
8) ugrožavanje i oštećenje imovine;
9) narušavanje izgleda zavoda;
10) neovlašćeno korišćenje i ulaženje u službene prostorije;
11) lakša zloupotreba dobijenih posebnih prava;
12) posedovanje stvari koje osuđeni ne sme imati kod sebe (član 5. ovog pravilnika);
13) nedisciplinovano, nepristojno i agresivno ponašanje koje remeti život i rad u zavodu;
14) nedozvoljena izrada predmeta;
15) pušenje van prostora određenog u tu svrhu;
16) zanemarivanje radne obaveze;
17) odbijanje izvršenja zakonitog naloga ovlašćenog lica;
18) neovlašćeno korišćenje stvari;
19) omogućavanje pristupa neovlašćenom licu u prostor zavoda;
20) uvredljivo ponašanje prema drugom licu po bilo kom ličnom svojstvu;
21) davanje netačnih podataka o činjenicama bitnim za ostvarivanje prava.
Disciplinski postupak i primena disciplinskih mera uređeni su posebnim pravilnikom.

Interni podnesci

Član 69.

U cilju ostvarivanja svojih prava, osuđeni se može pismeno obratiti vaspitaču ili drugom ovlašćenom licu iz odgovarajuće službe zavoda, upravniku ili licu koje on ovlasti.
Ovlašćeno lice kome je upućen podnesak, dužno je da u roku od pet dana od dana predaje, donese odluku ili da pismeno i obrazloženo odgovori na podnesak osuđenog.

Neposredno obraćanje upravniku

Član 70.

Izuzetno, osuđeni može pismeno tražiti da se neposredno obrati upravniku bez navođenja razloga, preko posebnog sandučeta.

Pritužba i žalba osuđenog

Član 71.

Osuđeni ima pravo pritužbe upravniku zavoda zbog povrede prava ili drugih nepravilnosti koje su u zavodu učinjene prema njemu.
Ukoliko se predmet pritužbe odnosi na jedan ili više zahteva iz člana 69. ovog pravilnika na koji osuđeni nije dobio ili je nezadovoljan odlukom ili odgovorom, osuđeni će to navesti u obrazloženju pritužbe.
Upravnik zavoda ili lice koje on na to ovlasti, dužan je da pažljivo ispita pritužbu i da o njoj donese rešenje u roku od 15 dana.
Ukoliko se pritužba odnosi na težu povredu radnih obaveza i dužnosti od strane zaposlenog lica, upravnik ili lice koje on odredi, odmah će ispitati osnovanost pritužbe i preduzeti mere za sprečavanje daljeg nastupanja štetnih posledica.
Ukoliko se pritužba odnosi na ugrožavanje ili povredu tela ili zdravlja osuđenog, upravnik će narediti da osuđenog odmah pregleda lekar i da o tome sačini izveštaj.
Osuđeni koji ne dobije odgovor na pritužbu ili nije zadovoljan donetim rešenjem ima pravo da podnese žalbu direktoru Uprave u roku od 15 dana. Direktor Uprave će o žalbi odlučiti u roku od 15 dana.
U žalbi se navodi broj odluke na koju se osuđeni žali i u kom pogledu je nezadovoljan donetim rešenjem.
Uz žalbu osuđenog, zavod dostavlja direktoru Uprave kompletan spis prvostepenog postupka, a po potrebi i drugu dokumentaciju.
Sadržina pritužbe i žalbe predstavlja tajnu.

Evidencija podnesaka, pritužbi i žalbi

Član 72.

Podnesci, pritužbe i žalbe osuđenih iz čl. 69. i 70. pišu se u tri primerka, od kojih se jedan upućuje nadležnom licu, jedan ostaje kod osuđenog, a jedan se odlaže u lični list osuđenog.
Svi podnesci, pritužbe i žalbe zavode se u posebnu knjigu evidencije prema odredbama akta o evidencijama i načinu vođenja evidencija lica lišenih slobode.

Podnošenje pritužbe Zaštitniku građana

Član 73.

Osuđeni ima pravo podnošenja pritužbe Zaštitniku građana.
Pre podnošenja pritužbe osuđeni je dužan da pokuša da zaštiti svoja prava u odgovarajućem pravnom postupku.
Izuzetno, Zaštitnik građana može, u skladu sa zakonom, pokrenuti postupak i pre nego što su iscrpljena sva pravna sredstva, ako bi podnosiocu pritužbe bila naneta nenadoknadiva šteta ili ako se pritužba odnosi na povredu principa dobre uprave, posebno nekorektan odnos organa uprave prema podnosiocu pritužbe, neblagovremen rad ili druga kršenja pravila etičkog ponašanja zaposlenih u organima uprave.
Osuđeni podnosi pritužbu u zapečaćenoj koverti. Zavod obezbeđuje dovoljan broj koverata za osuđene.

Član 74.

Podnošenje podnesaka, pritužbi i žalbi, ne povlači odgovornost osuđenog i on zbog toga ne može biti izložen bilo kakvom kažnjavanju, maltretiranju ili uznemiravanju.

Prituživanje nadzoru

Član 75.

Osuđeni ima pravo da se bez prisustva zaposlenih i postavljenih lica u zavodu prituži ovlašćenom licu koje nadzire rad zavoda. Osuđeni može da se pismeno prituži nadzoru.
Pisana pritužba upućuje se u zatvorenoj koverti sa povratnicom.

Posebna prava osuđenih

Član 76.

U zavisnosti od postignutog stepena prevaspitanja, dužine kazne, krivičnog dela, ponašanja, zalaganja i rezultata u radnom i obrazovnom procesu, aktivnog učešća u kulturno-prosvetnom radu, sportskim i drugim korisnim aktivnostima u zavodu, upravnik može osuđenom, na predlog stručnih službi i u okviru programa postupanja, odlukom dodeliti posebna prava u skladu sa zakonom, i to:
Posebna prava u okviru zavoda:
1. prošireno pravo na prijem paketa,
2. prošireno pravo na prijem poseta i proširivanje kruga lica koji posećuju osuđenog,
3. prošireno pravo na prijem poseta bez nadzora u prostorijama za posete,
4. prošireno pravo na prijem poseta u posebnim prostorijama, bez prisustva ostalih osuđenih,
5. pogodniji smeštaj.
Posebna prava izvan okvira zavoda:
1. pravo na prijem poseta izvan zavoda,
2. pravo na slobodni izlazak u grad,
3. pravo na posetu porodici i srodnicima o vikendu i praznicima,
4. pravo na nagradno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine,
5. pravo na vanredno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine,
6. pravo na korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda.

Kategorije

Član 77.

U kategoriju A, koja sadrži podkategorije A1 i A2, razvrstava se osuđeni koji po osobinama ličnosti, vrsti i težini učinjenog krivičnog dela, ranijem načinu života, ostvarenom nivou prevaspitanja i radnom angažovanju u zavodu, predstavlja pozitivan primer i od koga se očekuje uspešna reintegracija u društvenu sredinu.

Član 78.

U kategoriju B, koja sadrži podkategorije B1 i B2, razvrstava se osuđeni kod koga se, na osnovu osobina ličnosti, vrste i težine učinjenog
krivičnog dela, ranijeg načina života, ostvarenog nivoa prevaspitanja i radnog angažovanja u zavodu, očekuje uspešna adaptacija na zavodske uslove i po realizaciji vaspitno-korektivnog tretmana, uspešna reintegracija u društvenu sredinu.
Osuđeni koji je programom postupanja raspoređen u B kategoriju može biti raspoređen u višu kategoriju po isteku jedne petine kazne.
Osuđeni koji je zbog disciplinskog prestupa ili drugih razloga rekategorizovan iz A u B kategoriju može biti raspoređen u višu kategoriju po isteku jedne petine ostatka kazne.

Član 79.

U kategoriju V, koja sadrži podkategorije V1 i V2, razvrstava se osuđeni kod koga se na osnovu osobina ličnosti, vrste i težine učinjenog krivičnog dela, ranijeg načina života, i ostvarenog nivoa prevaspitanja, očekuje otežana adaptacija na zavodske uslove i sa kojim je potreban intenzivniji vaspitno-korektivni rad.
Osuđeni koji je programom postupanja raspoređen u V kategoriju može biti raspoređen u višu kategoriju po isteku jedne četvrtine kazne.
Osuđeni koji je zbog disciplinskog prestupa ili drugih razloga rekategorizovan iz A ili B u V kategoriju, može biti raspoređen u višu kategoriju po isteku jedne četvrtine ostatka kazne.

Potkategorija A1

Član 80.

Osuđeni koji je razvrstan u potkategoriju A1, nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu potkategoriju, na predlog stručnih službi, odlukom upravnika, kao posebna prava može dobiti sva posebna prava u okviru zavoda, kao i posebna prava koja se koriste izvan zavoda, i to:
1. pravo na prijem poseta izvan zavoda u trajanju od 8 sati - dva puta mesečno,
2. pravo na slobodan izlazak u grad jedan put mesečno,
3. pravo na posetu porodici i srodnicima o vikendu i praznicima u ukupnom trajanju do 120 sati mesečno a u mesecu u kom je praznik do 144 sata,
4. nagradno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine, srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne,
5. vanredno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine, srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne,
6. korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda.

Potkategorija A2

Član 81.

Osuđeni koji je razvrstan u potkategoriju A2, nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu potkategoriju, na predlog stručnih službi, odlukom upravnika, kao posebna prava može dobiti sva
posebna prava u okviru zavoda, kao i posebna prava koja se koriste izvan zavoda, i to:
1. pravo na prijem poseta izvan zavoda u trajanju od 8 sati - dva puta mesečno,
2. pravo na slobodan izlazak u grad jedan put mesečno,
3. pravo na posetu porodici i srodnicima o vikendu i praznicima u ukupnom trajanju do 96 sati mesečno a u mesecu u kom je praznik do 120 sati,
4. nagradno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine, srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne,
5. vanredno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine, srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne,
6. korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda.

Potkategorija B1

Član 82.

Osuđeni koji je razvrstan u potkategoriju B1, nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu potkategoriju, na predlog stručnih službi, odlukom upravnika, kao posebna prava može dobiti sva posebna prava u okviru zavoda, kao i posebna prava koja se koriste izvan zavoda, i to:
1. pravo na prijem poseta izvan zavoda u trajanju od 8 sati - jedanput mesečno,
2. pravo na slobodan izlazak u grad jednom u dva meseca,
3. pravo na posetu porodici i srodnicima o vikendu i praznicima u ukupnom trajanju do 72 sata mesečno a u mesecu u kom je praznik do 96 sati,
4. nagradno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine, srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne,
5. vanredno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine, srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne,
6. korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda.

Potkategorija B2

Član 83.

Osuđeni koji je razvrstan u potkategoriju B2, nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu potkategoriju, na predlog stručnih službi, odlukom upravnika, kao posebna prava može dobiti sva posebna prava u okviru zavoda, kao i posebna prava koja se koriste izvan zavoda, i to:
1. pravo na prijem poseta izvan zavoda u trajanju od 8 sati - jedanput mesečno,
2. pravo na slobodan izlazak u grad jednom u dva meseca,
3. pravo na posetu porodici i srodnicima o vikendu i praznicima u ukupnom trajanju do 48 sati mesečno a u mesecu u kom je praznik do 72 sata,
4. nagradno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine, srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne,
5. vanredno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine, srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne,
6. korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda.

Potkategorija V1

Član.84.

Osuđeni koji je razvrstan u potkategoriju V1, nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu potkategoriju, na predlog stručnih službi, odlukom upravnika, može dobiti posebna prava u okviru zavoda, i to:
1. prošireno pravo na prijem paketa dva puta mesečno,
2. prošireno pravo na prijem poseta i proširenje kruga lica koja posećuju osuđenog,
3. prošireno pravo na prijem poseta bez nadzora u prostorijama za posete, jednom mesečno,
4. prošireno pravo na prijem poseta u posebnim prostorijama, bez prisustva ostalih osuđenih jednom mesečno,
5. pogodniji smeštaj.

Potkategorija V2

Član 85.

Osuđeni koji je razvrstan u potkategoriju V2, nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu potkategoriju, na predlog stručnih službi, odlukom upravnika, može dobiti posebna prava u okviru zavoda, i to:
1. prošireno pravo na prijem paketa dva puta mesečno,
2. prošireno pravo na prijem poseta i proširenje kruga lica koja posećuju osuđenog,
3. prošireno pravo na prijem poseta bez nadzora u prostorijama za posete jednom u dva meseca,
4. prošireno pravo na prijem poseta u posebnim prostorijama, bez prisustva ostalih osuđenih jednom u dva meseca,
5. pogodniji smeštaj.

Član 86.

Posebna prava osuđenog koja obuhvataju izlaske i odsustva iz zavoda ne mogu se spajati sa posebnim pravom na korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda ili otpuštanjem iz zavoda.
Posebna prava osuđenog koja obuhvataju izlaske i odsustva iz zavoda u jednom mesecu, ne mogu se prenositi u drugi mesec.
Posebna prava osuđenog koja obuhvataju odsustva iz zavoda, mogu se koristiti najviše onoliko puta koliko ima vikenda i praznika u toku meseca i najmanje u trajanju od 24 sata.
Vreme izlaska i povratka osuđenog u zavod ne može biti određeno u vremenu od 20,00 do 08,00 časova.
U slučaju korišćenja posebnih prava izlaska i odsustva iz zavoda u mesecu u kom se osuđeni otpušta sa izdržavanja kazne, ili mu se prekida izvršenje kazne, odnosno u kom koristi godišnji odmor izvan zavoda, uzeće se u obzir broj dana provedenih na izdržavanju kazne u tom mesecu i srazmerno utvrditi trajanje odsustva.
U slučaju premeštaja u zavod i odeljenje istog ili otvorenijeg tipa, osuđeni zadržava vrstu i obim dodeljenih posebnih prava 30 dana po izvršenom premeštaju.

Član 87.

Prilikom korišćenja posebnih prava koja podrazumevaju izlazak i odsustvo iz zavoda, osuđenom se izdaje pisana dozvola za izlazak koja sadrži matični broj, datum izdavanja, prezime, ime jednog roditelja, ime osuđenog, adresu prebivališta, dan i čas izlaska i povratka u zavod, potpis ovlašćenog lica i pečat zavoda.

Vanredni izlazak i odsustvo

Član 88.

Vanredni izlazak ili odsustvo iz zavoda upravnik može, bez obzira na kategoriju i iskorišćena posebna prava, odobriti osuđenom:
1. u slučaju smrti člana uže porodice,
2. radi obilaska teže oboleleog lica iz uže porodice,
3. u slučaju rođenja deteta i zaključenja braka. Upravnik izuzetno može odobriti vanredni izlazak ili odsustvo i u drugim vanrednim slučajevima.
Ukoliko postoje bezbednosni razlozi zavod će diskretno i efikasno obezbediti vanredni izlazak i prisustvo osuđenog u slučajevima predviđenim stavom 1. ovog člana.

Pravna pomoć

Član 89.

Zavod osuđenom pruža pravnu pomoć u vezi ostvarivanja svih prava koja mu po zakonu pripadaju.

Podnošenje molbe za uslovni otpust

Član 90.

Molbu za uslovni otpust osuđeni upućuje sudu koji je doneo presudu u prvostepenom postupku. Molba se upućuje preko zavoda.

Prevremeno otpuštanje

Član 91.

Na osnovu mišljenja svih stručnih službi zavoda, upravnik zavoda dostavlja predlog za prevremeno otpuštanje osuđenog direktoru Uprave.

Podnošenje molbi za premeštaj i prekid izvršenja kazne

Član 92.

Molbu za premeštaj i prekid izvršenja kazne osuđeni podnosi direktoru Uprave. Molba se upućuje preko zavoda.

Položaj prekršajno kažnjenih lica

Član 93.

Odredbe ovog pravilnika shodno se primenjuju prema prekršajno kažnjenim licima, ako posebnim pravilnikom nije drukčije određeno.

V. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 94.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:
1. Pravilnik o kućnom redu u zavodima zatvorenog i strogo zatvorenog tipa ("Službeni glasnik RS", broj 5/01);
2. Pravilnik o kućnom redu okružnih zatvora ("Službeni glasnik RS", broj 24/00);
3. Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnog zavoda za žene ("Službeni glasnik RS", broj 24/00);
4. Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnog zavoda otvorenog tipa ("Službeni glasnik RS", broj 55/99).

Član 95.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-28/2006-18
U Beogradu, 21. marta 2006. godine
Ministar, Zoran Stojković, s.r.