Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o platnom prometu ("Službeni list SRJ", br. 24/98, 74/99 i 28/2000), guverner Narodne banke Jugoslavije donosi

ODLUKU

O OBLIKU, SADRŽINI I KORIŠĆENjU INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA ZA PLAĆANjA U ZEMLjI

(Objavljena u "Sl. listu SRJ", br. 40 od 25. avgusta 2000; 73/2000)

I. OSNOVNE ODREDBE

1.
Ovom odlukom propisuju se oblik, sadržina i korišćenje instrumenata platnog prometa (u daljem tekstu: instrumenti) kojima učesnici u platnom prometu (u daljem tekstu: učesnici) vrše plaćanja, odnosno obračun gotovim novcem i bezgotovinski - preko računa koji se vodi kod nosilaca platnog prometa (u daljem tekstu: nosioci).
2.
Instrumenti predstavljaju unapred utvrđene obrasce, jedinstvenog oblika i sadržaja, čijim popunjavanjem, potpisivanjem i overom nastaju nalozi za plaćanje.
Svi učesnici i nosioci obavezni su da za plaćanja koja se vrše preko računa koji se vode kod nosilaca koriste samo propisane instrumente.
3.
Učesnik može izdavati naloge za plaćanje i računarskom komunikacijom sa sadržajem propisanim Odlukom o načinu obavljanja platnog prometa elektronskim putem ("Službeni list SRJ", br. 40/2000).
4.
Instrumenti, u smislu ove odluke, jesu:
1) uplatnica - obrazac br. 10,
2) uplatnica taksa za izlazak iz zemlje - obrazac br. 12,
3) ček - obrazac br. 20,
4) ček po tekućem računu građana - obrazac br. 22,
5) uputnica za gotovinsku isplatu - obrazac br. 25,
6) nalog za prenos - obrazac br. 40,
7) nalog za naplatu - obrazac br. 43,
8) zbirni nalog za obračun - obrazac br. 47,
9) prijava uplata - obrazac br. 60,
10) prijava isplata - obrazac br. 65,
11) depo nalog - obrazac br. 81,
12) akreditiv - obrazac br. 83,
13) bankarska platna kartica - obrazac br. 90.
5.
Osnovna obeležja instrumenata - sadržaj i popunjavanje elemenata podataka dati su u Prilogu br. 1. uz ovu odluku, koji je njen sastavni deo.
Izgled i grafički dizajn instrumenata, kao i izgled Specifikacije naloga za plaćanje, dati su u Prilogu br. 2 uz ovu odluku, koji je njen sastavni deo.

II. ZAJEDNIČKE ODREDBE

6.
Instrumenti su pravougaonog oblika i imaju jedinstvene dimenzije: 105 170 mm i svi sadrže u gornjem levom uglu stilizovani grafički znak Narodne banke Jugoslavije.
Izuzetno od stava 1. ove tačke, od jedinstvenih dimenzija odstupaju sledeći instrumenti:
- ček po tekućim računima građana, čije su dimenzije 85 150 mm (odstupanje plus minus 1 mm);
- bankarska platna kartica, čije su dimenzije 53,98 85,60 mm;
- akreditiv, čije su dimenzije 140 dž 200 mm.
7.
Instrumenti Ček - Obrazac br. 20. i Ček po tekućem računu građana - Obrazac br. 22 štampaju se na papiru sa zaštitnim elementima u štampi, gramature 90 g/m2 (odstupanje plus minus 5%). Ostali instrumenti štampaju se na samokopirajućem papiru koji zadovoljava kvalitetan prenos podataka na svim primercima, izuzev Akreditiva - Obrazac br. 83, koji se štampa na papiru gramature 90 g/m2, sa prenosom na kopije upotrebom indiga, i Bankarske platne kartice - Obrazac br. 90, koja se projektuje i štampa u skladu sa međunarodnim standardima za platne kartice.
Rastojanje između redova po visini obrasca treba da iznosi 4,23 mm, a rastojanje između redova koji nisu uzastopni mora biti deljivo sa 4,23 mm. Područje za znak po širini obrasca iznosi 2,54 mm.
Horizontalna ili vertikalna perforacija mora biti izvedena u vidu sečene perforacije u odnosu praznina prema useku - 1:4 mm.
Na Čeku po tekućem računu građana - Obrazac br. 22. štampa se i OCR zapis, koji obuhvata velika slova, cifre i druge grafičke znake.
Za izradu instrumenata koristi se grafički font CHelvPlain, veličine 5,00 mm i 2,00 mm. Prva linija udaljena je od vrha 8,50 mm, a svaka sledeća 4,23 mm. Polja su iscrtana tačkasto. Pune linije, kao i krugovi, štampaju se.
8.
Guverner Narodne banke Jugoslavije utvrdiće uputstvom grafičko-tehničke elemente za štampanje instrumenata platnog prometa i druge uslove za štampanje tih instrumenata.
9.
Na instrumentima se upisuju podaci neophodni za realizaciju finansijskih transakcija između učesnika. Ti podaci se upisuju u za to određene prostore na instrumentima i nazivaju se elementima podataka.
Elementi podataka na instrumentima ispisuju se opisnim (azbučnim) i numeričkim znacima i njihov raspored je izvršen prema karakteru znakova.
10.
Instrumenti se izdaju i popunjavaju na srpskom jeziku i ćirilicom.
Instrumenti se mogu izdavati i popunjavati i dvojezično - na srpskom i mađarskom, odnosno na srpskom i albanskom jeziku, i latinicom, u skladu sa ustavom i zakonom.
11.
Instrumenti čiji elementi podataka nisu popunjeni u skladu sa odredbama ove odluke, koje nisu potpisala ovlašćena lica i koji nisu izdati ni štampani u skladu sa ovom odlukom, nosioci neće primati na izvršenje, odnosno vratiće ih podnosiocu, u skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o platnom prometu.

III. KORIŠĆENjE INSTRUMENATA

Uplatnica - Obrazac br. 10

12.
Uplatnica se koristi kao gotovinski instrument za uplate u gotovom novcu u korist računa, po osnovu dnevnog pazara, plaćanja obaveza i drugih uplata i kao bezgotovinski instrument - pri obračunu po bariranim čekovima.
Uplatnica se sastoji od tri primerka - priznanice, izveštaja o uplati i izveštaja za arhivu. Priznanica se vraća uplatiocu kao dokaz o izvršenoj uplati, izveštaj o uplati (koji overava nosilac) vraća se uplatiocu, a izveštaj za arhivu ostaje nosiocu kao dokument na osnovu koga je izvršena uplata.

Uplatnica taksa za izlazak iz zemlje - Obrazac br. 12

13.
Uplatnica taksa za izlazak iz zemlje koristi se kao instrument za plaćanje u gotovu takse propisane za izlazak iz SR Jugoslavije fizičkih lica, kao i motornih vozila. Ova se taksa može jednom uplatnicom platiti za izlazak iz zemlje za više fizičkih lica, odnosno motornih vozila.
Uplatnica taksa za izlazak iz zemlje sadrži serijski broj (oznaku serije i rednog broja), koji se, kao preštampani element, štampa u elementu Poziv na broj odobrenja. Serije se označavaju velikim štampanim slovima. Redni broj može biti najviše sedmocifren.
Uplatnica taksa za izlazak iz zemlje sastoji se od dva primerka - priznanice i izveštaja za arhivu. Priznanica, koju overava nosilac, vraća se uplatiocu i služi kao dokaz o izvršenoj uplati. Izveštaj za arhivu zadržava nosilac kao dokument za odobrenje iznosa uplaćenog naznačenom računu.
Uplatnicu taksa za izlazak iz zemlje prodaju i popunjavaju isključivo nosioci.

Ček - Obrazac br. 20

14.
Ček izdaje učesnik - trasant kad na teret svog računa nalaže gotovinsku isplatu određenog iznosa sredstava određenom licu ili donosiocu (isplatu zarada, podizanje gotovine i dr.).
Učesnik može ček koristiti i za bezgotovinsko plaćanje, s tim što u tom slučaju ček mora biti bariran (precrtan) dvema uporednim linijama.
Ako se ček koristi za bezgotovinsko plaćanje, imalac čeka ga podnosi na naplatu nosiocu kod koga se vodi njegov račun zajedno sa popunjenom uplatnicom (Obrazac br. 10), koja mora biti barirana (precrtana) dvema uporednim linijama i spiskom bariranih čekova koji se podnose na naplatu.
Imalac bariranih čekova može organizacionom delu nosioca kod koga se vodi račun izdavaoca čeka-dužnika čekove dostaviti neposredno ili poštom, kao i uplatnicu (i jedan i drugi obrazac precrtan dvema uporednim linijama) i spisak bariranih čekova.
Ček se može upotrebljavati i za izdavanje pokrivenog čeka, u kom slučaju se nosilac pojavljuje i kao trasant i kao trasat. Imalac takvog čeka može ga podneti na naplatu nosiocu kod koga se vode njegovi računi ili nosiocu kod koga se vodi račun na čiji je teret ček izdat.
Naplata čeka vrši se u rokovima utvrđenim Zakonom o čeku ("Službeni list FNRJ", br. 105/46, "Službeni list SFRJ", br. 12/65, 50/71 i 52/73 i "Službeni list SRJ", br. 46/96).
Za izdavanje pokrivenog čeka učesnik unapred izdvaja sredstva na poseban račun.
Ček se štampa u čekovnoj knjižici sa dodatkom talona, i sastoji se od jednog primerka - gotovinskog čeka, koji nosilac zadržava kao dokument za zaduženje računa trasanta. Deo čeka - talon izdavaocu čeka ostaje u čekovnoj knjižici za potrebe evidencije o izdatim čekovima.
Učesnik-trasant setovima čekova snabdeva se kod nosioca kod koga ima otvoren račun i koji registruje serijske brojeve izdatih čekova.

Ček po tekućem računu građana - Obrazac br. 22.

15.
Ček po tekućem računu građana se koristi za bezgotovinska plaćanja učesnika-fizičkih lica i podizanje gotovine kod banaka i Poštanske štedionice, prema međubankarskom sporazumu o vođenju tekućih računa fizičkih lica.
Ček po tekućem računu građana trasira banka, Poštanska štedionica ili druga finansijska organizacija kod koje fizičko lice ima otvoren tekući račun, koje garantuju njegovu isplatu.
Ček po tekućem računu građana štampa se sa kodiranom linijom, gde se određeni podaci kodiraju u OCR-A pismu. Ček koji ima kodiranu liniju, u redu zapisa za optičko čitanje, sadrži sledeće elemente: serijski broj čeka, broj partije tekućeg računa, iznos, šifru trasata i tekst (vrsta posla). Ako nosilac ne raspolaže opremom za optičko kodiranje i čitanje, pomenuti podaci unose se ručno - pisaćom mašinom ili štampanjem u prostor iznad teksta kojim su označeni elementi podatka.
Ček iz ove tačke izdaje se u jednom primerku.

Uputnica za gotovinsku isplatu - Obrazac br. 25

16.
Uputnica za gotovinsku isplatu koristi se kao gotovinski instrument kad učesnik na teret svog računa vrši isplatu drugom učesniku ili licu koje nema račun kod nosioca.
Uputnica za gotovinsku isplatu sastoji se od tri primerka: uputnice za gotovinsku isplatu, izveštaja za arhivu i izveštaja primaocu. Na osnovu uputnice za gotovinsku isplatu isplaćuje se određeni iznos sredstava, čiji prijem primalac potvrđuje svojim potpisom na određenom mestu uputnice. Isplaćena uputnica vraća se nalogodavcu. Izveštaj za arhivu ostaje nosiocu kao dokument na osnovu koga je izvršena isplata, a izveštaj primaocu se uručuje određenom licu pri isplati.

Nalog za prenos - Obrazac br. 40

17.
Nalog za prenos koristi se za bezgotovinska plaćanja kod kojih nalogodavac-dužnik nalaže nosiocu da na teret njegovog računa prenese sredstva na račun drugog učesnika-poverioca, kao i onda kada se prenos sredstava vrši između dva računa istog učesnika.
Nalog za prenos koristi se za knjiženje istog iznosa sredstava u korist i na teret istog računa učesnika po osnovu plaćanja izvršenih kompenzacijom, asignacijom, cesijom, preuzimanjem duga, prenosom hartija od vrednosti i po osnovu drugih plaćanja propisanih zakonom.
Nalog za prenos sastoji se od dva primerka - naloga za prenos i izveštaja o prenosu. Nalog za prenos ostaje nosiocu kao dokument o zaduženju računa dužnika i odobrenju računa poverioca, odnosno za zaduženje jednog računa i odobrenje drugog računa istog učesnika, kao i za zaduženje i odobrenje istog računa za isti iznos. Izveštaj o prenosu zadržava učesnik-nalogodavac, odnosno kad ga overi nosilac vraća se učesniku-nalogodavcu i služi za dokazivanje izvršenog plaćanja.

Nalog za naplatu - Obrazac br. 43.

18.
Nalog za naplatu je poverilački instrument koji se koristi za bezgotovinska plaćanja kod kojih poverilac ili drugo zakonom ovlašćeno lice nalaže nosiocu da na teret računa dužnika prenese sredstva u korist njegovog računa, odnosno u korist drugog učesnika, i to po osnovu naplate dospelih hartija od vrednosti i drugih instrumenata obezbeđenja plaćanja, instrumenata koje su isplatili drugi nosioci platnog prometa, otvorenih akreditiva, kao i drugih propisanih ili ugovornih ovlašćenja (sudske odluke, ugovorne obaveze, ovlašćenja i sl.).
Nalog za naplatu koristi se i kad nosilac zadužuje račun učesnika na osnovu sudskih i drugih izvršnih naslova, zakonskih ovlašćenja i svojih internih naloga, radi delimičnog izvršavanja zadatih naloga, naplate usluga, ispravke grešaka.
Nalog za naplatu sastoji se od dva primerka - naloga za naplatu i izveštaja o zaduženju. Nalog za naplatu zadržava nosilac kao dokument o zaduženju računa dužnika i odobrenju računa poverioca, a izveštaj o zaduženju dostavlja se dužniku uz dokumentaciju po kojoj je izvršena naplata.

Zbirni nalog za obračun - Obrazac br. 47

19.
Zbirni nalog za obračun koristi se kad nosilac Narodnoj banci Jugoslavije - Zavodu za obračun i plaćanja (u daljem tekstu: Zavod) nalaže da na teret njegovog žiro-računa prenese sredstva na žiro-račun drugog nosioca. Ovaj se nalog koristi za obračun plaćanja kod kojih inicijativa za izmirenje obaveza potiče od dužnika-pravnih lica i preduzetnika čije račune vodi taj nosilac.
Uz zbirni nalog za obračun, nosilac dostavlja zavodu i Specifikaciju naloga za plaćanje.
Zbirni nalog za obračun sastoji se od dva primerka - zbirnog naloga za obračun i izveštaja o obračunu. Zbirni nalog za obračun ostaje Zavodu kao dokument o zaduženju žiro-računa nosioca, odnosno odobrenju žiro-računa drugog nosioca, a overeni izveštaj o obračunu vraća se nosiocu.

Prijava uplata - Obrazac br. 60

20.
Prijava uplata koristi se za obračun gotovine koju nosioci prime od učesnika po osnovu izvršenih uplata.
Prijava uplata sastoji se od dva primerka - prijave uplata i izveštaja za arhivu. Prijavu uplata nosilac koji je primio uplatu, zajedno sa pojedinačnim uplatnim dokumentima, dostavlja na obradu zavodu kod koga se vodi njegov račun, a izveštaj za arhivu ostaje nosiocu kao dokument o odobrenju uplaćenog iznosa na označeni račun, odnosno o izvršenom obračunu.

Prijava isplata - Obrazac br. 65

21.
Prijava isplata koristi se za obračun gotovine koju je nosilac isplatio učesnicima.
Prijava isplata sastoji se od dva primerka - prijave isplata i izveštaja za arhivu. Prijavu isplata nosilac koji je izvršio isplatu, zajedno sa pojedinačnim isplatnim dokumentima, dostavlja na obradu Zavodu kod koga se vodi njegov račun, a izveštaj za arhivu ostaje nosiocu kao dokument o zaduženju iznosa isplaćenog sa označenog računa, odnosno o izvršenom obračunu.

Depo nalog - Obrazac br. 81

22.
Depo nalog učenici koriste za dostavljanje hartija od vrednosti u depo, odnosno njihovo podizanje iz depoa kod nosioca kod koga imaju otvoren depo račun, a na kome se evidentira priliv i odliv hartija od vrednosti, odnosno stanje portfelja hartija od vrednosti.
Sve transakcije hartijama od vrednosti vrše se preko računa koji učesnik otvara kod nosioca kod koga ima otvoren depo račun.
Depo nalog sastoji se od dva primerka: depo naloga i potvrde o deponovanim hartijama od vrednosti. Depo nalog zadržava nosilac kao dokument za evidentiranje primljenih, odnosno izdatih hartija od vrednosti, a potvrda se vraća vlasniku hartija od vrednosti - imaocu depo računa.

Akreditiv - Obrazac br. 83

23.
Akreditiv je instrument kojim se, pod određenim uslovima, omogućuje raspolaganje sredstvima sa računa učesnika, odnosno nosilaca - izdavaoca akreditiva, uz primenu propisanih instrumenata.
Akreditiv učesnik koristi kad nalaže nosiocu, a nosilac kad nalaže Zavodu kod koga ima otvoren račun - da sredstva stavi na raspolaganje određenom pravnom ili fizičkom licu kod tog ili drugog nosioca, odnosno kod Zavoda.
Akreditiv može biti običan i dokumentarni, stalan, opoziv ili neopoziv. Za izdavanje akreditiva, učesnik, odnosno nosilac je obavezan da izdvoji (rezerviše) sredstva na poseban račun izdavanjem naloga za prenos sredstava sa računa na poseban račun kod nosioca, odnosno Zavoda.
Akreditiv se sastoji od četiri primerka: akreditiva, izveštaja o otvaranju akreditiva, izveštaja nosiocu kod koga se otvara akreditiv i izveštaja korisniku akreditiva. Akreditiv ostaje kod nosioca-nalogodavca i služi kao dokument za otvaranje akreditiva. Izveštaj o otvaranju akreditiva dostavlja se učesniku-nalogodavcu, izveštaj nosiocu kod koga se otvara akreditiv ostaje kod nosioca i služi za evidentiranja isplata po tom akreditivu, a izveštaj korisniku akreditiva dostavlja se tom korisniku.
Na naličju svakog primerka akreditiva registruju se isplate po akreditivu na osnovu ispostavljenih naloga za plaćanje.

Bankarska platna kartica - Obrazac br. 90

24.
Bankarska platna kartica koristi se za bezgotovinsko plaćanje. Izdaju je i isplatu njome garantuju banke i Poštanska štedionica. Vlasnik kartice upotrebom kartice inicira račun (slip) na osnovu koga primalac kartice naplaćuje prodatu robu ili izvršene usluge.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

25.
Instrumenti platnog prometa propisani Uputstvom o obliku, sadržini i upotrebi instrumenata platnog prometa za plaćanja u zemlji ("Službeni list SRJ", br. 11/98), do 30. juna 2001. godine, koristiće se istovremeno sa instrumentima propisanim ovom odlukom.
Akceptne naloge izdate do početka primene ove odluke, nosilac će izvršavati u roku dospeća.

26. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obliku, sadržini i korišćenju instrumenata platnog prometa za plaćanja u zemlji ("Službeni list SRJ", br. 51/99 o 76/99).

27. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ", a primenjivaće se od 1. januara 2002. godine.


Prilog br. 1
ELEMENTI PODATAKA NA INSTRUMENTIMA PLATNOG PROMETA - SADRŽAJ I POPUNjAVANjE
Elementi podataka na instrumentima i njihov sadržaj
Elementi podataka na instrumentima i njihov sadržaj dati su u narednoj tabeli:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Naziv elementa Sadržaj Vrsta podataka Broj znakova
O - opisni za numerički
N - numerički podatak/maksimalni
ON - kombinacija broj redova*
oba znaka maksimalna dužina
reda za opisne
podatke
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
Organizaciona
jedinica
nosioca Nosilac koji prima instrument na izvršenje O 1*40
Nalogodavac Naziv pod kojim je nalogodavac evidentiran u
sudskom registru O 2,5*50
Broj računa Broj računa na teret koga se vrši prenos
sredstava N 21
Broj osnovnog
modela poziva
na broj Definiše računarsku kontrolu sadržaja poziva na
broj N 2
Poziv na broj
(zaduženje) Podaci za bliže objašnjenje poslovnih promena
nalogodavca N 22
Poziv na broj
(odobrenje) Dopunske informacije o osnovu doznačavanja
sredstava poveriocu N 22
Svrha doznake Podaci o nameni i osnovu plaćanja ON 2,5*30
Šifra plaćanja Vrsta osnova plaćanja N 3
Iznos Iznos u dinarima, sa parama ON 15
Korisnik Naziv pod kojim je korisnik evidentiran u
sudskom registru O 2,5*50
Broj računa Broj računa korisnika u čiju se korist
doznačavaju sredstva N 21
Mesto i datum Mesto i datum prijema naloga kod nosioca ON 1*20
Datum valute Datum izvršenja naloga N 8
Overa
instrumenta Pečat i potpis nalogodavca, odnosno poverioca
-------------------------------------------------------------------------------------------

Popunjavanje elemenata podataka
U element Naziv i sedište nosioca platnog prometa upisuje se naziv i sedište nosioca kome se instrument podnosi na izvršenje.
U element Broj računa nalogodavca, odnosno poverioca upisuje se 18 numeričkih znakova, koji sadrže:
1) petocifrenu oznaku nosioca platnog prometa (jedinstvena trocifrena oznaka nosioca i dvocifrena oznaka za potrebe nosioca),
2) trocifrenu oznaku računa,
3) trocifrenu oznaku za bližu namenu i vrstu sredstava (dve cifre) i kontrolni broj za ceo broj računa, ili oznaku opštine kod računa za uplatu javnih prihoda,
4) sedmocifrenu oznaku individualne partije.
Kontrolni broj za celokupan izraz numeričke oznake računa izračunava se po modulu 11 tako što se pojedinačne cifre broja za koji se izračunava kontrolni broj množe, sdesna ulevo, konstantnim ponderima (br. 2, 3, 4,...) i zbir tih proizvoda deli brojem 11. Ostatak deljenja oduzima se od broja 11 i dobijeni rezultat upisuje kao kontrolni broj. Ako je dobijeni rezultat 10 ili 11, kontrolni broj je 0.
U element Iznos upisuje se numerički podatak u dinarima do 15 cifara. Ispred iznosa dinara stavljaju se dve paralelne crte ili zvezdice, a numerički podatak iznosa upisuje se sa parama u dve decimale, tako što se dinari odvajaju zarezom.
U element Svrha doznake upisuje se opisno namena i osnov doznačavanja sredstava zbog kojih se nalog ispostavlja, odnosno da pruži podatke za sprovođenje prethodne kontrole.
U element Šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od tri znaka, od kojih prva dva označavaju vrstu osnova plaćanja, a treći kontrolni broj. Kontrolni broj izračunat je po modulu 11, u skladu sa ovim prilogom.
Šifra plaćanja bira se i upisuje na instrumente na osnovu opisa svrhe doznake prema sledećem pregledu i objašnjenju:

-----------------------------------------------------------------------------
Šifra Opis svrhe doznake za primenu
plaćanja
-----------------------------------------------------------------------------
1 Plaćanje poreza, carina, taksa, doprinosa i drugih obaveza i plaćanja
po sudskim rešenjima i drugim sudskim odlukama
-----------------------------------------------------------------------------
108 Porez na promet proizvoda na veliko - koristi se za plaćanje poreza na
promet proizvoda na veliko
116 Porez na promet proizvoda na malo - koristi se za plaćanje poreza na
promet proizvoda na malo
124 Porez na promet usluga - koristi se za plaćanje poreza na promet usluga
132 Porezi i doprinosi iz zarada i drugih ličnih primanja - koristi se za
plaćanja poreza i doprinosa iz zarada i drugih ličnih primanja
140 Poseban porez na finansijske transakcije - koristi se za plaćanja
posebnog poreza na finansijske transakcije učesnika
159 Ostali porezi i doprinosi - koristi se za plaćanja svih nepomenutih
a propisanih poreza, doprinosa i obaveza
167 Takse - koristi se za plaćanje taksa
175 Carina - koristi se za plaćanje carine
183 Druge uvozne dažbine - koristi se za plaćanje drugih uvoznih dažbina
191 Plaćanje po sudskim rešenjima i drugim izvršnim odlukama - koristi se
pri naplati sa računa učesnika po osnovu izvršnih sudskih rešenja,
odnosno sudskih odluka, kao i izvršnih naloga organa i organizacija
koji su zakonom ovlašćeni za donošenje tih odluka, rešenja i naloga
-----------------------------------------------------------------------------
2 Isplata ličnih primanja i popuna blagajničkog maksimuma
-----------------------------------------------------------------------------
205 Isplata neto zarada - koristi se pri isplati neto zarada i naknada,
neto zarada za rad u punom, nepotpunom ili skraćenom radnom vremenu,
odnosno za rad duži od punog radnog vremena (u vidu akontacije i po
obračunu ukupne zarade)
213 Isplata zarada osnivača - koristi se za isplatu neto zarade osnivača
221 Isplata zarada za rad preko studentskih i omladinskih zadruga -
koristi se za isplatu usluga omladinskim i studentskim zadrugama
230 Isplata penzija - koristi se za označavanje isplate naknada po osnovu
penzija
248 Isplata drugih ličnih primanja - koristi se za isplatu:
- naknada za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti, nesreće
prouzrokovane na poslu ili oboljenja od profesionalne bolesti a po
isteku prvih 30 dana bolovanja,
- naknade za vreme odsustvovanja zbog trudnoće i porođaja, naknade za
novorođenče i naknade za rad sa skraćenim radnim vremenom
majki-dojilja,
- drugih prava po osnovu zdravstvenog osiguranja,
- dodatka za decu,
- boračkih prava,
- socijalne pomoći,
- primanja invalida,
- stipendija,
- naknada za rad po posebnim ugovorima,
- ostalih naknada za rad učenika i studenata,
- dnevnica i troškova prevoza za službena putovanja,
- terenskog dodatka za vreme rada i boravka na terenu,
- naknada za život odvojen od porodice,
- primanja privremeno nezaposlenih lica,
- otpremnina.
256 Isplata naknada za rad preko studentskih i omladinskih zadruga -
koristi se za uplate koje studentska, odnosno omladinska zadruga
vrši u gotovom novcu ili prenosom na štednu knjižicu, odnosno tekući
račun svojim članovima
264 Isplata za topli obrok radnika - koristi se za naknadu za ishranu
radnika
272 Isplata naknada za regres - koristi se za naknadu regresa za godišnji
odmor radnika
280 Popuna blagajničkog maksimuma - koristi se za podizanje gotovine radi
popune blagajničkog maksimuma
299 Isplata naknada za prevoz radnika - koristi se za naknadu troškova
prevoza radnika na posao i sa posla
-----------------------------------------------------------------------------
3 Plaćanje po osnovu prometa robe i usluga i plaćanje po osnovu osiguranja
sredstava
-----------------------------------------------------------------------------
302 Plaćanje po osnovu prometa proizvoda uz korišćenje poreskih oslobođenja
na osnovu izjave kupca - koristi se za plaćanje između učesnika iz iste
republike članice za izmirivanje obaveza iz dužničko-poverilačkih
odnosa nastalih po osnovu nabavke robe i materijala u velikoprodaji
310 Plaćanje po osnovu izvršenih usluga, osim po osnovu investicija -
koristi se za plaćanja između učesnika za izmirenje obaveza po osnovu
izvršenih usluga
329 Plaćanje po osnovu prometa robe i usluga po osnovu investicija -
koristi se za plaćanje po osnovu prometa robe i usluga po osnovu
investicija
337 Uplate obaveza javnim preduzećima - koristi se za plaćanje javnim
preduzećima stanarine i drugih obaveza po osnovu korišćenja stana,
električne energije, telefonskih usluga, vode i otpadnih voda,
iznošenja smeća, dimničarskih usluga i dr.
345 Plaćanje obaveza pre prijema faktura - koristi se za plaćanje obaveza
između učesnika za koje nije primljena faktura a rok plaćanja je dospeo
353 Avansi po osnovu prometa proizvoda na koji se ne plaća porez na promet
na osnovu izjave kupca - koristi se za označavanje plaćanja ugovorenog
avansa i pretplate u istoj republici članici
361 Plaćanje po osnovu osiguranja sredstava - koristi se za plaćanje premija
osiguranja i reosiguranja i plaćanja naknade štete po osiguranom riziku
370 Plaćanje za robu kupljenu u maloprodaji - koristi se za plaćanja između
učesnika radi izmirivanja obaveza nastalih po osnovu kupovine robe u
maloprodajnim objektima
388 Isplate građanima po osnovu prometa robe i usluga - koristi se za
plaćanja građanima po osnovu nabavke robe i materijala i po osnovu
izvršenih usluga
396 Isplate premije osiguranja i naknada štete građanima - koristi se za
plaćanje građanima po osnovu osiguranja i naknade štete po osiguranom
riziku
-----------------------------------------------------------------------------
4 Naplata čeka, plaćanje po menici, plaćanje pokriveno garancijom
-----------------------------------------------------------------------------
400 Plaćanje iz sredstava garanta, osim po osnovu investicija - koristi se
za naplatu potraživanja iz sredstava davaoca garancije i supergarancije
(delimično ili u celini), kao i za regresiranje davaoca garancije, osim
po osnovu investicija
418 Plaćanje iz sredstava garanta po osnovu investicija - koristi se za
plaćanje iz sredstava garanta po osnovu investicija
426 Plaćanje po osnovu prometa proizvoda sa obračunatim porezom na promet
između učesnika iz iste republike članice
442 Plaćanje po menici osim po osnovu investicija - koristi se za plaćanja
po menici, iz sredstava izdavaoca menice - trasanta i pri prenosu
sredstava po osnovu eskonta menice, osim za plaćanja po osnovu
investicija
450 Avans po osnovu prometa proizvoda koji podležu plaćanju poreza na
promet kada su sedišta kupca i prodavca u istoj republici članici
469 Plaćanje po menici po osnovu investicija - koristi se za plaćanje po
menici po osnovu investicija
477 Plaćanje po menici iz sredstava avaliste osim po osnovu investicija -
koristi se za prenos sredstava sa računa avaliste na račun trasanta i
za prenos sredstava sa računa trasanta na račun avaliste (regresiranje
avaliste)
485 Plaćanje po menici iz sredstava avaliste po osnovu investicija -
koristi se za prenos sredstava sa računa avaliste na račun trasanta
i za prenos sredstava sa računa trasanta na račun avaliste
(regresiranje avaliste)
-----------------------------------------------------------------------------
5 Plaćanje indosamentom, obračunsko plaćanje, plaćanje po osnovu kredita i
plaćanje iz depozita
-----------------------------------------------------------------------------
507 Plaćanje indosamentom - koristi se na nalogu koji učesnik podnosi
nosiocu za izvršeno izmirivanje obaveze indosiranjem menice i drugih
hartija od vrednosti
515 Avans za usluge kada su kupac i prodavac iz iste republike članice
523 Plaćanje kompenzacijom - koristi se na nalogu koji učesnik podnosi
nosiocu za obaveze izmirene kompenzacijom
531 Avans za usluge kada su kupac i prodavac iz različitih republika
članica
540 Plaćanje cesijom - koristi se na nalogu koji učesnik podnosi nosiocu za
obaveze izmirene cesijom
558 Plaćanje preuzimanjem duga - koristi se na nalogu za obračun koji
učesnik podnosi nosiocu za obaveze izmirene preuzimanjem duga
566 Plaćanje asignacijom - koristi se na nalogu koji učesnik podnosi
nosiocu platnog prometa za obaveze izmirene asignacijom
574 Plaćanje po osnovu odobrenih kredita - koristi se po svim nalozima
kojima se vrši plaćanje pri korišćenju kredita
582 Prenos u depozit - koristi se za deponovanje sredstava na račun banke i
drugih depozitara
590 Plaćanje po osnovu otplate kredita - koristi se za otplatu kredita
-----------------------------------------------------------------------------
6 Plaćanje obustavljenih obaveza i uplata u solidarne i humanitarne svrhe
-----------------------------------------------------------------------------
604 Obustavljanje članarine iz neto zarada - koristi se za plaćanje iz neto
zarada zaposlenih članarine organizacijama, udruženjima i dr.
612 Obustavljanje članarine iz penzija - koristi se za plaćanje iz penzija
članarina organizacijama, udruženjima i dr.
620 Obustavljanje članarine iz drugih ličnih primanja - koristi se za
plaćanje iz drugih ličnih primanja članarine organizacijama, udruženjima
i dr.
639 Obustave po kreditima iz neto zarada - koristi se za plaćanje po
kreditima iz neto zarade zaposlenih
647 Obustave po kreditima iz penzija - koristi se za plaćanje iz penzija
obaveza po kreditima
655 Obustave po kreditima iz drugih ličnih primanja - koristi se za
plaćanje iz drugih ličnih primanja obaveza po kreditima
663 Druge obustave iz neto zarada - koristi se za plaćanje iz neto zarada
zaposlenih svih drugih nepomenutih obaveza
671 Druge obustave iz penzija - koristi se za plaćanje iz penzija svih
drugih nepomenutih obaveza
680 Druge obustave iz drugih ličnih primanja - koristi se za plaćanje svih
drugih nepomenutih obaveza iz drugih ličnih primanja
698 Uplata u solidarne i humanitarne svrhe - koristi se za prenos
sredstava po osnovu raznih solidarnih pomoći ili humanitarnih davanja
-----------------------------------------------------------------------------
7 Kamata, provizija
-----------------------------------------------------------------------------
701 Plaćanje kamate na kredit - koristi se za plaćanje ugovorenih i
propisanih kamata na kredit
728 Plaćanje kamate na neplaćene javne prihode - koristi se za plaćanje
kamate za neplaćene javne prihode u utvrđenom roku
744 Plaćanje kamate na depozit po viđenju - koristi se za plaćanje kamate na
depozit po viđenju pravnih lica
752 Plaćanje kamate na depozit po viđenju građana - koristi se za plaćanje
kamate na depozit po viđenju građana
760 Plaćanje provizije - koristi se pri plaćanju bankarske provizije,
naknade za obavljanje poslova platnog prometa i drugih provizija
-----------------------------------------------------------------------------
8 Uplata pazara, prijava uplata, prijava isplata
-----------------------------------------------------------------------------
809 Dnevni pazar u gotovom - koristi se pri uplati gotovine po osnovu
ostvarenog dnevnog pazara
817 Dnevni pazar u čekovima tekućih računa građana - koristi se za uplatu
pazara po osnovu primljenih čekova po tekućim računima građana
825 Uplate građana preko banaka - koristi se za obračun uplata kod banke
primljenih od građana
833 Isplate građanima preko banaka - koristi se za obračun isplata
izvršenih građanima preko banke
850 Uplate građana preko pošta - koristi se za obračun primljenih uplata
građana po poštanskim uputnicama, štednim ulozima i drugim uplatama
građana
884 Isplate građanima preko pošta - koristi se za obračun izvršenih isplata
građanima po osnovu poštanskih uputnica, štednih uloga, međunarodnih
poštanskih uputnica i čekova po tekućim računima građana
-----------------------------------------------------------------------------
9 Udruživanje sredstava i prenos sredstava, plaćanje po ovlašćenju
-----------------------------------------------------------------------------
906 Prenos po osnovu ulaganja i zajedničke naplate prihoda - koristi se za
ulaganje sredstava u osnivačke fondove i za prenos sredstava po osnovu
zajedničke naplate prihoda
914 Raspored sredstava sa uplatnih računa javnih prihoda - koristi se pri
rasporedu sredstava sa zbirnih i prolaznih računa za naplatu javnih
prihoda
922 Plaćanje po ovlašćenju i za račun učesnika u plaćanju - koristi se za
plaćanja sa računa na kojima se vode sredstva za plaćanje po ovlašćenju
i za ugovorena plaćanja za račun imaoca računa kod nosioca
930 Prenos iz sredstava organa, organizacija i fondova - koristi se za
prenos iz sredstava organa, organizacija i fondova za potrebe pravnih
lica i za prenos iz sredstava organa, organizacija i fondova za
izvršenje određenih zadataka i programa neinvesticionog karaktera
949 Prenos sredstava poslovnoj jedinici i obratno - koristi se pri
prenosu sredstava sopstvenim poslovnim jedinicama, kao i pri prenosu
sredstava koji poslovne jedinice vrše prema matičnom učesniku
957 Prenos sredstava sa računa pravnih i fizičkih lica na tekući račun
građana - koristi se pri prenosu sredstava sa računa pravnih i
fizičkih lica na tekući ili štedni račun građana
965 Prenos sredstava na račun istog imaoca računa-fizičkog lica - koristi
se pri prenosu sredstava sa računa fizičkog lica na tekući, štedni
ili drugi račun tog lica
973 Prenos sredstava na račun istog imaoca računa-pravnog lica - koristi
se u svim slučajevima prenosa sredstava između različitih računa istog
imaoca računa pravnog lica
981 Avans po osnovu prometa proizvoda na koji se ne plaća porez na promet
na osnovu izjave kupca kada sedišta kupca i prodavca nisu u istoj
republici članici
990 Plaćanje po osnovu prometa proizvoda koji su bezuslovno oslobođeni
plaćanja poreza na promet i uz korišćenje olakšica kada su sedišta
kupca i prodavca u istoj republici članici
-----------------------------------------------------------------------------
0 Prenos dinarske protivvrednosti i ostala plaćanja
-----------------------------------------------------------------------------
019 Plaćanje po osnovu prometa proizvoda uz korišćenje poreskih oslobođenja
na osnovu izjave kupca kada sedišta kupca i prodavca nisu u istoj
republici članici
027 Otkup poljoprivrednih proizvoda - koristi se za plaćanja otkupljenih
poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, lekovitog bilja,
industrijskih i drugih sirovina
035 Prenos dinarske protivvrednosti - koristi se za plaćanja po osnovu
dinarske protivvrednosti za otkupljeni efektivni strani novac
043 Ostala plaćanja - koristi se za plaćanja za koja nije naznačena posebna
šifra plaćanja
051 Dinarska protivvrednost za efektivni strani novac
060 Plaćanje po osnovu prometa proizvoda sa obračunatim porezom na promet
kada sedišta kupca i prodavca nisu u istoj republici članici
078 Nabavka goriva za vozila - koristi se za plaćanja goriva za vozila,
koja služe obavljanju delatnosti pravnog lica i radnje bez svojstva
pravnog lica koja je dužna da vodi poslovne knjige, kao i za nabavku
goriva za vozila vlasnika radnje koji porez plaća u paušalnom iznosu
086 Ostale isplate gotovog novca - koristi se za podizanje gotovog novca
za nepomenute namene, u skladu s propisima
094 Avans po osnovu prometa proizvoda sa obračunatim porezom na promet
kada sedišta kupca i prodavca nisu u istoj republici članici
-----------------------------------------------------------------------------

Storno izvršenih plaćanja označava se stavljanjem znaka minus (-) ispod Šifre plaćanja. Storno šifre može dati samo nosilac.
U element Poziv na broj (zaduženje) upisuje se numerički podatak kao bliže objašnjenje poslovnih promena nalogodavca dužnika, kad se plaćanje vrši u ime i za račun drugog lica, u ime i za račun građana po tekućim računima, za potrebe analitičke evidencije nalogodavca i dr.
U element Poziv na broj (odobrenje) upisuje se numerički podatak, kao bliže objašnjenje osnova doznačavanja sredstava, npr.: broj fakture kod dužničko-poverilačkih odnosa po osnovu robe, materijala, usluga i investicija, broj ugovora pri plaćanju avansa, serijski broj čeka prilikom naplate svih vrsta čekova, broj menice, broj prodajnog mesta kada se uplaćuje dnevni pazar, broj polise osiguranja i druge dopunske informacije.
U pretpolje elementa Poziv na broj (zaduženje) i elementa Poziv na broj (odobrenje) upisuje se broj osnovnog modela, osim za model bez broja, prema sledećem pregledu osnovnih modela Poziv na broj, sa objašnjenjem za njihovu upotrebu.

------------------------------------------
Broj Sadržaj modela, raspored
osnovnog polja i pozicija kontrolnog
modela broja u modelu
------------------------------------------
P1 P2 P3
01 (P1 P2 P3)K
02 P1 (P2)K (P3)K
03 (P1)K (P2)K (P3)K
04 (P1)K P2 (P3)K
05 (P1)K P2 P3
06 P1 (P2 P3)K
07 P1 (P2)K P3
08 (P1 P2)K (P3)K
09 (P1 P2)K P3
10 (P1)K (P2 P3)K
11 (P1)K (P2)K P3
21 (P1 P2 (P3)K
22 P1 (P2)K (P3)K
23 (P1)K (P2)K (P3)K
24 (P1)K P2 (P3)K
25 (P1)K P2 P3
26 P1 (P2 P3)K
27 P1 (P2)K P3
28 (P1 P2)K (P3)K
29 (P1 P2)K P3
30 (P1)K (P2 P3)K
31 (P1)K (P2)K P3
41 (P1 P2 P3)K
42 P1 (P2)K (P3)K
43 (P1)K (P2)K (P3)K
44 (P1)K P2 (P3)K
45 (P1)K P2 P3
46 P1 (P2 P3)K
47 P1 (P2)K P3
48 (P1 P2)K (P3)K
49 (P1 P2)K P3
50 (P1)K (P2 P3)
51 (P1)K (P2)K P3
61 (P1 P2 P3)K
62 P1 (P2)K (P3)K
63 (P1)K (P2)K (P3)K
64 (P1)K P2 (P3)K
65 (P1)K P2 P3
66 P1 (P2 P3)K
67 P1 (P2)K P3
68 (P1 P2)K (P3)K
69 (P1 P2)K P3
70 (P1)K (P2 P3)K
71 (P1)K (P2)K P3
81 (P1 P2 P3)K
82 P1 (P2)K (P3)K
83 (P1)K (P2)K (P3)K
84 (P1)K P2 (P3)K
85 (P1)K P2 P3
86 P1 (P2 P3)K
87 P1 (P2)K P3
88 P1 (P2)K (P3)K
89 (P1 P2)K P3
90 (P1)K (P2 P3)K
91 (P1)K (P2)K P3
92 P1 (P2)K (P3)K
93 (P1)K (P2)K (P3)K
94 (P1 P2 P3)K
95 (P1 P2 P3)K
96 (P1 P2 P3)K
55 (P1)K P2 P3)
98 P1 (P2)K (P3)K
99 - - -
------------------------------------------

Broj osnovnog modela unosi se u pretpolje, a sadržaj u polje Poziva na broj. Sadržaj Poziva na broj može biti upisan sa jedan, dva ili tri podatka (P1-P2-P3). Dužina jednog podatka ograničena je na dvanaest numeričkih znakova, s tim da ukupna dužina sva tri podatka ne može biti veća od 20 znakova. Podaci se odvajaju crticom (-).
Kontrolni broj je sastavni deo podatka P1, P2 ili P3, zavisno od broja osnovnog modela.
Podaci P2 i P3 upisuju se bez vodećih nula. Ako je sadržaj Poziva na broj iskazan jednim podatkom, smatraće se da je to podatak P1, a ako je iskazan sa dva podatka, smatraće se da su to podaci P1 i P2.
Učesnik koristi osnovni model bez broja za upisivanje sadržaja podataka elemenata Poziv na broj ako se tim sadržajem iskazuju samo: datum, broj dokumenta (broj fizičkih jedinica određenog dokumenta - faktura, ugovor, ček, menica, polisa, rešenje i drugi slični dokumenti), redni broj dana u godini, redni broj meseca u godini i brojčani iznos procenta, odnosno ako se u element Poziv na broj upisuje sadržaj koji nema kontrolni broj ili kod koga kontrolni broj nije utvrđen korišćenjem osnovnih modela sa kontrolnim brojem.
Osnovni modeli za upisivanje sadržaja elementa Poziv na broj označeni br. od 01 do 11, brojem 55, br. od 21 do 31, od 41 do 51, od 61 do 71, od 81 do 91 i od 92 do 96, imaju kontrolni broj kojim se kontroliše deo sadržaja ili celokupan sadržaj podataka elemenata Poziv na broj, a koji se izračunava na sledeći način:
1) kad učesnik primenjuje osnovne modele sa kontrolnim brojem označene br. od 01 do 11 i brojem 55, za upisivanje podataka u Poziv na broj kontrolni broj izračunava po modulu 11 tako što pojedinačne cifre broja za koji se računa kontrolni broj množi sdesna ulevo, konstantnim ponderima br. 2, 3, 4... i zbir tih proizvoda deli brojem 11. Ostatak deljenja oduzima od broja 11 i dobijeni rezultat upisuje kao kontrolni broj (K). Ako je dobijeni rezultat 10 ili 11, kontrolni broj je 0;
2) kad učesnik primenjuje osnovne modele sa kontrolnim bojem označene br. od 21 do 31, za upisivanje podataka u Poziv na broj kontrolni broj izračunava po modulu 11 SUB.
Kontrolni broj po modulu 11 SUB računa se tako što se pojedinačne cifre broja za koji se računa kontrolni broj množe sleva udesno ponderima 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6... ciklično. Zbir svih proizvoda deli se brojem 11, a ostatak deljenja oduzima se od broja 11 i dobijeni rezultat upisuje kao kontrolni broj (K). Kada je rezultat 10 kontrolni broj je (0), odnosno kada je rezultat 11, kontrolni broj je jedan (1);
3) kad učesnik primenjuje osnovne modele sa kontrolnim brojem, označene br. od 41 do 51, za upisivanje podataka u Poziv na broj kontrolni broj izračunava po modulu 10 sleva udesno.
Kontrolni broj po modulu 10 sleva udesno računa se tako što se pojedinačne cifre broja za koji se računa kontrolni broj množe ponderima 1, 2, 1, 2..., ciklično, i dobijeni proizvodi saberu. Poslednja cifra zbira predstavlja kontrolni broj;
4) kad učesnik primenjuje osnovne modele sa kontrolnim brojem označene br. od 61 do 71, za upisivanje podataka u Poziv na broj kontrolni broj izračunava po modulu 10 sdesna ulevo (Lunov model kontrolnog broja za modul 10).
Kontrolni broj po modulu 10 sdesna ulevo računa se tako što se svaka druga cifra broja za koji se računa kontrolni broj, množi sa dva. Cifre dobijenih rezultata množenja sabiraju se sa nemnoženim ciframa. Tako dobijeni zbir oduzima se od prve veće desetice, a dobijena razlika upisuje kao kontrolni broj. Ako je dobijena razlika 10 kontrolni broj je nula (0);
5) kad učesnik primenjuje osnovne modele sa kontrolnim brojem označene br. od 81 do 91, za upisivanje sadržaja u Poziv na broj kontrolni broj izračunava po modulu 11 tako što pojedinačne cifre broja za koji se računa kontrolni broj množi sleva udesno konstantnim ponderima 2, 3, 4, 5, 6,.... Zbir proizvoda deli sa brojem 11, a ostatak deljenja oduzima se od broja 11 i dobijeni rezultat upisuje kao kontrolni broj. Ako je dobijeni rezultat 10 ili 11, kao kontrolni broj upisuje se nula (0);
6) kad učesnik u plaćanju primenjuje osnovne modele sa kontrolnim brojem označene br. 92, 93 i 94, za upisivanje sadržaja u Poziv na broj kontrolni broj izračunava po modulu 11 tako što se pojedinačne cifre broja za koji se računa kontrolni broj množe sdesna ulevo ponderima 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5,..., ciklično. Zbir svih proizvoda deli se brojem 11, ostatak deljenja oduzima se od broja 11, a dobijeni rezultat upisuje kao kontrolni broj K. Ako je rezultat 10, kontrolni broj se ne može utvrditi, a ako je rezultat 11, kontrolni broj je 0;
7) kad učesnik u plaćanju primenjuje osnovni model sa kontrolnim brojem označen brojem 95, za upisivanje sadržaja u Poziv na broj kontrolni broj izračunava po modulu 10 tako što se pojedinačne cifre broja za koji se računa kontrolni broj množe sdesna ulevo ponderima 1, 2, 1, 2, 1, 2,..., ciklično, a dobijeni rezultati se sabiraju. Tako dobijeni zbir se oduzima od prve veće desetice, a dobijena razlika upisuje kao kontrolni broj. Ako je razlika 10, kontrolni broj je 0;
8) kad učesnik u plaćanju primenjuje osnovni model sa kontrolnim brojem označen brojem 96, za upisivanje sadržaja u Poziv na broj kontrolni broj izračunava po modulu 10 tako što se pojedinačne cifre broja za koji se računa kontrolni broj množe sdesna ulevo ponderima 1, 2, 1, 2, 1, 2..., ciklično. Ako je proizvod veći od broja 10, onda se na zbir dodaje zbir cifara tog proizvoda, a ne proizvod. Cifre dobijenih rezultata se sabiraju. Tako dobijeni zbir se oduzima od prve veće desetice, a dobijena razlika upisuje kao kontrolni broj. Ako je razlika 10, kontrolni broj je 0;
9) kad učesnik u plaćanju primenjuje osnovni model sa kontrolnim brojem označen brojem 98, za upisivanje sadržaja u Poziv na broj kontrolni broj izračunava se po modulu 11, tako što se pojedinačne cifre broja za koji se računa kontrolni broj množe sleva udesno ponderima 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zbir tih proizvoda deli brojem 11, ostatak deljenja oduzima od broja 11 i dobijeni rezultat upisuje kao kontrolni broj.
Nosilac neće izvršiti naloge za plaćanje kod kojih se kontrolom utvrdi da kontrolni broj u sadržaju elementa Poziv na broj ne odgovara naznačenom broju osnovnog modela Poziva na broj. Za preneti sadržaj elementa Poziv na broj nosilac odgovara samo u slučaju da je sadržaj upisan u skladu s propisanim modelima.
U element Datum valute upisuje se datum koji se, prema propisima ili ugovoru, smatra datumom kada obavezu treba izmiriti.
U element Mesto i datum upisuje se datum podnošenja instrumenta.
Instrumente potpisuju pravna lica ovlašćena za potpisivanje, čiji su potpisi deponovani kod nosioca. Pored potpisa, na instrumentima mora biti stavljen pečat učesnika-nalogodavca, koji je deponovan kod nosioca, izuzev ako je reč o učesniku-fizičkom licu koje nema pečat.