Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 62/05 i 61/07),
Vlada donosi

UREDBU

O USKLAĐIVANjU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2008. GODINU (2. DEO)

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 112 od 5. decembra 2007)

GLAVA 51

VUNA, FINA ILI GRUBA, ŽIVOTINjSKA DLAKA, PREDIVO I TKANINE OD KONjSKE DLAKE

Napomena:
1.
U celoj ovoj tarifi:
(a) pod pojmom "vuna" podrazumeva se prirodno vlakno od ovaca i jagnjadi;
(b) pod pojmom "fina životinjska dlaka" podrazumeva se dlaka alpake, lame, vikunje, kamile (uključujući dromedare), jaka, angorskih, tibetskih, kašmirskih i sličnih koza (ali ne od običnih koza), kunića (uključujući angorske kuniće), zeca, dabra, nutrije i bizamskog pacova;
(v) po pojmom "gruba životinjska dlaka" podrazumeva se dlaka životinja koje nisu pomenute u prethodnom stavu, isključujući dlaku i čekinje za izradu četaka (tar. broj 0502) i konjsku dlaku (tar. broj 0511).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5101 Vuna, nevlačena ili nečešljana:
- Masna vuna, uključujući vunu pranu na ovci:
5101 11 00 00 - - tabačka vuna - 0
5101 19 00 00 - - ostala - 0
- Odmašćena vuna, nekarbonizovana:
5101 21 00 00 - - tabačka vuna - 0
5101 29 00 00 - - ostala - 0
5101 30 00 00 - Karbonizovana - 0
5102 Fina ili gruba životinjska dlaka, nevlačena ili nečešljana:
- Fina životinjska dlaka:
5102 11 00 00 - - od kašmirskih koza - 0
5102 19 - - ostala:
5102 19 10 00 - - - od angorskih kunića - 0
5102 19 30 00 - - - od alpake, lame ili vikunje - 0
5102 19 40 00 - - - od kamile (uključujući dromedare), jaka ili angorskih, tibetanskih
ili sličnih koza - 0
5102 19 90 00 - - - od kunića (osim angorskih kunića), zeca, dabra, nutrije
ili bizamskog pacova - 0
5102 20 00 00 - Gruba životinjska dlaka - 0
5103 Otpaci od vune ili fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpatke prediva
ali isključujući raščupane tekstilne materijale:
5103 10 - Iščešak od vune ili fine životinjske dlake:
5103 10 10 00 - - nekarbonizovan - 0
5103 10 90 00 - - karbonizovan - 0
5103 20 - Ostali otpaci od vune ili fine životinjske dlake:
5103 20 10 00 - - otpaci od prediva - 0
- - ostali:
5103 20 91 00 - - - nekarbonizovani - 0
5103 20 99 00 - - - karbonizovani - 0
5103 30 00 00 - Otpaci od grube životinjske dlake - 0
5104 00 00 00 Raščupani tekstilni materijali od vune ili fine ili grube životinjske dlake - 0
5105 Vuna i fina ili gruba životinjska dlaka, vlačena ili češljana (uključujući
češljanu vunu u masi):
5105 10 00 00 - Vlačena vuna - 1
- Vuneni tops i ostala češljana vuna:
5105 21 00 00 - - češljana vuna, u rasutom stanju u pramenovima - 1
5105 29 00 00 - - ostala - 1
- Fina životinjska dlaka, vlačena ili češljana:
5105 31 00 00 - - od kašmirskih koza - 1
5105 39 - - ostala:
5105 39 10 00 - - - vlačena - 1
5105 39 90 00 - - - češljana - 1
5105 40 00 00 - Gruba životinjska dlaka, vlačena ili češljana - 1
5106 Predivo od vlačene vune, nepripremljeno za prodaju na malo:
5106 10 - Sa sadržajem 85% ili više po masi vune:
5106 10 10 00 - - nebeljeno - 5
5106 10 90 00 - - ostalo - 5
5106 20 - Sa sadržajem manje od 85% po masi vune:
5106 20 10 00 - - sa sadržajem 85% ili više po masi vune i fine životinjske dlake - 5
- - ostalo:
5106 20 91 00 - - - nebeljeno - 5
5106 20 99 00 - - - ostalo - 5
5107 Predivo od češljane vune, nepripremljeno za prodaju na malo:
5107 10 - Sa sadržajem 85% ili više po masi vune:
5107 10 10 00 - - nebeljeno - 5
5107 10 90 00 - - ostalo - 5
5107 20 - Sa sadržajem manje od 85% po masi vune:
- - sa sadržajem 85% ili više po masi vune i fine životinjske dlake:
5107 20 10 00 - - - nebeljena - 5
5107 20 30 00 - - - ostala - 5
- - ostalo:
- - - mešano samo ili pretežno sa sečenim sintetičkim vlaknima (štapel):
5107 20 51 00 - - - - nebeljeno - 5
5107 20 59 00 - - - - ostalo - 5
- - - drukčije mešano:
5107 20 91 00 - - - - nebeljeno - 5
5107 20 99 00 - - - - ostalo - 5
5108 Predivo od fine životinjske dlake (vlačeno ili češljano) nepripremljeno za
prodaju na malo:
5108 10 - Vlačeno:
5108 10 10 00 - - nebeljeno - 5
5108 10 90 00 - - ostalo - 5
5108 20 - Češljano:
5108 20 10 00 - - nebeljeno - 5
5108 20 90 00 - - ostalo - 5
5109 Predivo od vune ili fine životinjske dlake pripremljeno za prodaju na malo:
5109 10 - Sa sadržajem 85% ili više po masi vune ili fine životinjske dlake:
5109 10 10 00 - - u klupčadima, klubadima ili kanurama sa masom preko 125 g,
ali ne preko 500 g - 5
5109 10 90 00 - - ostalo - 5
5109 90 - Ostalo:
5109 90 10 00 - - u klupčadima, klubadima ili kanurama sa masom preko 125 g,
ali ne preko 500 g - 5
5109 90 90 00 - - ostalo - 5
5110 00 00 00 Predivo od grube životinjske dlake ili konjske dlake (uključujući obavijeno
predivo od konjske dlake), pripremljeno - 5
ili nepripremljeno za prodaju na malo
5111 Tkanine od vlačene vune ili od vlačene fine životinjske dlake:
- Sa sadržajem 85% ili više po masi vune ili fine životinjske dlake:
5111 11 00 00 - - mase ne preko 300 g/m2 M2 10
5111 19 - - ostalo:
5111 19 10 00 - - - mase preko 300 g/m2, ali ne preko 450 g/m2 M2 10
5111 19 90 00 - - - mase preko 450 g/m2 M2 10
5111 20 00 00 - Ostale, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili
sintetičkim filamentima M2 10
5111 30 - Ostale, u mešavini pretežno ili samo sa sečenim veštačkim ili
sintetičkim vlaknima:
5111 30 10 00 - - mase ne preko 300 g/m2 M2 10
5111 30 30 00 - - mase preko 300 g/m2, ali ne preko 450 g/m2 M2 10
5111 30 90 00 - - mase preko 450 g/m2 M2 10
5111 90 - Ostalo:
5111 90 10 00 - - sa ukupnim sadržajem više od 10% po masi tekstilnog materijala iz Glave 50 M2 10
- - ostale:
5111 90 91 00 - - - mase ne preko 300 g/m2 M2 10
5111 90 93 00 - - - mase preko 300 g/m2, ali ne preko 450 g/m2 M2 10
5111 90 99 00 - - - mase preko 450 g/m2 M2 10
5112 Tkanine od češljane vune ili od češljane fine životinjske dlake:
- Sa sadržajem 85% ili više po masi vune ili fine životinjske dlake:
5112 11 00 00 - - mase ne preko 200 g/m2 M2 10
5112 19 - - ostalo:
5112 19 10 00 - - - mase preko 200 g/m2, ali ne preko 375 g/m2 M2 10
5112 19 90 00 - - - mase preko 375 g/m2 M2 10
5112 20 00 00 - Ostale, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili
sintetičkim filamentima M2 10
5112 30 - Ostale, u mešavini pretežno ili samo sa sečenim veštačkim ili
sintetičkim vlaknima:
5112 30 10 00 - - mase ne preko 200 g/m2 M2 10
5112 30 30 00 - - mase preko 200 g/m2, ali ne preko 375 g/m2 M2 10
5112 30 90 00 - - mase preko 375 g/m2 M2 10
5112 90 - Ostale:
5112 90 10 00 - - sa ukupnim sadržajem više od 10% po masi tekstilnog materijala iz Glave 50 M2 10
- - ostale:
5112 90 91 00 - - - mase ne preko 200 g/m2 M2 10
5112 90 93 00 - - - mase preko 200 g/m2, ali ne preko 375 g/m2 M2 10
5112 90 99 00 - - - mase preko 375 g/m2 M2 10
5113 00 00 00 Tkanine od grube životinjske dlake ili od konjske dlake M2 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 52

PAMUK

Napomena za tar. podbrojeve:
U smislu tar. podbrojeva 5209 42 i 5211 42, pod pojmom "denim" podrazumevaju se tkanine od trožičnog ili četvorožičnog kepera, uključujući lomljeni keper, i keper po osnovi, kod kojih je predivo osnove u jednoj boji, a predivo potke nebeljeno, beljeno, sivo bojeno ili bojeno u svetlijoj nijansi od prediva osnove.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5201 00 Pamuk, nekardiran ili nečešljan:
5201 00 10 00 - Hidrofilni ili beljen - 0
5201 00 90 00 - Ostali - 0
5202 Otpaci od pamuka (uključujući otpatke od prediva i raščupane
tekstilne materijale):
5202 10 00 00 - Otpaci od prediva (uključujući otpatke od konca) - 0
- Ostalo:
5202 91 00 00 - - raščupani tekstilni materijali - 0
5202 99 00 00 - - ostalo - 0
5203 00 00 00 Pamuk, kardiran ili češljan - 0
5204 Konac za šivenje od pamuka, nepripremljen ili pripremljen za prodaju na malo:
- Nepripremljen za prodaju na malo:
5204 11 00 00 - - sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka - 5
5204 19 00 00 - - ostali - 5
5204 20 00 00 - Pripremljen za prodaju na malo - 5
5205 Predivo od pamuka (osim konca za šivenje), sa sadržajem 85% ili više po masi
pamuka, nepripremljeno za prodaju na malo:
- Jednožično predivo od nečešljanih vlakana:
5205 11 00 00 - - finoće 714, 29 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne preko 14) - 5
5205 12 00 00 - - finoće manje od 714, 29 deciteksa ali ne manje od 232, 56 deciteksa
(metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43) - 5
5205 13 00 00 - - finoće manje od 232, 56 deciteksa, ali ne manje od 192, 31 deciteksa
(metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52) - 5
5205 14 00 00 - - finoće manje od 192, 31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa
(metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80) - 5
5205 15 - - finoće manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko 80):
5205 15 10 00 - - - finoće manje od 125 deciteksa, ali ne manje od 83, 33 deciteksa
(metričke numeracije preko 80, ali ne preko 120) - 5
5205 15 90 00 - - - finoće manje od 83, 33 deciteksa (metričke numeracije preko 120) - 5
- Jednožično predivo od češljanih vlakana:
5205 21 00 00 - - finoće 714, 29 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne preko 14) - 5
5205 22 00 00 - - finoće manje od 714, 29 deciteksa ali ne manje od 232, 56 deciteksa
(metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43) - 5
5205 23 00 00 - - finoće manje od 232, 56 deciteksa, ali ne manje od 192, 31 deciteksa
(metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52) - 5
5205 24 00 00 - - finoće manje od 192, 31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa
(metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80) - 5
5205 26 00 00 - - finoće manje od 125 deciteksa, ali ne manje od 106,38 deciteksa
(metričke numeracije preko 80, ali ne preko 94) - 5
5205 27 00 00 - - finoće manje od 106,38 deciteksa, ali ne manje od 83,33 deciteksa
(metričke numeracije preko 94, ali ne preko 120) - 5
5205 28 00 00 - - finoće manje od 83, 33 deciteksa (metričke numeracije preko 120) - 5
- Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od nečešljanih vlakana:
5205 31 00 00 - - finoće po jednoj žici 714, 29 deciteksa ili veće
(metričke numeracije ne preko 14 po jednoj žici) - 5
5205 32 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 714, 29 deciteksa ali ne manje od 232, 56
deciteksa (metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43, po jednoj žici) - 5
5205 33 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 232,56 deciteksa ali ne manje od 192,31
deciteksa (metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52, po jednoj žici) - 5
5205 34 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125
deciteksa (metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80, po jednoj žici) - 5
5205 35 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 125 deciteksa
(metričke numeracije preko 80, po jednoj žici) - 5
- Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od češljanih vlakana:
5205 41 00 00 - - finoće po jednoj žici 714, 29 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne
preko 14, po jednoj žici) - 5
5205 42 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 714, 29 deciteksa ali ne manje od 232, 56
deciteksa (metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43, po jednoj žici) - 5
5205 43 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 232,56 deciteksa ali ne manje od 192,31
deciteksa (metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52, po jednoj žici) - 5
5205 44 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125
deciteksa (metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80, po jednoj žici) - 5
5205 46 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 125 deciteksa ali ne manje od 106,38
deciteksa (metričke numeracije preko 80, ali ne preko 94, po jednoj žici) - 5
5205 47 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 106,38 deciteksa ali ne manje od 83,33
deciteksa (metričke numeracije preko 94, ali ne preko 120, po jednoj žici) - 5
5205 48 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 83, 33 deciteksa
(metričke numeracije preko 120, po jednoj žici) - 5
5206 Predivo od pamuka (osim konca za šivenje) sa sadržajem manje od 85% po masi
pamuka, nepripremljeno za prodaju na malo:
- Jednožično predivo od nečešljanih vlakana:
5206 11 00 00 - - finoće 714, 29 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne preko 14) - 5
5206 12 00 00 - - finoće manje od 714, 29 deciteksa ali ne manje od 232, 56 deciteksa
(metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43) - 5
5206 13 00 00 - - finoće manje od 232, 56 deciteksa, ali ne manje od 192, 31 deciteksa
(metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52) - 5
5206 14 00 00 - - finoće manje od 192, 31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa
(metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80) - 5
5206 15 00 00 - - finoće manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko 80) - 5
- Jednožično predivo od češljanih vlakana:
5206 21 00 00 - - finoće 714, 29 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne preko 14) - 5
5206 22 00 00 - - finoće manje od 714, 29 deciteksa ali ne manje od 232, 56 deciteksa
(metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43) - 5
5206 23 00 00 - - finoće manje od 232, 56 deciteksa, ali ne manje od 192, 31 deciteksa
(metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52) - 5
5206 24 00 00 - - finoće manje od 192, 31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa
(metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80) - 5
5206 25 00 00 - - finoće manje od 125 deciteksa (metričke numeracije preko 80) - 5
- Višežično (dublirano) ili kablirano predivo od nečešljanih vlakana:
5206 31 00 00 - - finoće po jednoj žici 714, 29 deciteksa ili veće
(metričke numeracije ne preko 14 po jednoj žici) - 5
5206 32 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 714, 29 deciteksa ali ne manje od 232, 56
deciteksa (metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43, po jednoj žici) - 5
5206 33 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 232,56 deciteksa ali ne manje od 192,31
deciteksa (metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52, po jednoj žici) - 5
5206 34 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125
deciteksa (metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80, po jednoj žici) - 5
5206 35 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 125 deciteksa
(metričke numeracije preko 80, po jednoj žici) - 5
- Višežično (dublirano) ili kablirano predivo, od češljanih vlakana:
5206 41 00 00 - - finoće po jednoj žici 714, 29 deciteksa ili veće
(metričke numeracije ne preko 14, po jednoj žici) - 5
5206 42 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 714, 29 deciteksa ali ne manje od 232, 56
deciteksa (metričke numeracije preko 14, ali ne preko 43, po jednoj žici) - 5
5206 43 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 232,56 deciteksa ali ne manje od 192,31
deciteksa (metričke numeracije preko 43, ali ne preko 52, po jednoj žici) - 5
5206 44 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125
deciteksa (metričke numeracije preko 52, ali ne preko 80, po jednoj žici) - 5
5206 45 00 00 - - finoće po jednoj žici manje od 125 deciteksa
(metričke numeracije veće od 80 po jednoj žici) - 5
5207 Predivo od pamuka (osim konca za šivenje) pripremljeno za prodaju na malo:
5207 10 00 00 - Sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka - 5
5207 90 00 00 - Ostalo - 5
5208 Tkanine od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase ne preko
200 g/m2:
- Nebeljene:
5208 11 - - platnenog prepletaja, mase ne preko 100 g/m2:
5208 11 10 00 - - - tkanine za proizvodnju zavoja i gaze za previjanje M2 10
5208 11 90 00 - - - ostale M2 10
5208 12 - - platnenog prepletaja, mase preko 100 g/m2:
- - - platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m2 ali ne veće od 130 g/m2,
širine:
5208 12 16 00 - - - - ne preko 165 cm M2 10
5208 12 19 00 - - - - preko 165 cm M2 10
- - - platnenog prepletaja, mase veće od 130 g/m2, širine:
5208 12 96 00 - - - - ne preko 165 cm M2 10
5208 12 99 00 - - - - preko 165 cm M2 10
5208 13 00 00 - - trožične ili četvorožične keper tkanine, uključujući ukršteni keper M2 10
5208 19 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Beljene:
5208 21 - - platnenog prepletaja, mase ne preko 100 g/m2:
5208 21 10 00 - - - tkanine za proizvodnju zavoja i gaze za previjanje M2 10
5208 21 90 00 - - - ostale M2 10
5208 22 - - platnenog prepletaja, mase preko 100 g/m2:
- - - platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m2 ali ne veće od 130 g/m2,
širine:
5208 22 16 00 - - - - ne preko 165 cm M2 10
5208 22 19 00 - - - - preko 165 cm M2 10
- - - platnenog prepletaja, mase veće od 130 g/m2, širine:
5208 22 96 00 - - - - ne preko 165 cm M2 10
5208 22 99 00 - - - - preko 165 cm M2 10
5208 23 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper M2 10
5208 29 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Obojene:
5208 31 00 00 - - platnenog prepletaja, mase ne preko 100 g/m2 M2 10
5208 32 - - platnenog prepletaja, mase preko 100 g/m2:
- - - platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m2 ali ne veće od 130 g/m2,
širine:
5208 32 16 00 - - - - ne preko 165 cm M2 10
5208 32 19 00 - - - - preko 165 cm M2 10
- - - platnenog prepletaja, mase veće od 130 g/m2, širine:
5208 32 96 00 - - - - ne preko 165 cm M2 10
5208 32 99 00 - - - - preko 165 cm M2 10
5208 33 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper M2 10
5208 39 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Od prediva različitih boja:
5208 41 00 00 - - platnenog prepletaja, mase ne preko 100 g/m2 M2 10
5208 42 00 00 - - platnenog prepletaja, mase preko 100 g/m2 M2 10
5208 43 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper M2 10
5208 49 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Štampane:
5208 51 00 00 - - platnenog prepletaja, mase ne preko 100 g/m2 M2 10
&5208 52 00 00 - - platnenog prepletaja, mase preko 100 g/m2 M2 10
5208 59 - - ostale tkanine:
&5208 59 10 00 - - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10
&5208 59 90 00 - - - ostalo M2 10
5209 Tkanine od pamuka, sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka,
mase preko 200 g/m2:
- Nebeljene:
5209 11 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5209 12 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper M2 10
5209 19 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Beljene:
5209 21 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5209 22 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper M2 10
5209 29 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Obojene:
5209 31 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5209 32 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper M2 10
5209 39 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Od prediva različitih boja:
5209 41 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5209 42 00 00 - - tkanine "denim" (teksas) M2 5
5209 43 00 00 - - ostale tkanine od trožičnog ili četvorožičnog kepera, uključujući
ukršteni keper M2 10
5209 49 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Štampane:
5209 51 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5209 52 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper M2 10
5209 59 00 00 - - ostale tkanine M2 10
5210 Tkanine od pamuka sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u mešavini pretežno
ili samo sa veštačkim ili sintetičkim vlaknima, mase ne preko 200 g/m2:
- Nebeljene:
5210 11 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5210 19 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Beljene:
5210 21 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5210 29 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Obojene:
5210 31 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5210 32 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper M2 10
5210 39 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Od prediva različitih boja:
5210 41 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5210 49 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Štampane:
5210 51 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5210 59 00 00 - - ostale tkanine M2 10
5211 Tkanine od pamuka, sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u mešavini
pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim vlaknima, mase preko 200 g/m2:
- Nebeljene:
5211 11 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5211 12 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper M2 10
5211 19 00 00 - - ostale tkanine M2 10
&5211 20 00 00 - Beljene M2 10
- Obojene:
5211 31 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5211 32 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper M2 10
5211 39 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Od prediva različitih boja:
5211 41 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5211 42 00 00 - - tkanine "denim" (teksas) M2 5
5211 43 00 00 - - ostale tkanine od trožičnog ili četvorožičnog keper prepletaja,
uključujući ukršteni keper M2 10
5211 49 - - ostale tkanine:
5211 49 10 00 - - - žakard tkanine M2 10
5211 49 90 00 - - - ostale M2 10
- Štampane:
5211 51 00 00 - - platnenog prepletaja M2 10
5211 52 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10
keper
5211 59 00 00 - - ostale tkanine M2 10
5212 Ostale tkanine od pamuka:
- Mase ne preko 200 g/m2:
5212 11 - - nebeljene:
5212 11 10 00 - - - mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10
5212 11 90 00 - - - ostale mešavine M2 10
5212 12 - - beljene:
5212 12 10 00 - - - mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10
5212 12 90 00 - - - ostale mešavine M2 10
5212 13 - - obojene:
5212 13 10 00 - - - mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10
5212 13 90 00 - - - ostale mešavine M2 10
5212 14 - - od prediva različitih boja:
5212 14 10 00 - - - mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10
5212 14 90 00 - - - ostale mešavine M2 10
5212 15 - - štampane:
5212 15 10 00 - - - mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10
5212 15 90 00 - - - ostale mešavine M2 10
- Mase veće od 200 g/m2:
5212 21 - - nebeljene:
5212 21 10 00 - - - mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10
5212 21 90 00 - - - ostale mešavine M2 10
5212 22 - - beljene:
5212 22 10 00 - - - mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10
5212 22 90 00 - - - ostale mešavine M2 10
5212 23 - - obojene:
5212 23 10 00 - - - mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10
5212 23 90 00 - - - ostale mešavine M2 10
5212 24 - - od prediva različitih boja:
5212 24 10 00 - - - mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10
5212 24 90 00 - - - ostale mešavine M2 10
5212 25 - - štampane:
5212 25 10 00 - - - mešane pretežno ili samo sa lanom M2 10
5212 25 90 00 - - - ostale mešavine M2 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 53

OSTALA BILjNA TEKSTILNA VLAKNA; PREDIVO OD HARTIJE I TKANINE OD PREDIVA OD HARTIJE

Dodatna napomena:
1. (A) U smislu tar. podbrojeva 5306 10 90, 5306 20 90 i 5308 20 90, osim izuzetaka navedenih u stavu pod (B), pod pojmom "pripremljeno za prodaju na malo" podrazumeva se predivo (jednožično, višežično - dublirano - ili kablirano) namotano:
(a) u klupčad, na kartone, kaleme, cevke ili slične podloge, čija masa (uključujući i podloge) nije veća od 200 g;
(b) u kanure ili kanurice, čija masa nije veća od 125 g;
(v) u kanure ili kanurice sastavljene iz više manjih kanura ili kanurica odvojenih koncem koji ih deli i čini nezavisnim jedne od drugih, s tim da je masa svake kanure ili kanurice ista i da nije veća od 125 g.
(B) Izuzeci:
(a) višežično ili kablirano predivo, nebeljeno, u kanurama ili kanuricama;
(b) višežično ili kablirano predivo, pripremljeno:
(1) na unakrsno namotanim kanurama ili kanuricama; ili
(2) namotano na podloge ili na neki drugi način koji ukazuje na njihovu upotrebu u tekstilnoj industriji (npr. na kopsovima, predioničkim cevkama, kalemovima, koničnim kalemovima ili vretenima, ili namotano na kalemove za mašine za vezenje).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5301 Lan, sirov ili prerađivan ali nepreden; kučina i otpaci od lana (uključujući i
otpatke prediva i raščupane ostatke):
5301 10 00 00 - Lan, sirov ili močen - 0
- Lan, lomljen, trljan, grebenan ili drukčije prerađivan, ali nepreden:
5301 21 00 00 - - lomljen ili trljan - 0
5301 29 00 00 - - ostali - 0
5301 30 - Kučina i otpaci od lana:
5301 30 10 00 - - kučina - 0
5301 30 90 00 - - otpaci od lana - 0
5302 Konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili prerađivana ali nepredena; kučina i
otpaci od konoplje (uključujući otpatke prediva i raščupane ostatke):
5302 10 00 00 - Konoplja, sirova ili močena - 0
5302 90 00 00 - Ostalo - 0
5303 Juta i ostala tekstilna likasta vlakna (isključujući lan, konoplju i ramiju),
sirova ili prerađivana ali nepredena; kučina i otpaci od ovih vlakana
(uključujući otpatke prediva i raščupane ostatke):
5303 10 00 00 - Juta i ostala tekstilna likasta vlakna, sirova ili močena - 0
5303 90 00 00 - Ostalo - 0
(5304)
&5305 00 00 00 Kokosovo vlakno, abaka (manila ili Musa tedžtilis Nee), ramija i
ostala biljna tekstilna vlakna, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena,
sirova, prerađivana ali nepredena; kučina, iščešak i otpaci od tih vlakana
(uključujući otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale): - 0
5306 Predivo od lana:
5306 10 - Jednožično:
- - nepripremljeno za prodaju na malo:
5306 10 10 00 - - - finoće 833,3 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne preko 12) - 5
5306 10 30 00 - - - finoće manje od 833,3 deciteksa ali ne manje od 277,8 deciteksa
(metričke numeracije preko 12, ali ne preko 36) - 5
5306 10 50 00 - - - finoće manje od 277, 8 deciteksa (metričke numeracije preko 36) - 5
5306 10 90 00 - - pripremljeno za prodaju na malo - 5
5306 20 - Višežično (dublirano) ili kablirano:
5306 20 10 00 - - nepripremljeno za prodaju na malo - 5
5306 20 90 00 - - pripremljeno za prodaju na malo - 5
5307 Predivo od jute ili ostalih tekstilnih likastih vlakana iz tar. broja 5303:
5307 10 - Jednožično:
5307 10 10 00 - - finoće 1000 deciteksa ili manje (metričke numeracije 10 ili više) - 5
5307 10 90 00 - - finoće preko 1000 deciteksa (metričke numeracije manje od 10) - 5
5307 20 00 00 - Višežično (dublirano) ili kablirano - 5
5308 Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije:
5308 10 00 00 - Predivo od kokosovog vlakna - 5
5308 20 - Predivo od konoplje:
5308 20 10 00 - - nepripremljeno za prodaju na malo - 5
5308 20 90 00 - - pripremljeno za prodaju na malo - 5
5308 90 - Ostalo:
- - predivo od ramije:
5308 90 12 00 - - - finoće 277,8 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne preko 36) - 5
5308 90 19 00 - - - finoće manje od 277, 8 deciteksa (metričke numeracije preko 36) - 5
5308 90 50 00 - - predivo od hartije - 5
5308 90 90 00 - - ostalo - 5
5309 Tkanine od lana:
- Sa sadržajem 85% ili više po masi lana:
5309 11 - - nebeljene ili beljene:
5309 11 10 00 - - - nebeljene M2 10
5309 11 90 00 - - - beljene M2 10
5309 19 00 00 - - ostale M2 10
- Sa sadržajem manje od 85% po masi lana:
5309 21 - - nebeljene ili beljene:
5309 21 10 00 - - - nebeljene M2 10
5309 21 90 00 - - - beljene M2 10
5309 29 00 00 - - ostale M2 10
5310 Tkanine od jute ili ostalih tekstilnih likastih vlakana iz tar. broja 5303:
5310 10 - Nebeljene:
5310 10 10 00 - - širine ne preko 150 cm M2 10
5310 10 90 00 - - širine preko 150 cm M2 10
5310 90 00 00 - Ostale M2 10
5311 00 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije:
5311 00 10 00 - Tkanine od ramije M2 10
5311 00 90 00 - Ostale M2 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 54

VEŠTAČKI ILI SINTETIČKI FILAMENTI; TRAKE I SLIČNO OD VEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH TEKSTILNIH MATERIJALA

Napomene:
!1. U celoj Tarifi pod pojmom "veštačka ili sintetička vlakna" podrazumevaju se sečena vlakna i filamenti od organskih polimera dobijeni industrijskim procesima, i to:
(a) polimerizacijom organskih monomera da se dobiju polimeri kao što su poliamidi, poliestri, poliolefini i poliuretani, ili hemijskom modifikacijom polimera dobijenih ovim procesom (na primer, poli(vinil alkohol) pripremljen hidrolizom poli(vinil acetata)); ili
(b) rastvaranjem ili hemijskim tretiranjem prirodnih organskih polimera (na primer celuloze) da se dobiju polimeri kao što su bakaramonijum rajon (cupro) ili viskozni rajon, ili hemijskom modifikacijom prirodnih organskih polimera (na pimer, celuloze, kazeina i drugih proteina, ili alginske kiseline), da se dobiju polimeri kao što su acetat celuloze ili alginati.
Pojmovi "sintetička" ili "veštačka" upotrebljeni u vezi sa vlaknima, znače: sintetička vlakna kako su definisna pod (a); veštačka vlakna kako su definisana pod (b). Trake i slično iz tarifnih brojeva 54.04 i 54.05 ne smataraju se veštačkim ili sintetičkim vlaknima.
Pojmovi "sintetički" i "veštački" primenjuju se u istom smislu kada se upotrebljavaju u odnosu na tekstilne materijale.
Tarifni brojevi 5402 i 5403 ne obuhvataju kablove od sintetičkih ili veštačkih vlakana koji se svrstavaju u Glavu 55.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54010 Konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili
pripremljen za prodaju na malo:
5401 10 - Od sintetičkih filamenata:
- - nepripremljen za prodaju na malo:
- - - konac sa jezgrom tzv. "core yarn":
5401 10 12 00 - - - - poliestarski filament obložen pamučnim vlaknima - 0
5401 10 14 00 - - - - ostali - 0
- - - ostalo :
5401 10 16 00 - - - - teksturirano predivo 0
5401 10 18 00 - - - - ostalo 0
5401 10 90 00 - - pripremljeni za prodaju na malo 0
5401 20 - Od veštačkih filamenata:
5401 20 10 00 - - nepripremljeni za prodaju na malo - 0
5401 20 90 00 - - pripremljeni za prodaju na malo - 0
5402 Predivo od sintetičkih filamenata (osim konca za šivenje), nepripremljeno za
prodaju na malo, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od
67 deciteksa:
- Predivo velike jačine od najlona ili drugih poliamida:
&5402 11 00 00 - - od aramida - 1
&5402 19 00 00 - - ostalo - 1
5402 20 00 00 - Predivo velike jačine od poliestera - 1
- Teksturirano predivo:
5402 31 00 00 - - od najlona ili drugih poliamida finoće po jednoj žici ne preko 50 teksa - 5
5402 32 00 00 - - od najlona ili drugih poliamida finoće po jednoj žici preko 50 teksa - 5
5402 33 00 00 - - od poliestera - 5
&5402 34 00 00 - - od polipropilena - 5
&5402 39 00 00 - - ostalo - 5
- Ostalo predivo, jednožično, neupredeno ili upredeno sa ne preko 50 uvoja
po metru:
&5402 44 00 00 - - elastomerno - 5
&5402 45 00 00 - - ostalo, od najlona ili drugih poliamida - 1
&5402 46 00 00 - - ostalo, od poliestera, delimično orijentisanih - 1
&5402 47 00 00 - - ostalo, od poliestera - 5
&5402 48 00 00 - - ostalo, od polipropilena - 5
&5402 49 00 00 - - ostalo - 5
- Ostalo predivo, jednožično, upredeno sa preko 50 uvoja po metru:
5402 51 00 00 - - od najlona ili drugih poliamida - 5
5402 52 00 00 - - od poliestera - 5
5402 59 - - ostalo:
5402 59 10 00 - - - od polipropilena - 5
5402 59 90 00 - - - ostalo - 5
- Ostala prediva, višežična (dublirana) ili kablirana:
5402 61 00 00 - - od najlona ili drugih poliamida - 5
5402 62 00 00 - - od poliestera - 5
5402 69 - - ostala:
5402 69 10 00 - - - od polipropilena - 5
5402 69 90 00 - - - ostala - 5
5403 Predivo od veštačkih filamenata (osim konca za šivenje), nepripremljeno za
prodaju na malo, uključujući veštačke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa:
5403 10 00 00 - Predivo velike jačine od viskoznog rajona - 5
- Ostalo predivo, jednožično:
5403 31 00 00 - - od viskoznog rajona, neupredeno ili upredeno sa ne preko 120 uvoja
po metru - 5
5403 32 00 00 - - od viskoznog rajona sa preko 120 uvoja po metru - 5
5403 33 - - od celuloznog acetata:
&5403 33 00 10 - - - teksturirano - 5
&5403 33 00 90 - - - ostalo - 1
5403 39 00 00 - - ostalo - 5
- Ostalo predivo, višežično (dublirano) ili kablirano:
5403 41 00 00 - - od viskoznog rajona - 5
5403 42 00 00 - - od celuloznog acetata - 5
5403 49 00 00 - - ostalo - 5
5404 Sintetički monofilamenti, finoće od 67 deciteksa ili veće i čija dimenzija
poprečnog preseka ne prelazi 1 mm; trake i slično (npr., veštačka slama)
od sintetičkih tekstilnih materijala vidljive širine ne preko 5 mm:
- Monofilamenti:
&5404 11 00 00 - - elastomerni - 1
&5404 12 00 00 - - ostali, od polipropilena - 1
&5404 19 00 00 - - ostali - 1
5404 90 - Ostalo:
- - od polipropilena:
5404 90 11 00 - - - dekorativne trake vrste koja se koristi za pakovanje - 1
5404 90 19 00 - - - ostalo - 1
5404 90 90 00 - - ostalo - 1
5405 00 00 00 Veštački monofilamenti, finoće od 67 deciteksa ili veće i čija dimenzija
poprečnog preseka ne prelazi 1 mm; trake i slično (npr., veštačka slama)
od veštačkog tekstilnog materijala vidljive širine ne preko 5 mm - 1
&5406 00 00 00 Predivo od veštačkih ili sintetičkih filamenata (osim konca za
šivenje) pripremljeno za prodaju na malo - 5
5407 Tkanine od sintetičkih filamenata prediva, uključujući tkanine dobijene od
proizvoda iz tar. broja 5404:
5407 10 00 00 - Tkanine od prediva velike jačine, od najlona ili drugih poliamida
ili poliestera M2 10
5407 20 - Tkanine dobijene od traka ili sličnih proizvoda:
- - od polietilena ili polipropilena, širine:
5407 20 11 00 - - - manje od 3 m M2 10
5407 20 19 00 - - - 3 m ili veće M2 10
5407 20 90 00 - - ostale M2 10
5407 30 00 00 - Tkanine navedene u Napomeni 9. uz Odeljak DžI M2 10
- Ostale tkanine sa sadržajem 85% ili više po masi filamenata od najlona ili
drugih poliamida:
5407 41 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5407 42 00 00 - - obojene M2 10
5407 43 00 00 - - od prediva različitih boja M2 10
5407 44 00 00 - - štampane M2 10
- Ostale tkanine sa sadržajem 85% ili više po masi teksturiranih poliester
filamenata:
5407 51 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5407 52 00 00 - - obojene M2 10
5407 53 00 00 - - od prediva različitih boja M2 10
5407 54 00 00 - - štampane M2 10
- Ostale tkanine, sa sadržajem 85% ili više po masi poliester filamenata:
5407 61 - - koje sadrže 85% ili više po masi neteksturiranih poliester filamenata:
5407 61 10 00 - - - nebeljene ili beljene M2 10
5407 61 30 00 - - - obojene M2 10
5407 61 50 00 - - - od prediva različitih boja M2 10
5407 61 90 00 - - - štampane M2 10
5407 69 - - ostale:
5407 69 10 00 - - - nebeljene ili beljene M2 10
5407 69 90 00 - - - ostale M2 10
- Ostale tkanine, sa sadržajem 85% ili više po masi sintetičkih filamenata:
5407 71 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5407 72 00 00 - - obojene M2 10
5407 73 00 00 - - od prediva različitih boja M2 10
5407 74 00 00 - - štampane M2 10
- Ostale tkanine, sa sadržajem manje od 85% po masi sintetičkih filamenata, u
mešavini pretežno ili samo sa pamukom:
5407 81 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5407 82 00 00 - - obojene M2 10
5407 83 00 00 - - od prediva različitih boja M2 10
5407 84 00 00 - - štampane M2 10
- Ostale tkanine:
5407 91 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5407 92 00 00 - - obojene M2 10
5407 93 00 00 - - od prediva različitih boja M2 10
5407 94 00 00 - - štampane M2 10
5408 Tkanine od veštačkog filament prediva, uključujući tkanine dobijene od
proizvoda iz tar. broja 5405:
5408 10 00 00 - Tkanine od prediva velike jačine, od viskoznog rajona M2 10
- Ostale tkanine sa sadržajem 85% ili više po masi veštačkih filamenata ili
traka ili sličnih proizvoda:
5408 21 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5408 22 - - obojene:
5408 22 10 00 - - - širine preko 135 cm, ali ne preko 155 cm, platnenog prepletaja, keper
prepletaja, unakrsnih keper prepletaja M2 10
ili saten prepletaja
5408 22 90 00 - - - ostale M2 10
5408 23 - - od prediva različitih boja:
5408 23 10 00 - - - žakard tkanine širine preko 115 cm ali ne preko 140 cm,
mase preko 250 g/m2 M2 10
5408 23 90 00 - - - ostale M2 10
5408 24 00 00 - - štampane M2 10
- Ostale tkanine:
5408 31 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5408 32 00 00 - - obojene M2 10
5408 33 00 00 - - od prediva različitih boja M2 10
5408 34 00 00 - - štampane M2 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 55

VEŠTAČKA ILI SINTETIČKA VLAKNA, SEČENA

Napomena:
1.
Tarifni brojevi 5501 i 5502 primenjuju se samo na kablove od veštačkih ili sintetičkih filamenata, koji se sastoje od paralelnih filamenata iste dužine, koja je jednaka dužini kabla, i koji ispunjavaju sledeće uslove:
(a) da dužina kabla prelazi 2 m;
(b) da je upredanje kablova manje od pet uvoja po metru;
(v) da je numeracija pojedinačnih filamenata manja od 67 deciteksa.
(g) samo za kablove od sintetičkih filamenata; kablovi moraju biti istegnuti, tj. ne mogu se istegnuti više od 100% od svoje dužine;
(d) da je ukupna numeracija kablova veća od 20 000 deciteksa.
Kablovi dužine koja ne prelazi 2 m svrstavaju se u tar. brojeve 5503 ili 5504.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5501 Kablovi od sintetičkih filamenata:
5501 10 00 00 - Od najlona ili drugih poliamida - 5
5501 20 00 00 - Od poliestera - 5
5501 30 00 00 - Od akrilnih ili modakrilnih - 1
&5501 40 00 00 - Od polipropilena - 5
&5501 90 00 00 - Ostali - 5
5502 00 Kablovi od veštačkih filamenata:
5502 00 10 00 - Od viskoznog rajona - 5
5502 00 40 00 - Od acetata - 5
5502 00 80 00 - Ostali - 5
5503 Sintetička vlakna sečena, nevlačena, nečešljana niti drukčije prerađivana
za predenje:
- Od najlona ili drugih poliamida:
&5503 11 00 00 - - od aramida - 5
&5503 19 00 00 - - ostala - 5
5503 20 00 00 - Od poliestera - 1
5503 30 00 00 - Od akrila ili modakrila - 1
5503 40 00 00 - Od polipropilena 5
5503 90 - Ostala:
5503 90 10 00 - - hlor vlakna - 5
5503 90 90 00 - - ostala - 5
5504 Veštačka vlakna, sečena, nevlačena, nečešljana niti drukčije prerađivana
za predenje:
5504 10 00 00 - Od viskoznog rajona - 5
5504 90 00 00 - Ostala - 5
5505 Otpaci (uključujući kratka vlakna dobijena pri češljanju, otpatke od prediva i
raščupane ostatke) od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
5505 10 - Od sintetičkih vlakana:
5505 10 10 00 - - od najlona ili drugih poliamida - 5
5505 10 30 00 - - od poliestera - 5
5505 10 50 00 - - od akrila ili modakrila - 5
5505 10 70 00 - - od polipropilena - 5
5505 10 90 00 - - ostala - 5
5505 20 00 00 - Od veštačkih vlakana - 5
5506 Sintetička vlakna sečena (štapel), vlačena, češljana ili drukčije prerađivana
za predenje:
5506 10 00 00 - Od najlona ili drugih poliamida - 5
5506 20 00 00 - Od poliestera - 5
5506 30 00 00 - Od akrila ili modakrila - 5
5506 90 - Ostala:
5506 90 10 00 - - hlor vlakna - 5
5506 90 90 00 - - ostala - 5
5507 00 00 00 Veštačka vlakna, sečena, vlačena, češljana ili drukčije prerađivana za predenje - 5
5508 Konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih (štapel),
pripremljen ili nepripremljen za prodaju na malo:
5508 10 - Od sintetičkih vlakana, sečenih:
5508 10 10 00 - - nepripremljen za prodaju na malo 5
5508 10 90 00 - - pripremljen za prodaju na malo - 5
5508 20 - Od veštačkih vlakana, sečenih:
5508 20 10 00 - - nepripremljen za prodaju na malo - 5
5508 20 90 00 - - pripremljen za prodaju malo - 5
5509 Predivo (osim konca za šivenje) od sintetičkih vlakana sečenih, nepripremljeno
za prodaju na malo:
- Sa sadržajem 85% ili više po masi vlakana od najlona ili drugih poliamida,
sečenih:
5509 11 00 00 - - jednožično predivo - 5
5509 12 00 00 - - višežično (dublirano) ili kablirano predivo - 5
- Sa sadržajem 85% ili više po masi poliesterskih vlakana, sečenih:
5509 21 00 00 - - jednožično predivo 5
5509 22 00 00 - - višežično (dublirano) ili kablirano predivo 5
- Sa sadržajem 85% ili više po masi akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih:
5509 31 00 00 - - jednožično predivo 5
5509 32 00 00 - - višežično (dublirano) ili kablirano predivo 5
- Ostalo predivo, sa sadržajem 85% ili više po masi sintetičkih vlakana,
sečenih:
5509 41 00 00 - - jednožično predivo 5
5509 42 00 00 - - višežično (dublirano) ili kablirano predivo 5
- Ostala prediva, od poliesterskih vlakana, sečenih:
5509 51 00 00 - - u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim sečenim vlaknima - 5
5509 52 00 00 - - u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom 5
5509 53 00 00 - - u mešavini pretežno ili samo sa pamukom - 5
5509 59 00 00 - - ostala - 5
- Ostala prediva od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih:
5509 61 00 00 - - u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom - 5
5509 62 00 00 - - u mešavini pretežno ili samo sa pamukom - 5
5509 69 00 00 - - ostala - 5
- Ostala prediva:
5509 91 00 00 - - u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom - 5
5509 92 00 00 - - u mešavini pretežno ili samo sa pamukom - 5
5509 99 00 00 - - ostala - 5
5510 Predivo (osim konca za šivenje) od veštačkih vlakana, sečenih, nepripremljeno za
prodaju na malo:
- Sa sadržajem 85% ili više po masi veštačkih vlakana, sečenih:
5510 11 00 00 - - jednožično predivo - 5
5510 12 00 00 - - višežično (dublirano) ili kablirano predivo - 5
5510 20 00 00 - Ostalo predivo, u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom
životinjskom dlakom - 5
5510 30 00 00 - Ostalo predivo, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom - 5
5510 90 00 00 - Ostalo predivo - 5
5511 Predivo (osim konca za šivenje) od veštačkih ili sintetičkih vlakana sečenih,
pripremljeno za prodaju na malo:
5511 10 00 00 - Od sintetičkih vlakana sečenih, sa sadržajem 85% ili više po masi
tih vlakana - 1
5511 20 00 00 - Od sintetičkih vlakana sečenih, sa sadržajem manje od 85% po masi tih vlakana - 1
5511 30 00 00 - Od veštačkih vlakana, sečenih - 1
5512 Tkanine sa sadržajem 85% ili više po masi sintetičkih vlakana, sečenih:
- Sa sadržajem 85% ili više po masi poliesterskih vlakana, sečenih:
5512 11 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5512 19 - - ostale:
5512 19 10 00 - - - štampane M2 10
5512 19 90 00 - - - ostale M2 10
- Sa sadržajem 85% ili više po masi akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih:
5512 21 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5512 29 - - ostale:
5512 29 10 00 - - - štampane M2 10
5512 29 90 00 - - - ostale M2 10
- Ostale:
5512 91 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5512 99 - - ostale:
5512 99 10 00 - - - štampane M2 10
5512 99 90 00 - - - ostale M2 10
5513 Tkanine od sintetičkih vlakana, sečenih, sa sadržajem manje od 85% po masi tih
vlakana, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom, mase ne preko 170 g/m2:
- Nebeljene ili beljene:
5513 11 - - od poliesterskih vlakana, sečenih, u platnenom prepletaju:
5513 11 20 00 - - - širine ne preko 165 cm M2 10
5513 11 90 00 - - - širine preko 165 cm M2 10
5513 12 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući i ukršteni keper od
poliesterskih vlakana, sečenih M2 10
5513 13 00 00 - - ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10
5513 19 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Obojene:
5513 21 - - od poliesterskih vlakana sečenih u platnenom prepletaju:
5513 21 10 00 - - - širine ne preko 135 cm M2 10
5513 21 30 00 - - - širine preko 135 cm, ali ne preko 165 cm M2 10
5513 21 90 00 - - - širine preko 165 cm M2 10
5513 23 - - ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih:
&5513 23 10 00 - - - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni M2 10
&5513 23 90 00 - - - ostale M2 10
5513 29 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Od prediva različitih boja:
5513 31 00 00 - - od poliesterskih vlakana, sečenih u platnenom prepletaju M2 10
5513 39 00 00 - - ostale tkanine M2 10
- Štampane:
5513 41 00 00 - - od poliesterskih vlakana sečenih u platnenom prepletaju M2 10
5513 49 00 00 - - ostale tkanine M2 10
5514 Tkanine od sintetičkih vlakana sečenih, sa sadržajem manje od 85% po masi
tih vlakana, u mešavini pretežno ili samo sa pamukom, mase preko 170 g/m2:
- Nebeljene ili beljene:
5514 11 00 00 - - od poliesterskih vlakana, sečenih u platnenom prepletaju M2 10
5514 12 00 00 - - trožični ili četvorožični keper, uključujući i ukršteni keper od
poliesterskih vlakana, sečenih M2 10
5514 19 - - ostale tkanine:
&5514 19 10 00 - - - od poliesterskih vlakana sečenih M2 10
&5514 19 90 00 - - - ostale M2 10
- Obojene:
5514 21 00 00 - - od poliesterskih vlakana sečenih u platnenom prepletaju M2 10
5514 22 00 00 - - trožični ili četvorožični keper uključujući i ukršteni keper od
poliesterskih vlakana, sečenih M2 10
5514 23 00 00 - - ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10
5514 29 00 00 - - ostale tkanine M2 10
5514 30 - Od prediva različitih boja:
&5514 30 10 00 - - od poliesterskih vlakana, sečenih u platnenom prepletaju M2 10
&5514 30 30 00 - - trožični ili četvorožični keper uključujući i ukršteni keper od
poliesterskih vlakana, sečenih M2 10
&5514 30 50 00 - - ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10
&5514 30 90 00 - - ostale tkanine M2 10
- Štampane:
5514 41 00 00 - - od poliesterskih vlakana, sečenih u platnenom prepletaju M2 10
5514 42 00 00 - - trožični i četvorožični keper uključujući i ukršteni keper, od
poliesterskih vlakana, sečenih M2 10
5514 43 00 00 - - ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sečenih M2 10
5514 49 00 00 - - ostale tkanine M2 10
5515 Ostale tkanine od sintetičkih vlakana, sečenih:
- Od poliesterskih vlakana, sečenih:
5515 11 - - u mešavini pretežno ili samo sa sečenim vlaknima od viskoznog rajona:
5515 11 10 00 - - - nebeljene ili beljene M2 10
5515 11 30 00 - - - štampane M2 10
5515 11 90 00 - - - ostale M2 10
5515 12 - - u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima:
5515 12 10 00 - - - nebeljene ili beljene M2 10
5515 12 30 00 - - - štampane M2 10
5515 12 90 00 - - - ostale M2 10
5515 13 - - u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom:
- - - u mešavini pretežno ili samo sa vlačenom vunom ili finom
životinjskom dlakom (njoollen):
5515 13 11 00 - - - - nebeljene ili beljene M2 10
5515 13 19 00 - - - - ostale M2 10
- - - u mešavini pretežno ili samo sa češljanom vunom ili finom
životinjskom dlakom (njorsted):
5515 13 91 00 - - - - nebeljene ili beljene M2 10
5515 13 99 00 - - - - ostale M2 10
5515 19 - - ostale:
5515 19 10 00 - - - nebeljene ili beljene M2 10
5515 19 30 00 - - - štampane M2 10
5515 19 90 00 - - - ostale M2 10
- Od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sečenih:
5515 21 - - u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima:
5515 21 10 00 - - - nebeljene ili beljene M2 10
5515 21 30 00 - - - štampane M2 10
5515 21 90 00 - - - ostale M2 10
5515 22 - - u mešavini pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom:
- - - u mešavini pretežno ili samo sa vlačenom vunom ili finom
životinjskom dlakom (njoollen):
5515 22 11 00 - - - - nebeljene ili beljene M2 10
5515 22 19 00 - - - - ostale M2 10
- - - u mešavini pretežno ili samo sa češljanom vunom ili finom
životinjskom dlakom (njorsted):
5515 22 91 00 - - - - nebeljene ili beljene M2 10
5515 22 99 00 - - - - ostale M2 10
5515 29 00 00 - - ostale M2 10
- Ostale tkanine:
5515 91 - - u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima:
5515 91 10 00 - - - nebeljene ili beljene M2 10
5515 91 30 00 - - - štampane M2 10
5515 91 90 00 - - - ostale M2 10
5515 99 - - ostale:
&5515 99 20 00 - - - nebeljene ili beljene M2 10
&5515 99 40 00 - - - štampane M2 10
&5515 99 80 00 - - - ostale M2 10
5516 Tkanine od veštačkih vlakana, sečenih:
- Sa sadržajem 85% ili više po masi veštačkih vlakana, sečenih:
5516 11 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5516 12 00 00 - - obojene M2 10
5516 13 00 00 - - od prediva različitih boja M2 10
5516 14 00 00 - - štampane M2 10
- Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana, sečenih, u mešavini
pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim filamentima:
5516 21 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5516 22 00 00 - - obojene M2 10
5516 23 - - od prediva različitih boja:
5516 23 10 00 - - - žakard tkanine širine 140 cm ili veće (tkanine za dušeke) M2 10
5516 23 90 00 - - - ostale M2 10
5516 24 00 00 - - štampane M2 10
- Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana, sečenih, u mešavini
pretežno ili samo sa vunom ili finom životinjskom dlakom:
5516 31 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5516 32 00 00 - - obojene M2 10
5516 33 00 00 - - od prediva različitih boja M2 10
5516 34 00 00 - - štampane M2 10
- Sa sadržajem manje od 85% po masi veštačkih vlakana, sečenih,
u mešavini pretežno ili samo sa pamukom:
5516 41 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5516 42 00 00 - - obojene M2 10
5516 43 00 00 - - od prediva različitih boja M2 10
5516 44 00 00 - - štampane M2 10
- Ostale:
5516 91 00 00 - - nebeljene ili beljene M2 10
5516 92 00 00 - - obojene M2 10
5516 93 00 00 - - od prediva različitih boja M2 10
5516 94 00 00 - - štampane M2 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 56

VATA, FILC I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA; KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NjIH

Napomene:
!1. Ova glava ne obuhvata :
(a) vatu, filc, netkane materijale, impregnisane, prevučene ili prekrivene materijama ili preparatima gde je tekstilni materijal prisutan samo kao noseći medijum (npr., parfimerijski ili kozmetički proizvodi iz Glave 33, sapuni ili deterdženti iz tar. broja 3401, politure, kreme ili slični preparati iz tar. broja 3405, omekšivači za tkanine iz tar. broja 3809);
(b) tekstilne proizvode iz tar. broja 5811;
(v) prirodni ili veštački abrazivni materijal u prahu ili u zrnu, na podlozi od filca ili netkanog tekstila (tar. broj 6805);
(g) aglomerisani ili rekonstituisani liskun, na podlozi od filca ili netkanog materijala (tar. broj 6814); ili
(d) metalnu foliju na podlozi od filca ili netkanih materijala (uglavnom u Odeljku DžIV ili DžV);
2. Pod pojmom "filc" podrazumevaju se i iglani filc i materije koje se sastoje od koprene tekstilnih vlakana čija je kohezija povećana preplitanjem vlakana iz koprene ("stitch-bonding" postupak), uz korišćenje vlakana iz same koprene.
3. Tarifni brojevi 5602 i 5603 obuhvataju filc i netkane materijale, impregnisane, prevučene, prekrivene ili laminirane plastičnom masom, kaučukom ili gumom, bez obzira na prirodu samog materijala (kompaktne ili celularne strukture).
Tar. broj 5603 obuhvata i netkane materijale u kojima plastična masa, kaučuk ili guma predstavljaju vezivni materijal.
Međutim, tar. brojevi 5602 i 5603 ne obuhvataju :
(a) filc impregnisan, prevučen, prekriven ili laminiran plastičnom masom ili gumom ili kaučukom, sa sadržajem 50% ili manje po masi tekstilnog materijala ili filca, potpuno obložen plastičnom masom, kaučukom ili gumom (Glava 39 ili 40);
(b) netkane materijale, bilo da su potpuno obloženi plastičnom masom, kaučukom ili gumom, ili su sasvim prevučeni ili sa obe strane prekriveni takvim materijalima, pod uslovom da se prevlačenje ili prekrivanje može videti golim okom, pri čemu se ne uzima u obzir bilo koja nastala promena boje (Glave 39 ili 40); ili
(v) ploče, listove ili trake od celularne plastične mase, kaučuka ili gume, kombinovane sa filcom ili netkanim materijalom, gde je tekstilni materijal prisutan samo radi ojačanja (Glave 39 ili 40).
4. Tarifni broj 5604 ne obuhvata tekstilno predivo, trake ili slično iz tar. brojeva 5404 i 5405 kod kojih se impregnacija, prevlačenje ili prekrivanje ne mogu videti golim okom (obično Glave 50 do 55); u smislu te odredbe ne treba uzimati u obzir bilo koju nastalu promenu boje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5601 Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna dužine ne
preko 5 mm (flok); prah i nope od tekstilnog materijala:
5601 10 - Sanitarni ubrusi i tamponi, servijete i pelene za bebe i slični sanitarni
proizvodi, od vate:
5601 10 10 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana - 5
5601 10 90 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 5
- Vata; ostali proizvodi od vate:
5601 21 - - od pamuka:
5601 21 10 00 - - - hidrofilna - 5
5601 21 90 00 - - - ostalo - 5
5601 22 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
5601 22 10 00 - - - valjci, prečnika ne preko 8 mm - 5
- - - ostalo:
5601 22 91 00 - - - - od sintetičkih vlakana - 5
5601 22 99 00 - - - - od veštačkih vlakana - 5
5601 29 00 00 - - ostalo - 5
5601 30 00 00 - Tekstilni flok, prah i nope - 5
5602 Filc, uključujući impregnisan, prevučen ili laminiran:
5602 10 - Iglani filc i tkanine dobijene preplitanjem vlakana iz koprene
("stitch-bonded" tkanine):
- - neimpregnisane, neprevučene, neprekrivene niti laminirane:
- - - iglani filc:
5602 10 11 00 - - - - od jute ili drugih likastih tekstilnih vlakana iz tar. broja 5303 - 10
5602 10 19 00 - - - - od drugih tekstilnih materijala - 10
- - - tkanine dobijene preplitanjem vlakana iz koprene
("stitch-bonded" tkanine):
5602 10 31 00 - - - - od vune ili fine životinjske dlake - 10
5602 10 35 00 - - - - od grube životinjske dlake - 10
5602 10 39 00 - - - - od ostalih tekstilnih materijala - 10
5602 10 90 00 - - impregnisane, prevučene, prekrivene ili laminirane - 10
- Ostali filc, neimpregnisan, neprevučen, neprekriven niti laminiran:
5602 21 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake - 10
5602 29 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 10
5602 90 00 00 - Ostalo - 10
5603 Netkani tekstil, uključujući impregnisan, prevučen, prekriven ili laminiran:
- Od veštačkih ili sintetičkih filamenata:
5603 11 - - mase ne preko 25 g/m2:
5603 11 10 00 - - - prevučen ili prekriven - 5
5603 11 90 00 - - - ostali - 5
5603 12 - - mase preko 25 g/m2, ali ne preko 70 g/m2:
5603 12 10 00 - - - prevučen ili prekriven - 5
5603 12 90 00 - - - ostali - 5
5603 13 - - mase preko 70 g/m2, ali ne preko 150 g/m2:
5603 13 10 00 - - - prevučen ili prekriven - 5
5603 13 90 00 - - - ostali - 5
5603 14 - - mase preko 150 g/m2:
5603 14 10 00 - - - prevučen ili prekriven - 5
5603 14 90 00 - - - ostali - 5
- Ostali:
5603 91 - - mase ne preko 25 g/m2:
5603 91 10 00 - - - prevučen ili prekriven - 5
5603 91 90 00 - - - ostali - 5
5603 92 - - mase preko 25 g/m2, ali ne preko 70 g/m2:
5603 92 10 00 - - - prevučen ili prekriven - 5
5603 92 90 00 - - - ostali - 5
5603 93 - - mase preko 70 g/m2, ali ne preko 150 g/m2:
5603 93 10 00 - - - prevučen ili prekriven - 5
5603 93 90 00 - - - ostali - 5
5603 94 - - mase preko 150 g/m2:
5603 94 10 00 - - - prevučen ili prekriven - 5
5603 94 90 00 - - - ostali - 5
5604 Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo,
trake i slično iz tar. broja 5404 i 5405, impregnisani, prevučeni,
obloženi gumom ili plastičnom masom:
5604 10 00 00 - Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom - 10
5604 90 - Ostalo:
&5604 90 10 00 - - poliesterska, najlon i ostala poliamidna prediva i prediva od
viskozne svile, velike jačine, impregnisana ili prevučena - 5
&5604 90 90 00 - - ostalo - 5
5605 00 00 00 Metalizovano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od
tekstilnog prediva, traka ili sličnih - 5
oblika iz tar. broja 5404 ili 5405, kombinovanih sa metalom u obliku niti,
traka ili praha ili prekrivenih metalom
5606 00 Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. broja 5404 ili 5405
(osim obavijenih proizvoda iz tar. broja 5605 i obavijenog prediva od konjske
dlake iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo);
efektno zamkasto predivo:
5606 00 10 00 - Efektno zamkasto predivo - 10
- Ostalo:
5606 00 91 00 - - obavijeno predivo - 10
5606 00 99 00 - - ostalo - 10
5607 Kanapi, užad, konopci i kablovi, uključujući pletene, upletene, impregnisane,
prevučene, prekrivene, obložene gumom ili plastičnom masom:
- Od sisala ili drugih tekstilnih materijala iz roda Agave:
5607 21 00 00 - - kanapi za vezivanje ili baliranje - 10
5607 29 - - ostalo:
5607 29 10 00 - - - finoće preko 100 000 deciteksa (10 g/m) - 10
5607 29 90 00 - - - finoće ne preko 100 000 deciteksa (10 g/m) - 10
- Od polietilena ili polipropilena:
5607 41 00 00 - - kanapi za vezivanje ili baliranje - 10
5607 49 - - ostalo:
- - - finoće preko 50 000 deciteksa (5 g/m):
5607 49 11 00 - - - - upleteni ili isprepleteni - 10
5607 49 19 00 - - - - ostali - 10
5607 49 90 00 - - - finoće ne preko 50 000 deciteksa (5 g/m) - 10
5607 50 - Od ostalih sintetičkih vlakana:
- - od najlona ili drugih poliamida ili od poliestera:
- - - finoće preko 50 000 deciteksa (5 g/m):
5607 50 11 00 - - - - upleteni ili isprepleteni - 10
5607 50 19 00 - - - - ostali - 10
5607 50 30 00 - - - finoće ne preko 50 000 deciteksa (5 g/m) - 10
5607 50 90 00 - - od ostalih sintetičkih vlakana - 10
5607 90 - Ostalo:
&5607 90 20 00 - - od abake (manilska kudelja ili Musa tedžtilis Nee) ili ostalih
čvrstih vlakana dobijenih iz lišća; od jute - 10
ili ostalih likastih vlakana iz tar. broja 5303
5607 90 90 00 - - ostalo - 10
5608 Čvorovani mrežasti proizvodi od kanapa, užadi ili konopaca; gotove ribarske
mreže i ostale gotove mreže od tekstilnog materijala:
- Od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:
5608 11 - - gotove ribarske mreže:
- - - od najlona ili drugih poliamida:
5608 11 11 00 - - - - od kanapa, užadi, konopaca ili kablova - 5
5608 11 19 00 - - - - od prediva - 5
- - - ostalo:
5608 11 91 00 - - - - od kanapa, užadi, konopaca ili kablova - 5
5608 11 99 00 - - - - od prediva - 5
5608 19 - - ostalo:
- - - gotove mreže:
- - - - od najlona ili drugih poliamida:
5608 19 11 00 - - - - - od kanapa, užadi, konopaca ili kablova - 10
5608 19 19 00 - - - - - ostale - 10
5608 19 30 00 - - - - ostalo - 10
5608 19 90 00 - - - ostalo - 10
5608 90 00 00 - Ostalo - 10
5609 00 00 00 Proizvodi od prediva, traka ili slično iz tar. broja 5404 ili 5405, kanapa,
užadi, konopaca ili kablova, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 57

TEPISI I OSTALI TEKSTILNI PODNI POKRIVAČI

Napomene:
1. U smislu ove glave, pod pojmom "tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači" podrazumevaju se podni pokrivači u kojima tekstilni materijal služi kao lice proizvoda prilikom upotrebe, a obuhvata takođe i proizvode koji imaju karakteristike tekstilnih podnih pokrivača ali su namenjeni za druge svrhe.
2. Ova glava ne obuhvata podloge podnih pokrivača.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5701 Tepisi i ostali pokrivači za pod, čvorovani, dovršeni ili nedovršeni:
5701 10 - Od vune ili fine životinjske dlake:
5701 10 10 00 - - sa ukupnim sadržajem više od 10% po masi svile ili otpadaka od svile,
osim buret - svile M2 15
5701 10 90 00 - - ostalo M2 15
5701 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
5701 90 10 00 - - od svile, od otpadaka svile osim buret - svile, od sintetičkih vlakana,
od prediva iz tar. broja 5605, ili od tekstilnih materijala sa metalnim nitima M2 15
5701 90 90 00 - - od ostalih tekstilnih materijala M2 15
5702 Tepisi i ostali podni pokrivači tkani, ali netaftovani, neflokovani, dovršeni
ili nedovršeni, uključujući "Kelim", "Šumak", "Karamani" i
slične ručno tkane prostirke:
5702 10 00 00 - "Kelim", "Šumak", "Karamani" i slične ručno tkane prostirke M2 15
5702 20 00 00 - Podni pokrivači od kokosovog vlakna M2 15
- Ostali, sa florom, nedovršeni:
5702 31 - - od vune ili fine životinjske dlake:
5702 31 10 00 - - - aksminster tepisi M2 15
5702 31 80 00 - - - ostalo M2 15
5702 32 - - od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:
5702 32 10 00 - - - aksminster tepisi M2 15
5702 32 90 00 - - - ostalo M2 15
5702 39 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala M2 15
- Ostali, sa florom, dovršeni:
5702 41 - - od vune ili fine životinjske dlake:
&5702 41 10 00 - - - aksminster tepisi M2 15
&5702 41 90 00 - - - ostalo M2 15
5702 42 - - od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:
&5702 42 10 00 - - - aksminster tepisi M2 15
&5702 42 90 00 - - - ostalo M2 15
5702 49 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala M2 15
5702 50 - Ostali, bez flora, nedovršeni:
&5702 50 10 00 - - od vune ili fine životinjske dlake M2 15
- - od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:
&5702 50 31 00 - - - od polipropilena M2 15
&5702 50 39 00 - - - ostali M2 15
&5702 50 90 00 - - od ostalih tekstilnih materijala M2 15
- Ostali, bez flora, dovršeni:
5702 91 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake M2 15
5702 92 - - od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:
5702 92 10 00 - - - od polipropilena M2 15
5702 92 90 00 - - - ostalo M2 15
5702 99 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala M2 15
5703 Tepisi i ostali podni pokrivači od tekstila, taftovani, dovršeni ili nedovršeni:
5703 10 00 00 - Od vune ili fine životinjske dlake M2 15
5703 20 - Od najlona ili drugih poliamida:
- - štampani taftovani:
&5703 20 12 00 - - - ploče, maksimalne površine 1 m2 M2 15
&5703 20 18 00 - - - ostalo M2 15
- - ostalo:
&5703 20 92 00 - - - ploče, maksimalne površine 1 m2 M2 15
&5703 20 98 00 - - - ostalo M2 15
5703 30 - Od ostalih veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:
- - od polipropilena:
&5703 30 12 00 - - - ploče, maksimalne površine 1 m2 M2 15
&5703 30 18 00 - - - ostalo M2 15
- - ostalo:
&5703 30 82 00 - - - ploče, maksimalne površine 1 m2 M2 15
&5703 30 88 00 - - - ostalo M2 15
!5703 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
&5703 90 20 00 - - ploče, maksimalne površine 1 m2 M2 15
&5703 90 80 00 - - ostalo M2 15
5704 Tepisi i ostali podni pokrivači od filca, koji nisu taftovani niti flokovani,
dovršeni ili nedovršeni:
5704 10 00 00 - Ploče, maksimalne površine 0,3 m2 M2 15
5704 90 00 00 - Ostali M2 15
5705 00 Ostali tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači, dovršeni ili nedovršeni:
5705 00 10 00 - Od vune ili fine životinjske dlake M2 15
5705 00 30 00 - Od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala M2 15
5705 00 90 00 - Od ostalih tekstilnih materijala M2 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 58

SPECIJALNE TKANINE; TAFTOVANI TEKSTILNI PROIZVODI; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMANTERIJA; VEZ

Napomene:
1. Ova glava ne obuhvata tekstilne tkanine iz Napomene 1. uz Glavu 59, impregnisane, prevučene, prekrivene ili laminirane, i ostale proizvode iz Glave 59.
2. Tarifni broj 5801 obuhvata i tkanine sa florom po potki, tzv. "potkin pliš", kod kojih potka nije rasečena u fazi kada još nemaju uspravan flor.
3. U smislu tar. broja 5803, pod pojmom "gaza" podrazumeva se tkanina čija se osnova sastoji u potpunosti ili delimično od izdignute (flotirajuće) temeljne osnove i ukrštajuće ili "leno" osnove koja se ukršta sa flotirajućom ili temeljnom osnovom, obrazujući poluobrt, ceo obrt ili više, kako bi se formiralo okce kroz koje prolaze niti potke.
4. Tarifni broj 5804 ne obuhvata čvorovane mrežaste materijale od kanapa, užadi ili konopaca iz tar. broja 5608.
5. U smislu tar. broja 5806, pod pojmom "uzane tkanine" podrazumevaju se :
(a) tkanine čija širina ne prelazi 30 cm, bilo da su tkane kao takve ili isečene od širih komada, sa ivicama (utkanim, slepljenim ili na drugi način izrađenim) na obe strane ;
(b) cevaste tkanine, čija širina u spljoštenom stanju ne prelazi 30 cm; i
(v) kose trake sa savijenim ivicama, čija širina u nepresavijenom stanju ne prelazi 30 cm.
Uzane tkanine sa resama izrađenim pri tkanju svrstavaju se u tar. broj 5808.
6. U tar. broju 5810, pod pojmom "vez" podrazumeva se, pored ostalog, i vez rađen nitima od metala ili stakla na vidljivoj podlozi od tekstilnih materijala, našiveni motivi, perle ili ukrasni motivi od tekstila ili drugog materijala. Ovaj tarifni broj ne obuhvata tapiseriju rađenu iglom (tar. broj 5805).
7. Pored proizvoda iz tar. broja 5809, ova glava takođe obuhvata proizvode izrađene od metalnih niti, koji se upotrebljavaju za izradu odeće, za unutrašnje opremanje i za slične svrhe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5801 Tkanine sa florom i tkanine od žanila prediva, osim tkanina iz
tar. broja 5802 i 5806:
5801 10 00 00 - Od vune ili fine životinjske dlake M2 15
- Od pamuka:
5801 21 00 00 - - tkanine sa neisečenim florom po potki M2 15
5801 22 00 00 - - rebrasti somot (tkanine sa sečenim florom po potki) M2 15
5801 23 00 00 - - ostale tkanine sa sečenim florom po potki M2 15
5801 24 00 00 - - tkanine sa nerasečenim florom po osnovi M2 15
5801 25 00 00 - - tkanine sa sečenim florom po osnovi M2 15
5801 26 00 00 - - žanila tkanine M2 15
- Od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
5801 31 00 00 - - tkanine sa neisečenim florom po potki M2 15
5801 32 00 00 - - rebrasti somot (tkanine sa sečenim florom po potki) M2 15
5801 33 00 00 - - ostale tkanine sa sečenim florom po potki M2 15
5801 34 00 00 - - tkanine sa nerasečenim florom po osnovi M2 15
5801 35 00 00 - - tkanine sa sečenim florom po osnovi M2 15
5801 36 00 00 - - žanila tkanine M2 15
5801 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
5801 90 10 00 - - od lana M2 15
5801 90 90 00 - - ostale M2 15
5802 Frotir - tkanine za ubruse i slične zamkaste frotir - tkanine, osim uzanih
tkanina iz tar. broja 5806; tafting tekstilne tkanine, osim proizvoda
iz tar. broja 5703:
- Frotir - tkanine za ubruse i slične zamkaste frotir - tkanine od pamuka:
5802 11 00 00 - - nebeljene M2 15
5802 19 00 00 - - ostale M2 15
5802 20 00 00 - Frotir - tkanine za ubruse i slične zamkaste frotir - tkanine, od ostalog
tekstilnog materijala M2 15
5802 30 00 00 - Tafting tekstilne tkanine M2 15
5803 00 Gaze tkanine, osim uzanih tkanina iz tar. broja 5806:
&5803 00 10 00 - Od pamuka M2 15
&5803 00 30 00 - od svile ili otpadaka svile M2 15
&5803 00 90 00 - ostale M2 15
5804 Til i ostali mrežasti materijali, osim tkanih, pletenih ili kukičanih;
čipke u metraži, trakama ili motivima, osim materijala iz
tar. broja 6002 do 6006:
5804 10 - Til i drugi mrežasti materijali:
- - običan (bez šare):
5804 10 11 00 - - - čvorovani mrežasti materijali - 15
5804 10 19 00 - - - ostali - 15
5804 10 90 00 - - ostalo - 15
- Čipka mašinski rađena:
5804 21 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
5804 21 10 00 - - - rađena na mašinama za izradu bobinet čipke - 15
5804 21 90 00 - - - ostala - 15
5804 29 - - od ostalih tekstilnih materijala:
5804 29 10 00 - - - rađena na mašinama za izradu bobinet čipke - 15
5804 29 90 00 - - - ostala - 15
5804 30 00 00 - Čipka ručno rađena - 15
5805 00 00 00 Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrija, bove, obison i slične) i
tapiserije iglom rađene (npr.: sitnim bodom, unakrsnim bodom) uključujući
i konfekcionirane - 15
5806 Uzane tkanine, osim proizvoda iz tar. broja 5807; uzani materijali koji se
sastoje samo od osnove čije su niti međusobno slepljene (bolduk):
5806 10 00 00 - Uzane tkanine sa florom (uključujući frotir - tkanine za ubruse i slične
zamkaste frotir - tkanine) i žanila tkanine - 15
5806 20 00 00 - Ostale uzane tkanine, sa sadržajem 5% po masi ili više elastomernog
prediva ili niti od gume - 15
- Ostale uzane tkanine:
5806 31 00 00 - - od pamuka - 15
5806 32 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
5806 32 10 00 - - - sa pravim ivicama - 15
5806 32 90 00 - - - ostale - 15
5806 39 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 15
5806 40 00 00 - Uzani materijali koji se sastoje samo od osnove čije su niti
međusobno slepljene (bolduk) - 15
5807 Etikete, značke i slični proizvodi od tekstilnog materijala, u metraži,
trakama ili sečeni u određene oblike ili veličine, nevezeni:
5807 10 - Tkani:
5807 10 10 00 - - sa utkanim natpisom - 15
5807 10 90 00 - - ostali - 15
5807 90 - Ostalo:
5807 90 10 00 - - od filca ili netkani - 15
5807 90 90 00 - - ostalo - 15
5808 Pletenice u metraži; ukrasna pozamanterija i slični ukrasni proizvodi
u metraži, nevezeni, osim pletenih ili kukičanih, kićanke, pomponi i
slični proizvodi:
5808 10 00 00 - Pletenice u metraži - 15
5808 90 00 00 - Ostalo - 15
5809 00 00 00 Tkanine od niti od metala i tkanine od metalizovanog prediva iz
tar. broja 5605, koje se koriste za izradu odeće, unutrašnje opremanje i slično,
nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu - 10
5810 Vez u metraži, u trakama ili motivima:
5810 10 - Vez bez vidljive podloge:
5810 10 10 00 - - vrednosti veće od 35 EUR/kg (neto - mase) - 15
5810 10 90 00 - - ostali - 15
- Ostali vez:
5810 91 - - od pamuka:
5810 91 10 00 - - - vrednosti veće od 17,50 EUR/kg (neto - mase) - 15
5810 91 90 00 - - - ostali - 15
5810 92 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
5810 92 10 00 - - - vrednosti veće od 17,50 EUR/kg (neto - mase) - 15
5810 92 90 00 - - - ostali - 15
5810 99 - - od ostalih tekstilnih materijala:
5810 99 10 00 - - - vrednosti veće od 17,50 EUR/kg (neto - mase) - 15
5810 99 90 00 - - - ostali - 15
5811 00 00 00 Prošiveni tekstilni proizvodi u metraži koji se sastoje od jednog ili
više slojeva tekstilnih materijala, spojenih sa materijalom za punjenje,
prošivanjem ili na drugi način, osim veza iz tar. broja 5810 M2 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 59

TEKSTILNE TKANINE, IMPREGNISANE, PREMAZANE, PREVUČENE, PREKRIVENE ILI LAMINIRANE, TEKSTILNI PROIZVODI POGODNI ZA TEHNIČKE SVRHE

Napomene:
1. U smislu ove glave, ako nije drukčije predviđeno, pod pojmom "tekstilne tkanine" podrazumevaju se samo tkanine iz Glava 50 do 55 i tar. brojevi 5803 i 5806, pletenice i ukrasna pozamanterija u metraži iz tar. broja 5808 i pleteni ili kukičani materijali iz tar. brojeva 6002 do 6006.
2. Tarifni broj 5903 obuhvata:
(a) tekstilne tkanine, impregnisane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane plastičnim masama, bez obzira na težinu po kvadratnom metru i vrsti plastične mase (kompaktna ili celularna), osim:
(1) tkanina kod kojih se impregnacija, premazi, prevlačenje ili prekrivanje ne može videti golim okom (obično Glave 50 do 55, 58 ili 60); prilikom primene ove odredbe ne treba uzimati u obzir bilo koju nastalu promenu boje ;
(2) proizvoda koji se na temperaturi između 15oC i 30oC ne mogu bez lomljenja ručno obaviti oko cilindra prečnika 7 mm (uglavnom Glava 39);
(3) proizvoda kod kojih su tekstilne tkanine potpuno obložene plastičnom masom ili su potpuno premazane, prevučene ili sa obe strane prekrivene takvim materijalom, pod uslovom da se takvo premazivanje, prevlačenje ili prekrivanje može videti golim okom, pri čemu se ne uzima u obzir bilo koja nastala promena boje (Glava 39);
(4) tkanina delimično premazanih, prevučenih ili delimično prekrivenih plastičnom masom i sa dezenima nastalim ovim postupcima (obično Glave 50 do 55, 58 ili 60);
(5) ploča, listova i traka od celularnih plastičnih masa, kombinovanih sa tekstilnom tkaninom, gde tekstilna tkanina služi samo radi ojačanja (Glava 39); ili
(6) tekstilnih proizvoda iz tar. broja 5811;
(b) tkanine izrađene od prediva, traka i slično, impregnisane, premazane, prevučene, prekrivene ili obložene plastičnom masom, iz tar. broja 5604.
3. U smislu tar. broja 5905, pod pojmom "zidni tapeti od tekstila" obuhvaćeni su proizvodi u rolnama, širine od najmanje 45 cm, pogodne za ukrašavanje zidova i tavanica, čije je lice od tekstila na podlozi, a u slučaju da nema podlogu, zadnja strana tekstila je impregnisana, premazana ili prevučena, radi omogućavanja lepljenja.
Međutim, ovaj tarifni broj ne obuhvata "zidne tapete" koje se sastoje od tekstilnog floka ili tekstilne prašine, učvršćenih neposredno na podlogu od hartije (tar. broj 4814) ili na tekstilnu podlogu (obično tar. broj 5907).
4. U smislu tar. broja 5906, pod pojmom "gumirane tekstilne tkanine" podrazumevaju se:
(a) tekstilne tkanine impregnisane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili gumom:
- mase koja nije veća od 1500 g/m2; ili
- mase veće od 1500 g/m2 i sa sadržajem tekstilnog materijala većim od 50% po masi;
(b) tkanine iz tar. broja 5604 izrađene od prediva, traka ili slično, impregnisane, premazane, prevučene, prekrivene ili obložene kaučukom ili gumom; i
(v) tkanine izrađene od paralelnih tekstilnih prediva slepljenih kaučukom ili gumom, bez obzira na masu po metru kvadratnom.
Međutim, ovaj tarifni broj ne obuhvata ploče, listove i trake od celularne gume kombinovane sa tekstilnom tkaninom, gde tkanina služi samo za ojačanje (Glava 40), kao ni tekstilne proizvode iz tar. broja 5811.
!5. Tarifni broj 5907 ne obuhvata:
(a) tkanine kod kojih se impregnacija, premazi, prevlačenje ili prekrivanje ne mogu videti golim okom (obično Glave 50 do 55, 58 i 60); prilikom primene ove odredbe ne treba uzimati u obzir bilo koju nastalu promenu boje;
(b) tkanine sa naslikanim motivima (osim platna slikanog za pozorišne kulise, podloga od tkanine za ateljea ili sl.);
(v) tkanine delimično prekrivene flokom, tekstilnim prahom, prahom od plute ili slično sa motivima proisteklim iz ovog postupka. Međutim, imitacije tkanina sa florom svrstavaju se u ovaj tarifni broj;
(g) tkanine dorađene običnom apreturom na bazi skrobnih ili sličnih materija;
(d) drveni furnir na podlozi od tekstilnih tkanina (tar. broj 4408);
(đ) prirodni ili veštački abrazivni prah ili zrna na podlozi od tekstilne tkanine (tar. broj 6805);
(e) aglomerisani ili rekonstituisani liskun, na podlozi od tekstilne tkanine (tar. broj 6814); ili
(ž) foliju od metala, na podlozi od tekstilne tkanine (uglavnom Odeljak DžIV ili DžV);
6. Tarifni broj 5910 ne obuhvata:
(a) trake i kaiševe od tekstilnog materijala, debljine manje od 3 mm, za transportne ili transmisione svrhe; ili
(b) trake i kaiševe od tekstilnih tkanina za transportne ili transmisione svrhe, impregnisane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane gumom, ili izrađene od tekstilnog prediva ili korda, impregnisanih, premazanih, prevučenih, prekrivenih ili obloženih gumom (tar. broj 4010);
7. Tarifni broj 5911 obuhvata sledeće proizvode koji se ne svrstavaju ni u jedan tarifni broj iz Odeljka DžI:
(a) tekstilne proizvode u metraži, sečene na određenu dužinu ili jednostavno sečene u pravougaoni (uključujući kvadratni) oblik (osim onih koji imaju svojstva proizvoda iz tar. brojeva 5908 do 5910) i to samo:
- tekstilne tkanine, filc i tkanine postavljene filcom, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili gumom, kožom ili drugim materijalom, koje se upotrebljavaju za oblaganje kardi, kao i slične tkanine koje se koriste za ostale tehničke svrhe, uključujući uzane tkanine izrađene od somota impregnisanog gumom, za oblaganje tkačkih razboja;
- tkanine za sita;
- tkanine za ceđenje i presovanje, koje se upotrebljavaju u presama za ulje i slično, od tekstilnog materijala ili od ljudske kose;
- ravno tkane tekstilne tkanine sa višestrukom osnovom ili potkom, uključujući filcovane, impregnisane, premazane ili prevučene koje se upotrebljavaju u mašinama ili za ostale tehničke svrhe;
- tekstilne tkanine ojačane metalom, koje se koriste u tehničke svrhe;
- kanap, pletenice i slično, uključujući premazane, prevučene, impregnisane ili ojačane metalom, koji se upotrebljavaju u industriji kao materijal za zaptivanje ili podmazivanje;
(b) tekstilne proizvode (osim onih iz tar. brojeva 5908 do 5910), koji se koriste za tehničke svrhe (npr., tekstilne tkanine i filc, beskrajni ili opremljeni elementima za spajanje), koji se upotrebljavaju u mašinama za proizvodnju hartije ili sličnim mašinama (npr., za celulozu ili azbest - cement), zaptivače, podmetače, diskove za poliranje i druge delove mašina.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5901 Tekstilne tkanine prevučene lepkom ili skrobnim materijama, koje se
upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga ili za slične svrhe; tkanine za
kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; krute tkanine (bugram) i slične
tkanine koje se koriste za izradu šešira:
5901 10 00 00 - Tekstilne tkanine prevučene lepkom ili skrobnim materijama, koje se
upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga ili slične svrhe M2 5
5901 90 00 00 - Ostalo M2 5
5902 Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih
poliamida, poliestera ili viskoznog rajona, velike jačine:
5902 10 - Od najlona ili drugih poliamida:
5902 10 10 00 - - impregnisane gumom M2 1
5902 10 90 00 - - ostale M2 1
5902 20 - Od poliestera:
5902 20 10 00 - - impregnisane gumom M2 1
5902 20 90 00 - - ostale M2 1
5902 90 - Ostale:
5902 90 10 00 - - impregnisane gumom M2 5
5902 90 90 00 - - ostale M2 5
5903 Tekstilne tkanine impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene ili
laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. broja 5902:
5903 10 - Poli(vinil hloridom):
5903 10 10 00 - - impregnisane M2 5
5903 10 90 00 - - premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane M2 5
5903 20 - Poliuretanom:
5903 20 10 00 - - impregnisane M2 5
5903 20 90 00 - - premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane M2 5
5903 90 - Ostale:
5903 90 10 00 - - impregnisane M2 5
- - premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane:
5903 90 91 00 - - - celuloznim derivatima ili drugim plastičnim masama, sa tkaninom na licu M2 5
5903 90 99 00 - - - ostale M2 5
5904 Linoleum, uključujući sečen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi,
premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sečene u oblike:
5904 10 00 00 - Linoleum M2 15
5904 90 00 00 - Ostalo M2 15
5905 00 Zidni tapeti od tekstila:
5905 00 10 00 - Izrađeni od paralelnog prediva, fiksiranog na podlogu od bilo kog materijala - 5
- Ostali:
5905 00 30 00 - - od lana - 5
5905 00 50 00 - - od jute - 5
5905 00 70 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana - 5
5905 00 90 00 - - ostali - 5
5906 Kaučukovane ili gumirane tekstilne tkanine, osim onih iz tar. broja 5902:
5906 10 00 00 - Lepljive trake širine ne preko 20 cm - 5
- Ostalo:
5906 91 00 00 - - pletene ili kukičane - 5
5906 99 - - ostale:
5906 99 10 00 - - - tkanine pomenute u Napomeni 4. pod (v) uz ovu glavu - 5
5906 99 90 00 - - - ostale - 5
5907 00 Tekstilne tkanine na drugi način impregnisane, premazane, prevučene ili
prekrivene; platna slikana za pozorišne kulise, podloge od tkanine za
ateljea ili slično:
5907 00 10 00 - Voštano platno i ostale tekstilne tkanine premazane ili prevučene preparatima
na bazi sušivih ulja M2 5
5907 00 90 00 - Ostalo M2 5
5908 00 00 00 Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače,
sveće ili sl.; čarapice za gasno osvetljenje i cevasto pletene tkanine za
čarapice, impregnisane ili neimpregnisane - 5
5909 00 Cevi i creva za pumpe i slične cevi i creva od tekstilnog materijala,
uključujući obložene i armirane, sa ili bez pribora od drugog materijala:
5909 00 10 00 - Od sintetičkih vlakana - 5
5909 00 90 00 - Od ostalih tekstilnih materijala - 5
5910 00 00 00 Trake ili kaiševi od tekstilnog materijala, za transportne ili transmisione
svrhe, bez obira da li su impregnisane, prevučene, prekrivene ili laminirane
plastičnom masom, ili ojačane metalom ili drugim materijalom - 5
5911 Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničke svrhe, navedeni u Napomeni 7.
uz ovu glavu:
5911 10 00 00 - Tekstilne tkanine, filc i tkanine postavljene filcom, prevučene, prekrivene
ili laminirane gumom, kožom ili drugim materijalom, koje se koriste za oblaganje
kardi, i slične tkanine za ostale tehničke svrhe, uključujući uzane tkanine
izrađene od somota impregnisanog gumom, za oblaganje tkačkih razboja - 5
5911 20 00 00 - Tkanine za sita, uključujući konfekcionirane za neposrednu upotrebu - 5
- Tekstilne tkanine i filc, beskrajni ili opremljeni elementima za povezivanje
koji se koriste u mašinama za proizvodnju hartije ili sličnim mašinama
(npr.: za proizvodnju celuloze ili azbest - cementa):
5911 31 - - mase manje od 650 g/m2:
- - - od svile ili od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
5911 31 11 00 - - - - tkanine, uključujući filcovane, od sintetičkih vlakana, koje se koriste
u mašinama za proizvodnju hartije M2 5
5911 31 19 00 - - - - ostale - 5
5911 31 90 00 - - - od ostalih tekstilnih materijala - 5
5911 32 - - mase od 650 g/m2 ili više:
5911 32 10 00 - - - od svile ili od veštačkih ili sintetičkih vlakana - 5
5911 32 90 00 - - - od ostalih tekstilnih materijala - 5
5911 40 00 00 - Tkanine za ceđenje i presovanje koje se upotrebljavaju u presama za ulje i
slično, uključujući i one tkanine izrađene od ljudske kose - 5
5911 90 - Ostalo:
5911 90 10 00 - - od filca - 5
- - ostalo:
5911 90 90 10 - - - filter creva za dijalizatore - 5
5911 90 90 90 - - - ostalo - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 60

PLETENI ILI KUKIČANI MATERIJALI

Napomene:
1. Ova glava ne obuhvata:
(a) kukičane čipke iz tar. broja 5804;
(b) etikete, značke i slične proizvode, pletene ili kukičane, iz tar. broja 5807;
(v) pletene ili kukičane materijale, impregnisane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane, iz Glave 59 Međutim, pleteni ili kukičani materijali sa florom, impregnisani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani svrstavaju se u tar. broj 6001.
2. Ova glava obuhvata i materijale izrađene od niti od metala, kakve se upotrebljavaju za odeću, unutrašnje opremanje i slično.
3. U celoj nomenklaturi svako pozivanje na "pletene proizvode" odnosi se na proizvode dobijene prošivno - pletaćim postupkom ("stitch - bonded" postupak) kod kojih su lančasti šavovi formirani od tekstilnih prediva.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6001 Somot, pliš, uključujući materijale sa visokim florom i bukle materijale,
pleteni ili kukičani:
6001 10 00 00 - Materijali sa visokim florom - 10
- Bukle materijali:
6001 21 00 00 - - od pamuka - 10
6001 22 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana - 10
6001 29 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 10
- Ostalo:
6001 91 00 00 - - od pamuka - 10
!6001 92 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana - 10
6001 99 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 10
6002 Ostali pleteni ili kukičani materijali širine ne preko 30 cm, sa sadržajem 5%
ili više po masi elastomernog prediva ili niti od kaučuka ili gume,
osim onih iz tar. broja 6001:
6002 40 00 00 - Sa sadržajem 5% ili više po masi elastomernog prediva, ali bez niti
od kaučuka ili gume - 10
6002 90 00 00 - Ostali - 10
6003 Pleteni ili kukičani materijali širine ne preko 30 cm, osim onih iz
tar. broja 6001 ili 6002:
6003 10 00 00 - Od vune ili fine životinjske dlake - 10
6003 20 00 00 - Od pamuka - 10
6003 30 - Od sintetičkih vlakana:
6003 30 10 00 - - rašel čipka - 10
6003 30 90 00 - - ostali - 10
6003 40 00 00 - Od veštačkih vlakana - 10
6003 90 00 00 - Ostali - 10
6004 Pleteni ili kukičani materijali širine veće od 30 cm, sa sadržajem 5% ili više
po masi elastomernog prediva ili niti od kaučuka ili gume, osim onih iz
tar. broja 6001:
6004 10 00 00 - Koji sadrže 5% ili više po masi elastomernog prediva, ali ne sadrže
niti od kaučuka ili gume - 10
6004 90 00 00 - Ostali - 10
6005 Materijali pleteni po osnovi (uključujući i one dobijene na "galloon"
pletaćim mašinama), osim onih iz tar. brojeva 6001 do 6004:
- Od pamuka:
6005 21 00 00 - - nebeljeni ili beljeni - 10
6005 22 00 00 - - bojeni - 10
6005 23 00 00 - - od prediva različitih boja - 10
6005 24 00 00 - - štampani - 10
- Od sintetičkih vlakana:
6005 31 - - nebeljeni ili beljeni:
6005 31 10 00 - - - za zavese, uključujući mrežaste materijale za zavese - 10
6005 31 50 00 - - - rašel čipka, osim za zavese ili mrežaste materijale za zavese - 10
6005 31 90 00 - - - ostali - 10
6005 32 - - bojeni:
6005 32 10 00 - - - za zavese, uključujući mrežaste materijale za zavese - 10
6005 32 50 00 - - - rašel čipka, osim za zavese i mrežaste materijale za zavese - 10
6005 32 90 00 - - - ostali - 10
6005 33 - - od prediva različitih boja:
6005 33 10 00 - - - za zavese, uključujući mrežaste materijale za zavese - 10
6005 33 50 00 - - - rašel čipka, osim za zavese i mrežaste materijale za zavese - 10
6005 33 90 00 - - - ostali - 10
6005 34 - - štampani:
6005 34 10 00 - - - za zavese, uključujući mrežaste materijale za zavese - 10
6005 34 50 00 - - - rašel čipka, osim za zavese i mrežaste materijale za zavese - 10
6005 34 90 00 - - - ostali - 10
- Od veštačkih vlakana:
6005 41 00 00 - - nebeljeni ili beljeni - 10
6005 42 00 00 - - bojeni - 10
6005 43 00 00 - - od prediva različitih boja - 10
6005 44 00 00 - - štampani - 10
6005 90 - Ostali:
&6005 90 10 00 - - od vune ili fine životinjske dlake - 10
&6005 90 90 00 - - ostali - 10
6006 Ostali pleteni ili kukičani materijali:
6006 10 00 00 - Od vune ili fine životinjske dlake - 10
- Od pamuka:
6006 21 00 00 - - nebeljeni ili beljeni - 10
6006 22 00 00 - - bojeni - 10
6006 23 00 00 - - od prediva različitih boja - 10
6006 24 00 00 - - štampani - 10
- Od sintetičkih vlakana:
6006 31 - - nebeljeni ili beljeni:
6006 31 10 00 - - - za zavese, uključujući mrežaste materijale za zavese - 10
6006 31 90 00 - - - ostali - 10
6006 32 - - bojeni:
6006 32 10 00 - - - za zavese, uključujući mrežaste materijale za zavese - 10
6006 32 90 00 - - - ostali - 10
6006 33 - - od prediva različitih boja:
6006 33 10 00 - - - za zavese, uključujući mrežaste materijale za zavese - 10
6006 33 90 00 - - - ostali - 10
6006 34 - - štampani:
6006 34 10 00 - - - za zavese, uključujući mrežaste materijale za zavese - 10
6006 34 90 00 - - - ostali - 10
- Od veštačkih vlakana:
6006 41 00 00 - - nebeljeni ili beljeni - 10
6006 42 00 00 - - bojeni - 10
6006 43 00 00 - - od prediva različitih boja - 10
6006 44 00 00 - - štampani - 10
6006 90 00 00 - Ostali - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 61

ODEĆA I PRIBOR ZA ODEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI

Napomene:
1. Ova glava obuhvata samo gotove pletene ili kukičane proizvode.
2. Ova glava ne obuhvata :
(a) proizvode iz tar. broja 6212;
(b) iznošenu - dotrajalu odeću i druge dotrajale proizvode iz tar. broja 6309; ili
(v) ortopedske sprave, hirurške pojaseve, utege i slične proizvode (tar. broj 9021).
3. U smislu tar. brojeva 6103 i 6104 :
(a) pod pojmom "odelo ili kostim" podrazumeva se odeća iz dva ili tri dela izrađena, što se spoljašnosti tiče, od istovetnog materijala, koju sačinjava:
- jedan sako ili žaket čije se lice, isključujući rukave, sastoji iz četiri ili više ukrojenih delova, namenjen za gornji deo tela, i ponekad prsluk čija je prednja strana sašivena od istog materijala kao i drugi delovi seta, a zadnji od materijala od kojeg je sašivena postava sakoa ili žaketa; i
- jedan odevni predmet namenjen za donji deo tela, koji se sastoji od pantalona, bridž - pantalona ili šorca (osim kupaćih gaća ili kostima), suknje ili suknje - pantalona, bez naramenica i plastrona.
Svi odevni predmeti koji ulaze u sastav odela ili kostima moraju biti od istog materijala po izradi, boji i sastavu; takođe moraju biti u istom modelu i odgovarajućih ili usklađenih veličina. Međutim, ovi delovi mogu biti opšiveni (tj. porubi mogu biti paspulirani) drugačijim materijalom.
Ako se zajedno sa odelom ili kostimom isporučuje više pojedinačnih odevnih predmeta za donji deo tela (npr. dva para pantalona ili pantalone i šorc ili suknja ili suknja-pantalone i pantalone), kao odevni predmeti koji ulaze u sastav odela ili kostima smatraće se jedan par pantalona ili, u slučaju ženskih kostima, suknja ili suknja-pantalone, a ostali odevni predmeti svrstaće se posebno u odgovarajuće tarifne brojeve.
Pojam "odelo" obuhvata sledeću odeću, bilo da ispunjava ili ne ispunjava sve prethodne uslove:
- svečano dnevno odelo, koje se sastoji od običnog sakoa (žaket), sa zaobljenim prednjim ivicama i produženim leđima , kao i prugastih pantalona;
- večernje odelo (frak), izrađeno uglavnom od crnog materijala, čiji je sako spreda relativno kratak, ne zakopčava se, ima uzan prednji deo skraćen do struka i produžena leđa;
- smoking, čiji je sako sličnog kroja kao i običan sako (sa većim otvorom na prsima), ali su reveri od sjajne prirodne svile ili imitacije svile.
(b) Pod pojmom "komplet" podrazumeva se odeća (osim proizvoda iz tar. broja 6107, 6108 i 6109) koja se sastoji iz više odevnih predmeta izrađenih od istovetnog materijala, pripremljena za prodaju na malo, koja obuhvata :
- samo jedan odevni predmet namenjen za gornji deo tela, a u izuzetnim slučajevima, dva odevna predmeta od kojih je drugi odevni predmet pulover ili prsluk kad su u kompletu;
- jedan ili dva različita odevna predmeta, namenjena za donji deo tela, koji se sastoje od pantalona, pantalona sa plastronom i naramenicama, bridž-pantalona, šorca (osim kupaćih gaća ili kostima), suknje ili suknje - pantalona.
Svi odevni predmeti koji ulaze u sastav kompleta moraju biti od istog materijala po izradi, modelu, boji i sastavu; takođe moraju biti odgovarajućih ili usklađenih veličina. Pojam "komplet" ne obuhvata trenerke i skijaška odela iz tar. broja 6112.
4. Tarifni broj 6105 i 6106 ne obuhvataju odeću sa džepovima ispod struka, nabranim pojasom ili drugim sredstvima za zatezanje na rubu odeće ili odeću koja u proseku ima manje od 10 petlji (očica) po dužnom santimetru u svakom pravcu, računajući površinu najmanje 10 10 cm. Tarifni broj 6105 ne obuhvata odeću bez rukava.
5. Tarifni broj 6109 ne obuhvata odeću koja se pomoću uvučenog gajtana, nabrane trake ili na bilo koji drugi način priteže na dnu.
6. U smislu tar. broja 6111:
(a) pod pojmom "odeća i pribor za odeću, za bebe" podrazumevaju se odevni predmeti za malu decu čija telesna visina ne prelazi 86 cm. U ovaj tarifni broj svrstavaju se i pelene za bebe;
(b) odevni predmeti koji se na prvi pogled mogu svrstati kako u tar. broj 6111, tako i u ostale tarifne brojeve ove Glave, svrstaće se u tar. broj 6111.
7. U smislu tar. broja 6112, pod pojmom "skijaška odela" podrazumevaju se odevni predmeti ili kompleti za koje se po njihovom opštem izgledu i sastavu može utvrditi da su uglavnom namenjeni za skijanje (ski trčanje ili alpsko skijanje). Ona se sastoje od:
(a) "skijaškog kombinezona", tj. jednodelnog odevnog predmeta namenjenog za gornji i donji deo tela; pored rukava i okovratnika, skijaški kombinezon može imati džepove i trake za stopala; ili
(b) "skijaškog kompleta", tj kompleta od dva ili tri odevna predmeta, pripremljenog za prodaju na malo, koji se sastoji od:
- jednog odevnog predmeta, kao što je vetrovka sa kapuljačom, "anorak", vetrovka sa postavom ili uloškom, ili bez postave ili uloška, ili sličan proizvod koji se zakopčava pomoću patent-zatvarača, i ponekad prsluka;
- pantalona, bilo da prelaze ili ne prelaze struk, bridž - pantalona ili pantalona sa plastronom i naramenicama.
"Skijaški komplet" se takođe može sastojati od kombinezona sličnog onom iz prethodnog stava (a) i punjene jakne bez rukava, koja se nosi preko tog kombinezona.
Svi odevni predmeti koji ulaze u sastav "skijaškog kompleta" moraju biti od istog materijala po izradi, modelu i sastavu, bez obzira na boju; takođe moraju biti odgovarajućih ili usklađenih veličina.
8. Odeća koja se na prvi pogled može svrstati kako u tar. broj 6113, tako i u ostale tarifne brojeve ove Glave, izuzev u tar. broj 6111, svrstava se u tar. broj 6113.
9. Odeća iz ove glave izrađena na zakopčavanje leve prednjice preko desne smatra se odećom za muškarce i dečake, a odeća izrađena na zakopčavanje desne preko leve prednjice, smatra se odećom za žene i devojčice. Ove odredbe ne važe kada kroj odeće jasno ukazuje da je namenjena za jedan ili drugi pol.
Odeća za koju se ne može utvrditi da li je odeća za muškarce i dečake, odnosno odeća za žene i devojčice, svrstaće se u tarifne brojeve koji obuhvataju odeću za žene i devojčice.
10. Proizvodi iz ove glave mogu biti izrađeni od metalnih niti.
Dodatne napomene:
1. Za primenu Napomene 3(b) uz ovu glavu, delovi kompleta moraju u celini biti izrađeni od istovetnog materijala, saglasno sa drugim uslovima postavljenim u pomenutoj Napomeni.
U ovu svrhu:
- korišćeni materijal može biti nebeljen, beljen, obojen, od prediva različitih boja ili štampan,
- pulover ili prsluk sa rebrasto pletenom ivicom smatraju se delom kompleta čak i kada nema pletene ivice na delu namenjenom za pokrivanje donjeg dela tela, pod uslovom da pletena ivica nije našivena, već direktno izrađena postupkom pletenja.
Odeća koja se sastoji iz više delova ne smatra se kompletom kada su njeni delovi sašiveni od različitih materijala, čak i ako je sva razlika samo u različitim bojama.
Svi delovi kompleta moraju ići zajedno u prodaju na malo, kao jedna jedinica. Posebno pakovanje ili etiketiranje svakog dela takve jedinstvene jedinice ne utiče na njeno svrstavanje kao kompleta.
2. U smislu tar. broja 6109, pod pojmovima "potkošulje" i "majice" podrazumeva se odeća , čak i ako je ukrasno krojena, koja se nosi neposredno do tela, bez kragne, sa rukavima ili bez njih, uključujući i one sa naramenicama.
Ova odeća, čija je namena da pokrije gornji deo tela, često ima mnogo zajedničkih karakteristika sa majicama kratkih rukava ("T-shirts") ili sa mnogo tradicionalnijim vrstama potkošulja i majica iz tar. broja 6109.
3. Tarifni broj 6111 i tar. podbrojevi 6116 10 20 i 6116 10 80 obuhvataju rukavice, rukavice samo s jednim prstom ili bez prstiju, impregnisane, prevučene ili prekrivene plastičnom masom ili gumom, čak i ako su:
- načinjene od pletenih ili kukičanih tekstilnih materijala, impregnisanih, prevučenih ili prekrivenih plastičnom masom ili gumom iz tar. broja 5903 ili 5906, ili
- načinjene od neimpregnisanih, neprevučenih ili neprekrivenih pletenih ili kukičanih tekstilnih materijala a zatim impregnisane, prevučene ili prekrivene plastičnom masom ili gumom.
Ukoliko pleteni ili kukičani tekstilni materijali služe samo kao ojačanje, rukavice, rukavice samo s jednim prstom ili bez prstiju, impregnisane, prevučene ili prekrivene celularnom plastičnom masom ili celularnom gumom svrstavaju se u Glavu 39 ili 40, čak i ako su načinjene od neimpregnisanih, neprevučenih ili neprekrivenih pletenih ili kukičanih tekstilnih materijala pa zatim impregnisane, prevučene ili prekrivene celularnom plastičnom masom ili celularnom gumom (Napomena 2 (a) (5) i Napomena 4, poslednji stav, uz Glavu 59).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6101 Kaputi, ogrtači, pelerine, vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući
skijaške jakne), vetrovke sa ili bez postave ili uloška i slični proizvodi za
muškarce i dečake, pleteni ili kukičani, osim proizvoda iz tar. broja 6103:
6101 20 - Od pamuka:
6101 20 10 00 - - kaputi, ogrtači, pelerine i slični proizvodi KD 18
6101 20 90 00 - - vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vetrovke sa
ili bez postave ili uloška i slični proizvodi KD 18
6101 30 - Od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6101 30 10 00 - - kaputi, ogrtači, pelerine i slični proizvodi KD 18
6101 30 90 00 - - vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vetrovke sa
ili bez postave ili uloška i slični proizvodi KD 18
6101 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
&6101 90 20 00 - - kaputi, ogrtači, pelerine i slični proizvodi KD 18
&6101 90 80 00 - - vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne),
vetrovke sa ili bez postave ili uloška i slični proizvodi KD 18
6102 Kaputi, ogrtači, pelerine, vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući
skijaške jakne), vetrovke sa ili bez postave ili uloška i slični proizvodi za
žene i devojčice, pleteni ili kukičani, osim proizvoda iz tar. broja 6104:
6102 10 - Od vune ili fine životinjske dlake:
6102 10 10 00 - - kaputi, ogrtači, pelerine i slični proizvodi KD 18
6102 10 90 00 - - vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vetrovke sa
ili bez postave ili uloška i slični proizvodi KD 18
6102 20 - Od pamuka:
6102 20 10 00 - - kaputi, ogrtači, pelerine i slični proizvodi KD 18
6102 20 90 00 - - vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vetrovke sa
ili bez postave ili uloška i slični proizvodi KD 18
6102 30 - Od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6102 30 10 00 - - kaputi, ogrtači, pelerine i slični proizvodi KD 18
6102 30 90 00 - - vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vetrovke sa
ili bez postave ili uloška i slični proizvodi KD 18
6102 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
6102 90 10 00 - - kaputi, ogrtači, pelerine i slični proizvodi KD 18
6102 90 90 00 - - vetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vetrovke sa
ili bez postave ili uloška i slični proizvodi KD 18
6103 Odela, kompleti, jakne i sakoi, pantalone, pantalone sa plastronom i
naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi (osim kupaćih gaća) za muškarce i
dečake, pleteni ili kukičani:
6103 10 - Odela:
&6103 10 10 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 18
&6103 10 90 00 - - ostala KD 18
- Kompleti:
6103 22 00 00 - - od pamuka KD 18
6103 23 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 18
6103 29 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 18
- Jakne i sakoi:
6103 31 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 18
6103 32 00 00 - - od pamuka KD 18
6103 33 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 18
6103 39 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 18
- Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi:
6103 41 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 18
6103 42 00 00 - - od pamuka KD 18
6103 43 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 18
6103 49 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala 18
6104 Kostimi, kompleti, jakne i sakoi, haljine, suknje, suknje - pantalone, pantalone,
pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi (osim
kupaćih gaćica i kostima), za žene i devojčice, pleteni ili kukičani:
- Kostimi:
6104 13 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 22
6104 19 - - od ostalih tekstilnih materijala:
&6104 19 20 00 - - - od pamuka KD 22
&6104 19 90 00 - - - ostali KD 22
- Kompleti:
6104 22 00 00 - - od pamuka KD 22
6104 23 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 22
6104 29 - - od ostalih tekstilnih materijala:
&6104 29 10 00 - - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
&6104 29 90 00 - - - ostala KD 22
- Jakne i sakoi:
6104 31 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6104 32 00 00 - - od pamuka KD 22
6104 33 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 22
6104 39 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Haljine:
6104 41 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6104 42 00 00 - - od pamuka KD 22
6104 43 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 22
6104 44 00 00 - - od veštačkih vlakana KD 22
6104 49 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Suknje i suknje - pantalone:
6104 51 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6104 52 00 00 - - od pamuka KD 22
6104 53 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 22
6104 59 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi:
6104 61 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6104 62 00 00 - - od pamuka KD 22
6104 63 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 22
6104 69 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
6105 Košulje za muškarce i dečake, pletene ili kukičane:
6105 10 00 00 - Od pamuka KD 22
6105 20 - Od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6105 20 10 00 - - od sintetičkih vlakana KD 22
6105 20 90 00 - - od veštačkih vlakana KD 22
6105 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
6105 90 10 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6105 90 90 00 - - ostale KD 22
6106 Bluze, košulje i košulje - bluze, za žene i devojčice, pletene ili kukičane:
6106 10 00 00 - Od pamuka KD 22
6106 20 00 00 - Od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6106 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
6106 90 10 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6106 90 30 00 - - od svile ili od otpadaka svile KD 22
6106 90 50 00 - - od lana ili ramije KD 22
6106 90 90 00 - - ostale KD 22
6107 Gaće, noćne košulje, pidžame, bade mantili, kućni ogrtači i slični proizvodi za
muškarce i dečake, pleteni ili kukičani:
- Gaće:
6107 11 00 00 - - od pamuka KD 22
6107 12 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6107 19 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Noćne košulje i pidžame:
6107 21 00 00 - - od pamuka KD 22
6107 22 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6107 29 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Ostalo:
6107 91 00 00 - - od pamuka KD 22
6107 99 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
6108 Kombinezoni, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, bade mantili,
kućne haljine i slični proizvodi za žene ili devojčice, pleteni ili kukičani:
- Kombinezoni i podsuknje:
6108 11 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6108 19 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Gaćice:
6108 21 00 00 - - od pamuka KD 22
6108 22 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6108 29 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Spavaćice i pidžame:
6108 31 00 00 - - od pamuka KD 22
6108 32 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6108 39 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Ostalo:
6108 91 00 00 - - od pamuka KD 22
6108 92 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6108 99 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
6109 Potkošulje i majice, pletene ili kukičane:
6109 10 00 00 - Od pamuka KD 22
6109 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
&6109 90 20 00 - - od vune ili fine životinjske dlake ili od veštačkih ili
sintetičkih vlakana KD 22
6109 90 90 00 - - ostali KD 22
6110 Džemperi sa ili bez zakopčavanja, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni
ili kukičani:
- Od vune ili fine životinjske dlake:
6110 11 - - od vune:
6110 11 10 00 - - - džemperi i puloveri , sa sadržajem vune najmanje 50% po masi, čija masa po
komadu iznosi 600 g ili više KD 18
- - - ostalo:
6110 11 30 00 - - - - za muškarce i dečake KD 18
6110 11 90 00 - - - - za žene i devojčice KD 18
6110 12 - - od kašmirskih koza:
6110 12 10 00 - - - za muškarce i dečake KD 18
6110 12 90 00 - - - za žene i devojčice KD 18
6110 19 - - ostalo:
6110 19 10 00 - - - za muškarce i dečake KD 18
6110 19 90 00 - - - za žene i devojčice KD 18
6110 20 - Od pamuka:
6110 20 10 00 - - lagani, fino pleteni džemperi i puloveri, sa rolkragnom, polo-kragnom ili
čamac - izrezom KD 18
- - ostali:
6110 20 91 00 - - - za muškarce i dečake KD 18
6110 20 99 00 - - - za žene i devojčice KD 18
6110 30 - Od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6110 30 10 00 - - lagani, fino pleteni džemperi i puloveri, sa rolkragnom, polo-kragnom
ili čamac-izrezom KD 18
- - ostali:
6110 30 91 00 - - - za muškarce i dečake KD 18
6110 30 99 00 - - - za žene i devojčice KD 18
6110 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
6110 90 10 00 - - od lana ili ramije KD 18
6110 90 90 00 - - ostali KD 18
6111 Odeća i pribor za odeću, za bebe, pleteni ili kukičani:
6111 20 - Od pamuka:
6111 20 10 00 - - rukavice, rukavice samo s palcem i rukavice bez prstiju PR 18
6111 20 90 00 - - ostalo - 18
6111 30 - Od sintetičkih vlakana:
6111 30 10 00 - - rukavice, rukavice samo s palcem i rukavice bez prstiju PR 18
6111 30 90 00 - - ostalo - 18
6111 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
- - od vune ili fine životinjske dlake:
&6111 90 11 00 - - - rukavice, rukavice samo s palcem i rukavice bez prstiju PR 18
&6111 90 19 00 - - - ostalo - 18
&6111 90 90 00 - - ostalo - 18
6112 Trenerke, skijaška odela i kupaće gaće ili kostimi, pleteni ili kukičani:
- Trenerke:
6112 11 00 00 - - od pamuka KD 18
6112 12 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 18
6112 19 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 18
6112 20 00 00 - Skijaška odela - 18
- Kupaće gaće za muškarce i dečake:
6112 31 - - od sintetičkih vlakana:
6112 31 10 00 - - - sa sadržajem po masi 5% ili više niti od kaučuka ili gume KD 18
6112 31 90 00 - - - ostale KD 18
6112 39 - - od ostalih tekstilnih materijala:
6112 39 10 00 - - - sa sadržajem po masi 5% ili više niti od kaučuka ili gume KD 18
6112 39 90 00 - - - ostale KD 18
- Kupaće gaćice i kostimi za žene i devojčice:
6112 41 - - od sintetičkih vlakana:
6112 41 10 00 - - - sa sadržajem po masi 5% ili više niti od kaučuka ili gume KD 18
6112 41 90 00 - - - ostali KD 18
6112 49 - - od ostalih tekstilnih materijala:
6112 49 10 00 - - - sa sadržajem po masi 5% ili više niti od kaučuka ili gume KD 18
6112 49 90 00 - - - ostali KD 18
6113 00 Odeća izrađena od pletenih ili kukičanih materijala iz tar. broja 5903,
5906 ili 5907:
6113 00 10 00 - Od pletenih ili kukičanih materijala iz tar. broja 5906 - 18
6113 00 90 00 - Ostala - 18
6114 Ostala odeća, pletena ili kukičana:
6114 20 00 00 - Od pamuka - 18
6114 30 00 00 - Od veštačkih ili sintetičkih vlakana - 18
6114 90 00 00 - Od ostalih tekstilnih materijala - 18
!6115 Hula - hop čarape, čarape, uključujući čarape koje imaju funkciju stezanja u
različitom stepenu (na primer, čarape za vene) i naglavci bez đonova,
pleteni ili kukičani:
6115 10 - Čarape koje imaju funkciju stezanja u različitom stepenu (na primer,
čarape za vene):
&6115 10 10 00 - - čarape za vene od sintetičkih vlakana PR 18
- - ostalo:
&6115 10 90 10 - - - od sintetičkih vlakana, numeracije jednožičnog prediva manje od
67 deciteksa KD 22
&6115 10 90 90 - - - ostalo - 18
- Ostale hula - hop čarape i samodržeće čarape:
&6115 21 00 00 - - od sintetičkih vlakana, numeracije jednožičnog prediva manje od
67 deciteksa KD 22
&6115 22 00 00 - - od sintetičkih vlakana, numeracije jednožičnog prediva
67 deciteksa ili veće KD 18
&6115 29 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 18
6115 30 - Ostale ženske dugačke čarape ili dokolenice, numeracije jednožičnog
prediva manje od 67 deciteksa:
- - od sintetičkih vlakana:
&6115 30 11 00 - - - dokolenice PR 18
&6115 30 19 00 - - - ostale PR 18
&6115 30 90 00 - - od ostalih tekstilnih materijala PR 18
- Ostale:
&6115 94 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake PR 18
&6115 95 00 00 - - od pamuka PR 18
6115 96 - - od sintetičkih vlakana:
&6115 96 10 00 - - - dokolenice PR 18
- - - ostale:
&6115 96 91 00 - - - - ženske čarape PR 18
&6115 96 99 00 - - - - ostale PR 18
6115 99 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala PR 18
6116 Rukavice, rukavice samo sa jednim prstom i rukavice bez prstiju,
pletene ili kukičane:
6116 10 - Impregnisane, prevučene ili prekrivene plastičnom masom ili gumom:
6116 10 20 00 - - rukavice impregnisane, prevučene ili prekrivene gumom PR 18
6116 10 80 00 - - ostale PR 18
- Ostale:
6116 91 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake PR 18
6116 92 00 00 - - od pamuka PR 18
6116 93 00 00 - - od sintetičkih vlakana PR 18
6116 99 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala PR 18
6117 Ostali gotov pribor za odeću, pleten ili kukičan; pleteni ili kukičani
delovi odeće ili pribor za odeću:
6117 10 00 00 - Šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi - 18
6117 80 - Ostali pribor:
6117 80 10 00 - - pleteni ili kukičani, elastični ili gumiran - 18
&6117 80 80 00 - - ostali - 18
6117 90 00 00 - Delovi - 18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 62

ODEĆA I PRIBOR ZA ODEĆU, OSIM PLETENIH I KUKIČANIH PROIZVODA

Napomene:
1. Ova glava obuhvata samo gotove proizvode od bilo kog tekstilnog materijala osim vate. Međutim, iz ove glave su isključeni proizvodi od pletenih ili kukičanih materijala (osim proizvoda iz tar. broja 6212).
2. Ova glava ne obuhvata:
(a) upotrebljavanu odeću ili druge upotrebljavane proizvode iz tar. broja 6309; ili
(b) ortopedski pribor, hirurške pojaseve, utege i slične proizvode (tar. broj 9021).
3. U smislu tar. brojeva 6203 i 6204:
(a) pod pojmom "odelo ili kostim" podrazumeva se odeća iz dva ili tri dela, izrađena, što se spoljašnosti tiče, od istovetnog materijala, koju sačinjava:
- jedan sako ili žaket čije se lice, isključujući rukave, sastoji iz četiri ili više ukrojenih delova, namenjen za gornji deo tela, a ponekad i prsluk, čija je prednja strana sašivena od istog materijala kao i drugi delovi seta, a zadnja od materijala od kojeg je sašivena postava sakoa ili žaketa; i
- jedan odevni predmet namenjen za donji deo tela, koji se sastoji od pantalona, bridž - pantalona ili šorca (osim kupaćih gaća ili kostima), suknje ili suknje - pantalona bez naramenica i plastrona.
Svi odevni predmeti koji ulaze u sastav "odela ili kostima" moraju biti od istog materijala po izradi, boji i sastavu; takođe moraju biti u istom modelu i odgovarajućih ili usklađenih veličina. Međutim, ovi delovi mogu biti opšiveni (tj. porubi mogu biti paspulirani) drugačijim materijalom.
Ako se zajedno sa odelom ili kostimom isporučuje više pojedinačnih odevnih predmeta za donji deo tela (npr., dva para pantalona ili pantalone i šorc, odnosno suknja ili suknja - pantalone i pantalone), kao odevni predmeti koji ulaze u sastav odela ili kostima smatraće se jedan par pantalona ili, kod ženskih kostima suknja ili suknja - pantalone, a ostali odevni predmeti svrstaće se posebno u odgovarajuće tarifne brojeve.
Pojam "odelo" obuhvata sledeću odeću, bilo da ispunjava ili ne ispunjava sve prethodne uslove :
- svečano dnevno odelo, koje se sastoji od običnog sakoa (žaketa), sa zaobljenim prednjim ivicama i produženim leđima, i prugastih pantalona;
- večernje odelo (frak), izrađeno uglavnom od crnog materijala, čiji je sako spreda relativno kratak, ne zakopčava se, ima uzan prednji deo skraćen do struka i produžena leđa;
- smoking, čiji je sako sličnog kroja kao običan sako (sa većim otvorom na prsima), ali su reveri od sjajne prirodne svile ili imitacije svile.
(b) Pod pojmom "komplet" podrazumeva se odeća (osim proizvoda iz tar. brojeva 6207 i 6208) sastavljena iz više odevnih predmeta izrađenih od istovetnog materijala, pripremljena za prodaju na malo, koja se sastoji od :
- samo jednog odevnog predmeta namenjenog za gornji deo tela, a u izuzetnim slučajevima iz dva odevna predmeta, od kojih je drugi odevni predmet prsluk, kad su u kompletu; i
- jednog ili dva različita odevna predmeta namenjena za donji deo tela, koji se sastoji od pantalona, pantalona sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalona, šorca (osim kupaćih gaća ili kostima), suknje ili suknje - pantalona.
Svi odevni predmeti koji ulaze u sastav kompleta moraju biti od istog materijala po izradi, boji i sastavu; takođe moraju biti odgovarajućih ili usklađenih veličina. Pojam "komplet" ne obuhvata trenerke i skijaška odela iz tar. broja 6211.
4. U smislu tar. broja 6209:
(a) pod pojmom "odeća i pribor za odeću za bebe", podrazumevaju se odevni predmeti za malu decu, čija telesna visina ne prelazi 86 cm; u ovaj tarifni broj svrstavaju se i pelene za bebe;
(b) odevni predmeti koji se na prvi pogled mogu svrstati kako u tar. broj 6209, tako i u ostale tarifne brojeve ove Glave, svrstaće se u tar. broj 6209.
5. Odeća koja se na prvi pogled može svrstati kako u tar. broj 6210, tako i u ostale tarifne brojeve ove glave, izuzev tar. broja 6209, svrstaće se u tar. broj 6210.
6. U smislu tar. broja 6211, pod pojmom "skijaška odela" podrazumevaju se odevni predmeti ili kompleti za koje se po njihovom opštem izgledu i sastavu može utvrditi da su uglavnom namenjeni za skijanje (ski trčanje ili alpsko skijanje). Oni se sastoje od:
(a) "skijaškog kombinezona", tj. jednodelnog odevnog predmeta namenjenog za gornji i donji deo tela; osim rukava i okovratnika, skijaški kombinezon može imati džepove i trake za stopala; ili
(b) "skijaškog kompleta", tj. kompleta sastavljenog od dva ili tri odevna predmeta, pripremljenog za prodaju na malo, koji se sastoji od:
- jednog odevnog predmeta kao što je vetrovka sa kapuljačom, "anorak", vetrovka sa postavom ili uloškom ili bez postave ili uloška, ili sličan proizvod koji se zakopčava pomoću patent-zatvarača, i ponekad prsluka, i
- pantalona, bilo da prelaze ili ne prelaze struk, bridž - pantalona ili pantalona sa plastronom i naramenicama.
"Skijaški komplet" se takođe može sastojati od kombinezona sličnog onom iz odredbe pod (a) i punjene jakne bez rukava , koja se nosi preko tog kombinezona.
Svi odevni predmeti koji ulaze u sastav "skijaškog kompleta" moraju biti od istog materijala, izrade, modela i sastava, bez obzira na boju; takođe moraju biti odgovarajućih ili usklađenih veličina.
7. Marame i proizvodi tipa marame, kvadratnog ili približno kvadratnog oblika, čija nijedna strana ne prelazi 60 cm, svrstavaju se kao maramice (tar. broj 6213). Maramice, čija bilo koja strana prelazi 60 cm, svrstavaju se u tar. broj 6214.
8. Odeća iz ove glave izrađena na zakopčavanje leve prednjice preko desne smatra se odećom za muškarce i dečake, a odeća izrađena na zakopčavanje desne preko leve prednjice, smatra se odećom za žene i devojčice. Ove odredbe ne važe kada je krojem odeće jasno naglašeno da je namenjena za jedan ili drugi pol.
Odeća za koju se ne može utvrditi da li je odeća za muškarce i dečake, odnosno odeća za žene i devojčice, svrstaće se u tarifne brojeve koji obuhvataju odeću za žene i devojčice.
9. Proizvodi ove glave mogu biti izrađeni od metalnih niti.
Dodatne napomene:
1. Za primenu Napomene 3(b) uz ovu glavu, delovi kompleta moraju u celini biti izrađeni od istovetnog materijala, saglasno sa drugim uslovima postavljenim u pomenutoj Napomeni.
U ovu svrhu upotrebljeni materijal može biti nebeljen, beljen, obojen, od prediva različitih boja ili štampan.
Odeća koja se sastoji iz više delova ne smatra se kompletom kada su ti delovi sašiveni od različitih materijala, čak i ako je sva razlika jedino u različitim bojama.
Svi delovi kompeta moraju biti izneseni u prodaju na malo kao jedna jedinica. Posebno pakovanje ili etiketiranje svakog dela kompleta kao jedinstvene jedinice, ne utiče na njihovo svrstavanje kao kompleta.
2. Tarifni brojevi 6209 i 6216 obuhvataju rukavice, rukavice samo s jednim prstom ili bez prstiju, impregnisane, prevučene ili prekrivene plastičnom masom ili gumom, čak i ako su:
- načinjene od tekstilnih materijala (osim pletenih ili kukičanih), impregnisanih, prevučenih ili prekrivenih plastičnom masom ili gumom iz tar. broja 5903 ili 5906, ili
- načinjene od neimpregnisanih, neprevučenih ili neprekrivenih tekstilnih materijala (osim pletenih ili kukičanih) a zatim impregnisane, prevučene ili prekrivene plastičnom masom ili gumom.
Ukoliko tekstilni materijali (osim pletenih ili kukičanih) služe samo kao ojačanje, rukavice, rukavice samo s jednim prstom ili bez prstiju, impregnisane, prevučene ili prekrivene celularnom plastičnom masom ili celularnom gumom svrstavaju se u Glavu 39 ili 40, čak i ako su načinjene od neimpregnisanih, neprevučenih ili neprekrivenih tekstilnih materijala (osim pletenih ili kukičanih) i zatim impregnisane, prevučene ili prekrivene celularnom plastičnom masom ili celularnom gumom (Napomena 2. (a) (5) i Napomena 4, poslednji stav, uz Glavu 59).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6201 Kaputi, ogrtači, pelerine, vetrovke sa kapuljačom tipa "anorak" (uključujući
skijaške jakne), vetrovke sa ili bez postave ili uloška i slični proizvodi
za muškarce i dečake, osim proizvoda iz tar. broja 6203:
- Kaputi, kišni mantili, vozačke jakne, ogrtači, pelerine i slični proizvodi:
6201 11 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6201 12 - - od pamuka:
6201 12 10 00 - - - mase ne preko 1 kg po odevnom predmetu KD 22
6201 12 90 00 - - - mase preko 1 kg po odevnom predmetu KD 22
6201 13 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6201 13 10 00 - - - mase ne preko 1 kg po odevnom predmetu KD 22
6201 13 90 00 - - - mase preko 1 kg po odevnom predmetu KD 22
6201 19 00 00 - - Od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Ostalo:
6201 91 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6201 92 00 00 - - od pamuka KD 22
6201 93 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6201 99 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
6202 Kaputi, ogrtači, pelerine, vetrovke sa kapuljačom tipa "anorak" (uključujući
skijaške jakne), vetrovke sa ili bez postave ili uloška i slični proizvodi
za žene i devojčice, osim proizvoda iz tar. broja 6204:
- Kaputi, kišni mantili, vozačke jakne, ogrtači, pelerine i slični proizvodi:
6202 11 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6202 12 - - od pamuka:
6202 12 10 00 - - - mase ne preko 1 kg po odevnom predmetu KD 22
6202 12 90 00 - - - mase preko 1 kg po odevnom predmetu KD 22
6202 13 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6202 13 10 00 - - - mase ne preko 1 kg po odevnom predmetu KD 22
6202 13 90 00 - - - mase preko 1 kg po odevnom predmetu KD 22
6202 19 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Ostalo:
6202 91 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6202 92 00 00 - - od pamuka KD 22
6202 93 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6202 99 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
6203 Odela, kompleti, jakne, pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama,
bridž - pantalone i šorcevi (osim kupaćih gaća), za muškarce i dečake:
- Odela:
6203 11 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6203 12 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 22
6203 19 - - od ostalih tekstilnih materijala:
6203 19 10 00 - - - od pamuka KD 22
6203 19 30 00 - - - od veštačkih vlakana KD 22
6203 19 90 00 - - - ostala KD 22
- Kompleti:
6203 22 - - od pamuka:
6203 22 10 00 - - - radni KD 22
6203 22 80 00 - - - ostali KD 22
6203 23 - - od sintetičkih vlakana:
6203 23 10 00 - - - radni KD 22
6203 23 80 00 - - - ostali KD 22
6203 29 - - od ostalih tekstilnih materijala:
- - - od veštačkih vlakana:
6203 29 11 00 - - - - radni KD 18
6203 29 18 00 - - - - ostali KD 18
&6203 29 30 00 - - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6203 29 90 00 - - - ostali KD 18
- Jakne i sakoi:
6203 31 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6203 32 - - od pamuka:
6203 32 10 00 - - - radni KD 22
6203 32 90 00 - - - ostali KD 22
6203 33 - - od sintetičkih vlakana:
6203 33 10 00 - - - radni KD 22
6203 33 90 00 - - - ostali KD 22
6203 39 - - od ostalih tekstilnih materijala:
- - - od veštačkih vlakana:
6203 39 11 00 - - - - radni KD 22
6203 39 19 00 - - - - ostali KD 22
6203 39 90 00 - - - ostali KD 22
- Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž - pantalone i šorcevi:
6203 41 - - od vune ili fine životinjske dlake:
6203 41 10 00 - - - pantalone i bridž - pantalone KD 22
6203 41 30 00 - - - pantalone sa plastronom i naramenicama KD 22
6203 41 90 00 - - - ostale KD 22
6203 42 - - od pamuka:
- - - pantalone i bridž - pantalone:
6203 42 11 00 - - - - radne KD 22
- - - - ostale:
6203 42 31 00 - - - - - od teksas platna KD 22
6203 42 33 00 - - - - - od rebrastog somota KD 22
6203 42 35 00 - - - - - ostale KD 22
- - - pantalone sa plastronom i naramenicama:
6203 42 51 00 - - - - radne KD 22
6203 42 59 00 - - - - ostale KD 22
6203 42 90 00 - - - ostale KD 22
6203 43 - - od sintetičkih vlakana:
- - - pantalone i bridž - pantalone:
6203 43 11 00 - - - - radne KD 22
6203 43 19 00 - - - - ostale KD 22
- - - pantalone sa plastronom i naramenicama:
6203 43 31 00 - - - - radne KD 22
6203 43 39 00 - - - - ostale KD 22
6203 43 90 00 - - - ostale KD 22
6203 49 - - od ostalih tekstilnih materijala:
- - - od veštačkih vlakana:
- - - - pantalone i bridž - pantalone:
6203 49 11 00 - - - - - radne KD 22
6203 49 19 00 - - - - - ostale KD 22
- - - - pantalone sa plastronom i naramenicama:
6203 49 31 00 - - - - - radne KD 22
6203 49 39 00 - - - - - ostale KD 22
6203 49 50 00 - - - - ostale KD 22
6203 49 90 00 - - - ostale KD 22
6204 Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje - pantalone, pantalone,
pantalone sa plastronom i naramenicama i šorcevi (osim kupaćih gaćica i
kostima), za žene i devojčice:
- Kostimi:
6204 11 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6204 12 00 00 - - od pamuka KD 22
6204 13 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 22
6204 19 - - od ostalih tekstilnih materijala:
6204 19 10 00 - - - od veštačkih vlakana KD 22
6204 19 90 00 - - - ostalo KD 22
- Kompleti:
6204 21 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6204 22 - - od pamuka:
6204 22 10 00 - - - radni KD 22
6204 22 80 00 - - - ostali KD 22
6204 23 - - od sintetičkih vlakana:
6204 23 10 00 - - - radni KD 22
6204 23 80 00 - - - ostali KD 22
6204 29 - - od ostalih tekstilnih materijala:
- - - od veštačkih vlakana:
6204 29 11 00 - - - - radni KD 22
6204 29 18 00 - - - - ostali KD 22
6204 29 90 00 - - - ostali KD 22
- Jakne i sakoi:
6204 31 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6204 32 - - od pamuka:
6204 32 10 00 - - - radni KD 22
6204 32 90 00 - - - ostali KD 22
6204 33 - - od sintetičkih vlakana:
6204 33 10 00 - - - radni KD 22
6204 33 90 00 - - - ostali KD 22
6204 39 - - od ostalih tekstilnih materijala:
- - - od veštačkih vlakana:
6204 39 11 00 - - - - radni KD 22
6204 39 19 00 - - - - ostali KD 22
6204 39 90 00 - - - ostali KD 22
- Haljine:
6204 41 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6204 42 00 00 - - od pamuka KD 22
6204 43 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 22
6204 44 00 00 - - od veštačkih vlakana KD 22
6204 49 - - od ostalih tekstilnih materijala:
6204 49 10 00 - - - od svile ili otpadaka svile KD 22
6204 49 90 00 - - - ostale KD 22
- Suknje i suknje - pantalone:
6204 51 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6204 52 00 00 - - od pamuka KD 22
6204 53 00 00 - - od sintetičkih vlakana KD 22
6204 59 - - od ostalih tekstilnih materijala:
6204 59 10 00 - - - od veštačkih vlakana KD 22
6204 59 90 00 - - - ostale KD 22
- Pantalone, pantalone sa plastronom i naramenicama, bridž -pantalone i šorcevi:
6204 61 - - od vune ili fine životinjske dlake:
6204 61 10 00 - - - pantalone i bridž - pantalone KD 22
6204 61 85 00 - - - ostale KD 22
6204 62 - - od pamuka:
- - - pantalone i bridž - pantalone :
6204 62 11 00 - - - - radne KD 22
- - - - ostale:
6204 62 31 00 - - - - - od denima (teksas platna) KD 22
6204 62 33 00 - - - - - od rebrastog somota KD 22
6204 62 39 00 - - - - - ostale KD 22
- - - pantalone sa plastronom i naramenicama:
6204 62 51 00 - - - - radne KD 22
6204 62 59 00 - - - - ostale KD 22
6204 62 90 00 - - - ostale KD 22
6204 63 - - od sintetičkih vlakana:
- - - pantalone i bridž - pantalone:
6204 63 11 00 - - - - radne KD 22
6204 63 18 00 - - - - ostale KD 22
- - - pantalone sa plastronom i naramenicama:
6204 63 31 00 - - - - radne KD 22
6204 63 39 00 - - - - ostale KD 22
6204 63 90 00 - - - ostale KD 22
6204 69 - - od ostalih tekstilnih materijala:
- - - od veštačkih vlakana:
- - - - pantalone i bridž - pantalone:
6204 69 11 00 - - - - - radne KD 22
6204 69 18 00 - - - - - ostale KD 22
- - - - pantalone sa plastronom i naramenicama:
6204 69 31 00 - - - - - radne KD 22
6204 69 39 00 - - - - - ostale KD 22
6204 69 50 00 - - - - ostale KD 22
6204 69 90 00 - - - ostale KD 22
6205 Košulje za muškarce i dečake:
6205 20 00 00 - Od pamuka KD 22
6205 30 00 00 - Od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6205 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
6205 90 10 00 - - od lana ili ramije KD 22
&6205 90 80 00 - - ostale KD 22
6206 Bluze, košulje i košulje - bluze, za žene i devojčice:
6206 10 00 00 - Od svile ili otpadaka svile KD 22
6206 20 00 00 - Od vune ili fine životinjske dlake KD 22
6206 30 00 00 - Od pamuka KD 22
6206 40 00 00 - Od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6206 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
6206 90 10 00 - - od lana ili ramije KD 18
6206 90 90 00 - - ostale KD 22
6207 Potkošulje i ostale majice, gaće, noćne košulje, pidžame, bade mantili,
kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i dečake:
- Gaće:
6207 11 00 00 - - Od pamuka KD 22
6207 19 00 00 - - Od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Noćne košulje i pidžame:
6207 21 00 00 - - Od pamuka KD 22
6207 22 00 00 - - Od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6207 29 00 00 - - Od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Ostalo:
6207 91 00 00 - - Od pamuka KD 22
6207 99 - - Od ostalih tekstilnih materijala:
&6207 99 10 00 - - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana - 22
&6207 99 90 00 - - - ostalo - 22
6208 Potkošulje i ostale majice, kombinezoni, podsuknje, gaćice, kilote, spavaćice,
pidžame, jutarnje haljine, bade mantili, kućne haljine i slični proizvodi za
žene i devojčice:
- Kombinezoni i podsuknje:
6208 11 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana - 22
6208 19 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Spavaćice i pidžame:
6208 21 00 00 - - od pamuka KD 22
6208 22 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 22
6208 29 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala KD 22
- Ostalo:
6208 91 00 00 - - od pamuka - 22
6208 92 00 00 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana - 22
6208 99 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 22
6209 Odeća i pribor za odeću, za bebe:
6209 20 00 00 - Od pamuka - 18
6209 30 00 00 - Od sintetičkih vlakana - 18
6209 90 - Od ostalih tekstilnih materijala:
&6209 90 10 00 - - od vune ili fine životinjske dlake - 18
&6209 90 90 00 - - ostalo - 18
6210 Odeća izrađena od materijala iz tar. broja 5602, 5603, 5903, 5906 ili 5907:
6210 10 - Od materijala iz tar. broja 5602 ili 5603:
6210 10 10 00 - - od materijala iz tar. broja 5602 - 18
6210 10 90 00 - - od materijala iz tar. broja 5603 - 18
6210 20 00 00 - Ostala odeća, opisana u tar. podbrojevima 6201 11 00 00 do 6201 19 00 00 - 18
6210 30 00 00 - Ostala odeća, opisana u tar. podbrojevima 6202 11 00 00 do 6202 19 00 00 KD 18
6210 40 00 00 - Ostala odeća za muškarce i dečake KD 18
6210 50 00 00 - Ostala odeća za žene i devojčice - 18
6211 Trenerke, skijaška odela i kupaće gaće i kostimi; ostala odeća:
- Kupaće gaće i kostimi:
6211 11 00 00 - - za muškarce i dečake - 22
6211 12 00 00 - - za žene i devojčice KD 22
6211 20 00 00 - Skijaška odela KD 18
- Ostala odeća za muškarce i dečake:
6211 32 - - od pamuka:
6211 32 10 00 - - - radna i službena odeća - 18
- - - trenerke sa postavom:
6211 32 31 00 - - - - sa spoljnim licem od istovetnog materijala - 22
- - - - ostala:
6211 32 41 00 - - - - - gornji delovi KD 22
6211 32 42 00 - - - - - donji delovi KD 22
6211 32 90 00 - - - ostala KD 22
6211 33 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6211 33 10 00 - - - radna odeća - 18
- - - trenerke sa postavom:
6211 33 31 00 - - - - sa spoljnim licem od istovetnog materijala - 22
- - - - ostala:
6211 33 41 00 - - - - - gornji delovi KD 22
6211 33 42 00 - - - - - donji delovi KD 22
6211 33 90 00 - - - ostala KD 22
6211 39 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 22
- Ostala odeća za žene i devojčice:
6211 41 00 00 - - od vune ili fine životinjske dlake - 22
6211 42 - - od pamuka:
6211 42 10 00 - - - kecelje, radni kombinezoni, haljine - kecelje i slična radna odeća
(bilo da je pogodna ili nije za korišćenje u kući) - 18
- - - trenerke sa postavom:
6211 42 31 00 - - - - sa spoljnim licem od istovetnog materijala - 22
- - - - ostala:
6211 42 41 00 - - - - - gornji delovi KD 22
6211 42 42 00 - - - - - donji delovi KD 22
6211 42 90 00 - - - ostala KD 22
6211 43 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6211 43 10 00 - - - kecelje, radni kombinezoni, haljine-kecelje i slična radna odeća
(bilo da je pogodna ili nije za korišćenje u kući) - 18
- - - trenerke sa postavom:
6211 43 31 00 - - - - sa spoljnim licem od istovetnog materijala - 22
- - - - ostala:
6211 43 41 00 - - - - - gornji delovi KD 22
6211 43 42 00 - - - - - donji delovi KD 22
6211 43 90 00 - - - ostala KD 22
6211 49 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 22
6212 Grudnjaci, mideri, steznici, naramenice, držači čarapa, podvezice i slični
proizvodi kao i njihovi delovi, uključujući pletene ili kukičane:
6212 10 - Grudnjaci:
6212 10 10 00 - - u kompletima pripremljenim za prodaju na malo koji se sastoje od
grudnjaka i para gaćica od trikoa - 18
6212 10 90 00 - - ostali KD 18
6212 20 00 00 - Mideri i mider - gaćice KD 18
6212 30 00 00 - Steznici (korseti) KD 18
6212 90 - Ostalo:
6212 90 00 10 - - delovi za grudnjake KD 5
6212 90 00 90 - - ostalo - 18
6213 Maramice:
6213 20 00 00 - Od pamuka KD 18
6213 90 00 00 - Od ostalih tekstilnih materijala KD 18
6214 Šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi:
6214 10 00 00 - Od svile ili otpadaka svile KD 18
6214 20 00 00 - Od vune ili fine životinjske dlake KD 18
6214 30 00 00 - Od sintetičkih vlakana KD 18
6214 40 00 00 - Od veštačkih vlakana KD 18
&6214 90 00 00 - Od ostalih tekstilnih materijala KD 18
6215 Mašne, leptir - mašne i kravate:
6215 10 00 00 - Od svile ili otpadaka od svile KD 18
6215 20 00 00 - Od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 18
6215 90 00 00 - Od ostalih tekstilnih materijala KD 18
6216 00 00 00 Rukavice, rukavice samo sa jednim prstom i rukavice bez prstiju PR 18
6217 Ostali gotov pribor za odeću; delovi odeće ili pribora za odeću osim onih
iz tar. broja 6212:
6217 10 00 00 - Pribor - 18
6217 90 00 00 - Delovi - 18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 63

OSTALI GOTOVI PROIZVODI OD TEKSTILA; SETOVI; IZNOŠENA, DOTRAJALA ODEĆA I DOTRAJALI PROIZVODI OD TEKSTILA; KRPE

Napomene:
1. Razdeo I ove glave obuhvata samo gotove proizvode od bilo kog tekstilnog materijala.
2. Razdeo I ne obuhvata:
(a) proizvode iz Glava 56 do 62;
(b) iznošenu, dotrajalu odeću ili druge dotrajale proizvode iz tar. broja 6309.
3. Tarifni broj 6309 obuhvata samo sledeću robu:
(a) proizvode od tekstilnog materijala:
- odeću i pribor za odeću i njihove delove,
- ćebad i slične pokrivače,
- posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje,
- proizvode za unutrašnje opremanje, osim tepiha iz tar. brojeva 5701 do 5705 i tapiserija iz tar. broja 5805;
(b) obuću i pokrivke za glavu od bilo kog materijala osim od azbesta.
Da bi se svrstali u ovaj tarifni broj, navedeni proizvodi moraju da ispunjavaju sledeće uslove:
- da imaju vidne znakove upotrebe; i
- da su isporučeni u rasutom stanju ili u balama, vrećama ili sličnom pakovanju.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. OSTALI GOTOVI PROIZVODI OD TEKSTILA
6301 Ćebad i slični pokrivači:
6301 10 00 00 - Električna ćebad KD 18
6301 20 - Ćebad (osim električne ćebadi) i slični pokrivači, od vune ili fine
životinjske dlake:
6301 20 10 00 - - pleteni ili kukičani KD 18
6301 20 90 00 - - ostali 18
6301 30 - Ćebad (osim električne ćebadi) i slični pokrivači od pamuka:
6301 30 10 00 - - pleteni ili kukičani KD 18
6301 30 90 00 - - ostalo KD 18
6301 40 - Ćebad (osim električne ćebadi) i slični pokrivači od sintetičkih vlakana:
6301 40 10 00 - - pleteni ili kukičani KD 18
6301 40 90 00 - - ostali KD 18
6301 90 - Ostala ćebad i slični pokrivači:
6301 90 10 00 - - pleteni ili kukičani KD 18
6301 90 90 00 - - ostali KD 18
6302 Posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje:
6302 10 00 00 - Posteljno rublje, pleteno ili kukičano - 18
- Ostalo posteljno rublje, štampano:
6302 21 00 00 - - od pamuka - 18
6302 22 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6302 22 10 00 - - - netkano - 18
6302 22 90 00 - - - ostalo - 18
6302 29 - - od ostalih tekstilnih materijala:
6302 29 10 00 - - - od lana ili ramije - 18
6302 29 90 00 - - - od ostalih materijala - 18
- Ostalo posteljno rublje:
6302 31 00 00 - - od pamuka - 18
6302 32 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6302 32 10 00 - - - netkano - 18
6302 32 90 00 - - - ostalo - 18
6302 39 - - od ostalih tekstilnih materijala:
6302 39 20 00 - - - od lana ili ramije 18
6302 39 90 00 - - - od ostalih tekstilnih materijala - 18
6302 40 00 00 - Stono rublje, pleteno ili kukičano - 18
- Ostalo stono rublje:
6302 51 00 00 - - od pamuka - 18
6302 53 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6302 53 10 00 - - - netkano - 18
6302 53 90 00 - - - ostalo - 18
6302 59 - - od ostalih tekstilnih materijala:
&6302 59 10 00 - - - od lana - 18
&6302 59 90 00 - - - ostalo - 18
6302 60 00 00 - Toaletno i kuhinjsko rublje, od frotira ili sličnih tkanina, od pamuka - 18
- Ostalo:
6302 91 00 00 - - od pamuka - 18
6302 93 - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
6302 93 10 00 - - - netkano - 18
6302 93 90 00 - - - ostalo - 18
6302 99 - - od ostalih tekstilnih materijala:
&6302 99 10 00 - - - od lana - 18
&6302 99 90 00 - - - ostalo - 18
6303 Zavese (uključujući draperije) i unutrašnje platnene roletne, kratke ukrasne
draperije za prozore ili krevete:
- Pletene ili kukičane:
6303 12 00 00 - - od sintetičkih vlakana M2 18
6303 19 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala M2 18
- Ostalo:
6303 91 00 00 - - od pamuka M2 18
6303 92 - - od sintetičkih vlakana:
6303 92 10 00 - - - netkane M2 18
6303 92 90 00 - - - ostale M2 18
6303 99 - - od ostalih tekstilnih materijala:
6303 99 10 00 - - - netkane M2 18
6303 99 90 00 - - - ostale M2 18
6304 Ostali proizvodi za unutrašnje opremanje, isključujući proizvode iz
tar. broja 9404:
- Prekrivači za krevete:
6304 11 00 00 - - pleteni ili kukičani KD 18
6304 19 - - ostali:
6304 19 10 00 - - - od pamuka KD 18
6304 19 30 00 - - - od lana ili ramije KD 18
6304 19 90 00 - - - od ostalih tekstilnih materijala KD 18
- Ostali:
6304 91 00 00 - - pleteni ili kukičani - 18
6304 92 00 00 - - od pamuka, osim pletenih ili kukičanih - 18
6304 93 00 00 - - od sintetičkih vlakana, osim pletenih ili kukičanih - 18
6304 99 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala, osim pletenih ili kukičanih - 18
6305 Vreće i vrećice za pakovanje robe:
6305 10 - Od jute ili ostalih likastih tekstilnih vlakana iz tar. broja 5303:
6305 10 10 00 - - upotrebljavane - 18
6305 10 90 00 - - ostale - 18
6305 20 00 00 - Od pamuka - 18
- Od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:
6305 32 - - prilagodljivi kontejneri za rasute materijale:
- - - od polietilenskih ili polipropilenskih traka ili sličnih oblika:
6305 32 11 00 - - - - pleteni ili kukičani - 18
- - - - ostali:
6305 32 81 00 - - - - - od materijala mase do 120 g/m2 - 18
6305 32 89 00 - - - - - od materijala mase preko 120 g/m2 - 18
6305 32 90 00 - - - ostalo - 18
6305 33 - - ostale, od polietilenskih ili polipropilenskih traka ili sličnih oblika:
6305 33 10 00 - - - pletene ili kukičane - 18
- - - ostale:
6305 33 91 00 - - - - od materijala mase do 120 g/m2 - 18
6305 33 99 00 - - - - od materijala mase preko 120 g/m2 - 18
6305 39 00 00 - - ostalo - 18
6305 90 00 00 - Od ostalih tekstilnih materijala - 18
6306 Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende); šatori; jedra
(za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje:
- Cerade, platnene nadstrešnice i spoljne platnene roletne (tende):
6306 12 00 00 - - od sintetičkih vlakana - 18
6306 19 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 18
- Šatori:
6306 22 00 00 - - od sintetičkih vlakana - 18
6306 29 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 18
&6306 30 00 00 - Jedra - 18
&6306 40 00 00 - Dušeci na naduvavanje KD 18
- Ostalo:
6306 91 00 00 - - od pamuka - 18
6306 99 00 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 18
6307 Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odeću:
6307 10 - Krpe za pod, sudove, prašinu i slične krpe za čišćenje:
6307 10 10 00 - - pletene ili kukičane - 18
6307 10 30 00 - - od netkanog tekstila - 18
6307 10 90 00 - - ostale - 18
6307 20 00 00 - Prsluci i pojasevi za spasavanje - 18
6307 90 - Ostalo:
6307 90 10 00 - - pletene ili kukičane - 18
- - ostalo:
6307 90 91 00 - - - od filca - 18
6307 90 99 00 - - - ostalo - 18
II. SETOVI
6308 00 00 00 Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva s priborom ili bez pribora,
za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta ili sličnih
proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo - 18
III. IZNOŠENA - DOTRAJALA ODEĆA I DOTRAJALI PROIZVODI OD TEKSTILA; KRPE
6309 00 00 00 Iznošena - dotrajala odeća i drugi dotrajali proizvodi od tekstila - 30
6310 Krpe, kanapi, užad, konopci i kablovi u obliku otpadaka ili neupotrebljivih
proizvoda, od tekstilnog materijala:
6310 10 - Sortirani:
6310 10 10 00 - - od vune ili fine životinjske dlake - 5
6310 10 30 00 - - od lana ili pamuka - 5
6310 10 90 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - 5
6310 90 00 00 - Ostali - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODELjAK DžII

OBUĆA, ŠEŠIRI, KAPE I OSTALE POKRIVKE ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, BIČEVI, KORBAČI I NjIHOVI DELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; VEŠTAČKO CVEĆE; PROIZVODI OD LjUDSKE KOSE

GLAVA 64

OBUĆA, KAMAŠNE I SLIČNI PROIZVODI; DELOVI TIH PROIZVODA"

Napomene:
1. Ova glava ne obuhvata:
(a) obuću ili naglavke za obuću za kratkotrajnu upotrebu (npr: od hartije, folije ili plastičnih materijala), od tankih materijala bez đonova. Ovi proizvodi se svrstavaju prema materijalu od koga su napravljeni;
(b) obuću od tekstilnih materijala, bez đonova, koji su zalepljeni, zašiveni ili na drugi način pričvršćeni za gornji deo obuće (Odeljak DžI);
(v) iznošenu - dotrajalu obuću iz tarifnog broja 6309;
(g) proizvode od azbesta (tarifni broj 6812);
(d) ortopedsku obuću ili druge ortopedske naprave ili njihove delove (tarifni broj 9021); ili
(đ) obuću za igračke ili obuću za klizanje, sa pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama; štitnike za potkolenice i slične zaštitne proizvode za sport (Glava 95).
2. U smislu tarifnog broja 6406 pod pojmom "delovi" ne podrazumevaju se klinovi, blokeji, okca, kopče, šnale, ukrasi, gajtani, pertle, pomponi ili drugi dodaci za ukrašavanje (koji se svrstavaju u odgovarajuće tarifne brojeve), kao i dugmad ili drugi proizvodi iz tarifnog broja 9606.
3. U smislu ove glave:
(a) pojam "kaučuk ili guma" i "plastična masa" uključuje i tkane tkanine ili druge tekstilne proizvode, sa vidljivim spoljašnjim slojem od kaučuka, gume ili plastičnih materijala, u smislu ove odredbe neće se uzimati u obzir bilo kakva promena boje; i
(b) pod pojmom "koža" podrazumevaju se proizvodi iz tarifnih brojeva 4107 i 4112 do 4114.
4. Shodno Napomeni 3. uz ovu glavu:
(a) pod pojmom "materijal za gornji deo obuće-gornjište" podrazumeva se onaj sastavni materijal koji ima najveću spoljnu površinu, ne računajući pribor ili ojačanja, kao što su umeci-lubovi, opšiv-kederi, ukrasi, pređice, kaiševi, osnove za okca i slični dodaci;
(b) pod pojmom "sastavni materijal đonova" podrazumeva se materijal koji ima najveću površinu u dodiru sa tlom, ne računajući pribor ili ojačanje, kao što su kramponi, šipke, ekseri, blokeji ili slični dodaci.
Napomena za tarifne podbrojeve:
1. U smislu tarifnih podbrojeva 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 i 6404 11 pod pojmom "sportska obuća" podrazumeva se samo:
(a) obuća namenjena za sportske aktivnosti, koja ima ili na koju se mogu postaviti: kramponi, ekseri, kuke, šipke ili slični proizvodi;
(b) cipele za klizaljke ili koturaljke, skijaške cipele i cipele za skijaški kros - kantri, cipele za skijanje na dasci za sneg, rvačke cipele, bokserske cipele i biciklističke cipele.
Dodatne napomene:
1. Shodno Napomeni 4. pod (a) uz ovu glavu pod pojmom "ojačanje" podrazumevaju se svi komadi materijala (npr. plastični materijali ili koža) pričvršćeni na spoljnu površinu gornjišta, radi pojačanja, bez obzira da li su, takođe, dodati na đon ili ne. Nakon skidanja ojačanja vidljiv materijal mora da ima svojstvo gornjišta, a ne postave.
Potrebno je obratiti pažnju na Odeljke u koje se svrstavaju pribor i ojačanja, kada se odlučuje o sastavu gornjišta.
2. Shodno Napomeni 4. pod (b) uz ovu glavu jedan ili više slojeva od tekstilnog materijala, koji nema uobičajeno tražene karakteristike za normalno korišćenje đona (npr. trajnost, jačinu itd.) ne treba da budu uzeti u obzir u cilju svrstavanja.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6401 Nepromočiva obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili
plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za đon niti spojeno s njim ušivanjem,
zakivanjem zakivcima ili ekserima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima:
6401 10 - Obuća sa zaštitnom metalnom kapnom:
6401 10 10 00 - - sa gornjištem od gume ili kaučuka PR 10
6401 10 90 00 - - sa gornjištem od plastičnih materijala PR 10
- Ostala obuća:
6401 92 - - koja pokriva gležanj, ali ne i kolena:
6401 92 10 00 - - - sa gornjištem od gume ili kaučuka PR 10
6401 92 90 00 - - - sa gornjištem od plastičnih materijala PR 10
6401 99 - - ostalo:
&6401 99 00 10 - - - koja pokriva kolena PR 20
&6401 99 00 90 - - - ostalo PR 10
6402 Ostala obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili
plastične mase:
- Sportska obuća:
6402 12 - - skijaške cipele, cipele za skijaški kros - kantri i cipele za dasku za sneg:
6402 12 10 00 - - - skijaške cipele i cipele za skijaški kros - kantri PR 8
6402 12 90 00 - - - cipele za dasku za sneg PR 8
6402 19 00 00 - - ostalo PR 8
6402 20 00 00 - Obuća sa licem (gornjištem) od traka ili kaiševa spojenih sa
đonom ukivanjem čepova PR 20
- Ostala obuća:
6402 91 - - koja pokriva gležanj:
&6402 91 10 00 - - - sa kapnom od metala PR 20
&6402 91 90 00 - - - ostala PR 20
6402 99 - - ostalo:
&6402 99 05 00 - - - sa kapnom od metala PR 20
- - - ostalo :
!6402 99 10 00 - - - - sa gornjištem od kaučuka ili gume PR 20
- - - - sa gornjištem od plastičnih materijala :
- - - - - obuća sa licem od traka ili koja ima jedan ili nekoliko
isečenih delova:
!6402 99 31 00 - - - - - - sa đonom i petom, u kombinaciji, koja ima visinu
veću od 3 cm PR 20
!6402 99 39 00 - - - - - - ostalo PR 20
!6402 99 50 00 - - - - - papuče i ostala obuća za kuću PR 20
- - - - - ostala, sa unutrašnjim đonovima, dužine:
!6402 99 91 00 - - - - - - manje od 24 cm PR 20
- - - - - - 24 cm ili više:
!6402 99 93 00 - - - - - - - obuća koja se ne može razlikovati kao muška i
ženska obuća PR 20
- - - - - - - ostalo:
!6402 99 96 00 - - - - - - - - za muškarce PR 20
!6402 99 98 00 - - - - - - - - za žene PR 20
6403 Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili veštačke kože i
licem (gornjištem), od kože:
- Sportska obuća:
6403 12 00 00 - - skijaške cipele, cipele za skijaški kros - kantri i cipele za
dasku za sneg PR 8
6403 19 00 00 - - ostala PR 8
6403 20 00 00 - Obuća sa đonovima od kože i licem (gornjištem) od kožnih kaiševa,
koji idu preko risa i oko palca PR 12
6403 40 00 00 - Ostala obuća sa kapnom od metala PR 20
- Ostala obuća sa đonovima od kože:
6403 51 - - koja pokriva gležanj:
&6403 51 05 00 - - - obuća izrađena od drvenog đona, bez tabanice PR 20
- - - ostalo:
! - - - - koja pokriva gležanj, ali ne list, sa unutrašnjim đonom dužine:
!6403 51 11 00 - - - - - manjim od 24 cm PR 20
! - - - - - 24 cm ili većim:
!6403 51 15 00 - - - - - - za muškarce PR 20
!6403 51 19 00 - - - - - - za žene PR 20
! - - - - ostalo, sa unutrašnjim đonom dužine:
!6403 51 91 00 - - - - - manjim od 24 cm PR 20
! - - - - - 24 cm i većim:
!6403 51 95 00 - - - - - - za muškarce PR 20
!6403 51 99 00 - - - - - - za žene PR 20
6403 59 - - ostalo:
&6403 59 05 00 - - - obuća izrađena od drvenog đona, bez tabanice PR 20
- - - ostalo:
! - - - - obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili nekoliko
isečenih delova:
!6403 59 11 00 - - - - - sa kombinacijom đona i pete, visine preko 3 cm PR 12
! - - - - - ostalo, sa unutrašnjim đonom dužine:
!6403 59 31 00 - - - - - - manjim od 24 cm PR 12
! - - - - - - 24 cm i većim:
!6403 59 35 00 - - - - - - - za muškarce PR 12
!6403 59 39 00 - - - - - - - za žene PR 12
!6403 59 50 00 - - - - papuče i druga obuća za po kući PR 12
! - - - - ostala, sa unutrašnjim đonom dužine:
!6403 59 91 00 - - - - - manjim od 24 cm PR 12
! - - - - - 24 cm i većim:
!6403 59 95 00 - - - - - - za muškarce PR 12
!6403 59 99 00 - - - - - - za žene PR 12
- Ostala obuća:
6403 91 - - koja pokriva gležanj:
&6403 91 05 00 - - - obuća izrađena od drvenog đona, bez tabanice PR 20
- - - ostalo:
! - - - - koja pokriva gležanj, ali ne deo lista, sa unutrašnjim đonom dužine:
!6403 91 11 00 - - - - - manjim od 24 cm PR 20
! - - - - - 24 cm i većim:
!6403 91 13 00 - - - - - - obuća koja se ne može razlikovati kao muška
ili ženska obuća PR 20
! - - - - - - ostalo:
!6403 91 16 00 - - - - - - - za muškarce PR 20
!6403 91 18 00 - - - - - - - za žene PR 20
! - - - - ostala, sa unutrašnjim đonom dužine:
!6403 91 91 00 - - - - - manjim od 24 cm PR 20
! - - - - - 24 cm i većim:
!6403 91 93 00 - - - - - - obuća koja se ne može razlikovati kao muška
ili ženska obuća PR 20
! - - - - - - ostalo:
!6403 91 96 00 - - - - - - - za muškarce PR 20
!6403 91 98 00 - - - - - - - za žene PR 20
6403 99 - - ostalo:
&6403 99 05 00 - - - obuća izrađena od drvenog đona, bez tabanice PR 20
- - - ostalo:
! - - - - obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili više isečenih delova:
!6403 99 11 00 - - - - - sa kombinacijom đona i pete, visine preko 3 cm PR 20
! - - - - - ostala, sa unutrašnjim đonom dužine:
!6403 99 31 00 - - - - - - manjim od 24 cm PR 20
! - - - - - - 24 cm i većim:
!6403 99 33 00 - - - - - - - obuća koja se ne može razlikovati kao muška
ili ženska obuća PR 20
! - - - - - - - ostalo:
!6403 99 36 00 - - - - - - - - za muškarce PR 20
!6403 99 38 00 - - - - - - - - za žene PR 20
!6403 99 50 00 - - - - papuče i druga obuća za po kući PR 20
! - - - - ostalo, sa unutrašnjim đonom dužine:
!6403 99 91 00 - - - - - manjim od 24 cm PR 20
! - - - - - 24 cm i većim:
!6403 99 93 00 - - - - - - obuća koja se ne može razlikovati kao muška
ili ženska obuća PR 20
! - - - - - - ostalo:
!6403 99 96 00 - - - - - - - za muškarce PR 20
!6403 99 98 00 - - - - - - - za žene PR 20
6404 Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, od kože ili veštačke
kože i licem (gornjištem) od tekstilnih materijala:
- Obuća sa đonovima od kaučuka ili gume ili plastičnih materijala:
6404 11 00 00 - - sportska obuća; patike za tenis, košarku, gimnastiku i slično PR 20
6404 19 - - ostalo:
6404 19 10 00 - - - papuče i druga obuća za po kući PR 20
6404 19 90 00 - - - ostalo PR 20
6404 20 - Obuća sa đonovima od kože ili veštačke kože:
6404 20 10 00 - - papuče i druga obuća za po kući PR 20
6404 20 90 00 - - ostalo PR 20
6405 Ostala obuća:
6405 10 00 00 - Sa licem (gornjištem) od kože ili veštačke kože PR 30
6405 20 - Sa licem (gornjištem) od tekstilnih materijala:
6405 20 10 00 - - sa đonovima od drveta ili plute PR 30
- - sa đonovima od ostalih materijala:
6405 20 91 00 - - - papuče i druga obuća za po kući PR 30
6405 20 99 00 - - - ostala PR 30
6405 90 - Ostalo:
6405 90 10 00 - - sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili veštačke kože PR 30
6405 90 90 00 - - sa đonovima od ostalih materijala PR 30
6406 Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim
đonovima); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače
i slični proizvodi i njihovi delovi:
6406 10 - Lice (gornjište) i delovi lica (gornjišta) osim umetaka za ojačanje:
- - od kože:
6406 10 11 00 - - - lice (gornjište) - 8
6406 10 19 00 - - - delovi lica - 8
6406 10 90 00 - - od ostalih materijala - 8
6406 20 - Đonovi i pete od kaučuka, gume ili plastičnih materijala:
6406 20 10 00 - - od kaučuka ili gume - 8
6406 20 90 00 - - od plastičnih materijala - 8
- Ostalo:
6406 91 00 00 - - od drveta - 8
6406 99 - - od drugih materijala:
6406 99 10 00 - - - kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi - 8
6406 99 30 00 - - - komplet lica - gornjišta spojenog sa unutrašnjim đonom ili drugim
delom đona, ali bez spoljnih đonova PR 8
6406 99 50 00 - - - izmenjivi ulošci i ostali izmenjivi pribor - 8
6406 99 60 00 - - - đonovi od kože ili veštačke kože - 8
6406 99 80 00 - - - ostalo - 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 65

ŠEŠIRI, KAPE I OSTALE POKRIVKE ZA GLAVU I NjIHOVI DELOVI

Napomene:
1. Ova glava ne obuhvata:
(a) iznošene - dotrajale šešire, kape i ostale pokrivke za glavu iz tar. broja 6309;
(b) šešire, kape i ostale pokrivke za glavu od azbesta (tar. broj 6812); ili
(v) šešire za lutke ili šešire za druge igračke i karnevalske proizvode iz Glave 95.
2. Tar. broj 6502 ne obuhvata tuljke izrađene šivenjem, osim tuljaka izrađenih spiralnim šivenjem traka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6501 00 00 00 Tuljci, konusi i slični proizvodi od filca, neuobličeni i bez oboda; krugovi i
cilindri (uključujući sečene cilindre) od filca KD 5
6502 00 00 00 Tuljci, konusi i slični proizvodi pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka od
bilo kog materijala, neuobličeni i bez oboda, nepostavljeni i neukrašeni KD 5
(6503)
6504 00 00 00 Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka od
bilo kog materijala, uključujući i postavljene ili ukrašene KD 5
6505 Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke,
filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući
postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala,
uključujući postavljene ili ukrašene:
6505 10 00 00 - Mreže za kosu - 5
6505 90 - Ostalo:
&6505 90 05 00 - - od filca od dlake ili od filca od vune i dlake, napravljeno od
tuljaca, konusa i sličnih proizvoda iz tarifnog broja 6501 KD 5
- - ostalo:
!6505 90 10 00 - - - beretke, škotske kape, školske kape, fesovi i slično KD 5
!6505 90 30 00 - - - kape sa štitnikom KD 5
&6505 90 80 00 - - - ostalo - 5
6506 Ostale pokrivke za glavu, uključujući postavljene ili ukrašene:
6506 10 - Zaštitne (kacige, šlemovi i sl.):
6506 10 10 00 - - od plastičnih masa KD 10
6506 10 80 00 - - od ostalih materijala KD 5
- Ostalo:
6506 91 00 00 - - od kaučuka, gume ili plastične mase KD 5
6506 99 - - od ostalih materijala:
&6506 99 10 00 - - - od filca od dlake ili od filca od vune i dlake, napravljene od
tuljaca, konusa i sličnih proizvoda iz tarifnog broja 6501 KD 5
&6506 99 90 00 - - - ostali KD 5
6507 00 00 00 Trake za unutrašnje opšivanje, postave, navlake, osnove i skeleti,
štitnici i podbradnici, za pokrivke za glavu - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 66

KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, ŠTAPOVI-STOLICE, BIČEVI, KORBAČI I NjIHOVI DELOVI

Napomene:
1. Ova glava ne obuhvata:
(a) štapove za merenje ili slično (tarifni broj 9017);
(b) štapove sa skrivenim vatrenim oružjem, štapove sa skrivenim mačevima, štapove sa nabojem i slično (Glava 93); ili
(v) proizvode iz Glave 95 (npr.: kišobrani - igračke, suncobrani - igračke).
2. Tarifni broj 6603 ne obuhvata delove, ukrase ili pribor od tekstilnog materijala, navlake, kićanke, futrole za kišobrane i slično, od bilo kog materijala. Takvi proizvodi, kada su prijavljeni za carinjenje, ali nisu montirani na proizvode iz tarifnih brojeva 6601 ili 6602, svrstavaju se odvojeno i ne smatraju se sastavnim delovima tih proizvoda.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6601 Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove - kišobrane, vrtne kišobrane
i slične kišobrane):
6601 10 00 00 - Vrtni ili slični kišobrani - suncobrani KD 5
- Ostalo:
6601 91 00 00 - - sa teleskopskim štapom-šipkom KD 5
6601 99 - - ostalo:
- - - sa pokrivnim delom od tkanih tekstilnih materijala:
6601 99 11 00 - - - - od veštačkih ili sintetičkih vlakana KD 5
6601 99 19 00 - - - - od ostalih tekstilnih materijala KD 5
6601 99 90 00 - - - ostalo KD 5
6602 00 00 00 Štapovi, štapovi - stolice, bičevi, korbači i sl. - 10
6603 Delovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 6601 i 6602:
6603 20 00 00 - Kosturi za kišobrane, uključujući i montirane kosture na šipkama (štapovima) - 5
6603 90 - Ostalo:
&6603 90 10 00 - - ručice i okrugle drške - 5
&6603 90 90 00 - - ostalo - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 67

PERJE I PAPERJE, PREPARIRANO I PROIZVODI IZRAĐENI OD PERJA I PAPERJA; VEŠTAČKO CVEĆE; PROIZVODI OD LjUDSKE KOSE

Napomene:
1. Ova glava ne obuhvata:
(a) tkanine za ceđenje od ljudske kose (tarifni broj 5911);
(b) cvetne motive od čipke, veza ili drugih tekstilnih tkanina (Odeljak DžI);
(v) obuću (Glava 64);
(g) pokrivke za glavu ili mreže za kosu (Glava 65);
(d) igračke, sportske rekvizite ili karnevalske proizvode (Glava 95); ili
(đ) pajalice za prašinu, od perja, pufne za puderisanje ili sita od ljudske kose (Glava 96).
2. Tarifni broj 6701 ne obuhvata:
(a) proizvode u kojima su perje ili paperje zastupljeni samo kao materijal za punjenje ili postavljanje (npr., posteljine iz tarifnog broja 9404);
(b) odevne predmete ili pribor za odeću u kojima perje ili paperje sačinjavaju samo ukras ili postavu; ili
(v) veštačko cveće ili veštačko lišće ili njihove delove i proizvode izrađene od njih iz tarifnog broja 6702.
3. Tarifni broj 6702 ne obuhvata:
(a) proizvode od stakla (Glava70); ili
(b) veštačko cveće, lišće ili plodovi, od keramike, kamena, metala, drveta ili drugih materijala, dobijene u jednom komadu livenjem, kovanjem, rezbarenjem, presovanjem ili drugim postupkom ili koji se sastoje od delova sastavljenih na drugi način, osim vezivanjem, lepljenjem, umetanjem jednog dela u drugi ili sličnim metodama.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6701 00 00 00 Kože i drugi delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje, delovi perja,
paperje i proizvodi od njih (osim proizvoda iz tar. broja 0505
i obrađenih badrljica i perja) - 10
6702 Veštačko cveće, lišće i plodovi i njihovi delovi; proizvodi izrađeni
od veštačkog cveća, lišća ili plodova:
6702 10 00 00 - Od plastičnih materijala - 20
6702 90 00 00 - Od ostalih materijala - 20
6703 00 00 00 Ljudska kosa, uređena, istanjena, beljena ili drukčije obrađena; vuna, dlaka
ili ostali tekstilni materijal, pripremljeni za upotrebu u izradi perika ili
sličnih proizvoda - 5
6704 Perike, lažne brade, obrve, trepavice, kike i slično od ljudske kose,
životinjske dlake ili od tekstilnih materijala; proizvodi od ljudske kose
na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
- Od sintetičkih tekstilnih materijala:
6704 11 00 00 - - perike - 5
6704 19 00 00 - - ostalo - 5
6704 20 00 00 - Od ljudske kose - 5
6704 90 00 00 - Od ostalih materijala - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODELjAK DžIII

PROIZVODI OD KAMENA, GIPSA, CEMENTA, AZBESTA, LISKUNA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I PROIZVODI OD STAKLA

GLAVA 68

PROIZVODI OD KAMENA, GIPSA, CEMENTA, AZBESTA, LISKUNA ILI SLIČNIH MATERIJALA

Napomene:
1. Ova glava ne obuhvata:
(a) proizvode iz Glave 25;
(b) premazanu, prevučenu, impregnisanu ili prekrivenu hartiju i karton iz tarifnih brojeva 4810 ili 4811 (npr: hartiju i karton premazani ili prevučeni prahom od liskuna ili grafita, hartiju i karton premazani ili prevučeni bitumenom ili hartiju i karton prevučeni ili premazani asfaltom);
(v) premazane, prevučene, impregnisane ili prekrivene tekstilne tkanine iz Glave 56 ili 59 (npr. tkanine premazane ili prekrivene prahom od liskuna, bitumenom ili asfaltom);
(g) proizvode iz Glave 71;
(d) alat ili delove alata iz Glave 82;
(đ) litografsko kamenje iz tarifnog broja 8442;
(e) električne izolatore (tarifni broj 8546) ili pribor (fitinzi) od izolacionog materijala iz tarifnog broja 8547;
(ž) zubarski brusevi (tarifni broj 9018);
(z) proizvode iz Glave 91 (npr., satove i kutije za satove);
(i) proizvode iz Glave 94 (npr.: nameštaj, lampe i svetleća tela, pribor (fitinge) za lampe, montažne zgrade);
(j) proizvode iz Glave 95 (npr.: igračke, rekvizite za igru i sport);
(k) proizvode iz tarifnog broja 9602, ako su izrađeni od materijala navedenih u Napomeni 2. pod (b) uz Glavu 96 ili iz tarifnog broja 9606 (npr., dugmad), iz tarifnog broja 9609 (npr., pisaljke od škriljaca), ili iz tarifnog broja 9610 (npr. tablice za pisanje i crtanje od škriljaca); ili
(l) proizvode iz Glave 97 (npr., umetničke predmete).
2. U tarifnom broju 6802 po pojmom "obrađen kamen za spomenike i građevine" podrazumeva se ne samo kamen naveden u tarifnim brojevima 2515 ili 2516, već i sve ostale vrste prirodnog kamena (npr,: kvarcit, kremen, dolomit i steatit) slično obrađene; osim škriljaca.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6801 00 00 00 Kocke za kaldrmu, ivičnjaci i ploče za trotoare od prirodnog kamena
(osim od škriljaca) - 8
6802 Obrađeni kamen za spomenike i građevine (osim škriljaca) i proizvodi od njih,
osim proizvoda iz tar. broja 6801; kockice za mozaik i slično od prirodnog
kamena (uključujući i od škriljaca) na podlozi ili bez podloge; veštački
obojene granule, ljuspice i prah od prirodnog kamena (uključujući i od škriljaca):
6802 10 00 00 - Ploče, kocke i slični proizvodi sa pravougaonim stranama ili ne, kad se
najveća površina strane može uklopiti u kvadrat stranice manje od 7 cm;
veštački obojene granule, ljuspice i prah - 8
- Ostali kamen za spomenike i građevine i proizvodi od njega, prosto sečen
ili rezan testerom sa ravnom ili izravnatom površinom:
6802 21 00 00 - - mermer, travertin, alabaster - 10
6802 23 00 00 - - granit - 8
6802 29 00 00 - - ostali kamen - 8
- Ostalo:
6802 91 - - mermer, travertin i alabaster:
6802 91 10 00 - - - poliran alabaster, ukrašen ili drugačije obrađen, ali ne tesan - 10
6802 91 90 00 - - - ostalo - 10
6802 92 - - ostali krečnjački kamen:
6802 92 10 00 - - - poliran, ukrašen ili drugačije obrađen, ali ne tesan - 8
6802 92 90 00 - - - ostalo - 8
6802 93 - - granit:
6802 93 10 00 - - - poliran, ukrašen ili drugačije obrađen, ali ne tesan,
neto mase 10 kg ili veće - 8
6802 93 90 00 - - - ostalo - 8
6802 99 - - ostali kamen:
6802 99 10 00 - - - poliran, ukrašen ili drugačije obrađen, ali ne tesan,
neto mase 10 kg ili veće - 8
6802 99 90 00 - - - ostalo - 8
6803 00 Škriljac obrađen, proizvodi od škriljca ili aglomerisanog škriljca:
6803 00 10 00 - Krovne i zidne ploče - 8
6803 00 90 00 - Ostalo - 8
6804 Mlinsko kamenje, brusevi, brusne ploče i slično bez postolja, za mlevenje,
brušenje, oštrenje, poliranje, izravnanje ili sečenje, brusevi za ručno oštrenje ili
poliranje i njihovi delovi od prirodnog kamena, od aglomerisanog prirodnog ili
veštačkog abrazivnog materijala ili od keramike, sa ili bez delova
od drugih materijala:
6804 10 00 00 - Mlinsko kamenje za mlevenje, drobljenje i razvlaknjivanje - 1
- Ostalo mlinsko kamenje, kamenje za brušenje, brusne ploče i slično:
6804 21 00 00 - - od aglomerisanog sintetičkog ili prirodnog dijamanta - 1
6804 22 - - od ostalih aglomerisanih abrazivnih materijala ili od keramike:
- - - od veštačkog abrazivnog materijala, sa vezivnim sredstvom:
- - - - od sintetičke ili veštačke smole:
6804 22 12 00 - - - - - neojačan - 5
6804 22 18 00 - - - - - ojačan - 5
6804 22 30 00 - - - - od keramike ili silikata - 5
6804 22 50 00 - - - - od drugih materijala - 5
6804 22 90 00 - - - ostalo - 5
6804 23 00 00 - - od prirodnog kamena - 1
6804 30 00 00 - Brusevi za ručno oštrenje ili poliranje - 3
6805 Abrazivni materijali prirodni ili veštački u obliku praha ili zrna naneti
na podlogu od tekstila, hartije, kartona ili drugih materijala, uključujući
isečene u određene oblike, prošivene ili drukčije sastavljene:
6805 10 00 00 - Na podlozi od tekstilnih tkanina - 5
6805 20 00 00 - Na podlozi od hartije ili kartona - 5
6805 30 - Na podlozi od drugih materijala:
6805 30 10 00 - - na podlozi od tkanih tekstilnih tkanina kombinovanih sa
hartijom ili kartonom - 5
6805 30 20 00 - - na podlozi od vulkanfibera - 5
6805 30 80 00 - - ostalo - 5
6806 Vuna od šljake - zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune; ekspandirani ili
listasti vermikulit, ekspandirane gline, penušava zgura i slični ekspandirani
mineralni materijali; mešavine i proizvodi od mineralnih materijala za termičku
ili zvučnu izolaciju ili za apsorbovanje zvuka, osim onih iz
tar. broja 6811, 6812 ili iz Glave 69:
6806 10 00 00 - Vuna od šljake - zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune (uključujući
međusobne mešavine), u rasutom stanju, listovima, pločama ili rolnama - 15
6806 20 - Vermikulit cepan u listove, ekspandirana glina, penušava šljaka i slični
ekspandirani mineralni materijali (uključujući međusobne mešavine):
6806 20 10 00 - - ekspandirane gline - 8
6806 20 90 00 - - ostalo - 8
6806 90 00 00 - Ostalo - 8
6807 Proizvodi od bitumena ili od sličnih materijala (npr.: od bitumena od nafte
ili od smole katrana kamenog uglja):
6807 10 - U rolnama:
6807 10 10 00 - - proizvodi za oblaganje zidova (fasada) i pokrivanje krovova M2 5
6807 10 90 00 - - ostalo - 5
6807 90 00 00 - Ostalo - 5
6808 00 00 00 Ploče, pločice, blokovi i slični proizvodi od biljnih vlakana, slame, šuške,
iverja, strugotine ili drugih otpadaka od drveta, aglomerisane sa cementom,
gipsom ili drugim mineralnim vezivnim sredstvima - 5
6809 Proizvodi od gipsa ili od mešavina na bazi gipsa:
- Table, listovi, ploče, pločice i slični proizvodi, neukrašeni:
6809 11 00 00 - - prevučeni ili ojačani samo hartijom ili kartonom M2 5
6809 19 00 00 - - ostalo M2 5
6809 90 00 00 - Ostali proizvodi - 5
6810 Proizvodi od cementa, betona ili veštačkog kamena, armirani ili nearmirani:
- Crepovi, ploče, cigle i slični proizvodi:
6810 11 - - blokovi i cigle, građevinski:
6810 11 10 00 - - - od lakog betona (na podlozi od drobljene, glačane, usitnjene šljake i dr.) - 8
6810 11 90 00 - - - ostalo - 8
6810 19 - - ostalo:
6810 19 10 00 - - - krovni crepovi - 8
- - - ostali crepovi i materijal za popločavanje:
6810 19 31 00 - - - - od betona M2 8
6810 19 39 00 - - - - ostalo M2 8
6810 19 90 00 - - - ostalo - 8
- Ostali proizvodi:
6810 91 - - montažni elementi, građevinski:
6810 91 10 00 - - - podne komponente - 8
6810 91 90 00 - - - ostalo - 8
6810 99 00 00 - - ostalo - 8
6811 Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa sa celuloznim vlaknima
ili slično:
&6811 40 00 00 - Koji sadrže azbest - 5
- Koji ne sadrže azbest:
&6811 81 00 00 - - talasaste ploče - 5
6811 82 - - ostale ploče, crepovi, pločice i slični proizvodi:
&6811 82 10 00 - - - ploče za pokrivanje krovova ili oblaganje zidova,
ne preko 40 60 cm M2 5
&6811 82 90 00 - - - ostalo - 5
&6811 83 00 00 - - cevi i pribor za cevi - 5
&6811 89 00 00 - - ostali proizvodi - 5
6812 Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i
magnezijum-karbonata; proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr.: predivo,
tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani,
osim proizvoda iz tar. broja 6811 ili 6813:
6812 80 - Od plavog azbesta:
&6812 80 10 00 - - prerađena vlakna; mešavine na bazi plavog azbesta ili na bazi
plavog azbesta i magnezijum-karbonata - 5
&6812 80 90 00 - - ostala - 5
- Ostalo:
&6812 91 00 00 - - odeća, pribor za odeću, obuća i pokrivke za glavu - 5
&6812 92 00 00 - - hartija, karton i filc - 5
&6812 93 00 00 - - zaptivni materijal od presovanih azbestnih vlakana
u obliku listova, ploča ili rolni - 5
6812 99 - - ostalo:
&6812 99 10 00 - - - prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi
azbesta i magnezijum-karbonata - 5
&6812 99 90 00 - - - ostalo - 5
6813 Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala (npr.: ploče, valjci,
trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila
ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i
kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima:
6813 20 - Koji sadrže azbest:
&6813 20 00 10 - - obloge i pločice za kočnice, za upotrebu u civilnim vazduhoplovima - 5
&6813 20 00 20 - - obloge i pločice za kočnice, ostale - 8
&6813 20 00 90 - - ostalo - 5
- Koji ne sadrže azbest:
6813 81 - - obloge i pločice za kočnice:
&6813 81 00 10 - - - za upotrebu u civilnim vazduhoplovima - 5
&6813 81 00 90 - - - ostale - 8
&6813 89 00 00 - - ostalo - 5
6814 Liskun obrađen i proizvodi od liskuna, uključujući aglomerisani ili
rekonstituisani liskun na podlozi ili bez podloge od hartije, kartona ili o
stalih materijala:
6814 10 00 00 - Ploče, listovi i trake od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna,
na podlozi ili bez podloge - 1
6814 90 00 00 - Ostalo - 5
6815 Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljena
vlakna, proizvode od ugljenih vlakana i proizvode od treseta), na drugom mestu
nepomenuti niti obuhvaćeni:
6815 10 - Proizvodi od grafita ili ostalog ugljenika koji nisu za električne svrhe:
6815 10 10 00 - - ugljena vlakna i proizvodi od ugljenih vlakana - 1
6815 10 90 00 - - ostalo - 1
6815 20 00 00 - Proizvodi od treseta - 5
- Ostali proizvodi:
6815 91 00 00 - - koji sadrže magnezit, dolomit ili hromit - 8
6815 99 - - ostalo:
6815 99 10 00 - - - od vatrostalnih materijala, hemijski vezanih - 8
6815 99 90 00 - - - ostalo - 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 69

KERAMIČKI PROIZVODI

Napomene:
1. Ova glava obuhvata samo keramičke proizvode, koji su pečeni posle oblikovanja. Tarifni brojevi 6904 do 6914 obuhvataju samo takve proizvode, osim onih koji se svrstavaju u tarifne brojeve 6901 do 6903.
2. Ova glava ne obuhvata:
(a) proizvode iz tarifnog broja 2844;
(b) proizvode iz tarifnog broja 6804;
(v) proizvode iz Glave 71 (npr., imitaciju nakita);
(g) kermete iz tarifnog broja 8113;
(d) proizvode iz Glave 82;
(đ) električne izolatore (tarifni broj 8546) ili pribor (fitinzi) od izolacionog materijala iz tarifnog broja 8547;
(e) veštačke zube (tarifni broj 9021);
(ž) proizvode iz Glave 91 (npr.: časovnike i kutije za časovnike);
(z) proizvode iz Glave 94 (npr.: nameštaj, lampe i svetleća tela, montažne zgrade);
(i) proizvode iz Glave 95 (npr.: igračke, rekvizite za igru i sport);
(j) proizvode iz tarifnog broja 9606 (npr., dugmad) ili tarifnog broja 9614 (npr., lule za pušenje); ili
(k) proizvode iz Glave 97 (npr., predmete umetnosti).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. PROIZVODI OD SILIKATNOG FOSILNOG BRAŠNA ILI OD SLIČNIH SILIKATNIH ZEMLjI,
I VATROSTALNI PROIZVODI
6901 00 00 00 Opeke, blokovi, pločice i ostali proizvodi od silikatnog fosilnog brašna (npr.:
od kiselgura, tripolita ili diatomita) ili od sličnih silikatnih zemlji - 20
6902 Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za
ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih
zemlji:
6902 10 - Koji sadrže, po masi, pojedinačno ili zajedno, više od 50% sledećih elemenata:
Mg, Ca ili Cr izraženih kao MgO, CaO ili Cr2O3:
6902 10 00 10 - - blokovi za staklarske peći - 5
6902 10 00 90 - - ostalo - 20
6902 20 - Sa sadržajem preko 50% po masi aluminijum oksida (Al2O3),
silicijum dioksida (SiO2) ili mešavina ili jedinjenja tih proizvoda:
6902 20 10 00 - - sa sadržajem, po masi, 93% ili više silicijum dioksida (SiO2) - 20
- - ostalo:
6902 20 91 00 - - - sa sadržajem, po masi, više od 7%, ali manje od 45%
alumijum oksida (Al2O3) - 20
- - - ostalo:
6902 20 99 10 - - - - blokovi za staklarske peći - 5
6902 20 99 90 - - - - ostalo - 20
6902 90 - Ostalo:
6902 90 00 10 - - na bazi ugljenika ili cirkona - 1
6902 90 00 90 - - ostalo - 10
6903 Ostali vatrostalni keramički proizvodi (npr.: retorte, topionički lonci, tave,
mlaznice-izlivnici, čepovi, podloge, kupele, cevi, obloge i šipke), osim od
silikatnog fosilnog brašna ili od slične silikatne zemlje:
6903 10 00 00 - Sa sadržajem, po masi, preko 50% grafita ili nekog drugog ugljenika ili
mešavine ovih proizvoda - 5
6903 20 - Sa sadržajem preko 50% po masi aluminijum oksida (Al2O3) ili mešavine ili
jedinjenja aluminijum oksida i silicijum dioksida (SiO2):
6903 20 10 00 - - sa sadržajem, po masi, manje od 45% aluminijum oksida (Al2O3) - 1
6903 20 90 00 - - sa sadržajem, po masi, 45% ili više aluminijum oksida (Al2O3) - 1
6903 90 - Ostalo:
6903 90 10 00 - - sa sadržajem, po masi, preko 25%, ali ne više od 50% grafita ili drugih
ugljenika ili mešavine ovih proizvoda - 1
6903 90 90 00 - - ostalo - 1
II. OSTALI KERAMIČKI PROIZVODI
6904 Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi, nosači i slično:
6904 10 00 00 - Zidarske opeke KD 8
6904 90 00 00 - Ostalo - 8
6905 Crepovi, delovi dimnjaka, ukrasi i ostali proizvodi za građevinarstvo,
od keramike:
6905 10 00 00 - Crepovi (krovni) KD 8
6905 90 00 00 - Ostalo - 8
6906 00 00 00 Keramičke cevi, odvodi, oluci i pribor za cevi - 8
6907 Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke
kockice za mozaik i slično na podlozi ili bez podloge:
6907 10 00 00 - Pločice, kockice i slični proizvodi pravougaonih ili drugih oblika, kod kojih
se površina najveće strane može uklopiti u kvadrat stranice manje od 7 cm M2 20
6907 90 - Ostalo:
6907 90 10 00 - - dvostruke pločice tipa "Spaltplatten" M2 20
- - ostalo:
6907 90 91 00 - - - proizvodi od keramike (kamenina) M2 20
6907 90 93 00 - - - proizvodi od fajansa ili fine keramike M2 20
6907 90 99 00 - - - ostalo M2 20
!6908 Glazirane keramičke pločice za popločavanje ili oblaganje; glazirane keramičke
kockice za mozaik i slično na podlozi ili bez podloge:
6908 10 - Pločice, kockice i slični proizvodi pravougaonih ili drugih oblika, kod kojih
se površina najveće strane može uklopiti u kvadrat stranice manje od 7 cm:
6908 10 10 00 - - od obične keramike M2 20
6908 10 90 00 - - ostalo M2 20
6908 90 - Ostalo:
- - od obične keramike:
6908 90 11 00 - - - dvostruke pločice tipa "Spaltplatten" M2 20
- - - ostalo, maksimalne debljine:
6908 90 21 00 - - - - ne preko 15 mm M2 20
6908 90 29 00 - - - - preko 15 mm M2 20
- - ostalo:
6908 90 31 00 - - - dvostruke pločice tipa "Spaltplatten" M2 20
- - - ostalo:
6908 90 51 00 - - - - sa licem ne preko 90 cm2 M2 20
- - - - ostalo:
6908 90 91 00 - - - - - proizvodi od keramike (kamenine) M2 20
6908 90 93 00 - - - - - proizvodi od fajansa ili fine keramike M2 20
6908 90 99 00 - - - - - ostalo M2 20
6909 Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku ili ostalu tehničku upotrebu;
korita, kade i slični sudovi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi; keramički
lonci, tegle i slični proizvodi koji se upotrebljavaju za transport ili
pakovanje robe:
- Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku i ostalu tehničku upotrebu:
6909 11 00 00 - - od porcelana - 1
6909 12 00 00 - - proizvodi čija je tvrdoća po "Mohs" skali, 9 ili veća - 8
6909 19 00 00 - - ostalo - 8
6909 90 00 00 - Ostalo - 8
6910 Sudopere, lavaboi, stubovi za lavaboe, kade, bidei, klozetske šolje,
vodokotlići, pisoari i slični proizvodi:
6910 10 00 00 - Od porcelana - 20
6910 90 00 00 - Ostalo - 20
6911 Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo ili toaletnu
upotrebu, od porcelana:
6911 10 00 00 - Stono i kuhinjsko posuđe - 20
6911 90 00 00 - Ostalo - 8
6912 00 Keramičko stono i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo i toaletnu
upotrebu od keramike, osim od porcelana:
6912 00 10 00 - Od obične keramike - 8
6912 00 30 00 - Proizvodi od kremenaste gline - 8
6912 00 50 00 - Proizvodi od fajansa ili fine keramike - 8
6912 00 90 00 - Ostalo - 8
6913 Statuete i ostali ukrasni proizvodi od keramike:
6913 10 00 00 - Od porcelana - 10
6913 90 - Ostalo:
6913 90 10 00 - - od obične keramike - 10
- - ostalo:
6913 90 91 00 - - - od kremenaste gline - 10
6913 90 93 00 - - - od fajansa ili fine keramike - 10
6913 90 99 00 - - - ostalo - 10
6914 Ostali proizvodi od keramike:
6914 10 00 00 - Od porcelana - 20
6914 90 - Ostalo:
6914 90 10 00 - - od obične keramike - 10
6914 90 90 00 - - ostalo - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 70

STAKLO I PROIZVODI OD STAKLA

Napomene:
1. Ova glava ne obuhvata:
(a) proivode iz tarifnog broja 3207 (npr.: staklaste emajle i glazure, staklenu fritu, ostalo staklo u obliku praha, granula ili ljuspica);
(b) proizvode iz Glave 71 (npr., imitacije nakita);
(v) kablove od optičkih vlakana iz tarifnog broja 8544, električne izolatore (tarifni broj 8546) ili pribor (fitinzi) od izolacionog materijala iz tarifnog broja 8547;
(g) optička vlakna, optički obrađene optičke delove, špriceve za injekcije, veštačke oči, termometre, barometre, hidrometre i ostale proizvode iz Glave 90;
(d) lampe ili svetleća tela, svetleće znake i reklame, svetleće pločice sa imenima i slično, koji imaju fiksirani stalni izvor svetlosti i njihove delove iz tarifnog broja 9405;
(đ) igračke, rekvizite za igru i sport, ukrase za novogodišnje jelke i ostale proizvode iz Glave 95 (isključujući staklene oči bez mehanizma za lutke ili za druge proizvode iz Glave 95); ili
(e) dugmad, termos boce, prskalice za mirise i sl. i ostale proizvode iz Glave 96.
2. U smislu tarifnih brojeva 7003, 7004 i 7005:
(a) staklo se ne smatra "obrađenim", ako je bilo podvrgnuto bilo kom postupku, pre kaljenja;
(b) isecanje stakla u određene oblike ne utiče na svrstavanje stakla u obliku ploča ili listova;
(v) pod pojmom "apsorbujući, reflektujući ili nereflektujući sloj" podrazumeva se mikroskopski tanak premaz od metala ili nekog hemijskog jedinjenja (npr. metal oksida) koje apsorbuje, npr. infracrvenu svetlost ili poboljšava reflektujući kvalitet stakla, uz zadržavanje stepena providnosti ili prozirnosti, ili koji sprečavaju da se svetlost reflektuje sa površine stakla.
3. Proizvodi navedeni u tarifnom broju 7006 svrstavaju se u taj tarifni broj, bez obzira da li imaju ili nemaju karakter gotovog proizvoda.
4. U smislu tarifnog broja 7019 pod pojmom "staklena vuna" podrazumeva se:
(a) mineralna vuna sa sadržajem silicijum dioksida (SiO2) ne manjim od 60%, po masi;
(b) mineralna vuna sa sadržajem silicijum dioksida (SiO2) manjim od 60%, ali sa sadržajem nekog alkalnog oksida (K2O ili Na2O) preko 5%, po masi ili sa sadržajem bor-oksida (B2O3) preko 2%, po masi.
Mineralna vuna, koja ne ispunjava navedene uslove, svrstava se u tarifni broj 6806.
5. Pod pojmom "staklo" u ovoj nomenklaturi podrazumeva se i topljeni kvarc i ostali topljeni silicijum dioksid.
Napomena za tar. podbroj
1. U smislu tar. podbrojeva 7013 22, 7013 33, 7013 41 i 7013 91 pod pojmom "olovno kristalno staklo" podrazumeva se samo staklo koje sadrži najmanje 24% olovo monoksida (PbO) po masi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7001 00 Stakleni krš i ostali otpaci od stakla; staklo u masi:
7001 00 10 00 - Stakleni krš i ostali otpaci od stakla - 3
- Staklo u masi:
7001 00 91 00 - - optičko staklo - 1
7001 00 99 00 - - ostalo - 3
7002 Staklo u obliku kugli (osim kuglica iz tar. broja 7018), šipke ili cevi,
neobrađeni:
7002 10 00 00 - Kugle - 1
7002 20 - Šipke:
7002 20 10 00 - - od optičkog stakla - 5
7002 20 90 00 - - ostalo - 5
- Cevi:
7002 31 00 00 - - od topljenog kvarca ili ostalog topljenog silicijum dioksida - 1
7002 32 00 00 - - od ostalog stakla koje ima linearni koeficijent širenja (dilatacije) ne
preko 510-6 po Kelvinu, na temperaturi između 0oC i
300oC - 5
7002 39 00 00 - - ostalo - 1
7003 Liveno ili valjano staklo, u obliku listova, ploča ili profila, sa ili bez sloja
za apsorpciju, refleksiju ili nerefleksiju, ali drugačije neobrađeno:
- Nearmirani listovi i ploče:
7003 12 - - bojeni u masi, neprovidni, plakirani ili sa slojem za apsorpciju,
refleksiju ili nerefleksiju:
7003 12 10 00 - - - od optičkog stakla M2 5
- - - ostalo:
7003 12 91 00 - - - - sa ili bez reflektujućeg sloja M2 5
7003 12 99 00 - - - - ostalo M2 5
7003 19 - - ostalo:
7003 19 10 00 - - - optičko M2 1
7003 19 90 00 - - - ostalo M2 5
7003 20 00 00 - Armirani listovi i ploče M2 5
7003 30 00 00 - Profili - 5
7004 Vučeno ili duvano staklo u obliku listova ili ploča, sa ili bez sloja za
apsorpciju, refleksiju ili nerefleksiju, ali drugačije neobrađeno:
7004 20 - Staklo, bojeno u masi, neprovidno, plakirano ili sa slojem za apsorpciju,
refleksiju ili nerefleksiju:
7004 20 10 00 - - optičko staklo M2 1
- - ostalo:
7004 20 91 00 - - - sa nereflektujućim slojem M2 8
7004 20 99 00 - - - ostalo M2 8
7004 90 - Ostalo staklo:
7004 90 10 00 - - optičko staklo M2 1
7004 90 70 00 - - staklene ploče za hortikulturu M2 5
- - ostalo, debljine:
7004 90 92 00 - - - ne preko 2,5 mm M2 8
7004 90 98 00 - - - preko 2,5 mm - 10
7005 Float staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku listova ili
ploča, sa ili bez sloja za apsorpciju, refleksiju ili nerefleksiju, ali
drugačije neobrađeno:
7005 10 - Nearmirano staklo sa slojem za apsorpciju, refleksiju ili nerefleksiju:
7005 10 05 00 - - sa nereflektujućim slojem M2 7
- - ostalo, debljine:
7005 10 25 00 - - - ne preko 3,5 mm M2 7
7005 10 30 00 - - - preko 3,5 mm, ali ne preko 4,5 mm M2 7
7005 10 80 00 - - - preko 4,5 mm M2 7
- Ostalo nearmirano staklo:
7005 21 - - obojeno u masi, neprovidno, plakirano ili samo površinski brušeno:
7005 21 25 00 - - - debljine ne preko 3,5 mm M2 7
7005 21 30 00 - - - debljine preko 3,5 mm, ali ne preko 4,5 mm M2 7
7005 21 80 00 - - - debljine preko 4,5 mm M2 7
7005 29 - - ostalo:
7005 29 25 00 - - - debljine ne preko 3,5 mm M2 7
7005 29 35 00 - - - debljine preko 3,5 mm, ali ne preko 4,5 mm M2 7
7005 29 80 00 - - - debljine preko 4,5 mm M2 7
7005 30 00 00 - Armirano staklo M2 7
7006 00 Staklo iz tar. brojeva 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama,
gravirano, bušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno niti
spojeno sa drugim materijalima:
7006 00 10 00 - Optičko staklo - 1
7006 00 90 00 - Ostalo - 5
7007 Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla:
- Kaljeno sigurnosno staklo:
7007 11 - - veličine i oblika podesnog za ugrađivanje u vozila, vazduhoplove, vasionske
brodove ili plovila:
7007 11 10 00 - - - veličine i oblika podesnog za ugradnju u motorna vozila - 8
7007 11 90 00 - - - ostalo - 8
7007 19 - - ostalo:
7007 19 10 00 - - - emajlirano M2 1
7007 19 20 00 - - - obojeno u masi, neprovidno, plakirano ili sa slojem za apsorpciju
ili refleksiju M2 8
7007 19 80 00 - - - ostalo M2 8
- Laminirano (slojevito) sigurnosno staklo:
7007 21 - - veličine i oblika pogodnog za ugradnju u vozila, vazduhoplove, vasionske
brodove i plovila:
&7007 21 20 00 - - - veličine i oblika podesnog za ugradnju u motorna vozila - 8
&7007 21 80 00 - - - ostalo - 8
7007 29 00 00 - - ostalo M2 8
7008 00 Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla:
7008 00 20 00 - Obojeni u masi, neprovidni, plakirani ili sa slojem za apsorpciju ili
refleksiju M2 8
- Ostalo:
7008 00 81 00 - - sastavljeni od dve ploče od stakla, spojeni duž ivica hermetičkim zaptivačem
i razdvojeni slojem vazduha, drugog gasa ili vakuumom M2 8
7008 00 89 00 - - ostalo M2 8
7009 Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore:
7009 10 00 00 - Retrovizori (ogledala za vozila) KD 10
- Ostalo:
7009 91 00 00 - - neuramljena - 5
7009 92 00 00 - - uramljena - 5
7010 Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za
transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci
i ostali zatvarači od stakla:
7010 10 00 00 - Ampule KD 1
7010 20 00 00 - Čepovi, poklopci i ostali zatvarači 5
7010 90 - Ostalo:
7010 90 10 00 - - posude za konzervisanje (sterilisanje) KD 20
- - ostalo:
7010 90 21 00 - - - izrađeno od staklenih cevi KD 20
- - - ostalo, zapremine od:
7010 90 31 00 - - - - 2,5 l ili više KD 20
- - - - manje od 2,5 l:
- - - - - za piće i hranu:
- - - - - - boce:
- - - - - - - od neobojenog stakla, zapremine od:
7010 90 41 00 - - - - - - - - 1 l ili više KD 20
7010 90 43 00 - - - - - - - - više od 0,33 l ali manje od 1 l KD 30
7010 90 45 00 - - - - - - - - 0,15 l ili više ali ne više od 0,33 l KD 20
7010 90 47 00 - - - - - - - - manje od 0,15 l 20
- - - - - - - od obojenog stakla, zapremine od:
7010 90 51 00 - - - - - - - - 1 l ili više KD 20
7010 90 53 00 - - - - - - - - više od 0,33 l ali manje od 1 l KD 20
7010 90 55 00 - - - - - - - - 0,15 l ili više ali ne više od 0,33 l KD 20
7010 90 57 00 - - - - - - - - manje od 0,15 l KD 20
- - - - - - ostale, zapremine od:
7010 90 61 00 - - - - - - - 0,25 l ili više KD 20
7010 90 67 00 - - - - - - - manje od 0,25 l KD 20
- - - - - za farmaceutske proizvode, zapremine od:
7010 90 71 00 - - - - - - preko 0,055 l KD 1
7010 90 79 00 - - - - - - ne preko 0,055 l KD 1
- - - - - za ostale proizvode:
7010 90 91 00 - - - - - - od neobojenog stakla KD 20
7010 90 99 00 - - - - - - od obojenog stakla KD 20
7011 Stakleni omotači (uključujući balone i cevi), otvoreni i njihovi stakleni delovi
bez fitinga, za električne sijalice, katodne cevi ili slično:
7011 10 00 00 - Za električno osvetljenje - 1
7011 20 00 00 - Za katodne cevi - 1
7011 90 00 00 - Ostalo - 8
(7012)
7013 Proizvodi od stakla vrsta koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za
toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe
(osim onih iz tar. broja 7010 ili 7018):
7013 10 00 00 - Od staklokeramike KD 20
- Čaše za piće sa stopom, osim od staklokeramike:
7013 22 - - od olovnog kristalnog stakla:
&7013 22 10 00 - - - ručno rađene KD 20
&7013 22 90 00 - - - mehanički rađene KD 20
7013 28 - - ostale:
&7013 28 10 00 - - - ručno rađene KD 20
&7013 28 90 00 - - - mehanički rađene KD 20
- Ostale čaše za piće, osim od staklokeramike:
7013 33 - - od olovnog kristalnog stakla:
- - - ručno rađene:
&7013 33 11 00 - - - - brušene ili drugačije dekorisane KD 20
&7013 33 19 00 - - - - ostale KD 20
- - - mehanički rađene:
&7013 33 91 00 - - - - brušene ili drugačije dekorisane KD 20
&7013 33 99 00 - - - - ostale KD 20
7013 37 - - ostalo:
&7013 37 10 00 - - - od kaljenog stakla KD 20
- - - ostalo:
- - - - ručno rađeno:
&7013 37 51 00 - - - - - brušeno ili drugačije dekorisano KD 20
&7013 37 59 00 - - - - - ostalo KD 20
- - - - mehanički rađeno:
&7013 37 91 00 - - - - - brušeno ili drugačije dekorisano KD 20
&7013 37 99 00 - - - - - ostalo KD 20
- Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom (osim čaša za piće) ili
za kuhinjske svrhe, osim od staklokeramike:
7013 41 - - od olovnog kristalnog stakla:
&7013 41 10 00 - - - ručno rađeni KD 20
&7013 41 90 00 - - - mehanički rađeni KD 20
&7013 42 00 00 - - od stakla koje ima linearni koeficijent širenja (dilatacije)
ne preko 510-6 po Kelvinu, na temperaturi između 0oC i
300oC KD 20
7013 49 - - ostalo:
&7013 49 10 00 - - - od kaljenog stakla KD 20
- - - ostalo:
&7013 49 91 00 - - - - ručno rađeno KD 20
&7013 49 99 00 - - - - mehanički rađeno KD 20
- Ostali proizvodi od stakla:
7013 91 - - od olovnog kristalnog stakla:
7013 91 10 00 - - - ručno rađeni KD 20
7013 91 90 00 - - - mehanički rađeni KD 20
7013 99 00 00 - - ostali KD 20
7014 00 00 00 Proizvodi od stakla za signalizaciju i optički delovi od stakla (osim onih iz
tar. broja 7015), optički neobrađeni - 8
7015 Stakla za časovnike i slična stakla, stakla za nekorektivne i korektivne
naočare, iskrivljena, savijena, izdubljena i slično obrađena, optički neobrađena;
izdubljena sferna stakla i segmenti za proizvodnju takvih stakala:
7015 10 00 00 - Stakla za korektivne naočare - 1
7015 90 00 00 - Ostalo - 8
7016 Blokovi, cigle, kocke, pločice i ostali proizvodi od presovanog ili livenog
stakla, armirani ili nearmirani, koji se upotrebljavaju u građevinarstvu;
staklene kockice i ostala sitna staklena roba na podlozi ili bez podloge za
mozaik ili slične ukrasne svrhe; olovom uokvirena prozorska okna u boji
("vitražno", "katedralno", "umetničko") i slično; multicelularno ili penasto
staklo u obliku blokova, panela, ploča ili sličnih oblika:
7016 10 00 00 - Staklene kockice i ostala sitna staklena roba, na podlozi ili bez podloge,
za mozaike ili slične dekorativne svrhe - 8
7016 90 - Ostalo:
7016 90 10 00 - - olovom uokvirena prozorska okna u boji ("vitražno", "katedralno",
"umetničko") i slično M2 5
7016 90 80 00 - - ostalo - 5
7017 Proizvodi od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe,
graduisani ili negraduisani, baždareni ili nebaždareni:
7017 10 00 00 - Od topljenog kvarca ili drugog topljenog silicijum dioksida 5
7017 20 00 00 - Od ostalog stakla koje ima linearni koeficijent širenja ili dilatacije ne
preko 510-6 po Kelvinu na temperaturi između 0oC i
300oC 5
7017 90 00 00 - Ostalo 5
7018 Perle od stakla, imitacija bisera, imitacija dragog ili poludragog kamenja i
slična sitna staklena roba i predmeti od tih proizvoda, osim imitacije nakita,
oči od stakla, osim protetičkih predmeta; statuete i ostali ukrasi od stakla
izrađeni na duvaljkama, osim imitacije nakita; staklene kuglice prečnika
ne preko 1 mm:
7018 10 - Perle od stakla, imitacije bisera, imitacije dragog ili poludragog kamenja
i slična sitna staklena roba:
- - perle od stakla:
7018 10 11 00 - - - brušene i mehanički polirane - 8
7018 10 19 00 - - - ostalo - 8
7018 10 30 00 - - imitacije bisera - 8
- - imitacije dragog ili poludragog kamenja:
7018 10 51 00 - - - brušeni i mehanički polirani - 8
7018 10 59 00 - - - ostalo - 8
7018 10 90 00 - - ostalo - 8
7018 20 00 00 - Staklene kuglice prečnika ne preko 1 mm - 8
7018 90 - Ostalo:
7018 90 10 00 - - oči od stakla; proizvodi od sitne staklene robe - 5
7018 90 90 00 - - ostalo - 8
7019 Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih
(npr.: predivo, tkanine):
- Snopovi staklenih vlakana, roving, predivo i sečene niti:
7019 11 00 00 - - sečene niti, dužine ne preko 50 mm - 8
7019 12 00 00 - - roving - 5
7019 19 - - ostalo:
7019 19 10 00 - - - od vlakana - 1
7019 19 90 00 - - - od rezanih vlakana - 5
- Koprene (voal), mreže, mat, asure, ploče i slični netkani proizvodi:
7019 31 00 00 - - mat - 1
7019 32 - - koprena (voal):
7019 32 00 10 - - - širine preko 2 m 1
7019 32 00 90 - - - ostalo 5
7019 39 00 00 - - ostalo - 8
7019 40 00 00 - Tkani materijali od rovinga - 8
- Ostali tkani materijali:
7019 51 00 00 - - širine ne preko 30 cm - 5
7019 52 00 00 - - širine preko 30 cm, platnenog prepletaja, mase manje od 250 g/m2, od
filamenata numeracije po jednoj žici ne preko 136 teksa - 8
7019 59 00 00 - - ostalo - 8
7019 90 - Ostalo:
7019 90 10 00 - - netekstilna vlakna u rasutom stanju ili u pramenovima - 5
7019 90 30 00 - - ulošci i oplate za izolaciju cevi - 5
- - ostalo:
7019 90 91 00 - - - od tekstilnih vlakana - 5
7019 90 99 00 - - - ostalo - 5
7020 00 Ostali proizvodi od stakla:
7020 00 05 00 - Kvarcne cevi i držači za reaktore, namenjene za stavljanje u difuzione i
oksidacione peći za proizvodnju poluprovodničkih materijala 8
- Ulošci za termos boce ili ostale vakuum sudove:
&7020 00 07 00 - - nedovršeni - 20
&7020 00 08 00 - - dovršeni - 20
- Ostalo:
7020 00 10 00 - - od topljenog kvarca ili od drugog topljenog silicijum dioksida - 8
7020 00 30 00 - - od stakla koje ima linearni koeficijenat širenja ili dilatacije ne preko
510-6 po Kelvinu, na temperaturi od 0oC do 300oC - 8
7020 00 80 00 - - ostalo - 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODELjAK DžIV

PRIRODNI ILI KULTIVISANI BISERI, DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENjE, PLEMENITI METALI, METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA, I PROIZVODI OD NjIH; IMITACIJE NAKITA; METALNI NOVAC

GLAVA 71

PRIRODNI ILI KULTIVISANI BISERI, DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENjE, PLEMENITI METALI, METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA, I PROIZVODI OD NjIH; IMITACIJE NAKITA; METALNI NOVAC

Napomene:
1. Shodno napomeni 1. pod (a) uz odeljak VI i isključenjima predviđenim u sledećim napomenama, u ovu glavu svrstavaju se svi proizvodi koji se sastoje u celini ili delimično, od:
(a) prirodnih ili kultivisanih bisera ili od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog); ili
(b) od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima.
!2. (A) Tar. br. 7113, 7114 i 7115 ne obuhvataju proizvode u kojima se plemeniti metal ili metal platiran plemenitim metalom nalazi samo kao neznatan sastavni deo kao što su manji delovi ili manji ornamenti (npr.: monogrami, karike i okovi), i stav (B) ove napomene ne odnosi se na takve proizvode.
(B) Tar. broj 7116 ne obuhvata proizvode koji se sastoje od plemenitih metala ili metala platiranih plemenitim metalom (osim kao neznatni sastavni delovi).
3. Ova glava ne obuhvata:
(a) amalgame plemenitih metala i plemenite metale u koloidnom stanju (tar. broj 2843);
(b) sterilni hirurški materijal za ušivanje, zubarski materijal za ispunjavanje i ostale proizvode iz glave 30;
(v) proizvode iz glave 32 (npr., tečna sredstva za glačanje);
(g) katalizatore na nosaču (tar. broj 3815);
(d) proizvode iz tar. broja 4202 i proizvode iz tar. broja 4203 pomenute u Napomeni 2. pod (B) uz glavu 42 ;
(đ) proizvode iz tar. br. 4303 i 4304;
(e) proizvode iz odeljka DžI (tekstil i proizvodi od tekstila);
(ž) obuću, pokrivke za glavu i ostale proizvode iz glava 64 i 65;
(z) kišobrane, štapove i ostale proizvode iz glave 66;
(i) proizvode od abrazivnih materijala iz tar. br. 6804 i 6805 ili iz glave 82, koji sadrže prašinu ili prah od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog ili sintetičkog); proizvode iz glave 82 sa radnim delom od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog); mašine, aparate ili električnu opremu i njihove delove iz odeljka DžVI. Međutim, proizvodi i njihovi delovi izrađeni u celini od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog) svrstavaju se u ovu glavu, izuzev obrađenih safira i dijamanata, nemontiranih, za gramofonske igle (tar. broj 8522);
(j) proizvode iz glava 90, 91 i 92 (naučni instrumenti, časovnici i muzički instrumenti);
(k) oružje i njegove delove (glava 93);
(l) proizvode obuhvaćene Napomenom 2. uz glavu 95;
(lj) proizvode koji se svrstavaju u glavu 96. primenom Napomene 4. uz tu glavu; ili
(m) originalne skulpture i druge vajarske radove (tar. broj 9703), kolekcijske predmete (tar. broj 9705) i predmete starina starije od 100 godina (tar. broj 9706) osim od prirodnih ili kultivisanih bisera ili dragog ili poludragog kamenja.
!4. (A) Pod pojmom "plemeniti metali" podrazumevaju se srebro, zlato i platina;
(B) Pod pojmom "platina" podrazumevaju se platina, iridijum, osmijum, paladijum, rodijum i rutenijum.
(V) Pod pojmom "drago ili poludrago kamenje" ne podrazumevaju se materije navedene u Napomeni 2. pod (b) uz glavu 96.
5. U smislu ove glave pod pojmom "legure plemenitih metala" podrazumevaju se legure (uključujući sinterovane mešavine i intermetalna jedinjenja) koje sadrže jedan ili više plemenitih metala, pod uslovom da bilo koji od plemenitih metala čini 2% ili više po masi od legure. Legure plemenitih metala svrstavaju se prema sledećim pravilima:
(a) legura, sa sadržajem 2% ili više po masi platine smatra se legurom platine;
(b) legura, sa sadržajem 2% ili više po masi zlata, ali nema platine, ili manje od 2% po masi platine smatra se legurom zlata;
(v) ostale legure sa sadržajem 2% ili više po masi srebra smatraju se legurom srebra.
6. Osim ako to odredbama nije drugačije predviđeno, svaka odredba koja se odnosi na plemenite metale ili na bilo koji pojedinačni plemeniti metal uključuje i odredbe koje se odnose na legure plemenitih metala ili pojedinačnog plemenitog metala, shodno pravilima iz Napomene 5. uz ovu glavu, ali ne i na metale platirane plemenitim metalima ili na proste metale ili nemetale platirane plemenitim metalima.
7. U tarifi pod pojmom "metal platiran plemenitim metalima" podrazumeva se materijal izrađen na podlozi od metala, na koju je s jedne ili više strana pričvršćen sloj plemenitog metala mekim ili tvrdim lemljenjem, zavarivanjem, toplim valjanjem ili sličnim mehaničkim procesom. Osim ako to odredbama nije drugačije predviđeno ovaj pojam obuhvata i prost metal sa umetnutim plemenitim metalom.
8. Shodno Napomeni 1. pod (a) uz odeljak VI, roba koja odgovara naimenovanju iz tar. broja 7112 svrstava se samo u taj tar. broj.
9. U smislu tar. broja 7113 pod pojmom "predmeti nakita" podrazumevaju se:
(a) mali predmeti za lično ukrašavanje (npr.: prstenje, narukvice, ogrlice, broševi, minđuše, lanci za časovnike, ukrasi za lance, privesci, igle za mašne, dugmad za manžetne, ukrasna dugmad, religiozne i druge medalje i oznake); i
(b) predmeti za ličnu upotrebu koji se obično nose u džepu, tašni ili na osobi (kao što su: kutije za cigarete, kutije za burmut, kutije za pilule, pudrijere, kutije za sitan novac ili brojanice) .
Ovi predmeti mogu biti kombinovani ili ukrašeni sa, na primer, prirodnim ili kultivisanim biserima, dragim ili poludragim kamenjem, sintetičkim ili rekonstituisanim dragim ili poludragim kamenjem, kornjačevinom, sedefom, slonovačom, prirodnim ili rekonstituisanim ćilibarom, gagatom ili koralom.
10. U smislu tar. broja 7114 pod pojmom "predmeti zlatarstva ili kujundžijstva" podrazumevaju se proizvodi kao što su: predmeti za ukrašavanje, predmeti za služenje za stolom - stoni pribor, pribor za toaletne potrebe, pribor za pušenje i ostali predmeti za domaćinstvo, kancelarije ili za religiozne potrebe.
11. U smislu tar. broja 7117 pod pojmom "imitacije nakita" podrazumevaju se predmeti nakita iz stava (a) Napomene 9. uz ovu glavu (isključujući dugmad i druge predmete iz tar. broja 9606 ili češljeve, ukosnice i slično i igle za kosu iz tar. broja 9615), bez ugrađenih prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog), kao i bez plemenitog metala ili metala prevučenog plemenitim metalom (izuzev gde je prevlaka ili sastojak plemenitog metala neznatan).
Napomene za tarifne podbrojeve:
1. U smislu tar. podbrojeva 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 i 7110 41 pod pojmovima "prah" i "u obliku praha" podrazumevaju se proizvodi od kojih 90% ili više po masi prolazi kroz sito sa otvorom od 0,5 mm.
!2. Bez obzira na odredbe Napomene 4. pod (B) uz ovu glavu u smislu tar. podbrojeva 7110 11 i 7110 19, pojam "platina" ne obuhvata iridijum, osmijum, paladijum, rodijum i rutenijum.
3. Svrstavanje legura u podbrojeve tarifnog broja 7110 vršiće se prema metalu koji preovlađuje, po masi, u odnosu na svaki od tih metala tj. kao platina, paladijum, rodijum, iridijum, osmijum ili rutenijum.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. PRIRODNI ILI KULTIVISANI BISERI, DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENjE
7101 Biseri, prirodni i kultivisani, obrađeni ili neobrađeni, nesortirani, sortirani
ali nenanizani, nemontirani ili neuglavljeni; biseri, prirodni ili kultivisani,
privremeno nanizani radi lakšeg transporta:
7101 10 00 00 - Biseri, prirodni GR 10
- Biseri, kultivisani:
7101 21 00 00 - - neobrađeni GR 10
7101 22 00 00 - - obrađeni GR 10
7102 Dijamanti, neobrađeni ili obrađeni, ali nemontirani niti uglavljeni:
7102 10 00 00 - Nesortirani KR 10
- Industrijski:
7102 21 00 00 - - neobrađeni ili samo sečeni testerom, cepani ili tesani KR 1
7102 29 00 00 - - ostali KR 1
- Neindustrijski:
7102 31 00 00 - - neobrađeni ili samo sečeni testerom, cepani ili tesani KR 10
7102 39 00 00 - - ostali KR 10
7103 Drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago kamenje, neobrađeno ili obrađeno,
nesortirano niti uglavljeno; nesortirano drago kamenje (osim dijamanata) i
poludrago kamenje privremeno nanizano radi lakšeg transporta:
7103 10 00 00 - Neobrađeno ili samo sečeno testerom ili grubo uobličeno - 10
- Drugačije obrađeno:
7103 91 00 00 - - rubini, safiri i smaragdi GR 10
7103 99 00 00 - - ostalo GR 10
7104 Sintetičko ili rekonstituisano drago ili poludrago kamenje, obrađeno ili
neobrađeno, nesortirano ili sortirano, ali nenanizano, nemontirano,
neuglavljeno; nesortirano sintetičko ili rekonstituisano drago ili poludrago
kamenje, privremeno nanizano radi lakšeg transporta:
7104 10 00 00 - Kvarc, piezoelektrični GR 3
7104 20 00 00 - Ostalo, neobrađeno ili samo sečeno testerom ili grubo GR 10
uobličeno
7104 90 00 00 - Ostalo GR 10
7105 Prašina i prah od prirodnog ili sintetičkog dragog ili poludragog kamenja:
7105 10 00 00 - Od dijamanata GR 3
7105 90 00 00 - Ostali GR 3
II. PLEMENITI METALI I METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA
7106 Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno, sirovo ili u
obliku poluproizvoda ili praha:
7106 10 00 00 - Prah GR 10
- Ostalo:
7106 91 - - neobrađeno:
7106 91 10 00 - - - čistoće 999 ili više promila GR 5
7106 91 90 00 - - - čistoće ispod 999 promila GR 10
7106 92 - - poluproizvodi:
7106 92 20 00 - - - čistoće 750 i više promila GR 10
7106 92 80 00 - - - čistoće manje od 750 promila GR 10
7107 00 00 00 Prosti metali platirani srebrom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda - 10
7108 Zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili
u obliku praha:
- Nemonetarno:
7108 11 00 00 - - prah GR 10
7108 12 00 00 - - neobrađeno GR 3
7108 13 - - poluproizvodi:
7108 13 10 00 - - - šipke, žica i profili; ploče; limovi i trake debljine (bez podloge)
preko 0,15 mm GR 10
7108 13 80 00 - - - ostalo GR 10
7108 20 00 00 - Monetarno GR 10
7109 00 00 00 Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, neobrađeni ili u obliku
poluproizvoda - 10
7110 Platina, neobrađena, ili u obliku poluproizvoda ili u prahu:
- Platina:
7110 11 00 00 - - neobrađena ili u prahu GR 10
7110 19 - - ostalo:
7110 19 10 00 - - - šipke, žica i profili; ploče, limovi i trake, debljine (bez podloge)
preko 0,15 mm GR 10
7110 19 80 00 - - - ostalo GR 10
- Paladijum:
7110 21 00 00 - - neobrađen ili u prahu GR 10
7110 29 00 00 - - ostalo GR 10
- Rodijum:
7110 31 00 00 - - neobrađen ili u prahu GR 10
7110 39 00 00 - - ostalo GR 10
- Iridijum, osmijum i rutenijum:
7110 41 00 00 - - neobrađeni ili u prahu GR 10
7110 49 00 00 - - ostalo GR 10
7111 00 00 00 Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, neobrađeni, ili u obliku
poluproizvoda - 8
7112 Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim
metalom; ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja
plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno
dobijanje plemenitih metala:
7112 30 00 00 - Pepeo koji sadrži plemeniti metal ili jedinjenja plemenitih metala - 10
- Ostali:
7112 91 00 00 - - od zlata uključujući i od metala platiranog zlatom, ali isključujući otpatke
koji sadrže ostale plemenite metale - 10
7112 92 00 00 - - od platine, uključujući od metala platiranog platinom, ali isključujući
otpatke koji sadrže ostale plemenite metale - 10
7112 99 00 00 - - ostalo - 10
III. NAKIT, ZLATARSKI, KUJUNDžIJSKI I OSTALI PREDMETI
7113 Nakit i delovi nakita od plemenitih metala ili od metala platiranih
plemenitim metalima:
- Od plemenitih metala, uključujući i koji su prevučeni ili platirani
plemenitim metalima:
7113 11 00 00 - - od srebra uključujući i koji su prevučeni ili platirani plemenitim metalima GR 15
7113 19 00 00 - - od ostalih plemenitih metala, uključujući i koji su prevučeni ili platirani
plemenitim metalima GR 20
7113 20 00 00 - Od prostih metala, platiranih plemenitim metalima - 15
7114 Predmeti zlatarstva ili kujundžijstva i njihovi delovi, od plemenitih metala ili
od metala platiranih plemenitim metalima:
- Od plemenitih metala, uključujući i koji su prevučeni ili platirani plemenitim
metalima:
7114 11 00 00 - - od srebra, uključujući i koji su prevučeni ili platirani plemenitim
metalima GR 15
7114 19 00 00 - - od ostalih plemenitih metala, uključujući i koji su prevučeni ili platirani
plemenitim metalima GR 20
7114 20 00 00 - Od prostih metala, platiranih plemenitim metalima - 15
7115 Ostali predmeti od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim
metalima:
7115 10 00 00 - Katalizatori u obliku žičane tkanine, rešetke ili mreže, od platine - 5
7115 90 - Ostalo:
7115 90 10 00 - - od plemenitih metala - 10
7115 90 90 00 - - od metala platiranih plemenitim metalima - 10
7116 Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja
(prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog):
7116 10 00 00 - Od prirodnog ili kultivisanog bisera GR 10
7116 20 - Od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog):
- - napravljeni u potpunosti od dragog ili poludragog kamenja:
7116 20 11 00 - - - ogrlice, narukvice i drugi predmeti od prirodnog dragog ili poludragog
kamenja u niskama, bez kopči ili drugog pribora GR 10
7116 20 19 00 - - - ostalo GR 10
7116 20 90 00 - - ostali GR 10
7117 Imitacija nakita:
- Od prostih metala, uključujući i koji su prevučeni plemenitim metalima:
7117 11 00 00 - - dugmad za manžetne i slična dugmad - 10
7117 19 - - ostalo:
7117 19 10 00 - - - sa delovima od stakla - 10
- - - bez delova od stakla:
7117 19 91 00 - - - - pozlaćeni, posrebreni ili prevučeni platinom - 10
7117 19 99 00 - - - - ostalo - 10
7117 90 00 00 - Ostalo - 10
7118 Metalni novac:
7118 10 - Metalni novac (osim zlatnog metalnog novca) koji nije zakonsko sredstvo
plaćanja:
7118 10 10 00 - - od srebra GR 10
7118 10 90 00 - - ostali - 10
7118 90 00 00 - Ostali GR 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODELjAK DžV

PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA

Napomene:
1.
Ovaj odeljak ne obuhvata:
(a) pripremljena premazna sredstva, štamparske boje i mastila ili druge proizvode na bazi ljuspica ili praha od metala (tar. br. 3207 do 3210, 3212, 3213 i 3215);
(b) ferocerijum i ostale piroforne legure (tar. broj 3606);
(v) šešire i ostale pokrivke za glavu i njihove delove iz tar. br. 6506 i 6507;
(g) kosture za kišobrene i ostale proizvode iz tar. broja 6603;
(d) proizvode iz glave 71 (npr.: legure plemenitih metala, proste metale platirane plemenitim metalom, imitacije nakita);
(đ) proizvode iz odeljka DžVI (mašine, mehaničke uređaje i električnu robu);
(e) sastavljene železničke ili tramvajske šine (tar. broj 8608) ili druge proizvode iz odeljka DžVII (vozila, brodovi i čamci, vazduhoplovi);
(ž) instrumente ili aparate koji spadaju u odeljak DžVIII, uključujući i opruge za časovnike;
(z) olovnu sačmu pripremljenu za municiju (tar. broj 9306) i druge proizvode iz odeljka DžIDž (oružje i municija);
(i) proizvode iz glave 94 (npr.: nameštaj, nosače madraca, lampe i svetleća tela, osvetljene znake, montažne zgrade);
(j) proizvode koji spadaju u glavu 95 (npr.: igračke, rekviziti za društvene igre i sport);
(k) ručna sita, dugmad, naliv pera, držalja za olovke, pera i druge proizvode iz glave 96 (razni proizvodi); ili
(l) predmete iz glave 97 (npr., predmete umetnosti).
2.
U ovoj tarifi pod pojmom "delovi opše upotrebe" podrazumevaju se:
(a) proizvodi iz tar. br. 7307, 7312, 7315, 7317 i 7318 i slični proizvodi od ostalih prostih metala;
(b) opruge i listovi za opruge, od prostih metala, osim opruga za časovnike (tarifni broj 9114); i
(v) proizvodi iz tar. br. 8301, 8302, 8308, 8310 i ramovi i ogledala od prostih metala iz tar. broja 8306.
U glavama 73 do 76 i 78 do 82 (osim tar. boja 7315) odredbe o "delovima proizvoda'' ne odnose se na "delove opšte upotrebe''.
Shodno prethodnom stavu i napomeni 1. uz glavu 83 proizvodi iz glave 82 ili 83 isključuju se iz glava 72 do 76 i 78 do 81.
3.
U ovoj tarifi, pod pojmom "prosti metali'' podrazumevaju se: gvožđe i čelik, bakar, nikl, aluminijum, olovo, cink, kalaj, volfram, molibden, tantal, magnezijum, kobalt, bizmut, kadmijum, titan, cirkonijum, antimon, mangan, berilijum, hrom, germanijum, vanadijum, galijum, hafnijum, indijum, niobijum (kolumbijum), renijum i talijum.
4.
U ovoj tarifi, pod pojmom "kermeti'' podrazumevaju se: proizvodi koji sadrže mikroskopske heterogene kombinacije komponenti metala i keramike. Pojam "kermeti'' obuhvata sinterovane metalne karbide (metalni karbidi sinterovani sa metalom).
5.
Svrstavanje legura (osim ferolegura i predlegura, definisanih u glavama 72 i 74):
(a) legura od prostog metala svrstava se kao legura metala koji preovladava, po masi, nad svakim drugim metalom;
(b) legura sastavljena od prostih metala iz ovog odeljka, kao i od elemenata koji ne spadaju u taj odeljak, smatra se legurom prostih metala iz ovog odeljka, ukoliko je ukupna masa takvih metala jednaka ili veća od ukupne mase drugih sadržanih elemenata;
(v) u ovom odeljku pod pojamom "legure'' podrazumevaju se i sinterovane mešavine metalnog praha, i homogene (fine) mešavine heterogenih sastojaka (osim kermeta), dobijene topljenjem i međumetalna jedinjenja.
6.
Ukoliko tekstom naimenovanja nije drugačije određeno, svako pozivanje u tarifi na prost metal podrazumeva i njegove legure definisane Napomenom 5.
7.
Svrstavanje složenih proizvoda
Ako iz tarifnih brojeva drugačije ne proizilazi, proizvodi od prostih metala (uključujući i proizvode od različitih materijala koji se, po osnovnim pravilima, svrstavaju kao proizvodi od prostih metala), koji se sastoje od dva ili više prostih metala, svrstaće se kao proizvodi od onog prostog metala koji preovlađuje, po masi, nad svakim drugim metalom. Za primenu ovih odredaba:
(a) gvožđe i čelik, ili razne vrste gvožđa ili čelika smatraju se kao jedan isti metal;
(b) legura se smatra kao da je u celini sastavljena od onog metala čijom se legurom podrazumeva na osnovu Napomene 5;
(v) kermet iz tar. broja 8113 smatra se prostim metalom.
8.
U ovom odeljku, pod pojmom:
(a) otpaci i ostaci,
- podrazumevaju se metalni otpaci i ostaci iz proizvodnje ili mehaničke obrade metala i metalna roba vidno neupotrebljiva zbog loma, rezanja, istrošenosti ili drugih razloga;
(b) prah,
- podrazumevaju se proizvodi od kojih 90% ili više, po masi, prolazi kroz sito sa otvorom od 1 mm.

GLAVA 72

GVOŽĐE I ČELIK

Napomene:
1.
U ovoj glavi i u slučajevima koji su navedeni u ovoj napomeni pod (g), (d) i (đ), pod sledećim pojmovima u ovoj tarifi podrazumevaju se:
(a) Sirovo gvožđe
Legure gvožđa i ugljenika koje se ne mogu kovati, sa sadržajem više od 2% po masi ugljenika i koje mogu da sadrže jedan ili više drugih elemenata u sledećim granicama:
- ne preko 10% hroma
- ne preko 6% mangana
- ne preko 3% fosfora
- ne preko 8% silicijuma
- ukupno ne preko 10% ostalih elemenata.
(b) Manganovo (ogledalasto) gvožđe
Legure gvožđa i ugljenika koje sadrže preko 6%, ali ne preko 30% po masi mangana, a ostale karakteristike odgovaraju odredbi pod (a) ove napomene.
(v) Ferolegure
Legure u blokovima, komadima ili sličnim primarnim oblicima, u oblicima dobijenim kontinuiranim livenjem i u obliku granula ili praha,uključujući aglomerisane, koje se koriste kao dodaci u proizvodnji drugih legura ili kao dezoksidanti, sredstva za odsumporavanje ili za slične upotrebe u crnoj metalurgiji i koje se ne mogu kovati, a sadrže 4% ili više po masi gvožđa i jedan ili više od sledećih elemenata:
- preko 10% hroma
- preko 30% mangana
- preko 3% fosfora
- preko 8% silicijuma
- više od 10% drugih elemenata ukupno, osim ugljenika, pri čemu sadržaj bakra ne može biti veći od 10%.
(g) Čelik
Proizvodi od gvožđa, osim onih iz tar. broja 7203, koji se (izuzimajući izvesne vrste proizvedene u obliku odlivaka) mogu plastično oblikovati i koji sadrže ne preko 2% po masi ugljenika. Međutim, hromni čelici mogu imati veći procenat ugljenika.
(d) Nerđajući čelik
Legirani čelici sa sadržajem ne preko 1,2% po masi ugljenika i 10,5% ili više po masi hroma, sa ili bez drugih elemenata.
(đ) Ostali legirani čelici
Čelici koji ne odgovaraju definiciji nerđajućih čelika i sadrže jedan ili više elemenata u sledećim granicama:
- 0,3% ili više aluminijuma
- 0,0008% ili više bora
- 0,3% ili više hroma
- 0,3% ili više kobalta
- 0,4% ili više bakra
- 0,4% ili više olova
- 1,65% ili više mangana
- 0,08% ili više molibdena
- 0,3% ili više nikla
- 0,06% ili više niobijuma
- 0,6% ili više silicijuma
- 0,05% ili više titana
- 0,3% ili više volframa
- 0,1% ili više vanadijuma
- 0,05% ili više cirkonijuma
- 0,1% ili više ostalih elemenata (osim sumpora, fosfora, ugljenika i azota), pojedinačno.
(e) Otpadni ingoti od gvožđa ili čelika predviđeni za pretapanje
Proizvodi grubo odliveni u obliku ingota bez kokilnog nastavka (glave ingota), sa očiglednim površinskim greškama, a ne odgovaraju hemijskom sastavu sirovog gvožđa, manganovog gvožđa ili ferolegura.
(ž) Granule
Proizvodi od kojih manje od 90% po masi prolazi kroz sito sa otvorima od 1 mm, a 90% ili više po masi prolazi kroz sito sa otvorima od 5 mm.
(z) Poluproizvodi
Proizvodi punog preseka dobijeni kontinuiranim livenjem, uključujući one podvrgnute primarnom toplom valjanju. Ostali proizvodi, osim proizvoda dobijenih kontinuiranim livenjem, punog preseka, koji su primarno toplo valjani ili grubo oblikovani kovanjem, uključujući i grubo oblikovane poluproizvode za profile.
Ovi proizvodi ne mogu biti u koturovima.
(i) Pljosnati valjani proizvodi
Valjani proizvodi pravougaonog punog poprečnog preseka (osim kvadratnog), koji ne odgovaraju prethodnoj definiciji pod (z), koji mogu biti:
- namotani, u koturovima (slojevi leže jedan preko drugog), ili
- nenamotani, u tablama; i koji: ako im je debljina manja od 4,75 mm, imaju širinu jednaku najmanje desetostrukoj debljini, ili ako im je debljina 4,75 mm ili veća, imaju širinu preko 150 mm i najmanje dva puta veću od debljine.
Pod pljosnatim valjanim proizvodima podrazumevaju se i proizvodi sa reljefnom površinom koja potiče direktno od valjanja (npr: žljebovi, rebra, ispusti u obliku suza i dr.) i oni koji su bušeni, nabrani ili polirani, pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter predmeta ili proizvoda iz drugih tarifnih brojeva.
Pljosnati valjani proizvodi u obliku koji se razlikuje od pravougaonog ili kvadratnog oblika bilo koje veličine, svrstavaju se kao proizvodi širine 600 mm ili veće, pod uslovom da nemaju osobine predmeta ili proizvoda iz drugih tarifnih brojeva.
(j) Toplo valjana žica u koturovima
Toplo valjani proizvodi u obliku labavo namotanih koturova, punog poprečnog preseka u obliku kruga, segmenta kruga, ovala, pravougaonika (uključujući kvadrata), trougla ili drugih ispupčenih mnogougaonika (uključujući "spljoštene krugove" i "modifikovane pravougaonike" kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Ti proizvodi mogu da imaju udubljenja, rebra, žlebove ili druge deformacije dobijene za vreme valjanja (za armiranje betona).
(k) Šipke
Proizvodi koji ne odgovaraju ni jednoj od definicija pod (z), (i) ili (j) ili definiciji za hladno dobijenu žicu, a celom svojom dužinom imaju isti poprečni presek u obliku kruga, segmenta kruga, ovala, pravougaonika (uključujući kvadrat), trougla ili drugih ispupčenih mnogougaonika (uključujući "spljoštene krugove" i "modifikovane pravougaonike" kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne).
Ti proizvodi mogu:
- da imaju udubljenja, rebra, žlebove ili druge deformacije dobijene za vreme valjanja (šipke za armiranje betona);
- biti usukani posle valjanja.
(l) Profili
Proizvodi koji celom svojom dužinom imaju isti puni poprečni presek, a koji ne odgovaraju prethodnim definicijama pod (z), (i), (j) ili (k), ili definiciji za hladno dobijenu žicu.
Glava 72 ne obuhvata proizvode iz tar. br. 7301 i 7302.
(lj) Hladno dobijena žica
Hladno dobijeni proizvodi u koturovima, koji celom svojom dužinom imaju isti puni poprečni presek, a ne odgovaraju definiciji za pljosnate valjane proizvode.
(m) Šuplji čelik za bušaće šipke
Šuplje šipke bilo kog poprečnog preseka (pogodne za proizvodnju burgija), čija je najveća spoljna dimenzija poprečnog preseka preko 15 mm, ali ne preko 52 mm i čija najveća unutrašnja dimenzija nije veća od polovine najveće spoljne dimenzije. Šuplje šipke od gvožđa ili čelika koje ne odgovaraju ovoj definiciji svrstavaju se u tar. broj 7304.
2.
Proizvodi od gvožđa ili čelika, platirani drugom vrstom gvožđa ili čelika, svrstavaju se prema proizvodu od gvožđa ili čelika koji preovlađuje po masi.
3.
Proizvodi od gvožđa ili čelika dobijeni elektrolitičkim nanošenjem, livenjem pod pritiskom ili sinterovanjem, svrstavaju se prema svom obliku, sastavu i izgledu u tarifne brojeve ove glave, prema sličnim toplo valjanim proizvodima.
Napomene za tarifne podbrojeve:
1.
U ovoj glavi, pod sledećim pojmovima, podrazumevaju se:
(a) Legirano sirovo gvožđe
Sirovo gvožđe koje, po masi, sadrži jedan ili više od sledećih elemenata u navedenim proporcijama:
- preko 0,2% hroma
- preko 0,3% bakra
- preko 0,3% nikla
- preko 0,1% bilo kog od sledećih elemenata: aluminijuma, molibdena, titana, volframa, vanadijuma.
(b) Nelegirani čelik za automate
Nelegirani čelik koji, po masi, sadrži jedan ili više od sledećih elemenata u navedenim proporcijama:
- 0,08% ili više sumpora;
- 0,1% ili više olova;
- preko 0,05% selena;
- preko 0,01% telura;
- preko 0,05% bizmuta.
(v) Silicijum elektročelici
Legirani čelici sa sadržajem od 0,6%, ali ne preko 6% po masi silicijuma i ne više od 0,08% ugljenika. Oni, takođe, mogu da sadrže najviše 1% po masi aluminijuma, ali ne i drugih elemenata u količini koja bi čeliku dala karakteristike drugog legiranog čelika.
(g) Brzorezni čelici
Legirani čelici koji sadrže, zajedno, 7% ili više po masi, najmanje dva od sledeća tri legirajuća elementa: molibden, volfram i vanadijum, 0,6% ili više ugljenika i 3% do 6% hroma, bez obzira na to da li sadrže ili ne sadrže druge legirajuće elemente.
(d) Silicijum-manganski čelici
Legirani čelici koji, po masi, sadrže:
- ne preko 0,7% ugljenika;
- od 0,5% ili više, ali ne preko 1,9% mangana; i
- od 0,6% ili više, ali ne preko 2,3% silicijuma, ali koji ne sadrže neki drugi element u količini koji bi čeliku dali karakteristike drugog legiranog čelika.
2.
Pri svrstavanju ferolegura u podbrojeve tar. broja 7202 treba se držati sledećih pravila:
Ferolegura se smatra dvojnom (binarnom) i svrstava se u odgovarajući tarifni podbroj (ako on postoji) ako je, sadržaj samo jednog od legirajućih elemenata, veći od minimalnog iznosa, izraženog u procentima, koji je naveden u Napomeni 1. pod (v) ove glave; na isti način, ferolegura će se smatrati trojnom (ternarnom), odnosno četvornom (kvaternarnom), ako je sadržaj dva, odnosno tri legirajuća elementa, veći od navedenog minimalnog iznosa izraženog u procentima.
Za primenu ovog pravila, sadržaj "drugih elemenata" iz Napomene 1. pod (v) uz ovu glavu (koji nisu izričito pomenuti), mora da bude, pojedinačno preko 10% po masi.
Dodatna napomena:
1.
Pod pojmom:
- "elektro limovi", u smislu tarifnih podbrojeva 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 i 7211 23 20, podrazumevaju se pljosnati valjani proizvodi koji, pri frekvenciji od 50 Hz i magnetnoj indukciji od 1 T, imaju gubitak po kilogramu (utvrđeno po Epstein metodu):
- 2,1 Nj ili manje, za debljine ne preko 0,20 mm,
- 3,6 Nj ili manje, za debljine ne manje od 0,20 mm, ali manje od 0,60 mm,
- 6 Nj ili manje za debljine ne manje od 0,60 mm , ali ne preko 1,50 mm.
- "beli lim", u smislu tarifnih podbrojeva 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 i 7212 40 20, podrazumevaju se pljosnati valjani proizvodi (debljine manje od 0,5 mm), prevučeni slojem metala koji sadrži 97% ili više po masi kalaja.
- "alatni čelik", u smislu tarifnih podbrojeva 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 i 7228 60 20, podrazumevaju se legirani čelici, osim nerđajućih čelika i brzoreznih čelika, koji po masi sadrže (sa ili bez drugih elemenata) sledeće elemente:
- manje od 0,6% ugljenika i 0,7% ili više silicijuma i 0,05% ili više vanadijuma ili 4% ili više volframa,
- 0,8% ili više ugljenika i 0,05% ili više vanadijuma,
- preko 1,2% ugljenika i od 11% ali ne preko 15% hroma,
- 0,16% ili više, ali ne preko 0,5% ugljenika i od 3,8% ili više, ali ne preko 4,3% nikla i od 1,1% ili više, ali ne preko 1,5% hroma i od 0,15% ili više, ali ne preko 0,5% molibdena,
- 0,3% ili više, ali ne preko 0,5% ugljenika i od 1,4% ili više, ali ne preko 2,1% hroma i 0,15% ili više, ali ne preko 0,5% molibdena i manje od 1,2% nikla,
- 0,3% ili više ugljenika i manje od 5,2% hroma i 0,65% ili više molibdena ili 0,4% ili više volframa,
- 0,5% ili više, ali ne preko 0,6% ugljenika i 1,25% ili više, ali ne preko 1,8% nikla i 0,5% ili više, ali ne preko 1,2% hroma i 0,15% ili više, ali ne preko 0,5% molibdena.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. PROIZVODI U PRIMARNIM OBLICIMA, GRANULAMA ILI U PRAHU
7201 Sirovo gvožđe i manganovo (ogledalasto) gvožđe u blokovima i drugim primarnim
oblicima:
7201 10 - Nelegirano sirovo gvožđe sa sadržajem ne preko 0,5% po masi fosfora:
- - sa sadržajem mangana 0,4% i više, po masi:
7201 10 11 00 - - - sa sadržajem silicijuma ne preko 1%, po masi - 1
7201 10 19 00 - - - sa sadržajem silicijuma preko 1%, po masi - 1
7201 10 30 00 - - sa sadržajem mangana od 0,1%, ali ne preko 0,4%, po masi - 1
7201 10 90 00 - - sa sadržajem mangana manjim od 0,1%, po masi - 1
7201 20 00 00 - Nelegirano sirovo gvožđe sa sadržajem fosfora preko 0,5%, po masi - 1
7201 50 - Legirano sirovo gvožđe; manganovo (ogledalasto) gvožđe:
7201 50 10 00 - - legirano sirovo gvožđe sa sadržajem titana od 0,3%, ali ne preko 1%, po
masi i vanadijuma od 0,5%, ali ne preko 1%, po masi - 1
7201 50 90 00 - - ostalo - 1
7202 Ferolegure:
- Feromangan:
7202 11 - - sa sadržajem ugljenika preko 2%, po masi:
7202 11 20 00 - - - sa granulacijom ne preko 5 mm i sa sadržajem mangana preko 65%, po masi - 0
7202 11 80 00 - - - ostali - 0
7202 19 00 00 - - ostali - 0
- Ferosilicijum:
7202 21 00 00 - - sa sadržajem silicijuma preko 55%, po masi - 0
7202 29 - - ostali:
7202 29 10 00 - - - sa sadržajem magnezijuma preko 4%, ali ne preko 10%, po masi - 0
7202 29 90 00 - - - ostali - 0
7202 30 00 00 - Ferosilikomangan - 0
- Ferohrom:
7202 41 - - sa sadržajem ugljenika preko 4%, po masi:
7202 41 10 00 - - - sa sadržajem ugljenika preko 4%, ali ne preko 6%, po masi - 0
7202 41 90 00 - - - sa sadržajem ugljenika preko 6%, po masi - 0
7202 49 - - ostali:
7202 49 10 00 - - - sa sadržajem ugljenika ne preko 0,05%, po masi - 0
7202 49 50 00 - - - sa sadržajem ugljenika preko 0,05%, ali ne preko 0,5%, po masi - 0
7202 49 90 00 - - - sa sadržajem ugljenika preko 0,5%, ali ne preko 4%, po masi - 0
7202 50 00 00 - Ferosilikohrom - 0
7202 60 00 00 - Feronikl - 0
7202 70 00 00 - Feromolibden - 0
7202 80 00 00 - Ferovolfram i fero siliko volfram - 0
- Ostale:
7202 91 00 00 - - ferotitan i ferosilikotitan - 0
7202 92 00 00 - - ferovanadijum - 0
7202 93 00 00 - - feroniobijum - 0
7202 99 - - ostale:
7202 99 10 00 - - - ferofosfor - 0
7202 99 30 00 - - - fero-siliko-magnezijum - 0
7202 99 80 00 - - - ostale - 0
7203 Proizvodi od gvožđa dobijeni direktnom redukcijom rude gvožđa i ostali
sunđerasti proizvodi od gvožđa, u komadima, peletama ili sličnim oblicima:
gvožđe minimalne čistoće 99,94% po masi, u komadima, peletima ili sličnim
oblicima:
7203 10 00 00 - Proizvodi od gvožđa dobijeni direktnom redukcijom ruda - 1
gvožđa
7203 90 00 00 - Ostali - 1
7204 Otpaci i ostaci od gvožđa ili čelika; otpadni ingoti, slabovi i dr. od gvožđa
ili čelika, za pretapanje:
7204 10 00 00 - Otpaci i ostaci od livenog čelika - 0
! - Otpaci i ostaci od legiranog čelika:
7204 21 - - od nerđajućeg čelika:
7204 21 10 00 - - - sa sadržajem nikla 8% ili više, po masi - 0
7204 21 90 00 - - - ostali - 0
7204 29 00 00 - - ostali - 0
7204 30 00 00 - Otpaci i ostaci od kalajisanog gvožđa ili čelika - 0
- Ostali otpaci i ostaci:
7204 41 - - strugotina, opiljci, odresci, izresci i slično, uključujući i one u balama:
7204 41 10 00 - - - strugotina, opiljci - 0
- - - odresci, izresci i slično:
7204 41 91 00 - - - - u balama - 0
7204 41 99 00 - - - - ostali - 0
7204 49 - - ostali:
7204 49 10 00 - - - u komadima - 0
- - - ostali:
7204 49 30 00 - - - - u balama - 0
7204 49 90 00 - - - - ostali - 0
7204 50 00 00 - Otpadni ingoti, slabovi i dr., za pretapanje - 0
7205 Granule i prah, od sirovog gvožđa, manganovog ogledalastog gvožđa, gvožđa
ili čelika:
7205 10 00 00 - Granule - 1
- Prah:
7205 21 00 00 - - od legiranog čelika - 1
7205 29 00 00 - - ostali - 1
II. GVOŽĐE I NELEGIRANI ČELIK
7206 Gvožđe i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima
(ne uključujući gvožđe iz tar. broja 7203):
7206 10 00 00 - Ingoti - 1
7206 90 00 00 - Ostalo - 1
7207 Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika:
- Sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:
7207 11 - - kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka širine manje od
dvostruke debljine:
- - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem:
7207 11 11 00 - - - - od čelika za automate - 5
- - - - ostali:
7207 11 14 00 - - - - - debljine ne preko 130 mm - 1
7207 11 16 00 - - - - - debljine preko 130 mm - 1
7207 11 90 00 - - - kovani - 5
7207 12 - - ostali, pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog preseka:
7207 12 10 00 - - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem - 1
7207 12 90 00 - - - kovani - 5
7207 19 - - ostali:
- - - kružnog ili mnogougaonog poprečnog preseka:
7207 19 12 00 - - - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem - 5
7207 19 19 00 - - - - kovani - 5
7207 19 80 00 - - - ostali - 5
7207 20 - Sa sadržajem ugljenika 0,25% ili više, po masi:
- - pravougaonog (uključujući kvadratnog) poprečnog preseka, širine manje od
dvostruke debljine:
- - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem:
7207 20 11 00 - - - - od čelika za automate - 5
- - - - ostali, sa sadržajem po masi:
7207 20 15 00 - - - - - ugljenika 0,25% ili više, ali manje od 0,6% - 5
7207 20 17 00 - - - - - ugljenika 0,6% ili više - 5
7207 20 19 00 - - - kovani - 5
- - ostali, pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog preseka:
7207 20 32 00 - - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem - 1
7207 20 39 00 - - - kovani - 5
- - kružnog ili mnogougaonog poprečnog preseka:
7207 20 52 00 - - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem - 5
7207 20 59 00 - - - kovani - 5
7207 20 80 00 - - ostali - 5
7208 Toplo valjani pljosnati proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine
600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni:
7208 10 - U koturovima, samo toplo valjani, sa šarama u reljefu:
7208 10 00 10 - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi - 1
7208 10 00 90 - - ostali - 10
- Ostali, u koturovima, samo toplo valjani, dekapirani:
7208 25 00 00 - - debljine 4,75 mm i veće - 10
7208 26 00 00 - - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm - 10
7208 27 00 00 - - debljine manje od 3 mm - 10
- Ostali, u koturovima, samo toplo valjani:
7208 36 00 00 - - debljine preko 10 mm - 10
7208 37 00 00 - - debljine 4,75 mm, ali ne preko 10 mm - 10
7208 38 00 00 - - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm - 10
7208 39 00 00 - - debljine manje od 3 mm - 10
7208 40 00 00 - Nenamotani (u tablama), samo toplo valjani, sa reljefnom površinom - 10
- Ostali, nenamotani (table), samo toplo valjani:
7208 51 - - debljine preko 10 mm:
7208 51 20 00 - - - debljine preko 15 mm - 1
- - - debljine preko 10 mm, ali ne preko 15 mm, širine:
7208 51 91 00 - - - - 2050 mm i veće - 1
7208 51 98 00 - - - - manje od 2050 mm - 10
7208 52 - - debljine 4,75 mm, ali ne preko 10 mm:
7208 52 10 00 - - - valjani na četiri strane ili u zatvorenom kalibru,
širine ne preko 1250 mm - 1
- - - ostali, širine:
7208 52 91 00 - - - - 2050 mm i veće - 1
7208 52 99 00 - - - - manje od 2050 mm - 10
7208 53 - - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm:
7208 53 10 00 - - - valjani na četiri strane ili u zatvorenom kalibru, širine ne preko 1250 mm
i debljine 4 mm i veće - 1
7208 53 90 00 - - - ostali - 10
7208 54 00 00 - - debljine manje od 3 mm - 10
7208 90 - Ostali:
- - bušeni:
&7208 90 20 10 - - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi - 1
&7208 90 20 90 - - - ostali - 5
- - ostali:
&7208 90 80 10 - - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više po masi - 1
&7208 90 80 90 - - - ostali - 5
7209 Pljosnati valjani proizvodi, od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm
i veće, samo hladno valjani (hladno redukovani), neplatirani i neprevučeni:
- U koturovima, samo hladno valjani (hladno redukovani):
7209 15 00 00 - - debljine 3 mm i veće - 5
7209 16 - - debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm:
7209 16 10 00 - - - "elektro" limovi - 1
- - - ostali:
7209 16 90 10 - - - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi - 1
7209 16 90 90 - - - - ostali - 10
7209 17 - - debljine 0,5 mm, ali ne preko 1 mm:
7209 17 10 00 - - - "elektro" limovi - 1
- - - ostali:
7209 17 90 10 - - - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi - 1
- - - - ostali:
&7209 17 90 91 - - - - - širine preko 1500 mm - 1
&7209 17 90 92 - - - - - širine 1350 mm, ali ne preko1500 mm i debljine 0,6 mm,
ali ne preko 0,7 mm - 1
&7209 17 90 99 - - - - - ostali - 10
7209 18 - - debljine manje od 0,5 mm:
7209 18 10 00 - - - "elektro" limovi - 1
- - - ostali:
- - - - debljine 0,35 mm ili veće, ali manje od 0,5 mm:
7209 18 91 10 - - - - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi - 1
7209 18 91 90 - - - - - ostali - 10
- - - - debljine manje od 0,35 mm:
7209 18 99 10 - - - - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi - 1
7209 18 99 90 - - - - - ostali - 10
- Nenamotani (u tablama), samo hladno valjani (hladno redukovani):
7209 25 00 00 - - debljine 3 mm i veće - 1
7209 26 - - debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm:
7209 26 10 00 - - - "elektro" limovi - 1
7209 26 90 00 - - - ostali 10
7209 27 - - debljine 0,5 mm, ali ne preko 1 mm:
7209 27 10 00 - - - "elektro" limovi - 1
- - - ostali:
7209 27 90 10 - - - - širine preko 1500 mm - 1
7209 27 90 20 - - - - širine 1350 mm, ali ne preko 1500 mm i debljine 0,6 mm, ali ne preko
0,7 mm - 1
7209 27 90 90 - - - - ostali - 10
7209 28 - - debljine manje od 0,5 mm:
7209 28 10 00 - - - "elektro" limovi - 1
7209 28 90 00 - - - ostali - 1
7209 90 - Ostali:
- - bušeni:
&7209 90 20 10 - - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi - 1
&7209 90 20 90 - - - ostali - 10
- - ostali:
&7209 90 80 10 - - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više po masi - 1
&7209 90 80 90 - - - ostali - 10
7210 Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili
veće, platirani ili prevučeni:
- Prevučeni kalajem:
7210 11 00 00 - - debljine 0,5 mm i veće - 10
7210 12 - - debljine manje od 0,5 mm:
- - - "beli lim":
7210 12 20 10 - - - - debljine ne preko 0,2 mm - 1
7210 12 20 90 - - - - ostali - 5
7210 12 80 00 - - - ostali - 5
7210 20 00 00 - Prevučeni olovom ili legurom olova i kalaja - 1
7210 30 00 00 - Elektrolitički prevučeni cinkom - 1
- Prevučeni cinkom, na drugi način:
7210 41 00 00 - - talasasti - 1
7210 49 00 00 - - ostali - 1
7210 50 00 00 - Prevučeni oksidima hroma ili hromom i oksidima hroma - 1
- Prevučeni aluminijumom:
7210 61 00 00 - - prevučeni legurom aluminijuma i cinka - 1
7210 69 00 00 - - ostali - 1
7210 70 - Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom
7210 70 10 00 - - "beli lim" i limovi prevučeni oksidima hroma ili hromom i
oksidima hroma, lakirani - 10
7210 70 80 00 - - ostali - 10
7210 90 - Ostali:
7210 90 30 00 - - platirani - 1
7210 90 40 00 - - kalajisani i štampani - 10
7210 90 80 00 - - ostali - 10
7211 Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine
manje od 600 mm, neplatirani i neprevučeni:
- Samo toplo valjani:
7211 13 00 00 - - valjani na četiri strane ili u zatvorenom kalibru, širine preko 150 mm i
debljine 4 mm i veće, nenamotani i bez šara u reljefu - 1
7211 14 00 00 - - ostali, debljine 4,75 mm i veće - 10
7211 19 00 00 - - ostali - 10
- Samo hladno valjani (hladno redukovani):
7211 23 - - sa sadržajem ugljenika po masi manjim od 0,25%:
7211 23 20 00 - - - "elektro" limovi - 1
- - - ostali:
7211 23 30 00 - - - - debljine 0,35 mm i veće - 10
- - - - debljine manje od 0,35 mm:
7211 23 80 10 - - - - - debljine ne preko 0,20 mm - 1
7211 23 80 90 - - - - - ostali - 1
7211 29 00 00 - - ostali - 10
7211 90 - Ostali:
- - bušeni:
&7211 90 20 10 - - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi - 1
&7211 90 20 90 - - - ostali - 10
- - ostali:
&7211 90 80 10 - - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više po masi - 1
&7211 90 80 90 - - - ostali - 10
7212 Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika širine manje od
600 mm, platirani ili prevučeni:
7212 10 - Prevučeni kalajem:
7212 10 10 00 - - "beli limovi", samo površinski tretirani - 1
7212 10 90 00 - - ostali - 5
7212 20 00 00 - Elektrolitički prevučeni cinkom - 1
7212 30 00 00 - Prevučeni cinkom na drugi način - 1
7212 40 - Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom:
7212 40 20 00 - - "beli limovi", samo lakirani i limovi prevučeni oksidima hroma ili hromom
i oksidima hroma, lakirani - 5
7212 40 80 00 - - ostali - 5
7212 50 - Prevučeni na drugi način:
7212 50 20 00 - - prevučeni oksidima hroma ili hromom i oksidima hroma - 1
7212 50 30 00 - - prevučeni hromom ili niklom - 1
7212 50 40 00 - - prevučeni bakrom - 1
- - prevučeni aluminijumom:
7212 50 61 00 - - - prevučeni legurom aluminijum-cink - 1
7212 50 69 00 - - - ostali - 1
!7212 50 90 00 - - ostali - 1
7212 60 00 00 - Platirani - 1
7213 Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika:
7213 10 00 00 - Sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim
u procesu valjanja - 5
7213 20 00 00 - Od čelika za automate - 5
- Ostala:
7213 91 - - kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm:
7213 91 10 00 - - - za armiranje betona - 5
7213 91 20 00 - - - za proizvodnju auto - korda - 1
- - - ostala:
7213 91 41 00 - - - - sa sadržajem ugljenika ne preko 0,06%, po masi - 5
7213 91 49 00 - - - - sa sadržajem ugljenika preko 0,06% ali manje od 0,25 %, po masi - 5
7213 91 70 00 - - - - sa sadržajem ugljenika 0,25%, ali ne preko 0,75%, po masi - 10
7213 91 90 00 - - - - sa sadržajem ugljenika preko 0,75%, po masi 10
7213 99 - - ostala:
7213 99 10 00 - - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi - 10
7213 99 90 00 - - - sa sadržajem ugljenika 0,25% i više, po masi - 10
7214 Šipke od gvožđa ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplo valjane, toplo vučene
ili toplo ekstrudirane, uključujući one koje su usukane posle valjanja:
7214 10 00 00 - Kovane - 5
7214 20 00 00 - Sa udubljenjima, rebrima, žlebovima ili drugim deformacijama dobijenim
u procesu valjanja - 5
7214 30 00 00 - Od čelika za automate - 5
- Ostale:
7214 91 - - pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog preseka:
7214 91 10 00 - - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi - 5
7214 91 90 00 - - - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, po masi - 5
7214 99 - - ostale:
- - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:
7214 99 10 00 - - - - za armiranje betona - 5
- - - - ostale, kružnog poprečnog preseka, prečnika:
7214 99 31 00 - - - - - 80 mm i većeg - 5
7214 99 39 00 - - - - - manjeg od 80 mm - 5
7214 99 50 00 - - - - ostale - 5
- - - sa sadržajem 0,25% ili više po masi ugljenika:
- - - - kružnog poprečnog preseka, prečnika:
7214 99 71 00 - - - - - 80 mm i većeg - 5
7214 99 79 00 - - - - - manjim od 80 mm - 5
7214 99 95 00 - - - - ostale - 5
7215 Ostale šipke od gvožđa ili nelegiranog čelika:
7215 10 00 00 - Od čelika za automate, samo hladno dobijene ili hladno dovršene - 5
7215 50 - Ostale, samo hladno dobijene ili hladno dovršene:
- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:
7215 50 11 00 - - - pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog preseka - 5
7215 50 19 00 - - - ostale - 5
7215 50 80 00 - - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, po masi - 5
7215 90 00 00 - Ostale - 5
7216 Profili od gvožđa ili nelegiranog čelika:
7216 10 00 00 - U, I ili H profili samo toplo valjani, toplo vučeni ili ekstrudirani,
visine manje od 80 mm - 1
- L ili T profili, samo toplo valjani, toplo vučeni ili ekstrudirani,
visine manje od 80 mm:
7216 21 00 00 - - L profili - 5
7216 22 00 00 - - T profili 1
- U, I ili H profili, samo toplo valjani, toplo vučeni ili ekstrudirani
visine 80 mm i veće:
7216 31 - - U profili:
7216 31 10 00 - - - visine od 80 mm, ali ne preko 220 mm - 1
7216 31 90 00 - - - visine preko 220 mm - 1
7216 32 - - I profili:
- - - visine od 80 mm, ali ne preko 220 mm:
7216 32 11 00 - - - - sa paralelnim bočnim stranama - 1
7216 32 19 00 - - - - ostali - 1
- - - visine preko 220 mm:
7216 32 91 00 - - - - sa paralelnim bočnim stranama - 1
7216 32 99 00 - - - - ostali - 1
7216 33 - - H profili:
7216 33 10 00 - - - visine od 80 mm, ali ne preko 180 mm - 1
7216 33 90 00 - - - visine preko 180 mm - 1
7216 40 - L ili T profili, samo toplo valjani, toplo vučeni ili ekstrudirani,
visine od 80 mm i veće:
7216 40 10 00 - - L profili - 1
7216 40 90 00 - - T profili - 1
7216 50 - Ostali profili, samo toplo valjani, toplo vučeni ili ekstrudirani:
7216 50 10 00 - - dimenzije poprečnog preseka koje staju u kvadrat sa stranicom od 80 mm - 1
- - ostali:
7216 50 91 00 - - - sa zaobljenim ivicama - 1
7216 50 99 00 - - - ostali - 1
- Profili samo hladno dobijeni ili hladno dovršeni:
7216 61 - - dobijeni iz pljosnatih valjanih proizvoda:
7216 61 10 00 - - - C, L, U, Z, omega ili profili sa prorezom - 10
7216 61 90 00 - - - ostali - 5
7216 69 00 00 - - ostali - 5
- Ostali:
7216 91 - - hladno dobijeni ili hladno dovršeni od pljosnatih valjanih proizvoda:
7216 91 10 00 - - - profilisane (rebraste) ploče - 5
7216 91 80 00 - - - ostali - 5
7216 99 00 00 - - ostali - 5
7217 Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika:
7217 10 - Neprevučena, polirana ili nepolirana:
- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:
7217 10 10 00 - - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka manje od 0,8 mm - 10
- - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće:
7217 10 31 00 - - - - sa udubljenjima, rebrima, žlebovima ili drugim deformacijama
dobijenim u procesu valjanja - 10
7217 10 39 00 - - - - ostala - 10
7217 10 50 00 - - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi - 10
7217 10 90 00 - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i većim, po masi - 1
7217 20 - Prevučena cinkom:
- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi, maksimalne dimenzije
poprečnog preseka:
7217 20 10 00 - - - manje od 0,8 mm - 10
7217 20 30 00 - - - 0,8 mm i veće - 10
7217 20 50 00 - - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi - 5
7217 20 90 00 - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i većim, po masi - 1
7217 30 - Prevučena ostalim prostim metalima:
- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:
7217 30 41 00 - - - prevučena bakrom - 10
7217 30 49 00 - - - ostala - 1
7217 30 50 00 - - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi - 1
7217 30 90 00 - - sa sadržajem ugljenika 0,6% ili više, po masi - 1
7217 90 - Ostala:
7217 90 20 00 - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi - 10
7217 90 50 00 - - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi - 10
7217 90 90 00 - - sa sadržajem ugljenika 0,6% i većim, po masi - 1
III. NERĐAJUĆI ČELIK
7218 Nerđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima; poluproizvodi
od nerđajućeg čelika:
7218 10 00 00 - Ingoti i drugi primarni oblici - 1
- Ostalo:
7218 91 - - pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog preseka:
7218 91 10 00 - - - sa sadržajem nikla 2,5% i većim, po masi - 1
7218 91 80 00 - - - sa sadržajem nikla manjim od 2,5%, po masi - 1
7218 99 - - ostali:
- - - kvadratnog poprečnog preseka:
7218 99 11 00 - - - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem - 1
7218 99 19 00 - - - - kovani - 1
- - - ostali:
7218 99 20 00 - - - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem - 1
7218 99 80 00 - - - - kovani - 1
7219 Pljosnati valjani proizvodi od nerđajućeg čelika, širine od 600 mm i veće:
- Samo toplo valjani, u koturovima:
7219 11 00 00 - - debljine veće od 10 mm - 1
7219 12 - - debljine od 4,75 mm, ali ne preko 10 mm:
7219 12 10 00 - - - sa sadržajem nikla 2,5% i većim, po masi - 1
7219 12 90 00 - - - ostali - 1
7219 13 - - debljine 3 mm i veće ali manje od 4,75 mm:
7219 13 10 00 - - - sa sadržajem nikla 2,5% i većim, po masi - 1
7219 13 90 00 - - - ostali - 1
7219 14 - - debljine manje od 3 mm:
7219 14 10 00 - - - sa sadržajem nikla 2,5% i većim, po masi - 1
7219 14 90 00 - - - ostali - 1
- Samo toplo valjani, nenamotani (u tablama):
7219 21 - - debljine veće od 10 mm:
7219 21 10 00 - - - sa sadržajem nikla 2,5% i većim, po masi - 1
7219 21 90 00 - - - ostali - 1
7219 22 - - debljine od 4,75 mm, ali ne preko 10 mm:
7219 22 10 00 - - - sa sadržajem nikla 2,5% i većim, po masi - 1
7219 22 90 00 - - - ostali - 1
7219 23 00 00 - - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm - 1
7219 24 00 00 - - debljine manje od 3 mm - 1
- Samo hladno valjani (hladno redukovani):
7219 31 00 00 - - debljine 4,75 mm i veće - 1
7219 32 - - debljine 3 mm i veće ali manje od 4,75 mm:
7219 32 10 00 - - - sa sadržajem nikla 2,5% i većim, po masi - 1
7219 32 90 00 - - - ostali - 1
7219 33 - - debljine veće od 1 mm ali manje od 3 mm:
7219 33 10 00 - - - sa sadržajem nikla 2,5% i većim, po masi - 1
7219 33 90 00 - - - ostali - 1
7219 34 - - debljine od 0,5 mm, ali ne preko 1 mm:
7219 34 10 00 - - - sa sadržajem nikla 2,5% i većim, po masi - 1
7219 34 90 00 - - - ostali - 1
7219 35 - - debljine manje od 0,5 mm:
7219 35 10 00 - - - sa sadržajem nikla 2,5% i većim, po masi - 1
7219 35 90 00 - - - ostali - 1
7219 90 - Ostali:
&7219 90 20 00 - - bušeni - 1
&7219 90 80 00 - - ostali - 1
7220 Pljosnati valjani proizvodi od nerđajućeg čelika širine manje od 600 mm:
- Samo toplo valjani:
7220 11 00 00 - - debljine 4,75 mm ili veće - 1
7220 12 00 00 - - debljine manje od 4,75 mm - 1
7220 20 - Samo hladno valjani:
- - debljine 3 mm ili veće, sa sadržajem, po masi:
7220 20 21 00 - - - 2,5% ili više nikla - 1
7220 20 29 00 - - - manje od 2,5% nikla - 1
- - debljine veće od 0,35 mm, ali manje od 3 mm, sa sadržajem po masi:
7220 20 41 00 - - - 2,5% ili više nikla - 1
7220 20 49 00 - - - manje od 2,5% nikla - 1
- - debljine ne preko 0,35 mm, sa sadržajem po masi:
7220 20 81 00 - - - 2,5% ili više nikla - 1
7220 20 89 00 - - - manje od 2,5% nikla - 1
7220 90 - Ostali:
&7220 90 20 00 - - bušeni - 1
&7220 90 80 00 - - ostali - 1
7221 00 Toplo valjana žica u koturovima, od nerđajućeg čelika:
7221 00 10 00 - Sa sadržajem 2,5% ili više po masi nikla - 1
7221 00 90 00 - Ostali - 1
7222 Šipke i profili, od nerđajućeg čelika:
- Šipke, samo toplo valjane, toplo vučene ili ekstrudirane:
7222 11 - - kružnog poprečnog preseka:
- - - prečnika 80 mm i većeg, sa sadržajem, po masi:
7222 11 11 00 - - - - 2,5% ili više nikla - 1
7222 11 19 00 - - - - ostale - 1
- - - prečnika manjeg od 80 mm, sa sadržajem, po masi:
7222 11 81 00 - - - - 2,5% ili više nikla - 1
7222 11 89 00 - - - - ostale - 1
7222 19 - - ostale:
7222 19 10 00 - - - sa sadržajem nikla po masi 2,5% i većim - 1
7222 19 90 00 - - - ostale - 1
7222 20 - Šipke, samo hladno dobijene ili hladno dovršene:
- - kružnog poprečnog preseka:
- - - prečnika 80 mm ili većeg, sa sadržajem, po masi:
7222 20 11 00 - - - - 2,5% ili više nikla - 1
7222 20 19 00 - - - - ostale - 1
- - - prečnika 25 mm ili većeg, ali manjeg od 80 mm, sa sadržajem, po masi:
7222 20 21 00 - - - - 2,5% ili više nikla - 1
7222 20 29 00 - - - - ostale - 1
- - - prečnika manjeg od 25 mm, sa sadržajem, po masi:
7222 20 31 00 - - - - 2,5% ili više nikla - 1
7222 20 39 00 - - - - ostale - 1
- - ostale sa sadržajem, po masi:
7222 20 81 00 - - - 2,5% ili više nikla - 1
7222 20 89 00 - - - ostale - 1
7222 30 - Ostale šipke:
- - kovane sa sadržajem, po masi:
7222 30 51 00 - - - 2,5% ili više nikla - 1
7222 30 91 00 - - - ostale - 1
7222 30 97 00 - - ostale - 1
7222 40 - Profili:
7222 40 10 00 - - samo toplo valjani, toplo vučeni ili ekstrudirani - 1
7222 40 50 00 - - samo hladno dobijeni ili hladno dovršeni - 1
7222 40 90 00 - - ostali - 1
7223 00 Hladno dobijena žica, od nerđajućeg čelika:
- Sa sadržajem nikla 2,5% ili više, po masi:
7223 00 11 00 - - sa sadržajem po masi: 28%, ali ne preko 31% nikla i 20%,
ali ne preko 22% hroma - 1
7223 00 19 00 - - ostala - 10
- Sa sadržajem nikla manje od 2,5%, po masi:
7223 00 91 00 - - sa sadržajem po masi: 13%, ali ne preko 25% hroma i 3,5%,
ali ne preko 6% aluminijuma - 1
- - ostala:
7223 00 99 10 - - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka ne preko 2,5 mm - 1
7223 00 99 90 - - - ostala - 10
IV. OSTALI LEGIRANI ČELICI; ŠUPLjI ČELIK ZA BUŠAĆE ŠIPKE LEGIRANOG
ILI NELEGIRANOG ČELIKA
7224 Ostali legirani čelici u ingotima ili drugim primarnim oblicima;
poluproizvodi od ostalih legiranih čelika:
7224 10 - Ingoti i ostali primarni oblici
7224 10 10 00 - - od alatnog čelika - 5
7224 10 90 00 - - ostalo - 5
7224 90 - Ostalo:
7224 90 02 00 - - od alatnog čelika - 5
- - ostalo:
- - - pravougaonog (uključujući i kvadratnog) poprečnog preseka:
- - - - toplo valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem:
- - - - - širine manje od dvostruke debljine:
7224 90 03 00 - - - - - - od brzoreznog čelika - 1
7224 90 05 00 - - - - - - sa sadržajem po masi: ne preko 0,7% ugljenika, 0,5%, ali ne preko
1,2% mangana i 0,6%, ali ne preko 2,3% silicijuma; sa sadržajem po masi 0,0008%
i više bora i drugog elementa iz napomene 1 pod đ) uz Glavu 72, u granicama
ispod minimuma propisanih tom napomenom - 5
7224 90 07 00 - - - - - - ostali - 5
7224 90 14 00 - - - - - ostalo - 5
7224 90 18 00 - - - - kovani - 5
- - - ostalo:
- - - - toplo valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem:
7224 90 31 00 - - - - - sa sadržajem po masi: od 0,9%, ali ne preko 1,15% ugljenika, od 0,5%,
ali ne preko 2% hroma i bez ili sa najviše 0,5% molibdena - 5
7224 90 38 00 - - - - - ostali - 5
7224 90 90 00 - - - - kovani - 5
7225 Pljosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine 600 mm i veće:
- Od silicijum - elektro čelika:
7225 11 00 00 - - orijentisane strukture - 1
7225 19 - - ostali:
7225 19 10 00 - - - toplo valjani - 1
7225 19 90 00 - - - hladno valjani - 1
7225 30 - Ostali, samo toplo valjani, u koturovima:
7225 30 10 00 - - od alatnog čelika - 1
&7225 30 30 00 - - od brzoreznog čelika - 1
7225 30 90 00 - - ostali - 1
7225 40 - Ostali, samo toplo valjani, u tablama:
7225 40 12 00 - - od alatnog čelika - 1
&7225 40 15 00 - - od brzoreznog čelika - 1
- - ostalo:
7225 40 40 00 - - - debljine preko 10 mm - 1
7225 40 60 00 - - - debljine 4,75 mm, ali ne preko 10 mm - 1
7225 40 90 00 - - - debljine manje od 4,75 mm - 1
7225 50 - Ostali, samo hladno valjani (hladno redukovani):
&7225 50 20 00 - - od brzoreznog čelika - 1
&7225 50 80 00 - - ostali - 1
- Ostali:
7225 91 00 00 - - elektrolitički prevučeni cinkom - 1
7225 92 00 00 - - prevučeni cinkom na drugi način - 1
7225 99 00 00 - - ostali - 1
7226 Pljosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine manje od 600 mm:
- Od silicijum - elektro čelika:
7226 11 00 00 - - orijentisane strukture - 1
7226 19 - - ostali:
7226 19 10 00 - - - samo toplo valjani - 1
7226 19 80 00 - - - ostali - 1
7226 20 00 00 - Od brzoreznog čelika - 1
- Ostali:
7226 91 - - samo toplo valjani:
7226 91 20 00 - - - od alatnog čelika - 1
- - - ostalo:
7226 91 91 00 - - - - debljine 4,75 mm i veće - 1
7226 91 99 00 - - - - debljine manje od 4,75 mm - 1
7226 92 00 00 - - samo hladno valjani (hladno redukovani) - 1
7226 99 - - ostali:
&7226 99 10 00 - - - elektrolitički prevučeni cinkom - 1
&7226 99 30 00 - - - prevučeni cinkom na drugi način - 1
&7226 99 70 00 - - - ostali - 1
7227 Toplo valjana žica, u koturovima, od ostalih legiranih čelika:
7227 10 00 00 - Od brzoreznog čelika - 1
7227 20 00 00 - Od silicijum-manganskih čelika - 10
7227 90 - Ostala:
7227 90 10 00 - - sa sadržajem po masi 0,0008% ili više bora, sa nekim drugim elementom
u količini koja je manja od minimalne količine navedene u napomeni
1 (đ) uz ovu glavu - 10
7227 90 50 00 - - sa sadražajem po masi: od 0,9%, ali ne preko 1,15% ugljenika, od 0,5%,
ali ne preko 2% hroma i bez ili sa najviše 0,5% molibdena - 10
7227 90 95 00 - - ostala - 10
7228 Šipke i profili, od ostalih legiranih čelika; šuplji čelik za bušaće šipke,
od legiranih ili nelegiranih čelika:
7228 10 - Šipke, od brzoreznog čelika:
7228 10 20 00 - - samo toplo valjane, toplo vučene ili ekstrudirane; toplo valjane,
toplo vučene ili ekstrudirane, samo platirane - 1
7228 10 50 00 - - kovane - 1
7228 10 90 00 - - ostale - 1
7228 20 - Šipke, od silicijum-manganskog čelika:
7228 20 10 00 - - pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog preseka,
toplo valjane na četiri strane - 5
- - ostale:
7228 20 91 00 - - - samo toplo valjane, toplo vučene ili ekstrudirane; toplo valjane,
toplo vučene ili ekstrudirane, samo platirane - 1
7228 20 99 00 - - - ostale - 5
7228 30 - Ostale šipke, samo toplo valjane, toplo vučene ili ekstrudirane:
7228 30 20 00 - - od alatnog čelika 5
- - sa sadržajem po masi: od 0,9%, ali ne preko 1,15% ugljenika, od 0,5%,
ali ne preko 2% hroma i bez ili sa najviše 0,5% molibdena
7228 30 41 00 - - - kružnog poprečnog preseka, prečnika 80 mm ili većeg - 5
7228 30 49 00 - - - ostale - 5
- - ostale:
- - - kružnog poprečnog preseka, prečnika:
7228 30 61 00 - - - - 80 mm ili većeg - 5
7228 30 69 00 - - - - manjeg od 80 mm - 5
7228 30 70 00 - - - pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog preseka, valjane
na četiri strane - 5
7228 30 89 00 - - - ostale - 5
7228 40 - Ostale šipke, samo kovane:
7228 40 10 00 - - od alatnog čelika - 5
7228 40 90 00 - - ostale - 5
7228 50 - Ostale šipke, samo hladno dobijene ili hladno dovršene:
7228 50 20 00 - - od alatnog čelika - 1
7228 50 40 00 - - sa sadržajem po masi: od 0,9%, ali ne preko 1,15% ugljenika, od 0,5%,
ali ne preko 2% hroma i bez ili sa najviše do 0,5% molibdena - 1
- - ostale:
- - - kružnog poprečnog preseka, prečnika:
7228 50 61 00 - - - - 80 mm ili većeg - 1
7228 50 69 00 - - - - manjeg od 80 mm - 1
7228 50 80 00 - - - ostale - 1
7228 60 - Ostale šipke:
7228 60 20 00 - - od alatnog čelika - 1
7228 60 80 00 - - ostale - 1
7228 70 - Profili:
7228 70 10 00 - - samo toplo valjani, toplo vučeni ili ekstrudirani - 1
7228 70 90 00 - - ostali - 1
7228 80 00 00 - Šuplji čelik za bušaće šipke - 1
7229 Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika:
7229 20 00 00 - Od silicijum-manganskog čelika - 1
7229 90 - Ostala:
&7229 90 20 00 - - od brzoreznog čelika - 1
7229 90 50 00 - - sa sadržajem po masi: od 0,9%, ali ne preko 1,15% ugljenika, 0,5%, ali ne
preko 2% hroma i bez ili sa najviše do 0,5% molibdena - 1
7229 90 90 00 - - ostala - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 73

PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA

Napomene:
1.
U ovoj glavi, pod pojmom "liveno gvožđe", podrazumevaju se proizvodi dobijeni livenjem, u kojima gvožđe preovlađuje, po masi, nad svakim od drugih elemenata i koji ne odgovaraju hemijskom sastavu čelika definisanog u Napomeni 1. pod (g) uz glavu 72.
2.
U ovoj glavi, pod pojmom "žica", podrazumevaju se toplo ili hladno oblikovani proizvodi bilo kog oblika poprečnog preseka, čija nijedna dimenzija poprečnog preseka ne prelazi 16 mm.
Dodatna napomena:
1.
Pod pojmom "bušaće šipke" iz tar. broja 7304, podrazumevaju se cevi bez šava, čije se karakteristike kvaliteta propisuju posebnim standardima i koje su namenjene za prenos rotacije i podešavanje osnog pritiska na izmenljive alate (kruna, dleto i dr.) u istraživačkim radovima i eksploataciji nafte i gasa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7301 Talpe od gvožđa ili čelika, uključujući bušene, probijene ili izrađene od
sastavljenih elemenata; zavareni profili, od gvožđa ili čelika:
7301 10 00 00 - Talpe - 1
7301 20 00 00 - Profili - 1
7302 Materijal za izgradnju železničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika:
šine, šine vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke
i drugi delovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih
stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke, drugi
delovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje šina:
7302 10 - Šine:
7302 10 10 00 - - šine - provodnici (kontaktne šine) sa delovima od obojenih metala - 1
- - ostale:
- - - nove:
- - - - železničke (vignole):
7302 10 21 00 - - - - - mase 46 kg/m i veće - 1
7302 10 23 00 - - - - - mase 27 kg/m i veće, ali manje od 46 kg/m - 1
7302 10 29 00 - - - - - mase manje od 27 kg/m - 1
7302 10 40 00 - - - - šine sa žlebom (tramvajske) - 1
7302 10 50 00 - - - - ostale - 1
7302 10 90 00 - - - upotrebljavane - 1
7302 30 00 00 - Skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica - 1
7302 40 00 00 - Vezice i podložne pločice - 5
7302 90 00 00 - Ostalo - 5
7303 00 Cevi i šuplji profili, od livenog gvožđa:
7303 00 10 00 - Za sisteme pod pritiskom - 1
7303 00 90 00 - Ostale - 1
7304 Cevi i šuplji profili, bešavni, od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika:
- Cevi za naftovode ili gasovode:
&7304 11 00 00 - - od nerđajućeg čelika - 1
7304 19 - - ostale:
&7304 19 10 00 - - - spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm - 1
&7304 19 30 00 - - - spoljašnjeg prečnika preko 168,3 mm, ali ne preko 406,4 mm - 1
&7304 19 90 00 - - - spoljašnjeg prečnika preko 406,4 mm - 1
- Zaštitne cevi ("casing"), proizvodne cevi ("tubing") i bušaće šipke,
koje se koriste pri bušenju za dobijanje nafte ili gasa:
&7304 22 00 00 - - bušaće šipke od nerđajućeg čelika - 1
&7304 23 00 00 - - ostale bušaće šipke - 1
&7304 24 00 00 - - ostalo, od nerđajućeg čelika - 1
7304 29 - - ostalo:
&7304 29 10 00 - - - spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm - 1
&7304 29 30 00 - - - spoljašnjeg prečnika preko 168,3 mm, ali ne preko 406,4 mm - 1
&7304 29 90 00 - - - spoljašnjeg prečnika preko 406,4 mm - 1
- Ostale, kružnog poprečnog preseka, od gvožđa ili nelegiranog čelika:
7304 31 - - hladno vučene ili hladno valjane (hladno redukovane):
&7304 31 20 00 - - - precizne cevi - 1
&7304 31 80 00 - - - ostale - 1
7304 39 - - ostale:
7304 39 10 00 - - - neobrađene, ravne i sa jednakom debljinom zidova, za korišćenje isključivo
u proizvodnji cevi sa drugim poprečnim presecima i debljinama zidova - 1
- - - ostale:
&7304 39 30 00 - - - - spoljašnjeg prečnika preko 421 mm i debljine zida preko 10,5 mm - 1
- - - - ostale:
- - - - - cevi sa cevnim navojem ili cevi na kojima može biti izrađen cevni
navoj (plinske cevi):
&7304 39 52 00 - - - - - - prevučene cinkom - 1
&7304 39 58 00 - - - - - - ostale - 1
- - - - - ostale, spoljašnjeg prečnika:
&7304 39 92 00 - - - - - - ne preko 168,3 mm - 1
&7304 39 93 00 - - - - - - preko 168,3 mm, ali ne preko 406,4 mm - 1
&7304 39 99 00 - - - - - - preko 406,4 mm - 1
- Ostale, kružnog poprečnog preseka, od nerđajućeg čelika:
&7304 41 00 00 - - hladno vučene ili hladno valjane (hladno redukovane) - 1
7304 49 - - ostale:
7304 49 10 00 - - - neobrađene, ravne i sa jednakom debljinom zidova, za upotrebu isključivo u
proizvodnji cevi sa drugim poprečnim presecima i debljinama zidova - 1
- - - ostale:
&7304 49 93 00 - - - - spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm - 1
&7304 49 95 00 - - - - spoljašnjeg prečnika preko 168,3 mm, ali ne preko 406,4 mm - 1
!7304 49 99 00 - - - - spoljašnjeg prečnika preko 406,4 mm - 1
- Ostale, kružnog poprečnog preseka, od drugih legiranih čelika:
7304 51 - - hladno vučene ili hladno valjane (hladno redukovane):
- - - ravne i sa jednakom debljinom zidova, od legiranog čelika sa sadržajem po
masi: od 0,9%, ali ne preko 1,15% ugljenika, od 0,5 %, ali ne preko 2% hroma i
bez ili sa najviše 0,5% molibdena, dužine:
7304 51 12 00 - - - - ne preko 0,5 m - 1
7304 51 18 00 - - - - preko 0,5 m - 1
- - - ostale:
&7304 51 81 00 - - - - precizne cevi - 1
&7304 51 89 00 - - - - ostale - 1
7304 59 - - ostale:
7304 59 10 00 - - - neobrađene, ravne i sa jednakom debljinom zidova, isključivo za upotrebu u
proizvodnji cevi sa drugim poprečnim presecima i debljinama zidova - 1
- - - ostale, ravne i sa jednakom debljinom zidova, od legiranog čelika sa
sadržajem po masi: od 0,9%, ali ne preko 1,15% ugljenika, od 0,5 %, ali ne preko
2% hroma i bez ili sa najviše 0,5% molibdena, dužine:
7304 59 32 00 - - - - ne preko 0,5 m 1
7304 59 38 00 - - - - preko 0,5 m - 1
- - - ostale:
&7304 59 92 00 - - - - spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm - 1
!7304 59 93 00 - - - - spoljašnjeg prečnika preko 168,3 mm, ali ne preko 406,4 mm - 1
!7304 59 99 00 - - - - spoljašnjeg prečnika preko 406,4 mm - 1
&7304 90 00 00 - Ostale - 1
7305 Ostale cevi (npr.: zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način) kružnog
poprečnog preseka, čiji spoljašnji prečnik prelazi 406,4 mm,
od gvožđa ili čelika:
- Cevi za naftovode ili gasovode
7305 11 00 00 - - zavarene podužno, elektrolučno, pod zaštitnim slojem - 1
7305 12 00 00 - - ostale, podužno zavarene - 1
7305 19 00 00 - - ostale - 1
7305 20 00 00 - Zaštitne cevi ("casing"), koje se koriste pri bušenju za
dobijanje nafte ili gasa - 1
- Ostale, zavarene:
7305 31 00 00 - - podužno zavarene - 1
7305 39 00 00 - - ostale - 1
7305 90 00 00 - Ostale - 1
7306 Ostale cevi i šuplji profili (npr.: sa otvorenim spojevima, zavarene, zakovane
ili zatvorene na sličan način), od gvožđa ili čelika:
- Cevi za naftovode ili gasovode:
7306 11 - - zavarene, od nerđajućeg čelika:
&7306 11 10 00 - - - podužno zavarene - 10
&7306 11 90 00 - - - spiralno zavarene - 1
7306 19 - - ostala:
&7306 19 10 00 - - - podužno zavarene - 10
&7306 19 90 00 - - - spiralno zavarene - 1
- Zaštitne cevi ("casing") i proizvodne cevi ("tubing") koje se
koriste pri bušenju za dobijanje nafte ili gasa:
&7306 21 00 00 - - zavarene, od nerđajućeg čelika - 1
&7306 29 00 00 - - ostalo - 1
7306 30 - Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od gvožđa ili nelegiranog čelika:
- - precizne cevi, sa zidom debljine:
&7306 30 11 00 - - - ne preko 2 mm - 1
&7306 30 19 00 - - - preko 2 mm - 1
- - ostale:
- - - cevi sa cevnim navojem ili cevi na kojima može biti izrađen
cevni navoj (plinske cevi):
&7306 30 41 00 - - - - prevučene cinkom - 1
&7306 30 49 00 - - - - ostale - 1
- - - ostale, spoljašnjeg prečnika:
- - - - ne preko 168,3 mm:
&7306 30 72 00 - - - - - prevučene cinkom - 1
- - - - - ostale:
&7306 30 77 10 - - - - - - sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova il
i tečnosti, za civilne vazduhoplove - 1
&7306 30 77 90 - - - - - - ostale - 10
- - - - - preko 168,3 mm, ali ne preko 406,4 mm:
&7306 30 80 10 - - - - - - sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili
tečnosti, za civilne vazduhoplove - 1
&7306 30 80 90 - - - - - - ostale - 10
7306 40 - Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od nerđajućeg čelika:
&7306 40 20 00 - - hladno vučene ili hladno valjane - 1
&7306 40 80 00 - - ostale - 1
7306 50 - Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od ostalih legiranih čelika:
&7306 50 20 00 - - precizne cevi - 1
&7306 50 80 00 - - ostale - 1
- Ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog preseka:
7306 61 - - kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka:
&7306 61 10 00 - - - od nerđajućeg čelika - 1
- - - ostale:
- - - - sa zidom debljine ne preko 2 mm:
&7306 61 92 10 - - - - - sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili
tečnosti, za civilne vazduhoplove - 1
&7306 61 92 90 - - - - - ostale - 8
! - - - - sa zidom debljine preko 2 mm:
&7306 61 99 10 - - - - - sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili
tečnosti, za civilne vazduhoplove - 1
&7306 61 99 90 - - - - - ostale - 8
7306 69 - - od ostalih poprečnih preseka koji nisu kružni:
&7306 69 10 00 - - - od nerđajućeg čelika - 1
- - - ostale:
&7306 69 90 10 - - - - sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili
tečnosti, za civilne vazduhoplove - 1
&7306 69 90 90 - - - - ostale - 8
7306 90 00 00 - Ostalo - 1
7307 Pribor za cevi (npr.: spojnice, kolena, mufovi), od gvožđa ili čelika:
- Liveni pribor:
7307 11 - - od netemperovanog livenog gvožđa:
7307 11 10 00 - - - pogodni za cevne sisteme pod pritiskom - 3
7307 11 90 00 - - - ostali - 5
7307 19 - - ostali:
7307 19 10 00 - - - od temperovanog (kovnog) livenog gvožđa - 5
7307 19 90 00 - - - ostali - 5
- Ostali, od nerđajućeg čelika:
7307 21 00 00 - - prirubnice - 5
7307 22 - - kolena, lukovi i mufovi, sa navojem:
7307 22 10 00 - - - mufovi - 5
7307 22 90 00 - - - kolena i lukovi - 5
7307 23 - - pribor koji se sučeono zavaruje:
7307 23 10 00 - - - kolena i lukovi - 5
7307 23 90 00 - - - ostali - 5
7307 29 - - ostalo:
7307 29 10 00 - - - sa navojem - 5
7307 29 30 00 - - - za zavarivanje - 5
7307 29 90 00 - - - ostalo - 5
- Ostalo:
7307 91 00 00 - - prirubnice - 5
7307 92 - - kolena, lukovi i mufovi, sa navojem:
7307 92 10 00 - - - mufovi - 5
7307 92 90 00 - - - kolena i lukovi - 5
7307 93 - - pribor koji se sučeono zavaruje:
- - - najvećeg spoljašnjeg prečnika ne preko 609,6 mm:
7307 93 11 00 - - - - kolena i lukovi - 5
7307 93 19 00 - - - - ostalo - 5
- - - najvećeg spoljašnjeg prečnika preko 609,6 mm:
7307 93 91 00 - - - - kolena i lukovi - 5
7307 93 99 00 - - - - ostalo - 5
7307 99 - - ostalo:
7307 99 10 00 - - - sa navojem - 5
7307 99 30 00 - - - za zavarivanje - 5
7307 99 90 00 - - - ostalo - 5
7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija
(npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za ustave, tornjevi, rešetkasti stubovi,
krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata,
roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, cevi i slično,
pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika:
7308 10 00 00 - Mostovi i sekcije mostova - 5
7308 20 00 00 - Tornjevi i rešetkasti stubovi - 5
7308 30 00 00 - Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata KD 5
7308 40 - Elementi za skele, oplatu, podupiranje i jamsko podupiranje:
7308 40 10 00 - - podupirači za jamska okna - 1
7308 40 90 00 - - ostalo - 3
7308 90 - Ostalo:
7308 90 10 00 - - ustave, brane, vrata za ustave, fiksni dokovi, pristanišni mostovi i ostale
konstrukcije za hidrogradnju - 5
- - ostalo:
- - - isključivo ili pretežno od lima:
7308 90 51 00 - - - - paneli, sastavljeni od dva profilisana (rebrasta) lima i jednog
izolacionog srednjeg sloja - 3
7308 90 59 00 - - - - ostalo - 5
7308 90 99 00 - - - ostalo - 3
7309 00 Rezervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, za bilo koji materijal
(osim komprimovanih ili tečnih gasova), od gvožđa ili čelika, zapremine preko
300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije ali neopremljeni mehaničkim ili
termičkim uređajima:
7309 00 10 00 - Za gasovite materijale (osim komprimovanih ili tečnih gasova) - 5
- Za tečnosti:
7309 00 30 00 - - sa oblogom ili toplotnom izolacijom - 5
- - ostali, zapremine:
7309 00 51 00 - - - preko 100 000 l - 5
7309 00 59 00 - - - ne preko 100 000 l - 5
7309 00 90 00 - Za čvrste materijale - 5
7310 Tankovi, burad, bačve, limene kutije i slični kontejneri, za bilo koji
materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova), od gvožđa ili čelika,
zapremine ne preko 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali
neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima:
7310 10 00 00 - Zapremine 50 l i više - 5
- Zapremine manje od 50 l:
7310 21 - - limenke koje će se zatvoriti lemljenjem ili pertlovanjem:
7310 21 11 00 - - - za prehrambene proizvode - 7
7310 21 19 00 - - - za pića - 7
- - - ostale, čija je debljina zida:
7310 21 91 00 - - - - manja od 0,5 mm - 7
7310 21 99 00 - - - - 0,5 mm ili veća - 7
7310 29 - - ostalo:
7310 29 10 00 - - - čija je debljina zida manja od 0,5 mm - 7
7310 29 90 00 - - - čija je debljina zida 0,5 mm ili veća - 7
7311 00 Kontejneri za komprimovane ili tečne gasove, od gvožđa ili čelika:
7311 00 10 00 - Bešavni - 3
- Ostali, zapremine:
7311 00 91 00 - - manje od 1000 l - 3
7311 00 99 00 - - 1000 l ili više - 3
7312 Upredena žica, užad, kablovi, pletene trake i slično, od gvožđa ili čelika,
električno neizolovani:
7312 10 - Upredena žica, užad i kablovi:
- - od nerđajućeg čelika:
&7312 10 20 10 - - - opremljeni ili gotovi za upotrebu, za civilne vazduhoplove - 3
&7312 10 20 90 - - - ostalo - 7
- - ostali, sa maksimalnom dimenzijom poprečnog preseka:
- - - ne preko 3 mm:
- - - - prevučeni legurom bakra i cinka (mesingom):
&7312 10 41 10 - - - - - opremljeni ili gotovi za upotrebu, za civilne vazduhoplove - 3
&7312 10 41 90 - - - - - ostali - 1
- - - - ostali:
&7312 10 49 10 - - - - - opremljeni ili gotovi za upotrebu, za civilne vazduhoplove - 3
&7312 10 49 90 - - - - - ostali - 7
- - - preko 3 mm:
- - - - upredena žica:
- - - - - neprevučena:
&7312 10 61 10 - - - - - - opremljena ili gotova za upotrebu, za civilne vazduhoplove - 3
&7312 10 61 90 - - - - - - ostala - 7
- - - - - prevučena:
- - - - - - prevučena cinkom:
&7312 10 65 10 - - - - - - - opremljena ili gotova za upotrebu,
za civilne vazduhoplove - 3
&7312 10 65 90 - - - - - - - ostala - 7
- - - - - - ostala:
&7312 10 69 10 - - - - - - - opremljena ili gotova za upotrebu,
za civilne vazduhoplove - 3
&7312 10 69 90 - - - - - - - ostala - 7
- - - - užad i kablovi (uključujući i one zatvorene konstrukcije):
- - - - - neprevučeni ili samo prevučeni cinkom, maksimalne dimenzije
poprečnog preseka:
- - - - - - preko 3 mm, ali ne preko 12 mm:
&7312 10 81 10 - - - - - - - opremljeni ili gotovi za upotrebu,
za civilne vazduhoplove - 3
&7312 10 81 90 - - - - - - - ostali - 7
- - - - - - preko 12 mm, ali ne preko 24 mm:
&7312 10 83 10 - - - - - - - opremljeni ili gotovi za upotrebu,
za civilne vazduhoplove - 3
&7312 10 83 90 - - - - - - - ostali - 7
- - - - - - preko 24 mm, ali ne preko 48 mm:
&7312 10 85 10 - - - - - - - opremljeni ili gotovi za upotrebu,
za civilne vazduhoplove - 3
&7312 10 85 90 - - - - - - - ostali - 7
- - - - - - preko 48 mm:
&7312 10 89 10 - - - - - - - opremljeni ili gotovi za upotrebu,
za civilne vazduhoplove - 3
&7312 10 89 90 - - - - - - - ostali - 7
- - - - - ostali:
&7312 10 98 10 - - - - - - opremljeni ili gotovi za upotrebu,
za civilne vazduhoplove - 3
&7312 10 98 90 - - - - - - ostali - 7
7312 90 - Ostali:
&7312 90 00 10 - - opremljeni ili gotovi za upotrebu za civilne vazduhoplove - 3
&7312 90 00 90 - - ostali - 7
7313 00 00 00 Bodljikava žica, od gvožđa ili čelika; upredena traka ili jednostruka pljosnata
žica, sa bodljama ili bez njih, i lako upredena žica koja se upotrebljava za
ograde, od gvožđa ili čelika - 5
7314 Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili
čelične žice; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili
trake) od gvožđa ili čelika:
- Tkani proizvodi:
7314 12 00 00 - - beskonačne trake za mašine, od nerđajućeg čelika - 5
7314 14 00 00 - - ostali tkani proizvodi, od nerđajućeg čelika - 5
7314 19 00 00 - - ostali - 5
7314 20 - Rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja, od žice maksimalne
dimenzije poprečnog preseka od 3 mm ili većeg i koji imaju otvore veličine
100 cm2 ili veće:
7314 20 10 00 - - od rebraste žice - 8
7314 20 90 00 - - ostale - 8
- Ostale rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja:
7314 31 00 00 - - prevučene cinkom - 5
7314 39 00 00 - - ostale - 8
- Ostale rešetke, mreže i ograde, od žice:
7314 41 - - prevučene cinkom:
7314 41 10 00 - - - heksagonalne mreže - 5
7314 41 90 00 - - - ostale - 5
7314 42 - - prevučene plastičnom masom:
7314 42 10 00 - - - heksagonalne mreže - 5
7314 42 90 00 - - - ostale - 5
7314 49 00 00 - - ostale - 1
7314 50 00 00 - Rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake - 5
7315 Lanci i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:
- Zglobno - člankasti lanci i njihovi delovi:
7315 11 - - valjkasti lanci:
7315 11 10 00 - - - za bicikle i motocikle - 5
7315 11 90 00 - - - ostali - 5
7315 12 00 00 - - ostali lanci - 5
7315 19 00 00 - - delovi - 5
7315 20 00 00 - Lanci protiv klizanja - 5
- Ostali lanci:
7315 81 00 00 - - rasponačni lanci - 5
7315 82 - - ostali, zavareni člankasti:
7315 82 10 00 - - - izrađeni od materijala maksimalne dimenzije poprečnog preseka
ne preko 16 mm - 5
7315 82 90 00 - - - izrađeni od materijala maksimalne dimenzije poprečnog preseka
preko 16 mm - 5
7315 89 00 00 - - ostali - 5
7315 90 00 00 - Ostali delovi - 5
7316 00 00 00 Sidra (kotve), čaklje i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika - 1
7317 00 Ekseri, klinci, ekserčići za crtaće table, valoviti ekseri, zašiljeni kramponi
(osim onih iz tar broja 8305) i slični predmeti, od gvožđa ili čelika, sa ili
bez glave od drugog materijala, ali isključujući takve proizvode
sa glavom od bakra:
7317 00 10 00 - Ekserčići za crtaće table - 8
- Ostalo:
- - od hladno presovane žice:
7317 00 20 00 - - - ekseri u trakama ili koturovima - 8
7317 00 40 00 - - - ekseri od čelika sa sadržajem 0,5% ili više ugljenika, po masi, kaljeni - 8
- - - ostali:
7317 00 61 00 - - - - prevučeni cinkom - 8
7317 00 69 00 - - - - ostali - 8
7317 00 90 00 - - ostalo - 8
7318 Vijci, navrtke, tirfoni, vijci sa kukom, zakivci, zatezni klinovi, podloške
(uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od gvožđa ili čelika:
- Proizvodi sa navojem:
7318 11 00 00 - - tirfoni - 8
7318 12 - - ostali vijci za drvo:
7318 12 10 00 - - - od nerđajućeg čelika - 8
7318 12 90 00 - - - ostali - 8
7318 13 00 00 - - vijci sa kukom i vijci sa prstenom - 8
7318 14 - - samourezni vijci:
7318 14 10 00 - - - od nerđajućeg čelika - 8
- - - ostali:
7318 14 91 00 - - - - vijci za lim - 8
7318 14 99 00 - - - - ostali - 8
7318 15 - - ostali vijci, sa ili bez svojih navrtki ili podloški:
7318 15 10 00 - - - vijci, sa narezanim navojem debljine stabla ne preko 6 mm - 8
- - - ostali:
7318 15 20 00 - - - - za spajanje delova za izgradnju železničkih koloseka - 8
- - - - ostali:
- - - - - bez glave:
7318 15 30 00 - - - - - - od nerđajućeg čelika - 8
- - - - - - ostali, zatezne čvrstoće:
7318 15 41 00 - - - - - - - manje od 800 MPa - 8
7318 15 49 00 - - - - - - - 800 MPa ili više - 8
- - - - - sa glavom:
- - - - - - sa urezanom i poprečno upuštenom glavom:
7318 15 51 00 - - - - - - - od nerđajućeg čelika - 8
7318 15 59 00 - - - - - - - ostalo - 8
- - - - - - vijci sa cilindričnom glavom i šestostranom rupom:
7318 15 61 00 - - - - - - - od nerđajućeg čelika - 8
7318 15 69 00 - - - - - - - ostalo - 8
- - - - - - heksagonalni vijci:
7318 15 70 00 - - - - - - - od nerđajućeg čelika - 8
- - - - - - - ostali, zatezne čvrstoće:
7318 15 81 00 - - - - - - - - manje od 800 MPa - 8
7318 15 89 00 - - - - - - - - 800 MPa ili više - 8
7318 15 90 00 - - - - - - ostali - 8
7318 16 - - navrtke:
7318 16 10 00 - - - sa urezanim navojem i otvorom ne preko 6 mm - 8
- - - ostale:
7318 16 30 00 - - - - od nerđajućeg čelika - 8
- - - - ostalo:
7318 16 50 00 - - - - - samoosiguravajuće navrtke - 8
- - - - - ostale, unutrašnjeg prečnika:
7318 16 91 00 - - - - - - ne preko 12 mm - 8
7318 16 99 00 - - - - - - preko 12 mm - 8
7318 19 00 00 - - ostalo - 8
- Proizvodi bez navoja:
7318 21 00 00 - - elastične podloške i druge sigurnosne podloške - 8
7318 22 00 00 - - ostale podloške - 8
7318 23 00 00 - - zakivci - 8
7318 24 00 00 - - zatezni klinovi i rascepke - 8
7318 29 00 00 - - ostalo - 8
7319 Igle za šivenje, igle za pletenje, tupe igle, igle za kukičanje, igle za vezenje i
slični proizvodi, za upotrebu u ruci, od gvožđa ili čelika; sigurnosne i druge
igle, od gvožđa ili čelika, na drugom mestu nepomenute ili neobuhvaćene:
7319 20 00 00 - Sigurnosne igle - 1
7319 30 00 00 - Ostale igle - 1
7319 90 - Ostalo:
&7319 90 10 00 - - igle za šivenje, krpljenje i vez - 1
&7319 90 90 00 - - ostale - 1
7320 Opruge i listovi za opruge, od gvožđa ili čelika:
7320 10 - Lisnate opruge i listovi za njih:
- - toplo obrađene:
7320 10 11 00 - - - višelisne opruge i njihovi listovi - 8
7320 10 19 00 - - - ostale - 8
7320 10 90 00 - - ostale - 8
7320 20 - Spiralne opruge:
7320 20 20 00 - - toplo obrađene - 8
- - ostale:
7320 20 81 00 - - - spiralne kompresione opruge - 8
7320 20 85 00 - - - spiralne zatezne opruge - 8
7320 20 89 00 - - - ostale - 8
7320 90 - Ostale:
7320 90 10 00 - - ravne spiralne opruge - 8
7320 90 30 00 - - pločaste opruge - 8
7320 90 90 00 - - ostale - 8
7321 Peći za zagrevanje prostorija, štednjaci, rešetkasta ognjišta, kuhinjske peći
(uključujući i sa pomoćnim kazanom za centralno grejanje), roštilji, mangali,
gasni rešoi, grejači tanjira i slični aparati za domaćinstvo, neelektrični,
i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:
- Aparati za kuvanje i grejači tanjira:
7321 11 - - na gas ili i na gas i na druga goriva:
7321 11 10 00 - - - sa pećnicom, uključujući odvojene (za ugradnju) pećnice KD 20
7321 11 90 00 - - - ostali KD 20
7321 12 00 00 - - na tečna goriva KD 20
&7321 19 00 00 - - ostali, uključujući aparate na čvrsta goriva KD 20
- Ostali aparati:
7321 81 - - na gas ili i na gas i na druga goriva:
7321 81 10 00 - - - sa odvodom u dimnjak KD 20
7321 81 90 00 - - - ostali KD 20
7321 82 - - na tečna goriva:
7321 82 10 00 - - - sa odvodom u dimnjak KD 20
7321 82 90 00 - - - ostali KD 20
&7321 89 00 00 - - ostalo, uključujući aparate na čvrsta goriva KD 20
7321 90 00 00 - Delovi - 20
7322 Radijatori za centralno grejanje, neelektrično zagrevani i njihovi delovi,
od gvožđa ili čelika; grejači vazduha i distributori toplog vazduha (uključujući
distributore koji takođe mogu distribuirati svež ili kondicioniran vazduh),
neelektrično zagrevani, sa ugrađenim motornim ventilatorom, i njihovi delovi,
od gvožđa ili čelika:
- Radijatori i njihovi delovi:
7322 11 00 00 - - od livenog gvožđa - 10
7322 19 00 00 - - ostali - 20
&7322 90 00 00 - Ostalo - 20
7323 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od gvožđa ili
čelika; vuna od gvožđa ili čelika, sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za
ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od gvožđa ili čelika:
7323 10 00 00 - Vuna od gvožđa ili čelika; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje
ili poliranje, rukavice ili slično - 15
- Ostalo:
7323 91 00 00 - - od livenog gvožđa, neemajlirani - 10
7323 92 00 00 - - od livenog gvožđa, emajlirani - 20
7323 93 - - od nerđajućeg čelika:
7323 93 10 00 - - - proizvodi za stonu upotrebu - 10
7323 93 90 00 - - - ostali - 10
7323 94 - - od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika, emajlirani:
7323 94 10 00 - - - proizvodi za stonu upotrebu - 10
7323 94 90 00 - - - ostalo - 20
7323 99 - - ostali:
7323 99 10 00 - - - proizvodi za stonu upotrebu - 10
- - - ostalo:
7323 99 91 00 - - - - lakirano ili obojeno - 20
7323 99 99 00 - - - - ostalo - 10
7324 Sanitarni proizvodi i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:
7324 10 - Sudopere i lavaboi, od nerđajućeg čelika:
&7324 10 00 10 - - za civilne vazduhoplove - 10
&7324 10 00 90 - - ostali - 20
- Kade:
7324 21 00 00 - - od livenog gvožđa, emajlirane ili neemajlirane KD 10
7324 29 00 00 - - ostale KD 20
7324 90 - Ostalo, uključujući i delove:
&7324 90 00 10 - - sanitarni proizvodi (uključujući njihove delove),
za civilne vazduhoplove - 5
&7324 90 00 90 - - ostale - 10
7325 Ostali liveni proizvodi od gvožđa ili čelika:
7325 10 - Od netemperovanog livenog gvožđa:
7325 10 50 00 - - kutije za ventile za vodovodnu i drugu mrežu KD 10
- - ostali:
7325 10 92 00 - - - za kanalizacionu, vodovodnu i drugu mrežu - 10
7325 10 99 00 - - - ostali - 10
- Ostali:
7325 91 00 00 - - kugle i slični proizvodi za mlinove - 10
7325 99 - - ostali:
7325 99 10 00 - - - od temperovanog (kovnog) livenog gvožđa - 10
7325 99 90 00 - - - ostali - 10
7326 Ostali proizvodi od gvožđa ili čelika:
- Otkivci ili otpresci, dalje neobrađivani:
7326 11 00 00 - - kugle i slični proizvodi za mlinove - 10
7326 19 - - ostali:
7326 19 10 00 - - - slobodno kovani - 10
7326 19 90 00 - - - ostali - 10
7326 20 - Proizvodi od žice:
- - kavezi za ptice i slični mali kavezi:
&7326 20 30 10 - - - za civilne vazduhoplove - 5
&7326 20 30 90 - - - ostalo - 10
- - korpe:
&7326 20 50 10 - - - za civilne vazduhoplove - 5
&7326 20 50 90 - - - ostalo - 10
- - ostalo:
&7326 20 80 10 - - - za civilne vazduhoplove - 5
&7326 20 80 90 - - - ostalo - 10
7326 90 - Ostali:
7326 90 10 00 - - kutije za burmut, tabakere, kutije za kozmetiku i puder i slični proizvodi
koji se nose u džepu - 10
7326 90 30 00 - - lestvice i merdevine - 10
7326 90 40 00 - - palete i slične platforme za manipulisanje sa robom - 10
7326 90 50 00 - - kalemovi za kablove, cevi i slično - 10
7326 90 60 00 - - nemehanički ventilatori, oluci, kuke i slični prozvodi za građevinarstvo - 10
7326 90 70 00 - - rešetke i slični proizvodi od lima za kanalizacionu mrežu - 10
- - ostali proizvodi od gvožđa i čelika:
7326 90 91 00 - - - kovani u otvorenom kalupu - 10
7326 90 93 00 - - - kovani u zatvorenom kalupu - 10
7326 90 95 00 - - - sinterovani - 10
7326 90 98 00 - - - ostali - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 74

BAKAR I PROIZVODI OD BAKRA

Napomena:
!1. U ovoj glavi pod sledećim pojmovima podazumevaju se:
(a) Rafinisani bakar:
Bakar čistoće najmanje 99,85% po masi; ili
Bakar čistoće najmanje 97,5% po masi, pod uslovom da sadržaj po masi bilo kog drugog elementa ne prelazi granice date u sledećoj tabeli:
Ostali elementi

---------------------------------------------------------------
Element Granica sadržaja, po masi, izraženo u %
---------------------------------------------------------------
Ag Srebro 0,25
As Arsen 0,5
Cd Kadmijum 1,3
Cr Hrom 1,4
Mg Magnezijum 0,8
Pb Olovo 1,5
S Sumpor 0,7
Sn Kalaj 0,8
Te Telur 0,8
Zn Cink 1
Zr Cirkonijum 0,3
---------------------------------------------------------------

Ostali elementi (1), pojedinačno 0,3
(1) Ostali elementi su, na primer, aluminijum, berilijum, kobalt, gvožđe, mangan, nikl, silicijum.
(b) Legure bakra:
Metalne supstance, osim nerafinisanog bakra, u kojima bakar preovlađuje, po masi, nad ostalim elementima, pod uslovom da je:
(1) sadržaj po masi najmanje jednog od drugih elemenata iznad granice date u navedenoj tabeli, ili
(2) ukupan sadržaj po masi ostalih elemenata veći od 2,5%.
(v) Predlegure:
Legure koje, po masi, sa ostalim elementima sadrže više od 10% bakra, neupotrebljive za mehaničku preradu i koje se obično upotrebljavaju kao dodaci u proizvodnji drugih legura ili kao dezoksidanti, sredstva za odsumporavanje ili za sličnu namenu u metalurgiji obojenih metala. Međutim, bakar fosfid (fosfor bakar), koji sadrži više od 15% fosfora po masi, svrstava se u tar. broj 2848.
(g) Šipke:
Valjani, ekstrudirani, vučeni ili kovani proizvodi, nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika (uključujući "spljoštene krugove" i "modifikovane pravougaonike", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu imati celom dužinom zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika") trebalo bi da prelazi jednu desetinu širine. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode, istog oblika i dimenzija, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
Valjaoničke gredice i valjaonički trupci, sa stanjenim ili na drugi način obrađenim krajevima, da bi se olakšalo njihovo ulaženje u mašinu radi prerade, na primer, u valjanu žicu ili cevi, smatraće se sirovim bakrom iz tar. broja 7403.
(d) Profili:
Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u koturovima ili nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek, koji ne odgovaraju ni jednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cevi. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode istog oblika, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(đ) Žica:
Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u koturovima, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konvesnog mnogougaonika (uključujući "spljoštenih krugova" i "modifikovanih pravouonika", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi sa poprečnim presekom u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu imati celom dužinom zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika"), treba da prelazi jednu desetinu širine.
(e) Ploče, limovi, trake i folije:
Proizvodi ravnih površina (osim neobrađenih - sirovih proizvoda iz tar. broja 7403), u koturovima ili nenamotani, punog poprečnog preseka u obliku pravougaonika (osim kvadrata), sa ili bez zaobljenih ivica (uključujući "modifikovane pravougaonike"), kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne), jednake debljine, čije su površine:
- pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), a debljina ne prelazi jednu desetinu širine;
- nepravougaonog ili nekvadratnog oblika bilo koje veličine, pod uslovom da ne dobiju karakter predmeta ili proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
Tar. br. 7409 i 7410 obuhvataju, pored ostalog, ploče, limove, trake i folije sa šarama (npr.: kanali, rebra, brazde, manji ispusti u obliku suza i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, nabrani, polirani, premazani ili prevučeni pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(ž) Cevi:
Šuplji proizvodi, u koturovima ili ne, istog poprečnog preseka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom po celoj dužini, u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika i jednake debljine zida. Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika, koji mogu imati zaobljene ivice celom dužinom, takođe se smatraju cevima, pod uslovom da su unutrašnji i spoljašnji poprečni preseci koncentrični i da imaju isti oblik i pravac. Cevi pomenutih poprečnih preseka mogu biti polirane, premazane ili prevučene, savijene, sa navojima, bušene, sa suženjem, sa proširenjem, konusne, ili snabdevene prirubnicama, manžetnama ili prstenovima.
Napomena za tarifne podbrojeve:
1.
U ovoj glavi pod sledećim pojmovima podrazumevaju se:
(a) Legure na bazi bakra i cinka (mesing):
Legure bakra i cinka, sa ili bez drugih elemenata. Ako legura sadrži i druge elemente:
- cink preovlađuje po masi nad svakim drugim elementom,
- sadržaj nikla je manji od 5% po masi (videti legure bakar-nikl-cink), i
- sadržaj kalaja je manji od 3% po masi (videti legure bakra i kalaja, tj. bronzu).
(b) Legure bakra i kalaja (bronza):
Legure bakra i kalaja, sa ili bez drugih elemenata. Ako legura sadrži druge elemente, kalaj preovlađuje po masi nad svakim drugim elementom, osim kada je sadržaj kalaja 3% ili više, jer onda sadržaj cinka po masi može da bude veći od kalaja, ali mora da bude manji od 10%.
(v) Legure bakra, nikla i cinka (novo srebro):
Legure bakra, nikla i cinka, sa ili bez drugih elemenata. Sadržaj nikla je 5% ili više po masi (videti legure na bazi bakra i cinka, tj. mesing).
(g) Legure bakra i nikla:
Legure bakra i nikla, sa ili bez drugih elemenata, pri čemu sadržaj cinka ne sme da bude veći od 1%. Ako legura sadrži i druge elemente, nikl preovlađuje po masi nad svakim drugim elementom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&7401 00 00 00 Bakrenac; cement bakar (precipitat bakra) - 1
7402 00 00 00 Nerafinisani bakar; bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju - 1
7403 Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:
- Rafinisani bakar:
7403 11 00 00 - - katode i sekcije katoda - 1
7403 12 00 00 - - valjaoničke gredice - 5
7403 13 00 00 - - valjaonički trupci - 5
7403 19 00 00 - - ostalo - 5
- Legure bakra:
7403 21 00 00 - - legure bakra i cinka (mesing) - 5
7403 22 00 00 - - legure bakra i kalaja (bronza) - 5
7403 29 00 00 - - ostale legure bakra (osim predlegura bakra iz tarifnog broja 7405) - 5
7404 00 Otpaci i ostaci, od bakra:
7404 00 10 00 - od rafinisanog bakra - 1
- Od legura bakra:
7404 00 91 00 - - od legura bakra i cinka (mesing) - 1
7404 00 99 00 - - ostali - 1
7405 00 00 00 Predlegure bakra - 5
7406 Prah i ljuspice, od bakra:
7406 10 00 00 - Prah nelamelarne strukture - 10
7406 20 00 00 - Prah lamelarne strukture; ljuspice - 10
7407 Šipke i profili, od bakra:
7407 10 00 00 - Od rafinisanog bakra - 10
- Od legura bakra:
7407 21 - - od legura bakra i cinka (mesing):
7407 21 10 00 - - - šipke - 10
7407 21 90 00 - - - profili - 10
7407 29 - - Ostale:
&7407 29 10 00 - - - od legura bakra i nikla (kupro-nikl) ili bakra, nikla i cinka
(novo srebro) - 10
&7407 29 90 00 - - - ostale - 10
7408 Žica od bakra:
- Od rafinisanog bakra:
7408 11 00 00 - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka preko 6 mm - 5
7408 19 - - ostala:
7408 19 10 00 - - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka preko 0,5 mm - 10
7408 19 90 00 - - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka ne preko 0,5 mm - 10
- Od legura bakra:
7408 21 00 00 - - od legura bakra i cinka (mesing) - 10
7408 22 00 00 - - od legura bakra i nikla (kupro-nikl) ili bakra, nikla i cinka
(novo srebro) - 10
7408 29 00 00 - - ostala - 10
7409 Ploče, limovi i trake, od bakra, debljine preko 0,15 mm:
- Od rafinisanog bakra:
7409 11 00 00 - - u koturovima - 10
7409 19 00 00 - - ostalo - 10
- Od legura bakra i cinka (mesing):
7409 21 00 00 - - u koturovima - 10
7409 29 00 00 - - ostalo - 10
- Od legura bakra i kalaja (bronza):
7409 31 00 00 - - u koturovima - 10
7409 39 00 00 - - ostalo - 10
7409 40 - Od legura bakra i nikla (kupro-nikl) ili bakra, nikla i cinka (novo srebro):
7409 40 10 00 - - od legura bakra i nikla (kupro-nikl) - 10
7409 40 90 00 - - od legura bakra, nikla i cinka (novo srebro) - 10
7409 90 00 00 - Od ostalih legura bakra - 10
7410 Bakarne folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona,
plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,15 mm
(ne računajući podlogu):
- Bez podloge:
7410 11 00 00 - - od rafinisanog bakra - 5
7410 12 00 00 - - od legura bakra - 10
- Sa podlogom:
7410 21 00 00 - - od rafinisanog bakra - 5
7410 22 00 00 - - od legura bakra - 10
7411 Cevi od bakra:
7411 10 - Od rafinisanog bakra:
- - prave, sa zidovima debljine:
7411 10 11 00 - - - preko 0,6 mm - 10
7411 10 19 00 - - - ne preko 0,6 mm - 10
7411 10 90 00 - - ostale - 10
- Od legura bakra:
7411 21 - - od legura bakra i cinka (mesing):
7411 21 10 00 - - - prave - 10
7411 21 90 00 - - - ostale - 10
7411 22 00 00 - - od legura bakra i nikla (kupro-nikl) ili bakra, nikla i cinka
(novo srebro) - 10
7411 29 00 00 - - ostale - 10
7412 Pribor za cevi, od bakra (npr.: spojnice, kolena, mufovi):
7412 10 00 00 - Od rafinisanog bakra - 10
7412 20 00 00 - Od legura bakra - 10
7413 00 Upredena žica, užad, pletene trake i slično od bakra, električno neizolovane:
- Od rafinisanog bakra:
&7413 00 20 10 - - sa ugrađenim priborom, za civilne vazduhoplove - 1
&7413 00 20 90 - - ostalo - 10
- Od legura bakra:
&7413 00 80 10 - - sa ugrađenim priborom, za civilne vazduhoplove - 1
&7413 00 80 90 - - ostalo - 10
(7414)
7415 Ekseri, klinci, ekserčići za crtaće table, pojedinačne prošivne spajalice
(osim onih iz tar. broja 8305) i slični proizvodi od bakra ili gvožđa i čelika
sa bakarnom glavom; vijci, navrtke, matice, vijci sa kukom, zakivci, klinovi,
rascepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi od bakra:
7415 10 00 00 - Ekseri i klinci; ekserčići za crtaće table, pojedinačne prošivne spajalice i
slični proizvodi - 10
- Ostali proizvodi, bez navoja:
7415 21 00 00 - - podloške (uključujući elastične podloške) - 10
7415 29 00 00 - - ostalo - 10
- Ostali proizvodi, s navojem:
7415 33 00 00 - - vijci; navrtke i matice - 10
7415 39 00 00 - - ostalo - 10
(7416)
(7417)
7418 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od bakra:
sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično,
od bakra; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od bakra:
- Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi; sunđeri za
ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično:
7418 11 00 00 - - sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje i poliranje,
rukavice i slično - 10
7418 19 - - ostalo:
&7418 19 10 00 - - - aparati za kuvanje i zagrevanje, za domaćinstvo, neelektrični,
i njihovi delovi - 10
&7418 19 90 00 - - - ostalo - 10
7418 20 00 00 - Sanitarni predmeti i njihovi delovi - 10
7419 Ostali proizvodi od bakra:
7419 10 00 00 - Lanci i njihovi delovi - 10
- Ostali:
7419 91 00 00 - - odlivci, otpresci i otkivci, dalje neobrađeni - 10
7419 99 - - ostalo:
&7419 99 10 00 - - - tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke i mreže od bakarne
žice poprečnog preseka do 6 mm; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem
jednog komada lima ili trake, od bakra - 10
&7419 99 30 00 - - - opruge od bakra - 10
&7419 99 90 00 - - - ostalo - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 75

NIKL I PROIZVODI OD NIKLA

Napomena:
1.
U ovoj glavi pod sledećim pojmovima podrazumevaju se:
(a) Šipke:
Valjani, ekstrudirani, vučeni ili kovani proizvodi, nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika (uključujući "spljoštenih krugova" i "modifikovanih pravougaonika", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu celom dužinom imati zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika") trebalo bi da prelazi jednu desetinu širine. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode istog oblika i dimenzija, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(b) Profili:
Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u koturovima ili nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti poprečni presek, koji ne odgovaraju nijednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cevi. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode istog oblika, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(v) Žica:
Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u koturovima, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika (uključujući i "spljoštenih krugova" i "modifikovanih pravougaonika", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu celom dužinom imati zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika") trebalo bi da prelazi jednu desetinu širine.
(g) Ploče, limovi, trake i folije:
Proizvodi ravnih površina (osim neobrađenih - sirovih proizvoda iz tar. broja 7502), u koturovima ili nenamotani, punog poprečnog preseka u obliku pravougaonika (osim kvadrata), sa ili bez zaobljnih ivica (uključujući "modifikovane pravougaonike", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve su prave, jednake dužine i paralelne), jednake debljine, čije su površine:
- pravougaonog oblika (uključujući i kvadrata), a debljina ne prelazi jednu desetinu širine;
- nepravougaonog ili nekvadratnog oblika bilo koje veličine, pod uslovom da ne dobiju karakter predmeta ili proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
Tar. broj 7506 obuhvata, pored ostalog, ploče, limove, trake i folije sa šarama (npr.: kanali, rebra, brazde, manji ispusti u obliku suza i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, nabrani, polirani, premazani ili prevučeni, pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(d) Cevi:
Šuplji proizvodi, u koturovima ili ne, istog poprečnog preseka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom po celoj dužini, u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika, i jednake debljine zida. Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika, koji mogu imati zaobljene ivice celom dužinom, takođe se smatraju cevima, pod uslovom da su unutrašnji i spoljašnji poprečni preseci koncentrični i da imaju isti oblik i pravac. Cevi pomenutih poprečnih preseka mogu biti polirane, premazane, prevučene, savijene, sa navojima, bušene, sa suženjem, sa proširenjem, konusne ili snabdevene prirubnicama, manžetnama ili prstenovima.
Napomene za tarifne podbrojeve:
1.
U ovoj glavi pod sledećim pojmovima podrazumevaju se:
(a) Nelegirani nikl:
Metal koji sadrži najmanje 99% po masi nikla i kobalta, pod uslovom da:
(1) sadržaj kobalta nije veći od 1,5% po masi i
(2) sadržaj po masi bilo kog drugog elementa nije veći od granice date u sledećoj tabeli:

Ostali elementi


-----------------------------------------------------------------------
Element Granica sadržaja, po masi, izraženo u %
-----------------------------------------------------------------------
Fe Gvožđe 0,5
O Kiseonik 0,4
Ostali elementi, pojedinačno 0,3
-----------------------------------------------------------------------

(b) Legure nikla:
Metalne supstance u kojima nikl preovlađuje po masi nad svakim od drugih elemenata, pod uslovom da je:
(1) sadržaj kobalta po masi veći od 1,5%,
(2) sadržaj po masi barem jednog od drugih elemenata veći od granice date u predhodnoj tabeli ili
(3) ukupan sadržaj po masi drugih elemenata, osim nikla ili kobalta, veći od 1%.
2.
Bez obzira na odredbe Napomene 1. (v) uz glavu, u svrhe tarifnog podbroja 7508 10, pod pojmom "žica" podrazumevaju se samo proizvodi, u koturovima ili ne, bilo kog oblika poprečnog preseka, kog kojih nijedna dimenzija poprečnog preseka ne prelazi 6 mm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7501 Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi
metalurgije nikla:
7501 10 00 00 - Niklov kamenac - 1
7501 20 00 00 - Sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla - 1
7502 Sirovi nikl:
7502 10 00 00 - Nelegirani nikl - 1
7502 20 00 00 - Legure nikla - 1
7503 00 Otpaci i ostaci od nikla:
7503 00 10 00 - Od nelegiranog nikla - 1
7503 00 90 00 - Od legiranog nikla - 1
7504 00 00 00 Prah i ljuspice od nikla - 1
7505 Šipke, profili i žica, od nikla:
- Šipke i profili:
7505 11 00 00 - - od nelegiranog nikla - 1
7505 12 00 00 - - od legura nikla - 1
- Žica:
7505 21 00 00 - - od nelegiranog nikla - 1
7505 22 00 00 - - od legura nikla - 1
7506 Ploče, limovi, trake i folije od nikla:
7506 10 00 00 - Od nelegiranog nikla - 1
7506 20 00 00 - Od legura nikla - 1
7507 Cevi i pribor za cevi (npr.: spojnice, mufovi, kolena), od nikla:
- Cevi:
7507 11 00 00 - - od nelegiranog nikla - 1
7507 12 00 00 - - od legura nikla - 1
7507 20 00 00 - Pribor za cevi - 1
7508 Ostali proizvodi od nikla:
7508 10 00 00 - Tkani proizvodi, rešetke i mreže, od žice - 1
7508 90 00 00 - Ostalo - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 76

ALUMINIJUM I PROIZVODI OD ALUMINIJUMA

Napomena:
1.
U ovoj glavi, pod sledećim pojmovima podrazumevaju se:
(a) Šipke:
Valjani, ekstrudirani, vučeni ili kovani proizvodi, nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika (uključujući "spljoštenih krugova" i "modifikovanih pravougaonika", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika, mogu celom dužinom imati zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika") trebalo bi da prelazi jednu desetinu širine. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode istog oblika ili dimenzija, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(b) Profili:
Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u koturovima ili nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti poprečni presek, koji ne odgovaraju nijednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cevi. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode istog oblika, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(v) Žica:
Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u koturovima, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika (uključujući "spljoštenih krugova" i "modifikovanih pravougaonika", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika, mogu celom dužinom imati zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika") trebalo bi da prelazi jednu desetinu širine.
(g) Ploče, limovi, trake i folije:
Proizvodi ravnih površina (osim neobrađenih - sirovih proizvoda iz tar. broja 7601), u koturovima ili nenamotani, punog poprečnog preseka u obliku pravougaonika (osim kvadrata), sa ili bez zaobljenih ivica (uključujući "modifikovane pravougaonike", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve su prave, jednake dužine i paralelne), jednake debljine, čije su površine:
- pravougaonog oblika (uključujući i kvadrata), a debljina ne prelazi jednu desetinu širine,
- nepravougaonog ili nekvadratnog oblika bilo koje veličine, pod uslovom da ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
Tar. br. 7606 i 7607 obuhvataju, pored ostalog i ploče, limove, trake i folije sa šarama (npr.: kanali, rebra, brazde, manji ispusti u obliku suza i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, nabrani, polirani, premazani ili prevučeni, pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(d) Cevi:
Šuplji proizvodi, u koturovima ili nenamotani, istog poprečnog preseka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom po celoj dužini, u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika i jednake debljine zida. Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika, koji mogu imati zaobljene ivice celom dužinom, takođe se smatraju cevima pod uslovom da su unutrašnji i spoljašnji poprečni preseci koncentrični i da imaju isti oblik i pravac. Cevi pomenutih poprečnih preseka mogu biti polirane, premazane, prevučene, savijene, sa navojima, bušene, sa suženjem, sa proširenjem, konusne ili snabdevene prirubnicama, manžetnama ili prstenovima.
Napomene za tarifne podbrojeve:
1.
U ovoj glavi pod sledećim pojmovima podrazumevaju se:
(a) Aluminijum, nelegirani:
Aluminijum čistoće najmanje 99% po masi, pod uslovom da sadržaj, po masi, bilo kog drugog elementa nije veći od granice date u sledećoj tabeli:

Ostali elementi


-------------------------------------------------------------------------------
Element Granica sadržaja, po masi, izraženo u %
-------------------------------------------------------------------------------
Fe + Si (gvožđe + silicijum) 1
Ostali elementi (1), pojedinačno 0,1(2)
-------------------------------------------------------------------------------

(1) Ostali elementi su, na primer, hrom, bakar, magnezijum, mangan, nikl, cink.
(2) Sadržaj bakra je dozvoljen u srazmeri više od 0,1%, ali ne više od 0,2%, pod uslovom da sadržaj ni hroma ni mangana nije veći od 0,05%.
(b) Legure aluminijuma:
Metalne supstance u kojima aluminijum preovlađuje po masi nad svakim drugim elementom, pod uslovom da je:
(1) sadržaj po masi najmanje jednog od drugih elemenata, ili gvožđa i silicijuma zajedno, veći od granice date u prethodnoj tabeli; ili
(2) ukupan sadržaj po masi tih drugih elemenata veći od 1%.
2.
Bez obzira na odredbe Napomene 1 (v) uz glavu, u svrhe tarifnog podbroja 7616 91, pod pojmom "žica" podrazumevaju se samo proizvodi, u koturovima ili ne, bilo kog oblika poprečnog preseka, kod kojih nijedna dimenzija poprečnog preseka ne prelazi 6 mm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7601 Aluminijum, sirovi:
7601 10 00 00 - Aluminijum, nelegirani - 3
7601 20 - Legure aluminijuma:
7601 20 10 00 - - primarne - 3
- - sekundarne:
7601 20 91 00 - - - u ingotima ili u tečnom stanju - 3
7601 20 99 00 - - - ostale - 3
7602 00 Otpaci i ostaci od aluminijuma:
- Otpaci:
7602 00 11 00 - - strugotina, opiljci i slično; otpaci od obojenih, prevučenih ili limova sa
podlogom i folija, debljine ne preko 0,2 mm (ne računajući podlogu) - 1
7602 00 19 00 - - ostali - 1
7602 00 90 00 - Ostaci - 1
7603 Prah i ljuspice, od aluminijuma:
7603 10 00 00 - Prah nelamelarne strukture - 1
7603 20 00 00 - Prah lamelarne strukture, ljuspice - 1
7604 Šipke i profili, od aluminijuma:
7604 10 - Od nelegiranog aluminijuma:
7604 10 10 00 - - šipke - 5
7604 10 90 00 - - profili - 5
- Od legura aluminijuma:
7604 21 00 00 - - šuplji profili - 5
7604 29 - - ostalo:
7604 29 10 00 - - - šipke - 5
7604 29 90 00 - - - profili - 5
7605 Žica od aluminijuma:
- Od nelegiranog aluminijuma:
7605 11 00 00 - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka preko 7 mm - 5
7605 19 00 00 - - ostala - 5
- Od legura aluminijuma:
7605 21 00 00 - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka preko 7 mm - 5
7605 29 00 00 - - ostala - 5
7606 Ploče, limovi i trake, od aluminijuma, debljine preko 0,20 mm:
- Pravougaoni (uključujući i kvadratne):
7606 11 - - od nelegiranog aluminijuma:
7606 11 10 00 - - - premazani, lakirani ili prevučeni plastičnom masom - 5
- - - ostali, debljine:
7606 11 91 00 - - - - manje od 3 mm - 10
7606 11 93 00 - - - - 3 mm i veće, ali manje od 6 mm - 10
7606 11 99 00 - - - - 6 mm i veće - 10
7606 12 - - od legura aluminijuma:
7606 12 10 00 - - - trake za žaluzine - 10
- - - ostali:
7606 12 50 00 - - - - premazani, lakirani ili prevučeni plastičnom masom - 5
- - - - ostali, debljine:
7606 12 91 00 - - - - - manje od 3 mm - 1
7606 12 93 00 - - - - - 3 mm i veće ali manje od 6 mm - 10
7606 12 99 00 - - - - - 6 mm i veće - 10
- Ostali:
7606 91 00 00 - - od nelegiranog aluminijuma - 10
7606 92 00 00 - - od legura aluminijuma - 10
7607 Aluminijumske folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije,
kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,20 mm
(ne računajući podlogu):
- Bez podloge:
7607 11 - - samo valjane:
7607 11 10 00 - - - debljine manje od 0,021 mm - 5
7607 11 90 00 - - - debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm - 5
7607 19 - - ostale:
7607 19 10 00 - - - debljine manje od 0,021 mm - 5
- - - debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm:
7607 19 91 00 - - - - samolepljive - 5
7607 19 99 00 - - - - ostale - 5
7607 20 - Sa podlogom:
7607 20 10 00 - - debljine manje od 0,021 mm (ne računajući podlogu) - 5
- - debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm (ne računajući podlogu):
7607 20 91 00 - - - samolepljive - 5
7607 20 99 00 - - - ostale - 5
7608 Cevi od aluminijuma:
&7608 10 00 00 - Od nelegiranog aluminijuma - 10
7608 20 - Od legura aluminijuma:
&7608 20 20 00 - - zavarene - 10
- - ostale:
&7608 20 81 00 - - - samo ekstrudirane - 10
&7608 20 89 00 - - - ostale - 10
7609 00 00 00 Pribor za cevi od aluminijuma (npr.: spojnice, kolena, mufovi) - 5
7610 Konstrukcije od aluminijuma (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi
konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stubovi,
krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata,
ograde i stubovi); limovi, šipke, profili, cevi i slično od aluminijuma,
pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama:
7610 10 00 00 - Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata KD 15
7610 90 - Ostalo:
7610 90 10 00 - - mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stubovi - 10
7610 90 90 00 - - ostalo - 15
7611 00 00 00 Rezervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, od aluminijuma, za bilo koji
materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova) zapremine veće od 300 l,
sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali neopremljeni mehaničkim
ili termičkim uređajima - 10
7612 Burad, doboši, limenke, kutije i slični kontejneri (uključujući krute i
savitljive cevaste kontejnere), za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili
tečnih gasova) zapremine koja ne prelazi 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne
izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima:
7612 10 00 00 - Savitljivi cevasti kontejneri (tube) - 10
7612 90 - Ostalo:
7612 90 10 00 - - kruti cevasti kontejneri - 10
7612 90 20 00 - - kontejneri za raspršivače KD 10
- - ostali, zapremine:
7612 90 91 00 - - - 50 l i više - 10
7612 90 98 00 - - - manje od 50 l - 10
7613 00 00 00 Kontejneri od aluminijuma za komprimovane ili tečne gasove - 5
7614 Upredena žica, užad, pletene trake i slično, od aluminijuma,
električno neizolovani:
7614 10 00 00 - Sa čeličnim jezgrom - 8
7614 90 00 00 - Ostalo - 8
7615 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od
aluminijuma; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje,
rukavice i slično, od aluminijuma; sanitarni predmeti i njihovi delovi,
od aluminijuma:
- Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi; sunđeri za
ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično:
7615 11 00 00 - - sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje,
rukavice i slično - 10
7615 19 - - ostali:
7615 19 10 00 - - - liveni - 10
7615 19 90 00 - - - ostali - 10
7615 20 00 00 - Sanitarni predmeti i njihovi delovi - 10
7616 Ostali proizvodi od aluminijuma:
7616 10 00 00 - Ekseri, klinci, žičane kopče (osim onih iz tar. broja 8305), vijci, navrtke,
vijci sa kukom, zakivci, klinovi, rascepke, podloške i slični proizvodi - 5
- Ostali:
7616 91 00 00 - - tkani proizvodi, rešetke, mreže i ograde, od žice - 5
7616 99 - - ostali:
7616 99 10 00 - - - liveni - 5
7616 99 90 00 - - - ostali - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 78

OLOVO I PROIZVODI OD OLOVA

Napomena:
1.
U ovoj glavi pod sledećim pojmovima podrazumevaju se:
(a) Šipke:
Valjani, ekstrudirani, vučeni ili kovani proizvodi, nenamotani koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika (uključujući "spljoštene krugove" i "modifikovane pravougaonike", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu celom dužinom imati zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika") trebalo bi da prelazi jednu desetinu širine. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode, istog oblika i dimenzija, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobijaju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(b) Profili:
Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u koturovima ili nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti poprečni presek, koji ne odgovaraju nijednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cevi. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode istog oblika, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(v) Žica:
Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u koturovima, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika (uključujući "spljoštenih krugova" i "modifikovanih pravougaonika", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu celom dužinom imati zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika") treba da prelazi jednu desetinu širine.
(g) Ploče, limovi, trake i folije:
Proizvodi ravnih površina (osim neobrađenih - sirovih proizvoda iz tar. broja 7801), u koturovima ili nenamotani, punog poprečnog preseka u obliku pravougaonika (osim kvadrata), sa ili bez zaobljenih ivica (uključujući "modifikovane pravougaonike", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne), jednake debljine, čije su površine:
- pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), a debljina ne prelazi jednu desetinu širine;
- nepravougaonog ili nekvadratnog oblika bilo koje veličine, pod uslovom da ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
Tar. broj 7804 obuhvata, pored ostalog, ploče, limove, trake i folije sa šarama (npr.: kanali, rebra, brazde, manji ispusti u obliku suza i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, nabrani, polirani, premazani ili prevučeni pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(d) Cevi:
Šuplji proizvodi, u koturovima ili nenamotani, istog poprečnog preseka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom po celoj dužini, u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika i jednake debljine zida. Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika, koji celom dužinom mogu imati zaobljene ivice, takođe se smatraju cevima, pod uslovom da su unutrašnji i spoljašnji poprečni preseci koncentrični i da imaju isti oblik i pravac. Cevi pomenutih poprečnih preseka mogu biti polirane, prevučene, savijene, sa navojima, bušene, sa suženjem, sa proširenjem, konusne ili snabdevene prirubnicama, manžetnama ili prstenovima.
Napomena za tarifni podbroj:
1.
U ovoj glavi, pod pojmom "rafinisano olovo" podrazumeva se:
Olovo čistoće najmanje 99,9% po masi, pod uslovom da sadržaj po masi bilo kog drugog elementa ne prelazi granicu datu u sledećoj tabeli:

Ostali elementi


-------------------------------------------------------------------------------
Element Granica sadržaja, po masi, izraženo u %
-------------------------------------------------------------------------------
Ag Srebro 0,02
As Arsen 0,005
Bi Bizmut 0,05
Ca Kalcijum 0,002
Cd Kadmijum 0,002
Cu Bakar 0,08
Fe Gvožđe 0,002
S Sumpor 0,002
Sb Antimon 0,005
Sn Kalaj 0,005
Zn Cink 0,002
Ostali (npr. Te-Telur), pojedinačno 0,001
-------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7801 Sirovo olovo:
7801 10 00 00 - Rafinisano olovo - 1
- Ostalo:
7801 91 00 00 - - sa sadržajem antimona, koji po masi preovladava nad drugim elementima - 1
7801 99 - - ostalo:
7801 99 10 00 - - - za rafinisanje, sa sadržajem 0,02% po masi ili više srebra
(olovo u polugama) - 1
- - - ostalo:
7801 99 91 00 - - - - legure olova - 1
7801 99 99 00 - - - - ostalo - 1
7802 00 00 00 Otpaci i ostaci, od olova - 1
(7803)
7804 Ploče, limovi, trake i folije, od olova; prah i ljuspice, od olova:
- Ploče, limovi, trake i folije:
7804 11 00 00 - - limovi, trake i folije debljine ne preko 0,2 mm (ne računajući podlogu) - 1
7804 19 00 00 - - ostalo - 1
7804 20 00 00 - Prah i ljuspice - 1
(7805)
7806 00 Ostali proizvodi, od olova:
7806 00 10 00 - Kontejneri sa anti-radioaktivnom oblogom, od olova, za transport i smeštanje
radioaktivnih materija - 1
&7806 00 30 00 - Šipke, profili i žica, od olova - 1
&7806 00 50 00 - Cevi i pribor za cevi (npr.: spojnice, kolena, mufovi), od olova - 1
7806 00 90 00 - Ostali - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 79

CINK I PROIZVODI OD CINKA

Napomena:
1.
U ovoj glavi pod sledećim pojmovima podrazumevaju se:
(a) Šipke:
Valjani, ekstrudirani, vučeni ili kovani proizvodi, nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konvesnog mnogougaonika (uključujući "spljoštene krugove" i "modifikovane pravougaonike", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu celom dužinom imati zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika") trebalo bi da prelazi jednu desetinu širine. Ovaj pojam takođe obuhvata livene i sinterovane proizvode istog oblika ili dimenzija, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(b) Profili:
Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u koturovima ili nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti poprečni presek, koji ne odgovaraju nijednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cevi. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode istog oblika, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(v) Žica:
Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u koturovima, koji su celom dužinom istog punog poprečnog preseka u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika (uključujući "spljoštene krugove" i "modifikovane pravougaonike", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu imati celom dužinom zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika") trebalo bi da prelazi jednu desetinu širine.
(g) Ploče, limovi, trake i folije:
Proizvodi ravnih površina (osim neobrađenih - sirovih proizvoda iz tar. broja 7901), u koturovima ili nenamotani, punog poprečnog preseka u obliku pravougaonika (osim kvadrata), sa ili bez zaobljenih ivica (uključujući "modifikovane pravougaonike", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne), jednake debljine, čije su površine:
- pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), a debljina ne prelazi jednu desetinu širine;
- nepravougaonog ili nekvadratnog oblika bilo koje veličine, pod uslovom da ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
Tar. broj 7905 obuhvata, pored ostalog, ploče, limove, trake i folije sa šarama (npr: kanali, rebra, brazde, manji ispusti u obliku suza i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, nabrani, polirani, premazani ili prevučeni, pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(d) Cevi:
Šuplji proizvodi, u koturovima ili nenamotani, istog poprečnog preseka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom po celoj dužini, u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika i jednake debljine zida. Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika, koji mogu imati zaobljene ivice celom dužinom, takođe se smatraju cevima, pod uslovom da su unutrašnji i spoljašnji poprečni preseci koncentrični i da imaju isti oblik i pravac. Cevi pomenutih poprečnih preseka mogu biti polirane, prevučene, savijene, sa navojima, bušene, sa suženjem, sa proširenjem, konusne ili snabdevene prirubnicama, manžetnama ili prstenovima.
Napomena za tarifne podbrojeve:
1.
U ovoj glavi pod sledećim pojmovima podrazumevaju se:
(a) Nelegirani cink:
Cink čistoće najmanje 97,5% po masi.
(b) Legure cinka:
Metalne supstance u kojima cink preovlađuje po masi nad svakim drugim elementom, pod uslovom da je ukupan sadržaj tih drugih elemenata veći od 2,5% po masi.
(v) Prašina od cinka:
Prašina dobijena kondenzacijom cinkovih para, koja se sastoji od sfernih čestica sitnijih od cinkovog praha. Najmanje 80% po masi čestica treba da prolazi kroz sito sa otvorima od 63 mm (mikrona). Prašina mora da sadrži najmanje 85% po masi metalnog cinka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7901 Cink, sirovi:
- Cink, nelegirani:
7901 11 00 00 - - sa sadržajem cinka 99,99% ili više, po masi - 1
7901 12 - - sa sadržajem cinka manje od 99,99%, po masi:
7901 12 10 00 - - - sa sadržajem cinka 99,95% ili više, ali manje od 99,99%, po masi - 1
7901 12 30 00 - - - sa sadržajem cinka 98,5% ili više, ali manje od 99,95%, po masi 1
7901 12 90 00 - - - sa sadržajem cinka 97,5% ili više, ali manje od 98,5%, po masi - 1
7901 20 00 00 - Legure cinka - 1
7902 00 00 00 Otpaci i ostaci, od cinka - 1
7903 Prašina, prah i ljuspice od cinka:
7903 10 00 00 - Prašina od cinka - 1
7903 90 00 00 - Ostalo - 1
7904 00 00 00 Šipke, profili i žica, od cinka - 1
7905 00 00 00 Ploče, limovi, trake i folije, od cinka - 1
(7906)
7907 00 Ostali proizvodi od cinka:
&7907 00 10 00 - Cevi i pribor za cevi (npr.: spojnice, kolena, mufovi), od cinka - 1
&7907 00 90 00 - Ostali - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 80

KALAJ I PROIZVODI OD KALAJA

Napomena:
!1. U ovoj glavi pod sledećim pojmovima podrazumevaju se:
(a) Šipke:
Valjani, ekstrudirani, vučeni ili kovani proizvodi, nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika (uključujući "spljoštene krugove" i "modifikovane pravougaonike", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu celom dužinom imati zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika") trebalo bi da prelazi jednu desetinu širine. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode istog oblika i dimenzija, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(b) Profili:
Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u koturovima ili nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti poprečni presek i koji ne odgovaraju ni jednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cevi. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode istog oblika, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(v) Žica:
Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u koturovima, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika (uključujući "spljoštene krugove" i "modifikovane pravougaonike", kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu celom dužinom imati zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i "modifikovanih pravougaonika") trebalo bi da prelazi jednu desetinu širine.
(g) Ploče, limovi, trake i folije:
Proizvodi ravnih površina (osim neobrađenih - sirovih proizvoda iz tar. broja 8001), u koturovima ili nenamotani, punog poprečnog preseka u obliku pravougaonika (osim kvadrata), sa ili bez zaobljenih ivica (uključujući "modifikovane pravougaonike" kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne) jednake debljine, čije su površine:
- pravougaonog oblika (uključujući i kvadrata) a debljina ne prelazi jednu desetinu širine;
- nepravouganog ili nekvadratnog oblika bilo koje veličine, pod uslovom da ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
(d) Cevi
Šuplji proizvodi, u koturovima ili ne, istog poprečnog preseka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom po celoj dužini, u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konvesnog mnogougaonika i jednake debljine zida. Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika, koji mogu imati zaobljene ivice celom dužinom, takođe se smatraju cevima pod uslovom da su unutrašnji i i spoljašnji poprečni preseci koncentrični i da imaju isti oblik i pravac. Cevi pomenutih poprečnih preseka mogu biti polirane, prevučene, savijene, sa navojima, bušene, sa suženjem, sa proširenjem, konusne ili snabdevene prirubnicama, manžetnama ili prstenovima.
Napomena za tarifne podbrojeve:
1.
U ovoj glavi pod sledećim pojmovima podrazumevaju se:
(a) Kalaj, nelegirani:
Kalaj čistoće najmanje 99% po masi, pod uslovom da je sadržaj po masi bizmuta ili bakra manji od granice date u sledećoj tabeli:

Ostali elementi


---------------------------------------------------------------
Element Granica sadržaja, po masi, izraženo u %
---------------------------------------------------------------
Bi Bizmut 0,1
Cu Bakar 0,4
---------------------------------------------------------------

(b) Legure kalaja:
Metalne supstance kod kojih kalaj preovlađuje po masi nad svakim drugim elementom, pod uslovom da je:
(1) ukupan sadržaj tih elemenata veći od 1% po masi; ili
(2) sadržaj, po masi bizmuta ili bakra jednak ili veći od granice date u gore navedenoj tabeli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8001 Kalaj, sirovi:
8001 10 00 00 - Kalaj, nelegirani - 1
8001 20 00 00 - Legure kalaja - 1
8002 00 00 00 Otpaci i ostaci, od kalaja - 1
8003 00 00 00 Šipke, profili i žica, od kalaja - 1
(8004)
(8005)
(8006)
8007 00 Ostali proizvodi od kalaja:
&8007 00 10 00 - Ploče, limovi i trake, debljine veće od 0,2 mm - 1
&8007 00 30 00 - Kalajne folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije,
kartona, plastične mase ili sličnih materijala), debljine ne preko 0,2 mm
(ne računajući podlogu); prah i ljuspice, od kalaja - 1
&8007 00 50 00 - Cevi i pribor za cevi (npr.: spojnice, kolena, mufovi), od kalaja - 1
&8007 00 90 00 - Ostali - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 81

OSTALI PROSTI METALI; KERMETI; PROIZVODI OD NjIH

Napomena za tarifne podbrojeve:
1.
Napomena 1. uz glavu 74, u kojoj je dato objašnjenje šta se podrazumeva pod pojmovima "šipke", "profili", "žica" i "ploče, limove, trake i folije", primenjuje se "mutatis mutandis" na ovu glavu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8101 Volfram (tungsten) i proizvodi od volframa, uključujući otpatke i ostatke:
8101 10 00 00 - Prah - 1
- Ostalo:
8101 94 00 00 - - sirovi volfram (tungsten), uključujući šipke dobijene samo sinterovanjem - 1
8101 96 00 00 - - žica 1
8101 97 00 00 - - otpaci i ostaci - 1
8101 99 - - ostalo:
&8101 99 10 00 - - - šipke, osim dobijenih samo sinterovanjem, profili, ploče,
limovi, trake i folije - 1
&8101 99 90 00 - - - ostalo - 1
8102 Molibden i proizvodi od molibdena, uključujući ostatke i otpatke:
8102 10 00 00 - Prah - 1
- Ostalo:
8102 94 00 00 - - sirovi molibden, uključujući šipke dobijene samo sinterovanjem - 1
8102 95 00 00 - - šipke, osim dobijenih samo sinterovanjem, profili, ploče, limovi,
trake i folije - 1
8102 96 00 00 - - žica - 1
8102 97 00 00 - - otpaci i ostaci - 1
8102 99 00 00 - - ostalo 1
8103 Tantal i proizvodi od tantala, uključujući otpatke i ostatke:
8103 20 00 00 - Sirovi tantal, uključujući šipke dobijene samo sinterovanjem; prah - 1
8103 30 00 00 - Otpaci i ostaci - 1
8103 90 - Ostalo:
8103 90 10 00 - - šipke, osim dobijenih samo sinterovanjem, profili, žica, ploče, trake,
limovi i folije - 1
8103 90 90 00 - - ostalo - 1
8104 Magnezijum i proizvodi od magnezijuma, uključujući otpatke i ostatke:
- Sirovi magnezijum:
8104 11 00 00 - - sa sadržajem najmanje 99,8% po masi magnezijuma - 1
8104 19 00 00 - - ostali - 1
8104 20 00 00 - Otpaci i ostaci - 1
8104 30 00 00 - Opiljci, strugotina i granule, sortirani prema veličini; prah - 1
8104 90 00 00 - Ostalo - 1
8105 Kobaltni mate i drugi međuproizvodi metalurgije kobalta; kobalt i
proizvodi od kobalta, uključujući otpatke i ostatke:
8105 20 00 00 - Kobaltni mate i drugi međuproizvodi metalurgije kobalta; sirovi kobalt; prah - 1
8105 30 00 00 - Otpaci i ostaci - 1
8105 90 00 00 - Ostalo - 1
8106 00 Bizmut i proizvodi od bizmuta, uključujući otpatke i ostatke:
8106 00 10 00 - Bizmut sirov; otpaci i ostaci; prah - 1
8106 00 90 00 - Ostalo - 1
8107 Kadmijum i proizvodi od kadmijuma; uključujući otpatke i ostatke:
8107 20 00 00 - Sirovi kadmijum; prah - 1
8107 30 00 00 - Otpaci i ostaci - 1
8107 90 00 00 - Ostalo - 1
8108 Titan i proizvodi od titana, uključujući otpatke i ostatke; prah:
8108 20 00 00 - Sirovi titan; prah - 1
8108 30 00 00 - Otpaci i ostaci - 1
8108 90 - Ostalo:
!8108 90 30 00 - - šipke, profili i žica - 1
!8108 90 50 00 - - ploče, limovi, trake i folije - 1
&8108 90 60 00 - - cevi - 1
!8108 90 90 00 - - ostalo - 1
8109 Cirkonijum i proizvodi od cirkonijuma, uključujući ostatke i otpatke:
8109 20 00 00 - Sirovi cirkonijum; prah - 1
8109 30 00 00 - Otpaci i ostaci - 1
8109 90 00 00 - Ostalo - 1
8110 Antimon i proizvodi od antimona, uključujući otpatke i ostatke:
8110 10 00 00 - Sirovi antimon; prah - 1
8110 20 00 00 - Otpaci i ostaci - 1
8110 90 00 00 - Ostalo - 1
8111 00 Mangan i proizvodi od mangana, uključujući otpatke i ostatke:
- Sirovi mangan; otpaci i ostaci; prah:
8111 00 11 00 - - sirovi mangan; prah - 1
8111 00 19 00 - - otpaci i ostaci - 1
8111 00 90 00 - Ostalo - 1
8112 Berilijum, hrom, germanijum, vanadijum, galijum, hafnijum (celtijum),
indijum, niobijum (kolumbijum), renijum i talijum i proizvodi od ovih
metala uključujući otpatke i ostatke:
- Berilijum:
8112 12 00 00 - - sirovi; prah - 1
8112 13 00 00 - - otpaci i ostaci - 1
8112 19 00 00 - - ostalo - 1
- Hrom:
8112 21 - - sirovi; prah:
8112 21 10 00 - - - legirani, sa sadržajem nikla više od 10%, po masi - 1
8112 21 90 00 - - - ostalo - 1
8112 22 00 00 - - otpaci i ostaci - 1
8112 29 00 00 - - ostalo - 1
- Talijum:
8112 51 00 00 - - sirovi; prah - 1
8112 52 00 00 - - otpaci i ostaci - 1
8112 59 00 00 - - ostalo - 1
- Ostalo:
8112 92 - - sirovi; otpaci i ostaci; prah:
8112 92 10 00 - - - hafnijum (celtijum) - 1
! - - - niobijum (kolumbijum); renijum; galijum; indijum; vanadijum; germanijum:
&8112 92 21 00 - - - - otpaci i ostaci - 1
- - - - ostalo:
&8112 92 31 00 - - - - - niobijum (kolumbijum); renijum - 1
8112 92 81 00 - - - - - indijum - 1
8112 92 89 00 - - - - - galijum - 1
&8112 92 91 00 - - - - - vanadijum - 1
&8112 92 95 00 - - - - - germanijum - 1
8112 99 - - ostalo:
&8112 99 20 00 - - - hafnijum (celtijum); germanijum - 1
8112 99 30 00 - - - niobijum (kolumbijum); renijum - 1
&8112 99 70 00 - - - galijum; indijum; vanadijum - 1
8113 00 Kermeti i proizvodi od kermeta, uključujući otpatke i ostatke:
8113 00 20 00 - Sirovi - 1
8113 00 40 00 - Otpaci i ostaci - 1
8113 00 90 00 - Ostalo - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 82

ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, KAŠIKE I VILjUŠKE, OD PROSTIH METALA; NjIHOVI DELOVI OD PROSTIH METALA

Napomene:
1.
Pored lampi za lemljenje, prenosnih kovačnica, tocila za oštrenje s postoljem, setova za manikir i pedikir, i proizvoda iz tarifnog broja 8209, ova glava obuhvata samo proizvode sa sečivom, radnom ivicom, radnom površinom ili drugim radnim delom od:
(a) prostog metala;
(b) metalnih karbida ili kermeta;
(v) dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog), na podlozi od prostog metala, metalnih karbida ili kermeta; ili
(g) abrazivnih materijala na podlozi od prostog metala, ako takvi proizvodi imaju rezne zube, brazde, žljebove ili slično za sečenje, od prostog metala, koji zadržavaju svoje prvobitne osobine i funkcije za sečenje i posle nanošenja abraziva.
2.
Delovi od prostih metala za proizvode iz ove glave, svrstavaju se sa proizvodima čiji su delovi, osim delova posebno navedenih kao takvih i držača alata za ručne alatke (tar. broj 8466). Međutim, delovi opšte upotrebe definisani u Napomeni 2. uz odeljak DžV, isključuju se iz ove glave.
Glave, obični i češljasti noževi za električne aparate za brijanje i električne aparate za šišanje svrstavaju se u tar. broj 8510.
3.
Setovi sastavljeni od jednog ili više noževa iz tar. broja 8211 i najmanje jednakog broja proizvoda iz tar. broja 8215, svrstavaju se u tar. broj 8215.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8201 Ručni alat: ašovi, lopate, krampovi, budaci, motike, vile i grabulje; sekire,
kosiri i sličan alat za sečenje; makaze svih vrsta za rezanje grana: kose,
srpovi, noževi za seno, makaze za živu ogradu, klinovi za cepanje stabala i
ostali alat koji se koristi u poljoprivredi, hortikulturi ili šumarstvu:
8201 10 00 00 - Ašovi i lopate KD 5
8201 20 00 00 - Vile KD 5
8201 30 00 00 - Krampovi, budaci, motike i grabulje - 5
8201 40 00 00 - Sekire, kosiri i sličan alat za sečenje - 5
8201 50 00 00 - Makaze koje se koriste jednom rukom (uključujući makaze za živinu) KD 5
8201 60 00 00 - Makaze za živu ogradu, makaze za rezanje grana i slične makaze koje se
koriste pomoću dve ruke - 5
8201 90 00 00 - Ostali ručni alat koji se koristi u poljoprivredi, hortikulturi ili šumarstvu - 5
8202 Ručne testere; listovi za testere svih vrsta (uključujući listove testera za
urezivanje, prerezivanje kao i listovi testera bez zubaca):
8202 10 00 00 - Ručne testere - 5
8202 20 00 00 - Listovi za tračne testere - 5
- Kružni listovi za testere, uključujući testerasta glodala:
8202 31 00 00 - - sa radnim delom od čelika - 5
8202 39 00 00 - - ostalo, uključujući delove - 5
8202 40 00 00 - Rezni lanci za testere - 5
- Ostali listovi za testere:
8202 91 00 00 - - pravi (ravni) listovi za testere, za obradu metala - 5
8202 99 - - ostali:
- - - sa radnim delom od čelika:
8202 99 11 00 - - - - za obradu metala - 5
8202 99 19 00 - - - - za obradu ostalih materijala - 5
8202 99 90 00 - - - sa radnim delom od ostalih materijala - 5
8203 Turpije, rašpe, klešta (uključujući klešta za sečenje), pincete, makaze za
sečenje metala, sekači cevi, sekači svornjaka, klešta za bušenje i sličan
ručni alat:
8203 10 00 00 - Turpije, rašpe i sličan alat - 5
8203 20 - Klešta (uključujući i klešta za sečenje), pincete i sličan alat:
8203 20 10 00 - - pincete - 5
8203 20 90 00 - - ostalo - 5
8203 30 00 00 - Makaze za sečenje metala i sličan alat - 5
8203 40 00 00 - Sekači cevi, sekači svornjaka, klešta za bušenje i sličan alat - 5
8204 Obični i francuski ključevi za vijke, ručni (uključujući moment ključeve),
izmenljivi ulošci za ključeve, sa ili bez drške:
- Obični i francuski ključevi za vijke, ručni:
8204 11 00 00 - - nepodesivi - 5
8204 12 00 00 - - podesivi - 5
8204 20 00 00 - Izmenljivi ulošci za ključeve, sa ili bez drške - 5
8205 Ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu
nije pomenut niti uključen; lampe za lemljenje; mengele, stege i slično, osim
pribora i delova za mašine alatke; nakovnji; prenosne kovačnice; tocila sa
postoljem, okretana rukom ili pedalom:
8205 10 00 00 - Alat za bušenje, narezivanje i urezivanje navoja - 10
8205 20 00 00 - Čekići i kovački čekići - 10
8205 30 00 00 - Renda, dleta (ravna i poluokrugla) i sličan alat za obradu drveta - 10
8205 40 00 00 - Odvrtke - 10
- Ostali ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante):
8205 51 00 00 - - sprave za domaćinstvo - 10
8205 59 - - ostalo:
8205 59 10 00 - - - alat za zidarske radnike, modelare, radnike sa cementom,
gipsare i molere - 10
8205 59 30 00 - - - alat za patrone za zakivanje, ubacivanje čepova u zidove itd. - 10
8205 59 90 00 - - - ostalo - 10
8205 60 00 00 - Lampe za lemljenje - 10
8205 70 00 00 - Mengele, stege i slično - 10
8205 80 00 00 - Nakovnji; prenosne kovačnice; tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom - 10
8205 90 00 00 - Setovi predmeta iz dva ili više napred pomenutih podbrojeva - 10
8206 00 00 00 Alat iz dva ili više tar. br. 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo - 8
8207 Izmenljivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine
alatke (npr.: za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i
urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje,
umeci za odvrtke) uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala i
alat za bušenje stena i zemlje:
- Alat za bušenje stena i zemlje:
8207 13 00 00 - - sa radnim delom od kermeta - 8
8207 19 - - ostalo, uključujući delove:
8207 19 10 00 - - - sa radnim delom od dijamanta ili od aglomerisanog dijamanta - 1
8207 19 90 00 - - - ostalo - 10
8207 20 - Matrice za vučenje ili ekstrudiranje metala:
8207 20 10 00 - - sa radnim delom od dijamanta ili aglomerisanog dijamanta - 5
8207 20 90 00 - - sa radnim delom od ostalih materijala - 5
8207 30 - Alat za presovanje, kovanje, izvlačenje ili prosecanje:
8207 30 10 00 - - za obradu metala - 10
8207 30 90 00 - - ostalo - 10
8207 40 - Alat za narezivanje ili urezivanje navoja:
- - za obradu metala:
8207 40 10 00 - - - alat za narezivanje navoja - 10
8207 40 30 00 - - - alat za urezivanje navoja - 10
8207 40 90 00 - - ostali - 10
8207 50 - Alat za bušenje, osim za bušenje stena i zemlje:
8207 50 10 00 - - sa radnim delom od dijamanta ili aglomerisanog dijamanta - 10
- - sa radnim delom od ostalih materijala:
8207 50 30 00 - - - zidarske burgije - 10
- - - ostalo:
- - - - za obradu metala, sa radnim delom:
8207 50 50 00 - - - - - od kermeta - 10
8207 50 60 00 - - - - - od brzoreznog čelika - 10
8207 50 70 00 - - - - - od ostalih materijala - 10
8207 50 90 00 - - - - ostalo - 10
8207 60 - Alat za proširivanje otvora, uključujući bušenjem:
8207 60 10 00 - - sa radnim delom od dijamanta ili aglomerisanog dijamanta - 10
- - sa radnim delom od ostalih materijala:
- - - alat za bušenje struganjem:
8207 60 30 00 - - - - za obradu metala - 10
8207 60 50 00 - - - - ostali - 10
- - - alat za proširivanje otvora:
8207 60 70 00 - - - - za obradu metala - 10
8207 60 90 00 - - - - ostali - 10
8207 70 - Alat za glodanje:
- - za obradu metala, sa radnim delom:
8207 70 10 00 - - - od kermeta - 10
- - - od ostalih materijala:
8207 70 31 00 - - - - vretenasta glodala - 10
8207 70 35 00 - - - - valjkasta glodala - 10
8207 70 38 00 - - - - ostali - 10
8207 70 90 00 - - ostali - 10
8207 80 - Alat za struganje:
- - za obradu metala, sa radnim delom:
8207 80 11 00 - - - od kermeta - 10
8207 80 19 00 - - - od ostalih materijala - 10
8207 80 90 00 - - ostali - 10
8207 90 - Ostali izmenljivi alat:
8207 90 10 00 - - sa radnim delom od dijamanta ili aglomerisanog dijamanta - 1
- - sa radnim delom od ostalih materijala:
8207 90 30 00 - - - umeci za odvijanje i zavijanje vijaka - 10
8207 90 50 00 - - - alat za izradu ozubljenja - 10
- - - ostali sa radnim delom:
- - - - od kermeta:
8207 90 71 00 - - - - - za obradu metala - 10
8207 90 78 00 - - - - - ostali - 10
- - - - od ostalih materijala:
8207 90 91 00 - - - - - za obradu metala - 10
8207 90 99 00 - - - - - ostali - 10
8208 Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave:
8208 10 00 00 - Za obradu metala - 10
8208 20 00 00 - Za obradu drveta - 10
8208 30 - Za kuhinjske uređaje ili za mašine koje se koriste u prehrambenoj industriji:
8208 30 10 00 - - kružni noževi - 10
8208 30 90 00 - - ostalo - 10
8208 40 00 00 - Za mašine za poljoprivredu, hortikulturu i šumarstvo - 10
8208 90 00 00 - Ostalo - 10
8209 00 Pločice, štapići, vrhovi i slično za alat, nemontirani, od kermeta:
8209 00 20 00 - Pločice - 10
8209 00 80 00 - Ostalo - 10
8210 00 00 00 Mehaničke sprave na ručni pogon, mase od 10 kg ili manje, koje se upotrebljavaju
za pripremanje ili posluživanje hrane ili pića - 5
8211 Noževi sa sečivom, nazubljeni ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz
tar. broja 8208, i sečiva za noževe:
8211 10 00 00 - Setovi - 10
- Ostalo:
8211 91 - - stoni noževi sa fiksiranim sečivom:
8211 91 30 00 - - - sa drškom i sečivom od nerđajućeg čelika - 10
8211 91 80 00 - - - ostali - 10
8211 92 00 00 - - ostali noževi sa fiksiranim sečivom - 10
8211 93 00 00 - - noževi sa nefiksiranim sečivima - 10
8211 94 00 00 - - sečiva - 10
8211 95 00 00 - - drške od prostih metala - 10
8212 Aparati za brijanje, brijači i sečiva za brijanje, žileti i dr. (uključujući
nedovršena sečiva u traci):
8212 10 - Aparati za brijanje i brijači:
8212 10 10 00 - - aparati za brijanje sa neizmenljivim sečivom KD 10
8212 10 90 00 - - ostalo KD 10
8212 20 00 00 - Sečiva za brijanje (žileti i dr.), uključujući i nedovršena sečiva u traci - 10
8212 90 00 00 - Ostali delovi - 10
8213 00 00 00 Makaze (uključujući krojačke i slične makaze) i sečiva za njih - 10
8214 Ostali nožarski proizvodi (npr.: mašine za šišanje ili strižu, mesarske ili
kuhinjske satare, mesarske sekire i noževi za seckanje mesa, noževi za papir);
setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte):
8214 10 00 00 - Noževi za papir, otvaranje pisama, brisanje (struganje - radiranje),
oštrenje olovki i sečiva za njih - 10
8214 20 00 00 - Setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući turpije za nokte) - 10
8214 90 00 00 - Ostalo - 10
8215 Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača,
noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan
kuhinjski i stoni pribor:
8215 10 - Setovi, koji sadrže najmanje jedan proizvod prevučen plemenitim metalom:
8215 10 20 00 - - koji sadrže samo proizvode koji su prevučeni plemenitim metalom - 10
- - ostali:
8215 10 30 00 - - - od nerđajućeg čelika - 10
8215 10 80 00 - - - ostali - 10
8215 20 - Ostali setovi:
8215 20 10 00 - - od nerđajućeg čelika - 10
8215 20 90 00 - - ostali - 10
- Ostali:
8215 91 00 00 - - prevučeni plemenitim metalom - 20
8215 99 - - ostalo:
8215 99 10 00 - - - od nerđajućeg čelika - 10
8215 99 90 00 - - - ostalo - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 83

RAZNI PROIZVODI OD PROSTIH METALA

Napomene:
1.
U ovoj glavi, delovi od prostih metala svrstavaju se sa proizvodima za koje su namenjeni. Međutim, proizvodi od gvožđa ili čelika iz tar. br. 7312, 7315, 7317, 7318 i 7320, ili slični proizvodi od drugih prostih metala (glave 74 do 76 i 78 do 81), ne smatraju se delovima proizvoda iz ove glave.
2.
U tar. broju 8302 pod pojmom "točkići (za nameštaj i sl.)" podrazumevaju se točkići (uključujući točkiće sa spoljašnjom gumom), prečnika ne preko 75 mm, ili točkići (uključujući točkiće sa spoljašnjom gumom) prečnika većeg od 75 mm, pod uslovom da je širina točkića ili spoljašnje gume postavljene na njega, manja od 30 mm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8301 Katanci i brave (na ključ, šifru ili električne), od prostih metala; zatvarači
i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave od prostih metala;
ključevi za bilo koji od pomenutih proizvoda, od prostih metala:
8301 10 00 00 - Katanci - 5
8301 20 00 00 - Brave za motorna vozila - 5
8301 30 00 00 - Brave za nameštaj - 5
8301 40 - Ostale brave:
- - brave za vrata u zgradama:
8301 40 11 00 - - - sa cilindrom - 10
8301 40 19 00 - - - ostale - 10
8301 40 90 00 - - ostale - 5
8301 50 00 00 - Zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave - 5
8301 60 00 00 - Delovi - 5
8301 70 00 00 - Ključevi isporučeni posebno - 10
8302 Okov, pribor i slični proizvodi od prostih metala, za nameštaj, vrata,
stepenište, prozore, roletne, karoserije, sedlarsku robu, kofere, sanduke,
kutije i slično; kuke za vešanje šešira, konzole i slično, od prostih metala;
točkići (za nameštaj i sl.), sa elementima za pričvršćivanje, od prostih metala,
automatski zatvarači vrata, od prostih metala:
&8302 10 00 00 - Šarke - 5
&8302 20 00 00 - Točkići - 5
8302 30 00 00 - Ostali okov, pribor i slični proizvodi, za motorna vozila - 10
- Ostali okov, pribor i slični proizvodi:
8302 41 00 00 - - građevinski okov - 10
&8302 42 00 00 - - ostali, za nameštaj - 5
&8302 49 00 00 - - ostali - 5
8302 50 00 00 - Kuke za vešanje šešira, konzole i slično - 5
&8302 60 00 00 - Automatski zatvarači vrata - 5
8303 00 Kase, sefovi, vrata i pregradci za trezore, prenosive sigurnosne kasete za
novac ili dokumenta i slično, od prostih metala:
8303 00 10 00 - Kase i sefovi KD 5
8303 00 30 00 - Sigurnosna vrata i pregradci za trezore - 5
8303 00 90 00 - Prenosive sigurnosne kasete za novac ili dokumenta i slično - 5
8304 00 00 00 Kutije za arhive, kutije za kartoteke, kutije za sortiranje - 5
dokumenata, stalci za hartiju, stalci za pera, stalci za štambilje i slična
kancelarijska ili stona oprema, od prostih metala, osim kancelarijskog
nameštaja iz tar. broja 9403
8305 Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle, spajalice za akta
i pisma, jahači za kartoteke i slični kancelarijski predmeti, od prostih
metala; prošivne spajalice u "traci" (npr.: za kancelarije, tapetariju,
pakovanje), od prostih metala:
8305 10 00 00 - Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle - 5
8305 20 00 00 - Prošivne spajalice u "traci" - 10
8305 90 00 00 - Ostalo, uključujući delove - 10
8306 Zvona, gongovi i slično, neelektrični od prostih metala; statuete i drugi
ukrasi od prostih metala, ramovi za fotografije, slike i slično, od prostih
metala; ogledala od prostih metala:
8306 10 00 00 - Zvona, gongovi i slično - 5
- Statuete i drugi ukrasi:
8306 21 00 00 - - prevučeni plemenitim metalom - 5
8306 29 - - ostalo:
8306 29 10 00 - - - od bakra - 5
8306 29 90 00 - - - od ostalih prostih metala - 5
8306 30 00 00 - Ramovi za fotografije, slike i slično; ogledala - 5
8307 Savitljive cevi, od prostih metala, sa ili bez pribora:
8307 10 - Od gvožđa ili čelika:
&8307 10 00 10 - - sa priborom, za civilne vazduhoplove - 5
&8307 10 00 90 - - ostale - 10
&8307 90 00 00 - Od ostalih prostih metala - 5
8308 Zatvarači, okovi sa zatvaračima, pređice, zatvarači sa pređicama, kopče,
ringlice i slično, za odeću, obuću, ručne torbe, putne predmete i druge gotove
proizvode; cevasti ili račvasti zakivci, od prostih metala; perle i šljokice,
od prostih metala:
8308 10 00 00 - Kopče i ringlice - 5
8308 20 00 00 - Cevasti ili račvasti zakivci - 5
8308 90 00 00 - Ostalo, uključujući delove - 5
8309 Zatvarači (uključujući krunske zatvarače, navojne zatvarače i zatvarače kroz
koje se sipa), poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za
pakovanje, od prostih metala:
8309 10 00 00 - Krunski zatvarači - 10
8309 90 - Ostalo:
8309 90 10 00 - - poklopci od olova; poklopci od aluminijuma prečnika preko 21 mm - 5
- - ostalo:
8309 90 90 10 - - - lakootvarajući poklopci za limenke - 1
8309 90 90 90 - - - ostalo 5
8310 00 00 00 Ploče sa natpisima, oznakama, adresama i slične ploče, brojevi, slova i
drugi znaci, od prostih metala osim iz tar. broja 9405 - 5
8311 Žica, šipke, cevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od prostih metala
ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni topiteljima, koji se upotrebljavaju
za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje metala ili
metalnog karbida; žice i šipke aglomerisane od praha prostih metala,
za metalizaciju prskanjem:
8311 10 - Obložene elektrode od prostih metala, za elektrolučno zavarivanje:
8311 10 10 00 - - elektrode za zavarivanje sa jezgrom od gvožđa ili čelika, obložene
vatrostalnim materijalom - 8
8311 10 90 00 - - ostale - 8
8311 20 00 00 - Žica od prostog metala sa jezgrom, za elektrolučno zavarivanje - 8
8311 30 00 00 - Obložene šipke i žica sa jezgrom, od prostih metala, za meko lemljenje, tvrdo
lemljenje i zavarivanje plamenom - 5
!8311 90 00 00 - Ostalo - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODELjAK DžVI

MAŠINE, APARATI I UREĐAJI; ELEKTROTEHNIČKI PROIZVODI; NjIHOVI DELOVI; APARATI ZA SNIMANjE I REPRODUKCIJU ZVUKA, TELEVIZIJSKI APARATI ZA SNIMANjE I REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA, DELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE

Napomene:
!1. Ovaj odeljak ne obuhvata:
(a) transmisione, konvejerske ili elevatorske kaiševe ili trake, od plastičnih masa iz Glave 39 ili od gume (tarifni broj 4010); ili druge proizvode koji se upotrebljavaju u mašinama, mehaničkim ili električnim aparatima, kao i za ostale tehničke potrebe, od vulkanizovane (osim tvrde) gume (tarifni broj 4016);
(b) proizvode od prirodne ili veštačke kože (tarifni broj 4205) ili od krzna (tarifni broj 4303), koji se upotrebljavaju za mašine, mehaničke uređaje ili za ostale tehničke potrebe;
(v) bobine, kalemove, kopsove, kupe, jezgra, koture i slične podloge, od bilo kog materijala (npr. iz glava 39, 40, 44 ili 48 ili Odeljka DžV);
(g) perforirane kartice za žakard i slične mašine (npr. glava 39 ili 48 ili Odeljak DžV);
(d) transmisione, konvejerske (ili elevatorske) kaiševe ili trake, od tekstilnog materijala (tarifni broj 5910) ili druge proizvode od tekstilnog materijala za tehničke potrebe (tarifni broj 5911);
(đ) drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstruisano) iz tarifnih brojeva 7102 do 7104, ili proizvode koji su u celini izrađeni od takvog kamenja iz tarifnog broja 7116, osim nemontiranih obrađenih safira i dijamanata za gramofonske igle (tarifni broj 8522);
(e) delovi opšte upotrebe, kao što su definisani u Napomeni 2. uz Odeljak DžV, od prostih metala (Odeljak DžV), ili slične proizvode od plastičnih masa (Glava 39);
(ž) bušaće šipke (tarifni broj 7304);
(z) beskrajne kaiševi od metalne žice ili metalnih traka (Odeljak DžV);
(i) proizvode iz Glava 82 ili 83;
(j) proizvode iz Odeljka DžVII;
(k) proizvode iz Glave 90;
(l) časovnike, satove i druge proizvode iz Glave 91;
(lj) izmenjive alate iz tarifnog broja 8207 ili četke koje se upotrebljavaju kao delovi mašina (tarifni broj 9603); slične izmenjive alate koji se svrstavaju prema materijalu od koga je izrađen njihov radni deo (npr. u glave 40, 42, 43 ili 45 ili 59 ili u tarifni broj 6804 ili 6909);
(m) proizvode iz Glave 95; ili
(n) trake za pisaće mašine i slične trake, uključujući i na kalemovima ili patronama (svrstavaju se prema materijalu od koga su izrađene, ili u tarifnom broju 9612, ako su natopljene štamparskom bojom ili drugačije pripremljene za davanje otisaka).
!2. U skladu sa odredbama Napomene 1 uz ovaj odeljak, Napomene 1. uz Glavu 84 i Napomene 1. uz Glavu 85, delovi mašina (koji ne predstavljaju delove proizvoda iz tarifnih brojeva 8484, 8544, 8545, 8546 ili 8547), svrstavaju se prema sledećim pravilima:
(a) delovi koji predstavljaju proizvode iz bilo kog tarifnog broja glava 84 ili 85 (osim tarifnih brojeva 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 i 8548) u svim slučajevima svrstavaju se u svoje odgovarajuće tarifne brojeve.
(b) ostali delovi, koji su podesni za upotrebu samo ili uglavnom sa posebnom vrstom mašina ili sa više vrsta mašina, koje se svrstavaju u isti tarifni broj (uključujući i mašine iz tarifnih brojeva 8479 ili 8543), svrstavaju se sa tim mašinama ili u tarifne brojeve 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ili 8538. Međutim, delovi koji su istovremeno podesni za upotrebu sa proizvodima iz tarifnih brojeva 8517 i 8525 do 8528, svrstavaju se u tarifni broj 8517.
(v) svi ostali delovi svrstavaju se u tarifne brojeve 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ili 8538, kao odgovarajuće, ili ako ne odgovaraju navedenim tarifnim brojevima, u tarifne brojeve 8487 ili 8548.
3.
Ako iz tarifnih brojeva ovog odeljka ne proizilazi drukčije, "kombinovane mašine", koje se sastoje od dve ili više mašina, spojene tako da obrazuju integralnu celinu, i druge mašine, podesne za obavljanje dve ili više dopunskih ili alaternativnih funkcija, svrstavaju se kao da se sastoje samo od one komponente ili da predstavljaju samo onu mašinu koja obavlja glavnu funkciju.
4.
Kada se mašina (uključujući kombinaciju više mašina), sastoji od više komponenti (odvojenih ili međusobno povezanih: cevima, transmisionim uređajima, električnim kablovima ili drugim uređajima), a te komponente su predviđene da zajedno doprinose jasno definisanoj funkciji iz jednog tarifnog broja Glave 84 ili 85, tada se sve komponente svrstavaju u tarifni broj koji odgovara toj funkciji.
5.
Pod pojmom "mašina" u ovim napomenama, podrazumeva se bilo koja mašina, uređaj, postrojenje, oprema, aparat ili sprava, navedeni u tarifnim brojevima glave 84 ili 85.
Dodatne napomene:
1.
Alat koji je neophodan za sklapanje i održavanje mašina, ako je uvezen sa njima, svrstava se sa tim mašinama. Izmenjivi alati, uvezeni sa mašinama, takođe se svrstavaju sa tim mašinama, ukoliko su deo uobičajene opreme za te mašine i ako su prodati zajedno sa tim mašinama.
2.
Ako carinski organ to zahteva, podnosilac deklaracije, kao prilog svojoj deklaraciji podnosi neki ilustrovani dokument (npr.: uputstvo, prospekt, stranu iz kataloga, fotografiju) kojim se daje pravilan opis te mašine, njene namene, osnovne karakteristike, a za nesastavljene ili rastavljene mašine, nacrt za sklapanje i spisak sadržaja pojedinačnih pakovanja.
3.
Odredbe Osnovnog pravila 2 (a) takođe se primenjuju na mašine koje su uvezene u razdvojenim pošiljkama, na zahtev podnosioca deklaracije i prema uslovima koje su propisali nadležni organi.

GLAVA 84

NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, MAŠINE I MEHANIČKI UREĐAJI I NjIHOVI DELOVI

Napomene:
!1. Ova glava ne obuhvata:
(a) mlinsko kamenje, brusno kamenje ili druge proizvode iz Glave 68;
(b) mašine i uređaje (npr., pumpe) od keramičkih materijala i keramičke delove mašina ili uređaje izrađene od bilo kog materijala (Glava 69);
(v) laboratorijsko staklo (tarifni broj 7017); mašine, aparate i druge proizvode za tehničke potrebe ili njihove delove, od stakla (tarifni brojevi 7019 ili 7020);
(g) proizvode iz tarifnih brojeva 7321 ili 7322 ili slične proizvode od drugih prostih metala (Glava 74 do 76 ili 78 do 81);
(d) usisivači iz tar. broja 8508;
(đ) elektromehaničke aparate za domaćinstvo iz tarifnog broja 8509; digitalne video kamere za snimanje nepokretnih slika iz tarifnog broja 8525; ili
(e) mehaničke aparate za čišćenje podova, na ručni pogon (tarifni broj 9603).
!2. U skladu sa odredbama Napomene 3. uz Odeljak DžVI i Napomene 9. uz ovu Glavu, mašine ili uređaji koji odgovaraju naimenovanju iz jednog ili više tarifnih brojeva od 8401 do 8424 ili tarifnom broju 8486, a istovremeno odgovaraju naimenovanju iz jednog ili više tarifnih brojeva od 8425 do 8480, svrstavaju se u odgovarajuće tarifne brojeve od 8401 do 8424 ili u tarifni broj 8486, a ne u tarifne brojeve 8425 do 8480.
Međutim, tarifni broj 8419 ne obuhvata:
(a) uređaje za klijanje, inkubatore i tople baterije za piliće (tarifni broj 8436);
(b) mašine za vlaženje zrna (tarifni broj 8437);
(v) difuzne aparate za ekstrakciju šećernog soka (tarifni broj 8438);
(g) mašine za termičku obradu tekstilnih prediva, tkanina ili gotovih tekstilnih proizvoda (tarifni broj 8451); ili
(d) mašine i postrojenja, namenjene za mehaničke operacije u kojima je promena temperature, čak i ako je potrebna, sporedna u odnosu na glavnu funkciju.
Tarifni broj 8422 ne obuhvata:
(a) mašine za zašivanje vreća i slične ambalaže (tarifni broj 8452); ili
(b) kancelarijske mašine iz tarifnog broja 8472.
Tarifni broj 8424 ne obuhvata: mašine za štampanje, koje rade na principu izbacivanja mlaza boje (tarifni broj 8443).
3.
Mašine alatke za obradu bilo kog materijala, koje odgovaraju naimenovanju iz tarifnog broja 8456, a istovremeno i naimenovanjima iz tarifnih brojeva 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ili 8465, svrstaće se u tarifni broj 8456.
4.
Tarifni broj 8457 obuhvata samo mašine alatljike za obradu metala, osim strugova (uključujući obradne centre za struganje), koji mogu izvoditi razne operacije mašinske obrade, na jedan od sledećih načina:
(a) automatskom promenom alata iz "magacina" ili slično, u skladu sa programom mašinske obrade (centri za mašinsku obradu);
(b) automatskim korišćenjem, istovremeno ili uzastopno, raznih radnih jedinica - glava, na fiksno postavljenom predmetu obrade (višefunkcionalne jedinice - obradne jedinice); ili
(v) automatskim prenošenjem predmeta obrade do raznih radnih jedinica - glava (višestanične - transfer mašine).
!5. (A) Pod pojmom "mašine za automatsku obradu podataka", iz tarifnog broja 8471 podrazumevaju se mašine koje mogu da:
(1) memorišu program ili programe obrade ili bar podatke koji su odmah potrebni za izvršenje programa;
(2) da se slobodno programiraju u skladu sa potrebama korisnika;
(3) da izvode aritmetičke operacije koje je specificirao korisnik; i
(4) da izvršavaju, bez ljudske intervencije, program obrade koji od njih zahteva da modifikuju tok izvođenja obrade, donošenjem logičnih odluka u toku trajanja procesa obrade.
(B) Mašine za automatsku obradu podataka mogu biti u obliku sistema koji se sastoji od promenljivog broja zasebnih jedinica.
(V) Pod rezervom odredbi (G) i (D) u ovoj napomeni smatra se da jedinica predstavlja deo kompletnog sistema, ako ispunjava sve sledeće uslove:
(1) da je one vrste koja se isključivo ili uglavnom koristi u sistemu za automatsku obradu podataka;
(2) da se može povezati sa centralnom jedinicom za obradu podataka, direktno ili preko jedne ili više drugih jedinica; i
(3) da je sposobna da prihvata ili daje podatke u određenom obliku (šifre ili signali) koje sistem može da koristi.
Posebno isporučene jedinice mašina za obradu podataka, svrstavaju se u tarifni broj 84.71.
Međutim, tastature, Dž-Y koordinantne ulazne jedinice i jedinice za memorisanje na disku koje ispunjavaju uslove iz prethodnih stavova (V) pod (2) i (V) pod (3), svrstavaju se u svim slučajevima kao jedinice iz tarifnog broja 84.71.
(G) Tarifni broj 8471 ne obuhvata sledeće uređaje isporučene zasebno, čak iako ispunjavaju sve uslove date u prethodnoj napomeni 5. pod (V)
(1) štampače, mašine za kopiranje, telefaks mašine, kombinovane međusobno ili ne;
(2) aparate za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj i bežičnoj mreži (kao što su lokalna ili mreža za široko područje);
(3) zvučnike i mikrofone;
(4) televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima;
(5) monitore i projektore, bez ugrađenih uređaja za prijem TV signala.
(D) Mašine koje obavljaju neku specifičnu funkciju, osim obrade podataka, ili rade u vezi sa mašinom za automatsku obradu podataka, svrstavaju se u tarifne brojeve prema svojim odgovarajućim funkcijama, ili ako to nije moguće, u tarifne brojeve za ostale mašine.
6.
Tarifni broj 8482 obuhvata, pored ostalog, polirane čelične kuglice, čiji se najveći i najmanji prečnik ne razlikuju od nominalnog prečnika za više od 1%, ili za više od 0,05 mm, prema tome šta je manje.
Ostale čelične kuglice svrstavaju se u tarifni broj 7326.
7.
Mašina koja ima više namena, svrstava se prema svojoj glavnoj nameni.
Ako zakonskim odredbama nije drukčije propisano i pod rezervama propisanim Napomenom 2. uz Glavu 84 i Napomenom 3. uz Odeljak DžVI, mašine sa višestrukom upotrebom svrstavaju se u tar. broj predviđen za njihovu glavnu upotrebu. Ako ne postoji tar. broj iz stava 1. ove napomene ili ako nije moguće odrediti glavnu upotrebu, mašine sa višestrukom upotrebom svrstavaju se u tar. broj 8479.
Tar. broj 8479 obuhvata i mašine za izradu užadi i konopaca (npr.: za sukanje, upletanje, izradu užadi) od metalne žice, tekstilnog prediva ili bilo kog drugog materijala ili od kombinacije ovih materijala.
U smislu tarifnog broja 8470, pod pojmom "džepnih dimenzija", podrazumevaju se mašine, čije dimenzije ne prelaze 170 100 45 mm.
!9. (A) Napomene 8. pod (a) i 8. pod (b) uz Glavu 85 takođe se primenjuju u pogledu izraza "poluprovodnički elementi" i "elektronska integrisana kola", kako su upotrebljeni u ovoj napomeni i tarifnom broju 8486. Međutim, u svrhe ove napomene i tarifnog broja 8486, pojam "poluprovodnički elementi" takođe obuhvata fotoosetljive poluprovodničke uređaje i diode koje emituju svetlost
(B) U svrhe ove napomene i tarifnog broja 8486, pojam "proizvodnja ravnih displejeva" obuhvata sastavljanje supstrata u ravnu ploču. On ne obuhvata proizvodnju stakla ili sklapanje tabli štampanih kola ili drugih elektronskih komponenti na ravnu ploču. Pojam "ravni displej" ne obuhvata tehnologiju katodnih cevi.
(V) Tarifni broj 8486 takođe uključuje mašine i aparate koji su isključivo ili uglavnom od one vrste koja se upotrebljava za:
(1) proizvodnju ili popravku ekrana i optičkih mrežica;
(2) sastavljanje poluprovodničkih elemenata ili elektronskih integrisanih kola; i
(3) podizanje, manipulaciju, punjenje i pražnjenje ingota ("boules"), diskova (pločica), poluprovodničkih elemenata, elektronskih integrisanih kola i ravnih displejeva.
(G) Prema napomeni 1. uz odeljak DžVI i napomeni 1. uz glavu 84., mašine i aparati koji odgovaraju naimenovanju uz tarifni broj 8486 svrstavaju se u taj tarifni broj a ne u neki drugi tarifni broj ove nomenklature
Napomene za tarifne podbrojeve:
!1. U smislu tarifnog podbroja 8471 49, pod pojmom "sistemi", podrazumaveju se mašine za automatsku obradu podataka, čije jedinice odgovaraju uslovima iz Napomene 5. pod (V) uz Glavu 84 i koji imaju bar jednu centralnu jedinicu za obradu podataka, jednu ulaznu jedinicu (npr.: tastaturu ili skener), i jednu izlaznu jedinicu (npr. displej ili štampač).
2.
Tarifni podbroj 8482 40, obuhvata samo ležajeve sa cilindričnim valjcima, jednakog prečnika ne preko 5 mm i čija je dužina najmanje, tri puta veća od prečnika. Krajevi valjaka mogu da budu zaobljeni.
Dodatne napomene:
1.
U smislu tarifnih podbrojeva 8407 10 i 8409 10, pod pojmom "motori za vazduhoplove", podrazumevaju se samo motori projektovani za montiranje sa vazduhoplovnim propelerom ili rotorom.
2.
U tar. broju 8407 i 8408 naimenovanja tar.podbrojeva "za industrijsku montažu" odnose se samo na motore namenjene serijskoj montaži novih vozila u fabrikama koje proizvode i sklapaju motorna vozila (uključujući delimičnu montažu sklopova u kooperantskim pogonima).
!3. Tarifni podbroj 8471 70 30 obuhvata i CD-ROM drive, koji predstavljaju jedinicu za čuvanje podataka za mašine za automatsku obradu podataka, koja se sastoji od pogonske jedinice namenjene za iznalaženje signala iz CD-ROM-a, audio CD-a i foto CD-a, koja ima utičnice za slušalice, dugme za podešavanje jačine zvuka ili dugme za uključivanje / isključivanje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8401 Nuklearni reaktori; gorivni elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne
reaktore; mašine i aparati za separaciju izotopa:
8401 10 00 00 - Nuklearni reaktori - 1
8401 20 00 00 - Mašine i aparati za separaciju izotopa i njihovi delovi - 1
8401 30 00 00 - Gorivi elementi (patrone), neozračeni - 1
8401 40 00 00 - Delovi nuklearnih reaktora - 1
8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grejanje
koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrejanu vodu:
- Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare:
8402 11 00 00 - - kotlovi sa vodogrejnim cevima i proizvodnjom pare preko 45 t/h - 10
8402 12 00 00 - - kotlovi sa vodogrejnim cevima i proizvodnjom pare ne preko 45 t/h - 10
8402 19 - - ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibridne kotlove:
8402 19 10 00 - - - kotlovi sa plamenim cevima - 10
8402 19 90 00 - - - ostali - 10
8402 20 00 00 - Kotlovi za pregrejanu vodu - 10
8402 90 00 00 - Delovi - 1
8403 Kotlovi za centralno grejanje, osim kotlova iz tar. broja 8402:
8403 10 - Kotlovi:
8403 10 10 00 - - od livenog gvožđa - 10
8403 10 90 00 - - ostali - 10
8403 90 - Delovi:
8403 90 10 00 - - od livenog gvožđa - 10
8403 90 90 00 - - ostalo - 10
8404 Pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 8402 ili 8403 (npr.: ekonomajzeri,
pregrejači, odstranjivači čađi, rekuperatori gasa); kondenzatori za energetske
jedinice na vodenu ili drugu paru:
8404 10 00 00 - Pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 8402 ili 8403 - 10
8404 20 00 00 - Kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru - 10
8404 90 00 00 - Delovi - 1
8405 Generatori za generatorski ili vodeni gas, sa ili bez svojih prečistača;
acetilenski generatori i slični generatori vlažnog postupka, sa ili bez
svojih prečistača:
8405 10 00 00 - Generatori za generatorski ili vodeni gas, sa ili bez svojih prečistača;
acetilenski generatori i slični generatori vlažnog postupka, sa ili bez
svojih prečistača - 1
8405 90 00 00 - Delovi - 1
8406 Turbine na vodenu i drugu paru:
8406 10 00 00 - Turbine za pogon plovila - 1
- Ostale turbine:
8406 81 - - snage preko 40 MNj:
8406 81 10 00 - - - za pogon električnih generatora - 1
8406 81 90 00 - - - ostale - 1
8406 82 - - snage ne preko 40 MNj:
- - - parne turbine za pogon električnih generatora, snage:
8406 82 11 00 - - - - snage ne preko 10 MNj - 1
8406 82 19 00 - - - - preko 10 MNj - 1
8406 82 90 00 - - - ostale - 1
8406 90 - Delovi:
8406 90 10 00 - - statori, rotori i njihove lopatice - 1
8406 90 90 00 - - ostali - 1
8407 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću svećice,
sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa:
&8407 10 00 00 - Motori za vazduhoplove KD 1
- Pogonski motori za plovila:
8407 21 - - vanbrodski motori:
8407 21 10 00 - - - zapremine ne preko 325 cm3 KD 1
- - - zapremine preko 325 cm3:
8407 21 91 00 - - - - snage ne preko 30 kNj KD 1
8407 21 99 00 - - - - snage preko 30 kNj KD 1
8407 29 - - ostali:
8407 29 20 00 - - - snage ne preko 200 kNj KD 5
8407 29 80 00 - - - snage preko 200 kNj KD 5
- Klipni motori sa naizmeničnim kretanjem klipa, za pogon vozila iz Glave 87:
8407 31 00 00 - - zapremine ne preko 50 cm3 KD 10
8407 32 - - zapremine preko 50 cm3, ali ne preko 250 cm3:
8407 32 10 00 - - - zapremine preko 50 cm3, ali ne preko 125 cm3 KD 10
8407 32 90 00 - - - zapremine preko 125 cm3, ali ne preko 250 cm3 KD 10
8407 33 - - zapremine preko 250 cm3, ali ne preko 1 000 cm3:
8407 33 10 00 - - - za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora iz tarifnog podbroja
8701 10; motornih vozila iz tarifnih brojeva 8703, 8704 i 8705 KD 1
8407 33 90 00 - - - ostali KD 10
8407 34 - - zapremine preko 1 000 cm3:
- - - za industrijsku montažu:
8407 34 10 10 - - - - motornih vozila iz tar. broja 8703 KD 1
8407 34 10 90 - - - - ostalih vozila iz Glave 87. KD 10
- - - ostali:
8407 34 30 00 - - - - upotrebljavani KD 15
- - - - novi, zapremine:
8407 34 91 00 - - - - - ne preko 1 500 cm3 KD 10
8407 34 99 00 - - - - - preko 1 500 cm3 KD 10
8407 90 - Ostali motori:
8407 90 10 00 - - zapremine ne preko 250 cm3 KD 10
- - zapremine preko 250 cm3:
8407 90 50 00 - - - za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora iz tarifnog podbroja
8701 10; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog
broja 8704 sa motorom zapremine manje od 2 800 cm3; motornih vozila iz
tarifnog broja 8705 KD 10
- - - ostali:
8407 90 80 00 - - - - snage ne preko 10 kNj KD 10
8407 90 90 00 - - - - snage preko 10 kNj KD 10
8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije
(dizel ili poludizel):
8408 10 - Pogonski motori za plovila:
- - upotrebljavani:
!8408 10 11 00 - - - za pomorske brodove iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, tegljače
iz tarifnog podbroja 8904 00 10 i ratne brodove iz tarifnog podbroja
8906 10 00 KD 5
8408 10 19 00 - - - ostali KD 15
- - novi, snage:
- - - ne preko 15 kNj:
!8408 10 22 00 - - - - za pomorske brodove iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, tegljače
iz tarifnog podbroja 8904 00 10 i ratne brodove iz tarifnog podbroja
8906 10 00 KD 5
8408 10 24 00 - - - - ostali KD 5
- - - preko 15 kNj, ali ne preko 50 kNj:
!8408 10 26 00 - - - - za pomorske brodove iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, tegljače
iz tarifnog podbroja 8904 00 10 i ratne brodove iz tarifnog podbroja
8906 10 00 KD 5
8408 10 28 00 - - - - ostali KD 5
- - - preko 50 kNj, ali ne preko 100 kNj:
!8408 10 31 00 - - - - za pomorske brodove iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, tegljače
iz tarifnog podbroja 8904 00 10 i ratne brodove iz tarifnog podbroja
8906 10 00 KD 5
8408 10 39 00 - - - - ostali KD 5
- - - preko 100 kNj, ali ne preko 200 kNj:
!8408 10 41 00 - - - - za pomorske brodove iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, tegljače
iz tarifnog podbroja 8904 00 10 i ratne brodove iz tarifnog podbroja
8906 10 00 KD 5
8408 10 49 00 - - - - ostali KD 5
- - - preko 200 kNj, ali ne preko 300 kNj:
!8408 10 51 00 - - - - za pomorske brodove iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, tegljače
iz tarifnog podbroja 8904 00 10 i ratne brodove iz tarifnog podbroja
8906 10 00 KD 5
8408 10 59 00 - - - - ostali KD 5
- - - preko 300 kNj, ali ne preko 500 kNj:
!8408 10 61 00 - - - - za pomorske brodove iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, tegljače
iz tarifnog podbroja 8904 00 10 i ratne brodove iz tarifnog podbroja
8906 10 00 KD 1
8408 10 69 00 - - - - ostali KD 1
- - - preko 500 kNj , ali ne preko 1 000 kNj:
!8408 10 71 00 - - - - za pomorske brodove iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, tegljače
iz tarifnog podbroja 8904 00 10 i ratne brodove iz tarifnog podbroja
8906 10 00 KD 1
8408 10 79 00 - - - - ostali KD 1
- - - preko 1 000 kNj, ali ne preko 5 000 kNj:
!8408 10 81 00 - - - - za pomorske brodove iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, tegljače
iz tarifnog podbroja 8904 00 10 i ratne brodove iz tarifnog podbroja
8906 10 00 KD 1
8408 10 89 00 - - - - ostali KD 1
- - - preko 5 000 kNj:
!8408 10 91 00 - - - - za pomorske brodove iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, tegljače
iz tarifnog podbroja 8904 00 10 i ratne brodove iz tarifnog podbroja
8906 10 00 KD 1
8408 10 99 00 - - - - ostali KD 1
8408 20 - Motori za pogon vozila iz Glave 87:
8408 20 10 00 - - za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora iz tarifnog podbroja
8701 10; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog
broja 8704 sa motorom zapremine manje od 2 500 cm3; motornih vozila iz tarifnog
broja 8705 KD 1
- - ostali:
- - - za poljoprivredne ili šumske traktore točkaše, snage:
8408 20 31 00 - - - - ne preko 50 kNj KD 10
8408 20 35 00 - - - - preko 50 kNj, ali ne preko 100 kNj KD 10
8408 20 37 00 - - - - preko 100 kNj KD 1
- - - za ostala vozila iz Glave 87, snage:
8408 20 51 00 - - - - ne preko 50 kNj KD 10
- - - - preko 50 kNj, ali ne preko 100 kNj:
8408 20 55 10 - - - - - za industrijsku montažu KD 1
8408 20 55 90 - - - - - ostali KD 10
8408 20 57 00 - - - - preko 100 kNj, ali ne preko 200 kNj KD 1
8408 20 99 00 - - - - preko 200 kNj KD 1
8408 90 - Ostali motori:
&8408 90 21 00 - - pogonski, za šinska vozila KD 1
- - ostali:
&8408 90 27 00 - - - upotrebljavani KD 15
- - - novi, snage:
- - - - ne preko 15 kNj:
&8408 90 41 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8408 90 41 90 - - - - - ostali KD 8
- - - - preko 15 kNj, ali ne preko 30 kNj:
&8408 90 43 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8408 90 43 90 - - - - - ostali KD 8
- - - - preko 30 kNj, ali ne preko 50 kNj:
&8408 90 45 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8408 90 45 90 - - - - - ostali KD 8
- - - - preko 50 kNj, ali ne preko 100 kNj:
&8408 90 47 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8408 90 47 90 - - - - - ostali KD 8
&8408 90 61 00 - - - - preko 100 kNj, ali ne preko 200 kNj KD 1
&8408 90 65 00 - - - - preko 200 kNj, ali ne preko 300 kNj KD 1
&8408 90 67 00 - - - - preko 300 kNj, ali ne preko 500 kNj KD 1
&8408 90 81 00 - - - - preko 500 kNj, ali ne preko 1 000 kNj KD 1
&8408 90 85 00 - - - - preko 1 000 kNj, ali ne preko 5 000 kNj KD 1
&8408 90 89 00 - - - - preko 5 000 kNj KD 1
8409 Delovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 8407 ili 8408:
&8409 10 00 00 - Za motore vazduhoplova - 1
- Ostali:
8409 91 00 00 - - pogodni isključivo ili uglavnom za klipne motore sa unutrašnjim sagorevanjem,
na paljenje pomoću svećice - 1
8409 99 00 00 - - ostali - 1
8410 Hidraulične turbine, vodena kola i njihovi regulatori:
- Hidraulične turbine i vodena kola, snage:
8410 11 00 00 - - ne preko 1 000 kNj - 3
8410 12 00 00 - - preko 1 000 kNj, ali ne preko 10 000 kNj - 1
8410 13 00 00 - - preko 10 000 kNj - 1
8410 90 - Delovi, uključujući regulatore:
8410 90 10 00 - - od livenog gvožđa ili livenog čelika - 1
8410 90 90 00 - - ostali - 1
8411 Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine:
- Turbomlazni motori:
&8411 11 00 00 - - sa silom potiska ne preko 25 kN KD 1
8411 12 - - sa silom potiska preko 25 kN:
&8411 12 10 00 - - - sa silom potiska preko 25 kN, ali ne preko 44 kN KD 1
&8411 12 30 00 - - - sa silom potiska preko 44 kN, ali ne preko 132 kN KD 1
&8411 12 80 00 - - - sa silom potiska preko 132 kN KD 1
- Turbopropelerni motori:
&8411 21 00 00 - - snage ne preko 1 100 kNj KD 1
8411 22 - - snage preko 1 100 kNj:
&8411 22 20 00 - - - snage preko 1 100 kNj, ali ne preko 3 730 kNj KD 1
&8411 22 80 00 - - - snage preko 3 730 kNj KD 1
- Ostale gasne turbine:
&8411 81 00 00 - - snage ne preko 5 000 kNj KD 1
8411 82 - - snage preko 5 000 kNj:
&8411 82 20 00 - - - snage preko 5 000 kNj, ali ne preko 20 000 kNj KD 1
&8411 82 60 00 - - - snage preko 20 000 kNj, ali ne preko 50 000 kNj KD 1
&8411 82 80 00 - - - snage preko 50 000 kNj KD 1
- Delovi:
&8411 91 00 00 - - turbomlaznih ili turbopropelernih motora - 1
&8411 99 00 00 - - ostali - 1
8412 Ostale pogonske mašine i motori:
&8412 10 00 00 - Reaktivni motori, osim turbomlaznih motora KD 1
- Hidraulične pogonske mašine i hidraulični motori:
8412 21 - - sa linearnim kretanjem (cilindri):
- - - hidraulični sistemi:
&8412 21 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8412 21 20 90 - - - - ostali - 10
- - - ostalo:
&8412 21 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8412 21 80 90 - - - - ostali - 10
8412 29 - - ostalo:
- - - hidraulični sistemi:
&8412 29 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8412 29 20 90 - - - - ostali - 10
- - - ostali:
- - - - hidraulični motori:
&8412 29 81 10 - - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8412 29 81 90 - - - - - ostali - 10
- - - - ostali:
&8412 29 89 10 - - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8412 29 89 90 - - - - - ostali - 10
- Pneumatske pogonske mašine i pneumatski motori:
8412 31 - - sa linearnim kretanjem (cilindri):
&8412 31 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8412 31 00 90 - - - ostalo - 10
8412 39 - - ostalo:
&8412 39 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8412 39 00 90 - - - ostalo - 10
8412 80 - Ostalo:
8412 80 10 00 - - pogonske mašine na vodenu ili drugu paru - 10
! - - ostalo:
&8412 80 80 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8412 80 80 90 - - - ostali - 10
8412 90 - Delovi:
- - reaktivnih motora, osim turbomlaznih:
&8412 90 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8412 90 20 90 - - - ostali - 10
- - hidrauličnih pogonskih mašina i hidrauličnih motora:
&8412 90 40 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8412 90 40 90 - - - ostali - 10
- - ostali:
&8412 90 80 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8412 90 80 90 - - - ostali - 10
8413 Pumpe za tečnosti, opremljene ili ne mernim uređajima; elevatori tečnosti:
- Pumpe opremljene ili predviđene da budu opremljene mernim uređajima:
8413 11 00 00 - - pumpe za gorivo ili mazivo, koje se upotrebljavaju na benzinskim
stanicama ili garažama KD 8
8413 19 - - ostale:
&8413 19 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 19 00 90 - - - ostale KD 8
8413 20 - Ručne pumpe, osim onih iz tar. podbrojeva 8413 11 i 8413 19:
&8413 20 00 10 - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 20 00 90 - - ostale KD 7
8413 30 - Pumpe za gorivo, mazivo i rashladne medijume klipnih motora sa unutrašnjim
sagorevanjem:
&8413 30 20 00 - - injekcione pumpe (za ubrizgavanje goriva) KD 1
- - ostale:
&8413 30 80 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 30 80 90 - - - ostale KD 8
8413 40 00 00 - Pumpe za beton KD 8
8413 50 - Ostale pumpe za potiskivanje sa naizmeničnim kretanjem:
- - hidraulični agregati:
&8413 50 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8413 50 20 90 - - - ostali - 8
- - dozirne pumpe:
&8413 50 40 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 50 40 90 - - - ostale KD 8
- - ostale:
- - - klipne pumpe:
- - - - hidraulične:
&8413 50 61 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 50 61 90 - - - - - ostale KD 8
- - - - ostale:
&8413 50 69 10 - - - - - klipno - membranske kapaciteta većeg od 15 l/s KD 1
- - - - - ostale:
8413 50 69 91 - - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
8413 50 69 99 - - - - - - ostale KD 8
- - - ostale:
8413 50 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
8413 50 80 90 - - - - ostale KD 8
8413 60 - Ostale pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem:
- - hidraulični agregati:
&8413 60 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8413 60 20 90 - - - ostali - 8
- - ostale:
- - - zupčaste pumpe:
- - - - hidraulične:
&8413 60 31 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 60 31 90 - - - - - ostali KD 8
- - - - ostale:
&8413 60 39 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 60 39 90 - - - - - ostali KD 8
- - - krilne pumpe:
- - - - hidraulične:
&8413 60 61 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 60 61 90 - - - - - ostali KD 8
- - - - ostale:
&8413 60 69 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 60 69 90 - - - - - ostali KD 8
- - - vijčane pumpe:
&8413 60 70 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 60 70 90 - - - - ostali KD 8
- - - ostale:
&8413 60 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 60 80 90 - - - - ostali KD 8
8413 70 - Ostale centrifugalne pumpe:
- - potapajuće pumpe:
&8413 70 21 00 - - - jednostepene KD 8
&8413 70 29 00 - - - višestepene KD 8
&8413 70 30 00 - - cirkulacione pumpe za grejne sisteme i snabdevanje toplom vodom KD 8
- - ostale, sa izlaznim prečnikom:
- - - ne preko 15 mm:
&8413 70 35 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 70 35 90 - - - - ostale KD 8
- - - preko 15 mm:
- - - - pumpe sa kanalnim i bočnokanalnim lopatičnim kolom (obodne):
&8413 70 45 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 70 45 90 - - - - - ostale KD 8
- - - - radijalne protočne pumpe:
- - - - - jednostepene:
- - - - - - sa jednim ulaznim lopatičnim kolom:
- - - - - - - u jednom bloku:
&8413 70 51 10 - - - - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 70 51 90 - - - - - - - - ostale KD 8
- - - - - - - ostale:
&8413 70 59 10 - - - - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 70 59 90 - - - - - - - - ostale KD 8
- - - - - - sa više od jednog ulaznog lopatičnog kola:
&8413 70 65 10 - - - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 70 65 90 - - - - - - - ostale KD 8
- - - - - višestepene:
&8413 70 75 10 - - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 70 75 90 - - - - - - ostale KD 8
- - - - ostale centrifugalne pumpe:
- - - - - jednostepene:
&8413 70 81 10 - - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 70 81 90 - - - - - - ostale KD 8
- - - - - višestepene:
&8413 70 89 10 - - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 70 89 90 - - - - - - ostale KD 8
- Ostale pumpe; elevatori tečnosti:
8413 81 - - pumpe:
&8413 81 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 81 00 90 - - - ostale KD 7
8413 82 00 00 - - elevatori tečnosti KD 7
- Delovi:
8413 91 - - pumpi:
&8413 91 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8413 91 00 90 - - - ostale KD 7
8413 92 00 00 - - elevatora tečnosti - 7
8414 Vazdušne ili vakuum pumpe, vazdušni ili gasni kompresori i ventilatori;
ventilacioni ili recirkulacioni odstranjivači mirisa sa ugrađenim ventilatorom,
uključujući one opremljene filterima:
8414 10 - Vakuum pumpe:
8414 10 20 00 - - za upotrebu u proizvodnji poluprovodnika KD 1
- - ostale:
&8414 10 25 00 - - - rotacione klipne pumpe, klizne - krilne rotacione pumpe,
molekularne - vučne pumpe i "Roots" pumpe KD 1
- - - ostale:
&8414 10 81 00 - - - - difuzione pumpe, krio - pumpe i adsorpcione pumpe KD 1
&8414 10 89 00 - - - - ostale KD 1
8414 20 - Vazdušne pumpe na ručni ili nožni pogon:
&8414 20 20 00 - - ručne pumpe za bicikle KD 5
- - ostale:
&8414 20 80 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 20 80 90 - - - ostale KD 5
8414 30 - Kompresori za rashladne uređaje:
- - snage ne preko 0,4 kNj:
&8414 30 20 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 30 20 90 - - - ostali KD 8
- - snage preko 0,4 kNj:
&8414 30 81 00 - - - hermetički i poluhermetički KD 1
- - - ostali:
&8414 30 89 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 30 89 90 - - - - ostali KD 8
8414 40 - Vazdušni kompresori ugrađeni na šasiji prikolice:
8414 40 10 00 - - kapaciteta ne preko 2 m3/min KD 8
8414 40 90 00 - - kapaciteta preko 2 m3/min KD 8
- Ventilatori:
8414 51 - - stoni, podni, zidni, prozorski, plafonski ili krovni ventilatori sa
ugrađenim elektromotorom snage ne preko 125 Nj:
&8414 51 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 51 00 90 - - - ostali KD 8
8414 59 - - ostali:
- - - aksijalni ventilatori:
&8414 59 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 59 20 90 - - - - ostali KD 7
- - - centrifugalni ventilatori:
&8414 59 40 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 59 40 90 - - - - ostali KD 7
- - - ostali:
&8414 59 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 59 80 90 - - - - ostali KD 7
8414 60 00 00 - Odstranjivači mirisa sa maksimalnom horizontalnom stranicom ne preko 120 cm KD 7
8414 80 - Ostalo:
- - turbokompresori:
- - - jednostepeni:
&8414 80 11 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 80 11 90 - - - - ostali KD 8
- - - višestepeni:
&8414 80 19 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 80 19 90 - - - - ostali KD 8
- - kompresori sa naizmeničnim kretanjem:
- - - pritiska ne preko 15 bar:
- - - - kapaciteta ne preko 60 m3/h:
&8414 80 22 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 80 22 90 - - - - - ostali KD 8
- - - - kapaciteta preko 60 m3/h:
&8414 80 28 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 80 28 90 - - - - - ostali KD 8
- - - pritiska preko 15 bar:
- - - - kapaciteta ne preko 120 m3/h:
&8414 80 51 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 80 51 90 - - - - - ostali KD 8
- - - - kapaciteta preko 120 m3/h:
&8414 80 59 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 80 59 90 - - - - - ostali KD 8
- - rotacioni kompresori:
- - - jednoosovinski:
&8414 80 73 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 80 73 90 - - - - ostali KD 8
- - - višeosovinski:
- - - - vijčani kompresori:
&8414 80 75 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 80 75 90 - - - - - ostali KD 8
- - - - ostali:
&8414 80 78 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 80 78 90 - - - - - ostali KD 8
- - ostali:
&8414 80 80 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8414 80 80 90 - - - ostali KD 8
&8414 90 00 00 - Delovi - 1
8415 Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i
elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima
se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:
8415 10 - Prozorski ili zidni, vrste kao samostalne (kompaktne) jedinice ili kao
razdvojene jedinice - "split-sistemi":
8415 10 10 00 - - samostalni (kompaktni) - 5
8415 10 90 00 - - razdvojene jedinice - "split-sistemi" - 5
8415 20 00 00 - Vrsta, koji se upotrebljavaju u motornim vozilima - 1
- Ostalo:
!8415 81 - - reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima
za menjanje temperature i vlažnosti:
&8415 81 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8415 81 00 90 - - - ostalo - 15
8415 82 - - ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom:
&8415 82 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8415 82 00 90 - - - ostalo - 5
8415 83 - - bez ugrađene rashladne jedinice:
&8415 83 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8415 83 00 90 - - - ostalo - 5
8415 90 - Delovi:
&8415 90 00 10 - - uređaja za klimatizaciju iz tarifnih podbrojeva 8415 81, 8415 82
ili 8415 83, za civilne vazduhoplove - 1
&8415 90 00 90 - - ostali - 5
8416 Gorionici za ložišta na tečno gorivo, na čvrsto gorivo u prahu ili na gas;
mehanički uređaji za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke
odstranjivače pepela i slične uređaje:
8416 10 - Gorionici za ložišta na tečno gorivo:
8416 10 10 00 - - sa ugrađenim uređajem za automatsku kontrolu KD 8
8416 10 90 00 - - ostali KD 8
8416 20 - Ostali gorionici za ložišta, uključujući kombinovane gorionike:
8416 20 10 00 - - samo za gas, u jednom kućištu (monoblok), uključujući ventilator
i kontrolni uređaj KD 1
8416 20 90 00 - - ostali - 1
8416 30 00 00 - Mehanički uređaji za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke
odstranjivače pepela i slične uređaje - 8
8416 90 00 00 - Delovi - 1
8417 Industrijske ili laboratorijske peći, uključujući peći za spaljivanje,
neelektrične:
8417 10 00 00 - Peći za prženje, topljenje ili drugu toplotnu obradu ruda, pirita ili metala - 1
8417 20 - Pekarske peći, uključujući peći za keks:
8417 20 10 00 - - tunelske peći - 8
8417 20 90 00 - - ostale - 8
8417 80 - Ostale:
8417 80 10 00 - - peći za spaljivanje otpada - 1
8417 80 20 00 - - peći za pečenje keramičkih proizvoda - 8
8417 80 80 00 - - ostale - 8
8417 90 00 00 - Delovi - 1
8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni
ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:
8418 10 - Kombinacije frižidera i zamrzivača, sa zasebnim vratima:
- - zapremine preko 340 l:
&8418 10 20 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8418 10 20 90 - - - ostali KD 15
- - ostali:
&8418 10 80 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8418 10 80 90 - - - ostali KD 15
- Frižideri za domaćinstvo:
8418 21 - - kompresioni:
8418 21 10 00 - - - zapremine preko 340 l KD 10
- - - ostali:
8418 21 51 00 - - - - stoni KD 1
8418 21 59 00 - - - - za ugradnju KD 1
- - - - ostali, zapremine:
8418 21 91 00 - - - - - ne preko 250 l KD 10
8418 21 99 00 - - - - - preko 250 l, ali ne preko 340 l KD 10
8418 29 - - ostali:
&8418 29 00 10 - - - apsorpcioni, električni KD 1
&8418 29 00 90 - - - ostali KD 10
!8418 30 - Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine ne preko 800 l:
- - zapremine ne preko 400 l:
&8418 30 20 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8418 30 20 90 - - - ostali KD 10
- - zapremine preko 400 l, ali ne preko 800 l:
&8418 30 80 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8418 30 80 90 - - - ostali KD 10
!8418 40 - Zamrzivači u obliku ormara, zapremine ne preko 900 l:
- - zapremine ne preko 250 l:
&8418 40 20 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8418 40 20 90 - - - ostali KD 10
- - zapremine preko 250 l, ali ne preko 900 l:
&8418 40 80 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8418 40 80 90 - - - ostali KD 10
!8418 50 - Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje
i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje:
- - rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom
jedinicom ili isparivačem):
8418 50 11 00 - - - za čuvanje zamrznute hrane KD 15
8418 50 19 00 - - - ostalo KD 15
- - ostala oprema za hlađenje:
8418 50 91 00 - - - za duboko zamrzavanje, osim onih iz tarifnih podbrojeva 8418 30 i 8418 40 KD 10
8418 50 99 00 - - - ostalo KD 10
- Ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje; toplotne pumpe:
8418 61 - - toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415:
&8418 61 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8418 61 00 90 - - - ostale - 7
8418 69 - - ostalo:
- - - apsorpcione toplotne pumpe:
&8418 69 00 11 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8418 69 00 19 - - - - ostale - 3
- - - ostalo:
&8418 69 00 91 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8418 69 00 99 - - - - ostalo - 7
- Delovi:
8418 91 00 00 - - kućišta za ugradnju uređaja za hlađenje ili zamrzavanje - 7
8418 99 - - ostalo:
8418 99 10 00 - - - isparivači i kondenzatori, osim onih za aparate za domaćinstvo - 5
8418 99 90 00 - - - ostali - 5
8419 Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrevani ili ne
(osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala
promenom temperature, kao što je: grejanje, kuvanje, prženje, destilacija,
rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, evaporizacija,
vaporizacija, kondenzacija ili rashlađivanje, osim mašina i uređaja za
domaćinstvo; protočni i akumalacioni grejači vode, neelektrični:
- Protočni i akumulacioni grejači vode, neelektrični:
8419 11 00 00 - - protočni grejači vode na gas - 7
8419 19 00 00 - - ostali - 7
8419 20 00 00 - Medicinski, hirurški ili laboratorijski aparati za sterilizaciju - 3
- Sušare:
8419 31 00 00 - - poljoprivrednih proizvoda - 8
8419 32 00 00 - - drveta, hartijine mase, hartije ili kartona - 5
8419 39 - - ostale:
8419 39 10 00 - - - za keramičke proizvode - 8
8419 39 90 00 - - - ostale - 8
8419 40 00 00 - Uređaji za destilaciju ili rektifikaciju - 5
8419 50 - Izmenjivači toplote:
&8419 50 00 10 - - za civilne vazduhoplove - 1
&8419 50 00 90 - - ostali - 5
8419 60 00 00 - Uređaji za pretvaranje vazduha i drugih gasova u tečnost - 1
- Ostale mašine, uređaji i oprema:
8419 81 - - za pripremu toplih napitaka ili za kuvanje ili grejanje hrane:
! - - - perkolatori i ostali aparati za pripremanje kafe i ostalih toplih pića:
&8419 81 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8419 81 20 90 - - - - ostali - 7
- - - ostalo:
&8419 81 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8419 81 80 90 - - - - ostali - 7
8419 89 - - ostalo:
8419 89 10 00 - - - rashladni tornjevi i slična postrojenja za direktno hlađenje
(bez razdelnog zida), pomoću vode koja recirkuliše - 5
8419 89 30 00 - - - uređaji za vakuum isparenja za nanošenje metala - 5
8419 89 98 00 - - - ostalo - 5
8419 90 - Delovi:
&8419 90 15 00 - - sterilizatora iz tarifnog podbroja 8419 20 00 - 3
&8419 90 85 00 - - ostali - 3
8420 Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih:
8420 10 - Kalanderi i ostale mašine za valjanje:
8420 10 10 00 - - za upotrebu u industriji tekstila - 1
8420 10 30 00 - - za upotrebu u industriji hartije - 1
8420 10 50 00 - - za upotrebu u industriji gume ili plastičnih masa - 1
8420 10 90 00 - - ostalo - 1
- Delovi:
8420 91 - - valjci:
8420 91 10 00 - - - od livenog gvožđa - 1
8420 91 80 00 - - - ostali - 1
8420 99 00 00 - - ostalo - 1
8421 Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje; uređaji za filtriranje
i prečišćavanje tečnosti ili gasova:
- Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje:
8421 11 00 00 - - separatori pavlake - 1
8421 12 00 00 - - mašine za centrifugalno sušenje rublja KD 1
8421 19 - - ostalo:
&8421 19 20 00 - - - laboratorijske centrifuge - 1
&8421 19 70 00 - - - ostalo - 1
- Uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti:
8421 21 - - za filtriranje i prečišćavanje vode:
&8421 21 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8421 21 00 90 - - - ostalo - 3
8421 22 00 00 - - za filtriranje i prečišćavanje pića, osim vode - 3
8421 23 - - filteri za ulje ili gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem:
&8421 23 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8421 23 00 90 - - - ostali - 3
8421 29 - - ostali:
&8421 29 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8421 29 00 90 - - - ostali - 3
- Uređaji za filtriranje i prečišćavanje gasova:
8421 31 - - filteri za usisni vazduh za motore sa unutrašnjim sagorevanjem:
&8421 31 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8421 31 00 90 - - - ostali - 3
8421 39 - - ostali:
- - - uređaji za filtriranje i prečišćavanje vazduha:
&8421 39 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8421 39 20 90 - - - - ostali - 7
- - - uređaji za filtriranje i prečišćavanje ostalih gasova:
- - - - vlažnim postupkom:
&8421 39 40 10 - - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8421 39 40 90 - - - - - ostali - 7
&8421 39 60 00 - - - - katalitičkim postupkom - 1
- - - - ostali:
&8421 39 90 10 - - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8421 39 90 90 - - - - - ostali - 7
- Delovi:
&8421 91 00 00 - - centrifuga i mašina za centrifugalno sušenje - 5
8421 99 00 00 - - ostali - 5
8422 Mašine za pranje posuđa; mašine za čišćenje i sušenje boca i drugih sudova;
mašine za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje i etiketiranje boca, limenki,
kutija, vreća i drugih kontejnera; mašine za kapsliranje boca, tegli, tuba i
sličnih kontejnera; ostale mašine za pakovanje i zavijanje (uključujući mašine
koje rade pomoću termoskupljajućih folija); mašine za gaziranje pića:
- Mašine za pranje posuđa:
8422 11 00 00 - - za domaćinstvo KD 10
8422 19 00 00 - - ostale KD 10
8422 20 00 00 - Mašine za čišćenje i sušenje boca i drugih sudova - 1
8422 30 00 00 - Mašine za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje i etiketiranje boca,
limenki, kutija, vreća i drugih kontejnera; - 1
mašine za kapsliranje boca, tegli, tuba i sličnih kontejnera;
mašine za gaziranje pića
8422 40 00 00 - Ostale mašine za pakovanje i zavijanje (uključujući mašine koje rade pomoću
termoskupljajućih folija) - 1
8422 90 - Delovi:
8422 90 10 00 - - mašina za pranje posuđa - 1
8422 90 90 00 - - ostalo - 1
8423 Vage (osim vaga osetljivosti do 5 centigrama) uključujući i mašine za brojanje i
kontrolu, koje rade na bazi merenja mase; tegovi za vage svih vrsta:
8423 10 - Vage za merenje mase osoba, uključujući vage za bebe; vage za domaćinstvo:
8423 10 10 00 - - vage za domaćinstvo KD 7
8423 10 90 00 - - ostale KD 7
8423 20 00 00 - Vage za kontinualno merenje robe na konvejerima KD 1
8423 30 00 00 - Vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unapred određene mase materijala
u kese, vreće ili kontejnere, uključujući dozirne vage KD 7
- Ostale vage:
8423 81 - - maksimalnog opsega merenja mase ne većeg od 30 kg:
8423 81 10 00 - - - kontrolni merači (za proveravanje mase - sortirači) i mašine za
automatsku kontrolu koje rade upoređivanjem sa KD 7
unapred određenom masom
8423 81 30 00 - - - mašine za vaganje i obeležavanje prethodno upakovane robe KD 7
8423 81 50 00 - - - vage za trgovine KD 7
8423 81 90 00 - - - ostale KD 7
8423 82 - - maksimalnog opsega merenja mase preko 30 kg ali ne većeg od 5 000 kg:
8423 82 10 00 - - - kontrolni merači (za proveravanje mase - sortirači) i mašine za
automatsku kontrolu, koje rade upoređivanjem sa KD 7
unapred određenom masom
8423 82 90 00 - - - ostale KD 7
8423 89 00 00 - - ostalo KD 7
8423 90 00 00 - Tegovi za vage svih vrsta; delovi vaga - 1
8424 Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili
raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne;
pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i
slične mašine za izbacivanje mlaza:
8424 10 - Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne:
- - mase ne preko 21 kg:
&8424 10 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8424 10 20 90 - - - ostali - 7
- - ostali:
&8424 10 80 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8424 10 80 90 - - - ostali - 7
8424 20 00 00 - Pištolji za prskanje i slični uređaji - 3
8424 30 - Mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza:
- - uređaji za pranje vodom, sa ugrađenim motorom:
8424 30 01 00 - - - sa uređajem za zagrevanje KD 5
- - - ostali, sa motorom snage:
8424 30 05 00 - - - - ne preko 7,5 kNj KD 5
8424 30 09 00 - - - - preko 7,5 kNj KD 5
- - ostale mašine:
8424 30 10 00 - - - koje rade pomoću komprimovanog vazduha - 5
8424 30 90 00 - - - ostale - 5
- Ostali uređaji:
8424 81 - - za poljoprivredu ili hortikulturu:
8424 81 10 00 - - - uređaji za navodnjavanje - 5
- - - ostali:
8424 81 30 00 - - - - prenosivi uređaji KD 5
- - - - ostali:
8424 81 91 00 - - - - - prskalice i raspršivači praha konstruisani tako da ih vuku
poljoprivredni traktori KD 5
ili da budu montirani na njih
8424 81 99 00 - - - - - ostali KD 5
&8424 89 00 00 - - ostali - 1
&8424 90 00 00 - Delovi - 1
8425 Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka; horizontalna i vertikalna vitla;
dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja:
- Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka ili dizalica koje se koriste
za podizanje vozila:
&8425 11 00 00 - - na električni pogon KD 1
8425 19 - - ostalo:
&8425 19 20 00 - - - ručne lančane KD 5
- - - ostalo:
&8425 19 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8425 19 80 90 - - - - ostalo KD 5
- Ostala vitla:
8425 31 - - na električni pogon:
&8425 31 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8425 31 00 20 - - - za izvozne uređaje za okna; za vitla specijalno građena za
upotrebu ispod zemlje KD 1
&8425 31 00 90 - - - ostala KD 8
8425 39 - - ostala:
- - - pokretana klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem:
&8425 39 30 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8425 39 30 20 - - - - za izvozne uređaje za okna; za vitla specijalno građena za
upotrebu ispod zemlje KD 1
&8425 39 30 90 - - - - ostala KD 8
- - - ostala:
&8425 39 90 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8425 39 90 20 - - - - za izvozne uređaje za okna; za vitla specijalno građena za
upotrebu ispod zemlje KD 1
&8425 39 90 90 - - - - ostala KD 8
- Dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja;
dizalice za podizanje vozila:
8425 41 00 00 - - nepokretne dizalice za ugradnju u radionice za opravku drumskih vozila KD 7
8425 42 - - ostale, hidraulične:
&8425 42 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8425 42 00 90 - - - ostale KD 7
8425 49 - - ostale:
&8425 49 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8425 49 00 90 - - - ostale KD 7
8426 Brodske dizalice (derik dizalice); ostale dizalice sa krakom i kabl dizalice;
mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice, portalne autokare i
autokare opremljene dizalicama:
- Mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice
(osim onih sa obrtnom strelom) i portalne autokare:
8426 11 00 00 - - mostne dizalice na fiksnim stubovima - 5
8426 12 00 00 - - portalne dizalice na pneumatskim točkovima (osim onih sa obrtnom strelom)
i portalne autokare - 1
8426 19 00 00 - - ostale - 1
8426 20 00 00 - Toranjske dizalice - 5
8426 30 00 00 - Portalne dizalice sa obrtnom strelom - 1
- Ostale dizalice, samohodne:
8426 41 00 00 - - na točkovima - 7
8426 49 00 00 - - ostale - 7
- Ostale dizalice:
8426 91 - - predviđene za ugradnju na drumska vozila:
8426 91 10 00 - - - hidraulične, predviđene za utovar i istovar vozila KD 10
8426 91 90 00 - - - ostale - 10
8426 99 - - ostale:
&8426 99 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8426 99 00 90 - - - ostale - 7
8427 Viljuškari; ostale autokare sa uređajima za dizanje ili manipulaciju:
8427 10 - Samohodni na elektromotorni pogon:
8427 10 10 00 - - sa visinom dizanja 1 m ili više KD 5
8427 10 90 00 - - ostali KD 5
8427 20 - Ostali samohodni:
- - sa visinom dizanja 1 m ili više:
8427 20 11 00 - - - viljuškari za neravne terene i ostala "vozila" za skladištenje KD 5
8427 20 19 00 - - - ostali KD 5
8427 20 90 00 - - ostali KD 5
8427 90 00 00 - Ostalo KD 5
8428 Ostale mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar (npr.: liftovi i
pokretne stepenice, transporteri i žičare):
8428 10 - Liftovi i skipovi:
- - na električni pogon:
&8428 10 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8428 10 20 90 - - - ostali - 5
- - ostali:
&8428 10 80 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8428 10 80 90 - - - ostali - 5
8428 20 - Transporteri, pneumatski:
&8428 20 30 00 - - posebno konstruisani za upotrebu u poljoprivredi - 7
- - ostali:
&8428 20 91 00 - - - za rastresite materijale - 7
- - - ostali:
&8428 20 98 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8428 20 98 90 - - - - ostali - 7
- Ostali transporteri koji rade kontinualno, za robu ili materijal:
8428 31 00 00 - - posebno konstruisani za upotrebu ispod zemlje - 1
8428 32 00 00 - - ostali, s vedricama - 1
8428 33 - - ostali, s trakom:
&8428 33 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8428 33 00 90 - - - ostali - 7
8428 39 - - ostali:
- - - valjkasti transporteri:
&8428 39 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8428 39 20 90 - - - - ostali - 7
- - - ostali:
&8428 39 90 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8428 39 90 90 - - - - ostali - 7
8428 40 00 00 - Pokretne stepenice i pokretne staze - 1
8428 60 00 00 - Žičare i ski - liftovi; vučni mehanizmi za šinske uspinjače - 3
8428 90 - Ostale mašine:
&8428 90 30 00 - - mašine za manipulaciju u valjaonicama; stolovi sa valjcima za
donošenje i odnošenje proizvoda; istovarivači - 10
i manipulatori za ingote, kugle, šipke i slabove
- - ostale:
- - - utovarivači, specijalno konstruisani za upotrebu u poljoprivredi:
&8428 90 71 00 - - - - konstruisani za priključak na poljoprivredne traktore - 10
&8428 90 79 00 - - - - ostale - 10
- - - ostale:
&8428 90 91 00 - - - - mehanički utovarivači za rastresite materijale - 10
- - - - ostali:
&8428 90 95 10 - - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8428 90 95 90 - - - - - ostali - 10
8429 Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (grederi), skreperi, bageri,
utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni:
- Buldožeri i angldozeri:
8429 11 - - guseničari:
8429 11 00 10 - - - snage ne preko 250 kNj KD 10
8429 11 00 90 - - - snage preko 250 kNj KD 1
8429 19 00 00 - - ostalo KD 10
8429 20 00 00 - Mašine za ravnanje (grederi) KD 1
8429 30 00 00 - Skreperi KD 1
8429 40 - Mašine za nabijanje i drumski valjci:
- - drumski valjci:
8429 40 10 00 - - - vibracioni KD 10
8429 40 30 00 - - - ostali KD 10
8429 40 90 00 - - mašine za nabijanje KD 10
- Bageri i utovarivači:
8429 51 - - utovarivači sa prednjom lopatom:
8429 51 10 00 - - - utovarivači specijalno konstruisani za upotrebu pod zemljom KD 1
- - - ostali:
8429 51 91 00 - - - - utovarivači sa lopatom, guseničari KD 10
8429 51 99 00 - - - - ostali KD 10
8429 52 - - mašine sa nadgradnjom, koja se obrće 360o:
8429 52 10 00 - - - bageri guseničari KD 10
8429 52 90 00 - - - ostale KD 10
8429 59 00 00 - - ostali KD 10
8430 Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje,
minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snežni plugovi i
duvaljke za sneg:
8430 10 00 00 - Makare i mašine za vađenje šipova KD 1
8430 20 00 00 - Snežni plugovi i duvaljke za sneg KD 1
- Mašine za podsecanje i druge mašine za otkop/iskop, uključujući mašine za
bušenje tunela:
8430 31 00 00 - - samohodne - 1
8430 39 00 00 - - ostale - 1
- Ostale mašine za bušenje (uključujući na velike dubine):
8430 41 00 00 - - samohodne - 1
8430 49 00 00 - - ostale - 5
8430 50 00 00 - Ostale mašine, samohodne 5
- Ostale mašine, nesamohodne:
8430 61 00 00 - - mašine za nabijanje KD 1
8430 69 00 00 - - ostale - 1
8431 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa mašinama iz
tar. br. 8425 do 8430:
8431 10 00 00 - Za mašine iz tar. br. 8425 - 1
8431 20 00 00 - Za mašine iz tar. br. 8427 - 1
- Za mašine iz tar. broja 8428:
8431 31 00 00 - - za liftove, skipove ili pokretne stepenice - 1
8431 39 - - ostali:
8431 39 10 00 - - - za mašine iz tarifnog podbroja 8428 90 30 - 1
&8431 39 70 00 - - - ostale - 1
- Za mašine iz tarifnih brojeva 8426, 8429 ili 8430:
8431 41 00 00 - - vedrice, kašike, lopate, grabilice i hvatači - 3
8431 42 00 00 - - raonici za buldožere ili angldozere - 1
8431 43 00 00 - - delovi mašina za bušenje iz tarifnog podbroja 8430 41 ili 8430 49 - 1
8431 49 - - ostalo:
8431 49 20 00 - - - od livenog gvožđa ili livenog čelika - 1
8431 49 80 00 - - - ostali - 1
8432 Mašine za pripremanje i kultivisanje zemlje u poljoprivredi, hortikulturi i
šumarstvu; valjci za travnjake i sportske terene:
8432 10 - Plugovi:
8432 10 10 00 - - sa raonikom KD 10
8432 10 90 00 - - ostali KD 10
! - Drljače, tanjirače, aeratori, kultivatori, plevilice i kopačice:
8432 21 00 00 - - tanjirače KD 10
8432 29 - - ostale:
!8432 29 10 00 - - - aeratori i kultivatori KD 10
!8432 29 30 00 - - - drljače KD 10
8432 29 50 00 - - - rotokultivatori 10
8432 29 90 00 - - - ostali KD 10
8432 30 - Mašine za sejanje, sađenje i presađivanje:
- - mašine za sejanje:
8432 30 11 00 - - - mašine sa centralnim upravljanjem razmakom sejanja KD 10
8432 30 19 00 - - - ostale KD 10
8432 30 90 00 - - mašine za sađenje i presađivanje KD 10
8432 40 - Rasturači đubriva:
8432 40 10 00 - - rasturači za mineralna ili hemijska đubriva KD 10
8432 40 90 00 - - ostali KD 10
8432 80 00 00 - Ostale mašine - 10
8432 90 00 00 - Delovi - 1
8433 Mašine za berbu, žetvu i vršidbu, uključujući prese za baliranje slame i stočne
hrane; travokosačice i druge mašine za košenje; mašine za čišćenje, sortiranje
ili selekciju jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim mašina iz
tar. br. 8437:
- Travokosačice za travnjake, parkove i sportske terene:
8433 11 - - sa motorom i horizontalno rotirajućim reznim uređajem:
8433 11 10 00 - - - električne KD 10
- - - ostale:
- - - - samohodne:
8433 11 51 00 - - - - - sa sedištem KD 10
8433 11 59 00 - - - - - ostale KD 10
8433 11 90 00 - - - - ostale KD 10
8433 19 - - ostale:
- - - sa motorom:
8433 19 10 00 - - - - električne KD 10
- - - - ostale:
- - - - - samohodne:
8433 19 51 00 - - - - - - sa sedištem KD 10
8433 19 59 00 - - - - - - ostale KD 10
8433 19 70 00 - - - - - ostale KD 10
8433 19 90 00 - - - bez motora KD 10
8433 20 - Ostale kosačice, uključujući polužne priključne kosačice za
montažu na traktoru:
8433 20 10 00 - - sa motorom KD 10
- - ostale:
- - - konstruisane da budu nošene ili vučene traktorom:
8433 20 51 00 - - - - sa horizontalno rotirajućim reznim uređajem KD 10
8433 20 59 00 - - - - ostale KD 10
8433 20 90 00 - - - ostale KD 10
8433 30 - Ostale mašine za seno:
8433 30 10 00 - - prevrtači i bočne grabulje KD 10
8433 30 90 00 - - ostale KD 10
8433 40 - Prese za baliranje slame i stočne hrane, uključujući i mašine za skupljanje
i vezivanje u bale:
8433 40 10 00 - - mašine za skupljanje i vezivanje u bale KD 10
8433 40 90 00 - - ostale KD 10
- Ostale mašine za ubiranje poljoprivrednih proizvoda (žetvu, berbu itd);
mašine za odvajanje zrna od biljke (vršidbu, krunjenje itd):
8433 51 00 00 - - kombajni za ubiranje poljoprivrednih proizvoda, sa odvajanjem zrna od biljke KD 10
8433 52 00 00 - - ostale mašine za odvajanje zrna od biljke (vršidbu, krunjenje, itd) KD 10
8433 53 - - mašine za vađenje korenastih ili gomoljastih plodova:
8433 53 10 00 - - - kombajni za krompir KD 1
8433 53 30 00 - - - kombajni za repu KD 10
8433 53 90 00 - - - ostale KD 10
8433 59 - - ostale:
- - - kombajni za silažu:
8433 59 11 00 - - - - samohodni KD 10
8433 59 19 00 - - - - ostali KD 10
8433 59 30 00 - - - kombajni za grožđe KD 1
8433 59 80 00 - - - ostale KD 10
8433 60 00 00 - Mašine za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih
poljoprivrednih proizvoda - 10
8433 90 00 00 - Delovi - 1
8434 Mašine za mužu i druge mašine za mlekarstvo:
8434 10 00 00 - Mašine za mužu - 1
8434 20 00 00 - Mašine za mlekarstvo - 1
8434 90 00 00 - Delovi - 1
8435 Prese, muljače i slične mašine, koje se koriste u proizvodnji vina, jabukovače,
voćnih sokova ili sličnih napitaka i pića:
8435 10 00 00 - Mašine - 10
8435 90 00 00 - Delovi - 1
8436 Ostale mašine za poljoprivredu, hortikulturu, šumarstvo, živinarstvo i
pčelarstvo, uključujući uređaje za klijanje snabdevene mehaničkom ili termičkom
opremom; inkubatori i tople baterije za piliće:
8436 10 00 00 - Mašine za pripremanje hrane za životinje - 10
- Mašine za živinarstvo; inkubatori i tople baterije za piliće:
8436 21 00 00 - - inkubatori i tople baterije za piliće - 10
8436 29 00 00 - - ostalo - 10
8436 80 - Ostale mašine:
8436 80 10 00 - - mašine za šumarstvo KD 10
- - ostale:
8436 80 91 00 - - - automatske pojilice - 10
8436 80 99 00 - - - ostale - 10
- Delovi:
8436 91 00 00 - - mašina za živinarstvo, inkubatora i toplih baterija za piliće - 10
8436 99 00 00 - - ostali - 10
8437 Mašine za čišćenje ili sortiranje semena, zrnevlja ili sušenog mahunastog povrća;
mašine za mlinarsku industriju ili za preradu žitarica ili sušenog mahunastog
povrća, osim mašina za poljoprivredna gazdinstva:
8437 10 00 00 - Mašine za čišćenje ili sortiranje semena, zrnevlja ili sušenog
mahunastog povrća KD 10
8437 80 00 00 - Ostale mašine - 10
8437 90 00 00 - Delovi - 1
8438 Mašine koje se ne svrstavaju u druge tar. brojeve ove glave, za industrijsko
pripremanje ili proizvodnju hrane ili pića, osim mašina za ekstrakciju ili
pripremanje životinjskih ili biljnih masti ili ulja:
8438 10 - Pekarske mašine i mašine za proizvodnju makarona, špageta
ili sličnih proizvoda:
8438 10 10 00 - - pekarske mašine - 10
8438 10 90 00 - - ostale - 10
8438 20 00 00 - Mašine za proizvodnju slatkiša, kakaoa ili čokolade - 10
8438 30 00 00 - Mašine za proizvodnju šećera - 10
8438 40 00 00 - Mašine za pivarstvo - 10
8438 50 00 00 - Mašine za pripremanje živinskog ili drugog mesa - 10
8438 60 00 00 - Mašine za pripremanje voća, jezgrastog voća ili povrća - 10
8438 80 - Ostale mašine:
8438 80 10 00 - - za pripremanje, obradu ili preradu čaja ili kafe - 10
- - ostale:
8438 80 91 00 - - - za pripremanje ili proizvodnju pića - 10
8438 80 99 00 - - - ostale - 10
8438 90 00 00 - Delovi - 10
8439 Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za
proizvodnju i dovršavanje hartije ili kartona:
8439 10 00 00 - Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala - 1
8439 20 00 00 - Mašine za proizvodnju hartije ili kartona - 1
8439 30 00 00 - Mašine za dovršavanje hartije ili kartona - 1
- Delovi:
8439 91 - - za mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala:
8439 91 10 00 - - - od livenog gvožđa ili livenog čelika - 1
8439 91 90 00 - - - ostali - 1
8439 99 - - ostali:
8439 99 10 00 - - - od livenog gvožđa ili livenog čelika - 1
8439 99 90 00 - - - ostali - 1
8440 Knjigovezačke mašine, uključujući mašine za prošivanje knjiga:
8440 10 - Mašine:
8440 10 10 00 - - za savijanje - 1
8440 10 20 00 - - za slaganje i skupljanje - 1
8440 10 30 00 - - za šivenje, spajanje žičanim kopčama i prošivanje žicom - 1
8440 10 40 00 - - za uvezivanje bez šivenja (lepljenjem) - 1
8440 10 90 00 - - ostale - 1
8440 90 00 00 - Delovi - 1
8441 Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona,
uključujući mašine za sečenje svih vrsta:
8441 10 - Mašine za sečenje:
8441 10 10 00 - - kombinovane mašine za sečenje sa kalema u trake i ponovno namotavanje - 1
8441 10 20 00 - - ostale mašine za sečenje u trake ili poprečno sečenje - 1
8441 10 30 00 - - mašine tipa giljotine - 1
8441 10 40 00 - - uređaji za sečenje sa tri noža - 1
8441 10 80 00 - - ostale - 1
8441 20 00 00 - Mašine za izradu kesa, vreća ili koverata - 1
8441 30 00 00 - Mašine za izradu kutija, fišeka, cevi, doboša ili sličnih kontejnera,
osim presovanjem - 1
8441 40 00 00 - Mašine za oblikovanje proizvoda od hartijine mase,
hartije ili kartona, presovanjem - 1
8441 80 00 00 - Ostale mašine - 1
8441 90 - Delovi:
8441 90 10 00 - - mašina za sečenje - 1
8441 90 90 00 - - ostali - 1
!8442 Mašine, aparati i uređaji (osim mašina alatki iz tarifnih brojeva
8456 do 8465), za pripremanje ili izradu ploča, cilindara i drugih štamparskih
formi; ploče, cilindri i druge štamparske forme; ploče, cilindri i litografsko
kamenje, pripremljeni za štamparske svrhe (na primer: brušeni,
nazrnčani ili polirani):
!8442 30 - Mašine, aparati i uređaji:
&8442 30 10 00 - - foto - slagaće mašine i kompozeri - 1
! - - ostalo:
&8442 30 91 00 - - - za livenje i slaganje slova (na primer linotipova, mono- tipova,
intertipova) sa ili bez uređaja za livenje - 1
&8442 30 99 00 - - - ostalo - 1
8442 40 00 00 - Delovi pomenutih mašina, aparata i uređaja - 1
!8442 50 Ploče, cilindri i druge štamparske forme; ploče, cilindri i litografsko
kamenje, pripremljeni za štamparske svrhe (na primer: brušeni,
nazrnčani ili polirani)
- - sa slikom koju treba odštampati:
8442 50 21 00 - - - za visoku štampu - 1
!8442 50 23 00 - - - za ravnu štampu - 1
8442 50 29 00 - - - ostalo - 1
8442 50 80 00 - - ostalo - 1
!8443 Mašine za štampanje koje se upotrebljavaju za štampanje pomoću ploča,
cilindara i drugih štamparskih formi iz tarifnog broja 8442; ostali štampači,
mašine za kopiranje i telefaks mašine, kombinovane ili ne;
njihovi delovi i pribor:
! - Mašine za štampanje koje se upotrebljavaju za štampanje pomoću ploča, cilindara
i drugih štamparskih formi iz tarifnog broja 8442:
!8443 11 00 00 - - mašine za ofset štampu, na hartiji u rolni KD 1
!8443 12 00 00 - - mašine za ofset štampu, na hartiji u tabacima (listovima)
kancelarijskog tipa (koriste listove čija jedna KD 1
strana ne prelazi 22 cm a druga ne prelazi 36 cm kada su nepresavijeni)
8443 13 - - ostale mašine za ofset štampu:
- - - na hartiji u tabacima:
&8443 13 10 00 - - - - upotrebljavane KD 1
- - - - nove, za štampanje na listovima veličine:
&8443 13 31 00 - - - - - ne preko 52 74 cm KD 1
&8443 13 35 00 - - - - - preko 52 74 cm, ali ne preko 74 107 cm KD 1
&8443 13 39 00 - - - - - preko 74 107 cm KD 1
&8443 13 90 00 - - - ostale KD 1
&8443 14 00 00 - - mašine za visoku štampu na hartiji u rolni, osim mašina za
fleksografsku štampu KD 1
&8443 15 00 00 - - mašine za visoku štampu osim na hartiji u rolni, osim mašina za
fleksografsku štampu KD 1
&8443 16 00 00 - - mašine za fleksografsku štampu KD 1
&8443 17 00 00 - - mašine za duboku štampu KD 1
8443 19 - - ostale:
&8443 19 20 00 - - - za štampanje tekstilnih materijala KD 1
&8443 19 40 00 - - - za upotrebu u proizvodnji poluprovodnika KD 1
&8443 19 70 00 - - - ostale KD 1
- ostali štampači, mašine za kopiranje i telefaks mašine, kombinovane ili ne:
8443 31 - - mašine koje vrše dve ili više funkcija štampanja, kopiranja ili telefaks
prenosa, sposobne za povezivanje na mašinu za automatsku obradu
podataka ili na mrežu:
&8443 31 10 00 - - - mašine koje vrše funkciju kopiranja i telefaks prenosa a koje ne
mogu da kopiraju više od 12 monohromatskih KD 10
strana u minuti, sa ili bez funkcije štampanja
- - - ostale:
&8443 31 91 00 - - - - mašine koje vrše funkciju kopiranja skeniranjem originala i
štampanjem kopija pomoću mašine KD 3
za elektro - statičku štampu
&8443 31 99 00 - - - - ostale KD 3
8443 32 - - ostale koje se mogu povezati na mašinu za automatsku obradu podataka
ili na mrežu:
&8443 32 10 00 - - - štampači KD 1
&8443 32 30 00 - - - telefaks mašine KD 10
- - - ostale:
&8443 32 91 00 - - - - mašine koje vrše funkciju kopiranja skeniranjem originala i
štampanjem kopija pomoću mašine KD 3
za elektro-statičku štampu
&8443 32 93 00 - - - - ostale mašine za fotokopiranje sa ugrađenim optičkim sistemom KD 3
&8443 32 99 00 - - - - ostale KD 1
8443 39 - - -ostale:
&8443 39 10 00 - - - mašine koje vrše funkciju kopiranja skeniranjem originala i
štampanjem kopija pomoću mašine KD 3
za elektro-statičku štampu
- - - ostale mašine za fotokopiranje:
&8443 39 31 00 - - - - sa ugrađenim optičkim sistemom KD 3
&8443 39 39 00 - - - - ostale KD 3
&8443 39 90 00 - - - ostale KD 1
- Delovi i pribor:
8443 91 - - delovi i pribor mašina za štampanje koje se upotrebljavaju za štampanje
pomoću ploča, cilindara i drugih štamparskih formi iz tarifnog broja 8442:
&8443 91 10 00 - - - za mašine iz tar. podbroja 8443 19 40 - 1
- - - ostalo:
&8443 91 91 00 - - - - od livenog gvožđa ili livenog čelika - 1
&8443 91 99 00 - - - - ostali - 1
8443 99 - - Ostalo:
- - - elektronski sklopovi:
&8443 99 10 10 - - - - za mašine za fotokopiranje - 3
&8443 99 10 90 - - - - ostali - 1
- - - ostalo:
&8443 99 90 10 - - - - za mašine za fotokopiranje - 3
&8443 99 90 90 - - - - ostalo - 1
8444 00 Mašine za ekstrudiranje (istiskivanje), izvlačenje, teksturiranje i sečenje
veštačkih ili sintetičkih tekstilnih filamenata:
8444 00 10 00 - Mašine za ekstrudiranje KD 1
8444 00 90 00 - Ostale KD 1
8445 Mašine za pripremanje tekstilnih vlakana; mašine za predenje, dubliranje ili
končanje i ostale mašine za proizvodnju tekstilnog prediva; tekstilne mašine za
namotavanje (uključujući namotavanje potke) i mašine za pripremanje tekstilnog
prediva za upotrebu na mašinama iz tar. br. 8446 ili 8447:
- Mašine za pripremanje tekstilnih vlakana:
8445 11 00 00 - - karde (vlačare) KD 1
8445 12 00 00 - - mašine za češljanje KD 1
8445 13 00 00 - - razvlačice i predpredilice KD 1
8445 19 00 00 - - ostale KD 1
8445 20 00 00 - Tekstilne predilice KD 1
8445 30 - Tekstilne mašine za dubliranje ili končanje:
8445 30 10 00 - - tekstilne mašine za dubliranje KD 1
8445 30 90 00 - - tekstilne mašine za končanje KD 1
8445 40 00 00 - Tekstilne mašine za namotavanje (uključujući namotavanje potke) KD 1
8445 90 00 00 - Ostale mašine KD 1
8446 Mašine za tkanje (razboji):
8446 10 00 00 - Za tkanje tkanina širine ne veće od 30 cm KD 1
- Za tkanje tkanina širine veće od 30 cm, sa čunkom:
8446 21 00 00 - - sa motorom KD 1
8446 29 00 00 - - ostale KD 1
8446 30 00 00 - Za tkanje tkanina širine veće od 30 cm, bez čunka KD 1
8447 Mašine za pletenje, šivaćo - prepletaće mašine i mašine za obavijanje predivom,
za proizvodnju tila, čipke, veza, pozamanterije, pletenica ili mreža
i tafting mašine:
- Mašine za kružno pletenje:
8447 11 - - sa cilindrom prečnika ne preko 165 mm:
8447 11 10 00 - - - koje rade sa kukičastim iglama KD 1
8447 11 90 00 - - - ostale KD 1
8447 12 - - sa cilindrom prečnika preko 165 mm:
8447 12 10 00 - - - koje rade sa kukičastim iglama KD 1
8447 12 90 00 - - - ostale KD 1
8447 20 - Mašine za ravno pletenje; šivaćo - prepletaće mašine:
8447 20 20 00 - - mašine za prepletanje osnove (uključujući Rašel tip);
šivaćo-prepletaće mašine KD 1
8447 20 80 00 - - ostale KD 1
8447 90 00 00 - Ostale KD 1
8448 Pomoćne mašine i uređaji za upotrebu sa mašinama iz tar. br. 8444, 8445,
8446 i 8447 (npr.: nitne mašine, žakard mašine, automatski uređaji za
zaustavljanje, mehanizmi za menjanje čunkova); delovi i pribor pogodni za upotrebu
isključivo ili uglavnom sa pomoćnim mašinama i uređajima iz ovog tar. broja ili
sa mašinama iz tar. br. 8444, 8445, 8446 i 8447 (npr.: i krilca za vretena,
obloge za karde, češljevi, vretena ekstruzione mlaznice, čunkovi, ničanice i
listovi za ničanice, igle):
- Pomoćne mašine i uređaji za mašine iz tar. br. 8444, 8445, 8446 i 8447:
8448 11 00 00 - - nitne i žakard mašine; mašine za smanjivanje, kopiranje, bušenje kartica ili
mašine za spajanje - 1
izbušenih kartica
8448 19 00 00 - - ostalo - 1
8448 20 00 00 - Delovi i pribor za mašine iz tarifnog broja 8444 ili njihovih pomoćnih
mašina i uređaja 1
- Delovi i pribor za mašine iz tarifnog broja 8445 ili njihovih pomoćnih
mašina i uređaja:
8448 31 00 00 - - obloge za karde - 1
8448 32 00 00 - - za mašine za pripremanje tekstilnih vlakana, osim obloga za karde - 1
8448 33 - - vretena, krilca vretena, predionički prstenovi i prstenasti trkači:
8448 33 10 00 - - - vretena i krilca vretena - 1
8448 33 90 00 - - - predionički prstenovi i prstenasti trkači - 1
8448 39 00 00 - - ostalo - 1
- Delovi i pribor mašina za tkanje (razboja) ili njihovih pomoćnih
mašina i uređaja:
8448 42 00 00 - - brda za razboje, ničanice i listovi za ničanice - 1
8448 49 00 00 - - ostalo - 1
- Delovi i pribor za mašine iz tarifnog broja 8447 ili njihovih pomoćnih
mašina i uređaja:
8448 51 - - platine, igle i ostali predmeti koji se koriste u formiranju petlji:
8448 51 10 00 - - - platine - 1
8448 51 90 00 - - - ostalo - 1
8448 59 00 00 - - ostalo - 1
8449 00 00 00 Mašine za proizvodnju ili završnu obradu filca ili netkanih materijala
u metraži ili u određenim oblicima, - 1
uključujući mašine za izradu šešira od filca i kalupi za izradu šešira
8450 Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine
koje peru i suše:
- Mašine kapaciteta suvog rublja ne većeg od 10 kg:
8450 11 - - potpuno automatske mašine:
- - - kapaciteta suvog rublja ne preko 6 kg:
8450 11 11 00 - - - - mašine koje se pune sa prednje strane KD 15
8450 11 19 00 - - - - mašine koje se pune odozgo KD 15
8450 11 90 00 - - - kapaciteta suvog rublja preko 6 kg, ali ne preko 10 kg KD 10
8450 12 00 00 - - ostale, sa uređajem za centrifugalno sušenje KD 10
8450 19 00 00 - - ostale KD 10
8450 20 00 00 - Mašine kapaciteta suvog rublja preko 10 kg KD 5
8450 90 00 00 - Delovi - 5
8451 Mašine (osim mašina iz tar. br. 8450) za pranje, čišćenje, ceđenje, sušenje,
peglanje (uključujući prese za oblikovanje i fiksiranje formi), beljenje, bojenje,
apretiranje, dovršavanje, prevlačenje ili impregnisanje tekstilnog prediva,
tkanina, pletenina i dr., ili gotovih tekstilnih predmeta i mašine za
nanošenje preparata na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu koja se koristi u
proizvodnji podnih pokrivki kao što je linoleum; mašine za namotavanje,
odmotavanje, savijanje, sečenje ili zupčasto izrezivanje tekstilnih tkanina:
8451 10 00 00 - Mašine za hemijsko čišćenje - 1
- Mašine za sušenje:
8451 21 - - kapaciteta suvog rublja ne preko 10 kg:
8451 21 10 00 - - - kapaciteta suvog rublja ne preko 6 kg - 8
8451 21 90 00 - - - kapaciteta suvog rublja preko 6 kg, ali ne preko 10 kg - 8
8451 29 00 00 - - ostale - 8
8451 30 - Mašine i prese za peglanje (uključujući prese za oblikovanje i fiksiranje formi):
- - električno grejane, snage:
8451 30 10 00 - - - ne preko 2 500 Nj KD 1
8451 30 30 00 - - - preko 2 500 Nj KD 1
8451 30 80 00 - - ostale KD 1
8451 40 00 00 - Mašine za pranje, beljenje ili bojenje - 1
8451 50 00 00 - Mašine za namotavanje, odmotavanje, savijanje, sečenje ili zupčasto
izrezivanje tekstilnih materijala - 1
8451 80 - Ostale mašine:
8451 80 10 00 - - za nanošenje preparata na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu koja se koristi
u proizvodnji linoleuma ili drugih podnih pokrivki - 1
8451 80 30 00 - - za apretiranje ili dovršavanje tekstilnog prediva, tkanina i dr. - 1
8451 80 80 00 - - ostale - 1
8451 90 00 00 - Delovi - 1
8452 Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 8440; nameštaj,
stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje:
8452 10 - Mašine za šivenje za domaćinstvo:
- - mašine za šivenje (samo zatvorena petlja); sa glavom mase ne preko 16 kg,
bez motora ili ne preko 17 kg uključujući motor; glave šivaćih mašina
(samo zatvorena petlja), mase ne preko 16 kg bez motora ili ne preko 17 kg
uključujući motor:
8452 10 11 00 - - - mašine za šivenje, čija je pojedinačna vrednost (ne računajući ramove,
stone ploče ili nameštaj) preko 65 EUR KD 1
8452 10 19 00 - - - ostale KD 1
8452 10 90 00 - - ostale mašine za šivenje i ostale glave mašina za šivenje KD 1
- Ostale mašine za šivenje:
8452 21 00 00 - - automatske KD 1
8452 29 00 00 - - ostale KD 1
8452 30 - Igle za šivaće mašine:
8452 30 10 00 - - sa jednostrukim ravnim vratom - 1
8452 30 90 00 - - ostale - 1
8452 40 00 00 - Nameštaj, postolja i poklopci za mašine za šivenje i njihovi delovi - 1
8452 90 00 00 - Ostali delovi mašina za šivenje - 1
8453 Mašine za pripremanje, štavljenje i obradu sirovih ili štavljenih koža
(sa ili bez dlake), proizvodnju ili opravku obuće ili drugih predmeta od sirove
ili štavljene kože (sa ili bez dlake), osim mašina za šivenje:
8453 10 00 00 - Mašine za pripremanje, štavljenje i obradu sirovih ili štavljenih koža - 1
8453 20 00 00 - Mašine za proizvodnju ili opravku obuće - 1
8453 80 00 00 - Ostale mašine - 1
8453 90 00 00 - Delovi - 1
8454 Konvertori, lonci za livenje, kalupi za ingote i mašine za livenje, koji se
koriste u metalurgiji ili livnicama metala:
8454 10 00 00 - Konvertori - 1
8454 20 00 00 - Kalupi za ingote i lonci za livenje - 1
8454 30 - Mašine za livenje:
8454 30 10 00 - - za livenje pod pritiskom - 1
8454 30 90 00 - - ostalo - 1
8454 90 00 00 - Delovi - 1
8455 Mašine za valjanje metala i valjci za njih:
8455 10 00 00 - Mašine za valjanje cevi - 1
- Ostale mašine za valjanje:
8455 21 00 00 - - za toplo ili kombinovano toplo i hladno valjanje - 1
8455 22 00 00 - - za hladno valjanje - 1
8455 30 - Valjci za mašine za valjanje:
8455 30 10 00 - - od livenog gvožđa - 1
- - od čelika kovanog u otvorenom (jednodelnom) kalupu:
8455 30 31 00 - - - radni valjci za toplo valjanje; potporni valjci za hladno i toplo valjanje - 1
8455 30 39 00 - - - radni valjci za hladno valjanje - 1
8455 30 90 00 - - od livenog ili kovanog čelika - 1
8455 90 00 00 - Ostali delovi - 1
8456 Mašine alatke za obradu (skidanjem) materijala svih vrsta laserom ili drugim
svetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrohemijskim
postupkom, elektronskim snopom, jonskim snopom ili mlazom plazme:
&8456 10 00 00 - Laserom, drugim svetlosnim ili fotonskim snopom KD 10
8456 20 00 00 - Ultrazvukom KD 10
8456 30 - Elektroerozijom:
- - numerički upravljani:
8456 30 11 00 - - - za rezanje pomoću žice (sa elektrodom u obliku žice) KD 10
8456 30 19 00 - - - ostale KD 10
8456 30 90 00 - - ostalo KD 10
&8456 90 00 00 - Ostale KD 10
8457 Obradni centri, obradne jedinice i transfer mašine, za metale:
8457 10 - Obradni centri:
8457 10 10 00 - - horizontalni KD 10
8457 10 90 00 - - ostali KD 10
8457 20 00 00 - Obradne jedinice KD 10
8457 30 - Transfer mašine:
8457 30 10 00 - - numerički upravljane KD 10
8457 30 90 00 - - ostale KD 10
8458 Strugovi (uključujući centre za struganje) za obradu metala:
- Horizontalni strugovi:
8458 11 - - numerički upravljani:
8458 11 20 00 - - - centri za struganje KD 10
- - - automatski strugovi:
8458 11 41 00 - - - - jednovreteni KD 10
8458 11 49 00 - - - - viševreteni KD 10
8458 11 80 00 - - - ostali KD 10
8458 19 - - ostali:
8458 19 20 00 - - - strugovi sa šiljcima KD 10
8458 19 40 00 - - - automatski strugovi KD 10
8458 19 80 00 - - ostali KD 10
- Ostali strugovi:
8458 91 - - numerički upravljani:
8458 91 20 00 - - - centri za struganje KD 10
8458 91 80 00 - - - ostali KD 10
8458 99 00 00 - - ostali KD 10
8459 Mašine alatke (uključujući obradne glave na kliznim nosačima) za obradu metala:
bušenjem, proširivanjem otvora, glodanjem, urezivanjem ili narezivanjem navoja,
osim strugova i centara za struganje iz tar. br. 8458:
8459 10 00 00 - Obradne glave na kliznim nosačima KD 10
- Ostale mašine za bušenje burgijom:
8459 21 00 00 - - numerički upravljane KD 10
8459 29 00 00 - - ostale KD 10
- Ostale kombinovane mašine za obradu otvora bušenjem i glodanjem:
8459 31 00 00 - - numerički upravljane KD 10
8459 39 00 00 - - ostale KD 10
8459 40 - Ostale mašine za proširivanje otvora:
8459 40 10 00 - - numerički upravljane KD 10
8459 40 90 00 - - ostale KD 10
- Konzolne glodalice:
8459 51 00 00 - - numerički upravljane KD 10
8459 59 00 00 - - ostale KD 10
- Ostale glodalice:
8459 61 - - numerički upravljane:
8459 61 10 00 - - - za izradu alata KD 10
8459 61 90 00 - - - ostale KD 10
8459 69 - - ostale:
8459 69 10 00 - - - za izradu alata KD 10
8459 69 90 00 - - - ostale KD 10
8459 70 00 00 - Ostale mašine za urezivanje ili narezivanje navoja KD 10
8460 Mašine alatke za čišćenje (abrazivom i sl.), oštrenje, brušenje, honovanje,
lepovanje, poliranje ili druge završne obrade metala ili kermeta pomoću bruseva,
abraziva ili proizvoda za poliranje, osim mašina za rezanje, brušenje ili
drugu završnu obradu zupčanika iz tar. br. 8461:
- Mašine za brušenje ravnih površina, čija tačnost podešavanja u bilo kojoj
osi ne prelazi 0,01 mm:
8460 11 00 00 - - numerički upravljane KD 10
8460 19 00 00 - - ostale KD 10
- Ostale mašine za brušenje, čija tačnost podešavanja u bilo kojoj
osi ne prelazi 0,01 mm:
8460 21 - - numerički upravljane:
- - - za cilindrične površine:
8460 21 11 00 - - - - mašine za brušenje unutrašnjih cilindričnih površina KD 10
8460 21 15 00 - - - - mašine za brušenje spoljašnjih cilindričnih površina, bez šiljaka KD 10
8460 21 19 00 - - - - ostale KD 10
8460 21 90 00 - - - ostale KD 10
8460 29 - - ostale:
- - - za cilindrične površine:
8460 29 11 00 - - - - mašine za brušenje unutrašnjih cilindričnih površina KD 10
8460 29 19 00 - - - - ostale KD 10
8460 29 90 00 - - - ostale KD 10
- Mašine za oštrenje:
8460 31 00 00 - - numerički upravljane KD 10
8460 39 00 00 - - ostale KD 10
8460 40 - Mašine za honovanje ili lepovanje:
8460 40 10 00 - - numerički upravljane KD 10
8460 40 90 00 - - ostale KD 10
8460 90 - Ostale:
8460 90 10 00 - - opremljene sa mikrometarskim sistemom za podešavanje, čija tačnost
podešavanja u bilo kojoj osi ne prelazi 0,01 mm KD 10
8460 90 90 00 - - ostale KD 10
8461 Mašine alatke za rendisanje, provlačenje, izradu zupčanika: rezanjem, brušenjem
ili drugom završnom obradom, sečenje testerom ili na drugi način i ostale mašine
alatke za obradu metala ili kermeta, skidanjem strugotine, na drugom mestu
nepomenute niti obuhvaćene:
8461 20 00 00 - Kratkohode i vertikalne rendisaljke KD 10
8461 30 - Mašine za provlačenje:
8461 30 10 00 - - numerički upravljane KD 10
8461 30 90 00 - - ostale KD 10
8461 40 - Mašine za izradu zupčanika: rezanjem, brušenjem ili drugom završnom obradom:
- - mašine za rezanje zupčanika (uključujući i mašine za rezanje zupčanika
abrazivom):
- - - za rezanje cilindričnih zupčanika:
8461 40 11 00 - - - - numerički upravljane KD 10
8461 40 19 00 - - - - ostale KD 10
- - - za rezanje ostalih zupčanika:
8461 40 31 00 - - - - numerički upravljani KD 10
8461 40 39 00 - - - - ostale KD 10
- - mašine za završnu obradu zupčanika:
- - - opremljene sa mikrometarskim sistemom za podešavanje, čija tačnost
podešavanja u bilo kojoj osi ne prelazi 0,01 mm:
8461 40 71 00 - - - - numerički upravljane KD 10
8461 40 79 00 - - - - ostale KD 10
8461 40 90 00 - - - ostale KD 10
8461 50 - Mašinske testere i ostale mašine za odsecanje:
- - mašinske testere:
8461 50 11 00 - - - kružne testere KD 10
8461 50 19 00 - - - ostale KD 10
8461 50 90 00 - - mašine za odsecanje KD 10
8461 90 00 00 - Ostale KD 10
8462 Mašine alatke (uključujući prese) za obradu metala slobodnim ili kovanjem
u kalupu; mašine alatke za obradu metala savijanjem,ispravljanjem, sečenjem,
prosecanjem ili isecanjem; prese za obradu metala ili metalnih karbida koje
nisu prethodno pomenute:
8462 10 - Mašine za slobodno ili kovanje u kalupu (uključujući prese) i čekići:
8462 10 10 00 - - numerički upravljane KD 10
8462 10 90 00 - - ostale KD 10
- Mašine za savijanje ili ispravljanje (uključujući prese):
8462 21 - - numerički upravljane:
!8462 21 10 00 - - - za obradu pljosnatih proizvoda KD 10
!8462 21 80 00 - - - ostale KD 10
8462 29 - - Ostale:
!8462 29 10 00 - - - za obradu pljosnatih proizvoda KD 10
- - - ostale:
!8462 29 91 00 - - - - hidraulične KD 10
!8462 29 98 00 - - - - ostale KD 10
- Mašinske makaze (uključujući prese), osim kombinovanih sa mašinama
za prosecanje:
8462 31 00 00 - - numerički upravljane KD 10
8462 39 - - ostale:
8462 39 10 00 - - - za obradu pljosnatih proizvoda (limova, traka i sl.) KD 10
- - - ostale:
8462 39 91 00 - - - - hidraulične KD 10
8462 39 99 00 - - - - ostale KD 10
- Mašine za prosecanje ili isecanje (uključujući prese), uključujući kombinovane
sa makazama:
8462 41 - - numerički upravljane:
8462 41 10 00 - - - za obradu pljosnatih proizvoda (limova, traka i sl.) KD 10
8462 41 90 00 - - - ostale KD 10
8462 49 - - ostale:
8462 49 10 00 - - - za obradu pljosnatih proizvoda (limova, traka i sl.) KD 10
8462 49 90 00 - - - ostale KD 10
- Ostale:
8462 91 - - hidraulične prese:
8462 91 10 00 - - - za oblikovanje metalnog praha sinterovanjem ili sabijanje metalnih
opiljaka u bale KD 10
- - - ostale:
8462 91 50 00 - - - - numerički upravljane KD 10
8462 91 90 00 - - - - ostale KD 10
8462 99 - - ostale:
8462 99 10 00 - - - prese za oblikovanje metalnog praha sinterovanjem ili sabijanje metalnih
opiljaka u bale KD 10
- - - ostale:
8462 99 50 00 - - - - numerički upravljane KD 10
8462 99 90 00 - - - - ostale KD 10
8463 Ostale mašine alatke za obradu metala ili kermeta, bez skidanja strugotine:
8463 10 - Mašine za vučenje šipki, cevi, profila, žice i sl.:
8463 10 10 00 - - mašine za vučenje žice KD 1
8463 10 90 00 - - ostale KD 10
8463 20 00 00 - Mašine za izradu navoja valjanjem KD 10
8463 30 00 00 - Mašine za obradu žice KD 10
8463 90 00 00 - Ostale KD 10
8464 Mašine alatke za obradu kamena, keramike, betona, azbestcementa i sličnih
mineralnih materijala ili za obradu stakla na hladno:
&8464 10 00 00 - Mašinske testere KD 1
8464 20 - Mašine za brušenje ili poliranje:
- - stakla:
8464 20 11 00 - - - optičkog KD 1
8464 20 19 00 - - - ostalog - 1
8464 20 20 00 - - keramike KD 1
8464 20 95 00 - - ostale - 1
8464 90 - Ostale:
8464 90 20 00 - - za obradu keramike KD 1
8464 90 80 00 - - ostale - 1
8465 Mašine alatke (uključujući mašine za spajanje ekserima, žičanim kopčama,
lepljenjem ili na drugi način) za obradu drveta, plute, kosti, tvrde gume,
tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala:
8465 10 - Mašine koje mogu da izvode razne vrste obrade bez izmene alata
između takvih obrada:
8465 10 10 00 - - sa ručnim premeštanjem radnog predmeta između svake operacije KD 5
8465 10 90 00 - - sa automatskim premeštanjem radnog predmeta između svake operacije KD 5
- Ostale:
8465 91 - - mašinske testere:
8465 91 10 00 - - - tračne testere KD 5
8465 91 20 00 - - - kružne testere KD 5
8465 91 90 00 - - - ostale KD 5
8465 92 00 00 - - mašine za rendisanje, glodanje ili oblikovanje rezanjem KD 5
8465 93 00 00 - - mašine za brušenje ili poliranje KD 5
8465 94 00 00 - - mašine za savijanje ili spajanje KD 5
8465 95 00 00 - - mašine za bušenje ili dubljenje KD 5
8465 96 00 00 - - mašine za cepanje ili ljuštenje KD 5
8465 99 - - ostale:
8465 99 10 00 - - - strugovi KD 5
8465 99 90 00 - - - ostale KD 5
8466 Delovi i pribor podesni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa mašinama
iz tar. br. 8456 do 8465, uključujući držače radnih predmeta i alata;
samootvarajuće glave za rezanje navoja, podeone glave i drugi specijalni
dodatni uređaji za mašine alatke; držači alata za bilo koju
vrstu ručne alatke:
8466 10 - Držači alata i samootvarajuće glave za rezanje navoja:
- - držači alata:
&8466 10 20 00 - - - stezni trnovi, stezne čeljusti i stezne čaure - 3
- - - ostali:
8466 10 31 00 - - - - za strugove - 3
&8466 10 38 00 - - - - ostali - 3
&8466 10 80 00 - - samootvarajuće glave za rezanje navoja - 3
8466 20 - Držači radnih predmeta:
&8466 20 20 00 - - specijalni držači za pojedine radne predmete; setovi standardnih i
specijalnih držača radnih predmeta - 3
- - ostali:
8466 20 91 00 - - - za strugove - 3
&8466 20 98 00 - - - ostali - 3
8466 30 00 00 - Podeone glave i drugi specijalni dodatni uređaji za mašine alatke - 3
- Ostalo:
8466 91 - - za mašine iz tarifnog broja 8464:
!8466 91 20 00 - - - od livenog gvožđa ili livenog čelika - 1
!8466 91 95 00 - - - ostalo - 1
8466 92 - - za mašine iz tarifnog broja 8465:
8466 92 20 00 - - - od livenog gvožđa ili livenog čelika - 3
8466 92 80 00 - - - ostale - 3
&8466 93 00 00 - - za mašine iz tarifnih brojeva 8456 do 8461 - 1
&8466 94 00 00 - - za mašine iz tarifnih brojeva 8462 ili 8463 - 1
8467 Ručne alatke, pneumatske, hidraulične ili sa ugrađenim električnim ili
neelektričnim motorom:
- Pneumatske:
8467 11 - - rotacione (uključujući kombinovane rotaciono perkusione):
8467 11 10 00 - - - za obradu metala - 1
8467 11 90 00 - - - ostale - 1
8467 19 00 00 - - ostale - 1
- Sa ugrađenim elektromotorom:
8467 21 - - bušilice svih vrsta:
8467 21 10 00 - - - koje mogu da rade bez spoljnog izvora napajanja KD 3
- - - ostale:
8467 21 91 00 - - - - elektropneumatske KD 3
8467 21 99 00 - - - - ostale KD 3
8467 22 - - testere:
8467 22 10 00 - - - lančane testere KD 3
8467 22 30 00 - - - kružne testere KD 3
8467 22 90 00 - - - ostalo KD 3
8467 29 - - ostale:
8467 29 10 00 - - - vrsta koje se koriste za obradu tekstilnih materijala - 1
- - - ostale:
8467 29 30 00 - - - - koje mogu da rade bez spoljnjeg izvora napajanja KD 3
- - - - ostale:
- - - - - za brušenje:
8467 29 51 00 - - - - - - ugaone brusilice KD 3
8467 29 53 00 - - - - - - brusilice sa brusnom trakom KD 3
8467 29 59 00 - - - - - - ostale KD 3
8467 29 70 00 - - - - - za rendisanje KD 3
8467 29 80 00 - - - - - za rezanje šiblja ili za košenje trave duž ivica travnjaka KD 3
8467 29 90 00 - - - - - ostalo KD 3
- Ostali alati:
8467 81 00 00 - - lančane testere KD 1
8467 89 00 00 - - ostalo - 1
- Delovi:
8467 91 00 00 - - lančanih testera - 1
8467 92 00 00 - - pneumatskih alatki - 1
8467 99 00 00 - - ostali - 1
8468 Mašine i aparati za lemljenje i zavarivanje, uključujući i one koje mogu da
režu, osim mašina iz tar. broja 8515; mašine i aparati na gas za
površinsko kaljenje:
8468 10 00 00 - Ručni plamenici na gas - 10
8468 20 00 00 - Ostale mašine i aparati, na gas - 10
8468 80 00 00 - Ostale mašine i aparati - 10
8468 90 00 00 - Delovi - 10
8469 00 Mašine za pisanje osim štampača iz tar. broja 8443; mašine za obradu teksta:
&8469 00 10 00 - Mašine za obradu teksta - 1
- Ostale:
&8469 00 91 00 - - električne - 1
&8469 00 99 00 - - ostale - 1
8470 Mašine za računanje i mašine džepnih dimenzija za beleženje, reprodukciju i
prikazivanje podataka, sa funkcijama za računanje; knjigovodstvene mašine,
mašine za frankiranje, mašine za izdavanje karata i slične mašine, sa ugrađenim
uređajem za računanje; registar kase:
8470 10 00 00 - Elektronske mašine za računanje, koje mogu da rade bez spoljnog izvora
električne energije i mašine džepnih dimenzija za beleženje, reprodukciju i
prikazivanje podataka, sa funkcijama za računanje KD 5
- Ostale elektronske mašine za računanje:
8470 21 00 00 - - sa ugrađenim uređajem za štampanje KD 3
8470 29 00 00 - - ostale KD 3
8470 30 00 00 - Ostale mašine za računanje KD 3
8470 50 00 00 - Registar kase KD 5
8470 90 00 00 - Ostale KD 3
8471 Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički
čitači, mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku
i mašine za obradu takvih podataka, nepomenute ili neobuhvaćene
na drugom mestu:
!8471 30 00 00 - Portabl mašine za automatsku obradu podataka, mase do 10 kg, koje se
sastoje od najmanje jedne centralne jedinice, tastature i displeja KD 1
! - Ostale mašine za automatsku obradu podataka:
&8471 41 00 00 - - koje u istom kućištu imaju najmanje jednu centralnu jedinicu, kao i
jednu ulaznu jedinicu i jednu izlaznu jedinicu ili jednu kombinovanu ulazno
- izlaznu jedinicu KD 1
&8471 49 00 00 - - ostale, isporučene kao sistemi KD 1
&8471 50 00 00 - centralne jedinice osim onih iz tar. podbroja 8471 41 i 8471 49,
uključujući one koje u istom kućištu imaju jednu ili dve od sledećih vrsta
jedinica: memorijske jedinice, ulazne jedinice, izlazne jedinice KD 1
8471 60 - Ulazne i izlazne jedinice, sa ili bez memorijske jedinice u istom kućištu:
&8471 60 60 00 - - tastature KD 1
&8471 60 70 00 - - ostalo KD 1
8471 70 - Memorijske jedinice:
&8471 70 20 00 - - centralne memorijske jedinice KD 1
- - ostale:
- - - memorijske jedinice sa diskom:
&8471 70 30 00 - - - - optičke, uključujući magnetno-optičke KD 1
- - - - ostale:
&8471 70 50 00 - - - - - hard disk drives KD 1
&8471 70 70 00 - - - - - ostale KD 1
&8471 70 80 00 - - - memorijske jedinice sa magnetnom trakom KD 1
&8471 70 98 00 - - - ostale KD 1
8471 80 00 00 - Ostale jedinice za mašine za automatsku obradu podataka KD 1
8471 90 00 00 - Ostalo KD 1
8472 Ostale kancelarijske mašine (npr.: mašine za umnožavanje - hektografske
ili na matrice, mašine za adresiranje, automatske mašine za isplatu novčanica,
mašine za sortiranje, brojanje i uvijanje metalnog novca, mašine za oštrenje
olovaka, mašine za perforiranje i spajanje žičanim kopčama):
8472 10 00 00 - Mašine za umnožavanje KD 1
8472 30 00 00 - Mašine za sortiranje, presavijanje, ubacivanje u koverte ili omote, otvaranje,
zatvaranje ili pečaćenje pošte i mašine za prilepljivanje ili poništavanje
poštanskih maraka KD 1
8472 90 - Ostalo:
8472 90 10 00 - - mašine za sortiranje, brojanje i pakovanje novca KD 1
8472 90 30 00 - - automatske mašine za izdavanje, deponovanje i transfer novca KD 1
&8472 90 70 00 - - ostale KD 1
8473 Delovi i pribor (osim pokrivača, kofera za mašine i sl.) pogodni za upotrebu
isključivo ili uglavnom sa mašinama iz tar. br. 8469 do 8472:
8473 10 - Delovi i pribor mašina iz tar. br. 8469:
- - elektronski sklopovi:
8473 10 11 00 - - - za mašine iz tarifnog podbroja 8469 00 10 - 1
8473 10 19 00 - - - ostali - 1
8473 10 90 00 - - ostalo - 1
- Delovi i pribor za mašine iz tarifnog broja 8470:
8473 21 - - elektronskih mašina za računanje iz tar. podbr. 8470 10, 8470 21 00
i 8470 29:
8473 21 10 00 - - - elektronski sklopovi - 1
8473 21 90 00 - - - ostalo - 1
8473 29 - - ostalo:
8473 29 10 00 - - - elektronski sklopovi - 1
8473 29 90 00 - - - ostalo - 1
8473 30 - Delovi i pribor mašina iz tar. br. 8471:
- - elektronski sklopovi:
&8473 30 20 10 - - - koji omogućavaju mašinama za automatsku obradu podataka i njihovim
jedinicama obradu zvučnih signala (zvučna kartica) - 5
&8473 30 20 90 - - - ostali - 1
&8473 30 80 00 - - ostalo - 1
8473 40 - Delovi i pribor mašina iz tar. br. 8472:
- - elektronski sklopovi:
8473 40 11 00 - - - za mašine iz tarifnog podbroja 8472 90 30 - 1
&8473 40 18 00 - - - ostali - 1
&8473 40 80 00 - - ostalo 1
8473 50 - Delovi i pribor koji su pogodni za upotrebu sa mašinama iz dva ili
više tar. br. 8469 do 8472:
&8473 50 20 00 - - elektronski sklopovi - 1
&8473 50 80 00 - - ostalo - 1
8474 Mašine za sortiranje, prosejavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mlevenje,
mešanje ili gnječenje zemlje, kamena, ruda ili drugih mineralnih materijala u
čvrstom stanju (uključujući prah i masupastu); mašine za aglomerisanje,
modeliranje ili oblikovanje čvrstih mineralnih goriva, keramičke mase,
cementa, gipsa ili drugih mineralnih proizvoda u obliku praha ili mase
- paste; mašine za izradu livačkih kalupa od peska:
8474 10 00 00 - Mašine za sortiranje, prosejavanje, separaciju ili pranje - 1
8474 20 - Mašine za drobljenje ili mlevenje:
8474 20 10 00 - - mineralnih materijala koji se koriste u keramičkoj industriji - 5
8474 20 90 00 - - ostalo - 5
- Mašine za mešanje ili gnječenje:
8474 31 00 00 - - mešalice za beton ili malter - 5
8474 32 00 00 - - mašine za mešanje mineralnih materijala sa bitumenom - 7
8474 39 - - ostale:
8474 39 10 00 - - - mašine za mešanje ili gnječenje mineralnih materija koje se koriste u
keramičkoj industriji - 7
8474 39 90 00 - - - ostale - 7
8474 80 - Ostale mašine:
8474 80 10 00 - - mašine za aglomerisanje, modeliranje ili oblikovanje keramičke mase - 7
8474 80 90 00 - - ostale - 7
8474 90 - Delovi:
8474 90 10 00 - - od livenog gvožđa ili livenog čelika - 5
8474 90 90 00 - - ostali - 5
8475 Mašine za sklapanje električnih sijalica, elektronskih cevi ili fleš sijalica,
opremljenih staklenim omotačem; mašine za proizvodnju ili toplu obradu stakla i
proizvoda od stakla:
8475 10 00 00 - Mašine za sklapanje električnih sijalica, elektronskih cevi ili fleš
sijalica, opremljenih staklenim omotačem - 1
- Mašine za proizvodnju ili toplu obradu stakla i proizvoda od stakla:
8475 21 00 00 - - mašine za proizvodnju optičkih vlakana i njihovih predformi - 1
8475 29 00 00 - - ostale - 1
8475 90 00 00 - Delovi - 1
8476 Automatske mašine za prodaju robe (npr.: mašine za poštanske marke, cigarete,
hranu ili napitke), uključujući mašine za menjanje novca:
- Automatske mašine za prodaju napitaka:
8476 21 00 00 - - sa ugrađenim uređajem za zagrevanje ili hlađenje KD 5
8476 29 00 00 - - ostale KD 5
- Ostale mašine:
8476 81 00 00 - - sa ugrađenim uređajem za zagrevanje ili hlađenje KD 5
8476 89 00 00 - - ostale KD 5
8476 90 00 00 - Delovi - 5
8477 Mašine za obradu gume ili plastične mase ili za izradu proizvoda od tih
materijala, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu u ovoj glavi:
&8477 10 00 00 - Mašine za livenje u kalupu, brizganjem - 1
8477 20 00 00 - Ekstruderi - 1
8477 30 00 00 - Mašine za oblikovanje duvanjem - 1
8477 40 00 00 - Mašine za oblikovanje vakuumom i druge mašine za termičko oblikovanje - 1
- Ostale mašine za oblikovanje:
8477 51 00 00 - - za oblikovanje ili protektiranje pneumatskih guma ili za oblikovanje
unutrašnjih guma - 1
8477 59 - - ostalo:
!8477 59 10 00 - - - prese - 1
!8477 59 80 00 - - - ostale - 1
8477 80 - Ostale mašine:
- - mašine za proizvodnju sunđerastih proizvoda:
8477 80 11 00 - - - mašine za preradu reaktivne smole - 1
8477 80 19 00 - - - ostale - 1
- - ostale:
8477 80 91 00 - - - oprema za smanjivanje (redukciju) veličine - 1
8477 80 93 00 - - - mešalice i gnječilice - 1
8477 80 95 00 - - - mašine za sečenje, cepanje i ljuštenje - 1
8477 80 99 00 - - - ostale - 1
8477 90 - Delovi:
!8477 90 10 00 - - od livenog gvožđa ili livenog čelika - 1
!8477 90 80 00 - - ostali - 1
8478 Mašine za pripremu ili preradu duvana, nepomenute niti obuhvaćene na
drugom mestu u ovoj glavi:
8478 10 00 00 - Mašine - 1
8478 90 00 00 - Delovi - 1
8479 Mašine i mehanički uređaji sa posebnim funkcijama, nepomenute niti obuhvaćene
na drugom mestu u ovoj glavi:
8479 10 00 00 - Mašine za građenje i održavanje ulica, puteva, visoko i niskogradnju i
slične radove - 1
8479 20 00 00 - Mašine za ekstrakciju ili pripremanje životinjskih ili biljnih masti i ulja - 1
8479 30 - Prese za proizvodnju ploča iverica ili ploča vlaknatica od drveta ili drugog
drvenastog materijala i ostale mašine za tretiranje drveta ili plute:
8479 30 10 00 - - prese - 1
8479 30 90 00 - - ostale - 1
8479 40 00 00 - Mašine za izradu užadi i kablova KD 1
8479 50 00 00 - Industrijski roboti, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni - 5
8479 60 00 00 - Uređaji za hlađenje vazduha putem isparavanja (vlaženjem) - 1
- Ostale mašine i mehanički uređaji:
8479 81 00 00 - - za tretiranje metala, uključujući uređaje za namotavanje (viklovanje)
električne žice - 1
8479 82 00 00 - - mašine za mešanje, gnječenje, drobljenje, mlevenje, prosejavanje, rešetanje,
homogenizaciju i emulzifikaciju - 7
8479 89 - - ostalo:
&8479 89 30 00 - - - mobilne hidraulične jamske podgrade - 1
&8479 89 60 00 - - - sistemi za centralno podmazivanje - 7
&8479 89 91 00 - - - mašine za glaziranje i ukrašavanje keramičkih proizvoda - 1
&8479 89 97 00 - - - ostalo - 1
8479 90 - Delovi:
&8479 90 20 00 - - od livenog gvožđa ili livenog čelika - 1
&8479 90 80 00 - - ostalo - 1
8480 Kalupnice za livnice metala; modelne ploče; livački modeli; kalupi za metal
(osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materije,
gumu i plastične mase:
8480 10 00 00 - Kalupnice za livnice metala - 5
8480 20 00 00 - Modelne ploče - 5
8480 30 - Livački modeli:
8480 30 10 00 - - od drveta - 5
8480 30 90 00 - - ostali - 5
- Kalupi za metal ili metalne karbide:
8480 41 00 00 - - za livenje pod pritiskom (uključujući brizganjem) - 5
8480 49 00 00 - - ostali - 5
8480 50 00 00 - Kalupi za staklo - 5
8480 60 - Kalupi za mineralne materijale:
8480 60 10 00 - - za livenje pod pritiskom - 5
8480 60 90 00 - - ostalo - 5
- Kalupi za gumu ili plastične mase:
&8480 71 00 00 - - za livenje pod pritiskom ili brizganjem - 5
8480 79 00 00 - - ostali - 5
8481 Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i
slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski
upravljane ventile:
8481 10 - Ventili za smanjenje pritiska:
8481 10 05 00 - - kombinovani sa filterima ili mazalicama (zauljivačima) - 5
- - ostale:
8481 10 19 00 - - - od livenog gvožđa ili čelika - 5
8481 10 99 00 - - - ostali - 5
8481 20 - Ventili za uljno - hidraulične ili pneumatske transmisije:
8481 20 10 00 - - za uljno - hidraulične transmisije - 5
8481 20 90 00 - - za pneumatske transmisije - 5
8481 30 - Nepovratni ventili:
8481 30 91 00 - - od livenog gvožđa ili čelika - 5
8481 30 99 00 - - ostali - 5
8481 40 - Sigurnosni ventili:
8481 40 10 00 - - od livenog gvožđa ili čelika - 5
8481 40 90 00 - - ostali - 5
8481 80 - Ostali uređaji:
- - slavine i ventili za sudopere, umivaonike, bidee, kotliće za
vodu, kade i sl:
8481 80 11 00 - - - ventili za mešanje - 10
8481 80 19 00 - - - ostalo - 10
- - ventili za radijatore za centralno grejanje:
8481 80 31 00 - - - termostatski - 10
8481 80 39 00 - - - ostali - 10
8481 80 40 00 - - ventili za spoljašnje i unutrašnje pneumatske gume - 10
- - ostali:
- - - regulacioni ventili:
8481 80 51 00 - - - - za regulaciju temperature - 5
8481 80 59 00 - - - - ostali - 10
- - - ostali:
- - - - zasuni:
8481 80 61 00 - - - - - od livenog gvožđa - 10
8481 80 63 00 - - - - - od čelika - 10
8481 80 69 00 - - - - - ostali - 10
- - - - zaporni ventili:
8481 80 71 00 - - - - - od livenog gvožđa - 10
8481 80 73 00 - - - - - od čelika - 10
8481 80 79 00 - - - - - ostali - 10
8481 80 81 00 - - - - ventili sa kuglicom ili čepom - 5
8481 80 85 00 - - - - leptirasti ventili - 10
8481 80 87 00 - - - - membranski ventili - 10
8481 80 99 00 - - - - ostali - 3
8481 90 00 00 - Delovi - 10
8482 Kotrljajni ležaji:
8482 10 - Kuglični ležaji:
8482 10 10 00 - - čiji najveći spoljni prečnik ne prelazi 30 mm - 1
8482 10 90 00 - - ostali - 7
8482 20 00 00 - Konično - valjkasti ležaji, uključujući sklopove od unutrašnjeg prstena i
montiranih valjčića - 1
8482 30 00 00 - Sferno - valjkasti ležaji (bačvasti) - 5
8482 40 00 00 - Igličasto - valjkasti ležaji - 1
8482 50 00 00 - Ostali cilindrično - valjkasti ležaji - 5
8482 80 00 00 - Ostali, uključujući kombinovane kuglično - valjkaste ležaje - 1
- Delovi:
8482 91 - - kuglice, iglice i valjčići:
8482 91 10 00 - - - konusni valjčići - 1
8482 91 90 00 - - - ostali - 1
8482 99 00 00 - - ostali - 1
8483 Transmisiona vratila (uključujući bregasta vratila i kolenasta vratila) i
krivaje; kućišta za ležaje i klizni ležaji; zupčanici, zupčasti i frikcioni
prenosnici; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi
menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta; zamajci, kajišnici i
užanici (uključujući za koturače); uključno - isključne spojnice i spojnice za
vratila (uključujući zglobne spojnice):
8483 10 - Transmisiona vratila (uključujući bregasta i kolenasta vratila) i krivaje:
- - krivaje i kolenasta vratila:
- - - od livenog gvožđa ili livenog čelika:
&8483 10 21 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 10 21 90 - - - - ostala - 7
- - - od čelika kovanog u otvorenom kalupu:
&8483 10 25 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 10 25 90 - - - - ostala - 7
- - - ostala:
&8483 10 29 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 10 29 90 - - - - ostala - 7
- - zglobna vratila:
&8483 10 50 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 10 50 90 - - - ostala - 7
- - ostala:
&8483 10 95 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 10 95 90 - - - ostala - 5
8483 20 - Kućišta za ležaje, sa ugrađenim kotrljajnim ležajima:
8483 20 10 00 - - koja se koriste u vazduhoplovstvu i vasionskim brodovima - 1
8483 20 90 00 - - ostala - 5
8483 30 - Kućišta za ležaje, bez ugrađenih kotrljajnih ležaja; klizni ležaji:
- - kućišta za ležaje:
- - - za kuglične ili valjkaste ležaje:
&8483 30 32 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 30 32 90 - - - - ostala - 5
- - - ostala:
&8483 30 38 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 30 38 90 - - - - ostala - 5
- - klizni ležaji:
&8483 30 80 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 30 80 90 - - - ostala - 10
8483 40 - Zupčasti i frikcioni prenosnici, isključujući zupčanike, i ostale transmisione
elemente isporučene posebno; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke
kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta:
- - zupčasti prenosnici (osim frikcionih prenosnika):
- - - sa cilindričnim zupčanicima sa pravim i kosim (helikoidnim) zubima:
&8483 40 21 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 40 21 90 - - - - ostali - 5
- - - sa konusnim zupčanicima sa pravim, kosim i spiroidnim zubima:
&8483 40 23 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 40 23 90 - - - - ostali - 5
- - - pužni:
&8483 40 25 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 40 25 90 - - - - ostali - 5
- - - ostali:
&8483 40 29 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 40 29 90 - - - - ostali - 5
- - navojna vretena sa kuglicama ili valjcima:
&8483 40 30 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 40 30 90 - - - ostali - 7
- - menjačke kutije i drugi menjači brzina:
- - - menjačke kutije:
&8483 40 51 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 40 51 90 - - - - ostale - 5
- - - ostalo:
&8483 40 59 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 40 59 90 - - - - ostalo - 5
- - ostalo:
&8483 40 90 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 40 90 90 - - - ostali - 7
8483 50 - Zamajci, kaišnici i užanici (uključujući za koturače):
- - od livenog gvožđa ili livenog čelika:
&8483 50 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 50 20 90 - - - ostali - 5
- - ostali:
&8483 50 80 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 50 80 90 - - - ostali - 5
8483 60 - Uključno - isključne spojnice i spojnice za vratila
(uključujući zglobne spojnice):
- - od livenog gvožđa ili livenog čelika:
&8483 60 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 60 20 90 - - - ostale - 7
- - ostale:
&8483 60 80 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 60 80 90 - - - ostale - 7
8483 90 - Zupčanici, lančanici i ostali transmisioni elementi, isporučeni
posebno; delovi:
- - delovi kućišta za ležaje:
&8483 90 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 90 20 90 - - - ostali - 5
- - ostali:
- - - od livenog gvožđa ili livenog čelika:
&8483 90 81 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 90 81 90 - - - - ostali - 5
- - - ostali:
&8483 90 89 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8483 90 89 90 - - - - ostali - 5
8484 Zaptivači od metalnih listova kombinovani s drugim materijalom ili od dva ili
više slojeva metala; setovi zaptivača različiti po sastavu materijala u kesama,
omotima ili pakovanjima; mehanički zaptivači:
&8484 10 00 00 - Zaptivači od metalnih listova kombinovani s drugim materijalom ili
od dva ili više slojeva metala - 1
8484 20 00 00 - Mehanički zaptivači - 1
8484 90 - Ostalo:
&8484 90 00 10 - - za civilne vazduhoplove - 1
&8484 90 00 90 - - ostalo - 5
(8485)
8486 Mašine i aparati one vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom za
proizvodnju poluprovodničkih ingota ("boules") ili diskova (pločica),
poluprovodničkih elemenata, elektronskih integrisanih kola ili ravnih
displeja; mašine i aparati posebno navedeni u napomeni 9 pod (V) uz ovu
glavu; delovi i pribor:
&8486 10 00 00 - Mašine i aparati za proizvodnju sintetičkih monokristalnih
poluprovodnika cilindričnog ili kruškastog oblika ("boules")
ili diskova (pločica) - 1
8486 20 - Mašine i aparati za proizvodnju poluprovodničkih elemenata i elektronskih
integrisanih kola:
&8486 20 10 00 - - mašine alatke za obradu ultrazvukom KD 10
- - ostale:
&8486 20 90 10 - - - industrijske i laboratorijske peći - 10
&8486 20 90 90 - - - ostale - 5
8486 30 - Mašine i aparati za proizvodnju ravnih displeja:
&8486 30 10 00 - - aparati za hemijsko nanošenje isparenja na podloge uređaja sa
tečnim kristalima (LCD) - 5
&8486 30 30 00 - - aparati za suvo nagrizanje električnih veza na podloge uređaja sa
tečnim kristalima (LCD) - 10
&8486 30 50 00 - - aparati za fizičko nanošenje prskanjem na podloge uređaja sa sa
tečnim kristalima (LCD) - 5
&8486 30 90 00 - - ostale - 1
&8486 40 - Mašine i aparati posebno navedeni u napomeni 9. pod (V) uz ovu glavu:
&8486 40 00 10 - - automatizovane mašine za transport, manipulaciju i skladištenje
poluprovodničkih pločica ("njafers"), diskova, kaseta i kutija za
poluprovodničke diskove i ostalog materijala za poluprovodničke uređaje - 7
&8486 40 00 20 - - mašine za glodanje pomoću fokusiranog jonskog snopa za proizvodnju
ili popravku maski i mrežica za šablone na poluprovodničkim elementima KD 10
- - mašine za oblaganje (hermetizaciju) pri sklapanju poluprovodničkih elemenata:
&8486 40 00 31 - - - električne mašine i aparati s posebnim funkcijama - 5
&8486 40 00 39 - - - ostale - 1
&8486 40 00 40 - - aparati za pozicioniranje i automatsko spajanje pri sklapanju
poluprovodničkih elemenata - 1
&8486 40 00 50 - - ostale mašine i aparati za meko i tvrdo lemljenje i zavarivanje,
električni (uključujući električno zagrevani gas), laserski ili na principu
druge svetlosti ili fotonskog snopa, ultrazvuka, elektronskog snopa, magnetnih
impulsa ili luka plazme, uključujući i one koji mogu da vrše sečenje, vrste koja
se koristi za spajanje žica ("njire bonders") kod proizvodnje
poluprovodničkih elemenata KD 1
&8486 40 00 90 - - šablonski aparati pogodni za proizvodnju maski i mrežica od podloga
presvučenih fotoosetljivim materijalom KD 1
8486 90 - Delovi i pribor:
&8486 90 10 00 - - držači alata i samootvarajuće glave za rezanje navoja; držači
radnih predmeta - 3
- - ostali:
&8486 90 20 00 - - - delovi centrifuga za nanošenje fotografske emulzije na podloge
uređaja sa tečnim kristalima (LCD) - 5
&8486 90 30 00 - - - delovi mašina za čišćenje priključnih nožica kućišta
poluprovodničkih modula pre postupka galvanizacije - 1
&8486 90 40 00 - - - delovi aparata za fizičko nanošenje prskanjem na podloge uređaja
sa tečnim kristalima (LCD) - 1
&8486 90 50 00 - - - delovi i pribor za aparate za suvo nagrizanje električnih veza na
podloge uređaja sa tečnim kristalima (LCD) - 1
&8486 90 60 00 - - - delovi i pribor aparata za hemijsko nanošenje isparenja na podloge
uređaja sa tečnim kristalima (LCD) - 1
&8486 90 70 00 - - - delovi i pribor mašina alatki za obradu ultrazvukom - 3
- - - ostali:
&8486 90 90 10 - - - - za peći iz tarifnog podbroja 8486 20 90 10 - 10
&8486 90 90 90 - - - - ostali - 3
8487 Delovi mašina bez električnih priključaka, izolatora, kalema, kontakata ili
drugih električnih delova, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u
ovoj glavi:
8487 10 - Propeleri i lopatice za brodove ili čamce:
&8487 10 10 00 - - od bronze KD 1
&8487 10 90 00 - - ostali KD 1
8487 90 - Ostalo:
&8487 90 10 00 - - od livenog gvožđa koje ne može da se kuje - 1
&8487 90 30 00 - - od livenog gvožđa koje može da se kuje - 1
- - od gvožđa ili čelika:
&8487 90 51 00 - - - od livenog čelika - 1
&8487 90 53 00 - - - od gvožđa ili čelika kovanog u otvorenom kalupu - 1
&8487 90 55 00 - - - od gvožđa ili čelika kovanog u zatvorenom kalupu - 1
&8487 90 59 00 - - - ostalo - 1
&8487 90 90 00 - - ostalo - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 85

ELEKTRIČNE MAŠINE I OPREMA I NjIHOVI DELOVI; APARATI ZA SNIMANjE I REPRODUKCIJU ZVUKA; TELEVIZIJSKI APARATI ZA SNIMANjE I REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA, DELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE

Napomene:
!1. Ova glava ne obuhvata:
(a) električno zagrevane pokrivače - ćebad, krevetske jastuke, mufove za stopala i sl; električno zagrevanu odeću, obuću i jastučiće za uši i ostale predmete električno zagrevane, koje se nose na osobi ili oko osobe;
(b) proizvode od stakla iz tarifnog broja 7011;
(v) mašine i aparati iz tar. broja 8486;
(g) vakuum aparate one vrste koji se upotrebljavaju za medicinske, hirurške, zubarske i veterinarske svrhe (glava 90); ili
(d) električno zagrevani nameštaj iz Glave 94.
2.
Tarifni brojevi 8501 do 8504 ne obuhvataju robu navedenu u tarifnim brojevima 8511, 8512, 8540, 8541 ili 8542. Međutim, ispravljači sa živinim lukom u metalnom rezervoaru svrstavaju se u tarifni broj 8504.
!3. Tarifni broj 8509 obuhvata samo sledeće elektromehaničke mašine, koje se obično upotrebljavaju u domaćinstvu:
(a) mašine za glačanje podova, mašine za mlevenje i mešanje hrane, sokovnike za voće i povrće, bilo koje mase;
(b) ostale mašine, pod uslovom da je njihova masa ne preko 20 kg. Međutim, ovaj tarifni broj ne obuhvata ventilatore i ventilacione ili recirkulacione kuhinjske odstranjivače mirisa sa ugrađenim ventilatorom, opremljene sa filterima ili ne (tarifni broj 8414), centrifuge za sušenje (ceđenje) rublja (tarifni broj 8421), mašine za pranje posuđa (tarifni broj 8422), mašine za pranje u domaćinstvu (tarifni broj 8450), mašine za peglanje pomoću valjka ili na drugi način (tarifni brojevi 8420 ili 8451), mašine za šivenje (tarifni broj 8452), električne makaze (tarifni broj 8467) ili elektrotermičke aparate (tarifni broj 8516).
!4. U svrhe tarifnog broja 8523 :
(a) "poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije" (na primer, "fleš memorijske kartice" ili "fleš elektronske memorijske kartice") su memorije sa konektorom, koje obuhvataju u istom kućištu jednu ili više fleš memorija (na primer, "FLASH E3PROM") u obliku integrisanih kola koja su instalirana na ploču sa štampanim kolom. One mogu uključivati kontroler u obliku integrisanog kola i diskretne pasivne komponente, kao što su kondenzatori i otpornici;
(b) pojam "pametne kartice" ("smart cards") se odnosi na kartice koje imaju ugrađene u sebi jedno ili više elektronskih integrisanih kola (mikroprocesor, RAM memoriju ili ROM memoriju) u obliku čipova. Ove kartice mogu imati kontakte, magnetnu traku ili ugrađenu antenu ali nemaju bilo kojih drugih aktivnih ili pasivnih elemenata kola.
!5. Pod pojmom "štampana kola" iz tarifnog broja 8534, podrazumevaju se kola dobijena formiranjem, na jednoj izolacionoj podlozi, bilo kojim postupkom štampanja (npr: isecanjem, galvanizacijom ili nagrizanjem) ili tehnikom "kola sa slojem", provodničkih elemenata, kontakata ili drugih štampanih komponenti (npr.: induktivnih namotaja, otpornika ili kondenzatora) pojedinačno ili međusobno spojenih, prema prethodno utvrđenoj šemi, osim elemenata koji mogu proizvesti, pretvoriti, modulisati ili pojačavati električni signal (npr. poluprovodničkih elemenata).
Pod pojmom "štampana kola" ne podrazumevaju se kola kombinovana sa elementima, osim onih dobijenih u toku postupka štampanja, niti se podrazumevaju pojedinačni, izolovani otpornici, kondenzatori i induktivni namotaji. Međutim, štampana kola mogu da sadrže neštampane elemente za spajanje.
Kola sa tankim ili debelim slojem, koja sadrže pasivne i aktivne elemente dobijene u toku istog tehnološkog postupka svrstavaju se u tarifni broj 8542.
!6. U svrhe tarifnog broja 8536, "konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove" odnosi se na konektore koji jednostavno mehanički poravnjavaju vlakna jedno za drugim u digitalnom linijskom sistemu. Oni ne vrše druge funkcije kao što su pojačavanje, regeneracija ili modifikacija signala.
!7. Tarifni broj 8537 ne uključuje bežične infracrvene uređaje za daljinsku kontrolu televizijskih prijemnika ili druge električne opreme (tarifni broj 8543)
!8. Za tarifne brojeve 8541 i 8542 važe sledeće definicije:
(a) Pod pojom "diode, tranzistori i slični poluprovodnički elementi", podrazumevaju se poluprovodnički elementi, čiji rad zavisi od promene specifične otpornosti pod uticajem električnog polja.
(b) Pod pojmom "elektronska integrisana kola", podrazumevaju se:
1) monolitna integrisana kola, kod kojih su elementi kola (diode, tranzistori, otpornici, kondenzatori, međuveze, itd.) formirani, po pravilu, u masi, kao i na površini poluprovodničkog ili složenog poluprovodničkog materijala (na primer, dopiranog silicijuma, galijum arsenida, silicijum germanijuma, indijum fosfida) i čine nerazdvojnu celinu;
2) hibridna integrisana kola, kod kojih su pasivni elementi (otpornici, kondenzatori, međuveze, itd.) dobijeni tehnologijom tankog ili debelog sloja, a aktivni elementi (diode, tranzistori, monolitna integrisana kola, itd.) dobijeni poluprovodničkom tehnologijom, nerazdvojno sjedinjeni međuvezama ili kablovskim međuvezama, na jednoj izolacionoj podlozi (staklo, keramika, itd.). Ta kola mogu takođe imati i diskretne komponente;
3) multičipna integrisana kola koja se sastoje od dva ili više monolitnih integrisanih kola nerazdvojno sjedinjenih, bez obzira da li su na jednoj ili više izolacionih podloga ili ne, sa ili bez ramova sa priključcima ("leadframes"), ali bez nekih drugih aktivnih ili pasivnih elemenata kola.
Pri svrstavanju proizvoda definisanih u ovoj napomeni, tarifni brojevi 8541 i 8542 imaju prvenstvo u odnosu na sve druge tarifne brojeve ove tarife, osim u slučaju tarifnog broja 8523, koji bi mogli da ih obuhvate, s obzirom na njihovu funkciju.
!9. U smislu tarifnog broja 8548 "istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori", su oni koji nisu pogodni za upotrebu, bilo zbog proboja ćelije, prekida, istrošenosti ili nekih drugih razloga, niti se mogu ponovo napuniti.
Napomena za tarifne podbrojeve:
1.
Tarifni podbroj 8527 12 obuhvata samo kasetofone, sa ugrađenim pojačalom, a bez ugrađenog zvučnika, koji mogu da rade bez spoljnog izvora električne energije i čije dimenzije ne prelaze 170 mm 100 mm 45 mm.
Dodatne napomene:
1.
Tarifni podbrojevi 8519 20 10, 8519 30 00 i 8519 89 11 ne uključuju aparate za reprodukciju zvuka sa laserskim sistemom očitavanja.
2.
Odredbe Napomene 1. za tarifne podbrojeve odnose se, takođe, na aparate iz tarifnih podbrojeva 8519 81 15 i 8519 81 65.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8501 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata):
8501 10 - Motori snage ne preko 37,5 Nj:
8501 10 10 0 - sinhroni motori snage ne preko 18 Nj KD 10
- - ostali:
8501 10 91 00 - - - univerzalni motori za naizmeničnu i jednosmernu struju KD 10
8501 10 93 00 - - - motori naizmenične struje KD 10
8501 10 99 00 - - - motori jednosmerne struje KD 10
8501 20 - Univerzalni motori za naizmeničnu i jednosmernu struju, snage preko 37,5 Nj:
8501 20 00 10 - - snage preko 735 Nj, ali ne preko 150 kNj, za civilne vazduhoplove KD 1
8501 20 00 90 - - ostali KD 10
- Ostali motori jednosmerne struje; generatori jednosmerne struje:
8501 31 - - snage ne preko 750 Nj:
8501 31 00 10 - - - motori snage preko 735 Nj, generatori jednosmerne struje,
za civilne vazduhoplove KD 1
8501 31 00 90 - - - ostali KD 10
8501 32 - - snage preko 750 Nj, ali ne preko 75 kNj:
- - - snage preko 750 Nj, ali ne preko 7,5 kNj:
8501 32 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
8501 32 20 90 - - - - ostali KD 10
- - - snage preko 7,5 kNj, ali ne preko 75 kNj:
8501 32 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
8501 32 80 90 - - - - ostali KD 10
8501 33 - - snage preko 75 kNj, ali ne preko 375 kNj:
&8501 33 00 10 - - - motori snage preko 75 kNj, ali ne preko 150 kNj i generatori,
za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 33 00 90 - - - ostali KD 10
8501 34 - - snage preko 375 kNj:
8501 34 50 00 - - - vučni motori KD 10
- - - ostali, snage:
- - - - preko 375 kNj, ali ne preko 750 kNj:
&8501 34 92 10 - - - - - generatori za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 34 92 90 - - - - - ostali KD 10
- - - - preko 750 kNj:
&8501 34 98 10 - - - - - generatori za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 34 98 90 - - - - - ostali KD 10
8501 40 - Ostali motori naizmenične struje, monofazni:
- - snage ne preko 750 Nj:
&8501 40 20 10 - - - snage preko 735 Nj, za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 40 20 90 - - - ostali KD 15
- - snage preko 750 Nj:
&8501 40 80 10 - - - snage ne preko 150 kNj, za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 40 80 90 - - - ostali KD 15
- Ostali motori naizmenične struje, višefazni:
8501 51 - - snage ne preko 750 Nj:
&8501 51 00 10 - - - snage preko 735 Nj, za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 51 00 90 - - - ostali KD 15
8501 52 - - snage preko 750 Nj, ali ne preko 75 kNj:
- - - snage preko 750 Nj, ali ne preko 7,5 kNj:
&8501 52 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 52 20 90 - - - - ostali KD 15
- - - snage preko 7,5 kNj, ali ne preko 37 kNj:
&8501 52 30 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 52 30 90 - - - - ostali KD 15
- - - snage preko 37 kNj, ali ne preko 75 kNj:
&8501 52 90 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 52 90 90 - - - - ostali KD 15
8501 53 - - snage preko 75 kNj:
&8501 53 50 00 - - - vučni motori KD 15
- - - ostali, snage:
- - - - preko 75 kNj, ali ne preko 375 kNj:
&8501 53 81 10 - - - - - snage ne preko 150 kNj, za civilne vazduhoplove KD 10
&8501 53 81 90 - - - - - ostali KD 15
&8501 53 94 00 - - - - preko 375 kNj, ali ne preko 750 kNj KD 10
&8501 53 99 00 - - - - preko 750 kNj KD 10
- Generatori naizmenične struje:
8501 61 - - snage ne preko 75 kVA:
- - - snage ne preko 7,5 kVA:
&8501 61 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 61 20 90 - - - - ostali KD 15
- - - snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA:
&8501 61 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 61 80 90 - - - - ostali KD 15
8501 62 - - snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA:
&8501 62 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 62 00 90 - - - ostali KD 10
8501 63 - - snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA:
&8501 63 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8501 63 00 90 - - - ostali KD 10
8501 64 00 00 - - snage preko 750 kVA KD 10
8502 Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači):
- Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori):
8502 11 - - snage ne preko 75 kVA:
- - - snage ne preko 7,5 kVA:
&8502 11 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 11 20 90 - - - - ostali KD 10
- - - snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA:
&8502 11 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 11 80 90 - - - - ostali KD 10
8502 12 - - snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA:
&8502 12 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 12 00 90 - - - ostali KD 10
8502 13 - - snage preko 375 kVA:
- - - snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA:
&8502 13 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 13 20 90 - - - - ostali KD 10
- - - snage preko 750 kVA , ali ne preko 2 000 kVA:
&8502 13 40 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 13 40 90 - - - - ostali KD 10
- - - snage preko 2 000 kVA:
&8502 13 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 13 80 90 - - - - ostali KD 10
8502 20 - Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na
paljenje pomoću svećice:
- - snage ne preko 7,5 kVA:
&8502 20 20 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 20 20 90 - - - ostali KD 10
- - snage preko 7,5 kVA , ali ne preko 375 kVA:
&8502 20 40 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 20 40 90 - - - ostali KD 10
- - snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA:
&8502 20 60 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 20 60 90 - - - ostali KD 10
- - snage preko 750 kVA:
&8502 20 80 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 20 80 90 - - - ostali KD 10
- Ostali generatorski agregati:
&8502 31 00 00 - - sa pogonom na vetar KD 1
8502 39 - - ostali:
- - - turbogeneratori:
&8502 39 20 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 39 20 90 - - - - ostali KD 10
- - - ostali:
&8502 39 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 39 80 90 - - - - ostali KD 10
8502 40 - Električni rotacioni konvertori (pretvarači):
&8502 40 00 10 - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8502 40 00 90 - - ostali 10
8503 00 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa mašinama
iz tar. br. 8501 ili 8502:
8503 00 10 00 - Nemagnetni stezni prstenovi - 1
- Ostali:
8503 00 91 00 - - od gvožđa ili čelika, liveni - 1
8503 00 99 00 - - ostali - 1
8504 Električni transformatori, statički konvertori (npr.: ispravljači)
i induktivni kalemovi:
8504 10 - Balasti za sijalice sa pražnjenjem:
- - indukcioni kalemovi, sa ili bez priključenog kondenzatora:
&8504 10 20 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 10 20 90 - - - ostali KD 10
- - ostali:
&8504 10 80 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 10 80 90 - - - ostali KD 10
- Transformatori sa tečnim dielektrikom:
8504 21 00 00 - - snage ne preko 650 kVA KD 15
8504 22 - - snage preko 650 kVA, ali ne preko 10 000 kVA:
8504 22 10 00 - - - snage preko 650 kVA, ali ne preko 1 600 kVA KD 15
8504 22 90 00 - - - snage preko 1 600 kVA, ali ne preko 10 000 kVA KD 15
8504 23 00 00 - - snage preko 10 000 kVA KD 15
- Ostali transformatori:
8504 31 - - snage ne preko 1 kVA:
- - - merni:
&8504 31 21 00 - - - - naponski KD 10
&8504 31 29 00 - - - - ostali KD 10
- - - ostali:
&8504 31 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 31 80 90 - - - - ostali KD 10
8504 32 - - snage preko 1 kVA, ali ne preko 16 kVA:
&8504 32 20 00 - - - merni KD 15
- - - ostali:
&8504 32 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 32 80 90 - - - - ostali KD 15
8504 33 - - snage preko 16 kVA, ali ne preko 500 kVA:
&8504 33 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 33 00 90 - - - ostali KD 15
8504 34 00 00 - - snage preko 500 kVA KD 10
8504 40 - Statički konvertori (pretvarači):
- - za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice:
&8504 40 30 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 40 30 90 - - - ostali KD 10
- - ostali:
& - - - polikristalni poluprovodnički ispravljači (selenski):
&8504 40 40 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 40 40 90 - - - - ostali KD 10
- - - ostali:
- - - - punjači akumulatora:
&8504 40 55 10 - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 40 55 90 - - - - - ostali KD 15
- - - - ostali:
- - - - - ispravljači:
&8504 40 81 10 - - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 40 81 90 - - - - - - ostali KD 15
- - - - - invertori:
- - - - - - snage ne preko 7,5 kVA:
&8504 40 84 10 - - - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 40 84 90 - - - - - - - ostali KD 10
- - - - - - snage preko 7,5 kVA:
&8504 40 88 10 - - - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 40 88 90 - - - - - - - ostali KD 15
- - - - - ostali:
&8504 40 90 10 - - - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 40 90 90 - - - - - - ostali KD 15
8504 50 - Ostali induktivni kalemovi:
&8504 50 20 00 - - za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka
i njihove jedinice - 10
- - ostali:
&8504 50 95 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8504 50 95 90 - - - ostali - 10
8504 90 - Delovi:
- - transformatora i induktivnih kalemova:
!8504 90 05 00 - - - elektronski sklopovi induktivnih kalemova iz
tarifnog podbroja 8504 50 20 - 1
- - - ostali:
8504 90 11 00 - - - - feritna jezgra - 1
8504 90 18 00 - - - - ostali - 1
- - statičkih konvertora (pretvarača):
!8504 90 91 00 - - - elektronski sklopovi statičkih konvertora iz
tarifnog podbroja 8504 40 30 - 1
8504 90 99 00 - - - ostalo - 1
8505 Elektromagneti; permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu
permanentni magneti posle magnetisanja; stezne glave, stezne naprave i slični
držači radnih predmeta, na bazi elektromagneta ili permanentnih magneta;
elektromagnetne spojnice i kočnice; elektromagnetske glave za dizanje:
- Permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni
magneti posle magnetisanja:
8505 11 00 00 - - od metala - 1
8505 19 - - ostalo:
8505 19 10 00 - - - permanentni magneti od aglomerisanog ferita - 1
8505 19 90 00 - - - ostalo - 1
8505 20 00 00 - Elektromagnetne spojnice, kvačila i kočnice - 10
8505 90 - Ostalo, uključujući delove:
8505 90 10 00 - - elektromagneti - 5
8505 90 30 00 - - elektromagnetne i permanentno magnetne stezne glave, stezne naprave i
slični držači radnih predmeta - 10
&8505 90 50 00 - - elektromagnetne glave za dizanje - 1
8505 90 90 00 - - delovi - 10
8506 Primarne ćelije i primarne baterije:
8506 10 - Sa mangan dioksidom:
- - alkalne:
8506 10 11 00 - - - cilindrične ćelije KD 10
8506 10 15 00 - - - dugmetaste ćelije KD 5
8506 10 19 00 - - - ostale KD 5
- - ostale:
8506 10 91 00 - - - cilindrične ćelije KD 5
8506 10 95 00 - - - dugmetaste ćelije KD 5
8506 10 99 00 - - - ostale KD 5
8506 30 - Sa oksidom žive:
8506 30 10 00 - - cilindrične ćelije KD 5
8506 30 30 00 - - dugmetaste ćelije KD 5
8506 30 90 00 - - ostale KD 5
8506 40 - Sa oksidom srebra:
8506 40 10 00 - - cilindrične ćelije KD 5
8506 40 30 00 - - dugmetaste ćelije KD 5
8506 40 90 00 - - ostale KD 5
8506 50 - Sa litijumom:
8506 50 10 00 - - cilindrične ćelije KD 5
8506 50 30 00 - - dugmetaste ćelije KD 1
8506 50 90 00 - - ostale KD 5
8506 60 - Vazdušno - depolarizacione:
8506 60 10 00 - - cilindrične ćelije KD 5
8506 60 30 00 - - dugmetaste ćelije KD 5
8506 60 90 00 - - ostale KD 5
8506 80 - Ostale primarne ćelije i primarne baterije:
8506 80 05 00 - - suve cink-ugljene baterije napona od 5,5 V, ali ne preko 6,5 V KD 5
- - ostale:
8506 80 11 00 - - - cilindrične ćelije KD 5
8506 80 15 00 - - - dugmetaste ćelije KD 5
8506 80 90 00 - - - ostale KD 5
8506 90 00 00 - Delovi - 5
8507 Električni akumulatori, uključujući separatore za njih, pravougaone ili ne
(uključujući kvadratne):
8507 10 - Olovni akumulatori za pokretanje klipnih motora:
- - mase ne preko 5 kg:
- - - sa tečnim elektrolitom:
&8507 10 41 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 10 41 90 - - - - ostali KD 7
- - - ostali:
&8507 10 49 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 10 49 90 - - - - ostali KD 7
- - mase preko 5 kg:
- - - sa tečnim elektrolitom:
&8507 10 92 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 10 92 90 - - - - ostali KD 7
- - - ostali:
&8507 10 98 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 10 98 90 - - - - ostali KD 7
8507 20 - Ostali olovni akumulatori:
- - vučni akumulatori (za pogon elektromotora vozila ili mašina):
&8507 20 41 00 - - - sa tečnim elektrolitom - 7
&8507 20 49 00 - - - ostali - 7
- - ostali:
- - - sa tečnim elektrolitom:
&8507 20 92 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 20 92 90 - - - - ostali - 7
- - - ostali:
&8507 20 98 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 20 98 90 - - - - ostali - 7
8507 30 - Nikl-kadmijum akumulatori:
- - hermetički (nepropusno) zatvoreni:
&8507 30 20 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 30 20 90 - - - ostali KD 7
- - ostali:
&8507 30 81 00 - - - vučni akumulatori (za pogon elektromotora vozila ili mašina) - 7
- - - ostali:
&8507 30 89 10 - - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 30 89 90 - - - - ostali - 7
8507 40 - Nikl-gvožđe akumulatori:
&8507 40 00 10 - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 40 00 90 - - ostali KD 7
8507 80 - Ostali akumulatori:
- - nikl-hidridni:
&8507 80 20 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 80 20 90 - - - ostali KD 7
- - litijum-jonski:
&8507 80 30 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 80 30 90 - - - ostali KD 7
- - ostali:
&8507 80 80 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8507 80 80 90 - - - ostali KD 7
8507 90 - Delovi:
- - ploče za akumulatore:
&8507 90 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8507 90 20 90 - - - ostali - 7
- - separatori:
&8507 90 30 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8507 90 30 90 - - - ostali - 7
- - ostalo:
&8507 90 90 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8507 90 90 90 - - - ostali - 7
8508 Usisivači:
- Sa ugrađenim elektromotorom:
&8508 11 00 00 - - snage ne preko 1 500 Nj i sa vrećom za prašinu ili drugim
prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l KD 15
8508 19 - - ostali:
&8508 19 00 10 - - - usisivači, uključujući usisivače za suve i mokre materije KD 15
&8508 19 00 90 - - - ostali - 1
&8508 60 00 00 - Ostali usisivači - 1
8508 70 - Delovi:
&8508 70 00 10 - - za aparate iz tarifnih podbrojeva 8508 11 i 8508 19 00 10 - 15
&8508 70 00 90 - - ostali - 1
!8509 Elektromehanički aparati za domaćinstvo, sa ugrađenim elektromotorom, osim
usisivača iz tarifnog broja 8508:
8509 40 00 00 - Aparati za mlevenje i mešanje hrane; sokovnici za voće i povrće KD 15
8509 80 00 00 - Ostali aparati - 15
&8509 90 00 00 - Delovi - 15
8510 Aparati za brijanje i šišanje i aparati za depilaciju,
sa ugrađenim elektromotorom:
8510 10 00 00 - Aparati za brijanje KD 5
8510 20 00 00 - Aparati za šišanje KD 5
8510 30 00 00 - Aparati za depilaciju KD 5
8510 90 00 00 - Delovi - 5
8511 Električna oprema za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji
se pale pomoću svećice ili kompresije (npr.: magneti za paljenje, dinamo -
magneti, kalemovi za paljenje, svećice za paljenje i svećice za zagrevanje,
elektro pokretači); generatori (npr.: dinamo - mašine i alternatori)
i regleri za njih:
&8511 10 00 00 - Svećice za paljenje - 1
&8511 20 00 00 - Magneti za paljenje; dinamo - magneti, magneti zamajci - 1
&8511 30 00 00 - Razvodnici; kalemovi za paljenje - 1
&8511 40 00 00 - Elektropokretači i mašine dvostruke namene - 1
(elektropokretači - generatori)
&8511 50 00 00 - Ostali generatori - 1
&8511 80 00 00 - Ostala oprema - 1
8511 90 00 00 - Delovi - 1
8512 Električna oprema za osvetljavanje i signalizaciju (osim proizvoda iz tarifnog
broja 8539), brisači vetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za
odmagljivanje, za bicikle i motorna vozila:
8512 10 00 00 - Oprema za osvetljavanje i vizuelnu signalizaciju, za bicikle - 5
8512 20 00 00 - Ostala oprema za osvetljavanje i vizuelnu signalizaciju - 5
8512 30 - Oprema za zvučnu signalizaciju:
&8512 30 10 00 - - alarmi za zaštitu od krađe, za motorna vozila KD 5
&8512 30 90 00 - - ostalo - 1
8512 40 00 00 - Brisači vetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje - 1
8512 90 - Delovi:
&8512 90 10 00 - - za apatare iz tarifnog podbroja 8512 30 10 - 5
&8512 90 90 00 - - ostali - 5
8513 Prenosne električne svetiljke sa sopstvenim izvorom energije
(npr.: primarne baterije, akumulatori ili diname), osim opreme za
osvetljavanje iz tar. broja 8512:
8513 10 00 00 - Svetiljke - 5
8513 90 00 00 - Delovi - 5
8514 Industrijske i laboratorijske električne peći (uključujući indukcione
ili dielektrične); ostala industrijska ili laboratorijska oprema za indukcionu
ili dielektričnu termičku obradu materijala:
8514 10 - Peći zagrevane električnim otporom:
!8514 10 10 00 - - pekarske peći i peći za keks - 10
!8514 10 80 00 - - ostale - 10
8514 20 - Indukcione i dielektrične peći:
!8514 20 10 00 - - indukcione peći - 10
!8514 20 80 00 - - dielektrične peći - 10
8514 30 - Ostale peći:
!8514 30 19 00 - - infracrvene peći - 10
!8514 30 99 00 - - ostale - 10
8514 40 00 00 - Ostala oprema za indukcionu ili dielektričnu termičku - 10
obradu materijala
&8514 90 00 00 - Delovi - 10
8515 Mašine i aparati za meko i tvrdo lemljenje i zavarivanje, električni (uključujući
električno zagrevani gas), laserski ili na principu druge svetlosti ili
fotonskog snopa, ultrazvuka, elektronskog snopa, magnetnih impulsa ili luka
plazme, uključujući i one koji mogu da vrše sečenje; električne mašine i aparati
za vruće prskanje metala ili kermeta:
- Mašine i aparati za meko i tvrdo lemljenje:
8515 11 00 00 - - lemilice i pištolji za meko lemljenje - 1
8515 19 00 00 - - ostalo - 1
- Mašine i aparati za elektrootporno zavarivanje metala:
8515 21 00 00 - - automatske i poluatomatske - 1
8515 29 - - ostale:
8515 29 10 00 - - - za čeono zavarivanje - 1
8515 29 90 00 - - - ostale - 1
- Mašine za zavarivanje metala elektro lukom (uključujući luk plazme):
8515 31 00 00 - - automatske i poluautomatske - 1
8515 39 - - ostale:
- - - za ručno zavarivanje sa obloženim elektrodama, isporučene kompletno sa
glavom za zavarivanje i sečenje i sa:
8515 39 13 00 - - - - transformatorom - 1
8515 39 18 00 - - - - generatorom ili rotacionim pretvaračem, ili statičkim pretvaračem,
ispravljačem ili ispravljačkim aparatom - 1
8515 39 90 00 - - - ostale - 1
8515 80 - Ostale mašine i aparati:
! - - za tretirae metala:
!8515 80 11 00 - - - za zavarivanje KD 1
!8515 80 19 00 - - - ostale KD 1
! - - ostalo:
!8515 80 91 00 - - - za elektrootporno zavarivanje plastike KD 1
!8515 80 99 00 - - - ostale KD 1
&8515 90 00 00 - Delovi - 1
8516 Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači;
električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla;
elektro - termički aparati za uređivanje kose (npr.: aparati za sušenje kose,
aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle;
ostali elektro - termički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici,
osim onih iz tar. broja 8545:
8516 10 - Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači:
- - grejači vode:
8516 10 11 00 - - - protočni KD 15
8516 10 19 00 - - - ostali KD 15
8516 10 90 00 - - potapajući grejači KD 15
- Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla:
8516 21 00 00 - - akumulacioni KD 15
8516 29 - - ostali:
8516 29 10 00 - - - radijatori napunjeni tečnošću KD 15
8516 29 50 00 - - - konvekcioni grejači KD 15
- - - ostali:
8516 29 91 00 - - - - sa ugrađenim ventilatorom KD 15
8516 29 99 00 - - - - ostali KD 15
- Elektro - termički aparati za uređivanje kose i sušenje ruku:
8516 31 - - aparati za sušenje kose:
8516 31 10 00 - - - haube za sušenje KD 15
8516 31 90 00 - - - ostali KD 15
8516 32 00 00 - - ostali aparati za uređivanje kose - 15
8516 33 00 00 - - aparati za sušenje ruku KD 15
8516 40 - Električne pegle:
8516 40 10 00 - - pegle na paru KD 15
8516 40 90 00 - - ostale KD 15
8516 50 00 00 - Mikrotalasne pećnice KD 15
8516 60 - Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi:
8516 60 10 00 - - štednjaci (koji imaju najmanje jednu pećnicu i grejnu ploču) KD 15
- - aparati za kuvanje i rešoi, sa jednom ili više grejnih ploča:
8516 60 51 00 - - - za ugradnju KD 15
8516 60 59 00 - - - ostalo KD 15
8516 60 70 00 - - roštilji i ražnjevi KD 15
8516 60 80 00 - - pećnice za ugradnju KD 15
8516 60 90 00 - - ostalo KD 15
- Ostali elektrotermički uređaji:
8516 71 00 00 - - aparati za pripremanje kafe ili čaja KD 15
8516 72 00 00 - - tosteri KD 15
8516 79 - - ostalo:
8516 79 20 00 - - - za prženje sa mnogo masnoće (friteze) KD 15
8516 79 70 00 - - - ostali KD 15
8516 80 - Električni grejni otpornici:
- - opremljeni nosačem od izolacionog materijala:
&8516 80 20 10 - - - opremljeni samo sa jednostavnim izolacionim nosačem i električnim
priključnicama, za zaštitu od mraza ili za odrmrzavanje, za civilne vazduhoplove - 1
&8516 80 20 90 - - - ostali - 10
&8516 80 80 00 - - ostali - 10
8516 90 00 00 - Delovi - 10
!8517 Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične
mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka,
uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su
lokalna - LAN ili širokopojasna mreža - NjAN), osim emisionih i prijemnih
aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528:
! - Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili
za druge bežične mreže:
8517 11 00 00 - - telefoni sa bezgajtanskim ručnim setom KD 15
8517 12 - - telefoni za mrežu stanica ili za druge bežične mreže:
&8517 12 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 5
&8517 12 00 90 - - - ostali KD 15
&8517 18 00 00 - - ostali - 15
! - Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka,
uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su
lokalna - LAN ili širokopojasna mreža - NjAN):
8517 61 - - bazne stanice:
&8517 61 00 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 5
- - - ostale:
&8517 61 00 91 - - - - za bežične mreže KD 15
&8517 61 00 99 - - - - ostale - 10
8517 62 - - mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili
drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate:
&8517 62 00 10 - - - komutacioni aparati za telefoniju i telegrafiju - 15
&8517 62 00 90 - - - ostalo - 10
8517 69 - - ostali:
&8517 69 10 00 - - - videofoni (videotelefoni) KD 15
&8517 69 20 00 - - - interfonski aparati - 10
- - - prijemni aparati za radio - telefoniju ili radio - telegrafiju:
&8517 69 31 00 - - - - nosivi prijemnici za pozivanje ili traženje osoba KD 15
&8517 69 39 00 - - - - ostali - 10
- - - ostali:
&8517 69 90 10 - - - - za bežične mreže KD 15
&8517 69 90 90 - - - - ostali - 10
&8517 70 - Delovi:
- - antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima:
&8517 70 11 00 - - - antene za radio - telefonske i radio - telegrafske aparate - 15
&8517 70 15 00 - - - teleskopske i šipkaste antene za prenosive aparate i aparate
za ugradnju u motorna vozila - 1
&8517 70 19 00 - - - ostalo - 15
- - ostali:
&8517 70 90 10 - - - kutije i kućišta od drveta - 5
&8517 70 90 90 - - - ostalo - 1
8518 Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama;
slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od
mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio - frekventni električni pojačivači;
električni kompleti za pojačavanje zvuka:
8518 10 - Mikrofoni i njihovi stativi:
&8518 10 30 00 - - mikrofoni frekvencije od 300 Hz do 3,4 kHz, prečnika ne preko
10 mm i visine ne preko 3 mm, za upotrebu u telekomunikacijama - 15
- - ostali:
&8518 10 95 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8518 10 95 90 - - - ostali - 15
- Zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama:
8518 21 - - zvučne kutije sa jednim zvučnikom:
&8518 21 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8518 21 00 90 - - - ostale KD 10
8518 22 - - zvučne kutije sa više zvučnika:
&8518 22 00 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8518 22 00 90 - - - ostale KD 10
8518 29 - - ostalo:
&8518 29 30 00 - - - zvučnici frekvencije od 300 Hz do 3,4 kHz, prečnika ne preko
50 mm, za upotrebu u telekomunikacijama KD 10
- - - ostalo:
&8518 29 95 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8518 29 95 90 - - - - ostalo KD 10
8518 30 - Slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje
od mikrofona i jednog ili više zvučnika:
&8518 30 20 00 - - ručni setovi za žične telefone - 15
- - ostalo:
&8518 30 95 10 - - - za civilne vazduhoplove - 10
&8518 30 95 90 - - - ostalo - 15
8518 40 - Audio - frekventni električni pojačivači:
&8518 40 30 00 - - pojačivači za telefoniju ili merenja - 15
- - ostali:
- - - sa samo jednim kanalom:
&8518 40 81 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8518 40 81 90 - - - - ostali KD 15
- - - ostali:
&8518 40 89 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8518 40 89 90 - - - - ostali KD 15
8518 50 - Električni kompleti za pojačavanje zvuka:
&8518 50 00 10 - - za civilne vazduhoplove - 5
&8518 50 00 90 - - ostali KD 15
8518 90 00 00 - Delovi - 15
!8519 Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka:
!8519 20 - Aparati koji se puštaju u rad pomoću novčića, banknota, bankovnih kartica,
žetona ili pomoću drugih načina plaćanja:
&8519 20 10 00 - - gramofoni koji se puštaju u rad metalnim novcem ili žetonom KD 5
- - ostali:
&8519 20 91 00 - - - sa laserskim sistemom očitavanja KD 5
&8519 20 99 00 - - - ostali KD 5
&8519 30 00 00 - Gramofoni KD 5
&8519 50 00 00 - Aparati za odgovaranje na telefonske pozive KD 5
- Ostali aparati:
8519 81 - - koji koriste magnetne, optičke ili poluprivodničke podloge:
- - - aparati za reprodukciju zvuka (uključujući i kasetofone), koji nemaju
ugrađen uređaj za snimanje zvuka:
&8519 81 11 00 - - - - diktafoni KD 5
- - - - ostali aparati za reprodukciju zvuka:
&8519 81 15 00 - - - - - kasetofoni džepnih dimenzija KD 5
- - - - - ostali, kasetni:
&8519 81 21 00 - - - - - - sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD 5
&8519 81 25 00 - - - - - - ostali KD 5
- - - - - ostali:
- - - - - - sa laserskim sistemom očitavanja:
&8519 81 31 00 - - - - - - - za motorna vozila, koji koriste disk prečnika
ne preko 6,5 cm KD 5
&8519 81 35 00 - - - - - - - ostali KD 5
&8519 81 45 00 - - - - - - ostali KD 5
- - - ostali aparati:
&8519 81 51 00 - - - - aparati za diktiranje, koji ne mogu da rade bez spoljnog
izvora energije KD 5
- - - - ostali magnetofoni sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka:
- - - - - kasetni:
- - - - - - sa ugrađenim pojačivačem i jednim ili više ugrađenih zvučnika:
&8519 81 55 00 - - - - - - - koji mogu da rade bez spoljnog izvora energije KD 5
&8519 81 61 00 - - - - - - - ostali KD 5
&8519 81 65 00 - - - - - - džepnih dimenzija KD 5
&8519 81 75 00 - - - - - - ostali KD 5
- - - - - ostali:
&8519 81 81 00 - - - - - - koji koriste magnetnu traku na koturu, sa mogućnošću
snimanja i reprodukcije zvuka sa jednom brzinom od 19 cm/s ili sa različitim
brzinama od kojih je jedna 19 cm/s, a ostale su manje KD 5
&8519 81 85 00 - - - - - - ostali KD 5
&8519 81 95 00 - - - - ostali KD 5
8519 89 - - ostali:
- - - aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za
snimanje zvuka:
&8519 89 11 00 - - - - rekorderi, osim onih iz tarifnog podbroja 8519 20 KD 5
&8519 89 15 00 - - - - aparati za reprodukciju diktata KD 5
&8519 89 19 00 - - - - ostali KD 5
&8519 89 90 00 - - - ostali KD 5
(8520)
8521 Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera
(prijemnika):
8521 10 - S magnetnom trakom:
&8521 10 20 00 - - širine trake ne preko 1,3 cm i brzine kretanja trake, pri snimanju
ili reprodukciji, ne preko 50 mm/s KD 5
&8521 10 95 00 - - ostali KD 5
8521 90 00 00 - Ostali KD 15
8522 Delovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz
tar. brojeva 8519 do 8521:
8522 10 00 00 - Gramofonske zvučnice - 5
8522 90 - Ostalo:
8522 90 30 00 - - igle; dijamanti, safiri i ostalo drago ili poludrago kamenje (prirodno,
sintetičko ili rekonstituisano) za igle, montirani ili nemontirani - 5
- - ostalo:
- - - elektronski sklopovi:
&8522 90 41 00 - - - - aparata iz tarifnog podbroja 8519 50 00 - 5
&8522 90 49 00 - - - - ostali - 5
&8522 90 70 00 - - - pojedinačni sklopovi za pogon kasete, čija debljina ne prelazi
53 mm, koji se upotrebljavaju za proizvodnju aparata za snimanje i
reprodukciju zvuka - 5
&8522 90 80 00 - - - ostalo - 5
!8523 Diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne
energije, "pametne kartice" ("smart cards") i druge podloge za snimanje
zvuka ili drugih fenomena, snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za
proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz glave 37:
- Magnetne podloge:
&8523 21 00 00 - - kartice sa ugrađenom magnetnom trakom KD 5
8523 29 - - ostale:
- - - magnetne trake; magnetni diskovi:
&8523 29 15 00 - - - - nesnimljene KD 5
- - - - ostale:
&8523 29 31 00 - - - - - za reprodukciju ostalih fenomena, osim zvuka i slike KD 5
&8523 29 33 00 - - - - - za reprodukciju instrukcija, podataka, zvuka i slike
snimljenih u binarnoj formi, koje mašina može da očita, i sposobni za obradu
ili menjanje ili da omogućavaju interaktivnost korisniku, pomoću mašine za
automatsku obradu podataka KD 5
&8523 29 39 00 - - - - - ostali KD 5
&8523 29 90 00 - - - ostali KD 5
8523 40 - Optičke podloge:
- - nesnimljene:
&8523 40 11 00 - - - diskovi za sisteme koji rade na principu laserskog sistema
očitavanja, kapaciteta snimanja ne preko 900 MV, osim prepisivih KD 5
&8523 40 13 00 - - - diskovi za sisteme koji rade na principu laserskog sistema
očitavanja, kapaciteta snimanja preko 900 MV ne preko 18 GB, osim prepisivih KD 5
&8523 40 19 00 - - - ostali KD 5
- - ostali: KD 5
- - - diskovi za sisteme koji rade na principu laserskog sistema očitavanja:
&8523 40 25 00 - - - - za reprodukciju ostalih fenomena, osim zvuka i slike KD 5
- - - - samo za reprodukciju zvuka:
&8523 40 31 00 - - - - - prečnika ne preko 6,5 cm KD 5
&8523 40 39 00 - - - - - prečnika preko 6,5 cm KD 5
- - - - ostali:
&8523 40 45 00 - - - - - za reprodukciju instrukcija, podataka, zvuka i slike
snimljenih u binarnoj formi, koje mašina može da očita, i sposobni za obradu
ili menjanje ili da omogućavaju interaktivnost korisniku, pomoću mašine za
automatsku obradu podataka KD 5
- - - - - ostali:
&8523 40 51 00 - - - - - - DVD diskovi (digital versatile discs) KD 5
&8523 40 59 00 - - - - - - ostali KD 5
- - - ostali:
&8523 40 91 00 - - - - za reprodukciju ostalih fenomena, osim zvuka i slike KD 5
&8523 40 93 00 - - - - za reprodukciju instrukcija, podataka, zvuka i slike snimljenih
u binarnoj formi, koje mašina može da očita, i sposobni za obradu ili menjanje
ili da omogućavaju interaktivnost korisniku, pomoću mašine za
automatsku obradu podataka KD 5
&8523 40 99 00 - - - - ostali KD 5
- Poluprovodničke podloge:
8523 51 - - postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije:
&8523 51 10 00 - - - nesnimljene - 5
- - - ostale:
&8523 51 91 00 - - - - za reprodukciju ostalih fenomena, osim zvuka i slike KD 5
&8523 51 93 00 - - - - za reprodukciju instrukcija, podataka, zvuka i slike snimljenih
u binarnoj formi, koje mašina može da očita, i sposobni za obradu ili menjanje
ili da omogućavaju interaktivnost korisniku, pomoću mašine za
automatsku obradu podataka KD 5
&8523 51 99 00 - - - - ostali KD 5
8523 52 - - kartice sa ugrađenim elektronskim integrisanim kolom ("pametne" kartice):
&8523 52 10 00 - - - sa dva ili više elektronska integrisana kola - 1
&8523 52 90 00 - - - ostale KD 1
8523 59 - - ostalo:
&8523 59 10 00 - - - nesnimljeni KD 5
- - - ostali:
&8523 59 91 00 - - - - za reprodukciju ostalih fenomena, osim zvuka i slike KD 5
&8523 59 93 00 - - - - za reprodukciju instrukcija, podataka, zvuka i slike snimljenih
u binarnoj formi, koje mašina može da očita, i sposobni za obradu ili menjanje
ili da omogućavaju interaktivnost korisniku, pomoću mašine za
automatsku obradu podataka KD 5
&8523 59 99 00 - - - - ostali KD 5
8523 80 - Ostalo:
&8523 80 10 00 - - nesnimljeno KD 5
- - ostalo:
&8523 80 91 00 - - - za reprodukciju ostalih fenomena, osim zvuka i slike KD 5
&8523 80 93 00 - - - za reprodukciju instrukcija, podataka, zvuka i slike snimljenih u
binarnoj formi, koje mašina može da očita, i sposobni za obradu ili menjanje ili
da omogućavaju interaktivnost korisniku, pomoću mašine za
automatsku obradu podataka KD 5
&8523 80 99 00 - - - ostalo KD 5
(8524)
!8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim
prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere;
digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):
&8525 50 00 00 - Predajnici KD 15
8525 60 - Predajnici sa ugrađenim prijemnikom:
&8525 60 00 10 - - za civilne vazduhoplove KD 5
&8525 60 00 90 - - ostali KD 15
8525 80 - Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima
(kamkoderi):
- - televizijske kamere:
&8525 80 11 00 - - - sa tri ili više cevi za snimanje slike KD 5
&8525 80 19 00 - - - ostale KD 5
&8525 80 30 00 - - digitalne kamere KD 5
- - video kamere sa rekorderima (kamkoderi):
&8525 80 91 00 - - - samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi
televizijske kamere KD 5
&8525 80 99 00 - - - ostale KD 5
8526 Radari, uređaji za radio - navigaciju i uređaji za radio - daljinsko upravljanje:
&8526 10 00 00 - Radari - 1
- Ostalo:
8526 91 - - uređaji za radio - navigaciju:
&8526 91 20 00 - - - radio - navigacioni prijemnici KD 1
&8526 91 80 00 - - - ostalo - 1
&8526 92 00 00 - - uređaji za radio - daljinsko upravljanje - 1
!8527 Prijemnici za radio- difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom
kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom:
! - Radio - difuzni prijemnici koji mogu da rade bez spoljnog izvora energije:
8527 12 - - radio kasetofoni džepnih dimenzija:
8527 12 10 00 - - - sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD 15
8527 12 90 00 - - - ostali KD 15
8527 13 - - ostali radio aparati kombinovani sa aparatima za snimanje ili
reprodukciju zvuka:
8527 13 10 00 - - - sa laserskim sistemom očitavanja KD 15
- - - ostali:
8527 13 91 00 - - - - kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD 15
8527 13 99 00 - - - - ostali KD 15
8527 19 00 00 - - ostali KD 15
! - Radio - difuzni prijemnici koji ne mogu da rade bez spoljnog izvora energije,
za motorna vozila:
8527 21 - - kombinovani sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka:
- - - sposobni za prijem i dekodiranje digitalnog RDS (radio data system)
signala:
8527 21 20 00 - - - - sa laserskim sistemom očitavanja KD 15
- - - - ostali:
8527 21 52 00 - - - - - kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD 15
8527 21 59 00 - - - - - ostali KD 15
- - - ostali:
8527 21 70 00 - - - - sa laserskim sistemom očitavanja KD 15
- - - - ostali:
8527 21 92 00 - - - - - kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD 15
8527 21 98 00 - - - - - ostali KD 15
8527 29 00 00 - - ostali KD 15
- Ostali:
8527 91 - - kombinovani sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka:
- - - sa jednim ili više zvučnika u istom kućištu:
&8527 91 11 00 - - - - kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD 15
&8527 91 19 00 - - - - ostali KD 15
- - - ostali:
&8527 91 35 00 - - - - sa laserskim sistemom očitavanja KD 15
- - - - ostali:
&8527 91 91 00 - - - - - kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD 15
&8527 91 99 00 - - - - - ostali KD 15
8527 92 - - nekombinovani sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, ali
kombinovani sa časovnikom:
&8527 92 10 00 - - - radio budilnici KD 15
&8527 92 90 00 - - - ostali KD 15
8527 99 - - ostali:
- - - bez ugrađenog pojačivača:
&8527 99 00 11 - - - - za civilne vazduhoplove KD 10
&8527 99 00 19 - - - - ostali KD 15
- - - sa ugrađenim pojačivačem:
&8527 99 00 91 - - - - za civilne vazduhoplove KD 10
&8527 99 00 99 - - - - ostali KD 15
!8528 Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski
prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i
reprodukciju zvuka ili slike:
- Monitori sa ugrađenom katodnom cevi:
&8528 41 00 00 - - vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu
podataka iz tarifnog broja 8471 - 1
8528 49 - - ostali:
&8528 49 10 00 - - - crno beli i ostali jednobojni (monohromatski) KD 15
- - - u boji:
&8528 49 35 00 - - - - sa odnosom širina/visina ekrana, manjim od 1,5 KD 15
- - - - ostali:
&8528 49 91 00 - - - - - sa parametrom skeniranja ne preko 625 linija KD 15
&8528 49 99 00 - - - - - sa parametrom skeniranja preko 625 linija KD 15
- Ostali monitori:
&8528 51 00 00 - - vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu
podataka iz tarifnog broja 8471 - 1
8528 59 - - ostali:
&8528 59 10 00 - - - crno beli i ostali jednobojni (monohromatski) KD 15
&8528 59 90 00 - - - u boji KD 15
- Projektori:
&8528 61 00 00 - - vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu
podataka iz tarifnog broja 8471 - 1
8528 69 - - ostali:
&8528 69 10 00 - - - koji rade pomoću ravnog displeja (npr., uređaj sa tečnim
kristalima) sposobni da prikažu digitalnu KD 15
informaciju generisanu mašinom za automatsku obradu podataka
- - - ostali:
&8528 69 91 00 - - - - crno beli i ostali jednobojni KD 15
&8528 69 99 00 - - - - u boji KD 15
- Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata
za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:
8528 71 - - bez ekrana:
- - - video prijemnici (tjuneri):
&8528 71 11 00 - - - - u obliku elektronskih sklopova za ugradnju u mašine za
automatsku obradu podataka KD 15
&8528 71 13 00 - - - - aparati sa uređajima na bazi mikroprocesora koji sadrže modem
za ostvarenje pristupa Internetu, koji imaju funkciju interaktivne razmene
podataka i mogućnost prijema televizijskih signala ("set-top" kutije sa
komunikacionom funkcijom) KD 15
&8528 71 19 00 - - - - ostali KD 15
&8528 71 90 00 - - - ostali KD 15
8528 72 - - ostali, u boji:
&8528 72 10 00 - - - televizijski projekcioni uređaji KD 15
&8528 72 20 00 - - - aparati sa ugrađenim uređajem za snimanje ili reprodukciju slike KD 15
- - - ostali:
- - - - sa katodnom cevi:
- - - - - sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 dijagonalne dimenzije
ekrana:
&8528 72 31 00 - - - - - - ne preko 42 cm KD 15
&8528 72 33 00 - - - - - - preko 42 cm, ali ne preko 52 cm KD 15
&8528 72 35 00 - - - - - - preko 52 cm, ali ne preko 72 cm KD 15
&8528 72 39 00 - - - - - - preko 72 cm KD 15
- - - - - ostali:
- - - - - - sa parametrom skeniranja ne preko 625 linija, dijagonalne dimenzije
ekrana:
&8528 72 51 00 - - - - - - - ne preko 75 cm KD 15
&8528 72 59 00 - - - - - - - preko 75 cm KD 15
&8528 72 75 00 - - - - - - sa parametrom skeniranja preko 625 linija KD 15
- - - - ostali:
&8528 72 91 00 - - - - - sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 KD 15
&8528 72 99 00 - - - - - ostali KD 15
&8528 73 00 00 - - ostali, crno beli i ostali jednobojni (monohromatski) KD 15
8529 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz
tar. br. 8525 do 8528:
8529 10 - Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima:
- - antene:
&8529 10 11 00 - - - teleskopske i šipkaste antene za prenosive aparate i aparate za
ugradnju u motorna vozila - 1
- - - spoljne antene za radio - difuzne i televizijske prijemnike:
&8529 10 31 00 - - - - za prijem preko satelita - 15
&8529 10 39 00 - - - - ostale - 15
&8529 10 65 00 - - - unutrašnje (sobne) antene za radio - difuzne i televizijske
prijemnike, uključujući antene za ugradnju u aparate - 15
&8529 10 69 00 - - - ostale 15
&8529 10 80 00 - - filteri i skretnice za antene - 15
&8529 10 95 00 - - ostalo - 15
8529 90 - Ostalo:
&8529 90 20 00 - - delovi aparata iz tarifnih podbrojeva 8525 60 00, 8525 80 30,
8528 41 00, 8528 51 00 i 8528 61 00 - 1
- - ostalo:
- - - kutije i kućišta:
&8529 90 41 00 - - - - od drveta - 5
&8529 90 49 00 - - - - od ostalog materijala - 1
&8529 90 65 00 - - - elektronski sklopovi - 1
- - - ostalo:
&8529 90 92 00 - - - - za televizijske kamere iz tar. podbrojeva 8525 80 11 i
8525 80 19 i za aparate iz tar. brojeva 8527 i 8528 - 1
&8529 90 97 00 - - - - ostalo - 1
8530 Električna oprema za signalizaciju, sigurnost, upravljanje ili kontrolu
saobraćaja na železničkim i tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim
putevima, parkiralištima, lukama ili aerodromima (osim opreme
iz tar. broja 8608):
8530 10 00 00 - Oprema za železničke i tramvajske pruge - 1
8530 80 00 00 - Ostala oprema - 1
8530 90 00 00 - Delovi - 1
8531 Električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju (npr.: zvona, sirene,
pokazne (indikatorske) table, alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara),
osim onih iz tar. br. 8512 i 8530:
8531 10 - Alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara i slični aparati:
&8531 10 30 00 - - za građevinske objekte KD 5
- - ostali:
&8531 10 95 10 - - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8531 10 95 90 - - - ostali KD 5
8531 20 - Pokazne (indikatorske) table sa ugrađenim uređajima sa tečnim kristalima
(LCD) ili diodama za emitovanje svetlosti (LED):
- - sa ugrađenim diodama za emitovanje svetlosti (LED):
&8531 20 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8531 20 20 90 - - - ostali - 5
- - sa ugrađenim uređajima sa tečnim kristalom (LCD):
- - - sa ugrađenim aktivnim matričnim uređajima sa tečnim kristalom (LCD):
&8531 20 40 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&8531 20 40 90 - - - - ostali - 5
&8531 20 95 00 - - - ostali - 1
8531 80 - Ostali aparati:
&8531 80 20 00 - - uređaji sa ravnim displejima - 1
&8531 80 95 00 - - ostali - 1
8531 90 - Delovi:
&8531 90 20 00 - - za aparate iz tarifnih podbrojeva 8531 20 i 8531 80 20 - 5
&8531 90 85 00 - - ostali - 5
8532 Električni kondenzatori, konstantni, promenljivi ili podešljivi
(unapred podešeni):
8532 10 00 00 - Konstantni kondenzatori, predviđeni za upotrebu u strujnim kolima frekvencije
50/60 Hz i koji mogu da apsorbuju reaktivnu snagu najmanje od 0,5 kvar
(kondenzatori snage) - 1
- Ostali konstantni kondenzatori:
8532 21 00 00 - - od tantala - 1
8532 22 00 00 - - aluminijumski, elektrolitički - 1
8532 23 00 00 - - keramički dielektrični, jednoslojni - 1
8532 24 00 00 - - keramički, dielektrični višeslojni - 1
8532 25 00 00 - - dielektrični, od hartije ili plastične mase - 1
8532 29 00 00 - - ostali - 1
8532 30 00 00 - Promenljivi ili podešljivi (unapred podešeni) kondenzatori - 1
8532 90 00 00 - Delovi - 1
8533 Električni otpornici (uključujući reostate i potenciometre),
osim grejnih otpornika:
8533 10 00 00 - Konstantni ugljeni otpornici, maseni ili slojni - 1
- Ostali konstantni otpornici:
8533 21 00 00 - - snage ne preko 20 Nj - 1
8533 29 00 00 - - ostali - 1
- Promenljivi žičani otpornici, uključujući reostate i potenciometre:
8533 31 00 00 - - snage ne preko 20 Nj - 5
8533 39 00 00 - - ostali - 1
8533 40 - Ostali promenljivi otpornici, uključujući reostate i potenciometre:
8533 40 10 00 - - snage ne preko 20 Nj - 1
8533 40 90 00 - - ostali - 1
8533 90 00 00 - Delovi - 5
8534 00 Štampana kola:
- Samo sa provodnim i kontaktnim elementima:
8534 00 11 00 - - višeslojna - 1
8534 00 19 00 - - ostala - 1
8534 00 90 00 - Sa ostalim pasivnim elementima - 10
!8535 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih
strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim
kolima (npr.: prekidači, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona,
prigušivači talasa visoke frekvencije, utikači i drugi konektori,
razvodne kutije), za napone preko 1 000 V:
8535 10 00 00 - Osigurači - 10
- Automatski prekidači strujnih kola:
8535 21 00 00 - - za napon manji od 72,5 kV - 10
8535 29 00 00 - - ostali - 10
8535 30 - Rastavljači i prekidači:
8535 30 10 00 - - za napon manji od 72,5 kV - 10
8535 30 90 00 - - ostalo - 10
8535 40 00 00 - Odvodnici prenapona, ograničavači napona i prigušivači talasa
visoke frekvencije - 1
8535 90 00 00 - Ostalo - 10
&8536 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih
strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim
kolima (npr.: prekidači, releji, osigurači, prigušivači talasa visoke
frekvencije, utikači i utičnice, sijalična grla i ostali konektori, razvodne
kutije), za napone ne preko 1 000 V; konektori za optička vlakna, snopove
optičkih vlakana ili kablove:
8536 10 - Osigurači:
8536 10 10 00 - - za jačinu struje ne preko 10 A - 10
8536 10 50 00 - - za jačinu struje preko 10 A , ali ne preko 63 A - 10
8536 10 90 00 - - za jačinu struje preko 63 A - 10
8536 20 - Automatski prekidači strujnih kola:
8536 20 10 00 - - za jačinu struje ne preko 63 A - 10
8536 20 90 00 - - za jačinu struje preko 63 A - 10
8536 30 - Ostali aparati za zaštitu električnih strujnih kola:
8536 30 10 00 - - za jačinu struje ne preko 16 A - 10
8536 30 30 00 - - za jačinu struje preko 16 A, ali ne preko 125 A - 10
8536 30 90 00 - - za jačinu struje preko 125 A - 10
- Releji:
8536 41 - - za napon ne preko 60 V:
8536 41 10 00 - - - za jačinu struje ne preko 2 A - 1
8536 41 90 00 - - - za jačinu struje preko 2 A - 1
8536 49 00 00 - - ostali - 1
8536 50 - Ostali prekidači:
8536 50 03 00 - - elektronski prekidači naizmenične struje koji se sastoje od optički
spojenih ulaznih i izlaznih kola (izolovani tiristorski prekidači
naizmenične struje) - 1
8536 50 05 00 - - elektronski prekidači, uključujući temperaturno zaštićene elektronske
prekidače, koji se sastoje od tranzistora i logičkog čipa
(čip - na - čip tehnologija) - 1
8536 50 07 00 - - elektromehanički prekidači trenutnog dejstva (snap action) za
jačinu struje ne preko 11A - 10
- - ostali:
- - - za napon ne preko 60 V:
8536 50 11 00 - - - - dugmetasti pritisni prekidači - 1
8536 50 15 00 - - - - rotacioni prekidači - 1
8536 50 19 00 - - - - ostali - 1
8536 50 80 00 - - - ostali - 1
- Sijalična grla, utikači i utičnice:
8536 61 - - sijalična grla:
8536 61 10 00 - - - sa edisonovim navojem - 10
8536 61 90 00 - - - ostala - 10
8536 69 - - ostalo:
8536 69 10 00 - - - za koaksijalne kablove - 1
8536 69 30 00 - - - za štampana kola - 1
8536 69 90 00 - - - ostalo - 1
8536 70 - Konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove:
&8536 70 00 10 - - sa keramičkom čaurom (ferrule) - 8
&8536 70 00 90 - - ostali - 10
8536 90 - Ostali aparati:
8536 90 01 00 - - dovršeni šinski razvodnici za električne provodnike - 10
8536 90 10 00 - - priključci i kontaktni elementi za žice i kablove - 10
8536 90 20 00 - - ispitni priključci za poluprovodničke diskove (njafer probers) - 10
8536 90 85 00 - - ostali - 10
8537 Table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni sa dva ili
više proizvoda iz tar. brojeva 8535 i 8536, za električno upravljanje ili
razvođenje električne energije, uključujući one sa ugrađenim instrumentima i
aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih
aparata iz tar. broja 8517:
8537 10 - Za napon ne preko 1 000 V:
8537 10 10 00 - - ormari ili ploče za numeričko upravljanje sa ugrađenom mašinom za automatsku
obradu podataka - 10
- - ostalo:
8537 10 91 00 - - - upravljači (kontroleri) sa programirajućom memorijom - 10
8537 10 99 00 - - - ostalo - 10
8537 20 - Za napon preko 1 000 V:
8537 20 91 00 - - za napon preko 1 000 V, ali ne preko 72,5 kV - 10
8537 20 99 00 - - za napon preko 72,5 kV - 10
8538 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz
tar. br. 8535, 8536 i 8537:
8538 10 00 00 - Table, ploče, pultovi, stolovi, ormani i ostale osnove za proizvode iz
tar. br. 8537, neopremljeni svojim aparatima - 1
8538 90 - Ostalo:
- - za ispitne priključke, za poluprovodničke diskove iz tarifnog
podbroja 8536 90 20:
8538 90 11 00 - - - elektronski sklopovi - 1
8538 90 19 00 - - - ostalo - 1
- - ostali:
8538 90 91 00 - - - elektronski sklopovi - 1
8538 90 99 00 - - - ostalo - 1
8539 Električne sijalice sa vlaknima i električne sijalice sa pražnjenjem, uključujući
zatvorene reflektorske uloške sa ugrađenim sijalicama i ultraljubičaste i
infracrvene sijalice; lučne sijalice:
8539 10 - Zatvoreni reflektorski ulošci sa ugrađenim sijalicama:
&8539 10 00 10 - - za civilne vazduhoplove KD 1
&8539 10 00 90 - - ostali KD 10
- Ostale sijalice sa vlaknima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene:
8539 21 - - volfram-halogene:
8539 21 30 00 - - - za motocikle i ostala motorna vozila KD 15
- - - ostale:
8539 21 92 00 - - - - za napon preko 100 V KD 15
8539 21 98 00 - - - - za napon ne preko 100 V KD 15
8539 22 - - ostale, snage ne preko 200 Nj i za napone preko 100 V:
8539 22 10 00 - - - reflektorske KD 15
8539 22 90 00 - - - ostale KD 15
8539 29 - - ostale:
8539 29 30 00 - - - za motocikle i ostala motorna vozila KD 15
- - - ostale:
8539 29 92 00 - - - - za napon preko 100 V KD 15
8539 29 98 00 - - - - za napon ne preko 100 V KD 15
- Sijalice sa pražnjenjem, osim ultraljubičastih sijalica:
8539 31 - - fluorescentne, sa užarenom katodom:
8539 31 10 00 - - - sa dva podnožja na krajevima KD 15
8539 31 90 00 - - - ostale KD 15
8539 32 - - sijalice sa živinom ili natrijumovom parom; sijalice sa metalnim
halogenidima:
8539 32 10 00 - - - sijalice sa živinom parom KD 10
8539 32 50 00 - - - sijalice sa natrijumovom parom KD 10
8539 32 90 00 - - - sijalice sa metalnim halogenidima KD 10
8539 39 00 00 - - ostale KD 10
- Ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice:
8539 41 00 00 - - lučne sijalice KD 10
8539 49 - - ostale:
8539 49 10 00 - - - ultraljubičaste sijalice KD 10
8539 49 30 00 - - - infracrvene sijalice KD 1
8539 90 - Delovi:
8539 90 10 00 - - podnožja za sijalice - 10
8539 90 90 00 - - ostali - 1
8540 Termojonske, hladnokatodne i fotokatodne elektronske cevi (npr.: vakuumske
cevi ili cevi punjene parom ili gasom, ispravljačke cevi sa živinim lukom,
katodne cevi, cevi za televizijske kamere):
- Katodne cevi za televizijske prijemnike, uključujući katodne cevi za
video monitore:
8540 11 - - u boji:
- - - sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5, dijagonalne
dimenzije ekrana:
8540 11 11 00 - - - - ne preko 42 cm KD 1
8540 11 13 00 - - - - preko 42 cm, ali ne preko 52 cm KD 1
8540 11 15 00 - - - - preko 52 cm, ali ne preko 72 cm KD 1
8540 11 19 00 - - - - preko 72 cm KD 1
- - - ostale, dijagonalne dimenzije ekrana:
8540 11 91 00 - - - - ne preko 75 cm KD 1
8540 11 99 00 - - - - preko 75 cm KD 1
8540 12 00 00 - - crno bele i druge jednobojne KD 1
8540 20 - Cevi za televizijske kamere; pretvarači i pojačivači slike; ostale
fotokatodne cevi:
8540 20 10 00 - - cevi za televizijske kamere KD 1
8540 20 80 00 - - ostalo 10
8540 40 00 00 - Cevi za displeje za davanje podataka ili za grafičke displeje, u boji, sa
razmakom fosfornih tačaka na ekranu manjim od 0,4 mm KD 10
8540 50 00 00 - Cevi za displeje za davanje podataka ili za grafičke displeje, crno bele i
ostale jednobojne KD 10
8540 60 00 00 - Ostale katodne cevi KD 10
- Mikrotalasne cevi (npr.: magnetroni, klistroni, cevi sa progresivnim talasima
i karcinotroni), osim cevi sa upravljačkom rešetkom:
8540 71 00 00 - - magnetroni KD 10
8540 72 00 00 - - klistroni KD 10
8540 79 00 00 - - ostale KD 10
- Ostale elektronske cevi:
8540 81 00 00 - - prijemne i pojačivačke cevi KD 10
8540 89 00 00 - - ostale - 10
- Delovi:
8540 91 00 00 - - katodnih cevi - 1
8540 99 00 00 - - ostali - 1
8541 Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi; fotoosetljivi
poluprovodnički elementi, uključujući fotonaponske ćelije sastavljene ili
nesastavljene u module ili ploči; diode za emitovanje svetlosti; montirani
piezo - električni kristali:
8541 10 00 00 - Diode, osim fotoosetljivih ili dioda za emitovanje svetlosti - 1
- Tranzistori, osim fotoosetljivih:
8541 21 00 00 - - snage gubitaka manje od 1 Nj - 1
8541 29 00 00 - - ostali - 1
8541 30 00 00 - Tiristori, diak i triak elementi, osim fotoosetljivih elemenata - 1
8541 40 - Fotoosetljivi poluprovodnički elementi, uključujući fotonaponske ćelije,
sastavljene ili nesastavljene u module ili ploče; diode za emitovanje svetlosti:
8541 40 10 00 - - diode za emitovanje svetlosti uključujući laserske diode - 1
8541 40 90 00 - - ostalo - 1
8541 50 00 00 - Ostali poluprovodnički elementi - 1
8541 60 00 00 - Montirani piezo - električni kristali - 1
8541 90 00 00 - Delovi - 1
8542 Elektronska integrisana kola:
- Elektronska integrisana kola:
8542 31 - - procesori i kontroleri, kombinovani ili ne sa memorijama, konvertorima,
logičkim kolima, pojačivačima, vremenskim kolima, ili drugim kolima:
&8542 31 10 00 - - - proizvodi navedeni u Napomeni 8. pod (b) (3) ove glave - 1
&8542 31 90 00 - - - ostalo - 1
8542 32 - - memorije:
&8542 32 10 00 - - - proizvodi navedeni u Napomeni 8. pod (b) (3) ove glave - 1
- - - ostalo:
- - - - dinamičke memorije sa direktnim pristupom (D-RAMs):
&8542 32 31 00 - - - - - kapaciteta ne preko 512 Mbita KD 1
&8542 32 39 00 - - - - - kapaciteta preko 512 Mbita KD 1
&8542 32 45 00 - - - - statičke memorije sa direktnim pristupom (S-RAMs), uključujući
"keš" memorije sa direktnim pristupom (cache-RAMs) KD 1
&8542 32 55 00 - - - - UV zracima izbrisive, programirajuće memorije, samo za
čitanje (EPROMs) KD 1
- - - - električno-izbrisive, programirajuće memorije, samo za čitanje
(E2 PROMs), uključujući FLASH E2 EPROMs:
- - - - - FLASH E2 PROMs:
&8542 32 61 00 - - - - - - kapaciteta ne preko 512 Mbita KD 1
&8542 32 69 00 - - - - - - kapaciteta preko 512 Mbita KD 1
&8542 32 75 00 - - - - - ostale KD 1
&8542 32 90 00 - - - - ostale memorije - 1
&8542 33 00 00 - - pojačivači - 1
8542 39 - - ostalo:
&8542 39 10 00 - - - proizvodi navedeni u Napomeni 8. pod (b) (3) ove glave - 1
&8542 39 90 00 - - - ostalo - 1
&8542 90 00 00 - Delovi - 1
8543 Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni
na drugom mestu u ovoj glavi:
&8543 10 00 00 - Akceleratori čestica - 1
8543 20 00 00 - Signal generatori - 1
&8543 30 00 00 - Mašine i aparati za galvanotehniku, elektrolizu i elektroforezu - 1
8543 70 - Ostale mašine i aparati:
&8543 70 10 00 - - električne mašine sa prevodilačkim ili rečničkim funkcijama - 5
&8543 70 30 00 - - antenski pojačivači - 5
- - ležajevi za sunčanje, lampe za sunčanje i slična oprema za sunčanje:
- - - koji koriste fluorescentne cevi sa ultravioletnim A zracima:
&8543 70 51 00 - - - - maksimalne dužine cevi do 100 cm KD 5
&8543 70 55 00 - - - - ostalo KD 5
&8543 70 59 00 - - - ostalo KD 5
&8543 70 60 00 - - uređaji za napajanje elektrifikovanih ograda - 1
- - ostalo:
&8543 70 90 10 - - - registratori leta, električni sinhronizatori i oscilatorni
pretvarači, uređaji za odmrzavanje i odmagljivanje sa električnim otpornicima,
za civilne vazduhoplove - 1
&8543 70 90 90 - - - ostalo - 5
&8543 90 00 00 - Delovi - 1
8544 Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući
koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez
konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili
ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora:
- Žica za namotaje:
8544 11 - - od bakra:
8544 11 10 00 - - - lakirana ili emajlirana - 10
8544 11 90 00 - - - ostala - 10
8544 19 - - ostala:
8544 19 10 00 - - - lakirana ili emajlirana - 10
8544 19 90 00 - - - ostala - 10
8544 20 00 00 - Koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni električni provodnici - 15
&8544 30 00 00 - Setovi provodnika za paljenje i ostali setovi provodnika za vozila,
vazduhoplove ili plovila - 10
- Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1 000 V:
8544 42 - - sa konektorima:
&8544 42 10 00 - - - vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama - 15
&8544 42 90 00 - - - ostali - 15
8544 49 - - ostali:
&8544 49 20 00 - - - vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama za napon ne
preko 80 V - 15
- - - ostali:
&8544 49 91 00 - - - - žice i kablovi, čiji pojedinačni provodnici imaju prečnik veći
od 0,51 mm - 15
- - - - ostali:
&8544 49 93 00 - - - - - za napon ne preko 80 V - 15
&8544 49 95 00 - - - - - za napon preko 80 V ali manji od 1 000 V - 15
&8544 49 99 00 - - - - - za napon od 1000 V - 15
8544 60 - Ostali električni provodnici, za napon preko 1 000 V:
8544 60 10 00 - - sa provodnicima od bakra - 15
8544 60 90 00 - - sa ostalim provodnicima - 15
8544 70 00 00 - Kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana - 15
8545 Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita
ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe:
- Elektrode:
8545 11 00 00 - - za peći - 1
8545 19 - - ostale:
8545 19 10 00 - - - za postrojenja za elektrolizu - 0
8545 19 90 00 - - - ostale - 1
8545 20 00 00 - Četkice - 1
8545 90 - Ostalo:
8545 90 10 00 - - grejni otpornici - 1
8545 90 90 00 - - ostalo - 1
8546 Električni izolatori od bilo kog materijala:
8546 10 00 00 - Od stakla - 10
8546 20 - Od keramičkih materijala:
8546 20 10 00 - - bez metalnih delova - 10
- - sa metalnim delovima:
8546 20 91 00 - - - za vazdušne (nadzemne) provodnike jake struje i provodnike - 10
za vučne mreže
8546 20 99 00 - - - ostali - 10
8546 90 - Ostali:
8546 90 10 00 - - od plastičnih masa - 10
8546 90 90 00 - - ostali - 10
8547 Izolacioni delovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u celini
od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr., čaure
sa navojem) ugrađenim za vreme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora
iz tar. broja 8546; cevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih
metala, obložene izolacionim materijalom:
8547 10 - Izolacioni delovi od keramičkih materijala:
8547 10 10 00 - - sa sadržajem metalnih oksida po masi 80% i više - 1
8547 10 90 00 - - ostali - 1
8547 20 00 00 - Izolacioni delovi od plastične mase - 1
8547 90 00 00 - Ostalo - 1
8548 Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih
akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni
električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata, nepomenuti niti
obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:
8548 10 - Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih
akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni
električni akumulatori:
8548 10 10 00 - - istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije KD 1
- - istrošeni električni akumulatori:
8548 10 21 00 - - - olovni-kiselinski - 1
8548 10 29 00 - - - ostali - 1
- - ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih
akumulatora:
8548 10 91 00 - - - koji sadrže olovo - 1
8548 10 99 00 - - - ostali - 1
8548 90 - Ostalo:
&8548 90 20 00 - - memorije u višekombinacijskom obliku, kao što su "Stack D-RAM"- ovi
i moduli - 5
8548 90 90 00 - - ostalo - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODELjAK DžVII

VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA

Napomene:
!1. Ovaj odeljak ne obuhvata proizvode iz tar. brojeva, 9503 i 9508, bob - sanke, sanke i slično iz tar. broja 9506.
2.
Pod pojmom "delovi" i "delovi i pribor" iz ovog odeljka ne podrazumevaju se sledeći proizvodi i ako se mogu prepoznati kao proizvodi iz ovog odeljka:
(a) zaptivači, podmetači i slično od bilo kog materijala (koji se svrstavaju prema materijalu od koga su izrađeni ili u tar. broj 8484) i drugi proizvodi od gume, osim od tvrde gume (tar. broj 4016);
(b) delovi opšte upotrebe definisani Napomenom 2. uz Odeljak DžV, od prostih metala (Odeljak DžV), ili slični proizvodi od plastičnih masa (Glava 39);
(v) proizvodi iz Glave 82 (alati);
(g) proizvodi iz tar. broja 8306;
(d) mašine i aparati iz tar. brojeva 8401 do 8479 i njihovi delovi; proizvodi iz tar. broja 8481 i 8482; proizvodi iz tar. broja 8483 pod uslovom da čine integralni deo motora;
(đ) električne mašine i oprema (Glava 85);
(e) proizvodi iz Glave 90;
(ž) proizvodi iz Glave 91;
(z) oružje (Glava 93);
(i) lampe i svetleća tela iz tar. broja 9405;
(j) četke koje se upotrebljavaju kao delovi vozila (tar. broj 9603).
3.
Pod pojmom "delovi" i "pribor" u glavama od 86 do 88 podrazumevaju se samo oni delovi i pribor koji su podobni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa proizvodima iz tih glava. Deo ili pribor koji odgovara naimenovanju iz dva ili više tarifnih brojeva tih glava svrstava se u odgovarajući tarifni broj gde se oni najviše upotrebljavaju.
4.
U smislu ovog odeljka :
(a) vozila specijalno konstruisana tako da mogu biti i drumska i šinska, svrstavaju se u odgovarajući tarifni broj Glave 87;
(b) amfibijska motorna vozila svrstavaju se u odgovarajući tarifni broj Glave 87;
(v) vazduhoplovi specijalno konstruisani da mogu služiti i kao drumska vozila, svrstavaju se u odgovarajući tarifni broj Glave 88.
5.
Vozila na vazdušnom jastuku svrstavaju se u ovaj odeljak sa vozilima kojima su najsličnija, i to :
(a) u Glavu 86 - ako su konstruisana da se kreću na šini vođici (vozovi na vazdušnom jastuku);
(b) u Glavu 87 - ako su konstruisana da se kreću iznad zemlje ili i iznad zemlje i iznad vode;
(v) u Glavu 89 - ako su konstruisana da se kreću iznad vode, bez obzira na to da li mogu ili ne mogu da pristaju na plažama ili dokovima, ili takođe mogu da se kreću iznad leda.
Delovi i pribor vozila na vazdušnom jastuku svrstavaju se u odgovarajuće tarifne brojeve u zavisnosti od toga kako se, shodno prethodnim odredbama, svrstavaju vozila na vazdušnom jastuku, čijim se delovima smatraju.
Kolosečni pribor vozova na vazdušnom jastuku svrstava se kao kolosečni železnički pribor, a oprema za signalizaciju, bezbednost, kontrolu i upravljanje saobraćajem za sistem prevoza vozovima na vazdušnom jastuku svrstava se kao oprema za signalizaciju, bezbednost, kontrolu i upravljanje na železničkim prugama.
Dodatna napomena:
1.
Pored odredbe dodatne Napomene 3. uz Glavu 89, alat i proizvodi neophodni za održavanje i opravku vozila, vazduhoplova i plovila, svrstavaju se s tim vozilima, vazduhoplovima i plovilima ako se isporučuju zajedno. Ostali pribor koji se isporučuje sa vozilima, vazduhoplovima i plovilima takođe se svrstava sa njima ukoliko predstavlja deo uobičajene opreme vozila, vazduhoplova ili plovila i ako se prodaje sa njima.
2.
Odredbe Osnovnog pravila 2 (a) takođe se primenjuju na zahtev podnosioca deklaracije i prema uslovima koje su propisali nadležni organi, na robu iz tarifnih brojeva 8608, 8805, 8905 i 8907 koja je uvezena u razdvojenim pošiljkama.

GLAVA 86

ŠINSKA VOZILA I NjIHOVI DELOVI; ŽELEZNIČKI I TRAMVAJSKI KOLOSEČNI SKLOPOVI I PRIBOR I NjIHOVI DELOVI; MEHANIČKA I ELEKTROMEHANIČKA SIGNALNA OPREMA ZA SAOBRAĆAJ SVIH VRSTA

Napomene:
1.
Ova glava ne obuhvata:
(a) železničke i tramvajske pragove od drveta ili betona i betonske elemente šina vođica za vozove na vazdušnom jastuku (tar. broj 4406 ili 6810);
(b) delove od gvožđa ili čelika iz tar. broja 7302, za izgradnju železničkih ili tramvajskih koloseka;
(v) električnu opremu iz tar. broja 8530, za signalizaciju, bezbednost, kontrolu i upravljanje saobraćajem.
2.
Tarifni broj 8607 obuhvata, pored ostalog :
(a) osovine, točkove, osovinske slogove, bandaže, prstenove i glavčine i ostale delove točkova;
(b) donja postolja i obrtna postolja;
(v) osovinske mazalice, kočione uređaje;
(g) odbojnike za šinska vozila, vučne uređaje (sa kukom i ostale) i hodničke spojeve (harmonike);
(d) vagonske sanduke.
3.
Shodno odredbama Napomene 1. uz ovu glavu, tar. broj 8608 obuhvata, pored ostalog:
(a) sastavljene koloseke, okretnice, odbojnike na kraju koloseka i gabaritne merače tovara;
(b) semafore, mehaničke signalne diskove, uređaje za podizanje i spuštanje rampe, signalne i skretničke kontrolne uređaje i drugu mehaničku i elektromehaničku opremu za signalizaciju, bezbednost, kontrolu i upravljanje saobraćajem, sa električnim osvetljenjem ili bez električnog osvetljenja, za železničke i tramvajske pruge, drumove, unutrašnje vodene puteve, parkinge, luke i aerodrome.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8601 Šinske lokomotive napajane iz spoljnjeg izvora elektriciteta ili iz
električnog akumulatora:
8601 10 00 00 - Napajane iz spoljnjeg izvora elektriciteta KD 1
8601 20 00 00 - Napajane iz električnih akumulatora KD 1
8602 Ostale šinske lokomotive; lokomotivski tenderi:
8602 10 00 00 - Dizel električne lokomotive - 1
8602 90 00 00 - Ostalo - 1
8603 Samohodni železnički i tramvajski, putnički i teretni vagoni,
osim onih iz tar. broja 8604:
8603 10 00 00 - Napajani iz spoljnjeg izvora elektriciteta KD 1
8603 90 00 00 - Ostali KD 1
8604 00 00 00 Železnička ili tramvajska vozila za održavanje ili servisiranje, samohodna ili ne
(npr.: vozila radionice i dizalice, podbijači šljunka i tucanika, izravnjači
šina, ispitna i pružna inspekciona vozila) KD 1
8605 00 00 00 Železnički ili tramvajski putnički vagoni, nesamohodni; prtljažni vagoni,
poštanski vagoni i ostali železnički ili tramvajski vagoni za specijalne svrhe,
nesamohodni (osim onih iz tar. broja 8604) KD 10
8606 Železnički ili tramvajski teretni vagoni, nesamohodni:
8606 10 00 00 - Vagoni cisterne i slično KD 10
!8606 30 00 00 - Samoistovarni vagoni, osim onih iz tar. podbroja 8606 10 KD 10
- Ostali:
8606 91 - - sa krovom i zatvoreni:
8606 91 10 00 - - - specijalno konstruisani za prevoz visoko radioaktivnih materija KD 1
- - - ostali:
&8606 91 80 10 - - - - vagoni sa izolacijom ili hlađenjem, osim onih iz
tar. podbroja 8606 10 KD 10
&8606 91 80 90 - - - - ostali KD 1
8606 92 00 00 - - otvoreni, sa fiksnim stranicama visine veće od 60 cm KD 1
8606 99 00 00 - - ostali KD 10
8607 Delovi šinskih vozila:
- Obrtna postolja, osovine i točkovi, i njihovi delovi:
8607 11 00 00 - - pogonska obrtna postolja - 1
8607 12 00 00 - - ostala obrtna postolja - 1
8607 19 - - ostalo, uključujući i delove:
- - - osovine, osovinski slogovi, točkovi i delovi točkova:
8607 19 01 00 - - - - od gvožđa ili čelika, liveni - 1
8607 19 11 00 - - - - od čelika, kovani u zatvorenom kalupu - 1
8607 19 18 00 - - - - ostali - 1
- - - delovi obrtnih postolja i slično:
8607 19 91 00 - - - - od gvožđa ili čelika, liveni - 1
8607 19 99 00 - - - - ostali - 1
- Kočnice i njihovi delovi:
8607 21 - - vazdušne kočnice i njihovi delovi:
8607 21 10 00 - - - od gvožđa ili čelika, liveni - 1
8607 21 90 00 - - - ostali - 1
8607 29 - - ostalo:
8607 29 10 00 - - - od gvožđa ili čelika, liveni - 1
8607 29 90 00 - - - ostalo - 1
8607 30 - Vučne kuke i ostali uređaji za spajanje, odbojnici i njihovi delovi:
8607 30 01 00 - - od gvožđa ili čelika, liveni - 1
8607 30 99 00 - - ostali - 1
- Ostalo:
8607 91 - - za lokomotive:
8607 91 10 00 - - - osovinska ležišta i njihovi delovi - 1
- - - ostalo:
8607 91 91 00 - - - - od gvožđa ili čelika, liveno - 1
8607 91 99 00 - - - - ostalo - 1
8607 99 - - ostalo:
8607 99 10 00 - - - osovinska ležišta i njihovi delovi - 1
8607 99 30 00 - - - karoserije i njihovi delovi - 1
8607 99 50 00 - - - šasije i njihovi delovi - 1
8607 99 90 00 - - - ostalo - 1
8608 00 Železnički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući
elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili upravljanje
saobraćajem na železničkim ili tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim
vodenim putevima, parkiralištima, aerodromima ili u lukama; njihovi delovi:
8608 00 10 00 - Za železničke ili tramvajske pruge - 1
8608 00 30 00 - Ostalo - 1
8608 00 90 00 - Delovi - 1
8609 00 Kontejneri (uključujući kontejnere za transport fluida) specijalno konstruisani
i opremljeni za jedan ili više načina transporta:
8609 00 10 00 - Kontejneri obloženi olovom, radioaktivno zaštićeni, za transport
radioaktivnih materija KD 1
8609 00 90 00 - Ostalo KD 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 87

VOZILA, OSIM ŽELEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NjIHOVI DELOVI I PRIBOR

Napomene:
1.
Ova glava ne obuhvata železnička i tramvajska šinska vozila konstruisana isključivo za kretanje po šinama.
2.
U smislu ove glave, pod pojmom "traktori", "drumski tegljači za poluprikolice" i "ostala vučna vozila", podrazumevaju se pomenuta vozila konstruisana za vuču ili guranje drugog vozila, oruđa ili tereta, bilo da su opremljena ili neopremljena pomoćnim uređajem koji, u vezi sa glavnom namenom traktora, drumskih tegljača za poluprikolice ili ostalih vučnih vozila, omogućuje i prevoz oruđa, alata, semena, đubriva i druge robe.
Mašine i radni alati konstruisani za priključivanje na traktore iz tar. broja 8701, kao izmenljiva oprema svrstavaju se u svoje odgovarajuće tarifne brojeve, čak i kada se isporučuju sa traktorom, i bez obzira da li su montirani na njega ili ne.
3.
Šasije za drumska motorna vozila opremljene kabinom za vozača svrstavaju se u tar. broj 8702 do 8704, a ne u tar. broj 8706.
!4. Tarifni broj 8712 obuhvata sve dečje bicikle. Ostala dečja vozila sa točkovima (tricikli, trotineti, automobili na pedale i slično) svrstavaju se u tar. broj 9503.
Napomene za tarifne stavove:
1.
U tar. brojevima 8703; 8704; 8707 i 8708 naimenovanja tar. podbrojeva "za industrijsku montažu" odnose se samo na proizvode obuhvaćene tim naimenovanjima i namenjene isključivo serijskoj montaži novih vozila u fabrikama koje proizvode ili sklapaju vozila (uključujući delimičnu montažu sklopova u kooperantskim pogonima).
Ova naimenovanja ne obuhvataju proizvode iste vrste ako su namenjeni za pojedinačnu montažu vozila ili za zamenu sklopova, podsklopova i delova na ranije proizvedenim vozilima.
2.
Pod motornim vozilom u nesastavljenom stanju, prvog stepena rastavljenosti, iz tar. broja 8703, podrazumeva se putnički automobil koji se uvozi u SKD (Semy knock donjn), sklopovima, podsklopovima i delovima i to:
1) samonoseća karoserija kompletna ili karoserija sa šasijom;
2) motor kompletan sa svim agregatima;
3) menjač sa transmisijom;
4) donji stroj, kompletan;
5) upravljački mehanizam kompletan;
6) unutrašnja oprema;
7) elektrooprema i instrumenti;
8) ostali nepomenuti sklopovi, podsklopovi i delovi.
3.
Pod motornim vozilom u nesastavljenom stanju, drugog stepena rastavljenosti, iz tar. broja 8703, podrazumeva se putnički automobil koji se uvozi u CKD (Completely knock donjn), sklopovima, podsklopovima i delovima i to:
1) karoserija neobojena ili u sklopovima;
2) motor kompletan;
3) menjač kompletan;
4) motor sa menjačem, kvačilom i prenosnim mehanizmom, koji su direktno povezani i sačinjavaju jedinstvenu celinu;
5) donji stroj u delovima;
6) upravljački mehanizam u sklopovima, podsklopovima i delovima;
7) unutrašnja oprema u delovima;
8) elektrooprema i instrumenti;
9) ostali nepomenuti sklopovi, podsklopovi i delovi.
4.
Pod motornim vozilom u nesastavljenom stanju, prvog stepena rastavljenosti, iz tar. broja 8704, podrazumeva se motorno vozilo za prevoz robe koje se uvozi u SKD (Semy knock donjn), sklopovima, podsklopovima i delovima i to:
1) kabina ofarbana ili neofarbana;
2) motor kompletan sa agregatima;
3) menjač kompletan;
4) ram šasije, kompletan;
5) prednja osovina kompletna;
6) zadnji most kompletan;
7) upravljački mehanizam kompletan;
8) unutrašnja oprema;
9) elektrooprema i instrumenti;
10) ostali nepomenuti delovi, sklopovi i podsklopovi.
5.
Pod motornim vozilom u nesastavljenom stanju, drugog stepena rastavljenosti, iz tar. broja 8704, podrazumeva se motorno vozilo za prevoz robe koje se uvozi u CKD (Completely knock donjn), sklopovima, podsklopovima i delovima, i to:
1) kabina u podsklopovima;
2) motor kompletan;
3) menjač kompletan;
4) ram šasije, kompletan;
5) prednja osovina u delovima;
6) zadnji most u delovima;
7) upravljački mehanizam u delovima;
8) unutrašnja oprema;
9) elektrooprema i instrumenti;
10) ostali nepomenuti sklopovi, podsklopovi i delovi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8701 Traktori, drumski tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila
(osim onih iz tar. broja 8709):
8701 10 00 00 - Traktori jednoosovinski KD 15
8701 20 - Drumski tegljači ("šleperi") za poluprikolice:
8701 20 10 00 - - novi KD 10
8701 20 90 00 - - upotrebljavani KD 20
8701 30 - Traktori guseničari:
8701 30 10 00 - - za uređivanje snežnih terena KD 1
8701 30 90 00 - - ostali KD 15
8701 90 - Ostali:
- - poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši:
- - - novi, snage motora:
8701 90 11 00 - - - - ne preko 18 kNj KD 15
8701 90 20 00 - - - - preko 18 kNj, ali ne preko 37 kNj KD 15
8701 90 25 00 - - - - preko 37 kNj, ali ne preko 59 kNj KD 15
8701 90 31 00 - - - - preko 59 kNj, ali ne preko 75 kNj KD 15
8701 90 35 00 - - - - preko 75 kNj, ali ne preko 90 kNj KD 10
8701 90 39 00 - - - - preko 90 kNj KD 10
8701 90 50 00 - - - upotrebljavani KD 20
8701 90 90 00 - - ostali KD 1
8702 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača:
8702 10 - Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije
(dizel ili poludizel):
- - zapremine cilindara preko 2 500 cm3:
8702 10 11 00 - - - nova KD 15
8702 10 19 00 - - - upotrebljavana KD 20
- - zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:
8702 10 91 00 - - - nova KD 15
8702 10 99 00 - - - upotrebljavana KD 20
8702 90 - Ostala:
- - sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:
- - - zapremine cilindara preko 2 800 cm3:
8702 90 11 00 - - - - nova KD 15
8702 90 19 00 - - - - upotrebljavana KD 20
- - - zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:
8702 90 31 00 - - - - nova KD 10
8702 90 39 00 - - - - upotrebljavana KD 20
8702 90 90 00 - - sa ostalim vrstama pogonskog agregata KD 1
8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz
lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i
vozila za trke:
8703 10 - Vozila konstruisana za vožnju po snegu; specijalna vozila za prevoz lica na
terenima za golf i slična vozila:
8703 10 11 00 - - vozila konstruisana za vožnju po snegu, sa klipnim motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem na paljenje pomoću KD 5
kompresije (dizel ili polu - dizel), ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem na paljenje pomoću svećice
8703 10 18 00 - - ostala KD 5
- Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa
rotacionim klipnim motorom:
8703 21 - - zapremine cilindara ne preko 1 000 cm3:
- - - nova:
- - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8703 21 10 11 - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8703 21 10 12 - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8703 21 10 90 - - - - ostala KD 20
8703 21 90 00 - - - upotrebljavana KD 20
8703 22 - - zapremine cilindara preko 1 000 cm3, ali ne preko 1 500 cm3:
- - - nova:
- - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8703 22 10 11 - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8703 22 10 12 - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8703 22 10 90 - - - - ostala KD 20
8703 22 90 00 - - - upotrebljavana KD 20
8703 23 - - zapremine cilindara preko 1 500 cm3, ali ne preko 3 000 cm3:
- - - nova:
8703 23 11 00 - - - - za stanovanje ili kampovanje KD 10
- - - - ostala:
- - - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8703 23 19 11 - - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8703 23 19 12 - - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8703 23 19 90 - - - - - ostala KD 20
8703 23 90 00 - - - upotrebljavana KD 20
8703 24 - - zapremine cilindara preko 3 000 cm3:
- - - nova:
- - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8703 24 10 11 - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8703 24 10 12 - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8703 24 10 90 - - - - ostala KD 20
8703 24 90 00 - - - upotrebljavana KD 20
- Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću
kompresije (dizel ili polu - dizel):
8703 31 - - zapremine cilindara ne preko 1 500 cm3:
- - - nova:
- - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8703 31 10 11 - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8703 31 10 12 - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8703 31 10 90 - - - - ostala KD 20
8703 31 90 00 - - - upotrebljavana KD 20
8703 32 - - zapremine cilindara preko 1 500 cm3, ali ne preko 2 500 cm3:
- - - nova:
8703 32 11 00 - - - - za stanovanje ili kampovanje KD 10
- - - - ostala:
- - - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8703 32 19 11 - - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8703 32 19 12 - - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8703 32 19 90 - - - - - ostala KD 20
8703 32 90 00 - - - upotrebljavana KD 20
8703 33 - - zapremine cilindara preko 2 500 cm3:
- - - nova:
8703 33 11 00 - - - - za stanovanje ili kampovanje KD 10
- - - - ostala:
- - - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8703 33 19 11 - - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8703 33 19 12 - - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8703 33 19 90 - - - - - ostala KD 20
8703 33 90 00 - - - upotrebljavana KD 20
8703 90 - Ostala:
8703 90 10 00 - - sa elektromotorom KD 5
8703 90 90 00 - - ostala KD 5
8704 Motorna vozila za prevoz robe:
8704 10 - Samoistovarna, konstruisana za rad van putne mreže-damperi:
8704 10 10 00 - - sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije
(dizel ili polu - dizel), KD 1
ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice
8704 10 90 00 - - ostala KD 1
- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću
kompresije (dizel ili polu - dizel):
8704 21 - - bruto mase ne preko 5 t:
8704 21 10 00 - - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija KD 10
- - - ostala:
- - - - zapremine cilindara preko 2 500 cm3:
- - - - - nova:
- - - - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 21 31 11 - - - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8704 21 31 12 - - - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8704 21 31 90 - - - - - - ostala KD 15
8704 21 39 00 - - - - - upotrebljavana KD 20
- - - - zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:
- - - - - nova:
- - - - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 21 91 11 - - - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8704 21 91 12 - - - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8704 21 91 90 - - - - - - ostala KD 15
8704 21 99 00 - - - - - upotrebljavana KD 20
8704 22 - - bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t:
8704 22 10 00 - - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija KD 10
- - - ostala:
- - - - nova:
- - - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 22 91 11 - - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8704 22 91 12 - - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8704 22 91 90 - - - - - ostala KD 15
8704 22 99 00 - - - - upotrebljavana KD 20
8704 23 - - bruto mase preko 20 t:
8704 23 10 00 - - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija KD 10
- - - ostala:
- - - - nova:
- - - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 23 91 11 - - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8704 23 91 12 - - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8704 23 91 90 - - - - - ostala KD 15
8704 23 99 00 - - - - upotrebljavana KD 20
- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:
8704 31 - - bruto mase ne preko 5 t:
8704 31 10 00 - - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija KD 10
- - - ostala:
- - - - zapremine cilindara preko 2 800 cm3:
- - - - - nova:
- - - - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 31 31 11 - - - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8704 31 31 12 - - - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8704 31 31 90 - - - - - - ostala KD 15
8704 31 39 00 - - - - - upotrebljavana KD 20
- - - - zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:
- - - - - nova:
- - - - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 31 91 11 - - - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8704 31 91 12 - - - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8704 31 91 90 - - - - - -ostala KD 15
8704 31 99 00 - - - - - upotrebljavana KD 20
8704 32 - - bruto mase preko 5 t:
8704 32 10 00 - - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija KD 10
- - - ostala:
- - - - nova:
- - - - - za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 32 91 11 - - - - - - prvog stepena rastavljenosti KD 10
8704 32 91 12 - - - - - - drugog stepena rastavljenosti KD 1
8704 32 91 90 - - - - - ostala KD 15
8704 32 99 00 - - - - upotrebljavana KD 20
8704 90 00 00 - Ostala KD 10
8705 Motorna vozila za specijalne svrhe (npr: vozila bez tovarne platforme za
prevlačenje automobila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila sa
ugrađenom betonskom mešalicom, vozila za čišćenje puteva, vozila za prskanje i
posipanje, vozila pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice), osim onih
konstruisanih prvenstveno za prevoz putnika ili robe:
8705 10 00 00 - Dizalična vozila KD 15
8705 20 00 00 - Pokretni bušaći tornjevi KD 1
8705 30 00 00 - Vatrogasna vozila KD 15
8705 40 00 00 - Vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom KD 15
8705 90 - Ostala:
8705 90 10 00 - - vozila bez tovarne platforme za prevlačenje automobila KD 1
8705 90 30 00 - - vozila sa ugrađenom pumpom za beton KD 1
8705 90 90 00 - - ostala KD 1
8706 00 Šasije sa ugrađenim motorom za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705:
- Šasije za vozila iz tar. broja 8701; šasije za motorna vozila iz
tar. broja 8702, 8703 ili 8704, bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel) zapremine
cilindara preko 2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem
na paljenje pomoću svećice zapremine cilindara preko 2 800 cm3:
8706 00 11 00 - - za vozila iz tar. broja 8702 ili 8704 KD 5
8706 00 19 00 - - ostale KD 5
- Ostale:
8706 00 91 00 - - za vozila iz tar. broja 8703 KD 5
8706 00 99 00 - - ostale KD 5
8707 Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705:
8707 10 - Za vozila iz tar. br. 8703:
8707 10 10 00 - - za industrijsku montažu KD 5
8707 10 90 00 - - ostale KD 5
8707 90 - Ostale:
8707 90 10 00 - - za industrijsku montažu: traktora jednoosovinskih iz tar. podbroja 8701 10;
vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel), zapremine cilindara ne preko
2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću
svećice, zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3; motornih vozila za
specijalne svrhe iz tar. broja 8705 KD 1
8707 90 90 00 - - ostale KD 1
8708 Delovi i pribor za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705:
8708 10 - Branici i njihovi delovi:
8708 10 10 00 - - za industrijsku montažu (sklapanje): vozila iz tar. broja 8703; vozila iz
tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje
pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel) zapremine cilindara ne preko 2 500
cm3, ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice
zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3; motornih vozila za specijalne svrhe
iz tar. broja 8705 - 1
- - ostali:
8708 10 90 10 - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih motornih vozila KD 1
8708 10 90 90 - - - ostali KD 1
- Ostali delovi i pribor karoserija (uključujući i za kabine):
8708 21 - - sigurnosni pojasevi:
8708 21 10 00 - - - za industrijsku montažu (sklapanje): vozila iz tar. broja 8703;
vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel)
zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3 ili sa klipnim motorom sa
unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice zapremine cilindara
ne preko 2 800 cm3; motornih vozila za specijalne svrhe
iz tar. broja 8705 KD 1
- - - ostali:
8708 21 90 10 - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih motornih vozila 1
8708 21 90 90 - - - - ostali 1
8708 29 - - ostalo:
8708 29 10 00 - - - za industrijsku montažu (sklapanje): traktora jednoosovinskih iz
tar. podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703; vozila iz tar. broja
8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje
pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel), zapremine cilindara ne
preko 2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem
na paljenje pomoću svećice, zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3;
motornih vozila za specijalne svrhe iz tar. broja 8705 - 1
- - - ostali:
8708 29 90 10 - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih motornih vozila - 1
8708 29 90 90 - - - - ostali - 1
8708 30 - Kočnice i servo - kočnice; njihovi delovi:
&8708 30 10 00 - - za industrijsku montažu (sklapanje): traktora
jednoosovinskih iz tar. podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703;
vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel),
zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa
unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, zapremine cilindara
ne preko 2 800 cm3; vozila iz tar. broja 8705 - 1
- - ostalo:
&8708 30 91 00 - - - za disk - kočnice - 1
- - - ostalo:
&8708 30 99 10 - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 30 99 90 - - - - ostali - 1
!8708 40 - Menjači i njihovi delovi:
&8708 40 20 00 - - za industrijsku montažu (sklapanje):traktora jednoosovinskih
iz tar. podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703; vozila iz tar.
broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje
pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel), zapremine cilindara ne
preko 2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na
paljenje pomoću svećice, zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3; vozila
iz tar. broja 8705 - 1
- - ostali:
- - - menjači:
&8708 40 50 10 - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 40 50 90 - - - - ostali 1
- - - delovi:
&8708 40 91 00 - - - - od čelika kovanog u zatvorenim kalupima - 1
- - - - ostali:
&8708 40 99 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 40 99 90 - - - - - ostali - 1
!8708 50 - Pogonske osovine sa diferencijalom, snabdevene ili ne drugim
transmisionim komponentama, i druge osovine koje nisu pogonske;
njihovi delovi:
&8708 50 20 00 - - za industrijsku montažu (sklapanje): vozila iz tar. broja
8703; vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel),
zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa
unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, zapremine cilindara
ne preko 2 800 cm3; vozila iz tar. broja 8705 - 1
- - ostale:
&8708 50 35 00 - - - pogonske osovine sa diferencijalom, snabdevene ili ne
drugim transmisionim komponentama, i druge osovine koje nisu pogonske - 1
- - - delovi:
&8708 50 55 00 - - - - od čelika kovanog u zatvorenom kalupu - 1
- - - - ostali:
&8708 50 91 00 - - - - - za osovine (osim pogonskih) - 1
- - - - - ostali:
&8708 50 99 10 - - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 50 99 90 - - - - - - ostali - 1
8708 70 - Točkovi, njihovi delovi i pribor:
8708 70 10 00 - - za industrijsku montažu (sklapanje): traktora jednoosovinskih iz
tar. podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703; vozila iz tar. broja
8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću
kompresije (dizel ili polu - dizel), zapremine cilindara ne preko
2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje
pomoću svećice, zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3; vozila iz
tar. broja 8705 - 1
- - ostali:
8708 70 50 00 - - - točkovi od aluminijuma; njihovi delovi i pribor, od aluminijuma - 1
8708 70 91 00 - - - delovi točkova u obliku zvezde, liveni u jednom komadu,
od gvožđa i čelika - 1
- - - ostalo:
8708 70 99 10 - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih motornih vozila - 1
8708 70 99 90 - - - - ostali 1
!8708 80 - Sistemi za vešanje i njihovi delovi (uključujući amortizere):
&8708 80 20 00 - - za industrijsku montažu (sklapanje): vozila iz tar. broja
8703; vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel),
zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa
unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, zapremine cilindara
ne preko 2 800 cm3; vozila iz tar. broja 8705 - 1
- - ostali:
- - - vešajući amortizeri:
&8708 80 35 10 - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 80 35 90 - - - - ostali - 1
&8708 80 55 00 - - - sigurnosne šipke (stabilizatori); ostale torzione šipke - 1
- - - ostali:
&8708 80 91 00 - - - - od čelika kovanog u zatvorenim kalupima - 1
- - - - ostalo:
&8708 80 99 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 80 99 90 - - - - - ostali - 1
- Ostali delovi i pribor:
!8708 91 - - hladnjaci i njihovi delovi:
&8708 91 20 00 - - - za industrijsku montažu (sklapanje): traktora kojima se
upravlja stojeći (bez sedišta) iz tar. podbroja 8701 10; vozila iz tar.
broja 8703; vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa
unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu
- dizel), zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3, ili sa klipnim
motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, zapremine
cilindara ne preko 2 800 cm3; vozila iz tar. broja 8705 - 1
- - - ostali:
- - - - hladnjaci:
&8708 91 35 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 91 35 90 - - - - - ostali - 1
- - - - delovi:
&8708 91 91 00 - - - - - od čelika kovanog u zatvorenim kalupima - 1
- - - - - ostalo:
&8708 91 99 10 - - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 91 99 90 - - - - - - ostali - 1
!8708 92 - - izduvni lonci i izduvne cevi; njihovi delovi:
&8708 92 20 00 - - - za industrijsku montažu (sklapanje): traktora
jednoosovinskih iz tar. podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703;
vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel),
zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa
unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, zapremine cilindara
ne preko 2 800 cm3; vozila iz tar. broja 8705 - 1
- - - ostali:
- - - - izduvni lonci i izduvne cevi:
&8708 92 35 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 92 35 90 - - - - - ostali - 1
- - - - delovi:
&8708 92 91 00 - - - - - od čelika kovanog u zatvorenim kalupima - 1
- - - - - ostalo:
&8708 92 99 10 - - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 92 99 90 - - - - - - ostali 1
8708 93 - - uključno - isključne spojnice i njihovi delovi:
8708 93 10 00 - - - za industrijsku montažu (sklapanje): traktora jednoosovinskih iz
tar. podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703; vozila iz tar. broja
8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću
kompresije (dizel ili polu - dizel), zapremine cilindara ne preko
2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje
pomoću svećice, zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3; vozila iz
tar. broja 8705 - 1
- - - ostali:
8708 93 90 10 - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih motornih vozila - 1
8708 93 90 90 - - - - ostali 1
!8708 94 - - volani, upravljački stubovi i kutije upravljačkog mehanizma;
njihovi delovi:
&8708 94 20 00 - - - za industrijsku montažu (sklapanje): vozila iz tar. broja
8703; vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel),
zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa
unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, zapremine cilindara
ne preko 2 800 cm3; vozila iz tar. broja 8705 - 1
- - - ostali:
- - - - volani, upravljački stubovi i kutije upravljačkog mehanizma:
&8708 94 35 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 94 35 90 - - - - - ostali - 1
- - - - delovi:
&8708 94 91 00 - - - - - od čelika kovanog u zatvorenim kalupima - 1
- - - - - ostalo:
&8708 94 99 10 - - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 94 99 90 - - - - - - ostali - 1
8708 95 - - vazdušni jastuci sa sistemom za naduvavanje; njihovi delovi:
&8708 95 10 00 - - - za industrijsku montažu (sklapanje): traktora
jednoosovinskih iz tar. podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703;
vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel),
zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3, ili sa klipnim motorom sa
unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, zapremine cilindara
ne preko 2 800 cm3; vozila iz tar. broja 8705
- - - ostali:
&8708 95 91 00 - - - - od čelika kovanog u zatvorenim kalupima - 1
- - - - ostalo:
&8708 95 99 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila - 1
&8708 95 99 90 - - - - - ostali - 1
8708 99 - - ostalo:
&8708 99 10 00 - - - za industrijsku montažu (sklapanje): traktora
jednoosovinskih iz tar. podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703;
vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu - dizel),
zapremine cilindara ne preko 2500 cm3, ili sa klipnim motorom sa
unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, zapremine cilindara
ne preko 2 800 cm3; vozila iz tar. broja 8705 KD 1
- - - ostalo:
&8708 99 93 00 - - - - od čelika kovanog u zatvorenim kalupima - 1
- - - - ostalo:
&8708 99 97 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje) ostalih
motornih vozila 1
&8708 99 97 90 - - - - - ostali 1
!8709 Samohodna radna kolica (autokare) bez uređaja za dizanje i manipulaciju,
koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima,
za prevoz robe na kratkim rastojanjima; vučna vozila, koja se koriste
na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila:
- Vozila:
8709 11 - - električna:
8709 11 10 00 - - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija KD 5
8709 11 90 00 - - - ostala KD 5
8709 19 - - ostala:
8709 19 10 00 - - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija KD 5
8709 19 90 00 - - - ostala KD 5
8709 90 00 00 - Delovi - 5
8710 00 Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne
naoružanjem, i njihovi delovi:
8710 00 00 10 - Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne
naoružanjem KD 5
8710 00 00 90 - Delovi KD 5
8711 Motocikli (uključujući mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim
motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:
8711 10 00 00 - Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine
cilindara ne preko 50 cm3 KD 8
8711 20 - Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine
cilindara preko 50 cm3, ali ne preko 250 cm3:
8711 20 10 00 - - skuteri KD 5
- - ostalo, zapremine cilindara:
8711 20 91 00 - - - preko 50 cm3, ali ne preko 80 cm3 KD 5
8711 20 93 00 - - - preko 80 cm3, ali ne preko 125 cm3 KD 5
8711 20 98 00 - - - preko 125 cm3, ali ne preko 250 cm3 KD 5
8711 30 - Sa klipnim motorom (osim rotacioih klipnih motora) zapremine
cilindara preko 250 cm3, ali ne preko 500 cm3:
8711 30 10 00 - - zapremine cilindara preko 250 cm3, ali ne preko 380 cm3 KD 5
8711 30 90 00 - - zapremine cilindara preko 380 cm3, ali ne preko 500 cm3 KD 5
8711 40 00 00 - Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine
cilindara preko 500 cm3, ali ne preko 800 cm3 KD 5
8711 50 00 00 - Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine
cilindara preko 800 cm3 KD 8
8711 90 00 00 - Ostalo KD 8
8712 00 Bicikli i slična vozila (uključujući dostavne tricikle), bez motornog
pogona:
8712 00 10 00 - Bez kugličnih ležajeva KD 15
- Ostali:
8712 00 30 00 - - bicikli KD 15
8712 00 80 00 - - ostalo KD 15
8713 Kolica za invalide, uključujući na motorni ili drukčiji mehanički pogon:
8713 10 00 00 - Bez uređaja za mehaničko pokretanje KD 0
8713 90 00 00 - Ostala KD 0
8714 Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713:
- Za motocikle (uključujući i mopede):
8714 11 00 00 - - sedišta KD 10
8714 19 00 00 - - ostalo - 10
8714 20 00 00 - Za kolica invalida - 0
- Ostali:
8714 91 - - ramovi i viljuške i njihovi delovi:
8714 91 10 00 - - - ramovi KD 10
8714 91 30 00 - - - prednje viljuške KD 10
8714 91 90 00 - - - ostalo - 10
8714 92 - - naplaci i paoci točkova:
8714 92 10 00 - - - naplaci KD 10
8714 92 90 00 - - - paoci - 10
8714 93 - - glavčine, osim glavčina sa kočnicom i kočnica za glavčine, i
slobodni lančanici:
8714 93 10 00 - - - slobodni lančanici KD 10
8714 93 90 00 - - - ostalo - 10
8714 94 - - kočnice, uključujući glavčine sa kočnicom i kočnice za glavčine, i
njihovi delovi:
8714 94 10 00 - - - glavčine sa kočnicom i kočnice za glavčine KD 10
8714 94 30 00 - - - ostale kočnice - 10
8714 94 90 00 - - - delovi - 10
8714 95 00 00 - - sedišta - 10
8714 96 - - pedale i krivajni mehanizmi, i njihovi delovi:
8714 96 10 00 - - - pedale PR 10
8714 96 30 00 - - - krivajni mehanizmi - 10
8714 96 90 00 - - - delovi - 10
8714 99 - - ostalo:
8714 99 10 00 - - - upravljači KD 10
8714 99 30 00 - - - nosači prtljaga KD 10
8714 99 50 00 - - - uređaji za promenu stepena prenosa - 10
8714 99 90 00 - - - ostalo; delovi - 10
8715 00 Dečja kolica i njihovi delovi:
8715 00 10 00 - Dečja kolica KD 1
8715 00 90 00 - Delovi - 1
8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi:
8716 10 - Prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampovanje:
8716 10 10 00 - - sklapajuće KD 10
- - ostale, mase:
8716 10 91 00 - - - ne preko 750 kg KD 10
8716 10 94 00 - - - preko 750 kg, ali ne preko 1 600 kg KD 10
8716 10 96 00 - - - preko 1 600 kg , ali ne preko 3 500 kg KD 10
8716 10 99 00 - - - preko 3 500 kg KD 10
8716 20 00 00 - Samoutovarne ili samoistovarne prikolice i poluprikolice za
poljoprivredne svrhe KD 10
- Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe:
8716 31 00 00 - - prikolice - cisterne i poluprikolice - cisterne KD 10
8716 39 - - ostale:
8716 39 10 00 - - - konstruisane za prevoz visoko radioaktivnih materija KD 10
- - - ostale:
- - - - nove:
8716 39 30 00 - - - - - poluprikolice KD 10
- - - - - ostale:
8716 39 51 00 - - - - - - jednoosovinske KD 10
8716 39 59 00 - - - - - - ostale KD 10
8716 39 80 00 - - - - upotrebljavane KD 10
8716 40 00 00 - Ostale prikolice i poluprikolice - 10
8716 80 00 00 - Ostala vozila - 10
8716 90 - Delovi:
8716 90 10 00 - - šasije - 10
8716 90 30 00 - - karoserije - 10
8716 90 50 00 - - osovine - 10
8716 90 90 00 - - ostali - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 88

VAZDUHOPLOVI, KOSMIČKE LETILICE I NjIHOVI DELOVI

Napomena za tarifne podbrojeve:
1.
U smislu tar. podbrojeva 8802 11 do 8802 40, pod pojmom "neoperativna masa" podrazumeva se masa vazduhoplova u normalnom letačkom stanju, ne uzimajući u obzir masu posade, goriva i opreme, osim onih delova opreme koji su trajno montirani.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8801 00 Baloni i dirižabli; jedrilice, pilotirani zmajevi i ostali vazduhoplovi
bez pogona:
&8801 00 10 00 - Baloni i dirižabli; jedrilice i pilotirani zmajevi - 1
&8801 00 90 00 - Ostalo KD 1
8802 Ostali vazduhoplovi (npr.: helikopteri, avioni); kosmičke letilice
(uključujući satelite) i letilice - nosači kosmičkih letilica:
- Helikopteri:
&8802 11 00 00 - - neoperativne mase ne preko 2 000 kg KD 1
&8802 12 00 00 - - neoperativne mase preko 2 000 kg KD 1
&8802 20 00 00 - Avioni i ostali vazduhoplovi, neoperativne mase ne preko 2 000 kg KD 1
&8802 30 00 00 - Avioni i ostali vazduhoplovi, neoperativne mase preko 2 000 kg ,
ali ne preko 15 000 kg KD 1
&8802 40 00 00 - Avioni i ostali vazduhoplovi, neoperativne mase preko 15 000 kg KD 1
8802 60 - Kosmičke letilice (uključujući satelite) i letilice - nosači suborbitalnih
i kosmičkih letilica:
8802 60 10 00 - - kosmičke letilice (uključujući satelite) KD 1
8802 60 90 00 - - letilice - nosači suborbitalnih i kosmičkih letilica KD 1
8803 Delovi robe iz tar. br. 8801 ili 8802:
&8803 10 00 00 - Propeleri i rotori i njihovi delovi - 1
&8803 20 00 00 - Stajni trapovi i njihovi delovi - 1
&8803 30 00 00 - Ostali delovi aviona ili helikoptera - 1
8803 90 - Ostalo:
8803 90 10 00 - - za zmajeve - 1
8803 90 20 00 - - za kosmičke letilice (uključujući satelite) - 1
8803 90 30 00 - - za letilice - nosače suborbitalnih i kosmičkih letilica - 1
&8803 90 90 00 - - ostalo - 1
8804 00 00 00 Padobrani (uključujući upravljane padobrane i paraglajdere) i rotošuti;
njihovi delovi i pribor - 5
8805 Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema;
zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda:
8805 10 - Oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi; palubni zaustavljači aviona
i slična oprema i njihovi delovi:
8805 10 10 00 - - oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi - 1
8805 10 90 00 - - ostalo - 1
- Zemaljski trenažeri letenja i njihovi delovi:
8805 21 00 00 - - simulatori vazdušnih borbi i njihovi delovi - 1
&8805 29 00 00 - - ostali - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 89

BRODOVI, ČAMCI I PLOVEĆE KONSTRUKCIJE

Napomena:
1.
Trup plovila, nedovršeno ili nekompletno plovilo, sastavljeno, nesastavljeno ili rastavljeno, ili kompletno plovilo, nesastavljeno ili rastavljeno, svrstava se u tar. broj 8906 ako nema bitne karakteristike određene vrste plovila.
Dodatne napomene:
1.
Tarifni podbrojevi 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 i 8906 90 10 primenjuju se samo na plovila projektovana za plovidbu morem, čija ukupna dužina trupa (ne uzimajući u obzir isturene delove) nije manja od 12 m. Međutim, ribarski čamci i čamci za spasavanje, projektovani za plovidbu morem, smatraju se morskim plovilima bez obzira na njihovu dužinu.
2.
Tarifni podbrojevi 8905 10 10 i 8905 90 10 primenjuju se samo na plovila i ploveće dokove, koji su projektovani za plovidbu morem.
3.
U smislu tar. broja 8908, pojam "plovila i ostale ploveće konstrukcije za rezanje" obuhvata i sledeću robu, pod uslovom da je ona deo njihove uobičajene opreme:
- nove ili upotrebljavane rezervne delove (npr., brodske propelere);
- pomerljivu opremu (nameštaj, kuhinjsku opremu itd.), ali vidljivo upotrebljavanu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8901 Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, barže i
slična plovila za prevoz lica ili robe:
8901 10 - Putnički brodovi, izletnički brodovi i slični brodovi konstruisani i
namenjeni prvenstveno za prevoz putnika; trajekti svih vrsta:
8901 10 10 00 - - za pomorsku plovidbu - 0
8901 10 90 00 - - ostalo KD 5
8901 20 - Tankeri:
8901 20 10 00 - - za pomorsku plovidbu - 0
8901 20 90 00 - - ostali - 5
8901 30 - Brodovi hladnjače, osim onih iz tar. podbroja 8901 20:
8901 30 10 00 - - za pomorsku plovidbu - 0
8901 30 90 00 - - ostali - 5
8901 90 - Ostali brodovi za prevoz robe i ostala plovila za prevoz i putnika i robe:
8901 90 10 00 - - za pomorsku plovidbu - 0
- - ostalo:
8901 90 91 00 - - - bez mehaničkog pogona - 5
8901 90 99 00 - - - ostalo - 5
8902 00 Ribarski brodovi; brodovi fabrike i drugi brodovi za preradu ili konzervisanje
proizvoda od ribe:
- Za pomorsku plovidbu:
8902 00 12 00 - - preko 250 bruto registarskih tona - 0
8902 00 18 00 - - ne preko 250 bruto registarskih tona KD 0
8902 00 90 00 - Ostali KD 5
8903 Jahte i ostala plovila za sport ili razonodu; čamci na vesla i kanui:
8903 10 - Na naduvavanje:
8903 10 10 00 - - mase ne preko 100 kg KD 5
8903 10 90 00 - - ostali KD 5
- Ostalo:
8903 91 - - jedrilice sa ili bez pomoćnog motora:
8903 91 10 00 - - - za pomorsku plovidbu KD 3
- - - ostale:
8903 91 92 00 - - - - dužine ne preko 7,5 m KD 3
8903 91 99 00 - - - - dužine preko 7,5 m KD 3
8903 92 - - motorni čamci, osim čamaca sa vanbrodskim motorom:
8903 92 10 00 - - - za pomorsku plovidbu KD 3
- - - ostali:
8903 92 91 00 - - - - dužine ne preko 7,5 m KD 5
8903 92 99 00 - - - - dužine preko 7,5 m KD 5
8903 99 - - ostalo:
8903 99 10 00 - - - mase ne preko 100 kg KD 5
- - - ostalo:
8903 99 91 00 - - - - dužine ne preko 7,5 m KD 5
8903 99 99 00 - - - - dužine preko 7,5 m KD 5
8904 00 Brodovi tegljači i potiskivači (gurači):
8904 00 10 00 - Tegljači - 3
- Potiskivači (gurači):
8904 00 91 00 - - za pomorsku plovidbu - 0
8904 00 99 00 - - ostali - 5
8905 Brodovi - svetionici, vatrogasna plovila, ploveći bageri, ploveće dizalice
i ostala plovila kod kojih je plovidba podređena njihovoj glavnoj funkciji;
ploveći dokovi; ploveće i uronjive bušaće ili proizvodne platforme:
8905 10 - Ploveći bageri:
8905 10 10 00 - - za pomorsku plovidbu KD 1
8905 10 90 00 - - ostali KD 1
8905 20 00 00 - Ploveće ili uronjive bušaće ili proizvodne platforme KD 1
8905 90 - Ostalo:
8905 90 10 00 - - za pomorsku plovidbu KD 1
8905 90 90 00 - - ostalo KD 1
8906 Ostala plovila, uključujući ratne brodove i čamce za spasavanje, osim čamaca
na vesla:
8906 10 00 00 - Ratni brodovi 1
8906 90 - Ostalo:
8906 90 10 00 - - za pomorsku plovidbu KD 1
- - ostalo:
8906 90 91 00 - - - mase ne preko 100 kg KD 1
8906 90 99 00 - - - ostalo KD 1
8907 Ostale ploveće konstrukcije (npr.: splavovi, rezervoari, kesoni,
platforme za iskrcavanje, bove i svetionici):
8907 10 00 00 - Splavovi na naduvavanje - 1
8907 90 00 00 - Ostalo - 5
8908 00 00 00 Brodovi i ostala plovila i ploveće konstrukcije, za rezanje - 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODELjAK DžVIII

OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI I HIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; ČASOVNICI; MUZIČKI INSTRUMENTI; NjIHOVI DELOVI I PRIBOR

GLAVA 90

OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI I HIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; NjIHOVI DELOVI I PRIBOR

Napomene:
!1. Ova glava ne obuhvata:
(a) proizvode koji se upotrebljavaju u mašinama, aparatima ili za drugu tehničku upotrebu, od gume osim od tvrde gume (tar. broj 4016), od kože ili veštačke kože (tar. broj 4205) ili tekstilnog materijala (tar. broj 5911);
(b) zaštitne pojaseve i druge zaštiitne proizvode, od tekstilnog materijala, čiji se predviđeni efekat na organ koji treba da zaštite ili drže zasniva na njihovoj elastičnosti (npr: pojasevi za trudnice, zaštitni pojasevi za grudni koš, zaštitni pojasevi za stomak, pojasevi za zglobove ili mišiće) - (Odeljak DžI);
(v) vatrostalne proizvode iz tar. broja 6903; keramičke proizvode za laboratorije, hemijsku i drugu tehničku upotrebu, iz tar. broja 6909;
(g) ogledala od stakla, koja nisu optički obrađena, iz tar. broja 7009 i ogledala od prostog metala ili od plemenitog metala, koja nisu optički elementi (tar. broj 8306 ili glava 71);
(d) proizvode koji se svrstavaju u tar. br. 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 i 7017;
(đ) delove za opštu upotrebu, koji su definisani Napomenom 2. uz Odeljak DžV, od prostih metala (Odeljak DžV) i slične proizvode od plastičnih masa (glava 39);
(e) pumpe, koje sadrže naprave za merenje iz tar. broja 8413; aparate za kontrolu i brojanje koji rade na bazi merenja mase i posebno isporučene tegove za vage (tar. broj 8423); mašine za dizanje i manipulaciju (tar.br. 8425 do 8428); mašine svih vrsta za sečenje hartije i kartona (tar. broj 8441); uređaje iz tar. broja 8466 za podešavanje radnog predmeta ili alata na mašinama alatkama, uključujući uređaje sa optičkim napravama za očitavanje skale (npr."optičke" podeone glave), ali ne i one koji su u suštini optički instrumenti (npr: teleskopi za centriranje) i mašine za računanje (tar. broj 8470); ventile i druge uređaje iz tarifnog broja 84.81; mašine i aparate (uključujući aparate za projektovanje i crtanje strujnih kola na osetljivim poluprovodničkim materijalima) iz tarifnog broja 84.86;
(ž) reflektore (farove) iz tar. broja 8512 za bicikle i motorna vozila, prenosne električne svetiljke iz tar. broja 8513; kinematografske aparate za snimanje zvuka, reprodukciju zvuka i presnimavanje zvuka (tar.br. 8519); zvučne glave (tar. broj 8522); televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (tar. broj 85.25); radare, radionavigacione pomoćne aparate i radio aparate za daljinsko upravljanje (tar. broj 8526); konektore za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove (tar. broj 85.36); aparate za numeričko upravljanje, (tar. broj 8537); zatvorene reflektorske uloške sa ugrađenim sijalicama iz tar. broja 8539; kablove od optičkih vlakana, iz tar. broja 8544;
(z) reflektore iz tar. broja 9405;
(i) proizvode iz glave 95;
(j) merače zapremine koji se svrstavaju prema materijalu od kog su izrađeni; ili
(k) kalemove i slične podloge, koji se svrstavaju prema materijalu od kog su izrađeni (npr. tar. broj 3923 ili Odeljak DžV).
!2. Shodno Napomeni 1. uz ovu glavu, delovi i pribor za mašine, uređaje, instrumente ili proizvoda iz ove glave, svrstavaju se na sledeći način:
(a) delovi i pribor koji predstavljaju robu iz bilo kog tarifnog broja ove glave ili glave 84, 85 i 91 (osim iz tar. br. 8487, 8548 i 9033), u svim slučajevima se svrstavaju u svoje odgovarajuće tarifne brojeve, bez obzira na to za koju mašinu, aparat, uređaj ili instrument su namenjeni;
(b) ostali delovi i pribor, pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa posebnom vrstom mašine, instrumenata i aparata ili sa više mašina, instrumenata i aparata iz istog tarifnog broja (uključujući mašine, instrumente i aparate iz tar. br. 9010, 9013 i 9031), svrstavaju se sa mašinama, instrumentima i aparatima te vrste;
(v) svi ostali delovi i pribor svrstavaju se u tarifni broj 9033.
3.
Odredbe Napomena 3. i 4. uz odeljak DžVI primenjuju se takođe i na ovu glavu.
4.
Tar. broj 9005 ne obuhvata teleskopske nišane za vatrena oružja, periskopske teleskope za podmornice ili tenkove i teleskope za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz ove glave ili odeljka DžVI; takvi teleskopski nišani i teleskopi se svrstavaju u tar. broj 9013.
5.
Optički instrumenti, uređaji i mašine za merenje i kontrolu, koji bi mogli da se svrstaju i u tar. broj 9013 i u tar. broj 9031, svrstaće se u tar. broj 9031.
6.
U smislu tar. broja 9021, pod pojmom "ortopedske sprave" podrazumevaju se sprave:
- za sprečavanje ili korekciju telesnih nedostataka; ili
- za pridržavanje ili držanje delova tela ili organa nakon bolesti, operacije ili povrede.
Ortopedske sprave obuhvataju i obuću i specijalne uloške za ispravljanje ortopedskih deformiteta nogu, pod uslovom da su ili (1) izrađeni po meri ili (2) masovno proizvedeni, upakovani pojedinačno, a ne u paru i izrađeni na takav način da odgovaraju podjednako i jednoj i drugoj nozi.
7.
Tarifni broj 9032 obuhvata samo:
(a) instrumente i aparate za automatsku regulaciju protoka, nivoa, pritiska ili drugih promenljivih veličina tečnosti ili gasova, ili za automatsku regulaciju temperature, bez obzira na to da li njihov rad zavisi ili ne od električnog fenomena, koji varira prema faktoru predviđenom da bude automatski regulisan i koji su projektovani da kontrolisanu promenljivu vrednost ponovo dovode na željenu vrednost, tako što će se stalno ili povremeno meriti njegova prava vrednost;
(b) automatske regulatore električnih veličina, i instrumente ili aparate za automatsku regulaciju neelektričnih veličina čiji rad zavisi od električnog fenomena koji varira prema faktoru predviđenom da bude regulisan i koji su projektovani da kontrolisanu promenljivu vrednost ponovo dovode na željenu vrednost, tako što će se stalno ili povremeno meriti njegova prava vrednost.
Dodatna napomena:
!1. U svrhe tarifnih podbrojeva 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13, 9024 10 19, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10, 9030 89 30, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 i 9032 10 20, pod pojmom "elektronski" podrazumevaju se instrumenti i aparati koji imaju ugrađen jedan ili više proizvoda iz tar. br. 8540, 8541 ili 8542.
Međutim, ovu odredbu ne treba primenjivati na instrumente i aparate kod kojih ugrađeni proizvodi iz tar. br. 8540, 8541 ili 8542 imaju samo ispravljačku funkciju ili su ugrađeni u mrežnom (napajačkom) delu instrumenta ili aparata.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9001 Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kablovi od optičkih pojedinačno
neoplaštenih vlakana, osim onih iz tar. broja 8544; listovi i ploče od
polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući kontaktna sočiva), prizme,
ogledala i ostali optički elementi od bilo kog materijala, nemontirani,
osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla:
9001 10 - Optička vlakna, snopovi optičkih vlakana i kablovi od optičkih pojedinačno
neoplaštenih vlakana:
9001 10 10 00 - - kablovi za prenos slike - 1
9001 10 90 00 - - ostalo - 5
9001 20 00 00 - Listovi i ploče od polarizujućeg materijala - 1
9001 30 00 00 - Kontaktna sočiva KD 1
9001 40 - Sočiva za naočare, od stakla:
9001 40 20 00 - - bez korektivnog delovanja KD 1
- - sa korektivnim delovanjem:
- - - potpuno obrađena sa obe strane:
9001 40 41 00 - - - - sa jednim fokusom (unifokalna) KD 1
9001 40 49 00 - - - - ostala KD 1
9001 40 80 00 - - - ostala KD 1
9001 50 - Sočiva za naočare, od drugih materijala:
9001 50 20 00 - - bez korektivnog delovanja KD 1
- - sa korektivnim delovanjem:
- - - potpuno obrađena sa obe strane:
9001 50 41 00 - - - - sa jednim fokusom (unifokalna) KD 1
9001 50 49 00 - - - - ostala KD 1
9001 50 80 00 - - - ostala KD 1
&9001 90 00 00 - Ostalo - 1
9002 Sočiva, prizme, ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala,
montirani, koji su delovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih
optički neobrađenih elemenata od stakla:
- Objektivi:
9002 11 00 00 - - za foto - aparate, filmske kamere, projektore ili aparate za fotografska
uvećanja ili smanjenja KD 1
9002 19 00 00 - - ostali KD 1
9002 20 00 00 - Filteri KD 1
&9002 90 00 00 - Ostalo - 1
9003 Okviri za naočare ili slične proizvode i njihovi delovi:
- Okviri:
9003 11 00 00 - - od plastičnih masa KD 5
9003 19 - - od ostalih materijala:
9003 19 10 00 - - - od plemenitih metala ili metala platiranih plemenitim metalima KD 1
9003 19 30 00 - - - od prostih metala KD 5
9003 19 90 00 - - - od ostalih materijala KD 5
9003 90 00 00 - Delovi - 1
9004 Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali:
9004 10 - Naočare za sunce:
9004 10 10 00 - - sa optički obrađenim "staklom" KD 10
- - ostalo:
9004 10 91 00 - - - sa "staklima" od plastične mase KD 10
9004 10 99 00 - - - ostalo KD 10
9004 90 - Ostalo:
9004 90 10 00 - - sa "staklima" od plastične mase - 1
9004 90 90 00 - - ostalo - 5
9005 Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja;
ostali astronomski instrumenti i njihova postolja, osim instrumenata za
radio astronomiju:
9005 10 00 00 - Durbini sa dva objektiva (dvogledi) KD 3
9005 80 00 00 - Ostali instrumenti - 3
9005 90 00 00 - Delovi i pribor (uključujući postolja) - 3
9006 Fotografski aparati; fotografski fleš aparati i fleš sijalice (osim sijalica
sa pražnjenjem iz tar. broja 8539):
&9006 10 00 00 - Aparati za pripremanje štamparskih ploča i cilindara KD 1
9006 30 00 00 - Aparati specijalno konstruisani za fotografisanje pod vodom, snimanja iz
vazduha ili za medicinsko ili hirurško ispitivanje unutrašnjih organa; uporedni
aparati za sudske ili kriminološke svrhe
9006 40 00 00 - Fotografski aparati za trenutnu-brzu fotografiju KD 5
- Ostali aparati:
9006 51 00 00 - - sa tražilom kroz objektiv (refleksni sa jednim objektivom SLR), za film
u rolni širine ne preko 35 mm KD 5
9006 52 - - ostali, za film u rolni širine manje od 35 mm:
&9006 52 00 10 - - - aparati za snimanje dokumenata na mikrofilmu, mikrofišu ili
drugim mikrooblicima KD 1
&9006 52 00 90 - - - ostali KD 5
9006 53 - - ostali, za film u rolni širine 35 mm:
9006 53 10 00 - - - fotoaparati za jednokratnu upotrebu KD 5
- - - ostali:
&9006 53 80 10 - - - - aparati za snimanje dokumenata na mikrofilmu, mikrofišu ili
drugim mikrooblicima KD 1
&9006 53 80 90 - - - - ostali KD 5
9006 59 - - ostali:
&9006 59 00 10 - - - aparati za snimanje dokumenata na mikrofilmu, mikrofišu ili
drugim mikrooblicima KD 1
&9006 59 00 90 - - - ostali KD 5
- Fotografski fleš aparati i fleš sijalice:
9006 61 00 00 - - fleš aparati sa sijalicama na pražnjenje ("elektronski") KD 5
9006 69 00 00 - - ostalo KD 5
- Delovi i pribor:
&9006 91 00 00 - - za fotoaparate - 5
9006 99 00 00 - - ostalo - 5
9007 Filmske kamere i filmski projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za
snimanje i reprodukciju zvuka:
- Kamere:
9007 11 00 00 - - za film širine manje od 16 mm ili za film širine 2 8 mm KD 3
9007 19 00 00 - - ostale KD 3
9007 20 00 00 - Projektori KD 3
- Delovi i pribor:
9007 91 00 00 - - za kamere - 3
9007 92 00 00 - - za projektore - 3
9008 Projektori nepokretnih slika; fotografski aparati za povećavanje i umanjivanje:
9008 10 00 00 - Projektori dijapozitiva KD 3
9008 20 00 00 - Čitači za mikrofilm, mikrofiš ili drugi mikrooblik, sa ili bez mogućnosti za
dobijanje kopija KD 3
9008 30 00 00 - Ostali projektori slika KD 3
9008 40 00 00 - Fotografski aparati za povećavanje i umanjivanje KD 3
9008 90 00 00 - Delovi i pribor - 3
(9009)
!9010 Aparati i oprema za fotografske (uključujući i kinematografske) laboratorije,
nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi; negatoskopi;
ekrani za projekcije:
9010 10 00 00 - Aparati i oprema za automatsko razvijanje fotografskog i kinematografskog
filma ili fotografske hartije u rolnama ili za automatsko prenošenje snimka sa
razvijenog filma na rolne fotografske hartije - 1
&9010 50 00 00 - Ostali aparati i oprema za fotografske i kinematografske
laboratorije; negatoskopi - 1
9010 60 00 00 - Ekrani za projekcije - 1
&9010 90 00 00 - Delovi i pribor - 1
9011 Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju
i mikroprojekciju:
9011 10 - Stereoskopski mikroskopi:
9011 10 10 00 - - sa ugrađenom posebno projektovanom opremom za rukovanje ili prenos
poluprovodničkih diskova (pločica) ili mrežica KD 1
9011 10 90 00 - - ostali KD 1
9011 20 - Ostali mikroskopi za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju:
9011 20 10 00 - - mikroskopi za mikrofotografiju, sa ugrađenom posebno projektovanom opremom
za rukovanje ili prenos poluprovodničkih diskova (pločica) ili mrežica KD 1
9011 20 90 00 - - ostali KD 1
9011 80 00 00 - Ostali mikroskopi KD 1
9011 90 - Delovi i pribor:
9011 90 10 00 - - za aparate iz tarifnih podbrojeva 9011 10 10 ili 9011 20 10 - 1
9011 90 90 00 - - ostali - 1
9012 Mikroskopi, osim optičkih mikroskopa; difrakcioni aparati:
9012 10 - Mikroskopi, osim optičkih mikroskopa; difrakcioni aparati:
9012 10 10 00 - - elektronski mikroskopi, sa ugrađenom posebno projektovanom opremom za
rukovanje ili prenos poluprovodničkih diskova (pločica) ili mrežica - 1
9012 10 90 00 - - ostali - 1
9012 90 - Delovi i pribor:
9012 90 10 00 - - za aparate iz tar. podbroja 9012 10 10 - 1
9012 90 90 00 - - ostali - 1
9013 Uređaji sa tečnim kristalima koji ne predstavljaju proizvode specifičnije
opisane u drugim tarifnim brojevima; laseri, osim laserskih dioda; ostali
optički uređaji i instrumenti nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu
u ovoj glavi:
9013 10 00 00 - Teleskopski nišani za oružje; periskopi; teleskopi za mašine, uređaje,
instrumente ili aparate iz ove glave ili Odeljka DžVI - 1
9013 20 00 00 - Laseri, osim laserskih dioda - 1
9013 80 - Ostali uređaji, aparati i instrumenti:
- - pokazivači sa tečnim kristalima:
9013 80 20 00 - - - pokazivači sa tečnim kristalima sa aktivnom osnovom (matricom) - 1
9013 80 30 00 - - - ostali - 1
9013 80 90 00 - - ostali - 1
9013 90 - Delovi i pribor:
!9013 90 10 00 - - za pokazivače sa tečnim kristalima (LCD) - 1
9013 90 90 00 - - ostali - 1
9014 Kompasi; ostali navigacioni instrumenti i aparati:
&9014 10 00 00 - Kompasi - 1
9014 20 - Instrumenti i aparati za aeronautičku ili vasionsku navigaciju (osim kompasa):
&9014 20 20 00 - - inercijalni navigacioni sistemi KD 1
&9014 20 80 00 - - ostali - 1
9014 80 00 00 - Ostali instrumenti i uređaji - 1
&9014 90 00 00 - Delovi i pribor - 1
9015 Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografski, okeanografski,
hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati, osim kompasa;
daljinomeri:
9015 10 - Daljinomeri:
9015 10 10 00 - - elektronski - 1
9015 10 90 00 - - ostali - 1
9015 20 - Teodoliti i tahimetri (taheometri):
9015 20 10 00 - - elektronski - 1
9015 20 90 00 - - ostali - 1
9015 30 - Niveliri:
9015 30 10 00 - - elektronski - 1
9015 30 90 00 - - ostali - 1
9015 40 - Instrumenti i aparati za fotogrametriju:
9015 40 10 00 - - elektronski - 1
9015 40 90 00 - - ostali - 1
9015 80 - Ostali instrumenti i aparati:
- - elektronski:
9015 80 11 00 - - - meteorološki, hidrološki i geofizički instrumenti i aparati - 1
9015 80 19 00 - - - ostali - 1
- - ostali:
9015 80 91 00 - - - geodetski, topografski ili hidrografski - 1
9015 80 93 00 - - - meteorološki, hidrološki ili geofizički - 1
9015 80 99 00 - - - ostali - 1
9015 90 00 00 - Delovi i pribor - 1
9016 00 Vage, osetljivosti ne preko 5 cg (centigrama), uključujući sa tegovima:
9016 00 10 00 - Vage KD 3
9016 00 90 00 - Delovi i pribor - 3
9017 Instrumenti i aparati za crtanje, obeležavanje ili matematičko računanje
(npr.: aparati za crtanje, pantografi, uglomeri, pribor za crtanje u setu,
logaritmari, disk kalkulatori); instrumenti za merenje dužine, koji se drže
u ruci (npr.: merne šipke i trake, mikrometarska merila, merila sa nonijusom),
nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:
9017 10 - Stolovi i aparati za crtanje, uključujući i automatske:
9017 10 10 00 - - ploteri, uključujući i automatske KD 1
9017 10 90 00 - - ostali KD 1
9017 20 - Ostali instrumenti za crtanje, obeležavanje ili matematičko računanje:
9017 20 05 00 - - ploteri KD 1
- - ostali instrumenti za crtanje:
9017 20 11 00 - - - setovi za crtanje KD 1
9017 20 19 00 - - - ostalo - 1
&9017 20 39 00 - - instrumenti za obeležavanje KD 1
9017 20 90 00 - - instrumenti za matematičko računanje (uključujući logaritmare,
disk kalkulatore i slično) KD 1
9017 30 - Mikrometarska merila, pomična merila sa nonijusom i kalibarska merila:
9017 30 10 00 - - mikrometarska i pomična merila KD 1
9017 30 90 00 - - ostalo (isključujući kalibarska merila bez podešavajućeg mernog uređaja
iz tar. broja 9031) KD 1
9017 80 - Ostali instrumenti:
9017 80 10 00 - - merne šipke, merne trake i lenjiri sa mernom podelom - 1
9017 80 90 00 - - ostalo - 1
&9017 90 00 00 - Delovi i pribor - 1
9018 Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući
scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida:
- Elektrodijagnostički aparati (uključujući aparate za funkcionalna istraživačka
ispitivanja ili za proveravanje fizioloških parametara):
9018 11 00 00 - - elektrokardiografi - 1
9018 12 00 00 - - aparati koji rade na principu ultrazvuka - 1
9018 13 00 00 - - aparati koji rade na principu magnetne rezonance - 1
9018 14 00 00 - - scintilografi - 1
9018 19 - - ostali:
9018 19 10 00 - - - aparati za istovremeno praćenje dva ili više parametara - 1
9018 19 90 00 - - - ostali - 1
9018 20 00 00 - Aparati sa ultraljubičastim ili infracrvenim zracima - 1
- Špricevi, igle, kateteri, kanile i slično:
9018 31 - - špricevi, sa ili bez igala:
9018 31 10 00 - - - od plastičnih masa - 1
9018 31 90 00 - - - ostali - 1
9018 32 - - cevaste metalne igle i hirurške igle za šivenje:
9018 32 10 00 - - - cevaste metalne igle - 1
9018 32 90 00 - - - hirurške igle za šivenje - 1
9018 39 00 00 - - ostalo - 1
- Ostali instrumenti i aparati za zubarstvo:
9018 41 00 00 - - zubarske bušilice, uključujući kombinovane sa drugom zubarskom opremom
na jednom zajedničkom postolju - 5
9018 49 - - ostalo:
9018 49 10 00 - - - brusevi, diskovi, burgije i četkice, za upotrebu sa zubarskim bušilicama - 1
9018 49 90 00 - - - ostalo - 1
9018 50 - Ostali instrumenti i aparati za oči - oftalmologiju:
9018 50 10 00 - - neoptički - 1
9018 50 90 00 - - optički - 1
9018 90 - Ostali instrumenti i aparati:
9018 90 10 00 - - merači krvnog pritiska - 5
9018 90 20 00 - - endoskopi - 1
9018 90 30 00 - - oprema za dijalizu (veštački bubrezi, bubrežne mašine i dijalizatori) - 1
- - dijatermički aparati:
9018 90 41 00 - - - ultrazvučni, za terapiju - 1
9018 90 49 00 - - - ostali - 1
9018 90 50 00 - - transfuzioni (uključujući infuzione) aparate - 1
9018 90 60 00 - - aparati za anesteziju - 1
9018 90 70 00 - - instrumenti za ultrazvučno razbijanje kamena (litotripsiju) - 1
9018 90 75 00 - - aparati za nervnu stimulaciju - 1
9018 90 85 00 - - ostalo - 1
9019 Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja;
aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, veštačko disanje
i ostali terapeutski aparati za disanje:
9019 10 - Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja:
9019 10 10 00 - - električni vibracioni aparati za masažu - 1
- - ostali:
9019 10 90 10 - - - kade i kabine za masažu (đakuzi) - 20
9019 10 90 90 - - - ostali - 1
9019 20 00 00 - Aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, veštačko disanje
i ostali terapeutski aparati za disanje - 1
&9020 00 00 00 Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez
mehaničkih delova i izmenljivih filtera - 1
9021 Ortopedske sprave, uključujući štake, hirurške pojaseve i potpasače (utege);
šine i druge sprave za prelome; veštački delovi tela; aparati za poboljšanje
sluha i drugi aparati koji se nose ili ugrađuju u telo da bi nadoknadili
nedostatak ili invalidnost:
9021 10 - Ortopedske sprave ili sprave za obradu preloma:
9021 10 10 00 - - ortopedske sprave - 1
9021 10 90 00 - - šine i druge sprave za obradu preloma - 1
- Veštački zubi i drugi proizvodi zubne protetike:
9021 21 - - veštački zubi:
9021 21 10 00 - - - od plastičnih masa KD 1
9021 21 90 00 - - - od ostalih materijala KD 1
9021 29 00 00 - - ostalo - 1
- Ostali veštački delovi tela:
9021 31 00 00 - - veštački zglobovi - 1
9021 39 - - ostalo:
9021 39 10 00 - - - očne proteze - 1
9021 39 90 00 - - - ostalo - 1
9021 40 00 00 - Aparati za poboljšanje sluha, osim delova i pribora - 1
9021 50 00 00 - Aparati za stimulaciju rada srčanih mišića, osim delova i pribora - 1
9021 90 - Ostalo:
9021 90 10 00 - - delovi i pribor aparata za poboljšanje sluha - 1
9021 90 90 00 - - ostalo - 1
9022 Rendgen aparati i aparati koji koriste alfa, beta ili gama zračenja, za
medicinsku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za
radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cevi i drugi generatori rendgenskih
zraka, generatori visokog napona, komandne table i pultovi, ekrani, stolovi,
stolice i slično za ispitivanje i lečenje:
- Rendgen aparati za medicinsku, hiruršku, zubarsku, veterinarsku ili drugu
upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:
9022 12 00 00 - - aparati za kompjuterizovanu tomografiju KD 1
9022 13 00 00 - - ostali, za zubarsku upotrebu KD 3
9022 14 00 00 - - ostali, za medicinsku, hiruršku ili veterinarsku upotrebu KD 3
9022 19 00 00 - - za ostalu upotrebu KD 1
- Aparati koji koriste alfa, beta ili gama zračenje za medicinsku, hiruršku,
zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju
ili radioterapiju:
9022 21 00 00 - - za medicinsku, hiruršku, zubarsku ili veterinarsku upotrebu KD 1
9022 29 00 00 - - za ostale upotrebe KD 1
9022 30 00 00 - Rendgenske cevi KD 1
9022 90 - Ostalo, uključujući delove i pribor:
9022 90 10 00 - - rendgenski fluorescentni ekrani i rendgenski pojačivački ekrani; mrežice
i štitnici za zaštitu od zračenja - 1
9022 90 90 00 - - ostalo - 1
9023 00 Instrumenti, aparati i modeli namenjeni za svrhe demonstriranja (npr., za
obrazovanje ili izložbe), koji su nepodesni za druge upotrebe:
9023 00 10 00 - Vrsta, koji se primenjuju za nastavu iz fizike, hemije ili tehničkih predmeta - 1
9023 00 80 00 - Ostalo - 1
9024 Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje,
elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr.: metala, drveta,
tekstila, hartije, plastičnih masa):
9024 10 - Mašine i aparati za ispitivanje metala:
- - elektronske:
&9024 10 11 00 - - - univerzalne ili za ispitivanje čvrstoće na istezanje - 1
&9024 10 13 00 - - - za ispitivanje tvrdoće - 1
&9024 10 19 00 - - - ostale - 1
&9024 10 90 00 - - ostale - 1
9024 80 - Ostale mašine i aparati:
- - elektronske:
&9024 80 11 00 - - - za ispitivanje tekstila, hartije ili katrona - 1
&9024 80 19 00 - - - ostale - 1
&9024 80 90 00 - - ostale - 1
9024 90 00 00 - Delovi i pribor - 1
9025 Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri,
higrometri i psihrometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata,
sa ili bez mogućnosti registrovanja:
- Termometri i pirometri, koji nisu kombinovani sa drugim instrumentima:
9025 11 - - punjeni tečnošću, za direktno očitavanje:
&9025 11 20 00 - - - klinički ili veterinarski KD 1
&9025 11 80 00 - - - ostali KD 1
9025 19 - - ostali:
&9025 19 20 00 - - - elektronski KD 1
&9025 19 80 00 - - - ostali KD 1
9025 80 - Ostali instrumenti:
&9025 80 20 00 - - barometri, koji nisu kombinovani sa drugim instrumentima KD 1
- - ostali:
&9025 80 40 00 - - - elektronski - 1
&9025 80 80 00 - - - ostali - 1
&9025 90 00 00 - Delovi i pribor - 1
9026 Instrumenti i aparati za merenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili
ostalih promenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: merači protoka,
pokazivači nivoa, manometri, merači količine toplote), osim instrumenata i
aparata iz tar. br. 9014, 9015, 9028 i 9032:
9026 10 - Za merenje ili kontrolu protoka ili nivoa tečnosti:
- - elektronski:
- - - merači protoka:
&9026 10 21 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&9026 10 21 90 - - - - ostali KD 5
- - - ostali:
&9026 10 29 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&9026 10 29 90 - - - - ostali KD 5
- - ostali:
- - - merači protoka:
&9026 10 81 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&9026 10 81 90 - - - - ostali KD 5
- - - ostali:
&9026 10 89 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&9026 10 89 90 - - - - ostali KD 5
9026 20 - Za merenje ili kontrolu pritiska:
- - elektronski:
&9026 20 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&9026 20 20 90 - - - ostali KD 5
- - ostali:
- - - sa opružnim mernim mehanizmom (ili sa metalnom membranom):
&9026 20 40 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&9026 20 40 90 - - - - ostali KD 5
- - - ostali:
&9026 20 80 10 - - - - za civilne vazduhoplove - 1
&9026 20 80 90 - - - - ostali KD 5
9026 80 - Ostali instrumenti i aparati:
- - elektronski:
&9026 80 20 10 - - - za civilne vazduhoplove - 1
&9026 80 20 90 - - - ostali - 5
&9026 80 80 00 - - ostali - 1
&9026 90 00 00 - Delovi i pribor - 1
9027 Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri,
refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima); instrumenti i
aparati za merenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije, površinskog
napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i
fotometrijska merenja ili kontrolu (uključujući ekspozimetre); mikrotomi:
9027 10 - Aparati za analizu gasa ili dima:
9027 10 10 00 - - elektronski KD 1
9027 10 90 00 - - ostali KD 1
9027 20 00 00 - Hromatografi i instrumenti za elektroforezu - 1
9027 30 00 00 - Spektrometri, spektrofotometri i spektrografi koji koriste optička zračenja
(ultraljubičasta, vidljiva, infracrvena) - 1
9027 50 00 00 - Ostali instrumenti i aparati koji koriste optička zračenja
(ultraljubičasta, vidljiva, infracrvena) - 1
9027 80 - Ostali instrumenti i aparati:
&9027 80 05 00 - - ekspozimetri - 1
- - ostali:
- - - elektronski:
!9027 80 11 00 - - - - pH - metri, rN - metri i drugi aparati za merenje
provodljivosti - 1
!9027 80 13 00 - - - - aparati za analizu fizičkih osobina poluprovodničkih materijala
ili podloga za displeje sa tečnim kristalima ili provodničkih slojeva, koji se
nanose u procesu proizvodnje poluprovodničkih pločica (njafers) ili u procesu
proizvodnje displeja sa tečnim kristalima - 1
!9027 80 17 00 - - - - ostali - 1
- - - ostali:
!9027 80 91 00 - - - - viskozimetri, porozimetri i dilatometri - 1
!9027 80 93 00 - - - - aparati za analizu fizičkih osobina poluprovodničkih materijala
ili podloga za displeje sa tečnim kristalima ili izolaciono provodničkih
slojeva, koji se nanose u procesu proizvodnje poluprovodničkih pločica (njafers)
ili u procesu proizvodnje displeja sa tečnim kristalima - 1
!9027 80 97 00 - - - - ostali - 1
9027 90 - Mikrotomi; delovi i pribor:
9027 90 10 00 - - mikrotomi KD 1
- - delovi i pribor:
9027 90 50 00 - - - aparata iz tar. podbrojeva 9027 20 do 9027 80 - 1
9027 90 80 00 - - - mikrotoma ili aparata za analizu gasa ili dima - 1
9028 Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta,
uključujući merače za njihovo baždarenje:
9028 10 00 00 - Gasomeri KD 10
9028 20 00 00 - Merači tečnosti KD 8
9028 30 - Električna brojila:
- - za naizmeničnu struju:
9028 30 11 00 - - - jednofazna KD 10
9028 30 19 00 - - - višefazna KD 10
9028 30 90 00 - - ostala KD 10
9028 90 - Delovi i pribor:
9028 90 10 00 - - za električna brojila - 10
9028 90 90 00 - - ostali - 5
9029 Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači
koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih iz tar. br. 9014 i
9015; stroboskopi:
9029 10 - Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara,
brojači koraka i slično:
& 9029 10 00 10 - - električni i elektronski brojači obrtaja, za civilne vazduhoplove - 1
&9029 10 00 90 - - ostalo - 5
9029 20 - Pokazivači brzine i tahometri; stroboskopi:
- - pokazivači brzine i tahometri:
&9029 20 31 00 - - - pokazivači brzine za drumska vozila - 1
&9029 20 38 00 - - - ostali - 1
9029 20 90 00 - - stroboskopi - 1
&9029 90 00 00 - Delovi i pribor - 1
9030 Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za merenje i
ispitivanje električnih veličina, isključujući električna brojila iz tar. broja
9028; instrumenti i aparati za merenje ili otkrivanje alfa, beta, gama,
rendgenskih, kosmičkih ili drugih jonizujućih zračenja:
&9030 10 00 00 - Instrumenti i aparati za merenje ili otkrivanje jonizujućih zračenja - 1
!9030 20 - Osciloskopi i oscilografi:
&9030 20 10 00 - - sa katodnim zracima - 1
&9030 20 30 00 - - ostali, sa uređajima za registrovanje - 1
- - ostali:
&9030 20 91 00 - - - elektronski - 1
&9030 20 99 00 - - - ostali - 1
! - Ostali instrumenti i aparati, za merenje i ispitivanje napona, jačine struje,
otpora ili snage:
&9030 31 00 00 - - multimetri, bez uređaja za registrovanje - 1
&9030 32 00 00 - - multimetri, sa uređajem za registrovanje - 1
9030 33 - - ostali, bez uređaja za registrovanje:
&9030 33 10 00 - - - elektronski - 1
- - - ostali:
&9030 33 91 00 - - - - voltmetri - 1
&9030 33 99 00 - - - - ostalo - 1
&9030 39 00 00 - - ostali, sa uređajem za registrovanje - 1
&9030 40 00 00 - Ostali instrumenti i aparati, naročito konstruisani za
telekomunikacije (npr.: instrumenti za merenje preslušavanja, instrumenti za
merenje pojačanja, instrumenti za merenje izobličenja, psofometri) - 1
- Ostali instrumenti i aparati:
9030 82 00 00 - - za merenje i ispitivanje poluprovodničkih pločica (njafers) ili elemenata - 1
&9030 84 00 00 - - ostali, sa uređajem za registrovanje - 1
9030 89 - - ostali:
&9030 89 30 00 - - - elektronski - 1
&9030 89 90 00 - - - ostali - 1
9030 90 - Delovi i pribor:
&9030 90 20 00 - - za aparate iz tar. podbroja 9030 82 00 - 1
&9030 90 85 00 - - ostali - 1
9031 Instrumenti, aparati i mašine za merenje ili kontrolu, nepomenuti niti
obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi; projektori profila:
9031 10 00 00 - Mašine za uravnotežavanje mehaničkih delova - 1
9031 20 00 00 - Probni stolovi - 1
- Ostali optički instrumenti i aparati:
9031 41 00 00 - - za kontrolu poluprovodničkih diskova i elemenata ili za kontrolu fotomaski
i mrežica u proizvodnji poluprovodničkih elemenata - 1
9031 49 - - ostali:
&9031 49 10 00 - - - projektori profila - 1
&9031 49 90 00 - - - ostali - 1
9031 80 - Ostali instrumenti, aparati i mašine:
- - elektronski:
- - - za merenje ili kontrolu geometrijskih veličina:
&9031 80 32 00 - - - - za kontrolu poluprovodničkih diskova i elemenata ili za kontrolu
fotomaski i mrežica u proizvodnji poluprovodničkih elemenata - 1
&9031 80 34 00 - - - - ostali - 1
&9031 80 38 00 - - - ostali - 1
- - ostalo:
&9031 80 91 00 - - - kalibarska merila bez podešavajućeg mernog uređaja - 1
&9031 80 98 00 - - - ostalo - 1
9031 90 - Delovi i pribor:
&9031 90 20 00 - - za aparate iz tarifnog podbroja 9031 41 00 i za optičke instrumente
i uređaje za merenje nivoa zagađenosti površine poluprovodničkih diskova,
iz tarifnog podbroja 9031 49 90 - 1
&9031 90 30 00 - - za aparate iz tarifnog podbroja 9031 80 32 - 1
&9031 90 85 00 - - ostali - 1
9032 Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje:
9032 10 - Termostati:
&9032 10 20 00 - - elektronski KD 1
- - ostali:
&9032 10 81 00 - - - sa električnim uređajem za puštanje u rad KD 1
&9032 10 89 00 - - - ostali KD 1
&9032 20 00 00 - Manostati (presostati) KD 1
- Ostali instrumenti i aparati:
&9032 81 00 00 - - hidraulični ili pneumatski - 1
&9032 89 00 00 - - ostali - 1
&9032 90 00 00 - Delovi i pribor - 1
9033 00 00 00 Delovi i pribor (nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi)
za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz Glave 90. - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 91

ČASOVNICI I NjIHOVI DELOVI

Napomene:
1.
Ova glava ne obuhvata:
(a) stakla i tegove za časovnike (svrstavaju se prema materijalu);
(b) lance za časovnike (tar. br. 7113 i 7117, zavisno od slučaja);
(v) delove opšte upotrebe definisane u Napomeni 2. uz Odeljak DžV od prostih metala (Odeljak DžV), ili slične proizvode od plastičnih masa (Glava 39) ili od plemenitih metala ili od metala platiranog plemenitim metalom (uglavnom tar. broj 7115); međutim, opruge za časovnike svrstavaju se kao delovi časovnika (tar. broj 9114);
(g) kuglice za ležaje (tar.br. 7326 ili 8482);
(d) proizvode iz tar. broja 8412 izrađene tako da rade bez zapornog mehanizma;
(đ) kuglične ležaje (tar. broj 8482);
(e) proizvode iz Glave 85 koji još nisu sastavljeni međusobno ili sa drugim komponentama u mehanizme za časovnike ili druge proizvode isključivo ili uglavnom pogodne da budu delovi takvih mehanizama (Glava 85).
2.
Tar. broj 9101 obuhvata samo lične časovnike sa kutijom potpuno od plemenitog metala ili od metala platiranog plemenitim metalom ili od ovih materijala kombinovanih sa prirodnim ili kultivisanim biserima, ili dragim ili poludragim kamenjem (prirodnim, sintetičkim ili rekonstituisanim) iz tar. br. 7101 do 7104. Lični časovnici u kutiji od prostog metala sa umetnutim plemenitim metalom svrstavaju se u tar. broj 9102.
3.
U ovoj glavi pod pojmom "mehanizmi za lične časovnike" podrazumevaju se uređaji regulisani balansnim točkom i spiralnom oprugom, kvarcnim kristalom ili bilo kojim drugim sistemom koji može da određuje intervale vremena sa pokazivačem ili sistemom na koji se mehanički pokazivač može ugraditi. Takvi mehanizmi ne smeju biti preko 12 mm debljine i preko 50 mm širine, dužine ili prečnika.
4.
Mehanizmi i drugi delovi pogodni za upotrebu i u časovnicima i u drugim proizvodima (npr. preciznim instrumentima) svrstaće sa u ovu glavu, osim proizvoda isključenih napomenom 1. ove glave.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9101 Ručni, džepni i drugi lični časovnici, uključujući i štoperice istog tipa,
sa kutijom od plemenitog metala ili od metala platiranog plemenitim metalom:
- Ručni časovnici električni, sa ili bez štoperice:
9101 11 00 00 - - samo sa mehaničkim pokazivačem KD 10
9101 19 00 00 - - ostali KD 10
- Ostali ručni časovnici, sa ili bez štoperice:
9101 21 00 00 - - sa automatskim navijanjem KD 10
9101 29 00 00 - - ostali KD 10
- Ostali:
9101 91 00 00 - - električni KD 10
9101 99 00 00 - - ostali KD 10
9102 Ručni, džepni i drugi lični časovnici, uključujući i štoperice istog tipa,
osim onih iz tar. broja 9101:
- Ručni časovnici, električni, sa ili bez štoperice:
9102 11 00 00 - - samo sa mehaničkim pokazivačem KD 10
9102 12 00 00 - - samo sa optičko-elektronskim pokazivačem KD 10
9102 19 00 00 - - ostali KD 10
- Ostali ručni časovnici, sa ili bez štoperice:
9102 21 00 00 - - sa automatskim navijanjem KD 10
9102 29 00 00 - - ostali KD 10
- Ostali:
9102 91 00 00 - - električni KD 10
9102 99 00 00 - - ostali KD 10
9103 Kućni, kancelarijski i slični časovnici sa mehanizmom za lične časovnike,
isključujući časovnike iz tar. broja 9104:
9103 10 00 00 - Električni KD 10
9103 90 00 00 - Ostali KD 10
&9104 00 00 00 Časovnici za ugradnju u instrument table i časovnici sličnog tipa, za
vozila, vazduhoplove, kosmičke letilice ili plovila KD 5
9105 Ostali časovnici (osim časovnika sa mehanizmom za lične časovnike):
- Budilnici:
9105 11 00 00 - - električni KD 10
9105 19 00 00 - - ostali KD 10
- Zidni časovnici:
9105 21 00 00 - - električni KD 10
9105 29 00 00 - - ostali KD 10
- Ostali:
9105 91 00 00 - - električni KD 10
9105 99 - - ostali:
9105 99 10 00 - - - stoni ili za kamine KD 10
9105 99 90 00 - - - ostali KD 10
9106 Aparati za kontrolu i merenje vremena, sa mehanizmom za časovnike ili sinhronim
motorom (npr.: za registrovanje vremena, za beleženje vremena i datuma):
9106 10 00 00 - Aparati za registrovanje vremena; aparati za beleženje vremena i datuma KD 5
9106 90 - Ostali:
9106 90 10 00 - - merači kratkih vremenskih perioda (brojači minuta, brojači sekundi,
stone štoperice) KD 5
&9106 90 80 00 - - ostalo KD 5
9107 00 00 00 Vremenski prekidači sa mehanizmom za časovnike ili sinhronim motorom KD 5
9108 Mehanizmi za lične časovnike, kompletni i sastavljeni:
- Električni:
9108 11 00 00 - - samo sa mehaničkim pokazivačem ili sa uređajem u koji se može ugraditi
mehanički pokazivač KD 5
9108 12 00 00 - - samo sa optičko-elektronskim pokazivačem KD 5
9108 19 00 00 - - ostali KD 5
9108 20 00 00 - Sa automatskim navijanjem KD 5
9108 90 00 00 - Ostalo KD 5
9109 Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni:
- Električni:
9109 11 00 00 - - za budilnike KD 5
&9109 19 00 00 - - ostali KD 5
&9109 90 00 00 - Ostali KD 5
9110 Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge) nesastavljeni ili delimično
sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične
ili druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge):
- Za lične časovnike:
9110 11 - - kompletni mehanizmi nesastavljeni ili delimično sastavljeni
(mehanizmi u setovima):
9110 11 10 00 - - - sa balansnim točkom i spiralnom oprugom KD 5
9110 11 90 00 - - - ostali KD 5
9110 12 00 00 - - nekompletni mehanizmi, sastavljeni - 5
9110 19 00 00 - - grubi mehanizmi - 5
9110 90 00 00 - Ostali - 5
9111 Kutije za lične časovnike i delovi kutija:
9111 10 00 00 - Kutije od plemenitih metala ili metala platiranog plemenitim metalom KD 5
9111 20 00 00 - Kutije od prostih metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene KD 5
9111 80 00 00 - Ostale kutije KD 5
9111 90 00 00 - Delovi - 5
9112 Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za
ostale proizvode iz ove glave, i delovi kutija:
9112 20 00 00 - Kutije KD 5
9112 90 00 00 - Delovi - 5
9113 Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice:
9113 10 - Od plemenitih metala ili od metala platiranog plemenitim metalom:
9113 10 10 00 - - od plemenitih metala - 10
9113 10 90 00 - - od metala platiranog plemenitim metalom - 10
9113 20 00 00 - Od prostog metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene - 10
9113 90 - Ostalo:
9113 90 10 00 - - od kože ili rekonstituisane kože - 10
9113 90 80 00 - - ostalo - 10
9114 Ostali delovi časovnika (ličnih i drugih):
9114 10 00 00 - Opruge, uključujući spiralne - 1
9114 20 00 00 - Ležišni kamenovi - 1
9114 30 00 00 - Brojčanici - 1
9114 40 00 00 - Ploče i mostovi - 1
9114 90 00 00 - Ostalo - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 92

MUZIČKI INSTRUMENTI, DELOVI I PRIBOR OVIH PROIZVODA

Napomene:
1.
Ova glava ne obuhvata:
(a) delove opšte upotrebe, definisane u Napomeni 2. uz Odeljak DžV, od prostih metala (Odeljak DžV) ili slične proizvode od plastičnih masa (glava 39);
(b) mikrofone, pojačala, zvučnike, slušalice, prekidače, stroboskope i druge pomoćne instrumente, aparate i opremu iz Glava 85 i 90, koji se upotrebljavaju sa proizvodima iz ove glave, ali nisu ugrađeni u njih niti su stavljeni u iste ormane;
(v) muzičke instrumente i muzičke aparate, u obliku igrački (tar. broj 9503);
(g) četke za čišćenje muzičkih instrumenata (tar. broj 9603);
(d) predmete koji imaju karakter kolekcija ili starina (tar. br. 9705 i 9706);
2.
Gudala, palice i slične naprave za muzičke instrumente iz tar. br. 9202 i 9206 koji se isporučuju u potrebnom broju s tim instrumentima i očigledno namenjeni za upotrebu s njima, svrstavaju se u tarifni broj u koji se svrstava odgovarajući instrument.
Kartice, ploče i valjci iz tar. broja 9209 svrstavaju se u ovaj tar. broj, čak i ako se isporučuju zajedno sa instrumentima za koje su namenjeni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9201 Klaviri, uključujući i automatske klavire; klavseni i ostali klavijaturni
instrumenti sa žicama:
9201 10 - Pianina:
9201 10 10 00 - - novi KD 1
9201 10 90 00 - - upotrebljavani KD 1
9201 20 00 00 - Koncertni klaviri KD 1
9201 90 00 00 - Ostalo - 1
9202 Ostali muzički instrumenti sa žicama (npr.: gitare, violine, harfe):
9202 10 - Gudački instrumenti:
9202 10 10 00 - - violine KD 1
9202 10 90 00 - - ostali KD 1
9202 90 - Ostali:
9202 90 30 00 - - gitare KD 1
9202 90 80 00 - - ostalo KD 1
(9203)
(9204)
9205 Ostali duvački muzički instrumenti (npr.: klarineti, trube, gajde):
9205 10 00 00 - Limeni duvački instrumenti KD 1
9205 90 - Ostali:
&9205 90 10 00 - - harmonike i slični instrumenti KD 1
&9205 90 30 00 - - usne harmonike KD 1
&9205 90 50 00 - - orgulje sa cevima i dirkama; harmonijumi i slični klavijaturni
instrumenti sa slobodnim metalnim piskovima - 1
&9205 90 90 00 - - ostali - 1
9206 00 00 00 Udarački muzički instrumenti (npr.: bubnjevi, ksilofoni, cimbala,
kastanjete, marakasi) - 1
9207 Muzički instrumenti, čiji se zvuk električno proizvodi ili se mora električno
pojačati (npr.: orgulje, gitare, harmonike):
9207 10 - Klavijaturni instrumenti, osim harmonika:
9207 10 10 00 - - orgulje KD 1
9207 10 30 00 - - digitalni klaviri KD 1
9207 10 50 00 - - sintisajzeri KD 1
9207 10 80 00 - - ostalo - 1
9207 90 - Ostali:
9207 90 10 00 - - gitare KD 1
9207 90 90 00 - - ostalo - 1
9208 Muzičke kutije, vašarske orgulje, mehaničke ulične orgulje, mehaničke ptice
pevačice, muzičke testere i ostali muzički instrumenti, koji se ne svrstavaju
ni u jedan drugi tarifni broj ove glave; vabila svih vrsta; pištaljke, rogovi
za dozivanje i ostali usni duvački signalni instrumenti:
9208 10 00 00 - Muzičke kutije - 1
9208 90 00 00 - Ostalo - 1
9209 Delovi (npr.: mehanizmi za muzičke kutije) i pribor (npr.: kartice, ploče i
valjci za mehaničke instrumente) za muzičke instrumente; metronomi,
tonske viljuške i pištaljke (za davanje tonova) svih vrsta:
9209 30 00 00 - Žice za muzičke instrumente - 1
- Ostalo:
9209 91 00 00 - - delovi i pribor za klavire - 1
9209 92 00 00 - - delovi i pribor za muzičke instrumente iz tar. broja 9202 - 1
9209 94 00 00 - - delovi i pribor za muzičke instrumente iz tar. broja 9207 - 1
9209 99 - - ostalo:
&9209 99 20 00 - - - delovi i pribor za muzičke instrumente iz tar. br. 9205 - 1
- - - ostalo:
&9209 99 40 00 - - - - metronomi, tonske viljuške i pištaljke (za davanje tonova) - 1
&9209 99 50 00 - - - - mehanizmi za muzičke kutije - 1
&9209 99 70 00 - - - - ostalo - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODELjAK DžIDž

ORUŽJE I MUNICIJA; NjIHOVI DELOVI I PRIBOR

GLAVA 93

ORUŽJE I MUNICIJA; NjIHOVI DELOVI I PRIBOR

Napomene:
1.
Ova glava ne obuhvata:
(a) proizvode iz glave 36 (npr.: udarne kapisle, detonatore, signalne rakete);
(b) delove opšte upotrebe, definisane u Napomeni 2. uz Odeljak DžV, od prostih metala (Odeljak DžV) i slične proizvode od plastičnih masa (Glava 39);
(v) oklopna borbena vozila (tar. broj 8710);
(g) teleskopske nišanske sprave i druge optičke uređaje podobne za upotrebu sa oružjem, osim ako su montirani na oružju ili isporučeni sa oružjem na koje će biti montirani (Glava 90);
(d) lukove, strele, mačeve za mačevanje i dečje igračke (Glava 95); ili
(đ) predmete, koji imaju karakter kolekcija ili starina (tar. br. 9705 i 9706).
2.
Pod pojmom "njihovi delovi" iz tar. broja 9306 ne podrazumevaju se radio-uređaji i radari iz tar. broja 8526.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9301 Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307:
- Artiljerijsko oružje (npr : topovi, haubice i minobacači):
9301 11 00 00 - - samohodno - 25
9301 19 00 00 - - ostalo - 25
9301 20 00 00 - Raketni bacači; bacači plamena; bacači granata; cevi za izbacivanje torpeda
i slični bacači - 25
9301 90 00 00 - Ostalo - 25
9302 00 00 00 Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304 KD 25
9303 Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog
punjenja (npr.: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno
oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za
izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske
municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja,
bacači brodskih užadi):
9303 10 00 00 - Vatreno oružje koje se puni spreda KD 25
9303 20 - Ostale sportske i lovačke puške sačmarice, uključujući kombinacije
sačmarice i karabina:
9303 20 10 00 - - jednocevne, sa glatkom cevi KD 25
9303 20 95 00 - - ostalo KD 25
9303 30 00 00 - Ostale sportske i lovačke puške KD 25
9303 90 00 00 - Ostalo KD 25
9304 00 00 00 Ostalo oružje (npr.: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci)
osim oružja iz tar. broja 9307 - 25
9305 Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304
9305 10 00 00 - Za revolvere ili pištolje - 25
- Za sačmarice ili karabine iz tar. broja 9303:
9305 21 00 00 - - cevi za puške sačmarice KD 25
9305 29 00 00 - - ostalo - 25
- Ostalo:
9305 91 00 00 - - za vojno oružje iz tar. broja 9301 - 25
9305 99 00 00 - - ostalo - 25
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala
municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone:
- Municija za puške sačmarice i delovi te municije; municija za vazdušne puške:
9306 21 00 00 - - municija za puške sačmarice - 25
9306 29 - - ostalo:
9306 29 40 00 - - - čaure - 1
9306 29 70 00 - - - ostalo - 25
9306 30 - Ostala municija i njeni delovi:
9306 30 10 00 - - za revolvere i pištolje iz tar. broja 9302 i za automatske puške sa
skraćenom cevi iz tar. broja 9301 - 25
- - ostalo:
9306 30 30 00 - - - za vojno oružje - 25
- - - ostalo:
9306 30 91 00 - - - - municija sa centralnim paljenjem - 25
9306 30 93 00 - - - - municija sa obodnim paljenjem - 25
&9306 30 97 00 - - - - ostalo - 25
9306 90 - Ostalo:
9306 90 10 00 - - za vojne svrhe - 25
9306 90 90 00 - - ostalo - 25
9307 00 00 00 Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i
kanije za to oružje - 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODELjAK DžDž

RAZNI PROIZVODI

GLAVA 94

NAMEŠTAJ, POSTELjINA, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNjENI PROIZVODI; LAMPE I DRUGA SVETLEĆA TELA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI ILI UKLjUČENI; OSVETLjENI ZNACI, OSVETLjENE PLOČICE SA IMENIMA I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE

Napomene:
1.
Ova glava ne obuhvata:
(a) dušeke, jorgane i jastuke, punjene vodom ili na naduvavanje, iz Glava 39, 40 i 63;
(b) ogledala namenjena za postavljanje na pod ili tlo (npr. velika ogledalala koja se naginju oko horizontalne osovine) iz tar. broja 7009;
(v) proizvode iz Glave 71;
(g) delove opšte upotrebe definisane Napomenom 2. uz Odeljak DžV, od prostih metala (Odeljak DžV) i slične proizvode od plastičnih masa (Glava 39) i kase i drugo iz tar. broja 8303;
(d) nameštaj specijalno konstruisan kao delovi opreme za hlađenje ili zamrzavanje iz tar. broja 8418; nameštaj posebno konstruisan za mašine za šivenje (tar. broj 8452);
(đ) svetiljke iz Glave 85;
(e) nameštaj posebno konstruisan kao delovi aparata iz tarifnog broja 8518 (tar. broj 8518), iz tar. br. 8519 do 8521 (tar. broj 8522) i iz tar. br. 8525 do 8528 (tar. broj 8529);
(ž) proizvode iz tar. broja 8714;
(z) zubarske stolice sa ugrađenim zubarskim uređajima iz tar. broja 9018 i zubarske pljuvaonice (tar. broj 9018);
(i) proizvode iz Glave 91 (npr. časovnike i kutije za časovnike);
(j) nameštaj u vidu igrački i lampe i svetleća tela u vidu igrački (tar. broj 9503), stolove za bilijar i ostali nameštaj posebno konstruisan za društvene igre (tar. broj 9504), nameštaj za mađioničarske veštine i dekorisanje (osim električnih venaca), kao što su lampioni (tar. broj 9505).
2.
Proizvodi (osim delova) iz tar. br. 9401 do 9403 svrstavaju se u te tarifne brojeve samo ako su konstruisani da se stavljaju na pod ili tlo.
Međutim, ova odredba ne primenjuje se na sledeće proizvode, koji će se svrstati u napred pomenute tarifne brojeve, čak i ako su konstruisani tako da se vešaju, da se pričvršćuju za zid ili da stoje jedan na drugom, i to:
(a) kuhinjske ormane, ormane i vitrine za knjige, ostali nameštaj sa policama i nameštaj od komponibilnih elemenata:
(b) sedišta i ležajeve.
!3. (a) U tar. br. 9401 do 9403 pod delovima proizvoda ne podrazumevaju se listovi - ploče (sečeni ili neisečeni u oblike, ali ne i kombinovani sa drugim delovima) od stakla (uključujući i ogledala), mermera, drugog kamena i od bilo kog drugog materijala navedenog u Glavama 68 ili 69.
(b) Posebno isporučeni proizvodi iz tar. broja 9404, ne svrstavaju se u tar. br. 9401, 9402 i 9403 kao delovi proizvoda.
4.
U tar. broju 9406 pod pojmom "montažne zgrade" podrazumevaju se zgrade koje su dovršene u fabrici ili se isporučuju zajedno u rastavljenom stanju, radi sklapanja na licu mesta (stambene zgrade, zgrade na gradilištu, kancelarije, škole, prodavnice, hangari, garaže i slične zgrade).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9401 Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti
u ležajeve, i njihovi delovi:
&9401 10 00 00 - Sedišta za vazduhoplove - 5
9401 20 00 00 - Sedišta za motorna vozila - 10
9401 30 - Obrtna sedišta sa podešavanjem visine:
9401 30 10 00 - - tapacirana, sa naslonom za leđa i sa točkićima ili klizačima - 10
9401 30 90 00 - - ostalo - 10
9401 40 00 00 - Sedišta, osim baštenskih sedišta ili kamping opreme, koja se mogu
pretvoriti u ležajeve - 10
! - Sedišta od trske, pruća, bambusa ili sličnih materijala:
&9401 51 00 00 - - od bambusa ili ratana - 10
&9401 59 00 00 - - ostala - 10
- Ostala sedišta s drvenim kosturima:
9401 61 00 00 - - tapacirana - 10
9401 69 00 00 - - ostala - 10
- Ostala sedišta, sa metalnim kosturima:
9401 71 00 00 - - tapacirana - 10
9401 79 00 00 - - ostala - 10
9401 80 00 00 - Ostala sedišta - 10
9401 90 - Delovi:
9401 90 10 00 - - za sedišta za vazduhoplove - 10
- - ostali:
9401 90 30 00 - - - od drveta - 20
9401 90 80 00 - - - ostali - 20
9402 Medicinski, hirurški, zubarski i veterinarski nameštaj (npr.: operacioni
stolovi, stolovi za preglede, bolnički kreveti sa mehaničkim uređajima,
zubarske stolice); berberske stolice i slične stolice sa obrtnim, naginjućim
i dižućim kretanjem; delovi navedenih proizvoda:
9402 10 00 00 - Zubarske, berberske i slične stolice i njihovi delovi - 8
9402 90 00 00 - Ostalo - 10
9403 Ostali nameštaj i njegovi delovi:
9403 10 - Metalni kancelarijski nameštaj:
9403 10 10 00 - - stolovi za crtanje (isključujući one iz tar. broja 9017) - 10
- - ostali:
- - - visine ne preko 80 cm:
9403 10 51 00 - - - - pisaći stolovi - 10
9403 10 59 00 - - - - ostalo - 10
- - - visine preko 80 cm;
9403 10 91 00 - - - - ormani sa vratima i rolo ormani - 10
9403 10 93 00 - - - - ormani za kartoteke i ostali ormani sa fiokama - 10
9403 10 99 00 - - - - ostali - 10
9403 20 - Ostali metalni nameštaj:
&9403 20 20 00 - - kreveti - 10
&9403 20 80 00 - - ostalo - 10
9403 30 - Drveni kancelarijski nameštaj:
- - visine ne preko 80 cm:
9403 30 11 00 - - - pisaći stolovi - 20
9403 30 19 00 - - - ostalo - 20
- - visine preko 80 cm:
9403 30 91 00 - - - ormani sa vratima, rolo orman; ormani za kartoteke i ostali
ormani sa fiokama - 20
9403 30 99 00 - - - ostalo - 20
9403 40 - Drveni kuhinjski nameštaj:
9403 40 10 00 - - ugradne kuhinjske jedinice - 20
9403 40 90 00 - - ostalo - 20
9403 50 00 00 - Drveni nameštaj za spavaće sobe - 20
9403 60 - Ostali drveni nameštaj:
9403 60 10 00 - - drveni nameštaj za trpezarije i dnevne sobe - 20
9403 60 30 00 - - drveni nameštaj za prodavnice - 20
9403 60 90 00 - - ostali drveni nameštaj - 20
9403 70 - Nameštaj od plastičnih masa:
&9403 70 00 10 - - za civilne vazduhoplove - 8
&9403 70 00 90 - - ostalo - 10
- Nameštaj od ostalih materijala, uključujući trsku, pruće, bambus i
slične materijale:
&9403 81 00 00 - - od bambusa ili ratana - 10
&9403 89 00 00 - - ostala - 10
9403 90 - Delovi:
9403 90 10 00 - - od metala - 10
9403 90 30 00 - - od drveta - 20
9403 90 90 00 - - od ostalih materijala - 20
9404 Nosači madraca; predmeti posteljine i slična roba (npr.: madraci, jorgani,
perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili
od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene:
9404 10 00 00 - Nosači madraca - 8
- Madraci:
9404 21 - - od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene:
9404 21 10 00 - - - od gume - 8
9404 21 90 00 - - - od plastične mase - 8
9404 29 - - od ostalih materijala:
9404 29 10 00 - - - sa opružnim uloškom - 20
9404 29 90 00 - - - ostalo - 8
9404 30 00 00 - Vreće za spavanje KD 8
9404 90 - Ostalo:
9404 90 10 00 - - punjeno perjem i paperjem - 8
9404 90 90 00 - - ostalo - 8
9405 Lampe i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom
mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima
i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom
mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
9405 10 - Lusteri i ostala električna plafonska ili zidna svetleća tela, osim za
osvetljavanje javnih otvorenih prostora ili saobraćajnica:
- - od plastičnih masa:
&9405 10 21 00 - - - za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima - 10
&9405 10 28 00 - - - ostale - 10
&9405 10 30 00 - - od keramike - 10
&9405 10 50 00 - - od stakla - 10
- - od ostalih materijala:
&9405 10 91 00 - - - za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima - 10
&9405 10 98 00 - - - ostale - 10
9405 20 - Električne lampe za postavljanje na sto, pored kreveta ili na pod:
- - od plastičnih masa:
9405 20 11 00 - - - za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima - 10
9405 20 19 00 - - - ostale - 10
9405 20 30 00 - - od keramike - 10
9405 20 50 00 - - od stakla - 10
- - od ostalih materijala:
9405 20 91 00 - - - za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima - 10
9405 20 99 00 - - - ostalo - 10
9405 30 00 00 - Setovi za osvetljavanje novogodišnjih jelki - 10
9405 40 - Ostale električne lampe i svetleća tela:
9405 40 10 00 - - reflektori - 10
- - ostalo:
- - - od plastičnih masa:
9405 40 31 00 - - - - za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima - 10
9405 40 35 00 - - - - za upotrebu sa sijalicama sa svetlećim gasom (fluorescentne cevi) - 10
9405 40 39 00 - - - - ostalo - 10
- - - od ostalih materijala:
9405 40 91 00 - - - - za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima - 10
9405 40 95 00 - - - - za upotrebu sa sijalicama sa svetlećim gasom (fluorescentne cevi) - 10
9405 40 99 00 - - - - ostalo - 10
9405 50 00 00 - Neelektrične lampe i svetleća tela - 10
9405 60 - Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično:
&9405 60 20 00 - - od plastičnih masa - 10
&9405 60 80 00 - - od ostalih materijala - 10
- Delovi:
9405 91 - - od stakla:
- - - proizvodi za električna svetleća tela (isključujući reflektore):
9405 91 11 00 - - - - brušeno staklo, pljosnati komadi, kuglice, komadi u obliku kruške,
u obliku cveta, viseći ukrasi i slični proizvodi za ukrašavanje lustera 10
9405 91 19 00 - - - - ostalo (npr.: difuzeri, poklopci, plafonjere, kupe, abažuri, kugle,
komadi u obliku lala) - 10
9405 91 90 00 - - - ostalo - 10
&9405 92 00 00 - - od plastičnih masa - 10
&9405 99 00 00 - - ostalih materijala - 5
9406 00 Montažne zgrade:
9406 00 11 00 - Prenosne kuće za stanovanje - 15
- Ostale:
9406 00 20 00 - - od drveta - 15
- - od gvožđa ili čelika:
9406 00 31 00 - - - staklenici i plastenici sa čeličnom konstrukcijom - 5
9406 00 38 00 - - - ostale - 5
9406 00 80 00 - - od ostalih materijala - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 95

IGRAČKE, REKVIZITI ZA DRUŠTVENE IGRE I SPORT; NjIHOVI DELOVI I PRIBOR

Napomene:
!1. Ova glava ne obuhvata:
(a) sveće (tar. broj 3406);
(b) proizvode za vatromete i druge pirotehničke proizvode iz tar. broja 3604;
(v) prediva, monofilamente, kanape i slično za ribolov, sečene u određene dužine, ali neizrađene u strukove za ribolov, iz Glave 39, tar. broja 4206 i Odeljka DžI;
(g) sportske torbe i druge proizvode iz tar. br. 4202, 4303 i 4304;
(d) sportsku odeću ili odeću za maskiranje, od tekstilnog materijala, iz glave 61 i 62;
(đ) zastave od tekstila i jedra za plovila ili jedrilice, iz Glave 63;
(e) sportsku obuću (osim cipela s pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama), iz Glave 64 ili sportske pokrivke za glavu iz Glave 65;
(ž) štapove, bičeve, korbače i sl. (tar. broj 6602) i njihove delove (tar. broj 6603);
(z) nemontirane staklene oči za lutke i druge igračke, iz tar. broja 7018;
(i) delove opšte upotrebe definisane u Napomeni 2. uz Odeljak DžV, od prostih metala (Odeljak DžV) i slične proizvode, od plastičnih masa (Glava 39);
(j) zvonca, gongove i slično iz tar. broja 8306;
(k) pumpe za tečnosti (tar. broj 8413), uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti i gasova (tar. broj 8421), električne motore (tar. broj 8501), električne transformatore (tar. broj 8504) i aparate za daljinsko upravljanje (tar. broj 8526);
(l) sportska vozila (osim bob-sanki, sanki i slično) iz Odeljka DžVII;
(lj) dečije bicikle (tar. broj 8712);
(m) sportska plovila kao što su kanui i skifovi (Glava 89), i sredstva za njihov pogon (Glava 44, za proizvode izrađene od drveta);
(n) naočare, zaštitne naočare i sl. za sportove i igre na otvorenom (tar. broj 9004);
(nj) predmete za mamljenje i dozivanje i pištaljke (tar. broj 9208);
(o) oružje i druge proizvode iz Glave 93;
(p) električne ukrase (girlande) svih vrsta (tar. broj 9405);
(r) žice za rekete, šatore i ostalu kamping opremu i rukavice (koji se svrstavaju prema materijalu od kog su izrađeni); ili
(s) stono posuđe, kuhinjsko posuđe, toaletne proizvode, tepihe i ostale tekstilne podne pokrivače, odeću, posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje i slične proizvode koji imaju upotrebnu funkciju (svrstavaju se prema materijalu od kog su napravljeni).
2.
Ova glava obuhvata i proizvode u kojima prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko i rekonstituisano), plemeniti metali ili metal platiran plemenitim metalom, čine samo neznatne sastavne delove proizvoda.
3.
Delovi i pribor koji su podobni za upotrebu jedino ili uglavnom sa proizvodima koji se svrstavaju u ovu glavu, svrstavaju se s tim proizvodima, osim proizvoda iz napomene 1. uz ovu glavu.
!4. Shodno odredbama u napred navedenoj napomeni 1, tarifni broj 95.03 odnosi se između ostalog, na proizvode iz ovog tarifnog broja kombinovane sa jednim ili više predmeta, što se ne može smatrati setom kako je određeno Osnovnim pravilom za primenjivanje carinske tarife 3. pod (b), i koji bi da se carine odvojeno bili svrstani u druge tarfne brojeve, pod uslovom da su proizvodi spremljeni za prodaju na malo i da kombinacije imaju osnovni karakter igračaka.
!5. Tarifni broj 9503 ne obuhvata proizvode koji su, zbog njihovog dizajna, oblika ili sastavnog materijala od kog su izrađeni, namenjeni kao igračke za životinje, npr. "za kućne ljubimce" (svrstavaju se prema materijalu od koga su izrađeni).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(9501)
(9502)
9503 00 Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa tačkovima;
kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru,
uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta:
&9503 00 10 00 - Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke
sa točkovima - 10
- Lutke u obliku ljudskih bića, delovi i pribor za njih:
&9503 00 21 00 - - lutke - 10
&9503 00 29 00 - - delovi i pribor - 10
&9503 00 30 00 - Električni vozovi, uključujući koloseke, signale i drugi pribor
za njih; kompleti za sastavljanje umanjenih modela - 10
- Ostali setovi konstrukcija i konstrukcione igračke:
&9503 00 35 00 - - od plastičnih masa - 10
&9503 00 39 00 - - od ostalih materijala - 10
- Igračke u obliku životinja i neljudskih bića:
&9503 00 41 00 - - punjene - 10
&9503 00 49 00 - - ostale - 10
&9503 00 55 00 - Muzički instrumenti i muzički aparati, u obliku igrački - 10
- Slagalice:
&9503 00 61 00 - - od drveta - 10
&9503 00 69 00 - - ostale - 10
&9503 00 70 00 - Ostale igračke, u setovima ili na podlogama - 10
- Ostale igračke i modeli, sa ugrađenim motorom:
&9503 00 75 00 - - od plastičnih masa - 10
&9503 00 79 00 - - od ostalih materijala - 10
- Ostalo:
&9503 00 81 00 - - igračke u obliku oružja - 15
&9503 00 85 00 - - liveni minijaturni modeli od metala - 10
- - ostalo: - 10
&9503 00 95 00 - - - od plastike - 10
- - - ostalo:
&9503 00 99 10 - - - - od tekstilnih materijala - 15
&9503 00 99 90 - - - - od ostalih materijala - 10
9504 Proizvodi za vašarske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar,
specijalne stolove za kazino igre i opremu za automatske kuglane:
9504 10 00 00 - Elektronske video igre, za upotrebu sa TV prijemnikom - 10
!9504 20 - Stolovi i pribor za bilijar svih vrsta:
9504 20 10 00 - - bilijarski stolovi sa ili bez nogara - 15
9504 20 90 00 - - ostalo - 15
!9504 30 - Ostale igre, koje se puštaju u rad metalnim novcem, banknotama, bankovnim
karticama, žetonima ili drugim sredstvima plaćanja, osim opreme za
automatske kuglane:
9504 30 10 00 - - igre sa ekranom - 15
- - ostale igre:
9504 30 30 00 - - - fliperi - 15
9504 30 50 00 - - - ostalo - 15
9504 30 90 00 - - delovi - 15
9504 40 00 00 - Karte za igranje - 15
9504 90 - Ostalo:
9504 90 10 00 - - setovi električnih trkačkih automobila, koji imaju karakter
takmičarskih igara - 10
9504 90 90 00 - - ostalo - 10
9505 Praznični, karnevalski i drugi proizvodi za razonodu, uključujući
za mađioničarske trikove i slično:
9505 10 - Proizvodi za novogodišnje praznike:
9505 10 10 00 - - od stakla - 10
9505 10 90 00 - - od ostalih materijala - 10
9505 90 00 00 - Ostalo - 10
9506 Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove
(uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na
drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu:
- Skije za sneg i ostala skijaška oprema za sneg:
9506 11 - - skije:
9506 11 10 00 - - - skije za trčanje (nordijske) PR 5
- - - skije za spuštanje:
9506 11 21 00 - - - - monoskije i daske za skijanje KD 5
9506 11 29 00 - - - - ostalo PR 5
9506 11 80 00 - - - ostale skije PR 5
9506 12 00 00 - - vezovi za skije - 5
9506 19 00 00 - - ostalo - 5
- Skije za vodu, daske za vožnju na talasima, daske za jedrenje i ostala oprema
za sportove na vodi:
9506 21 00 00 - - daske za jedrenje - 5
9506 29 00 00 - - ostalo - 5
- Palice za golf i ostala oprema za golf:
9506 31 00 00 - - palice, kompletne KD 5
9506 32 00 00 - - lopte KD 5
9506 39 - - ostalo:
9506 39 10 00 - - - delovi palica za golf - 5
9506 39 90 00 - - - ostalo - 5
9506 40 - Sprave i oprema za stoni tenis:
9506 40 10 00 - - reketi, loptice i mreže - 5
9506 40 90 00 - - ostalo - 5
- Reketi za tenis, badminton i slično, sa žicom ili bez žice:
9506 51 00 00 - - reketi za tenis, sa ili bez žice - 5
9506 59 00 00 - - ostalo - 5
- Lopte, osim lopti za golf i lopti za stoni tenis:
9506 61 00 00 - - za tenis - 5
9506 62 - - na naduvavanje:
9506 62 10 00 - - - od kože - 5
9506 62 90 00 - - - ostale - 5
9506 69 - - ostale:
9506 69 10 00 - - - lopte za kriket i polo - 5
9506 69 90 00 - - - ostale - 5
9506 70 - Klizaljke i koturaljke, uključujući cipele sa pričvršćenim klizaljkama
ili koturaljkama:
9506 70 10 00 - - klizaljke PR 5
9506 70 30 00 - - koturaljke PR 5
9506 70 90 00 - - delovi i pribor - 5
- Ostalo:
9506 91 - - pribor i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku i atletiku:
9506 91 10 00 - - - aparati za vežbanje sa mehanizmom za podešavanje opterećenja - 5
9506 91 90 00 - - - ostali - 5
9506 99 - - ostalo:
9506 99 10 00 - - - oprema za kriket i polo, isključujući lopte - 5
9506 99 90 00 - - - ostalo - 5
9507 Štapovi, udice i ostali pribor, za ribolov; mreže za izvlačenje upecanih riba;
mreže za leptire i slične mreže; "ptice" za mamljenje (osim onih iz tar. br.
9208 i 9705) i slični rekviziti za lov i streljaštvo:
9507 10 00 00 - Štapovi za ribolov - 5
9507 20 - Udice, uključujući sa strukovima:
9507 20 10 00 - - udice, nemontirane - 5
9507 20 90 00 - - ostalo - 5
9507 30 00 00 - Čekrci za ribolov - 5
9507 90 00 00 - Ostalo - 5
9508 Vrteške, ljuljaške, streljane i druge vašarske razonode; putujući cirkusi i
putujuće menažerije; putujuća pozorišta:
9508 10 00 00 - Putujući cirkusi i putujuće menažerije - 10
9508 90 00 00 - Ostalo - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAVA 96

RAZNI PROIZVODI

Napomene:
1.
Ova glava ne obuhvata:
(a) olovke za kozmetičke i toaletne svrhe (Glava 33);
(b) proizvode iz glave 66 (npr.: delove kišobrana i štapova);
(v) imitacije nakita (tar. broj 7117);
(g) delove opšte upotrebe, definisane u Napomeni 2. uz Odeljak DžV, od prostih metala (Odeljak DžV), ili slične proizvode od plastičnih masa (Glava 39);
(d) nožarske ili druge proizvode iz Glave 82, sa drškom ili drugim delovima od materijala za rezbarenje ili oblikovanje; međutim, tar. br. 9601 i 9602 obuhvataju posebno isporučene drške ili druge delove takvih proizvoda;
(đ) proizvode iz Glave 90, npr.: okviri za naočare (tar. broj 9003), pera (sa držaljom) za izvlačenje linija (tar. broj 9017) ili specijalne četke za zubarstvo ili za medicinske, hirurške ili veterinarske svrhe (tar. broj 9018);
(e) proizvode iz Glave 91 (npr., kutije za časovnike);
(ž) muzičke instrumente, delove i njihov pribor (Glava 92);
(z) proizvode iz Glave 93 (oružje i delovi);
(i) proizvode iz Glave 94 (npr.: nameštaj, lampe i svetleća tela);
(j) proizvode iz Glave 95 (igračke, rekviziti za igre i sportove); ili
(k) umetnička dela, predmete kolekcija ili starina (Glava 97).
2.
U tar. broju 9602 pod pojmom "materijal biljnog ili mineralnog porekla za rezbarenje" podrazumevaju se:
(a) tvrdi plodovi, semenje, koštice, ljuske i sličan materijal biljnog porekla za rezbarenje (npr.: korozo i dum-vrste);
(b) ćilibar, morska pena, aglomerisani ćilibar i aglomerisana morska pena, gagat i mineralne zamene za gagat.
3.
U tar. broju 9603 pod pojmom "pripremljeni čvorovi i poveske za izradu metli i četki", podrazumevaju se samo nemontirani čvorovi i poveske, od životinjske dlake, biljnih vlakana ili drugog materijala, pripremljeni za ugradnju, bez deobe, u metle ili četke, ili koji zahtevaju samo manju dalju doradu, kao što je sečenje na vrhu, radi podešavanja za ugrađivanje.
4.
Proizvodi iz ove glave, osim proizvoda iz tar. br. 9601 do 9606 i 9615, svrstavaju se u ovu glavu bez obzira i na to da li su potpuno ili delimično od plemenitih metala ili metala platiranog plemenitim metalom, od prirodnih ili kultivisanih bisera, od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog). Međutim, tar. br. 9601 do 9606 i 9615 obuhvataju proizvode u kojima prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano), plemeniti metal ili metal platiran plemenitim metalom čine samo neznatan sastavni deo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9601 Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal
za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala
(uključujući proizvode dobijene oblikovanjem):
9601 10 00 00 - Obrađena slonova kost i proizvodi od slonove kosti - 10
9601 90 - Ostalo:
9601 90 10 00 - - obrađeni korali (prirodni ili aglomerisani) i proizvodi od korala - 10
9601 90 90 00 - - ostalo - 10
9602 00 00 00 Obrađeni materijal biljnog ili mineralnog porekla za rezbarenje i proizvodi
od tih materijala; proizvodi uobličeni ili rezbareni od voska, stearina,
prirodnih guma ili prirodnih smola ili od mase za modeliranje i drugi uobličeni
ili rezbareni proizvodi, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; obrađen,
neotvrdnut želatin (osim želatina koji se svrstava u tar. broj 3503)
i proizvodi od neotvrdnutog želatina - 1
9603 Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili
vozila), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora,
pajalice i peruške; pripremljeni čvorovi i poveske za izradu metli ili četki;
ulošci i valjci za bojenje; brisači za podove, prozore i sl.
(osim brisača sa valjkom):
9603 10 00 00 - Metle i četke, koje se sastoje od šiblja ili drugog biljnog materijala
povezanog zajedno, sa ili bez drški KD 10
- Četkice za zube, četkice za brijanje, četke za kosu, četke za nokte, četke za
trepavice i druge toaletne četke za ličnu toaletu, uključujući četke koje
predstavljaju delove aparata za ličnu toaletu:
9603 21 00 00 - - četkice za zube, uključujući četkice za zubne proteze KD 8
9603 29 - - ostalo:
9603 29 30 00 - - - četke za kosu KD 8
9603 29 80 00 - - - ostalo - 8
9603 30 - Četkice za umetnike, četkice za pisanje i slične četkice za nanošenje kozmetike:
9603 30 10 00 - - četkice za umetnike i četkice za pisanje KD 1
9603 30 90 00 - - četkice za nanošenje kozmetike KD 8
9603 40 - Četke za bojenje, premazivanje i slično (osim četki iz tar. podbroja 9603 30);
jastučići za nanošenje boje i valjci za bojenje:
9603 40 10 00 - - četke za bojenje, premazivanje i slično KD 8
9603 40 90 00 - - jastučići za nanošenje boje i valjci za bojenje KD 8
9603 50 00 00 - Ostale četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila - 8
9603 90 - Ostalo:
9603 90 10 00 - - mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora KD 8
- - ostalo:
9603 90 91 00 - - - četke za čišćenje ulica; četke i metle za domaćinstvo, uključujući četke
za cipele i odeću; četke za timarenje životinja - 10
9603 90 99 00 - - - ostalo - 8
9604 00 00 00 Ručna sita i ručna rešeta - 10
9605 00 00 00 Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela - 8
9606 Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda;
nedovršena dugmad:
9606 10 00 00 - Drikeri i njihovi delovi - 5
- Dugmad:
9606 21 00 00 - - od plastične mase, nepresvučena tekstilnim materijalom - 5
9606 22 00 00 - - od prostih metala, nepresvučena tekstilnim materijalom - 5
9606 29 00 00 - - ostala - 5
9606 30 00 00 - Dugmad za presvlačenje i ostali delovi dugmadi; nedovršena dugmad - 5
9607 Patentni zatvarači i njihovi delovi:
- Patentni zatvarači:
9607 11 00 00 - - sa zupcima od prostih metala MD 5
9607 19 00 00 - - ostali MD 10
9607 20 - Delovi:
9607 20 10 00 - - od prostih metala, uključujući uzane trake, optočene nizom zubaca
od prostih metala - 5
9607 20 90 00 - - ostalo - 5
9608 Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog
materijala; naliv-pera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke;
držalja za pera, držalja za olovke i slična držalja; delovi (uključujući kape i
klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. broja 9609:
9608 10 - Hemijske olovke:
9608 10 10 00 - - sa tečnim mastilom (kotrljajući kuglasti vrh) KD 10
- - ostalo:
9608 10 30 00 - - - sa telom ili poklopcem od plemenitih metala ili prevučeni
plemenitim metalom KD 10
- - - ostalo:
9608 10 91 00 - - - - sa izmenljivim uloškom KD 10
9608 10 99 00 - - - - ostalo KD 10
9608 20 00 00 - Flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala KD 10
- Naliv-pera i slična pera:
9608 31 00 00 - - za crtanje tušem KD 10
9608 39 - - ostalo:
9608 39 10 00 - - - sa telom ili poklopcem od plemenitih metala ili prevučeni
plemenitim metalom KD 10
9608 39 90 00 - - - ostalo KD 10
9608 40 00 00 - Patent olovke KD 10
9608 50 00 00 - Setovi proizvoda iz dva ili više prethodnih podbrojeva KD 10
9608 60 - Ulošci za hemijske olovke:
9608 60 10 00 - - sa tečnim mastilom (za olovke sa kotrljajućim kuglastim vrhom) - 10
9608 60 90 00 - - ostalo - 10
- Ostalo:
9608 91 00 00 - - pera i njihovi vrhovi - 10
9608 99 - - ostalo:
9608 99 20 00 - - - od metala - 10
9608 99 80 00 - - - ostalo - 10
9609 Olovke (osim olovaka iz tar. broja 9608), pisaljke, mine za olovke, pastele,
ugalj za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede:
9609 10 - Olovke i pisaljke sa minom zatvorenom u čvrstom omotaču:
9609 10 10 00 - - sa minom od grafita - 10
9609 10 90 00 - - ostalo - 10
9609 20 00 00 - Mine za olovke, crne ili u boji - 10
9609 90 - Ostalo:
9609 90 10 00 - - pastele i ugalj za crtanje - 10
9609 90 90 00 - - ostalo - 10
9610 00 00 00 Tablice i table za pisanje ili crtanje, uramljene ili neuramljene - 10
9611 00 00 00 Datumari, žigovi i numeratori i slično (uključujući i sprave za štampanje
ili utiskivanje na etiketama) predviđeni za rad u ruci; ručne slagaljke i
garniture za štampanje koje sadrže takve slagaljke - 10
9612 Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili
drugačije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na kalemima ili u
patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije:
9612 10 - Trake:
9612 10 10 00 - - od plastičnih materijala - 8
9612 10 20 00 - - od veštačkih vlakana, širine manje od 30 mm trajno ugrađene u metalna ili
plastična kućišta, namenjene za automatske pisaće mašine ili za mašine za
automatsku obradu podataka i druge mašine - 8
9612 10 80 00 - - ostalo - 8
9612 20 00 00 - Jastučići za žigove - 8
9613 Upaljači za cigarete i drugi upaljači, uključujući mehaničke ili električne,
i njihovi delovi, osim kremena i fitilja:
9613 10 00 00 - Džepni upaljači na gas, koji se ne mogu ponovo puniti KD 10
9613 20 - Džepni upaljači na gas koji se mogu ponovo puniti:
9613 20 10 00 - - sa električnim paljenjem KD 10
9613 20 90 00 - - sa ostalim paljenjem KD 10
9613 80 00 00 - Ostali upaljači - 10
9613 90 00 00 - Delovi - 10
9614 00 Lule za pušenje (uključujući glave lula) i muštikle za cigare ili cigarete,
i njihovi delovi:
&9614 00 10 00 - Grubo oblikovani komadi drveta ili korena za proizvodnju lula - 10
&9614 00 90 00 - Ostalo KD 10
9615 Češljevi, kopče za kosu i slično; ukosnice, igle za uvojke, držači uvojaka,
vikleri za kosu i slično, osim onih iz tar. broja 8516, i njihovi delovi:
- Češljevi, kopče za kosu i slično:
9615 11 00 00 - - od tvrde gume ili plastične mase - 10
9615 19 00 00 - - ostalo - 10
9615 90 00 00 - Ostalo - 10
9616 Prskalice mirisa i slične toaletne prskalice, uređaji i glave za njih;
puder-pufne i jastučići za nanošenje kozmetičkih ili toaletnih preparata:
9616 10 - Prskalice mirisa i slične toaletne prskalice, uređaji i glave za njih:
9616 10 10 00 - - toaletne prskalice - 10
9616 10 90 00 - - uređaji i glave - 10
9616 20 00 00 - Puder-pufne i jastučići za nanošenje kozmetičkih ili toaletnih preparata - 10
9617 00 Termos-boce i ostali termos sudovi, sa vakuumskom izolacijom, kompletni;
njihovi delovi, osim staklenih uložaka:
- Termos-boce i ostali termos sudovi, zapremine:
9617 00 11 00 - - ne preko 0,75 l - 10
9617 00 19 00 - - preko 0,75 l - 10
9617 00 90 00 - Delovi (osim staklenih uložaka) - 10
9618 00 00 00 Krojačke lutke i druge figure za izlaganje; automati i druge pokretne
(animirane) figure za uređivanje izloga - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODELjAK DžDžI

PREDMETI UMETNOSTI, KOLEKCIJA I STARINA

GLAVA 97

PREDMETI UMETNOSTI, KOLEKCIJA I STARINA

Napomene:
1.
Ova glava ne obuhvata:
(a) neupotrebljene poštanske ili taksene marke, odštampane frankirane pismonosne pošiljke i slično, iz tar. broja 4907;
(b) pozorišne kulise, pozadinska platna za studija i slično, od premazanog i naslikanog platna (tar. broj 5907), osim ako se oni mogu svrstati u tar. broj 9706; ili
(v) bisere, prirodne ili kultivisane i drago ili poludrago kamenje (tar. br. 7101 do 7103).
2.
Pod pojmom "originalne gravure, štampane slike i litografije" iz tar. broja 9702 podrazumevaju se otisci proizvedeni direktno u crno - beloj ili kolor - tehnici, na jednoj ili više ploča, panoa ili sekcija, u celini izrađeni rukom umetnika, bez obzira na postupak ili materijal upotrebljen za to, ali isključujući bilo koji mehanički ili fotomehanički proces izrade.
3.
Tar. broj 9703 ne obuhvata masovno proizvedene reprodukcije ili dela (skulpture i kipovi) uobičajenog majstorstva komercijalnog karaktera, čak kada su ih umetnici stvarali ili kreirali.
!4. (A) Shodno gore navedenim napomenama 1 do 3, proizvodi iz ove glave svrstavaju se u ovu glavu i ni u jednu drugu glavu nomenklature.
(b) Tar. broj 9706 ne obuhvata predmete koji se svrstavaju u bilo koji drugi tarifni broj ove glave.
5.
Ramovi slika, crteža, pastela, kolaža ili sličnih dekorativnih ploča, gravura, štampanih slika ili litografija svrstavaju se sa ovim predmetima, pod uslovom da su ramovi takve vrste i normalne vrednosti u odnosu na te predmete.
Ramovi koji nisu takve vrste i takve vrednosti koje su normalne za predmete navedene u ovoj napomeni, svrstavaju se posebno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Stopa
mere carine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9701 Slike, crteži i pasteli, izrađeni u potpunosti rukom, osim crteža iz
tar. broja 4906 i zanatskih proizvoda slikanih ili ukrašenih rukom; kolaži i
slične ukrasne ploče:
9701 10 00 00 - Slike, crteži i pasteli - 5
9701 90 00 00 - Ostalo - 5
9702 00 00 00 Originalne gravure, štampane slike i litografije - 5
9703 00 00 00 Originalne skulpture i kipovi, od bilo kog materijala - 5
9704 00 00 00 Poštanske i taksene marke, prigodni koverti, prigodni koverti prvog dana,
odštampane, frankirane pismonosne pošiljke i slično, upotrebljeni ili
neupotrebljeni, osim onih iz tarifnog broja 4907 - 5
9705 00 00 00 Kolekcije i primerci od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog,
istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili
numizmatičkog interesa - 5
9706 00 00 00 Antikviteti (starine), stariji od sto godina - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEO III

KORELACIONA TABELA


---------------------------------------------
CT 2005 CT 2008
---------------------------------------------
Tarifna oznaka stopa Tarifna oznaka stopa
---------------------------------------------
0105 92 00 00 20 0105 94 00 00 20
0105 93 00 00 20
0206 10 91 00 30 0206 10 98 00 30
0206 10 99 00 30
0206 49 20 00 30 0206 49 00 00 30
0206 49 80 00 30
0208 10 11 00 20 0208 10 00 00 20
0208 10 19 00 20
0208 20 00 00 20 0208 90 70 00 20
0208 90 20 00 20 0208 30 00 00 20
0208 90 40 00 20
0301 99 90 00 3 0301 94 00 00 3
0301 95 00 00 3
0301 99 80 00 3
0302 69 87 00 5 0302 67 00 00 5
0302 69 88 00 5 0302 68 00 00 5
0303 50 00 00 5 0303 51 00 00 5
0303 60 11 00 5 0303 52 10 00 5
0303 60 19 00 5 0303 52 30 00 5
0303 60 90 00 5 0303 52 90 00 5
0303 79 87 00 10 0303 61 00 00 10
0303 79 88 00 10 0303 62 00 00 10
0304 10 13 00 10 0304 19 13 00 10
0304 10 15 00 10 0304 19 15 00 10
0304 10 17 00 10 0304 19 17 00 10
0304 10 19 00 10 0304 19 19 00 10
0304 10 31 00 10 0304 19 31 00 10
0304 10 33 00 10 0304 19 33 00 10
0304 10 35 00 10 0304 19 35 00 10
0304 10 38 00 10 0304 11 10 00 10
0304 12 10 00 10
0304 10 91 00 10 0304 19 91 00 10
0304 10 97 00 10 0304 19 97 00 10
0304 10 98 00 10 0304 12 90 00 10
0304 11 90 00 10
0304 19 99 00 10
0304 20 13 00 10 0304 29 13 00 10
0304 20 15 00 10 0304 29 15 00 10
0304 20 17 00 10 0304 29 17 00 10
0304 20 19 00 10 0304 29 19 00 10
0304 20 21 00 10 0304 29 21 00 10
0304 20 29 00 10 0304 29 29 00 10
0304 20 31 00 10 0304 29 31 00 10
0304 20 33 00 10 0304 29 33 00 10
0304 20 35 00 10 0304 29 35 00 10
0304 20 37 00 10 0304 29 39 00 10
0304 20 41 00 10 0304 29 41 00 10
0304 20 43 00 10 0304 29 43 00 10
0304 20 45 00 10 0304 29 45 00 10
0304 20 51 00 10 0304 29 51 00 10
0304 20 53 00 10 0304 29 53 00 10
0304 20 55 00 10 0304 29 55 00 10
0304 20 56 00 10 0304 29 56 00 10
0304 20 58 00 10 0304 29 58 00 10
0304 20 59 00 10 0304 29 59 00 10
0304 20 61 00 10 0304 29 61 00 10
0304 20 69 00 10 0304 29 69 00 10
0304 20 71 00 10 0304 29 71 00 10
0304 20 73 00 10 0304 29 73 00 10
0304 20 75 00 10 0304 29 75 00 10
0304 20 79 00 10 0304 29 79 00 10
0304 20 83 00 10 0304 29 83 00 10
0304 20 85 00 10 0304 29 85 00 10
0304 20 87 00 10 0304 21 00 00 10
0304 20 88 00 10 0304 22 00 00 10
0304 20 91 00 10 0304 29 91 00 10
0304 20 94 00 10 0304 29 99 00 10
0304 90 05 00 10 0304 99 10 00 10
0304 90 10 00 10 0304 99 21 00 10
0304 90 22 00 10 0304 99 23 00 10
0304 90 31 00 10 0304 99 29 00 10
0304 90 35 00 10 0304 99 31 00 10
0304 90 35 00 10 0304 99 31 00 10
0304 90 38 00 10 0304 99 33 00 10
0304 90 39 00 10 0304 99 39 00 10
0304 90 41 00 10 0304 99 41 00 10
0304 90 45 00 10 0304 99 45 00 10
0304 90 48 00 10 0304 99 51 00 10
0304 90 51 00 10 0304 99 55 00 10
0304 90 55 00 10 0304 99 61 00 10
0304 90 57 00 10 0304 99 65 00 10
0304 90 59 00 10 0304 99 71 00 10
0304 90 61 00 10 0304 99 75 00 10
0304 90 65 00 10 0304 91 00 00 10
0304 90 97 00 10 0304 92 00 00 10
0304 99 99 00 10
0402 91 11 00 20 0402 91 10 00 20
0402 91 19 00 20
0402 91 31 00 20 0402 91 30 00 20
0402 91 39 00 20
0402 99 11 00 20 0402 99 10 00 20
0402 99 19 00 20
0406 90 02 00 30 0406 13 00 00 30
0406 90 03 00 30
0406 90 04 00 30
0406 90 05 00 30
0406 90 06 00 30
0406 90 13 00 30
0406 90 02 00 30 0406 90 15 00 30
0406 90 03 00 30
0406 90 04 00 30
0406 90 05 00 30
0406 90 06 00 30
0406 90 15 00 30
0406 90 02 00 30 0406 90 17 00 30
0406 90 03 00 30
0406 90 04 00 30
0406 90 05 00 30
0406 90 06 00 30
0406 90 17 00 30
0406 90 31 00 30 0406 90 32 00 30
0406 90 33 00 30
0503 00 00 00 5 0511 99 85 00 5
0509 00 10 00 3 0511 99 31 00 3
0509 00 90 00 3 0511 99 39 00 3
0511 99 90 00 5 0511 99 85 00 5
0602 40 10 00 10 0402 40 00 00 10
0602 40 90 00 10
0602 90 51 10 10 0602 90 50 11 10
0602 90 51 90 10 0602 90 50 19 10
0602 90 59 00 10 0602 90 50 90 10
0603 10 10 00 15 0603 11 00 00 15
0603 10 20 00 15 0603 12 00 00 15
0603 10 30 00 15 0603 13 00 00 15
0603 10 40 00 15 0603 19 10 00 15
0603 10 50 00 15 0603 14 00 00 15
0603 10 80 00 15 0603 19 90 00 15
0701 90 90 00 10 0701 90 90 10 10
0701 90 90 90 10
0709 10 00 00 10 0709 90 80 00 10
0709 52 00 00 10 0709 59 50 00 10
0711 30 00 00 10 0711 90 70 00 10
0714 10 91 00 10 0714 10 91 00 10
0714 10 98 00 10
0714 10 99 00 0714 10 98 00
0802 90 60 00 10 0802 60 00 00 10
0808 10 10 00 15 0808 10 10 10 15
0808 10 10 90 15
0808 20 10 00 15 0808 20 10 10 15
0808 20 10 90 15
0810 30 10 00 10 0810 90 50 00 10
0810 30 30 00 10 0810 90 60 00 10
0810 30 90 00 10 0810 90 70 00 10
0810 90 30 00 15 0810 90 20 00 15
0810 90 40 00 15
0811 20 31 11 20 0811 20 31 10 20
0811 20 31 12 20 0811 20 31 20 20
0811 20 31 13 20 0811 20 31 30 20
0811 20 31 14 20 0811 20 31 40 20
0811 20 31 15 20 0811 20 31 50 20
0811 20 31 19 20 0811 20 31 90 20
0811 90 75 11 20 0811 90 75 10 20
0811 90 75 12 20 0811 90 75 20 20
0811 90 75 13 20 0811 90 75 30 20
0811 90 95 11 15 0811 90 95 10 15
0811 90 95 12 20 0811 90 95 20 20
0811 90 95 13 20 0811 90 95 30 20
0813 40 60 00 5 0813 40 65 00 5
0813 40 70 00 5
0906 10 00 00 3 0906 11 00 00 3
0906 19 00 00 3
0910 40 11 00 5 0910 99 31 00 5
0910 40 13 00 5 0910 99 33 00 5
0910 40 19 00 5 0910 99 39 00 5
0910 40 90 00 5 0910 99 50 00 5
0910 50 00 00 5 0910 99 60 00 5
1102 30 00 00 10 1102 90 50 00 10
1104 29 15 00 20 1104 29 18 00 20
1104 29 19 00 20
1104 29 31 00 20 1104 29 30 00 20
1104 29 35 00 20
1104 29 39 00 20
1207 10 10 00 1 1207 99 15 10 1
1207 10 90 00 1 1207 99 97 10 1
1207 30 10 00 5 1207 99 15 20 5
1207 30 90 00 5 1207 99 97 90 5
1207 60 10 00 5 1207 99 15 90 5
1207 60 90 00 5 1207 99 97 90 5
1207 99 20 00 10 1207 99 15 90 10
1207 99 98 00 5 1207 99 97 90 5
1209 26 00 00 5 1209 29 35 00 5
1211 10 00 00 5 1211 90 85 91 5
1211 90 97 10 20 1211 90 85 10 20
1211 90 97 20 20 1211 90 85 20 20
1211 90 97 30 5 1211 90 85 30 5
1211 90 97 90 10 1211 90 85 99 5
1212 10 10 00 3 1212 99 30 00 3
1212 10 91 00 3 1212 99 41 00 3
1212 10 99 00 3 1212 99 49 00 3
1212 30 00 00 5 1212 99 70 10 5
1212 99 80 00 20 1212 99 70 90 20
1301 10 00 00 1 1301 90 00 00 1
1302 14 00 00 3 1302 19 80 00 3
1302 19 90 00 3
1402 00 00 00 1 1404 90 00 90 1
1403 00 00 00 3 1404 90 00 10 3
1404 10 00 00 1 1404 90 00 90 1
1404 90 00 00 1 1404 90 00 90 1
1515 40 00 00 1 1515 90 11 00 1
1515 90 15 00 1
1602 20 11 00 30 1602 20 10 00 30
1602 20 19 00 30
1602 50 39 00 30 1602 50 95 00 30
1602 50 80 00 30
1602 90 41 00 30 1602 90 99 00 30
1602 90 98 00 30
1702 30 51 00 3 1702 30 50 00 3
1702 30 91 00 3
1702 30 59 00 3 1702 30 90 00 3
1702 30 99 00 3
1702 90 60 00 5 1702 90 95 00 5
1702 90 99 00 5
1704 10 11 00 25 1704 10 10 00 25
1704 10 19 00 25
1704 10 91 00 25 1704 10 90 00 25
1704 10 99 00 25
2001 90 93 00 20 2001 90 97 00 20
2001 90 99 00 20
2005 70 10 00 10 2005 70 00 00 10
2005 70 90 00 10
2005 90 10 00 20 2005 99 10 00 20
2005 90 30 00 20 2005 99 20 00 20
2005 90 50 00 20 2005 99 30 00 20
2005 90 60 00 20 2005 99 40 00 20
2005 90 70 00 20 2005 99 50 00 20
2005 90 75 00 20 2005 99 60 00 20
2005 90 80 10 20 2005 99 90 10 20
2005 90 80 90 20 2005 99 90 90 20
2007 99 55 00 20 2007 99 50 00 20
2007 99 57 00 20
2007 99 91 00 20 2007 99 97 00 20
2007 99 98 00 20
2008 11 92 00 20 2008 11 91 00 20
2008 11 94 00 20
2008 99 25 00 20 2008 99 24 00 20
2008 99 26 00 20
2008 99 32 00 20 2008 99 31 00 20
2008 99 33 00 20
2008 99 46 00 20 2008 99 48 00 20
2008 99 47 00 20
2008 99 61 00 20 2008 99 63 00 20
2008 99 62 00 20
2009 71 10 00 20 2009 71 20 00 20
2009 71 91 00 20
2009 80 32 00 20 2009 80 34 00 20
2009 80 33 00 20
2009 80 83 00 20 2009 80 85 00 20
2009 80 84 00 20
2101 11 11 00 10 2101 11 00 00 10
2101 11 19 00 10
2104 10 10 00 30 2104 10 00 00 30
2104 10 90 00 30
2106 90 10 00 30 2106 90 98 20 30
2106 90 92 00 30 2106 90 92 90 30
2106 90 98 10 25 2106 90 92 10 25
2106 90 98 20 5 2106 90 98 10 5
2302 20 10 00 1 2302 40 02 00 1
2302 20 90 00 1 2302 40 08 00 1
2306 70 00 00 3 2306 90 05 00 3
2506 21 00 00 1 2506 20 00 00 1
2506 29 00 00 1
2508 20 00 00 1 2508 40 00 00 1
2513 11 00 00 1 2513 10 00 00 1
2513 19 00 00 1
2516 21 00 00 1 2516 20 00 00 1
2516 22 00 00 1
2524 00 00 00 1 2524 10 00 00 1
2524 90 00 00 1
2702 10 00 10 5 2702 10 00 00 5
2702 10 00 20 5
2707 60 00 00 1 2707 99 80 00 1
2811 23 00 00 5 2811 29 05 00 5
2818 10 10 00 1 2818 10 11 00 1
2818 10 19 00 1
2818 10 91 00 1
2818 10 99 00 1
2818 10 90 00 1 2818 10 11 00 1
2818 10 19 00 1
2818 10 91 00 1
2818 10 99 00 1
2824 20 00 00 5 2824 90 10 00 5
2824 90 00 00 5 2824 90 90 00 5
2825 90 50 00 1 2825 90 50 00 1
2852 00 00 11 1
2826 11 00 00 1 2826 19 10 00 1
2826 19 00 00 1 2826 19 90 00 1
2852 00 00 11 1
2826 20 00 00 5 2826 90 80 00 5
2826 90 90 00 5
2827 33 00 00 5 2827 39 20 00 5
2827 34 00 00 5 2827 39 30 00 5
2827 36 00 00 5 2827 39 85 10 5
2827 39 80 00 1 2827 39 85 90 1
2852 00 00 11 1
2827 49 90 00 5 2827 49 90 00 5
2852 00 00 19 5
2827 60 00 00 5 2827 60 00 00 5
2827 49 90 00 5
2830 20 00 00 5 2830 90 85 00 5
2830 30 00 00 5 2830 90 85 00 5
2830 90 80 00 5 2830 90 85 00 5
2852 00 00 19 5
2833 23 00 00 5 2833 29 20 00 5
2833 26 00 00 5
2833 29 10 00 5
2833 29 70 00 5 2833 29 60 00 5
2833 29 90 00 5
2852 00 00 19 5
2834 29 30 00 5 2834 29 40 00 5
2834 29 80 00 5
2852 00 00 19 5
2835 23 00 00 5 2835 29 30 00 5
2835 39 00 00 5 2835 39 00 00 5
2852 00 00 19 5
2836 10 00 00 5 2836 99 17 10 5
2836 70 00 00 5 2836 99 17 20 5
2836 99 18 00 1 2836 99 17 90 1
2852 00 00 11 1
2837 19 00 00 1 2837 19 00 00 1
2852 00 00 11 1
2837 20 00 00 5 2837 20 00 00 5
2852 00 00 19 5
2838 00 00 00 5 2842 90 80 00 5
2852 00 00 19 5
2839 20 00 00 1 2839 90 10 00 1
2839 90 00 00 1 2839 90 90 00 1
2841 10 00 00 5 2841 90 85 00 5
2841 20 00 00 1 2841 50 00 00 1
2841 50 00 00 1 2841 50 00 00 1
2841 90 10 00 5 2841 90 85 00 5
2841 90 80 00 5
2842 10 00 00 5 2842 10 00 00 5
2852 00 00 19 5
2842 90 90 00 5 2842 90 80 00 5
2852 00 00 19 5
2843 90 90 00 5 2843 90 90 00 5
2852 00 00 19 5
2848 00 00 00 5 2848 00 00 00 5
2852 00 00 19 5
2849 90 90 00 5 2849 90 90 00 5
2852 00 00 19 5
2850 00 20 00 1 2850 00 20 00 1
2852 00 00 11 1
2850 00 50 00 1 2850 00 50 00 1
2852 00 00 11 1
2850 00 70 00 1 2850 00 70 00 1
2852 00 00 11 1
2850 00 90 00 1 2850 00 90 00 1
2852 00 00 11 1
2851 00 10 00 5 2853 00 10 00 5
2851 00 30 00 5 2853 00 30 00 5
2851 00 50 00 5 2853 00 50 00 5
2851 00 80 00 5 2852 00 00 19 5
2853 00 90 00 5
2903 30 33 00 3 2903 39 11 00 3
2903 30 35 00 3 2903 39 15 00 3
2903 30 36 00 3 2903 31 00 00 3
2903 39 19 00 3
2903 30 80 00 3 2903 39 90 00 3
2903 49 10 00 1 2903 49 11 00 1
2903 49 15 00 1
2903 49 19 00 1
2903 59 90 00 3 2903 52 00 00 3
2903 59 80 00 3
2905 15 00 00 1 2905 19 00 00 1
2905 39 80 00 1 2905 39 25 00 1
2905 39 85 00 1
2906 14 00 00 1 2906 19 00 00 1
2907 14 00 00 1 2907 19 10 00 1
2907 19 00 00 1 2907 19 90 00 1
2908 10 00 00 1 2908 11 00 00 1
2908 19 00 00 1
2908 20 00 00 1 2908 99 10 00 1
2908 90 00 00 1 2908 91 00 00 1
2908 99 90 00 1
2909 19 00 00 5 2909 19 10 00 5
2909 19 90 00 5
2909 42 00 00 3 2909 44 00 10 3
2909 44 00 00 1 2909 44 00 90 1
2909 49 19 00 1 2909 49 18 00 1
2910 90 00 00 5 2910 40 00 00 5
2910 90 00 00 5
2912 13 00 00 1 2912 19 10 00 1
2912 19 00 00 1 2912 19 90 00 1
2915 22 00 00 5 2915 29 00 00 5
2915 23 00 00 5
2915 29 00 00 5 2915 29 00 00 5
2852 00 00 92 5
2915 34 00 00 1 2915 39 80 00 1
2915 35 00 00 1 2915 39 80 90 1
2915 39 90 00 1 2915 36 00 00 1
2915 39 80 00 1
2916 19 80 00 5 2916 19 70 00 5
2916 36 00 00 5
2916 36 00 00 5 2916 19 50 00 5
2917 31 00 00 1 2917 34 10 00 1
2917 34 00 00 1 2917 34 90 00 1
2918 11 00 00 1 2918 11 00 00 1
2852 00 00 90 1
2918 19 80 00 1 2918 19 18 00 1
2918 19 85 00 1
2918 90 10 00 1 2918 99 10 00 1
2918 90 20 00 1 2918 99 20 00 1
2918 90 30 00 1 2918 99 30 00 1
2918 90 90 00 1 2918 91 00 00 1
2918 99 90 00 1
2919 00 10 00 1 2919 90 10 00 1
2919 00 90 00 1 2919 10 00 00 1
2919 90 90 00 1
2920 10 00 00 1 2920 11 00 00 1
2920 19 00 00 1
2921 12 00 00 1 2921 19 50 00 1
2922 22 00 00 1 2922 29 00 10 1
2922 29 00 00 3 2922 29 00 90 3
2924 19 00 00 1 2924 12 00 00 1
2925 19 95 00 3 2852 00 00 91 3
2925 19 95 00 3
2925 20 00 00 3 2925 21 00 00 3
2925 29 00 00 3
2930 10 00 00 5 2930 90 85 10 5
2930 90 70 00 1 2930 50 00 00 1
2930 90 85 90 1
2931 00 95 00 1 2852 00 00 90 1
2931 00 95 00 1
2932 29 80 00 1 2932 29 60 00 1
2932 29 85 90 1
2932 99 85 00 1 2852 00 00 90 1
2932 99 85 00 1
2934 99 90 00 1 2852 00 00 90 1
2934 99 90 00 1
2936 10 00 00 1 2936 90 80 00 1
2936 90 90 00 1
2939 21 00 00 1 2939 20 00 10 1
2939 29 00 00 3 2939 20 00 90 3
3001 10 10 00 3 3001 90 20 10 3
3001 90 98 10 3
3001 10 90 00 3 3001 90 20 10 3
3001 90 98 10 3
3001 90 10 00 1 3001 90 20 90 1
3001 90 99 00 5 3001 90 98 90 5
3006 80 00 00 30 3006 92 00 00 30
3102 70 00 00 3 3102 90 00 10 3
3102 90 00 00 5 3102 90 00 90 5
3103 20 00 00 1 3103 90 00 00 1
3104 10 00 00 1 3104 90 00 00 1
3201 90 90 00 5 2852 00 00 20 5
3201 90 90 00 5
3206 30 00 00 5 3206 49 30 00 5
3206 43 00 00 3 3206 49 80 00 3
3206 49 90 00 3
3206 50 00 00 1 2852 00 00 90 1
3206 50 00 00 1
3301 11 10 00 1 3301 19 20 00 1
3301 14 10 00 1
3301 19 10 00 1
3301 11 90 00 1 3301 19 80 00 1
3301 14 90 00 1
3301 19 90 00 1
3301 21 10 00 1 3301 29 41 00 1
3301 22 10 00 1
3301 23 10 00 1
3301 26 10 00 1
3301 29 61 00 1
3301 21 90 00 1 3301 29 71 00 1
3301 22 90 00 1
3301 26 90 00 1
3301 23 90 00 1 3301 29 79 00 1
3404 10 00 00 3 3404 90 80 10 3
3404 90 90 00 1 3404 90 80 90 1
3502 90 90 00 1 2852 00 00 90 1
3502 90 90 00 1
3504 00 00 00 1 3504 00 00 00 1
3502 90 90 00 1
3702 20 00 00 1 3702 31 20 00 1
3702 31 98 00 1
3702 32 10 00 1
3702 32 20 00 1
3702 32 50 00 1
3702 32 80 00 1
3702 39 00 00 1
3702 41 00 00 1
3702 42 00 00 1
3702 43 00 00 1
3702 44 00 00 1
3702 31 10 00 1 3702 31 20 00 1
3702 31 99 00 1 3702 31 98 00 1
3702 32 11 00 1 3702 32 10 00 1
3702 32 19 00 1 3702 32 20 00 1
3702 32 51 00 1 3702 32 50 00 1
3702 32 90 00 1 3702 32 80 00 1
3705 20 00 00 1 3705 90 10 00 1
3705 90 00 00 1 3705 90 90 00 1
3707 90 11 00 1 2852 00 00 90 1
3707 90 11 00 1
3707 90 19 00 1 2852 00 00 90 1
3707 90 19 00 1
3707 90 30 00 1 2852 00 00 90 1
3707 90 30 00 1
3707 90 90 00 1 2852 00 00 90 1
3707 90 90 00 1
3805 20 00 00 5 3805 90 10 00 5
3805 90 00 00 5 3805 90 90 00 5
3808 10 10 00 5 3808 91 10 00 5
3808 10 20 00 5 3808 91 20 00 5
3808 50 00 10 5
3808 10 30 00 5 3808 91 30 00 5
3808 10 40 00 5 3808 91 40 00 5
3808 50 00 10 5
3808 10 90 00 5 3808 91 90 00 5
3808 50 00 10 5
3808 20 10 00 8 3808 92 10 00 8
3808 20 15 00 8 3808 92 20 00 8
3808 50 00 90 8
3808 20 30 00 8 3808 92 30 00 8
3808 20 40 00 8 3808 92 40 00 8
3808 20 50 00 8 3808 92 50 00 8
3808 20 60 00 8 3808 92 60 00 8
3808 20 80 00 8 3808 92 90 00 8
3808 50 00 90 8
3808 30 11 00 5 3808 93 11 00 5
3808 50 00 10 5
3808 30 13 00 5 3808 93 13 00 5
3808 30 15 00 5 3808 93 15 00 5
3808 30 17 00 5 3808 93 17 00 5
3808 30 21 00 5 3808 93 21 00 5
3808 30 23 00 5 3808 93 23 00 5
3808 30 27 00 5 3808 93 27 00 5
3808 50 00 10 5
3808 30 30 00 10 3808 93 90 00 10
3808 50 00 20 10
3808 30 90 00 10 3808 93 90 00 10
3808 50 00 20 10
3808 40 10 00 5 3808 94 10 00 5
3808 40 20 00 5 3808 94 20 00 5
3808 50 00 10 5
3808 40 90 00 5 3808 94 90 00 5
3808 50 00 10 5
3808 90 10 00 8 3808 99 10 00 8
3808 50 00 90 8
3808 90 90 00 8 3808 99 90 00 8
3808 50 00 90 8
3812 30 20 00 1 3812 30 21 00 1
3812 30 29 00 1
3822 00 00 00 1 2852 00 00 90 1
3822 00 00 00 1
3824 20 00 00 1 3824 90 30 00 1
3824 71 00 00 1 3824 71 00 00 1
3824 90 97 00 1
3824 79 00 00 1 3824 72 00 00 1
3824 79 00 00 1
3824 90 97 00 1
3824 90 99 00 1 2852 00 00 90 1
3821 00 00 00 1
3824 71 00 00 1
3824 73 00 00 1
3824 74 00 00 1
3824 75 00 00 1
3824 76 00 00 1
3824 78 00 00 1
3824 77 00 00 1
3824 79 00 00 1
3824 81 00 00 1
3824 82 00 00 1
3824 83 00 00 1
3824 90 91 00 1
3824 90 97 00 1
3907 99 99 00 1 3907 99 98 00 1
3907 99 98 00 1
3917 21 91 00 8 3917 21 90 00 8
3917 21 99 00 8
3917 22 91 00 8 3917 22 90 00 8
3917 22 99 00 8
3917 23 91 00 8 3917 23 90 00 8
3917 23 99 00 8
3917 29 91 00 8 3917 29 90 00 8
3917 29 99 00 8
3917 31 10 00 5 3917 31 00 00 5
3917 31 90 00 5
3917 33 10 00 8 3917 33 00 00 8
3917 33 90 00 8
3917 39 91 00 8 3917 39 90 00 8
3917 39 99 00 8
3917 40 10 00 5 3917 40 00 00 5
3917 40 90 00 5
3920 10 26 00 5 3920 10 26 00 5
3006 10 30 19 5
3920 10 28 00 5 3920 10 28 00 5
3006 10 30 19 5
3920 10 40 00 5 3920 10 40 00 5
3006 10 30 19 5
3920 10 89 00 5 3006 10 30 19 5
3920 10 89 00 5
3920 20 29 00 5 3006 10 30 19 5
3920 20 29 00 5
3920 20 90 00 5 3006 10 30 19 5
3920 20 90 00 5
3920 30 00 00 5 3006 10 30 19 5
3920 30 00 00 5
3920 43 10 00 5 3006 10 30 19 5
3920 43 10 00 5
3920 43 90 00 5 3006 10 30 19 5
3920 43 90 00 5
3920 49 10 00 5 3006 10 30 19 5
3920 49 10 00 5
3920 49 90 00 5 3006 10 30 19 5
3920 49 90 00 5
3920 51 00 00 5 3006 10 30 19 5
3920 51 00 00 5
3920 59 10 00 5 3006 10 30 19 5
3920 59 10 00 5
3920 59 90 00 5 3006 10 30 19 5
3920 59 90 00 5
3920 61 00 00 5 3006 10 30 19 5
3920 61 00 00 5
3920 62 19 00 5 3006 10 30 19 5
3920 62 19 00 5
3920 62 90 00 5 3006 10 30 19 5
3920 62 90 00 5
3920 63 00 00 5 3006 10 30 19 5
3920 63 00 00 5
3920 69 00 00 5 3006 10 30 19 5
3920 69 00 00 5
3920 71 10 90 5 3006 10 30 19 5
3920 71 10 90 5
3920 71 90 00 5 3006 10 30 19 5
3920 71 90 00 5
3920 72 00 00 1 3006 10 30 11 1
3920 79 10 00 1
3920 73 50 00 5 3006 10 30 19 5
3920 73 50 00 5
3920 73 90 00 5 3006 10 30 19 5
3920 73 90 00 5
3920 79 00 00 5 3006 10 30 19 5
3920 79 00 00 5
3920 91 00 00 1 3006 10 30 11 1
3920 91 00 00 1
3920 92 00 00 5 3006 10 30 19 5
3920 92 00 00 5
3920 93 00 00 5 3006 10 30 19 5
3920 93 00 00 5
3920 94 00 00 5 3006 10 30 19 5
3920 94 00 00 5
3920 99 21 00 5 3006 10 30 19 5
3920 99 21 00 5
3920 99 28 00 5 3006 10 30 19 5
3920 99 28 00 5
3920 99 51 00 5 3006 10 30 19 5
3920 99 51 00 5
3920 99 59 00 5 3006 10 30 19 5
3920 99 59 00 5
3920 99 90 00 5 3006 10 30 19 5
3920 99 90 00 5
3921 11 00 00 8 3006 10 30 20 8
3921 11 00 00 8
3921 12 00 00 8 3006 10 30 20 8
3921 12 00 00 8
3921 13 90 00 8 3006 10 30 20 8
3921 13 90 00 8
3921 14 00 00 8 3006 10 30 20 8
3921 14 00 00 8
3921 19 00 00 8 3006 10 30 20 8
3921 19 00 00 8
3926 90 10 00 1 3921 90 50 10 1
3926 90 92 10 1
3926 90 97 91 1
3926 90 50 00 10 3921 90 50 90 10
3926 90 91 00 10 3926 90 92 90 10
3926 90 99 10 1 3006 91 00 00 1
3926 90 97 10 1
3926 90 99 20 1 3926 90 97 20 1
3926 90 99 90 10 3926 90 97 99 10
4002 19 00 00 5 4002 19 10 00 5
4002 19 20 00 5
4002 19 30 00 5
4002 19 90 00 5
4008 29 10 00 5 4008 29 00 00 5
4008 29 90 00 5
4009 12 10 00 8 4008 12 00 00 8
4009 12 90 00 8
4009 22 10 00 8 4009 22 00 00 8
4009 22 90 00 8
4009 32 10 00 8 4009 32 00 00 8
4009 32 90 00 8
4009 42 10 00 8 4009 42 00 00 8
4009 42 90 00 8
4010 13 00 00 8 4010 19 00 00 8
4011 30 10 00 1 4011 30 00 00 1
4011 30 90 00 1
4012 13 10 00 15 4012 13 00 00 15
4012 13 90 00 15
4012 20 10 00 15 4012 20 00 00 15
4012 20 90 00 15
4016 10 10 00 1 4016 10 00 00 1
4016 10 90 00 1
4016 93 10 00 10 4016 93 00 00 10
4016 93 90 00 10
4016 99 10 00 10 4016 99 20 00 10
4016 99 30 00 10
4016 99 82 00 10 4016 99 91 00 10
4016 99 88 00 10 4016 99 99 00 10
4103 10 20 00 1 4103 90 10 00 1
4103 10 50 00 1
4103 10 90 00 1
4103 90 00 00 1 4103 90 90 00 1
4204 00 10 00 5 4205 00 11 00 5
4204 00 90 00 5 4205 00 19 00 5
4205 00 00 00 20 4205 00 90 00 20
4206 10 00 00 1 4206 00 00 10 1
4206 90 00 00 5 4206 00 00 90 5
4301 70 10 00 1 4301 80 70 00 1
4301 70 90 00 1
4301 80 80 00 1
4302 13 00 00 8 4302 19 75 00 8
4402 00 00 00 1 4402 10 00 00 1
4402 90 00 00 1
4407 24 15 00 1 4407 21 10 00 1
4407 22 10 00 1
4407 24 30 00 1 4407 21 91 00 1
4407 22 91 00 1
4407 24 90 00 1 4407 21 99 00 1
4407 22 99 00 1
4407 29 05 00 1 4407 27 10 00 1
4407 28 10 00 1
4407 29 15 00 1
4407 29 30 00 1 4407 27 91 00 1
4407 28 91 00 1
4407 29 25 00 1
4407 29 50 00 1 4407 27 10 00 1
4407 28 10 00 1
4407 29 45 00 1
4407 29 69 00 1 4407 27 99 00 1
4407 28 99 00 1
4407 29 68 00 1
4407 99 10 00 1 4407 93 10 00 1
4407 94 10 00 1
4407 95 10 00 1
4407 99 20 00 1
4407 99 30 00 1 4407 92 10 00 1
4407 93 10 00 1
4407 94 10 00 1
4407 99 25 00 1
4407 99 50 00 1 4407 92 91 00 1
4407 93 91 00 1
4407 94 91 00 1
4407 99 40 00 1
4407 99 97 00 1 4407 92 99 00 1
4407 93 99 00 1
4407 94 99 00 1
4407 99 98 00 1
4409 20 11 00 1 4409 21 00 00 1
4409 29 10 00 1
4409 20 91 00 1 4409 21 00 00 1
4409 29 91 00 1
4409 20 98 00 1 4409 21 00 00 1
4409 29 99 00 1
4410 21 00 00 1 4410 12 10 00 1
4410 19 00 10 1
4410 29 00 00 1 4410 12 90 00 1
4410 19 00 00 5
4410 31 00 00 5 4410 11 10 00 5
4410 19 00 90 5
4410 32 00 00 5 4410 11 30 00 5
4410 19 00 90 5
4410 33 00 00 5 4410 11 50 00 5
4410 19 00 90 5
4410 39 00 00 5 4410 11 90 00 5
4410 19 00 90 5
4411 11 10 00 5 4411 12 10 10 5
4411 13 10 10 5
4411 14 10 10 5
4411 11 90 00 5 4411 92 10 00 5
4411 19 10 00 5 4411 12 90 10 5
4411 13 90 10 5
4411 14 90 10 1
4411 19 90 00 5 4411 92 90 00 5
4411 21 10 00 1 4411 12 10 90 1
4411 13 10 90 1
4411 14 10 90 1
4411 21 90 00 1 4411 93 10 00 1
4411 29 10 00 1 4411 12 10 10 1
4411 13 10 10 1
4411 14 10 10 1
4411 29 90 00 1 4411 93 90 00 1
4411 31 10 00 1 4411 12 10 90 1
4411 13 10 90 1
4411 14 10 90 1
4411 31 90 00 1 4411 94 10 00 1
4411 39 10 00 1 4411 12 10 90 1
4411 13 10 90 1
4411 14 10 90 1
4411 39 90 00 1 4411 94 10 10 1
4411 91 00 00 5 4411 94 10 90 5
4411 99 00 00 5 4411 94 90 00 5
4412 13 10 00 5 4412 31 10 00 5
4412 13 90 00 5 4412 10 00 90 5
4412 31 90 00 5
4412 14 00 00 5 4412 10 00 90 5
4412 32 00 00 5
4412 19 00 00 5 4412 10 00 90 5
4412 39 00 00 5
4412 22 10 00 5 4412 10 00 90 5
4412 94 10 90 5
4412 99 30 10 5
4412 22 91 00 5 4412 10 00 90 5
4412 94 10 90 5
4412 22 99 00 5 4412 10 00 90 5
4412 99 70 00 5
4412 23 00 00 1 4412 10 00 10 1
4412 94 10 10 1
4412 99 30 90 1
4412 29 20 00 5 4412 10 00 90 5
4412 94 10 90 5
4412 29 80 00 5 4412 10 00 00 5
4412 99 70 00 5
4412 92 10 00 5 4412 10 00 90 5
4412 94 90 00 5
4412 99 30 10 5
4412 92 91 00 5 4412 10 00 90 5
4412 94 90 00 5
4412 92 99 00 5 4412 10 00 90 5
4412 99 70 00 5
4412 93 00 00 5 4412 10 00 90 5
4412 94 90 00 5
4412 99 20 00 5 4412 94 90 00 5
4412 99 80 00 5 4412 10 00 90 5
4412 99 70 00 5
4418 30 10 00 3 4418 71 00 00 3
4418 30 91 00 3 4418 72 00 00 3
4418 30 99 00 3 4418 79 00 00 3
4418 90 90 00 10 4418 60 00 00 10
4418 90 80 00 10
4504 90 10 00 1 4504 90 80 00 1
4504 90 91 00 1 4504 90 20 00 1
4504 90 99 00 1 4504 90 80 00 1
4601 20 10 00 10 4601 21 10 00 10
4601 22 10 00 10
4601 29 10 00 10
4601 20 90 00 10 4601 21 90 00 10
4601 22 90 00 10
4601 29 90 00 10
4601 91 05 00 10 4601 92 05 00 10
4601 93 05 00 10
4601 94 05 00 10
4601 91 10 00 10 4601 92 10 00 10
4601 93 10 00 10
4601 94 10 00 10
4601 91 90 00 10 4601 92 90 00 10
4601 93 90 00 10
4601 94 90 00 10
4602 10 10 00 10 4602 19 10 00 10
4602 10 91 00 10 4602 11 00 00 10
4602 12 00 00 10
4602 19 91 00 10
4602 10 99 00 10 4602 11 00 00 10
4602 12 00 00 10
4602 19 99 00 10
4706 91 00 00 1 4602 19 99 00 1
4706 92 00 00 1
4706 93 00 00 1
4802 30 00 00 1 4802 54 00 00 1
4802 61 15 10 1
4802 62 00 10 1
4802 69 00 10 1
4802 55 10 00 5 4802 55 15 00 5
4802 55 20 00 5 4802 55 25 00 5
4802 56 10 00 1 4802 56 20 00 1
4802 56 90 00 1 4802 56 80 00 1
4802 61 20 00 5 4802 61 15 90 5
4802 62 00 00 5 4802 62 00 90 5
4802 69 00 00 5 4802 69 00 90 5
4809 10 00 00 1 4809 90 10 00 1
4809 90 00 00 1 4809 90 90 00 1
4813 90 00 00 1 4813 90 10 00 1
4813 90 90 00 1
4811 51 00 00 1 4811 51 00 90 1
4811 59 00 00 1 4811 59 00 90 1
4814 30 00 00 10 4814 90 80 00 10
4814 90 90 00 10
4815 00 00 00 5 4811 10 00 00 5
4811 51 00 10 5
4811 59 00 10 5
4811 90 00 00 5
4823 90 85 10 5
4816 10 00 00 5 4816 90 00 10 5
4816 30 00 00 1 4816 90 00 20 1
4816 90 00 00 5 4816 90 00 90 5
4823 12 00 00 1 4811 41 20 00 1
4811 41 90 00 1
4823 19 00 00 1 4823 49 00 00 1
4823 60 10 00 10 4823 61 00 00 10
4823 69 10 00 10
4823 60 90 00 10 4823 61 00 00 10
4823 69 90 00 10
4823 90 10 00 10 4823 90 85 90 10
4823 90 80 00 10
5003 10 00 00 1 5003 00 00 00 1
5003 90 00 00 1
5208 52 10 00 10 5208 52 00 00 10
5208 52 90 00 10
5208 53 00 00 10 5208 59 10 00 10
5208 59 00 00 10 5208 59 90 00 10
5210 12 00 00 10 5210 19 00 00 10
5210 22 00 00 10 5210 29 00 00 10
5210 42 00 00 10 5210 49 00 00 10
5210 52 00 00 10 5210 59 00 00 10
5211 21 00 00 10 5211 20 00 00 10
5211 22 00 00 10
5211 29 00 00 10
5304 10 00 00 0 5305 00 00 00 0
5304 90 00 00 0
5305 11 00 00 0
5305 19 00 00 0
5305 21 00 00 0
5305 29 00 00 0
5305 90 00 00 0
5402 10 10 00 1 5402 11 00 00 1
5402 10 90 00 1 5402 19 00 00 1
5402 39 10 00 5 5402 34 00 00 5
5402 39 90 00 5 5402 39 00 00 5
5402 41 00 00 1 5402 45 00 00 1
5402 42 00 00 1 5402 46 00 00 1
5402 43 00 00 5 5402 47 00 00 5
5402 49 10 00 5 5402 44 00 00 5
5402 49 91 00 5 5402 48 00 00 5
5402 49 99 00 5 5402 49 00 00 5
5403 20 00 00 5 5403 33 00 10 5
5403 33 00 00 1 5403 33 00 90 1
5404 10 10 00 1 5404 11 00 00 1
5404 10 90 00 1 5404 12 00 00 1
5404 19 00 00 1
5406 10 00 00 5 5406 00 00 00 5
5406 20 00 00 5
5501 90 10 00 5 5501 40 00 00 5
5501 90 90 00 5 5501 90 00 00 5
5503 10 10 00 5 5503 11 00 00 5
5503 10 90 00 5 5503 19 00 00 5
5513 22 00 00 10 5513 23 10 00 10
5513 23 00 00 10 5513 23 90 00 10
5513 32 00 00 10 5513 39 00 00 10
5513 33 00 00 10
5513 42 00 00 10 5513 49 00 00 10
5513 43 00 00 10
5514 13 00 00 10 5514 19 10 00 10
5514 19 00 00 10 5514 19 10 00 10
5514 31 00 00 10 5514 30 10 00 10
5514 32 00 00 10 5514 30 30 00 10
5514 33 00 00 10 5514 30 50 00 10
5514 39 00 00 10 5514 30 90 00 10
5515 92 10 00 10 5515 99 20 00 10
5515 99 40 00 10
5515 99 80 00 10
5515 92 90 00 10 5515 99 20 00 10
5515 99 40 00 10
5515 99 80 00 10
5515 99 10 00 10 5515 99 20 00 10
5515 99 30 00 10 5515 99 40 00 10
5515 99 90 00 10 5515 99 80 00 10
5604 20 00 00 5 5604 90 10 00 5
5604 90 00 00 5 5604 90 90 00 5
5607 10 00 00 10 5607 90 20 00 10
5607 90 10 00 10
5702 41 00 00 15 5702 41 10 00 15
5702 41 90 00 15
5702 42 00 00 15 5702 42 10 00 15
5702 42 90 00 15
5702 51 00 00 15 5702 50 10 00 15
5702 52 10 00 15 5702 50 31 00 15
5702 52 90 00 15 5702 50 39 00 15
5702 59 00 00 15 5702 50 90 00 15
5703 20 11 00 15 5703 20 12 00 15
5703 20 19 00 15 5703 20 12 00 15
5703 20 18 00 15
5703 20 91 00 15 5703 20 92 00 15
5703 20 99 00 15 5703 20 92 00 15
5703 20 98 00 15
5703 30 11 00 15 5703 30 12 00 15
5703 30 19 00 15 5703 30 12 00 15
5703 30 18 00 15
5703 30 81 00 15 5703 30 82 00 15
5703 30 89 00 15 5703 30 82 00 15
5703 30 88 00 15
5703 90 10 00 15 5703 90 20 00 15
5703 90 90 00 15 5703 90 20 00 15
5703 90 80 00 15
5803 10 00 00 15 5803 00 10 00 15
5803 90 10 00 15 5803 00 30 00 15
5803 90 40 00 15 5803 00 90 00 15
5803 90 90 00 15
6002 40 00 00 10 3006 10 30 30 10
6002 40 00 00 10
6002 90 00 00 10 3006 10 30 30 10
6002 90 00 00 10
6003 10 00 00 10 3006 10 30 30 10
6003 10 00 00 10
6003 20 00 00 10 3006 10 30 30 10
6003 20 00 00 10
6003 30 90 00 10 3006 10 30 30 10
6003 30 90 00 10
6003 40 00 00 10 3006 10 30 30 10
6003 40 00 00 10
6003 90 00 00 10 3006 10 30 30 10
6003 90 00 00 10
6005 10 00 00 10 6005 90 10 00 10
6005 90 00 00 10 3006 10 30 30 10
6005 90 90 00 10
6101 10 10 00 18 6101 90 20 00 18
6101 10 90 00 18 6101 90 80 00 18
6101 90 10 00 18 6101 90 20 00 18
6101 90 90 00 18 6101 90 80 00 18
6103 11 00 00 18 6103 10 10 00 18
6103 12 00 00 18 6103 10 90 00 18
6103 19 00 00 18
6103 21 00 00 18 6103 29 00 00 18
6104 11 00 00 22 6104 19 90 00 22
6104 19 00 00 22
6104 12 00 00 22 6104 19 20 00 22
6104 21 00 00 22 6104 29 10 00 22
6104 29 00 00 22 6104 29 90 00 22
6107 92 00 00 22 6107 99 00 00 22
6109 90 10 00 22 6109 90 20 00 22
6109 90 30 00 22
6111 10 10 00 18 6111 90 11 00 18
6111 10 90 00 18 6111 90 19 00 18
6111 90 00 00 18 6111 90 90 00 18
6114 10 00 00 18 6114 90 00 00 18
6115 11 00 00 22 6115 21 00 00 22
6115 10 90 10 22
6115 12 00 00 18 6115 10 90 90 18
6115 22 00 00 18
6115 19 00 00 18 6115 10 90 90 18
6115 29 00 00 18
6115 20 11 00 18 6115 30 11 00 18
6115 20 19 00 18 6115 30 19 00 18
6115 20 90 00 18 6115 30 90 00 18
6115 91 00 00 18 6115 94 00 00 18
6115 92 00 00 18 6115 95 00 00 18
6115 93 10 00 18 6115 10 10 00 18
6115 93 30 00 18 6115 10 90 90 18
6115 96 10 00 18
6115 93 91 00 18 6115 10 90 90 18
6115 96 91 00 18
6115 93 99 00 18 6115 10 90 90 18
6115 96 99 00 18
6115 99 00 00 18 6115 10 90 90 18
6115 99 00 00 18
6117 20 00 00 18 6117 80 80 00 18
6117 80 90 00 18 6117 80 80 00 18
6203 21 00 00 22 6203 29 30 00 22
6205 10 00 00 22 6205 90 80 00 22
6205 90 90 00 22
6207 92 00 00 22 6207 99 10 00 22
6207 99 00 00 22 6207 99 90 00 22
6209 10 00 00 18 6209 90 10 00 18
6209 90 00 00 18 6209 90 90 00 18
6211 31 00 00 22 6211 39 00 00 22
6213 10 00 00 18 6213 90 00 00 18
6214 90 10 00 18 6214 90 00 00 18
6214 90 90 00 18
6302 52 00 00 18 6302 59 10 00 18
6302 59 00 00 18 6302 59 90 00 18
6302 92 00 00 18 6302 99 10 00 18
6302 99 00 00 18 6302 99 90 00 18
6303 11 00 00 18 6303 19 00 00 18
6306 21 00 00 18 6306 29 00 00 18
6306 31 00 00 18 6306 30 00 00 18
6306 39 00 00 18
6306 41 00 00 18 6306 40 00 00 18
6306 49 00 00 18
6401 91 00 00 20 6401 99 00 10 20
6401 99 00 00 10 6401 99 00 90 10
6402 30 00 00 20 6402 91 10 00 20
6402 99 05 00 20
6402 91 00 00 20 6402 91 90 00 20
6403 30 00 00 20 6403 51 05 00 20
6403 59 05 00 20
6403 91 05 00 20
6403 99 05 00 20
6503 00 10 00 5 6505 90 05 00 5
6506 99 10 00 5
6503 00 90 00 5 6505 90 80 00 5
6506 99 90 00 5
6505 90 90 00 5 6505 90 80 00 5
6506 92 00 00 5 6506 99 90 00 5
6506 99 00 00 5
6603 10 00 00 5 6603 90 10 00 5
6603 90 00 00 10 6603 90 90 00 10
6802 22 00 00 8 6802 29 00 00 8
6811 10 00 00 5 6811 40 00 00 5
6811 81 00 00 5
6811 20 11 00 5 6811 40 00 00 5
6811 82 10 00 5
6811 20 80 00 5 6811 40 00 00 5
6811 82 90 00 5
6811 30 00 00 5 6811 40 00 00 5
6811 83 00 00 5
6811 90 00 00 5 6811 40 00 00 5
6811 89 00 00 5
6812 50 00 00 5 6812 80 90 00 5
6812 91 00 00 5
6812 60 00 00 5 6812 80 90 00 5
6812 92 00 00 5
6812 70 00 00 5 6812 80 90 00 5
6812 93 00 00 5
6812 90 10 00 5 6812 99 10 00 5
6812 99 90 00 5
6812 90 30 00 5 6812 99 10 00 5
6812 90 80 00 5 6812 99 90 00 5
6813 10 10 00 5 6813 20 00 10 5
6813 81 00 10 5
6813 10 90 00 8 6813 20 00 20 8
6813 81 00 90 8
6813 90 10 00 5 6813 20 00 90 5
6813 81 00 90 5
6813 90 90 00 5 6813 89 00 00 5
6909 19 00 00 8 8536 70 00 10 8
7007 21 10 00 8 7007 21 80 00 8
7007 21 91 00 8 7007 21 20 00 8
7007 21 99 00 8 7007 21 80 00 8
7012 00 10 00 20 7020 00 07 00 20
7012 00 90 00 20 7020 00 08 00 20
7013 21 11 00 20 7013 22 10 00 20
7013 33 11 00 20
7013 21 19 00 20 7013 33 19 00 20
7013 21 91 00 20 7013 22 90 00 20
7013 33 91 00 20
7013 21 99 00 20 7013 33 99 00 20
7013 29 10 00 20 7013 37 10 00 20
7013 29 51 00 20 7013 28 10 00 20
7013 37 51 00 20
7013 29 59 00 20 7013 37 59 00 20
7013 29 91 00 20 7013 28 90 00 20
7013 37 91 00 20
7013 29 99 00 20 7013 37 99 00 20
7013 31 10 00 20 7013 41 10 00 20
7013 31 90 00 20 7013 41 90 00 20
7013 32 00 00 20 7013 42 00 00 20
7013 39 10 00 20 7013 49 10 00 20
7013 39 91 00 20 7013 49 91 00 20
7013 39 99 00 20 7013 49 99 00 20
7208 90 00 10 1 7208 90 20 10 1
7208 90 80 10 1
7208 90 00 90 5 7208 90 20 90 5
7208 90 80 90 5
7209 17 90 20 1 7209 17 90 91 1
7209 17 90 30 1 7209 17 90 92 1
7209 17 90 90 10 7209 17 90 99 10
7209 90 00 10 1 7209 90 20 10 1
7209 90 80 10 1
7209 90 00 90 10 7209 90 20 90 10
7209 90 80 90 10
7211 90 00 10 1 7211 90 20 10 1
7211 90 80 10 1
7211 90 00 90 10 7211 90 20 90 10
7211 90 80 90 10
7219 90 00 00 1 7219 90 20 00 1
7219 90 80 00 1
7220 90 20 00 1
7220 90 80 00 1
7225 20 00 00 1 7225 30 30 00 1
7225 40 12 00 1 7225 40 12 00 1
7225 40 15 00 1
7225 50 00 00 1 7225 50 20 00 1
7225 50 80 00 1
7226 93 00 00 1 7226 99 10 00 1
7226 94 00 00 1 7226 99 30 00 1
7226 99 00 00 1 7226 99 70 00 1
7229 10 00 00 1 7229 90 20 00 1
7304 10 10 00 1 7304 11 00 00 1
7304 19 10 00 1
7304 10 30 00 1 7304 19 30 00 1
7304 10 90 00 1 7304 19 90 00 1
7304 21 00 00 1 7304 22 00 00 1
7304 23 00 00 1
7304 29 11 00 1 7304 24 00 00 1
7304 29 10 00 1
7304 29 30 00 1
7304 29 19 00 1 7304 29 90 00 1
7304 31 91 00 1 7304 31 20 00 1
7304 31 99 00 1 7304 31 80 00 1
7304 39 51 00 1 7304 39 52 00 1
7304 39 59 00 1 7304 39 58 00 1
7304 39 91 00 1 7304 39 92 00 1
7304 41 90 00 1 7304 41 00 00 1
7304 49 92 00 1 7304 49 93 00 1
7304 49 95 00 1
7305 49 99 00 1 7304 51 81 00 1
7304 51 91 00 1 7304 51 81 00 1
7304 51 99 00 1 7304 51 89 00 1
7304 59 91 00 1 7304 59 92 00 1
7304 90 90 00 1 7304 90 00 00 1
7306 10 11 00 10 7306 10 10 00 10
7306 19 10 00 10
7306 10 19 00 10 7306 10 10 00 10
7306 19 10 00 10
7306 10 90 00 1 7306 11 90 00 1
7306 19 90 00 1
7306 20 00 00 1 7306 21 00 00 1
7306 29 00 00 1
7306 30 10 00 1 7306 30 80 10 1
7306 30 21 00 1 7306 30 11 00 1
7306 30 29 00 1 7306 30 19 00 1
7306 30 51 00 1 7306 30 41 00 1
7306 30 59 00 1 7306 30 49 00 1
7306 30 71 00 1 7306 30 72 00 1
7306 30 78 00 10 7306 30 77 90 10
7306 30 80 90 10
7306 30 90 00 10 7306 30 80 90 10
7306 40 91 00 1 7306 40 20 00 1
7306 40 99 00 1 7306 40 80 00 1
7306 50 91 00 1 7306 50 20 00 1
7306 50 99 00 1 7306 50 80 00 1
7306 60 10 00 1 7306 61 92 10 1
7306 61 99 10 1
7306 69 90 10 1
7306 60 32 00 1 7306 61 10 00 1
7306 60 36 00 1
7306 60 34 00 8 7306 61 92 90 8
7306 60 38 00 8 7306 61 99 90 8
7306 60 91 00 1 7306 69 10 00 1
7306 60 99 00 8 7306 69 90 90 8
7312 10 10 00 3 7312 10 20 10 3
7312 10 41 10 3
7312 10 49 10 3
7312 10 61 10 3
7312 10 65 10 3
7312 10 69 10 3
7312 10 81 10 3
7312 10 83 10 3
7312 10 85 10 3
7312 10 89 10 3
7312 10 98 10 3
7312 10 30 00 7 7312 10 20 90 7
7312 10 51 00 1 7312 10 41 90 1
7312 10 59 00 7 7312 10 49 90 7
7312 10 71 00 7 7313 10 61 90 7
7312 10 75 00 7 7312 10 65 90 7
7312 10 79 00 7 7312 10 69 90 7
7312 10 82 00 7 7312 10 81 90 7
7312 10 84 00 7 7312 10 83 90 7
7312 10 86 00 7 7312 10 85 90 7
7312 10 88 00 7 7312 10 89 90 7
7312 10 99 00 7 7312 10 98 90 7
7312 90 10 00 3 7312 90 00 10 3
7312 90 90 00 7 7312 90 00 90 7
7314 13 00 00 5 7314 19 00 00 5
7319 10 00 00 1 7319 90 10 00 1
7319 90 00 00 1 7319 90 90 00 1
7321 13 00 00 20 7321 19 00 00 20
7321 83 00 00 20 7321 89 00 00 20
7322 90 90 00 20 7322 90 00 00 20
7324 10 10 00 10 7324 10 00 10 10
7324 10 90 00 20 7324 10 00 90 20
7324 90 10 00 5 7324 90 00 10 5
7324 90 90 00 10 7324 90 00 90 10
7326 20 10 00 5 7326 20 30 10 5
7326 20 50 10 5
7327 20 80 10 5
7326 20 30 00 10 7326 20 30 90 10
7326 20 50 00 10 7326 20 50 90 10
7326 20 90 00 10 7327 20 80 90 10
7401 10 00 00 1 7401 00 00 00 1
7401 20 00 00 1
7403 23 00 00 5 7403 29 00 00 5
7407 22 10 00 10 7407 29 10 00 10
7407 22 90 00 10 7407 29 90 00 10
7407 29 00 00 10
7413 00 10 00 1 7413 00 20 10 1
7413 00 80 10 1
7413 00 91 00 10 7413 00 20 90 10
7413 00 99 00 10 7413 00 80 90 10
7414 20 00 00 10 7419 99 10 00 10
7414 90 00 00 10
7416 00 00 00 10 7419 99 30 00 10
7417 00 00 00 10 7418 19 10 00 10
7418 19 00 00 10 7418 19 10 00 10
7418 19 90 00 10
7419 99 00 00 10 7419 99 90 00 10
8536 70 00 90 10
7608 10 90 00 10 7608 10 00 00 10
7608 20 30 00 10 7608 20 20 00 10
7608 20 91 00 10 7608 20 81 00 10
7608 20 99 00 10 7608 20 89 00 10
7803 00 00 00 1 7806 00 30 00 1
7805 00 00 00 1 7806 00 50 00 1
7906 00 00 00 1 7907 00 10 00 1
7907 00 00 00 1 7907 00 90 00 1
8004 00 00 00 1 8007 00 10 00 1
8005 00 00 00 1 8007 00 30 00 1
8006 00 00 00 1 8007 00 50 00 1
8007 00 00 00 1 8007 00 10 00 1
8101 95 00 00 1 8101 99 10 00 1
8101 99 00 00 1 8101 99 90 00 1
8108 90 70 00 1 8108 90 60 00 1
8112 30 20 00 1 8112 92 95 00 1
8112 30 40 00 1 8112 92 21 00 1
8112 30 90 00 1 8112 99 20 90 1
8112 40 10 00 1 8112 92 21 00 1
8112 92 91 00 1
8112 40 90 00 1 8112 99 70 00 1
8112 92 39 00 1 8112 92 21 00 1
8112 92 50 00 1 8112 92 21 00 1
8112 92 81 00 1 8112 92 31 00 1
8112 99 10 00 1 8112 99 20 10 1
8112 99 80 00 1 8112 99 70 00 1
8302 10 90 00 5 8302 10 00 00 5
8302 20 90 00 5 8302 20 00 00 5
8302 42 90 00 5 8302 42 00 00 5
8302 49 90 00 5 8302 49 00 00 5
8302 60 90 00 5 8302 60 00 00 5
8307 10 10 00 5 8307 10 00 10 5
8307 10 90 00 10 8307 10 00 90 10
8307 90 90 00 5 8307 90 00 00 5
8407 10 10 00 1 8407 10 00 00 1
8407 10 90 00 1
8408 90 10 00 1 8408 90 41 10 1
8408 90 43 10 1
8408 90 45 10 1
8408 90 47 10 1
8408 90 29 00 15 8408 90 27 00 15
8408 90 31 00 8 8408 90 41 90 8
8408 90 33 00 8 8408 90 43 90 8
8408 90 36 00 8 8408 90 45 90 8
8408 90 37 00 8 8408 90 47 90 8
8408 90 51 00 1 8408 90 61 00 1
8408 90 55 00 1 8408 90 65 00 1
8408 90 57 00 1 8408 90 67 00 1
8408 90 71 00 1 8408 90 81 00 1
8408 90 75 00 1 8408 90 85 00 1
8408 90 99 00 1 8408 90 89 00 1
8409 10 90 00 1 8409 10 00 00 1
8411 11 90 00 1 8411 11 00 00 1
8411 12 11 00 1 8411 12 10 00 1
8411 12 13 00 1 8411 12 30 00 1
8411 12 19 00 1 8411 12 80 00 1
8411 21 90 00 1 8411 21 00 00 1
8411 22 11 00 1 8411 22 20 00 1
8411 22 19 00 1 8411 22 80 00 1
8411 22 90 00 1
8411 81 90 00 1 8411 81 00 00 1
8411 82 91 00 1 8411 82 20 00 1
8411 82 93 00 1 8411 82 60 00 1
8411 82 99 00 1 8411 82 80 00 1
8411 91 90 00 1 8411 91 00 00 1
8411 99 10 00 1 8411 99 00 00 1
8411 99 90 00 1
8412 10 90 00 1 8412 10 00 00 1
8412 21 10 00 1 8412 21 20 10 1
8412 21 80 10 1
8412 21 91 00 10 8412 21 20 90 10
8412 21 99 00 10 8412 21 80 90 10
8412 29 10 00 1 8412 29 20 10 1
8412 29 81 10 1
8412 29 89 10 1
8412 29 50 00 10 8412 29 20 90 10
8412 29 91 00 10 8412 29 81 90 10
8412 29 99 00 10 8412 29 89 90 10
8412 31 10 00 1 8412 31 00 10 1
8412 31 90 00 10 8412 31 00 90 10
8412 39 10 00 1 8412 39 00 10 1
8412 39 90 00 10 8412 39 00 90 10
8412 80 91 00 1 8412 80 80 10 1
8412 80 99 00 10 8412 80 80 90 10
8412 90 10 00 1 8412 90 20 10 1
8412 90 40 10 1
8412 90 80 10 1
8412 90 30 00 10 8412 90 20 90 10
8412 90 50 00 10 8412 90 40 90 10
8412 90 90 00 10 8412 90 80 90 10
8413 19 10 00 1 8413 19 00 10 1
8413 19 90 00 8 8413 19 00 90 8
8413 20 10 00 1 8413 20 00 10 1
8413 20 90 00 7 8413 20 00 90 7
8413 30 10 00 1 8413 30 80 10 1
8413 30 91 00 1 8413 30 20 00 1
8413 30 99 00 8 8413 30 80 90 8
8413 50 10 00 1 8413 50 20 10 1
8413 50 40 10 1
8413 50 61 10 1
8413 50 69 91 1
8413 50 80 10 1
8413 50 30 00 8 8413 50 20 90 8
8413 50 50 00 8 8413 50 40 90 8
8413 50 71 00 8 8413 50 61 90 8
8413 50 79 10 1 8413 50 69 10 1
8413 50 79 90 8 8413 50 69 99 8
8413 50 90 00 8 8413 50 80 90 8
8413 60 10 00 1 8413 60 20 10 1
8413 60 31 10 1
8413 60 39 10 1
8413 60 61 10 1
8413 60 69 10 1
8413 60 70 10 1
8413 60 80 10 1
8413 60 30 00 8 8413 60 20 90 8
8413 60 41 00 8 8413 60 31 90 8
8413 60 49 00 8 8413 60 39 90 8
8413 60 51 00 8 8413 60 61 90 8
8413 60 59 00 8 8413 60 69 90 8
8413 60 60 00 8 8413 60 70 90 8
8413 60 90 00 8 8413 60 80 90 8
8413 70 10 00 1 8413 70 35 10 1
8413 70 45 10 1
8413 70 51 10 1
8413 70 59 10 1
8413 70 65 10 1
8413 70 75 10 1
8413 70 81 10 1
8413 70 89 10 1
8413 70 40 00 8 8413 70 35 90 8
8413 70 50 00 8 8413 70 45 90 8
8413 70 61 00 8 8413 70 51 90 8
8413 70 69 00 8 8413 70 59 90 8
8413 70 70 00 8 8413 70 65 90 8
8413 70 80 00 8 8413 70 75 90 8
8413 70 91 00 8 8413 70 81 90 8
8413 70 99 00 8 8413 70 89 90 8
8413 81 10 00 1 8413 81 00 10 1
8413 81 90 00 7 8413 81 00 90 7
8413 91 10 00 1 8413 91 00 10 1
8413 91 90 00 7 8413 91 00 90 7
8414 10 30 00 1 8414 10 25 00 1
8414 10 50 00 1 8414 10 81 00 1
8414 10 80 00 1 8414 10 89 00 1
8414 20 10 00 1 8414 20 80 10 1
8414 20 91 00 5 8414 20 20 00 5
8414 20 99 00 5 8414 20 80 90 5
8414 30 10 00 1 8414 30 20 10 1
8414 30 89 10 1
8414 30 30 00 8 8414 30 20 90 8
8414 30 91 00 1 8414 30 81 00 1
8414 30 99 00 8 8414 30 89 90 8
8414 51 10 00 1 8414 51 00 10 1
8414 51 90 00 8 8414 51 00 90 8
8414 59 10 00 1 8414 59 20 10 1
8414 59 40 10 1
8414 59 10 00 1 8414 59 80 10 1
8414 59 30 00 7 8414 59 20 90 7
8414 59 50 00 7 8414 59 40 90 7
8414 59 90 00 7 8414 59 80 90 7
8414 80 10 00 1 8414 80 11 10 1
8414 80 19 10 1
8414 80 22 10 1
8414 80 28 10 1
8414 80 51 10 1
8414 80 59 10 1
8414 80 73 10 1
8414 80 75 10 1
8414 80 78 10 1
8414 80 80 10 1
8414 80 21 00 8 8414 80 11 90 8
8414 80 29 00 8 8414 80 19 90 8
8414 80 31 00 8 8414 80 22 90 8
8414 80 39 00 8 8414 80 28 90 8
8414 80 41 00 8 8414 80 51 90 8
8414 80 49 00 8 8414 80 59 90 8
8414 80 60 00 8 8414 80 73 90 8
8414 80 71 00 8 8414 80 75 90 8
8414 80 79 00 8 8414 80 78 90 8
8414 80 90 00 8 8414 80 80 90 8
8414 90 10 00 1 8414 90 00 00 1
8414 90 90 00 1
8415 81 10 00 1 8415 81 00 10 1
8415 81 90 00 5 8415 81 00 90 5
8415 82 10 00 1 8415 82 00 10 1
8415 82 80 00 5 8415 82 00 90 5
8415 83 10 00 1 8415 83 00 10 1
8415 83 90 00 15 8415 83 00 90 15
8415 90 10 00 1 8415 90 00 10 1
8415 90 90 00 5 8415 90 00 90 5
8418 10 10 00 1 8418 10 20 10 1
8418 10 10 00 1 8418 10 80 10 1
8418 10 91 00 15 8418 10 20 90 15
8418 10 99 00 15 8418 10 80 90 15
8418 22 00 00 1 8418 29 00 10 1
8418 29 00 00 10 8418 29 00 90 10
8418 30 10 00 1 8418 30 20 10 1
8418 30 80 10 1
8418 30 91 00 10 8418 30 20 90 10
8418 30 99 00 10 8418 30 80 90 10
8418 40 10 00 1 8418 40 20 10 1
8418 40 80 10 1
8418 40 91 00 10 8418 40 20 90 10
8418 40 99 00 10 8418 40 80 90 10
8418 61 10 00 1 8418 61 00 10 1
8418 61 90 00 7 8418 61 00 90 7
8418 69 10 00 1 8418 69 00 11 1
8418 69 00 91 1
8418 69 91 00 3 8418 69 00 19 3
8418 69 99 00 7 8418 69 00 99 7
8419 50 10 00 1 8419 50 00 10 1
8419 50 90 00 5 8419 50 00 90 5
81 10 00 1 8419 81 20 10 1
8419 81 80 10 1
8419 81 91 00 7 8419 81 20 90 7
8419 81 99 00 7 8419 81 80 90 7
8419 89 15 00 5 8486 20 90 90 5
8419 89 20 00 5 8486 20 90 90 5
8419 89 25 00 5 8486 20 90 90 5
8419 89 27 00 5 8486 30 10 00 5
8419 90 25 00 3 8419 90 15 00 3
8486 90 90 00 3
8419 90 50 00 3 8486 90 90 90 3
8419 90 80 00 3 8419 90 85 00 3
8421 19 10 00 1 8421 19 20 00 1
8421 19 70 00 1
8421 19 91 00 1 8421 19 20 00 1
8421 19 94 00 1 8486 10 00 00 1
8421 19 99 00 1 8421 19 70 00 1
8486 30 90 00 1
8421 21 10 00 1 8421 21 00 10 1
8421 21 90 00 3 8421 21 00 90 3
8421 23 10 00 1 8421 23 00 10 1
8421 23 90 00 3 8421 23 00 90 3
8421 29 10 00 1 8421 29 00 10 1
8421 29 90 00 3 8421 29 00 90 3
8421 31 10 00 1 8421 31 00 10 1
8421 31 90 00 3 8421 31 00 90 3
8421 39 10 00 1 8421 39 20 10 1
8421 39 40 10 1
8421 39 90 10 1
8421 39 30 00 7 8421 39 20 90 7
8421 39 51 00 7 8421 39 40 90 7
8421 39 71 00 1 8421 39 60 00 1
8421 39 98 00 7 8421 39 90 90 7
8421 91 10 00 5 8486 90 20 00 5
8421 91 30 00 5 8486 90 20 00 5
8421 91 90 00 5 8421 91 00 00 5
8424 10 10 00 1 8424 10 20 10 1
8424 10 80 10 1
8424 10 91 00 7 8424 10 20 90 7
8424 10 99 00 7 8424 10 80 90 7
8424 89 20 00 1 8486 10 00 00 1
8424 89 30 00 1 8486 10 00 00 1
8424 89 95 00 1 8424 89 00 00 1
8424 90 10 00 1 8486 90 30 00 1
8424 90 30 00 1 8486 90 30 00 1
8424 90 90 00 1 8424 90 00 00 1
8425 11 90 00 1 8425 11 00 00 1
8425 19 10 00 1 8425 19 80 10 1
8425 19 91 00 5 8425 19 20 00 5
8425 19 99 00 5 8425 19 80 90 5
8425 20 00 00 1 8425 31 00 20 1
8425 39 30 20 1
8425 39 90 20 1
8425 31 10 00 1 8425 31 00 10 1
8425 31 90 00 8 8425 31 00 90 8
8425 39 91 00 1 8425 39 30 10 1
8425 39 99 00 8 8425 39 30 90 8
8425 39 90 90 8
8425 42 10 00 1 8425 42 00 10 1
8425 42 90 00 7 8425 42 00 90 7
8425 49 10 00 1 8425 49 00 10 1
8425 49 90 00 7 8425 49 00 90 7
8426 99 10 00 1 8426 99 00 10 1
8426 99 90 00 7 8426 99 00 90 7
8428 10 10 00 1 8428 10 20 10 1
8428 10 80 10 1
8428 10 91 00 5 8428 10 20 90 5
8428 10 99 00 5 8428 10 80 90 5
8428 20 10 00 1 8428 20 98 10 1
8428 20 99 00 7 8428 20 98 90 7
8428 33 10 00 1 8428 33 00 10 1
8428 33 90 00 7 8428 33 00 90 7
8428 39 10 00 1 8428 39 20 10 1
8428 39 90 10 1
8428 39 91 00 7 8428 39 20 90 7
8428 39 93 00 7 8486 40 00 10 7
8428 39 98 00 7 8428 39 90 90 7
8428 50 00 00 1 8428 90 95 10 1
8428 90 10 00 1
8428 90 98 00 10 8428 90 95 90 10
8431 39 90 00 1 8431 39 70 00 1
8442 10 00 00 1 8442 30 10 00 1
8442 20 10 00 1 8442 30 91 00 1
8442 20 90 00 1 8442 30 99 00 1
8442 30 00 00 1 8442 30 99 00 1
8443 19 10 00 1 8443 13 10 00 1
8443 19 31 00 1 8443 13 31 00 1
8443 19 35 00 1 8443 13 35 00 1
8443 19 39 00 1 8443 13 39 00 1
8443 19 90 00 1 8443 13 90 00 1
8443 21 00 00 1 8443 14 00 00 1
8443 29 00 00 1 8443 15 00 00 1
8443 30 00 00 1 8443 16 00 00 1
8443 40 00 00 1 8443 17 00 00 1
8443 51 00 00 3 8443 39 10 00 3
8443 51 00 00 3 8443 39 31 00 3
8443 51 00 00 3 8443 39 39 00 3
8443 51 00 00 1 8443 39 90 00 1
8443 59 20 00 1 8443 19 20 00 1
8443 59 40 00 1 8443 19 40 00 1
8443 59 70 00 1 8443 19 70 00 1
8443 60 00 00 1 8443 91 91 00 1
8443 91 99 00 1
8443 99 90 90 1
8443 90 05 00 1 8443 91 10 00 1
8443 90 10 00 1 8443 91 91 10 1
8443 90 80 00 1 8443 91 99 00 1
8443 99 10 10 1
8443 99 10 90 1
8443 99 90 10 1
8443 99 90 90 1
8448 41 00 00 1 8448 49 00 00 1
8456 10 10 00 10 8486 20 90 30 10
8456 10 90 00 10 8456 10 00 00 10
8456 91 00 00 10 8486 20 10 00 10
8456 99 10 00 10 8486 40 00 20 10
8456 99 30 00 10 8486 20 10 00 10
8456 99 50 00 10 8486 30 30 00 10
8456 99 80 00 10 8456 90 00 00 10
8462 21 05 00 10 8486 20 10 00 10
8462 29 05 00 10 8486 20 10 00 10
8464 10 10 00 1 8464 10 00 00 1
8464 10 90 00 1 8464 10 00 00 1
8464 20 05 00 1 8486 10 00 00 1
8464 90 10 00 1 8486 10 00 00 1
8466 10 10 00 3 8466 10 20 00 3
8466 10 39 00 3 8466 10 38 00 3
8466 10 90 00 3 8466 10 80 00 3
8466 20 10 00 3 8466 20 20 00 3
8466 20 99 00 3 8466 20 98 00 3
8466 91 15 00 3 8486 90 90 90 3
8466 93 15 00 3 8486 90 70 00 3
8466 93 17 00 1 8486 90 50 00 1
8466 93 95 00 1 8466 93 00 00 1
8466 94 10 00 3 8486 90 10 00 3
8466 94 90 00 1 8466 94 00 00 1
8469 11 00 00 1 8469 00 10 00 1
8469 12 00 00 1 8469 00 10 00 1
8469 20 00 00 1 8469 00 91 00 1
8469 30 00 00 1 8469 00 99 00 1
8470 40 00 00 3 8470 90 00 00 3
8471 10 90 00 1 8471 41 00 00 1
8471 41 90 00 1
8471 49 90 00 1 8471 49 00 00 1
8471 50 90 00 1 8471 50 00 00 1
8471 60 40 00 1 8443 32 10 00 1
8471 60 50 00 1 8471 60 60 00 1
8471 60 90 00 1 8471 60 70 00 1
8528 41 00 00 1
8528 51 00 00 1
8528 61 00 00 1
8471 70 40 00 1 8471 70 20 00 1
8471 70 51 00 1 8471 70 30 00 1
8471 70 53 00 1 8471 70 50 00 1
8471 70 59 00 1 8471 70 70 00 1
8471 70 60 00 1 8471 70 80 00 1
8471 70 90 00 1 8471 70 98 00 1
8472 20 00 00 1 8472 90 70 00 1
8472 90 80 00 1 8472 90 70 00 1
8473 30 10 00 1 8473 30 20 10 1
8473 30 20 90 1
8473 30 90 00 1 8473 30 80 00 1
8473 40 19 00 1 8473 40 18 00 1
8473 40 90 00 1 8473 40 80 00 1
8473 50 10 00 1 8473 50 20 00 1
8473 50 90 00 1 8473 50 80 00 1
8477 10 10 00 1 8486 40 00 20 1
8477 10 90 00 1 8477 10 00 00 1
8477 59 05 00 1 8486 40 00 20 1
8477 90 05 00 1 8486 90 30 00 1
8479 89 65 00 1 8486 10 00 00 1
8479 89 70 00 1 8486 10 00 00 1
8479 89 73 00 1 8486 90 50 00 1
8479 89 77 00 1 8486 40 00 40 1
8479 89 79 00 1 8486 40 00 39 1
8479 89 98 00 1 8479 89 97 00 1
8508 19 00 90 1
8508 60 00 00 1
8479 90 50 00 1 8486 90 40 00 1
8479 90 92 00 1 8479 90 20 00 1
8479 90 97 00 1 8479 90 80 00 1
8508 70 00 90 1
8480 71 10 00 5 8486 40 00 30 5
8480 71 90 00 5 8480 71 00 00 5
8480 10 10 00 1 8483 10 21 10 1
8483 10 25 10 1
8483 10 29 10 1
8483 10 50 10 1
8483 10 95 10 1
8483 10 41 00 7 8483 10 21 90 7
8483 10 51 00 7 8483 10 25 90 7
8483 10 57 00 7 8483 10 29 90 7
8483 10 60 00 7 8483 10 50 90 7
8483 10 80 00 5 8483 10 95 90 5
8483 30 10 00 1 8483 30 32 10 1
8483 30 38 10 1
8483 30 80 10 1
8483 30 31 00 5 8483 30 32 90 5
8483 30 39 00 5 8483 30 38 90 5
8483 30 90 00 10 8483 30 80 90 10
8483 40 10 00 1 8483 40 21 10 1
8483 40 23 10 1
8483 40 25 10 1
8483 40 29 10 1
8483 40 30 10 1
8483 40 51 10 1
8483 40 59 10 1
8483 40 90 10 1
8483 40 82 00 5 8483 40 21 90 5
8483 40 83 00 5 8483 40 23 90 5
8483 40 84 00 5 8483 40 25 90 5
8483 40 85 00 5 8483 40 29 90 5
8483 40 92 00 7 8483 40 30 90 7
8483 40 94 00 5 8483 40 51 90 5
8483 40 96 00 5 8483 40 59 90 5
8483 40 98 00 7 8483 40 90 90 7
8483 50 10 00 1 8483 50 20 10 1
8483 50 80 10 1
8483 50 91 00 5 8483 50 20 90 5
8483 50 99 00 5 8483 50 80 90 5
8483 60 10 00 1 8483 60 20 10 1
8483 60 10 00 1 8483 60 80 10 1
8483 60 91 00 7 8483 60 20 90 7
8483 60 99 00 7 8483 60 80 90 7
8483 90 10 00 1 8483 90 20 10 1
8483 90 81 10 1
8483 90 89 10 1
8483 90 30 00 5 8483 90 20 90 5
8483 90 92 00 5 8483 90 81 90 5
8483 90 98 00 5 8483 90 89 90 5
8484 10 90 00 1 8484 10 00 00 1
8484 90 10 00 1 8484 90 00 10 1
8484 90 90 00 5 8484 90 00 90 5
8485 10 10 00 1 8487 10 10 00 1
8485 10 90 00 1 8487 10 90 00 1
8485 90 10 00 1 8487 90 10 00 1
8485 90 30 00 1 8487 90 30 00 1
8485 90 51 00 1 8487 90 51 00 1
8485 90 53 00 1 8487 90 53 00 1
8485 90 55 00 1 8487 90 55 00 1
8485 90 59 00 1 8487 90 59 00 1
8485 90 80 00 1 8487 90 90 00 1
8501 20 10 00 1 8501 20 00 10 1
8501 20 90 00 10 8501 20 00 90 10
8501 31 10 00 1 8501 31 00 10 1
8501 31 90 00 10 8501 31 00 90 10
8501 32 10 00 1 8501 32 20 10 1
8501 32 80 10 1
8501 32 91 00 10 8501 32 20 90 10
8501 32 99 00 10 8501 32 80 90 10
8501 33 10 00 1 8501 33 00 10 1
8501 33 90 00 10 8501 33 00 90 10
8501 34 10 00 1 8501 34 92 10 1
8501 34 98 10 1
8501 34 91 00 10 8501 34 92 90 10
8501 34 99 00 10 8501 34 98 90 10
8501 40 10 00 1 8501 40 20 10 1
8501 40 80 10 1
8501 40 91 00 15 8501 40 20 90 15
8501 40 99 00 15 8501 40 80 90 15
8501 51 10 00 1 8501 51 00 10 1
8501 51 90 00 15 8501 51 00 90 15
8501 52 10 00 1 8501 52 20 10 1
8501 52 30 10 1
8501 52 90 10 1
8501 52 91 00 15 8501 52 20 90 15
8501 52 93 00 15 8501 52 30 90 15
8501 52 99 00 15 8501 52 90 90 15
8501 53 10 00 10 8501 53 81 10 10
8501 53 92 00 15 8501 53 81 90 15
8501 61 10 00 1 8501 61 20 10 1
8501 61 80 10 1
8501 61 91 00 15 8501 61 20 90 15
8501 61 99 00 15 8501 61 80 90 15
8501 62 10 00 1 8501 62 00 10 1
8501 62 90 00 10 8501 62 00 90 10
8501 63 10 00 1 8501 63 00 10 1
8501 63 90 00 10 8501 63 00 90 10
8502 11 10 00 1 8502 11 20 10 1
8502 11 80 10 1
8502 11 91 00 10 8502 11 20 90 10
8502 11 99 00 10 8502 11 80 90 10
8502 12 10 00 1 8502 12 00 10 1
8502 12 90 00 10 8502 12 00 90 10
8502 13 10 00 1 8502 13 20 10 1
8502 13 40 10 1
8502 13 80 10 1
8502 13 91 00 10 8502 13 20 90 10
8502 13 93 00 10 8502 13 40 90 10
8502 13 98 00 10 8502 13 80 90 10
8502 20 10 00 1 8502 20 20 10 1
8502 20 40 10 1
8502 20 60 10 1
8502 20 80 10 1
8502 20 91 00 10 8502 20 20 90 10
8502 20 92 00 10 8502 20 40 90 10
8502 20 94 00 10 8502 20 60 90 10
8502 20 98 00 10 8502 20 80 90 10
8502 31 90 00 1 8502 31 00 00 1
8502 39 10 00 1 8502 39 20 10 1
8502 39 80 10 1
8502 39 91 00 10 8502 39 20 90 10
8502 39 99 00 10 8502 39 80 90 10
8502 40 10 00 1 8502 40 00 10 1
8502 40 90 00 10 8502 40 00 90 10
8504 10 10 00 1 8504 10 20 10 1
8504 10 80 10 1
8504 10 91 00 10 8504 10 20 90 10
8504 10 99 00 10 8504 10 80 90 10
8504 31 10 00 1 8504 31 80 10 1
8504 31 31 00 10 8504 31 21 00 10
8504 31 39 00 10 8504 31 29 00 10
8504 31 90 00 10 8504 31 80 90 10
8504 32 10 00 1 8504 32 80 10 1
8504 32 30 00 15 8504 32 20 00 15
8504 32 90 00 15 8504 32 80 90 15
8504 33 10 00 1 8504 33 00 10 1
8504 33 90 00 15 8504 33 00 90 15
8504 40 10 00 1 8504 40 30 10 1
8504 40 40 10 1
8504 40 55 10 1
8504 40 81 10 1
8504 40 84 10 1
8504 40 88 10 1
8504 40 90 10 1
8504 40 20 00 10 8504 40 30 90 10
8504 40 50 00 10 8504 40 40 90 10
8504 40 93 00 15 8504 40 55 90 15
8504 40 94 00 15 8504 40 81 90 15
8504 40 96 00 10 8504 40 84 90 10
8504 40 97 00 15 8504 40 88 90 15
8504 40 99 00 15 8504 40 90 90 15
8504 50 10 00 1 8504 50 95 10 1
8504 50 30 00 10 8504 50 20 00 10
8504 50 80 00 10 8504 50 95 90 10
8505 30 00 00 1 8505 90 50 00 1
8507 10 10 00 1 8507 10 41 10 1
8507 10 49 10 1
8507 10 92 10 1
8507 10 98 10 1
8507 10 31 00 7 8507 10 41 90 7
8507 10 39 00 7 8507 10 49 90 7
8507 10 81 00 7 8507 10 92 90 7
8507 10 89 00 7 8507 10 98 90 7
8507 20 10 00 1 8507 20 92 10 1
8507 20 98 10 1
8507 20 31 00 7 8507 20 41 00 7
8507 20 39 00 7 8507 20 49 00 7
8507 20 81 00 7 8507 20 92 90 7
8507 20 89 00 7 8507 20 98 90 7
8507 30 10 00 1 8507 30 20 10 1
8507 30 89 10 1
8507 30 91 00 7 8507 30 20 90 7
8507 30 93 00 7 8507 30 81 00 7
8507 30 98 00 7 8507 30 89 90 7
8507 40 10 00 1 8507 40 00 10 1
8507 40 90 00 7 8507 40 00 90 7
8507 80 10 00 1 8507 80 20 10 1
8507 80 30 10 1
8507 80 80 10 1
8507 80 91 00 7 8507 80 20 90 7
8507 80 94 00 7 8507 80 30 90 7
8507 80 98 00 7 8507 80 80 90 7
8507 90 10 00 1 8507 90 20 10 1
8507 90 30 10 1
8507 90 90 10 1
8507 90 91 00 7 8507 90 20 90 7
8507 90 93 00 7 8507 90 30 90 7
8507 90 98 00 7 8507 90 90 90 7
8509 10 10 00 15 8508 11 00 00 15
8508 19 00 10 15
8509 10 90 00 15 8508 11 00 00 15
8508 19 00 10 15
8509 20 00 00 15 8509 80 00 00 15
8509 30 00 00 15 8509 80 00 00 15
8509 90 10 00 15 8508 70 00 10 15
8509 90 00 00 15
8509 90 90 00 15 8509 90 00 00 15
8511 10 10 00 1 8511 10 00 00 1
8511 10 90 00 1
8511 20 10 00 1 8511 20 00 00 1
8511 20 90 00 1
8511 30 10 00 1 8511 30 00 00 1
8511 30 90 00 1
8511 40 10 00 1 8511 40 00 00 1
8511 40 90 00 1
8511 50 10 00 1 8511 50 00 00 1
8511 50 90 00 1
8511 80 10 00 1 8511 80 00 00 1
8511 80 90 00 1
8512 30 00 00 1 8512 30 10 00 1
8512 30 90 00 1
8512 90 00 00 5 8512 90 10 00 5
8512 90 90 00 5
8514 10 05 00 10 8486 20 90 10 10
8514 20 05 00 10 8486 20 90 10 10
8514 30 11 00 10 8486 20 90 10 10
8514 30 19 00 10
8514 30 91 00 10 8486 20 90 10 10
8514 30 99 00 10
8514 90 20 00 10 8486 90 90 10 10
8514 90 00 00 10
8514 90 80 00 10 8514 90 00 00 10
8515 80 05 00 1 8486 40 00 00 1
8515 80 11 00 1 8515 80 11 00 1
8515 90 10 00 1 8486 90 90 90 1
8515 90 10 00 1 8515 90 00 00 1
8515 90 90 00 1 8515 90 00 00 1
8516 80 10 00 1 8516 80 20 10 1
8516 80 91 00 10 8516 80 20 90 10
8516 80 99 00 10 8516 80 80 00 10
8517 19 10 00 15 8517 69 10 00 15
8517 19 90 00 15 8517 18 00 00 15
8517 21 00 00 10 8443 31 10 00 10
8443 32 30 00 10
8517 22 00 00 10 8517 62 00 90 10
8517 69 90 10 10
8517 30 00 00 15 8517 62 00 10 15
8517 50 10 00 15 8517 62 00 10 15
8517 50 90 00 10 8517 61 00 91 10
8517 62 00 90 10
8517 80 10 00 10 8517 69 20 00 10
8517 80 90 00 10 8517 61 00 91 10
8517 62 00 90 10
8517 69 90 99 10
8517 90 11 00 1 8517 70 11 00 1
8517 70 90 90 1
8542 31 10 00 1
8542 32 10 00 1
8517 90 19 00 1 8517 70 90 90 1
8517 90 82 00 1
8517 90 88 00 1
8518 10 10 00 1 8518 10 95 10 1
8518 10 20 00 15 8518 10 30 00 15
8518 10 80 00 15 8518 10 95 90 15
8518 21 10 00 1 8518 21 00 10 1
8518 21 90 00 10 8518 21 00 90 10
8518 22 10 00 1 8518 22 00 10 1
8518 22 90 00 10 8518 22 00 90 10
8518 29 10 00 1 8518 29 95 10 1
8518 29 20 00 10 8518 29 30 00 10
8518 29 80 00 10 8518 29 95 90 10
8518 30 10 00 10 8518 30 95 10 10
8518 30 80 00 15 8518 30 95 90 15
8518 40 10 00 1 8518 40 81 10 1
8518 40 89 10 1
8518 40 91 00 15 8518 40 81 90 15
8518 40 99 00 15 8518 40 89 90 15
8518 50 10 00 5 8518 50 00 10 5
8518 50 90 00 15 8518 50 00 90 15
8519 10 00 00 5 8519 20 10 00 5
8519 21 00 00 5 8519 89 11 00 5
8519 29 00 00 5
8519 31 00 00 5 8519 30 00 00 5
8519 39 00 00 5
8519 40 00 00 5 8519 81 11 00 5
8519 40 00 00 5 8519 89 15 00 5
8519 92 00 00 5
8519 93 31 00 5 8519 81 21 00 5
8519 93 39 00 5 8519 81 25 00 5
8519 93 81 00 5 8519 81 21 00 5
8519 93 89 00 5 8519 81 25 00 5
8519 99 12 00 5 8519 81 31 00 5
8519 99 18 00 5 8519 20 91 00 5
8519 81 35 00 5
8519 99 90 00 5 8519 20 99 00 5
8519 81 45 00 5
8519 89 19 00 5
8520 10 00 00 5 8519 81 51 00 5
8520 20 00 00 5 8519 50 00 00 5
8520 32 11 00 5 8519 81 55 00 5
8520 32 19 00 5 8519 81 61 00 5
8520 32 30 00 5 8519 81 65 00 5
8520 32 50 00 5 8519 81 75 00 5
8520 32 91 00 5 8519 81 81 00 5
8520 32 99 00 5 8519 81 85 00 5
8520 33 11 00 5 8519 81 55 00 5
8520 33 19 00 5 8519 81 61 00 5
8520 33 30 00 5 8519 81 65 00 5
8520 33 90 00 5 8519 81 75 00 5
8520 39 10 00 5 8519 81 81 00 5
8520 39 90 00 5 8519 81 85 00 5
8520 90 10 00 5 8519 81 95 00 5
8520 90 90 00 5 8519 81 95 00 5
8519 89 90 00 5
8521 10 30 00 5 8521 10 20 00 5
8521 10 80 00 5 8521 10 95 00 5
8522 90 51 00 5 8522 90 41 00 5
8522 90 59 00 5 8522 90 49 00 5
8522 90 93 00 5 8522 90 70 00 5
8522 90 98 00 5 8522 90 80 00 5
8523 11 00 00 5 8523 29 15 00 5
8523 12 00 00 5
8523 13 00 00 5
8523 20 10 00 5
8523 20 90 00 5
8523 30 00 00 5 8523 21 00 00 5
8523 90 00 00 5 8523 29 15 00 5
8523 40 11 00 5
8523 40 13 00 5
8523 40 19 00 5
8523 51 10 00 5
8523 59 10 00 5
8523 80 10 00 5
8524 10 00 00 5 8523 80 99 00 5
8524 31 00 00 5 8523 40 25 00 5
8524 32 10 00 5 8523 40 31 00 5
8524 32 90 00 5 8523 40 39 00 5
8524 39 10 00 5 8523 40 45 00 5
8524 39 20 00 5 8523 40 51 00 5
8524 39 80 00 5 8523 40 59 00 5
8523 40 93 00 5
8523 40 99 00 5
8524 40 00 00 5 8523 29 31 00 5
8524 51 00 00 5 8523 29 33 00 5
8523 29 39 00 5
8524 52 00 00 5 8523 29 33 00 5
8523 29 39 00 5
8524 53 00 00 5 8523 29 33 00 5
8523 29 39 00 5
8524 60 00 00 5 8523 21 00 00 5
8524 91 00 00 5 8523 40 91 00 5
8523 51 91 00 5
8523 59 91 00 5
8523 80 91 00 5
8524 99 10 00 5 8523 40 93 00 5
8523 51 93 00 5
8523 59 93 00 5
8523 80 93 00 5
8524 99 90 00 5 8523 29 90 00 5
8523 40 99 00 5
8523 51 99 00 5
8523 59 99 00 5
8523 80 99 00 5
8523 80 99 00 5
8525 10 10 00 5 8517 61 00 10 5
8525 10 50 00 15 8517 61 00 91 15
8517 69 90 91 15
8525 10 80 00 15 8525 50 00 00 15
8525 20 10 00 5 8517 61 00 10 5
8525 20 91 00 15 8517 12 00 90 15
8525 20 99 00 15 8525 60 00 90 15
8525 30 10 00 5 8525 80 11 00 5
8525 30 90 00 5 8525 80 19 00 5
8525 40 11 00 5 8525 80 30 00 5
8525 40 19 00 5 8525 80 99 00 5
8525 40 91 00 5 8525 80 91 00 5
8525 40 99 00 5 8525 80 99 00 5
8526 10 10 00 1 8526 10 00 00 1
8526 10 90 00 1
8526 91 11 00 1 8526 91 20 00 1
8526 91 19 00 1 8526 91 80 00 1
8526 91 90 00 1
8526 92 10 00 1 8526 92 00 00 1
8526 92 90 00 1
8527 31 11 00 15 8527 91 11 00 15
8527 31 19 00 15 8527 91 19 00 15
8527 31 91 00 15 8527 91 35 00 15
8527 31 93 00 15 8527 91 91 00 15
8527 31 98 00 15 8527 91 99 00 15
8527 32 10 00 15 8527 92 10 00 15
8527 32 90 00 15 8527 92 90 00 15
8527 39 20 00 15 8527 99 00 19 15
8527 39 80 00 15 8527 99 00 99 15
8527 90 10 00 10 8527 99 00 11 10
8527 99 00 91 10
8527 90 92 00 15 8517 69 31 00 15
8527 90 98 00 10 8517 69 39 00 10
8528 12 10 00 15 8528 72 10 00 15
8528 12 20 00 15 8528 72 20 00 15
8528 12 52 00 15 8528 72 31 00 15
8528 12 54 00 15 8528 72 33 00 15
8528 12 56 00 15 8528 72 35 00 15
8528 12 58 00 15 8528 72 39 00 15
8528 12 62 00 15 8528 72 51 00 15
8528 12 66 00 15 8528 72 59 00 15
8528 12 70 00 15 8528 72 75 00 15
8528 12 81 00 15 8528 72 91 00 15
8528 12 89 00 15 8528 72 99 00 15
8528 12 90 00 15 8528 71 11 00 15
8528 12 91 00 15 8528 71 13 00 15
8528 12 94 00 15 8528 71 19 00 15
8528 12 95 00 15 8528 71 19 00 15
8528 12 98 00 15 8528 71 90 00 15
8528 13 00 00 15 8528 73 00 00 15
8528 21 14 00 15 8528 49 35 00 15
8528 21 16 00 15 8528 49 91 00 15
8528 21 18 00 15 8528 49 99 00 15
8528 21 90 00 15 8528 59 10 00 15
8528 21 90 00 15 8528 59 90 00 15
8528 22 00 00 15 8528 49 10 00 15
8528 30 05 00 15 8528 69 10 00 15
8528 30 20 00 15 8528 69 91 00 15
8528 30 90 00 15 8528 69 99 00 15
8529 10 15 00 15 8517 70 11 00 15
8529 10 39 00 15
8529 10 20 00 1 8517 70 15 00 1
8529 10 11 00 1
8529 10 39 00 15 8517 70 19 00 15
8529 10 40 00 15 8529 10 65 00 15
8529 10 45 00 15 8529 10 69 00 15
8529 10 70 00 15 8529 10 80 00 15
8529 10 90 00 15 8517 70 19 00 15
8529 10 95 00 15
8529 90 40 00 1 8529 90 20 00 1
8529 90 51 00 5 8517 70 90 10 5
8529 90 41 00 5
8529 90 59 00 1 8517 70 90 90 1
8529 90 49 00 1
8529 90 72 00 1 8517 70 90 90 1
8529 90 65 00 1
8529 90 81 00 1 8529 90 92 00 1
8529 90 88 00 1 8529 90 97 00 1
8531 10 10 00 1 8531 10 95 10 1
8531 10 20 00 5 8512 30 10 00 5
8531 10 80 00 5 8531 10 95 90 5
8531 20 10 00 1 8531 20 20 10 1
8531 20 40 10 1
8531 20 30 00 5 8531 20 20 90 5
8531 20 50 00 5 8531 20 40 90 5
8531 20 80 00 1 8531 20 95 00 1
8531 80 30 00 1 8531 80 20 00 1
8531 80 80 00 1 8531 80 95 00 1
8531 90 80 00 5 8512 90 10 00 5
8531 90 85 00 5
8539 10 10 00 1 8539 10 00 10 1
8539 10 90 00 10 8539 10 00 90 10
8542 10 00 00 1 8523 52 10 00 1
8523 52 90 00 1
8542 21 01 00 1 8542 31 90 00 1
8542 21 05 00 1 8542 31 10 00 1
8542 21 11 00 1 8542 32 31 00 1
8542 21 13 00 1 8542 32 31 00 1
8542 21 15 00 1 8542 32 31 00 1
8542 21 17 00 1 8542 32 31 00 1
8542 32 39 00 1
8542 21 20 00 1 8542 32 45 00 1
8542 21 25 00 1 8542 32 55 00 1
8542 21 31 00 1 8542 32 61 00 1
8542 21 33 00 1
8542 21 35 00 1
8542 21 37 00 1 8542 32 61 00 1
8542 32 69 00 1
8542 21 39 00 1 8542 32 75 00 1
8542 21 41 00 1 8542 32 90 00 1
8542 21 45 00 1 8542 39 10 00 1
8542 21 50 00 1
8542 21 61 00 1
8542 21 69 00 1 8542 39 90 00 1
8542 21 71 00 1 8542 39 90 00 1
8542 21 73 00 1 8542 39 10 00 1
8542 21 81 00 1 8542 32 10 00 1
8542 39 10 00 1
8542 21 83 00 1 8542 39 10 00 1
8542 21 85 00 1
8542 21 91 00 1
8542 21 99 00 1 8542 39 90 00 1
8542 29 10 00 1
8542 29 20 00 1 8542 39 10 00 1
8542 29 30 00 1
8542 29 50 00 1 8542 39 90 00 1
8542 29 60 00 1
8542 29 70 00 1 8542 39 10 00 1
8542 29 90 00 1 8542 39 90 00 1
8542 60 00 00 1 8542 39 10 00 1
8542 70 00 00 1
8543 11 00 00 1 8486 40 00 39 1
8543 19 00 00 1 8543 10 00 00 1
8543 30 20 00 1 8543 30 00 00 1
8543 30 80 00 1
8543 40 00 00 1 8543 70 60 00 1
8543 81 00 00 1 8523 52 90 00 1
8543 89 10 00 1 8543 70 90 10 1
8543 89 15 00 5 8543 70 10 00 5
8543 89 20 00 5 8543 70 30 00 5
8543 89 51 00 5 8543 70 51 00 5
8543 89 55 00 5 8543 70 55 00 5
8543 89 59 00 5 8543 70 59 00 5
8543 89 65 00 5 8486 40 00 31 5
8543 89 73 00 5 8486 40 00 31 5
8543 89 75 00 5 8486 30 50 00 5
8543 89 95 00 1 8523 52 10 00 1
8543 89 95 00 5 8543 70 90 90 5
8543 90 10 00 1 8543 90 00 00 1
8543 90 20 00 3 8486 90 90 90 3
8543 90 30 00 3 8486 90 90 90 3
8543 90 40 00 1 8486 90 40 00 1
8543 90 80 00 1 8543 90 00 00 1
8544 30 10 00 10 8544 30 00 00 10
8544 30 90 00 10
8544 41 10 00 15 8544 42 10 00 15
8544 41 90 00 15 8544 42 90 00 15
8544 49 80 00 15 8544 49 93 00 15
8544 51 10 00 15 8544 42 10 00 15
8544 51 90 00 15 8544 42 90 00 15
8544 59 10 00 15 8544 49 91 00 15
8544 59 20 00 15 8544 49 95 00 15
8544 59 80 00 15 8544 49 99 00 15
8548 90 10 00 5 8548 90 20 00 5
8606 20 00 00 10 8606 91 80 10 10
8606 91 90 00 1 8606 91 80 90 1
8708 31 10 00 1 8708 30 10 00 1
8708 31 91 00 1 8708 30 91 00 1
8708 31 99 10 1 8708 30 99 10 1
8708 31 99 90 1 8708 30 99 90 1
8708 40 10 00 1 8708 40 20 00 1
8708 40 90 10 1 8708 40 50 10 1
8708 40 50 90 1
8708 40 90 10 1 8708 40 91 00 1
8708 40 90 90 1 8708 40 99 10 1
8708 40 99 90 1
8708 50 10 00 1 8708 50 20 00 1
8708 50 35 00 1
8708 50 55 00 1
8708 50 90 10 1 8708 50 91 00 1
8708 50 99 10 1
8708 50 90 90 1 8708 50 99 90 1
8708 60 91 00 1 8708 50 55 00 1
8708 60 99 10 1 8708 50 99 10 1
8708 50 99 90 1
8708 80 10 00 1 8708 80 20 00 1
8708 80 90 10 1 8708 80 35 10 1
8708 80 90 90 1 8708 80 35 90 1
8708 80 55 00 1
8708 80 91 00 1
8708 80 99 10 1
8708 80 99 90 1
8708 91 10 00 1 8708 91 20 00 1
8708 91 90 10 1 8708 91 35 10 1
8708 91 90 90 1 8708 91 35 90 1
8708 91 91 00 1
8708 91 99 10 1
8708 91 99 90 1
8708 92 10 00 1 8708 92 20 00 1
8708 92 35 10 1
8708 92 35 90 1
8708 92 91 00 1
8708 92 99 10 1
8708 92 90 10 1 8708 92 35 10 1
8708 92 90 90 1 8708 92 99 90 1
8708 94 10 00 1 8708 94 20 00 1
8708 94 90 10 1 8708 94 35 10 1
8708 94 90 90 1 8708 94 35 90 1
8708 94 91 00 1
8708 94 99 10 1
8708 94 99 90 1
8708 99 11 00 1 8708 95 10 00 1
8708 95 91 00 1
8708 95 99 10 1
8708 95 99 90 1
8708 99 19 00 1 8708 99 10 00 1
8708 99 92 00 1 8708 99 93 00 1
8708 99 98 10 1 8708 99 97 10 1
8708 99 98 90 1 8708 99 97 90 1
8801 10 10 00 1 8801 00 10 00 1
8801 10 90 00 1 8801 00 90 00 1
8801 90 10 00 1
8801 90 91 00 1 8801 00 10 00 1
8801 90 99 00 1 8801 00 90 00 1
8802 11 10 00 1 8802 11 00 00 1
8802 11 90 00 1
8802 12 10 00 1 8802 12 00 00 1
8802 12 90 00 1
8802 20 10 00 1 8802 20 00 00 1
8802 20 90 00 1
8802 30 10 00 1 8802 30 00 00 1
8802 30 90 00 1
8802 40 10 00 1 8802 40 00 00 1
8802 40 90 00 1
8803 10 90 00 1 8803 10 00 00 1
8803 20 90 00 1 8803 20 00 00 1
8803 30 90 00 1 8803 30 00 00 1
8803 90 98 00 1 8803 90 90 00 1
8805 29 10 00 1 8805 29 00 00 1
8805 29 90 00 1
9001 90 90 00 1 9001 90 00 00 1
9002 90 90 00 1 9002 90 00 00 1
9006 10 10 00 1 8486 40 00 90 1
9006 10 00 00 1
9006 10 90 00 1 9006 10 00 00 1
9006 20 00 00 1 9006 52 00 00 1
9006 53 80 00 1
9006 59 00 00 1
9006 53 90 00 1 9006 53 80 00 1
9006 59 00 00 1 9006 59 00 10 1
9006 62 00 00 5 9006 69 00 00 5
9006 91 10 00 5 9006 91 00 00 5
9006 91 90 00 5
9009 11 00 00 3 8443 31 91 00 3
9009 12 00 00 3 8443 31 99 00 3
9009 21 00 00 3 8443 39 31 00 3
9009 22 00 00 3 8443 39 39 00 3
9009 91 00 00 3 8443 39 39 00 3
9009 92 00 00 3 8443 99 90 10 3
9009 93 00 00 3 8443 99 90 10 3
9009 99 00 00 3 8443 99 90 10 3
8443 99 10 10 3
9010 41 00 00 1 8486 20 90 21 1
9010 42 00 00 1 8486 20 90 00 1
9010 49 00 00 1
9010 50 10 00 1 8486 30 90 00 1
9010 50 90 00 1 9010 50 00 00 1
9010 90 10 00 1 9010 90 00 00 1
9010 90 90 00 3 8486 90 90 90 3
9014 10 90 00 1 9014 10 00 00 1
9014 20 13 00 1 9014 20 20 00 1
9014 20 18 00 1 9014 20 80 00 1
9014 20 90 00 1 9014 20 80 00 1
9014 90 90 00 1 9014 90 00 00 1
9017 20 31 00 1 8486 40 00 90 1
9017 20 39 00 1
9017 90 10 00 1 9017 90 00 00 1
9017 90 90 00 1 9017 90 00 00 1
9020 00 10 00 1 9020 00 00 00 1
9020 00 90 10 1
9020 00 90 90 1 9020 00 00 00 1
9024 10 10 00 1 9024 10 11 00 1
9024 10 13 00 1
9024 10 19 00 1
9024 10 91 00 1 9024 10 90 00 1
9024 10 93 00 1
9024 10 99 00 1
9024 80 10 00 1 9024 80 11 00 1
9024 80 19 00 1
9024 80 91 00 1 9024 80 90 00 1
9024 80 99 00 1
9025 11 91 00 1 9025 11 20 00 1
9025 11 99 00 1 9025 11 80 00 1
9025 19 91 00 1 9025 19 20 00 1
9025 19 99 00 1 9025 19 80 00 1
9025 80 91 00 1 9025 80 40 00 1
9025 80 99 00 1 9025 80 80 00 1
9025 90 90 00 1 9025 90 00 00 1
9026 10 10 00 1 9026 10 21 10 1
9026 10 29 10 1
9026 10 81 10 1
9026 10 89 10 1
9026 10 51 00 5 9026 10 21 90 5
9026 10 59 00 5 9026 10 29 90 5
9026 10 91 00 5 9026 10 81 90 5
9026 10 99 00 5 9026 10 89 90 5
9026 10 99 00 5 9026 10 89 90 5
9026 20 10 00 1 9026 20 20 10 1
9026 20 40 10 1
9026 20 80 10 1
9026 20 30 00 5 9026 20 20 90 5
9026 20 50 00 5 9026 20 40 90 5
9026 20 90 00 5 9026 20 80 90 5
9026 20 90 00 1 9026 20 40 10 5
9026 20 90 00 5 9026 20 40 90 1
9026 20 90 00 1 9026 20 80 10 1
9026 20 90 00 5 9026 20 80 90 5
9026 80 10 00 1 9026 80 20 10 1
9026 80 80 00 1
9026 80 91 00 1 9026 80 20 90 1
9026 80 99 00 1 9026 80 80 00 1
9026 90 90 00 1 9026 90 00 00 1
9026 90 90 00 1
9027 40 00 00 1 9027 80 05 00 1
9029 10 10 00 1 9029 10 00 10 1
9029 10 90 00 5 9029 10 00 90 5
9029 20 39 00 1 9029 20 38 00 1
9029 90 90 00 1 9029 90 00 00 1
9030 30 10 10 1 9030 30 10 00 1
9030 30 10 90 1
9030 20 90 00 1 9030 20 30 00 1
9030 20 90 00 1 9030 20 91 00 1
9030 20 90 00 1 9030 20 99 00 1
9030 31 10 00 1 9030 31 00 00 1
9030 32 00 00 1
9030 31 90 00 1 9030 31 00 00 1
9030 32 00 00 1
9030 39 10 00 1 9030 33 30 00 1
9030 33 91 00 1
9030 33 99 00 1
9030 39 30 00 1 9030 33 30 00 1
9030 39 91 00 1 9030 33 91 00 1
9030 39 99 00 1 9030 33 99 00 1
9030 40 10 00 1 9030 40 00 00 1
9030 40 90 00 1
9030 83 10 00 1 9030 84 00 00 1
9030 83 90 00 1
9030 89 10 00 1 9030 89 30 00 1
9030 89 90 00 1
9030 89 92 00 1 9030 89 30 00 1
9030 89 99 00 1 9030 89 90 00 1
9030 90 80 00 1 9030 90 85 00 1
9030 90 80 00 1
9031 30 00 00 1 9031 49 10 00 1
9031 49 00 00 1 9031 49 90 00 1
9031 80 10 00 1 9031 80 32 00 1
9031 80 34 00 1
9031 80 38 00 1
9031 80 91 00 1
9031 80 98 00 1
9031 80 33 00 1 9031 80 34 00 1
9031 80 39 00 1 9031 80 38 00 1
9031 80 99 00 1 9031 80 98 00 1
9031 90 10 00 1 9031 90 20 00 1
9031 90 30 00 1
9031 90 85 00 1
9031 90 80 00 1 9031 90 85 00 1
9032 10 10 00 1 9032 10 20 00 1
9032 10 81 00 1
9032 10 89 00 1
9032 10 30 00 1 9032 10 20 00 1
9032 10 91 00 1 9032 10 81 00 1
9032 10 99 00 1 9032 10 89 00 1
9032 20 10 00 1 9032 20 00 00 1
9032 20 90 00 1
9032 81 10 00 1 9032 81 00 00 1
9032 81 90 00 1
9032 89 10 00 1 9032 89 00 00 1
9032 89 90 00 1
9032 90 90 00 1 9032 90 00 00 1
9032 90 10 00 1
9101 12 00 00 10 9101 19 00 00 10
9104 00 90 00 5 9104 00 00 00 5
9106 20 00 00 5 9106 90 80 00 5
9106 90 90 00 5
9106 90 90 00 5 9106 90 80 00 5
9109 19 90 00 5 9109 19 00 00 5
9109 90 90 00 5 9109 90 00 00 5
9203 00 00 00 1 9205 90 50 00 1
9204 00 00 00 1 9205 90 10 00 1
9204 00 00 00 1 9205 90 30 00 1
9204 10 00 00 1 9205 90 10 00 1
9204 20 00 00 1 9205 90 30 00 1
9209 10 00 00 1 9209 99 40 00 1
9209 20 00 00 1 9209 99 50 00 1
9209 93 00 00 1 9209 99 20 00 1
9209 99 30 00 25 9209 99 20 00 25
9306 10 00 00 25 9306 30 97 00 25
9306 30 98 00 5 9306 30 97 00 5
9401 10 00 00 5 9401 10 00 00 5
9401 50 00 00 10 9401 51 00 00 10
9401 59 00 00 10
9403 20 10 00 10 9403 20 80 00 10
9403 20 91 00 10 9403 20 20 00 10
9403 20 99 00 10 9402 20 80 00 10
9403 70 10 00 8 9403 70 00 10 8
9403 70 90 00 10 9403 70 00 90 10
9403 80 00 00 10 9403 81 00 00 10
9403 89 00 00 10
9405 10 10 00 10 9405 10 21 00 10
9405 10 28 00 10
9405 10 30 00 10
9405 10 50 00 10
9405 10 91 00 10
9405 10 98 00 10
9405 10 29 00 10 9405 10 28 00 10
9405 10 99 00 10 9405 10 98 00 10
9405 60 10 00 10 9405 60 20 00 10
9405 60 80 00 10
9405 60 91 00 10 9405 60 20 00 10
9405 60 99 00 10 9405 60 80 00 10
9405 92 90 00 10 9405 92 00 00 10
9405 99 90 00 5 9405 99 00 00 5
9501 00 10 00 10 9503 00 10 00 10
9501 00 90 00 10
9502 10 10 00 10 9503 00 21 00 10
9502 10 90 00 10
9502 91 00 00 10 9503 00 29 00 10
9502 99 00 00 10
9503 10 10 00 10 9503 00 30 00 10
9503 10 90 00 10
9503 20 10 00 10
9503 20 90 00 10
9503 30 10 00 10 9503 00 39 00 10
9503 30 30 00 10 9503 00 35 00 10
9503 30 90 00 10 9503 00 39 00 10
9503 41 00 00 10 9503 00 41 00 10
9503 49 10 00 10 9503 00 49 00 10
9503 49 30 00 10 9503 00 49 00 10
9503 49 90 00 10 9503 00 49 00 10
9503 50 00 00 10 9503 00 55 00 10
9503 60 10 00 10 9503 00 61 00 10
9503 60 90 00 10 9503 00 69 00 10
9503 70 00 00 10 9503 00 70 00 10
9503 80 10 00 10 9503 00 75 00 10
9503 80 90 00 10 9503 00 79 00 10
9503 90 10 00 15 9503 00 81 00 15
9503 90 34 00 10 9503 00 95 00 10
9503 90 35 00 10 9503 00 99 10 10
9503 90 37 00 15 9503 00 99 90 15
9503 90 51 00 10 9503 00 85 00 10
9503 90 55 00 10 9503 00 99 10 10
9503 90 99 00 10
9614 20 20 00 10 9614 00 10 00 10
9614 20 80 00 10 9614 00 90 00 10
9614 90 00 00 10
---------------------------------------------