Na osnovu člana 135. st. 3. i 7. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni list SRJ", br. 12/98 i 44/99), a radi izvršavanja Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenju brodske straže ("Službeni list SFRJ", br. 3/84), savezni ministar za saobraćaj propisuje

PRAVILNIK

O OVLAŠĆENjIMA I OSPOSOBLjENOSTI ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I USLOVIMA ZA NjIHOVO STICANjE

(Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 67 od 12. novembra 1999; 71/2000)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se zvanja, odnosno ovlašćenja o osposobljenosti članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: pomorci), uslovi za njihovo sticanje, program obuke, program stručnog ispita i način njegovog polaganja, kao i druga pitanja od značaja za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
1) obuka je nivo znanja koji je potreban za dobijanje određenog ovlašćenja;
2) posebna obuka je nivo znanja koji je potreban za dobijanje posebnih ovlašćenja;
3) ovlašćenje o osposobljenosti je isprava kojom je njen imalac ovlašćen da obavlja određene poslove na nivou naznačenih odgovornosti za vreme dok je ukrcan na brodu određene vrste, tonaže, mašinskog kompleksa i pogonske snage;
4) ograničenje je ograničenje ovlašćenja za obavljanje određenih poslova, odnosno za službu na brodu posebne namene ili svojstava, koja su naznačena u njegovom ovlašćenju i osposobljenosti;
5) pomorska školska ustanova je pravno lice koje na osnovu akta nadležnog organa obavlja redovno obrazovanje, obuku, odnosno posebnu obuku za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti;
6) centar za obuku je pravno lice koje na osnovu akta nadležnog organa obavlja obuku, odnosno posebnu obuku za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti;
7) viša stručna sprema je stručna sprema koja se stiče u pomorskoj školskoj ustanovi u trajanju od najmanje dve godine, a srednja stručna sprema u trajanju od najmanje četiri godine;
8) potvrda o završenoj obuci, odnosno posebnoj obuci je isprava kojom pomorska školska ustanova, odnosno centar za obuku potvrđuje da je na ispravi naznačeni kandidat pohađao i s uspehom završio propisanu obuku, odnosno posebnu obuku;
9) plovidbeni staž je vreme provedeno u službi na brodu;
10) zapovednik broda je lice koje zapoveda brodom;
11) prvi oficir palube je oficir palube, prvi do zapovednika koji preuzima dužnost zapovedanja brodom u slučaju da zapovednik tu dužnost ne može obavljati;
12) upravitelj mašine je najviši oficir odgovoran za pogon broda, kao i za rad i održavanje mašinskih i električnih postrojenja na brodu;
13) drugi oficir mašine je oficir mašine, prvi do upravitelja mašine koji preuzima dužnost upravitelja u slučaju da tu dužnost upravitelj mašine ne može obavljati;
14) oficir je član posade broda odgovoran za plovidbenu, mašinsku ili radio-stražu;
15) ro/ro putnički brod je putnički brod s prostorima za vozila (ro/ro terete) ili prostorima posebnih vrsta u smislu Međunarodne konvencije o sigurnosti ljudskih života na moru;
16) tanker je tanker za hemikalije, brod za prevoz utečnjenih gasova i tanker za ulje;
17) IMO je Međunarodna pomorska organizacija;
18) STCNj konvencija je Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže;
19) ESTCNj oznaka je Međunarodna oznaka koju čini grupa arapskih i rimskih brojeva za raspoznavanje pojedinih ovlašćenja u brodskim službama;
20) GMDSS je svetski pomorski sistem opasnosti i sigurnosti.

Član 3.

Pomorac je ovlašćen da na brodu obavlja brodske delatnosti onog nivoa odgovornosti za koje je osposobljen i za koje je stekao ovlašćenje o osposobljenosti, kao i sve brodske delatnosti koje se obavljaju na nižem nivou odgovornosti u okviru svoje službe.
Ovlašćenje o osposobljenosti za obavljanje poslova nižih nivoa odgovornosti može se izdati na zahtev pomorca ako nadležni organ utvrdi da su ispunjeni uslovi za sticanje tog ovlašćenja.

Član 4.

Pomorac stiče određeno ovlašćenje o osposobljenosti ako ispunjava propisane uslove u pogledu obrazovanja, odnosno obuke i ako položi ispit za sticanje određenog ovlašćenja.
Obuka iz stava 1. ovog člana vrši se po programu koji je dat u prilogu ovog pravilnika (Prilog D) i čini njegov sastavni deo.
Ispit za sticanje određenog ovlašćenja o osposobljenosti polaže se po programu koji je dat u prilogu ovog pravilnika (Prilog C) i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Ovlašćenje o osposobljenosti sadrži: STCNj oznaku, rok važenja, brodske delatnosti, nivo odgovornosti, moguća ograničenja i osposobljenost.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na srpskom i na engleskom jeziku, na obrascu koji je dat u prilogu ovog pravilnika (Prilog AI) i čini njegov sastavni deo.
Uz ovlašćenje o osposobljenosti izdaje se overa (endorsement) kojim se potvrđuje da je ovlašćenje izdato prema odredbama STCNj Konvencije (prilog A III).

II. OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI POMORACA

Član 6.

Sticanjem ovlašćenja o osposobljenosti stiče se odgovarajuće zvanje: zapovednik broda, prvi oficir palube, oficir plovidbene straže, član plovidbene straže, upravitelj mašine, drugi oficir mašine, oficir plovidbene straže u mašinskom odeljenju i član plovidbene straže u mašinskom odeljenju.
Pored zvanja iz stava 1. ovog člana mogu se steći sledeća zvanja: zapovednik broda do 100 VT u maloj obalnoj plovidbi, voditelj jahte, mornar motorista i oficir plovidbene straže na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kNj.

Član 7.

Pomorci se osposobljavaju i stiču ovlašćenja o osposobljenosti za obavljanje sledećih brodskih delatnosti:
1) plovidba;
2) rukovanje i slaganje tereta;
3) upravljanje poslovima na brodu i briga za lica na brodu;
4) brodsko mašinstvo;
5) elektrotehnika, elektronika i automatika;
6) održavanje i popravci;
7) radio-veze.

Član 8.

Brodske delatnosti iz člana 7. ovog pravilnika mogu se obavljati na upravljačkom, radnom i pomoćnom nivou odgovornosti.
Upravljački nivo odgovornosti odnosi se na upravljanje svim ili određenim brodskim delatnostima, a obavljaju ga lica koja imaju ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika broda, prvog oficira palube, upravitelja mašine i drugog oficira mašine, odnosno za upravljanje svim ili pojedinim tačno utvrđenim delatnostima na brodu.
Radni nivo odgovornosti obavljaju lica koja imaju ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže, oficira straže u mašinskom odeljenju, radio-elektroničara i radio-operatora na brodu.
Pomoćni nivo odgovornosti obavljaju lica koja imaju ovlašćenje o osposobljenosti za člana plovidbene straže i člana straže u mašinskom odeljenju.
Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, zapovednik broda do 500 VT u maloj obalnoj plovidbi osposobljava se na radnom nivou.

Član 9.

Pre prvog ukrcaja pomorac mora imati ovlašćenje o postupcima u slučaju opasnosti na brodu i ovlašćenje o osnovnoj sigurnosti na brodu.
Ovlašćenje o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (STCNj A-VI/1) stiče pomorac koji je završio obuku i položio ispit po posebnom programu koji je dat u prilogu ovog pravilnika (Prilog B) i čini njegov sastavni deo.
Ovlašćenje o osnovnoj sigurnosti na brodu (STCNj A-VI/1) stiče pomorac koji je završio obuku i položio ispit po posebnom programu koji je dat u prilogu ovog pravilnika (Prilog B) i čini njegov sastavni deo.
Pomorci koji imaju srednju ili višu stručnu spremu pomorsko-nautičkog ili brodomašinskog smera ili smera pomorskih telekomunikacija nisu dužni da završe obuku iz stava 1. ovog člana ako su taj program završili u toku redovnog školovanja.

Član 10.

Brodske delatnosti iz člana 7. ovog pravilnika obavljaju se u službi palube, službi mašine i radio-službi.

Član 11.

Ovlašćenja pomoraca u službi palube su:
- zapovednik broda od 3000 VT ili većeg (STCNj II/2, tačke 1-2);
- prvi oficir palube na brodu od 3000 VT ili većem (STCNj II/2, tačke 1-1);
- zapovednik broda od 500 VT do 3000 VT (STCNj II/2, tačke 3-2);
- prvi oficir palube na brodu od 500 VT do 3000 VT (STCNj II/2, tačke 3-1);
- oficir plovidbene straže na brodu od 500 VT ili većem (STCNj II/1);
- zapovednik broda do 500 VT u maloj obalnoj plovidbi (STCNj II/3, tačka 2);
- oficir plovidbene straže na brodu do 500 VT u maloj obalnoj plovidbi (STCNj II/3, tačka 1).
Na osnovu ovlašćenja iz stava 1. ovog člana mogu se obavljati sledeće brodske delatnosti: plovidba, rukovanje i slaganje tereta, upravljanje poslovima na brodu i briga za lica na brodu.
Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, u službi palube je i ovlašćenje člana plovidbene straže (STCNj II/4) koji može da obavlja brodsku delatnost: plovidbu.

Član 12.

Ovlašćenja pomoraca u službi mašine su:
- upravitelj mašine na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kNj ili jačim (STCNj III/2, tačka 2);
- drugi oficir mašine na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kNj ili jačim (STCNj III/2, tačka 1);
- upravitelj mašine na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj do 3000 kNj (STCNj III/3);
- drugi oficir mašine na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj do 3000 kNj (STCNj III/3));
- oficir plovidbene straže na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj ili jačim (STCNj III/1).
Na osnovu ovlašćenja iz stava 1. ovog člana mogu se obavljati sledeće brodske delatnosti: brodsko mašinstvo; elektrotehnika; elektronika i automatika; upravljanje poslovima na brodu i briga za lica na brodu i održavanje i popravci.
Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, u službi mašine je i ovlašćenje člana plovidbene straže u mašinskom odeljenju (STCNj II/4) koji može da obavlja brodsku delatnost: brodsko mašinstvo.

Član 13.

Ovlašćenja pomoraca u GMDSS radio-službi su:
- radio-elektroničar I klase (STCNj IV/2, tačka 1);
- radio-elektroničar II klase (STCNj IV/2, tačka 2).
Na osnovu ovlašćenja iz stava 1. ovog člana mogu se obavljati sledeće brodske delatnosti: radio-veze, održavanje i popravci uređaja i opreme na brodu.
Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, u radio-službi mogu se steći i sledeća ovlašćenja:
- radio-operator s opštim ovlašćenjem (STCNj IV/2, tačka 3),
- radio-operator s ograničenim ovlašćenjem (STCNj IV/2, tačka 4), koji može da obavlja brodsku delatnost: radio-veze.

Član 14.

Pored ovlašćenja iz čl. 11, 12. i 13. ovog pravilnika, pomorci mogu steći i sledeća ovlašćenja:
- zapovednik broda do 100 VT u maloj obalnoj plovidbi;
- voditelj jahte;
- mornar motorista;
- oficir plovidbene straže na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kNj.
Na osnovu ovlašćenja iz stava 1. alineja prva ovog člana može se obavljati brodska delatnost: plovidba, rukovanje i slaganje tereta i briga za lica na brodu.
Na osnovu ovlašćenja iz stava 1. alineja druga ovog člana može se obavljati brodska delatnost: plovidba.
Na osnovu ovlašćenja iz stava 1. alineja treća ovog člana može se obavljati brodska delatnost: plovidba i brodsko mašinstvo.
Na osnovu ovlašćenja iz stava 1. alineja četvrta ovog člana može se obavljati brodska delatnost: brodsko mašinstvo, upravljanje poslovima na brodu i briga za lica na brodu i održavanje i popravci.

III. USLOVI ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI POMORACA

1. Služba palube

Član 15.

Ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika broda od 3000 VT ili većeg (STCNj II/2) stiče pomorac koji:
- ima višu stručnu spremu pomorsko-nautičkog smera;
- je stekao ovlašćenje o osposobljenosti za prvog oficira palube na brodu od 3000 VT ili većem;
- je stekao ovlašćenje o osposobljenosti za radio-operatora sa opštim ovlašćenjem;
- ima završenu posebnu obuku za opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i za korišćenje ARPA uređaja po posebnom programu datom u Prilogu D;
- ima najmanje 36 meseci plovidbenog staža kao oficir plovidbene straže na brodovima od 3000 VT ili većim u dugoj ili velikoj obalnoj plovidbi, ili 24 meseca plovidbenog staža od čega najmanje 12 meseci u svojstvu prvog oficira palube na brodovima pomenute veličine i kategorije plovidbe;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 16.

Ovlašćenje o osposobljenosti za prvog oficira palube na brodu od 3000 VT ili većem (STCNj II/2) stiče pomorac koji:
- ima višu stručnu spremu pomorsko-nautičkog smera, ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodovima od 3000 VT ili većim u dugoj plovidbi, odnosno velikoj obalnoj plovidbi, ili
- ima srednju stručnu spremu pomorsko-nautičkog smera i završenu obuku po programu datom u Prilogu D, ima najmanje 36 meseci plovidbenog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodovima od 3000 VT ili većim u dugoj plovidbi, odnosno velikoj obalnoj plovidbi;
- je stekao ovlašćenje o osposobljenosti za radio-operatora sa opštim ovlašćenjem;
- ima završenu posebnu obuku za opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i za korišćenje ARPA uređaja po posebnom programu datom u Prilogu D;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 17.

Ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika broda od 500 VT do 3000 VT u velikoj obalnoj plovidbi (STCNj II/2) stiče pomorac koji:
- ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža u svojstvu prvog oficira palube na brodovima od 500 VT ili većem ili 36 meseci plovidbenog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu od 500 VT ili većem;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 18.

Ovlašćenje o osposobljenosti za prvog oficira palube na brodu od 500 VT do 3000 VT u velikoj obalnoj plovidbi (STCNj II/2) stiče pomorac koji:
- ima najmanje 24 meseca plovidbenog staža na brodovima od 500 VT ili većim u svojstvu oficira plovidbene straže;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 19.

Ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodovima od 500 VT ili većim (STCNj II/1) stiče pomorac koji:
- ima srednju stručnu spremu pomorsko-nautičkog smera ili višu stručnu spremu pomorsko-nautičkog smera;
- ima završenu posebnu obuku za opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja po posebnom programu datom u Prilogu D;
- je stekao ovlašćenje za radio-operatora sa opštim ovlašćenjem;
- ima najmanje 18 godina života;
- ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža, od toga najmanje 9 meseci na brodovima od 500 BT ili većim u dugoj ili velikoj obalnoj plovidbi;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha,
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Plovidbeni staž iz stava 1. alineja peta ovog člana može se ostvariti posle sticanja odgovarajuće stručne spreme.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana se izdaje s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 20.

Ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika broda do 500 VT u maloj obalnoj plovidbi (STCNj II/3) stiče pomorac koji:
- ima najmanje 20 godina života;
- ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu do 500 VT u maloj obalnoj plovidbi;
- je stekao ovlašćenje o osposobljenosti za radio-operatora sa ograničenim ovlašćenjem;
- ima završen deo posebne obuke za opažanje i upravljanje radarskim uređajima po posebnom programu datom u Prilogu D;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.
Zapovednik broda do 500 VT, osim u kategoriji male obalne plovidbe, mora imati ovlašćenje iz člana 17. ovog pravilnika.

Član 21.

Ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu do 500 VT u maloj obalnoj plovidbi (STCNj II/3) stiče pomorac koji:
- ima završenu obuku po programu datom u Prilogu D;
- je stekao ovlašćenje o osposobljenosti za radio-operatora s ograničenim ovlašćenjem;
- ima završen deo posebne obuke za opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem po posebnom programu datom u Prilogu D;
- ima najmanje 18 godina života;
- ima najmanje 36 meseci plovidbenog staža kao član plovidbene straže;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.
Oficir plovidbene straže na brodu do 500 VT, osim u kategoriji male obalne plovidbe, mora imati ovlašćenje iz člana 19. ovog pravilnika.

Član 22.

Ovlašćenje o osposobljenosti člana plovidbene straže (STCNj II/4) stiče pomorac koji:
- ima završenu obuku po programu datom u Prilogu D;
- ima najmanje 16 godinu života;
- ima najmanje 24 meseca plovidbe u službi palube, od toga 6 meseci pod nadzorom oficira palubne straže;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.

2. Služba mašine

Član 23.

Ovlašćenje o osposobljenosti za upravitelja mašine na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kNj ili jačim (STCNj III/2) stiče pomorac koji:
- ima višu stručnu spremu brodomašinskog smera;
- je stekao ovlašćenje o osposobljenosti za drugog oficira mašine na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kNj ili jačim;
- ima najmanje 36 meseci plovidbenog staža kao oficir plovidbene straže na brodovima s mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj ili jačim, ili 24 meseca plovidbenog staža, od čega najmanje 12 meseci u svojstvu drugog oficira mašine na brodovima s mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kNj ili jačim;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 24.

Ovlašćenje o osposobljenosti za drugog oficira mašine na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kNj ili jačim (STCNj III/2) stiče pomorac koji:
- ima višu stručnu spremu brodomašinskog smera, ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kNj ili jačim, ili
- ima srednju stručnu spremu brodomašinskog smera i završenu obuku po programu datom u Prilogu D, ima najmanje 36 meseci plovidbenog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodovima s mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kNj ili jačim;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 25.

Ovlašćenje o osposobljenosti za upravitelja mašine na brodu s brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj do 3000 kNj (STCNj II/3) stiče pomorac koji:
- ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža u svojstvu drugog oficira mašine na brodu s brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj do 3000 kNj, ili 36 meseci plovidbenog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj ili jačim;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 26.

Ovlašćenje o osposobljenosti za drugog oficira mašine na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj do 3000 kNj (STCNj III/3) stiče pomorac koji:
- ima najmanje 24 meseca plovidbenog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj ili jačem;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 27.

Ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj ili jačim (STCNj III/1) stiče pomorac koji:
- ima srednju stručnu spremu brodomašinskog smera ili višu stručnu spremu brodomašinskog smera;
- ima najmanje 18 godina života;
- ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža u svojstvu pripravnika u mašinskom odeljenju s brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj ili jačim, od čega najmanje 9 meseci na brodu s brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kNj ili jačim;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Plovidbeni staž iz stava 1. alineja peta ovog člana može se ostvariti posle sticanja odgovarajuće stručne spreme.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 28.

Ovlašćenje o osposobljenosti za člana plovidbene straže u mašinskom odeljenju (STCNj III/4) stiče pomorac koji:
- ima završenu obuku po programu datom u Prilogu D;
- ima najmanje 16 godina života;
- ima najmanje 24 meseca plovidbenog staža u službi mašine ili najmanje 6 meseci plovidbenog staža u službi mašine na brodovima preko 750 knj, ako ima srednju stručnu spremu mašinsko metalske struke;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.
Pomorac koji je stekao ovlašćenje iz stava 1. ovog člana posle plovidbene službe od najmanje 12 meseci ima pravo da upravlja brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage do 350 kNj, odnosno da upravlja brodskom grtalicom ili dizalicom nakon 12 meseci službe na tom kompleksu.

3. Radio-služba

Član 29.

Ovlašćenje o osposobljenosti za radio-elektroničara I klase (STCNj IV/2) stiče pomorac koji:
- ima višu stručnu spremu smera pomorskih komunikacija i automatike ili drugog odgovarajućeg pomorskog smera;
- ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža u svojstvu radio-elektroničara II klase;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida, sluha i govora;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 30.

Ovlašćenje o osposobljenosti za radio-elektroničara II klase (STCNj IV/2) stiče pomorac koji:
- ima višu stručnu spremu smera pomorskih komunikacija i automatike ili drugog odgovarajućeg pomorskog smera;
- ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža u svojstvu pripravnika u radio-službi;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida, sluha i govora;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.
Potvrdu o ekvivalentnosti drugog odgovarajućeg smera iz stava 1. ovog člana pomorac je dužan da pribavi od odgovarajuće pomorske školske ustanove koja je ovlašćena da ostvaruje programe pomorskih komunikacija i automatike.

Član 31.

Ovlašćenje o osposobljenosti za radio-operatora s opštim ovlašćenjem (STCNj IV/2) stiče pomorac koji:
- ima najmanje srednju stručnu spremu pomorsko-nautičkog smera ili višu stručnu spremu smera pomorskih komunikacija i automatike ili je stekao ovlašćenje o osposobljenosti za radio-elektroničara II klase;
- ima najmanje 18 godina života;
- ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida, sluha i govora;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 32.

Ovlašćenje o osposobljenosti za radio-operatora s ograničenim ovlašćenjem (STCNj IV/2) stiče pomorac koji:
- ima završenu obuku po programu datom u Prilogu D;
- ima najmanje 18 godina života;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida, sluha i govora;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.
Pomorac s ovlašćenjem iz stava 1. ovog člana ima pravo da obavlja poslove radio-veza samo na brodovima koji plove u području A1.

Član 33.

Pored ovlašćenja koja se izdaju prema odredbama STCNj Konvencije, pomorci mogu sticati i druga ovlašćenja pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Član 34.

Ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika broda do 100 VT u maloj obalnoj plovidbi, osim putničkih brodova, stiče pomorac koji:
- ima završenu obuku po programu datom u Prilogu D;
- ima najmanje 18 godina života;
- ima najmanje 24 meseca plovidbenog staža u svojstvu člana plovidbene straže;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.

Član 35.

Ovlašćenje o osposobljenosti za voditelja jahte stiče pomorac koji:
- ima najmanje 18 godina života;
- je završio obuku po programu datom u Prilogu D;
- ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža na brodu ili 3 godine plovidbenog iskustva kao voditelj čamca;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Pomorac koji je stekao ovlašćenje iz stava 1. ovog člana ima prvo da zapoveda jahtom od 100 VT.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.

Član 36.

Ovlašćenje o osposobljenosti za mornara motoristu stiče pomorac koji:
- ima najmanje 18 godina života;
- je završio obuku po programu datom u Prilogu D;
- ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža na brodu ili 3 godine plovidbenog iskustva kao voditelj čamca;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.
Pomorac koji je stekao ovlašćenje iz stava 1. ovog člana ima pravo da zapoveda brodom do 25 VT, kao i da upravlja brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage do 150 kNj.

Član 37.

Ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kNj stiče pomorac koji:
- ima završenu obuku po programu datom u Prilogu D ili srednju stručnu spremu mašinsko-metalske struke;
- ima najmanje 18 godina života;
- ima plovidbeni staž od najmanje 24 meseca u svojstvu člana plovidbene straže u brodskom mašinskom odeljenju;
- ispunjava propisane zdravstvene uslove, posebno u pogledu vida i sluha;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.
Pomorac koji je stekao ovlašćenje iz stava 1. ovog člana, posle plovidbenog staža od najmanje 24 meseca u tom svojstvu ima pravo da upravlja brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kNj.

4. Dvonamenska osposobljenost

Član 38.

Ovlašćenje o dvonamenskoj osposobljenosti (STCNj VII/3) stiče pomorac koji ima dva ovlašćenja o osposobljenosti iz čl. 15. do 28. ovog pravilnika.
U ovlašćenje iz stava 1. ovog člana upisuju se delatnosti, nivoi odgovornosti, ograničenja i osposobljenost iz oba ovlašćenja na osnovu kojih je pomorac stekao ovlašćenje o dvonamenskoj osposobljenosti.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana ne može da bude razlog za smanjenje broja članova posade, niže vrednovanje svakog pojedinog ovlašćenja o osposobljenosti, kao i istovremeno obavljanje više dužnosti na brodu.

5. Pripravnici

Član 39.

U toku pripravničkog staža pripravnik za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti oficira plovidbene straže, oficira plovidbene straže u mašinskom odeljenju, kao i radio-elektroničara II klase osposobljava se po programu za obuku pripravnika na brodu i vodi pripravnički dnevnik, prema odredbama STCNj Konvencije (STCNj II/1), odnosno STCNj III/1) i pod nadzorom oficira kojeg ovlasti zapovednik.

IV. USLOVI ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI POMORACA

1. Protivpožarna zaštita

Član 40.

Ovlašćenje o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara (STCNj VI/3) stiču: zapovednik broda, upravitelj mašine, prvi oficir palube, oficir plovidbene straže, drugi oficir mašine, oficir plovidbene straže u mašinskom odeljenju, kao i drugi članovi posade koji rukovode operacijama gašenja požara, a koji su:
- završili posebnu obuku iz protivpožarne zaštite po programu datom u Prilogu D;
- položili ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.
Pomorci koji imaju srednju i visoku stručnu spremu pomorskog smera nisu dužni da završe posebnu obuku iz stava 1. alineja prva ovog člana ako su taj program završili u toku navedenog školovanja.

2. Tankeri

Član 41.

Ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCNj V/1) stiču: zapovednik broda, oficiri i članovi posade tankera koji učestvuju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem broda, i vode brigu o teretu, a koji:
- imaju najmanje 3 meseca plovidbenog staža na tankeru za ulja ili su završili posebnu obuku za upoznavanje tankera za ulje po programu datom u Prilogu D;
- imaju položen ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.

Član 42.

Ovlašćenje o osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCNj V/1) stiču: zapovednik broda, upravitelj mašine, prvi oficir palube, drugi oficir mašine, kao i drugi članovi posade koji neposredno upravljaju ukrcajem ili iskrcajem ili odgovaraju za prevoz i rukovanje teretom na tankerima za ulje, a koji:
- imaju ovlašćenje o osposobljenosti iz člana 41. ovog pravilnika;
- imaju najmanje 6 meseci plovidbenog staža na tankerima za ulje ili su završili posebnu obuku po programu datom u Prilogu D;
- su položili ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 43.

Ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za hemikalije (STCNj V/1) stiču: zapovednik broda, oficiri i članovi posade tankera koji učestvuju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajima broda, i vode brigu o teretu, a koji:
- imaju najmanje 3 meseca plovidbenog staža na tankeru za hemikalije ili su završili posebnu obuku za upoznavanje tankera za hemikalije po programu datom u Prilogu D;
- su položili ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.

Član 44.

Ovlašćenje o osposobljenosti za rad na tankerima za hemikalije (STCNj V/1) stiču: zapovednik broda, upravitelj mašine, prvi oficir palube, drugi oficir mašine, kao i drugi članovi posade koji neposredno upravljaju ukrcajem ili iskrcajem ili odgovaraju za prevoz i rukovanje teretom na tankerima za hemikalije, a koji:
- imaju ovlašćenje o osposobljenosti iz člana 43. ovog pravilnika;
- imaju najmanje 6 meseci plovidbenog staža na tankerima za hemikalije ili su završili posebnu obuku po programu datom u Prilogu D;
- su položili ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

Član 45.

Ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na brodovima za utečnjene gasove (STCNj V/1) stiču: zapovednik broda, oficiri i članovi posade broda za prevoz utečnjenih gasova koji učestvuju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem broda, i vode brigu o teretu, a koji:
- imaju najmanje 3 meseca plovidbenog staža na brodovima za prevoz utečnjenih gasova ili su završili posebnu obuku za upoznavanje brodova za prevoz utečnjenih gasova po programu datom u Prilogu D;
- su položili ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.

Član 46.

Ovlašćenje o osposobljenosti za rad na brodovima za utečnjene gasove (STCNj V/1) stiču: zapovednik broda, upravitelj mašine, prvi oficir palube, drugi oficir mašine, kao i drugi članovi posade koji neposredno upravljaju ukrcajem ili iskrcajem ili odgovaraju za prevoz i rukovanje teretom na brodovima za utečnjene gasove, a koji:
- imaju ovlašćenje o osposobljenosti iz člana 45. ovog pravilnika;
- imaju najmanje 6 meseci plovidbenog staža na brodovima za utečnjene gasove ili su završili posebnu obuku po programu datom u Prilogu D;
- su položili ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

3. Rukovanje sredstvima za spasavanje

Član 47.

Ovlašćenje o osposobljenosti za rukovanje čamcem za spasavanje i spasilačkim čamcem (STCNj VI/2) stiče pomorac koji:
- ima najmanje 18 godina života;
- ima najmanje 12 meseci plovidbenog staža ili najmanje 6 meseci plovidbenog staža i koji je završio posebnu obuku po programu datom u Prilogu D;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana moraju imati svi članovi posade broda.
Pomorci koji imaju srednju ili visoku stručnu spremu pomorsko-nautičkog ili brodomašinskog smera nisu dužni da završe posebnu obuku iz stava 1. ovog člana ako su taj program završili u toku navedenog školovanja.

Član 48.

Ovlašćenje o osposobljenosti za rukovanje brzim spasilačkim čamcem (STCNj VI/2) stiče pomorac koji:
- ima ovlašćenje iz člana 47. ovog pravilnika;
- je završio posebnu obuku po programu datom u Prilogu D;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.

4. Prva medicinska pomoć

Član 49.

Ovlašćenje o osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći (STCNj VI/4) stiče pomorac koji je:
- završio posebnu obuku po programu datom u Prilogu D;
- položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana moraju imati svi pomorci pre prvog ukrcaja.
Pomorci koji imaju srednju ili visoku stručnu spremu pomorsko-nautičkog ili brodomašinskog smera, nisu dužni da završe posebnu obuku iz stava 1. ovog člana ako su taj program završili u toku navedenog školovanja.

5. Medicinska briga

Član 50.

Ovlašćenje o osposobljenosti za vođenje medicinske brige na brodu (STCNj VI/4) stiče pomorac koji:
- ima ovlašćenje o osposobljenosti iz člana 49. ovog pravilnika;
- je završio posebnu obuku po programu datom u Prilogu D;
- je položio ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neograničeno vreme.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana moraju imati zapovednik broda, prvi oficir palube i oficir plovidbene straže.
Pomorci koji imaju srednju ili visoku stručnu spremu pomorsko-nautičkog smera nisu dužni da završe posebnu obuku iz stava 1. ovog člana ako su taj program završili u toku navedenog školovanja.

6. Ostala dopunska osposobljenost

Član 51.

Ovlašćenje o merama sigurnosti na ro/ro putničkom brodu (STCNj V/2) pre preuzimanja dužnosti na ro/ro putničkom brodu stiče: zapovednik broda, prvi oficir palube, oficir plovidbene straže i član posade ro/ro putničkog broda koji je završio posebnu obuku po programu datom u Prilogu D.
Program iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće delove:
1) upravljanje grupama ljudi u vanrednim situacijama na ro/ro putničkim brodovima moraju da savladaju: zapovednik broda, prvi oficir palube, oficir plovidbene straže, drugi oficir mašine, oficir plovidbene straže u mašinskom odeljenju i drugi članovi posade koji su prema rasporedu za uzbunu zaduženi za pružanje pomoći putnicima na brodu;
2) upoznavanje sa svojstvima ro/ro putničkih brodova moraju da savladaju: zapovednik broda, prvi oficir palube, oficir plovidbene straže, drugi oficir mašine, oficir plovidbene straže u mašinskom odeljenju i drugi članovi posade ro/ro putničkog broda u skladu s dužnostima i odgovornostima na brodu;
3) sporazumevanje u vanrednim situacijama i korišćenje ličnih sredstava za spasavanje mora da savlada osoblje koje pruža vanredne usluge putnicima u putničkim prostorijama ro/ro putničkog broda u skladu s posebnim dužnostima i odgovornostima na brodu;
4) sigurnost putnika, tereta i celovitosti trupa moraju da savladaju zapovednik broda, prvi oficir palube, upravitelj mašine, drugi oficir mašine i drugi članovi posade koji su neposredno odgovorni za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj i osiguranje tereta, odnosno zatvaranje otvora na trupu;
5) upravljanje ponašanjem ljudi u vanrednim situacijama moraju da savladaju: zapovednik broda, prvi oficiri palube, upravitelj mašine, drugi oficir mašine i drugi članovi posade koji su neposredno odgovorni za sigurnost putnika u vanrednim situacijama.
Zapovedniku broda i drugim članovima posade koji su završili jedan od delova programa iz stava 1. ovog člana u ovlašćenje o osposobljenosti upisuje se koje su delove programa završili.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.
Imaoci ovlašćenja iz stava 1. ovog člana dužni su da u roku važenja tog ovlašćenja završe obuku za osveženje znanja.

7. Rukovanje opasnim teretima

Član 52.

Ovlašćenje o osposobljenosti za rad s opasnim teretima (STCNj B-V/4 i STCNj B-V/5) stiču: zapovednik broda, prvi oficir palube, i drugi članovi posade koji su odgovorni za rukovanje opasnim teretom propisanim Međunarodnim pomorskim pravilnikom o opasnim teretima (IMDG Code) i Pravilnikom o prevozu opasnih tereta u rasutom stanju (MVH), koji su:
- završili posebnu obuku po programu datom u Prilogu D;
- položili ispit za sticanje takvog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se s rokom važenja od 5 godina od dana izdavanja.

V. OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI I POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI POMORACA

Član 53.

Ovlašćenja o osposobljenosti koja se izdaju s rokom važenja od pet godina od dana izdavanja, obnavljaju se za isti period ako je imalac ovlašćenja zdravstveno sposoban i ako ispuni sledeće uslove:
- ima najmanje godinu dana plovidbenog staža u toku važenja ovlašćenja o osposobljenosti na dužnostima iz tog ovlašćenja, ili
- ima najmanje godinu dana radnog staža u toku važenja ovlašćenja o osposobljenosti na poslovima lučkog kapetana, inspektora bezbednosti plovidbe, pilota, člana ispitne komisije za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti ili nastavnika teorijske i praktične obuke, odnosno posebne obuke za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, ili
- je završio obuku po programu datom u Prilogu D i položio ispit po programu datom u Prilogu C.
Ovlašćenje o osposobljenosti iz člana 51. ovog pravilnika koje je izdato s rokom važenja od pet godina od dana izdavanja obnavlja se za isti period ako je imalac ovlašćenja zdravstveno sposoban, ispuni uslove iz stava 1. alineja prva ovog člana i podnese dokaz o završenoj obuci za osvežavanje znanja.

Član 54.

Posebna ovlašćenja o osposobljenosti koja se izdaju s rokom važenja od pet godina obnavljaju se za isti period ako je imalac ovlašćenja zdravstveno sposoban i ako ispuni sledeće uslove:
- ima plovidbeni staž iz člana 53. ovog pravilnika na brodu za koji se to posebno ovlašćenje o osposobljenosti zahteva, ili
- je završio posebnu obuku za sticanje tog ovlašćenja po programu datom u Prilogu D i koji je položio ispit za sticanje tog ovlašćenja po programu datom u Prilogu C.

VI. ISPITI I IZDAVANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI POMORACA

Član 55.

Pomorac podnosi lučkoj kapetaniji zahtev za polaganje ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti.
Uz zahtev za polaganje ispita iz stava 1. ovog člana prilaže se pripravnički dnevnik iz člana 39. ovog pravilnika kao i dokazi o:
1) identitetu i godinama starosti;
2) stručnoj spremi, završenoj obuci ili posebnoj obuci propisanoj za sticanje određenog ovlašćenja;
3) odgovarajućem plovidbenom stažu.
Ako lučka kapetanija utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi, doneće zaključak o upućivanju na ispit podnosioca zahteva, vremenu i mestu polaganja ispita.

Član 56.

Ispite za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti podnosioci zahteva polažu pred ispitnim komisijama.
Predsednik ispitne komisije je lučki kapetan, a njegov zamenik - inspektor bezbednosti plovidbe.
Članovi ispitnih komisija, ispitivači i njihovi zamenici imenuju se na četiri godine, na predlog predsednika komisije.
Lučki kapetan, uz predlog za imenovanje članova ispitnih komisija, ispitivača i njihovih zamenika, podnosi i dokaze da su ispunjeni uslovi iz člana 57. ovog pravilnika.

Član 57.

Član ispitne komisije i ispitivač mora:
- imati najmanje stručnu spremu, završenu obuku, odnosno posebnu obuku koja je potrebna kandidatu za polaganje ispita;
- imati iskustvo u radu u ispitnim komisijama;
- završenu posebnu obuku po programu datom u Prilogu D.
Iskustvo iz stava 1. alineja druga ovog člana ima lice koje je u svojstvu zamenika učestvovalo u radu ispitne komisije za najmanje petnaest kandidata.

Član 58.

Ispitnu komisiju za svaki pojedini ispit čine predsednik i dva člana.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, ispitnu komisiju za sticanje ovlašćenja iz čl. 15, 16, 23, 24, 29. i 31. ovog pravilnika čine predsednik i četiri člana.
Članovi ispitne komisije istovremeno su i ispitivači iz pojedinih predmeta.
Ako je broj predmeta veći od broja članova ispitne komisije, predsednik te komisije će odrediti odgovarajući broj ispitivača.

Član 59.

Ispiti za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti kod kojih program i način provere osposobljenosti zahteva posebnu tehničku opremu ili pomagala održavaju se u prostorijama ovlašćene pomorske školske ustanove, odnosno centra za obuku.

Član 60.

Rokovi za polaganje ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti mogu biti redovni i vanredni.
Redovne rokove za polaganje ispita utvrđuje lučki kapetan za svaku kalendarsku godinu.
Vanredne rokove za polaganje ispita može odrediti lučki kapetan na zahtev brodarskog preduzeća ili najmanje pet kandidata.

Član 61.

Ispit za sticanje određenog ovlašćenja o osposobljenosti i način polaganja tog ispita utvrđuje se programom datim u Prilogu C.
Deo ispita koji je u programu iz stava 1. ovog člana označen kao praktični održava se na opremljenom brodu koji odredi predsednik komisije, a izuzetno se može održati u odgovarajuće opremljenim prostorijama s namenskim uređajima i na simulatoru.

Član 62.

Ocena uspeha kandidata iz svakog predmeta na ispitu je "zadovoljio" ili "nije zadovoljio", a ocena celokupnog ispita je "položio" ili "nije položio".

Član 63.

Za kandidata koji odustane od započetog polaganja ispita ili popravnog dela ispita smatra se da ispit nije položio.
Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz pismenog dela ispita nema pravo da polaže usmeni ispit iz tog predmeta.

Član 64.

Po završetku ispitivanja ispitna komisija utvrđuje ocenu iz svakog predmeta i konačnu ocenu i izdaje potvrdu o uspehu na ispitu, koji potpisuju predsednik i sekretar ispitne komisije.
Ako se kandidat upućuje na popravni ispit, potvrda sadrži i mesto i vreme polaganja popravnog ispita.

Član 65.

O polaganju ispita vodi se zapisnik, u koji se unose imena članova ispitne komisije, naziv predmeta, uspeh iz svakog predmeta i konačna ocena.
Zapisnik o polaganju ispita vodi sekretar, a potpisuju ga predsednik i sekretar ispitne komisije.

Član 66.

Kandidat ima pravo da uloži pismeni prigovor na odluku ispitne komisije najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja ispita.
Predsednik ispitne komisije obrazuje bez odlaganja posebnu komisiju koja sprovodi popravni ispit najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.

Član 67.

Popravni ispit za sticanje ovlašćenja iz čl. 15. do 37. ovog pravilnika može se polagati iz najviše dva predmeta, i to najranije trideset dana od dana polaganja ispita.
Popravni ispit za sticanje ovlašćenja iz čl. 40. do 52. ovog pravilnika može se polagati najranije sedam dana od dana polaganja ispita.
Popravni ispit se polaže pred istom ispitnom komisijom.
Ako kandidat iz najmanje jednog predmeta "nije zadovoljio", smatra se da nije položio popravni ispit.

Član 68.

Kandidat koji ne položi ispit za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti iz čl. 15. do 30. i čl. 33. do 37. ovog pravilnika može ponovo polagati ispit najranije po isteku tri meseca od dana polaganja ispita, ali ne kasnije od godinu dana.
Kandidat za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti iz čl. 31. i 32. ovog pravilnika može ponovo polagati ispit najranije po isteku petnaest dana od dana polaganja ispita.
Kandidat koji ne položi ispit za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti iz čl. 40. do 52. ovog pravilnika može ponovo polagati ispit najranije po isteku sedam dana od dana polaganja ispita.

Član 69.

Administrativne poslove u vezi s održavanjem ispita obavlja lučka kapetanija.
Članovi ispitne komisije, ispitivači i njihovi zamenici, kao i sekretar komisije, imaju pravo na utvrđenu naknadu.

Član 70.

Pomorac podnosi lučkoj kapetaniji zahtev za izdavanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno o posebnoj osposobljenosti.
Uz zahtev za izdavanje ovlašćenja iz stava 1. ovog člana prilažu se dve fotografije i dokazi o:
1) identitetu i godinama starosti;
2) zdravstvenoj sposobnosti;
3) stručnoj spremi, obuci ili posebnoj obuci propisanoj za sticanje određenog ovlašćenja;
4) položenom ispitu za određeno ovlašćenje ne starije od šest meseci;
5) odgovarajućem plovidbenom stažu;
6) najvišem do sada stečenom zvanju u pomorstvu.
Ako lučka kapetanija utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani ovim pravilnikom, izdaje odgovarajuće ovlašćenje o osposobljenosti, a ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi, donosi rešenje o odbijanju zahteva.
Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od petnaest dana od dana donošenja rešenja.

Član 71.

Zdravstvena sposobnost iz člana 70. stav 2. tačka 2. ovog pravilnika dokazuje se uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje izdaje ovlašćena zdravstvena ustanova.

Član 72.

Plovidbeni staž iz člana 70. stav 2. tačka 5. ovog pravilnika mora biti ostvaren na vrsti broda i u svojstvu koji su propisani za ovlašćenje o osposobljenosti čije se izdavanje zahteva, a dokazuje se:
1) overenim podacima u pomorskoj knjižici, odnosno nalogom za ukrcaj, ako je pomorac bio ukrcan na jugoslovenskom brodu;
2) originalnom dokumentacijom stranih pomorsko-upravnih organa ili stranih pomorskih kompanija, ako je pomorac bio ukrcan na brodu strane državne pripadnosti.
Pripravniku za sticanje zvanja oficira plovidbene straže kao plovidbeni staž priznaje se vreme provedeno na brodu dok se brod nalazio na popravci u trajanju od najviše jedan mesec, a pripravniku za sticanje zvanja oficira plovidbene straže u mašinskom odeljenju i pripravniku za sticanje zvanja radio-elektroničara II klase - u trajanju od najviše dva meseca.
Vreme provedeno na brodu dok se brod nalazio u raspremi ne priznaje se u plovidbeni staž.

VII. ZAMENA OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI POMORACA

Član 73.

Ako se u postupku utvrđivanja ekvivalentnosti utvrdi da škola, obuka ili posebna obuka, kao i plovidbeni staž ne odgovaraju propisanim uslovima za sticanje određenog ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, pomorac se može uputiti na polaganje dodatnih predmeta u odgovarajuću ovlašćenu pomorsku školsku ustanovu, odnosno centar za obuku, na obuku ili posebnu obuku po programu datom u Prilogu D i na polaganje odgovarajućih ispita po programu datom u Prilogu C, kao i na obavljanje dodatnog plovidbenog staža (Prilog A IV).
Priznavanje ovlašćenja potvrđuje se overom (Endorsement).

Član 73a

Nestanak ili znatno oštećenje ovlašćenja o osposobljenosti ili posebnoj osposobljenosti imalac tog ovlašćenja dužan je da prijavi organu koji je ovlašćenje izdao.
Ako je nestanak ili znatno oštećenje ovlašćenja o osposobljenosti nastalo u inostranstvu, imalac tog ovlašćenja dužan je da prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Savezne Republike Jugoslavije, a nakon povratka u Saveznu Republiku Jugoslaviju - organu iz stava 1. ovog člana, u roku od 15 dana od dana povratka.
Imalac ovlašćenja dužan je da nestalo ili oštećeno ovlašćenje o osposobljenosti proglasi nevažećim.

VIII. UPISNIK OVLAŠĆENjA

Član 74.

O ovlašćenjima o osposobljenosti, posebnoj osposobljenosti i overi (Endorsement) vodi se upisnik ovlašćenja.

Član 75.

Upisnike ovlašćenja na utvrđenim obrascima vode lučke kapetanije koje izdaju ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti.

Član 76.

Upisnik ovlašćenja sadrži naročito:
1) podatke o imaocu ovlašćenja o osposobljenosti (ime pomorca, datum rođenja, državljanstvo, pol, zdravstveno stanje i fotografiju);
2) podatke o ovlašćenju o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti (broj ovlašćenja, datum izdavanja, STCNj, oznaku, rok važenja, brodska delatnost, nivo odgovornosti, moguća ograničenja, osposobljenost i overu).

Član 77.

Podaci iz upisnika izdaju se na zahtev brodara, nadležnih organa druge države ili drugih fizičkih ili pravnih lica koja dokažu pravni interes.

IDž. ODUZIMANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI

Član 78.

Lučka kapetanija donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti ili rešenje o oduzimanju overe (Endorsement) ako:
1) je imalac stekao ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti na osnovu falsifikovanih isprava;
2) ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti ne odgovara službenoj evidenciji iz upisnika izdatih ovlašćenja;
3) je imalac ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti trajno zdravstveno nesposoban;
4) je protiv imaoca ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti u krivičnom ili prekršajnom postupku izrečena zaštitna mera o oduzimanju ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti.

. OBUKA ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI

Član 79.

Obuku pomoraca radi sticanja ovlašćenja propisanih ovim pravilnikom sprovode pomorske školske ustanove, odnosno centri za obuku koji ispunjavaju propisane uslove u pogledu nastavnog osoblja, prostorija, uređaja i opreme, literature i dr.
O ispunjavanju uslova iz stava 1. ovog člana pomorskoj školskoj ustanovi, odnosno centru za obuku izdaje se uverenje.
Ako pomorska školska ustanova, odnosno centar za obuku ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, donosi se rešenje o odbijanju zahteva.
Rešenje iz stava 3. ovog člana konačno je u upravnom postupku.
Zahtev za izdavanje uverenja iz stava 2. ovog člana pomorske školske ustanove, odnosno centri za obuku podnose za svaki program obuke koji nameravaju da sprovode.

Član 80.

Zahtev za izdavanje uverenja o ispunjavanju uslova sadrži naročito:
1) popis nastavnika, odnosno instruktora koji izvode teorijsku ili praktičnu obuku uključujući i: ime i prezime, godine starosti, stručnu spremu, ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, nastavno i naučno zvanje, kao i radno iskustvo;
2) opis prostorija, njihov broj i površinu;
3) uređaje i opremu potrebnu za sprovođenje zahtevanog programa obuke;
4) nastavne planove i programe po kojima će se izvoditi obuka, na srpskom i engleskom jeziku;
5) simulatore s tehničkim karakteristikama, ako je programom obuke predviđeno da se ona vrši na simulatoru;
6) popis literature, udžbenika, uputstva, nastavnih filmova i drugih potrebnih publikacija;
7) plan upisa, termine obuke i broj kandidata u pojedinim terminima.

Član 81.

Pomorske školske ustanove, odnosno centra za obuku izdaju potvrdu kandidatu da je s uspehom završio obuku, odnosno posebnu obuku, na obrascu koji je dat u prilogu ovog pravilnika (Prilog E) i čini njegov sastavni deo.

Član 82.

Pomorske školske ustanove, odnosno centri za obuku ispunjavaju uslove u pogledu nastavnog osoblja ako nastavnici, odnosno instruktori koji izvode teorijsku ili praktičnu obuku:
1) imaju najmanje isto ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti za koje se obuka sprovodi;
2) imaju iskustvo u sprovođenju obuke;
3) poznaju nastavne metode i njihovu primenu;
4) prate regulativu, tehnološke i druge izmene u pomorstvu.

Član 83.

Pomorske školske ustanove, odnosno centri za obuku ispunjavaju uslove za sprovođenje programa obuke za sticanje ovlašćenja iz čl. 15, 16. i 19. ovog pravilnika, ako pored opreme potrebne za sprovođenje zahtevanog programa obuke, raspolažu i:
1) uređajem za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, simuliranje stvarnog, vremenski uslovljenog okruženja, dva kandidatska mesta sopstvenog broda, parametre za najmanje dvadeset ciljanih plovnih objekata i odgovarajuća sredstva veze, u skladu sa preporukama IMO-a;
2) uređajem za ARPA simulaciju uz mogućnost ručnog i automatskog prihvata cilja, obaveštenja o prethodno prevaljenom putu, primenu područja koja treba izbegavati, vektorsko grafičku vremensku tablicu podataka i mogućnost probnih manevara, u skladu s preporukama IMO-a;
3) mogućnošću upotrebe broda za praktično uvežbavanje kandidata.

Član 84.

Pomorske školske ustanove, odnosno centri za obuku ispunjavaju uslove za sprovođenje programa obuke za sticanje ovlašćenja iz čl. 29. do 32. ovog pravilnika ako, pored opreme potrebne za sprovođenje zahtevanog programa obuke, raspolažu i mogućnošću rada ili simuliranja rada VHF, VHF/DSC, NAVTEDž, EPIRB, SART, INMARSAT A ili B, INMARSAT C, MF/HF NBDP, MF/HF-DSC i veze putem štampanog teksta, u skladu s važećim preporukama IMO-a, a za sprovođenje programa obuke za sticanje ovlašćenja iz člana 32. ovog pravilnika raspolaže samo mogućnošću rada ili simuliranja rada VHF, VHF/DSC, NAVTEDž, EPIRB, SART, u skladu s preporukama IMO-a.

Član 85.

Pomorskim školskim ustanovama, odnosno centrima za obuku koji ispunjavaju uslove iz čl. 79. do 84. ovog pravilnika nadležno ministarstvo za saobraćaj izdaje uverenje o ispunjavanju uslova s rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.
Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku.

Član 86.

Ovlašćene pomorske školske ustanove, odnosno centri za obuku dužni su da nadležnom ministarstvu za saobraćaj dostave podatke o promenama u pogledu uslova potrebnih za dobijanje uverenja o ispunjavanju uslova za sprovođenje programa obuke.
Pored podataka iz stava 1. ovog člana, ovlašćene pomorske školske ustanove, odnosno centri za obuku dužni su da nadležnom ministarstvu za saobraćaj dostave i:
- podatke o vremenu i trajanju obuke, kao i o broju kandidata, najkasnije tri dana pre početka obuke;
- izveštaj o broju upisanih kandidata, broju kandidata koji su položili ispit za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, kao i unapređenju nastavne delatnosti, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu;
- analizu rada i izveštaj o standardu kvaliteta koji se postiže u obuci pomoraca, svake druge godine.

Član 87.

Svake tri godine proverava se da li ovlašćene školske pomorske ustanove, odnosno centri za obuku i dalje ispunjavaju uslove za sprovođenje programa obuke.
Ako se prilikom provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da neki od uslova nije ispunjen, odnosno ako oceni da standard kvaliteta obuke nije zadovoljavajući, u uverenju iz člana 85. ovog pravilnika ograničiće se vrsta obuke ili će se doneti rešenje o oduzimanju tog uverenja.
Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

DžI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 88.

Pomorcima u službi palube koji su stekli određena zvanja po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika priznaju se ovlašćenja o osposobljenosti propisana ovim pravilnikom pod sledećim uslovima:
1) kormilaru: ovlašćenje o osposobljenosti člana posade plovidbene straže (STCNj II/4), ako ima ovlašćenje za obavljanje poslova traganja, spasavanja i opstanka na moru, ovlašćenje za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spasavanje i ovlašćenje za obavljanje poslova protivpožarne zaštite;
2) brodovođi ograničene plovidbe: ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika na brodu do 100 VT u maloj obalnoj plovidbi, osim putničkih brodova, ako ima ovlašćenja iz tačke 1. ovog člana;
3) brodovođi: ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu do 500 VT u maloj obalnoj plovidbi (STCNj II/3), odnosno ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika broda do 500 VT u maloj obalnoj plovidbi (STCNj II/3), ako pored ovlašćenja iz tačke 1. ovog člana ima i ovlašćenje rukovanja radarom za osmatranje;
4) oficiru palube: ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu od 500 VT ili većem (STCNj II/1) ili ovlašćenje o osposobljenosti za prvog oficira palube ili zapovednika na brodu od 500 VT do 3000 VT u velikoj obalnoj plovidbi (STCNj II/2), ako pored uslova iz tačke 1. ovog člana ima i ovlašćenje rukovanja radarom za osmatranje i ovlašćenje za obavljanje poslova rukovanja uređajima za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA);
5) prvom oficiru palube: ovlašćenje o osposobljenosti za prvog oficira palube na brodu od 3000 VT ili većem (STCNj II/2), ako pored ovlašćenja iz tačke 1. ovog člana ima i ovlašćenje rukovanja radarom za osmatranje i ovlašćenje za obavljanje poslova rukovanja uređajima za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA);
6) kapetanu duge plovidbe: ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika broda od 3000 VT ili većeg (STCNj II/2), ako pored ovlašćenja iz tačke 1. ovog člana ima i ovlašćenje rukovanja radarom za osmatranje i ovlašćenje za obavljanje poslova rukovanja uređajima za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA).
Sticanjem ovlašćenja o osposobljenosti za zapovednika broda od 3000 VT ili većeg pomorac može steći i zvanje kapetana duge plovidbe kao počasno zvanje.
Pomorcima iz stava 1. tač. 3. i 4. ovog člana priznaće se ono ovlašćenje o osposobljenosti za koje ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom.

Član 89.

Pomorcima u službi mašine koji su stekli određena zvanja po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika priznaju se ovlašćenja o osposobljenosti propisana ovim pravilnikom pod sledećim uslovima:
1) brodskom mazaču: ovlašćenje o osposobljenosti za člana plovidbene straže u mašinskom odeljenju (STCNj III/4), ako ima ovlašćenje za obavljanje poslova traganja, spasavanja i opstanka na moru, ovlašćenje za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spasavanje i ovlašćenja za obavljanje poslova protivpožarne zaštite;
2) brodskom motoristi: ovlašćenje o osposobljenosti za člana plovidbene straže u mašinskom odeljenju (STCNj III/4), ako ima ovlašćenja iz tačke 1. ovog člana;
3) brodskom mašinovođi: ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kNj, ako ima ovlašćenje iz tačke 1. ovog člana;
4) oficiru mašine: ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj ili jačim (STCNj III/4), ili ovlašćenje o osposobljenosti za drugog oficira mašine na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj do 3000 kNj (STCNj III/3), ili ovlašćenje o osposobljenosti za upravitelja mašine na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kNj do 3000 kNj (STCNj III/3), ako ima ovlašćenja iz tačke 1. ovog člana;
5) drugom oficiru mašine: ovlašćenje o osposobljenosti za drugog oficira mašine na brodu pogonske snage od 3000 kNj i jačem (STCNj III/2), ako ima ovlašćenja iz tačke 1. ovog člana;
6) upravitelju mašine: ovlašćenje o osposobljenosti za upravitelja mašine na brodu s mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kNj ili jačim (STCNj III/2), ako ima ovlašćenja iz tačke 1. ovog člana.
Pomorcima iz stava 1. tačka 4. ovog člana priznaće se ono ovlašćenje o osposobljenosti za koje ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom.

Član 90.

Pomorcima GMDSS radio službi koji su stekli zvanje pomorskog radiotelegrafiste I i II klase po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika priznaju se ovlašćenja o osposobljenosti za radioelektroničara II klase, pod uslovom da imaju višu stručnu spremu smera pomorskih komunikacija i automatike ili drugog odgovarajućeg smera ili da su završili posebnu obuku prema programu datom u Prilogu D i da su položili ispit po programu datom u Prilogu C.

Član 90a

Pomorci u GMDSS radio-službi koji su stekli višu stručnu spremu pomorsko-radio-telegrafskog odseka ili odseka za pomorske radio-komunikacije i automatiku pre stupanja na snagu ovog pravilnika, a imaju tri godine plovidbenog staža u svojstvu pomorskog radiotelegrafiste I ili II klase i završenu posebnu obuku prema Programu datom u prilogu D ovog pravilnika, mogu pristupiti polaganju ispita za sticanje ovlašćenja oficira plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većim, iz člana 19. ovog pravilnika.

Član 91.

Pomorcima koji su stekli posebna ovlašćenja po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika priznaju se sledeća ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti, i to:
1) pomorcu koji je imao ovlašćenje za vršenje poslova napredne protivpožarne zaštite - ovlašćenje o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara (STCNj VI/3);
2) pomorcu koji je imao ovlašćenje sigurnosti tankera - ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCNj V/1);
3) pomorcu koji je imao ovlašćenje sigurnosti tankera, ovlašćenje za pranje tankova sirovom naftom i ovlašćenje rukovanja uređajima za inertni gas - ovlašćenje o osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCNj V/1);
4) pomorcu koji je imao ovlašćenje sigurnosti tankera i ovlašćenje sigurnosti tankera za prevoz hemikalija - ovlašćenje o osposobljenosti za rad na tankerima za hemikalije (STCNj V/1);
5) pomorcu koji je imao ovlašćenje za vršenje poslova sigurnosti tankera i ovlašćenje za prevoz ukapljenih prirodnih gasova - ovlašćenje o osposobljenosti za rad na brodovima za utečnjene gasove (STCNj V/1);
6) pomorcu koji je imao ovlašćenje rukovanja sredstvima za spasavanje - ovlašćenje o osposobljenosti za rukovanje čamcem za spasavanje i spasilačkim čamcem (STCNj VI/2);
7) pomorcu koji je imao ovlašćenje protivpožarne zaštite i ovlašćenje traganja, spasavanja i opstanka na moru - ovlašćenje o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (STCNj A-VI/1) i ovlašćenje o osnovnoj sigurnosti na brodu (STCNj A-VI/1);
8) pomorcu koji je imao ovlašćenje prve pomoći - ovlašćenje o osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći (STCNj VI/4).
9) pomorcu koji je imao ovlašćenje za obavljanje medicinske zaštite - ovlašćenje o osposobljenosti za vođenje medicinske brige na brodu (STCNj VI/4).
Pomorcu koji nema neko od ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti koje je potrebno za priznavanje ovlašćenja iz čl. 88, 89. i 91. ovog pravilnika priznaće se to ovlašćenje ako stekne ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti prema odredbama ovog pravilnika.

Član 91a

Pomorcima koji su stekli ovlašćenje po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika priznaće se sledeća ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti, i to:
1) pomorcu koji je imao ovlašćenje za pranje tankova sirovom naftom i ovlašćenje za rukovanje uređajima za inertni gas - ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCNj V/l);
2) pomorcu koji je imao ovlašćenje sigurnosti tankera, ovlašćenje za pranje tankova sirovom naftom i ovlašćenje za rukovanje uređajima za inertni gas i najmanje šest meseci plovidbenog staža na tankerima za ulje - ovlašćenje o osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCNj V/l);
3) pomorcu koji je imao ovlašćenje sigurnosti tankera, ovlašćenje za pranje tankova sirovom naftom, ovlašćenje za rukovanje uređajima za inertni gas i ovlašćenje sigurnosti tankera za prevoz hemikalija - ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za hemikalije (STCNj V/1);
4) pomorcu koji je imao ovlašćenje sigurnosti tankera, ovlašćenje za pranje tankova sirovom naftom, ovlašćenje rukovanja uređajima za inertni gas i ovlašćenje sigurnosti tankera za prevoz hemikalija i najmanje šest meseci plovidbenog staža na tankerima za prevoz hemikalija - ovlašćenje o osposobljenosti za rad na tankerima za hemikalije (STCNj V/1);
5) pomorcu koji je imao ovlašćenje sigurnosti tankera, ovlašćenje za pranje tankova sirovom naftom, ovlašćenje rukovanja uređajima za inertni gas i ovlašćenje za prevoz ukapljenih prirodnih gasova - ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na brodovima za utečnjene gasove (STCNj V/1);
6) pomorcu koji je imao ovlašćenje sigurnosti tankera, ovlašćenje za pranje tankova sirovom naftom, ovlašćenje rukovanja uređajima za inertni gas i ovlašćenje za prevoz ukapljenih prirodnih gasova i najmanje šest meseci plovidbenog staža na brodovima za prevoz utečnjenih prirodnih gasova - ovlašćenje o osposobljenosti za rad na brodovima za utečnjene gasove (STCNj V/1);
7) pomorac koji je imao ovlašćenje za prevoz opasnih tereta - ovlašćenje o osposobljenosti za rad s opasnim teretom (STCNj B-V/4 i STCNj-V/5).

Član 92.

Ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti izdato od nadležnih organa druge države članice STCNj Konvencije priznaje se pomorcu u Saveznoj Republici Jugoslaviji pod uslovima uzajamnosti i ekvivalentnosti, do donošenja propisa kojim će se urediti to priznavanje.

Član 93.

Pomorci koji su stekli zvanje brodskog kuvara zadržavaju to zvanje i mogu i dalje obavljati poslove pripremanja i kuvanja hrane za članove posade i putnike.

Član 94.

Pomorcima kojima su na osnovu čl. 88. od 91. ovog pravilnika priznata ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno o posebnoj osposobljenosti izdaće se nova ovlašćenja u skladu s odredbama ovog pravilnika, najkasnije do 1. februara 2002. godine.

Član 95.

Obuka, odnosno posebna obuka započeta do dana stupanja na snagu ovog pravilnika završiće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 96.

Članovi ispitnih komisija i njihovi zamenici imenovani do dana stupanja na snagu ovog pravilnika dužni su da u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu završe posebnu obuku iz člana 57. ovog pravilnika.

Član 97.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade pomorskih brodova jugoslovenske trgovačke mornarice ("Službeni list SRJ", br. 30/98) i Pravilnik o programima stručnog ispita i načinu polaganja za sticanje zvanja članova posade pomorskih brodova jugoslovenske trgovačke mornarice ("Službeni list SRJ", br. 54/98).

Član 98.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".


Prilog A I
SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA
SAVEZNO MINISTARSTVO ZA SAOBRAĆAJ MINISTRY OF TRANSPORTATION
OVLAŠĆENjE
O OSPOSOBLjENOSTI IZDATO PREMA ODREDBAMA KONVENCIJE O STANDARDIMA ZA OBUKU, IZDAVANjE OVLAŠĆENjA I DRŽANjE POMORACA 1978, I AMANDMANA IZ 1995.
CERTIFICATE
: 91;0:ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND NjATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978, AS AMENDED IN 1995
: 91;0:STCNj oznaka/STCNj regulation važi do/valid until
Vlada Savezne Republike Jugoslavije potvrđuje da je imalac ovog ovlašćenja
pravilno osposobljen prema navedenom pravilu Konvencije i njenih amandmana i
da je utvrđena njegova osposobljenost za obavljanje sledećih delatnosti, na
naznačenim nivoima, uz moguća naznačena ograničenja.
The Government of the Federal Republic of Yugoslavia certifies that the
: 91;0:holder of the certificate has been found duly ljualified in accordance njith
: 91;0:the provisions of regulation of the above Convention, as amended, and has
: 91;0:been found competent to perform the follonjing functions, at the level
: 91;0:specified, subject to any limitations indicated.
DELATNOST NIVO OGRANIČENjA (AKO IH IMA)
FUNCTION LEVEL LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Imalac ovog ovlašćenja osposobljen je za službu naznačenu u odgovarajućim
propisima u pogledu sigurnog popunjavanja brodske posade.
The lanjful holder of this certificate may serve in the follonjing
: 91;0:capacities specified in the applicable safe manning reljuirements of the
: 91;0:Administration.
OSPOSOBLjENOST OGRANIČENjA (AKO IH IMA)
CAPACITY LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Ovlašćenje br. .............., izdato u ............., dana ............
Certificate No. ............ issued in .......... on ............
IMALAC OVLAŠĆENjA
HOLDER OF THE CERTIFICATE
FOTOGRAFIJA 3,5 4 IME:
FIRST NAME
PREZIME:
SURNAME IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
DATUM ROĐENjA: NAME OF DULY AUTHORIZED OFFICIAL
DATE OF BIRTH POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
DRŽAVLjANSTVO: SIGNATURE OF DULY AUTHORIZED OFFICIAL
CITIZENSHIP
Potpis imaoca ovlašćenja
Signature of the holder of the certificate

Original ovog ovlašćenja, prema odredbi Pravila I/2, stav 9. Konvencije, mora biti dostupan na brodu tokom službe.
The original of this certificate must be kept available in accordance njith regulation I/2 paragraph 9 of the Convention njhile serving on a ship.

							Prilog A II
SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA
SAVEZNO MINISTARSTVO ZA SAOBRAĆAJ MINISTRY OF TRANSPORTATION
OVLAŠĆENjE
O OSPOSOBLjENOSTI IZDATO PREMA ODREDBAMA PRAVILNIKA O OVLAŠĆENjIMA
O OSPOSOBLjENOSTI ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE
SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I USLOVIMA ZA NjIHOVO STICANjE
CERTIFICATE
: 91;0:ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE REGULATION ON RELjUIREMENTS FOR
: 91;0:THE ANjARD OF RANKS AND CERTIFICATION OF SEAFARERS ENGAGED ON BOARD
: 91;0:MERCHANT SHIPS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA
pravilo/regulation važi do/valid until
Vlada Savezne Republike Jugoslavije potvrđuje da je imalac ovog ovlašćenja
pravilno osposobljen prema odredbama navedenog pravilnika i da je utvrđena njegova
osposobljenost za obavljanje sledećih delatnosti, na naznačenim nivoima, uz
moguća naznačena ograničenja.
The Government of the Federal Republic of Yugoslavia certifies that the
: 91;0:holder of this certificate has been found ljualified in accordance njith the
: 91;0:provisions of the above Regulation and has been found competent to perform
: 91;0:the follonjing functions, at the level specified, subject to any limitations
: 91;0:indicated.
DELATNOST NIVO OGRANIČENjA (AKO IH IMA)
FUNCTION LEVEL LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Imalac ovog ovlašćenja osposobljen je za službu naznačenu u odgovarajućim
propisima u pogledu sigurnog popunjavanja brodske posade.
The lanjful holder of this certificate may serve in the follonjing
: 91;0:capacities specified in the applicable safe manning reljuirements of the
: 91;0:Administration.
OSPOSOBLjENOST OGRANIČENjA (AKO IH IMA)
CAPACITY LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Ovlašćenje br. .............., izdato u ..........., dana .......
Certificate No. .......... issued in ............. on ..........
IMALAC OVLAŠĆENjA
HOLDER OF THE CERTIFICATE
FOTOGRAFIJA 3,5 4 IME:
FIRST NAME IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
PREZIME: NAME OF DULY AUTHORIZED OFFICIAL
SURNAME
DATUM ROĐENjA:
DATE OF BIRTH POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
DRŽAVLjANSTVO SIGNATURE OF DULY AUTHORIZED OFFICIAL
CITIZENSHIP Original ovog ovlašćenja, prema odredbi Pravila
Potpis imaoca ovlašćenja I/2, stav 9. Konvencije, mora biti
dostupan na brodu tokom službe.
Signature of the holder
: 91;0:of the certificate The original of this certificate must be kept
: 91;0: available in accordance njith regulation I/2
: 91;0: paragraph 9 of the Convention njhile serving
: 91;0: on a ship.
Prilog A III
SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA
SAVEZNO MINISTARSTVO ZA SAOBRAĆAJ MINISTRY OF TRANSPORTATION
OVERA
KOJOM SE POTVRĐUJE PRIZNAVANjE OVLAŠĆENjA IZDATOG PREMA ODREDBAMA
MEĐUNARODNE KONVENCIJE O STANDARDIMA ZA OBUKU, IZDAVANjE OVLAŠĆENjA I
DRŽANjE STRAŽE POMORACA 1978, I AMANDMANA IZ 1995.
ENDORSEMENT
: 91;0:ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE UNDER THE PROVISIONS OF THE
: 91;0:INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND
: 91;0:NjATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978, AS AMENDED IN 1995
: 91;0:STCNj oznaka/STCNj regulation važi do/valid until
Ovlašćenje br. ........., izdato od strane ili u ime Vlade ......, dana ......
Certificate No. issued by or on behalf of the Government of on
Vlada Savezne Republike Jugoslavije potvrđuje da se navedeno ovlašćenje o
osposobljenosti uredno priznaje prema odredbama Pravila I/10 Konvencije
i njenih amandmana, a imalac se ovlašćuje da obavlja sledeće delatnosti, na
naznačenim nivoima, uz moguća navedena ograničenja.
The Government of the Federal Republic of Yugoslavia certifies that the
: 91;0:above described certificate is duly recognized in accordance njith the
: 91;0:provisions of the regulation I/10 of the above Convention, as amended,
: 91;0:and the lanjful holder is authorized to perform the follonjing functions,
: 91;0:at the level specified, subject to any limitations indicated.
DELATNOST NIVO OGRANIČENjA (AKO IH IMA)
FUNCTION LEVEL LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Imalac ovog ovlašćenja osposobljen je za službu naznačenu u odgovarajućim
propisima u pogledu sigurnog popunjavanja brodske posade.
The lanjful holder of this certificate may serve in the follonjing
: 91;0:capacities specified in the applicable safe manning reljuirements of the
: 91;0:Administration.
OSPOSOBLjENOST OGRANIČENjA (AKO IH IMA)
CAPACITY LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Ovlašćenje br. , izdato u , dana
Certificate No. issued in on
IMALAC OVLAŠĆENjA
HOLDER OF THE CERTIFICATE
FOTOGRAFIJA 3,5 4 IME:
FIRST NAME IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
PREZIME: NAME OF DULY AUTHORIZED OFFICIAL
SURNAME
DATUM ROĐENjA: POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
DATE OF BIRTH SIGNATURE OF DULY AUTHORIZED OFFICIAL
DRŽAVLjANSTVO:
CITIZENSHIP
Potpis imaoca ovlašćenja Original ovog ovlašćenja, prema odredbi Pravila I/2,
stav 9. Konvencije, mora biti dostupan na brodu tokom službe.
Signature of the holder
: 91;0:of the certificate The original of this certificate must be kept
: 91;0: available in accordance njith regulation I/2
: 91;0: paragraph 9 of the Convention njhile serving on
: 91;0: a ship.
Važnost ove overe ovlašćenja se produžava do
The validity of this endorsement is hereby edžtended until
Datum produženja M.P. LUČKI KAPETAN
Date of revalidation O.S Harbour Master
Važnost ove overe ovlašćenja se produžava do
The validity of this endorsement is hereby edžtended until
Datum produženja M.P. LUČKI KAPETAN
Date of revalidation O.S. Harbour Master
CENTAR ZA OBUKU POMORACA Br.
MARINE TRAINING CENTRE No.
Ovlašćen rešenjem Saveznog ministarstva za saobraćaj broj
Duly authorized by the Ministry of Transportation No
od
date
POTVRĐUJE
CERTIFIES
da je
that
pohađao i završio obuku
has attended and completed the training course
prema članu br.
in accordance njith the article
Pravilnika o ovlašćenjima o osposobljenosti članova posade pomorskih brodova
trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije i uslovima za njihovo
sticanje ("Službeni list SRJ", br. 67/99)
of the Regulation on reljuirements for certification of seafarers
: 91;0:engaged on board merchant ships of the Federal Republic of Yugoslavia
i Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i
držanje straže pomoraca 1978. i amandmana iz 1995. godine.
International Convention on Standards of Training, Certification and
: 91;0:Njatchkeeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995.
Potvrda izdata u ......, dana ......
Certificate issued at on
Ime i prezime ovlašćenog lica Potpis ovlašćenog lica
Name of duly authorized person Signature of duly authorized person
Prilog B
B.1. POSEBAN PROGRAM O POSTUPCIMA U SLUČAJU OPASNOSTI NA BRODU
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod, sigurnost i preživljavanje 0,5
2. Komunikacija u slučaju opasnosti 1,0
2.1. Razumevanje sigurnosnih informacija i uputstava
2.2. Uputstva i signali opasnosti i pogibelji
2.3. Način komunikacije sa drugim licima na brodu
3. Pad čoveka u more 1,0
3.1. Neposredni postupak
3.2. Upotreba pojasa za spasavanje
3.3. Učestvovanje pri podizanju čoveka iz mora
4.0 Požar na brodu 1,0 1,0
4.1. Otkrivanje požara
4.2. Uzbuna za požar na brodu
4.3. Neposredni postupci
4.4. Osnovno korišćenje prenosnih aparata za gašenje
4.5. Zatvaranje vatronepropusnih vrata
5.0 Napuštanje broda 1,0 2,0
5.1. Uzbuna za napuštanje broda
5.2. Neposredni postupci
5.3. Poznavanje zbornih mesta
5.4. Smeštaj i oblačenje prsluka za spasavanje
5.5. Zatvaranje i otvaranje vodonepropusnih vrata
6. Prva pomoć 0,5 1,0
6.1. Postupci neposredno nakon nezgode
6.2. Neposredno pružanje prve pomoći povređenim licima
------------------------------------------------------------------------------
5,0 4,0
--------------
Ukupno časova: 9,0
B.2. POSEBAN PROGRAM OSNOVNE SIGURNOSTI NA BRODU
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
Lično preživljavanje
1. Uvod, sigurnost i preživljavanje 0,75
1.1. Uvod o sigurnosti
1.2. Pravila o preživljavanju na moru
1.3. Definicije, plovila za preživljavanje i sredstva
2. Slučajevi opasnosti 1,5
2.1. Vrste opasnosti
2.2. Mere predostrožnosti
2.3. Odredbe u požaru
2.4. Potonuće
2.5. Osposobljenost posade
2.6. Raspored za uzbunu i znaci opasnosti
2.7. Posada i uputstva u slučaju opasnosti
2.8. Dodatna oprema i preživljavanje
2.9. Napuštanje broda
3. Procena 0,75 0,75
3.1. Napuštanje broda
3.2. Sprečavanje panike
3.3. Dužnosti posade prema putnicima
3.4. Dužnosti posade i spuštanje plovila za preživljavanje
3.5. Naredba zapovednika za napuštanje broda
3.6. Sredstva za preživljavanje
4. Plovila za preživljavanje 2,25 2,25
4.1. Čamci za spasavanje
4.2. Splavovi za spasavanje
4.3. Spasilački čamci
5. Lična sredstva za spasavanje 0,75
5.1. Pojasevi za spasavanje
5.2. Prsluci za spasavanje
5.3. Termozaštitna odela
5.4. Termozaštitna sredstva
6. Lična sredstva za spasavanje (prikaz) 1,25
6.1. Pojasevi za spasavanje
6.2. Prsluci za spasavanje
6.3. Termozaštitna odela
6.4. Termozaštitna sredstva
6.5. Preživljavanje bez prsluka
6.6. Ukrcaj u plovilima za preživljavanje
7. Preživljavanje na moru 0,75
7.1. Opasnosti za preživele
7.2. Pravilno korišćenje sredstava u plovilu
8. Pomoć helikopterima 1,00
8.1. Komuniciranje s helikopterom
8.2. Napuštanje broda
8.3. Podizanje s helikopterom
8.4. Ispravno korišćenje helikopterskog pojasa
9. Radio oprema za opasnost 0,75 0,75
9.1. Radiotelegrafski uređaj čamca za spasavanje
9.2. Prenosni radio uređaj plovila za preživljavanje
9.3. EPIRB
10. Zaključak i završno obrazloženje 1,5
------------------------------------------------------------------------------
10,0 5,0
-----------
Ukupno časova: 15,0
Lična prva pomoć
1. Opšta pravila 0,5
2. Mehanizmi i funkcije tela 1,0
3. Smeštaj povređenih 0,5 0,5
4. Povređeni u nesvesti 0,5 1,0
5. Oživljavanje 0,5 1,5
6. Krvarenje 0,5 1,0
7. Pomoć povređenom u stanju šoka 0,5 0,5
8. Opekotine i oparotine, nezgode prouzrokovane električnom
strujom 1,0
9. Spasavanje i prevoz povređenih 0,5 1,0
10. Ostalo 1,0
------------------------------------------------------------------------------
6,5 5,5
-----------
Ukupno časova: 12,0
Protivpožarna zaštita
1. Uvod o požarima na brodu 0,75
0,75
2. Teorija gorenja
2.1. Uslovi gorenja i trougao eksplozivnosti 0,50
2.2. Svojstva gorivih materija 0,25
2.3. Opasnost od požara i njegovo širenje 0,25
2.4. Opasnost od otrovnih i ugušujućih gasova 0,25
2.5. Podela požara i sredstava za gašenje 0,25
1,50
3. Sprečavanje požara
3.1. Preventivne mere protivpožarne zaštite 0,75
3.2. Konstrukcija broda 0,25
3.3. Sigurnost pri izvođenju radova na brodu 0,50
1,50
4. Otkrivanje požara
4.1. Požarni i dimni detektori 0,50
4.2. Automatski požarni alarmi 0,25
0,75
5. Ugrađeni sistemi za gašenje požara
5.1. Uopšteno o sistemima 0,25
5.2. Sistem za gašenje požara vodom 0,25
5.3. Sistem za gašenje požara CO2 0,25
5.4. Sistem za gašenje požara penom 0,25
5.5. Sistem za gašenje požara prahom 0,25
5.6. Sistem za gašenje požara "SPRINKLER" 0,25
5.7. Sistem inertnog gasa i primena 0,50
5.8. Sredstva sa hemijskim prahom 0,25
5.9. Protivpožarna pumpa u nuždi "EMERGENCY" 0,25
2,50
6. Razna protivpožarna sredstva
6.1. Protivpožarne cevi i mlaznice 0,25
6.2. Prenosni aparati za gašenje i njihova punjenja 0,50
6.3. Lična protivpožarna oprema 0,25
6.4. Aparati za disanje svežeg vazduha 0,50
6.5 Uređaji za oživljavanje Odžylog-Pulmotor 0,25
6.6. Protivpožarni pokrivači 0,25 0,50
6.7. Rad sa opasnim i zapaljivim materijama 0,25
2,25 0,50
7. Brodska protivpožarna oprema
7.1. Opšti alarmni protivpožarni planovi 0,25
7.2. Postupci lične sigurnosti i komunikacija 0,25
7.3. Uvežbavanje i učestvovanje u vežbama 0,25
0,75
8. Načini gašenja požara na brodu
8.1. Poznavanje mera zaštite 0,50
8.2. Gašenje požara i protivpožarni alarm 0,50
8.3. Boravak posade u stambenim i drugim prostorijama 0,25
1,25
9. Vežbe protivpožarne zaštite
9.1. Manji požari 1,0
9.2. Veći požari 1,0
9.3. Gašenje požara u zadmimljenim prostorijama 2,50
9.4. Zaključak i završne odredbe 1,75
1,75 4,50
------------------------------------------------------------------------------
13,00 5,00
------------
Ukupno časova: 18,00
Lična sigurnost i društvena odgovornost
1. Uvod 0,5
2. Opšti aspekti međuljudskih odnosa 1,0
2.1. Razvoj organizovanog ponašanja
2.2. Sistem organizovanog ponašanja
2.3. Društveni sistemi
2.4. Uticaj sukoba
2.5. Status
3. Međuljudski odnosi na brodu 1,5 0,5
3.1. Upravljanje i brodarstvo
3.2. Ciljevi, funkcije
3.3. Organizacija upravljanja na brodu
4. Sporazumijevanje 1,5 0,5
4.1. Osnovi sporazumijevanja
4.2. Načini unaprijeđenja sporazumijevanja
4.3. Brodski slučajevi - primjeri
5. Društvena i radna sredina 1,0
5.1. Udobnost
5.2. Privatnost
5.3. Korišćenje alkohola i droge
5.4. Ograničenja
5.5. Lična odgovornost
6. Uvježbavanje 2,0 0,5
6.1. Priprema uvježbavanja
6.2. Krivulja učenja
6.3. Potreba uvježbavanja
6.4. Procjena uvježbavanja
6.5. Rasprava i zaključak 1,0
------------------------------------------------------------------------------
8,5 1,5
-----------
Ukupno časova: 10,0
Prilog C

PROGRAM ZA POLAGANjE ISPITA ZA STICANjE, ODNOSNO OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI
C.1. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA ZAPOVEDNIKA BRODA OD 3000 VT ILI VEĆEG (STCNj II/2)
1. Sigurnost na moru (usmeno i praktično)
Obaveze zapovednika broda i oficira prema međunarodnim pravilima: Međunarodna pomorska organizacija, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora, Međunarodna konvencija o traganju i spasavanju, Međunarodna konvencija o teretnim linijama, preporuke Međunarodne pomorske organizacije.
Obaveza zapovednika broda i oficira prema nacionalnim propisima: savezni i republički zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, isprave koje se odnose na sigurnost broda, redovni i vanredni pregledi, odnos prema službama pomorske uprave, kao i obaveze u slučaju nezgode.
Model sigurnog rada na brodovima: rad na siguran način, obaveze prema Međunarodnom kodeksu o sigurnom rukovanju i zaštiti okoline ISM, organizacija i rukovođenje posadom, saradnja između oficira, obaveze uvežbavanja oficira i članova posade, nadzor nad radom pripravnika, podela dužnosti, održavanje sposobnosti broda za plovidbu, utvrđivanje standarda rada, pravila međusobne komunikacije, izrada planova u slučaju opasnosti i procena oštećenja, kao i rad u slučaju opasnosti.
Držanje straže: pravila, sadržaj, primena i ciljevi osnovnih pravila koje treba primenjivati pri držanju navigacione straže, radni postupci članova straže, kao i držanje straže u slučaju vanrednih okolnosti.
Pomorske nezgode i sigurnosne mere u vezi sa njihovim otklanjanjem: vrste i postupci, pravila komunikacije, sudar brodova, neposredni postupci, procena oštećenja, pružanje pomoći, obaveštavanje, nasukanje: namerno i slučajno, procena i smanjenje oštećenja, sprečavanje prevrtanja ili potonuća, postupak odsukivanja sopstvenim pogonskim mašinama i tegljačima; druge opasnosti po brod: gubitak stabilnosti, uzgona, pomak tereta, nezgode u lukama, ratna dejstva, napad pirata, gubitak goriva ili napajanja, kormilarenje u nuždi i tegljenje.
Sigurnosne mere u vezi sa osiguranjem broda, tereta i ljudskih života pri plovidbi u nevremenu: sredstva i način korišćenja uređaja za prijem meteoroloških i navigacionih upozorenja, procena opasnosti, izbegavanje nevremena, osiguranje broda za plovidbu u nevremenu, manevrisanje i rukovanje brodom u nevremenu.
Sredstva za spasavanje: vrste, broj obeležavanje i oprema čamaca, splavova i spasilačkih čamaca; sredstva za spuštanje čamaca i splavova i njihovo održavanje; broj, namena i smeštaj ličnih sredstava za spasavanje (prsluci, pojasevi, termozaštitna sredstva i termozaštitna odela); sredstva za komunikaciju u nuždi (prenosni VHF, INMARSAT, COSPAS/SARSAT i VHF EPIRB, SART), kao i održavanje sredstava za spasavanje.
Rad u slučaju opasnosti: mere zaštite i sigurnosti putnika u slučaju nužde, sprečavanje panike, organizacija rada oficira i članova posade u slučaju opasnosti po brod, korišćenje Međunarodnog signalnog kodeksa, kao i postupci u slučaju povrede i teških oboljenja.
Napuštanje broda: odluka o napuštanju broda, raspored za uzbunu, znaci za napuštanje broda, komunikacija u slučaju napuštanja broda, prikupljanje putnika i posade, pozivi opasnosti, kao i postupci neposredno nakon napuštanja broda.
Uvežbavanje napuštanja broda: obaveza obnavljanja vežbi, korišćenje sredstava za spasavanje, vežba gašenja požara: obaveza, sadržaj i obim protivpožarnih vežbi.
Preživljavanje na moru: postupci u čamcima i splavovima, pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura; korišćenje komunikacionih sredstava, korišćenje vizuelnih signala, predaja i prijem pomoću svetlosnih Morzeovih signala, korišćenje čamaca za spasavanje i njihove opreme, hrane i vode, pristajanje uz nepoznatu obalu, komunikacija i saradnja sa spasiocima.
Pružanje pomoći: obaveza pružanja pomoći, organizacija službe traganja i spasavanja, sistemi izveštavanja sa brodova, načini komunikacije, priprema broda za traganje i spasavanje, načini traganja prema MERSAR priručniku, pomaganje drugom brodu ili avionu u nezgodi, prihvat i pružanje pomoći licima u moru, sprečavanje uticaja hipotermije.
Čamci i splavovi za spasavanje i mere sigurnosti pri njihovom spuštanju i dizanju na brodu u dobrim i lošim vremenskim uslovima.
Sprečavanje zagađenja mora: izvori zagađenja, mere sigurnosti radi sprečavanja zagađenja, nadzor nad radom, postupci sprečavanja zagađenja, kao i raspoloživa oprema.
Delovanje u slučaju zagađenja: obaveze prema MARPOL Konvenciji, načini i priručna sredstva za sprečavanje zagađenja s brodova, kao i saradnja s vlastima obalne straže.
2. Manevrisanje brodom (usmeno i praktično)
Manevrisanje brodom, imajući u vidu sigurnost na moru, vrste i načini manevrisanja u odnosu na područje i mesto uplovljenja i isplovljenja.
Analiza manevarskih osobina različitih tipova brodova, struktura i vrste kormila, teorija delovanja vijka i drugih propulzora.
Uticaj vrste pogona i uopšteno propulzije broda na manevar broda, uticaj kormila na okret broda, delovanje priveznih konopa i sidra na manevar broda, delovanje ostalih faktora na manevar broda, taktički dijametar okreta (veličina kruga okretanja) broda i njegovo trajanje, sposobnost zaustavljanja i zaustavni put broda.
Uticaj vetra, struje, talasa i morskih mena na manevar broda.
Manevar uplovljenja, pristajanja i priveza, kao i isplovljenja broda; sistem veza na brodu; sidreni uređaj broda i njegova svojstva i uticaj na manevar broda; pristajanje uz obalu broda s jednim vijkom s desnom i levom stranom broda, manevar isplovljenja; uopšteno o izboju brodova s dva vijka, rezultirajuća sila na krmi broda s dva vijka.
Manevrisanje brodom u različitim okolnostima: prilaz sidrištima; prilaz pilotskim stanicama (krcaj i iskrcaj pilota); manevrisanje u ograničenim područjima za navigaciju, u ušćima reka, rekama, u područjima malih dubina; međudejstvo između brodova koji se mimoilaze, kao i broda i obale na malim udaljenostima; privez i odvez uz pomoć ili bez pomoći tegljača; način korišćenja tegljača pri tegljenju broda; izbor sidrišta i sidrenje s jednim i sa dva sidra, okretanje na uskom prostoru pomoću sidra; manevar obaranja i dizanja sidra u različitim okolnostima; razmrsivanje kad se sidrom zakači drugo sidro ili lanac; uopšteno o manevru pristajanja broda u četvorovez i manevar isplovljenja; ležanje broda na sidru i lazni prostor; pristajanje brodom uz jednu plutaču i manevar isplovljenja, manevar pristajanja između dve plutače; manevar okreta broda uz pomoć sidra.
Manevrisanje u ili u blizini područja sistema usmerene plovidbe i u područjima vojnih vežbi i podvodnih radova; manevar uplovljenja broda u lok (ustavu) i dok, kao i manevar isplovljenja.
Manevrisanje brodom u posebnim uslovima: manevrisanje brodovima velike tonaže u kanalima i uskim prolazima; manevar zaustavljanja brodova velike tonaže; manevrisanje RO/RO brodovima; pristajanje mamut tankera na plutaču u tankerskom terminalu.
Plovidba broda po lošem vremenu i manevar zavlačenja, zavlačenje s vetrom i talasima u pramac i u krmu, sprečavanje da se brod postavi bočno na smer talasa.
Uopšteno o nasukanju i odsukanju kao havariji broda: odsukivanje broda sopstvenim snagama i odsukivanje broda pomoću drugih brodova.
Rizik sudara i manevar njegovog izbegavanja: radnje posle sudara broda; procena oštećenja broda posle sudara i mere sprečavanja prodora vode; tegljenje i vrste tegljenja, tegljenje u nuždi, kormila za nuždu i kormilarenje u nuždi.
Uticaj balastiranja i debalastiranja tankova na manevar broda.
Uopšteno poznavanje brodskih mašinskih pojmova; principi rada pomorskih energetskih postrojenja i pomoćnih brodskih mašina, radno i rutinsko upravljanje s daljinskim pogonskim i drugim sistemima i uređajima pri manevrisanju u različitim uslovima; poprečni i rotirajući potiskivači.
Manevrisanje brodom i sigurnost ljudskih života na moru prema Međunarodnim pravilima o izbegavanju sudara na moru; manevar u slučaju opasne blizine; manevar preticanja i manevar ulaska i izlaska iz zone opasne plovidbe (šema odvojene plovidbe).
Upotreba radarskog i ARPA uređaja pri manevrisanju i izbegavanju sudara na moru i manevrisanje brodom u lukama sistemom navođenja.
Izbegavanje sudara na moru pri prilazu lukama i odlasku iz luka i plovidbe po moru prema Međunarodnom signalnom kodeksu.
Korišćenje različitih sredstava pri manevrisanju i mimoilaženju broda sa drugim brodovima; manevrisanje brodom u slučaju požara na otvorenom moru; upotreba Standardnog pomorskog navigacionog rečnika (SMNV) kod davanja komandi radi optimalnog manevrisanja brodom.
Manevrisanje u slučaju pružanja pomoći ljudima na moru (pojedinačno jedan brod i koordinirano više brodova).
3. Rukovanje teretom i stabilnost broda (usmeno, pismeno i praktično)
Osnovna svojstva broda; sistemi gradnje broda, imajući u vidu različita konstrukciona rešenja; podela broda prema različitim kriterijumima; prednosti i nedostaci brodova namenjenih za prevoz tereta, putnika i za druge svrhe; čvrstoća broda i njegovi elementi; međusobni odnos dimenzija broda; mere broda (deplasman, nosivost i nadvođe broda i kapacitetni prostor); klasifikacija brodova, pregledi i svedočanstva; poznavanje i upotreba brodske dokumentacije imajući u vidu eksploataciju broda i njegovu gradnju.
Osnovna pravila o stabilnosti broda, podela stabilnosti, poprečna statička stabilnost za male uglove nagnuća, analiza faktora koji utiču na promenu početne poprečne stabilnosti broda, vrste ravnoteže broda, imajući u vidu sigurnost plovidbe, krivulju stabilnosti za male uglove nagnuća i njen obim; proračun vrednosti početne metacentarske visine i momenat početne poprečne stabilnosti broda; uticaj pomaka tereta, ukrcaja, iskrcaja tereta i drugih masa na smanjenje ili povećanje metacentarske visine broda; uticaj slobodnih površina, potrošnje goriva i drugih zaliha na poprečnu stabilnost broda.
Statička stabilnost broda za velike uglove nagnuća: proračun, konstrukcija i analiza krivulje momenta statičke stabilnosti za male i velike uglove nagnuća, proračun i konstrukcija krivulje statičke stabilnosti s negativnom metacentarskom visinom; uticaj deplasmana, nadvođa, oblika i širine broda na poprečnu stabilnost broda; važnost poznavanja i proračuna krivulje statičke stabilnosti broda za predstojeće putovanje.
Uzdužna stabilnost broda; pojam i elementi; proračun uzdužne metacentarske visine i momenta uzdužne stabilnosti; određivanje trima broda (pretege i zatege); jedinični momenat trima; uticaj pomaka tereta, balasta ili vode i goriva na pretegu i zategu; uticaj ukrcaja ili iskrcaja tereta ili drugih masa na trim broda; određivanje gaza na pramcu i krmi prilikom istovremenog krcanja i iskrcavanja težina, dijagram i tablice promena trima broda za ukrcanih ili iskrcanih 100 tona tereta; određivanje gaza broda prilikom ukrcaja celokupnog tereta na brodu i drugih zaliha na brodu.
Dinamička stabilnost broda: proračun dinamičke stabilnosti pri prevozu određenih vrsta tereta; konstrukcija i analiza krivulje dinamičke stabilnosti broda; određivanje metacentarske visine broda pomoću periode ljuljanja broda; stabilnost kod brodova za prevoz kontejnera; momenat nagibanja usled okretanja broda.
Stabilnost broda pri nasukanju i dokovanju, kao i u oštećenom stanju: pri prodoru vode, uticaj naplavljivanja na trim i stabilnost broda (naplava odeljenja broda); pregrađivanje broda i krivulja naplavljivosti, imajući u vidu sigurnost broda na moru.
Poznavanje i korišćenje knjige trima i stabilnosti, kao i svih drugih krivulja i tablica potrebnih za proračun stabilnosti broda; poznavanje preporuka IMO-a koje se odnose na stabilnost broda, a u vezi sa ukrcajem različitih vrsta tereta (rasutih i opasnih).
Tehnologija i načini održavanja broda i njegove opreme.
Osnovna poznavanja rukovanja teretom, tehnološke i fizičke osobine tereta, podela i osobine suvih i tečnih tereta.
Uređaji i oprema za rukovanje teretom, tehničko-tehnološke karakteristike uređaja i opreme za rukovanje teretom, način korišćenja uređaja i opreme za ukrcajno-iskrcajne operacije na brodu, specifičnosti i vrste opreme za pričvršćivanje i vezivanje tereta u toku ukrcaja na brodu: održavanje i pregled uređaja i opreme za rukovanje teretom na brodu; svedočanstva u vezi sa uređajem i opremom za rukovanje teretom na brodu.
Pripreme prostorija za teret na brodu, uređaja i opreme za ukrcaj tereta na brodu; priprema i nabavka zaštitnog i separacionog, kao i materijala za pričvršćivanje i vezivanje tereta na brodu.
Međusobni odnos između faktora slaganja tereta, izgubljenog prostora i prostora po toni nosivosti; faktor kapaciteta i određivanje mase tereta po jednom skladištu i ukupno na brodu; uopšteno o rasporedu tereta na brodu; pravila kojih se treba držati pri razmeštaju tereta na brodu u poprečnom i uzdužnom smislu.
Plan tereta i njegove specifičnosti u odnosu na različite tipove brodova, isprave u vezi s teretom na brodu.
Način ukrcaja, iskrcaja i slaganja generalnog tereta na brodu; način odvajanja i označavanja (markiranja) tereta tokom ukrcaja na brodu, mere predostrožnosti u vezi s nadzorom nad ukrcajem, iskrcajem i prevozom generalnog tereta; krcanje drva, kontejnera i drugih tereta na palubi broda; krcanje i prevoz teških tereta; krcanje i prevoz hlađenih tereta; osiguravanje tereta od pomicanja u prostorima za teret i na palubi broda tokom prevoza tereta, praktični postupak i izrada plana stabilnosti prilikom prevoza generalnog tereta.
Uopšteno o prevozu rasutih tereta morem; specifičnosti u vezi s prevozom žita i drugih rasutih tereta, proračun stabilnosti broda prilikom prevoza žita; odredbe SOLAS Konvencije o uslovima stabilnosti broda pri prevozu žitarica.
Prevoz jediničnog (unitiziranog) tereta morem: ukrcaj i prevoz paleta, kontejnera, RO/RO prikolica i LASH-teglenica morem; osnovne napomene o integralnom i multimodalnom prevozu tereta morem i standardizaciji jediničnih tereta.
Prevoz opasnog tereta i njihova podela; odredbe Međunarodne konvencije za zaštitu ljudskih života na moru o prevozu opasnih tereta; mere predostrožnosti pri ukrcaju, iskrcaju , slaganju i prevoženju opasnog tereta.
Uopšteno o prevozu tečnih tereta morem, ukrcaj, iskrcaj i prevoz nafte i naftnih derivata; način i planiranje ukrcaja tečnih tereta na brodu; balastiranje, debalastiranje, pranje i degazacija tankova, planiranje ukrcaja i prevoz hemikalija; planiranje ukrcaja i prevoz utečnjenih gasova; mere predostrožnosti u vezi sa sprečavanjem zagađivanja mora naftnim derivatima i drugim agensima.
Uopšteno o naprezanju brodske konstrukcije; proračun zakrivljenosti broda na sredini i krajevima ("sagging" i "hogging"), prouzrokovane krcanjem tereta i ispravljanje srednjeg gaza.
Postavljanje broda na određeni gaz pri kraju krcanja tereta; proračunavanje gaza broda imajući u vidu gustinu morske vode; kontrola određivanja ukrcanog ili iskrcanog tereta s broda na osnovu proračuna srednjeg gaza, odnosno gaza svih srednjih gazova polazeći od svih korekcija i ispravki (Draft Survey).
Primena elektroračunara u planiranju ukrcaja i razmeštaja tereta na brodu; korišćenje simulatora za planiranje ukrcaja i iskrcaja tereta, kao i pri proračunu naprezanja brodske konstrukcije u toku ukrcaja i prevoza tereta; proračun metacentarske visine u pogledu poprečne stabilnosti broda u toku prevoza tereta.
Poznavanje i korišćenje svih priručnika i tablica, kao i preporuka IMO-a u vezi s prevozom krutih rasutih tereta, žita, drva na palubi, opasnih tereta, opasnih hemikalija, u rasutom stanju, naftnih derivata i utečnjenih gasova imajući u vidu sigurnost ljudskih života na brodu i sprečavanje zagađenja mora i okoline.
Prevoz putnika na brodovima za prevoz tereta i drugim brodovima.
Analiza brodarskih ugovora i druge dokumentacije u vezi s prevozom tereta i putnika morem.
4. Pomorsko pravo (usmeno)
Organi pomorske uprave u Saveznoj Republici Jugoslaviji, organizacija uprave, nadležnost, inspekcija bezbednosti plovidbe i nadležnost; inspekcijski nadzor nad brodovima; tehnički i stručni poslovi bezbednosti plovidbe, organi za obavljanje tehničkih i stručnih poslova bezbednosti plovidbe; plovni putevi, pomorska rasveta; balisažne oznake; traganje i spasavanje (MERSAR); obaveštavanje o opasnosti; meteorološka služba; pomorske karte i nautičke publikacije; pilotaža; pomorski plovni objekti i njihova individualizacija; upisnik brodova i čamaca; postupak upisa pomorskih brodova i čamaca; kategorije plovidbe; utvrđivanje sposobnosti broda za plovidbu, baždarenje brodova; klasifikacija brodova, klasifikacione isprave, SOLAS Konvencija, sadržina i principi; Konvencija o teretnim linijama, sadržina i principi; zapovednik broda, prava i obaveze; brodska posada; straža na moru u toku plovidbe i na sidrištu; dužnosti članova posade u luci; zaštita članova posade broda po propisima Međunarodne organizacije rada; zdravstveni nadzor nad članovima posade; ovlašćenja o osposobljenosti pomoraca, uslovi za njihovo sticanje i priznavanje; pomorska knjižica.
Luke, režim rada u lukama, inspekcijski nadzor, red na brodu i u luci; zaštita lučkih radnika i članova posade broda; rukovanje opasnim teretom; sprečavanje zagađivanja mora.
Stvarna prava na brodu: svojina broda, pojam, sticanje i gubitak svojine na brodu; založna prava na brodu kao kreditni instrumenti; međunarodne konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama od 1926. godine, 1967. godine i 1993. godine; pomorska hipoteka; pomorska privilegija; pojam brodara; ograničenja odgovornosti brodara; Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja od 1976. godine i 1996. godine; lica u pomorskom trgovačkom poslovanju - naručilac, krcatelj, primalac, pomorski agent, špediter, lučki slagač; zapovednik broda kao zastupnik brodara; ugovori o iskorišćavanju morskih brodova; ugovori o prevozu stvari morem; brodarski ugovor na vreme; brodarski ugovor na putovanje, pomorsko-vozarski ugovor; Haško-Vizbijska pravila i Hamburška pravila o prevozu stvari morem.
Osposobljavanje broda za obavljanje prevoza; pojam sigurne luke; pojam prispelog broda; troškovi i rizik kod operacija s teretom; trajanje ukrcaja i iskrcaja tereta; stojnice i prekostojnice; vremenska tablica; naknada za ušteđeno vreme; teretnica: pojam, vrste, dokazna snaga, primedbe; pomorski teretni list, elektronska teretnica; predaja tereta; prigovori na teret; odgovornost brodara za štete na teretu i za zakašnjenje; izuzeci od odgovornosti; vozarina; vrste, način računanja, naplata; prevoz putnika morem, Konvencije o prevozu putnika i prtljaga od 1974. godine, 1976. godine i 1990. godine; prava i obaveze brodara i putnika; načela odgovornosti brodara za štete pričinjene putnicima i prtljagu; ugovor o tegljenju; ugovori u kojima učestvuje više prevoznika, direktni i mešoviti prevoz, načela Konvencije o međunarodnom multimodalnom prevozu tereta od 1980. godine, ugovor o zakupu broda.
Pomorske havarije; bitne osobine generalne havarije; York-Antverpenska pravila od 1994. godine, uobičajeni troškovi i štete zajedničke havarije; doprinosi i likvidacija generalne havarije; sudar brodova; Međunarodna konvencija o sudarima od 1910. godine; spasavanje na moru; obaveze zapovednika broda u pogledu spasavanja ljudi; Konvencije o spasavanju na moru od 1910. godine i 1989. godine, nagrada za spasavanje.
Vanugovorna odgovornost brodara po Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi; odgovornost za smrt i telesne povrede; odgovornost za oštećenje stvari i zagađivanje okoline; odgovornost za zagađivanje izlivanjem nafte koja se prevozi kao teret; međunarodni propisi o odgovornosti broda za zagađivanje mora uljem i opasnim i štetnim materijama; Konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu zagađivanjem mora naftom (CLC) od 1969. godine i 1992. godine, Konvencija o osnivanju međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađivanjem mora naftom od 1971. godine i 1992. godine, Konvencija o prevozu opasnih i štetnih materija (HNS) od 1996. godine.
Pomorsko osiguranje: pojam i podela; bitni elementi ugovora o osiguranju; rizik, vrste i podela; premija osiguranja; franšiza; polisa pomorskog osiguranja; analiza institutskih klauzula; standardni uslovi kasko osiguranja; standardni uslovi osiguranja tereta; klubsko osiguranje; pokriveni rizici, isključenje, ograničenja i franšize.
Pravni položaj pilota na brodu; pravni aspekti plovidbe u VTS sistemu.
5. Engleski jezik (usmeno i pismeno)
Konstrukcija broda: uzdužni i poprečni elementi čvrstoće broda; tipovi brodova; glavne komponente konstrukcije broda; delovi brodske konstrukcije, brodska propulzija, pomoćne mašine i druga oprema za vez broda (vitla, sidreno vitlo, teretna vitla, i dr.), manevar pri vezu i odvezu broda, korišćenje tegljača, kursevi, gaz broda, visine, nagnuće broda, uzdužna i poprečna stabilnost broda, plovidba u plovnim putevima, kanalima i ustavama, manevrisanje brodom, pilotaža, pozicija broda; radar i njegovo korišćenje; navigaciona upozorenja, brzina broda, morske mene, dubina vode, meteorološki znaci i simboli.
Sigurnosna oprema: čamci za spasavanje, nepotopljivi splavovi za spasavanje, ostale naprave za spasavanje; pirotehnička oprema; radio-uređaji; protivpožarna sredstva i uređaji.
Navigaciona oprema: pomorske karte, navigacione publikacije (uputstva za plovidbu, tablice morskih mena, efemeride, nautičke tablice, i dr.); kormilarski uređaj, radio-navigaciona pomagala, magnetni kompas, žiro kompas, dubinomer, brzinomer, LORAN, DECCA, OMEGA, GPS, brodski kompjuteri s posebnim osvrtom na one koji se koriste kod ukrcaja tereta i za proračun uzdužne i poprečne stabilnosti broda.
Komunikacije brod/brod, brod/kopno i kopno/brod: komunikacija na engleskom jeziku s drugim brodovima i obalnim radio-stanicama u vezi sa sigurnošću na moru korišćenjem Standardnog pomorskog navigacionog rečnika (SMNV); komunikacija sa organima kontrole plovidbe (VTS); komunikacija prilikom dolaska i odlaska broda iz luke; plovidba u plovnim putevima, kanalima i ustavama; manevrisanje brodom; pilotaža; pozicija broda; radar i njegovo korišćenje; navigaciona upozorenja.
Pomorska meteorologija: sadašnje vreme; tumačenje meteoroloških informacija na engleskom jeziku; meteorološki znaci i simboli; led, tropski cikloni; ledolomci.
Brodska medicina i briga za obolele na brodu: glavni delovi tela; nezgode na brodu (povrede, frakture, infektivne bolesti, karantinske bolesti, i dr.); medicinska briga, medicinski saveti dobijeni putem radija, medicinska služba u hitnim slučajevima.
Tegljenje i spasavanje: oprema za tegljenje i spasavanje; službe spasavanja na moru, ugovor o spasavanju; komunikacija prilikom operacija traganja i spasavanja (SAR).
Rad s teretom: oprema za ukrcaj tereta, teretni uređaj broda, paketiranje tereta, razne vrste tereta; savremena tehnologija prevoza tereta; faktor slaganja i plan tereta; zračenje tereta; odštetni zahtevi na teretu; prijem, isporuka i brojanje tereta; pregled brodskih skladišta pre ukrcaja/iskrcaja; mere za masu; neto i bruto tonaža broda; nosivost broda; nadvođe broda, vodne linije.
Brodsko poslovanje: brodarski ugovori, Standardni opštenamenski obrazac brodarskog ugovora za putovanje (GENCON), Standardni obrazac brodarskog ugovora za celi brod na vreme (BALTIME 1939), zaključivanje brodarskog ugovora; stojnice (tekući dani, radni dani, vremenski pogodni dani, radno grotlo, reverzibilne stojnice); prekostojnice (načini plaćanja prekostojnica, štete zbog zadržavanja); ušteda, vozarina, obaveštenje o spremnosti broda; vrste teretnica, linijska teretnica "Conlinebill"; potvrda o ukrcaju tereta; lučki radnici, lučki slagači; pomorsko osiguranje; pomorski gubici (stvarni potpuni gubitak, pretpostavljeni potpuni gubitak, konstruktivni potpuni gubitak, gubitak usled partikularne havarije, gubitak usled zajedničke havarije), polisa osiguranja (na putovanje, na vreme, valutirana, nevalutirana, otvoreno pokriće i otpisna polisa); zajednički havarija i likvidacija zajedničke havarije; prijava pomorske nezgode; spasavanje, Lloydov standardni obrazac ugovora o spasavanju.
C.2. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 3000 VT ILI VEĆEM (STCNj II/2)
1. Navigacija i planiranje plovidbe (usmeno i pismeno)
Pojam pomorske plovidbe; služba nadzora, model i rad službe nadzora; planiranje putovanja, priprema plana, izbor plovnog puta, sadržaj plana putovanja, nadzor nad sprovođenjem plana putovanja.
Pomorske karte: osnovne projekcije karata, Merkatorova karta, vrste karata, sadržaj, oznake i skraćenice, katalog karata, elektronske karte, ažuriranje karata (oglasi za pomorce); priručnici za navigaciju: piloti, popisi svetionika i drugi priručnici; ažuriranje priručnika; magnetizam: zemaljski, brodski, stalni i prolazni, magnetski kompas, svojstva magnetne ruže, kompenzacije kompasa; dubina mora: plima i oseka, određivanje elemenata plimnog talasa, struje morskih mena i tablice morskih mena, područja abnormalnih uticaja morskih mena; označavanje plovnih puteva - IALA; vizuelna, zvučna i elektronska sredstva za označavanje plovnih puteva; pozicija broda u obalnoj navigaciji: linije pozicija, istovremeno opažanje, opažanje u razmaku vremena, zbrojena pozicija; učestalost pozicija; greške u poziciji broda; načini plovidbe po loksodromi i ortodromi, kombinovana plovidba, u otežanim uslovima: između ostrva, po rekama i kanalima, područjima leda i ograničene vidljivosti, pod uticajem struje i vetra, u ratnim opasnostima, kao i plovidba u šemama odvojene plovidbe.
Nebeska sfera: koordinatni sistemi; astronomsko-nautički trougao; vreme merenja vremena; vrste vremena i njihovo pretvaranje; hronometri, dnevni hronometar; sekstant, greške sekstanta, merenje uglova, popravljanje izmerenih visina, slučajna i sistematska greška; stajnica: kružnica, luk i linija pozicija; sumraci; identifikacija nebeskih tela računskim putem pomoću tablica i identifikatora; pozicija broda: geografska širina izračunata Severnjačom, prolazom nebeskog tela kroz meridijan; visinska metoda (Marc de Saint Ilerova metoda); pozicija broda snimanjem istog ili dva različita nebeska tela u razmaku vremena; direktne metode određivanja pozicije broda; primena jedne stajnice; tačnost sa dve, tri ili više stajnica; kontrola devijacije kompasa astronomskim putem.
Žiroskop: svojstva, žirokompas: greške, principi rada, vrste; radio-navigacija: radio-farovi, radio-goniometar, greške; LjTG, LjTE i LjTF služba; popis radio svetionika: ažuriranje, radarska navigacija: princip određivanja udaljenosti, pramačnog ugla i azimuta; osobine radarskih talasa, odbijanje talasa; analiza i tumačenje radarske slike; karakteristike radarskog sistema; vremenski uslovi i domet radara, atmosferski uslovi i domet radara; oblici radarske slike; hiperbolična navigacija: hiperbola kao stajnica, hiperbolični sistemi, načini određivanja pozicije broda, greške sistema; navigacioni sistemi visoke tačnosti: vrste, principi rada, tačnost; satelitska navigacija - GPS, Transit, diferencijalni GPS, greške sistema i tačnost.
Inercijalna navigacija: princip rada, greške; dubinomeri: vrste, principi rada, razni tipovi pokazivača; brzinomeri: vrste, greške; automatizacija navigacije: upotreba elektronskih računara; integrirani navigacioni sistemi: osnovni elementi i podsistemi; model zapovedničkog mosta; televizija u navigaciji i crna kutija.
2. Manevrisanje brodom i izbegavanje sudara na moru (usmeno i praktično)
Osnovni pojmovi o manevrisanju, primarni i rezervni plan manevra; načini manevrisanja u odnosu na mesto uplovljenja i isplovljenja broda i date hidrometeorološke prilike.
Manevarske osobine broda, vrste pogona i uticaj propulzije broda na manevar broda; uticaj veličine broda i kormila na okret broda; delovanje drugih faktora na manevar broda; delovanje privezanih konopa i sidra na manevar broda; taktički dijametar okreta i zaustavni put broda.
Uticaj vetra, struje, talasa i morskih mena na manevar broda.
Manevar zaustavljanja i okretanja broda; manevar uplovljenja, pristajanja i priveza broda; pristajanje uz obalu broda s jednim vijkom desnom i levom stranom broda, kao i manevar isplovljenja.
Manevrisanje brodom u različitim okolnostima; prilaz sidrištima; prilaz pilotskim stanicama (ukrcaj i iskrcaj pilota); manevrisanje u ograničenim područjima za navigaciju, u ušćima reka, kanalima i rekama i u područjima malih dubina; međudejstvo između brodova koji se mimoilaze, kao i broda i obale na malim udaljenostima; privez i odvez uz pomoć ili bez pomoći tegljača; način korišćenja tegljača pri tegljenju broda; izbor sidrišta i sidrenje s jednim i s dva sidra; okretanje na uskom prostoru pomoću sidra; dizanje sidra; razmrsivanje kad se sidrom zakači drugo sidro ili lanac; uopšteno o manevru pristajanja broda u četvorovez i manevar isplovljenja; ležanje broda na sidru i lazni prostor.
Manevrisanje u ili u blizini područja sistema usmerene plovidbe i u područjima vojnih vežbi i podvodnih radova; manevar uplovljenja broda u lok (ustavu) i dok, kao i manevar isplovljenja.
Manevrisanje brodom u posebnim uslovima; manevrisanje brodovima velike tonaže u kanalima i uskim prolazima; manevar zaustavljanja brodova velike tonaže.
Plovidba broda po lošem vremenu i manevar zavlačenja; zavlačenje s vetrom i talasima u pramac i u krmu; sprečavanje postavljanja broda bočno na smer talasa.
Uopšteno o nasukanju i odsukanju kao havariji broda; odsukivanje broda sopstvenim snagama i odsukivanje broda pomoću drugih brodova.
Rizik sudara i manevar njegovog izbegavanja; radnje posle sudara broda; procena oštećenja broda posle sudara i mere sprečavanja prodora vode; tegljenje i vrste tegljenja; tegljenje u nuždi, kormila za nuždu i kormilarenje u nuždi.
Uopšteno poznavanje brodskih mašinskih pojmova; principi rada pomorskih energetskih postrojenja i pomoćnih brodskih mašina; radno i rutinsko upravljanje daljinskim pogonskim i drugim sistemima i uređajima pri manevrisanju u različitim uslovima; poprečni i rotirajući potiskivači.
Manevrisanje brodom i sigurnost ljudskih života na moru prema Međunarodnim pravilima o izbegavanju sudara na moru; manevar u situacijama položaja opasne blizine; manevar preticanja i manevar ulaska i izlaska iz zone opasne plovidbe (šema odvojene plovidbe).
Upotreba radarskog i ARPA uređaja pri manevrisanju i izbegavanju sudara na moru; manevrisanje brodom u lukama sistemom navođenja.
Načini manevrisanja u slučaju pružanja pomoći ljudima na moru pojedinačno s jednim brodom i koordinirano s više brodova.
Izbegavanje sudara na moru pri prilazu lukama i odlasku iz luka prema Međunarodnom signalnom kodeksu.
Korišćenje različitih sredstava pri manevrisanju i mimoilaženju broda s drugim brodovima.
3. Pomorska meteorologija i okeanografija (usmeno)
Osnovni pojmovi o meteorologiji i njena podela, pomorsko-navigaciona meteorologija i njen značaj za navigaciju; istorijski pregled razvoja pomorske meteorologije; uloga pomoraca u tom razvoju; atmosfera i njena podela; sastav i gustina vazduha.
Zagrevanje zemljine površine i atmosfere; sunčevo zračenje; uticaj visine sunca nad horizontom i geografske širine mesta na sunčevo zračenje; refleksija sunčevih zraka i njen uticaj na sigurnost vođenja navigacije.
Meteorološki elementi i pojave: temperatura vazduha i temperaturni režim održavanja mikro klime brodskog prostora pri prevozu hlađenih i drugih tereta, izotermija i inverzija i adijabatski procesi u atmosferi; atmosferski pritisak; podela vazdušnog pritiska na zemlji; korišćenje izotermičkih i izobarskih karata u navigaciji; vlažnost vazduha i važnost njegovog merenja za prevoz pojedinih tereta morem; magla i oblaci za potrebe navigacione analize i prognoze sigurnog plovljenja, padavine, vidljivost i meteori i njihov uticaj na plovidbu; vazdušna struja (vetar) i njihova podela; elementi vetra i sile koje dejstvuju na kretanje vetra u atmosferi; analiza pravolinijskih i krivolinijskih izobara (geostrofski i gradijentni vetar).
Opšta cirkulacija vazdušnih masa u atmosferi; stalni vetrovi (pasati i zapadni vetrovi); periodični vetrovi (monsuni); lokalni vetrovi (Jadranskog mora i drugih mora); uticaj stalnih, periodičnih i lokalnih vetrova na sigurnost plovidbe.
Vazdušne mase, njihova klasifikacija i osobine; atmosferski frontovi i njihovo značenje; barički sistemi (cikloni i anticikloni), faze razvoja ciklona i anticiklona, kao i područje njihovog delovanja.
Opis i karakteristika tropskog ciklona; područja javljanja tropskog ciklona i njihova staza kretanja; otkrivanje i praćenje tropskog ciklona; otkrivanje centra tropskog ciklona; manevar s brodom radi izbegavanja centra tropskog ciklona; lokalna vrtložna strujanja (pijavica i tornado); vremenske nepogode (nevere) termičke i dinamičke; predostrožnosti pri plovidbi u predelu ciklona srednjih i viših širina.
Vreme u polarnim područjima i navigacija u višim širinama.
Vremenska analiza i prognoza vremena; analiza vremenske karte; sinoptička konsultacija za pomorce; tehnička izrada vremenske karte; opšta vremenska pravila kojima se najavljuje pogoršanje vremena.
Meteorološka obaveštavanja za pomorce; organizacija pomorske meteorološke službe; brodske meteorološke stanice; sadržaj meteoroloških obaveštenja u otvorenom i zatvorenom tekstu; vremenski bilteni za pomorce; meteorološki ključevi; meteorološki dnevnik; priručnici i druga dokumentacija.
Meteorološka navigacija; izbor meteorološke rute na osnovu statističkih klimatoloških podataka; izbor meteorološke rute na osnovu primljenih vremenskih izveštaja s obalnih meteoroloških stanica ili drugih brodova i satelita.
Metode i uređaji za ispitivanje atmosfere; vrste meteoroloških stanica; upotreba radara i sondi za meteorološka merenja; meteorološki sateliti i NAVTEDž uređaj i njegova važnost za analizu vremena na zadanoj ruti plovljenja.
Navigaciona okeanografija i njen značaj za navigaciju; vodene površine na zemlji; osobine slatke i morske vode; temperatura morske vode; slanost i gustina morske vode, kao i njihov uticaj na promenu gaza i druga svojstva morske vode koja utiču na navigaciju; batimetrija mora i okeana i batimetrijske karte u funkciji pomorske navigacije.
Kretanje u moru i pojam denivelacije mora, površinska strujanja morske vode i promena strujanja s dubinom; struje vetra; gradijentne struje i plime struje; podela glavnih struja na Zemlji.
Talasi na moru, njihov postanak i podela; interferencija talasa i ukršteno more; proces slamanja talasa, koji dolaze iz duboke u plitku vodu.
Morski nivo i morske mene (plima i oseka); atlas struja plime i oseke.
Led u moru, njegov postanak i podela na Zemlji: uticaj zaleđivanja mora na sigurnost broda i ljudi na moru; izveštavanje i obaveštavanje u vezi s ledom na moru (Ice Patrol Service).
Okeanografska služba izveštavanja i upozorenja za pomorce (navigaciona hidrometeorološka služba); karte struja, talasa i leda; karte podmorskih radova i istraživanja; okeanografska dokumentacija.
Značaj i važnost pilotskih karata pri izboru optimalne rute plovidbe.
4. Poznavanje broda i stabilnost broda (usmeno i pismeno)
Tehničko-tehnološki podaci o sredstvima pomorskog saobraćaja; razvoj broda od prvobitnog splava do brodova savremene tehnologije; sistemi gradnje broda; osnovni pojmovi o poprečnoj, uzdužnoj i lokalnoj čvrstoći broda; osnovne dimenzije broda; mere (veličine) broda (deplasman, nosivost, nadvođenje i kapacitetni prostor), raspored i podela skladišnih prostora na brodu prema nameni; osnovni pojmovi o poprečnoj, uzdužnoj i lokalnoj čvrstoći broda; klasifikacija brodova, vrste pregleda i svedočanstava vezanih za pojam sposobnosti broda za plovidbu, kao i drugih dokumenata.
Stabilnost broda, važnost poznavanja stabilnosti broda i njegova podela; poprečna statička stabilnost broda za male uglove nagnuća; elementi početne poprečne stabilnosti; vrste ravnoteže broda; moment početne poprečne stabilnosti, krivulja stabilnosti za male uglove nagnuća i njen obim; proračun vrednosti početne metacentarske visine; uticaj pomicanja tereta ili drugih masa na smanjenje ili povećanje početne metacentarske visine; uticaj ukrcaja ili iskrcaja tereta ili drugih masa na smanjenje ili povećanje početne metacentarske visine, uticaj ukrcaja ili iskrcaja tereta s brodskom dizalicom za teške terete na poprečnu stabilnost broda; uticaj slobodnih površina na poprečnu stabilnost broda; uticaj potrošnje goriva i drugih zaliha na stabilnost broda.
Statička stabilnost za velike uglove nagnuća; proračun i konstrukcija krivulje momenta statičke stabilnosti za male i velike uglove nagnuća; proračun krivulje statičke stabilnosti s negativnom matacentarskom visinom; uticaj deplasmana, nadvođa, oblika i širine broda na poprečnu stabilnost broda; važnost poznavanja i proračuna GH krivulje statičke stabilnosti broda za predstojeće putovanje.
Uzdužna stabilnost broda: pojam i elementi; proračun uzdužne metacentarske visine i momenta uzdužne stabilnosti; određivanje trima broda (pretege i zatege); jedinični momenat trima; uticaj pomicanja tereta, balasta, vode i goriva na pretegu i zategu; uticaj ukrcaja ili iskrcaja tereta ili drugih masa na trim broda; određivanje gaza na pramcu i krmi kod istovremenog krcanja i iskrcavanja težina, dijagram i tablice promena trima broda za ukrcanih ili iskrcanih 100 tona tereta; određivanje gaza broda kod ukrcaja celokupnog tereta na brodu.
Dinamička stabilnost broda: proračun dinamičke stabilnosti kod prevoza određenih vrsta tereta; konstrukcija i analiza krivulje dinamičke stabilnosti broda; određivanje metacentarske visine broda pomoću periode ljuljanja broda; stabilnost kod brodova za prevoz kontejnera; moment nagibanja usled okretanja broda.
Stabilnost broda kod nasukanja; stabilnost broda pri dokovanju; stabilnost broda u oštećenom stanju prilikom prodora vode; uticaj naplavljivanja na trim i stabilnost broda (naplava odeljenja broda), pregrađivanje broda i krivulja naplavljivosti.
Poznavanje i korišćenje knjige trima i stabilnosti svih drugih krivulja i tablica potrebnih za proračun stabilnosti broda za predstojeće putovanje i drugih preporuka IMO-a u vezi sa stabilnošću broda kod ukrcaja različitih tereta, kao i sigurnosti broda i posade na brodu.
5. Rukovanje teretom (usmeno i praktično)
Osnovna pravila vezana za rukovanje teretom, tehnološke i fizičke osobine tereta; podela i osobine suvih i tekućih tereta. Uređaji i oprema za rukovanje teretom; tehničko-tehnološke karakteristike uređaja i opreme za rukovanje teretom; način korišćenja uređaja i opreme za ukrcajno-iskrcajne operacije na brodu; specifičnosti i vrste opreme za pričvršćivanje i vezivanje tereta za vreme ukrcaja na brodu: održavanje i pregled uređaja i opreme za rukovanje teretom na brodu.
Priprema brodskih skladišnih prostorija, uređaja i opreme za ukrcaj tereta na brodu: priprema i nabavka zaštitnog i separacionog materijala, kao i materijala za pričvršćivanje i vezivanje tereta na brodu.
Uzajamni odnos između faktora slaganja tereta, izgubljenog prostora i prostora po toni nosivosti.
Faktor kapaciteta i određivanje mase tereta po jednom skladištu; uopšteno o rasporedu tereta na brodu, načela kojih se treba držati pri razmeštaju tereta na brodu u poprečnom i uzdužnom smislu; plan tereta za sve tipove trgovačkih brodova; isprave o teretu; proračunavanje gaza imajući u vidu gustinu morske vode.
Modaliteti ukrcaja, iskrcaja i slaganja generalnog tereta na brodu; modaliteti oblaganja, odvajanja i označavanja (markiranja) tereta za vreme ukrcaja na brodu, mere predostrožnosti pri ukrcaju, iskrcaju, slaganju i prevozu generalnog tereta morem; krcanje drva, kontejnera i drugih tereta na palubi broda; krcanje i prevoz teških tereta; krcanje i prevoz hlađenih tereta morem; osiguravanje tereta od pomicanja u prostorima za teret i na palubi broda tokom prevoza tereta morem; praktični postupak i izrada plana stabilnosti prilikom prevoza generalnog tereta.
Uopšteno o prevozu rasutih tereta morem; specifičnosti u vezi sa prevozom žita i nekih drugih rasutih tereta; proračun stabilnosti broda kod prevoza žita morem; odredbe SOLAS Konvencije o uslovima stabilnosti broda kod prevoza žitarica morem.
Prevoz jediničnog (unitiziranog) tereta morem, ukrcaj i prevoz paleta, kontejnera, RO/RO prikolica i LASH teglenica morem; osnovne napomene o integralnom i multimodalnom prevozu tereta morem i standardizaciji jediničnih tereta.
Prevoz opasnog tereta morem i njihova podela; odredbe Međunarodne konvencije za zaštitu ljudskih života na moru o prevozu opasnih tereta; mere predostrožnosti pri ukrcaju, iskrcaju, slaganju i prevoženju opasnog tereta morem.
Uopšteno o prevozu tečnih tereta morem, ukrcaj, iskrcaj i prevoz nafte i naftnih derivata; način i planiranje ukrcaja tekućih tereta na brod, balastiranje, debalastiranje, pranje i degazacija tankova; planiranje ukrcaja i prevoz hemikalija morem; planiranje ukrcaja i prevoz utečnjenih gasova morem; mere predostrožnosti u vezi sa sprečavanjem zagađivanja mora naftnim derivatima i drugim agensima.
Štete na teretu i njihove posledice; kategorizacija šteta na teretu; mere i postupci koji se poduzimaju radi izbegavanja šteta u toku rukovanja i prevoza tereta brodom.
Uopšteno o naprezanju brodske konstrukcije; proračun zakrivljenosti broda na sredini i krajevima ("sagging" i "hogging"), prouzrokovanje krcanjem tereta i ispravak srednjeg gaza.
Kontrola određivanja ukrcanog ili iskrcanog tereta na brodu na osnovu računanja srednjeg gaza, odnosno srednjeg gaza svih srednjih gazova uzimajući u obzir sve korekcije i ispravke (Draft Survey).
Primena elektroračunara u planiranju ukrcaja i rasporeda tereta na brodu; korišćenje simulatora za planiranje ukrcaja i iskrcaja tereta, kao i kod proračuna naprezanja brodske konstrukcije za vreme ukrcaja tereta i prevoza i proračuna metacentarske visine, odnosno poprečne stabilnosti broda za vreme prevoza tereta morem.
Poznavanje i korišćenje svih priručnika i tablica, kao i preporuka IMO-a u vezi sa prevozom krutih rasutih tereta, žita, drva na palubi, opasnih tereta, opasnih hemikalija u rasutom stanju, naftnih derivata i utečnjenih gasova imajući u vidu sigurnost ljudskih života na brodu i sprečavanje zagađenja mora i druge okoline.
6. Održavanje broda (usmeno)
Uopšteno o održavanju broda, organizacija i procena troškova održavanja.
Pojam korozije i njeno delovanje, štetni uticaji korozije na brod, vrste i uzroci korozije na brodu; Evansov i Pourbaidžov dijagram, hemijska i elektrohemijska korozija, korozija legura, korozija nastala delovanjem lutajućih struja, korozija konstrukcionih materijala uz naprezanje; posebni oblici korozije uz more i u more; uzajamno dejstvo obrastanja podvodnog dela broda biološkim agensima i korozije. Sprečavanje korozije: sprečavanje korozije pomoću podesne gradnje broda; priprema površine i tehnološki uslovi za dobru zaštitu od korozije, sredstva protiv korozije; zaštita od korozije različitim bojama (organskog i anorganskog porekla); antikorozivne boje i lakovi; vatrostalne boje i cementno mleko; aktivna i pasivna katodna zaštita; privremena zaštita od korozije (postupak), način bojenja (farbanja).
Održavanje pojedinih delova broda; način održavanja spoljne oplate, palube broda, kao i unutrašnjih delova broda, stambenih prostorija, prostorija mašinskog kompleksa, tankova dvostrukog dna i kaljuža, brodskih skladišta i tankova za pitku vodu; održavanje opreme broda i sredstava za spasavanje. Kontrola zaštite broda od korozije i ekonomska opravdanost pojedinih postupaka primenjenih metoda zaštite u odnosu na troškove održavanja.
Rasprema broda imajući u vidu održavanje broda.
Kontrola sredstava protivpožarne zaštite i sredstava protiv prodora vode na brodu.
7. Pomorsko pravo (usmeno)
Međunarodna pomorska organizacija (IMO), organizacija, način rada, ciljevi; unifikacija pomorskog prava, međunarodne konvencije, kodeksi i pravila, primena; Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi Savezne Republike Jugoslavije.
Konvencija UN o pravu mora iz 1982, karakteristike i značaj: podela morskog prostranstva i vlast obalne države; unutrašnje morske vode, pravni status trgovačkog broda, pravni status ratnog broda; teritorijalno more, neškodljivi prolazak; arhipelaške vode; spoljni morski pojas; pravo progona; epikontinentalni pojas; isključiva ekonomska zona; moreuzi, podela plovidbe, režim plovidbe; naučno istraživanje mora; zaštita mora od zagađivanja.
Pomorsko ratno pravo, karakteristike ratišta, izvori; neutralnost u pomorskom ratu; prava i dužnosti neutralnih i zaraćenih država; protivneutralna pomoć; mere za zaštitu neutralnosti; oružane snage na moru; ratni brod; pravni položaj neprijateljskih i neutralnih trgovačkih brodova; ograničenje ratovanja; ratni plen i pomorski plen na moru; ratna blokada; kontrabanda; zaštita ranjenika, bolesnika i brodolomnika.
Služba bezbednosti plovidbe; plovni putevi; plovidba; kategorije plovidbe; rad i red u lukama; pilotaža; pravni pojam broda i vrste brodova; individualizacija broda; utvrđivanje sposobnosti broda za plovidbu; inspekcijski nadzor u Republici Crnoj Gori; SOLAS, ciljevi i sadržaj; Konvencija o teretnim linijama, ciljevi, sadržaj; klasifikacija brodova; klasifikacione isprave; klasifikaciona društva; Konvencija o baždarenju brodova; brodske isprave i knjige.
Posada broda; podela brodskih službi, STCNj Konvencija, ciljevi, sadržaj; ukrcaj, iskrcaj; prava i obaveze članova posade; Konvencija ILO o uslovima rada na brodu; odgovornost brodara za povrede, smrt ili imovinsku štetu članova posade; pravni položaj zapovednika broda; komercijalna ovlašćenja zapovednika broda, javno-pravna ovlašćenja zapovednika broda; obaveze zapovednika broda u pogledu sigurnosti broda i plovidbe i sprečavanja zagađivanja; MARPOL, sadržina i ciljevi; osnovne odredbe Konvencije o intervenciji na otvorenom moru u slučaju nezgode koja prouzrokuje ili bi mogla prouzrokovati zagađivanje naftom od 1969. godine; OPRC Konvencija; inspekcijski nadzor državnih lučkih vlasti čiju zastavu brod vije; načela Međunarodnog pravilnika o bezbednom upravljanju.
Pravni položaj pilota na brodu; pravni aspekt plovidbe u VTS sistemu; tegljenje; spasavanje; sudar; havarije.
8. Engleski jezik (usmeno i pismeno)
Poznavanje opšte nomenklature broda: konstrukcioni elementi trupa broda; pogonski, pomoćni i palubni uređaji; uređaji za sidrenje; manevar sidrenja, priveza i odveza broda; uzdužna i poprečna stabilnost broda; krcanje i slaganje tereta; navigaciona pomagala; osnovni pojmovi o prekookeanskoj i obalnoj plovidbi (uređaji i pomagala za vođenje astronomske, terestričke i radio-navigacije).
Sigurnosna oprema: čamci za spasavanje, nepotopljivi splavovi za spasavanje; druge naprave za spasavanje; pirotehnička oprema; radio-uređaji; protivpožarna sredstva i uređaji.
Rad na pomorskim kartama: abrevijacije i simboli na pomorskim kartama; nautički priručnici, publikacije i periodika.
Komunikacija sa drugim brodovima i obalnim radio-stanicama u vezi sa sigurnošću na moru korišćenjem Standardnog pomorskog navigacionog rečnika (SMNV); komunikacija u slučaju opasnosti, hitnih poruka i poruka sigurnosti na VHF; komunikacija prilikom dolaska i odlaska broda iz luke, plovidbe u plovnim putevima, kanalima i ustavama, prilikom manevrisanja broda; komunikacija sa organima za praćenje brodova (VTS) radi izbegavanja sudara na moru.
Pomorska meteorologija: sadašnje vreme; tumačenje meteoroloških informacija na engleskom jeziku; meteorološki znaci i simboli; led; tropski cikloni; ledolomci.
Tegljenje i spasavanje: oprema za tegljenje i spasavanje, službe spasavanja na moru; komunikacija prilikom operacija traganja i spasavanja (SAR).
Rad s teretom: oprema za ukrcaj tereta, teretni uređaj broda, pakovanje tereta, razne vrste tereta, savremena tehnologija prevoza tereta, faktor slaganja, plan tereta, zračenje tereta, odštetni zahtevi na teretu, prijem, isporuka i brojanje tereta; pregled brodskih skladišta pre ukrcaja/iskrcaja, mere za masu, neto i bruto tonaža broda, nosivost broda, nadvođe, vodne linije.
Brodsko poslovanje: brodarski ugovori, standardni opštenamenski obrazac brodarskog ugovora na putovanje (GENCON), standardni obrazac brodarskog ugovora za celi brod na vreme (BALTIME 1939), zaključivanje brodarskog ugovora, stojnice (tekući dani, radni dani, vremenski pogodni dani, radno grotlo, reverzibilne stojnice), prekostojnice (način plaćanja prekostojnica, štete zbog zadržavanja), ušteda, vozarina, obavest o spremnosti broda, teretnica, linijska teretnica "CONLINEBILL", potvrda o ukrcaju tereta, lučki radnici, lučki slagači, pomorsko osiguranje, pomorski gubici (stvarni potpuni gubitak, pretpostavljeni potpuni gubitak, konstruktivni potpuni gubitak, gubitak usled partikularne havarije, gubitak usled generalne havarije), polisa osiguranja (na putovanje, na vreme, valutirana, nevalutirana, otvoreno pokriće i otpisna polisa), generalna havarija, likvidacija generalne havarije, prijava pomorske nezgode, spasavanje, Lloydov standardni obrazac ugovora o spasavanju.
C.3. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODOVIMA OD 500 VT ILI VEĆIM (STCNj II/l)
1. Astronomska navigacija (usmeno, pismeno i praktično)
Osnovni pojmovi nebeske sfere: koordinatni sistemi, vreme: hronometri, sekstant: merenje uglova, greške, popravke, stajnica: kružnica, luk i linija pozicija broda u okeanskoj navigaciji: geografska širina Severnjačom, prolaz nebeskog tela kroz gornji meridijan, visinska metoda određivanja pozicije broda, pozicija broda pomoću istog ili dva različita nebeska tela u razmaku vremena, kontrola devijacije kompasa astronomskim putem.
2. Terestrička navigacija (usmeno, pismeno i praktično)
Upotreba navigacionih karata i publikacija: ažuriranje karata i priručnika, elektronske karte, osnovne radnje; osnovi magnetizma, magnetski kompas, morske mene, upotreba tablica, struje morskih mena, morske struje, pozicija broda u terestričkoj navigaciji, linija pozicija, pozicija broda istovremenim osmatranjem, osmatranje u razmaku vremena, zbrojena pozicija, učestalost pozicija u obalnoj navigaciji, loksodroma i ortodroma, plovidba broda u kanalima, rekama, područja leda, područja ograničene vidljivosti, uticaj struje i vetra, obeležavanje pomorskih plovnih puteva.
Žirokompas: princip rada, greške, radionavigacija: radio-farovi, radio-goniometar, greške radio-azimuta, popis radio svetionika: upotreba i ažuriranje, radarska navigacija: razumevanje i analiza radarskih podataka, ograničenja pri radu s radarom, određivanje pozicija pomoću radara, hiperbolična navigacija: određivanje pozicije, greške sistema, satelitska navigacija: GPS, DGPS, greške sistema, rad sa raznim vrstama dubinomera i brzinomera, model zapovedničkog mosta, crna kutija.
3. Sigurnost na moru (usmeno i praktično)
Model sigurnog rada na brodovima - rad na siguran način, obaveze prema međunarodnom kodeksu o sigurnom rukovođenju i zaštiti okoline (ISM), organizacija i rukovođenje posadom, saradnja između oficira, obaveza uvežbavanja oficira i članova posade, nadzor nad radom pripravnika, podela dužnosti, održavanje sposobnosti broda za plovidbu, utvrđivanje očekivanih standarda rada, pravila radne komunikacije, razvoj planova opasnosti i nadzor nad oštećenjem, kao i rad u slučaju stanja opasnosti.
Držanje straže: pravilo držanja straže, sadržaj, primena i ciljevi osnovnih pravila kojih se treba pridržavati tokom držanja navigacione straže, radni postupci članova navigacione straže, držanje u slučaju vanrednih okolnosti.
Sigurnosne mere u vezi sa osiguranjem broda i tereta pri plovidbi u nevremenu. Sredstva za spasavanje: vrste, broj, oprema i oznake čamaca, splavovi za spasavanje i spasilački čamci, sredstva za spuštanje čamaca i splavova, njihovo održavanje, broj, namena i smeštaj ličnih sredstava za spasavanje, sredstva za komunikaciju u nuždi, održavanje sredstava za spasavanje.
Delovanje u slučaju opasnosti: mere zaštite i sigurnosti putnika, sprečavanje panike, organizacija rada oficira i članova posade, korišćenje Međunarodnog signalnog kodeksa, postupci u slučaju povreda i teških oboljenja.
Napuštanje broda: odluka o napuštanju broda, raspored za uzbunu, znaci za napuštanje, komunikacija u slučaju napuštanja, prikupljanje putnika i posade, signali opasnosti i postupci neposredno posle napuštanja broda.
Uvežbavanje napuštanja broda: obaveza obavljanja vežbi, učestalost, organizovanje i sprovođenje vežbi, uvežbavanje gašenja požara - obaveza, sadržaj i obim protivpožarnih vežbi.
Preživljavanje na moru: postupci u splavovima i čamcima za spasavanje, pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura, korišćenje komunikacionih sredstava, vizuelnih signala, predaja i prijem Morzeovih signala, korišćenje plovila za preživljavanje i spasilačkih čamaca i njihove opreme, korišćenje hrane i vode, korišćenje sredstava za komunikaciju i navođenje pri spasavanju, kod pristajanja uz nepoznatu obalu, komunikacija i saradnja sa spasiocima.
Sprečavanje zagađenja: izvori zagađenja, mere opreza radi sprečavanja zagađenja mora, nadzor nad radom i postupci sprečavanja zagađenja i raspoloživa oprema.
Delovanje u slučaju zagađenja: obaveze u slučaju zagađenja prema MARPOL Konvenciji, načini i priručna sredstva za sprečavanje zagađenja mora s brodova, saradnja s vlastima obalne države.
4. Manevrisanje brodom i izbegavanje sudara na moru (usmeno i praktično)
Osnovni pojmovi o manevrisanju; plan manevra i rezervni manevar; faktori koji utiču na manevrisanje brodom, manevarske osobine broda, uređaji i oprema za manevrisanje brodom, delovanje kormila, vijka, vetra, struke i ostalih sila na brod za vreme manevrisanja.
Manevrisanje brodom u različitim prilikama, manevrisanje u toku prilaza lukama, sidrištima, pilotskim stanicama, rekama, kanalima, ograničenim područjima za navigaciju, područjima malih dubina, kao i u situacijama mimoilaženja s drugim brodom i obalom na malim udaljenostima.
Privez i odvez broda u raznim okolnostima, manevrisanje uz pomoć jednog ili više tegljača, tegljenje broda u različitim područjima i hidrometeorološkim prilikama, korišćenje, pored vijka, i drugih propulzora za manevrisanje, izbor sidrišta i dolazak na sidrište i sidrenje, manevar pri ulazu i izlasku iz doka, manevrisanje u području sistema odvojene plovidbe (šemi odvojene plovidbe) ili u područjima nadzora i kontrole plovidbe u mirnodopskim i ratnim uslovima.
Manevrisanje u nekim posebnim okolnostima, manevar zaustavljanja broda male i velike tonaže i RO/RO brodova.
Manevar brodom za vreme namernog nasukanja i odsukanja pomoću sopstvenog pogonskog uređaja ili uz pomoć drugih brodova i tegljača, kormilarenje uz pomoć kormila za nuždu i tegljenje u nuždi, radnje nakon nasukanja.
Uopšteno poznavanje brodskih mašinskih pojmova, za uspešno upravljanje mašinskim kompleksom i uređajima i pogonskim sistemima.
Međunarodna pravila o izbegavanju sudara na moru i njihova primena u različitim okolnostima uz korišćenje Međunarodnog signalnog kodeksa pri manevrisanju i izbegavanju sudara na moru.
Upotreba radara i ARPA uređaja prilikom izbegavanja sudara na moru, rekama, kanalima i lukama.
Korišćenje različitih telekomunikacionih sistema pri manevrisanju i mimoilaženju s drugim brodovima.
Propisi IMO-a u odnosu na manevarske karakteristike broda, priprema za prihvatanje pilota na brodu i za njegov odlazak.
5. Pomorska meteorologija i okeanografija (usmeno)
Osnovni pojmovi o meteorologiji i njenoj podeli, sastav vazduha. Meteorološki elementi i pojave, izvori toplotne energije u atmosferi, temperatura vazduha, termički i adijabatski procesi u atmosferi, pritisak vazduha, vodena para u atmosferi, magla, oblaci, padavine i vidljivost na moru, vazdušna strujanja horizontalna i turbulentna, elementi vetra i sile koje deluju na vetar, geostrofički i gradijentni vetar, struktura vetra.
Opšta cirkulacija vazdušnih masa u atmosferi, stalni, periodični i lokalni vetrovi, vazdušne mase i frontovi, osnovni pojmovi o baričkim sistemima, cikloni i anticikloni, kretanje ciklona u zavisnosti od faze razvoja, mlazne struje, oluje i vremenske nepogode, otkrivanje centra tropskog ciklona, njegovo praćenje i područja njegovog javljanja, izbor rute broda u odnosu na kretanje staze ciklona.
Analiza vremenske karte, sinoptička konsultacija za pomorce, korišćenje međunarodnih meteoroloških ključeva za ucrtavanje i analizu vremenske karte, osnovi prognoze vremena na osnovu primljenih obaveštenja, analiza vremenske karte na osnovu statističkih klimatskih i lokalnih predznaka.
Meteorološka obaveštavanja za pomorce, pomorske meteorološke stanice, osmatranja i izveštavanja u otvorenom i zatvorenom (kodiranom) tekstu, vremenski bilteni za pomorce.
Meteorološko osiguranje plovidbe brodova po moru, organizacija pomorske meteorološke službe, meteorološka radio-obaveštenja i upozorenja, meteorološka navigacija u praksi, izbor meteorološke rute i plovidbe broda po toj ruti, meteorološka dokumentacija i priručnici na brodu.
Osnovni pojmovi o navigacionoj (pomorskoj) okeanografiji, vodene površine na zemlji, osobine slatke i morske vode, temperatura morske vode, slanost i gustina morske vode, ostale osobine morske vode koje su neposredno vezane za navigaciju, batimetrija mora i okeana i batimetrijske karte u funkciji pomorske navigacije.
Kretanje u moru i pojam denivelacije mora, površinska strujanja morske vode i promene strujanja s dubinom mora, struje vetra, gradijentne struje i plimne struje, podela glavnih morskih struja na zemlji.
Talasi u moru, njihov postanak i podela, interferencija talasa i ukršteno more, proces slamanja talasa koji dolaze iz duboke u plitku vodu.
Morski nivo i morske mene (plima i oseka), atlas struja plime i oseke.
Led na moru, njegov nastanak i podela na Zemlji, uticaj zaleđivanja mora na sigurnost broda i ljudi na moru, obaveštavanje u vezi sa ledom na moru (Ice Patrol Service).
Okeanografska služba izveštavanja i upozorenja za pomorce (navigaciona hidrometeorološka služba), karte struja, talasa i leda, karte podmorskih radova i istraživanja, okeanografska dokumentacija.
Značaj i važnost pilotskih karata za savremenu navigaciju.
6. Rukovanje brodom i teretom i stabilitet broda (usmeno i pismeno)
Osnovni pojmovi o brodu i njegovom razvoju; vrste i namena brodova; glavni konstrukcioni delovi broda; glavne brodske dimenzije i mere (veličine); raspored i vrsta brodskih skladišnih prostorija prema nameni; klasifikacija brodova; pregled i svedočanstva; kapacitetni plan broda; knjiga trima i stabilnost uz poznavanje i korišćenje svih dijagrama i tablica neophodnih za stručni ukrcaj tereta na brodu.
Stabilnost broda: poprečna stabilnost broda za male uglove nagnuća; stabilnost broda za velike uglove nagnuća; uzdužna stabilnost; primena tablica, krivulja i dijagrama za proračun stabilnosti broda; računanje trima i naprezanja brodske konstrukcije i opreme tokom ukrcaja i smeštaja tereta na brodu, temeljno poznavanje određenih radnji, koje se poduzimaju u slučaju delimičnog gubitka uzgona; pregrađivanje broda i sprečavanje naplavljivosti brodskih prostorija; preporuke IMO-a koje se odnose na stabilnost broda prilikom prevoza različitih vrsta tereta.
Rukovanje teretom, njegovo slaganje i prevoz; mere predostrožnosti koje se odnose na pripremu broda za prijem tereta, njegovo slaganje, oblaganje i pričvršćenje od eventualnog pomicanja; faktor slaganja tereta, izgubljeni prostor i prostor po toni nosivosti; faktor kapaciteta i određivanje mase tereta po jednom skladištu; proračunavanje gaza s obzirom na gustinu morske vode; plan tereta i isprave o teretu; ukrcaj važnijih vrsta tereta imajući u vidu sigurnost i stabilnost broda; nadzor nad ukrcajem i slaganjem tereta na brodu, kao i iskrcaja sa broda; mere predostrožnosti prilikom ukrcaja, iskrcaja i smeštaja opasnih tereta na brodu; održavanje i kontrola tereta tokom putovanja brodom; štete na teretu i njihovo sprečavanje; ventilacija brodskih prostorija tokom prevoza tereta morem; Preporuka IMO-a koja se odnosi na rukovanje i prevoz određenih tereta morem; optimalni razmeštaj tereta po brodskim skladištima i međupalublju na brodu; određivanje ukrcane ili iskrcane težine tereta na brodu na bazi korišćenja srednjeg gaza svih srednjih gazova na brodu.
Mere predostrožnosti na brodu prilikom prevoza nekih samozapaljivih tereta, sklonih izazivanju požara i preventivne mere protivpožarne aktivnosti; postupci prilikom sprečavanja zagađenja mora balastiranjem i debalastiranjem kao i drugim načinima.
Dokumentacija u vezi s prevozom tereta i putnika; održavanje broda imajući u vidu sigurnost broda, tereta i ljudskih života na brodu.
7. Pomorsko pravo (usmeno)
Pomorsko pravo kao grana prava; karakteristike pomorskog prava; podela pomorskog prava; razvoj pomorskog prava; izvori pomorskog prava u Saveznoj Republici Jugoslaviji; unifikacija pomorskog prava; uloga i delatnost IMO-a; sigurnost pomorske plovidbe; elementi sigurnosti plovidbe, pomorski plovni putevi, balisažne oznake, pilotaža, pomorska meteorologija i hidrografija, traganje i spasavanje, pružanje pomoći na moru, pomorska rasveta, radio-telekomunikacije, signalizacija; organi bezbednosti plovidbe u Saveznoj Republici Jugoslaviji; lučke kapetanije, uloga i ovlašćenja; Konvencija SOLAS, sadržaj i ciljevi, Konvencija MARPOL, sadržaj i ciljevi; Konvencija o teretnim linijama, sadržaj i ciljevi.
Pravni pojam broda i vrste brodova; kategorije plovidbe; individualizacija broda, upisnik brodova; brodske isprave i knjige.
Posada broda; podela službi na brodu; podela straže na brodu u luci i u plovidbi; prava i dužnosti oficira na straži, prava i dužnosti članova posade broda; zapovednik broda; prava i dužnosti zapovednika broda; ovlašćenja o osposobljenosti članova posade; uloga i značaj pomorske knjižice.
Podela morskog prostranstva; unutrašnje morske vode, pravni status; teritorijalno more, pravni status, neškodljivi prolazak; spoljni morski pojas; epikontinentalni pojas; isključiva ekonomska zona; otvoreno more; karakteristike i značaj Konvencije UN o pravu mora iz 1982. godine.
Pojam vlasnika broda i brodara; ugovori o iskorišćavanju morskih brodova; ugovori o prevozu stvari morem; brodarski ugovori; odgovornost za ukrcaj i slaganje tereta; stojnice, vrste i računanje; prekostojnice; izrada i važnost vremenske tablice; teretnica; predaja tereta primaocu; odgovornost brodara za dela i propuste članova posade broda; vozarina, vrste, način obračuna, naplata; odgovornost članova posade za štete na brodu i teretu.
Pojam i podela pomorskih havarija: bitni elementi i obračun zajedničke havarije, sudar brodova; spasavanje na moru; pomorsko osiguranje, njegova svrha i vrste.
8. Engleski jezik (usmeno i pismeno)
Poznavanje opšte nomenklature broda: konstrukcioni elementi trupa broda; pogonski, pomoćni i palubni uređaji; uređaji za sidrenje; manevar sidrenja, priveza i odveza broda; uzdužna i poprečna stabilnost broda; krcanje i slaganje tereta; navigaciona pomagala; osnovni pojmovi o prekookeanskoj i obalnoj plovidbi (uređaji i pomagala za vođenje astronomske, terestričke i radio-navigacije).
Sigurnosna oprema: čamci za spasavanje, nepotopljivi splavovi za spasavanje, ostale naprave za spasavanje, pirotehnička oprema, radio-uređaji, protivpožarna sredstva i uređaji.
Rad na pomorskim kartama: abrevijacije i simboli na pomorskim kartama, nautički priručnici, publikacije i periodika; ažuriranje pomorskih karata. Živa komunikacija sa drugim brodovima i obalnim radio-stanicama imajući u vidu sigurnost na moru korišćenjem Standardnog pomorskog navigacionog rečnika (SMNV); komunikacija u slučaju opasnosti, hitnih poruka i poruka sigurnosti na VHF; komunikacija prilikom dolaska i odlaska broda iz luke, plovidbe u plovnim putevima, kanalima i ustavama, prilikom manevrisanja broda; komunikacija tokom pilotaže (odgovor na pilotove naredbe i uputstva, prenos naredbi i instrukcija); aktivno učestvovanje u komunikacijama na mostu prilikom sidrenja, u slučaju davanja uputstava za rad na sredstvima za spasavanje i u drugim sličnim prilikama.
Pomorska meteorologija: sadašnje vreme; tumačenje meteoroloških informacija na engleskom jeziku; meteorološki znaci i simboli, led; tropski cikloni; ledolomci.
Rad sa državnim i lučkim vlastima: priprema dokumenata za dolazak broda u luku; razumevanje propisa, pravilnika i ostalih uputstava koje daju ti organi, a koji se odnose na pomorsko javno pravo; poznavanje osnovnih odredbi iz kolektivnog ugovora za ukrcaj pomoraca.
Tegljenje i spasavanje: oprema za tegljenje i spasavanje, službe spasavanja na moru; komunikacija prilikom operacija traganja i spasavanja (SAR).
C.4. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU DO 500 VT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI (STCNj II/3)
Ispit se polaže usmeno, pismeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.2.
C.5. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA ČLANA PLOVIDBENE STRAŽE (STCNj II/4)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.3.
C.6. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA ZAPOVEDNIKA BRODA DO 100 VT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI, OSIM PUTNIČKOG BRODA
Ispit se polaže usmeno, pismeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.4.
C.7. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA VODITELjA JAHTE
1. Navigacija (usmeno i praktično)
Određivanje pozicija broda u astronomskoj i terestričkoj navigaciji - upotreba i održavanje pomorskih karata, te upotreba pomorskih publikacija (uključujući i rad na elektronskim kartama), upotreba elektronskih pomagala za određivanje pozicije broda; kompas - upotreba, održavanje, greške i njihova korekcija; korišćenje ARPA uređaja i radara.
2. Manevrisanje brodom (usmeno i praktično)
Kormilarenje, poznavanje manevarskih sposobnosti broda, poznavanje postupka sidrenja priveza; poznavanje pravila za izbegavanje sudara na moru; poznavanje Međunarodnog signalnog kodeksa; poznavanje postupka u slučaju nužde; upotreba MERSAR priručnika; poznavanje dužnosti prilikom obavljanja straže na mostu; poznavanje engleskog jezika.
3. Poznavanje broda i brodskog postrojenja (usmeno i praktično)
Poznavanje konstrukcije broda (tačni nazivi pojedinih delova); poznavanje osnova stabilnosti broda; poznavanje opreme za spasavanje i protivpožarnu zaštitu; vrste brodskih motora i princip rada; opsluživanje motora; brodske instalacije; poznavanje mera predostrožnosti za sprečavanje izlivanja ulja u more.
4. Sigurnost na moru (usmeno i praktično)
Držanje straže - načela držanja straže; držanje straže u slučaju vanrednih okolnosti; plovidba u nevremenu; prijem meteoroloških i navigacionih upozorenja.
Sredstva za spasavanje - splavovi za spasavanje, lična sredstva za spasavanje, komunikacija u nuždi; vizuelni signali; hrana i voda.
Delovanje u slučaju opasnosti - sprečavanje panike; postupci u slučaju opasnosti po brod; postupci u slučaju ozleda i teških oboljenja; pozivi opasnosti; protivpožarna zaštita.
Delovanje u slučaju zagađenja - obaveze u slučaju zagađenja; način i priručna pomagala za sprečavanje zagađenja mora sa brodova.
Nacionalno pomorsko pravo (pomorske isprave i knjige, svedočanstva, pomorska knjižica, prijava dolaska/odlaska broda, ukrcaj/iskrcaj članova posade, granica plovidbe).
5. Pomorska meteorologija i okeanografija (usmeno)
Poznavanje različitih vremenskih situacija, njihovo praćenje i beleženje; sposobnost prijema meteoroloških prognoza; očitavanje podataka sa meteoroloških instrumenata; morske struje i mene.
6. Pomorsko pravo (usmeno)
Obaveznost primene međunarodnih konvencija i međunarodnih pravila; Konvencija o prevozu putnika i prtljaga morem; međunarodni propisi o odgovornosti za zagađenje mora s broda; međunarodni i nacionalni propisi o sigurnosti ljudskih života na moru.
7. Engleski jezik (usmeno i praktično)
Poznavanje brodske i opšte pomorske terminologije - pogonski strojevi; sistem za gašenje požara; oprema za spasavanje; navigaciona oprema; komunikacioni uređaji; osnovni pojmovi o plovidbi.
Korišćenje pomorskih karata i obaveštenja za pomorce, pomorska meteorologija.
Uspešno i delotvorno komuniciranje na engleskom jeziku s drugim brodovima i obalnim radio-stanicama imajući u vidu sigurnost i plovidbu, koristeći pri tom standardni pomorski navigacioni rečnik (SMNV) i Standardne pomorske izraze za komuniciranje (SMCP).
Komuniciranje u slučaju opasnosti, vanrednih okolnosti i bezbednosti s drugim brodovima, komuniciranje prilikom dolaska i odlaska iz luke/marine.
Razumevanje propisa, pravilnika, uputstava i drugih dokumenata državnih i lučkih vlasti u vezi s pomorskim javnim pravom.
C.8. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA MORNARA MOTORISTU
1. Navigacija (usmeno, pismeno i praktično)
Pomorske karte i rad na njima - određivanje pozicije broda pomoću terestričkih objekata; Međunarodni signalni kodeks; svetla i oznake na plovnom putu; priručnici i sredstva za navigaciju.
Osnove pomorske meteorologije - vazdušni pritisak; temperatura; vlažnost; glavni vetrovi na Jadranskom moru.
2. Manevrisanje (usmeno i praktično)
Poznavanje manevarskih sposobnosti broda - kormilarenje; sidrenje; privez; pravila za izbegavanje sudara na moru; navigaciona svetla; tegljenje.
Rukovanje brodom - postupci u slučaju prodora vode; nasukanje i napuštanje broda.
3. Poznavanje broda i brodskog postrojenja (usmeno i praktično)
Brodska postrojenja - opšti pojmovi o motorima sa unutrašnjim sagorevanjem; vrste motora i princip rada; konstruktivni delovi motora; sistemi za podmazivanje, hlađenje, goriva i vazduha; stvaranje gorive smeše i sistem za paljenje kod OTO motora; pumpe za ubrizgavanje goriva kod dizel motora; priprema motora za pogon, način upućivanja i kontrola rada; nedostaci u radu motora i njihovo otklanjanje; merni instrumenti i alarmi; prekreti i prenosnici snage kod brodskih motora; krcanje i smeštaj goriva, maziva i vode na brodu.
Električni sistemi - izvori električne energije na brodu; ukratko o jednosmernoj i naizmeničnoj struji; razvođenje električne energije; električni potrošači; održavanje električnih uređaja i instalacije na brodu.
Poznavanje konstrukcije broda - opsluživanje motora; osnove stabilnosti broda; brodska skladišta i osiguranje tereta za vreme plovidbe; teretni uređaj broda; brodska užad; čvorovi.
4. Sigurnost na moru (usmeno i praktično)
Držanje straže - načela držanja straže, plovidba i manevrisanje u nevremenu.
Sredstva za spasavanje - splavovi za spasavanje; lična sredstva za spasavanje; komunikacija u nuždi; vizuelni signali.
Delovanje u slučaju opasnosti - sprečavanje panike; postupci u slučaju opasnosti po brod; postupci u slučaju ozleda; poziv opasnosti; protivpožarna zaštita; delovanje u slučaju zagađenja.
Pomorsko pravo (isprave, pomorske knjižice, svedočanstvo, prijava dolaska/odlaska, broda ukrcaj/iskrcaj članova posade, granica plovidbe).
Brodska higijena i prva pomoć - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na brodovima; trovanje hranom; pitka voda na brodu; morska bolest; toplotni udar; ujed otrovnih riba.
C.9. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA UPRAVITELjA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 kNj ILI JAČIM (STCNj III/2)
1. Održavanje postrojenja (usmeno i praktično)
Opšta razmatranja o otkrivanju kvarova i havarija na brodskim energetskim postrojenjima i sistemima.
Merni instrumenti za dijagnosticiranje kvara i havarije - merenje temperature; merenje pritiska; merenje protoka; merenje istrošenosti vitalnih delova kompleksa; merenje naprezanja; dilatacije i deformacije; merenje vibracija; merenje buke; merenje radnih parametara.
Dijagnostika kvarova - metode i postupci za praćenje ispravnosti sistema; promene parametara kao alarmni sistem; procena kvara i potrebni zahvati, automatizacija i dijagnostika kvara; mere sigurnosti i postupci u vanrednim situacijama; prebacivanje iz daljinskog automatskog na lokalno upravljanje kod svih sistema.
Dijagnostika kvara sistema - sistem goriva; sistem ulja za podmazivanje; sistem separiranja; sistem rashladne vode; sistem vazduha; sistem pare i napojne vode; sistem balasta i kaljuža; sistem protivpožarne zaštite.
Otklanjanje havarija i kvarova - pogonskih mašina; generatora električne energije; parnih kotlova; kompresora; pumpi; kaljuža i balasta.
Dijagnosticiranje havarija i kvarova specijalnih uređaja - rashladni sistem brodskih namirnica i klime; sistem inertnog gasa; sistem pranja tankova tereta kod tankera.
Uhodavanje i provera sistema nakon otklanjanja havarije i kvara.
2. Upravljanje postrojenjem (usmeno i praktično)
Razvoj upravljanja postrojenjem: vrste upravljanja: sistemi postrojenja; propisi klasifikacionih društava.
Upravljanje postrojenjem: upravljanje energetskim postrojenjem; upravljanje pogonskim postrojenjem; upravljanje pomoćnim postrojenjem; pomoćno parno postrojenje; sistem kormilarskog uređaja; sistemi: goriva, slatke vode, morske vode, kaljuže.
Priprema postrojenja za uspostavljanje pogona: energetski preduslovi; izvori energije; kontrola parametara i rada sistema.
Upućivanje postrojenja: neophodne predradnje i kontrola parametara.
Nadzor i kontrola postrojenja - kontrola i upravljanje; načini i uređaji kontrole, odnosno prema kontroli.
Obustavljanje pogona postrojenja.
Upravljanje u opasnim okolnostima: donošenje odluke; poteškoće; pripravnost, odgovornost.
Rukovođenje posadom - organizacija radova; obrazovanje na brodu; straža u mašinskom prostoru; nadzor; obavljanje smena.
3. Optimizacija postrojenja (usmeno i praktično)
Energetski sistemi propulzije: sistem goriva; sistem ulja za podmazivanje; sistem komprimiranog vazduha; sistem pare; kondenzatora i napojne vode.
Izvori energije za propulziju: motori: stvarni procesi četvorotaktnog i dvotaktnog motora; toplotni bilans; stepen delovanja; potrošnja goriva i ekonomičnost rada dizel motora; prednabijanje motora; pumpe za gorivo i rasprskači; regulisanje sistema ubrizgavanja i proveravanje rasprskača; stvaranje radne smeše; ispiranje brodskih motora; snaga motora i srednji efektivni pritisak; veličine koje utiču na snagu motora; ispitivanje motora na probnom stolu i probnoj vožnji, kao i proračun snage motora pomoću indikatorskog dijagrama; odrivni ležaj i njegova funkcija; optimizacija dizel-motora; parni kotlovi; klasifikacija parnih kotlova; toplotni procesi; pogonske karakteristike; uređaj za pripremu napojne vode; regulacija kotla; optimizacija parnog postrojenja; parne turbine; toplotni procesi; pogonske karakteristike brodskih turbina i njihova podela; puštanje u rad i regulacija parne turbine; podmazivanje parnih turbina; pripadajući uređaji parne turbine; optimizacija rada parne turbine; gasne turbine; princip rada, toplotni bilans; tipovi i pogonske karakteristike; regulacija sistema; kombinovanje gasno-parnog i motornog pogona; optimizacija gasnih turbina.
Optimizacija energetskih sistema za dobijanje električne energije: dizel generatori; turbo generatori; osovinski generatori.
4. Elektrotehnika i automatizacija (usmeno i praktično)
Električna energija: parametri; međusobni odnosi; mere zaštite od požara, eksplozije i dodirnog napona.
Izvori i proizvodnja električne energije: funkcije upravljanja: naponom, frekvencijom, sinhronizacijom, raspodelom radnog i jalovog opterećenja; električne zaštite generatora, postrojenja i elektro-motora; funkcije upravljanja pokretanja, zaustavljanja i nadzora rada dizel-motora.
Razvod i električni pogoni: funkcije i upravljanje sklopnim uređajima; funkcije i upravljanje elektro-motornim pogonima pumpi, propelera, vitala, dizalica.
Uređaji i funkcije automatike: generisanje, prenos; obrada i prikaz informacija; zajednički uređaji automatike; propisi i nadležnost Registra brodova za električne uređaje.
Održavanje: preventivno održavanje električnih uređaja i sistema; provera automatskih funkcija; dijagnosticiranje kvarova; upotreba tehničke dokumentacije i čitanje električnih šema.
C.10. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 kNj ILI JAČIM (STCNj III/2)
1. Pogonske toplotne mašine (usmeno i praktično)
Parni kotlovi: toplotni procesi u parnom kotlu; konstruktivni delovi kotla; gorivo za kotlove i njegovo sagorevanje; cirkulacija vode u kotlu; promaja u kotlu; predaja toplote i stepen delovanja; tipovi brodskih parnih kotlova; uređaji brodskih parnih kotlova; voda za brodske kotlove, pogon i održavanje brodskog kotla.
Parna turbina: princip rada parne turbine; osnovi parnih turbina; vrste parnih turbina; kombinovane turbine; konstruktivni delovi parnih turbina; podmazivanje brodskih turbina; regulacija brodskih turbina, pogon i održavanje brodske turbine.
Gasne turbine: toplotni proces u gasnoj turbini; delovi gasnih turbina; podela gasnih turbina; ugradnja gasnih turbina na brodu.
Motori SUS: razvoj motora SUS; primena dizel-motora na brodu; princip rada Otto i Dizel motora; izmena radne materije u cilindru četvorotaktnih i dvotaktnih motora, konstruktivni delovi motora; sistem goriva; regulatori motora; upućivanje motora; sistemi ispiranja dvotaktnih dizel-motora; sredstva za prednabijanje cilindara motora; snimanje indikatorskih dijagrama i određivanje efektivne snage motora; toplotni stepen delovanja motora; potrošnja i merenje potrošnje goriva; uređaji za promenu smera okretanja propelera; hlađenje motora; podmazivanje motora; ubrizgavanje goriva u motor; režim rada motora; pogon i održavanje motora.
2. Pomoćne mašine (usmeno i praktično)
Pumpe: primena; napor pumpe; merenje napora; karakteristike pumpe; podela pumpi; puštanje u rad; zaustavljanje pumpe; problemi u eksploataciji.
Ventilatori: napor ventilatora; merenje napora; karakteristika ventilatora; podela ventilatora; puštanje u rad; zaustavljanje; problemi u eksploataciji.
Kompresori: primena na brodu; podela kompresora; teorijski proces; relativni termodinamički stepen delovanja; karakteristika kompresora; višestepeni kompresori.
Rashladni uređaji: primena; teorijski proces; punjenje i pražnjenje; rashladna sredstva.
Separatori: primena; princip rada; podela; klarifikatori i purifikatori; opsluživanje separatora.
Kormilarski uređaji: primena, podela, princip rada, propisi o kormilarskim uređajima.
Vitla.
3. Priprema pogona i držanje straže (usmeno i praktično)
Organizacija straže prema vrsti pogona, tipu i stanju postrojenja; prema uslovima vremena: led, zatvoreno more, plićaci, sprečavanje zagađenja.
Držanje straže: u luci, na sidrištu, u mašinskom prostoru (koji je povremeno bez posade).
Preuzimanje straže: nalozi upravitelja mašine; upoznavanje sa radovima koji su u toku; stanje pogona; stanje tankova; stanje kaljuža; vanredne okolnosti; ispravno vođenje dnevnika.
Obavljanje straže: sposobnost držanja sigurne straže; nadzor nad mašinama i uređajima kojima preti kvar; spremnost upravljanja pogonskim mašinama; učestalost i obim praćenja postrojenja; preventivno održavanje, potpuna spremnost na znak "Pozor"; sprečavanje zagađenja okoline, stanje kaljuža, poštovanja naređenja, pažljivo ispisivanje mašinskog dnevnika, praćenje radova u mašinskom prostoru; upravljanje postrojenjem u nuždi; izveštavanje i poziv upravitelja mašine; sigurnosne mere i postupci u vanrednim okolnostima; obaveze u straži; uzbunjivanje; kooperacija; mere opreza; beleške.
Predaja straže: pregled i priprema; izveštaj o dnevnim naredbama; izveštaj o radovima u mašinskom prostoru; izveštaj o vanrednim okolnostima i događajima vezanim za zaštitu morske okoline; sposobnost oficira mašine da preuzme stražu.
Rad sa pogonskim i pomoćnim mašinama: priprema, upućivanje, kontrola i zaustavljanje pogona; kontrola upravljačkih sistema i sredstava veze.
4. Elektrotehnika i automatizacija (usmeno i praktično)
Električna energija: struja; napon; frekvencija; radna i jalova snaga; korisni učinci i opasnosti; strujni krug i elementi kruga.
Izvori električne energije: dizel-generatori; turbogeneratori; osovinski generatori, sinhroni generatori; transformatori; akumulatori; sinhronizacija; paralelni rad; ispravljači i pretvarači.
Električne table i razvod: glavna razvodna tabla; tabla za nuždu; razvodnici; uputnici; sklopni i zaštitni elementi; električni instrumenti; kablovi, upravljanje sklopnim uređajima.
Potrošači električne energije: elektromotori; grejači; rasveta, upravljanje elektromotorima.
Automatizacija: merni davači; elementi automatike; upravljanje i regulacija; automatski nadzor i zaštita, automatsko upravljanje dizel-generatorima.
Održavanje: provera ispravnosti električnih uređaja; ispitivanje izolacije; otklanjanje kvarova, provera automatskih funkcija; dijagnosticiranje kvarova; čitanje električnih šema.
Propisi i nadležnost Registra brodova za električne uređaje i automatizaciju.
5. Kvarovi i havarije (usmeno i praktično)
Brodska konstrukcija: uključujući kvarove i havarije svih postrojenja i sistema.
Vibracije broda kao uzročnik kvarova i havarija: vibracije nastale uticajem broja okretaja propelera; vibracije pogonskih postrojenja; vibracije mernih instrumenata i automatike.
Kvarovi i havarije dizel-motora: nemogućnost upućivanja motora; iznenadno zaustavljanje motora; nemogućnost postizanja punog broja okretaja; crni dim nad dimnjakom; beli dim nad dimnjakom; svetloplavkasti dim nad dimnjakom; neravnomeran hod ili vibracije motora; udarci u motoru; naglo podizanje broja okretaja; nemogućnost zaustavljanja motora, smetnje na sistemu podmazivanja; smetnje u rashladnom sistemu; neispravnosti u sistemu goriva; neispravnosti u sistemu vazduha za prednabijanje; utvrđivanje havarija merenjem defleksija kolenastog vratila; zračnost u ležajevima i odrivnom ležaju; istrošenost; košuljice, klipa, prstena, ventila.
Kvarovi i havarije kotlova: cevovoda kotla, sistema goriva; neispravnost rasprskača; sistem regulacije i napajanja.
Kvarovi i havarije parnih turbina.
Kvarovi i havarije gasnih turbina.
Kvarovi i havarije kompresora.
Kvarovi i havarije pumpi, ventila i cevovoda.
6. Pomorski propisi (usmeno)
Klasifikacioni zavodi: klasa broda; oznake; gubitak svedočanstva o plovnosti broda; osnovni pregled; redovni pregled; alternativni pregled; postupni pregled; pregled upravitelja mašine.
Brodske isprave i knjige: mašinski dnevnik, knjiga o uljima Deo I, klasifikacione isprave; knjiga naloga upravitelja mašine.
SOLAS Konvencija: organizacija i primena sigurnosnih postupaka na radu; sigurnosne mere prilikom održavanja i popravaka; nadzor nad primenom zakonskih propisa i mera u pogledu sigurnosti ljudskih života na moru; propisi i sprovođenje mera protivpožarne zaštite; organizacija gašenja požara na brodu.
Konvencija MARPOL iz 1973. godine i 1978. godine: Prilog I; Prilog IV; Prilog V, Prilog VI; nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje zagađivanja morske okoline; načini i sredstva za sprečavanje zagađenja morske okoline sa brodova, organizacija čišćenja morskih površina; brodski plan u slučaju opasnosti od zagađivanja mora uljima; prihvatni uređaji na kopnu.
Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi Savezne Republike Jugoslavije.
Pomorske inspekcije: vrste i nadležnost.
7. Engleski jezik (usmeno i pismeno)
Košuljica: oblici, funkcija i vrste.
Klipovi i klipni prstenovi: vrste, oblici, delovi i materijali.
Ojnice, leteći ležajevi, ležajevi osovinice klipa: vrste, oblici, delovi i materijali.
Kolenasto vratilo i temeljni ležajevi: vrste, materijali, funkcija delova kolenastog vratila.
Glava cilindra i izduvni ventili: oblici, delovi i materijali, nameštanje i pritezanje glave, brtvljenje, hlađenje glave, naprezanja, pregled i popravka.
Pogonsko gorivo: vrste; svojstva; obrasci zahteva i izveštaji.
Ulje: vrste; svojstva; obrasci zahteva i izveštaji.
Voda: obrasci i izveštaji.
Poteškoće u radu mašina: beleženje i izveštavanje; napomene; kvarovi koji se upisuju u mašinski dnevnik; izveštaji o sprovedenom ispitivanju.
Dokovanje: priprema; specifikacija radova.
Klasa broda: pregled mašina i uređaja; svedočanstva.
Smena upravitelja mašine: primopredaja dužnosti; napomene.
Dopisivanje: pisanje dopisa; delovi dopisa; dopis proizvođača motora; memorandum; cirkularni dopis; faksimil; telefaks; elektronska pošta.
Uvežbavanje gramatičkih struktura u komunikacijama.
C.11. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 kNj ILI JAČIM (STCNj III/1)
1. Toplotne mašine (usmeno i praktično)
Uopšteno o energetskim sistemima propulzije, osnovne karakteristike brodskih mašinskih kompleksa; izvori energije i toplotni procesi na brodu; pogonski fluidi; goriva i maziva; motori sa unutrašnjim sagorevanjem (motori SUS): princip rada; toplotni procesi; tipovi motora sa pogonskim karakteristikama; merenje snage; sistemi rashladne vode, goriva, ulja i vazduha; regulacija sistema; smeštaj na brodu.
Parne turbine: princip rada; toplotni procesi; tipovi i pogonske karakteristike; pripadajući uređaji; regulacija snage; smeštaj na brodu.
Gasne turbine: klasifikacija; toplotni bilans; pogonske karakteristike; pripadajući uređaji; regulacija sistema; smeštaj na brodu.
Parni kotlovi: klasifikacija; toplotni procesi; vatrocevni, vodocevni, protočni i specijalni sistemi; pogonske karakteristike; uređaj za pripremanje napojne vode; regulacija; smeštaj na brodu.
Nuklearna propulzija: princip rada nuklearnog reaktora; rešenja za brod s pomoćnim sistemima; smeštaj na brodu.
2. Pomoćne mašine i uređaji (usmeno i praktično)
Pumpe: puštanje u rad; kontrola; nadzor; neispravnosti u radu i njihovo otklanjanje; preventivno održavanje.
Kompresori i ventilatori: upućivanje; zaustavljanje; nadzor; neispravnosti u radu i njihovo otklanjanje; preventivno održavanje.
Cevovodi: postavljanje; proveravanje ispravnosti rada; zaštita pri radu i oštećenja.
Rashladni uređaji: puštanje u rad; nadzor; neispravnosti u radu i njihovo otklanjanje; preventivno održavanje.
Čistioci i filteri: postavljanje; proveravanje ispravnosti rada; zaštita pri radu i oštećenja.
Kormilarski uređaji: puštanje u rad; nadzor; neispravnosti u radu i njihovo otklanjanje; preventivno održavanje.
3. Držanje straže (usmeno i praktično)
Preuzimanje straže: nalozi upravitelja mašinskim postrojenjem; upoznavanje s radovima koji su u toku; stanje pogona; stanje tankova; stanje kaljuža; vanredne okolnosti; ispravno vođenje mašinskog dnevnika.
Obavljanje straže: sposobnost držanja sigurne straže; nadzor nad mašinama i uređajima kojima preti kvar; spremnost upravljanja pogonskim mašinama; učestalost i obim praćenja postrojenja; preventivno održavanje, potpuna spremnost na znak "Pozor"; primarni poslovi: nadzor postrojenja, sprečavanje zagađenja okoline, stanje kaljuža, poštovanje naređenja, pažljivo ispisivanje mašinskog dnevnika, praćenje radova u mašinskom prostoru; upravljanje postrojenjem u nuždi; izveštavanje i poziv upravitelja mašine; sigurnosne mere i postupci u vanrednim okolnostima; obaveze u straži; uzbunjivanje; saradnja; mere opreza.
Predaja straže: pregled i priprema; izveštaj o dnevnim naredbama; izveštaj o radovima u mašinskom prostoru; izveštaj o vanrednim okolnostima i događajima posebno u pogledu zaštite morske okoline; sposobnost oficira plovidbene straže da preuzme stražu.
4. Elektrotehnika i automatizacija (usmeno i praktično)
Električna energija: struja; napon; frekvencija; radna i jalova snaga; korisni učinci i opasnosti; strujni krug i elementi kruga.
Izvori električne energije: dizel generatori; turbogeneratori; osovinski generatori, sinhroni generatori; transformatori; akumulatori; sinhronizacija; paralelni rad; ispravljači i pretvarači.
Električne table i razvod: glavna razvodna tabla; tabla za nuždu; razvodnici; uputnici; sklopni i zaštitni elementi; električni instrumenti; kablovi.
Potrošači električne energije: elektromotori; grejači; rasveta.
Automatizacija: merni davači; elementi automatike; upravljanje i regulacija; automatski nadzor i zaštita.
Održavanje: provera ispravnosti električnih uređaja; ispitivanje izolacije; otklanjanje kvarova.
Propisi i nadležnost Registra brodova za električne uređaje i automatizaciju.
5. Održavanje i popravka (usmeno i praktično)
Materijal za gradnju broda i uređaja: svojstva materijala, ograničenja, obrada i zaštita materijala.
Oštećenja i kvarovi: otkrivanje kvarova; otkrivanje uzroka kvarova; sprečavanje daljih oštećenja; postupci u slučaju oštećenja, postupci u slučaju kvarova.
Alati i oprema za održavanje: alati za merenje, oprema za demontažu, popravka i montaža brodskih uređaja, specijalni alati.
Zahvati održavanja: preventivni pregledi, kontrolni pregledi, čišćenje i podmazivanje, remonti, generalni pregledi, plansko preventivno održavanje; glavni plan održavanja, uslovi održavanja, radni nalog održavanja, operativni plan održavanja.
6. Pomorski propisi (usmeno)
Klasifikacioni nadzor: osnovni pregled, redovni pregled, alternativni pregled, gubitak klase broda.
Brodske isprave i knjige: mašinski dnevnik, knjiga o uljima, svedočanstvo o klasi broda.
SOLAS Konvencija: sigurnosne mere prilikom održavanja, popravka i ulaska u zatvorene prostore; sigurnosne mere i postupci u vanrednim slučajevima, organizovanje vežbi za gašenje požara, rukovanje sredstvima za gašenje požara; zaštita od požara; pružanje prve pomoći na radu.
Konvencija MARPOL iz 1973. godine i 1978. godine: štetni uticaji zagađenja, Prilog I; Prilog IV; Prilog V; Prilog VI; sprečavanje zagađenja morske okoline, mere opreza za zaštitu okoline, postupci kojima se sprečava zagađenje i potrebna oprema, prihvatni uređaji na kopnu.
7. Engleski jezik (usmeno i pismeno)
Poslovi službe u mašinskom kompleksu.
Mašinski kompleks: pogonske i pomoćne mašine.
Osnovni termodinamički ciklusi.
Motori sa unutrašnjim sagorevanjem: dizel i benzinski.
Vrste dizel-motora.
Osnovni mašinski delovi.
Konstrukciona obeležja nekih brodskih mašina.
Motori sa spoljašnjim sagorevanjem.
Kotlovi.
Turbine.
Generatori.
C.12. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA ČLANA PLOVIDBENE STRAŽE U MAŠINSKOM ODELjENjU (STCNj III/4)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.8.
C.13. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU S MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 750 kNj
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.7.
C.14. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-ELEKTRONIČARA I KLASE (STCNj IV/2)
1. Opšta načela i obeležja pomorske pokretne i pomorske pokretne satelitske službe (usmeno i praktično)
Vrste komunikacija u pomorstvu: opasnost, hitnost, sigurnost, javne komunikacije; kretanje broda; komunikacije među brodovima; komunikacije na brodu.
Vrste stanica - brodske stanice, obalne stanice; piloti i lučke vlasti; aerodromske stanice.
Detaljno poznavanje frekvencija i frekventnih područja: pojam frekvencije i merna jedinica; odnos frekvencije i talasne dužine; podela frekventnog spektra.
Obeležja elektromagnetnih talasa: pojam elektromagnetnih talasa; površinski talasi; direktni (kvazioptički) talasi; jonosferski (prostorni) talasi; širenje elektromagnetnih talasa različitih frekventnih područja.
Teorija komunikacija: modulacija (amplitudna, frekventna, FSK, impulsna, upoređenje modulacija, efekat podmodulacije i premodulacije); šum (beli šum, Nyljuistov termalni šum, šum 1/f, izvori šuma); sadržaj informacije (kontinuirani i diskretni sistemi); gubici kod emitovanja; kapacitet i širina kanala; radarski sistemi (princip radara, rasprostiranje talasa i jednačina dometa radara, Doppler radar).
Različite vrste komunikacija: DCS; radio-telefonija; NBDP; faksimil; prenos podataka; označavanje vrste emisija.
Frekvencije dodeljene pokretnoj pomorskoj službi: upotreba MF, HF, VHF, UHF i SHF područja; pojam radio-kanala (simpledž, semi dupledž, dupledž); ITU kanali; podela frekvencija prema nameni (telefonija, NBDB); frekvencije za GMDSS; frekvencije opasnosti, hitnosti i sigurnosti u prethodnom sistemu; pozivne frekvencije; poznavanje odgovarajućih poglavlja iz Međunarodnog radio-pravilnika.
Principi satelitskih komunikacija - INMARSAT sistem (svemirski deo, kanali, gubici kod emitovanja i dobitak antene. "Bit Error Rate", temperaturni šum, zemaljski deo); uloga pojedinih stanica u INMARSAT sistemu (CES, RCC, CEC); INMARSAT A/B komunikacioni sistem: INMARSAT C komunikacioni sistem; INMARSAT M komunikacioni sistem; EGC sistem; klase uređaja.
2. Praktična upotreba osnovnih uređaja brodske stanice (usmeno i praktično)
Dežurni prijemnik - kontrola i upotreba 2182 KHz prijemnika; kontrola i upotreba VHF DCS prijemnika; kontrola i upotreba MF/HF DCS prijemnika. VHF primopredajnik: kanali; kontrola; upotreba; VHF DCS uređaj. MF/HF radio-stanica: frekvencije i kanali; podešavanje predajnika; izbor vrste emisije; testiranje i upotreba dvotonskog signala uzbune.
Radio-oprema čamca za spasavanje: prenosni VHF, SART, EPIRB; karakteristike i upotreba uređaja.
Vrste DCS poziva i njihova upotreba u rukovanju uređajima - MMSI brojevi; "Distress Call", "Distress Relay Call", "All Ships Call", "Individual Call", "Group Call", "Geographical Area Call"; mogućnosti upotrebe DCS uređaja za automatsko uspostavljanje telefonskih veza; upis pozicije; čitanje primljenih poziva.
Radio-teleks (NBDP) uređaj: opis delova radio-teleks uređaja; tehničke karakteristike (brzina prenosa, modulacije, širina kanala, teleks kod, zaštitni kod); način komunikacija (ARLj, FEC) i ispravljanje grešaka; automatski sistemi; sistemi s operatorom; oznake MASTER; SLAVE; ISS; IRS; pozivni brojevi i teleks odzivnik; rad na uređaju; komunikacije s obalnim stanicama (teoretski i praktično); prepoznavanje zauzetog i slobodnog kanala; glavne naredbe obalnih stanica (HELP, URG, OPR; MED, DIRTLH; POS).
Upotreba INMARSAT uređaja A/V (delovi, vrste komunikacija, izbor satelita); INMARSAT C uređaj (delovi, način komunikacija); korišćenje uređaja za odašiljanje i prijem poruka (praktični rad); INMARSAT M uređaj (delovi, način komunikacija); korišćenje uređaja za odašiljanje i prijem poruka (praktičan rad).
EGC sistem: SafetyNET i FleetNET; adresiranje poruka; EGC uređaj (opis i programiranje); klase uređaja.
INMARSAT, COSPAS/SARSAT i VHF DCS EPIRB uređaji: osnovne radne karakteristike pojedinih EPIRB uređaja; sadržaj poruke; registracija i kodiranje; upotreba EPIRB uređaja; osnovno održavanje i testiranje; razlike među pojedinim vrstama uređaja.
SART: tehničke karakteristike i način rada; domet SART uređaja; upotreba SART uređaja; njihov domet, održavanje i testiranje.
3. Komunikacioni postupci u GMDSS sistemu (usmeno i praktično)
Postupci kod komunikacija s prioritetima opasnosti, hitnosti i sigurnosti na VHF/MF/HF područjima u GMDSS sistemu: komunikacije sa prioritetom opasnosti; definicija uzbunjivanja ("Distress alert"); postupak odašiljanja poziva i daljih komunikacija; uzbunjivanje brodova; uzbunjivanje obalnih stanica, postupci kod prijema poziva opasnosti; potvrđivanje DSC uređajem, radio-telefonijom i radio-teleks uređajem; postupci kod odašiljanja i prijema "distress relay" poziva; postupci i pravila kod drugih poruka s prioritetom opasnosti; komunikacije na mestu nezgode i SAR komunikacije; komunikacije s prioritetima hitnosti i sigurnosti; svrha komunikacija s prioritetima hitnosti i sigurnosti; postupci i pravila kod odašiljanja i prijema komunikacija s prioritetima hitnosti i sigurnosti u GMDSS sistemu.
Radio-telefonske komunikacije s brodskim stanicama iz pređašnjeg sistema: radio-telefonski dvotonski signal uzbune; poziv opasnosti i poruka opasnosti; potvrda prijema poruke; prenos poziva opasnosti; postupci i pravila kod drugih poruka s prioritetom opasnosti; postupci i pravila kod poruka s prioritetima hitnosti i sigurnosti.
Komunikacija s prioritetima opasnosti, hitnosti i sigurnosti u sistemu satelitskih komunikacija: INMARSAT A/B uređaji; izbor satelita; poziv opasnosti i komunikacije telefonom i teleksom; izbor CES-a (RCC-a); postupci kod komunikacija s prioritetom opasnosti; upotreba dvoznačnog pristupnog koda u INMARSAT sistemu; odgovor na EGC pozive; INMARSAT C uređaj: poziv opasnosti; poruka opasnosti; upotreba dvoznačnog pristupnog koda u INMARSAT sistemu; odgovor na EGC pozive.
Zaštita frekvencija za komunikacije s prioritetom opasnosti: prevencija lažnih uzbunjivanja; pravila za odašiljanje tokom komunikacija u slučaju opasnosti, izbegavanje ometanja drugih stanica; zaštita od neovlašćenih odašiljanja; zaštitni pojasi ("guard bands").
Sposobnost upotrebe engleskog jezika; upotreba Međunarodnog signalnog kodeksa i IMO-vog Standardnog pomorskog navigacionog rečnika (SMNV); upotreba standardnih skraćenica u pomorskim komunikacijama; međunarodna tablica za sricanje slova i brojeva; obavljanje komunikacija na engleskom jeziku.
Upotreba službenih publikacija (ITU publikacije), vođenje dnevnika radio-službe.
Praktično i teorijsko znanje o opštim komunikacijama: izbor odgovarajućih načina komunikacija u različitim situacijama; "traffic list", pozivanje obalne stanice radio-telefonijom; pozivanje pomoću DCS uređaja; radio-poruka telefonijom; pozivanje pomoću DCS uređaja; radio poruka (delovi, brojanje reči i naplata, odašiljanje poruka radio-telefonijom i radio-teleksom), obračunavanje naplate u komunikacijama (međunarodni i INMARSAT sistem naplate, AAIC, različiti delovi naplate - LL-CC-SS); obavljanje komunikacija.
4. Načela i teorija elektronike i radio-komunikacije (usmeno i praktično)
Detaljno znanje elektrotehnike i magnetizma: elektrostatika; elektromotorna sila; magnetski materijali; elektromagnetizam (magnetno polje, elektromagnetna indukcija, sila na provodnik kroz koji teče struja u magnetnom polju), osnovni elektrotehnički elementi (otpornici, kondenzatori, zavojnice i transformatori); električni motori i generatori.
Analiza električnih sklopova: sinusoidalni, talasni i ostali talasni oblici (frekvencija, amplituda, faza, maksimalna vrednost, efektivna vrednost, srednja vrednost); postupci analize jednosmernih i naizmeničnih strujnih sklopova (Kirchoffov zakon, prenos snage, superpozicija); serijske i paralelne mreže; mostni spojevi; kapacitivni, induktivni otpor i impendansa; decibeli; prelazne pojave (vremenska konstanta, RC i RL mreže, integrator i derivator; usklađeni sklopovi (LCP rezonantni spojevi, kristal kvarca, serijska i paralelna rezonanca, kriva rezonance), vezni sklopovi (filteri, transformatori, simetrični i nesimetrični sklopovi).
Poluprovodnici i elektronske cevi: termo-jonska, fotoelektrična i sekundarna emisija: principi rada poluprovodnika; karakteristike, funkcije i upotreba poluprovodnika (diode, bipolarni tranzistori, tranzistori s efektom polja, tiristori i dr.).
Analogna elektronika: naponski pojačivači (principi kaskadiranja, pojave na niskim i visokim frekvencijama, odvojni stepeni), pojačivač sa povratnom vezom (negativna povratna veza, napojna i strujna povratna veza, pojačanje, širina frekventnog pojasa, izobličenja, stabilnost), pojačivač snage (razredi, povezivanje, efikasnost), usklađeni pojačivači (usklađeno vezivanje i neutralizacija), operacijski pojačivač (povratna veza, jednostavne i matematičke operacije, analogni računari, merenja i upravljanja); pojačavač za posebne primene (kaskadni pojačavač, jednosmerna veza, diferencijalni pojačavač); regulatori napona (serijski regulator, praktično izvođenje); servo pojačivač regulacijski krugovi (mehanizam povratnih veza, stabilnost i odziv sistema, ulazni signali, inercija); oscilatori (pozitivna povratna veza, RC, LC, oscilator sa kristalom kvarca, relaksacioni oscilatori, naponsko kontrolisani oscilatori, stabilnost i kontrola frekvencije); impulsni sklopovi (multivibratori i okidački sklopovi, impulsni pojačivač, generator talasnih oblika i vremenske baze); linearni integrisani sklopovi.
Digitalna elektronika: brojni sistemi; kodovi; logički sklopovi (Booleova algebra, tablice istinitosti, Veenovi dijagrami, Karnoughove tablice, osnovi i logičke funkcije i kombinovani sklopovi), sekvencijalni sklopovi (bistabili, brojila, pomični registri, koderi i dekoderi, delioci, LED i LCD pokazivači); karakteristike digitalnih integrisanih sklopova (TTL/CMOS/ECL tehnologije, faktori grananja ulaza i izlaza, kašnjenja signala, logički nivoi i polariteti, VLSI); sintetizatori frekvencija, AD i DA pretvaranje.
Mikroprocesori i računari: mikroprocesori (registri, instrukcije, adrese, memorije RAM/ROM/EPROM, aritmetičko-logička jedinica, programski brojač, upravljanje, mikroprocesorska upravljačka jedinica i digitalni računar), SECD arhitektura računara, stog prenos podataka i naredbi između registara i memorije, skup naredbi, adresna, upravljačka i sabirnica podataka, logičke i aritmetičke naredbe, vremenska stanja, prekidi i mikroprogramske naredbe; osnovna računarska teorija i njena primena; upravljačke funkcije mikroprocesora; sučelja mikroračunarski ulazno-izlazni sklopovi; (tastatura, modemi, zaslon); modemi i računarske komunikacije.
Tehnologija pomorskih radio-komunikacionih i radio-navigacionih uređaja: uređaji za napajanje i regulaciju napona; RF pojačivači; oscilatori i sintetizatori frekvencije; pretvaranje frekvencija i mešači; modulatori i demodulatori; multiplekseri i demultiplekseri; ulazno-izlazni stepeni i pojačala audio-signala; pretvarači analognih signala (mikrofon, zvučnik, zapis, na magnetnoj traci); ulaz i izlaz podataka; tehnika uskopojasne telegrafije za direktan ispis NBDP (osnovni principi, načini zaštite od pojave grešaka uključujući ARLj i FEC, delovanje šuma i prostiranje elektromagnetnih talasa); sistem digitalnog selektivnog povezivanja - DSC/osnovni principi zaštite informacije od pojave grešaka, delovanje šuma i prostiranje elektromagnetnih talasa, preopterećenje kanala, izlaz podataka i kontrolne funkcije; radio-faksimil (osnovni principi, modulacija, reprodukcija, štampači, sinhronizacija, greške); televizija (osnovni principi, kamera, ekran, video zapis); EPIRB; SART; brodski predajnici (namena različitih delova, modula i elemenata), brodski prijemnici (namena različitih delova, modula i elemenata, principi superheterodinskog prijemnika, osetljivost, selektivnost, kontrola pojačanja); problemi kod prijema (delovanje šuma, intermodulacija); brodski satelitski uređaji (namena različitih delova, modula i elemenata).
Antene, prenosni vodovi i talasovodi: karakteristike, vrste i upotrebe antena (efektivna površina, dijagram zračenja i dobitak antene, impendansa, talasni otpor, polarizacija, usmerenost); zračenje antena i njihovo spajanje (dipol, unipol, uređaj za prilagođenje impedanse antene, uzemljenje); usklađivanje spoljašnjih vodova i talasovoda; brodske antene (izolatori, VHF štapna antena, MF/HF štapna i žičana antena, mikrotalasne antene za radare i satelitske primopredajnike).
Izrada, sigurnost i standardi električnih i elektronskih elemenata: osigurači i prekidači strujnih krugova; otpornici, izolatori i kondenzatori; transformatori, relej, zavojnice i motori; poluprovodnički elementi; termojonski elementi.
Izvori električne energije na brodu: električni generatori; jednofazni i trofazni izvori električne energije; stabilizatori napona; pretvarači jednosmernih u naizmenične napone (DC-AC); pretvarači jednosmernih napona (DC-DC); besprekidno baterijsko napajanje; glavni, pomoćni i rezervni izvori energije.
Razumevanje navigacionih tehnika; vrste navigacionih karata (geografska širina i dužina, udaljenosti i smer, dubine), metode navigacije (određivanje pozicije, plovidba po loksodromi i ortodromi, delovanje struja, plime i oseke); radio-goniometar (osnovni principi rada, faktori koji deluju na kvalitet i tačnost merenja, greške kod merenja, rad na uređajima).
Osnovni principi i delovanje radara: svrha i funkcija radara: vrste prikaza radarskih zaslona; delovi radara (uređaj za napajanje, predajnik, magnetron, TR ćelija, klistron, prijemnik i dr.); karakteristike rada i standardne greške; sposobnost upotrebe radara i ARPA uređaja ili simulatora.
Osnovni principi rada navigacionih uređaja: hiperbolički i satelitski sistemi za određivanje pozicije (osnovni principi sistema hiperbolične navigacije, područja pokrivenosti, tačnost, upotreba uređaja i simulatora za DECCA, OMEGA, LORAN C); važniji satelitski sistemi i uređaji za određivanje pozicije broda; žiro-kompas i ponavljač; dubinomer, brzinomer, automatski pilot.
5. Održavanje radne sposobnosti brodskih uređaja (usmeno i praktično)
Postupci za preventivno održavanje radio-komunikacionih i radio-navigacionih uređaja: rutinsko održavanje uz upotrebu ugrađenih funkcija i alata u skladu sa preporukama proizvođača opreme (svrha, upotreba i test programa i ostalih funkcija za ispitivanje, postupci podešavanja uređaja, problematični delovi uređaja i sprečavanje slabljenja njegovih karakteristika, zakazivanje i kvar uređaja, ispitivanje i održavanje pretvarača signala (mikrofon, zvučnik i dr.); održavanje baterija i punjača baterija; održavanje antena, antenskih kablova i talasovoda.
Lociranje kvarova u brodskim radio-navigacionim uređajima: pridržavanje sigurnosnih mera; uspešnost u pronalaženju kvara (interpretiranje informacija sadržanih u izlaznim podacima, ugrađenim instrumentima, softnjare, ili ispravni izbor i upotreba standardnih alata i uređaja za ispitivanje i merenje: analogni i digitalni instrumenti, osciloskopi, itd); upotreba tehničkih priručnika za instalaciju i održavanje; tumačenje strujnih šema i prikaza; pronalaženje kvara na nivou modula/jedinica i zavisno o obeležjima uređaja na nivou elemenata.
Popravka brodskih radio-komunikacionih i radio-navigacionih uređaja: sposobnost otklanjanja kvarova do nivoa elemenata i korišćenjem standardnih alata i uređaja; pridržavanje pravila i uobičajenih postupaka kod popravke ili zamene elektronskih delova i elemenata; izrada MF antene za slučaj nužde; priprema i povezivanje RF kablova i talasovoda.
Elektromagnetna kompatibilnost uređaja; elektromagnetne smetnje; izvori elektromagnetnih smetnji u radio-komunikacionim i radio-navigacionim uređajima; sprečavanje elektromagnetnih smetnji.
Priprema tehničkih izveštaja o sprovedenim postupcima popravke i održavanja: zahtevi za vođenje evidencije o popravkama; izrada standardnih tehničkih izveštaja (izveštaj o održavanju, analizi, dijagnozi i uklanjanju kvarova, ispitivanja rada, održavanje zalihe rezervnih delova).
6. Engleski jezik (usmeno i pismeno)
Nomenklatura broda: konstrukcija broda, trup, pogonske i pomoćne mašine i uređaji; sistem za gašenje požara; navigaciona oprema; oprema za spasavanje, osnovni pojmovi o plovidbi; pomorske karte; elektronske karte; pomorske publikacije; uređaji za sidrenje; kormilarski uređaj.
Osnovi elektronike: elementi strujnog kruga (indukciona zavojnica, kondenzatori, oscilatori); elektronske cevi i tranzistori (elektronke, dioda, trioda, poluprovodnici, tranzistori); osnovni pojmovi iz magnetizma, mikroprocesori i računari; prijemnici (osetljivost, selektivnost i vernost reprodukcije), predajnici, vrste emisija (telegrafija, modulisana telegrafija, telefonija, frekventna modulacija, prenos jedinstvenim bočnim opsegom); antene (funkcija prijemnih antena, vrste antena), prenosni vodovi; izvori električne energije.
Prostiranje elektromagnetnih talasa, frekvencija i talasna dužina; komponente elektromagnetnih talasa; nebeski, površinski i prostorni talasi; feding; frekvencija i talasna dužina (spektar frekvencija, klasifikacija frekvencija).
Radio-navigaciona pomagala: radio-goniometar; radar; VHF uređaji; hiperbolični navigacioni sistemi (Decca, Omega); satelitski sistem navigacije; GPS (princip rada, diferencijalni GPS, interfacing).
Komunikacije na mogu: metodi komuniciranja na moru; obalne stanice; signal opasnosti, hitnosti i sigurnosti; red prioriteta u pokretnoj službi; radio-meteorološka služba za pomorce; medicinski saveti; radio-dnevnik; komunikacija prilikom traganja i spasavanja (SAR), izveštavanje o poziciji (POSREP); komunikacija na engleskom jeziku sa drugim brodovima i obalnim stanicama korišćenjem Standardnog pomorskog navigacionog rečnika (SMNV); komunikacija za slučaj zagađivanja čovekove okoline.
Svetski pomorski sistem opasnosti i sigurnosti (GMDSS): sredstva komuniciranja (uzbunjivanje, komunikacija u hitnim i pogibeljnim situacijama), brodske antene za GMDSS: INMARSAT-A i INMARSAT-C antene, održavanje antena; digitalni selektivni poziv (DSC): DSC procedure na VHF, saobraćaj opasnosti, predaja poruke opasnosti, potvrda poruke opasnosti primljene od obalne stanice, javni saobraćaj na DSC; lažni pozivi opasnosti; INMARSAT; uvodne napomene, obalna zemaljska stanica (CES), koordinaciona stanica mreže (NCS), brodska zemaljska stanica (SES); INMARSAT-C oprema; službe INMARSAT-C, emitovanje poziva opasnosti, mreže sigurnosti, služba za brodove pojedine kompanije; teleks: sistem rada teleksa, modem, ARLj, FEC; NAVTEDž; EPIRB; radarski transponderi za traganje i spasavanje.
Tehnička dokumentacija: sastavljanje tehničkih nacrta, izveštaji o izvršenim popravkama; izveštaji o održavanju, analizi, dijagnozi, uklanjanju nedostataka; evidencija i vođenje brige o rezervnim delovima.
C.15. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-ELEKTRONIČARA II KLASE (STCNj IV/2)
1. Opšta načela i obeležja pomorske pokretne i pomorske pokretne satelitske službe (usmeno i praktično)
Vrste komunikacija u pomorstvu: opasnost; hitnost; sigurnost; javne komunikacije; kretanje broda; komunikacije među brodovima; komunikacije na brodu.
Vrste stanica: brodske stanice; obalne stanice; piloti i lučke vlasti; aerodromske stanice.
Detaljno poznavanje frekvencija i frekvencijskih pojasa: pojam frekvencije i merna jedinica; odnos frekvencije i talasne dužine; podela frekventnog spektra.
Obeležja elektromagnetnih talasa: pojam elektromagnetnog talasa; površinski talasi; direktni (kvazioptički) talasi; jonosferski (prostorni) talasi; širenje elektromagnetnih talasa različitih frekventnih područja.
Različite vrste komunikacija: DCS; radio-telefonija; NBDP; faksimil; prenos podataka; označavanje vrste emisija.
Frekvencije dodeljene pokretnoj pomorskoj službi: upotreba MF, HV, VHF, UNF i SHF područja; pojam radio-kanala (simpledž, semi dupledž, dupledž); ITU kanali; podela frekvencija prema nameni (telefonija, NBDB, frekvencije za GMDSS; pređašnje frekvencije opasnosti, hitnosti i sigurnosti; pozivne frekvencije; poznavanje odgovarajućih poglavlja iz Međunarodnog radio-pravilnika.
Principi satelitskih komunikacija: INMARSAT sistem (svemirski deo, kanali, gubici kod emitovanja i dobitak antene). "Bit Error Rate", temperaturni šum, zemaljski deo; uloga pojedinih stanica u INMARSAT sistemu (CES, NCS, SES); INMARSAT A/B komunikacioni sistem; INMARSAT C komunikacioni sistem; INMARSAT M komunikacioni sistem; EGC sistem; klase uređaja.
2. Praktična upotreba osnovnih uređaja brodske stanice (usmeno i praktično)
Dežurni prijemnik: kontrola i upotreba 2182 KHz prijemnika; kontrola i upotreba VHF DCS prijemnika; kontrola i upotreba MF/HF DCS prijemnika. VHF primopredajnik - kanali; kontrola; upotreba; VHF DCS uređaj.
MF/HF radio-stanica: frekvencija i kanali; podešavanje predajnika; izbor vrste emisije; testiranje i upotreba dvotonskog signala uzbune.
Radio-oprema čamca za spasavanje: prenosni VHF, SART, EPIRB; karakteristike i upotreba uređaja.
Vrste DCS poziva i njihova upotreba i rukovanje uređajima: MMSI brojevi; "Distress Call", "Distress Relay Call", "All Ships Call", "Individual Call", "Group Call", "Geographical Area Call"; mogućnosti upotrebe DCS uređaja za automatsko uspostavljanje telefonskih veza; upis pozicije; čitanje primljenih poziva.
Radio-teleks (NBDP) uređaj: opis delova radio-teleks uređaja; tehničke karakteristike (brzina prenosa, modulacije, širina kanala, teleks kod, zaštitni kod); način komunikacija (ARLj, FEC) i ispravljanje grešaka; automatski sistemi; sistemi s operatorom; oznake MASTER; SLAVE; ISS; IRS; pozivni brojevi i teleks odzivnik; rad na uređaju; komunikacije s obalnim stanicama (teorijski i praktično); prepoznavanje zauzetog i slobodnog kanala; glavne naredbe obalnih stanica (HELP, URG, OPR; MED, DIRTLDž, POS i dr.).
Upotreba INMARSAT uređaja A/V (delovi, vrste komunikacija, odabir satelita), INMARSAT C uređaj (delovi, način komunikacija); korišćenje uređaja za odašiljanje i prijem poruka (praktični rad); INMARSAT M uređaj (delovi, način komunikacija); korišćenje uređaja za odašiljanje i prijem poruka (praktičan rad).
EGC sistem: Safety NET i Fleet NET; adresiranje poruka; EGC uređaj (opis i programiranje), klase uređaja.
INMARSAT, COSPAS/SARSAT i VHF DCS EPIRB uređaji: osnovne radne karakteristikepojedinih EPIRB uređaja; sadržaj poruke; registracija i kodiranje, upotreba EPIRB uređaja; osnovno održavanje i testiranje; razlike među pojedinim vrstama uređaja.
SART: tehničke karakteristike i način rada; domet SART uređaja; upotreba SART uređaja; domet; održavanje i testiranje.
3. Komunikacioni postupci u GMDSS sistemu (usmeno i praktično)
Postupci kod komunikacija s prioritetima opasnosti, hitnosti i sigurnosti na VHF/MF/HF područjima u GMDSS sistemu: komunikacije sa prioritetom opasnosti; definicija uzbunjivanja ("distress alert"); postupak odašiljanja poziva i daljih komunikacija; uzbunjivanje brodova; uzbunjivanje obalnih stanica, postupci kod prijema poziva opasnosti; potvrđivanje DCS uređajem, radio-telefonijom i radio-teleks uređajem; postupci kod odašiljanja i prijema "distress relay" poziva; postupci i pravila kod ostalih poruka s prioritetom opasnosti; komunikacije na mestu nezgode i SAR komunikacije; komunikacije s prioritetima hitnosti i sigurnosti: svrha komunikacija s prioritetima hitnosti i sigurnosti; postupci i pravila kod odašiljanja i prijema komunikacija s prioritetima hitnosti i sigurnosti u GMDSS sistemu.
Radio-telefonske komunikacije s brodskim stanicama iz pređašnjeg sistema: radio-telefonski dvotonski signal uzbune; poziv opasnosti i poruka opasnosti; potvrda prijema poruke; prenos poziva opasnosti; postupci i pravila kod ostalih poruka s prioritetom opasnosti; postupci i pravila kod poruka s prioritetima hitnosti i sigurnosti.
Komunikacija s prioritetima opasnosti, hitnosti i sigurnosti u sistemu satelitskih komunikacija: INMARSAT A/B uređaji; izbor satelita, poziv opasnosti i komunikacije telefonom i teleksom; izbor CES-a (RCC-a); postupci kod komunikacija s prioritetom opasnosti; upotreba dvoznačnog pristupnog kola u INMARSAT sistemu; odgovor na EGC pozive; INMARSAT C uređaj; poziv opasnosti; poruka opasnosti; upotreba dvoznačnog pristupnog koda u INMARSAT sistemu; odgovor na EGC pozive.
Zaštita frekvencija za komunikacije s prioritetom opasnosti: zaštita od lažnih uzbunjivanja; pravila za odašiljanje tokom komunikacija u slučaju opasnosti, izbegavanje ometanja ostalih stanica; zaštita od neovlašćenih odašiljača; zaštitni pojasi ("guard bands").
Sposobnost upotrebe engleskog jezika: upotreba Međunarodnog signalnog kodeksa i IMO-ovog Standardnog pomorskog navigacionog rečnika (SMNV); upotreba standardnih skraćenica u pomorskim komunikacijama; međunarodna tablica za sricanje slova i brojeva; obavljanje komunikacija na engleskom jeziku.
Upotreba službenih publikacija: ITU publikacije, vođenje dnevnika radio-službe.
Praktično i teoretsko znanje o opštim komunikacijama: izbor odgovarajućih načina komunikacija u različitim situacijama; "Traffic List"; pozivanje obalne stanice radio-telefonijom; pozivanje pomoću DCS uređaja; radio poruka telefonijom; pozivanje pomoću DCS uređaja; radio-poruka (delovi, brojanje reči/naplata, odašiljanje poruke radio-telefonijom i radio-teleksom); obračunavanje naplate u komunikacijama (međunarodni i INMARSAT sistem naplate, AAIC, različiti delovi naplate: LL-CC-SS); obavljanje komunikacija.
4. Načela i teorija elektronike i radio-komunikacija (usmeno i praktično)
Elektrotehnika i magnetizam: elektrostatika; elektromotorna sila; magnetski materijali; elektromagnetizam; osnovni elektrotehnički elementi; električni motori i generatori.
Električni sklopovi: sinusoidni talasni oblik: frekvencija, amplituda, faza, maksimalna vrednost, efektivna vrednost, srednja vrednost, serijske i paralelne mreže; mostni spojevi; kapacitivni, induktivni otpor i impendansa; decibeli; usklađeni sklopovi; vezni sklopovi.
Osnove poluprovodnika i elektronske cevi; načela rada poluprovodnika; karakteristike, funkcije i upotreba poluprovodnika.
Analogna elektronika: naponski pojačivač; pojačivač sa povratnom vezom (negativna povratna veza, naponska i strujna povratna veza, pojačanje, širina frekventnog pojasa); pojačivač snage: usklađeni pojačivač; operacioni pojačivač (povratna veza, merenje i upravljanje), pojačavač za posebne primene; regulatori: napona (serijski regulator, praktično izvođenje), servo pojačavač i regulacioni krugovi (mehanizam povratnih veza, stabilnost, ulazni signali), oscilatori (pozitivna povratna veza, RC, LC, oscilator sa kristalom kvarca, relaksacioni oscilatori, naponsko kontrolisani oscilatori stabilnosti i kontrola frekvencije), impulsni sklopovi (multivibratori i okidački sklopovi, impulsni pojačavači, generator talasnog oblika i vremenske baze); linearni integrisani sklopovi.
Digitalna elektronika: brojni sistemi; kodovi; logički sklopovi (Booleova algebra, tablice istinitosti, Veenovi dijagrami, Karnoughove tablice, osnovi i logičke funkcije i kombinovani sklopovi), sekvencijalni sklopovi (bistabili, brojila, pomični registri, koderi i dekoderi, delioci, LED i LCD pokazivač); karakteristike digitalnih integrisanih sklopova (TTL/CMOS/ECL tehnologije, faktori grananja ulaza i izlaza, kašnjenja signala, logički nivoi i polariteti, VLSI); sintetizatori frekvencije, AD i DA pretvaranje.
Mikroprocesi i računari: osnove mikroprocesora; mikroprocesorska upravljačka jedinica i digitalni računari (SECD arhitektura računara, prekidi i mikroprogramske naredbe); osnovna računarska teorija i njena primena; upravljačke funkcije mikroprocesora; mikroračunarski sistemi; ulazno-izlazni sklopovi; modemi i računarske komunikacije.
Tehnologija pomorskih radiokomunikacionih i radionavigacionih uređaja: uređaji za napajanje i regulaciju napona; RF pojačala; oscilatori sintetizatori frekvencije; pretvaranje frekvencija i mešači; modulatori i demodulatori; multiplekseri i demultiplekseri; ulazno-izlazni stepeni i pojačala audio signala; pretvarači analognih signala (mikrofon, zvučnik, zapis, na magnetskoj traci); ulaz i izlaz podataka; tehnika uskopojasne telegrafije za direktan ispis NBDP (osnovni principi, načini zaštite od pojave grešaka uključujući ARLj i FEC, delovanje šuma i prostiranje elektromagnetskih talasa); sistem digitalnog selektivnog povezivanja: DCS/osnovni principi zaštite informacije od pojave grešaka, delovanje šuma i propagacije elektromagnetnih talasa, preopterećenje kanala, izlaz podataka i kontrolne funkcije; radio-faksimil (osnovni principi, modulacija, reprodukcija, štampači, sinhronizacija, greške); televizija (osnovni principi, kamera, ekran, video zapis); EPIRB; SART; brodski predajnici (namena različitih delova, modula i elemenata); brodski prijemnici (namena različitih delova, modula i elemenata, princip superheterodinskog prijemnika, osetljivost, selektivnost, kontrola pojačanja); problemi kod prijema (delovanje šuma, intermodulacija), brodski satelitski uređaji (namena različitih delova, modula i elemenata).
Antene, prenosni vodovi i talasovodi: karakteristike, vrste i upotrebe antena (efektivna površina, dijagram zračenja i dobitak antene, impendansa, talasni otpor, polarizacija, usmerenost); zračenje antena i njihovo spajanje (dipol, unipol, uređaj za prilagođenje impendanse antene, uzemljenje); usklađivanje spoljašnjih vodova i talasovoda; brodske antene (izolatori; VHF štapna antena, MF/HF štapna i žičana antena).
Izrada i sigurnost standardnih električnih i elektronskih elemenata: osigurači i prekidači strujnih krugova, otpornici, izolatori i kondenzatori; transformatori, relej, zavojnice i motori; poluprovodnički elementi; termojonski elementi.
Izvori električne energije na brodu: električni generatori; jednofazni i trofazni izvori električne energije; stabilizatori napona; pretvarači jednosmernih u naizmenične napone (DC-AC); pretvarači jednosmernih napona (DC-DC); besprekidno baterijsko napajanje; glavni, pomoćni i rezervni izvori energije.
Razumevanje navigacionih tehnika: vrsta navigacionih karata (geografska širina i dužina, udaljenosti i smer, dubine); metode navigacije (određivanje pozicije, plovidba po loksodromi i ortodromi, delovanje struja, plime i oseke); radio-goniometar (osnovni principi rada, faktori koji deluju na kvalitet i tačnost merenja, greške kod merenja, rad na uređajima).
Osnovni principi i delovanje radara: svrha i funkcija radara; vrste prikaza radarskih zaslona; delovi radara (uređaj za napajanje, predajnik, magnetron, TR ćelija, klistron, prijemnik i dr.); karakteristike rada i standardne greške, sposobnost upotrebe radara i ARPA uređaja ili simulatora.
Osnovni principi rada navigacionih uređaja: hiperbolički i satelitski sistemi za određivanje pozicije broda (osnovni principi sistema, hiperboličke navigacije, područja pokrivenosti, tačnost, upotreba uređaja i simulatora za DECCA, OMEGA, LORAN C); važniji satelitski sistemi i uređaji za određivanje pozicije; žiro-kompas i ponavljač; dubinomer brzinomer; automatski pilot.
5. Održavanje radne sposobnosti brodskih uređaja (usmeno i praktično)
Postupci za preventivno održavanje radio-komunikacijskih i radio-navigacionih uređaja: rutinsko održavanje uz upotrebu ugrađenih funkcija i alata u skladu sa preporukama proizvođača opreme (svrha i upotreba test programa i ostalih funkcija za ispitivanje, postupci podešavanja uređaja, problematični delovi uređaja i sprečavanje slabljenja njihovih karakteristika, zakazivanja i kvar uređaja), ispitivanje i održavanje pretvarača signala (mikrofon, zvučnik i dr.); održavanje baterija i punjača baterija; održavanje antena, antenskih kablova i talasovoda.
Lociranje kvarova u brodskim radio-komunikacionim i radio-navigacionim uređajima: pridržavanje sigurnosnih mera; uspešnost u pronalaženju kvara (interpretiranje informacija sadržanih u izlaznim podacima, ugrađenim instrumentima, softnjare, ili ispravni izbor i upotreba standardnih alata i uređaja za ispitivanje i merenje; analogni i digitalni instrumenti: osciloskopi, i dr.); upotreba tehničkih priručnika za instalaciju i održavanje; tumačenje strujnih šema i prikaza; pronalaženje kvara na nivou modula/jedinica i zavisno o obeležjima uređaja na nivou elemenata.
Popravka brodskih radio-komunikacionih i radio-navigacionih uređaja: sposobnost otklanjanja kvarova do nivoa elemenata korišćenjem standardnih alata i uređaja; pridržavanje pravila i uobičajenih postupaka kod popravaka ili zamene elektronskih delova i elemenata; izrada MF antene za slučaj nužde; priprema i povezivanje RF kablova i talasovoda.
Elektromagnetna kompatibilnost uređaja: elektromagnetne smetnje; izvori elektromagnetnih smetnji u radio-komunikacionim i radio-navigacionim uređajima; sprečavanje nastanka elektromagnetnih smetnji.
6. Engleski jezik (usmeno i pismeno)
Nomenklatura broda: konstrukcija broda, trup, pogonske i pomoćne mašine i uređaji; sistem za gašenje požara, navigaciona oprema; oprema za spasavanje, osnovni pojmovi o plovidbi; pomorske karte, elektronske karte; pomorske publikacije.
Osnovi elektronike: elementi strujnog kruga (indukciona zavojnica, kondenzatori, oscilatori); elektronske cevi i tranzistori (elektronike dioda, trioda, poluprovodnici, tranzistori); prijemnici; osetljivost, selektivnost i vrednost reprodukcije prijemnika; predajnici: vrste emisija (telegrafija, modulisana telegrafija, telefonija, frekventna modulacija, prenos jedinstvenim bočnim opsegom); antene (funkcija prijemnih antena, vrste antena).
Prostiranje elektromagnetnih talasa: frekvencija i talasna dužina; komponente elektomagnetnih talasa; nebeski, površinski i prostorni talasi; feding; frekvencija i talasna dužina (spektar frekvencija, klasifikacija frekvencija).
Radio-navigaciona pomagala: radio-goniometar; radar; VHF uređaji; hiperbolični navigacioni sistemi (DECCA, OMEGA); satelitski sistem navigacije; GPS (princip rada, diferencijalni GPS, interfacing).
Komunikacije na moru: metodi komuniciranja na moru; obalne stanice; signal opasnosti, hitnosti i sigurnosti; red prioriteta u pokretnoj službi; radio meteorološka služba za pomorce; medicinski saveti; radio-dnevnik; komunikacija prilikom traganja i spasavanja (SAR), izveštavanje o poziciji (POSREP).
Svetski pomorski sistem opasnosti i sigurnosti (GMDSS): sredstva komuniciranja, uzbunjivanje, komunikacija u hitnim i opasnim situacijama; brodske antene za GMDSS: INMARSAT-A i INMARSAT-C antene, održavanje antena; digitalni selektivni poziv (DSC): DSC procedure na VHF, saobraćaj opasnosti, predaja poruke opasnosti, potvrda poruke opasnosti primljene od obalne stanice, javni saobraćaj na DSC; lažni pozivi opasnosti; INMARSAT: uvodne napomene, obalna zemaljska stanica (CES), koordinaciona stanica mreže (NCS), brodska zemaljska stanica (SES); INMARSAT-C: oprema, službe INMARSAT-C, emitovanje poziva opasnosti, mreže sigurnosti, služba za brodove pojedine kompanije; teleks: sistem rada teleksa, modem, ARLj, FEC; NAVTEDž; EPIRB; radarski transponderi za traganje i spasavanje.
C.16. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-OPERATORA S OPŠTIM OVLAŠĆENjEM (STCNj IV/2)
Ispit se polaže usmeno, pismeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.10.
C.17. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-OPERATORA S OGRANIČENIM OVLAŠĆENjEM (STCNj IV/2)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.11.
C.18. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA UPRAVLjANjE GAŠENjEM POŽARA (STCNj VI/3)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.12.
C.19. OVLAŠĆENjE O OSNOVNOJ OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA TANKERIMA ZA ULjE (STCNj V/1)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.13.
C.20. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA TANKERIMA ZA ULjE (STCNj V/l)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.14.
C.21. OVLAŠĆENjE O OSNOVNOJ OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA TANKERIMA ZA HEMIKALIJE (STCNj V/1)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.15.
C.22. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA TANKERIMA ZA HEMIKALIJE (STCNj V/1)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.16.
C.23. OVLAŠĆENjE O OSNOVNOJ OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA BRODOVIMA ZA UTEČNjENE GASOVE (STCNj V/1)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.17.
C.24. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA BRODOVIMA ZA UTEČNjENE GASOVE (STCNj V/1)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.18.
C.25. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RUKOVANjE ČAMCEM ZA SPASAVANjE I SPASILAČKIM ČAMCEM, OSIM BRZOG SPASILAČKOG ČAMCA (STCNj VI/2)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.19.
C.26. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RUKOVANjE BRZIM SPASILAČKIM ČAMCEM (STCNj VI/2)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.20.
C. 27. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA PRUŽANjE PRVE MEDICINSKE POMOĆI (STCNj VI/4)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.21.
C.28. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA VOĐENjE MEDICINSKE BRIGE NA BRODU (STCNj VI/4)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.22.
C.29. UPRAVLjANjE GRUPAMA LjUDI U VANREDNIM SITUACIJAMA NA RO/RO PUTNIČKIM BRODOVIMA (STCNj V/2)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.23.
C.30. UPOZNAVANjE SA SVOJSTVIMA RO/RO PUTNIČKIH BRODOVA (STCNj V/2)
Ispit se polaže usmeno, pismeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.24.
C.31. SPORAZUMEVANjE U VANREDNIM SITUACIJAMA I KORIŠĆENjE LIČNIH SREDSTAVA ZA SPASAVANjE (STCNj V/2)
Ispit se polaže praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.25.
C.32. SIGURNOST PUTNIKA, TERETA I CELOVITOSTI TRUPA NA RO/RO PUTNIČKIM BRODOVIMA (STCNj V/2)
Ispit se polaže usmeno, pismeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.26.
C.33. UPRAVLjANjE PONAŠANjEM LjUDI U VANREDNIM SITUACIJAMA NA RO/RO PUTNIČKIM BRODOVIMA (STCNj V/2)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.27.
C.34. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD S OPASNIM TERETIMA (STCNj B-V/4 i STCNj B-V/5)
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.28.
C.35. OBUKA ZA OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA ZAPOVEDNIKA BRODA OD 3000 VT ILI VEĆEG, ODNOSNO PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 3000 VT ILI VEĆEM
Ispit se polaže usmeno, pismeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.29.
C.36 OBUKA ZA OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA ZAPOVEDNIKA BRODA OD 500 VT DO 3000 VT, PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 500 VT DO 3000 VT I OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU OD 500 VT ILI VEĆEM
Ispit se polaže usmeno, pismeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.30.
C.37. OBUKA ZA OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA ZAPOVEDNIKA BRODA DO 500 VT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI I PRVOG OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU DO 500 VT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.31.
C.38. OBUKA ZA OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA UPRAVITELjA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 kNj ILI JAČIM ILI DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU OD 3000 kNj ILI JAČIM
Ispit se polaže usmeno, pismeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.32.
C.39. OBUKA ZA OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA UPRAVITELjA MAŠINE I DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM SNAGE OD 750 kNj DO 3000 kNj I OFICIRA MAŠINE ODGOVORNOG ZA STRAŽU U MAŠINSKOM ODELjENjU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 kNj ILI JAČIM
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.33.
C.40. OBUKA ZA OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 750 KNj
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.34.
C.41. OBUKA ZA OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-ELEKTRONIČARA I I II KLASE
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.35.
C.42. OBUKA ZA OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-OPERATORA S OGRANIČENIM I OPŠTIM OVLAŠĆENjEM
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.36.
C.43. POSEBNA OBUKA ZA PRIZNAVANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-ELEKTRONIČARA II KLASE
Ispit se polaže usmeno i praktično prema Programu obuke datom u Prilogu D.9.


Prilog D
PROGRAM OBUKE, ODNOSNO POSEBNE OBUKE ZA STICANjE, ODNOSNO OBNAVLjANjE
OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI
D.1. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 3000 VT ILI VEĆEM
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vježbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Navigacija 32,0 74,0
2. Držanje straže 48,0
3. Elektronska navigaciona pomagala 32,0 24,0
4. Magnetni i žiro kompasi 23,0 12,0
5. Pomorska meteorologija i okeanografija 33,0
6. Manevrisanje i rukovanje brodom 48,0
7. Konstrukcija i stabilitet broda 84,0
8. Rukovanje teretom i slaganje 95,0
9. Postupci u nuždi 27,0
10. Traganje i spasavanje 35,0 21,0
11. Engleski jezik 60,0 30,0
12. Brodska postrojenja 74,0
13. Pomorsko pravo 95,0
14. Upravljanje, organizacija i uvežbavanje posade 31,0
------------------------------------------------------------------------------
717,0 161,0
-------------
Ukupno časova: 878,0
D.2. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU
DO 500 VT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Navigacija 20,0 20,0
1.1. Određivanje pozicije u terestričkoj navigaciji
(uključujući svetionike, signalne stanice i plutače) i
rukovanje navigacionim pomagalima i opremom uobičajenom
na manjim brodovima
1.2. Određivanje zbrojne pozicije, uzimajući u obzir vetar,
plimu i oseku i očekivanu brzinu
1.3. Pomorske karte i njihova upotreba
1.4. Publikacije i priručnici za plovidbu u Sredozemnom,
Jadranskom i Crnom moru (obaveštenja za pomorce,
radio-navigaciona upozorenja, peljari)
1.5. Zemaljski i brodski magnetizam, kompas, devijacija,
varijacija i kompenzacija magnetnog kompasa
1.6. Određivanje devijacije pomoću objekata na kopnu
1.7. Uopšte o žiro-kompasu
1.8. Korišćenje dubinomera
2. Pomorska meteorologija 10,0 5,0
2.1. Korišćenje i tumačenje informacija dobijenih od strane
brodskih meteoroloških instrumenata
2.2. Primena dostupnih informacija o vremenu, vremenska
analiza i prognoza
2.3. Temperatura, pritisak i vlažnost vazduha i instrumenti
za merenje temperature, pritiska i vlažnosti vazduha
2.4. Vazdušna strujanja i vetrovi u Mediteranu
2.5. Oblaci, padavine, magla i mere opreza pri plovidbi i
uslovima smanjene vidljivosti
2.6. Opšte atmosfersko kruženje, cikloni i anticikloni
2.7. Oluje, nevere i neverini
2.8. Čitanje meteoroloških karata, meteorološka navigacija
2.9. Organizacija pomorske meteorološke službe na Mediteranu,
izveštaji i upozorenja
2.10. Morske struje
2.11. Plima i oseka
2.12. Talasi
3. Manevrisanje 10,0
3.1. Automatski pilot: poznavanje sistema, procedura
prebacivanja i podešavanja
3.2. Činioci koji utiču na siguran manevar
3.3. Sidrenje i vez broda
3.4. Rad pogonskih i pomoćnih mašina na malim brodovima
3.5. Uticaj nosivosti, gaza, trima, brzine i slobodnog
prostora ispod kobilice na brzinu okreta i zaustavni
put broda
3.6. Uticaj vetra i struje na manevrisanje brodom
3.7. Oprema za vez broda
3.8. Kormilo i kormilarski uređaj, kormiliranje u nuždi
3.9. Vijak i njegovo delovanje
3.10. Brod u nevremenu
4. Pravila o izbegavanju sudara na moru (PISM) 10,0
4.1. Temeljito poznavanje sadržaja, primene i namene
Međunarodnih propisa za izbegavanje sudara na moru
4.2. Zvučni signali
4.3. Zastavice Međunarodnog signalnog kodeksa
4.4. Obaveznost ponašanja posade u skladu sa dobrom
pomoračkom praksom
4.5. Posebne okolnosti u vezi odstupanja od PISM-a
4.6. Lokalna pravila
5. Rukovanje brodom i kontrola rada brodskog kompleksa 10,0
5.1. Brodska konstrukcija - opšte znanje o glavnim strukturnim
elementima broda
5.2. Poznavanje pomorske terminologije
5.3. Klasifikacija brodova
5.4. Održavanje i oprema broda
5.5. Nadvođe i gaz
5.6. Drenažni sistem broda
6. Sigurnost na moru, mere zaštite i postupci u slučaju
nužde, odnosno vanrednih okolnosti 20,0
6.1. Načela vršenja brodske straže
6.2. Mere predostrožnosti radi zaštite i sigurnosti putnika
u slučaju vanrednih okolnosti
6.3. Postupak kod sudara na moru
6.4. Nasukanje - postupci kod nasukanja
6.5. Kormilarenje u nuždi
6.6. Čovek u moru - spasavanje lica iz mora
6.7. Delovanje u slučaju poziva za pomoć na moru - traganje i
spasavanje - poznavanje IMO-vog MERSAR priručnika
6.8. Mere predostrožnosti radi sprečavanja zagađenja, postupak
u slučaju zagađenja, SOPER i MARPOL
6.9. Organizovanje napuštanja broda, rukovanje čamcima i
splavovima za spasavanje uključujući EPRIB, SART i
zaštitna odela
6.10. Tehnika preživljavanja na moru i rukovođenje preživljavanjem
na moru
6.11. Osnovno poznavanje IMO-ovih konvencija koje se
odnose na sigurnost života na moru i zaštitu morske
okoline sa posebnim osvrtom na SOLAS
6.12. Organizacija rada na brodu i rukovođenje posadom
6.13. Uvežbavanje oficira i posade
6.14. Razvoj planova za slučaj nužde
6.15. Sredstva za spasavanje
6.16. Propisi o zaštiti na radu - mere zaštite na radu i
preventivne mere zaštite radnih mesta
6.17. Izvori i uzroci povreda na brodu
6.18. Brodska ambulanta i lekovi
6.19. Brodska higijena
6.20. Zarazne bolesti
7. Rukovanje teretom - krcanje, slaganje i prevoz tereta
morem 15,0 15,0
7.1. Bezbedno rukovanje teretom, krcanje, slaganje, osiguranje
tereta, nadzor i briga o teretu tokom plovidbe, iskrcaj tereta
7.2. Stabilitet broda, tablice trima i opterećenja, dijagrami
i uređaji za računanje opterećenja i naprezanja
7.3. Postupak u slučaju delimičnog gubitka uzgona
7.4. Vodonepropustnost
7.5. Uticaj rasporeda tereta na trim i stabilitet broda
7.6. Nosivost
8. Engleski jezik 15,0 20,0
8.1. Poznavanje brodske i opšte pomorske terminologije:
konstrukcija broda, trupa, pogonske mašine i uređaji
8.2. Tereti u prevozu morem s posebnim osvrtom na opasne terete
8.3. Korišćenje pomorskih karata i drugih pomorskih nautičkih
publikacija potrebnih za plovidbu broda
8.4. Razumevanje i tumačenje pomorskih meteoroloških informacija
8.5. Komunikacija sa drugim brodovima i obalnim radio-stanicama
u vezi sa sigurnošću i plovidbom, koristeći pri tom
Standardni pomorski navigacioni rečnik (SMNV) i
Standardne pomorske izraze za komunikaciju SMCP
8.6. Komunikacija u slučaju pogibelji, nužde i bezbednosti plovidbe
8.7. Razumevanje i odgovor na uputstva i naredbe pilota i
drugih ovlašćenih lica
8.8. Interna komunikacija kod manevra i vanrednih okolnosti
9. Brodsko poslovanje 10,0
9.1. Podela mora
9.2. Pravni položaj broda na otvorenom i obalnom moru i u stranim lukama
9.3. Inspekcijski i carinski nadzor
9.4. Osiguranje broda i tereta
9.5. Brodska administracija
9.6. Odgovornost za štete na teretu
9.7. Red u lukama
9.8. Brodska posada
9.9. Vrste i individualizacija broda
9.10. Red u lukama
9.11. Osobe u pomorstvu: zapovednik broda, agent, špediter,
nadzornik ukrcaja, lučki slagač, krcatelj i primalac
9.12. Ugovori o iskorišćavanju brodova
9.13. Popis posade i postupci pri ukrcaju i iskrcaju posade
9.14. Brodski dnevnik
9.15. Manifest tereta, brodskih zaliha i lični manifest
9.16. Stojnice
9.17. Prekostojnice
9.18. Vremenska tablica
9.19. Brodski inventar
9.20 Brodska posada, njena prava i dužnosti
------------------------------------------------------------------------------
120,0 60,0
------------
Ukupno časova: 180,0
D.3. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA ČLANA POSADE PLOVIDBENE STRAŽE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Navigacija i kormilarenje 4,0 4,0
1.1. Kormilarske naredbe na srpskom i engleskom jeziku
1.2. Upotreba kompasa
1.3. Prebacivanje s automatskog kormilarenja na ručno i obrnuto
1.4. Smerna ploča
1.5. Osnovni pojmovi o vremenu
2. Pomorstvo 4,0
2.1. Vrste brodova
2.2. Održavanje broda i opreme
2.3. Osiguranje tereta u plovidbi
2.4. Dimenzije broda
2.5. Oprema za ukrcaj i iskrcaj tereta
2.6. Oprema za vez broda
2.7. Oprema za sidrenje
2.8. Vrste i delovanje kormila
2.9. Najvažniji čvorovi i upletke
2.10. Priprema boje i bojadisanje
3. Palubna straža 4,0
3.1. Odgovornost osmatrača
3.2. Izveštavanje o približnom azimutu zvučnog signala, svetla
i drugog objekta
3.3. Brodski izrazi, pojmovi i definicije
3.4. Pravilno korišćenje internih komunikacija i sistemi uzbune
3.5. Sposobnost razumevanja naredbi i komunikacija sa oficirom
straže o temama koje odgovaraju dužnostima vršenja brodske straže
3.6. Postupci primopredaje i držanja straže
3.7. Informacije koje se zahtevaju za sigurno vršenje straže
4. Mere zaštite, rad s opremom za nuždu i postupci u nuždi 4,0
4.1. Osnovni postupci zaštite okoline
4.2. Dužnosti u nuždi, raspored za uzbunu
4.3. Znaci za uzbunu
4.4. Poznavanje pirotehničkih signala opasnosti
4.5. EPIRB i SART
4.6. Izbegavanje davanja lažne uzbune i radnje koje bi trebalo
preduzeti kod slučajnog aktiviranja pomenutih uređaja
4.7. Lična i kolektivna sredstva zaštite
4.8. Osnovni pojmovi o brodskoj higijeni
4.9. Zarazne i druge bolesti i zaštita od tih bolesti
4.10. Brodski tankovi i opasnost od otrovnih sastojaka pri radu
u tankovima
4.11. Uređaji za provetravanje na brodu
4.12. Opasnost od električne struje
5. Izbegavanje sudara na moru 4,0
5.1. Izbegavanje sudara na moru kod ukrštenih i suprotnih kurseva
5.2. Svetla za brodove i čamce na mehanički pogon kad plove,
kad su usidreni, nasukani ili nesposobni za plovidbu
5.3. Jednoslovčani signali Međunarodnog signalnog kodeksa:
zastavice: B,G, H i Lj
------------------------------------------------------------------------------
20,0 4,0
-----------
Ukupno časova: 24,0
D.4. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA ZAPOVEDNIKA BRODA DO 100 VT U MALOJ
OBALNOJ PLOVIDBI, OSIM PUTNIČKOG BRODA
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Navigacija 10,0 5,0
1.1. Sredstva za navigaciju, navigaciona pomagala i uređaji
1.2. Korišćenje pomorskih karata
1.3. Priručnici za plovidbu i njihova upotreba
1.4. Osnovne metode određivanja pozicije broda u obalnoj plovidbi
1.5. Plovidba brodom na Jadranskom moru u različitim vremenskim uslovima
1.6. Kompasi
2. Pomorska meteorologija 4,0
2.1. Lokalni vetrovi na Jadranskom moru
2.2. Instrumenti za merenje temperature i vazdušnog pritiska
2.3. Morske struje u Jadranskom moru
2.4. Magla na Jadranskom moru i njen uticaj na plovidbu
2.5. Osnovni elementi za vremensku prognozu
2.6. Obaveštenja o vremenu i meteorološka služba
3. Izbegavanje sudara na moru, signalizacija i komunikacija 4,0
3.1. Propisi i pravila za izbegavanje sudara na moru
3.2. Propisi koji regulišu plovidbu u pojedinim predelima
Jadranskog mora
3.3. Zvučni signali
3.4. Zastavice i jednoslovčani signali Međunarodnog signalnog
kodeksa
3.5. Brodske komunikacije i sredstva za komunikaciju u nuždi
4. Pomorstvo (Manevrisanje) 4,0
4.1. Karakteristike broda i činioci koji utiču na sigurno
manevrisanje brodom
4.2. Rad pogonskih i pomoćnih mašina na malim brodovima
4.3. Vijak i njegovo delovanje
4.4. Postupak sidrenja
4.5. Postupak priveza broda
4.6. Postupak isplovljenja brodom
4.7. Plovidba u nevremenu
4.8. Tegljenje na moru i dužnosti zapovednika kod tegljenja na moru
5. Pomorstvo (Poznavanje broda) 3,0
5.1. Nosivost
5.2. Kapacitet
5.3. Nadvođenje i gaz
5.4. Oprema za sidrenje
5.5. Oprema za vez broda
5.6. Kormilo i kormilarski uređaj
5.7. Brodska užad
5.8. Uzdržavanje broda
6. Pomorstvo (Rukovanje brodom i teretom) 4,0
6.1. Opšte poznavanje osnovnih strukturalnih elemenata broda
6.2. Teretni uređaj
6.3. Brodska skladišta
6.4. Stabilitet broda
6.5. Krcanje, iskrcavanje, slaganje i osiguranje tereta
6.6. Raspoređivanje tereta (plan ukrcaja - "cargo plan"),
uticaj rasporeda tereta na trim i stabilnost broda
6.7. Postupak u slučaju delimičnog gubitka stabiliteta
7. Sigurnost na moru, mere zaštite i postupci u slučaju
nužde i u vanrednim okolnostima 10,0
7.1. Osiguranje za plovidbu u nevremenu
7.2. Obaveza uvežbavanja oficira i članova posade,
organizacija vežbi i razvoj planova za slučaj nužde i
rad u slučaju stanja opasnosti
7.3. Načela vršenja palubne straže broda u plovidbi - primena
i ciljevi osnovnih načela koje valja slediti pri držanju
navigacione straže
7.4. Napuštanje broda, sredstva za spasavanje - vrsta, količina,
oprema i obeležja - održavanje
7.5. Sprečavanje zagađenja mora - izvori, mere opreza, nadzor
rada, postupci sprečavanja, raspoloživa oprema, postupak
u slučaju zagađenja mora, obaveze u slučaju zagađenja,
pomagala i oprema za otklanjanje zagađenja
7.6. Vodonepropusnost
7.7. Mere zaštite na radu prilikom izvođenja radova i
preventivne mere zaštite radnih mesta
7.8. Organizacija posla, rukovođenje posadom, saradnja između oficira
7.9. Brodska higijena
7.11. Zarazne i druge bolesti
7.12. Smeštaj sanitetskog materijala
7.13. Sudar i postupci sa brodom nakon sudara
7.14. Nasukanje - postupci sa brodom kod nasukanja, dužnosti
zapovednika broda
7.15. Delovanje u slučaju nužde u području luke
7.16. Požar na brodu, sprečavanje požara, protivpožarna sredstva
7.17. Čovek u moru - postupak u slučaju pada čoveka u more i
spasavanje lica iz mora
7.18. Postupak u slučaju delimičnog gubitka uzgona i prodora vode
7.19. Rukovođenje preživljavanjem na moru
7.20. Delovanje u slučaju poziva o pogibelji na moru, traganje,
spasavanje i pomoć drugom brodu u nevolji - dužnosti
zapovednika broda
7.21. Kormilarenje u nuždi
8. Pomorsko pravo i brodsko poslovanje 4,0
8.1. Podela mora
8.2. Ratno pravo na moru
8.3. Elementi individualizacije broda - upis brodova, brodske
isprave i knjige, red na brodu
8.4. Osnovni pojmovi o prevozu morem - ugovori o iskorišćavanju
pomorskih brodova
8.5. Isprave o teretu
8.6. Dužnosti članova posade broda
8.7. Red u lukama i lučke naknade
8.8. Inspekcija i carinski nadzor
8.9. Havarije i dužnosti zapovednika broda kod pomorske
nezgode
9. Engleski jezik 7,0 5,0
9.1. Poznavanje brodske i opšte pomorske terminologije -
konstrukcija broda, trupa, pogonske mašine i uređaji,
brodski sistemi, pojmovi o plovidbi
9.2. Tereti u prevozu morem
9.3. Korišćenje pomorskih karata i drugih pomorskih nautičkih
publikacija
9.4. Komunikacija na engleskom jeziku s drugim brodovima i
obalnim radio-stanicama koristeći Standardni pomorski
navigacioni rečnik
9.5. Komunikacija u slučaju opasnosti
9.6. Razumevanje i odgovor na uputstva pilota i drugih
ovlašćenih lica pomorskih vlasti
------------------------------------------------------------------------------
50,0 10,0
------------
Ukupno časova: 60,00
D.5. POSEBNA OBUKA ZA OPAŽANjE I UCRTAVANjE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠĆENjE ARPA UREĐAJA
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod 0,5
2. Teoretski osnovi radarskog uređaja 3,5
2.1. Načela rada radarskog uređaja
2.2. Ispravnost rada i pouzdanost sistema
2.3. Standardi izrade pomorskog radara
2.4. Radarska antena
2.5. Opasnosti od zračenja
2.6. Otkrivanje pogrešnog tumačenja radarskih podataka (lažna
jeka i odrazi mora)
2.7. Ograničenja otkrivanja ciljeva
2.8. Uzroci i priroda lažne jeke
2.9. Sredstva za poboljšanje odraza
3. Praktičan rad radarskim uređajem 2,0 10,0
3.1. Vrste prikaza
3.2. Uticaj grešaka na tačnost prikazanih podataka
3.3. Određivanje uticaja neispravne brzine na prikaz
3.4. Otkrivanje pogrešne podešenosti uređaja
3.5. Proveravanje podešenosti
3.6. Udaljenost i smer
3.7. Načini merenja udaljenosti i smera
3.8. Provera tačnosti izmerene udaljenosti i smera
4. Načini ucrtavanja i pojam relativnog kretanja 4,0 12,0
4.1. Ručno ucrtavanje
4.2. Određivanje položaja radarom
4.3. Tačnost određenog položaja
4.4. Provera radarskog položaja
4.5. Učestalost ucrtavanja položaja
4.6. Kurs i brzina drugih brodova
4.7. Načini utvrđivanja kursa i brzine drugih brodova
4.8. Odnos vizuelnog i radarskog opažanja
4.9. Vreme i udaljenost do tačke najbližeg mimoilaženja
4.10. Otkrivanje promene kursa i brzine drugih brodova
4.11. Uticaj promene kursa i brzine na prikaz
4.12. Kašnjenje prikaza promene kursa i brzine drugog broda
4.13. Opasnosti malih promena kursa i brzine drugog broda
4.14. Uticaj promene kursa vlastitog broda
4.15. Uticaj promene brzine i kretanja vlastitog broda pri
prikazu relativnog kretanja
4.16. Uticaj promene brzine i kretanja vlastitog broda pri
prikazu stvarnog kretanja
4.17. Uticaj netačnosti na prikaz
4.18. Uticaj promene brzine i smera vlastitog broda na prikaz
kretanja drugih brodova
4.19. Odnos brzine i učestalosti opažanja
5. Teorijski osnovi ARPA uređaja
5.1. Opasnosti od prekomernog pouzdavanja u ARPA uređaj
5.2. Vrste ARPA uređaja i načini prikaza
5.3. Standardi izrade ARPA uređaja
5.4. Činioci koji utiču na rad i tačnost ARPA uređaja
5.5. Poznavanje ARPA ulaznih uređaja
5.6. Uticaj i ograničenja radarskog merenja udaljenosti i smera
5.7. Činioci koji utiču na tačnost vektora
5.8. Mogućnosti i ograničenja praćenja
5.9. Uslovi automatskog prihvatanja ciljeva
5.10. Uslovi izbora ciljeva pri ručnom izboru
5.11. Uticaj gubitka ciljeva na praćenje
5.12. Preklapanje ciljeva
5.13. Kašnjenje obrade podataka i prikaza
5.14. Vrste kašnjenja
5.15. Korišćenje alarmnih stanja, prednosti i ograničenja
5.16. Provera sistema
5.17. Automatsko i ručno prihvatanje ciljeva
5.18. Korišćenje pravih i relativnih vektora
5.19. Načini izvoda pravih i relativnih vektora
5.20. Procena opasnosti
5.21. Uticaj promene kursa i brzine vlastitog ili drugog broda
5.22. Uticaj netačnih vektora
5.23. Korišćenje izmene pravog i relativnog prikaza
5.24. Korišćenje podataka o prošlim položajima
6. Praktičan rad sa ARPA uređajem 4,0 20,0
6.1. Postavljanje prikaza
6.2. Izbor načina prikaza
6.3. Ispravno postavljanje parametara prikaza
6.4. Postavljanje brzine vlastitog broda
6.5. Postavljanje parametara ucrtavanje ručnog i automatskog
prihvata i prikaza vektora
6.6. Izbor i postavljanje vremenske skale
6.7. Izbor i postavljanje područja izuzeća
6.8. Provera rada radara, ulaznih uređaja i ARPA sklopova
6.9. Provera ispravnosti sistema
6.10. Očitavanje i tumačenja prikaza
7. Međunarodna pravila o izbegavanju sudara na moru 4,0
7.1. Odnos korišćenja radara i ARPA uređaja i primene
pravila o izbegavanju sudara
7.2. Korišćenje radara pri izbegavanju - opasnost od postupanja
na osnovu nedovoljnih ili netačnih podataka ili pretpostavki
7.3. Mogućnost i ograničenja radara i ARPA uređaja pri
dobroj vidljivosti
7.4. Potreba pravovremenog korišćenja radara pri smanjenoj
vidljivosti
8. Rasprava i zaključak 2,0
------------------------------------------------------------------------------
30,0 42,0
------------
Ukupno časova: 72,0
D.6. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU SA
MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 KNj ILI JAČIM
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Termodinamika i prenos toplote 52,0 5,0
2. Mehanika i hidraulika 65,0 15,0
3. Načela rada dizel motora 116,0
4. Pogon i održavanje postrojenja 66,0
5. Goriva i maziva 30,0
6. Tehnologija materijala 90,0
7. Brodska elektrotehnika, elektronika i električna oprema 60,0
8. Osnovi automatizacije, instrumentacija i sistemi
kontrole 65,0 5,0
9. Gradnja broda i brodska konstrukcija 60,0
10. Međunarodni i nacionalni propisi 36,0
11. Rukovođenje, organizacija i uvežbavanje posade 30,0
12. Engleski jezik 30,0 15,0
------------------------------------------------------------------------------
700,0 40,0
------------
Ukupno časova: 740,0
D.7. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU SA
MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 750 kNj
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Brodska postrojenja 30,0
1.1. Vrste i princip rada brodskih motora sa unutrašnjim
sagorevanjem
1.2. Priprema za pogon, upućivanje i posluživanje motora
1.3. Sistemi kod brodskih motora
1.4. Rukovanje i održavanje brodskih motora
1.5. Parni kotlovi
1.6. Vrste i podela parnih kotlova
1.7. Priprema kotla za pogon
1.8. Praćenje rada kotla u pogonu i otklanjanje kvarova
1.9. Armatura i sistemi kotla
1.10. Priprema napojne vode i održavanje kotla
2. Brodske pomoćne mašine i uređaji 24,0
2.1. Vrsta i namena
2.2. Izmenjivači toplote
2.3. Prenosnici snage
2.4. Pumpe, kompresori i ventilatori
2.5. Kormilarski uređaji
2.6. Palubne mašine i uređaji
2.7. Rashladni uređaji
2.8. Separatori
3. Elektrotehnika i automatika 24,0
3.1. Vrste električne energije
3.2. Izvori električne energije na brodu
3.3. Električne mašine i njihovo održavanje
3.4. Instalacija i njeno održavanje
3.5. Merni instrumenti
3.6. Automatizacija
3.7. Upravljanje
3.8. Regulisanje
3.10. Kontrola automatskih funkcija
4. Pomorski propisi
4.1. Brodske isprave i knjige
4.2. Vođenje mašinskog dnevnika i knjige ulja
4.3. Klasa mašinskog uređaja
4.4. Postupak u slučaju opasnosti
4.5. Protivpožarna zaštita
4.6. Propisi i zaštita od zagađenja mora
4.7. Obavljanje straže
4.8. Zaštita na radu i pružanje medicinske pomoći
------------------------------------------------------------------------------
78,0
Ukupno časova: 78,0
D.8. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA ČLANA POSADE PLOVIDBENE STRAŽE
U MAŠINSKOM ODELjENjU
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Osnove brodskih motora sa unutrašnjim sagorevanjem 4,0
1.1. Vrste i princip rada
1.2. Konstruktivni delovi brodskih motora
1.3. Rukovanje i održavanje brodskih motora
1.4. Upućivanje i zaustavljanje motora
1.5. Posluživanje brodskih motora
1.6. Fizička i hemijska svojstva goriva i maziva
2. Mašinski sistemi 4,0
2.1. Podele i nazivi
2.2. Cevovodi, ventili, filteri, kompenzatori i spojevi
2.3. Sistemi goriva, vazduha i izduvnih gasova
2.4. Sistem rashlade i ulja za podmazivanje
2.5. Sistemi balasta, kaljuža, odušnici i prelivi
2.6. Sistemi voda (morske, slatke, pitke, otpadne, sanitarne
i zauljene)
2.7. Sistem pare
2.8. Alarmni sistem u mašinskom prostoru
3. Obavljanje straže 4,0
3.1. Obilazak mašinskog prostora i kormilarskog uređaja
3.2. Posluživanje parnih kotlova
3.3. Kontrola rada separatora
3.4. Merenje nivoa tankova
3.5. Izveštavanje o uočenim nepravilnostima ili potrebama
3.6. Postupak predaje i smene straže
3.7. Upotreba odgovarajućeg sistema komunikacija na brodu
4. Mere sigurnosti i zaštita okoline 2,0 2,0
4.1. Sprečavanje zagađenja mora
4.2. Postupci u slučaju opasnosti
4.3. Smeštaj i upotreba protivpožarne opreme u mašinskom
prostoru
4.4. Izlazi za nuždu iz mašinskog prostora
4.5. Mere zaštite na brodu
------------------------------------------------------------------------------
14,0 2,0
-----------
Ukupno časova: 16,0
D.9. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-ELEKTRONIČARA II KLASE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod
2. Obeležja pomorske pokretne i pomorske pokretne
satelitske službe 24,0
2.1. Vrste komunikacija u pomorstvu
2.2. Vrste stanica
2.3. Poznavanje frekvencija i frekventnih područja
2.4. Obeležje elektromagnetnih talasa
2.5. Različite vrste komunikacija
2.6. Frekvencije dodeljene pokretnoj pomorskoj službi
2.7. MR, HF, VHF, UHF i SHF područja, ITU kanali,
podela frekvencija prema nameni
2.8. Međunarodni radio-pravilnik
2.9. Principi satelitskih komunikacija
3. Uređaji brodske stanice 24,0
3.1. Dežurni prijemnik
3.2. VHF primopredajnik
3.3. MF/HF radio-stanica
3.4. Radio oprema čamca za spasavanje
3.5. DSC
3.6. Vrste poziva
3.7. Radio-teleks (NBDP) uređaj
3.8. INMARSAT uređaj
3.9. INMARSAT, COSPAS/SARSAT i VHF EPIRB
: 91;0:3.10. SART
4. Komunikacioni postupci 24,0 12,0
4.1. Komunikacije sa prioritetima opasnosti, hitnosti i
sigurnosti
4.2. Radio-telefonske komunikacije sa brodskim stanicama iz
prethodnog sistema
4.3. Komunikacija sa prioritetima opasnosti, hitnosti i
sigurnosti u sistemu satelitskih komunikacija
4.4. Zaštita frekvencija za komunikacije sa prioritetom
opasnosti
4.5. Sposobnost upotrebe engleskog jezika - upotreba
Međunarodnog signalnog kodeksa i IMO-og Standardnog
pomorskog navigacionog rečnika (SMNV)
4.6. Upotreba službenih komunikacija - ITU publikacije
4.7. Praktično znanje o opštim komunikacijama
5. Teorija elektrotehnike, elektronike i radio
komunikacija 24,0
5.1. Elektrotehnika i magnetizam
5.2. Električni sklopovi
5.3. Osnovi poluprovodnika i elektronske cevi
5.4. Analogna elektronika
5.5. Digitalna elektronika
5.6. Mikroprocesori i računari
5.7. Tehnologija pomorskih radio-komunikacionih i
radio-navigacionih uređaja
5.8. Antene, prenosni vodovi i talasovodi
5.9. Izrada i sigurnosni standardi električnih i elektronskih
elemenata
5.10. Izvori električne energije na brodu
5.11. Razumevanje navigacionih tehnika
5.12. Osnovni principi i delovi radara
5.13. Osnovni principi rada navigacionih uređaja
5. Održavanje radne sposobnosti brodskih uređaja 24,0 24,0
6. Preventivno održavanje radio-komunikacionih i
radio-navigacionih uređaja
6.1. Otkrivanje kvarova
6.2. Popravak brodskih radio-komunikacionih i
radio-navigacionih uređaja
6.3. Elektromagnetna kompatibilnost uređaja
7. Zaključak i rasprava 1,0
------------------------------------------------------------------------------
121,0 36,0
------------
Ukupno časova: 157,0
D.10. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-OPERATORA S OPŠTIM OVLAŠĆENjEM
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod
1.1. Organizacija kursa 0,5
1.2. Uvod u pomorske telekomunikacije 1,0
2. Osnovi pomorskih mobilnih komunikacija 1,5
2.1. Način prostiranja elektromagnetnih talasa, jonosfera,
frekventni spektar, brodske antene 1,0
2.2. Osnovni principi terestričkih pomorskih
telekomunikacija 5,0
2.3. Osnovni principi satelitskih pomorskih komunikacija 5,0
2.4. Osnovi GMDSS (Svetskog pomorskog sistema
opasnosti i sigurnosti), podela područja plovidbe 5,0
3. Komunikacioni sistem GMDSS, obavezna oprema za
područje A1, A2, A3, A4 1,0
3.1. Sistem zatvorenog selektivnog poziva, identifikacija
pomorskih i obalskih radio-stanica, DSC 2,0 6,0
3.2. Poznavanje i praktično korišćenje brodske VHF/MF/HF
radio-stanice. Zaštitne frekvencije za pozivanje i
komunikaciju u opasnosti 2,0 5,0
4. Postupci korišćenja DSC kod VHF/MF/HF
komunikacije 2,0
4.1. Poziv opasnosti korišćenjem DSC. Potvrda prijema DSC
poziva opasnosti. Radio-telefonski saobraćaj u opasnosti.
Relejno emitovanje poziva opasnosti i potvrda prijema 1,0 3,0
4.2. Emitovanje i prijem hitne poruke 0,5 1,5
4.3. Emitovanje i prijem poruka sigurnosti 0,5 1,5
4.4. Emitovanje i prijem javnih poruka. DSC pozivi
obalskoj radio-stanici. Funkcionalno testiranje DSC
opreme 0,5 1,5
4.5. Poznavanje i praktično korišćenje INMARSAT sistema 2,0 3,0
4.6. Postupci emitovanja i prijema poruka opasnosti, hitnih
poruka i poruka sigurnosti korišćenjem sistema INMARSAT 6,0
5. Ostali uređaji GMDSS sistema
5.1. Osnovi radio-teleksa NBDP 3,0 8,0
5.2. Sistem automatske dojave nesreće. Osnovni koncept
svetskog monitoring sistema COSPAS/SARSAT.
: 91;0: COSPAS/SARSAT sateliti. Automatsko i ručno aktiviranje
EPIRB-a. Razni tipovi EPIRB-a njihovo održavanje 3,0 1,5
5.3. Princip rada SART-a. Test procedure i održavanje 2,0 1,0
5.4. Poruke sigurnosti - MSI poruke, NAVTEDž sistem,
NAVAREA, NAVTEDž poruke sigurnosti. NAVTEDž
nacionalni i internacionalni servis. Osnovni koncept EGC
sistema. EGC mreža sigurnosti i EGC poruka
sigurnosti 2,0 1,0
5.5. Traganje i spasavanje na moru i SAR komunikacije 1,0 3,0
6. Sporazumevanje na engleskom jeziku sa aspekta sigurnosti
ljudskih života na moru 0,5
7. Korišćenje računara u GMDSS sistemu za razmenu
poruka 0,5
8. Izvori napajanja 0,5
9. Obavezni postupci i praksa kod obavljanja radio-straže 2,0 4,0
10. Praktično i teorijsko poznavanje opštih postupaka
komunikacija 2,0 4,0
11. Provera 3,0
------------------------------------------------------------------------------
50,0 50,0
------------
Ukupno časova: 100,00
D.11. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-OPERATORA S OGRANIČENIM OVLAŠĆENjEM
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod 1,0
1.1. Uvod pomorske telekomunikacije
2. Osnovi pomorskih mobilnih komunikacija
2.1. Način prostiranja elektromagnetnih talasa, frekventni
spektar, brodske antene 0,5
2.2. Osnovi GMDSS, podela područja plovidbe 1,0
3. Sistem GMDSS pomorskih komunikacija u području
A1 - obavezna oprema za područje A1 1,0
3.1. Sistem zatvorenog selektivnog poziva, identifikacija
pomorskih i obalnih radio-stanica, DSC 0,5
3.2. Poznavanje i praktično korišćenje brodske VHF
radio-stanice; zaštićene frekvencije za pozivanje i
telekomunikaciju u opasnosti 0,5 3,0
4. Postupci korišćenja DSC kod VHF komunikacija
4.1. Poziv opasnosti korišćenjem DSC, potvrda prijema DSC
poziva opasnosti. Radio-telefonski saobraćaj u opasnosti.
Relejno emitovanje poziva opasnosti i potvrda 1,0 3,0
4.2. Emitovanje i prijem hitne poruke 0,5 1,0
4.3. Emitovanje i prijem poruka sigurnosti 0,5 1,0
4.4 Emitovanje i prijem javnih poruka. DSC poziv
obalskoj radio-stanici. Funkcionalno testiranje DSC
opreme 0,5 1,0
5. Ostali uređaji GMDSS sistema
5.1. Sistem automatske dojave nesreće. Osnovni koncept
svetskog monitoring sistema. COSPAS/SARSAT.
Automatsko i ručno aktiviranje EPIRB-a VHF u zoni A1.
Održavanje EPIRB-a 0,5 0,5
5.2. Princip rada SART-a. Test procedure. Održavanje 0,5 0,5
5.3. NAVTEDž sistem. NAVAREA. NAVTEDž poruke
sigurnosti. MSI poruke. NAVTEDž nacionalni
i internacionalni servis 0,5 0,5
6. Traganje i spasavanje na moru i SAR komunikacije 0,5 2,0
7. Sporazumevanje na engleskom jeziku sa aspekta ljudskih
života na moru 0,5 8,0
8. Obavezni postupci i praksa kod obavljanja radio-straže 0,5 0,5
9. Praktično i teorijsko poznavanje opštih postupaka
komunikacija 0,5 1,5
10. Provera 1,0
------------------------------------------------------------------------------
11,5 22,5
------------
Ukupno časova: 34,0
D.12. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA UPRAVLjANjE GAŠENjEM POŽARA
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod i načela sigurnosti 0,5
2. Teorija gorenja 0,5
2.1. Uslovi gorenja i trougao eksplozivnosti 0,5
2.2. Opasnost od požara i njegovo širenje 0,5
2.3. Podela požara i sredstva za gašenje 0,5
2.4. Sredstva za gašenje i njihovo delovanje 0,5
2,0
3. Nadzor požara na brodovima
3.1. Područja požarne opasnosti 0,5
3.2. Preventivne protivpožarne mere na brodu 0,75
3.3. Uzroci i specifičnosti brodskih požara 0,25
1,50
4. Organizacija protivpožarne zaštite na brodu
4.1. Organizacija, tehnika i rukovanje protivpožarnom
zaštitom po moru i luci 1,0
4.2. Ulaz u zatvorene i zadimljene prostorije 0,5
4.3. Rad sa opasnim teretima i hemikalijama 0,5
4.4. Koordinacija sa vatrogasnom službom sa kopna 0,25
4.5. Komunikacija i saradnja tokom požarne zaštite 0,25
2,5
5. Izvođenje vežbi protivpožarne zaštite
5.1. Uvežbavanje pomoraca za gašenje požara u svim uslovima 2,0 2,0
5.2. Upotreba i korišćenje ručnih i prenosnih sredstava za
gašenje požara 1,0 1,0
3,0 3,0
6. Postupci gašenja požara
6.1. Gašenje požara kad je brod u plovidbi 0,75
6.2 Gašenje požara kad je brod u luci 0,75
6.3. Gašenje požara na tankerima 0,75
6.4. Gašenje požara na putničkom brodu 0,75
6.5. Gašenje požara na brodu sa opasnim teretima 0,5
3,5
7. Opasnosti za vreme gašenja požara
7.1. Opasnosti od električnog udara 0,5
7.2. Suva destilacija 0,5
7.3. Požari na kotlovima 0,5
7.4. Požari na motorima i u dimovodima 0,5
7.5. Požari u mašinskom prostoru i eksplozija kartera motora
sa unutrašnjim sagorevanjem 0,5
7.6. Opasnost za vreme prebacivanja i obrade pogonskog goriva 0,5
3,0
8. Lična protivpožarna zaštita
8.1. Lična protivpožarna zaštitna sredstva 0,5
8.2. Prva pomoć i oživljavanje 1,0
8.3. Upotreba sredstava za disanje 1,0 1,5
8.4. Kontrola ispravnosti uređaja i sredstava protivpožarne
zaštite 3,0 3,5
5,5 5,0
9. Istraživanje nastanka požara
9.1. Istraživanje uzroka požara i sastavljanje zapisnika 2,0
9.2. Protivpožarna zaštita u delu ISM Koda 0,75
9.3. Formiranje protivpožarnog komiteta na brodu 0,5
9.4. Upoznavanje članova posade o požarima na brodovima i
prenos iskustva 1,0
4,0
10. Završne odredbe 1,5
------------------------------------------------------------------------------
27,0 8,0
-----------
Ukupno časova: 35,0
D.13. OVLAŠĆENjE O OSNOVNOJ OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA TANKERIMA ZA ULjE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Tankeri za prevoz ulja
1.1. Uvod 0,5
1.2. Vrste tankera za ulje 1,0
1.3. Međunarodni i nacionalni propisi za tankere za prevoz
ulja 0,5
2,0
2. Karakteristike tečnih goriva
2.1. Fizičke osobine ugljenovodonika 1,0
2.2. Hemijski procesi i struktura ugljenovodonika 1,0
2.3. Jednostavno objašnjenje stvaranja elektrostatičkog
elektriciteta 0,5
2,5
3. Opasnosti mineralnih ulja
3.1. Opasnosti po zdravlje ljudi 0,5
3.2. Opasnosti po okolinu 0,5
3.3. Opasnosti od zapaljenja i eksplozije 0,5
3.4. Povrede posade i pružanje prve pomoći 0,5 0,5
2,0 0,5
4. Kontrola opasnosti
4.1. Inertiranje 2,0
4.2. Antistatičke mere 0,5
4.3. Ispiranje i ventilacija 1,0
4.4. Pranje tankova 2,0
4.5. Priprema tankova za ulazak 0,5
6,0
5. Sigurnosna oprema i zaštita osoblja
5.1. Funkcija i kalibracija mernih instrumenata i slične
opreme 1,0 1,0
5.2. Posebna sredstva za gašenje požara 2,0 1,0
5.3. Aparati za zaštitu disajnih organa i oprema za slučaj
napuštanja tankera 1,0 0,5
5.4. Pravilna upotreba zaštitnih odela i opreme 1,0 1,0
5.5. Upotreba sredstava za reanimaciju i druge opreme za
traganje i spasavanje 0,5 0,5
5,5 4,0
6. Sprečavanje zagađenja mora
6.1. Uzroci zagađenja 1,0
6.2. Postupci u slučaju zagađenja broda i okoline 1,5 0,5
6.3. Obaveštenje zvaničnih lica na dužnosti i odgovornog
osoblja na kopnu o zagađenju 0,5
6.4. Knjiga ulja 0,5
3,5 0,5
7. Ukratko o rukovanju mineralnim uljima
7.1. Ukrcaj tereta 0,5
7.2. Prevoz tereta 0,5
7.3. Iskrcaj tereta 0,5
7.4. Merenje nivoa i posušivanje 1,0
7.5. Ukrcaj i iskrcaj balasta 0,5
3,0
8. Zaključak 2,0
------------------------------------------------------------------------------
26,5 5,0
-----------
Ukupno časova: 31,5
D.14. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA TANKERIMA ZA ULjE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Propisi u vezi sa praktičnom obukom
1.1. Uvod 0,5
1.2. Upoznavanje sa odgovarajućim odredbama međunarodnih
konvencija koje se odnose na tankere za prevoz ulja 1,0
1.3. Odgovarajući međunarodni i jugoslovenski kodeksi 0,5
1.4. IMO-ov Priručnik o zagađenju naftom 0,5
1.5. Odgovarajuća uputstva za sigurnost kod tankera i
odgovarajući lučki propisi koji se uopšteno primenjuju 1,0
3,5
2. Konstrukcija i oprema tankera za ulje
2.1. Upoznavanje sa cevovodom, pumpama, tankovima i uređajima
na palubi i u tankovima 2,0 1,0
2.2. Tipovi pumpi za teret i njihova primena za različite
vrste tereta 1,0
2.3. Sistemi za čišćenje tankova i oslobađanje gasova 1,0
2.4. Održavanje tankova i ventilacija prostorija za boravak
posade 0,5
2.5. Sistemi mernih instrumenata i alarma 0,5
2.6. Sistem za zagrejavanje tereta 0,5
2.7. Sigurnosni aspekti električnih sistema 0,5
6,0 1,0
3. Karakteristike nafte
3.1. Upoznavanje sa hemijskim i fizičkim vrednostima
različitih vrsta nafte 0,5
3.2 Opasnosti kod rukovanja tečnim ugljenovodonicima 2,0
3.3. Opasnosti u pomorskoj praksi 0,5
3,0
4. Brodske radnje
4.1. Planovi i proračuni u vezi ukrcaja i iskrcaja tereta 1,0
4.2. Postupci pri ukrcaju i iskrcaju uključujući prekrcaj sa
broda na brod 1,0
4.3. Kontrolne liste 0,5
4.4. Korišćenje uređaja za praćenje operacija 0,5
4.5. Važnost ispravnog nadgledanja osoblja 0,5
4.6. Radnje oko čišćenja tankova i oslobađanja od gasova 1,0
4.7. Mere predostrožnosti kod ulaska u tankove, prostorije
za pumpe i ostale zatvorene prostore 1,0
4.8. Korišćenje opreme za otkrivanje prisustva gasova i ostale
sigurnosne opreme 1,0 0,5
4.9. Ukrcaj, prevoz i iskrcaj tereta 1,0
4.10. Dopunjavanje tereta i merenje nivoa, postupci balastiranja
i debalastiranja 0,5
4.11. Sprečavanje zagađenja vazduha i vode 0,5
4.12. Operacije sa tankovima zauljenih voda 0,5
4.13. Knjiga ulja 0,5
4.14. Veza brod-kopno 0,5
10,0 0,5
5. Sistem inertnog gasa
5.1. Uvod 0,5
5.2. Uticaj IG na zapaljenje i eksploziju 0,5
5.3. Dobijanje inertnog gasa 0,5
5.4. Inertiranje tankova i zahtevi koje mora ispunjavati sistem IG 0,5
5.5. Prečistač dimnih gasova 0,5
5.6. Palubna vodena brtva i nepovratni ventil 0,5
5.7. Ventilatori i sistem za razvođenje inertnog gasa 1,0
5.8. Merni instrumenti i alarmni uređaji 1,0
5.9. Eksploatacija sistema inertnog gasa 1,0
5.10. Rukovanje inertnim gasom i postupci u slučaju kvara 1,0
5.11. Održavanje i provera sistema inertnog gasa 1,0
5.12. Uticaj inertnog gasa na ljude i zaštita 0,5
8,5
6. Pranje tankova sirovom naftom
6.1. Uvod 1,0
6.2. Izrada sistema i konstrukcioni kriterijumi 1,0
6.3. Pumpe 0,5
6.4. Mašine za pranje 0,5
6.5. Cevovodi sistema 0,5
6.6. Pranje 2,0
6.7. Sistem za posušivanje tankova 0,5
6.8. Održavanje sistema 0,5
6,5
7. Opravka i održavanje
7.1. Mere predostrožnosti koje treba preduzeti pre i za
vreme radova na opravci i održavanju 0,5
7.2. Sigurnosni faktori i kontrole koji su neophodni kod
obavljanja radova pod temperaturom 1,0
1,5
8. Radnje u slučaju nužde
8.1. Značaj unapređenja brodskih planova za slučaj nužde 0,5
8.2. Prekid radnji sa teretom u slučaju nužde 0,5
8.3. Postupak u slučaju otkazivanja radnji koje su od značaja
za teret 0,5
8.4. Gašenje požara na tankerima za ulje 1,0 1,0
8.5. Radnje koje treba preduzeti nakon sudara, nasukanja ili
prolevanja 0,5 0,5
8.6. Upotreba aparata za disanje za siguran ulaz i spasavanje
iz zatvorenih prostorija 0,5 0,5
8.7. Pružanje medicinske prve pomoći i upotreba opreme za
oživljavanje 1,0 0,5
8.8. Izvođenje vežbi 0,5 0,5
5,0 3,0
------------------------------------------------------------------------------
44,0 4,5
-----------
Ukupno časova: 48,5
D.15. OVLAŠĆENjE O OSNOVNOJ OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA TANKERIMA ZA HEMIKALIJE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod
1.1. Uopšteno o tečaju 0,5
1.2. Uopšteno o prevozu hemikalija (opasnih i štetnih) po
moru 0,5
1.3. Istorijski razvoj prevoza (brodova) hemikalija morem 0,5
1.4 Međunarodni propisi i uputstva koji se odnose na
sigurnost tankera za prevoz hemikalija 0,5
1.5. Osnovni pojmovi/izrazi kod prevoza hemikalija morem 0,5
2,5
2. Karakteristike i opasnosti tereta
2.1. Vrste tereta/hemikalija koje se prevoza morem 0,5
2.2. Karakteristike tereta/hemikalija koje se prevoze morem 0,5
2.3. Opasnosti tečnih hemikalija/tereta koje se prevoze
morem 1,0
2.4. Podela štetnih materija/hemikalija i njihovo delovanje na
ljudski organizam 0,5
2.5. Opasnosti od statičkog elektriciteta 0,5
2.6. Opasnosti po zdravlje ljudi - otrovnost 0,5
3,5
3. Vrste brodova i oprema
3.1. Uopšteno u tankerima za prevoz hemikalija morem 0,5
3.2. Tipovi tankera za prevoz hemikalija morem po IMO-u 0,5
3.3. Uopšteni plan/skica tankera za hemikalije 0,5
3.4. Tankovi tereta i njihov smeštaj u smislu nepotopivosti
tankera 0,5
2,0
4. Oprema i uređaji za rukovanje teretom na tankerima
4.1. Tankovi za teret, cevovodi tereta i ventili za teret 1,0
4.2. Sisaljke/pumpe za teret 1,0
4.3. Zaštita tankova i opreme, vrste premaza 1,0
4.4. Sistemi za grejanje tereta/hemikalije 0,5
4.5. Pranje tankova tereta, vrste/postupci pranja i zadržavanje
ostataka tereta 1,0
4.6. Intertiranje i sistem inertnog gasa na tankerima 0,5
4.7. Merni uređaji za teret, vrste uređaja za merenje tereta
i merenje temperature tereta 1,0
6,0
5. Opšti postupci na tankeru za prevoz hemikalija
5.1. Podaci o teretu/hemikaliji 0,5
5.2. Plan ukrcaja/iskrcaja tereta/hemikalija 0,5
5.3. Ukrcaj i iskrcaj tereta/hemikalija 1,0
5.4. Pranje i degazacija tankova 0,5
5.5. Ostaci tereta i njihovo odlaganje 0,5
3,0
6. Mere predostrožnosti i sigurnosti
6.1. Određivanje sadržaja atmosfere tanka i zatvorenih
prostora 0,5
6.2. Zatvoreni prostori i ulazak u zatvorene prostore 1,0
6.3. Opasnost od požara 0,5
6.4. Protivpožarna zaštita 1,0
6.5. Sprečavanje zagađenja 1,0
6.6. Zaštita i sigurnosna oprema 1,0
6.7 Stambeni prostori na brodu 0,5
5,5
7. Komunikacija/sporazumevanje brod-terminal/kopno 1,0
1,0
8. Postupci u slučaju opasnosti/nužde
8.1. Planiranje postupka u slučaju nužde/opasnosti 0,5
8.2. Uzbunjivanje i praćenje operacije 0,5
8.3. Postupak u slučaju opasnosti 1,0
8.4. Pružanje prve pomoći 0,5
9. Pitanja i rasprava 1,5
4,0
------------------------------------------------------------------------------
Ukupno časova: 27,5
D.16. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA TANKERIMA ZA HEMIKALIJE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod
1.1. Vrsta tereta/hemikalija koje se prevoza tankerima 0,5
1.2. Proizvodnja i upotreba tečnih hemikalija 1,0
1,5
2. Osnove hemije i fizike
2.1. Fizičke karakteristike hemijskih tereta 1,0
2.2. Hemijske karakteristike tereta 2,0
2.3. Karakteristike tečnih hemikalija koje se uobičajeno
prevoze morem 1,0
2.4. Tereti/hemikalije koji izazivaju koroziju 1,0
5,0
3. Opasnosti od hemikalija
3.1. Procena opasnosti i kategorizacija opasnih
materija/hemikalija 0,5
3.2. Opasnosti po zdravlje ljudi 1,0
3.3. Podela štetnih materija/hemikalija prema načinu delovanja
na ljudski organizam 1,0
3.4. Opasnosti po okolinu 0,5
3.5. Ograničenja i postupci za ispuštanje opasnih materija u
more 1,0
3.6 Opasnosti od reaktivnosti i ponovnog delovanja tereta 1,0
3.7. Kompatibilnost pojedinih tereta 1,0
3.8. Karakteristike tereta i opasnosti koje mogu uslediti 0,5
6,5
4. Pravila i propisi
4.1. Međunarodni propisi i uputstva koji se odnose na
sigurnost tankera za prevoz hemikalija 1,0
4.2. Međunarodna konvencija o teretnim linijama 0,5
4.3. Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru
(SOLAS), sa posebnim osvrtom na glavu VII 1,0
4.4. Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora sa
brodova (MARPOL), sa posebnim osvrtom na Anedž II 1,0
4.5. Međunarodna konvencija o standardima za obrazovanje,
izdavanje ovlašćenja i vršenje straže pomoraca (STCNj),
sa posebnim osvrtom na pravilo V/2 0,5
4.6. Međunarodni pravilnik o konstrukciji i opremi brodova
koji prevoze opasne hemikalije u rasutom stanju BCH
i IBC 1,0
4.7. Pregledi i svedočanstva na tankerima za prevoz
hemikalija 0,5
5,5
5. Nacrt broda i sadržaj tereta
5.1. Konstrukcija tankera za prevoz hemikalija i njihova
oprema 1,0
5.2. Prostori za smeštaj tereta/hemikalija 1,0
5.3. Šta je GESAMP sistem 0,5
5.4. Šta je NAS sistem 0,5
5.5. Podela tankera za hemikalije po IMO-u 1,0
5.6. Glavne karakteristike brodova za prevoz hemikalija 1,0
5,0
6. Sistemi za rukovanje teretom
6.1. Tankovi, cevovodi i ventili tereta/hemikalija 0,5
6.2. Materijali za tankove i zaštitne obloge/premazi 1,5
6.3. Obrada površina tankova pre premazivanja 0,5
6.4. Odušni/ventilacioni sistemi za tankove tereta 1,0
6.5. Sisaljke/pumpe za teret
6.6. Delotvorno posušivanje tankova 2,0
6.7. Sistemi grejanja tereta 0,5
6.8. Pranje i čišćenje tankova tereta 1,0
6.9. Sistemi inertnih gasova na tankerima za hemikalije 0,5
6.10. Alati na tankerima za hemikalije 0,5
8,0
7. Sigurnost i sprečavanje zagađivanja
7.1. Procena/određivanje atmosfere tanka 1,0
7.2. Sprečavanje i otkrivanje požara/vatre na tankerima za
hemikalije 1,0
7.3. Gašenje požara i sistemi protivpožarne zaštite 1,0
7.4. Protivpožarna i sigurnosna oprema 1,0
7.5. Sprečavanje zagađivanja okoline i zahteva za smanjenje
slučajnih nenamernih zagađenja 2,0
7.6. Ventilacija zatvorenih prostorija 0,5
7.7. Sigurnost ventilacionih uređaja i instalacija 0,5
7,0
8. Rukovanje teretom i postupci sa balastom
8.1. Uvod 0,5
8.2 Plan tereta 1,5
8.3. Knjiga tereta 1,0
8.4. Poslovi oko ukrcaja i pripreme za ukrcaj 1,5
8.5. Merenje tereta i procena 1,0
8.6. Stanje tereta za vreme prevoza 0,5
8.7. Balastiranje i debalastiranje 0,5
8.8. Iskrcaj, posušivanje i pranje kod rukovanja sa štetnim
tečnim hemikalijama 2,0
8.9. Ukrcaj i iskrcaj balasta 0,5
8.10. Recirkulacija i hlađenje tereta za vreme plovidbe 0,5
8.11. Standardi za postupke/procedure i uređaje za iskrcaj
štetnih tečnih supstanci 1,0
10,5
9. Poslovi čišćenja tankova
9.1. Uvod 0,5
9.2. Procedura čišćenja tankova i odlaganja ostataka 4,0
9.3. Oslobađanje tankova od gasova 0,5
9.4. Testovi čistoće 1,5
6,5
10. Veza brod/terminal/kopno
10.1. Komunikacija/sporazumevanje sa terminalom 1,0
10.2. Obalska usluge, mogućnosti prihvatanja kopna/obala 0,5
10.3. Uređaji za prihvat ostataka i mešavina u
lukama/terminalima 0,5
10.4. Rad i opis morske "mehaničke ruke" 0,5
10.5. Mere sigurnosti tokom ukrcaja i iskrcaja tereta 0,5
10.6. Prekid ukrcaja/iskrcaja 0,5
3,5
11. Postupci u slučaju opasnosti
11.1. Organizacija i planiranje 0,5
11.2. Uzbunjivanje 0,5
11.3. Procedure u slučaju opasnosti 1,0
11.4. Prva pomoć 1,0
3,0
12. Pitanja i rasprava/diskusija 2,0
2,0
------------------------------------------------------------------------------
Ukupno časova: 64,0
D.17. OVLAŠĆENjE O OSNOVNOJ OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA BRODOVIMA ZA UTEČNjENE GASOVE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod
1.1. Uopšteno o tečaju 0,5
1.2. Razvoj prevoza utečnjenih gasova 0,5
1.3. Osnovni pojmovi 0,5
1.4. Uopšteno o obaveznim propisima i uputstvima/priručnicima
za gas tankere 0,5
2,0
2. Karakteristike i opasnosti utečnjenih gasova
2.1. Klasifikacija/vrste gasova koje se prevoza morem 1,0
2.2. Karakteristike tereta/gasova koji se prevoze morem 0,5
2.3. Načini/vrste utečnjavanja 0,5
2.4. Opasnosti koje prete od strane utečnjenih gasova 1,5
3,5
3. Sistemi teretnih prostora
3.1. Vrsta/klasifikacija tankova za teret 0,5
3.2. Nezavisni tankovi-tankovi tipa "A" i "B" i "C" 0,5
3.3. Membranski tankovi 0,5
3.4. Polumembranski tankovi 0,5
3.5. Integralni tankovi 0,5
3.6. Tankovi sa unutrašnjom izolacijom 0,5
4. Brod za prevoz utečnjenih gasova 3,0
4.1. Vrste klasifikacija brodova za prevoz utečnjenih gasova 0,5
4.2. Uopšteno o važnim konstrukcionim detaljima i detaljima
razmeštaja važnih uređaja na gas tankerima 0,5
4.3. Smeštaj tankova u smislu nepotopivosti 0,5
5. Oprema i uređaji tereta 1,5
5.1. Cevovodi i ventili tereta i filterske mrežice 0,5
5.2. Sistemi za iskopčavanje/isključenje u slučaju nužde (ESD) 0,5
5.3. Sigurnosni ventili za tankove i cevovode tereta 0,5
5.4. Sisaljke/pumpe tereta 0,5
5.5. Zagrejači i isparivači tereta 0,5
5.6. Sistemi utečnjavanja gasova i kontrola isparavanja 1,0
5.7. Kompresori za teret i pripadajuća oprema 0,5
5.8. Inertiranje na gas tankerima i sistemi inertnog gasa na
gas tankerima 0,5
5.9. Merni uređaji i instrumenti 1,0
5,5
6. Nadzor/kontrola atmosfere u tankovima
6.1. Vrste/načini kontrole/nadzora atmosfere u tankovima 0,5
6.2. Sušenje/zagrevanje tankova 0,5
6.3. Inertiranje gasova 0,5
6.4. Degazacija tankova 0,5
6.5. Rashlađivanje 0,5
6.6. Ispiranje 0,5
3,0
7. Mere predostrožnosti i sigurnosti
7.1. Procena stanja u tankovima u smislu opasnosti 1,0
7.2. Sprečavanje požara 1,0
7.3. Sprečavanje zagađenja 0,5
7.4. Zaštitna i sigurnosna oprema 1,0
7.5. Prenosni i fiksni aparati/detektori na gas tankerima 0,5
7.6. Stambeni prostori na tankerima 0,5
4,5
8. Komunikacije brod - terminal/kopno 0,5
9. Postupci u nuždi 0,5
9.1. Planiranje i organizovanje postupaka 0,5
9.2. Uzbunjivanje 0,5
9.3. Postupak u slučaju opasnosti 1,0
9.4. Prva pomoć 1,0
3,0
10. Procena i rasprava 2,0
2,0
------------------------------------------------------------------------------
Ukupno časova: 28,5
D.18. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD NA BRODOVIMA ZA UTEČNjENE GASOVE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod
1.1. Uopšteno o tečaju za osposobljenost za rad za gas
tankere 0,5
1.2. Uopšteno o tečnim gasovima koji se prevoze morem 0,5
1.3. Proizvodnja/dobijanje tečnih gasova 0,5
1.4. Proizvodnja/dobijanje "LNG" 0,5
1.5. Proizvodnja/dobijanje "LPG" 0,5
1.6. Proizvodnja/dobijanje hemijskih gasova 0,5
1.7. Prevoz utečnjenih gasova morem i tipovi gas tankera 0,5
3,5
2. Hemijske i fizičke karakteristike gasova
2.1. Karakteristike i hemijska struktura utečnjenih gasova i
njihovih para 1,0
2.2. Zasićeni i nezasićeni ugljenovodonici 1,0
2.3. Hemijski gasovi 1,0
2.4. Hemijska svojstva gasova 1,0
2.5. Fizička svojstva gasova i stanja materije 1,0
2.6. Osnovi termodinamike, zakoni idealnih gasova 1,0
2.7. Kritične temperature i pritisci i zapreminski odnosi
između tečnosti i pare 0,5
2.8. Pritisak zasićene pare 1,0
2.9. Gustina tečnosti i pare 1,0
2.10. Fizička svojstva gasne mešavine 1,0
2.11. Tačke ključanja i rosišta mešavina 0,5
2.12. Princip utečnjavanja gasa, entalpija i entorpija 1,0
2.13. Princip rashlađivanja gasa 1,0
2.14. Svojstva zapaljivosti, eksplozije gasa, područje
zapaljivosti, tačka paljenja 1,5
2.15. Izvori paljenja na gas tankerima 1,0
14,5
3. Opasnosti na gas tankerima
3.1. Opasnosti po zdravlje ljudi 1,0
3.2. Opasnosti od zapaljenja gasova 0,5
3.3. Opasnosti od nedostatka vazduha, otrovnosti, ugušenjem 1,5
3.4. Opasnosti od promrzlina i hemijskih opekotina i njihov
tretman 1,0
3.5. Reaktivnost tereta 0,5
3.6. Polimerizacija tereta 0,5
3.7. Formiranje hidrata u teretu i svojstvo podmazivanja
utečnjenih gasova 1,0
6,0
4. Propisi
4.1. Međunarodni propisi o prevozu utečnjenih gasova 0,5
4.2. IGC kodeks - Međunarodni kodeks o konstrukciji
i opremi brodova koji prevoze utečnjene gasove 1,0
4.3. GC kodeks 1,0
4.4. Kodeks za postojeće brodove koji prevoze tečne gasove 0,5
4.5. Pregledi i svedočanstva za gas tankere 0,5
3,5
5. Konstrukcija gas tankera i opreme za teret
5.1. Tipovi gas tankera 1,0
5.2. Konstrukcija (tipovi) sistema za teret 1,0
5.3. Materijali za konstrukciju/izradu tankova i njihovu
izolaciju 0,5
5.4. Karakteristične odlike, smeštaj/raspored opreme za
teret na gas tankerima i zahtevi u pogledu
nepotopivosti istih 0,5
6. Sistem za rukovanje teretom 3,0
6.1. Vrste tankova za teret, cevovodi i ventili tereta 1,5
6.2. Sistemi za iskopčavanje/prekid procesa ukrcaja/iskrcaja
tereta u nuždi 0,5
6.3. Sigurnosni ventili za teretne tankove 0,5
6.4. Ventilacija/odzračivanje tankova tereta 1,5
6.5. Sisaljke/pumpe tereta 1,5
6.6. Zagrejači tereta i isparivači tereta 1,0
6.7. Sistemi za utečnjavanje i kontrolu isparavanja 1,5
6.8. Kompresori tereta i pripadajuća oprema 1,0
6.9. Sistemi inertnog gasa na gas tankerima 1,0
6.10. Mogućnosti obezbeđenja azota za inertiranje na gas
tankerima 0,5
6.11. Električna oprema u opasnim zonama na gas tankerima 0,5
6.12. Instrumenti i pomoćni sistemi 1,0
12,0
7. Sigurnost na gas tankerima
7.1. Ispitivanje atmosfere tanka 1,5
7.2. Ulazak u zatvorene prostore 1,0
7.3. Protivpožarna zaštita i oprema 1,5
7.4. Postupci u slučaju nužde 1,0
7.5. Zagađenje mora/izlivanje tečnih gasova 0,5
7.6. Zaštitna i sigurnosna oprema 1,0
6,5
8. Operacija rukovanja teretom
8.1. Uopšteno o operacijama 0,5
8.2. Redosled operacija rukovanja teretom 0,5
8.3. Pregled tankova, sušenje/zagrevanje i inertiranje 1,0
8.4. Degazacija tankova 0,5
8.5. Rashlađivanje tankova 0,5
8.6. Ukrcaj tereta i kontrola para za vreme ukrcaja 1,0
8.7. Održavanje tereta na putovanju i u luci 0,5
8.8. Merenje tereta i proračuni 1,5
8.9. Iskrcaj tereta 0,5
8.10. Postupci i pripreme za balastiranje i debalastiranje 1,0
8.11. Postupci kod promene tereta i priprema za dokovanje 1,0
8.12. Dokumenti o teretu 1,0
9,5
9. Veza brod - kopno/terminal 0,5
9.1. Standardi za konstrukciju obala/gatova za gas tankere 0,5
9.2. Oprema za ukrcaj/iskrcaj tereta na obali/terminalu 1,5
9.3. Merni instrumenti i pomoćna oprema na obali/terminalu 1,5
9.4. Protivpožarni sistemi i oprema na obali/terminalu 1,0
10. Alarmi 0,5
11. Pružanje prve medicinske pomoći i odgovarajuća oprema 1,0
12. Pitanja i zaključci 1,0
7,5
D.19. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RUKOVANjE ČAMCEM ZA SPASAVANjE I SPASILAČKIM ČAMCEM
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod
1.1. Opšta uputstva o sigurnosti 0,75
2. Opasnosti na brodu 1,0
2.1. Vrste opasnosti
2.2. Signali opasnosti
2.3. Raspored za uzbunu
3. Pravila preživljavanja 1,0
3.1. Uvežbavanje
3.2. Postupci nakon znaka za napuštanje broda
3.3. Postupci u slučaju napuštanja broda
3.4. Postupci u slučaju pada u vodu
4. Korišćenje opreme 2,0
4.1. Prsluci za spasavanje
4.2. Pojasevi za spasavanje
4.3. Termozaštitna odela
4.4. Termozaštitna sredstva
4.5. Ukrcaj u splav za spasavanje iz vode
4.6. Ispravljanje prevrnutog splava
5. Spasavanje helikopterom 0,5 0,5
5.1. Sporazumevanje s helikopterom
5.2. Napuštanje broda ili plovila za preživljavanje
5.3. Podizanje helikopterom
6. Plovila za preživljavanje 0,75
6.1. Čamci za spasavanje
6.2. Splavovi za spasavanje
6.3. Spasilački čamci
7. Sohe i sredstva za spuštanje 0,75
7.1. Sohe čamaca za spasavanje
7.2. Uređaji za spuštanje splavova
7.3. Slobodan pad
7.4. Samootpuštanje
8. Pogon i oprema čamca za spasavanje 1,0 0,5
8.1. Upućivanje motora
8.2. Sistem hlađenja
8.3. Punjač baterija
8.4. Aparat za gašenje požara
8.5. Protivpožarni sistem hlađenja oplate
8.6. Sistem vazduha za zaštitu od otrovnih gasova
9. Napuštanje broda 0,75
9.1. Spuštanje čamaca
9.2. Provera površine mora
9.3. Vođenje splava za spasavanje i podizanje ljudi iz mora
9.4. Postupci nakon udaljavanja
10. Oprema za signalizaciju i pirotehnička sredstva 0,25 0,5
10.1. Signalna oprema
10.2 Pirotehnička sredstva
11. Postupci u plovilima za preživljavanje 1,5
11.1. Uobičajeni postupci preživljavanja
11.2. Korišćenje opreme
11.3. Hrana i voda - korišćenje i podela
12. Prva pomoć 0,75 0,75
12.1. Način oživljavanja
12.2. Hipotermija
12.3. Korišćenje priručnih sredstava prve medicinske pomoći
13. Uvežbavanje i spuštanje čamaca 2,0
14. Korišćenje i rukovanje plovilima u nevremenu 1,5
14.1. Čamci za spasavanje
14.2. Splavovi za spasavanje
14.3. Pristajanje uz obalu
15. Radio-oprema 0,75 0,5
15.1. Ugrađena radio-stanica
15.2. Prenosni radio-uređaji
15.3. EPIRB
16. Uvežbavanje spuštanja splavova 2,0
16.1. Splavovi koji se spuštaju dizalicama
16.2. Splavovi koji se bacaju
17. Praktične vežbe i procena 4,5
------------------------------------------------------------------------------
11,25 13,25
-------------
Ukupno časova: 24,5
D.20. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RUKOVANjE BRZIM SPASILAČKIM ČAMCEM
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod 1,0
1.1. Opšta uputstva o sigurnosti
2. Karakteristike brzih spasilačkih čamaca 1,5 0,5
2.1. Vrste brzih spasilačkih čamaca
2.2. Konstruktivne osobine brzih spasilačkih čamaca
2.3. Oprema brzih spasilačkih čamaca
2.4. Plovidbene karakteristike brzih spasilačkih čamaca
2.5. Navigaciona i sigurnosna oprema
3. Spuštanje i podizanje 2,0 2,0
3.1. Ocena spremnosti čamaca i njihove opreme za neposrednu
upotrebu
3.2. Oprema za spuštanje i podizanje
3.3. Mere sigurnosti tokom spuštanja i podizanja
3.4. Uspravljanje prevrnutog brzog spasilačkog čamca
3.5. Nadzor spuštanja i podizanja brzog spasilačkog čamca
4. Rukovanje brzim spasilačkim čamcem 1,0
4.1. Mere predostrožnosti
4.2. Obrasci pretraživanja i uticaj okoline tokom njihovog provođenja
4.3. Prilazak i podizanje povređenih iz mora
4.4 Prilazak i prihvatanje lica iz čamca ili splava za spasavanje
4.5. Ukrcaj osobe iz mora u brzi spasilački čamac
4.6. Pružanje prve medicinske pomoći
4.7. Prebacivanje lica na spasilački helikopter i/ili matični brod
4.8. Ulazak u more
4.9. Rukovanje čamcem u nevremenu
5. Mere lične zaštite 0,5 0,5
5.1. Lična zaštitna sredstva
5.2. Zaštita od hipotermije
5.3. Zaštita od pada u more
6. Način komunikacija 1,0
6.1. Sporazumevanje s matičnim brodom
6.2. Sporazumevanje s helikopterom
6.3. Sporazumevanje s licima u nevolji
7. Pogon brzog spasilačkog čamca 1,0 1,0
7.1. Pokretanje motora
7.2. Uticaj goriva i mere predostrožnosti
7.3. Aparati za gašenje požara
8. Održavanje čamaca i njegove opreme 1,0 1,0
8.1. Načela održavanja
8.2. Redovno održavanje čamaca
8.3. Naduvavanje i izduvavanje prostora pneumatskog brzog čamca
za spasavanje
8.4. Popravak u nuždi
9. Praktična vežba 6,0
------------------------------------------------------------------------------
9,0 11,0
------------
Ukupno časova: 20,0
D.21. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA PRUŽANjE PRVE MEDICINSKE POMOĆI
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Neposredno delovanje 1,0 1,0
2. Sredstva prve pomoći 0,25 0,5
3. Struktura i funkcija tela 2,0 0,5
4. Opasnost od trovanja na brodu 1,0 0,5
5. Ispitivanje bolesnika 1,0 0,5
6. Povreda kičme 1,0 1,0
7. Opekotine, oparotine i uticaj hladnoće i vrućine 1,0 1,0
8. Lomovi, iščašenja kostiju, povrede mišića 1,0 1,0
9. Medicinska nega o spasenim uključujući oštećenja,
hipotermiju i smrzotine 1,0
10. Radio-medicinski saveti 1,0
11. Farmakologija 0,5 0,5
12. Sterilizacija 0,5 1,0
13. Srčani udar, utapljanje i gušenje 1,0 1,25
------------------------------------------------------------------------------
12,25 8,75
------------
Ukupno časova: 21,0
D.22. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA VOĐENjE MEDICINSKE BRIGE NA BRODU
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Prva pomoć 3,0 2,0
2. Nega o unesrećenima 4,0 3,0
3. Nega 1,5 0,5
4. Bolesti 3,0 1,0
5. Zloupotreba alkohola i droga 2,0
6. Nega zubi 1,0 1,0
7. Ginekologija, trudnoća i porođaj na brodu 2,0
8. Medicinska nega o spasenim uključujući oštećenja,
hipotermija i smrzotine 2,0
9. Smrt na moru 1,0
10. Pomoć od strane trećih osoba 2,0
11. Provera okoline na brodu 1,0 1,0
12. Sprečavanje bolesti 2,0
13. Propisi i vođenje beleški 2,0
14. Lekovi i medicinska oprema 1,0 1,0
15. Hirurška oprema, instrumenti i potrebštine 2,0 1,0
------------------------------------------------------------------------------
29,5 10,5
------------
Ukupno časova: 40,0
D.23. UPRAVLjANjE GRUPAMA LjUDI U VANREDNIM SITUACIJAMA NA RO/RO PUTNIČKIM BRODOVIMA
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod 1,0
1.1. Značaj upravljanja grupama ljudi
2. Pripravnost za slučaj opasnosti 1,0
2.1. Poznavanje rasporeda za obuku
2.2. Raspored i smeštaj izlaza za nuždu
2.3. Ograničenja korišćenja liftova
3. Pomaganje putnicima 1,5 1,0
3.1. Izdavanje naredbi
3.2. Usmeravanje putnika
3.3. Održavanje prohodnosti prolaza
3.4. Pomaganje licima smanjenih sposobnosti kretanja
3.5. Pretraživanje putničkih prostorija
4. Postupci nakon oglašavanja znaka uzbune 1,5 1,0
4.1. Održavanje reda
4.2. Postupci smanjenja i izbegavanja panike
4.3. Korišćenje popisa putnika
4.4. Proveravanje pripravnosti putnika za napuštanje broda
5. Zaključak i rasprava 1,0
------------------------------------------------------------------------------
6,0 2,0
-----------
Ukupno časova: 8,0
D.24. UPOZNAVANjE SA SVOJSTVIMA RO/RO PUTNIČKIH BRODOVA
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod 1,0
1.1. Značaj poznavanja svojstva broda
2. Radna ograničenja 6,0
2.1. Konstruktivna svojstva broda
2.2. Održavanje broda za redovnu plovidbu
2.3. Plovidba u nevremenu
3. Propisi, pravila i ugovori koji se odnose na putničke
brodove 2,0
3.1. SOLAS konvencije
3.2. Nacionalni zahtevi
3.3. Zahtevi ISM sistema
3.4. Stabilitet i naprezanja
4. Proračun i procena veličine naprezanja 12,0 12,0
4.1. Vodonepropusnost
4.2. Proračun stabiliteta
4.3. Stabilitet broda u oštećenom i neoštećenom stanju
5. Radni postupci i održavanje opreme 4,0
5.1. Održavanje trupa i opreme broda
5.2. Oprema koja osigurava vodonepropusnost
5.3. Hidraulički i električni sistemi broda
6. Osiguranje tereta 4,0 2,0
6.1. Odredbe i načini ukrcaja tereta i njegovog osiguranja
6.2. Korišćenje i ograničenja oprema i sredstava za osiguranje
i pričvršćenje tereta
6.3. Osiguranje za vanredne situacije
7. Prevoz opasnih tereta 2,0
7.1. Ograničenje u pogledu vrste i količine
7.2. Prevozi i osiguranje opasnih tereta
7.3. Prostori za opasne terete
7.4. Obaveze prema vlastima
8. Postupci u slučaju opasnosti 4,0
8.1. Sprečavanje prodora vode
8.2. Zatvaranje otvora u slučaju opasnosti ili prodora vode
9. Rasprava i zaključak 1,0
------------------------------------------------------------------------------
36,0 14,0
------------
Ukupno časova: 50,0
D.25. SPORAZUMEVANjE U VANREDNIM SITUACIJAMA I KORIŠĆENjE LIČNIH SREDSTAVA ZA SPASAVANjE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod 1,0
1.1. Značaj sporazumevanja
1.2. Načini sporazumevanja
2. Sporazumevanje 0,5 1,5
2.1. Korišćenje prikladnog jezika
2.2. Osnovni pojmovi na engleskom jeziku pri pružanju pomoći
putnicima
2.3. Sporazumevanje drugim sredstvima
2.4. Procena uputstava datih putnicima na njihovom jeziku
3. Sredstva za spasavanje i prikupljanje putnika 0,5 1,5
3.1. Lična sredstva za spasavanje putnika
3.2. Smeštaj ličnih sredstava za spasavanje
3.3. Prikaz korišćenja
3.4. Pomaganje licima smanjenih psihofizičkih sposobnosti
4. Procena i zaključak 1,0
------------------------------------------------------------------------------
3,0 3,0
-----------
Ukupno časova: 6,0
D.26. SIGURNOST PUTNIKA, TERETA I CELOVITOSTI TRUPA NA RO/RO PUTNIČKIM BRODOVIMA
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod 1,0
1.1. Značaj ukrcaja i iskrcaja
2. Ukrcaj i iskrcaj 12,0
2.1. Rad na siguran način
2.2. Ukrcaj i iskrcaj drumskih vozila
2.3. Postupak sa namenskim vozilima i drugim prevoznim sredstvima
2.4. Sporazumevanje i komunikacija tokom ukrcaja i iskrcaja
2.5. Spuštanje, podizanje i osiguranje ukrcajno/iskrcajnih rampi
2.6. Postavljanje i osiguravanje složenih sredstava prevoza
2.7. Ukrcaj i iskrcaj putnika
2.8. Postupci s putnicima smanjenih mogućnosti kretanja
3. Prevoz opasnih tereta 6,0
3.1. Primena posebnih mera sigurnosti
3.2. Odvajanje opasnih tereta
3.3. Tereti čija svojstva mogu ugroziti sigurnost RO/RO
putničkog broda
4. Osiguranje tereta 4,0 2,0
4.1. Odredbe i način primene Međunarodnog pravilnika o
sigurnom načinu ukrcaja tereta i njegovog osiguranja u
delu koji se odnosi na vozila
4.2. Korišćenje i ograničenje opreme i sredstava za osiguranje
i pričvršćenje vozila
4.3. Osiguranje za vanredne situacije
5. Proračun stabiliteta, trima i naprezanja konstrukcije 16,0 12,0
5.1. Korišćenje tablica, dijagrama i računara
5.2. Proračun stabiliteta za pojedine slučajeve korišćenjem
namenskih uređaja i računskih programa
5.3. Proračun opterećenosti paluba za vozila i ostalih paluba
5.4. Proračun uticaja balasta, goriva i drugih tečnosti i masa
5.5. Uticaj premeštanja tečnosti
6. Otvaranje, zatvaranje i osiguranje otvora na trupu 2,0
6.1. Postupak, zatvaranja, otvaranja i osiguranja vrata i drugih otvora
6.2. Provera takvih postupaka
6.3. Rukovanje i ispitivanje sistema broda namenjenih zatvaranju
i otvaranju otvora
6.4. Redovni i vanredni nadzor
7. Atmosfera na palubama za vozila 2,0 1,0
7.1. Korišćenje opreme za nadzor svojstava atmosfere
7.2. Postupci ventilacije
7.3. Ograničenja i mogućnosti ventilacionog sistema
8. Rasprava i zaključak 2,0
------------------------------------------------------------------------------
45,0 15,0
------------
Ukupno časova: 60
D.27. UPRAVLjANjE PONAŠANjEM LjUDI U VANREDNIM SITUACIJAMA NA RO/RO PUTNIČKIM BRODOVIMA
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod 1,0
1.1. Značaj upravljanja u kriznim situacijama
2. Organizacija brodskih postupaka za nuždu 4,0
2.1. Opšte ustrojstvo i svojstvo broda
2.2. Pravila koja se odnose na sigurnost broda i ljudi
2.3. Planovi i postupci u nuždi
2.4. Načela razvoja pojedinih brodskih postupaka u slučaju
nužde
2.5. Prethodno planiranje i uvežbavanje
2.6. Sprovođenje postupaka u skladu s planovima u slučaju
opasnosti
3. Optimizacija korišćenja sredstava 3,0
3.1. Ograničenja korišćenja sredstava za slučaj nužde
3.2. Korišćenje ljudstva i opreme, neposredno, odnosno
improvizacija
3.3. Organizacija verodostojnih vežbi
3.4. Preispitivanje obavljenih vežbi
4. Nadzor ponašanja u slučaju opasnosti 4,0
4.1. Početna procena
4.2. Vođenje i upravljanje ljudima
4.3. Donošenje odluka i načini motivacije, ohrabrenje
4.4. Uočavanje simptoma stresa i njegovog razvoja
4.5. Razumevanje ponašanja pod stresom
5. Nadzor putnika i drugog osoblja 3,0
5.1. Sposobnost nadzora putnika i drugog osoblja
5.2. Opšte poznavanje načina ponašanja
5.3. Neracionalno ponašanje i smanjena sposobnost razumevanja
u slučaju panike
5.4. Vreme potrebno da ljudi postanu svesni opasnosti
5.5. Tipično i očekivano ponašanje
5.6. Međuporodični odnosi (razdvajanje članova porodice)
6. Uspostavljanje i održavanje efikasnog sporazumevanja 2,0
6.1. Važnosti jasnih i sažetih uputstava i izveštavanja
6.2. Razmena podataka i saznanja sa putnicima i drugim osobljem
6.3. Sposobnost izveštavanja putnika i drugog osoblja
6.4. Izbor jezika za sporazumevanje
6.5. Sporazumevanje kinetičkim jezikom
6.6. Izveštavanje putnika brodskim komunikacionim sistemom
7. Rasprava i zaključak 1,0
------------------------------------------------------------------------------
18,0 2,0
-----------
Ukupno časova: 20,0
D.28. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD S OPASNIM TERETIMA
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uvod 1,0
1.1. Značaj poznavanja opasnih materija
2. Klasifikacija opasnih materija 4,0
2.1. IMO opasne materije klase 1-9
2.2. Fizička i hemijska svojstva opasnih i štetnih materija
3. Konvencije, propisi i preporuke 4,0 1,0
3.1. SOLAS 1974
3.2. MARPOL 1973/1978
3.3. IMGD Pravilnik
3.4. Pravilnik o rukovanju čvrstim rasutim teretima (VS Kod)
3.5. Izjave, dokumenti, pakovanje
3.6. Prenosni tankovi, tankovi-kontejneri i cisterne
4. Obeležavanje 2,0
4.1. Identifikacija i obeležavanje
4.2. Slaganje i odeljivanje
5. Sigurnost osoblja 2,0
5.1. Sigurnosna oprema i merni instrumenti
5.2. Tereti skloni pomeranju
5.3. Materije koje poseduju hemijske opasnosti
6. Klasa 1 - eksplozivi 3,0
6.1. Klase opasnosti i kompatibilne grupe
6.2. Pakovanje i ambalaža
6.3. Konstrukciona prikladnost kontejnera i cisterni
6.4. Pravila o slaganju
6.5. Razdvajanje od opasnih materija drugih klasa
6.6. Prevoz i slaganje na putničkim brodovima
6.7. Mere predostrožnosti tokom ukrcaja i iskrcaja
7. Klasa 2 - gasovi 3,0
7.1. Vrste gasova
7.2. Vrste posuda pod pritiskom i prenosnih tankova
7.3. Korišćenje uređaja za ispuštanje i zatvaranje
7.4. Kategorije slaganja
7.5. Opšte mere predostrožnosti
8. Klasa 3 - zapaljive tečnosti 3,0
8.1. Pakovanje, tankovi, kontejneri, prenosni tankovi i
cisterna
8.2. Kategorija slaganja
8.3. Opšte mere predostrožnosti prilikom slaganja i uslovi
odeljivanja
8.4. Prevoz zapaljivih tečnosti pri povišenim temperaturama
9. Klasa 4 - zapaljive čvrste materije 3,0
9.1. Vrste
9.2. Prevoz i slaganje, kontrola temperature
9.3. Kategorije slaganja
9.4. Opšte mere predostrožnosti
9.5. Uslovi odvajanja
9.6. Ispuštanje otrovnih ili zapaljivih gasova
10. Klasa 5 - oksidirajuće materije i organski peroksidi 3,0
10.1. Pakovanje
10.2 Prevoz i slaganje sa kontrolom temperature
10.3. Kategorije slaganja
10.4. Opšte mere predostrožnosti
10.5. Uslovi odeljivanja
11. Klasa 6 - otrovne i infektivne materije 3,0
11.1. Opasnost od zagađivanja hrane, radnih površina i
prostorija posade
11.2. Vrste pakovanja
11.3. Kategorije slaganja
11.4 Opšte mere predostrožnosti
11.5. Uslovi odeljivanja
11.6. Mere dekontaminacije
12. Klasa 7 - radioaktivne materije 3,0
12.1. Vrste ruda i koncentrata
12.2. Vrste pakovanja
12.3. Transportna oznaka slaganja i odvajanja
12.4. Kategorije slaganja
12.5. Uslovi odvajanja i udaljenosti
13. Klasa 8 - korozivne materije 3,0
13.1. Vrste pakovanja
13.2. Kategorije slaganja
13.3. Opšte mere predostrožnosti
13.4. Uslovi odeljivanja
13.5. Opasnosti od nakvašenih materija
14. Klasa 9 - razne opasne materije i predmeti 3,0
14.1. Vrste materija i predmeta
14.2. Primeri i uslovi opasnosti
14.3. Materije koje su opasne samo u rasutom stanju (MNV)
14.4. Opšte i posebne mere predostrožnosti
14.5. Uslovi odvajanja
15. Mere predostrožnosti i postupci u slučaju opasnosti 3,0
15.1. Sigurnost električnih uređaja
15.2. Ulazak u zatvorene prostorije
15.3. Uticaj curenja ili požara
15.4. Razmatranja događaja na palubi ili pod palubom
15.5. Planovi i postupci u slučaju opasnosti
16. Medicinska prva pomoć 3,0 4,0
16.1. Opasnosti od udisanja, gutanja, dodira sa kožom i
radijacije
16.2. IMO priručnici o medicinskoj prvoj pomoći pri
nezgodama sa opasnim materijama (MFAG)
16.3. Medicinski saveti u radio-saobraćaju
------------------------------------------------------------------------------
46,0 5,0
-----------
Ukupno časova: 51,0
D.29. OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA ZAPOVEDNIKA BRODA OD 3000 VT
ILI VEĆEG, ODNOSNO PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 3000 VT ILI VEĆEM
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Pomorska meteorologija i okeanografija 4,0
2. Konstrukcija broda, uzdužni i poprečni stabilitet 4,0
3. Navigacija, planiranje putovanja i držanje straže 8,0
4. Manevrisanje brodom 4,0
5. Rukovanje teretom i slaganje 5,0
6. Komunikacija na moru, postupci u nuždi, traganje i
spasavanje 4,0
7. Zaštita okoline i sprečavanje zagađivanja mora 10,0
8. Međunarodno pravo 2,0
9. Savezni zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi 4,0
10. Upravljanje, organizacija i uvežbavanje posade 2,0
11. Engleski jezik 5,0
------------------------------------------------------------------------------
Ukupno časova: 52,0
D.30. OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA ZAPOVEDNIKA BRODA OD 500 VT
DO 3000 VT, PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 500 VT DO 3000 VT I
OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU OD 500 VT ILI VEĆEM
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Pomorska meteorologija i okeanografija 2,0
2. Konstrukcija broda, uzdužni i poprečni stabilitet 3,0
3. Navigacija, planiranje putovanja i držanje straže 6,0
4. Manevrisanje brodom 2,0
5. Rukovanje teretom i slaganje 6,0
6. Komunikacija na moru, postupci u nuždi, traganje i
spasavanje 2,0
7. Zaštita okoline i sprečavanje zagađenja mora 4,0
8. Međunarodno pravo 2,0
9. Savezni zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi 3,0
10. Upravljanje, organizacija i uvežbavanje posade 2,0
11. Engleski jezik 4,0
------------------------------------------------------------------------------
Ukupno časova: 36,0
D.31. OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA ZAPOVEDNIKA BRODA DO 500 VT
U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI I OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU DO 500 VT U
MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Brodska postrojenja i protivpožarna zaštita 2,0
2. Navigacija, planiranje putovanja i držanje straže 3,0
3. Manevrisanje i rukovanje brodom 2,0
4. Rukovanje teretom i slaganje 2,0
5. Komunikacija na moru, postupci u nuždi, traganje i
spasavanje 2,0
6. Zaštita okoline i sprečavanje zagađivanja mora 3,0
7. Savezni zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi 2,0
------------------------------------------------------------------------------
Ukupno časova: 16,0
D.32. OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA UPRAVITELjA MAŠINE NA BRODU
SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 kNj ILI JAČIM
ILI DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU OD 3000 kNj ILI JAČIM
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Pogon i održavanje pogona 15,0
2. Optimizacija postrojenja 15,0
3. Elektrika i automatizacija 15,0
4. Upravljanje postrojenjem i rukovođenje posadom 5,0
------------------------------------------------------------------------------
Ukupno časova: 50,0
D.33. OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA UPRAVITELjA MAŠINE I DRUGOG OFICIRA
MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM SNAGE OD 750 kNj DO 3000 kNj I
OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE U MAŠINSKOM ODELjENjU NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM
POGONSKE SNAGE OD 750 kNj ILI JAČIM
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Priprema pogona i držanje straže 10,0
2. Elektronika i automatika 10,0
3. Upravljanje, organizacija i obuka posade na brodu 6,0
4. Sigurnost brodskog mašinskog kompleksa i zaštita
okoline 10,0
------------------------------------------------------------------------------
Ukupno časova: 36,0
D.34. OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU
SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 750 kNj
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Pogon i održavanje pogonskih uređaja 7,0
2. Brodska elektrotehnika i automatika 5,0
3. Pomorski propisi 4,0
------------------------------------------------------------------------------
Ukupno časova: 16,0
D.35. OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-ELEKTRONIČARA I I II KLASE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Karakteristike pomorske pokretne i pomorske pokretne
satelitske službe 6,0
2. Uređaji u brodskoj stanici 4,0
3. Komunikacioni postupci 2,0 4,0
4. Teorija elektrotehnike, elektronike i radiokomunikacija 4,0
5. Održavanje radne sposobnosti brodskih uređaja 4,0 4,0
6. Zaštita okoline i sprečavanje zagađivanja mora 4,0
7. Engleski jezik 4,0
------------------------------------------------------------------------------
28,0 8,0
-----------
Ukupno časova: 36,0
D.36. OBNAVLjANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ZA RADIO-OPERATORA S OGRANIČENIM I
OPŠTIM OVLAŠĆENjEM
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Uređaji u brodskoj stanici 1,0
2. Komunikacioni postupci 1,0 4,0
3. Održavanje radne sposobnosti brodskih uređaja 1,0
4. Engleski jezik 1,0 2,0
------------------------------------------------------------------------------
4,0 6,0
-----------
Ukupno časova: 10,0
D.37. POSEBNA OBUKA ZA ČLANOVE ISPITNE KOMISIJE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vežbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Međunarodne obaveze Savezne Republike Jugoslavije
prema IMO-u 0,25
1.1. Međunarodni pravni instrumenti 0,25
1.2. Međunarodna STCNj Konvencija 0,50
1.3. Rezolucija STCNj Konvencije 0,50
1.4. Radio-dnevnik Međunarodne unije za telekomunikacije 0,25
1.5. SOLAS Konvencija 0,50
1.6. Rezolucije IMO Skupštine 0,25
1.7. IBC i IGC Pravilnik 0,25
1.8. ILO Konvencija br.53 0,25
3,0
2. Zahtevi za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti 0,25
2.1. Zahtevi STCNj Konvencije 2,0 1,0
2.2. Ovlašćenja izvan STCNj Konvencije 0,75
3,0 1,0
3. Organizacija pismenih ispita 1,5 2,5
3.1. Metodologija ispitivanja 1,0 2,0
3.2. Kvalitet ispita 1,0 2,0
3.3. Subjektivni ispiti 0,5 0,5
3.4. Objektivni ispiti 0,5 0,5
3.5. Ispiti nadopunjavanja 0,5 0,5
3.6. Nadzor nad ispitima 0,5
3.7. Publikacije i oprema za organizaciju ispita 1,0
3.8. Usmena uputstva 0,5
7,0 8,0
4. Ocenjivanje pismenih ispita 0,50
4.1. Ocenjivanje usmenih ispita 0,50
1,0
5. Usmeni i praktični ispiti 1,0 1,0
1,0 1,0
6. Održavanje standarda kvaliteta 0,5
6.1. Pregled ispitnih materijala 1,0 2,0
6.2. Pogreške 0,5
3. Žalbe 0,5 0,5
6.4. Priznavanje ovlašćenja o osposobljenosti 0,5 0,5
6.5. Oslobađanja, izuzeća i ekvivalentnosti ovlašćenja 0,5 1,0
6.6. Obnavljanje ovlašćenja 0,5
4,0 4,0
7. Vođenje spisa 0,5 1,0
7.1. Izdavanje i zamenjivanje ovlašćenja 0,25
7.2. Sprovođenje standarda kvaliteta 0,25
1,0 1,0
------------------------------------------------------------------------------
20,0 15,0
------------
Ukupno časova: 35,0
D. 38. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA VODITELjA JAHTE
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vježbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Navigacija 5 3
1.1. Određivanje pozicije broda jednovremenim
osmatranjem dva nebeska tijela
1.2. Osnovne metode određivanja pozicije broda u
terestričkoj navigaciji
1.3. Upotreba i održavanje pomorskih karata
1.4. Publikacije i priručnici za plovidbu i njihova
upotreba (obavještenja za pomorce,
radionavigaciona upozorenja, peljari)
1.5. Rad na elektronskim kartama
1.6. Upotreba elektronskih navigacionih pomagala
i uređaja za određivanje pozicije broda
1.7. Kompasi, upotreba, održavanje, greške i
njihova korekcija
2. Manevrisanje brodom 4 25
2.1. Kormilarenje
2.2. Poznavanje manevarskih sposobnosti broda
2.3. Manevar sidrenja
2.4. Pristajanje uz obalu, drugi brod i na plutaču
2.5. Isplovljavanje brodom
2.6. Pravila za izbjegavanje sudara na moru
2.7. Zastavice međunarodnog signalnog kodeksa
3. Poznavanje broda i brodskog postrojenja 6
3.1. Brodska konstrukcija - glavni strukturni
elementi broda
3.2. Osnove brodskog stabiliteta
3.3. Brodski motori - vrste
3.4. Opsluživanje motora - podmazivanje, rezervoar za
gorivo, hlađenje motora, upućivanje motora,
kontrola rada motora dok je u pogonu,
zaustavljanje motora
3.5. Brodske električne instalacije
3.6. Nadvođe i gaz
3.7. Oprema za sidrenje
3.8. Oprema za vez broda
3.9. Kormilo i kormilarski uređaj
3.10. Automatski pilot
3.11. Brodska užad
3.12. Drenažni sistem broda
3.13. Održavanje broda
4. Sigurnost na moru 7
4.1. Načela vršenja palubne straže
4.2. Osiguranje za plovidbu i nevremenu i držanje
straže u slučaju vanrednih okolnosti
4.3. Napuštanje broda - lična i kolektivna sredstva
za spasavanje i njihovo održavanje
4.4. Komunikacija u nuždi i pozivi opasnosti, vizuelni signali
4.5. Spriječavanje zagađenja mora "Marpol"
4.6. Dijelovanje u slučaju opasnosti, spriječavanje panike
4.7. Sudar i postupci na brodu nakon sudara
4.8. Nasukanje
4.9. Čovjek u moru - spasavanje lica iz mora
4.10. Djelovanje u slučaju prodora vode
4.11. Djelovanje u slučaju poziva o pogibelji na moru -
IMO-ov MERSAR priručnik
4.12. Kormilarenje u nuždi
4.13. Mjere predostrožnosti radi zaštite sigurnosti
putnika u slučaju vanrednih okolnosti
4.14. Mjere opreza pri plovidbi u uslovima smanjene vidljivosti
4.15. Havarije i dužnosti zapovjednika broda kod pomorske
nezgode
5. Pomorska meteorologija i okeanografija 4
5.1. Poznavanje različitih vremenskih situacija, njihovo
praćenje i bilježenje
5.2. Prijem meteoroloških prognoza
5.3. Instrumenti za mjerenje temperature, pritiska i
vlažnosti - korišćenje i tumačenje dobijenih informacija
5.4. Morske struje
5.5. Plima i oseka
5.6. Talasi
5.7. Vjetrovi
5.8. Padavine
5.9. Beaufortova i Dagalsova skala vjetra i mora
6. Pomorsko pravo 3
6.1. Pomorske isprave i knjige, svjedočanstva
6.2. Pomorska knjižica, prijava odlaska/dolaska broda,
ukrcaj/iskrcaj članova posade
6.3. Granice plovidbe i podjela mora
6.4. Obaveznost primjene međunarodnih konvencija i
međunarodnih pravila
6.5. Konvencija o prijevozu putnika i prtljaga morem
6.6. Međunarodni i nacionalni propisi o sigurnosti
ljudskih života na moru
7. Engleski jezik 4 3
7.1. Poznavanje brodske i opšte pomorske terminologije -
pogonski strojevi, protivpožarni sistemi, oprema za
spasavanje, nautička oprema, komunikaciona sredstva,
osnovni pojmovi o plovidbi
7.2. Korišćenje pomorskih karata i obavještenja za pomorce,
pomorska meteorologija
7.3. Uspješno i djelotvorno komuniciranje na engleskom jeziku
sa drugim brodovima i obalnim radio-stanicama imajući u
vidu sigurnost i plovidbu, koristeći pri tom Standardni
pomorski navigacioni rječnik (SMNV) i standardne
pomorske izraze u komunikaciji (SMCP)
7.4. Komunikacija u slučaju opasnosti i vanrednih okolnosti
7.5. Komunikacija prilikom dolaska i odlaska iz luke/marine
7.6. Razumijevanje propisa, pravilnika, upotreba i drugih
dokumenata državnih i lučkih vlasti u vezi sa pomorskim
javnim pravom
------------------------------------------------------------------------------
33,0 6,0
------------
Ukupno časova: 39
D.39. OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ZA MORNARA MOTORISTU
------------------------------------------------------------------------------
Područje Predavanja Vježbe
------------------------------------------------------------------------------
1. Navigacija 5 2
1.1. Pomorske karte - mjerenje udaljenosti, mjerenje
dubine, očitavanje kursa
1.2. Određivanje pozicije broda pomoću terestričkih objekata:
- pozicija u času pojave svjetionika na horizontu
- pozicija sa azimutom i udaljenosti
- pozicija istovremenim mjerenjem azimuta više objekata
1.3. Jednoslovčani signali Međunarodnog signalnog
kodeksa i upotreba priručnika:
Međunarodni signalni kodeks
1.4. Svjetla i oznake na plovnom putu
1.5. Priručnici i sredstva za navigaciju
1.6. Osnove pomorske meteorologije
1.7. Vazdušni pritisak
1.8. Temperatura
1.9. Vlažnost
1.10. Glavni vjetrovi na Jadranu
2. Manevrisanje 5
2.1. Poznavanje manevarskih sposobnosti broda
2.2. Kormilarenje
2.3. Isplovljenje
2.4. Uplovljenje
2.5. Vez broda
2.6. Pristajanje uz brod
2.7. Pristajanje na plutaču
2.8. Sidrenje
2.9. Pravila za izbjegavanje sudara na moru
2.10. Navigaciona svjetla
2.11. Manevar tegljenja
3. Poznavanje broda i brodskog postrojenja 7
3.1. Vrste motora SUS
3.2. Princip rada motora SUS
3.3. Konstruktivni dijelovi motora SUS
3.4. Sistemi kod motora
3.5. Stvaranje gorivne smješe
3.6. Sistem za paljenje kod OTO motora
3.7. Sistem za ubrizgavanje goriva kod Diesel motora
3.8. Priprema motora za upućivanje
3.9. Način upućivanja motora
3.10. Kontrola rada motora
3.11. Nedostaci u radu i njihovo otklanjanje
3.12. Izmjena smjera kretanja
3.13. Prenosnici snage kod motora
3.14. Mjerni instrumenti i alarmi
3.15. Važniji tipovi vanbrodskih motora
3.16. Rukovanje i održavanje vanbrodskih motora
3.17. Goriva i maziva za motore
3.18. Ukrcaj goriva, maziva i vode na brod
3.19. Izvori električne energije na brodu
3.20. Jednosmjerna i naizmjenična struja na brodu
3.21. Električna instalacija
3.22. Električne mašine
3.23. Održavanje električnih uređaja i instalacije na brodu
3.24. Djelovi čamca
3.25. Oprema za vez i sidrenje
3.26. Teretni uređaji
3.27. Trimovanje i osnove stabiliteta
3.28. Brodska skladišta i osiguranje tereta za vrijeme plovidbe
4. Sigurnost na moru 8
4.1. Držanje straže - načela držanja straže
4.2. Plovidba i manevrisanje u nevremenu
4.3. Postupak u slučaju prodora vode
4.4. Nasukanje i odsukanje
4.5. Napuštanje broda
4.6. Nedostaci u radu motora - kvarovi i njihovo otklanjanje
4.7. Sredstva za spasavanje:
- splavovi
- lična sredstva za spasavanje
- komunikacija u nuždi
4.8. Vizuelni signali u slučaju nužde
4.9. Spriječavanje panike u slučaju opasnosti
4.10. Sudar
4.11. Čovjek u moru
4.12. Kormilarenje u nuždi
4.13. Mjere predostrožnosti radi zaštite putnika
4.14. Plovidba pri smanjenoj vidljivosti
4.15. Havarije
4.16. Signali pogibelji i pružanje pomoći drugim čamcima ili
brodovima
4.17. Mjere predostrožnosti radi izbjegavanja zagađenja mora i
djelovanje u slučaju zagađenja mora
- poznavanje propisa o zaštiti okoline
4.18. Protivpožarna zaštita: preventiva i borba protiv vatre
na čamcu
4.19. Isprave, pomorska knjižica, svjedočanstva, prijava
odlaska/dolaska, ukrcaj/iskrcaj članova posade, granica
plovidbe
4.20. Brodska higijena, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija,
pitka voda
------------------------------------------------------------------------------
25,0 2,0
------------
Ukupno časova: 27,0
D.40. POSEBNA OBUKA ZA PREKVALIFIKACIJU POMORSKIH RADIO-TELEGRAFISTA I I II KLASE
1. NAVIGACIJA
------------------------------------------------------------------------------
Predavanja Vježbe
------------------------------------------------------------------------------
1.1. Podjela horizonta i označavanje uglova u navigaciji
1.2. Zemaljski i brodski magnetizam i njihovi elementi
1.3. Magnetni kompasi (podjela, konstrukcija, osobine)
1.4. Pretvaranje kurseva i azimuta
1.5. Žiro-kompasi: osnove teorije žiroskopa i primjene na
žiro-kompas
6 5
1.6. Geografske koordinate
1.7. Pomorske karte i priručnici
1.8. Brzina i pređeni put broda, brzinomjeri, udaljenosti
1.9. Dubina mora i dubinomjeri
1.10. Određivanje pozicije broda u obalnoj navigaciji
1.11. Pogreške stajnica i pozicije
5 5
1.12. Plovidba (označavanje plovnih puteva, prethodne pripreme,
planiranje plovidbe, plovidba u otežanim uslovima, zanošenje)
1.13. Loksodroma i ortodroma, plovidba po loksodromi, plovidba
po ortodromi, miješana plovidba
1.14. Morske mijene
1.15. Statička teorija, dinamička teorija, određivanje elemenata
morskih mijena
1.16. Plovidba u struji
9 5
1.17. Elektronska navigacija
1.18. Radio-goniometar
1.19. Radar
1.20. Princip hiperboličke navigacije
1.21. Satelitska navigacija
5 5
1.22. Sekstant - princip mjerenja
1.23. Pogreške sekstanta i njihova eliminacija
1.24. Stanje, dnevni hod i upoređenje hronometra
1.25. Nebeska sfera sa glavnim kružnicama
1.26. Horizontske koordinate nebeskog tijela
1.27. Mjesno-ekvatorske koordinate nebeskog tijela
1.28. Nebesko-ekvatorske koordinate nebeskog tijela
1.29. Astronomsko-nautički sferni trougao
1.30. Ispravljanje izmjerene visine
1.31. Refrakcija i depresija
1.32. Paralaksa i poluprečnik
1.33. Nautički godišnjak
1.34. Nautičke tablice
1.35. Pravo, srednje i zonsko vrijeme Sunca
1.36. Jednačina vremena
1.37. Identifikatori zvijezda
1.38. Kružnica položaja - linija položaja
1.39. Visinska metoda
1.40. Računanje visine
1.41. Računanje azimuta
1.42. Pozicija broda sa dvije i tri linije položaja - istovremeno
1.43. Pozicija broda sa dvije linije položaja - u razmaku vremena
1.44. Navigacioni kalkulatori sa programima iz astronomske navigacije
1.45. Račun geografske širine (tzv. fi meridiana)
1.46. Račun geografske širine i azimuta Sjevernjače
5 5
---------------------
30 25
2. MANEVRISANjE BRODOM
------------------------------------------------------------------------------
Predavanja Vježbe
------------------------------------------------------------------------------
2.1. Manevarske osobine broda (kruga okretanja, zaustavni
put) 2 0
2.2. Faktori koji utiču na manevrisanje broda (unutrašnji,
spoljnji) 2 0
2.3. Djelovanje vijka i kormila (desnookretni, lijevookretni,
dva vijka, moment okretanja broda)
2.4. Manevar sidrenja, priveza i odveza broda od obale,
plutače, četvorovez, čovjek u moru, manevar tegljenja
(privez, odvez, guranje na otvorenom moru) 8 7
2.5. Pravila za izbjegavanje sudara (tumačenje, slučajevi,
analiza, manevrisanje, ARPA, Radar)
2.6. Manevrisanje brodom prema odredbama CAP-a
3 8
---------------------
15 15
3. KONSTRUKCIJA BRODA I STABILITET
------------------------------------------------------------------------------
Predavanja Vježbe
------------------------------------------------------------------------------
3.1. Sistem gradnje čeličnih brodova
3.2. Glavni elementi čeličnih brodova (kobilica,
hrptenica, rebro, rebrenica, upore, sponje i dr.) 5 2
3.3. Glavni parametri trupa broda (glavne dimenzije trupa
broda i njegove mjere, koeficijenti brodske forme,
istisnina, nosivost, nadvođe, zapremina, zagaznice i dr.)
3.4. Linije brodskog trupa
3.5. Osnovne konstruktivne karakteristike pojedinih tipova brodova
3.6. Oprema broda
5 2
3.7. Stabilitet broda - težine i težište sistema, istisnina
broda i njeno težište
3.8. Uslovi plovnosti
3.9. Uzbudne sile i prekretni momenat
3.10. Položaj ravnoteže broda
3.11. Statički stabilitet: metacentarska visina, uticaj
slobodnih površina na stabilitet, stabilitet pri
prijevozu žitarica, krivulja statičkog stabiliteta,
uticaj forme broda na stabilitet, "C" krivulje
7 7
3.12. Dinamički stabilitet
2 2
3.13. Trim i momenti trima
3.14. Promjene gaza zbog promjene specifične težine mora
3.15. "Draft survey"
8 4
3.16. Opterećenje brodske konstrukcije: hidrostatička
opterećenja, hidrodinamička opterećenja, brod kao greda,
uzdužna čvrstoća
3 3
---------------------
30 20
4. RUKOVANjE I PRIJEVOZ TERETA
------------------------------------------------------------------------------
Predavanja Vježbe
------------------------------------------------------------------------------
4.1. Prijevozni kapaciteti broda (kapacitetni plan,
ukupna i korisna nosivost, analiza težina, gaza i
ukrcane težine)
3 3
4.2. Krcanje i slaganje pojedinih vrsta tereta
4.3. Uopšte o rasporedu tereta na brodu (s obzirom na
stabilitet, trim, čvrstoću trupa i brzinu krcanja i
iskrcavanja)
4 4
4.4. Podjela tereta na teške i lake
4.5. Plan tereta
4.6. Krcanje u slanoj, slatkoj i slankastoj vodi
4.7. Priprema broda za krcanje tereta
4 4
4.8. Integralni transport: paletizacija i kontejnerizacija tereta
4.9. LASH - sistem
4.10. Krcanje, slaganje i prijevoz raznih vrsta tereta (generalnih,
rasutih, tekućih, opasnih)
4.11. Prijevoz putnika
4.12. Krcanje i prijevoz žitarica
4.13. Krcanje i slaganje nekih važnih tereta, ugalj, pamuk, drvo,
šećer, riža, kafa, bačve i dr.
4.14. Krcanje i slaganje rashlađenih tereta
14 5
4.15. Nadzor nad teretom u plovidbi
4.16. Štete na brodskom teretu (od vlage, toplote, trenja, insekata
i glodara i dr.)
4.17. Nadzor ukrcaja i iskrcaja tereta, oprema za krcanje
tereta
2 0
4.18. Određivanje nosivosti i deplasmana broda pomoću gaza i
tablice nosivosti, odnosno deplasmana
3 4
---------------------
30 20
5. POMORSKO PRAVO
------------------------------------------------------------------------------
Predavanja Vježbe
------------------------------------------------------------------------------
5.1. Uvod
5.2. Pojam, karakteristike i pravni izvori pomorskog prava
5.3. Morski i podmorski prostori Republike Crne Gore
3 0
5.4. Pomorsko upravno pravo (sigurnost plovidbe)
7 0
5.5. Pomorsko imovinsko pravo
5.6. Pojam i individualizacija broda
5.7. Stvarnopravne karakteristike broda i stvarna prava na
brodu
5.8. Subjekti pomorskog imovinskog prava
5.9. Sistematizacija ugovora, izvršenje i odgovornost brodara
u prijevozu stvari i putnika
5.10. Prijevozne isprave
5.11. Pomorske havarije
5.12. Sudar brodova
5.13. Spasavanje
5.14. Osnovi pomorskog osiguranja
5.15. Vanugovorna odgovornost brodara (posebno za zagađivanje
mora uljima)
25 0
---------------------
35 0
6. STRAŽA, NADZOR I SIGURNOST NA MORU
------------------------------------------------------------------------------
Predavanja Vježbe
------------------------------------------------------------------------------
6.1. Zaštita na radu (osposobljenost posade, nezgoda,
nesreća, zaštita radnog mjesta, lična zaštitna
sredstva, primjena pravila, odgovornost, nadzor)
6.2. Zaštitne mjere pri prodoru vode i nasukanju
6.3. Požar na brodu (uzroci, sredstva za otkrivanje,
sredstva za gašenje, protivpožarno odijelo, postupak
gašenja, vježbe)
6 3
6.4. Sredstva za spasavanje (čamci, splavovi, prsluci,
koluti, napuštanje broda, vježbe)
6.5. Opasni tereti (opšte mjere sigurnosti pri ukrcaju i iskrcaju)
6.6. Zaštitne mjere u luci (kretanje u luci, pristup na brod,
oprema za ukrcaj i iskrcaj, kretanje po brodu, slaganje
tereta)
4 2
6.7. Traganje i spasavanje na moru (SAR)
5 2
6.8. Dužnosti u vezi sa sigurnošću i postupcima u nuždi
6.9. Preuzimanje i predaja straže ili dežurstva
6.10. Vođenje brodskih knjiga i dnevnika
6.11. Način obučavanja na brodu
6.12. Vježbe sigurnosti
6.13. Vježbe postupaka u nuždi
6.14. Održavanje sigurnosne opreme
6.15. Obučavanje posade za rad
5 3
---------------------
20 10
7. MEDICINA ZA POMORCE
------------------------------------------------------------------------------
Predavanja Vježbe
------------------------------------------------------------------------------
7.1. Prva pomoć (opšti principi prve pomoći: zavoji,
krvarenja, nesvjestica, opekotine i smrzotine, gušenje,
davljenje, napad epilepsije, šok, ozlijede i prelomi,
prijevoz unesrećenog)
3 1
7.2. Štetno djelovanje hemikalija uključujući trovanje
7.3. Preventiva i uzrok bolesti (voda, hrana, lična higijena,
čistoća na brodu)
2 2
7.4. Zarazne bolesti: definicija, opšti simptomi i znakovi
(upoznavanje sa: trbušni tifus, proliv, kolera, šarlah,
angina, meningitis, pertusis, tetanus, pneumonija,
ospice, varičele, infektivna mononukleoza, zauške,
influenca, bjesnoća, hepatitis, žuta groznica, denga,
malarija, polne zarazne bolesti, AIDS)
3 1
7.5. Ostale bolesti i simptomi: bol u grudima, visoki
pritisak, glavobolja, visoka temperatura, povraćanje,
bronhitis, astma, prehlade, bol u trbuhu, slijepo
crijevo, žučna kolika, problemi kod mokrenja, bol u
leđima, reuma, oko, uho, simnitis, neurologija, šećerna
bolest, hemoroidi, alkohol, alergija, anemija, zubi,
usna šupljina
3 2
7.6. Njega bolesti: temperaturna lista, hranjenje, peristaltika,
inkontinencija, teškoće disanja, mentalne bolesti,
nesvjestica, injekcije
2 2
7.7. Brodolomnici, hipotermija, smrzotine, dehidracija i
neishranjenost, problemi u čamcu za spasavanje
2 2
---------------------
15 10
8. ENGLESKI JEZIK
------------------------------------------------------------------------------
Predavanja Vježbe
------------------------------------------------------------------------------
8.1. Veličine broda (dužina, širina, visina, gaz,
nadvođe, vodene linije)
8.2. Oprema za spasavanje
8.3. Protivpožarna oprema i uređaji
8.4. Navigacioni uređaji, karte i publikacije
8.5. Pravila za izbjegavanje sudara na moru
8.6. Standardni pomorski rječnik navigacije
15 10
---------------------
15 10
---------------------
UKUPNO: 190 110
------------------------------------------------------------------------------
CENTAR ZA OBUKU POMORACA Br. ......
MARINE TRAINING CENTRE No. ......
Ovlašćen rešenjem Saveznog ministarstva za saobraćaj broj ......
duly authorized by the Ministry of Transportation No ......
od ......
date
POTVRĐUJE
CERTIFIES
da je ..........................................
that
pohađao i završio obuku ....................................
has attended and completed the training course
prema članu br. ....................
in accordance njith the article
Pravilnika o ovlašćenjima o osposobljenosti članova posade pomorskih
brodova trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije u uslovima
za njihovo sticanje ("Službeni list SRJ", br. 67/99)
of the Regulation on reljuirements for certification of seafarers
: 91;0:engaged on board merchant ships of the Federal Republic of Yugoslavia
i Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i
držanje straže pomoraca 1978. i amandmana iz 1995. godine.
International Convention on Standards of Training, Certification
: 91;0:and Njatchkeeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995.
Potvrda izdata u ................., dana .......
Certificate issued at on
............................. ......................
Ime i prezime ovlašćenog lica Potpis ovlašćenog lica
Name of duly authorized person Signature of duly authorized person