-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Zakon je ukinut na osnovu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 71/03).
-------------------

***

ZAKON

O ZAPOŠLjAVANjU I OSTVARIVANjU PRAVA NEZAPOSLENIH LICA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 22/92, 73/92, 82/92, 56/93, 67/93, 34/94, 52/96, 46/98, 29/01, 80/02)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sprovođenje programa u oblasti zapošljavanja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, prava nezaposlenih lica, finansiranje, upravljanje i organizovanje u oblasti zapošljavanja i druga pitanja od značaja za zapošljavanje.

Član 2.

Osniva se Republički zavod za tržište rada (u daljem tekstu: Zavod).

Član 3.

Nezaposlenim licem, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje nije u radnom odnosu, niti je na drugi način ostvarilo pravo na rad, a uvedeno je u propisanu evidenciju Zavoda.
U evidenciju iz stava 1. ovog člana ne uvodi se:
1. vlasnik, odnosno suvlasnik preduzeća ili radnje;
2. vlasnik ili zakupac obradivog poljoprivrednog ili šumskog zemlji- šta ili drugih nepokretnosti čijim korišćenjem može da ostvari prihod dovoljan za obezbeđenje materijalne i socijalne sigurnosti tog lica i njegove porodice;
3. lice koje ima druge izvore prihoda kojima može sebi i svojoj po- rodici da obezbedi materijalnu i socijalnu sigurnost.
Prihodima kojima se, u smislu stava 1. tač. 2. i 3. ovog člana, obezbeđuje materijalna i socijalna sigurnost smatraju se prihodi koji nisu niži od najnižeg iznosa novčane naknade utvrđene ovim zakonom a na osnovu zvaničnih dokumenata koja se pribavljaju po službenoj dužnosti.
Odredbe st. 2. i 3. ovog člana ne odnose se na lica koja su neposredno pre podnošenja zahteva za uvođenje u evidenciju bila osigurana za slučaj nezaposlenosti u skladu sa ovim zakonom.
Nezaposlenim licem, u smislu stava 1. ovog člana, ne smatra se učenik, odnosno student koji se nalazi na redovnom školovanju.

Član 4.

Zavod sprovodi program zapošljavanja i usklađuje ponudu i potražnju na tržištu rada.
Programom iz stava 1. ovog člana, koji donosi upravni odbor Zavoda, uz saglasnost Vlade Republike Srbije, obezbeđuju se uslovi za zapošljavanje, a naročito: 1. istraživanje uslova i mogućnosti zapošljavanja i praćenja raz- voja zanimanja; 2. finansiranje, odnosno učešće u finansiranju novih programa, programa prestruktuiranja i drugih programa; 3. stvaranje uslova za zapošljavanje u preduzećima u svim oblici- ma svojine i u radnjama; 4. stvaranje uslova za profesionalnu i teritorijalnu pokretlji- vost prema potrebama tržišta rada; 5. zapošljavanje na privredno nedovoljno razvijenim i prigranič- nim područjima; 6. zapošljavanje na sezonskim poslovima (turizam, ugostiteljstvo, građevinarstvo, privremeni ili povremeni poslovi i sl.) i u poljoprivredi; 7. privremeno zapošljavanje u inostranstvu i zapošljavanje radni- ka koji se vraćaju sa privremenog rada iz inostranstva; 8. korišćenje i podsticanje znanja i sposobnosti i prilagođavanje nezaposlenih lica tehničkom i tehnološkom razvoju.

Član 5.

Usklađivanje ponude i potraživanje na tržištu rada, u smislu ovog zakona, smatra se:
1. informisanje o slobodnim radnim mestima, drugim mogućnostima i uslovima produktivnog zapošljavanja;
2. informisanje o broju nezaposlenih lica, njihovim obrazovnim pro- filima, stručnoj spremi, zanimanjima i drugim elementima značaj- nim za preduzeće, odnosno drugog poslodavca (u daljem tekstu: preduzeće) za rad na određenom radnom mestu;
3. posredovanje pri zapošljavanju;
4. profesionalna orijentacija;
5. priprema za zapošljavanje; i
6. druge mere kojima se obezbeđuje zadovoljavanje potreba preduzeća i zapošljavanje nezaposlenih lica.

II. OSIGURANjE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

Član 6.

Za slučaj nezaposlenosti obavezno se osiguravaju lica koja su u radnom odnosu i lica koja na drugi način ostvaruju pravo na rad, a obavezno su osigurana po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Za slučaj nezaposlenosti mogu da se osiguraju i lica koja nisu obavezno osigurana u smislu stava 1. ovog člana, kao i lica na privremenom radu u inostranstvu, u skladu sa opštim aktom Zavoda.
Lica iz stava 1. ovog člana mogu da se osiguraju na veći obim prava za vreme nezaposlenosti, u skladu sa opštim aktom Zavoda, s tim što se uvećani obim prava utvrđuje u zavisnosti od visine doprinosa uplaćenog po tom osnovu.
Osiguranje u smislu st. 2. i 3. ovog člana smatra se dobrovoljnim osiguranjem.

III. PRAVA NEZAPOSLENIH LICA

Član 7.

Nezaposleno lice ima pravo na:
1. informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja;
2. posredovanje pri zapošljavanju;
3. profesionalnu orijentaciju;
4. pripremu za zapošljavanje;
5. novčanu naknadu, u skladu sa ovim zakonom;
6. novčanu pomoć za vreme stručnog osposobljavanja;
7. druga prava utvrđena u skladu sa zakonom.
Prava iz stava 1. ovog člana ostvaruju se bez naknade.

1. Informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja

Član 8.

Pravo na informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja imaju nezaposlena lica, pod uslovima i na načinu utvrđenim opštim aktom Zavoda.

2. Posredovanje pri zapošljavanju

Član 9.

Posredovanje pri zapošljavanju, u smislu ovog zakona, je pružanje stručne pomoći u zapošljavanju nezaposlenom licu i preduzeću.
Pravo na posredovanje pri zapošljavanju ima nezaposleno lice, a zaposleni u skladu sa opštim aktom Zavoda.
Posredovanje pri zapošljavanju uređuje se opštim aktom Zavoda.

3. Profesionalna orijentacija

Član 10.

Profesionalna orijentacija, u smislu ovog zakona, obuhvata profesionalno savetovanje, informisanje, selekciju i klasifikaciju radi pružanja pomoći nezaposlenim i drugim zainteresovanim licima u izboru zanimanja i zapošljavanju, u skladu sa opštim aktom Zavoda.
Pravo na profesionalnu orijentaciju ima nezaposleno lice i drugo zainteresovano lice.

4. Priprema za zapošljavanje

Član 11.

Priprema za zapošljavanje, u smislu ovog zakona, obuhvata: osposobljavanje za I i II stepen stručne spreme; prekvalifikaciju i dokvalifikaciju; inoviranje znanja nezaposlenih lica koja čekaju na zaposlenje duže od dve godine; osposobljavanje pripravnika za samostalan rad u struci; druge oblike osposobljavanja predviđene opštim aktom Zavoda.
Pravo na pripremu za zapošljavanje ima nezaposleno lice mlađe od 50 godine života (muškarac), odnosno 45 godina života (žena).
Priprema za zapošljavanje organizuje se u skladu sa opštim aktom Zavoda, prema godišnjem programu rada Zavoda i planu pripreme za zapošljavanje.

5. Novčana naknada

Član 12.

Novčana naknada pripada nezaposlenom licu kome je radni odnos, odnosno osnov za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti prestao:
1. zbog prestanka potrebe za radom zaposlenog, u skladu sa zakonom;
2. zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom;
3. zbog neostvarivanja predviđenih rezultata rada, odnosno utvrđene nesposobnosti za izvršavanje poslova radnog mesta u skladu sa zakonom, a bez krivice radnika, ako ne može da mu se obezbedi drugo radno mesto;
4. zbog premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima;
5. zbog zdravstvenog stanja nezaposlenog lica ili članova njegove uže porodice;
6. ako je bilo zaposleno u inostranstvu.
Pravo na novčanu naknadu pripada i nezaposlenom licu koje je bilo u radnom odnosu na određeno vreme, osim ako mu je radni odnos prestao njegovom voljom ili krivicom.
Pravo na novčanu naknadu pripada i nezaposlenom licu koje je ostvarilo pravo na rad po drugom osnovu, a kome je osnov za obavezno osiguranje prestao bez njegove volje ili krivice.
Pravo na novčanu naknadu po odredbama ovog zakona ostvaruju i invalidi rada.
Nezaposleno lice koje je ostvarilo pravo na novčanu naknadu po osnovu iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana, ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme isplate novčane naknade po odredbama ovog zakona.

Član 13.

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti po odredbama ovog zakona (u daljem tekstu: osiguranje) najmanje devet meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Član 14.

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom licu:
1. tri meseca, ako je bilo osigurano najmanje devet meseci neprekid- no ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci;
2. šest meseci, ako je bilo osigurano tri godine neprekidno ili pet godina sa prekidima u poslednjih osam godina;
3. devet meseci, ako je bilo osigurano deset, a manje od 15 godina;
4. dvanaest meseci, ako je bilo osigurano 15, a manje od 20 godina;
5. osamnaest meseci, ako je bilo osigurano 20, a manje od 25 godina;
6. dvadeset četiri meseca, ako je bilo osigurano 25 i više godina.
Neprekidnim osiguranjem u smislu člana 13. ovog zakona i stava 1. ovog člana smatra se i prekid osiguranja koji je kraći od 42 dana.

Član 15.

Izuzetno od člana 14. ovog zakona, isplaćivanje novčane naknade nastavlja se:
1. za vreme trudnoće i porođaja koje se zaposlenima priznaje kao po- rodiljsko odsustvo;
2. za vreme privremene nesposobnosti za rad utvrđene po propisima o zdravstvenom osiguranju, dok ta nesposobnost traje;
3. za vreme za koje se nezaposleno lice nalazi na pripremi za zapoš- ljavanje, prekvalifikaciji, odnosno dokvalifikaciji.

Član 16.

Novčana naknada isplaćuje se mesečno unazad, a obračunava na radne dane, računajući subotu i dane državnih praznika.
Na zahtev nezaposlenog lica, pod uslovima utvrđenim opštim aktom Zavoda, novčana naknada se može isplatiti u jednokratnom iznosu.

Član 17.

Novčana naknada pripada nezaposlenom licu od prvog dana od dana prestanka osiguranja, ako se prijavi i podnese zahtev Zavodu u roku od 42 dana.
Nezaposlenom licu koje podnese zahtev Zavodu po isteku 42 dana od dana prestanka osiguranja, novčana naknada pripada samo za preostalo vreme.
Pravo na novčanu naknadu nema nezaposleno lice koje podnese zahtev posle isteka vremena za koje bi mu, prema članu 14. ovog zakona, pripadalo pravo na novčanu naknadu.
U rok iz st. 1 do 3. ovog člana ne računa se vreme za koje je nezaposleno lice po propisima o zdravstvenom osiguranju bilo nesposobno za rad.

Član 18.

Isplaćivanje novčane naknade nezaposlenom licu obustavlja se:
1. za vreme izdržavanja kazne zatvora ili smeštaja u ustanovu radi primenjivanja izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju do šest meseci;
2. za vreme odsluženja ili dosluženja vojnog roka.
Po prestanku osnova za obustavu, u smislu stava 1. ovog člana, isplata novčane naknade nastavlja se za preostalo vreme u istom iznosu.

Član 19.

Pravo na novčanu naknadu nezaposlenom licu prestaje kad:
1. zasnuje radni odnos ili ostvari pravo na rad po drugom osnovu;
2. osnuje preduzeće ili radnju, odnosno počne da se bavi poljopriv- redom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem;
3. ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu ili ostvari pravo na invalidsku penziju;
4. stupi na izdržavanje kazne zatvora ili u slučaju prijema u usta- novu radi primene izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštit- ne mere, u trajanju dužem od šest meseci;
5. odbije zapošljavanje koje odgovara njegovoj stručnoj spremi odre- đene vrste zanimanja;
6. neopravdano odbije, odnosno prekine započetu pripremu za zapoš- ljavanje kojom mu se obezbeđuje zapošljavanje;
7. neopravdano se ne prijavi Zavodu u dva uzastopna roka ili dva puta uzastopno neopravdano ne odazove njegovom pozivu.
Nezaposlenom licu kome je pravo na novčanu naknadu prestalo po osnovu iz stava 1. tačka 1. ovog člana, a koje ponovo ostane nezaposleno, produžava se isplata novčane naknade u istom iznosu za preostalo vreme, ako je to za njega povoljnije.
Nezaposleno lice kome je pravo na novčanu naknadu prestalo istekom vremena utvrđenog u smislu člana 14. ovog zakona, može to pravo da ostvari ako ponovo ispuni uslove propisane ovim zakonom.

Član 20.

Visina novčane naknade utvrđuje se u iznosu od 60% prosečne zarade nezaposlenog lica, ostvarene u skladu sa zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom u poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome mu prestaje radni odnos, uvećane za 2% za svaku godinu staža osiguranja.
Novčana naknada utvrđena u smislu stava 1. ovog člana ne može da bude niža od 40% niti viša od 80% prosečne mesečne zarade po zaposlenom ostvarene u privredi Republike prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Član 21.

Pravo na novčanu naknadu ima i nezaposleno lice koje je dobrovoljno osigurano, pod uslovima i na način utvrđenim opštim aktom Zavoda, s tim što obim prava zavisi od visine uplaćenog doprinosa po tom osnovu.

6. Ostvarivanje prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba

Član 22.

(Brisan)

7. Druga prava

Član 23.

Nezaposleno lice ima pravo na naknadu troškova prevoza i selidbe radi zapošljavanja na neodređeno vreme van mesta prebivališta i pribavljanja određenih dokumenata i pravo na privremeni smeštaj, odnosno ishranu do 30 dana, u skladu sa opštim aktom Zavoda.
Nezaposlenom licu mogu se nadoknaditi troškovi gradskog prevoza u skladu sa opštim aktom Zavoda.

Član 23a

Nezaposlena lica kojima je radni odnos prestao kod poslodavca čije je sedište u republici koja nije članica Savezne Republike Jugoslavije, a koji su pre prestanka radnog odnosa imali prebivalište u Republici Srbiji, imaju pravo na novčanu pomoć za vreme privremene nezaposlenosti, ako zahtev za utvrđivanje tog prava podnesu Zavodu u roku od 42 dana od dana prestanka radnog odnosa.
Novčana pomoć iz stava 1. ovog člana iznosi 80% od garantovane neto zarade.
Novčanu pomoć obezbeđuje i mesečno isplaćuje Zavod, na teret budžeta Republike.
Novčana pomoć, u smislu ovog člana, isplaćuje se zaključno za mesec decembar 1994. godine.

8. Ostvarivanje i zaštita prava

O pravima nezaposlenog lica u prvom i drugom stepenu odlučuju nadležni organi Zavoda određeni opštim aktom Zavoda.
Pravo na novčanu naknadu, pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, pravo na naknadu troškova prevoza i selidbe i pravo na privremeni smeštaj, odnosno ishranu nezaposleno lice ostvaruje na osnovu zahteva, ako zakonom nije drukčije određeno.
Zahtev za ostvarivanje prava iz stava 2. ovog člana podnosi se organizacionoj jedinici Zavoda prema mestu prebivališta ili mestu prestanka radnog odnosa nezaposlenog lica, a za zaposlene iz člana 22. ovog zakona prema sedištu preduzeća.

IV. REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE RADA

Član 25.

Zavod je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kojoj se ostvaruju prava za slučaj nezaposlenosti, obezbeđuju sredstva za ove namene i obavljaju drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Član 26.

Zavod:
1. donosi i sprovodi programe rada;
2. utvrđuje stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u skladu sa ovim zakonom;
3. obezbeđuje namensko i ekonomično korišćenje sredstava, stvara rezerve za ostvarivanje prava za vreme privremene nezaposlenosti i prava zaposlenih za čijim je radom utvrđen prestanak potrebe u skladu sa zakonom i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;
4. posreduje pri zapošljavanju;
5. obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava nezaposlenih lica i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja;
6. vrši kontrolu prijavljivanja na osiguranje, kao i kontrolu svih podataka od značaja za sticanje, korišćenje i prestanak prava;
7. organizuje i sprovodi dobrovoljno osiguranje za slučaj nezaposlenosti u skladu sa zakonom;
8. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom Zavoda.

Član 27.

Prihod Zavoda čine sredstva:
1. doprinosa za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;
2. doprinosa za dobrovoljno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;
3. ostvarena prodajom društvenog kapitala i prodajom društvenih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;
4. ostvarena izdavanjem, odnosno prometom hartija od vrednosti;
5. ostvarena ulaganjem kapitala;
6. domaćih i inostranih kredita i zajmova;
6a iz budžeta Republike;
7. druga sredstva utvrđena u skladu sa zakonom.
Sredstva iz stava 1. tačka 3. ovog člana koriste se za stvaranje uslova za zapošljavanje lica za čijim je radom prestala potreba (otvaranje novih radnih mesta, priprema za zapošljavanje i sl.).
Sredstva iz stava 1. tačka 6a ovog člana koriste se za isplatu novčane naknade nezaposlenom licu kome je radni odnos prestao zbog tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena u preduzeću, u skladu sa propisima o radnim odnosima, kao i za sprovođenje programa zapošljavanja donesenog u smislu člana 4. stav 2. ovog zakona.

Član 27a

Stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti su proporcionalne.

Član 27b

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (u daljem tekstu: doprinos) plaćaju osiguranici i to:
1. zaposleni i druga lica koja u skladu sa propisima o radnim odnosima ostvaruju zaradu, odnosno naknadu zarade i izabrana ili imenovana lica koja za svoj rad primaju platu, odnosno naknadu;
2. fizička lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje (u daljem tekstu: preduzetnik);
3. osnivači, odnosno suosnivači preduzeća, ako po drugom osnovu nisu obavezno osigurani.
Doprinos za osiguranika iz stava 1. tačka 1. ovog člana plaćaju i pravna i fizička lica kod kojih su ovi osiguranici zaposleni, odnosno kod kojih primaju platu ili naknadu (u daljem tekstu: poslodavac).

Član 27v

Doprinos za zaposlenog koji po propisima o radnim odnosima koristi pravo na naknadu zarade po osnovu porodiljskog odsustva, odnosno odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta, obračunava i uplaćuje isplatilac naknade.

Član 27g

Doprinos za lica koja zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ostvaruju naknadu zarade na teret organizacije nadležne za zdravstveno osiguranje, obračunava i plaća organizacija nadležna za zdravstveno osiguranje.

Član 27d

Doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti za lica koja u skladu sa propisima o radnim odnosima obavljaju određene poslove po osnovu ugovora o volonterskom radu i lica koja se nalaze na stručnom osposobljavanju, dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji, a koja uputi Zavod - obračunava i plaća Zavod.

Član 27đ

Osnovicu na koju se obračunava i plaća doprinos za osiguranike iz člana 27b stav 1. tačka 1. ovog zakona i za poslodavce čini zarada, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.
Osnovica iz stava 1. ovog člana, ne može biti niža od sledećih iznosa, i to za:

Dinara
1. poslove za koje se ne zahteva stručnost i poslove za koje se
zahteva osposobljenost u trajanju do godine dana (I stepen)
odnosno do dve godine (II stepen) 3.033
2. poslove za koje se zahteva stručnost koja se stiče srednjim
obrazovanjem u trajanju do 3 godine (kvalifikovani rad - III stepen) 4.427
3. poslove za koje se zahteva stručnost koja se stiče srednjim
obrazovanjem u trajanju od četiri ili više godina (IV stepen) 5.262
4. poslove za koje se zahteva stručnost koja se stiče specijalizacijom
nakon srednjeg obrazovanja u trajanju od godinu dana (visokokvalifikovani
rad - V stepen) 6.635
5. poslove za koje se zahteva stručnost koja se stiče višim obrazovanjem
(VI stepen) 7.145
6. poslove za koje se zahteva stručnost koja se stiče fakultetskim, odnosno
visokim obrazovanjem (VII1 stepen) 9.409
7. poslove za koje se zahteva stručnost koja se stiče magistraturom
ili specijalizacijom na osnovu fakultetskog, odnosno visokog
obrazovanja (VII2 stepen) 10.510
8. poslove za koje se zahteva stručnost stečena doktoratom
(VIII stepen) 12.724

Osnovica iz stava 1. ovog člana ne može biti viša od petostrukog iznosa prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Najniža osnovica utvrđena u smislu stava 2. ovog člana usklađuje se tromesečno sa kretanjem zarada zaposlenih u Republici, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a iznos usklađene osnovice objavljuje Zavod.
Osnovicu na koju se obračunava i plaća doprinos, po osnovu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju, koju isplaćuje nadležna organizacija, čini ta naknada.
Osnovicu koja služi za obračun i uplatu doprinosa, ako se zarada ili deo zarade isplaćuje sa zakašnjenjem od najmanje šest meseci, čini zarada, odnosno srazmerni deo zarade koji zaposlenom pripada, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, na dan uplate doprinosa.

Član 27đ-1

Ako poslodavac ne isplati zaradu najkasnije do 30. u mesecu za prethodni mesec, dužan je da uplati doprinose na najnižu osnovicu iz člana 27đ stav 2. ovog zakona.
Pri isplati zarade poslodavac je dužan da plaća razliku između uplaćenog iznosa doprinosa iz stava 1. ovog člana i doprinosa koji obračunava i plaća na isplaćenu zaradu.

Član 27e

Osnovicu na koju se plaća doprinos za lica koja su upućena na rad u inostranstvo, odnosno za zaposlene kod poslodavca koji obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana popropisima te zemlje, ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, čini zarada, odnosno plata koju bi u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ostvarili u zemlji na istim ili sličnim poslovima.

Član 27ž

Osnovicu na koju se plaća doprinos za jugoslovenske državljane koji su, na teritoriji Republike zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, i za strane državljane i lica bez državljanstva koji su, na teritoriji Republike, zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, kao i zaposleni kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom, čini isplaćena zarada, dodaci na zaradu i naknade zarada.

Član 27z

Osnovicu na koju plaća doprinos preduzetnik čini neto prihod na koji se plaća porez, u skladu sa propisima o porezu na dohodak građana, a koji ne može biti niži od prosečne mesečne zarade po zaposlenom ostvarene u Republici u tekućoj godini, niti više od četvorostrukog iznosa te zarade.
Osnovicu na koju plaća doprinos osnivač, odnosno suosnivač preduzeća, iz člana 27b stav 1. tačka 3. ovog zakona, čini dobit na koju se plaća porez, u skladu sa poreskim propisima, a koja ne može biti niža od prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom ostvarene u Republici u tekućoj godini, niti viša od četvorostrukog iznosa te zarade.
Do utvrđivanja prosečne mesečne zarade po zaposlenom ostvarene u Republici u tekućoj godini, osnovicu za plaćanje doprinosa čini prosečni mesečni iznos zarade po zaposlenom ostvarene u Republici u decembru prethodne godine, utvrđen prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Osnovica za plaćanje doprinosa iz stava 3. ovog člana usklađuje se svakog meseca sa rastom prosečne mesečne zarade po zaposlenom ostvarene u Republici, do konačnog obračuna osnovice za plaćanje doprinosa za tu godinu.

Član 27i

Stope doprinosa po kojima se plaća doprinos na osnovice osiguranja utvrđuje Zavod, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije.

Član 27j do 27k

(Prestali da važe na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - "Sl. glasnik RS", br. 80/02)

Član 27l

U pogledu načina utvrđivanja doprinosa, rokova, kamata i načina plaćanja, kazne i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom, izuzev odredaba koje se odnose na poreska oslobođenja i olakšice, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Član 27lj do 27r

(Prestali da važe na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - "Sl. glasnik RS", br. 80/02)

Član 28.

Sredstva doprinosa za dobrovoljno osiguranje za slučaj nezaposlenosti vode se i koriste posebno.

Član 29.

Zavod posluje sredstvima iz člana 27. ovog zakona na način kojim se obezbeđuje uredno ostvarivanje prava koja se u skladu sa zakonom ostvaruju preko Zavoda i unapređuje efikasnost upotrebe kapitala kojim raspolaže.

Član 30.

U Zavodu se obrazuju sredstva rezerve izdvajanjem određenog procenta iz sredstava ostvarenih doprinosima za zapošljavanje i od ostvarenog viška prihoda nad rashodima utvrđenog godišnjim obračunom Zavoda.
Izdvajanja za rezervu vrše se u iznosu od 3% priliva sredstava dok ne dostignu nivo od tromesečnog iznosa obaveza Zavoda.

Član 31.

Slobodna sredstva Zavod koristi za ulaganje u hartije od vrednosti i druge namene radi ostvarivanja dobiti.

Član 32.

Organi Zavoda su upravni odbor, nadzorni odbor i direktor.

Član 33.

Upravni odbor Zavoda ima 15 članova.
Predsednika i članove upravnog odbora Zavoda imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.
Po dva člana upravnog odbora imenuju se: na predlog udruženja poslodavaca organizovanih na nivou Republike - iz reda poslodavaca; na predlog sindikalnih organizacija organizovanih na nivou Republike koje imaju više od 10.000 članova - iz reda sindikata; na predlog udruženja nezaposlenih organizovanih na nivou Republike - iz reda nezaposlenih i na predlog direktora Zavoda - iz reda zaposlenih u Zavodu.
Sindikalna organizacija iz stava 3. ovog člana dužna je da, uz predlog za člana upravnog odbora iz reda sindikata, podnese dokaz o upisu u registar sindikalnih organizacija i dokaz o broju članova.
Predsednik i članovi upravnog odbora imenuju se na vreme od četiri godine.

Član 33a

(Brisan)

Član 33b

Način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad upravnog odbora uređuju se statutom Zavoda.

Član 34.

Upravni odbor:
1. donosi statut i druge opšte akte Zavoda;
2. donosi akt o organizaciji rada Zavoda, u skladu sa statutom Zavoda;
3. utvrđuje stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa ovim zakonom;
4. donosi srednjoročne i godišnje programe rada, finansijski plan i godišnji obračun Zavoda;
5. odlučuje o poslovanju Zavoda;
6. odlučuje o drugim pitanjima i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom Zavoda.
Vlada Republike Srbije daje saglasnost na statut Zavoda, godišnji program rada Zavoda i finansijski plan Zavoda.
Akti iz stava 1. tač. 1. do 3. ovog člana, kao i finansijski plan i godišnji obračun Zavoda, objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Upravni odbor podnosi izveštaj o poslovanju Zavoda i godišnji obračun Zavoda Vladi Republike Srbije, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 35.

Nadzorni odbor Zavoda ima tri člana.
Predsednika i članove nadzornog odbora Zavoda imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.
Predsednik i članovi nadzornog odbora imenuju se na vreme od četiri godine.

Član 36.

Nadzorni odbor:
1. vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem Zavoda;
2. vrši uvid u sprovođenje zakona i drugih propisa u vezi sa finan- sijskim poslovanjem Zavoda;
3. vrši uvid u sprovođenje odluka upravnog odbora;
4. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom Zavoda.
Nadzorni odbor podnosi tromesečno izveštaj o svom radu upravnom odboru Zavoda.
Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o finansijskom poslovanju Zavoda Vladi Republike Srbije.

Član 36a

(Brisan)

Član 36b

Način rada kao i druga pitanja od značaja za rad nadzornog odbora uređuju se statutom Zavoda.

Član 37.

Direktor Zavoda:
1. organizuje rad i poslovanje u Zavodu;
2. predstavlja i zastupa Zavod;
3. izvršava odluke upravnog odbora Zavoda;
4. donosi akt o organizaciji i sistematizaciji zaposlenih u Zavodu, uz prethodnu saglasnost upravnog odbora;
5. rukovodi radom zaposlenih u Zavodu;
6. vrši druge poslove utvrđene statutom Zavoda.
Direktora Zavoda imenuje upravni odbor Zavoda uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije.

Član 38.

Upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima Zavoda obavljaju zaposleni u Zavodu.
Zavod može ugovoriti da poslove iz stava 1. ovog člana, u celini ili delimično, obavlja druga organizacija.

Član 39.

Nadzor nad zakonitošću rada i akata Zavoda vrši ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja.

V. EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH LICA

Član 40.

Lice koje traži zaposlenje prijavljuje se Zavodu radi uvođenja u evidenciju, u skladu sa propisima o evidencijama u oblasti rada.
Prijava za uvođenje u evidenciju u smislu stava 1. ovog člana podnosi se organizacionoj jedinici Zavoda prema mestu prebivališta nezaposlenog lica, ili mestu prestanka radnog odnosa, odnosno rada.
Evidencija o nezaposlenom licu prestaje da se vodi:
1. ako zasnuje radni odnos sa punim radnim vremenom;
2. ako navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja;
3. ako stekne svojstvo učenika, odnosno redovnog studenta;
4. ako osnuje preduzeće ili radnju, odnosno počne da se bavi poljoprivredom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem i po tom osnovu mu prestane pravo na novčanu naknadu (član 19. stav 1. tačka 2. ovog zakona);
5. ako ostvari pravo na starosnu ili invalidsku penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
6. ako postane potpuno nesposobno za rad;
7. ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutno duže od šest meseci;
8. ako se neopravdano ne prijavi ili ne odazove na poziv Zavoda, u slučajevima i pod uslovima utvrđenim opštim aktom Zavoda;
9. ako odbije da prihvati svako zaposlenje koje odgovara njegovim radnim i stručnim sposobnostima na jedinstvenoj teritoriji Republike Srbije.
Ministar nadležan za poslove zapošljavanja donosi bliže propise o načinu i sredstvima za vođenje evidencije u oblasti zapošljavanja.

Član 40a

Preduzeće može da se obrati Zavodu sa zahtevom da mu uputi na rad, radi privremenog radnog angažovanja određeni broj nezaposlenih lica.
Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži uslove koje nezaposleno lice treba da ispunjava za rad na određenim poslovima.
Nezaposleno lice može da bude upućeno na rad u smislu stava 1. ovog člana, radi radnog angažovanja na poslovima koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, odnosno neposredno nižem stepenu stručne spreme određene vrste zanimanja, od onog koji nezaposleno lice ima, radnoj i zdravstvenoj sposobnosti.
Zavod je dužan, najdocnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva, da uputi nezaposleno lice u preduzeće, odnosno da obavesti preduzeće da na evidenciji nezaposlenih nema lica koja ispunjavaju uslove iz st. 2. i 3. ovog člana.
Nezaposleno lice može da bude radno angažovano u smislu ovog člana u mestu prebivališta ili drugom mestu koje je od mesta prebivališta, odnosno boravišta tog lica na udaljenosti manjoj od 50 km, a organizovan je redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak nezaposlenog lica na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada prevoza u visini cene prevoza u javnom saobraćaju, odnosno ako je obezbeđen smeštaj i ishrana.

Član 40b

Nezaposleno lice koje se radno angažuje u smislu člana 40a ovog zakona ima pravo na zaradu koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene zakonom, ograničeno radno vreme, odmore i odsustva utvrđene u skladu sa zakonom, zaštitu na radu, osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje i druga prava utvrđena ugovorom o radnom angažovanju.
Ugovorom o radnom angažovanju koji, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, zaključuju direktor i nezaposleno lice koje se radno angažuje, uređuje se vreme trajanja radnog angažovanja, međusobna prava i obaveze i druga pitanja od značaja za radno angažovanje nezaposlenog lica.

Član 40v

Za vreme radnog angažovanja u smislu člana 40a ovog zakona nezaposlenom licu se obustavlja isplata novčane naknade, a po prestanku radnog angažovanja isplata novčane naknade nastavlja se za preostalo vreme, u skladu sa ovim zakonom.

Član 40g

Radno angažovanje prestaje istekom roka na koji je ugovor o radnom angažovanju zaključen ili otkazom tog ugovora.
Direktor može da otkaže ugovor o radnom angažovanju ako nezaposleno lice koje je radno angažovano učini težu povredu radne obaveze za koju se prema zakonu, odnosno kolektivnom ugovoru izriče mera prestanka radnog odnosa.
Nezaposleno lice može da otkaže ugovor o radnom angažovanju ako zasnuje radni odnos ili ako mu se uskrate prava utvrđena ovim zakonom, odnosno ugovorom o radnom angažovanju.

Član 40d

Evidencija o nezaposlenom licu prestaje da se vodi ako odbije radno angažovanje u smislu člana 40a ovog zakona.
Smatra se da je, u smislu stava 1. ovog člana, nezaposleno lice odbilo da se radno angažuje, ako ne zaključi ugovor o radnom angažovanju u skladu sa ovim zakonom ili ako neopravdano izostane sa rada pet radnih dana neprekidno.

Va KAZNENE ODREDBE

Član 40đ

Novčanom kaznom od 10.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:
1. ako na vreme i u celini ne izvrši uplatu doprinosa za slučaj nezaposlenosti (čl. 27b, 27đ i 27j);
2. ako ne omogući Zavodu da vrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju u smislu člana 27lj ovog zakona;
3. ako ne dostavi Zavodu obračun o uplati doprinosa na propisanom obrascu ili ako unese netačne podatke u obrazac o obračunu i uplati doprinosa prema broju zaposlenih, njihovoj kvalifikacionoj strukturi i visini zarade, danom uplate doprinosa (član 27j stav 3).
4. ako ne postupi po nalogu nadležnog organa, u skladu sa članom 27j-1 stav 3. ovog zakona.".
Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i direktor, odnosno drugo odgovorno lice kod poslodavca.
Novčanom kaznom od 5.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i poslodavac koji nema svojstvo pravnog lica.
Pored mere novčane kazne iz stava 1. tačka 4. ovog člana, poslodavcu iz st. 1. i 2. ovog člana može se izreći mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od 30 do 90 dana.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

Nezaposlena lica koja su pravo na naknadu i druga prava po osnovu nezaposlenosti ostvarila po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju da koriste ta prava prema tim propisima, ako je to za njih povoljnije.
Postupak po zahtevu za ostvarivanje prava nezaposlenih koji nije pravosnažno okončan do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 41a

Pravo na novčanu naknadu, u skladu sa ovim zakonom, imaju i nezaposlena lica kojima je pravo na novčanu naknadu prestalo u smislu člana 41. stav 2. ovog zakona, kao i nezaposlena lica kojima je to pravo prestalo ili će prestati posle 30. juna 1992. godine do 30. septembra 1993. godine.
Pravo na novčanu naknadu u smislu stava 1. ovog člana zakona, nezaposlena lica ostvaruju zaključno za mesec septembar 1993. godine.

Član 41b i 41v

(Brisani)

Član 42.

Zavod počinje sa radom 1. maja 1992. godine.

Član 43.

Danom početka rada Zavoda prestaju sa radom:
1. Fond za zapošljavanje Srbije;
2. Fond za zapošljavanje Kosova i Metohije;
3. Zajednice za zapošljavanje osnovane za teritoriju jedne ili više opština, gradsku zajednicu opština i za teritoriju AP Vojvodine.
Danom početka rada Zavod preuzima imovinu, prava i obaveze organizacija i zajednica iz stava 1. ovog člana sa bilansnim stanjem na dan 30. aprila 1992. godine.

Član 44.

Zavod će preuzeti zaposlene iz samoupravnih interesnih zajednica iz člana 50. stav 1. tačka 3. i organa koji su vršili stručne poslove za fondove iz člana 50. stav 1. tač. 1. i 2. ovog zakona.
Zaposleni iz stava 1. ovog člana koji ne budu raspoređeni u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji Zavoda imaju prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba u skladu sa zakonom.

Član 45.

Vlada Republike Srbije imenovaće upravni odbor Zavoda u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Upravni odbor doneće statut Zavoda, druge akte neophodne za početak rada Zavoda i akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Zavodu u roku od osam dana od dana imenovanja, u skladu sa ovim zakonom.

Član 46.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:
1. Zakon o zapošljavanju ("Službeni glasnik SRS", br. 26/85, 52/85, 46/87, 16/88, 37/88, 2/89 i 59/89).
2. Zakon o zapošljavanju ("Službeni list SPK", br. 25/84, 29/85, 30/86 i 39/89 i "Službeni glasnik RS", broj 21/90);
3. Zakon o pravima i obavezama lica koja traže zaposlenje i samoupravnim interesnim zajednicama za zapošljavanja ("Službeni list SAPV", br. 13/87, 25/87 i 20/90);
4. Član 80. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za prekršaje ("Službeni glasnik SRS", broj 6/89);
5. Član 47. Zakona o izmenama zakona kojima su propisane novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje ("Službeni list SAPV", broj 22/89).

Član 47.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. maja 1992. godine.

-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ... ("Sl. glasnik RS", br. 29/01) donosi i sledeće odredbe koje nisu ušle u prečišćeni tekst:
Član 14.
Nezaposlena lica koja su prava na novčanu naknadu i druga prava na osnovu nezaposlenosti ostvarila u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju da koriste ta prava prema tim propisima, ako je to za njih povoljnije.
Postupak po zahtevu za ostvarivanje prava nezaposlenih lica koji nije pravosnažno okončan do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.
Član 15.
Vlada Republike Srbije imenovaće predsednika i članove upravnog i nadzornog odbora u skladu sa ovim zakonom u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Član 16.
Osnovica iz člana 27đ stav 2. Zakona uskladiće se sa kretanjem prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom u Republici u periodu februar - april 2001. godine, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Osnovice iz stava 1. ovog člana objavljuje Zavod.
Član 17.
Odredba člana 20. stav 2. Zakona primenjuje se za obračun i isplatu novčane naknade počev od 1. septembra 2001. godine.
Član 18.
Ovaj zakon stupa na snagu 1. juna 2001. godine, osim odredaba čl. 7, 8, 9, 10. i 15. ovog zakona, koje stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".