Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 123/07) i člana 17. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka i 101/07),
Vlada donosi

UREDBU

O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 29 od 21. marta 2008, 49/09)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupak po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi.

Sadržina Nacionalnog investicionog plana

Član 2.

Predlog liste investicionih projekata Nacionalnog investicionog plana (u daljem tekstu: NIP) i plan sredstava za njihovu realizaciju utvrđuje Vlada, u okviru predloga zakona o budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu, na predlog ministra nadležnog za sprovođenje NIP-a (u daljem tekstu: ministar).

Strateški prioriteti

Član 3.

Strateški prioriteti, čijem ostvarenju treba da doprinesu projekti NIP-a, jesu: razvoj infrastrukture koja će doprineti održivom razvoju, rastu zaposlenosti i podizanju standarda građana, sa ciljem postizanja ravnomernijeg regionalnog razvoja.

II. IZBOR PROJEKATA

1. Prijavljivanje

Javni poziv za prijavljivanje projekata

Član 4.

Projekti za NIP biraju se po sprovedenom javnom pozivu za prijavljivanje projekata, koji objavljuje Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Javni poziv za prijavljivanje projekata naročito sadrži: podatke o tome ko može da prijavi projekat, informacije o strateškim prioritetima, o rokovima i o načinu prijavljivanja projekata.
Javni poziv za prijavljivanje projekata objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", na internet stranici Ministarstva i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ovlašćeni podnosioci prijave projekta

Član 5.

Projekat može da prijavi ministarstvo, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
Projekat mogu zajednički da prijave više ovlašćenih podnosilaca.

Prijavljivanje projekata

Član 6.

Projekat se prijavljuje tako što se popunjava Obrazac 1 - Prijava projekta za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije za 2009. godinu (u daljem tekstu: prijava projekta) na internet stranici Ministarstva (njnjnj.mnip.gov.rs).
Projekat koji nije prijavljen na ovaj način neće se razmatrati.
Obrazac za prijavu projekta propisuje ministar.

Sadržina prijave projekta

Član 7.

Prijava projekta posebno sadrži: podatke o ovlašćenom podnosiocu prijave projekta i direktnom korisniku projekta, naziv projekta koji se prijavljuje, sektor i tip projekta, predlog dinamike sprovođenja projekta, predlog iznosa sredstava za finansiranje projekta (u daljem tekstu: budžet projekta), predlog svih izvora finansiranja projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za sprovođenje projekta, opis projekta, ciljeve projekta, predlog osnovnih aktivnosti u projektu, rezultate projekta, merljive efekte projekta koji se očekuju, analizu rizika za sprovođenje projekta, zajedničke preduslove koji se moraju uzeti u obzir prilikom definisanja predloga projekta (veze sa nacionalnim, regionalnim ili lokalnim strateškim prioritetima i dr.) i informacije o stepenu spremnosti projekta.

2. Obrada, razmatranje i ocena projekta

Tehnička obrada prijave projekta

Član 8.

Ministarstvo proverava da li su podnesene prijave projekta blagovremene i potpune.
Nepotpuna prijava projekta, prijava projekta koja ima druge formalne nedostatke i prijava projekta koja nije blagovremena ne uzima se u razmatranje.

Razmatranje i ocena projekta

Član 9.

Ministarstvo razmatra i ocenjuje projekat koji je sadržan u prijavi projekta.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, projekti sadržani u prijavi projekta koji bi trebalo da se sprovode na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina (u daljem tekstu: APV) razmatra i ocenjuje komisija od pet članova od kojih dva imenuje ministar, a tri nadležni organ APV.
Ministarstvo može da angažuje stručna lica radi davanja mišljenja.
Ministarstvo može pozvati predstavnika korisnika sredstava budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnik budžeta) u čijoj nadležnosti je oblast na koju se projekat odnosi i predstavnika podnosioca projekta, radi pribavljanja dodatnih informacija i objašnjenja.
Ministarstvo može da obrazuje projektne i posebne radne grupe radi razmatranja srodnih projekata.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata

Član 10.

Projekti se ocenjuju na osnovu sledećih kriterijuma:
1) stepen opšteg uticaja i značaj projekta:
- stepen direktnog uticaja projekta na ostvarivanje strateških prioriteta NIP-a,
- značaj projekta (međunarodni, nacionalni, međuregionalni, regionalni, lokalni - gradski ili opštinski),
- stepen usklađenosti sa usvojenim nacionalnim strateškim dokumentima,
- stepen i trajnost strukturnog i regulatornog uticaja projekta,
- broj direktnih i indirektnih korisnika projekta;
2) ekonomska opravdanost projekta:
- isplativost projekta (odnos troškova i efekata, a kod projekta čije je sprovođenje započeto po osnovu ranije usvojenog akta Vlade isplativost nastavljanja sprovođenja projekta),
- stepen sufinansiranja projekta (sredstvima iz drugih javnih izvora - budžeta autonomne pokrajine, grada ili opštine; sredstvima iz međunarodnih izvora; privatnim sredstvima),
- održivost projekta (mogućnost nastavljanja aktivnosti po okončanju finansiranja sredstvima NIP-a, odnosno postojanje struktura za nastavljanje tih aktivnosti),
- nemogućnost finansiranja projekta na drugi način, bez sredstava NIP-a,
- mogućnost multiplikacije efekata i replikacije projekta;
3) sprovodljivost projekta:
- stepen rizika izvodljivosti i održivosti projekta,
- stepen razrađenosti projekta (definisanost i fokusiranost ciljeva i planiranih aktivnosti i kvalitet dokumentacije za sprovođenje projekta),
- kvalitet učesnika i partnerstva u sprovođenju projekta (jasno označen profil učesnika, organizovanost, iskustvo i rezultati u sprovođenju projekata od značaja za prijavljeni projekat, peference učesnika, adekvatnost organizacione strukture za sprovođenje projekta, definisanost zajedničkih ciljeva i odgovornosti učesnika i međusektorski efekti projekta),
- stepen mobilizacije resursa za sprovođenje projekta (postojanje obima resursa (finansijskih, ljudskih, opreme i dr.) potrebnih za uspeh projekta, integrisanost resursa u koherentan sistem i vreme potrebno za mobilizaciju resursa),
4) stepen posebnih uticaja projekta:
- stepen uticaja na povećanje društvene uključenosti (uticaj na smanjenje siromaštva, na povećanje društvene uključenosti grupa sa posebnim potrebama i smanjenje nejednakosti),
- stvaranje uslova za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i za povratak interno raseljenih lica na Kosovo i Metohiju,
- stepen uticaja na životno okruženje,
- stepen uticaja na rodnu ravnopravnost,
- stepen uticaja na razvoj informatičkog društva,
- stepen uticaja na međunarodne integracije Republike Srbije.
Projekti se ocenjuju na Obrascu 2 - Obrazac za ocenjivanje projekta za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

3. Priprema predloga i utvrđivanje liste projekata

Priprema nacrta liste projekata

Član 11.

Po oceni projekata, Ministarstvo rangira projekte prema utvrđenim kriterijumima, raspoređuje ih prema korisnicima budžeta u čijim bi budžetskim razdelima, s obzirom na nadležnost, trebalo da budu projekti i sačinjava nacrt liste projekata iz člana 2. stav 1. ove uredbe.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, projekte koji će se sprovoditi na teritoriji APV rangira komisija iz člana 9. stav 2. ove uredbe, nakon čega nadležni organ APV sačinjava predlog liste projekata NIP-a za teritoriju APV i dostavlja ga Ministarstvu radi uključivanja u nacrt liste projekata iz člana 2. stav 1. ove uredbe.

Član 12.

(Brisan)

Utvrđivanje NIP-a

Član 13.

Pošto ministar razmotri i odobri nacrt liste projekata iz člana 2. stav 1. ove uredbe, koji je pripremilo Ministarstvo, upućuje ga Vladi, radi usvajanja.

III. SPROVOENjE NIP-a

1. Pripreme za sprovođenje projekata

Koordinatori za sprovođenje projekata

Član 14.

Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat određuje koordinatora za sprovođenje projekata NIP-a i dostavlja Ministarstvu podatke o njemu.
Sprovođenje projekata koji su u budžetskom razdelu, odnosno glavi Kancelarije, koordinira samo Ministarstvo.
Projekte NIP-a na teritoriji APV sprovodi nadležni organ APV.

Projektni tim

Član 15.

Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat obrazuje za svaki konkretni projekat tim za sprovođenje projekta (u daljem tekstu: projektni tim) i određuje njegove članove.
Projektni tim za projekte koji su u budžetskom razdelu, odnosno glavi Kancelarije, obrazuje samo Ministarstvo.

Akcioni plan za sprovođenje projekta

Član 16.

Projektni tim priprema akcioni plan za sprovođenje projekta (u daljem tekstu: akcioni plan), na Obrascu 3 - Akcioni plan za sprovođenje projekta Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Akcioni plan posebno sadrži: informacije o stepenu spremnosti projekta, ciljeve projekta, projektni zadatak, plan aktivnosti (uz posebno iskazivanje aktivnosti odobrenih za realizaciju sredstvima NIP-a za narednu godinu), plan troškova, plan javnih nabavki i plan upravljanja rizicima.
Akcioni plan se dostavlja Ministarstvu na odobrenje.
Odobreni akcioni plan Ministarstvo dostavlja projektnom timu, radi sprovođenja.
Sprovođenje projekta može otpočeti tek po prijemu odobrenog akcionog plana.
Izmene i dopune akcionog plana odobrava Ministarstvo, na predlog rukovodioca projektnog tima.

2. Javne nabavke radi sprovođenja NIP-a

Naručilac javne nabavke

Član 17.

Naručilac javne nabavke, u smislu ove uredbe, jeste korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat.

Komisija za javne nabavke

Član 18.

Komisija za javnu nabavku za potrebe projekta NIP-a (u daljem tekstu: Komisija) obrazuje se aktom naručioca javne nabavke (u daljem tekstu: naručilac) tako da ima najmanje tri člana od kojih je jedan predsednik.
Ako vrednost javne nabavke prelazi 5.000.000 dinara za dobra, odnosno 20.000.000 dinara za usluge ili radove, Komisija ima pet članova.
Ukoliko je Komisija tročlana, jednog člana Komisije imenuje naručilac na sopstvenu inicijativu, jednog na predlog Ministarstva, a jednog na predlog Ministarstva finansija.
Ukoliko je Komisija petočlana, dva člana Komisije imenuje naručilac na sopstvenu inicijativu, dva na predlog Ministarstva i jednog na predlog Ministarstva finansija.
Po potrebi, mogu se obrazovati i Komisije od više članova, uvek s neparnim brojem članova i uz primenu pariteta iz st. 3. i 4. ovog člana.
Ukoliko se sprovođenje projekta NIP-a sufinansira iz drugih javnih izvora, sufinansijer može imenovati člana Komisije, s tim što finansijer sa većinskim učešćem mora imati većinu članova Komisije.
Ministarstvo i Ministarstvo finansija mogu odlučiti da ne predlože članove Komisije, o čemu pismeno, po prijemu zahteva za predlaganje člana Komisije, obaveštavaju naručioca, i u tom slučaju te članove Komisije imenuje naručilac na sopstvenu inicijativu.
Svaka Komisija ima sekretara komisije koga imenuje naručilac u aktu o obrazovanju Komisije i koji obavlja administrativne poslove za potrebe Komisije, bez prava glasa u Komisiji.

Zahtev za predlaganje članova Komisije

Član 19.

U zahtevu za predlaganje članova Komisije koji naručilac upućuje Ministarstvu i Ministarstvu finansija posebno se navode: naziv i šifra projekta, predmet javne nabavke, procenjena vrednost javne nabavke, predložena vrsta postupka javne nabavke, ukupan broj članova Komisije i informacije o eventualnoj nameri naručioca da prenese ovlašćenje za sprovođenje postupka javne nabavke u smislu odredaba Zakona o javnim nabavkama.
Ministarstvo i Ministarstvo finansija dužni su da daju odgovor na zahtev za predlaganje članova Komisije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva.
Ako Ministarstvo i Ministarstvo finansija u roku iz stava 2. ovog člana ne predlože člana Komisije naručilac može imenovati članove Komisije po sopstvenoj inicijativi.

Poslovi Komisije

Član 20.

Komisija naročito obavlja sledeće poslove: priprema ili koordinira rad na pripremi konkursne dokumentacije, priprema tekst javnog poziva za podnošenje ponuda, priprema odgovore na zahteve ponuđača za pojašnjenje konkursne dokumentacije, sprovodi postupak otvaranja ponuda i sačinjava zapisnik o tome, pregleda i stručno ocenjuje ponude i zatim rangira ispravne, odgovarajuće i prihvatljive ponude primenom kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sastavlja zapisnik o stručnoj oceni ponuda u kojem preporučuje rukovodiocu naručioca javne nabavke ponudu koju bi trebalo izabrati kao najpovoljniju i učestvuje u postupku zaštite prava ako je neki ponuđač podneo zahtev za zaštitu prava, tako što razmatra zahtev i predlaže naručiocu donošenje određene odluke.
Naručilac može, na sopstvenu inicijativu ili na inicijativu članova Komisije, pozvati stručnjake ako predmet konkretne javne nabavke zahteva specifično tehničko ili specijalizirano znanje za koje stručnjaka nema u okviru samog naručioca.

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda

Član 21.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda Komisija daje naručiocu javne nabavke preporuku za izbor najpovoljnije ponude i obavezna je da detaljno obrazloži način na koji je primenila kriterijume za rangiranje ponuda, kao i razloge za odbijanje ponuda.

Poverljivost podataka i odbijanje ponude

Član 22.

Predsednik i ostali članovi Komisije, kao i lica koja se angažuju kao stručnjaci, dužni su da poštuju odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke u pogledu poverljivosti podataka i da s posebnom pažnjom prate da li primena antikorupcijskih pravila iz tog zakona otkriva neku okolnost koja bi ukazivala na potrebu odbijanja neke ponude.

Početak i kraj postupanja Komisije

Član 23.

Komisija postupa od dana donošenja akta o njenom obrazovanju do okončanja poslova koji su joj povereni u aktu o njenom obrazovanju, odnosno do poništenja ili obustave postupka javne nabavke.

Način odlučivanja Komisije

Član 24.

Komisija donosi odluke i preporuke većinom glasova svih članova, javnim glasanjem.

Zapisnici sa sednica Komisije

Član 25.

O sastancima Komisije vode se zapisnici koje potpisuju predsednik i ostali članovi Komisije.
Zapisnici se pripajaju izveštaju o stručnoj oceni ponuda koji se, kao završni izveštaj, dostavlja licu koje u ime naručioca javne nabavke donosi konačnu odluku o izboru ponuđača.

Obrazloženje neprihvatanja preporuke Komisije

Član 26.

Ako naručilac javne nabavke ne prihvati preporuku Komisije, dužan je da Ministarstvu pismeno obrazloži razloge za to.

Obaveza pribavljanja mišljenja Ministarstva

Član 27.

Ministarstvo daje mišljenje o: konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku i predlogu teksta javnog poziva, nacrtu odluke o izboru najpovoljnije ponude, nacrtu ugovora kojim se ugovara finansiranje sredstvima NIP-a, nacrtu ugovora kojim se preuzima dug koji će se finansirati sredstvima NIP-a, kao i o nacrtu drugih dokumenata kojima se predviđa preuzimanje obaveza u vezi sa NIP-om.
Uz zahtev za davanje mišljenja o konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku i predlogu teksta javnog poziva, naručilac, pre objavljivanja javnog poziva za dostavljanje ponuda, odnosno pre dostavljanja konkursne dokumentacije potencijalnim ponuđačima, dostavlja Ministarstvu i odluku o pokretanju postupka javne nabavke, predlog teksta javnog poziva, saglasnost, odnosno mišljenje Uprave za javne nabavke ukoliko je to Zakonom o javnim nabavkama predviđeno za određeni postupak javne nabavke.
Uz zahtev za davanje mišljenja o izboru najpovoljnije ponude naručilac, pre donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, dostavlja Ministarstvu i zapisnik o otvaranju ponuda, zapisnik o pogađanju ukoliko je pogađanje obavljeno, izveštaj o stručnoj oceni ponuda i nacrt odluke o izboru najpovoljnije ponude.
Uz zahtev za davanje mišljenja o nacrtu ugovora naručilac, pre potpisivanja ugovora, dostavlja Ministarstvu nacrt ugovora i ugovor po kome je nastao dug koji se preuzima, kao i dokumentaciju o postupku javne nabavke koji je sproveden pre zaključenja ugovora ukoliko je u pitanju ugovor o preuzimanju duga.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, nije potrebno pribaviti mišljenje Ministarstva za aktivnosti i na dokumenta Komisije ukoliko Ministarstvo ima predstavnika u Komisiji. U tom slučaju obavezno je pribavljanje mišljenja Ministarstva za ostale aktivnosti i dokumenta iz stava 1. ovog člana.

Odredbe o avansnom plaćanju

Član 28.

U modelu ugovora o javnoj nabavci u konkursnoj dokumetaciji mora da postoji klauzula o tome da je avansno plaćanje moguće najviše do 25% od ugovorene vrednosti, izuzev ako Ministarstvo ne odobri avansno plaćanje u većem iznosu.

Obaveštavanje Ministarstva o uloženom zahtevu za zaštitu prava, poništenju ili obustavi postupka javne nabavke

Član 29.

Ukoliko je uložen zahtev za zaštitu prava ponuđača, kao i ukoliko je doneo odluku o poništenju ili obustavi postupka javne nabavke, naručilac je dužan da o tome odmah pismeno obavesti Ministarstvo.

3. Ugovor o sprovođenju projekta NIP-a

Član 30.

Ugovor kojim se ugovara obavljanje aktivnosti u okviru sprovođenja projekta NIP-a (ugovor o javnoj nabavci, ugovor o delu, ugovor o angažovanju i drugi ugovor) potpisuju: ministarstvo, odnosno drugi budžetski korisnik u čijem je razdelu projekat NIP-a, izvođač radova, odnosno dobavljač i direktan korisnik projekta.
Ukoliko je predviđeno finansiranje projekta, odnosno dela projekta NIP-a iz različitih izvora ugovor potpisuju svi suinvestitori.

4. Plaćanje iz sredstava NIP-a

Obaveza dostavljanja dokumentacije

Član 31.

Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat dostavlja Ministarstvu dokumentaciju o sprovođenju projekta (ugovor, aneks ugovora, situaciju, fakturu, dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke, bankarsku garanciju i dr.).

Registar plaćanja

Član 32.

Za potrebe Ministarstva, Uprava za Trezor (u daljem tekstu: Trezor) obrazuje i vodi bazu podataka o odobrenim i realizovanim plaćanjima iz sredstava NIP-a (u daljem tekstu: Registar plaćanja).
Registar plaćanja sadrži šifru i naziv korisnika budžeta, šifru i naziv projekta, iznos aproprijacije za projekat, naziv i broj računa primaoca sredstava, iznos i datum svake pojedinačne isplate, iznos ukupno realizovanih sredstava (iznosi se izražavaju u dinarima i u evrima) i procenat realizacije sredstava.
Registar plaćanja vodi se u elektronskom obliku.

Preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje i izvršavanje izdataka

Član 33.

Rukovodilac korisnika budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat i ministar zajednički su odgovorni za preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje i izvršavanje izdataka namenjenih za sprovođenje NIP-a.
Zahtevi za kreiranje preuzete obaveze i plaćanje ispostavljaju se na Obrascu 4 - Zahtev za kreiranje preuzete obaveze i Obrascu 5 - Zahtev za plaćanje sa preuzetom obavezom, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.
Zahtev za kreiranje preuzete obaveze potpisuje rukovodilac korisnika budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat i dostavlja ga ministru da ga on potpiše i uputi Trezoru.

Provera aproprijacije i izvršavanje rashoda

Član 34.

Po prijemu zahteva iz člana 33. ove uredbe, Trezor proverava raspoloživa sredstva u okviru odgovarajuće aproprijacije, odnosno utvrđene kvote, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije.
Ako je zahtev neuredan, odnosno sredstva za njegovu realizaciju nisu raspoloživa, Trezor vraća zahtev Ministarstvu radi ispravke.
Ako je zahtev uredan, odnosno sredstva za njegovu realizaciju raspoloživa, Trezor izvršava rashode na ime sprovođenja projekta direktnim prenošenjem sredstava izvođaču radova, odnosno dobavljaču, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.
Izuzetno od stava 3. ovog člana, sredstva za realizaciju NIP-a koja su raspoređena za projekte iz nadležnosti Ministarstva vera prenose se investitorima - crkvama i verskim zajednicama, u skladu sa odredbom člana 16. stav 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu (Službeni glasnik RS, br. 120/08 i 31/09).

Plaćanje sredstvima namenjenim za projekte na teritoriji APV

Član 35.

Nalogodavac za sredstva iz NIP-a koja se nalaze u budžetskom razdelu, odnosno glavi Ministarstva, a koja su namenjena za projekte na teritoriji APV jeste ministar.
Izvršena sredstva iz stava 1. ovog člana evidentiraju se u budžetu Republike Srbije kao izvršeni izdaci budžetu APV.

Rok za plaćanje po projektima

Član 36.

Zahtevi za plaćanje po projektima koji su predviđeni za finansiranje iz budžeta Republike Srbije u određenoj kalendarskoj godini podnose se Trezoru najkasnije do 15. decembra te kalendarske godine.

5. Praćenje i nadziranje NIP-a

Praćenje sprovođenja projekata i izveštavanje

Član 37.

Ministarstvo prati sprovođenje projekata, u saradnji s ministarstvima, drugim organima državne uprave i projektnim timovima.
Rukovodilac projektnog tima dužan je da o sprovođenju projekta najmanje jednom mesečno izveštava Ministarstvo, na Obrascu 6 - Izveštaj o sprovođenju projekta Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Ako u sprovođenju projekta nastanu nepredviđene okolnosti, rukovodilac projektnog tima dužan je da o tome bez odlaganja obavesti Ministarstvo.

Posebne radne grupe za praćenje pojedinih oblasti

Član 38.

Ministarstvo može da obrazuje posebne radne grupe ili da angažuje stručne i naučne ustanove u zemlji i inostranstvu ili stručnjake da bi pratili rezultate i efekte sprovođenja projekata.

Kontrola namenske upotrebe sredstava

Član 39.

Ministarstvo dostavlja Ministarstvu finansija - Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju, najkasnije do 31. januara tekuće godine izveštaj o sprovođenju projekata po korisnicima za prethodnu godinu, radi kontrole namenske upotrebe sredstava.

Podnošenje prijava nadležnim organima

Član 40.

Ako se prilikom praćenja i nadziranja sprovođenja projekata uoče nepravilnosti, Ministarstvo podnosi prekršajnu ili krivičnu prijavu nadležnim državnim organima.

Saradnja s drugim državnim organima

Član 41.

Radi efikasnog praćenja i nadziranja sprovođenja projekata, Ministarstvo u svim zajedničkim pitanjima sarađuje s nadležnim državnim organima.

Završni izveštaj

Član 42.

Po okončanju sprovođenja projekta, projektni tim sačinjava završni izveštaj na Obrascu 7 - Završni izveštaj o sprovođenju projekta Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Završni izveštaj dostavlja se Ministarstvu, radi evidentiranja i sagledavanja pojedinačnih i ukupnih efekata sprovođenja projekata.

Registar projekata NIP-a

Član 43.

Ministarstvo osniva i vodi elektronsku i dokumentacionu bazu podataka u koju se unose podaci o projektima, a posebno: prijava projekta, akcioni plan za sprovođenje projekta, dokumentacija koja se odnosi na sprovođenje projekta (ugovor o javnoj nabavci, ugovor sa podizvođačem i drugi zaključeni ugovori, situacija, faktura, kompletna dokumentacija o postupku javne nabavke, bankarska garancija i druga sredstva obezbeđenja, podaci o preuzetim obavezama i izvršenim plaćanjima i dr.), završni izveštaj i drugi podaci koji su značajni za sprovođenje i praćenje sprovođenja NIP-a (u daljem tekstu: Registar projekata NIP-a).
Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat i druge institucije i lica koja raspolažu dokumentacijom koja se priprema i evidentira u skladu sa ovom uredbom, dužni su da Ministarstvu dostavljaju podatke i kopije dokumenata koji se unose u Registar projekata NIP-a.

Izveštavanje Vlade i Narodne skupštine

Član 44.

Ministarstvo prati dinamiku trošenja po pojedinačnim projektima i o tome jednom u tri meseca izveštava Vladu.
Pre dostavljanja izveštaja Vladi, Ministarstvo usaglašava s Trezorom podatke u izveštaju s podacima iz informacije o realizaciji NIP-a, koja se priprema za Odbor za finansije Narodne skupštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sprovođenje otpočetih postupaka javnih nabavki

Član 45.

Postupci javnih nabavki za projekte NIP-a otpočeti pre stupanja na snagu ove uredbe okončaće se po do sada važećim propisima.

Prestanak važenja propisa

Član 46.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 71/07, 73/07 - ispravka, 105/07 i 113/07) i Odluka o kriterijumima za izbor projekata Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 78/07).

Stupanje uredbe na snagu

Član 47.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 110-1061/2008-2
U Beogradu, 20. marta 2008. godine
Vlada
Potpredsednik, Božidar elić, s.r.