Na osnovu člana 116. stav 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 109/05 - ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05 i 71/05 - ispravka),
Vlada donosi

UREDBU

O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA ZA VOĐENjE MATIČNE EVIDENCIJE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 6 od 19. januara 2007, 11/07, 51/08)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se jedinstveni metodološki principi za vođenje matične evidencije o osiguranim licima i korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: matična evidencija), jedinstveni kodeks šifara i obrasci prijave na zdravstveno osiguranje, prijave promene u osiguranju i prijave odjave sa osiguranja i druga pitanja od značaja za vođenje matične evidencije.

Član 2.

Osigurana lica iz člana 1. ove uredbe jesu osiguranici i članovi porodica osiguranika, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 109/05 - ispravka - u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.

Matičnu evidenciju ustrojava i organizuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički zavod), jedinstveno za teritoriju Republike Srbije, u skladu sa Zakonom.

II. METODOLOGIJA VOĐENjA MATIČNE EVIDENCIJE

Član 4.

U matičnu evidenciju unose se podaci o:
1) osiguranicima;
2) članovima porodice osiguranika;
3) obveznicima plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;
4) korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

1) Osiguranici

Član 5.

Osiguranici iz člana 2. ove uredbe, za koje se u matičnu evidenciju unose podaci, jesu:
1. Zaposlena lica:
1.1. lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine (u daljem tekstu: zaposleni);
1.2. lica zaposlena kod fizičkog lica;
1.3. civilna lica na službi u Vojsci i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama;
1.4. izabrana, imenovana ili postavljena lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, odnosno platu ili naknadu zarade;
1.5. državljani Republike Srbije koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih ili diplomatskih predstavništava ili su zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;
1.6. lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;
1.7. državljani Republike Srbije zaposleni u inostranstvu kod stranog poslodavca koji nemaju zdravstveno osiguranje stranog nosioca zdravstvenog osiguranja ili koji nisu obavezno osigurani prema propisima strane države, odnosno ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima te države, za sebe ili članove svoje porodice, ne mogu ostvarivati ili koristiti van teritorije te države;
1.8. lica koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, obavljaju poslove van prostorija poslodavca;
1.9. zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj, odnosno staratelj koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, dok mu miruju prava i obaveze po osnovu rada, u skladu sa propisima o radu;
1.10. lica koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, obavljaju poslove kućnog pomoćnog osoblja;
1.11. državljani Republike Srbije zaposleni u domaćinstvima državljana Republike Srbije u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije čije je sedište na teritoriji Republike Srbije;
2. Nezaposlena lica:
2.1. lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti;
2.2. lica koja imaju pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, prema propisima o zapošljavanju;
3. Korisnici penzije i prava na novčane naknade:
3.1. korisnici penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih;
3.2. korisnici penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti;
3.3. korisnici penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
3.4. državljani Republike Srbije koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja dok borave ili imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno koji primaju penziju od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima države isplatioca penzije, za sebe ili članove svoje porodice, ne mogu koristiti ili ostvarivati van teritorije te države;
4. Samostalna delatnost:
4.1. lica koja su osnivači, članovi, odnosno akcionari privrednih društava (ortačka društva, komanditna društva, društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva i druge pravne forme privrednih društava, odnosno preduzeća), koji u njima nisu zasnovali radni odnos ali obavljaju određene poslove (u daljem tekstu: osnivači privrednih društava);
4.2. preduzetnici koji su registrovani za obavljanje zakonom dozvoljene delatnosti u vidu zanimanja radi samostalnog obavljanja delatnosti;
4.3. preduzetnici koji obavljaju delatnost slobodne profesije, kao i samostalni umetnici;
4.4. sportisti koji u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport obavljaju sportsku delatnost kao samostalnu delatnost;
4.5. sveštenici i verski službenici koji te poslove obavljaju kao samostalnu delatnost;
5. Poljoprivrednici:
5.1. poljoprivrednici stariji od 18 godina života, koji obavljaju poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanje, u skladu sa zakonom, ako nisu: osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, osnivači privrednih društava, korisnici penzija, lica na školovanju;
5.2. lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu na osnovu ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta;
6. Lica osigurana za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti:
6.1. učenici i studenti koji se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi;
6.2. lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju određene poslove za koje ne primaju zaradu, odnosno ugovorenu naknadu (na osnovu ugovora o volonterskom radu);
6.3. lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju;
6.4. lica koja se nalaze na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu organizacije nadležne za zapošljavanje;
6.5. lica koja učestvuju u organizovanim javnim radovima od opšteg značaja;
6.6. lica koja učestvuju u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
6.7. lica angažovana u vatrogasnim službama za gašenje požara i na obuci za gašenje požara;
6.8. lica koja se nalaze na osposobljavanju i obučavanju za odbranu i druge vidove obuke za potrebe odbrane zemlje;
6.9. lica koja su angažovana na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja i drugih javnih okupljanja građana;
6.10. lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izdržavanje kazne zatvora (radionica, radilište i sl.) i na drugom mestu rada;
7. Lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu:
7.1. lica koja obavljaju privremene i povremene poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad (lica koja nisu u radnom odnosu, zaposleni koji rade nepuno radno vreme - do punog radnog vremena i korisnici starosne penzije);
7.2. lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života, ako nisu na školovanju;
7.3. lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, po osnovu autorskog ugovora, po osnovu ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti, kao i po osnovu drugih ugovora prema kojima za izvršen posao ostvaruju naknadu i članovi porodice;
8. Strani državljani:
8.1. strani državljani i lica bez državljanstva koji su, na teritoriji Republike Srbije, zaposleni kod stranih pravnih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;
8.2. strani državljani i lica bez državljanstva koji su, na teritoriji Republike Srbije, zaposleni kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom;
8.3. strani državljani koji na teritoriji Republike Srbije rade kod domaćih organizacija, odnosno privatnih poslodavaca na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji;
8.4. strani državljani za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije;
9. Osiguranici iz člana 22. stav 1. Zakona:
9.1. deca do navršenih 15 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;
9.2. žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;
9.3. lica starija od 65 godina života;
9.4. osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica;
9.5. nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa aktom kojim je propisan mesečni iznos prihoda kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica;
9.6. materijalno neobezbeđena lica koja primaju materijalno obezbeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;
9.7. korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;
9.8. korisnici pomoći - članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;
9.9. lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela odnosno povređena lica u vezi sa pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;
9.10. monasi i monahinje;
9.11. lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji;
10. Osiguranici po posebnim propisima:
10.1. lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ;
10.2. raseljena lica sa Kosova i Metohije;
10.3. raseljena lica sa Kosova i Metohije, koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju;
10.4. vojni i civilni invalidi u skladu sa propisima koji uređuju prava boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca i civilnih invalida rata;
11. Osiguranici po međunarodnom ugovoru:
11.1. državljani, odnosno osiguranici zemalja sa kojima je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju;
12. Lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje.

Član 6.

U matičnu evidenciju unose se sledeći podaci o osiguranicima:
1) prezime, ime jednog roditelja i ime;
2) lični broj osiguranika;
3) jedinstveni matični broj građana i poreski identifikacioni broj;
4) pol;
5) dan, mesec i godina rođenja;
6) zanimanje;
7) školska sprema;
8) osnov osiguranja, u skladu sa zakonom;
9) datum sticanja, odnosno prestanka svojstva osiguranika, kao i promene u toku osiguranja;
10) staž zdravstvenog osiguranja (prethodni staž);
11) obveznik plaćanja doprinosa;
12) visina uplate doprinosa;
13) zarade, naknade zarada i druga primanja i naknade koje služe za utvrđivanje osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos;
14) visina uplaćenog doprinosa;
15) adresa prebivališta;
16) opština na kojoj se nepokretnost nalazi, odnosno sedište organa nadležnog za utvrđivanje poreza na katastarski prihod od poljoprivredne delatnosti;
17) broj rešenja o sticanju prava na penziju;
18) državljanstvo.
U matičnu evidenciju unose se i podaci o povredi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti osiguranika.

2) Članovi porodice osiguranika

Član 7.

Članovi porodice osiguranika kojima se obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja jesu članovi uže porodice osiguranika, odnosno članovi šire porodice osiguranika, u skladu sa Zakonom.
Za članove porodice osiguranika, pored podataka o osiguraniku, unose se i sledeći podaci:
1) prezime, ime jednog roditelja i ime;
2) lični broj osiguranog lica;
3) jedinstveni matični broj građana;
4) pol;
5) dan, mesec i godina rođenja;
6) srodstvo sa osiguranikom;
7) adresa prebivališta;
8) zanimanje;
9) državljanstvo.

3) Obveznici plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

Član 8.

Za obveznike plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju unose se sledeći podaci:
1) naziv i sedište obveznika plaćanja doprinosa upisani u nadležni registar, kao i matični broj iz registra jedinica razvrstavanja, a za obveznike koji nemaju svojstvo pravnog lica ime i prezime, odnosno naziv i adresa;
2) registarski broj obveznika plaćanja doprinosa koji se sastoji od oznake Republičkog zavoda, odnosno filijale, opštine, tekućeg rednog broja registra i kontrolnog broja;
3) poreski identifikacioni broj, odnosno matični broj za fizičko lice koje je poslodavac;
4) šifra delatnosti, odnosno šifra podgrupe delatnosti prema propisanoj klasifikaciji delatnosti.

4) Korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 9.

Podaci o korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja predstavljaju službenu tajnu, vode se odvojeno od drugih podataka, a te podatke može unositi odnosno njima rukovati za to posebno ovlašćeno službeno lice matične filijale, odnosno Republičkog zavoda.

Član 10.

U matičnu evidenciju unose se i podaci propisani zakonom kojim se uređuje evidencija u oblasti zdravstva a koji se odnose na osigurana lica.
U matičnu evidenciju unose se i podaci o korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a naročito o:
1) vrsti prava iz zdravstvenog osiguranja koja se obezbeđuju osiguranom licu (pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad osiguranika, pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite);
2) pruženim zdravstvenim uslugama;
3) novčanim naknadama;
4) medicinsko-tehničkim pomagalima i implantatima;
5) lekovima izdatim na recept;
6) godišnjem iznosu plaćenih participacija;
7) izabranom lekaru osiguranog lica;
8) ostvarivanju prava pred lekarskim komisijama;
9) ostvarivanju prava u vezi sa profesionalnom bolešću ili povredom na radu osiguranika;
10) upućivanju na invalidsku komisiju u skladu sa Zakonom.
U matičnu evidenciju unose se i podaci o davaocu zdravstvenih usluga sa kojim je filijala, odnosno Republički zavod zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

III. PRIJAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE, PRIJAVA PROMENE U OSIGURANjU I PRIJAVA ODJAVE SA OSIGURANjA

Član 11.

U matičnu evidenciju unose se podaci o osiguraniku, odnosno članu porodice osiguranika i obvezniku plaćanja doprinosa iz čl. 5-8. ove uredbe, koje podnosilac prijave navede u Obrascu M - Prijava, promena i odjava zdravstvenog osiguranja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 12.

U matičnu evidenciju unose se podaci o obvezniku plaćanja doprinosa iz člana 8. ove uredbe, koje podnosilac prijave navede u Obrascu M iz člana 11. ove uredbe i Obrascu OPD - Prijava, promena i odjava poslovanja obveznika plaćanja doprinosa, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 12a

U slučaju statusne promene, obveznik uplate doprinosa dužan je da podnese po jedan primerak Obrasca OPD iz člana 12. Uredbe o nastalim promenama, svakoj matičnoj filijali osiguranih lica za koje je ranije podneo prijavu na zdravstveno osiguranje, sa spiskom zaposlenih i članova porodice.
U slučaju statusne promene iz stava 1. ovog člana, obveznik uplate doprinosa ne podnosi pojedinačno za svakog osiguranika i člana porodice Obrazac M iz člana 11. Uredbe.
Spisak osiguranih lica iz stava 1. ovog člana, koji obveznik uplate doprinosa podnosi uz Obrazac OPD iz stava 1. ovog člana u slučaju statusnih promena, sadrži podatke koji se unose u matičnu evidenciju osiguranih lica, i to:
1) redni broj;
2) ime i prezime zaposlenog, odnosno člana porodice;
3) lični broj osiguranika - zaposlenog, odnosno člana porodice;
4) adresa zaposlenog, odnosno člana porodice, osnov osiguranja (zaposleni, odnosno srodstvo sa nosiocem osiguranja).

IV. VERODOSTOJNOST I TAJNOST PODATAKA

Član 13.

U prijave podataka za matičnu evidenciju iz čl. 11. i 12. ove uredbe podaci se unose samo na osnovu javnih isprava i evidencija propisanih zakonom i propisima donetim za sprovođenje zakona.

Član 14.

Podaci uneti u matičnu evidenciju, na način utvrđen Zakonom, mogu se naknadno menjati u sledećim slučajevima:
1) ako nadležni organ naknadno, u propisanom postupku, utvrdi promenu podataka;
2) ako su podaci o osiguraniku, stažu zdravstvenog osiguranja, zaradama, naknadama zarada, ugovorenim naknadama, osnovicama osiguranja i stopi odnosno visini uplaćenih doprinosa, kao i drugi podaci koji se vode u matičnoj evidenciji, uneti u matičnu evidenciju na osnovu lažnih isprava;
3) ako se naknadno, proverom podataka ili na drugi način, utvrdi da su u matičnu evidenciju uneti netačni ili nepotpuni podaci.
Promena podataka unetih u matičnu evidenciju vrši se na osnovu odgovarajuće prijave promene podataka iz člana 11. ove uredbe, po postupku utvrđenom Zakonom.

Član 15.

Podaci iz matične evidencije koji se odnose na pojedino osigurano lice, odnosno na korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, jesu lični podaci i predstavljaju službenu tajnu, odnosno ne mogu se iznositi i objavljivati u javnosti.
Podaci sadržani u matičnoj evidenciji mogu se koristiti za statistička istraživanja u skladu sa zakonom.

Član 16.

Zaštita podataka sadržanih u matičnoj evidenciji obezbeđuje se u skladu sa zakonom.

V. JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA

Član 17.

Podaci iz čl. 4-10. ove uredbe unose se i označavaju u matičnoj evidenciji šiframa propisanim Jedinstvenim kodeksom šifara, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, za unos i označavanje podataka za koje nije propisana šifra u Jedinstvenom kodeksu šifara, koriste se šifre propisane drugim propisima, međunarodnim kodeksima šifara za pojedine vrste podataka, odnosno opštim aktima Republičkog zavoda, na način uređen ovom uredbom.

Član 18.

Unos i označavanje podataka iz člana 17. stav 2. ove uredbe vrši se korišćenjem:
1) šifara propisanih Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja - za označavanje klasifikacije delatnosti obveznika uplate doprinosa;
2) šifre iz Međunarodne klasifikacije bolesti-revizija 10 - za označavanje bolesti osiguranog lica;
3) šifre iz Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja - za označavanje lekova koje osigurano lice koristi i koji se obezbeđuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
4) šifre iz Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja - za označavanje medicinsko-tehničkih pomagala i medicinskih sredstava koje osigurano lice koristi na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 110-426/2007

U Beogradu, 18. januara 2007. godine

Vlada

Predsednik, Vojislav Koštunica, s.r.

JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA

ZA UNOŠENjE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU OSIGURANIKA I OSIGURANIH LICA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE
Jedinstveni kodeks šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju osiguranika i osiguranih lica Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje sadrži šifre podataka za sledeća obeležja:

1) Pol

2) Osnov osiguranja

3) Srodstvo sa osiguranikom

4) Školska sprema

5) Filijala Republičkog zavoda

6) Ispostava filijale Republičkog zavoda

7) Upravni okrug

8) Opština

9) Država

10) Delatnost

11) Oblik organizovanja privrednih subjekata

12) Oblik svojine

13) Zdravstvene ustanove sa kojima je zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga

14) Vrste ustanova

15) Dijagnoze

16) Lekovi

17) Medicinsko-tehnička pomagala

18) Osnov sprečenosti za rad

19) Osnov oslobađanja od participacije


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redni Naziv obeležja Podatak Šifra
broj
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pol - muški 1
- ženski 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Osnov osiguranja Zaposlena lica i članovi porodice:
- Lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu,
drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne
samouprave i autonomne pokrajine i članovi porodice (član 17.
tačka 1) i član 24. stav 1. ZZO); 1010
- Lica zaposlena kod fizičkog lica i članovi porodice (član 17.
tačka 1) i član 24. stav 1. ZZO); 1011
- Civilna lica na službi u Vojsci i vojnim jedinicama i vojnim
ustanovama i članovi porodice (član 17. tačka 2) i član 24. stav 1. ZZO); 1012
- Izabrana, imenovana ili postavljena lica, ako za obavljanje
funkcije ostvaruju zaradu, odnosno platu ili naknadu zarade
i članovi porodice (član 17. tačka 3) i član 24. stav 1. ZZO); 1013
- Državljani Republike Srbije koji su na teritoriji Republike
zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova,
stranih konzularnih ili diplomatskih predstavništava ili su
zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim
ugovorom nije drukčije određeno i članovi porodice (član 17. tačka 6)
i član 24. stav 1. ZZO); 1014
- Lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni i upućeni na rad
u inostranstvo,odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom
pravnom licu koje obavlja delatnosti ili usluge u inostranstvu,
ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, ili ako
međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno i članovi porodice
(član 17. tačka 7) i član 24. stav 1. ZZO); 1015
- Državljani Republike Srbije zaposleni u inostranstvu kod stranog
poslodavca koji nemaju zdravstveno osiguranje stranog nosioca
zdravstvenog osiguranja ili koji nisu obavezno osigurani prema
propisima strane države, odnosno ako prava iz zdravstvenog
osiguranja po propisima te države, za sebe ili članove svoje
porodice, ne mogu ostvariti ili koristiti van teritorije te države
i članovi porodice (član 17. tačka 9) i član 24. stav 1. ZZO); 1016
- Lica koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, obavljaju poslove
van prostorija poslodavca i članovi porodice (član 17. tačka 4)
i član 24. stav 1. ZZO); 1017
- Zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj, odnosno staratelj
koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života,
dok miruju prava i obaveze po osnovu rada, u skladu sa propisima
o radu i članovi porodice (član 17. tačka 8) i član 24. stav 1. ZZO); 1018
- Lica koja obavljaju poslove kućnog pomoćnog osoblja i članovi
porodice (član 17. tačka 5) i član 24. stav 1. ZZO); 1019
- Državljani Republike Srbije zaposleni u domaćinstvima državljana
Republike Srbije u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije
čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i članovi porodice
(član 17. tačka 11) i član 24. stav 1. ZZO); 1020
Nezaposlena lica i članovi porodice:
- Lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju pravo na naknadu
zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti i članovi
porodice (član 17. tačka 15) i član 24. stav 1. ZZO); 1110
- Lica koja imaju pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti,
prema propisima o zapošljavanju i članovi porodice (član 17.
tačka 12) i član 24. stav 1. ZZO); 1111
Korisnici penzije i drugih prava na novčane naknade i članovi
porodice:
- Korisnici penzije fonda PIO zaposlenih i članovi porodice
(član 17. tačka 22) i član 24. stav 1. ZZO); 1210
- Korisnici penzije Fonda PIO samostalnih delatnosti i članovi
porodice (član 17. tačka 22) i član 24. stav 1. ZZO); 1211
- Korisnici penzije Fonda PIO poljoprivrednika i članovi
porodice (član 17. tačka 22) i član 24. stav 1. ZZO); 1212
- Državljani Republike Srbije koji primaju penziju ili invalidninu
isključivo od inostranog nosioca osiguranja dok borave ili imaju
prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno koji primaju
penziju od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum
o socijalnom osiguranju ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja
po propisima države isplatioca penzije, za sebe ili članove
porodice, ne mogu koristiti ili ostvariti van teritorije te države
i članovi porodice (član 17. tačka 23) i član 24. stav 1. ZZO); 1213
Samostalna delatnost i članovi porodice:
- Lica koja su osnivači, članovi, odnosno akcionari privrednih
društava (ortačka društva, komanditna društva, društva
sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva i druge pravne
forme privrednih društava, odnosno preduzeća), koji u njima nisu
zasnovali radni odnos ali obavljaju određene poslove i članovi
porodice (član 17. tačka 17) i član 24. stav 1. ZZO); 1310
- Preduzetnici koji su registrovani za obavljanje zakonom dozvoljene
delatnosti u vidu zanimanja radi samostalnog obavljanja delatnosti
i članovi porodice (član 17. tačka 18) i član 24. stav 1. ZZO); 1311
- Preduzetnici koji obavljaju delatnost slobodne profesije, kao
i samostalni umetnici i članovi porodice (član 17. tačka 18)
i član 24. stav 1. ZZO); 1312
- Sportisti, koji u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport obavljaju
sportsku delatnost kao samostalnu delatnost i članovi porodice
(član 17. tačka 19) i član 24. stav 1. ZZO); 1313
- Sveštenici i verski službenici koji te poslove obavljaju
kao samostalnu delatnost i članovi porodice (član 17. tačka 20)
i član 24. stav 1. ZZO); 1314
Poljoprivrednici:
- Poljoprivrednici stariji od 18 godina života, koji obavljaju
poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanje, u skladu
sa zakonom i članovi porodice (član 17. tačka 21) i član 24. stav 1. ZZO); 1410
- Lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu na osnovu ugovora o davanju
u zakup poljoprivrednog zemljišta (član 17. stav 3. ZZO); 1411
Lica osigurana za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti:
- Učenici i studenti koji se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom
proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi
(član 28. tačka 1) ZZO); 1510
- Lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju određene poslove za koje
ne primaju zaradu, odnosno ugovorenu naknadu (na osnovu ugovora
o volonterskom radu) (član 28. tačka 2) ZZO); 1511
- Lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene
poslove preko omladinske odnosno studentske zadruge do navršenih
26 godina života, ako su na školovanju (član 28. tačka 3) ZZO); 1512
- Lica koja se nalaze na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu
organizacije nadležne za zapošljavanje (član 28. tačka 4) ZZO); 1513
- Lica koja učestvuju u organizovanim javnim radovima od opšteg
značaja (član 28. tačka 5) ZZO); 1514
- Lica koja učestvuju u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju
prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća (član 28.
tačka 6) ZZO); 1515
- Lica angažovana u vatrogasnim službama za gašenje požara
i na obuci za gašenje požara (član 28. tačka 7) ZZO); 1516
- Lica koja se nalaze na osposobljavanju i obučavanju za odbranu
i druge vidove obuke za potrebe odbrane zemlje (član 28. tačka 8) ZZO); 1517
- Lica koja su angažovana na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih
i sportskih događaja i drugih javnih okupljanja građana (član 28.
tačka 9) ZZO); 1518
- Lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade
u privrednoj jedinici zavoda za izdržavanje kazne zatvora i na drugom
mestu rada (član 28. tačka 10) ZZO); 1519
Lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu i članovi porodice:
- Lica koja obavljaju privremene i povremene poslove u skladu
sa zakonom kojim se uređuje rad (lica koja nisu u radnom odnosu,
zaposleni koji rade nepuno radno vreme - do punog radnog vremena
i korisnici starosne penzije) i članovi porodice (član 17. tačka 13)
i član 24. stav 1. ZZO); 1610
- Lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene
poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge a imaju
navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života,
ako nisu na školovanju i članovi porodice (član 17. tačka 14)
i član 24. stav 1. ZZO); 1611
- Lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, po osnovu
autorskog ugovora, po osnovu ugovora o porodičnom smeštaju prema
propisima o socijalnoj zaštiti, kao i po osnovu drugih ugovora
kod kojih se za izvršen posao ostvaruje naknada i članovi porodice
(član 17. tačka 16) i član 24. stav 1. ZZO); 1612
Strani državljani:
- Strani državljani i lica bez državljanstva koja su, na teritoriji
Republike Srbije, zaposleni kod stranih pravnih lica,
ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno i članovi
porodice (član 17. tačka 10) i član 24. stav 1. ZZO); 1710
- Strani državljani i lica bez državljanstva koja su, na teritoriji
Republike Srbije, zaposleni kod stranih fizičkih lica,
ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno i članovi
porodice (član 17. tačka 10) i član 24. stav 1. ZZO); 1711
- Strani državljani i lica bez državljanstva koja su, na teritoriji
Republike Srbije, zaposleni kod međunarodnih organizacija
i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava,
ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom i članovi
porodice (član 17. tačka 10) i član 24. stav 1. ZZO); 1712
- Strani državljani koji na teritoriji Republike Srbije rade kod
domaćih organizacija, odnosno privatnih poslodavaca na osnovu
posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj
tehničkoj saradnji (član 17. tačka 24) ZZO); 1713
- Strani državljani za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja
na teritoriji Republike Srbije (član 17. tačka 25) ZZO); 1714
Osiguranici u smislu zakona:
- Deca do navršenih 15 godina života, školska deca i studenti
do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina
u skladu sa zakonom (član 22. tačka 1) ZZO); 1810
- Žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće,
porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja (član 22.
tačka 2) ZZO); 1811
- Lica starija od 65 godina života (član 22. tačka 3) ZZO); 1812
- Osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica
(član 22. tačka 4) ZZO); 1813
- Nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji
su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa podzakonskim
aktom kojim je uređen mesečni iznos prihoda kao cenzus za sticanje
svojstva osiguranog lica i članovi uže porodice, a koja nisu
zdravstveno osigurana po drugom osnovu (član 22. tačka 9) i član 24.
stav 2. ZZO); 1814
- Materijalno neobezbeđena lica koja primaju materijalno obezbeđenje
po propisima o socijalnoj zaštiti i zaštiti boraca, vojnih
i civilnih invalida rata kao i članovi uže porodice, a koja nisu
zdravstveno osigurana po drugom osnovu (član 22. tačka 7) i član 24.
stav 2. ZZO); 1815
- Korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj
u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima
o socijalnoj zaštiti i članovi uže porodice, a koji nisu zdravstveno
osigurani po drugom osnovu (član 22. tačka 8) i član 24. stav 2. ZZO); 1816
- Korisnici pomoći - članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju
vojnog roka (član 22. tačka 10) ZZO); 1817
- Lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih
bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast
zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti,
hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze,
lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije,
cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice,
bolesti zavisnosti, obolela odnosno povređena lica u vezi
sa pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i lica obuhvaćena
zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa
(član 22. tačka 5) ZZO); 1818
- Monasi i monahinje (član 22. tačka 6) ZZO); 1819
- Lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina
života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici
Srbiji i članovi uže porodice, a koja nisu zdravstveno osigurana
po drugom osnovu (član 22. tačka 11) i član 24. stav 2. ZZO); 1820
Osiguranici po posebnim propisima i članovi uže porodice:
- Lice kome je nadležan republički organ utvrdio status izbeglog,
odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjavaju
uslov u pogledu mesečnog prihoda utvrđenog u skladu sa Zakonom i ako
imaju boravište na teritoriji Republike Srbije, kao i članovi uže
porodice, a koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu
(član 22. stav 4. i član 24. stav 3. ZZO); 1910
- Raseljena lica sa Kosova i Metohije i članovi uže porodice; 1911
- Raseljena lica sa Kosova i Metohije, koja ostvaruju pravo na novčanu
naknadu po propisima o zapošljavanju i članovi uže porodice
(Zaključak Vlade Republike Srbije 05 broj 02/4586/2003-001
od 17. jula 2003 godine); 1912
- Vojni i civilni invalidi i članovi uže porodice (Zakon
o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca
("Službeni list SRJ", br. 24/98, 29/98 i 25/00 i "Službeni
glasnik RS", broj 101/05) i Zakon o pravima civilnih invalida rata
("Službeni glasnik RS", broj 52/96)); 1913
Osiguranici i članovi uže porodice po međunarodnim ugovorima:
- Državljani, odnosno osiguranici zemalja sa kojima je zaključen
međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i članovi uže porodice
(član 29. ZZO); 2010
- penzioner, osiguranik države sa kojom je zaključen međunarodni
sporazum o socijalnom osiguranju, čije je prebivalište u Republici
Srbiji (član 29. ZZO) 2011
- član porodice penzionera, osiguranika država sa kojom je zaključen
međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, čije je prebivalište u
Republici Srbiji (član 29. ZZO) 2012
- član porodice radnika, osiguranika država sa kojom je zaključen
međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, čije je prebivalište u
Republici Srbiji (član 29. ZZO) 2013
Lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje i članovi
uže porodice:
- Lice koje se uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje i članovi
uže porodice (član 23. i član 24. stav 2. ZZO). 2110
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Srodstvo Dete (deca rođena u braku ili van braka, usvojena, pastorčad i deca
uzeta na izdržavanje) 1
Supružnik (supružnik ili vanbračni partner) 2
Roditelj (majka, otac, očuh, maćeha, usvojilac) 3
Deda ili baba (deda ili baba osiguranika) 4
Unučad (unučad osiguranika) 5
Braća ili sestre (braća ili sestre osiguranika) 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Školska sprema NKV 1
PKV 2
KV 3
SSS 4
VKV 5
VŠS 6
VSS 7
mr 8
dr 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Filijala Filijala Subotica 1
Filijala Zrenjanin 2
Filijala Kikinda 3
Filijala Pančevo 4
Filijala Sombor 5
Filijala Novi Sad 6
Filijala Sremska Mitrovica 7
Filijala Šabac 8
Filijala Valjevo 9
Filijala Smederevo 10
Filijala Požarevac 11
Filijala Kragujevac 12
Filijala Jagodina 13
Filijala Bor 14
Filijala Zaječar 15
Filijala Užice 16
Filijala Čačak 17
Filijala Kraljevo 18
Filijala Kruševac 19
Filijala Niš 20
Filijala Prokuplje 21
Filijala Pirot 22
Filijala Leskovac 23
Filijala Vranje 24
Filijala Priština 25
Filijala Peć 26
Filijala Prizren 27
Filijala Kosovska Mitrovica 28
Filijala Gnjilane 29
Filijala Beograd 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Ispostava Ispostava - Bačka Topola 1
Ispostava - Mali Iđoš 2
Ispostava - Žitište 3
Ispostava - Nova Crnja 4
Ispostava - Novi Bečej 5
Ispostava - Sečanj 6
Ispostava - Ada 7
Ispostava - Kanjiža 8
Ispostava - Novi Kneževac 9
Ispostava - Senta 10
Ispostava - Čoka 11
Ispostava - Alibunar 12
Ispostava - Bela Crkva 13
Ispostava - Vršac 14
Ispostava - Kovačica 15
Ispostava - Kovin 16
Ispostava - Opovo 17
Ispostava - Plandište 18
Ispostava - Apatin 19
Ispostava - Kula 20
Ispostava - Odžaci 21
Ispostava - Bač 22
Ispostava - Bačka Palanka 23
Ispostava - Bački Petrovac 24
Ispostava - Beočin 25
Ispostava - Bečej 26
Ispostava - Vrbas 27
Ispostava - Žabalj 28
Ispostava - Srbobran 29
Ispostava - Sremski Karlovci 30
Ispostava - Temerin 31
Ispostava - Titel 32
Ispostava - Inđija 33
Ispostava - Irig 34
Ispostava - Pećinci 35
Ispostava - Ruma 36
Ispostava - Stara Pazova 37
Ispostava - Šid 38
Ispostava - Bogatić 39
Ispostava - Vladimirci 40
Ispostava - Koceljeva 41
Ispostava - Krupanj 42
Ispostava - Loznica 43
Ispostava - Ljubovija 44
Ispostava - Mali Zvornik 45
Ispostava - Lajkovac 46
Ispostava - Ljig 47
Ispostava - Mionica 48
Ispostava - Osečina 49
Ispostava - Ub 50
Ispostava - Velika Plana 51
Ispostava - Smederevska Palanka 52
Ispostava - Veliko Gradište 53
Ispostava - Golubac 54
Ispostava - Žabari 55
Ispostava - Žagubica 56
Ispostava - Kučevo 57
Ispostava - Malo Crniće 58
Ispostava - Petrovac 59
Ispostava - Aranđelovac 60
Ispostava - Batočina 61
Ispostava - Knić 62
Ispostava - Lapovo 63
Ispostava - Rača 64
Ispostava - Topola 65
Ispostava - Despotovac 66
Ispostava - Paraćin 67
Ispostava - Rekovac 68
Ispostava - Svilajnac 69
Ispostava - Ćuprija 70
Ispostava - Kladovo 71
Ispostava - Majdanpek 72
Ispostava - Negotin 73
Ispostava - Boljevac 74
Ispostava - Knjaževac 75
Ispostava - Arilje 76
Ispostava - Bajina Bašta 77
Ispostava - Kosjerić 78
Ispostava - Nova Varoš 79
Ispostava - Požega 80
Ispostava - Priboj 81
Ispostava - Prijepolje 82
Ispostava - Sjenica 83
Ispostava - Čajetina 84
Ispostava - Gornji Milanovac 85
Ispostava - Ivanjica 86
Ispostava - Lučani 87
Ispostava - Vrnjačka Banja 88
Ispostava - Novi Pazar 89
Ispostava - Raška 90
Ispostava - Tutin 91
Ispostava - Aleksandrovac 92
Ispostava - Brus 93
Ispostava - Varvarin 94
Ispostava - Trstenik 95
Ispostava - Ćićevac 96
Ispostava - Aleksinac 97
Ispostava - Gadžin Han 98
Ispostava - Doljevac 99
Ispostava - Merošina 100
Ispostava - Svrljig 101
Ispostava - Ražanj 102
Ispostava - Soko Banja 103
Ispostava - Blace 104
Ispostava - Žitorađa 105
Ispostava - Kuršumlija 106
Ispostava - Babušnica 107
Ispostava - Bela Palanka 108
Ispostava - Dimitrovgrad 109
Ispostava - Bojnik 110
Ispostava - Vlasotince 111
Ispostava - Lebane 112
Ispostava - Medveđa 113
Ispostava - Crna Trava 114
Ispostava - Bosilegrad 115
Ispostava - Bujanovac 116
Ispostava - Vladičin Han 117
Ispostava - Preševo 118
Ispostava - Surdulica 119
Ispostava - Trgovište 120
Ispostava - Glogovac 121
Ispostava - Kačanik 122
Ispostava - Kosovo Polje (Ugljare) 123
Ispostava - Lipljan 124
Ispostava - Obilić (Prilužje) 125
Ispostava - Podujevo 126
Ispostava - Uroševac 127
Ispostava - Štimlje 128
Ispostava - Štrpce 129
Ispostava - Dečani 130
Ispostava - Đakovica 131
Ispostava - Istok 132
Ispostava - Klina 133
Ispostava - Dragaš 134
Ispostava - Gora 135
Ispostava - Opolje 136
Ispostava - Orahovac (Gračanica) 137
Ispostava - Suva Reka 138
Ispostava - Vučitrn (Prilužje) 139
Ispostava - Zvečan 140
Ispostava - Zubin Potok 141
Ispostava - Leposavić 142
Ispostava - Srbica 143
Ispostava - Vitina (Donja Budriga) 144
Ispostava - Kosovska Kamenica 145
Ispostava - Novo Brdo (Šilovo) 146
Ispostava - Barajevo 147
Ispostava - Voždovac 148
Ispostava - Vračar 149
Ispostava - Grocka 150
Ispostava - Zvezdara 151
Ispostava - Zemun 152
Ispostava - Lazarevac 153
Ispostava - Mladenovac 154
Ispostava - Novi Beograd 155
Ispostava - Obrenovac 156
Ispostava - Palilula 157
Ispostava - Rakovica 158
Ispostava - Savski venac 159
Ispostava - Sopot 160
Ispostava - Stari grad 161
Ispostava - Čukarica 162
Istureni šalter Vučje 163
Istureni šalter Grdelica 164
Istureni šalter Brestovac 165
Istureni šalter Ušće 166
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Okrug Severno-bački upravni okrug 1
Srednje-banatski upravni okrug 2
Severno-banatski upravni okrug 3
Južno-banatski upravni okrug 4
Zapadno-bački upravni okrug 5
Južno-bački upravni okrug 6
Sremski upravni okrug 7
Mačvanski upravni okrug 8
Kolubarski upravni okrug 9
Podunavski upravni okrug 10
Braničevski upravni okrug 11
Šumadijski upravni okrug 12
Pomoravski upravni okrug 13
Borski upravni okrug 14
Zaječarski upravni okrug 15
Zlatiborski upravni okrug 16
Moravički upravni okrug 17
Raški upravni okrug 18
Rasinski upravni okrug 19
Nišavski upravni okrug 20
Toplički upravni okrug 21
Pirotski upravni okrug 22
Jablanički upravni okrug 23
Pčinjski upravni okrug 24
Kosovski upravni okrug 25
Pećki upravni okrug 26
Prizrenski upravni okrug 27
Kosovsko-mitrovački upravni okrug 28
Kosovsko-pomoravski upravni okrug 29
Grad Beograd 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Opština Aleksandrovac 1
Aleksinac 2
Aranđelovac 3
Arilje 4
Babušnica 5
Bajina Bašta 6
Batočina 7
Bela Palanka 8
Beograd-Barajevo 9
Beograd-Voždovac 10
Beograd-Vračar 11
Beograd-Grocka 12
Beograd-Zvezdara 13
Beograd-Surčin 14
Beograd-Zemun 15
Beograd-Lazarevac 16
Beograd-Mladenovac 17
Beograd-Novi Beograd 18
Beograd-Obrenovac 19
Beograd-Palilula 20
Beograd-Rakovica 21
Beograd-Savski venac 22
Beograd-Sopot 23
Beograd-Stari grad 24
Beograd-Čukarica 25
Blace 26
Bogatić 27
Bojnik 28
Boljevac 29
Bor 30
Bosilegrad 31
Brus 32
Bujanovac 33
Valjevo 34
Varvarin 35
Velika Plana 36
Veliko Gradište 37
Vladimirci 38
Vladičin Han 39
Vlasotince 40
Vranje 41
Vrnjačka Banja 42
Gadžin Han 43
Golubac 44
Gornji Milanovac 45
Despotovac 46
Dimitrovgrad 47
Doljevac 48
Žabari 49
Žagubica 50
Žitorađa 51
Zaječar 52
Ivanjica 53
Kladovo 54
Knić 55
Knjaževac 56
Kosjerić 57
Koceljeva 58
Grad Kragujevac 59
Kraljevo 60
Krupanj 61
Kruševac 62
Kuršumlija 63
Kučevo 64
Lajkovac 65
Lebane 66
Leskovac 67
Loznica 68
Lučani 69
Ljig 70
Ljubovija 71
Majdanpek 72
Mali Zvornik 73
Malo Crniće 74
Medveđa 75
Merošina 76
Mionica 77
Negotin 78
Niš-Pantelej 79
Niš-Crveni krst 80
Niš-Palilula 81
Niš-Mediana 82
Niš 83
Niš-Niška Banja 84
Nova Varoš 85
Novi Pazar 86
Osečina 87
Paraćin 88
Petrovac 89
Pirot 90
Požarevac 91
Požega 92
Preševo 93
Priboj 94
Prijepolje 95
Prokuplje 96
Ražanj 97
Rača 98
Raška 99
Rekovac 100
Jagodina 101
Svilajnac 102
Svrljig 103
Sjenica 104
Smederevo 105
Smederevska Palanka 106
Sokobanja 107
Surdulica 108
Užice 109
Topola 110
Trgovište 111
Trstenik 112
Tutin 113
Ćićevac 114
Ćuprija 115
Ub 116
Crna Trava 117
Čajetina 118
Čačak 119
Šabac 120
Lapovo 121
Ada 122
Alibunar 123
Apatin 124
Bač 125
Bačka Palanka 126
Bačka Topola 127
Bački Petrovac 128
Bela Crkva 129
Beočin 130
Bečej 131
Vršac 132
Žabalj 133
Žitište 134
Zrenjanin 135
Inđija 136
Irig 137
Kanjiža 138
Kikinda 139
Kovačica 140
Kovin 141
Kula 142
Mali Iđoš 143
Nova Crnja 144
Novi Bečej 145
Novi Kneževac 146
Grad Novi Sad 147
Opovo 148
Odžaci 149
Pančevo 150
Pećinci 151
Plandište 152
Ruma 153
Senta 154
Sečanj 155
Sombor 156
Srbobran 157
Sremska Mitrovica 158
Sremski Karlovci 159
Stara Pazova 160
Subotica 161
Temerin 162
Titel 163
Vrbas 164
Čoka 165
Šid 166
Glogovac 167
Kačanik 168
Kosovo Polje 169
Lipljan 170
Obilić 171
Podujevo 172
Grad Priština 173
Uroševac 174
Štimlje 175
Štrpce 176
Dečani 177
Đakovica 178
Istok 179
Klina 180
Peć 181
Gora 182
Orahovac 183
Prizren 184
Suva Reka 185
Vučitrn 186
Zvečan 187
Zubin Potok 188
Kosovska Mitrovica 189
Leposavić 190
Srbica 191
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Države EVROPA
Albanija 101
Andora 128
Austrija 102
Belgija 103
Belorusija 140
Bosna i Hercegovina 151
Crna Gora 105
Češka Republika 148
Danska 106
Estonija 141
Finska 107
Francuska 108
Grčka 109
Gruzija 142
Holandija 110
Hrvatska 152
Irska 111
Island 112
Italija 113
Jermenija 143
Lihtenštajn 129
Letonija 144
Litvanija 145
Luksemburg 114
Mađarska 115
Makedonija 153
Malta 130
Moldavija 146
Monako 131
Norveška 117
Poljska 118
Portugalija 119
Rumunija 120
Ruska Federacija 147
San Marino 132
Slovačka Republika 149
Slovenija 154
Nemačka 121
Španija 123
Švajcarska 124
Švedska 125
Velika Britanija 126
Ukrajina 150
AZIJA
Azerbejdžan 250
Indija 205
Irak 207
Iran 208
Izrael 209
Japan 210
Kazahstan 251
Kina 214
Kipar 215
Koreja - Južna 233
Koreja - Severna 234
Kuvajt 235
Singapur 239
Tadžikistan 252
Turska 226
AFRIKA
Alžir 301
Južnoafrička Republika 310
Libijska Džamahirija 353
Maroko 318
Nigerija 327
Tunis 330
Egipat 331
Zambija 339
SEVERNA AMERIKA
Kanada 401
Kvebek 407
SAD
SREDNjA AMERIKA
Kuba 507
Meksiko 508
Panama 510
Portoriko 522
Salvador 511
JUŽNA AMERIKA
Argentina 601
Bolivija 602
Brazil 603
Čile 604
Kolumbija 606
Peru 608
Urugvaj 609
Venecuela 610
OKEANIJA
Australija 701
Novi Zeland 702
Vanuatu 712
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Delatnost Koriste se šifre iz međunarodne NACE klasifikacije
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Oblik organizovanja Ortačko društvo 10
Komanditno društvo 11
Akcionarsko društvo 12
Jednočlano akcionarsko društvo 13
Društvo sa ograničenom odgovornošću 14
Jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću 15
Društveno preduzeće 16
Javno preduzeće 17
Preduzetnik 18
Poslovno udruženje 19
Zemljoradnička zadruga 21
Stambena zadruga 22
Potrošačka zadruga 23
Zanatska zadruga 24
Zdravstvena zadruga 25
Omladinska, studentska i učenička zadruga 26
Druga zadruga 29
Banka 31
Druga finansijska organizacija 32
Berza 33
Berzanski posrednik 34
Akcionarsko društvo za osiguranje 36
Društvo za uzajamno osiguranje 37
Agencija za poslovno pružanje drugih usluga u osiguranju 38
Državni organ 71
Pravosudni organ 72
Organ jedinice lokalne samouprave 73
Politička organizacija 81
Društvena organizacija 82
Udruženje građana 83
Ustanova 85
Ostali oblici 90
Samostalna radnja 65
Ortačka radnja 66
Radnje čiji su osnivači u radnom odnosu ili penzioneri 67
Privremeno upisane radnje 69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Oblik svojine Društvena 1
Privatna 2
Zadružna 3
Državna 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Zdravstvene ustanove Za šifre ovih ustanova koristi se matični broj pravnog subjekta
sa kojima je zaključen
ugovor o pružanju
zdravstvenih usluga
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Vrsta (tip) ustanove Dom zdravlja 01
Dom zdravlja sa stacionarom 02
Dom zdravlja sa apotekom 03
Dom zdravlja sa apotekom i stacionarom 04
Zdravstveni centar 05
Zdravstveni centar sa apotekom 06
ZU za zdravstvenu zaštitu radnika 07
ZU za zdravstvenu zaštitu studenata 08
Zavodi za hitnu medicinsku pomoć 09
ZU za kardiovaskularne bolesti 10
ZU za maligna oboljenja 11
ZU za psihijatriju 12
ZU za plućne bolesti 13
ZU za ortopediju i traumatologiju 14
ZU za reumatologiju 15
ZU za ginekologiju 16
ZU za decu 17
ZU za specijalnu patologiju govora, sluha i vida 18
ZU koje obavljaju stomatološku zdravstvenu zaštitu 19
Kliničko-bolnički centri 20
Klinički centri 21
Opšte bolnice 22
Zavodi i instituti za javno zdravlje 23
Zdravstvene ustanove bez postelja 24
Zavodi i instituti za transfuziju krvi 25
Zdravstvene ustanove za imunologiju i virusologiju 26
Specijalizovane bolnice za rehabilitaciju 27
Apoteke-privatna praksa 28
Apoteke-zdravstvene ustanove 29
Ostale ZU iz Plana mreže zdravstvenih ustanova 30
ZU koje nisu u Planu mreže zdravstvenih ustanova 31
Pravna lica koja obavljaju optičarsku i ortopedsku delatnost 32
ZU iz Crne Gore 33
Ustanove socijalnog staranja 34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Dijagnoze Koriste se šifre iz Međunarodne klasifikacije bolesti - revizija 10 (MKB 10)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Lekovi Koriste se šifre iz Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju
i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Pomagala Koriste se šifre iz Pravilnika o medicinsko-tehničkim
Deo pomagala pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog
Tip pomagala osiguranja
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Osnov sprečenosti Bolest ili povreda van rada 1
Profesionalna bolest ili povreda na radu 2
Bolest ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće 3
Mere obavezne izolacije 4
Nega bolesnog člana uže porodice mlađeg od tri godine 5
Nega bolesnog člana uže porodice starijeg od tri godine 6
Dobrovoljno davanje tkiva i organa 7
Pratilac bolesnog lica 8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Osnov oslobađanja od Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje u punom iznosu:
participacije prema - Mere iz člana 20. tačka 1) Pravilnika; 532
Pravilniku o sadržaju - Pregledi i lečenje iz člana 20. tačka 2) Pravilnika; 512
i obimu prava na - Pregledi, lečenje i medicinska rehabilitacija iz člana 20. tač. 3)
zdravstvenu zaštitu i 4) Pravilnika; 511
iz obaveznog - Pregledi i lečenje iz člana 20. tač. 5) i 6) Pravilnika; 531
zdravstvenog osiguranja - Pregledi i lečenje iz člana 20. tačka 7) Pravilnika; 521
i o participaciji za - Pregledi, lečenje i rehabilitacija iz člana 20. tačka 8) Pravilnika; 538
2008. godinu - Pružanje hitne pomoći i hitan prevoz iz člana 20. tačka 9)
("Službeni glasnik RS", Pravilnika; 539
br. 14/08 i 20/08 - - Medicinsko-tehnička pomagala, implantati i sredstva iz člana 20.
ispravka) tač. 10) i 11) Pravilnika. 533
- privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija kojima
je to svojstvo utvrdio nadležni republički organ (član 21. Pravilnika) 501
Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita u punom
iznosu bez plaćanja participacije:
- Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata (člana 22. tačka 1)
Pravilnika); 513
- Slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju
novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa Zakonom
(član 22. tačka 2) Pravilnika); 515
- Dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta, osim
za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala
i implantate (član 22. tačka 3) Pravilnika); 522
- Dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od deset puta, osim
za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala
i implantate (član 22. tačka 4) Pravilnika); 540
Osiguranici i osigurana lica kojima se, pod uslovima propisanim
Zakonom, obezbeđuje zdravstvena zaštita u punom iznosu bez plaćanja
participacije:
- Deca do navršenih 15 godina života, školska deca i studenti
do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina
života (člana 23. stav 1. tačka 1) Pravilnika); 231
- Žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće,
porođaja i materinstva do 12 meseci posle porođaja (člana 23. stav 1.
tačka 2) Pravilnika); 232
- Lica starija od 65 godina života (člana 23. stav 1. tačka 3)
Pravilnika); 233
- Osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica
(člana 23. stav 1. tačka 4) Pravilnika); 234
- Lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih
bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast
zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti,
hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze,
lica u terminalnoj fazi, hronične bubrežne insuficijencije,
cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice,
bolesti zavisnosti, obolela odnosno povređena lica u vezi
sa pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i lica obuhvaćena
zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa
(člana 23. stav 1. tačka 5) Pravilnika); 235
- Monasi i monahinje (člana 23. stav 1. tačka 6) Pravilnika); 236
- Materijalno neobezbeđena lica koja primaju materijalno obezbeđenje
po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti
boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata (člana 23. stav 1.
tačka 7) Pravilnika); 237
- Korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj
u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice po propisima
o socijalnoj zaštiti (član 23. stav 1. tačka 8) Pravilnika); 238
- Nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica
čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa Zakonom
(člana 23. tačka 9) Pravilnika); 239
- Korisnici pomoći - članovi porodice čiji je hranilac
na odsluženju vojnog roka (člana 23. stav 1. tačka 10) Pravilnika); 240
- Lica romske nacionalnosti koji zbog tradicionalnog načina
života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici
(člana 23. stav 1. tačka 11) Pravilnika); 241
- Lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog,
odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjavaju
uslov u pogledu mesečnog prihoda utvrđenog u skladu sa Zakonom
i ako imaju boravište na teritoriji Republike (člana 23. stav 1.
tačka 12) Pravilnika); 242
- Članovi uže porodice osiguranika iz stava 1. tač. 7) - 9), 11), i 12)
Pravilnika kojima se obezbeđuje ostvarivanje zdravstvene zaštite
iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u punom iznosu
bez plaćanja participacije, pod uslovima propisanim Zakonom
(član 23. stav 2. Pravilnika); 243
Osiguranici i osigurana lica kojima se zdravstvena zaštita obezbeđuje
iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu (član 24.
Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2008. godinu) 001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Osnov za plaćanje
partici pacije 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------