Na osnovu člana 99. tačka 4. Ustava Savezne Republike Jugoslavije, a u vezi sa članom 7. Zakona o finansiranju Savezne Republike Jugoslavije ("Službeni list SRJ", br. 53/92), Savezna vlada donosi

UREDBU

O IZDACIMA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA I SELIDBE U INOSTRANSTVO KOJI SE SAVEZNIM ORGANIMA UPRAVE PRIZNAJU U MATERIJALNE TROŠKOVE

(Objavljena u "Sl. listu SRJ", br. 14/95, 38/97, 40/97, 44/97, 43/00, 57/04)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Izdaci za službena putovanja i selidbe u inostranstvo i u drugim slučajevima predviđenim ovom uredbom priznaju se saveznim ministarstvima, drugim saveznim organima uprave i saveznim upravnim organizacijama i službama Savezne vlade (u daljem tekstu: savezni organi uprave) u materijalne troškove, u iznosima i pod uslovima propisanim ovom uredbom.
Izdaci iz stava 1. ove uredbe prenose se saveznim organima uprave, a isplaćuju zaposlenim i drugim licima koja obavljaju poslove iz delokruga saveznog organa uprave.

Član 2.

Pod službenim putovanjem u inostranstvo, u smislu ove uredbe, podrazumeva se službeno putovanje iz Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: Jugoslavija) u stranu državu i obratno, iz jedne strane države u drugu stranu državu i iz jednog mesta u drugo mesto na teritoriji strane države.

Član 3.

Pod selidbom u inostranstvo, u smislu ove uredbe, podrazumeva se selidba iz Jugoslavije u stranu državu i obratno, iz jedne strane države u drugu stranu državu i iz jednog mesta u drugo mesto na teritoriji strane države.

Član 4.

Pod izdacima, u smislu ove uredbe, podrazumevaju se: izdaci za smeštaj, ishranu i prevoz lica radi obavljanja određenog službenog posla; izdaci za smeštaj stvari (pokućstva) lica koje se seli i smeštaj, ishranu i prevoz tog lica i članova njegove uže porodice; izdaci za pribavljanje putnih isprava, vakcinaciju i lekarske preglede; izdaci za službenu poštu, takse, telefon, telegram i telefaks; izdaci za iznajmljivanje prostorija, pisaćih mašina i personalnih računara; izdaci za stenografske i daktilografske usluge; izdaci za prevoz iz stranih država s teškim klimatskim uslovima; naknade zbog odvojenog života i drugi izdaci u skladu sa ovom uredbom.

II. IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANjA

Član 5.

Nalog za službeno putovanje izdaje ovlašćeno lice u saveznom organu uprave.
Nalog za službeno putovanje, pored naznake rešenja na osnovu kog se izdaje, sadrži naročito: ime i prezime lica koje putuje, poslove koje obavlja, cilj putovanja, naziv države i mesto u koje putuje, dan polaska i povratka, odnosno trajanje službenog putovanja, kategoriju hotela koji će se koristiti, vrstu prevoza koji će se koristiti, napomenu o tome da li su obezbeđeni besplatan smeštaj i ishrana, kao i način obračuna troškova putovanja.

Član 6.

Izdaci za službeno putovanje u inostranstvo obuhvataju izdatke za smeštaj, ishranu i prevoz.

1. Izdaci za smeštaj, ishranu i lični prevoz u mestu

Član 7.

Izdaci za smeštaj priznaju se u visini plaćenog hotelskog računa, koji sadrži izdatak za spavanje i doručak.
Pod smeštajem, u smislu stava 1. ovog člana, ne podrazumeva se smeštaj radi dnevnog odmora.
Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, izdatak za dnevni odmor vazduhoplovnog osoblja obračunava se na osnovu hotelskog računa ako je vreme zadržavanja na aerodromu duže od četiri časa između dva leta u toku 24 časa.

Član 7a.

Izdaci za ishranu i lični prevoz u mestu (gradski prevoz) priznaju se u iznosu od 50% od iznosa dnevnice utvrđene ovom uredbom.

Član 8.

Iznosi dnevnica za službeno putovanje u pojedine strane države utvrđuju se u Spisku zemalja s odgovarajućim iznosom dnevnica, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 9.

Visina dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo, utvrđena prema spisku iz člana 8. ove uredbe, za šefove jugoslovenske delegacije uvećava se za 10%.

Član 10.

Ako su na službenom putovanju u inostranstvo obezbeđeni besplatan smeštaj i ishrana, dnevnica se umanjuje za 80%, ako je obezbeđen samo besplatan smeštaj - za 50%, a ako je obezbeđena samo besplatna ishrana - za 30%.
Pod obezbeđenim besplatnim smeštajem i besplatnom ishranom podrazumeva se da izdatak za smeštaj i ishranu snosi stranka iz strane države u koju se službeno putuje.

Član 11.

(Brisan - prema Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o ... - "Sl. list SRJ", br. 44/97)

Član 12.

(Brisan - prema Uredbi o ... - "Sl. list SRJ", br. 38/97)

Član 13.

Za obračun dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo svaka 24 časa provedena na službenom putovanju, kao i ostatak vremena duži od 12 časova računaju se kao jedna dnevnica, a ostatak vremena od osam do 12 časova - kao pola dnevnice.
Ako ukupno službeno putovanje traje duže od 12 časova, obračunava se jedna dnevnica, a ako traje duže od osam časova - pola dnevnice.

Član 14.

Za službeno putovanje letačkog osoblja koje ukupno traje manje od osam časova, računajući vreme od časa polaska aviona s poslednjeg aerodroma u Jugoslaviji do časa povratka aviona na prvi aerodrom u Jugoslaviji, obračunava se pola dnevnice, saglasno članu 13. ove uredbe, s tim što se tako dobijen iznos umanjuje za 70%.

Član 15.

Dnevnice određene za stranu državu u koju se službeno putuje obračunavaju se od časa prelaska granice Jugoslavije, a dnevnice određene za stranu državu iz koje se dolazi - do časa prelaska granice Jugoslavije.
Ako se za službeno putovanje koristi avion, dnevnica se obračunava od časa polaska aviona s poslednjeg aerodroma u Jugoslaviji do časa povratka na prvi aerodrom u Jugoslaviji.
Ako se za službeno putovanje koristi brod, dnevnica se obračunava od časa polaska broda iz poslednjeg pristaništa u Jugoslaviji do časa povratka u prvo pristanište u Jugoslaviji.
Ako se službeno putuje u više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj se započinje službeno putovanje, a u povratku - dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno.
Za svako zadržavanje u stranoj državi, odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 časova obračunava se dnevnica za tu stranu državu.

2. Izdaci za prevoz

Član 16.

Izdaci za prevoz na službenom putovanju u inostranstvo obračunavaju se u visini cene iz putničke tarife za prevoz sredstvom one vrste i razreda koji se, prema nalogu za službeno putovanje, mogu koristiti.

Član 17.

Ako su u cenu karte za putovanje brodom uračunati i troškovi za ishranu i prenoćište, dnevnica se umanjuje za 80%.
Ako su u cenu avionske karte, zbog prekida putovanja, uračunati troškovi za ishranu i smeštaj, dnevnica se umanjuje za 80%.
Ako su u cenu avionske karte, zbog prekida putovanja, uračunati samo troškovi za smeštaj, dnevnica se umanjuje za 30%.

Član 18.

Izdaci za korišćenje kola za spavanje na službenom putovanju u inostranstvo obračunavaju se uz umanjenje dnevnice za 50%:
1) ako putovanje traje neprekidno najmanje 24 časa;
2) ako se putuje noću od 22 časa do šest časova;
3) ako se putuje najmanje šest časova noću posle 20 časova.

III. IZDACI ZA SELIDBU

Član 19.

Za selidbu u inostranstvo i iz inostranstva u Jugoslaviju i iz jedne strane države u drugu stranu državu, odnosno iz jednog mesta u drugo mesto na teritoriji strane države, u vezi s premeštajem zaposlenog lica, obračunavaju se izdaci za najekonomičniji prevoz stvari koje služe za ličnu upotrebu tog lica i članova njegove porodice koje izdržava. Masa stvari za ličnu upotrebu iznosi, i to:
1) za lice koje se seli - do 1.100 kg, odnosno 7 m3;
2) za bračnog druga - do 700 kg, odnosno do 4 m3;
3) za svako dete - do 300 kg, odnosno do 2 m3.
Ukupna masa stvari iz stava 1. ovog člana ne može iznositi više od 2.500 kg, odnosno 15,5 m3.
U ukupnu masu stvari iz stava 1. ovog člana uračunava se i masa ambalaže.
Na relacijama na kojima brodovi saobraćaju isključivo za kontejnerski prevoz, priznaju se troškovi za 20 - stopni kontejner od stana do stana.
Ako za to postoje opravdani razlozi, funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave može odobriti prevoz stvari vazdušnim kargoputem, ekspresno železnicom ili istim prevoznim sredstvom kojim putuje lice koje se seli (mitgepekom), s tim što ukupna masa stvari ne može iznositi više od 15% od mase iz stava 1. ovog člana, odnosno 50% od te mase ako zbog vanrednih događaja u stranoj državi iz koje se lice seli ne postoji mogućnost transporta drugim putem ili ako se seli iz zemalja u razvoju u kojima ne postoji mogućnost ekonomičnijeg transporta drugim putem.
Lice koje koristi pravo prevoza stvari vazdušnim putem ne može koristiti i pravo prevoza stvari kopnenim ili vodenim putem.

Član 20.

Ako se lice seli s članovima porodice iz Jugoslavije u neku prekomorsku državu ili obratno, a na toj liniji saobraćaju jugoslovenski brodovi, izdaci za prevoz stvari obračunavaju se po tarifi za prevoz jugoslovenskim brodovima.

Član 21.

Izdaci za pakovanje pokućstva prilikom selidbe lica iz inostranstva obračunavaju se u paušalnom iznosu, i to:
1) ako se lice seli s članovima porodice i otprema stvari brodom ili avionom - u valuti zemlje službovanja iz koje se seli, u iznosu od 400 SAD dolara, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u zemlji iz koje se seli ili u dinarima po povratku lica u Jugoslaviju, obračunatim na dan predaje obračuna troškova;
2) ako se lice seli s članovima porodice i otprema stvari železnicom ili kamionom - u valuti zemlje službovanja iz koje se seli, u iznosu od 500 SAD dolara, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u zemlji iz koje se seli ili u dinarima po povratku lica u Jugoslaviju, obračunatim na dan predaje obračuna troškova;
3) ako se lice seli s članovima porodice i otprema stvari ekspresno železnicom, istim prevoznim sredstvom kojim putuje (mitgepekom) ili sopstvenim automobilom - u valuti zemlje iz koje se seli, u iznosu od 300 SAD dolara, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u zemlji iz koje se seli ili u dinarima po povratku lica u Jugoslaviju, obračunatim na dan predaje obračuna troškova;
4) ako se lice seli bez članova porodice, priznaje se 50% paušalne naknade iz tač. 1, 2. i 3. ovog člana - u valuti zemlje iz koje se seli, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u zemlji iz koje se seli ili u dinarima po povratku lica u Jugoslaviju, obračunatim na dan predaje obračuna troškova.
Ako lice s porodicom seli pokućstvo iz Jugoslavije u inostranstvo, priznaju se, u paušalnom iznosu, troškovi pakovanja selidbenih stvari pod istim uslovima predviđenim za selidbe lica iz inostranstva, obračunati u dinarima po kursu na dan obračuna paušala.
Izdaci za prevoz stvari od stana do odgovarajućeg prevoznog sredstva obračunavaju se na osnovu računa.
Izdaci za osiguranje kod jugoslovenskih organizacija za osiguranje stvari koje se šalju iz Jugoslavije u inostranstvo i iz inostranstva u Jugoslaviju priznaju se do sledećeg iznosa vrednosti stvari:
1) ako se lice seli s članovima porodice - do 5.000 SAD dolara, preračunatih u dinare na dan selidbe;
2) ako se lice seli bez članova porodice - do 2.500 SAD dolara, preračunatih u dinare na dan selidbe.

Član 22.

Ako je lice u vezi s odlaskom u inostranstvo ili povratkom u Jugoslaviju dužno da isprazni svoj stan ili je prihvatilo obavezu da stan isprazni radi stavljanja na korišćenje drugom radniku, izdaci na ime naknade za smeštaj stvari (pokućstva) obračunavaju se u visini stvarnih troškova.

Član 23.

Izdaci za dnevnice za vreme koje lice prilikom selidbe provede na putu obračunavaju se kao izdaci za službena putovanja u Jugoslaviji i u inostranstvo.
Za članove uže porodice lica koje se seli koji nisu u radnom odnosu, izdaci za lični prevoz, smeštaj i ishranu priznaju se i obračunavaju do iznosa naknade predviđene odredbama ove uredbe za lice koje se seli.

IV. OSTALI IZDACI

Član 24.

Izdaci za pribavljanje putničkih isprava, vakcinaciju i lekarske preglede u vezi sa službenim putovanjem i selidbom u inostranstvo, ako nadležni organ zdravstvenog osiguranja ne prizna te troškove, obračunavaju se u stvarnim iznosima.

Član 25.

Izdaci koji nastanu na službenom putovanju u inostranstvo u vezi s prevoženjem, prenošenjem, unošenjem i iznošenjem službene pošte, kao i drugi neophodni izdaci (takse i dr.) obračunavaju se na osnovu odgovarajućeg računa.

Član 26.

Izdaci koji nastanu u vezi sa korišćenjem telefona, telegrama i telefaksa na službenom putovanju u inostranstvo, a koji su neophodni za obavljanje određenih poslova, obračunavaju se na osnovu odgovarajućeg računa.

Član 27.

Uz saglasnost šefa jugoslovenske delegacije, izdaci u vezi s iznajmljivanjem prostorije za sastanke delegacije, plaćanjem stenografskih i daktilografskih usluga i iznajmljivanjem pisaćih mašina i personalnih računara za pripremanje službenih izveštaja ili za potrebe službene korespondencije obračunavaju se na osnovu odgovarajućeg računa.

Član 28.

Izdaci za prevoz lica koje radi u stranoj državi s teškim klimatskim uslovima i članova njegove uže porodice (bračni drug i deca) za dolazak na odmor u Jugoslaviju posle najmanje 18 meseci boravka u toj državi i za povratak obračunavaju se u visini cene iz putničke tarife, za prevoz najekonomičnijim prevoznim sredstvom one vrste i razreda koji se, prema rešenju o godišnjem odmoru, mogu koristiti.
Strane države s teškim klimatskim uslovima, u smislu stava 1. ovog člana, jesu: Narodna Republika Angola, Narodna Republika Bangladeš, Republika Bolivija, Socijalistička Republika Burmanska Unija, Centralna Afrička Republika, Republika Gana, Gabonska Republika, Kooperativna Republika Gvajana, Republika Gvineja, Republika Indija, Republika Indonezija, Republika Irak, Socijalistička Etiopija, Republika Jemen, Narodna Republika Kongo, Država Kuvajt, Malezija, Federativna Republika Nigerija, Republika Nikaragva, Islamska Republika Pakistan, Demokratska Republika Somalija, Demokratska Republika Sudan, Republika Šri Lanka, Ujedinjena Republika Tanzanija, Kraljevina Tajland, Socijalistička Republika Vijetnam, Republika Zair, Republika Namibija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Republika Senegal, Avganistan, Republika Filipini i Republika Panama.

Član 29.

(Brisan - prema Uredbi o ... - "Sl. list SRJ", br. 38/97)

Član 30.

Ako se lice u toku službenog boravka u inostranstvu razboli i radi lečenja smesti u zdravstvenu ustanovu strane zemlje, dnevnica za službeno putovanje utvrđena prema čl. 8. i 9. ove uredbe umanjuje se za 50%.

Član 31.

Na osnovu naloga za službeno putovanje ili selidbu u inostranstvo može se isplatiti akontacija u visini procenjenih troškova.
Izdaci za službeno putovanje u inostranstvo priznaju se na osnovu obračuna putnih troškova koji se u roku od sedam dana od dana kad je službeno putovanje završeno podnose u skladu s odredbama ove uredbe, uz pismeni izveštaj koji je overio nadležni naredbodavac.
Uz obračun putnih troškova prilažu se: nalog za službeno putovanje i dokaz o iznosu plaćenom za korišćenje kola za spavanje ili brodske kabine - ako su na službenom putovanju korišćena kola za spavanje ili brodska kabina, odnosno avionska ili brodska karta - ako je korišćen avion ili brod, pismeni dokaz o kursu nacionalne valute, hotelski račun i drugi dokazi o troškovima koji se pravdaju.
Ako se na službenom putovanju posebno plaća rezervacija mesta, aerodromska taksa ili prevoz prtljaga autobusom, uz obračun putnih troškova prilažu se i potvrde o plaćanju tih troškova.
Uz obračun putnih troškova prilažu se i računi o izdacima predviđenim u čl. 24. do 28. ove uredbe.
Ako je u dokumentu o nastanku izdataka koji se prilaže uz obračun iskazan iznos u nacionalnoj valuti u kojoj nije utvrđena dnevnica za tu zemlju, za obračun i priznavanje izdataka uz dokument se prilaže i pismeni dokaz o kursu nacionalne valute u odnosu na valutu u kojoj je utvrđena dnevnica za tu zemlju.
Ako se pismeni dokaz o kursu nacionalne valute iz stava 6. ovog člana ne priloži uz dokument o obračunu putnih troškova, izdaci po tom dokumentu se ne priznaju.
Izdaci za selidbu priznaju se na osnovu obračuna troškova koji se po završenoj selidbi podnosi u skladu s odredbama ove uredbe, a u roku od 30 dana od dana kad je službeno putovanje završeno. Uz obračun selidbenih troškova prilažu se: Jedinstvena carinska isprava, odnosno Carinska isprava za prijavljivanje robe, računi za prevoz stvari, računi za špediterske usluge, računi za iznošenje stvari iz stana i unošenje u stan, kao i računi za ostale troškove, u skladu s odredbama ove uredbe.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o izdacima za službeno putovanje i selidbe u inostranstvo koji se saveznim organima uprave i saveznim organizacijama priznaju u materijalne troškove ("Službeni list SFRJ", br. 8/90 i "Službeni list SRJ", br. 76/93) i Rešenje o najvišim iznosima dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo i o izdacima za selidbene troškove koji se saveznim organima uprave i saveznim organizacijama priznaju u materijalne troškove ("Službeni list SFRJ", br. 8/90, 6/91, 13/91 i "Službeni list SRJ", br. 4/92).

Član 33.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

SPISAK

ZEMALjA S ODGOVARAJUĆIM IZNOSOM DNEVNICE

_______________________________________________________________________
Redni
broj Zemlja Iznos dnevnice
_______________________________________________________________________
1 Demokratska Republika Avganistan
- za mesta:
- Kabul 70 SAD dolara
- za ostala mesta 35 SAD dolara
2 Republika Albanija
- za mesta:
- Tirana 100 SAD dolara
- za ostala mesta 42 SAD dolara
3 Alžirska Demokratska i Narodna Republika
- za mesta:
- Alžir, Oran i Anaba 100 SAD dolara
- za ostala mesta 42 SAD dolara
4 Narodna Republika Angola
- za mesta:
- Luanda 180 SAD dolara
- za ostala mesta 80 SAD dolara
5 Republika Argentina
- za mesta:
- Buenos Aires i Barilohe 204 SAD dolara
- Mendosa i Rozario 170 SAD dolara
- za ostala mesta 148 SAD dolara
6 Australija
- za mesta:
- Sidnej, Kambera i Melburn 150 australijskih dolara
- za ostala mesta 125 australijskih dolara
7 Republika Austrija
- za sva mesta 116 evro
8 Republika Azerbejdžan
- za mesta:
- Baku 120 SAD dolara
- za ostala mesta 26 SAD dolara
9 Bahrein
- za sva mesta 135 SAD dolara
10 Narodna Republika Bangladeš
- za mesta:
- Daka 120 SAD dolara
- Čitagong 78 SAD dolara
- za ostala mesta 39 SAD dolara
11 Republika Belorusija
- za sva mesta 110 SAD dolara
12 Kraljevina Belgija
- za sva mesta 206 evro
13 Narodna Republika Benin
- za mesta:
- Kotonu 110 SAD dolara
- za ostala mesta 60 SAD dolara
14 Republika Bolivija
- za mesta:
- La Paz 120 SAD dolara
- Santa Kruz 79 SAD dolara
- za ostala mesta 44 SAD dolara
15 Republika Bocuana
- za mesta:
- Gaberon i Maun 88 SAD dolara
- za ostala mesta 60 SAD dolara
16 Federativna Republika Brazil
- za mesta:
- Rio de Žaneiro, Sao Paolo, Resife, Manauns,
Salvador, Kampinas, Brazilija 190 SAD dolara
- za ostala mesta 150 SAD dolara
17 Republika Bugarska
- za sva mesta 150 SAD dolara
18 Republika Burundi
- za mesta:
- Budžambura 143 SAD dolara
- za ostala mesta 41 SAD dolar
19 Centralna Afrička Republika
- za mesta:
- Bangi 135 SAD dolara
- za ostala mesta 50 SAD dolara
20 Republika Čad
- za mesta:
- Ndžamena 110 SAD dolara
- Sarb 66 SAD dolara
- za ostala mesta 60 SAD dolara
21 Čile
- za sva mesta 150 SAD dolar
22 Češka Republika
- za mesta:
- Prag 180 SAD dolara
- Karlova Vari 100 SAD dolara
- za ostala mesta 83 SAD dolara
23 Kraljevina Danska
- za sva mesta 1.160 danskih kruna
24 Arapska Republika Egipat
- za mesta:
- Kairo 142 SAD dolara
- Luksor 178 SAD dolara
- Asuan 169 SAD dolara
- Aleksandrija 130 SAD dolara
- za ostala mesta 101 SAD dolar
25 Republika Ekvador
- za mesta:
- Kito 129 SAD dolara
- Kvajakil 140 SAD dolara
- Kiensa 120 SAD dolara
- za ostala mesta 60 SAD dolara
26 Republika Ekvatorijalna Gvineja
- za mesta:
- Malabo 100 SAD dolara
- Bata 70 SAD dolara
- za ostala mesta 51 SAD dolar
27 Dominikanska Republika
- za mesta:
- Santa Domingo i Puerto Plata 123 SAD dolara
- Santiago i Samana 106 SAD dolara
- za ostala mesta 70 SAD dolara
28 Republika Salvador
- za mesta:
- San Salvador 110 SAD dolara
- za ostala mesta 55 SAD dolara
29 Socijalistička Etiopija
- za mesta:
- Adis Abeba 110 SAD dolara
- za ostala mesta 38 SAD dolara
30 Republika Filipini
- za mesta:
- Manila 160 SAD dolara
- Davao, Bagio, Kaladžan, Cebu, Ladag,
Takloban, Banau i Ternate 86 SAD dolara
- za ostala mesta 50 SAD dolara
31 Republika Finska
- sa sva mesta 150 evra
32 Republika Francuska
- za mesta:
- Pariz 195 evra
- za ostala mesta 168 evra
33 Gabonska Republika
- za mesta:
- Libervil i Port Žantil 117 SAD dolara
- Lambaren 105 SAD dolara
- Fransvil i Ojem 86 SAD dolara
- za ostala mesta 72 SAD dolara
34 Republika Gana
- za mesta:
- Akra 120 SAD dolara
- Kumas 77 SAD dolara
- Takoradi i Tamale 64 SAD dolara
- za ostala mesta 47 SAD dolara
35 Burkina Faso
- za mesta:
- Uagadugu 110 SAD dolara
- Bobo-Diulaso 80 SAD dolara
- za ostala mesta 49 SAD dolara
36 Republika Grčka
- za mesta:
- Atina 99 evra
- za ostala mesta 80 evra
37 Kooperativna Republika Gvajana
- za mesta:
- Džordžtaun 100 SAD dolara
- za ostala mesta 45 SAD dolara
38 Republika Gvatemala
- za mesta:
- Gvatemala Siti 100 SAD dolara
- za ostala mesta 50 SAD dolara
39 Republika Gvineja
- za mesta:
- Konakri 139 SAD dolara
- za ostala mesta 60 SAD dolara
40 Republika Gvineja Bisao
- za mesta:
- Bisao 87 SAD dolara
- za ostala mesta 36 SAD dolara
41 Republika Gruzija
- za sva mesta 150 SAD dolara
42 Republika Haiti
- za mesta:
- Port Prens 125 SAD dolara
- za ostala mesta 71 SAD dolar
43 Kraljevina Holandija
- za sva mesta 157 evra
44 Republika Honduras
- za mesta:
- Tegusigalpa 143 SAD dolara
- San Pedro Sula 97 SAD dolara
- za ostala mesta 48 SAD dolara
45 Hong Kong
- za sva mesta 210 SAD dolara
46 Republika Indija
- za mesta:
- Kalkuta 141 SAD dolar
- Bombaj, Madras, Nju Delhi 148 SAD dolara
- za ostala mesta 61 SAD dolar
47 Republika Indonezija
- za mesta:
- Džakarta i Bali 154 SAD dolara
- za ostala mesta 95 SAD dolara
48 Islamska Republika Iran
- za sva mesta 140 SAD dolara
49 Republika Irak
- za sva mesta 100 SAD dolara
50 Republika Irska
- za sva mesta 147 evra
51 Republika Island
- za sva mesta 130 SAD dolara
52 Republika Italija
- za mesta:
- Firenca 114 evra
- Rim i Torino 155 evra
- Venecija i Milano 114 evra
- za ostala mesta 103 evra
53 Država Izrael
- za mesta:
- Tel Aviv 230 SAD dolara
- Jerusalim 190 SAD dolara
- Tibriz 197 SAD dolara
- Haifa 134 SAD dolara
- za ostala mesta 96 SAD dolara
54 Parlamentarna Monarhija Jamajka
- za sva mesta 185 SAD dolara
55 Japan
- za mesta:
- Osaka 230 SAD dolara
- Tokio 297 SAD dolara
- Jokohama 251 SAD dolara
- Kjoto i Kobe 229 SAD dolara
- Saporo 265 SAD dolara
- za ostala mesta 185 SAD dolara
56 Republika Jemen
- za mesta:
- Sana 120 SAD dolara
- Aden 131 SAD dolar
- za ostala mesta 75 SAD dolara
57 Hašemitska Kraljevina Jordan
- za mesta:
- Aman 119 SAD dolara
- Jerusalim 200 SAD dolara
- za ostala mesta 100 SAD dolara
58 Republika Kamerun
- za mesta:
- Juande 100 SAD dolara
- Marua 90 SAD dolara
- Ngaundere, Bamenda, Bertua i Duala 92 SAD dolara
- za ostala mesta 52 SAD dolara
59 Kanada
- za mesta:
- Otava 174 SAD dolara
- Montreal 135 SAD dolara
- Vankuver 183 SAD dolara
- Toronto 183 SAD dolar
- za ostala mesta 98 SAD dolara
59a Država Katar za sva mesta 182 SAD dolara
60 Republika Kenija
- za mesta:
- Lamu 75 SAD dolara
- Najrobi 156 SAD dolara
- Mombasa 118 SAD dolara
- Naivaša 67 SAD dolara
- Baringo, Nieri i Malindi 58 SAD dolara
- za ostala mesta 64 SAD dolara
61 Narodna Republika Kina
- za mesta:
- Peking i Šangaj 202 SAD dolara
- za ostala mesta 160 SAD dolara
62 Republika Kipar
- za sva mesta 129 SAD dolara
63 Demokratska Kambodža
- za sva mesta 85 SAD dolara
64 Republika Kolumbija
- za mesta:
- Kartagena 190 SAD dolara
- Kali 162 SAD dolara
- Bogota 179 SAD dolara
- Barankilja 135 SAD dolara
- San Andres 126 SAD dolara
- za ostala mesta 100 SAD dolara
65 Narodna Republika Kongo
- za mesta:
- Brazavil 110 SAD dolara
- Poent Noar 76 SAD dolara
- za ostala mesta 55 SAD dolara
66 Demokratska Narodna Republika Koreja
- za sva mesta 150 SAD dolara
67 Republika Koreja
- za mesta:
- Seul i Ostrvo Čeju 210 SAD dolara
- Kjungju 180 SAD dolara
- za ostala mesta 100 SAD dolara
68 Republika Kostarika
- za mesta:
- San Hoze 110 SAD dolara
- Liberija 130 SAD dolara
- za ostala mesta 90 SAD dolara
69 Republika Kuba
- za mesta:
- Havana 110 SAD dolara
- za ostala mesta 65 SAD dolara
70 Država Kuvajt
- za sva mesta 220 SAD dolara
71 Republika Kazahstan
- za sva mesta 140 SAD dolara
72 Demokratska Narodna Republika Laos
- za sva mesta 78 SAD dolara
73 Kraljevina Lesoto
- za mesta:
- Maseru 100 SAD dolara
- za ostala mesta 52 SAD dolara
74 Republika Liban
- za mesta:
- Bejrut 155 SAD dolara
- za ostala mesta 120 SAD dolara
75 Republika Liberija
- za mesta:
- Monrovija 149 SAD dolara
- za ostala mesta 40 SAD dolara
76 Socijalistička Narodna Libijska Džamahirija
- za mesta:
- Tripoli, Bengazi 207 SAD dolara
- za ostala mesta 153 SAD dolara
77 Veliko Vojvodstvo Luksemburg
- za sva mesta 160 evra
78 Demokratska Republika Madagaskar
- za mesta:
- Antanariva 100 SAD dolara
- Nosu-Be 60 SAD dolara
- za ostala mesta 30 SAD dolara
79 Republika Malavi
- za mesta:
- Blantir 100 SAD dolara
- Lilongve 110 SAD dolara
- za ostala mesta 50 SAD dolara
80 Republika Mađarska
- za sva mesta 157 SAD dolara
81 Malezija
- za mesta:
- Kuala Lumpur 120 SAD dolara
- Kota Kinabalu i Penang 115 SAD dolara
- za ostala mesta 40 SAD dolara
82 Republika Mali
- za mesta:
- Bamako, Timbuktu i Mopti 100 SAD dolara
- za ostala mesta 70 SAD dolara
83 Republika Malta
- za sva mesta 110 SAD dolara
84 Kraljevina Maroko
- za sva mesta 145 SAD dolara
85 Islamska Republika Mauritanija
- za mesta:
- Nuakškot 118 SAD dolara
- za ostala mesta 54 SAD dolara
86 Sjedinjene Države Meksika
- za mesta:
- Ikstapa 132 SAD dolara
- Meksiko Siti 168 SAD dolara
- Gvadalahara 96 SAD dolara
- Montrej 124 SAD dolara
- Akapulko 119 SAD dolara
- za ostala mesta 90 SAD dolara
87 Mongolija
- za mesta:
- Ulan Bator 110 SAD dolara
- za ostala mesta 23 SAD dolara
88 Narodna Republika Mozambik
- za mesta:
- Maputo 135 SAD dolara
- za ostala mesta 73 SAD dolara
89 Republika Namibija
- za mesta:
- Vindhuk 100 SAD dolara
- za ostala mesta 73 SAD dolara
90 Savezna Republika Nemačka
- za sva mesta 173 evra
91 Kraljevina Nepal
- za mesta:
- Katmandu 124 SAD dolara
- Pakhara 87 SAD dolara
- za ostala mesta 45 SAD dolara
92 Republika Niger
- za mesta:
- Niamej 132 SAD dolara
- za ostala mesta 45 SAD dolara
93 Federativna Republika Nigerija
- za mesta:
- Lagos i Abuja 115 SAD dolara
- za ostala mesta 45 SAD dolara
94 Republika Nikaragva
- za mesta:
- Managva 105 SAD dolara
- za ostala mesta 80 SAD dolara
95 Kraljevina Norveška
- za sva mesta 1.340 norv. kruna
96 Novi Zeland
- za sva mesta 156 SAD dolara
97 Republika Obala Slonovače
- za mesta:
- Abidžan 100 SAD dolara
- Jamusokro 81 SAD dolar
- Korhogo, Buaka i San Pedre 58 SAD dolara
- za ostala mesta 44 SAD dolara
98 Sultanat Oman
- za mesta:
- Muskat i Salalah 140 SAD dolara
- Nizva 102 SAD dolara
- za ostala mesta 80 SAD dolara
99 Islamska Republika Pakistan
- za mesta:
- Islamabad 120 SAD dolara
- Karači 95 SAD dolara
- Ravalpindi 70 SAD dolara
- Lahor 119 SAD dolara
- Pešavar 55 SAD dolara
- za ostala mesta 50 SAD dolara
100 Republika Panama
- za mesta:
- Bambito i Kontadora Island 135 SAD dolara
- Panama Siti 130 SAD dolara
- Kolon 95 SAD dolara
- za ostala mesta 60 SAD dolara
101 Papua Nova Gvineja
- za mesta:
- Lae 146 SAD dolara
- Port Morezbi 165 SAD dolara
- za ostala mesta 90 SAD dolara
102 Republika Paragvaj
- za mesta:
- Asunsion 115 SAD dolara
- za ostala mesta 55 SAD dolara
103 Republika Peru
- za mesta:
- Lima 160 SAD dolara
- Kusko 100 SAD dolara
- za ostala mesta 70 SAD dolara
104 Republika Poljska
- za sva mesta 100 SAD dolara
105 Zajednica Portoriko
- za sva mesta 135 SAD dolara
106 Republika Portugal
- za sva mesta 164 evra
107 Republika Ruanda
- za mesta:
- Kigali 150 SAD dolara
- Gisenej 81 SAD dolar
- Gabiro 34 SAD dolara
- za ostala mesta 38 SAD dolara
108 Rumunija
- za mesta:
- Bukurešt 110 SAD dolara
- za ostala mesta 105 SAD dolara
109 Sjedinjene Američke Države
- za mesta:
- Njujork 201 SAD dolar
- Vašington 194 SAD dolara
- za ostala mesta 177 SAD dolara
110 Kraljevina Saudijska Arabija
- za mesta:
- Riad, Al Abha i Adinah Munara 160 SAD dolara
- Al Khobar, Daran, Daman i Džeda 135 SAD dolara
- za ostala mesta 110 SAD dolara
111 Republika Senegal
- za mesta:
- Dakar 118 SAD dolara
- za ostala mesta 75 SAD dolara
112 Demokratska Republika Sao Tome i Principe
- za sva mesta 125 SAD dolara
113 Republika Sejšeli
- za sva mesta 263 SAD dolara
114 Republika Siera Leone
- za mesta:
- Frituan 108 SAD dolara
- za ostala mesta 30 SAD dolara
115 Republika Singapur
- za sva mesta 213 SAD dolara
116 Sirijska Arapska Republika
- za mesta:
- Palmira, Damask i Deir Ezor 146 SAD dolara
- Alepo 102 SAD dolara
- za ostala mesta 108 SAD dolara
117 Demokratska Republika Somalija
- za sva mesta 69 SAD dolara
118 Ruska Federacija
- za mesta:
- Moskva 250 SAD dolara
- S. Petersburg 200 SAD dolara
- za ostala mesta 120 SAD dolara
119 Demokratska Republika Sudan
- za mesta:
- Kartum 120 SAD dolara
- Port Sudan 47 SAD dolara
- za ostala mesta 30 SAD dolara
120 Republika Surinam
- za sva mesta 132 SAD dolara
121 Slovačka Republika
- za mesta:
- Bratislava 174 SAD dolara
- za ostala mesta 61 SAD dolara
122 Kraljevina Španija
- za mesta
- Madrid i Barselona 158 evra
- za ostala mesta 136 evra
123 Republika Šri Lanka
- za mesta:
- Kolombo 92 SAD dolara
- za ostala mesta 40 SAD dolara
124 Švajcarska Konfederacija
- za sva mesta 278 švajcar. franaka
125 Kraljevina Švedska
- za mesta:
- Štokholm i Malme 1.285 šved. kruna
- za ostala mesta 700 šved. kruna
126 Kraljevina Tajland
- za mesta:
- Bangkok 145 SAD dolara
- za ostala mesta 49 SAD dolara
127 Ujedinjena Republika Tanzanija
- za mesta:
- Dar es Salam 115 SAD dolara
- Zanzibar 95 SAD dolara
- Aruša 60 SAD dolara
- za ostala mesta 65 SAD dolara
128 Republika Togo
- za mesta:
- Lome 110 SAD dolara
- Kara 70 SAD dolara
- za ostala mesta 35 SAD dolara
129 Republika Trinidad Tobago
- za sva mesta 117 SAD dolara
130 Republika Tunis
- za mesta:
- Tunis 110 SAD dolara
- za ostala mesta 95 SAD dolara
131 Republika Turska
- za mesta:
- Istambul 177 SAD dolara
- Ankara, Izmir i Bursa 87 SAD dolara
- za ostala mesta 63 SAD dolara
132 Republika Uganda
- za mesta:
- Kampala 130 SAD dolara
- za ostala mesta 65 SAD dolara
133 Ujedinjeni Arapski Emirati
- za mesta:
- Dubai 186 SAD dolara
- Abu Dabi 158 SAD dolara
- za ostala mesta 145 SAD dolara
134 Orijentalna Republika Urugvaj
- za sva mesta 141 SAD dolar
135 Republika Ukrajina
- za sva mesta 120 SAD dolara
136 Republika Uzbekistan
- za mesta:
- Taškent 125 SAD dolara
- za ostala mesta 70 SAD dolara
137 Ujedinjene Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske
- za mesta:
- London 139 engl. funti
- za ostala mesta 109 engl. funti
138 Republika Venecuela
- za mesta:
- Isla de Morgarita 105 SAD dolara
- Puerto la Kruz 100 SAD dolara
- Karakas 170 SAD dolara
- za ostala mesta 60 SAD dolara
139 Socijalistička Republika Vijetnam
- za mesta:
- Hanoj 121 SAD dolara
- za ostala mesta 50 SAD dolara
140 Republika Zair
- za mesta:
- Kinšasa 150 SAD dolara
- Lubumbaši 117 SAD dolara
- za ostala mesta 56 SAD dolara
141 Republika Zambija
- za mesta:
- Lusaka 104 SAD dolara
- Ndola i Livingston 91 SAD dolar
- Kivke 60 SAD dolara
- za ostala mesta 50 SAD dolara
142 Republika Zimbabve
- za mesta:
- Harare 128 SAD dolara
- za ostala mesta 113 SAD dolara
143 Južnoafrička Republika
- za mesta:
- Johanesburg 116 SAD dolara
- Keptaun, Pretorija, Kimberli 103 SAD dolara
- za ostala mesta 45 SAD dolara
144 Sve druge države
- za sva mesta 82 evra

________________
NAPOMENA REDAKCIJE:
- vidi član 6. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o ... ("Sl. list SRJ", br. 38/97)
- vidi član 8. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o ... ("Sl. list SRJ", br. 44/97)