Na osnovu člana 93. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 62/03, 64/03 - ispravka, 58/04, 62/04 - ispravka, 79/05 - dr. zakon i 101/05 - dr. zakon), a u vezi sa članom 24. stav 1. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, 53/93 - dr. zakon, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 24/96, 23/02, 25/02 - ispravka, 62/03 - dr. zakon, 64/03 - ispravka i 101/05 - dr. zakon),
Ministar prosvete i sporta donosi

Pravilnik

o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile stolar i tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera

(Objavljeno u "Prosvetni glasnik", br. 15 od 30 novembra 2006)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se nastavni plan i program ogleda za obrazovne profile stolar i tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Program ogleda iz člana 1. ovog pravilnika ostvaruje se u skladu sa:
1. Pravilnikom o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama ("Službeni glasnik SRS - Prosvetni glasnik", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05 i 6/06), iz sledećih predmeta:
1) Srpskog jezika i književnosti;
2) Srpskog jezika kao nematernjeg jezika;
3) jezika nacionalne manjine;
4) Fizičkog vaspitanja;
5) Matematike;
6) Fizike;
7) Hemije;
8) Računarstva i informatike;
9) Geografije;
10) Likovne kulture;
11) Sociologije;
12) Psihologije;
13) Filozofije;
14) Građanskog vaspitanja i
2. Pravilnikom o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za srednje škole ("Prosvetni glasnik", br. 6/03, 23/04 i 9/05).

Član 3.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za prvi razred za obrazovne profile stolar i tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera ("Prosvetni glasnik", broj 8/05).

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

Broj 110-00-4047/2006-02

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

Ministar,

dr Slobodan Vuksanović, s.r.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA

Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Oblast: OBRADA DRVETA

Obrazovni profil: STOLAR - ogled

Trajanje obrazovanja: tri godine

Cilj ogleda:

Unapređenje kvaliteta i osavremenjivanje obrazovno-vaspitnog rada kroz:

- uvođenje u svakodnevnu nastavnu praksu savremenih i efikasnih metoda rada sa učenicima;
- uvođenje novog nastavnog plana i programa u cilju ostvarivanja ishoda stručnog obrazovanja i obrazovanja uopšte;
- povećanje fonda časova vežbi i praktičnog rada, radi uspešnog ostvarivanja ciljeva obrazovanja za ovaj obrazovni profil;
- uspostavljanje višeg nivoa korelacije nastavnih sadržaja;
- izradu kriterijuma ocenjivanja i građenja standarda ocenjivanja učenika;
- proveru novog koncepta završnog ispita.

Uvođenje organizacionih novina:

- prilagođavanje organizacije nastavnog procesa u školi, u okviru godišnjeg fonda časova, a u skladu sa očekivanim ishodima stručnog obrazovanja i uslovima rada u školi i na radnom mestu;
- nastavni sadržaji su organizovani modularno za pojedine opštestručne i sve stručne predmete;
- uvođenje izborne nastave, kao mogućnosti da učenik samostalno kreira deo svog obrazovanja.

Očekivani ishodi ogleda

Brzo adaptiranje učenika na uslove rada.

Unapređen i kvalitetan obrazovno-vaspitni rad kroz:

- efikasnije i podsticajnije metode rada sa učenicima primenjene u svakodnevnoj obrazovnoj praksi;
- efikasnije usvajanje generativnih, transfernih i funkcionalnih znanja i veština, relevantnih za buduću profesiju kao rezultat modularnog pristupa;
- ocenjivanje učenika u odnosu na očekivane ishode;
- razvijanje sistema praćenja ostvarenosti nastavnog programa na nivou škole i na nivou Republike.

Trajanje ogleda

Ogled se sprovodi od 1. septembra 2005. godine kroz najmanje tri generacije upisanih učenika. Odluku o prestanku ogleda doneće, nakon procene rezultata, ministar prosvete i sporta.

Način ostvarivanja ogleda

Ogled se ostvaruje na osnovu ovog nastavnog plana i programa.

Nastaviće se sa organizovanjem obuka nastavnika, za primene novih metoda rada sa učenicima, primene novog nastavnog programa i objektivnog ocenjivanja u svakodnevnoj obrazovnoj praksi.

Obuka za nastavnike srednjih stručnih škola u kojima se ostvaruje program ovog ogleda, organizovaće se u sledećim oblastima koje su bitne za unapređenje kvaliteta obrazovnog rada:

- nova koncepcija obrazovanja (usmerenost na ciljeve i ishode obrazovanja, modularni pristup u obrazovanju);
- stručno usavršavanje nastavnika za primenu novih nastavnih metoda;
- stručno usavršavanje nastavnika u okviru matične struke.

Nastavnici će u okviru obrazovno-vaspitnog rada primenjivati metode rada i ocenjivanja za koje su obučavani na seminarima.

U okviru Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja i stručnih aktiva zajednica stručnih škola biće izdvojene ključne teme u okviru kojih je potrebno stručno usavršavanje nastavnika.

Stručni timovi u školama i na nivou Republike će sarađivati na horizontalnom i vertikalnom povezivanju nastavnih sadržaja kako sa autorskim timom, tako i sa predstavnicima privrede.

Planirana je izrada testova sa zajedničkim sadržajima i zajednički postavljenim kriterijumima od strane stručnih timova koji će se formirati pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - Centru za stručno i umetničko obrazovanje i Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Način polaganja završnog ispita biće propisan posebnim podzakonskim aktom.

Uslovi ostvarivanja programa ogleda

Ogled će se ostvarivati u uslovima svakodnevnog obrazovno-vaspitnog rada u srednjim stručnim školama. Njegovo ostvarivanje podrazumeva uključenost i saradnju nastavnika i pomoćnih nastavnika u okviru stručnih timova i stručnih organa u školama.

Vrsta stručne spreme nastavnika i pomoćnih nastavnika za ostvarivanje oglednog programa propisana je posebnim pravilnikom.

Ministarstvo prosvete i sporta, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje i međunarodni programi podrške reformi stručnog obrazovanja pružiće kadrovsku i materijalnu podršku za realizaciju obuke profesora, materijal za rad, praćenje i evaluaciju ogleda.

Praćenje i vrednovanje ogleda

Praćenje i vrednovanje ogleda obavljaće Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje i prosvetni savetnik, a na osnovu posebnog uputstva za praćenje realizacije oglednih programa koje će biti naknadno publikovano.

Primena ogleda će biti praćena najmanje četiri puta u toku školske godine.

Na kraju školske godine, na osnovu različitih upitnika i izveštaja, biće ispitani ishodi obrazovno - vaspitnog rada, adekvatnost ocenjivanja, mišljenja učenika i nastavnika.

Rezultati ogleda biće objavljeni na način dostupan široj stručnoj javnosti.

I. CILjEVI I OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA za obrazovni profil: STOLAR - ogled


CILjEVI STRUČNOG OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA
OBRAZOVANjA Po završenom obrazovanju za ovaj profil, učenik će steći:
znanja veštine radne kompetencije
- Osposobljavanje za - o konstrukciji - čišćenja i - pripreme za izradu i izrade
pripremu i održavanje mašina; podmazivanja detalja/proizvoda ručnim i
radnog mesta. - o delovima i mašina; mašinskim putem
- Osposobljavanje za ručnu funkcijama delova - uočavanja - površinske obrade drveta
obradu drveta i mašine; nedostatka na
materijala na bazi - o konstruktivnim mašinama i
drveta. materijalima za delove alatima;
- Osposobljavanje za mašine; - primene
mašinsku obradu drveta i - o vrstama maziva i sredstava zaštite
materijala na bazi njihovoj primeni; na radu;
drveta. - o vezi snage mašine - primene uređaja
- Osposobljavanje za i karakteristikama za gašenje požara;
površinsku obradu i elektro-napajanja; - pružanja prve
zaštitu proizvoda od - o načinu održavanja, pomoći;
drveta. postupanja i čuvanja - organizovanja
- Osposobljavanje za alata; radnog mesta;
sklapanje i montažu - o izvorima opasnosti - tumačenja
proizvoda od drveta. od povreda i požara; tehničkog crteža;
- o sredstvima zaštite - izrade krojne
na radu od povreda i liste;
požara; - tumačenja krojne
- o principima liste i šeme
organizacije krojenja;
proizvodnje i radnog - izbora alata,
mesta; prema vrsti
- o elementima materijala i
tehničkog crteža; operaciji ručne
- o strukturi i nameni obrade;
krojne liste i šeme - oštrenja alata;
krojenja; - primene šablona
- o vrstama i pri obradi;
svojstvima osnovnih - izvođenja
materijala; tehnoloških
- o vrstama i primeni operacija: rezanje,
ručnih alata; rendisanje,
- o operacijama ručne dubljenje, bušenje,
obrade; glačanje,
- o geometriji ručnih brušenje
alata; - izbora mašina i
- o postupku i mašinskih alata,
sredstvima za oštrenje prema vrsti
alata; materijala i
- o upotrebi šablona u operacije;
obradi; - postavlja alat i
- o tehnološkim podešava mašinu;
operacijama ručne - primene šablona
obrade; pri mašinskoj
- o vrstama i obradi;
tehnološkoj primeni - izvođenja
mašina za obradu tehnoloških
drveta; operacija na
- o tehnološkim mašinama: rezanje,
operacijama mašinske rendisanje,
obrade; dubljenje, bušenje,
- o primeni alata u brušenje,
mašinskoj obradi; glodanje
- o upotrebi šablona u - izbora
mašinskoj obradi; materijala za
- o svrsi površinske površinsku obradu,
obrade; prema vrsti
- o tehnološkim proizvoda;
operacijama u - pripreme i
površinskoj obradi; nanošenja premaza;
- sklapanja
proizvoda prema
datoj
dokumentaciji;
- montaža
proizvoda na
terenu;
- izrade šablona i
pomagala za
sklapanje;
- pakovanja i
pripreme za
transport
proizvoda;
- izrade crteža
potrebnih za
krojnu listu;
- izrade
specifikacije
materijala;
- Osposobljavanje za - o materijalima za - izrade
prodaju proizvoda od površinsku obradu; kalkulacije;
drveta. - o ekološkim - izrade ponude;
aspektima primene - poslovne
materijala za komunikacije i
površinsku obradu; ponašanja;
- o tehnološkom
procesu montaže;
- o konstrukciji
proizvoda;
- o lepkovima i
njihovoj primeni u
procesu sklapanja;
- o vrstama i nameni
okova;
- o elementima i
strukturi kalkulacije;
- o elementima i
strukturi ponude i
ugovora;
- o osnovama
marketinga;
- o preduzetništvu;
- o organizaciji
stolarske proizvodnje

II. NASTAVNI PLAN

Nedeljni i godišnji fond časova obaveznih i izbornih predmeta za obrazovni profil: STOLAR - ogled


I RAZRED II RAZRED III UKUPNO
RAZRED
nedeljno godiš. nedeljno godiš. nedeljno godiš. nedeljno godiš.
A: OPŠTEOBRAZOVNI 8 280 6 210 6 192 20 682
PREDMETI
1a. Srpski jezik i 2 70 2 70 2 64 6 204
književnost
1b. Srpski jezik kao
nematernji
2. _________ jezik i
književnost
3. Strani jezik 2 70 2 70 2 64 6 204
4. Fizičko vaspitanje 2 70 2 70 2 64 6 204
5. Računarstvo i 2 70 2 70
informatika
B : OPŠTESTRUČNI 5 175 2 70 4 128 11 373
PREDMETI
1. Matematika za 2 70 2 70 2 64 6 204
stolare
2. Pomoćni materijali 2 70 2 70
3. Ekologija 1 35 1 35
4. Preduzetništvo 2 64 2 64
V : STRUČNI PREDMETI 14 550 20 760 18 636 52 1946
1. Svojstva materijala 3 105 3 105
2. Tehničko crtanje i 2 100 2 100 4 200
nacrtna geometrija
3. Finalna obrada 3 135 4 140 4 128 11 403
drveta
4. Stolarstvo 6 210 12 420 12 384 30 1014
5. Drvne konstrukcije 2 100 2 94 4 194
6. Organizacija 30 30
proizvodnje
G : IZBORNI PREDMETI 3 105 2 70 2 64 7 239
1. Građansko vaspitanje 1 35 1 35 1 32 3 102
/ Verska nastava
2. Izborni predmeti 2 70 1 35 1 32 4 137
predviđeni Programom
ogleda
Ukupno: A + B + V + G 30 1110 30 1110 30 1020 90 3240

Broj časova po predmetima dat je na nedeljnom nivou kao zbir časova teorije, vežbi i praktične nastave, a prema programu predmeta.
Blok nastava prikazuje se u ukupnom zbiru na godišnjem nivou za odgovarajući predmet u okviru koga se realizuje, a prema programu predmeta.
Lista ponuđenih izbornih predmeta po razredima

G : IZBORNI PREDMETI I II III
Izborni predmet predviđen Zakonom
1. Građansko vaspitanje / Verska nastava
Izborni predmeti predviđeni Programom ogleda
1. Istorija
2. Likovna kultura
3. Stilovi nameštaja
4. Tehnologija tapetarske proizvodnje
5. Unutrašnja dekoracija

Izborna nastava sastoji se svake školske godine iz dva izborna predmeta:
- Izbornog predmeta predviđenog Zakonom: Građansko vaspitanje ili Verska nastava (1 čas nedeljno tokom školske godine);
- Izbornog predmeta predviđenog Programom ogleda - po 1 ili 2 časa nedeljno tokom školske godine u zavisnosti od programa nastavnog predmeta (sa mogućnošću realizacije u bloku ili sa 2 časa nedeljno u toku jednog polugodišta).
Lista izbornih predmeta nije konačna i može se dopuniti na predlog škole koja sprovodi ogled, programom koji je prethodno odobrilo Ministarstvo prosvete i sporta. Ostvaruje se iz onih predmeta za koji se izjasni najmanje 30 % učenika oglednog odeljenja.
U toku školovanja učenik može da bira određene predmete samo jedanput (Tehnologija tapetarske proizvodnje).
Ocena izbornog predmeta predviđenog Programom ogleda je numerička i ulazi u prosek ocena na kraju godine.
Ostvarivanje programa ogleda
Predviđen broj učenika u odeljenju je 20.
Nastava iz sledećih predmeta odvija se po grupama kroz vežbe (V ), praktičnu nastavu (PN), nastavu u bloku (B ):

Razred Predmet / modul Godišnji fond Broj učenika u
časova grupi
V PN B
I Računarstvo i informatika 70 10
Tehničko crtanje i nacrtna 70 30 10
geometrija
Finalna obrada drveta 30 10
Stolarstvo 210 7
II Tehničko crtanje i nacrtna 70 30 10
geometrija
Drvne konstrukcije 70 30 10
Stolarstvo 420 7
III Drvne konstrukcije 64 30 10
Finalna obrada drveta 64 10
Organizacija proizvodnje 30 10
Stolarstvo 384 7

Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine

I II III UKUPNO
RAZRED RAZRED RAZRED časova
časova časova časova
Čas odeljenskog do 70 do 70 do 64 do 204
starešine
Dodatni rad do 30 do 30 do 30 do 90
Dopunski rad do 30 do 30 do 30 do 90
Pripremni rad do 30 do 30 do 30 do 90

Ako se ukaže potreba za njim.
Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima

I II III
Ekskurzija 1-2 dana 2-3 dana do 5 dana
Jezik drugog naroda ili nacionalne manjine sa 2 časa nedeljno
elementima nacionalne kulture
Drugi strani jezik 2 časa nedeljno
Drugi predmeti 1-2 časa nedeljno
Stvaralačke i slobodne aktivnosti učenika (hor, 30-60 časova godišnje
sekcije i drugo)
Društvene aktivnosti - učenički parlament, 15-30 časova godišnje
učeničke zadruge
Kulturna i javna delatnost škole 2 radna dana

Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije.
Ostvarivanje školskog programa po nedeljama

Razred Razredno-časovna Mentorski rad Obavezne Ostalo Ukupno
nastava (nastava u vannastavne (završni radnih
bloku, praksa) aktivnosti ispit) nedelja
I 35 2 2 39
II 35 2 2 39
III 32 2 2 3 39

III. NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA OGLEDA (UPUTSTVO)

Nastavni plan i program za obrazovni profil stolar - ogled ostvaruje se u školama gde su školski prostor, oprema i nastavna sredstva propisani:

- Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa zajedničkih predmeta u stručnim školama za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme - "Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik" broj 7/91 i
- Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme u stručnim školama područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane - "Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik" broj 8/91.

Nastavnici sami pripremaju potrebna nastavna sredstva (dijapozitive, grafofolije, šeme i Ponjer Point prezentacije) u skladu sa ovim nastavnim programom, koristeći:

- publikovana multimedijalna nastavna sredstva (štampana literatura, različite publikacije, zbirke dijapozitiva, odgovarajuće video kasete i elektronske publikacije);
- Internet.
- Nastava se realizuje uz korišćenje:
- računara i projektora za Ponjer Point prezentacije;
- skenera;
- dijaprojektora;
- grafoskopa;
- televizora i video rekordera.

Detaljna uputstva za ostvarivanje programa data su uz svaki predmet pojedinačno.

MATEMATIKA ZA STOLARE

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična Nastava
nastava nastava u bloku
I 70 70
II 70 70
III 64 64

2. CILjEVI PREDMETA:
- Naučiti učenika da izvrši potrebne obračune pri obavljanju stolarskog posla
3. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Odgovarajući udžbenici i didaktički materijal za osnovne škole;
- Literatura i primeri iz prakse iz sadržaja stručnih predmeta obrade drveta.
4. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Tehnologija materijala
- Finalna obrada drveta
- Organizacija proizvodnje
5. CILjEVI, ISHODI I PREPORUČENI SADRŽAJI PREDMETA PO RAZREDIMA

Razred: Prvi

Godišnji fond časova: 70


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku prvog razreda SADRŽAJI I TEME ZA OSTVARIVANjE PROGRAMA
učenik će:
- Da učenik - znati da obavlja osnovne Realni brojevi Rea
obnovi, računske operacije - Računske lni
utvrdi i sabiranje, oduzimanje, operacije sa bro
stekne deljenje i množenje, kao i prirodnim jev
matematička dizanje na kvadrat i brojevima i
znanja korenovanje pomoću - Računske
neophodna za kalkulatora operacije sa
izračunavanja - znati da vrši razlomcima i
u stolarskim izračunavanje razlomcima i decimalnim
poslovima decimalnim brojevima, brojevima
odnosno, znati da sabira,
oduzima, množi i deli
razlomke, pretvara ih u
decimalne brojeve i obrnuto
Merne jedinice dužine i 5
površine
Merenje veličine ugla 4
Mnogougao 4
Linearne jednačine 12
Koordinatni sistem 7
Proporcionalnost veličina 8
Procentni račun 10

- Za realizaciju 4 pismena zadatka sa ispravkama planirano je 8 časova. - znati osnovne merne jedinice SI i njihovu primenu u praksi, pretvaranje većih u manje Merne jedinice dužine i površine - Merne veličine i osnovne jedinice za dužinu i površinu - znati kako se meri ugao i načine računskih i geometrijskih operacija sabiranja i oduzimanja; množenja i deljenja uglova brojem
- znati da koristi simetralu ugla Merenje veličine ugla - Ugao i merenje ugla - znati da prepozna i izračuna površinu i obim geometrijskih figura u ravni Mnogougao - Trougao, četvorougao (paralelogram, trapez, deltoid), pravilni mnogouglovi i krug - znati da rešava i primenjuje jednostavne jednačine sa jednom nepoznatom Linearne jednačine - Linearne jednačine sa jednom nepoznatom - znati da paru brojeva pridruži tačku u ravni i obrnuto
- znati da nacrta linearnu funkciju
- znati da očitava grafikone Koordinatni sistem - Koordinatni sistem u ravni - znati da prepoznaje proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine i vrši izračunavanja sa proporcijama Proporcionalnost veličina - Proporcionalne veličine - znati da izračuna procenat
- znati da izvrši procentne obračune u struci Procentni račun - Procentni račun i njegova primena u praksi (obračun vlage drveta, obračuni deformacija zbog higroskopnosti drveta)

Razred: Drugi

Godišnji fond časova: 70 CILjEVI ISHODI Po završetku prvog razreda učenik će: PREPORUČENI SADRŽAJI I TEME PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE PROGRAMA - Da učenik obnovi, utvrdi i nauči matematička znanja potrebna da obavlja izračunavanja u stolarskim poslovima - znati šta je maksimum i minimum kod kvadratne funkcije; - umeti da primeni principe izračunavanja maksimuma i minimuma u proračunima iskorišćenja površine; - znati da koristi znanja o pravouglom trouglu u obračunu površina i zapremina geometrijskih figura u ravni i geometrijskih tela - znati vrednosti sin; cos i tg za uglove 0, 30, 45, 60 i 90 stepeni. - Kvadratne jednačine i funkcije - Pravougli trougao: pitagorina teorema i trigonometrija primenjena na pravougli trougao - Sadržaje izlagati i vežbati na nivou ishoda u modulima matematike iz osnovne škole, s tim što primeri treba da su u potpunosti orijentisani na praktičnu primenu u obradi drveta. Profesori stručnih predmeta obrade drveta obezbeđuju primere i literaturu na bazi koje se utvrđuju praktični zadaci za vežbe. - U toku školske godine treba uraditi 4 pismena zadatka sa 4 ispravka, ukupno 8 časova; - Sadržaji vezani za obradu kvadratne jednačine i kvadratne funkcije treba da su vezani za obračun površina i prema sastavu odeljenja pokušati da učenici povežu izračunavanje maksimalne i minimalne površine geometrijske figure koristeći kvadratnu funkciju. - Sadržaji trigonometrije treba da su vezani za primenu u pravouglom trouglu. Primenom trigonometrije treba da se vrše jednostavniji proračuni dužina na bazi uglova i obrnuto, kao i veličina vezanih za obračun površina i zapremina geometrijskih figura u ravni i tela. - Preporučeni broj časova za dostizanje ishoda učenja po temama je: Kvadratne jednačine 10 Kvadratne funkcije 14 Pravougli trougao (primena trigonometrije) 10 Geometrijska tela 28

- Za realizaciju 4 pismena zadatka sa ispravkama planirano je 8 časova. - znati da prepozna geometrijsko telo i izračuna njegovu površinu i zapreminu - Geometrijska tela: kvadar, kocka, piramida, valjak, kupa i kugla

Preporučeni načini ocenjivanja modula usmeno izlaganje test Esej domaći zadatak pismeni zadatak aktivnost na času praćenje praktičnog rada dnevnik rada test praktičnih veština samostalni praktični rad grafički rad * * * *

Razred: Treći

Godišnji fond časova: 64 CILjEVI ISHODI Po završetku prvog razreda učenik će: PREPORUČENI SADRŽAJI I TEME PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE PROGRAMA - Da učenik obnovi, utvrdi i nauči matematička znanja potrebna da obavlja izračunavanja u stolarskim poslovima - naučiti osnovne merne jedinice SI i njihovu primenu u praksi, pretvaranje većih u manje; - znati kako se vrše merenja i obračun količina (zapremine) rezane građe i trupaca, - znati da izračuna zapreminu i površinu pločastih materijala koji se koriste u obradi drveta; - Merne veličine i osnovne jedinice za dužinu, površinu, zapreminu i masu - Mere merenje i količina trupaca - Mere merenje i količina rezane građe - Mere merenje i količina pločastih drvnih materijala - Standardna merenja trupaca i rezane građe - Sadržaje izlagati i vežbati na nivou ishoda u modulima matematike iz osnovne škole, s tim što primeri treba da su u potpunosti orijentisani na praktičnu primenu u obradi drveta. - Sadržaje vezane za kalkulacije u organizaciji proizvodnje i obračune u struci, obrađivati i vežbati prema standardizovanim načinima usvojenim u obradi drveta. Profesori stručnih predmeta obrade drveta obezbeđuju primere i literaturu na bazi koje se utvrđuje metodika izlaganja sadržaja i zadaci za vežbe. - Učenik na kraju školske godine treba da uradi skup zadataka koji se odnose na izradu kalkulacija u organizaciji proizvodnje. Zadaci se rade kao domaći zadaci koji se prezentiraju u vidu elaborata. Elaborat se posebno ocenjuje. - Preporučeni broj časova za dostizanje ishoda učenja po temama je: Merne jedinice 17 Obračun količina rezane građe i trupaca 6 Obračun količina pločastih materijala 4 Obračun iskorišćenja materijala 6 Obračun potrošnje materijala 4 Kalkulacije u organizaciji proizvodnje 19

- Za realizaciju 4 pismena zadatka sa ispravkama planirano je 8 časova. - znati da izračuna procenat iskorišćenog i neiskorišćenog materijala - procenat iskorišćenja i otpatka pri korišćenju drvnih materijala - znati da izračuna potrošnju materijala - obračun potrošnje po površini ili vremenu - znati da obračuna potrebnu količinu materijala i vremena izrade proizvoda kao i cenu koštanja za odgovarajući proizvod - znati da obračuna zarade radnika - KALKULACIJE U ORGANIZACIJI PROIZVODNjE - Obračun potrebnog vremena izrade, obračun norme vremena - Obračun potrebnog materijala - Obračuni u formama za obračun potrošnje i troškova za materijale; - Nadmere za obradu - Dodaci za otpad, rastur, škart - Kategorije i obračun obračun ostalih troškova u kalkulaciji cene - Izračunavanje plata radnika

Preporučeni načini ocenjivanja modula usmeno izlaganje test Esej domaći zadatak pismeni zadatak aktivnost na času praćenje praktičnog rada dnevnik rada test praktičnih veština samostalni praktični rad Elaborat * * * * *

POMOĆNI MATERIJALI

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku I 70 70
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o vrstama pomoćnih materijala koji se koriste u stolarstvu;
- Sticanje znanja o proizvodnji i svojstvima pomoćnih materijala;
- Sticanje znanja o osnovnim principima primene ekoloških materijala u stolarstvu;
- Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja pri usvajanju znanja o mogućnostima primene pomoćnih materijala pri izradi stolarskih proizvoda u različitim uslovima i različitim zahtevima;
- Sticanje kompetencija pravilnog izbora i primene izabranog pomoćnog materijala za izradu stolarskih proizvoda.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi) Voda, masti, ulja i maziva 10 Metali, staklo, emajl, kamen i brusni materijali 14 Plastične mase, guma, koža i tekstil 12 Lepkovi 16 Boje, rastvarači i premazi 18

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: ab ab Voda, masti, ulja i maziva

Trajanje modula: 10 časova CILjEVI MODULA ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će: PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA - Sticanje znanja o vodi, rastvaračima, mastima, uljima i mazivima koji se koriste u stolarstvu; - Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja pri usvajanju znanja o vodi, rastvaračima, mastima, uljima i mazivima i njihovoj primeni u različitim uslovima i prema različitim zahtevima; - Sticanje znanja o osnovnim principima primene kao ekološkog materijala - znati koja su osnovna svojstva i načini ispitivanja vode, masti, ulja i maziva; - steći znanja o vodi kao prirodnom materijalu i njenoj primeni; - znati koje su vrste rastvarača i njihove karakteristike i upotrebe; - znati šta su to ulja, koje su vrste, primenu i svojstva. - Osnovna svojstva i ispitivanje pomoćnih materijala; - Voda: vrste vode prema načinu nastajanja i tvrdoći (primena, prečišćavanje i omekšavanje vode za industrijske potrebe); - Masti i ulja: definicije, uloga, primena i vrste; - Maziva: vrste maziva, svojstva i primena. - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja; - Prikazati uzorke materijala koji su predmet izučavanja ovog modula; - Insistirati na prepoznavanju i primeni raznih vrsta materijala iz iste grupacije; - Koristiti kataloge proizvođača pomoćnih materijala; - Prilikom sistematizacije gradiva primeniti rad u grupama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula usmeno izlaganje test esej domaći zadatak pismeni zadatak aktivnost na času praćenje praktičnog rada dnevnik rada test praktičnih veština samostalni praktični rad grafički rad * * * *

Naziv modula: Metali, staklo, emajl, kamen i brusni materijali

Trajanje modula: 14 časova CILjEVI MODULA ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će: PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA - Sticanje znanja o metalima, staklu, emajlu, kamenu i brusnim materijalima koji se koriste u stolarstvu; - Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja pri usvajanju znanja o metalima, staklu, emajlu, kamenu i brusnim materijalima; - Sticanje znanja o osnovnim principima primene kao ekološkog materijala - znati neophodne činjenice o različitim vrstama metala, njihovoj primeni u različitim pozicijama rada u stolarstvu; - znati neophodne činjenice o staklu i emajlu i njihovu primenu u različitim pozicijama rada u stolarstvu; - steći znanja o kamenu kao prirodnom građevinskom materijalu i njegovoj primeni; - znati šta je brusni materijal, koje su vrste, svojstva i primenu. - Metali: gvožđe, čelik, tvrde legure, obojeni metali (vrste, karakteristika i primena); - Staklo: svojstva, vrste i upotreba; - Emajl: svojstva, vrste i upotreba; - Kamen: sastav, ugradnja i primena; - Brusni materijali: prirodna brusna sredstva, veštačka brusna sredstva i tocila, brusni alati na fleksibilnoj podlozi; - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja; - Prikazati uzorke materijala koji su predmet izučavanja ovog modula; - Insistirati na prepoznavanju i primeni raznih vrsta materijala iz iste grupacije; - Koristiti kataloge proizvođača pomoćnih materijala; - Prilikom sistematizacije gradiva primeniti rad u grupama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula usmeno izlaganje test esej domaći zadatak pismeni zadatak aktivnost na času praćenje praktičnog rada dnevnik rada test praktičnih veština samostalni praktični rad grafički rad * * * *

Naziv modula: Plastične mase, guma, koža i tekstil

Trajanje modula: 12 časova CILjEVI MODULA ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će: PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA - Sticanje znanja o plastičnim masama, gumi, koži i tekstilu kao materijalima koji se koriste u stolarstvu; - Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja pri usvajanju znanja o plastičnim masama, gumi, koži i tekstilu kao materijalima koji se koriste u stolarstvu; - Sticanje znanja o osnovnim principima primene kao ekološkog materijala. - znati neophodne činjenice o plastičnim masama, njihovoj primeni kod različitih stolarskih proizvoda; - znati neophodne činjenice o gumi kao pomoćnom primenjenom materijalu u stolarstvu; - znati vrste i upotrebu kože u različitim pozicijama rada; - znati neophodne činjenice o vrstama tekstila i njihovoj primeni u različitim pozicijama rada, a posebno kod tapaciranog nameštaja. - Plastične mase: terminologija, podela svojstva i primena (plastične mase termoplastičnog tipa, plastične mase termoaktivnog tipa, aditivi u proizvodnji plastičnih masa), oblikovanje; - Guma: svojstva i proizvodi od gume - Koža: vrste, karakteristike, svojstva prirodne i veštačke kože i određivanje kvaliteta kože; - Tekstil: vlakna (biljna, životinjska, neorganska, polusintetska i sintetska), prediva i tkanine (vrste, ispitivanje i kvalitet). - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja; - Prikazati uzorke materijala koji su predmet izučavanja ovog modula; - Insistirati na prepoznavanju i primeni raznih vrsta materijala iz iste grupacije; - Koristiti kataloge proizvođača pomoćnih materijala; - Prilikom sistematizacije gradiva primeniti rad u grupama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula usmeno izlaganje test esej domaći zadatak pismeni zadatak aktivnost na času praćenje praktičnog rada dnevnik rada test praktičnih veština samostalni praktični rad grafički rad * * * *

Naziv modula: Lepkovi

Trajanje modula: 16 časova CILjEVI MODULA ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će: PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA - Sticanje znanja o lepkovima kao materijalima koji se koriste u stolarstvu; - Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja pri usvajanju znanja o lepkovima, njihovoj primeni u različitim uslovima i prema različitim zahtevima; - Sticanje znanja o osnovnim principima primene kao ekološkog materijala. - znati neophodne činjenice o lepkovima i njihovoj primeni u različitim pozicijama rada u stolarstvu; - znati kvalitet veze u zavisnosti od vrste lepka, materijala za lepljenje i uslova rada; - znati otpornost veze na toplotu, vodootpornost i otpornost na biodegradaciju. - Lepkovi: vrste (lepkovi prirodnog, polusintetskog i sintetskog porekla); - Definicije i terminologija lepkova; - Teorija adhezije; - Svojstva drveta važna za adheziju; - Svojstva adheziva - kvalitet adhezivne veze; - Vrste nanošenja lepka na osnovni materijal; - Primena različitih adhezija u stolarstvu; - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja; - Prikazati uzorke materijala koji su predmet izučavanja ovog modula; - Insistirati na prepoznavanju i primeni raznih vrsta materijala iz iste grupacije; - Koristiti kataloge proizvođača pomoćnih materijala; - Prilikom sistematizacije gradiva primeniti rad u grupama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula usmeno izlaganje test esej domaći zadatak pismeni zadatak aktivnost na času praćenje praktičnog rada dnevnik rada test praktičnih veština samostalni praktični rad grafički rad * * * *

Naziv modula: Boje, rastvarači i premazi

Trajanje modula: 18 časova CILjEVI MODULA ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će: PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA - Sticanje znanja o bojama i premazima koji se koriste u stolarstvu; - Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja pri usvajanju znanja o bojama i premazima, njihovoj primeni u različitim uslovima i prema različitim zahtevima; - Sticanje znanja o osnovnim principima primene kao ekološkog materijala. - znati neophodne činjenice o bojama i njihovoj primeni u različitim pozicijama rada u stolarstvu; - znati neophodne činjenice o premazima i njihovoj primeni u različitim pozicijama rada u stolarstvu; - znati upotrebu rastvarača i razređivača u premazima i njihov uticaj na zagađivanje okoline; - znati sastav boja; - znati sastav premaza; - znati koje se vrste boja koriste u površinskoj obradi stolarskih proizvoda; - znati koje se vrste premaza koriste u površinskoj obradi stolarskih proizvoda. - Boje: teorija boja, podela boja, način bojenja, sredstva za hemijsko bojenje, sredstva za pigmentirano bojenje drveta i pigmenti; - Rastvarači: vrste rastvarača i njihove karakteristike; - Premazi: svojstva, sastav, teorija adhezije premaza, sušenje premaza, klasifikacija premaza, njihove osnovne karakteristike i primena. - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja; - Prikazati uzorke materijala koji su predmet izučavanja ovog modula; - Insistirati na prepoznavanju i primeni raznih vrsta materijala iz iste grupacije; - Koristiti kataloge proizvođača pomoćnih materijala; - Prilikom sistematizacije gradiva primeniti rad u grupama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula usmeno izlaganje test esej domaći zadatak pismeni zadatak aktivnost na času praćenje praktičnog rada dnevnik rada test praktičnih veština samostalni praktični rad Elaborat * * * *

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Tehnologija pomoćnih materijala za drugi razred drvoprerađivačke škole, J. Miljković, O. Crnogorac
- Različiti prospekti i katalozi proizvođača pomoćnih materijala
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Finalna obrada drveta
- Stolarstvo
- Svojstva materijala
- Drvne konstrukcije

EKOLOGIJA

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku I 35 35
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond za svaki oblik obrazovno-vaspitnog rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Proširivanje teorijskih znanja
- Usvajanje pojmova i razumevanje zakonitosti u živom svetu
- Razvijanje sposobnosti logičkog razmišljanja
- Razvijanje sposobnosti povezivanja stečenih znanja sa pojavama u prirodi
- Sticanje znanja o dužnostima i obavezama očuvanja prirodnih bogatstava
- Sticanje znanja o racionalnom korišćenju prirodnih bogatstava
- Razvoj naučnog pogleda na svet
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi) Osnovni pojmovi i principi ekologije 16 Zaštita i unapređivanje životne sredine 12 Zaštita prirode 3 Zaštita zdravlja 4

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Osnovni pojmovi i principi ekologije

Trajanje modula: 16 časova CILjEVI MODULA ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će: PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA - Sticanje osnovnih znanja iz ekologije - znati predmet proučavanja, zadatke i značaj ekologije; - razumeti odnose između organizama i sredine; - razumeti pojam i značaj ekoloških faktora; - poznavati više nivoe organizacije žive materije; - razumeti funkcionalno jedinstvo žive i nežive prirode - znati nabrojati kopnene i vodene biome - vežbati precizno i jasno definisano izražavanje - koristiti šeme, slike i slajdove - sadržaje međusobno povezati - kroz primere ukazivati na međusobnu uslovljenost organizma i sredine - definisati pojedinačne i grupne seminarske radove-eseje - po završetku modula uraditi test znanja Ekologija kao naučna disciplina - Životna sredina i životno stanište - Ekološki faktori - Ekološka valenca - Životna forma - Ekološka niša - Populacija - Biocenoza - Ekosistem - Biofera

Preporučeni načini ocenjivanja modula usmeno izlaganje test esej domaći zadatak pismeni zadatak aktivnost na času praćenje praktičnog rada dnevnik rada test praktičnih veština samostalni praktični rad grafički rad * * * *

Naziv modula: Ugrožavanje i zaštita životne sredine

Trajanje modula: 12 časova CILjEVI MODULA ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će: PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA - sticanje osnovnih znanja o položaju čoveka u biosferi, delovanju čoveka i promenama koje su posledica ljudske delatnosti - sticanje znanja o zagađivanju životne sredine i mogućnostima njene zaštite - formiranje ekološke svesti - znati da objasni u čemu se ogleda specifičan položaj čoveka u biosferi; - upoznati uzroke i posledice ljudskih aktivnosti u prirodi i biosferi; - znati da nabroji objasni promene koje nastaju u biosferi pod uticajem čoveka i posledice tih promena; - upoznati osnovne pojmove ekotoksikologije; - znati koji su izvori i vrste zagađenja životne sredine - upoznati opasnost od globalnog zagađenja planete; - poznavati načine zagađivanja vazduha, vode, zemljišta i hrane; - razumeti opasnost od radioaktivnog zagađenja - poznavati buku kao specifičan oblik zagađenja životne sredine; - razumeti pojam praćenja - definisati grupne i pojedinačne domaće zadatke-eseje - koristiti šeme, slike, slajdove, tekstove - na kraju modula uraditi test stečenih znanja - Položaj čoveka u biosferi - Odnos čoveka prema prirodi - Promene u prirodi izazvane delovanjem čoveka - Pojam, izvori i vrste zagađenja životne sredine - Zagađivanje atmosfere, voda i zemljišta i zaštita - Globalne posledice aerozagađenja - Izvori zagađenja hrane - Buka kao oblik zagađivanja životne sredine - Radioaktivno zagađivanje i zaštita - Genetičke i zdravstvene posledice zagađivanja životne sredine - Praćenje zagađivanja životne sredine

Preporučeni načini ocenjivanja modula usmeno izlaganje test esej domaći zadatak pismeni zadatak aktivnost na času praćenje praktičnog rada dnevnik rada test praktičnih veština samostalni praktični rad grafički rad * * * *

Naziv modula: Zaštita prirode

Trajanje modula: 3 časa CILjEVI MODULA ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će: PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA - Sticanje znanja o značaju i mogućnostima zaštite biodiverziteta - znati mere zaštite žive i nežive prirode; - upoznati mogućnosti revitalizacije i rekultivacije ekosistema; - znati da nabroji neke od zaštićenih vrsta biljaka i životinja; - znati da nabroji kategorije prirodnih dobra i nacionalne parkove SCG i sveta. - Problemi ugroženosti i značaj zaštite biodiverziteta - Mogućnost revitalizacije i rekultivacije ekosistema - Očuvanje prirodnih staništa: crvene knjige, nacionalni parkovi, prirodni rezervati i dr. - koristiti slike i tekstove - definisati domaće zadatke - na kraju modula uraditi test stečenih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula usmeno izlaganje test esej domaći zadatak pismeni zadatak aktivnost na času praćenje praktičnog rada dnevnik rada test praktičnih veština samostalni praktični rad grafički rad * * * *

Naziv modula: Zaštita zdravlja

Trajanje modula: 4 časa CILjEVI MODULA ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će: PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA - Sticanje znanja o neophodnosti zaštite zdravlja kao resursa za obavljanje svih životnih funkcija - znati šta je zdravlje; - znati šta se podrazumeva pod zaštitom zdravlja; - steći znanja o zdravstvenoj kulturi; - steći osnovna znanja o AIDS-u, polnim bolestima i bolestima zavisnosti; - znati koje su najčešće profesionalne bolesti - Zdravlje, zaštita zdravlja i formiranje zdravstvenih navika - Da li ste dovoljno informisani o HIV infekciji - Prevencija polnih bolesti - Bolesti zavisnosti - Najčešće profesionalne bolesti - povezati formiranje zdravstvene kulture sa ekološkom kulturom - koristiti slike i tekstove sa zdravstvenim porukama - formulisati pitanja kroz koja će se dati osnovne informacije o AIDS-u - na kraju modula uraditi test stečenih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula usmeno izlaganje test esej domaći zadatak pismeni zadatak aktivnost na času praćenje praktičnog rada dnevnik rada test praktičnih veština samostalni praktični rad grafički rad * * *

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- I. Savić i V . Terzija, Ekologija i zaštita životne sredine za 1. razred srednje škole
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- stručni predmeti
- Tehnologija pomoćnih materijala

PREDUZETNIŠTVO

1. CILjEVI PREDMETA:
- Razvijanje poslovnih i preduzetničkih znanja, veština i ponašanja (inovativnost i kreativnost, pokretanje inicijativa, preuzimanje odgovornosti i rizika, upravljanje promenama, timski rad, veštine komunikacije, konstruktivno rešavanje problema, kritičko mišljenje, upravljanje vremenom, liderstvo)
- Razvijanje poslovnog i preduzetničkog načina mišljenja.
- Multidisciplinarni pristup i orijentacija na praksu.
- Razvijanje osnove za kontinuirano učenje.
- Razvijanje svesti o sopstvenim znanjima i sposobnostima i daljoj profesionalnoj orijentaciji
- Osposobljavanje za aktivno traženje posla (zapošljavanje i samozapošljavanje)
- Razvoj odgovornog odnosa prema očuvanju prirodnih resursa i ekološke ravnoteže
2. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Inovacije i preduzetništvo, Peter F. Drucker, Privredni pregled, Beograd, 1991
- Moj pogled na menadžment, Peter F. Drucker, Adižas, Novi Sad, 2003
- Kako kreirati, ovladati i dominirati tržištem, Filip Kotler, Adižas, Novi Sad, 2003
- Osnivanje i vođenje malog biznisa, Tihomir Radovanović, Nacionalna služba za zapošljavanje, Beograd, 2003
- Sajtovi: njnjnj.apr.sr.gov.yu, njnjnj.sme.sr.gov.yu; njnjnj.mspbg.co.yu
3. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
- Stručni predmeti
4. Struktura predmeta "preduzetništvo"
- Predmet realizovati kroz 2 časa nedeljno vežbi.
- Preporuka u vezi sa stručnom spremom nastavnika: ekonomisti, profesori stručnih predmeta i profesori koji imaju završen menadžment.
- Preporuka je da se tema "Učenički projekt - izrada i prezentacija poslovnog plana" realizuje prilikom obrađivanja teme "Procena poslovnih ideja". Na ovaj način predavač može da integriše učenički projekt tokom narednih tema predmeta.
5. CILjEVI, ISHODI I PREPORUČENI SADRŽAJI PREDMETA PO RAZREDIMA

Razred: treći

Godišnji fond časova: 64 časa


CILjEVI ISHODI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku programa učenik ZA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Razumevanje pojma i - znati da objasni značenje Osnovni pojmovi o preduzetništvu
značaja preduzetništva preduzetništva i da navede - Pojam, razvoj i značaj preduzetništva
- Prepoznavanje adekvatne primere iz poslovne - Profil i karakteristike uspešnog preduzetnika
osobenosti preduzetnika prakse - Motivi preduzetnika
i podsticanje - moći da odgovori na pitanje - Tehnike i kriterijumi za utvrđivanje preduzetničkih
preduzetničkih šta sve podrazumeva pojam predispozicija
predispozicija preduzetnika i da navede - Koristiti preporučenu literaturu
- Iniciranje njegove karakteristike - Adekvatna priprema časa u saradnji sa
preduzetničkih veština - shvatiti značaj motivacionih pedagoško-psihološkom službom
i akcija faktora u preduzetništvu i - Priprema didaktičkog materijala za realizaciju časa
moći da ih prepozna - Uputiti učenike kako da vode dnevnik rada
- Metoda rada - radionica (primena aktivnih metoda
učenja):
- predavanje/mini lekcija
- brainstorming
- Mesto održavanja
- učionica
- informatički kabinet
- Koristiti primere iz prakse.
- Preporučene metode ocenjivanja:
- aktivnost na času
- dnevnik rada
- Temu realizovati kroz 4 časa vežbi
- Razvijanje sposobnosti - razumeti sadržaj i značaj Poslovni plan kao okvir za posao
planiranja i procene u poslovnog plana i izdvojiti - Pojam, elementi, struktura i sadržaj poslovnog plana
svim životnim bitne elemente biznis plana. - Koristiti preporučenu literaturu
situacijama - Adekvatna priprema časa
- Osposobljavanje učenika - Prioritet: Prikazati primer dobro urađenog biznis plana
da shvate strukturu i - Priprema didaktičkog materijala za realizaciju časa
značaj poslovnog plana - Pripremiti vežbe za opuštanje (uvodne i završne igre) u
saradnji sa stručnom službom
- Metod rada
- predavanje/mini lekcija
- diskusija
- Mesto održavanja
- učionica
- informatički kabinet
- Nastavnik organizuje dolazak uspešnog preduzetnika koji
će učenicima prezentovati značaj poslovnog plana
- Preporučene metode ocenjivanja:
- aktivnost na času
- dnevnik rada
- Temu realizovati kroz 2 časa vežbi
- Razvijanje sposobnosti - moći da primeni kreativne Razvijanje poslovnih ideja
za uočavanje i tehnike razvijanja poslovnih - Preduzetnička ideja i njeni izvori
formulisanje ideje ideja - Metode razvijanja poslovnih ideja
- Razvijanje inovativnog - moći da diskutuje o - Inovacije i preduzetništvo
pristupa i upućivanje na poslovnim idejama - Koristiti preporučenu literaturu
neophodnost učenja tokom - da shvati značaj inovativnog - Adekvatna priprema časa u saradnji sa
čitavog života pristupa i ume da ga koristi u pedagoško-psihološkom službom i nastavnicima stručnih
- Razvijanje sposobnosti realizaciji ideje i njenog predmeta/prakse
korišćenja ideja u pretvaranja u proizvod/uslugu - Priprema didaktičkog materijala za realizaciju časa
kreiranju budućih poslova - moći da prepozna različite - Metod rada - radionica (primena aktivnih metoda učenja):
načine otpočinjanja posla - predavanje/mini lekcija
- grupni oblik rada
- brainstorming
- kooperativno učenje
- diskusija
- individualni rad
- asocijacije
- prezentacija
- Mesto održavanja:
- učionica
- informatički kabinet
- Koristiti primere uspešnih ljudi (izvor - sredstva
javnog informisanja)
- Preporučene metode ocenjivanja:
- aktivnost na času
- domaći zadatak
- dnevnik rada
- Temu realizovati kroz 4 časa vežbi
- Razvijanje sposobnosti - znati najvažnije faktore Procena poslovnih ideja
za analiziranje ideja poslovnog okruženja (što - Procena poslovnih mogućnosti za novi poslovni poduhvat
- Upoznavanje učenika sa uključuje klijente, veličinu - Elementi marketing miksa (proizvod i usluga, cena,
značajem tržišne potencijalnog tržišta, kanali distribucije, promocija)
orijentacije u direktne i indirektne - Važnost poslovnog okruženja; potencijalni klijenti,
poslovanju konkurente, trendove itd.) veličina tržišta, direktna i indirektna konkurencija,
- Razvijanje kreativnog - moći da proceni potencijalnu trendovi na tržištu.
mišljenja i kritičkog veličinu tržišta za poslovni - Različiti metodi istraživanja i analize tržišta:
stava u odnosu na poduhvat. različiti izvori informacija, kvalitativna i
poslovne mogućnosti - moći da proceni potrebe i kvantitativna istraživanja, obična (kancelarijska) i
- Upoznavanje učenika sa preporuke klijenata. terenska istraživanja
elementima marketing - moći da sagleda konkurenciju - Koristiti preporučenu literaturu
plana i marketing miksa - Adekvatna priprema časa u saradnji sa
- Razvijanje sposobnosti pedagoško-psihološkom službom i nastavnicima stručnih
- samoocenjivanja i predmeta/prakse
procene rada drugih - Priprema didaktičkog materijala za realizaciju časa
- Pripremiti vežbe za opuštanje (uvodne i završne igre) u
saradnji sa stručnom službom
- Metod rada - radionica (primena aktivnih metoda učenja):
- predavanje/mini lekcija
- grupni oblik rada
- brainstorming
- kooperativno učenje
- diskusija
- individualni rad
- SNjOT analiza
- anketa/intervju
- Mesto održavanja
- učionica
- informatički kabinet
- Organizovati dolazak uspešnog preduzetnika na čas
- Nastavnik priprema upitnik za anketu ili intervju
- Organizovati odlazak u uspešnu marketinšku agenciju
- Obraditi sadržaje na najjednostavnijim primerima iz
prakse
- Preporučene metode ocenjivanja:
- aktivnost na času
- domaći zadatak
- dnevnik rada
- Temu realizovati kroz 8 časova vežbi
- Upoznavanje učenika sa - moći da prepozna strukturu Ekonomija poslovanja
finansijskim aspektima troškova preduzeća; - Struktura troškova (fiksni i varijabilni troškovi)
preduzeća / radnje - znati pojam i važnost - Bilans stanja i bilans uspeha (prihodi i gubici)
bilansa stanja i bilansa uspeha - Tok gotovine (Cash flonj) i prelomna tačka
preduzeća; rentabiliteta
- znati izvore finansiranja; - Finansiranje (sopstvena sredstva, fondovski i kreditni
- moći da prepozna osnove toka izvori)
gotovine (Cash flonj) i - Koristiti preporučenu literaturu
prelomnu tačku rentabiliteta; - Adekvatna priprema časa u saradnji sa
pedagoško-psihološkom službom i nastavnicima stručnih
predmeta/prakse
- Priprema didaktičkog materijala za realizaciju časa
- Pripremiti vežbe za opuštanje (uvodne i završne igre) u
saradnji sa stručnom službom
- Metod rada - radionica (primena aktivnih metoda učenja):
- predavanje/mini lekcija
- grupni oblik rada
- kooperativno učenje
- simulacija
- individualni rad
- Mesto održavanja
- učionica
- informatički kabinet
- Preporučene metode ocenjivanja:
- aktivnost na času
- test
- dnevnik rada
- samostalni praktični rad
- grafička metoda (sheme)
- Obraditi sadržaje na najjednostavnijim primerima iz
prakse
- Temu realizovati kroz 8 časova vežbi
- Usmeravanje učenika da - znati da prepozna i odabere Pravni okvir za osnivanje i funkcionisanje delatnosti
spozna pravni okvir odgovarajuću zakonsku formu - Zakonske forme organizovanja delatnosti
funkcionisanja organizovanja delatnosti - Osnove poreskog sistema
delatnosti (poređenje i - znati gde može da dođe do - Institucije i infrastruktura za podršku preduzetništvu
izbor prihvatljive informacija koje se odnose na - Trgovačka marka
mogućnosti) pravnu regulativu - Osnovni elementi radno-pravnih odnosa
- Davanje osnovnih - shvatiti važnost - Osnovi poreskog sistema
uputstava gde doći do dužničko-poverilačkog odnosa - Uloga inspekcijskih organa
neophodnih informacija - biti sposoban da samostalno - Koristiti preporučenu literaturu
sačini ili popuni poslovnu - Adekvatna priprema časa u saradnji sa
dokumentaciju (CV, pedagoško-psihološkom službom i nastavnicima stručnih
poslovna pisma, molbe, predmeta / prakse
zapisnik, obrasci - Priprema didaktičkog materijala za realizaciju časa
- Pripremiti vežbe za opuštanje (uvodne i završne igre) u
saradnji sa stručnom službom
- Pripremiti primer osnivačkog akta
(njnjnj.apr.sr.gov.yu)
- Metod rada: radionica (primena aktivnih metoda učenja):
- predavanje/mini lekcija
- grupni oblik rada
- brainstorming
- igra uloga
- kooperativno učenje
- individualni rad
- prezentacija
- Mesto održavanja
- učionica
- informatički kabinet
- Poseta socijalnim partnerima na lokalnom nivou
(opština, filijale Nacionalne službe za zapošljavanje,
Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i
- Poseta ili dolazak uspešnog preduzetnika
- Obraditi sadržaje na najjednostavnijim primerima iz
prakse
- Preporučene metode ocenjivanja:
- aktivnost na času
- domaći zadatak
- dnevnik rada
- samostalni praktični rad
- Temu realizovati kroz 6 časova vežbi
- Upoznavanje učenika sa - znati suštinu osnovnih Upravljanje i organizacija
menadžment funkcijama i menadžment funkcija i veština - Menadžment funkcije (planiranje, organizovanje, vođenje i
menadžment stilovima - umeti da prepozna uspešnog kontrola)
- Upoznavanje učenika sa menadžera - Menadžment stilovi (preduzetnik kao menadžer)
specifičnostima - shvatiti suštinu menadžmenta - Osnovna upravljačka znanja i veštine i razvoj upravljačkih
upravljanja usluga/proizvodnje kompetencija;
proizvodnjom/uslugama i - znati važnost i značaj - Menadžment usluga / proizvodnje (upravljanje proizvodnim
ljudskim resursima kontrole i standarda kvaliteta resursima, upravljanje sirovinama i poluproizvodima,
- Upoznavanje učenika sa - shvatiti važnost upravljanje proizvodnim procesom)
karakteristikama informacionih tehnologija za - Upravljanje ljudskim resursima (planiranje ljudskih resursa,
timskog rada savremeno poslovanje i da ih timski rad, liderstvo, stručno usavršavanje zaposlenih,
- Razumevanje značaja koristi u svom radu ocenjivanje i nagrađivanje)
razvoja ljudskih resursa - znati važnost planiranja i - Informacione tehnologije u poslovanju (poslovni
- Upoznavanje učenika sa odabira ljudskih resursa za informacioni sistemi, internet, intranet i ekstranet u
značajem korišćenja potrebe organizacije poslovanju, elektronsko poslovanje, elektronska trgovina,
informacionih - imati svest o važnosti elektronsko bankarstvo)
tehnologija za motivacije na poslu - Koristiti preporučenu literaturu
savremeno poslovanje - imati svest o promenama u - Adekvatna priprema časa u saradnji sa
svetu rada i samozapošljavanju pedagoško-psihološkom službom i nastavnicima stručnih
predmeta posebno prakse
- Priprema didaktičkog materijala za realizaciju časa
- Pripremiti vežbe za opuštanje (uvodne i završne igre) u
saradnji sa stručnom službom
- Metod rada - radionica (primena aktivnih metoda učenja):
- predavanje/mini lekcija
- grupni oblika rada
- igra uloga
- kooperativno učenje
- simulacija
- individualni rad
- asocijacije
- prezentacija
- Mesto održavanja
- učionica
- informatički kabinet
- Organizovati dolazak uspešnog menadžera na čas
- Koristiti primere uspešnih ljudi
- Preporučene metode ocenjivanja:
- aktivnost na času
- dnevnik rada
- samostalni praktični rad
- Temu realizovati kroz 8 časova vežbi
- Osposobljavanje učenika - biti osposobljen da uz Učenički projekt - izrada i prezentacija poslovnog plana
da shvate strukturu stručnu pomoć izradi sve - Opšti opis i plan aktivnosti
poslovnog plana i u segmente poslovnog plana za - Rezime poslovnog plana
određenoj meri specifičnu stručnu oblast; - Menadžment i organizacija
samostalno primene - biti osposobljen da stečene - Proizvod/usluga
stečena znanja i veštine veštine i znanja primeni u - Procena konkurentnosti
na njegovoj izradi u okviru tima i na prezentaciji - Plan proizvodnje i operativni plan
okviru tima poslovnog plana; - Osnovni elementi finansijskog plana
- Osposobljavanje učenika - Plan rasta i razvoja
veštini prezentacije - Prezentacija
poslovnog plana - Ovo je integrativna tema (upotrebiti osnovna znanja i
- Razvijanje sposobnosti veštine iz prethodnih 7 tema)
samoocenjivanja i procene - Koristiti preporučenu literaturu i uputstva za poslovni
rada drugih plan
- Adekvatna priprema časa
- Prikazati primer dobro urađenog biznis plana
- Metod rada: radionica (primena aktivnih metoda učenja):
- predavanje/mini lekcija
- grupni oblik rada
- igra uloga
- kooperativno učenje
- diskusija
- simulacija
- individualni rad
- SNjOT analiza
- prezentacija
- praktični rad
- grafički radovi
- Mesto održavanja
- učionica
- informatički kabinet
- Organizovati dolazak stručnjaka za procenu biznis plana
- Preporučene metode ocenjivanja:
- aktivnost na času
- praćenje praktičnog rada
- veština prezentacije
- samostalni praktični rad
- Temu realizovati kroz 24 časova vežbi

Apendiks A - Predložena struktura i progresija predmeta

Apendiks B - Alternativna struktura i progresija predmeta

Ovaj prikaz ilustruje alternativnu strukturu i vremensku progresiju predmeta preduzetništvo, uključujući nezavisni učenički projekt (izrada biznis plana) u različite tematske celine predmeta. U ovom pristupu, osma tema se uvodi pošto učenici smisle svoju ideju i na primeru ideje se prolazi kroz ostale teme.

SVOJSTVA MATERIJALA

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična Nastava u
nastava nastava bloku
I 105 105

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o stablu kao sirovinskoj osnovi za dobijanje repromaterijala u drvnoj industriji;
- Sticanje znanja o makroskopskoj, mikroskopskoj i hemijskoj građi drveta;
- Sticanje znanja o tehničkim svojstvima drveta i njihovom uticaju na način obrade kao i oblasti upotrebe drveta;
- Sticanje znanja o greškama drveta, uzrocima njihovog nastajanja i njihovom uticaju na procenat iskorišćenja drvne mase,
- Sticanje znanja o makroskopskim karakteristikama, tehničkim svojstvima i upotrebi naših najvažnijih vrsta drveta;
- Sticanje znanja o polufinalnim proizvodima od drveta
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Spoljašnji izgled stabla 5
Građa drveta 18
Tehnička svojstva drveta 22
Greške drveta 15
Makroskopsko raspoznavanje i upotreba najvažnijih vrsta 20
drveta
Polufinalni proizvodi od drveta 25

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Spoljašnji izgled stabla
Trajanje modula: 5 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o stablu - znati kako svojstva drveta kao - Stablo - delovi stabla; - Nastavu realizovati
kao sirovinskoj osnovi za materijala variraju u zavisnosti od - Izgled stabla, činioci izgleda demonstracijom slika i
dobijanje repromaterijala u delova stabla i uslova u kojima je stabla, tipovi izgleda stabla; crteža.
drvnoj industriji. stablo raslo. - Spoljašnje karakteristike debla.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Građa drveta
Trajanje modula: 18 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati makroskopsku, - Opšti pojmovi o građi drveta;
makroskopskoj, mikroskopsku i hemijsku - Makroskopska građa drveta: prstenovi prirasta, preseci
mikroskopskoj i građu drveta; drveta, beljika i srčika;
hemijskoj građi - razlikovati lišćarsko - Mikroskopski izgled građe drveta; elementi građe drveta
drveta. od četinarskog drveta na (traheje, traheide, drvna vlakna i parenhim) i tkiva drveta
osnovu makroskopske i (trake drveta i smolni kanali);
mikroskopske građe. - Građa četinara;
- Građa lišćara;
- Hemijski sastav drveta.
- Deo nastave realizovati u obliku vežbi uz korišćenje slika,
mikroskopa i mikroskopskih preparata drveta ili slajdova i
uzoraka drveta.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Tehnička svojstva drveta
Trajanje modula: 22 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o tehničkim - znati da definiše osnovna estetska, - Estetska svojstva drveta: boja,
svojstvima drveta i njihovom fizička, mehanička i fizičko-hemijska tekstura, sjaj, miris, finoća i ukus
uticaju na način obrade kao i svojstva drveta i da na osnovu njih proceni drveta;
oblasti upotrebe drveta. vrednost drveta i oblast primene, s ciljem da - Fizička svojstva drveta: vlažnost
se drvo koristi na najracionalniji način; drveta, sušenje drveta, greške pri
- umeti da odredi vlažnost drveta; sušenju drveta, gradijent vlage,
- znati principe sušenja drveta i greške koje higroskopnost, pojivost, gustina,
se javljaju pri sušenju drveta. poroznost, utezanje i bubrenje drveta,
termička, akustična, električna i
svojstva drveta pri elektromagnetnim
zračenjima;
- Mehanička svojstva drveta:
elastičnost i plastičnost drveta,
čvrstoća, tvrdoća i otpornost na
habanje;
- Fizičko-hemijska svojstva drveta:
trajnost drveta i toplotna moć.
- Za realizaciju nastave koristiti
slike, uzorke drveta, električni
vlagomer

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Greške drveta
Trajanje modula: 15 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o greškama - znati da prepozna grešku; - Greške građe drveta: nepravilnost
drveta, uzrocima njihovog - znati da odredi veličinu greške i poprečnog preseka, nepravilnost
nastajanja i njihovom uticaju na uporedi je sa standardom dozvoljenom strukture drveta, dvostruko srce,
procenat iskorišćenja drvne mase. veličinom greške; reakcijsko drvo, čvorovi, smolne
- znati uzrok nastajanja greške; vrećice;
- znati kako da se pojedine greške, - Greške izazvane dejstvom spoljašnjih
poput grešaka nastalih pri sušenju faktora: paljivost, okružljivost,
drveta, izbegnu ili svedu na najmanju raspukline od isušivanja, krivljenje rezane
moguću meru. građe;
- Greške boje drveta koje ne umanjuju
čvrstoću: sržne mrlje, lažna srčevina,
plavetnilo (modrenje), rujavost,
zelenjenje, dvostruka beljika;
- Greške boje drveta koje umanjuju
čvrstoću: piravost ili prozuklost,
trulež drveta;
- Greške od insekata.
- Za realizaciju nastave neophodni su
uzorci drveta-grešaka, slike ili crteži,
instrumenti za merenje.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Makroskopsko raspoznavanje i upotreba najvažnijih vrsta drveta
Trajanje modula: 20 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o makroskopskim - znati makroskopske - Makroskopsko raspoznavanje, svojstva i upotreba
karakteristikama, tehničkim karakteristike najznačajnijih važnijih domaćih vrsta drveta i egzota: jele, smrče,
svojstvima i upotrebom naših domaćih vrsta drveta; belog i crnog bora, bagrema, belog jasena, hrasta
najvažnijih vrsta drveta. - znati da determiniše - lužnjaka, poljskog bresta, divlje trešnje, običnog
prepozna vrstu drveta; oraha, bukve, gorskog javora, običnog graba, breze,
- znati osnovna tehnička crne jove, lipe, topole i bele vrbe.
svojstva navedenih vrsta; - Deo nastave realizovati u obliku vežbi i pri tome
- znati oblast primene pojedinih koristiti uzorke navedenih vrsta drveta.
vrsta drveta.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Polufinalni proizvodi od drveta
Trajanje modula: 25 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja - znati tehnike rezanja; - Rezana građa: sirovina za proizvodnju rezane građe,
o polufinalnim - razlikovati sortimente rezane građe; pilana-strugara, tehnike rezanja, sortimenti rezane
proizvodima od - znati osnovne odredbe standardnih propisa za rezanu građe, standardni propisi za rezanu građu;
drveta. građu; - Proizvodnja furnira: priprema sirovine, tehnike
- razlikovati furnire prema tehnici dobijanja i vrsti izrade furnira, standardni propisi za furnire;
drveta; - Furnirske ploče: proizvodnja, svojstva, upotreba i
- znati osnovna svojstva, konstrukciju i namenu standardni propisi za furnirske ploče;
furnirske i stolarske ploče, ploče iverice i ploče - Stolarske ploče: tehnologija izrade, svojstva,
vlaknatice; upotreba i standardni propisi za stolarske ploče;
- znati osnovne odredbe standardnih propisa za furnirske - Ploče iverice: proizvodnja, svojstva, upotreba i
i stolarske ploče, ploče iverice i ploče vlaknatice. standardni propisi za ploče iverice;
- Ploče vlaknatice: proizvodnja, svojstva, upotreba i
standardni propisi za ploče vlaknatice.
- Tehnike rezanja, izrade furnira, furnirskih,
stolarskih, ploča iverica i ploča vlaknatica
ilustrovati po mogućnosti video zapisima ili slikama;
- Uzorci furnira, ploča i rezane građe čine obavezan
nastavni materijal.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Tehnologija materijala za drvnoprerađivačke škole, M. Banković, Beograd, 2005.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Finalna obrada drveta
- Stolarstvo
- Drvne konstrukcije
TEHNIČKO CRTANjE I NACRTNA GEOMETRIJA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 70 30 100
II 70 30 100

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja i veština koje će učenici primeniti u savladavanju drugih predmeta i modula, a naročito: drvnih konstrukcija, oblikovanja nameštaja i pripreme proizvodnje.
- Prikazivanje oblika i predmeta iz prostora crtežima u ravni, odnosno njihovim projekcijama;
- Sticanje znanja o osnovnim principima centralnog projektovanja i sticanje veštine crtanja pojedinačnih predmeta u perspektivi na osnovu projekcija;
- Upotreba tehničkog crteža kao osnovnog sredstva za sporazumevanje u struci;
- Sticanje znanja o elementima i pravilima tehničkog izražavanja crtežom u određenoj razmeri;
- Razvijanje shvatanja o neophodnosti urednog i tačnog grafičkog izražavanja;
- Sticanje znanja o standardnim propisima za izradu tehničkih crteža, vrste linija, slova, brojeva, kao i način kotiranja;
- Rukovanje priborom za tehničko crtanje i pravilna upotreba materijala za tehničko crtanje;
- Razvijanje samostalnosti u primeni stečenog znanja u praktičnoj nastavi, što doprinosi kasnijoj primeni u proizvodnoj praksi;
- Razvijanje tačnosti, sistematičnosti i odgovornosti prema radu;
- Razvijanje sposobnosti percepcije prostora i logičkog zaključivanja radi primene u stručnim predmetima i praksi;
- Formiranje prostorne predstave o projektovanim oblicima na osnovu odgovarajućih projekcija;
- Sticanje znanja o osnovnim principima projektovanja i sticanje veštine crtanja pojedinačnih predmeta u trodimenzionalnom obliku na osnovu projekcija.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Standardi i tehnika izrade tehničkih crteža 36
Pravila za izradu tehničkih crteža 16
Tehničko crtanje u oblikovanju nameštaja 48

Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Kosa projekcija 16
Ortogonalno projektovanje 58
Centralno projektovanje 26

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Razred: prvi
Naziv modula: Standardi i tehnika izrade tehničkih crteža
Trajanje modula: 36 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati vrste tehničkih crteža; - Vrste tehničkih crteža;
pravilima izrade - znati dimenzije tehničkih crteža i - Dimenzije tehničkih crteža, standardni
tehničkih crteža; formata papira; formati i vrste papira;
- Sticanje veština - umeti da primeni i nacrta odgovarajuće - Savijanje tehničkih crteža;
potrebnih za izradu zaglavlje, sastavnicu i okvir crteža; - razmera;
tehničkih crteža; - umeti da savije tehnički crtež na - Zaglavlje, sastavnice i okvir crteža;
- Razvijanje urednosti i standardni format; - Pribor za tehničko crtanje;
preciznosti; - umeti da pretvara dimenzije u skladu sa - Upotreba pribora;
- Razvijanje radnih razmerom; - Vrste linija i njihova primena;
navika u pogledu - znati koji se pribor koristi pri - Osnovna pravila u tehnici crtanja:
pravilne upotrebe i različitim fazama izrade tehničkog crteža; crtanje olovkom, izvlačenje linija tušem;
održavanja pribora za - znati vrste linija; - Vrste linija I grafički rad
tehničko crtanje; - umeti da pravilno rukuje i održava pribor (A4);
- Sticanje veština u za tehničko crtanje; - Tehničko pismo;
izradi tehničkog crteža - umeti da pravilno nacrta prave i krive - Slova i brojevi II grafički
primenjenih u zanimanju; linije različitih tipova i debljina; rad (A4);
- Sticanje znanja o - umeti da slobodoručno ispisuje tekst - Geometrijske konstrukcije pravilnih
konstrukciji pravilnih tehničkim pismom; mnogouglova, spajanje prave sa lukom
mnogouglova i osnovnih - znati da konstruiše pravilne mnogouglove; III grafički rad (A3);
krivih linija. - znati da konstruiše osnovne krive linije. - Elipsa, sinusoida i parabola
IV grafički rad (A3).
- Obrazložiti cilj modula, način i
kriterijum ocenjivanja;
- Prikazati sav pribor i definisati
tačne nazive i karakteristike;
- Vežbati izradu okvira na svim
formatima;
- Vežbati savijanje na formatima A3 i A0;
- Proveriti svakog učenika da li je u
stanju da rukuje priborom;
- Posebnu pažnju posvetiti preciznosti i
tačnosti iscrtavanja;
- Izlaganja podržati crtežima na tabli
ili koristeći druge vizuelne medije;
- Težište ostvarivanja sadržaja treba da
je na praktičnoj izradi crteža;
- Konstrukcije pravilnih mnogouglova i
krivih linija obraditi i izraditi dva
grafička rada (III - IV)
u okviru dva odvojena dana u obliku blok
nastave.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Pravila za izradu tehničkih crteža
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Razvijanje sposobnosti - znati da prikaže predmet u - Prikazivanje predmeta u aksonometriji;
prikazivanja predmeta i jasnog aksonometriji; - Prikazivanje predmeta u ortogonalnim
tehničkog izražavanja crtežom; - znati da prikaže predmet u projekcijama;
- Sticanje sposobnosti tumačenja ortogonalnim projekcijama sa - Vidljive i nevidljive ivice;
tehničkih crteža; pravilno označenim potrebnim - Potreban broj projekcija;
- Sticanje znanja o načinima presecima, prekidima i vidljivim - Preseci i šrafiranje preseka;
prikazivanja vrsta materijala, i nevidljivim konturama; - Prekidi;
preseka i prekida; - znati da odredi potreban broj - Kotiranje;
- Sticanje znanja o merenju. projekcija i njihovo - Označavanje materijala na tehničkim crtežima;
pozicioniranje na crtežu; - V grafički rad označavanje vrsta
- znati pravila za kotiranje na materijala (A3).
tehničkim crtežima; - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
- znati da prepozna i da na ocenjivanja;
tehničkom crtežu upotrebi - Crteže predmeta treba raditi po unapred
pravilne oznake različitih izrađenim modelima čija složenost postupno
materijala; raste i to, prvo skicu u aksonometriji, a zatim
- umeti da predmet prikazan na crtež u ortogonalnim projekcijama;
skici nacrta u formi tehničkog - Kao didaktički materijal treba prikazati
crteža. pravilno izrađene crteže odgovarajućeg modela i
u kosoj i u ortogonalnim projekcijama;
- Zahtevati urednost, tačnost i preciznost pri
izradi crteža.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Tehničko crtanje u oblikovanju nameštaja
Trajanje modula: 48 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Sticanje znanja o - umeti da nacrta - Crtanje stolarskih veza u ortogonalnoj i kosoj projekciji:
načinima prikazivanja stolarske veze u - jednostruki čep i pročep,
nameštaja i delova ortogonalnoj i kosoj - dvostruki čep i pročep,
nameštaja tehničkim projekciji; - veza na uglu valjkastim čepovima,
crtežima; - umeti da nacrta i na - ugaoni sastav na ravne zupce,
- Razvijanje crtežu prepozna - ugaoni sastav na kose zupce,
sposobnosti primenjeni okov ili - spajanje umetnutom letvicom,
percepcije prostora i vezni element; - veza pero-žljeb;
logičnog zaključivanja - umeti da tehničkim - Crtanje veznih elemenata i okova za nameštaj:
radi primene u crtežom prikaže - zavrtnji za drvo,
stručnim predmetima i jednostavniji predmet - - ručice za fijoke,
praksi; komad nameštaja; - odmični i leptir šarnir;
- Razvijanje - moći da samostalno - Crtanje jednostavnih predmeta:
preciznosti i izradi tehničke crteže - ram za ogledalo,
sistematičnosti u drvnih proizvoda sa - korpusna konstrukcija sa frontom;
radu; svim neophodnim - VI grafički rad:
- Sticanje veština u detaljima u Prikazivanje predmeta u projekcijama sa presecima prekidima i
tehničkom crtanju; odgovarajućoj razmeri. kotiranjem;
- Razvijanje - VII i VIII grafički rad:
samostalnosti u Prikazivanje predmeta u oblikovanju nameštaja.
izradi crteža. - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
- Izradu crteža vršiti uz pomoć modela i uzoraka;
- Obavezno je učenicima prikazati pravilno izrađen crtež uz
odgovarajuća objašnjenja o načinima izrade;
- Obavezna je izrada crteža na času;
- Zahtevati urednost, tačnost i preciznost pri izradi crteža;
- Izradu grafičkih radova izvršiti u okviru blok nastave;
- Svi grafički radovi se moraju izvesti u A3 formatu.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Razred: drugi
Naziv modula: Kosa projekcija
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja koja će - znati pravila i principe kose - Redosled modula može biti i drugačiji u cilju postizanja
omogućiti lakše projekcije; što potpunije korelacije sa drvnim konstrukcijama;
savladavanje sadržaja - umeti da na osnovu - Poštovati pravilo postupnosti tj. ići od
drvenih konstrukcija ortogonalnih projekcija nacrta jednostavnijih ka složenijim oblicima, ali veći deo
trodimenzionalni izgled osnovnih vremena posvetiti trodimenzionalnim oblicima;
geometrijskih tela ili njihovih - U okviru ovog modula učenici će izraditi jedan
jednostavnih kombinacija po grafički rad. Složeniji geometrijski oblik ili predmet
pravilima kosog projektovanja. iz prakse treba da bude zadat u ortogonalnim
projekcijama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ortogonalno projektovanje
Trajanje modula: 58 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Postupno sticanje znanja - znati principe - Oko 20% vremena iskoristiti
koja će omogućiti učeniku projektovanja, elemente za principe projektovanja i
da pri savladavanju projektovanja i vrste ortogonalne projekcije tačke;
sadržaja stručnih predmeta projekcija; - Pri savladavanju projekcija
i rešavanju praktičnih - znati da u kosoj tačke insistirati na
zadataka može lako da projekciji bez skraćenja povezivanju kose i ortogonalne
zadati predmet nacrta u nacrta trijedar projekcije, a kasnije, kod
projekcijama u ravni projekcijskih ravni - složenijih oblika, kosu
crteža i da na osnovu model oktanata; projekciju svesti na najmanju
projekcija konstruiše ili - umeti da od kartona meru;
zamisli prostornu sliku napravi model oktanata; - U nastavi obavezno koristiti
zadatog predmeta; - umeti da prema zadatim modele oktanata i modele
- Razvijanje logičkog koordinatama nacrta tačku geometrijskih tela;
zaključivanja i njegova u odgovarajućem oktantu; - Projekcijama geometrijskih
primena u rešavanju - znati kako se dobijaju tela, takođe, posvetiti
praktičnih zadataka; Monžovi parovi projekcija značajniji deo vremena;
- Razvijanje tačnosti, i ortogonalne projekcije - Insistirati na povezivanju
preciznosti i tačke; crteža i prostora tj. položaj
sistematičnosti u radu. - umeti da na osnovu dve geometrijske figure sa crteža
poznate ortogonalne obavezno demonstrirati u
projekcije odredi položaj prostoru;
treće; - Izbor zadataka prilagoditi
- umeti da na osnovu sastavu odeljenja i stepenu
ortogonalnih projekcija stručnosti obrazovnog profila;
odredi položaj tačke u - Kod zanimanja trećeg stepena
prostoru; birati zadatke koji se odnose
- umeti da na osnovu na prvi oktant;
zadatih tačaka i drugih - U okviru ovog modula, na
parametara nacrta nastavi u bloku, učenici će
ortogonalne projekcije izraditi tri grafička rada i
prave i duži; to:
- umeti da na osnovu I - geometrijski
ortogonalnih projekcija likovi u ortogonalnim
prave orijentiše olovku projekcijama,
ili neki sličan predmet u II - geometrijska tela
prostoru i objasni njen u ortogonalnim projekcijama,
položaj prema III - transformacija.
projekcijskim ravnima;
- umeti da na odnosu
ortogonalnih projekcija
odredi međusobni položaj
dve prave u prostoru;
- umeti da prema zadatim
elementima nacrta
ortogonalne projekcije
osnovnih geometrijskih
likova;
- umeti da na osnovu
ortogonalnih projekcija
odredi položaj konkretnog
geometrijskog lika u
prostoru;
- umeti da prema zadatim
elementima nacrta
ortogonalne projekcije
osnovnih geometrijskih
tela;
- umeti da na osnovu
ortogonalnih projekcija
odredi oblik i položaj
konkretnog geometrijskog
tela prema projekcijskim
ravnima;
- znati kako se u
ortogonalnim projekcijama
prikazuje opšta i zračna
ravan;
- umeti da odredi presek
dve ravni;
- umeti da odredi presek
rogljastog i oblog tela sa
zračnom ravni i pravu
veličinu lika koji tom
prilikom nastaje;
- umeti da metodom
transformacije odredi
pravu veličinu duži i na
osnovu ortogonalnih
projekcija konstruiše
trodimenzionalnu sliku
zadatog geometrijskog tela.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Centralno projektovanje
Trajanje modula: 26 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Osposobljavanje - znati da osnovna - Do postizanja konačnog
učenika da geometrijska tela i ishoda modula ići postepeno
samostalno jednostavnije predmete čiji od prostijih ka složenijim
koristi centralno se oblik svodi na njihov oblicima - od tačke u
projektovanje u nacrta u centralnoj centralnoj projekciji, preko
savladavanju projekciji u odgovarajućem prave i duži u
gradiva stručnih položaju - frontalnom, karakterističnim položajima,
predmeta i u opštem i dijagonalnom. ravnih geometrijskih likova,
praktičnom radu. do geometrijskih tela i
njihovih jednostavnijih
kombinacija;
- U okviru modula, na
šestočasovnoj nastavi u
bloku, učenici treba da urade
jedan grafički rad na kome će
neki predmet nameštaja
nacrtati u centralnoj
projekciji.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, S. Drapić, D . Gačić, M. Danilović, Z . Damjanac
- Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije, G . Dulić, M. Jevtić
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Računarstvo i informatika
- Drvne konstrukcije
FINALNA OBRADA DRVETA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 105 - - 30 - 135
II 140 - - - - 140
III 64 64 - - - 128

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje kompetencija pripreme radnog mesta i izbora operacija za izradu proizvoda od drveta;
- Sticanje znanja o vrstama, konstrukciji, delovima i tehnološkoj primeni mašina za obradu drveta;
- Sticanje znanja o operacijama u tehnološkom procesu obrade drveta i veština izbora tehnoloških operacija;
- Sticanje znanja o operacijama površinske obrade drveta i veština izbora tehnoloških operacija;
- Sticanje znanja o merama zaštite na radu.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
1. Mašinski elementi i konstruktivni delovi mašina 30
2. Osnovne operacije i procesi u finalnoj obradi drveta 6
3. Operacije krojenja, mašine i alati za rezanje 37
4. Izrada baznih površina, dimenzionisanje, mašine i alati za 26
rendisanje
5. Izrada profila, mašine i alati za glodanje 30

Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
1. Izrada veznih elemenata - čepova, mašine i alati za izradu 30
čepova
2. Izrada žlebova i kružnih otvora, mašine i alati za žlebljenje 30
i bušenje
3. Obrada drveta tokarenjem, mašine i alati za tokarenje 25
4. Obrada drveta brušenjem, mašine i alati za brušenje 35
5. Spajanje lepljenjem montažnih konstrukcija, uređaji za spajanje 20

Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
1. Furniranje - izrada slojevitih konstrukcija, mašine i uređaji 36
2. Priprema površine za površinsku obradu drveta 10
3. Bojenje drveta - bajcovanje, uređaji za nanošenje boja 20
4. Lakovi, metode nanošenja lakova i uređaji za nanošenje lakova 36
5. Sušenje lakova, uređaji za sušenje lakova i završna obrada 16
lakiranih površina
6. Površinska obrada prilikom restauriranja nameštaja 10

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Razred: prvi
Naziv modula: Mašinski elementi i osnovni konstruktivni delovi mašina za obradu drveta
Trajanje modula: 30 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati mašinske elemente za - Mašinski elementi za spajanje;
opštim mašinskim spajanje i načine spajanja; - Mašinski elementi kružnog kretanja;
elementima i njihovoj - znati mašinske elemente kružnog - Mašinski elementi za prenos snage;
ulozi u konstrukciji i kretanja i njihovu funkciju u - Postolje mašine;
radu mašine; konstrukciji i radu mašine; - Radni sto;
- Sticanje znanja o - znati mašinske elemente za - Suport alata;
osnovnim prenos snage i njihovu funkciju; - Radno vreteno;
konstruktivnim - znati oblik, konstrukciju i - Uređaji za pomer;
delovima mašina za funkciju postolja mašine; - Uređaji za učvršćivanje predmeta rada na
obradu drveta. - znati oblik, konstrukciju i mašinama.
funkciju radnog stola mašine; - Modul realizovati u kabinetu sa
- znati konstrukciju i funkciju prikazima modela ili crteža mašinskih
radnog vretena mašine; elemenata;
- znati konstrukciju i funkciju - Modul realizovati u kabinetu sa
uređaja i aparata za pomer prikazima slajdova, fotografija, crteža
predmeta rada; osnovnih konstrukcijskih delova mašina za
- znati najčešće primenjene uređaje obradu drveta;
za učvršćivanje predmeta rada. - Na kraju modula organizovati
jednodnevnu blok nastavu u preduzeću ili
radionici, gde bi se učenici praktično
upoznali sa materijom koja se u modulu
obrađuje.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Osnovne operacije i procesi u finalnoj obradi drveta
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati osnovne prelazne - Tehnološki proces;
strukturi procesa i završne oblike drvnih - Osnovni oblici drvnih
finalne obrade drveta proizvoda u finalnoj proizvoda, podela po
i osnovnim oblicima obradi drveta; stepenu konstruktivne
drvnih proizvoda; - znati podelu složenosti i stepenu
- Sticanje znanja o tehnološkog procesa drvne obrade;
podeli tehnološkog proizvodnje na faze i - Osnovne faze rada i
procesa na faze i operacije. njihova struktura u
operacije. tehnološkom procesu
proizvodnje, drvnih
proizvoda.
- Sadržaje realizovati u
kabinetu uz prikazivanje
primera i uzoraka
različitih drvnih
proizvoda, uz paralelno
obrazlaganje tehnoloških
operacija potrebnih za
njihovu izradu.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Operacije krojenja, mašine i alati za rezanje
Trajanje modula: 37 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje - znati osnovne operacije krojenja - Osnovne operacije krojenja rezane građe;
znanja o rezane građe i ploča; - Kružne testere sa ručnim pomerom -
mašinama za - znati konstrukciju i način cirkulari;
rezanje i upotrebe kružnih testera za uzdužno - Kružne testere sa mehanizovanim
njihovoj rezanje; pomerom;
tehnološkoj - znati konstrukciju i način - Mašine za poprečno rezanje - kratilice;
primeni; upotrebe kružnih testera za poprečno - Osnovne operacije krojenja ploča;
- Sticanje rezanje; - Formatne testere - formatizeri;
znanja o - znati konstrukciju i način - Radni alat - kružne testere;
operacijama upotrebe formatizera; - Priprema i održavanje kružnih testera;
krojenja. - znati vrste alata - kružnih - Mere zaštite na radu kod kružnih
testera i njihovu upotrebu; testera;
- znati način primene i održavanja - Osnovne operacije krivolinijskog
kružnih testera; krojenja;
- znati konstrukciju i način - Stolarske tračne testere;
upotrebe tračnih testera; - Radni alat tračna testera;
- znati način primene i održavanja - Priprema i održavanje tračnih testera;
tračnih testera; - Mere zaštite na radu kod tračnih
- znati mere i uređaje za zaštitu na testera.
radu na svim navedenim mašinama. - Obrazložiti cilj modula, način i
kriterijum ocenjivanja;
- Pri izlaganju sadržaja modula treba
koristiti vizuelna sredstva, foliju,
prezentacije projektorom, a po mogućstvu
i mašine u školskoj radionici;
- Tražiti od učenika da crtežima
ilustruju osnovne delove mašina i da se
pri usmenom izlaganju u objašnjavanju
koriste što više crtežima;
- U toku realizacije modula organizovati
jednodnevnu blok nastavu u radionici ili
preduzeću gde bi se učenici praktično
upoznali sa mašinama i alatima za uzdužno
i poprečno krojenje rezane građe i
izvođenjem ovih tehnoloških operacija;
- Drugi dan blok nastave realizovati na
kraju ovog modula radi upoznavanja sa
izvođenjem krivolinijskog krojenja i
krojenja ploča, mašinama i alatima za ove
operacije.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Izrada baznih površina, dimenzionisanje, mašine i alati za rendisanje
Trajanje modula: 26 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o tehnološkim - znati osnovne operacije - Osnovne operacije
operacijama izrade baznih izrade baznih površina i formiranja baznih
površina i dimenzionisanja; dimenzionisanja; površina i izrade tačnih
- Sticanje znanja o rendisaljkama; - znati konstrukciju i način mera;
- Sticanje znanja o korišćenju i upotrebe ravnalice; - Opšti pojmovi o obradi
pripremi radnih alata - znati konstrukciju i način drveta na rendisaljkama;
rendisaljki; upotrebe debljače; - Ravnalica;
- Sticanje znanja o merama i - znati konstrukciju i način - Debljača;
uređajima zaštite na radu kod upotrebe četvorostrane - Četvorostrana
rendisaljki. rendisaljke; rendisaljka;
- znati uticaje režima - Priprema i održavanje
obrade na kvalitet površine radnih alata rendisaljki;
pri primeni rendisaljki; - Mere zaštite na radu
- znati način primene i kod rendisaljki.
održavanja radnog alata - Obrazložiti cilj
rendisaljki; modula, način i
- znati mere i uređaje za kriterijum ocenjivanja;
zaštitu na radu na - Pri izlaganju sadržaja
rendisaljkama. modula treba koristiti
vizuelna sredstva,
foliju, prezentacije
projektorom, a po
mogućstvu i mašine u
školskoj radionici;
- Tražiti od učenika da
crtežima ilustruju
osnovne delove mašina i
da se pri usmenom
izlaganju u objašnjavanju
koriste što više
crtežima;
- Jedan dan blok nastave
realizovati na kraju
ovog modula radi
upoznavanja sa izvođenjem
operacija rendisanja,
mašinama i alatima za
ove operacije.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Izrada profila, mašine i alati za glodanje
Trajanje modula: 36 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati osnovne operacije izrade profila; - Osnovne operacije profilisanja;
operacijama profilisanja; - znati konstrukciju i način upotrebe - Opšti pojmovi o obradi drveta na glodalicama;
- Sticanje znanja o pojedinih vrsta glodalica; - Stona glodalica;
glodalicama; - znati uticaje režima obrade na kvalitet - Nadstona glodalica;
- Sticanje znanja o korišćenju površine pri primeni glodalica; - Glodanje složenih oblika;
i pripremi radnih alata za - znati način primene i održavanja radnih - Vrste radnih alata koji se primenjuju kod
glodalice; alata kod glodalica; glodalice;
- Sticanje znanja o merama i - znati mere i uređaje za zaštitu na radu - Priprema, održavanje i nameštanje radnog alata;
uređajima zaštite na radu na glodalicama. - Mere zaštite na radu kod glodalica.
pri obradi glodanjem. - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
ocenjivanja;
- Pri izlaganju sadržaja modula treba koristiti
vizuelna sredstva, foliju, prezentacije
projektorom, a po mogućstvu i mašine u školskoj
radionici;
- Tražiti od učenika da crtežima ilustruju osnovne
delove mašina i da se pri usmenom izlaganju u
objašnjavanju koriste što više crtežima;
- Jedan dan blok nastave realizovati u toku
realizacije ovog modula radi upoznavanja sa
izvođenjem operacija profilisanja, mašinama i alatima
za ove operacije.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Razred: drugi
Naziv modula: Izrada veznih elemenata - čepova, mašine i alati za izradu čepova
Trajanje modula: 30 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati - Obrazložiti cilj modula,
tehnološkoj operaciji tehnološke način i kriterijum
izrade različitih oblika operacije izrade ocenjivanja;
čepova; čepova; - Za ostvarivanje modula
- Sticanje znanja o mašinama - znati koristiti vizuelna sredstva,
i alatima za izradu konstrukciju i foliju, prezentacije
čepova; princip rada projektorom, a po mogućstvu
- Sticanje znanja o merama i mašina za izradu i mašine u školskoj
uređajima zaštite pri radu čepova; radionici.
na čep mašinama. - znati način
primene i
održavanja radnih
alata čep
mašina;
- znati zaštitne
mere pri radu na
mašinama za
izradu čepova.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Izrada žlebova i kružnih otvora, mašine i alati za žljebljenje i bušenje
Trajanje modula: 30 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o - znati tehnološku - Obrazložiti cilj modula,
tehnološkoj operaciju izrade žljebova; način i kriterijum
operaciji izrade - znati konstrukciju i ocenjivanja;
žljebova; princip rada mašina za - Za ostvarivanje modula
- Sticanje znanja o izradu žljebova; koristiti vizuelna sredstva,
mašinama i alatima - znati način primene i foliju, prezentacije
za izradu žljebova; održavanja radnih alata projektorom, a po mogućstvu
- Sticanje znanja o mašina za izradu žljebova; i mašine u školskoj
tehnološkoj - znati tehnološku radionici.
operaciji bušenja; operaciju bušenja;
- Sticanje znanja o - znati konstrukciju i
mašinama i alatima princip rada mašina za
za bušenje; bušenje;
- Sticanje znanja o - znati način primene i
merama i uređajima održavanja radnih alata
zaštite pri radu na mašina za bušenje;
mašinama za - znati mere zaštite pri
žljebljenje i bušenje. radu na mašinama za
žljebljenje i bušenje.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Obrada drveta tokarenjem, mašine i alati za tokarenje
Trajanje modula: 25 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o obradi - znati obradu tokarenja drveta struganjem; - Obrazložiti cilj modula,
drveta tokarenjem, struganjem, - znati konstrukciju i princip rada mašina za način i kriterijum
glodanjem i mašinskim obradu drveta tokarenjem - struganjem; ocenjivanja;
rezbarenjem; - znati način primene i održavanja radnih alata - Za ostvarivanje modula
- Sticanje znanja o mašinama i mašina za obradu drveta tokarenjem - struganjem; koristiti vizuelna sredstva,
alatima za obradu drveta - znati obradu tokarenja drveta glodanjem; folije, prezentacije
tokarenjem; - znati konstrukciju i princip rada mašina za projektorom a po mogućstvu i
- Sticanje znanja o merama obradu drveta tokarenjem - glodanjem; mašine u školskoj radionici.
zaštite pri radu na mašinama - znati način primene i održavanja radnih alata
za obradu drveta tokarenjem. mašina za obradu drveta tokarenjem - glodanjem;
- znati obradu drveta rezbarenjem;
- znati konstrukciju i princip rada mašine za
obradu drveta rezbarenjem;
- znati način primene i održavanja radnih alata
mašine za obradu drveta rezbarenjem;
- znati mere zaštite pri radu na mašinama za
obradu drveta tokarenjem.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Obrada drveta brušenjem, mašine i alati za brušenje
Trajanje modula: 35 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o obradi drveta brušenjem; - znati kvalitet brušenja; - Obrazložiti cilj modula,
- Sticanje znanja o mašinama i alatu za obradu - znati rangiranje brušenja i način i kriterijum
drveta brušenjem; površine; ocenjivanja;
- Sticanje znanja o merama zaštite pri radu na - znati principe brušenja - Za ostvarivanje modula
mašinama za obradu drveta brušenjem. nefurniranih i furniranih koristiti vizuelna sredstva,
površina; folije, prezentacije
- znati brušenje ravnih površina, projektorom i po mogućstvu
krivolinijskih širih strana, mašine u školskoj radionici.
pravolinijskih i krivolinijskih
ivica i tokarenih elemenata;
- znati konstrukciju i princip
rada mašina za brušenje: ravnih
površina, krivolinijskih širih
strana, krivolinijskih ivica
tokarenih elemenata;
- znati radni alat mašina za
obradu drveta brušenjem i način
primene;
- znati zaštitne mere pri radu na
brusilici.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Spajanje lepljenjem montažnih konstrukcija, uređaji za spajanje
Trajanje modula: 20 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o spajanju - znati spajanje drveta lepljenjem radi - Obrazložiti cilj modula,
lepljenjem montažnih povećavanja dužine (dužinsko spajanje): način i kriterijum
konstrukcija; - znati izbor lepila, ocenjivanja;
- Sticanje znanja o izboru - znati liniju za dužinsko spajanje; - Za ostvarivanje modula
lepila zavisno od namene; - znati spajanje drveta lepljenjem radi koristiti vizuelna sredstva,
- Sticanje znanja o uređajima povećanja širine (izrada daščanih folije, prezentacije
za spajanje montažnih ploča): projektorom i po mogućstvu
konstrukcija; - znati izbor lepila, mašine u školskoj radionici.
- Sticanje znanja o merama - znati princip rada uređaja za VF
zaštite pri radu na presama. lepljenje;
- znati spajanje lepljenjem ramovskih
konstrukcija:
- znati izbor lepila za spajanje
ramova,
- znati konstrukciju i princip rada
ramovskih presa;
- znati spajanje korpusnih
konstrukcija:
- znati izbor lepila,
- znati konstrukciju i princip rada
korpus presa;
- zaštitne mere zaštite pri radu na
presama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Razred: treći
Naziv modula: Furniranje - izrada slojevitih konstrukcija, mašine i uređaji
Trajanje modula: 36 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik ZA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o - znati svrhu i načine - Obrazložiti cilj
tehnološkom furniranja; modula, način i
procesu - umeti da izabere i kriterijum ocenjivanja;
furniranja; pripremi furnir za izradu - Za ostvarivanje
- Sticanje znanja o furnirskih plašteva; modula koristiti
izboru lepila - znati krojenje furnira i vizuelna sredstva,
zavisno od spajanje furnirskih listova folije, prezentacije
namene; u plašt; projektorom i po
- Sticanje znanja o - znati konstrukciju, mogućstvu mašine u
mašinama i princip rada i radni alat školskoj radionici;
uređajima za mašina za krojenje furnira; - Nastavne sadržaje
tehnološki proces - znati konstrukciju i vezane za mašine i
furniranja; princip rada mašina za uređaje detaljno
- Sticanje znanja o spajanje listova furnira; obrađivati na
merama zaštite - umeti da izabere lepila časovima vežbi, po
pri radu na za furniranje širih strana, mogućnosti u školskoj
mašinama i njihovu pripremu i nanošenje; radionici.
uređajima za - znati konstrukciju i
tehnološki proces princip rada mašine za
furniranja. nanošenje lepila;
- znati prese za furniranje
- konstrukciju i princip
rada;
- znati lepljenje ivica
furnirom, folijama i
masivnim letvicama;
- znati automate za
furniranje ivica;
- znati uređaje za lepljenje
masivnih letvica;
- znati lepljenje
krivolinijskih oblika;
- znati prese i uređaje za
lepljenje krivolinijskih
oblika;
- znati mere zaštite pri
radu na mašinama
tehnološkog procesa
furniranja.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Priprema površine za površinsku obradu drveta
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati značaj pripreme - Obrazložiti cilj
značaju pripreme površine za površinsku modula, način i
površine za površinsku obradu drveta; kriterijum
obradu drveta; - znati značaj i načine ocenjivanja;
- Sticanje znanja o uklanjanja prašine sa - Za ostvarivanje
načinima i sredstvima površine drveta; modula koristiti
koji se koriste u - znati značaj, načine i vizuelna sredstva;
pripremi površine za sredstva za uklanjanje - Na časovima
površinsku obradu smole; vežbi, osim
drveta. - znati značaj i načine utvrđivanja
zapunjavanja sitnih gradiva, treba
pukotina i sastava; insistirati na
- znati značaj i sredstva praktičnom
za beljenje i prosvetljavanje izvođenju pojedinih
drveta; tehnoloških
- znati načine i sredstva operacija koje se
za zapunjavanje u modulu obrađuju.
(prevlačenje) površina.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Bojenje drveta - bajcovanje, uređaji za nanošenje boja
Trajanje modula: 20 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati boje rastvorene u - Obrazložiti cilj
bojenju drveta: vrstama vodi, svojstva, pripremu, modula, način i
boja za drvo, njihovim nanošenje i sušenje; kriterijum ocenjivanja;
svojstvima, načinu - znati boje rastvorene u - Za ostvarivanje
nanošenja i sušenja; rastvaračima, tehniku nanošenja modula koristiti
- Sticanje znanja o i sušenje; vizuelna sredstva i po
opštim merama zaštite - znati opšte mere zaštite pri mogućstvu u školskoj
pri radu u površinskoj radu u površinskoj obradi radionici videti
obradi drveta. drveta. tehnologiju bojenja
drveta;
- Na časovima vežbi,
osim utvrđivanja
gradiva, treba
insistirati na
praktičnom izvođenju
pojedinih tehnoloških
operacija koje se u
modulu obrađuju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Lakovi, metode nanošenja lakova i uređaji za nanošenje lakova
Trajanje modula: 36 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Sticanje znanja o vrstama - znati - Obrazložiti cilj
lakova, njihovom sastavu, tehnološko - modula, način i
svojstvima i upotrebi; eksploataciona kriterijum ocenjivanja;
- Sticanje znanja o metodama svojstva lakova; - Za ostvarivanje modula
nanošenja laka i uređajima za - znati svojstva koristiti vizuelna
nanošenje laka; i upotrebu sredstva prezentacije
- Sticanje znanja o opštim pojedinih vrsta projektorom i po
merama zaštite pri radu u lakova; mogućstvu u školskoj
površinskoj obradi drveta. - znati metodu radionici videti
nanošenja laka tehnologiju lakiranja
prskanjem sa drveta;
sabijenim - Nastavne sadržaje
vazduhom i uređaj vezane za mašine i
za nanošenje laka uređaje i metode
ovom metodom; nanošenja lakova detaljno
- znati metod obrađivati na časovima
nanošenja laka vežbi, po mogućnosti u
prskanjem bez školskoj radionici.
vazduha i uređaje
za bezvazdušno
prskanje;
- znati metodu
nanošenja laka
elektrostatičkim
prskanjem i
uređaje za
elektrostatičko
prskanje;
- znati metodu
nanošenja laka
nalivanjem i
uređaj za
nanošenje laka
nalivanjem;
- znati opšte
mere zaštite pri
radu u
površinskoj
obradi drveta.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Sušenje lakova, uređaji za sušenje lakova i završna obrada lakiranih površina
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o ubrzanom sušenju - znati načine ubrzanog sušenja - Obrazložiti cilj modula, način i
lakiranih površina i sušarama za lak; lakiranih površina: sušenje konvekcijom kriterijum ocenjivanja;
- Sticanje znanja o opštim merama toplim vazduhom i sušenje zračenjem; - Za ostvarivanje modula koristiti vizuelna
zaštite pri radu u površinskoj obradi. - znati sušare za lakove: sredstva, prezentacije projektorom;
- komorne sušare, - Nastavne sadržaje vezane za uređaje za
- protočne sušare; sušenje lakova kao i tehnološke operacije
- znati završnu obradu lakiranih završne obrade detaljno obrađivati na
površina; časovima vežbi, po mogućnosti u školskoj
- znati opšte mere zaštite pri radu u radionici.
površinskoj obradi drveta.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Površinska obrada prilikom restauriranja nameštaja
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje - znati načine i sredstva za uklanjanje sa površine postojećih premaza; - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
osnovnih znanja - znati načine saniranja i rekonstrukciju oštećenih furniranih površina i ocenjivanja;
o restauraciji intarzije; - Za ostvarivanje modula koristiti vizuelna
nameštaja. - znati načine saniranja oštećenja nastalih od insekata kao i zaštitu sredstva, prezentacije projektorom.
drveta od daljih oštećenja.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Mašine i uređaji za obradu drveta, B . Tomić
- Finalna obrada drveta, B . Janić
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Stolarstvo
- Pomoćni materijali
- Drvne konstrukcije
- Svojstva materijala
STOLARSTVO
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 210 210
II 420 420
III 384 384

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Razvijanje veštine izvođenja tehnoloških operacija u ručnoj obradi drveta i to: rezanja, rendisanja, dubljenja, bušenja, prečišćavanje, brušenja i sve operacije vezane za montažu i sklapanje proizvoda od drveta;
- Sticanje znanja i veština održavanja i pripreme ručnih alata;
- Sticanje praktičnih znanja i veština mašinske obrade drveta i materijala na bazi drveta;
- Sticanje praktičnih znanja i veština za površinsku obradu drveta;
- Sticanje praktičnih znanja i veština potrebnih za pripremu i održavanje radnog mesta;
- Sticanje praktičnih znanja i veština primene sredstava zaštite na radu;
- Sticanje praktičnih znanja i veština za korišćenje šablona i pomagala uključujući izradu jednostavnijih šablona;
- Sticanje znanja o značaju kvalitativnog i kvantitativnog iskorišćenja materijala;
- Razvijanje samostalnosti u primeni stečenog znanja u praktičnoj nastavi, što doprinosi i kasnijoj primeni u proizvodnoj praksi;
- Sticanje tačnosti, sistematičnosti i odgovornosti prema radu;
- Razvijanje veština izvođenja operacija u mašinskoj obradi i to: rezanja, rendisanja, dubljenja, bušenja, glodanja, brušenja i sve operacije vezane za montažu i sklapanje proizvoda od drveta;
- Sticanje znanja i veština o pripremi i održavanju alata za mašinsku obradu drveta;
- Sticanje znanja i veština o izradi elemenata rezane građe - krojenje osnovnog oblika;
- Sticanje znanja i veština o mašinskim operacijama rezanja i izradi tačnih mera;
- Sticanje osnovnih znanja o mašinskim operacijama bušenja, dubljenja i glodanja;
- Sticanje osnovnih znanja i veština o izradi veza kod masivnog drveta;
- Sticanje osnovnih znanja za izradu detalja od pločastih materijala;
- Sticanje osnovnih znanja o tokarenju drveta;
- Sticanje osnovnih znanja o brušenju drveta;
- Sticanje osnovnih znanja o sklapanju ramovskih i sandučastih konstrukcija;
- Razvijanje veština izvođenja operacija na savremenim automatizovanim mašinama;
- Sticanje znanja i veština o radu na višeagregatnim i višealatnim mašinama za obradu masivnih elemenata i drvenastih ploča;
- Sticanje znanja i veština o mašinama sa programski vođenim procesom rada;
- Sticanje znanja i veština o radu na dvostranim agregatima za nanošenje bridnog furnira;
- Sticanje znanja i veština o pripremi površina za površinsku obradu;
- Sticanje znanja i veština o tehnikama bojenja drveta;
- Sticanje osnovnih znanja i veština o lakiranju i obradi lakiranih površina;
- Sticanje tačnosti, sistematičnosti i odgovornosti prema radu.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Radionica za ručnu obradu, nazivi, namena i čuvanje ručnih 18
alata
Ručne operacije rezanja 24
Ručne operacije rendisanja i izrade tačnih mera 42
Ručne operacije dubljenja, bušenja i glodanja 30
Ručne operacije izrade elemenata veze 48
Ručne operacije sklapanja i montaže 24
Ručne operacije prečišćavanja i brušenja 24

Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje
modula
(časovi)
Radionica za mašinsku obradu; nazivi mašina; alata i osnovne mere 36
zaštite na radu i zaštite životne sredine
Priprema i održavanje alata za obradu drveta 54
Izrada elemenata rezane građe - krojenje osnovnog oblika 36
Mašinske operacije rendisanja i izrade tačnih mera 42
Mašinske operacije dubljenja, glodanja i brušenja 42
Mašinske izrade veza na elementima od masivnog drveta 42
Izrada detalja od pločastih materijala 42
Tokarenje 36
Brušenje 42
Sklapanje ramovskih i sandučastih konstrukcija 48

Razred: treći


NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Višeagregatne i višealatne mašine za obradu masivnih elemenata 60
i drvenastih ploča
Mašine sa automatizovanim i programski vođenim procesom rada 60
Dvostrani agregati za nanošenje bridnog furnira 48
Priprema površine za površinsku obradu 78
Bojenje drveta 54
Lakiranje i obrada lakiranih površina 84

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Razred: prvi

Naziv modula: Radionica za ručnu obradu, nazivi, namena i čuvanje ručnih alata

Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja - umeti da se ponaša u ručnoj - Upoznavanje sa planom praktične nastave;
potrebnih za radionici i proizvodnim pogonima; - Upoznavanje struke i zadataka koje treba savladati;
pravilno - znati značaj praktične nastave - Upoznavanje sa načinima vođenja evidencije i dnevnika rada učenika;
ponašanje i u sticanju obrazovanja za stolara; - Upoznavanje sa načinom praćenja rada učenika, podelom na grupe;
način rada u - znati da u toku rada mora da - Upoznavanje sa merama zaštite na radu i održavanja radnog mesta;
proizvodnim poštuje mere zaštite na radu; - Alati za rezanje i krojenje;
pogonima i - znati da u toku rada mora da - Alati za rendisanje;
radionicama; koristi sredstva zaštite na radu; - Alati za dubljenje;
- Sticanje znanja - znati način na koji će voditi - Alati za bušenje;
o načinima dnevnik praktične nastave; - Alati za struganje;
evidencije i - umeti da prepozna pojedine - Pomoćni alati;
ocenjivanja na vrste ručnih alata; - Ručni električni alati za rezanje;
praktičnoj - znati izgled pojedinih vrsta - Ručni električni alati za rendisanje;
nastavi; ručnog alata; - Ručni električni alati za glodanje;
- Sticanje znanja - znati namenu pojedinih vrsta - Ručni električni alati za bušenje;
o podeli, ručnog alata; - Ručni električni alati za brušenje;
nazivu i nameni - znati način čuvanja ručnih alata. - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
stolarskih - Posebnu pažnju posvetiti merama zaštite na radu i zaštite od požara;
ručnih alata. - Učenike upoznati sa svim radnim mestima u radionici i zahtevima higijensko -
tehničke zaštite;
- Učenike upoznati sa postupanjima u slučaju povrede na radu;
- Znanja navedena u ishodima obavezno proveriti putem ispitivanja i insistirati da
sve mere zaštite učenik ima napisane u dnevniku praktične nastave;
- Učenicima treba prikazati sve ručne alate koje će koristiti u toku nastave;
- Za svaki alat treba izvršiti demonstraciju upotrebe;
- Demonstracije vršiti paralelno sa ručnim i ručnim električnim alatom;
- Učenike naučiti gde se smeštaju i čuvaju pojedini alati.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ručne operacije rezanja

Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Sticanje znanja i veština - umeti da reže ručnim - Rezanje ručnim testerama;
za rukovanje ručnim alatima testerama; - Rezanje drveta uzdužno i poprečno;
za rezanje; - umeti da reže ručnom - Rezanje drveta po ucrtanim linijama;
- Sticanje znanja i veština električnom testerom; - Rezanje drveta pod određenim uglom;
potrebnih za oštrenje - umeti da naoštri i - Oštrenje, razmetanje i podešavanje testere za rad;
ručnih testera; razmetne ručnu testeru; - Upotreba električne testere za izvođenje navedenih operacija;
- Sticanje znanja, veština i - znati mere zaštite na - Zaštita na radu pri korišćenju ručnih i ručnih električnih testera;
navika korišćenja sredstava radu. - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
zaštite na radu. - Učenici treba da samostalno, uz kontrolu nastavnika izvrše sve navedene
operacije;
- Znanja navedena u ishodima obavezno proveravati putem stalnog praćenja
rada učenika.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ručne operacije rendisanja i izrade tačnih mera

Trajanje modula: 42 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja i veština za - umeti da izvrši rendisanje ručnim alatom; - Rendisanje - obrada ravnih površina.
rukovanje ručnim alatima za - umeti da izvrši podešavanje alata, da oštri noževe i Pravilno postavljanje materijala u smeru
rendisanje; podešava visine noža i preklopne pločice; rendisanja;
- Sticanje znanja i veština - umeti da obradi elemente na zadatu meru; - Konstrukcija alata, oštrenje noževa i
potrebnih za oštrenje i - umeti da obradi bazne strane; podešavanje visine noža i preklopne pločice;
podešavanje ručnih alata za - umeti da odredi dimenzije po dužini, širini i debljini; - Obrada elemenata na zadatu meru;
rendisanje; - umeti da koristi ručno električno rende; - Obrada baznih strana i njihov značaj;
- Sticanje znanja i veština i - umeti da koristi sredstva zaštite na radu prilikom - Merenje i obeležavanje potrebnih dimenzija
navika za korišćenje sredstava rada sa ručnim i ručnim električnim rendima. širine, debljine i dužine;
zaštite na radu. - Upotreba električnog renda za izvođenje
navedenih operacija;
- Zaštita na radu pri korišćenju ručnih i
ručnih električnih renda;
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
ocenjivanja;
- Učenici treba da samostalno, uz kontrolu
nastavnika izvrše sve navedene operacije;
- Znanja navedena ishodima obavezno
proveravati putem stalnog praćenja rada
učenika.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ručne operacije dubljenja, bušenja i glodanja

Trajanje modula: 30 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja i veština za - umeti da izvrši operacije obrade - Dubljenje, pravilno postavljanje materijala u smeru
rukovanje ručnima alatima za dubljenje, dletima; dubljenja;
bušenje i glodanje; - umeti da oštri dleto i održava opremu - Vrste dleta;
- Sticanje znanja i veština potrebnih za oštrenje; - Oštrenje dleta;
za oštrenje i podešavanje alata za - umeti da obradi otvor dubljenjem na - Izrada otvora i žljebova dletom;
dubljenje i bušenje; zadate mere; - Merenje i obeležavanje potrebnih dimenzija širine,
- Sticanje znanja i veština i navike - umeti da odredi dimenzije otvora po dubine i dužine;
korišćenje sredstava zaštite na radu dužini, širini i debljini; - Upotreba električne bušilice za izradu
pri dubljenju, bušenju i profilisanju. - primenjivati mere zaštite na radu cilindričnih i produženih otvora;
prilikom rada dletima; - Upotreba električne glodalice za dubljenje;
- umeti da izvrši izradu cilindričnog i - Upotreba električne glodalice za izradu profila;
produženog otvora ručnom električnom - Oštrenje burgije;
bušilicom; - Zaštita na radu pri korišćenju ručnih i ručnih
- umeti da izbuši otvor u betonu; električnih alata za dubljenje, glodanje i bušenje.
- primenjivati mere zaštite na radu - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
prilikom rada električnom bušilicom; ocenjivanja
- koristiti ručnu električnu glodalicu; - Učenici treba samostalno, uz kontrolu nastavnika,
- umeti da primenjuje mere zaštite na da izvrše sve navedene operacije
radu prilikom rada ručnom električnom - Znanja navedena u ishodima obavezno proveravati
glodalicom. putem stalnog praćenja rada učenika
- Insistirati da učenik ima opisane operacije i
alate u dnevniku praktične nastave.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ručne operacije izrade elemenata veze

Trajanje modula: 48 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Osposobljavanje za - umeti da ručno uradi - Izrada jednostrukog i dvostrukog čepa i pročepa;
izradu stolarskih sve vrste stolarskih - Izrada ugaone veze čep i gnezdo;
ugaonih veza; ugaonih veza; - Izrada kosih, otvorenih i poluotvorenih zubaca;
- Osposobljavanje za - umeti da ručno - Ugaoni sastav sa valjkastim čepovima;
izradu stolarskih izradi elemente veze - Sastavljanje drveta po širini na ravan sudar, utor i pero, umetnutom letvicom i
veza za spajanje za spajanje drveta po polužljebom;
elemenata od drveta širini i dužini. - Veze za podužno nastavljanje gredica;
po širini i dužini. - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
- Učenicima treba prikazati sve modele za odgovarajuće ugaone stolarske veze;
- Učenicima treba prikazati sve modele stolarskih veza za spajanje elemenata od
drveta po širini;
- Učenici treba da samostalno izrade pojedine stolarske veze uz pomoć i kontrolu
nastavnika.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ručne operacije sklapanja i montaže

Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Osposobljavanje za - umeti da samostalno - Priprema i upotreba lepila;
izvođenje ručnih odabere, pripremi i - Lepljenje jednostavnih
operacija sklapanja i upotrebi lepilo; podsklopova, ramovskih
montaže elemenata od - umeti da lepi konstrukcija i podsklopova sa
drveta; jednostavne podsklopove, valjkastim čepovima;
- Osposobljavanje za ramovske konstrukcije i - Sastavljanje jednostavnih
korišćenje ručnih alata podsklopove sa valjkastim elemenata u sklop i kontrola
kod sklapanja i montaže čepovima; proizvoda;
jednostavnih sklopova od - umeti da sastavi - Upotreba ručnih alata za
drveta. jednostavne elemente u sklapanje jednostavnih sklopova i
sklop, i izvrši kontrolu proizvoda;
proizvoda; - Obrazložiti cilj modula, način
- umeti da upotrebi ručne i kriterijum ocenjivanja
alate za formiranje - Učenicima treba prikazati
jednostavnih sklopova i pripremu i upotrebu lepila
proizvoda; - Učenici treba samostalno da
- umeti da sklapa vrše formiranje jednostavnih
elemente uz pomoć ručnih podsklopova i sklopova uz
stega. kontrolu nastavnika.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ručne operacije prečišćavanja i brušenja

Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Osposobljavanje za - umeti samostalno da oceni kvalitet i stanje - Prečišćavanje ravnih površina;
izvođenje ručnih drvne površine; - Prečišćavanje profila;
operacije pročišćavanja - umeti da izvrši prečišćavanje pomoću čelične - Prečišćavanje reljefnih površina;
i brušenja; pločice; - Upotreba čelične pločice;
- Sticanje znanja i - umeti da pripremi i naoštri čeličnu - Oštrenje i priprema čelične pločice;
veština potrebnih za pločicu; - Izbor brusnog sredstva u zavisnosti od
pripremu i upotrebu - umeti da izabere i primeni odgovarajuća površine;
alata i sredstava za brusna sredstva; - Upotreba i čuvanje brusnog papira;
prečišćavanje i brušenje. - umeti da čuva brusna sredstva; - Izrada i upotreba pomoćnih sredstava za
- umeti da obavi proces brušenja ručno i brušenje;
pomoću vibracione brusilice. - Upotreba ručne vibracione električne
brusilice;
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
ocenjivanja;
- Učenicima treba prikazati razlike u
pristupu brušenja i prečišćavanja kod
furniranih i masivnih obradaka;
- Učenici treba samostalno da pripreme i
naoštre potreban alat;
- Učenici treba samostalno da odrede
granulaciju i vrstu brusnog papira;
- Insistirati na samostalnom radu učenika.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Razred: drugi

Naziv modula: Radionica za mašinsku obradu; nazivi mašina, alata i osnovne mere zaštite na radu i zaštite životne sredine

Trajanje modula: 36 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja - znati da se ponaša u - Obrazložiti cilj
potrebnih za mašinskoj radionici i modula, način i
pravilno ponašanje i proizvodnim pogonima; kriterijum
način rada u - znati značaj praktične ocenjivanja;
proizvodnim pogonima mašinske nastave u sticanju - Posebnu pažnju
i stolarskim obrazovanja za stolara; posvetiti merama
radionicama; - znati da u toku rada mora da zaštite na radu,
- Sticanje znanja o poštuje mere zaštite na radu; zaštite od požara i
nazivima i izmenama - umeti da u toku rada koristi zaštite životne
stolarskih mašina i sredstva zaštite na radu; sredine;
alata; - znati da prepozna mašine i - Učenike upoznati
- Sticanje znanja, alate za obradu drveta; sa rasporedom
veština i navika - znati izgled mašina i alata mašina i alata u
korišćenja sredstava za obradu drveta; radionici i
zaštite pri radu sa - znati namenu pojedinih posebnim zahtevima
stolarskim mašinama mašina i alata; higijensko tehničke
i alatima; - umeti da održava mašine i zaštite;
- Sticanje znanja o alate. - Učenike upoznati
zaštiti životne sa postupcima u
sredine. slučaju povrede na
radu sa mašinama i
alatima;
- Učenike upoznati
sa postupcima u
slučaju požara u
radnim pogonima;
- Učenicima treba
prikazati sve
mašine i alate koji
će se koristiti u
toku nastave i
izvršiti
demonstraciju
upotrebe;
- Učenike naučiti
da pravilno odaberu
i čuvaju alate.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Priprema i održavanje alata za obradu drveta

Trajanje modula: 54 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja i veština o pripremi i održavanju - umeti da izvrši razmetanje zuba na - Obrazložiti cilj modula, način i
kružnih testera; kružnim i tračnim testerama; kriterijum ocenjivanja;
- Sticanje znanja i veština za pripremu i održavanje - umeti da izvrši oštrenje kružnih i - Učenici treba samostalno, uz
tračnih testera; tračnih testera; kontrolu nastavnika da izvrše sve
- Sticanje znanja i veština za pripremu i održavanje alata - umeti da izvrši egaliziranje visine navedene operacije;
za rendisanje; zuba; - Insistirati da učenik ima
- Sticanje znanja i veština o pripremama burgija za rad; - umeti da izvrši otpuštanje lista opisane operacije i alate u
- Sticanje znanja i veština o pripremama lančanih testere; dnevniku praktične nastave.
glodalica za rad; - umeti da izvrši oštrenje,
- Sticanje znanja i veština o pripremi alata za tokarenje; balansiranje i učvršćivanje noževa na
- Sticanje znanja i veština o pripremi alata za glodanje. radno vreteno kod rendisaljki i
glodalica;
- umeti da izvrši oštrenje i da
učvrsti burgiju u steznu glavu;
- umeti da izvrši oštrenje lanca,
postavljanje i podešavanje lanca
vodilice i suporta alata;
- umeti da izvrši oštrenje i
učvršćivanje suprotnih noževa i
glodala na tokarskim mašinama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Izrada elemenata rezane građe - krojenje osnovnog oblika

Trajanje modula: 36 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja i veština - umeti da izvrši prerezivanje na - Obrazložiti
za rukovanje mašinama i mašinama za krojenje rezane cilj modula,
alatima za krojenje rezane građe; način i
građe; - umeti da izvrši uzdužno rezanje kriterijum
- Sticanje znanja o na mašinama za krojenje rezane ocenjivanja;
pravolinijskom krojenju građe; - Učenici treba
rezane građe; - umeti da kroji krivolinijske da samostalno uz
- Sticanje znanja o elemente na mašinama za krojenje kontrolu
krivolinijskom krojenju rezane građe. nastavnika
rezane građe. izvrše sve
navedene
operacije;
- Znanje navedeno
u ishodima
modula obavezno
proveriti putem
stalnog praćenja
rada učenika.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Mašinske operacije rendisanja i izrade tačnih mera

Trajanje modula: 42 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja i veština za rukovanje - umeti da izvrši ravnanje, figovanje i - Obrazložiti cilj modula, način i
mašinama - rendisaljkama; debljanje predmeta rada; kriterijum ocenjivanja;
- Sticanje znanja i veština za podešavanje - umeti da obradi elemente na zadatu - Učenici treba samostalno uz kontrolu
alata na rendisaljkama; meru; nastavnika da izvrše sve navedene
- Sticanje znanja i veština za baziranje - znati da odredi dimenzije po širini i operacije;
predmeta rada na rendisaljkama; debljini predmeta rada; - Stanja navedena u ishodima obavezno
- Sticanje znanja i veština za dimenzionisanje - umeti da koristi sredstva zaštite na proveriti putem stalnog praćenja rada
poprečnog preseka predmeta rada; radu pri rendisanju; učenika;
- Sticanje znanja i veština za korišćenje - umeti da pravilno podesi alat na - Insistirati da učenik ima opisane
sredstava zaštite na radu. rendisaljkama. postupke rendisanja na mašinama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Mašinske operacije dubljenja, bušenja i glodanja

Trajanje modula: 42 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja i - umeti da izvrši operacije - Obrazložiti cilj
veština za obrade dubljenjem na dubilicama; modula, način i
rukovanje alatima i - umeti da obradi otvor dubljenjem kriterijum
mašinama za na zadate mere; ocenjivanja;
dubljenje, bušenje i - umeti da primeni mere zaštite - Učenici treba
glodanje; na mašinama dubilicama; samostalno uz
- Sticanje znanja i - umeti da izvrši podešavanje kontrolu
veština potrebnih alata za bušenje jednovretenim nastavnika da
za podešavanje bušilicama; izvrše sve
mašina i alata za - umeti da podesi alate i izvrši operacije
dubljenje, bušenje i bušenje viševretenim bušilicama; dubljenja, bušenja i
glodanje; - umeti da izvrši profilisanje glodanja;
- Sticanje znanja i ivica pravolinijskih i - Insistirati da
veština i navike krivolinijskih detalja i sastava; učenik ima
korišćenja - umeti da primeni mere zaštite opisane operacije
sredstava zaštite na radu prilikom rada na u dnevniku
na radu pri dubilici, bušilici i glodalici. praktične nastave.
dubljenju, bušenju i
profilisanju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Mašinska izrada veza na elementima od masivnog drveta

Trajanje modula: 42 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Osposobljavanje za izradu - umeti da mašinama za obradu - Obrazložiti cilj
ugaonih stolarskih veza na drveta izradi sve vrste modula, način i
mašinama za obradu drveta; stolarskih ramovskih i kriterijum ocenjivanja;
- Osposobljavanje za izradu korpusnih veza; - Učenicima prikazati
stolarskih veza za spajanje - umeti da na mašinama za sve modele za
elemenata od drveta po dužini i obradu drveta izradi elemente odgovarajuće ramovske
širini; veza za spajanje drveta po i korpusne veze;
- Sticanje znanja i veština za dužini i širini. - Učenicima prikazati
korišćenje sredstava zaštite na sve modele stolarskih
radu. veza za spajanje
elemenata od drveta po
dužini i širini;
- Učenici treba da
samostalno uz kontrolu
nastavnika izrade sve
stolarske veze.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Izrada detalja od pločastih materijala

Trajanje modula: 42 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja i veština za - umeti da izvrši pravilan - Obrazložiti
izradu šeme krojenja ploče izbor ploče za krojenje; cilj modula,
- Sticanje znanja i veština za - umeti da izvrši krojenje način i
rad na krojenju ploča; ploča na horizontalnim kriterijum
- Sticanje znanja i veština kod formatizerima; ocenjivanja;
raskrajanja ploča; - umeti da izvrši krojenje Učenici treba
- Sticanje znanja i veština i na vertikalnim samostalno uz
navike za korišćenje sredstava formatizerima. kontrolu
zaštite na radu. nastavnika da
izvrše navedene
radne operacije;
Insistirati da
učenik ima
opisane
operacije,
mašine i alate u
dnevniku
praktičnog rada.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Tokarenje

Trajanje modula: 36 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja i - umeti da izvrši - Obrazložiti cilj modula, način
veština za rad na tokarenje struganjem i kriterijum za ocenjivanje;
tokarskim (poprečno, čeono i - Učenici treba samostalno uz
strugovima sa podužno); kontrolu nastavnika da izvrše
ručnim pomerom - umeti da tokari sve navedene operacije;
alata; pomoću šablona i - Znanje navedeno u ishodima
- Sticanje znanja i modela; obavezno proveriti putem stalnog
veština za rad na - umeti da tokari rada učenika
tokarskim glodanjem.
strugovima sa
mehaničkim pomerom;
- Sticanje znanja i
veština za rad sa
tokarskim kopir
strugovima;
- Sticanje znanja i
veština za rad na
mašinama za
tokarenje glodanjem.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Brušenje

Trajanje modula: 42 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja i veština za - znati samostalno da oceni - Obrazložiti cilj
rad na tračnim brusilicama kvalitet i stanje površine modula, način i
- Sticanje znanja i veština za drveta; cilj ocenjivanja;
rad na cilindričnim - umeti da izabere i primeni - Učenicima treba
brusilicama odgovarajuća brusna sredstva; prikazati razlike
- Sticanje znanja i veština za - umeti da obavi proces u pristupu,
rad na tanjirastim brusilicama brušenja pomoću tračne brušenju i
- Sticanje znanja i veština za brusilice; prečišćavanju kod
rad na kombinovanim - umeti da obavi proces furniranih i
brusilicama brušenja pomoću cilindrične masivnih obradaka;
- Sticanje znanja i veština za brusilice; - Učenici treba
rad na specijalnim brusilicama - umeti da obavi proces samostalno da
- Sticanje znanja i veština za brušenja pomoću tanjiraste odaberu, pripreme
brušenje ravnih površina brusilice; i nameste brusno
- Sticanje znanja i veština za - umeti da obavi proces sredstvo na mašine
brušenje žljebova i ivica brušenja pomoću kombinovane brusilice.
- Sticanje znanja i veština za brusilice;
brušenje površina raznog - znati da obavi proces
nepravilnog oblika brušenja pomoću specijalne
brusilice.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Sklapanje ramovskih i sandučastih konstrukcija

Trajanje modula: 48 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja i - umeti da izvrši - Obrazložiti cilj
veština za sklapanje operacije sklapanja modula, način i
ramovskih ramova; kriterijum
konstrukcija; - umeti da izvrši ocenjivanja;
- Sticanje znanja i operacije sklapanja - Učenici treba
veština za sklapanje korpusa; samostalno uz
sandučastih - umeti da radi na kontrolu nastavnika
konstrukcija; ramovskoj presi; da izvrše sve
- Sticanje znanja i - umeti da radi na navedene operacije;
veština za rad na korpusnoj presi. - Znanja navedena u
ramovskim presama; ishodima obavezno
- Sticanje znanja i proveriti putem
veština za rad na stalnog rada
korpusnim presama učenika;
- Sticanje znanja, - Insistirati da
veština i navike za učenici imaju
korišćenje; opisane operacije u
- sredstava zaštite dnevniku praktične
na radu. nastave.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Razred: treći

Naziv modula: Višeagregatne i višealatne mašine za obradu masivnih elemenata i drvenastih ploča

Trajanje modula: 60 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja i veština za rukovanje - umeti da odabere, postavi i podesi radni alat na - Obrazložiti cilj modula, način
višeagregatnim i višealatnim mašinama za višeagregatnim i višealatnim mašinama; i kriterijum ocenjivanja;
obradu masivnih elemenata - znati da radi na višeagregatnim i višealatnim - Učenik treba samostalno uz
- Sticanje znanja i veština za rukovanje mašinama za obradu masiva; kontrolu nastavnika da izvrši
višeagregatnim i višealatnim mašinama za - znati da odabere, postavi i podesi radni alat na sve navedene operacije;
obradu drvenastih ploča višeagregatnim i višealatnim mašinama za obradu - Znanja navedena u ishodima
- Sticanje znanja, veština i navika za drvenastih ploča; obavezno proveriti putem stalnog
korišćenje sredstava zaštite na radu sa - znati da radi na višeagregatnim i višealatnim praćenja rada učenika.
višeagregatnim i višealatnim mašinama mašinama za obradu drvenastih ploča.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Mašine sa automatizovanim i programski vođenim procesom rada

Trajanje modula: 60 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja i - znati kako se - Obrazložiti cilj modula, način
veština za rukovanje i izvršavaju osnovne i kriterijum za ocenjivanje;
upravljanje mašinama sa operacije na mašinama - Učenik treba uz kontrolu
automatizovanim i sa automatizovanim i nastavnika da izvrši navedene
programski vođenim programski vođenim operacije;
procesom rada; procesom rada; - Znanja navedena u ishodima
- Sticanje znanja, veština - znati da se proces obavezno proveriti putem rada i
i navike za korišćenje odvija kontinuirano; demonstracije na mašinama.
sredstava zaštite na radu - znati principe
koordinatnog
upravljanja;
- znati kako se
izvršava linijsko
upravljanje;
- znati kako se
izvršava konturno
(krivolinijsko)
upravljanje.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Dvostrani agregati za nanošenje bridnog furnira

Trajanje modula: 48 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja i veština za rukovanje agregatima za - umeti da odabere odgovarajuću - Objasniti cilj modula, način i kriterijum
nanošenje bridnog furnira; kant traku; ocenjivanja;
- Sticanje znanja, veština i navike korišćenja sredstava - umeti da odabere lepila za - Učenici treba da samostalno uz kontrolu
zaštite na radu pri radu sa agregatima za nanošenje kantovanje; nastavnika izvrše sve navedene operacije;
bridnog furnira. - umeti da odabere i podesi alate - Insistirati da učenik ima opisane
na agregatu; operacije i agregate u dnevniku praktične
- znati kako se rukuje agregatima nastave;
za nanošenje bridnog furnira; - Znanja navedena u ishodima obavezno
- umeti da koristi sredstva zaštite proveriti putem stalnog praćenja rada
na radu. učenika.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Priprema površine za površinsku obradu

Trajanje modula: 78 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Sticanje znanja i - umeti da - Obrazložiti cilj modula,
veština potrebnih pripremi površinu način i kriterijum ocenjivanja;
za pripremu drvenih drveta za - Učenici treba samostalno da
površina za površinsku obradu; izvrše sve navedene operacije;
površinsku obradu; - umeti da - Znanja navedena u ishodima
- Sticanje znanja i pravilno izvrši obavezno proveriti putem
veština o beljenju i beljenje i stalnog praćenja rada učenika.
prosvetljavanju prosvetljavanje
drveta; drveta;
- Sticanje znanja o - umeti da očetka,
četkanju, obesmoli i otkloni
obesmoljavanju, nečistoće od
otklanjanju nečistoća lepila i da
od lepila i popravi oštećenu
popravljanju površinu;
oštećenih površina; - umeti da
- Sticanje znanja o špahtluje i zapuni
špahtlovanju i pore drveta.
zapunjavanju pora
drveta.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Bojenje drveta

Trajanje modula: 54 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja i - umeti da izvrši pripremu - Obrazložiti cilj modula način
veština za tehniku vodenih boja; i kriterijum ocenjivanja;
primene vodenih - umeti da izvrši nanošenje - Pri izlaganju sadržaja modula
boja; vodenih boja; treba koristiti očigledna
- Sticanje znanja i - umeti da izvrši nanošenje sredstva;
veština za tehniku boja rastvorenih u - Učenici treba samostalno uz
nanošenja vodenih rastvaračima; kontrolu nastavnika da izvrše
boja; - umeti da izvrši sve navedene operacije.
- Sticanje znanja i patiniranje bojama.
veština za tehniku
nanošenja boja
rastvorenih u
rastvaračima;
- Sticanje znanja i
veština za tehniku
patiniranja boja;
- Sticanje znanja,
veština i navike
korišćenja sredstava
zaštite na radu.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Lakiranje i obrada lakiranih površina

Trajanje modula: 84 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja i - poznavati vrste - Obrazložiti cilj modula,
veština za lakiranje laka; način i kriterijum
elemenata od masivnog - znati koja su ocenjivanja;
drveta i drvenastih osnovna svojstva - Prikazati uzorke
ploča; laka; materijala koji su predmet
- Sticanje znanja o - umeti da odredi izučavanja ovog modula;
vrstama lakova; viskozitet laka; - Insistirati na
- Sticanje znanja i - umeti da odredi prepoznavanju i primeni
veština u tehnikama debljinu sloja laka; raznih vrsta materijala iz
nanošenja laka; - umeti da odabere iste grupacije;
- Sticanje znanja da se tehniku lakiranja; - Koristiti kataloge
u toku rada koriste - znati tehnike proizvođača lakova;
sredstva zaštite na sušenja laka; - Učenici treba samostalno
radu i sredstva - znati tehnike uz kontrolu nastavnika da
zaštite od požara; završne obrade izvrše sve navedene
- Sticanje znanja o lakiranih površina; operacije;
osnovnim principima - znati osnovne - Znanja navedena u ishodima
primene lakova kao principe obavezno proveravati putem
ekološkog materijala. protivpožarne zaštite. stalnog praćenja rada učenika.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Praktikumi

- Mašine i uređaji za obradu drveta - Borivoj Tomić

- Finalna obrada drveta - Božidar Janić

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA

- Finalna obrada drveta

- Pomoćni materijali

- Drvne konstrukcije

- Svojstva materijala

DRVNE KONSTRUKCIJE

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
II 70 30 100
III 64 30 94

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Da učenici poznaju oznake materijala koji se koriste za izradu drvnih konstrukcija;

- Da savladaju karakteristične sastave pomoću kojih nastaju sklopovi i same konstrukcije;

- Da upoznaju proizvode od drveta i njihovu klasifikaciju;

- Da stiču potrebna znanja o elementima i sklopovima od kojih nastaju konstrukcije ormana, stolova, stolica i ležajeva;

- Da steknu elementarna znanja kako se određeni elementi i delovi nameštaja na crtežu sklapaju u jednu celinu;

- Da učenici na osnovu zadanih idejnih skica nacrtaju detaljne nacrte tehničkog projekta kao i radioničke nacrte;

- Da steknu potrebna znanja o elementima od kojih nastaju konstrukcije prozora, vrata i obloga zidova i tavanica drvetom;

- Da steknu elementarna znanja kako se određeni elementi i delovi građevinske stolarije na crtežu sklapaju u jednu celinu;

- Da učenici na osnovu zadanih mera otvora i skica nacrtaju detaljni nacrt tehničkog projekta kao i radionički crtež.

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: drugi


NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Osnovni konstruktivni elementi u drvnim konstrukcijama i 20
elementi veze
Nameštaj za odlaganje i čuvanje predmeta 26
Nameštaj za upotrebu pri radu i jelu 14
Nameštaj za sedenje 10

Razred: treći


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Nameštaj za ležanje 10
Prozori 23
Vrata 23
Oblaganje zidova i tavanica 8

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Razred: drugi

Naziv modula: Osnovni konstruktivni elementi u drvnim konstrukcijama i elementi veze

Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o vrstama - znati na osnovu oznaka na crtežu - Nastavu realizovati grafičkim prikazom na tabli,
osnovnih i pomoćnih materijala u od kojih materijala je izrađen pomoću grafoskopa i folija i pomoću uzoraka;
drvnim konstrukcijama i njihovim proizvod; - U okviru modula izraditi I grafički rad -
oznakama; - znati funkciju proizvoda od konstruktivni elementi i veze.
- Sticanje znanja o kriterijumima drveta i da raščlani proizvode na
za klasifikaciju proizvoda od delove;
drveta; - znati da primeni stolarske veze
- Sticanje znanja o vrstama pri formiranju sastava, podsklopova
stolarskih veza koje se koriste u i sklopova proizvoda.
drvnim konstrukcijama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Nameštaj za odlaganje i čuvanje predmeta

Trajanje modula: 26 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o vrsti i - znati koji konstruktivni elementi čine - Nastavu realizovati grafičkim prikazom na tabli, pomoću
konstrukciji nameštaja: konstrukciju ormana za odlaganje i drugih grafoskopa i folija i pomoću uzoraka;
ormana za odlaganje garderobe, predmeta; - U okviru modula izraditi II grafički rad - orman
komoda, vitrina i regala. - znati da napravi nacrt i čita crtež. za garderobu i III - komoda.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Nameštaj za upotrebu pri radu i jelu

Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati konstrukciju, funkciju i - Nastavu realizovati grafičkim prikazom na tabli,
vrsti i konstrukciji namenu pojedinih stolova; pomoću grafoskopa i folija i pomoću uzoraka;
nameštaja za rad i - znati da napravi nacrt i čita - U okviru modula izraditi IV grafički rad -
obedovanje. crtež. trpezarijski sto.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Nameštaj za sedenje - stolice

Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik
će:
- Sticanje znanja o - znati konstrukciju - Nastavu realizovati grafičkim prikazom na tabli,
vrsti i stolice; pomoću grafoskopa i folija i pomoću uzoraka;
konstrukciji - znati da napravi nacrt i - U okviru modula izraditi V grafički rad -
nameštaja za čita crtež. stolica sa naslonom za leđa.
sedenje.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Razred: treći

Naziv modula: Nameštaj za ležanje - ležajevi

Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja - znati konstrukciju ležaja - - Nastavu realizovati grafičkim prikazom na tabli,
o vrsti i kreveta; pomoću grafoskopa i folija i pomoću uzoraka;
konstrukciji - znati da napravi nacrt i - U okviru modula izraditi I grafički rad
ležajeva. čita crtež. - laki kauč.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Prozori

Trajanje modula: 23 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o vrstama otvora na - znati koje vrste otvora i mera ima na - Nastavu realizovati
zidovima za građevinsku stolariju i otvorima za građevinsku stolariju; grafičkim prikazom na
vrsti mera na otvorima; - znati da na osnovu zidarske mere tabli, pomoću grafoskopa i
- Sticanje znanja o konstrukciji prozora izračuna proizvodnu stolarsku meru; folija i pomoću uzoraka;
sa uskom i prozora sa širokom kutijom; - znati konstrukciju prozora sa uskom i - U okviru modula izraditi
- Sticanje znanja o konstrukciji prozora širokom kutijom; II grafički rad -
sa spojenim krilima; - znati da napravi nacrt i čita crtež prozor sa širokom kutijom.
- Sticanje znanja o savremenim prozora sa uskom i širokom kutijom;
konstruktivnim rešenjima prozora. - znati konstrukciju prozora sa
spojenim krilima;
- znati da napravi nacrt i pročita
crtež prozora sa spojenim krilima;
- znati konstrukciju prozora sa
termoizolacionim staklom i prozora sa
obrtanjem oko vertikalne i horizontalne
ose;
- znati da nacrta, čita i uzima mere sa
crteža prozora sa termoizolacionim
staklom.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Vrata

Trajanje modula: 23 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati konstrukciju vrata - Nastavu
konstrukciji koja se ugrađuju u otvore realizovati
unutrašnjih vrata; unutrašnjih zidova; grafičkim prikazom
- Sticanje znanja o - znati standard za na tabli, pomoću
konstrukciji kućnih unutrašnja vrata; grafoskopa i folija
ulaznih vrata; - znati da nacrta, čita i i pomoću uzoraka;
- Sticanje znanja o uzima mere sa crteža - U okviru modula
konstrukciji i mestu unutrašnjih vrata; izraditi
ugrađivanja balkonskih - znati konstrukciju kućnih III
vrata. ulaznih vrata i način grafički rad -
ugradnje; unutrašnja vrata;
- znati da nacrta, čita i - IV
uzima mere sa crteža ulaznih grafički rad -
vrata; prozor sa
- znati konstrukciju i način termoizolacionim
ugradnje balkonskih vrata; staklom i V
- znati da nacrta, čita i grafički rad -
uzima mere sa crteža balkonska vrata.
balkonskih vrata.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Oblaganje zidova i tavanica drvetom

Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati način oblaganja zidova i tavanica - Nastavu realizovati grafičkim
funkciji oblaganja drvetom; prikazom na tabli, pomoću
zidova i tavanica - znati vrste obloga zidova i tavanica grafoskopa i folija i pomoću
drvetom. drvetom; uzoraka.
- znati vrste materijala za obloge.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Drvne konstrukcije, P. Laušev

- Drvne konstrukcije, M. Potrebić

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA

- Finalna obrada drveta

- Svojstva materijala

- Tehničko crtanje i nacrtna geometrija

- Organizacija proizvodnje

ORGANIZACIJA PROIZVODNjE

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
III 30 30

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje kompetencija organizacije proizvodnje;

- Sticanje kompetencija prodaje proizvoda od drveta;

- Sticanje znanja o organizaciji proizvodnje;

- Sticanje znanja o elementima i strukturi kalkulacije cene proizvoda;

- Sticanje znanja o elementima i strukturi ponude i ugovora.

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: treći


NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Organizacija proizvodnje 6
Organizacija radnog mesta 6
Izrada tehničke dokumentacije, potrebne za proizvodnju i 18
prodaju proizvoda

4. CILjEVI, ISHODI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Organizacija proizvodnje

Trajanje modula: 6 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati osnovne činioce proizvodnje; - Obrazložiti ciljeve modula, način i
organizaciji proizvodnje. - znati tipove proizvodnih procesa; kriterijum ocenjivanja i način organizovanja
- znati funkcije u okviru organizacije preduzeća nastave koja se bazira na podeli na grupe
uključujući i njihove zadatke; i praktičnoj primeni stečenih znanja;
- znati kako se organizuje preduzeće u zavisnosti - Težište rada treba da je u školi;
od njegove veličine i tipa proizvodnog procesa; - Teorijske delove sadržaja izvoditi uz
- znati osnovne principe razmene i čuvanja primenu očiglednih nastavnih sredstava, po
informacija između pojedinih funkcija, odnosno mogućstvu prezentiranjem preko računara,
upotrebu proizvodne dokumentacije. kako bi učenici shvatili moderne načine
prezentacije;
- Učenici posle izlaganja teorijskih
sadržaja, treba da urade grafičke prikaze
organizacione strukture preduzeća u
zavisnosti od njihove veličine. Pri tome
moraju da prikažu i odnos pojedinih
organizacionih funkcija u samom preduzeću
i njihov odnos sa okruženjem.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Organizacija radnog mesta

Trajanje modula: 6 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja i - znati strukturu i osnovne elemente radnog mesta; - Teorijske sadržaje obavezno pratiti
kompetencija - znati da izvrši prostorni raspored elemenata radnog mesta; demonstracijama i neposrednim uvidom na
potrebnih za - znati uticaj uslova rada na organizaciju radnog mesta i osnovnim stolarskim radnim mestima u
organizaciju radnog primenu zaštitnih sredstava. školskoj radionici ili preduzeću u kome se
mesta. organizuje praktična nastava. Učenici
treba da za neko radno mesto koje školi
stoji na raspolaganju definišu
najoptimalniju organizaciju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Izrada tehničke dokumentacije potrebne za izradu i prodaju proizvoda

Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja i - znati da izradi krojnu listu i šemu krojenja - Nastavne sadržaje predmeta treba
kompetencije izrade materijala; podeliti na 5 odvojenih celina od po 6
osnovne proizvodne - znati da izradi specifikaciju materijala, časova koji se realizuje u toku školske
dokumentacije. plansku kalkulaciju i radni nalog; godine;
- znati koja je dokumentacija potrebna za - Sve dokumente učenici treba da izrade
postupak ponude, ugovaranja, prodaje i praćenja na časovima u školi;
proizvodnje, kako bi troškovi izrade pratili - Za sve dokumente treba definisati
ugovorenu cenu proizvoda; koje informacije nose i kako se koriste
- znati da izradi ponudu i ugovor. u proizvodnji.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Organizacija proizvodnje u preradi drveta, D . Simić

- Važeći propisi u knjigovodstvu, poreskom sistemu i radnim odnosima

- Priprema proizvodnje, D . Simić

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA

- Stolarstvo

- Finalna obrada drveta

- Drvne konstrukcije

ISTORIJA (izborni predmet)

Razred: svi razredi četvorogodišnjih i trogodišnjih oglednih obrazovnih profila

CILjEVI PREDMETA:

- razumevanje osnovnih pojmova istorijske nauke;

- razumevanje društva i društvenih odnosa u prošlosti;

- razumevanje uticaja privrede na društvo i način života;

- razumevanje pojma država i njenog razvitka u vremenu i prostoru;

- razumevanje razvojnosti kulturnih pojava i procesa;

- poznavanje ustanova kulture;

- poznavanje verovanja i običaja i povezanosti vere i kulture u prošlosti i sadašnjosti;

- razumevanje ekonomskih promena u prošlosti i sadašnjosti i posledice tih promena na društvo, državu i kulturu;

- razumevanje uloge pojedinaca u pojavama i procesima prošlih i sadašnjih vremena.

Ciljevi i ishodi nastave istorije su:

1. Razumevanje pojava i procesa u društvu i njihova povezanost u prostoru i vremenu.

Učenik će:

1.1. znati da objasni veze između prirodnih i društvenih pojava i procesa u prostoru i vremenu;

1.2. znati da objasni dejstvo različitih društvenih i kulturnih činilaca i njihove međusobne odnose u istorijskim procesima (privredni, društveni, tehnološki, politički, religijski);

1.3. biti u stanju da objasni razvojnost društvenih i kulturnih pojava i procesa i njihovu povezanost u prostoru i vremenu.

2. Primena znanja, veština i stavova stečenih u nastavi istorije u različitim okolnostima.

Učenik će:

2.1. zauzimati stav prema lokalnim, regionalnim, nacionalnim i svetskim problemima;

2.2. odlučivati o vlastitoj profesionalnoj orijentaciji na osnovu sopstvene sposobnosti i interesovanja kao i na osnovu podataka o društvenoj i profesionalnoj pokretljivosti;

2.3. razumeti društvene i kulturne vrednosti i norme (etičke, pravne, estetske);

2.4. kritički koristiti informacije (razlikuje bitno od nebitnog, povezuje, organizuje, procenjuje sa stanovišta verodostojnosti).

Nastava istorije u oglednim u područjima rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, Elektrotehnika, Mašinstvo i obrada metala, Zdravstvo i socijalna zaštita, Šumarstvo i obrada drveta i Metalurgija, koncipirana je u velike tematske celine. Zadatak nastavnika je da učenicima na početku školske godine ponudi 6 nastavnih tema od kojih će učenici, kao grupa, prema svojim sklonostima izabrati 3 teme koje će obraditi na časovima istorije a prema nastavnom planu za svaki ogledni obrazovni profil.

TEME

1. PRIČE IZ STARINA

Ciljevi:

- upoznavanje verovanja i običaja naroda u prošlosti i sadašnjosti;

- razumevanje mitova kao predstave sveta u određenom istorijskom vremenu.

Ishodi:

Učenik će:

- poznavati verske predstave ljudi u prošlosti;

- poznavati običaje ljudi u prošlosti i sadašnjosti;

- uočiti sličnosti i razlike u običajima verskih zajednica;

- razumeti mit kao obeležje određenog kulturno-istorijskog perioda;

- razumeti biljne i životinjske predstave u mitovima, religiji, običajima, likovnim predstavama.

Sadržaji:

- politeizam, monoteizam - judaizam, hrišćanstvo, islam;

- post, Božić, Uskrs, slava, Kurban Bajram, Jon Kipur.

2. ZNAMENITI SRBI

Ciljevi:

- razumevanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture u prošlosti i sadašnjosti;

- sticanje znanja o znamenitim Srbima koji su obeležili epohe u kojima su živeli;

- razvijanje kritičkog stava prema njihovoj ulozi u društvu.

Ishodi:

Učenik će:

- poznavati načine na koje društvo i kultura utiču na formiranje ličnosti i ponašanja pojedinaca;

- biti u stanju da shvati uloge pojedinca za razvoj nacije, društva i kulture;

- znati čime je znamenita ličnost obeležila epohu u kojoj je živela;

- biti u stanju da kritički koristi informacije (razlikuje bitno od nebitnog, procenjuje sa stanovišta verodostojnosti);

- razlikovati naučno-istorijske od slobodnih i tendecioznih ili mitskih interpretacija.

Sadržaj:

- državnici;

- vladari;

- pisci;

- slikari.

3. MIGRACIJE

Ciljevi:

- sticanje znanja o migracijama kao konstantnim pojavama u istoriji ljudskog društva;

- razumevanje uzročno-posledičnih veza privredno-ekonomskog, političkog i kulturnog razvoja društva u odnosu na migracije.

Ishodi:

Učenik će:

- znati osnovne činioce migracija kao društvenih pojava;

- biti u stanju da analizira dinamiku unutar društva koja dovodi do pojačanog kretanja društva;

- razumeti uticaj migracija na svakodnevni život ljudi.

Sadržaj:

- pojam i tipovi migracija;

- najstarije ljudske migracije (praistorijske, biblijske, migracije antičkog sveta);

- velika seoba naroda (od Huna do Mađara);

- kolonizacija Novog sveta;

- savremene migracije (privredno-ekonomske, političke, prisilne)

- srpske seobe (od Zakarpatja do DžDž veka).

4. VOJSKA, ORUŽJE , RAT

Ciljevi:

- sticanje znanja o oružju, vojsci i ratovima;

- razvijanje kritičkog stava prema ratu kao društvenoj pojavi.

Ishodi:

Učenik će:

- znati razvoj oružja, vojne organizacije i tipove rata;

- razumeti ulogu pojedinca u ratu kao društvenoj pojavi;

- razlikovati negativne i pozitivne posledice rata;

- argumentovano diskutovati o ratu kao društvenoj pojavi;

- kritički koristiti informacije u izgradnji sopstvenog stava.

Sadržaj:

- pojam rata kao fenomena i tekovine ljudske civilizacije.

Ovu temu obraditi kroz:

- karakteristične ratove određene epohe;

- tipove rata (osvajački, odbrambeni, kolonijalni);

- najveće vojskovođe i njihovo vreme (npr. Aleksandar Makedonski, Hanibal, Napoleon);

- karakteristične bitke određenih epoha;

- ratovi DžDž veka (međunarodne konvencije).

5. ŽIVOT I OBIČAJI NA DVORU

Cilj:

- sticanje znanja o životu i običajima na evropskim dvorovima.

Ishodi:

Učenik će:

- biti u stanju da shvati ulogu dvora u društvenom, političkom, ekonomskom i kulturnom razvoju države;

- biti u stanju da kritički i analitički sagleda uslovljenost života na dvoru pripadnošću određenom kulturnom području;

- razlikovati pozitivne i negativne posledice života na dvoru na ukupan društveni razvoj.

Sadržaj:

- pojam monarhije;

- zapadnoevropski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja);

- vizantijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja);

- osmanlijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja);

- srpski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja).

6. SRPSKA REVOLUCIJA 1804-1835

Ciljevi:

- sticanje znanja o srpskoj revoluciji kao najznačajnijem događaju borbe za nacionalno oslobođenje;

- razumevanje aspekata srpske revolucije kao društvene pojave.

Ishodi:

Učenik će:

- znati uzroke, tok i posledice srpske revolucije;

- biti u stanju da sagleda srpsku revoluciju kao deo širih evropskih zbivanja;

- znati najznačajnije ličnosti i njihovu ulogu u srpskoj revoluciji;

- razumeti politički, sociološki i kulturni aspekt srpske revolucije;

- biti u stanju da se kritički i analitički odnositi prema mestu i značaju srpske revolucije u sveukupnom nacionalnom razvoju;

- biti u stanju da shvatiti značaj formiranja-državnih institucija i kodifikovanog prava i utemeljenja novovekovnih srpskih dinastija.

Sadržaj:

- Turska na prelazu iz DžVIII u DžIDž vek;

- buna na dahije;

- ustanci;

- društvene i privredne promene u Srbiji;

- izgradnja moderne srpske države;

- srpska revolucija u kontekstu evropskih zbivanja;

- značajne ličnosti revolucije.

7. KULTURA SRBA NA PRELAZU IZ DžIDž U DžDž BEK

Ciljevi:

- sticanje znanja o kulturi Srba na prelazu iz DžIDž u DžDž vek;

- razumevanje različitih kulturnih uticaja na prostoru Srbije;

- uočavanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture.

Ishodi:

Učenik će:

- znati osnovne karakteristike kulturnog preobražaja kod Srba na prelazu iz DžIDž u DžDž vek biti u stanju da sagleda srpsku kulturu u kontekstu evropskih kulturnih dešavanja;

- razlikovati način života stanovnika grada i sela u odnosu na regiju;

- biti u stanju da razlikuje dinamiku promena, načina života pojedinca u odnosu na društvenu pripadnost;

- znati da navede uslove koji određuju kulturne procese;

- razumeti ulogu pojedinca za kulturni razvoj nacije;

- razumeti značaj obrazovanja za opšti kulturni napredak;

- razumeti način na koje društvene institucije i institucije kulture služe zadovoljenju ličnih i zajedničkih potreba.

Sadržaj:

- obrazovanje kod Srba;

- novi umetnički pravci u: književnosti, likovnoj umetnosti, arhitekturi, muzici (romantizam, realizam, impresionizam);

- kultura života u gradu i selu;

- evropeizacija Srbije.

8. SRPSKE DINASTIJE

Ciljevi:

- sticanje znanja o istorijskom periodu kojem odabrana dinastija pripada;

- sticanje znanja o ulozi i značaju dinastije za epohu kojoj pripada.

Ishodi:

Učenik će:

- znati da odredi epohu kojoj dinastija pripada;

- biti u stanju da odabranu dinastiju sagleda u nacionalnom i evropskom kontekstu;

- biti u stanju da shvati pojedinca, pripadnika odabrane dinastije, i njegovu ulogu u nacionalnom i evropskom kontekstu;

- moći da se kritički odnosi prema mestu i ulozi dinastije i pojedinca, pripadnika dinastije (vladar), u istorijskom razvitku Srba;

- uočiti uticaj dinastije na politički, ekonomski i kulturni razvitak države.

Sadržaj:

- pojam dinastije i principi nasleđivanja;

- uloga dinastije i pojedinaca u političkom, privrednom i kulturnom razvitku Srbije;

- dinastički sukobi.

9. GRAANSKE REVOLUCIJE - PUT KA MODERNOJ NACIJI

Cilj:

- negovanje svesti o nacionalnoj pripadnosti i razvijanje duha tolerancije prema pripadnicima drugih nacija.

Ishod:

Učenik će:

- razumeti pojam nacije i proces njenog razvoja;

- analizirati pozitivne i negativne aspekte procesa stvaranja nacije na primeru sopstvenog naroda;

- uočiti značaj građanskih revolucija za razvoj nacije;

- razlikovati nacionalizam, šovinizam i patriotizam.

Sadržaj:

- pojam nacije kroz ideje Francuske građanske revolucije;

- ideje Francuske građanske revolucije u revolucionarnim pokretima evropskih nacija;

- nacionalno ujedinjenje (Nemačka, Italija i dr.);

- srpsko nacionalno pitanje i nacionalna pitanja u tri velika carstva (Rusija, Austro-Ugarska, Turska);

- nacionalizam, šovinizam, patriotizam;

- nacija danas.

10. BALKAN IZMEU ISTOKA I ZAPADA

Cilj:

- razumevanje prožimanja različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih uticaja i interesa na Balkanu.

Ishodi:

Učenik će:

- razumeti geopolitički položaj Balkana;

- uočiti i razumeti prožimanje različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih interesa na Balkanu;

- razviti kritički stav prema događajima iz neposredne prošlosti;

- analizirati i argumentovano diskutovati o pozitivnim i negativnim aspektima života na Balkanu.

Sadržaj:

- podela Carstva i doseljavanje Slovena;

- velika šizma;

- Balkan na razmeđu različitih uticaja (Vizantija, Turska, Zapadna Evropa);

- istočno pitanje;

- Balkan u geopolitičkoj podeli DžDž veka.

11. PROBLEMI SAVREMENOG SVETA

Cilj:

- prepoznavanje problema savremenog sveta.

Ishodi:

Učenik će:

- uočiti promene u svetu u drugoj polovini DžDž veka koje su izazvane ekonomskim i vojno-političkim pregrupisavanjem;

- biti u stanju da uoči ekološke probleme savremenog sveta;

- uočiti tehnološki razvoj savremenog sveta;

- uočiti suprotnosti izazvane tehnološkim razvojem savremenog sveta.

Sadržaj:

- evropske i svetske institucije;

- problem siromaštva;

- ekološki problemi;

- problemi u obrazovanju;

- nuklearni otpad;

- savremena industrija.

12. IZUMI

Cilj:

- upoznavanje učenika sa predmetima koje je čovek izumeo i sa njihovom primenom;

- uočavanje linije razvojnosti izuma;

- poznavanje ličnosti koje su svojim izumima doprinele promeni slike sveta.

Ishodi:

Učenik će:

- znati izume čoveka u prošlosti i sadašnjosti;

- uočavati razvojnost čovekovih izuma;

- znati kako je čovek koristio izume;

- poznavati ličnosti čiji izumi su doprineli promeni slike sveta.

Sadržaj:

- izumi menjaju sliku sveta;

- izumi izazivaju otpore;

- izumi unapređuju privredu i menjaju sliku društva;

- značajne ličnosti i njihovi izumi.

13. INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE

Cilj:

- poznavanje ključnih pronalazaka za industrijske revolucije;

- razumevanje perioda industrijske revolucije;

- uočiti značaj promena u privredi i društvu koje su nastale u vreme industrijskih revolucija.

Ishodi:

Učenik će:

- znati najznačajnije pronalaske u pojedinim industrijskim revolucijama;

- uviđati promene u razvoju privrede zahvaljujući industrijskim revolucijama;

- znati uticaj industrijskih revolucija na razvoj društva;

- znati promene u odnosima u svetu u vreme industrijskih revolucija;

- uočiti značaj industrijskih revolucija na promene u svakodnevnom životu ljudi;

- poznavati ličnosti značajne za industrijske revolucije.

Sadržaj:

- pronalasci dovode do revolucije u privredi;

- industrijske revolucije menjaju ekonomske i političke odnose;

- promene načina života i migracije u vreme industrijskih revolucija;

- značajne ličnosti i njihovi pronalasci.

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)

U oglednim školama, istorija pripada grupi izbornih opšteobrazovnih predmeta. Zastupljena je u četvorogodišnjim i trogodišnjim oglednim obrazovnim profilima sa jednim ili dva časa nedeljno a prema nastavnom planu i programu za svaki ogledni obrazovni profil u ovim područjima rada.

Nastava istorije u ovim školama, koncipirana je u velike tematske celine.

Zadatak nastavnika je da učenicima ponudi 6 nastavnih tema od kojih će učenici, kao grupa, prema svojim sklonostima izabrati 3 teme koje će obraditi na časovima istorije. Od te tri teme najmanje jedna mora biti iz nacionalne istorije.

Za svaku predloženu tematsku celinu dati su ciljevi, ishodi i sadržaji. Ishodi su centralno mesto ovog programa i oni treba da posluže nastavnicima da nastavni proces u ovom predmetu bude tako oblikovan da se navedeni ishodi postignu. Do ishoda možemo doći pravilnim i dobrim izborom sadržaja. To znači da sadržaji koji su ponuđeni mogu se prilagođavati učenicima, kako bi najlakše i najbrže dostigli navedene ishode. Uspeh u realizaciji sadržaja i postizanju ishoda zavisi od metoda, odnosno aktivnosti koje se planiraju. Predlaže se stalna interakcija sa učenicima, primena radioničarskog rada, istraživačkih metoda, odnosno aktivnosti. Učenike treba podsticati na istraživački rad i rešavanje problemskih pitanja. Važno mesto u postizanju ishoda imaju i nastavna sredstva (karte, atlasi i sl.) Učenike treba upućivati i na ostalu literaturu.

Preporučena literatura za učenike:

- Radne sveske od prvog do četvrtog razreda gimnazije.

- Istorija privatnog života, 1-3, Beograd, Klio, 2000-2003.

- A. Veselinović, R. Ljušić, Srpske dinastije, Novi Sad, 2001.

- Miloš Blagojević, Dejan Medaković, Radoš Ljušić, Ljubodrag Dimić, Istorija srpske državnosti, 1-3, Novi Sad, 2000-2001.

- Bojan Aleksov, Uporedne hronologije, Novi Sad, 2003.

- Nebojša Jovanović, Leksikon ličnosti, Novi Sad, 2000.

Preporučena literatura za nastavnike:

- Oksfordska istorija Grčke i Helenističkog doba, Beograd, Klio, 1999.

- Oksfordska istorija Rimskog sveta, Beograd, Klio, 1999.

- Istorija privatnog života, 1-3, Beograd, Klio, 2000-2003.

- G . Ostrogorski, Istorija Vizantije, Beograd,

- Sidni Peinter, Istorija srednjeg veka, Beograd, Klio, 1997.

- Robert Mantran, Istorija Osmanskog carstva, Beograd, Klio 2002.

- Fernan Brodel, Mediteran, 1-2, Beograd, Geopoetika, 2001.

- H. Kenigsberger, Dž. Mouz, Dž. Bouler, Evropa u šesnaestom veku, Beograd, Klio, 2002.

- Donald H. Penington, Evropa u sedamnaestom veku, Beograd, Klio, 2002.

- Hari Herder, Evropa u devetnaestom veku, Beograd, Klio, 2003.

- Džon M. Roberts, Evropa 1880-1945, Beograd, Klio, 2002.

- Filip Longvort, Stvaranje istočne Evrope, Beograd, Klio, 2002.

- Grupa autora, Istorija srpskog naroda, Beograd,

- S. Ćirković, R. Mihaljčić, Leksikon srpskog srednjeg veka, Beograd, 1999.

- A. Veselinović. R. Ljušić, Srpske dinastije, Novi Sad, 2001.

- Miloš Blagojević, Dejan Medaković, Radoš Ljušić, Ljubodrag Dimić, Istorija srpske državnosti, 1-3, Novi Sad, 2000-2001.

- Ljubodrag Dimić, Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije,

- Kenedi, Uspon i pad velikih sila, CID , Podgorica.

STILOVI NAMEŠTAJA

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
II 35 35

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje znanja i veština koje će učenici primeniti u savlađivanju drugih predmeta i modula a naročito drvnih konstrukcija i praktične nastave;

- Sticanje znanja o nastanku pojedinih stilova;

- Sticanje znanja o skladu, obliku i dekoru nameštaja i formiranje sopstvenog estetskog osećanja;

- Motivisanje učenika da u daljem školovanju kroz izborne predmete prošire svoja saznanja o mogućnosti primene umetnosti u oblikovanju nameštaja i enterijera.

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: drugi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Stilovi nameštaja starog veka 12
Stilovi nameštaja srednjeg veka 9
Stilovi nameštaja novog veka i savremeni nameštaj 14

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Stilovi nameštaja starog veka

Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja i veština o - znati da prepozna stilove nameštaja Egipta; - Obrazložiti cilj modula način i
nameštaju starog veka; - znati da prepozna stilove Mesopotamije; kriterijum ocenjivanja;
- Sticanje znanja o prvim - znati da prepozna stil Persije; - Pri izlaganju sadržaja modula
začecima stila nameštaja. - znati da prepozna stil Grčke; treba koristiti očigledna
- znati da prepozna Rimski stil. sredstva;
- Stalno isticati osobenosti
predmeta i njihovu međusobnu
skladnost i povezanost;
- Obavezno uraditi crtež na času.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Stilovi nameštaja srednjeg veka

Trajanje modula: 9 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja i veština o nameštaju srednjeg veka; - znati da prepozna nameštaj vizantijskog - Obrazložiti cilj modula način i
- Sticanje znanja i veština koje će učenici primeniti stila; kriterijum ocenjivanja;
u savlađivanju drugih predmeta i modula a naročito: - znati da prepozna nameštaj romanskog stila; - Pri izlaganju sadržaja modula
drvnih konstrukcija i praktične nastave; - znati da prepozna nameštaj gotskog stila. treba koristiti očigledna
- Postupno sticanje znanja koje će omogućiti učeniku sredstva;
da razvije svoje osećaje za određeni stil, modu i - Stalno isticati osobenosti
dekoraciju nameštaja; predmeta i njihovu međusobnu
- Osposobljavanje učenika za samostalnu kreativnost u skladnost i povezanost;
odabiru nameštaja određenog stila. - Obavezno uraditi crtež na času.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Stilovi nameštaja novog veka i savremeni nameštaj

Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja i - znati da prepozna stil renesanse; - Obrazložiti cilj modula način i
veština o nameštaju - znati da prepozna barokni stil kriterijum ocenjivanja;
novog veka i o (Luj DžIV); - Pri izlaganju sadržaja modula
savremenom nameštaju. - znati da prepozna rokoko stil treba koristiti očigledna
(Luj DžV); sredstva;
- znati da prepozna stil klasicizam - Stalno isticati osobenosti
(Luj DžVI); predmeta i njihovu međusobnu
- znati da prepozna nameštaj skladnost i povezanost;
savremenog doba. - Obavezno uraditi crtež na času.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Knjige iz istorije stilova, katalozi, prezentacije, fotografije, monografije istaknutih arhitekata, crteži ornamentike i ukrasa, kompjuterski diskovi sa multimedijalnim materijalom iz ove oblasti, TV filmovi i snimci vezani za oblast enterijera i nameštaja - Projektovanje nameštaja, A. Novaković

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA

- Drvne konstrukcije

- Unutrašnja dekoracija

TEHNOLOGIJA TAPETARSKE PROIZVODNjE

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
II 35 35
III 32 32

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA

- Sticanje kompetencije usklađivanja stolarske i tapetarske proizvodnje;

- Sticanje znanja o tehnološkim postupcima i procesima proizvodnje tapetarskih proizvoda;

- Sticanje znanja o radnim postupcima u tapetarskom zanatu;

- Sticanje znanja o vrstama izgledu i nameni ručnih tapetarskih alata;

- Sticanje znanja o vrstama, konstrukciji, delovima i tehnološkoj primeni mašina u tapetariji.

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: drugi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Tapaciranje jednostavnijih delova nameštaja 35

Razred: treći


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Tapaciranje nameštaja sa opružnim jezgrima 32

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Razred: drugi

Naziv modula: Tapaciranje jednostavnijih delova nameštaja

Trajanje modula: 35 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati karakteristike i - Obrazložiti cilj modula,
karakteristikama i primeni primenu osnovnih tapetarskih način i kriterijum
osnovnih tapetarskih materijala: ocenjivanja;
materijala; - tekstilni materijali, - Teorijske delove sadržaja
- Sticanje znanja o tapetarskom - tapetarski okovi i prateći izvoditi pokazujući alate,
zanatu; materijali (opruge, makaze i mašine i uzorke tapetarskih
- Sticanje znanja o obliku i sl.); proizvoda kao očigledno
primeni tapetarskih alata; - znati oblik i primenu ručnih nastavno sredstvo;
- Sticanje znanja o tapaciranju tapetarskih alata; - Sadržaji programa izlaže
jednostavnijih tapetarskih - znati konstrukciju, oblik i se tako da se počinje od
proizvoda. postupke tapaciranja jednostavnijih postupaka i
jednostavnih tapetarskih proizvoda;
proizvoda: - Izlaganja sadržaja treba
- ravni tapacirung, da je orijentisano tako da
- nepričvršćeni jastuk, učenici shvate neposrednu
- jastuk sa tvrdom osnovom i vezu između tapetarskog i
jezgrom od sunđera, stolarskog zanata.
- dušek sa sunđerastim
jezgrom,
- dušek sa opružnim jezgrom.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Razred: treći

Naziv modula: Tapaciranje delova nameštaja sa opružnim jezgrom

Trajanje modula: 32 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o tapetarskom - znati oblik i primenu ručnih - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
zanatu; tapetarskih alata koji se koriste ocenjivanja;
- Sticanje znanja o obliku i pri izradi ovih proizvoda; - Teorijske delove sadržaja izvoditi kad god
primeni tapetarskih alata; - znati konstrukciju i namenu je moguće pokazujući alate, mašine i uzorke
- Sticanje znanja o tapaciranju tapetarskih mašina: tapetarskih proizvoda kao očigledno nastavno
složenijih tapetarskih - mašine za krojenje sunđera, sredstvo;
proizvoda; - mašine za krojenje tekstila, - Izlaganja sadržaja treba da je orijentisano
- Sticanje znanja o tapetarskim - šivaće mašine, tako da učenici shvate neposrednu vezu između
mašinama koje se primenjuju u - mašine za presvlačenje, tapetarskog i stolarskog zanata.
izradi tapetarskih proizvoda. - mašine za ukrasno prošivanje;
- znati konstrukciju, oblik i
postupke tapaciranja, oblikovanja i
presvlačenja složenijih tapetarskih
proizvoda:
- jastuk sedišta sa opružnim
jezgrom,
- za stolicu, fotelju i ležaj,
- naslon za leđa za stolicu, fotelju
i ležaj,
- rukohvati,
- bočne strane za fotelju i ležaj.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Tehnologija materijala, Lj. Vasiljević

- Tehnologija tapetarske proizvodnje, D . Ivetić

- Mašine i uređaji, B . Tomić

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA

- Drvne konstrukcije

- Stolarstvo

UNUTRAŠNjA DEKORACIJA

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
III 32 32

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje znanja o stilu, modi i unutrašnjoj dekoraciji, naročito o nameštaju;

- Sticanje znanja o prvim začecima upotrebe nameštaja;

- Sticanje znanja o načinu postavljanja zidnih i podnih obloga;

- Sticanje znanja o korišćenju dekorativnih draperija;

- Formiranje estetskih odnosa i estetskih osećanja;

- Motivisanje učenika da u daljem školovanju kroz izborne predmete prošire svoja saznanja i mogućnosti primene umetnosti u oblikovanju nameštaja i enterijera.

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: treći


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Istorijski razvoj stila i mode 11
Unutrašnja dekoracija u savremenom stanu 7
Podne i zidne obloge 8
Dekorativne draperije 6

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Istorijski razvoj stila i mode

Trajanje modula: 11 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik ZA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o stilu, - umeti da prepozna stil i - Obrazložiti cilj
modi i unutrašnjoj nameštaj starog veka; modula, način i cilj
dekoraciji, naročito o - umeti da prepozna stil i ocenjivanja;
nameštaju; nameštaj srednjeg veka; - Stalno isticati
- Sticanje znanja o početku - umeti da prepozna stil i osobenosti predmeta
nastajanja stila; nameštaj novog veka; (nameštaja) i njihovu
- Sticanje znanja o zlatnom - umeti da prepozna međusobnu skladnost i
dobu stila; savremeni nameštaj. povezanost;
- Sticanje znanja o nestanku - Kao didaktički
stila i prelasku u drugi materijal treba
stil. prikazati pravilno
odabrane i izrađene
crteže;
- Obavezno izraditi
crtež na času;
- Zahtevati urednost,
tačnost i preciznost
pri izradi crteža.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Unutrašnja dekoracija u savremenom stanu

Trajanje modula: 7 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o bojama; - znati neophodne činjenice o bojama; - Obrazložiti cilj modula, način i
- Razvijen smisao za sklad boja i estetsko - znati neophodne činjenice o spektru cilj ocenjivanja;
uređenje prostora; boja; - Analizirati kružni spektar
- Sticanje znanja o rasporedu boja u prostorijama; - znati neophodne činjenice o boja;
- Sticanje znanja o harmoniji zavese i prostorije. harmoničnosti boja primenjenih u - Deo nastave realizovati u
prostorijama; obliku vežbi uz korišćenje slika,
- znati karakter prostorije i boje u kataloga i slajdova;
njoj; - Zahtevati urednost, tačnost i
- znati o boji i strukturi uzoraka u preciznost pri izradi crteža.
prostoriji.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Podne i zidne obloge

Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o podnim oblogama; - znati neophodne činjenice o - Obrazložiti cilj modula, način i
- Sticanje znanja o zidnim oblogama; različitim vrstama podnih obloga; cilj ocenjivanja;
- Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja o - znati načine postavljanja obloga na - Prikazati uzorke materijala koji
podnim i zidnim oblogama; pod; su predmet izučavanja ovog modula;
- Sticanje znanja o osnovnim principima primene kao - umeti da izvrši popravke obloga na - Insistirati na prepoznavanju i
ekološkog materijala. podu; primeni raznih vrsta materijala iz
- znati neophodne činjenice o iste grupacije;
različitim vrstama zidnih obloga; - Koristiti kataloge proizvođača.
- znati načine postavljanja obloga na
zid.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Dekorativne draperije

Trajanje modula: 6 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje osnovnih znanja o - znati šta su - Obrazložiti cilj
draperijama koje se koriste u draperije; modula, način i cilj
dekoraciji; - umeti da oblikuje ocenjivanja;
- Razvijanje logičkog materijal bez - Prikazati uzorke
zaključivanja i kritičkog konstruisanog kroja; materijala;
mišljenja pri usvajanju znanja o - umeti da oblikuje - Koristiti
draperiji i njihovoj primeni u materijal sa kataloge
različitim uslovima i pri konstruisanim krojem. proizvođača.
različitim zahtevima.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Knjige iz istorije stilova, katalozi, prezentacije, fotografije, monografije istaknutih arhitekata, crteži ornamentike i ukrasa, kompjuterski diskovi sa multimedijalnim materijalom iz ove oblasti, TV filmovi i snimci vezani za oblast enterijera i nameštaja - Projektovanje nameštaja, A. Novaković

- Tehnologija tapetarskih materijala, Lj. Vasiljević

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA

- Stilovi nameštaja

- Drvne konstrukcije

- Tehnologija tapetarske proizvodnje

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA

Područje rada: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Oblast: OBRADA DRVETA

Obrazovni profil: TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA - ogled

Trajanje obrazovanja: četiri godine

Cilj ogleda:

Unapređenje kvaliteta i osavremenjivanje obrazovno-vaspitnog rada kroz:

- uvođenje u svakodnevnu nastavnu praksu savremenih i efikasnih metoda rada sa učenicima;

- uvođenje novog nastavnog plana i programa u cilju ostvarivanja ishoda stručnog obrazovanja i obrazovanja uopšte;

- povećanje fonda časova vežbi i praktičnog rada, radi uspešnog ostvarivanja ciljeva obrazovanja za ovaj obrazovni profil;

- uspostavljanje višeg nivoa korelacije nastavnih sadržaja;

- uvođenja preduzetništva u nastavni program radi razvijanja preduzetničkog duha kod učenika;

- izradu kriterijuma ocenjivanja i građenja standarda ocenjivanja učenika;

- proveru koncepta stručne mature.

Uvođenje organizacionih novina:

- prilagođavanje organizacije nastavnog procesa u školi u okviru godišnjeg fonda časova, a u skladu sa očekivanim ishodima stručnog obrazovanja i uslovima rada u školi i na radnom mestu;

- nastavni sadržaji su organizovani modularno za pojedine opštestručne i sve stručne predmete;

- uvođenje izborne nastave, kao mogućnosti da učenik samostalno kreira deo svog obrazovanja.

Očekivani ishodi ogleda

Brzo adaptiranje učenika na uslove rada.

Unapređen i kvalitetan obrazovno-vaspitni rad kroz:

- efikasnije i podsticajnije metode rada sa učenicima primenjene u svakodnevnoj obrazovnoj praksi;

- efikasnije usvajanje generativnih, transfernih i funkcionalnih znanja i veština, relevantnih za buduću profesiju kao rezultat modularnog pristupa;

- ocenjivanje učenika u odnosu na očekivane ishode;

- razvijanje sistema praćenja ostvarenosti nastavnog programa na nivou škole i na nivou Republike.

Trajanje ogleda

Ogled se sprovodi od 1. septembra 2005. godine kroz najmanje tri generacije upisanih učenika. Odluku o prestanku ogleda doneće, nakon procene rezultata, ministar prosvete i sporta.

Način ostvarivanja ogleda

Ogled se ostvaruje na osnovu ovog nastavnog plana i programa.

Organizovaće se obuke nastavnika za primene novih metoda rada sa učenicima, primene novog nastavnog programa i objektivnog ocenjivanja u svakodnevnoj obrazovnoj praksi.

Obuka za nastavnike srednjih stručnih škola u kojima se ostvaruje program ovog ogleda, organizovaće se u sledećim oblastima koje su bitne za unapređenje kvaliteta obrazovnog rada:

- nova koncepcija obrazovanja (usmerenost na ciljeve i ishode obrazovanja, modularni pristup u obrazovanju);

- stručno usavršavanje nastavnika za primenu novih nastavnih metoda;

- stručno usavršavanje nastavnika u okviru matične struke.

Nastavnici će u okviru obrazovno - vaspitnog rada primenjivati metode rada i ocenjivanja za koje su obučavani na seminarima.

U okviru Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i stručnih aktiva zajednica stručnih škola biće izdvojene ključne teme u okviru kojih je potrebno stručno usavršavanje nastavnika.

Stručni timovi u školama i na nivou Republike će sarađivati na horizontalnom i vertikalnom povezivanju nastavnih sadržaja kako sa autorskim timom, tako i sa predstavnicima privrede.

Planirana je izrada testova sa zajedničkim sadržajima i zajednički postavljenim kriterijumima od strane stručnih timova koji će se formirati pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - Centru za stručno i umetničko obrazovanje i Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Način polaganja završnog ispita biće propisani posebnim podzakonskim aktom.

Uslovi ostvarivanja programa ogleda

Ogled će se ostvarivati u uslovima svakodnevnog obrazovno-vaspitnog rada u srednjim stručnim školama.

Njegovo ostvarivanje podrazumeva uključenost i saradnju nastavnika i pomoćnih nastavnika u okviru stručnih timova i stručnih organa u školama.

Vrsta stručne spreme nastavnika i pomoćnih nastavnika za ostvarivanje oglednog programa propisana je posebnim pravilnikom.

Ministarstvo prosvete i sporta, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje pružiće kadrovsku i materijalnu podršku za realizaciju obuke profesora, praćenje i evaluaciju ogleda.

Praćenje i vrednovanje ogleda

Praćenje i vrednovanje ogleda obavljaće Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje i prosvetni savetnik, a na osnovu posebnog uputstva za praćenje realizacije oglednih programa koje će biti naknadno publikovano.

Na kraju školske godine, na osnovu različitih upitnika i izveštaja, biće ispitani ishodi obrazovno-vaspitnog rada, adekvatnost ocenjivanja, mišljenja učenika i nastavnika.

Rezultati ogleda biće objavljeni na način dostupan široj stručnoj javnosti.

I. CILjEVI I OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA

za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA - ogled


CILjEVI STRUČNOG OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA
OBRAZOVANjA Po završenom obrazovanju za ovaj profil, učenik će steći:
Znanja Veštine Radne kompetencije
- Osposobljavanje za izradu - o pravilima slobodoručnog crtanja; - skiciranja nameštaja; - izrade i tumačenje
tehničke dokumentacije. - o skladu oblika pri kreiranju - usklađivanja oblika pri kreiranju proizvodne i komercijalne
- Osposobljavanje za nameštaja i prostora; nameštaja; dokumentacije
tumačenje tehničke - o pravilima raspoređivanja nameštaja - raspoređivanja nameštaja u - praćenja procesa
dokumentacije za proces u prostoru; prostoru; proizvodnje i kontrole
proizvodnje. - o pravilima tehničkog crtanja; - izrade tehničkih crteža; kvaliteta proizvoda i
- Osposobljavanje za - o pravilima ortogonalnog i kosog - prikazivanja ortogonalne i kose repromaterijala
praćenje procesa projektovanja; projekcije;
proizvodnje. - o stilovima nameštaja kroz epohe; - konstruktivne razrade;
- Osposobljavanje za - o ergonomskim pravilima; - izrade krojnih lista;
kontrolu kvaliteta - o vrstama nameštaja; - izrade šeme krojenja;
proizvoda i - o funkcijama nameštaja u prostoru; - obračunavanja potrebne količine
repromaterijala. - o vrstama i svojstvima osnovnih i materijala;
- Osposobljavanje za pomoćnih materijala; - izbora tehnoloških operacija;
prodaju nameštaja. - o konstrukciji nameštaja; - određivanje redosleda tehnoloških
- o vrstama i tehnološkoj primeni operacija;
mašina za obradu drveta; - određivanja vremena izrade po
- o operacijama u tehnološkom procesu operacijama;
obrade drveta; - izrade radnog naloga;
- o operacijama površinske obrade - tumačenja proizvodne
drveta; dokumentacije;
- o strukturi i kretanju proizvodne - izrade operativnog plana;
dokumentacije; - upoređivanja planiranih i
- o operativnom planiranju; ostvarenih zadataka u proizvodnji;
- o principima organizacije proizvodnje - merenja tačnosti oblika i
i radnog mesta; dimenzija proizvoda;
- o vrstama i načinima tehničke - organizacije proizvodnje po
kontrole; fazama;
- o elementima i strukturi - kontrolisanja: repromaterijala,
kalkulacije; površinske obrade, proizvoda,
- o elementima i strukturi ponude i pakovanja, skladištenja;
ugovora; - pisanja poslovnih izveštaja i
- o osnovama marketinga; zapisnika;
- o preduzetništvu; - izrade kalkulacije;
- izrade ponude;
- poslovne komunikacije i ponašanja;

II. NASTAVNI PLAN
Nedeljni i godišnji fond časova obaveznih i izbornih predmeta
za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA - ogled

I RAZRED II RAZRED III IV RAZRED UKUPNO
RAZRED
nedeljno godiš. nedeljno godiš. nedeljno godiš. nedeljno godiš. nedeljno godiš.
A: OPŠTEOBRAZOVNI 15 525 11 385 9 315 9 288 44 1513
PREDMETI
1a. Srpski jezik i 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274
književnost
1b. Srpski jezik kao
nematernji
2. _________ jezik i
književnost
3. Strani jezik 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274
4. Fizičko vaspitanje 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274
5. Matematika 3 105 3 105 3 105 3 96 12 411
6. Fizika 2 70 2 70 4 140
7. Hemija 2 70 2 70
8. Računarstvo i 2 70 2 70
informatika
B : OPŠTESTRUČNI 2 70 2 64 4 134
PREDMETI
1. Pomoćni materijali 2 70 2 70
2. Preduzetništvo 2 64 2 64
V : STRUČNI PREDMETI 12 480 14 550 18 690 16 572 60 2292
1. Teorija forme sa 4 140 4 140
crtanjem
2. Svojstva materijala 3 105 3 105
3. Tehničko crtanje i 2 100 2 100 4 200
nacrtna geometrija
4. Finalna obrada 3 135 4 140 4 140 11 415
drveta
5. Teorija dizajna 6 210 6 210
6. Drvne konstrukcije 2 100 4 170 2 94 8 364
7. Oblikovanje 2 100 4 158 6 258
nameštaja i
enterijera
8. Stolarstvo 6 210 6 210
9. Organizacija 2 70 2 70
proizvodnje
10. Priprema proizvodnje 10 320 10 320
G : IZBORNI PREDMETI 3 105 3 105 3 105 3 96 12 411
1. Izborni predmet 1 35 1 35 1 35 1 32 4 137
predviđen Zakonom
2. Izborni predmeti 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274
predviđeni
Programom ogleda
Ukupno: A + B + V + 30 1110 30 1110 30 1110 30 1020 120 4350
G

Broj časova po predmetima dat je na nedeljnom nivou kao zbir časova teorije, vežbi i praktične nastave, a prema programu predmeta.
Blok nastava prikazuje se u ukupnom zbiru na godišnjem nivou za odgovarajući predmet u okviru koga se realizuje, a prema programu predmeta.
Lista ponuđenih izbornih predmeta po razredima

G : IZBORNI PREDMETI I II III IV
Izborni predmet predviđen Zakonom
1. Građansko vaspitanje / Verska
nastava
Izborni predmeti predviđeni
Programom ogleda
1. Geografija
2. Biologija
3. Istorija
4. Biologija - izabrane teme
5. Računarstvo (CAD)
6. Sociologija
7. Psihologija
8. Računarstvo (3D
modelovanje)
9. Tehnologija tapetarske proizvodnje
10. Filozofija

Izborna nastava sastoji se svake školske godine iz:
- Izbornog predmeta predviđenog Zakonom: Građansko vaspitanje ili Verska nastava
- (1 čas nedeljno tokom školske godine)
- Jednog izbornog predmeta predviđenog Programom ogleda: (2 časa nedeljno tokom školske godine)
Učenik može svake godine da bira dva izborna predmeta i ima do 33 časa nastave nedeljno u stručnoj školi, odnosno 35 časova ako stiče obrazovanje na jeziku nacionalne manjine ili dvojezično.
Lista izbornih predmeta nije konačna i može se dopuniti na predlog škole koja sprovodi ogled, programom koji je prethodno odobrilo Ministarstva prosvete i sporta. Ostvaruje se iz onih predmeta za koji se izjasni najmanje 30% učenika oglednog odeljenja.
U toku školovanja učenik može da bira određene predmete samo jedanput (Istorija i Računarstvo - 3D modelovanje).
Ocena izbornog predmeta predviđenog Programom ogleda je numerička i ulazi u prosek ocena na kraju godine.
Ostvarivanje programa ogleda
Predviđen broj učenika u odeljenju je 20.
Nastava iz sledećih predmeta odvija se po grupama kroz vežbe (V ), praktičnu nastavu (PN), nastavu u bloku (B ):

Razred Predmet / modul Godišnji fond Broj učenika u
časova grupi
V PN B
I Računarstvo i informatika 70 10
Teorija forme sa crtanjem 140 10
Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 70 30 10
Finalna obrada drveta 30 10
II Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 70 30 10
Finalna obrada drveta 70 10
Teorija dizajna 210 10
Drvne konstrukcije 70 30 10
Računarstvo (CAD) 70 10
III Finalna obrada drveta 70 10
Stolarstvo 210 7
Drvne konstrukcije 70 30 10
Oblikovanje nameštaja 30 10
Organizacija proizvodnje 70 10
Računarstvo (3D modelovanje) 70 10
IV Drvne konstrukcije 64 30 10
Oblikovanje nameštaja 128 30 10
Priprema proizvodnje 64 192 10
Računarstvo (3D modelovanje) 64 10

izborni predmet
Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine

I II III IV UKUPNO
RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED časova
časova časova časova časova
Čas odeljenskog do 70 do 70 do 70 do 64 274
starešine
Dodatni rad do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
Dopunski rad do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
Pripremni rad do 30 do 30 do 30 do 30 do 120

Ako se ukaže potreba za njim.
Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima

I II III IV
Ekskurzija 1-2 dana 2-3 dana 3-4 dana 4-5 dana
Jezik drugog naroda ili nacionalne 2 časa nedeljno
manjine sa elementima nacionalne
kulture
Drugi strani jezik
Drugi predmeti
Stvaralačke i slobodne aktivnosti 30-60 časova godišnje
učenika (hor, sekcije i drugo)
Društvene aktivnosti - učenički 15-30 časova godišnje
parlament, učeničke zadruge
Kulturna i javna delatnost škole 2 radna dana

Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije:
Ostvarivanje školskog programa po nedeljama

Razred Razredno-časovna Mentorski rad Obavezne Ostalo Ukupno
nastava (nastava u vannastavne (matura) radnih
bloku, praksa) aktivnosti nedelja
I 35 2 2 39
II 35 2 2 39
III 35 2 2 39
IV 32 2 2 3 39

III. NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA OGLEDA (UPUTSTVO)
Nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera - ogled ostvaruje se u školama gde su školski prostor, oprema i nastavna sredstva propisani:
- Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa zajedničkih predmeta u stručnim školama za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme - "Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik", broj 7/91 i
- Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme u stručnim školama područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane - "Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik", broj 8/91.
Nastavnici sami pripremaju potrebna nastavna sredstva (dijapozitive, grafofolije, šeme i Ponjer Point prezentacije) u skladu sa ovim nastavnim programom, koristeći:
- publikovana multimedijalna nastavna sredstva (štampana literatura, različite publikacije, zbirke dijapozitiva, odgovarajuće video kasete i elektronske publikacije);
- Internet.
- Nastava se realizuje uz korišćenje:
- računara i projektora za Ponjer Point prezentacije;
- skenera;
- dijaprojektora;
- grafoskopa;
- episkopa;
- televizora i video rekordera.
Detaljna uputstva za ostvarivanje programa data su uz svaki predmet pojedinačno.
NAPOMENE O OSTVARIVANjU PROGRAMA SRPSKOG JEZIKA U ODELjENjIMA OGLEDNOG OBRAZOVNOG PROFILA TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA - ogled
Pošto je u nastavnom planu oglednog obrazovnog profila TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA - ogled, godišnji fond časova srpskog jezika i književnosti osetnije smanjen u odnosu na važeći nastavni plan za ostale obrazovne profile u trajanju od četiri godine u području rada Šumarstvo i obrada drveta, u ostvarivanju programa biće neophodno da nastavnik vrši primerena sažimanja programskih sadržaja nastavnog predmeta Srpski jezik i književnost, objavljenih u "Službenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku", broj 6/90 i "Prosvetnom glasniku", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03 i 10/03.
Sažimanja treba vršiti prevashodno u programskom području KNjIŽEVNOST jer je u ostvarivanju tih sadržaja bitniji kvalitet učenikovog čitanja nego broj pročitanih književnih dela. Takav pristup programskim sadržajima moguć je, na primer, u onim segmentima gde je ponuđeno više književnih dela istog pisca. Celishodno može biti rešenje da nastavnik predvidi da na nivou interpretacije obradi jedno delo, reprezentativno za stvaralaštvo tog pisca i pristupačno recepciji konkretnog đačkog kolektiva, a da ostala potpuno izostavi, ili obradi na nivou prikaza i osvrta. Sličan pristup može primeniti i u obradi pojedinih književnih dela kao reprezentativnih za stilska razdoblja, odnosno književne pravce u istoriji književnosti.
U okviru domaće lektire moguće je, takođe, da nastavnik izostavi pojedina književna ostvarenja za koja je nastavna praksa potvrdila da nisu u dovoljnoj meri pristupačna recepciji učenika određenog uzrasta i stručnog usmerenja. Moguće je, takođe, izostavljena dela zameniti nekim ostvarenjem iz tekuće srpske ili svetske književnosti za koje nastavnik proceni da je primerenije mogućnostima recepcije konkretnog đačkog kolektiva sa kojim ostvaruje nastavni program.
Eventualna sažimanja u programskom području JEZIK moraju biti veoma obazriva jer je jezik sistem, što uvek podrazumeva celovita rešenja, odnosno povezanost svih rešenja u okviru programa za određeni razred, ali i njihovo vertikalno povezivanje, odnosno međusobnu povezanost programskih sadržaja predviđenih za ostvarivanje u svim razredima srednjeg stručnog obrazovanja.
STRANI JEZIK (L2)
1. CILjEVI PREDMETA:
Nastava stranog jezika u srednjem stručnom obrazovanju predstavlja kontinuitet nastave stranog jezika u prethodnom školovanju. Ciljevi ove nastave su:
- utvrđivanje znanja i dalje obučavanje učenika da komuniciraju sa ljudima iz drugih zemalja o opštim temama;
- razvijanje odnosa tolerancije kroz upoznavanje kulture i načina života drugih naroda;
- sticanje osnovnih jezičkih znanja i kompetencija u skladu sa potrebama struke i zanimanja.
2. ISHODI NASTAVE STRANOG JEZIKA NA KRAJU ČETVOROGODIŠNjEG SREDNjEG STRUČNOG OBRAZOVANjA

Jezičke aktivnosti po završetku četvorogodišnjeg obrazovanja:
JEZIČKA SLUŠANjE - razume osnovni smisao informacija i tekstova koji govore o poznatim temama
RECEPCIJA - razume jednostavne informacije i instrukcije u okviru svoje struke
- razume osnovne informacije u radio ili televizijskim emisijama ako se govori o poznatim temama iz
domena njegovog interesovanja ili struke
ČITANjE - razume jednostavne natpise, etikete na proizvodima, reklamni materijal, uputstva za upotrebu
- pronalazi potrebnu informaciju u tekstu
- otkriva značenje nepoznatih reči na osnovu poznatog konteksta ili ličnog / profesionalnog iskustva
- razume u opštim crtama tekstove koji sadrže frekventne reči i strukture iz svakodnevnog života i
strukture
JEZIČKA GOVOR - govori o bliskim temama i događajima (porodica, hobi, posao) koristeći jednostavne reči i rečenice
PRODUKCIJA - govori o sebi (lični podaci, obrazovanje)
- traži i daje informacije iz svoje struke
- može da opiše kako se nešto radi i da uputstva iz svoje struke
PISANjE - piše kratke jednostavne tekstove u različite svrhe (poruke, uputstva, popunjava upitnike, formulare piše
lična i jednostavna poslovna pisma prema modelu)
INTERAKCIJA - komunicira u svakodnevnim situacijama (pita, predlaže, traži i daje uputstva ili obaveštenja)
- prima i prenosi jednostavne poruke (prijateljima, kolegama) koje se odnose na neposredne potrebe
- piše jednostavna pisma i poruke da bi tražio ili preneo informaciju, izrazio zahvalnost ili izvinjenje
MEDIJACIJA - rezimira ili prepričava kraće delove teksta ili audio vizuelnog zapisa jednostavnim jezičkim sredstvima
ZNANjA O JEZIKU - poznaje leksiku i gramatičke sadržaje jezika koji uči, na nivou koji mu omogućava da razume, govori ili
piše o temama iz svakodnevnog života ili struke
- uočava osnovne sličnosti i razlike između maternjeg jezika i stranog jezika koji uči
MEDIJSKA PISMENOST - koristi sadržaje medijske produkcije radi zadovoljenja ličnog interesovanja i profesionalnih potreba
(knjige, časopise, prospekte, kataloge, rečnike, audio i video zapise, kompakt disk, Internet)

3. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- postojeći odobreni udžbenici
- popularna literatura
- Internet
4. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
- Srpski jezik i književnost
- stručni predmeti
5. PREPORUČENI SADRŽAJI ZA STRANI JEZIK U SREDNjEM STRUČNOM OBRAZOVANjU

I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
OPŠTE TEME 80% OPŠTE TEME 70% OPŠTE TEME 60% OPŠTE TEME 50%
- Svakodnevni život - Mesta, ljudi i znamenitosti u - Životna sredina - Države i gradovi sveta
(organizacija vremena, poslova, svetu (uticaj nove tehnologije na (savremeni život, kulturne
slobodno vreme) - Putovanja biljni, životinjski svet, tekovine, znamenitosti)
- Hrana i zdravlje (turistička, poslovna; zdravlje ljudi) - Međunarodna saradnja i
(navike u ishrani, karakteristična transport, hoteli, kupovina, - Tekovine kulture, međunarodne organizacije
jela i pića u zemljama sveta) obilazak znamenitosti, zabava) znamenitosti i zanimljivosti - Marketing
- Poznati gradovi i njihove - Prijateljstvo i druženje iz sveta (roba i usluge karakteristične
znamenitosti - Život u gradu - Iz života mladih za određene gradove, regione)
- Sportovi i poznata sportska (ulice, ustanove; problemi (zabava, sport, obrazovanje) - Svet rada
takmičenja buke, zagađenosti, gužvi) - Običaji i praznici naroda (zanimanja, organizacija
- Život i dela slavnih ljudi - Štampa i televizija sveta preduzeća, odnos prema radu)
DžDž veka (iz sveta nauke, (aktuelni i interesantni - Značajna otkrića,pronalasci - Svet budućnosti
kulture) događaji i priče) i događaji u DžDž veku (tehnologija, životna sredina,
- Mediji (štampa, televizija) - Ljudska solidarnost i podvizi - Knjige, filmovi, muzika stanovništvo)
- Hrabra i plemenita dela ljudi - Iz sveta filma, muzike,
(interesantne životne priče i umetnosti
događaji)
- Svet kompjutera
(rasprostranjenost i primena)
STRUČNE TEME 20% STRUČNE TEME 30% STRUČNE TEME 40% STRUČNE TEME 50%
- izbor tema u vezi sa materijalom, - izbor tema u vezi sa - izbor tema u vezi sa - izbor tema u vezi sa
alatom, procesom rada i poslovnim materijalom, alatom, procesom materijalom, alatom, procesom materijalom, alatom, procesom
situacijama bitnim za struku i rada i poslovnim situacijama rada i poslovnim situacijama rada i poslovnim situacijama
zanimanje bitnim za struku i zanimanje bitnim za struku i zanimanje bitnim za struku i zanimanje
FUNKCIJE FUNKCIJE FUNKCIJE FUNKCIJE
- Pozdravljanje i predstavljanje u - Traženje i davanje dozvole - Izražavanje preferenci - Izražavanje pretpostavke,
susretu sa ljudima - Traženje i davanje uputstva za - Izražavanje planova i namera mogućnosti, verovatnoće,
- Zahvaljivanje, izvinjavanje pravac kretanja u budućnosti sigurnosti
- Molbe, naredbe - Predlaganje i ubeđivanje - Izražavanje verovatnoće - Traženje usluge, prigovor,
- Izražavanje dopadanja i nedopadanja - Odbijanje zahteva ili molbe - Traženje i nuđenje pomoći izvinjavanje, zahvaljivanje
- Traženje informacije - Izražavanje slaganja i - Izveštavanje (pripovedanje o - Davanje informacija o sebi (u
- Davanje informacije (o vremenu i neslaganja prošlim događajima) razgovoru za posao)
mestu) - Izražavanje želje, potrebe - Izražavanje saosećanja, - Pisanje pisma (lična i
- Opisivanje ljudi, stvari, aktivnosti - Izražavanje interesovanja ohrabrenja jednostavna poslovna)
- Pisanje CURICULUM VITAE
: 91;: (CV)

Izbor stručnih tema izvršiti u saradnji sa stručnim većem nastavnika stručnih predmeta u školi.
POMOĆNI MATERIJALI
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
II 70 70

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o vrstama pomoćnih materijala koji se koriste u stolarstvu
- Sticanje znanja o proizvodnji i svojstvima pomoćnih materijala
- Sticanje znanja o osnovnim principima primene ekoloških materijala u stolarstvu
- Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja pri usvajanju znanja o mogućnostima primene pomoćnih materijala pri izradi stolarskih proizvoda u različitim uslovima i različitim zahtevima.
- Sticanje kompetencija pravilnog izbora i primene izabranog pomoćnog materijala za izradu stolarskih proizvoda.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Voda, masti, ulja i maziva 10
Metali, staklo, emajl, kamen i brusni materijali 14
Plastične mase, guma, koža i tekstil 12
Lepkovi 16
Boje, rastvarači i premazi 18

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Voda, masti, ulja i maziva
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o vodi, rastvaračima, - znati koja su osnovna svojstva i - Osnovna svojstva i ispitivanje
mastima, uljima i mazivima koji se koriste u načini ispitivanja vode, masti, ulja i pomoćnih materijala;
stolarstvu maziva; - Voda: vrste vode prema načinu
- Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičkog - steći znanja o vodi kao prirodnom nastajanja i tvrdoći (primena,
mišljenja pri usvajanju znanja o vodi, materijalu i njenoj primeni; prečišćavanje i omekšavanje vode za
rastvaračima, mastima, uljima i mazivima i - znati koje su vrste rastvarača i industrijske potrebe);
njihovoj primeni u različitim uslovima i prema njihove karakteristike i načini upotrebe; - Masti i ulja: definicije, uloga,
različitim zahtevima - znati šta su to ulja, koje su vrste, primena i vrste;
- Sticanje znanja o osnovnim principima primene njihovu primenu i svojstva. - Maziva: vrste maziva, svojstva i
kao ekološkog materijala primena.
- Obrazložiti cilj modula, način i
kriterijum ocenjivanja;
- Prikazati uzorke materijala koji su
predmet izučavanja ovog modula;
- Insistirati na prepoznavanju i primeni
raznih vrsta materijala iz iste
grupacije;
- Koristiti kataloge proizvođača
pomoćnih materijala;
- Prilikom sistematizacije gradiva
primeniti rad u grupama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Metali, staklo, emajl, kamen i brusni materijali
Trajanje modula: 14 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati neophodne - Metali: gvožđe,
metalima, staklu, činjenice o različitim čelik, tvrde legure,
emajlu, kamenu i vrstama metala, njihovoj obojeni metali
brusnim primeni u različitim (vrste,
materijalima koji pozicijama rada u karakteristika i
se koriste u stolarstvu primena)
stolarstvu; - znati neophodne - Staklo: svojstva,
- Razvijanje činjenice o staklu i vrste i upotreba
logičkog emajlu i njihovu primenu u - Emajl: svojstva,
zaključivanja i različitim pozicijama vrste i upotreba
kritičkog mišljenja rada u stolarstvu - Kamen: sastav,
pri usvajanju znanja - steći znanja o kamenu ugradnja i primena
o metalima, staklu, kao prirodnom - Brusni materijali:
emajlu, kamenu i građevinskom materijalu i prirodna brusna
brusnim njegovoj primeni sredstva, veštačka
materijalima; - znati šta je brusni brusna sredstva i
- Sticanje znanja o materijal, koje su vrste, tocila, brusni alati
osnovnim principima svojstva i primenu. na fleksibilnoj
primene kao podlozi
ekološkog - Obrazložiti cilj
materijala. modula, način i
kriterijum ocenjivanja
- Prikazati uzorke
materijala koji su
predmet izučavanja
ovog modula
- Insistirati na
prepoznavanju i
primeni raznih vrsta
materijala iz iste
grupacije
- Koristiti kataloge
proizvođača pomoćnih
materijala
- Prilikom
sistematizacije
gradiva primeniti rad
u grupama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Plastične mase, guma, koža i tekstil
Trajanje modula: 12 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati neophodne - Plastične mase:
plastičnim masama, činjenice o plastičnim terminologija, podela
gumi, koži i tekstilu masama, njihovoj primeni svojstva i primena
kao materijalima koji kod različitih stolarskih (plastične mase
se koriste u proizvoda termoplastičnog tipa,
stolarstvu - znati neophodne plastične mase
- Razvijanje logičkog činjenice o gumi kao termoreaktivnog tipa,
zaključivanja i pomoćnom primenjenom aditivi u proizvodnji
kritičkog mišljenja pri materijalu u stolarstvu plastičnih masa),
usvajanju znanja o - znati vrste i upotrebu oblikovanje
plastičnim masama, kože u različitim - Guma: svojstva i
gumi, koži i tekstilu pozicijama rada proizvodi od gume
kao materijalima koji - znati neophodne - Koža: vrste,
se koriste u činjenice o vrstama karakteristike, svojstva
stolarstvu tekstila i njihovoj prirodne i veštačke kože
- Sticanje znanja o primeni u različitim i određivanje kvaliteta
osnovnim principima pozicijama rada, a kože
primene kao ekološkog posebno kod tapaciranog - Tekstil: vlakna (biljna,
materijala. nameštaja. životinjska, neorganska,
polusintetska i
sintetska), prediva i
tkanine (vrste,
ispitivanje i kvalitet).
- Obrazložiti cilj modula,
način i kriterijum
ocenjivanja
- Prikazati uzorke
materijala koji su
predmet izučavanja ovog
modula
- Insistirati na
prepoznavanju i primeni
raznih vrsta materijala
iz iste grupacije
- Koristiti kataloge
proizvođača pomoćnih
materijala
- Prilikom
sistematizacije gradiva
primeniti rad u grupama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Lepkovi
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o lepkovima kao - znati neophodne činjenice o lepkovima - Lepkovi: vrste (lepkovi prirodnog,
materijalima koji se koriste u i njihovoj primeni u različitim polusintetskog i sintetskog porekla)
stolarstvu pozicijama rada u stolarstvu - Definicije i terminologija lepkova
- Razvijanje logičkog zaključivanja i - znati kvalitet veze u zavisnosti od - Teorija adhezije
kritičkog mišljenja pri usvajanju znanja o vrste lepka, materijala za lepljenje i - Svojstva drveta važna za adheziju
lepkovima, njihovoj primeni u uslova rada - Svojstva adheziva - kvalitet adhezivne
različitim uslovima i prema različitim - znati otpornost veze na toplotu, veze
zahtevima vodootpornost i otpornost na - Vrste nanošenja lepka na osnovni
- Sticanje znanja o osnovnim principima biodegradaciju. materijal
primene kao ekološkog materijala. - Primena različitih adhezija u
stolarstvu.
- Obrazložiti cilj modula, način i
kriterijum ocenjivanja
- Prikazati uzorke materijala koji su
predmet izučavanja ovog modula
- Insistirati na prepoznavanju i primeni
raznih vrsta materijala iz iste grupacije
- Koristiti kataloge proizvođača pomoćnih
materijala
- Prilikom sistematizacije gradiva
primeniti rad u grupama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Boje, rastvarači i premazi
Trajanje modula: 18 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o bojama i premazima - znati neophodne činjenice o - Boje: teorija boja, podela boja, način
koji se koriste u stolarstvu bojama i njihovoj primeni u bojenja, sredstva za hemijsko bojenje,
- Razvijanje logičkog zaključivanja i različitim pozicijama rada u sredstva za pigmentirano bojenje drveta i
kritičkog mišljenja pri usvajanju znanja o stolarstvu pigmenti
bojama i premazima, njihovoj primeni u - znati neophodne činjenice o - Rastvarači: vrste rastvarača i njihove
različitim uslovima i prema različitim premazima i njihovoj primeni u karakteristike
zahtevima različitim pozicijama rada u - Premazi: svojstva, sastav, teorija
- Sticanje znanja o osnovnim principima stolarstvu adhezije premaza, sušenje premaza,
primene kao ekološkog materijala klasifikacija premaza, njihove osnovne
- znati upotrebu rastvarača i karakteristike i primena.
razređivača u premazima i njihov - Obrazložiti cilj modula, način i
uticaj na zagađivanje okoline kriterijum ocenjivanja
- znati osnovni sastav boja - Prikazati uzorke materijala koji su
- znati osnovni sastav premaza predmet izučavanja ovog modula
- znati koje se vrste boja koriste - Insistirati na prepoznavanju i primeni
u površinskoj obradi stolarskih raznih vrsta materijala iz iste grupacije
proizvoda - Koristiti kataloge proizvođača pomoćnih
- znati koje se vrste premaza materijala
koriste u površinskoj obradi - Prilikom sistematizacije gradiva
stolarskih proizvoda. primeniti rad u grupama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Tehnologija pomoćnih materijala za drugi razred drvnoprerađivačke škole, J. Miljković, O. Crnogorac
- Različiti prospekti i katalozi proizvođača pomoćnih materijala
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Finalna obrada drveta
- Stolarstvo
- Svojstva materijala
- Drvne konstrukcije
PREDUZETNIŠTVO
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
IV 64

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o osnovama preduzetništva
- Razvijanje poslovnih i preduzetničkih znanja, veština i ponašanja
- Razvijanje poslovnog i preduzetničkog načina mišljenja.
- Razvijanje osnove za kontinuirano učenje.
- Razvijanje svesti o sopstvenim znanjima i sposobnostima i daljoj profesionalnoj orijentaciji
- Osposobljavanje za aktivno traženje posla (zapošljavanje i samozapošljavanje)
- Razvoj odgovornog odnosa prema očuvanju prirodnih resursa i ekološke ravnoteže.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Osnovni pojmovi o preduzetništvu 8
Poslovni plan preduzetništva 14
Ekonomija poslovanja 14
Upravljanje i organizacija preduzetništva 14
Učenički projekat 14

4. CILjEVI, ISHODI I PREPORUČENI SADRŽAJI PREDMETA PO RAZREDIMA
Naziv modula: Osnovni pojmovi o preduzetništvu
Trajanje modula: 8 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja i veština za - znati da objasni - Obrazložiti ciljeve modula,
razumevanje pojma i značaja značenje preduzetništva način i kriterijum ocenjivanja
preduzetništva u drvnoj i da navede adekvatne - Koristiti preporučenu
industriji primere iz poslovne literaturu
- Prepoznavanje osobenosti prakse u Srbiji. - Adekvatna priprema časa u
preduzetnika i podsticanje - moći da odgovori na saradnji sa
preduzetničkih pitanje šta sve pedagoško-psihološkom službom
predispozicija podrazumeva pojam - Priprema didaktičkog
- Iniciranje preduzetničkih preduzetnika i da materijala za realizaciju časa
veština i akcija navede njegove - Uputiti učenike kako da vode
karakteristike u drvnoj dnevnik rada
industriji. - Metod rada - radionica
- shvatiti značaj (primena aktivnih metoda
motivacionih faktora u učenja):
preduzetništvu. - predavanje/mini lekcija
- znati osnovna pravila - brainstorming
: 91;: poslovne komunikacije - Koristiti primere iz
specifične stručne oblasti,
naročito iz drvne industrije

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Poslovni plan preduzetništva
Trajanje modula: 14 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja i veština za - razumeti sadržaj i značaj - Sadržaj grupisati u logičke celine koje bi
razvijanje sposobnosti planiranja i poslovnog plana obuhvatio modul poslovnog plana
procene u svim životnim - moći da prepozna različite - Koristiti preporučenu literaturu
situacijama načine započinjanja posla - Adekvatna priprema časa
- Osposobljavanje učenika da shvate - znati važne faktore poslovnog - Prikazati primer dobro urađenog biznis plana
strukturu i značaj poslovnog okruženja - Priprema didaktičkog materijala za
plana - znati za sistem konkurencije realizaciju časa
- Razvijanje sposobnosti za - znati da izvrši procenu - Metod rada - koristiti:
analiziranje ideja veličine tržišta - grupni oblik rada
- Upoznavanje učenika sa marketing - brainstorming
planom - Uraditi SNjOT analizu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ekonomija poslovanja
Trajanje modula: 14 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja i veština o - znati osnovne ekonomske kategorije - Obrazložiti ciljeve modula, način
osnovama ekonomije poslovanja preduzeća i kriterijum ocenjivanja i način
- Sticanje znanja i veština o - znati osnovne i zakonske forme organizovanja nastave
osnovnim pravnim okvirima za organizovanja preduzeća - Koristiti preporučenu literaturu
osnivanje i funkcionisanje delatnosti - znati strukturu troškova preduzeća - Adekvatna priprema časa u saradnji
- Razvijanje sposobnosti - znati suštinu prava i obaveza sa pedagoško-psihološkom službom i
samoocenjivanja i procene rada drugih zaposlenih nastavnicima stručnih
- Upoznavanje učenika sa - znati da izvrši registraciju radnje predmeta/prakse
finansijskim aspektima preduzeća / - znati samostalno koristiti poslovnu - Priprema didaktičkog materijala
radnje dokumentaciju za realizaciju časa
- Metod rada - radionica (primena
aktivnih metoda učenja):
- predavanje/mini lekcija
- grupni oblik rada
- kooperativno učenje
- simulacija
- individualni rad
- Organizovati odlazak u uspešno
preduzeće
- Koristiti očigledna nastavna
sredstva

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Upravljanje i organizacija preduzetništva
Trajanje modula: 14 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja i veština o menadžmentu i - znati suštinu osnovnih menadžment - Obrazložiti ciljeve modula, način
funkcijama menadžmenta funkcija i kriterijum ocenjivanja i način
- Sticanje novih znanja i veština o - umeti da praktično demonstrira određene organizovanja nastave
specifičnostima upravljanja proizvodnjom menadžment veštine - Koristiti preporučenu literaturu
- Upoznavanje učenika sa specifičnostima - znati pojam kontrole i standarda - Adekvatna priprema časa u saradnji
upravljanja kvaliteta sa pedagoško-psihološkom službom i
- Upoznavanje učenika sa karakteristikama - znati utvrditi, uz stručnu pomoć, nastavnicima stručnih
timskog rada profitabilnost proizvoda/usluge predmeta/prakse
- Razumevanje značaja razvoja ljudskih resursa - znati važnost planiranja i odabira - Priprema didaktičkog materijala
- Razvijanje sposobnosti samoocenjivanja i ljudskih resursa za potrebe organizacije za realizaciju časa
procene rada drugih - shvatiti zavisnost efikasnosti timskog - Metod rada - radionica (primena
rada od efikasnosti svakog pojedinca u aktivnih metoda učenja):
timu - predavanje/mini lekcija
- shvatiti vezu između nagrađivanja i - grupni oblik rada
radnog učinka zaposlenih - kooperativno učenje
- shvatiti potrebu doživotnog učenja i - simulacija
različitim načinima ličnog usavršavanja - - individualni rad
formalnim i neformalnim - Organizovati odlazak u uspešno
- znati vezu ekonomskih parametara preduzeće
poslovanja i očuvanja prirodnih resursa - Koristiti očigledna nastavna
sredstva

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Učenički projekat
Trajanje modula: 14 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Osposobljavanje učenika da shvate strukturu - umeti da uz stručnu pomoć - Ovo je integrativna tema (upotrebiti
poslovnog plana i u određenoj meri izradi pojedine segmente znanja i veštine iz prethodne 4 teme)
samostalno primene stečena znanja i veštine poslovnog plana za specifičnu - Koristiti preporučenu literaturu i
- Osposobljavanje učenika da stečene veštine i stručnu oblast - nameštaj uputstva za poslovni plan
znanja primeni, u okviru tima, na izradi - umeti da stečene veštine i - Adekvatna priprema časa
poslovnog plana znanja primeni u okviru tima, - Prikazati primer dobro urađenog
- Osposobljavanje učenika veštini prezentacije na prezentaciji poslovnog plana biznis plana
poslovnog plana - Priprema didaktičkog materijala za
- Razvijanje sposobnosti samoocenjivanja i realizaciju časa
procene rada drugih - Metod rada: radionica (primena
aktivnih metoda učenja):
- predavanje/mini lekcija
- grupni oblik rada
- igra uloga
- kooperativno učenje
- diskusija
- simulacija
- individualni rad
- SNjOT analiza
- prezentacija
- praktični rad
- grafički radovi
- Organizovati dolazak stručnjaka za
procenu biznis plana

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Moj pogled na menadžment, Peter F. Drucker, 2003.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Stručni predmeti
TEORIJA FORME SA CRTANjEM
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 140 140

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada.
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o pravilima slobodoručnog crtanja
- Osposobljavanje za slobodoručno crtanje raznih predmeta
- Razvijanje osećaja za prostor, ravnotežu i simetriju
- Sticanje znanja o skladu oblika i njihovog raspoređivanja u prostoru
- Formiranje estetskog odnosa i estetskih osećaja
- Motivisanje učenika da u daljem školovanju kroz izborne predmete prošire svoja saznanja o mogućnosti primene umetnosti u oblikovanju nameštaja i enterijera.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Crtež 12
Veličine i njihovi međusobni odnosi 20
Crtanje po prirodi 16
Osnovi teorije forme 20
Perspektiva 20
Slikarske tehnike 12
Crtanje i slikanje upotrebnih predmeta i draperije 40

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Crtež
Trajanje modula: 12 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Ovladavanje - znati da je crtež osnova likovnog - Pojam, vrsta i značaj crteža u kreativnim oblastima
tehnikom crtanja, kreativnog procesa likovnih i primenjenih umetnosti
postupcima i - shvatiti odnos: - Opšta uputstva za rad na crtežu
materijalima gledati-videti-crtati - Pomoćna sredstva za crtanje i njihova primena
- shvatiti korelaciju, iluzije i 3-d - Vežbati mogućnost pamćenja što većeg broja detalja na
realnosti primerima iz prirode
- znati da je studija po prirodi - Analizirati i porediti crteže koji su tematski,
osnova za likovnu nadgradnju (kreaciju) tehnički i likovno različiti
- znati da koristi pribor i materijal - Pokazati mogućnosti podloge, materijala, osnovnog i
za crtanje pomoćnog pribora za crtanje

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Veličine i njihovi međusobni odnosi
Trajanje modula: 20 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje i primena - znati da svaki objekat (prirodni ili - Objekat crtanja kao celine
osnovnih znanja o fabrikovan) predstavlja jednu logičnu i - Sistematičnost i postupnost u građenju crteža
veličinama i njihovim vizuelno skladnu celinu - Prva faza - analiza: koncept i izbor motiva,
međusobnim odnosima - znati da je crtež organska celina - materijala, priprema za crtanje
slojevita u likovnom i estetskom smislu - Druga faza - postavka, komponovanje,
- znati osnove formatiranja, viziranja, konstruisanje i proporcija
određivanja proporcije i konstruisanja - Vežbati precizno gledanje i jasno predočavanje
pojedinih elemenata objekta (motiva) koji motiva
crta. - Sadržaje povezati sa primerima iz okoline
- Stalno vršiti upoređivanje i procenjivanje

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Crtanje po prirodi
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje - znati da je u svim nepravilnim i - Crtanje geometrijskih elemenata
osnovnih prirodnim elementima osnova - Analiza modela, pomoćne linije, primene
pojmova o geometrijski pravilan oblik - Konstrukcija crteža i karakteristike
crtanju po - shvatiti značaj (čiste) linije u - Kroz vežbu stalno vršiti upoređivanje
prirodi. građenju i definisanju forme - Koristiti kao primere adekvatne crteže iz
- znati da je u osnovi organizovanog primenjene umetnosti
crteža stabilnost tačne konstrukcije i - Konstantno analizirati kvalitet linije i
uočavanje karakteristike elemenata. njene mogućnosti, individualno i u celoj
grupi

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Osnovi teorije forme
Trajanje modula: 20 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje - znati likovne zakonitosti: proporcija, - Teorija forme: oblik, karakter, vrste,
osnovnih zlatni presek, simetrija, kompozicija grupisanje
znanja o - znati da svetlo - senka daju iluziju - Teorija forme: proporcije i zlatni presek
teoriji forme trodimenzionalnosti. - Teorija forme: senka i iluzija
trodimenzionalnosti
- Vežba: linija, površina, oblik
- Uraditi vežbu: proporcije i zlatni presek
- Koristiti slajdove iz primenjene umetnosti
- Uraditi vežbu: proporcija i senke nekog
izabranog predmeta

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Perspektiva
Trajanje modula: 20 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati šta je centralna i vazdušna - Pokazati primere centralne i vazdušne perspektive
perspektivi perspektiva - Prostor
- znati šta je harmonija, čista - Centralna (linearna) perspektiva
konstrukcija i simetrija. - Vazdušna perspektiva
- Promena perspektive
- Uraditi konstrukciju centralne (linearne) i vazdušne perspektive
- Vežbati primenu perspektive

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Slikarske tehnike
Trajanje modula: 12 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Ovladavanje - umeti da koristi pribor i materijal za - Pojam i vrste slikarskih tehnika
tehnikom slikanja, slikanje - Osobine, alati i tehnološki postupci tehnike
postupcima i - znati osobine i tehnološki postupak akvarela, gvaša, tempere i pastela
materijalima tehnike: akvarela, gvaša, tempere i pastela. - Analizirati i porediti slike koje su tematski
slične i tehnički različite
- Po vlastitoj imaginaciji uraditi skicu i
razraditi je u različitim slikarskim tehnikama
- Isprobati kombinovanu tehniku (isti materijali u
susretu sa drugim materijalima)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Crtanje i slikanje upotrebnih predmeta i draperije
Trajanje modula: 40 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Osposobljavanje da stečena - biti sposoban da odredi odnos - Linearna analiza forme i oblika
znanja uspešno primenjuje u unutar kompozicije - Ostvarivanje proporcionalnosti modela: detalja i celine
rešavanju kreativnog - razlikovati površinsko od crteža
zadatka uže struke prostornog oblikovanja. - Slikanje upotrebnih predmeta (nameštaj) sa posebnim
naglaskom na prostornost celokupne postavke
- Stalno isticati osobenosti predmeta (nameštaja) i
međusobnu njihovu povezanost
- Koristiti radove drugih učenika kao primere za analizu
- Analizirati odnos - oblik i veličina
- Koristiti kao modele delove nameštaja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Nedeljko Magjer: Umeće crtanja
- R. Arnhajm: Umetnost i vizuelno opažanje
- Kosta Bogdanović i Bojana Burić: Teorija forme
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
SVOJSTVA MATERIJALA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 105 105

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o stablu kao sirovinskoj osnovi za dobijanje repromaterijala u drvnoj industriji;
- Sticanje znanja o makroskopskoj, mikroskopskoj i hemijskoj građi drveta;
- Sticanje znanja o tehničkim svojstvima drveta i njihovom uticaju na način obrade kao i oblasti upotrebe drveta;
- Sticanje znanja o greškama drveta, uzrocima njihovog nastajanja i njihovom uticaju na procenat iskorišćenja drvne mase;
- Sticanje znanja o makroskopskim karakteristikama, tehničkim svojstvima i upotrebi naših najvažnijih vrsta drveta;
- Sticanje znanja o polufinalnim proizvodima od drveta.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Spoljašnji izgled stabla 5
Građa drveta 18
Tehnička svojstva drveta 22
Greške drveta 15
Makroskopsko raspoznavanje i upotreba najvažnijih vrsta 20
drveta
Polufinalni proizvodi od drveta 25

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Spoljašnji izgled stabla
Trajanje modula: 5 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o stablu - znati kako svojstva drveta kao - Stablo - delovi stabla;
kao sirovinskoj osnovi za materijala variraju u zavisnosti od - Izgled stabla, činioci izgleda stabla, tipovi
dobijanje repromaterijala u delova stabla i uslova u kojima je izgleda stabla;
drvnoj industriji. stablo raslo. - Spoljašnje karakteristike debla.
- Nastavu realizovati demonstracijom slika i crteža.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Građa drveta
Trajanje modula: 18 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati makroskopsku, - Opšti pojmovi o građi drveta;
makroskopskoj, mikroskopsku i hemijsku - Makroskopska građa drveta: prstenovi prirasta, preseci
mikroskopskoj i građu drveta; drveta, beljika i srčika;
hemijskoj građi - razlikovati lišćarsko - Mikroskopski izgled građe drveta; elementi građe drveta
drveta. od četinarskog drveta na (traheje, trahinde, drvna vlakna i parenhim) i tkiva drveta
osnovu makroskopske i (trake drveta i smolni kanali);
mikroskopske građe. - Građa četinara;
- Građa lišćara;
- Hemijski sastav drveta.
- Deo nastave realizovati u obliku vežbi uz korišćenje slika,
mikroskopa i mikroskopskih preparata drveta ili slajdova i
uzoraka drveta.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Tehnička svojstva drveta
Trajanje modula: 22 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o tehničkim - znati da definiše osnovna estetska, - Estetska svojstva drveta: boja,
svojstvima drveta i njihovom fizička, mehanička i fizičkohemijska tekstura, sjaj, miris, finoća i ukus
uticaju na način obrade kao i svojstva drveta i da na osnovu njih proceni drveta;
oblasti upotrebe drveta. vrednost drveta i oblast primene, s ciljem da - Fizička svojstva drveta: vlažnost
se drvo koristi na najracionalniji način; drveta, sušenje drveta, greške pri
- umeti da odredi vlažnost drveta; sušenju drveta, gradijent vlage,
- znati principe sušenja drveta i greške koje higroskopnost, pojivost, gustina,
se javljaju pri sušenju drveta. poroznost, utezanje i bubrenje drveta,
termička, akustična, električna i
svojstva drveta pri elektromagnetnim
zračenjima;
- Mehanička svojstva drveta:
elastičnost i plastičnost drveta,
čvrstoća, tvrdoća i otpornost na
habanje;
- Fizičkohemijska svojstva drveta:
trajnost drveta i toplotna moć.
- Za realizaciju nastave koristiti
slike, uzorke drveta, električni
vlagomer...

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Greške drveta
Trajanje modula: 15 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o greškama - znati da prepozna grešku; - Greške građe drveta: nepravilnost
drveta, uzrocima njihovog - znati da odredi veličinu greške i poprečnog preseka, nepravilnost
nastajanja i njihovom uticaju na uporedi je sa standardom dozvoljenom strukture drveta, dvostruko srce,
procenat iskorišćenja drvne mase. veličinom greške; reakcijsko drvo, čvorovi, smolne
- znati uzrok nastajanja greške; vrećice;
- znati kako da se pojedine greške, - Greške izazvane dejstvom spoljašnjih
poput grešaka nastalih pri sušenju faktora: paljivost, okružljivost,
drveta, izbegnu ili svedu na najmanju raspukline od isušivanja, krivljenje rezane
moguću meru. građe;
- Greške boje drveta koje ne umanjuju
čvrstoću: sržne mrlje, lažna srčevina,
plavetnilo (modrenje), rujavost,
zelenjenje, dvostruka beljika;
- Greške boje drveta koje umanjuju
čvrstoću: piravost ili prozuklost,
trulež drveta;
- Greške od insekata.
- Za realizaciju nastave neophodni su
uzroci drveta-grešaka, slike ili crteži,
instrumenti za merenje.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Makroskopsko raspoznavanje i upotreba najvažnijih vrsta drveta
Trajanje modula: 20 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o makroskopskim - znati makroskopske - Makroskopsko raspoznavanje, svojstva i upotreba
karakteristikama, tehničkim karakteristike najznačajnijih važnijih domaćih vrsta drveta i egzota: jele, smrče,
svojstvima i upotrebom naših domaćih vrsta drveta; belog i crnog bora, bagrema, belog jasena, hrasta
najvažnijih vrsta drveta. - znati da determiniše - lužnjaka, poljskog bresta, divlje trešnje, običnog
prepozna vrstu drveta; oraha, bukve, gorskog javora, običnog graba, breze,
- znati osnovna tehnička crne jove, lipe, topole i bele vrbe.
svojstva navedenih vrsta; - Deo nastave realizovati u obliku vežbi i pri tome
- znati oblast primene pojedinih koristiti uzorke navedenih vrsta drveta.
vrsta drveta.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Polufinalni proizvodi od drveta
Trajanje modula: 25 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja - znati tehnike rezanja; - Rezana građa: sirovina za proizvodnju rezane građe,
o polufinalnim - razlikovati sortimente rezane građe; pilana-strugara, tehnike rezanja, sortimenti rezane
proizvodima od - znati osnovne odredbe standardnih propisa za rezanu građe, standardni propisi za rezanu građu;
drveta. građu; - Proizvodnja furnira: priprema sirovine, tehnike
- razlikovati furnire prema tehnici dobijanja i vrsti izrade furnira, standardni propisi za furnire;
drveta; - Furnirske ploče: proizvodnja, svojstva, upotreba i
- znati osnovna svojstva, konstrukciju i namenu standardni propisi za furnirske ploče;
furnirske i stolarske ploče, ploče iverice i ploče - Stolarske ploče: tehnologija izrade, svojstva,
vlaknatice; upotreba i standardni propisi za stolarske ploče;
- znati osnovne odredbe standardnih propisa za furnirske - Ploče iverice: proizvodnja, svojstva, upotreba i
i stolarske ploče, ploče iverice i ploče vlaknatice. standardni propisi za ploče iverice;
- Ploče vlaknatice: proizvodnja, svojstva, upotreba i
standardni propisi za ploče vlaknatice.
- Tehnike rezanja, izrade furnira, furnirskih,
stolarskih, ploča iverica i ploča vlaknatica
ilustrovati po mogućnosti video zapisima ili slikama;
- Uzorci furnira, ploča i rezane građe čine obavezan
nastavni materijal.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Tehnologija materijala za drvnoprerađivačke škole, M. Banković, Beograd, 2005.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Finalna obrada drveta
- Stolarstvo
- Drvne konstrukcije
TEHNIČKO CRTANjE I NACRTNA GEOMETRIJA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 70 30 100
II 70 30 100

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja i veština koje će učenici primeniti u savladavanju drugih predmeta i modula, a naročito: drvnih konstrukcija, oblikovanja nameštaja i pripreme proizvodnje;
- Prikazivanje oblika i predmeta iz prostora crtežima u ravni, odnosno njihovim projekcijama;
- Sticanje znanja o osnovnim principima centralnog projektovanja i sticanje veštine crtanja pojedinačnih predmeta u perspektivi na osnovu projekcija;
- Upotreba tehničkog crteža kao osnovnog sredstva za sporazumevanje u struci;
- Sticanje znanja o elementima i pravilima tehničkog izražavanja crtežom u određenoj razmeri;
- Razvijanje shvatanja o neophodnosti urednog i tačnog grafičkog izražavanja;
- Sticanje znanja o standardnim propisima za izradu tehničkih crteža, vrste linija, slova, brojeva, kao i način kotiranja;
- Rukovanje priborom za tehničko crtanje i pravilna upotreba materijala za tehničko crtanje;
- Razvijanje samostalnosti u primeni stečenog znanja u praktičnoj nastavi, što doprinosi kasnijoj primeni u proizvodnoj praksi;
- Razvijanje tačnosti, sistematičnosti i odgovornosti prema radu;
- Razvijanje sposobnosti percepcije prostora i logičkog zaključivanja radi primene u stručnim predmetima i praksi;
- Formiranje prostorne predstave o projektovanim oblicima na osnovu odgovarajućih projekcija;
- Sticanje znanja o osnovnim principima projektovanja i sticanje veštine crtanja pojedinačnih predmeta u trodimenzionalnom obliku na osnovu projekcija.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Standardi i tehnika izrade tehničkih crteža 36
Pravila za izradu tehničkih crteža 16
Tehničko crtanje u oblikovanju nameštaja 48

Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Kosa projekcija 16
Ortogonalno projektovanje 58
Centralno projektovanja 26

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Razred: prvi
Naziv modula: Standardi i tehnika izrade tehničkih crteža
Trajanje modula: 36 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati vrste tehničkih crteža; - Vrste tehničkih crteža;
pravilima izrade - znati dimenzije tehničkih crteža i - Dimenzije tehničkih crteža, standardni
tehničkih crteža; formata papira; formati i vrste papira;
- Sticanje veština - umeti da nacrta i primeni odgovarajuće - Savijanje tehničkih crteža;
potrebnih za izradu zaglavlje, sastavnicu i okvir crteža; - Razmera;
tehničkih crteža; - umeti da savije tehnički crtež na - Zaglavlje, sastavnice i okvir crteža;
- Razvijanje urednosti i standardni format; - Pribor i upotreba pribora za tehničko
preciznosti; - umeti da pretvara dimenzije u skladu sa crtanje;
- Razvijanje radnih razmerom; - Vrste linija i njihova primena
navika u pogledu - znati koji se pribor koristi pri - Osnovna pravila u tehnici crtanja:
pravilne upotrebe i različitim fazama izrade tehničkog crteža; crtanje olovkom, izvlačenje linija tušem;
održavanja pribora za - znati vrste linija; - Vrsta linija I grafički rad
tehničko crtanje; - umeti da pravilno rukuje i održava pribor (A4);
- Sticanje veština u za tehničko crtanje; - Tehničko pismo;
izradi tehničkog crteža - umeti da pravilno nacrta prave i krive - Slova i brojevi II grafički
primenjenih u zanimanju; linije različitih tipova i debljina; rad (A4);
- Sticanje znanja o - umeti da slobodoručno ispisuje tekst - Geometrijske konstrukcije pravilnih
konstrukciji pravilnih tehničkim pismom; mnogouglova, spajanje prave sa lukom
mnogouglova i osnovnih - umeti da konstruiše pravilne mnogouglove; III grafički rad (A3);
krivih linija. - umeti da konstruiše osnovne krive linije. - Elipsa, sinusoida i parabola
IV grafički rad (A3);
- Obrazložiti cilj modula, način i
kriterijum ocenjivanja;
- Prikazati sav pribor i definisati
tačne nazive i karakteristike;
- Vežbati izradu okvira na svim
formatima;
- Vežbati savijanje na formatima A3 i A0;
- Proveriti svakog učenika da li je u
stanju da rukuje priborom;
- Posebnu pažnju posvetiti preciznosti i
tačnosti iscrtavanja;
- Izlaganja podržati crtežima na tabli
ili koristeći druge vizuelne medije;
- Težište ostvarivanja sadržaja treba da
je na praktičnoj izradi crteža;
- Konstrukcije pravilnih mnogouglova i
krivih linija obraditi i izraditi dva
grafička rada (III - IV)
u okviru dva odvojena dana u obliku blok
nastave.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Pravila za izradu tehničkih crteža
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Razvijanje sposobnosti - umeti da prikaže predmet u - Prikazivanje predmeta u aksonometriji;
prikazivanja predmeta i jasnog aksonometriji; - Prikazivanje predmeta u ortogonalnim
tehničkog izražavanja crtežom; - umeti da prikaže predmet u projekcijama;
- Sticanje sposobnosti tumačenja ortogonalnim projekcijama sa - Vidljive i nevidljive ivice;
tehničkih crteža; pravilno označenim potrebnim - Potreban broj projekcija;
- Sticanje znanja o načinima presecima, prekidima i vidljivim - Preseci i šrafiranje preseka;
prikazivanja vrsta materijala, i nevidljivim konturama; - Prekidi;
preseka i prekida; - umeti da odredi potreban broj - Kotiranje;
- Sticanje znanja o merenju projekcija i njihovo - Označavanje materijala na tehničkim crtežima;
pozicioniranje na crtežu; - V grafički rad: označavanje vrsta materijala
- znati pravila za kotiranje na (A3);
tehničkim crtežima; - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
- umeti da prepozna i da na ocenjivanja;
tehničkom crtežu upotrebi - Crteže predmeta treba raditi po unapred
pravilne oznake različitih izrađenim modelima čija složenost postupno
materijala; raste i to, prvo skicu u aksonometriji, a zatim
- umeti da predmet prikazan na crtež u ortogonalnim projekcijama;
skici nacrta u formi tehničkog - Kao didaktički materijal treba prikazati
crteža. pravilno izrađene crteže odgovarajućeg modela i
u kosoj i u ortogonalnim projekcijama;
- Zahtevati urednost, tačnost i preciznost pri
izradi crteža.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Tehničko crtanje u oblikovanju nameštaja
Trajanje modula: 48 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Sticanje znanja o - umeti da nacrta - Crtanje stolarskih veza u ortogonalnoj i kosoj projekciji:
načinima prikazivanja stolarske veze u - jednostruki čep i pročep,
nameštaja i delova ortogonalnoj i kosoj - dvostruki čep i pročep,
nameštaja tehničkim projekciji; - veza na uglu valjkastim čepovima,
crtežima; - umeti da nacrta i na - ugaoni sastav na ravne zupce,
- Razvijanje crtežu prepozna - ugaoni sastav na kose zupce,
sposobnosti primenjeni okov ili - spajanje umetnutom letvicom,
percepcije prostora i vezni element; - veza pero-žljeb;
logičnog zaključivanja - umeti da tehničkim - Crtanje veznih elemenata i okova za nameštaj:
radi primene u crtežom prikaže - zavrtnji za drvo,
stručnim predmetima i jednostavniji predmet - - ručice za fijoke,
praksi; komad nameštaja; - odmični i leptir šarnir;
- Razvijanje - moći da samostalno - Crtanje jednostavnih predmeta:
preciznosti i izradi tehničke crteže - ram za ogledalo,
sistematičnosti u drvnih proizvoda sa - korpusna konstrukcija sa frontom;
radu; svim neophodnim - VI grafički rad:
- Sticanje veština u detaljima u Prikazivanje predmeta u projekcijama sa presecima prekidima i
tehničkom crtanju; odgovarajućoj razmeri. kotiranjem;
- Razvijanje - VII i VIII grafički rad:
samostalnosti u Prikazivanje predmeta u oblikovanju nameštaja.
izradi crteža. - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
- Izradu crteža vršiti uz pomoć modela i uzoraka;
- Obavezno je učenicima prikazati pravilno izrađen crtež uz
odgovarajuća objašnjenja o načinima izrade;
- Obavezna je izrada crteža na času;
- Zahtevati urednost, tačnost i preciznost pri izradi crteža;
- Izradu grafičkih radova izvršiti u okviru blok nastave;
- Svi grafički radovi se moraju izvesti u A3 formatu.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Razred: drugi
Naziv modula: Kosa projekcija
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja koja će - znati pravila i principe kose - Redosled modula može biti i drugačiji u cilju postizanja
omogućiti lakše projekcije; što potpunije korelacije sa drvnim konstrukcijama;
savladavanje sadržaja - umeti da na osnovu - Poštovati pravilo postupnosti tj. ići od
drvnih konstrukcija. ortogonalnih projekcija nacrta jednostavnijih ka složenijim oblicima, ali veći deo
trodimenzionalni izgled osnovnih vremena posvetiti trodimenzionalnim oblicima;
geometrijskih tela ili njihovih - U okviru ovog modula učenici će izraditi jedan
jednostavnih kombinacija po grafički rad. Složeniji geometrijski oblik ili predmet
pravilima kosog projektovanja. iz prakse treba da bude zadat u ortogonalnim
projekcijama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ortogonalno projektovanje
Trajanje modula: 58 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Postupno sticanje znanja - znati principe - Oko 20% vremena iskoristiti
koja će omogućiti učeniku projektovanja, elemente za principe projektovanja i
da pri savladavanju projektovanja i vrste ortogonalne projekcije tačke;
sadržaja stručnih predmeta projekcija; - Pri savladavanju projekcija
i rešavanju praktičnih - umeti da u kosoj tačke insistirati na
zadataka može lako da projekciji bez skraćenja povezivanju kose i ortogonalne
zadati predmet nacrta u nacrta trijedar projekcije, a kasnije, kod
projekcijama u ravni projekcijskih ravni - složenijih oblika, kosu
crteža i da na osnovu model oktanata; projekciju svesti na najmanju
projekcija konstruiše ili - umeti da prema zadatim meru;
zamisli prostornu sliku koordinatama nacrta tačku - U nastavi obavezno koristiti
zadatog predmeta; u odgovarajućem oktantu; modele oktanata i modele
- Razvijanje logičkog - znati kako se dobijaju geometrijskih tela;
zaključivanja i njegova Monžovi parovi projekcija - Projekcijama geometrijskih
primena u rešavanju i ortogonalne projekcije tela, takođe, posvetiti
praktičnih zadataka; tačke; značajniji deo vremena;
- Razvijanje tačnosti, - umeti da na osnovu dve - Insistirati na povezivanju
preciznosti i poznate ortogonalne crteža i prostora tj. položaj
sistematičnosti u radu. projekcije odredi položaj geometrijske figure sa crteža
treće; obavezno demonstrirati u
- umeti da na osnovu prostoru;
ortogonalnih projekcija - Izbor zadataka prilagoditi
odredi položaj tačke u sastavu odeljenja i stepenu
prostoru; stručnosti obrazovnog profila;
- umeti da na osnovu - Kod zanimanja trećeg stepena
zadatih tačaka i drugih birati zadatke koji se odnose
parametara nacrta na prvi oktant;
ortogonalne projekcije - U okviru ovog modula, na
prave i duži; nastavi u bloku, učenici će
- umeti da na osnovu izraditi tri grafička rada i
ortogonalnih projekcija to:
prave orijentiše olovku I - geometrijski
ili neki sličan predmet u likovi u ortogonalnim
prostoru i objasni njen projekcijama,
položaj prema II - geometrijska tela
projekcijskim ravnima; u ortogonalnim projekcijama,
- umeti da na osnovu III - transformacija.
ortogonalnih projekcija
odredi međusobni položaj
dve prave u prostoru;
- umeti da prema zadatim
elementima nacrta
ortogonalne projekcije
osnovnih geometrijskih
likova;
- umeti da na osnovu
ortogonalnih projekcija
odredi položaj konkretnog
geometrijskog lika u
prostoru;
- umeti da prema zadatim
elementima nacrta
ortogonalne projekcije
osnovnih geometrijskih
tela;
- umeti da na osnovu
ortogonalnih projekcija
odredi oblik i položaj
konkretnog geometrijskog
tela prema projekcijskim
ravnima;
- znati kako se u
ortogonalnim projekcijama
prikazuje opšta i zračna
ravan;
- umeti da odredi presek
dve ravni;
- umeti da odredi presek
rogljastog i oblog tela sa
zračnom ravni i pravu
veličinu lika koji tom
prilikom nastaje;
- umeti da metodom
transformacije odredi
pravu veličinu duži i na
osnovu ortogonalnih
projekcija konstruiše
trodimenzionalnu sliku
zadatog geometrijskog tela.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Centralno projektovanje
Trajanje modula: 26 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Osposobljavanje - znati da osnovna - Do postizanja konačnog
učenika da geometrijska tela i ishoda modula ići postepeno
samostalno jednostavnije predmeta čiji od prostijih ka složenijim
koristi centralno se oblik svodi na njihov, oblicima - od tačke u
projektovanje u nacrta u centralnoj centralnoj projekciji, preko
savladavanju projekciji u odgovarajućem prave i duži u
gradiva stručnih položaju - frontalnom, karakterističnim položajima,
predmeta i u opštem i dijagonalnom. ravnih geometrijskih likova,
praktičnom radu. do geometrijskih tela i
njihovih jednostavnijih
kombinacija;
- U okviru modula, na
šestočasovnoj nastavi u
bloku, učenici treba da urade
jedan grafički rad na kome će
neki predmet nameštaja
nacrtati u centralnoj
projekciji.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, S. Drapić, D . Gačić, M. Danilović, Z . Damjanac
- Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije, G . Dulić, M. Jevtić
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Računarstvo i informatika
- Drvne konstrukcije
FINALNA OBRADA DRVETA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 105 30 135
II 70 70 140
III 70 70 140

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje kompetencija pripreme radnog mesta i izbora operacija za izradu proizvoda od drveta,
- Sticanje znanja o vrstama, konstrukciji, delovima i tehnološkoj primeni mašina za obradu drveta,
- Sticanje znanja o operacijama u tehnološkom procesu obrade drveta i veština izbora tehnoloških operacija,
- Sticanje znanja o operacijama površinske obrade drveta i veština izbora tehnoloških operacija,
- Sticanje znanja o merama zaštite ne radu.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Mašinski elementi i konstruktivni delovi mašina 24+12 (blok)
Osnovne operacije i procesi u finalnoj obradi drveta 6
Organizacija radnog mesta na osnovnim stolarskim mašinama 6 (blok)
Operacije krojenja i mašine i alati za rezanje 25
Izrada baznih površina, dimenzionisanje i mašine i alati za 20
rendisanje
Izrada profila i mašine i alati za glodanje 30
Elektromotori i elektronapajanje 12 (blok)

Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje
modula
(časovi)
Izrada elemenata veze - čepova i čeparice i mašine za izradu zubaca 28
Izrada otvora i mašine i alati za dubljenje i bušenje 24
Izrada rotacionih i složenih oblika i mašine i alati za tokarenje 4
Savijanje drveta 4
Sastavljanje i slepljivanje obradaka od masiva po dužini i po širini 8
(izrada punih drvnih ploča)
Sastavljanje i slepljivanje obradaka od masiva u ramove 8
Operacije brušenja, brusna sredstva i brusilice 16
Operacije sa furnirima, mašine za krojenje i sastavljanje furnira 8
Furniranje ploča i izrada slojevitih obradaka - nanosačice lepka i 24
prese
Furniranje i oblaganje ivica - "kant mašine" 8
Operacije montaže okivanja i sklapanja 8

Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje
modula
(časovi)
Priprema površine za nanošenje premaza i mašine za pripremu površine 20
Bojenje drveta i mašine za nanošenje boje 12
Premazi - lakovi i mašine i uređaji za nanošenje i sušenje 28
Premazi - lakovi i mašine i uređaji za sušenje i završnu obradu 12
Površinska obrada prilikom restauracije nameštaja 8
Tehnološki procesi izrade finalnih drvnih proizvoda - izbor 60
operacija i šeme formiranja

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Prvi razred
Naziv modula: Mašinski elementi i konstruktivni delovi mašina
Trajanje modula: 24+12 (blok) časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati mašinske elemente za spajanje i - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja
opštim mašinskim načine spajanja - Sadržaje potrebne za realizaciju ishoda vezanih za
elementima i njihovoj - znati mašinske elemente kružnog mašinske elemente realizovati u kabinetu sa prikazima
ulozi u konstrukciji i kretanja i njihovu funkciju u konstrukciji modela ili crteža mašinskih elemenata.
radu mašine i radu mašine - Insistirati da učenici izrade crteže mašinskih
- Sticanje znanja o - znati mašinske elemente za prenos elemenata u sveskama. U tom cilju, potrebno je ostvariti
osnovnim snage i njihovu funkciju korelaciju sa predmetom Tehničko crtanje i nacrtna
konstruktivnim - znati konstruktivne delove osnovnih geometrija, tako da učenici nakon 3 do 5 nedelja od
delovima mašina za stolarskih mašina; početka školske godine izrade grafički rad u kome će biti
obradu drveta - znati konstruktivne delove stolarskih prikazani neki od mašinskih elemenata. Takođe bi bilo
mašina: poželjno da se primeri koji se obrađuju u tehničkom crtanju
- znati oblik, konstrukciju i funkciju početkom nastave ovog predmeta, što više oslanjaju na
postolja mašina prikaze mašinskih elemenata.
- znati oblik, konstrukciju i funkciju - Sadržaje predviđene za realizaciju ishoda vezanih za
radnog stola mašine osnovne konstruktivne delove mašina, realizovati u
- znati konstrukciju i funkciju radnog kabinetu sa prikazima slajdova, fotografija, crteža
vretena mašine osnovnih konstrukcijskih delova mašina za obradu drveta.
- znati konstrukciju i funkciju uređaja - Blok nastavu predviđenu u ovom modulu treba realizovati
i aparata za pomer predmeta rada u toku prvog polugodišta, tokom ili odmah nakon završetka
- znati najčešće primenjene uređaje za realizacije teorijske nastave, da bi učenici upotpunili
učvršćivanje predmeta rada teorijska znanja:
- o konstrukciji mašina,
- o dimenzijama konstruktivnih delova,
- o prostornom rasporedu konstruktivnih delova,
- o materijalima korišćenim pri izradi konstruktivnih
delova mašina
- sadržaje modula izvoditi u školskoj radionici,
preduzećima, posetom sajmovima ili izložbama ili
prodajnim mestima, gde učenici mogu videti stolarske
mašine.
- Izlaganje sadržaja treba da je orijentisano na praktično
demonstriranje izgleda, položaja, dimenzija i kinematskog
odnosa konstruktivnih delova kod cirkulara, kratilice,
tračne testere, ravnalice, debljače i stone glodalice;
- Učenici, na času, treba da nacrtaju skice ortogonalnih
projekcija navedenih mašina i kinematske šeme navedenih
mašina, koje će za domaći zadatak preneti u svesku iz
Finalne obrade.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Osnovne operacije i procesi u finalnoj obradi drveta
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati osnovne prelazne - Tehnološki proces;
strukturi procesa i završne oblike drvnih - Osnovni oblici drvnih
finalne obrade drveta proizvoda u finalnoj proizvoda, podela po
i osnovnim oblicima obradi drveta; stepenu konstruktivne
drvnih proizvoda, - znati podelu složenosti i stepenu
- Sticanje znanja o tehnološkog procesa drvne obrade;
podeli tehnološkog proizvodnje na faze i - Osnovne faze rada i
procesa na faze i operacije njihova struktura u
operacije tehnološkom procesu
proizvodnje drvnih
proizvoda;
- Sadržaje realizovati u
kabinetu uz prikazivanje
primera i uzoraka
različitih drvnih
proizvoda, uz paralelno
obrazlaganje tehnoloških
operacija potrebnih za
njihovu izradu;

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Organizacija radnog mesta na osnovnim stolarskim mašinama
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati postavke - Obrazložiti cilj modula,
organizaciji i organizacije radnog mesta način i kriterijum
elementima radnog na osnovnim mašinama za ocenjivanja
mesta. obradu drveta; - Ovaj deo blok nastave
- Sticanje znanja o - znati mere zaštite na poželjno je obaviti u
vezi mašine, radu na radnim mestima sa korelaciji sa sadržajima
prostora u kome se osnovnim stolarskim iz modula Finalne obrade:
ona nalazi, radnika mašinama; "tehnološki procesi u
i predmeta rada. finalnoj obradi drveta".
Tako da se blok nastava
organizuje neposredno
nakon ili u toku
realizacije tog modula.
- Teorijske delove
sadržaja izvoditi
primenjujući mašine kao
očigledno nastavno
sredstvo;
- Prema stanju u školskoj
radionici ili u preduzeću,
učenici treba da u razmeri
skiciraju elemente radnog
mesta za cirkular,
kratilicu, ravnalicu,
debljaču, glodalicu i
tračnu brusilicu. Ove
crteže treba da prenesu u
svesku iz finalne obrade
kao domaći rad.
- Učenicima treba pokazati
primenjene higijensko
tehničke uslove, mere i
uređaje za zaštitu na
radu, kao i raspored
elemenata radnog mesta za
navedene mašine.
- Nastavu realizovati u
bloku

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Operacije krojenja, mašine i alati za rezanje
Trajanje modula: 24 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje - znati koje su i po kom redosledu se - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
znanja o obavljaju operacije krojenja rezane građe i ocenjivanja;
mašinama za ploča; - Pri izlaganju sadržaja modula treba koristiti
rezanje i - znati konstrukciju i način upotrebe kružnih vizuelna sredstva, foliju, prezentacije
njihovoj testera za uzdužno rezanje; projektorom, a po mogućstvu i mašine u školskoj
tehnološkoj - znati konstrukciju i način upotrebe kružnih radionici;
primeni testera za poprečno rezanje; - Tražiti od učenika da crtežima ilustruju
- Sticanje - znati konstrukciju i način upotrebe tračnih osnovne delove mašina, i da se pri usmenom
znanja o testera; izlaganju u objašnjavanju što više koriste crtežima
operacijama - znati konstrukciju i način upotrebe
krojenja formatizera;
- znati vrste alata - kružnih testera i
njihovu upotrebu;
- znati način primene i održavanja kružnih
testera
- znati mere i uređaje za zaštitu na radu na
svim navedenim mašinama
- znati konstrukciju i način upotrebe tračnih
testera;
- znati način primene i održavanja tračnih
testera
- znati mere i uređaje za zaštitu na radu na
tračnim testerama

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Izrada baznih površina, dimenzionisanje i mašine i alati za rendisanje
Trajanje modula: 20 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o tehnološkim - znati koje su i kako se i po - Obrazložiti cilj
operacijama izrade baznih kom redosledu se obavljaju modula, način i
površina i dimenzionisanja; operacije izrade baznih kriterijum ocenjivanja;
- Sticanje znanja o rendisaljkama; površina i dimenzionisanja; - Pri izlaganju sadržaja
- Sticanje znanja o korišćenju i - znati konstrukciju i način modula treba koristiti
pripremi radnih alata upotrebe ravnalice; vizuelna sredstva,
rendisaljki; - znati konstrukciju i način foliju, prezentacije
- Sticanje znanja o merama i upotrebe debljače; projektorom, a po
uređajima zaštite na radu kod - znati konstrukciju i način mogućstvu i mašine u
rendisaljki upotrebe četvorostrane školskoj radionici;
rendisaljke; - Tražiti od učenika da
- znati uticaje režima obrade crtežima ilustruju
na kvalitet površine pri osnovne delove mašina,
primeni rendisaljki; i da se pri usmenom
- znati način primene i izlaganju u objašnjavanju
održavanja radnog alata što više koriste
rendisaljki; crtežima
- znati mere i uređaje za
zaštitu na radu na rendisaljkama

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Izrada profila i mašine i alati za glodanje
Trajanje modula: 30 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati koje su i kako - Obrazložiti cilj
operacijama profilisanja; i po kom redosledu se modula, način i
- Sticanje znanja o obavljaju operacije kriterijum ocenjivanja;
glodalicama; izrade profila; - Pri izlaganju sadržaja
- Sticanje znanja o korišćenju - znati konstrukciju i modula treba koristiti
i pripremi radnih alata za način upotrebe vizuelna sredstva,
glodalice; pojedinih vrsta foliju, prezentacije
- Sticanje znanja o merama i glodalica; projektorom, a po
uređajima zaštite na radu - znati uticaje režima mogućstvu i mašine u
pri obradi glodanjem; obrade na kvalitet školskoj radionici;
površine pri primeni - Tražiti od učenika da
glodalica; crtežima ilustruju
- znati način primene i osnovne delove mašina,
održavanja radnih alata i da se pri usmenom
kod glodalica; izlaganju u objašnjavanju
- znati mere i uređaje što više koriste
za zaštitu na radu na crtežima
glodalicama;

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Elektromotori i elektronapajanje
Trajanje modula: 12 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Sticanje znanja o konstrukciji - znati konstrukciju i - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
elektromotora i osnovnim princip rada ocenjivanja
principima o kojima treba voditi elektromotora koji se - Sadržaji ovog modula mogu se realizovati u
računa pri elektronapajanju; koriste na osnovnim toku drugog polugodišta, kao dve odvojene
stolarskim mašinama; celine od 6 časova;
- znati vezu između - Teorijske delove sadržaja izvoditi u
snage potrošača i učionici uz primenu očiglednih nastavnih
karakteristika sredstava;
elektronapajanja; - Obrada sadržaja prvih 6 časova treba da je
- znati vezu između na definisanje konstrukcije i načina rada
snage potrošača i trofaznih generatora i elektromotora, tako
preseka vodova za da učenici nauče:
napajanje i tipa 1. Principe proizvodnje trofazne naizmenične
primenjenog elektro struje;
osigurača; 2. Principe prenosa trofazne naizmenične
- znati mere zaštite i struje;
zaštite na radu vezane 3. Načine povezivanja trofaznih asinhronih
za primenu motora na el. mrežu;
elektroenergije. 4. Način promene smera okretanja
elektromotora;
5. Vezu između frekvencije naizmenične
struje i broja obrtaja elektromotora;
- Sadržaji sledećih 6 časova treba da su
usmereni na obradu gradiva vezanog za
pojmove o napajanju trofaznom naizmeničnom
strujom tako da se postignu navedeni ishodi
i učenici nauče:
1. Osnovne karakteristike i tipove
provodnika koji se koriste za izradu
električnog razvoda u radionicama (učenicima
treba pokazati osnovne tipove provodnika,
prekidača, utikača i ostalih elemenata
elektro mreže koji se koriste za izradu
mreže za napajanje potrošača u radionicama).
2. Vezu snage potrošača i karakteristika
provodnika i osigurača u mreži;
3. Da proračunaju ili u tablicama pronađu
karakteristike provodnika i osigurača u
zavisnosti od snage potrošača koji je
priključen na mrežu;
- Nastavu realizovati u bloku

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Drugi razred
Naziv modula: Izrada elemenata veze - čepovi i zupci
Trajanje modula: 28 časova (14 časova + 14 časova vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati: koje su, - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
operacijama izrade kako i po kom - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula treba koristiti vizuelna sredstva,
elemenata veze - redosledu se foliju, prezentacije projektorom i mašine u školskoj radionici ili pogodnom
čepova i zubaca; obavljaju operacije preduzeću;
- Sticanje znanja o potrebne za izradu - Tražiti od učenika da crtežima ilustruju osnovne delove mašina, i da se pri
korišćenju i elemenata veze usmenom izlaganju u objašnjavanju što više koriste crtežima;
pripremi mašina i (čepova i zubaca), - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe učenici su podeljeni u dve grupe.
radnih alata za počevši od krojenja - Radi olakšane organizacije realizovanja časova vežbi u školskoj radionici ili
operacije izrade rezane građe do preduzećima poželjno je da se u rasporedu časova vežbe predvide kao blok od dva
elemenata veze - same izrade čepova spojena časa koji se nalazi na početku ili kraju nastavnog dana
čepova i zubaca; i zubaca; - Mesto realizacije vežbi u skladu sa potrebama nastavnih tema moguće je
- Sticanje znanja o - znati na kojim predvideti u školskoj radionici, pogodnom preduzeću ili učionici. Preporučljivo
merama i uređajima mašinama i kojim je da se vežbe obave u školskoj radionici ali ako to iz bilo kog razloga nije
zaštite na radu alatima se vrši moguće vežbe treba izvesti u preduzeću ili u učionici koja omogućava realizaciju
pri izradi izrada čepova i predviđenih ishoda.
elemenata veze - zubaca; - Ako se vežbe obavljaju u školskoj radionici ili pogodnom preduzeću, treba
čepova i zubaca; - znati planirati časove namenjene demonstraciji i praktičnom izvođenju operacija i
konstrukciju i tehnoloških postupaka koje su učenici obradili do trenutka realizacije ili tokom
način upotrebe realizacije ovog modula, računajući i deo tehnoloških operacija obrađenih u
mašina i uređaja za prvom razredu.
navedene operacije - Na časovima vežbi u školskoj radionici, učenici, uz kontrolu nastavnika i
- znati uticaje pomoćnih nastavnika, izvode u prvih 4 do 6 nedelja, prvo operacije koje su
režima obrade na teorijski obradili u prvom razredu: krojenje rezane građe, izradu baznih površina
kvalitet površine i dimenzionisanje obradka. Nakon toga, kada se završi obrada teorijskih sadržaja
pri primeni svih o izradi elemenata veze (oko 6 nedelje), izrade elemente veze na obradcima gde je
vrsta mašina i to potrebno. Pri realizaciji vežbi imati u vidu da neposredno izvođenje pojedinih
alata za navedene operacija od strane učenika treba da ima ishode predviđene u ovom programu
operacije; (učenici treba da znaju kako se obavljaju operacije ali ne moraju i da umeju da
- znati način ih izvedu). Težište izvođenja nastave je na demonstraciji, pri čemu treba svakom
primene i održavanja zainteresovanom učeniku omogućiti da izvede što više operacija samostalno.
radnih alata za Najbolje je da škola, u skladu sa raspoloživim mogućnostima, osmisli proizvod
navedene operacije; (najbolje neku vrstu rama) čiji bi osnovni materijal bila rezana građa i na čijim
- znati mere i bi delovima bilo potrebno izvesti navedene operacije.
uređaje za zaštitu - Za realizaciju vežbi u školskoj radionici po ovom modulu neophodno je da škola
na radu za navedene pored nastavnika teorijske nastave, predvidi učešće pomoćnog nastavnika.
operacije; - Učenici moraju da vode poseban dnevnik o izvođenju vežbi bez obzira gde se
realizuju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Izrada otvora i mašine i alati za dubljenje i bušenje
Trajanje modula: 24 časa (12 časova + 12 časova vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku MODULA
modula učenik
će:
- Sticanje - znati koje - Obrazložiti cilj modula, način i
znanja o su, kako i po kriterijum ocenjivanja;
operacijama kom redosledu - Pri izlaganju teorijskih sadržaja
izrade se obavljaju modula treba koristiti vizuelna
otvora; operacije sredstva, foliju, prezentacije
- Sticanje potrebne za projektorom i mašine u školskoj
znanja o izradu radionici. Ili pogodnom preduzeću;
korišćenju i otvora, - Tražiti od učenika da crtežima
pripremi - znati ilustruju osnovne delove mašina, i da se
mašina i konstrukciju pri usmenom izlaganju u objašnjavanju što
radnih alata i način više koriste crtežima;
za operacije upotrebe - Pri realizovanju časova predviđenih za
izrade mašina i vežbe učenici su podeljeni u dve grupe.
otvora; uređaja za - Radi olakšane organizacije realizovanja
- Sticanje bušenje i časova vežbi u školskoj radionici ili
znanja o dubljenje preduzećima poželjno je da se u rasporedu
merama i - znati časova vežbe predvide kao blok od dva
uređajima uticaje spojena časa koji se nalazi na početku
zaštite na režima obrade ili kraju nastavnog dana
radu pri na kvalitet - Mesto realizacije vežbi u skladu sa
izradi otvora; izrade pri potrebama nastavnih tema moguće je
primeni predvideti u školskoj radionici,
mašina i pogodnom preduzeću ili učionici.
alata za Preporučljivo je da se vežbe obave u
navedene školskoj radionici ali ako to iz bilo
operacije; kog razloga nije moguće vežbe treba
- znati način izvesti u preduzeću ili u učionici koja
primene i omogućava realizaciju predviđenih
održavanja ishoda.
radnih alata - Pri realizaciji vežbi treba imati u
za navedene vidu da neposredno izvođenje pojedinih
operacije; operacija od strane učenika treba da ima
- znati mere ishode predviđene u ovom programu
i uređaje za (učenici treba da znaju kako se obavljaju
zaštitu na operacije ali ne moraju i da umeju da ih
radu za izvedu). Težište izvođenja nastave je na
navedene demonstraciji, pri čemu treba svakom
operacije; zainteresovanom učeniku omogućiti da
izvede što više operacija samostalno.
- Ako se vežbe obavljaju u školskoj
radionici ili pogodnom preduzeću, treba
planirati časove namenjene demonstraciji
i praktičnom izvođenju operacija i
tehnoloških postupaka izrade otvora za
elemente veze, kao što su kružni otvor,
produženi ovalni otvor, žljeb (utor) ili
prizmatični otvor i otvor za zubac.
- Na časovima vežbi u školskoj
radionici, učenici, uz kontrolu
nastavnika i pomoćnih nastavnika, izvode
operacije izrade otvora i to: kružnog
otvora, ovalnog otvora i žljeba (utora)
na obradcima od rezane građe i kružnog
otvora i utora za "keks" vezu na
obradcima od ploča. Najbolje je da škola,
u skladu sa raspoloživim mogućnostima,
osmisli proizvod čiji bi osnovni
materijal bila rezana građa i neka vrsta
ploča, na čijim bi delovima bilo
potrebno izvesti navedene operacije.
- Korelacija treba da se uspostavi sa
obradom teorijskih sadržaja o
konstrukciji i izradi elemenata veze (od
9. do 10. nedelje)
- Za realizaciju vežbi u školskoj
radionici po ovom modulu neophodno je da
škola pored nastavnika teorijske
nastave, predvidi učešće pomoćnog
nastavnika.
- Učenici moraju da vode poseban dnevnik
o izvođenju vežbi bez obzira gde se
realizuju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Izrada rotacionih i složenih oblika i mašine i alati za tokarenje
Trajanje modula: 4 časa (2 časa + 2 časa vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o operacijama - znati koje su, kako i po - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
izrade rotacionih i složenih kom redosledu se obavljaju ocenjivanja;
oblika; operacije izrade složenih - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula treba
- Sticanje znanja o korišćenju i oblika i rotacionih tela koristiti vizuelna sredstva, foliju, prezentacije
pripremi mašina i radnih - znati konstrukciju i način projektorom i mašine u školskoj radionici ili
alata za navedene operacije; upotrebe mašina, uređaja i pogodnom preduzeću;
- Sticanje znanja o merama i alatima za tokarenje i kopirno - Tražiti od učenika da crtežima ilustruju osnovne
uređajima zaštite na radu za glodanje delove mašina, i da se pri usmenom izlaganju u
navedene operacije; - znati uticaje režima obrade objašnjavanju što više koriste crtežima;
na kvalitet izrade pri - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe
primeni mašina i alata za učenici su podeljeni u dve grupe.
navedene operacije; - Radi olakšane organizacije realizovanja časova
- znati način primene i vežbi u školskoj radionici ili preduzećima poželjno
održavanja radnih alata za je da se u rasporedu časova vežbe predvide kao blok
navedene operacije; od dva spojena časa koji se nalazi na početku ili
- znati mere i uređaje za kraju nastavnog dana
zaštitu na radu za navedene - Mesto realizacije vežbi u skladu sa potrebama
operacije; nastavnih tema moguće je predvideti u školskoj
radionici, pogodnom preduzeću ili učionici.
Preporučljivo je da se vežbe obave u školskoj
radionici ali ako to iz bilo kog razloga nije moguće
vežbe treba izvesti u preduzeću ili u učionici koja
omogućava realizaciju predviđenih ishoda.
- Pri realizaciji vežbi težište izvođenja nastave je
na demonstraciji.
- Na časovima vežbi u školskoj radionici ili
preduzeću pomoćni nastavnik, ili radnik izvode
operacije izrade složenih i rotacionih oblika na
obradcima od rezane građe.
- Korelacija treba da se uspostavi sa obradom
teorijskih sadržaja o izradi rotacionih i složenih
oblika (od 14. do 15. nedelje) i primenom ovih oblika
u drvnim konstrukcijama.
- Za realizaciju vežbi u školskoj radionici po ovom
modulu neophodno je da škola pored nastavnika
teorijske nastave, predvidi učešće pomoćnog
nastavnika.
- Učenici moraju da vode poseban dnevnik o izvođenju
vežbi bez obzira gde se realizuju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Savijanje drveta
Trajanje modula: 4 časa (2 časa + 2 časa vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati koje su, - Obrazložiti cilj modula, način i
operacijama savijanja kako i po kom kriterijum ocenjivanja;
drveta; redosledu se - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula
- Sticanje znanja o korišćenju obavljaju operacije treba koristiti vizuelna sredstva, foliju,
uređaja i mašina i pripremi savijanja drveta prezentacije projektorom i mašine u
materijala za operacije - znati konstrukciju školskoj radionici ili pogodnom preduzeću;
savijanja drveta; i način upotrebe - Tražiti od učenika da crtežima ilustruju
- Sticanje znanja o merama i uređaja i pomagala osnovne delove mašina, i da se pri usmenom
uređajima zaštite na radu za savijanje drveta izlaganju u objašnjavanju što više koriste
pri savijanju; - znati načine crtežima;
hidrotermičke - Pri realizovanju časova predviđenih za
pripreme za savijanje vežbe učenici su podeljeni u dve grupe.
drveta - Radi olakšane organizacije realizovanja
- znati mere i časova vežbi u preduzećima poželjno je da
uređaje za zaštitu se u rasporedu časova vežbe predvide kao
na radu za navedene blok od dva spojena časa koji se nalazi na
operacije; početku ili kraju nastavnog dana
- Mesto realizacije vežbi u skladu sa
potrebama nastavnih tema moguće je
predvideti u pogodnom preduzeću ili
učionici.
- Pri realizaciji vežbi u pogodnom
preduzeću težište izvođenja nastave je na
demonstraciji.
- Na časovima vežbi u preduzeću učenici
treba da obiđu pogon gde se vrši savijanje
drveta i steknu uvid u način i redosled
obavljanja operacija savijanja drveta. Ako u
blizini škole ne postoji pogon u kome se
vrši savijanje drveta, na časovima vežbi
učenicima putem očiglednih nastavnih
sredstava i prikazom uzoraka savijenih
obradaka od drveta, treba omogućiti da
postignu navedene ishode modula.
- Učenici moraju da vode poseban dnevnik o
izvođenju vežbi bez obzira gde se realizuju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Sastavljanje i slepljivanje obradaka od masiva po dužini i po širini (izrada punih drvnih ploča)
Trajanje modula: 8 časova (4 časa + 4 časa vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Sticanje znanja o operacijama znati: - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
sastavljanja masiva po dužini i - koje su i kako i po - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula treba
širini; kom redosledu se koristiti vizuelna sredstva, foliju, prezentacije
- Sticanje znanja o korišćenju i obavljaju operacije projektorom i mašine u školskoj radionici. Ili pogodnom
pripremi mašina i radnih alata dužinskog sastavljanja preduzeću;
za navedene operacije; masiva; - Tražiti od učenika da se pri usmenom izlaganju u
- Sticanje znanja o merama i - koja su primenjena objašnjavanju što više koriste crtežima;
uređajima zaštite na radu pri lepila, mašine i - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe učenici su
navedenim operacijama; uređaji za dužinsko podeljeni u dve grupe.
sastavljanje masiva; - Radi olakšane organizacije realizovanja časova vežbi u
- koje su i kako i po školskoj radionici ili preduzećima poželjno je da se u
kom redosledu se rasporedu časova vežbe predvide kao blok od dva spojena
obavljaju operacije časa koji se nalazi na početku ili kraju nastavnog dana
širinskog sastavljanja - Mesto realizacije vežbi u skladu sa potrebama
masiva, primenjena nastavnih tema i resursima škole, moguće je predvideti u
lepila, mašine i školskoj radionici, pogodnom preduzeću ili učionici.
uređaje; - Pri realizaciji vežbi u pogodnom preduzeću težište
izvođenja nastave je na demonstraciji. Učenici treba da
obiđu pogon gde se vrše operacije dužinskog i širinskog
spajanja masiva i steknu uvid u način i redosled obavljanja
operacija.
- Ako u blizini škole ne postoji pogon u kome se obavlja
dužinsko i širinsko spajanje, na časovima vežbi
učenicima, putem očiglednih nastavnih sredstava treba
omogućiti da postignu navedene ishode modula.
Preporučuje se korišćenje video snimaka postupaka
furniranja ivica.
- Preporučuje se da ako vežbe obavljaju u školskoj
radionici učenici izvrše operacije dužinskog i širinskog
spajanja na unapred pripremljenim obradcima, ručnim putem,
po hladnom postupku, stezanjem sa stolarskim stegama.
Ovako dobijenu masivnu ploču, učenici će kasnije
obraditi izjednačavanjem debljine u narednom modulu u kome
izučavaju brušenje. U ovom slučaju potreban je pored
nastavnika i pomoćni nastavnik.
- Učenici moraju da vode poseban dnevnik o izvođenju
vežbi bez obzira gde se realizuju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Sastavljanje i slepljivanje obradaka od masiva u ramove
Trajanje modula: 8 časova (4 časa + 4 časa vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Sticanje znanja o operacijama znati: - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
sastavljanja obradaka od masiva u - koje su i kako i po - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula treba koristiti
ramove; kom redosledu se vizuelna sredstva, foliju, prezentacije projektorom i
- Sticanje znanja o korišćenju obavljaju operacije mašine u školskoj radionici ili pogodnom preduzeću;
mašina i radnih alata i pripremi sklapanja ramova, - Tražiti od učenika da se pri usmenom izlaganju u
materijala za navedene primenjenim mašinama, objašnjavanju što više koriste crtežima;
operacije; uređajima i lepilima; - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe učenici su
- Sticanje znanja o merama i podeljeni u dve grupe.
uređajima zaštite na radu pri - Radi olakšane organizacije realizovanja časova vežbi u
navedenim operacijama; školskoj radionici ili preduzećima poželjno je da se u
rasporedu časova vežbe predvide kao blok od dva spojena
časa koji se nalazi na početku ili kraju nastavnog dana
- Mesto realizacije vežbi u skladu sa potrebama nastavnih
tema i resursima škole, moguće je predvideti u školskoj
radionici, pogodnom preduzeću ili učionici.
- Pri realizaciji vežbi u pogodnom preduzeću težište
izvođenja nastave je na demonstraciji. Učenici treba da
obiđu pogon gde se vrše operacije dužinskog i širinskog
spajanja masiva i steknu uvid u način i redosled obavljanja
operacija.
- Ako u blizini škole ne postoji pogon u kome se obavlja
dužinsko i širinsko spajanje, na časovima vežbi učenicima,
putem očiglednih nastavnih sredstava treba omogućiti da
postignu navedene ishode modula. Preporučuje se korišćenje
video snimaka postupaka furniranja ivica.
- Preporučuje se da ako vežbe obavljaju u školskoj radionici
učenici izvrše operacije dužinskog i širinskog spajanja na
unapred pripremljenim obradcima, ručnim putem, po hladnom
postupku, stezanjem sa stolarskim stegama. Ovako dobijenu
masivnu ploču, učenici će kasnije obraditi izjednačavanjem
debljine u narednom modulu u kome izučavaju brušenje. Ove
preporuke odnose se i na obavljanje operacija sastavljanja
ramova od masiva. U ovim slučajevima, rada u radionici
škole, potreban je pored nastavnika i pomoćni nastavnik.
- Učenici moraju da vode poseban dnevnik o izvođenju vežbi
bez obzira gde se realizuju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Operacije brušenja, brusna sredstva i brusilice
Trajanje modula: 16 časova (8 časova + 8 časova vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku
modula učenik
će:
- Sticanje - znati koje - Obrazložiti cilj modula, način i
znanja o su, kako i po kriterijum ocenjivanja;
operacijama kom redosledu - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula
brušenja; se obavljaju treba koristiti vizuelna sredstva,
- Sticanje operacije foliju, prezentacije projektorom i mašine
znanja o brušenja u školskoj radionici ili pogodnom
korišćenju - znati preduzeću;
mašina i konstrukciju - Tražiti od učenika da crtežima
brusnih i način ilustruju osnovne delove mašina, i da se
sredstava za upotrebe pri usmenom izlaganju u objašnjavanju što
navedene mašina za više koriste crtežima;
operacije; brušenje - Pri obradi sadržaja vezanih za brušenje,
- Sticanje - znati obraditi samo grupe mašina, brusnih
znanja o brusna sredstava i operacija koje se koriste pri
merama i sredstva koja dimenzionisanju i oblikovanju obradaka.
uređajima se primenjuju Brušenje, brusna sredstva i brusilice za
zaštite na u obradi površinsku obradu treba posebno obraditi
radu pri drveta u modulu površinske obrade drveta u
navedenim - znati trećem razredu.
operacijama; uticaje - Pri realizovanju časova predviđenih za
režima obrade vežbe učenici su podeljeni u dve grupe.
na kvalitet - Radi olakšane organizacije realizovanja
izrade pri časova vežbi u školskoj radionici ili
primeni preduzećima poželjno je da se u rasporedu
mašina i časova vežbe predvide kao blok od dva
brusnih spojena časa koji se nalazi na početku
sredstava za ili kraju nastavnog dana
navedene - Mesto realizacije vežbi u skladu sa
operacije; potrebama nastavnih tema moguće je
- znati način predvideti u školskoj radionici, pogodnom
primene preduzeću ili učionici. Preporučljivo je
brusnih da se vežbe obave u školskoj radionici
sredstava; ali ako to iz bilo kog razloga nije
- znati mere moguće vežbe treba izvesti u preduzeću
i uređaje za ili u učionici koja omogućava realizaciju
zaštitu na predviđenih ishoda.
radu za - Pri realizaciji vežbi treba imati u
navedene vidu da neposredno izvođenje pojedinih
operacije; operacija od strane učenika treba da ima
ishode predviđene u ovom programu
(učenici treba da znaju kako se obavljaju
operacije ali ne moraju i da umeju da ih
izvedu). Težište izvođenja nastave je na
demonstraciji, pri čemu treba svakom
zainteresovanom učeniku omogućiti da
izvede što više operacija samostalno.
- Ako se vežbe obavljaju u školskoj
radionici ili pogodnom preduzeću, treba
planirati časove namenjene demonstraciji i
praktičnom izvođenju operacija brušenja.
- Na časovima vežbi u školskoj radionici,
u zavisnosti od mašina kojima radionica
raspolaže, učenici, uz kontrolu
nastavnika i pomoćnih nastavnika, izvode
operacije konačnog dimenzionisanje debljine
obradka ili oblikovanja obradka.
Preporučljivo je, ako postoje uslovi u
školi, da se izvrši izjednačavanje debljina
obradaka od ploča na kojima bi se kasnije
izvršilo furniranje.
- Korelacija treba da se uspostavi sa
obradom teorijskih sadržaja o primeni
brusilica u konačnom dimenzionisanju
ramova i ploča i oblikovanju obradaka (od
16. do 18. nedelje)
- Za realizaciju vežbi u školskoj
radionici po ovom modulu neophodno je da
škola pored nastavnika teorijske nastave,
predvidi učešće pomoćnog nastavnika.
- Učenici moraju da vode poseban dnevnik
o izvođenju vežbi bez obzira gde se
realizuju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Operacije sa furnirima mašine za krojenje i sastavljanje furnira
Trajanje modula: 8 časova (4 časa + 4 časa vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku
modula učenik će:
- Sticanje znanja o operacijama - znati koje su, - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
krojenja i sastavljanja furnira; kako i po kom - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula treba koristiti
- Sticanje znanja o korišćenju redosledu se vizuelna sredstva, foliju, prezentacije projektorom i
mašina i radnih alata i obavljaju operacije mašine u školskoj radionici ili pogodnom preduzeću;
pripremi materijala za krojenja furnira i - Tražiti od učenika da crtežima ilustruju osnovne delove
navedene operacije; sastavljanja mašina, i da se pri usmenom izlaganju u objašnjavanju što
- Sticanje znanja o merama i furnirskih više koriste crtežima;
uređajima zaštite na radu pri plašteva; - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe učenici su
navedenim operacijama; - znati vrste i podeljeni u dve grupe.
način primene - Radi olakšane organizacije realizovanja časova vežbi u
lepila i ostalih školskoj radionici ili preduzećima poželjno je da se u
materijala koji se rasporedu časova vežbe predvide kao blok od dva spojena
koriste za spajanje časa koji se nalazi na početku ili kraju nastavnog dana
furnirskih - Mesto realizacije vežbi u skladu sa potrebama nastavnih
plašteva tema moguće je predvideti u pogodnom preduzeću ili
- znati učionici.
konstrukciju i - Pri realizaciji vežbi u pogodnom preduzeću težište
način upotrebe izvođenja nastave je na demonstraciji.
furnirskih makaza - Na časovima vežbi u preduzeću učenici treba da obiđu
i mašina za pogon gde se vrši krojenje furnira i steknu uvid u način i
sastavljanje redosled obavljanja operacija krojenja i spajanja furnira u
furnirskih plašteve. Ako u blizini škole ne postoji pogon u kome se
plašteva vrši krojenje furnira, na časovima vežbi učenicima, putem
- znati uticaje očiglednih nastavnih sredstava i prikazom uzoraka furnira
režima obrade na i spojeva furnira u furnirske plašteve, treba omogućiti
kvalitet obrade da postignu navedene ishode modula.
pri primeni mašina - Preporučuje se da učenici, pomoću ručnog uređaja za
i alata za spajanje koncem ili pomoću perforirane trake, spoje
navedene plašteve prethodno iskrojenog furnira, koji bi se kasnije
operacije; iskoristili pri furniranju ploča iskrojenih i sa
- znati način izjednačenom debljinom u prethodnom modulu.
primene i - Za realizaciju vežbi u školskoj radionici po ovom
održavanja radnih modulu neophodno je da škola pored nastavnika teorijske
alata za navedene nastave, predvidi učešće pomoćnog nastavnika.
operacije; - Učenici moraju da vode poseban dnevnik o izvođenju vežbi
- znati mere i bez obzira gde se realizuju.
uređaje za zaštitu
na radu za
navedene operacije;

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Furniranje ploča izrada slojevitih obradaka i duplo obloženih ramova - nanosačice lepka i prese
Trajanje modula: 24 časa (12 časova + 12 časova vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati koje su i kako - obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
operacijama i po kom redosledu se - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula treba
furniranja, izrade obavljaju operacije koristiti vizuelna sredstva, foliju, prezentacije
slojevitih furniranja, projektorom i mašine u školskoj radionici. Ili pogodnom
obradaka i duplo - znati vrste lepila preduzeću;
obloženih ramova; koja se koriste pri - Tražiti od učenika da se pri usmenom izlaganju u
- Sticanje znanja o furniranju ili izradi objašnjavanju što više koriste crtežima;
korišćenju mašina slojevitih drvnih - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe učenici
i radnih alata i proizvoda, njihova su podeljeni u dve grupe.
pripremi tehnološka svojstva, - Radi olakšane organizacije realizovanja časova vežbi u
materijala za pripremu, i mašine i školskoj radionici ili preduzećima poželjno je da se u
navedene uređaje za nanošenje rasporedu časova vežbe predvide kao blok od dva spojena
operacije; lepila; časa koji se nalazi na početku ili kraju nastavnog dana
- Sticanje znanja o - znati konstrukciju i - Mesto realizacije vežbi u skladu sa potrebama
merama i način primene nastavnih tema moguće je predvideti u školskoj
uređajima zaštite hidrauličnih presa i radionici, pogodnom preduzeću ili učionici.
na radu pri ostalih uređaja za - Pri realizaciji vežbi u pogodnom preduzeću težište
navedenim stezanje pri lepljenju; izvođenja nastave je na demonstraciji.
operacijama; - znati koje su i kako - Na časovima vežbi u preduzeću učenici treba da obiđu
i po kom redosledu se pogon gde se vrši furniranje i steknu uvid u način i
obavljaju operacije redosled obavljanja operacija furniranja. Ako u blizini
izrade slojevitih škole ne postoji pogon u kome se vrši furniranje, na
drvnih proizvoda, časovima vežbi učenicima, putem očiglednih nastavnih
lepilima koja se sredstava treba omogućiti da postignu navedene ishode
koriste, njihovim modula. Preporučuje se korišćenje video snimaka
tehnološkim svojstvima, postupaka furniranja.
pripremi, i mašinama i - Ukoliko škola poseduje uređaje za stezanje,
uređajima za nanošenje preporučuje se da učenici, izvrše operacije furniranja
lepila i stezanje - ploča materijalom koji su pripremili u prethodnom
presama i kalupima; modulu. Takođe je preporučljivo da se u školskoj
- koje su i kako i po radionici urade operacije izrade i slepljivanja
kom redosledu se duploobloženog rama.
obavljaju operacije - Za realizaciju vežbi u školskoj radionici po ovom
izrade duplo obloženih modulu neophodno je da škola pored nastavnika teorijske
ramova, mašine, nastave, predvidi učešće pomoćnog nastavnika.
primenjene uređaje i - Učenici moraju da vode poseban dnevnik o izvođenju
lepila; vežbi bez obzira gde se realizuju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Furniranje i oblaganje ivica - mašine za oblaganje ivica
Trajanje modula: 8 časova (4 časa + 4 časa vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku
modula učenik će:
- Sticanje znanja o operacijama - znati koje su i - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
oblaganja ivica; kako i po kom - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula treba koristiti
- Sticanje znanja o korišćenju redosledu se vizuelna sredstva, foliju, prezentacije projektorom i
mašina i radnih alata i obavljaju mašine u školskoj radionici ili pogodnom preduzeću;
pripremi materijala za operacije - Tražiti od učenika da se pri usmenom izlaganju u
navedene operacije; furniranja i objašnjavanju što više koriste crtežima;
- Sticanje znanja o merama i oblaganja ivica, - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe učenici su
uređajima zaštite na radu pri - znati vrste podeljeni u dve grupe.
navedenim operacijama; lepila koja se - Radi olakšane organizacije realizovanja časova vežbi u
koriste pri školskoj radionici ili preduzećima poželjno je da se u
furniranju i rasporedu časova vežbe predvide kao blok od dva spojena
oblaganju ivica, časa koji se nalazi na početku ili kraju nastavnog dana
njihova tehnološka - Mesto realizacije vežbi u skladu sa potrebama nastavnih
svojstva, tema i resursima škole, moguće je predvideti u školskoj
pripremu, i radionici, pogodnom preduzeću ili učionici.
mašine i uređaje - Pri realizaciji vežbi u pogodnom preduzeću težište
za furniranje izvođenja nastave je na demonstraciji.
ivica; - Na časovima vežbi u preduzeću učenici treba da obiđu
pogon gde se vrši furniranje i oblaganje ivica i steknu
uvid u način i redosled obavljanja operacija. Ako u blizini
škole ne postoji pogon u kome se vrši furniranje ivica, na
časovima vežbi učenicima, putem očiglednih nastavnih
sredstava treba omogućiti da postignu navedene ishode
modula. Preporučuje se korišćenje video snimaka postupaka
furniranja ivica.
- U slučaju da su učenici izvršili furniranje ploče u
školskoj radionici u prethodnim modulima, preporučuje se
da izvrše operacije furniranja ivica ploča mašinskim
putem, ako škola ima mašinu, ili ručnim putem, primenom
traka za furniranje ivica sa prethodno nanetim topljivim
lepkom i peglom.
- Za realizaciju vežbi u školskoj radionici po ovom
modulu neophodno je da škola pored nastavnika teorijske
nastave, predvidi učešće pomoćnog nastavnika.
- Učenici moraju da vode poseban dnevnik o izvođenju vežbi
bez obzira gde se realizuju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Operacije montaže okivanja i sklapanja
Trajanje modula: 8 časova (4 časa + 4 časa vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati koje su i kako i po - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
operacijama montaže kom redosledu se obavljaju ocenjivanja;
finalnih proizvoda u operacije sklapanja korpusa, - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula treba
radionici i na objektima primenjenim mašinama, uređajima koristiti vizuelna sredstva, foliju, prezentacije
na kojima se vrši izrada i lepilima; projektorom i mašine u školskoj radionici ili pogodnom
enterijera; - znati koje su i kako i po preduzeću;
- Sticanje znanja o merama i kom redosledu se obavljaju - Tražiti od učenika da se pri usmenom izlaganju u
uređajima zaštite na radu operacije sklapanja i okivanja, objašnjavanju što više koriste crtežima;
pri izvođenju ovih postupci montaže pri opremanju - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe učenici
operacija; enterijera i postupci pri su podeljeni u dve grupe.
ugradnji građevinske stolarije. - Radi olakšane organizacije realizovanja časova vežbi
- znati način primene i u školskoj radionici ili preduzećima poželjno je da se
održavanja mašina i uređaja za u rasporedu časova vežbe predvide kao blok od dva
sve navedene operacije; spojena časa koji se nalazi na početku ili kraju
- znati mere i uređaje za nastavnog dana
zaštitu na radu za sve - Mesto realizacije vežbi u skladu sa potrebama
navedene operacije; nastavnih tema i resursima škole, moguće je predvideti
u školskoj radionici, pogodnom preduzeću ili učionici.
- Pri realizaciji vežbi u pogodnom preduzeću težište
izvođenja nastave je na demonstraciji.
- Na časovima vežbi u preduzeću učenici treba da obiđu
pogon gde se vrši montaža i steknu uvid u način i
redosled obavljanja operacija.
- Ako u blizini škole ne postoji ovakav pogon, na
časovima vežbi u učionici učenicima, putem očiglednih
nastavnih sredstava treba omogućiti da postignu
navedene ishode modula. Preporučuje se korišćenje video
snimaka postupaka montaže u radionici i na
građevinskim objektima.
- U slučaju da su učenici izvršili furniranje ploče i
furniranje ivica ploče u školskoj radionici u
prethodnim modulima, preporučuje se da izvrše
operacije montaže ručnim putem i primenom stolarskih
stega.
- Za realizaciju vežbi u školskoj radionici po ovom
modulu neophodno je da škola pored nastavnika
teorijske nastave, predvidi učešće pomoćnog
nastavnika.
- Učenici moraju da vode poseban dnevnik o izvođenju
vežbi bez obzira gde se realizuju.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Treći razred
Naziv modula: Priprema površine za nanošenje premaza i mašine za pripremu površine
Trajanje modula: 20 časova (10 + 10 vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o - znati značaj pripreme - Obrazložiti cilj modula, način
značaju pripreme površine za površinsku i kriterijum ocenjivanja.
površine za površinsku obradu drveta - Pri izlaganju teorijskih
obradu drveta - znati vezu hrapavosti sadržaja modula treba koristiti
- Sticanje znanja o površina i nanošenja premaza; vizuelna sredstva, foliju,
načinima i sredstvima - znati mašine i sredstva za prezentacije projektorom i
koji se koriste u brušenje u površinskoj obradi mašine u školskoj radionici ili
pripremi površine za - znati značaj i načine pogodnom preduzeću.
površinsku obradu drveta uklanjanja prašine sa površine - Pri realizovanju časova
drveta predviđenih za vežbe učenici su
- znati značaj, načine i podeljeni u dve grupe.
sredstva za uklanjanje smole - Radi olakšane organizacije
- znati značaj i načine realizovanja časova vežbi u
zapunjavanja sitnih pukotina i školskoj radionici ili
sastava preduzećima poželjno je da se u
- znati načine i sredstva za rasporedu časova vežbe predvide
zapunjavanje (prevlačenje) kao blok od dva spojena časa
površina koji se nalazi na početku ili
kraju nastavnog dana.
- Mesto realizacije vežbi u
skladu sa potrebama nastavnih
tema i resursima škole,
predvideti u školskoj radionici,
pogodnom preduzeću ili učionici.
- Pri realizaciji vežbi u
pogodnom preduzeću težište
izvođenja nastave je na
demonstraciji. Učenici treba da
obiđu pogon gde se vrši priprema
površine za površinsku obradu i
steknu uvid u način i redosled
obavljanja operacija.
- Ako u blizini škole ne postoji
ovakav pogon, na časovima vežbi
u učionici učenicima, putem
očiglednih nastavnih sredstava
treba omogućiti da postignu
navedene ishode modula.
Preporučuje se korišćenje video
snimaka postupaka pripreme
površine za površinsku obradu.
Pri realizaciji ovog modula deo
sadržaja koji se odnose na rad u
školskoj radionici je obavezan.
Pri tome treba imati u vidu da
je cilj rada u radionici sticanje
znanja, a ne veština.
- U školskoj radionici učenici
treba da pripreme jedan komad
furnirane ploče formata A4 za
površinsku obradu, odnosno treba
da izvrše postupke brušenja i
čišćenja površine. Ploča sa jedne
strane treba da bude pripremljena
za nanošenje transparentnog, a sa
druge strane, pigmentnog
premaza. To znači da je sa jedne
strane samo obrušena u tri
stepena, a sa druge prevučena
slojem za zapunjavanje pora koji
služi za temelj pigmentnog
premaza.
- Za realizaciju vežbi u
školskoj radionici po ovom
modulu neophodno je da škola
pored nastavnika teorijske
nastave, predvidi učešće
pomoćnog nastavnika.
- Učenici moraju da vode poseban
dnevnik o izvođenju vežbi bez
obzira gde se realizuju, koji će
činiti sastavni deo završnog
elaborata.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Bojenje drveta i mašine za nanošenje boje
Trajanje modula: 12 časova (6 + 6 vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku
modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati boje - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
bojenju drveta; vrstama rastvorene u vodi, - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula treba koristiti
boja za drvo, njihovim svojstva, vizuelna sredstva, foliju, prezentacije projektorom i mašine u
svojstvima, načinu pripremu, nanošenje školskoj radionici. Ili pogodnom preduzeću;
nanošenja i sušenja i sušenje - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe učenici su
- Sticanje znanja o - znati boje podeljeni u dve grupe.
opštim merama zaštite rastvorene u - Radi olakšane organizacije realizovanja časova vežbi u
pri radu u površinskoj rastvaračima, školskoj radionici ili preduzećima poželjno je da se u rasporedu
obradi drveta tehniku nanošenja i časova vežbe predvide kao blok od dva spojena časa koji se
sušenje nalazi na početku ili kraju nastavnog dana
- znati značaj i - Mesto realizacije vežbi u skladu sa potrebama nastavnih tema
sredstva za beljenje i resursima škole, predvideti u školskoj radionici, pogodnom
i prosvetljavanje preduzeću ili učionici.
drveta - Pri realizaciji vežbi u pogodnom preduzeću težište izvođenja
- znati opšte mere nastave je na demonstraciji. Učenici treba da obiđu pogon gde
zaštite pri radu u se vrši bojenje drvne površine i steknu uvid u način i redosled
površinskoj obradi obavljanja operacija.
drveta - Ako u blizini škole ne postoji ovakav pogon, na časovima
vežbi u učionici učenicima, putem očiglednih nastavnih
sredstava treba omogućiti da postignu navedene ishode modula.
Preporučuje se korišćenje video snimaka postupaka bojenja i
izbeljivanja drveta. Pri realizaciji ovog modula deo sadržaja
koji se odnose na rad u školskoj radionici je obavezan. Pri
tome treba imati u vidu da je cilj rada u radionici sticanje
znanja, a ne veština.
- U prethodnom modulu, pripremljeni obradak furnirane drvne
ploče učenici na strani predviđenoj za nanošenje transparentnog
laka treba da izvrše podelu površine na 4 dela. Na jednom delu
treba da izvrše postupak izbeljivanja, na drugom postupak
nanošenja vodene boje, na trećem postupak nanošenja
transparentnog premaza sa pigmentom i četvrti deo treba da
ostane u prirodnoj boji i teksturi drveta.
- Za realizaciju vežbi u školskoj radionici po ovom modulu
neophodno je da škola pored nastavnika teorijske nastave,
predvidi učešće pomoćnog nastavnika. Učenici moraju da vode
poseban dnevnik o izvođenju vežbi bez obzira gde se realizuju,
koji će činiti sastavni deo završnog elaborata

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Premazi - lakovi i mašine i uređaji za nanošenje lakova
Trajanje modula: 28 časova (14 + 14 vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik
će:
- Sticanje znanja o vrstama - znati tehnološko - - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
lakova, njihovom sastavu, eksploataciona svojstva - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula treba koristiti
svojstvima i upotrebi lakova vizuelna sredstva, foliju, prezentacije projektorom i
- Sticanje znanja o metodama - znati sastav, svojstva i mašine u školskoj radionici. Ili pogodnom preduzeću;
nanošenja laka i uređajima upotrebu pojedinih vrsta - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe učenici su
za nanošenje laka lakova podeljeni u dve grupe;
- Sticanje znanja o merama - znati metodu nanošenja - Radi olakšane organizacije realizovanja časova vežbi u
zaštite na radu tokom laka prskanjem sa sabijenim školskoj radionici ili preduzećima poželjno je da se u
lakiranja vazduhom i uređaj za rasporedu časova vežbe predvide kao blok od dva spojena
nanošenje laka ovom metodom časa koji se nalazi na početku ili kraju nastavnog dana;
- znati metod nanošenja - Mesto realizacije vežbi u skladu sa potrebama nastavnih
laka prskanjem bez vazduha tema i resursima škole, predvideti u školskoj radionici,
i uređaje za bezvazdušno pogodnom preduzeću ili učionici;
prskanje - Pri realizaciji vežbi u pogodnom preduzeću težište
- znati tehnološko - izvođenja nastave je na demonstraciji. Učenici treba da
eksploataciona svojstva obiđu pogon gde se vrši nanošenje premaza na drvne površine
lakova i steknu uvid u način i redosled obavljanja operacija;
- znati sastav, svojstva i - Ako u blizini škole ne postoji ovakav pogon, na časovima
upotrebu pojedinih vrsta vežbi u učionici učenicima, putem očiglednih nastavnih
lakova sredstava treba omogućiti da postignu navedene ishode
- znati metodu nanošenja modula. Preporučuje se korišćenje video snimaka postupaka
laka prskanjem sa sabijenim nanošenja premaza.
vazduhom i uređaj za Pri realizaciji ovog modula deo sadržaja koji se odnose na
nanošenje laka ovom metodom rad u školskoj radionici je obavezan. Pri tome treba imati
- znati metod nanošenja u vidu da je cilj rada u radionici sticanje znanja, a ne
laka prskanjem bez vazduha veština.
i uređaje za bezvazdušno - U prethodnim modulima, pripremljen obradak sa jedne
prskanje strane se prevlači transparentnim, a sa druge strane
- znati metodu nanošenja pigmentnim premazom, sa svim potrebnim međufaznim sušenjima
laka elektrostatičkim i brušenjima.
prskanjem i uređaje za - Tok ove vežbe proteže se i na realizaciju sledećeg
elektrostatičko prskanje modula.
- znati metodu nanošenja - Za realizaciju vežbi u školskoj radionici po ovom modulu
laka nalivanjem i uređaj za neophodno je da škola pored nastavnika teorijske nastave,
nanošenje laka nalivanjem predvidi učešće pomoćnog nastavnika. Učenici moraju da
- znati opšte mere zaštite vode poseban dnevnik o izvođenju vežbi bez obzira gde se
pri radu u površinskoj realizuju, koji će činiti sastavni deo završnog elaborata
obradi drveta

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Premazi - lakovi i mašine i uređaji za sušenje i završnu obradu
Trajanje modula: 12 časova (6 + 6 vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati načine ubrzanog sušenja - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
ubrzanom sušenju lakiranih površina: sušenje konvekcijom - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula treba koristiti
lakiranih površina toplim vazduhom i sušenje zračenjem vizuelna sredstva, foliju, prezentacije projektorom i
i sušarama za lak - znati sušare za lakove: mašine u školskoj radionici ili pogodnom preduzeću;
- Sticanje znanja o 1. komorne sušare - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe učenici su
opštim merama 2. protočne sušare podeljeni u dve grupe;
zaštite na radu - znati postupke završne obrade - Radi olakšane organizacije realizovanja časova vežbi u
tokom sušenja premaza lakiranih površina školskoj radionici ili preduzećima poželjno je da se u
- znati opšte mere zaštite pri sušenju rasporedu časova vežbe predvide kao blok od dva spojena
premaza časa koji se nalazi na početku ili kraju nastavnog dana;
- Mesto realizacije vežbi u skladu sa potrebama nastavnih
tema i resursima škole, predvideti u školskoj radionici,
pogodnom preduzeću ili učionici;
- Pri realizaciji vežbi u pogodnom preduzeću težište
izvođenja nastave je na demonstraciji. Učenici treba da
obiđu pogon gde se vrši sušenje premaza i ostale međufazne
operacije i steknu uvid u način i redosled obavljanja
operacija;
- Ako u blizini škole ne postoji ovakav pogon, na časovima
vežbi u učionici učenicima, putem očiglednih nastavnih
sredstava treba omogućiti da postignu navedene ishode
modula. Preporučuje se korišćenje video snimaka postupaka
sušenja premaza.
Pri realizaciji ovog modula deo sadržaja koji se odnose na
rad u školskoj radionici je obavezan. Pri tome treba imati
u vidu da je cilj rada u radionici sticanje znanja, a ne
veština.
- Tok ove vežbe proteže se sa realizacije prethodnog
modula.
- U prethodnim modulima, pripremljeni obradak sa jedne
strane se prevlači transparentnim, a sa druge strane
pigmentnim premazom, sa svim potrebnim međufaznim sušenjima
i brušenjima.
- Za realizaciju vežbi u školskoj radionici po ovom modulu
neophodno je da škola pored nastavnika teorijske nastave,
predvidi učešće pomoćnog nastavnika.
Učenici moraju da vode poseban dnevnik o izvođenju vežbi bez
obzira gde se realizuju, koji će činiti sastavni deo
završnog elaborata

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Površinska obrada prilikom restauracije nameštaja
Trajanje modula: 8 časova (4 + 4 vežbe)

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku
modula učenik će:
- Sticanje - znati načine i - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum
osnovnih znanja sredstva za ocenjivanja;
o restauraciji uklanjanje sa - Pri izlaganju teorijskih sadržaja modula
nameštaja površine treba koristiti vizuelna sredstva, foliju,
postojećih premaza prezentacije projektorom i mašine u školskoj
- znati načine radionici ili pogodnom preduzeću;
saniranja i - Pri realizovanju časova predviđenih za vežbe
rekonstrukciju učenici su podeljeni u dve grupe;
oštećenih - Radi olakšane organizacije realizovanja
furniranih časova vežbi u preduzećima poželjno je da se u
površina i rasporedu časova vežbe predvide kao blok od
intarzije dva spojena časa koji se nalazi na početku
- znati načine ili kraju nastavnog dana;
saniranja oštećenja - Mesto realizacije vežbi u skladu sa
nastalih od potrebama nastavnih tema i resursima škole,
insekata kao i predvideti u pogodnom preduzeću ili učionici;
zaštitu drveta od - Pri realizaciji vežbi u pogodnom preduzeću
daljih oštećenja težište izvođenja nastave je na demonstraciji.
Učenici treba da obiđu radionicu gde se vrši
restauracija nameštaja i steknu uvid u način
i redosled obavljanja operacija;
- Ako u blizini škole ne postoji ovakav
pogon, na časovima vežbi u učionici
učenicima, putem očiglednih nastavnih
sredstava treba omogućiti da postignu
navedene ishode modula. Preporučuje se
korišćenje video snimaka postupaka
restauracije.
Učenici moraju da vode poseban dnevnik o
izvođenju vežbi bez obzira gde se realizuju,
koji će činiti sastavni deo završnog
elaborata.
Na kraju realizacije ovog modula učenici
treba da kompletiraju elaborat u kome su
obrađeni sadržaji vežbi u preduzećima,
učionici i radionici, od početka školske
godine, kao i uzorak površinski obrađene
drvne ploče.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

Naziv modula: Tehnološki procesi izrade finalnih drvnih proizvoda - izbor operacija i šeme formiranja
Trajanje modula: 60 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o izboru - znati da izvrši izbor tehnoloških - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
tehnoloških operacija, mašina operacija i izradi šemu tehnološkog - Pri izlaganju sadržaja modula treba koristiti vizuelna
i uređaja potrebnih za izradu formiranja: sredstva, foliju, prezentacije projektorom i mašine u
finalnih drvnih proizvoda - za detalje, sastave, elemente i sklopove školskoj radionici ili pogodnom preduzeću;
od masivnog drveta; - Smisao izlaganja sadržaja je da svaki učenik uz pomoć
- za detalje, sastave, elemente i sklopove profesora, konsultacija sa drugim učenicima samostalno
od furnira i ploča; izvrši izbor operacija za karakteristične drvne
- za detalje, sastave, elemente i sklopove proizvode i sistematizuje ih u obliku šema tehnološkog
izrađene u kombinaciji masiva i ploča formiranja.
(detalji, sastavi, elementi i sklopovi treba Šema tehnološkog formiranja radi se na bazi
da budu reprezentativni proizvodi u okviru konstruktivnog raščlanjavanja proizvoda po redosledu
finalne obrade drveta, počevši od detalj-sastav-element-sklop (proizvod).
jednostavnijih, kao što su gredica i ram, U okviru izbora operacija potrebno je odrediti
do najsloženijih, kao što su proizvodi konstruktivne delove na kojima se operacije izvode,
nameštaja, građevinske stolarije i vrstu operacije, primenjenu mašinu ili uređaj i broj
enterijera, koji se sastoje od kombinacija radnika koji učestvuju pri izvođenju operacije.
konstruktivnih elemenata izrađenih od Učenici treba da imaju zbirku izbora operacija i šema
masiva i ploča ili ostalih vrsta materijala) tehnološkog formiranja u vidu elaborata.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

Usmeno Test Esej Domaći Pismeni Aktivnost Opservacija Test Samostalni Elaborat
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog praktičnih praktični rad sa vežbi
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Borivoj Tomić "Mašine i uređaji za obradu drveta"
- Božidar Janić "Finalna obrada drveta"
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Stolarstvo
- Svojstva materijala
- Pomoćni materijali
TEORIJA DIZAJNA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
II 210 210

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o osnovama dizajna
- Sticanje znanja o prvim ljudskim rukotvorinama i umetničkim delima starih naroda
- Sticanje znanja o stilovima nameštaja kroz epohe
- Sticanje znanja o pravcima u modernoj umetnosti
- Sticanje znanja o osnovnim izražajnim sredstvima u industrijskom dizajnu
- Ovladavanje osnovnim znanjima o odnosu forme i sadržaja pri dizajniranju
- Sticanje znanja o osnovnim principima i načelima pri dizajniranju nameštaja i enterijera
- Sticanje znanja o metodologiji industrijskog dizajniranja nameštaja i enterijera
- Razvijanje osećaja za lepo, osposobljavanje za estetsko izražavanje i formiranje profesionalnog kriterijuma
Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Stare civilizacije 24
Stilovi u oblikovanju nameštaja i enterijera 48
Moderna umetnost 30
Industrijski dizajn - stvaralačka disciplina 48
Metodologija industrijskog dizajna 60

3. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Stare civilizacije
Trajanje modula: 24 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Upoznavanje sa prvim ljudskim - znati osnovne karakteristike prvih - Teorijsko izlaganje treba da bude praćeno
rukotvorinama, umetničkim upotrebnih predmeta iz doba stare civilizacije slikama, reprodukcijama, filmom...
delima, arhitekturom i - znati da razlikuje istorijske epohe starih - Pri obradi novog gradiva veću pažnju dati na
enterijerima starih civilizacija civilizacija upotrebne predmete iz starih civilizacija koje
mogu imati veze sa budućim nameštajem i
enterijerom, a zatim za takve predmete izraditi
skice u olovci pri čemu akcenat treba staviti na
preciznosti, kvalitetu linije i senčenju

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Stilovi u oblikovanju nameštaja i enterijera
Trajanje modula: 48 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati da prepoznaje - Prilikom teorijske obrade tema
stilovima nameštaja primenjene stilove kod koristiti slike, reprodukcije i
kroz epohe nameštaja filmove, a ako je moguće i
- Sticanje znanja o - znati karakteristike računare kako bi se učenici
kulturi stanovanja kroz pojedinih stilova (gotika, upoznali sa modernim načinom
vreme renesansa, barok, rokoko, prezentacije
- Sticanje kompetencije bidemajer...) - Neke stilove obraditi putem
prepoznavanja primenjenog - umeti da prikaže putem učeničkih radova koji bi,
stila kod nameštaja i crteža pojedine stilove takođe, bili potkrepljeni
enterijera nameštaja katalozima i časopisima
- Stečeno teorijsko znanje treba
primeniti pri izradi grafičkih
radova gde bi učenici
prikazivali pojedine stilove na
komadima nameštaja i enterijera
- Crteže treba raditi
slobodoručno u olovci sa
upotrebom boja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Moderna umetnost
Trajanje modula: 30 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o savremenim - znati karakteristike pojedinih - Teorijske delove sadržaja izlagati uz korišćenje
tokovima u oblikovanju nameštaja pravaca u modernoj umetnosti fotografija, crteža, modela ili komada nameštaja u
- Sticanje znanja o kulturi (secesija, avangardni pokreti - realnim prostorima
stanovanja u savremenim uslovima kubizam, futurizam..., bauhaus) - Za pojedine pravce (stilove) obezbediti posetu
- znati da razlikuje originalni galerijama ili muzejima
stilski nameštaj od savremeno - Kroz grafičke radove praktično primeniti stečena
izrađenog teorijska znanja o savremenim stilovima nameštaja
- znati da prepozna pojedine pravce u - Kod učenika podsticati takmičarski duh uz stalno
modernoj umetnosti vrednovanje i upoređivanje izrađenih crteža

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Industrijski dizajn - stvaralačka disciplina
Trajanje modula: 48 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati uzajamnu - Teorijske delove sadržaja
osnovnim principima povezanost forme i obraditi uz pomoć nastavnih
industrijskog dizajna sadržaja u sredstava - slika,
nameštaja koji se dizajniranju fotografija, časopisa,
ogledaju u poznavanju: nameštaja modela i crteža (ako je
- odnosa forme i - znati koja su moguće koristiti računar)
sadržaja izražajna sredstva u - Značaj timskog rada
- izražajnim sredstvima industrijskom pokazati praktično kroz
- formativnim elementima dizajniranju primenu grupnog rada na
nameštaja izradi domaćeg zadatka i
- znati koji su grafičkih radova, na kojima
formativni elementi će učenici svoje teorijsko
presudni u znanje primeniti i pokazati
oblikovanju nameštaja na dizajniranju jednostavnih
i enterijera proizvoda od drveta (drvna
- znati šta je galanterija)
timski rad i njegov
značaj u dizajniranju

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Metodologija industrijskog dizajna
Trajanje modula: 60 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati cilj metodologije - Sve faze pri dizajniranju
metodologiji i njen koncept pri proizvoda pokazivati kroz jedan
industrijskog dizajniranju primer koji je jednostavan i
dizajniranja nameštaja i - znati faze pri učenicima blizak u cilju
enterijera dizajniranju nameštaja, razumevanja čitavog postupka u
njihovu međusobnu industrijskom dizajnu
povezanost, ali i značaj - Kroz grafičke radove učenici
redosleda tih faza treba da pokažu samostalnost pri
iskazivanju ideja dizajnirajući
jednostavne proizvode od drveta
(svaki učenik treba da dobije
drugačiji zadatak - proizvod)
- Za isti proizvod uraditi i
praktičan rad - maketu - model
- Od svih crteža iz ovog
predmeta formirati godišnji
elaborat

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

4. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- ilo Dorfles: Uvod u dizajn, izdavač, "Svetovi" Novi Sad;
- dr Miroslav Fruht: Teorija dizajna za likovnu struku, izdavač, "Zavod za izdavanje udžbenika" Beograd;
- Milovan R. Vasiljević: Dizajn, izdavač, "Zavod za izdavanje udžbenika" Beograd;
- H. V . Janson: Istorija umetnosti, "Jugoslavija" Beograd;
- ina Piksel: Opšta istorija umetnosti, "Vuk Karadžić" Beograd;
- H. H. Aranson: Istorija moderne umetnosti, "Jugoslavija" Beograd;
- Grupa autora: 20.000 godina svetskog slikarstva, "Vuk Karadžić" Beograd.
5. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Teorija forme sa crtanjem
- Svojstva materijala
- Tehničko crtanje i nacrtna geometrija
- Oblikovanje nameštaja
DRVNE KONSTRUKCIJE
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
II - 70 - 30 100
III - 140 - 30 170
IV - 64 - 30 94

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Upoznavanje sa osnovnim konstruktivnim elementima: gredica, konstruktivni ram, pločaste konstrukcije, korpusne konstrukcije
- Sticanje znanja o konstruktivnim vezama koje se koriste kod ramova, ploča i korpusa kao i prepoznavanje istih u kosoj i ortogonalnoj projekciji izgleda i preseka
- Upoznavanje sa proizvodima od drveta, vrstama nacrta i raščlanjivanje tih proizvoda
- Sticanje znanja o nameštaju za odlaganje i čuvanje predmeta (delovima, dimenzijama, sklopovima i konstruktivnim rešenjima)
- Sticanje znanja o nameštaju za sedenje (delovima, dimenzijama, sklopovima i konstruktivnim rešenjima)
- Sticanje znanja o nameštaju za upotrebu pri radu i jelu (delovima, dimenzijama, sklopovima i konstruktivnim rešenjima)
- Sticanje znanja o nameštaju za ležanje (delovima, dimenzijama, sklopovima i konstruktivnim rešenjima)
- Upoznavanje sa metodama ispitivanja kvaliteta nameštaja
- Sticanje znanja o građevinskoj stolariji (prozori i vrata) po tipskim konstruktivnim rešenjima, vrstama i dimenzijama
- Sticanje znanja o oblogama od drveta koje se postavljaju na podove, zidove, plafone, stubove i stepeništa
- Upoznavanje sa konstruktivnim metodama pri izradi kuća od drveta.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Gredica 12
Konstruktivni ramovi 38
Pločasta konstrukcija 28
Korpusna konstrukcija 22

Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Proizvodi od drveta - klasifikacija, raščlanjivanje i vrste 12
nacrta
Nameštaj za odlaganje i čuvanje predmeta 48
Nameštaj za sedenje 30
Nameštaj za upotrebu pri radu i jelu 38
Nameštaj za ležanje 30
Kontrola kvaliteta nameštaja 12

Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Prozori 20
Vrata 12
Drvo u enterijeru 26
Kuće od drveta 12
Priprema za izradu maturskog rada - blok nastava 30

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Gredica
Trajanje modula: 12 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati šta je gredica - Prostu i složenu gredicu objasniti pomoću uzoraka kao i načine nastavljanja
osnovnom - znati konstrukciju gredice gredice po dužini
konstruktivnom - znati upotrebu gredice - Za grafički zadatak obraditi gredicu kao deo gotovog proizvoda gde će učenici
elementu - gredici videti praktičnu primenu gredice kao konstruktivnog elementa (u okviru blok
nastave u trajanju od 6 časova)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Konstruktivni ramovi
Trajanje modula: 38 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati šta je ram i kako nastaje - Ugaone veze kod ramova crtati u kosoj
konstruktivnim - znati najčešće primenjivane veze projekciji, a ceo ram u ortogonalnim
ramovima, ramovima sa kod konstruktivnih ramova izgledima sa prikazom tih veza (uz podršku
ispunom i slepim - znati šta je ispuna kod ramova uzoraka)
ramovima i kako se postavlja - Poseban osvrt dati na ramove sa vezom na
- znati gde se u gotovom kosi sudar (sa prokazivanjem crteža ili
proizvodu primenjuje konstruktivni slajdova)
ram, a gde slepi ram - Ramove sa ispunom prikazivati u izgledu i
dva preseka (posebno ram sa ispunom od
stakla a posebno sa ispunom od ploče)
- Uzorci treba da budu obavezni deo nastave
- U okviru ovog modula uraditi dva pismena
zadatka: 1. veze kod konstruktivnih ramova,
2. ramovi sa ispunom
- Grafički zadatak uraditi za ramove sa
ispunom kao primer sa nekog proizvoda ili
sopstvene kreacije učenika (u okviru blok
nastave u trajanju od 12 časova)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Pločaste konstrukcije
Trajanje modula: 28 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o pločama koje se - znati šta je masivna ploča, - Veze kod gredica masivne ploče prikazati u kosoj i
izrađuju u finalnoj obradi drveta - kako nastaje i kako se prikazuje ortogonalnoj projekciji (uz korišćenje uzoraka)
masivna i šuplja ploča i ojačava - Ojačanje masivne ploče obraditi kao individualnu
- Sticanje znanja o načinima zatvaranja - znati šta je šuplja ploča, njenu vežbu (u izgledu i dva preseka) uz prethodno
ivica kod punih ploča konstrukciju i kako se grafički prikazivanje raznih varijanti tih veza
predstavlja - Šuplju ploču prikazati u izgledu i dva preseka, a
- znati kako se mogu obložiti zatim koristiti samo detalje za prikazivanje raznih
ivice kod punih ploča, kao i mogućnosti zatvaranja ivica (koristiti uzorke)
povećanje debljine - Pune ploče obraditi pomoću detalja na kojima će biti
prikazani razni načini zatvaranja ivica (akcenat dati
na rubnim lajsnama pre i posle formiranja)
- Na isti način obraditi i prividno podebljanje ploča
- Stalno treba ukazivati na prepoznavanje obrađenog
gradiva u konkretnim primerima iz okruženja ili sa
slika gotovih proizvoda
- Grafički zadatak - ram izraditi kao ram sa ispunom
od masivne ploče (u okviru blok nastave u trajanju od
6 časova)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Korpusna konstrukcija
Trajanje modula: 22 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o korpusu kao - znati šta je korpusna konstrukcija - Prikazati korpus sa svojim osnovnim delovima u kosoj
konstrukciji - znati konstruktivne veze koje se mogu projekciji, ortogonalnim izgledima i presecima
- Sticanje znanja o koristiti kod korpusnih konstrukcija - Konstruktivne veze kod korpusa prikazati u kosoj projekciji
konstruktivnim vezama kod i u ortogonalnim projekcijama (u obliku detalja)
korpusnih konstrukcija - Uzorci treba da budu obavezni deo nastave
- Fioku kao prelazni oblik između rama i kutije obraditi kroz
domaće zadatke
- Kroz grafički zadatak podsticati kreativnost učenika i
ostvariti ga u okviru blok nastave u trajanju od 6 časova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Razred: treći
Naziv modula: Proizvodi od drveta - klasifikacija, raščlanjivanje i vrste nacrta
Trajanje modula: 12 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI OSTVARIVANjE MODULA
učenik će: MODULA
- Upoznavanje sa - znati klasifikaciju - Klasifikaciju proizvoda od
proizvodima od proizvoda od drveta drveta raditi u obliku tabele
drveta, njihovom - umeti da raščlani - Raščlanjivanje proizvoda
klasifikacijom i proizvode od drveta ispratiti primerom na nekom
raščlanjivanjem, - znati kojom vrstom konkretnom proizvodu
kao i vrste crteža se prikazuju - Vrste crteža prikazati
crteža za proizvodi od drveta šematski i kroz primer nekog
prikazivanje tih jednostavnijeg proizvoda
proizvoda

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Nameštaj za odlaganje i čuvanje predmeta
Trajanje modula: 48 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o vrstama, - umeti da nacrta tipske - Delove ove grupe
delovima, dimenzijama i proizvode iz grupe nameštaja prvo obraditi
konstruktivnim rešenjima nameštaja za odlaganje i pojedinačno (stranice,
nameštaja za odlaganje i čuvanje čuvanje predmeta sa podove, plafone, poleđine,
predmeta prikazivanjem dimenzija, postolje, fioke...), a
materijala, zatim u primerima gotovih
konstruktivnih veza i proizvoda prikazati
sklopova sklopove ovih elemenata
primenjujući postojeće
znanje iz ovog predmeta
- Dimenzije gotovih
proizvoda obraditi
angažovanjem učenika
uzimajući primere iz
okruženja
- Crteže gotovih proizvoda
raditi u olovci, tušu ili
na računaru, ako za to
postoje uslovi
- Poseban akcenat dati
fioci i njenom postavljanju u
korpus
- Grafički zadatak raditi
za proizvod koji će
osmisliti sami učenici, a
nacrti treba da budu: kosa
projekcija, tri
ortogonalna izgleda, tri
ortogonalna preseka i
karakteristični detalji -
na hameru u tušu ili na
računaru (format
prilagoditi obimu
projektnog zadatka)
- Grafički zadatak raditi
u okviru blok nastave u
trajanju od 12 časova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Nameštaj za sedenje
Trajanje modula: 30 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - umeti da nacrta proizvode iz grupe - Na času uraditi (kao primer) nacrte za jednu stolicu -
delovima, dimenzijama i nameštaja za sedenje sa prikazivanjem izgledi, preseci i detalji, gde će biti prikazane dimenzije,
konstruktivnim rešenjima dimenzija, materijala, konstruktivnih veza materijali i konstruktivne veze, a zatim za svakog učenika
nameštaja za sedenje i sklopova odrediti drugačiji zadatak koristeći slike stolica
- Tapaciranje stolica uraditi u nekoliko varijanti najčešćih
rešenja
- Za grafički zadatak učenicima treba dozvoliti da sami oblikuju
stolicu za koju će da urade nacrte na hameru u tušu ili na
računaru (u okviru blok nastave u trajanju od 6 časova)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Nameštaj za upotrebu pri radu i jelu
Trajanje modula: 38 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o vrstama, - umeti da nacrta proizvode iz grupe nameštaja - Delove stolova obraditi na
delovima, dimenzijama i za upotrebu pri radu i jelu sa prikazivanjem modelu, a dimenzije i konstruktivne
konstruktivnim rešenjima dimenzija, materijala, konstruktivnih veza i sklopove kroz primer u obliku
nameštaja za upotrebu pri radu sklopova nacrta izgleda i preseka
i jelu - Kroz nacrte detalja dati sve
varijante konstruktivnih veza
između ploče stola i postolja kao i
veze u samom postolju
- Stolovi sa promenljivom veličinom
ploče obraditi u obliku seminarskih
radova učenika (pojedinačno ili u
grupama)
- Grafički zadatak - učenici treba
samostalno da oblikuju sto za koji
treba izraditi nacrte na hameru u
tušu ili na računaru (u okviru blok
nastave u trajanju od 6 časova)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Nameštaj za ležanje
Trajanje modula: 30 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - umeti da nacrta proizvode iz grupe - Na času obraditi klasični krevet
delovima, dimenzijama i nameštaja za ležanje sa prikazivanjem kao tipičnog predstavnika ove grupe
konstruktivnim rešenjima dimenzija, materijala, konstruktivnih veza nameštaja
nameštaja za ležanje i sklopova - Putem modela obraditi delove
kreveta, a kroz nacrte dimenzije i
konstruktivne sklopove
- Detalje koristiti za prikazivanje
konstruktivnih veza
- Za pismeni zadatak svakom učeniku
obezbediti sliku nekog kreveta koji
će nacrtati u izgledu, presecima i
detaljima
- Ostale tipove ležajeva obraditi
kroz domaće zadatke i grafičke
zadatke (u okviru blok nastave)
- Ostale tipove ležajeva obraditi
kroz domaće zadatke i grafičke
zadatke (u okviru blok nastave u
trajanju od 6 časova)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Kontrola kvaliteta nameštaja
Trajanje modula: 12 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula
učenik će:
- Upoznavanje sa - Znati postupak - Metode ispitivanja kvaliteta obraditi po grupama nameštaja
sistemom ispitivanja kvaliteta - Upoznavanje sa nekim metodama ispitivanja improvizovati na času (tamo
kontrole nameštaja gde je to moguće)
kvaliteta - Neke metode obraditi u obliku seminarskih radova koristeći se
nameštaja propisima Zavoda za standardizaciju

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Razred: četvrti
Naziv modula: Prozori
Trajanje modula: 20 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati vrste prozora, i njihova - Delove i funkciju prozora objasniti na modelu ili
tipovima prozora konstruktivna rešenja i ugradnju konkretnom prozoru u prostoriji
koji se koriste u - umeti da prikaže detalje svih tipskih - Detalje raznih tipova prozora (jednostruki,
našim uslovima rešenja prozora dvostruki, sa termopan staklom) obraditi pomoću
pripremljenih crteža na hameru, grafo foliji ili pomoću
računara
- Na pismenom zadatku svakom učeniku pripremiti
različit primer prozora
- Putem grafičkog zadatka obraditi balkonska vrata (na
hameru u tušu ili računaru)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Vrata
Trajanje modula: 12 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - Znati koji tipovi vrata postoje i - Tipove dovratnika i krila vrata
delovima i tipovima kako se ugrađuju prikazati na crtežima na hameru,
vrata, njihovom ugradnjom i - Umeti da prikaže tipska grafo foliji ili računaru
konstruktivnim rešenjima konstruktivna rešenja za vrata - Posebnu pažnju obratiti na
konstruktivna rešenja krila i povezati
ih sa prethodnim gradivom iz ovog
predmeta
- Grafički zadatak - "vrata koja
želim na mojoj sobi"

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Drvo u enterijeru
Trajanje modula: 26 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Upoznavanje sa - Znati kako se unutrašnji - Osnovne principe postavljanja
načinima oblaganja prostor (zidovi, podovi, drvnih obloga prikazati putem
unutrašnjeg plafoni, stepeništa) oblažu detalja na hameru, grafo
prostora drvetom drvetom folijama ili računaru
- Umeti da prikaže i ponudi - Konstruktivna rešenja u
rešenje za postavljanje drvnih konkretnim uslovima vežbati
obloga u prostorima putem domaćih zadataka
- umeti da konstruišu - U okviru grafičkog zadatka
stepeništa od drveta dati zadatak da samostalno
reše konstrukciju ugradnju
plakara, pulta i pregradnog
zida
- Za ovaj modul su predviđena
dva pismena zadatka: 1.
Postavljanje obloga 2.
Konstrukcija stepeništa,
pregradnih zidova i pultova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Kuće od drveta
Trajanje modula: 12 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Upoznavanje sa - Znati osnovne principe pri gradnji kuća od - Za ostvarenje ovog modula potrebno je
osnovnim principima drveta pripremiti neki video zapis o kućama od
konstruktivnih rešenja - Umeti da prikaže predlog konstruktivnih drveta, zatim modele zidova (spoljnih i
kod kuća od drveta rešenja, zidova (unutrašnjih i spoljašnjih) kod kuća unutrašnjih) gde će se videti njihova
od drveta konstrukcija
- Putem radova učenika obraditi toplotnu
i zvučnu izolaciju, kontrolu
kondenzacije i grejanje u kućama od drveta

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Drvne konstrukcije - Milan Potrebić
- Drvene konstrukcije - zbirka crteža - Petar Laušev
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Tehničko crtanje i nacrtna geometrija
- Teorija dizajna
- Svojstva materijala
- Teorija forme sa crtanjem
OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
III 70 30 100
IV 128 30 158

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje kompetencija izrade tehničke i projektne dokumentacije u delu oblikovanja nameštaja i enterijera
- Sticanje znanja o skladu oblika pri kreiranju nameštaja i prostora
- Sticanje znanja o pravilima raspoređivanja nameštaja u prostoru
- Sticanje znanja o ergonomskim pravilima
- Sticanje znanja o vezi shvatanja oblika, funkcije i vrste nameštaja i njegove implementacije u oblikovanju enterijera
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Karakteristike nameštaja 24
Ergonomija - čovek kao merilo stvari 10
Elementi enterijera 14
Stan i oprema stana 30
Ulazni deo stana - predsoblje 22

Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Idejni projekat kuhinje 30
Prostor za obedovanje i dnevni boravak 28
Idejni projekat spavaće sobe 20
Idejni projekat dečije sobe 22
Nameštaj za ostale prostore u stanu 18
Oprema za javne objekte 40

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Karakteristike nameštaja
Trajanje modula: 24

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o karakteristikama - Znati definiciju nameštaja - Pri obradi gradiva ovog modula
nameštaja i enterijera koji određuju - Znati definiciju enterijera akcenat dati na karakteristike
klasifikaciju nameštaja - Znati da razlikuje, i pri projektovanju nameštaja i njegovo usklađivanje sa
- Sticanja znanja o obliku, boji i skladu kod primeni glavne karakteristike nameštaja enterijerom, a manje na
nameštaja i enterijera klasifikaciju koja se obrađuje u
predmetu drvne konstrukcije
- Sva teorijska predavanja treba
da budu potkrepljena očiglednim
nastavnim sredstvima kao što su:
katalozi, časopisi, fotografije,
crteži i postojeći enterijer ili
komadni nameštaj koji je moguće
pokazati učenicima
- Oblik sajmova i salona
nameštaja predviđen je u okviru
blok nastave u trajanju od 6 časova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ergonomija - čovek kao merilo stvari
Trajanje modula: 10

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - znati proporcije - Obrazložiti ciljeve modula,
ergonomskim pravilima; ljudskog tela i njegove način i kriterijum ocenjivanja.
- Sticanje znanja o dimenzije; - Teorijske delove sadržaja
osnovnim dimenzijama - znati sve o izvoditi po mogućstvu
ljudskog tela; pravilnicima mera; prezentiranjem preko računara,
- Sticanje znanja o - znati vezu dimenzija kako bi učenici shvatili
pravilnicima mera ljudskog tela i dimenzija moderne načine prezentacije;
- Sticanje znanja o vezi primenjenih u kreiranju - Sva teorijska izlaganja
dimenzija ljudskog tela nameštaja i enterijera moraju biti potkrepljena
i dimenzija nameštaja; - znati sisteme mera očiglednim nastavnim
- Sticanje znanja o - znati potrebne sredstvima, a najbolje je da
potrebnim dimenzijama dimenzije prostora učenici svoje usvojene
prostora enterijera enterijera radi dimenzije provere u realnim
radi obezbeđenja njegove obezbeđenja njegove uslovima kad god je to moguće.
funkcije; funkcije; - U okviru ovog modula
- Sticanje kompetencije - znati potrebne predviđena je blok nastava u
usvajanja osnovnih dimenzije nameštaja radi trajanju od 6 časova
dimenzija nameštaja i obezbeđenja njegove
enterijera; funkcije u enterijeru;

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Elementi enterijera
Trajanje modula: 14

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o osnovnim - Znati koji su osnovni - Teorijske sadržaje
elementima unutrašnjeg elementi unutrašnjeg prostora obraditi uz podršku modela
prostora koji uređuju i kako oni utiču na određenih elemenata
oblikovanje nameštaja i oblikovanje enterijera i unutrašnje arhitekture
enterijera nameštaja - Takođe koristiti
- Znati koji su elementi prospekte, kataloge i
arhitekture u nameštaju slike za prikazivanje
(ornamenti - pojam i podela) ornamenata i drugih
elemenata enterijera
- U cilju podizanja
estetskog nivoa i sticanja
osećaja za lepo i sklad,
učenici treba da izrade
skice pomenutih sadržaja
na hameru u olovci (u
okviru blok nastave u
trajanju od 6 časova)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Stan i oprema stana
Trajanje modula: 30

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o funkcijama - Znati simbole kojima se prikazuje - Za obradu novog gradiva
pojedinih prostorija u stanu nameštaj i ostala oprema u stanu koristiti osnovu nekog tipičnog
- Sticanje znanja o raspoređivanju - Umeti da izradi crteže sa stana gde bi se pokazala osnovna
nameštaja u pojedinim prostorijama rasporedom određenih delova načela projektovanja opreme i
- Sticanje znanja o prezentaciji nameštaja u stanu nameštaj uz obavezno korišćenje
nameštaja putem simbola u projektima - Umeti da uskladi dimenzije i časopisa, kataloga, slika...
- Sticanje predstave u odnosu funkciju nameštaja sa dimenzijama i - Za vežbanje i izradu grafičkog
dimenzija nameštaja i pojedinih namenom pojedinih prostorija rada učenici treba sami da urade
komponenti enterijera osnovu nekog stana (sopstvenog ili
nekog po njihovoj želji) za koji će
uraditi raspored nameštaja i
ostale opreme u tom stanu
- Ova osnova stana može da se
koristi pri obradi opremanja
pojedinih prostorija
- U okviru modula je predviđena
blok nastava u trajanju od 6 časova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ulazni deo stana - predsoblje
Trajanje modula: 22

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati koju funkciju ima predsoblje - Na jednom primeru predsoblja
opremanju ulaznog - znati koja vrsta nameštaja odgovara objasniti sve faktore i činjenice
dela stana - funkciji predsoblja koje su važne za projektovanje
predsoblju - umeti da nacrta u ortogonalnim i opreme i nameštaja u tom prostoru
kosim projekcijama predsoblje i koristeći se raznim primerima iz
predlog opreme - nameštaja u kataloga, časopisa, slika...
predsoblju - Za grafički rad učenici treba da
- umeti da napiše tehnički opis za urade u kosoj i ortogonalnim
pojedine komade nameštaja projekcijama osnovu, po svojoj
želji predsoblja gde će biti
prikazan raspored nameštaja i
opreme sa potrebnim dimenzijama.
Ove crteže treba da prati tehnički
opisi potrebni detalji nameštaja
- U okviru modula je predviđena
blok nastava u trajanju od 6 časova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Razred: četvrti
Naziv modula: Idejni projekat kuhinje
Trajanje modula: 30

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati koju funkciju ima kuhinja - Osnovne principe raspoređivanja kuhinjskih elemenata objasniti na
primeni i - znati da pravilno rasporedi nameštaj u primeru gde će učenici sagledati tehnološki proces pripremanja hrane od
raspoređivanju kuhinji kojeg zavisi raspored nameštaja u kuhinji
nameštaja u kuhinji - umeti da nacrta idejni projekat kuhinje - Katalozi, prospekti, slike i fotografije treba da budu obavezni deo
koji obuhvata raspored kuhinjskih nastave
elemenata i ostalog nameštaja, u - Za grafički zadatak učenik treba da uradi idejni projekat jedne
ortogonalnoj i kosoj projekciji kuhinje koji obuhvata:
- umeti da napiše tehnički opis i - ortogonalne i kose projekcije kuhinje
potrebne detalje nameštaja - kao i nameštaj u njoj
- tehnički opis
- karakteristični detalji nameštaja
- U okviru modula je predviđena blok nastava u trajanju od 6 časova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Prostor za obedovanje i dnevni boravak
Trajanje modula: 28

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati koju funkciju ima prostor za - Kroz konkretne primere pokazati i objasniti kako ove dve
uređenju prostora za obedovanje i dnevni boravak - njihovu celine mogu biti u jednom prostoru, ali isto tako i u
obedovanje i dnevni povezanost i moguće razlike razdvojenim prostorijama (sve propratiti katalozima,
boravak - znati da izvrši pravilan odabir slikama, prospektima...
nameštaja za ovaj prostor i njihov - Prilikom izrade grafičkih radova insistirati na
funkcionalan raspored samostalnom radu učenika, a posebno tražiti i podsticati
- umeti da izradi idejni projekat kreativni pristup u osmišljavanju rasporeda i oblika
nameštaja za prostor obedovanja i nameštaja
dnevnog boravka - U okviru modula je predviđena blok nastava u trajanju od
6 časova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Idejni projekat spavaće sobe
Trajanje modula: 20

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje - znati koju funkciju ima spavaća - Teorijske delove sadržaja obavezno potkrepiti
znanja o soba raznim primerima koji mogu biti prezentirani putem
opremanju - znati da pravilno rasporedi kataloga, časopisa, crteža ili putem računara ako je
prostora za nameštaj u spavaćoj sobi to moguće
spavanje - umeti da uradi idejni projekat - Vežbanje putem domaćih zadataka i grafičkih radova
spavaće sobe i nameštaja u njoj koji obaviti za konkretan primer spavaće sobe koji treba
u sebi sadrži - kosu projekciju - da bude izrađen na hameru u tušu ili na računaru
ortogonalne izglede - tehnički opis - U okviru modula je predviđena blok nastava u
i potrebne detalje trajanju od 6 časova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Idejni projekat dečje sobe
Trajanje modula: 22

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje - znati koje funkcije mogu da imaju dečije sobe - Ukazati na razne varijante uređenja dečijih soba u
znanja o - znati da pravilno rasporedi nameštaj u dečijoj sobi zavisnosti od uzrasta deteta i afiniteta kroz primere
opremanju - umeti da uradi idejni projekat dečije sobe i koristeći očigledna nastavna sredstva - filmove,
dečijih soba raspored nameštaja u njoj kataloge, časopise, fotografije...
- Učenici treba sami da naprave izbor dečije sobe za
koju žele da naprave idejni projekat (sopstvena soba ili
soba kakvu žele) u okviru grafičkog rada
- U okviru modula je predviđena bok nastava u trajanju od
6 časova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Nameštaj za ostale prostore u stanu
Trajanje modula: 18

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati koju funkciju imaju kupatila, degažmani, - Za svaki od pomenutih prostora dati
načinu opremanja garderobe... karakteristična rešenja koja se najčešće javljaju
kupatila, degažmana, - znati koja vrsta nameštaja odgovara za kupatila, pri uređenju prostora i pri tome koristiti
garderobe... degažmane, garderobu... očigledna nastavna sredstva: katalozi, časopisi,
- umeti da uradi idejne projekte za pomenute prostore slike...
- Zbog raznolikosti pomenutih prostora učenike
grupisati i svakoj grupi dati jedan od prostora
za koji treba da urade idejno rešenje na hameru u
tušu ili pomoću računara

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Oprema za javne objekte
Trajanje modula: 40

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati osnovne funkcije javnih - Za obradu ovog
karakterističnim objekata gradiva treba imati
rešenjima za - znati koja su tipična rešenja već urađene
uređenje i opremanje pri uređenju i opremanju javnih građevinske podloge
javnih prostora prostora (osnove i preseke) i
kao što su: - umeti da uradi idejni na njima pokazati
učionice, projekat za javne prostore koja su tipična
diskoteke, (učionice, diskoteke, rešenja za uređenje
kancelarije, kancelarije, kafići...) javnih prostora -
kafići... kako nameštaj tako i
enterijera
- Pri izradi
grafičkih radova
koristiti postojeće
javne objekte (iz
najbliže okoline) za
koje će učenici, ili
grupe učenika dati
svoja rešenja za
nameštaj i enterijer
- Ocenjivanje treba da
bude obavljeno i od
strane učenika -
razmenom radova -
pri čemu se podstiče
analitičnost,
kritičnost i
samokritičnost
- Od svih radova
napraviti godišnji
elaborat
- U okviru modula je
predviđena blok
nastava u trajanju od
6 časova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Knjige iz istorije stilova, Katalozi, prezentacije, fotografije, monografije istaknutih arhitekata, crteži ornamentike i ukrasa, kompjuterski diskovi sa multimedijalnim materijalom iz ove oblasti, TV filmovi i snimci vezani za oblast enterijera i nameštaja
- Projektovanje nameštaja - Aleksandar Novaković
- Tehnologija tapetarskih materijala - Ljiljana Vasiljević
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Praktična nastava
- Tehničko crtanje i nacrtna geometrija
- Drvne konstrukcije
- Teorija dizajna
- Teorija forme sa crtanjem
- Priprema proizvodnje
STOLARSTVO
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
III 210 210

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o načinu izvođenja ručnih i mašinskih operacija,
- Sticanje znanja o obliku, nazivima i upotrebi ručnih stolarskih alata
- Sticanje znanja o konstrukciji i nameni i neposrednoj upotrebi mašina i alata u obradi drveta
- Sticanje veštine izbora i određivanja redosleda tehnoloških operacija
- Sticanje veštine određivanja vremena izrade po operacijama i uticaja materijala i primenjenog postupka na vreme obrade
- Sticanje veštine merenja tačnosti oblika i dimenzija
- Sticanje veštine kontrolisanja površinske obrade
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
1. Stolarska praksa - ručne operacije 90
2. Stolarska praksa - mašinske operacije 120

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Stolarska praksa - ručne operacije
Trajanje modula: 90 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
Sticanje znanja - znati kako se ručno izvode operacije: - Obrazložiti cilj modula, način i
- o izvođenju ručnih operacija u obradi - krojenja rezane građe, ploča i furnira; kriterijum ocenjivanja;
drveta, nazivu, obliku i primeni ručnih - dimenzionisanja; - Smisao realizacije ovog modula je
alata; - izrade elemenata veze; da učenici shvate kako izgleda i
- o obradljivosti pojedinih vrsta drveta i - brušenja; kakvi su uslovi rada u stolarskoj
materijala na bazi drveta - površinske obrade; proizvodnji, koji su osnovni ručni
- o uticaju vrste drveta i kvaliteta drveta - znati kako se ponaša i koje mere alati i kakva je veza između vrste
na postupak i vreme obrade higijensko tehničke zaštite i zaštite na materijala, vrste proizvodnje i
- o organizaciji stolarske proizvodnje radu treba primenjivati u stolarskoj primenjenih operacija na vreme
Sticanje veštine radionici; obrade;
- izbora tehnoloških operacija - znati značaj uređenja radnog mesta; - Sadržaje treba realizovati tako da
- merenja i upotrebe merila. - znati izgled, nazive i upotrebu osnovnih učenici na jednom komadu od
stolarskih ručnih alata; smrče/jele, topole, bukve, hrasta,
- znati uticaj vrste drveta na postupak ploče iverice, medijapana i lesonita
obrade; obave iste ručne operacije osnovnim
- znati uticaj vrste i kvaliteta drveta na stolarskim alatima za rezanje,
vreme potrebno za obradu rendisanje (na komadima od masiva) i
- znati instrumente, merila i način merenja i dubljenje.
obeležavanja dimenzija pri obradi;
- umeti da izvrši merenje dužinskih dimenzija
pomoću metra, kljunastog merila i komparatera

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Stolarska praksa - mašinske operacije
Trajanje modula: 120 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
Sticanje znanja - znati na kojim mašinama i kako se - Obrazložiti cilj modula, način i
- o izvođenju mašinskih operacija u izvode operacije: kriterijum ocenjivanja
obradi drveta, nazivu, - krojenja - Smisao realizacije ovog modula je da
konstrukciji i primeni - dimenzionisanja učenici shvate kako izgleda i kakvi su
odgovarajućih mašina i alata za - izrade elemenata veze, uslovi rada u stolarskoj proizvodnji, i
obavljanje tehnoloških operacija - brušenja kakva je veza između vrste materijala,
krojenja, dimenzionisanja, izrade - lakiranja vrste proizvodnje, primenjenih mašina i
elemenata veze brušenja i lakiranja; - znati organizaciju radnog mesta i izabranog režima obrade na vreme obrade.
- o uticaju vrste drveta i način upotrebe mašina i uređaja za - Sadržaje treba realizovati tako da
kvaliteta drveta na postupak i navedene operacije učenici na jednom jednostavnom proizvodu
vreme mašinske obrade i kvalitet - znati uticaje režima obrade na individualno uz pomoć saradnika u
izrađenog obradka kvalitete površine pri izvođenju nastavi obave navedene operacije na
- o izboru režima obrade i njegovom navedenih grupa operacija na mašinama; odgovarajućim mašinama. Proizvod treba
uticaju na vreme obrade i kvalitet - znati uticaj režima obrade na postupak da odredi nastavnik u skladu sa
obrađene površine obrade, odnosno, znati odnos: režim mogućnostima škole, a najbolje je ako
- o organizaciji stolarske obrade - vreme obrade - kvalitet obrade može da se izradi proizvod kao
proizvodnje - znati način primene i održavanja radnih kombinacija ploča i rezane građe.
Sticanje veštine alata za navedene operacije;
izbora tehnoloških operacija i - umeti da primeni mere i uređaje za
određivanja njihovog pravilnog zaštitu na radu na mašinama pri izvođenju
redosleda navedenih operacija.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Drvne konstrukcije
- Finalna obrada drveta
ORGANIZACIJA PROIZVODNjE
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
III 70 70

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje kompetencija organizacije proizvodnje
- Sticanje kompetencija organizacije radnog mesta
- Sticanje znanja o organizaciji proizvodnje
- Sticanje znanja o organizaciji radnih mesta
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETARazred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Organizacija proizvodnje 20
Organizacija radnog mesta 50

4. CILjEVI, ISHODI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Organizacija proizvodnje
Trajanje modula: 20

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati organizacionu strukturu u - Obrazložiti ciljeve modula, način i kriterijum
organizaciji proizvodnje zavisnosti od veličine preduzeća i tipa ocenjivanja
proizvodnog procesa; - Teorijske delove sadržaja izvoditi po
- znati osnovne činioce proizvodnje mogućstvu prezentiranjem preko računara, kako bi
- znati funkciju u okviru organizacije učenici shvatili moderne načine prezentacije;
preduzeća uključujući i njihove zadatke - Realizacija sadržaja predviđena je u obliku
- znati tipove proizvodnih procesa vežbi na kojima se odeljenje deli u dve grupe.
- znati karakteristike fleksibilnog Zato treba predvideti da težište rada bude na
proizvodnog procesa samostalnom radu učenika.
- Preporučuje se da se organizacija proizvodnje
tretira kao jedinstvo materijalnih, tehničkih,
prostornih i informacionih elemenata.
- Pri obradi sadržaja uvek prikazati uticaje
postupaka u organizaciji proizvodnje na troškove
proizvodnje
- Od funkcije u okviru organizacije proizvodnje
treba obraditi funkcije
- Učenici na osnovu teorijskih sadržaja koje
izloži profesor, treba da u školi urade i na
kraju izvođenja nastave po ovom modulu imaju
elaborat sa sledećim preporučenim sadržajem:
- Tabelarni prikaz činilaca proizvodnje sa
njihovim osnovnim karakteristikama
- Grafički prikaz zamišljenog preduzeća sa
prostornim rasporedom činilaca proizvodnje
- Određivanje organizacione strukture preduzeća
u zavisnosti od veličine i tipa proizvodnog
procesa i prikažu ga grafički.
- Određivanje odnosa pojedinih organizacionih
funkcija u preduzećima i grafički prikažu
njihove međusobne odnose i odnose sa okruženjem.
- Određivanje vrste informacija koje se
formiraju i razmenjuju između pojedinih funkcija
u preduzeću i grafički prikažu sistematizaciju
tih informacija i tokove informacija u
preduzeću u zavisnosti od njegove veličine

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Organizacija radnog mesta
Trajanje modula: 50 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja i - Znati strukturu i osnovne elemente radnog mesta; - Teorijske sadržaje obavezno pratiti
kompetencija - znati načine raspoređivanja poslova na radna mesta demonstracijama i neposrednim uvidom
potrebnih za - Znati da izvrši prostorni raspored elemenata radnog mesta; na osnovnim stolarskim radnim mestima
organizaciju - Znati uticaj uslova rada na organizaciju radnog mesta i u školskoj radionici ili preduzeću u
radnog mesta primenu zaštitnih sredstava; kome se organizuje praktična nastava.
- Sticanje znanja i - Znati načela ekonomije pokreta i njihovu primenu pri Učenici treba da za svako radno mesto
kompetencija za organizaciji radnog mesta; koje školi stoji na raspolaganju
normiranje vremena - Znati kako se vrši analiza delova proizvodne operacije; definišu najoptimalniju organizaciju.
izrade proizvoda - Znati kakav je uticaj zamora na odvijanje operacije i kako ga - izraditi crteže prostornog
kalkulisati pri izradi norme vremena; rasporeda elemenata radnih mesta za
- Znati osnovne principe utvrđivanja normi vremena i njihov uticaj svako radno mesto koje školi stoji na
na troškove i efikasnost proizvodnje; raspolaganju
- Znati kako se sistematizuju empirijske i kalkulativne norme - Praktično utvrđivanje norme vremena
vremena koje se primenjuju u uslovima konkretnih proizvodnih predvideti bar za jedno radno mesto
procesa. koje školi stoji na raspolaganju. Pri
- Umeti da izvrši merenje vremena hronometrom i časovnikom; tome učenici treba da posle postupaka
- Znati kako se obračunava faktor intenziteta, stručnosti i neposrednog organizovanja zone radnog
umešnosti radnika pri izradi norme vremena; mesta obave postupke hronometrisanja,
- Umeti da obavi postupak fotografisanja radnog dana; izračunavanja reprezentativnog
- Umeti da obavi postupak metode trenutnih opažaja vremena, postupak procene zalaganja
radnika i postupak dodeljivanja vremena
za dozvoljene zastoje. Dozvoljene
zastoje treba utvrditi postupcima
fotografisanja radnog vremena i
postupkom metode trenutnih opažanja.
- U okviru zajedničkog elaborata sa
gradivom prethodnog modula, učenici
treba da imaju crteže prostornog
rasporeda elemenata radog mesta i
dokumentaciju za utvrđivanje normi
vremena, kao što su snimački listovi,
postupci obračuna, foto karte radnog
vremena i snimačke listove za metod
trenutnih opažaja.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Dragutin Simić "Organizacija proizvodnje u preradi drveta"
- Dragutin Simić "Priprema proizvodnje"
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Praktična nastava
- Finalna obrada drveta
PRIPREMA PROIZVODNjE
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
IV 64 64 192 320

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje kompetencija izrade i tumačenja tehničke dokumentacije
- Sticanje kompetencija planiranja i praćenja procesa proizvodnje
- Sticanje znanja o položaju i strukturi rada pripreme proizvodnje kao dela tehničkih funkcija u preduzećima
- Sticanje znanja o načinima kreiranja, toka, prenošenja i čuvanja informacija u proizvodnom procesu i celom preduzeću
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Konstruktivna priprema 24
Priprema materijala i tehnološka priprema 56
Operativna priprema 32
Praćenje odvijanja proizvodnje i troškovnih efekata 16

Kao praktična nastava u korelaciji sa nastavom pripreme proizvodnje realizuju se moduli:

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Konstruktivna priprema 30
Priprema materijala, tehnološka priprema i tehnička kontrola 84
Prodaja nameštaja 30
Operativna priprema i praćenje odvijanja proizvodnje i 48
troškovnih efekata

4. CILjEVI, ISHODI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Konstruktivna priprema
Trajanje modula: 24

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku MODULA
modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati šta je - Priprema proizvodnje realizuje se u
poslovima priprema procesu nastave u vidu kombinacije
konstruktivne proizvodnje i njenu predavanja, vežbi sa podelom učenika na
pripreme proizvodnje; organizacionu dve grupe i praktične nastave u
- Sticanje znanja o strukturu blokovima od po 6 časova i podelom
načinima - znati i učenika na dve grupe.
konstruktivne strukturu - Pre obrade sadržaja vežbi obavezno
razrade; konstruktivne učenicima definisati strukturu
- Sticanje znanja o pripreme kao proizvodnog procesa za koji će obavljati
oblicima grafičke funkciju u okviru pripremu proizvodne dokumentacije na
konstruktivne organizacije vežbama i praktičnoj nastavi.
dokumentacije službe pripreme - Pripremu proizvodnje poželjno je
- Sticanje znanja o proizvodnje; tretirati kao prikupljanje, obradu i
potrebnim - znati načine dostavljanje informacija potrebnih za
informacijama koje prikupljanja i funkcionisanje proizvodnog procesa;
treba da su obrade informacija - Izradu tehničke dokumentacije na
raspoložive posle vezanih za vežbama i praktičnoj nastavi, po
konstruktivne konstruktivnu mogućstvu, raditi na računarima;
razrade; razradu proizvoda; - Obrazložiti ciljeve modula, način i
- Sticanje - umeti da uradi kriterijum ocenjivanja
kompetencija izrade konstruktivnu - Teorijske delove sadržaja izvoditi po
konstruktivne razradu proizvoda mogućstvu prezentiranjem preko računara,
dokumentacije na bazi datih kako bi učenici shvatili moderne načine
zahteva kupca; prezentacije;
- umeti da izradi - Nakon obrade teorijskih postavki
spiskove učenici treba da u okviru vežbi i
konstruktivnih praktične nastave izrade grafičke
delova potrebnih radove koji će obuhvatiti dokumentaciju
za izradu ostale konstruktivne pripreme potrebnu za
tehničke izradu proizvoda.
dokumentacije - Dokumentaciju koju učenici izrađuju
- umeti da uradi na časovima vežbi i praktične nastave,
crteže treba da se odnosi na jedan proizvod i
konstruktivnih na unapred definisani tehnološki proces
delova sa proizvodnje za koji učenici vrše
informacijama postupke pripreme proizvodnje
potrebnim pripremi
proizvodnje i
proizvodnji.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Konstruktivna priprema - praktična nastava u korelaciji sa nastavom pripreme proizvodnje
Trajanje modula: 30

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje veštine konstruktivne - umeti da uradi - Tokom razrade sadržaja modula
razrade konstruktivnu razradu drvnog izvršiti konstruktivnu razradu
- Sticanje veštine izrade proizvoda. zadatog proizvoda za koji učenik
tehničkih crteža i komunikacije - umeti da uradi spisak treba da obavi postupke pripreme
crtežom u proizvodnji konstruktivnih delova proizvodnje.
proizvoda; - Nastava ovog modula odvija se
- umeti da izradi sve oblike paralelno sa teorijom i vežbama iz
crteža potrebnih za pripreme proizvodnje, tako da je
dokumentaciju proizvodnje. neophodno da se vrši stalna
korelacija. Preporuka je da nastavu
po ovom modulu obavlja isti profesor
koji obavlja teorijsku nastavu
pripreme proizvodnje.
- Smisao realizacije nastave u ovom
modulu je da učenici samostalno i
ISKLjUČIVO u školi urade konstruktivnu
grafičku dokumentaciju. Korelacija sa
vežbama sastoji se u tome da se na
časovima vežbi učenici na osnovu
teorijskih postavki i uz pomoć
uputstava profesora pripreme za
izradu odgovarajuće dokumentacije, da
bi je na praktičnoj nastavi dovršili
i obradili na nivou kvaliteta crteža
urađenih tušem ili na računaru. Tako
izrađeni crteži i dokumenti prilažu
se u elaborat.
- Na kraju modula, učenik treba da
ima izrađene:
- crteže proizvoda u ortogonalnim
projekcijama;
- prikaz proizvoda u prostoru
- crteže konstruktivnih delova sa
prikazanim svim elementima veze i
mašinskim obradama
- spisak konstruktivnih delova sa
definisanim oznakama i šiframa svakog
konstruktivnog dela

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Priprema materijala i tehnološka priprema
Trajanje modula: 56

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o poslovima - znati strukturu - Obrazložiti
pripreme materijala i poslova pripreme ciljeve modula,
tehnološke pripreme materijala i tehnološke način i kriterijum
proizvodnje pripreme i strukturu ocenjivanja
- Sticanje znanja vezi između tehnološke pripreme kao - Teorijske delove
načina rada tehnološke funkcije u okviru sadržaja izvoditi
pripreme i proizvodnog organizacije pripreme po mogućstvu
procesa za koji se priprema proizvodnje i prezentiranjem preko
obavlja; organizacije preduzeća; računara, kako bi
- Sticanje znanja o načinima - znati strukturu učenici shvatili
tehnološke razrade; poslova i način rada moderne načine
- Sticanje znanja o oblicima tehničke kontrole prezentacije;
grafičke i elektronske - znati vrste i načine - Vežbe i izradu
tehnološke dokumentacije prikupljanja obrade dokumentacije
- Sticanje znanja o potrebnim informacija vezanih za materijala i
informacijama koje treba da tehnološku pripremu tehnološke
su raspoložive posle proizvodnje i povratnih dokumentacije, po
tehnološke razrade; informacija koje se mogućstvu, raditi
- Sticanje kompetencija izrade dobijaju od tehničke na računarima;
tehnološke dokumentacije kontrole; - Nakon obrade
- umeti da uradi teorijskih postavki
tehnološku pripremu učenici treba da u
proizvodnje za dati okviru vežbi izrade
proizvod, a na bazi dokumentaciju
konstruktivne razrade i materijala i
mogućnosti datog tehnološku
tehnološkog procesa; dokumentaciju koja
- umeti da uradi svu se odnosi na
tehnološku proizvod koji je
dokumentaciju obrađen u okviru
sistematizovanu i sa konstruktivne
informacijama potrebnim razrade i koju će
pripremi proizvodnje, priključiti u
proizvodnji i ostalim elaborat zajedno sa
funkcijama u okviru konstruktivnom
preduzeća. dokumentacijom.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Priprema materijala, tehnološka priprema i tehnička kontrola - praktična nastava u korelaciji sa nastavom pripreme proizvodnje
Trajanje modula: 84 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje veštine izrade - umeti da izradi dokumentaciju - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja;
dokumentacije materijala pripreme materijala. - Modul okvirno treba da ima sledeće celine:
- Sticanje veštine - umeti da izvrši kontrolu 1. pripremu materijala: u kojoj učenici treba da steknu
kontrole proizvodnih kvaliteta ulaznih proizvodnih veštine izrade dokumentacije materijala;
materijala, procesa materijala, obavljanja operacija i 2. tehnološku pripremu u okviru koje treba da steknu veštine
proizvodnje i gotovih kvaliteta gotovih proizvoda; i izrade tehnološke dokumentacije vezane za izbor operacija,
proizvoda - umeti da formira izveštaje i alata i mašina potrebnih za izradu datog proizvoda i,
- Sticanje veštine izrade zapisnike vezane za tehničku 3. tehničku kontrolu: u okviru koje treba da steknu veštine
tehnološke dokumentacije kontrolu; kontrolisanja proizvodnih materijala, izvođenja proizvodnih
- znati tokove informacija operacija, grešku rada mašina i kontrolisanja kvaliteta
vezanih za rad tehničke kontrole; proizvoda, magacioniranja i pakovanja
- umeti da izvrši merenje - - Postupke kontrole ukoliko nisu izvodljivi u radionici škole
utvrđivanje dimenzija pomoću obaviti u saradnji sa proizvodnim preduzećima;
pomičnog kljunastog merila i - Smisao realizacije nastave u ovom modulu je da učenici
pomoću komparatera samostalno i ISKLjUČIVO u školi urade dokumentaciju pripreme
- znati vezu između tačnosti rada materijala, tehnološku dokumentaciju i dokumentaciju
mašina koje mu stoje na tehničke kontrole. Korelacija sa vežbama sastoji se u tome
raspolaganju i načina konstruisanja da se na časovima vežbi učenici na osnovu teorijskih
proizvoda postavki i uz pomoć uputstava profesora pripreme za izradu
- umeti da odredi grešku rada odgovarajuće dokumentacije, da bi je na praktičnoj nastavi
mašine i da odredi toleranciju i dovršili i završno obradili. Tako izrađeni crteži i
naleganje za otvor i zatvarač; dokumenti prilažu se u elaborat.
- umeti da klasifikuje alate i - Na kraju modula, učenik treba da ima izrađene:
izradi nomenklaturu alata; - nomenklaturu materijala;
- umeti da vodi evidenciju alata - normative proizvodnih materijala za dati proizvod
u proizvodnji i znati postupke - sheme krojenja pločastih materijala
održavanja i čuvanja alata - specifikacije materijala potrebnih za proizvodnju datog
- umeti da izvrši izbor operacija proizvoda u datom proizvodnom procesu
- umeti da izvrši izbor - nomenklaturu alata
standardnih vremena operacija - izbor operacija za dati tehnološki proces sa izborom
- umeti da izradi tehnološku mašina i alata
dokumentaciju u kojoj se vrši - zapisnike tehničke kontrole o kontroli proizvodnih
izbor operacija - tehnološke materijala, izvođenja procesa proizvodnje, kvaliteta proizvoda
karte; i magacioniranja
- umeti da vrši analizu - prikazati postupak izračunavanja greške rada neke od mašina
tehnološkog toka proizvodnje za koja se koristi u proizvodnom procesu za dati proizvod i
mala preduzeća i pojedinačnu izračunatu toleranciju i naleganje za jedan element otvora i
proizvodnju zatvarača na datom proizvodu koji se radi na toj mašini

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Operativna priprema
Trajanje modula: 32

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja - znati strukturu operativne - Obrazložiti ciljeve
o poslovima pripreme kao funkcije u okviru modula, način i
Operativne organizacije pripreme proizvodnje kriterijum ocenjivanja
pripreme i organizacije preduzeća; - Teorijske delove
proizvodnje i - znati načine prikupljanja i sadržaja izvoditi po
vezi između obrade informacija vezanih za mogućstvu
načina rada operativno planiranje; prezentiranjem preko
operativne - umeti da uradi operativni plan računara, kako bi
pripreme i na bazi tehnološke razrade i učenici shvatili
proizvodnog mogućnosti datog tehnološkog moderne načine
procesa za koji procesa; prezentacije;
se priprema - umeti da uradi svu - Vežbe i izradu
obavlja; dokumentaciju operativne dokumentacije
- Sticanje znanja pripreme sistematizovanu i sa operativne pripreme,
o načinima informacijama potrebnim pripremi po mogućstvu, raditi
operativnog proizvodnje, proizvodnji i ostalim na računarima;
planiranja i vezi funkcijama u okviru preduzeća; - Nakon obrade
operativnog teorijskih postavki
planiranja i učenici treba da u
procesa praćenja okviru vežbi izrade
odvijanja dokumentaciju
proizvodnje operativne pripreme
- Sticanje znanja koja se odnosi na
o oblicima dati proizvod i
grafičke i proizvodni proces
elektronske koji je obrađen u
dokumentacije u okviru konstruktivne
okviru i tehnološke razrade
operativnog i koju će priključiti
planiranja u elaborat zajedno sa
- Sticanje znanja ostalom
o potrebnim dokumentacijom i to:
informacijama - opterećenja radnih
koje treba da su mesta;
raspoložive - operativni plan i
posle - radni nalog
operativnog
planiranja;
- Sticanje
kompetencija
izrade
dokumentacije
operativne
pripreme

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Praćenje odvijanja proizvodnje i troškovnih efekata - kontrola izvršenja
Trajanje modula: 16

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o kretanju dokumentacije u - znati način praćenja izvršavanja zadatih - Obrazložiti ciljeve modula, način i kriterijum
proizvodnom procesu i ostvarenih zadataka u okviru ocenjivanja
- Sticanje znanja o grafičkoj i organizacije preduzeća, a na bazi - Teorijske delove sadržaja izvoditi po mogućstvu
elektronskoj dokumentaciji potrebnoj za odvijanja proizvodnje; prezentiranjem preko računara, kako bi učenici
praćenje odvijanja proizvodnje po rokovima i - znati načine prikupljanja i obrade shvatili moderne načine prezentacije;
troškovima informacija potrebnih za kontrolu - Vežbe i izradu dokumentacije potrebne za
- Sticanje znanja o informacijama koje izvršenja proizvodnje; praćenje proizvodnje, po mogućstvu, raditi na
treba da su raspoložive tokom praćenja - znati da upoređuje operativni plan sa računarima;
odvijanja proizvodnje; ostvarenim rezultatima u proizvodnji - - Nakon obrade teorijskih postavki učenici treba
- Sticanje kompetencija praćenja proizvodnje znati da vrši kontrolu rokova; da u okviru vežbi izrade dokumente, nosioce
- umeti da upoređuje planirane i informacija o odvijanju proizvodnje i to:
ostvarene troškove proizvodnje po radnim - ulaz materijala u magacin
nalozima; - izlaz materijala iz magacina
- umeti da uradi i upotrebi u svrhe - odobrenje za potrošnju materijala
praćenja izvršenja svu dokumentaciju - trebovanje materijala;
sistematizovanu i sa informacijama - povratnicu materijala;
potrebnim pripremi proizvodnje, - izveštaj o škartu;
proizvodnji i ostalim funkcijama u okviru - ulaz u magacin gotovih proizvoda;
preduzeća. - obračun zarada radnika;
- prisustvo radnika na radnim mestima;
- izveštaj o ostvarenoj proizvodnji i ostvarenim
radnim satima;

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Prodaja nameštaja - praktična nastava u korelaciji sa nastavom pripreme proizvodnje i preduzetništva
Trajanje modula: 30 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje veštine poslovne - umeti da se ponaša i postupa u - Obrazložiti ciljeve modula, način i
komunikacije i ponašanja postupcima prodaje ugovaranja i naplate kriterijum ocenjivanja
- Sticanje osnovnih znanja - umeti da se ponaša i postupa u - Realizaciju obaviti u realnim
vezanih za prodaju nameštaja kontaktu sa kupcima u prodavnici uslovima prodaje proizvoda.
nameštaja
- znati oblike i funkciju dokumentacije
koja se formira pri prodaji nameštaja
- znati da obračunava poreze po važećim
propisima

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Operativna priprema i praćenje odvijanja proizvodnje i troškovnih efekata - praktična nastava u korelaciji sa nastavom pripreme proizvodnje
Trajanje modula: 48 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje veštine izrade i - umeti izračuna opterećenje - Obrazložiti ciljeve modula,
korišćenja dokumentacije radnog mesta način i kriterijum ocenjivanja
operativne pripreme i - umeti da izradi operativni - Nakon obrade teorijskih
kontrole izvršenja proizvodnje plan postavki na nastavi pripreme
- Sticanje veštine izrade - umeti da izradi radni nalog i proizvodnje, učenici treba da
operativnog plana znati načine njegovog u okviru praktične nastave
- Sticanje veštine upoređivanja administrativnog i proizvodnog izrade opterećenja radnih
planiranih i ostvarenih sprovođenja mesta, operativni plan i
efekata u proizvodnji - umeti da prikupi i obradi dokumentaciju radnog naloga.
informacije potrebne za - Ukoliko mogućnosti
kontrolu izvršenja proizvodnje; dopuštaju, učenici treba da
- umeti da upoređuje operativni urade operativni plan na
plan sa ostvarenim rezultatima računaru koristeći program
u proizvodnji - umeti da vrši Microsoft Project (ili
kontrolu rokova; sličan)
- umeti da upoređuje planirane - Ukoliko je moguće, učenici
i ostvarene troškove proizvodnje treba da izvrše praćenje
po radnim nalozima; proizvodnje na bazi realnih
- umeti da uradi i upotrebi u događanja vezanih za odvijanje
svrhe praćenja izvršenja svu operativnog plana koji se
dokumentaciju sistematizovanu i primenjuje u realnim uslovima.
sa informacijama potrebnim Treba obuhvatiti praćenje
pripremi proizvodnje, proizvodnji rokova na bazi izveštaja o
i ostalim funkcijama u okviru ostvarenoj proizvodnji i
preduzeća i to: praćenje troškova na bazi
- ulaz materijala u magacin odobrenja, izlaza, ulaza i
- izlaz materijala iz magacina trebovanja materijala.
- odobrenje za potrošnju - Ukoliko nije moguće
materijala izvršiti praćenje odvijanja
- trebovanje materijala; operativnog plana u realnim
- povratnicu materijala; uslovima, treba u školskim
- izveštaj o škartu; uslovima organizovati
- ulaz materijala u magacin radionicu u kojoj će učenici
gotovih proizvoda; izvršiti praćenje proizvodnje
- obračun zarada radnika; na bazi simuliranja realnih
- prisustvo radnika na radnim događanja vezanih za odvijanje
mestima; operativnog plana koji su
- izveštaj o ostvarenoj izradili za svoj proizvod i
proizvodnji i ostvarenim radnim zamišljeni proizvodni proces.
satima; Simulacija treba da obuhvati
praćenje rokova na bazi
izveštaja o ostvarenoj
proizvodnji i praćenje troškova
na bazi odobrenja, izlaza,
ulaza i trebovanja materijala.
Simulacijom treba da rukovodi
profesor, koji zadaje promene
stanja u proizvodnji, dok
pojedine grupe učenika koji
su podeljeni po funkcijama u
zamišljenom preduzeću (u
proizvodnji, pripremi
proizvodnje, komercijali,
magacinima, transportu i sl.)
ostvaruju razmenu informacija
putem dokumenata i vrše
korekcije, izračunavanja i
praćenje odvijanja operativnog
plana.
- Učenici treba da vode
dnevnik i o radnim i o
simuliranim aktivnostima
kontrole izvršavanja, u kome
će upisati događaje po mestu
nastanka, priložiti
dokumentaciju kojom su
prosleđene informacije o
događaju i opisati način na
koji je reagovao na događaj i
dokumentaciju kojom je
preneta informacija o tome.
Dnevnik je sastavni deo
elaborata

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Dragutin Simić "Organizacija proizvodnje u preradi drveta"
- Dragutin Simić "Priprema proizvodnje"
- Zbirka proizvodne dokumentacije koja se koristi u realnim uslovima konkretnih proizvodnih preduzeća
- Trenutno važeći knjigovodstveni i računovodstveni, poreski i propisi iz oblasti radnih odnosa
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Praktična nastava
- Finalna obrada drveta
- Organizacija proizvodnje
- Oblikovanje nameštaja
- Drvne konstrukcije
- Svojstva materijala
- Preduzetništvo
BIOLOGIJA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 70 70

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Usvajanje pojmova i razumevanje zakonitosti u živom svetu
- Proširivanje znanja živoj prirodi
- Povezivanje i primena stečenih znanja
- Razvijanje sposobnosti logičkog razmišljanja
- Razvijanje sposobnosti povezivanja stečenih znanja sa pojavama u prirodi
- Uočavanje povezanosti procesa u organizmu
- Uočavanje zavisnosti funkcionisanja organizma od procesa koji se odvijaju na molekularnom nivou i na nivou ćelije
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Karakteristike života 6
Virusi i tipovi ćelija 6
Hemijska građa ćelije 10
Ćelija eukariota 16
Osnove metabolizma 10
Osnove molekularne biologije 6
Osnovi genetike 10
Humana genetika 6

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Karakteristika života
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje i proširivanje znanja o - znati koje su osnovne - Osobine živih bića
živoj materiji, oblicima karakteristike živih bića - Razlike između biljaka i životinja
postojanja, organizaciji i - znati da objasni razliku između - Biološki sistemi
upravljanjem biološkim sistemima biljaka i životinja - Upravljanje biološkim sistemima
- znati osnovne stadijume - Uraditi test predznanja stečenih u
strukturne i funkcionalne toku prethodnog školovanja povezan sa
organizovanosti žive materije sadržajima teme
- znati mehanizme koji upravljaju - koristiti šeme, slike i grafofolije
biološkim sistemima - po završetku modula uraditi test znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Virusi i tipovi ćelije
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o virusima i - znati da objasni - Građa i osobine
patogenosti virusa, građu virusa; virusa
- Sticanje znanja o bakterijama - razumeti - Patogenost virusa
kao najprostije građenim karakteristike virusa - Građa i osobine
organizmima, kao obaveznih ćelijskih bakterija
- Sticanje znanja o razlici između parazita; - Karakteristike
prokariotske i eukariotske - znati da objasni ćelija prokariota
ćelije, građu bakterijske - Karakteristike
- Sticanje znanja o razlici između ćelije; ćelija eukariota
biljne i životinjske ćelije - razumeti - Razlike između
karakteristike biljne i životinjske
bakterija kao ćelije
najprostijih - koristiti šeme,
organizama; slike i grafofolije
- znati da objasni - po završetku
razliku između ćelija modula uraditi test
prokariota i eukariota; znanja
- znati da objasni
razliku između biljne i
životinjske ćelije.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Hemijska građa ćelije
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje osnovnih znanja - znati da nabroji neorganske i - Pojam hemijske građe ćelije
o sadržaju i ulozi organske materije koje ulaze u sastav - Neorganske materije u ćeliji
neorganskih i organskih ćelije; - Ugljeni hidrati - podela i značaj
materija u ćeliji - znati da objasni značaj mineralnih - Masti - podela i značaj
soli i elemenata u ćeliji; - Proteini - građa, podela i značaj
- znati da objasni ulogu vode u - Nukleinske kiseline - građa, podela i značaj.
ćeliji; - uraditi test predznanja stečenih u osnovnoj školi
- znati da nabroji osnovne organske povezan sa sadržajima modula.
materije u ćeliji, njihovu ulogu i - koristiti šeme i slajdove
značaj. - definisati domaće zadatke
- uraditi test znanja na završetku modula

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ćelija eukariota
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- sticanje osnovnih - znati građu, osobine i ulogu ćelijske membrane - Građa i osobine citoplazmatične
znanja o građi ćelije - znati da nabroji i objasni komponente citoplazme: membrane
- razumevanje citosol, citoskelet i organele - Oblici transporta kroz membranu
funkcionisanja ćelije - znati da objasni građu i ulogu jedra - Pojam i značaj citosola
- sticanje osnovnih - znati da objasni građu i sastav hromozoma - Citoskelet: mikrofilamenti i
znanja o oblicima - razumeti pojmove diploidnog i haploidnog broja mikrotubuli
ćelijske deobe hromozoma - Citoplazmatične organele
- razumevanje značaja - razumeti faze ćelijskog ciklusa - Pojam, veličina oblik i građa
različitih oblika - znati da navede tipove ćelijskih deoba jedra
ćelijske deobe - znati opšte karakteristike i značaj mitoze i mejoze. - Hromozomi: građa i broj
- Ćelijski ciklus
- Amitoza - osnovne karakteristike
- Mitoza - faze i značaj
- Mejoza - faze i značaj
- uraditi test predznanja
- koristiti šeme, slike, slajdove i
mikroskopske preparate
- po mogućnosti koristiti
kompjuterske animacije
- na kraju modula uraditi test
stečenih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Osnove metabolizma
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati šta je metabolizam - Metabolizam
biohemijskim - znati osnovne vrste - Enzimi
procesima koji se metaboličkih procesa - Katabolički procesi i pojam životne energije
odvijaju u živim - razumeti značaj enzima za - Ćelijsko disanje
bićima odigravanje metaboličkih - Autotrofna i heterotrofna ishrana
procesa - Fotosinteza i hemosinteza
- razumeti pojam životne - Sadržaj povezati sa prethodno usvojenim znanjima
energije - Koristiti šeme i slajdove
- znati tipove ishrane živih - Na kraju modula uraditi test stečenih znanja
bića

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Osnove molekularne biologije
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje - razumeti značaj molekularne biologije - Molekulske osnove nasleđivanja - DNK
osnovnih znanja - razumeti i objasniti značaj nukleinskih kao nasledna materija
o molekularnoj kiselina u procesu nasleđivanja - Replikacija DNK
biologiji - razumeti i objasniti genetičku kontrolu - Genetička šifra
metaboličkih procesa - Biosinteza proteina
- razumeti mehanizam sinteze proteina - Geni, genotip i fenotip
- razumeti pojam, značaj i univerzalnost - koristiti šeme, grafofolije i
genetičke šifre slajdove
- poznavati pojam gena, genotipa i fenotipa - definisati domaće zadatke
- na kraju modula uraditi test
stečenih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Osnove genetike
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- sticanje - znati osnovna pravila - Osnovna pravila nasleđivanja
osnovnih nasleđivanja - Tipovi nasleđivanja
znanja o - znati navesti i objasniti - Izvori varijabilnosti
pravilima osnovne tipove nasleđivanja - Promene u strukturi genetičkog materijala
nasleđivanja - znati da objasni tipove - Promene u broju hromozoma
- sticanje mutacija i posledice mutacija - Genske mutacije
znanja o - znati da objasni značaj - Uticaj sredine na izazivanje naslednih promena
promenama mutagenih faktora - koristiti šeme, grafofolije i slajdove
genetičkog - uraditi zadatke iz pravila nasleđivanja
materijala - uraditi zadatke iz tipova nasleđivanja
- definisati domaće zadatke
- na kraju modula uraditi test stečenih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Genetika čoveka
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- upoznavanje nasledne - znati da navede metode izučavanja u - Hromozomi čoveka
osnove čoveka genetici čoveka - Nasleđivanje i variranje osobina kod
- sticanje osnovnih znanja - znati da opiše i objasni nasleđivanje pola ljudi
o principima humane kod čoveka - Nasleđivanje pola kod čoveka
genetike - znati da objasni nasleđivanje normalnih i - Nasledne bolesti
- razumevanje procesa patoloških osobina kod ljudi - Genetička uslovljenost ponašanja kod
nasleđivanja kod čoveka - razumeti posledice braka u bliskom ljudi
- razvijanje sposobnosti srodstvu - koristiti šeme, grafofolije i
primene stečenih znanja - razumeti značaj genetičkog savetovanja i slajdove
ranog otkrivanja naslednih bolesti - definisati domaće zadatke
- na kraju modula uraditi test
stečenih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- D . Marinković, K. Paunović i V . Terzija, Biologija za 1. i 2. razred srednje škole
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Hemija
- Tehnologija materijala
BIOLOGIJA - izborni predmet
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
II 70 70

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond za svaki oblik obrazovno-vaspitnog rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Proširivanje teorijskih znanja
- Usvajanje pojmova i razumevanje zakonitosti u živom svetu
- Razvijanje sposobnosti logičkog razmišljanja
- Razvijanje sposobnosti povezivanja stečenih znanja sa pojavama u prirodi
- Sticanje znanja o dužnostima i obavezama očuvanja prirodnih bogatstava
- Sticanje znanja o racionalnom korišćenju prirodnih bogatstava
- Sticanje znanja o zdravstvenoj kulturi
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Osnove evolucije 14
Osnovni pojmovi i principi ekologije 20
Biosfera i čovek 6
Zaštita i unapređivanje životne sredine 15
Zaštita prirode 5
Zaštita zdravlja 4
Biologija i problemi tehnike 6

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Osnovi evolucije
Trajanje modula: 14 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje i - upoznati procese hemijske - Poreklo života na zemlji
proširivanje znanja evolucije - evolucija i filogenija
o poreklu i - znati da objasni tok postanka - Dokazi evolucije
razviću živog sveta prvobitnih živih sistema - Darvinova teorija evolucije
- znati filogenetski razvoj živih - Poreklo i razvoj čoveka
bića - sadržaje povezati sa stečenim znanjima iz
- znati faktore i dokaze evolucije osnovne škole
- znati Darvinovu teoriju evolucije - koristiti šeme, slike i grafofolije
- znati poreklo i razvoj čoveka - definisati pojedinačne i grupne seminarske
radove - eseje
- po završetku modula uraditi test znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Osnovni pojmovi i principi ekologije
Trajanje modula: 20 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje - znati predmet proučavanja, zadatke i značaj - Ekologija kao naučna disciplina
osnovnih ekologije; - Životna sredina i životno stanište
znanja iz - razumeti odnose između organizama i - Ekološki faktori
ekologije sredine; - Ekološka valenca
- razumeti pojam i značaj ekoloških faktora; - Životna forma
- poznavati više nivoe organizacije žive - Ekološka niša
materije; - Populacija
- razumeti funkcionalno jedinstvo žive i - Biocenoza
nežive prirode - Ekosistem
- znati nabrojati kopnene i vodene biome i - Biosfera
njihove karakteristike - koristiti šeme, slike i grafofolije
- sadržaje međusobno povezati
- ukazivati kroz primere na međusobnu uslovljenost
organizma i sredine
- definisati pojedinačne i grupne seminarske radove -
eseje
- po završetku modula uraditi test znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Biosfera i čovek
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- sticanje osnovnih znanja o - znati da objasni u čemu se ogleda - Položaj čoveka u biosferi
položaju čoveka u biosferi, specifičan položaj čoveka u - Odnos čoveka prema prirodi
delovanju čoveka i promenama koje biosferi; - Promene u prirode izazvane
su posledica ljudske delatnosti - upoznati uzroke i posledice delovanjem čoveka
ljudskih aktivnosti u prirodi i - koristiti šeme i slajdove
biosferi; - definisati grupne i pojedinačne
- znati da nabroji objasni promene domaće zadatke - eseje
koje nastaju u biosferi pod uticajem - uraditi test znanja na završetku
čoveka i posledice tih promena. modula

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Zagađivanje i zaštita životne sredine
Trajanje modula: 15 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- sticanje - upoznati osnovne pojmove ekotoksikologije; - Pojam, izvori i vrste zagađenja
znanja o - znati koji su izvori i vrste zagađenja životne sredine životne sredine
zagađivanju - upoznati opasnost od globalnog zagađenja planete; - Zagađivanje atmosfere, voda i
životne - poznavati načine zagađivanja vazduha, vode, zemljišta i zemljišta i zaštita
sredine i hrane; - Globalne posledice aerozagađenja
mogućnostima - razumeti opasnost od radioaktivnog zagađenja - Izvori zagađenja hrane
njene zaštite - poznavati buku kao specifičan oblik zagađenja životne - Buka kao oblik zagađivanja životne
- formiranje sredine; sredine
ekološke svesti - razumeti pojam monitoringa - Radioaktivno zagađivanje i zaštita
- poznavati osnovne kriterijume za uređenje prostora - Genetičke i zdravstvene posledice
zagađivanja životne sredine
- Praćenje zagađivanja životne
sredine
- unapređivanje životne sredine i
uređenje prostora
- koristiti šeme, slike, slajdove,
tekstove
- definisati grupne i pojedinačne
domaće zadatke - eseje
- na kraju modula uraditi test
stečenih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Zaštita prirode
Trajanje modula: 5 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - znati mere zaštite žive i nežive - Problemi ugroženosti i značaj zaštite
značaju i prirode; biodiverziteta
mogućnostima - upoznati mogućnosti revitalizacije - Mogućnost revitalizacije i rekultivacije
zaštite i rekultivacije ekosistema; ekosistema
biodiverziteta - znati da nabroji neke od - Očuvanje prirodnih staništa: crvene
zaštićenih vrsta biljaka i životinja; knjige, nacionalni parkovi, prirodni
- znati da nabroji kategorije rezervati i dr.
prirodnih dobra i nacionalne parkove - koristiti slike i tekstove
SCG i sveta. - definisati domaće zadatke
- na kraju modula uraditi test stečenih
znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Zaštita zdravlja
Trajanje modula: 4 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati šta je zdravlje; - Zdravlje, zaštita zdravlja i
neophodnosti zaštite - znati šta se podrazumeva formiranje zdravstvenih
zdravlja kao resursa za pod zaštitom zdravlja; navika
obavljanje svih životnih - steći znanja o zdravstvenoj - Da li ste dovoljno
funkcija kulturi; informisani o HIV
- steći osnovna znanja o infekciji
AIDS-u, polnim - Prevencija polnih bolesti
bolestima i bolestima - Bolesti zavisnosti
zavisnosti. - povezati formiranje
zdravstvene kulture sa
ekološkom kulturom
- koristiti slike i tekstove
sa zdravstvenim porukama
- formulisati pitanja kroz
koja će se dati osnovne
informacije o ab ab
: 91;: AIDS-u
- na kraju modula uraditi
test stečenih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Biologija i problemi tehnike
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje - poznavati procese upravljanja živim sistemima; - Zadaci i principi bionike
znanja o - upoznati osnovne oblike građe biljaka i životinja - Rezultati bionike
oblicima u - poznavati dostignuća bionike; - Biokibernetika
prirodi i - upoznati mogućnosti primene dostignuća do kojih su - Osnovni oblici u prirodi: osnove građe biljaka i životinja
mogućnostima živa bića došla tokom svoje evolucije i tehnici i - Bioarhitektura
prenošenja tehnologiji; - Novi materijali - uticaj na projektovanje i dizajn
iskustava iz - razumeti potrebu za korišćenjem iskustava iz prirode - logički povezati primere iz prirode sa potrebama savremene
prirode u i shvatiti značaj izučavanja strukture bioloških tehnike i tehnologije
savremenu sistema i njihove primene u tehnici. - podsetiti učenike na sisteme koji imaju funkciju upravljanja
tehnologiju organizmima
- koristiti šeme i slajdove, tekstove
- definisati domaće zadatke
- na kraju modula uraditi test stečenih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- I. Savić i V . Terzija, Ekologija i zaštita životne sredine za 1. razred srednje škole
- D . Marinković, K. Paunović i V . Terzija, Biologija za 1. i 2. razred srednje škole
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- stručni predmeti
TEHNOLOGIJA TAPETARSKE PROIZVODNjE
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
IV 64 64

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o tehnološkim postupcima i procesima proizvodnje tapetarskih proizvoda
- Sticanje znanja o materijalima koji se koriste u tapetariji
- Sticanje znanja o vrstama, izgledu i nameni ručnih tapetarskih alata
- Sticanje znanja o vrstama, konstrukciji, delovima i tehnološkoj primeni mašina u tapetariji
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Tapaciranje jednostavnijih delova nameštaja 34
Tapaciranje nameštaja sa opružnim jezgrima 30

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Četvrti razred
Naziv modula: Tapaciranje jednostavnijih delova nameštaja
Trajanje modula: 34 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o - Znati karakteristike i primenu osnovnih tapetarskih - Obrazložiti cilj modula, način i
karakteristikama i materijala: kriterijum ocenjivanja
primeni osnovnih - tekstilni materijali - Pri realizaciji posebnu pažnju obratiti
tapetarskih materijala; - pozamanterija na tekstilne tapetarske materijale. Ovi
- Sticanje znanja o - ukrasni okovi i prateći materijali sadržaji treba da obuhvate veći broj
tapetarskom zanatu tapetarski okovi (opruge, makaze i sl.) časova nego deo vezan za tapaciranje
- Sticanje znanja o - znati konstrukciju, oblik i postupke tapaciranja jednostavnih tapetarskih proizvoda.
tapaciranju jednostavnih tapetarskih proizvoda: Učenici treba da se upoznaju sa svim
jednostavnijih - ravni tapacirung vrstama tekstila koji se koriste u
tapetarskih proizvoda; - nepričvršćeni jastuk tapetariji. Primena tekstila treba da se
- jastuk sa tvrdom osnovom i jezgrom od sunđera, objasni sa gledišta dekoracije i
- dušek sa sunđerastim jezgrom oblikovanja prostora.
- dušek sa opružnim jezgrom - Sadržaj programa izlaže se tako da se
počinje od jednostavnijih postupaka i
proizvoda.
- Izlaganje sadržaja treba da je
orijentisano tako da učenici shvate
neposrednu vezu između tapetarije i
unutrašnje dekoracije.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Tapaciranje delova nameštaja sa opružnim jezgrom
Trajanje modula: 30 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik ZA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o - znati konstrukciju, oblik - Obrazložiti cilj
vezi tapetarije, i postupke tapaciranja, modula, način i
oblikovanja i oblikovanja i presvlačenja kriterijum ocenjivanja;
dekoracije enterijera složenijih tapetarskih - Teorijske delove
- Sticanje znanja o proizvoda, posebno stilskog sadržaja izvoditi kad
tapaciranju složenijih nameštaja: god je moguće
tapetarskih - jastuk sedišta sa primenjujući alate
proizvoda, posebno opružnim jezgrom, za mašine i uzorke
stilskog nameštaja. stolicu, fotelju i ležaj tapetarskih proizvoda
- naslon za leđa za kao očigledno nastavno
stolicu, fotelju i ležaj sredstvo;
- rukohvati - Izlaganje sadržaja
- Bočne strane za fotelju i treba da je
ležaj orijentisano tako da
- znati tapetarske radove u učenici shvate
dekorisanju enterijera: neposrednu vezu između
- radovi na zidu, tapete tapetarskog i
- zavese i draperije stolarskog zanata.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Ljiljana Vasiljević "Tehnologija materijala"
- Dušan Ivetić "Tehnologija tapetarske proizvodnje"
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Drvne konstrukcije
- Oblikovanje nameštaja
RAČUNARSTVO (CAD)
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
II 70 70

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje veštine upotrebe programa za grafičku obradu (crtanje)
- Sticanje znanja o grafičkim programima
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Uvod u grafičke platforme (program kojim raspolaže škola) 4
Podešavanja i kontrola radnog okruženja raspoloživog programa 4
Rad sa karakterističnim alatima 10
Rad sa geometrijskim figurama 12
Rad sa tekstom u okviru grafičkog programa 6
Upravljanje slojevima i stranama 4
Izrada tehničkih crteža delova nameštaja i crteža po slobodnom 30
izboru (2D )

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Drugi razred
Naziv modula: Uvod u grafičke platforme (program kojim raspolaže škola)
Trajanje modula: 4 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati karakteristike i primenu grafičkog - Obrazložiti cilj modula, način i
karakteristikama i primeni programa kojim raspolaže škola i koji će biti kriterijum ocenjivanja
programa za obradu primenjivan u toku izvođenja nastave i to: - Tokom rada učenici su podeljeni u dve
grafike, kojim raspolaže - umeti da pokrene program i definiše ime grupe
škola novog dokumenta; - Sadržaji ovog modula su uvodnog
- znati elemente izgleda ekrana: prostor za karaktera. Učenici treba da nauče
crtanje, značenje ikonica na liniji sa alatima, osnovne karakteristike programa, kao
značenje informacija na statusnoj liniji što su Naziv, veza sa sistemskom
- umeti da nacrta punu horizontalnu, platformom, potrebne performanse
vertikalnu i cik-cak liniju, i liniju pod računarskog sistema koji se primenjuje
uglom, u radu sa programom. Kako se započinje
- umeti da selektuje određeni objekat, i završava rad u programu,
- umeti da selektuje grupu objekata, najosnovnije alate , padajuće menije,
- umeti da koristi zum i podešava blizinu statusne linije, linije sa alatkama,
pogleda na nacrtani objekat način crtanja vertikalne i horizontalne
- umeti da završi rad u programu i sačuva i duži (linije) pod uglom, načine
izrađeni dokument. selektovanja objekata, način brisanja
- umeti da podesi štampač prema formatu crteža objekta.
i obavi štampanje odgovarajuće strane crteža

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Podešavanja i kontrola radnog okruženja raspoloživog programa
Trajanje modula: 4 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o u zavisnosti od karakteristika programa i sistemske platforme - Obrazložiti cilj modula,
karakteristikama i kojima škola raspolaže: način i kriterijum ocenjivanja
primeni programa za - umeti da podesi format crteža, - Tokom rada učenici su
obradu grafike, - umeti da podesi položaje linija menija, alata i statusnih podeljeni u dve grupe
kojim raspolaže linija, Učenici treba da nauče kako
škola - umeti da podesi vrstu i boju pozadine na kojoj se crta i se obavljaju osnovna
- Sticanje veštine kvaliteta pogleda na crtež, podešavanja kada započinju rad
podešavanja radnog - umeti da podesi izglede i vrstu vodećih linija ili mreža na crtežu.
okruženja programa tačaka,
- umeti da menja položaj koordinatnog početka i nule lenjira,
- umeti da vodi računa i po potrebi podesi razmeru u kojoj se
crta crtež,
- umeti da izvrši podešavanje mernih jedinica u kojima radi
program,
- umeti da na linijama menija i alata doda ili oduzme komande,
- umeti da izvrši podešavanja automatskog rada (kontrola tačnosti
pisanja, kontrola upisivanja velikih slova, kontrola ispravke
čestih grešaka u pisanju i sl.),
- umeti da izvrši podešavanje i kreiranje fascikle u kojoj će se
čuvati crteži pri zapisivanju i pri bekapu.
- umeti da izvrši podešavanja debljine konturnih i ostalih linija
crteža,
- umeti da odredi tip i veličinu slova kojim se ispisuje tekst,

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Rad sa karakterističnim alatima
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja u zavisnosti od - Obrazložiti cilj modula, način
o karakteristika programa i i kriterijum ocenjivanja
karakteristikama sistemske platforme kojima - Tokom rada učenici su podeljeni
i primeni alata škola raspolaže: u dve grupe
kojima raspolaže - umeti da koristi funkcije Učenici treba da nauče kako se
program alata za crtanje i obradu koriste alati prisutni na
- Sticanje crteža kojima raspolaže linijama alata i padajućim
veštine program i u padajućim menijima u raspoloživom programu.
korišćenja menijima i u posebnim
pojedinih alata linijama alata
- umeti da koristi funkcije
alata za obradu teksta u
crtežima
- umeti da podesi
karakteristike pojedinih
alata
- umeti da iskoristi alate
za postavljanje crteža na NjEB
(ako to program omogućava)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Rad sa geometrijskim figurama
Trajanje modula: 12 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o u zavisnosti od - Obrazložiti cilj modula, način
karakteristikama i karakteristika programa i i kriterijum ocenjivanja
primeni programa za sistemske platforme kojima - Tokom rada učenici su
obradu grafike, kojim škola raspolaže: podeljeni u dve grupe
raspolaže škola i - umeti da koristi funkcije Učenici treba da nauče kako se
veštinama potrebnim za alata za crtanje koriste alati u raspoloživom
njegovo korišćenje u geometrijskih figura programu pri crtanju raznih
izradi crteža i (pravougaonik, krug, elipsa, geometrijskih figura.
tehničkih crteža mnogougao, složene figure)
- umeti da odredi tačne
položaje i međusobne
položaje nacrtanih figura na
radnom prostoru crteža i na
gotovom crtežu,
- umeti da koristi funkcije
alata za obradu
geometrijskih figura
(kopiranje, menjanje veličine,
rotiranje, preslikavanje po
vertikalnim i horizontalnim
osama, blendovanje,
ispunjavanje i rad sa
različitim vrstama punjenja,
transformisanje, dodavanje
perspektive i
trodimenzionalnog izgleda,
sjedinjavanje itd.)
- umeti da izvrši uvoz i
ubacivanje u crtež figure ili
objekta iz drugog crteža ili
programa
- umeti da podesi boju
punjenja i znati koje su
razlike između boja na
ekranu i boja koje treba
definisati za štampu,
- umeti da podesi
karakteristike nacrtanih
figura

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Rad sa tekstom u programu za crtanje
Trajanje modula: 4 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o u zavisnosti od - Obrazložiti cilj modula, način
karakteristikama i karakteristika i kriterijum ocenjivanja
primeni programa za programa i sistemske - Tokom rada učenici su
obradu grafike, kojim platforme kojima podeljeni u dve grupe
raspolaže škola i škola raspolaže: Učenici treba da nauče kako se
veštinama potrebnim - umeti da odredi koriste alati u raspoloživom
za obradu teksta u vrste teksta koje će programu pri dodavanju i obradi
raspoloživom programu primeniti u teksta u crtežu.
različitim
situacijama
- umeti da koristi
funkcije alata za
obradu i formatiranje
teksta (kopiranje,
menjanje veličine,
rotiranje,
preslikavanje po
vertikalnim i
horizontalnim osama,
blendovanje,
ispunjavanje i rad sa
različitim vrstama
punjenja,
transformisanje,
postavljanje po
zadatoj liniji
prilagođavanje
veličine teksta
zadatim figurama
itd.)
- umeti da podesi
boju punjenja i znati
koje su razlike
između boja na
ekranu i boja koje
treba definisati za
štampu,
- umeti da podesi
karakteristike teksta

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Upravljanje slojevima i stranama
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja i veština potrebnih za u zavisnosti od karakteristika programa i - Obrazložiti cilj modula, način i
izvođenje operacija sa stranama (ako sistemske platforme kojima škola raspolaže: kriterijum ocenjivanja
program dozvoljava da radna površina ima - umeti da doda i oduzme stranice na crtežu, - Tokom rada učenici su podeljeni u
više strana) i slojevima crteža - umeti da imenuje stranice na crtežu, dve grupe
- umeti da odredi slojeve i karakteristike Učenici treba da nauče kako se
pojedinih slojeva na stranici koriste alati u raspoloživom
- umeti da koristi crtanje po slojevima, izradu programu za definisanje i korišćenje
osnovnog sloja i sloja koji se ne štampa. više strana i više slojeva crteža na
jednoj strani.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Izrada tehničkog crteža i crteža po slobodnom izboru
Trajanje modula: 30 časova

CILjEVI ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
MODULA Po završetku modula učenik će:
- Sticanje u zavisnosti od karakteristika - Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja
veština programa i sistemske platforme kojima - Tokom rada učenici su podeljeni u dve grupe
izrade škola raspolaže: Učenici treba da nacrtaju tehničke crteže karakterističnih
crteža - umeti da izradi tehnički crtež drvnih proizvoda ili njihovih delova, kao što su gredica sa
delova i celog drvnog proizvoda, elementima veze, ram, duplo obloženi ram, korpus od
- umeti da izradi crtež po slobodnom pločastih materijala, krevet, sto i sl.
izboru u koji su uklopljeni i uvezeni U drugom delu modula, kada profesor uoči da su učenici
objekti iz drugih crteža i programa, savladali tehničko crtanje, predvideće izradu crteža po
slobodnom izboru učenika.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Literatura za korišćenje programa kojim raspolaže škola
- Dr Milan Potrebić "Drvne konstrukcije i AUTOCAD"
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Tehničko crtanje i nacrtna geometrija
- Drvne konstrukcije
RAČUNARSTVO (Bitmape i 3D)
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
III 70 70
IV 64 64

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja i veština za upotrebu programa za grafičku obradu bitmapa
- Sticanje znanja i veština za upotrebu programa za 3D modelovanje
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Uvod u platformu za obradu bitmapa i fotografija (program kojim 4
raspolaže škola)
Podešavanja i kontrola radnog okruženja raspoloživog programa 4
Rad sa karakterističnim alatima 8
Rad sa objektima u programu za obradu bitmapa i fotografija 18
Uvod u platformu za 3D modelovanje (program kojim raspolaže škola) 4
Podešavanja i kontrola radnog okruženja raspoloživog programa 6
Osnovni koncepti 3D prikazivanja u raspoloživom programu 16
3D modelovanje slobodnih formi 10

Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Izrada crteža i prikaza delova nameštaja i enterijera u 3D 30
Izrada prikaza delova nameštaja obradom fotografije 10
Izrada propagandnog materijala programima za obradu grafike i 24
fotografija

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Treći razred
Naziv modula: Uvod u program za obradu bitmapa i fotografija (program kojim raspolaže škola)
Trajanje modula: 4 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o znati karakteristike i primenu programa za - Obrazložiti cilj modula, način i
karakteristikama i primeni obradu bitmapa kojim raspolaže škola i koji će kriterijum ocenjivanja
programa za obradu biti primenjivan u toku izvođenja nastave i to: - Tokom rada učenici su podeljeni
bitmapa. kojim raspolaže - umeti da pokrene program i definiše ime u dve grupe
škola novog dokumenta; - Sadržaji ovog modula su uvodnog
- znati elemente izgleda ekrana: prostor za karaktera. Učenici treba da nauče
rad, značenje ikonica na liniji sa alatima, osnovne karakteristike programa,
značenje informacija na statusnoj liniji, kao što su naziv, veza sa
položaj i upotrebu palete boja; sistemskom platformom, potrebne
- umeti da otpočne kreiranje nove bitmape, performanse računarskog sistema
uvoženje i izvoz bitmape; koji se primenjuje u radu sa
- umeti da selektuje određeni objekat, programom. Kako se započinje i
- umeti da selektuje grupu objekata, završava rad u programu,
- umeti da koristi zum i podešava blizinu najosnovnije alate, padajuće
pogleda na objekat, menije, statusne linije, linije
- umeti da završi rad u programu i sačuva sa alatkama, načine selektovanja
izrađeni dokument, objekata, način brisanja objekta.
- umeti da podesi štampač prema željenom
formatu i kvalitetu štampe i obavi štampanje.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test praktičnih samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada veština praktični rad rad
rada


Naziv modula: Podešavanja i kontrola radnog okruženja raspoloživog programa
Trajanje modula: 4 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o u zavisnosti od - Obrazložiti cilj modula,
karakteristikama i karakteristika način i kriterijum ocenjivanja
primeni programa za programa i sistemske - Tokom rada učenici su
obradu bitmapa, platforme kojima podeljeni u dve grupe
kojim raspolaže škola raspolaže: Učenici treba da nauče kako se
škola - umeti da podese obavljaju osnovna podešavanja
- Sticanje veštine radno okruženje kada započinju rad na bitmapi
podešavanja radnog programa prema svojim ili fotografiji.
okruženja programa potrebama (RGB boje,
rezoluciju slike,
jedinice mere,
veličine zuma, broj
slika koje se
istovremeno prikazuju
na ekranu, postavljanje
i brisanje ikonica
alata)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Rad sa karakterističnim alatima
Trajanje modula: 8 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja u zavisnosti od karakteristika - Obrazložiti cilj modula, način
o programa i sistemske platforme i kriterijum ocenjivanja
karakteristikama kojima škola raspolaže: - Tokom rada učenici su podeljeni
i primeni alata - umeti da koristi funkcije u dve grupe
kojima raspolaže alata kojima raspolaže program, Učenici treba da nauče kako se
program i u padajućim menijima i u koriste alati prisutni na
- Sticanje posebnim linijama alata linijama alata i padajućim
veštine - umeti da koristi funkcije menijima u raspoloživom programu.
korišćenja alata za dodavanje i obradu
pojedinih alata teksta u bitmapama
- umeti da podesi
karakteristike pojedinih alata
(na primer, oblik vrha
slikarske kičice)
- umeti da iskoristi alate za
postavljanje bitmape na
NjEB stranicu (ako to
program omogućava)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Rad sa objektima u programu za obradu bitmapa i fotografija
Trajanje modula: 12 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o u zavisnosti od karakteristika programa i sistemske - Obrazložiti cilj modula,
karakteristikama i platforme kojima škola raspolaže: način i kriterijum ocenjivanja
primeni programa - umeti da radi sa maskama, da postavlja masku i vrši - Tokom rada učenici su
za obradu bitmapa, inverziju oblasti koju maska obuhvata, definiše oblik podeljeni u dve grupe
kojim raspolaže maske i modove u kojima maska radi, kao i primenu Učenici treba da nauče kako se
škola i veštinama ostalih važnijih alatki vezanih za maske u raspoloživom koriste alati u raspoloživom
potrebnim za programu; programu pri obradi bitmape
njegovo korišćenje - umeti da kreira objekat pomoću maske; ili fotografije.
- umeti da crta oblike, da dodaje konture oblicima, da
crta linije, pravougaonike, elipse, poligone,
- umeti da svrstava, grupiše i poravnava objekte,
- umeti da transformiše objekte (providnost, rotiranje,
ublažavanje ivica)
- umeti da izdvoji i izvrši pomeranje sadržaja
selektovanog objekta
- umeti da izvrši uvoz i ubacivanje u bitmapu crtež
figure ili objekat iz drugog crteža ili bitmape;
- umeti da podesi boju punjenja objekta i znati koje su
razlike između boja na ekranu i boja koje treba
definisati za štampu.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Uvod u platformu za 3D modelovanje (program kojim raspolaže škola)
Trajanje modula: 4 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje znanja o znati karakteristike i primenu programa za 3D - Obrazložiti cilj modula, način i
karakteristikama i primeni modelovanje kojim raspolaže škola i koji će biti kriterijum ocenjivanja
programa za 3D modelovanje, primenjivan u toku izvođenja nastave i to: - Tokom rada učenike podeliti u dve grupe
kojim raspolaže škola - umeti pa pokrene program i definiše ime novog Sadržaji ovog modula su uvodnog
dokumenta; karaktera. Učenici treba da nauče osnovne
- znati elemente izgleda ekrana: prostor za rad, karakteristike programa, kao što su
značenje ikonica na liniji sa alatima, značenje naziv, veza sa sistemskom platformom,
informacija na statusnoj liniji, značenje potrebne performanse računarskog sistema
informacija u prozorima na ekranu; koji se primenjuje u radu sa programom.
- umeti da otpočne kreiranje novog objekta i nove Kako se započinje i završava rad u
scene; programu, najosnovnije alate, padajuće
- umeti da prelazi iz različitih vrsta pogleda, menije, statusne linije, linije sa
- umeti da selektuje određeni objekat, alatkama, načine selektovanja objekata,
- umeti da selektuje grupu objekata, način brisanja objekta.
- umeti da koristi zum i podešava blizinu pogleda Posebno značajno je da učenici prihvate
na objekat, terminologiju koja se koristi u 3D
- umeti da završi rad u programu i sačuva modelovanju (objekat, scena, pogled,
izrađeni dokument, svetlo, renderovanje)
- umeti da podesi štampač prema željenom formatu i
kvalitetu štampe i obavi štampanje.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Podešavanja i kontrola radnog okruženja raspoloživog programa
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o u zavisnosti od - Obrazložiti cilj modula,
karakteristikama i karakteristika programa i način i kriterijum ocenjivanja
primeni programa za sistemske platforme - Tokom rada učenici su
3D modelovanje, kojim kojima škola raspolaže: podeljeni u dve grupe
raspolaže škola - umeti da podese radno Učenici treba da nauče kako
- Sticanje veštine okruženje programa prema se obavljaju osnovna
podešavanja radnog svojim potrebama podešavanja kada započinju rad
okruženja programa (otvaranje i zatvaranje na 3D sceni
prozora u radnom delu,
dodavanje i oduzimanje
ikonica pojedinih alata,
veličine zuma, načina
rotiranja objekta,
položaja kamere, svojstva
senke, kanala i sl.
zavisno od programa koji
se koristi)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Osnovni koncepti 3D prikazivanja i rad sa objektima u raspoloživom programu
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o u zavisnosti od karakteristika programa i sistemske - Obrazložiti cilj modula,
karakteristikama i platforme kojima škola raspolaže: način i kriterijum ocenjivanja
primeni programa - znati za koje aktivnosti se koriste alati kojima - Tokom rada učenici su
za 3D modelovanje, raspolaže program, podeljeni u dve grupe
kojim raspolaže - umeti da pokrene program i izabere karakteristike Učenici treba da nauče kako
škola i veštinama prostora u kome će kreirati 3D objekte, se koriste alati u
potrebnim za - umeti da kreira osnovne oblike objekta kao što su raspoloživom programu pri 3D
njegovo korišćenje kocke i sfera, da ih pomera u prostoru i postavlja u modelovanju
različite položaje,
- umeti da menja oblik kreiranog oblika
- umeti da uočava vezu i menja položaj objekta pomoću
projekcija
- umeti da renderuje (slika) dobijenu scenu,
- umeti da pregleda scenu i odredi kvalitete pogleda
- umeti da pozicionira objekte numerički,
- umeti da vrši transformisanje objekta,
- umeti da vrši rotiranje objekta,
- umeti da izvrši selektovanje objekta,
- umeti da grupiše i poravnava objekte,
- umeti da uveze i koristi unapred date objekte,

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: 3D modelovanje slobodnih formi u raspoloživom programu
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o u zavisnosti od karakteristika programa i sistemske platforme - Obrazložiti cilj modula,
karakteristikama i kojima škola raspolaže: način i kriterijum ocenjivanja
primeni programa za - umeti da vrši modelovanje slobodnom formom, - Tokom rada učenici su
3D modelovanje, kojim - umeti da vrši modelovanje kombinovanjem objekata, podeljeni u dve grupe
raspolaže škola i - umeti da izvrši modelovanje uvoženjem elemenata iz drugog Učenici treba da nauče kako
veštinama potrebnim programa ili datoteke, znati šta su i ka se koriste napredniji alati u
za korišćenje - ko se koriste putanje izvlačenja (brišuće putanje), raspoloživom programu pri 3D
naprednijih funkcija - umeti da obavi izvlačenje objekta. modelovanju
- umeti da oblikuje i primeni senčenje na kreiranom objektu,
- umeti da menja opcije renderovanja, svetla i kamere.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Četvrti razred
Naziv modula: Izrada crteža i prikaza delova nameštaja i enterijera u 3D
Trajanje modula: 30 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje u zavisnosti od karakteristika - Obrazložiti cilj modula, način i
veština programa i sistemske platforme kriterijum ocenjivanja
izrade kojima škola raspolaže: - Tokom rada učenici su podeljeni u dve
crteža u 3D - umeti da izradi 3D crtež delova grupe
i celog drvnog proizvoda, Učenici treba da steknu veštinu izrade
- umeti da izradi 3D crtež dela crteža nameštaja i enterijera
enterijera sa prikazanim primenjujući program za 3D modelovanje
elementima enterijera čije su karakteristike i primenu
naučili u trećem razredu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Izrada prikaza delova nameštaja obradom fotografije
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
- Sticanje veština u zavisnosti od karakteristika programa - Obrazložiti cilj modula, način i
izrade prikaza i sistemske platforme kojima škola kriterijum ocenjivanja
nameštaja korišćenjem raspolaže: - Tokom rada učenici su podeljeni u dve
digitalizovanih - umeti da izradi prikaz delova i celog grupe
fotografija drvnog proizvoda na bazi digitalnih Učenici treba da steknu veštinu izrade
fotografija, prikaza nameštaja i enterijera primenjujući
- umeti da izradi prikaz dela enterijera programe za crtanje, obradu bitmapa i 3D
sa prikazanim elementima enterijera na modelovanje čije su karakteristike i
bazi digitalne fotografije. primenu naučili u drugom i trećem razredu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Izrada propagandnog materijala programima za obradu grafike i fotografija
Trajanje modula: 24 časa

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje u zavisnosti od karakteristika programa i - Obrazložiti cilj modula, način i
veština izrade sistemske platforme kojima škola kriterijum ocenjivanja
propagandnog raspolaže: - Tokom rada učenici su podeljeni u
materijala - znati osnovne principe kreiranja dve grupe
propagandnog materijala - Učenici treba da steknu veštinu
- umeti da izradi prospekt i drugi izrade propagandnog materijala
grafički propagandni materijal koristeći primenjujući programe čije su
programa za crtanje, obradu bitmapa i karakteristike i primenu naučili u
fotografija i 3D modelovanje drugom i trećem razredu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Literatura za korišćenje programa kojim raspolaže škola
- Dr Milan Potrebić "Drvne konstrukcije i AUTOCAD"
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Tehničko crtanje i nacrtna geometrija
- Drvne konstrukcije
ISTORIJA (izborni predmet)
Razred: svi razredi četvorogodišnjih i trogodišnjih oglednih obrazovnih profila
CILjEVI PREDMETA:
- razumevanje osnovnih pojmova istorijske nauke;
- razumevanje društva i društvenih odnosa u prošlosti;
- razumevanje uticaja privrede na društvo i način života;
- razumevanje pojma država i njenog razvitka u vremenu i prostoru;
- razumevanje razvojnosti kulturnih pojava i procesa;
- poznavanje ustanova kulture;
- poznavanje verovanja i običaja i povezanosti vere i kulture u prošlosti i sadašnjosti;
- razumevanje ekonomskih promena u prošlosti i sadašnjosti i posledice tih promena na društvo, državu i kulturu;
- razumevanje uloge pojedinaca u pojavama i procesima prošlih i sadašnjih vremena.
Ciljevi i ishodi nastave istorije su:
1. Razumevanje pojava i procesa u društvu i njihova povezanost u prostoru i vremenu.
Učenik će:
1.1. znati da objasni veze između prirodnih i društvenih pojava i procesa u prostoru i vremenu;
1.2. znati da objasni dejstvo različitih društvenih i kulturnih činilaca i njihove međusobne odnose u istorijskim procesima (privredni, društveni, tehnološki, politički, religijski);
1.3. biti u stanju da objasni razvojnost društvenih i kulturnih pojava i procesa i njihovu povezanost u prostoru i vremenu.
2. Primena znanja, veština i stavova stečenih u nastavi istorije u različitim okolnostima.
Učenik će:
2.1. zauzimati stav prema lokalnim, regionalnim, nacionalnim i svetskim problemima;
2.2. odlučivati o vlastitoj profesionalnoj orijentaciji na osnovu sopstvene sposobnosti i interesovanja kao i na osnovu podataka o društvenoj i profesionalnoj pokretljivosti;
2.3. razumeti društvene i kulturne vrednosti i norme (etičke, pravne, estetske);
2.4. kritički koristiti informacije (razlikuje bitno od nebitnog, povezuje, organizuje, procenjuje sa stanovišta verodostojnosti).
Nastava istorije u oglednim u područjima rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, Elektrotehnika, Mašinstvo i obrada metala, Zdravstvo i socijalna zaštita, Šumarstvo i obrada drveta i Metalurgija, koncipirana je u velike tematske celine. Zadatak nastavnika je da učenicima na početku školske godine ponudi 6 nastavnih tema od kojih će učenici, kao grupa, prema svojim sklonostima izabrati 3 teme koje će obraditi na časovima istorije a prema nastavnom planu za svaki ogledni obrazovni profil.
TEME
1. PRIČE IZ STARINA
Ciljevi:
- upoznavanje verovanja i običaja naroda u prošlosti i sadašnjosti;
- razumevanje mitova kao predstave sveta u određenom istorijskom vremenu.
Ishodi:
Učenik će:
- poznavati verske predstave ljudi u prošlosti;
- poznavati običaje ljudi u prošlosti i sadašnjosti;
- uočiti sličnosti i razlike u običajima verskih zajednica;
- razumeti mit kao obeležje određenog kulturno-istorijskog perioda;
- razumeti biljne i životinjske predstave u mitovima, religiji, običajima, likovnim predstavama.
Sadržaji:
- politeizam, monoteizam - judaizam, hrišćanstvo, islam;
- post, Božić, Uskrs, slava, Kurban Bajram, Jon Kipur.
2. ZNAMENITI SRBI
Ciljevi:
- razumevanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture u prošlosti i sadašnjosti;
- sticanje znanja o znamenitim Srbima koji su obeležili epohe u kojima su živeli;
- razvijanje kritičkog stava prema njihovoj ulozi u društvu.
Ishodi:
Učenik će:
- poznavati načine na koje društvo i kultura utiču na formiranje ličnosti i ponašanja pojedinaca;
- biti u stanju da shvati uloge pojedinca za razvoj nacije, društva i kulture;
- znati čime je znamenita ličnost obeležila epohu u kojoj je živela;
- biti u stanju da kritički koristi informacije (razlikuje bitno od nebitnog, procenjuje sa stanovišta verodostojnosti);
- razlikovati naučno-istorijske od slobodnih i tendencioznih ili mitskih interpretacija.
Sadržaj:
- državnici;
- vladari;
- pisci;
- slikari.
3. MIGRACIJE
Ciljevi:
- sticanje znanja o migracijama kao konstantnim pojavama u istoriji ljudskog društva;
- razumevanje uzročno-posledičnih veza privredno-ekonomskog, političkog i kulturnog razvoja društva u odnosu na migracije.
Ishodi:
Učenik će:
- znati osnovne činioce migracija kao društvenih pojava;
- biti u stanju da analizira dinamiku unutar društva koja dovodi do pojačanog kretanja društva;
- razumeti uticaj migracija na svakodnevni život ljudi.
Sadržaj:
- pojam i tipovi migracija;
- najstarije ljudske migracije (praistorijske, biblijske, migracije antičkog sveta);
- velika seoba naroda (od Huna do Mađara);
- kolonizacija Novog sveta;
- savremene migracije (privredno-ekonomske, političke, prisilne)
- srpske seobe (od Zakarpatja do DžDž veka).
4. VOJSKA, ORUŽJE , RAT
Ciljevi:
- sticanje znanja o oružju, vojsci i ratovima;
- razvijanje kritičkog stava prema ratu kao društvenoj pojavi.
Ishodi:
Učenik će:
- znati razvoj oružja, vojne organizacije i tipove rata;
- razumeti ulogu pojedinca u ratu kao društvenoj pojavi;
- razlikovati negativne i pozitivne posledice rata;
- argumentovano diskutovati o ratu kao društvenoj pojavi;
- kritički koristiti informacije u izgradnji sopstvenog stava.
Sadržaj:
Pojam rata kao fenomena i tekovine ljudske civilizacije
Ovu temu obraditi kroz:
- karakteristične ratove određene epohe;
- tipove rata (osvajački, odbrambeni, kolonijalni);
- najveće vojskovođe i njihovo vreme (npr. Aleksandar Makedonski, Hanibal, Napoleon);
- karakteristične bitke određenih epoha;
- ratovi DžDž veka (međunarodne konvencije).
5. ŽIVOT I OBIČAJI NA DVORU
Cilj:
- sticanje znanja o životu i običajima na evropskim dvorovima.
Ishodi:
Učenik će:
- biti u stanju da shvati ulogu dvora u društvenom, političkom, ekonomskom i kulturnom razvoju države;
- biti u stanju da kritički i analitički sagleda uslovljenost života na dvoru pripadnošću određenom kulturnom području;
- razlikovati pozitivne i negativne posledice života na dvoru na ukupan društveni razvoj.
Sadržaj:
- pojam monarhije;
- zapadnoevropski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja);
- vizantijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja);
- osmanlijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja);
- srpski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja).
6. SRPSKA REVOLUCIJA 1804-1835
Ciljevi:
- sticanje znanja o srpskoj revoluciji kao najznačajnijem događaju borbe za nacionalno oslobođenje;
- razumevanje aspekata srpske revolucije kao društvene pojave.
Ishodi:
Učenik će:
- znati uzroke, tok i posledice srpske revolucije;
- biti u stanju da sagleda srpsku revoluciju kao deo širih evropskih zbivanja;
- znati najznačajnije ličnosti i njihovu ulogu u srpskoj revoluciji;
- razumeti politički, sociološki i kulturni aspekt srpske revolucije;
- biti u stanju da se kritički i analitički odnosi prema mestu i značaju srpske revolucije u sveukupnom nacionalnom razvoju;
- biti u stanju da shvati značaj formiranja državnih institucija i kodifikovanog prava i utemeljenja novovekovnih srpskih dinastija.
Sadržaji:
- Turska na prelazu iz DžVIII u DžIDž vek;
- buna na dahije;
- ustanci;
- društvene i privredne promene u Srbiji;
- izgradnja moderne srpske države;
- srpska revolucija u kontekstu evropskih zbivanja;
- značajne ličnosti revolucije.
7. KULTURA SRBA NA PRELAZU IZ DžIDž U DžDž VEK
Ciljevi:
- sticanje znanja o kulturi Srba na prelazu iz DžIDž u DžDž vek;
- razumevanje različitih kulturnih uticaja na prostoru Srbije;
- uočavanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture.
Ishodi:
Učenik će:
- znati osnovne karakteristike kulturnog preobražaja kod Srba na prelazu iz DžIDž u DžDž vek biti u stanju da sagleda srpsku kulturu u kontekstu evropskih kulturnih dešavanja;
- razlikovati način života stanovnika grada i sela u odnosu na regiju;
- biti u stanju da razlikuje dinamiku promena, načina života pojedinca u odnosu na društvenu pripadnost;
- znati da navede uslove koji određuju kulturne procese;
- razumeti ulogu pojedinca za kulturni razvoj nacije;
- razumeti značaj obrazovanja za opšti kulturni napredak;
- razumeti način na koji društvene institucije i institucije kulture služe zadovoljenju ličnih i zajedničkih potreba.
Sadržaj:
- obrazovanje kod Srba;
- novi umetnički pravci u: književnosti, likovnoj umetnosti, arhitekturi, muzici (romantizam, realizam, impresionizam);
- kultura života u gradu i selu;
- evropeizacija Srbije.
8. SRPSKE DINASTIJE
Ciljevi:
- sticanje znanja o istorijskom periodu kojem odabrana dinastija pripada;
- sticanje znanja o ulozi i značaju dinastije za epohu kojoj pripada.
Ishodi:
Učenik će:
- znati da odredi epohu kojoj dinastija pripada;
- biti u stanju da odabranu dinastiju sagleda u nacionalnom i evropskom kontekstu;
- biti u stanju da shvati pojedinca, pripadnika odabrane dinastije, i njegovu ulogu u nacionalnom i evropskom kontekstu;
- moći da se kritički odnosi prema mestu i ulozi dinastije i pojedinca, pripadnika dinastije (vladar), u istorijskom razvitku Srba;
- uočiti uticaj dinastije na politički, ekonomski i kulturni razvitak države.
Sadržaj:
- pojam dinastije i principi nasleđivanja;
- uloga dinastije i pojedinaca u političkom, privrednom i kulturnom razvitku Srbije;
- dinastički sukobi.
9. GRAANSKE REVOLUCIJE - PUT KA MODERNOJ NACIJI
Cilj:
- negovanje svesti o nacionalnoj pripadnosti i razvijanje duha tolerancije prema pripadnicima drugih nacija.
Ishod:
Učenik će:
- razumeti pojam nacije i proces njenog razvoja;
- analizirati pozitivne i negativne aspekte procesa stvaranja nacije na primeru sopstvenog naroda;
- uočiti značaj građanskih revolucija za razvoj nacije;
- razlikovati nacionalizam, šovinizam i patriotizam.
Sadržaj:
- pojam nacije kroz ideje Francuske građanske revolucije;
- ideje Francuske građanske revolucije u revolucionarnim pokretima evropskih nacija;
- nacionalno ujedinjenje (Nemačka, Italija i dr.);
- srpsko nacionalno pitanje i nacionalna pitanja u tri velika carstva (Rusija, Austro-Ugarska, Turska);
- nacionalizam, šovinizam, patriotizam;
- nacija danas.
10. BALKAN IZMEU ISTOKA I ZAPADA
Cilj:
- razumevanje prožimanja različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih uticaja i interesa na Balkanu.
Ishodi:
Učenik će:
- razumeti geopolitički položaj Balkana;
- uočiti i razumeti prožimanje različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih interesa na Balkanu;
- razviti kritički stav prema događajima iz neposredne prošlosti;
- analizirati i argumentovano diskutovati o pozitivnim i negativnim aspektima života na Balkanu.
Sadržaj:
- podela Carstva i doseljavanje Slovena;
- velika šizma;
- Balkan na razmeđu različitih uticaja (Vizantija, Turska, Zapadna Evropa);
- istočno pitanje;
- Balkan u geopolitičkoj podeli DžDž veka.
11. PROBLEMI SAVREMENOG SVETA
Cilj:
- prepoznavanje problema savremenog sveta.
Ishodi:
Učenik će:
- uočiti promene u svetu u drugoj polovini DžDž veka koje su izazvane ekonomskim i vojno-političkim pregrupisavanjem;
- biti u stanju da uoči ekološke probleme savremenog sveta;
- uočiti tehnološki razvoj savremenog sveta;
- uočiti suprotnosti izazvane tehnološkim razvojem savremenog sveta.
Sadržaj:
- evropske i svetske institucije;
- problem siromaštva;
- ekološki problemi;
- problemi u obrazovanju;
- nuklearni otpad;
- savremena industrija.
12. IZUMI
Cilj:
- upoznavanje učenika sa predmetima koje je čovek izumeo i sa njihovom primenom;
- uočavanje linije razvojnosti izuma;
- poznavanje ličnosti koje su svojim izumima doprinele promeni slike sveta.
Ishodi:
Učenik će:
- znati izume čoveka u prošlosti i sadašnjosti;
- uočavati razvojnost čovekovih izuma;
- znati kako je čovek koristio izume;
- poznavati ličnosti čiji izumi su doprineli promeni slike sveta.
Sadržaj:
- izumi menjaju sliku sveta;
- izumi izazivaju otpore;
- izumi unapređuju privredu i menjaju sliku društva;
- značajne ličnosti i njihovi izumi.
13. INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE
Cilj:
- poznavanje ključnih pronalazaka za industrijske revolucije;
- razumevanje perioda industrijske revolucije;
- uočiti značaj promena u privredi i društvu koje su nastale u vreme industrijskih revolucija.
Ishodi:
Učenik će:
- znati najznačajnije pronalaske u pojedinim industrijskim revolucijama;
- uviđati promene u razvoju privrede zahvaljujući industrijskim revolucijama;
- znati uticaj industrijskih revolucija na razvoj društva;
- znati promene u odnosima u svetu u vreme industrijskih revolucija;
- uočiti značaj industrijskih revolucija na promene u svakodnevnom životu ljudi;
- poznavati ličnosti značajne za industrijske revolucije.
Sadržaj:
- pronalasci dovode do revolucije u privredi;
- industrijske revolucije menjaju ekonomske i političke odnose;
- promene načina života i migracije u vreme industrijskih revolucija;
- značajne ličnosti i njihovi pronalasci.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
U oglednim školama, istorija pripada grupi izbornih opšteobrazovnih predmeta. Zastupljena je u četvorogodišnjim i trogodišnjim oglednim obrazovnim profilima sa jednim ili dva časa nedeljno a prema nastavnom planu i programu za svaki ogledni obrazovni profil u ovim područjima rada.
Nastava istorije u ovim školama, koncipirana je u velike tematske celine.
Zadatak nastavnika je da učenicima ponudi 6 nastavnih tema od kojih će učenici, kao grupa, prema svojim sklonostima izabrati 3 teme koje će obraditi na časovima istorije. Od te tri teme najmanje jedna mora biti iz nacionalne istorije.
Za svaku predloženu tematsku celinu dati su ciljevi, ishodi i sadržaji. Ishodi su centralno mesto ovog programa i oni treba da posluže nastavnicima da nastavni proces u ovom predmetu bude tako oblikovan da se navedeni ishodi postignu. Do ishoda možemo doći pravilnim i dobrim izborom sadržaja. To znači da sadržaji koji su ponuđeni mogu se prilagođavati učenicima, kako bi najlakše i najbrže dostigli navedene ishode. Uspeh u realizaciji sadržaja i postizanju ishoda zavisi od metoda, odnosno aktivnosti koje se planiraju. Predlaže se stalna interakcija sa učenicima, primena radioničarskog rada, istraživačkih metoda, odnosno aktivnosti. Učenike treba podsticati na istraživački rad i rešavanje problemskih pitanja. Važno mesto u postizanju ishoda imaju i nastavna sredstva (karte, atlasi i sl.) Učenike treba upućivati i na ostalu literaturu.
Preporučena literatura za učenike:
- Radne sveske od prvog do četvrtog razreda gimnazije.
- Istorija privatnog života, 1-3, Beograd, Klio, 2000-2003.
- A. Veselinović, R. Ljušić, Srpske dinastije, Novi Sad, 2001.
- Miloš Blagojević, Dejan Medaković, Radoš Ljušić, Ljubodrag Dimić, Istorija srpske državnosti, 1-3, Novi Sad, 2000-2001.
- Bojan Aleksov, Uporedne hronologije, Novi Sad, 2003.
- Nebojša Jovanović, Leksikon ličnosti, Novi Sad, 2000.
Preporučena literatura za nastavnike:
- Oksfordska istorija Grčke i Helenističkog doba, Beograd, Klio, 1999.
- Oksfordska istorija Rimskog sveta, Beograd, Klio, 1999.
- Istorija privatnog života, 1-3, Beograd, Klio, 2000-2003.
- G . Ostrogorski, Istorija Vizantije, Beograd,
- Sidni Peinter, Istorija srednjeg veka, Beograd, Klio, 1997.
- Robert Mantran, Istorija Osmanskog carstva, Beograd, Klio 2002.
- Fernan Brodel, Mediteran, 1-2, Beograd, Geopoetika, 2001.
- H. Kenigsberger, Dž. Mouz, Dž. Bouler, Evropa u šesnaestom veku, Beograd, Klio, 2002.
- Donald H. Penington, Evropa u sedamnaestom veku, Beograd, Klio, 2002.
- Hari Herder, Evropa u devetnaestom veku, Beograd, Klio, 2003.
- Džon M. Roberts, Evropa 1880-1945, Beograd, Klio, 2002.
- Filip Longvort, Stvaranje istočne Evrope, Beograd, Klio, 2002.
- Grupa autora, Istorija srpskog naroda, Beograd,
- S. Ćirković, R. Mihaljčić, Leksikon srpskog srednjeg veka, Beograd, 1999.
- A. Veselinović, R. Ljušić, Srpske dinastije, Novi Sad, 2001.
- Miloš Blagojević, Dejan Medaković, Radoš Ljušić, Ljubodrag Dimić, Istorija srpske državnosti, 1-3, Novi Sad, 2000-2001.
- Ljubodrag Dimić, Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije,
- Kenedi, Uspon i pad velikih sila, CID , Podgorica.