Na osnovu člana 93. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 62/2003 i 64/2003), a u vezi sa članom 24. stav 1. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002, 62/2003 i 64/2003),
Ministar prosvete i sporta donosi

Pravilnik

o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil veterinarski tehničar

(Objavljeno u "Prosvetni glasnik", br. 2 od 16 januara 2004)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil veterinarski tehničar za I i II razred, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Program ogleda iz člana 1. ovog pravilnika ostvaruje se u skladu sa:
1. Pravilnikom o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93,1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002 i 5/2003), i to sa nastavnim planom i programom:
1) srpskog jezika kao nematernjeg jezika;
2) jezika nacionalnih manjina;
3) stranih jezika - engleskog, francuskog, ruskog i nemačkog jezika;
4) računarstva i informatike;
5) muzičke umetnosti;
6) likovne kulture i
2. Pravilnikom o nastavnom planu i programu predmeta verska nastava za srednje škole ("Prosvetni glasnik", broj 6/2003).

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".
Broj 110-00-148/2003-08
U Beogradu, 19. decembra 2003. godine
Ministar prof. dr Gašo Knežević, s.r.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
Oblast: Veterina
Obrazovni profil: VETERINARSKI TEHNIČAR - ogled
Trajanje obrazovanja: četiri godine

CILj OGLEDA:

Unapređenje kvaliteta i osavremenjivanje obrazovno-vaspitnog rada kroz:

- uvođenje u svakodnevnu nastavnu praksu savremenih i efikasnih metoda rada sa učenicima
- uvođenje novog nastavnog plana i programa kroz horizontalno i vertikalno povezivanje nastavnih tema i sadržaja, u sklopu modula, a u cilju ostvarivanja ishoda obrazovanja (predlog novog nastavnog plana i programa za prvi i drugi razred dat je u prilogu ovog predloga, njegov je sastavni deo i predstavlja polaznu osnovu za kontinuirani rad na poboljšanju njegovog kvaliteta)
- uvođenje fleksibilnog nastavnog programa, definisanog u potpunosti od strane škole kao krajnjeg realizatora programa, a u zavisnosti od interesa lokalne sredine, kako bi se obezbedila efikasnija upošljivost stručnjaka ovog obrazovnog profila u lokalnoj sredini
- izradu kriterijuma ocenjivanja i građenja standarda ocenjivanja učenika.

Uvođenje organizacionih novina:

- prilagođavanje unutrašnje strukture nastavnog plana i časova u okviru godišnjeg fonda časova u skladu sa postavljenim ishodima obrazovanja i uslovima rada u školi i na radnom mestu (nov nastavni plan) a prema strategiji strukture nastavnog plana u reformisanoj srednjoj stručnoj školi
- nastavni plan i program će biti objavljivani za svaku školsku godinu radi usaglašavanja sa neophodnim izmenama tokom realizacije programa ogleda
- nastavni sadržaji su organizovani modularno
- povećanje fonda časova praktične nastave radi uspešnijeg ostvarivanja opštih ciljeva obrazovanja u ovom obrazovnom profilu
- uvođenje izborne nastave, kao mogućnosti za učenika da samostalno planira i organizuje svoj ukupni obrazovni proces.

OČEKIVANI ISHODI OGLEDA

Unapređen i kvalitetan obrazovno-nastavni rad:

- efikasni i podsticajni metodi rada sa učenicima primenjeni u svakodnevnoj obrazovnoj praksi
- nastavni sadržaji organizovani modularno, na način koji omogućava usvajanje generativnih, transfernih i funkcionalnih znanja i veština, relevantnih za buduću profesiju a koja predstavljaju osnovu za usvajanje pojmova i znanja u narednim fazama rada i školovanja
- vertikalno i horizontalno povezani nastavni planovi i programi
- objektivno ocenjivanje učenika prema postavljenim kriterijumima

TRAJANjE OGLEDA

Predviđeno je da ogled traje od septembra 2003. do juna 2007. godine

NAČIN OSTVARIVANjA OGLEDA

Ogled će biti realizovan putem obuke nastavnika srednjih stručnih škola područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, primene novih metoda rada sa učenicima, primene novog nastavnog programa i objektivnog ocenjivanja u svakodnevnoj obrazovnoj praksi.

Obuka za nastavnike srednjih stručnih škola u kojima se realizuje program ovog ogleda, biće organizovana u sledećim oblastima koje su bitne za unapređenje kvaliteta obrazovnog rada:

- nova koncepcija obrazovanja (usmerenost na ciljeve i ishode obrazovanja, modularni pristup u obrazovanju) trodnevna obuka
- ocenjivanje učenika - trodnevna obuka
- stručno usavršavanje nastavnika kroz obuku za akreditovane programe

Nastavnici srednjih stručnih škola će u okviru obrazovnog rada primenjivati metode rada i ocenjivanja za koje su obučavani na seminarima.

U okviru stručnih aktiva biće izdvojene ključne teme u okviru kojih je moguće postizanje obrazovnih ishoda.

Stručni timovi će sarađivati na horizontalnom i vertikalnom povezivanju nastavnih tema i sadržaja kako sa oblasnim i predmetnim timovima, tako i sa predstavnicima privrede.

Planirana je izrada testova sa zajedničkim sadržajima i zajednički postavljenim kriterijumima.

USLOVI OSTVARIVANjA PROGRAMA OGLEDA

Ogled će se realizovati u uslovima svakodnevnog obrazovnog rada u srednjim stručnim školama. Njegova realizacija podrazumeva uključenost i saradnju nastavnika u okviru stručnih timova i stručnih organa u školama.

Ministarstvo prosvete i sporta i Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih će pružiti kadrovsku i materijalnu podršku za realizaciju obuke profesora, materijal za rad, praćenje i evaluaciju ogleda.

PRAĆENjE I VREDNOVANjE OGLEDA

Praćenje i vrednovanje ogleda obavljaće Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Primena ogleda će biti praćena najmanje četiri puta u toku školske godine.

Na kraju školske godine, metodom paralelnih grupa biće ispitani ishodi obrazovno vaspitnog rada, adekvatnost ocenjivanja, mišljenja učenika i nastavnika.

I. NASTAVNI PLAN

1. Nedeljni i godišnji fond časova obaveznih i izbornih predmeta I i II razreda


I RAZRED II RAZRED
nedeljno godiš. nedeljno godiš.
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 10 320 8 256
1a. Srpski jezik i književnost 2 64 2 64
1b. jezik i književnost
2. Strani jezik 2 64 2 64
3. Fizičko vaspitanje 2 64 2 64
4. Matematika 2 64 2 64
5. Računarstvo i informatika 2 64
B : OPŠTESTRUČNI PREDMETI 8 256 3 96
1. Hemija 3 96
2. Fizika 2 64
3. Biologija 2 64 1 32
4. Latinski jezika 1 32
5. Biohemija 2 64
V . STRUČNI PREDMETI 10 470 17 794
1. Anatomija i fiziologija 3 96
2. Stočarstvo sa ishranom 2 64
3. Farmakologija 2 64
4. Patologija 2 64
5. Higijena i nega životinja 2 64
6. Praktična nastava 5 310 11 502
G : IZBORNI PREDMETI 3 96 3 96
1. Izborni predmet predviđen Zakonom 1 32 1 32
2. Izborni predmeti predviđeni 2 64 2 64
Programom ogleda
Ukupno: A +B + V +G 31 1142 31 1142

Broj časova po predmetima dat je na nedeljnom nivou kao zbir časova teorije i vežbi.
Blok nastava se prikazuje u ukupnom zbiru na godišnjem nivou.

2. Lista ponuđenih izbornih predmeta po razredima


G : IZBORNI PREDMETI I II III IV
Izborni predmet predviđen Zakonom
1. Građansko vaspitanje /
Verska nastava
Izborni predmeti predviđeni
Programom ogleda
1. Istorija (odabrani
moduli)
2. Geografija (odabrani
moduli)
3. Likovna kultura
4. Muzička umetnost
5. Bolesti i patologija
pčela
6. Bolesti i patologija riba
7. Hemija (odabrani moduli)
8. Fizika (odabrani moduli)
9. Biologija (odabrani
moduli)
10. Bolesti kućnih ljubimaca
11. Sociologija
12. Kinologija
13. Filozofija
14. Bolesti divljači
15. Higijena namirnica
životinjskog porekla

Izborna nastava sastoji se svake školske godine iz:
- Izbornog predmeta predviđenog Zakonom: Građansko vaspitanje ili Verska nastava (1 čas nedeljno tokom školske godine)
- Dva izborna predmeta predviđena Programom ogleda - svaki po 1 čas nedeljno (sa mogućnošću realizacije u bloku, ili sa 2 časa nedeljno)
Učenik može svake godine da bira tri izborna predmeta i ima do 33 časa nastave nedeljno u stručnoj školi, odnosno 35 časova ako stiče obrazovanje na jeziku nacionalne manjine ili dvojezično.
Lista izbornih predmeta nije konačna i može se dopuniti na predlog škole koja sprovodi ogled, programom koji je prethodno akreditovan. Realizuje se iz onih predmeta za koji se izjasni najmanje 30% učenika oglednog odeljenja.
U toku školovanja učenik može da bira određene predmete samo jedanput (likovna kultura, muzička umetnost, neorganska hemija, latinski jezik, sociologija, filozofija).
Ocena izbornog predmeta je numerička i ulazi u prosek ocena na kraju godine.

3. Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine


I II III IV UKUPNO
RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED časova
časova časova časova časova
Čas odeljenskog do 64 do 64 do 64 do 64 do 256
starešine
Dodatni rad do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
Dopunski rad do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
Pripremni rad do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
Društveno korisni do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
rad

Ako se ukaže potreba za ovim oblicima rada

4. Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima

I II III IV
Ekskurzija 2-3 dana 2-3 dana 3-4 dana do 5 dana
Jezik drugog naroda ili nacionalne 2 časa nedeljno
manjine sa elementima nacionalne
kulture
Drugi strani jezik 2 časa nedeljno
Drugi predmeti 1-2 časa nedeljno
Stvaralačke i slobodne aktivnosti 30-60 časova godišnje
učenika (hor, sekcije i drugo)
Društvene aktivnosti - đački 15-30 časova godišnje
parlament, učeničke zadruge
Kulturna i javna delatnost škole 2 radna dana

Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije, ili po programima koji su prethodno doneti.
5. Ostvarivanje školskog programa po nedeljama

razred razredno-časovna mentorski rad obavezne ukupno ostalo
nastava (nastava u vannastavne radnih (matura)
bloku, praksa) aktivnosti nedelja
I 32 5 2 39
II 32 5 2 39
III 32 5 2 39
IV 32 5 2 39 3

II. NASTAVNI PROGRAM

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 64 64
II 64 64

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Osposobljavanje za efikasno komuniciranje
- Unapređivanje znanja o sopstvenoj kulturi i kulturama drugih naroda i civilizacija
- Aktivno učestvovanje u dijalogu i argumentovano učestvovanje u debati
- Poštovanje književne tradicije i vrednosti humanističke baštine
- Razvijanje i negovanje jezičke kulture, poštovanje pravila standardnog književnog jezika u usmenom i pisanom izražavanju
- Uobličavanje jasnih i logičkih tekstova različitih dužina, složenosti, formi, tematika koristeći odgovarajuće tehničke pripreme i poštujući pravopisnu normu
- Iskazivanje svoje kreativne sposobnosti i negovanje ličnog izraza i komunikativnosti
- Praćenje i vrednovanje sadržaja iz različitih oblasti medijske produkcije
- doživljavanje, razumevanje i procenjivanje idejno-estetskih vrednosti i poruka reprezentativnih dela nastalih u određenim društvenim uslovima i razdobljima
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Uvod u proučavanje književnog dela 8
Književnost Starog veka 9
Srednjovekovna književnost 8
Narodna književnost 6
Humanizam i renesansa 7
Opšti pojmovi o jeziku 5
Fonetika 5
Pravopis 1 5
Kultura izražavanja 1 11

Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Barok, klasicizam, prosvetiteljstvo 9
Romantizam 16
Realizam 16
Morfologija 6
Pravopis 2 6
Kultura izražavanja 2 11

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Uvod u proučavanje književnog dela
Trajanje modula: 8 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati da prepozna - Vrste umetnosti, - Selekcija i
podeli i vrstama vrste umetnosti i podela umetnosti organizovanje
umetnosti njihova izražajna - Književnost kao informacija
- uočavanje sredstva umetnost, - tekst-metoda
strukture književnog - shvatiti pojam i književnost i druge - prepoznavanje
teksta, funkcije funkciju književnosti; umetnosti različitih
književnosti i shvatati povezanost - Teorija žanrova
povezanosti književnosti sa drugim književnosti - evaluacija
književnosti i umetnostima - Istorija informacija
drugih umetnosti - poznavati naučne književnosti - kritički odnos
- usvajanje osnovnih discipline koje se - Književna kritika prema izvoru
književno njome bave - Struktura informacija
teorijskih znanja, - uviđati razliku lirskog književnog - analiza
pojma književnog između usmene i pisane dela: lirska argumenata i
roda i vrsta književnosti, umeti da umetnička pesma po kontraargumenata
- razvijanje definiše njihove izboru profesora u tekstu
sposobnosti mišljenja specifičnosti - Struktura epskog - poređenje sa
i kritičkog stava - razlikovati književne dela: (predlog drugim medijima
prema stvarnosti rodove i vrste i znati Dragoslav
njihovu klasifikaciju Mihailović "Kad su
- uočavati na cvetale tikve")
primerima lirskog, - Struktura
epskog i dramskog dela dramskog dela:
strukturu književnog Poseta pozorišnoj
teksta (tema, motiv, predstavi ili
siže, fabula) snimak pozorišne
- znati da definiše predstave na
lik i ideju videu, a potom
- shvatati funkciju razgovor o
jezika kao sredstva specifičnostima
umetničkog izražavanja ovog književnog
- umeti da zauzme stav roda (predlog)
o umetničkom delu, - Domaći zadatak
obrazloži ga vezan za
pozivajući se na samo subjektivan
delo, druga iskustva i doživljaj određenog
znanja. umetničkog dela
- Evaluacija - test

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Književnost Starog veka
Trajanje modula: 9 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE MODULA
- Upoznavanje - steći uvid o - Sumersko-vavilonska - Problemski
učenika sa najznačajnijim piscima i književnost pristup
najvećim kulturnim delima u književnosti Starog - Ep o Gilgamešu (analiza - prepoznavanje
i umetničkim veka odlomka) značenja i smisla
tekovinama - umeti da sagleda njen - Helenska književnost - rad po grupama
čovečanstva razvoj - Struktura mitskog mišljenja - jasno
- sticanje znanja o - uočavati raznovrsnost - Obraditi mitove sa čijim definisani
klasičnim tematike i motiva, se junacima i motivima istraživački
kulturama, zastupljenost književnih vrsta susrećemo kada izražavamo zadaci
književnoj - shvatiti značaj mitologije određene životne pozicije - tekst-metoda
tradiciji i za antičku književnost i (Tantal, Sizif, Narcis) kao - selekcija i
univerzalnim razvoj evropske kulture i najreprezentativnije o organizovanje
vrednostima - shvatiti univerzalne Trojancima, Atrejevićima informacija
humanističke poruke koje nam ova dela ili Tebancima (Parisov sud, - analiza
baštine pružaju Odisej i Penelopa, mit o argumenata i
- shvatanje značaja - umeti da prepozna teme i Edipu) koji su poslužili kontraargumenata
književnosti Starog motive ove književnosti koje kao osnova epskim i u tekstu
veka za razvoj su preuzeli umetnici svih dramskim delima antičke i - grupni i
evropske kulture, epoha i pravaca evropske književnosti individualni rad
umetnosti i - Sofokle - Antigona
književnosti - Hebrejska književnost
- Obraditi
najkarakterističnije
tekstove sa kojima su se
učenici već susretali u
različitim oblastima
medijske produkcije (Knjiga
postanja, Legenda o potopu,
Samson i Dalila, Knjiga o
Jovu, Stradanje i vaskrsenje
Hristovo, Besjeda na gori)
- mogućnost poređenja mita o
nastanku sveta u grčkoj i
rimskoj mitologiji sa
Knjigom postanja u Bibliji
- Evaluacija - test

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Srednjovekovna književnost
Trajanje modula: 8 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Razvijanje svesti o - steći jasnu - Počeci slovenske - Selekcija i organizovanje
potrebi negovanja sliku o počecima pismenosti - Crnorisac informacija
sopstvene književne slovenske Hrabar: Slovo o pismenima - tekst-metoda
kulture i tradicije pismenosti i - Rad Ćirila i Metodija - - prepoznavanje značenja i
- Usvajanje znanja o njihovom značaju slovensko pismo i književni smisla
prvim pismima, jeziku za razvoj srpske jezik, glagoljica, izgrađivanje ličnog odnosa
i najstarijim pisanim kulture i ćirilica, staroslovenski prema izvoru informacija
spomenicama književnosti jezik, recenzije - jasno definisani
južnoslovenske - uočavati - Najstariji spomenici istraživački zadaci
kulture zastupljenost južnoslovenske kulture
- Sticanje znanja o književnih vrsta i - Sveti Sava - Žitije
osobenostima poznavati svetog Simeona (odlomak
književnih dela ove karakteristike Bolest i smrt svetog
epohe i duhu vremena najprisutnijih Simeona)
u kome su nastale - umeti da prati - Jefimija - Pohvala knezu
- Analizom dela razvoj književnog Lazaru
izazvati u učenicima jezika i pisma - Despot Stefan Lazarević
raznorodna estetička - umeti da Slovo ljubve
i etička osećanja analizira - Evaluacija - test
izabrane tekstove
vezujući ih za
žanrovsku
pripadnost i
specifičnost
istorijskog
trenutka u kome
su nasali
- umeti da iskaže
svoja razmišljanja
o estetičkim i
etičkim osećanjima
koja pokreću
obrađena dela
- opažati
sličnost među
fenomenima
književne i
kulturne istorije

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Narodna književnost
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanja nacionalne - razlikovati epske, lirske i - Odlike lirske - Rad po grupama
samosvesti i poštovanja lirsko-epske pesme narodne pesme, - tekst-metoda
duhovnih vrednosti koje - uočavati raznolikost u kriterijum - selekcija i
neguje narodna tematici, oblicima i postupcima podele, vrste organizovanje
književnost izlaganja (izbor pesama informacija
- formiranje estetskih - shvatati da narodna književnost prepustiti - rad po grupama
kriterijuma u obuhvata način života i običaje nastavniku i - prepoznavanje
analiziranju dela naše - umeti da zaključi da je u njoj učenicima) značenja i smisla
narodne književnosti najizrazitije i najpotpunije - Narodne epske i analiza
- podsticanje izražen duh i karakter našeg epsko-lirske argumenata i
istraživačkog mišljenja i naroda pesme, kontraargumenata
formiranje originalnog - umeti da sagleda bogatstvo i kompoziciona u tekstu
gledišta lepotu jezika struktura, - izgrađivanje
- ukazivanje na narodnu - steći osnovne pojmove i znanja motivi, narativni ličnog odnosa
književnost kao izraz na kojima se zasniva tumačenje postupci prema izvoru
kolektivnog mišljenja i narodne književnosti (mogućnost obrade informacija
osećanja, riznicu - umeti da razgraniči legendu, po zastupljenosti - rad po grupama
narodnih običaja, istorijsku činjenicu i umetničku motiva, po
kodeks etičkih normi interpretaciju ciklusima ili
odabirom
pojedinih pesama
- dogovor učenika
i nastavnika)
- Narodna proza,
podela, bogatstvo
motiva,
specifičnosti
narativnih
postupaka
(mogućnost obrade
poređenjem sa
motivima bajki i
pripovedaka
drugih naroda ili
odabirom
konkretnih bajki
- izbor
nastavnika i
učenika)
- Evaluacija testa

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Humanizam i renesansa
Trajanje modula: 7 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- Upoznavanje sa - znati da objasni nastanak i - Poetika humanizma i - tekst-metoda
poetikom razvoj ove epohe društveno renesanse u Evropi i kod - individualni i
književnosti istorijskim kontekstom nas, najznačajniji grupni rad
humanizma i - praviti paralelu sa duhom predstavnici u književnosti - prepoznavanje
renesanse Srednjeg veka, uoči razlike i umetnosti značenja i smisla
- sagledavanje - shvatiti značenje pojmova - pojam petrarkističke - analiza
značaja procvata humanizam i renesansa poezije, njeni uticaji u argumenata i
umetnosti, - uviđati zastupljenost evropskoj i dubrovačkoj kontraargumenata
kulture, nauke i književnih formi, tematsku književnosti - izgrađivanje
ljudske misli raznovrsnost i jezičko - Frančesko Petrarka - ličnog odnosa
- osposobljavanje bogatstvo Kanconijer (izbor soneta) prema izvoru
učenika za - umeti da prepozna odlike ove - ovani Bokačo - Dekameron informacija
apstraktno i epohe i u drugim umetnostima, (pripovetka po izboru - uočavanje i
kreativno navoditi najznačajnije nastavnika) prepoznavanje
promišljanje predstavnike i njihova dela - Vilijem Šekspir - Romeo i problema
stvarnosti - shvatiti važnost umetnosti Julija - jasno definisani
- razvijanje renesanse za razvoj evropske - Migel Servantes - Don istraživački
sposobnosti kulture i civilizacije Kihot (rad na odabranom zadaci
analize, sinteze odlomku) - domaći zadatak
i komparacije - Evaluacija - test

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Opšti pojmovi o jeziku
Trajanje modula: 5 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Utemeljivanje nastave - shvatati jezik kao - Mesto jezika u ljudskom društvu - Sve teme obuhvaćene
pismenosti i nastave društveno-istorijsku kategoriju (bitna svojstva jezika, jezik i ovim modulom obraditi
gramatike na jezičkim - razlikovati govor od jezika komunikacija) informativno, kako bi
vežbanjima - shvatiti funkciju jezika - Književni jezik, jezička norma i učenici stekli
- usvajanje znanja o jeziku kao - znati da objasni pojam standardizacija predstavu o razvoju
sistemu znakova i jeziku kao jezičkog znaka - Narečja srpskog jezika jezika i mogli
društvenoj i istorijskoj - imati znanja o izvorima - Književni jezici na južnoslovenskom samostalno da proširuju
pojavi informacija i vidovima jezičkom području do 19. veka svoja znanja
- razvijanje svesti o potrebi komunikacije - Početak standardizacije srpskog
negovanja sopstvenog jezika - shvatati pojam standardnog književnog jezika i pravopisa u prvoj
jezika, njegov nacionalni i polovini 19. veka
kulturni značaj - Razvoj srpskog književnog jezika u
- uočavati odstupanja od 19. i 20. veku
standardnog jezika, poznaje - Osnovni principi jezičke norme
pojam nestandardnog varijeteta srpskog književnog jezika
- poznavati istorijske etape u - Ekavski i ijekavski izgovor i pisma
standardizaciji jezika srpskog jezika (ćirilica i latinica)
- poznavati discipline koje se - Priručnici za negovanje jezičke
bave izučavanjem jezičkog sistema kulture i služenje njima
- Evaluacija - test

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Fonetika
Trajanje modula: 5 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje jezičke - pravilno - Fonetika i fonologija - Vežbe na
kulture učenika artikulisati glasove - Fonologija - glasovi i konkretnim
- podsticanje i umeti da sagleda foneme tekstovima
negovanje fonetsku prirodu - Slog i granica sloga - individualni i
istraživačkog odnosa srpskog jezika - Glasovne promene grupni rad
prema jezičkim - vladati pojmovima: suglasnika i - pravopisni
pojavama glas, fonema, samoglasnika sa diktat
- uspešna primena fonetika, fonologija pravopisnim rešenjima (po - samostalan rad
stečenih znanja iz - primenjivati već mestu tvorbe i zvučnosti učenika na
fonetike i fonologije stečena znanja o izgovora) prikupljanju
glasovnim - Palatalizacija i primera koji
alternacijama u sibilarizacija predstavljaju
pravopisnim rešenjima - Jotovanje odstupanja od
- uočavati zakonitosti - L>O, fonetskih pravila
i pravilnost jezičkih nepostojano a, prevoj - poznavanje već
pojava vokala stečenih znanja, a
- pristupati jezičkim - O>E , ne njihova ponovna
pojavama na disimilacija obrada
istraživački način - Gubljenje suglasnika i
suglasničkih grupa
- Evaluacija - test

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Pravopis 1
Trajanje modula: 5 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- usvajanje - razlikovati dve - Na početku rečenice - Pravopisne vežbe
kulture pisanog glavne službe početnog (naslovi, natpisi i slično) diktat
izražavanja po velikog slova: na - kod jednočlanih vlastitih - preoblikovanje teksta
normama i početku rečenice imena (ljudska, verska i - samodiktat
standardima (naslova, natpisa i mitološka imena) - nakon obrade glasovnih
srpskog slično) i kod - imena naroda, etničkih promena i ove teme iz
književnog jezika jednočlanih vlastitih zajednica i naziva njihovih pravopisa sprovesti
- praktična imena pripadnika praktičnim vežbanjima u kojima
primena stečenih - poznavati kurtoaznu - geografska i topografska će učenici sami prikupljati
znanja iz jezika upotrebu velikog slova mesta građu (naslovi, natpisi na
i pravopisa - savladati upotrebu - nebeska tela i njihovi raznim ustanovama,
- osposobljavanje suglasnika i sistemi prodavnicama, reklamnim
učenika da se u j u srpskom jeziku - individualna imena panoima, televiziji, štampi)
pisanom sastavu - uspešno primenjivati životinja i pokazati zakonitosti
pravopisa osnovna pravila o - praznici funkcionisanja glasovnih
vežbanja stavljaju podeli reči na kraju - ustanove, organizacije, promena i međusobne odnose
u službu reda društva i slično glasova, odustajanje od njih,
praktičnih - glasila i autorska dela eventualna kolebanja i greške
pisanih ostvarenja - prisvojni pridevi na -ov i u tekstu
-in
- mogućnost kurtoaznog
markiranja pisanjem velikog
slova u zamenicama Vi i Vaš
kada se odnose na jednu
osobu i diferenciranje od
prave množinske upotrebe
- normativno usvojeni oblici
sa izvorima i u
kojima je izostalo
kao i varijante u kojima je
zamenjeno suglasnicima v ili
j
- poziciono j u susedstvu sa
i, i osali slučajevi
(formant eja, pridevi na
---iski, imperativ glagola)
- obavezni normativni
minimum u vezi sa podelom
reči na kraju reda
- Evaluacija - test

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Kultura izražavanja 1
Trajanje modula: 11 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Osposobljavanje - precizno izražavati - Jezičke vežbe - Vežbe zapažanja
učenika da teorijska svoja osećanja, - Stilske vežbe - vežbanje
znanja o jezičkim raspoloženja, stavove - Vrste funkcionalnih stilova, asocijacije
kategorijama i - pravilno osnovne odlike - situacioni
pravopisnoj normi akcentovati reči, - Administrativni funkcionalni izazovi za
uspešno primenjuju u grupe reči, rečenica, stil (poslovno pismo, molba, bogaćenje rečnika
praksi ispravljati ponuda, zahtev, prigovor) i traženje
- adekvatna upotreba nestandardne - Pismeni zadaci (22+1) pogodnog izraza
različitih oblika akcentuacije - Domaći zadaci - uopšteno i
kazivanja i - korektno - Evaluacija - test konkretno
funkcionalnih stilova interpretirati i kazivanje
- mogućnost povezivanja kazivati odabrane - otklanjanje
informacija unutar tekstove nejasnosti i
teksta i između više - praktično dvosmislenosti
različitih, primenjivati stečena - razlikovna
uspostavljajući logičku znanja iz jezika i uloga intonacija
hijerarhiju među njima pravopisa - stilska
- vladanje konvencijama - savladati usmerenost
obraćanja u pisanoj metodologiju izrade pismenih sastava
formi pismenog sastava
- znati da se služi
stručnom literaturom
i drugim izvorima
saznanja
- koristiti
funkcionalne stilove
u zavisnosti od
zadate teme
- znati da napiše
različite vrste
poruka, pisama,
zahteva, molbi,
ponuda
- odgovarati na javne
pozive, oglase,
ankete, konkurse
- negovati pravilno
usmeno i pismeno
izražavanje
standardnim jezikom

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula Barok, klasicizam, prosvetiteljstvo
Trajanje modula: 9 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Upoznavanje evropskih, - uočavati društveno istorijsku - Barok i klasicizam; poetika - Rad po grupama
kulturnih, duhovnih i uslovljenost ovih pravaca u umetnosti stilska obeležja, glavni - precizno definisani
misaonih tendencija 17. - prepoznavati osobenosti i predstavnici u našoj i istraživački zadaci
i 18. veka predstavnike baroka i klasicizma u evropskoj književnosti - tekst-metoda
- prepoznavanje evropskih književnosti, a u drugim umetnostima - Molijer - Tvrdica (obrada - selekcija i organizovanje
tendencija ovih epoha u sagledavati specifičnosti i stilske dramskog dela, odlike komedije informacija
književnim pojavama, osobenosti ovih pravaca (arhitektura, karaktera) - kritički odnos prema
delima i ličnostima u muzika, slikarstvo) - Prosvetiteljstvo u Evropi i izvoru informacija
našoj književnosti - prepoznavati odlike baroka i kod nas - problemski pristup
- shvatanje i razumevanje klasicizma u delima naših pisaca - Književno - prosvetiteljski rad - jednu od ponuđenih
stila, tema i motiva - shvatati osnove filozofskih učenja Dositeja Obradovića, komedija odgledati u
epohe koji su uslovile pojavu informativno o značaju pozorištu, snimak na videu
- razvijanje moći prosvetiteljstva programskog teksta Pismo ili televizijsku
zapažanja i razumevanja - znati da navede osnovne odlike i Haralampiju adaptaciju budući da
književnih tekstova epohe najvažnije predstavnike - Dositej Obradović - Život i komedija karaktera deluje
- podsticanje - uočavati žanrovsku raznovrsnost i priključenija (obrada na veoma autentično na sceni
istraživačkog mišljenja i njihovu specifičnost odlomcima) - mogućnost paralele
formiranje originalnog - uočavati na odabranim delima - Informativno o baroknim Molijerovog i Sterijinog
gledišta prosvetiteljske ideje, shvatati njihov tendencijama kod Venclovića i dela
značaj Orfelina
- umeti da sagleda geopolitičke i - Jovan Sterija Popović -
duhovne okvire u kojima se razvija Tvrdica
prosvetiteljstvo među Srbima
- razmišljati o problemima koje
pokreću određena dela i iznositi svoj
stav (značaj razuma, iskustva,
prosvećenosti, verske tolerancije,
demokratizacije umetnosti)
- znati da analizira na primeru
dramskog dela likove, da izdvoji
motive, prepozna dominantan, uoči
osobenosti komedije karaktera
- uviđati oslonjenost na
komediografsku tradiciju i odstupanja
od nje
- umeti da prepozna tipično,
individualno, lokalno, realistično u
likovima Sterijine komedije

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Romantizam
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Upoznavanje sa - shvatiti - Romantizam u Evropi - Mogućnost gledanja
poetikom društveno-istorijsku i kod nas (pojam, ekranizacije nekog od
književnosti uslovljenost ovog osobenosti, značaj, poznatih dela evropskog
romantizma pravca predstavnici) romantizma (Evgenije
- uočavanje veze - poznavati - A. S. Puškin - Onjegin, Jadnici...)
našeg romantizma najznačajnije Cigani - jasno definisani
i romantizma u predstavnike u - H. Hajne - Lorelaj istraživački zadaci
evropskoj evropskoj i srpskoj ili Šandor Petefi - - problemski pristup
književnosti književnosti Sloboda sveta delu
- prepoznavanje - uočavati tematsku, - Vuk Karadžić kao - tekst-metoda
univerzalnih tema motivsku i žanrovsku reformator jezika i - grupni i individualni
u delima ove zastupljenost, stilske pravopisa rad
epohe odlike - Vuk Karadžić kao - poređenje sa drugim
- negovanje opšte - sagledavati uticaj sakupljač narodnih medijima
kulture evropske misli i umotvorina - izražajno kazivanje
- usavršavanje književnosti u delima - Vuk kao pisac, stihova
perceptivne moći srpskih romantičara istoričar i biograf - korišćenje zvučne
u doživljavanju - uviđati - Vuk kao leksikograf čitanke
književnih dela specifičnosti - Petar Petrović - prepoznavanje smisla i
epohe romantizma romantizma u srpskoj Njegoš - Gorski značenja
književnosti, objasniti vijenac (delo u
njihovu uslovljenost celosti)
- izgraditi odnos - Branko Radičević -
prema jezičkom Kad mlidija umrijeti
bogatstvu svoje ili izbor iz poezije
nacionalne književnosti - ura Jakšić - Na
- uočavati na Liparu ili izbor iz
odabranim književnim poezije
tekstovima odlike ovog - Jovan Jovanović
književnog pravca Zmaj - ulići i
- imati razvijenu moć uveoci ili J. J. Zmaj
zapažanja i razumevanja kao satirični pesnik
- umeti da prepozna - pesma po izboru
odlike romantizma u - Laza Kostić - Među
drugim umetnostima javom i med snom,
- iznositi svoj sud o Santa Maria de la
delima koristeći Salute
stečena znanja i - Evaluacija - test
sopstvena zapažanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Realizam
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- Upoznavanje sa poetikom - usvojiti pojam realizam kao - Balzak - Čiča - Mogućnost
književnosti realizma književni postupak i kao epohu u Gorio ili - Tolstoj gledanja
- razvijanje sposobnosti istoriji književnosti - Ana Karenjina ekranizacije
analize, sinteze i komparacije - shvatiti društveno-istorijsku - N. V . Gogolj - jednog od
- osposobljavanje učenika da uslovljenost ovog pravca Revizor značajnijih
samostalno čitaju i tumače - prepoznavati i definiše - Milovan Glišić - romana evropskog
književna dela odlike realizma (žanrovsku Glava šećera ili realizma (Ana
- negovanje osećaja za estetske zastupljenost, tematske, pripovetka po izboru Karenjina, Rat i
i moralne vrednosti epohe motivske i stilske osobenosti) nastavnika mir..)
- uočavanje veza između - praviti paralelu sa odlikama - Laza Lazarević - - jasno
evropskog i srpskog realizma književnosti romantizma Vetar ili pripovetka definisani
- sagledavanje uticaja realizma - umeti da sagleda specifičnost po izboru nastavnika istraživački
i važnosti ove epohe u svetskoj jezika i njegovu socijalnu - Radoje Domanović - zadaci
kulturnoj baštini motivisanost Vođa ili pripovetka - grupni i
- definisanje razlike između - uviđati značaj humora i po izboru nastavnika individualni rad
književnih vrsta i žanrova satire, različitost njihovih - Simo Matavulj - - ekranizacija
nastalih iz dodira sa drugim efekata na formiranje slike Povareta ili pripovetke Glava
umetnostima (libreto, filmski, sveta pripovetka po izboru šećera ili
televizijski scenario) - uočavati prisustvo regionalne nastavnika Leptirica
tematike u srpskoj književnosti - Roman srpskog - paralela
- praviti razliku među realizma obraditi na pripovedaka Vetar
pojmovima subjektivno i najkarakterističnijim i Povareta
objektivno, tip i karakter odlomcima romana - razgovor o
- znati da uporedi dela Jakova Ignjatovića - sličnostima i
književnosti realizma sa njihovim Večiti mladoženja ili razlikama u
ekranizacijama, likovnim i Zona Zamfirova poimanju motiva
muzičkim interpretacijama Stevana Sremca vlasti kod
- znati da posmatra situacije, - Branislav Nušić - Domanovića i
pojave i ličnosti sa aspekta Komedija po izboru Nušića
pisca realiste nastavnika (poseta - razgovor o
- uviđati veze između našeg i pozorišnoj filmu Zona
evropskog realizma predstavi, video Zamfirova
- samostalno tumačiti delo, snimak, televizijska - problemski
argumentovano izlaže svoje adaptacija) pristup delima,
zaključke i zapažanja - Vojislav Ilić - saznavanje idejnog
- shvatiti značaj udela ove Izbor iz poezije i etičkog sveta
epohe u svetskoj kulturnoj dela
baštini - prepoznavanje
značenja i smisla
- izgrađivanje
ličnog odnosa
prema delu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Morfologija
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Usvajanje znanja - shvatati predmet - Morfologija (u užem smislu) - Vežbe na tekstu
o morfološkim izučavanja morfologije - Vrste reči - grupni i
kategorijama - uočavati vezu između - Imenice - imeničke kategorije, padež, individualni rad
reči fonetike i morfologije broj, rod, vrste imenica i promena padeža - obnoviti već
- unapređivanje - umeti da sagleda bitna - Pridevi - vrste prideva, pridevske stečena znanja, a ne
jezičkih svojstva morfoloških kategorije: rod, broj, padež, vid, stepen, obrađivati navedene
sposobnosti i pojava poređenje teme ovog modula
utvrđivanje već - prepoznavati osnovne - Zamenice - vrste i promena - svrha ovog modula
stečenih znanja principe promene reči - Brojevi - osnovni, redni i zbirni; je da učenici izbegnu
- posmatrati morfologiju promena brojeva, brojne imenice greške u usmenom i
kao sistem oblika sa - Glagoli - glagolski rod i glagolski vid pismenom izražavanju,
različitih stanovišta - Morfološke glagolske kategorije lakše prate nastavu
(upoređivanjem, - Građenje glagola izvođenjem (derivacijom) stranog jezika i
opisivanjem, - Glagoli nepotpunog značenja uočavaju sličnosti i
klasifikovanjem) - Nelični (bezlični) glagolski oblici razlike između našeg
- aktivno i samostalno - Pisanje odričnih oblika pomoćnih glagola i stranog jezika
rešavati jezički problem - Prilozi - vrste i komparacija priloga
- Predlozi
- Veznici
- Rečce (partikule)
- Uzvici
- Evaluacija - test

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Pravopis 2
Trajanje modula: 6 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik MODULA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Usvajanje kulture - razlikovati upotrebu - Ljudska i - pravopisne vežbe
pisanog izražavanja velikog i malog slova personifikovana imena - diktat
po normama i unutar višečlanih vlastitih - višečlana imena zemalja - preoblikovanje teksta
standardima srpskog imena (pisanje velikog slova i ostala višečlana imena - samodiktat
književnog jezika kada je uže vlastito ime u (gradovi, sela, naselja,
- praktična primena širem i malog kod opštih imena od opštih reči)
stečenih znanja iz reči unutar imena osim u - pomoćne reči u imenima
jezika i pravopisa slučajevima koji su izuzeci - preuzimanje izvornog
- osposobljavanje od pravila) pravopisa u stranim
učenika da se u - praviti razliku između rečima
pisanom sastavu vlastitih imena i opštih - nazivi administrativnih
pravopisa, vežbanja naziva i drugih područja
stavljaju u službu - savladati osnovna pravila - nazivi događaja i
praktičnih pisanih o sastavljenom i rastavljenom istorijskih zbivanja
ostvarenja pisanju reči - nazivi serijskih i
- sposobnost - uspešno primenjivati apstraktnih pojmova
uočavanja, definisanje pravila pisanja negacije (školski predmeti,
i korigovanje greške odlikovanja, proizvodi i
u tekstu slično)
- puna i skraćena imena
(ustanova, preduzeće,
pravnih akata) i
podudarni opšti nazivi;
mogućnost dvojakog pisanja
- zemlja, sunce, mesec
- biće iz mitološkog i
religioznog pojmovnika
- zvanja, titule
- tri vrste spojeva
(složenice,
polusloženice, sintagme)
i tri načina pisanja
(sastavljeno, sa crticom,
rastavljeno)
- upotreba odrične rečce
ne uz imenice, prideve,
glagole, zamenice
- Evaluacija - test

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Kultura izražavanja 2
Trajanje modula: 11 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Praktično usvajanje i - umeti da izrazi - Leksičke vežbe - Uočavanje i
bogaćenje jezika pomoću svoja razmišljanja i - Semantičke otklanjanje
odgovarajućih jezičkih vežbi kritički odnos vežbe beznačajnih
- proširivanje rečnika novim prema problemima i - Stilske vežbe pojedinosti
pojmovima, ispravno korišćenje pojavama koje - Domaći zadaci - sažimanje teksta
usvojenih termina obuhvataju - Pismeni zadaci uz pojačavanje
- posedovanje znanja o književni tekstovi, (2h2+1) informativnosti
funkciji, uticaju i značaju ali su i deo - Evaluacija - - promena
medija; selektivno praćenje svakodnevnog test gledišta
sadržaja iz različitih života - tumačenja
oblasti medijske produkcije - imati razvijenu izraznog ponašanja
- utvrđivanje metoda i načina objektivnost; - prenesena
stvaranja pisanog zadatka u umeti da zapazi, značenja reči
etapama uoči i definiše - otklanjanje
- integracija informacija i značajne praznoslovlja i
ideja iz različitih izvora pojedinosti, tuđica
- osposobljavanje učenika za koristi usvojene - pojačavanje i
samostalan rad na pisanju pojmove iz jezika, ublažavanje izraza
stručnih tekstova književnosti, nauke
i umetnosti na
adekvatan način
- znati da
posmatra i opiše
određene situacije
iz različitih
uglova
- znati da
selektivno i
kritički prati
sadržaje iz
različitih oblasti
medijske
produkcije
- umeti da
prepozna
figurativni jezik
u književnom i
neknjiževnom
tekstu, da razume
njegovo značenje
- znati da napiše
stilski
kompoziciono
korektan tekst
- znati da pojača
informativnost, da
otkloni suvišne
reči i neprikladne
izraze u svom
izlaganju
- koristiti
stručnu literaturu
selektivno, znati
njome da se služi,
ali svoja izlaganja
bazirati na
vlastitom mišljenju
- uspešno
primenjivati znanja
iz jezika i
pravopisa
- uočavati i
iskazivati
sličnosti i
razlike u pristupu
istim motivima,
temi, delu u
različitim vrstama
umetnosti
- umeti da sastavi
izveštaj, pripremi
referat koristeći
ilustracije,
tabele, dijagrame,
fusnote da bi
tekst bio potpun i
precizan.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- književne kritike
- studije
- eseji
- rečnici
- leksikoni
- enciklopedije
- internet
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA
- Istorija
- Muzička umetnost
- Likovna umetnost
FIZIČKO VASPITANjE
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 1 63 74
II 1 63 64

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Razvijanje i očuvanje antropomotoričkih sposobnosti u skladu sa uzrasnim i individualnim karakteristikama
- Razvijanje motoričkih umenja i navika
- Osposobljavanje za samostalno vežbanje
- Očuvanje i unapređivanje zdravlja
- Razvoj pozitivne slike o sebi
- Promovisanje pozitivnih socijalnih interakcija
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Antropomotoričke sposobnosti 1 18
Atletika 1 9
Gimnastika 1 9
Plivanje 1 10
Sportske igre 1 10
Druga motorička iskustva 1 8

NAPOMENA: ukoliko škola nema uslova za izvođenje nastave plivanja časovi predviđeni za ovaj modul preraspodeljuju se na sledeći način: atletika 4 časa, gimnastika 4 časa i sportske igre 2 časa
Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Antropomotoričke sposobnosti 2 16
Atletika 2 10
Gimnastika 2 10
Plivanje 2 8
Sportske igre 2 11
Druga motorička iskustva 2 9

NAPOMENA: ukoliko škola nema uslova za izvođenje nastave plivanja časovi predviđeni za ovaj modul preraspodeljuju se na sledeći način: antropomotoričke sposobnosti 3 časa, gimnastika 2 časa i sportske igre 3 časa
4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula: Antropomotoričke sposobnosti 1
Trajanje modula: 18 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje i očuvanje - Unapređivati i - Utvrđivanje inicijalnog stanja - Obzirom da je
antropomotoričkih sposobnosti održavati - Opštefizička priprema za realizaciju
u skladu sa uzrasnim i antropomotoričke - Rad usmeren na razvoj ili drugih modula
individualnim sposobnosti (snagu, održavanje pojedinačnih potreban
karakteristikama brzinu, izdržljivost, sposobnosti: odgovarajući novi
- Osposobljavanje za samostalno koordinaciju, - snaga (svi vidovi) antropomotoričkih
vežbanje u slobodno vreme gipkost, preciznost, - brzina (brzina reakcije, sposobnosti, po
- Očuvanje i unapređivanje ravnotežu) pojedinačnog pokreta i sistemu povratne
zdravlja - Poznavati sportske frekvencija pokreta), sprege će se
- Razvoj pozitivne slike o tehničko-taktičke izdržljivost (aerobna i pored časova
sebi termine anaerobna). opredeljenih za
- Produbiti znanja o - pokretljivost, ovaj modul i na
funkcionisanju - koordinacija, ostalim časovima
pojedinih organskih - preciznost, i preko drugih
sistema prilikom - ravnoteža predviđenih
vežbanja i oporavka - Atletika sadržaja
- Poznavati osnovne - Gimnastika praktično uticati
pojmove vezane za - Sportske igre na njihov razvoj
karakter fizičke - Aerobik - Objašnjavati
aktivnosti: obim i - Ples i dr. učenicima kakav
intenzitet - Testovi za utvrđivanje stanja je uticaj
- Znati kako da prati sposobnosti odabranog
reakcije organizma na - Pravilno držanje tela sadržaja
opterećenje (merenje - Utvrđivanje finalnog stanja (vežbe,...), obim
pulsa, praćenje disanja i intenzitet
i sl.) (koliko
- Poznavati procedure ponavljanja, kojom
bezbednog vežbanja brzinom...)
- Biti sposoban da - Ukazivati na
samostalno kreira greške koje se
jednostavnije pojavljuju
programe fizičkog - Osposobljavati
vežbanja (jutarnja učenike za
gimnastika, vežbe samostalno
oblikovanja, trčanje) vežbanje
- Profilisati - Oprema za
sopstvene potrebe za vežbanje
fizičkim vežbanjem i - Higijena
sistematski se baviti
fizičkom aktivnošću u
slobodno vreme
- Održavati ličnu i
kolektivnu higijenu
- Koristiti fizičku
aktivnost kao
sredstvo za suočavanje
sa stresom ili
njegovim posledicama
- Poznavati uzroke
nastajanja nepravilnih
držanja tela
- Poznavati uticaj
nepravilnih držanja
tela po organizam
- Znati osnovne vežbe
za najvažnije grupe
mišića koje
obezbeđuju pravilno
držanje tela
- Sistematski se
baviti fizičkom
aktivnošću u slobodno
vreme
- Promovisati fizičku
aktivnost kao deo
zdravog načina života
- Objektivno
vrednovati i
prihvatati svoje
postignuće i
postignuće drugih u
fizičkoj aktivnosti;
- Potvrđivati svoje
sposobnosti i sticati
samopouzdanje

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Atletika 1
Trajanje modula: 9 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje - usavršavati umenja iz atletike - Provera umenja - Objašnjavati
motoričkih umenja stečena u osnovnom obrazovanju stečenih u učenicima kakav
i navika - unapređivati i održavati osnovnoj školi je uticaj
- Razvijanje i antropomotoričke sposobnosti - Tehnika: vežbe odabranog
očuvanje (snagu, brzinu, izdržljivost, trčanja sadržaja
antropomotoričkih koordinaciju, gipkost, - visoki i niski (vežbe,...), obim
sposobnosti u preciznost, ravnotežu) start i intenzitet
skladu sa - poznavati osnovne pojmove - Tehnika skokova (koliko
uzrasnim i vezane za karakter fizičke - Tehnika bacanja ponavljanja, kojom
individualnim aktivnosti: obim i intenzitet - Elementarne brzinom...)
karakteristikama - znati kako da prati reakcije igre - Ukazivati na
- Osposobljavanje organizma na opterećenje (merenje - Poligoni greške koje se
za samostalno pulsa, praćenje disanja i sl.) - Doziranje pojavljuju
vežbanje u - poznavati procedure bezbednog opterećenja preko - Osposobljavati
slobodno vreme vežbanja pulsa učenike za
- Očuvanje i - biti sposoban da samostalno - Pripremanje samostalno
unapređivanje kreira jednostavnije programe organizma za vežbanje
zdravlja fizičkog vežbanja (jutarnja vežbanje - Oprema za
- Razvoj gimnastika, vežbe oblikovanja, (zagrevanje, vežbanje
pozitivne slike o trčanje) istezanje...) - Higijena
sebi - profilisati sopstvene potrebe
za fizičkim vežbanjem i
sistematski se baviti fizičkom
aktivnošću u slobodno vreme
- koristiti fizičku aktivnost
kao sredstvo za suočavanje sa
stresom i njegovim posledicama
- sistematski se baviti
fizičkom aktivnošću u slobodno
vreme
- promovisati fizičku aktivnost
kao deo zdravog načina života
- moći da objektivno vrednuje i
prihvata svoje postignuće i
postignuće drugih u fizičkoj
aktivnosti

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Gimnastika 1
Trajanje modula: 9 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Razvijanje - poboljšati umenja - Provera umenja - Objašnjavati učenicima kakav
motoričkih umenja i iz gimnastike stečenih u je uticaj odabranog sadržaja
navika stečena u osnovnom (vežbe,...) na organizam
- Razvijanje i osnovnom obrazovanju - Ukazivati na greške koje se
očuvanje obrazovanju - Osnovni pojavljuju
antropomotoričkih - unapređivati i elementi partera - Osposobljavati učenike za
sposobnosti u skladu održavati - Osnovni samostalno vežbanje
sa uzrasnim i antropomotoričke elementi na - Oprema za vežbanje
individualnim sposobnosti spravama - Higijena
karakteristikama (snagu, brzinu, - Podrške u
- Osposobljavanje za izdržljivost, parovima
samostalno vežbanje u koordinaciju, - Ravnoteže u
slobodno vreme gipkost, parovima
- Očuvanje i preciznost, Kolutanja i
unapređivanje zdravlja ravnotežu) preskoci u
- Razvoj pozitivne - poznavati parovima
slike o sebi sportske - Poligoni koji u
- Promovisanje tehničko-taktičke sebi sadrže
pozitivnih termine gimnastičke
socijalnih - poznavati elemente
interakcija procedure - Vežbe istezanja
bezbednog vežbanja
- održavati ličnu
i kolektivnu
higijenu
- koristiti
fizičku aktivnost
kao sredstvo za
očuvanje zdravlja
- moći da
objektivno
vrednuje i
prihvata svoje
postignuće i
postignuće drugih
- uspostavljati
saradničke
odnose,
učestvovati u
timskom radu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Plivanje 1
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje - usvajati znanje ili - Ponašanje pri - Objašnjavati učenicima
motoričkih umenja usavršavati umenje plivanja boravku na bazenu kakav je uticaj plivanja na
i navika - unapređivati i održavati - Higijena pri organizam i značaj za
- Razvijanje i antropomotoričke sposobnosti boravku na bazenu zdravlje
očuvanje (snagu, brzinu, izdržljivost, - Provera umenja - Ukazivati na greške koje
antropomotoričkih koordinaciju, gipkost, stečenih u se pojavljuju
sposobnosti u preciznost, ravnotežu) osnovnom - Osposobljavati učenike za
skladu sa - poznavati sportske obrazovanju samostalno vežbanje
uzrasnim i tehničko-taktičke termine - Obuka neplivača - Oprema za vežbanje
individualnim - poznavati procedure bezbednog - Usavršavanje
karakteristikama vežbanja tehnike plivanja
- Osposobljavanje - održavati ličnu i kolektivnu - Elementarne igre
za samostalno higijenu u vodi
vežbanje u - koristiti fizičku aktivnost - Vežbe oblikovanja
slobodno vreme kao sredstvo za očuvanje i u vodi
- Očuvanje i unapređivanje zdravlja - Trčanje u vodi
unapređivanje - moći da objektivno vrednuje i (ukoliko je bazen
zdravlja prihvata svoje postignuće i male dubine)
- Razvoj postignuće drugih - Akvabik
pozitivne slike o
sebi

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Sportske igre 1
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje motoričkih umenja i navika - posedovati umenja iz sportskih igara - Provera umenja - Ukazivati na
- razvijanje i očuvanje antropomotoričkih stečena u osnovnom obrazovanju stečenih u greške koje se
sposobnosti u skladu sa uzrasnim i - unapređivati i održavati osnovnom pojavljuju
individualnim karakteristikama antropomotoričke sposobnosti (snagu, obrazovanju - Osposobljavati
- Osposobljavanje za samostalno vežbanje u brzinu, izdržljivost, koordinaciju, - Obnavljanje učenike za
slobodno vreme gipkost, preciznost, ravnotežu) osnovnih samostalno vežbanje
- Očuvanje i unapređivanje zdravlja - poznavati sportske tehničko-taktičke elemenata tehnike - Oprema za vežbanje
- Razvoj pozitivne slike o sebi termine - Igra - Higijena
- Promovisanje pozitivnih socijalnih - imati profilisane sopstvene potrebe - Odeljenjsko
interakcija za fizičkim vežbanjem i sistematski se takmičenje
baviti fizičkom aktivnošću u slobodno
vreme
- koristiti fizičku aktivnost kao
sredstvo za suočavanje sa stresom i
njegovim posledicama
- sistematski se baviti fizičkom
aktivnošću u slobodno vreme
- promovisati fizičku aktivnost kao
deo zdravog načina života
- prihvatati sopstveni fizički izgled
i sposobnosti, i biti svestan
razvojnih promena;
- potvrđivati svoje sposobnosti i
sticati samopouzdanje
- rešavati probleme uz poštovanje svog
okruženja
- promovisati sportski fer-plej
- prepoznavati negativnosti u sportu i
kritički se odnositi prema njima
(doping, gruba igra, navijački izgredi
i sl.)
- posedovati informacije o
osobenostima različitih kultura u
sredini u kojoj živi i uvažavati ih
- korektno se odnositi prema svim
akterima sportskog događaja (igrači,
treneri/nastavnici, sudije, navijači i
dr.)
- moći da sarađuje sa svim članovima
ekipe i učestvuje u timskom radu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Druga motorička iskustva 1
Trajanje modula: 8 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje - posedovati i - Provera umenja - Objašnjavati
motoričkih umenja druga motorička stečenih u učenicima kakav
i navika iskustva u osnovnoj školi je uticaj
- Razvijanje i zavisnosti od - Tehnika: vežbe odabranog
očuvanje ličnih trčanja sadržaja
antropomotoričkih interesovanja i - visoki i niski (vežbe...), obim
sposobnosti u mogućnosti sredine start i intenzitet
skladu sa (ples, aerobik, - Tehnika skokova (koliko
uzrasnim i klizanje, vožnja - Tehnika bacanja ponavljanja, kojom
individualnim rolera, bicikla, - Elementarne brzinom...)
karakteristikama plivanje, umetničko igre - Ukazivati na
- Osposobljavanje plivanje, - Poligoni greške koje se
za samostalno badminton, - Doziranje pojavljuju
vežbanje u orijentiring, opterećenja preko - Osposobljavati
slobodno vreme karate, džudo, pulsa učenike za
- Očuvanje i aikido, - Pripremanje samostalno
unapređivanje taekvondo...) organizma za vežbanje
zdravlja - unapređivati i vežbanje - Oprema za
- Razvoj održavati (zagrevanje, vežbanje
pozitivne slike o antropomotoričke istezanje...) - Higijena
sebi sposobnosti
(snagu, brzinu,
izdržljivost,
koordinaciju,
gipkost,
preciznost,
ravnotežu)
- poznavati
osnovne pojmove
vezane za karakter
fizičke
aktivnosti: obim i
intenzitet
- znati kako da
prati reakcije
organizma na
opterećenje (merenje
pulsa, praćenje
disanja i sl.)
- poznavati
procedure
bezbednog vežbanja
- biti sposoban da
samostalno kreira
jednostavnije
programe fizičkog
vežbanja (jutarnja
gimnastika, vežbe
oblikovanja,
trčanje)
- moći da
profiliše
sopstvene potrebe
za fizičkim
vežbanjem i
sistematski se
baviti fizičkom
aktivnošću u
slobodno vreme
- koristiti
fizičku aktivnost
kao sredstvo za
suočavanje sa
stresom i njegovim
posledicama
- sistematski se
baviti fizičkom
aktivnošću u
slobodno vreme
- promovisati
fizičku aktivnost
kao deo zdravog
načina života
- moći da
objektivno
vrednuje i
prihvata svoje
postignuće i
postignuće drugih
u fizičkoj
aktivnosti

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Antropomotoričke sposobnosti 2
Trajanje modula: 16 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje i očuvanje - razvijati i - Utvrđivanje inicijalnog stanja - Obzirom da je
antropomotoričkih sposobnosti održavati - Opštefizička priprema za realizaciju
u skladu sa uzrasnim i antropomotoričke - Rad usmeren na razvoj ili drugih modula
individualnim sposobnosti (snagu, održavanje pojedinačnih potreban
karakteristikama brzinu, izdržljivost, sposobnosti: odgovarajući nivo
- Osposobljavanje za samostalno koordinaciju, gipkost, - snaga (svi vidovi) antropomotoričkih
vežbanje u slobodno vreme preciznost, ravnotežu) - brzina (brzina reakcije, sposobnosti, po
- Očuvanje i unapređivanje - poznavati sportske pojedinačnog pokreta i sistemu povratne
zdravlja tehničko-taktičke frekvencija pokreta), sprege će se,
- Razvoj pozitivne slike o termine izdržljivost (aerobna i pored časova
sebi - produbljivati znanja o anaerobna). opredeljenih za
funkcionisanju - pokretljivost, ovaj modul i na
pojedinih organskih - koordinacija, ostalim časovima
sistema prilikom - preciznost, i preko drugih
vežbanja i oporavka - ravnoteža. predviđenih
- znati osnovne - Atletika sadržaja
pojmove vezane za - Gimnastika praktično uticati
karakter fizičke - Plivanje na njihov razvoj
aktivnosti: obim i - Sportske igre - Objašnjavati
intenzitet - Aerobik učenicima kakav
- znati kako da prati - Ples i dr. je uticaj
reakcije organizma na - Testovi za utvrđivanje stanja odabranog
opterećenje (merenje sposobnosti sadržaja
pulsa, praćenje disanja - Pravilno držanje tela (vežbe,...), obim
i sl.) - Utvrđivanje finalnog stanja i intenzitet
- poznavati procedure (koliko
bezbednog vežbanja ponavljanja, kojom
- biti sposoban da brzinom...)
samostalno kreira - Ukazivati na
jednostavnije programe greške koje se
fizičkog vežbanja pojavljuju
(jutarnja gimnastika, - Osposobljavati
vežbe oblikovanja, učenike za
trčanje) samostalno
- profilisati vežbanje
sopstvene potrebe za - Oprema za
fizičkim vežbanjem i vežbanje
sistematski se baviti - Higijena
fizičkom aktivnošću u
slobodno vreme
- znati da održava
ličnu i kolektivnu
higijenu
- koristiti fizičku
aktivnost kao sredstvo
za suočavanje sa
stresom i njegovim
posledicama
- znati uzroke
nastajanja nepravilnih
držanja tela
- znati uticaj
nepravilnih držanja
tela po organizam
- znati komplekse
vežbi za očuvanje
pravilnog držanja tela
- sistematski se
baviti fizičkom
aktivnošću u slobodno
vreme
- promovisati fizičku
aktivnost kao deo
zdravog načina života
- moći da objektivno
vrednuje i prihvata
svoje postignuće i
postignuće drugih u
fizičkoj aktivnosti
- prihvatati sopstveni
fizički izgled i
sposobnosti, i biti
svestan razvojnih
promena
- potvrđivati svoje
sposobnosti i sticati
samopouzdanje

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Atletika 2
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Razvijanje motoričkih umenja i - vladati složenim umenjima iz - Tehnika: vežbe trčanja - Objašnjavati učenicima kakav je
navika atletike (tehnika hodanja, - visoki i niski start uticaj odabranog sadržaja
- Razvijanje i očuvanje trčanja, skoka udalj, uvis i - Tehnika skokova (vežbe,...), obim i intenzitet
antropomotoričkih sposobnosti u bacanja) i usavršavati ih - Tehnika bacanja (koliko ponavljanja, kojom
skladu sa uzrasnim i individualnim - razvijati i održavati - Elementarne igre brzinom...)
karakteristikama antropomotoričke sposobnosti - Poligoni - Ukazivati na greške koje se
- Osposobljavanje za samostalno (snagu, brzinu, izdržljivost, - Pravila pojavljuju
vežbanje u slobodno vreme koordinaciju, gipkost, - Doziranje opterećenja preko - Osposobljavati učenike za
- Očuvanje i unapređivanje zdravlja preciznost, ravnotežu) pulsa samostalno vežbanje
- Razvoj pozitivne slike o sebi - poznavati osnovne pojmove - Pripremanje organizma za - Oprema za vežbanje
vezane za karakter fizičke vežbanje (zagrevanje, - Higijena
aktivnosti: obim i intenzitet istezanje...)
- znati kako da prati reakcije
organizma na opterećenje (merenje
pulsa, praćenje disanja i sl.)
- poznavati procedure bezbednog
vežbanja
- biti sposoban da samostalno
kreira jednostavnije programe
fizičkog vežbanja (jutarnja
gimnastika, vežbe oblikovanja,
trčanje) kao i da profiliše
sopstvene potrebe za fizičkim
vežbanjem
- sistematski se baviti fizičkom
aktivnošću u slobodno vreme
- koristiti fizičku aktivnost
kao sredstvo za suočavanje sa
stresom i njegovim posledicama
- sistematski se baviti fizičkom
aktivnošću u slobodno vreme
- promovisati fizičku aktivnost
kao deo zdravog načina života
- moći da objektivno vrednuje i
prihvata svoje postignuće i
postignuće drugih u fizičkoj
aktivnosti

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Gimnastika 2
Trajanje modula: 10 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Razvijanje - vladati umenjima iz - Elementi partera - Objašnjavati učenicima kakav
motoričkih umenja i gimnastike (vežbe na - Elementi na spravama je uticaj odabranog sadržaja
navika tlu i/ili na - Podrške u parovima (vežbe,...) na organizam
- Razvijanje i spravama, podrške, i - Ravnoteže u parovima - Ukazivati na greške koje se
očuvanje povezivati ih u - Kolutanja i preskoci u pojavljuju
antropomotoričkih jednostavne sastave parovima - Osposobljavati učenike za
sposobnosti u skladu - razvijati i - Poligoni koji u sebi sadrže samostalno vežbanje
sa uzrasnim i održavati gimnastičke elemente - Oprema za vežbanje
individualnim antropomotoričke - Poskoci - Higijena
karakteristikama sposobnosti (snagu, - Skokovi
- Osposobljavanje za brzinu, izdržljivost, - Okreti
samostalno vežbanje u koordinaciju, - Vežbe istezanja
slobodno vreme gipkost, ravnotežu)
- Očuvanje i - poznavati sportske
unapređivanje zdravlja tehničko-taktičke
- Razvoj pozitivne termine
slike o sebi - poznavati
- Promovisanje procedure bezbednog
pozitivnih vežbanja
socijalnih - znati da održava
interakcija ličnu i kolektivnu
higijenu
- koristiti fizičku
aktivnost kao
sredstvo za
suočavanje sa stresom
i njegovim
posledicama
- moći da objektivno
vrednuje i prihvata
svoje postignuće i
postignuće drugih
- moći da sarađuje
sa svim članovima
ekipe i učestvuje u
timskom radu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Plivanje 2
Trajanje modula: 8 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Razvijanje - posedovati - Ponašanje pri boravku na - Objašnjavati učenicima
motoričkih umenja i umenje plivanja bazenu kakav je uticaj plivanja na
navika - unapređivati i - Higijena pri boravku na organizam i značaj za
- Razvijanje i održavati bazenu zdravlje
očuvanje antropomotoričke - Obuka neplivača - Ukazivati na greške koje
antropomotoričkih sposobnosti - Usavršavanje tehnike plivanja se pojavljuju
sposobnosti u skladu (snagu, brzinu, - Elementarne igre u vodi - Osposobljavati učenike za
sa uzrasnim i izdržljivost, - Vežbe oblikovanja u vodi samostalno vežbanje
individualnim koordinaciju - Trčanje u vodi (ukoliko je - Oprema za vežbanje
karakteristikama gipkost, bazen male dubine)
- Osposobljavanje za preciznost, - Akvabik
samostalno vežbanje u ravnotežu)
slobodno vreme - poznavati
- Očuvanje i sportske
unapređivanje zdravlja tehničko-taktičke
- Razvoj pozitivne termine
slike o sebi - poznavati
- Promovisanje procedure
pozitivnih bezbednog vežbanja
socijalnih - znati da
interakcija održava ličnu i
kolektivnu
higijenu
- koristiti
fizičku aktivnost
kao sredstvo za
očuvanje zdravlja
- moći da
objektivno
vrednuje i
prihvata svoje
postignuće i
postignuće drugih
- znati da rešava
probleme uz
poštovanje svog
okruženja, kroz
odgovarajuću
komunikaciju i
toleranciju

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Sportske igre 2
Trajanje modula: 11 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Razvijanje - usavršavati - Obnavljanje elemenata - Ukazivati na
motoričkih umenja i stečena umenja i tehnike greške koje se
navika sticati nova, - Igra pojavljuju
- Razvijanje i primenjuje ih u - Odeljenjsko takmičenje - Osposobljavati
očuvanje izabranim učenike za
antropomotoričkih sportskim igrama samostalno vežbanje
sposobnosti u skladu - unapređivati i - Ukazivanje na fer
sa uzrasnim i održavati igru i korektno
individualnim antropomotoričke navijanje
karakteristikama sposobnosti - Osposobljavati
- Osposobljavanje za (snagu, brzinu, učenike za suđenje
samostalno vežbanje u izdržljivost, - Angažovati učenike
slobodno vreme koordinaciju, koji su sportisti za
- Očuvanje i gipkost, pomoć pri
unapređivanje zdravlja preciznost, realizaciji časova,
- Razvoj pozitivne ravnotežu) takmičenja...
slike o sebi - znati sportske - Oprema za vežbanje
- Promovisanje tehničko-taktičke - Higijena
pozitivnih termine
socijalnih - profilisati
interakcija sopstvene potrebe
za fizičkim
vežbanjem i
sistematski se
baviti fizičkom
aktivnošću u
slobodno vreme
- koristiti
fizičku aktivnost
kao sredstvo za
suočavanje sa
stresom i njegovim
posledicama
- sistematski se
baviti fizičkom
aktivnošću u
slobodno vreme
- promovisati
fizičku aktivnost
kao deo zdravog
načina života
- prihvatati
sopstveni fizički
izgled i
sposobnosti, i
biti svestan
razvojnih promena
- potvrđivati
svoje sposobnosti
i sticati
samopouzdanje
- rešavati
probleme uz
poštovanje svog
okruženja,
komunikaciju i
toleranciju
- promovisati
sportski fer-plej
- prepoznavati
negativnosti u
sportu i kritički
se odnositi prema
njima (doping,
gruba igra,
navijački izgredi
i sl.)
- korektno se
odnositi prema
svim akterima
sportskog događaja
(igrači,
treneri/nastavnici,
sudije, navijači i
dr.)
- moći da sarađuje
sa svim članovima
ekipe i učestvuje
u timskom radu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Druga motorička iskustva 2
Trajanje modula: 9 časova

CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Razvijanje - posedovati i - Prikaz nivoa usvojenosti Objašnjavati učenicima
motoričkih umenja druga motorička motoričkih iskustava iz kakav je uticaj
i navika iskustva u prethodnog razreda odabranog sadržaja
- Razvijanje i zavisnosti od - Elementi tehnike (vežbe...), obim i
očuvanje ličnih interesovanja - Uticaj odabrane aktivnosti intenzitet (koliko
antropomotoričkih i mogućnosti - Doziranje opterećenja preko ponavljanja, kojom
sposobnosti u sredine (ples, pulsa brzinom...)
skladu sa aerobik, klizanje, - Pripremanje organizma za - Uključivanje
uzrasnim i vožnja rolera, vežbanje (zagrevanje, naprednih učenika u
individualnim bicikla, umetničko istezanje..) rad sa manje uspešnima
karakteristikama plivanje, badminton, - Ukazivati na greške
- Osposobljavanje orijentiring, koje se pojavljuju
za samostalno karate, džudo, - Osposobljavati
vežbanje u aikido, učenike za samostalno
slobodno vreme taekvondo...) vežbanje
- Očuvanje i - unapređivati i - Oprema za vežbanje
unapređivanje održavati - Higijena
zdravlja antropomotoričke
- Razvoj sposobnosti (snagu,
pozitivne slike o brzinu,
sebi izdržljivost,
koordinaciju,
gipkost,
preciznost,
ravnotežu)
- znati osnovne
pojmove vezane za
karakter fizičke
aktivnosti: obim i
intenzitet
- znati kako da
prati reakcije
organizma na
opterećenje (merenje
pulsa, praćenje
disanja i sl.)
- poznavati
procedure bezbednog
vežbanja
- biti sposoban da
samostalno kreira
jednostavnije
programe fizičkog
vežbanja (jutarnja
gimnastika, vežbe
oblikovanja, trčanje)
- moći da profiliše
sopstvene potrebe
za fizičkim
vežbanjem i
sistematski se
baviti fizičkom
aktivnošću u
slobodno vreme
- koristiti fizičku
aktivnost kao
sredstvo za
suočavanje sa
stresom i njegovim
posledicama
- sistematski se
baviti fizičkom
aktivnošću u
slobodno vreme
- promovisati
fizičku aktivnost
kao deo zdravog
načina života
- moći da
objektivno vrednuje
i prihvata svoje
postignuće i
postignuće drugih u
fizičkoj aktivnosti
- potvrđivati svoje
sposobnosti i
sticati samopouzdanje

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Anderson, B . (2001): Stretching, Zagreb, Gopal D .O.O.
- Anderson, B . Burke, E . Pearl, B. (2002): Fitness za sve, Zagreb, Gopal D .O.O.
- Vaeu, J. (1968): Gymnastics in the schools, Boston
- Ivanić, S. (1996): Metodologija, Beograd, Gradski sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda
- Korkin, V . P. (1983): Akrobatika, Moskva, Fizkuljtura i sport
- Kukolj, M. (1996): Opšta antropomotorika, Beograd, Finegraf
- Nićin, . (2003): Fitness, Beograd, Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta "Braća Karić" i Viša škola za sportske trenere
MATEMATIKA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 64 64
II 64 64

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- sticanje znanja i umenja neophodnog za razumevanje zakonitosti u prirodi i društvu, za primenu u svakodnevnom životu i praksi;
- razvijanje mentalnih sposobnosti učenika, pozitivnih osobina ličnosti i naučnog pogleda na svet;
- sticanje opšte matematičke kulture, uz shvatanje mesta i značaja matematike u progresu civilizacije;
- osposobljavanje učenika za uspešno nastavljanje obrazovanja i izučavanja drugih oblasti u kojima se matematika primenjuje;
- doprinos radnom i politehničkom obrazovanju učenika;
- razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, apstraktnog mišljenja i matematičke intuicije;
- dalje razvijanje radnih, kulturnih, etičkih i estetskih navika učenika;
- dalje osposobljavanje učenika za korišćenje stručne literature i drugih izvora znanja.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Realni brojevi 7
Proporcionalnost veličina 10
Racionalni algebarski izrazi 9
Linearna jednačina, funkcija, nejednačina. Sistemi 14
linearnih jednačina.
Planimetrija 9
Trigonometrija pravouglog trougla 7

Obavezna su četiri jednočasovna pismena zadatka sa jednočasovnim ispravkama (8 časova)
Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Stepenovanje i korenovanje 12
Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija 16
Poliedri 15
Obrtna tela 13

Obavezna su četiri jednočasovna pismena zadatka sa jednočasovnim ispravkama (8 časova)

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA Naziv modula: Realni brojevi

Trajanje modula: 7 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
- upoznavanje skupa znati da odredi NZS i NZD - skup realnih - insistirati na preciznosti,
realnih brojeva prirodnih brojeva brojeva i njegovi tačnosti, sistematičnosti i
- znati osnovna pravila podskupovi urednosti u radu
deljivosti
- prevoditi decimalne brojeve u
razlomke i obrnuto
- znati da izračuna vrednost
jednostavnog racionalnog
brojevnog izraza
- razlikovati iracionalne od
racionalnih brojeva
- izračunavati ili procenjivati
vrednost kvadratnog korena
- znati da odredi apsolutnu
vrednost realnog broja
- zaokrugljivati broj na određen
broj decimala
- znati osnovne podskupove skupa
realnih brojeva (N, Z, Lj,
: 91;: I)

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Proporcionalnost veličina

Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI OSTVARIVANjE MODULA
MODULA
- sticanje osnovnih znanja - znati šta je razmera i umeti da - razmera - insistirati na potpunom
iz proporcija i je proširi i skrati - proporcije razumevanju i efikasnoj primeni
procentnog (promilnog) - primenjivati razmeru u rešavanju - račun znanja o procentima
računa i njihova primena problema podele - sadržaj modula povezati sa
- prepoznati direktnu i obrnutu - račun sadržajima odgovarajućih modula
proporcionalnost i primenjivati ih mešanja hemije, fizike i praktične
pri rešavanju zadataka - procentni i nastave
- rešavati problem podele promilni račun - izgrađivati predstavu o
- rešavati problem mešanja mogućim okvirima rešenja
- izračunavati nepoznati član
proporcije
- izračunavati deo neke veličine
- izračunavati procenat i promil
neke veličine
- izračunati veličinu ako je
poznat procentni iznos
- izračunavati novu cenu posle
promene za određeni procenat
(množi određenim koeficijentom)

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Racionalni algebarski izrazi

Trajanje modula: 9 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- sticanje osnovnih - znati da sredi polinom dobijen - polinomi i operacije sa njima - Insistirati na
znanja i veština o sabiranjem, oduzimanjem i množenjem - rastavljanje polinoma na preciznom izražavanju
polinomima i polinoma činioce
racionalnim izrazima - znati da primeni formule za - transformacija racionalnih
kvadrat binoma i razliku kvadrata izraza
- znati da rastavi polinom na
činioce
- znati da transformiše
jednostavnije algebarske izraze

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Linearna jednačina, funkcija i nejednačina. Sistemi linearnih jednačina

Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- pravilno rešavanje - znati da rešava - linearna jednačina - istaći povezanost
linearnih jednačina i linearne jednačine - linearna nejednačina između analitičkog i
nejednačina i usvajanje - znati da rešava - linearna funkcija grafičkog prikaza
pojma linearne funkcije probleme koji se funkcije
svode na rešavanje - sadržaj modula povezati
linearnih jednačina sa sadržajima
- prikazivati odgovarajućih modula
tabelarno, hemije, fizike i
analitički i praktične nastave
grafički linearnu
funkciju
- rešavati sisteme
linearnih jednačina
- rešavati linearne
nejednačine i
grafički da
prikazuje skup rešenja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Planimetrija

Trajanje modula: 9 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- sticanje - znati šta je duž, poluprava, ugao i krug - geometrijski - insistirati na
osnovnih znanja - znati šta su kolinearne, odnosno nekolinearne tačke pojmovi i veze preciznom
i veština iz - znati stavove o podudarnosti trougla i primenjivati ih između njih izražavanju i
geometrije - znati šta su uglovi sa paralelnim kracima i veze između njih - pojam izračunavanju
- razlikovati vrste uglova (opruženi, naporedni susedni, unakrsni, prav) podudarnosti i - sadržaje modula
- znati relacije vezane za unutrašnje i spoljašnje uglove trougla primena povezati sa
- znati osnovne relacije u jednakokrakom, odnosno jednakostraničnom trouglu - trougao primerima iz prakse
- razlikovati vrste četverougla - četverougao
- znati osnovne stavove o paralelogramu i njihovu primenu - krug
- znati izračunati obim i površinu trougla, četverougla, i kruga

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Trigonometrija pravouglog trougla

Trajanje modula: 7 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
- sticanje početnih - znati šta je sinus, - - sadržaj modula povezati
znanja iz kosinus, tangens i kontangens trigonometrijske sa odgovarajućim sadržajima
trigonometrije oštrog ugla pravouglog funkcije oštrog modula fizike
pravouglog trougla trougla ugla
- znati osovne - osnovne
trigonometrijske identičnosti trigonometrijske
i umeti da ih primeni u identičnosti
praksi - rešavanje
- umeti da rešava pravougli pravouglog trougla
trougao

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Stepenovanje i korenovanje

Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Ovladavanje veštinom - znati - Stepen čiji je - Obrazložiti
matematičkih definiciju izložilac ceo ciljeve modula,
operacija sa izraza broj, operacije. način i kriterijum
stepenima čiji je a-1 i - Funkcija ocenjivanja
izložilac u skupu an/m u=džn ( - Insistirati na
celih i racionalnih - umeti da vrši n preciznom
: 91;:brojeva operacije sa v'82'ac N) izražavanju
- Sticanje osnovnih stepenima čiji i njen grafik - Insistirati na
znanja o kompleksnim je izložilac ceo - Koren; stepen redovnom pisanju
brojevima broj i čiji je domaćeg zadatka
racionalan broj izložilac - Osim pisanog
- znati šta je racionalan broj. testa po završetku
imaginarna Osnovne modula, sadržaje
jedinica operacije sa modula oceniti i u
- umeti da vrši korenima. sastavu narednog
operacije sa - Kompleksni pismenog zadatka
kompleksnim brojevi i
brojevima osnovne
operacije sa
njima.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija

Trajanje modula: 16 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje osnovnih - znati šta je kvadratna - Kvadratna jednačina sa - Obrazložiti
znanja o kvadratnim jednačina sa jednom jednom nepoznatom i njeno ciljeve modula,
jednačinama, nepoznatom rešavanje način i
funkcijama i - umeti da odredi rešenje - Diskriminanta i kriterijum
nejednačinama kvadratne jednačine priroda rešenja kvadratne ocenjivanja
- umeti da odredi jednačine - Insistirati na
prirodu rešenja kvadratne - Vijetove formule i preciznom
jednačine njihove jednostavnije izražavanju
- znati šta je kvadratna primene. Rastavljanje - Insistirati na
funkcija kvadratnog trinoma na redovnom pisanju
- umeti da ispita tok linearne činioce domaćeg zadatka
kvadratne funkcije - Kvadratna funkcija i - Osim pisanog
- moći da rešava njen grafik; ekstremna testa po
kvadratne nejednačine vrednost završetku modula,
- moći da reši sistem - Prostije kvadratne sadržaje modula
jedne linearne i jedne nejednačine oceniti i u
kvadratne jednačine sa - Sistem od jedne sastavu narednog
dve nepoznate kvadratne i jedne pismenog
linearne jednačine sa
dve nepoznate

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Poliedri

Trajanje modula: 15 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje osnovnih znanja o - znati pojam - Poliedar; pravilan - obrazložiti ciljeve
poliedrima poliedra i pravilnog poliedar, površina i modula, način i
- Osposobiti učenika da poliedra zapremina poliedra kriterijum ocenjivanja
stečeno znanje primeni u - umeti da izračunava - Prizma; površina i - insistirati na
praksi površinu i zapreminu zapremina prizme preciznom izražavanju
prizme, piramide i - Piramida; površina i - gradivo izlagati na
zarubljene piramide zapremina piramide primerima iz prakse
- Zarubljena piramida; - insistirati na
površina i zapremina preciznom izračunavanju
zarubljene piramide sa tačnošću na
određenom broju
decimala
- osim pisanog testa
po završetku modula,
sadržaje modula
oceniti u sastavu
narednog pismenog
zadatka

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Obrtna tela

Trajanje modula: 13 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
Sticanje osnovnih znanja o - znati pojam - Cilindrična i konusna - obrazložiti ciljeve
obrtnim telima cilindrične i površ, obrtna površ modula, način i
- Osposobiti učenika da konusne površi - Prav valjak; površina kriterijum ocenjivanja
stečeno znanje primeni u - umeti d izračunava i zapremina - insistirati na
praksi površinu i zapreminu - prava kružna kupa; preciznom izražavanju
pravog valjka, kupe i površina i zapremina - insistirati na
zarubljene kupe - Zarubljena kupa; preciznom
površina i zapremina izračunavanju sa
tačnošću na
određenom broju
decimala
- osim pisanog testa
po završetku modula,
sadržaje modula
oceniti i u sastavu
narednog pismenog
zadatka

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- R. Despotović, R. Tošić, B . Šešelja Matematika za prvi razred srednjih stručnih škola

- Sve odobrene zbirke zadataka iz matematike za prvi razred srednjih stručnih škola

- R. Despotović, R. Tošić, B . Šešelja Matematika za drugi razred srednjih stručnih škola

- Vene Bogoslavov Zbirka zadataka iz matematike za drugi razred

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- fizika

- Hemija

- Praktična nastava

HEMIJA (obavezni i izborni predmet)

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 96 96
II 32 32

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- dobijanje temeljnih teoretskih znanja

- upoznavanje sa hemijskim promenama i zakonitostima koje vladaju između supstanci

- ovladavanje znanjima o građi i strukturi materije i njenim osobinama

- sticanje sposobnosti za primenu znanja u stručno-teoretskim predmetima

- formiranje osnova za nastavak obrazovanja

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Uvod u hemijska izračunavanja 8
Struktura atoma i periodni sistem elemenata 6
Hemijske veze 3
Disperzni sistemi 10
Vrste neorganskih jedinjenja 14
Osnovni oksido-redukcionih procesa 4
Ugljovodonici 18
Optička aktivnost 2
Organska kiseonična jedinjenja 15
Organske kiseline i derivati 10
Organska azotna jedinjenja 6

Razred: drugi (*izborni predmet)


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Tipovi i energetske karakteristike hemijskih procesa 10
Brzina hemijskih procesa i hemijska ravnoteža 12
Primena oksido-redukcionih procesa 10

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Uvod u hemijska izračunavanja

Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- osposobljavanje - znati da definiše - obnavljanje osnovnih - ponoviti sadržaje
učenika za pojmove: simbol, pojmova iz osnovne iz osnovne škole
samostalna formula i koristi ih škole - vežbati zadatke
stenometrijska pri pisanju hemijskih - izračunavanja masenog koji se zasnivaju na
izračunavanja reakcija udela, molarne mase i traženim pojmovima
- znati definisati zapremine, brojnosti - uraditi test
pojmove relativne jedinki... i teoretskih znanja
atomske i molekulske stehiometrijska
mase, mol, molarna izračunavanja
masa, brojnost
jedinki, Avogadrov
broj, molarnu
zapreminu
- znati da odredi
maseni udeo supstanci
i da vrši
stehiometrijska
izračunavanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Struktura atoma i periodni sistem elemenata

Trajanje modula: 6 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- sticanje - znati da objasni - građa atoma i izotopi - sve sadržaje raditi
znanja o građi građu atoma i izotope - elektronska uz obavezno korišćenje
i strukturi - znati da objasni konfiguracija PSE
atoma strukturu elektronskog - izgradnja periodnog - koristiti modele,
omotača sistema elemenata slike, šeme,
- znati da odredi - opšte karakteristike kompjuterske
konfiguraciju elementa Ia, IIa animacije...
i na osnovu nje pronađe , VIIa grupe - uraditi test
mesto elementa u teoretskih znanja
periodnom sistemu
elemenata i približno
odredi osobine tog
elementa
- znati opšte
karakteristike
Ia,
IIa,
VIIa grupe PSE

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Hemijske veze

Trajanje modula: 3 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
- sticanje znanja o vezama - znati da definiše kovalentnu - jonska veza - koristiti šeme, kompjuterske
između atoma i osobine vezu i da definiše vrste - kovalentna veza animacije,
jedinjenja koje su uslovljene kovalentnih veza - vodonična veza - povezati osobine jonskih
prisutnim vezama - znati da objasni polarnu i jedinjenja i onih u kojima je
nepolarnu kovalentnu vezu prisutna kovalentna veza sa kojima
- znati da definiše jonsku vezu i se često srećemo
način građenja - vodoničnu vezu objasniti na
- znati da objasni vodoničnu vezu primeru i osobinama vode
i njen značaj u prirodi - uraditi test teoretskih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Disperzni sistemi

Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- ovladavanje - znati da - disperzni sistemi, vrste - demonstrirati različite
znanjima o definiše disperzni i osobine disperzne sisteme na konkretnim
disperznim sistem i razlikuje - pravi rastvori primerima iz prirode
sistemima i vrste i svojstva - koncentracija rastvora - demonstrirati pripremu
načinima pojedinih rastvora različitog masenog
izražavanja disperznih sistema udela, masena koncentracija i
koncentracija i - znati da molarna koncentracija
pripremi definiše pojam - uraditi test teoretskih znanja
rastvora rastvorljivosti
određene - znati da
koncentracije definiše pojam
koncentracije i
izračuna maseni
udeo, masenu
koncentraciju i
molarnu
koncentraciju

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Vrste neorganskih jedinjenja

Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- usvajanje znanja o - znati da objasni pojam, - oksidi - koristiti kao
osnovnim klasama podelu, dobijanje i - kiseline primere
neorganskih jedinjenja i nomenklaturu oksida - baze najkarakterističnije
njihovim osobinama - znati da objasni pojam - soli okside, kiseline i
baza, dobijanje i - elektrolitička baze
disocijaciju disocijacija - vežbati na pisanju
- znati da objasni pojam - jonski proizvod hemijskih reakcija
kiselina, dobijanje i vode pH - demonstrirati
disocijaciju - hidroliza soli osnovne osobine ovih
- znaci da objasni dobijanje jedinjenja
i različite vrste soli kao i - demonstrirati
njihovu disocijaciju pH na
- znati da definiše različitim primerima
elektrolitičku disocijaciju - hidrolizu soli
i stepen disocijacije demonstrirati na
- znati da objasni jonski primerima koji su
proizvod vode i pH bitni za struku
- znati da objasni hidrolizu - uraditi test
soli teoretskih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Osnovi oksido-redukcionih procesa

Trajanje modula: 4 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- sticanje - znati da - oksidacioni broj - demonstrirati
osnovnih znanja definiše pojam - promenu oksidacionog
iz oksidacionog oksido-redukcioni broja
oksido-redukcioni broja procesi - vežbati na
h procesa - znati da jednostavnim primerima
objasni pojmove oksido-redukcionih
oksidacije i reakcija
redukcije - uraditi test
- znati da teoretskih znanja
rešava prostije
zadatke iz
oksido-redukcioni
h procesa
- znati da
objasni pojmove
oksidacionog i
redukcionog
sredstva

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ugljovodonici

Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE
MODULA
- sticanje osnovnih znanja - znati osobine - osobine ugljenikovog atoma - koristiti
iz ugljovodonika ugljenikovog atoma - alkani šeme, skice,
- znati da objasni - alkeni kompjuterske
hibridizaciju ugljenikovog - alkini animacije...
atoma - areni - demonstrirati
- znati osobine, dobijanje - supstitucija neke osobine
i nomenklaturu alkana - adicija ugljovodonika
- znati osobine, dobijanje - vežbati
i nomenklaturu alkena supstituciju na
- znati osobine, dobijanje alkanima i
i nomenklaturu alkina arenima
- znati da definiše i - vežbati
objasni osobine arena adiciju na
- znati na različitim alkenima,
primerima da objasni dienima,
supstituciju alkinima i
- znati na različitim arenima
primerima da objasni - uraditi test
adiciju teoretskih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Optička aktivnost

Trajanje modula: 2 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: MODULA OSTVARIVANjE MODULA
- sticanje - znati definisati pojam optičke - asimetričan ugljenikov - koristiti modele,
osnovnih znanja o izomerije i njen značaj atom šeme, kompjuterske
optički aktivnim - znati identifikovati optički - optički aktivna animacije..
jedinjenjima aktivna jedinjenja jedinjenja
- stereoizomerija

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Organska kiseonična jedinjenja

Trajanje modula: 15 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE MODULA
- osposobljavanje učenika - znati definisati - osobine i - demonstrirati
da razlikuje osnovne alkohole, njihovu reakcije alkohola osobine pojedinih
klase organskih nomenklaturu, fizička i - polihidroksilni klasa organskih
kiseoničnih jedinjenja hemijska svojstva alkoholi kiseoničnih
- znati najvažnije - fenoli jedinjenja
polihidroksilne alkohole, - etri - koristiti
njihove osobine i ulogu u - aldehidi i njihove modele, šeme,
biološkim sistemima reakcije skice,
- znati definisati fenole - ketoni i njihove kompjuterske
i objasniti njihove osobine reakcije animacije...
- znati da definiše etre i - vežbati
njihove osobine reakcije na
- znati da definiše karakterističnim
aldehide, njihovu predstavnicima
nomenklaturu i reakcije određenih klasa
- znati da definiše jedinjenja
ketone, njihovu - uraditi test
nomenklaturu i reakcije teoretskih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Organske kiseline i njihovi derivati

Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku MODULA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- sticanje znanja o - znati da - zasićene organske - demonstrirati
organskim definiše i podeli kiseline (prve tri u karakteristične osobine
kiselinama i organske kiseline homologom nizu) kiselina i njihovih derivata
njihovim derivatima - znati načine - nezasićene organske - povezati karakteristične
dobijanja kiseline (akrilna, osobine kiselina i njihovih
predstavnika sorbinska...) derivata sa praktičnom
određenih klasa - oksi organske kiseline upotrebom
organskih kiselina (mlečna, jabučna, - uraditi test teoretskih
i njihovih soli vinska, limunska...) znanja
- znati dobijanje - dikarbonske kiseline
svih derivata - aromatične kiseline
organskih kiselina (benzoeva...)
- znati hidrolizu - masne kiseline
i karakteristične - hloridi organskih
reakcije derivata kiselina
organskih kiselina - anhidridi organskih
kiselina
- amidi organskih
kiselina
- estri organskih
kiselina

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Organska azotna jedinjenja

Trajanje modula: 6 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku MODULA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- sticanje - znati da - nitro organska - koristiti modele, šeme,
osnovnih znanja o razlikuje jedinjenja slike, kompjuterske
azotnim organskim različite grupe - amini animacije...
jedinjenjima azotnih organskih - anilin - demonstrirati neke
jedinjenja - petočlani osobine amina
- znati dobijanje heterociklusi sa - ukazati na značaj ovih
i hemijske azotom jedinjenja za život
reakcije amina - šestočlani - uraditi test teoretskih
- znati osobine i heterociklusi sa znanja
reakcije anilina azotom
- znati - derivati pirimidina
heterociklična i purina
jedinjenja sa
azotom u prstenu
koja ulaze u
sastav važnih
bioloških jedinjenja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Tipovi i energetske karakteristike hemijskih procesa

Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - moći da prepozna tipove - Reakcije analize i - Primere raditi iz
različitim tipovima hemijskih reakcija sinteze sadržaja modula hemije
hemijskih reakcija i (analize, sinteze, - Jonske i prvog razreda
energetskim promenama jonske, slobodnoradikalske - Objasniti spontanost
slobodnoradikalske, reakcije procesa u odnosu na
protolitičke, - Protolitičke entalpiju, entropiju i
oksido-redukcione, reakcije slobodnu energiju
supstitucione, adicione, - Oksido-redukcione - Uraditi test teoretskih
eliminacione) reakcije znanja
- znati da objasni - Reakcije
pojmove entalpije supstitucije i
(endotermne i egzotermne adicije
reakcije) reakcione - Reakcije
toplote (entalpija eliminacije
reakcije) toplota - Entalpija
stvaranja jedinjenja, - Reakciona toplota
energija aktivacije, i toplota stvaranja
Hesov zakon, entropija i jedinjenja
slobodna energija - Energija
aktivacije
- Hesov zakon
- Entropija i
slobodna energija

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Brzina hemijskih procesa i hemijska ravnoteža

Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje osnovnih - znati da definiše - Brzina hemijske reakcije - Demonstrirati
znanja o brzini brzinu hemijske - Faktori koji utiču na uticaj različitih
hemijskih reakcija i reakcije i objasni brzinu hemijske reakcije faktora na brzinu
hemijskoj ravnoteži uticaj raznih faktora - Povratne i nepovratne hemijske reakcije i
na brzinu (t, c, hemijske reakcije i hemijska hemijsku ravnotežu
: 91;: p, ravnoteža - Uraditi test
katalizator, - Faktori koji utiču na teoretskih znanja
struktura) hemijsku ravnotežu (Le
- moći da prepozna Šateljejev princip)
nepovratne i povratne
reakcije, da izrazi
konstantu ravnoteže
povratne reakcije i da
objasni uticaj raznih
faktora na hemijsku
ravnotežu, Le
Šateljejev princip

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Primena oksido-redukcionih procesa

Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o primeni - znati da odredi - Izrada zadataka - Povezati sadržaje sa
oksido-redukcionih procesa oksidacione brojeve iz modulima
i uoči promenu oksido-redukcionih oksido-redukcije iz
oksidacionih brojeva reakcija prvog razreda hemije
pri - Naponski niz - Demonstrirati ili
oksido-redukcionim - Elektroda laboratorijskom
reakcijama - Galvanski metodom uraditi i
- znati da objasni elementi objasniti naponski niz
naponski niz - Elektrolitička elemenata
- znati da objasni ćelija - Galvanski element
šta predstavlja objasniti na primeru
elektrodu i procese baterije
koji se dešavaju na - Elektrolitičku
njoj ćeliju objasniti na
- znati da razlikuje primeru dobijanja
galvanski element od pojedinih elemenata
elektrolitičke ćelije - Uraditi test
teoretskih znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Literatura i udžbenici koji su i do sada bili odobreni za korišćenje pri obradi ovih sadržaja. Koristiti postere, kompjuterske animacije, slike, šeme, skice, članke iz stručnih časopisa, podatke sa interneta, pribor, posuđe i supstance koje su potrebne za demonstraciju pojedinih osobina ili reakcija.

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Fizika

- Farmakologija

- Biologija

- Higijena i nega

- Biohemija

FIZIKA (obavezni i izborni predmet)

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 64 64
II 32 32

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje znanja o fizičkim pojavama i procesima

- Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja

- Razvijanje intelektualnih sposobnosti učenika

- Formiranje osnove za dalje obrazovanje i primenu stečenog znanja u praksi

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Mehanika 28
Bezvrtložna fizička polja 8
Zakoni održanja 12
Fizika velikog broja molekula 16

Razred: drugi (*izborni predmet)


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Mehanika fluida 5
Jednosmerna struja 8
Elektromagnetizam 19

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Mehanika

Trajanje modula: 28 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
- sticanje osnovnih - znati fizičke veličine - pojmovi:referentni - insistirati na
: 91;:znanja iz mehanike SI sistema sistem, vektor primerima iz
- razvijanje - znati osnovna svojstva položaja, putanja, svakodnevnog života
logičkog mišljenja vektora vrste kretanja - koristiti prigodne
- razvijanje osnove - poznavati osnovne kinematičke - pojmovi:put, demonstracione oglede
za dalje obrazovanje veličine pomeraj, brzina i - koristiti tabelarne
i primenu stečenih - razumeti različite vrste ubrzanje i grafičke prikaze
znanja u praksi kretanja - ravnomerno - rešavati
- primenjivati osnovne pravolinijsko jednostavnije računske
kinematičke i dinamičke zakone kretanje zadatke
- ravnomerno - insistirati na
promenljivo korelaciji sa
pravolinijsko sadržajima stručnih
kretanje predmeta
- ravnomerno kružno - koristiti
kretanje audiovizuelna sredstva
- Njutnovi zakoni - definisati
mehanike pojedinačne i grupne
- dinamika domaće zadatke
rotacionog kretanja
- rad, snaga,
mehanička energija

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Bezvrtložna fizička polja

Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- sticanje - usvojiti pojam - pojam fizičkog polja - navoditi primere
osnovnih znanja o fizičkog polja - vrste fizičkih polja iz svakodnevnog
fizičkim poljima - upoznati vrste - Njutnov zakon života
- razumevanje fizičkih polja gravitacije - koristiti prigodne
prirodnih pojava - upoznati i - Kulonov zakon demonstracione
i značaj fizičkih primenjivati Njutnov - jačina polja oglede
polja za uzajamna zakon gravitacije - potencijalna energija i - koristiti audio
delovanja u prirodi - upoznati Kulonov potencijal polja vizuelna sredstva
zakon - električni napon i
- upoznati osnovne kapacitet
karakteristike
stalnih
bezvrtložnih
fizičkih polja
- rešavati
jednostavnije
računske zadatke

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Zakoni održanja

Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- sticanje znanja o - usvojiti opšti - opšti karakter zakona - insistirati na
osnovnim zakonima karakter zakona održanja održanja primerima iz
održanja - upoznati osnovne - zakon održanja impulsa svakodnevnog života
- shvatanje zakone održanja - zakon održanja momenta - koristiti prigodne
posebnog značaja - primenjivati pri impulsa demonstracione oglede
zakona održanja rešavanju zadataka - zakon održanja energije - koristiti tabelarne
- shvatanje zakone održanja impulsa u klasičnoj mehanici i grafičke prikaze
praktične primene i energije - zakon održanja mase i - rešavati
zakona održanja naelektrisanja jednostavnije računske
- sudari zadatke
- insistirati na
korelaciji sa
sadržajima stručnih
predmeta
- koristiti
audiovizuelna sredstva
- definisati
pojedinačne i grupne
domaće zadatke

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Fizika velikog broja molekula

Trajanje modula: 16 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- sticanje znanja o - usvojiti - - Insistirati na
molekulima atomsko-molekularnu Međumolekularne primerima iz
- shvatanje strukturu supstance sile svakodnevnog života
molekularno-atomske - shvatiti povezanost - Elastičnost i - Koristiti prigodne
strukture supstance makroskopskih Hukov zakon demonstracione oglede
- razumevanje veze makro svojstava tela sa - Površinski - Koristiti tabelarne
i mikro pojava i procesa osobinama molekula napon i i grafičke prikaze
- razumevanje povezanosti tela kapilarne pojave - Rešavati
fizičkih i hemijskih - usvojiti Hukov - Osnovna jednostavnije računske
pojava zakon jednačina zadatke
- razumeti površinski kinetičke - Insistirati na
napon i kapilarne teorije gasova korelaciji sa
pojave - Jednačina sadržajima stručnih
- usvojiti i stanja idealnog predmeta
primenjivati gasne gasa - Koristiti
zakone - Gasni zakoni audiovizuelna sredstva
- usvojiti principe - Pojam o - Definisati
termodinamike i termodinamici pojedinačne i grupne
shvatiti njihov značaj - Prvi i drugi domaće zadatke
u tehnici princip
termodinamike

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Mehanika fluida

Trajanje modula: 5 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik MODULA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o - poznavati osnovna svojstva - Statika tečnosti i - Insistirati na primerima iz
svojstvima fluida statike, tečnosti i gasova gasova svakodnevnog života
- Uočavanje veza između - poznavati osnovne zakone - Jednačina kontinuiteta - Koristiti prigodne
prirodnih fenomena dinamike fluida - Bernulijeva jednačina demonstracione oglede
- rešavati jednostavnije - Insistirati na povezanosti
računske zadatke sa drugim stručnim predmetima
- razumeti primenu ovih i praksom
zakona u praksi - Rešavati prostije računske
zadatke

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Jednosmerna struja

Trajanje modula: 17 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - usvojiti osnovne - Jačina struje, - Insistirati na
jednosmernoj struji pojmove o jednosmernoj elektromotorna sila primerima iz
- Razvijanje sposobnosti struji i napon svakodnevnog života
primene znanja o - usvojiti Omov zakon, - Električni otpor, - Koristiti prigodne
jednosmernoj struji Džulov zakon i Kihofova Omov zakon demonstracione oglede
pravila - Džul-Lencov zakon i - Koristiti tabelarne
- usvojiti i znati Kirhofova pravila i grafičke prikaze
primenu Faradejevih - Otpornici, - Rešavati
zakona elektrolize i vezivanje otpornika, jednostavnije računske
Faradejevog zakona superprovodljivost zadatke
elektromagnetne - Termoelektrične - Insistirati na
indukcije pojave korelaciji sa
- razumeti pojave - Faradejevi zakoni sadržajima stručnih
superprovodljivosti, elektrolize predmeta
provođenja struje u - Hemijski izvori - Koristiti
tečnostima, gasovima i struje audiovizuelna sredstva
vakuumu - Provođenje struje u - Definisati
- rešavati prostije gasovima pojedinačne i grupne
računske zadatke - Provođenje struje u domaće zadatke
vakuumu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Elektromagnetizam

Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje osnovnih - poznavati pojam - Magnetno polje, - Insistirati na
znanja o magnetnim magnetnog polja i magnetna primerima iz
svojstvima tela i veličine kojim se indukcija, svakodnevnog života
povezanosti sa opisuje magnetni fluks - Koristiti prigodne
električnim svojstvima - razumeti povezanost - Lorencova sila demonstracione oglede
tela magnetizma i - Amperov zakon - Koristiti tabelarne
- Uočavanje veza između elektriciteta - Feromagnetizam i grafičke prikaze
prirodnih fenomena - shvatiti značaj - Rešavati
- Razvijanje sposobnosti magnetizma i primenu jednostavnije računske
primene znanja zadatke
- Insistirati na
korelaciji sa
sadržajima stručnih
predmeta
- Koristiti
audiovizuelna sredstva
- Definisati
pojedinačne i grupne
domaće zadatke

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- postojeći udžbenici i prigodne zbirke zadataka

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Matematika

- Hemija

- Stručni predmeti

BIOLOGIJA

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 64 64
II 32 32

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje znanja iz određenih bioloških oblasti

- Povezivanje i primena stečenih znanja

- Razvijanje sposobnosti povezivanja stečenih znanja iz ostalih predmeta

- Povezivanje znanja stečenih iz biologije sa znanjima iz stručnih predmeta

- Razvijanje logičkog razmišljanja pri primeni stečenih znanja

- Razvijanje sposobnosti povezivanja stečenih znanja sa pojavama u prirodi

- Primena stečenih znanja u svakodnevnom životu

- Uočavanje povezanosti procesa u organizmu

- Uočavanje zavisnosti funkcionisanja organizma od procesa koji se odvijaju na molekularnom nivou i na nivou ćelije

- Formiranje osnova za nastavak obrazovanja

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Hemijski sastav ćelije 10
Specifičnosti građe animalne ćelije 13
Jedro i ćelijski ciklus 13
Biologija razvoja 13
Osnovi molekularne biologije 15

Razred: drugi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Osnovi opšte genetike 18
Humana genetika 14

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Hemijski sastav ćelije

Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- pružanje osnovnih znanja - znati da nabroji - pojam hemijskog - uraditi test predznanja
o sadržaju i ulozi neorganske i sastava ćelije stečenih u osnovnoj školi
neorganskih i organskih organske materije uporediti sa pojmom povezan sa sadržajima modula
materija u ćeliji koje ulaze u građe ćelije - koristiti šeme i grafofolije
sastav ćelije - neorganske - definisati pojedinačne i
- znati da objasni materije u ćeliji grupne domaće zadatke
značaj elemenata i - ugljeni hidrati - - po završetku modula uraditi
mineralnih soli u podela i značaj test znanja
ćeliji - masti - podela i
- znati oblike značaj
vode i njenu ulogu - belančevine -
u ćeliji podela i značaj
- znati da nabroji - nukleinske
osnovne organske kiseline - građa
materije u ćeliji, podela i uloga
njihovu ulogu i - opšte upoznavanje
značaj sa vitaminima,
hormonima i enzimima

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Specifičnosti građe animalne ćelije

Trajanje modula: 13 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku ZA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- sticanje osnovnih znanja o - znati građu, - građa i osobine ćelijske - definisati domaće
građi animalne ćelije osobine i ulogu membrane zadatke o predznanjima
- razumevanje funkcionisanja ćelijske membrane - transport kroz membranu: sadržaja modula
animalne ćelije (plazmaleme) osmoza, pasivna difuzija, - uraditi test
- znati da olakšana difuzija, aktivni predznanja
objasni procese transport, endocitoza - koristiti šeme,
vezane za (pinocitoza i fagocitoza) grafofolije, slajdove
plazmalemu - pojam i značaj citosola i mikroskopske
- znati da - elementi citoskeleta: preparate
nabroji i objasni mikrofilamenti i mikrotubuli - po mogućnosti
komponente - nemembranske organele: koristiti
citoplazme: centrioli i ribozomi kompjuterske
citosol, - membranske organele: animacije
citoskelet, endoplazmatični retikulum, - definisati
organele i goldžijev aparat, lizozomi, pojedinačne i grupne
inkluzije peroksizomi, mitohondrije seminarske radove
- znati da (ukazati na mitohondrijsku DNK) - na kraju modula
objasni - povezanost procesa i uraditi test stečenih
mitohondrijsku DNK ćelijskih organela u ćeliji znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Jedro i ćelijski ciklus

Trajanje modula: 13 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- razumevanje procesa koji se - znati da objasni - pojam veličina i - definisati domaće
odvijaju u ćeliji u periodu od građu i ulogu jedra oblik jedra zadatke o predznanjima
jedne deobe ćelije pa do - znati da objasni - građa jedra: sadržaja modula
početka druge deobe ćelije građu i sastav omotač, nukleoplazma, - uraditi test
hromozoma hromatin, jedarce predznanja
- razumeti pojam - hromozomi: građa i - koristiti šeme,
haploidnog i broj (haploidan, grafofolije, slajdove
diploidnog broja diploidan) i mikroskopske
hromozoma - ćelijski ciklus: preparate
- razumeti faze period interfaze i - po mogućnosti
ćelijskog ciklusa deoba koristiti
- znati da navede - amitoza - osnovne kompjuterske
tipove ćelijskih karakteristike animacije
deoba - mitoza - značaj i - definisati
- znati opšte faze (profaza, pojedinačne i grupne
karakteristike i prometafaza, seminarske radove
značaj amitoze, metafaza, anafaza i - na kraju modula
mitoze i mejoze telofaza) uraditi test stečenih
- mejoza - značaj i znanja
faze

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Biologija razvoja

Trajanje modula: 13 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- razumevanje prirodnih pojava - razumeti proces - gametogeneza - koristiti šeme,
i procesa gametogeneze - tipovi jajnih ćelija grafofolije i
- sticanje znanja o procesima - znati da objasni - oplođenje, vrste oplođenja slajdove
gametogeneze, embriogeneze i procese koji se i razvoja oplođene jajne - po mogućnosti
organogeneze odvijaju tokom ćelije (oviparitet, koristiti
- uočavanje razlika embriogeneze i viviparitet) kompjuterske
postembrionalnog razvoja kod organogeneze - brazdanje: morula, animacije
različitih organizama - razumeti značaj blastula, gastrula - definisati
- razvijanje sposobnosti faktora spoljašnje - obrazovanje klicinih grupne i
primene stečenih znanja sredine na razvoj listova i formiranje pojedinačne
embriona primarnih začetaka organa seminarske radove
- znati da objasni - embrionalno poreklo - definisati
razlike u toku telesnih tkiva i organa grupne i
postembrionalnog - ekstraembrionalni organi: pojedinačne
razvoja kod žumancetova kesa, amnion, domaće zadatke
različitih alantois, horion, pupčana - na kraju modula
organizama vrpca uraditi test
- postembrionalni razvoj: stečenih znanja
direktan i indirektan

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Osnovi molekularne biologije

Trajanje modula: 15 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik MODULA UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE MODULA
- sticanje osnovnih znanja o - razumeti značaj - predmet i značaj - koristiti šeme,
molekularnoj biologiji molekularne biologije izučavanja grafofolije i
- razvijanje sposobnosti - razumeti i objasniti molekularne slajdove
primene stečenih znanja značaj nukleinskih kiselina biologije - po mogućnosti
u procesu nasleđivanja - molekularne osnove koristiti
- shvatiti i objasniti nasleđivanja: DNK i kompjuterske
značaj proteina RNK animacije
- razumeti mehanizam sinteze - proteini: građa i - definisati grupne
proteina uloga i pojedinačne
- razumeti pojam, značaj i - genetička šifra seminarske radove
univerzalnost genetičke - pojam i funkcije - definisati grupne
šifre gena i pojedinačne
- poznavati pojam gena, - replikacija, domaće zadatke
genotipa i fenotipa transkripcija i - koristiti podatke
- shvatiti značaj translacija sa interneta
rekombinantne DNK i - rekombinantna DNK - na kraju modula
mogućnost menjanja genetičkog i genetičko uraditi test
materijala inženjerstvo stečenih znanja
- uočiti pozitivne i - istorijat GMO i
negativne efekte GMO primeri
- upotreba GMO hrane

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Osnovi opšte genetike

Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje osnovnih znanja - objasniti pojmove: - Mehanizmi nasleđivanja, - Definisati domaće
o pravilima nasleđivanja hromozom, gen, hromozomi, genotip, fenotip zadatke o predznanjima
- Upoznavanje sa promenama genotip, fenotip - Istorijski razvoj genetike sadržaja modula
genetičkog materijala - znati osnovna - Osnovna pravila nasleđivanja: - Uraditi test
- Upoznavanje sa uticajima pravila i tipove prvo i drugo Mendelovo pravilo predznanja
gena na proces razvoja nasleđivanja - tipovi nasleđivanja: - Koristiti šeme,
- Razvijanje sposobnosti - shvatiti genetičku dominantno-recesivno, grafofolije, slajdove
primene stečenih znanja kontrolu razvojnih intermedijarno, kodominantno, - Uraditi zadatke iz
procesa korelativno i poligeno pravila nasleđivanja
- nabrojati tipove - Genetička kontrola razvojnih - Uraditi zadatke iz
nasleđivanja pola procesa tipova nasleđivanja
- objasniti značaj - Tipovi nasleđivanja pola - Po mogućnosti
mutagenih faktora - Izvori genetičke koristiti kompjuterske
sredine varijabilnosti animacije
- znati da objasni - Promene u strukturi genetičkog - Definisati grupne
tipove mutacija i materijala: strukturne i seminarske radove
posledice mutacija numeričke hromozomske mutacije - Na kraju modula
- Genske mutacije uraditi test stečenih
- Uticaj sredine na izazivanje znanja
naslednih promena

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Humana genetika

Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Upoznavanje sa - znati da navede - Metode izučavanja u - Koristiti šeme,
humanim genomom i metode izučavanja u genetici čoveka grafofolije i
opštim principima genetici čoveka - Hromozomi čoveka i slajdove
genetike čoveka - znati da opiše nasleđivanje pola kod - Po mogućnosti
- Razumevanje procesa hromozome čoveka i čoveka koristiti
nasleđivanja kod objasni nasleđivanje - Humani genom kompjuterske
čoveka pola kod čoveka - Nasledne osnove animacije
- Razvijanje - znati nasleđivanje varijabilnosti ljudi - - Definisati grupne
sposobnosti primene normalnih i monogensko nasleđivanje i pojedinačne
stečenih znanja patoloških osobina - Nasleđivanje vezano za seminarske radove
kod čoveka H hromozom - Definisati grupne
- razume posledice - Nasleđivanje vezano sa i pojedinačne
braka u srodstvu U hromozom domaće zadatke
- razume značaj - Poligeno nasleđivanje - Koristiti podatke
genetičkih - Posledice ukrštanja u sa interneta
savetovališta i ranog srodstvu - Na kraju modula
otkrivanja naslednih - Hromozomopatije uraditi test
bolesti - Rano otkrivanje stečenih znanja
naslednih bolesti

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Svi odgovarajući udžbenici iz Biologije do sada odobreni od Ministarstva prosvete:

- Z . Anđelković i saradnici - Ćelija i tkiva, izdavač GIP Bonafides doo, Niš 2002. godine

- prof. dr Milica Matavulj - Reprodukcija i razviće životinja, skripta za studente biologije Novi Sad 2002. godine

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Hemija

- Biohemija

- Anatomija i fiziologija

- Stočarstvo sa ishranom

- Osnovi reprodukcije

LATINSKI JEZIK

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 32 32

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje osnovnih gramatičkih znanja kako bi učenici mogli da pravilno čitaju, pišu i prevode stručne termine i skraćenice iz oblasti veterine, medicine i farmacije

- Upoznavanje sa osnovnim farmakološkim oznakama - recepturom

- Korišćenje određenih termina iz date oblasti

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Upoznavanje sa osnovnim pojmovima u latinskom jeziku 3
Imenice 8
Glagoli 7
Pridevi 4
Brojevi 3
Zamenice 4
Prilozi i predlozi 3

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima u latinskom jeziku

Trajanje modula: 3 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- upoznavanje osnovnih - znati da čita i piše - latinsko pismo, izgovor i - čitanje tekstova,
pojmova o latinskom latinski jezik akcenat recepata, naziva
jeziku i osnovnim - moći da sposobnost - vrste reči i njihove biljaka
vrstama reči i promenama čitanja i pisanja latinskog promene - praćenje procesa
jezika primenjuje u - lekcija - vežbanje usvajanja novih
stručnim predmetima sadržaja usmenim
- proširiti znanje iz ispitivanjem učenika
opšte kulture - ocena na kraju
poglavlja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Imenice

Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- savladavanje - znati da prevode - imenice I, II, - različite vrste vežbanja u
: 91;:promene imenica stručne termine u III, IV, V pisanom obliku (prepoznavanje
latinskog porekla oblasti ostalih stručnih deklinacije oblika imenica, promena imenica
po pet deklinacija predmeta - grčke imenice u svim padežima jedne
- sticanje osnovnih - znati da pravilno deklinacije, promena imenica
znanja o imenicama upotrebljava latinske i različitih deklinacija u istom
grčkog porekla u grčke imenice pri padežu)
latinskom jeziku prevođenju u oba smera - test znanja na kraju modula

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Glagoli

Trajanje modula: 7 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- savladavanje pravila - znati da pravilno - indikativ prezenta aktiva i - vežbanja u pisanom obliku
verbalne promene upotrebljava glagolske oblike pasiva glagola svih konjugacija koja podrazumevaju i
- povezivanje sa pri prevođenju u oba smera i glagola na io, - prevođenje jednostavnijih
: 91;:sadržajem prethodnog ere rečenica u oba smera
: 91;:modula - imperativ prezenta - praćenje procesa usvajanja
glagola svih konjugacija novih znanja usmenim
- indikativ prezenta, imperativ ispitivanjem
prezenta i konjuktiv prezenta - test znanja na kraju modula
glagola esse

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Pridevi

Trajanje modula: 4 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- sticanje znanja o - znati da - pridevi I, - različite vrste vežbanja u
: 91;:vrstama i promeni pravilno II, pisanom obliku (slaganje prideva
prideva u upotrebljava III sa imenicom, analiza rečenice,
latinskom jeziku prideve pri deklinacije prevod rečenice u oba smera...)
prevođenju - komparacija - praćenje procesa usvajanja
stručnih termina prideva novih znanja usmenim ispitivanjem
i rečenica u oba (pravilna, - test znanja na kraju modula
smera nepravilna,
opisna, nepotpuna)

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Brojevi

Trajanje modula: 3 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- sticanje znanja o - znati da pravilno - osnovni - različite vrste vežbanja
vrstama i promeni upotrebljava brojeve pri brojevi u pisanom obliku
brojeva u prevođenju u oba smera - redni brojevi - test na kraju modula
latinskom jeziku

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Zamenice

Trajanje modula: 4 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- sticanje znanja o - znati da pravilno upotrebljava - lične zamenice, prisvojne i - različite vrste vežbanja
vrstama i promeni zamenice u stručnoj terminologiji povratne zamenice u pisanom obliku
zamenica u i prevođenju u oba smera - pokazne, odnosne i upitne - test na kraju modula
latinskom jeziku zamenice
- zamenice u recepturi

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Prilozi i predlozi

Trajanje modula: 3 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA MODULA
- sticanje znanja o - znati da pravilno upotrebljava - prilozi (tvorba - različite vrste vežbanja u pisanom
prilozima i priloge i predloge u stručnoj i komparacija) obliku
predlozima u terminologiji i prevođenje u oba - predlozi - praćenje procesa usvajanja novih
latinskom jeziku smera znanja usmenim ispitivanjem

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Radmila Popović, Latinski jezik za prvi razred medicinske, veterinarske i poljoprivredne škole

- Gorton, Gorski, Pauš, Latinska gramatika

- Čolić, Latinsko-srpski rečnik

- Milan Žepić, Latinsko-hrvatski ili srpski rečnik

- U. Krstić, B . Živojinović, Latinske izreke sa izgovorom i akcentom

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA

- STRUČNI PREDMETI

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 96 96

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje znanja o tesnoj povezanosti životinjskog organizma i spoljašnje sredine

- Razvijanje ljubavi i humanosti prema životinjama

- Formiranje osnove za izučavanje stručnih predmeta

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Anatomija 56
Fiziologija 40

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Anatomija

Trajanje modula: 56 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- razvijanje stručnih - poznavati najvažnije osobine - citologija i histologija - koristiti šematske prikaze
znanja o anatomskoj kostura i pojedinačnih kostiju - osteologija građe ćelije, tkiva,
građi organa i - moći da prepozna mišiće: glave, - miologija kostiju, mišića, organa
organizma kao celine trupa i ekstremiteta - telesne duplje - koristiti kostur i
- razlikovati telesne duplje - angiologija pojedinačne kosti
- razumeti ulogu kardiovaskularnog - neurologija - koristiti modele organa
sistema u povezivanju životnih - endokrini sistem - insistirati na primerima
procesa u organizmu - esteziologija iz svakodnevnog života
- znati da objasni građu nervnog - organi za varenje
sistema - organi za disanje
- razlikovati građu hipofize, štitne - urogenitalni trakt
i nadbubrežne žlezde - anatomija živine
- umeti da objasni građu čula: vida,
sluha, kože i derivata
- umeti da objasni građu organa za:
varenje, disanje i urogenitalne
- razlikovati specifičnosti organa
za varenje, disanje i urogenitalnog
trakta kod živine

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Fiziologija

Trajanje modula: 40 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
- razvijanje stručnih - razumeti način funkcionisanja - fiziologija - koristiti crteže i
znanja o povezanosti glatkih i poprečno-prugastih mišića šeme
životinjskog organizma i mišića - fiziologija - insistirati na
spoljašnje sredine - poznavati funkciju srca, kardiovaskularnog primerima iz
krvnih sudova i hematopoeznih sistema svakodnevnog života
organa - fiziologija - insistirati na
- razumeti fiziologiju nervnog nervnog sistema korelaciji sa
sistema - fiziologija sadržajem drugih
- poznavati ulogu hormona u endokrinog sistema predmeta
organizmu - fiziologija čula
- razumeti funkciju čula i mlečne žlezde
- poznavati sastav i ulogu - fiziologija
želudačnog, pankreasnog i varenja hrane
crevnog soka - fiziologija
- razumeti polni ciklus i organa za disanje
stvaranje i izlučivanje mokraće - fiziologija
- prepoznati specifičnosti urogenitalnog
fiziologije organa za varenje, trakta
disanje, izlučivanje i - fiziologija
reprodukciju kod živine živine

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- N. Šijački, N. Vinčić, Anatomija i fiziologija domaćih životinja za I ili II razred veterinarske i poljoprivredne škole

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Biologija

- Patologija

- Osnovi reprodukcije

- Stočarstvo

- Opšta farmakologija

- Ishrana

- Osnovi hirurgije

STOČARSTVO SA ISHRANOM

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 64 64

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje znanja o poreklu domaćih životinja, stvaranju rasa i značaju selekcije za visoku proizvodnju

- Poznavanje hraniva i načina primene po vrstama i kategorijama životinja

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Stočarstvo 32
Ishrana 32

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Stočarstvo

Trajanje modula: 32 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik MODULA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o - razumeti poreklo - Poreklo domaćih - Koristiti šeme i slike
poreklu domaćih pojedinih rasa domaćih životinja pojedinih rasa i
životinja i životinja i proces - Morfološke i fiziološke kategorija životinja
stvaranju rasa domestikacije osobine domaćih životinja - Insistirati na primerima
- razlikovati morfološke i - Vrste i rase domaćih iz svakodnevnog života
fiziološke osobine životinja - Insistirati na
karakterističnih - Selekcija i korelaciji sa sadržajima
predstavnika razmnožavanje domaćih drugih predmeta
- razlikovati pojam: životinja
vrste, rase, tipa, soja, - Specijalno stočarstvo
linije, zapata, jata
- razumeti principe i
metode selekcije
- razlikovati rase i vrste
životinja koje su
zastupljene kod nas u:
govedarstvu, svinjarstvu,
ovčarstvu, konjarstvu i
živinarstvu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Ishrana

Trajanje modula: 32 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: MODULA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o tehnologiji - shvatiti značaj ishrane kao - Uloga i značaj - Koristiti uzorke
stočarske proizvodnje važnog činioca stočarske hranljivih materija hraniva
- Shvatanje značaja hranljivih proizvodnje - Značaj ishrane - Koristiti slike i šeme
jedinica i energije u ishrani - umeti da objasni značaj - Hranljive jedinice - Insistirati na
hranljivih materija za pravilnu - Uloga i značaj primerima iz svakodnevnog
ishranu pojedinih hraniva života
- razumeti karakteristike u - Ishrana pojedinih - Insistirati na
ishrani pojedinih kategorija vrsta i kategorija korelaciji sa sadržajima
životinja domaćih životinja drugih predmeta

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- R. Jovanović, B . Simović, M. Milojić, Stočarstvo sa ishranom za I i II razred srednjeg obrazovanja veterinarske struke

- B . Simović, Stočarstvo za treći razred usmerenog obrazovanja poljoprivredne struke

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Anatomija

- Fiziologija

- Biologija

FARMAKOLOGIJA

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I
II 64 64

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje znanja o poreklu i načinu unošenja leka u organizam

- Razvijanje sposobnosti primene znanja u profilaktičke i terapijske svrhe

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: drugi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Opšta farmakologija 25
Specijalna farmakologija 39

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Opšta farmakologija

Trajanje modula: 25 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Razvijanje sposobnosti - znati da objasni - Pojam leka - Insistirati na primerima iz
primene znanja poreklo leka - Oblici leka svakodnevnog života
- razlikovati puteve - Putevi unošenja - Koristiti šeme, prospekte
unošenja i eliminacije leka
leka iz organizma - Sudbina leka u
- poznavati sudbinu leka organizmu
u organizmu - Doziranje leka
- razumeti doze leka - Eliminacija leka
iz organizma

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Specijalna farmakologija

Trajanje modula: 39 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje - poznavati svojstva - Antiseptici i - Insistirati na primerima
znanja o antiseptika i dezinficijensi iz svakodnevnog života
primeni dezinficijensa - Antiparazitici - Koristiti vademekume,
lekova u - poznavati mehanizam - Sredstva koja prospekte
terapijske delovanja antiparazitika i deluju na digestivni - Koristiti slajdove i
svrhe razumeti njihovu primenu trakt prezentacije lekova
- Razumevanje - poznavati predstavnike - Sredstva koja - Insistirati na korelaciji
važnosti pojedinih grupa lekova deluju na sa sadržajima drugih predmeta
pojedinih koji deluju na organe za: respiratorni trakt
grupa lekova varenje, disanje, mokrenje, - Sredstva koja
srce deluju na srce i
- razlikovati grupe krvne sudove
antibiotika i razumeti - Sredstva koja
njihovu primenu deluju na nervni
- shvatiti značaj i sistem
primenu hormona i - Sredstva koja
vitamina deluju na kožu i
- poznavati svojstva sluzokožu
vakcina i seruma - Hemoterapeutici
- Vitamini i hormoni
- Vakcine i serumi

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- V . Ćupić, Farmakologija za drugi razred veterinarske škole

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Anatomija

- Higijena i nega životinja

- Zarazne bolesti - opšti deo

- Unutrašnje bolesti

- Fiziologija

- Zarazne bolesti - specijalni deo

- Parazitske bolesti

- Patologija

- Osnovi reprodukcije

- Osnovi hirurgije

PATOLOGIJA

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I
II 64 64

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje znanja iz oblasti patološke morfologije i patološke fiziologije

- Sticanje znanja za razumevanje kliničkih predmeta

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: drugi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Opšta patologija 35
Specijalna patologija 29

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Opšta patologija

Trajanje modula: 35 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje osnovnih znanja o - znati da razlikuje - Bolesti - Insistirati na
poremećajima metabolizma patološki proces i patološko - Poremećaji primerima iz
- Razvijanje sposobnosti za stanje metabolizma svakodnevnog života
primenu teorijskih znanja - razumeti podelu bolesti - Smrt i sekcija - Koristiti
prema lokalizaciji, toku i leša konzervisane
trajanju - Zapaljenja patološke preparate
- shvatiti značaj nastanka i - Tumori - Koristiti slike,
toka zapaljenja - Poremećaji slajdove
- poznavati uslove nastanka intrauterinog
tumora razvoja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Specijalna patologija

Trajanje modula: 29 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Razumevanje patoloških - razumeti pojam - Patologija kardiovaskularnog - Insistirati na
pojava i stanja poremećaja srčanog sistema primerima iz
- Razvijanje sposobnosti ritma - Patologija digestivnog trakta svakodnevnog života
za primenu teorijskih - poznavati - Patologija respiratornog - Koristiti slike,
znanja poremećaje varenja u trakta slajdove
ustima, želucu, - Patologija urinarnog trakta - Insistirati na
predželucu i - Poremećaj metabolizma korelaciji sa
crevima - Patologija endokrinog sistema sadržajima stručnih
- razlikovati - Patološke promene u ratnim predmeta
poremećaje na uslovima
plućima i pleuri
- znati posledice
promena na
bubrezima i
mokraćnoj bešici
- razumeti hipo i
hiperfunkciju
endokrinih žlezda

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- B . Banovčanin, Patologija za drugi razred veterinarske škole

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Bolesti životinja

- Osnovi hirurgije

HIGIJENA I NEGA ŽIVOTINjA

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I
II 64 64

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje znanja o delovanju ekoloških faktora na organizam i zdravlje životinja

- Razvijanje sposobnosti za uspešno sprovođenje profilaktičkih i higijenskih mera

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: drugi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Ekološki faktori 24
Higijena i nega 40

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Ekološki faktori

Trajanje modula: 24 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA
- Sticanje znanja o uticaju - razumeti ulogu sunčeve svetlosti u - Sunčeva svetlost - insistirati na primerima iz svakodnevnog
ekoloških faktora na higijeni i nezi - Vazduh života
priplodne, radne i proizvodne - razumeti pojam aklimatizacije - Voda - Koristiti slajdove, filmove
sposobnosti domaćih životinja životinja - Zemljište - Insistirati na korelaciji sa drugim
- shvatiti značaj pravilnog predmetima
korišćenja vode za organizam
- poznavati kvalitet zemljišta i
shvatiti njegov uticaj na vegetaciju
i pojavu oboljenja kod životinja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Higijena i nega

Trajanje modula: 40 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o - umeti da održava - Higijena ishrane - Insistirati na
sprovođenju pravilnih higijenu pribora za - Preventivne mere za primerima iz
higijenskih mera u hranjenje životinja sprečavanje bolesti svakodnevnog života
stočarskoj proizvodnji - znati načine - Higijena i nega domaćih - Koristiti šematske
neškodljivog uklanjanja životinja prikaze, slajdove,
leševa - Objekti za smeštaj filmove
- razumeti i objasniti životinja - Insistirati na
načine izvođenja - Mere nege i higijene korelaciji sa sadržajima
dezinfekcije, domaćih životinja u ratnim drugih predmeta
dezinsekcije i uslovima
deratizacije
- umeti da sprovodi mere
nege i higijene kože,
vimena, papaka i kopita
- umeti da održava
higijenu u govedarstvu,
svinjarstvu, ovčarstvu,
konjarstvu i živinarstvu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Z . Stojanović, Z . Vukićević, N. Hrgović, Zoohigijena za I, II ili III razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja poljoprivredne i veterinarske struke

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Anatomija

- Ishrana

- Epizootiologija

- Fiziologija

- Farmakologija

- Bolesti životinja

- Stočarstvo

- Patologija

PRAKTIČNA NASTAVA

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 96 64 60 90 310
II 128 224 60 90 502

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Razvijanje stručnih znanja o anatomskoj građi i funkciji organa i organizma kao celine

- Sticanje znanja o eksterijeru životinja i uticaja na proizvodne osobine

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Anatomija i fiziologija - vežbe 94
Stočarstvo sa ishranom - vežbe 62
Stočarstvo sa ishranom - praktičan 154
rad

Razred: drugi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Farmakologija - vežbe 84
Patologija - vežbe 52
Higijena i nega - vežbe 52
Farmakologija - praktičan rad 94
Patologija - praktičan rad 52
Higijena i nega - praktičan rad 168

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Anatomija i fiziologija - vežbe

Trajanje modula: 94 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik MODULA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Razvijanje - umeti da pripremi - Mikroskop i - Nastavnik i učenici su
stručnih mikroskop za mikroskopiranje ćelije i obavezni da imaju radnu odeću
znanja o mikroskopiranje i izvrši tkiva i pridržavaju se Pravilnika
anatomskoj mikroskopiranje ćelije i - Svojstva kostiju zaštite na radu
građi i tkiva - Uvežbavanje građe - Obavezna je kontrola vođenja
funkciji - znati svojstva kostiju i unutrašnjih organa dnevnika prakse učenika
organa i morfološke razlike kostiju - Uvežbavanje funkcije - Koristiti mikroskop i
organizma pojedinih vrsta životinja unutrašnjih organa komplet histoloških preparata
kao celine - poznavati na modelima i - Pravljenje krvnog razmaza - Koristiti slike, šeme,
zaklanim životinjama modele organa
položaj i veličinu organa - Koristiti kostur
- razumeti fiziološke - Koristiti predmetne
procese varenja hrane pločice, krv
- umeti na predmetnoj - Uvežbati topografiju organa
pločici da napravi krvni na modelu
razmaz i izvrši brojanje - Insistirati na primerima iz
eritrocita i leukocita svakodnevnog života
- 30 sati realizovati kao
blok nastavu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Stočarstvo sa ishranom - vežbe

Trajanje modula: 62 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje - razlikovati pojedine vrste - Ocenjivanje - Nastavnik i učenici su obavezni da imaju radnu
praktičnih znanja hraniva i izvršiti eksterijera odeću i pridržavaju se Pravilnika zaštite na radu
za rad na organoleptički pregled - Muža i kontrola - Obavezna je kontrola vođenja dnevnika prakse učenika
odgajivanju - znati da sastavi obrok mlečnosti krava - Koristiti zbirke hraniva
životinja - znati da oceni eksterijer - Pojam i vrsta - Koristiti tablice ishrane
životinja hraniva - Koristiti Litinov štap, pantljiku
- znati da pripremi životinju - Sastavljanje obroka - Koristiti pribor za higijenu, posuđe i aparat za
za mužu, pripremi aparat i po vrstama i mužu
obavi mužu kategorijama životinja - Insistirati na primerima iz svakodnevnog života
- 30 sati realizovati kao blok nastavu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Stočarstvo sa ishranom - praktičan rad

Trajanje modula: 154 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Sticanje znanja o - razlikovati - Kondicija i konstitucija - Nastavnik i učenici su
primeni selekcije vrste, rase i - Upoznavanje vrsta, rasa i obavezni da imaju radnu
u stočarskoj kategorije kategorija domaćih životinja odeću i pridržavaju se
proizvodnji domaćih životinja - Način obeležavanja životinja Pravilnika zaštite na radu
- umeti da - Izvođenje masovne i - Obavezna je kontrola
sprovede mere individualne selekcije vođenja dnevnika prakse
obeležavanja domaćih životinja učenika
životinja: - Vođenje matičnog - Koristiti slike, šeme
tetoviranjem, knjigovodstva - Koristiti praktičnu
rovašenjem, demonstraciju
markicama i - Koristiti instrumente,
žigosanjem materijal
- znati da vodi - Koristiti zakonom
zakonom predviđene matične knjige i
predviđene druga dokumenta
matične knjige i - Insistirati na primerima
drugu pisanu iz svakodnevnog života
dokumentaciju - 90 sati realizovati kao
ferijalnu praksu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Farmakologija - vežbe

Trajanje modula: 84 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje sposobnosti - umeti da razvrsta lekove - Oblici i doziranje - Nastavnik i učenici
primene znanja prema obliku i primeni ih u lekova su obavezni da imaju
određenoj dozi - Čuvanje lekova radnu odeću i
- umeti da čuva lek prema - Aplikacija lekova pridržavaju se
propisima koje nalaže Pravilnika zaštite na
farmakopeja radu
- znati da pripremi pribor, - Obavezna je
instrumente i mesto za kontrola vođenja
aplikaciju leka dnevnika prakse
učenika
- Insistirati na
primerima iz
svakodnevnog života
- Uvežbati doziranje i
aplikaciju leka na
modelima ili
životinjama
- 20 sati realizovati
kao blok nastavu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Patologija - vežbe

Trajanje modula: 52 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje sposobnosti - razlikovati građu - Mikroskopiranje - Nastavnik i
primene znanja zdravog i patološki gotovih patoloških učenici su obavezni
- Razumevanje važnosti promenjenog tkiva preparata da imaju radnu
neškodljivog uklanjanja leševa po - poznavati patološke - posmatranje odeću i pridržavaju
završenoj obdukciji promene na konzervisanim konzervisanih se Pravilnika
preparatima patoloških preparata zaštite na radu
- umeti da uoči (kompota) - Obavezna je
postmortalne promene na - Postmortalne kontrola vođenja
lešu promene na lešu dnevnika
- Uvežbati
mikroskopiranje
patoloških
preparata
- Insistirati na
primerima iz
svakodnevnog života
- 20 sati
realizovati kao
blok nastavu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Higijena i nega - vežbe

Trajanje modula: 52 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Razvijanje sposobnosti primene - umeti da primeni - Dezinfekcija, - Nastavnik i učenici
znanja dezinfekciona dezinsekcija i deratizacija su obavezni da imaju
- Razumevanje važnosti primene sredstva u - Određivanje mikro klimata radnu odeću i
higijenskih i preventivnih mera profilaktičke svrhe u objektima pridržavaju se
u stočarstvu - znati da izradi - Uzimanje uzoraka vode za Pravilnika zaštite na
plan deratizacije hemijsku i bakteriološku radu
- umeti da sprovodi analizu - Obavezna je kontrola
mere na određivanju - Određivanje pH vođenja dnevnika prakse
mikroklimatskih vrednosti mleka (kiselost) učenika
uslova u objektima - Insistirati na
- znati da uzima primerima iz
uzorke svih vrsta svakodnevnog života
voda za bakteriološku - Uvežbati primenu
i hemijsku analizu dezinficijensa na
- umeti da uzorkuje primerima iz
mleko i odredi svakodnevnog života
kiselost - 20 sati realizovati
kao blok nastavu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Farmakologija - praktičan rad

Trajanje modula: 94 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Sticanje znanja za - umeti da - Priprema leka za - Nastavnik i
samostalno bavljenje delom identifikuje aplikaciju učenici su obavezni
poslova iz oblasti potreban lek i - Priprema mesta i da imaju radnu odeću
veterinarske medicine pripremi za životinje za i pridržavaju se
aplikaciju aplikaciju leka Pravilnika zaštite
- znati samostalno - Pribor i na radu
da fiksira instrumenti za - Obavezna je
životinju aplikaciju leka kontrola vođenja
- umeti samostalno - Tehnika aplikacije dnevnika prakse
da izvrši izbor leka učenika
pribora i - Insistirati na
instrumenta za primerima iz
davanje lekova svakodnevnog života
prema uputstvu - Uvežbavati tehniku
veterinara aplikacije leka
- znati samostalno - 30 sati
ili pod nadzorom realizovati kao
veterinara da ferijalnu praksu
aplikuje lekove:
oralno, rektalno i
intraruminalno
- znati samostalno
da aplikuje lek:
intramuskularno,
subkutano,
intrakutano a pod
nadzorom
veterinara
intravenski i
intraperitonalno
- znati samostalno
da aplikuje lek
raspršivačem
(aerosol) a pod
nadzorom
veterinara i
inhalacijom

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Patologija - praktičan rad

Trajanje modula: 52 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje - umeti da sprovede - Izbor mesta za izvođenje - Nastavnik i
sposobnosti za pružanje preventivne mere po obdukcije učenici su
pomoći veterinaru pri završenoj obdukciji - Priprema pribora za izvođenje obavezni da imaju
izvođenju obdukcije - znati da uzme i pakuje obdukcije radnu odeću i
patološki materijal u - Pomoć pri obdukciji pridržavaju se
toku sekcije leša - Uzimanje uzoraka patološkog Pravilnika
- znati neškodljivo da materijala zaštite na radu
ukloni leš - Neškodljivo uklanjanje leša - Obavezna je
nakon obdukcije - Vođenje kontrola vođenja
sekciono-obdukcionog protokola dnevnika prakse
učenika
- Insistirati na
primerima iz
svakodnevnog
života
- 20 sati
realizovati kao
ferijalnu praksu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Higijena i nega - praktičan rad

Trajanje modula: 168 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Razvijanje - znati praktično da primeni - Održavanje higijene u - Nastavnik i
sposobnosti za dezinfekciona sredstva u stočarskim objektima učenici su obavezni
samostalno stočarskim objektima - Neškodljivo uklanjanje da imaju radnu odeću
sprovođenje - umeti da sprovede mere leševa i pridržavaju se
preventivnih mera neškodljivog uklanjanja leševa - Postupak sa Pravilnika zaštite
- shvatiti značaj pravilnog stajnjakom na radu
postupka sa stajnjakom - Transport životinja - Obavezna je
- znati da pripremi životinju - nega životinja kontrola vođenja
za transport i prevozno - Higijena ishrane dnevnika prakse
sredstvo učenika
- umeti da sprovede - Insistirati na
higijenske mere vimena i primerima iz
korekciju papka, kopita svakodnevnog života
- znati u saradnji sa - uvežbati primenu
stručnim licem da prati tok, profilaktičkih mera
kvalitet i higijenu - 40 sati
spravljanja, čuvanja i realizovati kao
korišćenja hrane ferijalnu praksu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- D . Tošić, B . Mehić, Praktična obuka za I i II razred usmerenog obrazovanja veterinarske struke

- N. Šijački, N. Vinčić, Anatomija i fiziologija domaćih životinja za I ili II razred veterinarske i poljoprivredne škole

- R. Jovanović, B . Simović, M. Milojić, Stočarstvo sa ishranom za I i II razred veterinarske struke

- V . Ćupić, Farmakologija za II razred veterinarske škole

- B . Banovčanin Patologija za II razred veterinarske škole

- Z . Stojanović, Z . Vukićević, N. Hrgović Zoohigijena za I, II ili III razred srednjeg obrazovanja poljoprivredne i veterinarske struke

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Biologija

- Osnovi reprodukcije

- Epizootiologija

- Farmakologija

- Osnovi hirurgije

- Bolesti životinja

- Patologija

- Higijena i nega životinja

GEOGRAFIJA STOČARSTVA (izborni predmet)

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 18 14 32

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Razvijanje osnova naučne pismenosti

- Razumevanje pojava, procesa i promena na osnovu znanja zakona, modela i teorija prirodnih nauka

- Poznavanje pravilnog skladištenja i čuvanja hrane i pravilnog transporta žive stoke i stočnih proizvoda

- Razvijanje sposobnosti za uočavanje, formulisanje i rešavanje problema

- Razvijanje sposobnosti za izvođenje istraživanja

- Ovladavanje informaciono-komunikacionim tehnologijama

- Sticanje osnovnih saznanja o vrstama sirovina životinjskog porekla koje se koriste u prerađivačkoj industriji

- Sticanje znanja o prirodnim resursima i značaju očuvanja ekološke ravnoteže

- Razvijanje samosvesti i odgovornog ophođenja prema sebi i okruženju

- Uvažavanje različitosti pojedinaca i kultura i promovisanje demokratskih načela i tolerancije

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi (*izborni predmet)


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Stočarstvo - pojam, podela i uslovi razvoja 8
Stočarstvo - oblici, vrste i oblasti gajenja stoke 9
Proizvodi stočarstva i njihov razmeštaj 9
Valorizacija stočarstva 6

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Stočarstvo - pojam, podela i uslovi razvoja

Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku MODULA UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Razumevanje - znati nastanak - pojava, razvoj i - korišćenje
pojma, faktora stočarstva kao značaj stočarstva osnovne literature
razvoja i podele grane poljoprivrede - fizičko-geografski - korišćenje
stočarstva - znati istorijski faktori i njihov uticaj informacija sa
razvoj stočarstva na razvoj i razmeštaj Interneta
- razumeti značaj stočarstva - korišćenje
stočarstva - društveno-geografski interaktivnih
- razumeti kako faktori i njihov uticaj metoda rada
fizičko-geografski na razvoj i razmeštaj
faktori utiču na stočarstva
razvoj i razmeštaj - značaj pašnjaka i
stočarstva livada za stočarstvo
- razumeti kako - proizvodnja biljnih
društveno-geografsk kultura namenjenih za
i faktori utiču na stočnu ishranu
razvoj i razmeštaj - uslovi za razvoj
stočarstva stočarstva u našoj
- znati načine zemlji i lokalnoj sredini
ishrane domaćih
životinja u
ekstenzivnom i
intenzivnom
stočarstvu
- znati faktore za
razvoj i razmeštaj
stočarstva u našoj
zemlji i u lokalnoj
sredini
- primenjivati
stečena znanja na
unapređenju uslova
za razvoj
stočarstva u
lokalnoj sredini

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Stočarstvo - oblici, vrste i oblasti gajenja stoke

Trajanje modula: 9 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Poznavanje oblika, - znati koji su oblici gajenja - oblici gajenja stoke - - korišćenje osnovne
vrsta i oblasti stoke (krmna baza i stepen njenog ekstenzivno i intenzivno literature
gajenja stoke u iskorišćavanja, zootehničke mere, stočarstvo - korišćenje informacija sa
svetu i u našoj način ishrane, nega, kvalitet - važnije vrste stoke Interneta
zemlji stoke, organizacija rada) - tipične oblasti gajenja - korišćenje grafičkih
- Poznavanje - znati važnije vrste stoke u pojedinih vrsta stoke u priloga i geografske karte
geografskog svetu i u našoj zemlji svetu i u našoj zemlji (digitalne i analogne)
rasprostranjenja - znati tipične stočarske - nekadašnji i sadašnji - korišćenje interaktivnih
stočnih bolesti i oblasti u svetu i u našoj zemlji značaj lova u svetu i kod metoda rada
njihov uticaj na - razumeti značaj lova i nas
ribolova - okeanske i morske
- znati lovna i ribolovna ribolovne oblasti u svetu
područja u svetu i u našoj zemlji i u Jadranskom moru
- znati geografsko - stočne bolesti i njihov
rasprostranjenje stočnih bolesti uticaj na brojnost
- razumeti uticaj stočnih pojedinih vrsta grla stoke
bolesti na brojnost grla i njihov - stočne bolesti i njihov
kvalitet uticaj na proizvodnju hrane

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Proizvodi stočarstva i njihov razmeštaj

Trajanje modula: 9 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja o glavnim - znati vrste stočnih - glavni proizvodi stočarstva - korišćenje osnovne
proizvodima stočarstva i proizvoda (proizvodi za koji se koriste u ljudskoj literature
njihovom geografskom ishranu i industrijsku ishrani - korišćenje informacija sa
rasprostranjenju za potrebe proizvodnju - najkvalitetniji i Interneta
ishrane ljudi i industrijsku - znati geografsko najpoznatiji stočni proizvodi - korišćenje grafičkih
proizvodnju poreklo najkvalitetnijih na svetskom tržištu i u našoj priloga i geografske karte
- Razumevanje značaja i najpoznatijih stočnih zemlji (digitalne i analogne)
pravilnog skladištenja i proizvoda u svetu i u - trgovinska razmena stočnih - korišćenje interaktivnih
transporta žive stoke i našoj zemlji proizvoda na našem i metoda rada
stočnih proizvoda - poznavati najveće inostranom tržištu
proizvođače stočnih - stočna proizvodnja i njen
proizvoda u svetu i u značaj za razvoj pojedinih
našoj zemlji grana lake industrije
- znati načine razmene - geografski razmeštaj
stočnih proizvoda na industrijskih preduzeća
domaćem i svetskom zasnovanih na sirovinama
tržištu životinjskog porekla
- razumeti značaj - načini skladištenja i čuvanja
stočnih proizvoda za stočnih proizvoda i transport
potrebe lake industrije žive stoke
- znati geografski
razmeštaj prerade
stočnih proizvoda
- znati načine pravilnog
skladištenja i čuvanja
lako kvarljivih stočnih
proizvoda
- znati koje su
posledice nepravilnog
čuvanja hrane
- razumeti kako se
nepravilno čuvanje hrane
odražava na zdravlje ljudi
i na životnu sredinu
- poznavati načine
pravilnog transporta
žive stoke i stočnih
proizvoda

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Valorizacija stočarstva

Trajanje modula: 6 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik MODULA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- razumevanje načina - razumeti kako religija i - uticaj religije i - korišćenje osnovne
ishrane u skladu sa kultura utiču na ishranu kulture na literature
religioznim i ostalim - znati koje se vrste konzumiranje određenih - korišćenje informacija sa
društvenim normama u životinja koriste za stočnih proizvoda Interneta
svetu i u našoj zemlji primitivne oblike transporta - stočarstvo u službi - korišćenje grafičkih
- razumevanje značaja (tovarni i zaprežni) transporta, priloga i geografske karte
stočarstva za razvoj - znati koje se vrste rekreacije i turizma (digitalne i analogne)
drugih delatnosti životinja koriste za potrebe - problem - korišćenje interaktivnih
rekreacije i turizma nekontrolisanog lova metoda rada
- razumeti da nekontrolisan i ribolova u svetu i
lov i ribolov utiče na kod nas
narušavanje ravnoteže u - geografska
prirodi rasprostranjenost
- znati geografsku retkih i zaštićenih
rasprostranjenost retkih i životinjskih vrsta
zaštićenih životinjskih vrsta - unapređenje i
- uspostaviti odgovoran zaštita retkih i
odnos prema životinjama zaštićenih
životinjskih vrsta

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Crkvenčić I., (): Agrarna geografija, "Školska knjiga", Zagreb

- Jordan, Ronjntree (1990): Cultural Geography, London

- Grčić M., (1994): Industrijska geografija, "Naučna knjiga", Beograd

- -: ():Globalizing food, -

- urić V ., (1978): Opšta prirodna geografija, Beograd

- -: Food in Society:

- Šišov, Alisov (2001): Obščaja socijalnaja i ekonomičeskaja geografija, Moskva

- V . Rudić: Metodika nastave geografije, 1998, Beograd

- . Kornel: Metodika nastave geografije, 1982. g.

- A. Ivkov: Nastava geografije u osnovnim i srednjim školama: priručnik za studente i nastavnike, 2002. g.

- J. Romelić: Praktikum iz metodike nastave geografije, 1999. g.

- K. Petovar: Urbana i ruralna sociologija, 2003. g.

- N. Carić: Geografija naselja, četiri izdanja, 1976. g.

- S. určić: Geografija naselja, 1992. g.

- M. Grčić: Industrijska geografija,

- P. Tomić, J. Romelić, L. Lazić: Ekonomska geografija sveta, 1996

- M. Todorović: Osnove tipologije i regionalizacije poljoprivrede Srbije, SGD , Beograd, 2002.

- V . urić: Ekonomska geografija, 1980

- M. Stepić: Agrarna geografija (rukopis), Beograd, 2003.

- M. Pavlović, D . Rodić: Geografija Jugoslavije I i II, Beograd, 2000.

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- stručni predmeti

AGRARNA GEOGRAFIJA (izborni predmet)

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I
II 18 14 32

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Razvijanje osnova naučne pismenosti

- Razumevanje pojava, procesa i promena na osnovu znanja zakona, modela i teorija prirodnih nauka

- Razumevanje usklađenosti društveno-ekonomskog razvoja sa raspoloživim geografskim resursima

- Razvijanje sposobnosti korišćenja različitih izvora informacija i samostalnog i timskog učešća u istraživačkim projektima

- Primenjivanje stečenih geografskih znanja u svom okruženju

- Razvijanje sposobnosti za uočavanje, formulisanje i rešavanje problema

- Ovladavanje informaciono-komunikacionim tehnologijama

- Sticanje znanja o prirodnim resursima i značaju očuvanja ekološke ravnoteže

- Razvijanje samosvesti, odgovorno ophođenje prema sebi i okruženju

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi (*izborni predmet)


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Uvod u agrarnu geografiju 4
Fizičko-geografski faktor i poljoprivreda 9
Društveno-geografske pretpostavke poljoprivrede 9
- Geografska svojstva biljne proizvodnje 5
Geografska svojstva stočne proizvodnje 5

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Uvod u agrarnu geografiju

Trajanje modula: 4 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- razumevanje - razumeti predmet, značaj i - predmet i značaj - predmet i značaj
opštih mesto agrarne geografije u proučavanja agrarne proučavanja agrarne
karakteristika sistemu nauka geografije i njeno geografije i njeno
agrarne - znati važnost geografskog mesto u sistemu mesto u sistemu
geografije razmeštaja poljoprivredne nauka nauka
proizvodnje - geografski - geografski
- razumeti vertikalnu i razmeštaj razmeštaj
horizontalnu povezanost poljoprivredne poljoprivredne
poljoprivrede sa drugim proizvodnje proizvodnje
privrednim delatnostima - mesto - mesto poljoprivrede
- razumeti značaj poljoprivrede u u prostornoj
agroindustrije prostornoj organizaciji
- znati podelu i tipove organizaciji privrede i značaj
poljoprivrede u svetu privrede i značaj agroindustrije
- razumeti pojam agroindustrije - podela i tipovi
globalizacije hrane kao - podela i tipovi poljoprivrede u svetu
posledice međudejstva poljoprivrede u - globalizacija
geografskih uslova i svetu hrane i njene
tehnološkog razvoja - globalizacija posledice
hrane i njene
posledice

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Fizičko-geografski faktori i poljoprivreda

Trajanje modula: 9 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- razumevanje fizičko-geografskih - znati pojam i granice agrarnog - agrarni prostor i njegove granice - korišćenje
zakonitosti na osnovu poznavanja prostora - reljef i poljoprivreda osnovne literature
pojava, procesa i odnosa u - znati kako reljef utiče na - klima i poljoprivreda - korišćenje
geografskom omotaču Zemlje poljoprivrednu proizvodnju - hidrologija i poljoprivreda informacija sa
- znati uticaj klime na razvoj - zemljište kao presudno važan uslov Interneta
poljoprivredne proizvodnje poljoprivredne proizvodnje - korišćenje
- razumeti značaj voda za razvoj - biljni i životinjski svet i interaktivnih
poljoprivrede poljoprivreda metoda rada
- razumeti značaj zemljišta za - uticaj čoveka na promene prirodnih
razvoj poljoprivrede uslova - posledice
- znati načine zaštite zemljišta od
erozije, zagađivanja, zaslanjivanja i
uništavanja
- znati uticaj biljnog i
životinjskog sveta na savremenu
poljoprivredu
- razumeti uticaj čoveka na
agrarni prostor
- znati mere zaštite elemenata
geografske sredine za potrebe
poljoprivrede

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Društveno-geografske pretpostavke poljoprivrede

Trajanje modula: 9 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- razumevanje značaja - razumeti odnos između broja - porast svetskog - korišćenje
društveno-geografskih stanovnika i raspoloživih stanovništva i raspoložive osnovne
faktora za razvoj količina hrane količine hrane literature
poljoprivrede - razumeti uticaj strukture - povezanost strukturnih - korišćenje
poljoprivrednog stanovništva na odlika stanovništva sa informacija sa
proizvodnju hrane i načine proizvodnjom hrane i Interneta
ishrane načinima ishrane - korišćenje
- razumeti proces - migracije poljoprivrednog interaktivnih
deagrarizacije kao posledicu stanovništva i proces metoda rada
migracije poljoprivrednog deagrarizacije - korišćenje
stanovništva - seoska naselja i seoski statističkih
- razumeti vezu između seoskih atari kao prostori podataka u izradi
naselja kao agrarnih poljoprivredne proizvodnje tabela,
proizvođača i gradova kao - gradovi kao agrarna dijagrama, i
agrarnih tržišta tržišta grafičkih metoda
- znati pozitivne i negativne - savremena u kartografiji
posledice naučno-tehnoloških naučno-tehnološka - istraživanja u
dostignuća na poljoprivrednu dostignuća i poljoprivreda lokalnoj sredini
proizvodnju - pozitivne i negativne
posledice

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Geografska svojstva biljne proizvodnje

Trajanje modula: 5 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- razumevanje pojma, - znati nastanak, - pojava, razvoj, - korišćenje
geografskog razvoj i granice granice i značaj osnovne literature
razmeštaja i značaja zemljoradnje zemljoradnje - korišćenje
biljne proizvodnje - razumeti značaj - geografski informacija sa
zemljoradnje razmeštaj najvažnijih Interneta
- znati prostorni biljnih kultura - korišćenje
razmeštaj proizvodnje - razmeštaj šuma u interaktivnih
najvažnijih biljnih svetu i njihov metoda rada
kultura - žitarice, privredni značaj
povrće, voće, šećerna
repa i šećerna trska,
uljarice, kafa, kakao i
čaj, duvan, začini i
narkotične biljke,
tekstilne biljke
- znati razmeštaj šuma,
njihove opšte
karakteristike i značaj

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Geografska svojstva stočne proizvodnje

Trajanje modula: 5 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku MODULA UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- razumevanje pojma, - znati nastanak, - nastanak, razvoj i - korišćenje
faktora razvoja i razvoj i značaj značaj stočarstva osnovne literature
razmeštaja i značaja stočarstva - fizičko-geografski - korišćenje
stočarstva - znati koji faktori i njihov uticaj informacija sa
fizičko-geografski na razvoj stočarstva Interneta
faktori utiču na - društveno-geografski - korišćenje
razvoj i razmeštaj faktori i njihov uticaj interaktivnih
stočarstva na razvoj stočarstva metoda rada
- znati koji - značaj pašnjaka i
društveno-geografsk livada za stočarstvo
i faktori utiču na - proizvodnja biljnih
razvoj i razmeštaj kultura namenjenih za
stočarstva stočnu ishranu
- znati načine - uslovi za razvoj
ishrane domaćih stočarstva u našoj
životinja u zemlji i lokalnoj
ekstenzivnom sredini
- znati načine
ishrane domaćih
životinja i
intenzivnom
stočarstvu
- znati faktore
razvoja i
razmeštaja
stočarstva u našoj
zemlji i u lokalnoj
sredini
- poznavati vrste
domaćih životinja u
lokalnoj sredini
- primenjivati
stečena znanja na
unapređenju uslova
za razvoj
stočarstva u
lokalnoj sredini

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- B . Stojkov: Metode prostornog planiranja, 2002.

- S. Kicošev, D . Dunčić: Geografske osnove prostornog planiranja, 1998.

- M. Lješević: Geografija zemljišta, 2003, Fakultet u Nikšiću

- N. Miljković: Pedologija, 1997.

- N. Miljković, S. Marković: Osnovi pedologije: praktikum, 2002

- D . Dukić: Klimatologija sa osnovama meteorologije, "Naučna knjiga", Beograd

- M. Grčić: Industrijska geografija, "Naučna knjiga", Beograd

- P. Tomić, J. Romelić, L. Lazić: Ekonomska geografija sveta, PMF - Novi Sad, 1996

- M. Todorović: Osnove tipologije i regionalizacije poljoprivrede Srbije, SGD , Beograd, 2002.

- V . urić: Ekonomska geografija, 1980.

- M. Stepić: Agrarna geografija (rukopis), Beograd, 2003.

- M. Pavlović, D . Rodić: Geografija Jugoslavije I i II, Beograd, 2000.

- D . Petrović: Geomorfologija, 1977, "Građevinska knjiga", Beograd

- Lj. Gavrilović: Hidrologija, Beograd, 2002.

- B . Atanacković: Biogeografija, Beograd, 1990.

- K. Petovar: Urbana i ruralna sociologija, 2003. g.

- S. Ćurčić: Geografija naselja, 1992. g.

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Stručni predmeti

BOLESTI I PATOLOGIJA PČELA (izborni predmet)

1. OBLICI I TRAJANjE REALIZACIJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I
II 32 32

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje znanja o uslovima nastanka bolesti pčela

- Razvijanje sposobnosti primene znanja

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: drugi (*izborni predmet)


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Epizootiologija bolesti pčela 20
Profilaksa i suzbijanje bolesti pčela 12

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Epizootiologija bolesti pčela

Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Poznavati uslove - znati uslove - Uslovi nastajanja - Insistirati na
nastanka bolesti nastanka i prenošenja bolesti pčela i pčelinjeg primerima iz
- Sticanje znanja o merama bolesti legla svakodnevnog
suzbijanja i iskorenjivanja - razumeti značaj - Putevi prenošenja života
bolesti nespecifičnih patogenih uzročnika - Insistirati na
faktora u nastajanju, - Uloga delovanja korelaciji sa
održavanju i širenju nespecifičnih faktora na sadržajima drugih
bolesti nastajanje, održavanje i predmeta
širenje bolesti

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Profilaksa i suzbijanje bolesti pčela

Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - razumeti ulogu preventivnih mera - Mere preveniranja, suzbijanja i - Insistirati na primerima iz
ulozi preventivnih u suzbijanju i iskorenjivanju iskorenjivanja: Nozemoze, svakodnevnog života
mera u suzbijanju i bolesti pčela i pčelinjeg legla Akaroze, Ektoparazita pčela, - Insistirati na korelaciji sa
iskorenjivanju bolesti matice i legla sadržajima drugih predmeta

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- B . Marković, Zarazne bolesti za III razred veterinarske škole

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Biologija

- Patologija

- Zarazne bolesti - opšti deo

- Zarazne bolesti - specijalni deo

BOLESTI I PATOLOGIJA RIBA (izborni predmet)

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I
II 32 32

NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje znanja o šaranskim i pastrmskim ribnjacima

- Razvijanje sposobnosti primene znanja

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: drugi (*izborni predmet)


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Ribnjaci 10
Lečenje i suzbijanje bolesti 22

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Ribnjaci

Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA MODULA
učenik će:
- Razvijanje sposobnosti - poznavati - Šaranski i - Insistirati na primerima iz
primene znanja karakteristike šaranskih pastrmski svakodnevnog života
i pastrmskih ribnjaka ribnjaci - Insistirati na korelaciji sadržaja
drugih predmeta

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

Naziv modula: Lečenje i suzbijanje bolesti

Trajanje modula: 22 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
- Sticanje osnovnih znanja - znati uslove nastanka - Prolećna viremija šarana - Insistirati na primerima iz
o etiologiji bolesti bolesti - Nekroza škrga šarana svakodnevnog života
- Razvijanje sposobnosti - poznavati mere lečenja i - Boginje šarana - Insistirati na korelaciji sadržaja
primene znanja suzbijanja bolesti - Eritrodermatitis šarana drugih predmeta
- Furunkuloza pastrmki

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- B . Marković, Zarazne bolesti za III razred veterinarske škole
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA
- Biologija
- Patologija
- Zarazne bolesti - opšti deo
- Zarazne bolesti - specijalni deo