Na osnovu člana 93. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), a u vezi sa članom 24. stav 1. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03 i 64/03),
Ministar prosvete i sporta donosi

Pravilnik

o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile geodetski tehničar - geometar i monter suve gradnje

(Objavljeno u "Prosvetni glasnik", br. 12 od 22 septembra 2004)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se nastavni plan i program ogleda za obrazovne profile geodetski tehničar - geometar i monter suve gradnje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Program ogleda iz člana 1 ovog pravilnika ostvaruje se u skladu sa:
1. Pravilnikom o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003 i 10/2003), i to sa nastavnim planom i programom:
1) srpskog jezika i književnosti;
2) srpskog jezika kao nematernjeg jezika;
3) jezika nacionalnih manjina;
4) fizičkog vaspitanja;
5) računarstva i informatike;
6) građanskog vaspitanja i
2. Pravilnikom o nastavnom planu i programu predmeta verska nastava za srednje škole ("Prosvetni glasnik", broj 6/2003).

Član 3.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile geodetski tehničar - geometar i monter suve gradnje ("Prosvetni glasnik", broj 4/2004).

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

Broj 110-00-109/04-02/1

U Beogradu, 13. septembra 2004. godine

Ministar,

prof. dr Ljiljana Čolić, s.r.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA


Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil: MONTER SUVE GRADNjE - ogled
Trajanje obrazovanja: tri godine

Cilj ogleda:
Unapređenje kvaliteta i osavremenjivanje obrazovno-vaspitnog rada kroz:
- uvođenje u svakodnevnu nastavnu praksu savremenih i efikasnih metoda rada sa učenicima;
- uvođenje novog nastavnog plana i programa u cilju ostvarivanja ishoda stručnog obrazovanja i obrazovanja uopšte;
- povećanje fonda časova vežbi i praktičnog rada, radi uspešnog ostvarivanja ciljeva obrazovanja za ovaj obrazovni profil;
- uspostavljanje višeg nivoa korelacije nastavnih sadržaja;
- izradu kriterijuma ocenjivanja i građenja standarda ocenjivanja učenika;
- proveru novog koncepta završnog ispita.
Uvođenje organizacionih novina:
- prilagođavanje organizacije nastavnog procesa u školi, u okviru godišnjeg fonda časova, a u skladu sa očekivanim ishodima stručnog obrazovanja i uslovima rada u školi i na radnom mestu;
- nastavni sadržaji su organizovani modularno za sve opštestručne i stručne predmete.
Očekivani ishodi ogleda
- Brzo adaptiranje učenika na uslove rada.
- Unapređen i kvalitetan obrazovno-vaspitni rad kroz:
- efikasnije i podsticajnije metode rada sa učenicima primenjene u svakodnevnoj obrazovnoj praksi;
- efikasnije usvajanje generativnih, transfernih i funkcionalnih znanja i veština, relevantnih za buduću profesiju kao rezultat modularnog pristupa;
- ocenjivanje učenika u odnosu na očekivane ishode;
- razvijanje sistema praćenja ostvarenosti nastavnog programa na nivou škole i na nivou Republike.
Trajanje ogleda
Ogled se sprovodi od 1. septembra 2003. godine kroz najmanje tri generacije upisanih učenika. Odluku o prestanku ogleda doneće, nakon procene rezultata, ministar prosvete i sporta.
Način ostvarivanja ogleda
Ogled se ostvaruje na osnovu ovog nastavnog plana i programa.
Nastaviće se sa organizovanjem obuke nastavnika za primene novih metoda rada sa učenicima, primene novog nastavnog programa i objektivnog ocenjivanja u svakodnevnoj obrazovnoj praksi.
Obuka za nastavnike srednjih stručnih škola u kojima se ostvaruje program ovog ogleda, organizuje se u sledećim oblastima koje su bitne za unapređenje kvaliteta obrazovnog rada:
- nova koncepcija obrazovanja (usmerenost na ciljeve i ishode obrazovanja, modularni pristup u obrazovanju);
- stručno usavršavanje nastavnika za primenu novih nastavnih metoda;
- stručno usavršavanje nastavnika u okviru matične struke.
Nastavnici će u okviru obrazovno-vaspitnog rada primenjivati metode rada i ocenjivanja za koje su obučavani na seminarima.
U okviru Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja i stručnih aktiva zajednica stručnih škola biće izdvojene ključne teme u okviru kojih je potrebno stručno usavršavanje nastavnika.
Stručni timovi u školama i na nivou Republike će sarađivati na horizontalnom i vertikalnom povezivanju nastavnih sadržaja kako sa autorskim timom, tako i sa predstavnicima privrede.
Planirana je izrada testova sa zajedničkim sadržajima i zajednički postavljenim kriterijumima od strane stručnih timova koji će se formirati pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - Centru za stručno i umetničko obrazovanje i Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Način polaganja stručne mature biće propisan posebnim podzakonskim aktom.
Uslovi ostvarivanja programa ogleda
Ogled će se ostvarivati u uslovima svakodnevnog obrazovno-vaspitnog rada u školama.
Njegovo ostvarivanje podrazumeva uključenost i saradnju nastavnika i pomoćnih nastavnika u okviru stručnih timova i stručnih organa u školama.
Vrsta stručne spreme nastavnika i pomoćnih nastavnika za ostvarivanje oglednog programa propisana je posebnim pravilnikom.
Ministarstvo prosvete i sporta, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje i međunarodni programi podrške reformi stručnog obrazovanja pružiće kadrovsku i materijalnu podršku za realizaciju obuke nastavnika, materijal za rad, praćenje i evaluaciju ogleda.
Praćenje i vrednovanje ogleda
Praćenje i vrednovanje ogleda obavljaće Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje i prosvetni savetnik, a na osnovu posebnog uputstva za praćenje realizacije oglednih programa koje će biti naknadno publikovano.
Primena ogleda će biti praćena najmanje četiri puta u toku školske godine.
Na kraju školske godine, na osnovu različitih upitnika i izveštaja, biće ispitani ishodi obrazovno-vaspitnog rada, adekvatnost ocenjivanja, mišljenja učenika i nastavnika.
Rezultati ogleda biće objavljeni na način dostupan široj stručnoj javnosti.

I. CILjEVI I OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA

za obrazovni profil MONTER SUVE GRADNjE - ogled


CILjEVI STRUČNOG OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA
OBRAZOVANjA Po završenom obrazovanju za ovaj profil, učenik će steći:
znanja veštine radne kompetencije
sticanje znanja i - o vrstama i - pravilnog - oblaganja
veština ugradnje primeni alata za korišćenja i zidova, stubova i
montažnih elemenata odgovarajuće održavanja alata i greda
pozicije rada pribora gipskartonskim
- o karakteristikama - pripremanja podloga pločama
materijala koje za ugradnju montažnih - lepljenja
primenjuje u radu elemenata gipskartonske
- da pročita - obeležavanja mesta ploče na
projekte i detalje i postavljanja montažnih podlogama
da ih primeni na elemenata različitih vrsta
gradilištu - obeležavanja, i kvaliteta
- o funkciji krojenja i sečenja - montiranja svih
pojedinačnih potkonstrukcije, vrsta pregradnih
elemenata gipskartonske ploče zidova po sistemu
građevinskih i izolacionih suve gradnje
konstrukcija, materijala - izrađivanja
statike i - pravilnog šupljih podova i
građevinske fizike ugrađivanja podnih podloga
- kako da izvrši potkonstrukcije, sistemom suve
pravilan izbor vrste gipskartonskih ploča gradnje
gipskartonskih i predviđenih - montiranja svih
ploča, materijala za izolacionih vrsta spuštenih
obradu spojeva i materijala plafona po
vrste - pripremanja i sistemu suve
potkonstrukcije sa ugrađivanja na gradnje
svim njenim elementima pravilan način mase - izvođenja
za obradu spojeva i specifičnih
ugrađivanja trake za radova u
bandažiranje potkrovljima po
sistemu suve
gradnje
- montiranja
instalacijskih
zidova sa
potrebnim nosećim
potkonstrukcijama
za sanitarne
uređaje
sticanje znanja i - o konkretnoj - pripremanja - izrade podnih
veština ručnog i primeni građevinskih odgovarajućih vrsta podloga od
mašinskog malterisanja materijala za maltera i estriha livenog estriha
malterisanje i livenje - ručnog malterisanja - malterisanja
estriha - rukovanja mašinom zidova ručno i
- o tehnološkom za malterisanje i mašinskim putem i
procesu za ručno i livenje estriha njihove kvalitetne
mašinsko malterisanje - pravilne i obrade
i livenje estriha kvalitetne završne
- o propisanim obrade mašinski
standardima nanetog maltera i
kvaliteta za estriha
izvedene radove
sticanje znanja i - o principima - izrade šablona i - izrade,
veština za izvođenje slobodnoručnog kalupa za livenje ugradnje,
dekorativnih crtanja u kreiranju gipsanih elemenata održavanja i
gipsarskih radova šablona za izradu - formiranja i restauriranja
livenih gipsanih montiranja livenih livenih gipsanih
elemenata gipsanih elemenata elemenata
- o tehnološkom - održavanja i
procesu izrade i restauriranja
montaže gipsanih postojećih ukrasa od
elemenata gipsa
razvijanje sposobnosti - o pravilima - komunikacije i - verbalne i
komunikacije i timskog verbalne i pisane timskog rada sa pisane
rada komunikacije u neposrednim komunikacije sa
neposrednim saradnicima i drugim neposrednim
poslovnim kontaktima subjektima na saradnicima,
gradilištu drugim subjektima
- komunikacije sa na gradilištu i
klijentima klijentima, uz
- pravilnog pravilno
korišćenja stručne korišćenje stručne
terminologije terminologije i
propisane
dokumentacije
sticanje znanja o - o propisima, - primene propisa, - izrade tačnog
propisima, normativima normativima i normativa i predmera i
i standardima u standardima u suvoj standarda u području predračuna
građevinarstvu gradnji suve gradnje odgovarajućih
- o propisima o HTZ - primene propisa o pozicija radova
i PP zaštiti i HTZ i PP zaštiti i na objektu
zaštiti životne zaštiti životne - obezbeđivanja
sredine sredine lične zaštite,
zaštite drugih
subjekata na
gradilištu i
svoje radne
sredine
razvijanje ličnih i - o mogućnostima - kritičkog odnosa - usavršavanja
profesionalnih stavova daljeg profesionalnog prema sopstvenom odnosa prema
usavršavanja radu sopstvenom radu,
- o institucijama - kreativnog i unošenja
preko kojih može ličnog pristupa pri kreativnosti kroz
permanentno da se realizaciji zadataka permanentno
usavršava i - formiranja svesti o usavršavanje u
napreduje u struci potrebi i svojoj oblasti
- o publikacijama i mogućnostima stalnog rada
elektronskim usavršavanja
komunikacijama iz - odgovornosti i
kojih će doći do discipline u radu
potrebnih saznanja o
inovacijama u struci
- kako da poštuje,
štiti i razvija
profesionalni moral

II. NASTAVNI PLAN

Nedeljni i godišnji fond časova obaveznih i izbornih predmeta

za obrazovni profil MONTER SUVE GRADNjE - ogled

I RAZRED II RAZRED III UKUPNO
RAZRED
nedeljno godiš. nedeljno godiš. nedeljno godiš. nedeljno godiš.
A: OPŠTEOBRAZOVNI 11 385 8 280 8 256 27 921
PREDMETI
1a. Srpski jezik i 2 70 2 70 2 64 6 204
književnost
1b. Srpski jezik kao
nematernji jezik
2. _________ jezik i
književnost
3. Strani jezik 2 70 2 70 2 64 6 204
4. Fizičko vaspitanje 2 70 2 70 2 64 6 204
5. Matematika 3 105 2 70 2 64 7 239
6. Računarstvo i 2 70 2 70
informatika
B : OPŠTESTRUČNI 1 35 2 70 3 105
PREDMETI
1. Ekologija 1 35 1 35
2. Geografija 2 70 2 70
V : STRUČNI PREDMETI 17 655 19 725 21 732 57 2112
1. Tehničko crtanje 2 70 2 70
2. Nacrtna geometrija 2 70 2 70
3. Građevinski 2 70 2 70
materijali
4. Građevinska fizika 2 70 2 70
5. Građevinske 3 105 2 70 5 175
konstrukcije
6. Statika 2 70 2 70
7. Slobodoručno crtanje 1 35 1 35
8. Čitanje projekata 2 70 2 70
9. Organizacija 3 96 3 96
građenja
10. Tehnologija rada 6 270 12 480 18 636 36 1386
sa praktičnom nastavom
G : IZBORNI PREDMETI 1 35 1 35 1 32 3 102
1. Građansko 1 35 1 35 1 32 3 102
vaspitanje / Verska
nastava
Ukupno: A + B + V + G 30 1110 30 1110 30 1020 87 3240
Broj časova po predmetima dat je na nedeljnom nivou kao zbir časova teorije, vežbi i
praktične nastave, a prema programu predmeta.
Blok nastava se prikazuje u ukupnom zbiru na godišnjem nivou za odgovarajući predmet u okviru
koga se realizuje, a prema programu predmeta.

Lista ponuđenih izbornih predmeta po razredima

G : IZBORNI PREDMETI I II III
Izborni predmet predviđen Zakonom
1. Građansko vaspitanje / Verska nastava
Izborna nastava sastoji se svake školske godine iz:
Građanskog vaspitanja ili Verske nastave - 1 čas nedeljno tokom školske godine

Ostvarivanje programa ogleda
Predviđen broj učenika u odeljenju je 20.
Nastava iz sledećih predmeta odvija se po grupama kroz vežbe (V ), praktičnu nastavu (PN) i nastavu u bloku (B ):

razred predmet / modul godišnji fond broj učenika u
časova grupi
V PN B
I Računarstvo i informatika 70 10
Tehničko crtanje 70 10
Nacrtna geometrija 35 10
Građevinske konstrukcije 35 10
Tehnologija rada sa praktičnom 175 60 10
nastavom
II Građevinske konstrukcije 35 10
Slobodoručno crtanje 35 10
Čitanje projekata 70 10
Tehnologija rada sa praktičnom 350 60 10
nastavom
III Organizacija građenja 32 10
Tehnologija rada sa praktičnom 480 60 10
nastavom

Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine

I II III UKUPNO
RAZRED RAZRED RAZRED časova
časova časova časova
Čas odeljenskog do 70 do 70 do 64 do 204
starešine
Dodatni rad do 30 do 30 do 30 do 90
Dopunski rad do 30 do 30 do 30 do 90
Pripremni rad do 30 do 30 do 30 do 90
Ako se ukaže potreba za njim.

Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima

I II III
Ekskurzija 1-2 dana 2-3 dana 3-4 dana
Jezik drugog naroda ili nacionalne manjine sa 2 časa nedeljno
elementima nacionalne kulture
Drugi strani jezik 2 časa nedeljno
Drugi predmeti 1 - 2 časa nedeljno
Stvaralačke i slobodne aktivnosti učenika (hor, 30 - 60 časova godišnje
sekcije i drugo)
Društvene aktivnosti - učenički parlament, 15 - 30 časova godišnje
učeničke zadruge
Kulturna i javna delatnost škole 2 radna dana
Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima
učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih
obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima
gimnazije.

Ostvarivanje planova i programa po nedeljama


razred razredno - mentorski rad obavezne ostalo ukupno
časovna (nastava u vannastavne (završni radnih
nastava bloku) aktivnosti ispit) nedelja
I 35 2 2 39
II 35 2 2 39
III 32 2 2 3 39

III. NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA OGLEDA (UPUTSTVO)

Nastavni plan i program za obrazovni profil monter suve gradnje - ogled ostvaruje se u školama gde su školski prostor, oprema i nastavna sredstva propisani:

- Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa zajedničkih predmeta u stručnim školama za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme - "Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik" broj 7/91 i
- Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme u stručnim školama područje rada geodezija i građevinarstvo - "Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik" broj 8/91.

Nastavnici sami pripremaju potrebna nastavna sredstva (dijapozitive, grafofolije, šeme i Ponjer Point prezentacije) u skladu sa ovim nastavnim programom, koristeći:

- publikovana multimedijalna nastavna sredstva (štampana literatura, različite publikacije, zbirke dijapozitiva, odgovarajuće video kasete i elektronske publikacije);
- odgovarajuće softverske pakete za geodeziju;
- Internet.

Nastava se realizuje korišćenjem:

- računara i projektora za Ponjer Point prezentacije;
- skenera;
- dijaprojektora;
- grafoskopa;
- televizora i video rekordera;
- mešača
- klackalice aluminijumske za postavljanje gipskartonskih ploča
" tregera za nošenje ploča
" metalnog sekača za ploče
- rezervne oštrice za metalni sekač
- rendea za poravnanje ivica
- metalnog sekača za zakošenje ivica
- kanapa za obeležavanje sa viskom
- aluminijumske daske dužine 2000 mm
- velikog gletera - čeličnog
- gipsarske lopatice 50 mm
- uvrtača Makita 6825
- nastavka za uvrtanje za bušilicu
- kaiša od tekstila
- futrole za uvrtač Makita
- tašnice za alat
- makaza za lim
- klešta za štancovanje-spajanje profila
- ubodne turpije
- kružne testere
- lopatice-špahtle za zaglađivanje sa uvrtačem
- široke lopatice - špahtle za zaglađivanje širine 300 mm
- lopatice-špahtle za spoljašnje uglove
- lopatice-špahtle za unutrašnje uglove
- aluminijumskog zaglađivača (šlajfera) za brušenje sa drvenom ručkom
- drvene konstrukcije od stubova i greda za izvođenje praktične nastave (montažu zidnih obloga, pregradnih zidova, spuštenih plafona, oblaganje potkrovlja i dr.)
- mašine za malterisanje i livenje estriha PFT 5.
Detaljna uputstva za ostvarivanje programa data su uz svaki predmet pojedinačno.
NAPOMENE O OSTVARIVANjU PROGRAMA SRPSKOG JEZIKA U ODELjENjIMA OGLEDNIH OBRAZOVNIH PROFILA SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAEVINARSTVO
Pošto je u nastavnim planovima oglednog obrazovnog profila MONTER SUVE GRADNjE - ogled, godišnji fond časova srpskog jezika i književnosti osetnije smanjen u odnosu na važeći nastavni plan za trogodišnje obrazovne profile u području rada geodezija i građevinarstvo, u ostvarivanju programa biće neophodno da nastavnik vrši primerena sažimanja programskih sadržaja nastavnog predmeta Srpski jezik i književnost, objavljenih u "Službenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003 i 10/2003.
Sažimanja treba vršiti prevashodno u programskom području KNjIŽEVNOST jer je u ostvarivanju tih sadržaja bitniji kvalitet učenikovog čitanja nego broj pročitanih književnih dela. Takav pristup programskim sadržajima moguć je, na primer, u onim segmentima gde je ponuđeno više književnih dela istog pisca. Celishodno može biti rešenje da nastavnik predvidi da na nivou interpretacije obradi jedno delo, reprezentativno za stvaralaštvo tog pisca i pristupačno recepciji konkretnog đačkog kolektiva, a da ostala potpuno izostavi, ili obradi na nivou prikaza i osvrta. Sličan pristup može primeniti i u obradi pojedinih književnih dela kao reprezentativnih za stilska razdoblja, odnosno književne pravce u istoriji književnosti.
U okviru domaće lektire moguće je, takođe, da nastavnik izostavi pojedina književna ostvarenja za koja je nastavna praksa potvrdila da nisu u dovoljnoj meri pristupačna recepciji učenika određenog uzrasta i stručnog usmerenja. Moguće je, takođe, izostavljena dela zameniti nekim ostvarenjem iz tekuće srpske ili svetske književnosti za koje nastavnik proceni da je primerenije mogućnostima recepcije konkretnog đačkog kolektiva sa kojim ostvaruje nastavni program.
Eventualna sažimanja u programskom području JEZIK moraju biti veoma obazriva jer je jezik sistem, što uvek podrazumeva celovita rešenja, odnosno povezanost svih rešenja u okviru programa za određeni razred, ali i njihovo vertikalno povezivanje, odnosno međusobnu povezanost programskih sadržaja predviđenih za ostvarivanje u svim razredima srednjeg stručnog obrazovanja.
STRANI JEZIK (L2)
1. CILjEVI PREDMETA:
Nastava stranog jezika u srednjem stručnom obrazovanju predstavlja kontinuitet nastave stranog jezika u prethodnom školovanju. Ciljevi ove nastave su:
- utvrđivanje znanja i dalje obučavanje učenika da komuniciraju sa ljudima iz drugih zemalja o opštim temama;
- razvijanje odnosa tolerancije kroz upoznavanje kulture i načina života drugih naroda;
- sticanje osnovnih jezičkih znanja i kompetencija u skladu sa potrebama struke i zanimanja.
2. ISHODI NASTAVE STRANOG JEZIKA NA KRAJU TROGODIŠNjEG SREDNjEG STRUČNOG OBRAZOVANjA

Jezičke aktivnosti po završetku trogodišnjeg obrazovanja:
JEZIČKA SLUŠANjE - razume osnovni smisao informacija i tekstova koji govore o poznatim temama
RECEPCIJA - razume jednostavne informacije i instrukcije u okviru svoje struke
ČITANjE - razume jednostavne natpise, etikete na proizvodima, reklamni materijal, uputstva
za upotrebu
- pronalazi potrebnu informaciju u tekstu
- otkriva značenje nepoznatih reči na osnovu poznatog konteksta ili ličnog /
profesionalnog iskustva
JEZIČKA GOVOR - govori o bliskim temama i događajima (porodica, hobi, posao) koristeći
PRODUKCIJA jednostavne reči i rečenice
- govori o sebi (lični podaci, obrazovanje)
- traži i daje informacije iz svoje struke
PISANjE - piše kratke jednostavne tekstove u različite svrhe (poruke, uputstva, popunjava
upitnike, formulare i sl.)
INTERAKCIJA - komunicira u svakodnevnim situacijama (pita, predlaže, traži i daje uputstva ili
obaveštenja)
- prima i prenosi jednostavne poruke (prijateljima, kolegama) koje se odnose na
neposredne potrebe
ZNANjA O JEZIKU - poznaje leksiku i gramatičke sadržaje jezika koji uči na nivou koji mu omogućava
da razume, govori ili piše o temama iz svakodnevnog života ili struke
- uočava osnovne sličnosti i razlike između maternjeg jezika i stranog jezika koji
uči
MEDIJSKA PISMENOST - koristi sadržaje medijske produkcije radi zadovoljenja ličnog interesovanja i
profesionalnih potreba (knjige, časopise, prospekte, kataloge, rečnike, audio i
video zapise, kompakt disk, Internet)

3. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- postojeći odobreni udžbenici
- popularna literatura
- Internet
4. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
- Srpski jezik i književnost
- stručni predmeti
5. PREPORUČENI SADRŽAJI ZA STRANI JEZIK U SREDNjEM STRUČNOM OBRAZOVANjU

I RAZRED II RAZRED III RAZRED
OPŠTE TEME 80% OPŠTE TEME 70% OPŠTE TEME 60%
- Svakodnevni život - Mesta, ljudi i znamenitosti - Životna sredina
(organizacija vremena, poslova, u svetu (uticaj nove tehnologije
slobodno vreme) - Putovanja na biljni, životinjski svet,
- Hrana i zdravlje (turistička, poslovna; zdravlje ljudi)
(navike u ishrani, transport, hoteli, kupovina, - Tekovine kulture,
karakteristična jela i pića u obilazak znamenitosti, znamenitosti i
zemljama sveta) zabava) zanimljivosti iz sveta
- Poznati gradovi i njihove - Prijateljstvo i druženje - Iz života mladih
znamenitosti - Život u gradu (zabava, sport,
- Sportovi i poznata sportska (ulice, ustanove; problemi obrazovanje)
takmičenja buke, zagađenosti, gužvi) - Običaji i praznici
- Život i dela slavnih ljudi DžDž - Štampa i televizija naroda sveta
veka (aktuelni i interesantni - Značajna otkrića,
(iz sveta nauke, kulture) događaji i priče) pronalasci i događaji u DžDž
- Mediji (štampa, televizija) - Ljudska solidarnost i veku
- Hrabra i plemenita dela ljudi podvizi - Knjige, filmovi, muzika
(interesantne životne priče i - Iz sveta filma, muzike,
događaji) umetnosti
- Svet kompjutera
(rasprostranjenost i primena)
STRUČNE TEME 20% STRUČNE TEME 30% STRUČNE TEME 40%
- izbor tema u vezi sa - izbor tema u vezi sa - izbor tema u vezi sa
materijalom, alatom, procesom materijalom, alatom, materijalom, alatom,
rada i poslovnim situacijama procesom rada i poslovnim procesom rada i poslovnim
bitnim za struku i zanimanje situacijama bitnim za struku situacijama bitnim za
i zanimanje struku i zanimanje
FUNKCIJE FUNKCIJE FUNKCIJE
- Pozdravljanje i predstavljanje u - Traženje i davanje dozvole - Izražavanje preferenci
susretu sa ljudima - Traženje i davanje uputstva - Izražavanje planova i
- Zahvaljivanje, izvinjavanje za pravac kretanja namera u budućnosti
- Molbe, naredbe - Predlaganje i ubeđivanje - Izražavanje verovatnoće
- Izražavanje dopadanja i - Odbijanje zahteva ili molbe - Traženje i nuđenje pomoći
nedopadanja - Izražavanje slaganja i - Izveštavanje (pripovedanje
- Traženje informacije neslaganja o prošlim događajima)
- Davanje informacije (o vremenu - Izražavanje želje, potrebe - Izražavanje saosećanja,
i mestu) - Izražavanje interesovanja ohrabrenja
- Opisivanje ljudi, stvari,
aktivnosti

IZBOR STRUČNIH TEMA IZVRŠITI U SARADNjI SA STRUČNIM VEĆEM NASTAVNIKA STRUČNIH PREDMETA U ŠKOLI.
MATEMATIKA
1. CILjEVI:
- Razvijanje logičkog i apstraktnog mišljenja
- Razvijanje sposobnosti jasnog i preciznog izražavanja i korišćenja osnovnog matematičko-logičkog jezika
- Razvijanje sposobnosti određivanja i procene kvantitativnih veličina i njihovog odnosa
- Razvijanje osećaja za prostor, razlikovanje geometrijskih figura i njihovi uzajamni odnosi i transformacije
- Razumevanje funkcionalnih zavisnosti, njihovo predstavljanje i primena
- Razvijanje sistematičnosti, urednosti, preciznosti, temeljnosti, istrajnosti, kritičnosti u radu; razvijanje radnih navika i sposobnosti za samostalni i grupni rad
- Sticanje znanja i veština korisnih za transfer u stručno-teoretskim predmetima i razvijanje sposobnosti za pravilno korišćenje stručne literature
- Formiranje svesti o univerzalnosti i primeni matematičkog načina mišljenja
- Podsticanje stručnog razvoja i usavršavanje u skladu sa individualnim sposobnostima i potrebama društva
- Razvoj sposobnosti potrebnih za rešavanje problema i novih situacija u procesu rada i svakodnevnom životu
2. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU:
- Despotović Radivoje, Tošić Ratko, Šešelja Branimir, Matematika za prvi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Vojvodić Gradimir, Despotović Radivoje, Petrović Vojislav, Tošić Ratko, Šešelja Branimir, Matematika za drugi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Milošević Vladislav, Ivović Miodrag, Nenadović Ratko, Simić Krstomir, Matematika sa zbirkom zadataka za treći razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Bogoslavov Vene, Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Bogoslavov Vene, Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Bogoslavov Vene, Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Kečkić Jovan, Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Kečkić Jovan, Matematika sa zbirkom zadataka za drugi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Kečkić Jovan, Matematika sa zbirkom zadataka za treći razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
3. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
- Fizika
- Grupa stručnih predmeta
4. CILjEVI, ISHODI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO RAZREDIMA

Razred: prvi
Godišnji fond časova: 105 časova


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI I TEME PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku prvog razreda učenik će: OSTVARIVANjE
PROGRAMA
- Obnavljanje i proširivanje znanja - znati osnovne podskupove skupa realnih - Pregled brojeva, operacije - Raditi ulazni test (npr.
o realnim brojevima brojeva (N, Z, Lj, sa realnim brojevima po zadacima iz zbirke
I) i razlikovati njihove elemente - Približna vrednost realnih pripremnih zadataka za
na primerima brojeva, greška, granica prijemni ispit, samo sa
- određivati NZS i NZD prirodnih brojeva greške izvariranim podacima)
- prevoditi decimalan broj u razlomak i - Izračunavanja apsolutne i
obrnuto; obavljati računske operacije sa relativne greške povezati
razlomcima i decimalnim brojevima sa praktičnim zadacima,
- izračunavati vrednost jednostavnog konkretnim merenjima
racionalnog brojevnog izraza poštujući - Za obradu preporučenih
prioritet računskih operacija i upotrebu sadržaja predlaže se 7
zagrada; znati da delilac mora biti časova
različit od nule
- znati šta je kvadratni koren i umeti da
proceni vrednost, pročita iz tablica ili
odredi uz pomoć kalkulatora, znati
približne vrednosti za v88lj2 i
v88lj3 na dve decimale
- određivati apsolutnu vrednost realnog
broja i grafički interpretirati na realnoj
pravoj (brojevnoj osi)
- upoređivati dva realna broja; znati šta
su intervali, označavati ih i
ustanovljavati da li broj pripada intervalu
- zaokrugljivati broj na određeni broj
decimala i određivati grešku
zaokrugljivanja, razlikovati apsolutnu i
relativnu grešku
- Sticanje osnovnih znanja iz - razlikovati: znake konstanti, - Matematičko-logički jezik - Posebnu pažnju obratiti na
elemenata matematičke logike i promenljive, znake operacija, izraze, znake - Osnovne logičke i skupovne razumevanje i pravilno
teorije skupova i primene relacija, elementarne formule (na operacije korišćenje matematičkih
"brojevnim" primerima) - Iskazi simbola, jasno i precizno
- prepoznavati iskaz i utvrđivati njegovu - Tautologije izražavanje; sadržaje
istinitost - Skupovne operacije i povezivati sa primerima iz
- ispitivati tačnost iskazne formule relacije govornog jezika
- određivati vrednost skupovnog izraza i - Dekartov proizvod skupova - Naglašavati veze
ispitivati tačnost skupovnih relacija - Pojam funkcije, linearna odgovarajućih logičkih i
- znati šta je funkcija, prepoznavati funkcija kao primer skupovnih operacija
primere funkcija i znati analitički izraz - Bijekcija - Povezivati ove sadržaje
linearne funkcije - Kompozicija funkcija sa sadržajima bliskim
- Inverzna funkcija iskustvu učenika odranije,
posebno na primerima iz
skupa realnih brojeva (npr.
obraditi skupovne operacije
i nad intervalima realne
prave)
- Za obradu preporučenih
sadržaja predlaže se 7
časova
- Obnavljanje i upotpunjavanje - umeti da odredi međusobni odnos tačke i - Odnosi pripadanja i - Praviti ili bar koristiti
znanja o važnim geometrijskim prave, dve prave na različitim primerima paralelnosti tačaka i pravih modele; kod definisanja
figurama i transformacijama - razumeti šta je ugao i znati vrste - Pojam ugla, prav ugao, transformacija prikazati na
uglova uglovi sa paralelnim kracima grafoskopu primere osne i
- znati da su konveksni uglovi sa - Podudarnost duži, uglova i centralne simetrije
paralelnim kracima jednaki ili suplementni trouglova translacije i rotacije,
- znati šta su unutrašnji i spoljašnji uglovi - Podela trouglova eventualno koristiti
trougla, njihove veze i umeti da to primeni - Osobine strana i uglova računar
- znati osnovne stavove podudarnosti trougla - Znanja o vektorima
trouglova i njihovu primenu u jednostavnim - Značajne tačke trougla i povezati sa znanjima o
dokazima njihovo određivanje vektorskim veličinama u
- znati šta je simetrala duži, njeno - Podela četvorouglova fizici, naglašavati razliku
svojstvo i umeti da je konstruiše; znati - Osobine kvadrata, između skalarnih i
svojstvo simetrala stranica u trouglu pravougaonika, romba, vektorskih veličina
- znati šta je simetrala ugla, njeno paralelograma, trapeza i - Za obradu preporučenih
svojstvo i umeti da je konstruiše; znati deltoida sadržaja predlaže se 17
svojstvo simetrala uglova u trouglu - Krug i periferijski i časova
- znati šta je visina trougla, umeti da je centralni uglovi na njemu
konstruiše i znati svojstvo tri visine - Konveksan mnogougao,
trougla formule za broj dijagonala i
- znati šta je težišna duž trougla, umeti zbir unutrašnjih i spoljašnjih
da je konstruiše i znati svojstvo težišta uglova
trougla - Pravilan mnogougao,
- znati šta je srednja linija trougla i osobine
njeno svojstvo - Vektori
- znati podelu trouglova i osobine - Izometrijske transformacije
specijalnih trouglova
- razlikovati vrste četvorouglova
- znati osnovne osobine paralelograma,
vrste i njihove osobine
- znati osnovne osobine trapeza, vrste i
njihove osobine
- znati formule za broj dijagonala i zbir
unutrašnjih i spoljašnjih uglova u konveksnom
mnogouglu
- znati osobine pravilnih mnogouglova
- znati definiciju kruga i umeti da ga
uredno konstruiše (npr. opisani i upisani
krug trougla)
- znati šta su centralni i periferijski
ugao kruga, kao i vezu između njih
- shvatiti šta su vektori i umeti da ih
sabira, oduzima i množi brojem,
- znati da vrši translaciju, rotaciju,
osnu i centralnu simetriju date figure
- Razumevanje i primena - izračunavati određen deo neke veličine - Razmera i proporcija - Važno je da se razmera,
proporcionalnosti - znati šta je razmera, proširivati je ili - Direktna i obrnuta pre svega, vezuje za
skraćivati i to primenjivati u rešavanju proporcionalnost konkretne primene (npr. kod
problema podele - Prost i složen srazmerni planova i geografskih
- rešavati prostu i produženu proporciju račun karata) i treba raditi što
- prepoznati direktnu ili obrnutu - Račun podele više raznovrsnih primera
proporcionalnost dve veličine i to - Račun mešanja (npr. račun mešanja se
primenjivati u rešavanju jednostavnih - Procentni i promilni račun koristi pri određivanju
problema količine komponenata u
- rešavati osnovne probleme procentnog nekoj boji)
računa (određivanja: nepoznate glavnice, - Kroz ove sadržaje se mogu
procenta ili procentnog iznosa) obnoviti neka minimalna
znanja o linearnim
jednačinama i funkcijama iz
osnovne škole i povezati sa
novim sadržajima iz tih
oblasti u ovom razredu
- Izgrađivati predstavu o
mogućim okvirima rešenja
- Za obradu preporučenih
sadržaja predlaže se 10
časova
- Obnavljanje i upotpunjavanje - znati šta je monom, prepoznavati slične - Monomi, račun sa stepenima - Rastavljanje polinoma na
znanja o polinomima i monome, sabirati ih i oduzimati - Polinomi i operacije sa činioce i sređivanje
racionalnim algebarskim izrazima - znati da množi i deli monome; znati kada njima racionalnih izraza
je algebarski razlomak definisan i kada je - Deljivost polinoma, Bezuova obrađivati na jako puno
jednak nuli, skraćivati ga (proširivati) i teorema primera i insistirati da
znati uslove pod kojim to važi - Rastavljanje polinoma na učenici jednim delom rade
- znati šta je polinom, njegov opšti oblik činioce sami ili u grupama
i stepen; sređivati polinom dobijen - Racionalni algebarski - Ozbiljnom greškom treba
sabiranjem, oduzimanjem, množenjem polinoma izrazi, operacije sa smatrati previđanje
- znati formule za kvadrat i kub binoma i racionalnim algebarskim ograničavajućih uslova pri
primenjivati ih izrazima sređivanju izraza (npr.
- određivati količnik C() vrednost izraza
i ostatak lj() pri deljenju / jeste
polinoma A() polinomom 1, ali samo pod uslovom da
B() je džv89č0 - ne
(B()v89č0) i sme se "izgubiti
umeti da to zapiše A() = informacija" da izraz
B() C() / nije ni
+ lj(); znati da je definisan za =0)
polinom B() delilac - Zašto ne bi, ponekad, pri
polinoma A(), odnosno polinom sređivanju izraza naglasili
A() sadržalac polinoma i distributivnost deljenja
B(), ako važi prema sabiranju (oduzimanju)
A() = B() da bi se i na taj način
: 51;: C() za neki polinom počelo sa eliminisanjem
C() poznate materijalne greške
- rastavljati polinom na činioce primenom ?
osnovnih formula (distributivni zakon - Za obradu preporučenih
množenja prema sabiranju, kvadrat binoma, sadržaja predlaže se 20
razlika kvadrata, kub binoma, zbir i časova
razlika kubova)
- određivati NZS i NZD datih polinoma
- transformisati racionalni algebarski
izraz
- Obnavljanje i upotpunjavanje - umeti da predstavi zavisnost dve - Osobine jednakosti - Sadržaje povezati sa
znanja o linearnim funkcijama, veličine u stanjima, pojavama i procesima - Linearna jednačina odgovarajućim sadržajima
jednačinama, nejednačinama, iz realnih situacija - tabelarno i - Rešavanje linearnih fizike, hemije i praktične
sistemima i primena grafički jednačina sa jednom nastave; insistirati na
- umeti da sa grafika, grafikona ili iz nepoznatom, ekvivalentnost primerima problema iz
tabele pročita i zapiše koliko iznosi jednačina svakodnevnog života
vrednost jedne veličine ako je poznata - Linearna jednačina sa - Insistirati na
druga i koliko iznosi promena jedne parametrom geometrijskoj
veličine ako je poznata promena druge - Jednačina čije se rešavanje interpretaciji grafika
- rešavati linearne jednačine primenom svodi na rešavanje linearne funkcije
ekvivalentnih transformacija jednačine; apsolutna f() =
- rešavati praktične probleme koji se vrednost kdž + n kao
svode na linearne jednačine - Linearna funkcija i njen prave kroz tačku
- znati analitički oblik y = grafik N(0,n) i
kdž + n linearne funkcije, - Sistem linearnih jednačina pravcem koji, za
znati da je grafik linearne funkcije prava sa dve i tri nepoznate, kvĐa10 određuje
i geometrijski interpretirati parametre različite metode rešavanja duž DžY gde je
k i n - Primena linearnih (1,0),
- grafički rešavati sisteme linearnih jednačina na rešavanje Y(1,k), a
jednačina sa dve nepoznate različitih problema za k=0 je paralelan
- znati analitičke metode za rešavanje - Osobine nejednakosti <, osi
sistema linearnih jednačina sa dve i tri >, v89a4, - Povezivanje pojmova
nepoznate i primenjivati ih v89a5 linearne funkcije, linearne
- razlikovati jednačine i sisteme koji - Linearne nejednačine sa jednačine i nejednačine,
imaju jedinstveno rešenje od onih koji su jednom nepoznatom, sistemi preko znaka linearne
protivurečni ili neodređeni funkcije
- rešavati linearnu nejednačinu sa jednom - Za obradu preporučenih
nepoznatom i grafički prikazivati skup sadržaja predlaže se 15
rešenja časova
- Obnavljanje, upotpunjavanje i - znati Talesovu teoremu i primenjivati je - Talesova i obrnuta - Naglasiti analogije
primena znanja o sličnosti (npr. pri konstruktivnom određivanju Talesova teorema između stavova podudarnosti
figura, Talesovoj i Pitagorinoj nepoznate duži u proporciji četiri duži - Sličnost figura i odgovarajućih stavova
teoremi ili konstrukciji podele duži u datom - Sličnost trouglova, sličnosti trouglova
odnosu; u dokazima teorema o srednjoj stavovi sličnosti - Navesti kao primer merenje
liniji trougla ili trapeza, dokazu visine Keopsove piramide,
svojstva težišta trougla...) koje se pripisuje Talesu
- znati obrnutu Talesovu teoremu; znati - Kroz primenu obrnute
šta su perspektivno-slični trouglovi, Talesove teoreme može se
četvorouglovi,... i umeti da ih konstruiše prirodno doći do pojma
- znati definiciju sličnih figura, perspektivno-sličnih
razumeti šta je koeficijent sličnosti i figura; u zavisnosti od
stavove o sličnosti trouglova i to raspoloživog vremena može
primenjivati se, ali nije neophodno,
eksplicitno obraditi
transformacija homotetije
- Za obradu preporučenih
sadržaja predlaže se 9
časova
- Sticanje početnih znanja iz - znati šta je sinus, kosinus, tangens i - Definicije - Naglasiti da se rezultat
trigonometrije pravouglog kotangens oštrog ugla u pravouglom trigonometrijskih funkcija Talesove teoreme koristi
trougla i primena trouglu, izračunavati ih ako su date oštrog ugla u pravouglom pri uvođenju
stranice (ili se mogu izračunati) i trouglu trigonometrijskih funkcija
obrnuto - konstruisati oštar ugao ako je - Vrednosti oštrog ugla
poznata jedna njegova trigonometrijska trigonometrijskih funkcija - Sadržaji trigonometrije
funkcija karakterističnih uglova (od su povezani sa raznim
- znati osnovne trigonometrijske 30V0, 45V0, matematičkim sadržajima -
identičnosti i primenjivati ih u određivanju 60V0) npr. kroz zadatke
vrednosti trigonometrijskih funkcija na - Osnovne trigonometrijske izračunavanja obima i
osnovu poznavanja samo jedne identičnosti površine pravilnih
- znati vrednosti trigonometrijskih - Rešavanje pravouglog n-trouglova,
funkcija karakterističnih uglova (od trougla n=3,4,5,... i
30V0, 45V0, 60V0), umeti - Približne formule za obim posmatranje količnika obima
da sa kalkulatora pročita vrednosti za i površinu pravilnog i prečnika opisanog kruga
ostale oštre uglove i obrnuto - umeti da n-trougla, n tih n-trouglova i
odredi ugao ako je poznata vrednost jedne = 3,4,5,..., poređenje sa poređenje sa brojem
trigonometrijske funkcije formulama za obim i površinu P, mogu se
- "rešavati" pravougli trougao i to kruga obnoviti i upotpuniti
primenjivati pri "rešavanju" složenijih prethodna znanja i povezati
figura sa onim što se uči kasnije
- elemente trigonometrije pravouglog o obimu i površini kruga i
trougla koristiti u rešavanju praktičnih delova kruga.
problema - Sadržaje povezivati sa
odgovarajućim sadržajima
fizike i stručnih predmeta:
nagib strme ravni,
razlaganje sila (normalna
komponenta kod sile trenja
ili komponenta sile u
pravcu kretanja tela...),
veličina senke,...
- Učenici treba da urade
samostalno što više primera
"rešavanja" pravouglog
trougla i to bez unapred
upamćenih formula za
"rešavanje"
- Treba insistirati na
upotrebi kalkulatora, kao
efikasnog pomoćnog sredstva
pri rešavanju problema
primenom trigonometrije
- Za obradu preporučenih
sadržaja predlaže se 8
časova
NAPOMENA: ZA REALIZACIJU 4 PISMENA ZADATKA SA ISPRAVKAMA PLANIRANO JE 12 ČASOVA.


Razred: drugi
Godišnji fond časova: 70 časova


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI I TEME PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku drugog razreda učenik OSTVARIVANjE
će: PROGRAMA
- Sticanje osnovnih - znati osobine operacija - Stepen, operacije sa - Isticati da permanentno
znanja o operacijama stepenovanja sa celim eksponentom i stepenima važe osobine stepenovanja
stepenovanja i primenjivati ih u transformacijama - Stepen sa celim izložiocem pri proširivanju skupa iz
korenovanja izraza - Funkcija y=džn koga je izložilac
- crtati grafike i umeti da pročita i njen grafik (n=2, - Za realizaciju
osobine funkcija n=3) preporučuje se 8 časova
y=džn za n=2 - Drugi i treći koren; funkcija
i n=3 y=nv88ljdž i njen grafik
- znati definicije drugog i trećeg (n=2, n=3);
korena, umeti da nacrta grafike i parni i neparni koreni
uoči osobine - Korenovanje u skupu realnih
- znati osobine operacija korenovanja brojeva, operacije sa korenima
i primenjivati ih u transformacijama - Stepen sa racionalnim
izraza, npr. znati da racionališe izložiocem
imenilac razlomka u jednostavnim
slučajevima
- Sticanje znanja o - rešavati nad R jednačinu - Kvadratni trinom, kvadratna - Preporuka je da se
kvadratnim 2 = a (ako je jednačina kvadratne jednačine prvo
funkcijama, av89a50) i druge - Kompleksni brojevi, rešavaju samo nad skupom
rešavanje kvadratnih nepotpune kvadratne jednačine jednakost, operacije realnih brojeva, dok se ne
jednačina i - znati primer kvadratne jednačine - Obrazac za rešavanje kvadratne savlada osnovno iz
nejednačina i koja nema rešenja u skupu R i jednačine kvadratnih funkcija.
primena šta je imaginarna jedinica - Diskriminanta i priroda - Ovi veoma važni sadržaji
- znati šta su kompleksni brojevi i rešenja kvadratne jednačine ne mogu biti efikasno
vršiti osnovne operacije sa njima - Rastavljanje kvadratnog trinoma savladani bez povezivanja
- primenjivati obrazac za rešavanje na linearne činioce sa ostalim - povezivati
kvadratne jednačine - Vietova pravila znanja o kvadratnoj
- znati šta je diskriminanta i - Jednačine koje se smenom funkciji, jednačini i
određivati prirodu rešenja kvadratne svode na kvadratne nejednačini sa znanjima iz
jednačine - Kvadratna funkcija i njen trigonometrije,
- znati Vietova pravila i grafik kompleksnih brojeva,...
primenjivati ih u jednostavnim - Kvadratna nejednačina - Pri proširivanju skupa
slučajevima - Sistem kvadratne i linearne realnih brojeva naglasiti
- rešavati bikvadratnu jednačinu jednačine, sistem dve kvadratne da više "ne važe" relacije
- znati kanonski oblik kvadratnog jednačine <, >,
trinoma i primenjivati ga v89a4,
- umeti da nacrta grafik kvadratne v89a5, a da
funkcije i opiše njene osobine operacije +, -, V7,
- rešavati sistem linearne i : proširuju svoje dejstvo
kvadratne jednačine (dve kvadratne na nove konstante, uz
jednačine) nastavak važenja istih
- razlikovati šest mogućih tipova zakona (tako da učenici i
grafika kvadratne funkcije i sami mogu da naslute kako
primenjivati ih pri određivanju znaka se npr. množe kompleksni
kvadratnog trinoma i rešavanju brojevi)
kvadratne nejednačine - Za obradu preporučenih
- rešavati formule koje se svode na sadržaja predlaže se 18
rešavanje jedne ili više kvadratnih časova
nejednačina
- Obnavljanje i - razumeti šta je obim, odnosno - Metričke relacije za - Na početnim časovima
upotpunjavanje znanja površina mnogougla, šta je merna mnogouglove obnavljanja i dopunjavanja
o obimu i površini jedinica i merni broj - Međusobni položaj tačaka, znanja o obimu, površini i
mnogouglova, - primenjivati formule za pravih i ravni u prostoru zapremini tela i osnovnim
površini i izračunavanje obima i površina: - Normalnost prave i ravni, mernim jedinicama,
zapremini poliedara pravougaonika, kvadrata, Košijeva teorema; normalna koristiti model kocke
i primena paralelograma, trougla, četvorougla projekcija tačke, ugao između ivice 1 dm na
sa normalnim dijagonalama, prave i ravni čijim stranama je ucrtana
jednakostraničnog trougla, trapeza, - Poluravan, diedar, ugao centimetarska mreža i, ako
pravilnog šestougla diedra je moguće, kod kojeg se iz
- znati moguće međusobne položaje - Poliedri: prizma i piramida jednog roglja može izvaditi
tačaka, pravih i ravni u prostoru (elementi, podela, kocka ivice 1 cm i
- znati šta je normalnost prave i karakteristični preseci, mreža, posle ponovo uklopiti
ravni, normalna projekcija tačke, površina i zapremina) - Insistirati da svaki
ugao između prave i ravni - Pravilni poliedri učenik napravi mrežu i
- znati šta je poluravan, diedar, model bar jednog poliedra,
ugao diedra kao i da, pri navođenju
- crtati pomoćne slike osnovnih skoro svakog zadatka, crta
oblika prizme i piramide (kvadar, pomoćnu sliku
kocka, pravilna trostrana, - Ako je moguće, koristiti
četvorostrana i šestostrana prizma, simulacije na računaru,
piramida i zarubljena piramida) i npr. simulacije preseka
znati njihove elemente poliedara
- razlikovati pet pravilnih - Insistirati na primeni
poliedara Pitagorine teoreme i
- razumeti šta je površina, odnosno trigonometrije kroz više
zapremina poliedra, merna jedinica i zadataka
merni broj - Neke rezultate učenici
- crtati mrežu i računati površinu i moraju automatski da znaju
zapreminu prizme, piramide, i da koriste, bez izvođenja
zarubljene piramide (npr. obrasci za
- izračunavati zapreminu prizme, dijagonalu kvadrata,
piramide, zarubljene piramide kocke, kvadra)
- znati kakav je odnos površina - U zadacima koristiti što
(zapremina) dva slična poliedra sa više primera iz prakse,
poznatim koeficijentom sličnosti i posebno stručne
to primenjivati - Za obradu preporučenih
- izračunavati površinu i zapreminu sadržaja predlaže se 14
složenih figura nastalih od časova
poliedara
- određivati površinu ravnih preseka
poliedara
- primenjivati stečeno znanje na
rešavanje problema iz svakodnevne
građevinske prakse
- Obnavljanje i - znati formule za izračunavanje - Obim i površina kruga, broj - Na početnim časovima
upotpunjavanje znanja obima i površine kruga i delova P obnavljanja i dopunjavanja
o obimu i površini kruga i primenjivati ih, znati - Obim i površina kruga, delova znanja o obimu i površini
kruga i delova približnu vrednost broja p na dve kruga kruga insistirati na
kruga, površini i decimale - Obrtna tela formulacijama: obim bilo
zapremini oblik - razumeti da valjak, kupa, zarubljena - Valjak, površina i zapremina kog kruga je približno
tela i primena kupa nastaju rotacijom, redom: - Kupa, površina i zapremina 3,14 puta veći od svog
pravougaonika oko jedne strane, - Zarubljena kupa, površina i prečnika, površina bilo
pravouglog trougla oko katete, zapremina kog kruga je približno
polukruga oko prečnika i umeti da to - Sfera i lopta, kalota i 3,14 puta veći od kvadrata
prikaže sferni pojas nad jednim svojim
- crtati mrežu i izračunavati - Površina i zapremina lopte i poluprečnikom; tek posle
površinu valjka, kupe, zarubljene kupe njenih delova toga taj standardni odnos
- izračunavati površinu sfere - Ravni preseci obrtnih tela označiti sa P i,
- izračunavati površinu osnih - Površina i zapremina složenih naravno obezbediti da
preseka obrtnih tela figura učenici razlikuju broj
- izračunavati zapreminu valjka, kupe P od svojih
i lopte približnih vrednosti
- znati kakav je odnos površina - Nije loše primetiti
(zapremina) dva slična obla tela sa sličnost među formulama za
poznatim koeficijentom sličnosti i površinu trougla (trapeza)
to primenjivati i kružnog isečka (isečka
- izračunavati površinu i zapreminu kružnog prstena)
složenih figura - Insistirati na
- primenjivati stečeno znanje na samostalnom pravljenju
rešavanje praktičnih problema iz modela obrtnih tela
svakodnevne građevinske prakse - Ako je moguće, koristiti
simulacije na računaru
- Sadržaje povezati sa
stručnim predmetima i
problemima iz svakodnevnog
života
- Insistirati na primeni
Pitagorine teoreme i
trigonometrije kroz
zadatke
- Za obradu preporučenih
sadržaja predlaže se 8
časova
- Sticanje znanja o - prikazivati analitički, tabelarno - Eksponencijalna funkcija i - Naglašavati da osnovna
eksponencijalnim i i grafički eksponencijalnu funkciju njen grafik, osobine svojstva operacije
logaritamskim i znati njene osobine - Eksponencijalne jednačine i stepenovanja ostaju u
funkcijama, - rešavati jednostavne nejednačine važnosti pri proširivanju
rešavanje eksponencijalne jednačine i - Inverzna funkcija domena za eksponente od
jednostavnih nejednačine - Logaritamska funkcija i njen skupa prirodnih do skupa
eksponencijalnih i - prikazivati analitički, tabelarno grafik, osobine realnih brojeva, a osnova
logaritamskih i grafički logaritamsku funkciju kao - Pravila logaritmovanja i na kraju može biti samo
jednačina i inverznu funkciju eksponencijalne i antilogaritmovanja i primena pozitivan broj, različit
nejednačina i znati njene osnovne osobine - Logaritamske jednačine i od 1
primena - znati šta je logaritam i pravila nejednačine - Posebno insistirati na
logaritmovanja i primenjivati ih pri - Dekadni logaritam i upotreba razmatranju uslova da bi
transformaciji jednostavnih izraza digitrona neki broj bio rešenje
- rešavati jednostavne logaritamske (ne)jednačine
jednačine i nejednačine - Za realizaciju
- znati da koristi kalkulator za preporučuje se 14 časova
određivanje logaritama vrednosti koje
nisu specijalne i zaokrugljivati ih
NAPOMENA: ZA REALIZACIJU 4 PISMENA ZADATKA SA ISPRAVKAMA PLANIRANO JE 8 ČASOVA.


Razred: treći
Godišnji fond časova: 64 časa


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI I PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku trećeg TEME OSTVARIVANjE
razreda učenik će: PROGRAMA
- Razvijanje ideja o - znati šta je - Tačka, duž i trougao - Istaći povezanost
analitičkoj geometriji Dekartov koordinati u koordinatnom sistemu grafičkog i analitičkog
i primena sistem i kako se u - Razni oblici pristupa u analitičkoj
njemu predstavlja tačka, jednačine prave geometriji. Često
određuje rastojanje dve (eksplicitni, naglašavati da tačka
tačke, središte duži, implicitni, segmentni, pripada liniji ako i samo
površina trougla ako oblik, određivanje ako njene koordinate
su date koordinate prave tačkom i zadovoljavaju jednačinu te
- razlikovati pravcem, određivanje linije
implicitni, prave dvema tačkama) - Ukazati učenicima na
eksplicitni i - Odnos dve prave primenu računanja površine
segmentni oblik - Jednačina kruga trougla u struci
jednačine prave i - Prava i krug - Da se formule ne bi
umeti da ih koristi samo mehanički pamtile
- primenjivati treba npr. birati ponekad
jednačinu pramena i neke specijalne
pravih kroz jednu slučajeve
tačku - Za obradu preporučenih
- primenjivati sadržaja predlaže se 16
jednačinu prave kroz časova
dve tačke
- utvrđivati međusobne
odnose dve prave date
svojim jednačinama
(paralelnost,
normalnost, ugao
preseka)
- znati jednačinu
kruga ako je poznat
centar i poluprečnik
- analitički
određivati presek
prave i kruga
rešavajući
odgovarajući sistem
jednačina
- određivati jednačinu
tangente kruga koja
zadovoljava određeni
uslov
- Sticanje znanja o - znati šta je - Stepen i radijan - Trigonometrijske
trigonometrijskim trigonometrijski krug - Trigonometrijske jednačine i nejednačine
funkcijama i njihova i da je njegov obim funkcije proizvoljnog mogu se rešavati
primena 2P; razumeti jedinice ugla na paralelno sa ostalim
stepen i radijan za trigonometrijskom sadržajima, a ne samo na
merenje ugla i umeti da krugu kraju oblasti, ali na
meru ugla u jednoj od - Svođenje na prvi primerima kada su rešenja
njih pretvori u meru po kvadrant specijalni uglovi (dok se
drugoj - Periodičnost ne uvedu arkus funkcije)
- znati definicije i - Znak - Ponoviti o pravilima
geometrijsku - (Ne)parnost zaokrugljivanja brojeva i
interpretaciju četiri - Monotonost primenjivati ih
osnovne - Grafici - Ovi sadržaji ne mogu
trigonometrijske trigonometrijskih biti efikasno obrađivani
funkcije funkcija, osobine bez povezivanja sa ostalim
- određivati - Sinusna i kosinusna - Za obradu preporučenih
trigonometrijske teorema sa primenom sadržaja predlaže se 20
funkcije proizvoljnog - Adicione teoreme časova
ugla, svodeći ih na - Transformacije zbira
trigonometrijske i razlike
funkcije negativnog trigonometrijskih
oštrog ugla (na osnovu funkcija u proizvod i
osobina o obrnuto
periodičnosti, - Arkus funkcije,
(ne)parnosti, svođenju grafici, osobine
na prvi kvadrant...) - Trigonometrijske
- primenjivati adicione jednačine i nejednačine
teoreme i ostale
identitete pri
transformisanju izraza
- znati grafike
osnovnih
trigonometrijskih
funkcija i umeti da sa
grafika pročita
osnovne osobine
- znati sinusnu i
kosinusnu teoremu i
primenjivati ih,
"rešavati" trougao
- određivati skup
rešenja
trigonometrijske
jednačine
- Sticanje osnovnih - znati šta je - Niz, zadavanje, - Nizove zadavati kako
znanja o aritmetičkom i aritmetički niz i monotonost, formulom, tako i svojim
geometrijskom nizu i umeti da ga reši ograničenost niza članovima i rekurzivno i
primena - znati šta je - Aritmetički niz u svakom od slučajeva kod
geometrijski niz i (definicija, osobine i učenika stvarati
umeti da ga reši suma prvih članova predstavu o ponašanju niza
niza), primene - Primere nizova davati
- Geometrijski niz iz raznih oblasti
(definicija, osobine i matematike, kao i iz
suma prvih članova svakodnevnog života (npr.
niza), primene neki izabrani problem
- Matematička indukcija složenog interesnog
računa)
- Za obradu preporučenih
sadržaja predlaže se 10
časova
- Klasifikovanje znanja - znati grafike - Pregled realnih - Za obradu preporučenih
o elementarnim realnim elementarnih realnih funkcija sadržaja predlaže se 10
funkcijama funkcija i umeti da sa - Oblast definisanosti časova
grafika čita njihove - Nule i znak funkcije
osobine (oblast - Parnost,
definisanosti, "1-1", periodičnost
parnost, periodičnost, - Monotonost
nule, znak, - Složena i inverzna
monotonost, funkcija
ograničenost,
ekstreme)
- umeti da odredi
oblast definisanosti,
nule i znak na
jednostavnim primerima
- umeti da ispita
uslove "1-1", parnost,
periodičnost na
jednostavnim primerima
- umeti da odredi
inverznu funkciju u
jednostavnijim
slučajevima
- umeti da odredi
proizvod funkcija
- znati primere
asimptota (grafika
obrnute
proporcionalnosti
y=1/dž,
eksponencijalne,
logaritamske krive)
NAPOMENA: ZA REALIZACIJU 4 PISMENA ZADATKA SA ISPRAVKAMA PLANIRANO JE 8 ČASOVA.

EKOLOGIJA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična nastava Nastava u
nastava bloku
I 35 35
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Dobijanje temeljnih teoretskih znanja,
- Razvijanje logičkog mišljenja,
- Razvijanje sistematičnosti i urednosti u radu,
- Dobijanje znanja potrebnih za rešavanje problema u procesu rada,
- Osposobljavanje za preuzimanje odgovornosti za zaštitu životne sredine,
- Formiranje ekološke kulture koja podrazumeva svest o univerzalnosti potrebe zaštite životne sredine.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Osnovni pojmovi i principi ekologije 12
Zaštita i unapređivanje životne sredine 17
Povezanost prirode i savremenih tehnologija u 6
građevinarstvu

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Osnovni pojmovi i principi ekologije
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje - znati predmet proučavanja i - Definicija, predmet proučavanja i - Sadržaje međusobno
osnovnih zadatke ekologije, zadaci ekologije kao nauke povezati i ukazivati na
znanja iz - razumeti odnose koji vladaju u - Ekološki faktori njihovu međusobnu
ekologije prirodi, - Antropogeni faktori uslovljenost
- razumeti pojam i značaj ekoloških - Ekološka valenca i adaptivne - Vežbati precizno i
faktora, promene na uslove staništa jasno definisano
- poznavati osnovne oblike - Populacija izražavanje
organizacije živih bića u prirodi, - Biocenoza i ekosistem - Uraditi test na kraju
- razumeti funkcionalno jedinstvo - Životne oblasti na zemlji modula
biosfere. - Biosfera kao jedinstven sistem

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Zaštita i unapređivanje životne sredine
Trajanje modula: 17 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik MODULA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje - poznavati uticaj čoveka - Čovek i njegov odnos - Koristiti interaktivne
saznanja o na životnu sredinu i prema prirodi metode rada
zagađivanju opasnost od globalnog - Izvori zagađivanja i - Insistirati na
životne sredine zagađenja planete, zaštita vazduha samostalnom radu učenika u
i mogućnostima - poznavati načine - Izvori zagađivanja i prepoznavanju oblika
njene zaštite zagađivanja vazduha, vode, zaštita voda zagađenja životne sredine
- Formiranje zemljišta, hrane i drugog, - Izvori zagađivanja i - Sadržaje povezati sa
ekološke svesti - razumeti i poznavati zaštita zemljišta aktuelnim informacijama u
učenika opasnost od radioaktivnog - Izvori zagađivanja vezi zagađivanja i zaštite
zagađenja, hrane životne sredine
- prepoznavati specifične - Buka kao oblik - U okolini škole sa
oblike zagađenja kao što je zagađivanja životne učenicima locirati izvore
buka, sredine zagađivanja sredine
- vršiti elementarni - Radioaktivno - Uraditi predlog mera za
monitoring svoje okoline, zagađivanje i zaštita uređenje školskog dvorišta
- poznavati načine - Monitoring životne i učioničkog prostora
planiranja i uređenja sredine - Uraditi test na kraju
životne sredine. - Uređivanje sredine i modula
izgradnja prostora
- Problem ugroženih
vrsta i zaštita prirode

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Povezanost prirode i savremenih tehnologija u građevinarstvu
Trajanje modula: 6 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku ZA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Sticanje saznanja o oblicima - poznavati oblike - Građevinari u prirodi - - Logički povezati
gradnje u prirodi i mogućnostima gradnje u prirodi, mravinjaci, saće, gnezda, brane i primere iz prirode sa
prenošenja iskustava iz prirode u - razumeti potrebu drugi oblici potrebama savremenog
savremenu tehnologiju za korišćenjem - Evolucija u službi formiranja građevinarstva
iskustava iz pojačane izdržljivosti i - Ne insistirati na
prirode, funkcionalnosti - građa butne anatomiji, već samo
- poznavati kosti, krvotok i drenažni sistem učenike podsetiti na
primere gradnje u - Bioarhitektura - visoke zgrade postojanje određenih
prirodi koji su koje su rađene na temeljima po sistema koji imaju
već primenjeni u uzoru na koren biljaka, montažni funkcije upravljanja
savremenom elementi rađeni na principu organizmima
građevinarstvu, pčelinjeg saća, infrastruktura u - Naglasiti moguće
- formirati svest stambenim zgradama izvedena po opasnosti u radu i
o potrebi zaštite uzoru na drenažni sistem i dr. formirati svest o
na radu, - Opasnosti koje su moguće potrebi zaštite na
- poznavati mere prilikom izvođenja radova u radu
zaštite na radu. građevinarstvu i mere zaštite na - Uraditi test
radu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Ivo Savić, Veljko Terzija Ekologija i zaštita životne sredine za prvi razred srednjih stručnih škola
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Građevinski materijali;
- Fizička geografija
- Građevinske konstrukcije;
- Organizacija građenja;
- Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
GEOGRAFIJA
1. CILjEVI PREDMETA:
- Razvijanje osnova naučne pismenosti
- Razumevanje pojava, promena, procesa i odnosa u prirodi na osnovu znanja, zakona, modela i teorija prirodnih nauka
- Sticanje znanja o prirodnim resursima, njihovom korišćenju i razmeštaju
- Sticanje znanja o razvoju i razmeštaju industrijske proizvodnje
- Razvijanje sposobnosti korišćenja različitih izvora informacija i samostalnog i timskog učenja
- Poznavanje urbanog i ruralnog prostora i funkcionisanje sistema (saobraćaj, turizam, trgovina) kao i značaj lokacije pojedinih privrednih subjekata u njemu
- Poznavanje povezanosti geografskih elemenata i razumevanje njihovog uticaja na prostorno planiranje
- Povezivanje stečenih znanja iz geografije sa znanjima iz drugih nastavnih predmeta i njihova primena u struci i u daljem usavršavanju
- Razvijanje vlastitih strategija uspešnog učenja (razlikuje bitno od nebitnog, analizira podatke, samostalno zaključuje,...)
- Sticanje znanja o značaju očuvanja ekološke ravnoteže
- Razvijanje sposobnosti korišćenja računara za pronalaženje, obradu i prikazivanje geografskih podataka
- Poznavanje prirodnih resursa i njihovog razmeštaja
- Poznavanje razvoja i razmeštaja industrijske proizvodnje
2. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- M. Pavlović, D . Rodić: Geografija Jugoslavije I i II
- M. Pavlović, J. Marković: Geografske regije Jugoslavije
- Vresk M. (1986): Osnovi urbane geografije, "Školska knjiga", Zagreb
- Grčić M. (1993): Industrijska geografija, "Naučna knjiga", Beograd
- Davies L. R. (1985): Marketing Geography, Rutledge, London
- urić V . (1980): Ekonomska geografija, "Naučna knjiga", Beograd
- urđev B . (1998): Geografija stanovništva, Institut za geografiju - PMF, Novi Sad
- Žegarac Z . (2002): Infrastruktura,
- Kicošev S., Dunčić D . (1998): Geografske osnove prostornog planiranja, Institut za geografiju-PMF, Novi Sad
- Kellerman A. (2002): The Internet on Earth - A Geography of Information, Njiley, London
- Lješević M. (2002): Urbana ekologija, Geografski fakultet, Beograd
- Lješević M., Živković D . (2001): Kartografija, Geografski fakultet, Beograd
- Milićević G . (1990): Urbana ekonomika, Ekonomski fakultet, Beograd
- Petovar K. (2003): Urbana i ruralna sociologija, Institut za geografiju-PMF, Novi Sad
- Piha B . (1973): Prostorno planiranje, Službeni list SFRJ, Beograd
- Pleše J. (1979): Geografske osnove gradskih regija, Institut za geografiju-PMF, Novi Sad
- Rupper K., Schaffer F., Maier J., Paesler (1981) - prevod na srpski: Socijalna geografija, "Školska knjiga", Zagreb
- Stojkov B . (2002): Metode prostornog planiranja, Geografski fakultet, Beograd
- Tomka D . (1998): Kultura kroz prostor, vreme i turizam, Institut za geografiju - PMF, Novi Sad
- Tomić P., Romelić J., Lazić L. (1996): Ekonomska geografija sveta, Institut za geografiju - PMF, Novi Sad
- Ćurčić S. (1992): Geografija naselja, Institut za geografiju - PMF, Novi Sad
- Ćurčić S. (1996): Kartografija, Institut za geografiju - PMF, Novi Sad
- Fick, J. (1998): Geography of Development,
- Jordan, Ronjntree (1990): Cultural Geography, London
3. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Računarstvo i informatika
- stručni predmeti
4. CILjEVI, ISHODI I PREPORUČENI SADRŽAJI PREDMETA PO RAZREDIMA

Razred: drugi
Godišnji fond časova: 70 časova


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI I PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku drugog TEME ZA OSTVARIVANjE PROGRAMA
razreda učenik će:
Kartografija
- Kartografsko - znati elemente - Elementi sadržaja - korišćenje savremenih
opismenjavanje za sadržaja karte karte elektronskih pomagala
samostalnu izradu i - znati podelu karata - Tematska kartografija i digitalnih mapa uz
primenu geografskih prema sadržini - - Digitalna postojeće analogne
karata različitih po tematske karte kartografija i GIS geografske karte i
tematici, sadržaju i - umeti da se služi planove
razmeru geografskom kartom i - primena
planom grada kao izvorom kartografskih tehnika
geografskih znanja i za samostalno
informacija prezentovanje rezultata
- znati da koristi istraživanja
digitalne karte - temu realizovati
- znati pojam, strukturu kroz 6 časova
i primenu GIS-a teorijske nastave
Prirodna i geografska
sredina
- Razumevanje pojava, - znati da je Zemljina - Teorija tektonike - korišćenje osnovne
promena, procesa i kora raščlanjena na više ploča literature
odnosa u prirodi na geotektonskih ploča; - građa Zemljine kore - korišćenje
osnovu znanja, zakona, - znati sastav i građu (stene i minerali) informacija sa
modela i teorija Zemljine kore - oblici reljefa nastali Interneta
prirodnih nauka - razumeti uticaj radom unutrašnjih sila - korišćenje
unutrašnjih sila Zemlje i - oblici reljefa nastali interaktivnih metoda
znati tektonske pokrete delovanjem spoljašnjih rada
u Zemljinoj kori sila (erozivni i - temu realizovati
- razumeti kako spoljašnje akumulativni oblici) kroz 28 časova
sile utiču na oblikovanje - vreme i klima, teorijske nastave
reljefa i prepoznati elementi i faktori
oblike reljefa nastale - tipovi klime
njihovim delovanjem; - vremenske nepogode
- moći da objasni - kopnene vode:
faktore koji utiču na pojavljivanje i odlike
vreme i klimu - vodni resursi
- znati šta su vremenske (hidroenergetski
nepogode i uočiti njihove potencijal,
posledice vodosnabdevanje,
- znati tipova klime i melioracija,
njihove odlike saobraćaj...)
- znati oblike - tipove zemljišta i
pojavljivanja kopnenih njihova
voda, njihovu rasprostranjenost;
rasprostranjenost i način - horizontalna i
korišćenja; vertikalna
- razlikovati osnovne rasprostranjenost biljnog
tipove zemljišta i znati sveta
njihovu rasprostranjenost;
- razumeti kako prirodni
faktori utiču na
horizontalnu i
vertikalnu
rasprostranjenost biljnog
sveta;
Faktori lokacije
građevinske industrije
- Razumevanje faktora - znati prirodne i - prirodni i društveni - korišćenje osnovne
lokacije industrije društvene faktore faktori lokacije literature
lokacije (sirovine, vodni - korišćenje
- znati pojam resursi, energetski informacija sa
globalizacije izvori, klima, tržište, Interneta
- razumeti uticaj kapital, saobraćaj, - korišćenje
procesa globalizacije na radna snaga) interaktivnih metoda
lokaciju velikih - proces globalizacije rada
preduzeća i problem lokacije - temu realizovati
(multinacionalne i velikih preduzeća kroz 7 časova
transnacionalne teorijske nastave
kompanije)
Prostorno planiranje
- Poznavanje činioca - znati pojam i vrste - Prostorno planiranje: - Korišćenje postojeće
razvoja prostornog prostornog plana i - pojam, vrste, ciljevi literature uz upotrebu
plana i planiranja principe prostornog i i zadaci prostornog savremenih tehnologija
- Razumevanje značaja urbanističkog planiranja plana i planiranja za prezentovanje,
prostornog plana i - znati ciljeve i zadatke - zakonske osnove analizu i manipulaciju
planiranja za i zakonske osnove u izrade prostornih prostornim planovima
uravnotežen razvoj prostornom planiranju planova - primena znanja iz
date teritorije - znati osnovne - Opšti faktori prostornog planiranja
geografske pretpostavke prostornog plana i kada je reč o urbanim
u izradi prostornih planiranja: prostorima i lokaciji
planova i zaštiti - fizičko-geografski i delatnosti
životne sredine; društveno-geografski - temu realizovati
- razumeti prostorno činioci razvoja kroz 7 časova
planiranje industrijskih prostornog planiranja teorijske nastave
područja i namenskih - Značaj prostornog
površina (stambenih, planiranja u procesu
sportsko-rekreativnih, izbora lokacije i
saobraćajnih ...) zaštite životne sredine
- razumeti prostorno - Prostorno planiranje
planiranje ruralnih industrijskih područja
područja i namenskih površina
- razumeti ulogu (stambene,
saobraćaja u prostornom sportsko-rekreativne,
planiranju saobraćajne ...)
- Prostorno planiranje
ruralnih područja
(kategorije površina,
uzroci i posledice
promena namene
obradivih površina,
iseljavanje i
depopulacija);
- Regionalno prostorno
planiranje (lokalna
sredina):
- Prirodnogeografske i
demografske razvojne
smernice i osnovne
karakteristike
prostornog razvoja
regije (lokalne
sredine) i države
- saobraćaj i njegova
uloga u prostornom
planiranju
Industrija građevinskog
materijala i nemetala
- Razumevanje razvoja, - znati vrste nemetala i - nalazišta nemetala i - korišćenje osnovne
razmeštaja i značaja građevinskog materijala građevinskog materijala literature
industrija nemetala i - znati nastanak i i eksploatacija u našoj - korišćenje
građevinskog razvoj industrije zemlji informacija sa
materijala nemetala i građevinskog - razvoj, podela i Interneta
materijala značaj industrije - korišćenje
- razumeti značaj nemetala i građevinskog interaktivnih metoda
industrije nemetala i materijala rada
građevinskog materijala - proizvodno-ekonomske - temu realizovati
- znati karakteristike kroz 10 časova
proizvodno-ekonomske industrije nemetala i teorijske nastave
karakteristike građevinskog materijala
industrije nemetala i - faktori razmeštaja
građevinskog materijala industrije nemetala i
- znati faktore građevinskog materijala
razmeštaja industrije - najveće kompanije i
nemetala i građevinskog glavni regioni
materijala industrije nemetala i
- znati razmeštaj građevinskog materijala
najvažnijih regiona
industrije nemetala i
građevinskog materijala
- znati najveće
kompanije industrije
nemetala i građevinskog
materijala
Naučno-tehnički progres
i posledice
- Razumevanje - razumeti tranzicione - razvijene i - korišćenje osnovne
savremenih procese u Evropi i mesto nerazvijene regije u literature
polarizacijskih i naše zemlje u njima svetu - korišćenje
integracijskih procesa - razumeti značaj - tranzicioni proces i informacija sa
naučno-tehničkog mesto naše zemlje Interneta
progresa za razvoj - naučno-tehnički - korišćenje
privrede progres i njegove interaktivnih metoda
- znati koje su posledice rada
posledice - integracijski procesi - temu realizovati
naučno-tehničkog i Evropska unija kroz 5 časova
progresa teorijske nastave
- znati najvažnije
integracije u svetu
- znati nastanak, razvoj
i strukturu Evropske
unije
Zagađenje životne
sredine i mere zaštite
- Sticanje znanja o - znati uzroke globalnog - čovek i klima - korišćenje osnovne
zaštiti životne zagrevanja atmosfere, (globalno zagrevanje, literature
sredine i očuvanju uništavanja ozonskog kisele kiše, fenomen - korišćenje
ekološke ravnoteže omotača i pojave kiselih staklene bašte ...) informacija sa
kiša - zagađivači vazduha, Interneta
- znati uticaj čoveka na vode i zemljišta - korišćenje
klimu - degradacija tla, geografskih karata
- znati zagađivače problem erozije, - korišćenje
vazduha, vode i zemljišta zaštita zemljišta interaktivnih metoda
- znati načine zaštite - industrijski i rada
zemljišta od erozije, komunalni otpad i - temu realizovati
zagađivanja i uništavanja mogućnosti recikliranja kroz 7 časova
- razumeti važnost - poreklo i sastav teorijske nastave
pravilnog skladištenja građevinskih materijala
otpada i mogućnosti štetnih po zdravlje ljudi
njegovog ponovnog - pozitivni i negativni
korišćenja uticaji čovekovog
- prepoznati građevinske delovanja u geografskoj
materijale koji mogu da sredini - globalne i
ugroze zdravlje ljudi lokalne posledice
- imati odgovoran odnos - zaštita i unapređenje
prema očuvanju životne geografske sredine
sredine

TEHNIČKO CRTANjE
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična nastava Nastava u
nastava bloku
I 70 70
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
" Da učenici steknu neophodna znanja i veštine koje će primeniti u savladavanju drugih predmeta i modula, a naročito: Nacrtne geometrije, Građevinskih konstrukcija i Čitanja projekta, koji predstavljaju module omogućavanja za glavne module učenja u trećem razredu u predmetu Tehnologija rada sa praktičnom nastavom;
" Da se učenici osposobe da koriste tehnički crtež, kao osnovno sredstvo za sporazumevanje u struci;
" Da se upoznaju sa elementima i pravilima tehničkog izražavanja crtežom u određenoj razmeri;
" Da se kod učenika razvije shvatanje o neophodnosti urednog i preciznog grafičkog izražavanja, kao važnog elementa za uspešnu realizaciju projektnog rešenja.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Osnovna pravila i standardi pri izradi tehničkog crteža i 20
osnovne geometrijske konstrukcije
Oznake materijala, opreme i instalacija i pravila kotiranja 18
Tehničko pismo 8
Izrada delova projekta 24

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Osnovna pravila i standardi pri izradi tehničkog crteža i
osnovne geometrijske konstrukcije
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku MODULA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Sticanje znanja o pravilima - znati koji se - Pribor za rad - Obrazložiti cilj
izrade tehničkih crteža pribor koristi - Standardni formati i modula, način i
- Razvijanje urednosti i pri različitim savijanje tehničkog kriterijum ocenjivanja
preciznosti fazama izrade crteža - Prikazati sav pribor i
- Razvijanje radnih navika u tehničkog crteža - Razmere tehničkih definisati tačne nazive
pogledu pravilne upotrebe i - umeti da crteža - Izlaganje podržati
održavanja pribora za tehničko pravilno rukuje i - Prave linije crtežom na tabli ili
crtanje održava pribor za standardnih tipova i koristeći grafoskop sa
- Sticanje veština u izradi tehničko crtanje debljina prikazom na folijama po
tehničkog crteža primenjivih u - znati vrste - Krive linije fazama.
zanimanju standardnih standardnih tipova i - Proveriti svakog
formata tehničkog debljina učenika koliko je u
crteža - Spajanje krivih i stanju da rukuje priborom
- umeti da pravih linija - Posebnu pažnju
pravilno savije - Osnovne geometrijske posvetiti preciznosti i
tehnički crtež na konstrukcije: paralele, tačnosti iscrtavanja
željeni format normale, simetrale duži geometrijskih
- umeti da i ugla konstrukcija
pravilno nacrta - Konstrukcija
prave i krive pravilnih mnogouglova
linije različitih - Konstrukcija elipse
tipova i debljina
- umeti da izvede
osnovne
geometrijske
konstrukcije:
paralele,
normale,
simetrale duži i
uglova radi
primene u praksi
- umeti da
konstruiše
pravilne
mnogouglove i
elipse radi
primene u praksi

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Oznake materijala, opreme i instalacija i pravila kotiranja
Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Sticanje znanja i veština - znati pravila za - Kotiranje crteža u - Obrazložiti cilj
pravilnog kotiranja sklopova i kotiranje na razmeri modula, način i
elemenata tehničkim crtežima - Oznake kriterijum ocenjivanja
- Razvijanje sposobnosti jasnog - umeti pravilno građevinskih - Prikazati ugledni
tehničkog izražavanja radi da kotira sklop i materijala primer
uočavanja različitih vrsta pojedine elemente - Oznake - Izlaganje podržati
materijala, opreme i na tehničkom građevinske opreme crtežom na tabli ili
instalacija na tehničkom crtežu crtežu - Oznake i koristeći grafoskop
- Sticanje sposobnosti čitanja - znati da predstavljanje kućnih - Proveriti učenika da
crteža prepozna i umeti instalacija li je shvatio izgled i
da na tehničkom formu pojedinih oznaka i
crtežu upotrebi kota
pravilne oznake - Posebnu pažnju
različitih posvetiti shvatanju
materijala, opreme razmere i značaju
i kućnih kotiranja
instalacija - Sadržaj modula
povezati sa sadržajima
iz predmeta Građevinske
konstrukcije

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Tehničko pismo
Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati da - Konstrukcija slova i brojeva - Obrazložiti cilj
značaju pravilnog konstruiše slova i tehničkog pisma modula, način i
ispisivanja teksta na brojeve tehničkog - Slobodoručno ispisivanje kriterijum
tehničkom crtežu pisma teksta tehničkim pismom ocenjivanja
- Razvijanje urednosti - umeti da - Prikazati
i preciznosti pri slobodoručno ugledni primer
ispisivanju teksta i ispisuje tekst slova i brojeva
brojeva na tehničkom tehničkim pismom - Izlaganje
crtežu podržati crtežom
na tabli ili
koristeći
grafoskop sa
prikazom na
folijama po
fazama.
- Obratiti pažnju
na izgled
slobodoručnih
slova i brojeva

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izrada delova projekta
Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje veštine - umeti da izradi - Projekti osnove, - Obrazložiti cilj
pravilne izrade tehnički crtež preseka i izgleda u modula, način i
tehničkih crteža u osnove, preseka, razmeri 1:50 kriterijum
građevinarstvu izgleda i detalja - Projekti enterijera, ocenjivanja
- Razvijanje građevinskog osnova i izgledi u - Prikazati ugledni
sposobnosti jasnog, objekta, u razmeri 1:25 primer
preciznog i urednog različitim razmerama - Detalji građevinskog - Proveriti učenika
tehničkog izražavanja projekta u razmeri 1:10 da li je shvatio
(1:5) izgled pojedinih
oznaka, razmeru i
kotiranje
- Obratiti pažnju na
ispisivanje
- Sadržaj modula
korelirati sa
sadržajima iz
predmeta
Građevinske
konstrukcije

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Tehničko crtanje sa čitanjem planova - G . Dulić
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Nacrtna geometrija
- Građevinske konstrukcije
- Čitanje projekata
- Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
NACRTNA GEOMETRIJA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična nastava Nastava u
nastava bloku
I 35 35 70
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Osposobljavanje učenika da oblike i predmete iz prostora prikazuju crtežima u ravni (njihovim projekcijama), kao i da na osnovu crteža formiraju prostornu predstavu o projektovanim oblicima;
- Razvijanje sposobnosti percepcije prostora, logičkog zaključivanja, radi primene u stručnim predmetima i praksi;
- Razvijanje sistematičnosti, urednosti, preciznosti u radu i veštine grafičkog izražavanja.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Ortogonalna projekcija tačke, prave i duži 20
Ravni geometrijski likovi i pravilna geometrijska tela 14
Kosa projekcija 12
Transformacija, ravan i ravni preseci pravilnih 18
geometrijskih tela
Krovovi 6

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Ortogonalna projekcija
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje - znati da - Pojam ortogonalne - Obrazložiti cilj modula,
sposobnosti predstavi tačku, projekcije način i kriterijum
prikazivanja tačke, pravu i duž u - Koordinatni triedar ocenjivanja
prave i duži u opštem i projekcijskih ravni - Projekcijske ravni
projekcijama specijalnom - Tačka u opštem i uvoditi postupno
- Shvatanje položaju u odnosu specijalnom položaju - Demonstrirati model
položaja tačke, na koordinatni - Prave i duži u opštem oktanta i na njemu pokazati
prave i duži na triedar i specijalnom položaju ortogonalne projekcije
osnovu projekcija projekcijskih ravni tačke i duži
- Razvijanje - shvatiti položaj
sposobnosti tačke, prave i duži
percepcije na osnovu datih
prostora i projekcija
logičkog - umeti da rešava
zaključivanja; zadatke iz oblasti
- Razvijanje ortogonalnog
sistematičnosti, projektovanja tačke,
urednosti, prave i duži
preciznosti u radu
i veštine
grafičkog
izražavanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Ravni geometrijski likovi i pravilna geometrijska tela
Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje sposobnosti - umeti da predstavi ravne - Ravni geometrijski - Obrazložiti cilj
da geometrijske geometrijske likove u likovi: trougao, modula, način i
likove i tela prikažu ortogonalnoj projekciji, kada se kvadrat, kriterijum
u projekcijama oni nalaze na nekoj od pravougaonik, krug ocenjivanja
- Formiranje projekcijskih ravni, ili - Likovi na - Demonstrirati
prostornih predstava paralelno sa njima projekcijskim model
o projektovanim - umeti da predstavi u ravnima geometrijskog
oblicima ortogonalnoj projekciji pravilna - Likovi paralelni lika i tela u
- Razvijanje geometrijska tela, kada se sa projekcijskim prvom oktantu i
sposobnosti njihovi bazisi nalaze na nekoj od ravnima pokazati njegove
percepcije prostora i projekcijskih ravni, ili - Pravilna ortogonalne
logičkog zaključivanja paralelno sa njima geometrijska tela: projekcije
radi primene u - umeti da formira prostornu prava prizma, crtežom na tabli
stručnim predmetima i predstavu o projektovanim piramida, oblici i ili koristeći
praksi oblicima kupa grafoskop sa
- Razvijanje - biti u stanju da rešava - Bazisi tela na prikazom na
sistematičnosti, jednostavnije zadatke iz oblasti projekcijskim folijama po
urednosti, geometrijskih likova i tela u ravnima fazama.
preciznosti u radu i specijalnom položaju - Bazisi tela
veštine grafičkog paralelni sa
izražavanja projekcijskim ravnima

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Kosa projekcija
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Osposobljavanje - razumeti vezu - Pojam kose projekcije - Obrazložiti cilj
učenika da oblike i između kose i - Tačka, prava i duž u modula, način i
predmete prikazuju u ortogonalne kosoj projekciji kriterijum ocenjivanja
kosoj projekciji na projekcije - Ravni geometrijski - Demonstrirati model
osnovu ortogonalne - umeti da predstavi likovi (trougao, geometrijskog tela u
projekcije ravne geometrijske paralelogram i krug) u prvom oktantu i pokazati
- Razvijanje likove (trougao, kosoj projekciji njegove ortogonalne
sposobnosti paralelogram i krug) - Geometrijska tela u projekcije crtežom na
percepcije prostora u kosoj projekciji na kosoj projekciji tabli a potom koristeći
i logičkog osnovu ortogonalne ortogonalnu projekciju
zaključivanja radi projekcije iscrtati telo u kosoj
primene u stručnim - umeti da predstavi - Pokušati rad sa
predmetima i praksi geometrijska tela u obrnutim postupkom - na
- Razvijanje kosoj projekciji na osnovu kose projekcije
sistematičnosti, osnovu ortogonalne iscrtati ortogonalnu
urednosti, projekcije i na - Vežbe realizovati u
preciznosti u radu i osnovu modela dve grupe
veštine grafičkog
izražavanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Transformacija, ravan i ravni preseci pravilnih geometrijskih
tela
Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Određivanje prave veličine - znati da odredi - Transformacija - Obrazložiti cilj
duži, oblika i tela pravu veličinu duži i (Transformacija tačke, modula, način i
- Osposobljavanje učenika da njen nagib prema Određivanje pravih veličina kriterijum
oblike i predmete iz projekcijskim ravnima duži i njihovih nagibnih ocenjivanja
prostora prikazuju crtežima - znati da definiše uglova prema projekcijskim - Demonstrirati
u ravni (njihovim tragove ravni i da ravnima) model
projekcijama) prepozna njen položaj u - Ravan (Tragovi ravni, geometrijskog
- Formiranje prostorne prostoru Ravan u proizvoljnom tela presečenog
predstave o projektovanim - umeti da odredi položaju, Specijalni zračnom ravni sa
oblicima na osnovu crteža pravi oblik i veličinu položaji ravni) razvijenom mrežom
- Razvijanje sposobnosti preseka pravilnog - Ravni preseci pravih - Izlaganje
percepcije prostora i geometrijskog tela i pravilnih geometrijskih podržati crtežom
logičkog zaključivanja radi zračne ravni tela (Preseci zračnim na tabli ili
primene u stručnim - umeti da konstruiše ravnima tela sa bazisom u koristeći
predmetima i praksi mrežu pravilnih projekcijskim ravnima, grafoskop sa
- Razvijanje geometrijskih tela Određivanje linije preseka, prikazom na
sistematičnosti, urednosti, presečenih zračnom Određivanje prave veličine folijama po fazama
preciznosti u radu i ravni preseka, Konstrukcija mreže
veštine grafičkog izražavanja tela)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Krovovi
Trajanje modula: 6 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje sposobnosti - znati da u osnovi i izgledu - Uslovi rešavanja krovova - Obrazložiti cilj modula,
percepcije prostora i prikaže krovove - Jednovodni, dvovodni, način i kriterijum
logičkog zaključivanja radi jednostavnijih oblika trovodni, četvorovodni i ocenjivanja
primene u stručnim - umeti da u osnovi razlikuje složeni krovovi - Definisati pojam preseka
predmetima i praksi sleme, greben i uvalu i - Rešavanje krovova u dve krovne ravni
- Razvijanje prikaže pad krovnih ravni osnovi - Povezati pojam razmere sa
sistematičnosti, - umeti da odredi pravu - Iscrtavanje izgleda krova tehničkim crtežima
urednosti, preciznosti u veličinu krovnih ravni - Određivanje prave - Vežbe realizovati u dve
radu i veštine grafičkog veličine krovne ravni grupe
izražavanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Nacrtna geometrija za prvi i drugi razred građevinske, trgovinske i drvoprerađivačke škole - dr Ljubica Gagić
- Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije za prvi razred - G . Dulić i M. Jevtić
- Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije za drugi razred - G . Dulić i M. Jevtić
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Tehničko crtanje
- Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
- Građevinske konstrukcije
- Čitanje projekata
GRAEVINSKI MATERIJALI
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična nastava Nastava u
nastava bloku
I 70 70
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o vrstama materijala koji se koriste u građevinarstvu
- Sticanje znanja o proizvodnji i svojstvima građevinskih materijala
- Sticanje znanja o osnovnim principima primene ekoloških materijala u građevinarstvu
- Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja pri usvajanju znanja o mogućnostima primene građevinskih materijala pri izgradnji objekata u različitim uslovima i prema različitim zahtevima
- Razvijanje sposobnosti primene znanja radi pravilnog izbora i odgovarajuće namene izabranog materijala za izgradnju objekta, što treba da doprinese procesu osposobljavanja za rad.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Kamen, veziva, malter i beton 16
Gips i proizvodi od gipsa 12
Keramički materijali, drvo i metali 20
Staklo, ugljovodonična veziva, PVC materijali i lepkovi 12
Izolacioni materijali i antikorozivna zaštita 10

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Kamen, veziva, malter i beton
Trajanje modula: 16 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati koja su osnovna - Osnovna svojstva i - Obrazložiti cilj
kamenu, vezivnim svojstva i načini ispitivanja ispitivanje građevinskih modula, način i
materijalima, građevinskih materijala; materijala; kriterijum ocenjivanja
malteru i betonu - steći znanja o kamenu kao - Građevinski kamen: - Prikazati uzorke
kao materijalima prirodnom građevinskom vrste kamena prema materijala koji su
koji se koriste u materijalu i njegovoj primeni; obradi i nameni; predmet izučavanja ovog
građevinarstvu; - znati koje su vrste veziva primena i zaštita od modula
- Razvijanje i način dobijanja kreča i spoljnih uticaja; - Insistirati na
logičkog cementa, njihove - Kreč: sirovine za prepoznavanju i primeni
zaključivanja i karakteristike i upotrebu; proizvodnju; vrste raznih vrsta
kritičkog mišljenja - znati šta su to malteri, kreča: živi kreč, materijala iz iste
pri usvajanju znanja koje su vrste, način gašeni kreč, grupacije
o građevinskim spravljanja, primenu i hidratizovani i - Koristiti kataloge
materijalima i svojstva; hidraulični kreč; proizvođača
njihovoj primeni u - znati šta je beton, koje su primena kreča u građevinskih
različitim vrste, način spravljanja, građevinarstvu; materijala
uslovima i prema primenu i svojstva ugrađenog - Hidraulična veziva. - Prilikom
različitim betona. - Cement: proizvodnja, sistematizacije
zahtevima vrste, karakteristike i gradiva primeniti rad
oznake; u grupama
- Malteri: definicija,
uloga agregata i
veziva, razmere mešanja,
količina vode. Vrste
maltera za zidanje i
malterisanje; spravljanje
maltera. Specijalne
vrste maltera;
- Beton: definicija;
Konstruktivni (obični)
beton,
- Sastav, spravljanje,
transport, ugradnja,
negovanje i primena;
- Laki betoni. Sastav,
karakteristike,
primena;
- Teški betoni. Sastav,
karakteristike, primena

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Gips i proizvodi od gipsa
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o - znati tehnološki proces - Pojam vazdušnih - Obrazložiti cilj modula,
gipsu kao proizvodnje gipsa kao veziva; način i kriterijum
građevinskom građevinskog materijala i - Sirovine za ocenjivanja
materijalu; njegova svojstva; dobijanje gipsa; - Insistirati na
- Sticanje znanja o - znati u koje se svrhe u - Vrste gipsa i korelaciji sa predmetom
proizvodima na bazi građevinarstvu može karakteristike; tehnologija rada sa
gipsa koji koristiti gips; - Primena gipsa u praktičnom nastavom
predstavljaju osnovne - znati koje se vrste građevinarstvu; - Ovaj modul realizovati i
radne materijale u proizvoda od gipsa koriste - Proizvodi od u radionici za tehnologiju
suvoj gradnji u građevinarstvu, sa gipsa; rada sa praktičnom
posebnim osvrtom na - Tehnološki proces nastavom, kako bi se
proizvode koji se koriste proizvodnje prikazali svi uzorci
u suvoj gradnji; gips-kartonskih proizvoda od gipsa
- znati tehnološki ploča; - Koristiti kataloge
postupak proizvodnje gips - Karakteristike i proizvođača građevinskih
kartonskih ploča, njihove oznake različitih materijala
karakteristike, oznake i vrsta gips - Prilikom sistematizacije
primenu kartonskih ploča; gradiva primeniti rad u
- Ukrasni elementi grupama
od gipsa

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Keramički materijali, drvo i metali
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati neophodne činjenice o - Keramički - Obrazložiti cilj
keramičkim keramičkim materijalima i materijali: osnovna modula, način i
materijalima, njihovoj primeni u različitim sirovina - glina; kriterijum ocenjivanja
drvetu i metalima pozicijama rada u tehnološki proces - Prikazati uzorke
kao materijalima građevinarstvu dobijanja. Svojstva i materijala koji su
koji se koriste u - znati neophodne činjenice o primena; vrste predmet izučavanja ovog
građevinarstvu; drvetu kao građevinskom opekarskih proizvoda modula
- Razvijanje materijalu i njegovoj primeni (puna opeka, šuplje - Insistirati na
logičkog u različitim pozicijama rada opeke, blokovi, crep, prepoznavanju raznih
zaključivanja i - znati neophodne činjenice o keramičke pločice, vrsta materijala iz
kritičkog mišljenja različitim vrstama metala kao keramičke cevi); iste grupacije
pri usvajanju znanja građevinskog materijala i vatrostalni - Koristiti kataloge
o građevinskim njegovoj primeni u različitim materijali; uslovi proizvođača
materijalima i pozicijama rada, a posebno o kvaliteta proizvoda građevinskih
njihovoj primeni u profilisanim limovima koji se - Drvo: fizički sklop materijala
različitim koriste u suvoj gradnji i građa drveta, - Prilikom
uslovima i prema fizičke i mehaničke sistematizacije
različitim osobine drveta. gradiva primeniti rad
zahtevima Greške drveta. Drvena u grupama
građa i proizvodi od
drveta, trajnost i
zaštita drveta
- Metali: Gvožđe i
čelik (sirovine,
proizvodnja,
karakteristike,
vrste, obrada gvožđa
i čelika,
armature-glatke i
rebraste, cevi,
profilisani limovi i
čelični nosači.
- Obojeni metali:
aluminijum, bakar,
cink, olovo, kalaj.
- Legure: mesing,
bronza, duraluminijum.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Staklo, ugljovodonična veziva, PVC materijali i lepkovi
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik ZA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o - znati neophodne činjenice - Staklo: sirovine, vrste - Obrazložiti ciljeve
staklu, o staklu i njegovoj primeni stakla prema sastavu i modula, način i
ugljovodoničnim u građevinarstvu obradi; elementi od stakla kriterijum ocenjivanja
vezivima, lepkovima, - znati neophodne činjenice - Ugljovodonična veziva: - Prikazati uzorke
polimerima i o ugljovodoničnim vezivima katran, bitumen, asfalt; materijala koji su
plastičnim masama kao građevinskim karakteristike i primena; predmet izučavanja ovog
kao materijalima materijalima i njihovoj emulzije, bituliti mastiksi modula
koji se koriste u primeni u različitim - Polimeri i plastične mase: - Insistirati na
građevinarstvu; pozicijama rada sirovine za proizvodnju; prepoznavanju i primeni
- Razvijanje logičkog - znati neophodne činjenice dodaci: punioci, boje, raznih vrsta
zaključivanja i o plastičnim PVC plastifikatori i omekšivači; materijala iz iste
kritičkog mišljenja materijalima i njihovoj polimerizacija i grupacije
pri usvajanju znanja o primeni u različitim polikondenzacija; sintetičke - Koristiti kataloge
građevinskim pozicijama rada smole; obrada plastičnih proizvođača
materijalima i - znati neophodne činjenice PVC masa, silikoni građevinskih
njihovoj primeni u o vrstama lepkova i njihovoj - Lepkovi: podela prema materijala
različitim uslovima primeni u građevinarstvu poreklu, osobine, nanošenje i - Prilikom
i prema različitim primena sistematizacije
zahtevima gradiva primeniti rad
u grupama

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izolacioni materijali i antikorozivna zaštita
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Razvijanje svesti o - znati koji su - Hidroizolacija: pojam i - Obrazložiti cilj
značaju principi hidroizolacije uloga hidroizolacije; vrste modula, način i
antikorozivnih radova i koji se materijali hidroizolacionih materijala; kriterijum ocenjivanja
radi zaštite koriste za tu namenu, hidroizolacione trake na bazi - Prikazati uzorke
elemenata - znati koji su ugljovodoničnih veziva; materijala koji su
građevinskih objekata principi termoizolacije - Termoizolacija: pojam i predmet izučavanja ovog
- Razvijanje svesti o i koji se materijali uloga termoizolacije; vrste modula
značaju hidro, termo koriste za tu namenu, termoizolacionih materijala i - Insistirati na
i zvučne izolacije - znati koji su način njihove primene; prepoznavanju i primeni
objekata sa principi zvučne - Zvučna izolacija: pojam i raznih vrsta
stanovišta zaštite po izolacije i koji se uloga zvučne izolacije; vrste materijala iz iste
zdravlje, kao i sa materijali koriste za materijala koji se koriste za grupacije
stanovišta dugoročnih tu namenu, zvučnu izolaciju i način - Koristiti kataloge
ekonomskih efekata - znati koji je značaj njihove primene; proizvođača
- Sticanje znanja o antikorozione zaštite i - Antikorozivna zaštita: građevinskih
proizvodima za hidro, koji se materijali vrste, uloga i način nanošenja materijala
termo i zvučnu koriste za tu namenu. materijala za antikorozivnu - Prilikom
izolaciju i zaštitu sistematizacije
antikorozivnu zaštitu gradiva primeniti rad
u grupama

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Građevinski materijali sa osnovama geologije za prvi razred građevinske škole, Stoiljković, Miletić;
- Prospekti proizvođača različitih vrsta građevinskog materijala
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
- Građevinske konstrukcije
- Fizička geografija
- Građevinska fizika
GRAEVINSKA FIZIKA (za obrazovni profil: MONTER SUVE GRADNjE - ogled)
1. CILjEVI PREDMETA:
- Usvajanje osnovnih zakona fizike
- Upoznavanje metoda fizičkih istraživanja
- Razvijanje logičkog zaključivanja i kritičko analitičkog duha
- Saznanje o ulozi matematike kao sredstva za rešavanje fizičkih problema i kao jezika kojim se služi fizika pri opisivanju prirodnih procesa i formulisanju fizičkih zakona
- Razvijanje radnih navika
- Upoznavanje uloge čoveka u osvajanju i menjanju prirode
- Sticanje sposobnosti za primenu znanja u stručnim predmetima
- Podsticanje stručnog razvoja i usavršavanja u skladu sa individualnim sposobnostima i potrebama društva
- Formiranje materijalističke slike sveta
2. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe za srednje stručne škole, J. Janjić, M. Pavlov, S. Stojanović
- Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe za 3. razred geodetske, građevinske i drvno-prerađivačke struke, I. Milošević i V . Živanović
- Zbirka rešenih zadataka za gimnaziju i tehničke škole knjiga 1, N. Čaluković
- Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom laboratorijske vežbe za 1. i 2. razred srednje škole, D . Ivanović, M. Raspopović i dr.
3. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
- Matematika
- Građevinski materijali
- Statika
- Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
- Građevinske konstrukcije
4. CILjEVI, ISHODI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO RAZREDIMA

Razred: prvi
Godišnji fond časova: 70 časova


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI I PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku prvog razreda učenik TEME OSTVARIVANjE PROGRAMA
će:
UVOD
- sticanje teorijskih - biti upoznat sa osnovnim mernim - fizičke veličine i - koristiti tabelarni prikaz
i praktičnih jedinicama SI sistema jedinice mere veličina i jedinica
preduslova za dalje - osposobljen za korišćenje osnovnih - računske operacije sa - uvežbati konverziju jedinica na
praćenje nastave mernih instrumenata vektorima primerima iz svakodnevnog života
- savladati sabiranje i oduzimanje - vežbati korišćenje osnovnih
vektora mernih instrumenata
KRETANjE
- sticanje osnovnih - znati da položaj tela i oblik - referentni sistemi - insistirati na primerima iz
znanja iz kinematike kretanja zavisi od izabranog - brzina i ubrzanje svakodnevnog života
referentnog sistema - pravolinijsko kretanje - izvesti demonstracioni ogled
- naučiti osnovne zakone sa stalnim ubrzanjem - rešavati jednostavnije računske
kinematike na nivou primene - ravnomerno kružno zadatke
kretanje
SILA
- sticanje osnovnih - znati kakva je uloga sile kod - impuls i sila, primena - teorijske iskaze potkrepiti
znanja iz dinamike kretanja - Njutnovi zakoni demonstracionim ogledima
- sticanje jasne - znati zašto se tela prepuštena - sile trenja i otpora - ukazivati na primere iz
predstave o kretanju sama sebi sama zaustavljaju sredine svakodnevnog života
i uzrocima promene - znati kako smanjiti silu trenja i - sila teže i težina - rešavati jednostavne računske
stanja kretanja otpora sredine - osnovni pojmovi zadatke
- usvajanje pojma - znati potrebu uvođenja momenta dinamike rotacije - insistirati na korelaciji sa
rada i energije sile kod rotacije - pritisak sadržajem stručnih predmeta
- uočiti razliku i povezanost - rad, snaga i energija (statika)
između kružnog i rotacionog kretanja
FIZIKA VELIKOG BROJA
MIKROČESTICA
- sticanje osnovnih - znati zašto se tela deformišu - kretanje molekula i - ukazivati na primere iz
znanja o agregatnim pod dejstvom sile i zagrevanja molekulske sile svakodnevnog života i struke
stanjima - znati promenu agregatnog stanja - širenje čvrstih tela pri - teorijske iskaze potkrepiti
- sticanje pod uticajem toplote zagrevanju demonstracionim ogledima
informacija o - znati primenu zakona dinamike - deformacije čvrstih - insistirati na korelaciji sa
osobinama čvrstih fluida tela (Hukov zakon) sadržajem stručnih predmeta
tela i tečnosti - fazni prelazi (građevinski materijali)
- sticanje osnovnih - jednačina kontinuiteta
znanja o dinamici - Bernulijeva jednačina
fluida
TERMODINAMIKA
- sticanje osnovnih - razumeti pojam unutrašnje - unutrašnja energija i - insistirati na primerima iz
znanja iz energije količina toplote svakodnevnog života
termodinamike - znati principe termodinamike - prenošenje toplote; - rešavati jednostavne računske
- biti svestan važnosti saznanja u provođenje kroz zadatke
vezi sa prenošenjem toplote građevinske konstrukcije - insistirati na korelaciji sa
- principi termodinamike sadržajima stručnih predmeta
OSCILACIJE I TALASI
- sticanje osnovnih - znati šta su slobodne, prigušene - harmonijske oscilacije - insistirati na primerima iz
znanja iz teorije i prinudne oscilacije - prigušene i prinudne svakodnevnog života
oscilacija - poznavati veličine koje oscilacije - rešavati jednostavne računske
- sticanje znanja o karakterišu talasno kretanje - rezonancija zadatke
rezonanciji i o - znati povezanost oscilacija i - mehanički talasi - posebno insistirati na
njenoj mogućoj talasa - zvuk; jačina zvuka korelaciji sa sadržajima stručnih
štetnosti - znati šta su stojeći talasi - akustika zatvorenog predmeta
- sticanje osnovnih - znati šta je zvuk i kakav je prostora - teorijske iskaze potkrepiti
znanja o prostiranju uticaj udarne buke na čoveka jednostavnim demonstracionim
talasa - znati kako se zvuk prenosi kroz ogledima
- sticanje znanja o konstrukciju objekta
akustici zatvorenog
prostora i uticaju
buke na čoveka
ELEKTROSTATIKA I
ELEKTRIČNA STRUJA
- ponavljanje osnovnih - znati osnovne karakteristike - Kulonov zakon i jačina - insistirati na primerima iz
znanja iz elektrostatičkog polja i primenu električnog polja svakodnevnog života i struke
elektrostatike Kulonovog zakona - potencijal i rad u - rešavati jednostavne računske
- sticanje osnovnih - znati osnovne zakone jednosmerne elektrostatičkom polju zadatke
znanja o jednosmernoj struje - stalna električna - insistirati na korelaciji sa
i naizmeničnoj - znati kako nastaje i koje su struja (zakoni) sadržajima stručnih predmeta
struji i karakteristike naizmenične struje - naizmenična struja
instalacijama koje - imati osnovna znanja o prenosu (pojam i efektivne
se obično koriste električne energije na velika vrednosti)
rastojanja - električne instalacije
- znati prednosti i nedostatke u građevinarstvu
naizmenične struje u odnosu na
jednosmernu
OPTIKA
- sticanje osnovnih - znati zakone odbijanja i - odbijanje i prelamanje -
znanja iz prelamanja svetlosti svetlosti Uv
geometrijske optike - znati nalaženje likova kod - ogledala od
ogledala i sočiva - sočiva
- steći znanja o principima rada
osnovnih optičkih instrumenata
- Kretanje 9
- Sila 11
- Fizika velikog 9
broja mikročestica
- Termodinamika 8
- Oscilacije i talasi 11
- Elektrostatika i 11
električna struja
- Optika 6

GRAEVINSKE KONSTRUKCIJE
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 70 35 105
II 35 35 70

Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o građevinskim objektima, načinu građenja i konstruktivnim elementima u njegovom sklopu, kao i o njihovim konstruktivnim rešenjima i funkciji u objektu
- Sticanje znanja o načinu i redosledu izvođenja konstruktivnih elemenata u sklopu građevinskog objekta
- Razvijanje svesti o neophodnosti i sticanju znanja o praktičnim rešenjima pri izolovanju objekta od vlage, termičkoj, protivpožarnoj i zvučnoj izolaciji objekta
- Sticanje znanja o praktičnim rešenjima različitih vrsta instalacija u objektu
- Sticanje znanja o osnovnim i završno-zanatskim radovima u objektu
- Sticanje znanja o savremenim načinima građenja
- Sticanje znanja o intervencijama na postojećim objektima
- Sticanje znanja o osnovnim principima ekološkog građenja
- Razvijanje veštine grafičkog prikazivanja objekta i njegovih konstruktivnih elemenata u osnovi, presecima i izgledu
- Razvijanje sistematičnosti, urednosti i preciznosti u grafičkom izražavanju
- Razvijanje sposobnosti primene znanja i veština iz korelativnih predmeta
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi
NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Konstruktivni sklop zgrade 6
Temelji i zaštita od vlage 12
Vertikalni konstruktivni elementi i
zanatski radovi na zatvaranju otvora 54
Horizontalni konstruktivni sklopovi 21
Vertikalne komunikacije 12
Razred: drug
NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Krovovi i pokrivački radovi 28
Kućne instalacije 10
Prefabrikovana gradnja 14
Adaptacija, sanacija, rekonstrukcija
objekata i principi ekološkog građenja 18
4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula:
Konstruktivni sklop zgrade
Trajanje modula:
6 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o podeli objekata u građevinarstvu; - Sticanje znanja o konstruktivnom sklopu zgrade i osnovnim funkcijama elemenata zgrade; - Razvijanje sistematičnosti u radu; - Razvijanje logičkog povezivanja saznajnih i iskustvenih činjenica
- znati koje su vrste građevinskih objekata i kako se prema njima deli građevinarstvo - znati da razlikuje elemente objekta visokogradnje - znati podelu i funkciju konstruktivnih elemenata koji čine sklop zgrade
- Osnovni pojmovi o građevinarstvu - Podela građevinarstva prema funkciji i osnovnim karakteristikama objekata na visokogradnju, niskogradnju i hidrogradnju - Uvod u predmet građevinske konstrukcije - Objekat kao celina u prostoru - Elementi objekta visokogradnje - Podela i funkcija elemenata zgrade
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja - Izraditi grafičke vežbe prikazivanja konstruktivnog sklopa zgrade - Izraditi grafičke vežbe prikazivanja detalja elemenata objekata visokogradnje
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Temelji i zaštita od vlage
Trajanje modula:
12 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje preciznosti i sistematičnosti u radu; - Razvijanje logičkog povezivanja saznajnih i iskustvenih činjenica; - Sticanje znanja o temeljima kao konstruktivnom elementu zgrade; - Razvijanje svesti o značaju zaštite objekta od vlage; - Sticanje znanja o načinima zaštite objekta od vlage
- znati ulogu temelja kao konstruktivnog elementa objekta; - znati kako se temelji dele prema načinu prenošenja opterećenja i prema dubini fundiranja; - razviti svest o značaju zaštite od vlage i znati načine kako se to postiže; - umeti da grafički predstavi temelje i detalje izvođenja hidroizolacije za temelje
- Temelji: uloga temelja i funkcija fundiranja; podela temelja prema dubini temeljenja i načinu prenošenja opterećenja; neposredno temeljenje - Zaštita od vlage: značaj zaštite od vlage; hidroizolacije (vertikalna i horizontalna); drenaže
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja - Izraditi grafičke vežbe prikazivanja osnovnih tipova temelja sa hidroizolacijama u osnovi i presecima (6 časova vežbi sa grupama)
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Vertikalni konstruktivni elementi i zanatski radovi na zatvaranju otvora
Trajanje modula:
54 časa
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje preciznosti i sistematičnosti u radu; - Razvijanje logičkog povezivanja saznajnih i iskustvenih činjenica - Sticanje znanja o zidovima kao konstruktivnom elementu zgrade - Razvijanje svesti o značaju uticaja seizmičkih sila - Sticanje znanja o malterima i ostalim vezivnim sredstvima - Razvijanje svesti o značaju termičke i zvučne izolacije objekta, kao i o zaštiti objekta od požara i vlage - Sticanje znanja o otvorima u zidovima i načinu ugradnje stolarije - Sticanje znanja o dimnjacima i ventilacionim kanalima
- znati ulogu zida kao konstruktivnog elementa objekta - znati kako se zidovi dele prema konstruktivnim svojstvima, nameni, materijalu i načinu izrade - razviti svest o značaju seizmike i uticaju na objekat - umeti da grafički predstavi zidove, otvore u njima, konstruktivne karakteristike stolarije - umeti da grafički predstave otvore u zidovima za dimnjačke i ventilacione kanale - znati ulogu termičke i zvučne izolacije objekta, kao i način njene primene - razviti svest o značaju zaštite od požara i vlage i znati načine kako se to postiže
- Zidovi: funkcija zida u sklopu objekta; podela zidova prema konstruktivnim svojstvima, položaju, nameni, materijalu i načinu izrade; pravila za zidanje zidova; - Zidovi od opekarskih proizvoda; ostali materijali; oplata za zidove; malteri i ostala vezivna sredstva; unutrašnji montažni zidovi i lakopokretne pregrade - Stubovi: funkcija stubova; oplata za stubove - Seizmika: seizmika i seizmičnost; uticaj na objekat; pravila za građenje - Zaštita objekta od toplote, zvuka, požara i vlage: klimatske zone i uticaji; toplotna izolacija i višeslojni zidovi; zvučna izolacija; zaštita konstrukcije od požara; zaštita zidova i međuspratnih konstrukcija od vlage - Obrada zidova: sistemi obrade zidova; malteri za malterisanje; oblaganje zidova (gips, drvo) - Otvori u zidovima: prozorski otvori, elementi otvora; otvori za vrata, elementi otvora; mere otvora po modularnoj koordinaciji; tipovi ugradnje (mokro, polusuvo, suvo) - Stolarski radovi: materijal i spojna sredstva; stolarija po JUS-u - Bravarski radovi: materijal i spojna sredstva; prozori i vrata; ograde i rešetke - Staklorezački radovi: vrsta stakla i načini zastakljivanja; staklene pregrade - Dimnjaci (funkcija i delovi), sabirni dimnjaci; - Ventilacioni kanali:
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja - Izraditi grafičke vežbe prikazivanja osnovnih tipova zidova u osnovi i presecima (4 časa vežbi sa grupama) - Kod zidova od opekarskih proizvoda posetiti zidarsku radionicu i pogledati slogove opeka za zidove različitih debljina - Izraditi grafičke vežbe prikazivanja termičke i zvučne zaštite zida (4 časa vežbi sa grupama) - Izraditi grafičke vežbe prikazivanja otvora u zidovima sa prikazom stolarije (4 časa vežbi sa grupama) - Izraditi grafičke vežbe prikazivanja dimnjaka i ventilacionih kanala u zidovima (4 časa vežbi sa grupama) - Koristiti prospekte proizvođača građevinske stolarije i bravarije
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Horizontalni konstruktivni sklopovi
Trajanje modula:
21 čas
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje preciznosti i sistematičnosti u radu - Razvijanje logičkog povezivanja saznajnih i iskustvenih činjenica - Sticanje znanja o međuspratnoj konstrukciji kao konstruktivnom elementu zgrade - Sticanje znanja o podovima i plafonima
- znati ulogu međuspratne konstrukcije kao konstruktivnog elementa objekta - znati kako se međuspratne konstrukcije dele prema konstruktivnim svojstvima, nameni, materijalu i načinu izrade - umeti da grafički predstavi međuspratnu konstrukciju, sa podom i plafonom kao i stepenišnu konstrukciju - znati podelu podova i plafona prema konstruktivnim svojstvima, nameni, materijalu i načinu izrade
- Horizontalni konstruktivni elementi: međuspratne konstrukcije: vrste, funkcija u sklopu objekta; podela prema načinu izrade i materijalu - Podovi i plafoni: podela prema nameni prostorija; podna konstrukcija, elementi plafonske konstrukcije; vrste i način izgradnje
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja - Izraditi grafičke vežbe prikazivanja međuspratne konstrukcije, podova i plafona u osnovi i presecima (6 časova vežbi sa grupama)
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Vertikalne komunikacije
Trajanje modula:
12 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Razvijanje preciznosti i sistematičnosti u radu - Razvijanje logičkog povezivanja saznajnih i iskustvenih činjenica - Sticanje znanja o stepenicama i njihovoj konstruktivnoj ulozi
- znati podelu stepenica prema konstrukciji, nameni, materijalu i broju stepenišnih krakova
- Stepenice: funkcija stepenica; podela prema značaju, upotrebi, materijalu, konstrukciji i broju stepenišnih krakova; stepenišni prostor, elementi prostora (krak, podest, međupodest)
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja - Izraditi grafičke vežbe prikazivanja stepeništa u osnovi i presecima (6 časova vežbi sa grupama)
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Krovovi i pokrivački radovi
Trajanje modula:
28 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o krovu kao konstruktivnom elementu zgrade - Sticanje znanja o vrstama krovnih konstrukcija - Sticanje znanja o različitim krovnim pokrivačima i načinima primene - Sticanje znanja o sistemima izrade potkrovlja - Razvijanje svesti o značaju i mestu svih vrsta izolacija i elementima materijalizacije potkrovlja - Sticanje znanja o zaštiti objekta od atmosferskih uticaja - Sticanje kreativnih sposobnosti u realizaciji potkrovlja - Razvijanje preciznosti i sistematičnosti u radu - Razvijanje logičkog povezivanja saznajnih i iskustvenih činjenica
- znati ulogu krova kao konstruktivnog elementa objekta - znati kako se krovovi dele prema nagibu, broju slivnih površina, materijalu izrade, konstruktivnom sklopu - znati sisteme, elemente i upotrebu drvenih krovnih konstrukcija - znati da prema nagibu krova izvrši pravilan izbor krovnog pokrivača - znati vrste krovnih pokrivača i načine postavljanja - znati ulogu i mesto termičke, zvučne, hidro, paro i protivpožarne zaštite - znati vrste limova koji se koriste za opšivanje i izradu oluka - umeti da grafički predstavi krovnu konstrukciju sa svim slojevima krovne tavanice i odvodnjavanjem
- Krovne konstrukcije: krovovi, uloga krovne konstrukcije i pokrivača; podela krovova; kose drvene krovne konstrukcije; krovne rešetke; lamelirani nosači - Pokrivački radovi: pokrivanje krovova različitim krovnim pokrivačima (vrste, primena, način postavljanja) - Potkrovlja: sistemi izrade; izolacije potkrovlja - Limarski radovi: vrste limova i načini opšivanja; oluci i olučne vertikale
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja - Na osnovu uglednog primera izraditi grafičku vežbu sa prikazom osnove i preseka potkrovlja i prikazom detalja izolacija, krovnog pokrivača i limarskih radova (10 časova vežbi sa podelom odeljenja u grupe)
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Kućne instalacije
Trajanje modula:
10 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o kućnim instalacijama, njihovom položaju i značaju u okviru objekta - Sticanje znanja o specifičnostima izvođenja kućnih instalacija u sistemu suve gradnje - Razvijanje preciznosti i sistematičnosti u radu - Razvijanje logičkog povezivanja saznajnih i iskustvenih činjenica
- znati vrste kućnih instalacija, vođenje pojedinačnih instalacija kroz objekat prema usvojenim principima, propisima i standardima - znati da prepozna materijale i proizvode (fasonske delove) za vodovodnu i kanalizacionu mrežu; položaj i ulogu revizionih i vodomernih okana; vrste sanitarnih objekata i vodovodnih armatura - znati sisteme i uređaje za grejanje i vetrenje; vrste centralnog grejanja; vrste grejnih tela; šta je klimatizacija i vrste uređaja za klimatizaciju - znati ulogu slabe i jake struje; delove i način vođenja električnih instalacija; glavni priključak; glavna razvodna tabla; električno brojilo; osigurači; razvodna električna mreža (utikači, prekidači) - znati da grafički prikaže i odredi mesto sanitarnih uređaja i vodovodnih armatura
- Kućne instalacije: vrste instalacija; vođenje instalacija u klasičnom sistemu i sistemu suve gradnje - vodovod i kanalizacija u zgradama - grejanje i vetrenje - instalacije slabe i jake struje
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja - Na osnovu uglednog primera u sistemu suve gradnje izraditi grafičku vežbu rešenja vodovoda i kanalizacije: osnova, razvijeni presek kanalizacije, izometrija vodovoda (5 časova vežbi sa podelom odeljenja u grupe) - Teoretsku nastavu povezati sa očiglednim primerima i projektnom dokumentacijom
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Prefabrikovana gradnja
Trajanje modula:
14 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o prefabrikovanoj gradnji kao načinu savremene gradnje i mogućnostima kombinovanja elemenata različitih oblika u realizaciji objekta - Razvijanje preciznosti i sistematičnosti u radu - Razvijanje logičkog povezivanja saznajnih i iskustvenih činjenica
- znati šta je industrijalizovana prefabrikovana gradnja sa svim prednostima i nedostacima - znati materijale za izradu prefabrikata i podelu prefabrikovanih zgrada prema dominantnom materijalu konstruktivnog sklopa - shvatiti faznost izrade, načina prenosa, transporta, skladištenja i montaže prefabrikovanih elemenata - znati sisteme prefabrikacije elemenata - umeti da prepozna sanitarni blok i sanitarne kabine u sistemu prefabrikovane gradnje - umeti da grafički predstavi osnovne elemente prefabrikovanih sistema
- Materijal za izradu prefabrikovanih elemenata - Tehnološki proces izrade, prenos, transport, skladištenje i montaža - Sistemi prefabrikacije
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja - Izraditi grafičku vežbu prikazivanjem elemenata skeletne prefabrikovane zgrade (4 časa vežbi sa podelom odeljenja u grupe) - Izraditi grafičku vežbu prikazivanjem elemenata panelne prefabrikovane zgrade (4 časa vežbi sa podelom odeljenja u grupe)
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Adaptacija, sanacija, rekonstrukcija objekata i principi ekološkog građenja
Trajanje modula:
18 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Poimanje intervencija na postojećim objektima - Sticanje sposobnosti da proceni koju vrstu zahvata treba da preduzme - Sticanje znanja i razvijanje svesti o značaju primene ekoloških materijala i upoznavanje sa ekološkim standardima gradnje - Sticanje znanja o alternativnim izvorima energije - Razvijanje preciznosti i sistematičnosti u radu - Razvijanje logičkog povezivanja saznajnih i iskustvenih činjenica
- znati da razlikuje radove koje treba izvesti pri adaptaciji, sanaciji i rekonstrukciji objekata - znati da prepozna radove koji utiču na stabilnost objekta - umeti da grafički predstavi prethodno i novonastalo stanje posle izvedenih radova adaptacije, sanacije i rekonstrukcije radi utvrđivanja vrste i količine radova - shvatiti značaj primene ekoloških materijala - znati koji su alternativni izvori energije i razloge njihove primene - umeti grafički da predstavi detalje objekta na kome su primenjeni ekološki materijali
- Adaptacija, sanacija, rekonstrukcija: definisanje pojmova; radovi na objektima vezani za adaptaciju; radovi na objektima vezani za sanaciju; radovi na objektima vezani za rekonstrukciju - Principi ekološkog građenja: materijali i proizvodi i njihova primena u funkciji ekološke gradnje; kvalitet rada i stanovanja u objektu; značaj i uticaj spoljašnje sredine; korišćenje alternativnih izvora energije
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijum ocenjivanja - Izraditi grafičku vežbu prikazivanja potkrovnog prostora koji se adaptira, sanira ili rekonstruiše u osnovi i preseku (6 časova vežbi sa podelom odeljenja u grupe) - Izraditi grafičku vežbu na osnovu prethodne vežbe razradom detalja uz primenu ekoloških materijala u sistemu suve gradnje (6 časova vežbi sa podelom odeljenja u grupe)
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Građevinske konstrukcije za I i II razred građevinske škole, Biljana Blagojević
- Građevinske konstrukcije za III razred građevinske škole, Biljana Blagojević
- Kućne instalacije za četvrti razred građevinske škole, Biljana Blagojević
- Prefabrikovano građenje za četvrti razred građevinske škole, Mirjana Milojević Turina
- Zdravo stanovanje, prof. Milica Jovanović Popović
- Katalozi proizvođača lakih pregradnih zidova i plafona, krovnih pokrivača izolacionih materijala, kanalizacionih i vodovodnih cevi cevi i sanitarnih objekata
- Stručni časopisi
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Čitanje projekta
- Građevinski materijali
- Organizacija građenja
- Statika
- Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
STATIKA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE
RAZRED
NASTAVA
PRAKSA
UKUPNO
Teorijska nastava
Vežbe
Praktična nastava
Nastava u bloku
I II
70
70 Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje osnovnih znanja iz statike i osposobljavanje učenika za praktičnu primenu u zanimanju
- Upoznavanje i usvajanje osnovnih pojmova, definicija i zakona statike u ravni
- Korišćenje usvojenih informacija za rešavanje jednostavnijih statičkih problema
- Ukazivanje na značaj određivanja takvih oblika i dimenzija konstruktivnih elemenata od čije stabilnosti zavisi stabilnost objekta
- Sticanje sposobnosti za primenu znanja u ostalim stručnim predmetima
- Razvijanje sposobnosti povezivanja znanja iz različitih oblasti
- Podsticanje stručnog razvoja i usavršavanja u skladu sa individualnim sposobnostima učenika
- Razvijanje sistematičnosti, urednosti i preciznosti u radu
- Razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred:
drugi
NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Zakoni mehanike 6
Statika materijalne tačke 10
Statika krute ploče 14
Statički određeni nosači 18
Rešetkasti nosači 14
Težište 8
4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula:
Zakoni mehanike
Trajanje modula:
6 časa
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i zakonima mehanike - Sticanje jasne predstave o kretanju i uzrocima promene stanja kretanja
- znati da definiše osnovne (Njutnove) zakone mehanike - znati da definiše pojam i vrste sile - znati da identifikuje kakva je uloga sile kod kretanja
- Zadatak i podela mehanike - Telo. Pojam krutog tela i podela materijalnog tela prema obliku - Vrste kretanja tela. Slobodno i vezano telo - Pojam i definicija sile - Vrste sile
- Obrazložiti cilj modula - Teoretske iskaze potkrepiti primerima iz svakodnevnog života
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Statika materijalne tačke
Trajanje modula:
10 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje osnovnih znanja o rezultanti različitih sistema sila - Sticanje osnovnih znanja o uslovima ravnoteže različitih sistema sila - Razvijanje sistematičnosti, urednosti i preciznosti - Razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja
- znati da izračuna i grafičkim putem odredi rezultantu kolinearnih sila - znati da grafičkim putem odredi rezultantu dve sile različitog pravca - znati da izračuna i grafičkim putem odredi rezultantu proizvoljnog sistema sila - znati da definiše analitičke i grafički uslov ravnoteže
- Algebarsko i grafičko određivanje rezultante sistema kolinearnih sila istih i suprotnih smerova - Paralelogram i trougao sila (dve sile različitog pravca) - Analitički i grafički postupak određivanja rezultante proizvoljnog sistema sila - Analitički i grafički uslov ravnoteže materijalne tačke
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijume ocenjivanja - Insistirati na primerima iz svakodnevnog života - Rešavati jednostavnije statičke probleme grafičkim i analitičkim putem - Insistirati na korelaciji sa sadržajima iz predmeta matematika i građevinska fizika - Primenjivati grupni i individualni rad učenika
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Statika krute ploče
Trajanje modula:
14 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Upoznavanje i usvajanje pojma momenta sile, sprega sile - Korišćenje usvojenih informacija za rešavanje statičkih problema - Razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja
- Znati da definiše moment sile za datu tačku - Primenjivati momentno pravilo - Moći da izračuna rezultantu paralelnih sila - Definisati pojam i osnovna svojstva sprega - Umeti da primeni redukciju sile na tačku u rešavanju statičkih problema - Znati da izračuna rezultantu jednostavnijeg sistema proizvoljnih sila - Znati da nabroji analitičke uslove ravnoteže krute ploče
- Moment sile za datu tačku - Momentno pravilo (Varinjonova teorema) - Određivanje rezultante dveju paralelnih sila - Spreg sila - Slaganje sile i sprega - Redukcija sile na tačku - Analitičko određivanje rezultante sistema proizvoljnih sila - Analitički uslovi ravnoteže krute ploče
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijume ocenjivanja - Insistirati na primerima iz svakodnevnog života - Rešavati jednostavnije statičke probleme - Primenjivati grupni i individualni rad
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Statistički određeni nosači
Trajanje modula:
18 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje osnovnih znanja o nosačima, osloncima i vrstama opterećenja - Korišćenje usvojenih znanja za rešavanje jednostavnijih statičkih problema iz prakse - Ukazivanje na značaj određivanja takvih oblika i dimenzija konstruktivnih elemenata od čije stabilnosti zavisi stabilnost objekta
- znati pojam i vrste nosača - razlikovati pojedine nosače - razlikovati vrste opterećenja - znati da definiše i razlikuje vrste oslonaca - primenjivati uslove ravnoteže krute ploče prilikom analitičkog određivanja reakcija oslonaca proste grede, konzolne grede i grede sa prepustima
- Pojam i vrste nosača - Pojam i vrste oslonaca - Statička određenost nosača - Vrste opterećenja - Analitičko određivanje oslonaca proste grede, konzole i grede sa prepustima za kombinovano opterećenje
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijume ocenjivanja - Insistirati na praktičnim primerima - Teorijske iskaze potkrepiti korišćenjem modela - Rešavati jednostavnije statičke probleme - Insistirati na korelaciji sa sadržajima stručnih predmeta - Primenjivati grupni i individualni rad
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Rešetkasti nosači
Trajanje modula:
14 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje osnovnih znanja o rešetkastim nosačima - Shvatanje uloge elemenata rešetke za stabilnost konstrukcije - Osposobljavanje učenika za praktičnu primenu usvojenih znanja - Razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja
- prepoznavati elemente rešetkastih nosača i uviđati njihov značaj - primenjivati uslove ravnoteže krute ploče prilikom analitičkog određivanja reakcija oslonaca statički određenih najjednostavnijih rešetkastih nosača - primenjivati uslove ravnoteže materijalne tačke prilikom analitičkog određivanja sila u štapovima metodom čvorova - umeti metodom preseka (riterovom metodom) da izračuna sile u štapovima u zadatom preseku - shvatiti ulogu elemenata rešetke za stabilnost pojedinih konstruktivnih elemenata i konstrukcije u celini
- Pojam i elementi rešetkastih nosača - Vrste rešetkastih nosača - Statička određenost rešetkastih nosača - Metode određivanja sila u štapovima - Određivanje reakcija oslonaca kod rešetkastih nosača - Određivanje sila u štapovima metodom čvorova i metodom preseka
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijume ocenjivanja - Insistirati na praktičnim primerima - Teorijske iskaze potkrepiti korišćenjem modela - Rešavati najjednostavnije statičke probleme - Insistirati na korelaciji sa predmetom Tehnologija rada sa praktičnom nastavom - Primenjivati grupni i individualni rad
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Težište
Trajanje modula:
8 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje osnovnih znanja o težištu osnovnih i složenih površina - Ukazivanje na značaj određivanja odgovarajućeg oblika poprečnog preseka konstruktivnog elementa
- umeti da definiše pojam težišta - znati položaj težišta osnovnih površina - prepoznavati osnovne površine u složenom poprečnom preseku - znati da izračuna analitičkim putem položaj težišta manje složenih površina - razumeti značaj određivanja odgovarajućeg poprečnog preseka konstruktivnog elementa u svojoj praksi
- Pojam težišta - Težište osnovnih površina - Analitičko određivanje težišta složenih površina
- Obrazložiti cilj modula, način i kriterijume ocenjivanja - Insistirati na praktičnim primerima - Rešavati najjednostavnije statičke probleme - Insistirati na korelaciji sa predmetom Tehnologija rada sa praktičnom nastavom - Primenjivati grupni i individualni rad
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Statika i otpornost materijala za drugi razred građevinske struke, grupa autora
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Matematika
- Nacrtna geometrija
- Građevinska fizika
- Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
- Građevinske konstrukcije
SLOBODORUČNO CRTANjE
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE
RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I II 35 35
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada
2. CILjEVI PREDMETA:
- Podsticanje i razvijanje sposobnosti likovnog izražavanja
- Formiranje i usvajanje kriterijuma u odnosu na estetsku formu, boju i oblike
- Obezbeđivanje potrebnog nivoa likovne pismenosti za obrazovni profil
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: drugi
NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Umetnost u prostoru i vremenu 11
Prostorno oblikovanje 24
4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA
Naziv modula:
Umetnost u prostoru i vremenu
Trajanje modula:
11 časova
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Upoznavanje osnovnih oblika i razvoja likovne umetnosti u umetničkim delima različitih epoha i prostora - Uvođenje učenika u svet likovnih vrednosti i razvijanje kritičkog odnosa prema vlastitim i tuđim likovnim ostvarenjima - Razvijanje opažanja i kritičkog odnosa prema likovnim ostvarenjima u svakodnevnom životu
- usvojiti osnovna znanja iz oblasti istorije umetnosti sa naglaskom na arhitekturi - razlikovati istorijske epohe u likovnoj umetnosti, posebno u arhitekturi - formirati i usvojiti estetske stavove i ugrađivati ih u svoj rad u skladu sa sopstvenim mogućnostima
- Opšti pojmovi - Šta je umetnost - Umetnost u prostoru i vremenu - Umetnost praistorije - Stare civilizacije - Srednji vek - Renesansa - Manirizam, barok - Umetnost 19. veka - Razvoj savremenog izraza u umetnosti
- Teoretska izlaganja propratiti slikom, crtežom, slajdom ili filmom, eventualnom posetom muzeju ili galeriji - Usmena uputstva sinhronizovati sa samostalnim likovnim izražavanjem učenika
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
Naziv modula:
Prostorno oblikovanje
Trajanje modula:
24 časa
CILjEVI MODULA
ISHODI MODULA Po završetku modula učenik će:
PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA
PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Upoznavanje osnovnih elemenata teorije forme - Formiranje i usvajanje kriterijuma u odnosu na estetiku, formu, boje i oblike - Obezbeđivanje potrebnog nivoa likovne pismenosti - Razvijanje sposobnosti vizuelnog opažanja i predstavljanja oblika iz prirode i po modelu u raznim likovnim tehnikama i materijalima - Osposobljavanje učenika da koriste stečena znanja i veštine u svom radu i za profesionalnu nadgradnju
- poznavati osnovne elemente teorije forme - biti sposoban da proceni i primeni znanja iz ove oblasti prema svojim mogućnostima - biti sposoban da se likovno izrazi u skladu sa svojim mogućnostima - razlikovati vrste likovnih tehnika - umeti da primeni stečena znanja iz ove oblasti u svom profesionalnom radu
- Linija - Površina - Prostor - Kompozicija - Svetlo - Boja - Prostorno oblikovanje
- Teoretska izlaganja propratiti slikom, crtežom, slajdom ili filmom, eventualnom posetom muzeju ili galeriji - Primenjivati različite tehnike rada u skladu sa likovnom temom - Usmena uputstva sinhronizovati sa samostalnim likovnim izražavanjem učenika - Karakter prostornih struktura uskladiti sa zahtevima uže struke (gips, karton, lepak...)
Preporučeni načini ocenjivanja modula
usmeno izlaganje
test
esej
domaći zadatak
pismeni zadatak
aktivnost na času
praćenje praktičnog rada
dnevnik rada
test praktičnih veština
samostalni praktični rad
grafički rad
5. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
- Srpski jezik i književnost (modul koji se odnosi na epohe)
- Građevinske konstrukcije
- Tehničko crtanje
- Nacrtna geometrija
ČITANjE PROJEKATA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAK UKU 5 5 5
Teorijska Vežbe Praktična Nastava SA PNO
nastava nastava u
bloku
I
II 70 70
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki
oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Upoznavanje sa sadržajem projektne dokumentacije
- Osposobljavanje za razumevanje i čitanje projektne dokumentacije
- Dosledno primenjivanje podataka iz projekata u realizaciji po sistemu suve gradnje
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Tehnička dokumentacija 12
Idejni projekat 12
Glavni projekat 26
Izvođački detalji 20

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Tehnička dokumentacija
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o - znati da razlikuje - Značaj predmeta - Obrazložiti
sadržaju tehničke sadržaj tehničke - Opšti pojmovi iz zakonske cilj modula,
dokumentacije u okviru dokumentacije na regulative vezani za projektnu način i
zakonske regulative različitom nivou dokumentaciju kriterijume
- znati da izabere - Tekstualni i grafički deo ocenjivanja
odgovarajuću projektne dokumentacije - Izlaganje
dokumentaciju za - Način grafičkog prikazivanja podržati
realizaciju u svom primenjenih materijala, opreme prikazom
području rada i instalacija tehničke
- Sadržaj tehničke dokumentacije na
dokumentacije na nivou idejnog svim nivoima
projekta - Prilikom
- Sadržaj tehničke izlaganja
dokumentacije na nivou glavnog osloniti se na
projekta članove Zakona o
- Sadržaj tehničke planiranju i
dokumentacije na nivou izgradnji, koji
izvođačkog projekta se odnose na ovu
- Sadržaj tehničke materiju
dokumentacije na nivou
projekta izvedenog stanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Idejni projekat
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o nivou - prepoznavati idejni projekat - Izrada osnove, - Obrazložiti cilj
i načinu grafičkog na osnovu nivoa tehničke preseka i izgleda u modula, način i
prikazivanja u idejnom opremljenosti razmeri 1:100 kriterijume ocenjivanja
projektu - razlikovati ovaj nivo - Preporučeni način
- Razvijanje sposobnosti projekta od ostale tehničke ocenjivanja "usmeno
prepoznavanja oznaka, dokumentacije izlaganje" odnosi se na
materijala, opreme i - umeti pravilno da pročita odbranu grafičkog rada
instalacija na nivou opise i oznake na nivou - Prikazati ugledni
idejnog projekta idejnog projekta primer idejnog projekta
- Objasniti načine
prikazivanja različitim
tehničkim sredstvima
- Za izradu idejnog
projekta izabrati
jednostavan ugledni
primer objekta koji
sadrži prizemlje i
potkrovlje

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Glavni projekat
Trajanje modula: 26 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o nivou - prepoznavati glavni projekat - Izrada osnove, - Obrazložiti
i načinu grafičkog na osnovu nivoa tehničke preseka i izgleda u cilj modula,
prikazivanja u glavnom opremljenosti razmeri 1:50 način i
projektu - razlikovati ovaj nivo kriterijume
- Razvijanje sposobnosti projekta od ostale tehničke ocenjivanja
prepoznavanja oznaka, dokumentacije - Preporučeni
materijala, opreme i - umeti pravilno da pročita način ocenjivanja
instalacija na nivou opise i oznake na nivou "usmeno
glavnog projekta glavnog projekta izlaganje" odnosi
se na odbranu
grafičkog rada
- Naglasiti
razliku između
glavnog,
izvođačkog i
projekta
izvedenog stanja,
prema definiciji
iz Zakona o
planiranju i
izgradnji
- Prikazati
ugledni primer
glavnog projekta
- Objasniti
načine
prikazivanja
različitim
tehničkim
sredstvima
- Za razradu
glavnog projekta
koristiti idejni
projekat iz
prethodnog
modula (objekat
koji sadrži
prizemlje i
potkrovlje)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izvođački detalji
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati da pročita detalj na - Značaj detalja u - Obrazložiti cilj modula, način
značaju izvođačkih osnovu oznaka i opisa projektnoj i kriterijume ocenjivanja
detalja u - prepoznavati dokumentaciji kod - Za izradu detalja koristiti
realizaciji karakteristične detalje iz izvođenja suve ugledne primere imajući u vidu
projekata iz glavnog projekta gradnje različite materijale i proizvode
oblasti suve gradnje - primenjivati uputstva iz - Izrada detalja - Razmeru detalja prilagoditi
- Sticanje znanja o projekta detalja u spuštenih plafona mogućnosti jasnog čitanja i
načinu tehničkog realizaciji po sistemu suve na horizontalnim razumevanja
prikazivanja detalja gradnje i kosim
površinama
- Izrada detalja
pregradnih zidova
- Detalji oblaganja
zidova i plafona
različitim
materijalima po
sistemu suve
gradnje

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Razrada projekata za treći razred građevinske škole, Branislava Ročkomanović
- Atlas suve gradnje
- Odgovarajući prospekti proizvođača
- Realna projektna dokumentacija
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
- Tehničko crtanje
- Nacrtna geometrija
- Građevinske konstrukcije
ORGANIZACIJA GRAENjA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična Nastava u
nastava nastava bloku
I
II
III 64 32 96
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Upoznavanje učenika sa značajem organizacije građenja i sticanje osnovnih znanja iz oblasti građevinskog poslovanja, kako bi se pripremili za uključenje u rad i samostalno usavršavanje u struci
- Sticanje znanja o učesnicima u građevinskoj proizvodnji i njihovim međusobnim odnosima
- Sticanje znanja o preduzetništvu kako bi se učenici osposobili za uspešno uključenje i kreiranje sopstvenog biznisa, osnivanje i poslovanje preduzetničke firme (mala i srednja preduzeća)
- Upućivanje učenika u sadržaj, način vođenja i izradu priloga investiciono-tehničke dokumentacije i osposobljavanje za samostalnu izradu delova dokumentacije
- Upoznavanje učenika sa realnim uslovima rada na gradilištu, rada građevinskih mašina, alata i opreme i mera zaštite na radu
- Sticanje znanja i veština u normiranju i vrednovanju građevinskih radova
- Upoznavanje elemenata predmera i predračuna i osposobljavanje učenika za izradu odgovarajućih pozicija prema zahtevima rada obrazovnih profila
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Građevinska delatnost 12
Građevinsko poslovanje sa elementima preduzetništva 24
Tehnička dokumentacija 12
Gradilište 12
Normiranje u građevinarstvu 12
Predmer i predračun radova 24

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Građevinska delatnost
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Upoznavanje učenika sa - shvatiti značaj - Istorijat, predmet - Sadržaj modula
značajem organizacije građenja organizacije građenja i zadaci organizacije obrazlagati i
- Sticanje znanja o - razumeti specifičnosti građenja vežbati na
karakteristikama građevinske proizvodnje u - Karakteristike konkretnim
proizvodnje i učesnicima u građevinarstvu i građevinske primerima iz
građevinskoj proizvodnji redosled radova u proizvodnje građevinarstva
- Sticanje znanja o izgradnji objekata - Oblasti u - Koristiti
funkcionisanju i organizacionoj - steći neophodna znanja građevinarstvu organizacione
strukturi građevinskih o učesnicima u - Faze izvođenja šeme većeg broja
preduzeća građevinskoj proizvodnji, građevinskih objekata građevinskih
njihovim pravima, - Učesnici u preduzeća
dužnostima, građevinskoj - Učenike staviti
odgovornostima i proizvodnji u aktivan
međusobnim odnosima (investitor, položaj, dajući
- upoznati projektant, izvođač, im uloge
funkcionisanje, službe i društvena zajednica) pojedinih
organizacione šeme - Građevinsko učesnika u
raznih tipova preduzeće (funkcije, građevinskoj
građevinskih preduzeća službe, organizacione proizvodnji
šeme)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Građevinsko poslovanje sa elementima preduzetništva
Trajanje modula: 24 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
MODULA
- Upoznavanje - razumeti osnovne zakone kojima - Regulativa u - Kroz predavanja istaći
učenika sa se reguliše građenje i građevinarstvu: značaj i važnost
zakonskom organizacija građenja u Zakon o izgradnji poštovanja zakonske
regulativom u postojećem sistemu privređivanja i planiranju; regulative i procedura u
građevinarstvu - steći neophodna znanja o ugovaranje radova; izgradnji objekata
- Sticanje znanja o strukturi i racionalizaciji odobrenje za - Strukturu građevinske
planiranju, izgradnje gradnju, prijava proizvodnje ilustrovati
strukturi, - steći neophodna znanja o radova, nadzor konkretnim primerima
racionalizaciji, sistemu kvaliteta, standardima i nad izvođenjem - Posebno obratiti pažnju
ekonomičnosti i atestima radova, sistem na načela
rentabilnosti u - steći neophodna znanja o kvaliteta i racionalizacije i
građevinskoj preduzetništvu, preduzetničkom atesti, tehnički faktore produktivnosti
proizvodnji poslovanju i planiranju pregled, - Preduzetništvo
- Sticanje znanja o - shvatiti ulogu malih i srednjih upotrebna dozvola obrazlagati i povezati
preduzetništvu preduzeća i videti mogućnost - Struktura sa konkretnim primerima
- Osposobljavanje sopstvenog uključivanja u svet građevinske iz građevinarstva i suve
za uključivanje u rada proizvodnje gradnje
rad i stalno - shvatiti značaj biznis plana, - Planiranje,
usavršavanje u nužnost i mogućnosti planiranja racionalizacija,
struci produktivnost,
ekonomičnost
- Elementi
preduzetništva;
mala i srednja
preduzeća;
poslovno
ponašanje;
preduzetničke
sposobnosti;
preduzetnička
ideja;
istraživanje
tržišta;
definisanje cilja i
strategije,
biznis planmodel
(nužnost,
funkcije,
očekivanja)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Tehnička dokumentacija
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Upućivanje učenika u - upoznati delove - Investiciona - Preporučene sadržaje
sadržaj način vođenja i investiciono tehničke dokumentacija podržati primerima
izradu priloga dokumentacije - Projektna konkretne tehničke
investiciono-tehničke - shvatiti značaj dokumentacija dokumentacije
dokumentacije celokupne tehničke - Tenderska - Učenici treba da
- Osposobljavanje učenika dokumentacije dokumentacija samostalno izrade ponudu
za samostalno vođenje - razumeti elemente - Projekat organizacije za neku od pozicija rada
tehničke dokumentacije tenderske građenja - Učenici tokom rada
vezane za proces rada dokumentacije i - Dokumentacija i treba da analiziraju
principe pravljenja administracija na različite šeme gradilišta
ponude gradilištu - Vođenje dokumentacije na
- umeti da vodi gradilištu uvežbavati na
gradilišnu originalnim obrascima
dokumentaciju - Insistirati na vezi sa
(građevinski dnevnik, predmetom Tehnologija
građevinsku knjigu rada sa praktičnom
radne naloge, nastavom
obračunsku
dokumentaciju)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Gradilište
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Upoznavanje učenika sa realnim - znati kako se na - Pojam, vrste i osnivanje - Deo nastave realizovati
uslovima rada na gradilištu savremen način gradilišta posetom dobro organizovanom
- Ovladavanje znanjima i organizuje - Proizvodna radna mesta na gradilištu
veštinama zaštite na radu, gradilište gradilištu - Deo sadržaja o vrstama
zaštite okoline objekta i - poznavati mere - Priprema i transport mehanizacije obraditi kroz
zaštite životne sredine zaštite na radu, - Građevinska mehanizacija referate učenika o
- Upoznavanje učenika sa vrstama zaštite okoline - Zaštita na radu - elaborat pojedinim mašinama, alatima
i namenom građevinske objekta i principe zaštite na radu i opremi
mehanizacije, alata i opreme zaštite i - Organizacija montaže u - Posebnu pažnju posvetiti
unapređenja životne suvoj gradnji spoljašnjem i unutrašnjem
sredine transportu i skladištenju
- znati vrste i materijala, alatima i
namenu građevinske opremi za suvu gradnju
mehanizacije, alata - U okviru organizacije
i opreme radnog mesta izvesti
- umeti da direktnu vezu sa predmetom
organizuje svoje Tehnologija rada sa
radno mesto praktičnom nastavom

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Normiranje u građevinarstvu
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
će: MODULA
- Sticanje znanja i - upoznati vrste i - Građevinske norme - Teorijska izlaganja
veština u normiranju strukturu građevinskih (pojam, podela i potkrepiti korišćenjem
i vrednovanju normi primena) "Prosečnih normi u
građevinskih radova - znati da normira - Čitanje normi građevinarstvu"
građevinske radove - Analiza cena - Preporučene sadržaje
- umeti da izradi analizu - Planiranje radne ostvarivati kroz
cene za konkretne pozicije snage, materijala, pojedinačne zadatke
u svom zanimanju alata i opreme učenika na primerima iz
- znati da primeni suve gradnje
kalkulativni faktor
- umeti da napravi
specifikaciju radne snage i
materijala za radove u
suvoj gradnji
- umeti da napravi
dinamički plan konkretnih
radova (vreme trajanja i
uključivanja pojedinih
aktivnosti, radnici - sati)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Predmer i predračun radova
Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja u - znati faze izrade - Podela građevinskih radova, - Preporučene
izradi predmera i predmera (opis pozicija, grupe pozicija prema vrsti sadržaje
predračuna iskaznica mera) radova realizovati na
- Osposobljavanje - umeti da izračuna cenu - Pojam predmera, način izrade konkretnom projektu
učenika za pojedinačnih građevinskih (opisi i količine) koji sadrži
samostalnu izradu pozicija - Predračunski opis (pojam različite pozicije
predmera, - umeti da obračuna jedinične cene, cena pozicije radova u sistemu
predračuna po građevinske radove u svom rada) suve gradnje
pozicijama za suvu zanimanju - Obračun izvršenog
gradnju građevinskog rada

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Organizacija građenja za treći razred, Ž . Praščević, B . Veličković, V . Konstantinović
- Građevinski tehničar 3
- Prosečne norme u građevinarstvu
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
- Čitanje projekata
- Građevinske konstrukcije
TEHNOLOGIJA RADA SA PRAKTIČNOM NASTAVOM
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična Nastava u
nastava nastava bloku
I 35 175 60 270
II 70 350 60 480
III 96 480 60 636
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja i veština ugradnje montažnih elemenata
- Sticanje znanja i veština ručnog i mašinskog malterisanja
- Sticanje znanja i veština za izvođenje dekorativnih gipsarskih radova
- Razvijanje sposobnosti komuniciranja i timskog rada
- Sticanje znanja o propisima, normativima i standardima u građevinarstvu
- Razvijanje ličnih i profesionalnih stavova
- Razvijanje potrebe i navike čuvanja ličnog zdravlja, primenom propisa o zaštiti na radu
- Razvijanje potrebe i navike čuvanja i zaštite radne, prirodne i životne sredine
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Zaštita na radu i protivpožarna zaštita 18
Uvod u suvu gradnju 24
Lepljenje gipskartonskih ploča na zidove (suvo malterisanje) 60
Oblaganje zidova, stubova i greda 72
Montaža pregradnih zidova na metalnim i drvenim 96
potkonstrukcijama

Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Spojevi pregradnih zidova sa osnovnom konstrukcijom i 72
ugradnja dovratnika
Malterisanje zidova i plafona 60
Izrada podnih podloga 72
Izrada spuštenih i kasetiranih plafona 180
Oblaganje potkrovlja 96

Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Instalacijski zidovi u sanitarnim čvorovima 120
Zaobljeni pregradni zidovi 120
Izrada složenih spuštenih plafona 192
Izrada šupljih podova 102
Dekorativni gipsarski radovi 102

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Zaštita na radu i protivpožarna zaštita
Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku MODULA OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
Sticanje znanja, - umeti da - Propisi iz oblasti - Pravilnik o higijenskim i
veština i radnih pravilno i zaštite na radu i tehničkim merama u
navika iz oblasti: bezbedno protivpožarne građevinarstvu.
- zaštite na radu, upotrebljava alat, zaštite - Pravilnik o zaštiti na radu u
- veština ukazivanja pribor i - Izvori opasnosti građevinarstvu.
prve pomoći, i električne pri suvoj gradnji - Tehnički uslovi za izvođenje
- upoznavanje sa aparate, - Zaštitne mere i završnih radova u
propisima iz - biti u stanju da pružanje prve pomoći građevinarstvu; deo: Tehnički
protivpožarne zaštite. pruži prvu pomoć u uslovi za izvođenje gipsarskih
slučaju povrede na radova. Izdavač: ZAVRAJ -
radu Poslovna zajednica organizacija
- znati da za završne radove u
preventivno građevinarstvu
sprovodi mere - Normativi i standardi rada u
protivpožarne građevinarstvu visokogradnja.
zaštite Izdavač: Građevinska knjiga.
- umeti da gasi - Medicinska literatura iz
požare izazvane oblasti prve pomoći i zaštite.
različitim
uzročnicima.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Uvod u suvu gradnju
Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE
MODULA
Sticanje znanja, - znati da organizuje rad na - Organizacija - Tehnički uslovi
veština i radnih radnom mestu, rada u radionici za izvođenje
navika: - znati sve vrste materijala i na gradilištu završnih radova u
- u organizaciji koji se upotrebljavaju u suvoj - Izrada građevinarstvu,
rada na radnom gradnji (kao i njihova svojstva, jednostavnih deo: Tehnički
mestu, način upotrebe, transporta, skela i zaštitnih uslovi za izvođenje
- u poznavanju i skladištenja i pravilne postolja gipsarskih radova.
upotrebi zaštite), - Upoznavanje sa Izdavač: ZAVRAJ -
materijala koji - znati da upotrebljava i radnim i pomoćnim Poslovna zajednica
se koriste u održava alat, pribor i građevinskim organizacija za
suvoj gradnji, električne aparate koji se materijalima, završne radove u
- u poznavanju i upotrebljavaju u suvoj gradnji, njihovim građevinarstvu.
upotrebi alata, - znati da upotrebljava pribor, svojstvima, - Normativi i
pribora i alat i specijalne aparate za načinom upotrebe standardi rada u
električnih razmeravanje i obeležavanje po i načinom građevinarstvu.
aparata za suvu projektnoj dokumentaciji za transporta, Izdavač:
gradnju, i izvođenje raznih pozicija u skladištenja i Građevinska knjiga.
- u razmeravanju suvoj gradnji. pravilne zaštite
i obeležavanju - Upotreba i
održavanje alata,
pribora i
električnih
aparata sa
demonstracijom
upotrebe
- Upoznavanje sa
projektnom
dokumentacijom
koja je osnova za
izvođenje raznih
pozicija radova u
suvoj gradnji i
upoznavanje sa
priborom, alatima
i specijalnim
aparatima za
razmeravanje i
obeležavanje

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Lepljenje gipskartonskih ploča na zidove (suvo malterisanje)
Trajanje modula: 60 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE
će: MODULA
- Sticanje znanja, veština i - znati da prema podlozi - Lepljenje gipskartonskih - Tehnički uslovi za izvođenje
radnih navika u lepljenju izvrši izbor sistema suvog ploča na ravnim podlogama završnih radova u
gipskartonskih ploča na malterisanja, - Lepljenje gipskartonskih građevinarstvu; deo: Tehnički
zidove (suvo malterisanje). - umeti da lepi: ploča na podlogama sa uslovi za izvođenje gipsarskih
gipskartonske ploče, neravninama do 20 mm radova. Izdavač: ZAVRAJ -
gipskartonske impregnirane - Lepljenje gipskartonskih Poslovna zajednica
ploče, gipskartonske ploča na podlogama sa organizacija za završne
protivpožarne ploče, neravninama većim od 20 radove u građevinarstvu.
gipskartonske termo ploče mm - Normativi i standardi rada
(sa mineralnom vunom sa i u građevinarstvu. Izdavač:
bez parne brane), Građevinska knjiga.
gipskartonske termo ploče - Prikazati filmove o lepljenju
(sa stiroporom sa i bez gipskartonskih ploča (suvom
parne brane), malterisanju).
- znati da izvrši obračun - U dva dana realizovati na
materijala i vremena gradilištu u formi blok
potrebnog za lepljenje nastave 12 časova suvog
gipskartonskih ploča (suvo malterisanja.
malterisanje).

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Oblaganje zidova, stubova i greda
Trajanje modula: 72 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja, - znati da izvrši - Oblaganje zidova - Tehnički uslovi za izvođenje
veština i radnih navika izbor ploča u oblogama od završnih radova u
u oblaganju zidova, zavisnosti od gipskartonskih ploča građevinarstvu; deo: Tehnički
stubova i greda spoljnih faktora, na potkonstrukciji uslovi za izvođenje gipsarskih
gipskartonskim pločama, - znati da izabere učvršćenoj za zid radova. Izdavač: ZAVRAJ -
gipskartonskim sistem oblaganja - Oblaganje zidova Poslovna zajednica
protivpožarnim pločama zidova, stubova i oblogama od organizacija za završne
i gipskartonskim greda gipskartonskim gipskartonskih ploča radove u građevinarstvu.
impregniranim pločama. pločama, na samostojećoj - Normativi i standardi rada
- umeti da oblaže potkonstrukciji u građevinarstvu. Izdavač:
zidove, stubove i - Oblaganje čeličnih i Građevinska knjiga.
grede gipskartonskim drvenih stubova i - Prikazati filmove oblaganju
pločama, greda gipskartonskim zidova, stubova i greda.
- znati da izvrši pločama, - U četiri dana realizovati
obračun materijala i gipskartonskim na gradilištu u formi blok
vremena potrebnog za protivpožarnim nastave 24 časa oblaganja
izvođenje oblaganja. pločama i zidova, stubova i greda.
gipskartonskim
impregniranim pločama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Montaža pregradnih zidova na metalnim i drvenim
potkonstrukcijama
Trajanje modula: 96 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja, veština i - znati da izvrši izbor - Izvođenje pregradnih - Tehnički
radnih navika u montaži potkonstrukcije i obloge, zidova sa jednostrukom uslovi za
pregradnih zidova na metalnim - umeti da izvodi zidove sa potkonstrukcijom i izvođenje
i drvenim potkonstrukcijama. jednostrukom potkonstrukcijom i jednostrukom oblogom završnih radova
oblogama od gipskartonskih - Izvođenje pregradnih u
ploča (jednostrukom, dvostrukom zidova sa jednostrukom građevinarstvu;
i trostrukom). potkonstrukcijom i deo: Tehnički
- umeti da izvodi zidove sa dvostrukom oblogom uslovi za
dvostrukom potkonstrukcijom i - Izvođenje pregradnih izvođenje
dvostrukom oblogom od zidova sa jednostrukom gipsarskih
gipskartonskih ploča, potkonstrukcijom i radova. Izdavač:
- umeti da izvodi pregradne trostrukom oblogom ZAVRAJ -
zidove između stanova od - Izvođenje pregradnih Poslovna
gipskartonskih ploča, zidova sa dvostrukom zajednica
- umeti da izvodi sigurnosne potkonstrukcijom i organizacija za
zidove, dvostrukom oblogom završne radove u
- znati da izvrši obračun - Izvođenje pregradnih građevinarstvu.
materijala i vremena potrebnog zidova između stanova - Normativi i
za montažu. - Izvođenje sigurnosnih standardi rada u
zidova građevinarstvu.
Izdavač:
Građevinska
knjiga.
- Prikazati
filmove montaže
pregradnih
zidova na
metalnim i
drvenim
potkonstrukcijama
.
- U četiri dana
realizovati na
gradilištu u
formi blok
nastave 24 časa
montaže
pregradnih
zidova na
metalnim i
drvenim
potkonstrukcijama
.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Spojevi pregradnih zidova sa osnovnom konstrukcijom i ugradnja
dovratnika
Trajanje modula: 72 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja, - znati da izvrši izbor - Izvođenje - Tehnički uslovi za izvođenje
veština i radnih vrste spojeva spojeva montažnih završnih radova u
navika u izradi pregradnih zidova prema pregradnih zidova građevinarstvu; deo: Tehnički
spojeva pregradnih mestu ugradnje i nameni sa zidovima uslovi za izvođenje gipsarskih
zidova sa osnovnom prostorija, - Izvođenje radova. Izdavač: ZAVRAJ -
konstrukcijom, i u - znati da izvrši izbor spojeva montažnih Poslovna zajednica organizacija
ugradnji dovratnika i dovratnika i tipa vrata pregradnih zidova za završne radove u
postavljanju vratnih prema vrsti pregradnog sa podovima građevinarstvu.
krila. zida i nameni - Izvođenje - Normativi i standardi rada u
prostorija, spojeva montažnih građevinarstvu. Izdavač:
- umeti da izvodi pregradnih zidova Građevinska knjiga.
dilatacijske spojeve i sa plafonima - Prikazati filmove o izvođenju
uglove između - Ugradnja spojeva pregradnih zidova i
pregradnih zidova dovratnika sa ugradnji dovratnika
- umeti da izvodi nadsvetlom - U dva dana realizovati na
spojeve sa zidovima - Ugradnja gradilištu u formi blok nastave
(drvenim, dovratnika bez 12 časova izvođenja spojeva
armiranobetonskim i nadsvetla pregradnih zidova i ugradnje
metalnim) i spojeve sa dovratnika.
zidovima obloženim
termopločama,
- umeti da izvodi
spojeve sa podom (sa
suvim estrihom, sa
tečnim estrihom, sa
sirovom podlogom i
redukcijskog spoja sa
sirovom podlogom)
- umeti da izvodi krute
i klizne spojeve sa
plafonom
- umeti da ugrađuje
dovratnike sa i bez
nadsvetla
- znati da izvrši
obračun materijala i
vremena potrebnog za
montažu spojeva i
dovratnika.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Malterisanje zidova i plafona
Trajanje modula: 60 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA MODULA
- Sticanje - znati da izabere vrstu maltera i način - Ručno - Tehnički uslovi za izvođenje završnih radova u
znanja, malterisanja prema vrsti prostorija i mestu malterisanje građevinarstvu; deo: Tehnički uslovi za izvođenje
veština i ugradnje, zidova gipsarskih radova. Izdavač: ZAVRAJ - Poslovna zajednica
radnih navika - umeti da izvrši pripremu materijala i - Ručno organizacija za završne radove u građevinarstvu.
u ručnom i alata za ručno malterisanje, malterisanje - Normativi i standardi rada u građevinarstvu. Izdavač:
mašinskom - umeti da izvrši pripremu podloge za ručno plafona Građevinska knjiga.
malterisanju malterisanje, - Mašinsko - Prikazati filmove o malterisanju zidova i plafona.
zidova i - umeti da ručno malteriše zidove i malterisanje - U dva dana realizovati na gradilištu u formi blok
plafona. plafone, zidova nastave 12 časova malterisanja zidova i plafona.
- umeti da izvrši pripremu materijala, - Mašinsko
alata i mašine za mašinsko malterisanje, malterisanje
- umeti da izvrši pripremu podloge za plafona
mašinsko malterisanje,
- umeti da mašinski malteriše zidove i
plafone,
- umeti da posle završetka mašinskog
malterisanja opere i očisti mašinu i sve
njene funkcionalne delove i spremi je za
sledeću upotrebu,
- znati da izvrši obračun materijala i
vremena potrebnog za malterisanje.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izrada podnih podloga
Trajanje modula: 72 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja, veština i - znati da izabere tip - Izvođenje suvog nasipa - Tehnički uslovi za
radnih navika u postavljanju podne podloge prema - Izvođenje suvog estriha bez izvođenje završnih radova u
podnih podloga od suvog nasipa vrsti prostorija i izolacije građevinarstvu; deo:
i suvog i livenog estriha. mestu ugradnje, - Izvođenje suvog estriha sa Tehnički uslovi za izvođenje
- umeti da pripremi izolacijom od mineralne vune gipsarskih radova. Izdavač:
podlogu za izvođenje - Izvođenje suvog estriha sa ZAVRAJ - Poslovna zajednica
suvog nasipa i izvede izolacijom od stiropora organizacija za završne
suvi nasip u - Izvođenje livenog estriha radove u građevinarstvu.
projektovanoj debljini - Normativi i standardi rada
- umeti da pripremi u građevinarstvu. Izdavač:
podlogu za izvođenje Građevinska knjiga.
suvog estriha, - Prikazati filmove o izradi
- umeti da izvodi: suvi podnih podloga.
estrih bez izolacije, - U dva dana realizovati na
suvi estrih sa gradilištu u formi blok
izolacijom od mineralne nastave 12 časova izrade
vune, i suvi estrih sa podnih podloga.
izolacijom od
stiropora,
- umeti da pripremi
podlogu, alat, pribor i
mašinu za izvođenje
livenog estriha,
- umeti da izvodi
liveni estrih,
- umeti da posle
završetka livenja
estriha opere i očisti
mašinu i sve njene
funkcionalne delove i
spremi je za sledeću
upotrebu,
- znati da izvrši
obračun materijala i
vremena potrebnog za
izvođenje suvog nasipa,
suvog estriha i livenog
estriha.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izrada spuštenih i kasetiranih plafona
Trajanje modula: 180 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja, - znati da izabere - Izvođenje - Tehnički uslovi za izvođenje
veština i radnih tip spuštenih spuštenih završnih radova u
navika u izradi plafona prema plafona na građevinarstvu; deo: Tehnički
spuštenih plafona na vrsti prostorija i drvenim uslovi za izvođenje gipsarskih
metalnim i drvenim mestu ugradnje, potkonstrukcijama radova. Izdavač: ZAVRAJ -
potkonstrukcijama i - znati da izabere - Izvođenje Poslovna zajednica
izradi kasetiranih tip kasetiranih spuštenih organizacija za završne radove
spuštenih plafona. plafona prema plafona na u građevinarstvu.
vrsti prostorija i metalnim - Normativi i standardi rada u
mestu ugradnje, potkonstrukcijama građevinarstvu. Izdavač:
- umeti da izvodi u dva nivoa Građevinska knjiga.
spuštene plafone - Izvođenje - Prikazati filmove o izradi
na drvenim spuštenih spuštenih i kasetiranih
potkonstrukcijama, plafona na plafona.
- umeti da izvodi metalnim - U dva dana realizovati na
spuštene plafone potkonstrukcijama gradilištu u formi blok
na metalnim u jednom nivou nastave 12 časova izrade
potkonstrukcijama - Izvođenje spuštenih i kasetiranih
u dva nivoa, kasetiranih plafona.
- umeti da izvodi spuštenih plafona
spuštene plafone
na metalnim
potkonstrukcijama
u jednom nivou,
- umeti da izvodi
kasetirane
spuštene plafone,
- znati da izvrši
obračun materijala
i vremena
potrebnog za
izvođenje spuštenih
i kasetiranih
plafona.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Oblaganje potkrovlja
Trajanje modula: 96 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja, veština i - znati da izabere - Oblaganje krovne kosine - Tehnički uslovi za
radnih navika u oblaganju način oblaganja vatrootpornim gipskartonskim izvođenje završnih radova u
potkrovlja protivpožarnim potkrovlja, pločama građevinarstvu; deo:
gipskartonskim pločama. - znati da izabere - Oblaganje plafona u Tehnički uslovi za izvođenje
vrste: potkrovlju gipsarskih radova. Izdavač:
gipskartonskih - Izrada spuštenih plafona u ZAVRAJ - Poslovna zajednica
ploča, masa za potkrovlju organizacija za završne
ispunu spojeva, - Izrada podova u potkrovlju radove u građevinarstvu.
bandaž traka, - Izrada pregradnih zidova u - Normativi i standardi rada
vijaka, parnih potkrovlju u građevinarstvu. Izdavač:
brana, mineralnih Građevinska knjiga.
vuna i klasu - Prikazati filmove o
vatrootpornosti oblaganju potkrovlja.
prema tehničkim - U dva dana realizovati na
podacima, gradilištu u formi blok
- umeti da oblaže nastave 12 časova oblaganja
krovne kosine potkrovlja.
vatrootpornim
gipskartonskim
pločama,
- umeti da oblaže
plafone u
potkrovlju,
- umeti da izvodi
spuštene plafone u
potkrovlju,
- umeti da izvodi
podove u
potkrovlju,
- umeti da izvodi
pregradne zidove u
potkrovlju,
- znati da izvrši
obračun materijala
i vremena
potrebnog za
oblaganje potkrovlja.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Instalacijski zidova u sanitarnim čvorovima
Trajanje modula: 120 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja, veština i - znati da izabere - Izrada - Tehnički uslovi za izvođenje
radnih navika u izradi način postavljanja potkonstrukcije i završnih radova u
instalacijskih zidova u instalacijskog oblaganje građevinarstvu; deo: Tehnički
sanitarnim čvorovima. zida prema vrsti instalacijskog uslovi za izvođenje gipsarskih
instalacija i zida radova. Izdavač: ZAVRAJ -
prema broju i - Izvođenje Poslovna zajednica
položaju potkonstrukcije organizacija za završne radove
instalacijskih za montažu u građevinarstvu.
cevi, sanitarne opreme - Normativi i standardi rada u
- umeti da izvodi građevinarstvu. Izdavač:
potkonstrukcije za Građevinska knjiga.
montažu sanitarne - Prikazati filmove o montaži
opreme, instalacijskih zidova.
- umeti da oblaže - U dva dana realizovati na
instalacijske gradilištu u formi blok
zidove nastave 12 časa izvođenja
impregniranim instalacijskih zidova u
gipskartonskim sanitarnim čvorovima.
pločama,
- umeti da oblaže
instalacijske
zidove
protivpožarnim
gipskartonskim
pločama,
- umeti da oblaže
zidove
kombinovanim
protivpožarnim i
impregniranim
gipskartonskim
pločama,
- znati da izvrši
obračun materijala
i vremena
potrebnog za
izvođenje
instalacijskih
zidova u
sanitarnim
čvorovima.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Zaobljeni pregradni zidovi
Trajanje modula: 120 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik SADRŽAJI OSTVARIVANjE
će: MODULA MODULA
- Sticanje znanja, - znati da izabere način - Zaobljeni - Tehnički uslovi za izvođenje
veština i radnih postavljanja zaobljenog pregradni završnih radova u
navika u izradi pregradnog zida prema zidovi građevinarstvu; deo: Tehnički
zaobljenih pregradnih projektnim detaljima, uslovi za izvođenje gipsarskih
zidova. - umeti da izvodi radova. Izdavač: ZAVRAJ -
potkonstrukciju za izvođenje Poslovna zajednica
zaobljenih pregradnih zidova, organizacija za završne radove
- umeti da oblikuje u građevinarstvu.
gipskartonske ploče prema - Normativi i standardi rada u
projektovanim zaobljenjima, građevinarstvu. Izdavač:
- umeti da montira zaobljene Građevinska knjiga.
gipskartonske ploče na već - Prikazati filmove o montaži
izvedenu potkonstrukciju, zaobljenih pregradnih zidova.
- znati da izvrši obračun - U dva dana realizovati na
materijala i vremena gradilištu u formi blok
potrebnog za izvođenje nastave 12 časova montaže
zaobljenih pregradnih zidova. zaobljenih pregradnih zidova.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izrada složenih spuštenih plafona
Trajanje modula: 192 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja, - znati da izabere način - Izvođenje spuštenih - Tehnički uslovi za izvođenje
veština i radnih izvođenja spuštenih plafona u plafona u više nivoa završnih radova u
navika u izradi više nivoa, - Izvođenje zaobljenih građevinarstvu; deo: Tehnički
složenih spuštenih - znati da izabere način spuštenih plafona uslovi za izvođenje gipsarskih
plafona. izvođenja zaobljenih spuštenih radova. Izdavač: ZAVRAJ -
plafona, Poslovna zajednica
- umeti da izvodi spuštene organizacija za završne radove
plafone u više nivoa, u građevinarstvu.
- umeti da izvodi zaobljene - Normativi i standardi rada u
spuštene plafone, građevinarstvu. Izdavač:
- znati da izvrši obračun Građevinska knjiga.
materijala i vremena - Prikazati filmove o izradi
potrebnog za izvođenje složenih spuštenih plafona.
spuštenih plafona u više - U dva dana realizovati na
nivoa, gradilištu u formi blok
- znati da izvrši obračun nastave 12 časova izrade
materijala i vremena složenih spuštenih plafona.
potrebnog za izvođenje
zaobljenih spuštenih plafona.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izrada šupljih podova
Trajanje modula: 102 časa


CILjEVI ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
MODULA Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje - znati da izabere - Izvođenje šupljih podova - Tehnički uslovi za
znanja, način izvođenja šupljih izvođenje završnih radova u
veština i podova prema vrsti i građevinarstvu; deo:
radnih nameni prostorije i Tehnički uslovi za izvođenje
navika u vrsti instalacija koje gipsarskih radova. Izdavač:
izradi prolaze ispod poda, ZAVRAJ -Poslovna zajednica
šupljih - umeti da pripremi organizacija za završne
podova. podlogu za izvođenje radove u građevinarstvu.
šupljeg poda, - Normativi i standardi rada
- umeti da lepi nožice u građevinarstvu. Izdavač:
(distancere) Građevinska knjiga.
poliuretanskim lepkom u - Prikazati filmove o izradi
rasteru 6060 šupljih podova.
cm, - U dva dana realizovati na
- umeti da finim gradilištu u formi blok
podešavanjem podesi pod nastave 12 časova izrade
u idealnu horizontalu, šupljih podova.
- umeti da polaže
noseće ploče od gipsa
sa specijalnom oblogom,
- umeti da prekriva pod
PVC folijom sa
preklopom od 10
cm,
- umeti da po obodu na
zid lepi
zvučno-izolacionu
traku,
- umeti da izvodi
revizione otvore,
- umeti da mašinski
izliva posebne podne
estrihe za šuplje
podove,
- znati da izvrši
obračun materijala i
vremena potrebnog za
izradu šupljih podova.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Dekorativni gipsarski radovi
Trajanje modula: 102 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja, veština i - znati da - Izrada šablona - Tehnički uslovi za izvođenje
radnih navika u izvođenju izabere način i kalupa završnih radova u
svih vrsta dekorativnih izvođenja - Izrada i građevinarstvu; deo: Tehnički
gipsarskih radova. dekorativnih montaža ukrasnih uslovi za izvođenje gipsarskih
gipsarskih gipsanih radova. Izdavač: ZAVRAJ
radova prema elemenata -Poslovna zajednica
vrsti prostorija - Održavanje i organizacija za završne radove
i mestu ugradnje, restauracija u građevinarstvu.
- umeti da ukrasa od gipsa - Normativi i standardi rada u
izrađuje šablone građevinarstvu. Izdavač:
i kalupe, Građevinska knjiga.
- umeti da - Prikazati filmove o izvođenju
izrađuje ukrasne dekorativnih gipsarskih
gipsane radova.
elemente, - U dva dana realizovati na
- umeti da gradilištu u formi blok
montira ukrasne nastave 12 časova izvođenja
gipsane dekorativnih gipsarskih radova.
elemente,
- umeti da
održava ukrase
od gipsa,
- umeti da
izvodi
restauraciju
ukrasa od gipsa,
- znati da
izvrši obračun
materijala i
vremena
potrebnog za
izradu šablona i
kalupa, izradu i
montažu ukrasnih
gipsanih
elemenata i
održavanje i
restauraciju
ukrasa od gipsa.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Tehnički uslovi za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, izdavač ZAVRAJ
- Poslovna zajednica organizacija za završne radove u građevinarstvu, Beograd
- Normativi i standardi rada u građevinarstvu visokogradnja, izdavač Građevinska knjiga, Beograd
- Atlas suve gradnje, proizvođači materijala za suvu gradnju
- CD prikazi izvođenja suve gradnje
- Tehnički listovi, proizvođači materijala za suvu gradnju
- Pravnik o higijenskim i tehničkim merama u građevinarstvu, izdavač Građevinska knjiga, Beograd
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, izdavač Građevinska knjiga, Beograd
- Prva pomoć i zaštita, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Građevinske konstrukcije
- Građevinski materijali
- Građevinska fizika
- Ekologija
NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil: GEODETSKI TEHNIČAR - GEOMETAR - ogled
Trajanje obrazovanja: četiri godine

Cilj ogleda:
Unapređenje kvaliteta i osavremenjivanje obrazovno-vaspitnog rada kroz:
- uvođenje u svakodnevnu nastavnu praksu savremenih i efikasnih metoda rada sa učenicima;
- uvođenje novog nastavnog plana i programa u cilju ostvarivanja ishoda stručnog obrazovanja i obrazovanja uopšte;
- povećanje fonda časova vežbi i praktičnog rada, radi uspešnog ostvarivanja ciljeva obrazovanja za ovaj obrazovni profil;
- uspostavljanje višeg nivoa korelacije nastavnih sadržaja;
- izradu kriterijuma ocenjivanja i građenja standarda ocenjivanja učenika;
- proveru koncepta stručne mature.
Uvođenje organizacionih novina:
- prilagođavanje organizacije nastavnog procesa u školi, u okviru godišnjeg fonda časova, a u skladu sa očekivanim ishodima stručnog obrazovanja i uslovima rada u školi i na radnom mestu;
- nastavni sadržaji su organizovani modularno za sve opštestručne i stručne predmete.
Očekivani ishodi ogleda
- Brzo adaptiranje učenika na uslove rada.
- Unapređen i kvalitetan obrazovno-vaspitni rad kroz:
- efikasnije i podsticajnije metode rada sa učenicima primenjene u svakodnevnoj obrazovnoj praksi;
- efikasnije usvajanje generativnih, transfernih i funkcionalnih znanja i veština, relevantnih za buduću profesiju kao rezultat modularnog pristupa;
- ocenjivanje učenika u odnosu na očekivane ishode;
- razvijanje sistema praćenja ostvarenosti nastavnog programa na nivou škole i na nivou Republike.
Trajanje ogleda
Ogled se sprovodi od 1. septembra 2003. godine kroz najmanje tri generacije upisanih učenika. Odluku o prestanku ogleda doneće, nakon procene rezultata, ministar prosvete i sporta.
Način ostvarivanja ogleda
Ogled se ostvaruje na osnovu ovog nastavnog plana i programa.
Nastaviće se sa organizovanjem obuke nastavnika za primene novih metoda rada sa učenicima, primene novog nastavnog programa i objektivnog ocenjivanja u svakodnevnoj obrazovnoj praksi.
Obuka za nastavnike srednjih stručnih škola u kojima se ostvaruje program ovog ogleda, organizuje se u sledećim oblastima koje su bitne za unapređenje kvaliteta obrazovnog rada:
- nova koncepcija obrazovanja (usmerenost na ciljeve i ishode obrazovanja, modularni pristup u obrazovanju);
- stručno usavršavanje nastavnika za primenu novih nastavnih metoda;
- stručno usavršavanje nastavnika u okviru matične struke.
Nastavnici srednjih stručnih škola će u okviru obrazovno-vaspitnog rada primenjivati metode rada i ocenjivanja za koje su obučavani na seminarima.
U okviru Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja i stručnih aktiva zajednica stručnih škola biće izdvojene ključne teme u okviru kojih je potrebno stručno usavršavanje nastavnika.
Stručni timovi u školama i na nivou Republike će sarađivati na horizontalnom i vertikalnom povezivanju nastavnih sadržaja kako sa autorskim timom, tako i sa predstavnicima privrede.
Planirana je izrada testova sa zajedničkim sadržajima i zajednički postavljenim kriterijumima od strane stručnih timova koji će se formirati pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - Centru za stručno i umetničko obrazovanje i Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Način polaganja stručne mature biće propisan posebnim podzakonskim aktom.
Uslovi ostvarivanja programa ogleda
Ogled će se ostvarivati u uslovima svakodnevnog obrazovno-vaspitnog rada u školama.
Njegovo ostvarivanje podrazumeva uključenost i saradnju nastavnika i pomoćnih nastavnika u okviru stručnih timova i stručnih organa u školama.
Vrsta stručne spreme nastavnika i pomoćnih nastavnika za ostvarivanje oglednog programa propisana je posebnim pravilnikom.
Ministarstvo prosvete i sporta, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje i međunarodni programi podrške reformi stručnog obrazovanja pružiće kadrovsku i materijalnu podršku za realizaciju obuke nastavnika, materijal za rad, praćenje i evaluaciju ogleda.
Praćenje i vrednovanje ogleda
Praćenje i vrednovanje ogleda obavljaće Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje i prosvetni savetnik, a na osnovu posebnog uputstva za praćenje realizacije oglednih programa koje će biti naknadno publikovano.
Primena ogleda će biti praćena najmanje četiri puta u toku školske godine.
Na kraju školske godine, na osnovu različitih upitnika i izveštaja, biće ispitani ishodi obrazovno-vaspitnog rada, adekvatnost ocenjivanja, mišljenja učenika i nastavnika.
Rezultati ogleda biće objavljeni na način dostupan široj stručnoj javnosti.
I. CILjEVI I OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA
za obrazovni profil GEODETSKI TEHNIČAR - GEOMETAR - ogled

CILjEVI STRUČNOG OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA
OBRAZOVANjA Po završenom obrazovanju za ovaj profil, učenik će steći:
znanja veštine radne kompetencije
- Osposobljavanje svršenog - da pripremi podatke za - samostalnog obeležavanja tačke - za rad na
učenika za primenu obeležavanje tačaka različitim na terenu; prikupljanju
stečenih teorijskih metodama; - da ispita instrumente i podataka na
znanja i praktičnih - da koristi geodetske primeni metode merenja uglovnih terenu (merenje
veština: instrumente i opremu; i linearnih veličina (merenje uglova, dužina i
- na premeru zemljišta i - da izvede formule i primeni dužina, uglova i visinskih visinskih
nepokretnosti; kontrole merenja i računanja; razlika); razlika);
- na održavanju katastra - da koristi instrumente i - da izračuna koordinate i - za rad na
zemljišta; pribor kao i potrebne softvere visine tačaka; izradi geodetskih
- u inženjerskoj za izradu plana; - da nanošenjem tačaka izradi planova i u
geodeziji. - da prati i primeni sve važeće plan koji sadrži horizontalnu i oblasti
- Osposobljavanje učenika uredbe, pravilnike i vertikalnu predstavu terena; inženjerske
za dalje stručno instrukcije u vezi sa - da prikupi i evidentira sve geodezije;
usavršavanje i održavanjem katastra. podatke o zemljištu i - za rad u
permanentno nepokretnostima. opštinskim
samoobrazovanje. katastrima.
- Usvajanje umenja
korišćenja izvora
informacija.
- Razvijanje sposobnosti
povezivanja znanja iz
različitih oblasti.
- Podizanje svesti o
značaju preuzimanja
odgovornosti za
sopstveni uspeh ili
neuspeh.
- Napuštanje filozofije
"dobiti posao" i
prihvatanje filozofije
"kreirati posao sam".

II. NASTAVNI PLAN

Nedeljni i godišnji fond časova obaveznih i izbornih predmeta za obrazovni profil GEODETSKI TEHNIČAR - GEOMETAR - ogled

I RAZRED II RAZRED III IV RAZRED UKUPNO
RAZRED
nedeljno godiš. nedeljno godiš. nedeljno godiš. nedeljno godiš. nedeljno godiš.
A: OPŠTEOBRAZOVNI 9 333 7 259 7 259 7 238 30 1089
PREDMETI
1a. Srpski jezik i 3 111 3 111 3 111 3 102 12 435
književnost
1b. Srpski jezik kao
nematernji jezik
2. _____ jezik i
književnost
3. Strani jezik 2 74 2 74 2 74 2 68 8 290
4. Fizičko vaspitanje 2 74 2 74 2 74 2 68 8 290
5. Računarstvo i 2 74 2 74
informatika
B : OPŠTESTRUČNI 10 370 6 222 6 222 4 136 26 950
PREDMETI
1. Matematika 4 148 4 148 4 148 4 136 16 580
2. Fizika 2 74 2 74 2 74 6 222
3. Fizička geografija 2 74 2 74
4. Nacrtna geometrija 2 74 2 74
V : STRUČNI PREDMETI 9 333 15 555 15 555 17 578 56 2021
1. Tehničko crtanje 2 74 2 74 4 148
2. Geodezija 3 111 4 148 3 111 2 68 12 438
3. Geodetska merenja i 4 148 7 259 6 222 4 136 21 765
računanja
4. Primena računara u 2 74 2 74 2 68 6 216
geodeziji
5. Primenjena geodezija 2 74 2 68 4 142
6. Geodetski planovi 2 74 2 68 4 142
7. Katastar 3 102 3 102
nepokretnosti i
uređenje zemljišne
teritorije
8. Fotogrametrija 2 68 2 68
G : IZBORNI PREDMETI 1 37 1 37 1 37 1 34 4 145
1. Građansko vaspitanje 1 37 1 37 1 37 1 34 4 145
/ Verska nastava
Ukupno: A + B + V + G 29 1073 29 1073 29 1073 29 986 116 4205
Broj časova po predmetima dat je na nedeljnom nivou kao zbir časova teorije, vežbi i praktične nastave, a prema
programu predmeta.
Blok nastava se prikazuje u ukupnom zbiru na godišnjem nivou za odgovarajući predmet u okviru koga se realizuje,
a prema programu predmeta.

Lista ponuđenih izbornih predmeta po razredima

G : IZBORNI PREDMETI I II III IV
Izborni predmet predviđen Zakonom
Građansko vaspitanje / Verska nastava
Izborna nastava sastoji se svake
školske godine iz:
- Izbornog predmeta predviđenog
Zakonom: Građansko vaspitanje ili
Verska nastava (1 čas nedeljno tokom
školske godine).

Ostvarivanje programa ogleda
Predviđen broj učenika u odeljenju je 20.
Nastava iz sledećih predmeta odvija se po grupama kroz vežbe:

razred predmet/ modul godišnji fond broj učenika u
časova vežbi grupi
I Računarstvo i informatika 74 10
Tehničko crtanje 74 10
Geodetska merenja i računanja 148 10
II Tehničko crtanje 74 10
Geodetska merenja i računanja 259 10
Primena računara u geodeziji 74 10
III Geodetska merenja i računanja 222 10
Primena računara u geodeziji 74 10
Geodetski planovi 40 10
IV Geodetska merenja i računanja 136 10
Primena računara u geodeziji 68 10
Geodetski planovi 34 10
Katastar nepokretnosti i uređenje 102 10
zemljišta

Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine

I II III IV UKUPNO
RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED časova
časova časova časova časova
Čas odeljenskog do 74 do 74 do 74 do 68 do 390
starešine
Dodatni rad do 37 do 37 do 37 do 34 do 145
Dopunski rad do 37 do 37 do 37 do 34 do 145
Pripremni rad do 37 do 37 do 37 do 34 do 145
Ako se ukaže potreba za ovim oblicima rada.

Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima

I II III IV
Ekskurzija 1-2 dana 2-3 dana 3-4 dana do 5 dana
Jezik drugog naroda ili nacionalne 2 časa nedeljno
manjine sa elementima nacionalne
kulture
Drugi strani jezik 2 časa nedeljno
Drugi predmeti 1-2 časa nedeljno
Stvaralačke i slobodne aktivnosti 30-60 časova godišnje
učenika (hor, sekcije i drugo)
Društvene aktivnosti - učenički 15-30 časova godišnje
parlament, učeničke zadruge
Kulturna i javna delatnost škole 2 radna dana
Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika,
fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih
profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije, ili
po programima koji su prethodno doneti.

Ostvarivanje školskog programa po nedeljama


razred razredno obavezne obavezne ostalo ukupno
časovna vannastavne vannastavne (matura) radnih
nastava aktivnosti aktivnosti nedelja
I 37 2 2 39
II 37 2 2 39
III 37 2 2 39
IV 34 2 2 3 39

III. NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA OGLEDA (UPUTSTVO)

Nastavni plan i program za obrazovni profil geodetski tehničar-geometar - ogled ostvaruje se u školama gde su školski prostor, oprema i nastavna sredstva propisani:
- Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa zajedničkih predmeta u stručnim školama za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme - "Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik" broj 7/91 i
- Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme u stručnim školama područje rada geodezija i građevinarstvo - "Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik" broj 8/91.
Nastavnici sami pripremaju potrebna nastavna sredstva (dijapozitive, grafofolije, šeme i Ponjer Point prezentacije) u skladu sa ovim nastavnim programom, koristeći:
- publikovana multimedijalna nastavna sredstva (štampana literatura, različite publikacije, zbirke dijapozitiva, odgovarajuće video kasete i elektronske publikacije);
- odgovarajuće softverske pakete za geodeziju;
- Internet.
Nastava se realizuje uz korišćenje:
- računara i projektora za Ponjer Point prezentacije;
- skenera;
- dijaprojektora;
- grafoskopa;
- televizora i video rekordera;
- totalne stanice;
- elektrooptičkih daljinomera;
- GPS-a.
Detaljna uputstva za ostvarivanje programa data su uz svaki predmet pojedinačno.
STRANI JEZIK (L2)
1. CILjEVI PREDMETA:
Nastava stranog jezika u srednjem stručnom obrazovanju predstavlja kontinuitet nastave stranog jezika u prethodnom školovanju. Ciljevi ove nastave su:
- utvrđivanje znanja i dalje obučavanje učenika da komuniciraju sa ljudima iz drugih zemalja o opštim temama;
- razvijanje odnosa tolerancije kroz upoznavanje kulture i načina života drugih naroda;
- sticanje osnovnih jezičkih znanja i kompetencija u skladu sa potrebama struke i zanimanja.
2. ISHODI NASTAVE STRANOG JEZIKA NA KRAJU ČETVOROGODIŠNjEG SREDNjEG STRUČNOG OBRAZOVANjA

Jezičke aktivnosti po završetku četvorogodišnjeg obrazovanja:
JEZIČKA SLUŠANjE - razume osnovni smisao informacija i tekstova koji govore o poznatim temama
RECEPCIJA - razume jednostavne informacije i instrukcije u okviru svoje struke
- razume osnovne informacije u radio ili televizijskim emisijama ako se govori o poznatim temama iz
domena njegovog interesovanja ili struke
ČITANjE - razume jednostavne natpise, etikete na proizvodima, reklamni materijal, uputstva za upotrebu
- pronalazi potrebnu informaciju u tekstu
- otkriva značenje nepoznatih reči na osnovu poznatog konteksta ili ličnog / profesionalnog iskustva
- razume u opštim crtama tekstove koji sadrže frekventne reči i strukture iz svakodnevnog života i
strukture
JEZIČKA GOVOR - govori o bliskim temama i događajima (porodica, hobi, posao) koristeći jednostavne reči i rečenice
PRODUKCIJA govori o sebi (lični podaci, obrazovanje)
- traži i daje informacije iz svoje struke
- može da opiše kako se nešto radi i da uputstva iz svoje struke
PISANjE - piše kratke jednostavne tekstove u različite svrhe (poruke, uputstva, popunjava upitnike, formulare,
piše lična i jednostavna poslovna pisma prema modelu)
INTERAKCIJA - komunicira u svakodnevnim situacijama (pita, predlaže, traži i daje uputstva ili obaveštenja)
- prima i prenosi jednostavne poruke (prijateljima, kolegama) koje se odnose na neposredne potrebe
- piše jednostavna pisma i poruke da bi tražio ili preneo informaciju, izrazio zahvalnost ili izvinjenje
MEDIJACIJA - rezimira ili prepričava kraće delove teksta ili audio vizuelnog zapisa jednostavnim jezičkim sredstvima
ZNANjA O JEZIKU - poznaje leksiku i gramatičke sadržaje jezika koji uči na nivou koji mu omogućava da razume, govori ili
piše o temama iz svakodnevnog života ili struke
- uočava osnovne sličnosti i razlike između maternjeg jezika i stranog jezika koji uči
MEDIJSKA PISMENOST - koristi sadržaje medijske produkcije radi zadovoljenja ličnog interesovanja i profesionalnih potreba
(knjige, časopise, prospekte, kataloge, rečnike, audio i video zapise, kompakt disk, Internet)

3. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- postojeći odobreni udžbenici
- popularna literatura
- Internet
4. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
- Srpski jezik i književnost
- stručni predmeti
5. PREPORUČENI SADRŽAJI ZA STRANI JEZIK U SREDNjEM STRUČNOM OBRAZOVANjU

I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
OPŠTE TEME 80% OPŠTE TEME 70% OPŠTE TEME 60% OPŠTE TEME 50%
- Svakodnevni život - Mesta, ljudi i znamenitosti - Životna sredina - Države i gradovi sveta
(organizacija vremena, poslova, u svetu (uticaj nove tehnologije (savremeni život, kulturne
slobodno vreme) - Putovanja na biljni, životinjski svet, tekovine, znamenitosti)
- Hrana i zdravlje (turistička, poslovna; zdravlje ljudi) - Međunarodna saradnja i
(navike u ishrani, transport, hoteli, kupovina, - Tekovine kulture, međunarodne organizacije
karakteristična jela i pića u obilazak znamenitosti, znamenitosti i - Marketing
zemljama sveta) zabava) zanimljivosti iz sveta (roba i usluge karakteristične
- Poznati gradovi i njihove - Prijateljstvo i druženje - Iz života mladih za određene gradove, regione)
znamenitosti - Život u gradu (ulice, (zabava, sport, - Svet rada
- Sportovi i poznata sportska stanove; problemi buke, obrazovanje) (zanimanja, organizacija
takmičenja zagađenosti, gužvi) - Običaji i praznici preduzeća; odnos prema radu)
- Život i dela slavnih ljudi DžDž - Štampa i televizija naroda sveta - Svet budućnosti
veka (iz sveta nauke, kulture) (aktuelni i interesantni - Značajna otkrića, (tehnologija, životna sredina,
- Mediji (štampa, televizija) događaji i priče) pronalasci i događaji u DžDž stanovništvo)
- Hrabra i plemenita dela ljudi - Ljudska solidarnost i veku
(interesantne životne priče i podvizi - Knjige, filmovi, muzika
događaji) - Iz sveta filma, muzike,
- Svet kompjutera umetnost
(rasprostranjenost i primena)
STRUČNE TEME 20% STRUČNE TEME 30% STRUČNE TEME 40% STRUČNE TEME 50%
- izbor tema u vezi sa - izbor tema u vezi sa - izbor tema u vezi sa - izbor tema u vezi sa
materijalom, alatom, procesom materijalom, alatom, materijalom, alatom, materijalom, alatom, procesom
rada i poslovnim situacijama procesom rada i poslovnim procesom rada i poslovnim rada i poslovnim situacijama
bitnim za struku i zanimanje situacijama bitnim za struku situacijama bitnim za bitnim za struku i zanimanje
i zanimanje struku i zanimanje
FUNKCIJE FUNKCIJE FUNKCIJE FUNKCIJE
- Pozdravljanje i predstavljanje u - Traženje i davanje dozvole - Izražavanje preferenci - Izražavanje pretpostavke,
susretu sa ljudima - Traženje i davanje uputstva - Izražavanje planova i mogućnosti, verovatnoće,
- Zahvaljivanje, izvinjavanje za pravac kretanja namera u budućnosti sigurnosti
- Molbe, naredbe - Predlaganje i ubeđivanje - Izražavanje verovatnoće - Traženje usluge, prigovor,
- Izražavanje dopadanja i - Odbijanje zahteva ili molbe - Traženje i nuđenje pomoći izvinjavanje, zahvaljivanje
nedopadanja - Izražavanje slaganja i - Izveštavanje (pripovedanje - Traženje usluge, prigovor,
- Traženje informacije neslaganja o prošlim događajima) izvinjavanje, zahvaljivanje
- Davanje informacije (o vremenu - Izražavanje želje, potrebe - izražavanje saosećanja, - Davanje informacija o sebi (u
i mestu) - Izražavanje interesovanja ohrabrenja razgovoru za posao)
- Opisivanje ljudi, stvari, - Pisanje pisma (lična i
aktivnosti jednostavna poslovna)
- Pisanje CURICULUM
: 91;: VITAE (CV)
IZBOR STRUČNIH TEMA IZVRŠITI U SARADNjI SA STRUČNIM VEĆEM NASTAVNIKA STRUČNIH PREDMETA U ŠKOLI.

MATEMATIKA
1. CILjEVI:
- Razvijanje logičkog i apstraktnog mišljenja
- Razvijanje sposobnosti jasnog i preciznog izražavanja i korišćenja osnovnog matematičko-logičkog jezika
- Razvijanje sposobnosti određivanja i procene kvantitativnih veličina i njihovog odnosa
- Razvijanje osećaja za prostor, razlikovanje geometrijskih figura i njihovi uzajamni odnosi i transformacije
- Razumevanje funkcionalnih zavisnosti, njihovo predstavljanje i primena
- Razvijanje sistematičnosti, urednosti, preciznosti, temeljnosti, istrajnosti, kritičnosti u radu; razvijanje radnih navika i sposobnosti za samostalni i grupni rad
- Sticanje znanja i veština korisnih za transfer u stručno-teoretskim predmetima i razvijanje sposobnosti za pravilno korišćenje stručne literature
- Formiranje svesti o univerzalnosti i primeni matematičkog načina mišljenja
- Podsticanje stručnog razvoja i usavršavanje u skladu sa individualnim sposobnostima i potrebama društva
- Razvoj sposobnosti potrebnih za rešavanje problema i novih situacija u procesu rada i svakodnevnom životu

3. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU:

- Despotović Radivoje, Tošić Ratko, Šešelja Branimir, Matematika za prvi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Vojvodić Gradimir, Despotović Radivoje, Petrović Vojislav, Tošić Ratko, Šešelja Branimir, Matematika za drugi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Milošević Vladislav, Ivović Miodrag, Nenadović Ratko, Simić Krstomir, Matematika sa zbirkom zadataka za treći razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Pap Endre, Tošić Ratko, Lozanov-Crvenković Zagorka, Matematika sa zbirkom zadataka za četvrti razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Ivanović Živorad, Ognjanović Srđan, Matematika 1, zbirka zadataka i testova za prvi razred gimnazija i tehnička škola, Krug, Beograd
- Ivanović Živorad, Ognjanović Srđan, Matematika 2, zbirka zadataka i testova za drugi razred gimnazija i tehničkih škola, Krug, Beograd
- Ognjanović Srđan, Ivanović Živorad, Matematika 3, zbirka zadataka i testova za treći razred gimnazija i tehničkih škola, Krug, Beograd
- Ognjanović Srđan, Ivanović Živorad, Matematika 4, zbirka zadataka i testova za četvrti razred gimnazija i tehničkih škola, Krug, Beograd
- Bogoslavov Vene, Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Bogoslavov Vene, Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Bogoslavov Vene, Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Bogoslavov Vene, Zbirka rešenih zadataka iz matematike 4, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Kečkić Jovan, Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Kečkić Jovan, Matematika sa zbirkom zadataka za drugi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Kečkić Jovan, Matematika sa zbirkom zadataka za treći razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Kečkić Jovan, Matematika sa zbirkom zadataka za četvrti razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- M. Obradović , D . Georgijević, Matematika za četvrti razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
4. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Geodezija
- Fizika
- Geodetska merenja i računanja
4. CILjEVI, ISHODI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO RAZREDIMA

Razred: prvi
Godišnji fond časova: 148 časova


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku prvog razreda SADRŽAJI I TEME UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE
PROGRAMA
- Obnavljanje i - znati osnovne podskupove - Skupovi - Raditi ulazni
proširivanje skupa realnih brojeva brojeva test (npr. po
znanja o realnim (N, Z, N, zadacima iz
brojevima Lj, I) i Z, zbirke
razlikovati njihove elemente Lj, pripremnih
na primerima I, zadataka za
- određivati NZS i NZD R i prijemni ispit,
prirodnih brojeva njihova samo sa
- znati osnovna pravila struktura izvariranim
deljivosti, umeti da ih - Brojevna osa podacima)
obrazloži i primenjivati - Približne - Izračunavanja
- prevoditi decimalan broj u vrednosti apsolutne i
razlomak i obrnuto; obavljati realnih brojeva relativne greške
računske operacije sa povezati sa
razlomcima i decimalnim praktičnim
brojevima zadacima,
- izračunavati vrednost konkretnim
jednostavnog racionalnog merenjima
brojevnog izraza poštujući - Za obradu
prioritet računskih preporučenih
operacija i upotrebu sadržaja
zagrada; znati da delilac predlaže se 11
mora biti različit od nule časova
- znati šta je kvadratni
koren; umeti da proceni
njegovu vrednost, pročita iz
tablica ili odredi uz pomoć
kalkulatora; znati približne
vrednosti za v88lj2 i
v88lj3 na dve
decimale
- određivati apsolutnu
vrednost realnog broja i
grafički interpretirati na
realnoj pravoj (brojevnoj
osi)
- upoređivati dva realna
broja; znati šta su
intervali, označavati ih i
ustanovljavati da li broj
pripada intervalu
- znati šta je apsolutna i
relativna greška,
zaokrugljivati broj,
izračunavati približnu
vrednost i granicu apsolutne
greške na primerima
jednostavnih izraza
- Sticanje - razlikovati: znake - - Posebnu pažnju
osnovnih znanja konstanti, promenljive, znake Matematičko-logi obratiti na
iz elemenata operacija, izraze, znake čki jezik razumevanje i
matematičke relacija, elementarne - Iskazi pravilno
logike i teorije formule (na "brojevnim" - Osnovne korišćenje
skupova i primene primerima) logičke i matematičkih
- prepoznati iskaz i skupovne simbola, jasno i
utvrđivati njegovu istinitost operacije precizno
- ispitivati tačnost iskazne - Dekartov izražavanje;
formule proizvod sadržaje
- određivati vrednost skupova, povezivati sa
skupovnog izraza i binarna primerima iz
ispitivati tačnost skupovnih relacija govornog jezika
relacija - Pojam - Naglašavati
- znati šta je funkcija, funkcije, veze
prepoznavati primere primer linearne odgovarajućih
funkcija i znati analitički funkcije logičkih i
izraz linearne funkcije - Bijekcija skupovnih
- određivati kompoziciju dve - Kompozicija operacija
funkcije funkcija - Povezivati ove
- znati uslove da je neka - Inverzna sadržaje sa
funkcija bijekcija i funkcija sadržajima
određivati inverznu funkciju - Pravila zbira bliskim iskustvu
- rešavati jednostavne i proizvoda u učenika
kombinatorne probleme kombinatorici odranije,
primenom pravila zbira i posebno na
proizvoda primerima iz
skupa realnih
brojeva (npr.
obraditi
skupovne
operacije i nad
intervalima
realne prave)
- Ne insistirati
na pojmu
bijekcije i
inverzne
funkcije na
beskonačnom
skupu (jer će
odgovarajući
sadržaji ponovo
biti zastupljeni
u četvrtom
razredu) izuzev
na primeru
linearne
funkcije
- Insistirati da
učenici shvate
vezu
kombinatornih
situacija
(grananje, više
mogućih
slučajeva
ostvarenja) i
aritmetičkih
operacija
(množenje,
sabiranje)
- Koristiti
Venove dijagrame
(npr. u zadacima
određivanja broja
elemenata
podskupova unije
dva ili više
skupova)
- Za obradu
preporučenih
sadržaja
predlaže se 12
časova
- Razumevanje i - izračunavati određen deo - Razmera i - Važno je da se
primena neke veličine proporcija razmera, pre
proporcionalnosti - znati šta je razmera, - svega, vezuje za
proširivati je ili Proporcionalnost konkretne
skraćivati i to primenjivati veličina, primene (npr.
u rešavanju problema podele direktna i kod planova,
- rešavati prostu i obrnuta topografskih i
produženu proporciju - Račun podele geografskih
- prepoznati direktnu ili - Račun mešanja karata) i treba
obrnutu proporcionalnost dve - Procentni raditi što više
veličine i to primenjivati u račun raznovrsnih
rešavanju jednostavnih primera
problema - Kroz ove
- rešavati problem smeše dve sadržaje se mogu
ili više komponenti obnoviti neka
- rešavati osnovne probleme minimalna znanja
procentnog računa o linearnim
(određivanja: nepoznate jednačinama i
glavnice, procenta ili funkcijama iz
procentnog iznosa) i osnovne škole i
složenije kombinovane povezati sa
primere novim sadržajima
- rešavati probleme iz tih oblasti u
složenijih zavisnosti više ovom razredu
proporcionalnih veličina - Insistirati na
potpunom
razumevanju i
efikasnoj
primeni znanja o
procentu (npr.
treba shvatiti i
upamtiti da se
iznos cene,
posle promene za
određeni
procenat, dobija
množenjem stare
cene i
koeficijenta
koji zavisi od
tog procenta)
- Izgrađivati
predstavu o
mogućim okvirima
rešenja
- Za obradu
preporučenih
sadržaja
predlaže se 12
časova
- Obnavljanje i - znati da su tačka, prava i - Osnovni i - Insistirati na
upotpunjavanje ravan osnovni pojmovi i izvedeni izvođenju
znanja o osnovnim razlikovati njihove međusobne pojmovi; precizne i
i izvedenim položaje: kolinearnost, aksioma, uredne
geometrijskim komplanarnost tačaka; teorema, dokaz konstrukcije
pojmovima, paralelnost (pravih, ravni, - Tačka, prava, jednostavnih
njihovom prave i ravni), mimoilaznost ravan; figura
uzajamnom odnosu pravih,... međusobni - Insistirati na
i - rešavati jednostavne položaj, odnosi znanju i
transformacijama kombinatorne probleme pripadanja razumevanju
podudarnosti prebrojavanja geometrijskih - Duž, ugao, dokaza
objekata diedar, rogalj, najjednostavnijih
- znati šta je duž. - Normalnost tvrđenja; (npr. o
poluprava, ugao, trougao, pravih i ravni simetrali duži)
poluravan, diedar, rogalj - Ugao između - Kod definisanja
- znati šta su uglovi sa prave i ravni, i obrade
paralelnim kracima i veze ugao između dve transformacija
između njih ravni pomagati se
- znati relacije vezane za - Podudarnost grafoskopom ili
unutrašnje i spoljašnje uglove figura, bar
trougla i to primenjivati u podudarnost ilustracijama na
rešavanju jednostavnih trouglova, nekim pogodnim
problema primena modelima, ako
- znati osnovne stavove o - Četvorougao, već nije moguće
podudarnosti trouglova i mnogougao, krug da se izvede
primenjivati ih - Vektori, simulacija na
- znati definiciju jednakost, računaru
normalnosti prave i ravni i operacije sa - Znanja o
dovoljan uslov po Košijevoj vektorima vektorima
teoremi - Translacija, povezati sa
- znati definicije ugla rotacija, znanjima o
između prave i ravni i ugla simetrija vektorskim
između dve ravni (osna, veličinama u
- znati šta su krug. kružna centralna, fizici,
linija i njihovi elementi ravanska) naglašavati
(centar, poluprečnik, razliku između
tetiva, luk), znati šta su skalarnih i
tangenta i sečica kruga i vektorskih
umeti da ih konstruiše veličina
- znati šta je simetrala - Posebnu pažnju
duži (ugla), znati njeno obratiti na
svojstvo i umeti da ga definisanje ugla
dokaže; konstruisati opisani između dve ravni
(upisani) krug datog trougla i normalnost
- konstruisati visine ravni kao važan
trougla i znati da se seku u slučaj
jednoj tački (ortocentru) - Za obradu
- znati šta je srednja linija preporučenih
trougla i njeno svojstvo sadržaja se
- znati šta je težišna duž predlaže 33 časa
trougla i svojstvo težišta
- znati osnovne relacije u
jednakokrakom i
jednakostraničnom trouglu i
primenjivati ih
- razlikovati vrste
četvorouglova
- znati osnovne stavove o
trapezu i paralelogramu,
umeti da ih dokaže i
primenjivati ih
- znati osobine specijalnih
paralelograma, umeti da ih
dokaže i primenjivati ih
- izvoditi jednostavne
konstrukcije trougla i
četvorougla
- znati šta je konveksan
mnogougao; umeti da dokaže i
primeni formule za:
izračunavanje broja
dijagonala, zbir unutrašnjih
uglova, zbir spoljašnjih
uglova konveksnog mnogougla
- znati šta su periferijski
i centralni ugao kruga nad
istim lukom i vezu između
njih; znati da je ugao između
tetive i tangente u njenoj
krajnjoj tački jednak
periferijskom uglu nad tom
tetivom
- znati definiciju i osobine
pravilnih mnogouglova
- znati šta je vektor, kada
su dva vektora jednaka i
izvoditi operacije sabiranja
i oduzimanja vektora, množenja
vektora skalarom
- razumeti šta su
translacija, rotacija, osna
i centralna simetrija i
primenjivati ih na
jednostavnim figurama
- Obnavljanje i - znati šta je monom, - Monomi, račun - Rastavljanje
upotpunjavanje prepoznavati slične monome, sa stepenima polinoma na
znanja o sabirati ih i oduzimati - Polinomi i činioce i
polinomima i - znati da množi i deli operacije sa sređivanje
racionalnim monome; znati kada je njima racionalnih
algebarskim algebarski razlomak - Deljivost izraza
izrazima definisan i kada je jednak polinoma, obrađivati na
nuli, skraćivati ga Bezuova teorema jako puno
(proširivati) i znati uslove - Rastavljanje primera i
pod kojim to važi polinoma na insistirati da
- znati šta je polinom, činioce učenici jednim
njegov opšti oblik i stepen: - Racionalni delom rade sami
sređivati polinom dobijen algebarski ili u grupama
sabiranjem, oduzimanjem, izrazi, - Ozbiljnom
množenjem polinoma operacije sa greškom treba
- znati formule za kvadrat i racionalnim smatrati
kub binoma i primenjivati ih algebarskim previđanje
- određivati količnik izrazima ograničavajućih
C() i uslova pri
ostatak lj() sređivanju izraza
pri deljenju polinoma (npr. vrednost
A() polinomom izraza
B() /dž$
: 91;: (B()v D$ jeste 1, ali
: 91;: 89č0) i umeti da to samo pod uslovom
zapiše A() = da je
B() džv89č0
C() + - ne sme se
lj(); znati "izgubiti
da je polinom informacija" da
: 91;: B() delilac izraz
polinoma A(), /dž$
: 91;: odnosno polinom A(dž) D$ nije ni
sadržalac polinoma definisan za
B(), ako =0)
važi A() = - Zašto ne bi,
B() ponekad, pri
C() za neki sređivanju izraza
polinom C() naglasili i
- rastavljati polinom na distributivnost
činioce primenom osnovnih deljenja prema
formula (distributivni zakon sabiranju
množenja prema sabiranju, (oduzimanju) da
kvadrat binoma, razlika bi se i na taj
kvadrata, kub binoma, zbir i način počelo sa
razlika kubova) eliminisanjem
- određivati NZS i NZD datih poznate
polinoma materijalne
- transformisati racionalni greške?
algebarski izraz - Za obradu
preporučenih
sadržaja
predlaže se 20
časova
- Obnavljanje i - znati Talesovu teoremu i - Razmera i - Naglasiti
upotpunjavanje primenjivati je (npr. pri proporcionalnost analogije između
znanja o konstruktivnom određivanju duži stavova
sličnosti nepoznate duži u proporciji - Talesova podudarnosti i
mnogouglova i četiri duži ili konstrukciji teorema odgovarajućih
primena podele duži u datom odnosu; - Obrnuta stavova
u dokazima teorema o srednjoj Talesova sličnosti
liniji trougla ili trapeza, teorema i trouglova
dokazu svojstva težišta perspektivna - Navesti kao
trougla...) sličnost primer merenje
- znati obrnutu Talesovu - Sličnost visine Keopsove
teoremu; znati šta su figura piramide, koje
perspektivno-slični - Sličnost se pripisuje
trouglovi, četvorouglovi,... trouglova Talesu; osvrnuti
i umeti da ih konstruiše - Primena se na istorijski
- znati definiciju sličnih sličnosti na značajno
figura, razumeti šta je pravougli Eratostenovo
koeficijent sličnosti i trougao merenje Zemljinog
stavove o sličnosti (Euklidovi meridijana
trouglova stavovi, - Kroz primenu
- primenjivati stavove o Pitagorina obrnute Talesove
sličnosti trouglova u teorema) i teoreme može se
dokazima sličnosti figura primena prirodno doći do
- znati kakav je odnos pojma
površina dve slične figure perspektivno-slič
sa poznatim koeficijentom nih figura; u
sličnosti i to primenjivati zavisnosti od
- znati Pitagorinu teoremu i raspoloživog
primenjivati je vremena može se,
- umeti da dokaže ili ali nije
primeni sličnost figura u neophodno,
kombinovanim zadacima eksplicitno
(primene znanja o svojstvima obraditi
figura, izračunavanje transformacija
površine, konstrukcijama,..) homotetije
- Za obradu
preporučenih
sadržaja
predlaže se 16
časova
- Obnavljanje i - umeti da predstavi - Osobine - Sadržaje
upotpunjavanje zavisnost dve veličine u jednakosti povezivati sa
znanja o stanjima, pojavama i - Linearna odgovarajućim
linearnim procesima iz realnih jednačina sadržajima
funkcijama, situacija - tabelarno i - Rešavanje fizike, hemije i
jednačinama, grafički linearnih praktične
nejednačinama, - umeti da sa grafika, jednačina sa nastave
sistemima i grafikona ili iz tabele jednom - Insistirati na
primena pročita i zapiše koliko nepoznatom, geometrijskoj
iznosi vrednost jedne ekvivalentnost interpretaciji
veličine ako je poznata jednačina grafika funkcije
druga i koliko iznosi - Linearna f(dž$
: 91;: promena jedne veličine ako jednačina sa D$) =
: 91;: je poznata promena druge parametrom kdž +
- rešavati linearne - Jednačine n kao
jednačine primenom čije se prave kroz tačku
ekvivalentnih transformacija rešavanje svodi
: 91;: - rešavati praktične na rešavanje N(0,n)
probleme koji se svode na linearne i pravcem koji,
linearne jednačine jednačine; za
- rešavati jednačine koje se apsolutna kvĐa10
svode na linearnu jednačinu, vrednost određuje duž
uz razmatranje eventualnih - Linearna DžY gde
uslova (primer jednačine funkcija i njen je
/ = 1, grafik (1,0),
primeri jednačina u kojima - Sistem Y(1,
: 91;: figuriše apsolutna linearnih k), a za
vrednost,...) jednačina sa k=0 je
- znati analitički oblik dve i tri paralelan
y = kdž + nepoznate, osi
n linearne funkcije, različite - Insistirati na
znati da je grafik linearne metode rešavanja povezivanju sa
funkcije prava i - Primena skupovnim i
geometrijski interpretirati linearnih logičkim
parametre k i jednačina na operacijama
n rešavanje (npr. pri
- grafički rešavati sisteme različitih rešavanju sistema
linearnih jednačina sa dve problema dve linearne
nepoznate - Osobine nejednačine sa
- znati analitičke metode za nejednakosti jednom
rešavanje sistema linearnih <,>, nepoznatom ili
jednačina sa dve i tri v89a4, npr. pri
nepoznate i primenjivati ih v89a5 razlikovanju
- rešavati problem ili - Linearne slučaja rešenja
sistem koji se svodi na nejednačine sa sistema sa
rešavanje sistema linearnih jednom parametrom)
jednačina nepoznatom, - Za obradu
- razlikovati jednačine i sistemi preporučenih
sisteme koji imaju - Nejednačine sadržaja
jedinstveno rešenje od onih oblika predlaže se 20
koji su protivurečni ili - (adž časova
neodređeni +b)
- rešavati linearnu (cdž +
jednačinu (sistem linearnih $LATD$)>0
jednačina) sa parametrom itd.
- rešavati linearnu
nejednačinu, odnosno sistem
linearnih nejednačina sa
jednom nepoznatom ili
formule koje se na to svode
(npr. nejednačine oblika
(adž +b)
(cdž +
$LATD$)>0 pomoću
ekvivalentnih transformacija
i grafički prikazivati skup
rešenja
- Sticanje - znati šta je sinus, - Definicije - Naglasiti da
početnih znanja kosinus, tangens i kotangens trigonometrijski se rezultat
iz oštrog ugla u pravouglom h funkcija Talesove teoreme
trigonometrije trouglu, izračunavati ih ako oštrog ugla u koristi pri
pravouglog su date stranice (ili se pravouglom uvođenju
trougla i primena mogu izračunati) i obrnuto - trouglu trigonometrijskih
konstruisati ugao ako je - Vrednosti funkcija oštrog
poznata jedna njegova trigonometrijski ugla
trigonometrijska funkcija h funkcija - Sadržaj
- znati osnovne karakterističnih trigonometrije
trigonometrijske uglova (od su povezani sa
identičnosti i primenjivati 30V0, raznim
ih u određivanju vrednosti 45V0, matematičkim
trigonometrijskih funkcija 60V0) sadržajima -
na osnovu poznavanja samo - Osnovne npr. kroz
jedne trigonometrijske zadatke
- znati vrednosti identičnosti izračunavanja
trigonometrijskih funkcija - Rešavanje obima i površine
karakterističnih uglova (od pravouglog pravilnih
30V0, trougla; n-trouglo
45V0, približne va, n=
60V0), umeti da formule za obim 3,4,5,.. i
sa kalkulatora pročita i površinu posmatranje
vrednosti za ostale oštre pravilnog količnika obima
: 91;: uglove i obrnuto - umeti da n-trougla. i prečnika
odredi ugao ako je poznata n= opisanog kruga
vrednost jedne 3,4.5,..., tih ntrouglova i
trigonometrijske funkcije poređenje sa poređenje sa
- "rešavati" pravougli formulama za brojem
: 91;: trougao i to primenjivati pri obim i površinu P., mogu se
"rešavanju" složenijih figura kruga obnoviti i
(npr. pri približnom upotpuniti
izračunavanju obima i prethodna znanja
površine pravilnih i povezati sa
n-trouglova, onim što se uči
n=3, 4, 5,...) kasnije o obimu
- umeti da elemente i površini kruga
trigonometrije pravouglog i delova kruga.
trougla koristi u rešavanju - Sadržaje
praktičnih problema povezivati sa
- dokazivati jednostavne odgovarajućim
trigonometrijske identičnosti sadržajima
fizike i
stručnih
predmeta: nagib
strme ravni,
razlaganje sila
(normalna
komponenta kod
sile trenja ili
komponenta sile
u pravcu kretanja
tela...),
veličina
senke,...
- Učenici treba
da urade
samostalno što
više primera
"rešavanja"
pravouglog
trougla i to bez
unapred
upamćenih
formula za
"rešavanje"
- Treba
insistirati na
upotrebi
-kalkulatora,
kao efikasnog
pomoćnog
sredstva pri
rešavanju
problema
primenom
trigonometrije
- Za realizaciju
trigonometrije
pravouglog
trougla
preporučuje se
12 časova

NAPOMENA: Za realizaciju 4 pismena zadatka sa ispravkama planirano je 12 časova.

Razred: drugi
Godišnji fond časova: 148 časova


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI I TEME PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku drugog razreda učenik ZA OSTVARIVANjE PROGRAMA
će:
- Sticanje znanja o - znati šta je trigonometrijski - Stepen i radijan - Trigonometrijske
trigonometrijskim funkcijama i krug i da je njegov obim 2P; - Trigonometrijske funkcije jednačine i
primena razumeti jedinice stepen i radijan proizvoljnog ugla na nejednačine mogu se
za merenje ugla i umeti da meru trigonometrijskom krugu rešavati paralelno sa
ugla u jednoj od njih pretvori u - Svođenje na prvi kvadrant ostalim sadržajima, a
meru po drugoj - Periodičnost ne samo na kraju
- znati definicije i geometrijsku - Znak oblasti, ali na
interpretaciju četiri osnovne - (Ne)parnost primerima kada su
trigonometrijske funkcije - Monotonost rešenja specijalni
- određivati trigonometrijske - Grafici trigonometrijskih uglovi (dok se ne
funkcije proizvoljnog ugla, svodeći funkcija, osobine uvedu arkus funkcije)
ih na trigonometrijske funkcije - Sinusna i kosinusna teorema - Ponoviti o pravilima
negativnog oštrog ugla (na osnovu sa primenom zaokrugljivanja brojeva
osobina o periodičnosti, - Adicione teoreme i primenjivati ih
(ne)parnosti, svođenju na prvi - Transformacije zbira i - Ovi sadržaji ne mogu
kvadrant,...) razlike trigonometrijskih biti efikasno
- primenjivati adicione teoreme i funkcija u proizvod i obrnuto obrađivani bez
ostale identitete pri - Arkus funkcije, grafici, povezivanja sa ostalim
transformisanju izraza osobine - Za obradu
- znati grafike osnovnih - Trigonometrijske jednačine preporučenih sadržaja
trigonometrijskih funkcija i umeti i nejednačine predlaže se 42 časa
da sa grafika pročita osnovne
osobine
- znati sinusnu i kosinusnu
teoremu i primenjivati ih,
"rešavati" trougao
- određivati skup rešenja
trigonometrijske jednačine
(nejednačine)
- Sticanje znanja o kvadratnim - rešavati nad R jednačinu - Kvadratni trinom, kvadratna - Preporuka je da se
funkcijama, rešavanje kvadratnih 2 = a (ako je jednačina kvadratne jednačine
jednačina i nejednačina i primena av89a50) i druge - Kompleksni brojevi, prvo rešavaju samo nad
nepotpune kvadratne jednačine jednakost, operacije skupom realnih
- znati primer kvadratne jednačine - Obrazac za rešavanje brojeva, dok se ne
koja nema rešenja u skupu R kvadratne jednačine savlada osnovno iz
i šta je imaginarna jedinica - Diskriminanta i priroda kvadratnih funkcija.
- znati šta su kompleksni brojevi rešenja kvadratne jednačine - Pre izvođenja i
i vršiti osnovne operacije sa njima - Rastavljanje kvadratnog korišćenja obrasca za
- rešavati jednostavne slučajeve trinoma na linearne činioce rešavanje kvadratne
kvadratne jednačine na osnovu - Vietova pravila jednačine, preporuka
rastavljanja kvadratnog trinoma - Jednačine koje se smenom je da se konkretne
- znati obrazac za rešavanje svode na kvadratne jednačine sa "lepim
kvadratne jednačine, primenjivati - Kvadratna funkcija i njen brojevima" rešavaju
ga i umeti da na osnovu obrasca grafik rastavljanjem kvadratnog
rastavi kvadratni trinom - Kvadratna nejednačina trinoma (na jednom ili
- znati šta je diskriminanta i - Sistem kvadratne i linearne dva časa) a tako nešto
određivati prirodu rešenja jednačine, sistem dve ne treba potpuno
kvadratne jednačine kvadratne jednačine izbegavati ni kasnije
- znati Vietova pravila i - Pre izvođenja
primenjivati ih kanonskog oblika
- rešavati jednačine koje se kvadratnog trinoma,
smenom svode na kvadratne predlaže se da se
- rešavati kvadratne jednačine sa odgovarajuće
parametrom rastavljanje koristi na
- znati kanonski oblik kvadratnog nekoliko konkretnih
trinoma i primenjivati ga primera
- umeti da nacrta grafik kvadratne - Razvijati ideju
funkcije i opiše njene osobine smene
- rešavati sistem linearne i - Ovi veoma važni
kvadratne jednačine (dve kvadratne sadržaji ne mogu biti
jednačine) efikasno savladani bez
- razlikovati šest mogućih tipova povezivanja sa ostalim
grafika kvadratne funkcije i - povezivati znanja o
primenjivati ih pri određivanju kvadratnoj funkciji,
znaka kvadratnog trinoma i jednačini i
rešavanju kvadratne nejednačine nejednačini sa znanjima
- rešavati formule koje se svode iz trigonometrije,
na rešavanje jedne ili više kompleksnih
kvadratnih nejednačina brojeva....
- Pri proširivanju
skupa realnih brojeva
naglasiti da više ne
važe" relacije <,
>,
v89a4,
v89a5, a
da operacije +, -,
V7, : proširuju
svoje dejstvo na nove
konstante, i to uz
nastavak važenja istih
zakona (tako da
učenici i sami mogu da
naslute kako se npr.
množe kompleksni
brojevi)
- Za obradu
preporučenih sadržaja
predlaže se 44 časa
- Sticanje znanja o stepenima i - znati osobine operacija - Stepen, operacije sa - Isticati da
korenima i operacijama sa njima stepenovanja sa celim eksponentom i stepenima permanentno važe
primenjivati ih u transformacijama - Stepen sa celim izložiocem osobine stepenovanja
izraza - Parni i neparni koreni bez obzira na
- znati grafike funkcija - Operacije sa korenima proširivanje skupa
y=džn (n - - Stepen sa racionalnim kojem pripada
paran broj; n - neparan izložiocem izložilac
broj) i umeti da sa grafika - Racionisanje imenioca - Posebno insistirati
pročita osobine razlomka na razmatranju uslova
- znati definiciju n- tog - Iracionalne jednačine i da bi neki broj mogao
korena (n - paran broj; nejednačine, uslovi biti rešenje
n- neparan broj), znati iracionalne
odgovarajuće grafike i umeti da sa (ne)jednačine
grafika pročita osobine - Za obradu
- znati osobine operacija preporučenih sadržaja
korenovanja i primenjivati ih u predlaže se 22 časa
transformacijama izraza
- racionalisati imenilac razlomka
u jednostavnim slučajevima
- umeti da reši iracionalnu
jednačinu (razmatrajući i uslove
za postojanje rešenja)
- umeti da reši iracionalnu
nejednačinu (razmatrajući i uslove
za postojanje rešenja)
- znati osobine operacija
stepenovanja sa racionalnim
izložiocem i primenjivati ih u
transformacijama jednostavnih
izraza
- Sticanje znanja o - prikazivati analitički, - Eksponencijalna funkcija i - Naglasiti da
eksponencijalnim i logaritamskim tabelarno i grafički njen grafik, osobine karakteristična
funkcijama, rešavanje eksponencijalnu funkciju i znati - Eksponencijalne jednačine i svojstva stepenovanja
jednostavnih eksponencijalnih i njene osobine nejednačine ostaju u važnosti pri
logaritamskih jednačina i - rešavati jednostavne - Inverzna funkcija proširivanju domena za
nejednačina i primena eksponencijalne jednačine i - Logaritamska funkcija i njen eksponente od skupa
nejednačine grafik, osobine prirodnih do skupa
- prikazivati analitički, - Pravila logaritmovanja i realnih brojeva i da
tabelarno i grafički logaritamsku antilogaritmovanja i primena osnova na kraju može
funkciju kao inverznu funkciju - Logaritamske jednačine i biti samo pozitivan
eksponencijalne i znati njene nejednačine broj, različit od 1
osnovne osobine - Dekadni logaritam i - Posebno insistirati
- znati šta je logaritam i pravila upotreba kalkulatora na razmatranju uslova
logaritmovanja i primenjivati ih pri za postojanje rešenja
transformaciji jednostavnih izraza eksponencijalne ili
- rešavati jednostavne logaritamske
logaritamske jednačine i (ne)jednačine
nejednačine - Za obradu
- znati da koristi kalkulator za preporučenih sadržaja
određivanje logaritama vrednosti predlaže se 28 časova
koje nisu specijalne i
zaokrugljivati ih

NAPOMENA: Za realizaciju 4 pismena zadatka sa ispravkama planirano je 12 časova.

Razred: treći
Godišnji fond časova: 148 časova


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI I TEME PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku trećeg razreda učenik će: OSTVARIVANjE PROGRAMA
- Obnavljanje i - razumeti šta je obim (površina) - Metričke relacije za - Na početnim časovima
upotpunjavanje mnogougla, merna jedinica i merni broj mnogouglove obnavljanja i dopunjavanja
znanja o obimu i - primenjivati formule za izračunavanje - Međusobni položaj tačaka, znanja o obimu, površini i
površini obima i površina: pravougaonika, pravih i ravni u prostoru zapremini tela i osnovnim
mnogouglova, kvadrata, paralelograma, trougla, - Normalnost prave i ravni, mernim jedinicama,
površini i četvorougla sa normalnim dijagonalama, Košijeva teorema; normalna koristiti model kocke
zapremini jednakostraničnog trougla, trapeza, projekcija tačke, ugao između ivice 1 dm na
poliedara i pravilnog šestougla prave i ravni čijim stranama je
primena - znati moguće međusobne položaje tačaka, - Poliedri, osnovni pojmovi, centimetarska mreža i,
pravih i ravni u prostoru diedar, rogalj, zbir ivičnih ako je moguće, kod kojeg
- znati šta je normalnost prave i ravni, uglova roglja se iz jednog roglja može
normalna projekcija tačke, ugao između - Pravilni poliedri izvaditi kocka ivice 1
prave i ravni - Prizma, vrste, površina, cm posle ponovo
- znati šta je poluravan, diedar, ugao zapremina uklopiti
diedra - Piramida, vrste, površina, - Insistirati da svaki
- crtati pomoćne slike osnovnih oblika zapremina učenik napravi mrežu i
prizme i piramide (kvadar, kocka, - Zarubljena piramida, vrste, model bar jednog
pravilna trostrana, četvorostrana i površina, zapremina poliedra, kao i da, pri
šestostrana prizma, piramida i zarubljena - Ravni preseci poliedara navođenju skoro svakog
piramida) i znati njihove elemente - Površina i zapremina složenih zadatka, crta pomoćnu
- razlikovati pet pravilnih poliedara tela sliku
- razumeti šta je površina, odnosno - Ako je moguće,
zapremina poliedra, merna jedinica i koristiti simulacije na
merni broj računaru, npr. simulacije
- crtati mrežu i računati površinu i preseka poliedara
zapreminu prizme, piramide, zarubljene - Istaći primere iz
piramide istorijata matematike,
- izračunavati zapreminu prizme, npr. problem udvostručenja
piramide, zarubljene piramide kocke
- izračunavati zapreminu prizme, - Zahtevati da pravilne
piramide, zarubljene piramide poliedre učenici obrade
- znati kakav je odnos površina samostalno uz korišćenje
(zapremina) dva slična poliedra sa literature
poznatim koeficijentom sličnosti i to - Insistirati na primeni
primenjivati Pitagorine teoreme i
- izračunavati površinu i zapreminu trigonometrije kroz više
složenih figura nastalih od poliedara zadataka
- određivati površinu ravnih preseka - Neke rezultate učenici
poliedara moraju automatski da
- primenjivati stečeno znanje na rešavanje znaju i da koriste, bez
praktičnih problema iz svakodnevne izvođenja (npr. obrasci za
građevinske prakse dijagonalu kvadrata,
kocke, kvadra)
- U zadacima koristiti
što više primera iz
prakse, posebno stručne
- Za obradu preporučenih
sadržaja predlaže se 26
časova
- Obnavljanje i - znati formule za izračunavanje obima i - Obim i površina kruga, broj - Na početnim časovima
upotpunjavanje površine kruga i delova kruga i P obnavljanja i dopunjavanja
znanja o obimu i primenjivati ih, znati približnu vrednost - Obim i površina delova kruga znanja o obimu i površini
površini kruga broja P na dve decimale - Obrtna tela kruga insistirati na
i delova kruga, - razumeti da valjak, kupa, zarubljena kupa - Valjak, površina i zapremina formulacijama: obim bilo
površini i nastaju rotacijom, redom: pravougaonika - Kupa, površina i zapremina kog kruga je približno
zapremini oblih oko jedne strane, pravouglog trougla oko - Zarubljena kupa, površina i 3,14 puta veći od svog
tela i primena katete, polukruga oko prečnika i umeti da zapremina prečnika, površina bilo
to prikaže - Sfera i lopta, kalota i sferni kog kruga je približno
- crtati mrežu i izračunavati površinu pojas 3,14 puta veća od
valjka, kupe, zarubljene kupe - Površina i zapremina lopte i kvadrata nad jednim
- izračunavati površinu sfere, kalote i njenih delova svojim poluprečnikom; tek
sfernog pojasa - Ravni preseci obrtnih tela posle toga taj standardni
- znati da je između dve tačke na sferi - Površina i zapremina složenih odnos označiti sa
: 91;: najkraći put onaj koji je deo velikog figura P i, naravno,
kruga (geodezijske linije) obezbediti da učenici
- izračunavati površinu osnih preseka razlikuju broj P
obrtnih tela od svojih približnih
- izračunavati zapreminu valjka, kupe i vrednosti
lopte - Nije loše primetiti
- znati kakav je odnos površina sličnost među formulama
(zapremina) dva slična obla tela sa za površinu trougla
poznatim koeficijentom sličnosti i to (trapeza) i kružnog
primenjivati isečka (isečka kružnog
- izračunavati površinu i zapreminu prstena)
složenih figura - Insistirati na
- primenjivati stečeno znanje na rešavanje samostalnom pravljenju
praktičnih problema iz svakodnevne mreža i modela obrtnih
građevinske prakse tela. Ako je moguće,
koristiti simulacije na
računaru
- Insistirati na primeni
Pitagorine teoreme i
trigonometrije kroz
zadatke
- Sadržaje povezati sa
stručnim predmetima i
problemima iz
svakodnevnog života
- Za obradu preporučenih
sadržaja predlaže se 14
časova
- Upoznavanje sa - znati šta je Dekartov koordinati sistem - Podela duži u datoj razmeri, - Istaći povezanost
elementima i kako se u njemu predstavlja tačka, središte duži grafičkog i analitičkog
analitičke određuje rastojanje dve tačke, središte - Implicitni, eksplicitni, pristupa u analitičkoj
geometrije date duži, površina trougla ako su date segmentni oblik jednačine prave geometriji. Često
prave i krivih koordinate njegovih temena i to - Jednačina pramena pravih kroz naglašavati da tačka
drugog rada primenjivati jednu tačku, jednačina prave pripada liniji ako i samo
- razlikovati implicitni, eksplicitni i kroz dve tačke ako njene koordinate
segmentni oblik jednačine prave i - Ugao između dve prave zadovoljavaju jednačinu te
primenjivati ih - Normalan oblik jednačine linije
- primenjivati jednačinu pramena pravih prave. rastojanje tačke od prave - Ukazati učenicima na
kroz jednu tačku - Krive linije drugog reda, primenu računanja površine
- primenjivati jednačinu prave kroz dve jednačine, osnovna svojstva trougla u struci
tačke - Odnos prave i krive linije - Da se formule ne bi
- utvrđivati međusobne odnose dve prave drugog reda, uslov dodira, samo mehanički pamtile
(paralelnost, normalnost, ugao preseka) tangenta treba npr. birati ponekad
- znati jednačine krivih linija drugog i neke specijalne
reda i njihove osnovne osobine slučajeve
- znati geometrijsku interpretaciju - Za obradu preporučenih
sistema od jedne linearne i jedne sadržaja predlaže se 40
kvadratne jednačine, odnosno dve časova
kvadratne jednačine sa dve nepoznate i
određivati koordinate tačaka preseka, ako
presek postoji
- znati uslove dodira prave i krivih
drugog reda i primenjivati ih u
jednostavnim zadacima
- Razvijanje - znati šta su (ne)kolinearni i - Vektorska baza i - Pri uvođenju prostornog
osnovnih znanja (ne)komplanarni vektori koordinatizacija koordinatnog sistema
o vektorima i - umeti da dati vektor razloži na tri - Sabiranje i oduzimanje vektora, naglašavati analogije sa
primena komponente, kolinearne osama koordinatnog množenje vektora skalarom, koordinatnim sistemom u
sistema intenzitet vektora (u funkciji ravni
- sabirati, oduzimati i množiti skalarom koordinata) - Navoditi puno primera
vektore date svojim koordinatama - Linearna (ne)zavisnost vektorskih veličina u
- znati definiciju skalarnog proizvoda i vektora, kolinearnost i matematici, fizici,
njegovu vrednost u funkciji koordinata, i komplanarnost svakodnevnom životu
to primenjivati pri određivanju intenziteta - Skalarni proizvod vektora i Naglašavati razliku
vektora, ugla između dva vektora i primene između skalarnih i
ispitivanju ortogonalnosti - Vektorski proizvod vektora i vektorskih veličina
- znati definiciju vektorskog proizvoda i primene - Determinante, ako se
njegovu vrednost u funkciji koordinata, i - Mešovitog proizvoda vektora i koriste, koriste se
to primenjivati pri određivanju površine primene isključivo kao zgodan
paralelograma i ispitivanju kolinearnosti zapis za lakše računanje
- znati definiciju mešovitog proizvoda i - Za obradu preporučenih
njegovu vrednost u funkciji koordinata, i sadržaja predlaže se 20
to primenjivati pri određivanju zapremine časova
prizme i ispitivanju komplanarnosti
- Sticanje - određivati prvih nekoliko članova niza - Beskonačan niz, načini - Nizove zadavati kako
osnovnih znanja zadatog formulom, tabelom ili nekim zadavanja, osnovni pojmovi formulom, tako i svojim
o nizovima i drugim opisom - Matematička indukcija članovima i rekurzivno,
graničnoj - znati svojstva monotonosti i - Aritmetički niz - pojam, ili nekim drugim opisom -
vrednosti ograničenosti niza i umeti da navede svojstva, primene i u svakom od tih
primere nizova kod kojih ona (ne)važe - Geometrijski niz - pojam, slučajeva kod učenika
- razumeti princip matematičke indukcije svojstva, primene stvarati predstavu o
i primenjivati ga na jednostavnijim - Granična vrednost niza, ponašanju niza
primerima beskonačno male i beskonačno - Primere nizova uzimati
- znati definiciju i osobine aritmetičkog velike veličine iz raznih oblasti
i geometrijskog niza i primenjivati ih u - Primena matematike, (npr. iz
određivanju niza i izračunavanju sume geometrije) kao i iz
- primenjivati znanja o nizovima u rešavanju svakodnevnog života (npr.
različitih problema (npr. pri određivanju neki izabrani problem
složenog interesa) složenog interesnog
- razumeti definiciju granične vrednosti računa)
niza i primenjivati je na jednostavnijim - Za obradu preporučenih
primerima sadržaja predlaže se 20
- znati šta su beskonačno male i časova
beskonačno velike veličine, koje su
osnovne relacije među njima i to
primenjivati
- znati šta je beskonačni geometrijski
niz i određivati sumu beskonačnog
opadajućeg geometrijskog niza (npr. kod
pretvaranja beskonačno periodičnog
decimalnog broja u razlomak)
- poznavati broj e kao graničnu vrednost
odgovarajućeg niza i znati njegovu
približnu vrednost na dve decimale
- izračunavati graničnu vrednost niza,
primenom osnovnih teorema
- Proširivanje - znati Vietova pravila za polinome - Osnovna teorema algebre - Porediti rezultate
znanja o trećeg i četvrtog stepena i primenjivati - Vietova pravila adicionih formula i
polinomima i ih u jednostavnim primerima - Geometrijska interpretacija Moavrove formule
kompleksnim - rešavati jednostavne primere jednačina kompleksnih brojeva, modul i - Za obradu preporučenih
brojevima i sistema jednačina višeg stepena argument kompleksnog broja sadržaja predlaže se 16
- kompleksan broj u algebarskom obliku - Predstavljanje kompleksnog broja časova
prevoditi u trigonometrijski oblik i u algebarskom i
obrnuto trigonometrijskom obliku,
- umeti da za brojeve date u Ojlerov oblik
trigonometrijskom obliku nađe proizvod, - Računske operacije sa
količnik, stepen, koren i znati kompleksnim brojevima u
geometrijsku interpretaciju trigonometrijskom obliku
- primenjivati znanja o kompleksnim (množenje, deljenje, stepenovanje,
brojevima korenovanje)

NAPOMENA: Za realizaciju 4 pismena zadatka sa ispravkama planirano je 12 časova.

Razred: četvrti
Godišnji fond časova: 136 časova


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku četvrtog razreda SADRŽAJI I TEME OSTVARIVANjE PROGRAMA
učenik će:
- Upotpunjavanje - znati grafike elementarnih - Realna - Insistirati na samostalnom i
znanja o pojmu, funkcija i umeti da, čitajući sa funkcija, domen, grupnom radu učenika kod
osobinama i grafika, navede njihove osobine kodomen, skup ponavljanja elementarnih funkcija
klasifikaciji (nule, parnost, monotonost, slika - Napraviti paralelu između
realnih funkcija periodičnost) - Nule i znak granične vrednosti funkcije i
- određivati inverznu funkciju funkcije, granične vrednosti niza
date funkcije (ne)parnost, - Za obradu preporučenih
- određivati kompoziciju dve monotonost, sadržaja predlaže se 34 časa
funkcije ekstremne
- određivati oblast vrednosti,
definisanosti, nule i znak ograničenost,
složene funkcije, ispitivati konveksnost
parnost grafika funkcije
- određivati graničnu vrednost - Inverzna
funkcije na jednostavnim funkcija
primerima, primenjujući - Kompozicija
odgovarajuće teoreme funkcija
- znati šta su beskonačno male i - Elementarne
beskonačno velike veličine, koje funkcije
su osnovne relacije među njima i (linearna,
to primenjivati kvadratna,
- znati šta su leva i desna eksponencijalna,
granična vrednost, leva i desna logaritamska,
neprekidnost funkcije, prekid u trigonometrijske)
tački i umeti da to geometrijski - Granična
interpretira vrednost
- ispitivati ponašanje funkcije funkcije,
na "krajevima" oblasti beskonačno male i
definisanosti, ispitivati da li beskonačno velike
postoje asimptote i to grafički veličine
prikazivati - Asimptote
funkcije
- Neprekidnost
funkcije
- Sticanje znanja - znati šta je izvod funkcije i - Priraštaj - Povezati dosadašnja znanja o
o izvodu njegovu geometrijsku i mehaničku funkcije jednačini prave sa znanjem o
funkcije i interpretaciju - Problem izvodima
znanja - izračunavati izvod funkcije po tangente i brzine - Staviti naglasak na
neophodnih za definiciji - Pojam i geometrijsku i mehaničku
ispitivanje i - znati tablicu izvoda definicija izvoda interpretaciju izvoda
crtanje grafika elementarnih funkcija funkcije - Posebno izvežbati monotonost i
jednostavnih - izračunavati izvod zbira, - Teoreme o konveksnost funkcije primenom
funkcija razlike, proizvoda i količnika izvodu funkcije i izvoda, pre detaljnog ispitivanja
funkcija; izračunavati izvod primene funkcije
složene funkcije - Izvodi - Insistirati na što većem
- izračunavati izvode drugog, elementarnih samostalnom radu učenika
trećeg i višeg reda elementarnih funkcija - Za obradu preporučenih
i složenih funkcija - Izvodi složenih sadržaja predlaže se 34 časa
- znati jednačine tangente i funkcija
normale kroz datu tačku sa krive - Izvod inverzne
na datu krivu i umeti da to funkcije
primeni - Pojam ekstremne
- ispitivati monotonost i vrednosti
ekstremne vrednosti funkcije, na funkcije
osnovu primene izvoda - Drugi izvod
- rešavati ekstremalne - Konveksnost i
geometrijske probleme primenom konkavnost,
izvoda prevojne tačke
- ispitivati konkavnost i - Izvodi višeg
konveksnost funkcije, na osnovu reda
primene izvoda - Ispitivanje
- ispitivati i grafički funkcija i crtanje
prikazivati jednostavne primere grafika
funkcija
- Sticanje - razumeti šta je diferencijal i - Pojam - Ne treba raditi neke složene
osnovnih znanja znati geometrijsku diferencijala, primere, ali treba insistirati
o integralima i interpretaciju primitivne na tačnosti urađenog.
primena - znati tablicu diferencijala i funkcije i - "Proveriti" neke formule za
osnovne teoreme o diferencijalu neodređenog površinu, poznate od ranije,
zbira, razlike, proizvoda, integrala pomoću integrala
količnika funkcija, složene - Svojstva - Za obradu preporučenih
funkcije i to primenjivati neodređenog sadržaja predlaže se 26 časova
- razumeti pojam primitivne integrala
funkcije i neodređenog - Metod zamene
integrala, znati tablicu kod neodređenog
neodređenih integrala, osnovne integrala
teoreme o neodređenom integralu - Metod
i to primenjivati u jednostavnim parcijalne
izračunavanjima integracije kod
- znati geometrijsku neodređenog
interpretaciju određenog integrala
integrala i Njutn - Lajbnicovu - Određeni
formulu i to primenjivati u integral
izračunavanjima određenog - Njutn -
integrala Lajbnicova
- znati formulu za izračunavanje formula
površine ravnih figura i to - Metode zamene i
primenjivati parcijalne
- znati formulu za izračunavanje integracije kod
zapremine obrtnog tela i određenog
primenjivati je na jednostavnim integrala
primerima - Primena
određenog
integrala
- Produbljivanje - rešavati jednostavne - Uvod u - Binomni obrazac povezati sa
i sticanje novih kombinatorne probleme koristeći kombinatoriku ranijim formulama za stepen
znanja iz osnovna pravila o zbiru i - Osnovne binoma
kombinatorike i proizvodu kombinatorne - Kroz raznovrsne zadatke u vezi
primena - razlikovati varijacije, konfiguracije binomnog obrasca mogu se
permutacije i kombinacije, sa - Binomni obrazac obnoviti znanja iz raznih oblasti
ili bez ponavljanja i razumeti Matematike
odgovarajuće formule - Za obradu preporučenih
- prepoznati tip (ili više sadržaja predlaže se 15 časova
tipova) kombinovanja u
postavljenom problemu i umeti da
primeni odgovarajuće formule
- znati binomni obrazac i
primenjivati ga
- Upoznavanje sa - poznavati pojam i razumeti - Opiti i ishodi - Ne insistirati na jakoj
prvim pojmovima definiciju slučajnog događaja i opita, događaji formalizaciji jer bi strogo
i rezultata njemu najvažnijih srodnih pojmova - Klasična deduktivno izlaganje bilo
teorije (ishod opita kao elementaran definicija preteško na ovom nivou
verovatnoće i slučajan događaj, prostor verovatnoće i - Pojmove tumačiti kroz
osposobljavanje događaja; slučajan, suprotan, njene osobine raznovrsne primere iz realnog
za statističku siguran, nemoguć događaj; presek - Geometrijska okruženja, bazirajući ih u dobroj
obradu podataka i unijadogađaja, (ne)zavisnost verovatnoća meri na intuitivnim predstavama
događaja, potpun sistem - (Ne)zavisnost - Gustinu raspodele verovatnoća
događaja) događaja slučajno promenljivih veličina
- znati klasičnu definiciju - Uslovna neprekidnog tipa i njihove
verovatnoće slučajnog događaja i verovatnoća osobine opisivati pre svega
primenjivati je na jednostavnim - Potpun sistem grafički, na posebnim primerima,
primerima događaja i bez uopštenog parametarskog
- znati šta je slučajno totalna prikaza
promenljiva veličina diskretnog verovatnoća - Insistirati na primeru primene
tipa i njena funkcija raspodele - Bajesova Gausove raspodele u analize
verovatnoća na najjednostavnijim formula slučajnih grešaka (slučajnih
konkretnim primerima - Slučajno odstupanja od tačne vrednosti)
- razumeti pojam slučajno promenljiva pri izvođenju velikog broja
promenljive veličine neprekidnog veličina merenja (jer je Gausova raspodela
tipa i pojam gustine raspodele, diskretnog tipa upravo na takvim primerima
na nekom od modela (ravnomerne, - Zakoni prvobitno i zasnovana)
eksponencijalne ili Gausove) raspodele - Insistirati na primeni u
raspodele, zadatim grafikom verovatnoća drugim oblastima matematike i
- znati šta predstavljaju slučajno ostalih nauka, ali i u praksi
numeričke karakteristike promenljive - Za obradu preporučenih
slučajno promenljive veličine: veličine sadržaja predlaže se 15 časova
matematičko očekivanje, - Binomna
disperzija i standardna raspodela
devijacija - Funkcija
- shvatiti uvodne statističke raspodele
pojmove (populacija, uzorak, verovatnoće
statistika) - Gustina
- prepoznavati i primenjivati raspodele
određene statistike: uzoračka verovatnoće
sredina, uzoračka disperzija.... slučajno
- grafički prikazivati dobijene promenljive
rezultate veličine
neprekidnog tipa;
normalna,
ravnomerna,
eksponencijalna
raspodela
- Osnovni pojmovi
matematičke
statistike:
populacija,
uzorak,
statistika
- Grafički prikaz
dobijenih
podataka
- Primeri
statistika:
aritmetička
sredina, srednja
vrednost,
disperzija uzorka

NAPOMENA: Za realizaciju 4 pismena zadatka sa ispravkama planirano je 12 časova.
FIZIKA
1. CILjEVI PREDMETA:
- Shvatanje potrebe izučavanja fizike i njene povezanosti sa strukom
- Razvijanje sistematičnosti i preciznosti kod učenika u izračunavanju vrednosti traženih u zadacima
- Upoznavanje učenika sa metodama istraživanja u fizici
- Upoznavanje učenika sa ulogom čoveka u menjanju prirode i zaštiti čovekove okoline
- Sticanje osnovnih znanja iz tehničke kulture
- Razvijanje kod učenika naučnog načina mišljenja, logičkog zaključivanja i kritičkog načina razmišljanja
- Realizacijom opštih ciljeva dolazi se do sledećih ishoda
- Razvijanje interesovanja za prirodne nauke i sticanje osnova za politehničko obrazovanje
- Razvijanje sposobnosti za kvantitativno rešavanje fizičkih problema
- Sticanje radnih navika i mogućnost jasnog i logičnog izlaganja svoga mišljenja
- Razvijanje sposobnosti kod učenika da se sami služe literaturom i drugim izvorima saznanja
3. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- M. Raspopović, S. Božin i E . Danilović - Fizika za prvi razred gimnazije
- M. Raspopović, S. Božin i E . Danilović - Fizika za drugi razred gimnazije
- M. Raspopović, S. Božin i E . Danilović - Fizika za treći razred gimnazije
- V . Vučić i D . Ivanović - Fizika
- J. Janjić, I. Bikit, N. Cindro - Opšti kurs fizike I i II
- E . M. Purcell - Elektromagnetizam
- E . H. Njichman - Kvantna fizika
- T. Petrović - Didaktika fizike
4. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Geodezija
- Matematika
- Geodetska merenja i računanja
2. CILjEVI, ISHODI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO RAZREDIMA

Razred: prvi
Godišnji fond časova: 74 časa


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku prvog razreda I TEME ZA OSTVARIVANjE
učenik će: PROGRAMA
Fizika i njene metode
- Učenik treba da - razlikovati prirodne od - Fizika kao - Predstaviti fiziku
formira sliku o društvenih nauka, prirodna, kao prirodnu,
mestu i značaju fundamentalne od primenjenih fundamenta, fundamentalnu,
fizike za razvoj i njihovu povezanost egzaktna, egzaktnu,
društva, o njenim - znati koje su osnovne eksperimentalna i eksperimentalnu i
vezama sa metode u fizici, osnovne teorijska nauka teorijsku nauku
matematikom i fizičke veličine i njihove - Fizičke veličine, - Definisati pojam
ostalim prirodnim i jedinice merenje u fizici. materije
tehničkim naukama - naučiti koja je uloga Fizički zakoni i - Uvesti pojam
- Primena stečenog eksperimenta, dokaza i principi fizičke veličine
znanja pri rešavanju kreativne misli u razvoju - Osnovne fizičke - Objasniti šta su
problema i zadataka naučnih ideja veličine i njihove fizički zakoni i
- Razvijanje - razumeti razliku između jedinice - principi
radoznalosti i hipoteza, modela i teorije Međunarodni sistem - Insistirati na
sposobnosti za - znati koje su osnovne jedinica znanju i značaju
nalaženje primera u fizičke veličine i njihove - Skalarne i osnovnih fizičkih
prirodi i životu jedinice vektorske fizičke veličina i njihovih
- Sticanje znanja o - znati razliku između veličine i osnovne jedinica
vektorskim fizičkim skalarnih i vektorskih operacije sa - Reći šta su
veličinama i njihova fizičkih veličina vektorima (sabiranje, prefiksi i pokazati
primena u praksi - usvojiti osnovne oduzimanje, njihov značaj na
- Prepoznavanje predstave o mehaničkom razlaganje, množenje primerima
vrsta kretanja u kretanju kao i razliku vektora - Pri spominjanju
okruženju i prirodi između translatornog i konstantom...) fizičke veličine
- Shvatanje značaja rotacionog kretanja Kinematika uvek tražiti njenu
sile u svakodnevnom - znati da opiše translatornog i jedinicu
životu, praksi i jednostavne oblike rotacionog kretanja - Uvesti pojam
prirodi mehaničkog kretanja uz pomoć - Prostor, vreme, vektora i istaći
- Razvijanje fizičkih veličina kretanje. Referentni razliku u odnosu na
sposobnosti - znati da izračunava i sistem, vektor skalare
uočavanja osnovnih meri brzinu i ubrzanje položaja, pomeraj - Pokazati operacije
svojstava tela - znati da je svako kretanje - Srednja putna i sa vektorima
pojava i procesa u i mirovanje relativno pomerajna brzina - Uvesti pojam
okruženju i njihove - znati pojmove vezane za - Srednje i trenutno mehaničkog kretanja
povezanosti orijentaciju u prostoru i ubrzanje uz pomoć referentnog
- Koristeći jezik vremenu - Ravnomerno sistema, vektora
fizike i matematike - znati rečima, pravolinijsko položaja i vektora
učenik treba da matematičkim izrazom i kretanje pomeraja
nauči da se jasno grafikom da opiše - Ravnomerno - Definisati srednju
izražava posmatrano kretanje promenljivo i trenutnu brzinu i
- Sticanje znanja o - znati razliku između pravolinijsko izvesti osnovnu
nekim novim translatornog i rotacionog kretanje jedinicu
fenomenima u kretanja - Ravnomerno kružno - Definisati srednje
prirodi - znati šta su sile i koja kretanje i trenutno ubrzanje i
(inercijalni i je jedinica mere - Galilejev princip izvesti jedinicu
neinercijalni - znati da sila može da relativnosti i - Matematički
sistemi) promeni stanje, brzinu i klasični zakon izvesti zakone za
- Usvajanje zakona oblik tela sabiranja brzina jednoliko i
održanja kao opšte - znati da je fizičko polje - Rotaciono kretanje, ravnomerno
važećih koji jedan od dva oblika ugaoni pomeraj, promenljivo
postaju principi materije ugaona brzina, pravolinijsko
- Prihvatanje da su - znati da se gravitaciono ugaono ubrzanje, kretanje
promene u prirodi polje javlja oko svakog tela ravnomerno i - Objasniti kružno
uvek strogo jer je njegov izazivač masa ravnomerno kretanje
kontrolisane - umeti da razlikuje masu promenljivo rotaciono - Uvesti rotacione
zakonima održanja od težine i objasni kretanje fizičke veličine na
- Sticanje slobodno padanje i hitac Dinamika osnovu analogije sa
odgovornog odnosa naviše translatornog i translatornim
prema prirodi - znati da smo okruženi rotacionog kretanja - Uz pomoć
pojavama koje su potvrda - Masa, impuls, Prvi nastavnika učenici
zakona održanja Njutnov zakon će doći do zakona za
- Osnovni zakon ravnomerno i
dinamike ravnomerno
translatornog promenljivo rotaciono
kretanja kretanje
- Zakon akcije i - Pokazati pravila
reakcije skalarnog i
- Trenje. Sila trenja vektorskog množenja
na horizontalnoj - Definisati pojmove
podlozi i strmoj mase, impulsa i sile
ravni - Ukazati na
- Inercijalni i eksperimentalno
neinercijalni zasnivanje Drugog
sistemi Njutnovog zakona
- Skalarni proizvod - Izvesti jedinicu
vektora za silu
- Vektorski proizvod - Definisati zakon
vektora inercije i zakon
- Dinamika akcije i reakcije
rotacionog kretanja: - Obraditi silu
moment inercije, trenja
moment sile, moment - Definisati moment
impulsa i osnovna sile, moment
jednačina dinamike inercije i moment
rotacionog kretanja impulsa
- Dinamika kružnog - Uvesti pojam
kretanja centripetalne sile i
Rad, energija, snaga pomoću nje odrediti
- Rad u mehanici prvu kosmičku brzinu
(preko skalarnog - Definisati rad
proizvoda) preko skalarnog
- Energija položaja proizvoda i izvesti
i energija kretanja jedinicu
- Ukupna energija u - Reći čemu je
mehanici jednaka ukupna
- Snaga i mehanička energija i
koeficijent korisnog od čega zavise
dejstva potencijalna i
Gravitacija kinetička energija
- Fizička polja, tela. Zakon održanja
podela i vrste energije u mehanici
- Njutnov zakon - Uvesti pojam
gravitacije. Jačina mehaničkog rada kao
gravitacionog polja skalarnog proizvoda,
- Gravitaciona sila snagu i stepen
zemlje i njeno iskorišćenja
ubrzanje. Težina tela - Uvesti pojam
i bestežinsko stanje fizičkog polja i
- Kretanje u obraditi
gravitacionom polju, gravitaciono.
slobodan pad, - Objasniti opšti
vertikalan hitac karakter zakona
Zakoni održanja održanja
- Opšti karakter - Kroz primere koji
zakona održanja. će zainteresovati
Zakon održanja učenike, uz
impulsa prethodnu
- Zakon održanja matematičku obradu
momenta impulsa objasniti zakone
(Pirueta, prvi i održanja impulsa,
drugi Keplerov momenta impulsa,
zakon) energije...
- Druga kosmička
brzina
- Opisivanje kretanja
zakonima održanja:
elastični i
neelastični sudari


Razred: drugi
Godišnji fond časova: 74 časa


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI I PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku drugog razreda TEME OSTVARIVANjE PROGRAMA
učenik će:
Fizika velikog broja
molekula
- Shvatanje da agregatno stanje, - znati da su najsitnije - Makroskopska tela - Makroskopska tela predstaviti
u kome se nalazi telo zavisi čestice svakog tela atomi kao skupovi velikog kao skupove velikog broja
od međumolekulskih sila odnosno molekuli i da se broja molekula. molekula
- Shvatanje da su pojave sa između njih javljaju Veličina molekula. - Uvesti pojam mola
kojima se svakodnevno srećemo međumolekularne sile Uzajamno delovanje - Definisati međumolekularne
lako objašnjive sa gledišta - znati da od molekula sile i grafički ih predstaviti
međumolekularnih sila međumolekularnih sila (međumolekularne sile) - Objasniti elastičnost čvrstih
- Sticanje sposobnosti zavisi da li će telo biti u - Čvrsta tela. tela pomoću Hukovog zakona
opisivanja promena i procesa u čvrstom, tečnom ili Elastičnost. Hukov - Površinski napon (sa
prirodi iskazivanjem predviđanja gasovitom agregatnom stanju zakon. primerima) objasniti kao
i formiranjem pitanja - znati da se pri objašnjenju - Tečnosti. Površinski posledicu postojanja
- Sticanje znanja da su pojave u gasova mora pristupiti napon. međumolekularnih sila
prirodi uvek strogo idealizacijama ali da su - Gasovi. Osnovna - Uvesti pojam idealnog gasa i
kontrolisane zakonima održanja odstupanja od realnog u jednačina kinetičke napisati jednačinu idealnog
- Shvatanje da je poznavanje praksi u granicama teorije. Veza između gasnog stanja
elektrostatičkog polja baza dozvoljenog srednje kinetičke - Diskusijom navedene jednačine
elektrotehnike i elektronike - znati da je fluid energije i apsolutne izvesti Bojl-Mariotov,
- Sticanje sposobnosti materijalna, korpuskularna temperature. Gej-Lisakov, Šarlov i Avogadrov
zapažanja, analize i logičkog sredina čiji su delići vrlo - Jednačina idealnog zakon
zaključivanja pokretljivi. Pokretljivost gasnog stanja. - Uvesti pojam termodinamike
- Steći osnovu za razumevanje fluida se smanjuje zbog Bojl-Mariotov. kao oblasti fizike koja izučava
rada električnih mernih pojave viskoznih sila Gej-Lisakov zakon. termička svojstva makrosistema
instrumenata - znati da Bernulijeva Šarlov zakon. ne ulazeći u mikro strukturu
- Samostalno snalaženje i jednačina predstavlja zakon Avogadrov zakon. čestica koje ovaj sistem grade
korišćenje literature i drugih održanja energije idealnih Jednačina realnih - Objasniti da se tečnosti i
izvora znanja tečnosti kada stacionarno gasova. gasovi jednim imenom nazivaju
- Sposobnost učenika da dolaze struje Pojam o termodinamici fluidima. Da su međusobno
do saznanja uz pomoć analogije - znati šta izaziva - Prvi princip različiti, ali da imaju
elektrostatičko polje, koje termodinamike. zajedničku osobinu -
su njegove karakteristike i - Drugi princip pokretljivost
značaj termodinamike. - Ponoviti pojam fizičkog polja,
- znati da sem Osnovi dinamike fluida reći vrste, podele fizičkih
elektrostatičkim silama - Stacionarno kretanje polja i pokazati grafičko
naelektrisane čestice koje fluida. Jednačina predstavljanje uz pomoć linija
se kreću uzajamno deluju kontinuiteta. sila
silama koje zavise od - Bernulijeva - Uzajamno delovanje između
brzina čestica i jednačina tačkastih naelektrisanja
naelektrisanja koje nose kao - Viskoznost. objasniti uz pomoć Kulonovog
i od međusobnog rastojanja Elektrostatika zakona
- znati da je uzrok pojave - Elektrostatičko - Ukazati na vektorske i
indukovane struje ili EMS polje. Kulonov zakon. skalarne karakteristike polja.
promena magnetnog fluksa - Jačina Uvesti fizičke veličine: jačinu
- znati da je električna elektrostatičkog polja. polja, fluks polja i potencijal
struja usmereno kretanje Fluks elektrostatičkog polja
naelektrisanja polja. Potencijal polja. - Objasniti od čega zavisi
- znati uslove nastanka - Električni energija elektrostatičnog polja
električne struje u kolu kapacitet. Energija - Uvesti pojam magnetnog polja i
- znati da je električna elektrostatičkog polja veličina koje su njegove
energija jedan od u ravnom kondenzatoru. kvantitativne karakteristike
mnogobrojnih oblika Magnetno polje. - Objasniti njegovo delovanje na
energije - Magnetno polje. magnete i strujne provodnike
- znati da uoči periodično Magnetna indukcija. koje se uglavnom sastoji u
i oscilatorno kretanje kao i - Magnetni fluks. pojavi mehaničkih sila čije
njihov značaj - Delovanje magnetnog dejstvo je privlačno ili
- znati da je talas polja na naelektrisanu odbojno
posledica oscilatornog česticu koja se kreće. - Upoznati učenike sa pojavom
kretanja Lorencova sila. elektromagnetne indukcije pri
- Delovanje magnetnog kretanju provodnika u magnetnom
polja na provodnik sa polju i u slučaju kada se
strujom. Amperov provodnik nalazi u promenljivom
zakon. magnetnom polju
Elektromagnetna - Objasniti da električna
indukcija. struja predstavlja posledicu
- Elektromagnetna uspostavljanja električnog polja u
indukcija. Faradejev datoj sredini tj. razlike
zakon elektromagnetna potencijala na krajevima datog
indukcija provodnika
- Lencovo pravilo. - Izvesti Omov zakon za
Samoindukcija. jednosmernu električnu struju i
- Uzajamna indukcija. pokazati vezu između napona,
- Energija magnetnog jačine struje i električnog
polja. otpora
Stalna jednosmerna - Uvesti Džulov zakon koji daje
električna struja vezu između proizvedene
- Električna struja. količine toplotne energije i
Jačina el. struje. odgovarajućih električnih
- EMS. Snaga veličina
električnog izvora. - Istaći značaj i zakonitosti
- Otpornost. Vezivanje periodičnog i oscilatornog
otpornika. kretanja u prirodi i njihovu
- Omov zakon. praktičnu primenu u tehnici i
- Rad, snaga i svakodnevnom životu
toplotno dejstvo - Uvesti pojmove parametara
električne struje. (amplitude, elongacije,
Julov zakon. perioda, frekvencije i faze) i
- Prvo Kirhofovo jednačine kojima se ovo kretanje
pravilo opisuje
- Drugo Kirhofovo - Na osnovu analogije između
pravilo ravnomernog kružnog kretanja
Oscilacije materijalne tačke i
- Harmonijske harmonijskog kretanja njene
oscilacije i parametri projekcije izvesti formule za
harmonijskog kretanja. brzinu i ubrzanje kod
- Jednačina harmonijskog oscilovanja
harmonijskog - Na primeru opadanja energije
oscilovanja, brzina, kod prigušenih oscilacija
ubrzanje i period kod podsetiti na univerzalnost
linearnog harmonijskog zakona održanja i pretvaranja
oscilatora energije
- Matematičko klatno - Upoznati učenike sa pojavama
- Slobodne, prigušene, koje se dešavaju u zatvorenom
prinudne oscilacije i električnom oscilatornom kolu
rezonancija. - Pokazati analogiju između
- Zatvoreno električno električnih i mehaničkih
oscilatorno kolo. oscilacija
Mehanički talasi - Upoznati učenike sa pojmom
- Nastanak i kretanje talasa, značajem talasnog
talasa u raznim kretanja, vrstama, osnovnim
sredinama. Vrste karakteristikama i jednačinom
talasa - poprečni i talasnog kretanja
uzdužni - Zvuk predstaviti kao
- Karakteristike mehanički, longitudinalni
talasa. Jednačina talas. Reći o pozitivnom i
talasa. negativnom delovanju akustičnih
- Princip pojava na čoveka (muzika,
superpozicije talasa šumovi, buka)
- Pokretni i stojeći - Objasniti Doplerov efekat u
talasi. Elementi akustici na nivou razumevanja,
akustike. Zvuk. sposobnosti uočavanja i objašnjenja
- Izvori zvuka.
Ultrazvuk.
- Doplerov efekat u
akustici.


Razred: treći
Godišnji fond časova: 74 časa


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI I TEME PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku trećeg razreda OSTVARIVANjE PROGRAMA
učenik će:
Elektromagnetni talasi
- Razviti sposobnost - znati da je svetlost - Nastanak, vrste i svojstva - Upoznati učenike sa načinom
naučnog načina elektromagnetni talas elektromagnetnih talasa. Spektar nastanka elektromagnetnog talasa
mišljenja kod učenika - znati da je optika oblast elektromagnetnih talasa i njihova i idejom postojanja
- Upoznavanje učenika fizike koja proučava svetlost i primena. Radari. elektromagnetnog polja, jedino u
sa njegovom ulogom u da u zavisnosti od aspekta Talasna optika obliku talasa
zaštiti čovekove posmatranja postoji: talasna, - Interferencija svetlosti. - Uvesti pojam spektra
okoline geometrijska i kvantna optika - Difrakcija svetlosti. elektromagnetnih talasa
- Primena stečenih - znati da instrumenti kojima se - Polarizacija svetlosti. - Ukazati na princip rada radara
teorijskih znanja u služe funkcionišu na fizičkim - Disperzija i rasejanje svetlosti. koji je direktno preuzet iz
struci zakonima Geometrijska optika prirode (orijentacija slepog
- Sticanje znanja o - znati da su merni instrumenti - Zakon odbijanja svetlosti. miša) kao i na široku primenu u
povezanosti fizičkih koji se koriste u geodeziji sklop Ogledala (ravna svera) odbrani i civilnom životu
zakona sa principom elemenata: ogledala, sočiva, Geometrijska konstrukcija likova kod (navigacija, meteorologija,
rada mernih prizmi, planparalelnih ploča ... ogledala. Jednačina izdubljenog astronomija...)
instrumenata koje - znati od kakvog značaja za ogledala. - Reći šta je optika i njene
koriste na vežbama čoveka je naizmenična struja - Zakon prelamanja svetlosti. oblasti
- Zainteresovati - znati da se uz pomoć Teslinog - Pojava potpunog unutrašnjeg - Učenici treba da usvoje
učenika da sam dođe generatora dobijaju struje koje odbijanja svetlosti. interferenciju na nivou primene
do saznanja iz oblasti se koriste kako u industriji tako - Prelamanje svetlosti kroz prizmu i - Uvesti pojam difrakcije i
koje izlaze iz okvira i u svakodnevnom životu planparalelnu ploču. navesti učenike na zaključak da se
školskog programa - znati da se neiscrpni izvor - Sočiva-elementi. Konstrukcija lika dve potpuno različite fizičke
- Shvatanje da je energije nalazi u atomu odnosno u kod sočiva. Geometrijska jednačina pojave pokoravaju analognim
svaki pojedinac jezgru sočiva. Optička jednačina sočiva. zakonima
karika društva čija - znati da neka znanja, ma koliko - Nedostaci sočiva. Složena sočiva. - Objasniti polarizaciju i
čvrstina znači opštu korisna, u rukama >pogrešnih - Optički instrumenti. Oko kao transverzalnost talasa na nivou
čvrstinu ljudi < mogu da se okrenu optički instrument. Lupa, Mikroskop, primene
- Shvatanje svog mesta protiv čovečanstva Durbin. - Reći zakone na kojima se bazira
i njegovog značaja u Fotometrija geometrijska optika i pokazati na
prirodi - Fotometrijske veličine i jedinice. ogledalima, sočivima, prizmi i
- Fotometri. planparalelnoj ploči njihovu
Naizmenična struja primenu
- Osnovni pojmovi. - Obraditi optičke instrumente
- Princip rada generatora - Uvesti pojam fotometrije kao
naizmenične struje dela optike koji se odnosi na
- Efektivne vrednosti naizmenične merenje elektromagnetnog zračenja u
struje okviru optičkog spektra
- Otpor u kolu naizmenične struje - Obraditi fotometrijske
- Snaga naizmenične struje veličine: svetlosni fluks, jačinu
- Generatori i motori naizmenične svetlosnog izvora i osvetljenost
struje - Merni instrumenti - fotometri u
Fizika mikrosveta-kvantna svojstva zavisnosti od konstrukcije i
elektromagnetnog zračenja namene razlikuju se međusobno
- Pojam kvanta. Foton. - Objasniti da pored jednosmerne
- Fotoelektrični efekat. električne struje postoji i
- De Broljeva relacija. naizmenična
Fizika mikrosveta, struktura atoma - Uvesti osnovne veličine
- Raderfordov model atoma. Borov naizmenične struje preko
model atoma. periodičnih odnosno sinusnih
- Stacionarna stanja i nivoi energije funkcija vremena
u atomu. - Uvesti efektivne vrednosti
- Pobuđivanje i zračenje atoma. naizmenične struje
- Spektar atoma vodonika. - Objasniti princip rada
- Pojam o rendgenskom zračenju. trofaznih generatora i istaći
- Spontano i stimulisano zračenje. ulogu Nikole Tesle u nauci
Laser. - Uz pomoć pojma kvanta odnosno
Struktura atomskog jezgra fotona učenici stiču znanje o
- Sastav jezgra, masa jezgra, dualnoj prirodi elektromagnetnog
naelektrisanje, energetski nivoi i zračenja i novom aspektu
nuklearne sile. posmatranja nekih fizičkih pojava
- Defekt mase i stabilnost atomskog - Učenici treba da razlikuju
jezgra. pojam kontinuiteta i
- Radioaktivni raspadi jezgra. Zakon diskontinuiteta
radioaktivnog raspada. - Objasniti fotoelektrični efekat
- Fisija i fuzija jezgra. pomoću Ajnštajnove jednačine
- Detektori radioaktivnog zračenja i - Ukazati na pojavu dualnosti kod
zaštita. mikročestica uz pomoć De Broljeve
hipoteze koja sem što se oslanja
na apstraktno mišljenje ističe
značaj eksperimenta kao
kriterijuma za dolaženje do istine
u fizici. Ova apstraktna ideja
ima praktičnu primenu kod
elektronskog mikroskopa koji je
od ogromne važnosti za čovekov
život (virusi)
- Prikazati Raderfordov model
atoma kao prvi značajniji sa svim
njegovim prednostima i nedostacima
- Uvesti pojam Borovog modela
atoma
- Stacionarna stanja elektrona u
atomu predstaviti kao diskretan
niz
- Pobuđivanje i zračenje objasniti
uz pomoć atoma kao kvantnog
sistema
- Učenik treba da razume karakter
linijskog atomskog spektra i zna
značaj spektrometrije u nauci,
tehnici i kriminalistici
- Objasniti spontano i
stimulisano zračenje sa laserom
kao uređajem koji ima ogromnu
primenu u nauci i životu
- Upoznati učenike sa modelom
strukture atomskog jezgra,
njegovim karakteristikama i
nuklearnim silama
- Pojava defekta mase i energije
veze jezgra pomaže nam pri
shvatanju transformacije energije
pri nuklearnim reakcijama
- Objasniti da poznavanje zakona
radioaktivnog raspada omogućava
sposobnost zaštite životne
sredine
- Objasniti procese fisije i
fuzije pri kojima se nuklearna
energija može da pretvori u
toplotnu ali da su pratioci ovih
pojava radioaktivni produkti pa
su potrebne posebne zaštitne mere
- Objasniti da se mikročestice
mogu detektovati instrumentima
koji nam otvaraju mogućnost
naučnog istraživanja i upravljanja
njihovim kretanjem

FIZIČKA GEOGRAFIJA
1. CILjEVI PREDMETA:
- Razvijanje kartografske pismenosti
- Razumevanje pojava, promena, procesa i odnosa u prirodi na osnovu znanja, zakona, modela i teorija prirodnih nauka
- Razvijanje sposobnosti prikazivanja rezultata istraživanja kroz korišćenje reči, tabela i grafika, kao i jezika geografije
- Razvijanje sposobnosti korišćenja različitih izvora informacija i samostalnog i timskog učestvovanja u istraživačkim projektima
- Poznavanje urbanog i ruralnog prostora i funkcionisanje sistema u njemu (saobraćaj, turizam, trgovina) kao i značaj lokacije pojedinih privrednih subjekata u njemu
- Poznavanje povezanosti geografskih elemenata i razumevanje njihovog uticaja na prostorno planiranje i urbane procese
- Primenjivanje stečenih znanja iz geografije u struci i u daljem usavršavanju
- Razvijanje vlastitih strategija uspešnog učenja (razlikuje bitno od nebitnog, analizira podatke, samostalno zaključuje,...)
- Sticanje znanja o značaju očuvanja ekološke ravnoteže
- Poznavanje digitalne kartografije kao alata u kompleksnom radu
- Razvijanje sposobnosti korišćenja računara za pronalaženje, obradu i prikazivanje geografskih podataka
2. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Barjaktarević M. (1977): Osnovi opšte etnologije, Beograd
- M. Pavlović , D . Rodić: Geografija Jugoslavije I i II
- M. Pavlović , J. Marković: Geografske regije Jugoslavije
- Barjaktarević M. (1977): Osnovi regionalne etnologije, Beograd
- Vresk M. (1986): Osnovi urbane geografije, "Školska knjiga", Zagreb
- Grčić M. (1993): Industrijska geografija, "Naučna knjiga", Beograd
- Davies L. R.. (1985): Marketing Geography, Rutledge, London
- urić V . (1980): Ekonomska geografija, "Naučna knjiga", Beograd
- urđev B . (1998): Geografija stanovništva, Institut za geografiju-PMF, Novi Sad
- Žegarac Z . (2002): Infrastruktura
- Kicošev S., Dunčić D . (1998): Geografske osnove prostornog planiranja, Institut za geografiju-PMF, Novi Sad
- Kellerman A. (2002): The Internet on Earth - A Geography of Information, Njiley, London
- Lješević M. (2002): Urbana ekologija, Geografski fakultet, Beograd
- Lješević M., Živković D . (2001): Kartografija, Geografski fakultet, Beograd
- Milićević G . (1990): Urbana ekonomika, Ekonomski fakultet, Beograd
- Petovar K. (2003): Urbana i ruralna sociologija, Institut za geografiju-PMF, Novi Sad
- Piha B . (1973): Prostorno planiranje, Službeni list SFRJ, Beograd
- Pleše J. (1979): Geografske osnove gradskih regija, Institut za geografiju-PMF, Novi Sad
- Rupper K., Schaffer F., Maier J., Paesler (1981) - prevod na srpski: Socijalna geografija, "Školska knjiga", Zagreb
- Stojkov B . (2002): Metode prostornog planiranja, Geografski fakultet, Beograd
- Tomka D . (1998): Kultura kroz prostor, vreme i turizam, Institut za geografiju-PMF, Novi Sad
- Tomić P., Romelić J., Lazić L. (1996): Ekonomska geografija sveta, Institut za geografiju-PMF, Novi Sad
- Ćurčić S. (1992): Geografija naselja, Institut za geografiju-PMF, Novi Sad
- Ćurčić S. (1996): Kartografija, Institut za geografiju-PMF, Novi Sad
- Fick J. (1998): Geography of Development
- Jordan, Ronjntree (1990): Cultural Geography, London
3. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Fizika
- Računarstvo i informatika
- Stručni predmeti
4. CILjEVI, ISHODI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO RAZREDIMA

Razred: prvi
Godišnji fond časova: 74 časa


CILjEVI ISHODI PREPORUČENI SADRŽAJI I TEME PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku prvog OSTVARIVANjE
razreda učenik će: PROGRAMA
Kartografija
- Kartografsko - umeti da u - Uvod u kartografiju (pojam, - Korišćenje savremenih
opismenjavanje za geografskom svojstva i elementi sadržaja elektronskih pomagala i
samostalno korišćenje i koordinatnom sistemu karte) digitalnih mapa uz
izradu geografskih karata odredi položaj mesta i - Predstavljanje geografskog postojeće analogne
različitih po tematici, tačaka na Zemlji i da sadržaja na kartama i vrste geografske karte i planove
sadržaju i razmeru se služi geografskom karata - Primena kartografskih
kartom i planom grada - Tematska kartografija i tehnika za samostalno
kao izvorom planovi prezentovanje rezultata
geografskih znanja i - Tehnička sredstva u istraživanja
informacija digitalnoj kartografiji i GPS - Temu realizovati kroz 13
- znati šta je razmer teorijskih časova
i primenjuje ga za
određivanje rastojanja
na kartama
- umeti da primeni
različite kartografske
metode u samostalnoj
izradi kartografskog
materijala
- poznavati pojmove
vezane za
aerofotogrametriju i
GPS
Prirodna i geografska sredina
- Razumevanje pojava, - znati da je Zemljina - Geotektonske ploče - Korišćenje osnovne
promena, procesa i odnosa kora raščlanjena na - Geološki razvoj Zemljine literature
u prirodi na osnovu više geotektonskih kore, stene i minerali - Korišćenje informacija sa
znanja, zakona, modela i ploča; - Unutrašnje sile i tektonski Interneta
teorija prirodnih nauka - znati sastav i građu pokreti - Korišćenje geografskih
Zemljine kore - Spoljašnje sile i oblici karata
- razumeti uticaj reljefa nastali njihovim - Korišćenje interaktivnih
unutrašnjih sila Zemlje delovanjem (erozivni i metoda rada
i znati kojim akumulativni oblici) - Temu realizovati kroz 25
tektonskim pokretima - Vreme i klima, elementi i teorijskih časova
dolazi do formiranja faktori
osnovnih oblika reljefa - Tipovi klime
(kontinenti, okeanski - Vremenske nepogode
baseni, planine, - Čovek i klima (globalno
kotline, nizije...); zagrevanje, kisele kiše,
- razumeti kako fenomen staklene bašte ...)
spoljašnje sile utiču na - Kopnene vode: pojavljivanje i
oblikovanje reljefa i odlike
prepoznati oblike - Vodni resursi
reljefa nastale njihovim (hidroenergetski potencijal,
delovanjem; vodosnabdevanje, melioracija,
- moći da objasni saobraćaj...)
faktore koji utiču na - Tipove zemljišta i njihova
vreme i klimu rasprostranjenost;
- znati šta su - Degradacija tla, problem
vremenske nepogode i erozije, zaštita i unapređenje
uočiti njihove zemljišta
posledice - Horizontalna i vertikalna
- znati tipove klime i rasprostranjenost biljnog sveta
njihove odlike - Pozitivni i negativni
- znati uticaj čoveka uticaji čovekovog delovanja u
na klimu geografskoj sredini-globalne i
- znati oblike lokalne posledice
pojavljivanja kopnenih - Zaštita i unapređenje
voda i njihovu geografske sredine
rasprostranjenost i
način korišćenja;
- razlikovati osnovne
tipove zemljišta i
znati njihovu
rasprostranjenost;
- znati procese
degradacije tla,
načine očuvanja,
zaštite i unapređenja
- razumeti kako
prirodni faktori utiču
na horizontalnu i
vertikalnu
rasprostranjenost
biljnog sveta;
- razumeti uticaje i
posledice čovekovog
delovanja u geografskoj
sredini
Prostorno planiranje
- Poznavanje činioca - znati pojam Prostorno planiranje: - Korišćenje postojeće
razvoja prostornog plana prostornog plana i - pojam, vrste, ciljevi i literature uz upotrebu
i planiranja principe prostornog i zadaci prostornog plana i savremenih tehnologija za
- Razumevanje značaja urbanističkog planiranja prezentovanje, analizu i
prostornog plana i planiranja - zakonske osnove izrade manipulaciju prostornim
planiranja za uravnotežen - znati vrste prostornih planova planovima
razvoj date teritorije prostornih planova Opšti faktori prostornog plana - Primena znanja iz
(urbanistički, i planiranja: prostornog planiranja kada
regionalni, prostorni - geografska sredina kao je reč o urbanim prostorima
plan Srbije) faktor urbanističkog i lokaciji delatnosti
- znati ciljeve i planiranja; - Temu realizovati kroz 14
zadatke i zakonske - fizičko-geografski i teorijskih časova
osnove u prostornom društveno-geografski činioci
planiranju razvoja prostornog planiranja
- znati osnovne - Značaj prostornog planiranja
geografske u procesu izbora lokacije i
pretpostavke u izradi zaštite životne sredine
prostornih planova i - Urbanističko planiranja novih
zaštiti životne i obnova starih gradova u
sredine; svrhu očuvanja ambijentalnih
- razumeti vrednosti
imovinsko-pravnu - Prostorno planiranje
osnovu u postupku industrijskih područja
prostornog planiranja; (ekološki, tehnološki i
- razumeti ekološka i privredni zahtevi) i namenskih
privredna načela površina (stambene,
izrade opštinskih sportsko-rekreativne,
prostornih planova; saobraćajne...) i osnovni
- razumeti zahtevi za zaštitu i očuvanje
urbanističko planiranje čovekove okoline;
novih gradova i - Prostorno planiranje ruralnih
gradskih četvrti - područja (kategorije površina,
tipovi gradova uzroci i posledice promena
- razumeti namene obradivih površina,
urbanističko planiranje iseljavanje i depopulacija);
i obnova starih Regionalno prostorno planiranje
gradova i gradskih (lokalna sredina):
četvrti i njihova uloga - Prirodnogeografske i
u očuvanju demografske razvojne smernice
ambijentalnih i osnovne karakteristike
vrednosti; prostornog razvoja regije
- razumeti prostorno (lokalne sredine) i države
planiranje
industrijskih područja
(ekološki, tehnološki
i privredni zahtevi);
- razumeti plan
namenskih površina
(stambenih,
sportsko-rekreativnih,
saobraćajnih...) i
osnovne zahteve za
zaštitu i očuvanje
čovekove okoline;
- razumeti prostorno
planiranje ruralnih
područja (kategorije
površina, uzroci i
posledice promena
namene obradivih
površina, iseljavanje i
depopulacija);
- znati osnovne
karakteristike
prostornog razvoja
regije ili države sa
posebnim osvrtom na
monocentrični i
policentrični razvoj i
ekološke posledice;
- razumeti urbanu
mrežu regije i države
- uticaj istorijskog i
političkog razvoja i
hijerarhiju naselja
- razumeti razvojna
kretanja i njihov uticaj
na demografske i
socijalne tokove
(depopulacija,
iseljavanje,
koncentracija, dnevna
kretanja...);
- razumeti ulogu
saobraćaja u
ostvarivanju planerskih
ciljeva, u
funkcionisanju privrede
i prometu putnika
(gradski saobraćaj,
tranzitni saobraćaj,
saobraćajna sredstva,
saobraćajnice,
struktura...).
Geografski informacioni sistemi
- Poznavanje geografskog - znati vrste i - Pojam i karakteristike - Korišćenje računara i
informacionog sistema i osobine geografskih geografskih informacija drugih elektronskih
načina njegovog korišćenja informacija - Geografske informacione pomagala, kao i digitalnih
- znati vrste tehnologije: sistem za karata
geografskih globalno pozicioniranje (GPS), - Korišćenje klasičnih i
informacionih daljinska detekcija, geografski savremenih izvora
tehnologija informacioni sistem (GIS) geografskih informacija
- znati pojam GIS-a - Geografski informacioni - Temu realizovati kroz 7
- znati strukturu i sistem (GIS) - pojam, teorijskih časova
primenu GIS-a struktura i primena
- umeti da selektuje - Korišćenje informacija sa
informacije sa Interneta iz oblasti geodezije
Interneta
- razumeti značaj i
primenu informacija sa
Interneta u lokalnoj
sredini
Urbanizacija
- Razumevanje pojmova - znati da objasni - Pojam grada i sela i faktori - Preporučujemo terenski
grada i sela, strukture, pojam grada i sela razvoja naselja rad
odlika o razvoja gradova - znati faktore - Prostorna struktura grada - Korišćenje interaktivnih
- Razumevanje značaja razvoja naselja - Saobraćaj i turizam u gradu metoda rada i elektronskih
očuvanja ekološke ravnoteže - znati da navede - Funkcionalni tipovi gradova pomagala
faktore oblikovanja - Socijalno-geografske odlike - Korišćenje klasičnih
prostorne strukture grada oblika i izvora literature
grada (pojam poslovnog - Uzroci, trendovi i posledice - Temu realizovati kroz 8
centra grada City-ja, rasta gradova teorijskih časova
pojam geta) - Gradska periferija i ruralni
- poznavati prostori
funkcionalnu strukturu - Perspektive procesa
grada urbanizacije
- poznavati - Zagađivanje i zaštita
socijalno-geografske ruralnih i urbanih prostora
odlike grada (kulturne
funkcije grada; grad
kao zajednica
različitih grupacija
ljudi; devijantne
pojave u gradu)
- poznavati uzroke
posledice rasta
gradova - proces
urbanizacije
- znati odnos grada i
ruralnog okruženja
- znati buduće
trendove urbanizacije
- razumeti važnost
usklađenosti
društveno-ekonomskog
razvoja sa
raspoloživim resursima
(održivi razvoj)
- znati lokalne i
globalne posledice
čovekovih intervencija
u prirodi
Lokacija i biznis geografija
- Razumevanje pojma - znati pojam lokacije Pojam lokacije i korišćenje - Stečena znanja moraju da
lokacije i njene uloge u - razumeti značaj zemljišta u gradu budu praktično primenljiva
oblikovanju prostorne planskog korišćenja Odnos lokacije i delatnosti u -primeri iz neposrednog
strukture delatnosti u zemljišta u gradu za gradu (industrija, trgovina, urbanog okruženja
gradu potrebe lokacije finansije i bankarstvo, druge - Preko adekvatnih
delatnosti usluge,...) nastavnih sadržaja
- razumeti značaj Faktori izbora lokacije: neophodno je zainteresovati
fizičko-geografskih - fizičko-geografski elementi i angažovati učenike u
elemenata sredine za - saobraćaj kao faktor terenskim istraživanjima,
lokaciju delatnosti u lokacije pri čemu će učenici
gradu - demografski razvoj i uticaj koristiti stečena
- razumeti značaj na biznis geografska znanja, umenja i
saobraćaja kao faktora Pojam značaj biznis geografija veštine.
lokacije delatnosti u - Berze u urbanim prostorima - Temu realizovati kroz 7
gradu teorijskih časova
- razumeti značaj
stanovništva grada kao
faktora lokacije
delatnosti
- znati prostornu
raspodelu industrije u
gradu
- znati prostornu
raspodelu trgovine i
drugih uslužnih
delatnosti u gradu
- znati pojam biznis
geografije
- razumeti značaj
berzi u savremenim
privrednim tokovima
zemlje i sveta

NACRTNA GEOMETRIJA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 37 37 74
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Osposobljavanje učenika da oblike i predmete iz prostora prikazuju crtežima u ravni (njihovim projekcijama), kao i da na osnovu crteža formiraju prostornu predstavu o projektovanim oblicima
- razvijanje sposobnosti kod učenika za orijentaciju u ravni i prostoru, radi primene u stručnim predmetima i praksi
- razvijanje sistematičnosti, preciznosti i urednosti kod učenika
- priprema učenika za izradu geodetskih podloga i planova
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Vrste projekcija, ortogonalna projekcija na jednu, dve i 28
tri ravni
Transformacija - rotacija 8
Kotirana projekcija 14
Rešavanje putnog pojasa - plato - i - put - 24

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Vrste projekcija, ortogonalna projekcija na jednu, dve i tri
ravni
Trajanje modula: 28 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Razvijanje sposobnosti - znati da prepozna - Pojam i vrste - Obrazložiti cilj
povezivanja znanja iz vrste projekcija projekcija modula, način i
različitih oblasti - znati da ortogonalno - Ortogonalna kriterijum ocenjivanja
- Sticanje znanja o vrstama projektuje geometrijske projekcija tačke, - U izlaganju
projekcija likove na jednu, dve i prave i duži na materije o vrstama
- sticanje znanja o tri ravni jednu ravan; projekcije
ortogonalnom projektovanju - znati da ortogonalno prava veličina definisati pojam
tačke, prave, i duži na projektuje geometrijska duži i nagibnog ortogonalne
jednu, dve i tri ravni tela na jednu, dve i tri ugla projekcije (primer
- Razvijanje sposobnosti kod ravni (prizma, valjak, - Ortogonalna sa senkom objekta na
učenika da stvori prostornu kupa ..) projekcija tačke ravni stola)
sliku na osnovu crteža i - moći da identifikuje na dve ravni - Definisati pojam
obrnuto orijentisanu ravan i - Koordinatni koordinatnog sistema
- Sticanje znanja o orijentisani prostor triedar u ravni i prostoru i
orijentisanoj ravni i - umeti da odredi - Tačka u naglasiti povezanost
prostoru dimenzije projektovanog oktantima i njene sa matematikom i
- Sticanje znanja o tela i dimenzije projekcije geodezijom
određivanju dimenzija projekcija - Ortogonalna - Definisati
projekcija na osnovu projekcija prave projekcije tačke,
dimenzija tela koja se i duži; prodori prave i duži u
projektuju prave, vidljivost oktantima
- Ortogonalna - Demonstrirati na
projekcija grafoskopu
geometrijskih projekcije
likova geometrijskih tela u
- Ortogonalna oktantima
projekcija - Demonstrirati
geometrijskih model oktanta i na
tela njemu pokazati kako
- Ravan u izgledaju
ortogonalnoj ortogonalne
projekciji projekcije tačke,
- Tačka, prave, duži i tela
karakteristične - Sa učenicima
prave, obraditi elementarne
geometrijski lik primere
na zadatoj ravni - Prezentirati formu
- Dvočasovna testa i kriterijum
provera znanja ocenjivanja
putem testa

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Transformacija - rotacija
Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: MODULA ZA OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o - znati da prepozna - Pojam transformacije - Obrazložiti cilj
vrstama transformacije i da ih primeni u - Određivanje prave modula, način i
transformacija zadacima veličine i nagibnog kriterijum ocenjivanja
- Sticanje znanja o - umeti da odredi nagibni ugao ugla duži prema - Definisati vrste
nagibnom uglu prema ravni projektovanja projekcijskoj ravni transformacija
duži prema - znati da definiše rotaciju i - Pojam rotacije - Definisati nagibni
projekcijskoj ugao za koji se ona vrši - Rotacija ravni ugao duži prema
ravni - umeti da uradi zadatke iz ove - Jednočasovni test projekcijskoj ravni
- Sticanje znanja o oblasti - Definisati pojam
rotaciji rotacije i ugla za
koji se vrši rotacija
- Sa učenicima
obraditi elementarne
primere
- Prezentirati formu
testa i kriterijum
ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Kotirana projekcija
Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: MODULA OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o - shvatiti pojam kotirane - Kotirana - Obrazložiti cilj modula,
pojmu kotirane projekcije projekcija, pojam način i kriterijum ocenjivanja
projekcije - umeti da graduira pravu, - Graduiranje prave, - Definisati pojam kotirane
- Sticanje znanja o odredi pad prave i interval pad prave i interval projekcije
graduiranju prave i - umeti da definiše međusobni - Međusobni položaj - Definisati kako se graduira
određivanju pada i položaj dve prave dve prave prava i određuje pad prave
intervala prave - umeti da predstavi presek - Ravan u kotiranoj (povezati sa merenjem dužina
- Sticanje znanja o dve ravni u kotiranoj projekciji na terenu)
međusobnom položaju projekciji - Međusobni položaj - Definisati međusobni
dve prave u dve ravni, presek položaj dve prave i povezati
kotiranoj ravni sa matematikom
projekciji - Topografska - Definisati pojam ravni u
- Sticanje znanja o površina, izohipse kotiranoj projekciji
ravni u kotiranoj terena, linija - Definisati pojam preseka
projekciji najvećeg pada na dve ravni
- Sticanje znanja o terenu - Sa učenicima obraditi
preseku dve ravni u - Presek ravni i elementarne primere
kotiranoj projekciji terena - Prezentirati formu testa i
- Jednočasovni test kriterijum ocenjivanja
provere znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Rešavanje putnog pojasa - plato - i - put -
Trajanje modula: 22 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Osposobljavanje za dalje učenje i - znati da definiše - Pojam platoa, - Obrazložiti cilj
primenu stečenih znanja u struci pojam plato i da ga plato na pravilnom modula, način i
- Razvijanje sistematičnosti, kroz zadatke reši i nepravilnom kriterijum ocenjivanja
urednosti, preciznosti u radu i - znati da definiše terenu, njegovo - Definisati pojam
veštine grafičkog izražavanja pojam put i da ga rešavanje platoa i šta znači
- Rešavanje platoa kroz zadatke reši - Provera znanja rešiti plato putem
- Rešavanje puta u nagibu i putem testa u grafičke vežbe
krivini na pravilnom i trajanju od dva - Definisati pojam
nepravilnom terenu časa put i šta znači
- Horizontalni put rešiti put putem
u pravcu i grafičkih vežbi
krivini, njegovo - Povezati sa
rešavanje primerima iz
- Put u padu, Primenjene geodezije
pravcu i krivini, - Prezentirati formu
njegovo rešavanje testova i kriterijum
- Provera znanja ocenjivanja
putem testa u
trajanju od dva časa

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- S. Živanović - Nacrtna geometrija za prvi razred geodetske tehničke škole
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Matematika
- Tehničko crtanje
- Primenjena geodezija
TEHNIČKO CRTANjE
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 74 74
II 74 74
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Razvijanje sposobnosti i veština kod učenika za korišćenje pribora za tehničko crtanje (rapidografi i šabloni za ispisivanje slova i brojeva, lenjiri, hamer i paus papir)
- Razvijanje sposobnosti kod učenika da rade i čitaju tehnički crtež kao načina komuniciranja i sporazumevanja u tehničkoj struci
- Razvijanje sistematičnosti, preciznosti i urednosti kod učenika
- Osposobljavanje učenika za izradu grafičkog prikaza u zadatom vremenskom roku
- Osposobljavanje za izradu grafičkog prikaza detalja i celine u zadatim razmerama
- Priprema učenika za izradu geodetskih podloga i planova
- Upoznavanje sa izgledom geodetskog plana i geodetske skice i iscrtavanje delova geodetskog plana i skice po zadatom uglednom primeru
- Korišćenje "Geodetskog ključa" pri crtanju
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Izvlačenje pravih i kružnih linija 0,1 - 0,8 14
"Redis" pismo i brojevi 20
Pisanje kaligrafije 10
Pisanje teksta pomoću šablona 10
Topografski znaci objekata i graničnih linija 20

Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Ispisivanje teksta i brojeva šablonima 20
Iscrtavanje dela skice detalja snimljenog ortogonalnom i 20
polarnom metodom
Iscrtavanje dela plana sa horizontalnom i vertikalnom 24
predstavom terena
Iscrtavanje dela skice snimljenih podzemnih instalacija 10

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Izvlačenje pravih i kružnih linija 0,1 - 0,8
Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE
MODULA
- Razvijanje osećaja za - umeti da crta tačno, precizno - Upoznavanje sa - Prikazati sav
tačnost, preciznost i i pedantno priborom za crtanje i pribor i
pedantnost neophodne - umeti da koristi pribor za načinom njegove definisati tačne
geometru pisanje i crtanje upotrebe nazive
- Upoznavanje sa priborom - Iscrtavanje pravih - Objasniti
za crtanje i izlomljenih linija potrebu da se radi
- Ovladavanje veštinom različitih debljina i u olovci i u tušu
izvlačenja pravih i odstojanja - Proveriti svakog
krivih linija u olovci i - Tuširanje pravih i učenika koliko je
u tušu izlomljenih linija u stanju da rukuje
različitih debljina i priborom
odstojanja - Objasniti
- Crtanje sadržaj prvog
koncentričnih radnog lista i
krugova nultim i način izrade kao i
običnim šestarom kriterijume za
- Izrada prvog ocenjivanje testa
radnog lista - test 1

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: "Redis" pismo i brojevi
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Upoznavanje sa - znati da koristi "redis" - Upoznavanje sa - Prikazati
karakteristikama kao i kada treba karakteristikama ugledni primer
i potrebom slobodoručno da ispisuje "redis" pisma slova i brojeva
korišćenja "redis" cifre - "redis" pismo, ispisanih "redis"
pisma i brojeva - umeti da piše "redis" vežbanje u olovci pismom
- Stvaranje navike pismom slova i brojeva u - "redis" pismo, - Proveriti
da u skladu sa olovci i u tušu vežbanje u tušu svakog učenika da
važećim normama u - umeti da piše slobodnom - Ispisivanje cifara li je shvatio
geodeziji koristi rukom cifre u olovci slobodnom rukom u izgled i formu
"redis" pismo olovci ispisivanja
- Ovladavanje - Brojevi: prav i "redis" pisma u
veštinom kosi "redis" u olovci i u tušu
slobodoručnog olovci - Zadatu rečenicu
ispisivanja cifara - Brojevi: prav i ispisati slovima
u olovci i u tušu kosi "redis" u tušu pravog i kosog
prema normama - Izrada četvrtog "redisa" u
koje važe u radnog lista u tušu određenom
geodeziji - test 4 vremenskom roku
- Zadati da
samostalno ispišu
geodetskim
ciframa deo
telefonskog
imenika
- Obratiti pažnju
na izgled
slobodoručno
ispisanih cifara
kao i ispisanih
"redisom"
- Objasniti
sadržaj četvrtog
radnog lista i
način izrade kao
i kriterijum
ocenjivanja testa

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Pisanje kaligrafije
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje navike - umeti da grafički prikaže - Upoznavanje sa - Prikazati ugledni
učenika da vodi tekst pisan kaligrafijom kaligrafijom kao pismom primer kaligrafije
računa o estetskom - znati da razlikuje sve vrste - Pisanje kaligrafijom - Proveriti svakog
izgledu teksta pisma koje se koriste kod ćirilice i latinice u učenika da li je shvatio
pisanog kaligrafijom geodetskih crteža olovci izgled i formu
- Sticanje veštine - znati da piše ćiriličnim i - Pisanje kaligrafijom ispisivanja kaligrafije u
pisanja ćiriličnom i latiničnim kaligrafskim pismom ćirilice i latinice u tušu olovci i u tušu
latiničnom u olovci i u tušu - Izrada trećeg radnog - Objasniti sadržaj
kaligrafijom lista u tušu - test 3 trećeg radnog lista i
način izrade kao i
kriterijum ocenjivanja
testa
- Zadati da na času
oblikuju naslovnu stranu
knjige sa zadatim tekstom
na osnovu uglednog
primerka starih i
savremenih knjiga

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Pisanje teksta pomoću šablona
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje veštine - znati da koristi sve - Upotreba šablona - Pokazati
korišćenja svih vrsta vrste šablona za - Ispisivanje teksta različite vrste
šablona za ispisivanje slova i šablonom u olovci šablona i
ispisivanje teksta u brojeva u tušu - Ispisivanje teksta demonstrirati
olovci i u tušu - znati da odredi šablonom u tušu pisanje pomoću
- Sticanje navike da odgovarajuću debljinu - Izrada drugog olovke
sam odredi debljinu linije tuširanja za radnog lista - test - Proveriti svakog
linije za svaki svaki šablon 2 učenika da li
šablon pravilno koristi
šablon prilikom
ispisivanja u
olovci i u tušu
- Objasniti
sadržaj drugog
radnog lista i
način izrade kao i
kriterijum
ocenjivanja testa

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Topografski znaci objekata i graničnih linija
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik MODULA ZA OSTVARIVANjE
će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati da primeni - Vrste topografskih - Prikazati ugledni
topografskim znacima topografske znake znakova primer topografskih
geodetskih tačaka, geodetskih tačaka, repera - Topografski znaci znakova
repera objekata i objekata i graničnih linija geodetskih tačaka i - Prikazati ugledni
graničnih linija - moći da čita sve repera u olovci primer topografskih
- Sticanje veštine topografske znake - Topografski znaci znakova geodetskih
crtanja topografskih - umeti da samostalno crta geodetskih tačaka i tačaka, repera i
znakova svih elemenata sve topografske znake repera u tušu graničnih linija
u geodeziji - Topografski znaci - Proveriti svakog
objekata u olovci učenika da li je
- Topografski znaci shvatio izgled i formu
objekata u tušu topografskih znakova u
- Topografski znaci olovci i u tušu
graničnih linija u - Objasniti sadržaj
olovci petog radnog lista i
- Topografski znaci način izrade kao i
graničnih linija u tušu kriterijum ocenjivanja
- Izrada petog radnog testa
lista u tušu - test 5

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Ispisivanje teksta i brojeva šablonima
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Razvijanje tačnosti i - umeti da ispisuje - Ispisivanje teksta i brojeva - Definisati
preciznosti neophodnih geometru brojeve i slova uz šablonom veličine 2 i 3 upotrebu tehničkog
- Sticanje veštine pisanja pomoć šablona mm na osnovu uglednog crtanja u izradi
šablonima koji imaju primenu u - znati da samostalno primera geodetskih planova
geodeziji primeni i koristi - Ispisivanje teksta i brojeva - Demonstrirati
- Razvijanje svih aspekata šablone koji se šablonom veličine 4 i 5 korišćenje
ličnosti učenika u skladu sa koriste u geodetskoj mm na osnovu uglednog rapidografa i
njegovim razvojnim potrebama, struci primera šablona
potencijalima i interesovanjima - Izrada radnog lista - Pokazati sadržaj
prvog i drugog lista
i način izrade lista
koji će učenik
samostalno da
iscrta.
- Zadati da na času
učenici ispišu svoje
indikacije u zadatom
roku

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Iscrtavanje dela skice detalja snimljenog ortogonalnom i polarnom
metodom
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula MODULA ZA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati da opiše - Precrtavanje dela - Prikazati ugledni
sadržaju skice skicu detalja skice detalja snimanja primer dela skice
detalja - znati da pravilno ortogonalnom metodom detalja
- Sticanje veštine nacrta sve sa izradom opisa - Objasniti način
crtanja topografskih topografske znake skice, iscrtavanje crtanja neophodnih
znakova svih koji predstavljaju topografskih topografskih znakova
elemenata sa skice sadržaj skice detalja znakova, ispisivanje i pokazati gde se oni
detalja - znati da napiše na podataka snimanja nalaze u topografskom
- Razvijanje veštine skici detalja snimanja apscisa, ordinata, ključu
slobodoručnog ortogonalnom metodom kontrolnih merenja i - Objasniti sadržaj
ispisivanja cifara i sve potrebne podatke indikacija vlasnika lista i način izrade
teksta prema - znati da napiše na - Precrtavanje dela i kriterijum
pravilima koje važe skici detalja snimanja skice detalja snimanja ocenjivanja
u geodeziji za polarnom metodom sve polarnom metodom - Zadati da na času
ispisivanje podataka potrebne podatke - Izrada radnog učenici samostalno
snimanja lista iscrtaju deo skice
ortogonalnom i - Izrada grafičkog detalja u zadatom
polarnom metodom na rada vremenskom roku
skici detalja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Iscrtavanje dela plana sa horizontalnom i vertikalnom predstavom
terena
Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati da - Precrtavanje dela - Prikazati ugledni primer dela
sadržaju interpretira geodetski katastarskog plana sa plana sa horizontalnom i
katastarskog plana plan sa horizontalnom izradom opisa lista vertikalnom predstavom terena
- Sticanje znanja o i vertikalnom - Iscrtavanje graničnih - Proveriti svakog učenika u
izgledu i sadržaju predstavom terena tačaka i linija primeni topografskih znakova
geodetskog plana sa - znati da pravilno katastarskih parcela - Objasniti sadržaj lista,
horizontalnom i nacrta sve topografske - Numerisanje način izrade i kriterijum
vertikalnom znake koji čine katastarskih parcela ocenjivanja
predstavom terena sadržaj geodetskog - Iscrtavanje dela plana
- Sticanje znanja i plana sa horizontalnom sa horizontalnom
veština crtanja i vertikalnom predstavom terena i
topografskih predstavom terena objekata
znakova koji se (poligonske tačke, - Iscrtavanje dela plana
koriste za prikaz granične tačke i sa vertikalnom
horizontalne i linije parcela, predstavom terena (kote
vertikalne zgrade, izohipse, kote tačaka i izohipse)
predstave terena na tačaka i dr.) - Izrada grafičkog rada
geodetskim planovima u trajanju od 2 časa
- Izrada radnog lista

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Iscrtavanje dela skice snimljenih podzemnih instalacija
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku MODULA UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o - znati da - Iscrtavanje dela - Prikazati
sadržaju skice pravilno iscrta lista na kojem su ugledni primer
snimljenih topografske znake predstavljeni dela skice
podzemnih koji se koriste na topografski znaci snimljenih
instalacija skici snimljenih podzemnih podzemnih
- Sticanje znanja podzemnih instalacija instalacija
iscrtavanja instalacija - Izrada grafičkog - Objasniti
topografskih rada sadržaj lista i
znakova podzemnih - Izrada radnog lista način izrade i
instalacija kriterijum
ocenjivanja
- Zadati da na
času samostalno
prikažu nekoliko
topografskih
znakova podzemnih
instalacija u
zadatom roku

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- S. Živanović - Udžbenik: Tehničko crtanje za Geodetsku tehničku školu
- Zbirka radnih listova
- Topografski ključ
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Geodetska merenja i računanja
- Katastar nepokretnosti i uređenje zemljišne teritorije
- Nacrtna geometrija
- Geodetski planovi
GEODEZIJA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 111 111
II 148 148
III 111 111
IV 68 68
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Upoznavanje sa poslovima geometra
- Sticanje potrebnih znanja iz oblasti geodezije
- Priprema za izučavanje i uspešno usvajanje znanja iz drugih stručnih oblasti geodezije
- Upoznavanje metoda merenja i instrumenata
- Ovladavanje formulama za obradu podataka merenja
- Ovladavanje postupcima merenja uglovnih i linearnih veličina
- Osposobljavanje za izradu horizontalne i vertikalne predstave terena
- Spremnost za izradu testa provere znanja po modulima i u celini
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Opšti pojmovi u geodeziji 15
Priprema instrumenata za merenje horizontalnih uglova, metode 36
merenja
Priprema instrumenata za merenje vertikalnih uglova, metode 20
merenja
Priprema za merenje dužine pantljikom i obrada podataka 19
merenih dužina
Terenski radovi u poligonskoj mreži 21

Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Računanja u poligonskoj mreži 80
Teorija grešaka 15
Linijska mreža 20
Elektronsko merenje dužina - elektronske merne stanice 33

Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Snimanje detalja 22
Ortogonalna metoda snimanja detalja 15
Nivelmanska mreža 28
Detaljni nivelman 15
Geodetska osnova - trigonometrijska mreža i referentna 31
mreža

Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Polarna metoda snimanja detalja 36
Trigonometrijski nivelman 12
Globalni pozicioni sistemi - GPS 20

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Opšti pojmovi u geodeziji
Trajanje modula: 15 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik MODULA OSTVARIVANjE
će: MODULA
- Sticanje osnovnih - umeti da definiše - Pojam, zadatak i - Definisati pojam i
znanja o geodeziji, geodeziju, da kaže čime se značaj geodezije značaj geodezije i
čime se bavi i bavi i šta je njen zadatak - Oblik i dimenzije insistirati na tome da
koje se metode - znati da definiše Zemlje svaki učenik to ponovi.
koriste geodetske mreže i objasni - Nivoska površ, - Obnoviti osnovne
- Sticanje znanja o čemu služe normala, vertikala, jedinice mere za dužine
geodetskim mrežama - znati da definiše metode visina, visinska i uglove.
i njihovoj nameni koje se koriste za snimanje razlika - Na ravanskom i
- Shvatanje pojmova detalja - Geodetske mreže prostornom modelu
u vezi vertikalne - moći da nabroji prednosti - Jedinice za merenje definisati koordinatni
predstave terena i nedostatke numeričkih uglova, dužina i sistem.
- Sticanje osnovnih metoda površina, pretvaranje - Prikazati plan i kartu
znanja o planu, - znati da definiše jednih u druge i na njima definisati
karti i razmeri. koordinatni sistem i - Koordinatni sistem pojam razmere.
- Osposobljavanje za koordinate - Metode snimanja - Izložiti formu testa
dalje učenje - znati da definiše razmeru, - Plan, karta, usvojenih znanja i
- Sticanje sistema plan i karta. razmera upoznati učenike sa
pojmova - umeti da sračuna dužinu na - Jednočasovni test kriterijumom ocenjivanja
planu ili u prirodi za provere znanja
odgovarajuću razmeru

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Priprema instrumenta za merenje horizontalnih uglova, metode
merenja
Trajanje modula: 36 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje veštine - umeti da kaže šta je - Delovi teodolita - Na teodolitu pokazati i
rukovanja i korišćenja teodolit, da nabroji - Libele opisati sve njegove delove i
instrumenta njegove delove i - Durbin objasniti kako se koriste.
- Sticanje znanja o objasni čemu služe i - Limb i alhidada - Omogućiti učenicima da
čitanju podele na kako se koriste - Sprave za čitanje samostalno obave radnje sa
limbu - umeti da proveri podele limba kojima su upoznati.
- Sticanje znanja o uslove teodolita - Viziranje - Praktično, na teodolitu,
uslovima teodolita - umeti da centriše - Uslovi za merenje pokazati im ispitivanje uslova
- Sticanje znanja o instrument horizontalnih i zahtevati da samostalno
centrisanju teodolita - moći da samostalno uglova ponove.
- Sticanje znanja o sprovodi postupak - Centrisanje - Istaći zbog čega se
principu merenja merenja uglova teodolita proveravaju uslovi i zašto
horizontalnih uglova - umeti da samostalno - Prosta metoda teodolit mora biti centrisan.
- Usvajanje metoda upisuje podatke merenja merenja - Objasniti obradu podataka na
merenja horizontalnih i umeti da ih obradi horizontalnih kraćem primeru.
uglova - znati da kontroliše uglova - Izložiti formu testa
- Upoznavanje sa merenje i računanje - Girusna metoda usvojenih znanja i upoznati
upisivanjem podataka - Obrada podataka u učenike sa kriterijumom
merenja i obradom T.O.1 ocenjivanja
- Jednočasovni test
provere znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Priprema instrumenta za merenje vertikalnih uglova, metode merenja
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o pojmu - znati da odredi greške merenja - Pojam vertikalnog - Obnoviti uslove
uglova u vertikalnoj ravni. i da ih otkloni ugla i zenitne daljine teodolita za
- Sticanje znanja o - znati da ispita instrument - Instrumenti za merenje
instrumentima za merenje - znati da definiše prostu i merenje vertikalnih horizontalnih
vertikalnih uglova. girusnu metodu merenja uglova uglova i zenitnih uglova.
- Upoznavanje sa greškama - moći da samostalno izmeri daljina - Pokazati na
koje nastaju pri merenju i uglove - Uslovi teodolita sa teodolitu kako se
načinu eliminisanja istih. - znati da samostalno izvrši visinskom libelom, bez ispituju uslovi
- Sticanje znanja o uslovima obradu podataka libele na durbinu za vertikalne
teodolita. - Uslovi teodolita sa uglove i tražiti
- Upoznavanje sa metodama kompenzatorom da svaki učenik
merenja. - Prosta metoda merenja ponovi postupak.
- Upoznavanje sa zapisivanjem - Girusna metoda - Ukazati na
i obradom podataka. merenja povezanost
- Usvajanje umenja korišćenja - Računanje visinskih durbina i
izvora informacija. uglova iz rezultata vertikalnog
- Razvijanje sposobnosti merenja limba.
povezivanja znanja iz - Jednočasovni test - Demonstrirati
različitih oblasti. provere znanja naginjanje sprava
za čitanje podele
vertikalnog
limba.
- Obnoviti
centrisanje
teodolita
- Obnoviti metode
merenja
horizontalnih
uglova.
- Dati za domaći
primere za
računanje
visinskih uglova
bez obrasca
- Izložiti formu
testa usvojenih
znanja i upoznati
učenike sa
kriterijumom
ocenjivanja.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Priprema za merenje dužina pantljikom i obrada podataka merenih
dužina
Trajanje modula: 19 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Ovladavanje postupkom - znati da samostalno - Pribor za merenje dužina - Obnoviti sve u vezi
merenja dužina pantljikom. izmeri dužinu i i njegovo korišćenje pribora i postupka
- Ovladavanje formulama iskontroliše merenje. - Merenje duži bez preloma merenja naučeno na GMR.
za obradu podataka - znati da izvede sa upisivanjem u T.O.18 - Dati što više
merenja. formule po kojima se - Merenje duži sa prelomom primera i insistirati
- Sticanje elementarnog određuje horizontalna sa upisivanjem u T.O.18 na crtanju profila
znanja iz teorije vrednost dužine. - Komparisanje pantljike duži.
grešaka. - moći da objasni kakav - Popravka za redukciju - Uraditi primere za
- Osposobljavanje za uticaj na horizontalnu koso merenih dužina redukciju.
samostalan rad. dužinu ima visinska - Određivanje visinske - Ukazivati na izvore
razlika. razlike potrebne za grešaka, vrste grešaka
- umeti da sračuna redukciju i mogućnost njihovog
visinsku razliku - Popravke za dužine otklanjanja.
potrebnu za redukciju. - Kategorije terena i - izložiti formu testa
- znati da nabroji dozvoljeno odstupanje usvojenih znanja i
greške koje nastaju pri - Greške pri merenju dužina upoznati učenike sa
merenju dužina i objasni pantljikom kriterijumom ocenjivanja.
njihov uticaj. - Jednočasovni test
provere znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Terenski radovi u poligonskoj mreži
Trajanje modula: 21 čas


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: MODULA OSTVARIVANjE
MODULA
- Upoznavanje sa pojmom - znati da klasifikuje - Osnovni pojmovi o - Pokazati poligonsku mrežu
i klasifikacijom poligonsku mrežu i nabroji poligonskoj mreži jedne K.O.
poligonske mreže. osnovne propise koji se odnose - Klasifikacija - Obnoviti osnovne pojmove o
- Sticanje znanja iz na projektovanje poligonske poligonske mreže poligonskoj mreži.
projektovanja mreže. - Projektovanje i - Pokazati različite tipove
poligonske mreže. - znati da definiše rekognosciranje belega.
- Upoznavanje sa rekognosciranje poligonske poligonske mreže - Uraditi što više primera za
vrstama belega i mreže. - Vrste belega opis položaja.
stabilizacijom - moći da stabilizuje belege - Stabilizacija belega - Dati za domaći da
poligonskih tačaka. poligonskih tačaka. - Opis položaja samostalno skiciraju položaj
- Usvajanje znanja o - umeti da opiše položaj poligonskih tačaka nekoliko tačaka u ulici gde
izvorima i vrstama poligonskih tačaka - Princip određivanja žive.
grešaka pri merenju u - znati da definiše i nacrta položaja poligonskih - Na primeru što većeg broja
poligonskoj mreži i o elemente vlaka potrebne za tačaka vlakova definisati elemente i
dozvoljenim određivanje koordinata tačaka. - Elementi slepog, zahtevati da svaki učenik
odstupanjima. - moći da kaže po kom principu umetnutog i zatvorenog ponovi.
- Sticanje znanja o se određuje položaj vlaka - Izložiti formu testa
principu određivanja poligonskih tačaka. - Određivanje merenih usvojenih znanja i upoznati
položaja poligonskih - znati da izmeri elemente elemenata vlaka učenike sa kriterijumom
tačaka. vlaka. - Jednočasovni test ocenjivanja.
provere znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Računanja u poligonskoj mreži
Trajanje modula: 80 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
će: MODULA
- Sticanje znanja iz - znati da odredi - Indirektno - Obnoviti elemente poligonskog
indirektnog određivanja indirektnim putem elemente određivanje vlaka.
elemenata poligonskog vlaka. elemenata - Obnoviti trigonometrijske
vlaka. - znati da sračuna poligonskog vlaka funkcije.
- Sposobnost primene direkcioni ugao i dužinu - Najčešći - Na što većem broju primera
stečenog znanja u novim iz koordinata. slučajevi vezivanja objasniti primenu teorema za
situacijama. - umeti da izvede formule vlaka za određivanje elemenata vlaka.
- Formiranje umenja za računanje koordinata nepristupačnu - Proveriti poznavanje formula
rešavanja problema. tačaka u vlaku. tačku na primeru vezivanja vlaka za
- Ovladavanje formulama za - umeti da kontroliše - Propisi pri nepristupačnu datu tačku.
računanje direkcionog ugla merenja i računanja. indirektnom - Uraditi primer računanja
i dužine iz koordinata. - znati da pronađe belegu određivanju koordinata tačaka.
- Ovladavanje formulama za poligonske tačke. - Računanje - Zahtevati da učenici prihvate
računanje koordinata - znati da izvede formule direkcionog ugla i kontrole računanja kao sastavni
poligonskih tačaka. za računanje koordinata dužine iz deo obrade podataka.
- Osposobljavanje za čvorne tačke. koordinata - Izložiti formu testa
samostalan rad i primenu - umeti da primeni - Slepi poligonski usvojenih znanja i upoznati
znanja. teorijska znanja na vlak učenike sa kriterijumom
- Sticanje znanja iz praktičnim vežbama. - Umetnuti ocenjivanja.
izravnanja čvorne tačke. poligonski vlak
- Uglovno i
dozvoljeno uglovno
odstupanje
- Računanje
direkcionih uglova
poligonskih strana
- Linearna
odstupanja i
dozvoljeno
odstupanje
- Izravnanje
koordinatnih
razlika
- Računanje
koordinata
poligonskih tačaka
- Zatvoreni
poligonski vlak
- Čvorna tačka
- Pronalaženje
belega
- Dvočasovni test
provere znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Teorija grešaka
Trajanje modula: 15 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja - znati da nabroje - Vrste grešaka - Objasniti na primerima
iz potrebe i vrste grešaka koje - Ocena tačnosti vrste grešaka.
svrhe izravnanja. nastaju pri merenju. izvršenih merenja - Za domaći dati zadatke
- Upoznavanje sa - znati da opišu - Prosta aritmetička iz ocene tačnosti.
vrstama grešaka kako greške utiču na sredina - Obraditi teoriju
i njihovom merenja. - Pojam težina grešaka pre čvorne
uticaju na - znati da definišu - Opšta aritmetička tačke.
rezultate težine i koriste ih sredina - Omogućiti da uz pomoć
merenja. prilikom računanja - Jednočasovni test knjige odgovore na
- Ovladavanje - znati da izvede provere znanja najvažnija pitanja posle
formulama za formule za računanje svakog časa na kojem je
računanje proste proste i opšte obrađen nov sadržaj i
i aritmetičke aritmetičke sredine. proveriti odgovore.
sredine. - moći da primeni - Izložiti formu testa
- Sticanje znanja osnovna znanja o usvojenih znanja i
o težinama oceni tačnosti. upoznati učenike sa
- Usvajanje umenja kriterijumom ocenjivanja
korišćenja izvora
informacija.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Linijska mreža
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja iz terenskih - znati da - Cilj, značaj i - Obnoviti osnovne
radova u linijskoj mreži. rekognoscira klasifikacija linijske pojmove o linijskoj
- Ovladavanje formulama za linijsku mrežu i mreže mreži.
računanje koordinata linijskih obeleži tačke na - Rekognosciranje linijske - Pokazati belege koje se
tačaka. terenu. mreže koriste u linijskoj
- Osposobljavanje za samostalan - umeti da odmeri - Obeležavanje linijske mreži.
rad i primenu znanja na linijske tačke. tačke - Omogućiti da učenici
praktičnim vežbama. - znati da - Numerisanje, odmeranje samostalno obrade
- Sposobnost primene stečenih definiše različite linijskih tačaka pojedine delove novog
znanja. načine određivanja - Računanje koordinata gradiva na času za koje
koordinata linijskih tačaka na liniji imaju dovoljno predznanja.
linijskih tačaka. - Računanje koordinata - Insistirati na
- znati da linijskih tačaka na određivanju predznaka
samostalno primeni produžetku linije koordinatnih razlika sa
formule potrebne - Računanje koordinata slike.
za geodetska linijskih tačaka na - Izložiti formu testa
računanja. upravnoj usvojenih znanja i
- Računanje koordinata upoznati učenike sa
linijskih tačaka lučnim kriterijumom ocenjivanja.
presekom
- Registar linijske mreže
- Jednočasovni test provere
znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Elektronsko merenje dužina - elektronske merne stanice
Trajanje modula: 33 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje osnovnih - znati osnovne pojmove o - Princip rada - Pokazati daljinomer.
znanja o principu rada principu rada i podeli elektromagnetnih - Pokazati
elektromagnetnih daljinomera. daljinomera elektronsku mernu
daljinomera. - steći znanja potrebna za - Opis jednog daljinomera stanicu i delove
- Upoznavanje se jednim usvajanje sadržaja drugih - Elektronske merne instrumenta.
daljinomerom. stručnih predmeta. stanice - Demonstrirati
- Naučiti rukovanje i - znati kako se mere i obrađuju - Funkcije elektronskih postupak merenja
korišćenje dužine. mernih stanica dužine.
instrumentima. - znati kako se vrši polarno - Delovi elektronske merne - Demonstrirati
- Upoznavanje sa snimanje. stanice ispitivanje uslova i
delovima merne stanice. - Ispitivanje i zahtevati da učenici
- Sticanje znanja o rektifikacija ponove postupak.
uslovima instrumenta. - Merenje uglova i dužina - Obnoviti merenje
- Sticanje znanja o - Merenje i memorisanje uglova.
memorisanju podataka i podataka. - Izložiti formu
procesiranju na računar. - Organizacija memorije testa usvojenih znanja
- Razvijanje sposobnosti - Transfer podataka na i upoznati učenike sa
povezivanja znanja iz računar kriterijumom
različitih oblasti. - Procesiranje podataka na ocenjivanja.
računaru
- Specijalna merenja
- Jednočasovni test
provere znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Snimanje detalja
Trajanje modula: 22 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku MODULA UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o - znati da nabroji - Opšti pojmovi - Prikazati plan i
predmetu snimanja. šta se snima. - Predmet snimanja na njemu objasniti
- Sticanje znanja o - znati da izabere - Snimanje graničnih koji su objekti
izboru tačaka na tačke koje treba linija snimljeni.
objektima koje snimiti da bi - Snimanje zgrada - Prikazati plan
treba snimiti. objekti bili verno - Snimanje saobraćajnica i podzemnih vodova.
- Sposobnost prikazani na pratećih objekata - Obnoviti
primene stečenih planu. - Snimanje voda i objekata razmeru.
znanja u novim - znati da opiše na njima - Zadati da
situacijama. kako se prikazuju - Snimanje raznih objekata samostalno
- Upoznavanje sa podzemni vodovi i (groblja, spomenici, skiciraju zgradu u
otkrivanjem objekti na usamljeni grobovi...) kojoj žive.
postojećih planovima. - Snimanje reljefa - Izložiti formu
vodova. - znati da izabere - Vrste vodova i testa usvojenih
- Razvijanje tačke za podzemnih objekata znanja i upoznati
samostalnosti u vertikalnu - Otkrivanje postojećih učenike sa
učenju i predstavu terena. vodova kriterijumom
praktičnim - Snimanje vodova i ocenjivanja.
vežbama. podzemnih objekata
- Jednočasovni test
provere znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Ortogonalna metoda snimanja detalja
Trajanje modula: 15 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku MODULA OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Upoznavanje sa - znati da ispita - Opšti pojmovi - Pokazati prizmu i
priborom za snimanje prizmu - Dvostruka demonstrirati kako se
detalja ortogonalnom - znati da petostrana prizma koristi.
metodom. skicira detalje - Ispitivanje prizama - Insistirati da svaki
- Sticanje znanja o - znati da - Skiciranje detalja učenik obeleži prav ugao
obeležavanju pravog izabere detaljne za snimanje pomoću prizme.
ugla. tačke koje treba - Postupak i - Obnoviti pribor za merenje
- Sticanje teorijskih snimiti organizacija rada u dužina.
znanja o postupku i - znati da završi toku snimanja - Upoznati učenike sa
organizaciji ili prekine - Snimanje detalja propisima za snimanje
potrebnih za snimanje kombinacijama detalja.
praktične vežbe. - umeti da - Osnovni propisi za - Pokazati detaljnu skicu.
- Sticanje znanja o kontroliše merenje snimanje detalja - Zadati koordinate
snimanju - znati da izvede - Kontrolna merenja nekoliko tačaka da ih
nepristupačnih formule po kojima - Računanje samostalno nanesu u
tačaka. će sračunati koordinata detaljnih određenoj razmeri.
- Ovladavanje koordinate tačaka tačaka - Izložiti formu testa
formulama za računanje - Jednočasovni test usvojenih znanja i upoznati
koordinata detaljnih provere znanja učenike sa kriterijumom
tačaka. ocenjivanja.
- Formiranje estetskog
ukusa.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Nivelmanska mreža
Trajanje modula: 28 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Osposobljavanje za dalje - umeti da definiše - Pojam, cilj i značaj - Obnoviti osnovne pojmove o
učenje. nivelmansku mrežu. nivelmana nivelmanskoj mreži.
- Sticanje sistema pojmova - znati da proveri - Podela nivelmana - Pokazati pribor za merenje
o vrstama nivelmana i pribor za merenje - Merenje visinskih razlika u - Pokazati na instrumentu sve
njihovoj primeni. visinskih razlika. geometrijskom nivelmanu delove i objasniti praktično
- Naučiti rukovanje i - umeti da samostalno - Definicija nivelmanske ispitivanje uslova.
korišćenje instrumenata. primeni postupak strane, vlaka i mreže - Omogućiti da svaki učenik
- Sticanje znanja o merenja na praktičnim - Nivelmanski reperi samostalno pročita podelu na
ispitivanju uslova vežbama - Pribor za nivelanje letvi.
nivelira - znati da upiše i - Nivelmanski instrumenti, - Pokazati repere.
- Usvajanje metoda i obračuna podatke ispitivanje i rektifikacija - Uraditi primer obrade
postupaka u geometrijskom merenja. - Postupak nivelanja kod zapisnika sa terena.
nivelmanu potrebnih za - znati da objasni od tehničkog nivelmana - Ukazivati na greške koje
praktične vežbe. čega zavisi tačnost - Izvori grešaka pri nivelanju nastaju pri merenju.
- Ovladavanje formulama za visinske razlike. - Težina visinske razlike - Obnoviti opštu aritmetičku
računanje visina repera u - znati da izvede - Izravnanje nivelmanskog sredinu.
vlaku. formule za računanje vlaka - Izložiti formu testa
- Ovladavanje formulama za visina repera. - Izravnanje visine čvornog usvojenih znanja i upoznati
računanje visine čvornog repera učenike sa kriterijumom
repera. - Jednočasovni test provere ocenjivanja.
znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Detaljni nivelman
Trajanje modula: 15 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati da izabere - Cilj, značaj i - Pokazati detaljnu skicu,
značaju detaljnog detaljne tačke za podela detaljnog fotokopiju katastarskog
nivelmana. vertikalnu predstavu nivelmana plana i fotoskicu.
- Sticanje znanja terena - Detaljni - Obnoviti postupak
potrebnih za - znati da primeni nivelman rasutih nivelanja u tehničkom
praktične vežbe na detaljni nivelman tačaka nivelmanu.
terenu. površi i detaljni - Metod - Na primeru saobraćajnice
- Ovladavanje nivelman linija pravilnih figura objasniti detaljni nivelman
formulama za računanje - umeti da - Detaljni linija.
visina detaljnih samostalno primeni nivelman po - Zahtevati da svaki učenik
tačaka. detaljni nivelman pravcima ponovi šta je podužni a šta
- Usvajanje umenja rasutih tačaka na - Nivelman poprečni profil.
korišćenja praktičnim vežbama. podužnog i - Uraditi primer za
informacija. - znati da izvede poprečnih računanje visina detaljnih
- Razvijanje formule po kojima se profila tačaka.
sposobnosti računaju visine - Računanje - Izložiti formu testa
povezivanja znanja iz detaljnih tačaka. visina detaljnih usvojenih znanja i upoznati
različitih oblasti. tačaka učenike sa kriterijumom
- Usvajanje metoda, - Jednočasovni ocenjivanja.
postupaka specifičnih test provere
za detaljni nivelman. znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Geodetska osnova - trigonometrijska mreža i referentna mreža
Trajanje modula: 31 čas


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje osnovnih znanja o - znati da - Uopšte o trigonometrijskoj - Pokazati belege
značaju trigonometrijske objasni upotrebu mreži trigonometrijskih
mreže. trigonometrijske - Obeležavanje, numerisanje i tačaka.
- Upoznavanje sa signalima mreže opis položaja - Pokazati na
u nižim redovima. - znati da - Signalisanje modelima signala,
- Sticanje znanja o principu nabroji i nacrta trigonometrijskih tačaka kako se postavljaju
određivanja položaja vrste i oblike - Princip određivanja položaja iznad tačke.
trigonometrijskih tačaka. trigonometrijske trigonometrijskih tačaka - Definisati
- Ovladavanje formulama mreže - Orijentisanje pravaca metode presecanja
potrebnim za računanje - znati da opiše - Približne koordinate pravaca i tražiti
približnih koordinata. signale koji se presecanjem napred da svaki učenik
- Sticanje sistema pojmova. koriste u nižim - Presecanje pravaca nazad ponovi uz crtanje
- Sticanje znanja o redovima - GPS pozicioniranje slike.
GPS mrežama - znati da tačaka - Za presecanje
(statika). definiše princip - GPS relativno napred, pre
- Osposobljavanje za dalje određivanja pozicioniranje objašnjenja, tražiti
učenje. položaja - GPS geodetske mreže da učenici uz
- Razvijanje sposobnosti trigonometrijskih - Mreža permanentnih stanica pomoć knjige sami
povezivanja znanja iz tačaka - Horizontalni i vertikalni dođu do jednog
različitih oblasti. - umeti da izvede datum. rešenja.
formule za - Jednočasovni test provere - Izvesti formule
različite načine znanja i za Kasinijev i
određivanja za Potenot
približnih Snelijusov način i
koordinata dozvoliti da
presecanja pravaca izaberu onaj koji
- znati da im je lakši.
definiše - Pokazati karte
referentnu mrežu za osnovnu srpsku
- znati da referentnu mrežu
definiše vezu (dizajn i oblik
između tačaka mreže).
- znati da - Izložiti formu
definiše testa usvojenih
geografske i znanja i upoznati
pravougle učenike sa
koordinate tačaka kriterijumom
- znati da opiše ocenjivanja.
obeležavanje tačaka

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Polarna metoda snimanja detalja
Trajanje modula: 36 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Naučiti rukovanje - znati da opiše običan - Osnovni pojmovi - Obnoviti osnovne pojmove
tahimetrijskim tahimetar i da ga ispita. - Običan tahimetar o polarnoj metodi.
instrumentima. - znati da primeni formule za - Određivanje dužine i visinske - Pokazati na tahimetrima
- Sticanje znanja potrebnog računanje dužine i visinske razlike pri nagnutoj vizuri delove i postupak
za obradu podataka razlike bez izvođenja. - Autoredukcioni tahimetri ispitivanja.
merenja. - znati da opiše na kom principu - Formule za određivanje dužine i - Zahtevati da učenici
- Sticanje znanja iz rade autoredukcioni tahimetri. visinske razlike ponove postupak.
postupka i organizacije - znati da koristi letve za - Računanje visina detaljnih - Pokazati letve i
snimanja potrebnog za autoredukcione tahimetre. tačaka. demonstrirati kako se čita
praktične vežbe. - znati da skicira detalje. - Letve za autoredukcione podela.
- Upoznavanje sa osnovnim - znati da izabere tačke koje tahimetre - Pokazati detaljnu skicu.
propisima, sticanje treba snimiti. - Postupak pri tahimetrijskom - Uraditi primer za
činjeničnog znanja. - znati da zapiše podatke snimanju računanje koordinata.
- Ovladavanje formulama za merenja. - Osnovni propisi pri snimanju - Zadati da skiciraju deo
računanje koordinata - znati da snimi nepristupačne detalja polarnom metodom ulice u kojoj žive.
detaljnih tačaka. tačke i da kontroliše merenje. - Snimanje tačaka za vertikalnu - Izložiti formu testa
- Sposobnost primene - znati da primeni formule predstavu terena sa izraženim usvojenih znanja i upoznati
stečenih znanja u novim potrebne za računanje koordinata. reljefom, prikazivanje reljefa učenike sa kriterijumom
situacijama. - Računanje koordinata detaljnih ocenjivanja.
- Formiranje estetskog tačaka
ukusa. - Jednočasovni test provere znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Trigonometrijski nivelman
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati da definiše - - Obnoviti vrste
primeni trigonometrijski nivelman. Trigonometrijsko nivelmana.
trigonometrijskog - znati da diskutuje formule merenje visinskih - Obnoviti merenje
nivelmana. za jednostrano i obostrano razlika visinskih uglova girusnom
- Izvođenje formula određivanje visinskih - Formule za metodom.
potrebnih za razlika. određivanje - Ne treba tražiti
računanje. - znati da kaže od čega visinske razlike izvođenje formula ali
- Osposobljavanje za zavisi tačnost visinske - Težina objasniti kako se do njih
primenu teorijskog razlike. visinske razlike dolazi.
znanja potrebnog za - znati da nabroji za koje - Izravnanje - Obratiti pažnju na
usvajanje sadržaja uticaje se koriguje visinska vlaka korekcione članove, kada
drugih stručnih razlika. trigonometrijskog se uzimaju u obzir i od
predmeta. - znati da primeni postupak nivelmana čega zavise.
- Osposobljavanje za izravnanja u vlaku - Određivanje - Uraditi primer za
dalje učenje. trigonometrijskog nivelmana. visina određivanje visinskih
- Sticanje činjeničnih - znati šta treba da izmeri poligonskih i razlika.
znanja. i kako da sračuna visine linijskih tačaka - Izložiti formu testa
- Razvijanje poligonskih i linijskih - Jednočasovni usvojenih znanja i
sposobnosti tačaka. test provere upoznati učenike sa
povezivanja znanja iz znanja kriterijumom ocenjivanja.
različitih oblasti.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Globalni pozicioni sistemi (GPS)
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje činjeničnih znanja - znati da - GPS - - Pokazati
o globalnim pozicionim definiše kinematika instrument.
sistemima. pozicioniranje - GPS geodetske - Navesti primere
- Razvijanje samostalnosti tačaka. mreže praktične primene.
u učenju i intelektualnom - moći da kaže - Mreža - Pokazati karte
radu. kako se permanentnih za osnovnu srpsku
- Sposobnost primene obeležavaju tačke stanica referentnu mrežu.
stečenih znanja u novim mreže. - Horizontalni i - Uspostaviti
situacijama. - znati da kaže vertikalni korelaciju sa
- Usvajanje metoda merenja. primenu u premeru datum... ostalim geodetskim
i katastru. - GPS primena u predmetima
- znati da premeru i - Izložiti formu
nabroji metode geodeziji testa usvojenih
merenja. - GPS metode znanja i upoznati
- znati da ponovi merenja, GPS učenike sa
osnovne pojmove o prijemnici. kriterijumom
prijemnicima i - Tačnost GPS ocenjivanja
njihovoj tačnosti. prijemnika
- Jednočasovni
test provere
znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Krunislav Mihajlović, Krsta Vračarić i orđo Lazić, Geodezija za I razred
- Krunislav Mihajlović, Krsta Vračarić i orđo Lazić, Geodezija za II razred
- Krunislav Mihajlović, Krsta Vračarić i orđo Lazić, Geodezija za III razred
- Krunislav Mihajlović, Krsta Vračarić i orđo Lazić, Geodezija za IV razred
- Uredba o primeni tehnologije globalnog pozicionog sistema u okviru premera nepokretnosti
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Matematika
- Fizička geografija
- Geodetska merenja i računanja
- Geodetski planovi
- Primenjena geodezija
GEODETSKA MERENjA I RAČUNANjA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 148 148
II 259 259
III 222 222
IV 136 136
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje potrebnih znanja iz oblasti geodezije
- Priprema za izučavanje i uspešno usvajanje znanja iz drugih stručnih oblasti
- Naučiti rukovanje i korišćenje instrumenata
- Ovladavanje formulama za obradu podataka merenja
- Ovladavanje postupcima merenja uglovnih i linearnih veličina
- Osposobljavanje učenika za samostalno prikupljanje i obradu podataka merenja
- Osposobljavanje učenika za izradu horizontalne i vertikalne predstave terena
- Razvijanje samostalnosti u učenju i intelektualnom radu
- Razvijanje sposobnosti povezivanja znanja iz različitih oblasti
- Spremnost za proveru znanja po modulima i u celini
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: prvi

NAZIV MODULA Trajanje
modula
(časovi)
Priprema za merenje dužina pantljikom i merenje dužina na terenu 20
pantljikom
Priprema za merenje horizontalnih uglova, jedinice uglovnih mera i 24
računske operacije sa uglovima
Izračunavanje horizontalnih i vertikalnih uglova i upis u TO 1 i TO 44
1v
Računanje redukcije i redukovanih dužina 20
Merenje horizontalnih i vertikalnih uglova 40

Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Merenje dužina elektronskim instrumentima 60
Radovi u poligonskoj mreži 68
Obrada podataka u poligonskoj mreži 98
Obrada podataka u linijskoj mreži 33

Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Snimanje detalja ortogonalnom metodom 54
Terenski radovi u geometrijskom nivelmanu 48
Obrada podataka u geometrijskom nivelmanu 27
Poligonska mreža - izrada elaborata 66
Linijska mreža - izrada elaborata 27

Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Snimanje detalja polarnom metodom 54
Primenjena geodezija 24
Globalni pozicioni sistem - GPS 16
Trigonometrijska mreža 24
Trigonometrijski nivelman 18

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Priprema za merenje dužina pantljikom i merenje dužina na terenu
pantljikom
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje znanja i - znati da definiše i - Jedinice za merenje i način - Insistirati na tome da
veština potrebnih za koristi jedinice za merenja dužina pantljikom svaki učenik izmeri zadatu
merenje dužina na merenje dužine - Pribor za merenje dužina dužinu na terenu i unese
terenu - umeti da koristi pantljikom podatke merenja u odgovarajući
- Osposobljavanje za pantljiku i pribor za - Materijalizacija pravca obrazac
samostalan rad merenje dužina vertikale i dovođenje značke u - Izložiti formu pismenog
- Naučiti rukovanje i - umeti da pomoću viska vertikalan položaj pomoću zadatka i upoznati učenike sa
korišćenje pribora za odredi vertikalnost viska kriterijumom ocenjivanja
merenje dužina značke - Obeležavanje pravca duži na
- umeti da obeleži pravac terenu kada se krajnje tačke
na terenu kada se krajnje dogledaju i ne dogledaju
tačke dogledaju i kada se - Merenje dužina poligonskih
ne dogledaju strana po ravnom terenu sa
- umeti da meri dužine upisom u to18
poligonskih strana od - Merenje dužina poligonskih
preloma do preloma i strana od preloma do preloma
neprekidno - Merenje dužina poligonskih
- umeti da izmerene strana neprekidno
podatke upiše u T.O. 18 - Tročasovni pismeni zadatak

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Priprema za merenje horizontalnih uglova, jedinice uglovnih mera
i računske operacije sa uglovima
Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Naučiti rukovanje i korišćenje - znati da nabroji - Teodolit, sastavni - Insistirati na tome da svaki
teodolita delove teodolita i delovi teodolita, učenik ume da postavi i koristi
- Ovladavanje veštinom viziranja njihovu funkciju rukovanje teodolitom teodolit
i očitavanja podele - umeti da pripremi - Viziranje, dovođenje - Proveriti da li svaki učenik
- Sposobnost primene stečenih teodolit za rad i da končanice na daljinu zna da vizira i očitava vrednost
znanja o uglovima i uglovnim rukuje njime jasnog vida pravca
merama u novim situacijama - umeti da vizira - Poništavanje končanične - Izložiti formu pismenog
- Razvijanje sposobnosti tačke paralakse zadatka i upoznati učenike sa
povezivanja znanja iz različitih - umeti da otkloni - Očitavanje podele limba kriterijumom ocenjivanja
oblasti končaničnu paralaksu pomoću mikroskopa sa
- umeti da očita crtom i skalom crtica
vrednost pravca na - Pojam ugla
limbu - Jedinice za merenje
- umeti da izmeri uglova
zadati ugao i da ga - Osnovne računske
izrazi u različitim operacije sa uglovima uz
mernim jedinicama pretvaranje iz
seksagezimalne u
centezimalnu i obrnuto
- Tročasovni pismeni
zadatak

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izračunavanje horizontalnih i vertikalnih uglova i upis u TO 1 i
TO 1v
Trajanje modula: 44 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - umeti da unese - Upis podataka merenja u - Uraditi kompletan
pravilnom unošenju podatke merenja u zapisnik T.O.1 i pravila ugledni primer
merenih podataka u T.O.1 upisivanja unošenja podataka sa
TO1 i T.O.1V - umeti da izračuna - Računanje sredina, izračunavanjem i
- Sticanje znanja o sredine, redukovane redukovanih sredina i predviđenim
obradi podataka u sredine i da izvrši kontrola računanja kontrolama računanja
T.O.1 i T.O.1V kontrolu računanja - Računanje sredina uglova u T.O.1 i T.O.1v
- Formiranje umenja - umeti da izračuna iz dva i više girusa - Učenici
rešavanja problema sredinu uglova iz dva - Upis podataka merenja u samostalno i uz
i više girusa obrazac T.O.1v i pravila pomoć nastavnika
- umeti da izvrši upisa obrađuju svoje
kontrolu računanja - Računanje sredina iz primere sa terena
- umeti da upiše opažanja u jednom girusu i - Izložiti formu
podatke merenja u kontrola računanja pismenog zadatka i
T.O.1v i sračuna - Računanje sredina iz upoznati učenike sa
konačne vrednosti opažanja u tri girusa i kriterijumom
visinskih uglova kontrola računanja ocenjivanja
- Tročasovni pismeni
zadatak

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Računanje redukcija i redukovanih dužina
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja o - znati da izračuna - Računanje - Uraditi kompletne
načinu izračunavanja redukovane dužine bez preloma redukcija i ugledne primere
redukovanih dužina sa i bez izdizanja redukovanih dužina redukovanja dužina za
i računanje - znati da izračuna bez preloma i različite situacije
redukcije redukovane dužine merene od izdizanja na terenu (sa i bez
- Formiranje umenja preloma do preloma - Računanje preloma, sa i bez
rešavanja problema - znati da izračuna redukcija i izdizanja i
- Osposobljavanje za redukovane dužine merene redukovanih dužina neprekidno)
dalje učenje neprekidno bez preloma sa - Učenici samostalno
izdizanjem ili uz pomoć
- Računanje nastavnika obrađuju
redukcija i svoje primere sa
redukovanih dužina terena
od preloma do - Izložiti formu
preloma pismenog zadatka i
- Računanje upoznati učenike sa
redukcija i kriterijumom ocenjivanja
redukovanih dužina
merenih neprekidno
- Tročasovni
pismeni zadatak

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Merenje horizontalnih i vertikalnih uglova
Trajanje modula: 40 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Naučiti rukovanje - umeti da ispita i - Ispitivanje - Pokazati postupak
i korišćenje rektifikuje teodolit teodolita i ispitivanja i
instrumenata - umeti da centriše rektifikacija rektifikacije i
- Usvajanje metoda teodolit prvog uslova zahtevati da svaki
specifičnih za - umeti da primeni - Centrisanje učenik ponovi
merenje uglova metode merenja, upiše teodolita - Zadati da svaki
- Usvajanje umenja rezultate i izračuna običnim i učenik opaža različite
korišćenja izvora konačne vrednosti optičkim viskom tačke i samostalno
informacija - Opažanje obradi podatke merenja
pravaca prostom - Na primeru trougla
metodom i obeleženog na terenu i
upisivanje izmerenih unutrašnjih
podataka uglova i zenitnih
- Opažanje daljina na svakoj
pravaca girusnom stanici, proveriti
metodom, veštinu učenika i
upisivanje u objasniti kriterijumom
zapisnik i ocenjivanja
računanje
redukovanih
sredina pravaca
- Ispitivanje
uslova teodolita
za merenje
vertikalnih
uglova
- Opažanje
pravaca u jednom
girusu,
upisivanje u
zapisnik i
računanje
zenitnih daljina
- Opažanje
pravaca u tri
girusa,
upisivanje u
zapisnik i
računanje sredina
vertikalnih
uglova
- Testiranje
praktičnih
veština

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Merenje dužina elektronskim instrumentima
Trajanje modula: 60 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Naučiti korišćenje - umeti da izmeri - Elektronsko merenje - Raditi sa grupama od
instrumenata dužinu dužina elektrooptičkim najviše pet učenika
- Razvijanje elektrooptičkim daljinomerima i merenje - Svaki učenik na
samostalnosti u učenju daljinomerom vertikalnih uglova svakoj stanici
i intelektualnom radu - umeti da sračuna teodolitom samostalno meri,
- Usvajanje umenja horizontalnu dužinu - Izračunavanje zapisuje, obračunava i
korišćenja izvora - umeti da izmeri horizontalnih dužina i vrši kontrole merenja
informacija dužinu, visinskih razlika iz - Svaki učenik na
- Formiranje umenja horizontalni i podataka merenja svakoj stanici
rešavanja problema vertikalni ugao - Merenje dužina, samostalno meri
elektronskom mernom horizontalnih i elektronskom mernom
stanicom vertikalnih uglova stanicom i registruje
- umeti da prenese elektronskom mernom podatke
dužinu, stanicom i njihova - Svaki učenik vrši
horizontalni i registracija prenos podataka sa
vertikalni ugao sa - Prenos podataka merenja elektronske merne
elektronske merne sa elektronske merne stanice na računar
stanice na računar stanice na računar
- Obrada podataka merenja
elektronskom mernom
stanicom

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Radovi u poligonskoj mreži
Trajanje modula: 68 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Naučiti korišćenje - umeti da - Rekognosciranje - Raditi sa grupama od
instrumenata rekognoscira poligonskog vlaka najviše pet učenika
- Primena metoda za poligonsku mrežu - Stabilizacija belega - Za svaku grupu
merenje uglova - umeti da stabilizuje poligonskih tačaka rekognoscirati vlak i
- Usvajanje umenja belegu poligonske - Opis položaja uraditi stabilizaciju i opis
korišćenja izvora tačke i opiše njen poligonskih tačaka položaja poligonskih tačaka
informacija položaj - Merenje dužina - Svaki učenik na svakoj
- Formiranje umenja - umeti da poligonskih strana stanici samostalno meri,
rešavanja problema rekognoscira elektronskim putem zapisuje, obračunava i vrši
poligonsku mrežu - Merenje horizontalnih kontrole merenja
- umeti da izmeri uglova u poligonskoj - Svaki učenik na svakoj
dužine poligonskih mreži stanici samostalno meri
strana elektrooptičkim - Merenje vertikalnih elektronskom mernom stanicom
daljinomerom i uglova u poligonskoj i registruje podatke
elektronskim mernim mreži - Svaki učenik vrši prenos
stanicama - Merenje dužina i uglova podataka sa elektronske
- umeti da izmeri u vlaku elektronskom merne stanice na računar
horizontalne i mernom stanicom sa
vertikalne uglove u registrovanjem podataka i
poligonskom vlaku prenosom na računar

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Obrada podataka u poligonskoj mreži
Trajanje modula: 89 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja iz - umeti da odredi - Računanje - Na što većem
indirektnog određivanja indirektnim putem redukovanih dužina i broju primera
el. poligonskog vlaka. elemente vlaka. visinskih razlika u objasniti primenu
- Sposobnost primene - umeti da sračuna T.O.18e teorema za
stečenog znanja u novim direkcioni ugao i - Računanje dužina rešavanje trougla
situacijama. dužinu iz strana i direkcionog - Obnoviti
- Formiranje umenja koordinata. ugla iz koordinata elemente
rešavanja problema. - umeti da primeni krajnjih tačaka u T.O. poligonskog
- Ovladavanje formulama formule za računanje 8 vlaka.
za računanje koordinata tačaka u - Tročasovna pismena - Obnoviti
direkcionog ugla i vlaku. provera znanja trigonometrijske
dužine iz koordinata. - umeti da - Rešavanje trougla funkcije i njihovu
- Ovladavanje formulama kontroliše merenja i primenom sinusne primenu.
za računanje koordinata računanja. teoreme - Na što većem
poligonskih tačaka. - umeti da primeni - Rešavanje trougla broju primera
- Osposobljavanje za teorijska znanja na primenog tangensne objasniti primenu
samostalan rad i praktičnim vežbama. teoreme teorema za
primenu znanja - Rešavanje trougla određivanje
primenom sinusne elemenata, vlaka.
kosinusne i tangensne - Uraditi primer
teoreme (kombinovani računanja
zadatak) koordinata
- Tročasovna primena tačaka.
provera znanja - Zahtevati da
- Računanje koordinata učenici prihvate
poligonskih tačaka u kontrole računanja
slepom poligonskom kao sastavni deo
vlaku u T.O. 19 obrade podataka.
- Računanje koordinata - Učenici
poligonskih tačaka u samostalno rade
umetnutom poligonskom izabrane primere,
vlaku u T.O. 19 sami vrše
- Računanje koordinata kontrolu računanja
poligonskih tačaka u - Dati
zatvorenom odgovarajuće
poligonskom vlaku u primere za rad
T.O. 19 domaćeg zadatka
- Tročasovna pismena
provera znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Obrada podataka u linijskoj mreži
Trajanje modula: 33 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
- Sticanje znanja iz terenskih - znati da primeni različite - Računanje koordinata tačaka na - Na što većem broju primera
radova u linijskoj mreži. načine određivanja koordinata liniji i produžetku linije objasniti različite načine
- Korišćenje formula za linijskih tačaka. - Računanje koordinata tačaka na određivanja koordinata
računanje koordinata linijskih produžetku linije linijskih tačaka
tačaka. - Računanje koordinata tačaka na - Obnoviti formule za računanje
- Osposobljavanje za samostalan liniji i upravnoj koordinata i njihovu primenu
rad i primenu znanja na - Računanje koordinata tačaka - Zahtevati da učenici i
praktičnim vežbama. lučnim presekom računskim putem i pomoću slike
- Sposobnost primene stečenih - Tročasovni pismeni zadatak određuju predznake
znanja. koordinatnih razlika
- Učenici samostalno rade
izabrane primere, sami vrše
kontrolu računanja
- Dati odgovarajuće primere za
rad domaćeg zadatka
- Izložiti formu pismenog
zadatka i upoznati učenike sa
kriterijumom ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Snimanje detalja ortogonalnom metodom
Trajanje modula: 54 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
- Naučiti rukovanje - umeti da ispita - Prizme: ispitivanje - Rad u grupama od
priborom za snimanje prizmu. prizama, podizanje i pet članova
detalja ortogonalnom - umeti da skicira spuštanje upravnih - Pokazati
metodom. detalje. - Rekognosciranje linijske ispitivanje prizama i
- Sticanje znanja o - umeti da izabere mreže, odmeranje linijskih zahtevati da svaki
obeležavanju pravog ugla. detaljne tačke koje tačaka i računanje njihovih učenik samostalno
- Sticanje znanja iz treba snimiti, koordinata ispita prizmu
rekognosciranja i znati da završi - Podela na listove i - Pokazati postupak
obeležavanja linijskih ili prekine skice detalja izabranog podizanja i spuštanja
tačaka snimanje. poligona za snimanje, opis upravne i zahtevati
- Sticanje znanja o - umeti da listova skice, nanošenje i da svaki učenik
postupku i organizaciji kontroliše merenje. kontrola nanošenja mreže samostalno ponovi
potrebnih za praktične - umeti da primeni - Skiciranje terena za postupak
vežbe. formule po kojima snimanje ortogonalnom - Sve grupe će
- Sticanje znanja o snimanju će sračunati metodom zajedno
nepristupačnih tačaka. koordinate - Snimanje detalja rekognoscirati
- Ovladavanje formulama za detaljnih tačaka ortogonalnom metodom i linijsku mrežu na
računanje koordinata kontrole snimanja terenu predviđenu za
detaljnih tačaka. snimanje
- Formiranje estetskog - Svaka grupa će na
ukusa. terenu izvršiti
potrebna merenja i
sračunati koordinate
linijskih tačaka
- Svaki učenik će na
skici naneti mrežu u
odgovarajućoj
razmeri i samostalno
skicirati detalje
- Sa svakom grupom
obnoviti snimanje
detalja i obratiti
pažnju učenicima na
kontrolna merenja
- Podatke merenja
evidentirati u
zapisniku

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Terenski radovi u geometrijskom nivelmanu
Trajanje modula: 48 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Osposobljavanje za - umeti da proveri - Ispitivanje i - Obnoviti osnovne pojmove
dalje učenje. pribor za merenje rektifikacija o nivelmanskoj mreži.
- Naučiti rukovanje visinskih razlika. centrične libele na - Pokazati pribor za
i korišćenje - umeti da samostalno nivelmanskoj letvi merenje visinskih razlika
instrumenata. primeni postupak merenja - Ispitivanje i - Pokazati na instrumentu
- Sticanje znanja o na vežbama rektifikacija sve delove i ispitivanje
ispitivanju uslova - umeti da upiše i nivelmanskih uslova
nivelira obračuna podatke merenja. instrumenata - - Insistirati da svaki
- Usvajanje metoda i nivelira učenik samostalno ponovi
postupaka u - Merenje visinskih postupak ispitivanja
geometrijskom razlika - Pokazati repere.
nivelmanu. nivelmanskih strana - Ukazivati na greške koje
- Razvijanje u tehničkom nastaju pri merenju.
sposobnosti nivelmanu - Pokazati detaljnu skicu
povezivanja znanja iz - Detaljni nivelman sa već upisanim podacima
različitih oblasti rasutih tačaka na dobijenim pri sprovođenju
- Usvajanje metoda, terenu snimljenom detaljnog nivelmana
postupaka, ortogonalnom metodom
specifičnih za
detaljni nivelman

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Obrada podataka u geometrijskom nivelmanu
Trajanje modula: 27 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Usvajanje umenja - umeti da izračuna - Računanje nadmorskih visina - Obnoviti računanje
korišćenja formula za visine repera. tačaka u umetnutom visina repera u vlaku
računanje visina repera - umeti da nivelmanskom vlaku - Uraditi primer
u vlaku. kontroliše merenje i - Računanje nadmorske visine računanja visina u vlaku
- Usvajanje umenja računanje čvornog repera na osnovu kojega će
korišćenja formula za - umeti da izračuna - Računanje nadmorskih visina učenici samostalno
računanje visine čvornog visine detaljnih tačaka određenih detaljnim obrađivati podatke
repera. tačaka nivelmanom svojih merenja
- Formiranje umenja - Tročasovni pismeni zadatak - Uraditi primer
rešavanja problema. računanja visina detaljnih
tačaka na osnovu kojega
će učenici samostalno
obrađivati podatke
svojih merenja
- Upoznati učenike sa
temom za pismeni zadatak
i načinom ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Poligonska mreža - izrada elaborata
Trajanje modula: 66 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Primena znanja iz - umeti da odredi - Obrada podataka u - Svakom učeniku
indirektnog indirektnim putem T.O. 1, 8, 13, 14, 18, dati zadatak sa
određivanja elemenata elemente vlaka. 19, 21 i 25 različitim
poligonskog vlaka. - umeti da sračuna - Izrada skice podacima koji
- Sposobnost primene direkcioni ugao i poligonske mreže na sadrži sve
stečenog znanja u dužinu iz osnovu datih i elemente
novim situacijama. koordinata. sračunatih tačaka poligonske mreže
- Formiranje umenja - umeti da primeni - Tročasovni pismeni - U zadatku
rešavanja problema. formule za računanje zadatak definisati
- Korišćenje formula koordinata tačaka u dinamiku izrade
za računanje vlaku. i rok završetka
direkcionog ugla i - umeti da izrade
dužine iz koordinata, kontroliše merenja i - Učenici uz
i računanje koordinata računanja. konsultacije sa
poligonskih tačaka - umeti da sračuna nastavnikom
- Osposobljavanje za koordinate čvorne rešavaju zadatak
samostalan rad i tačke primenjujući
primenu znanja. stečeno znanje i
vrše sve
neophodne
kontrole
- Pre dobijanja
zadatka učenike
upoznati sa
kriterijumom
ocenjivanja
- U toku rada
nastavnik prati
izradu, a
konačnu ocenu
učenici dobijaju
na završetku
rada
- Upoznati
učenike sa temom
za pismeni
zadatak i
načinom ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Linijska mreža - izrada elaborata
Trajanje modula: 27 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Primena znanja iz - umeti da samostalno - Obrada podataka u - Svakom učeniku
terenskih radova u redukuje koso merene T.O. 18, 22, 23 i 25 dati zadatak sa
linijskoj mreži. dužine - Izrada skice različitim
- Primena formula za - umeti da samostalno linijske mreže na podacima koji
računanje koordinata primeni različite osnovu datih i sadrži sve
linijskih tačaka. načine određivanja sračunatih tačaka elemente
- Osposobljavanje za dalje koordinata linijskih - Tročasovni pismeni linijske mreže
učenje tačaka. zadatak - U zadatku
- Sposobnost primene definisati
stečenih znanja u novim dinamiku izrade
situacijama i rok završetka
izrade
- Učenici uz
konsultacije sa
nastavnikom
rešavaju zadatak
primenjujući
stečeno znanje i
vrše sve
neophodne
kontrole
- Pre dobijanja
zadatka
učenicima se
obrazlaže
kriterijum
ocenjivanja
- U toku rada
nastavnik prati
izradu a konačnu
ocenu učenici
dobijaju na
završetku rada
- Upoznati
učenike sa temom
za pismeni
zadatak i
načinom ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Snimanje detalja polarnom metodom
Trajanje modula: 54 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
- Naučiti rukovanje - umeti da koristi - Rekognosciranje - Rad u grupama od
tahimetrijskim autoredukcioni tahimetar i da poligonske mreže pet članova
instrumentima. ga ispita. za snimanje - Pokazati
- Primena znanja - umeti da primeni formule za polarnom metodom ispitivanje tahimetra
potrebna za obradu računanje dužina i visinskih - Izbor i zahtevati da ga
podataka merenja. razlika instrumenta i svaki učenik
- Primena znanja iz - umeti da koristi letve za pribora, samostalno ispita
postupka i autoredukcione tahimetre rukovanje sa - Sve grupe će
organizacije snimanja - umeti da skicira detalje. instrumentom, zajedno
potrebnog za - umeti da izabere tačke koje ispitivanje i rekognoscirati
praktične vežbe. treba snimiti. rektifikacija poligonsku mrežu na
- Upoznavanje sa - umeti da zapiše podatke instrumenta terenu predviđenu za
osnovnim propisima za merenja. - Podela na snimanje
snimanje detalja - umeti da snimi listove i skice - Svaka grupa će na
polarnom metodom nepristupačne tačke i da detalja izabranog terenu izvršiti
- Sposobnost primene kontroliše merenje. poligona za potrebna merenja i
stečenih znanja u - umeti da primeni snimanje, opis sračunati koordinate
novim situacijama. elektronsku mernu stanicu za listova skice, poligonskih tačaka
- Formiranje estetskog potrebe snimanja polarnom nanošenje i - Svaki učenik će na
ukusa. metodom kontrola skici naneti mrežu u
nanošenja mreže odgovarajućoj
- Skiciranje razmeri i samostalno
terena za skicirati detalje
snimanje polarnom - Sa svakom grupom
metodom obnoviti snimanje
- Snimanje detalja detalja i obratiti
polarnom metodom pažnju učenicima na
i kontrola kontrolna merenja
snimanja - Podatke merenja
- Obrada evidentirati u
podataka u zapisniku
zapisniku za - Učenici će
autoredukcioni samostalno obraditi
tahimetar podatke merenja
- Obrada - Na istom terenu
podataka snimiti detalje
zapisnika elektronskom mernom
elektronske stanicom
merne stanice,
štampanje
zapisnika

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Primenjena geodezija
Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Osposobljavanje za dalje - umeti da samostalno - Priprema zadataka za - Rad u grupama od pet
učenje sračuna podatke za obeležavanje projektovanog učenika
- Formiranje umenja obeležavanje tačaka: objekta na terenu polarnom, - Obnoviti znanja i metode
rešavanja problema polarnom, ortogonalnom ortogonalnom i metodom merenja uglova i dužina kao
- Razvijanje sposobnosti i metodom preseka preseka pravaca i korišćenje instrumenata
povezivanja znanja iz pravaca - Obeležavanje projektovanog - Definisati učenicima
različitih oblasti - umeti da samostalno objekta na terenu: polarnom, zadatak obeležavanja objekta
- Sposobnost primene obeleži tačke ortogonalnom i metodom sa mreže geodetskih tačaka
stečenih znanja u novim preseka pravaca - Učenici treba da uz pomoć
situacijama - Priprema podataka za nastavnika, koristeći znanja
obeležavanje projektovane iz primenjene geodezije,
trase puta: polarnom, sračunaju podatke za
ortogonalnom i metodom obeležavanje i urade
preseka pravaca preglednu skicu obeležavanja
- Obeležavanje projektovane - Upoznati učenike sa temom
trase puta: polarnom, za pismeni zadatak i
ortogonalnom i metodom načinom ocenjivanja
preseka pravaca
- Dvočasovni pismeni zadatak

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Globalni pozicioni sistem - GPS
Trajanje modula: 16 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Sticanje činjeničnih znanja o - umeti da - Određivanje - Pokazati instrument i
globalnim pozicionim sistemima pozicionira tačke. koordinata pomoću demonstrirati njegovu upotrebu
GPS - umeti da primeni GPS - Pokazati primere praktične
- Razvijanje samostalnosti u instrument na sistema i snimanje primene.
učenju i intelektualnom radu. poslovima premera detalja - Pokazati karte za osnovnu
- Sposobnost primene stečenih zemljišta - Prenos podataka srpsku referentnu mrežu.
znanja u novim situacijama. - znati da primeni na računar i - Uspostaviti korelaciju sa
- Usvajanje metoda merenja metode merenja. kartiranje tačaka ostalim geodetskim predmetima
specifičnih za GPS

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Trigonometrijska mreža
Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
- Usvajanje umenja - umeti da, samostalno - Opažanje pravaca na terenu za - Na terenu obeležiti
korišćenja znanja o na terenu, sprovede određivanje položaja tačaka nepoznatu tačku i opažati
principima merenja neophodna za metodom preseka pravaca tri date tačke u dva
određivanja položaja računanje koordinata napred, nazad i u stranu girusa
trigonometrijskih trigonometrijskih - Računanje koordinata tačaka - Na osnovu koordinata
tačaka. tačaka metodom preseka pravaca datih tačaka i
- Usvajanje umenja - umeti da sračuna napred, nazad i u stranu redukovanih sredina
korišćenja formula približne koordinate - Dvočasovni pismeni zadatak opažanih pravaca
potrebnih za sračunati koordinate
računanje približnih tražene tačke
koordinata. - Uraditi primere za
- Sticanje sistema presecanje napred i u
pojmova. stranu na osnovu kojih će
- Osposobljavanje za učenici samostalno
dalje učenje. obraditi podatke svojih
- Razvijanje merenja
sposobnosti - Upoznati učenike sa
povezivanja znanja iz temom za pismeni zadatak
različitih oblasti. i načinom ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Trigonometrijski nivelman
Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
će:
- Sticanje znanja o - umeti da sračuna visinske - Računanje visinskih - Uraditi primere na
primeni razlike između geodetskih razlika između osnovu kojih će
trigonometrijskog tačaka trigonometrijskih, učenici samostalno
nivelmana. - umeti da izračuna visine poligonskih i linijskih raditi elaborat
- Usvajanje umenja trigonometrijskih i tačaka metodom - Pre dobijanja zadatka
korišćenja formula poligonskih tačaka u vlaku trigonometrijskog za izradu elaborata
potrebnih za računanje - umeti da kontroliše nivelmana učenicima obrazložiti
visinskih razlika merenje i računanje - Izrada elaborata kriterijum ocenjivanja
- Osposobljavanje za - Dvočasovni pismeni - U toku rada
primenu znanja zadatak nastavnik prati izradu
potrebnog za usvajanje a konačnu ocenu
sadržaja drugih učenici dobijaju na
stručnih predmeta. završetku rada
- Osposobljavanje za - Upoznati učenike sa
dalje učenje. temom za pismeni
- Sticanje činjeničnih zadatak i načinom
znanja. ocenjivanja
- Razvijanje
sposobnosti povezivanja
znanja iz različitih
oblasti.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- K. Mihajlović - Praktikum iz predmeta Geodetska merenja i računanja
- K. Mihajlović i grupa autora Geodezija za I razred geodetske škole
- K. Mihajlović i grupa autora Geodezija za II razred geodetske škole
- K. Mihajlović i grupa autora Geodezija za III razred geodetske škole
- K. Mihajlović i grupa autora Geodezija za IV razred geodetske škole
- Zbirka Pravilnika propisa za državni premer
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Geodezija
- Primena računara u geodeziji
- Matematika
- Geodetski planovi
- Primenjena geodezija
PRIMENA RAČUNARA U GEODEZIJI
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I
II 74 74
III 74 74
IV 68 68
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Osposobljavanje za primenu tekst procesora za obradu tehničkog teksta (formule, tabele...).
- Osposobljavanje za rad sa programima za rad sa tabelama
- Upoznavanje sa osnovnim principima računarske grafike
- Upoznavanje sa ulazno-izlaznim uređajima
- Obučavanje za rad sa programom za tehničko crtanje
- Obučavanje za rad sa programima za digitalizaciju planova
- Obučavanje za rad sa programima za izradu i održavanje katastarskog operata
- Upoznavanje sa digitalnim topografskim ključem
- Povezivanje i primena usvojenih znanja iz drugih stručnih predmeta
- Razvijanje kod učenika sistematičnost, preciznost, urednost i odgovornost prema radu
- Osposobljavanje za dalje usavršavanje u toku rada ili daljeg školovanja
- Sposobnost primene stečenih znanja u novim situacijama
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: drugi

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Primena tekst procesora 12
Rad sa tabelama 20
Osnovni principi računarske grafike 42

Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Korisnički interfejs softvera za izradu geodetskog plana 16
Skeniranje i georeferenciranje geodetskih podloga 10
Digitalizacija sa ekrana 10
Formiranje DKP na osnovu originalnih podataka 22
Kreiranje i računanje površina 16

Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Održavanje digitalnog geodetskog plana 12
Digitalni model visina 22
Primena DKP u inženjerskoj geodeziji 14
Softver za izradu i održavanje katastra 20

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Primena tekst procesora
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Osposobljavanje - znati da koristi - Sadržaj tehničke - Na primerima pokazati kako
za korišćenje odgovarajući softver dokumentacije. se vrši obrada teksta, izrada
tekst procesora za obradu tehničke - Obrada teksta u tabela i formula.
za obradu dokumentacije odgovarajućem - Na primeru pokazati kako se
tehničkog (teksta, formule, softveru. vrši umetanje grafičkih
teksta. tabele). - Izrada tabela u priloga u tekst.
- Osposobljavanje - znati da umetne odgovarajućem - Svaki učenik treba da
za izradu odgovarajući programu. izradi svoj samostalni rad,
tabela. grafički prilog u - Pisanje formula u zadat od strane nastavnika.
- Osposobljavanje tekst. odgovarajućem - Nastavnik treba da
za pisanje - znati da izradi programu. kontroliše, pomaže i ukazuje
formula. samostalno složenu - Umetanje grafičkih na greške u toku rada.
- Osposobljavanje tehničku priloga uz tekst. - Potrebno je obnoviti
za umetanje dokumentaciju sa - Snimanje, osnovna znanja iz informatike.
grafičkih tabelama, formulama učitavanje i - Pre testiranja upoznati
priloga u tekst. i grafičkim štampanje teksta. učenike sa formom testa i
- Sposobnost prilozima uz pomoć - Jednočasovni test kriterijumom ocenjivanja
primene stečenih tekst procesora. provere znanja i
znanja u novim veština.
situacijama.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Rad sa tabelama
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati da definiše - Osnovni pojmovi i programi - Kroz primer iz prakse
osnovnim pojmovima u osnovne pojmove o za rad sa tabelama. pokazati učenicima rad
programima za rad sa programima za rad sa - Formiranje tabela. sa tabelama.
tabelama. tabelama. - Unos i obrada podataka. - Svaki učenik treba da
- Osposobljavanje za - znati da izradi - Manipulacije radnim izradi svoj samostalni
korišćenje programa za odgovarajuću tabelu za listovima. rad, zadat od strane
rad sa tabelama u rešavanje određenog - Grafikoni. nastavnika.
rešavanju geodetskih problema u geodeziji - Snimanje, učitavanje i - Nastavnik treba da
problema. štampanje. kontroliše, pomaže i
- Jednočasovni test provere ukazuje na greške u
znanja i veština. toku rada.
- Potrebna su prethodna
osnovna znanja iz
informatike.
- Pre testiranja
upoznati učenike sa
formom testa i
kriterijumom ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Osnovni principi računarske grafike
Trajanje modula: 42 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje osnovnih - znati da - Osnovni pojmovi. - Na konkretnom primeru
pojmova i principa definiše osnovne - Radno okruženje. pokazati osnovne
računarske grafike. pojmove o - Projektovanje crteža. principe računarske
- Sticanje znanja o programima za - Komande za crtanje. grafike.
koordinatnim sistemima grafiku. - Modifikacija elemenata. - Primeri za vežbu
u računarskoj grafici. - znati da - Blokovi. treba da budu iz
- Sticanje znanja o definiše - Šrafiranje. prakse.
osnovnim koordinatne - Kotiranje. - Svaki učenik treba da
karakteristikama sisteme u - Snimanje, učitavanje i radi na svom
ulazno-izlaznih računarskoj štampanje. individualnom primeru
jedinica (tastatura, grafici. - Jednočasovni test provere uz pomoć i kontrolu
ekran, skeneri, - znati da znanja i veština. nastavnika.
printeri, ploteri). primenjuje program - Potrebna su prethodna
- Sticanje znanja o za tehničko crtanje osnovna znanja iz
principima interaktivne u geodeziji informatike.
kompjuterske grafike. - znati da - Pre testiranja
- Osposobljavanje za samostalno izradi upoznati učenike sa
korišćenje programa za grafički rad iz formom testa i
tehničko crtanje. oblasti geodezije. kriterijumom ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Korisnički interfejs softvera za izradu geodetskog plana
Trajanje modula: 16 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati osnove - Osnovna koncepcija programskog - Na primerima pokazati kako
osnovnoj koncepciji koncepcije sistema. se vrši otvaranje novog
programskog sistema programskog sistema - Arhitektura aplikacije projekta, izbor radnog
- Sticanje znanja o - znati da definiše - Konfiguracija softvera okruženja, podešavanje
načinima formiranja sadržaj baze - Struktura baze podataka prikaza, podešavanje i
baze podataka geometrijskih - Otvaranje novog i postojećeg korišćenje alata...
- Sticanje znanja o podataka. projekta - Svaki učenik treba da
sadržaju baze - znati da izvrši - Formiranje baze podataka izradi svoj samostalni rad,
podataka. izbor radnog - Izbor radnog okruženja zadat od strane nastavnika.
- Sticanje znanja o okruženja - Podešavanje prikaza - Nastavnik treba da
radnom okruženju i - znati da podešava - Podešavanje projektnih i radnih kontroliše, pomaže i ukazuje
njegovom podešavanju projektne i radne parametara na greške u toku rada.
- Sticanje znanja o parametre - Korišćenje i podešavanje alata - Potrebno je obnoviti
podešavanju projektnih - znati da koristi i - Prikupljanje sadržaja baze osnovna znanja iz
i radnih parametara podešava alatke podataka informatike.
- Sticanje znanja o - znati vrste i - Pojedinačna i grupna selekcija - Učenike upoznati sa
vrstama i karakteristike entiteta sadržajem testa i o
karakteristikama rasterskih fajlova - Vrste i karakteristike kriterijumu ocenjivanja.
rasterskih planova rasterskih planova
- Formati rasterskih fajlova
- Jednočasovni test provere
znanja i veština

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Skeniranje i georeferenciranje geodetskih podloga
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
će: MODULA
- Sticanje znanja o osnovnoj - znati osnove koncepcije - Osnovna - Na primerima pokazati
koncepciji programskog programskog sistema koncepcija kako se vrši
sistema - znati da izvrši programskog georeferenciranje
- Sticanje znanja o načinima podešavanje prikaza sistema. geodetskih podloga
podešavanja prikaza - znati da koristi i - Arhitektura - Svaki učenik treba da
- Sticanje znanja o korišćenju podešava alatke aplikacije izradi svoj samostalni
i podešavanju alatki - znati da izvrši - Podešavanje rad, zadat od strane
- Sticanje znanja o georeferenciranje geodetske prikaza nastavnika.
kalibraciji, podloge - Korišćenje i - Nastavnik treba da
georeferenciranju i podešavanje alata kontroliše, pomaže i
retrifikaciji - Podaci ukazuje na greške u toku
neophodni za rada.
georeferenciranje - Potrebno je obnoviti
- Kalibracija osnovna znanja iz
- informatike.
Georeferenciranje - Učenike upoznati sa
- Retrifikacija sadržajem testa i o
- Jednočasovni kriterijumu ocenjivanja
test provere
znanja i veština

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Digitalizacija sa ekrana
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o atributima - znati da - Atributi osnovnih - Na primerima pokazati
osnovnih entiteta softvera za definiše entiteta softvera kako se vrši
digitalizaciju atribute za digitalizaciju digitalizacija planova
- Sticanje znanja o editovanju osnovnih - Grafičko i sa ekrana
sadržaja baze podataka entiteta slojevsko svojstvo - Svaki učenik treba da
- Sticanje znanja o izmenama softvera za entiteta izradi svoj samostalni
sadržaja baze podataka digitalizaciju - Editovanje rad, zadat od strane
- Sticanje znanja o brisanju/ - znati da sadržaja baze nastavnika.
vraćanju i listanju baze podataka izvrši editovanje podataka - Nastavnik treba da
sadržaja baze - Izmena sadržaja kontroliše, pomaže i
podataka baze podataka ukazuje na greške u
- znati da - Brisanje/vraćanje toku rada.
izmeni sadržaje sadržaja baze - Potrebno je obnoviti
baze podataka podataka osnovna znanja iz
- znati da - Listanje i informatike.
izvrši editovanje baze - Učenike upoznati sa
brisanje/vraćanje podataka sadržajem testa i o
i listanje baze - Jednočasovni test kriterijumu ocenjivanja
podataka provere znanja i
veština.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Formiranje DKP na osnovu originalnih podataka
Trajanje modula: 22 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati da definiše - Načini za kreiranje tačaka na - Na primerima pokazati
načinima za kreiranje načine za kreiranje osnovu snimanja (tahimetrijskog, kako se vrši
tačaka na osnovu tačaka na osnovu ortogonalnog ili iz drugih digitalizacija planova
snimanja snimanja izvora) iz originalnih podataka
(tahimetrijskih, (tahimetrijskih, - Pravljenje skript datoteka - Svaki učenik treba da
ortogonalnih) ortogonalnih) (tahimetrijskih, ortogonalnih) izradi svoj samostalni
- Sticanje znanja o - znati da izvrši zapisnika rad, zadat od strane
pravljenju skript pravljenje skript - Korišćenje skript datoteka nastavnika.
datoteka zapisnika datoteka zapisnika (tahimetrijskih, ortogonalnih) - Nastavnik treba da
- Sticanje znanja o - znati da koristi zapisnika kontroliše, pomaže i
korišćenju skript skript datoteke - Preuzimanje podataka iz drugih ukazuje na greške u toku
datoteke - znati da preuzme programa putem koordinata ili rada.
- Sticanje znanja o podatke iz drugih preko zapisnika snimanja - Potrebno je obnoviti
preuzimanju podataka iz programa putem - Korišćenje postojećih podloga osnovna znanja iz
drugih programa putem koordinata ili preko i skica snimanja informatike.
koordinata ili preko zapisnika snimanja - Prednosti i nedostaci - Učenike upoznati sa
zapisnika snimanja - znati da koristi pojedinih tehnika sadržajem testa i o
- Sticanje znanja o postojeće podloge i - Vrste podataka kriterijumu ocenjivanja
korišćenju postojeće skice snimanja - Jednočasovni test provere
podloge i skice snimanja znanja i veština.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Kreiranje i računanje površina
Trajanje modula: 16 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati principe - Princip definisanja - Na primerima pokazati
principima definisanja definisanja površina površina kako se vrši kreiranje i
površina - znati da definiše - Hijerarhija računanje površina
- Sticanje znanja o hijerarhiju slojeva slojeva - Svaki učenik treba da
hijerarhiji slojeva - znati da definiše - Princip označavanja izradi svoj samostalni
- Sticanje znanja o principe označavanja parcela rad, zadat od strane
principima označavanja parcela - Princip nastavnika.
parcela - znati da definiše zaokruživanja - Nastavnik treba da
- Sticanje znanja o principe zaokruživanja površina kontroliše, pomaže i
principima zaokruživanja površina - Funkcija za ukazuje na greške u
površina - znati interaktivno kreiranje površina toku rada.
- Sticanje znanja o editovanje atributa - Interaktivno - Potrebno je obnoviti
funkcijama za kreiranje entiteta površina i editovanje atributa osnovna znanja iz
površina opis faza rada entiteta površina informatike.
- Sticanje znanja o - znati da definiše - Opis faza rada - Učenike upoznati sa
interaktivnom editovanju alate za računanje - Alati za računanje sadržajem testa i o
atributa entiteta površina i da izvrši površina kriterijumu ocenjivanja
površina kontrolu površina - Kontrola površina
- Sticanje znanja o fazama - Jednočasovni test
rada i alatima za provere znanja i
računanje površina veština.
- Sticanje znanja o
kontroli površina

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Održavanje digitalnog geodetskog plana
Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati da definiše - Osnovni principi i - Na primeru pokazati
osnovnim principima osnovne principe pojmovi o provođenju kako se vrši provođenje
održavanja održavanja geodetskog promena na digitalnim promena na
geodetskog plana u određenom geodetskim planovima. digitalizovanom planu.
digitalnog plana u softveru - Cepanje parcela na - Svaki učenik treba da
određenom softveru - znati da definiše digitalnom geodetskom izradi svoj samostalni
- Sticanje znanja o provođenje promena na planu. rad, zadat od strane
provođenju promena digitalnom geodetskom - Priprema podataka za nastavnika.
na digitalnom planu manjeg dela obeležavanje parcela na - Nastavnik treba da
geodetskom planu katastarske opštine terenu. kontroliše, pomaže i
- Sticanje znanja o - znati da pripremi - Izrada kopija ukazuje na greške u toku
pripremi elemente elemente za planova sa digitalnog rada.
za obeležavanje obeležavanje parcela na geodetskog plana. - Potrebno je obnoviti
parcela na terenu. terenu - Snimanje, učitavanje i osnovna znanja iz
- Sticanje znanja o - znati da izradi štampanje planova. informatike.
izradi kopije kopiju planova sa - Jednočasovni test - Učenike upoznati sa
planova sa digitalnog geodetskog provere znanja i sadržajem testa i o
digitalnog plana veština. kriterijumu ocenjivanja
geodetskog plana.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Digitalni model visina
Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku MODULA OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja - znati da - Osnovni principi - Na primeru pokazati kako
o osnovnim definiše osnovne digitalnog se vrši interpolacija
principima principe modeliranja terena. izohipsa, iscrtavanje
digitalnog digitalnog - Osnovni izvori izohipsa, crtanje poprečnog i
modeliranja modeliranja terena. podataka. podužnog profila terena uz
terena. - znati da - Strukturne linije pomoć određenog softvera.
- Sticanje znanja definiše terena. - Svaki učenik treba da
o načinima interpolaciju - Interpolacija izradi svoj samostalni rad,
interpolacije izohipsa. izohipsa. zadat od strane nastavnika.
izohipsa i - znati da iscrta - Kartografski - Nastavnik treba da
iscrtavanje istih izohipse na prikaz terena. kontroliše, pomaže i ukazuje
u određenom digitalnom - Izrada poprečnih i na greške u toku rada.
softveru. geodetskom planu podužnih profila - Potrebno je obnoviti
- Sticanje znanja na odabranom delu terena u digitalnom osnovna znanja iz
o crtanju terena. obliku. informatike.
poprečnog i - znati da nacrta - Računanje kubature - Učenike upoznati sa
podužnog profila podužni i poprečni masa. sadržajem testa i o
nekog dela profil odabranog - Jednočasovni test kriterijumu ocenjivanja
terena u terena. provere znanja i
određenom veština
softveru.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Primena DGP u inženjerskoj geodeziji
Trajanje modula: 16 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o osnovnim - znati da definiše - Funkcije za - Na primeru iz prakse
principima za kreiranje funkcije za kreiranje kreiranje tačaka pokazati kako se vrši
tačaka, linija, poligona tačaka, linija, poligona (tačaka na luku, kreiranje tačaka, linija,
- Sticanje znanja o kompleksnim - znati da definiše tačaka na krugu) poligona
i geodetskim funkcijama kao i kompleksne i geodetske - Funkcije za - Svaki učenik treba da
o funkcijama za podelu funkcije kao i funkcije kreiranje linija izradi svoj samostalni
površina za podelu površina - Funkcije za rad, zadat od strane
- Sposobnost primene stečenih kreiranje nastavnika.
znanja u novim situacijama poligona - Nastavnik treba da
- Kompleksne kontroliše, pomaže i
funkcije ukazuje na greške u toku
- Geodetske rada.
funkcije - Potrebno je obnoviti
- Funkcija za osnovna znanja iz
podelu površina informatike.
- Jednočasovni - Učenike upoznati sa
test provere sadržajem testa i o
znanja i veština. kriterijumu ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Softver za izradu i održavanje katastra
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: MODULA OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o - znati da definiše osnovne - Sadržaj i - Na primeru iz prakse
osnovnim principima rada principe rada u softveru za organizacija baze pokazati kako se vrši izrada i
u softveru za izradu i izradu i održavanje katastra. podataka katastarskog održavanje katastarskog operata
održavanje katastra. - znati da definiše unos operata korišćenjem softvera.
- Sticanje znanja o načinu podataka - Uvid u podatke - Na primeru iz prakse
unosa i izdavanja - znati da definiše način katastarskog operata pokazati kako se vrši unos i
podataka izdavanja podataka - Inicijalni unos izdavanje podataka
- Sticanje znanja o - znati da definiše sastavljanje podataka - Svaki učenik treba da izradi
sastavljanju godišnjeg godišnjeg izveštaja. - Provođenje promena u svoj samostalni rad, zadat od
izveštaja. katastru zemljišta i strane nastavnika.
katastru nepokretnosti - Nastavnik treba da
- Postupak izdavanja kontroliše, pomaže i ukazuje
podataka katastarskog na greške u toku rada.
operata - Potrebno je obnoviti osnovna
- Postupak sastavljanja znanja iz informatike.
godišnjeg izveštaja - Učenike upoznati sa
- Jednočasovni test sadržajem testa i o
provere znanja i kriterijumu ocenjivanja
veština.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Primena računara, N. Klem
- Informatika, N. Klem
- Uredba o primeni tehnologije globalnog pozicionog sistema u okviru premera nepokretnosti
- Uredba o digitalnom geodetskom planu
- Pravilnik o geodetskim radovima za posebne potrebe
- Instrukcije za održavanje katastra zemljišta
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Geodetski planovi
- Geodezija
- Primenjena geodezija
- Katastar nepokretnosti i uređenje zemljišne teritorije
PRIMENjENA GEODEZIJA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična Nastava u
nastava nastava bloku
I
II
III 74 74
IV 68 68
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje potrebnih znanja iz oblasti primenjene geodezije
- Razvijanje sposobnosti povezivanja stečenih znanja iz drugih stručnih oblasti sa primenjenom geodezijom
- Sticanje potrebnih znanja za korišćenje planova i karata
- Ovladavanje izradom idejnog projekta saobraćajnice
- Osposobljavanje učenika za samostalnu pripremu podataka i obeležavanje objekata na terenu
- Osposobljavanje za obeležavanje tačaka na pravolinijskim osovinama
- Osposobljavanje za obeležavanja tačaka na krivolinijskim osovinama
- Osposobljavanje za visinsko obeležavanje tačaka
- Osposobljavanje za samostalno snimanje i obeležavanje linijskih objekata
- Sticanje potrebnih znanja za primenu geodezije kod izrade i obeležavanja regulacionog plana naselja
- Sticanje potrebnih znanja za primenu geodezije u građevinarstvu
- Sticanje potrebnih znanja za primenu geodezije u hidrotehnici
- Sticanje potrebnih znanja za primenu geodezije u elektroprivredi
- Sticanje potrebnih znanja za primenu geodezije u rudarstvu
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Priprema za korišćenje planova i karata 16
Izrada idejnog projekta saobraćajnice 40
Priprema podataka i obeležavanje tačaka na terenu 18

Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Priprema za obeležavanje tačaka na pravolinijskim i 20
krivolinijskim osovinama
Priprema za visinsko obeležavanje i snimanje tačaka na liniji i 14
površi
Primena geodezije u inženjersko-tehničkim oblastima 34

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Priprema za korišćenje planova i karata
Trajanje modula: 16 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku MODULA UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje potrebnih - umeti da odredi - Promena dimenzije - Obnoviti znanja iz
znanja i veština za promenu dimenzije hartije plana ili razmere i računanja
korišćenje planova i hartije plana karte direkcionih uglova
karata - umeti da odredi - Grafičko iz koordinata
- Usvajanje umenja koordinate tačke određivanje - Insistirati na
korišćenja informacija na planu ili koordinata tačaka na tome da svaki
- Sposobnost primene karti planu ili karti učenik grafički
stečenih znanja u - umeti da odredi - Grafičko odredi koordinate,
novim situacijama visinu tačke na određivanje kota visinu, dužinu i
planu ili karti tačaka na planu ili ugao na planu
- umeti da odredi karti R=1:1000
dužinu na planu - Grafičko - Izložiti formu
ili karti određivanje dužina na testa usvojenih
- umeti da odredi planu ili karti znanja i veština i
ugao na planu ili - Grafičko upoznati učenike sa
karti određivanje uglova na kriterijumom
planu ili karti ocenjivanja
- Dvočasovni test
usvojenih znanja i
veština

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izrada idejnog projekta saobraćajnice
Trajanje modula: 40 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje potrebnih - umeti da ucrta trasu - Crtanje trase - Svakom učeniku
znanja i veština za saobraćajnice na situacionom saobraćajnice na dati zadatak sa
izradu idejnog planu situacionom planu različitim
projekta saobraćajnice - umeti da nacrta podužni - Crtanje podužnog podacima koji
- Sposobnost primene profil saobraćajnice profila sadrži sve
stečenih znanja u novim - umeti da nacrta poprečne saobraćajnice elemente
situacijama profile saobraćajnice - Crtanje poprečnih projektnog
- Formiranje umenja - umeti da izračuna zapreminu profila zadatka
rešavanja problema zemljanih masa saobraćajnice - U zadatku
- Računanje definisati
zapremina zemljanih dinamiku izrade i
masa rok završetka
- Samostalna izrade
izrada idejnog - Učenici uz
projekta konsultacije sa
saobraćajnice nastavnikom
- Izvršiti rešavaju zadatak
dvočasovno primenjujući
testiranje stečeno znanje i
usvojenih znanja i vrše sve
veština neophodne
kontrole
- Pre dobijanja
zadatka učenike
upoznati sa
kriterijumom
ocenjivanja
- U toku rada
nastavnik prati
izradu a konačnu
ocenu učenici
dobijaju na
završetku rada
- Izložiti formu
testa usvojenih
znanja i veština i
upoznati učenike
sa kriterijumom
ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Priprema podataka i obeležavanje tačaka na terenu
Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje potrebnih znanja - znati da obeleži dužinu i - Obeležavanje dužina na terenu - Insistirati na tome da svaki
za pripremu podataka za ugao na terenu - Obeležavanje uglova na terenu učenik na osnovu urađenog
obeležavanje objekta na - znati da pripremi podatke - Polarno obeležavanje tačke na primera samostalno pripremi
terenu za polarno obeležavanje tačke terenu podatke za obeležavanje tačke
- Sposobnost primene na terenu - Ortogonalno obeležavanje tačke polarnom, ortogonalnom i metodom
stečenih znanja u novim - znati da pripremi podatke na terenu preseka pravaca
situacijama za ortogonalno obeležavanje - Obeležavanje metodom preseka - Zahtevati da svaki učenik uz
- Usvajanje metoda tačke na terenu pravaca pomoć knjige napiše kako se
specifičnih za - znati da pripremi podatke - Izvršiti dvočasovno testiranje obeležava tačka polarnom,
obeležavanje tačaka za obeležavanje tačke na usvojenih znanja ortogonalnom i metodom preseka
terenu metodom preseka pravaca
pravaca - Zadati zadatke sa podacima
- znati da obeleži tačku na različitim za svakog učenika
terenu polarnom metodom koje će samostalno i uz pomoć
- znati da obeleži tačku na nastavnika rešavati na času
terenu ortogonalnom metodom - Izložiti formu testa usvojenih
- znati da obeleži tačku na znanja i upoznati učenike sa
terenu metodom preseka pravaca kriterijumom ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Priprema za obeležavanje tačaka na pravolinijskim i
krivolinijskim osovinama
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje potrebnih - znati da na bar - Obeležavanje pravaca osovine - Proveriti na primerima
znanja i veština za jedan način kada se krajnje tačke dogledaju da li svaki učenik zna
obeležavanje tačaka na obeleži pravac ili nedogledaju da obeleži pravac
pravolinijskim i osovine kada se - Obeležavanje produženja pravca osovine, produženje
krivolinijskim osovinama krajnje tačke osovine kada na produženju ima osovine, paralelnu i
- Usvajanje metoda dogledaju ili ne ili nema prepreka upravnu osovinu
specifičnih za dogledaju - Obeležavanje paralelnih - Insistirati na tome da
obeležavanje tačaka - znati da na bar osovina svaki učenik napiše kako
- Osposobljavanje za dalje jedan način - Obeležavanje upravnih osovina se vrši osnovno i
učenje obeleži produženje - Obeležavanje tangente i detaljno obeležavanje
pravca osovine upravne na kružni luk kružne krivine i krivine
kada na produženju - Osnovno obeležavanje kružne sa prelaznicom
ima ili nema krivine i krivine sa - Izložiti formu testa
prepreka prelaznicom usvojenih znanja i
- znati da obeleži - Detaljno obeležavanje kružne veština i upoznati
paralelnu osovinu krivine i krivine sa učenike sa kriterijumom
- znati da obeleži prelaznicom polarnom i ocenjivanja
upravnu osovinu ortogonalnom metodom
- znati da obeleži - Izvršiti dvočasovno testiranje
tangentu i upravnu usvojenih znanja
na kružni luk
- znati da izvrši
osnovno
obeležavanje kružne
krivine i krivine
sa prelaznicom
- znati da izvrši
detaljno
obeležavanje kružne
krivine i krivine
sa prelaznicom
polarno i
ortogonalno
- znati da obeleži
elipsu polarno i
ortogonalno

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Priprema za visinsko obeležavanje i snimanje tačaka na liniji i
površi
Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje potrebnih znanja za - znati da obeleži - Obeležavanje - Sa učenicima
visinsko obeležavanje tačaka projektovanu kotu tačke projektovane kote tačke obraditi primere i
- Sticanje potrebnih znanja za - znati da obeleži - Obeležavanje insistirati na
snimanje i obeležavanje horizontalnu liniju i horizontalne linije i tome da svaki
linijskih objekata liniju projektovanog linije projektovanog učenik samostalno
- Sposobnost primene nagiba nagiba pripremi podatke
stečenih znanja u novim - znati da obeleži - Obeležavanje ravnih i za obeležavanje
situacijama ravnu i zakrivljenu zakrivljenih površi projektovane kote
- Formiranje umenja rešavanja površ - Obeležavanje vertikalne tačke,
problema - znati da obeleži ravni horizontalnu
vertikalnu ravan - Obeležavanje osovine liniju i liniju
- znati da obeleži trase na terenu i projektovanog
osovinu trase na terenu stacioniranje trase nagiba, ravnu i
- znati da sračuna - Snimanje podužnog zakrivljenu površ i
stacionažu tačaka na profila saobraćajnice vertikalnu ravan
trasi - Snimanje poprečnih - Sa učenicima
- znati da snimi profila saobraćajnice obraditi primere i
podužni i poprečne - Izvršiti dvočasovno insistirati na
profile saobraćajnice testiranje usvojenih znanja tome da svaki
učenik samostalno
pripremi podatke
za obeležavanje
trase na terenu,
stacionira trasu
- Zahtevati da
svaki učenik
ponovi postupak
snimanja podužnog i
poprečnih profila
saobraćajnice
- Izložiti formu
testa usvojenih
znanja i upoznati
učenike sa
kriterijumom
ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Primena geodezije u inženjersko-tehničkim oblastima
Trajanje modula: 34 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE
će: MODULA
- Sticanje potrebnih - znati da meri dužine, - Računanje koordinata - Insistirati na tome da
znanja za izradu i uglove i visinske razlike osovinskih tačaka svaki učenik zna da razradi
obeležavanje u jami - Računanje koordinata projekat regulacije, da
regulacionog plana - znati da izračuna temena blokova obeleži projekat regulacije
naselja koordinate i kote - Obeležavanje projekta i napravi nivelacioni plan
- Sticanje potrebnih geodetskih tačaka u jami i regulacije naselja
znanja za primenu poveže podzemnu i nadzemnu - Nivelacioni plan naselja - Insistirati na tome da
geodezije u poligonsku i nivelmansku - Osnovno i detaljno svaki učenik zna da izvrši
građevinarstvu mrežu obeležavanje zgrada osnovno i detaljno
- Sticanje potrebnih - znati da razradi i - Ispitivanje sleganja obeležavanje zgrada, ispita
znanja za primenu obeleži projekat temelja zgrada sleganje temelja zgrade
geodezije u regulacije - Obeležavanje i kontrola - Insistirati na tome da
hidrotehnici - znati da napravi obeležavanja podzemnih svaki učenik zna da snimi
- Sticanje potrebnih nivelacioni plan naselja objekata podužni i poprečne profile
znanja za primenu - znati da izvrši osnovno - Snimanje poprečnih vodenog toka i obeleži
geodezije u i detaljno obeležavanje profila vodenog toka projekat otvorenog kanala
elektroprivredi zgrada i ispita sleganje - Snimanje podužnog profila na terenu
- Sticanje potrebnih temelja zgrada vodenog toka - Insistirati da svaki
znanja za primenu - znati da snimi poprečne - Projektovanje i učenik zna da obeleži trasu
geodezije u rudarstvu i podužni profil vodenog obeležavanje otvorenih na terenu, snimi i izradi
- Sposobnost primene toka kanala podužni profil trase,
stečenih znanja u - znati da uradi - Obeležavanje trase obeleži mesta i ispita
uslovima privatne projektovanje i obeležavanje dalekovoda na terenu vertikalnost stubova
inicijative otvorenih kanala - Snimanje i izrada dalekovoda
- Upoznavanje sa - znati da obeleži, snimi podužnog profila trase - Insistirati da svaki
mogućnostima rada u i izradi podužni profil dalekovoda učenik zna da meri dužine,
malim i srednjim trase dalekovoda na terenu - Obeležavanje mesta uglove i visinske razlike u
preduzećima, privatnim - znati da obeleži mesta i stubova dalekovoda jami, poveže podzemnu i
i ortačkim agencijama ispita vertikalnost - Ispitivanje vertikalnosti nadzemnu geodetsku mrežu i
kao i u RGZ stubova dalekovoda stubova dalekovoda izračuna koordinate i kote
- Sticanje potrebnih - znati osnovnu zakonsku - Merenje dužina, uglova i geodetskih tačaka u jami
znanja o razlikama regulativu u području rada visinskih razlika u jami - Izložiti formu testa
privatnog i državnog i razlike rada u privatnom - Povezivanje podzemne i usvojenih znanja i veština i
sektora u struci i državnom sektoru nadzemne poligonske mreže upoznati učenike sa
- Podizanje svesti o - biti u stanju da se - Povezivanje podzemne i kriterijumom ocenjivanja
značaju preuzimanja samostalno opredeli u kom nadzemne nivelmanske mreže
odgovornosti za će sektoru želeti da radi - Računanje koordinata i
sopstveni uspeh ili kota geodetskih tačaka u
neuspeh jami
- Promovisanje - Dvočasovni test
preduzetničkih usvojenih znanja
kvaliteta koji su
aplikativni u
geodetskoj struci

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Primenjena geodezija za III razred - A.Begović, D .Vojnović
- Primenjena geodezija za IV razred - A.Begović, D .Vojnović
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Geodezija
- Matematika
- Geodetska merenja i računanja
GEODETSKI PLANOVI
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična Nastava u
nastava nastava bloku
I
II
III 34 40 74
IV 34 34 68
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Osposobljavanje učenika za samostalnu izradu i održavanje analognih i digitalnih geodetskih planova.
- Naučiti rukovanje i korišćenje uređaja i instrumenata za kartiranje i računanje površina na analognom i digitalnom planu.
- Osposobljavanje za samostalno interpolovanje i crtanje izohipsi na analognom planu i izradi digitalni model terena.
- Razvijanje kod učenika sistematičnosti, preciznosti, urednosti i odgovornosti prema radu.
- Osposobljavanje učenika za dalje usavršavanje u toku rada ili daljeg školovanja.
- Primena Pravilnika za izradu originalnih planova.
- Upoznavanje učenika sa programom za izradu i održavanje digitalnih planova.
- Primena Pravilnika o formiranju, održavanju, distribuciji i arhiviranju baze podataka digitalnog geodetskog plana.
- Povezivanje i primena usvojenih znanja iz drugih stručnih predmeta.
- Razvijanje sposobnosti povezivanja znanja iz različitih oblasti
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: treći

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Analogni geodetski planovimatematička osnova 24
Izrada analognog geodetskog plana - horizontalna predstava 30
terena
Digitalni geodetski plan - horizontalna predstava terena 20

Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Visinska predstava zemljišta na planovima 18
Analogni geodetski plan 26
Digitalni geodetski plan - vertikalna predstava terena 24

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Analogni geodetski planovi - matematička osnova
Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje osnovnih znanja - znati da izvrši - Sadržaj analognih - Pokazati primere svih
o sadržaju geodetskih podelu plana na planova. vrsta geodetskih
planova listove detalja i - Materijali za izradu analognih planova i
- Opšte upoznavanje izvrši njihovu analognih planova. materijale na kojima se
učenika sa podacima na numeraciju. - Državni koordinatni oni rade.
osnovu kojih se rade - znati da pripremi - sistem. Gaus-Krigerova - Objasniti detaljno
geodetski planovi. izradi matematičku projekcija. podelu na listove
- Upoznavanje učenika sa osnovu plana. - Podela geodetskog plana detalja kao i njihovo
materijalima na kojima na listove detalja označavanje tj.
se rade analogni (1:5000, 1:2500, 1:1000, numerisanje.
planovi. 1:500). - Objasniti detaljno
- Sticanje znanja o - Matematička osnova koordinatnu mrežu i
Državnom koordinatnom plana geodetsku osnovu kao
sistemu i izradi podele - Izrada skice poligonske elemente matematičke
na listove detalja i mreže sa podelom na osnove plana.
njihovo numerisanje listove detalja. - Upoznati učenike sa
- Osposobljavanje učenika - Pripreme lista detalja formom testa i
za samostalnu izradu za kartiranje - izrada kriterijumom ocenjivanja
matematičke osnove plana. matematičke osnove plana
- Dvočasovni test

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izrada analognog geodetskog plana - horizontalna predstava
terena
Trajanje modula: 30 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje osnovnih - znati da opiše - Osnovni pojmovi o snimanju - Pokazati
teorijskih znanja o instrumente koji se koriste detalja ortogonalnom i učenicima sprave
numeričkim metodama za kartiranje detalja polarnom metodom. za kartiranje,
snimanja detalja. snimljenog ortogonalnom i - Sprave za kartiranje detalja objasniti njihove
- Sticanje znanja o polarnom metodom. snimljenog ortogonalnom i delove: čemu
rukovanju sa spravama - znati uslove koje treba polarnom metodom; uslovi, služe i kako se
za kartiranje detalja. da ispune pojedini ispitivanje i rektifikacija. koriste.
- Osposobljavanje instrumenti i da ih ispita - Postupak kartiranja detalja - Definisati
učenika za - znati da kartira detalj snimljenog ortogonalnom i uslove koje treba
samostalnu izradu snimljen ortogonalnom i polarnom metodom i kontrola da ispune sprave
geodetskog plana. polarnom metodom. kartiranja za kartiranje.
- Obučavanje učenika - umeti da iskontroliše - Kartiranje detalja snimljenog - Demonstrirati
da pravilno rukuju kartiran detalj. ortogonalnom i polarnom njihovu upotrebu,
spravama za - znati da izvrši metodom u razmeri 1:500 i ispitivanje i
kartiranje detalja kartografsku obradu 1:1000. rektifikaciju.
snimljenog geodetskog plana izrađenog - Kontrola kartiranog - Učenicima treba
ortogonalnom i u analognom obliku uz pomoć detalja, veza i iscrtavanje u dati zadatak koji
polarnom metodom. topografskog ključa tušu obuhvata izradu
- Dvočasovni test geodetskog plana
detalja snimljenog
ortogonalnom i
polarnom metodom
u određenoj
razmeri (1:500 i
1:1000)
- Objasniti
primenu
topografskog
ključa, opisivanje
analognih planova
i ispis teksta.
- Upoznati
učenike sa formom
testa i
kriterijumom
ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Digitalni geodetski plan - horizontalna predstava terena
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje - znati da - Baza podataka - Upoznati učenike sa
osnovnih znanja o samostalno nabroji digitalnih vrstama podataka baze,
bazama podataka sve elemente baze geodetskih koje objedinjene
digitalnog podataka planova. predstavljaju digitalni
geodetskog plana. digitalnog - Kartiranje geodetski plan.
- Upoznavanje geodetskog plana detalja snimljenog - Kroz primer iz prakse
učenika sa - znati da primeni ortogonalnom i upoznati učenike sa
funkcijama funkcije softvera polarnom metodom funkcijama softvera za
softvera za za izradu na digitalnom kartiranje detalja snimljenog
kartiranje detalja. digitalnog planu ortogonalnom i polarnom
- Osposobljavanje geodetskog plana - Kartografska metodom.
učenika za detalja snimljenog obrada digitalnog - Kroz primer iz prakse
korišćenje ortogonalnom i geodetskog plana: upoznati učenike sa:
softvera za polarnom metodom. opis plana, digitalnim topografskim
kartiranje detalja - znati da primeni digitalni ključem, opisom digitalnog
snimljenog digitalni topografski ključ plana
ortogonalnom i topografski ključ i stilovi ispisa - Upoznati učenike sa
polarnom metodom teksta formom testa i
kod digitalnog - Dvočasovni test kriterijumom ocenjivanja
plana

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Visinska predstava zemljišta na planovima
Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o - znati da prepozna i utvrditi - Visinska - Obnoviti osnovne
načinu prikaza osnovne pojmove o vertikalnoj predstava terena pojmove o snimanju
vertikalne predstave predstavi zemljišta. na planovima. terena za vertikalnu
zemljišta na analognim - znati kako se interpoluju i - Snimanje za predstavu.
i digitalnim konstruišu izohipse na analognim visinsku predstavu - Obnoviti osnovne
planovima. geodetskim planovima. terena. pojmove o izohipsama i
- Sticanje znanja o - znati kako se obrazuje - Strukturne ekvidistanciji
postupku interpolacije digitalni model visina. linije terena. izohipsa.
i konstrukcije - Ekvidistancija i - Detaljno objasniti
izohipsa. svojstva izohipsa. načine za
- Interpolacija interpolaciju
izohipsa. izohipsa.
- Konstrukcija i - Na različitim
iscrtavanje primerima uvežbati
izohipsa. konstrukciju i
- Digitalni model iscrtavanje izohipsa.
visina. - Praktičan rad na
- Izrada analognom i digitalnom
praktičnog rada geodetskom planu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Analogni geodetski plan
Trajanje modula: 26 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
će: MODULA
- Sticanje znanja o - umeti da numeriše - Numerisanje - Na primeru pokazati
postupku računanja katastarske parcele. katastarskih postupak numerisanja
površina na geodetskim - umeti da sračuna površine parcela katastarskih parcela.
planovima. katastarskih parcela na - Pregledna - Pokazati ispitivanje i
- Usvajanje umenja geodetskim planovima u skica podele na rektifikaciju uslova kod
korišćenja propisa pri okviru K.O. grupe. Formiranje polarnog planimetra.
računanju površina. - umeti da koristi polarni grupa. - Pokazati rad sa polarnim
- Sticanje znanja o planimetar. - Pravila za planimetrom.
postupku numerisanja - umeti da izradi zapisnike formiranje i - Pokazati na primeru
katastarskih parcela. P1, P2, P3, P4 numerisanje računanje površina iz
- Sticanje znanja o - umeti da samostalno parcela. pravouglih koordinata
postupku kartografske interpoluje izohipse i - Objekti i tačaka.
obrade analognih planova. izradi vertikalnu predstavu zemljišta koji se - Da učenici urade neki
- Osposobljavanje učenika na planu. numerišu i ne primer računanja površina iz
za samostalnu izradu - umeti da sračuna površine numerišu. pravouglih koordinata
vertikalne predstave na parcela u okviru K.O. na - Računanje tačaka.
analognim planovima. analognom planu. površina - Koristiti manji detalj kao
- Sticanje veštine - umeti da kartografski - Metode model K.O.
utvrđivanja površina na obradi analogni plan. računanja - Pokazati računanje
analognom planu. površina. površine K.O. pomoću
Dozvoljena ivičnih kvadrata i zapisnik
odstupanja. P1.
- Računanje - Objasniti izradu
površina iz pregledne skice podele na
pravouglih grupe.
koordinata. - Pokazati i objasniti
- Sprave za zapisnike P2, P3, P4.
računanje - Koristiti Pravilnik za
površina: izradu originalnih planova.
končani i - Koristiti manji detalj, kao
polarni model KO.
planimetar. - Pokazati računanje
- Rad sa površine K.O. pomoću
polarnim ivičnih kvadrata i zapisnik
planimetrom P1.
- Računanje - Objasniti izradu
površine pregledne skice podele na
katastarske grupe.
opštine. - Pokazati i objasniti
- Računanje zapisnike P2, P3, P4.
površine ivičnih - Koristiti Pravilnik za
kvadrata. izradu originala planova.
Dozvoljena
odstupanja.
- Zapisnik za
računanje
površina ivičnih
kvadrata.
- Računanje
površina grupa.
Dozvoljena
odstupanja.
- Zapisnik za
računanje
površina grupa.
- Računanje
površina
parcela.
Zapisnik.
- Sastavljanje
spiska površina.
- Praktičan rad
- Izrada
visinske
predstave na
postojećem
analognom planu.
- Računanje
površine ivičnih
kvadrata.
Dozvoljena
odstupanja.
- Zapisnik za
računanje
površina ivičnih
kvadrata.
- Računanje
površina grupa.
Dozvoljena
odstupanja.
- Zapisnik za
računanje
površina grupa.
- Računanje
površina
parcela.
Zapisnik.
- Sastavljanje
spiska površina.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Digitalni geodetski plan - vertikalna predstava terena
Trajanje modula: 24 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE
MODULA
- Osposobljavanje za - znati da definiše funkcije - Digitalni - Obnoviti osnovna znanja o
primenu softvera za programa za izradu digitalnih geodetski plan digitalnom geodetskom planu
izradu digitalnih planova. - Osnovni procesi - Koristiti originalne
planova. - znati da sračuna površine DGP (formiranje baze podatke detalja snimljenog
- Sticanje znanja, parcela u okviru K.O. na podataka, polarnom metodom.
potrebnih za izradu digitalnom planu. utvrđivanje - Koristiti originalne
praktičnog zadatka. - znati da definiše postupak površina, podatke digitalnog
- Osposobljavanje kartografske obrade digitalnih održavanje, geodetskog plana iz prakse.
učenika za samostalno planova. distribucija i - Upotrebiti softver koji se
formiranje baze - umeti da samostalno arhiviranje baze koristi u praksi
podataka na osnovu interpoluje izohipse i izradi podataka) - Primenjivati Pravilnik o
podataka snimljenih vertikalnu predstavu terena na - Kreiranje površina formiranju, održavanju,
polarnom metodom. planu. DGP. distribuciji i arhiviranju
- Sticanje praktičnih - znati da primeni postupak - Uloga slojeva u baze podataka digitalnog
znanja za utvrđivanje utvrđivanja površina parcela u računanju površina geodetskog plana
površina na digitalnom okviru KO na DGP na DGP. - Učenici rade samostalno,
planu. - znati da primeni postupak - Greške uz nadzor i podršku
- Usvajanje umenja kartografske obrade digitalnih zaokruživanja. nastavnika.
korišćenja izvora planova. - Sastavljanje spiska
informacija površina.
- Opisivanje DGP.
- Digitalni
topografski ključ.
- Praktičan rad
- Podela plana na
listove.
- Formiranje baze
podataka na osnovu
snimanja detalja
polarnom metodom.
- Utvrđivanje
površina.
- Sastavljanje spiska
površina.
- Izrada digitalnog
modela terena.
- Interpolacija
izohipsa.
- Opis digitalnog
geodetskog plana.
- Ispisivanje teksta
na DGP

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Geodetski planovi - Mr orđe Ivković
- Pravilnik za izradu originalnih planova i državnih karata
- Pravilnik o formiranju, održavanju, distribuciji i arhiviranju baze podataka digitalnog geodetskog plana
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Geodezija
- Primena računara u geodeziji
- Geodetska merenja i računanja
- Primenjena geodezija
- Tehničko crtanje
KATASTAR NEPOKRETNOSTI I UREENjE ZEMLjIŠNE TERITORIJE
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična Nastava u
nastava nastava bloku
I
II
III IV 68 34 102
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o sadržaju katastra nepokretnosti
- Sticanje znanja o načinu uređenja zemljišne teritorije
- Sticanje znanja o poslovima geometra na izradi katastra nepokretnosti
- Sticanje znanja o poslovima geometra na održavanju katastra nepokretnosti
- Sticanje znanja o poslovima geometra na uređenju zemljišne teritorije
- Formiranje umenja pravilnog rukovanja softverom za izradu i održavanje katastra nepokretnosti
- Razvijanje sposobnosti primene usvojenih znanja iz drugih stručnih predmeta
- Stvaranje osećaja odgovornosti, urednosti i sistematičnosti kod učenika
- Osposobljavanje učenika za dalje usavršavanje kroz rad i školovanje
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje
modula
(časovi)
Pojam katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i priprema 11
podataka za izradu katastarskog operata
Izrada katastarskog operata 14
Održavanje katastarskog operata 14
Katastar nepokretnosti i programi za automatsku izradu i održavanje 15
Opšti pojmovi o uređenju zemljišne teritorije - Komasacija zemljišta 28
Izrada elaborata komasacije 20

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Pojam katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i priprema
podataka za izradu katastarskog operata
Trajanje modula: 11 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: MODULA OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o katastru - znati da definiše značaj i - Istorijat i vrste - Definisati katastar i
zemljišta i teritorijalnim nabroji vrste katastra katastra teritorijalne jedinice i
jedinicama - znati da definiše - Katastarske tražiti da svaki učenik
- Sticanje znanja o teritorijalne jedinice teritorijalne jedinice ponovi
razgraničenju katastarske - umeti da razgraniči - Utvrđivanje granica i - Pokazati zapisnik vođen
opštine, načinu signalisanja katastarsku opštinu razgraničenje katastarske pri razgraničenju
graničnih tačaka i njihovom - moći da izabere vrste opštine katastarske opštine
numerisanju, izradi skice i graničnih belega i da ih - Vrste graničnih belega - Upoznavanje sa načinima
zapisnika razgraničenja numeriše i njihovo numerisanje signalisanja granica i
katastarske opštine - znati da skicira i zapiše - Zapisnik i skica pokazati vrste graničnih
- Sticanje znanja o podatke u zapisnik razgraničenja belega
obeležavanju granica poseda - znati da obeleži granice - Razgraničenje poseda, - Definisati klasiranje i
i fotosignalisanju graničnih poseda vrste belega bonitiranje
tačaka - znati da fotosignališe - Fotosignalisanje - Na primeru objasniti kako
- Usvajanje postupka granične tačke graničnih tačaka se obračunava katastarski
katastarskog klasiranja i - moći da klasira i bonitira - Katastarsko klasiranje i prihod
bonitiranja, obračuna zemljišta. bonitiranje zemljišta, - Izložiti formu testa
katastarskog prihoda i - znati da obračuna katastarski prihod usvojenih znanja i upoznati
izrade spiska površina katastarski prihod. - Spisak površina učenike sa kriterijumom
- znati da izradi spisak - Jednočasovni test ocenjivanja
površina provere znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izrada katastarskog operata
Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje znanja - umeti da izradi - Popisni listovi - Na primeru učenicima
o izradi popisne listove - Spisak parcela objasniti način izrade
popisnih listova - umeti da izradi - Posedovni listovi popisnih listova i spiska
i spiska parcela spisak parcela - Sadržaj baze podataka parcela
- Sticanje znanja - umeti da izradi katastarskog operata - Uraditi primer posedovnog
o izradi posedovne listove - Pregled posedovnih listova lista na osnovu kojeg će
posedovnih - moći da definiše po kulturama klasama i učenici samostalno uraditi
listova, o sadržaj baze podataka neplodnom zemljištu zadatak u operatu
sadržaju baze katastarskog operata - Azbučni registar korisnika - Upoznavati učenike sa
podataka i - umeti da izradi sadržajem baze podataka
pregleda pregled posedovnih - Izraditi primer pregleda
posedovnih listova po kulturama posedovnih listova po
listova po klasama i neplodnom kulturama, klasama i
kulturama zemljištu neplodnim zemljištima
klasama i - umeti da izradi - Upoznati učenike sa
neplodnom azbučni registar dinamikom izrade operata i
zemljištu korisnika sa kriterijumom ocenjivanja
- Sticanje znanja
o izradi
azbučnog
registra
korisnika

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Održavanje katastarskog operata
Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje osnovnih - umeti da izradi - Spisak prijava i spisak - Izraditi spisak prijava i
saznanja o spisku spisak prijava i promena spisak promena i zahtevati da
prijava, spisku spisak promena - Snimanje promena učenici samostalno urade svoj
promena i snimanju - umeti da snimi - Zapisnik i skica snimljenih zadatak
promena promene promena - Pokazati skicu i zapisnik
- Sticanje osnovnih - umeti da izradi - Numerisanje novonastalih vođene pri snimanja promena
saznanja o izradi zapisnik i skicu parcela i računanje njihovih - Upoznavanje sa načinom izrade
zapisnika i skice snimljenih promena površina zapisnika i skice promena i
snimljenih promena, - umeti da - Provođenje promena u bazi načinom numerisanja
numerisanju numeriše podataka katastarskog operata novonastalih parcela,
novonastalih novonastale - Jednočasovni test znanja računanjem njihovih površina i
promena, računanju parcele i da načinom provođenja promena u
njihovih površina i sračuna njihove bazi podataka kroz primer na
provođenju promena u površine osnovu kojeg će učenici
bazi podataka - umeti da samostalno raditi svoje
- Razvijanje provede promene u zadatke
sposobnosti bazi podataka - Upoznati učenike sa
povezivanja znanja iz sadržajem testa i ključem za
različitih oblasti ocenjivanje

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Katastar nepokretnosti i programi za automatsku izradu i
održavanje katastra
Trajanje modula: 15 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik MODULA UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje osnovnih - biti u stanju da definiše - Definicija i sadržaj - Sa učenicima
znanja o katastru sadržaj katastra katastra nepokretnosti obraditi primer
nepokretnosti i nepokretnosti - Zemljišna knjiga iz prakse
zemljišnoj knjizi, - umeti da koristi - Osnovi stvarnih prava koristeći
stvarnim pravima na Zemljišne knjige na nepokretnostima programski paket
nepokretnostima, - znati da definiše - Izrada A, B , V i G za izradu i
listovima stvarna prava na listova nepokretnosti održavanje
nepokretnosti i nepokretnostima - Sadržaj baze podataka katastra
bazi podataka - znati da izradi listove katastra nepokretnosti zemljišta i
nepokretnosti nepokretnosti - Programski paketi za katastra
- Usvajanje umenja - moći da nabroji sadržaj izradu i održavanje nepokretnosti
korišćenja baze podataka katastra katastra zemljišta - Izložiti formu
programskih paketa nepokretnosti - Programski paketi za testa usvojenih
za izradu i - umeti da koristi program izradu i održavanje znanja i veština
održavanje katastra za izradu i održavanje katastra nepokretnosti i upoznati
zemljišta i katastra katastra zemljišta - Jednočasovni test učenike sa
nepokretnosti - umeti da koristi program provere znanja i veština kriterijumom
- Osposobljavanje za za izradu i održavanje ocenjivanja
dalje učenje katastra nepokretnosti

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Opšti pojmovi o uređenju zemljišne teritorije - Komasacija
zemljišta
Trajanje modula: 28 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik MODULA UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE
MODULA
- Sticanje znanja o značaju i - znati da definiše načine - Osnovni pojmovi o - Uraditi primer
načinima planiranja prostora planiranja prostora planiranju prostora za računanje
- Sticanje znanja o utvrđivanju - znati da definiše granice - Načini uređenja komasacione mase
granica komasacionog područja i komasacionog područja i da zemljišne teritorije: i vrednosti
utvrđivanju faktičkog stanja utvrdi faktičko stanje - Komasacija, učesnika
- Sticanje znanja o komasacionoj - znati da sprovede melioracija, agrarne komasacije i
proceni i grupisanju komasacionu procenu i operacije, agrarna koeficijenta
poljoprivrednog poseda grupisanje poljoprivrednog reforma, umanjenja
- Sticanje znanja o računanju poseda kolonizacija, - Uraditi primer
vrednosti komasacione mase - umeti da sračuna vrednosti eksproprijacija i za raspodelu
novog stanja, vrednosti zemljišta komasacione mase novog arondacija komasacione mase
učesnika komasacije i stanja, vrednosti zemljišta - Utvrđivanje granica i geodetskog
koeficijentu umanjenja učesnika komasacije i komasacionog područja obeležavanja
- Sticanje znanja o izradi koeficijent umanjenja - Utvrđivanje projekata
predloga raspodele komasacione - znati da izradi predlog faktičkog stanja - Upoznati
mase raspodele komasacione mase - Komasaciona procena učenike sa
- Sticanje znanja o obeležavanju - znati da obeleži projekat - Tehničko uređenje i sadržajem testa i
projekta na terenu na terenu zaštita ključem za
- Osposobljavanje za dalje učenje poljoprivrednog ocenjivanje
zemljišta
- Grupisanje
poljoprivrednog poseda
i parcela
- Računanje vrednosti
komasacione mase
novog stanja
- Računanje vrednosti
zemljišta učesnika
komasacije
- Računanje
koeficijenata umanjenja
vrednosti zemljišta za
zajedničke potrebe
- Izrada predloga
raspodele komasacione
mase
- Geodetsko
obeležavanje projekata
na terenu
- Jednočasovni test
provere znanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Izrada elaborata komasacije
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje osnovnih - znati da utvrdi - Faktičko stanje - Na primeru manje KO
znanja o faktičkom stanju faktičko stanje - Projekat komasacije primenom programskog
i projektu komasacije - znati da izradi - Raspodelu komasacione mase paketa realizovati
- Sticanje osnovnih projekat komasacije (novo stanje) sadržaj elaborata
znanja o raspodeli - znati da izvrši - Tehnički izveštaj - Pre dobijanja zadatka
komasacione mase raspodelu komasacione učenike upoznati sa
- Sticanje osnovnih mase kriterijumom ocenjivanja
znanja o izradi - znati da izradi
tehničkog izveštaja tehnički izveštaj

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Dr Bogdan Bogdanović, Katastar zemljišta
- Dr Bogdan Bogdanović, Agrarne operacije
- Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 12/96, 15/96 i 25/02)
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Geodezija
- Matematika
- Geodetska merenja i računanja
- Primena računara u geodeziji
FOTOGRAMETRIJA
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska Vežbe Praktična nastava Nastava u
nastava bloku
I
II
III IV 68 68
Napomena: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz fotogrametrije i primeni u poslovima geodetske struke
- Sticanje teorijskih znanja neophodnih za praktičnu primenu na terenskim radovima identifikacije i dopune detalja na fotoskicama
- Sticanje znanja neophodnih za izradu planova i karata
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA
Razred: četvrti

NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Opšti pojmovi u fotogrametriji 18
Fotogrametrijsko snimanje 16
Kartografsko-topografski radovi za detaljni premer 16
Obrada podataka u mono i stereofotogrametriji 18

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Opšti pojmovi u futogrametriji
Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE
će: MODULA
- Sticanje osnovnih - znati da definiše čime se - Faze fotogrametrijskih - Definisati pojam i
znanja o bavi oblast fotogrametrije. radova. značaj fotogrametrije i
fotogrametriji, pojmu - znati da opiše vezu - Plan, karta, foto snimak. insistirati na tome da
i značaju predmeta. između foto snimka plana i - Digitalni geodetski plan. svaki učenik to ponovi.
- Sticanje znanja o karte. - Koordinatni sistemi. - Pokazati digitalni
fotogrametrijskom - znati da interpretira - Vrste snimaka. geodetski plan
snimku. prirodno i veštačko - Foto interpretacija. - Pokazati učenicima
- Sticanje činjeničnih stereoskopsko viđenje. - Prirodno i stereoskopsko fotogrametrijske snimke i
znanja o centralnoj viđenje demonstrirati čitanje
projekciji. - Jednočasovno testiranje istih.
usvojenih znanja. - Insistirati da svaki
učenik interpretira
veštačko stereoskopsko
viđenje.
- Izložiti formu testa
usvojenih znanja i
upoznati učenike sa
kriterijumom ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Fotogrametrijsko snimanje
Trajanje modula: 16 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula ZA OSTVARIVANjE
učenik će: MODULA
- Sticanje osnovnih - znati da nabroji - Osnovi geometrijske optike. - Definisati osnove
znanja o osnovne karakteristike - Greške objektiva. geometrijske optike.
fotogrametrijskom fotogrametrijskih - Foto materijal. - Upoznavanje učenika
snimanju iz vazduha i kamera za snimanje. - Projekat aero sa značajem projekta
sa zemlje. - znati da imenuje fotogrametrijskog snimanja. snimanja i osnovnim
- Sticanje osnovnih podatke o osnovnim - Plan leta aviona. karakteristikama.
znanja o projektu aero elementima projekta - Projekat terestričkog - Obavezna poseta
i terestričkog snimanja. snimanja. Vojnogeografskom
snimanja. - Jednočasovno testiranje institutu kako bi se
- Osposobljavanje za usvojenih znanja. učenici bolje upoznali
dalje učenje sa ciljem i zadacima
fotogrametrije.
- Izložiti formu testa
usvojenih znanja i
upoznati učenike sa
kriterijumom ocenjivanja

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Kartografsko topografski radovi za detaljni premer
Trajanje modula: 16 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku MODULA OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje znanja o - znati da - Terenski radovi - Nabrojati precizno
terenskim radovima u definiše značaj pre snimanja, osnovni terenske radove pre i
fotogrametriji. pravilnog i radovi detaljnog posle snimanja i tražiti
- Upoznavanje učenika sa fotosignalisanja premera. da svaki učenik ponovi.
radom na foto skicama. tačaka. - Foto skica i skica - Učenicima omogućiti da
- Shvatanje značaja - znati da kaže o položaja foto skica. na terenu samostalno na
pravilnog pristupa značaju pravilne - Terenski radovi foto skicama vrše opis i
terenskim radovima u dešifracije. posle snimanja - dešifraciju.
fotogrametriji. - znati da poveže osnovni. - Pokazati učenicima na
kako se vrše - Terenski radovi primerima iz prakse kako
dopunska snimanja. posle snimanja - se radi dešifracija,
- znati da opiše detaljni premer: dopunska snimanja i
kako se na terenu dešifracija, kontrolni profili.
sprovodi kontrola dopunska snimanja i - Izložiti formu testa
dobijenih planova kontrolni profili. usvojenih znanja i
sa izohipsama. - Jednočasovno upoznati učenike sa
testiranje usvojenih kriterijumom ocenjivanja
znanja.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Obrada podataka u mono i stereo fotogrametriji
Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku MODULA OSTVARIVANjE
modula učenik će: MODULA
- Sticanje osnovnog znanja o - znati da - Unutrašnja - Šematski prikazati
instrumentima u definiše redosled orijentacija. redosled orijentacije
fotogrametriji. orijentacija kod - Orijentacioni sa detaljnim osvrtom na
- Sticanje znanja o planovima i obrade podataka elementi jednog unutrašnju orijentaciju.
kartama dobijenih po jednom snimku. snimka. - Objasniti od čega
fotogrametrijskim postupkom, - znati da - Orijentacioni zavisi tačnost planova
njihovim vrstama i tačnosti definiše redosled elementi para dobijenih obradom po
- Razvijanje sposobnosti orijentacija kod snimaka. jednom snimku.
povezivanja znanja iz obrade podataka - Postupak - Objasniti od čega
različitih oblasti po dva snimka. rerdresiranja. zavisi tačnost planova
- znati da - Postupak dobijenih obradom
analizira sve restitucije. podataka po dva snimka.
vrste prikaza - Fotogrametrijski - Izložiti formu testa
terena dobijenih instrumenti. usvojenih znanja i
fotogrametrijskim - Tačnost dobijenih upoznati učenike sa
postupkom. foto planova. kriterijumom ocenjivanja
- Tačnost planova sa
izohipsama.
- Jednočasovno
testiranje usvojenih
znanja.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Fotogrametrija za IV razred, D . Joksić
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / MODULIMA
- Geodezija
- Geodetski planovi
- Fizika