Na osnovu člana 93. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 62/03, 64/03 - ispravka, 58/04, 62/04 - ispravka, 79/05 - dr. zakon i 101/05 - dr. zakon), a u vezi sa članom 24. stav 1. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, 53/93 - dr. zakon, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 24/96, 23/02, 25/02 - ispravka, 62/03 - dr. zakon, 64/03 - dr. zakon i 101/05 - dr. zakon),
Ministar prosvete i sporta donosi

Pravilnik

o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile dizajner odeće, dizajner tekstilnih materijala i dizajner proizvoda od kože

(Objavljeno u "Prosvetni glasnik", br. 1 od 25 januara 2007)

Član 1.

Ovima pravilnikom utvrđuje se nastavni plan i program ogleda za obrazovne profile dizajner odeće, dizajner tekstilnih materijala i dizajner proizvoda od kože, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Program ogleda iz člana 1. ovog pravilnika ostvaruje se u skladu sa:
1. Pravilnikom o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama ("Službeni glasnik SRS - Prosvetni glasnik", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05 i 6/05), iz sledećih predmeta:
- srpski jezik i književnost,
- srpski jezik kao nematernji jezik,
- strani jezik,
- sociologija,
- istorija,
- fizičko vaspitanje,
- računarstvo i informatika,
- geografija,
- fizika,
- ekologija i zaštita životne sredine,
- ustav i prava građana i
- građansko vaspitanje;
2. Pravilnikom o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za srednje škole ("Prosvetni glasnik", br. 6/03, 23/04 i 9/05).

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

Broj 110-00-3982/2006-02

U Beogradu, 28. decembra 2006. godine

Ministar dr Slobodan Vuksanović, s.r.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA


Područje rada: Tekstilstvo i kožarstvo
Oblast: Tekstilstvo
Kožarstvo
Obrazovni profili: DIZAJNER TEKSTILNIH MATERIJALA - ogled
DIZAJNER PROIZVODA OD KOŽE - ogled
Trajanje obrazovanja: četiri godine

Cilj ogleda:
Unapređenje kvaliteta i osavremenjavanje obrazovno-vaspitnog rada kroz:
- uvođenje novog nastavnog plana i programa u cilju ostvarivanja stručnog obrazovanja i obrazovanja uopšte;
- ostvarivanje ciljeva obrazovanja u okviru obrazovnih profila kroz povećanje fonda časova stručnih predmeta, vežbi i praktične nastave;
- vertikalno i horizontalno povezivanje nastavnih sadržaja stručnih predmeta;
- metodičko osavremenjavanje nastave, radi veće efikasnosti i ekonomičnosti nastavnog rada;
- izradu nastavnih sredstava i priprema rukopisa udžbenika po novim nastavnim programima;
- adekvatniju proveru ostvarenosti ciljeva i zadataka obrazovanja.
Uvođenje organizacionih novina:
- uvođenje timskog rada u realizaciju programa i zajedničko praćenje efekata obrazovanja;
- veći broj časova vežbi, kroz rad u grupama učenika, omogućava individualizaciju nastave i individualan rad učenika;
- bolja iskorišćenost nastavnih sredstava.
Očekivani ishodi ogleda:
- sticanje znanja i umenja da samostalno organizuje dizajniranje i izradu odeće, tekstilnih materijala i proizvoda od kože;
- osposobljenost za osmišljavanje i organizovanje proizvodnje u malom i srednjem preduzeću, u skladu sa odabranim stilom i željenom namenom proizvoda ;
- osposobljenost učenika za uključivanje u rad u svim etapama procesa proizvodnje, od pripreme do gotovog proizvoda;
- mogućnosti učenika da se brzo adaptiraju na različite uslove rada;
- sticanje znanja, veština, navika i umenja za efikasno, ekonomično i kvalitetno obavljanje postavljenih radnih zadataka;
- bolje mogućnosti praćenja i procenjivanja, po potrebi i korigovanje programa u toku trajanja ogleda.
Trajanje ogleda
Ogled se sprovodi od 1. septembra 2006. godine, kroz najmanje četiri generacije upisanih učenika.
Način ostvarivanja ogleda
Ogled se ostvaruje na osnovu ovog nastavnog plana i programa.
Za nastavnike srednjih stručnih škola u kojima se ostvaruje program, radi primene u svakodnevnom obrazovno-vaspitnom radu, organizovaće se obuka za:
- primenu novog nastavnog programa;
- primenu novih metoda rada sa učenicima;
- primenu različitih načina objektivnog ocenjivanja u svakodnevnoj obrazovnoj praksi;
- stručno usavršavanje nastavnika u okviru matične struke.
U okviru Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja i stručnih aktiva zajednice stručnih škola u području rada tekstilstvo i kožarstvo biće utvrđene ključne teme iz kojih je potrebno stručno usavršavanje nastavnika.
Stručni timovi u školama i na nivou Republike će sarađivati na horizontalnom i vertikalnom povezivanju nastavnih sadržaja kako sa autorskim timom, tako i sa predstavnicima privrede. Zajednički će se raditi i na pripremi nastavnog materijala, nastavnih sredstava, priručnika i rukopisa za izradu udžbenika.
Planirana je razrada postupaka praćenja i ocenjivanja obrazovno-vaspitnog rada, izrada testova sa zajedničkim sadržajima i zajednički postavljenim kriterijumima od strane stručnih timova koji će se formirati pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Uslovi ostvarivanja programa
Ogled će se ostvarivati u uslovima svakodnevnog obrazovno-vaspitnog rada u školama.
Njegovo ostvarivanje podrazumeva uključenost i saradnju nastavnika u okviru stručnih timova, saradnju sa stručnim saradnicima i stručnim organima u školama.
Vrsta stručne spreme nastavnika za ostvarivanje oglednog programa propisaće se posebnim pravilnikom.
Ministarstvo prosvete i sporta - Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja će u skladu sa svojim mogućnostima i ovlašćenjima pružati podršku ostvarivanju oglednog nastavnog programa.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA OGLEDA (UPUTSTVO)
Nastavni plan i program za obrazovni profile: dizajner odeće, dizajner tekstilnih materijala i dizajner proizvoda od kože - po programu ogleda, za opšteobrazovne predmete ostvaruje se u školama u kojima su školski prostor, oprema i nastavna sredstva propisani:
- Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa zajedničkih predmeta u stručnim školama za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme ("Prosvetni glasnik", broj 7/91) i
- Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama za područje rada tekstilstvo i kožarstvo ("Prosvetni glasnik", br. 9/91 i 3/05).
Nastavnici sami pripremaju potrebna nastavna sredstva (dijapozitive, grafofolije, šeme i Ponjer Point prezentacije) u skladu sa ovim nastavnim programom, koristeći:
- publikovana multimedijalna nastavna sredstva (štampana literatura, različite publikacije, zbirke dijapozitiva, odgovarajuće video kasete i elektronske publikacije);
- internet.
Nastava se realizuje uz korišćenje:
- računara i projektora za Ponjer Point prezentacije;
- skenera;
- dijaprojektora;
- grafoskopa;
- televizora i video rekordera.
Detaljna uputstva za ostvarivanje programa data su uz svaki predmet pojedinačno.
NAPOMENE O OSTVARIVANjU PLANOVA I PROGRAMA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA
Realizacija planova i programa opšteobrazovnih predmeta ostvarivaće se prema postojećim planovima i programima koji su već odobreni od strane ministra prosvete i sporta, a sprovode se ogledom i u drugim područjima rada.
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
Oblast: TEKSTILSTVO
Obrazovni profil: DIZAJNER TEKSTILNIH MATERIJALA
Trajanje obrazovanja: ČETIRI GODINE

Red. OBAVEZNI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
broj NASTAVNI raz. čas. nastava raz. čas. raz. čas. raz. čas. raz. čas. nastava
PREDMETI nastava nastava nastava
A. nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje
OPŠTEOBRAZOVNI T V T V T V T V T V T V T V T V T V T V
PREDMETI
1. Srpski jezik i 3 111 3 111 3 111 3 96 12 429
književnost
2. Srpski kao
nematernji jezik
3. Strani jezik 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286
4. Sociologija 2 74 2 74
5. Psihologija 2 74 2 74
6. Istorija 2 74 2 74 4 148
7. Fizičko 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286
vaspitanje
8. Matematika 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286
9. Računarstvo i 2 74 2 74
informatika
10. Geografija 2 74 2 74
11. Fizika 2 74 2 74 4 148
12. Hemija 2 74 2 74
13. Ekologija i 1 37 1 37
zaštita životne
sredine
14. Ustav i prava 1 32 1 32
građana
Ukupno A: 18 2 666 74 15 555 11 407 10 320 54 2 1948 74
Ukupno A. 20 740 15 555 11 407 10 320 56 2022


Red. B . STRUČNI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
broj PREDMETI raz. čas. nastava raz. čas. nastava raz. čas. nastava raz. čas. nastava nastava raz. čas. nastava nastava
(teorija, nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje u bloku nedeljno godišnje u bloku
vežbe, T V T V T V T V T V T V T V T V god. T V T V god.
praktična
nastava)
1. Osnove 1 37 1 37
tehničkog crtanja
2. Crtanje i slikanje 4 148 3 111 7 259
3. Teorija forme 2 74 2 74
4. Istorija 2 74 2 74
tekstila
5. Dizajn tekstila 5 185 5 185 5 160 15 530
6. Tehnologija 2 74 3 2 111 74 5 2 185 74
tekstilnih
materijala
7. Projektovanje i 2 3 74 111 1 3 32 96 60 3 6 106 207 60
izrada tkanina
8. Projektovanje i 1 3 37 111 1 2 32 64 60 2 5 69 175 60
izrada pletenine
9. Oplemenjivanje 1 4 37 148 1 3 32 96 60 2 7 69 244 60
tekstilnih
materijala
10. Dizajn u 4 128 4 128
konfekciji
Ukupno B : 2 7 74 259 5 10 185 370 4 15 148 555 3 17 96 544 60 14 49 503 1728 60
Ukupno B : 9 333 15 555 19 703 20 640 60 63 2231 60
Ukupno A + B : 20 9 740 333 20 10 740 370 15 15 555 555 13 17 416 544 60 68 51 2451 1802 60
Ukupno A + B : 29 1073 30 1110 30 1110 30 960 60 119 4253 60
UKUPNO ČASOVA: 29 1073 30 1110 30 1110 30 960 119 4253

Napomena: *) U IV razredu učenici se mogu opredeliti za blok nastavu jednog od predmeta u zavisnosti od teme maturskog rada.
Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
Oblast: TEKSTILSTVO
Obrazovni profil: DIZAJNER ODEĆE
Trajanje obrazovanja: ČETIRI GODINE

Red. OBAVEZNI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
broj NASTAVNI raz. čas. nastava raz. čas. raz. čas. raz. čas. raz. čas. nastava
PREDMETI nastava nastava nastava
A. nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje
OPŠTEOBRAZOVNI T V T V T V T V T V T V T V T V T V T V
PREDMETI
1. Srpski jezik i 3 111 3 111 3 111 3 96 12 429
književnost
2. Srpski kao
nematernji jezik
3. Strani jezik 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286
4. Sociologija 2 64 2 64
5. Psihologija 2 74 2 74
6. Istorija 2 74 2 74 4 148
7. Fizičko 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286
vaspitanje
8. Matematika 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286
9. Računarstvo i 2 74 2 74
informatika
10. Geografija 2 74 2 74
11. Fizika 2 74 2 74
12. Hemija 2 74 2 74
13. Ekologija i 1 37 1 37
zaštita životne
sredine
14. Ustav i prava 1 32 1 32
građana
Ukupno A: 18 2 666 74 11 407 11 407 12 384 52 2 1864 74
Ukupno B : 20 740 11 407 11 407 12 384 54 1938


Red. B . STRUČNI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
broj PREDMETI raz. čas. nastava raz. čas. nastava raz. čas. nastava raz. čas. nastava nastava raz. čas. nastava nastava
(teorija, nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje u bloku nedeljno godišnje u bloku
vežbe, T V T V T V T V T V T V T V T V god T V T V god.
praktična
nastava)
1. Crtanje i 4 148 3 111 2 74 9 333
slikanje
2. Teorija forme 2 74 2 74
3. Istorija 2 74 2 74
tekstila
4. Osnove 4 148 4 148
dizajna
tekstila
5. Dizajn odeće 5 185 5 160 10 345
6. Tehnologija 3 111 3 111 2 74 3 5 111 185
tekstilnih
materijala
7. Konstrukcija 2 74 2 74 3 96 7 244
i modelovanje
odeće
8. Tehnologija 2 74 2 74 2 64 6 212
odeće
9. Praktična 3 111 6 222 8 256 60 17 589 60
nastava
Ukupno B : 3 6 111 222 4 15 148 555 2 17 74 629 2 16 64 512 60 11 54 397 1918 60
Ukupno B : 9 333 19 703 19 703 18 576 60 65 2315 60
Ukupno A + B : 21 8 777 296 15 15 555 555 13 17 481 629 14 16 448 512 60 63 56 2261 1992 60
Ukupno A + B : 29 1073 30 1110 30 1110 30 960 60 119 4253 60
UKUPNO ČASOVA: 29 1073 30 1110 30 1110 30 1020 119 4313

Područje rada: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
Oblast: KOŽARSTVO
Obrazovni profil: DIZAJNER PROIZVODA OD KOŽE
Trajanje obrazovanja: ČETIRI GODINE

Red. OBAVEZNI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
broj NASTAVNI raz. čas. nastava raz. čas. raz. čas. raz. čas. raz. čas. nastava
PREDMETI nastava nastava nastava
A. nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje
OPŠTEOBRAZOVNI T V T V T V T V T V T V T V T V T V T V
PREDMETI
1. Srpski jezik i 3 111 3 111 3 111 3 96 12 429
književnost
2. Srpski kao
nematernji jezik
3. Strani jezik 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286
4. Sociologija 2 64 2 64
5. Psihologija 2 74 2 74
6. Istorija 2 74 2 74 4 148
7. Fizičko 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286
vaspitanje
8. Matematika 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286
9. Računarstvo i 2 74 2 74
informatika
10. Geografija 2 74 2 74
11. Fizika 2 74 2 74
12. Hemija 2 74 2 74
13. Ekologija i 1 37 1 37
zaštita životne
sredine
14. Ustav i prava 1 32 1 32
građana
Ukupno A: 18 2 666 74 11 407 11 407 12 384 52 2 1864 74
Ukupno B : 20 740 11 407 11 407 12 384 54 1938


Red. B . STRUČNI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
broj PREDMETI raz. čas. nastava raz. čas. nastava raz. čas. nastava raz. čas. nastava nastava raz. čas. nastava nastava
(teorija, vežbe, nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje u bloku nedeljno godišnje u bloku
praktična nastava) T V T V T V T V T V T V T V T V god. T V T V god.
1. Crtanje i slikanje 3 111 3 111 3 111 9 333
2. Istorija dizajna 2 74 2 74
proizvoda od kože
3. Italijanski jezik 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286
4. Kožarski materijali 2 74 2 74 4 148
5. Osnove dizajna kože 2 74 2 74
6. Dizajn proizvoda 2 74 3 111 4 128 9 313
od kože
7. Konstrukcija i 2 74 3 111 3 96 8 281
modelovanje
proizvoda od kože
(konfekcije,
obuće, galanterije)
8. Tehnologija 2 74 2 74 2 64 6 212
proizvoda od kože
(konfekcije,
obuće, galanterije)
9. Praktična nastava 4 148 6 222 7 224 60 17 594 60
Ukupno B : 6 3 222 111 8 11 296 407 4 15 148 555 4 14 128 448 60 22 43 794 1521 60
Ukupno B : 9 333 19 703 19 703 18 576 60 65 2315 60
Ukupno A + B : 24 5 888 185 19 11 703 407 15 15 555 555 16 14 512 448 60 74 45 2658 1595 60
Ukupno A + B : 29 1073 30 1110 30 1110 30 960 60 119 4253 60
UKUPNO ČASOVA: 29 1073 30 1110 30 1110 30 1020 119 4313


IZBORNI PREDMETI I II III IV
Izborni predmet predviđen Zakonom
1. Građansko vaspitanje/Verska nastava

Izborna nastava sastoji se svake školske godine iz:
- Izbornog predmeta predviđenog Zakonom: Građansko vaspitanje ili Verska nastava (1 čas nedeljno tokom školske godine)
Ocena izbornog predmeta je numerička i ulazi u prosek ocena na kraju godine.
Ostali obavezni oblici obrazovno - vaspitnog rada tokom školske godine

I II III IV UKUPNO
časova časova časova časova časova
1 Čas odeljenjskog starešine 37 37 37 32 143
2 Dodatni rad do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
3 Dopunski rad do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
4 Pripremni društveno do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
koristan rad

Napomena: *) ako se u toku godine ukaže potreba za tim
Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine

Ekskurzija I II III IV UKUPNO
1 - 2 dana 2 - 3 dana 2 - 4 dana 4 - 5 dana 9 - 14
dana
Jezik drugog 2 časa nedeljno
naroda ili
nacionalne manjine
sa elementima
nacionalne kulture
Drugi strani jezik 2 časa nedeljno
Drugi predmeti 1 - 2 časa nedeljno
Stvaralačke i 30 - 60 časova godišnje
druge aktivnosti
učenika (hor,
sekcije i dr.)
Društvene 15 - 30 časova godišnje
aktivnosti -
učenički
parlament,
učeničke zadruge
i dr.
Kulturna i javna 2 radna dana
delatnost škole

Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjem učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije ili po programima koji su prethodno doneti.

OSTVARIVANjE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA


RAZRED Razredno Nastava u Obavezne i Priprema i Ukupno
časovna nastava bloku fakultativne izvođenje sedmica
Stručni nastavne maturskog
predmeti aktivnosti ispita
Prvi razred 37 sedmica - 2 sedmice - 39
Drugi razred 37 sedmica - 2 sedmice - 39
Treći razred 37 sedmica - 2 sedmice - 39
Četvrti 32 sedmice 2 sedmice 2 sedmice 3 sedmice 39
razred

Podela odeljenja na grupe

1. Broj nastavnih nedelja za sve razrede je 37, a za završne 32.

2. Praktična nastava u celini i predmeti čija se nastava realizuje u obliku vežbi, ostvaruju se podelom odeljenja na grupe. Broj učenika u grupi kreće se od 8-10.

3. Praktična nastava u celini i vežbe izvode se pod neposrednom kontrolom nastavnika za sve obrazovne profile. Isti nastavnici realizuju nastavu teorije i vežbi u celom odeljenju u okviru istog predmeta.

4. Kada se praktična nastava i vežbe realizuju u zanatskim radnjama i preduzećima, nastavnik ima ulogu koordinatora.

5. Kada se praktična nastava i vežbe ostvaruju u školi obezbeđuje se jedan pomoćni nastavnik za 120 časova nedeljne norme.

6. Kada se praktična nastava i vežbe ostvaruju u preduzećima ili zanatskim radnjama obezbeđuje se jedan koordinator za 140 časova nedeljne norme.

NASTAVNI PROGRAMI

I Obavezni nastavni predmeti

A. Opšteobrazovni predmeti
Programi opšteobrazovnih predmeta zajednički su za sve obrazovne profile po programu ogleda. Objavljeni su u Pravilniku o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05 i 6/05), izuzev za predmete: Psihologija, Matematika i Hemija.

Obrazovni profili
po programu ogleda: Dizajner odeće,
Dizajner tekstilnih materijala,
Dizajner proizvoda od kože

PSIHOLOGIJA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Psihologija je da učenici steknu osnovna znanja o psihičkom životu čoveka, njegovoj biološkoj i socijalnoj uslovljenosti i razvojnosti, kao i sticanje znanja koja omogućavaju upoznavanje i razvijanje sopstvene ličnosti, odgovoran odnos prema sebi i okruženju, aktivno uključivanje u savremeno društvo i razumevanje psiholoških osnova umetničke delatnosti.
Zadaci nastave su:
- usvajanje osnovnih psiholoških pojmova i razumevanje njihove međusobne povezanosti;
- razumevanje odnosa između ličnosti osobe, njenog ponašanja i situacije;
- uviđanje značaja ličnog angažovanja u razvoju sopstvene ličnosti, posebno stvaralačkih sposobnosti;
- upoznavanje i razumevanje psiholoških osnova međuljudskih odnosa i komunikacije u društvenim grupama;
- upoznavanje osnovnih karakteristika i mogućnost prevazilaženja problema vezanih za određene razvojne periode u čovekovom životu, posebno adolescetnom uzrastu;
- uspostavljanje odgovornog odnosa učenika prema sebi, svom ličnom, umetničkom i profesionalnom razvoju;
- podsticanje razvoja kritičkog mišljenja i kreativnosti učenika;
- upoznavanje sa osnovnim oblastima i mogućnostima primene psiholoških saznanja u konkretnim uslovima umetničke delatnosti, posebno u oblasti stvaralaštva;
- ovladavanje strategijama uspešnog učenja;
- preventivno delovanje sa ciljem jačanja samopouzdanja, unapređenja kvaliteta međuljudskih odnosa i ostalih aspekata mentalnog zdravlja.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
OPŠTI DEO
I. UVODNI DEO
PSIHOLOGIJA KAO NAUČNA DISCIPLINA (2)
Predmet, grane i metode psihologije. Psihologija kao sistem naučnih disciplina. Psihologija i druge nauke.
Metode i tehnike psihološkog istraživanja.
ORGANSKE OSNOVE I DRUŠTVENI ČINIOCI PSIHIČKOG ŽIVOTA (3)
Čula (posebno čulo vida - građa, vizuelni receptori, adaptacija), nervni i endokrini sistem. Činioci psihičkog razvoja: nasleđe, sredina, aktivnost.
II. OSNOVNE PSIHIČKE POJAVE - PSIHIČKI PROCESI, OSOBINE I STANjA
OPAŽANjE (9)
Osećaji i opažaji-pojam i vrste. Razvoj vidne osetljivosti dece. Zakonitosti opažanja (principi grupisanja draži, konstatnost opažanja, figura i pozadina). Karakteristike vidnog polja. Opažanje treće dimenzije.
Uticaj iskustva, motivacije i ličnosti na opažanje; Greške u opažanju - iluzije i halucinacije.
Pažnja. Pojam i faktori.
Socijalna percepcija. Opažanje osoba. Karakteristike procesa opažanja osoba; opažanje emocija, procenjivanje osobina ličnosti, proces atribucije; Prva impresija, sistematske greške u opažanju osoba i značaj pravilnog procenjivanja drugih osoba.
Percepcija i apercepcija.
UČENjE I PAMĆENjE (5)
Pojam i vrste učenja; Senzitizacija, habituacija, klasično i emocionalno uslovljavanje, instrumentalno i učenje uviđanjem; učenje po modelu, učenje motornih veština, verbalno učenje.
Transfer učenja - pojam, vrste i značaj
Pojam pamćenja, kratkoročno i dugoročno pamćenje, reprodukcija i prepoznavanje; kvalitativne promene u pamćenju;
Pojam zaboravljanja, uzroci.
Psihološki uslovi uspešnog učenja.Strategije upravljanja procesom učenja.
MIŠLjENjE I SPOSOBNOSTI (4)
Pojam mišljenja, uloga znanja i iskustva u mišljenju; vrste mišljenja (imaginativno i realističko, divergentno i konvergentno). Razvoj mišljenja.
Kritičko mišljenje-pojam i značaj.
Pojam i vrste sposobnosti. Intelektualne sposobnosti - merenje, individualne razlike u sposobnostima; Teorije o strukturi sposobnosti.
EMOCIJE I MOTIVACIJA (5)
Pojam emocije i emocionalnog reagovanja - osnovna i složena osećanja.
Organske promene kod emocija i izražavanje emocija. Shvatanje o prirodi emocija. Emocije deteta i emocionalnost u pubertetu i adolescenciji.
Značaj emocija za psihičko zdravlje. Kontrola emocionalnog reagovanja. Anksioznost. Stres - reakcije u stresu.Strategije savladavanja stresa. Psihosomatska oboljenja. Psihičke traume.
Pojam i vrste motiva. Hijerarhija i razvoj motiva.
III. LIČNOST
POJAM I STRUKTURA LIČNOSTI (2)
Pojam ličnosti, struktura ličnosti, temperament, karakter (individualni i socijalni), sposobnosti, telesne osobine. Pojam i vrste crta, dimenzije, tipovi ličnosti. Svest o sebi, lični i socijalni identitet.
DINAMIKA LIČNOSTI (2)
Stavovi, interesovanja i vrednosti kao dinamičke dispozicije
Frustracije, konflikti, reakcije i posledice frustracija i konflikata.
RAZVOJ LIČNOSTI (2)
3.3.1. Razvoj i socijalizacija ličnosti; činioci socijalizacije; dinamičko razvojni pojam zrelosti.
TEORIJE LIČNOSTI (2)
Pregled grupa opštih teorija ličnosti;
PROMENE I POREMEĆAJI DUŠEVNOG ŽIVOTA I PONAŠANjA (2)
Poremećaji ponašanja; Poremećaji mentalnog zdravlja, prevencija i lečenje
IV. OSOBA U SOCIJALNOJ INTERAKCIJI
KOMUNIKACIJA (2)
Pojam komunikacije, vrste komunikacija i komunikacionih znakova. Verbalna i neverbalna komunikacija; Komunikacioni proces, socijalni činioci i jezik, izvori nesporazuma pri komunikaciji.
ŽIVOT U GRUPI (1)
Dinamika grupe: formiranje, odnosi u grupi, rukovođenje, takmičenje, saradnja, grupno rešavanje problema, grupna diskusija.
POSEBAN DEO
OSNOVE PSIHOLOGIJE STVARALAŠTVA
UMETNOST I NAUKA (4)
Umetnost kao osnovna ljudska delatnost-pojam i odnos umetnosti i nauke. Nastanak umetnosti. Umetnost kao saznanje i forma. Odnos estetskog i etičkog u umetnosti. Psihologija stvaralaštva. Stvaralačka mašta, pramašta i sanjarenje.
SPOSOBNOSTI I STVARALAŠTVO (6)
Inteligencija i stvaralaštvo. Kreativnost - pojam, distribucija i vrste. Osnovne karakteristike stvaralačkog mišljenja. Razvoj stvaralačkih sposobnosti. Dečija igra - vrste i značaj za razvoj stvaralačkih sposobnosti.
Darovitost - pojam, identifikacija i rad sa darovitim.
POSREDNICI U TUMAČENjU UMETNOSTI (2)
Umetnička kritika - pojam i vrste. Vrednosno ocenjivanje umetničkog dela i argumentacija.
Značaj masmedija kao posrednika u tumačenju umetničkog dela.
UMETNIK I PUBLIKA (1)
Umetnost kao komunikacija. Publika - značaj i psihološka klasifikacija.
SIGNALI I SIMBOLI (3)
Lik, znak, signal i simbol. Simbolika linije, crteža, boje i oblika.
MOTIVI I MIŠLjENjE U DEČIJIM CRTEŽIMA (3)
Ekspresivnost dečijih crteža (boja, linija, oblik i prostor). Dečiji misaoni mehanizmi pri crtanju. Razvoj dečijeg crteža.
GLEDANjE I POIMANjE (1)
Univerzalni značaj forme. Značaj viđenja pri učenju.
SLIKE I MISAO (3)
Slika kao podstrek i smetnja mišljenju. Menjanje slike od konkretnog do apstraktnog mišljenja. Apstraktne forme u vizuelnim umetnostima.
ROBNI ZAŠTITNI ZNACI (2)
Industrijsko oblikovanje i marketing. Psihološke vrednosti i slabosti robnih znakova. Kreacija i timski rad.
EKSPERIMENTI U PRIMENjENOJ OBLASTI (1)
Eksperiment - mogućnosti primene, vrste i primeri.
KARAKTERISTIKE SAVREMENE VIZUELNE KULTURE (3)
Pojam i vrste kulture. Ubedljivost vizuelne informacije. Opasnosti od manipulacije.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Psihologija pripada grupi opšteobrazovnih predmeta gde se učenici prvi put susreću sa sistematskim izučavanjem psiholoških pojmova i saznanja u trećem razredu, a za obrazovne profile u četvorogodišnjem trajanju u području rada Tekstilstvo i kožarstvo.
Sadržaj programa i način njegovog ostvarivanja treba da obezbede postavljeni cilj predmeta, odnosno definisane zadatke koji se ne odnose samo na sticanje znanja već i na ovladavanje veštinama značajnim za privatan život učenika i uspešno obavljanje profesionalnih aktivnosti.
Program se sastoji iz dva dela, opšteg i posebnog, koji predstavljaju celinu. Za sve teme programa naveden je preporučeni broj časova.
Obrada navedenih sadržaja treba kod učenika da obezbedi sticanje funkcionalnih znanja o psihičkom životu čoveka i njihovo kompetentno korišćenje. Isti psihološki pojmovi i pojave se pojavljuju u sklopu različitih tema što omogućava da se međusobno povezuju, a njihovo značenje produbljuje sa ciljem formiranja celovite slike o njihovom značaju za lični i profesionalni život učenika.
U radu sa učenicima prednost treba dati metodi tumačenja podržanu adekvatnim primerima i aktivnim metodama učenja kao što su rešavanje problema, radionice, igranje uloga, analiza slučaja uz stalno podsticanje učenika na refleksiju i autorefleksiju.
Praćenje i vrednovanje rada učenika treba da bude podrška procesu učenja, razumevanju ciljeva učenja i kriterijuma na osnovu kojih se može proceniti uspešnost učenja čime se učenik osposobljava za samostalno praćenje i ocenjivanje sopstvenog rada.
Predviđeni tematski sadržaji pružaju mogućnost korišćenja ličnog iskustva učenika i saznanja koja su stekli u drugim predmetima, kao što razumevanje psihološkog funkcionisanja čoveka doprinosi boljem razumevanju sadržaja nekih drugih predmeta.
MATEMATIKA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Matematika je sticanje matematičkih znanja i umenja neophodnih za razumevanje zakonitosti u prirodi i društvu za primenu u svakodnevnom životu i praksi kao i za uspešno nastavljanje obrazovanja. Razvijanje mentalnih sposobnosti učenika, pozitivnih osobina ličnosti i naučnog pogleda na svet.
Zadaci nastave predmeta su:
- sticanje znanja neophodnih za razumevanje kvantitativnih i prostornih odnosa kao i problema iz raznih područja;
- sticanje opšte matematičke kulture, uz shvatanje mesta i značaja matematike u progresu civilizacije;
- osposobljavanje učenika za uspešno nastavljanje obrazovanja i izučavanje drugih oblasti u kojima se matematika primenjuje;
- doprinos formiranju i razvijanju naučnog pogleda na svet;
- doprinos radnom i politehničkom obrazovanju učenika;
- razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, apstraktnog mišljenja i matematičke intuicije;
- doprinos izgrađivanju pozitivnih osobina ličnosti kao što su: upornost, sistematičnost, urednost, tačnost, odgovornost, smisao za samostalan rad, kritičnost;
- dalje razvijanje radnih, kulturnih, etičkih i estetskih navika učenika;
- dalje osposobljavanje učenika za korišćenje stručne literature i drugih izvora znanja.
I RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
REALNI BROJEVI (5)
Osnovni matematički pojmovi, definicije, aksiome, teoreme.
Pregled brojeva. Operacije sa realnim brojevima.
Približne vrednosti realnih brojeva, greška.
LOGIKA I SKUPOVI (5)
Osnovne logičke i skupovne operacije.
Iskazne formule i tautologije.
Kvantifikatori.
PROPORCIONALNOST VELIČINA (12)
Razmera i proporcija.
Proporcionalnost veličina (direktna, obrnuta).
Prost i složen srazmerni račun.
Račun podele i mešanja.
Procentni, promilni, kamatni račun.
RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI (12)
Polinomi.
Rastavljanje polinoma na činioce.
NZD i NZS polinoma.
Transformacije racionalnih algebarskih izraza.
UVOD U GEOMETRIJU I IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE (17)
Geometrijski pojmovi i veze između njih.
Trougao (značajne tačke trougla). Pojam podudarnosti.
Četvorougao.
Vektori ( pojam i primene).
Izometrijske transformacije.
Translacija. Rotacija. Osna simetrija. Centralna simetrija.
Primena izometrijskih transformacija na trougao, četvorougao, mnogougao, krug.
Talesova teorema. Sličnost.
LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE LINEARNA FUNKCIJA (15)
Linearna jednačina.
Linearna funkcija i njen grafik.
Linearne nejednačine.
Sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate (razne metode rešavanja, grafička interpretacija, primena).
Sistem linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom.
NAPOMENA: Za četiri školska pismena zadatka sa ispravkama planirano je 8 časova.
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje )
SADRŽAJI PROGRAMA
TRIGONOMETRIJA PRAVOUGLOG TROUGLA (8)
Definicija trigonometrijskih funkcija u pravouglom trouglu.
Vrednosti trigonometrijskih funkcija karakterističnih uglova (300, 450, 600)
Osnovne trigonometrijske identičnosti.
STEPENOVANjE I KORENOVANjE (11)
Pojam stepena.
Operacija sa stepenima.
Stepen sa celim izložiocem.
Pojam korena.
Operacije sa korenima.
Stepen sa racionalnim izložiocem.
Racionalisanje imenioca.
KVADRATNA JEDNAČINA, NEJEDNAČINA, FUNKCIJA (21)
Kvadratna jednačina.
Pojam kompleksnog broja i operacije sa njima.
Obrazac za rešavanje kvadratne jednačine.
Diskriminanta i priroda rešenja kvadratne jednačine.
Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne činioce.
Vijetova pravila.
Kvadratna funkcija i njen grafik.
Kvadratna nejednačina.
Sistem od jedne linearne i jedne kvadratne jednačine.
EKSPONENCIJALNA I LOGARITAMSKA FUNKCIJA (13)
Eksponencijalna funkcija i njen grafik.
Eksponencijalne jednačine.
Logaritamska funkcija i njen grafik.
Pravila logaritmovanja. Logaritamske jednačine.
ANALITIČKA GEOMETRIJA (13)
Rastojanje između dve tačke.
Središte duži.
Površina trougla.
Implicitni, eksplicitni i segmentni oblik jednačine prave.
Jednačina prave kroz dve tačke.
Jednačina kružnice, elipse, hiperbole, parabole.
Prava i kriva drugog reda (tangenta).
NAPOMENA: Za realizaciju četiri pismena zadatka sa ispravkama planirano je 8 časova.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
ELEMENTI TRIGONOMETRIJE (22)
Stepen radijan.
Trigonometrijske funkcije ugla na trigonometrijskoj kružnici.
Svođenje na prvi kvadrant.
Periodičnost.
Sinusna i kosinusna teorema.
POLIEDRI (18)
Obim i površina figura u ravni.
Pojam, vrste i osobine poliedara.
Pravilni poliedri.
Pojam prize.
Površina i zapremina prizme.
Pojam piramide.
Površina i zapremina piramide.
Pojam zarubljene piramide.
Površina i zapremina zarubljene piramide.
OBRTNA TELA (14)
Obim i površina kruga.
Pojam i vrste obrtnih tela.
Pojam valjka, površina, zapremina.
Pojam kupe, površina, zapremina.
Pojam zarubljene kupe, površina, zapremina.
Pojam sfere i lopte.
Pojam kalote i sfernog pojasa.
Površina i zapremina lopte.
ELEMENTI KOMBINATORIKE (12)
Osnovna pravila kombinatorike.
Permutacije, varijacije i kombinacije.
NAPOMENA: Za realizaciju četiri pismena zadatka sa ispravkama planirano je 8 časova
IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
NIZOVI (14)
Osnovni pojmovi o nizovima.
Granična vrednost niza.
Aritmetički niz.
Geometrijski niz.
Beskonačni geometrijski niz.
FUNKCIJE (20)
Pojam funkcije.
Elementarne funkcije (linearna, kvadratna, stepena, eksponencijalna, logaritamska, trigonometrijske) - njihove osobine i grafici.
Oblast definisanosti funkcije.
Nule funkcije.
Parnost i neparnost funkcije.
Inverzna i složena funkcija.
Granična vrednost funkcije.
Asimptote funkcije.
IZVOD FUNKCIJE (22)
Priraštaj funkcije.
Izvod funkcije po definiciji.
Izvod elementarnih funkcija.
Izvod zbira, proizvoda i količnika.
Izvod složene funkcije.
Izvod drugog reda.
Monotonost i ekstremne vrednosti.
Konveksnost i konkavnost funkcije, prevojne tačke.
Ispitivanje funkcija i skiciranje njihovih grafika.
NAPOMENA: Za realizaciju četiri pismena zadatka sa ispravkama planirano je 8 časova
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Insistirati na preciznosti, tačnosti, sistematičnosti i urednosti u radu. Sadržaje o greškama povezati sa praktičnom nastavom. Posebnu pažnju obratiti na jasno i precizno izražavanje, razumevanje i pravilno korišćenje matematičkih simbola. Insistirati na uočavanju veza logičkih sa odgovarajućim skupovnim operacijama. Koristiti Venove dijagrame. Razmeru povezati sa konkretnim realnim primenama (bojenje, oplemenjivanje, krojenje). Insistirati na izvođenju precizne i uredne konstrukcije jednostavnih figura, povezati sa tehničkim crtanjem. Istaći povezanost između analitičkog i grafičkog prikaza linearne, kvadratne, eksponencijalne i logaritamske funkcije. Razvijati ideju smene. Obratiti pažnju na uslove pri transformacijama eksponencijalnih i logaritamskih jednačina. Istaći povezanost grafičkog i analitičkog pristupa u analitičkoj geometriji.Sadržaje povezati sa odgovarajućim sadržajima praktične nastave.
Ponoviti definiciju trigonometrijskih funkcija, oštrih uglova i pravouglog trougla. Pomoći učenicima u korišćenju kalkulatora. Primenjivati pravila zaokruživanja brojeva. Praviti modele poliedara. Koristiti simulacije preseka na računaru. Samostalna obrada pravilnih poliedara i obrtnih tela uz korišćenje literature. Sadržaje povezati sa problemima iz svakodnevnog života. Što jasnije isticati razlike između permutacija, varijacija i kombinacija.
Razvijati mogućnost grupnog i samostalnog rada kod ponavljanja elementarnih funkcija. Napraviti paralelu između granične vrednosti funkcije i granične vrednosti niza. Povezivati pojam izvoda sa problemom tangente i brzine. Vežbati monotonost i konkavnost primenom izvoda. Podsticati samostalan rad učenika pri ispitivanju funkcija i skiciranju grafika.
HEMIJA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Hemija jeste produbljivanje, proširivanje i povezivanje znanja o hemijskim pojavama i zakonitostima, što doprinosi formiranju naučnog pogleda na svet učenika i njihovom radnom i politehničkom vaspitanju.
Zadaci nastave predmeta su:
- osposobljavanje učenika da stečena znanja primenjuju u praksi i svakodnevnom životu;
- proširivanje i produbljivanje znanja učenika na osnovu odabranih naučnih sadržaja o strukturi supstanci i zavisnosti svojstva supstanci od strukture;
- povezivanje ranije stečenih znanja iz hemije i upoznavanje učenika sa hemijskim osnovama industrijske proizvodnje najvažnijih materijala i njihovom primenom;
- razvijanje sposobnosti za tehničke i naučne aktivnosti kao preduslova za postizanje trajnog, sistematičnog i široko primenljivog znanja, na osnovu kojeg se stiče sposobnost da se pojave mogu samostalno i kritički posmatrati;
- povezivanje teorijskih sadržaja sa praktičnim radom koji se odvija u sklopu proizvodnih procesa u materijalnoj proizvodnji;
- razvijanje navika učenika koje će doprinositi unapređivanju i zaštiti prirode, životne i radne sredine;
- razvijanje stvaralačke mašte i analitičkog mišljenja, potenciranje pozitivnog karaktera i svojstava (svesnost, izdržljivost, pedantnost, pribranost, objektivnost u procenjivanju vlastitih sposobnosti) i formiranje pravilnog odnosa prema radu.
I RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
OSNOVNI HEMIJSKI POJMOVI (9)
Supstanca. Smeše. Jedinjenja.
Elementi. Hemijski simboli, formule.
Relativna atomska i molekulska masa. Mol.
Demonstracioni ogledi:
- sastavljanje modela molekula,
- odmeravanje različitih količina pojedinih supstanci.
HEMIJSKE REAKCIJE (5)
Kretanje čestica kao uslov za hemijske reakcije.
Jednačine hemijskih reakcija i jednostavnije hemijsko računanje.
Egzotermne i endotermne hemijske reakcije.
Brzina hemijske reakcije.
Hemijska ravnoteža.
Demonstracioni ogledi:
- određivanje promene temperature rastvora pri rastvaranju natrijum-hidroksida i amonijum-nitrata;
- ispitivanje uticaja koncentracije, temperature i katalizatora na brzinu hemijske reakcije.
RASTVORI (12)
Rastvori - pravi i koloidni. Rastvori elektrolita. Kiseline i baze.
Redoks reakcije - naponski niz metala. Elektroliza.
Demonstracioni ogledi:
- pripremanje i ispitivanje svojstava pravog i koloidnog rastvora;
- pripremanje rastvora određenog masenog udela i količinske koncentracije;
- određivanje pH rastvora univerzalnim indikatorom;
- ponašanje gvožđa u rastvoru cink-sulfata i bakar (II) - sulfata;
- elektroliza cink-jodida.
METALI (5)
Periodičnost promene strukture i svojstava elemenata u periodnom sistemu elemenata.
Uporedni pregled i opšte karakteristike elemenata I, II i III grupe periodnog sistema elemenata i njihovih najvažnijih jedinjenja.
Demonstracioni ogledi:
- ponašanje natrijuma, magnezijuma, aluminijuma i njihovih oksida sa vodom, kiselinama i bazama.
PRELAZNI ELEMENTI (2)
Opšte karakteristike prelaznih elemenata; industrijski značaj.
Demonstracioni ogledi:
- rastvaranje soli prelaznih elementa - karakteristične boje;
- kalijum-permanganat kao oksidaciono sredstvo u sredinama sa različitim pH vrednostima.
NEMETALI (5)
Uporedni pregled i opšte karakteristike elemenata VII, VI, V i IV grupe elemenata periodnog sistema i njihova najvažnija jedinjenja.
Demonstracioni ogledi:
- ponašanje hlora, sumpora, fosfora i silicijuma u dodiru sa vodom, vazduhom kiselinama i bazama;
- istiskivanje jednog halogenog elementa drugim iz soli;
- sagorevanje sumpora, fosfora i ugljenika i rastvaranje njihovih oksida u vodi.
STRUKTURA I REAKTIVNOST ORGANSKIH JEDINjENjA (20)
Struktura organskih molekula. Prosta, dvoguba i troguba veza. Podela organskih jedinjenja prema: sastavu, strukturi ugljenikovog niza, hemijskom ponašanju, funkcionalnim grupama.
Klase organskih reakcija: supstitucija, adicija, eliminacija, polarizacija.
Genetska veza organskih jedinjenja sa kiseonikom (amino-kiseline, proteini).
Demonstracioni ogledi:
- karakteristične reakcije za zasićene i nezasićene ugljovodonike;
- karakteristične reakcije za dokazivanje funkcionalnih grupa.
PRIMENA HEMIJE U TEKSTILSTVU (4)
Tekstilni materijali. Boje. Sredstva za obradu.
HEMIJSKI ASPEKTI ZAGAIVANjA ŽIVOTNE SREDINE (3)
Zagađivanje atmosfere, vode i tla. Izvori zagađivanja. Prečišćavanje. Zaštita.
B. Stručni predmeti
1. ZAJEDNIČKI STRUČNI PREDMETI
TEORIJA FORME
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Teorija forme je da razvije sposobnosti i sklonosti učenika za likovno - estetsko rešavanje zadataka iz stručnih predmeta.
Zadaci nastave predmeta su:
- razvijanje osećaja i sposobnosti učenika da shvate prostor i komponovanje;
- upoznavanje strukture likovne kompozicije, elemenata kompozicije i principa njihove organizacije;
- sticanje sposobnosti za likovno izražavanje i komponovanje preko zadataka analitičkim putem;
- razvijanje vizuelnog opažanja - percepcije i vizuelnog pamćenja;
- razvijanje individualnog likovnog izraza učenika kroz analitičko, sintetičko, kritičko i stvaralačko mišljenje;
- razvijanje inventivnosti i vizuelne sposobnosti za detalj i celinu;
- razvijanje estetskih kriterijuma učenika;
- osposobljavanje učenika da stečena znanja uspešno primenjuju u praksi pri rešavanju kreativnih zadataka iz oblasti stručnih predmeta;
- razvijanje manuelne spretnosti, preciznosti, motivacije, istrajnosti i upornosti u radu.
I RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Značaj, cilj i zadaci predmeta u kreativnim oblastima likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna.
SVETLOST I OPAŽANjE OBLIKA (2)
Opažanje razlika u vidnom polju.
Kvalitet vizuelnih osećanja.
Kontrast kao uslov opažanja oblika.
Prisustvo i dejstvo svetlosti kao uslova za vizuelni osećaj.
PROSTOR I KOMPONOVANjE (4)
Pojam kompozicije kao celine u prostoru.
Ravan kao prostor komponovanja.
Dvodimenzionalni i trodimenzionalni prostor.
Oblikovanje masa ili volumena u prostoru.
ELEMENTI KOMPOZICIJE (38)
Analiza kompozicionih elemenata:
Linija
Linija kao trag ili crta.
Linija kao granica površine i vrednost koja opisuje oblik.
Linija kao plastična i reljefna pojava u prostoru.
Psihološko dejstvo linije.
Smer
Smer kao sredstvo orijentacije i položaja oblika u prostoru.
Psihološko dejstvo smera i ritma u kompoziciji: vertikalan, horizontalan i dijagonalan smer.
Oblik
Priroda i njeni oblici.
Iluzija oblika i stvaran oblik.
Karakter i vrsta oblika: dvodimenzionalni i trodimenzionalni oblici.
Nepravilni i složeni oblici.
Stilizovani oblici - ornamenti.
Veličina
Odnosi veličina u prostoru koje se neposredno doživljavaju.
Proporcija i određivanje srazmere u prostoru - upoređivanje veličina.
Zlatni presek i zlatni rez.
Proporcije ljudskog tela.
Tekstura
Karakter i vrste teksture.
Prirodne i simulirane teksture.
Teksturalne vrednosti površine i oblika.
Valer
Valer kao količina svetlosti u tonu boje.
Valerski odnosi.
Valerski ključevi i njihovo osećajno značenje.
Boja
Boja kao fizičko svojstvo svetlosti.
Klasifikacija boja.
Karakteristike boja - hromatske i ahromatske.
Kvaliteti boje: ton, intenzitet i valer.
Mešanje boja - aditivno i suptraktivno.
Harmonija i kontrast boja.
Psihološko dejstvo boje.
PRINCIPI KOMPONOVANjA (24)
Principi komponovanja kao zakonitosti prostornih odnosa.
Povezanost i zavisnost likovnih elemenata i principa komponovanja.
Repeticija.
Repeticija kao ponavljanje istih vrednosti.
Alternacija i naizmenično ponavljanje.
Inverzija i preplet.
Gradacija
Gradacija kao ritam postupnosti.
Povezivanje suprotnosti među vrednostima.
Harmonija
Srodnost među vrednostima.
Kombinovanje likovnih elemenata sa jednom i više srodnih osobina.
Kontrast
Kontrast kao odnos suprotnosti među vrednostima.
Snaga i vizuelna atraktivnost suprotnosti.
Jedinstvo
Jedinstvo istovetnosti i raznolikosti.
Jedinstvo ideje i stila.
Dominanta
Dominanta kao naglašavajući ili preovlađavajući element u kompoziciji:
dominanta smera, boje, veličine...
Dominanta i jedinstvo.
Ravnoteža
Pojam ravnoteže u životu,prirodi i prostoru.
Simetrična i asimetrična ravnoteža.
Dinamična i statična ravnoteža likovnih elemenata.
Ravnoteža i jedinstvo.
FORMA I SADRŽAJ (4)
Odnos prema predmetnoj stvarnosti i stvaralački proces.
Funkcija forme i izraza.
Estetsko procenjivanje i pristup likovnom i primenjenom delu - dizajnu.
Kič i likovna vrednost dela.
Osobine kiča i njegovi spoljni efekti.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Dugogodišnje iskustvo pokazalo je da je ovaj predmet fundamentalan i ključan u proces likovno-estetskog obrazovanja i vaspitanja.
Program predmeta se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Fond časova po temi je dat orijentaciono zbog mogućnosti prilagođavanja u odnosu na obrazovni profil i njegovu uže stručnu likovnu tematiku.
Program predmeta se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo nastave treba izvoditi primenom verbalnih i ilustrativno-demonstrativnih metoda uz upotrebu očiglednih nastavnih sredstava: reprodukcije, radovi učenika, slajdovi digitalna forma, itd.
Tokom izvođenja nastave treba nastojati da se teorijsko izlaganje uskladi sa praktičnim radom. Praktičan deo nastave treba da se permanentno prepliće sa teorijskim, utvrđuje i dopunjuje. Metodske jedinice u okviru programa prezentuju se u okviru teorijskog dela izlaganja što omogućava uvođenje u pojmove koji sačinjavaju materiju predmeta. Metoda izlaganja ima poseban značaj za teorijsku razradu pojmova i njihovu terminološku definiciju.
U praktičnom delu predmeta (vežbe) treba ostvarivati u dve faze - faza skice i faza realizacije da bi se učenik postupno kretao od jednostavnijeg do složenijeg rešavanja zadataka. Učenici treba da se usmeravaju na razmišljanje, postavljanje i samostalno - kreativno rešavanje zadataka.
Savremene tehnologije stvaraju mogućnosti za nove likovne tehnike i materijale. Uzimajući u obzir sveobuhvatne i složene zadatke predmeta preporučuje se da učenik u praktičnom delu upoznajući likovne vrednosti i složenosti likovne kompozicije upoznaje i različite likovne tehnike kojima će analitički razvijati sposobnosti likovnog izražavanja i komponovanja u okviru opštih i uže stručnih predmeta obrazovnog profila.
Za uspešno savlađivanje materije nastava treba da se odvija u manjim grupama, 6-8 učenika, u specijalizovanim učionicama - ateljeima, uz korišćenje svih odgovarajućih didaktičkih metoda: prikazivanje - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema i nastavna metoda primenjivanja.
U realizaciji zadataka učenik treba da koristi različite likovne tehnike i materijale: grafit, pastel, tuš, tempera, papir za kolažiranje, folije... kao i primenu rada na računaru u odgovarajućim grafičkim programima.
Zavisno od obima i složenosti zadatka treba koristiti grupnu ili individualnu korekturu.
U toku godine učenik treba da realizuje deset zadataka. Pri njihovom izvođenju težište treba usmeriti na korelaciju sa ostalim stručnim predmetima jer njihovim povezivanjem učenik razvija sklonosti i sposobnosti za izabrani obrazovni profil i dalji profesionalni rad.
Predmet treba konstantno osavremenjivati zbog doprinosa razvoju likovne pedagogije u skladu sa konstantnim društvenim, tehničko-tehnološkim napretkom i razvojem moderne likovne i primenjene umetnosti i dizajna.
ISTORIJA TEKSTILA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Istorija tekstila je sticanje sistematizovanih znanja o razvoju tekstilnih materijala, tehnikama njihove izrade i primene u različitim istorijskim razdobljima i kulturama.
Zadaci nastave predmeta su:
- ukazivanje na mogućnosti razumevanja kulturno-istorijskog i tehničko-tehnološkog razvoja proizvodnje tekstila i njegove primene u različitim oblastima, kao i njegovog doprinosa u razvoju civilizacije i društva;
- upoznavanje sa najvažnijim fenomenima istorije tekstila i odevanja i ovladavanje znanjima o zakonitostima oblikovanja karakterističnih proizvoda i specifičnostima njihovog nastanka i razvoja;
- razvijanje individualnog pristupa i ličnog likovnog izraza u poznavanju i prikazivanju tekstila i kostima određene istorijske epohe;
- upućivanje na neophodnost interesovanja učenika za proučavanje i analizu istorije tekstila i odevanja zbog mogućnosti primene stečenih znanja u samostalnom kreativnom radu;
- prikazivanje razvoja umetničkih stilova kroz epohe radi lakšeg sagledavanja razvoja društva kroz umetnost;
- izgrađivanje odnosa prema primenjenoj umetnosti i razvijanje potrebe za samostalnim posetama muzejima, tematskim izložbama i drugim umetničkim manifestacijama.
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - teorija)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Značaj, cilj i zadaci predmeta istorije tekstila.
ISTORIJSKI RAZVOJ TEKSTILA I ODEVANjA (58)
Stari vek: Egipat, Krit, Mikena, Grčka, Rim.
Srednji vek: Vizantija, Romanika, Gotika.
Novi vek:
- Renesansa u Italiji, Španiji, Nemačkoj i Engleskoj,
- Barok - stilovi Luj DžIII i Luj DžIV,
- Regentski stil,
- Rokoko - stilovi Luj DžV i Luj DžVI,
- Direktorijum,
- Ampir,
- Bidermajer,
- Moda krinoline i moda turnira,
- Art Nuvo (secesija),
- DžDž vek do Drugog svetskog rata,
- Bauhaus,
- Art Deko,
- DžDž vek od drugog svetskog rata do danas,
- Tekstil i narodna nošnja kod nas i u svetu.
Analiza linija, formi, kompozicijskih karakteristika, ornamenta i detalja u tekstilu i odevanju.
Usmena i pismena analiza konkretnih tekstilnih uzoraka i različitih odevnih formi.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
IZRADA SEMINARSKOG RADA (14)
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Koncepcija teorijskog dela istorijskog razvoja tekstila i odeće predstavlja podlogu za kreativni rad u oblastima dizajna tekstila i dizajna odeće. Ona omogućuje učenicima da kompleksnije sagledaju fenomen tekstila i odevanja u celini.
Stilovi tekstila i odevanja obrađuju se teorijski i praktično kroz zadatke i time se obezbeđuje trajnije usvajanje stečenih znanja. Učenici se osposobljavaju da vrše selekciju podataka, uočavaju opšte karakteristike i specifičnosti određenih stilova i da putem stilizacije kroz zadatke sagledavaju i primenjuju nove mogućnosti elemenata istorijskog tekstila i kostima u dizajnu tekstila i dizajnu odeće.
Težište treba postaviti na ovladavanju veština i znanja prikazivanja ljudskog tela prema usvojenim estetskim merilima antičkih i renesansnih kanona da bi se što uspešnije savladala specifična odstupanja i osobenosti svakog proučavanog razdoblja evolucije tekstila i odevanja.
Takođe, učenike treba podsticati i usmeravati da kroz realizaciju zadataka upoznaju i primenjuju što različitije likovne tehnike adekvatne stilu istorijskog perioda koji se obrađuje.
Svaki zadatak treba da sadrži obavezne likovno-estetske i tehničko-tehnološke zahteve i preciznu metodologiju rada.
Nastava treba da se realizuje uz primenu didaktičkih metoda prikladnih za rad: metoda pokazivanja - demonstracije, razvojna metoda - metoda rešavanja problema, nastavna metoda primenjivanja. Metodu izlaganja izvoditi uz primenu očiglednih nastavnih sredstava: reprodukcije istorijskih dela likovne i primenjene umetnosti, ilustracije iz stručne literature, radovi učenika i kolekcije uzoraka primenom slajdova, radova na računaru i u digitalnoj formi.
Neophodne su stalne grupne i individualne korekture u dogovoru sa učenikom kod rešavanja praktičnih zadataka.
Uputstvo za izradu seminarskog rada: Učenici se opredeljuju za rad na jednom od stilova u tekstilu i odeći od antike do HH veka i narodne umetnosti kod nas i u svetu. Podaci se prikupljaju precrtavanjem po autentičnim likovnim izvorima istorijskih epoha. Analizirati likovne karakteristike, estetske i funkcionalne vrednosti tekstila i odevanja i primeniti ih putem stilizacije u savremenom dizajnu tekstila i odeće.
2. SPECIFIČNI STRUČNI PREDMETI

Oblast: Tekstilstvo
Obrazovni profil: DIZAJNER ODEĆE

CRTANjE I SLIKANjE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Crtanje i slikanje je da kroz teorijsko i praktično znanje upozna učenike sa značajem i ulogom crtanja i slikanja kao osnovama likovnog izraza zajedničkog za celokupno likovno i primenjeno stvaralaštvo u oblasti dizajna.
Zadaci nastave predmeta su:
- usvajanje znanja iz oblasti crtanja i slikanja različitim postupcima i materijalima;
- razvijanje vizuelnog opažanja - percepcije i vizuelnog pamćenja;
- razvijanje individualnog likovnog izraza učenika kroz analitičko, sintetičko, kritičko i stvaralačko mišljenje;
- razvijanje inventivnosti i vizuelne sposobnosti za detalj i celinu;
- razvijanje estetskih kriterijuma učenika;
- osposobljavanje učenika da stečena znanja uspešno primenjuju u praksi pri rešavanju kreativnih zadataka iz oblasti stručnih predmeta;
- razvijanje manuelne spretnosti, preciznosti, motivacije i upornosti u radu.
I RAZRED (4 časa nedeljno, 148 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Pojam, vrsta i značaj crtanja i slikanja u kreativnim oblastima likovnih i primenjenih umetnosti.
OPŠTA UPUTSTVA ZA RAD NA CRTEŽU I SLICI (6)
Oko - vidno polje, ugao gledanja, horizont i skraćenje zbog udaljenja.
Treća dimenzija i prividnost treće dimenzije.
Perspektiva i osnovni geometrijski elementi u perspektivi.
Horizontala i vertikala u prirodi i konstrukcijama.
Kompozicija i osnovni činioci njene građe.
Pomoćna sredstva crtanja i konstruisanja i njihova primena.
LINIJA I SMER (12)
Linija kao osnovno sredstvo crteža, njene karakteristike i izražajne vrednosti.
Smer u kompoziciji. Smer i prostor. Načela estetskog reda: ritam, harmonija, kontrast, ravnoteža i dominacija.
Analiza modela, konstrukcija crteža, karakteristike konstrukcije - pomoćne linije i njihova primena.
Ekspresija linije.
Crtanje geometrijskih žičanih modela i odabranih predmeta.
VELIČINA I OBLIK (12)
Odnos veličina u okviru kompozicije.
Oblik, veličine i njihova povezanost dodirivanjem, pokrivanjem i prožimanjem.
Crtanje mrtve prirode sa odabranim predmetima različitih veličina i oblika.
TEKSTURA (12)
Tekstura kao sredstvo izraza u sklopu ostalih činilaca kompozicije.
Međusobni odnosi tekstura.
Intervali - prelazi različitih tekstura.
Crtanje mrtve prirode sa odabranim predmetima i draperijama različitih tekstura.
SVETLOST, TON, SENKA (12)
Svetlost i senka, bačena i lokalna senka.
Tehnički postupci pri senčenju.
Analiza planova i isticanje treće dimenzije.
Crtanje i senčenje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelom i draperijama - isticanje volumena i plastičnosti forme.
VALER (12)
Valerski odnosi.
Valerski ključevi, intervali i ritam.
Realistički način prikazivanja prostora.
Tonsko slikanje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelom i draperijama.
KOMPONOVANjE (12)
Odnosi elemenata u kompoziciji.
Povezanost i zavisnost elemenata i principa komponovanja.
Svođenje oblika iz prirode na geometrijske površine.
Geometrizacija i tonsko slikanje mrtve prirode.
BOJA (20)
Doživljavanje boje, fizički, optički i psihološki faktor boje.
Kolorističko značenje boja, intezitet i hromatska vrednost.
Odnosi toplih i hladnih boja.
Uvod u slikarske tehnike vodenih boja: akvarel, gvaš, tempera.
Zajedničke osobine i specifične razlike vodenih tehnika.
Široko slikanje u površinama.
Analiza širokih površina sa naglašenim ritmom toplih i hladnih boja.
Slikanje u slojevima sa podslikavanjem.
Kolorističko slikanje mrtve prirode sa odabranim predmetima i različitim draperijama.
PORTRET (16)
Razvoj portretske umetnosti kroz istoriju.
Likovne karakteristike glave u celini i njenih pojedinačnih delova.
Analiza anatomske građe lobanje i muskulature lica pomoću modela lobanje i reprodukcija.
Načini konstruisanja glave i isticanja karaktera i pokreta modela.
Detaljna studija portreta.
Studiozna analiza linije i valerskih vrednosti.
Crtanje portreta po gipsanom i živom modelu iz anfasa i profila.
POLUFIGURA (12)
Jedinstvo anatomske i likovne građe.
Analiza pokreta i skraćenja.
Analiza i produbljivanje karaktera modela.
Crtanje polufigure u sedećem položaju po živom modelu.
FIGURA (20)
Analiza i značaj skeleta za građu ljudske figure.
Muskulatura čoveka.
Proporcije ljudske figure.
Kontrapost i linija teže figure koja stoji.
Konstrukcija, pokret, skraćenje.
Jedinstvo figure i prostora.
Studiozna analiza konstruisanja i merenja, linije, tona, senke i svetlosti.
Crtanje figure po živom modelu iz anfasa, profila i sa leđa.
II RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
SLOŽENA KOMPOZICIJA (15)
Studioznija analiza svih likovnih elemenata i principa komponovanja u jedinstvenu likovnu celinu.
Produbljivanje stečenih znanja iz prvog razreda nastave predmeta.
Crtanje složene mrtve prirode.
IZRAŽAJNE VREDNOSTI BOJE (24)
Međusobno reflektovanje boja.
Promena intenziteta tona boje zbog mešanja sa drugim bojama.
Slikanje u slojevima sa podslikavanjem.
Materijalizacija teksture bojom različitim sredstvima: četke, špahla...
Slikanje složenih mrtvih priroda sa gipsanim modelima, draperijama, elementima flore i faune...
SLIKANjE PORTRETA (15)
Karakter modela.
Analiza svetlosti i senke na modelu.
Analiza toplih i hladnih boja na modelu.
Podslikavanje i modelovanje tonskom i kolorističkom gradacijom.
Slikanje portreta po gipsanom i živom modelu iz anfasa i profila.
SLIKANjE POLUFIGURE (15)
Studioznija analiza prethodno obrađenih likovnih elemenata i principa komponovanja.
Slikanje polufigure u sedećem položaju po živom modelu.
SLIKANjE FIGURE U PROSTORU (21)
Analiza enterijerske postavke figure u prostoru sa izrazitom formom, gamom i atmosferom.
Slikanje figure po živom modelu.
SLIKANjE MRTVE PRIRODE (21)
Akvarel - likovno izražajne i tehnološke mogućnosti i razlike u odnosu na temperu.
Gama i jedinstvo na bazi preovladavanja jedne ili grupe srodnih boja.
Slikanje složenih mrtvih priroda sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelima, draperijama i elementima biljnog i životinjskog sveta - enterijerske postavke - tempera, akvarel.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
BRZO I NEPOSREDNO CRTANjE FIGURE - KROKI (24)
Specifičnosti krokija kao crtačke discipline.
Brza opservacija, pokret, usmerenost, proporcija i karakter ljudskog tela.
Analiza potpune plastičnosti forme primenom likovnih vrednosti senke u definisanju figure.
Svođenje forme na osvetljenu i osenčenu površinu modela.
Svođenje forme na osnovne valerske mase.
Osnovna uputstva za rad na krokiju.
KROKI - LIČNA INTERPRETACIJA KARAKTERA MODELA U RAZLIČITIM POZAMA U USLOVIMA BRZE OPSERVACIJE (50)
Transpozicija - lična interpretacija karaktera modela uz primenu šire skale likovnih tehnika i materijala kao sredstava ličnog izraza.
Karakter modela i redukcija oblika karakterističnih za tip modela.
Studija detalja, kombinovanje i kadriranje.
Kroki po sećanju - vežbe memorije i imaginacije.
Eksperiment - potpuno slobodna upotreba celokupne skale crtačkih i slikarskih materijala zbog sticanja veštine u likovnom izražavanju.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Predmet Crtanje i slikanje je fundamentalni opštestručni predmet za ovaj obrazovni profil u kome oblik, volumen, proporcija, studija detalja i figure u različitim pozama i redukcija oblika karakterističnih za tip modela imaju presudan značaj u rešavanju likovno-estetske problematike u oblastima savremenog odevanja.
Fond časova po temi je dat orijentaciono zbog mogućnosti prilagođavanja u odnosu na obrazovni profil i njegovu uže stručnu likovnu tematiku.
Program predmeta se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo nastave treba izvoditi primenom verbalno-tekstualnih i ilustrativno-demonstrativnih metoda uz upotrebu očiglednih nastavnih sredstava: reprodukcije, radovi učenika, slajdovi digitalna forma, itd.
Svaki razred predviđen programom sačinjava jednu obrazovnu celinu u sistemu obrazovanja. Sadržaj nastavne jedinice čini zaokruženu celinu koja je deo godišnjeg programa. Svaka nastavna jedinica se nastavlja na sadržaje prethodne i povezuje sa sadržajem sledeće nastavne jedinice. Za realizaciju nastavnih jedinica predviđena je upotreba određenih materijala i modela.
Zbog uspešnijeg ovladavanja likovnom materijom i tehnikama, a u zavisnosti od težine zadatka, svaku nastavnu jedinicu treba obrađivati nekoliko radnih nedelja.
Nastavni proces, s obzirom na specifičnost građe koja se obrađuje, treba realizovati sa naglašenom težnjom ka individualnom radu učenika. Učenicima treba sažeto i frontalno objasniti cilj, zadatak i postupke pravilnog izvođenja, kroz traženje sopstvenih rešenja. Kasnije je neophodna pojedinačna korektura u dogovoru sa učenikom i u okviru nje se treba maksimalno truditi da se ne naruše njegove osnovne ideje i individualnost.
Za uspešno savlađivanje materije nastava treba da se odvija u manjim grupama, 6-8 učenika, u specijalizovanim učionicama - ateljeima uz korišćenje svih odgovarajućih didaktičkih metoda: prikazivanje - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema i nastavna metoda primenjivanja.
Učenicima treba omogućiti upoznavanje sa različitim likovnim formama i njihovim bogatstvom (kolorističko, teksturalno...) upotrebom sledećih modela: geo-metrijska tela i njihovi žičani modeli, mrtve prirode sa gipsanim odlivcima i primerima flore i faune, gipsani modeli glave i torzoa, živi modeli. U skladu sa obrazovnim profilima posebno treba obratiti pažnju na upotrebu što različitijih draperija u sklopu postavki mrtve prirode i dr.
OSNOVE DIZAJNA TEKSTILA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Dizajn tekstila je sticanje i usvajanje osnovnih znanja i veština u dizajniranju tekstilnih materijala različite namene za unikatnu i serijsku proizvodnju usklađivanjem svih pojedinačnih formalnih kvaliteta dizajna: funkcionalni, estetski, ekonomski i ergonomski.
Zadaci nastave predmeta su:
- razvijanje smisla za opažanje i likovno-estetske vrednosti kroz konkretne zadatke;
- osposobljavanje učenika da elemente i oblike iz prirode i narodne umetnosti stilizuju i transponuju u ornamente i dezene i da ih primene u oblastima tekstila i odevanja u skladu sa tehničko-tehnološkim znanjima stečenim na stručnim predmetima;
- razvijanje smisla za kreativno, logičko i kritičko razmišljanje kroz tematske zadatke;
- produbljivanje značenja pojma dizajn zbog uspešnije orijentacije u budućem profesionalnom radu;
- razvijanje manuelne spretnosti i preciznosti u radu;
- razvijanje radnih navika, poštovanje rokova i smisla za racionalan izbor i korišćenje tekstilnih materijala;
- razvijanje interesovanja za sve oblasti u sklopu struke i samostalno proširivanje stečenih znanja;
- osposobljavanje učenika za samostalan i timski rad.
II RAZRED (4 časa nedeljno, 148 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (4)
Vrste tekstilnih materijala. Vlakno, pređa, tkanine, pleteni i netkani tekstil i njihove upotrebne i estetske vrednosti.
Vrste gotovih tekstilnih proizvoda i njihove upotrebne i estetske vrednosti.
Tehničko-tehnološke osnove tekstila.
NASTANAK I RAZVOJ DIZAJNA (8)
Praistorija.
Stari vek.
Srednji vek.
Novi vek.
Industrijska revolucija i DžIDž vek.
DžDž vek i afirmacija dizajna.
TEORIJA DIZAJNA (8)
Dizajn kao integracija umetnosti i industrije.
Poreklo termina dizajn i njegov razvoj.
Definicija dizajna.
Industrijski dizajn kao pojam kvaliteta proizvoda.
Obeležja profesije dizajnera.
Proces dizajniranja.
PRIMENA LIKOVNIH ELEMENATA I PRINCIPA KOMPONOVANjA U DIZAJNU TEKSTILA (24)
Karakter i vrednosti likovnih elemenata u tekstilu: linija, smer, oblik, veličina, tekstura, valer i boja.
Odnos likovnih elemenata u kompoziciji: repeticija, harmonija, kontrast, gradacija, ritam i dominanta.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
FORME I NAČINI OBLIKOVANjA TEKSTILA (24)
Geometrijske forme: tačka, crta-linija, krug, kvadrat, trougao...
Ornamentalne forme: palmeta, preplet, spirala, arabeska, traka-bordura.
Stilizovane forme.
Postupci stilizacije geometrijskih i elemenata flore i faune.
Raport i veličina elemenata raporta.
Načini ponavljanja i osnovni sistemi formiranja raportne trake: blok, klizeće - polovinsko, ciglasto, nepravilno - stepenasto, kombinovano, naizmenično preklapanje, trake - bordure.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
OBLIKOVANjE TEKSTILA (72)
Izrada likovnih idejnih rešenja i projekata prema zadatku.
Marerijalizacija tekstila različitim likovnim alatima, tehnikama i materijalima.
Izrada dvoslojnih tekstilnih površina - odnosi providno i neprovidno, sjajno i mat, teksturirano i glat... različitim postupcima izrade.
Izrada višeslojnih tekstilnih površina krojenjem i šivenjem primenom različitih materijala i tehnika ručnih i mašinskih bodova.
Grupisanje materijala za kolekciju.
KOLEKTIVNA IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA (8)
Zajedničko biranje najuspešnijih učeničkih radova, opremanje i postavljanje izložbe.
Rezime postignutog uspeha u celini i pojedinačno.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Koncepcija programa predmeta Osnove dizajna tekstila maksimalno je prilagođena profilu za koji se učenici obrazuju i ona zahteva kontinuirani rad u dužem periodu na određenom problemu što je obuhvaćeno godišnjim planom rada. Fond časova po temi dat je orijentaciono zbog mogućnosti usklađivanja sa programima drugih stručnih predmeta i praktičnom nastavom, da bi učenici ostvarili što kompletnije sagledavanje i savladavanje svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza i mogućnosti u dizajnu i izradi tekstilnih materijala, relaciju od tekstilnog vlakna do gotovog tekstilnog proizvoda.
Teorijski deo nastave o nastanku i razvoju dizajna i teoriji dizajna, predstavlja osnovu za rad u oblasti dizajna tekstila i odevanja jer omogućava kompleksnije sagledavanje celokupnog fenomena i značaja tekstila u svim oblastima njegove primene. Takođe, pruža suštinu samog pojma dizajna da bi učenici shvatili neophodnu povezanost svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza izrade tekstila i time bili spremni za dalji profesionalni i timski rad u službama za dizajn u okviru tekstilne industrije malih i srednjih preduzeća, modnim i dizajn studijima, zanatskim krojačkim radionicama, kostimografskim timovima u pozorištu i na televiziji, timovima za organizaciju revija, sajmova i drugih oblika prezentacije.
Svaka od nastavnih tema raščlanjena je na više nastavnih jedinica koje se poklapaju sa fazama rada na zadatku i time je omogućeno da učenici prate sve promene i transformacije u izgledu primenjenog elementa i njegovih kvaliteta u skladu sa tehničko-tehnološkim postupcima izrade i oplemenjivanja tekstila.
Svaki zadatak treba da sadrži obavezne likovno-estetske zahteve, preciznu metodologiju rada i navedene tehničko-tehnološke zahteve.
Nastava treba da se realizuje u specijalizovanim učionicama - ateljeima sa manjim grupama učenika (8-12) uz primenu svih didaktičkih metoda prikladnih za rad: metoda pokazivanja - demonstracija, razvojna metoda, metoda rešavanja problema, nastavna metoda primenjivanja. Metodu izlaganja izvoditi uz primenu očiglednih nastavnih sredstava: kolekcije uzoraka, katalozi, radovi učenika... upotrebom slajdova, radova na računaru i u digitalnoj formi. Neophodne su stalne grupne i pojedinačne korekture u dogovoru sa učenikom.
Nastavnim programom treba omogućiti i pospešivati primenu računara i CAD/CAM* i CAC* sistema vezanih za predmet i obrazovni profil. Učenike stalno informisati i omogućiti im korišćenje stručne literature, časopisa, kataloga, kolekcija gotovih tekstilnih proizvoda... Takođe, u cilju informisanosti sa aktuelnim trendovima i modnim zbivanjima učenicima omogućiti prisustvo na sajmovima, revijama i drugim izlagačkim aktivnostima.
CAD (engl. Computer Aided Design -dizajn podržan računarom);
CAM (engl. Computer Aided Manufacturing - proizvodnja podržana računarom);
CAC (engl. Computer Aided Coloring - bojenje podržano računarom).
DIZAJN ODEĆE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Dizajn odeće je sticanje i usvajanje znanja i veština u dizajniranju odeće različite namene za unikatnu i serijsku proizvodnju usklađivanjem svih pojedinačnih formalnih kvaliteta dizajna: funkcionalni, estetski, ekonomski i ergonomski.
Zadaci nastave su:
- usvajanje i primena potrebnih znanja iz oblasti dizajna odevnih predmeta različitih namena u savremenom odevanju na bazi stečenih znanja iz likovne grupe predmeta i u korelaciji sa stručnim predmetima;
- razvijanje stvaralačkog pristupa zadacima i osećaja za pronalaženje likovno - estetskih rešenja u skladu sa tehničko-tehnološkim proizvodnim zahtevima unikatnih, maloserijskih i komercijalnih-serijskih kolekcija;
- sticanje znanja i veština u projektovanju i transponovanju različitih odevnih formi likovnim principima komponovanja;
- sticanje znanja i veština u likovnoj prezentaciji samostalnog kreativnog rada primenom različitih likovnih alata, tehnika i materijala;
- sticanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje i tumačenje osnovnih procesa tehnologije zasnovanih na savremenim dostignućima i osposobljavanje za brzo usvajanje novih, budućih dostignuća;
- razvijanje manuelne spretnosti i preciznosti u radu;
- razvijanje radnih navika, poštovanje rokova i smisla za racionalan izbor i korišćenje tekstilnih materijala;
- sticanje znanja i razvijanje veština iz oblasti prezentacije, aranžiranja i sličnog;
- osposobljavanje učenika za samostalan i timski rad.
III RAZRED (5 časova nedeljno, 185 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (5)
Pojam odevanja i razlozi nastanka - uloga odeće.
Odnos funkcionalnosti i estetike u odevanju.
Pojam mode i razlike između visoke mode i konfekcije.
Podela odeće prema: polu, starosnom dobu, stasu, obliku, godišnjem dobu - sezoni, nameni, vrsti materijala i sirovinskom sastavu.
Kultura odevanja.
PRIMENA LIKOVNIH ELEMENATA I PRINCIPA KOMPONOVANjA U DIZAJNU ODEĆE (40)
Karakter i vrednosti likovnih elemenata u oblikovanju odeće: linija, smer, oblik, veličina, tekstura, valer i boja.
Odnos likovnih elemenata u kompoziciji: repeticija, harmonija, kontrast, gradacija, ritam i akcenat.
Stil i jedinstvo.
Proporcije ljudske figure. Siluete.
Karakteristike modnog i tehničkog crteža.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
DIZAJN DELOVA - DETALjA ODEVNIH PREDMETA I MODNIH DETALjA (20)
Estetsko-funkcionalne karakteristike delova - detalja odevnih predmeta: gajki (spona), poklopaca, manžeti, okovratnika, džepova i dr.
Estetsko-funkcionalne karakteristike modnih detalja: marame, šalovi, ešarpe, kape, torbe, pojasevi, kravate, itd.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
DIZAJN ŽENSKE ODEĆE (80)
Estetsko-funkcionalne karakteristike odevnih predmeta prema: starosnom dobu, stasu, obliku, godišnjem dobu - sezoni, nameni i vrsti materijala.
Estetsko-funkcionalne karakteristike tekstila i njegova uloga u projektovanju odeće.
Dizajn ženske dnevne odeće
Kolekcije idejnih rešenja ženskih odevnih predmeta: suknja, bluza, prsluk, pantalone, haljina, jakna... prema zadatku.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn ženske svečane odeće
Kolekcije idejnih rešenja ženskih odevnih predmeta: suknja, bluza, prsluk, pantalone, haljina, jakna... prema zadatku.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn ženske sportske odeće
Kolekcije idejnih rešenja ženskih odevnih predmeta: suknja, košulja, majca, duks, prsluk, pantalone, bermude, haljina... prema zadatku.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn ženske radne odeće
Kolekcije idejnih rešenja ženske odeće za različita zanimanja: trgovina, zdravstvo, ugostiteljstvo, administracija, saobraćaj...
Dizajn ženskog rublja i odeće za spavanje
Kolekcije idejnih rešenja ženskog rublja za spavanje prema zadatku.
SEMINARSKI RAD (30)
Postupak od ideje do skice. Izvor ideja, selekcija, razrada.
Grupisanje materijala za kolekciju.
Kolekcija idejnih rešenja ženskih odevnih predmeta i modnih detalja prema starosnom dobu, godišnjem dobu - sezoni i trendu, nameni i vrstama materijala.
KOLEKTIVNA IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA (10)
Zajedničko biranje najuspešnijih učeničkih radova, opremanje i postavljanje izložbe.Rezime postignutog uspeha u celini i pojedinačno.
IV RAZRED (5 časova nedeljno, 160 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
DIZAJN MUŠKE ODEĆE (80)
Estetsko-funkcionalne karakteristike odevnih predmeta prema: starosnom dobu, stasu, obliku, godišnjem dobu - sezoni, nameni i vrsti materijala.
Estetsko-funkcionalne karakteristike tekstila i njegova uloga u projektovanju odeće.
Dizajn muške dnevne odeće
Kolekcije idejnih rešenja muških odevnih predmeta: pantalone, košulja, prsluk, jakna... prema zadatku.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn muške svečane odeće
Kolekcije idejnih rešenja muških odevnih predmeta: pantalone, košulja, prsluk, odelo...
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn muške sportske odeće
Kolekcije idejnih rešenja muških odevnih predmeta: pantalone, bermude, košulja, majca, duks, prsluk, jakna...
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn muške radne odeće
Kolekcije idejnih rešenja muške odeće za različita zanimanja: industrija, saobraćaj, ugostiteljstvo, zdravstvo, trgovina, administracija... prema zadatku.
Dizajn muškog rublja i odeće za spavanje
Kolekcije idejnih rešenja muškog rublja za spavanje prema zadatku.
DIZAJN DEČJE ODEĆE (50)
Estetsko-funkcionalne karakteristike odevnih predmeta prema: polu, starosnom dobu, obliku, godišnjem dobu - sezoni, nameni i vrsti materijala.
Estetsko-funkcionalne karakteristike tekstila i njegova uloga u projektovanju odeće.
Proporcije tela prema starosnom dobu.
Kolekcije idejnih rešenja dečijih odevnih predmeta prema zadatku.
Kolekcije idejnih rešenja modnih detalja.
SEMINARSKI RAD (30)
Postupak od ideje do skice.
Izvor ideja, selekcija, razrada.
Grupisanje materijala za kolekciju.
Kolekcija idejnih rešenja muških ili dečijih odevnih predmeta prema polu, starosnom dobu, godišnjem dobu - sezoni i trendu, nameni i vrstama materijala.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Koncepcija programa prilagođena je obrazovnom profilu i zahteva kontinuirani rad u dužem periodu na određenom problemu što je određeno godišnjim planovima rada. Izradu godišnjeg plana rada treba ostvariti u korelaciji sa planovima rada drugih stručnih predmeta i praktičnom nastavom, da bi učenici što kompletnije sagledali i savladali celokupan proces dizajniranja kroz sve tehničko-tehnološke faze izrade, odnos tekstilni materijal - gotov odevni predmet. Fond časova po temi dat je orijentaciono. U ostvarivanju sadržaja učenicima treba pružiti što više mogućnosti za realizaciju idejnih rešenja da bi se ostvario što individualniji pristup datoj temi.
Svaka nastavna tema raščlanjena je na više nastavnih jedinica koje se poklapaju sa fazama rada na zadatku i prate ga od zadavanja teme i izrade skica, do definitivnih idejnih rešenja - kolekcija. Time se ostvaruje stalno preplitanje i dopunjavanje teorijskih i praktičnih sadržaja što je u skladu sa tematikom predmeta i dinamikom rada.
Svaki zadatak treba da sadrži obavezne likovno-estetske zahteve, preciznu metodologiju rada i navedene tehničko-tehnološke zahteve.
Nastava treba da se realizuje u specijalizovanim učionicama - ateljeima sa manjim grupama učenika (8-12) uz primenu svih didaktičkih metoda prikladnih za rad: metoda pokazivanja - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema, nastavna metoda primenjivanja. Metodu izlaganja izvoditi uz primenu očiglednih nastavnih sredstava: kolekcije uzoraka, katalozi, radovi učenika... upotrebom slajdova, radova na računaru i u digitalnoj formi. Neophodne su stalne grupne i pojedinačne korekture u dogovoru sa učenikom.
Nastavnim programom treba omogućiti i pospešivati primenu računara i CAD/CAM sistema vezanih za predmet i obrazovni profil. Učenike stalno informisati i omogućiti im korišćenje stručne literature, časopisa, kataloga, kolekcija gotovih tekstilnih proizvoda... Takođe, u cilju informisanosti sa aktuelnim trendovima i modnim zbivanjima učenicima omogućiti prisustvo na sajmovima, revijama i drugim izlagačkim aktivnostima.
TEHNOLOGIJA TEKSTILNIH MATERIJALA
Cilj i zadaci:
Cilj predmeta Tehnologija tekstilnih materijala je usvajanje znanja i veština o tekstilnim vlaknima, tehnologijama izrade pređe, tkanine, pletenine i netkanog tekstila, kao i o oplemenjivanju tekstilnih materijala.
Zadaci nastave predmeta su:
- upoznavanje najvažnijih tekstilnih vlakana, kao i razvijanje osećaja za razlikovanje vlakana i proizvoda od vlakana;
- upoznavanje tehnoloških procesa proizvodnje: pređe, tkanine, pletenine i netkanog tekstila;
- upoznavanje tehnoloških procesa oplemenjivanja tekstilnih materijala i njihovog značaja za ukupni kvalitet gotovih proizvoda;
- upoznavanje mašinskog parka, delova, mehanizama i uređaja mašina zastupljenih u procesima predenja, tkanja, pletenja i izrade netkanog materijala;
- osposobljavanje učenika za obavljanje radnih zadataka u određenim fazama rada;
- razvijanje tehničke kulture i pripremanje za brzo prilagođavanje novim tehnologijama u proizvodnji tekstila;
- razvijanje estetske kulture;
- razvijanje sistematičnosti, urednosti i smisla za ekonomičnost.
I RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - teorija)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD U TEHNOLOGIJU TEKSTILNIH MATERIJALA (2)
Tekstilni proizvodi. Tehnološki procesi.
TEKSTILNA VLAKNA (45)
Uvodna razmatranja o vlaknima.
Prirodna vlakna biljnog porekla. Identifikacija vlakana biljnog porekla.
Prirodna vlakna životinjskog porekla. Identifikacija vlakana životinjskog porekla.
Hemijska vlakna dobijena iz prirodnih polimera.
Sintetizovana vlakna i nova modifikovana vlakna.
Identifikacija hemijskih vlakana.
Vlakna neorganskog porekla.
TEHNOLOGIJA IZRADE PREE (52)
Definicija pređe.
Postupci predenja pamuka i hemijskih vlakana pamučnog tipa.
Predenje likastih i tvrdih vlakana.
Postupci predenja vune i hemijskih vlakana vunenog tipa.
Nekonvencionalne tehnike predenja.
Teksturirane pređe.
Efektne pređe.
Vrste, karakteristike i namena pređa.
TEHNOLOGIJA IZRADE NETKANOG TEKSTILA (12)
Vrste, karakateristike i primena netkanih materijala.
II RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
TEHNOLOGIJA IZRADE TKANINA (57)
Definicija tkanine.
Priprema za tkanje.
Priprema i izrada tkanine na ručnom razboju.
Vrste razboja i načini izrade tkanina.
Prepletaji tkanina.
Projektovanje tkanina.
Vrste, karakteristike i namena tkanina i ostalih tkanih materijala.
TEHNOLOGIJA IZRADE PLETENINA (54)
Definicija pletenine.
Struktura pletenine.
Priprema pređe za pletenje.
Ručne ravnopletaće mašine i prepletaji.
Motorne ravnopletaće mašine i prepletaji.
Kružnopletaće mašine i prepletaji.
Osnovoprepletaće mašine i prepletaji.
Vrste, karakteristike i namena pletenina i ostalih pletenih materijala.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
OPLEMENjIVANjE TEKSTILNOG MATERIJALA (74)
Značaj oplemenjivanja u proizvodnji tekstilnih materijala.
Priprema tekstilnog materijala za oplemenjivanje.
Bojenje tekstilnog materijala.
Štampanje tekstilnog materijala.
Dorada tekstilnog materijala.
Kontrola gotovih proizvoda.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Ostvarivanjem sadržaja programa učenici treba da steknu znanja i veštine koja će im omogućiti da shvate značaj poznavanja karakteristika tekstilnih materijala pri izboru za oblikovanje odevnih predmeta.
Ovim programom je predviđeno da učenici steknu potrebna znanja o tekstilnim vlaknima, pređi, netkanom tekstilu, tkanini, pletenini i njihovom bojenju, štampanju i doradi. Prema tome, sadržaji programa se dele na posebne oblasti, nastavne celine i teme sa određenim brojem časova.
Sadržaji programa ostvaruju se na časovima teorijske nastave i vežbama.
Teorijska nastava se ostvaruje uz korišćenje savremenih nastavnih sredstava: slike mašina, dijapozitiva, filmova, CD-ova, zbirke uzoraka vlakana, netkanog tekstila, pređe, tkanina, pletenina i drugih materijala itd.
Prilikom izlaganja nastavnih jedinica preporučuje se kombinacija što većeg broja metoda: monološka, dijaloška, objašnjenja, demonstracije i dr. Obratiti posebnu pažnju na primenu CAD/CAM sistema u okviru svake navedene teme.
Broj časova za izvođenje vežbi dati su orijentaciono i izvode se u školskim radionicama i laboratoriji za oplemenjivanje.
U toku realizacije programa permanentno pratiti napredovanje učenika, kako iz teorijskih sadržaja, tako i iz praktične obučenosti. Na časovima vežbi učenicima omogućiti realizaciju idejnih rešenja iz predmeta Osnove dizajna tekstila i Dizajn odeće, kako bi učenici shvatili neophodnu povezanost svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza izrade tekstilnih materijala, zbog što adekvatnijeg izbora i primene u izradi gotovih tekstilnih proizvoda.
KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE ODEĆE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Konstrukcija i modelovanje odeće je sticanje znanja o konstrukcionoj pripremi odevnih predmeta i modnih detalja.
Zadaci nastave predmeta su:
- sticanje teorijskih osnova koje su potrebne za razumevanje procesa konstrukcije odeće;
- savladavanje elemenata konstrukcije, modelovanja i kompletiranja krojeva odevnih predmeta i modnih detalja;
- upoznavanje sa pravilima modelovanja odeće;
- shvatanje uloge konstrukcije i modelovanja u konačnom izgledu odevnih predmeta;
- razvijanje logičkog razmišljanja i zaključivanja;
- razvijanje maštovitosti i samostalnosti u realizaciji modela;
- prilagođavanje konstrukcije materijalu i nameni;
- upoznavanje sa razvojem mode i prilagođavanje modelovanja uslovima i zahtevima tržišta.
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Značaj i zadatak tehničkog crtanja i nacrtne geometrije.
Materijal i pribor za crtanje.
Rukovanje i održavanje pribora.
TEHNIČKO CRTANjE (8)
Veza između tehničkog crtanja i konstrukcije odeće.
Elementi tehničkog crteža.
Pribor za tehničko crtanje.
Vrste, formati i razmera tehničkih crteža.
Vrste linija. Paralelne i normalne linije.
Konstrukcija pravilnih poligona i krivih linija.
NACRTNA GEOMETRIJA (10)
Ortogonalna i kosa projekcija.
Projekcija na jednu, dve i tri ravni.
Projekcija tačke, duži i geometrijskog tela.
KOMPJUTERSKA GRAFIKA (10)
Osnovni pojmovi i značaj kompjuterske grafike.
Crtanje i obrada crteža na računaru.
POLAZNI ELEMENTI U KONSTRUKCIJI ODEĆE (8)
Zadatak i značaj konstrukcije i modelovanja u dizajniranju i izradi odeće.
Vrste odevnih predmeta.
Proporcionalnost i simetričnost ljudskog tela.
Stas i uzrast. Deformacije tela.
Standardizacija.
Skica i opis modela.
Mere, potrebne za konstrukciju (podela, način uzimanja, izračunavanje mera).
Principi konstrukcije kroja linearnom metodom, drapiranjem i korišćenjem jednostavnih geometrijskih površina.
KONSTRUKCIJA MODNIH DETALjA (8)
Konstrukcija modnih detalja: marame, šalovi, ešarpe, kape, torbe, pojasevi, kravate, itd.
KONSTRUKCIONA PRIPREMA ŽENSKE ODEĆE (28)
Konstrukcija, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike: suknje, pantalona.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
KONSTRUKCIONA PRIPREMA ŽENSKE ODEĆE (74)
Konstrukcija, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike: bluze, odeće za spavanje, rublja, haljine, prsluka, jakne, blejzera.
IV RAZRED (3 časa nedeljno, 96 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
KONSTRUKCIONA PRIPREMA MUŠKE ODEĆE (51)
Konstrukcija, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike: odeće za spavanje, rublja, košulje, pantalona, prsluka, jakne.
KONSTRUKCIONA PRIPREMA DEČIJE ODEĆE (45)
Konstrukcija, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike: odeće za spavanje, rublja, pantalona, haljine, trenerke.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Sadržaje programa konstrukcije i modelovanja odeće treba realizovati u specijalizovanoj učionici - kabinetu. Kabineti treba da budu opremljeni odgovarajućim nameštajem (stolovima i stolicama odgovarajućih dimenzija), kao i ostalim priborom potrebnim za konstrukciju. Odeljenje deliti u grupe od 8 do 12 učenika.
U okviru teme Tehničko crtanje učenici treba da shvate kakva je uloga crteža, kako u savremenoj komunikaciji među ljudima, tako i u industrijskoj proizvodnji. Učenike kroz rad treba osposobiti da pravilno upotrebljavaju pribor za crtanje i steknu određene veštine u crtanju različitih oblika i tela. U okviru teme Nacrtna geometrija omogućiti učeniku da stekne prostornu predstavu onoga što je na crtežu prikazano.
U okviru tema vezanih za konstrukcionu pripremu na časovima obrade raditi u umanjenoj razmeri i posvetiti pažnju sagledavanju osnovne konstrukcije i osnovnih principa modelovanja.
Na časovima utvrđivanja raditi u prirodnoj veličini i posvetiti pažnju različitim konstruktivnim rešenjima (što više različitih modela za jedan odevni predmet). Modele birati u zavisnosti od mode i interesovanja učenika. Koristiti modne žurnale, časopise i kolekcije idejnih rešenja učenika.
U zavisnosti od mogućnosti obraditi što više različitih modela ženskih, muških i dečjih odevnih predmeta od tkanina, pletenina i netkanog tekstila, različite namene (sportske, dnevne, svečane, radne itd.). Učenicima treba postaviti konkretne i precizne zadatke sa svim potrebnim elementima. Rad na rešavanju zadataka treba da se odvija, uglavnom individualno uz pripremljena odgovarajuća objašnjenja. Tokom rada vršiti grupne i pojedinačne analize i korekture.
Ostvariti direktnu korelaciju sa predmetima: Dizajn odeće, Tehnologija izrade odeće i Praktična nastava.
Sadržaje predmeta treba uvežbavati kroz domaće zadatke i samostalne radove učenika. Proveru usvojenog znanja vršiti pismenim putem.
Nastavne jedinice koje se odnose na izradu krojne slike ostvaruju se u umanjenoj razmeri na časovima vežbi, dok se u prirodnoj veličini ostvaruju na časovima praktične nastave. Šablone urađene u prirodnoj veličini koristiti na časovima praktične nastave.
Radovi učenika moraju biti uredni, tačni i precizni.
Pored najmanje jednog računara koji treba da bude postavljen u kabinetu, kao nastavna sredstva koristiti grafoskope, videorekordere, skice, crteže, modne žurnale, filmove o kretanju mode u svetu i druga pretežno vizuelna sredstva koja doprinose osavremenjavanju nastave.
Za realizaciju Kompjuterske grafike preporučuje se, u zavisnosti od mogućnosti škole, korišćenje programskih paketa Corel DRANj, Auto CAD i sl.
U okviru tema vezanih za Konstrukciju i modelovanje učenike uputiti u način rada savremenih softverskih sistema za dizajniranje i pripremu proizvodnje.
TEHNOLOGIJA ODEĆE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Tehnologija odeće je sticanje znanja o izradi odevnih predmeta od različitih tekstilnih materijala, kao i modnih detalja i dekorativnih predmeta.
Zadaci nastave predmeta su:
- sticanje teorijskih znanja o tehnološkim postupcima izrade odevnih predmeta i dekorativnih predmeta različitih namena;
- usvajanje znanja o postupcima izrade, tehničko-tehnološkim i proizvodnim zahtevima unikatnih, maloserijskih i komercionalnih-serijskih kolekcija;
- upoznavanje mašina, uređaja, pribora i alata koji se primenjuju u tehnološkim procesima krojenja, šivenja i završne obrade odevnih predmeta;
- sticanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje i tumačenje osnovnih procesa tehnologije zasnovanih na savremenim dostignućima;
- razvijanje smisla za estetiku;
- razvijanje kreativnosti, samostalnosti i inventivnosti;
- razvijanje radnih navika, poštovanje rokova i smisla za racionalan izbor i korišćenje tekstilnih materijala;
- osposobljavanje za praktičnu primenu stečenih znanja i podsticanja učenika na samostalan rad.
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - teorija)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD U PREDMET (6)
Značaj i uloga odeće.
Podela odeće (prema: polu, starosnom dobu, stasu, obliku, godišnjem dobu - sezoni, nameni, vrsti materijala, sirovinskom sastavu, itd.).
Karakteristike tipova proizvodnje odeće.
Podela procesa proizvodnje na faze rada.
TEHNOLOGIJA KROJENjA (15)
Proces rada u krojačnici.
Priprema materijala za krojenje.
Polaganje materijala. Vrste, načini i mašine za polaganje.
Izrada i prenošenje krojne slike na naslagu materijala.
Grubo i fino krojenje naslage materijala. Mašine za grubo i fino krojenje.
Označavanje i numerisanje iskrojenih delova. Uređaji za označavanje i numerisanje.
Termofiksiranje lepljive međupostave na iskrojene delove.
Prese za termofiksiranje.
Kompletiranje svežnjeva.
TEHNOLOGIJA ŠIVENjA (23)
Vrste bodova. Ručni bodovi - vrste i primena. Tehnike ručnog veza. Vrste i primena bodova za vez. Mašinski bodovi - vrste i primena.
Mašinski šavovi - vrste i primena.
Konac za šivenje. Vrste, svojstva i namena konca.
Vrste mašina za šivenje.
Obična mašina za šivenje (delovi i mehanizmi mašine).
Specijalne mašine za šivenje. Podela specijalnih mašina i njihova primena u proizvodnji odeće.
Automati za šivenje (kratkošavni i dugošavni).
Agregati za šivenje.
TEHNOLOGIJA PEGLANjA I ZAVRŠNE OBRADE ODEĆE (12)
Parametri peglanja. Tehnološke operacije peglanja.
Mašine i uređaji za peglanje: ručne pegle i stolovi za peglanje, prese i agregati za peglanje.
Završna obrada
UNUTRAŠNjI TRANSPORT (2)
Sredstva unutrašnjeg transporta.
TEHNIČKA PRIPREMA PROIZVODNjE (8)
Projektansko-konstrukciona priprema.
Tehnološka priprema.
Operativna priprema.
Ispitivanje materijala.
TEHNOLOŠKI POSTUPCI IZRADE DEKORATIVNOG TEKSTILA (8)
Tehnološki postupci izrade posteljine, stoljnjaka, set-garnitura, zavesa, draperija, prekrivača, dekorativnih jastuka i dr.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - teorija)
SADRŽAJI PROGRAMA
TEHNOLOŠKI POSTUPCI IZRADE MODNIH DETALjA (10)
Tehnološki postupci izrade modnih detalja: marame, šalovi, ešarpe, kape, torbe, pojasevi, kravate, itd.
TEHNOLOŠKI POSTUPCI IZRADE ŽENSKIH ODEVNIH PREDMETA (64)
Tehnološki postupci izrade: suknje, pantalona, bluze, odeće za spavanje, rublja, haljine, prsluka, jakne i blejzera.
IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje - teorija)
SADRŽAJI PROGRAMA
TEHNOLOŠKI POSTUPCI IZRADE MUŠKIH ODEVNIH PREDMETA (34)
Tehnološki postupci izrade: odeće za spavanje, rublja, košulje, pantalona, prsluka i jakne.
TEHNOLOŠKI POSTUPCI IZRADE DEČJIH ODEVNIH PREDMETA (30)
Tehnološki postupci izrade: odeće za spavanje, rublja, pantalona, haljine i trenerke.
NAČINI OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Nastavni program tehnologije odeće obuhvata nekoliko tematskih celina koje su u skladu sa fazama rada u proizvodnji odeće, dekorativnog tekstila i modnih detalja. Za svaku tematsku celinu dat je orjentacioni fond časova.
Prilikom obrade nastavnih sadržaja preporučuje se kombinovanje što većeg broja metoda: verbalno-tekstualne (monološka, dijaloška, rad na tekstu, tekst kao ilustracija) i demonstrativno-ilustrativne (posmatranje, pokazivanje).
Prilikom izvođenja nastavnog programa maksimalno koristiti vizuelnu tehniku: grafoskop, episkop, video-rekorder. Posebnu pažnju obratiti na primenu CAD i CAM sistema u svakoj od navedenih tema.
Pored frontalnog rada sa celim razredom treba primeniti individualni i grupni rad, naročito prilikom obrade tema u trećem i četvrtom razredu.
Sadržaje predmeta realizovati u specijalno opremljenoj učionici - kabinetu. Materijalne uslove za realizaciju sadržaja čine opšta i posebna nastavna sredstva i tehnike. U cilju što efikasnijeg i trajnijeg usvajanja znanja, pojedine nastavne jedinice realizovati u školskim radionicama.
Za obradu nastavnih sadržaja iz tehnologije krojenja i šivenja obezbediti: delove mašina, uređaja, tehnološke šeme, šeme uređaja i mehanizama. šeme ručnih i mašinskih bodova i bodova za vez, kao i očigledne uzorke njihove primene.
U okviru tehnoloških postupaka izrade odeće obraditi različite modele ženskih, muških i dečjih odevnih predmeta od tkanina, pletenina i netkanog tekstila, različite namene (sportske, dnevne, svečane, radne, itd.) uz demonstraciju delova, detalja i odevnih premeta u karakterističnim fazama predmontaže i montaže. U obradi sadržaja ovih tema voditi računa o postupnosti obrade nastavnih jedinica, od jednostavnijih ka složenijim odevnim predmetima.
U okviru tehnološkog postupka izrade dekorativnog tekstila i modnih detalja obraditi različite postupke njihove izrade i estetskog oplemenjivanja (ručni i mašinski bodovi i šavovi, bodovi veza, aplikacije, pačvork i dr.).
Učenici treba da usvoje teorijska znanja neophodna za razumevanje postupaka izrade različitih odevnih predmeta i da stečena znanja primene u samostalnom radu. Posebno obratiti pažnju na ostvarivanje direktne korelacije sa predmetima: Dizajn odeće, Konstrukcija i modelovanje odeće i Praktična nastava.
Učenike angažovati tako da njihova kreativnost i samostalnost u radu dođu do potpunog izražaja, kroz razvijanje svesti i osećaja za estetsko oblikovanje tekstilnih proizvoda.
PRAKTIČNA NASTAVA
Cilj i zadaci:
Cilj predmeta Praktična nastava je sticanje praktičnih znanja i veština u izradi odevnih predmeta od različitih tekstilnih materijala, kao i modnih detalja i dekorativnih predmeta.
Zadaci nastave predmeta su:
- upoznavanje sa priborom, mašinama i uređajima za rad koji se koriste u tehnološkim postupcima krojenja, šivenja i završne obrade;
- primenjivanje stečenih teorijskih znanja;
- osposobljavanje učenika za izradu odevnih predmeta za unikatno - zanatsku i serijsku proizvodnju;
- osposobljavanje učenika za izradu modnih detalja i dekorativnih predmeta za unikatno - zanatsku i serijsku proizvodnju;
- razvijanje smisla za tačnost, preciznost i sistematičnost u radu;
- razvijanje kreativnosti i smisla za estetiku;
- podsticanje učenika na originalnost i samostalnost u radu;
- razvijanje smisla za pravilan izbor materijala i njegovo racionalno korišćenje;
- očuvanje tradicionalnih vrednosti i ljubav prema narodnoj baštini;
- razvijanje stvaralačke mašte i analitičkog mišljenja, potenciranje pozitivnog karaktera i svojstava (svesnost, izdržljivost, pedantnost, pribranost, objektivnost u procenjivanju vlastitih sposobnosti) i formiranje pravilnog odnosa prema radu.
II RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (3)
Upoznavanje tehnološkog procesa izrade odeće.
Pojam i elementi radnog mesta.
Priprema radnog mesta.
Uzroci nezgoda na radu, njihovo sprečavanje i zaštita.
RUČNO KROJENjE I ŠIVENjE (21)
Pribor za ručno krojenje i njegovo pravilno korišćenje.
Uvežbavanje položaja tela pri radu.
Prošivanje delova i opšivanje rubova tkanine.
Kosi prišivajući bod, nevidljivi bod.
Pikiranje delova.
Zahvatni, cik-cak i lančani bod.
Izrada rupica.
RUČNI VEZ (39)
Tehnika veza: vez po broju, vez po pismu.
Bodovi veza: pokrstica, bod za prošivanje, ispisara, ravan bod, bod za iglu, obamet, bod za popunjavanje, lančani bod, opletenac i dr.
Primena bodova veza na: upotrebnim i dekorativnim predmetima, odeći, narodnoj nošnji, itd.
MAŠINSKO KROJENjE ODEVNIH PREDMETA (18)
Ručno i mašinsko polaganje tkanina.
Izrada i prenošenje krojne slike na krojnu naslagu.
Mašinsko grubo krojenje.
Mašinsko fino krojenje.
Uređaji i aparati za označavanje i numerisanje krojnih delova.
Kompletiranje i obeležavanje krojnih svežnjeva.
Fiksiranje lepljive međupostave.
IZRADA MAŠINSKIH ŠAVOVA (30)
Obična mašina za šivenje: delovi i mehanizmi.
Priprema mašine za rad (nameštanje igle, uvođenje gornjeg konca, namotavanje donjeg konca i nameštanje čunka sa vretenom).
Održavanje mašina za šivenje, pribor i sredstava.
Usklađivanje napetosti gornjeg i donjeg konca.
Uvežbavanje ravnih štepova.
Izrada otvorenih šavova (klasičan, naštepani, raštepani i porubni).
Izrada zatvorenih šavova (naštepani zatvoreni, dvostruko zatvoreni i porubni).
Izrada bodova i šavova na specijalnim mašinama i automatima za šivenje.
III RAZRED (6 časova nedeljno, 222 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
IZRADA UNIKATNOG TEKSTILA (18)
Izrada unikatnog tekstila: aplikacija, pačvorka, višeslojnih tkanina i dr.
IZRADA DEKORATIVNOG TEKSTILA (30)
Izrada dekorativnog tekstila: posteljine, stoljnjaka, set-garnitura, zavesa, draperija, prekrivača, dekorativnih jastuka i dr.
IZRADA DELOVA - DETALjA ODEVNIH PREDMETA (48)
Izrada delova - detalja odevnih predmeta: gajki (spona), poklopaca, manžeti,okovratnika, džepova i dr.
IZRADA MODNIH DETALjA (30)
Izrada modnih detalja: marame, šalovi, ešarpe, kape, torbe, pojasevi, kravate, i dr.
IZRADA ŽENSKIH ODEVNIH PREDMETA (96)
Uklapanje krojne slike, krojenje i izrada: suknje, pantalona, bluze, odeće za spavanje, rublja.
IV RAZRED (8 časova nedeljno, 256 časova godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
IZRADA ŽENSKIH ODEVNIH PREDMETA (56)
Uklapanje krojne slike, krojenje i izrada: haljine, prsluka, jakne, blejzera.
IZRADA MUŠKIH ODEVNIH PREDMETA (112)
Uklapanje krojne slike, krojenje i izrada: odeće za spavanje, rublja, košulje, pantalona, prsluka, jakne.
IZRADA DEČJIH ODEVNIH PREDMETA (88)
Uklapanje krojne slike, krojenje i izrada: odeće za spavanje, rublja, pantalona, haljine, trenerke.
NASTAVA U BLOKU (60)
IZRADA ODEVNOG PREDMETA (60)
Uklapanje krojne slike, krojenje i izrada odabranog odevnog predmeta na osnovu idejnog rešenja realizovanog na časovima Dizajna odeće i Konstrukcije i modelovanje odeće.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Sadržaj praktične nastave proizilazi iz sadržaja predmeta tehnologija odeće, konstrukcija i modelovanje odeće i dizajn odeće.
Na časovima praktične nastave učenici treba da teorijska znanja iz stručnih predmeta povežu, praktično savladaju i uvežbaju do nivoa samostalne primene.
Praktičnu nastavu realizovati u školskim radionicama gde posebnu pažnju treba posvetiti teorijskim objašnjenjima, uputstvima za izvođenje rada i praktičnom radu. Pre svakog radnog zadatka treba upozoriti učenike na opasnosti i kvarove koji su mogući u toku rada. Za vreme praktične nastave neophodno je neprekidno praćenje rada i nivoa usvojenosti znanja i veština učenika.
Pre svakog radnog zadatka i raspoređivanja učenika na radna mesta, treba praktično pokazati svaku fazu realizacije nastavne jedinice. Na časovima treba neprekidno pratiti rad učenika i vršiti analizu obavljenog rada (tok rada, greške pri radu, otklanjanje grešaka, itd.).
U drugom razredu učenik treba da savlada osnovne faze tehnološkog postupka ručnog i mašinskog krojenja odgovarajućim sredstvima rada. U tehnološkom postupku šivenja učenik mora da ovlada umenjima i veštinama izrade ručnih i mašinskih bodova i šavova.
U trećem i četvrtom razredu učenik treba postepeno da ovlada operacijama tehnoloških postupaka izrade tekstilnih proizvoda, od jednostavnijih ka složenijim (dekorativnih tekstilnih predmeta, detalja odevnih predmeta, modnih detalja, ženskih, muških i dečjih odevnih predmeta) odgovarajućim sredstvima rada.
Učenike treba upoznati sa kompjuterskim krojenjem i korišćenjem kompjuterskih mašina i uređaja u tehnološkim procesima šivenja i završne obrade odeće.
Blok nastavu realizovati na kraju školske godine u školskim radionicama ili industrijskim pogonima. Blok nastavu treba organizovati tako da predstavlja zaokruženu celinu tehnološkog procesa, koji je obuhvaćen temom maturskog rada. U okviru časova blok nastave učenici samostalno izrađuju odabrani odevni predmet na osnovu idejnih rešenja realizovanih na časovima Dizajna odeće i šablona pripremljenih na časovima Konstrukcije i modelovanja odeće.
MATURSKI ISPIT
Maturski ispit u srednjoj stručnoj školi polaže se u skladu sa Pravilnikom o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (,,Službeni glasnik SRS - Prosvetni glasnik", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91,7/93,17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05 i 6/05), u delu koji se odnosi na sadržaj i način polaganja maturskog ispita.
A) Zajednički deo obuhvata predmet obavezan za sve učenike srednjih stručnih škola, a prema programu koji je ostvaren u toku četvorogodišnjeg obrazovanja:
- Srpski jezik i književnost (maternji jezik i književnost za učenike koji su nastavu imali na jeziku narodnosti) - pismeno.
B ) Posebni deo maturskog ispita obuhvata:
- maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada,
- usmeni ispit iz izbornog predmeta.
MATURSKI PRAKTIČNI RAD
Na praktičnom ispitu proverava se osposobljenost kandidata za dizajniranje i izradu odeće.
Sadržaji praktičnog rada, odnosno njegovi zadaci definišu se iz sadržaja sledećih stručnih predmeta:
- dizajn odeće,
- konstrukcija i modelovanje odeće,
- tehnologija odeće,
- praktična nastava.
Sadržaji usmene odbrane rada proističu iz sadržaja programa maturskog praktičnog rada i odnose se na objašnjenja konkretnog maturskog praktičnog rada.
USMENI ISPIT IZ IZBORNOG PREDMETA
U okviru izbornog dela učenik polaže jedan predmet po sopstvenom izboru iz grupe predmeta značajnih za njegovu profesionalnu delatnost ili za dalje obrazovanje:
- teorija forme,
- istorija tekstila,
- tehnologija tekstilnih materijala,
- matematika,
- fizika.

Oblast: Tekstilstvo
Obrazovni profil: DIZAJNER TEKSTILNIH MATERIJALA

OSNOVE TEHNIČKOG CRTANjA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Osnove tehničkog crtanja je sticanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja i nacrtne geometrije, neophodnih za predstavljanje sadržaja pojedinih stručnih predmeta.
Zadaci nastave ovog predmeta su:
- ovladavanje pojmovima i principima tehničkog crtanja i njegove primene u tekstilstvu;
- sticanje potrebnih znanja za čitanje tehničke dokumentacije;
- razvijanje smisla za sagledavanje predmeta u prostoru i njegovo prikazivanje na crtežu;
- upoznavanje normi i propisa u oblasti crtanja;
- upoznavanje značaja računara u oblasti tehničkog crtanja, korišćenjem odgovarajućih programa za crtanje;
- razvijanje svesti o prednosti korišćenja računara u tehničkom crtanju nad klasičnim načinom;
- razvijanje smisla za tačnost, preciznost, urednost i odgovornost.
I RAZRED (1 čas nedeljno, 37 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Zadatak i značaj tehničkog crtanja i nacrtne geometrije. Materijal i pribor za crtanje. Rukovanje i održavanje pribora.
TEHNIČKO CRTANjE (10)
Elementi tehničkog crtanja. Pribor za tehničko crtanje. Vrste, formati i razmera tehničkih crteža. Vrste linija. Paralelne i normalne linije.
Konstrukcija pravilnih poligona i krivih linija.
NACRTNA GEOMETRIJA (12)
Ortogonalna i kosa projekcija. Projekcija na jednu, dve i tri ravni. Projekcija tačke, duži i geometrijskog tela. Projekcija predmeta iz prostora.
KOMPJUTERSKA GRAFIKA (13)
Osnovni pojmovi. Značaj kompjuterske grafike.
Crtanje i obrada crteža na računaru.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Mesto izvođenja nastave prvog, drugog i trećeg dela ovog predmeta je učionica ili kabinet. U četvrtom delu nastava se realizuje u računarskom kabinetu. Odeljenje se deli u dve grupe.
U Uvodnom delu učenici treba da sagledaju značaj i ulogu crteža, kako u savremenoj komunikaciji među ljudima, tako i u industrijskoj proizvodnji. Pored toga, treba istaći značaj tehničkog crteža u odnosu na druge vrste crteža. Treba shvatiti pojam razmere i navesti odgovarajuće standarde u ovoj oblasti.
U okviru teme Tehničko crtanje učenike treba kroz rad osposobiti da pravilno upotrebljavaju pribor za crtanje i steknu određene veštine u povlačenju linija, pokazati im predmete raznih dimenzija (sitne i krupne) koje je teško nacrtati u prirodnoj veličini.
Kroz temu Nacrtna geometrija omogućiti učeniku da stekne prostornu predstavu onoga što je na crtežu prikazano.
Temu Kompjuterska grafika raditi na računaru. Za realizaciju ove teme preporučuje se, u zavisnosti od mogućnosti škole, korišćenje nekog od pogodnih programskih paketa: Corel DRANj, Auto CAD i drugih savremenih programa.
Od učenika ne treba zahtevati da u potpunosti ovladaju određenim programom, nego samo korišćenjem komandi koje će im omogućiti realizaciju vežbi iz ovog predmeta. U uvodnom delu časa nastavnik će objasniti korišćenje pojedinih komandi neophodnih za realizaciju predviđenih vežbi i to u trajanju od oko 20 min, kako bi učenicima ostalo dovoljno vremena za samostalan rad. Na ovakav način učenici će savladati delove programa koji su im potrebni za izradu određenih zadataka.
CRTANjE I SLIKANjE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Crtanje i slikanje je da kroz teorijsko i praktično znanje upozna učenike sa značajem i ulogom crtanja i slikanja kao osnovama likovnog izraza zajedničkog za celokupno likovno i primenjeno stvaralaštvo u oblastima dizajna.
Zadaci nastave su:
- usvajanje znanja iz oblasti crtanja i slikanja različitim postupcima i materijalima;
- razvijanje vizuelnog opažanja - percepcije i vizuelnog pamćenja;
- razvijanje individualnog likovnog izraza učenika kroz analitičko, sintetičko, kritičko i stvaralačko mišljenje;
- razvijanje inventivnosti i vizuelne sposobnosti za detalj i celinu;
- razvijanje estetskih kriterijuma učenika;
- osposobljavanje učenika da stečena znanja uspešno primenjuju u praksi pri rešavanju kreativnih zadataka iz oblasti stručnih predmeta;
- razvijanje manuelne spretnosti, preciznosti, motivacije i upornosti u radu.
I RAZRED (4 časa nedeljno, 148 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Pojam, vrsta i značaj crtanja i slikanja u kreativnim oblastima likovnih i primenjenih umetnosti.
OPŠTA UPUTSTVA ZA RAD NA CRTEŽU I SLICI (6)
Oko - vidno polje, ugao gledanja, horizont i skraćenje zbog udaljenja.
Treća dimenzija i prividnost treće dimenzije.
Perspektiva i osnovni geometrijski elementi u perspektivi.
Horizontala i vertikala u prirodi i konstrukcijama.
Kompozicija i osnovni činioci njene građe.
Pomoćna sredstva crtanja i konstruisanja i njihova primena.
LINIJA I SMER (12)
Linija kao osnovno sredstvo crteža,njene karakteristike i izražajne mogućnosti.
Smer u kompoziciji. Smer i prostor. Načela estetskog reda: ritam, harmonija, kontrast, ravnoteža i dominacija.
Analiza modela, konstrukcija crteža, karakteristike konstrukcije - pomoćne linije i njihova primena.
Ekspresija linije.
Crtanje geometrijskih žičanih modela i odabranih predmeta.
VELIČINA I OBLIK (12)
Odnos veličina u okviru kompozicije.
Oblik, veličine i njihova povezanost dodirivanjem, pokrivanjem i prožimanjem.
Crtanje mrtve prirode sa odabranim predmetima različitih veličina i oblika.
TEKSTURA (12)
Tekstura kao sredstvo izraza u sklopu ostalih činilaca kompozicije.
Međusobni odnosi tekstura.
Intervali - prelazi različitih tekstura.
Crtanje mrtve prirode sa odabranim predmetima i draperijama različitih tekstura.
SVETLOST, TON, SENKA (12)
Svetlost i senka, bačena i lokalna senka.
Tehnički postupci pri senčenju.
Analiza planova i isticanje treće dimenzije.
Crtanje i senčenje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelom i draperijama - isticanje volumena i plastičnosti forme.
VALER (12)
Valerski odnosi.
Valerski ključevi,intervali i ritam.
Realistički način prikazivanja prostora.
Tonsko slikanje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelom i draperijama.
KOMPONOVANjE (12)
Odnosi elemenata u kompoziciji.
Povezanost i zavisnost elemenata i principa komponovanja.
Svođenje oblika iz prirode na geometrijske površine.
Geometrizacija i tonsko slikanje mrtve prirode.
BOJA (20)
Doživljavanje boje, fizički, optički i psihološki faktor boje.
Kolorističko značenje boja, intenzitet i njena hromatska vrednost.
Odnosi toplih i hladnih boja.
Uvod u slikarske tehnike vodenih boja: akvarel, gvaš, tempera.
Zajedničke osobine i specifične razlike vodenih tehnika.
Široko slikanje u površinama.
Analiza širokih površina sa naglašenim ritmom toplih i hladnih boja.
Slikanje u slojevima sa podslikavanjem.
Kolorističko slikanje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelima, draperijama i elementima biljnog i životinjskog sveta.
PORTRET (16)
Razvoj portretske umetnosti kroz istoriju.
Likovne karakteristike glave u celini i njenih pojedinačnih delova.
Analiza anatomske građe lobanje i muskulature lica pomoću modela lobanje i reprodukcija.
Načini konstruisanja glave i isticanja karaktera i pokreta modela.
Detaljna studija portreta.
Studiozna analiza linije i valerskih vrednosti.
Crtanje portreta po gipsanom i živom modelu iz anfasa i profila.
POLUFIGURA (12)
Jedinstvo anatomske i likovne građe.
Analiza pokreta i skraćenja.
Analiza i produbljivanje karaktera modela.
Crtanje polufigure u sedećem položaju po živom modelu.
FIGURA (20)
Analiza i značaj skeleta za građu ljudske figure.
Muskulatura čoveka.
Proporcije ljudske figure.
Kontrapost i linija teže figure koja stoji.
Konstrukcija, pokret, skraćenje.
Jedinstvo figure i prostora.
Studiozna analiza konstruisanja i merenja, linije, tona, senke i svetlosti.
Crtanje figure po živom modelu iz anfasa, profila i sa leđa.
II RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
SLOŽENA KOMPOZICIJA (15)
Studioznija analiza svih likovnih elemenata i principa komponovanja u jedinstvenu likovnu celinu.
Produbljivanje stečenih znanja iz I razreda nastave predmeta.
Crtanje složene mrtve prirode.
IZRAŽAJNE VREDNOSTI BOJE (24)
Međusobno reflektovanje boja.
Promena intenziteta tona boje zbog mešanja sa drugim bojama.
Slikanje u slojevima sa podslikavanjem.
Materijalizacija teksture bojom različitim sredstvima: četke, špahla...
Slikanje složenih mrtvih priroda sa gipsanim modelima, draperijama, elementima flore i faune...
SLIKANjE PORTRETA (15)
Karakter modela.
Analiza svetlosti i senke na modelu.
Analiza toplih i hladnih boja na modelu.
Podslikavanje i modelovanje tonskom i kolorističkom gradacijom.
Slikanje portreta po gipsanom i živom modelu iz anfasa i profila.
SLIKANjE POLUFIGURE (15)
Studioznija analiza prethodno obrađenih likovnih elemenata i principa komponovanja.
Slikanje polufigure u sedećem položaju po živom modelu.
SLIKANjE FIGURE U PROSTORU (21)
Analiza enterijerske postavke figure u prostoru sa izrazitom formom, gamom i atmosferom.
Slikanje figure po živom modelu.
SLIKANjE MRTVE PRIRODE (21)
Akvarel - likovno izražajne i tehnološke mogućnosti i razlike u odnosu na temperu.
Gama i jedinstvo na bazi preovladavanja jedne ili grupe srodnih boja.
Slikanje složenih mrtvih priroda sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelima, draperijama i elementima biljnog i životinjskog sveta enterijerske postavke - tempera, akvarel.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Predmet Crtanje i slikanje je fundamentalni opšte stručni predmet za ovaj obrazovni profil u kome oblik, arabeska,
ornament, odnos boje, svetlog i tamnog, teksture i fakture imaju presudan značaj u rešavanju dekorativnih površina tekstilnih materijala.
Fond časova po temi je dat orijentaciono zbog mogućnosti prilagođavanja u odnosu na obrazovni profil i njegovu uže stručnu likovnu tematiku.
Program predmeta se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo nastave treba izvoditi primenom verbalno-tekstualnih i demonstrativno-ilustrativnih metoda, uz upotrebu očiglednih nastavnih sredstava: reprodukcije, radovi učenika, slajdovi digitalna forma, itd.
Svaki razred predviđen programom sačinjava jednu obrazovnu celinu u sistemu obrazovanja. Sadržaj nastavne jedinice čini zaokruženu celinu koja je deo godišnjeg programa. Svaka nastavna jedinica se nastavlja na sadržaje prethodne i povezuje sa sadržajem sledeće nastavne jedinice. Za realizaciju nastavnih jedinica predviđena je upotreba određenih materijala i modela.
Zbog uspešnijeg ovladavanja likovnom materijom i tehnikama, a u zavisnosti od težine zadatka, svaku nastavnu jedinicu treba obrađivati nekoliko radnih nedelja.
Nastavni proces, s obzirom na specifičnost građe koja se obrađuje, treba realizovati sa naglašenom težnjom ka individualnom radu učenika. Učenicima treba sažeto i frontalno objasniti cilj, zadatak i postupke pravilnog izvođenja, kroz traženje sopstvenih rešenja. Kasnije je neophodna pojedinačna korektura u dogovoru sa učenikom i u okviru nje se treba maksimalno truditi da se ne naruše njegove osnovne ideje i individualnost.
Za uspešno savlađivanje materije nastava treba da se odvija u manjim grupama, 8-12 učenika, u specijalizovanim učionicama - ateljeima uz korišćenje svih odgovarajućih didaktičkih metoda: prikazivanje - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema i nastavna metoda primenjivanja.
Učenicima treba omogućiti upoznavanje sa različitim likovnim formama i njihovim bogatstvom (kolorističko, teksturalno...) upotrebom sledećih modela: geometrijska tela i njihovi žičani modeli, mrtve prirode sa gipsanim odlivcima i primerima flore i faune, gipsani modeli glave i torzoa, živi modeli. U skladu sa obrazovnim profilima posebno treba obratiti pažnju na upotrebu što različitijih draperija u sklopu postavki mrtve prirode i dr.
DIZAJN TEKSTILA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Dizajn tekstila je usvajanje i sticanje znanja i veština u dizajniranju tekstilnih materijala različite namene za unikatnu i serijsku proizvodnju usklađivanjem svih pojedinačnih formalnih kvaliteta dizajna: funkcionalni, estetski, ekonomski i ergonomski.
Zadaci nastave predmeta su:
- razvijanje smisla za opažanje likovno-estetskih vrednosti kroz konkretne zadatke;
- osposobljavanje učenika da elemente i oblike iz prirode i narodne umetnosti transponuju i stilizuju u ornamente i dezene, kao i da ih primene u oblastima; tekstila u skladu sa tehničko-tehnološkim znanjima stečenim na stručnim predmetima;
- razvijanje smisla za kreativno, logičko i kritičko razmišljanje kroz tematske zadatke;
- sticanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje i tumačenje osnovnih procesa tehnologije zasnovanih na savremenim dostignućima i osposobljavanje za brzo usvajanje novih, budućih dostignuća;
- razvijanje manuelne spretnosti i preciznosti u radu;
- razvijanje radnih navika, poštovanja rokova i smisla za racionalan izbor i korišćenje tekstilnih materijala;
- razvijanje interesovanja za sve oblasti u sklopu struke i samostalno proširivanje stečenih znanja;
- osposobljavanje učenika za samostalan i timski rad.
II RAZRED (5 časova nedeljno, 185 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (5)
Vrste tekstilnih materijala. Vlakno, pređa, tkani, pleteni i netkani tekstil i njihove upotrebne i estetske vrednosti.
Vrste gotovih tekstilnih proizvoda i njihove upotrebne i estetske vrednosti.
Tehničko-tehnološke osnove tekstila.
NASTANAK I RAZVOJ DIZAJNA (10)
Praistorija.
Stari vek.
Srednji vek.
Novi vek.
Industrijska revolucija i DžIDž vek.
DžDž vek i afirmacija dizajna.
TEORIJA DIZAJNA (10)
Dizajn kao integracija umetnosti i industrije.
Poreklo termina dizajn i njegov razvoj.
Definicija dizajna.
Industrijski dizajn kao pojam kvaliteta proizvoda.
Obeležja profesije dizajnera.
Proces dizajniranja.
PRIMENA LIKOVNIH ELEMENATA I PRINCIPA KOMPONOVANjA U DIZAJNU TEKSTILA (35)
Karakter i vrednosti likovnih elemenata: linija, smer, oblik, veličina, tekstura, valer i boja.
Odnos likovnih elemenata u kompoziciji: repeticija, harmonija, kontrast, gradacija, ritam i dominanta.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
FORME I NAČINI OBLIKOVANjA TEKSTILA (35)
Geometrijske forme: tačka, crta - linija, krug, kvadrat, trougao...
Ornamentalne forme: palmeta, preplet, spirala, arabeska, traka - bordura.
Stilizovane forme.
Postupci stilizovanja geometrijskih i elemenata flore i faune.
Raport i veličina motiva raporta.
Načini ponavljanja i osnovni sistemi formiranja raportne trake: blok, klizeće - polovinsko, ciglasto, nepravilno-stepenasto, kombinovano, naizmenično, preklapanje, trake-bordure.
Izrada idejnih rešenja i projekata po zadatku.
OBLIKOVANjE TEKSTILA (80)
Izrada likovnih idejnih rešenja i projekata prema zadatku.
Izrada dvoslojnih tekstilnih površina - odnosi providno i neprovidno, sjajno i mat, teksturirano i glat... različitim postupcima izrade.
Grupisanje materijala za kolekciju.
KOLEKTIVNA IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA (10)
Zajedničko biranje najuspešnijih učeničkih radova, opremanje i postavljanje izložbe.
Rezime postignutog uspeha u celini i pojedinačno.
III RAZRED (5 časova nedeljno, 185 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
DEKORATIVNI TKANI TEKSTIL (40)
Izrada idejnih rešenja, projekata i uzoraka za mebl tkanine, zavese, posteljinu, dekorativne jastuke, stoljnjake i set garniture primenom različitih vrsta pređe i prepletaja za stambene, poslovne i javne prostore.
Materijalizacija tkanina različitim likovnim alatima, tehnikama i materijalima.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Total dizajn prema zadatku.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja, projekata i uzoraka za mebl tkanine, zavese, posteljinu, dekorativne jastuke, stoljnjake i set garniture u cilju postizanja specifičnog izgleda: jednobojan, pepito, prugast, ornamentisan, karo, štampan... i efekata dorade: sjajna, mat, čupavljena..., za stambene, poslovne i javne prostore.
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Total dizajn prema zadatku.
Prezentacija idejnih rešenja.
DEKORATIVNI PLETENI TEKSTIL (40)
Izrada idejnih rešenja, projekata i uzoraka za mebl pletenine, zavese, posteljinu i dekorativne jastuke primenom različitih vrsta pređe i prepletaja za stambene, poslovne i javne prostore.
Materijalizacija pletenina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Total dizajn prema zadatku.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja, projekata i uzoraka za mebl pletenine, zavese, posteljinu, dekorativne jastuke u cilju postizanja specifičnog izgleda: jednobojan, pepito, prugasti, karo, ornamentisan, štampan... i efekata dorade za stambene, poslovne i javne prostore.
Materijalizacija pletenina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Total dizajn prema zadatku.
Prezentacija idejnih rešenja
DEKORATIVNI NETKANI TEKSTIL (25)
Izrada idejnih rešenja i projekata za tepihe i podne obloge primenom različitih vrsta vlakana, tehnika izrade i efekata dorade za stambene, poslovne i javne prostore.
Materijalizacija netkanog tekstila.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
BOJENI I ŠTAMPANI DEKORATIVNI TEKSTIL (40)
Izrada idejnih rešenja i uzoraka dekorativnog tekstila za mebl, zavese, posteljinu, dekorativne jastuke, stolnjake, set - garniture, panoe i paravane različitim metodama i postupcima: kalupi, pečati, ravni šabloni, bojenje, potapanje...
Prezentacija idejnih rešenja.
TAPISERIJA (25)
Tapiserija kao integralni deo prostora.
Vrste tapiserija: klasična - zidna, savremena - prostorna.
Materijali i tehnike izrade.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka prema zadatku.
Prezentacija idejnih rešenja i uzoraka.
KOLEKTIVNA IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA (10)
Zajedničko biranje najuspešnijih učeničkih radova, opremanje i postavljanje izložbe.
Rezime postignutog uspeha u celini i pojedinačno.
IV RAZRED (5 časova nedeljno, 160 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
ODEVNI TKANI TEKSTIL (70)
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku ili mušku odevnu tkaninu primenom različitih vrsta pređa, gustine osnove i potke i osnovnih prepletaja.
Efekti: pruge, karo, pepito...
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku ili mušku odevnu tkaninu primenom različitih vrsta pređe, gustine osnove i potke i izvedenih prepletaja.
Efekti: pruge, karo, "riblja kost", pepito...
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku ili mušku odevnu tkaninu primenom različitih vrsta pređe, gustine osnove i potke i ostalih prepletaja jednostrukih tkanina.
Efekti: pruge, karo, pepito, saće, ažur, krep, rebrasti...
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku ili mušku odevnu tkaninu primenom različitih vrsta pređe, gustine osnove i potke i složenih prepletaja.
Efekti: reljefni, šupljikavi, različite visine flora.
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku, mušku ili dečiju tkaninu u cilju postizanja specifičnog izgleda: jednobojan, pepito, karo, prugast, ornamentisan, štampan.., i efekata dorade: sjajna, mat, čupavljena, ratinirana, šišana...
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
ODEVNI PLETENI TEKSTIL (50)
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku, mušku ili dečiju pleteninu primenom različitih vrsta pređe i jednoigleničnih kulirnih prepletaja: desno-levi, pres, keper, platirani...
Efekti: pruge, karo, pepita...
Materijalizacija pletenine.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku, mušku ili dečiju pleteninu primenom različitih vrsta pređe i dvoigleničnih kulirnih prepletaja: rebrasti, zahvatni, nopasti, karo, žakar...
Efekti: pruge, karo, pepita...
Materijalizacija pletenine.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka pletenine primenom različitih vrsta pređe i prepletaja osnovoprepletaće mašine.
Efekti: pruge, saće, različite visine flora...
Materijalizacija pletenine.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
BOJENI I ŠTAMPANI ODEVNI TEKSTIL (40)
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za ženske, muške ili dečije tkanine, pletenine i modne detalje različitim metodama i postupcima: kalupi, pečati, ravni šabloni, bojenje, potapanje...
Prezentacija idejnih rešenja.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Koncepcija programa predmeta dizajn tekstila maksimalno je prilagođena obrazovnom profilu za koji se učenici obrazuju i zahteva kontinuirani rad u dužem periodu na određenom problemu što je obuhvaćeno godišnjim planom rada. Fond časova po temi dat je orijentaciono zbog mogućnosti usklađivanja sa programima drugih stručnih predmeta kako bi učenici ostvarili što kompletnije sagledavanje i savladavanje svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza i mogućnosti u dizajnu i izradi tekstilnih materijala tj. relaciju od tekstilnog vlakna do gotovog tekstilnog proizvoda.
Teorijski deo nastave o nastanku, razvoju i teoriji dizajna, predstavlja osnovu za rad u oblasti dizajna tekstila jer omogućava kompleksnije sagledavanje celokupnog fenomena tekstila. Takođe, predstavlja suštinu samog pojma dizajna radi boljeg razumevanja neophodne povezanosti svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza izrade tekstila. Svaka od nastavnih tema raščlanjena je na više nastavnih jedinica koje se poklapaju sa fazama rada na zadatku i time je omogućeno da učenici prate sve promene i transformacije u izgledu primenjenog elementa i njegovih kvaliteta u skladu sa tehničko-tehnološkim postupcima izrade i dorade tekstila.
Svaki zadatak treba da sadrži obavezne likovno-estetske zahteve, preciznu metodologiju rada i navedene tehničko-tehnološke zahteve.
Nastava treba da se realizuje u specijalizovanim učionicama-ateljeima sa manjim grupama učenika (8-12) uz primenu svih didaktičkih metoda prikladnih za rad: metoda pokazivanja - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema, nastavna metoda primenjivanja. Metodu izlaganja izvoditi uz primenu očiglednih nastavnih sredstava: kolekcije uzoraka, katalozi, radovi učenika... upotrebom slajdova, radova na računaru i u digitalnoj formi. Neophodne su stalne grupne i pojedinačne korekture u dogovoru sa učenikom.
Nastavnim programom treba predvideti primenu računara i CAD/CAM sistema vezanih za predmet i obrazovni profil. Učenike stalno informisati i omogućiti im korišćenje stručne literature, časopisa, kataloga, kolekcija gotovih tekstilnih proizvoda... Takođe, u cilju informisanosti sa aktuelnim trendovima i modnim zbivanjima učenicima omogućiti prisustvo na sajmovima, revijama i drugim izlagačkim aktivnostima.
MATEMATIKA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Matematika je sticanje matematičkih znanja i umenja neophodnih za razumevanje zakonitosti u prirodi i društvu za primenu u svakodnevnom životu i praksi kao i za uspešno nastavljanje obrazovanja. Razvijanje mentalnih sposobnosti učenika, pozitivnih osobina ličnosti i naučnog pogleda na svet.
Zadaci nastave predmeta su:
- sticanje znanja neophodnih za razumevanje kvantitativnih i prostornih odnosa kao i problema iz raznih područja;
- sticanje opšte matematičke kulture, uz shvatanje mesta i značaja matematike u progresu civilizacije;
- osposobljavanje učenika za uspešno nastavljanje obrazovanja i izučavanje drugih oblasti u kojima se matematika primenjuje;
- doprinos formiranju i razvijanju naučnog pogleda na svet;
- doprinos radnom i politehničkom obrazovanju učenika;
- razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, apstraktnog mišljenja i matematičke intuicije;
- doprinos izgrađivanju pozitivnih osobina ličnosti kao što su: upornost, sistematičnost, urednost, tačnost, odgovornost, smisao za samostalan rad, kritičnost;
- dalje razvijanje radnih, kulturnih, etičkih i estetskih navika učenika;
- dalje osposobljavanje učenika za korišćenje stručne literature i drugih izvora znanja.
I RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
REALNI BROJEVI (5)
Osnovni matematički pojmovi, definicije, aksiome, teoreme.
Pregled brojeva. Operacije sa realnim brojevima.
Približne vrednosti realnih brojeva, greška.
LOGIKA I SKUPOVI (5)
Osnovne logičke i skupovne operacije.
Iskazne formule i tautologije.
Kvantifikatori.
PROPORCIONALNOST VELIČINA (12)
Razmera i proporcija.
Proporcionalnost veličina (direktna, obrnuta).
Prost i složen srazmerni račun.
Račun podele i mešanja.
Procentni, promilni, kamatni račun.
RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI (12)
Polinomi.
Rastavljanje polinoma na činioce.
NZD i NZS polinoma.
Transformacije racionalnih algebarskih izraza.
UVOD U GEOMETRIJU I IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE (17)
Geometrijski pojmovi i veze između njih.
Trougao (značajne tačke trougla). Pojam podudarnosti.
Četvorougao.
Vektori ( pojam i primene).
Izometrijske transformacije.
Translacija. Rotacija. Osna simetrija. Centralna simetrija.
Primena izometrijskih transformacija na trougao, četvorougao, mnogougao, krug.
Talesova teorema. Sličnost.
LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE . LINEARNA FUNKCIJA (15)
Linearna jednačina.
Linearna funkcija i njen grafik.
Linearne nejednačine.
Sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate (razne metode rešavanja, grafička interpretacija, primena).
Sistem linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom.
NAPOMENA: Za četiri školska pismena zadatka sa ispravkama planirano je 8 časova.
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje )
SADRŽAJI PROGRAMA
TRIGONOMETRIJA PRAVOUGLOG TROUGLA (8)
Definicija trigonometrijskih funkcija u pravouglom trouglu.
Vrednosti trigonometrijskih funkcija karakterističnih uglova (300, 450, 600)
Osnovne trigonometrijske identičnosti.
STEPENOVANjE I KORENOVANjE (11)
Pojam stepena.
Operacija sa stepenima.
Stepen sa celim izložiocem.
Pojam korena.
Operacije sa korenima.
Stepen sa racionalnim izložiocem.
Racionalisanje imenioca.
KVADRATNA JEDNAČINA, NEJEDNAČINA, FUNKCIJA (21)
Kvadratna jednačina.
Pojam kompleksnog broja i operacije sa njima.
Obrazac za rešavanje kvadratne jednačine.
Diskriminanta i priroda rešenja kvadratne jednačine.
Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne činioce.
Vijetova pravila.
Kvadratna funkcija i njen grafik.
Kvadratna nejednačina.
Sistem od jedne linearne i jedne kvadratne jednačine.
EKSPONENCIJALNA I LOGARITAMSKA FUNKCIJA (13)
Eksponencijalna funkcija i njen grafik.
Eksponencijalne jednačine.
Logaritamska funkcija i njen grafik.
Pravila logaritmovanja. Logaritamske jednačine.
ANALITIČKA GEOMETRIJA (13)
Rastojanje između dve tačke.
Središte duži.
Površina trougla.
Implicitni, eksplicitni i segmentni oblik jednačine prave.
Jednačina prave kroz dve tačke.
Jednačina kružnice, elipse, hiperbole, parabole.
Prava i kriva drugog reda (tangenta).
NAPOMENA: Za realizaciju četiri pismena zadatka sa ispravkama planirano je 8 časova.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
ELEMENTI TRIGONOMETRIJE (22)
Stepen radijan.
Trigonometrijske funkcije ugla na trigonometrijskoj kružnici.
Svođenje na prvi kvadrant.
Periodičnost.
Sinusna i kosinusna teorema.
POLIEDRI (18)
Obim i površina figura u ravni.
Pojam, vrste i osobine poliedara.
Pravilni poliedri.
Pojam prize.
Površina i zapremina prizme.
Pojam piramide.
Površina i zapremina piramide.
Pojam zarubljene piramide.
Površina i zapremina zarubljene piramide.
OBRTNA TELA (14)
Obim i površina kruga.
Pojam i vrste obrtnih tela.
Pojam valjka, površina, zapremina.
Pojam kupe, površina, zapremina.
Pojam zarubljene kupe, površina, zapremina.
Pojam sfere i lopte.
Pojam kalote i sfernog pojasa.
Površina i zapremina lopte.
ELEMENTI KOMBINATORIKE (12)
Osnovna pravila kombinatorike.
Permutacije, varijacije i kombinacije.
NAPOMENA: Za realizaciju četiri pismena zadatka sa ispravkama planirano je 8 časova
IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
NIZOVI (14)
Osnovni pojmovi o nizovima.
Granična vrednost niza.
Aritmetički niz.
Geometrijski niz.
Beskonačni geometrijski niz.
FUNKCIJE (20)
Pojam funkcije.
Elementarne funkcije (linearna, kvadratna, stepena, eksponencijalna, logaritamska, trigonometrijske) - njihove osobine i grafici.
Oblast definisanosti funkcije.
Nule funkcije.
Parnost i neparnost funkcije.
Inverzna i složena funkcija.
Granična vrednost funkcije.
Asimptote funkcije.
IZVOD FUNKCIJE (22)
Priraštaj funkcije.
Izvod funkcije po definiciji.
Izvod elementarnih funkcija.
Izvod zbira, proizvoda i količnika.
Izvod složene funkcije.
Izvod drugog reda.
Monotonost i ekstremne vrednosti.
Konveksnost i konkavnost funkcije, prevojne tačke.
Ispitivanje funkcija i skiciranje njihovih grafika.
NAPOMENA: Za realizaciju četiri pismena zadatka sa ispravkama planirano je 8 časova
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Insistirati na preciznosti, tačnosti, sistematičnosti i urednosti u radu. Sadržaje o greškama povezati sa praktičnom nastavom. Posebnu pažnju obratiti na jasno i precizno izražavanje, razumevanje i pravilno korišćenje matematičkih simbola. Insistirati na uočavanju veza logičkih sa odgovarajućim skupovnim operacijama. Koristiti Venove dijagrame. Razmeru povezati sa konkretnim realnim primenama (bojenje, oplemenjivanje, krojenje). Insistirati na izvođenju precizne i uredne konstrukcije jednostavnih figura, povezati sa tehničkim crtanjem. Istaći povezanost između analitičkog i grafičkog prikaza linearne, kvadratne, eksponencijalne i logaritamske funkcije. Razvijati ideju smene. Obratiti pažnju na uslove pri transformacijama eksponencijalnih i logaritamskih jednačina. Istaći povezanost grafičkog i analitičkog pristupa u analitičkoj geometriji.Sadržaje povezati sa odgovarajućim sadržajima praktične nastave.
Ponoviti definiciju trigonometrijskih funkcija, oštrih uglova i pravouglog trougla. Pomoći učenicima u korišćenju kalkulatora. Primenjivati pravila zaokruživanja brojeva. Praviti modele poliedara. Koristiti simulacije preseka na računaru. Samostalna obrada pravilnih poliedara i obrtnih tela uz korišćenje literature. Sadržaje povezati sa problemima iz svakodnevnog života. Što jasnije isticati razlike između permutacija, varijacija i kombinacija.
Razvijati mogućnost grupnog i samostalnog rada kod ponavljanja elementarnih funkcija. Napraviti paralelu između granične vrednosti funkcije i granične vrednosti niza. Povezivati pojam izvoda sa problemom tangente i brzine. Vežbati monotonost i konkavnost primenom izvoda. Podsticati samostalan rad učenika pri ispitivanju funkcija i skiciranju grafika.
HEMIJA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Hemija jeste produbljivanje, proširivanje i povezivanje znanja o hemijskim pojavama i zakonitostima, što doprinosi formiranju naučnog pogleda na svet učenika i njihovom radnom i politehničkom vaspitanju.
Zadaci nastave predmeta su:
- osposobljavanje učenika da stečena znanja primenjuju u praksi i svakodnevnom životu;
- proširivanje i produbljivanje znanja učenika na osnovu odabranih naučnih sadržaja o strukturi supstanci i zavisnosti svojstva supstanci od strukture;
- povezivanje ranije stečenih znanja iz hemije i upoznavanje učenika sa hemijskim osnovama industrijske proizvodnje najvažnijih materijala i njihovom primenom;
- razvijanje sposobnosti za tehničke i naučne aktivnosti kao preduslova za postizanje trajnog, sistematičnog i široko primenljivog znanja, na osnovu kojeg se stiče sposobnost da se pojave mogu samostalno i kritički posmatrati;
- povezivanje teorijskih sadržaja sa praktičnim radom koji se odvija u sklopu proizvodnih procesa u materijalnoj proizvodnji;
- razvijanje navika učenika koje će doprinositi unapređivanju i zaštiti prirode, životne i radne sredine;
- razvijanje stvaralačke mašte i analitičkog mišljenja, potenciranje pozitivnog karaktera i svojstava (svesnost, izdržljivost, pedantnost, pribranost, objektivnost u procenjivanju vlastitih sposobnosti) i formiranje pravilnog odnosa prema radu.
I RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
OSNOVNI HEMIJSKI POJMOVI (9)
Supstanca. Smeše. Jedinjenja.
Elementi. Hemijski simboli, formule.
Relativna atomska i molekulska masa. Mol.
Demonstracioni ogledi:
- sastavljanje modela molekula,
- odmeravanje različitih količina pojedinih supstanci.
HEMIJSKE REAKCIJE (5)
Kretanje čestica kao uslov za hemijske reakcije.
Jednačine hemijskih reakcija i jednostavnije hemijsko računanje.
Egzotermne i endotermne hemijske reakcije.
Brzina hemijske reakcije.
Hemijska ravnoteža.
Demonstracioni ogledi:
- određivanje promene temperature rastvora pri rastvaranju natrijum-hidroksida i amonijum-nitrata;
- ispitivanje uticaja koncentracije, temperature i katalizatora na brzinu hemijske reakcije.
RASTVORI (12)
Rastvori - pravi i koloidni. Rastvori elektrolita. Kiseline i baze.
Redoks reakcije - naponski niz metala. Elektroliza.
Demonstracioni ogledi:
- pripremanje i ispitivanje svojstava pravog i koloidnog rastvora;
- pripremanje rastvora određenog masenog udela i količinske koncentracije;
- određivanje pH rastvora univerzalnim indikatorom;
- ponašanje gvožđa u rastvoru cink-sulfata i bakar (II) - sulfata;
- elektroliza cink-jodida.
METALI (5)
Periodičnost promene strukture i svojstava elemenata u periodnom sistemu elemenata.
Uporedni pregled i opšte karakteristike elemenata I, II i III grupe periodnog sistema elemenata i njihovih najvažnijih jedinjenja.
Demonstracioni ogledi:
- ponašanje natrijuma, magnezijuma, aluminijuma i njihovih oksida sa vodom, kiselinama i bazama.
PRELAZNI ELEMENTI (2)
Opšte karakteristike prelaznih elemenata; industrijski značaj.
Demonstracioni ogledi:
- rastvaranje soli prelaznih elementa - karakteristične boje;
- kalijum-permanganat kao oksidaciono sredstvo u sredinama sa različitim pH vrednostima.
NEMETALI (5)
Uporedni pregled i opšte karakteristike elemenata VII, VI, V i IV grupe elemenata periodnog sistema i njihova najvažnija jedinjenja.
Demonstracioni ogledi:
- ponašanje hlora, sumpora, fosfora i silicijuma u dodiru sa vodom, vazduhom kiselinama i bazama;
- istiskivanje jednog halogenog elementa drugim iz soli;
- sagorevanje sumpora, fosfora i ugljenika i rastvaranje njihovih oksida u vodi.
STRUKTURA I REAKTIVNOST ORGANSKIH JEDINjENjA (20)
Struktura organskih molekula. Prosta, dvoguba i troguba veza. Podela organskih jedinjenja prema: sastavu, strukturi ugljenikovog niza, hemijskom ponašanju, funkcionalnim grupama.
Klase organskih reakcija: supstitucija, adicija, eliminacija, polarizacija.
Genetska veza organskih jedinjenja sa kiseonikom (amino-kiseline, proteini).
Demonstracioni ogledi:
- karakteristične reakcije za zasićene i nezasićene ugljovodonike;
- karakteristične reakcije za dokazivanje funkcionalnih grupa.
PRIMENA HEMIJE U TEKSTILSTVU (4)
Tekstilni materijali. Boje. Sredstva za obradu.
HEMIJSKI ASPEKTI ZAGAIVANjA ŽIVOTNE SREDINE (3)
Zagađivanje atmosfere, vode i tla. Izvori zagađivanja. Prečišćavanje. Zaštita.
B . Stručni predmeti
1. ZAJEDNIČKI STRUČNI PREDMETI
TEORIJA FORME
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Teorija forme je da razvije sposobnosti i sklonosti učenika za likovno - estetsko rešavanje zadataka iz stručnih predmeta.
Zadaci nastave predmeta su:
- razvijanje osećaja i sposobnosti učenika da shvate prostor i komponovanje;
- upoznavanje strukture likovne kompozicije, elemenata kompozicije i principa njihove organizacije;
- sticanje sposobnosti za likovno izražavanje i komponovanje preko zadataka analitičkim putem;
- razvijanje vizuelnog opažanja - percepcije i vizuelnog pamćenja;
- razvijanje individualnog likovnog izraza učenika kroz analitičko, sintetičko, kritičko i stvaralačko mišljenje;
- razvijanje inventivnosti i vizuelne sposobnosti za detalj i celinu;
- razvijanje estetskih kriterijuma učenika;
- osposobljavanje učenika da stečena znanja uspešno primenjuju u praksi pri rešavanju kreativnih zadataka iz oblasti stručnih predmeta;
- razvijanje manuelne spretnosti, preciznosti, motivacije, istrajnosti i upornosti u radu.
I RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Značaj, cilj i zadaci predmeta u kreativnim oblastima likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna.
SVETLOST I OPAŽANjE OBLIKA (2)
Opažanje razlika u vidnom polju.
Kvalitet vizuelnih osećanja.
Kontrast kao uslov opažanja oblika.
Prisustvo i dejstvo svetlosti kao uslova za vizuelni osećaj.
PROSTOR I KOMPONOVANjE (4)
Pojam kompozicije kao celine u prostoru.
Ravan kao prostor komponovanja.
Dvodimenzionalni i trodimenzionalni prostor.
Oblikovanje masa ili volumena u prostoru.
ELEMENTI KOMPOZICIJE (38)
Analiza kompozicionih elemenata:
Linija
Linija kao trag ili crta.
Linija kao granica površine i vrednost koja opisuje oblik.
Linija kao plastična i reljefna pojava u prostoru.
Psihološko dejstvo linije.
Smer
Smer kao sredstvo orijentacije i položaja oblika u prostoru.
Psihološko dejstvo smera i ritma u kompoziciji: vertikalan, horizontalan i dijagonalan smer.
Oblik
Priroda i njeni oblici.
Iluzija oblika i stvaran oblik.
Karakter i vrsta oblika: dvodimenzionalni i trodimenzionalni oblici.
Nepravilni i složeni oblici.
Stilizovani oblici - ornamenti.
Veličina
Odnosi veličina u prostoru koje se neposredno doživljavaju.
Proporcija i određivanje srazmere u prostoru - upoređivanje veličina.
Zlatni presek i zlatni rez.
Proporcije ljudskog tela.
Tekstura
Karakter i vrste teksture.
Prirodne i simulirane teksture.
Teksturalne vrednosti površine i oblika.
Valer
Valer kao količina svetlosti u tonu boje.
Valerski odnosi.
Valerski ključevi i njihovo osećajno značenje.
Boja
Boja kao fizičko svojstvo svetlosti.
Klasifikacija boja.
Karakteristike boja - hromatske i ahromatske.
Kvaliteti boje: ton, intenzitet i valer.
Mešanje boja - aditivno i suptraktivno.
Harmonija i kontrast boja.
Psihološko dejstvo boje.
PRINCIPI KOMPONOVANjA (24)
Principi komponovanja kao zakonitosti prostornih odnosa.
Povezanost i zavisnost likovnih elemenata i principa komponovanja.
Repeticija.
Repeticija kao ponavljanje istih vrednosti.
Alternacija i naizmenično ponavljanje.
Inverzija i preplet.
Gradacija
Gradacija kao ritam postupnosti.
Povezivanje suprotnosti među vrednostima.
Harmonija
Srodnost među vrednostima.
Kombinovanje likovnih elemenata sa jednom i više srodnih osobina.
Kontrast
Kontrast kao odnos suprotnosti među vrednostima.
Snaga i vizuelna atraktivnost suprotnosti.
Jedinstvo
Jedinstvo istovetnosti i raznolikosti.
Jedinstvo ideje i stila.
Dominanta
Dominanta kao naglašavajući ili preovlađavajući element u kompoziciji:
dominanta smera, boje, veličine...
Dominanta i jedinstvo.
Ravnoteža
Pojam ravnoteže u životu,prirodi i prostoru.
Simetrična i asimetrična ravnoteža.
Dinamična i statična ravnoteža likovnih elemenata.
Ravnoteža i jedinstvo.
FORMA I SADRŽAJ (4)
Odnos prema predmetnoj stvarnosti i stvaralački proces.
Funkcija forme i izraza.
Estetsko procenjivanje i pristup likovnom i primenjenom delu - dizajnu.
Kič i likovna vrednost dela.
Osobine kiča i njegovi spoljni efekti.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Dugogodišnje iskustvo pokazalo je da je ovaj predmet fundamentalan i ključan u proces likovno-estetskog obrazovanja i vaspitanja.
Program predmeta se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Fond časova po temi je dat orijentaciono zbog mogućnosti prilagođavanja u odnosu na obrazovni profil i njegovu uže stručnu likovnu tematiku.
Program predmeta se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo nastave treba izvoditi primenom verbalnih i ilustrativno-demonstrativnih metoda uz upotrebu očiglednih nastavnih sredstava: reprodukcije, radovi učenika, slajdovi digitalna forma, itd.
Tokom izvođenja nastave treba nastojati da se teorijsko izlaganje uskladi sa praktičnim radom. Praktičan deo nastave treba da se permanentno prepliće sa teorijskim, utvrđuje i dopunjuje. Metodske jedinice u okviru programa prezentuju se u okviru teorijskog dela izlaganja što omogućava uvođenje u pojmove koji sačinjavaju materiju predmeta. Metoda izlaganja ima poseban značaj za teorijsku razradu pojmova i njihovu terminološku definiciju.
U praktičnom delu predmeta (vežbe) treba ostvarivati u dve faze - faza skice i faza realizacije da bi se učenik postupno kretao od jednostavnijeg do složenijeg rešavanja zadataka. Učenici treba da se usmeravaju na razmišljanje, postavljanje i samostalno - kreativno rešavanje zadataka.
Savremene tehnologije stvaraju mogućnosti za nove likovne tehnike i materijale. Uzimajući u obzir sveobuhvatne i složene zadatke predmeta preporučuje se da učenik u praktičnom delu upoznajući likovne vrednosti i složenosti likovne kompozicije upoznaje i različite likovne tehnike kojima će analitički razvijati sposobnosti likovnog izražavanja i komponovanja u okviru opštih i uže stručnih predmeta obrazovnog profila.
Za uspešno savlađivanje materije nastava treba da se odvija u manjim grupama, 6-8 učenika, u specijalizovanim učionicama - ateljeima, uz korišćenje svih odgovarajućih didaktičkih metoda: prikazivanje - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema i nastavna metoda primenjivanja.
U realizaciji zadataka učenik treba da koristi različite likovne tehnike i materijale: grafit, pastel, tuš, tempera, papir za kolažiranje, folije... kao i primenu rada na računaru u odgovarajućim grafičkim programima.
Zavisno od obima i složenosti zadatka treba koristiti grupnu ili individualnu korekturu.
U toku godine učenik treba da realizuje deset zadataka. Pri njihovom izvođenju težište treba usmeriti na korelaciju sa ostalim stručnim predmetima jer njihovim povezivanjem učenik razvija sklonosti i sposobnosti za izabrani obrazovni profil i dalji profesionalni rad.
Predmet treba konstantno osavremenjivati zbog doprinosa razvoju likovne pedagogije u skladu sa konstantnim društvenim, tehničko-tehnološkim napretkom i razvojem moderne likovne i primenjene umetnosti i dizajna.
ISTORIJA TEKSTILA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Istorija tekstila je sticanje sistematizovanih znanja o razvoju tekstilnih materijala, tehnikama njihove izrade i primene u različitim istorijskim razdobljima i kulturama.
Zadaci nastave predmeta su:
- ukazivanje na mogućnosti razumevanja kulturno-istorijskog i tehničko-tehnološkog razvoja proizvodnje tekstila i njegove primene u različitim oblastima, kao i njegovog doprinosa u razvoju civilizacije i društva;
- upoznavanje sa najvažnijim fenomenima istorije tekstila i odevanja i ovladavanje znanjima o zakonitostima oblikovanja karakterističnih proizvoda i specifičnostima njihovog nastanka i razvoja;
- razvijanje individualnog pristupa i ličnog likovnog izraza u poznavanju i prikazivanju tekstila i kostima određene istorijske epohe;
- upućivanje na neophodnost interesovanja učenika za proučavanje i analizu istorije tekstila i odevanja zbog mogućnosti primene stečenih znanja u samostalnom kreativnom radu;
- prikazivanje razvoja umetničkih stilova kroz epohe radi lakšeg sagledavanja razvoja društva kroz umetnost;
- izgrađivanje odnosa prema primenjenoj umetnosti i razvijanje potrebe za samostalnim posetama muzejima, tematskim izložbama i drugim umetničkim manifestacijama.
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - teorija)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Značaj, cilj i zadaci predmeta istorije tekstila.
ISTORIJSKI RAZVOJ TEKSTILA I ODEVANjA (58)
Stari vek: Egipat, Krit, Mikena, Grčka, Rim.
Srednji vek: Vizantija, Romanika, Gotika.
Novi vek:
- Renesansa u Italiji, Španiji, Nemačkoj i Engleskoj,
- Barok - stilovi Luj DžIII i Luj DžIV,
- Regentski stil,
- Rokoko - stilovi Luj DžV i Luj DžVI,
- Direktorijum,
- Ampir,
- Bidermajer,
- Moda krinoline i moda turnira,
- Art Nuvo (secesija),
- DžDž vek do Drugog svetskog rata,
- Bauhaus,
- Art Deko,
- DžDž vek od drugog svetskog rata do danas,
- Tekstil i narodna nošnja kod nas i u svetu.
Analiza linija, formi, kompozicijskih karakteristika, ornamenta i detalja u tekstilu i odevanju.
Usmena i pismena analiza konkretnih tekstilnih uzoraka i različitih odevnih formi.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
IZRADA SEMINARSKOG RADA (14)
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Koncepcija teorijskog dela istorijskog razvoja tekstila i odeće predstavlja podlogu za kreativni rad u oblastima dizajna tekstila i dizajna odeće. Ona omogućuje učenicima da kompleksnije sagledaju fenomen tekstila i odevanja u celini.
Stilovi tekstila i odevanja obrađuju se teorijski i praktično kroz zadatke i time se obezbeđuje trajnije usvajanje stečenih znanja. Učenici se osposobljavaju da vrše selekciju podataka, uočavaju opšte karakteristike i specifičnosti određenih stilova i da putem stilizacije kroz zadatke sagledavaju i primenjuju nove mogućnosti elemenata istorijskog tekstila i kostima u dizajnu tekstila i dizajnu odeće.
Težište treba postaviti na ovladavanju veština i znanja prikazivanja ljudskog tela prema usvojenim estetskim merilima antičkih i renesansnih kanona da bi se što uspešnije savladala specifična odstupanja i osobenosti svakog proučavanog razdoblja evolucije tekstila i odevanja.
Takođe, učenike treba podsticati i usmeravati da kroz realizaciju zadataka upoznaju i primenjuju što različitije likovne tehnike adekvatne stilu istorijskog perioda koji se obrađuje.
Svaki zadatak treba da sadrži obavezne likovno-estetske i tehničko-tehnološke zahteve i preciznu metodologiju rada.
Nastava treba da se realizuje uz primenu didaktičkih metoda prikladnih za rad: metoda pokazivanja - demonstracije, razvojna metoda - metoda rešavanja problema, nastavna metoda primenjivanja. Metodu izlaganja izvoditi uz primenu očiglednih nastavnih sredstava: reprodukcije istorijskih dela likovne i primenjene umetnosti, ilustracije iz stručne literature, radovi učenika i kolekcije uzoraka primenom slajdova, radova na računaru i u digitalnoj formi.
Neophodne su stalne grupne i individualne korekture u dogovoru sa učenikom kod rešavanja praktičnih zadataka.
Uputstvo za izradu seminarskog rada: Učenici se opredeljuju za rad na jednom od stilova u tekstilu i odeći od antike do HH veka i narodne umetnosti kod nas i u svetu. Podaci se prikupljaju precrtavanjem po autentičnim likovnim izvorima istorijskih epoha. Analizirati likovne karakteristike, estetske i funkcionalne vrednosti tekstila i odevanja i primeniti ih putem stilizacije u savremenom dizajnu tekstila i odeće.
2. SPECIFIČNI STRUČNI PREDMETI

Oblast: Tekstilstvo
Obrazovni profil: DIZAJNER ODEĆE

CRTANjE I SLIKANjE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Crtanje i slikanje je da kroz teorijsko i praktično znanje upozna učenike sa značajem i ulogom crtanja i slikanja kao osnovama likovnog izraza zajedničkog za celokupno likovno i primenjeno stvaralaštvo u oblasti dizajna.
Zadaci nastave predmeta su:
- usvajanje znanja iz oblasti crtanja i slikanja različitim postupcima i materijalima;
- razvijanje vizuelnog opažanja - percepcije i vizuelnog pamćenja;
- razvijanje individualnog likovnog izraza učenika kroz analitičko, sintetičko, kritičko i stvaralačko mišljenje;
- razvijanje inventivnosti i vizuelne sposobnosti za detalj i celinu;
- razvijanje estetskih kriterijuma učenika;
- osposobljavanje učenika da stečena znanja uspešno primenjuju u praksi pri rešavanju kreativnih zadataka iz oblasti stručnih predmeta;
- razvijanje manuelne spretnosti, preciznosti, motivacije i upornosti u radu.
I RAZRED (4 časa nedeljno, 148 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Pojam, vrsta i značaj crtanja i slikanja u kreativnim oblastima likovnih i primenjenih umetnosti.
OPŠTA UPUTSTVA ZA RAD NA CRTEŽU I SLICI (6)
Oko - vidno polje, ugao gledanja, horizont i skraćenje zbog udaljenja.
Treća dimenzija i prividnost treće dimenzije.
Perspektiva i osnovni geometrijski elementi u perspektivi.
Horizontala i vertikala u prirodi i konstrukcijama.
Kompozicija i osnovni činioci njene građe.
Pomoćna sredstva crtanja i konstruisanja i njihova primena.
LINIJA I SMER (12)
Linija kao osnovno sredstvo crteža, njene karakteristike i izražajne vrednosti.
Smer u kompoziciji. Smer i prostor. Načela estetskog reda: ritam, harmonija, kontrast, ravnoteža i dominacija.
Analiza modela, konstrukcija crteža, karakteristike konstrukcije - pomoćne linije i njihova primena.
Ekspresija linije.
Crtanje geometrijskih žičanih modela i odabranih predmeta.
VELIČINA I OBLIK (12)
Odnos veličina u okviru kompozicije.
Oblik, veličine i njihova povezanost dodirivanjem, pokrivanjem i prožimanjem.
Crtanje mrtve prirode sa odabranim predmetima različitih veličina i oblika.
TEKSTURA (12)
Tekstura kao sredstvo izraza u sklopu ostalih činilaca kompozicije.
Međusobni odnosi tekstura.
Intervali - prelazi različitih tekstura.
Crtanje mrtve prirode sa odabranim predmetima i draperijama različitih tekstura.
SVETLOST, TON, SENKA (12)
Svetlost i senka, bačena i lokalna senka.
Tehnički postupci pri senčenju.
Analiza planova i isticanje treće dimenzije.
Crtanje i senčenje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelom i draperijama - isticanje volumena i plastičnosti forme.
VALER (12)
Valerski odnosi.
Valerski ključevi, intervali i ritam.
Realistički način prikazivanja prostora.
Tonsko slikanje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelom i draperijama.
KOMPONOVANjE (12)
Odnosi elemenata u kompoziciji.
Povezanost i zavisnost elemenata i principa komponovanja.
Svođenje oblika iz prirode na geometrijske površine.
Geometrizacija i tonsko slikanje mrtve prirode.
BOJA (20)
Doživljavanje boje, fizički, optički i psihološki faktor boje.
Kolorističko značenje boja, intezitet i hromatska vrednost.
Odnosi toplih i hladnih boja.
Uvod u slikarske tehnike vodenih boja: akvarel, gvaš, tempera.
Zajedničke osobine i specifične razlike vodenih tehnika.
Široko slikanje u površinama.
Analiza širokih površina sa naglašenim ritmom toplih i hladnih boja.
Slikanje u slojevima sa podslikavanjem.
Kolorističko slikanje mrtve prirode sa odabranim predmetima i različitim draperijama.
PORTRET (16)
Razvoj portretske umetnosti kroz istoriju.
Likovne karakteristike glave u celini i njenih pojedinačnih delova.
Analiza anatomske građe lobanje i muskulature lica pomoću modela lobanje i reprodukcija.
Načini konstruisanja glave i isticanja karaktera i pokreta modela.
Detaljna studija portreta.
Studiozna analiza linije i valerskih vrednosti.
Crtanje portreta po gipsanom i živom modelu iz anfasa i profila.
POLUFIGURA (12)
Jedinstvo anatomske i likovne građe.
Analiza pokreta i skraćenja.
Analiza i produbljivanje karaktera modela.
Crtanje polufigure u sedećem položaju po živom modelu.
FIGURA (20)
Analiza i značaj skeleta za građu ljudske figure.
Muskulatura čoveka.
Proporcije ljudske figure.
Kontrapost i linija teže figure koja stoji.
Konstrukcija, pokret, skraćenje.
Jedinstvo figure i prostora.
Studiozna analiza konstruisanja i merenja, linije, tona, senke i svetlosti.
Crtanje figure po živom modelu iz anfasa, profila i sa leđa.
II RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
SLOŽENA KOMPOZICIJA (15)
Studioznija analiza svih likovnih elemenata i principa komponovanja u jedinstvenu likovnu celinu.
Produbljivanje stečenih znanja iz prvog razreda nastave predmeta.
Crtanje složene mrtve prirode.
IZRAŽAJNE VREDNOSTI BOJE (24)
Međusobno reflektovanje boja.
Promena intenziteta tona boje zbog mešanja sa drugim bojama.
Slikanje u slojevima sa podslikavanjem.
Materijalizacija teksture bojom različitim sredstvima: četke, špahla...
Slikanje složenih mrtvih priroda sa gipsanim modelima, draperijama, elementima flore i faune...
SLIKANjE PORTRETA (15)
Karakter modela.
Analiza svetlosti i senke na modelu.
Analiza toplih i hladnih boja na modelu.
Podslikavanje i modelovanje tonskom i kolorističkom gradacijom.
Slikanje portreta po gipsanom i živom modelu iz anfasa i profila.
SLIKANjE POLUFIGURE (15)
Studioznija analiza prethodno obrađenih likovnih elemenata i principa komponovanja.
Slikanje polufigure u sedećem položaju po živom modelu.
SLIKANjE FIGURE U PROSTORU (21)
Analiza enterijerske postavke figure u prostoru sa izrazitom formom, gamom i atmosferom.
Slikanje figure po živom modelu.
SLIKANjE MRTVE PRIRODE (21)
Akvarel - likovno izražajne i tehnološke mogućnosti i razlike u odnosu na temperu.
Gama i jedinstvo na bazi preovladavanja jedne ili grupe srodnih boja.
Slikanje složenih mrtvih priroda sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelima, draperijama i elementima biljnog i životinjskog sveta - enterijerske postavke - tempera, akvarel.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
BRZO I NEPOSREDNO CRTANjE FIGURE - KROKI (24)
Specifičnosti krokija kao crtačke discipline.
Brza opservacija, pokret, usmerenost, proporcija i karakter ljudskog tela.
Analiza potpune plastičnosti forme primenom likovnih vrednosti senke u definisanju figure.
Svođenje forme na osvetljenu i osenčenu površinu modela.
Svođenje forme na osnovne valerske mase.
Osnovna uputstva za rad na krokiju.
KROKI - LIČNA INTERPRETACIJA KARAKTERA MODELA U RAZLIČITIM POZAMA U USLOVIMA BRZE OPSERVACIJE (50)
Transpozicija - lična interpretacija karaktera modela uz primenu šire skale likovnih tehnika i materijala kao sredstava ličnog izraza.
Karakter modela i redukcija oblika karakterističnih za tip modela.
Studija detalja, kombinovanje i kadriranje.
Kroki po sećanju - vežbe memorije i imaginacije.
Eksperiment - potpuno slobodna upotreba celokupne skale crtačkih i slikarskih materijala zbog sticanja veštine u likovnom izražavanju.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Predmet Crtanje i slikanje je fundamentalni opštestručni predmet za ovaj obrazovni profil u kome oblik, volumen, proporcija, studija detalja i figure u različitim pozama i redukcija oblika karakterističnih za tip modela imaju presudan značaj u rešavanju likovno-estetske problematike u oblastima savremenog odevanja.
Fond časova po temi je dat orijentaciono zbog mogućnosti prilagođavanja u odnosu na obrazovni profil i njegovu uže stručnu likovnu tematiku.
Program predmeta se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo nastave treba izvoditi primenom verbalno-tekstualnih i ilustrativno-demonstrativnih metoda uz upotrebu očiglednih nastavnih sredstava: reprodukcije, radovi učenika, slajdovi digitalna forma, itd.
Svaki razred predviđen programom sačinjava jednu obrazovnu celinu u sistemu obrazovanja. Sadržaj nastavne jedinice čini zaokruženu celinu koja je deo godišnjeg programa. Svaka nastavna jedinica se nastavlja na sadržaje prethodne i povezuje sa sadržajem sledeće nastavne jedinice. Za realizaciju nastavnih jedinica predviđena je upotreba određenih materijala i modela.
Zbog uspešnijeg ovladavanja likovnom materijom i tehnikama, a u zavisnosti od težine zadatka, svaku nastavnu jedinicu treba obrađivati nekoliko radnih nedelja.
Nastavni proces, s obzirom na specifičnost građe koja se obrađuje, treba realizovati sa naglašenom težnjom ka individualnom radu učenika. Učenicima treba sažeto i frontalno objasniti cilj, zadatak i postupke pravilnog izvođenja, kroz traženje sopstvenih rešenja. Kasnije je neophodna pojedinačna korektura u dogovoru sa učenikom i u okviru nje se treba maksimalno truditi da se ne naruše njegove osnovne ideje i individualnost.
Za uspešno savlađivanje materije nastava treba da se odvija u manjim grupama, 6-8 učenika, u specijalizovanim učionicama - ateljeima uz korišćenje svih odgovarajućih didaktičkih metoda: prikazivanje - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema i nastavna metoda primenjivanja.
Učenicima treba omogućiti upoznavanje sa različitim likovnim formama i njihovim bogatstvom (kolorističko, teksturalno...) upotrebom sledećih modela: geo-metrijska tela i njihovi žičani modeli, mrtve prirode sa gipsanim odlivcima i primerima flore i faune, gipsani modeli glave i torzoa, živi modeli. U skladu sa obrazovnim profilima posebno treba obratiti pažnju na upotrebu što različitijih draperija u sklopu postavki mrtve prirode i dr.
OSNOVE DIZAJNA TEKSTILA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Dizajn tekstila je sticanje i usvajanje osnovnih znanja i veština u dizajniranju tekstilnih materijala različite namene za unikatnu i serijsku proizvodnju usklađivanjem svih pojedinačnih formalnih kvaliteta dizajna: funkcionalni, estetski, ekonomski i ergonomski.
Zadaci nastave predmeta su:
- razvijanje smisla za opažanje i likovno-estetske vrednosti kroz konkretne zadatke;
- osposobljavanje učenika da elemente i oblike iz prirode i narodne umetnosti stilizuju i transponuju u ornamente i dezene i da ih primene u oblastima tekstila i odevanja u skladu sa tehničko-tehnološkim znanjima stečenim na stručnim predmetima;
- razvijanje smisla za kreativno, logičko i kritičko razmišljanje kroz tematske zadatke;
- produbljivanje značenja pojma dizajn zbog uspešnije orijentacije u budućem profesionalnom radu;
- razvijanje manuelne spretnosti i preciznosti u radu;
- razvijanje radnih navika, poštovanje rokova i smisla za racionalan izbor i korišćenje tekstilnih materijala;
- razvijanje interesovanja za sve oblasti u sklopu struke i samostalno proširivanje stečenih znanja;
- osposobljavanje učenika za samostalan i timski rad.
II RAZRED (4 časa nedeljno, 148 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (4)
Vrste tekstilnih materijala. Vlakno, pređa, tkanine, pleteni i netkani tekstil i njihove upotrebne i estetske vrednosti.
Vrste gotovih tekstilnih proizvoda i njihove upotrebne i estetske vrednosti.
Tehničko-tehnološke osnove tekstila.
NASTANAK I RAZVOJ DIZAJNA (8)
Praistorija.
Stari vek.
Srednji vek.
Novi vek.
Industrijska revolucija i DžIDž vek.
DžDž vek i afirmacija dizajna.
TEORIJA DIZAJNA (8)
Dizajn kao integracija umetnosti i industrije.
Poreklo termina dizajn i njegov razvoj.
Definicija dizajna.
Industrijski dizajn kao pojam kvaliteta proizvoda.
Obeležja profesije dizajnera.
Proces dizajniranja.
PRIMENA LIKOVNIH ELEMENATA I PRINCIPA KOMPONOVANjA U DIZAJNU TEKSTILA (24)
Karakter i vrednosti likovnih elemenata u tekstilu: linija, smer, oblik, veličina, tekstura, valer i boja.
Odnos likovnih elemenata u kompoziciji: repeticija, harmonija, kontrast, gradacija, ritam i dominanta.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
FORME I NAČINI OBLIKOVANjA TEKSTILA (24)
Geometrijske forme: tačka, crta-linija, krug, kvadrat, trougao...
Ornamentalne forme: palmeta, preplet, spirala, arabeska, traka-bordura.
Stilizovane forme.
Postupci stilizacije geometrijskih i elemenata flore i faune.
Raport i veličina elemenata raporta.
Načini ponavljanja i osnovni sistemi formiranja raportne trake: blok, klizeće - polovinsko, ciglasto, nepravilno - stepenasto, kombinovano, naizmenično preklapanje, trake - bordure.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
OBLIKOVANjE TEKSTILA (72)
Izrada likovnih idejnih rešenja i projekata prema zadatku.
Marerijalizacija tekstila različitim likovnim alatima, tehnikama i materijalima.
Izrada dvoslojnih tekstilnih površina - odnosi providno i neprovidno, sjajno i mat, teksturirano i glat... različitim postupcima izrade.
Izrada višeslojnih tekstilnih površina krojenjem i šivenjem primenom različitih materijala i tehnika ručnih i mašinskih bodova.
Grupisanje materijala za kolekciju.
KOLEKTIVNA IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA (8)
Zajedničko biranje najuspešnijih učeničkih radova, opremanje i postavljanje izložbe.
Rezime postignutog uspeha u celini i pojedinačno.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Koncepcija programa predmeta Osnove dizajna tekstila maksimalno je prilagođena profilu za koji se učenici obrazuju i ona zahteva kontinuirani rad u dužem periodu na određenom problemu što je obuhvaćeno godišnjim planom rada. Fond časova po temi dat je orijentaciono zbog mogućnosti usklađivanja sa programima drugih stručnih predmeta i praktičnom nastavom, da bi učenici ostvarili što kompletnije sagledavanje i savladavanje svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza i mogućnosti u dizajnu i izradi tekstilnih materijala, relaciju od tekstilnog vlakna do gotovog tekstilnog proizvoda.
Teorijski deo nastave o nastanku i razvoju dizajna i teoriji dizajna, predstavlja osnovu za rad u oblasti dizajna tekstila i odevanja jer omogućava kompleksnije sagledavanje celokupnog fenomena i značaja tekstila u svim oblastima njegove primene. Takođe, pruža suštinu samog pojma dizajna da bi učenici shvatili neophodnu povezanost svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza izrade tekstila i time bili spremni za dalji profesionalni i timski rad u službama za dizajn u okviru tekstilne industrije malih i srednjih preduzeća, modnim i dizajn studijima, zanatskim krojačkim radionicama, kostimografskim timovima u pozorištu i na televiziji, timovima za organizaciju revija, sajmova i drugih oblika prezentacije.
Svaka od nastavnih tema raščlanjena je na više nastavnih jedinica koje se poklapaju sa fazama rada na zadatku i time je omogućeno da učenici prate sve promene i transformacije u izgledu primenjenog elementa i njegovih kvaliteta u skladu sa tehničko-tehnološkim postupcima izrade i oplemenjivanja tekstila.
Svaki zadatak treba da sadrži obavezne likovno-estetske zahteve, preciznu metodologiju rada i navedene tehničko-tehnološke zahteve.
Nastava treba da se realizuje u specijalizovanim učionicama - ateljeima sa manjim grupama učenika (8-12) uz primenu svih didaktičkih metoda prikladnih za rad: metoda pokazivanja - demonstracija, razvojna metoda, metoda rešavanja problema, nastavna metoda primenjivanja. Metodu izlaganja izvoditi uz primenu očiglednih nastavnih sredstava: kolekcije uzoraka, katalozi, radovi učenika... upotrebom slajdova, radova na računaru i u digitalnoj formi. Neophodne su stalne grupne i pojedinačne korekture u dogovoru sa učenikom.
Nastavnim programom treba omogućiti i pospešivati primenu računara i CAD/CAM* i CAC* sistema vezanih za predmet i obrazovni profil. Učenike stalno informisati i omogućiti im korišćenje stručne literature, časopisa, kataloga, kolekcija gotovih tekstilnih proizvoda... Takođe, u cilju informisanosti sa aktuelnim trendovima i modnim zbivanjima učenicima omogućiti prisustvo na sajmovima, revijama i drugim izlagačkim aktivnostima.
CAD (engl. Computer Aided Design -dizajn podržan računarom);
CAM (engl. Computer Aided Manufacturing - proizvodnja podržana računarom);
CAC (engl. Computer Aided Coloring - bojenje podržano računarom).
DIZAJN ODEĆE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Dizajn odeće je sticanje i usvajanje znanja i veština u dizajniranju odeće različite namene za unikatnu i serijsku proizvodnju usklađivanjem svih pojedinačnih formalnih kvaliteta dizajna: funkcionalni, estetski, ekonomski i ergonomski.
Zadaci nastave su:
- usvajanje i primena potrebnih znanja iz oblasti dizajna odevnih predmeta različitih namena u savremenom odevanju na bazi stečenih znanja iz likovne grupe predmeta i u korelaciji sa stručnim predmetima;
- razvijanje stvaralačkog pristupa zadacima i osećaja za pronalaženje likovno - estetskih rešenja u skladu sa tehničko-tehnološkim proizvodnim zahtevima unikatnih, maloserijskih i komercijalnih-serijskih kolekcija;
- sticanje znanja i veština u projektovanju i transponovanju različitih odevnih formi likovnim principima komponovanja;
- sticanje znanja i veština u likovnoj prezentaciji samostalnog kreativnog rada primenom različitih likovnih alata, tehnika i materijala;
- sticanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje i tumačenje osnovnih procesa tehnologije zasnovanih na savremenim dostignućima i osposobljavanje za brzo usvajanje novih, budućih dostignuća;
- razvijanje manuelne spretnosti i preciznosti u radu;
- razvijanje radnih navika, poštovanje rokova i smisla za racionalan izbor i korišćenje tekstilnih materijala;
- sticanje znanja i razvijanje veština iz oblasti prezentacije, aranžiranja i sličnog;
- osposobljavanje učenika za samostalan i timski rad.
III RAZRED (5 časova nedeljno, 185 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (5)
Pojam odevanja i razlozi nastanka - uloga odeće.
Odnos funkcionalnosti i estetike u odevanju.
Pojam mode i razlike između visoke mode i konfekcije.
Podela odeće prema: polu, starosnom dobu, stasu, obliku, godišnjem dobu - sezoni, nameni, vrsti materijala i sirovinskom sastavu.
Kultura odevanja.
PRIMENA LIKOVNIH ELEMENATA I PRINCIPA KOMPONOVANjA U DIZAJNU ODEĆE (40)
Karakter i vrednosti likovnih elemenata u oblikovanju odeće: linija, smer, oblik, veličina, tekstura, valer i boja.
Odnos likovnih elemenata u kompoziciji: repeticija, harmonija, kontrast, gradacija, ritam i akcenat.
Stil i jedinstvo.
Proporcije ljudske figure. Siluete.
Karakteristike modnog i tehničkog crteža.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
DIZAJN DELOVA - DETALjA ODEVNIH PREDMETA I MODNIH DETALjA (20)
Estetsko-funkcionalne karakteristike delova - detalja odevnih predmeta: gajki (spona), poklopaca, manžeti, okovratnika, džepova i dr.
Estetsko-funkcionalne karakteristike modnih detalja: marame, šalovi, ešarpe, kape, torbe, pojasevi, kravate, itd.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
DIZAJN ŽENSKE ODEĆE (80)
Estetsko-funkcionalne karakteristike odevnih predmeta prema: starosnom dobu, stasu, obliku, godišnjem dobu - sezoni, nameni i vrsti materijala.
Estetsko-funkcionalne karakteristike tekstila i njegova uloga u projektovanju odeće.
Dizajn ženske dnevne odeće
Kolekcije idejnih rešenja ženskih odevnih predmeta: suknja, bluza, prsluk, pantalone, haljina, jakna... prema zadatku.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn ženske svečane odeće
Kolekcije idejnih rešenja ženskih odevnih predmeta: suknja, bluza, prsluk, pantalone, haljina, jakna... prema zadatku.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn ženske sportske odeće
Kolekcije idejnih rešenja ženskih odevnih predmeta: suknja, košulja, majca, duks, prsluk, pantalone, bermude, haljina... prema zadatku.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn ženske radne odeće
Kolekcije idejnih rešenja ženske odeće za različita zanimanja: trgovina, zdravstvo, ugostiteljstvo, administracija, saobraćaj...
Dizajn ženskog rublja i odeće za spavanje
Kolekcije idejnih rešenja ženskog rublja za spavanje prema zadatku.
SEMINARSKI RAD (30)
Postupak od ideje do skice. Izvor ideja, selekcija, razrada.
Grupisanje materijala za kolekciju.
Kolekcija idejnih rešenja ženskih odevnih predmeta i modnih detalja prema starosnom dobu, godišnjem dobu - sezoni i trendu, nameni i vrstama materijala.
KOLEKTIVNA IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA (10)
Zajedničko biranje najuspešnijih učeničkih radova, opremanje i postavljanje izložbe.Rezime postignutog uspeha u celini i pojedinačno.
IV RAZRED (5 časova nedeljno, 160 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
DIZAJN MUŠKE ODEĆE (80)
Estetsko-funkcionalne karakteristike odevnih predmeta prema: starosnom dobu, stasu, obliku, godišnjem dobu - sezoni, nameni i vrsti materijala.
Estetsko-funkcionalne karakteristike tekstila i njegova uloga u projektovanju odeće.
Dizajn muške dnevne odeće
Kolekcije idejnih rešenja muških odevnih predmeta: pantalone, košulja, prsluk, jakna... prema zadatku.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn muške svečane odeće
Kolekcije idejnih rešenja muških odevnih predmeta: pantalone, košulja, prsluk, odelo...
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn muške sportske odeće
Kolekcije idejnih rešenja muških odevnih predmeta: pantalone, bermude, košulja, majca, duks, prsluk, jakna...
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
Dizajn muške radne odeće
Kolekcije idejnih rešenja muške odeće za različita zanimanja: industrija, saobraćaj, ugostiteljstvo, zdravstvo, trgovina, administracija... prema zadatku.
Dizajn muškog rublja i odeće za spavanje
Kolekcije idejnih rešenja muškog rublja za spavanje prema zadatku.
DIZAJN DEČJE ODEĆE (50)
Estetsko-funkcionalne karakteristike odevnih predmeta prema: polu, starosnom dobu, obliku, godišnjem dobu - sezoni, nameni i vrsti materijala.
Estetsko-funkcionalne karakteristike tekstila i njegova uloga u projektovanju odeće.
Proporcije tela prema starosnom dobu.
Kolekcije idejnih rešenja dečijih odevnih predmeta prema zadatku.
Kolekcije idejnih rešenja modnih detalja.
SEMINARSKI RAD (30)
Postupak od ideje do skice.
Izvor ideja, selekcija, razrada.
Grupisanje materijala za kolekciju.
Kolekcija idejnih rešenja muških ili dečijih odevnih predmeta prema polu, starosnom dobu, godišnjem dobu - sezoni i trendu, nameni i vrstama materijala.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Koncepcija programa prilagođena je obrazovnom profilu i zahteva kontinuirani rad u dužem periodu na određenom problemu što je određeno godišnjim planovima rada. Izradu godišnjeg plana rada treba ostvariti u korelaciji sa planovima rada drugih stručnih predmeta i praktičnom nastavom, da bi učenici što kompletnije sagledali i savladali celokupan proces dizajniranja kroz sve tehničko-tehnološke faze izrade, odnos tekstilni materijal - gotov odevni predmet. Fond časova po temi dat je orijentaciono. U ostvarivanju sadržaja učenicima treba pružiti što više mogućnosti za realizaciju idejnih rešenja da bi se ostvario što individualniji pristup datoj temi.
Svaka nastavna tema raščlanjena je na više nastavnih jedinica koje se poklapaju sa fazama rada na zadatku i prate ga od zadavanja teme i izrade skica, do definitivnih idejnih rešenja - kolekcija. Time se ostvaruje stalno preplitanje i dopunjavanje teorijskih i praktičnih sadržaja što je u skladu sa tematikom predmeta i dinamikom rada.
Svaki zadatak treba da sadrži obavezne likovno-estetske zahteve, preciznu metodologiju rada i navedene tehničko-tehnološke zahteve.
Nastava treba da se realizuje u specijalizovanim učionicama - ateljeima sa manjim grupama učenika (8-12) uz primenu svih didaktičkih metoda prikladnih za rad: metoda pokazivanja - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema, nastavna metoda primenjivanja. Metodu izlaganja izvoditi uz primenu očiglednih nastavnih sredstava: kolekcije uzoraka, katalozi, radovi učenika... upotrebom slajdova, radova na računaru i u digitalnoj formi. Neophodne su stalne grupne i pojedinačne korekture u dogovoru sa učenikom.
Nastavnim programom treba omogućiti i pospešivati primenu računara i CAD/CAM sistema vezanih za predmet i obrazovni profil. Učenike stalno informisati i omogućiti im korišćenje stručne literature, časopisa, kataloga, kolekcija gotovih tekstilnih proizvoda... Takođe, u cilju informisanosti sa aktuelnim trendovima i modnim zbivanjima učenicima omogućiti prisustvo na sajmovima, revijama i drugim izlagačkim aktivnostima.
TEHNOLOGIJA TEKSTILNIH MATERIJALA
Cilj i zadaci:
Cilj predmeta Tehnologija tekstilnih materijala je usvajanje znanja i veština o tekstilnim vlaknima, tehnologijama izrade pređe, tkanine, pletenine i netkanog tekstila, kao i o oplemenjivanju tekstilnih materijala.
Zadaci nastave predmeta su:
- upoznavanje najvažnijih tekstilnih vlakana, kao i razvijanje osećaja za razlikovanje vlakana i proizvoda od vlakana;
- upoznavanje tehnoloških procesa proizvodnje: pređe, tkanine, pletenine i netkanog tekstila;
- upoznavanje tehnoloških procesa oplemenjivanja tekstilnih materijala i njihovog značaja za ukupni kvalitet gotovih proizvoda;
- upoznavanje mašinskog parka, delova, mehanizama i uređaja mašina zastupljenih u procesima predenja, tkanja, pletenja i izrade netkanog materijala;
- osposobljavanje učenika za obavljanje radnih zadataka u određenim fazama rada;
- razvijanje tehničke kulture i pripremanje za brzo prilagođavanje novim tehnologijama u proizvodnji tekstila;
- razvijanje estetske kulture;
- razvijanje sistematičnosti, urednosti i smisla za ekonomičnost.
I RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - teorija)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD U TEHNOLOGIJU TEKSTILNIH MATERIJALA (2)
Tekstilni proizvodi. Tehnološki procesi.
TEKSTILNA VLAKNA (45)
Uvodna razmatranja o vlaknima.
Prirodna vlakna biljnog porekla. Identifikacija vlakana biljnog porekla.
Prirodna vlakna životinjskog porekla. Identifikacija vlakana životinjskog porekla.
Hemijska vlakna dobijena iz prirodnih polimera.
Sintetizovana vlakna i nova modifikovana vlakna.
Identifikacija hemijskih vlakana.
Vlakna neorganskog porekla.
TEHNOLOGIJA IZRADE PREE (52)
Definicija pređe.
Postupci predenja pamuka i hemijskih vlakana pamučnog tipa.
Predenje likastih i tvrdih vlakana.
Postupci predenja vune i hemijskih vlakana vunenog tipa.
Nekonvencionalne tehnike predenja.
Teksturirane pređe.
Efektne pređe.
Vrste, karakteristike i namena pređa.
TEHNOLOGIJA IZRADE NETKANOG TEKSTILA (12)
Vrste, karakateristike i primena netkanih materijala.
II RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
TEHNOLOGIJA IZRADE TKANINA (57)
Definicija tkanine.
Priprema za tkanje.
Priprema i izrada tkanine na ručnom razboju.
Vrste razboja i načini izrade tkanina.
Prepletaji tkanina.
Projektovanje tkanina.
Vrste, karakteristike i namena tkanina i ostalih tkanih materijala.
TEHNOLOGIJA IZRADE PLETENINA (54)
Definicija pletenine.
Struktura pletenine.
Priprema pređe za pletenje.
Ručne ravnopletaće mašine i prepletaji.
Motorne ravnopletaće mašine i prepletaji.
Kružnopletaće mašine i prepletaji.
Osnovoprepletaće mašine i prepletaji.
Vrste, karakteristike i namena pletenina i ostalih pletenih materijala.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
OPLEMENjIVANjE TEKSTILNOG MATERIJALA (74)
Značaj oplemenjivanja u proizvodnji tekstilnih materijala.
Priprema tekstilnog materijala za oplemenjivanje.
Bojenje tekstilnog materijala.
Štampanje tekstilnog materijala.
Dorada tekstilnog materijala.
Kontrola gotovih proizvoda.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Ostvarivanjem sadržaja programa učenici treba da steknu znanja i veštine koja će im omogućiti da shvate značaj poznavanja karakteristika tekstilnih materijala pri izboru za oblikovanje odevnih predmeta.
Ovim programom je predviđeno da učenici steknu potrebna znanja o tekstilnim vlaknima, pređi, netkanom tekstilu, tkanini, pletenini i njihovom bojenju, štampanju i doradi. Prema tome, sadržaji programa se dele na posebne oblasti, nastavne celine i teme sa određenim brojem časova.
Sadržaji programa ostvaruju se na časovima teorijske nastave i vežbama.
Teorijska nastava se ostvaruje uz korišćenje savremenih nastavnih sredstava: slike mašina, dijapozitiva, filmova, CD-ova, zbirke uzoraka vlakana, netkanog tekstila, pređe, tkanina, pletenina i drugih materijala itd.
Prilikom izlaganja nastavnih jedinica preporučuje se kombinacija što većeg broja metoda: monološka, dijaloška, objašnjenja, demonstracije i dr. Obratiti posebnu pažnju na primenu CAD/CAM sistema u okviru svake navedene teme.
Broj časova za izvođenje vežbi dati su orijentaciono i izvode se u školskim radionicama i laboratoriji za oplemenjivanje.
U toku realizacije programa permanentno pratiti napredovanje učenika, kako iz teorijskih sadržaja, tako i iz praktične obučenosti. Na časovima vežbi učenicima omogućiti realizaciju idejnih rešenja iz predmeta Osnove dizajna tekstila i Dizajn odeće, kako bi učenici shvatili neophodnu povezanost svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza izrade tekstilnih materijala, zbog što adekvatnijeg izbora i primene u izradi gotovih tekstilnih proizvoda.
KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE ODEĆE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Konstrukcija i modelovanje odeće je sticanje znanja o konstrukcionoj pripremi odevnih predmeta i modnih detalja.
Zadaci nastave predmeta su:
- sticanje teorijskih osnova koje su potrebne za razumevanje procesa konstrukcije odeće;
- savladavanje elemenata konstrukcije, modelovanja i kompletiranja krojeva odevnih predmeta i modnih detalja;
- upoznavanje sa pravilima modelovanja odeće;
- shvatanje uloge konstrukcije i modelovanja u konačnom izgledu odevnih predmeta;
- razvijanje logičkog razmišljanja i zaključivanja;
- razvijanje maštovitosti i samostalnosti u realizaciji modela;
- prilagođavanje konstrukcije materijalu i nameni;
- upoznavanje sa razvojem mode i prilagođavanje modelovanja uslovima i zahtevima tržišta.
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Značaj i zadatak tehničkog crtanja i nacrtne geometrije.
Materijal i pribor za crtanje.
Rukovanje i održavanje pribora.
TEHNIČKO CRTANjE (8)
Veza između tehničkog crtanja i konstrukcije odeće.
Elementi tehničkog crteža.
Pribor za tehničko crtanje.
Vrste, formati i razmera tehničkih crteža.
Vrste linija. Paralelne i normalne linije.
Konstrukcija pravilnih poligona i krivih linija.
NACRTNA GEOMETRIJA (10)
Ortogonalna i kosa projekcija.
Projekcija na jednu, dve i tri ravni.
Projekcija tačke, duži i geometrijskog tela.
KOMPJUTERSKA GRAFIKA (10)
Osnovni pojmovi i značaj kompjuterske grafike.
Crtanje i obrada crteža na računaru.
POLAZNI ELEMENTI U KONSTRUKCIJI ODEĆE (8)
Zadatak i značaj konstrukcije i modelovanja u dizajniranju i izradi odeće.
Vrste odevnih predmeta.
Proporcionalnost i simetričnost ljudskog tela.
Stas i uzrast. Deformacije tela.
Standardizacija.
Skica i opis modela.
Mere, potrebne za konstrukciju (podela, način uzimanja, izračunavanje mera).
Principi konstrukcije kroja linearnom metodom, drapiranjem i korišćenjem jednostavnih geometrijskih površina.
KONSTRUKCIJA MODNIH DETALjA (8)
Konstrukcija modnih detalja: marame, šalovi, ešarpe, kape, torbe, pojasevi, kravate, itd.
KONSTRUKCIONA PRIPREMA ŽENSKE ODEĆE (28)
Konstrukcija, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike: suknje, pantalona.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
KONSTRUKCIONA PRIPREMA ŽENSKE ODEĆE (74)
Konstrukcija, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike: bluze, odeće za spavanje, rublja, haljine, prsluka, jakne, blejzera.
IV RAZRED (3 časa nedeljno, 96 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
KONSTRUKCIONA PRIPREMA MUŠKE ODEĆE (51)
Konstrukcija, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike: odeće za spavanje, rublja, košulje, pantalona, prsluka, jakne.
KONSTRUKCIONA PRIPREMA DEČIJE ODEĆE (45)
Konstrukcija, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike: odeće za spavanje, rublja, pantalona, haljine, trenerke.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Sadržaje programa konstrukcije i modelovanja odeće treba realizovati u specijalizovanoj učionici - kabinetu. Kabineti treba da budu opremljeni odgovarajućim nameštajem (stolovima i stolicama odgovarajućih dimenzija), kao i ostalim priborom potrebnim za konstrukciju. Odeljenje deliti u grupe od 8 do 12 učenika.
U okviru teme Tehničko crtanje učenici treba da shvate kakva je uloga crteža, kako u savremenoj komunikaciji među ljudima, tako i u industrijskoj proizvodnji. Učenike kroz rad treba osposobiti da pravilno upotrebljavaju pribor za crtanje i steknu određene veštine u crtanju različitih oblika i tela. U okviru teme Nacrtna geometrija omogućiti učeniku da stekne prostornu predstavu onoga što je na crtežu prikazano.
U okviru tema vezanih za konstrukcionu pripremu na časovima obrade raditi u umanjenoj razmeri i posvetiti pažnju sagledavanju osnovne konstrukcije i osnovnih principa modelovanja.
Na časovima utvrđivanja raditi u prirodnoj veličini i posvetiti pažnju različitim konstruktivnim rešenjima (što više različitih modela za jedan odevni predmet). Modele birati u zavisnosti od mode i interesovanja učenika. Koristiti modne žurnale, časopise i kolekcije idejnih rešenja učenika.
U zavisnosti od mogućnosti obraditi što više različitih modela ženskih, muških i dečjih odevnih predmeta od tkanina, pletenina i netkanog tekstila, različite namene (sportske, dnevne, svečane, radne itd.). Učenicima treba postaviti konkretne i precizne zadatke sa svim potrebnim elementima. Rad na rešavanju zadataka treba da se odvija, uglavnom individualno uz pripremljena odgovarajuća objašnjenja. Tokom rada vršiti grupne i pojedinačne analize i korekture.
Ostvariti direktnu korelaciju sa predmetima: Dizajn odeće, Tehnologija izrade odeće i Praktična nastava.
Sadržaje predmeta treba uvežbavati kroz domaće zadatke i samostalne radove učenika. Proveru usvojenog znanja vršiti pismenim putem.
Nastavne jedinice koje se odnose na izradu krojne slike ostvaruju se u umanjenoj razmeri na časovima vežbi, dok se u prirodnoj veličini ostvaruju na časovima praktične nastave. Šablone urađene u prirodnoj veličini koristiti na časovima praktične nastave.
Radovi učenika moraju biti uredni, tačni i precizni.
Pored najmanje jednog računara koji treba da bude postavljen u kabinetu, kao nastavna sredstva koristiti grafoskope, videorekordere, skice, crteže, modne žurnale, filmove o kretanju mode u svetu i druga pretežno vizuelna sredstva koja doprinose osavremenjavanju nastave.
Za realizaciju Kompjuterske grafike preporučuje se, u zavisnosti od mogućnosti škole, korišćenje programskih paketa Corel DRANj, Auto CAD i sl.
U okviru tema vezanih za Konstrukciju i modelovanje učenike uputiti u način rada savremenih softverskih sistema za dizajniranje i pripremu proizvodnje.
TEHNOLOGIJA ODEĆE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Tehnologija odeće je sticanje znanja o izradi odevnih predmeta od različitih tekstilnih materijala, kao i modnih detalja i dekorativnih predmeta.
Zadaci nastave predmeta su:
- sticanje teorijskih znanja o tehnološkim postupcima izrade odevnih predmeta i dekorativnih predmeta različitih namena;
- usvajanje znanja o postupcima izrade, tehničko-tehnološkim i proizvodnim zahtevima unikatnih, maloserijskih i komercionalnih-serijskih kolekcija;
- upoznavanje mašina, uređaja, pribora i alata koji se primenjuju u tehnološkim procesima krojenja, šivenja i završne obrade odevnih predmeta;
- sticanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje i tumačenje osnovnih procesa tehnologije zasnovanih na savremenim dostignućima;
- razvijanje smisla za estetiku;
- razvijanje kreativnosti, samostalnosti i inventivnosti;
- razvijanje radnih navika, poštovanje rokova i smisla za racionalan izbor i korišćenje tekstilnih materijala;
- osposobljavanje za praktičnu primenu stečenih znanja i podsticanja učenika na samostalan rad.
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - teorija)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD U PREDMET (6)
Značaj i uloga odeće.
Podela odeće (prema: polu, starosnom dobu, stasu, obliku, godišnjem dobu - sezoni, nameni, vrsti materijala, sirovinskom sastavu, itd.).
Karakteristike tipova proizvodnje odeće.
Podela procesa proizvodnje na faze rada.
TEHNOLOGIJA KROJENjA (15)
Proces rada u krojačnici.
Priprema materijala za krojenje.
Polaganje materijala. Vrste, načini i mašine za polaganje.
Izrada i prenošenje krojne slike na naslagu materijala.
Grubo i fino krojenje naslage materijala. Mašine za grubo i fino krojenje.
Označavanje i numerisanje iskrojenih delova. Uređaji za označavanje i numerisanje.
Termofiksiranje lepljive međupostave na iskrojene delove.
Prese za termofiksiranje.
Kompletiranje svežnjeva.
TEHNOLOGIJA ŠIVENjA (23)
Vrste bodova. Ručni bodovi - vrste i primena. Tehnike ručnog veza. Vrste i primena bodova za vez. Mašinski bodovi - vrste i primena.
Mašinski šavovi - vrste i primena.
Konac za šivenje. Vrste, svojstva i namena konca.
Vrste mašina za šivenje.
Obična mašina za šivenje (delovi i mehanizmi mašine).
Specijalne mašine za šivenje. Podela specijalnih mašina i njihova primena u proizvodnji odeće.
Automati za šivenje (kratkošavni i dugošavni).
Agregati za šivenje.
TEHNOLOGIJA PEGLANjA I ZAVRŠNE OBRADE ODEĆE (12)
Parametri peglanja. Tehnološke operacije peglanja.
Mašine i uređaji za peglanje: ručne pegle i stolovi za peglanje, prese i agregati za peglanje.
Završna obrada
UNUTRAŠNjI TRANSPORT (2)
Sredstva unutrašnjeg transporta.
TEHNIČKA PRIPREMA PROIZVODNjE (8)
Projektansko-konstrukciona priprema.
Tehnološka priprema.
Operativna priprema.
Ispitivanje materijala.
TEHNOLOŠKI POSTUPCI IZRADE DEKORATIVNOG TEKSTILA (8)
Tehnološki postupci izrade posteljine, stoljnjaka, set-garnitura, zavesa, draperija, prekrivača, dekorativnih jastuka i dr.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - teorija)
SADRŽAJI PROGRAMA
TEHNOLOŠKI POSTUPCI IZRADE MODNIH DETALjA (10)
Tehnološki postupci izrade modnih detalja: marame, šalovi, ešarpe, kape, torbe, pojasevi, kravate, itd.
TEHNOLOŠKI POSTUPCI IZRADE ŽENSKIH ODEVNIH PREDMETA (64)
Tehnološki postupci izrade: suknje, pantalona, bluze, odeće za spavanje, rublja, haljine, prsluka, jakne i blejzera.
IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje - teorija)
SADRŽAJI PROGRAMA
TEHNOLOŠKI POSTUPCI IZRADE MUŠKIH ODEVNIH PREDMETA (34)
Tehnološki postupci izrade: odeće za spavanje, rublja, košulje, pantalona, prsluka i jakne.
TEHNOLOŠKI POSTUPCI IZRADE DEČJIH ODEVNIH PREDMETA (30)
Tehnološki postupci izrade: odeće za spavanje, rublja, pantalona, haljine i trenerke.
NAČINI OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Nastavni program tehnologije odeće obuhvata nekoliko tematskih celina koje su u skladu sa fazama rada u proizvodnji odeće, dekorativnog tekstila i modnih detalja. Za svaku tematsku celinu dat je orjentacioni fond časova.
Prilikom obrade nastavnih sadržaja preporučuje se kombinovanje što većeg broja metoda: verbalno-tekstualne (monološka, dijaloška, rad na tekstu, tekst kao ilustracija) i demonstrativno-ilustrativne (posmatranje, pokazivanje).
Prilikom izvođenja nastavnog programa maksimalno koristiti vizuelnu tehniku: grafoskop, episkop, video-rekorder. Posebnu pažnju obratiti na primenu CAD i CAM sistema u svakoj od navedenih tema.
Pored frontalnog rada sa celim razredom treba primeniti individualni i grupni rad, naročito prilikom obrade tema u trećem i četvrtom razredu.
Sadržaje predmeta realizovati u specijalno opremljenoj učionici - kabinetu. Materijalne uslove za realizaciju sadržaja čine opšta i posebna nastavna sredstva i tehnike. U cilju što efikasnijeg i trajnijeg usvajanja znanja, pojedine nastavne jedinice realizovati u školskim radionicama.
Za obradu nastavnih sadržaja iz tehnologije krojenja i šivenja obezbediti: delove mašina, uređaja, tehnološke šeme, šeme uređaja i mehanizama. šeme ručnih i mašinskih bodova i bodova za vez, kao i očigledne uzorke njihove primene.
U okviru tehnoloških postupaka izrade odeće obraditi različite modele ženskih, muških i dečjih odevnih predmeta od tkanina, pletenina i netkanog tekstila, različite namene (sportske, dnevne, svečane, radne, itd.) uz demonstraciju delova, detalja i odevnih premeta u karakterističnim fazama predmontaže i montaže. U obradi sadržaja ovih tema voditi računa o postupnosti obrade nastavnih jedinica, od jednostavnijih ka složenijim odevnim predmetima.
U okviru tehnološkog postupka izrade dekorativnog tekstila i modnih detalja obraditi različite postupke njihove izrade i estetskog oplemenjivanja (ručni i mašinski bodovi i šavovi, bodovi veza, aplikacije, pačvork i dr.).
Učenici treba da usvoje teorijska znanja neophodna za razumevanje postupaka izrade različitih odevnih predmeta i da stečena znanja primene u samostalnom radu. Posebno obratiti pažnju na ostvarivanje direktne korelacije sa predmetima: Dizajn odeće, Konstrukcija i modelovanje odeće i Praktična nastava.
Učenike angažovati tako da njihova kreativnost i samostalnost u radu dođu do potpunog izražaja, kroz razvijanje svesti i osećaja za estetsko oblikovanje tekstilnih proizvoda.
PRAKTIČNA NASTAVA
Cilj i zadaci:
Cilj predmeta Praktična nastava je sticanje praktičnih znanja i veština u izradi odevnih predmeta od različitih tekstilnih materijala, kao i modnih detalja i dekorativnih predmeta.
Zadaci nastave predmeta su:
- upoznavanje sa priborom, mašinama i uređajima za rad koji se koriste u tehnološkim postupcima krojenja, šivenja i završne obrade;
- primenjivanje stečenih teorijskih znanja;
- osposobljavanje učenika za izradu odevnih predmeta za unikatno - zanatsku i serijsku proizvodnju;
- osposobljavanje učenika za izradu modnih detalja i dekorativnih predmeta za unikatno - zanatsku i serijsku proizvodnju;
- razvijanje smisla za tačnost, preciznost i sistematičnost u radu;
- razvijanje kreativnosti i smisla za estetiku;
- podsticanje učenika na originalnost i samostalnost u radu;
- razvijanje smisla za pravilan izbor materijala i njegovo racionalno korišćenje;
- očuvanje tradicionalnih vrednosti i ljubav prema narodnoj baštini;
- razvijanje stvaralačke mašte i analitičkog mišljenja, potenciranje pozitivnog karaktera i svojstava (svesnost, izdržljivost, pedantnost, pribranost, objektivnost u procenjivanju vlastitih sposobnosti) i formiranje pravilnog odnosa prema radu.
II RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (3)
Upoznavanje tehnološkog procesa izrade odeće.
Pojam i elementi radnog mesta.
Priprema radnog mesta.
Uzroci nezgoda na radu, njihovo sprečavanje i zaštita.
RUČNO KROJENjE I ŠIVENjE (21)
Pribor za ručno krojenje i njegovo pravilno korišćenje.
Uvežbavanje položaja tela pri radu.
Prošivanje delova i opšivanje rubova tkanine.
Kosi prišivajući bod, nevidljivi bod.
Pikiranje delova.
Zahvatni, cik-cak i lančani bod.
Izrada rupica.
RUČNI VEZ (39)
Tehnika veza: vez po broju, vez po pismu.
Bodovi veza: pokrstica, bod za prošivanje, ispisara, ravan bod, bod za iglu, obamet, bod za popunjavanje, lančani bod, opletenac i dr.
Primena bodova veza na: upotrebnim i dekorativnim predmetima, odeći, narodnoj nošnji, itd.
MAŠINSKO KROJENjE ODEVNIH PREDMETA (18)
Ručno i mašinsko polaganje tkanina.
Izrada i prenošenje krojne slike na krojnu naslagu.
Mašinsko grubo krojenje.
Mašinsko fino krojenje.
Uređaji i aparati za označavanje i numerisanje krojnih delova.
Kompletiranje i obeležavanje krojnih svežnjeva.
Fiksiranje lepljive međupostave.
IZRADA MAŠINSKIH ŠAVOVA (30)
Obična mašina za šivenje: delovi i mehanizmi.
Priprema mašine za rad (nameštanje igle, uvođenje gornjeg konca, namotavanje donjeg konca i nameštanje čunka sa vretenom).
Održavanje mašina za šivenje, pribor i sredstava.
Usklađivanje napetosti gornjeg i donjeg konca.
Uvežbavanje ravnih štepova.
Izrada otvorenih šavova (klasičan, naštepani, raštepani i porubni).
Izrada zatvorenih šavova (naštepani zatvoreni, dvostruko zatvoreni i porubni).
Izrada bodova i šavova na specijalnim mašinama i automatima za šivenje.
III RAZRED (6 časova nedeljno, 222 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
IZRADA UNIKATNOG TEKSTILA (18)
Izrada unikatnog tekstila: aplikacija, pačvorka, višeslojnih tkanina i dr.
IZRADA DEKORATIVNOG TEKSTILA (30)
Izrada dekorativnog tekstila: posteljine, stoljnjaka, set-garnitura, zavesa, draperija, prekrivača, dekorativnih jastuka i dr.
IZRADA DELOVA - DETALjA ODEVNIH PREDMETA (48)
Izrada delova - detalja odevnih predmeta: gajki (spona), poklopaca, manžeti,okovratnika, džepova i dr.
IZRADA MODNIH DETALjA (30)
Izrada modnih detalja: marame, šalovi, ešarpe, kape, torbe, pojasevi, kravate, i dr.
IZRADA ŽENSKIH ODEVNIH PREDMETA (96)
Uklapanje krojne slike, krojenje i izrada: suknje, pantalona, bluze, odeće za spavanje, rublja.
IV RAZRED (8 časova nedeljno, 256 časova godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
IZRADA ŽENSKIH ODEVNIH PREDMETA (56)
Uklapanje krojne slike, krojenje i izrada: haljine, prsluka, jakne, blejzera.
IZRADA MUŠKIH ODEVNIH PREDMETA (112)
Uklapanje krojne slike, krojenje i izrada: odeće za spavanje, rublja, košulje, pantalona, prsluka, jakne.
IZRADA DEČJIH ODEVNIH PREDMETA (88)
Uklapanje krojne slike, krojenje i izrada: odeće za spavanje, rublja, pantalona, haljine, trenerke.
NASTAVA U BLOKU (60)
IZRADA ODEVNOG PREDMETA (60)
Uklapanje krojne slike, krojenje i izrada odabranog odevnog predmeta na osnovu idejnog rešenja realizovanog na časovima Dizajna odeće i Konstrukcije i modelovanje odeće.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Sadržaj praktične nastave proizilazi iz sadržaja predmeta tehnologija odeće, konstrukcija i modelovanje odeće i dizajn odeće.
Na časovima praktične nastave učenici treba da teorijska znanja iz stručnih predmeta povežu, praktično savladaju i uvežbaju do nivoa samostalne primene.
Praktičnu nastavu realizovati u školskim radionicama gde posebnu pažnju treba posvetiti teorijskim objašnjenjima, uputstvima za izvođenje rada i praktičnom radu. Pre svakog radnog zadatka treba upozoriti učenike na opasnosti i kvarove koji su mogući u toku rada. Za vreme praktične nastave neophodno je neprekidno praćenje rada i nivoa usvojenosti znanja i veština učenika.
Pre svakog radnog zadatka i raspoređivanja učenika na radna mesta, treba praktično pokazati svaku fazu realizacije nastavne jedinice. Na časovima treba neprekidno pratiti rad učenika i vršiti analizu obavljenog rada (tok rada, greške pri radu, otklanjanje grešaka, itd.).
U drugom razredu učenik treba da savlada osnovne faze tehnološkog postupka ručnog i mašinskog krojenja odgovarajućim sredstvima rada. U tehnološkom postupku šivenja učenik mora da ovlada umenjima i veštinama izrade ručnih i mašinskih bodova i šavova.
U trećem i četvrtom razredu učenik treba postepeno da ovlada operacijama tehnoloških postupaka izrade tekstilnih proizvoda, od jednostavnijih ka složenijim (dekorativnih tekstilnih predmeta, detalja odevnih predmeta, modnih detalja, ženskih, muških i dečjih odevnih predmeta) odgovarajućim sredstvima rada.
Učenike treba upoznati sa kompjuterskim krojenjem i korišćenjem kompjuterskih mašina i uređaja u tehnološkim procesima šivenja i završne obrade odeće.
Blok nastavu realizovati na kraju školske godine u školskim radionicama ili industrijskim pogonima. Blok nastavu treba organizovati tako da predstavlja zaokruženu celinu tehnološkog procesa, koji je obuhvaćen temom maturskog rada. U okviru časova blok nastave učenici samostalno izrađuju odabrani odevni predmet na osnovu idejnih rešenja realizovanih na časovima Dizajna odeće i šablona pripremljenih na časovima Konstrukcije i modelovanja odeće.
MATURSKI ISPIT
Maturski ispit u srednjoj stručnoj školi polaže se u skladu sa Pravilnikom o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (,,Službeni glasnik SRS - Prosvetni glasnik", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91,7/93,17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05 i 6/05), u delu koji se odnosi na sadržaj i način polaganja maturskog ispita.
A) Zajednički deo obuhvata predmet obavezan za sve učenike srednjih stručnih škola, a prema programu koji je ostvaren u toku četvorogodišnjeg obrazovanja:
- Srpski jezik i književnost (maternji jezik i književnost za učenike koji su nastavu imali na jeziku narodnosti) - pismeno.
B ) Posebni deo maturskog ispita obuhvata:
- maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada,
- usmeni ispit iz izbornog predmeta.
MATURSKI PRAKTIČNI RAD
Na praktičnom ispitu proverava se osposobljenost kandidata za dizajniranje i izradu odeće.
Sadržaji praktičnog rada, odnosno njegovi zadaci definišu se iz sadržaja sledećih stručnih predmeta:
- dizajn odeće,
- konstrukcija i modelovanje odeće,
- tehnologija odeće,
- praktična nastava.
Sadržaji usmene odbrane rada proističu iz sadržaja programa maturskog praktičnog rada i odnose se na objašnjenja konkretnog maturskog praktičnog rada.
USMENI ISPIT IZ IZBORNOG PREDMETA
U okviru izbornog dela učenik polaže jedan predmet po sopstvenom izboru iz grupe predmeta značajnih za njegovu profesionalnu delatnost ili za dalje obrazovanje:
- teorija forme,
- istorija tekstila,
- tehnologija tekstilnih materijala,
- matematika,
- fizika.

Oblast: Tekstilstvo
Obrazovni profil: DIZAJNER TEKSTILNIH MATERIJALA

OSNOVE TEHNIČKOG CRTANjA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Osnove tehničkog crtanja je sticanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja i nacrtne geometrije, neophodnih za predstavljanje sadržaja pojedinih stručnih predmeta.
Zadaci nastave ovog predmeta su:
- ovladavanje pojmovima i principima tehničkog crtanja i njegove primene u tekstilstvu;
- sticanje potrebnih znanja za čitanje tehničke dokumentacije;
- razvijanje smisla za sagledavanje predmeta u prostoru i njegovo prikazivanje na crtežu;
- upoznavanje normi i propisa u oblasti crtanja;
- upoznavanje značaja računara u oblasti tehničkog crtanja, korišćenjem odgovarajućih programa za crtanje;
- razvijanje svesti o prednosti korišćenja računara u tehničkom crtanju nad klasičnim načinom;
- razvijanje smisla za tačnost, preciznost, urednost i odgovornost.
I RAZRED (1 čas nedeljno, 37 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Zadatak i značaj tehničkog crtanja i nacrtne geometrije. Materijal i pribor za crtanje. Rukovanje i održavanje pribora.
TEHNIČKO CRTANjE (10)
Elementi tehničkog crtanja. Pribor za tehničko crtanje. Vrste, formati i razmera tehničkih crteža. Vrste linija. Paralelne i normalne linije.
Konstrukcija pravilnih poligona i krivih linija.
NACRTNA GEOMETRIJA (12)
Ortogonalna i kosa projekcija. Projekcija na jednu, dve i tri ravni. Projekcija tačke, duži i geometrijskog tela. Projekcija predmeta iz prostora.
KOMPJUTERSKA GRAFIKA (13)
Osnovni pojmovi. Značaj kompjuterske grafike.
Crtanje i obrada crteža na računaru.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Mesto izvođenja nastave prvog, drugog i trećeg dela ovog predmeta je učionica ili kabinet. U četvrtom delu nastava se realizuje u računarskom kabinetu. Odeljenje se deli u dve grupe.
U Uvodnom delu učenici treba da sagledaju značaj i ulogu crteža, kako u savremenoj komunikaciji među ljudima, tako i u industrijskoj proizvodnji. Pored toga, treba istaći značaj tehničkog crteža u odnosu na druge vrste crteža. Treba shvatiti pojam razmere i navesti odgovarajuće standarde u ovoj oblasti.
U okviru teme Tehničko crtanje učenike treba kroz rad osposobiti da pravilno upotrebljavaju pribor za crtanje i steknu određene veštine u povlačenju linija, pokazati im predmete raznih dimenzija (sitne i krupne) koje je teško nacrtati u prirodnoj veličini.
Kroz temu Nacrtna geometrija omogućiti učeniku da stekne prostornu predstavu onoga što je na crtežu prikazano.
Temu Kompjuterska grafika raditi na računaru. Za realizaciju ove teme preporučuje se, u zavisnosti od mogućnosti škole, korišćenje nekog od pogodnih programskih paketa: Corel DRANj, Auto CAD i drugih savremenih programa.
Od učenika ne treba zahtevati da u potpunosti ovladaju određenim programom, nego samo korišćenjem komandi koje će im omogućiti realizaciju vežbi iz ovog predmeta. U uvodnom delu časa nastavnik će objasniti korišćenje pojedinih komandi neophodnih za realizaciju predviđenih vežbi i to u trajanju od oko 20 min, kako bi učenicima ostalo dovoljno vremena za samostalan rad. Na ovakav način učenici će savladati delove programa koji su im potrebni za izradu određenih zadataka.
CRTANjE I SLIKANjE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Crtanje i slikanje je da kroz teorijsko i praktično znanje upozna učenike sa značajem i ulogom crtanja i slikanja kao osnovama likovnog izraza zajedničkog za celokupno likovno i primenjeno stvaralaštvo u oblastima dizajna.
Zadaci nastave su:
- usvajanje znanja iz oblasti crtanja i slikanja različitim postupcima i materijalima;
- razvijanje vizuelnog opažanja - percepcije i vizuelnog pamćenja;
- razvijanje individualnog likovnog izraza učenika kroz analitičko, sintetičko, kritičko i stvaralačko mišljenje;
- razvijanje inventivnosti i vizuelne sposobnosti za detalj i celinu;
- razvijanje estetskih kriterijuma učenika;
- osposobljavanje učenika da stečena znanja uspešno primenjuju u praksi pri rešavanju kreativnih zadataka iz oblasti stručnih predmeta;
- razvijanje manuelne spretnosti, preciznosti, motivacije i upornosti u radu.
I RAZRED (4 časa nedeljno, 148 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Pojam, vrsta i značaj crtanja i slikanja u kreativnim oblastima likovnih i primenjenih umetnosti.
OPŠTA UPUTSTVA ZA RAD NA CRTEŽU I SLICI (6)
Oko - vidno polje, ugao gledanja, horizont i skraćenje zbog udaljenja.
Treća dimenzija i prividnost treće dimenzije.
Perspektiva i osnovni geometrijski elementi u perspektivi.
Horizontala i vertikala u prirodi i konstrukcijama.
Kompozicija i osnovni činioci njene građe.
Pomoćna sredstva crtanja i konstruisanja i njihova primena.
LINIJA I SMER (12)
Linija kao osnovno sredstvo crteža,njene karakteristike i izražajne mogućnosti.
Smer u kompoziciji. Smer i prostor. Načela estetskog reda: ritam, harmonija, kontrast, ravnoteža i dominacija.
Analiza modela, konstrukcija crteža, karakteristike konstrukcije - pomoćne linije i njihova primena.
Ekspresija linije.
Crtanje geometrijskih žičanih modela i odabranih predmeta.
VELIČINA I OBLIK (12)
Odnos veličina u okviru kompozicije.
Oblik, veličine i njihova povezanost dodirivanjem, pokrivanjem i prožimanjem.
Crtanje mrtve prirode sa odabranim predmetima različitih veličina i oblika.
TEKSTURA (12)
Tekstura kao sredstvo izraza u sklopu ostalih činilaca kompozicije.
Međusobni odnosi tekstura.
Intervali - prelazi različitih tekstura.
Crtanje mrtve prirode sa odabranim predmetima i draperijama različitih tekstura.
SVETLOST, TON, SENKA (12)
Svetlost i senka, bačena i lokalna senka.
Tehnički postupci pri senčenju.
Analiza planova i isticanje treće dimenzije.
Crtanje i senčenje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelom i draperijama - isticanje volumena i plastičnosti forme.
VALER (12)
Valerski odnosi.
Valerski ključevi,intervali i ritam.
Realistički način prikazivanja prostora.
Tonsko slikanje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelom i draperijama.
KOMPONOVANjE (12)
Odnosi elemenata u kompoziciji.
Povezanost i zavisnost elemenata i principa komponovanja.
Svođenje oblika iz prirode na geometrijske površine.
Geometrizacija i tonsko slikanje mrtve prirode.
BOJA (20)
Doživljavanje boje, fizički, optički i psihološki faktor boje.
Kolorističko značenje boja, intenzitet i njena hromatska vrednost.
Odnosi toplih i hladnih boja.
Uvod u slikarske tehnike vodenih boja: akvarel, gvaš, tempera.
Zajedničke osobine i specifične razlike vodenih tehnika.
Široko slikanje u površinama.
Analiza širokih površina sa naglašenim ritmom toplih i hladnih boja.
Slikanje u slojevima sa podslikavanjem.
Kolorističko slikanje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelima, draperijama i elementima biljnog i životinjskog sveta.
PORTRET (16)
Razvoj portretske umetnosti kroz istoriju.
Likovne karakteristike glave u celini i njenih pojedinačnih delova.
Analiza anatomske građe lobanje i muskulature lica pomoću modela lobanje i reprodukcija.
Načini konstruisanja glave i isticanja karaktera i pokreta modela.
Detaljna studija portreta.
Studiozna analiza linije i valerskih vrednosti.
Crtanje portreta po gipsanom i živom modelu iz anfasa i profila.
POLUFIGURA (12)
Jedinstvo anatomske i likovne građe.
Analiza pokreta i skraćenja.
Analiza i produbljivanje karaktera modela.
Crtanje polufigure u sedećem položaju po živom modelu.
FIGURA (20)
Analiza i značaj skeleta za građu ljudske figure.
Muskulatura čoveka.
Proporcije ljudske figure.
Kontrapost i linija teže figure koja stoji.
Konstrukcija, pokret, skraćenje.
Jedinstvo figure i prostora.
Studiozna analiza konstruisanja i merenja, linije, tona, senke i svetlosti.
Crtanje figure po živom modelu iz anfasa, profila i sa leđa.
II RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
SLOŽENA KOMPOZICIJA (15)
Studioznija analiza svih likovnih elemenata i principa komponovanja u jedinstvenu likovnu celinu.
Produbljivanje stečenih znanja iz I razreda nastave predmeta.
Crtanje složene mrtve prirode.
IZRAŽAJNE VREDNOSTI BOJE (24)
Međusobno reflektovanje boja.
Promena intenziteta tona boje zbog mešanja sa drugim bojama.
Slikanje u slojevima sa podslikavanjem.
Materijalizacija teksture bojom različitim sredstvima: četke, špahla...
Slikanje složenih mrtvih priroda sa gipsanim modelima, draperijama, elementima flore i faune...
SLIKANjE PORTRETA (15)
Karakter modela.
Analiza svetlosti i senke na modelu.
Analiza toplih i hladnih boja na modelu.
Podslikavanje i modelovanje tonskom i kolorističkom gradacijom.
Slikanje portreta po gipsanom i živom modelu iz anfasa i profila.
SLIKANjE POLUFIGURE (15)
Studioznija analiza prethodno obrađenih likovnih elemenata i principa komponovanja.
Slikanje polufigure u sedećem položaju po živom modelu.
SLIKANjE FIGURE U PROSTORU (21)
Analiza enterijerske postavke figure u prostoru sa izrazitom formom, gamom i atmosferom.
Slikanje figure po živom modelu.
SLIKANjE MRTVE PRIRODE (21)
Akvarel - likovno izražajne i tehnološke mogućnosti i razlike u odnosu na temperu.
Gama i jedinstvo na bazi preovladavanja jedne ili grupe srodnih boja.
Slikanje složenih mrtvih priroda sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelima, draperijama i elementima biljnog i životinjskog sveta enterijerske postavke - tempera, akvarel.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Predmet Crtanje i slikanje je fundamentalni opšte stručni predmet za ovaj obrazovni profil u kome oblik, arabeska,
ornament, odnos boje, svetlog i tamnog, teksture i fakture imaju presudan značaj u rešavanju dekorativnih površina tekstilnih materijala.
Fond časova po temi je dat orijentaciono zbog mogućnosti prilagođavanja u odnosu na obrazovni profil i njegovu uže stručnu likovnu tematiku.
Program predmeta se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo nastave treba izvoditi primenom verbalno-tekstualnih i demonstrativno-ilustrativnih metoda, uz upotrebu očiglednih nastavnih sredstava: reprodukcije, radovi učenika, slajdovi digitalna forma, itd.
Svaki razred predviđen programom sačinjava jednu obrazovnu celinu u sistemu obrazovanja. Sadržaj nastavne jedinice čini zaokruženu celinu koja je deo godišnjeg programa. Svaka nastavna jedinica se nastavlja na sadržaje prethodne i povezuje sa sadržajem sledeće nastavne jedinice. Za realizaciju nastavnih jedinica predviđena je upotreba određenih materijala i modela.
Zbog uspešnijeg ovladavanja likovnom materijom i tehnikama, a u zavisnosti od težine zadatka, svaku nastavnu jedinicu treba obrađivati nekoliko radnih nedelja.
Nastavni proces, s obzirom na specifičnost građe koja se obrađuje, treba realizovati sa naglašenom težnjom ka individualnom radu učenika. Učenicima treba sažeto i frontalno objasniti cilj, zadatak i postupke pravilnog izvođenja, kroz traženje sopstvenih rešenja. Kasnije je neophodna pojedinačna korektura u dogovoru sa učenikom i u okviru nje se treba maksimalno truditi da se ne naruše njegove osnovne ideje i individualnost.
Za uspešno savlađivanje materije nastava treba da se odvija u manjim grupama, 8-12 učenika, u specijalizovanim učionicama - ateljeima uz korišćenje svih odgovarajućih didaktičkih metoda: prikazivanje - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema i nastavna metoda primenjivanja.
Učenicima treba omogućiti upoznavanje sa različitim likovnim formama i njihovim bogatstvom (kolorističko, teksturalno...) upotrebom sledećih modela: geometrijska tela i njihovi žičani modeli, mrtve prirode sa gipsanim odlivcima i primerima flore i faune, gipsani modeli glave i torzoa, živi modeli. U skladu sa obrazovnim profilima posebno treba obratiti pažnju na upotrebu što različitijih draperija u sklopu postavki mrtve prirode i dr.
DIZAJN TEKSTILA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Dizajn tekstila je usvajanje i sticanje znanja i veština u dizajniranju tekstilnih materijala različite namene za unikatnu i serijsku proizvodnju usklađivanjem svih pojedinačnih formalnih kvaliteta dizajna: funkcionalni, estetski, ekonomski i ergonomski.
Zadaci nastave predmeta su:
- razvijanje smisla za opažanje likovno-estetskih vrednosti kroz konkretne zadatke;
- osposobljavanje učenika da elemente i oblike iz prirode i narodne umetnosti transponuju i stilizuju u ornamente i dezene, kao i da ih primene u oblastima; tekstila u skladu sa tehničko-tehnološkim znanjima stečenim na stručnim predmetima;
- razvijanje smisla za kreativno, logičko i kritičko razmišljanje kroz tematske zadatke;
- sticanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje i tumačenje osnovnih procesa tehnologije zasnovanih na savremenim dostignućima i osposobljavanje za brzo usvajanje novih, budućih dostignuća;
- razvijanje manuelne spretnosti i preciznosti u radu;
- razvijanje radnih navika, poštovanja rokova i smisla za racionalan izbor i korišćenje tekstilnih materijala;
- razvijanje interesovanja za sve oblasti u sklopu struke i samostalno proširivanje stečenih znanja;
- osposobljavanje učenika za samostalan i timski rad.
II RAZRED (5 časova nedeljno, 185 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (5)
Vrste tekstilnih materijala. Vlakno, pređa, tkani, pleteni i netkani tekstil i njihove upotrebne i estetske vrednosti.
Vrste gotovih tekstilnih proizvoda i njihove upotrebne i estetske vrednosti.
Tehničko-tehnološke osnove tekstila.
NASTANAK I RAZVOJ DIZAJNA (10)
Praistorija.
Stari vek.
Srednji vek.
Novi vek.
Industrijska revolucija i DžIDž vek.
DžDž vek i afirmacija dizajna.
TEORIJA DIZAJNA (10)
Dizajn kao integracija umetnosti i industrije.
Poreklo termina dizajn i njegov razvoj.
Definicija dizajna.
Industrijski dizajn kao pojam kvaliteta proizvoda.
Obeležja profesije dizajnera.
Proces dizajniranja.
PRIMENA LIKOVNIH ELEMENATA I PRINCIPA KOMPONOVANjA U DIZAJNU TEKSTILA (35)
Karakter i vrednosti likovnih elemenata: linija, smer, oblik, veličina, tekstura, valer i boja.
Odnos likovnih elemenata u kompoziciji: repeticija, harmonija, kontrast, gradacija, ritam i dominanta.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
FORME I NAČINI OBLIKOVANjA TEKSTILA (35)
Geometrijske forme: tačka, crta - linija, krug, kvadrat, trougao...
Ornamentalne forme: palmeta, preplet, spirala, arabeska, traka - bordura.
Stilizovane forme.
Postupci stilizovanja geometrijskih i elemenata flore i faune.
Raport i veličina motiva raporta.
Načini ponavljanja i osnovni sistemi formiranja raportne trake: blok, klizeće - polovinsko, ciglasto, nepravilno-stepenasto, kombinovano, naizmenično, preklapanje, trake-bordure.
Izrada idejnih rešenja i projekata po zadatku.
OBLIKOVANjE TEKSTILA (80)
Izrada likovnih idejnih rešenja i projekata prema zadatku.
Izrada dvoslojnih tekstilnih površina - odnosi providno i neprovidno, sjajno i mat, teksturirano i glat... različitim postupcima izrade.
Grupisanje materijala za kolekciju.
KOLEKTIVNA IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA (10)
Zajedničko biranje najuspešnijih učeničkih radova, opremanje i postavljanje izložbe.
Rezime postignutog uspeha u celini i pojedinačno.
III RAZRED (5 časova nedeljno, 185 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
DEKORATIVNI TKANI TEKSTIL (40)
Izrada idejnih rešenja, projekata i uzoraka za mebl tkanine, zavese, posteljinu, dekorativne jastuke, stoljnjake i set garniture primenom različitih vrsta pređe i prepletaja za stambene, poslovne i javne prostore.
Materijalizacija tkanina različitim likovnim alatima, tehnikama i materijalima.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Total dizajn prema zadatku.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja, projekata i uzoraka za mebl tkanine, zavese, posteljinu, dekorativne jastuke, stoljnjake i set garniture u cilju postizanja specifičnog izgleda: jednobojan, pepito, prugast, ornamentisan, karo, štampan... i efekata dorade: sjajna, mat, čupavljena..., za stambene, poslovne i javne prostore.
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Total dizajn prema zadatku.
Prezentacija idejnih rešenja.
DEKORATIVNI PLETENI TEKSTIL (40)
Izrada idejnih rešenja, projekata i uzoraka za mebl pletenine, zavese, posteljinu i dekorativne jastuke primenom različitih vrsta pređe i prepletaja za stambene, poslovne i javne prostore.
Materijalizacija pletenina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Total dizajn prema zadatku.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja, projekata i uzoraka za mebl pletenine, zavese, posteljinu, dekorativne jastuke u cilju postizanja specifičnog izgleda: jednobojan, pepito, prugasti, karo, ornamentisan, štampan... i efekata dorade za stambene, poslovne i javne prostore.
Materijalizacija pletenina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Total dizajn prema zadatku.
Prezentacija idejnih rešenja
DEKORATIVNI NETKANI TEKSTIL (25)
Izrada idejnih rešenja i projekata za tepihe i podne obloge primenom različitih vrsta vlakana, tehnika izrade i efekata dorade za stambene, poslovne i javne prostore.
Materijalizacija netkanog tekstila.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
BOJENI I ŠTAMPANI DEKORATIVNI TEKSTIL (40)
Izrada idejnih rešenja i uzoraka dekorativnog tekstila za mebl, zavese, posteljinu, dekorativne jastuke, stolnjake, set - garniture, panoe i paravane različitim metodama i postupcima: kalupi, pečati, ravni šabloni, bojenje, potapanje...
Prezentacija idejnih rešenja.
TAPISERIJA (25)
Tapiserija kao integralni deo prostora.
Vrste tapiserija: klasična - zidna, savremena - prostorna.
Materijali i tehnike izrade.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka prema zadatku.
Prezentacija idejnih rešenja i uzoraka.
KOLEKTIVNA IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA (10)
Zajedničko biranje najuspešnijih učeničkih radova, opremanje i postavljanje izložbe.
Rezime postignutog uspeha u celini i pojedinačno.
IV RAZRED (5 časova nedeljno, 160 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
ODEVNI TKANI TEKSTIL (70)
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku ili mušku odevnu tkaninu primenom različitih vrsta pređa, gustine osnove i potke i osnovnih prepletaja.
Efekti: pruge, karo, pepito...
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku ili mušku odevnu tkaninu primenom različitih vrsta pređe, gustine osnove i potke i izvedenih prepletaja.
Efekti: pruge, karo, "riblja kost", pepito...
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku ili mušku odevnu tkaninu primenom različitih vrsta pređe, gustine osnove i potke i ostalih prepletaja jednostrukih tkanina.
Efekti: pruge, karo, pepito, saće, ažur, krep, rebrasti...
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku ili mušku odevnu tkaninu primenom različitih vrsta pređe, gustine osnove i potke i složenih prepletaja.
Efekti: reljefni, šupljikavi, različite visine flora.
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku, mušku ili dečiju tkaninu u cilju postizanja specifičnog izgleda: jednobojan, pepito, karo, prugast, ornamentisan, štampan.., i efekata dorade: sjajna, mat, čupavljena, ratinirana, šišana...
Materijalizacija tkanina.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
ODEVNI PLETENI TEKSTIL (50)
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku, mušku ili dečiju pleteninu primenom različitih vrsta pređe i jednoigleničnih kulirnih prepletaja: desno-levi, pres, keper, platirani...
Efekti: pruge, karo, pepita...
Materijalizacija pletenine.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za žensku, mušku ili dečiju pleteninu primenom različitih vrsta pređe i dvoigleničnih kulirnih prepletaja: rebrasti, zahvatni, nopasti, karo, žakar...
Efekti: pruge, karo, pepita...
Materijalizacija pletenine.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
Izrada idejnih rešenja i uzoraka pletenine primenom različitih vrsta pređe i prepletaja osnovoprepletaće mašine.
Efekti: pruge, saće, različite visine flora...
Materijalizacija pletenine.
Monohromna, valerska i koloristička rešenja.
Prezentacija idejnih rešenja.
BOJENI I ŠTAMPANI ODEVNI TEKSTIL (40)
Izrada idejnih rešenja i uzoraka za ženske, muške ili dečije tkanine, pletenine i modne detalje različitim metodama i postupcima: kalupi, pečati, ravni šabloni, bojenje, potapanje...
Prezentacija idejnih rešenja.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Koncepcija programa predmeta dizajn tekstila maksimalno je prilagođena obrazovnom profilu za koji se učenici obrazuju i zahteva kontinuirani rad u dužem periodu na određenom problemu što je obuhvaćeno godišnjim planom rada. Fond časova po temi dat je orijentaciono zbog mogućnosti usklađivanja sa programima drugih stručnih predmeta kako bi učenici ostvarili što kompletnije sagledavanje i savladavanje svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza i mogućnosti u dizajnu i izradi tekstilnih materijala tj. relaciju od tekstilnog vlakna do gotovog tekstilnog proizvoda.
Teorijski deo nastave o nastanku, razvoju i teoriji dizajna, predstavlja osnovu za rad u oblasti dizajna tekstila jer omogućava kompleksnije sagledavanje celokupnog fenomena tekstila. Takođe, predstavlja suštinu samog pojma dizajna radi boljeg razumevanja neophodne povezanosti svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza izrade tekstila. Svaka od nastavnih tema raščlanjena je na više nastavnih jedinica koje se poklapaju sa fazama rada na zadatku i time je omogućeno da učenici prate sve promene i transformacije u izgledu primenjenog elementa i njegovih kvaliteta u skladu sa tehničko-tehnološkim postupcima izrade i dorade tekstila.
Svaki zadatak treba da sadrži obavezne likovno-estetske zahteve, preciznu metodologiju rada i navedene tehničko-tehnološke zahteve.
Nastava treba da se realizuje u specijalizovanim učionicama-ateljeima sa manjim grupama učenika (8-12) uz primenu svih didaktičkih metoda prikladnih za rad: metoda pokazivanja - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema, nastavna metoda primenjivanja. Metodu izlaganja izvoditi uz primenu očiglednih nastavnih sredstava: kolekcije uzoraka, katalozi, radovi učenika... upotrebom slajdova, radova na računaru i u digitalnoj formi. Neophodne su stalne grupne i pojedinačne korekture u dogovoru sa učenikom.
Nastavnim programom treba predvideti primenu računara i CAD/CAM sistema vezanih za predmet i obrazovni profil. Učenike stalno informisati i omogućiti im korišćenje stručne literature, časopisa, kataloga, kolekcija gotovih tekstilnih proizvoda... Takođe, u cilju informisanosti sa aktuelnim trendovima i modnim zbivanjima učenicima omogućiti prisustvo na sajmovima, revijama i drugim izlagačkim aktivnostima.
TEHNOLOGIJA TEKSTILNIH MATERIJALA
Cilj i zadaci:
Cilj predmeta Tehnologija tekstilnih materijala je sticanje i usvajanje znanja i umenja o tekstilnim vlaknima i tehnologijama izrade pređe, tkanine, pletenine i netkanog tekstila.
Zadaci predmeta su:
- upoznavanje najvažnijih tekstilnih vlakana, kao i razvijanje osećaja za razlikovanje vlakana i proizvoda od vlakna;
- upoznavanje tehnoloških procesa proizvodnje: pređe, tkanine, pletenine i netkanog tekstila;
- upoznavanje mašinskog parka, delova, mehanizama i uređaja mašina zastupljenih u procesima predenja, tkanja, pletenja i izrade netkanog materijala;
- osposobljavanje učenika za obavljanje radnih zadataka u određenim fazama rada;
- razvijanje tehničke kulture i pripremanje za brzo prilagođavanje novim tehnologijama u proizvodnji tekstila;
- razvijanje sistematičnosti, urednosti, estetskog ukusa i smisla za ekonomičnost.
I RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - teorija)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD U TEHNOLOGIJU TEKSTILNIH MATERIJALA (2)
Tekstilni proizvodi. Tekstilni procesi.
TEKSTILNA VLAKNA (34)
Uvodna razmatranja o vlaknima.
Prirodna vlakna biljnog porekla i njihova identifikacija.
Prirodna vlakna životinjskog porekla i njihova identifikacija.
Hemijska vlakna dobijena iz prirodnih polimera.
Sintetizovana i nova modifikovana vlakna.
Vlakna neorganskog porekla.
TEHNOLOGIJA IZRADE PREE (38)
Definicija pređe.
Predenje pamuka i hemijskih vlakana pamučnog tipa postupkom kardiranja. Predenje pamuka i hemijskih vlakana pamučnog tipa postupkom češljanja.
Predenje likastih i tvrdih vlakana.
Predenje vune i hemijskih vlakana vunenog tipa postupkom vlačenja.
Predenje vune i hemijskih vlakana vunenog tipa postupkom češljanja.
Nekonvencionalne tehnike predenja.
Teksturirane pređe.
Efektne pređe.
Klasifikacija, karakteristike i namena pređe.
II RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - teorija) (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
TEHNOLOGIJA IZRADE TKANINA (50)
Uvod u tehnologiju tkanja.
Priprema za tkanje.
Priprema i izrada tkanine na ručnom razboju.
Izrada tkanina na razboju.
Vrste i karakteristike tkanina i ostalih tkanih materijala.
TEHNOLOGIJA IZRADE PLETENINA (50)
Uvod u tehnologiju pletenja.
Ručne ravnopletaće mašine.
Motorne ravnopletaće mašine.
Kružnopletaće mašine.
Osnovoprepletaće mašine.
Vrste i karakteristike pletenina i ostalih pletenih materijala.
TEHNOLOGIJA IZRADE NETKANOG TEKSTILA (11)
Priprema vlakana i formiranje plastice vlakana.
Mehanički, termički i hemijski postupci povezivanja vlakana u plastici.
Vrste, karakteristike i namena netkanog tekstila.
VEŽBE (74)
TEHNOLOGIJA IZRADE TKANINA (37)
Priprema za tkanje.
Priprema i izrada tkanine na ručnom razboju.
Izrada tkanina na razboju.
TEHNOLOGIJA IZRADE PLETENINA (37)
Ručne ravnopletaće mašine.
Motorne ravnopletaće mašine.
Kružnopletaće mašine.
Osnovoprepletaće mašine.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Ostvarivanjem sadržaja programa učenici treba da steknu znanja i veštine koja će im omogućiti da shvate značaj poznavanja karakteristika tekstilnih materijala. Ovim programom je predviđeno da učenici steknu potrebna znanja o tekstilnim vlaknima, pređi, netkanom tekstilu, tkanini, pletenini, kao i tehnologijama njihove izrade.
Prema tome, sadržaji programa se dele na posebne oblasti, nastavne celine i teme sa određenim brojem časova. Sadržaji programa ostvaruju se na časovima teorijske nastave i vežbama.
Teorijska nastava se ostvaruje uz korišćenje savremenih nastavnih sredstava: slika mašina, dijapozitiva, filmova, CD-ova, zbirke uzoraka vlakana, netkanog tekstila, pređe, tkanina, pletenina i drugih materijala itd.
Prilikom izlaganja nastavnih jedinica preporučuje se kombinacija što većeg broja metoda: monološka, dijaloška, objašnjenja, demonstracije i dr. Obratiti posebnu pažnju na primenu CAD/CAM sistema u okviru svake navedene teme.
Broj časova za izvođenje vežbi dati su orijentaciono i izvode se u školskim radionicama.
U toku realizacije programa permanentno pratiti napredovanje učenika, kako iz teorijskih sadržaja, tako i iz praktične obučenosti. Na časovima vežbi učenicima omogućiti realizaciju idejnih rešenja iz predmeta Dizajn tekstila, kako bi učenici shvatili neophodnu povezanost svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza izrade tekstilnih materijala.
PROJEKTOVANjE I IZRADA TKANINA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Projektovanje i izrada tkanina je sticanje znanja i razvijanje kreativnih sposobnosti učenika za izradu uzoraka i kupona industrijskih i unikatnih tkanina.
Zadaci nastave predmeta su:
- ovladavanje znanjima iz konstrukcije osnovnih vrsta tkanina tj. prepletaja koji se u tu svrhu koriste;
- osposobljavanje za transponovanje oblika iz prirode i narodne umetnosti u stilizovane ornamente, kao i dezene primenjive za tkani tekstil;
- osposobljavanje za stvaralačko i kritičko razmišljanje kroz problemske zadatke;
- ovladavanje znanjima za analizu, proračune i zakonitosti vezane za dekompoziciju tkanina;
- razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja;
- osposobljavanje za samostalan rad, samoobrazovanje i usavršavanje u struci;
- razvijanje smisla za estetiku.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - teorija) (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD U PREPLETAJE TKANINA (4+6)
Pojam prepletaja.
Prikazivanje prepletaja tkanina.
Raport prepletaja.
Tkačka šema.
Podela prepletaja.
OSNOVNI PREPLETAJI (4+6)
Platno.
Keper.
Atlas.
IZVEDENI PREPLETAJI (22+33)
Izvedeni prepletaji iz platno, keper i atlas prepletaja.
OSTALI PREPLETAJI JEDNOSTRUKIH TKANINA (12+18)
Ćelijasti prepletaj.
Ažur prepletaj.
Krep prepletaj.
Prepletaji za prugaste tkanine.
Prepletaji za karo tkanine.
Prepletaji za rebraste tkanine.
Efekti bojenih pređa.
SLOŽENI PREPLETAJI (22+33)
Tkanine sa dva sistema potki (potkin dubl) i figurirani potkin dubl.
Tkanine sa dva sistema osnove (osnovin dubl) i figurirani osnovin dubl.
Šuplje tkanine.
Dvostruke tkanine (spojene sopstvenom osnovom i potkom i spojene posebnom osnovom i posebnom potkom).
Potkin i osnovin pliš.
ŽAKAR PREPLETAJI (10+25)
Crtanje, razmeštanje i prenos dezena na papir za tkanje.
Tkanine sa platno prepletajem u polju.
Tkanine sa keper prepletajem u polju.
Tkanine sa atlas prepletajem u polju.
IV RAZRED (1 čas nedeljno, 32 časa godišnje - teorija) (3 časa nedeljno, 96 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
OSNOVNI POJMOVI O TKANINI (2+6)
Podela i vrsta tkanina.
ELEMENTI DEKOMPOZICIJE TKANINA I TKAČKI PRORAČUNI (22+66)
Dužina i širina gotove tkanine.
Lice i naličje tkanine.
Pravac osnove i potke.
Gustina po osnovi i potki.
Dužina osnove.
Širina osnove na valjku i u brdu.
Gustina osnove u brdu i numera brda.
Ivice.
Ukupan broj osnovinih žica.
Broj nita i kotalaca.
Snovanje.
Kombinovani uvod u brdo i broj osnovinih žica.
Masa osnove i potke.
Masa 1 m2.
ODREIVANjE PREPLETAJA TKANINA (4+12)
Dekomponovanje tkanina u osnovnim prepletajima.
Dekomponovanje tkanina u izvedenim prepletajima.
TKAČKI PRORAČUN ZA IZRADU KUPONA TKANINE (2+6)
Kompletan proračun za realizaciju kupona tkanine.
NASTAVA U BLOKU (60 časova godišnje)
PRIPREMA I IZRADA UZORAKA I KUPONA TKANINE (60)
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
U toku dvogodišnjeg izučavanja sadržaja predmeta Projektovanje i izrada tkanina, učenici se teoretski i praktično upoznaju sa konstrukcijama osnovnih vrsta tkanina, različitim prepletajima i materijalima za izradu.
Teorijski sadržaji ostvaruju se u specijalizovanoj učionici - kabinetu uz upotrebu različitih savremenih nastavnih sredstava. Maksimalno se mora koristiti vizuelna tehnika: video-rekorder, grafoskop, epidijaskop. Posebnu pažnju obratiti na primenu CAD/CAM sistema.
Pri realizaciji programa treba koristiti znanja koja su učenici stekli u okviru ostalih stručnih predmeta.
Zadatke koje učenici ostvare na časovima teorije treba materijalizovati u okviru časova vežbi. Pri tome učenici treba da primenjuju znanja koja su stekli iz predmeta Tehnologija tekstilnih materijala - oblast tkanje u drugom razredu. Vežbe treba izvoditi u grupama (8-12 učenika) u školskoj radionici u okviru individualnog rada na pojedinačnim, konkretnim zadacima svakog učenika.
Pri sačinjavanju zadataka mora se voditi računa da bude zastupljena ona problematika sa kojom će se učenici susretati kada se uključe u rad. Svaki zadatak treba da sadrži obaveznu metodologiju rada i navedene sve tehničko-tehnološke zahteve.
Na početku svakog zadatka učenicima treba uvodnim izlaganjima koja su propraćena unikatnim i industrijskim uzorcima tkanina uz objašnjenje svih bitnih svojstava, namene i načina izrade pružiti, važna uputstva za njihovo uspešno rešavanje. U toku rada na rešavanju postavljenog zadatka nastava predmeta treba da se odvija, uglavnom individualno. Za svakog učenika treba pripremiti odgovarajuće objašnjenje, analizirati i izvršiti korekture određenog zadatka. Uz stalno i sistematsko praćenje učenika, po fazama rada nastavnik ujedno neguje i razvija individualne afinitete učenika za zanimanje.
Nastava u bloku obavljaće se u školskim radionicama ili industrijskim pogonima. Sadržaje blok nastave uskladiti sa sadržajima Dizajna tekstila i ostalih stručnih predmeta. Blok nastavu treba organizovati tako da predstavlja zaokruženu celinu dizajnerskog i tehničko-tehnološkog procesa, koji je obuhvaćen temom maturskog rada.
PROJEKTOVANjE I IZRADA PLETENINA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave Projektovanje i izrada pletenina je sticanje znanja o osnovnim prepletajima, savladavanje izvedenih prepletaja, kao i shvatanje prepletaja kao osnove za izradu različitih pletenina.
Zadaci nastave projektovanje i izrada pletenina su:
- sticanje teorijskih osnova koje su potrebne za razumevanje procesa proizvodnje pletenina;
- savladavanje elemenata projektovanja i njihovo primena u izradi pletenina;
- prilagođavanje prepletaja različitim finoćama pređe;
- upoznavanje sa pravilima projektovanja i izrade pletenina;
- razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja;
- razvijanje estetske kulture učenika;
- razvijanje maštovitosti i samostalnosti u izradi pletenina;
- sticanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje i tumačenje osnovnih procesa tehnologije pletenja zasnovanih na savremenim dostignućima i osposobljavanje za brzo usvajanje novih, budućih dostignuća.
III RAZRED (1 čas nedeljno, 37 časova godišnje - teorija) (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD U PREPLETAJE PLETENINA (5+15)
Prepletaji i način njihovog formiranja.
Petlja (vrste, dužina).
Vrste i formiranje prepletaja.
Tehničke karakteristike pletenina.
JEDNOIGLENIČNI KULIRNI PREPLETAJI (10+30)
Karakteristike jednoigleničnih kulirnih prepletaja.
Desno-levi prepletaj.
Pres prepletaj.
Keper prepletaj.
Platirani prepletaj.
Pliš prepletaj.
Jednoiglenični kulirni žakar prepletaj.
DVOIGLENIČNI KULIRNI PREPLETAJI (12+36)
Karakteristike dvoigleničnih kulirnih prepletaja.
Desno-desni prepletaj; rebrasti desno-desni prepletaj.
Dvoiglenični kulirni zahvatni prepletaj.
Poluzahvatni prepletaj; zahvatni prepletaj.
Nopasti prepletaj.
Karo prepletaj.
Žakar prepletaj.
PREPLETAJI KRUŽNOPLETAĆIH MAŠINA (10+30)
Postavni prepletaj.
Interlok prepletaj.
Desno-desni prepletaj.
Žakar prepletaj.
Prepletaj na čaraparskim automatima.
IV RAZRED (1 čas nedeljno, 32 časa godišnje - teorija) (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
PREPLETAJI OSNOVOPREPLETAĆIH MAŠINA (12+24)
Lančić prepletaj.
Triko prepletaj; izvedeni triko prepletaj.
Atlas prepletaj; izvedeni atlas prepletaj.
Lančani keper prepletaj.
Jednoiglenični dvoosnovini prepletaji.
Jednoiglenični višeosnovini prepletaji.
Uzorkovanje lančane pletenine.
DEKOMPONOVANjE PLETENINA (20+40)
Dekomponovanje pletenina po uzorku.
Projektovanje pletenine.
Izrada uzorka po projektu.
Određivanje tehničkih karakteristika pletenine: dužine petlje, gustine, mase, itd.
NASTAVA U BLOKU (60* časova godišnje)
PRIPREMA I IZRADA UZORAKA I KUPONA PLETENINE (60)
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Nastavni program predmeta Projektovanje i izrada pletenina treba realizovati u specijalizovanoj učionici - kabinetu i radionici.
Kao nastavna sredstva za obradu tema nastavnog sadržaja koristiti: računare, grafoskope, grafikone, skice i različite uzorke. Posebnu pažnju treba obratiti na primenu CAD/CAM sistema u svakoj od navedenih tema.
Na časovima teorije obraditi samo one prepletaje pletenina sa kojima će se učenici susretati kada se uključe u rad, vodeći pri tome računa o uzrastu učenika i materiju prilagođavati tome. Obrada tema vezanih za prepletaje se radi po etapama, od osnovnih ka složenim, kako bi ih učenici što lakše savladali.
Sadržaje predmeta treba uvežbavati kroz domaće zadatke i samostalne radove učenika. Proveru usvojenog znanja vršiti pismenim putem.
Vežbe se realizuju u školskoj radionici ili industrijskim pogonima ako je to moguće. Školska radionica mora biti opremljena svim mašinama, pratećim uređajima i priborom, na kojima se mogu izrađivati pletenine određenih prepletaja. Pri tome učenici treba da primenjuju znanja koja su stekli iz predmeta Tehnologija tekstilnih materijala - oblast pletenje i u okviru ostalih stručnih predmeta.
Vežbe se izvode sa grupom od 8-12 učenika. Kao i na teorijskoj nastavi teme vezane za prepletaje raditi po etapama, od osnovnih ka složenim. Za vreme vežbi postavljeni zadaci moraju biti konkretni i precizni sa svim elementima projektovanja, kako bi svaki učenik pravilno razumeo i odgovorio na njih. U toku rada na rešavanju postavljenog zadatka nastava predmeta treba da se odvija, uglavnom individualno. Za svakog učenika treba pripremiti odgovarajuće objašnjenje, analizirati i izvršiti korekture određenog zadatka.
Pre svakog radnog zadatka treba upozoriti učenike na opasnosti i kvarove koji su mogući na mehanizmima. Za vreme časova vežbi neophodno je neprekidno praćenje rada učenika.
Nastava u bloku obavljaće se u školskim radionicama ili industrijskim pogonima. Sadržaje blok nastave uskladiti sa sadržajima Dizajna tekstila i ostalih stručnih predmeta. Blok nastavu treba organizovati tako da predstavlja zaokruženu celinu dizajnerskog i tehničko-tehnološkog procesa, koji je obuhvaćen temom maturskog rada.
OPLEMENjIVANjE TEKSTILNIH MATERIJALA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Oplemenjivanje tekstilnih materijala je sticanje znanja o načinu delovanja na tekstilni materijal radi poboljšanja njegovih svojstava i proširenja opsega primene.
Zadaci nastave predmeta su:
- sticanje neophodnih teorijskih znanja iz oblasti oplemenjivanja tekstilnih materijala koja doprinose poboljšanju njihovih pojedinačnih (funkcionalni, estetski, ekonomski i ergonomski) i ukupnih kvaliteta;
- sticanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje i tumačenje osnovnih procesa tehnologije oplemenjivanja zasnovanih na savremenim dostignućima i osposobljavanje za brzo usvajanje novih, budućih dostignuća;
- sticanje neophodnih znanja o postupcima oplemenjivanja materijala različitog sirovinskog sastava i različitog oblika, sa akcentom na mogućnostima njihove primene;
- upoznavanje učenika sa radom na aparatima, mašinama i uređajima koji se koriste u procesu oplemenjivanja i osposobljavanje za samostalan rad na laboratorijskim aparatima;
- povezivanje i uspostavljanje korelacije sadržaja sa drugim opšteobrazovnim i stručnim predmetima;
- povezivanje teorije sa praksom;
- razvijanje tehničke i estetske kulture, kao i sposobnosti i umešnosti u rukovanju sredstvima rada;
- upoznavanje izvora opasnosti na radu, lične zaštite i zaštite radne sredine i okoline.
III RAZRED (1 čas nedeljno, 37 časova godišnje - teorija) (4 časa nedeljno, 148 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (1+4)
Značaj tehnologije oplemenjivanja u tekstilnoj industriji. Podela tehnologije prema proizvodnim fazama i prirodi vlakana.
PRIPREMA TEKSTILNOG MATERIJALA ZA OPLEMENjIVANjE (6+24)
Pregled sirovih materijala, registrovanje grešaka i mogućnosti njihovog odstranjivanja.
Priprema pamučnog materijala za oplemenjivanje - smuđenje, odskrobljavanje, iskuvavanje, mercerizovanje, beljenje.
Priprema vunenog materijala za oplemenjivanje - pranje, karbonizovanje, beljenje.
Priprema svilenog materijala za oplemenjivanje - degumiranje, beljenje.
Priprema materijala od hemijskih vlakana za oplemenjivanje - pranje, beljenje, stabilizovanje.
Ceđenje i sušenje.
BOJENjE TEKSTILNOG MATERIJALA (21+84)
Definicija i hemijska građa boja. Podela i izbor boja.
Sastav i priprema rastvora za bojenje.
Proces bojenja i faktori koji utiču na njega.
Postupci bojenja. Migriranje i egalizovanje boje.
Vezivanje boje za vlakno. Postojanost obojenja.
Bojenje tekstilnog materijala od celuloznih vlakana.
Bojenje pamuka direktnim, reaktivnim i redukcionim bojama.
Svojstva boja. Vezivanje boje za vlakno. Metode bojenja.
Bojenje pamuka ostalim vrstama boja: sumporne, pigmentne i boje koje se sintetizuju na vlaknu.
Bojenje tvrdih vlakana.
Bojenje viskoznih i acetatnih vlakana.
Bojenje tekstilnog materijala od proteinskih vlakana.
Bojenje vune kiselim, metalkompleksnim i hromnim i bojama.
Bojenje svile.
Bojenje tekstilnog materijala od hemijskih vlakana.
Bojenje poliamidnih, poliestarskih i poliakrilonitrilnih vlakana.
Bojenje tekstilnog materijala od mešavine vlakana.
Aparati i uređaji za bojenje tekstilnih materijala različitog oblika: vlakana, traka, pređe, tkanina i pletenina.
ŠTAMPANjE TEKSTILNOG MATERIJALA (9+36)
Priprema materijala za štampanje. Pasta za štampanje.
Osnovne metode štampanja: direktno štampanje, štampanje razaranjem osnovne boje i štampanje zaštitom materijala.
Specijalne metode štampanja: kalupima, metalnim prahovima, dvostruko, višestupno, tačkasto, u mrljama, flok, melanž, batik, krepovanje, pergamentovanje, orbis itd.
IV RAZRED (1 čas nedeljno, 32 časa godišnje - teorija) (3 časa nedeljno, 96 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
POSTUPCI ŠTAMPANjA TEKSTILNOG MATERIJALA (10+30)
Štampanje ravnim i cilindričnim šablonima.
Transfer štampanje.
Digitalno štampanje.
DORADA TEKSTILNOG MATERIJALA (21+63)
Cilj i vrste dorade. Određivanje vrste dorade prema vrsti, nameni i sirovinskom sastavu materijala.
Dorada materijala celuloznog porekla.
Pranje, ceđenje, sušenje. Čupavljenje. Stabilizovanje. Punjenje i očvršćavanje.
Obrada protiv gužvanja. Hidrofobiranje. Obrada protiv gorenja.
Obrada protiv dejstva mikroorganizama. Kalandrovanje.
Dorada vunenog materijala.
Valjanje, fiksiranje, ceđenje, sušenje. Čupavljenje, šišanje, ratiniranje, parenje, četkanje i peglanje. Dekatiranje. Obrada protiv filcanja.
Obrada protiv dejstva insekata.
Dorada hemijskih vlakana.
Termostabilizovanje. Obrade protiv klizanja, UV zračenja, prljanja i pilinga.
Matiranje. Antistatička dorada. Hidrofilna dorada.
KONTROLA GOTOVIH PROIZVODA (1+3)
Pregled, merenje, pakovanje i etiketiranje gotovih proizvoda.
NASTAVA U BLOKU (60* časova godišnje)
PRIPREMA I IZRADA UZORAKA I KUPONA OPLEMENjENOG TEKSTILA RAZLIČITIM POSTUPCIMA I TEHNIKAMA (60)
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Predmet Oplemenjivanje tekstilnih materijala se realizuje u III i IV godini obrazovanja ovog obrazovnog profila, u okviru časova teorije, vežbi i blok nastave. Fond časova po temama dat je orijentaciono.
Nastavne teme obuhvataju oplemenjivanje tekstilnih materijala na bazi svih vrsta vlakana. Materijalne uslove za realizaciju sadržaja čine opšta i posebna nastavna sredstva i tehnika.
Realizaciju nastavnih sadržaja treba koncipirati tako da se uspostavi korelacija između stečenih opšteobrazovnih i stručnih znanja sa novim sadržajima. Metode i oblike rada treba tako programirati da potpuno angažuju učenika kako na nastavi teorije, tako i na nastavi vežbi. Realizacijom sadržaja programa kroz teoriju i vežbe kreativnost učenika treba da dođe do potpunog izražaja.
Prilikom realizacije teorijskih nastavnih sadržaja preporučuje se kombinovanje što većeg broja metoda: verbalno-tekstualne (monološka, dijaloška, rad na tekstu, tekst kao ilustracija) i demonstrativno-ilustrativne (posmatranje, pokazivanje). Pored frontalnog rada sa celim razredom treba primeniti individualni i grupni rad, naročito na časovima vežbi.
Za sve teme nastavnog sadržaja moraju postojati šeme uređaja i mehanizama, razni modeli, slike, grafikoni, karte boja, karte uzoraka, CD-ovi itd. Maksimalno se mora koristiti vizuelna tehnika: video-rekorder, grafoskop, epidijaskop. Posebnu pažnju obratiti na primenu CAD/CAM i CAC sistema u svakoj od navedenih tema.
Pošto su osnovni ciljevi predmeta da učenici steknu potrebna znanja o tehnološkim procesima oplemenjivanja, uz razvijanje interesa i sposobnosti za primenu teorijskih znanja u praksi i privikavanje na radnu disciplinu, pristup organizaciji vežbi je vrlo važan.
Vežbe se realizuju u školskoj laboratoriji za oplemenjivanje ili u proizvodnim pogonima, primenom laboratorijsko-eksperimentalne metode u grupnoj (8-12 učenika) i idividualnoj varijanti rada. U realizaciji vežbi svoje mesto moraju naći klasična i savremena nastavna sredstva (slike, šeme, CD-ovi, karte boja, karte uzoraka, i dr.) radi što boljeg razjašnjenja.
Svi časovi vežbi moraju biti operativno programirani, tako da istaknu najbitnije sadržaje teorije. Poslovi koji se obavljaju na vežbama moraju biti podeljeni na elemente - faze rada, operacije, zahvate, elemente kontrole, vođenje radno-tehnološke dokumentacije. Realizacijom nastave učeniku treba dati mogućnost da primenom stečenih znanja iz teorijske nastave, kombinuje određene boje, samostalno izradi dezene, osmisli i realizuje i druge efekte na tekstilnom materijalu.
Svaki učenik mora da ima svoje radno mesto na kojem će u početnoj fazi posmatrati, a zatim samostalno realizovati radne zadatke. Posebna pažnja se mora posvetiti organizaciji radnog mesta, sredstvima za rad, predmetima rada, specijalnim uređajima i opremi za kontrolu, sigurnosnim i zaštitnim uređajima i merama sigurnosti na radu.
Za vreme praktičnog rada neophodno je neprekidno praćenje rada učenika. Završetak vežbe posvetiti analizi realizacije zadataka. Prilikom primopredaje radnog mesta treba stalno naglašavati mogućnost pojavljivanja kvarova na mašini, koja mogu prouzrokovati nesreću na radu ili usloviti nekvalitetnu izradu. Za vreme vežbi treba stalno naglašavati, šta je dozvoljeno, a šta nije u radu i korišćenju raznovrsnih hemijskih sredstava.
Predložena koncepcija polazi od činjenice da je učenik tokom dve prethodne godine školovanja već stekao određena znanja iz proizvodnje i prerade tekstilnih materijala i da će biti u mogućnosti da prati i učestvuje u realizaciji nastavnih sadržaja.
Za ovaj profil obrazovanja veoma je bitno razviti kod učenika svest i osećaj za estetsko oblikovanje tekstila, elemente kojima se to može postići, izbor i kompoziciju kolorističkih i drugih efekata u cilju što bržih odgovora na zahteve tržišta i modnih trendova.
Nastava u bloku obavljaće se u školskoj laboratoriji ili industrijskim pogonima. Sadržaje blok nastave uskladiti sa sadržajima Dizajna tekstila i ostalih stručnih predmeta. Blok nastavu treba organizovati tako da predstavlja zaokruženu celinu dizajnerskog i tehničko-tehnološkog procesa, koji je obuhvaćen temom maturskog rada.
DIZAJN U KONFEKCIJI
Cilj i zadaci:
Cilj predmeta Dizajn u konfekciji je primena stečenih znanja iz oblasti dizajna u konfekcioniranju tekstilnih proizvoda.
Zadaci nastave su:
- upoznavanje sa svim fazama tehničko-tehnološke pripreme i izrade gotovog tekstilnog proizvoda;
- upoznavanje mašina i uređaja koji se koriste u tehnološkim procesima krojenja, šivenja i završne obrade odevnih predmeta;
- sticanje znanja o tehnološkim postupcima izrade odevnih i dekorativnih tekstilnih proizvoda;
- razvijanje samostalnog i stvaralačkog pristupa zadacima, osećaja za pronalaženje likovno-estetskih rešenja u skladu sa funkcionalnim i tehničko-tehnološkim proizvodnim zahtevima;
- razvijanje manuelne spretnosti i preciznosti u radu;
- razvijanje radnih navika, poštovanje rokova i smisla za racionalan izbor i upotrebu materijala;
- razvijanje interesovanja za sve oblasti u sklopu struke i samostalno proširivanje stečenih znanja.
IV RAZRED (4 časa nedeljno, 128 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (4)
Upoznavanje sa tehnološkim fazama u konfekcioniranju tekstila.
Upoznavanje likovno-estetskih principa u konfekcioniranju tekstila.
Vrste gotovih tekstilnih proizvoda.
PRIMENA LIKOVNIH ELEMENATA I PRINCIPA KOMPONOVANjA U KONFEKCIONIRANjU TEKSTILNIH PROIZVODA (32)
Karakter i funkcija linije, smera, oblika, veličine, teksture, valera i boje u konfekcioniranju dekorativnih tekstilnih predmeta, modnih detalja i odevnih predmeta.
Odnos likovnih elemenata u ograničenoj kompoziciji dekorativnih tekstilnih predmeta, modnih detalja i odevnih predmeta.
Specifičnosti i razlike u načinima primene likovnih elemenata u konfekcioniranju unikatnih i serijskih tekstilnih proizvoda.
Mogućnosti primene likovnih elemenata kao intervencije u smislu estetskog oplemenjivanja gotovog tekstilnog proizvoda.
Kompozicija različitih tekstilnih materijala sa definisanom namenom.
Stvaranje novih tekstilnih površina primenom različitih materijala i postupaka izrade.
Upotreba linearne metode, metode drapiranja i korišćenja jednostavnih geometrijskih tekstilnih površina u izradi dekorativnih i odevnih predmeta.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
OSNOVNI ELEMENTI KROJENjA, ŠIVENjA I RUČNOG RADA (32)
Ručno krojenje i šivenje (pribor i njegovo pravilno korišćenje).
Vrste ručnih bodova.
Ručni vez i njegove tehnike.
Mašinsko krojenje (polaganje tkanine, grubo krojenje, fino krojenje, označavanje, kompletiranje).
Mašinsko šivenje: mašine za šivenje i njihova podela.
Priprema mašine za rad.
Uvežbavanje ravnih štepova. Izrada šavova.
Peglanje (parametri, vrste i aparati za peglanje)
IZRADA KOLEKCIJA DEKORATIVNIH TEKSTILNIH PREDMETA, MODNIH DETALjA I ODEVNIH PREDMETA (60)
- Priprema idejnih rešenja i postupak izrade:
- dekorativnih tekstilnih predmeta (jastuci, set garniture, stoljnjaci...);
- modnih detalja: marame, šalovi, ešarpe, kape, torbe, pojasevi, kravate, itd;
- unikatnih odevnih uzoraka i kupona tekstilnih materijala kombinacijom različitih materijala i postupaka izrade
- linearnom metodom, drapiranjem i korišćenjem jednostavnih geometrijskih površina.
- odevnih predmeta prema realizovanim unikatnim i zadatim kuponima materijala (suknja, tunika, prsluk, odeća za spavanje, rublje...).
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Koncepcija programa predmeta Dizajn u konfekciji maksimalno je prilagođena obrazovnom profilu za koji se učenici obrazuju da bi ostvarili što kompletnije sagledavanje i savladavanje svih estetskih i tehničko-tehnoloških mogućnosti u dizajnu i izradi tekstilnih proizvoda.
U uvodnom delu časa učenike treba upoznati sa teorijskim osnovama svake nastavne jedinice, kako bi u drugom delu to primenili u praktičnoj realizaciji. Teorijski deo nastave izvoditi odgovarajućim verbalnim i demonstrativno-ilustrativnim metodama, uz primenu svih očiglednih nastavnih sredstava: kolekcije gotovih tekstilnih proizvoda, radovi učenika, prezentacija kolekcija u formi kataloga, slajdova i u digitalnoj formi.
Nastava treba da se odvija u specijalizovanim kabinetima opremljenim priborom za dizajn i mašinama za šivenje.
U cilju uspešnog savladavanja programa nastava treba da se odvija u manjim grupama (6-8) učenika. Realizacija nastave zahteva dva izvršioca, od kojih je jedan stručnjak iz oblasti dizajna, a drugi iz oblasti tehnologije.
Nastavne jedinice vezane za drugu i treću temu savlađuju se istovremeno nezavisno jedna od druge (po grupama). Četvrta tema predstavlja primenu znanja i veština savladanih u drugoj i trećoj temi i realizuju se uz prisustvo oba izvršioca.
Kompleksnost ovog predmeta zahteva primenu znanja i veština stečenih u okviru nastave svih stručnih predmeta da bi se kroz finalizaciju gotovog tekstilnog proizvoda sagledali svi pojedinačni formalni kvaliteti dizajna.
Predmet treba osavremenjavati u skladu sa konstantnim tehničko-tehnološkim napretkom u cilju osposobljavanja učenika za brzo usvajanje i primenu novih i budućih dostignuća neophodnih za dalji profesionalni rad.
MATURSKI ISPIT
Maturski ispit u srednjoj stručnoj školi polaže se u skladu sa Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (,,Službeni glasnik SRS - Prosvetni glasnik", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05 i 6/05) u delu koji se odnosi na sadržaj i način polaganja maturskog ispita.
A) Zajednički deo obuhvata predmet obavezan za sve učenike srednjih stručnih škola, a prema programu koji je ostvaren u toku četvorogodišnjeg obrazovanja:
- Srpski jezik i književnost (maternji jezik i književnost za učenike koji su nastavu imali na jeziku narodnosti) - pismeno.
B ) Posebni deo maturskog ispita obuhvata:
- maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada,
- usmeni ispit iz izbornog predmeta.
MATURSKI PRAKTIČNI RAD
Na praktičnom ispitu proverava se osposobljenost kandidata za dizajniranje i izradu tekstilnih materijala.
Sadržaji praktičnog rada, odnosno njegovi zadaci definišu se iz sadržaja programa dizajn tekstila i jednog od sledećih stručnih predmeta:
- projektovanje i izrada tkanina,
- projektovanje i izrada pletenina,
- oplemenjivanje tekstilnih materijala.
Sadržaji usmene odbrane rada proističu iz sadržaja programa maturskog praktičnog rada i odnose se na objašnjenja konkretnog maturskog praktičnog rada.
USMENI ISPIT IZ IZBORNOG PREDMETA
U okviru izbornog dela učenik polaže jedan predmet po sopstvenom izboru iz grupe predmeta značajnih za njegovu profesionalnu delatnost ili za dalje obrazovanje:
- teorija forme,
- istorija tekstila,
- tehnologija tekstilnih materijala,
- projektovanje i izrada tkanina*,
- projektovanje i izrada pletenina*,
- oplemenjivanje tekstilnih materijala*,
- dizajn u konfekciji,
- matematika,
- fizika.
Birati predmet koji nije obuhvaćen izradom maturskog rada.

Oblast: KOŽARSTVO
Obrazovni profil: DIZAJNER PROIZVODA OD KOŽE

CRTANjE I SLIKANjE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Crtanje i slikanje jeste razvijanje sposobnosti vizuelnog opažanja i izoštravanje kriterijuma za procenjivanje primljenih informacija.
Zadaci nastave predmeta su:
- osposobljavanje učenika za korišćenje crteža i drugih likovnih tehnika;
- podsticanje sposobnosti doživljavanja i stvaralačkih mogućnosti;
- upoznavanje učenika sa dostignućima iz oblasti crtanja i slikanja kroz istoriju umetnosti naših i drugih naroda, a posebno sa delima i pojavama u savremenoj likovnoj umetnosti;
- primenjivanje stečenih teorijskih i praktičnih znanja.
I RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Pojam, vrsta i značaj crtanja i slikanja u kreativnim oblastima likovnih i primenjenih umetnosti.
OPŠTA UPUTSTVA ZA RAD NA CRTEŽU I SLICI (4)
Oko - vidno polje, ugao gledanja, horizont i skraćenje zbog udaljenja.
Treća dimenzija i prividnost treće dimenzije.
Perspektiva i osnovni geometrijski elementi u perspektivi.
Horizontala i vertikala u prirodi i konstrukcijama.
Kompozicija i osnovni činioci njene građe.
Pomoćna sredstva crtanja i konstruisanja i njihova primena.
LINIJA I SMER (8)
Linija kao osnovno sredstvo crteža, njene karakteristike i izražajne vrednosti.
Smer u kompoziciji. Smer i prostor. Načela estetskog reda: ritam, harmonija, kontrast, ravnoteža i dominacija.
Analiza modela, konstrukcija crteža, karakteristike konstrukcije - pomoćne linije i njihova primena.
Ekspresija linije.
Crtanje geometrijskih žičanih modela i odabranih predmeta.
VELIČINA I OBLIK (8)
Odnos veličina u okviru kompozicije.
Oblik, veličine i njihova povezanost dodirivanjem, pokrivanjem i prožimanjem.
Crtanje mrtve prirode sa odabranim predmetima različitih veličina i oblika.
TEKSTURA (8)
Tekstura kao sredstvo izraza u sklopu ostalih činilaca kompozicije.
Međusobni odnosi tekstura.
Intervali - prelazi različitih tekstura.
Crtanje mrtve prirode sa odabranim predmetima i draperijama različitih tekstura.
SVETLOST, TON, SENKA (8)
Svetlost i senka, bačena i lokalna senka.
Tehnički postupci pri senčenju.
Analiza planova i isticanje treće dimenzije.
Crtanje i senčenje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelom i draperijama - isticanje volumena i plastičnosti forme.
VALER (8)
Valerski odnosi.
Valerski ključevi, intervali i ritam.
Realistički način prikazivanja prostora.
Tonsko slikanje mrtve prirode sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelom i draperijama.
KOMPONOVANjE (8)
Odnosi elemenata u kompoziciji.
Povezanost i zavisnost elemenata i principa komponovanja.
Svođenje oblika iz prirode na geometrijske površine.
Geometrizacija i tonsko slikanje mrtve prirode.
BOJA (16)
Doživljavanje boje, fizički, optički i psihološki faktor boje.
Kolorističko značenje boja, intenzitet i hromatska vrednost.
Odnosi toplih i hladnih boja.
Uvod u slikarske tehnike vodenih boja: akvarel, gvaš, tempera.
Zajednička svojstva i specifičnosti vodenih tehnika.
Široko slikanje u površinama.
Analiza širokih površina sa naglašenim ritmom toplih i hladnih boja.
Slikanje u slojevima sa podslikavanjem.
Kolorističko slikanje mrtve prirode sa odabranim predmetima i različitim draperijama.
PORTRET (13)
Razvoj portretske umetnosti kroz istoriju.
Likovne karakteristike glave u celini i njenih pojedinačnih delova.
Analiza anatomske građe lobanje i muskulature lica pomoću modela lobanje i reprodukcija.
Načini konstruisanja glave i isticanja karaktera i pokreta modela.
Detaljna studija portreta.
Studiozna analiza linije i valerskih vrednosti.
Crtanje portreta po gipsanom i živom modelu iz anfasa i profila.
POLUFIGURA (10)
Jedinstvo anatomske i likovne građe.
Analiza pokreta i skraćenja.
Analiza i produbljivanje karaktera modela.
Crtanje polufigure u sedećem položaju po živom modelu.
FIGURA (20)
Analiza i značaj skeleta za građu ljudske figure.
Muskulatura čoveka.
Proporcije ljudske figure.
Kontrapost i linija teže figure koja stoji.
Konstrukcija, pokret, skraćenje.
Jedinstvo figure i prostora.
Studiozna analiza konstruisanja i merenja, linije, tona, senke i svetlosti.
Crtanje figure po živom modelu iz anfasa, profila i sa leđa.
II RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
SLOŽENA KOMPOZICIJA (15)
Studioznija analiza svih likovnih elemenata i principa komponovanja u jedinstvenu likovnu celinu.
Produbljivanje stečenih znanja iz prvog razreda nastave predmeta.
Crtanje složene mrtve prirode.
IZRAŽAJNE VREDNOSTI BOJE (24)
Međusobno reflektovanje boja.
Promena intenziteta tona boje zbog mešanja sa drugim bojama.
Slikanje u slojevima sa podslikavanjem.
Materijalizacija teksture bojom različitim sredstvima: četke, špahla...
Slikanje složenih mrtvih priroda sa gipsanim modelima, draperijama, elementima flore i faune...
SLIKANjE PORTRETA (15)
Karakter modela.
Analiza svetlosti i senke na modelu.
Analiza toplih i hladnih boja na modelu.
Podslikavanje i modelovanje tonskom i kolorističkom gradacijom.
Slikanje portreta po gipsanom i živom modelu iz anfasa i profila.
SLIKANjE POLUFIGURE (15)
Studioznija analiza prethodno obrađenih likovnih elemenata i principa komponovanja.
Slikanje polufigure u sedećem položaju po živom modelu.
SLIKANjE FIGURE U PROSTORU (21)
Analiza enterijerske postavke figure u prostoru sa izrazitom formom, gamom i atmosferom.
Slikanje figure po živom modelu.
SLIKANjE MRTVE PRIRODE (21)
Akvarel - likovno izražajne i tehnološke mogućnosti i razlike u odnosu na temperu.
Gama i jedinstvo na bazi preovladavanja jedne ili grupe srodnih boja.
Slikanje složenih mrtvih priroda sa upotrebnim predmetima, gipsanim modelima, draperijama i elementima biljnog i životinjskog sveta - enterijerske postavke - tempera, akvarel.
III RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
BRZO I NEPOSREDNO CRTANjE FIGURE - KROKI (33)
Specifičnosti krokija kao crtačke discipline.
Brza opservacija, pokret, usmerenost, proporcija i karakter ljudskog tela.
Analiza potpune plastičnosti forme primenom likovnih vrednosti senke u definisanju figure.
Svođenje forme na osvetljenu i osenčenu površinu modela.
Svođenje forme na osnovne valerske mase.
Osnovna uputstva za rad na krokiju.
KROKI - LIČNA INTERPRETACIJA KARAKTERA MODELA U RAZLIČITIM POZAMA U USLOVIMA BRZE OPSERVACIJE (78)
Transpozicija - lična interpretacija karaktera modela uz primenu šire skale likovnih tehnika i materijala kao sredstava ličnog izraza.
Karakter modela i redukcija oblika karakterističnih za tip modela.
Studija detalja, kombinovanje i kadriranje.
Kroki po sećanju - vežbe memorije i imaginacije.
Eksperiment - potpuno slobodna upotreba celokupne skale crtačkih i slikarskih materijala zbog sticanja veštine u likovnom izražavanju.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Predmet Crtanje i slikanje je fundamentalni opštestručni predmet za ovaj obrazovni profil u kome oblik, volumen, proporcija, studija detalja i figure u različitim pozama i redukcija oblika karakterističnih za tip modela imaju presudan značaj u rešavanju likovno-estetske problematike u oblastima savremenog odevanja.
Fond časova po temi je dat orijentaciono zbog mogućnosti prilagođavanja u odnosu na obrazovni profil i njegovu uže stručnu likovnu tematiku.
Program predmeta se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo nastave treba izvoditi primenom verbalno-tekstualnih i ilustrativno-demonstrativnih metoda uz upotrebu očiglednih nastavnih sredstava: reprodukcije, radovi učenika, slajdovi digitalna forma, itd.
Svaki razred predviđen programom sačinjava jednu obrazovnu celinu u sistemu obrazovanja. Sadržaj nastavne jedinice čini zaokruženu celinu koja je deo godišnjeg programa. Svaka nastavna jedinica se nastavlja na sadržaje prethodne i povezuje sa sadržajem sledeće nastavne jedinice. Za realizaciju nastavnih jedinica predviđena je upotreba određenih materijala i modela.
Zbog uspešnijeg ovladavanja likovnom materijom i tehnikama, a u zavisnosti od težine zadatka, svaku nastavnu jedinicu treba obrađivati nekoliko radnih nedelja.
Nastavni proces, s obzirom na specifičnost građe koja se obrađuje, treba realizovati sa naglašenom težnjom ka individualnom radu učenika. Učenicima treba sažeto i frontalno objasniti cilj, zadatak i postupke pravilnog izvođenja, kroz traženje sopstvenih rešenja. Kasnije je neophodna pojedinačna korektura u dogovoru sa učenikom i u okviru nje se treba maksimalno truditi da se ne naruše njegove osnovne ideje i individualnost.
Za uspešno savlađivanje materije nastava treba da se odvija u manjim grupama, 6-8 učenika, u specijalizovanim učionicama - ateljeima uz korišćenje svih odgovarajućih didaktičkih metoda: prikazivanje - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema i nastavna metoda primenjivanja.
Učenicima treba omogućiti upoznavanje sa različitim likovnim formama i njihovim bogatstvom (kolorističko, teksturalno...) upotrebom sledećih modela: geometrijska tela i njihovi žičani modeli, mrtve prirode sa gipsanim odlivcima i primerima flore i faune, gipsani modeli glave i torzoa, živi modeli. U skladu sa obrazovnim profilima posebno treba obratiti pažnju na upotrebu što različitijih draperija u sklopu postavki mrtve prirode i dr.
ISTORIJA DIZAJNA PROIZVODA OD KOŽE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Istorija dizajna proizvoda od kože jeste sticanje i usvajanje znanja o istorijskom razvoju dizajna u oblasti kožarstva i podsticanju kreativnosti i samostalnosti učenika.
Zadaci nastave predmeta su:
- obrazovanje učenika u okviru predmeta i uvođenje učenika u dizajn i primenu u budućem profesionalnom radu;
- shvatanje univerzalnosti dizajna;
- izgrađivanje osećaja za estetske vrednosti;
- razvijanje interesovanja za praćenje aktuelnih događaja iz oblasti dizajna.
I RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
ISTORIJSKI KORENI DIZAJNA (7)
Istorijska uslovljenost stvaranja upotrebnih predmeta, praistorija, stari vek, srednji vek, novi vek.
DIZAJN IZMEU UMETNOSTI I INDUSTRIJE (2)
Pojam, značenje.
ISTORIJSKI RAZVOJ DIZAJNA OBUĆE (25)
Pojam nastanka obuće u praistoriji (zaštita, funkcija, namena).
Pojava prve obuće oblika kaiševa - sandale, čizme (Egipat, Antička Grčka, Rimsko Carstvo, Vizantija).
Uticaj crkve i plemstva na oblik, materijal, boje i ukrase obuće u srednjem veku.
Obuća za rad, obuća za svečanosti.
Uticaj umetničkih pravaca na dizajniranje obuće (gotika, renesansa, barok, rokoko, romantizam, bidermajer).
Obuća kao oličenje staleža - hijerarhijska podela.
Epohalna pojava salonske obuće.
Razvoj industrijskog dizajna krajem DžVIII veka.
Ponavljanje oblika, ukrasa, formi kroz vekove (rimljanke, musketarske čizme, mocart obuće, kaubojske, vojničke, oficirske čizme).
Savremeni pravci dizajna obuće u DžDž veku (secesija, bauhaus).
Uticaj istorijskih događaja na razvoj dizajna obuće (svetski ratovi).
Moda kao uniforma.
Uformisanje ljudi kao filozofija mode.
Moda kao instrument da uniformiše ljude (kapitalizam, socijalizam, komunizam).
Zanati kod nas, opanak, nastanak, razvoj, namena, podela.
Dečja obuća, nastanak, razvoj, deformiteti, anatomija.
ISTORIJSKI RAZVOJ DIZAJNA KOŽNE ODEĆE (20)
Razvoj odevanja i dizajniranja odeće kroz istoriju.
Samarićani, Babilonci, Asirci i Persijanci.
Egipat, Grčka, Rim.
Vizantija, gotika i renesansa.
Barok, ampir.
Modna industrija, razvoj industrijskog dizajna.
Moda između dva svetska rata.
Modni pravci 1960-1990 godine.
Modni dizajneri i glavni modni centri.
Odevanje za razne prilike.
Stvaranje sopstvenog stila u odevanju.
Godišnja doba i naša garderoba.
Modni detalji.
Izbor boja pri dizajniranju odeće.
Promocija u modnoj oblasti.
Budućnost mode i dizajna.
ISTORIJSKI RAZVOJ DIZAJNA KOŽNE GALANTERIJE (20)
Istorijski koreni razvoja kožne galanterije.
Pojava novih materijala, mašina i tehnološkog procesa.
Uticaji na tehničko-funkcionalni kvalitet proizvoda od kože
Suština i elementi estetske komponente.
Karakteristike pojedinih pravaca u dizajnu kožne galanterije.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Koncepcija teorijskog dela istorijskog razvoja proizvoda od kože predstavlja podlogu za kreativni rad u oblasti dizajna kože i odgovarajućih proizvoda. Ona omogućuje učenicima da kompleksnije sagledaju fenomen odevanja u celini.
Nastava se odvija u specijalizovanim učionicama.Sadržaji predmeta realizuju se u četiri nastavne celine.
U prvoj nastavnoj celini treba obraditi nastavne sadržaje koji obuhvataju dizajn svih upotrebnih predmeta određenog vremenskog razdoblja. U drugoj, trećoj i četvrtoj tematskoj celini obraditi istorijski razvoj dizajna obuće, konfekcije i galanterije, a realizovati uz slike i originalne primerke iz određenog vremenskog razdoblja, kroz posete muzejima i aktuelnim modnim zbivanjima.
Težište treba postaviti na ovladavanju veština i znanja prikazivanja ljudskog tela prema usvojenim estetskim merilima antičkih i renesansnih kanona da bi se što uspešnije savladala specifična odstupanja i osobenosti svakog proučavanog razdoblja evolucije odevanja.
Nastava treba da se realizuje uz primenu didaktičkih metoda prikladnih za rad: metoda pokazivanja - demonstracije, razvojna metoda - metoda rešavanja problema, nastavna metoda primenjivanja. Metodu izlaganja izvoditi uz primenu očiglednih nastavnih sredstava: reprodukcije istorijskih dela likovne i primenjene umetnosti, ilustracije iz stručne literature, radovi učenika i kolekcije uzoraka primenom slajdova, radova na računaru i u digitalnoj formi.
Neophodne su stalne grupne i individualne korekture u dogovoru sa učenikom kod rešavanja praktičnih zadataka.
ITALIJANSKI JEZIK
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta je sticanje elementarnih znanja iz italijanskog jezika, kako bi njime ovladali i koristili italijanski jezik u okviru zanimanja.
Zadaci nastave predmeta su :
- savladavanje jezika - gramatike, leksike, sintakse;
- korišćenje tekstova i vežbi sačinjenih od didaktičkog materijala koji se najčešće upotrebljavaju u savremenom italijanskom jeziku;
- osposobljavanje učenika za brzo, sigurno i efikasno snalaženje u oblasti dizajniranja kože;
- primena stečenih znanja korišćenjem medija (stručna literatura, časopisi, internet).
IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
ISTORIJAT KOŽARSTVA (6)
- (Storia di conciatura di pelli - calzatue, pelletterie confezioni) obuća, galanterija, konfekcija.
DIZAJN U KOŽARSKOJ INDUSTRIJI (8)
- (Disegno nella industria di pelle, calzature, pelleterie confezioni) obuća, galanterija, konfekcija.
BOJA, FORMA I MATERIJALI U KOŽARSKOJ INDUSTRIJI (6)
- (Colori, forma e materiali nelle industria di pelle, calzoleria, minuteria) obuća, galanterija, konfekcija.
POSETA SVETSKOM SAJMU MODE U MILANU (6)
- (Visita alla Fiera Mondiale di Milano - calzoleria, pelleterie confezioni) obuća, galanterija, konfekcija.
SAVREMENI DIZAJNERI (6)
- (I stillisti contemporanei - calzoleria, minuteria) obuća, galanterija, konfekcija.
CENTRI PROIZVODNjE PROIZVODA OD KOŽE U ITALIJI (6) - kalupi
- (I centri della produzione dei prodotti di pelle in Italia - stampi).
MAŠINE U KOŽARSTVU (6)
- (Le macchine nella conciatura di pelli)
SEMINARSKI RADOVI UZ KORIŠĆENjE MEDIJA (20)
- (I centri della produzione dei prodotti di pelle in Italia - stampi)
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Program bi bio prilagođen obrazovnom profilu, uz sistematski i iscrpan pregled gramatike uz pomoć audio-vizuelnih metoda i druga vežbanja prilagođena tom sistemu rada.
Istovremeno bi nastavnik aktivno razrađivao izloženu materiju i sadržaje koncipirane u lekcijama, uz pomoćno korišćenje tekstova prilagođenih struci a što je uslov da italijanski jezik bude uvršten u tabelu B kao opšte stručni predmet.
Po završetku četvrtog razreda učenik bi bio osposobljen da sa lakoćom komunicira i primenjuje stečena znanja, kao i da sa uspehom konkuriše za polaganje prijemnog ispita u Italiji budući da mnogi imaju potrebu za daljim usavršavanjem u oblasti dizajna po čemu je Italija poznata u svetu.
NAPOMENA:
Prema uputstvu iz Italijanskog kulturnog centra - rad sa školama, predloženi su udžbenici:
- Espresso 1 (principiante) autori: Luciana Ziglio - Giovanna Rizzo
- Espresso 2 (intermedio) autori: Maria Bali - Giovanna Rizzo
- Izdavač: ALMA Edizioni Firenze
Udžbenici su već u primeni shodno Pravilniku o nastavnom planu i programu ogleda italijanskog jezika kao drugog stranog jezika za gimnazije ("Prosvetni glasnik broj 4/0). Sadržaji se odnose na prvi drugi i treći razred.
KOŽARSKI MATERIJALI
Sadržaji predmeta Kožarski materijali ostvaruju se prema sadržajima objavljenim u Pravilniku o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada tekstilstvo i kožarstvo ("Prosvetni glasnik", br. 12/93, 1/94, 9/95 i 10/02).
OSNOVE DIZAJNA KOŽE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Osnove dizajna kože je da kod učenika razvije i usavršava smisao za likovnost, estetiku i praktičnost kroz upoznavanje sa fenomenom kože i njenim estetskim i tehničko-tehnološkim principima.
Zadaci nastave predmeta su:
- razvijanje smisla za opažanje likovno-estetskih vrednosti kroz konkretne zadatke;
- osposobljavanje učenika da elemente i oblike iz prirode i narodne umetnosti primene i transponuje u oblastima kožarstva u skladu sa tehničko-tehnološkim znanjima stečenim na drugim opšte i uže stručnim predmetima;
- razvijanje smisla za kreativno, logičko i kritičko razmišljanje kroz tematske zadatke;
- sticanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje i tumačenje osnovnih procesa tehnologije zasnovanih na savremenim dostignućima i osposobljavanje za brzo usvajanje novih, budućih dostignuća;
- razvijanje mentalne sposobnosti i preciznosti u radu;
- razvijanje radnih navika, poštovanje rokova i smisla za dobar izbor i racionalno korišćenje kože;
- razvijanje interesovanja za sve oblasti u sklopu struke i samostalna proširivanja stečenih znanja;
- osposobljavanje učenika za samostalan rad u kožarskoj industriji i privatnom sektoru, modnim i dizajn studijima i zanatskim radionicama.
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (6)
Vrste koža (goveđa, svinjska, napa...), prirodna i veštačka koža i njihove upotrebne i estetske vrednosti.
Vrste krzna (astragan, nerc, vizon, zečje i lisičje krzno...) prirodno i veštačko krzno i njihova upotreba i estetske vrednosti.
Tehničko-tehnološke osnove kože.
NASTANAK I RAZVOJ DIZAJNA (14)
Praistorija.
Stari vek.
Srednji vek.
Novi vek.
Industrijska revolucija DžIDž vek.
DžDž vek i afirmacija dizajna.
TEORIJA DIZAJNA (8)
Dizajn kao integracija umetnosti i industrije.
Poreklo termina dizajn i njegov razvoj.
Definicija dizajna.
Industrijski dizajn kao pojam kvaliteta proizvoda.
Obeležja profesije dizajnera.
Proces dizajniranja.
PRIPREMA LIKOVNIH ELEMENATA I PRINCIPA KOMPONOVANjA U DIZAJNU KOŽE (12)
Karakter i vrednosti likovnih elemenata: linija, smer, oblik, veličina, teksture, valer i boja.
Odnos likovnih elemenata u kompoziciji; repeticija, harmonija, kontrast, gradacija, ritam i dominanata.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
FORME I NAČINI OBLIKOVANjA PROIZVODA OD KOŽE (10)
Geometrijske figure: tačka, crtica-linija, krug, kvadrat, trougao...
Ornamentalne forme: spirala, arabeska, bordura...
Stilizovane forme.
Postupci stilizovanja geometrijskih i elemenata flore i faune.
Izrada idejnih rešenja i projekata po zadatku.
OBLIKOVANjE PREDMETA OD KOŽE (24)
Oblikovanje unikatnog predmeta prema dizajniranom obliku.
Izrada likovnih idejnih rešenja i projekata prema zadatku.
Odnosi različitih površina kože: sjajno i mat, teksturirano i glat.
Grupisanje materijala za kolekciju.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Koncepcija programa osnovi dizajna kože maksimalno je prilagođena obrazovnom profilu za koji se učenici školuju i ona zahteva kontinuirani rad u dužem periodu na određenom problemu što je obuhvaćeno godišnjim planom rada. Fond časova po temi je dat orijentaciono zbog mogućnosti usklađivanja sa godišnjim programom drugih uže stručnih predmeta. Izrada godišnjeg plana rada treba ostvariti u koorelaciji sa godišnjim planom rada drugih uže stručnih predmeta da bi učenici ostvarili što kompletnije sagledavanje i savladavanje svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza i mogućnosti u dizajnu i izradi predmeta od kože.
Teorijski deo nastave o nastanku i razvoju dizajna i teoriji dizajna, predstavlja osnovu za rad u oblasti dizajna kože, jer omogućava kompleksnije sagledavanje celokupnog fenomena kože. Takođe, pruža suštinu samog pojma dizajna da bi učenici shvatili povezanost svih estetskih i tehničko-tehnoloških faza u izradi proizvoda od kože i time bili spremni i za dalji profesionalni i timski rad u službama za dizajn. U okviru kožarske industrije, malih i srednjih preduzeće, modnih i dizajn studija, radionica.
Svaka nastavna tema raščlanjena je na više nastavnih jedinica koje se poklapaju sa fazama rada na zadatku i time je omogućeno da učenici prate sve promene i transformacije u izgledu primenjenog elementa i njegovih kvaliteta u skladu sa tehničko-tehnološkim procesima izrade i dorade predmeta od kože.
Svaki zadatak treba da sadrži obavezne likovno-estetske zahteve, preciznu metodologiju rada i navedene tehničko-tehnološke zahteve.
Nastava treba da se realizuje u specijalizovanim učionicama - ateljeima sa manjim grupama učenika 10-15, uz primenu svih dodatnih metoda prikladnih za rad: metoda pokazivanja - demonstracija, razvojna metoda - metoda rešavanja problema, nastavna metoda primenjivanja.
Metodu izlaganja izvoditi uz primenu očiglednih nastavnih sredstava: kolekciju uzorka, katalozi, radovi učenika... upotrebom sajtova, radovi na računaru i u digitalnoj formi.
Neophodne su stalne grupne i pojedinačne korekture u dogovoru sa učenikom.
Nastavnim programom treba omogućiti i pospešivati primenu računara i opreme vezane za predmet i obrazovni profil. Stalno informisati i omogućiti korišćenje stručne literature, časopisa, kataloga, kolekcija gotovih predmeta od kože. Takođe u cilju informisanosti sa aktuelnim trendovima i modnim zbivanjima omogućiti prisustvo na sajmovima, revijama, i drugim izlagačkim aktivnostima.
DIZAJN PROIZVODA OD KOŽE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta dizajn proizvoda od kože je sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o dizajniranju proizvoda od kože.
Zadaci nastave predmeta su:
- usvajanje i primena potrebnih znanja iz oblasti dizajna proizvoda od kože;
- povezivanje stečenih znanja iz grupe likovnih predmeta sa uže stručnim predmetima;
- razvijanje stvaralačkog pristupa zadacima i osećaja za pronalaženje likovno-estetskih rešenja u skladu sa tehničko-tehnološkim proizvodnim zahtevima;
- sticanje znanja i veština u likovnoj prezentaciji samostalnog kreativnog rada primenom različitih likovnih alata, tehnika i materijala;
- sticanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje i tumačenje osnovnih procesa tehnologije;
- proširivanje znanja u skladu sa novim dostignućima i osposobljavanje za brzo usvajanje novih;
- razvijanje manuelne spretnosti i preciznosti u radu;
- razvijanje radnih navika, poštovanje rokova i smisla za racionalni izbor i korišćenje materijala;
- sticanje znanja i razvijanje veština iz oblasti prezentacije, aranžiranja i ambalaže;
- osposobljavanje učenika za samostalan rad i rad u dizajnerskim i modelarskim radionicama u sastavu kožne industrije, malih i srednjih preduzeća, modnim i dizajnerskim studijima, timskom radu za revije, sajmove i druge oblike prezentacije.
I DIZAJN OBUĆE
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (6)
Osnovni pojmovi i značaj dizajna u izradi obuće.
Odnos funkcionalnosti i estetike.
Pojam mode i razlika između masovne obuće i unikatnih modela.
PRIMENA LIKOVNIH ELEMENATA I PRINCIPA KOMPONOVANjA U DIZAJNU OBUĆE (30)
Karakter i vrednosti likovnih elemenata u dizajnu obuće: linija, smer, oblik, veličina, tekstura, valer i boja.
Odnos likovnih elemenata u kompoziciji: repeticija, harmonija, kontrast, gradacija, ritam i akcenat.
Stil i jedinstvo.
Odnos i proporcija delova obuće.
Karakteristike modnog i tehničkog crteža.
Izrada idejnih rešenja na zadatu temu.
DIZAJN UKRASNIH DETALjA (38)
Estetsko-funkcionalne karakteristike modnih detalja: šnale, šuplji zakivci, kaiševi, vezice, staklo, metal, metalna galanterija, paspul i dr.
Estetsko-funkcionalne karakteristike modnih delova: okvir-ram, đon, potpetica, oblik vrha i petnog dela, perforiranje, kombinacija materijala itd.
Izrada idejnih rešenja na zadatu temu.
III RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
DIZAJN MUŠKE OBUĆE (51)
Estetsko-funkcionalne karakteristike vrsta muške obuće prema: nazivu, nameni, vrsti materijala i tehnološkom procesu izrade.
Dizajn muške dnevne obuće.
Dizajn muške obuće za svečane prilike.
Dizajn muške radne obuće.
Dizajn muške sportske obuće.
Izrada kolekcija idejnih rešenja navedenih vrsta muške obuće na zadatu temu.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
DIZAJN ŽENSKE OBUĆE (60)
Estetsko-funkcionalne karakteristike vrsta ženske obuće prema: nazivu, nameni, vrsti materijala i tehnološkom procesu izrade.
Dizajn ženske dnevne obuće.
Dizajn ženske obuće za svečane prilike.
Dizajn ženske radne obuće.
Dizajn ženske sportske obuće.
Izrada kolekcija idejnih rešenja navedenih vrsta ženske obuće na zadatu temu.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
IV RAZRED (4 časa nedeljno, 128 časova godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
DIZAJN DEČIJE OBUĆE (40)
Estetsko-funkcionalne karakteristike vrsta dečje obuće prema: nazivu, nameni, vrsti materijala i tehnološkom procesu izrade.
Dizajn dečje ženske obuće.
Dizajn dečje muške obuće.
Dizajn dečje kućne obuće.
Dizajn dečje sportske obuće.
Izrada kolekcija idejnih rešenja navedenih vrsta dečije obuće na zadatu temu.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
DIZAJN ČIZMI (60)
Estetsko-funkcionalne karakteristike vrsta čizma prema: nazivu, nameni, vrsti materijala i tehnološkom procesu izrade.
Dizajn muške čizme.
Dizajn ženske čizme.
Dizajn dečje čizme.
Izrada kolekcija idejnih rešenja navedenih vrsta čizama na zadatu temu.
Kolekcija idejnih rešenja modnih detalja.
DIZAJN KOLEKCIJE MODELA (28)
Kolekcija jesen - zima.
Kolekcija proleće - leto.
Dizajn robne marke, ambalaže, pakovanja, izložbenog prostora i dr.
II DIZAJN GALANTERIJE
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (4)
Pojam dizajna kožne galanterije i razlozi nastanka.
Podela kožne galanterije.
PRIMENA LIKOVNIH ELEMENATA U DIZAJNU KOŽNE GALANTERIJE (20)
Karakteristike i vrednosti likovnih elemenata.
Odnos likovnih elemenata.
Stil i moda.
Proporcija ljudske figure.
Karakteristika modnog i tehničkog crtanja.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
DIZAJN PREDMETA KOŽNE GALANTERIJE (20)
Estetsko funkcionalne osobine.
Izrada idejnih rešenja prema zadatku.
DIZAJN LAKE GALANTERIJE (30)
Dizajn futrola (naočare, ključeve).
Kolekcija idejnih rešenja.
Dizajn novčanika za sitan novac.
Kolekcija idejnih rešenja.
III RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
DIZAJN LAKE GALANTERIJE (45)
Dizajn ženskog novčanika.
Kolekcija idejnih rešenja.
DIZAJN ŽENSKIH TAŠNI (45)
Dizajn ženske tašne sa kapkom, (metalnim zatvaračem, pregradom).
Kolekcija idejnih rešenja i modnih detalja.
Dizajn ženske modne tašne (meka konstrukcija, sa patent zatvaračem, kederovana).
Kolekcija idejnih rešenja sa modnim detaljima.
Dizajn rukavica.
DIZAJN POSLOVNE GALANTERIJE (21)
Dizajn ženske poslovne tašne.
Kolekcija idejnih rešenja.
IV RAZRED (4 časa nedeljno, 128 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
DIZAJN MUŠKE POSLOVNE GALANTERIJE (48)
Dizajn muških poslovnih tašni.
Kolekcija idejnih rešenja (mape, servijete, futrole za vizit karte, korice).
DIZAJN SPORTSKOG PROGRAMA (32)
Sportske i putne tašne
Kolekcija idejnih rešenja
DIZAJN KOFERA (32)
Kolekcija idejnih rešenja (poslovnih, putnih)
IZBOR IDEJA, RAZRADA (16)
Kolekcija idejnih rešenja po grupama proizvoda
III DIZAJN KONFEKCIJE
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (6)
Pojam dizajna kožne konfekcije,razvoj i nastanak.
Odnos funkcionalnosti i estetike u odevanju.
Kultura odevanja.
PRIMENA LIKOVNIH ELEMENATA I PRINCIPA KOMPONOVANjA U DIZAJNU ODEĆE (20)
Karakter i funkcija linije, smera, oblika, valera i boje u izradi kožne konfekcije.
Stil i moda.
Proporcije ljudskog tela.
Karakteristike tehničkog i modnog crteža.
Realizacija ideja prema zadatku.
DIZAJN MODNIH DETALjA (14)
Estetsko-funkcionalne karakteristike modnih detalja.
Estetsko-funkcionalne karakteristike krojnih delova odeće.
Dizajn različitih modnih detalja (kaiševa, cvetova, džepova, kapa).
Dizajn pačvorka.
DIZAJN ODEVNIH PREDMETA (34)
Dizajn različitih modela sukanja od kože i u kombinaciji različitih vrsta materijala. Izbor modela suknje za serijsku proizvodnju.
Dizajn različitih modela muških,ženskih i dečijih pantalona. Izbor modela pantalona za serijsku proizvodnju.
III RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
DIZAJN ODEVNIH PREDMETA (111)
Dizajn različitih modela muškog, ženskog i dečijeg prsluka od kože i u kombinaciji sa drugim materijalima.
Dizajn različitih modela haljine od kože i krzna i u kombinaciji sa drugim materijalima.
Dizajn različitih modela jakne od kože i krzna i u kombinaciji sa drugim materijalima.
Izbor modela za serijsku proizvodnju na osnovu iskustva stečenog pri izradi različitih modela jednog odevnog predmeta.
IV RAZRED (4 časa nedeljno, 128 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
DIZAJN ODEVNIH PREDMETA (128)
Dizajn različitih modela muških, ženskih i dečijih mantila od kože i krzna.
Dizajn mantila u kombinaciji različitih vrsta materijala.
Estetsko-funkcionalne karakteristike mantila i bundi.
Izrada muške, ženske i dečije kolekcije za sezonu proleće - leto i jesen - zimu.
Izrada kolekcije za sajamsku izložbu.
Dizajn odevnih predmeta u pačvorku.
Izrada kolekcije na zadatu temu.
Izrada kolekcije na osnovu pozitivnog iskustva stečenog pri izradi različitih modela odevnih predmeta.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Program kontinuirano prati sadržaje drugih stručnih predmeta, u cilju sveobuhvatnog savladavanja procesa dizajniranja, kroz tehničko-tehnološke faze proizvoda.
Godišnjim planom bliže će se odrediti realizacija nastavnih sadržaja po tematskim celinama.
Sadržaj nastavne teme prati proizvod od izrade skice do konačnog idejnog rešenja, uz stalno preplitanje i dopunjavanje teorijskih i praktičnih znanja.
Neophodno je da likovno estetski zahtevi budu u funkciji tehničko tehnoloških procesa.
Predmet dizajn proizvoda od kože izučava se u drugom, trećem i četvrtom razredu, pri čemu se odeljenje deli na grupe od 8-10 učenika.
Nastavne sadržaje treba realizovati u učionici, specijalizovanoj učionici, uz primenu nastavnih sredstava:
- grafoskop
- dijaskop
- profesionalni računari sa pratećom opremom
- katalozi
- kolekcije uzoraka
- slike
- stručna literatura.
U cilju praćenja aktuelnih trendova modnih događaja omogućiti posete sajmovima, galerijama i odgovarajućim manifestacijama.
KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE PROIZVODA OD KOŽE
Cilj i zadaci:
Cilj predmeta Konstrukcija i modelovanje proizvoda od kože je sticanje znanja o konstrukciji i ulozi modelovanja u izradi proizvoda od kože, detalja, ukrasa i ornamenata.
Zadaci predmeta su:
- sticanje osnovnih teorijskih znanja za razumevanje procesa konstrukcije proizvoda od kože;
- savladavanje elemenata konstrukcije modelovanja i kompletiranje delova, ukrasa i modnih detalja;
- upoznavanje sa pravilima modelovanja;
- shvatanje uloge konstrukcije i modelovanja u konačnom izgledu obuće, galanterije i kožne konfekcije;
- razvijanje samostalnosti, kreativnosti i logike u realizaciji modela;
- osposobljavanje za pravilan izbor materijala u odnosu na model i njegovu namenu;
- praćenje savremenog razvoja modelovanja i prilagođavanje zahtevima tržišta.
I KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE OBUĆE
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Značaj i zadatak tehničkog crtanja i nacrtne geometrije.
Upotreba pribora za crtanje.
TEHNIČKO CRTANjE (8)
Elementi tehničkog crteža.
Vrste, formati, razmera, vrste linija (paralele - normale).
Konstrukcija pravilnih poligona i krivih linja.
POLAZNI ELEMENTI U KONSTRUKCIJI OBUĆE (10)
Zadatak i značaj konstrukcije i modelovanja u dizajniranju i izradi obuće.
Fiziologija ljudske noge.
Deformiteti stopala.
Mere stopala bitne za konstrukciju obuće.
Skica i opis modela.
KONSTRUKCIJA GORNjIH DELOVA MUŠKE PLITKE OBUĆE (18)
Konstrukcija osnovnih linija i uglova.
Konstrukcija mreže muške plitke obuće ("DERBI" - "PARIZ ").
Konstrukcija i oblikovanje spoljašnjih gornjih delova.
Konstrukcija i oblikovanje unutrašnjih gornjih delova.
KONSTRUKCIJA GORNjIH DELOVA ŽENSKE PLITKE OBUĆE (18)
Konstrukcija osnovnih linija i uglova.
Konstrukcija mreže muške plitke obuće (salonka - sandala).
Konstrukcija i oblikovanje spoljašnjih gornjih delova.
Konstrukcija i oblikovanje unutrašnjih gornjih delova.
KONSTRUKCIJA GORNjIH DELOVA DEČIJE PLITKE OBUĆE (18)
Konstrukcija osnovnih linija i uglova.
Konstrukcija mreže muške plitke obuće (zatvorena - otvorena).
Konstrukcija i oblikovanje spoljašnjih gornjih delova.
Konstrukcija i oblikovanje unutrašnjih gornjih delova.
III RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
KOPIJA KALUPA (6)
Određivanje značajnih tačaka i linija na kalupu.
Unutrašnja kopija, spoljašnja kopija i srednja kopija kalupa.
Kopija temeljne tabanice.
MODELOVANjE GORNjIH DELOVA PLITKE OBUĆE PO KOPIJI KALUPA (36)
Muška obuća.
Ženska obuća.
Dečja obuća.
KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE GORNjIH DELOVA DUBOKE OBUĆE (69)
Muška obuća.
Ženska obuća.
Dečija obuća.
Modelovanje spoljašnjih i unutrašnjih gornjih delova duboke obuće.
IV RAZRED (3 časa nedeljno, 96 časova godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE GORNjIH DELOVA ČIZME (63)
Muška čizma.
Ženska čizma.
Dečja čizma.
Modelovanje spoljašnjih i unutrašnjih gornjih delova čizme.
MODELOVANjE DONjIH DELOVA OBUĆE (9)
Temeljna tabanica.
on.
Potpetica.
Lub.
Potkapna.
KOMPJUTERSKA GRAFIKA (12)
Osnovni pojmovi, potreba, značaj i primena kompjuterske grafike.
Crtanje i obrada crteža na računaru.
UMNOŽAVANjE ŠABLONA (12)
Mašinsko umnožavanje, gradir mašina.
Umnožavanje pomoću računara.
II KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE GALANTERIJE
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (4)
Značaj i zadatak tehničkog crtanja.
Materijal i pribor za crtanje.
Rukovanje i održavanje pribora.
TEHNIČKO CRTANjE (20)
Elementi tehničkog crtanja.
Vrste, formati tehničkog crtanja.
Vrste linija i njihova konstrukcija.
POLAZNI ELEMENTI U KONSTRUKCIJI GALANTERIJE (20)
Zadatak i značaj konstrukcije i modelovanje u dizajniranju i izradi kožne galanterije.
Grupe predmeta kožne galanterije.
KONSTRUKCIJE PREDMETE KOŽNE GALANTERIJE (30)
Konstrukcija i modelovanje futrole za naočare.
Konstrukcija i modelovanje futrole za ključeve.
Konstruisanje novčanika za sitan novac.
Konstruisanje, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike (futrole, novčanik).
III RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE LAKE GALANTERIJE (45)
Konstrukcija, modelovanje i kompletiranje krojne slike (sa kapkom, sa metalnim ramom, sa celuloidom, patent zatvaračem, od kože egzotičnih životinja).
KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE ŽENSKE TAŠNE (45)
Konstrukcija, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike (sa kapkom, metalnim zatvaračem, pregradom).
Konstrukcija i modelovanje rukavica.
KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE POSLOVNE GALANTERIJE (21)
Konstruisanje, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike (ženske poslovne tašne,lisnice, korice).
IV RAZRED (3 časa nedeljno, 96 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE MUŠ. POSL. GALANT (48)
Konstruisanje, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike (muške poslovne tašne, mape, servijete, futrole za vizit karte, korice).
KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE SPORTSKOG PROGRAMA (32)
Konstruisanje, modelovanje, kompletiranje i uklapanje krojne slike (sportske, putne tašne, koferi).
KOLEKCIJA IDEJNIH REŠENjA PO GRUPAMA PROIZVODA (48)
III KONSTRUKCIJA I MODELOVANjE KONFEKCIJE
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (3)
Uvod u konstrukciju i modelovanje odeće.
Put od ideje do realizacije gotovog proizvoda.
TEHNIČKO CRTANjE (18)
Primena tehničkog crtanja u konstrukciji odeće.
Sredstva za izradu tehničke dokumentacije.
Tehničko pismo.
Ortogonalna projekcija.
Kotiranje crteža.
POLAZNI ELEMENTI ZA KONSTRUKCIJU KROJA (18)
Zadatak i značaj konstrukcije i modelovanja u dizajniranju i izradi kožne konfekcije.
Proporcionalnost i simetričnost ljudskog tela.
Stas i uzrast.
Standardi i njihova primena u konfekciji.
Odeća za muškarce.
Odeća za žene.
Dečija odeća.
Skica i opis modela.
Telesne mere za konstrukciju kroja.
Uzimanje mera.
KONSTRUKCIONA PRIPREMA ODEVNIH PREDMETA I MODNIH DETALjA (35)
Konstrukcija modnih detalja: kaiševa, cvetova, džepova, kapa i sl.
Konstrukcija različitih modela sukanja od kože i u kombinaciji sa drugim materijalima.
Konstrukcija ženskih, muških i dečijih pantalona.
III RAZRED (3 časa nedeljno, 111 časova godišnje-vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
KONSTRUKCIONA PRIPREMA ODEVNIH PREDMETA (111)
Konstrukcija, modelovanje i kompletiranje krojeva:
- različitih modela muškog, ženskog i dečijeg prsluka,
- različitih modela haljine,
- različitih modela muške, ženske i dečije jakne.
IV RAZRED (3 časa nedeljno, 96 časova godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
KONSTRUKCIONA PRIPREMA ODEVNIH PREDMETA (75)
Konstrukcija,modelovanje i kompletiranje krojeva: - različitih modela muškog, ženskog i dečijeg mantila od kože i krzna
Konstrukcija, modelovanje i kompletiranje krojeva pripremljene kolekcije na časovima Dizajna kožne konfekcije.
NAUČNO-TEHNOLOŠKA DOSTIGNUĆA
U OBLASTI KONSTRUKCIJE I MODELOVANjA
ODEVNIH PREDMETA (3)
Primena računara u oblasti konstrukcije i modelovanja odevnih predmeta od kože i krzna.
UMNOŽAVANjE KROJEVA ODEVNIH PREDMETA (18)
Pravila umnožavanja:
- suknje,
- pantalona,
- prsluka,
- haljine,
- jakne,
- mantila.
Prednosti kompjuterskog umnožavanja.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Sadržaj predmeta iz Konstrukcije i modelovanja proizvoda od kože u okviru teme iz tehničkog crtanja osposobljavaju učenika za pravilno korišćenje pribora za crtanje i sticanje veština za pisanje tehničkih slova, konstruisanje uglova, linija (krivih, poligona), geometrijskih slika, oblika, tela, dimenzioniranje, razmeru i proporcije.
Svaki konstruisani deo sklopa i proizvoda treba da prikaže tehničkim crtežom u raznim položajima radi uočavanja oblika, funkcije i načina izrade.
Sticanje osnovnih znanja o anatomiji ljudskog tela i stopala.
Sadržaj predmeta treba da budu u skladu sa sadržajima Tehnologije, Dizajn proizvoda od kože i Praktične nastave da bi učenik stekao, usvojio i primenio znanja pri izradi modela.
Učenici treba da usvoje znanja o skiciranju modela, prenošenju dimenzija (razmera, proračun) i praćenju savremenih trendova u odnosu na oblik formu, veličinu, materijal boju i namenu dizajniranog modela.
Savladavanje sadržaja treba da bude postepeno od jednostavnijih oblika i formi ka složenijim.
Urađene šablone dizajniranog modela koristiti za praktičnu izradu.
U zavisnosti od mogućnosti obraditi što više muških, ženskih i dečjih modela.
Učenici se u drugom razredu opredeljuju za određeno zanimanje (obuća, galanterija, konfekcija) u grupama od 8-10 učenika po obrazovnom profilu.
Sadržaj programa treba realizovati u specijalizovanim učionicama, kabinetima sa pratećom opremom za konstruisanje uz:
- skice,
- šeme,
- slajdove, filmove,
- modne časopise,
- kolekcije skica koje su uradili učenici,
- grafoskop,
- dijaskop,
- profesionalni računar sa pratećom opremom,
- druga savremena nastavna sredstva.
Za realizaciju kompjuterske grafike u zavisnosti od mogućnosti koristiti programe Corel Dranj, Auto Cad i slično.
Učenika uputiti u način rada savremenih softverskih sistema za dizajniranje i pripremu proizvodnje.
TEHNOLOGIJA PROIZVODA OD KOŽE
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Tehnologija proizvoda od kože je sticanje i usvajanje znanja o izradi proizvoda od kože - konfekcije, obuće, galanterije, kombinacijom prirodnih i veštačkih materijala, dodavanjem različitih ukrasa, detalja, ornamenata, boja.
Zadaci nastave predmeta su:
- sticanje teorijskih znanja i upoznavanje sa tehnološkim postupcima izrade proizvoda od kože;
- shvatanje značaja izbora materijala koji nalazi praktičnu primenu u zavisnosti od vrste i konstrukcije samog proizvoda;
- usvajanje znanja o postupcima izrade, tehničko tehnološkim i proizvodnim zahtevima;
- upoznavanje mašina, uređaja, pribora i alata koji se primenjuju u tehnološkim procesima isecanja, tanjenja, šivenja i završne obrade proizvoda od kože;
- sticanje znanje o procesima tehnologije zasnovanim na savremenim dostignućima;
- razvijanje kreativnosti i samostalnosti učenika;
- razumevanje razlika između unikatne i serijske proizvodnje;
- razvijanje radnih navika, poštovanja rokova, smisla za racionalan izbor i korišćenje prirodnih i veštačkih materijala;
- osposobljavanje za primenu stečenih teorijskih znanja u praktičnom radu i podsticanje učenika na samostalan rad.
TEHNOLOGIJA OBUĆE
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (2)
Pojam i značaj tehnologije izrade obuće u proizvodnji kožarskih proizvoda.
OPŠTA SAZNANjA O PROIZVODNjI OBUĆE (4)
Podela obuće po vrstama, nazivima, veličini, nameni i načinu izrade.
Delovi obuće i njihova funkcija.
MATERIJALI ZA IZRADU OBUĆE (8)
Vrste materijala za izradu gornjih i donjih delova obuće.
Osnovne karakteristike i primena materijala za izradu gornjih i donjih delova obuće.
Izbor materijala prema vrsti, nazivu, nameni i načinu izrade obuće.
ISECANjE GORNjIH I DONjIH DELOVA OBUĆE (20)
Opšta i posebna pravila za isecanje gornjih delova obuće.
Načini isecanja, uređaji i pomoćna sredstva za isecanje.
Mašine za isecanje materijala.
Postupak isecanja.
OBRADA GORNjIH DELOVA OBUĆE (20)
Značaj i uloga obrade.
Obrada gornjih delova obuće.
Površinsko tanjenje - mašina za površinsko tanjenje.
Tanjenje ivica ruba, vidovi tanjenja.
Ukrasno bušenje i ukrašavanje gornjih delova obuće.
Nanošenje lepila za privremeno i trajno vezivanje.
Pojačanje gornjih delova obuće.
Nanošenje ukrasa.
OBRADA DONjIH DELOVA OBUĆE (20)
Tanjenje, brušenje, pojačavanje i obrada rubova temeljnih tabanica prema načinu spajanja.
Tanjenje i brušenje đona.
Obrada ruba đona i otvaranje kanala.
Tanjenje, brušenje i oblikovanje lubova.
Slaganje, povezivanje, presovanje i obavijanje potpetica.
III RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
UREIVANjE IVICA RUBA (9)
Uređivanje ivica ruba podavijanjem, paspuliranjem, paljenjem, prevrtanjem, ukrasnim zupčanjem i obavijanjem.
SPAJANjE - ŠIVENjE GORNjIH DELOVA OBUĆE (5)
Načini spajanja i njihova primena.
IZRADA RAZLIČITIH SKLOPOVA (15)
Sklop zadnjih delova.
Sklop prednjih delova.
Redosled faza u spajanju gornjih delova obuće.
Izrada "Derbi" gornjeg dela obuće.
Izrada "Pariz" gornjeg dela obuće.
Skupno i završno spajanje.
SPAJANjE GORNjIH I DONjIH DELOVA OBUĆE (30)
Redosled operacija u fazi navlačenja i sklapanja po vrstama obuće.
Priprema za spajanje đona (oblikovanje, raščešljavanje).
Spajanje đona postupkom lepljenja.
Spajanje gornjeg i donjeg dela obuće postupkom šivenja (navlačenje gornjeg dela).
Spajanje đona šivenjem i prošivanjem.
Glodanje ruba đona.
Pričvršćivanje potpetice.
Izrada kalifornija obuće.
IZRADA BRIZGANE OBUĆE (10)
Postupak dobijanja đona, potpetice, platoa i umetka. Dobijanje i spajanje đona brizganjem i njegovo vezivanje za gornji deo i temeljnu tabanicu.
Postupak dobijanja celobrizgane obuće.
ZAVRŠNA OBRADA (5)
Fino brušenje, čišćenje, pranje, bojenje, poliranje i apretiranje.
Sredstva za čišćenje, pranje, poliranje i apretiranje.
Izvlačenje kalupa.
IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
KONTROLA PROIZVODA (8)
Kontrola poluproizvoda gornjih i donjih delova obuće.
Međufazna kontrola.
Kontrola gotovih proizvoda.
Klasiranje obuće prema kvalitetu izrade.
TEHNIČKO - TEHNOLOŠKA PRIPREMA (8)
Značaj i delatnost pripreme.
Izrada i usvajanje modela.
Usvajanje tehnološkog postupka.
ODREIVANjE UTROŠKA MATERIJALA ZA GORNjE DELOVE OBUĆE (18)
Iznalaženje optimalnih površina: prednjih i zadnjih spoljašnjih delova i prednjih i zadnjih unutrašnjih delova i njihov obračun.
Utvrđivanje utroška materijala za jedan par spoljašnjih i unutrašnjih delova obuće uz procenat otpada.
ODREIVANjE UTROŠKA MATERIJALA ZA DONjE DELOVE OBUĆE (22)
Određivanje korisnih površina za donje delove obuće.
Utvrđivanje utroška materijala za jedan par obuće uz procenat otpada.
ODREIVANjE TEHNOLOŠKOG POSTUPKA IZRADE OBUĆE (10)
Izrada normativa radne snage.
Definisanje tehnološkog postupka izrade gornjih i donjih delova obuće, kao i njihovo spajanje u jednu celinu.
TEHNOLOGIJA GALANTERIJE
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (4)
Podela kožne galanterije
Pojam i značaj proizvoda od kože
PODELA KOŽNE GALANTERIJE (12)
Podela prema vrsti proizvoda
Podela prema nameni
Podela prema načinu spajanja
Podela prema načinu izrade
IZRADA PREDMETA OD KOŽE (30)
Pripremne operacije
Vrste krojenja
Vrste tanjenja
Obeležavanje delova
Podavijanje ivica
OPERACIJE IZRADE LAKE GALANTERIJE (28)
Izrada futrola za naočare
Izrada futrola za ključeve
Izrada novčanika za sitan novac
Izrada dolarskog novčanika
Izrada muškog novčanika
II RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
UGRADNjA METALNE GALANTERIJE (20)
Grupisanje metalne galanterije prema nameni i načinu ugradnje.
Ugradnja metalne galanterije metodom raskivanja, zakivanja, stezanja, razvrtanja i šivenja.
IZRADA UKRASA (10)
Nabiranje materijala gumom (lepljenjem i šivenjem).
Izrada ukrasa od pomoćnih materijala.
IZRADA ŽENSKIH TAŠNI (30)
Nastavljanje kože i lepenke.
Izrada ženskih tašni sa kapkom, metalnim ramom i patent zatvaračem.
Izrada večernjih tašni.
Izrada kederovanih tašni.
Izrada tašni sa sečenim ivicama.
Izrada ženske poslovne galanterije.
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE RUKAVICA (14)
Ručno i mašinsko krojenje glavnih delova i palčeva.
Izrada ukrasa na rukavicama.
Sastavljanje delova rukavica i završno šivenje.
Izvrtanje i peglanje rukavica.
IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
IZRADA MUŠKIH TAŠNI (32)
Vrsta muških tašni i njihova namena.
Izrada đačkih tašni, sportskih i putničkih torbi.
Izrada muških tašni sa patent zatvaračem, kancelarijske tašne sa i bez pregrada, muške putne torbe.
Izrada muške poslovne galanterije.
IZRADA KOFERA (24)
Vrste kofera, materijali za izradu kofera.
Metalna galanterija za izradu kofera.
Izrada putnih kofera.
Izrada kofera od lepenke.
IZRADA PRIPREME RADA (18)
Jedinice mere za materijale u kožnoj galanteriji.
Određivanje utroška materijala, određivanje vremena izrade, operacioni list.
Norma, vrste normi.
Izrada kalkulacija.
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Nastavni program predmeta Tehnologija proizvoda od kože obuhvata Tehnologiju obuće, Tehnologiju kožne galanterije, Tehnologiju kožne konfekcije.
Svi sadržaji predmeta kroz nastavne teme informišu učenika o značaju tehnologije za savremenog čoveka i postepeno ga uvode u pripremne operacije po fazama proizvodnje proizvoda od kože.
Kroz program tehnologije učenici stiču znanja za obradu (isecanje, tanjenje, obrada ivica ruba, šivenje) kože kao osnovnog materijala od čega zavisi kvalitet gotovog proizvoda.
Nastavnim temama tehnološkog postupka postupno je obrađen proizvod od isecanja, tanjenja, šivenja,spajanja delova u celinu i završne operacije gotovog proizvoda od jednostavnijih do najsloženijih modela.
U cilju trajnog usvajanja znanja sa učenicima koristiti pored frontalnog rada sa celim odeljenjem i metode grupnog i individualnog rada naročito u trećem i četvrtom razredu.
Pri obradi tema koristiti verbalne i demonstraciono-ilustracione metode. Da bi učenici usvojili i zaokružili znanje tehnološkog postupka izrade modela sadržaja programa treba da budu u skladu sa sadržajima uže stručnih predmeta: Dizajn, Konstrukcija i Modelovanje proizvoda od kože i Praktične nastave.
Sadržaj programa realizovati u učionici i specijalizovanoj učionici korišćenjem vizuelne tehnike :
- dijaskop,
- grafoskop,
- TV , DVD,
- slike,
- šeme,
- uzorke delova proizvoda od kože,
- uzorke materijala,
- modele.
U cilju trajnog usvajanja znanja nastavne jedinice po potrebi realizovati u školskim radionicama i praktično pokazati uređaje, alate, osnovne delove i rad mašina.
Organizovati posetu fabrikama gde bi se učenici praktično upoznali sa kompjuterskim krojenjem i savremenim postupcima u tehnološkom procesu izrade proizvoda od kože. Učenike stručno osposobiti da samostalno kreiraju, modeluju i izrade modele.
PRAKTIČNA NASTAVA
Cilj i zadaci:
Cilj nastave predmeta Praktična nastava je sticanje praktičnih znanja i veština u izradi proizvoda od kože sa modnim detaljima, ukrasima i ornamentima, kombinacijom boja i dezena.
Zadaci predmeta su:
- upoznavanje i savladavanje veština rukovanja priborom za rad, alatom, uređajima i mašinama u tehnološkim postupcima isecanja, tanjenja, šivenja i završne obrade proizvoda od kože;
- primenjivanje stečenih teorijskih znanja;
- razvijanje smisla za tačnost, sistematičnost i preciznost u radu;
- razvijanje kreativnih sposobnosti učenika;
- očuvanje tradicionalnih vrednosti;
- usvajanje znanja o izboru materijala prema vrsti proizvoda i načinu izrade;
- usvajanje znanja o ekonomičnosti iskorišćenja materijala;
- podsticanje učenika na originalnost i samostalnost u radu;
- razvijanje stvaralačke mašte i analitičkog mišljenja, potenciranje pozitivnog karaktera i svojstava (svesnost, izdržljivost, pedantnost, pribranost, objektivnost u procenjivanju vlastitih sposobnosti) i formiranje pravilnog odnosa prema radu.
PRAKTIČNA NASTAVA (IZRADA OBUĆE )
II RAZRED (4 časa nedeljno, 148 časova godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVOD (4)
Upoznavanje alata i pribora u procesu izrade obuće.
Pojam i elementi radnog mesta.
Priprema radnog mesta.
Nezgode na radu, njihovo sprečavanje i zaštita.
RUČNO KROJENjE PRIRODNIH I VEŠTAČKIH MATERIJALA (20)
Prijem i klasiranje materijala prema vrsti, svojstvima, kvalitetu i nameni.
Označavanje i obeležavanje.
OBRADA RUBOVA ISKROJENIH DELOVA (36)
Ivično tanjenje.
Obrada rubova podavijanjem, paljenjem, paspuliranjem, prevrtanjem i ukrasnim zupčanjem.
MEUSOBNO SPAJANjE OBRAENIH DELOVA (72)
Privremena veza.
Šivenje.
Šivaća mašina.
Odnos igle i konca.
Formiranje petlje.
Vrste sastava (ivični, površinski preklop i čeoni).
IZRADA MODELA MUŠKE PLITKE OBUĆE (16)
III RAZRED (6 časova nedeljno, 222 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
IZRADA MUŠKE OBUĆE (74)
Kolekcije idejnih rešenja: kombinacija različitih materijala, boja, dezena, ukrasa i modnih detalja.
Usvajanje najbolje dizajniranih modela.
IZRADA ŽENSKE OBUĆE (86)
Kolekcije idejnih rešenja: kombinacija različitih materijala, boja, dezena, ukrasa i modnih detalja.
Usvajanje najbolje dizajniranih modela.
IZRADA DEČIJE OBUĆE (62)
Kolekcija idejnih rešenja: kombinacija različitih materijala, boja, dezena, ukrasa i modnih detalja.
Usvajanje najbolje dizajniranih modela.
IV RAZRED (7 časova nedeljno, 224 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
IZRADA MUŠKE ČIZME (60)
Kolekcija idejnih rešenja: kombinacija različitih materijala, boja, dezena, ukrasa i modnih detalja.
Usvajanje najbolje dizajniranih modela.
IZRADA ŽENSKE ČIZME (60)
Kolekcija idejnih rešenja: kombinacija različitih materijala, boja, dezena, ukrasa i modnih detalja.
Usvajanje najbolje dizajniranih modela.
IZRADA DEČIJE ČIZME (60)
Kolekcija idejnih rešenja: kombinacija različitih materijala, boja, dezena, ukrasa i modnih detalja.
Usvajanje najbolje dizajniranih modela.
IZRADA KOLEKCIJE MODELA (30)
Kolekcija jesen - zima.
Kolekcija proleće - leto.
IZLOŽBA NAJBOLjE DIZAJNIRANIH KOLEKCIJA (14)
NASTAVA U BLOKU (60 časova godišnje)
IZRADA MODNE OBUĆE (60)
Izbor odgovarajućih materijala i izrada odabrane kreacije na osnovu idejnog rešenja realizovanog na časovima dizajna odeće.
PRAKTIČNA NASTAVA (IZRADA GALANTERIJE )
II RAZRED (4 časa nedeljno, 148 časova godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
UVODNE NAPOMENE (2)
Pribor za rad, rukovanje i održavanje.
Pribor za rad, tehnika oštrenja noža.
KONSTRUISANjE MODELA (38)
Konstruisanje i izrada šablona za rad, krojenje kože i postave.
OBRADA ISKROJENIH DELOVA (40)
Krojenje materijala. Vrste obeležavanja.
Podavijanje ivica raznih oblika.
Utiskivanje ukrasnih linija.
Šivenje delova.
DIZAJNIRANjE I IZRADA KOŽNE GALANTERIJE (60)
Dizajniranje i izrada futrole za naočare i ključeve.
Kolekcija idejnih rešenja.
Kolekcija idejnih rešenja.
Dizajniranje i izrada novčanika za sitan novac.
III RAZRED (6 časova nedeljno, 222 časa godišnje - vežbe)
SADRŽAJI PROGRAMA
DIZAJNIRANjE I IZRADA LAKE GALANTERIJE (78)
Dizajniranje i izrada ženskog novčanika (sa 1 kapkom, 2 kapka, duplim bočnim stranicama, sa metalnim ramom, sa celuloidom i patent zatvaračem).
Korekcija šablona.
Kolekcija idejnih rešenja.
DIZAJNIRANjE I IZRADA ŽENSKIH TAŠNI (90)
Dizajniranje i izrada ženske tašne sa kapkom, (metalnim zatvaračem,pregradama, od plemenitih tekstilnih materijala, od kože reptilija i gmizavaca).
Dizajniranje i izrada modne tašne (meke konstrukcije, patent zatvarača, kederovana).
Korekcija šablona.
Kolekcija idejnih rešenja i modnih detalja.
DIZAJNIRANjE I IZRADA RUKAVICA (24)
Dizajniranje i izrada dečijih, ženskih i muških rukavica za različitu namenu.
Korekcija šablona.
Kolekcija idejnih rešenja i modnih detalja.
DIZAJNIRANjE I IZRADA POSLOVNE GALANTERIJE (30)
Dizajniranje i izrada ženske poslovne tašne.
Korekcija šablona.
Kolekcija idejnih rešenja.
IV RAZRED (7 časova nedeljno, 224 časa godišnje)
SADRŽAJI PROGRAMA
DIZAJNIRANjE I IZRADA ŽENSKE POSLOVNE GALANTERIJE (84)
Dizajniranje i izrada muških tašni (mape, servijete, futrole za vizit karte, korice).
Korekcija šablona.
Kolekcija idejnih rešenja.
Kompletiranje tehničko-tehnološke dokumentacije.
DIZAJNIRANjE I IZRADA SPORTSKOG PROGRAMA (56)
Dizajniranje i izrada sportskih torbi i futrola za sportske rekvizite.
Dizajniranje i izrada putnih torbi.
Korekcija šablona.
Kolekcija idejnih rešenja.
DIZAJN I IZRADA KOFERA (84)
Dizajn i izrada kofera (poslovnih i putnih ).
Korekcija šablona.
Izbor ideja, razrada kolekcije.
Kompletiranje tehničko-tehnološke dokumentacije.
NASTAVA U BLOKU (60 časova godišnje)
Dizajn i izrada predmeta lake galanterije (30)
Dizajn i izrada predmeta krupne galanterije (30)
NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA (UPUTSTVO)
Sadržaj predmeta Praktična nastava proizilazi iz sadržaja teorijskih predmeta: Dizajn proizvoda od kože, Konstrukcija i modelovanje proizvoda od kože i Tehnologija proizvoda od kože.
Na časovima praktične nastave učenici treba teorijska znanja iz uže stručnih predmeta da povežu, praktično savladaju i uvežbaju do nivoa samostalne primene.
Nastavne teme upućuju učenika na korišćenje pribora za rad, alata, uređaja, i rukovanja mašinama pri isecanju, tanjenju, obradi i spajanju delova modela od kože.
Nastavni sadržaji su grupisani prema tehnologijama obrazovnih profila (obuća, galanterija, konfekcija) za koje se učenik sam opredelio.
Učenik na osnovu stečenih znanja o tehnološkom postupku, dizajnu, konstrukciji i modelovanju proizvoda od kože treba samostalno da izradi modele i zaključi koje je najbolje realizovano idejno rešenje kombinacijom materijala, boja dezena, oblika, formi, ukrasa, detalja, metalne galanterije i ornamenata na zadatu temu.
Praktična nastava izvodi se u školskim radionicama u grupama od 8-10 učenika,opremljenim alatima, uređajima, mašinama, sredstvima i predmetima rada.
Učenicima treba omogućiti posete fabrikama, sajmovima, aktuelnim događajima koji mogu da doprinesu razvijanju ideja i kreativnosti u osmišljavanju proizvoda od kože.
Kod svakog učenika pojedinačno razvijati, pratiti i podsticati kreativne sposobnosti i samostalnost u radu ukazivanjem na greške i njihovom uklanjanju tokom rada.
Blok nastavu realizovati u školskoj radionici, odgovarajućim preduzećima, zanatskim radnjama gde bi učenici samostalno izradili odabrani model na osnovu idejnog rešenja realizovanog na časovima Dizajna proizvoda od kože.
MATURSKI ISPIT
Maturski ispit u srednjoj stručnoj školi polaže se u skladu sa Pravilnikom o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (,,Službeni glasnik SRS - Prosvetni glasnik", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91,7/93,17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05 i 6/05) u delu koji se odnosi na sadržaj i način polaganja maturskog ispita.
A) Zajednički deo obuhvata predmet obavezan za sve učenike srednjih stručnih škola, a prema programu koji je ostvaren u toku četvorogodišnjeg obrazovanja:
- Srpski jezik i književnost (maternji jezik i književnost za učenike koji su nastavu imali na jeziku narodnosti) - pismeno.
B ) Posebni deo maturskog ispita obuhvata:
- maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada,
- usmeni ispit iz izbornog predmeta.
MATURSKI PRAKTIČNI RAD
Na praktičnom ispitu proverava se osposobljenost kandidata za dizajniranje, konstruisanje, modelovanje i izradu proizvoda od kože.
Sadržaji praktičnog rada, odnosno njegovi zadaci definišu se iz sadržaja programa sledećih stručnih predmeta:
- konstrukcija i modelovanje proizvoda od kože,
- tehnologija proizvoda od kože,
- dizajniranje proizvoda od kože,
- praktična nastava.
Sadržaji usmene odbrane rada proističu iz sadržaja programa maturskog rada i odnose se na objašnjenja konkretnog maturskog praktičnog rada.
USMENI ISPIT IZ IZBORNOG PREDMETA
U okviru izbornog dela učenik polaže jedan predmet po sopstvenom izboru iz grupe predmeta značajnih za njegovu profesionalnu delatnost ili za dalje obrazovanje:
- istorija dizajna proizvoda od kože,
- kožarski materijali,
- osnove dizajna kože,
- matematika,
- italijanski jezik.