Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS" br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02 i 84/04), a u vezi sa članom 4. Odluke o učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite("Službeni glasnik RS", br. 83/04 i 118/04) i člana 24. stav 1. tačka 3. Statuta Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje("Službeni glasnik RS", br. 33/99, 16/00, 34/02 i 69/02),
Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - Beograd, na sednici održanoj 27. decembra 2004. godine, donosi

ODLUKU

O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 6 od 24. januara 2005)

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja(u daljem tekstu: Lista lekova).
Lista lekova iz stava 1. ovog člana, odštampana je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Listu lekova iz člana 1. stav 1. ove odluke čine:
1) A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta(u daljem tekstu: Lista A),
2) V. Lekovi koji se izdaju na nalog u zdravstvenoj ustanovi(u daljem tekstu: Lista V); i
3) S. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja(u daljem tekstu: Lista S).
Lista A iz stava 1. tačka 1. ovog člana se sastoji iz 13 grupa lekova.
Lista V iz stava 1. tačka 2. ovog člana se sastoji iz 12 grupa lekova.
Lista S iz stava 1. tačka 3. ovog člana se sastoji iz 2 grupe lekova.

Član 3.

U skladu sa Listom lekova, zdravstvena ustanova donosi svoje planove potreba i vrši nabavku lekova, iz sredstava opredeljenih za lekove na osnovu zaključenog ugovora sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Član 4.

Lista lekova sadrži sledeće iodatke o leku:
1) šifra leka - JKL,
2) šifra leka - ATC;
3) generičko ime leka - INN;
4) zaštićeno ime leka;
5) farmaceutski oblik leka - PO;
6) pakovanje i doza leka;
7) proizvođač leka;
8) država proizvodnje leka;
9) režim izdavanja leka - RI;
10) cena za orginalno pakovanje leka;
11) dnevno definisana doza - DDD;
12) cena za DDD.

Član 5.

Za određene lekove sa Liste lekova, utvrđuje se ograničenje u propisivanju koje se odnosi na: indikaciono područje, populacionu grupu i kliničku specijalnost.
Za određene lekove sa Liste lekova, u Listi A, utvrđuje se procentualno učešće od cene leka, koje plaćaju sva osigurana lica.
Za lekove za koje se plaća procentualni iznos učešća iz stava 2. ovog člana, osigurana lica ne plaćaju fiksni iznos učešća za lekove propisane članom 3. stav 2. tačka 1. Odluke o učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zašggite("Službeni glasnik RS", br. 83/04 i 118/04), niti se na ta lica odnosi oslobađanje od učešća u troškovima zdravstvene zaštite za lekove, iz člana 5. te odluke.
Za određene lekove sa Liste lekova, u Listi A, za koje nije utvrđeno procentualno učešće od cene leka, osigurana lica plaćaju fiksni iznos učešća propisan članom 3. stav 2. tačka 1. Odluke o učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, osim ako članom 5. te odluke nisu oslobođena plaćanja tog učešća.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 89/04 i 121/04).

Član 7.

Ova odluka po dobijanju saglasnosti Vlade Republike Srbije, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

01 broj 54-1489/04
U Beogradu, 27. decembra 2004. godine
Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - Beograd
Predsednik, mr Rajko Kosanović, s.r.


LISTA LEKOVA
koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja
LISTA A. LEKOVI KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA OBRASCU LEKARSKOG RECEPTA
: 91;0:Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
: 91;1:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:JKL ATC Generičko ime leka Zaštićeno ime FO Pakovanje i doza Proizvođač Država Rl Cena za DDD Cena DDD Učešće
: 91;0: (INN) leka leka leka proizvodnje orig. pak. osiguranih
: 91;0: leka Leka lica
: 91;1:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 91;0: A ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM(LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
: 91;0: A01 STOMATOLOŠKI PREPARATI
: 91;0: A01A Stomatološki preparati
: 91;0: A01AA Sredstva za profilaksu karijesa
: 91;0: A01AA01 natrijum fluorid
: 91;0:1120170 A01AA01 natrijum fluorid FLUOROGAL tabl. 250 po 0,25 mg Galenika SCG R 52.30 1.10 mg 0.92 -
: 91;0:1120171 A01AA01 natrijum fluorid FLUOROGAL tabl. 100 po 1 mg Galenika SCG R 47.50 1.10 mg 0.52
: 91;0: A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu
: 91;0: A01AB09 mikonazol
: 91;0:2157101 A01AB09 mikonazol DAKTANOL gel 1 po 40 g 2% Galenika SCG R 92.20 - - -
: 91;0: A02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
: 91;0: A02B Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
: 91;0: A02BA Antagonisti H2(H2-histaminskih) receptora
: 91;0: A02BA02 ranitidine
: 91;0:1128680 A02BA02 ranitidine RANSANA tabl. 20 po 150 mg Habit Pharm SCG R 114.00 300 mg 11.40 25%
: 91;0:1128695 A02BA02 ranitidine RANITIDIN tabl. 20 po 150 mg Galenika a.d. SCG R 114.00 300 mg 11.40 25%
: 91;0:1128241 A02BA02 ranitidine RANITAL tabl. 20 po 150 mg Jugoremedija SCG R 114.00 300 mg 11.40 25%
: 91;0:1128430 A02BA02 ranitidine RANISAN tabl. 20 po 150 mg Zdravlje SCG R 114.00 300 mg 11.40 25%
: 91;0:1128621 A02BA02 ranitidine RANITIDIN tabl. 20 po 150 mg Zorka Pharma SCG R 114.00 300 mg 11.40 25%
: 91;0:1128661 A02BA02 ranitidine RANITIDIN tabl.
: 91;0: film 20 po 150 mg Fampharm SCG R 114.00 300 mg 11.40 25%
: 91;0:1128642 A02BA02 ranitidine RANITIDIN tabl.
: 91;0: film 20 po 150 mg Panfarma SCG R 114.00 300 mg 11.40 25%
: 91;0:1128641 A02BA02 ranitidine RANITIDIN tabl.
: 91;0: film 30 po 300 mg Panfarma SCG R 323.00 300 mg 10.77 25%
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 14 dana.Nastavak ili produžetak terapije uz predlog interniste.
: 91;0: 2. Dispepsija do 30 dana lečenja.
: 91;0: A02BA03 famotidin
: 91;0:1128630 A02BA03 famotidin FAMOTIDIN tabl.
: 91;0: Film 30 po 20 mg Hemofarm SCG R 123.50 40 mg 8.23 25%
: 91;0:1128631 A02BA03 famotidin FAMOTIDIN tabl.
: 91;0: Film 30 po 40 mg Hemofarm SCG R 237.50 40 mg 7.91 25%
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 14 dana.Nastavak ili produžetak terapije uz predlog interniste.
: 91;0: 2. Dispepsija do 30 dana lečenja.
: 91;0: A02BC Inhibitori protonske pumpe
: 91;0: A02BC01 omeprazol
: 91;0:1122460 A02BC01 omeprazol OMEPROL kaps. 15 po 20 mg Zdravlje SCG R 454.10 20 mg 30.27 25%
: 91;0:1122845 A02BC01 omeprazol LOSEPRAZOL kaps. 14 po 20 mg LICONSA S:A: Španija R 418.00 20 mg 29.85 25%
: 91;0:1122700 A02BC01 omeprazol OMEZOL kaps. 14 po 20 mg Alkaloid a.d. Makedonija R 419.00 20 mg 29.92 25%
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore(do 2 nedelje terapije), gastroezofagealnu refluksnu
: 91;0: bolest(do 8 nedelja terapije), na osnovu mišljenja gastroenterologa i interniste.
: 91;0: 2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu vaiidnim testom na osnovu mišijenjća
: 91;0: i gastroenterologa i interniste
: 91;0: 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do dva meseca na osnovu mišijenja gastroenterologa i interniste
: 91;0: 4. Zollinger Elisonov sindrom trajno bez doplatena na osnovu mišijenja gastroenterologa i interniste.
: 91;0: 5. Dispepsija do 30 dana lečenja.
: 91;0: A02BC02 pantoprazol
: 91;0:1122752 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC tbl.
: 91;0: film. 14 po 20 mg Aitana Pharma Nemacka R 390.00 40 mg 55.71 50%
: 91;0:1122750 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC tbl.
: 91;0: film 14 po 40 mg Altana Pharma. Nemacka R 777.00 40 mg 55.50 50%
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore(do 2 nedeije terapije), gastroezofageainu refluksnu
: 91;0: bolest(do 8 nedelja terapije), na oshovu mišljenja gastroenterologa i interniste.
: 91;0: 2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu vaiidnim testom na osnovu mišljenjća
: 91;0: gastroenterologa i interniste
: 91;0: 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do dva meseca na osnovu mišljenja gastroenteroioga i interniste
: 91;0: 4. Zollinger Elisonov sindrom trajno bez doplatena na osnovu mišljenja gastroenterologa i interniste.
: 91;0: 5. Dispepsija do 30 dana lečenja.
: 91;0: A02BDž Ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refiuksa
: 91;0: A02BDž05 bizmut subcitrat
: 91;0:1122800 A02BDž05 bizmut subcitrat LESUDž tabl. film. 28 po 300 mg Zdravlje SCG R 177.00 _ _ 25%
: 91;0:INDIKACIJE: Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i
: 91;0: antibiotike.
: 91;0: A03 LEKOVI KOJI REGULISU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMECAJE
: 91;0: A03F Propulzivi
: 91;0: A03FA Propulzivi
: 91;0: A03FA01 metoklopramid
: 91;0:1124301 A03FA01 metoklopramid KLOMETOL tabl. 30 po 10 mg Galenika SCG R 39.90 30 mg 3.99 _
: 91;0:3124300 A03FA01 metoklopramid KLOMETOL sirup 1 po 100 ml
: 91;0: (5 mg/5 rnl) Galenika SCG R 45.60 30 mg 13.68 _
: 91;0: A03FA02 cisaprid
: 91;0:1124174 A03FA02 cisaprid CISAP tabl. 30 po 5 mg Zdravlje SCG R 99.80 30 mg 19.96 _
: 91;0:1124175 A03FA02 dsaprid CISAP tabl. 30 po 10 mg Zdravije SCG R 180.50 30 mg 18.05
: 91;0:INDIKACIJE: Samo za dijabetsku gastroparezu i gastroezofagusnu refluksnu bolest, uz mišljenje gastroenterologa i
: 91;0: endokrinologa.
: 91;0: A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
: 91;0: A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
: 91;0: A04AA Antagonisti serotonina(5HT3)
: 91;0: A04AA01 ondansetron
: 91;0:1124532 A04AA01 ondansetron ONDASAN tabl.
: 91;0: film 10 po 4 mg Slaviamed SCG SZR 855.00 16 mg 342.00
: 91;0:1124534 A04AA01 ondansetron ONDASAN tabl.
: 91;0: film 10 po 8 mg Siaviamed SCG SZR 1,520.00 16 mg 304.00 -
: 91;0:INDIKACIJE: Samo za suzbijanje mučnina i povraćanja tokom radio i hemio terapije kod onih pacijenata koji ne reaguju metoklopramid.
: 91;0: A05 TERAPIJA BOLESTI ZUCNIH PUTEVA( BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE
: 91;0: A05A Terapija bolesti žučnih puteva
: 91;0: A05AA Preparati žučnih kiselina
: 91;0: A05AA02 ursodeoksiholna kiselina
: 91;0:1127177 A05AA02 ursodeoksiholna
: 91;0: kiselina URSOFALK kaps. 100 po 250 mg DrFalkPharma Nemačka R 2,378.00 0.75 gr 71.34
: 91;0:INDIKACUE: Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici i predložena terapija od strane gastroenterologa
: 91;0: i primarni sklerozirajući holangitis.
: 91;0: A06 LAKSATIVI
: 91;0: A06A Laksativi
: 91;0: A06AD Osmotski laksativi
: 91;0: A06AD11 laktuloza
: 91;0:3127050 A06AD11 laktuloza PORTALAK sirup 1 po 500 ml(67%) Belupo Hrvatska R 417.00 6.7gr 8.34 _
: 91;0:3127441 A06AD11 laktuloza LACTULOSE-MIP sirup 1 po 500 ml(67%) Chephasaar
: 91;0: Chemisch
: 91;0: Pharmazeutische
: 91;0: Fabrik GmbH Nemačka R 419.63 6.7 gr 8.39
: 91;0:INDIKACIJE: Sprečavanje i terapija portosistemske encefaiopatije.
: 91;0: A07 ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
: 91;0: A07A Intestinalni antiinfektivi
: 91;0: A07AA Antibiotici
: 91;0: A07AA02 nistatin
: 91;0:1327260 A07AA02 nistatin NYSTATiN draž. 10 po 500000 i.j. Panfarma SCG R 42.80 1.5 Mi.j. 12.84 -
: 91;0:2327262 A07AA02 nistatin NYSTATIN kapi 1 po 24 ml
: 91;0: (100000 i.j./1 ml) Panfarma SCG R 52.30 1.5 Mi.j. 32.69 _
: 91;0: A07D Antipropulzivi
: 91;0: A07DA Antjpropulzivi
: 91;0: A07DA03 loperamid
: 91;0:2126400 A07DA03 loperamid LOPERAMID kapi 1 po 15 ml(2 mg/ml) Zdravlje SCG R 55.10 10 mg 18.37 25%
: 91;0:1126401 A07DA03 loperamid LOPERAMID tabl. 20 po 2 mg Zdravlje SCG R 36.10 10 mg 9.03 25%
: 91;0: A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi
: 91;0: A07EC Aminosalicilna kiselina i slični preparati
: 91;0: A07EC01 sulfasalazin
: 91;0:1129490 A07EC01 sulfasalazin SALAZOPYRIN-EN tabl. 100 po 500 mg Pharmacia Enterprises Luksemburg R 780.10 2 gr 31.20
: 91;0: A07EC02 mesalazin
: 91;0:1129300 A07EC02 mesalazin 5-ASA draž. 100 po 250 mg Slaviamed SCG R 568.90 1.5 gr 34.13 -
: 91;0:5129303 A07EC02 mesalazin 5-ASA supoz. 30 po 250 mg Slaviamed SCG R 419.10 1.5 gr 83.82 -
: 91;0:5129472 A07EC02 mesalazin SALOFALK supozi-
: 91;0: torije 10 po 500 mg Dr. Falk Pharma Nemačka R 640.30 1.5 gr 192.10 50%
: 91;0:1129470 A07EC02 mesalazin SALOFALK tabl. 50 po 250 mg Dr. Falk Pharma Nemačka R 845.50 1.5 gr 101.46 50%
: 91;0:1129471 A07EC02 mesalazin SALOFALK tabl. 100 po 250 mg Dr. Falk Pharma Nemačka R 1,521.90 1.5 gr 91.31 50%
: 91;0:1129474 A07EC02 mesalazin SALOFALK tabl. 50 po 500 mg Dr. Falk Pharma Nemačka R 1,506.08 1.5 gr 90.36 50%
: 91;0:1129475 A07EC02 mesalazin SALOFALK tabl. 100 po 500 mg Dr. Falk Pharma Nemačka R 2,664.50 1.5 gr 79.93 50%
: 91;0:INDIKACIJE: U terapiji Chronove bolesti kao i za bolesnike sa ulceroznim kolitisom u indikaciji neuspešnosti terapije
: 91;0: sulfasalazinskim preparatima.
: 91;0: A09 DIGESTIVI, UKLJUCUJUĆI ENZIMSKE PREPARATE
: 91;0: A09A Digestivi, uključujući enzime
: 91;0: A09AA Preparati sa enzimima
: 91;0: A09AA02 amilaza, lipaza,
: 91;0: proteaza(pankreatin)
: 91;0:1121140 A09AA02 amilaza, lipaza,
: 91;0: proteaza(pankreatin) PANKREATIN draž. 50 po 125 mg Galenika SCG R 90.30 50%
: 91;0:1121100 A09AA02 amilaza, lipaza,
: 91;0: proteaza(pankreatin) FESTAL N draž. 20 po 192 mg Jugoremedija SCG R 57.00 _ 50%
: 91;0: A10 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU(ANTIDIJABETICI)
: 91;0: A10A Insulini I analozi
: 91;0: A10AB Insulini I analozi, brzog dejstva
: 91;0: A10AB01 insulini brzog dejstva, humani
: 91;0:0041244 A10AB01 insulini brzog dejstva,
: 91;0: humani INUTRAL HM inj. 1 po 10ml
: 91;0: (40 i.j./1 ml) Galenika SCG R 311.00 40 i.j. 31.10
: 91;0:0041430 A10AB01 insulini brzog dejstva,
: 91;0: humani ACTRAPID HM 40 inj. 1 po 10ml(40ij/1 ml) Hemofarm SCG R 311.00 40 i.j. 31.10
: 91;0:0041421 A10AB01 insulini brzog dejstva,
: 91;0: humani VELOSULIN HM inj. 1po10ml(100ij/1ml) NovoNordisk Danska R 1,680.40 40 i.j. 67.21
: 91;0:NAPOMENA Velosulin samo za insulinsku pumpu.
: 91;0: A10AB01 insulini brzog dejstva,
: 91;0: humani penfili penovi
: 91;0:0041413 A10AB01 insulini brzog dejstva,
: 91;0: humani ACTRAPID HM
: 91;0: PENFILL inj
: 91;0: (karp.) 5 po 3 ml(100ij/1 ml) Hemofarm SCG R 1,754.00 40 i.j. 46.77
: 91;0:0041414 A10AB01 insulini brzog dejstva,
: 91;0: humani ACTRAPID
: 91;0: Novo Let inj
: 91;0: (karp.) 5 po 3 ml(100ij/1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,377.27 40 i.j. 63.39
: 91;0:0041533 A10AB01 insulin brzog dejstva,
: 91;0: humani INSUMAN RAPID
: 91;0: OPTISET inj.
: 91;0: (karp) 5 po 3 ml
: 91;0: (100 i.j./1 ml) Aventis Pharma
: 91;0: GMBH Nemacka R 2,377.27 40 i.j. 63.39
: 91;0:0041523 A10AB01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani INSUMAN RAPID
: 91;0: ZA OPTIPEN inj
: 91;0: (karp.)
: 91;0: (za
: 91;0: Optipen) 5 po 3 ml
: 91;0: (100i.j./1 ml) Aventis Pharma
: 91;0: GMBH Nemačka R 2,240.00 40 i.j. 59.73
: 91;0:INDIKACIJE: Za decu do 18 godina, trudnice, pacijenti sa dijabetskom retinopatijom specijaliste endokrinologa. pacijenti koji primaju intenziviranu terapiju(4 puta na dan) na osnovu mišljenja
: 91;0: A10AB03 insulin brzog dejstva,
: 91;0: svinjski
: 91;0:0041431 A10AB03 insulin brzog dejstva,
: 91;0: svinjski ACTRAPID MC inj. 1po10ml(40ij/1ml) Hemofarm SCG R 261.00 40 i.j. 26.10
: 91;0:0041243 A10AB03 insulin brzog dejstva,
: 91;0: svinjski INUTRAL SPP inj. 1 po 10 ml
: 91;0: (40 i.j./1 ml) Galenika SCG R 261.00 40 i.j. 26.10 _
: 91;0: A10AB05 insulin aspart(analog humanom)
: 91;0:0041527 A10AB05 insulin aspart
: 91;0: (analog humanom) NOVORAPID
: 91;0: FLEDžPEN inj. 5 po 3ml(100i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,925.88 40 i.j. 78.02 _
: 91;0:INDIKACIJE: Pacijenti na intenziviranoj konvencionalnoj insulinskoj terapiji(4 doze dnevno) sa nezadovoljavajućom
: 91;0: glikoregulacijom prema kriterijumima iz Nacionalnog vodiča kliničke prakse Diabates mellitus,
: 91;0: na terapiji humanim insulinima na osnovu mišljenja supspecijaliste.
: 91;0: A10AC Insulini i analozi, srednje dugog dejstva
: 91;0: A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani
: 91;0:0041061 A10AC01 insulin srednje
: 91;0: dugog dejstva, humani INSULIN
: 91;0: LENTE HM inj. 1 po 10 ml
: 91;0: (40i.j./1 ml) Galenika SCG R 311.00 40 i.j. 31.10 _
: 91;0:0041201 A10AC01 insulin srednje
: 91;0: dugog dejstva, humani ISOFAN
: 91;0: INSULIN HM inj. 1 po10ml(40i.j./1 ml) Galenika SCG R 311.00 40 i.j. 31.10 _
: 91;0:0041432 A10AC01 insulin srednje
: 91;0: dugog dejstva, humani INSULATARD HM inj. 1 po10ml(40i.j./1 ml) Hemofarm SCG R 311.00 40 i.j. 31.10 _
: 91;0:0041433 A10AC01 insulin srednje
: 91;0: dugog dejstva, humani MONOTARD HM 40 inj. 1 po 10 ml
: 91;0: (40 i.j./1 ml) Hemofarm SCG R 311.00 40 i.j. 31.10 _
: 91;0: A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani
: 91;0:0041400 A10AC01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva, humani INSULATARD
: 91;0: NOVOLET inj
: 91;0: (špric) 5 po 3 ml
: 91;0: (100i.j./1 mi) Novo Nordisk Danska R 2,377.27 40 i.j. 63.39 _
: 91;0:0041534 A10AC01 insulin srednje
: 91;0: dugog dejstva, humani INSUMAN BAZAL
: 91;0: OPTISET inj.
: 91;0: (karp) 5 po 3 ml
: 91;0: (100 i.j./1 ml) Aventis Pharma
: 91;0: GMBH Nemacka R 2,377.27 40 i.j. 63.39 _
: 91;0:0041401 A10AC01 insulin srednje
: 91;0: dugog dejstva, humani
: 91;0: (izofan) INSULATRD HM
: 91;0: PENFILL inj.
: 91;0: (karp) 5 po 3 ml(100i.j./1 ml) Hemofarm SCG R 1,754.00 40 i.j. 46.77
: 91;0:0041524 A10AC01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani INSUMAN BAZAL
: 91;0: ZA OPTIPEN inj
: 91;0: (karp.)
: 91;0: (za
: 91;0: Optipen) 5 po 3 ml
: 91;0: (100i.j./1 ml) Aventis Pharma
: 91;0: GMBH Nemačka R 2,240.00 40 i.j. 57.32
: 91;0:INDIKACIJE: Za decu do 18 godina, trudnice, pacijenti sa dijabetskom retinopatijom specijaliste endokrinologa pacijenti koji primaju intenziviranu terapiju(4 puta na dan) na osnovu mišljenja
: 91;0: A10AC03 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva, svinjski
: 91;0:0041222 A10AC03 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva, svinjski INSULIN
: 91;0: LENTE SPP inj. 1 po 10 ml
: 91;0: (40i.j./1 ml) Galenika SCG R 261.00 40 i.j. 26.10 -
: 91;0:0041434 A10AC03 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva, svinjski MONOTARD MC inj. 1 po 10 ml
: 91;0: (40 i.j./1 ml) Hemofarm SCG R 261.00 40 i.j. 26.10 _
: 91;0: A10AD Insulini I analozi,
: 91;0: srednje dugog dejstva
: 91;0: u kombinaciji sa
: 91;0: insulinima kratkog
: 91;0: dejstva
: 91;0: A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani
: 91;0:0041424 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani MIDžTARD 30HM inj. 1 po 10 ml
: 91;0: (40 i.j./1 ml) Hemofarm SCG R 311.00 40 i.j. 31.10
: 91;0: A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani penfili i penovi
: 91;0:0041408 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani MIDžTARD 10 HM
: 91;0: PENFILL inj
: 91;0: (karp.) 5 po 3ml(100i.j./1 ml) Hemofarm SCG R 1,754.00 40 i.j. 46.77
: 91;0:0041409 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani MIDžTARD 20 HM
: 91;0: PENFILL inj
: 91;0: (karp.)
: 91;0: (za
: 91;0: Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Hemofarm SCG R 1,754.00 40 i.j. 46.77
: 91;0:0041403 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani MIDžTARD 30 HM
: 91;0: PENFILL inj
: 91;0: (karp.) 5 po 3ml(100i.j./1 ml) Hemofarm SCG R 1,754.00 40 i.j. 46.77
: 91;0:0041404 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani MIDžTARD 10
: 91;0: NOVOLET inj
: 91;0: (špric) 5 po 3ml(100i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,377.27 40 i.j. 63.39
: 91;0:0041406 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani MIDžTARD 20
: 91;0: NOVOLET inj
: 91;0: (špric) 5 po 3ml(100i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,377.27 40 i.j. 63.39
: 91;0:0041402 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani MIDžTARD 30
: 91;0: NOVOLET inj
: 91;0: (špric) 5 po 3 ml
: 91;0: (100 i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,377.27 40 i.j. 63.39
: 91;0:0041405 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani B311 MIDžTARD 40
: 91;0: NOVOLET inj
: 91;0: (špric) 5 po 3ml(100i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,377.27 40 i.j. 63.39
: 91;0:0041407 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani MIDžTARD 50
: 91;0: NOVOLET inj
: 91;0: (špric) 5 po 3 ml(100i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,377.27 40 i.j. 63.39
: 91;0:0041521 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani INSUMAN COMB 15 inj
: 91;0: (karp.)
: 91;0: (za
: 91;0: Optipen) 5 po 3 ml
: 91;0: (100i.j./1 ml) Aventis Pharma
: 91;0: GMBH Nemačka R 2,240.00 40 i.j. 57.32
: 91;0:0041522 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani INSUMAN COMB 25 inj
: 91;0: (karp.)
: 91;0: (za
: 91;0: Optipen) 5 po 3 ml
: 91;0: (100i.j./1 ml) Aventis Pharma
: 91;0: GMBH Nemačka R 2,240.00 40 i.j. 57.32
: 91;0:0041535 A10AD01 insulin srednje dugog
: 91;0: dejstva u kombinaciji
: 91;0: sa insulinom kratkog
: 91;0: dejstva, humani INSUMAN COMB 25
: 91;0: OPTI SET inj
: 91;0: (karp.) 5 po 3ml(100i.j./1 ml) Aventis Pharma
: 91;0: GMBH Nemačka R 2,377.27 40 i.j. 63.39
: 91;0:INDIKACIJE: Za decu do 18 godina, trudnice, pacijenti sa dijabetskom retinopatijom specijaliste endokrinologa i pacijenti koji primaju intenziviranu terapiju(4 puta na dan) la osnovu mišljenja
: 91;0: A10AD05 insulin aspart(analog humanom)
: 91;0:0041528 A10AD05 insulin aspart
: 91;0: (analog humanom) NOVOMIDž 30
: 91;0: FLEDžPEN inj. 5 po 3ml(100i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,925.88 40 i.j. 78.02 _
: 91;0:INDIKACIJE: Pacijenti na konvencionalnoj insulinskoj terapiji sa nezadovoljavajućom glikoregulacijom prema
: 91;0: kriterijumima iz Nacionalnog vodiča kliničke prakse Diabates mellitus, na terapiji humanim insulinima
: 91;0: na osnovu mišljenja supspecijaliste endokrinologa .
: 91;0: A10AE Insulini i analozi, dugog dejstva
: 91;0: A10AE04 insulin glargin
: 91;0:0041530 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTI PEN inj.
: 91;0: (karp) 5 po 3ml(100i.j./1 ml) Aventis
: 91;0: Inter-
: 91;0: continental Nemačka R 4,440.00 40 i.j. 118.40 _
: 91;0:0041531 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTI SET inj.
: 91;0: (karp) 5 po 3 ml
: 91;0: (100 i.j. /1 ml) Aventis
: 91;0: Inter-
: 91;0: continental Nemačka R 4,610.00 40 i.j. 122.93 _
: 91;0:INDIKACIJE: Pacijenti sa nezadovoljavajućim delovanjem bazalnog insulina prema kriterijumima glikoregulacije iz
: 91;0: terapiji humanim insulinima na osnovu mišljenj supspecijaliste endokrinologa. Nacionalnog vodiča kliničke prakse Diabetes mellitus, na
: 91;0: A10B Oralni antidijabetici(Lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)
: 91;0: A10BA Bigvanidini
: 91;0: A10BA02 metformin
: 91;0:1043060 A10BA02 metformin GLUFORMIN tabl.
: 91;0: film 30 po 500 mg Hemofarm SCG R 61.80 2 gr 8.24 _
: 91;0:1043070 A10BA02 metformin TEFOR tabl. 30 po 500 mg Galenika SCG R 61.80 2 gr 8.24 -
: 91;0:1043090 A10BA02 metformin SIOFOR tabl.
: 91;0: film 30 po 500 mg Berlin-Chemie
: 91;0: Menarini Group Nemačka R 61.63 2 gr 8.22 _
: 91;0:1043093 A10BA02 metformin SIOFOR tabl.
: 91;0: film 30 po 850 mg Berlin-Chemie
: 91;0: Menarini Group Nemačka R 107.92 2 gr 8.46
: 91;0:1043107 A10BA02 metformin GLUCOPHAGE tabl. 30 po 1000 mg Merck Sante Francuska R 206.20 2 gr 13.75 50%
: 91;0: A10BB01 glibenklamid
: 91;0:1042320 A10BB01 glibenklamid GLIBENKLAMID tabl. 30 po 5 mg Fampharm SCG R 55.10 10 mg 3.67 _
: 91;0:1042090 A10BB01 glibenklamid DAONIL tabl. 30 po 5 mg Jugoremedija SCG R 55.10 10 mg 3.67
: 91;0: A10BB07 glipizid
: 91;0:1042300 A10BB07 glipizid GLUCOTROL DžL tabl. 30 po 5 mg Pfizer SAD R 460.00 10 mg 30.66 75%
: 91;0:1042301 A10BB07 glipizid GLUCOTROL DžL tabl. 30 po 10 mg Pfizer SAD R 720.00 10 mg 24.00 75%
: 91;0:1042231 A10BB07 glipizid GLIBENESE tabl. 30 po 5 mg Pfizer SAD R 230.00 10 mg 15.33 50%
: 91;0: A10BB08 glikvidon
: 91;0:1042211 A10BB08 glikvidon BEGLYNOR tabl. 60 po 30 mg Zdravlje SCG R 218.50 60 mg 7.28 25%
: 91;0: A10BB09 gliklazid
: 91;0:1042076 A10BB09 gliklazid GLIKOSAN tabl. 30 po 80 mg Slaviamed SCG R 133.00 0.16 gr 8.87
: 91;0:1042070 A10BB09 gliklazid GLIORAL tabl. 30 po 80 mg Galenika SCG R 133.00 0.16 gr 8.87 -
: 91;0:1042061 A10BB09 gliklazid PREDIAN tabl. 30 po 80 mg Zorka Pharma SCG R 133.00 0.16 gr 8.87 _
: 91;0:1042060 A10BB09 gliklazid PREDIAN tabl. 60 po 80 mg Zorka Pharma SCG R 266.00 0.16 gr 8.87 _
: 91;0: A10BB12 glimepirid
: 91;0:1042310 A10BB12 glimepirid AMARYL tabl. 30 po 1 mg Aventis
: 91;0: Inter-
: 91;0: continental Nemačka R 273.27 2 mg 18.21 50%
: 91;0:1042311 A10BB12 glimepirid AMARYL tabl. 30 po 2 mg Aventis
: 91;0: Inter-
: 91;0: continental Nemačka R 504.94 2 mg 16.83 50%
: 91;0:1042312 A10BB12 glimepirid AMARYL tabl. 30 po 3 mg Aventis
: 91;0: Inter-
: 91;0: continental Nemačka R 731.68 2 mg 16.26 50%
: 91;0:1042313 A10BB12 glimepirid AMARYL tabl. 30 po 4 mg Aventis
: 91;0: Inter-
: 91;0: continental Nemačka R 975.58 2 mg 16.26 50%
: 91;0: A10BDž Ostali oralni hipoglikemici
: 91;0: A10BDž02 repaglinid
: 91;0:1341352 A10BDž02 repaglinid NOVONORM tabl. 90 po 2 mg Novo Nordisk Danska R 1,267.88 6 mg 42.26 75%
: 91;0: A11C Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije
: 91;0: A11CB Vitamini A i D u kombinaciji
: 91;0: A11CB.. retinol(akseroftol, vitamin A) holekalciferol
: 91;0:2052090 A11CB.. retinol, holekalciferol VITAMIN A+D3 kapi 1 po 15 ml
: 91;0: (6000 + 6000 i.j./1ml) Galenika SCG R 69.40
: 91;0:INDIKACIJE: Samo za decu i kod odraslih za malapsorpciju.
: 91;0: A11CC Vitamin D i analozi
: 91;0: A11CC03 alfakalcidol
: 91;0:1050100 A11CC03 alfakalcidol ALPHA D3 kaps. 50 po 0,25 mcg Zdravlje SCG R 370.50
: 91;0: A11CC04 kalcitriol
: 91;0:1050121 A11CC04 kalcitriol ROCALTROL kaps. 100 po 0,25 mcg F. Hoffmann -
: 91;0: La Roche Švajcarska R 1,043.70 1 mcg 41.75 25%
: 91;0:1050122 A11CC04 kalcitriol ROCALTROL kaps. 100 po 0,5 mcg F. Hoffmann -
: 91;0: La Roche Švajcarska R 1,818.60 1 mcg 36.37 25%
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Hipokalcemija bilo koje etiologije.
: 91;0: 2. Osteorenalna distrofija.
: 91;0: 3. Pojedine forme vitamin-d rezistentnog rahitisa.
: 91;0: A11CC05 holekalciferol
: 91;0:2050087 A11CC05 holekalciferol VIGANTOL ulje kapi 10 ml 0,5 mcg/ml Merck Nemačka R 118.80 _ _
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Hipoparatireoidizam, renalna distrofija i vitamin-d rezistentan rahitis kod dece na osnovu mišljenja
: 91;0: endokrinologa i nefrologa.
: 91;0: A12 MINERALI
: 91;0: A12A Kalcijum
: 91;0: A12AA04 kalcijum karbonat
: 91;0:1053075 A12AA04 kalcijum karbonat KALCIUM
: 91;0: KARBONAT tabl. 50 po 1,0g Alkaloid Makedonija R 89.71 3 gr 5.38
: 91;0: A12B Kalijum
: 91;0: A12BA Kalijum
: 91;0: A12BA01 kalijum hlorid
: 91;0:1053260 A12BA01 kalijum hlorid KALIJUM HLORID tabl. 40 po 1 g Sigmapharm SCG R 59.60 3 gr 4.47
: 91;0:1053240 A12BA01 kalijum hlorid REKAFARM tabl. 40 po 1g Farmakos
: 91;0: Beograd SCG R 59.60 3 gr 4.47 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
: 91;0: B01 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA(ANTIKOAGULANSI)
: 91;0: B01A Antitrombotička sredstva(antikoagulansi)
: 91;0: B01AA Antagonisti vitamina K
: 91;0: B01AA03 varfarin
: 91;0:1063115 B01AA03 varfarin FARIN tabl. 30 po 5 mg Galenika SCG R 58.00 7.5 mg 2.90 _
: 91;0: B01AA07 acenokumarol
: 91;0:1063210 B01AA07 acenokumarol SYNCUMAR tabl. 50 po 2 mg ICN
: 91;0: Pharmaceuticals Mađarska R 135.07 5 mg 6.78 50%
: 91;0: B03AC Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
: 91;0: B01AC04 klopidogrel
: 91;0:1068220 B01AC04 klopidogrel PLAVIDž tabl. 28 po 75 mg Sanofi-
: 91;0: Synthelabo Francuska R 4,000.00 75%
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Kod pacijenata poslije neposredno ugrađenog grafta i stenta do 6 meseci.
: 91;0: 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na
: 91;0: acetilsalicilnu kiselinu( koji su imali više od dva vaskularna događaja),a na osnovu mišljenja
: 91;0: referentne zdravstvene ustanove.
: 91;0: B01AC05 tiklopidin
: 91;0:1068200 B01AC05 tiklopidin TICLODIDž film
: 91;0: tabl. 30 po 250 mg Hemofarm SCG R 381.00 0.5 gr 25.40 25%
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Kod pacijenata poslije neposredno ugrađenog grafta i stenta do 6 meseci.
: 91;0: 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na
: 91;0: acetilsalicilnu kiselinu( koji su imali više od dva vaskulama događaja),a na osnovu mišljenja
: 91;0: referentne zdravstvene ustanove.
: 91;0: B03 ANTIANEMICI
: 91;0: B03A Preparati gvožđa
: 91;0: B03AA Dvovalentno gvožđe, oralni preparati
: 91;0: B03AA02 ferofumarat
: 91;0:1060140 B03AA02 ferofumarat HEFEROL kaps. 30 po 350 mg Alkaloid Makedonija R 121.00 0.2 gr 2.30
: 91;0:NAPOMENA Samo kod dece.
: 91;0: B03AA07 gvožđe II sulfat
: 91;0:1060090 B03AA07 gvozdje II sulfat FERRO-GRADUMET tabl. 30 po 105 mg
: 91;0: (u obliku gvozdje
: 91;0: (II) sulfata) Galenika SCG R 95.00 0.2 gr 6.03
: 91;0: B03AB Trovalentno gvožđe, oralni preparati
: 91;0: B03AB09 gvožđe protein sukcinilat
: 91;0:3060050 B03AB09 gvožđe protein
: 91;0: sukcinilat LEGOFER sirup 1 po 150 ml
: 91;0: (40 mg/15ml) Alkaloid Makedonija R 196.55
: 91;0: B03B Vitamin B12 i folna kiselina
: 91;0: B03BB Folna kiselina i derivati
: 91;0: B03BB01 folna kiselina(vitamin B11)
: 91;0:1061040 B03BB01 folna kiselina(vitamin FOLNAK tabl. 20 po 5 mg Sigmapharm SCG R 55.00 10 mg 5.50 -
: 91;0: B11)
: 91;0:1061020 B03BB01 folna kiselina(vitamin FOLAN tabl. 20 po 5 mg Farmakos SCG R 55.00 10 mg 5.50 -
: 91;0: B11) Beograd
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja interniste i ginekologa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C KARDIOVASKULARNI SISTEM(LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
: 91;0: C01 TERAPIJA BOLESTI SRCA
: 91;0: C01A Srčani glikozidi
: 91;0: C01AA Glikozidi digitalisa
: 91;0: C01AA05 digoksin
: 91;0:1100260 C01AA05 digoksin DIGODžIN tabl. 20 po 0,25 mg Remevita SCG R 24.70 0.25 mg 1.24 -
: 91;0:2100251 C01AA05 digoksin DILACOR kapi 10 ml(0,75 mg/1 ml) Zdravlje SCG R 36.10 0.25 mg 1.20 -
: 91;0:1100252 C01AA05 digoksin DILACOR tabl. 20 po 0,25 mg Zdravlje SCG R 24.70 0.25 mg 1.24 -
: 91;0: C01AA08 metildigoksin
: 91;0:1100501 C01AA08 metildigoksin DIMEKOR tabl. 60 po 0,1 mg Galenika SCG R 80.80 0.2 mg 2.69 -
: 91;0: C01B Antiaritmici, grupa I i III
: 91;0: C01BB Antiaritmici, grupa IB
: 91;0: C01BB02 meksiletin
: 91;0:1101260 C01BB02 meksiletin MINSETIL kaps. 50 po 200 mg Zdravlje SCG R 374.80 0.8 gr 29.98 50%
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja interniste
: 91;0: C01BC Antiaritmici, grupa IC
: 91;0: C01BC03 propafenon
: 91;0:1101421 C01BC03 propafenon PROFENAN tabl. 50 po 150 mg Slaviamed SCG R 209.00 0.3 gr 8.36 -
: 91;0: film
: 91;0:1101420 C01BC03 propafenon PROFENAN tabl. 50 po 300 mg Slaviamed SCG R 313.50 0.3 gr 6.27 -
: 91;0: film
: 91;0:1101130 C01BC03 propafenon PROPAFEN tabl. 50 po 150 mg Zorka Pharma SCG R 209.00 0.3 gr 8.36 -
: 91;0: film
: 91;0:1101131 C01BC03 propafenon PROPAFEN tabl. 50 po 300 mg Zorka Pharma SCG R 313.50 0.3 gr 6.27 -
: 91;0: film
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja interniste
: 91;0: C01BD Antiaritmici, grupa III
: 91;0: C01BD01 amjodaron
: 91;0:1101402 C01BD01 amjodaron AMIODARON tabl. 60 po 200 mg Zdravlje SCG R 465.50 0.2 gr 7.76 -
: 91;0:1101440 C01BD01 amjodaron SEDACORON tabl. 50 po 200 mg Ebenje Austrija R 430.00 0.2 gr 8.60 -
: 91;0: Arzneimittel
: 91;0: GmbH.
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja interniste
: 91;0: C01D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
: 91;0: C01DA Organski nitrati
: 91;0: C01DA02 gliceriltrinitrat(nitroglicerin)
: 91;0:1102100 C01DA02 gliceriltrinitrat NITROGLICERIN ling. 40 po 0,5 mg Srbolek SCG R 43.70 2.5 mg 5.46 -
: 91;0: (nitroglicerin)
: 91;0:4102181 C01DA02 gliceriltrinitrat NIRMIN mast 1 tuba po 40g 2% Zorka Pharma SCG R 67.50 5.0 mg 0.42 -
: 91;0: (nitroglicerin)
: 91;0:7102621 C01DA02 gliceriltrinitrat GLICERILTRI- rastvor 12.2ml/200doza Medis d.o.o Slovenija R 427.25 2.5 mg 9.85 75%
: 91;0: (nitroglicerin) NITRA T
: 91;0:7102650 C01DA02 gliceriltrinitrat NITROPEN SPRAY sprej 4.5ml(8mg/1ml) Pharmanova SCG R 140.00 2.5 mg 9.72 75%
: 91;0: (nitroglicerin)
: 91;0: C01DA08 izosorbid-dinitrat
: 91;0:1102070 C01DA08 izosorbid-dinitrat DIFUTRAT kaps. 20 po 20 mg Srbolek SCG R 40.90 20 mg 2.05 -
: 91;0:1102071 C01DA08 izosorbid-dinitrat DIFUTRAT kaps. 60 po 20 mg Srbolek SCG R 180.50 20 mg 3.01 -
: 91;0:1102060 C01DA08 izosorbid-dinitrat ISOSORB RETARD kaps. 60 po 20 mg Zdravlje SCG R 180.50 20 mg 3.01 -
: 91;0: retard
: 91;0:1102082 C01DA08 izosorbid-dinitrat CORNILAT tabl. 20 po 20 mg Galenika SCG R 40.90 20 mg 2.05 -
: 91;0: C01DA14 izosorbid-5-mononitrat
: 91;0:1102550 C01DA14 izosorbid-5-mononitrat IZOMONIT kaps. 16 po 40 mg Galenika SCG R 61.80 40 mg 3.86 -
: 91;0: retard
: 91;0:1102450 C01DA14 izosorbid-5-mononitrat MONIZOL tabl. 30 po 20 mg Zorka Pharma SCG R 54.20 40 mg 3.61 -
: 91;0:1102452 C01DA14 izosorbid-5-mononitrat MONIZOL tabl. 30 po 40 mg Zorka Pharma SCG R 71.30 40 mg 2.38 -
: 91;0:1102302 C01DA14 izosorbid-5-mononitrat MONOSAN tabl. 30 po 20 mg Slaviamed SCG R 54.20 40 mg 3.61 -
: 91;0:1102300 C01DA14 izosorbid-5-mononitrat MONOSAN tabl. 30 po 40 mg Slaviamed SCG R 71.30 40 mg 2.38 -
: 91;0: CO2 ANTIHIPERTENZ1VI
: 91;0: C02A Antiadrenergici, centralnog delovanja
: 91;0: C02AB Metildopa
: 91;0: C02AB02 metildopa(racemat)
: 91;0:1103740 C02AB02 metildopa(racemat) METILDOPA tabl. 20 po 250 mg Srbolek SCG R 126.40 1 gr 25.28 -
: 91;0:1103432 C02AB02 metildopa(racemat) METHYLDOPA tabl. 20 po 250 mg Panfarma SCG R 126.40 1 gr 25.28 -
: 91;0: film
: 91;0: C02C Antiadrenergici sa perifernim delovanjem
: 91;0: C02CA Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
: 91;0: C02CA04 doksazosin
: 91;0:1103765 C02CA04 doksazosin ALPHAPRES tabl. 30 po 1 mg Zdravlje SCG R 35.30 4 mg 4.71 -
: 91;0:1103766 C02CA04 doksazosin ALPHAPRES tabl. 30 po 2 mg Zdravlje SCG R 60.10 4 mg 4.01 -
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja interniste
: 91;0: C03 DIURETICI
: 91;0: C03A Slabi diuretici, tiazidi
: 91;0: C03AA Tiazidi, monokomponentni
: 91;0: C03AA03 hidrohlorotiazid
: 91;0:1400410 C03AA03 hidrohlorotiazid DIUNORM tabl. 20 po 25 mg Slaviamed SCG R 42.80 25 mg 2.14 -
: 91;0: C03C Snažni diuretici(Henleove petlje)
: 91;0: C03CA Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
: 91;0: C03CA01 furosemid
: 91;0:1400472 C03CA01 furosemid FUROSEMID tabl. 10 po 40 mg Fampharm SCG R 23.80 40 mg 2.38 -
: 91;0:1400144 C03CA01 furosemid LASIDž tabl. 10 po 40 mg Jugoremedija SCG R 23.80 40 mg 2.38 -
: 91;0:1400143 C03CA01 furosemid LASIDž tabl. 50 po 40 mg Jugoremedija SCG R 109.30 0 mg 2.19 -
: 91;0: C03CA02 bumetanid
: 91;0:1400460 C03CA02 bumetanid BUMENID tabl. 20 po 1 mg Galenika SCG R 57.00 1 mg 2.85 -
: 91;0:1400041 C03CA02 bumetanid YURINEDž tabl. 20 po 1 mg Hemofarm SCG R 57.00 1 mg 2.85 -
: 91;0:1400435 C03CA02 bumetanid BUMETANID tabl. 20 po 1 mg Zdravlje SCG R 57.00 1 mg 2.85 -
: 91;0: C03D Diuretici koji štede kalijum
: 91;0: C03DA Antagonisti aldosterona
: 91;0: C03DA01 spironolakton
: 91;0:1400440 C03DA01 spironolakton SPIRONOLAKTON tabl. 40 po 25 mg Galenika SCG R 95.00 75 mg 7.13 -
: 91;0:1400441 C03DA01 spironolakton SPIRONOLAKTON tabl. 30 po 100 mg Galenika SCG R 247.00 75 mg 6.17 -
: 91;0: C03EA Tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum
: 91;0: C03EA amilorid + metiklotiazid
: 91;0:1401290 C03EA amilorid + LOMETAZID tabl. 30 po 10 mg + 5 mg Galenika SCG R 50.40 10 mg 1.68 -
: 91;0: metiklotiazid + 5 mg
: 91;0: C03EA01 hidrohlorotiazid + amilorid
: 91;0:1400400 C03EA01 hidrohlorotiazid + HEMOPRES tabl. 40 po50 mg + 5 mg Panfarma SCG R 66.50 50 mg 1.66 -
: 91;0: amilorid + 5 mg
: 91;0: C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGICKIH RECEPTORA
: 91;0: C07A Beta -adrenergički blokatori
: 91;0: C07AA Beta -adrenergički blokatori, neselektivni
: 91;0: C07AA05 propranolol
: 91;0:1107183 C07AA05 propranolol PROPRANOLOL tabl. 50 po 40 mg Galenika SCG R 61.80 0.16 gr 4.94 -
: 91;0: C07AB Beta-adrenergički blokatori, selektivni
: 91;0: C07AB02 metoprolol
: 91;0:1107496 C07AB02 metoprolol PRESOLOL tabl. 30 po 100 mg Hemofarm SCG R 115.90 0.15 gr 5.79 -
: 91;0: film
: 91;0: C07AB03 atenolol
: 91;0:1107170 C07AB03 atenolol PRINORM tabl. 14 po 100 mg Galenika SCG R 47.50 75 mg 2.54 -
: 91;0:1107520 C07AB03 atenolol PANAPRES tabl. 14 po 100 mg Panfarma SCG R 47.50 75 mg 2.54 -
: 91;0:1107550 C07AB03 atenolol ATENOLOL tabl. 14 po 100 mg Remevita SCG R 47.50 75 mg 2.54 -
: 91;0:1107500 C07AB03 atenolol ATENOLOL tabl. 14 po 100 mg Zdravlje SCG R 47.50 75 mg 2.54 -
: 91;0:1107350 C07AB03 atenolol ATENOLOL tabl. 14 po 100 mg Farmakos SCG R 47.50 75 mg 2.54 -
: 91;0: Beograd
: 91;0: C07AB07 bisoprolol
: 91;0:1107601 C07AB07 bisoprolol CONCOR tabl. 30 po 10 mg Merck Nemačka R 600.20 10 mg 20.00 75%
: 91;0:1107600 C07AB07 bisoprolol CONCOR tabl. 30 po 5 mg Merck Nemačka R 423.10 10 mg 28.20 75%
: 91;0: C07AG Blokatori alfa- i beta- adrenergičkih receptora
: 91;0: C07AG02 karvedilol
: 91;0:1107625 C07AG02 karvedilol KARVILEKS tabl. 30 po 12.5 mg Zdravlje SCG R 244.80 37.5 mg 24.48 AH- 50%
: 91;0:1107660 C07AG02 karvedilol MILENOL tabl. 28 po 12.5 mg Panfarma SCG R 228.50 37.5 mg 24.48 AH- 50%
: 91;0:1107661 C07AG02 karvedilol MILENOL tabl. 28 po 25 mg Panfarma SCG R 262.60 37.5 mg 14.07 AH- 50%
: 91;0:1107641 C07AG02 karvedilol KARVEDILOL tabl. 28 po 12.5 mg HabitPharma SCG R 228.50 37.5 mg 24.48 AH- 50%
: 91;0:1107642 C07AG02 karvedilol KARVEDILOL tabl. 28 po 25 mg HabitPharma SCG R 262.60 37.5 mg 14.07 AH- 50%
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Za lečenje srčane insuficijencije na osnovu mišljenja kardiologa.
: 91;0: 2. U terapiji arterijske hipertenzije na osnovu mišljenja interniste uz učešće 50 %.
: 91;0: C07AG02 karvedilol
: 91;0:1107620 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 28 po 6.25 mg F.Hoffman Švajcarska R 295.30 37.5 mg 76.58 SI-50%; AH-75%
: 91;0: - La Roche
: 91;0:1107621 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 28 po 12.5 mg F.Hoffman Švajcarska R 364.98 37.5 mg 43.30 SI-50%; AH-75%
: 91;0: - La Roche
: 91;0:1107622 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 28 po 25 mg F.Hoffman Švajcarska R 555.76 37.5 mg 32.84 SI-50%; AH-75%
: 91;0: - La Roche
: 91;0:1107650 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 30 po 6.25 mg F.Hoffman Švajcarska R 316.87 37.5 mg 76.42 SI-50%; AH-75%
: 91;0: - La Roche
: 91;0:1107651 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 30 po 12.5 mg F.Hoffman Švajcarska R 391.52 37.5 mg 43.34 SI-50%; AH-75%
: 91;0: - La Roche
: 91;0:1107652 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 30 po 25 mg F.Hoffman Švajcarska R 593.22 37.5 mg 32.85 SI-50%; AH-75%
: 91;0: - La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Za lečenje srčane insuficijencije na osnovu mišljenja kardiologa uz učešće 50%.
: 91;0: 2. U terapiji arterijske hipertenzije na osnovu mišljenja interniste uz učešće 75%.
: 91;0: C08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
: 91;0: C08C Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim delovanjem
: 91;0: C08CA Derivati dihidropiridina
: 91;0: C08CA01 amlodipin
: 91;0:1402860 C08CA01 amlodipin MONODIPIN tabl. 20 po 5 mg Galenika a.d. SCG R 218.50 5 mg 10.93 -
: 91;0:1402861 C08CA01 amlodipin MONODIPIN tabl. 20 po 10 mg Galenika a.d. SCG R 302.10 5 mg 7.55 -
: 91;0:1402850 C08CA01 amlodipin AMLODIPIN tabl. 20 po 5 mg Remevita SCG R 218.50 5 mg 10.93 -
: 91;0:1402851 C08CA01 amlodipin AMLODIPIN tabl. 20 po 10 mg Remevita SCG R 302.10 5 mg 7.55 -
: 91;0:1402800 C08CA01 amlodipin AMLOPIN tabl. 20 po 5 mg Jugoremedija SCG R 218.50 5 mg 10.93 -
: 91;0:1402801 C08CA01 amlodipin AMLOPIN tabl. 20 po 10 mg Jugoremedija SCG R 302.10 5 mg 10.93 -
: 91;0:1402831 C08CA01 amlodipin ALOPRES tabl. 20 po 10 mg Zdravlje SCG R 302.10 5 mg 7.55 -
: 91;0:1402735 C08CA01 amlodipin NORVASC tabl. 30 po 5 mg Pfizer SAD R 490.00 5 mg 16.33 25%
: 91;0:1402865 C08CA01 amlodipin VAZOTAL tabl. 20 po 5 mg Panfarma SCG R 218.50 5 mg 10.93 -
: 91;0:1402866 C08CA01 amlodipin VAZOTAL tabl. 20 po 10 mg Panfarma SCG R 302.10 5 mg 7.55 -
: 91;0:INDIKACIJE: 1.Angina pektoris i hipertenzija.
: 91;0: C08CA05 nifedipin
: 91;0:1402482 C08CA05 nifedipin NIFELAT P kaps. 30 po 20 mg Zdravlje SCG R 47.50 30 mg 2.38 -
: 91;0: retard retard
: 91;0:1402481 C08CA05 nifedipin NIFELAT tabl. 30 po 20 mg Zdravlje SCG R 47.50 30 mg 2.38 -
: 91;0: retard retard
: 91;0:1402762 C08CA05 nifedipin NIPIDIN kaps. 30 po 20 mg Panfarma SCG R 47.50 30 mg 2.38 -
: 91;0: retard
: 91;0:1402761 C08CA05 nifedipin NIFEDIPIN tabl. 30 po 20 mg Panfarma SCG R 47.50 30 mg 2.38 -
: 91;0: retard
: 91;0:1402751 C08CA05 nifedipin NIFEDIPIN tabl. 30 po 20 mg Zorka Pharma SCG R 47.50 30 mg 2.38 -
: 91;0: film retard
: 91;0:1402752 C08CA05 nifedipin NIFEDIPIN kaps. 20 po 20 mg Zorka Pharma SCG R 47.50 30 mg 3.56 -
: 91;0: retard retard
: 91;0: C08CA08 nitrendipin
: 91;0:1402770 C08CA08 nitrendipin STADIPIN tabl. 20 po 10 mg Galenika SCG R 33.30 0 mg 5.00 -
: 91;0: C08D Selektivni blokatori kaicijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce
: 91;0: C08DA Derivati fenilalkilamina
: 91;0: C08DA01 verapamil
: 91;0:1402700 C08DA01 verapamil VERAPAMIL draž. 30 po 40 mg Panfarma SCG R 27.60 0.24 gr 5.52 -
: 91;0:1402701 C08DA01 verapamil VERAPAMIL draž. 50 po 80 mg Panfarma SCG R 84.60 0.24 gr 5.08 -
: 91;0:1402703 C08DA01 verapamil VERAPAMIL tabl. 30 po 40 mg Panfarma SCG R 27.60 0.24 gr 5.52 -
: 91;0: film
: 91;0:1402704 C08DA01 verapamil VERAPAMIL tabl. 50 po 80 mg Panfarma SCG R 84.60 0.24 gr 5.08 -
: 91;0: film
: 91;0:1402243 C08DA01 verapamil VEPAMIL draž. 50 po 80 mg Srbolek SCG R 84.60 0.24 gr 5.08 -
: 91;0:1402176 C08DA01 verapamil VERAPAMIL draž. 50 po 80 mg Zdravlje SCG R 84.60 0.24 gr 5.08 -
: 91;0:1402177 C08DA01 verapamil VERAPAMIL draž. 20 po 120 mg Zdravlje SCG R 59.90 0.24 gr 5.99 -
: 91;0:1402721 C08DA01 verapamil IZOPAMIL tabl. 45 po 80 mg Galenika SCG R 76.00 0.24 gr 5.07 -
: 91;0: film
: 91;0:1402120 C08DA01 verapamil VERAPAMIL draž. 30 po 40 mg Alkaloid Makedonija R 27.60 0.24 gr 5.52 -
: 91;0:1402123 C08DA01 verapamil VERAPAMIL draž. 50 po 80 mg Alkaloid Makedonija R 84.60 0.24 gr 5.52 -
: 91;0: C08DB Derivati benzotiazepina
: 91;0: C08DB01 diltiazem
: 91;0:1402790 C08DB01 diltiazem TILZEM tabl. 30 po 60 mg Slaviamed SCG R 90.30 0.24 gr 12.04 -
: 91;0:1402791 C08DB01 diltiazem TILZEM tabl. 30 po 90 mg Slaviamed SCG R 133.00 0.24 gr 11.82 -
: 91;0:1402250 C08DB01 diltiazem CORTIAZEM tabl. 30 po 90 mg Hemofarm SCG R 133.00 0.24 gr 11.82 -
: 91;0: RETARD retard
: 91;0:1402792 C08DB01 diltiazem ANGIAZEM retard 30 po 90 mg Galenika a.d. SCG R 133.00 0.24 gr 11.82 -
: 91;0: kapsule
: 91;0:1402200 C08DB01 diltiazem DILTIAZEM tabl. 30 po 60 mg Alkaloid Makedonija R 90.30 0.24 gr 12.04 -
: 91;0: ALKALOID
: 91;0:1402203 C08DB01 diltiazem DILTIAZEM tabl. 30 po 90 mg Alkaloid Makedonija R 133.00 0.24 gr 11.82
: 91;0: ALKALOID
: 91;0: C09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
: 91;0: C09A Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima(ACE), monokomponentni
: 91;0: C09AA Inhibitori ACE, monokomponentni
: 91;0: C09AA02 kaptopril
: 91;0:1103632 C09AA01 kaptopril ZORKAPTIL tabl. 40 po 12.5 mg Zorka Pharma SCG R 47.50 50 mg 4.75 -
: 91;0:1103630 C09AA01 kaptopril ZORKAPTIL tabl. 40 po 25 mg Zorka Pharma SCG R 108.30 50 mg 5.42 -
: 91;0:1103631 C09AA01 kaptopril ZORKAPTIL tabl. 40 po 50 mg Zorka Pharma SCG R 156.80 50 mg 3.92 -
: 91;0:1103220 C09AA01 kaptopril KATOPIL tabl. 40 po 25 mg Galenika SCG R 108.30 50 mg 5.42 -
: 91;0:1103222 C09AA01 kaptopril KATOPIL tabl. 40 po 50 mg Galenika SCG R 156.80 50 mg 3.92 -
: 91;0: C09AA02 enalapril
: 91;0:1103570 C09AA02 enalapril PRILENAP tabl. 20 po 5 mg Panfarma SCG R 38.00 10 mg 3.80 -
: 91;0:1103571 C09AA02 enalapril PRILENAP tabl. 20 po 10 mg Panfarma SCG R 93.10 10 mg 4.66 -
: 91;0:1103572 C09AA02 enalapril PRILENAP tabl. 20 po 20 mg Panfarma SCG R 137.80 10 mg 3.45 -
: 91;0:1103870 C09AA02 enalapril ENALAPRIL tabl. 20 po 5 mg Jugoremedija SCG R 38.00 10 mg 3.80 -
: 91;0:1103871 C09AA02 enalapril ENALAPRIL tabl. 20 po 10 mg Jugoremedija SCG R 93.10 10 mg 4.66 -
: 91;0:1103872 C09AA02 enalapril ENALAPRIL tabl. 20 po 20 mg Jugoremedija SCG R 137.80 10 mg 3.45 -
: 91;0:1103177 C09AA02 enalapril ENALAPRIL tabl. 20 po 10 mg Zdravlje SCG R 93.10 10 mg 4.66 -
: 91;0:1103175 C09AA02 enalapril ENALAPRIL tabl. 20 po 20 mg Zdravlje SCG R 137.80 10 mg 3.45 -
: 91;0: C09AA03 lizinopril
: 91;0:1103560 C09AA03 lizinopril LORIL tabl. 20 po 5 mg Srbolek SCG R -77.90 10 mg 7.79 -
: 91;0:1103562 C09AA03 lizinopril LORIL tabl. 20 po 10 mg Srbolek SCG R 139.50 10 mg 6.98 -
: 91;0:1103561 C09AA03 lizinopril LORIL tabl. 20 po 20 mg Srbolek SCG R 184.30 10 mg 4.61 -
: 91;0:1103875 C09AA03 lizinopril LIZINOPRIL tabl. 20 po 5 mg Jugoremedija SCG R 77.90 10 mg 7.79 -
: 91;0:1103876 C09AA03 lizinopril LIZINOPRIL tabl. 20 po 10 mg Jugoremedija SCG R 139.50 10 mg 6.98 -
: 91;0:1103877 C09AA03 lizinopril LIZINOPRIL tabl. 20 po 20 mg Jugoremedija SCG R 184.30 10 mg 4.61 -
: 91;0: C09AA04 perindopril
: 91;0:1103860 C09AA04 perindopril PREDžANIL tabl. 30 po 4 mg Servier LL Francuska R 801.00 4 mg 26.80 75%
: 91;0: C09AA05 ramipril
: 91;0:1103722 C09AA05 ramipril TRITACE tabl. 28 po 2,5 mg Aventis Francuska R 566.13 2.5 mg 20.21 25%
: 91;0: Intercontinental
: 91;0:1103723 C09AA05 ramipril TRITACE tabl. 28 po 5 mg Aventis Francuska R 840.00 2.5 mg 15.00 25%
: 91;0: Intercontinental
: 91;0: CO9AA06 kvinapril
: 91;0:1103731 CO9AA06 kvinapril HEMOKVIN tabl. 20 po 10 mg Hemofarm SCG R 273.60 15 mg 20.52 25%
: 91;0: film
: 91;0:1103732 CO9AA06 kvinapril HEMOKVIN tabl. 20 po 20 mg Hemofarm SCG R 497.80 15 mg 18.67 25%
: 91;0: film
: 91;0: C09AA08 cilazapril
: 91;0:1103702 C09AA08 cilazapril PRILAZID tabl. 30 po 2,5 mg Galenika SCG R 456.00 2.5 mg 15.20 -
: 91;0: film
: 91;0:1103704 C09AA08 cilazapril PRILAZID tabl. 30 po 5 mg Galenika SCG R 617.50 2.5 mg 10.29 -
: 91;0: film
: 91;0: C09AA09 fosinopril
: 91;0:1103810 C09AA09 fosinopril MONOPRIL tabl. 28 po 10 mg Bristol-Myers
: 91;0: Sljuibb Švajcarska R 258.00 15 mg 13.82 -
: 91;0:1103811 C09AA09 fosinopril MONOPRIL tabl. 28 po 20 mg Bristol-Myers
: 91;0: Sljuibb Švajcarska R 517.50 15 mg 13.86 -
: 91;0: C09BA02 enalapril +
: 91;0: hidroklorotiazid
: 91;0:1401502 C09BA02 enalapril + PRILENAP H tabl. 1 po 20(10mg + 25mg) Panfarma SCG R 97.00 10mg+25mg 4.85 -
: 91;0: hidroklorotiazid
: 91;0:1401500 C09BA02 enalapril + PRILENAP HL tabl. 1 po 20(10mg + 12,5mg) Panfarma SCG R 94.00 10mg+12,5mg 4.70 -
: 91;0: hidroklorotiazid
: 91;0: C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU(HIPOLIPEMICI)
: 91;0: C10A Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida
: 91;0: C10AA Inhibitori HMG CoA reduktaze
: 91;0: C10AA01 simvastatin
: 91;0:1104510 C10AA01 simvastatin CHOLIPAM tabl. 20 po 10 mg Hemofarm SCG R 360.00 15 mg 27.00 60%
: 91;0: film.
: 91;0:1104511 C10AA01 simvastatin CHOLIPAM tabl. 20 po 20mg Hemofarm SCG R 590.00 15 mg 22.13 60%
: 91;0: film.
: 91;0:INDIKACIJE: Sekundarna prevencija infarkta miokarda i mozga na osnovu konzilijarnog mišljenja referentne zdravstvene ustanove.
: 91;0: C10AA05 atorvastatin
: 91;0:1104460 C10AA05 atorvastatin SORTIS tabl. 30 po 10mg Pfizer SAD R 1,506.16 10 mg 50.20 80%
: 91;0: film.
: 91;0:1104462 C10AA05 atorvastatin SORTIS tabl. 30 po 20mg Pfizer SAD R 2,480.76 10 mg 41.34 80%
: 91;0: film.
: 91;0:INDIKACIJE: Sekundarna prevencija infarkta miokarda i mozga na osnovu konzilijarnog mišljenja referentne zdravstvene ustanove.
: 91;0: C10AB Fibrati
: 91;0: C10AB04 gemfibrozil
: 91;0:1104300 C10AB04 gemfibrozil BOLUZIN kaps. 56 po 300mg Galenika A.D. SCG R 152.00 1.2 gr 10.86 -
: 91;0:1104200 C10AB04 gemfibrozil SINELIP tabl. 30 po 450mg Hemofarm SCG R 237.50 1.2 gr 21.11 50%
: 91;0: film
: 91;0:INDIKACIJE: Na osnovu mišljenja interniste i neurologa ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
: 91;0: C10AB08 ciprofibrat
: 91;0:1104470 C10AB08 ciprofibrat LIPANOR kaps. 30 po 100 mg Sanofi Francuska R 820.00 0.1 gr 27.33 75%
: 91;0: Njinthrop
: 91;0: International
: 91;0:INDIKACIJE: Na osnovu mišljenja interniste i neurologa ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA(DERMATICI)
: 91;0: D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
: 91;0: D01A Antimikotici za lokalnu primenu
: 91;0: D01AA Antibiotici
: 91;0: D01AA01 nistatin
: 91;0:4157201 D01AA01 nistatin NYSTATIN mast 1 po 5g Panfarma SCG R 28.50 - - -
: 91;0: (100.000 i.j/1g)
: 91;0:4157202 D01AA01 nistatin NYSTATIN mast 1 po 20 g Panfarma SCG R 76.00 - - -
: 91;0: (100.000 i.j./1 g)
: 91;0: D01AC Derivati imidazola i triazola
: 91;0: D01AC02 mikonazol
: 91;0:4157100 D01AC02 mikonazol DAKTANOL krem 1 po 30 g 2% Galenika SCG R 80.80 - - -
: 91;0: D01AC08 ketokonazol
: 91;0:4157580 D01AC08 ketokonazol MYCOSEB krem 30g(2%) Zorka Pharma SCG R 80.80 - - -
: 91;0:4157581 D01AC08 ketokonazol MYCOSEB šampon 100ml(2%) Zorka Pharma SCG R 152.00 - - -
: 91;0: D05 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE(ANTIPSORIJATICI)
: 91;0: D05B Antipsorijatici za sistemsku primenu
: 91;0: D05BB Retinoidi za terapiju psorijaze
: 91;0: D05BB02 acitretin
: 91;0:1155512 D05BB02 acitretin NEOTIGASON kaps. 30 po 25 mg F. Hoffmann - Švajcarska R 2,798.18 35 mg 130.58 -
: 91;0: La Roche
: 91;0:1155511 D05BB02 acitretin NEOTIGASON kaps. 100 po 10 mg F. Hoffmann - Švajcarska R 4,474.48 35 mg 156.60 -
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Na osnovu mišljenja specijaliste dermatologa i kao nastavak bolničkog lečenja
: 91;0: D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
: 91;0: D06A Antibiotici za lokalnu primenu
: 91;0: D06ADž Ostali antibiotici za lokalnu primenu
: 91;0: D06ADž01 fusidinska kiselina
: 91;0:4150023 D06ADž01 fusidinska kiselina STANICID mast 10 g(2%) Hemofarm SCG R 294.50 - - 50%
: 91;0: D06ADž04 bacitracin, neomicin
: 91;0:7150251 D06ADž04 bacitracin, neomicin ENBECIN prašak 1 po 200 g Galenika SCG R 265.10 - - 25%
: 91;0: sprej (62,5 + 825 i.j.)/1 g
: 91;0:4150250 D06ADž04 bacitracin, neomicin ENBECIN mast 1 po 5 g Galenika SCG R 28.50 - - -
: 91;0: (za oči (500 + 3300 i.j.)/1 g
: 91;0: i kožu)
: 91;0:4150041 D06ADž04 bacitracin, neomicin BIVACYN prašak 1 po 5 g Jugoremedija SCG R 36.10 - - -
: 91;0: (250 + 3500 i.j.)/1 g
: 91;0:7150046 D06ADž04 bacitracin, neomicin BIVACYN prašak 1 po 150 ml Jugoremedija SCG R 265.10 - - 25%
: 91;0: sprej (12500 i.j. + 16500 i.j.)
: 91;0: D06ADž07 gentamicin
: 91;0:4150400 D06ADž07 gentamicin GENTAMICIN mast 1 po 15 gr 0,1 % Galenika SCG R 42.80 - - -
: 91;0: (1 mg/1 gr)
: 91;0: D06B Hemioterapeutici za lokalnu primenu
: 91;0: D06BA Sulfonamidi
: 91;0: D06BA01 sulfadiazin srebro
: 91;0:4151050 D06BA01 sulfadiazin srebro SANADERM krem 1 po 50g 1% Zdravlje SCG R 95.00 - - -
: 91;0: D06BB Antivirusni lekovi
: 91;0: D06BB03 aciklovir
: 91;0:4139180 D06BB03 aciklovir ACIKLOVIR mast 1 po 5g 5 % Remevita SCG R 76.00 - - -
: 91;0:4139160 D06BB03 aciklovir ACIKLOVIR mast 1 po 5g 5 % Zdravlje SCG R 76.00 - - -
: 91;0: D06BDž Ostali hemioterapeutici
: 91;0: D06BDž01 metronidazol
: 91;0:4159340 D06BDž01 metronidazol COLPOCIN-T gel 30gr(0,75%) Demo SA Grčka R 246.67 - - 50%
: 91;0: D07 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
: 91;0: D07A Kortikosteroidi, monokomponentni
: 91;0: D07AA kortikosteroidi, slabog delovanja(grupa I)
: 91;0: D07AA02 hidrokortizon(kortizol)
: 91;0:4152501 D07AA02 hidrokortizon HIDROKORTIZON krem 1 po 15g(1%) Galenika SCG R 114.00 - - -
: 91;0: (kortizol)
: 91;0:4152075 D07AA02 hidrokortizon HYDROCORTISON mast 1 po 5 g 2,5% Galenika SCG R 47.50 - - -
: 91;0: (kortizol)
: 91;0: D07AB Kortikosteroidi, srednje jakog delovanja(grupa II)
: 91;0: D07AB10 alklometazon dipropionat
: 91;0:4152104 D07AB10 alklometazon AFLODERM krem 20 g(0.5mg/1g) Belupo Hrvatska R 182.46 - - 50%
: 91;0: dipropionat
: 91;0:4152100 D07AB10 alklometazon AFLODERM mast 20 g(0.5mg/1g) Belupo Hrvatska R 182.46 - - 50%
: 91;0: dipropionat
: 91;0: D07AC Kortikosteroidi, jakog delovanja(grupa III)
: 91;0: D07AC03 dezoksimetazon
: 91;0:4152255 D07AC03 dezoksimetazon ESPERSON mite krem 1 po 30 g 0,05% Jugoremedija SCG R 69.40 - - -
: 91;0:4152254 D07AC03 dezoksimetazon ESPERSON krem 1 po 30 g 0,25%(M) Jugoremedija SCG R 278.40 - - -
: 91;0:4152253 D07AC03 dezoksimetazon ESPERSON M mast 1 po 30 g 0,25%(M) Jugoremedija SCG R 278.40 - - -
: 91;0: D07AC04 fluocinolonacetonid
: 91;0:4152192 D07AC04 fluocinolonacetonid SINODERM gel 1 po 30 g 0,025% Galenika SCG R 66.50 - - -
: 91;0:4152190 D07AC04 fluocinolonacetonid SINODERM krem 1 po 15 g(0.025%) Galenika SCG R 49.40 - -
: 91;0:4152191 D07AC04 fluocinolonacetonid SINODERM mast 1 po 15 g(0.025%) Galenika SCG R 49.40 - - -
: 91;0:4152410 D07AC04 fluocinolonacetonid PANOLON krem 1 po 15 g(0.025%) Panfarma SCG R 49.40 - - -
: 91;0:4152411 D07AC04 fluocinolonacetonid PANOLON mast 1 po 15 g(0.025%) Panfarma SCG R 49.40 - - -
: 91;0: D07C Kortikosteroidi, kombinacije sa antibioticima
: 91;0: D07CC Kortikosteroidi, jakog delovanja, kombinacije sa antibioticima
: 91;0: D07CC02 fluocinolonacetonid, neomicin
: 91;0:4153220 D07CC02 fluocinolonacetonid, SINODERM N krem 1 po 15 g Galenika SCG R 51.30 - - -
: 91;0: neomicin (0,025% + 3300 i.j./g)
: 91;0:4153221 D07CC02 fluocinolonacetonid, SINODERM N mast 1 po 15 g Galenika SCG R 51.30 - - -
: 91;0: neomicin (0,025% + 3300 i.j./g)
: 91;0: D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
: 91;0: D08A Antiseptici i dezinficijensi
: 91;0: D08AG Proizvodi sa jodom
: 91;0: D08AG02 povidon jod
: 91;0:4156155 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD mast 40g(10%) Zorka Pharma SCG R 107.40 - - -
: 91;0:4156450 D08AG02 povidon jod ARUCID rastvor 1 po 100 ml(1%) Hemofarm SCG R 56.10 - - -
: 91;0:4156153 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD rastvor 1 po 100 ml(1%) Zorka Pharma SCG R 56.10 - - -
: 91;0:4156302 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD rastvor 1 po 100ml(1%) Zdravlje SCG R 56.10 - - -
: 91;0:4156460 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD mast 20gr(10%) Remevita SCG R 80.00 - - -
: 91;0:4156463 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD rastvor 1 po 100 ml(1%) Remevita SCG R 56.10 - - -
: 91;0: D09 LEKOVITI ZAVOJI
: 91;0: D09A lekoviti zavoji
: 91;0: D09AA Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima
: 91;0: D09AA02 fusidinska kiselina
: 91;0:9150024 D09AA02 fusidinska kiselina STANICID gaza 10 po 10 cm Hemofarm SCG R 199.50 - - 50%
: 91;0: (impregn. 2% masti)
: 91;0: D10 PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU
: 91;0: D10B Preparati protiv akni za sistemsku primenu
: 91;0: D10BA Retinoidi za lečenje akni
: 91;0: D10BA01 izotretinoin
: 91;0:1155442 D10BA01 izotretinoin ROACCUTANE kaps. 30 po 10 mg Hoffmann Švajcarska SZR 1,263.22 30 mg 126.32 -
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Nodulo cistične akne po nalogu dermatologa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI(LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
: 91;0: G01 Ginekološki antiinfektivi i antiseptici
: 91;0: G01A Antiinfektivi i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima
: 91;0: G01AF Derivati imidazola
: 91;0: G01AF01 metronidazol
: 91;0:6137081 G01AF01 metronidazol ORVAGIL vagi- 10 po 500 mg Galenika SCG R 80.80 0.5 gr 8.08 -
: 91;0: torije
: 91;0: G01AF04 mikonazol
: 91;0:6137225 G01AF04 mikonazol GINO DAKTANOL vagi- 7 po 200 mg Galenika SCG R 85.50 0.1gr 6.10 -
: 91;0: nalete
: 91;0: G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI
: 91;0: G02A Preparati za kontrakciju uterusa
: 91;0: G02AB Ergot alkaloidi
: 91;0: G02AB01 metilergometrin
: 91;0:2141136 G02AB01 metilergometrin METHYLERGOMET kapi 10 ml(0,25 mg/1 ml) Panfarma SCG R 66.50 0.2 mg 5.32 -
: 91;0: RIN
: 91;0: G03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
: 91;0: G03A Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu
: 91;0: G03AA Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije
: 91;0: G03AA07 etinilestradiol, levonorgestrel
: 91;0:1135240 G03AA07 etinilestradiol, LEGRAVAN tabl. 1 po 21 Galenika SCG R 56.10 - - -
: 91;0: levonorgestrel (0,03 mg + 0,15 mg)
: 91;0:1135094 G03AA07 etinilestradiol, STEDIRIL 30 draž. 1 po 21 Njyeth-Lederle Austrija R 156.46 - - 75%
: 91;0: levonorgestrel (0,03 mg + Pharma
: 91;0: 0,15 mg)
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja ginekologa i endokrinologa.
: 91;0: G03AA09 etinilestradiol, dezogestrel
: 91;0:1135180 G03AA09 etinilestradiol, FRILAVON tabl. 1 po 21 Zorka Pharma SCG R 105.50 - - -
: 91;0: dezogestrel (0,03 mg+ 0,15 mg)
: 91;0:1135231 G03AA09 etinilestradiol, MERCILON tabl. 1 po 21 Organon Holandija R 288.76 - - 75%
: 91;0: dezogestrel (0,020 mg + 0,15 mg)
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja ginekologa i endokrinologa.
: 91;0: G03AA10 etinilestradiol, gestoden
: 91;0:1135270 G03AA10 etinilestradiol, LOGEST draž 1 po 21 Schering A.G. Nemačka R 349.00 - - 50%
: 91;0: gestoden (0,020 mg + 0,75 mg)
: 91;0: G03B Androgeni
: 91;0: G03BA Derivati 3-oksoandrostena
: 91;0: G03BA03 testosteron undekanoat
: 91;0:1048110 G03BA03 testosteron undekanoat ANDRIOL kaps. 60 po 40 mg Organon Holandija R 1,195.10đ 0.12gr 59.75 -
: 91;0: G03C Estrogeni
: 91;0: G03CA Prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni
: 91;0: G03CA57 estrogeni konjugovani
: 91;0:1048932 G03CA57 konjugovani estrogen PREMARIN draž. 1 po 28 Njyeth-Lederle Austrija R 354.71 - - -
: 91;0: (0,625 mg) Pharma
: 91;0: G03D Gestageni
: 91;0: G03DB Derivati pregnadiena
: 91;0: G03DB01 didrogesteron
: 91;0:1048292 G03DB01 didrogesteron DABROSTON tabl. 30 po 10 mg Belupo Hrvatska R 824.70 10 mg 27.49 50%
: 91;0: G03F Gestageni i estrogeni u kombinacije
: 91;0: G03FA Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije
: 91;0: G03FA01 estradiol, noretisteron
: 91;0:1048146 G03FA01 estradiol, noretisteron ACTIVELLE tabl. 1 po 28 Novo Nordisk Danska R 585.18 - - 10%
: 91;0: (1 mg + 0,5 mg)
: 91;0:1048145 G03FA01 estradiol, noretisteron KLIOGEST tabl. 1 po 28(2 mg + 1 mg) Novo Nordisk Danska R 548.60 - - 10%
: 91;0: G03FB Gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati
: 91;0: G03FB01 estradiol valeat, norgestrel
: 91;0:1048781 G03FB01 estradiol valeat, CYCLO-PROGYNOVA draž 1 po 21 Schering A.g Nemačka R 315.00 - - -
: 91;0: norgestrel (1belih + 10 smeđih)
: 91;0: G03FB05 estradiol, noretisteron
: 91;0:1048140 G03FB05 estradiol, noretisteron TRISELjUENS tabl. 28 po(12 plavih Novo Nordisk Danska R 463.26 - - 10%
: 91;0: (2 mg+0)+10 belih
: 91;0: (2 mg + 1 mg) + 6
: 91;0: crvenih(1 mg+0)
: 91;0: G03G Gonadotropini drugi stimulatori ovulacije
: 91;0: G03GB Simulatori ovulacije, sintetski
: 91;0: G03GB02 klomifen
: 91;0:1048871 G03GB02 klomifen KLOMIFEN tabl. 10 po 50 mg Belupo Hrvatska R 137.00 9 mg 2.46 -
: 91;0:1048877 G03GB02 klomifen CLOMIFENE tabl. 10 po 50 mg Remedica Ltd. Kipar R 139.00 9 mg 2.50 -
: 91;0: G03H Antiandrogeni
: 91;0: G03HA Antiandrogeni, monokomponentni
: 91;0: G03HA01 ciproteron
: 91;0:1048331 G03HA01 ciproteron ANDROCUR tabl. 50 po 50 mg Schering A.G Nemačka R 2,869.00 0.1 gr 102.76 -
: 91;0: G03HB Antiandrogeni i estrogeni
: 91;0: G03HB01 ciproteron acetat, etinilestradiol
: 91;0:1048176 G03HB01 ciproteron acetate + DIANE-35 tabl. 1 po 21 mg Schering A.G Nemačka R 470.00 - - 10%
: 91;0: etinil estradiol (2mg + 0.035 mg)
: 91;0:INDIKACIJE: Idiopatski hirzutizam uz dismenoreju kod žena generativne dobi i ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju.
: 91;0: G03HB01 ciproteron acetat, estradiol
: 91;0:1048720 G03HB01 estradiol valeat, CLIMEN tabl. 1 po 21 Schering A.G Nemačka R 483.00 - - 10%
: 91;0: ciproteron acetate
: 91;0:NAPOMENA Prema savetovalištu za menopauzu.
: 91;0: G04CB inhibiton testosteron-5-alfa reduktaze
: 91;0: G04CB01 finasterid
: 91;0:1134215 G04CB01 finasterid PROSTANORM tabl. 30 po 5 mg Galenika SCG R 1,492.00 5 mg 49.73 50%
: 91;0:INDIKACIJE: Benigna hiperplazija prostate na osnovu mišljenja urologa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE
: 91;0: H01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
: 91;0: HO1A Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi
: 91;0: H01AC Somatropin i analozi
: 91;0: H01AC01 somatropin
: 91;0:0044304 H01AC01 somatropin NORDITROPIN inj(karp.) 1 po 1,5 Novo Nordisk Danska SZR 12,388.56 2 i.j. 1,651.80 -
: 91;0: Simpledždž ml/5 mg
: 91;0:0044305 H01AC01 somatropin NORDITROPIN inj(karp.) 1 po 1,5 Novo Nordisk Danska SZR 24,777.11 2 i.j. 1,651.80 -
: 91;0: Simpledždž ml/10mg
: 91;0:0044306 H01AC01 somatropin NORDITROPIN inj(karp.) 1 po 1,5 Novo Nordisk Danska SZR 37,165.65 2 i.j. 1,651.80 -
: 91;0: Simpledždž ml/15 mg
: 91;0:0044242 H01AC01 somatropin GENOTROPIN inj(karp.) 1 po 16 Pharmacia
: 91;0: Enterprises Luksemburg R 10,101.30 2 i.j. 1,262.66 -
: 91;0: i.j. sa rastv.
: 91;0:0044241 H01AC01 somatropin GENOTROPIN inj(karp.) 5 po 16 Pharmacia
: 91;0: Enterprises Luksemburg R 53,713.84 2 i.j. 1,342.85 -
: 91;0: i.j.(5,3 mg/1 ml)
: 91;0:0044307 H01AC01 somatropin NORDITROPIN inj.(špric) 1 po 5 Novo Nordisk Danska R 12,388.56 2 i.j. 1,651.80 -
: 91;0: NordiLet mg/1,5ml
: 91;0:0044308 H01AC01 somatropin NORDITROPIN inj.(špric) 1 po 10 Novo Nordisk Danska R 24,777.11 2 i.j. 1,651.80 -
: 91;0: NordiLet mg/1,5 ml
: 91;0:0044309 H01AC01 somatropin NORDITROPIN inj.(špric) 1 po 15 Novo Nordisk Danska R 37,165.65 2 i.j. 1,651.80 -
: 91;0: NordiLet mg/1,5ml
: 91;0:INDIKACIJE: Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta, Turner-ov sindrom ali samo kod dece, kao produžetak bolničkog lečenja.
: 91;0: H01B HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE
: 91;0: H01BA Vazopresin i analozi
: 91;0: H01BA02 dezmopresin
: 91;0:7045080 H01BA02 dezmopresin MINIRIN nazalni sprej 1 po 5ml Ferring Švedska R 3,278.57 25 mcg - -
: 91;0: (10 mcg/doza)
: 91;0:1045081 H01BA02 dezmopresin MINIRIN tabl. 30 po 0,2mg Ferring Švedska R 3,968.80 0.4 mg 264.40 -
: 91;0: H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
: 91;0: H02A Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni
: 91;0: H02AB Glukokortikoidi
: 91;0: H02AB02 deksametazon
: 91;0:1047143 H02AB02 deksametazon DEDžASON tabl. 50 po 0,5 mg Galenika SCG R 66.50 1.5 mg 3.99 -
: 91;0: H02AB04 metilprednizolon
: 91;0:1047210 H02AB04 metilprednizolon LEMOD tabl. 20 po 4 mg Hemofarm SCG R 104.50 7.5 mg 9.80 -
: 91;0:1047177 H02AB04 metilprednizolon NIRYPAN tabl. 20 po 4 mg Jugoremedija SCG R 140.60 7.5 mg 13.18 -
: 91;0:1047180 H02AB04 metilprednizolon NIRYPAN tabl. 20 po 8 mg Jugoremedija SCG R 323.00 7.5 mg 15.14 -
: 91;0:1047230 H02AB04 metilprednizolon MEDROL tabl. 50 po 16 mg Pharmacia Luksemburg R 778.54 7.5 mg 7.30 -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:1047231 H02AB04 metilprednizolon MEDROL tabl. 20 po 32 mg Pharmacia Luksemburg R 617.46 7.5 mg 7.24 -
: 91;0: Enterprises
: 91;0: H02AB07 prednizon
: 91;0:1047632 H02AB07 prednizon PRONISON tabl. 20 po 20 mg Galenika SCG R 85.50 10 mg 2.14 -
: 91;0:1047555 H02AB07 prednizon PREDNIZON tabl. 20 po 5 mg Jugoremedija SCG R 35.10 10 mg 3.51 -
: 91;0:1047556 H02AB07 prednizon PREDNIZON tabl. 20 po 20 mg Jugoremedija SCG R 85.50 10 mg 2.14 -
: 91;0:1047551 H02AB07 prednizon PREDNISON tabl. 20 po 5 mg Farmakos SCG R 35.10 10 mg 3.51 -
: 91;0: Beograd
: 91;0: H02AB09 hidrokortizon(kortizol)
: 91;0:1047411 H02AB09 hidrokortizon HYDROCORTISON tabl. 20 po 20 mg Galenika SCG R 95.00 30 mg 7.13 -
: 91;0: (kortizol)
: 91;0: H03 TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEJE
: 91;0: H03A Preparati tireoideje
: 91;0: H03AA Tireoidni hormoni
: 91;0: H03AA01 levotiroksin natrijum
: 91;0:1040050 H03AA01 levotiroksin natrijum TIVORAL tabl. 50 po 100 mcg Galenika SCG R 42.80 150 mcg 1.28 -
: 91;0:1040080 H03AA01 levotiroksin natrijum LETRODž tabl. 50 po 50 mcg Berlin-Chemie
: 91;0: Menarini Group Nemačka R 82.35 150mcg 4.94 50%
: 91;0:1040081 H03AA01 levotiroksin natrijum LETRODž tabl. 50 po 100 mcg Berlin-Chemie
: 91;0: Menarini Group Nemačka R 118.52 150 mcg 3.56 50%
: 91;0:1040082 H03AA01 levotiroksin natrijum LETRODž tabl. 50 po 150 mcg Berlin-Chemie
: 91;0: Menarini Group Nemačka R 173.15 150mcg 3.46 50%
: 91;0:1040230 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYRODž tabl. 50 po 25 mcg Merck Nemačka R 67.45 150 mcg 8.10 -
: 91;0:1040231 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYRODž tabl. 50 po 50 mcg Merck Nemačka R 78.95 150 mcg 4.73 50%
: 91;0:1040232 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYRODž tabl. 50 po 75 mcg Merck Nemačka R 93.20 150 mcg 3.73 50%
: 91;0:1040233 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYRODž tabl. 50 po 100 mcg Merck Nemačka R 106.55 150mcg 3.20 50%
: 91;0:1040234 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYRODž tabl. 50 po 125 mcg Merck Nemačka R . 118.80 150mcg 2.85 50%
: 91;0:1040235 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYRODž tabl. 50 po 150 mcg Merck Nemačka R 130.30 150 mcg 2.61 50%
: 91;0:NAPOMENA Euthyrodž tbl 50 po 25 mcg samo za decu bez učešća.
: 91;0: H03B Antitireoidni preparati
: 91;0: H03BA Tiouracili
: 91;0: H03BA02 propiltiouracil
: 91;0:1040190 H03BA02 propiltiouracil PTU tabl. 20 po 50 mg Alkaloid Makedonija R 118.90 0,1 gr 11.89 -
: 91;0:1040192 H03BA02 propiltiouracil PTU tabl. 45 po 100 mg Alkaloid Makedonija R 475.60 0,1 gr 10.57 -
: 91;0: H03BB Derivati imidazola sa sumporom
: 91;0: H03BB02 tiamazol
: 91;0:1040120 H03BB02 tiamazol TIASTAT tabl. 20 po 20 mg Bosnalijek BiH R 130.00 10 mg 3.25 -
: 91;0: H03C Terapija jodom
: 91;0: H03CA Preparati joda
: 91;0: H03CA.. kalijum jodid
: 91;0:1040220 H03CA.. kalijum jodid KALIUMIODID tabl. 50 po 262 mcg Berlin-Chemie
: 91;0: Menarini Group Nemačka R 124.05 - - -
: 91;0: (200 mcg joda)
: 91;0: H04 PANKREASNI HORMONI
: 91;0: H04A Glikogenolitički hormone
: 91;0: H04AA Glikogenolitički hormone
: 91;0: H04AA01 glukagon
: 91;0:0341340 H04AA01 glukagon GLUCAGEN inj. 1 po 1 mg(1 i.j.) Novo Nordisk Danska R 1,401.98 1 mg 1,401.98 -
: 91;0: 1 mg HYPOKIT sa rastv.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J ANTIINFEKTIVNl LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
: 91;0: J01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
: 91;0: J01A Tetraciklini
: 91;0: J01AA Tetraciklini
: 91;0: J01AA02 doksiciklin
: 91;0:1022510 J01AA02 doksiciklin DOVICIN kaps. 5 po 100 mg Galenika SCG R 25.70 0.1 gr 5.14 -
: 91;0:1022515 J01AA02 doksiciklin DOKSICIKLIN kaps. 5 po 100 mg Panfarma SCG R 25.70 0.1 gr 5.14 -
: 91;0:1022530 J01AA02 doksiciklin DOKSICIKLIN kaps. 5 po 100 mg Zdravlje SCG R 25.70 0.1 gr 5.14 -
: 91;0:1022500 J01AA02 doksiciklin DOKSICIKLIN tabl. 5 po 100 mg Jugoremedija SCG R 25.70 0.1 gr 5.14 -
: 91;0: J01C Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
: 91;0: J01CA04 amoksicilin
: 91;0:2021147 J01CA04 amoksicilin SINACILIN kapi 20 ml(100 mg/1 ml) Galenika SCG R 60.80 1 gr 30.40 -
: 91;0:1021145 J01CA04 amoksicilin SINACILIN kaps. 16 po 250 mg Galenika SCG R 45.60 1 gr 11.40 -
: 91;0:1021148 J01CA04 amoksicilin SINACILIN kaps. 16 po 500 mg Galenika SCG R 79.80 1 gr 9.98 -
: 91;0:3021146 J01CA04 amoksicilin SINACILIN sirup 1 po 100 ml Galenika SCG R 62.70 1 gr 12.54 -
: 91;0: (250 mg/5 ml)
: 91;0:1021961 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN kaps. 16 po 250 mg Panfarma SCG R 45.60 1 gr 11.40 -
: 91;0:1021965 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN kaps. 16 po 500 mg Panfarma SCG R 79.80 1 gr 9.98 -
: 91;0:3021969 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN sirup 1 po 100 ml Panfarma SCG R 62.70 1 gr 12.54 -
: 91;0: (250 mg/5 ml)
: 91;0:INDIKACIJE: Infekcija gornjih i donjih respiratornih puteva(akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija),
: 91;0: sinusitis, otitis, infekcije urogenitalnog trakta i infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa
: 91;0: Helicobacter pylori.
: 91;0: J01CE Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina
: 91;0: J01CE02 fenoksimetilpenicilin
: 91;0:3020185 J01CE02 fenoksimetilpenicilin CLIACIL sirup 1 po 150 ml Jugoremedija SCG R 147.30 3000000 i.j. 49.10 -
: 91;0: (300000 i.j./5 ml)
: 91;0:1020183 J01CE02 fenoksimetilpenicilin CLIACIL tabl. 20 po 600000 i.j Jugoremedija SCG R 118.00 3000000 i.j. 29.50 -
: 91;0:1020184 J01CE02 fenoksimetilpenicilin CLIACIL tabl. 20 po 1200000 i.j. Jugoremedija SCG R 237.50 3000000 i.j. 29.67 -
: 91;0:1020312 J01CE10 benzatin BIMEPEN kaps.. 15 po 1.000.000 i.j. Galenika SCG R 152.00 3000000 i.j. 30.40 -
: 91;0: fenoksimetilpenicilin
: 91;0:3020316 J01CE10 benzatin BIMEPEN sirup 150 ml Galenika SCG R 285.00 3000000 i.j. 34.20 -
: 91;0: fenoksimetilpenicilin (1000000 i.j./6 ml)
: 91;0: J01CR Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze
: 91;0: J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina
: 91;0:1021600 J01CR02 amoksicilin, PANKLAV tabl. 15 po(250 + 125 mg) Panfarma SCG R 251.80 1 gr 44.76 25%
: 91;0: klavulanska kiselina film
: 91;0:1021601 J01CR02 amoksicilin, PANKLAV tabl. 20 po(500 +125 mg) Panfarma SCG R 495.00 1 gr 39.60 25%
: 91;0: klavulanska kiselina film
: 91;0:3021606 J01CR02 amoksicilin, PANKLAV forte sirup 100 ml Panfarma SCG R 244.20 1 gr 39.07 -
: 91;0: klavulanska kiselina (250 + 62,5 mg/5 ml)
: 91;0:3021602 J01CR02 amoksicilin. PANKLAV sirup 1 po 100 ml Panfarma SCG R 155.80 1 gr 49.86 -
: 91;0: klavulanska kiselina (125 + 31,25 mg/5 ml)
: 91;0:3021614 J01CR02 amoksicilin, AMOKSIKLAV sirup 1 po 100 ml Jugoremedija SCG R 155.80 1 gr 49.86 -
: 91;0: klavulanska kiselina (125 + 31,25 mg)/5 ml
: 91;0:3021618 J01CR02 amoksicilin, AMOKSIKLAV 2Dž sirup 1 po 70 ml Jugoremedija SCG R 260.30 1 gr 40.68 -
: 91;0: klavulanska kiselina (400 + 57 mg) 5 ml
: 91;0:3021615 J01CR02 amoksicilin, AMOKSIKLAV sirup 1 po 100 ml Jugoremedija SCG R 244.20 1 gr 39.07 -
: 91;0: klavulanska kiselina (250 + 62,5 mg)/5 ml
: 91;0:1021612 J01CR02 amoksicilin, AMOKSIKLAV tabl. 15 po(250 + 125 mg) Jugoremedija SCG R 251.80 1 gr 44.76 25%
: 91;0: klavulanska kiselina
: 91;0:1021613 J01CR02 amoksicilin, AMOKSIKLAV tabl. 15 po(500 + 125 mg) Jugoremedija SCG R 371.50 1 gr 39.63 25%
: 91;0: klavulanska kiselina
: 91;0:1021616 J01CR02 amoksicilin, AMOKSIKLAV 2Dž tabl. 10 po(500 + 125 mg) Jugoremedija SCG R 280.30 1 gr 44.85 25%
: 91;0: klavulanska kiselina
: 91;0:1021617 J01CR02 amoksicilin, AMOKSIKLAV 2Dž tabl. 10 po(875 + 125 mg) Jugoremedija SCG R 404.70 1 gr 40.47 25%
: 91;0: klavulanska kiselina
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja specijaliste.
: 91;0: J01D Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
: 91;0: J01DA Cefalosporini i srodni lekovi
: 91;0: J01DA01 cefaleksin
: 91;0:3321875 J01DA01 cefaleksin PALITREDž sirup 1 po 100 ml Galenika SCG R 116.90 2 gr 46.76 -
: 91;0: (250 mg/5 ml)
: 91;0:1321870 J01DA01 cefaleksin PALITREDž kaps. 16 po 250 mg Galenika SCG R 106.40 2 gr 53.20 -
: 91;0:1321872 J01DA01 cefaleksin PALITREDž kaps. 16 po 500 mg Galenika SCG R 146.30 2 gr 36.58 -
: 91;0:3321719 J01DA01 cefaleksin CEFALEKSIN sirup 100 ml(250 mg/5 ml) Panfarma SCG R 116.90 2 gr 46.76 -
: 91;0:1321710 J01DA01 cefaleksin CEFALEKSIN kaps. 16 po 250 mg Panfarma SCG R 106.40 2 gr 53.20 -
: 91;0:1321711 J01DA01 cefaleksin CEFALEKSIN kaps. 16 po 500 mg Panfarma SCG R 146.30 2 gr 36.58 -
: 91;0:1321920 J01DA01 cefaleksin CEFALEKSIN kaps. 16 po 500 mg Tomekos Pharma SCG R 146.30 2 gr 36 58 -
: 91;0:1321010 J01DA01 cefaleksin CEFALEDžIN kaps. 16 po 500 mg Alkaloid Makedonija R 139.50 2 gr 34.87 -
: 91;0:3321012 J01DA01 cefaleksin CEFALEKSIN sirup 100 ml(250 mg/5 ml) Alkaloid Makedonija R 116.90 2 gr 46.76 -
: 91;0:INDIKACIJE: Infekcija respiratornog, urinarnog i bilijarnog trakta, infekcije uzročnicima koji ne reaguju na
: 91;0: polusitetske peniciline(E. coli, H. influeze, proteus)
: 91;0: JO1DA08 cefahlor
: 91;0:3321193 J01DA08 cefahlor ALFACET sirup 1 po 60 ml Galenika SCG R 171.00 1 gr 114.00 -
: 91;0: (125 mg/5 ml)
: 91;0:3321194 J01DA08 cefahlor ALFACET sirup 1 po 60 ml Galenika SCG R 294.50 1 gr 98.16 -
: 91;0: (250 mg/5 ml)
: 91;0:1321190 J01DA08 cefahlor ALFACET kaps. 16 po 250 mg Galenika SCG R 313.50 1 gr 78.37 25%
: 91;0:1321195 J01DA08 cefahlor ALFACET kaps. 16 po 500 mg Galenika SCG R 579.50 1 gr 72.43 25%
: 91;0: JO1DA09 cefadroksil
: 91;0:1321905 JO1DA09 cefadroksil GALADRODž kaps. 12 po 500mg Galenika SCG R 279.00 2 gr 93.00 25%
: 91;0:3321906 JO1DA09 cefadroksil GALADRODž sirup 1 po 60ml(250mg/5ml) Galenika SCG R 220.00 2 gr 146.67 -
: 91;0:INDIKACIJE: Infekcija respiratornog, urinarnog i bilijarnog trakta, infekcije uzročnicima koji ne reaguju
: 91;0: na polusitetske peniciline(E. coii, H. influeze, proteus)
: 91;0: J01E Sulfonamidi i trimetoprim
: 91;0: J01EE Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
: 91;0: J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim
: 91;0:3026210 J01EE01 sulfametoksazol, BACTRIM sirup 1 po 100 ml(200 + Galenika SCG R 66.50 - - -
: 91;0: trimetoprim 40 mg)/5 ml
: 91;0:1026211 J01EE01 sulfametoksazol, BACTRIM tabl. 20 po 480 mg Galenika SCG R 59.90 - - -
: 91;0: trimetoprim (400 + 80 mg)
: 91;0:3026132 J01EE01 sulfametoksazol, TRIMOSUL sirup 1 po 100 ml(200 + Panfarma SCG R 66.50 - - -
: 91;0: trimetoprim 40 mg)/5 ml
: 91;0:1026130 J01EE01 sulfametoksazol, TRIMOSUL tabl. 20 po 480 mg(400 mg Panfarma SCG R 59.90 - - -
: 91;0: trimetoprim + 80 mg)
: 91;0:1026500 J01EE01 sulfametoksazol, TRIMOSAZOL tabl. 20 po 480 mg(400 mg + Farmakos SCG R 59.90 - - -
: 91;0: trimetoprim 80 mg) Beograd
: 91;0:1026300 J01EE01 sulfametoksazol, BAKTIMOL tabl. 20 po 480 mg(400 mg + Habit Pharm SCG R 59.90 - - -
: 91;0: trimetoprim 80 mg)
: 91;0:1026151 J01EE01 sulfametoksazol, BIOPRIM tabl. 20 po 120 mg(100 mg + Zdravlje SCG R 23.80 - - -
: 91;0: trimetoprim 20 mg)
: 91;0:1026150 J01EE01 sulfametoksazol, BIOPRIM tabl. 20 po 480 mg(400 mg + Zdravlje SCG R 59.90 - - -
: 91;0: trimetoprim 80 mg)
: 91;0:INDIKACIJE: Jednostavne infekcije urogenitalnog i respiratornog trakta, profilaksa i lečenje infekcija sa
: 91;0: PNEUMOCYSTITIS CARINU kod imunosuprimiranih bolesnika
: 91;0: J01F Makrolidi, linkozamidi i streptogramini
: 91;0: J01FA Makrolidi
: 91;0: J01FA01 eritromicin
: 91;0:3325520 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup 1 po 100 ml Zdravlje SCG R 318.30 1 gr 79.58 -
: 91;0: (200 mg/5 ml)
: 91;0:3325150 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup 1 po 60 ml Zorka Pharma SCG R 209.00 1 gr 87.10 -
: 91;0: (200 mg/5 ml)
: 91;0:3325151 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup 1 po 100 ml Zorka Pharma SCG R 318.30 1 gr 79.58 -
: 91;0: (200 mg/5 ml)
: 91;0:1325152 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tabl. 20 po 250 mg Zorka Pharma SCG R 152.00 1 gr 30.40 -
: 91;0: film
: 91;0:1325550 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tabl. 16 po 250 mg Jugoremedija SCG R 122.00 1 gr 30.50 -
: 91;0: film
: 91;0:1325551 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tabl. 16 po 500 mg Jugoremedija SCG R 213.80 1 gr 26.73 -
: 91;0:3325552 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup 1 po 100 ml Jugoremedija SCG R 237.50 1 gr 95.00 -
: 91;0: (125 mg/5 ml)
: 91;0:3325553 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup 1 po 100 ml Jugoremedija SCG R 435.10 1 gr 87.02 -
: 91;0: (250 mg/5 ml)
: 91;0:3325140 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup 1 po 60 ml Srbolek SCG R 152.00 1 gr 101.33 -
: 91;0: (125 mg/5 ml)
: 91;0:1325141 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tabl. 16 po 500 mg Srbolek SCG R 213.80 1 gr 26.73 -
: 91;0:1325153 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tabl. 20 po 500 mg Zorka Pharma SCG R 267.00 1 gr 26.70 -
: 91;0:INDIKACIJE: Indikacije: infekcija respiratornog sistema, infekcija sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika
: 91;0: preosetljivih na penicilin, profilaksa reumatske groznice kod
: 91;0: pacijenata preosetljivih na penicilin, nespecifični uretritisi, streptokokne infekcije mekog tkiva.
: 91;0: J01FA06 roksitromicin
: 91;0:1325300 J01FA06 roksitromicin RODžIMISAN tabl. 10 po 150 mg Slaviamed, SCG R 196.70 0.3 gr 39.34 25%
: 91;0: Beograd
: 91;0:1325200 J01FA06 roksitromicin RUNAC tabl. 10 po 150 mg Jugoremedija SCG R 196.70 0.3 gr 39.34 25%
: 91;0:INDIKACIJE: Indikacije: infekcija respiratornog sistema, infekcija sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika
: 91;0: preosetljivih na penicilin, profilaksa reumatske groznice kod
: 91;0: pacijenata preosetljivih na penicilin, nespecifični uretritisi, streptokokne infekcije mekog tkiva.
: 91;0: J01FA10 azitromicin
: 91;0:1325480 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN kaps. 6 po 250 mg Hemofarm SCG R 360.10 0.3 gr 72.02 25%
: 91;0:1325482 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN tabl. 3 po 500 mg Hemofarm SCG R 360.10 0.3 gr 72.02 25%
: 91;0: film
: 91;0:3325483 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN sirup 1 po 20 ml Hemofarm SCG R 127.00 0.3 gr 95.25 -
: 91;0: (konc. 100 mg na 5 ml)
: 91;0:3325481 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN sirup 1 po 20 ml Hemofarm SCG R 248.90 0.3 gr 93.34 -
: 91;0: (konc. 200 mg na 5 ml)
: 91;0:INDIKACIJE: Infekcije respiratornog trakta, otitis media, infekcije kože i mekih tkiva, negonokokni uretritis
: 91;0: ili cervicitis, infekcije izazvane Clamydia-ma
: 91;0: J01FF Linkozamidi
: 91;0: J01FF01 klindamicin
: 91;0:1326043 J01FF01 klindamicin KLINDAMICIN kaps. 16 po 150 mg Hemofarm SCG R 95.00 1.2 gr 47.50 25%
: 91;0: J01M Hinolonski antibakterijski tekovi
: 91;0: J01MA Fluorohinolon
: 91;0: J01MA01 ofloksacin
: 91;0:1329350 J01MA01 ofloksacin VISIREN tabl. 10 po 200 mg Jugoremedija SCG R 336.30 0.4 gr 67.26 -
: 91;0:INDIKACIJE: Propisuje se isključivo uz antibiogram na osnovu mišljenja specijaliste kao za lečenje genitourinarnih
: 91;0: infekcija uzrokovanih klamidijom i micoplazmom.
: 91;0: J01MA02 ciprofloksacin
: 91;0:1329450 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 10 po 250 mg Jugoremedija SCG R 209.00 1 gr 83.60 25%
: 91;0:1329452 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 10 po 500 mg Jugoremedija SCG R 408.50 1 gr 81.70 25%
: 91;0:1329451 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 20 po 250 mg Jugoremedija SCG R 408.50 1 gr 81.70 25%
: 91;0:1329453 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 20 po 500 mg Jugoremedija SCG R 684.00 1 gr 68.40 25%
: 91;0:1329430 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 10 po 250 mg Habit Pharm SCG R 209.00 1 gr 83.60 25%
: 91;0:1329431 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 10 po 500 mg Habit Pharm SCG R 408.50 1 gr 81.70 25%
: 91;0:1329410 J01MA02 ciprofloksacin MAROCEN tabl. 10 po 250 mg Hemofarm SCG R 209.00 1 gr 83.60 25%
: 91;0:1329190 J01MA02 ciprofloksacin CIPROCINAL tabl. 10 po 250 mg Zdravlje SCG R 209.00 1 gr 83.60 25%
: 91;0:1329191 J01MA02 ciprofloksacin CIPROCINAL tabl. 20 po 250 mg Zdravlje SCG R 408.50 1 gr 81.70 25%
: 91;0:1329192 J01MA02 ciprofloksacin CIPROCINAL tabl. 10 po 500 mg Zdravlje SCG R 408.50 1 gr 81.70 25%
: 91;0:1329193 J01MA02 ciprofloksacin CIPROCINAL tabl. 20 po 500 mg Zdravlje SCG R 684.00 1 gr 68.40 25%
: 91;0:1329400 J01MA02 ciprofloksacin CITERAL tabl. 10 po 250 mg Alkaloid Makedonija R 195.36 1 gr 78.14 25%
: 91;0:1329401 J01MA02 ciprofloksacin CITERAL tabl. 10 po 500 mg Alkaloid Makedonija R 379.62 1 gr 75.92 25%
: 91;0:INDIKACIJE: Propisuje se isključivo uz antibiogram na osnovu mišljenja specijaliste kao i za lečenje genitourinarnih
: 91;0: infekcija uzrokovanih klamidijom i micoplazmom
: 91;0: J01MB Ostali hinoloni
: 91;0: J01MB04 pipemidinska kiselina
: 91;0:1132320 J01MB04 pipemidinska kiselina PIPEM kaps. 20 po 200 mg Zorka Pharma SCG R 95.00 0.8 gr 19.00 -
: 91;0:1132300 J01MB04 pipemidinska kiselina PIPEGAL kaps. 20 po 200 mg Galenika SCG R 95.00 0.8 gr 19.00 -
: 91;0: J02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
: 91;0: J02A Antimikotici za sistemsku primenu
: 91;0: J02AB Derivati imidazola
: 91;0: J02AB02 ketokonazol
: 91;0:1327130 J02AB02 ketokonazol MYCOSEB tabl. 20 po 200 mg Zorka Pharma SCG R 180.50 0.2 gr 9.03 -
: 91;0: J02AC Derivati triazola
: 91;0: J02AC01 flukonazol
: 91;0:1327350 J02AC01 flukonazol DIKONAZOL kaps. 1 po 150 mg Galenika SCG R 273.50 0.2 gr 364.67 -
: 91;0:1327302 J02AC01 flukonazol FLUKONAZOL kaps. 1 po 150 mg Jugoremedija SCG R 273.50 0.2 gr 364.67 -
: 91;0:1327300 J02AC01 flukonazol FLUKONAZOL kaps. 7 po 50 mg Jugoremedija SCG R 340.50 0.2 gr 194.57 -
: 91;0:1327301 J02AC01 flukonazol FLUKONAZOL kaps. 7 po 100 mg Jugoremedija SCG R 453.50 0.2 gr 129.57 -
: 91;0:1327356 J02AC01 flukonazol FLUCONAL kaps. 1 po 150 mg Hemofarm SCG R 273.50 0.2 gr 364.67 -
: 91;0:1327355 J02AC01 flukonazol FLUCONAL kaps. 7 po 50 mg Hemofarm SCG R 340.50 0.2 gr 194.57 -
: 91;0:NAPOMENA Kao nastavak bolničkog lečenja na osnovu mišljenja infektologa, hematologa ginekologa
: 91;0: J02AC02 itrakonazol
: 91;0:1327402 J02AC02 itrakonazol KANAZOL kaps. 10 po 100 mg Slaviamed, SCG R 484.50 0.2 gr 96.90 -
: 91;0: Beograd
: 91;0:INDIKACIJE: Onychomycosis-pulsna terapija,tinea corporis disseminata, tinea capitis rezistentna na druge oblike
: 91;0: terapije,pityriasis versicolor iskijučivo na osnovu mišljenja
: 91;0: dermatologa
: 91;0: J04 ANTITUBERKULOTICI
: 91;0: J04A Lekovi za terapiju tuberkuloze
: 91;0: J04AB Antibiotici
: 91;0: J04AB02 rifampicin
: 91;0:1025100 J04AB02 rifampicin RIFTAN kaps. 16 po 300 mg Hemofarm SCG R 104.50 0.6 gr 13.06
: 91;0:1025857 J04AB02 rifampicin RIFAMOR kaps. 104 po 150 mg Galenika SCG R 427.50 0.6 gr 16.44 -
: 91;0:1025859 J04AB02 rifampicin RIFAMOR kaps. 16 po 300 mg Galenika SCG R 104.50 0.6 gr 13.06 -
: 91;0:1025858 J04AB02 rifampicin RIFAMOR kaps. 104 po 300 mg Galenika SCG R 646.00 0.6 gr 12.42 -
: 91;0: J04AC Hidrazidi
: 91;0: J04AC01 izoniazid
: 91;0:1025270 J04AC01 izoniazid ISONIAZID tabl. tabl. 100 po 50 mg Panfarma SCG R 61.80 300 mg 3.71 -
: 91;0: J04AK Ostali lekovi za terapiju tuberkuloze
: 91;0: J04AK02 etambutol
: 91;0:1025651 J04AK02 etambutol MYAMBUTOL tabl. 100 po 400 mg Zdravlje SCG R 199.50 1.2 gr 5.99 -
: 91;0: J05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
: 91;0: J05A Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
: 91;0: J05AB Nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze
: 91;0: J05AB01 aciklovir
: 91;0:1328230 J05AB01 aciklovir ACIKLOVIR tabl. 25 po 200 mg Zdravlje SCG R 389.50 4 gr 311.60 -
: 91;0:1328635 J05AB01 aciklovir ACIKLOVIR tabl. 25 po 200 mg Remevita SCG R 389.50 4 gr 311.60 -
: 91;0:1328636 J05AB01 aciklovir ACIKLOVIR tabl. 25 po 400 mg Remevita SCG R 467.00 4 gr 186.80 -
: 91;0:INDIKACIJE: Imunodeficijentne pacijenti, herpes zoster oftalmicum, na osnovu mišljenja dermatologa i oftalmologa
: 91;0: J05AE Inhibitori HIV-proteinaze(inhibitori proteaze)
: 91;0: J05AE01 sakvinavir
: 91;0:1328371 J05AE01 sakvinavir FORTOVASE kaps. 180 po 200 mg F. Hoffmann - Švajcarska SZR 11,166.81 1.8 gr 558.34 -
: 91;0: La Roche
: 91;0: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
: 91;0: J05AE.. lopinavir + ritonavir
: 91;0:1328620 J05AE.. lopinavir + ritonavir KALETRA kaps. 180 po(133.3 mg Abbott Švajcarska R 30,098.50 - - -
: 91;0: +33.3 mg) Laboratories
: 91;0:INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije za prevenciju vertikalne transmisije)
: 91;0: J05AE02 indinavir
: 91;0:1328441 J05AE02 indinavir CRIDžIVAN kaps. 180 po 400 mg Merck Sharp Švajcarska R 27,514.19 2,4 gr 917.13 -
: 91;0: and Dohme
: 91;0:INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije(za prevenciju vertikalne transmisije)
: 91;0: J05AE04 nelfinavir
: 91;0:1328430 J05AE04 nelfinavir VIRACEPT tabl. 270 po 250 mg F. Hoffmann - Švajcarska SZR 21,531.73 2.25 gr 717.24 -
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije(za prevenciju vertikalne transmisije)
: 91;0: J05AF Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze
: 91;0: J05AF01 zidovudin
: 91;0:1328411 J05AF01 zidovudin ZIDOSAN kaps. 100 po 100 mg Slaviamed, SCG SZR 3,247.20 1 gr 324.72 -
: 91;0: Beograd
: 91;0:1328301 J05AF01 zidovudin RETROVIR kaps. 40 po 250 mg GladžoSmithKline Engleska SZR 9,259.13 1 gr 925.93 75%
: 91;0:INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije(za prevenciju vertikalne transmisije)
: 91;0: J05AF02 didanozin
: 91;0:1328504 J05AF02 didanozin VIDEDž EC kaps. 30 po 200 mg Bristol-Myers Švajcarska SZR 6,964.84 0.4 gr 464.32 -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:1328506 J05AF02 didanozin VIDEDž EC kaps. 30 po 250 mg Bristol-Myers Švajcarska SZR 8,687.80 0.4 gr 463.35 -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:1328505 J05AF02 didanozin VIDEDž EC kaps. 30 po 400 mg Bristol-Myers Švajcarska SZR 13,266.36 0.4 gr 442.21 -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije(za prevenciju vertikalne transmisije)
: 91;0: J05AF04 stavudin
: 91;0:1328512 J05AF04 stavudin ZERIT kaps. 56 po 30 mg Bristol Myers Švajcarska SZR 12,956.55 80 mg 617.00 -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:1328513 J05AF04 stavudin ZERIT kaps. 56 po 40 mg Bristol Myers Švajcarska SZR 13,336.08 80 mg 476.30 -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije(za prevenciju vertikalne transmisije)
: 91;0: J05AF05 lamivudin
: 91;0:1328376 J05AF05 lamivudin ZEFFIDž tabl. 28 po 100 mg GladžoSmithKline Engleska R 4,958.42 0.3 gr 531.30 -
: 91;0:INDIKACIJE: Hepatitis B:
: 91;0: -teške forme akutnog hepatitisa B(fulminantni, subakutni), svi oblici hroničnih oboljenja jetre
: 91;0: izazvanih virusom hepatitisa B(HBV) i HBsAg+ i
: 91;0: HBeAg-: hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroze jetre, prevenciji HBV infekcije
: 91;0: kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+
: 91;0: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
: 91;0: b) prisutna replikacija virusa(HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma)
: 91;0: c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza(ALT)>2dž iznad normalne vrednosti
: 91;0: d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffidž
: 91;0: e) Doza i trajanje tečenja: deca starija od 12 godina i odrasli 100 mg dnevno 52 nedelje
: 91;0: (može se primeniti i do 5 godina), deca mlađa od 12 godina 3 mg/kg
: 91;0: telesne mase najkraće 52 nedelje.
: 91;0: Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa.
: 91;0: J05AF05 lamivudin
: 91;0:1328375 J05AF05 lamivudin EPIVIR tabl. 60 po 150 mg GladžoSmithKline Engleska R 10,001.97 0.3 gr 333.40 -
: 91;0:INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije(za prevenciju vertikalne transmisije)
: 91;0: J05AF06 abakavir
: 91;0:1328530 J05AF06 abakavir ZIAGEN tabl. 60 po 300 mg GladžoSmithKline Engleska R 16,944.36 - - -
: 91;0:INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije(za prevenciju vertikalne transmisije)
: 91;0: J05AF30 zidovudin + lamivudin
: 91;0:1328640 J05AF30 zidovudin + lamivudin COMBIVIR tabl. 60 po(300 mg + 150 mg) GladžoSmithKline Engleska SZR 23,784.53 - - 25%
: 91;0:1328600 J05AF30 abakavirzidovudin + TRIZIVIR tabl. 60 po(300 mg + GladžoSmithKline Engleska SZ 43,429.16 - - 25 %
: 91;0: lamivudin 300 mg + 150mg)
: 91;0:INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije(za prevenciju vertikalne transmisije)
: 91;0: J05AG Inhibitori nenunkleozidne reverzne transkriptaze
: 91;0: J05AG01 nevirapin
: 91;0:3328381 J05AG01 nevirapin VIRAMUNE sirup 1 po 240 ml Boehringer Austrija R 4,969.10 0.4 gr 821.18 -
: 91;0: (50 mg/5 ml) Ingelheim GmbH
: 91;0:1328380 J05AG01 nevirapin VIRAMUNE tabl. 60 po 200 mg Boehringer Austrija R 17,166.70 0.4 gr 572.22 -
: 91;0: Ingelheim GmbH
: 91;0:INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije(za prevenciju vertikalne transmisije)
: 91;0: J05AG03 efavirenz
: 91;0:1328393 J05AG03 efavirenz STOCRIN tabl. 30 po 600mg Merck Sharp Švajcarska SZR 25,466.24 600 mg 848.87 -
: 91;0: film and Dohme
: 91;0:INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti
: 91;0: Kliničkog centra Srbije(za prevenciju vertikalne transmisije)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
: 91;0: LO1 Antineoplastici
: 91;0: LO1A Alkilirajuci antineoplastici
: 91;0: LO1AA Azotni plikavci
: 91;0: L01AA02 hlorambucil
: 91;0:1031133 L01AA02 hlorambucil LEUKERAN tabl. 25 po 2 mg GladžoSmithKline Engleska SZR 319.45 - - -
: 91;0: L01AA03 melfalan
: 91;0:1031171 L01AA03 melfalan ALKERAN tabl. 25 po 2 mg GladžoSmithKline Engleska SZR 515.78 - - -
: 91;0: L01AB Alkilsulfonati
: 91;0: L01AB01 busulfan
: 91;0:1031070 L01AB01 busulfan MYLERAN tabl. 100 po 2 mg GladžoSmithKline Engleska SZR 912.07 - - -
: 91;0: L01B Antimetaboliti
: 91;0: L01BA Analozi folne kiseline
: 91;0: L01BA01 metotreksat
: 91;0:1034330 L01BA01 metotreksat METHOTREDžAT tabl. 50 po 2,5 mg Ebenje Austrija SZR 447.80 - - -
: 91;0: Arzneimittel GmbH
: 91;0:1034190 L01BA01 metotreksat METHOTREDžAT tabl. 100 po 2,5 mg Lachema Češka SZR 932.96 - - -
: 91;0: L01BB Analozi purina
: 91;0: L01BB02 merkaptopurin
: 91;0:1034110 L01BB02 merkaptopurin PURI-NETHOL tabl. 25 po 50 mg GladžoSmithKline Engleska SZR 877.63 - - -
: 91;0: L01C Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi
: 91;0: L01CB Derivati podofilotoksina
: 91;0: L01CB01 etopozid
: 91;0:1030031 L01CB01 etopozid VEPESID kaps. 20 po 50 mg Bristol Myers - Švajcarska SZR 11,670.00 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:INDIKACIJE: Karcinom testisa
: 91;0: L02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
: 91;0: L02A Hormoni i srodni lekovi
: 91;0: L02AB Gestageni
: 91;0: L02AB02 medroksiprogesteron
: 91;0:1048160 L02AB02 medroksiprogesteron DUGEN tabl. 100 po 100 mg Hemofarm SCG SZR 1,838.30 1 gr 183.83 -
: 91;0: L02B Hormonski antagonisti i srodni lekovi
: 91;0: L02BA Anti-estrogeni
: 91;0: L02BA01 tamoksifen
: 91;0:1039310 L02BA01 tamoksifen TAMODžIFEN tabl. 30 po 10 mg Ebenje Austrija R 297.00 20 mg 19.80 -
: 91;0: Arzneimittel GmbH
: 91;0:1039311 L02BA01 tamoksifen TAMODžIFEN tabl. 30 po 20 mg Ebenje Austrija R 480.00 20 mg 16.00
: 91;0: Arzneimittel GmbH
: 91;0:1039010 L02BA01 tamoksifen NOLVADEDž tabl. 30 po 10 mg AstraZeneca Engleska R 285.00 20 mg 19.00 -
: 91;0:1039011 L02BA01 tamoksifen NOLVADEDž tabl. 30 po 20 mg AstraZeneca Engleska R 589.60 20 mg 19.65 -
: 91;0:1039395 L02BA01 tamoksifen TAMODžFEN tabl. 30 po 10 mg Remedica Kipar R 259.00 20 mg 17.27 -
: 91;0:1039396 L02BA01 tamoksifen TAMODžFEN tabl. 30 po 20 mg Remedica Kipar R 419.00 20 mg 13.97 -
: 91;0: L04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
: 91;0: L04A Imunosupresivi
: 91;0: L04AA Selektivni imunosupresivi
: 91;0: L04AA01 ciklosporin A
: 91;0:3014999 L04AA01 cikiosporin A SANDIMMUN rastvor 1 po 50 ml Novartis Švajcarska SZR 12,058.30 0.25 gr 602.91
: 91;0: NEORAL (100 mg/1 ml)
: 91;0:1014991 L04AA01 ciklosporin A SANDIMMUN kaps. 50 po 100 mg Novartis Švajcarska SZR 12,364.93 0.25 gr 618.24
: 91;0: NEORAL
: 91;0:1014992 L04AA01 ciklosporin A SANDIMMUN kaps. 50 po 50 mg Novartis Švajcarska SZR 6,173.78 0.25 gr 617.38
: 91;0: NEORAL
: 91;0:1014120 L04AA01 ciklosporin A CICLORAL kaps. 50 po 25 mg Hedžal Nemačka SZR 3,089.49 0.25 gr 617.90 -
: 91;0:1014121 L04AA01 ciklosporin A CICLORAL kaps. 50 po 50 mg Hedžal Nemačka SZR 6,178.97 0.25 gr 617.90 -
: 91;0:1014122 L04AA01 ciklosporin A CICLORAL kaps. 50 po 100 mg Hedžal Nemačka SZR 12,144.32 0.25 gr 607.21 -
: 91;0:3014123 L04AA01 ciklosporin A CICLORAL rastv. 1 po 50 ml Hedžal Nemačka SZR 12,237.89 0.25 gr 607.21
: 91;0: (100 mg/1 ml)
: 91;0:INDIKACIJE: Samo za bolesnike nakon transplatacije i isključivo za najteže autoimune bolesti rezistentne na druge
: 91;0: načine lečenja na osnovu mišljenja konzilijuma koga čine reumatolog, nefrolog i klinički imunolog.
: 91;0: L04AA05 takrolimus
: 91;0:1014250 L04AA05 takrolimus PROGRAF kaps. 60 po 1 mg Fujisanja Irska R 12,679.24 5 mg 1,056.60 _
: 91;0:1014251 L04AA05 takrolimus PROGRAF kaps. 30 po 5 mg Fujisanja Irska R 31,698.11 5 mg 1,056.60
: 91;0:INDIKACIJE: Lek se primenjuje kod bolesnika sa povišenim imunološkim rizikom, transplatacija bubrega,
: 91;0: kod starijih donora i starijih recipijenata, te kod bolesnika sa poremećenim metabolizmom lipida i
: 91;0: neregulisanom hipertenzijom
: 91;0: L04AA06 mikofenolna kiselina
: 91;0:1014080 L04AA06 mikofenolna kiselina CELLCEPT kaps. 100 po 250 mg Hoffmann - Švajcarska SZR 9,103.29 2 gr 728.26
: 91;0: La Roche
: 91;0:1014081 L04AA06 mikofenolna kiselina CELLCEPT kaps. 300 po 250 mg Hoffmann - Švajcarska SZR 27,309.88 2 gr 728.26
: 91;0: La Roche
: 91;0:1014083 L04AA06 mikofenolna kiselina CELLCEPT kaps. 150 po 500 mg Hoffmann - Švajcarska SZR 27,309.88 2 gr 728.26
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Lek se primenjuje kod imunološki rizičnih transplatacija, retransplatacija, starijih donora i
: 91;0: starijih pacijenata, te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja,
: 91;0: teške forme lupusnog nefritisa koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida( uz konzilijarno
: 91;0: mišljenje sa referentne klinike) i teške forme sistemskog vaskulitisa.
: 91;0: L04AA10 sirolimus
: 91;0:1014270 L04AA10 sirolimus RAPAMUNE film 30 po 1 mg Njyeth-Lederle Pharma Austrija SZ 11,122.15 - - -
: 91;0: tablete
: 91;0:INDIKACIJE: Lek se primenjuje kod bolesnika sa povišenim imunološkim rizikom, transplatacija bubrega,
: 91;0: kod starijih donora i poremećenim metabolizmom lipida i neregulisanom hipertenzijom starijih recipijenata, te kod bolesnika sa
: 91;0: L04ADž Ostali imunosupresivi
: 91;0: L04ADž01 azatioprin
: 91;0:1014020 L04ADž01 azatioprin IMURAN tabl. 100 po 50 mg GladžoSmithKline Engleska R 2,557.00 0.15 gr 76.71 50%
: 91;0:1014065 L04ADž01 azatioprin IMUPRIN tabl. 20 po 50 mg Remedica Kipar R 390.00 0.15 gr 58.50 -
: 91;0:1014066 L04ADž01 azatioprin IMUPRIN tabl. 100 po 50 mg Remedica Kipar R 1,329.00 0.15 gr 39.87 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM(LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA)
: 91;0: M01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
: 91;0: M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi
: 91;0: M01AB Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
: 91;0: M01AB05 diklofenak
: 91;0:1162485 M01AB05 diklofenak RAPTEN-K draž. 10 po 50 mg Panfarma SCG R 26.60 0.1 gr 5.32 25%
: 91;0:5162194 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK supoz. 10 po 25 mg Panfarma SCG R 46.50 0.1 gr 18.60 25%
: 91;0:5162195 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK supoz. 10 po 50 mg Panfarma SCG R 66.50 0.1 gr 13.30 25%
: 91;0:1162190 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK tabl. 20 po 50 mg Panfarma SCG R 42.80 0.1 gr 4.28 25%
: 91;0: film
: 91;0:1162193 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK tabl. 20 po 100 mg Panfarma SCG R 76.00 0.1 gr 3.80 25%
: 91;0: retard
: 91;0:5162445 M01AB05 diklofenak DIKLOFEN supoz. 10 po 50 mg Galenika SCG R 66.50 0.1 gr 13.30 25%
: 91;0:1162441 M01AB05 diklofenak DIKLOFEN tabl. 20 po 50 mg Galenika SCG R 42.80 0.1 gr 4.28 25%
: 91;0:1162442 M01AB05 diklofenak DIKLOFEN tabl. 20 po 100 mg Galenika SCG R 76.00 0.1 gr 3.80 25%
: 91;0: retard
: 91;0:1162540 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK tabl. 20 po 50 mg Habit Pharm SCG R 42.80 0.1 gr 4.28 25%
: 91;0:1162570 M01AB05 diklofenak DICLOFENAC kaps. 30 po(25 mg + 50 mg) BristolMyers - Švajcarska R 269.59 0.1 gr 11.98 25%
: 91;0: Sljuibb
: 91;0: DUO BMS pelete
: 91;0: M01AB15 ketorolak
: 91;0:1162520 M01AB15 ketorolak ZODOL tabl. 10 po 10 mg Zorka Pharma SCG R 142.50 30 mg 42.75 50%
: 91;0: film
: 91;0: M01AC Oksikami
: 91;0: M01AC01 piroksikam
: 91;0:1161160 M01AC01 oiroksikam RODžIKAM tabl. 20 po 20 mg Zdravlje SCG R 57.00 20 mg 2.85 25%
: 91;0: M01AC06 meloksikam
: 91;0:1161020 M01AC06 meloksikam MOVALIS tabl. 20 po 7.5 mg Boehringer Austrija R 466.20 15 mg 46.62 75%
: 91;0: Ingelheim
: 91;0:1161021 M01AC06 meloksikam MOVALIS tabl. 20 po 15 mg Boehringer Austrija R 653.33 15 mg 32.66 75%
: 91;0: Ingelheim
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Bolesnici sa upalnim reumatskim bolestima(reumatoidni artritis, psorijatični artritis) i
: 91;0: verifikovanom ulkusnom bolesti na osnovu mišljenja reumatologa. 2. Bolesnici sa infarktom miokarada,
: 91;0: cerebrovaskularnim oboljenjima i verifikovanom ulkusnom bolesti na osnovu mišljenja reumatologa.
: 91;0: M01AE Derivati propionske kiseline
: 91;0: M01AE01 ibuprofen
: 91;0:1162031 M01AE01 ibuprofen BRUFEN draž. 30 po 400 mg Galenika SCG R 80.80 1.2 gr 8.10 _
: 91;0:3162033 M01AE01 ibuprofen BRUFEN sirup 1 po 100 ml Galenika SCG R 85.50 1.2 gr 51.30
: 91;0: (100 mg/5 ml)
: 91;0:1162032 M01AE01 ibuprofen BRUFEN tabl. 30 po 600 mg Galenika SCG R 116.90 1.2 gr 7.79 _
: 91;0: film
: 91;0:3162482 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN sirup 1 po 100 ml Panfarma SCG R 85.50 1.2 gr 51.30
: 91;0: (100 mg/5 ml)
: 91;0:1162488 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN tabl. 30 po 400 mg Panfarma SCG R 80.80 12 gr 8.10 -
: 91;0: film
: 91;0:1162510 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN tabl. 20 po 300 mg Srbolek SCG R 105.50 1.2 gr 21.10 -
: 91;0: retard
: 91;0:1162531 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN tabl. 30 po 400 mg Remevita SCG R 80.80 1.2 gr 8.10
: 91;0: film
: 91;0:1162532 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN tabl. 30 po 600 mg Remevita SCG R 116.90 1.2 gr 7.79
: 91;0: film
: 91;0:NAPOMENA Sirup samo kod dece
: 91;0: M01AE02 naproksen
: 91;0:1162471 M01AE02 naproksen NAPRODžEN tabl. 20 po 375 mg Srbolek d.d. SCG R 100.70 0.5 gr 6.71 25%
: 91;0:1162470 M01AE02 naproksen NAPRODžEN tabl. 50 po 375 mg Srbolek d.d. SCG R 251.80 0.5 gr 6.71 25%
: 91;0:5162422 M01AE02 naproksen NAPROKSEN supoz. 10 po 500 mg Zorka Pharma SCG R 68.40 0.5 gr 6.84 25%
: 91;0:1162423 M01AE02 naproksen NAPROKSEN tabl. 20 po 375 mg Zorka Pharma SCG R 100.70 0.5 gr 6.71 25%
: 91;0: film
: 91;0:1162560 M01AE02 naproksen NAKSETOL tabl. 20 po 550 mg Zorka Pharma SCG R 129.20 0.5 gr 5.87 25%
: 91;0: film
: 91;0: M01AE09 flurbiprofen
: 91;0:1162050 M01AE09 flurbiprofen FLUGALIN draž 30 po 50 mg Galenika SCG R 84.60 200 mg 11.28 25%
: 91;0:1162051 M01AE09 flurbiprofen FLUGALIN draž 30 po 100 mg Galenika SCG R 143.50 200 mg 9.57 25%
: 91;0: M01AE11 tiaprofenska kiselina
: 91;0:1162220 M01AE11 tiaprofenska kiselina TURGANIL tabl. 20 po 300 mg Jugoremedija SCG R 159.60 600 mg 15.96 50%
: 91;0: M03B Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
: 91;0: M03BDž Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
: 91;0: M03BDž02 tizanidin
: 91;0:1165122 M03BDž02 tizanidin SIRDALUD tabl. 30 po 4 mg Novartis Švajcarska R 862.99 12 mg 86.30
: 91;0: M03BDž07 tetrazepam
: 91;0:1071810 M03BDž07 tetrazepam MYOLASTAN tabl. 20 po 50 mg Sanoffi Francuska R 571.71 50 mg 28.60
: 91;0: film
: 91;0: M04 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA
: 91;0: M04A Preparati za lečenje gihta
: 91;0: M04AA Inhibitori sinteze mokraćne kiseline
: 91;0: M04AA01 alopurinol
: 91;0:1168089 M04AA01 alopurinol ALOPURINOL tabl. 40 po 100 mg Zorka Pharma SCG R 43.70 0.4 gr 4.37 -
: 91;0:1168090 M04AA01 alopurinol ALOPURINOL tabl. 30 po 300 mg Zorka Pharma SCG R 53.20 0.4 gr 2.36 -
: 91;0: M05 LEKOVI U TERAPIJI OBOLENJA KOSTIJU
: 91;0: M05B Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
: 91;0: M05BA Bifosfonati
: 91;0: M05BA04 alendronat
: 91;0:1059075 M05BA04 alendronat ALENDRONAT tabl. 20 po 10 mg Zdravlje SCG R 86.40 10 mg 4.32 -
: 91;0:INDIKACIJE: Za lečenje osteoporoze(DDžA T vrednosti u L 1-4 < = 2.5 ili <= -2.5 u Total/Neck) na osnovu mišljenja
: 91;0: specijaliste(internista, fizijatar, ortoped, ginekolog),
: 91;0: osteoporoza nakon preloma.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N NERVNI SISTEM(LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)
: 91;0: N01 ANESTETICI
: 91;0: N01B Anestetici, lokaln
: 91;0: N01BB Amidi
: 91;0: N01BB02 lidokain
: 91;0:4081225 N01BB02 lidokain LIDOKAIN-HLORID gel 30 g(2%) Galenika SCG R 76.00
: 91;0: N02 ANALGETICI
: 91;0: N02A Opioidi
: 91;0: N02AA Prirodni alkaloidi opijuma
: 91;0: N02AA01 morfin
: 91;0:1087600 N02AA01 morfin M-ESLON kaps. 20 po 10 mg Grunenthal GMBH Nemačka SZR 480.00 0.1 gr 240.00 -
: 91;0: retard
: 91;0:1087601 N02AA01 morfin M-ESLON kaps. 50 po 10 mg Grunenthal GMBH Nemačka SZR 1,104.00 0.1 gr 220.80 -
: 91;0: retard
: 91;0:1087603 N02AA01 morfin M-ESLON kaps. 20 po 30 mg Grunenthal GMBH Nemačka SZR 791.00 0.1 gr 131.83 -
: 91;0: retard
: 91;0:1087604 N02AA01 morfin M-ESLON kaps. 50 po 30 mg Grunenthal GMBH Nemačka SZR 1,819.30 0.1 gr 121.28 -
: 91;0: retard
: 91;0:1087606 N02AA01 morfin M-ESLON kaps. 20 po 60 mg Grunenthal GMBH Nemačka SZR 1,159.00 0.1 gr 96.58 -
: 91;0: retard
: 91;0:1087607 N02AA01 morfin M-ESLON kaps. 50 po 60 mg Grunenthal GMBH Nemačka SZR 2,665.70 0.1 gr 88.85 -
: 91;0: retard
: 91;0:1087609 N02AA01 morfin M-ESLON kaps. 20 po 100 mg Grunenthal GMBH Nemačka SZR 1,776.66 0.1 gr 88.83 -
: 91;0: retard
: 91;0:1087610 N02AA01 morfin M-ESLON kaps. 50 po 100 mg Grunenthal GMBH Nemačka SZR 4,086.30 0.1 gr 81.72 -
: 91;0: retard
: 91;0: N02AB Derivati fenilpiperidina
: 91;0: N02AB03 fentanil
: 91;0:9087565 N02AB03 fentanil DUROGESIC tts 5 po 2.5 mg/10 cm2 Jansenn Cilag Belgija R 2,413.02 0.6 mg 115.82 25%/75%
: 91;0:9087566 N02AB03 fentanil DUROGESIC tts 5 po 5 mg/20 cm2 Jansenn Cilag Belgija R 4,361.19 0.6 mg 104.66 25%/75%
: 91;0:9087567 N02AB03 fentanil DUROGESIC tts 5 po 10 mg/40 cm2 Jansenn Cilag Belgija R 7,419.39 0.6 mg 89.03 25%/75%
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici
: 91;0: (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
: 91;0: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila
: 91;0: neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
: 91;0: i nisu prihvatljiva za bolesnika;
: 91;0: - kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju
: 91;0: oralnu primenu morfina
: 91;0: (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
: 91;0: - kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju
: 91;0: primenu morfina
: 91;0: i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze( mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna
: 91;0: mehanička opstrukcija creva);
: 91;0: - kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.
: 91;0: Lek u terapiju uvode lekari specijalisti u službi kućnog lečenja uz učešće osiguranika 25 %
: 91;0: 2. Za lečenje teškog neuropatskog bola(postherpetička i postraumatska neralgija, trigeminalna neuralgija,
: 91;0: dijabetička amiotrofija,
: 91;0: bolna oftalmoplegija, kauzalgija, spondilodiscitis, poliomiozitis) koji se tokom dvomesečne primene
: 91;0: drugih analgetičkih sredstava
: 91;0: (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi,
: 91;0: antiepileptici) pokazao rezistentnim uz učešće osiguranika 75%.
: 91;0: N02ADž Ostali opioidi
: 91;0: N02ADž02 tramadol
: 91;0:2087535 N02ADž02 tramadol TRAMADOL kapi 10ml(100 mg/ml) Panfarma SCG R 108.30 0.3 gr 32.49
: 91;0:1087530 N02ADž02 tramadol TRAMADOL kaps. 20 po 50 mg Panfarma SCG R 97.90 0.3 gr 29.37
: 91;0:2087406 N02ADž02 tramadol TRODON kapi 1 po 10 ml Zorka Pharma SCG R 108.30 0.3 gr 32.49
: 91;0: (100 mg/1 ml)
: 91;0:1087405 N02ADž02 tramadol TRODON kaps. 20 po 50 mg Zorka Pharma SCG R 97.90 0.3 gr 29.37
: 91;0:5087407 N02ADž02 tramadol TRODON supoz. 5 po 100 mg Zorka Pharma SCG R 53.20 0.3 gr 31.92
: 91;0:1087451 N02ADž02 tramadol TRODON tbl. 10 po 100mg Zorka Pharma SCG R 105.50 0.3 gr 31.65
: 91;0:1087452 N02ADž02 tramadol TRODON tbl. 30 po 100mg Zorka Pharma SCG R 316.00 0.3 gr 31.60
: 91;0: retard
: 91;0:1087104 N02ADž02 tramadol SINTRADON kaps. 20 po 50 mg Zdravlje SCG R 97.90 0.3 gr 29.37 _
: 91;0: N02B Ostali analgetici i antipiretici
: 91;0: N02BE Anilidi
: 91;0: N02BE01 paracetamol
: 91;0:3086695 N02BE01 paracetamol PARACETAMOL sirup 1 po 100 ml Galenika SCG R 42.80 3 gr 53.50
: 91;0: (120 mg/5 ml)
: 91;0:3086871 N02BE01 paracetamol SANICET sirup 1 po 100 ml Sanitarija, SCG R 42.80 3 gr 53.50
: 91;0: (120 mg/5 ml)
: 91;0:3086870 N02BE01 paracetamol PARACETAMOL sirup 1 po 100 ml Sanitarija SCG R 42.80 3 gr 53.50
: 91;0: (120 mg/5 ml)
: 91;0:3086106 N02BE01 paracetamol FEBRICET sirup 1 po 100 ml Panfarma SCG R 42.80 3 gr 53.50 _
: 91;0: (120 mg/5 ml)
: 91;0:3086523 N02BE01 paracetamol PARACETAMOL sirup 1 po 100 Remevita D.o.o. SCG R 42.80 3 gr 53.50 -
: 91;0: (120 mg/5 ml)
: 91;0:3086483 N02BE01 paracetamol MIRALGIN sirup 1 po 100 ml Zorka Pharma SCG R 42.80 3 gr 53.50 -
: 91;0: (120 mg/5 ml)
: 91;0:3086280 N02BE01 paracetamol PARACET sirup 1 po 100 ml Zdravlje SCG R 42.80 3 gr 53.50 -
: 91;0: (120 mg/5 ml)
: 91;0:5086107 N02BE01 paracetamol FEBRICET supoz. 5 po 200 mg Panfarma SCG R 49.40 3 gr 148.20 -
: 91;0:5086482 N02BE01 paracetamol MIRALGIN supoz. 10 po 120 mg Zorka Pharma SCG R 63.90 3 gr 159.75 -
: 91;0:5086912 N02BE01 paracetamol EFFERALGAN supoz. 10 po 150 mg Bristol Myers - Švajcarska R 76.00 3 gr 131.94 -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:NAPOMENA Sirup samo za decu
: 91;0: N03AA Barbiturati i derivati
: 91;0: N03AA02 fenobarbital(fenobarbiton)
: 91;0:1084600 N03AA02 fenobarbital FENOBARBITON tabl. 30 po 100 mg Galenika SCG R 111.20 0.1 gr 3.71 -
: 91;0: (fenobarbiton)
: 91;0:1084210 N03AA02 fenobarbital PHENOBARBITON tabl. 30 po 15 mg Panfarma SCG R 25.70 0.1 gr 5.71 -
: 91;0: (fenobarbiton)
: 91;0:1084521 N03AA02 fenobarbital PHENOBARBITON tabl. 30 po 100 mg Panfarma SCG R 111.20 0.1 gr 3.71 -
: 91;0: (fenobarbiton)
: 91;0: N03AD Derivati cukcinimida
: 91;0: N03AD01 etosuksimid
: 91;0:3084513 NO3AD01 etosuksimid SUDžINUTIN sirup 1 po 200 ml(250mg/5ml) Pfizer SAD R 25236 125 gr 31.54 -
: 91;0:NAPOMENA Kod dece na osnovu mišljenja neurologa.
: 91;0: N03AE Derivati benzodiazepina
: 91;0: N03AE01 klonazepam
: 91;0:1084402 N03AE01 klonazepam RIVOTRIL tabl. 30 po 2 mg Galenika SCG R 90.30 8 mg 12.04 -
: 91;0: N03AF Derivati karboksamida
: 91;0: N03AF01 karbamazepin
: 91;0:1084070 N03AF01 karbamazepin KARBAMAZEPIN tabl. 50 po 200 mg Galenika SCG R 123.50 1 gr 12.35 -
: 91;0:1084060 N03AF01 karbamazepin KARBAPIN tabl. 50 po 200 mg Panfarma SCG R 123.50 1 gr 12.35 -
: 91;0:3084532 N03AF01 karbamazepin TEGRETOL sirup 1 po 250 ml Novartis Švajcarska R 343.85 1 gr 68.77 -
: 91;0: (100 mg/5ml)
: 91;0:1084530 N03AF01 karbamazepin TEGRETOL CR tabl. 30 po 400 mg Novartis Švajcarska R 419.71 1 gr 34.97 50%
: 91;0: retard
: 91;0:NAPOMENA Sirup samo za decu
: 91;0: N03AG Derivati masnih kiselina
: 91;0: N03AG01 valproinska kiselina(natrijum valproat)
: 91;0:3084501 N03AG01 natrijum valproat EFTIL sirup 1 po 150ml Zorka Pharma SCG R 355.80 1.5 gr 61.73 -
: 91;0: (5,764 g/100 ml)
: 91;0:1084500 N03AG01 natrijum valproat, EFTIL tabl. 30 po(333 mg+145 mg) Zorka Pharma SCG R 503.50 1.5 gr 52.67 -
: 91;0: valproinska kiselina RETARD 500 retard film
: 91;0: N03ADž Ostali antiepileptici
: 91;0: N03ADž09 lamotrigin
: 91;0:1084550 N03ADž09 lamotrigin LAMICTAL tabl. 30 po 25 mg GladžoSmithKline Engleska R 737.01 0.3 gr 294.80 -
: 91;0:1084551 N03ADž09 lamotrigin LAMICTAL tabl. 30 po 50 mg GladžoSmithKline Engleska R 1,340.98 0.3 gr 268.20 -
: 91;0:1084552 N03ADž09 lamotrigin LAMICTAL tabl. 30 po 100 mg GladžoSmithKline Engleska R 2,477.46 0.3 gr 24775 -
: 91;0:INDIKACIJE: Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike na osnovu konzilijamog mišljenja referentne zdravstvene ustanove( neurolog i pedijatar)
: 91;0: N03ADž.. topiramat
: 91;0:1084700 N03ADž.. topiramat TOPAMADž tabl. 28 po 25 mg JansenCilag Belgija R 631.00 0.3 gr 270.42 -
: 91;0:1084701 N03ADž.. topiramat TOPAMADž tabl. 28 po 50 mg JansenCilag Belgija R 1,263.00 0.3 gr 270.64 -
: 91;0:1084702 N03ADž.. topiramat TOPAMADž tabl. 28 po 100 mg JansenCilag Belgija R 2,525.00 0.3 gr 270.53 -
: 91;0:1084703 N03ADž.. topiramat TOPAMADž tabl. 28 po 200 mg JansenCilag Belgija R 5,052.00 0.3 gr 270.64 -
: 91;0:INDIKACIJE: Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike na osnovu konzilijamog mišljenja referentne zdravstvene ustanove( neurolog i pedijatar)
: 91;0: N04 ANTIPARKINSONICI
: 91;0: N04A Antiholinergički lekovi
: 91;0: N04AA Tercijarni amini
: 91;0: N04AA01 triheksifenidil
: 91;0:1085070 N04AA01 triheksifenidil ARTANE tabl. 100 po 2 mg Hemofarm SCG R 66.50 10 mg 3.33 -
: 91;0:1085072 N04AA01 triheksifenidil ARTANE tabl. 100 po 5 mg Hemofarm SCG R 85.50 10 mg 1.71 -
: 91;0: N04AA02 biperiden
: 91;0:1085320 N04AA02 biperiden MENDILEDž tabl. 50 po 2 mg Alkaloid Makedonija R 229.40 10 mg 22.94 75%
: 91;0: N04B Dopaminergički lekovi
: 91;0: N04BA Dopa i derivati dope
: 91;0: N04BA02 levodopa, benzerazid
: 91;0:1085213 N04BA02 levodopa, benzerazid MADOPAR HBS kaps. 100 po 125 mg Galenika SCG R 558.60 0.6 gr 26.81 -
: 91;0: (100 mg + 25 mg)
: 91;0:1085212 N04BA02 levodopa, benzerazid MADOPAR tabl. 100 po 250 mg Galenika SCG R 1,140.00 0.6 gr 27.36
: 91;0: (200 mg + 50 mg)
: 91;0:1085305 N04BA02 levodopa, benzerazid MADOPAR Roche kaps. 100 po 250 mg F. Hoffmann - Švajcarska R 1.322.17 0.6 gr 31.73 10%
: 91;0: (200 mg + 50 mg) La Roche
: 91;0:1085307 N04BA02 levodopa, benzerazid MADOPAR Roche tabl. 100 po 250 mg F. Hoffmann - Švajcarska R 1,524.09 0.6 gr 36.58 10%
: 91;0: (200 mg + 50 mg) La Roche
: 91;0: N04BB
: 91;0: N04BB01 amantadin sulfat
: 91;0:1085350 N04BB01 amantadin sulfat PK MERZ tabl. 30 po 100 mg Merz Pharmace- Nemačka R 548.40 0.2 gr 36.56 -
: 91;0: uticals GmbH
: 91;0: N04BC Agonisti dopamina
: 91;0: N04BC01 bromokriptin
: 91;0:1149040 N04BC01 bromokriptin BROMOKRIPTIN tabl. 30 po 2,5 mg Zdravlje SCG R 133.00 40 mg 70.93 -
: 91;0:1149041 N04BC01 bromokriptin BROMOKRIPTIN tabl. 30 po 10 mg Zdravlje SCG R 418.00 40 mg 55.73 -
: 91;0: N04BD inhibitori monoamino oksidaze tipa B(MAO-B)
: 91;0: N04BD01 selegilin
: 91;0:1085230 N04BD01 selegilin JUPRENIL tabl. 50 po 5 mg Zorka Pharma SCG R 171.00 5 mg 3.42 -
: 91;0: N05 PSIHOLEPTICI
: 91;0: N05A Antipsihotici
: 91;0: N05AA Fenotiazini sa alifatičnim bočnim lancem
: 91;0: N05AA01 hlorpromazin
: 91;0:1070056 N05AA01 hlorpromazin LARGACTIL tabl. 50 po 25 mg Galenika SCG R 80.80 300 mg 19.39 -
: 91;0: N05AB Fenotiazini sa piperazinskom strukturom
: 91;0: N05AB02 flufenazin
: 91;0:1070850 N05AB02 flufenazin METOTEN draž. 25 po 1 mg Hemofarm SCG R 28.50 10 mg 11.40 -
: 91;0:1070851 N05AB02 flufenazin METOTEN draž. 25 po 5 mg Hemofarm SCG R 57.00 10 mg 4.56 -
: 91;0:1070891 N05AB02 flufenazin FLUFENAZIN draž. 25 po 1 mg Zdravlje SCG R 28.50 10 mg 11.40 -
: 91;0: N05AC Fenotiazini sa piperidinskom strukturom
: 91;0: N05AC02 tioridazin
: 91;0:1070860 N05AC02 tioridazin TRIDžIFEN draž. 50 po 25 mg Hemofarm SCG R 71.30 0.3 gr 17.11 -
: 91;0: N05AD Derivati butirofenona
: 91;0: N0SAD01 haloperidol
: 91;0:2070842 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL kapi 1 po 10 ml(2 mg/1 ml) Hemofarm SCG R 47.50 8 mg 19.00 -
: 91;0:2070802 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL kapi 1 po 10 ml(2 mg/1 ml) Zdravlje SCG R 47.50 8 mg 19.00 -
: 91;0:1070841 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL tabl. 30 po 10 mg Hemofarm SCG R 52.30 8 mg 1.39 -
: 91;0:1070840 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL tabl. 25 po 2 mg Hemofarm SCG R 33.30 8 mg 5.33 -
: 91;0:1070800 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL tabl. 25 po 2 mg Zdravlje SCG R 33.30 8 mg 5.33 -
: 91;0:1070801 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL tabl. 30 po 10 mg Zdravlje SCG R 52.30 8 mg 1.39 -
: 91;0: N05AH Diazepini, oksazepini i tiazepini
: 91;0: N05AH02 klozapin
: 91;0:1070605 N05AH02 klozapin LEPONEDž tabl. 50 po 25 mg Novartis Švajcarska R 720.99 0.3 gr 173.04 50%
: 91;0:1070606 N05AH02 klozapin LEPONEDž tabl. 50 po 100 mg Novartis Švajcarska R 2,117.52 0.3 gr 127.05 50%
: 91;0:1070965 N05AH02 klozapin CLOZAPINE tabl. 50 po 100 mg Remedica Kipar R 1.390.00 0.3 gr 83.40 -
: 91;0:INDIKACIJE: Samo za pacijente rezistentne na druge neuroleptike kao zadnja linija terapije na osnovu mišljenja
: 91;0: psihijatra sa Instituta.
: 91;0: N05AN Litijum
: 91;0: N05AN01 litijum(karbonat)
: 91;0:1070885 N05AN01 litijum(karbonat) LITIJUM kaps. 100 po 300 mg Srbolek d.d. SCG R 285.00 1800 mg 17.10 -
: 91;0: KARBONAT
: 91;0: N05ADž Ostali antipsihotici
: 91;0: N05ADž08 risperidon
: 91;0:1070935 N05ADž08 risperidon RISSAR tabl. 20 po 1 mg Alkaloid Makedonija R 304.69 5 mg 76.25 -
: 91;0: film.
: 91;0:1070928 N05ADž08 risperidon RISSAR tabl. 20 po 2 mg Alkaloid Makedonija R 570.00 5 mg 71.25 -
: 91;0: film.
: 91;0:1070929 N05ADž08 risperidon RISSAR tabl. 20 po 3 mg Alkaloid Makedonija R 844.00 5 mg 70.33 -
: 91;0: film.
: 91;0:1070920 N05ADž08 risperidon RISPOLEPT tabl. 20 po 1 mg JansennCilag Belgija R 340.00 5 mg 85.00 15%
: 91;0: film.
: 91;0:1070921 N05ADž08 risperidon RISPOLEPT tabl. 20 po 2 mg JansennCilag Belgija R 680.00 5 mg 85.00 15%
: 91;0: film.
: 91;0:1070922 N05ADž08 risperidon RISPOLEPT tabl. 20 po 3 mg JansennCilag Belgija R 1,020.00 5 mg 85.00 15%
: 91;0: film.
: 91;0:1070923 N05ADž08 risperidon RISPOLEPT tabl. 20 po 4 mg JansennCilag Belgija R 1,360.00 5 mg 85.00 15%
: 91;0: film.
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Deca i adolescenti, rezistentni na terapiju klasičnim antipsihoticima(bez terapijskog odgovora
: 91;0: najmanje 4 nedelje na klasičnim antipsihoticima). 2. Kod osoba sa izraženim neželjenim dejstvom na
: 91;0: klasične antipsihotike(neželjena dejstva koja ne mogu da se podnose, posebno u odnosu na
: 91;0: ekstrapiramidalni sindrom).
: 91;0:2070924 N05ADž08 risperidon RISPOLEPT rastvor 100 ml/1 mg na ml JansennCilag Belgija SZR 4,450.00 5 mg 222.50 50%
: 91;0: za oralnu primenu
: 91;0:2070936 N05ADž08 risperidon RISPOLEPT rastvor 30 ml/1 mg na ml JansennCilag Belgija R 1,335.00 5 mg 222.50 50%
: 91;0: za oralnu primenu
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Deca i adolescenti, rezistentni na terapiju klasičnim antipsihoticima(bez terapijskog odgovora
: 91;0: najmanje 4 nedelje na klasičnim antipsihoticima). 2. Kod osoba sa izraženim neželjenim dejstvom na
: 91;0: klasične antipsihotike(neželjena dejstva koja ne mogu da se podnose, posebno u odnosu na
: 91;0: ekstrapiramidalni sindrom).
: 91;0: N05B Anksiolitici
: 91;0: N05BA Derivati benzodiazepina
: 91;0: N05BA01 diazepam
: 91;0:5071845 N05BA01 diazepam DIAZEPAM klizme 5 po 5 mg/2,5ml Apotekarska SCG R 67.00 10 mg 26.80 -
: 91;0: ustanova Beograd
: 91;0:1071770 N05BA01 diazepam SEDABENZ tabl. 30 po 5 mg Fampharm SCG R 28.50 10 mg 1.90 -
: 91;0:1071800 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 2 mg Farmakos SCG R 23.80 10 mg 3.97 -
: 91;0: Beogrda
: 91;0:1071801 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 5 mg Farmakos SCG R 28.50 10 mg 1.90 -
: 91;0: Beograd
: 91;0:1071120 N05BA01 diazepam BENSEDIN tabl. 30 po 2 mg Galenika SCG R 23.80 10 mg 3.97 -
: 91;0:1071121 N05BA01 diazepam BENSEDIN tabl. 30 po 5 mg Galenika SCG R 28.50 10 mg 1.90 -
: 91;0:1071122 N05BA01 diazepam BENSEDIN tabl. 30 po 10 mg Galenika SCG R 38.00 10 mg 1.27 -
: 91;0:1071790 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 5 mg Habit Pharm SCG R 28.50 10mg 1.90 -
: 91;0:1071791 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 10 mg Habit Pharm SCG R 38.00 10mg 1.27 -
: 91;0:1071700 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 2 mg Panfarma SCG R 23.80 10 mg 3.97 -
: 91;0:1071701 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 5 mg Panfarma SCG R 28.50 10 mg 1.90 -
: 91;0:1071702 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 10 mg Panfarma SCG R 38.00 10 mg 1.27 -
: 91;0:1071785 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 2 mg Remevita D.o.o. SCG R 23.80 10 mg 3.97 -
: 91;0:1071786 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 5 mg Remevita D.o.o. SCG R 28.50 10 mg 1.90 -
: 91;0:1071820 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 20 po 2 mg Zdravlje SCG R 16.20 10 mg 4.05 -
: 91;0:1071821 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 20 po 5 mg Zdravlje SCG R 19.00 10 mg 1.90 -
: 91;0:1071822 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 20 po 10 mg Zdravlje SCG R 25.70 10 mg 1.29 -
: 91;0: N05BA06 lorazepam
: 91;0:1071603 N05BA06 lorazepam LORAM tabl. 20 po 2,5 mg Jugoremedija SCG R 36.10 2.5 mg 1.81 -
: 91;0:1071710 N05BA06 lorazepam LORAZEPAM tabl. 30 po 1 mg Zorka Pharma SCG R 32.30 2.5 mg 2.69 -
: 91;0:1071711 N05BA06 lorazepam LORAZEPAM tabl. 20 po 2,5 mg Zorka Pharma SCG R 36.10 2.5.mg 1.81 -
: 91;0: N05BA08 bromazepam
: 91;0:1071720 N05BA08 bromazepam BROMAZEPAM tabl. 30 po 1,5 mg Zorka Pharma SCG R 28.50 10 mg 6.33 -
: 91;0:1071721 N05BA08 bromazepam BROMAZEPAM tabl. 30 po 3 mg Zorka Pharma SCG R 38.00 10 mg 4.22 -
: 91;0:1071722 N05BA08 bromazepam BROMAZEPAM tabl. 20 po 6 mg Zorka Pharma SCG R 31.40 10 mg 2.62 -
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja psihijatra.
: 91;0: N05BA12 alprazolam
: 91;0:1071750 N05BA12 alprazolam KSALOL tabl. 30 po 0,25 mg Galenika SCG R 28.50 1 mg 3.80 -
: 91;0:1071751 N05BA12 alprazolam KSALOL tabl. 30 po 0,50 mg Galenika SCG R 38.00 1 mg 2.53 -
: 91;0:1071752 N05BA12 alprazolam KSALOL tabl. 30 po 1,0 mg Galenika SCG R 57.00 1 mg 1.90 -
: 91;0:1071760 N05BA12 alprazolam ZADžAN tabl. 30 po 0,25 mg Hemofarm SCG R 28.50 1 mg 3.80 -
: 91;0:1071761 N05BA12 alprazolam ZADžAN tabl. 30 po 0,50 mg Hemofarm SCG R 38.00 1 mg 2.53 -
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja neuropsihijatra.
: 91;0: N05C Hipnotici i sedativi
: 91;0: N05CD Derivati benzodiazepina
: 91;0: N05CD08 midazolam
: 91;0:1071461 N05CD08 midazolam FLORMIDAL tabl. 30 po 15 mg Galenika SCG R 370.50 15 mg 12.35 -
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja neuropsihijatra.
: 91;0: N05CF Lekovi srodni benzodiazepinima
: 91;0: N05CF02 zolpidem
: 91;0:1077151 N05CF02 zolpidem STILNODž tabl. 20 po 10 mg Sanofi Francuska R 460.31 10 mg 23.01 75%
: 91;0: film Sintelabo
: 91;0: N06 PSIHOANALEPTICI
: 91;0: N06A Antidepresivi
: 91;0: N06AA Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
: 91;0: N06AA04 klomipramin
: 91;0:1072740 N06AA04 klomipramin ANAFRANIL draž. 30 po 25 mg Novartis Švajcarska R 230 55 0.1 gr 30.74 -
: 91;0: N06AA21 maprotilin
: 91;0:1072730 N06AA21 maprotilin MAPROTILIN tabl. 30 po 25 mg Zdravlje SCG R 58.90 0.1 gr 7.85 -
: 91;0:1072731 N06AA21 maprotilin MAPROTILIN tabl. 30 po 50 mg Zdravlje SCG R 104.50 0.1 gr 6.97 -
: 91;0:1072720 N06AA21 maprotilin MAPROTIN tabl. 30 po 25 mg Hemofarm SCG R 58.90 0.1 gr 7.85 -
: 91;0: film
: 91;0:1072721 N06AA21 maprotilin MAPROTIN tabl. 30 po 50 mg Hemofarm SCG R 104.50 0.1 gr 6.97 -
: 91;0: film
: 91;0: N06AB Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
: 91;0: N06AB03 fluoksetin
: 91;0:1072700 N06AB03 fluoksetin FLUNIRIN kaps. 30 po 20 mg Galenika SCG R 1,092.50 20 mg 36.42 -
: 91;0:1072930 N06AB03 fluoksetin FLUNISAN tabl. 30 po 20 mg Zorka Pharma SCG R 1,092.50 20 mg 36.42 -
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja specijaliste psihijatra/neuropsihijatra.
: 91;0: N06AB06 sertralin
: 91;0:1072790 N06AB06 sertralin ZOLOFT tabl. 28 po 50 mg Pfizer SAD R 1,102.00 50 mg 39.35 50%
: 91;0: film
: 91;0:1072791 N06AB06 sertralin ZOLOFT tabl. 28 po 100 mg Pfizer SAD R 2,199.00 50 mg 39.26 50%
: 91;0: film
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Opsesivno-kompulzivni poremećaj kod dece(bez učešća za decu) i odraslih
: 91;0: 2. Depresija major.
: 91;0: 3. Posttraumatski stresni poremećaj(PTSP).
: 91;0: 4. Panični poremećaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije.
: 91;0: N06AG Inhibitori monoaminooksidaze tipa A(MAO-A)
: 91;0: N06AG02 moklobemid
: 91;0:1072141 N06AG02 moklobemid AUROMID tabl. 60 po 150 mg Galenika SCG R 997.50 0.3 gr 33.25 25%
: 91;0: N06ADž Ostali antidepresivi
: 91;0: N06ADž03 mianserin
: 91;0:1072031 N06ADž03 mianserin MIANSAN tabl. 14 po 30 mg Zorka Pharma SCG R 122.60 60 mg 17.51 -
: 91;0: film
: 91;0:1072032 N06ADž03 mianserin MIANSAN tabl. 30 po 60 mg Zorka Pharma SCG R 524.40 60 mg 17.48 -
: 91;0: film
: 91;0:1072033 N06ADž03 mianserin MIANSAN tabl. 28 po 30mg Zorka Pharma SCG R 220.70 60 mg 15.76 -
: 91;0: film
: 91;0:1072034 N06ADž03 mianserin MIANSAN tabl. 20 po 60 mg Zorka Pharma SCG R 350.00 60 mg 17.50 -
: 91;0: film
: 91;0: N06ADž16 venlafaksin
: 91;0:1072836 NO6ADž16 venlafaksin EFECTIN ER kaps 30 po 37,5 mg Njyeth-Lederle Austrija R 1,112.40 - - 50%
: 91;0: Pharma
: 91;0:1072835 NO6ADž16 venlafaksin EFECTIN ER kaps 30 po 75 mg Njyeth-Lederle Austrija R 1,887.72 - - 50%
: 91;0: Pharma
: 91;0:1072832 NO6ADž16 venlafaksin EFECTIN ER kaps 28 po 150 mg Njyeth-Lederle Austrija R 3,450.20 - - 50%
: 91;0: Pharma
: 91;0: N07 Ostali lekovi koji deluju na nervni sistem
: 91;0: N07A PARASIMPATIKOMIMETICI
: 91;0: N07AA Antiholinesteraze
: 91;0: N07AA02 piridostigmin
: 91;0:1088055 N07AA02 piridostigmin MESTINON tabl. 150 po 60 mg ICN Mađarska R 2,390.00 0.18 gr 47.80 -
: 91;0: Pharmaceuticals
: 91;0: N07B LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U BOLESTIMA ZAVISNOSTI
: 91;0: N07BB Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti
: 91;0: N07BB01 disulfiram
: 91;0:1075091 N07BB01 disulfiram ESPERAL tabl. 20 po 500 mg Sanofi Francuska R 450.00 - - -
: 91;0: N07BC Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti
: 91;0: N07BC02 metadon
: 91;0:2087310 N07BC02 metadon METADON kapi 1 po 10 ml(10 mg/ml) Hemofarm SCG R 71.30 25 mg 17.83 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa P. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P ANTIPARAZITNI PROIZVODI, INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA
: 91;0: P01A Amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama
: 91;0: P01AB Derivati nitroimidazola
: 91;0: P01AB01 metronidazol
: 91;0:1029080 P01AB01 metronidazol ORVAGIL tabl. 20 po 250 mg Galenika SCG R 57.00 2 gr 22.80 -
: 91;0:1029082 P01AB01 metronidazol ORVAGIL tabl. 20 po 400 mg Galenika SCG R 66.50 2 gr 16.62 -
: 91;0:1029083 P01AB01 metronidazol ORVAGIL D tabl. 20 po 400 mg Galenika SCG R 66.50 2 gr 1662 -
: 91;0:INDIKACIJE: Infekcije trihomonasom, infekcije usta(peri i paradentalni apcesi, gingivitis), amebiaza i
: 91;0: Helicobacter pylori.
: 91;0: P01ADž
: 91;0: P01ADž10 tenonitrozol
: 91;0:1029785 P01ADž10 tenonitrozol ATRIKAN kaps. 8 po 250 mg Innotech Francuska R 218.30 - - 50%
: 91;0: International
: 91;0: P02 ANTHELMINTICI
: 91;0: P02C Lekovi protiv nematoda
: 91;0: P02CA Derivati benzimidazola
: 91;0: P02CA01 mebendazol
: 91;0:3028300 P02CA01 mebendazol SOLTRIK sirup 1 po 30 ml Galenika SCG R 52.30 0.2 gr 17.43 -
: 91;0: (100 mg/5 ml)
: 91;0:1028331 P02CA01 mebendazol MEBENDAZOL tabl. 6 po 100 mg Zdravlje SCG R 42.80 0.2 gr 14.27 -
: 91;0: P02CA03 albendazol
: 91;0:1028123 P02CA03 albendazol BIMENAL tabl. 6 po 200 mg Alkaloid Makedonija R 177.60 04 gr 59.20 -
: 91;0:1028124 P02CA03 albendazol BIMENAL tabl. 60 po 200 mg Alkaloid Makedonija R 1,243.57 0.4 gr 41.45 -
: 91;0:INDIKACIJE: Za ehinokokozu i cisticerkozu.
: 91;0: P03 Lekovi protiv ektoparazita, skabicidi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata
: 91;0: P03A Lekovi protiv ektoparazita i skabijesa
: 91;0: P03AB Proizvodi koji sadrže hlor
: 91;0: P03AB02 lindan
: 91;0:4158130 P03AB02 lindan GAMEDž gel 1 po 50 g 0,3% Zorka Pharma SCG R 66.50 - - -
: 91;0:4158131 P03AB02 lindan GAMEDž losion 1 po 95 ml 0,3% Zorka Pharma SCG R 100.70 - - -
: 91;0:9158132 P03AB02 lindan GAMEDž šampon 1 po 50 ml 1% Zorka Pharma SCG R 58.00 - - -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju i na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
: 91;0: RO1 Nazalni preparati
: 91;0: RO1A Dekongestivi i ostali nazalni preparati za lokalnu primenu
: 91;0: RO1AD Kortikosteroidi
: 91;0: R01AD01 beklometazon
: 91;0:7110021 R01AD01 beklometazon BECONASE nasal 1 po 200 doza GladžoSmithKline Engleska R 420.79 400 mcg 16.83 50%
: 91;0: spray (50mcg/doza)
: 91;0: R03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
: 91;0: R03A Adrenergici, inhalacioni
: 91;0: R03AC Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
: 91;0: R03AC02 salbutamol
: 91;0:7114480 R03AC02 salbutamol SALBUTAMOL aerosol 1 po 10 ml Jugoremedija SCG R 78.90 0,8 mg 3.16 _
: 91;0: (200 doza po 0,1 mg)
: 91;0:7114462 R03AC02 salbutamol SPALMOTIL rastv. 1 po 10 ml(5 mg/ml) Galenika SCG R 57.00 10 mg 11.40 _
: 91;0: za inh.
: 91;0:7114152 R03AC02 salbutamol ALOPROL rastv. 1 po 10 ml(5 mg/1 ml) Panfarma SCG R 57.00 10 mg 11.40 _
: 91;0: za inh.
: 91;0:7114550 R03AC02 salbutamol VENTOLIN aerosol 10 ml GladžoSmithKline Engleska R 236.89 0.8 mg 9.48 _
: 91;0: (200 doza po 0,1 mg)
: 91;0: R03AC12 salmeterol
: 91;0:7114590 R03AC12 salmeterol SEREVENT aerosol 1 po 60 doza GladžoSmithKline Engleska R 856.41 0.1 mg 5.71 25%
: 91;0: (25 mcg po dozi)
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Lečenje astme kod dece i odraslih.
: 91;0: 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške i teške(II i III stadijum)
: 91;0: bolesti na osnovu konzilijarnog mišljenja referentne zdravstvene
: 91;0: ustanove uz preporuku pulmologa, imunologa, pedijatra, interniste i pneumoptiziologa u službi
: 91;0: pulmologije prema GINA(Globalna inicijativa za lečenje astme).
: 91;0: R03AK Adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji
: 91;0: R03AK03 fenoterol, ipratropijum bromid
: 91;0:7114725 R03AK03 fenoterol, BERODUAL N aerosol 10 ml 200 inh. Boehringer Austrija R 649.31 _ _ _
: 91;0: ipratropijum bromid (0,05+0,02 mg)/1doza) Ingelheim
: 91;0: R03B Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni
: 91;0: R03BA Glukokortikoidi
: 91;0: R03BA01 beklometazon
: 91;0:7114560 R03BA01 beklometazon BECOTIDE aerosol 1 po 200 doza GladžoSmithKline Engleska R 184.49 0.8 mg 1.48
: 91;0: (50 mcg/doza)
: 91;0:7114562 R03BA01 beklometazon BECLOFORTE aerosol 1 po 200 doza GladžoSmithKline Engleska R 486.79 0.8 mg 0.78 _
: 91;0: (250 mcg/1 doza)
: 91;0: R03BA05 flutikazon propionate
: 91;0:7114597 R03BA05 flutikazon propionate FLIDžOTIDE aerosol 1 po 120 doza GladžoSmithKline Engleska R 715.10 0.6 mg 71.50 50%
: 91;0: (50 mcg/1 doza)
: 91;0:7114595 R03BA05 flutikazon propionate FLIDžOTIDE aerosol 1 po 60 doza GladžoSmithKline Engleska R 670.65 0.6 mg 53.70 50%
: 91;0: (125 mcg/1 doza)
: 91;0:7114596 R03BA05 flutikazon propionate FLIDžOTIDE aerosol 1 po 60 doza GladžoSmithKline Engleska R 1,250.80 0.6 mg 50.00 50%
: 91;0: (250 mcg/1 doza)
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Kod dece za lečenje bronhijalne astme(III i IV stepena) uz preporuku pedijatra pulmologa i
: 91;0: pedijatra u službi pulmologije
: 91;0: R03C Adrenergici za sistemsku primenu
: 91;0: R03CC Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
: 91;0: R03CC02 salbutamol
: 91;0:3114460 R03CC02 salbutamol SPALMOTIL sirup 1 po 200 ml(2 mg/5 ml) Galenika SCG R 80.80 12 mg 12.12 -
: 91;0:1114461 R03CC02 salbutamol SPALMOTIL tabl. 60 po 2 mg Galenika SCG R 80.80 12 mg 8.08 -
: 91;0:3114151 R03CC02 salbutamol ALOPROL sirup 1 po 100 ml(2 mg/5 ml) Panfarma SCG R 42.80 12 mg 12.84 -
: 91;0:1114150 R03CC02 salbutamol ALOPROL tabl. 60 po 2 mg Panfarma SCG R 80.80 12 mg 8.08 -
: 91;0:1114481 R03CC02 salbutamol SALBUTAMOL tabl. 60 po 2 mg Jugoremedija SCG R 80.80 12 mg 8.08 -
: 91;0: R03D Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima
: 91;0: R03DA Ksantini
: 91;0: R03DA04 teofilin
: 91;0:1114220 R03DA04 teofilin DUROFILIN kaps. 40 po 125 mg Zdravlje SCG R 77.00 0.4 gr 6.16 -
: 91;0: retard
: 91;0:1114221 R03DA04 teofilin DUROFILIN kaps. 40 po 250 mg Zdravlje SCG R 114.00 0.4 gr 4.56 -
: 91;0: retard
: 91;0: R03DA05 aminofilin
: 91;0:1114292 R03DA05 aminofilin AMINOFILIN tabl. 20 po 350 mg Srbolek d.d. SCG R 71.30 0,6 gr 6.11 -
: 91;0: retard
: 91;0: R05 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
: 91;0: R05C Ekspektoransi, isključujući kombinacije sa antitusicima
: 91;0: R05CB Mukolitici
: 91;0: R05CB13 dornaze alfa
: 91;0:7112250 R05CB13 dornaze alfa PULMOZYME inj. 6 po(2,5mg/2,5ml) Hoffmann - Francuska R 11,425.10 2.5 mg 380.83 -
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Za lečenje cistične fibroze pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% na osnovu mišljenja
: 91;0: pulmologa u referntnom centru za cističnu fibrozu.
: 91;0: R05D Antitusici, isključujući kombinacije sa ekspektoransima
: 91;0: R05DA Alkaloidi opijuma i derivati
: 91;0: R05DA04 kodein
: 91;0:1115220 R05DA04 kodein KODEIN FOSFAT tabl. 10 po 30 mg Fampharm SCG R 56.10 0.1 gr 18.70 -
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Umereno jak bol kod malignih bolesti u kombinaciji sa blagim analgeticima
: 91;0: 2. Suzbijanje podražajnog kašlja kod zloćudnih bolesti disajnih organa na osnovu mišljenja specijaliste
: 91;0: R06 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
: 91;0: R06A Antihistaminici za sistemsku primenu
: 91;0: R06AD Derivati fenotiazina
: 91;0: R06AD02 prometazin
: 91;0:1058273 R06AD02 prometazin PHENERGAN draž. 50 po 25 mg Galenika SCG R 71.30 25 mg 1.43 -
: 91;0:3058272 R06AD02 prometazin PHENERGAN sirup 1 po 100 ml(5 mg/5 ml) Galenika SCG R 52.30 25 mg 13.08 -
: 91;0: R06ADž Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu
: 91;0: R06ADž13 loratadin
: 91;0:1058240 R06ADž13 loratadin LORADIN tabl. 10 po 10 mg Srbolek d.d. SCG R 106.00 10 mg 10.60 50%
: 91;0:1058290 R06ADž13 loratadin LORATADIN tabl. 10 po 10 mg Jugoremedija SCG R 106.00 10 mg 10.60 50%
: 91;0:1058291 R06ADž13 loratadin LORATADIN tabl. 20 po 10 mg Jugoremedija SCG R 203.00 10 mg 10.15 50%
: 91;0:3058292 R06ADž13 loratadin LORATADIN sirup 1 po 120 ml( 5mg/ 5ml) Jugoremedija SCG R 165.70 10 mg 13.81 50%
: 91;0:3058293 R06ADž13 loratadin LORATADIN susp. 1 po 120 ml( 5mg/ 5ml) Jugoremedija SCG R 165.70 10 mg 13.81 50%
: 91;0:1058281 R06ADž13 loratadin PRESSING tabl. 10 po 10 mg Hemofarm SCG R 106.00 10mg 10.60 50%
: 91;0:3058282 R06ADž13 loratadin PRESSING sirup 1 po 120 ml(5mg/ 5ml) Hemofarm SCG R 165.70 10 mg 13.81 50%
: 91;0:INDIKACIJE: Samo kod alergijskog rinitisa i hronične vazomotorne urtikarije
: 91;0: R06ADž17 ketotifen
: 91;0:1114451 R06ADž17 ketotifen GALITIFEN tbl. 30 po 1 mg Galenika SCG R 47.50 2 mg 3.17 -
: 91;0:3114450 R06ADž17 ketotifen GALITIFEN sirup 100 ml(1 mg/5 ml) Galenika SCG R 66.50 2 mg 6.65 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
: 91;0: S01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
: 91;0: S01A Antiinfektivi
: 91;0: S01AA Antibiotici
: 91;0: S01AA01 hloramfenikol
: 91;0:4090121 S01AA01 hloramfenikol CHLORAMPHENICOL mast 5g 1% Galenika SCG R 38.00 - - -
: 91;0: za oči
: 91;0:4090815 S01AA01 hloramfenikol HLORAMKOL mast 5g 1% Hemomont SCG R 38.00 - - -
: 91;0: za oči
: 91;0:4090816 S01AA01 hloramfenikol HLORAMFENIKOL mast 5g 1% Alkaloid Makedonija R 36.50 - - -
: 91;0: za oči
: 91;0: S01AA11 gentamicin
: 91;0:7090801 S01AA11 gentamicin GENTOKULIN kapi 10 ml 0,3% Hemomont SCG R 57.00 - - -
: 91;0: za oči
: 91;0: S01AD Antivirusni lekovi
: 91;0: S01AD03 aciklovir
: 91;0:4090290 S01AD03 aciklovir ZOVIRADž mast 4,5g 3% GladžoSmithKline Engleska R 289.52 - - 50%
: 91;0: za oči
: 91;0: S01B Antiinflamatorni lekovi
: 91;0: S01BA Kortikosteroidi, monokomponentni
: 91;0: S01BA02 hidrokortizon
: 91;0:4090620 S01BA02 hidrokortizon HYDROCORTISON mast 1 po 58(1%) Galenika SCG R 42.80 - - -
: 91;0: za oči
: 91;0: S01BC03 diklofenak
: 91;0:7099150 S01BC03 diklofenak UNICLOPHEN kapi 10 ml(0.1%) Unimed Pharma Slovačka R 218.60 - - 50%
: 91;0: za oči Republika
: 91;0: S01C Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima
: 91;0: S01CA Kortikosteroidi antiinfektivi u kombinaciji
: 91;0: S01CA01 deksametazon, neomicin
: 91;0:7090790 S01CA01 deksametazon, neomicin DEDžAMETHASON- kapi 5ml(0,1% 0,5%) Galenika SCG R 60.80 - - 50%
: 91;0: NEOMYCIN za oči
: 91;0:7090813 S01CA01 deksametazon, neomicin NEODEKSACIN kapi 10 ml Hemomont SCG R 104.50 - - 50%
: 91;0: za oči (0,1%-0,5%)
: 91;0: S01E Lekovi kod glaukoma i miotici
: 91;0: S01EB Parasimpatikomimetici
: 91;0: S01EB01 pilokarpin
: 91;0:7094031 S01EB01 pilokarpin MIOKARPIN kapi 1 po 10 ml 1% Hemomont SCG R 64.60 0.4 ml 2.59 -
: 91;0: za oči
: 91;0:7094033 S01EB01 pilokarpin MIOKARPIN kapi 1 po 10 ml 2% Hemomont SCG R 66.50 0.4 ml 2.66 -
: 91;0: za oči
: 91;0: S01EC Inhibitori karboanhidraze
: 91;0: S01EC01 acetazolamid
: 91;0:1096090 S01EC01 acetazolamid DIAMODž tabl. 25 po 250 mg Hemofarm SCG R 90.30 0.75 gr 10.84 -
: 91;0: S01ED Beta-adrenergički blokatori
: 91;0: S01ED01 timolol
: 91;0:7093030 S01ED01 timolol TIMADREN kapi 1 po 5 ml 0,25% Hemomont SCG R 76.00 0.2 ml 3.04 -
: 91;0: za oči
: 91;0:7093031 S01ED01 timolol TIMADREN kapi 1 po 5 ml 0,5% Hemomont SCG R 85.50 0.2 ml 3.42 -
: 91;0: za oči
: 91;0:7093071 S01ED01 timolol GLAUMOL kapi 1 po 5 ml 0,5% Galenika SCG R 85.50 0.2 ml 3.42 -
: 91;0: za oči
: 91;0:7093010 S01ED01 timolol TIMOLOL kapi 1 po 5 ml 0,5% Alkaloid Makedonija R 83.50 0.2 ml 3.42 -
: 91;0: za oči
: 91;0:7093020 S01ED01 timolol UNITIMOLOL kapi 1 po 10 ml 0,5% Unimed Pharma Slovačka R 111.53 0.2 ml 2.23 -
: 91;0: za oči Republika
: 91;0: S01EDž Ostali preparati u terapiji glaukoma
: 91;0: S01EDž03 latanoprost
: 91;0:7099140 S01EDž03 latanoprost DžALATAN kapi 1 po 2.5 ml Pfizer SAD R 1,059.50 0.1 ml 42.38 50%
: 91;0: za oči 0,005%
: 91;0: S01F Midrijatici i cikloplegici
: 91;0: S01FA Antiholinegici
: 91;0: S01FA01 atropin
: 91;0:7095071 S01FA01 atropin ATROPIN kapi 1 po 10 ml 0,5% Hemomont SCG R 42.80 0.1 ml 0.43 -
: 91;0: za oči
: 91;0:7095073 S01FA01 atropin ATROPIN kapi 1 po 10 ml 1% Hemomont SCG R 57.00 0.1 ml 0.57 -
: 91;0: za oči
: 91;0: S01H Lokalni anestetici
: 91;0: S01HA Lokalni anestetici
: 91;0: S01HA03 tetrakain
: 91;0:7097030 S01HA03 tetrakair TETRAKAIN kapi 1 po 10 ml 0,5% Hemomont SCG R 68.40 0.1 ml 0.68 -
: 91;0: za oči
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA B. LEKOVI KOJI SE IZDAJU NA NALOG
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM(LEKOVI ZA LEČENjE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
: 91;0: A02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
: 91;0: A02BA Antagonisti H2(H2-histaminskih) receptora
: 91;0: A02BA02 ranitidin
: 91;0:0128244 A02BA02 ranitidin RANITAL inj. 5 po 50 mg/2 ml Jugoremedija SCG Z 91.20 0.3 g 109.44 -
: 91;0:0128432 A02BA02 ranitidin RANISAN inj. 5 po 5 ml/(10 mg/1 ml) Zdravlje SCG Z 91.20 0.3 g 109.44 -
: 91;0:0128620 A02BA02 ranitidin RANITIDIN inj. 5 po 50 mg/2ml Zorka Pharma SCG Z 91.20 0.3 g 109.44 -
: 91;0: A02BC Inhibitori protonske pumpe
: 91;0: A02BC01 omeprazol
: 91;0:0122739 A02BC01 omeprazol LOSEC inj. 5 po 40 mg Astra Zeneca Engleska Z 2,211.50 20 mg 221.15 -
: 91;0:INDIKACIJE: Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta
: 91;0: sa ograničenjem terapije do dva dana.
: 91;0: A02BC02 pantoprazol
: 91;0:0122751 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC amp. 1 po 40 mg AltanaPharma Nemačka Z 422.45 40 mg 422.45 -
: 91;0:INDIKACIJE: Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta
: 91;0: sa ograničenjem terapije do dva dana.
: 91;0: A03 LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
: 91;0: A03B Alkaloidi beladone i derivati, monokomponentni
: 91;0: A03BA Alkaloidi beladone, tercijarni amini
: 91;0: A03BA01 atropin
: 91;0:0123010 A03BA01 atropin ATROPIN SULFAT inj. 10 po 1 ml/1 mg Verofarm Rusija Z 239.00 1.5mg 35.85đ-
: 91;0: A03BB Alkaloidi beladone,polusintetski,kvaternerna amonijum jedinjenja(kvaternerni amini)
: 91;0: A03BB01 butilskopolamin
: 91;0:0123140 A03BB01 butilskopolamin BUSCOPAN inj. 6 po 120 mg/1 ml Zdravlje SCG Z 76.00 60 mg 6.33 -
: 91;0: (hioscin butilbromid)
: 91;0: A03F Propulzivi
: 91;0: A03FA Propulzivi
: 91;0: A03FA01 metoklopramid
: 91;0:0124300 A03FA01 metoklopramid REGLAN inj. 30 po 10 mg/2 ml Alkaloid Makedonija Z 293.04 30 mg 29.30 -
: 91;0:0124302 A03FA01 metoklopramid KLOMETOL inj. 10 po 10 mg/2 ml Galenika SCG Z 57.00 30 mg 17.10 -
: 91;0: A03FA02 Cisaprid
: 91;0:0124170 A03FA02 Cisaprid CISAP inj. 5 po 2 ml(2 mg/1 ml) Zdravlje SCG Z 56.10 30 mg 84.15 -
: 91;0:INDIKACIJE: Samo za dijabetičku gastroparezu i gastroezofagealni refluks.
: 91;0: A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
: 91;0: A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
: 91;0: A04AA Antagonisti serotonina(5HT3)
: 91;0: A04AA01 ondansetron
: 91;0:0124572 A04AA01 ondansetron AVESSA inj. 5 po 4 mg/2ml Hemofarm SCG SZR 1,396.50 16 mg 1,117.20 -
: 91;0:0124530 A04AA01 ondansetron ONDASAN inj. 5 po 4 mg/2 ml Slaviamed SCG SZ 826.50 16 mg 661.20 -
: 91;0:INDIKACIJE: Za tretiranje povraćanja nakon hemio ili radioterapije u bolničkim uslovima uz citostatike ili
: 91;0: radio terapiju.
: 91;0: A04AA02 granisetron
: 91;0:0124585 A04AA02 granisetron KYTRIL inj. 5 po 1 mg/1 ml F. Hoffmann - Švajcarska SZ 2,805.80 3 mg 1,683.48 -
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Za tretiranje povraćanja nakon hemio ili radioterapije u bolničkim uslovima uz citostatike ili radio
: 91;0: terapiju.
: 91;0: A06 LAKSATIVI
: 91;0: A06A Laksativi
: 91;0: A06AD Osmotski laksativi
: 91;0: A06AD15 makrogol 4000
: 91;0:3125300 A06AD15 makrogol 4000 FORTRANS praš. 4 po 64 g Ipsen Francuska SZR 583.72 - - -
: 91;0:INDIKACIJE: Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.
: 91;0: A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIMSKE PREPARATE
: 91;0: A09A Digestivi, uključujući enzime
: 91;0: A09AA Preparati sa enzimima
: 91;0: A09AA02 amilaza, lipaza, proteaza(pankreatin)
: 91;0:1121101 A09AA02 amilaza, lipaza, FESTAL N draž. 500 po 192 mg Jugoremedija SCG SZR 1,146.70 - - -
: 91;0: proteaza(pankreatin)
: 91;0: A11D Vitamin B1 i kombinacije sa vitaminima B6 i B12
: 91;0: A11DA Vitamin B1, monokomponentni
: 91;0: A11DA01 tiamin(aneurin, vitamin B1)
: 91;0:0051156 A11DA01 tiamin VITAMIN B1 inj. 50 po 100 mg/1 ml Hemofarm SCG Z 104.50 50 mg 1.05 -
: 91;0: (aneurin, vitamin B1)
: 91;0:0051155 A11DA01 tiamin VITAMIN B1 inj. 50 po 250 mg/2 ml Hemofarm SCG Z 152.00 50 mg 0.61 -
: 91;0: (aneurin, vitamin B1)
: 91;0: A11EA.. vitamini B-kompleksa, uključujući i kombinacije
: 91;0: A11EA.. vitamini B-kompleksa
: 91;0:0052184 A11EA.. vitamini B-kompleksa BEVIPLEDž inj. 5 po Galenika SCG Z 119.70 - - -
: 91;0: A11G Askorbinska kiselina(vitamin C) uključujući kombinacije
: 91;0: A11GA Askorbinska kiselina(vitamin C), monokomponentni
: 91;0: A11GA01 askorbinska kiselina
: 91;0:0051845 A11GA01 askorbinska kiselina VITAMIN C inj. 50 po 500 mg/5 ml Galenika SCG Z 399.00 0,2 gr 3.19 -
: 91;0: A11H Ostali monokomponentni vitaminski preparati
: 91;0: A11HA Ostali monokomponentni vitaminski preparati
: 91;0: A11HA02 piridoksin(vitamin B6)
: 91;0:0051351 A11HA02 piridoksin(vitamin B6) BEDODžIN inj. 50 po 50 mg/2 ml Galenika SCG Z 218.50 0.16 gr 13.98 -
: 91;0:0051411 A11HA02 piridoksin(vitamin B6) VITAMIN B6 inj. 50 po 50 mg/2 ml Hemofarm SCG Z 218.50 0.16 gr 13.98 -
: 91;0:0051413 A11HA02 piridoksin(vitamin B6) VITAMIN B6 inj. 50 po 250 mg/5 ml Hemofarm SCG Z 285.00 0.16 gr 3.65 -
: 91;0: A12 MINERALI
: 91;0: A12A Kalcijum
: 91;0: A12AA Kalcijum
: 91;0: A12AA02 kalcijum glubionat
: 91;0:0053081 A12AA02 kalcijum glubionat CALCIUM SANDOZ inj. 5 po 10 ml Novartis Švajcarska Z 356.53 - - -
: 91;0: (0,1375 g/1 ml)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENjE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
: 91;0: B01 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA(ANTIKOAGULANSI)
: 91;0: B01A Antitrombotička sredstva(antikoagulansi)
: 91;0: B01AB Heparinska grupa
: 91;0: B01AB01 heparinski antikoagulansi
: 91;0:0062035 B01AB01 heparin HEPARIN inj. 5 po 5000 i.j./0,25 ml Galenika SCG SZ 95.00 10000 l.j 38.00 -
: 91;0:0062036 B01AB01 heparin HEPARIN inj. 5 po 5000 i.j./1 ml Galenika SCG SZ 95.00 10000 l.j 38.00 -
: 91;0:0062037 B01AB01 heparin HEPARIN inj. 10 po 25000 i.j./5 ml Galenika SCG SZ 503.50 10000 l.j 20.14 -
: 91;0: B01AB04 dalteparin
: 91;0:0062210 B01AB04 dalteparin FRAGMIN sireta 10 po 2500 i.j./0.2 ml Pharmacia Ludžemburg SZ 1,682.35 2500 I.j 168.23 -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:0062211 B01AB04 dalteparin FRAGMIN sireta 10 po 5000 i.j./0.2 ml Pharmacia Ludžemburg SZ 3,055.76 2500 l.j 152.78 -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:0062212 B01AB04 dalteparin FRAGMIN sireta 10 po 10000 i.j./1 ml Pharmacia Ludžemburg SZ 4,417.14 2500 l.j 110.42 -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Pre i posle operaciona profilaksa tromboemboiije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj hirurgiji,
: 91;0: kod operacije kuka i totalne zamene kolena u ortopediji
: 91;0: 2. Ambulantno, za pacijente kod kojih je postavljena dijagnoza tromboze dubokih vena podkolenice,
: 91;0: a da nisu hospitalizovani, do sedam dana.
: 91;0: Istovremeno s primenom niskomolekularnih heparina započeti sa primenom peroralnih antikoagulansa.
: 91;0: 3. Lecenje tromboemboiije za vreme i kao nastavak bolničkog Iečenja kod visokorizičnih internističkih
: 91;0: bolesnika.
: 91;0: B01AB05 enoksaparin
: 91;0:0062200 B01AB05 enoksaparin CLEDžAN sireta 2 po 20 mg Aventis Pharma Francuska SZ 332.00 2000 i.j. 166.00 -
: 91;0: (2000 i.j./0,2 ml)
: 91;0:0062201 B01AB05 enoksaparin CLEDžAN sireta 2 po 40 mg Aventis Pharma Francuska SZ 664.00 2000 i.j. 166.00 -
: 91;0: ( 4000 i.j./0,4 ml)
: 91;0:0062202 B01AB05 enoksaparin CLEDžAN sireta 2 po 60 mg Aventis Pharma Francuska SZ 996.00 2000 i.j. 166.00 -
: 91;0: (6000 i.j./0,6 ml)
: 91;0:0062203 B01AB05 enoksaparin CLEDžAN sireta 2 po 80 mg Aventis Pharma Francuska SZ 1,328.00 2000 i.j. 166.00 -
: 91;0: (8000 i.j./0,8 ml)
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Pre i posle operaciona profilaksa tromboemboiije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj hirurgiji,
: 91;0: kod operacije kuka i totalne zamene kolena u ortopediji
: 91;0: 2. Ambulantno, za pacijente kod kojih je postavljena dijagnoza tromboze dubokih vena podkolenice,
: 91;0: a da nisu hospitalizovani, do sedam dana.
: 91;0: Istovremeno s primenom niskomolekularnih heparina započeti sa primenom peroralnih antikoagulansa.
: 91;0: 3. Lecenje tromboemboiije za vreme i kao nastavak bolničkog Iečenja kod visokorizičnih internističkih
: 91;0: bolesnika.
: 91;0: B01AB06 nadroparin
: 91;0:0062303 B01AB06 nadroparin FRADžIPARINE sireta 10 po 7600 Sanofi Francuska Z 3,791.76 2850 l.j 142.19 -
: 91;0: IUantiDža/0,8 ml Syntehlabo Groupe
: 91;0:0062300 B01AB06 nadroparin FRADžIPARINE sireta 10 po 2850 Sanofi Francuska Z 1,869.71 2850 l.j 186.97 -
: 91;0: IU anti Dža/0,3ml Syntehlabo Groupe
: 91;0:0062302 B01AB06 nadroparin FRADžIPARINE sireta 10 po 5700 Sanofi Francuska Z 3,340.42 2850 l.j 167.02 -
: 91;0: IUantiDža/0,6 ml Syntehlabo Groupe
: 91;0:0062304 B01AB06 nadroparin FRADžIPARINE sireta 10 po 3800 Sanofi Francuska Z 2,522.80 2850 I.j 189.21 -
: 91;0: IU anti Dža/0,4 ml Syntehlabo Groupe
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Pre i posle operaciona profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj hirurgiji,
: 91;0: kod operacije kuka i totalne zamene kolena u ortopediji
: 91;0: 2. Ambulantno, za pacijente kod kojih je postavljena dijagnoza tromboze dubokih vena podkolenice,
: 91;0: a da nisu hospitalizovani, do sedam dana.
: 91;0: Istovremeno s primenom niskomolekularnih heparina započeti sa primenom peroralnih antikoagulansa.
: 91;0: 3. Lecenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolničkog lečenja kod visokorizičnih internističkih
: 91;0: bolesnika.
: 91;0: B01AB08 reviparin-natrijum
: 91;0:0062410 B01AB08 reviparin-natrijum CLIVARIN sireta 10 po 0.25ml, 1750 i.j. Abbott Švajcarska Z 1,676.41 1430 i.j. 136.98 -
: 91;0: Laboratories
: 91;0:0062411 B01AB08 reviparin-natrijum CLIVARIN sireta 10 po 0,6 ml, 3436 i.j. Abbott Švajcarska Z 3,626.01 1430 i.j. 150.90 -
: 91;0: Laboratories
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Pre i posle operaciona profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj hirurgiji,
: 91;0: kod operacije kuka i totalne zamene kolena u ortopediji
: 91;0: 2. Ambulantno, za pacijente kod kojih je postavljena dijagnoza tromboze dubokih vena podkolenice,
: 91;0: a da nisu hospitalizovani, do sedam dana.
: 91;0: Istovremeno s primenom niskomolekularnih heparina započeti sa primenom peroralnih antikoagulansa.
: 91;0: 3. Lecenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolničkog lečenja kod visokorizičnih internističkih
: 91;0: bolesnika.
: 91;0: B01AD Enzimi
: 91;0: B01AD01 streptokinaza
: 91;0:0064051 B01AD01 streptokinaza STREPTASE inj. 1 po 750000 i.j. Aventis Behring Austrija SZ 4,202.70 1.5 M.I.j 8,405.40 -
: 91;0:0064052 B01AD01 streptokinaza STREPTASE inj. 1 po 1500000 i.j. Aventis Behring Austrija SZ 8,935.98 1.5 M.I.j 8,935.98 -
: 91;0: B02 ANTIHEMORAGICI
: 91;0: B02B Vitamin K i drugi hemostatici
: 91;0: B02BA Vitamin K
: 91;0: B02BA01 fitomenadion(vitamin K1)
: 91;0:0050970 B02BA01 fitomenadion KONAKION MM inj. 5 po 10 mg/1 ml F. Hoffmann Švajcarska Z 191.38 20 mg 76.60 -
: 91;0: (vitamin K1) la Roche
: 91;0:0050974 B02BA01 fitomenadion KONAKION MM inj. 5 po 2 mg/0,2 ml F. Hoffmann Švajcarska Z 189.00 20 mg 378.00 -
: 91;0: (vitamin K1) la Roche
: 91;0: B02BC Lokalni hemostatici
: 91;0: B02BC. fibrinski lepak(fibrinogen,aprotinin, trombin, kalcijum hlorid)
: 91;0:9067184 B02BC. fibrinogen, aprotinin, TISSUCOL kit 0,5ml Badžter Immuno Italija SZ 2,374.40 - - -
: 91;0: trom bin, kalcijum hlorid AG
: 91;0:9067185 B02BC fibrinogen, aprotinin, TISSUCOL kit 1,0ml Badžter Immuno Italija SZ 4,748.80 - - -
: 91;0: trom bin, kalcijum hlorid AG
: 91;0:9067186 B02BC. fibrinogen, aprotinin, TISSUCOL kit 2,0ml Badžter Immuno Italija SZ 9,497.60 - - -
: 91;0: trom bin, kalcijum hlorid AG
: 91;0:9067187 B02BC. fibrinogen, aprotinin, TISSUCOL kit 5ml Badžter Immuno Italija SZ 23,744.00 - - -
: 91;0: trom bin, kalcijum hlorid AG
: 91;0:9067081 B02BC. fibrinogen, aprotinin, BERIPLAST P kit 1 po(90 mg+1000 KIU/ Aventis Behring Nemačka SZ 8,089.71 - - -
: 91;0: trom bin, kalcijum combi set ml+500i.j.+5,9mg/ml)/1ml
: 91;0: hlorid
: 91;0:9067082 B02BC. fibrinogen, aprotinin, BERIPLAST P kit 1 po(270 mg+3000KIU/ Aventis Behring Nemačka SZ 24,460.72 - - -
: 91;0: trom bin, kalcijum combi set ml+1500 i.j.+17,7mg)/3ml
: 91;0: hlorid
: 91;0: B02BD Faktori koagulacije krvi
: 91;0: B02BD02 koagulacioni faktor VIII(antihemofilni faktor VIII)
: 91;0:0066012 B02BD02 koagulacioni faktor OCTANATE inj. 1 po(500i.j.)/10ml Octapharma Austrija SZ 14,180.00 500 i.j. 14,180.00 -
: 91;0: VIII(antihemofilni Pharmaceutika
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066200 B02BD02 koagulacioni faktor HAEMATE P inj. 1 po 250 i.j./ Aventis Behring Nemačka SZR 11,729.98 500 i.j. 21,621.82 -
: 91;0: VIII(antihemofilni 10 ml rastv.
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066201 B02BD02 koagulacioni faktor HAEMATE P inj. 1 po 500 i.j./ Aventis Behring Nemačka SZR 21,621.82 500 i.j. 21,621.82 -
: 91;0: VIII(antihemofilni 20 ml rastv.
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066202 B02BD02 koagulacioni faktor HAEMATE P inj. 1 po 1000 i.j./ Aventis Behring Nemačka SZR 47,398.14 500 i.j. 23,699.07 -
: 91;0: VIII(antihemofilni 30 ml rastv.
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066153 B02BD02 koagulacioni faktor IMMUNATE praš. 1 po 250 i.j.+ Badžter-Immuno Italija SZ 6,893.70 500 i.j. 13,787.00 -
: 91;0: VIII(antihemofilni za inj. 5 ml vode za inj. AG
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066154 B02BD02 koagulacioni faktor IMMUNATE praš. 1 po 500 i.j.+ Badžter-Immuno Italija SZ 13,787.00 500 i.j. 13,787.00 -
: 91;0: VIII(antihemofilni za inj. 5 ml vode za inj. AG
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066155 B02BD02 koagulacioni faktor IMMUNATE praš. 1 po 1000 i.j.+ Badžter-Immuno Italija SZ 27,574.00 500 i.j. 13,787.00 -
: 91;0: VIII(antihemofilni za inj. 10 ml vode za inj. AG
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066101 B02BD02 koagulacioni faktor EMOCLOT Dl. praš. 1 po 250 i.j./ Kedrion Italija SZ 6,240.00 500 i.j. 12,480.00 -
: 91;0: VIII(antihemofilni za inj. 5 ml rastv.
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066102 B02BD02 koagulacioni faktor EMOCLOT Dl. praš. 1 po 500 i.j./ Kedrion Italija SZ 12,480 00 500 i.j. 12,480.00 -
: 91;0: VIII(antihemofilni za inj. 10 ml rastv.
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066103 B02BD02 koagulacioni faktor EMOCLOT Dl. praš. 1 po 1000 i.j./ Kedrion Italija SZ 24,960.00 500 i.j. 12,480.00 -
: 91;0: VIII(antihemofilni za inj. 10 ml rastv.
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066610 B02BD02 koagulacioni faktor BERIATE P praš. 1 po 250 i.j. Aventis Behring Nemačka SZ 6,599.95 500 i.j. 13,166,90 -
: 91;0: VIII(antihemofilni za inj. sa rastv.
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066611 B02BD02 koagulacioni faktor BERIATE P praš. 1 po 500 i.j. Aventis Behring Nemačka SZ 13,166.90 500 i.j. 13,166.90 -
: 91;0: VIII(antihemofilni za inj. sa rastv.
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0:0066612 B02BD02 koagulacioni faktor BERIATE P praš. 1 po 1000 i.j. Aventis Behring Nemačka SZ 26,333.80 500 i.j. 13,166.90 -
: 91;0: VIII(antihemofilni za inj. sa rastv.
: 91;0: faktor VIII)
: 91;0: B02BD03 koagulacioni faktor VIII
: 91;0:0066630 B02BD03 koagulacioni faktor HAEMOCTIN SDH inj. 1 po 250 i.j. Biotest Pharma Nemačka SZ 5,250.00 500 i.j. 10,500.00 -
: 91;0: VIII sa rastv. 5ml Gmbh
: 91;0:0066631 B02BD03 koagulacioni faktor HAEMOCTIN SDH inj. 1 po 500 i.j. Biotest Pharma Nemačka SZ 10,500.00 500 i.j. 10,500.00 -
: 91;0: VIII sa rastv. 10 ml Gmbh
: 91;0:0066632 B02BD03 koagulacioni faktor HAEMOCTIN SDH inj. 1 po 1000 i.j. Biotest Pharma Nemačka SZ 21,000.00 500 i.j. 10,500.00 -
: 91;0: VIII sa rastv. 10 ml Gmbh
: 91;0: B02BD04 koagulacioni faktor IDž
: 91;0:0066011 B02BD04 Koagulacioni faktor OCTANINE F inj. 1 po(500i.j.)/5ml Octapharma Austrija SZ 15,250.00 350 i.j. 10,675.00 -
: 91;0: IDž Pharmaceutika
: 91;0:0066244 B02BD04 koagulacioni faktor FAKTOR IDž P inj. 1 po 600 i.j./20 ml Aventis Behring Nemačka SZ 15,662.70 350 i.j. 9,136.60 -
: 91;0: IDž BEHRING
: 91;0:0066011 B02BD04 koagulacioni faktor AIMAFIDž Dl. inj. 1 po 200 i.j. sa rastv. Kedrion Italija Z 4,800.00 350 i.j. 8,400.00 -
: 91;0: IDž
: 91;0:0066010 B02BD04 koagulacioni faktor AIMAFIDž D.l. inj. 1 po 500 i.j. sa rastv. Kedrion Italija Z 12,400.00 350 i.j. 8,680.00 -
: 91;0: IDž
: 91;0:0066173 B02BD04 koagulacioni faktor IMMUNINE praš. 1 po 200 i.j./5 ml Badžter-lmmuno Italija SZ 5,086.60 350 i.j. 8,901.70 -
: 91;0: IDž za inj.
: 91;0:0066171 B02BD04 koagulacioni faktor IMMUNINE praš. 1 po 600 i.j./5 ml Badžter-lmmuno Italija SZ 15,260.00 350 i.j. 8,901.70 -
: 91;0: IDž za inj.
: 91;0:0066172 B02BD04 koagulacioni faktor IMMUNINE praš. 1 po 1200 i.j./10 ml Badžter-lmmuno Italija SZ 30,520.00 350 i.j. 8,901.70
: 91;0: IDž za inj.
: 91;0: B02BD08 koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa( aktivirani)
: 91;0:0066600 B02BD08 koagulacioni faktor NOVOSEVEN inj. 1 po 1,2 mg+2,2 ml NovoNordisk Danska SZ 59,980.46 6000i.j. 59,980.46 -
: 91;0: VIIa, eptakog alfa
: 91;0: (aktivirani)
: 91;0:0066601 B02BD08 koagulacioni faktor NOVOSEVEN inj. 1 po 2.4mg+4.3ml NovoNordisk Danska SZ 119,960.93 6000 i.j. 59,980.46 -
: 91;0: VIIa, eptakog alfa rastvarača
: 91;0: (aktivirani)
: 91;0:INDIKACIJE: Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IDž, te urodjeni deficit fatora VII,
: 91;0: na osnovu mišljenja hematologa, interniste i pedijatra
: 91;0: u centrima za lečenje hemofilije.
: 91;0: B03 ANTIANEMICI
: 91;0: B03A Preparati gvožđa
: 91;0: B03AC Trovalentno gvožđe, parenteralni preparati
: 91;0: B03AC01 dekstriferon
: 91;0:0060240 B03AC01 dekstriferon FEDEDž inj. 5 po 100 mg/2ml Zdravlje SCG SZ 132.10 0.1g 26.42 -
: 91;0:INDIKACIJE: Samo kod bolesnika na parenteralnoj ishrani i kod resekcije creva
: 91;0: B03B Vitamin B12 i folna kiselina
: 91;0: B03BA Vitamin B12(cijanokobalamin) i derivati
: 91;0: B03BA01 cijanokobalamin
: 91;0:0051625 B03BA01 cijanokobalamina VITAMIN B12 inj. 100 po 100 mcg/1 ml Hemofarm SCG Z 218.50 20 mcg 0.44 -
: 91;0: (vitamin B12)
: 91;0:0051628 B03BA01 cijanokobalamina VITAMIN B12 inj. 100 po 500 mcg/1 ml Hemofarm SCG Z 247.00 20 mcg 0.10 -
: 91;0: (vitamin B12)
: 91;0:INDIKACIJE: Perniciozna anemija.
: 91;0:B03BA03 hidroksokobalamin
: 91;0:0051560 B03BA03 hidroksokobalamin OHB 12 inj. 5 po 2500mcg/2ml Galenika SCG Z 114.00 20 mcg 0.18 -
: 91;0: B03Dž Ostali antianemijski preparati
: 91;0: B03DžA Ostali antianemijski preparati
: 91;0: B03DžA01 epoetin alfa(eritropoetin)
: 91;0:0069150 B03DžA01 epoetin alfa EPREDž inj. 6 po 1000 i.j./0,5 ml JanssenCilag Belgija SZ 4,650.25 1000 i.j. 775.04 -
: 91;0: (eritropoetin)
: 91;0:0069151 B03DžA01 epoetin alfa EPREDž inj. 6 po 1000 i.j./0,5 ml JanssenCilag Belgija SZ 4,650.25 1000 i.j. 775.04 -
: 91;0: (eritropoetin)
: 91;0:0069152 B03DžA01 epoetin alfa EPREDž inj. 6 po 2000 i.j./0,5 ml JanssenCilag Belgija SZ 9,300.50 1000 i.j. 775.04 -
: 91;0: (eritropoetin)
: 91;0:0069153 B03DžA01 epoetin alfa EPREDž inj. 6 po 2000 i.j./1 ml JanssenCilag Belgija SZ 9,300.50 1000 i.j. 775.04 -
: 91;0: (eritropoetin)
: 91;0:0069154 B03DžA01 epoetin alfa EPREDž inj. 6 po 3000 i.j./0,3 ml JanssenCilag Belgija SZ 13,950.75 1000 i.j. 775.04 -
: 91;0: (eritropoetin) (brizgalica)
: 91;0:0069155 B03DžA01 epoetin alfa EPREDž inj. 6 po 4000 i.j./0,4 ml JanssenCilag Belgija SZ 18,601.00 1000 i.j. 775.04 -
: 91;0: (eritropoetin) (brizgalica)
: 91;0:0069156 B03DžA01 epoetin alfa EPREDž inj. 6 po 4000j./1 ml JanssenCilag Belgija SZ 18,601.00 1000 i.j. 775.04 -
: 91;0: (eritropoetin)
: 91;0:0069157 B03DžA01 epoetin alfa EPREDž inj. 6 po 10000 i.j. JanssenCilag Belgija SZ 46,502.50 1000 i.j. 775.04 -
: 91;0: (eritropoetin) (brizgalica)
: 91;0:0069158 B03DžA01 epoetin alfa EPREDž inj. 6 po 10000 i.j./1 ml JanssenCilag Belgija SZ 46,502.50 1000 i.j. 775.04 -
: 91;0: (eritropoetin)
: 91;0: B03DžA01 epoetin beta(eritropoetin)
: 91;0:0069164 B03DžA01 epoetin beta RECORMON inj. 6 brizg. po 1000 F. Hoffmann - Švajcarska SZ 4,844.07 1000 i.j. 807.34 -
: 91;0: (eritropoetin) i.j./0,3 ml La Roche
: 91;0:0069165 B03DžA01 epoetin beta RECORMON inj. 6 brizg. po 2000 F. Hoffmann - Švajcarska SZ 9,307.65 1000 i.j. 775.63 -
: 91;0: (eritropoetin) i.j./0,3 ml La Roche
: 91;0:0069166 B03DžA01 epoetin beta RECORMON inj. 6 brizg. po 5000 F. Hoffmann - Švajcarska SZ 23,363.15 1000 i.j. 778.77 -
: 91;0: (eritropoetin) i.j./0,3 ml La Roche
: 91;0:0069167 B03DžA01 epoetin beta RECORMON inj. 6 brizg. po 10000 F. Hoffmann - Švajcarska SZ 45,681.24 1000 i.j. 761.35 -
: 91;0: (eritropoetin) i.j./0,6 ml La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza, kada je bubrežna anemija s hemoglobinom
: 91;0: nižim od 70g/L za početak terapije, a za održavanje 90g/L,
: 91;0: kao i kod osoba kod kojih anemija ne može da se reši transfuzijom.
: 91;0: B05 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
: 91;0: B05A Krv i slični proizvodi
: 91;0: B05AA Supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme
: 91;0: B05AA01 Albumin(5%)
: 91;0:0179350 B05AA01 albumin HUMAN ALBUMIN inf. 1 po 250 ml 5% Octapharma Austrija SZ 2,067.00 - - -
: 91;0:0179325 B05AA01 albumin UMAN ALBUMIN inf. 1 po 250 ml 5% Kedrion Italija SZ 1,920.00 - - -
: 91;0:0179041 B05AA01 albumin LJUDSKI ALBUMIN inf. 1 po 350 ml 5% ITKS SCG SZ 2,835.50 - - -
: 91;0:INDIKACIJE: Nadoknada volumena; druga linija terapije(kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovana
: 91;0: ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide); opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i
: 91;0: terapijska zamena plazme.
: 91;0: B05AA01 Albumin(20%)
: 91;0:0179351 B05AA01 albumin HUMAN ALBUMIN inf. 1 po 50ml 20% Octapharma Austrija SZ 1,590.00 - - -
: 91;0:0179313 B05AA01 albumin HUMAN ALBUMIN inf. 1 po 10 ml(20%) Badžter Immuno Italija SZ 548.04 - - -
: 91;0: AG
: 91;0:0179315 B05AA01 albumin HUMAN ALBUMIN inf. 1 po 50ml 20%) Badžter Immuno Italija SZ 1,600.00 - - -
: 91;0: AG
: 91;0:0179323 B05AA01 albumin HUMAN ALBUMIN inf. 1 po 50 ml 20% Kedrion Italija SZ 1,600.00 - - -
: 91;0:0179324 B05AA01 albumin HUMAN ALBUMIN inf. 1 po 100 ml 20% Kedrion Italija SZ 1,840.00 - - -
: 91;0:0179046 B05AA01 albumin LJUDSKI ALBUMIN inf. 1 po 10 ml 20% ITKS SCG SZ 389.00 - - -
: 91;0:0179051 B05AA01 albumin LJUDSKI ALBUMIN inf. 1 po 50 ml 20% ITKS SCG SZ 1,617.00 - - -
: 91;0:0179047 B05AA01 albumin LJUDSKI ALBUMIN inf. 1 po 125 ml 20% ITKS SCG SZ 3,873.00 - - -
: 91;0:0179190 B05AA01 albumin HUMAN ALBUMIN inf. 1 po 50 ml 20% Aventis Behring Nemačka SZ 1,698.00 - - -
: 91;0: 20% BEHRING
: 91;0:0179500 B05AA01 albumin VIALEBEDž 20% inj. 1 po 50 ml 20% LFB Francuska SZ 1,617.00 - - -
: 91;0:0179360 B05AA01 albumin HUMAN ALBUMIN inf. 1 po 50 ml 20% Biotest Pharma Nemačka SZ 1,550.00 - - -
: 91;0: 20% BIOTEST SA Gmbh
: 91;0: MANJIM SADRŽAJEM
: 91;0: SOLI
: 91;0:INDIKACIJE: hipoalbuminemija < 20 g/L uz generalizovane edeme.
: 91;0: B05AA05 dekstran 40
: 91;0:0170070 B05AA05 dekstran 40, REOHEM inf. 1 po 500 ml(10% + 0,9%) Zdravlje SCG SZ 57.00 - - -
: 91;0: natrijum hlorid
: 91;0:B05AA06 poligelin
: 91;0:0172031 B05AA06 poligelin HAEMACCEL inf. 10 po 500 ml 3.5% Aventis Pharma Francuska SZ 3,855.52 - - -
: 91;0: B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid
: 91;0:0179341 B05AA07 hidroksietilskrob + VOLUVEN inf. 1 po 500 ml Fresenius Kabi Austrija SZ 1,144.50 - - -
: 91;0: natrijum hlorid
: 91;0: B05B Rastvori za intravensku primenu
: 91;0: B05BA Rastvori za parenteralnu ishranu
: 91;0: B05BA02 sojino ulje, fosfolipid , glicerol
: 91;0:0171111 B05BA02 sojino ulje, LIPOVENOES inf. 10 po 100ml Fresenius Kabi Austrija SZ 8,584.00 - - -
: 91;0: fosfolipidi, glicerol
: 91;0:0171110 B05BA02 sojino ulje, LIPOVENOES inf. 10 po 500ml Fresenius Kabi Austrija SZ 13,090.00 - - -
: 91;0: fosfolipidi, glicerol
: 91;0:0174041 B05BA02 aminokiseline VAMINOLACT inf. 12 po 100 ml Fresenius Kabi Austrija SZ 13,734.00 - - -
: 91;0:0171290 B05BA02 ulje soje INTRALIPID 20 % inf. 10 po 100ml(staklo) Fresenius Kabi Austrija SZ 7,270.00 - - -
: 91;0: prečišćeno
: 91;0:0171291 B05BA02 ulje soje INTRALIPID 20 % inf. 10 po 100ml(plastika9) Fresenius Kabi Austrija SZ 7,270.00 - - -
: 91;0: prečišćeno
: 91;0:0171286 B05BA02 ulje soje INTRALIPID 20 % inf. 1 po 250ml(staklo) Fresenius Kabi Austrija SZ 1,005,00 - - -
: 91;0: prečišćeno
: 91;0:0171287 B05BA02 ulje soje INTRALIPID 20 % inf. 1 po 250ml(plastika) Fresenius Kabi Austrija SZ 1,005.00 - - -
: 91;0: prečišćeno
: 91;0:0171288 B05BA02 ulje soje INTRALIPID 20 % inf. 1 po 500ml(staklo) Fresenius Kabi Austrija SZ 1,268.00 - - -
: 91;0: prečišćeno
: 91;0:0171289 B05BA02 ulje soje INTRALIPID 20 % inf. 1 po 500ml(plastika) Fresenius Kabi Austrija SZ 1,268.00 - - -
: 91;0: prečišćeno
: 91;0: B05BA03 glukoza
: 91;0:0173225 B05BA03 glukoza GLUCOSI inf. 1 po 500 ml Hemofarm SCG Z 42.80 - - -
: 91;0: INFUNDIBILE 10%
: 91;0:0173500 B05BA03 glukoza GLUCOSI inf. 1 po 500 ml Hemofarm SCG Z 36.10 - - -
: 91;0: INFUNDIBILE 5%
: 91;0:0173501 B05BA03 glukoza GLUCOSI inf. 1 po 500 ml Hemofarm SCG Z 42.80 - - -
: 91;0: INFUNDIBILE 10%
: 91;0:0173130 B05BA03 glukoza GLUCOSI inf. 1 po 500 ml Zdravlje SCG Z 36.10 - - -
: 91;0: INFUNDIBILE 5%
: 91;0:0173131 B05BA03 glukoza GLUCOSI inf. 1 po 500 ml Zdravlje SCG Z 42.80 - - -
: 91;0:0173085 B05BA03 glukoza GLUKOZA 50% inf. 1 po 125 ml Zorka Pharma SCG Z 45.60 - - -
: 91;0: INFUNDIBILE 10%
: 91;0:0173240 B05BA03 glukoza GLUKOZA 10% inf. 1 po 500 ml Zorka Pharma SCG Z 42.80 - - -
: 91;0:0173241 B05BA03 glukoza GLUKOZA 5% inf. 1 po 500 ml Zorka Pharma SCG Z 36.10 - - -
: 91;0:0173220 B05BA03 glukoza GLUCOSI inf. 1 po 500 ml Hemofarm SCG Z 36.10 - - -
: 91;0: INFUNDIBILE 5%
: 91;0:0173242 B05BA03 glukoza GLUKOZA 5% inf. 1 po 100 ml Zorka Pharma SCG Z 29.50 - - -
: 91;0:0173081 B05BA03 glukoza GLUKOZA 50% inj. 50 po 10 ml Zorka Pharma SCG Z 282.20 - - -
: 91;0:0173080 B05BA03 glukoza GLUKOZA 25% inj. 50 po 10 ml Zorka Pharma SCG Z 216.60 - - -
: 91;0:0173901 B05BA03 glukoza GLUKOZA 5% inj. 20 po 500 ml Fresenius Kabi Austrija SZ 700.00 - - -
: 91;0: B05BA03 fruktoza
: 91;0:0173290 B05BA03 fruktoza LEVULOZA inf. 1 po 500 ml 5% Hemofarm SCG Z 24.00 - - -
: 91;0:0173295 B05BA03 fruktoza LEVULOZA inf. 1 po 500 ml 10% Hemofarm SCG Z 26.00 - - -
: 91;0: B05BA10 Aminokiseline, vitamini, minerali
: 91;0:0174095 B05BA10 aminokiseline, AMINOSTERIL inf. 1 po 500 ml Hemomont SCG SZ 468.40 - - -
: 91;0: vitamini, minerali L FORTE
: 91;0:0174100 B05BA10 aminokiseline, AMINOSTERIL inf. 1 po 500 ml Hemomont SCG SZ 307.80 - - -
: 91;0: vitamini, minerali L 600
: 91;0:0174110 B05BA10 aminokiseline, AMINOSTERIL KE inf. 1 po 500 ml Hemomont SCG Z 344.90 - - -
: 91;0: vitamini, minerali
: 91;0:0174161 B05BA10 aminokiseline, HEPASTERIL B inf. 1 po 500 ml(0,75+100, Hemomont SCG SZ 187.20 - - -
: 91;0: vitamini, minerali 0+1,29+12,0+20,0+80,
: 91;0: 0+100,0)
: 91;0:0174040 B05BA10 aminokiseline, AMINOSTERIL inf. 10 po 500 ml Fresenius Kabi Austrija SZ 13,100.00 - - -
: 91;0: vitamini, minerali N - Hepa 8%
: 91;0:0171300 B05BA10 aminokiseline, KABIVIEN inf. 4 po 1.026 ml Fresenius Kabi Austrija SZ 18,248.00 - - -
: 91;0: vitamini, minerali (900 kcal)
: 91;0:0171301 B05BA10 aminokiseline, KABIVIEN inf. 4 po 1540 ml Fresenius Kabi Austrija SZ 20,104.00 - - -
: 91;0: vitamini, minerali (1400 kcal)
: 91;0:0171302 B05BA10 aminokiseline, KABIVIEN inf. 2 po 2566 ml Fresenius Kabi Austrija SZ 13,455.00 - - -
: 91;0: vitamini, minerali (2300 kcal)
: 91;0:0171303 B05BA10 aminokiseline, KABIVIEN inf. 4 po 1440 ml Fresenius Kabi Austrija SZ 20,724.00 - - -
: 91;0: vitamini, minerali PERIPHERAL (1000 kcal)
: 91;0:0171304 B05BA10 aminokiseline, KABIVIEN inf. 2 po 2400 ml Fresenius Kabi Austrija SZ 13,610.00 - - -
: 91;0: vitamini, minerali PERIPHERAL (1700 kcal)
: 91;0: B05BB Rastvori za elektrolitni disbalans
: 91;0: B05BB01 natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid
: 91;0:0175260 B05BB01 natrijum hlorid, NATRU CHLORIDI inf. 1 po 500 ml Hemofarm SCG Z 41.80 - - -
: 91;0: kalijum hlorid, INFUNDIBILE COMP.
: 91;0: kalcijum hlorid (Ringerov rastv)
: 91;0:0175515 B05BB01 natrijum hlorid, NATRU CHLORIDI inf. 1 po 500 ml Hemomont SCG Z 41.80 - - -
: 91;0: kalijum hlorid, INFUNDIBILE COMP.
: 91;0: kalcijum hlorid (Ringerov rastv)
: 91;0:0175400 B05BB01 natrijum hlorid, RINGEROV inf. 1 po 500 ml Zdravlje SCG Z 41.80 - - -
: 91;0: kalijum hlorid, RASTVOR (309,3m0smL)
: 91;0: kalcijum hlorid
: 91;0:0175300 B05BB01 natrijum hlorid, RINGEROV inf. 1 po 500 ml Zorka Pharma SCG Z 41.80 - - -
: 91;0: kalijum hlorid, RASTVOR (309,3mmol/L)
: 91;0: kalcijum hlorid
: 91;0: B05BB01 natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrium laktat
: 91;0:0175410 B05BB01 natrijum hlorid, HARTMANOV inf. 1 po 500 ml(6,0+0, Zdravlje SCG Z 42.80 - - -
: 91;0: kalijum hlorid, RASTVOR 373+0,294+3,25g)
: 91;0: kalcijum hlorid,
: 91;0: natrijum laktat
: 91;0:0175325 B05BB01 natrijum hlorid, HARTMANOV inf. 1 po 500 ml(6,0+0, Zorka Pharma SCG Z 42.80 - - -
: 91;0: kalijum hlorid, RASTVOR 373+0,294+3,25g)
: 91;0: kalcijum hlorid,
: 91;0: natrijum laktat
: 91;0:0175185 B05BB01 natrijum hlorid, HARTMANOV inf. 1 po 500 ml(6,0+0, Hemofarm SCG Z 42.80 - - -
: 91;0: kalijum hlorid, RASTVOR 373+0,294+3,25g)
: 91;0: kalcijum hlorid,
: 91;0: natrijum laktat
: 91;0: B05BC Rastvori za osmotsku diurezu
: 91;0: B05BC01 manitol
: 91;0:0400156 B05BC01 manitol MANITOL inf. 1 po 250 ml 20% Hemomont SCG SZ 72.20 - - -
: 91;0:0400150 B05BC01 manitol MANITOL inf. 1 po 500 ml 10% Hemomont SCG SZ 72.20 - - -
: 91;0:0400430 B05BC01 manitol MANITOL inf. 1 po 250 ml 20% Hemomont SCG Z 72.20 - - -
: 91;0:0400431 B05BC01 manitol MANITOL inf. 1 po 500 ml 10% Hemomont SCG Z 72.20 - - -
: 91;0:0400260 B05BC01 manitol MANITOL inf. 1 po 500 ml 10% Zdravlje SCG Z 72.20 - - -
: 91;0:0400446 B05BC01 manitol MANITOL inf. 1 po 250 ml 20% Zorka Pharma SCG Z 72.20 - - -
: 91;0:0400447 B05BC01 manitol MANITOL inf. 1 po 500 ml 10% Zorka Pharma SCG Z 72.20 - -
: 91;0: B05Dž Rastvori za intravensku primenu, kao dopunska terapijska sredstva
: 91;0: B05DžA Rastvori elektrolita
: 91;0: B05DžA02 natrijum hidrogenkarbonat
: 91;0:0133110 B05DžA02 natrijum NATRIUMBICARBO inf. 10 po 100ml Fresenius Kabi Austrija SZ 1,640.00 - - -
: 91;0: hidrogenkarbonat NAT FRESENIUS 8,4%
: 91;0: B05DžA03 natrijum hlorid
: 91;0:0175510 B05DžA03 natrijum hlorid NATRU CHLORIDI inf. 1 po 500 ml 0,9% Hemomont SCG Z 35.20 - - -
: 91;0: INFUNDIBILE
: 91;0:0175180 B05DžA03 natrijum hlorid NATRU CHLORIDI inf. 1 po 500 ml 0,9% Zdravlje SCG Z 35.20 - - -
: 91;0: INFUNDIBILE
: 91;0:0175520 B05DžA03 natrijum hlorid NATRIJUM HLORID inj. 1 po 100 ml 10% Zdravlje SCG Z 35.20 - - -
: 91;0:0175276 B05DžA03 natrijum hlorid FIZIOLOŠKI inj. 50 po 10 ml 0,9% Zorka Pharma SCG Z 81.70 - - -
: 91;0: RASTVOR
: 91;0:0175273 B05DžA03 natrijum hlorid FIZIOLOŠKI inf. 1 po 100 ml 0,9% Zorka Pharma SCG Z 27.60 - - -
: 91;0: RASTVOR
: 91;0:0175541 B05DžA03 natrijum hlorid NATRIJUM HLORID inf. 1 po 100 ml 10% Zorka Pharma SCG Z 50.40 - - -
: 91;0:0175272 B05DžA03 natrijum hlorid FIZIOLOŠKI inf. 1 po 500 ml 0,9% Zorka Pharma SCG Z 35.20 - - -
: 91;0: RASTVOR
: 91;0:0175240 B05DžA03 natrijum hlorid NATRU CHLORIDI inf. 1 po 500 ml 0,9% Hemofarm SCG Z 35.20 - - -
: 91;0: INFUNDIBILE
: 91;0:0175581 B05DžA03 natrijum hlorid SODIUM CHLORID inf. 10 po 500 ml Fresenius Kabi Austrija SZ 340.00 - - -
: 91;0: B05DžC
: 91;0: B05DžC. asc. kis, nikotinamid
: 91;0:0052720 B05DžA03 asc. kis, nikotinamid SOLUVIT N prah 10 po 10 ml Fresenius Kabi Austrija SZ 7,700.00 - - -
: 91;0: za inf.
: 91;0: B06 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA
: 91;0: B06A Ostala hematološka sredstva
: 91;0: B06AA Enzimi
: 91;0: B06AA02 fibrinolizin, dezoksiribonukleaza(goveđa)
: 91;0:4159060 B06AA02 fibrinolizin, FIBROLAN mast 25 g(1Lij+6,66Cij)/1g Pfizer SAD SZR 576.30 - - -
: 91;0: dezoksiribonukleaza
: 91;0: (goveđa)
: 91;0:4159061 B06AA02 fibrinolizin, FIBROLAN mast 50 g(1Lij+6,66Cij)/1g Pfizer SAD SZR 708.74 - - -
: 91;0: dezoksiribonukleaza
: 91;0: (goveđa)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C KARDIOVASKULARNI SISTEM(LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
: 91;0: C01 TERAPIJA BOLESTI SRCA
: 91;0: C01A Srčani glikozidi
: 91;0: C01AA Glikozidi digitalisa
: 91;0: C01AA05 digoksin
: 91;0:0100250 C01AA05 digoksin DILACOR inj. 6 po 2 ml/0.25mg Zdravlje SCG Z 57.00 0.25 mg 9.50 -
: 91;0: C01AA08 metildigoksin
: 91;0:0100500 C01AA08 metildigoksin DIMECOR inj. 10 po 0.2mg/2ml Galenika SCG Z 80.80 0.2 mg 8.08 -
: 91;0: C01B Antiaritmici, grupa I i III
: 91;0: C01BB Antiaritmici, grupa IB
: 91;0: C01BB02 meksiletin
: 91;0:0101261 C01BB02 meksiletin MINSETIL inj. 5 po 250 mg/10 ml Zdravlje SCG Z 113.10 0.8 g 72.38 -
: 91;0: C01BC Antiaritmici, grupa IC
: 91;0: C01BC03 propafenon
: 91;0:0101461 C01BC03 propafenon PROPAFENON inj. 10 po 35 mg/10 mi Alkaloid Makedonija Z 407.45 0.3 g 349.24 -
: 91;0:0101132 C01BC03 propafenon PROPAFEN inj. 10 po 35 mg/10 mi Zorka Pharma SCG Z 153.90 0.3 g 131.91 -
: 91;0: C01BD Antiaritmici, grupa III
: 91;0: C01BD01 amjodaron
: 91;0:0101441 C01BD01 amjodaron SEDACORON inj. 5 po 3 ml(50 mg/ml) Ebenje Arzneimittel GmbH. Austrija Z 387.60 0.2 g 103.36 -
: 91;0: C01C Stimulansi srčanog rada, isključujući srčane glikozide
: 91;0: C01CA Adrenergička i dopaminergička sredstva
: 91;0: C01CA04 dopamin
: 91;0:0105140 C01CA04 dopamin DOPAMIN inj. 5 po 50 mg/ 5 ml Farmakos SCG SZ 230.40 0.5 gr 460.80 -
: 91;0: C01CA24 adrenalin(epinefrin)
: 91;0:0105031 C01CA24 epinefrin(adrenalin) ADRENALIN HCL inj. 50 po 1 mg/1 ml J ugoremedija SCG Z 1,771.80 0.5mg 17.72 -
: 91;0: C01D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
: 91;0: C01DA Organski nitrati
: 91;0: C01DA02 gliceriltrinitrat(nitroglicerin)
: 91;0:0102182 C01DA02 gliceriltrinitrat NIRMIN inj. 50 po 1 mg/1,6 ml Zorka Pharma SCG SZ 213.80 - - -
: 91;0: (nitroglicerin)
: 91;0:0102180 C01DA02 gliceriltrinitrat NIRMIN konc. 50 po 5 mg/1,6 ml Zorka Pharma SCG SZ 678.30 - - -
: 91;0: (nitroglicerin) za. inf.
: 91;0: C02 ANTIHIPERTENZIVI
: 91;0: C02C Antiadrenergici sa perifernim delovanjem
: 91;0: C02CA Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
: 91;0: C02CA06 urapidil
: 91;0:0103290 C02CA06 urapidil E BRANTIL inj. 5 po 25 mg/5 ml Altana Pharma Nemačka SZ 1,276.60 50 mg 510.64 _-
: 91;0:0103291 C02CA06 urapidil EBRANTIL inj. 5 po 50 mg/10 ml Altana Pharma Nemačka 1,827.34 50 mg 365.46 -
: 91;0: C03 DIURETICI
: 91;0: C03C Snažni diuretici(Henleove petlje)
: 91;0: C03CA Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
: 91;0: C03CA01 furosemid
: 91;0:0400140 C03CA01 furosemid LASIDž inj. 5 po 20 mg/2 ml Jugoremedija SCG Z 35.20 40 mg 14.08 -
: 91;0:0400141 C03CA01 furosemid LASIDž inj. 50 po 20 mg/2 ml Jugoremedija SCG Z 332.50 40 mg 13.30 -
: 91;0: C03CA02 bumetanid
: 91;0:0400461 C03CA02 bumetanid BUMENID inj. 10 po 0,5 mg/2 ml Galenika SCG Z 76.00 1 mg 15.20 -
: 91;0:0400040 C03CA02 bumetanid YURINEDž inj. 10 po 2 ml/0,5 mg Hemofarm SCG Z 76.00 1 mg 15.20 -
: 91;0: C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA
: 91;0: C07A Beta-adrenergički blokatori
: 91;0: C07AB Beta-adrenergički blokatori, selektivni
: 91;0: C07AB02 metoprolol
: 91;0:0107497 C07AB02 metoprolol PRESOLOL inj. 5 po 5 mg/5ml Hemofarm SCG Z 221.40 0.15 g 1,328.400 -
: 91;0: C08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
: 91;0: C08C Selektivni blokatori kalcijumskih kanala
: 91;0: C08CA Derivati dihidropiridina
: 91;0: C08CA06 nimodipin
: 91;0:0402100 C08CA06 nimodipin NIMOTOP S inf. 1 po 50 ml/10 mg Bayer Pharma Slovenija SZ 1,136.48 50 mg 5,682.40 -
: 91;0:INDIKACIJE: Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
: 91;0: C08D Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce
: 91;0: C08DA Derivati fenilalkilamina
: 91;0: C08DA01 verapamil
: 91;0:0402720 C08DA01 verapamil IZOPAMIL inj. 50 po 5 mg/2 ml Galenika SCG Z 237.50 0.24 g 228.00 -
: 91;0:0402175 C08DA01 verapamil VERAPAMIL inj. 50 po 5 mg/2ml Zdravlje SCG Z 237.50 0.24 g 228.00 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista B - Grupa D. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOZE I POTKOžNOG TKIVA(DERMATICI)
: 91;0: D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
: 91;0: D08A Antiseptici i dezinficijensi
: 91;0: D08AG Proizvodi sa jodom
: 91;0: D08AG02 povidon jod
: 91;0:4156151 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD pena 1 po 500 ml(0,75%) Zorka Pharma SCG SZR 144.40 - -
: 91;0:4156150 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD rastvor 1 po 500 ml(1%) Zorka Pharma SCG SZR 144.40 - - -
: 91;0:4156152 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD pena 1 po 5000 ml 0,75% Zorka Pharma SCG SZR 1,439.30 - - -
: 91;0:4156154 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD rastvor 1 po 5000 ml 1% Zorka Pharma SCG SZR 1,439.30 - - -
: 91;0:4156451 D08AG02 povidon jod ARUCID rastvor 1 po 500 ml(1%) Hemofarm SCG SZR 144.40 - - -
: 91;0:4156301 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD rastvor 1 po 5000 ml(1%) Zdravlje SCG SZR 1,439.30 - - -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI
: 91;0: G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI
: 91;0: G02A Preparati za kontrakciju uterusa
: 91;0: G02AB Ergot alkaloidi
: 91;0: G02AB01 metilergometrin
: 91;0:0141132 G02AB01 metilergometrin METHYLERGOMET inj. 50 po 0,1 mg/1 ml Panfarma SCG Z 266.00 0.2 mg 10.64 -
: 91;0: RIN
: 91;0:0141135 G02AB01 metilergometrin METHYLERGOMET inj. 50 po 0,2 mg/1 ml Panfarma SCG Z 361.00 0.2 mg 7.22 -
: 91;0: RIN
: 91;0: G02AD Prostaglandini
: 91;0: G02AD02 dinoproston(PGE2)
: 91;0:4143125 G02AD02 dinoproston PREPIDIL gel gel 1 po 3 g/0,5 mg Pharmacia Luksemburg SZ 1,786.61 0.5 mg 1,786.61 -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:6143120 G02AD02 dinoproston(PGE2) PROSTIN E2 tabl. 4 po 3 mg Pharmacia Luksemburg SZ 3,781.22 0.5 mg 157.55 -
: 91;0: vagin. Enterprises
: 91;0: G02AD04 karboprost(PGM15)
: 91;0:0143043 G02AD04 karboprost(PGM15) PROSTIN 15 M inj. 1 po 250mcg/ml Pharmacia Luksemburg SZ 1,209.03 2.5 mg /1 terapija 1,209.03 -
: 91;0: Enterprises
: 91;0: G02C Ostali ginekološki preparati
: 91;0: G02CA Simpatikometici kod prevremenog porođaja(tokolitici)
: 91;0: G02CA03 fenoterol
: 91;0:0142102 G02CA03 fenoterol PARTUSISTEN inj. 5 po 0,5 mg/10 ml Boehringer Austrija SZ 424.23 - - -
: 91;0: Ingelheim GmbH
: 91;0: G03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
: 91;0: G03B Androgeni
: 91;0: G03BA Derivati 3-oksoandrostena
: 91;0: G03BA03 testosteron enantat
: 91;0:0048619 G03BA03 testosteron enantat TESTOSTERON inj. 5 po 250 mg/ml Galenika SCG Z 247.00 18mg 3.56 -
: 91;0: Depo
: 91;0: G03G Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije
: 91;0: G03GA Gonadotropini
: 91;0: G03GA01 horiogonadoropin
: 91;0:0044143 G03GA01 horiogonadotropin PREGNYL inj. 3 po 1500 Organon Holandija Z 657.58 250 i.j 36.53 -
: 91;0: i.j. sa rastv.
: 91;0:0044142 G03GA01 horiogonadotropin PREGNYL inj. 3 po 5000 Organon Holandija Z 1,318.30 250 i.j 21.97 -
: 91;0: i.j. sa rastv.
: 91;0:NAPOMENA: Po preporuci endokrinologa, kao dijagnostik i za indukciju ovulacije
: 91;0: G03GA02 humani menopauzalni gonadotropin(menotrofin)
: 91;0:0044085 G03GA02 menotrofin MENOPUR inj. 5 po 75 i.j. Ferring GmbH Nemačka Z 6,750.00 30 i.j. - -
: 91;0:NAPOMENA STAC - jednom godišnje
: 91;0: G03GA05 folitropin alfa
: 91;0:0044250 G03GA05 folitropin alfa GONAL-F inj. 1 po 75 i.j./ml Serono Švajcarska SZ 1,750.00 75 i.j. - -
: 91;0:NAPOMENA: STAC - jednom godišnje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE
: 91;0: H01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
: 91;0: H01B Hormoni zadnjeg režnja hipofize
: 91;0: H01BA Vazopresin i analozi
: 91;0: H01BA02 dezmopresin
: 91;0:0045070 H01BA02 dezmopresin EMOSINT inj. 10 po 4mcg/0,5ml Kedrion Italija SZ 1,920.00 4mcg - -
: 91;0:0045071 H01BA02 dezmopresin EMOSINT inj. 10 po 20mcg/1ml K edrion Italija SZ 9,600.00 4mcg 96.00 -
: 91;0: H01BB Oksitocin i analozi
: 91;0: H01BB02 oksitocin
: 91;0:0140150 H01BB02 oksitocin ODžYTOCIN inj. 100 po 1 ml/10 i.j. Gedeon Richter Mađarska SZ 2,385.04 15 i.j. 35.77 -
: 91;0: SYNTHETIC
: 91;0:0140115 H01BB02 oksitocin SYNTOCINON inj. 100 po 5ij/ml Novartis Švajcarska Z 2,861.14 15 i.j. 85.83 -
: 91;0:0140116 H01BB02 oksitocin SYNTOCINON inj. 100 po 10ij/ml Novartis Švajcarska Z 3,773.35 15 i.j. 56.60 -
: 91;0: H01C Hormoni hipotalamusa
: 91;0: H01CB Antagonisti hormona rasta
: 91;0: H01CB02 oktreotid
: 91;0:0049190 H01CB02 oktreotid SANDOSTATIN inj. 5 po 0,1 mg/1 ml Novartis Švajcarska SZR 3,249.43 16 mg - -
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja.
: 91;0: 2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hirurškim putem izlečeni kao nastavak bolničkog lečenja.
: 91;0: 3. Terapija aktualnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima.
: 91;0: 4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu digestivnog trakta koja ne reaguje na endoskopsku
: 91;0: hemostazu u bolničkim uslovima.
: 91;0: H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
: 91;0: H02A Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni
: 91;0: H02AB Glukokortikoidi
: 91;0: H02AB02 deksametazon
: 91;0:0047140 H02AB02 deksametazon DEDžASON inj. 25 po 4 mg/1 ml Galenika SCG Z 209.00 1.5 mg 50.16đ-
: 91;0: H02AB04 metilprednizolon
: 91;0:0047219 H02AB04 metilprednizolon LEMOD SOLU inf. 1 po 125 mg sa rastv. Hemofarm SCG SZ 99.80 20 mg 15.96 -
: 91;0:0047220 H02AB04 metilprednizolon LEMOD SOLU inf. 1 po 500 mg sa rastv. Hemofarm SCG SZ 351.50 20 mg 14.06 -
: 91;0:0047216 H02AB04 metilprednizolon LEMOD SOLU inj. 15 po 20 mg sa rastv. Hemofarm SCG SZ 427.50 20 mg 28.50 -
: 91;0:0047218 H02AB04 metilprednizolon LEMOD SOLU inj. 15 po 40 mg sa rastv. Hemofarm SCG SZ 731.50 20 mg 24.38 -
: 91;0:0047173 H02AB04 metilprednizolon NIRYPAN inj. 15 po 20 mg sa rastv. Jugoremedija SCG SZ 425.00 20 mg 28.33 -
: 91;0: SOLUBILE
: 91;0:0047174 H02AB04 metilprednizolon NIRYPAN inj. 15 po 40 mg sa rastv. Jugoremedija SCG SZ 1,045.00 20 mg 34.83 -
: 91;0: SOLUBILE
: 91;0:0047212 H02AB04 metilprednizolon LEMOD DEPO inj. 10 po 1 ml/40 mg Hemofarm SCG SZ 484.50 20 mg 24.22đ-
: 91;0: H02AB09 hidrokortizon(kortizol)
: 91;0:0047120 H02AB09 hidrokortizon HIDROKORTIZON inj. 1 po 100 mg/2 ml Hemofarm SCG SZR 57.00 30 mg 17.10 -
: 91;0: (kortizol) sa rastv.
: 91;0:0047121 H02AB09 hidrokortizon HIDROKORTIZON inj. 1 po 500 mg/4 ml Hemofarm SCG SZR 123.50 30 mg 14.82 -
: 91;0: (kortizol) sa rastv.
: 91;0:0047410 H02AB09 hidrokortizon HYDROCORTISON inj. 1 po 10 ml(25 mg/1 ml) Galenika SCG SZR 76.00 30 mg 9.12 -
: 91;0: (kortizol) (susp)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
: 91;0: J01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
: 91;0: J01B Amfenikoli
: 91;0: J01BA Amfenikoli
: 91;0: J01BA01 hloramfenikol
: 91;0:0023150 J01BA01 hloramfenikol MEDOPHENICOL inj. 100 po 1 g Medochemie LTD Kipar SZ 119.25 - - -
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J01C Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
: 91;0: J01CA Penicilini širokog spektra
: 91;0: J01CA01 ampicilin
: 91;0:0021105 J01CA01 Ampicilin PENTREDžYIL inj. 50 po 1g Bristol Myers Švajcarska Z 5,000.00 2 gr 200.00 -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:NAPOMENA *
: 91;0: J01CE Penicilini osetljivi na beta-laktamazu
: 91;0: J01CE30 benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin
: 91;0:0020080 J01CE30 benzilpenicilin, JUGOCILLIN praš. 50 po(300000 i.j.+ Galenika SCG Z 315.40 1600000i.j. 25.23 -
: 91;0: prokain benzilpenicilin za inj. 100000 i.j.)
: 91;0:0020056 J01CE30 benzilpenicilin, PANCILLIN praš. 50 po(600000 + Panfarma SCG Z 475.00 1600000i.j. 19.00 -
: 91;0: prokain benzilpenicilin za inj. 200000 i.j.)
: 91;0:0020081 J01CE30 benzilpenicilin, JUGOCILLIN praš. 50 po(600000 + Galenika SCG Z 475.00 1600000i.j. 19.00 -
: 91;0: prokain benzilpenicilin za inj. 200000 i.j.)
: 91;0:NAPOMENA *
: 91;0: J01CR Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze
: 91;0: J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina
: 91;0:0021610 J01CR02 amoksicilin, AMOKSIKLAV inj. 5 po(500+ 100 mg) Jugoremedija SCG Z 248.00 1 gr 82.67 -
: 91;0: klavulanska kiselina
: 91;0:0021611 J01CR02 amoksicilin, AMOKSIKLAV inj. 5 po(1000 + 200 mg) Jugoremedija SCG Z 440.80 1 gr 73.47 -
: 91;0: klavulanska kiselina
: 91;0:NAPOMENA **
: 91;0: J01CR05 piperacilin, tazobaktam
: 91;0:0021996 J01CR05 piperacilin, tazobaktam TAZOCIN inj. 1 po(2000 + 250 mg) Njyeth Lederle Austrija SZ 785.61 14 gr 4,888.24 -
: 91;0: Pharma
: 91;0:0021997 J01CR05 piperacilin, tazobaktam TAZOCIN inj. 1 po(4000 + 500 mg) Njyeth Lederle Austrija SZ 1,396.65 14 gr 4,345.13 -
: 91;0: Pharma
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J01D Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
: 91;0: J01DA Cefalosporini i srodni lekovi
: 91;0: J01DA04 cefazolin
: 91;0:0321961 J01DA04 cefazolin GALECEF praš. 50 po 1000 mg Galenika a.d. SCG Z 8,450.00 3 gr 507.00đ-
: 91;0: za inj.
: 91;0:NAPOMENA *
: 91;0: J01DA06 cefuroksim
: 91;0:0321971 J01DA06 cefuroksim NILACEF inj. 1 po 750mg Hemofarm SCG SZ 182.00 3 gr 728.00 -
: 91;0:0321972 J01DA06 cefuroksim NILACEF inj. 1 po 1500 mg Hemofarm SCG SZ 322.00 3 gr 644.00 -
: 91;0:NAPOMENA STAC
: 91;0: J01DA10 cefotaksim
: 91;0:0321140 J01DA10 cefotaksim TOLYCAR praš. 1 po 500 mg Jugoremedija SCG SZR 93.10 4g 744.80 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0321141 J01DA10 cefotaksim TOLYCAR praš. 1 po 1000 mg Jugoremedija SCG SZR 209.00 4g 836.00 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0321142 J01DA10 cefotaksim TOLYCAR praš. 1 po 2000 mg Jugoremedija SCG SZR 380.00 4 g 760.00 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0321143 J01DA10 cefotaksim TOLYCAR praš. 20 po 500 mg Jugoremedija SCG SZR 1,769.00 4g 707.60 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0321144 J01DA10 cefotaksim TOLYCAR praš. 20 po 1000 mg Jugoremedija SCG SZR 3,881.00 4g 776.20 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0321145 J01DA10 cefotaksim TOLYCAR praš. 20 po 2000 mg Jugoremedija SCG SZR 7,220.00 4g 722.00 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J01DA11 ceftazidim
: 91;0:0321600 J01DA11 ceftazidim FORCAS praš. 1 po 1000 mg Hemofarm SCG Z 351.50 4g 1,406.00 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0321601 J01DA11 ceftazidim FORCAS praš. 1 po 500 mg Hemofarm SCG Z 228.00 4g 1,824.00 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J01DA13 ceftriakson
: 91;0:0321758 J01DA13 ceftriakson AZARAN praš. 50 po 1000 mg Panfarma SCG Z 16,625.00 2g 665.00 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0321328 J01DA13 ceftriakson LONGACEPH praš. 10 po 250 mg Galenika SCG SZR 912.00 2g 729.60 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0321329 J01DA13 ceftriakson LONGACEPH praš. 10 po 1 g Galenika SCG SZR 3,325.00 2g 665.00 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0321331 J01DA13 ceftriakson LONGACEPH praš. 50 po 1 g Galenika SCG SZR 16,625.00 2g 665.00 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0321860 J01DA13 ceftriakson FARCEF praš. 1 po 1 g Faran Grčka SZR 330.00 2g 660.00 -
: 91;0: za inj. Laboratories
: 91;0:0321932 J01DA13 ceftriakson ROCEPHIN praš. 5 po 2000 mg F. Hoffmann - Švajcarska Z 3,325.00 2g 665.00 -
: 91;0: za inj. La Roche
: 91;0:0321934 J01DA13 ceftriakson ROCEPHIN praš. 1 po 1000 mg sa rastv. F. Hoffmann - Švajcarska Z 332.50 2g 665.00 -
: 91;0: za inj. (3,5 ml lidokaina 1%) La Roche
: 91;0:0321936 J01DA13 ceftriakson ROCEPHIN praš. 1 po 1000 mg sa rastv. F. Hoffmann - Švajcarska Z 332.50 2g 665.00 -
: 91;0: za inj. (1 po 10ml vode za inj.)La Roche
: 91;0:0321442 J01DA13 ceftriakson LENDACIN inj. 10 po 1g Lek Slovenija SZR 2,110.00 2 gr 422.00 -
: 91;0:0321942 J01DA13 ceftriakson VERACOL inj. 1 po 1 gr + 3,5 ml Demo SA Grčka SZR 280,00 2 gr 560.00 -
: 91;0: rastvaraca(lidokain-
: 91;0: hlorid)
: 91;0:0321943 J01DA13 ceftriakson VERACOL inj. 1 po 1 g sa 10 ml Demo SA Grčka SZR 280,00 2 gr 560.00 -
: 91;0: vode za inj.
: 91;0:NAPOMENA STAC **, izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno amp od 250 mg
: 91;0:J01DA24 cefepim
: 91;0:0321913 J01DA24 cefepim MADžICEF praš. 1 po 500mg Galenika SCG SZ 277.90 4 gr 2,223.20 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0321914 J01DA24 cefepim MADžICEF praš. 1 po 1000mg Galenika SCG SZ 520.00 4 gr 2,080.00 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:INDIKACIJE: Uz konsultaciju infektologa kao zadnja linija lečenja antibiotikom.
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J01DH Karbapenemi
: 91;0: J01DH02 meropenem
: 91;0:0029750 J01DH02 meropenem MERONEM lio 10 po 500 mg AstraZeneca V. Britanija SZ 12,262.54 2gr 4,905.01 -
: 91;0: bočica
: 91;0:0029751 J01DH02 meropenem MERONEM lio 10 po 1000 mg AstraZeneca V. Britanija SZ 23,104.64 2 gr 4,620.98 -
: 91;0: bočica
: 91;0:INDIKACIJE: Uz konsultaciju infektologa kao zadnja linija lečenja antibiotikom.
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J01DH51 imipenem, cilastatin
: 91;0:0029505 J01DH51 imipenem, cilastatin TIENAM inj. 5 po(500 mg + 500 mg) Merck Sharp Švajcarska SZ 5,744.61 2 gr - -
: 91;0: and Dohme
: 91;0:INDIKACIJE: Uz konsultaciju infektologa kao zadnja linija lečenja antibiotikom.
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J01E Sulfonamidi i trimetoprim
: 91;0: J01EE Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
: 91;0: J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim
: 91;0:0026217 J01EE01 sulfametoksazol, BACTRIM inj. 50 po(400+80 mg)/5 ml Galenika SCG Z 693 50 - - -
: 91;0: trimetoprim
: 91;0:NAPOMENA *
: 91;0: J01F Makrolidi, linkozamidi streptogramini
: 91;0: J01FF Linkozamidi
: 91;0: J01FF01 klindamicin
: 91;0:0326041 J01FF01 klindamicin KLINDAMICIN inj. 10 po 2 ml/ Hemofarm SCG Z 742.00 1.8g 445.20 -
: 91;0: (150 mg/1 ml)
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J01G Aminoglikozidni antibakterijski lekovi
: 91;0: J01GA Streptomicini
: 91;0: J01GA01 streptomicin
: 91;0:0025010 J01GA01 streptomicin STREPTOMICIN - praš. 50 po 1 g Galenika SCG Z 522.50 1 g 10.45 -
: 91;0: SULFAT za inj.
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J01GB Ostali aminoglikozidi
: 91;0: J01GB03 gentamicin
: 91;0:0024552 J01GB03 gentamicin GENTAMICIN inj. 10 po 2 ml(80mg/2ml) Galenika SCG Z 161.50 0.24 g 48.45 -
: 91;0:0024553 J01GB03 gentamicin GENTAMICIN inj. 10 po 2 ml(120mg/2ml) Galenika SCG Z 180.50 0.24 g 36.10 -
: 91;0:0024423 J01GB03 gentamicin GENTAMICIN inj. 10 po 2 ml(20mg/2ml) Zdravlje SCG Z 99.80 0.24 g 119.76 -
: 91;0:0024420 J01GB03 gentamicin GENTAMICIN inj. 10 po 2 ml(40mg/1ml) Zdravlje SCG Z 123.50 0.24 g 37.05 -
: 91;0:0024421 J01GB03 gentamicin GENTAMICIN inj. 10 po 2 ml(80mg/2ml) Zdravlje SCG Z 161.50 0.24 g 48.45 -
: 91;0:0024422 J01GB03 gentamicin GENTAMICIN inj. 10 po 2 ml(120mg/2ml) Zdravlje SCG Z 180.50 0.24 g 36.10 -
: 91;0:0024575 J01GB03 gentamicin GENTAMICIN inj. 10 po 2 ml/(40mg/2ml) Zorka Pharma SCG Z 123.50 0.24 g 37.05 -
: 91;0:0024570 J01GB03 gentamicin GENTAMICIN inj. 10 po 2 ml/(80mg/2ml) Zorka Pharma SCG Z 161.50 0.24 g 48.45 -
: 91;0:0024574 J01GB03 gentamicin GENTAMICIN inj. 10 po 2 ml/(120mg/2ml) Zorka Pharma SCG Z 180.50 0.24 g 36.10 -
: 91;0:0024580 J01GB03 gentamicin GENTAMICIN inj. 10 po 2 ml(80mg/2ml) Panfarma SCG Z 161.50 0.24 g 48.45 -
: 91;0:0024582 J01GB03 gentamicin GENTAMICIN inj. 10 po 2 ml/(120mg/2ml) Panfarma SCG Z 180.50 0.24 g 36.10 -
: 91;0:NAPOMENA *
: 91;0: J01GB06 amikacin
: 91;0:0024282 J01GB06 amikacin AMIKACIN inj. 10 po 100 mg/2 ml Galenika SCG SZR 427.50 1 g 427.50 -
: 91;0:0024283 J01GB06 amikacin AMIKACIN inj. 10 po 500 mg/2 ml Galenika SCG SZR 1,501.00 1 g 300.20 -
: 91;0:NAPOMENA **
: 91;0: J01M Hinolonski antibakterijski lekovi
: 91;0: J01MA Fluorhinoloni
: 91;0: J01MA02 ciprofloksacin
: 91;0:0329196 J01MA02 ciprofloksacin CIPROCINAL inf. 5 po 100 mg/50 ml Zdravlje SCG SZ 807.50 0.5 g 807.50 -
: 91;0:0329198 J01MA02 ciprofloksacin CIPROCINAL inf. 5 po 200 mg/100 ml Zdravlje SCG SZ 836.00 0.5 g 418.00 -
: 91;0:0329412 J01MA02 ciprofloksacin MAROCEN inj. 5 po 100 mg/10 ml Hemofarm SCG SZ 807.50 0.5 g 807.50 -
: 91;0:NAPOMENA **
: 91;0: J01Dž Ostali antibakterijski lekovi
: 91;0: J01DžA Glikopeptidni antibakterijski lekovi
: 91;0: J01DžA01 vankomicin
: 91;0:0029742 J01DžA01 vankomicin VANKOCIN inj. 1 po 500 mg Eli Lilly Švajcarska SZ 781.16 2g 3,124.64 -
: 91;0:0029743 J01DžA01 vankomicin VANKOCIN inj. 1 po 1000 mg Eli Lilly Švajcarska SZ 1,544.43 2g 3,088.86 -
: 91;0:0029792 J01DžA01 vankomicin VANCOMYCIN-MIP inj. 1 po 500mg Chephasaar Nemačka SZ 600.00 2g 2,400.00 -
: 91;0: Chem.
: 91;0:0029790 J01DžA01 vankomicin VANCOMYCIN-MIP inj. 5 po 500mg Chephasaar Nemačka SZ 3,000.00 2g 2,400.00 -
: 91;0: Chem.
: 91;0:0029793 J01DžA01 vankomicin VANCOMYCIN-MIP inj. 1 po 1000 mg Chephasaar Nemačka SZ 1,200.00 2g 2,400.00 -
: 91;0: Chem.
: 91;0:0029791 J01DžA01 vankomicin VANCOMYCIN-MIP inj. 5 po 1000mg Chephasaar Nemačka SZ 6,000.00 2g 2,400.00 -
: 91;0: Chem.
: 91;0:INDIKACIJE: Kod teških oblika infekcija rezistentnih na druge antibiotike.
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J01DžA02 teikoplanin
: 91;0:0029760 J01DžA02 teikoplanin TARGOCID lio 1 po 200 mg sa Aventis Pharma Nemačka SZ 2,151.69 0.4g 4,303.38 -
: 91;0: bočica rastvaračem
: 91;0:0029761 J01DžA02 teikoplanin TARGOCID lio 1 po 400 mg sa Aventis Pharma Nemačka SZ 4,811.84 0.4g 4,811.84 -
: 91;0: bočica rastvaračem
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J01DžD Derivati imidazola
: 91;0: J01DžD01 metronidazol
: 91;0:0029081 J01DžD01 metronidazol ORVAGIL inf. 100 ml(5 mg/ml) Galenika SCG SZ 100.70 15g 302.10 -
: 91;0:0029710 J01DžD01 metronidazol DILAN inf. 1 po 100 ml(5 mg/1 ml) Hemofarm SCG SZ 100.70 1.5g 302.10 -
: 91;0: J02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
: 91;0: J02A Antimikotici za sistemsku primenu
: 91;0: J02AA Antimikotici za sistemsku primenu
: 91;0: J02AA01 amfotericin b
: 91;0:0327470 J02AA01 amfotericin b AMPHOTERICIN B inf. 1 po 50mg Bristol Myers - Švajcarska SZ 1,005.67 35 mg 704.00 -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J02AC Derivati triazola
: 91;0: J02AC01 flukonazol
: 91;0:0327351 J02AC01 flukonazol DIKONAZOL inf. 1 po 100ml(2 mg/ml) Galenika a.d. SCG SZ 795.00 0.2 g 795.00 -
: 91;0:0327312 J02AC01 flukonazol DIFLUCAN inf. 1 po 100 ml/200 mg Pfizer SAD SZ 1,050.81 0.2 g 1,050.81 -
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
: 91;0: J05.. enfuvirtid
: 91;0:0328650 J05.. enfuvirtid FUZEON praš. 60 po 108mg/1,1ml F. Hoffmann - Švajcarska SZ 123,664.34 - - -
: 91;0: za inj. (90mg/ml) La Roche LTD
: 91;0: J05A Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
: 91;0: J05AB Nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze
: 91;0: J05AB01 aciklovir
: 91;0:0328270 J05AB01 aciklovir ZOVIRADž praš. 5 po 250 mg GladžoSmithKline Engleska Z 2,788.65 4 g 8,923.68 -
: 91;0: za inj.
: 91;0:NAPOMENA STAC **
: 91;0: J05AB06 ganciklovir
: 91;0:0328260 J05AB06 ganciklovir CYMEVENE inf. 1 po 500 mg F. Hoffmann - Švajcarska SZ 3,159.22 0.5 g 3,159.22 -
: 91;0: La Roche
: 91;0:NAPOMENA STAC** kod imunokompromitovanih pacijenata
: 91;0:J06 IMUNOSERUMII IMUNOGLOBULINI
: 91;0: J06A Imunoserumi
: 91;0: J06AA Imunoserumi
: 91;0: J06AA03 serum protiv otrova zmije
: 91;0:0010200 J06AA03 serum protiv VIEKVIN inj. 1 po 5ml Torlak SCG Z 1,000.60 - - -
: 91;0: otrova zmije
: 91;0: J06B Imunoglobulini
: 91;0: J06BA Imunoglobulini, nespecifični, humani
: 91;0: J06BA02 imunoglobulin(lgG-7S), intravenski
: 91;0:0013500 J06BA02 imunoglobulin Ig Vena N.I.V. inf. 1 po 20ml(1gr/20ml) Kedrion Italija SZ 3,200.00 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski
: 91;0:0013501 J06BA02 imunoglobulin Ig Vena N.IV. inf. 1 po 50ml(2,5gr/50ml) Kedrion Italija SZ 7,840.00 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski
: 91;0:0013502 J06BA02 imunoglobulin Ig Vena N.I.V inf. 1 po 100ml(5gr/100ml) Kedrion Italija SZ 15,680.00 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski
: 91;0:0013503 J06BA02 imunoglobulin Ig Vena N.I.V. inf. 1 po 200ml(10gr/200ml) Kedrion Italija SZ 31,360.00 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski
: 91;0:0013464 J06BA02 imunoglobulin HUMANI inf. 1 po 10ml ITK SCG SZ 995.50 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski IMUNOGLOBULIN (sa 10% maltoze)
: 91;0:0013465 J06BA02 imunoglobulin HUMANI inf. 1 po 20ml ITK SCG SZ 1,988.50 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski IMUNOGLOBULIN (sa 10% maltoze)
: 91;0:0013467 J06BA02 imunoglobulin HUMANI inf. 1 po 100ml ITK SCG SZ 9,190.00 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski IMUNOGLOBULIN (sa 10% maltoze)
: 91;0:0013463 J06BA02 imunoglobulin HUMANI inf. 1 po 100ml ITK SCG SZ 9,190.00 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski IMUNOGLOBULIN (sa 5% glukoze)
: 91;0:0013510 J06BA02 imunoglobulin OCTAGAM inf. 1 po 5oml( 2,5 gr) Octapharma Austrija Z 6,206.95 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski Pharmazeutika
: 91;0:0013241 J06BA02 imunoglobulin GAMMA VENIN P inj. 1 po 500mg sa rastv. Aventis Behring Nemačka SZ 2,063.44 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski
: 91;0:0013242 J06BA02 imunoglobulin GAMMA VENIN P inj. 1 po 2500mg sa rastv. Aventis Behring Nemačka SZ 8,301.30 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski
: 91;0:0013421 J06BA02 imunoglobulin VENIMMUN N praš. 1 po 2,5g/50ml rastv. Aventis Behring Austrija SZ 7,158.21 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski za inf.
: 91;0:0013422 J06BA02 imunoglobulin VENIMMUN N praš. 1 po 5g/100 ml rastv. Aventis Behring Austrija SZ 14,413.51 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski za inf.
: 91;0:0013264 J06BA02 imunoglobulin ENDOBULIN praš. 5g/100ml Badžter Immuno Italija Z 11,212.00 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski za inf. AG
: 91;0:0013263 J06BA02 imunoglobulin ENDOBULIN praš. 2.5g/50ml Badžter Immuno Italija Z 4,412.20 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski za inf. AG
: 91;0:0013466 J06BAO2 imunoglobulin HUMANI inf. 1 po 50ml ITK SCG SZ 4609,50 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski IMUNOGLOBULIN (sa 10% maltoze)
: 91;0:0013460 J06BA02 imunoglobulin HUMANI inf. 1 po 10ml ITK SCG SZ 995.50 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski IMUNOGLOBULIN (sa 5% glukoze)
: 91;0:0013461 J06BA02 imunoglobulin HUMANI inf. 1 po 20ml ITK SCG SZ 1,988.50 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski IMUNOGLOBULIN (sa 5% glukoze)
: 91;0:0013462 J06BA02 imunoglobulin HUMANI inf. 1 po 50ml ITK SCG SZ 4,609.50 - - -
: 91;0: (lgG-7S), intravenski IMUNOGLOBULIN (sa 5% glukoze)
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Primarna imunodeficijencija, sekundarna imunodeficijencija kod bolesnika sa hroničnom limfatičnom
: 91;0: leukemijom i rekurentnim bakterijskim
: 91;0: infekcijama, imunotrombocitopenija refrakterna na kortikosteroide, Kanjasaki sindrom, HIV infekcija
: 91;0: kod dece sa rekurentnim bakterijskim infekcijama.
: 91;0: 2. Todžyc epidermal necrolysis,dermatomyositis rezistentan na terapiju kortikosteroidima.
: 91;0: J06BB Imunoglobulini, specifični
: 91;0: J06BB01 imunoglobulin anti - D(RhO)
: 91;0:0013449 J06BB01 Imunoglobulin anti PARTOBULIN inj. 1 po 1 ml(250mcg/1ml) Badžter Immuno Italija SZ 2,350.00 - - -
: 91;0: - D(RhO) AG
: 91;0:0013448 J06BB01 Imunoglobulin anti RHESOGAMMA P inj. 1 po 300 mcg/1,5 ml Aventis Behring Nemačka Z 2,620.72 - - -
: 91;0: - D(RhO) (najmanje 1000 i.j.)
: 91;0:0013077 J06BB01 Imunoglobulin anti BEOGLOBIN D inj. 1 po 50 mcg/1 ml ITKSB SCG SZ 592,00 - - -
: 91;0: - D(RhO)
: 91;0:0013076 J06BB01 Imunoglobulin anti BEOGLOBIN D inj. 1 po 100 mcg/1 ml ITKSB SCG SZ 1,168.00 - - -
: 91;0: - D(RhO)
: 91;0:0013075 J06BB01 Imunoglobulin anti BEOGLOBIN D inj. 1 po 250 mcg/1 ml ITKSB SCG SZ 2,726.00 - - -
: 91;0: - D(RhO)
: 91;0:0013446 J06BB01 Imunoglobulin anti IMMUNORHO praš. 1 po 200mcg/2ml Kedrion Italija Z 1,976.00 - - -
: 91;0: - D(RhO) za inj.
: 91;0:0013447 J06BB01 Imunoglobulin anti IMMUNORHO praš. 1 po 300 mcg sa rastv. Kedrion Italija SZ 2,600.00 - - -
: 91;0: - D(RhO) za inj.
: 91;0:INDIKACIJE: Prevencija Rh(D) imunizacije kod Rh(D) negativnih trudnica kod kojih nisu dokazane anti-Rh(D) antitela,
: 91;0: nakon porođaja, nakon prekida trudnoće i tokom trudnoće
: 91;0: nakon medicinskog zahvata koji može izazvati C200:M214.
: 91;0: J06BB02 imunoglobulin antitetanusni
: 91;0:0013167 J06BB02 imunoglobulin TETAGAM P inj. 1 po 1 ml/250 i.j. Aventis Behring Austrija SZ 473.19 - - -
: 91;0: antitetanusni
: 91;0:0013165 J06BB02 imunoglobulin TETABULIN inj. 1 po 1 ml/250 i.j. Badžter Immuno Italija Z 458.40 - - -
: 91;0: antitetanusni AG
: 91;0:0013430 J06BB02 imunoglobulin TETANUS GAMMA inj. 1 po 250 i.j. /2ml Kedrion Italija Z 496.00 - - -
: 91;0: antitetanusni
: 91;0:0013160 J06BB02 imunoglobulin ATEBULIN inj. 1 po 250 i.j. Institut za SCG Z 732.50 - - -
: 91;0: antitetanusni transfuziju
: 91;0: krvi Srbije
: 91;0: J06BB05 imunoglobulin protiv besnila
: 91;0:0013470 J06BB05 imunoglobulin IMOGAM RABIES inj. 1 po 300 i.j./2 ml Aventis Pasteur Francuska Z 10,164.00 - - -
: 91;0: protiv besnila
: 91;0:0013471 J06BB05 imunoglobulin IMOGAM RABIES inj. 1 po 1500 i.j./10 ml Aventis Pasteur Francuska Z 38,808.00 - - -
: 91;0: protiv besnila
: 91;0:0013250 J06BB05 imunoglobulin HUMANI ANTIRA- inj. 1 po 1ml(150 i.j.) ITK SCG Z - 6.20/i.j - -
: 91;0: protiv besnila BIJES IMUNOGLOBULIN
: 91;0:0013251 J06BB05 imunoglobulin HUMANI ANTIRA- inj. 1 po 2ml(150i.j.) ITK SCG Z - 6.20/i.j - -
: 91;0: protiv besnila BIJES IMUNOGLOBULIN
: 91;0:0013252 J06BB05 imunoglobulin HUMANI ANTIRA- inj. 1 po 5 ml(150i.j.( ITK SCG Z - 6.20/i.j - -
: 91;0: protiv besnila BIJES IMUNOGLOBULIN
: 91;0: J07 VAKCINE
: 91;0: J07A Bakterijske vakcine
: 91;0: J07AG Kapsulirani antigen hemofilus influence tip B
: 91;0: J07AG01 hemofilus influence tip B
: 91;0:0011857 J07AG01 haemofilus Act-HIB inj. 1 po 0,5 ml Aventis Pasteur Francuska SZ 586.69 - - -
: 91;0: influenzae tip B
: 91;0:0011879 J07AG01 haemofilus HIBERK inj. 1 po 0,5 ml GladžoSmithKline Engleska Z - - - -
: 91;0: influenzae tip B
: 91;0:NAPOMENA Prema programu obavezne imunizacije.
: 91;0: J07AJ Vakcine protiv pertususa(veliki kašalj)
: 91;0: J07AJ51 vakcina protiv tetanusa i difterije i velikog kašlja,(toksoid C, tetani, toksoid C, diphtheriae i
: 91;0: inaktivisane cele ćelije B pertussis)
: 91;0:0011881 J07AJ51 vakcina protiv
: 91;0: tetanusa i difterije
: 91;0: i velikog kašlja
: 91;0: (toksoid C. tetani,
: 91;0: toksoid C. diphtheriae i
: 91;0: inaktivisane cele ćelije
: 91;0: B. pertussis) INFANRIDž inj. 1 po 0,5 ml/1 doza GladžoSmithKline Engleska Z 668.71 - - -
: 91;0:0011865 J07AJ51 vakcina protiv tetanusa
: 91;0: i difterije i velikog
: 91;0: kašlja(toksoid C.
: 91;0: tetani, toksoid C.
: 91;0: diphtheriae i
: 91;0: inaktivisane cele
: 91;0: ćelije B. pertussis) TRIPACEL inj. 5 po 0,5 ml Aventis Pasteur Francuska Z 4,356.00 - - -
: 91;0:0011147 J07AF01 vakcina protiv tetanusa
: 91;0: i difterije i velikog
: 91;0: kašlja(toksoid C.
: 91;0: tetani, toksoid C.
: 91;0: diphtheriae i
: 91;0: inaktivisane cele
: 91;0: ćelije B. pertussis) ALDIPETE-T inj. 1 po 5 ml Institut SCG Z 253.10 - - -
: 91;0: "Torlak"
: 91;0:0011146 J07AF01 vakcina protiv tetanusa
: 91;0: difterije i velikog
: 91;0: kašlja(toksoid C.
: 91;0: tetani, toksoid C.
: 91;0: diphtheriae i
: 91;0: inaktivisane cele
: 91;0: ćelije B. pertussis) ALDIPETE-T inj. 10 po 5 ml Institut SCG Z 2,531.00 - - -
: 91;0: "Torlak"
: 91;0:NAPOMENA Prema programu obavezne imunizacije.
: 91;0: J07AM Vakcine protiv tetanusa
: 91;0: J07AM01 vakcina protiv tetanusa(toksoid C. tetani)
: 91;0:0011840 J07AM01 vakcina protiv tetanusa TETAVAKSAL T inj. 1 po 0,5ml Torlak SCG Z 13.58 - - -
: 91;0: (40ij/0,5ml)
: 91;0:0011841 J07AM01 vakcina protiv tetanusa TETAVAKSAL T inj. 10 po 0,5ml Torlak SCG Z 135.80 - - -
: 91;0: (40ij/0,5ml)
: 91;0:0011512 J07AM01 vakcina protiv tetanusa TETAVAKSAL T inj. 10 po 5 ml Torlak SCG Z 1,251.00 - - -
: 91;0: (40ij/0,5ml)
: 91;0: J07AM51 vakcina protiv tetanusa i difterije(toksoid C. tetani i toksoid C. diphtheriae)
: 91;0:0011017 J07AM51 vakcina protiv tetanusa VAKCINA PROTIV inj. 10 po 5 ml(3Lf+5Lf) Institut SCG Z 1,646.00 - - -
: 91;0: i difterije(toksoid C. DIFTERIJE I "Torlak"
: 91;0: tetani i toksoid C. TETANUSA ZA
: 91;0: diphtheriae) ODRASLE(DiTeAl)
: 91;0:0011831 J07AM51 vakcina protiv tetanusa VAKCINA PROTIV inj. 10 po 5 ml(25Lf+5Lf) Institut SCG Z 1,646.00 - - -
: 91;0: i difterije(toksoid C. DIFTERIJE I "Torlak"
: 91;0: tetani i toksoid C. TETANUSA ZA
: 91;0: diphtheriae) DECU(DiTeAI)
: 91;0:NAPOMENA Prema programu obavezne imunizacije.
: 91;0: J07AN Vakcine protiv tuberkuloze
: 91;0: J07AN01 vakcina protiv tuberkuloze(živi inaktivisani bacili M. bovis, soj BCG)
: 91;0:0011999 J07AN01 vakcina protiv
: 91;0: tuberkuloze, atenuirani
: 91;0: bacili M bovis soj BCG-T praš. 5 po 1mg sa amp. 5 po Torlak SCG Z 1,264,00 - - -
: 91;0: za inj. 1ml rastvarača
: 91;0:001199 J07AN01 vakcina protiv
: 91;0: tuberkuloze, atenuirani
: 91;0: bacili M bovis soj BCG-T praš. 5 po 2mg sa amp. 5 po Torlak SCG Z 1,941.50 - - -
: 91;0: za inj. 2ml rastvarača
: 91;0:NAPOMENA Prema programu obavezne imunizacije.
: 91;0: J07B Virusne vakcije
: 91;0: J07BB Virusne vakcije protiv influence(grip)
: 91;0: J07BB01 vakcina protiv gripa, trovalentna(inaktivisani celi virusi influence A(H1N1,A(H3N2) I B
: 91;0:0011712 J07BB01 vakcina protiv gripa INAKTIVISANA inj. 10 po 0,5 ml(1 doza) Institut SCG Z 836.00 - - -
: 91;0: VAKCINA PROTIV "Torlak"
: 91;0: GRIPA
: 91;0:0011710 J07BB01 vakcina protiv gripa INAKTIVISANA inj. 20 po 5 ml(10 doza) Institut SCG Z 10,360,00 - - -
: 91;0: VAKCINA PROTIV "Torlak"
: 91;0: GRIPA
: 91;0:NAPOMENA Prema programu obavezne imunizacije.
: 91;0: J07BB02 vakcina protiv gripa, trovalentna, prečišćeni antigeni virusa influence A(H1N1), A(H3N2) I B
: 91;0:0011868 J07BB02 vakcina protiv gripa, FLUARIDž inj. 1 po 0,5 ml/1 doza GladžoSmithKline Engleska Z 566.13 - - -
: 91;0: trovalentna prečišćeni špric
: 91;0: antigeni virusa influence
: 91;0: A(H1N1), A(H3N2) I B
: 91;0:0011876 J07BB02 vakcina protiv gripa,
: 91;0: trovalentna prečišćeni Aventis Pasteur
: 91;0: antigeni virusa (Pasteur Merieudž
: 91;0: influence A(H1N1), Serums &
: 91;0: A(H3N2) I B VADžIGRIP inj. 1 po 0,5 ml(za odrasle) Vaccines) Francuska Z 353.63 - - -
: 91;0: špric
: 91;0:0011877 J07BB02 vakcina protiv gripa,
: 91;0: trovalentna prečišćeni Aventis Pasteur
: 91;0: antigeni virusa (Pasteur Merieudž
: 91;0: influence A(H1N1), Serums &
: 91;0: A(H3N2) I B VADžIGRIP JUNIOR inj. 1 po 0,25 ml(za decu) Vaccines) Francuska Z 306.86 - - -
: 91;0: špric
: 91;0:0011889 J07BB02 vakcina protiv gripa,
: 91;0: trovalentna prečišćeni
: 91;0: antigeni virusa
: 91;0: influence A(H1N1),
: 91;0: A(H3N2) I B VADžIGRIP inj. 10 po 0,5 ml Aventis Pasteur Francuska Z 2,221.76 - - -
: 91;0: špric
: 91;0:0011888 J07BB02 vakcina protiv gripa,
: 91;0: trovalentna prečišćeni
: 91;0: antigeni virusa
: 91;0: influence A(H1N1),
: 91;0: A(H3N2) I B VADžIGRIP inj. 20 po 0,5 ml Aventis Pasteur Francuska Z 4,435.20 - - -
: 91;0: špric (za odrasle)
: 91;0:NAPOMENA Prema programu obavezne imunizacije.
: 91;0: J07BC Vakcina protiv hepatitisa(zutica)(precišćeni antigeni virusa hepatitisa B)
: 91;0: J07BC01 vakcina protiv hepatitisa(žutica) B
: 91;0:0011553 J07BC01 vakcina protiv
: 91;0: hepatitisa(žutica) B ENGERIDž B inj. 25 po 10 mcg sa rastv. GladžoSmithKline Engleska Z 15,885.04 - - -
: 91;0:0011551 J07BC01 vakcina protiv
: 91;0: hepatitisa(žutica) B ENGERIDž B inj. 25 po 20 mcg sa rastv. GladžoSmithKline Engleska Z 23,458.42 - - -
: 91;0:0011891 J07BC01 vakcina protiv
: 91;0: hepatitisa(žutica) B EUVADž B inj. 20 po 0.5 ml Aventis Franskuska Z 6,728.00 - - -
: 91;0: (10 mcg/1 ml) Pasteur SA
: 91;0:0011890 J07BC01 vakcina protiv
: 91;0: hepatitisa(žutica) B EUVADž B inj. 20 po 1 ml Aventis Franskuska Z 8,162.40 - - -
: 91;0: (20mcg/1 ml) Pasteur SA
: 91;0:0011899 J07BC01 vakcina protiv
: 91;0: hepatitisa(žutica) B EUVADž B inj. 50 po 5 m/10 doza Aventis Franskuska Z 117,325.00 - - -
: 91;0: (za decu) Pasteur SA
: 91;0:NAPOMENA Prema programu obavezne imunizacije.
: 91;0: J07BD Vakcina protiv morbila(malih boginja)
: 91;0: J07BD57 živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitis
: 91;0:0011855 J07BD57 živi atenuirani virusi
: 91;0: morbila, rubeole i
: 91;0: parotitisa TRIMOVADž inj. 10 po 0.5 ml(1 doza) Aventis Pasteur Francuska Z 2,679.60 - - -
: 91;0:0011894 J07BD57 živi atenuirani virusi
: 91;0: morbila, rubeole i
: 91;0: parotitisa TRIMOVADž inj. 10 po 5ml(10 doza) Aventis Pasteur Francuska Z 14,322.00 - - -
: 91;0:NAPOMENA Prema programu obavezne imunizacije.
: 91;0: JO7BF Vakcine protiv poliomijelitisa(dečija paraliza)
: 91;0: J07BF02 vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna(živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1, 2 i 3)
: 91;0:2011703 J07BF02 vakcina protiv dečije
: 91;0: paralize, trovalentna,
: 91;0: oralna(živi atenuirani
: 91;0: virusi poliomijelitisa 1 po 1ml(10 doza)
: 91;0: 1, 2 i 3) OPV-T kapi tritipna stabilizovana Torlak SCG Z - - - -
: 91;0:2011702 J07BF02 vakcina protiv dečije
: 91;0: paralize, trovalentna,
: 91;0: oralna(živi atenuirani
: 91;0: virusi poliomijelitisa 50 po 1 ml(10 doza)
: 91;0: 1, 2 i 3) OPV-T kapi tritipna stabilizovana Torlak SCG Z - - - -
: 91;0:2011704 J07BF02 vakcina protiv dečije
: 91;0: paralize, trovalentna,
: 91;0: oralna(živi atenuirani
: 91;0: virusi poliomijelitisa 10 po 2 ml(20 doza)
: 91;0: 1, 2, i 3) OPV-T kapi tritipna stabilizovana Torlak SCG Z 5,453.00 - - -
: 91;0:2011705 J07BF02 vakcina protiv dečije
: 91;0: paralize, trovalentna,
: 91;0: oralna(živi atenuirani
: 91;0: virusi poliomijelitisa 50 po 2ml(20 doza)
: 91;0: 1, 2, i 3) OPV-T kapi tritipna stabilizovana Torlak SCG Z 27,265.00 - - -
: 91;0:NAPOMENA Prema programu obavezne imunizacije.
: 91;0: J07BF03 vakcina protiv dečije paralize, trovalentna
: 91;0:0011862 J07BF03 vakcina protiv dečije
: 91;0: paralize, trovalentna IMOVADž POLIO inj. 20 po 0,5 ml/ 1 doza Aventis Pasteur Francuska SZ 9,240.00 - - -
: 91;0:0011896 J07BF03 vakcina protiv dečije
: 91;0: paralize, trovalentna IMOVADž POLIO inj. 10 po 5 ml/ 10 doza Aventis Pasteur Francuska SZ 17,556.00 - - -
: 91;0:NAPOMENA Prema programu obavezne imunizacije.
: 91;0: J07BG Vakcine protiv rabijesa(besnila)
: 91;0: J07BG01 vakcina protiv besnila
: 91;0:0011863 J07BG01 vakcina protiv besnila IMOVADž RABIES inj. 5 po 1 doza sa rastv. Aventis Pasteur Francuska Z 3,145.15 - - -
: 91;0: VERO
: 91;0:NAPOMENA Prema programu obavezne imunizacije.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
: 91;0: L01 Antineoplastici
: 91;0: L01A Alkilirajući antineoplastici
: 91;0: L01AA Azotni plikavci
: 91;0: L01AA01 ciklofosfamid
: 91;0:0031319 L01AA01 ciklofosfamid CYTODžAN inj. 1 po 500 mg Bristol Myers - Švajcarska SZ 621.71 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:0031318 L01AA01 ciklofosfamid CYTODžAN inj. 1 po 1000 mg Bristol Myers - Švajcarska SZ 1,100.47 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:0031324 L01AA01 ciklofosfamid CYTODžAN inj. 12 po 500 mg Bristol Myers - Švajcarska SZ 7,460.52 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:0031325 L01AA01 ciklofosfamid CYTODžAN inj. 6 po 1000 mg Bristol Myers - Švajcarska SZ 6,602.82 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:0031329 L01AA01 ciklofosfamid CYCLOGAL inj. 12 po 200 mg Galenika a.d. SCG SZ 873.36 - - -
: 91;0:0031327 L01AA01 ciklofosfamid CYCLOGAL inj. 12 po 500 mg Galenika a.d. SCG SZ 2,183.40 - - -
: 91;0:0031328 L01AA01 ciklofosfamid CYCLOGAL inj. 6 po 1000 mg Galenika a.d. SCG SZ 2,183.40 - - -
: 91;0: L01ADž Ostali alkilirajući antineoplastici
: 91;0: L01ADž04 dakarbazin
: 91;0:0039255 L01ADž04 dakarbazin DETICENE praš. 10 po 100 mg sa Aventis Pharma Francuska Z 3,375.29 - - -
: 91;0: za inj. 10 amp. rastv.
: 91;0:0039250 L01ADž04 dakarbazin DACARBAZIN praš. 10 po 100 mg Lachema Češka Z 2,917.60 - - -
: 91;0: za inj.
: 91;0:0039251 L01ADž04 dakarbazin DACARBAZIN praš. 10 po 200 mg Lachema Češka Z 5,334.56 - - -
: 91;0: za inj.
: 91;0: L01B Antimetaboliti
: 91;0: L01BA Analozi folne kiseline
: 91;0: L01BA01 metotreksat
: 91;0:0034334 L01BA01 metotreksat METHOTREDžAT inj. 1 po 5 ml/(50 mg/5 ml) Ebenje Austrija SZ 299.00 - - -
: 91;0: Arzneimittel GmbH
: 91;0:0034335 L01BA01 metotreksat METHOTREDžAT inj. 1 po 5 ml/(100 mg/1 ml) Ebenje Austrija SZ 1,950.24 - - -
: 91;0: Arzneimittel GmbH
: 91;0:0034336 L01BA01 metotreksat METHOTREDžAT inj. 1 po 10 ml(100 mg/1 ml) Ebenje Austrija SZ 3,250.00 - - -
: 91;0: Arzneimittel GmbH
: 91;0:0034191 L01BA01 metotreksat METHOTREDžAT inj. 10 po 5 mg/2 ml Lachema Češka SZ 2,227.68 - - -
: 91;0:0034192 L01BA01 metotreksat METHOTREDžAT inj. 10 po 50 mg/5 ml Lachema Češka SZ 3,790.08 - - -
: 91;0:0034180 L01BA01 metotreksat METHOTREDžATE inj. 5 po 50 mg/2 ml Pharmacia Luksemburg SZ 1,303.38 - - -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:0034181 L01BA01 metotreksat METHOTREDžATE inj. 1 po 500 mg/20 ml Pharmacia Luksemburg SZ 1,713.77 - - -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:0034193 L01BA01 metotreksat METHOTREDžAT praš. za inj. 10 po 50 mg Lachema Češka SZ 3,790.08 - - -
: 91;0: L01BC Analozi pirimidina
: 91;0: L01BC01 citarabin
: 91;0:0034140 L01BC01 citarabin CYTOSAR inj. 1 po 100 mg sa 5ml Pfizer SAD. SZ 278.74 - - -
: 91;0: rastvarača
: 91;0:0034141 L01BC01 citarabin CYTOSAR inj. 1 po 500 mg sa 10 ml Pfizer SAD. SZ 1,201.90 - - -
: 91;0: rastvarača
: 91;0:0034142 L01BC01 citarabin CYTOSAR inj. 1 po 1000 mg Pfizer SAD. SZ 2,614.14 - - -
: 91;0: L01BC02 fluorouracil
: 91;0:0034324 L01BC02 fluorouracil 5-FLUOROURACIL inj. 5 po 5 ml(250 mg/5 ml) Ebenje Austrija SZ 513.87 - - -
: 91;0: "EBENjE" Arzneimittel GmbH.
: 91;0: L01C Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi
: 91;0: L01CA Alkaloidi vinke i analozi
: 91;0: L01CA01 vinblastin
: 91;0:0030092 L01CA01 vinblastin VINBLASTINE inj. 5 po 10 mg + 5 ml Gedeon Richter Nemačka SZ 5,247.10 - - -
: 91;0: fiz. rastv.
: 91;0: L01CA02 vinkristin
: 91;0:0030040 L01CA02 vinkristin VINCRISTINE inj. 5 po 1 mg/1 ml Pharmacia Luksemburg SZ 2,425.02 - - -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:0030041 L01CA02 vinkristin VINCRISTINE inj. 5 po 2 mg/2 ml Pharmacia Luksemburg SZ 4,474.34 - - -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:0030061 L01CA02 vinkristin VINCRISTINE inj. 5 po 1 mg+10 ml rastv. Gedeon Richter Nemačka SZ 2,385.04 - - -
: 91;0: L01CB Derivati podofilotoksina
: 91;0: L01CB01 etopozid
: 91;0:0030080 L01CB01 etopozid ETOPOSIDE inj. 1 po 100 mg/5 ml Pharmacia Luksemburg SZ 1,261.76 - - -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:0030030 L01CB01 etopozid VEPESID inj. 10 po 100 mg/5 ml Bristol Myers - Švajcarska SZ 11,213.32 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:0030111 L01CB01 etopozid ETOPOSID praš. 1 po 5 ml/(100 mg/5 ml) Ebenje Austrija SZ 1,107.00 - - -
: 91;0: za inj. Arzneimittel GmbH
: 91;0:0030032 L01CB01 etopozid VEPEGAL praš. 1 po 5 ml/20 mg/1 ml/ Galenika a.d. SCG SZ - - - -
: 91;0: za inj.
: 91;0: L01D Citotoksični antibiotici i srodne supstance
: 91;0: L01DB Antraciklini i srodni preparati
: 91;0: L01DB01 doksorubicin
: 91;0:0033190 L01DB01 doksorubicin DODžORUBICIN inj. 1 po 5 ml(10 mg/5 ml Ebenje Austrija SZ 833.40 - - -
: 91;0: Arzneimittel GmbH.
: 91;0:0033191 L01DB01 doksorubicin DODžORUBICIN inj. 1 po 25 ml(50 mg/25ml) Ebenje Austrija SZ 3,706.45 - - -
: 91;0: Arzneimittel GmbH.
: 91;0:0033102 L01DB01 doksorubicin ADRIBLASTINA inj. 1 po 10 mg sa rastv. Pharmacia Luksemburg SZ 841.18 - - -
: 91;0: R.D. Enterprises
: 91;0:0033103 L01DB01 doksorubicin ADRIBLASTINA inj. 1 po 50 mg sa rastv. Pharmacia Luksemburg SZ 3,780.82 - - -
: 91;0: R.D. Enterprises
: 91;0: L01DB02 daunorubicin
: 91;0:0033060 L01DB02 daunorubicin DAUNOBLASTINA inj. 1 po 20 mg sa rastv. Pharmacia Luksemburg SZ 527.97 - - -
: 91;0: L01DB03 epirubicin Enterprises
: 91;0:0033112 L01DB03 epirubicin FARMORUBICIN inj. 1 po 10 mg sa rastv. Pharmacia Luksemburg SZ 1,100.69 - - -
: 91;0: R.D. Enterprises
: 91;0:0033113 L01DB03 epirubicin FARMORUBICIN inj. 1 po 50 mg sa rastv. Pharmacia Luksemburg SZ 5,123.12 - - -
: 91;0: R.D. Enterprises
: 91;0:0033115 L01DB03 epirubicin EPIRUBICIN inj. 1 po 10 mg/5 ml Ebenje Luksemburg SZ 1,100.69 - - -
: 91;0: Arzneimittel GmbH.
: 91;0:0033116 L01DB03 epirubicin EPIRUBICIN inj. 1 po 50 mg /25 ml Ebenje Luksemburg SZ 5,213.12 - - -
: 91;0: Arzneimittel GmbH.
: 91;0: L01DC Ostali citotoksični antibiotici
: 91;0: L01DC03 mitomicin
: 91;0:0033150 L01DC03 mitomicin MUTAMYCIN inj. 1 po 5 mg Bristol Myers - Švajcarska SZ 2,646.26 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:0033151 L01DC03 mitomicin MUTAMYCIN inj. 1 po 20 mg Bristol Myers - Švajcarska SZ 9,428.11 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0: L01Dž Ostali antineoplastici
: 91;0: L01DžA Jedinjenja platine
: 91;0: L01DžA01 cisplatin
: 91;0:0031330 L01DžA01 cisplatin CISPLATIN inf. 1 po 10 mg/20 ml Ebenje Austrija SZ 344.00 - - -
: 91;0: Arzneimittel GmbH
: 91;0:0031332 L01DžA01 cisplatin CISPLATIN inf. 1 po 50 mg/100 ml. Ebenje Austrija SZ 1,378.85 - - -
: 91;0: Arzneimittel GmbH
: 91;0:0031260 L01DžA01 cisplatin PLATIDIAM inf. 1 po 100 ml/(0,5mg/1ml) Lachema Češka SZ 1,406.72 - - -
: 91;0:0031261 L01DžA01 cisplatin PLATIDIAM inf. 10 po 20 ml/(0,5mg/1ml) Lachema Češka SZ 3,066.56 - - -
: 91;0:0031250 L01DžA01 cisplatin CISPLATIN inj. 5 po 10 mg/10 ml Pharmacia Luksemburg SZ 1,497.73 - - -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:0031251 L01DžA01 cisplatin CISPLATIN inj. 1 po 50 mg/50 ml Pharmacia Luksemburg SZ 1,199.12 - - -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:0031232 L01DžA01 cisplatin PLATI GAL inj. 1 po 10 mg/20 ml Galenika SCG SZ 260.30 - - -
: 91;0: (0,5 mg/ml)
: 91;0:0031233 L01DžA01 cisplatin PLATI GAL inj. 1 po 50 mg/100 ml Galenika SCG SZ 1,140.00 - - -
: 91;0: (0,5 mg/ml)
: 91;0:0031230 L01DžA01 cisplatin PLATINEDž inj. 1 po 20 ml(10mg/20ml) Bristol Myers Švajcarska SZR 307.69 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:0031231 L01DžA01 cisplatin PLATINEDž inj. 1 po 100 ml Bristol Myers Švajcarska SZR 1,183.13 - - -
: 91;0: (50mg/100ml) Sljuibb
: 91;0: L01DžA02 karboplatin
: 91;0:0031341 L01DžA02 karboplatin CARBOPLATIN inj. 1 po 150 mg/15 ml Ebenje Austrija SZ 2,201.70 - - -
: 91;0: Arzneimittel GmbH
: 91;0:0031271 L01DžA02 karboplatin CYCLOPLATIN inj. 1 po 5 ml/50 mg Lachema Češka SZ 1,071.84 - - -
: 91;0:0031270 L01DžA02 karboplatin CYCLOPLATIN inj. 1 po 15 ml/150 mg Lachema Češka SZ 2,287.04 - - -
: 91;0:0031240 L01DžA02 karboplatin CARBOPLATIN inj. 1 po 15 ml/150 mg Pharmacija Luksemburg SZ 2,111.89 - - -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:0031241 L01DžA02 karboplatin CARBOPLATIN inj. 1 po 45 ml/450 mg Pharmacija Luksemburg SZ 5,279.73 - - -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:0031302 L01DžA02 karboplatin PARAPLATIN inj. 1 po 150 mg/15 ml Bristol Myers - Švajcarska SZ 2,013.83 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:0031300 L01DžA02 karboplatin PARAPLATIN inj. 1 po 450 mg/45 ml Bristol Myers - Švajcarska SZ 6,041.49 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:0031303 L01DžA02 karboplatin PARAGAL konc. za inf. 1 po 15 ml(10 mg/1 ml) Galenika SCG SZ 2,312.30 - - -
: 91;0: L02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
: 91;0: L02A Hormoni i srodni lekovi
: 91;0: L02AB Progestageni
: 91;0: L02AB02 medroksiprogesteron
: 91;0:0048165 L02AB02 medroksiprogesteron DUGEN inj. 1 po 3,3 ml/500 mg Hemofarm SCG Z 148.20 1 gr 296.4o -
: 91;0: L03 IMUNOSTIMULANSI
: 91;0: L03A Citokini i imunomodulatori
: 91;0: L03AA Faktori stimulisanja kolonije(citokini)
: 91;0: L03AA02 filgrastim
: 91;0:0069135 L03AA02 filgrastim NEUPOGEN inj. 1 po 0,5 ml/ F. Hoffmann - Švajcarska SZ 6,552.06 0.35 mg - -
: 91;0: špric 30000000 i.j. La Roche
: 91;0:0069134 L03AA02 filgrastim NEUPOGEN inj. 1 po 0,5 ml/ F. Hoffmann - Švajcarska SZ 10,645.20 0.35 mg - -
: 91;0: špric 48000000 i.j. La Roche
: 91;0: L03AB Interferoni
: 91;0: L03AB04 interferon alfa 2a
: 91;0:0328336 L03AB04 interferon alfa 2a ROFERON A spric 1 po 3000000 i.j. F. Hoffmann - Švajcarska SZR 1,374.92 2 M i.j. 916.61 -
: 91;0: (PFS) /0,5 ml La Roche
: 91;0:0328337 L03AB04 interferon alfa 2a ROFERON A spric 1 po 4500000 i.j./0,5ml F. Hoffmann - Švajcarska SZR 2,012.62 2 M i.j. 898.49 -
: 91;0: (PFS) La Roche
: 91;0:0328339 L03AB04 interferon alfa 2a ROFERON A spric 1 po 9000000 i.j./0.5ml F. Hoffmann - Švajcarska SZR 3,498.86 2 M i.j. 777.50 -
: 91;0: (PFS) La Roche
: 91;0:0328645 L03AB04 interferon alfa 2a ROFERON A kapsula 1 po 18000000i.j./0.5ml F. Hoffmann - Švajcarska SZR 7,129.78 2 M i.j. 792.19 -
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Honični hepatitis B:
: 91;0: a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B,
: 91;0: HBV DNK(PCR) +
: 91;0: b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
: 91;0: c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza(ALT>2dž iznad normalne vrednosti)
: 91;0: d) Histološki aktivna(nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana
: 91;0: ciroza jetre
: 91;0: e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
: 91;0: f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3dž nedeljno, 4-6 meseci.
: 91;0: HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3dž nedeljno, 12-24 meseci.
: 91;0: za decu: 5-6 miliona i.j./m2 3dž nedeljno, 4-6 meseci.
: 91;0: - Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
: 91;0: 2. Honični hepatitis C:
: 91;0: a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
: 91;0: b) Prisutna replikacija HCV(HCV RNK-PCR+)
: 91;0: c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza(ALT>2dž iznad normalne vrednosti)
: 91;0: d) Histološki dokazana aktivna(nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i
: 91;0: kompenzovana ciroza jetre.
: 91;0: e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3dž nedeljno, 52 nedelje.
: 91;0: za decu: 5 miliona i.j./m2 3dž nedeljno, 52 nedelje.
: 91;0: - Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
: 91;0: 3. Hronična mijeloidna leukemija.
: 91;0: 4. Triholeukemija.
: 91;0: 5. Održavanje remisije multipnog mijeloma.
: 91;0: L03AB05 interferon alfa 2b
: 91;0:0328183 L03AB05 interferon alfa 2b INTRONA REDIPEN inj. 1 po 18 Mi.j./1,2 ml Schering Plough Austrija SZR 8,253.82 2 M i.j. 917.09 -
: 91;0: -rekombinantni Central East AG
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Honični hepatitis B:
: 91;0: a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B,
: 91;0: HBV DNK(PCR) +
: 91;0: b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
: 91;0: c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza(ALT>2dž iznad normalne vrednosti)
: 91;0: d) Histološki aktivna(nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i
: 91;0: kompenzovana ciroza jetre
: 91;0: e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
: 91;0: f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3dž nedeljno, 4-6 meseci.
: 91;0: HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3dž nedeljno, 12-24 meseci.
: 91;0: za decu: 5-6 miliona i.j./m2 3dž nedeljno, 4-6 meseci.
: 91;0: - Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
: 91;0: 2. Honični hepatitis C:
: 91;0: a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
: 91;0: b) Prisutna replikacija HCV(HCV RNK-PCR+)
: 91;0: c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza(ALT>2dž iznad normalne vrednosti)
: 91;0: d) Histološki dokazana aktivna(nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i
: 91;0: kompenzovana ciroza jetre.
: 91;0: e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3dž nedeljno, 52 nedelje.
: 91;0: za decu: 5 miliona i.j./m2 3dž nedeljno, 52 nedelje.
: 91;0: - Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
: 91;0: 3. Hronična mijeloidna leukemija.
: 91;0: 4. Triholeukemija.
: 91;0: 5. Održavanje remisije multipnog mijeloma.
: 91;0: L04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
: 91;0: L04A Imunosupresivi
: 91;0: L04AA Selektivni imunosupresivi
: 91;0: L04AA01 ciklosporin
: 91;0:0014111 L04AA01 ciklosporin SANDIMMUN inf. 10 po 250 mg/5 ml Novartis Švajcarska SZR 5,692.48 0,25 gr 569.25 -
: 91;0: (50 mg/1 ml)
: 91;0:INDIKACIJE: Samo za pacijente nakon transplatacije.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA
: 91;0: M01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
: 91;0: M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi
: 91;0: M01AB Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
: 91;0: M01AB05 diklofenak
: 91;0:0162440 M01AB05 diklofenak DIKLOFEN inj. 5 po 3 ml/(75 mg/3 ml) Galenika SCG Z 52.30 0.1 g 13.95 -
: 91;0:0162192 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK inj. 5 po 3 ml/(75 mg/3 ml) Panfarma SCG Z 52.30 0.1 g 13.95 -
: 91;0: M01AB15 ketorolak
: 91;0:0162522 M01AB15 ketorolak ZODOL inj. 5 po 30 mg/ml Zorka Pharma SCG Z 228.00 30 mg 45.60 -
: 91;0: M01AC Oksikami
: 91;0: M01AC06 meloksikam
: 91;0:0161022 M01AC06 meloksikam MOVALIS inj. 5 po 1.5 ml/(15 mg/1.5 ml) Boehringer Austrija Z 323.90 15mg 64.78 -
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Bolesnici sa upalnim reumatskim bolestima(reumatoidni artritis, psorijatični artritis)
: 91;0: i verifikovanom ulkusnom bolesti na osnovu mišljenja reumatologa.
: 91;0: 2. Bolesnici sa infarktom miokarada, cerebrovaskularnim oboljenjima i verifikovanom ulkusnom bolesti
: 91;0: na osnovu mišljenja reumatologa.
: 91;0: M01C Specifična antireumatska sredstva
: 91;0: M01CB Preparati zlata
: 91;0: M01CB01 aurotiomalat natrijum
: 91;0:0164231 M01CB01 aurotiomalat natrijum TAUREDON inj. 10 po 10 mg/0,5 ml Altana Pharma Nemačka SZR 1,333.44 12.4 mg 165.35 -
: 91;0:0164232 M01CB01 aurotiomalat natrijum TAUREDON inj. 10 po 20 mg/0,5 ml Altana Pharma Nemačka SZR 1,733.30 12.4 mg 107.46 -
: 91;0:0164233 M01CB01 aurotiomalat natrijum TAUREDON inj. 10 po 50 mg/0,5 ml Altana Pharma Nemačka SZR 2,711.22 12.4mg 67.24 -
: 91;0: M03 MIORELAKSANSI
: 91;0: M03A Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
: 91;0: M03AB Derivati holina
: 91;0: M03AB01 suksametonijum(sukcinilholin)
: 91;0:0082320 M03AB01 suksametonijum MIDARINE inj. 100 po 2 ml/100 mg GladžoSmithKline Engleska SZ 6,900.00 - - -
: 91;0: (sukcinilholin)
: 91;0: M03AC Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
: 91;0: M03AC01 pankuronijum
: 91;0:0082500 M03AC01 pankuronijum PANCURONIUM BP inj. 10 po 2 ml/(4 mg/2 ml) Rotedžmedica Nemačka SZ 823.80 2 mg 41.19 -
: 91;0: GmbH
: 91;0: M03AC03 vekuronijum
: 91;0:0082280 M03AC03 vekuronijum NORCURON inj. 50 po 4 mg, i 1 ml vode Organon Holandija SZ 8,166.37 10 mg 408.32 -
: 91;0: M03AC04 atrakurijum
: 91;0:0082290 M03AC04 atrakurijum TRACRIUM inj. 5 po 25 mg/2,5 ml GladžoSmithKline Engleska SZ 909.76 25 mg 181.95 -
: 91;0:0082291 M03AC04 atrakurijum TRACRIUM inj. 5 po 50 mg/5 ml GladžoSmithKline Engleska SZ 1,742.67 25 mg 174.27 -
: 91;0: M03AC09 rokuronijum bromid
: 91;0:0082050 M03AC09 rokuronijum bromid ESMERON inj. 12 po 5 ml(10 mg/1 ml) Organon Holandija SZ 5,268.48 50 mg 439.04 -
: 91;0:0082051 M03AC09 rokuronijum bromid ESMERON inj. 10 po 10 ml(10 mg/1 ml) Organon Holandija SZ 7,902.71 50 mg 395.14 -
: 91;0: M03ADž Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
: 91;0: M03ADž01 toksin clostridium botulinum tip A( klostridijum)
: 91;0:0169111 M03ADž01 toksin clostridium botulinum tip A DYSPORT inj. 2 po 500 j IpsenBioPharm, V. Britanija Z 41,777.94 - - -
: 91;0: Njredžham
: 91;0:INDIKACIJE: Blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis(cervikalnu distoniju), cerebralnu paralizu dece sa
: 91;0: dinamičkim ekvinusom i urednim mentalnim stanjem starosti do 6 godina i spazmodična disfonija.
: 91;0: M04 PREPARATI ZA LEčENJE GIHTA
: 91;0: M04A Preparati za lečenje gihta
: 91;0: M04AA Inhibitori sinteze mokraćne kiseline
: 91;0: M04AA01 alopurinol
: 91;0:1168050 M04AA01 alopurinol ALOPURINOL tabl. 100 po 100 mg Zdravlje SCG SZR 104.50 0.4 gr 4.18 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N NERVNI SISTEM - LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
: 91;0: N01 ANESTETICI
: 91;0: N01A Anestetici, opšti
: 91;0: N01AB Halogenovani ugljovodonici
: 91;0: N01AB01 halotan
: 91;0:9080091 N01AB01 halotan HALOTHAN rastv. 1 boca po 50 ml Jugoremedija SCG SZ 206.20 - - -
: 91;0: za inh.
: 91;0: N01AB06 izofluran
: 91;0:9080161 N01AB06 izofluran FORANE rastv. 100ml Abbott Italija SZ 3,373.64 - - -
: 91;0: za inh.
: 91;0: N01AB08 sevofluran
: 91;0:9080161 N01AB08 sevofluran SEVORAN rast. 1 po 250ml Abbott Švajcarska SZ 14,352.33 - - -
: 91;0: za inh. Laboratories S.A.
: 91;0: N01AH Opoidni anestetici
: 91;0: N01AH01 fentanil
: 91;0:0087550 N01AH01 fentanil FENTANYL inj. 5 po 2 ml(0,05mg/1ml) JanssenCilag Belgija Z 226.10 200 mcg 904.40 -
: 91;0:0087552 N01AH01 fentanil FENTANYL inj. 50 po 2 ml(0,05mg/1ml) JanssenCilag Belgija Z 2,261.00 200 mcg 904.40 -
: 91;0:0087555 N01AH01 fentanil FENTANYL inj. 50 po 10 ml JanssenCilag Belgija Z 5,275.00 200 mcg 422.00 -
: 91;0: (0,05mg/1ml)
: 91;0: N01AH02 alfentanil
: 91;0:0087570 N01AH02 alfentanil RAPIFEN inj. 5 po 2 ml(0,5mg/1ml) JanssenCilag Belgija SZ 485.20 2 mg 194.08 -
: 91;0:0087571 N01AH02 alfentanil RAPIFEN inj. 10 po 2ml(0,5mg/1ml) JanssenCilag Belgija SZ 970.40 2 mg 194.08 -
: 91;0:0087572 N01AH02 alfentanil RAPIFEN inj. 5 po 10 ml(0,5mg/1ml) JanssenCilag Belgija SZ 1,056.50 2 mg 84.52 -
: 91;0:0087574 N01AH02 alfentanil RAPIFEN inj. 10 po 10 ml(0,5mg/1ml) JanssenCilag Belgija SZ 2,113.00 2 mg 84.52 -
: 91;0:0087575 N01AH02 alfentanil RAPIFEN inj. 50 po 10 ml(0,5mg/1ml) JanssenCilag Belgija SZ 10,565.00 2 mg 84.52 -
: 91;0: N01ADž Ostali opšti anestetici
: 91;0: N01ADž07 etomidat
: 91;0:0080300 N01ADž07 etomidat HYPNOMIDATE inj. 5 po 20 mg/10 ml JanssenCilag Belgija SZ 654.03 10 mg 65.40 -
: 91;0: N01ADž10 propofol
: 91;0:0080420 N01ADž10 propofol PROPOFOL inj. 5 po 20ml(10 mg/ml) Fresenius Kabi Austrija SZ 1,750.00 0,5 mg 0.88 -
: 91;0:0080421 N01ADž10 propofol PROPOFOL inf. 10 po 50 ml(10 mg/ml) Fresenius Kabi Austrija SZ 7,580.00 0,5 mg 0.76 -
: 91;0:0080423 N01ADž10 propofol PROPOFOL inf. 10 po 100 ml( 10 mg/ml) Fresenius Kabi Austrija SZ 13,920.00 0,5 mg 0.70 -
: 91;0:0080360 N01ADž10 propofol RECOFOL inj. 5 po 20 ml(10 mg/1 ml) Schering A.G. Nemačka SZ 1,850.00 0,5 mg 0.93 -
: 91;0:0080361 N01ADž10 propofol RECOFOL inj. 1 po 50 ml(10 mg/1 ml) Schering A.G. Nemačka SZ 895.00 0,5 mg 0.90 -
: 91;0: (emul.)
: 91;0:0080362 N01ADž10 propofol RECOFOL inj. 1 po 100 ml Schering A.G. Nemačka SZ 1,700.00 0,5 mg 0.85 -
: 91;0: (emul.) (10 mg/1 ml)
: 91;0:0080363 N01ADž10 propofol RECOFOL inj. 5 po 10 ml(20 mg/1 ml) Schering A.G. Nemačka SZ 1,880.00 0,5 mg 0.94 -
: 91;0: (emul.)
: 91;0:0080364 N01ADž10 propofol RECOFOL inj. 1 po 50 ml(20 mg/1 ml) Schering A.G. Nemačka SZ 1,751.00 0,5 mg 0.88 -
: 91;0: (emul.)
: 91;0: N01BB Amidi
: 91;0: N01BB01 bupivakain
: 91;0:0081582 N01BB01 bupivakain MARCAINE spinal inj. 5 po 4ml(5mg/1ml) 0,5% AstraZeneca Engleska SZ 1,568.48 50 mg 784.24 -
: 91;0: 0,5%
: 91;0:0081581 N01BB01 bupivakain MARCAINE 0,5% inj. 5 po 20ml(5,0mg/1ml) AstraZeneca Engleska SZ 833.70 50 mg 83.37 -
: 91;0: 0,5%
: 91;0:0081583 N01BB01 bupivakain MARCAINE spinal inj. 5 po 4ml(5,0mg/1ml) AstraZeneca Engleska SZ 1,691.44 50 mg 845.72 -
: 91;0: 0,5% heavy 0,5%
: 91;0:0081121 N01BB01 bupivakain VEDžELIT inj. 10 po 5ml 0,25% Zdravlje SCG Z 199.50 50 mg 79.80 -
: 91;0: (2,5mg/1ml)
: 91;0:0081120 N01BB01 bupivakain VEDžELIT inj. 10 po 5 ml 0,5% Zdravlje SCG Z 220.40 50 mg 44.08 -
: 91;0:0081125 N01BB01 bupivakain VEDžELIT inj. 10 po 10 ml 0,5% Zdravlje SCG Z 332.50 50 mg 33.25 -
: 91;0: (5,0 mg/1 ml)
: 91;0: N01BB02 lidokain
: 91;0:0081220 N01BB02 lidokain LIDOKAIN-HLORID inj. 10 po 2ml(10mg/ml) 1% Galenika SCG Z 58.90 40 mg 11.78 -
: 91;0:0081222 N01BB02 lidokain LIDOKAIN-HLORID inj. 10 po 3,5ml Galenika SCG Z 79.80 40 mg 9.12 -
: 91;0: (10mg/ml) 1 %
: 91;0:0081560 N01BB02 lidokain LIDOKAIN-HLORID inj. 50 po 2ml(20mg/ml) 2% Galenika SCG Z 305.00 40 mg 6.10 -
: 91;0:0081620 N01BB02 lidokain LIDOCAINE inj. 50 po 2ml(10mg/ml) 1% Hemomont SCG Z 294.50 40 mg 11.78 -
: 91;0:0081621 N01BB02 lidokain LIDOCAINE inj. 50 po 3,5ml Hemomont SCG Z 399.00 40 mg 9.12 -
: 91;0: (10mg/ml) 1 %
: 91;0:0081622 N01BB02 lidokain LIDOCAINE inj. 50 po 2ml(20mg/ml) 2% Hemomont SCG Z 305.00 40 mg 6.10 -
: 91;0: N01BB52 lidokain, adrenalin(epinefrin)
: 91;0:0081540 N01BB52 lidokain, adrenalin LIDOKAIN- inj. 50 po 2 ml Galenika SCG Z 314.50 - - -
: 91;0: (epinefrin) ADRENALIN (40,000+0,025 mg)
: 91;0: N02 ANALGETICI
: 91;0: N02A Opioidi
: 91;0: N02AA Prirodni alkaloidi opijuma
: 91;0: N02AA01 morfin
: 91;0:0087854 N02AA01 morfin MORPHINI inj. 10 po 20 mg/1 ml Alkaloid Makedonija SZR 854.64 30 mg 128.26 -
: 91;0: HYDROCHLORIDU M
: 91;0: N02ADž Ostali opioidi
: 91;0: N02ADž02 tramadol
: 91;0:0087531 N02ADž02 tramadol TRAMADOL inj. 5 po 50 mg/ml Panfarma SCG Z 64.60 0,3 gr 77.52 -
: 91;0:0087533 N02ADž02 tramadol TRAMADOL inj. 5 po 100 mg/2ml Panfarma SCG Z 90.30 0,3 gr 54.18 -
: 91;0:0087100 N02ADž02 tramadol SINTRADON inj. 5 po 50 mg/ml Zdravlje SCG Z 64.60 0,3 gr 77.52 -
: 91;0:0087400 N02ADž02 tramadol TRODON inj. 5 po 50 mg/1 ml Zorka Pharma SCG Z 64.60 0,3 gr 77.52 -
: 91;0:0087402 N02ADž02 tramadol TRODON inj. 5 po 100 mg/2 ml Zorka Pharma SCG Z 90.30 0,3 gr 54.18 -
: 91;0: N02B Ostali analgetici i antipiretici
: 91;0: N02BB Pirazoloni
: 91;0: N02BB02 metamizol-natrijum
: 91;0:0086431 N02BB02 metamizol-natrijum NOVALGETOL inj. 50 po 2.5 g/5 ml Galenika SCG SZ 522.50 3 gr 12.54 -
: 91;0: N02BE Anilidi
: 91;0: N02BE01 paracetamol
: 91;0:1086696 N02BE01 paracetamol PARACETAMOL tabl. 500 po 500 mg Galenika a.d. SCG SZR 331.60 3gr 3.98 -
: 91;0:1086522 N02BE01 paracetamol PARACETAMOL tabl. 500 po 500 mg Remevita D.o.o. SCG SZR 331.60 3 gr 3.98 -
: 91;0:1086481 N02BE01 paracetamol MIRALGIN tabl. 500 po 500 mg Zorka Pharma SCG SZR 331.60 3 gr 3.98 -
: 91;0:1086105 N02BE01 paracetamol FEBRICET tabl. 500 po 500 mg Panfarma SCG SZR 331.60 3 gr 3.98 -
: 91;0: N03 ANTIEPILEPTICI
: 91;0: N03A Antiepileptici
: 91;0: N03AA Barbiturati i derivati
: 91;0: N03AA02 fenobarbital(fenobarbiton)
: 91;0:0084520 N03AA02 fenobarbital PHENOBARBITON inj. 5 po 220 mg(sa rastv.) Panfarma SCG Z 280.30 0,1 gr 25.48 -
: 91;0: (fenobarbiton) NATRIJUM
: 91;0: N03AE Derivati benzodiazepina
: 91;0: N03AE01 klonazepam
: 91;0:0084405 N03AE01 klonazepam RIVOTRIL Roche inj. 5 po 1 mg/ml + F. Hoffmann - Švajcarska SZ - 8 mg - -
: 91;0: 5 po 1 ml diluensa La Roche
: 91;0: N04 ANTIPARKINSONICI
: 91;0: N04B Dopaminergički tekovi
: 91;0: N04BB01 amantadin sulfat
: 91;0:0085353 N03AE01 amantadin sulfat PK MERZ inf. 10 po 500 ml(200 mg) Merz Pharma- Nemačka SZ 14.555,00 - - -
: 91;0: ceuticals GmbH
: 91;0:INDIKACIJE: U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.
: 91;0: N05 PSIHOLEPTICI
: 91;0: N05AB Fenotiazini sa piperazinskom strukturom
: 91;0: N05AB02 flufenazin
: 91;0:0070261 N05AB02 flufenazin-dekanoat MODITEN Depo inj. 5 po 25 mg/1 ml Krka Slovenija SZR 1,096.09 1 mg 8.77 -
: 91;0:0070252 N05AB02 flufenazin MODITEN inj. 5 po 2,5 mg /1 ml Krka Slovenija SZR 106.18 1 mg 8.48 -
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja specijaliste psihijatra.
: 91;0: N05AD Derivati butirofenona
: 91;0: N05AD01 haloperidol
: 91;0:0070843 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL inj. 10 po 5 mg/1 ml Hemofarm SCG Z 79.80 8 mg 12.76 -
: 91;0:0070803 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL inj. 10 po 5 mg/1 ml Zdravlje SCG Z 79.80 8 mg 12.76 -
: 91;0:0070207 N05AD01 haloperidol-dekanoat HALDOL Depo inj. 5 po 1 ml/50 mg Krka Slovenija Z 1,224.00 3.3 mg 17.34 -
: 91;0:NAPOMENA Na osnovu mišljenja specijaliste psihijatra.
: 91;0: N05ADž Ostali antipsihotici
: 91;0: N05ADž08 risperidon
: 91;0:0070925 N05ADž08 risperidon RISPOLEPT inj. 1 po 25 mg JansennCilag Belgija Z 8,759.00 - - -
: 91;0: CONSTA
: 91;0:0070926 N05ADž08 risperidon RISPOLEPT inj. 1 po 37.5 mg JansennCilag Belgija Z 12,768.00 - - -
: 91;0: CONSTA
: 91;0:0070927 N05ADž08 risperidon RISPOLEPT inj. 1 po 50 mg JansennCilag Belgija Z 17,517.00 - - -
: 91;0: CONSTA
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Prve epizode shizofrenije kod mladih,( do 35 god.) nekomplijantnih pacijenata.
: 91;0: 2. Nekomplijantni pacijenti koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.
: 91;0: 3 Rezistentni na klasične depo antipsihotike.(pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor
: 91;0: na dva klasična antipsihotika
: 91;0: Lek se primenjuje u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. u roku od 6 meseci)
: 91;0: N05B Anksiolitici
: 91;0: N05BA Derivati benzodiazepina
: 91;0: N05BA01 diazepam
: 91;0:0071123 N05BA01 diazepam BENSEDIN inj. 10 po 10 mg/2 ml Galenika SCG Z 85.50 10 mg 8.55 -
: 91;0: N05BA06 lorazepam
: 91;0:0071712 N05BA06 lorazepam LORAZEPAM inj. 50 po 2 mg/1 ml Zorka Pharma SCG Z 237.50 2.5 mg 5.93 -
: 91;0: N05C Hipnotici i sedativi
: 91;0: N05CD Derivati benzodiazepina
: 91;0: N05CD08 midazolam
: 91;0:0071460 N05CD08 midazolam FLORMIDAL inj. 50 po 15 mg/3 ml Galenika SCG Z 1,140.00 15 mg 22.80 -
: 91;0:0071462 N05CD08 midazolam FLORMIDAL inj. 10 po 5 mg/5 ml Galenika SCG Z 171.00 15 mg 51.30 -
: 91;0: N06 PSIHOANALEPTICI
: 91;0: N06A Antidepresivi
: 91;0: N06AA Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
: 91;0: N06AA04 klomipramin
: 91;0:0072741 N06AA04 klomipramin ANAFRANIL inj. 10 po 2 ml/25 mg Novartis Švajcarska Z 315.02 0.1 gr 126.00 -
: 91;0: N07 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
: 91;0: N07A Parasimpatikomimetici
: 91;0: N07AA Antiholinesteraze
: 91;0: N07AA01 neostigmin
: 91;0:008806 N07AA01 neostigmin NEOSTIGMINE BP inj. 10 po 1 ml(0,5mg/1ml) Rotedžmedica Nemačka Z 516.97 2 mg 206.79 -
: 91;0: GmbH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista B - Grupa R. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEčENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
: 91;0: R03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
: 91;0: R03D Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima
: 91;0: R03DA Ksantini
: 91;0: R03DA04 teofilin
: 91;0:0114645 R03DA04 teofilin EUPHYLONG inj. 5 po 10 ml/200 mg Altana Pharma Nemačka Z 217.30 0.4 g 86.92 -
: 91;0: R03DA0S aminofilin
: 91;0:0114660 R03DA05 aminofilin AMINOFILIN inj. 50 po 250 mg/10 ml Galenika SCG Z 320.20 0.6 g 15.37 -
: 91;0:00114501 R03DA05 aminofilin AMINOPHYLLINUM inj. 50 po 250 mg/10ml Jugoremedija SCG Z 320.20 0.6 g 15.37 -
: 91;0:00114471 R03DA05 aminofilin AMINOFILIN inj. 50 po 250 mg/10 ml Panfarma SCG Z 320.20 0.6 g 15.37 -
: 91;0:00114530 R03DA05 aminofilin AMINOFILIN inj. 50 po 250 mg/10 ml Zdravlje SCG Z 320.20 0.6 g 15.37 -
: 91;0: R07 OSTALI LEKOVI ZA LEčENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
: 91;0: R07A Ostali proizvodi za lečenje bolesti respiratornog sistema
: 91;0: R07AA Plućni surfaktanti
: 91;0: R07AA02 poraktant alfa
: 91;0:00119150 R07AA02 poraktant alfa CUROSURF inj. 2 po 1.5 ml Chiesi Italija SZ 79,066.00 - - -
: 91;0: (120mg/1.5ml) Farmaceutici S.P.A
: 91;0:INDIKACIJE: Za lečenje neonatalnog distres sindroma u visokospecijalizovanim ustanovama.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V OSTALO
: 91;0: V03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI
: 91;0: V03A Svi ostali terapijski proizvodi
: 91;0: V03AB Antidoti
: 91;0: V03AB14 protamin
: 91;0:0180030 V03AB14 protamin PROTAMIN SULFAT inj. 5 po 50 mg/5 ml Galenika SCG SZ 180.50 50 mg 36.10 -
: 91;0: V03AB25 flumazenil
: 91;0:0189100 V03AB25 flumazenil ANEDžATE inj. 5 po 0,5 mg/5 ml F. Hoffmann - Švajcarska SZ 5,812.61 1 mg 2,441.30 -
: 91;0: La Roche
: 91;0:0189101 V03AB25 flumazenil ANEDžATE inj. 5 po 1 mg/10 ml F. Hoffmann - Švajcarska SZ 10,461.00 1 mg 2,196.80 -
: 91;0: La Roche
: 91;0: V03AF Lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima
: 91;0: V03AF03 kalcijum folinat
: 91;0:0184034 V03AF03 kalcijum folinat CALCIUMFOLINAT inj. 5 po 3 ml(30 mg/3 ml) Ebenje Austrija SZR 2,822.60 60 mg 1,129.00 -
: 91;0: Arzneimittel GmbH.
: 91;0:0184036 V03AF03 kalcijum folinat CALCIUMFOLINAT inj. 5 po 5 ml(50 mg/5 ml) Ebenje Austrija SZR 3,025.00 60 mg 726.00 -
: 91;0: Arzneimittel GmbH.
: 91;0:0184025 V03AF03 kalcijum folinat LEUKOVORIN inj. 10 po 50 mg/5 ml Pharmacia Luksemburg SZR 6,104.73 60 mg 732.56 -
: 91;0: Calcium Enterprises
: 91;0: V04 DIJAGNOSTIčKA SREDSTVA
: 91;0: V04C Ostala dijagnostička sredstva
: 91;0: V04CF Testovi za dijagnostiku tuberkuloze
: 91;0: V04CF01 tuberkulin
: 91;0:0012070 V04CF01 tuberkulin PPD-T inj. 10 po 2,5ml(3ij/0.1ml) Torlak SCG Z 5,651.00 - - -
: 91;0: TUBERKULIN
: 91;0: V07 SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI
: 91;0: V07A Svi ostali neterapijski proizvodi
: 91;0: V07AB Rastvarači i razblaživači, uključujući rastvore za ispiranje
: 91;0: VO7AB.. voda za injekcije
: 91;0:0176040 V07AB.. voda za injekcije VODA ZA inj. 50 po 2 ml Galenika SCG Z 190.00 - - -
: 91;0: INJEKCIJE
: 91;0:0176042 V07AB.. voda za injekcije VODA ZA inj. 50 po 5 ml Galenika SCG Z 247.00 - - -
: 91;0: INJEKCIJE
: 91;0:0176051 V07AB.. voda za injekcije ALjUA inj. 50 po 2 ml Hemofarm SCG Z 190.00 - - -
: 91;0: REDESTILLATA
: 91;0:0176053 V07AB.. voda za injekcije ALjUA inj. 50 po 5 ml Hemofarm SCG Z 247.00 - - -
: 91;0: REDESTILLATA
: 91;0:0176184 V07AB.. voda za injekcije ALjUA PRO inj. 50 po 2 ml Jugoremedija SCG Z 190.00 - - -
: 91;0: INJECTIONE
: 91;0:0176185 V07AB.. voda za injekcije ALjUA PRO inj. 50 po 5 ml Jugoremedija SCG Z 247.00 - - -
: 91;0: INJECTIONE
: 91;0:0176133 VO7AB.. voda za injekcije VODA ZA inj. 50 po 2 ml Zorka Pharma SCG Z 190.00 - - -
: 91;0: INJEKCIJE
: 91;0:0176134 VO7AB.. voda za injekcije VODA ZA inj, 50 po 5 ml Zorka Pharma SCG Z 247.00 - - -
: 91;0: INJEKCIJE
: 91;0:0176135 VO7AB.. voda za injekcije VODA ZA inj. 50 po 10 ml Zorka Pharma SCG Z 313.50 - - -
: 91;0: INJEKCIJE
: 91;0: V08 KONTRASTNA SREDSTVA
: 91;0: V08A Kontrastna sredstva sa jodom(Dž-zraci)
: 91;0: V08AA Nefrotropna, visokoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi
: 91;0: V08AA01 amidotrizoat meglumin, amidotrizoat natrijum(diatrizoat meglumin, diatrizoat natrijum)
: 91;0:0194284 V08AA01 amidotrizoat meglumin,
: 91;0: amidotrizoat natrijum
: 91;0: (diatrizoat meglumin,
: 91;0: diatrizoat natrijum) UROGRAFIN 76% inj. 10 po 20 ml(76%) Schering AG Nemačka Z 2,200.00 - - -
: 91;0: *(311 mg jod/ml)
: 91;0:0194283 V08AA01 amidotrizoat meglumin,
: 91;0: amidotrizoat natrijum
: 91;0: (diatrizoat meglumin,
: 91;0: diatrizoat natrijum) UROGRAFIN 76% inj. 10 po 100 ml(76%) Schering AG Nemačka Z 10,196.00 - - -
: 91;0: (311 mg joda/ml)
: 91;0:INDIKACIJE: Intravenska urografija(IVU), zamena za Gastrografin.
: 91;0: V08AB Nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi
: 91;0: V08AB02 joheksol
: 91;0:0199210 V08AB02 joheksol OMNIPALjUE 300 inj. 10 po 50ml/(300mg/1ml) Amersham Healrh Engleska SZ 14,569.20 - - -
: 91;0:0199215 V08AB02 joheksol OMNIPALjUE 350 inj. 10 po 100ml/(350mg/1ml) Amersham Healrh Engleska SZ 27,169.61 - - -
: 91;0:0199216 V08AB02 joheksol OMNIPALjUE 350 inj. 6 po 200ml/(350mg/1ml) Amersham Healrh Engleska SZ 33,165.46 - - -
: 91;0:INDIKACIJE: Mijelografije, konvencionalne i CT angigrafije,CT, IVU.
: 91;0: V08AB04 jopamidol
: 91;0:0199450 V08AB04 jopamidol SCANLUDž rastvor 1 po 50 ml sa 300mg Sanochemia Austrija SZ 1,146.00 - - -
: 91;0: joda na 1 ml(63.6%) Pharmazeutika
: 91;0:0199451 V08AB04 jopamidol SCANLUDž rastvor 1 po 75 ml sa 300mg Sanochemia Austrija SZ 1,719.00 - - -
: 91;0: joda na 1 ml(63.6%) Pharmazeutika
: 91;0:0199452 V08AB04 jopamidol SCANLUDž rastvor 1 po 100ml sa 300 mg Sanochemia Austrija SZ 2,292.00 - - -
: 91;0: joda na 1 ml(63.6%) Pharmazeutika
: 91;0:0199453 V08AB04 jopamidol SCANLUDž rastvor 1 po200 ml sa 300mg Sanochemia Austrija SZ 4,584.00 - - -
: 91;0: joda na 1 ml(63.6%) Pharmazeutika
: 91;0:0199454 V08AB04 jopamidol SCANLUDž rastvor 1 po 50 ml sa 370mg Sanochemia Austrija SZ 1,146.00 - - -
: 91;0: joda na 1 ml(63.6%) Pharmazeutika
: 91;0:0199455 V08AB04 jopamidol SCANLUDž rastvor 1 po 75 ml sa 370mg Sanochemia Austrija SZ 1,719.00 - - -
: 91;0: joda na 1 ml(63.6%) Pharmazeutika
: 91;0:0199456 V08AB04 jopamidol SCANLUDž rastvor 1 po 100 ml sa 370mg Sanochemia Austrija SZ 2,292.00 - - -
: 91;0: joda na 1 ml(63.6%) Pharmazeutika
: 91;0:0199457 V08AB04 jopamidol SCANLUDž rastvor 1 po 200 ml sa 370mg Sanochemia Austrija SZ 4,584.00 - - -
: 91;0: joda na 1 ml(63.6%) Pharmazeutika
: 91;0: V08AB05 jopromid
: 91;0:0194259 V08AB05 jopromid ULATRAVIST inf. 10 po 10 ml(240) Schering A.G. Nemačka SZ 2,882.00 - - -
: 91;0:0194290 V08AB05 jopromid ULATRAVIST inf. 10 po 50 ml(240) Schering A.G. Nemačka SZ 13,100.00 - - -
: 91;0:0194291 V08AB05 jopromid ULATRAVIST inf. 10 po 20 ml(300) Schering A.G. Nemačka SZ 8,050.00 - - -
: 91;0:0194292 V08AB05 jopromid ULATRAVIST inf. 10 po 50 ml(300) Schering A.G. Nemačka SZ 14,500.00 - - -
: 91;0:0194293 V08AB05 jopromid ULATRAVIST inf. 10 po 100 ml(300) Schering A.G. Nemačka SZ 26,500.00 - - -
: 91;0:0194254 V08AB05 jopromid ULATRAVIST inf. 10 po 30 ml(370) Schering A.G. Nemačka SZ 11,100.00 - - -
: 91;0:0194255 V08AB05 jopromid ULATRAVIST inf. 10 po 50 ml(370) Schering A.G. Nemačka SZ 14,600.00 - - -
: 91;0:0194258 V08AB05 jopromid ULATRAVIST inf. 10 po 100 ml(370) Schering A.G. Nemačka SZ 27,150.00 - - -
: 91;0:INDIKACIJE: Mijelografije, konvencionalne i CT angigrafije,CT, IVU.
: 91;0: V08AB07 joversol
: 91;0:0199406 V08AB07 joversol OPTIRAY rastvor 10 po 50 ml sa 300mg Tyco Health Švajcarska Z 9,998.99 - - -
: 91;0: joda na 1 ml(63.6%) care
: 91;0:0199407 V08AB07 joversol OPTIRAY rastvor 10 po 50 ml sa 350 mg Tyco Health Švajcarska Z 9,998.99 - - -
: 91;0: joda na 1 ml(74.2%) care
: 91;0:INDIKACIJE: Mijelografije, konvencionalne i CT angigrafije, CT, IVU.
: 91;0: V08AC Hepatotropna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi
: 91;0: V08AC02 jotroksat meglumin(jotroksinska kiselina, meglumin
: 91;0:0193200 V08AC02 jotroksat meglumin BILISCOPIN inf. 10 po 50 ml Schering A.G. Nemačka Z 6,252.00 - - -
: 91;0: (172,44 + 55,38 mg)
: 91;0: V08B Kontrastna sredstva bez joda(Dž-zraci)
: 91;0: V08BA Kontrastna sredstva sa barijum sulfatom
: 91;0: V08BA01 barijum sulfat
: 91;0:3192102 V08BA01 barijum sulfat BARIJUM SULFAT susp. 1 po 200 ml(100%) Zorka Pharma SCG Z 75.00 - - -
: 91;0:3192100 V08BA01 barijum sulfat BARIJUM SULFAT susp. 1 po 5l(100%) Zorka Pharma SCG Z 1,590.00 - - -
: 91;0: V08C Kontrastna sredstva za magnetnu rezonancu
: 91;0: V08CA Paramagnetna kontrastna sredstva
: 91;0: V08CA01 gadopentetat dimeglumin(gadopentetinska kiselina)
: 91;0:0199431 V08CA01 gadopentetat dimeglumin MAGNEVIST inj. 5 po 15 ml(469 mg/ml) Schering A.G. Nemačka Z 25,363.00 - - -
: 91;0: (gadopentetinska kiselina)
: 91;0:0199432 V08CA01 gadopentetat dimeglumin MAGNEVIST inj. 10 po 10 ml(469 mg/ml) Schering A.G. Nemačka Z 35,570.00 - - -
: 91;0: (gadopentetinska kiselina)
: 91;0:0199430 V08CA01 gadopentetat dimeglumin MAGNEVIST inj. 10 po 20 ml(469 mg/ml) Schering A.G. Nemačka Z 50,801.00 - - -
: 91;0: (gadopentetinska kiselina)
: 91;0: V08CA09 gadobutrol
: 91;0:0199485 V08CA09 gadobutrol GADOVIST inj. 5 po 15ml(1.0mmol/ml) Schering A.G. Nemačka Z 50,400.00 - - -
: 91;0:0199486 V08CA09 gadobutrol GADOVIST inj. 10 po 30ml(1.0mmol/ml) Schering A.G. Nemačka Z 172,368.00 - - -
: 91;0:INDIKACIJE: Specifičan za MR dijagnostiku tumora, infiamatomih i demijelinizacionih bolesti mozga i kičme,
: 91;0: kao i za perfuzioni imidžing kod moždanog udara.
: 91;0: V08CB
: 91;0: V08CB03 ferukarbotran
: 91;0:0199470 V08CB03 ferukarbotran RESOVIST inj. 1 po 540 mg /1.4 ml Schering A.G. Nemačka Z 14,933.00đ - - -
: 91;0:INDIKACIJE: Za detekciju i karakterizaciju izrazito malih fokainih lezija jetre magnetnom rezonancom.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA C. LEKOVI SA POSEBNIM REŽIMOM IZDAVANJA
Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
: 91;0: L01 ANTINEOPLASTICI
: 91;0: L01B Antimetaboliti
: 91;0: L01BB05 fludarabin
: 91;0:0034020 L01BB05 fludarabin FLUDARA lio 5 po 50 mg Schering AG Nemačka Z 55,387.00 - - -
: 91;0: bočica
: 91;0:INDIKACIJE: Hronična limfocitna leukemija, PS 0 ili 1 i "LONj GRADE" Non Hodgkin limfomi, prva linija hemioterapije
: 91;0: u relapsiranom ili rezistentnom obolenju. Relaps akutne leukemije i relaps posle transplatacije
: 91;0: matične ćelije hematopoeze, prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L01BC Analozi pirimidina
: 91;0: L01BC05 gemcitabin
: 91;0:0034210 L01BC05 gemcitabin GEMZAR inj. 1 po 200 mg Elli Lilly Švajcarska SZ 2.865.00 - - -
: 91;0:0034211 L01BC05 gemcitabin GEMZAR inj. 1 po 1000 mg Elli Lilly Švajcarska SZ 13.503.00 - - -
: 91;0:INDIKACIJE: Urološki malignitet(TCC) - II, PS 0 ili 1 rezistentni Hodgkin limfom, III linija hemioterapije,
: 91;0: prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L01BC06 kapecitabin
: 91;0:1034341 L01BC06 kapecitabin DžELODA tabl. 120 po 500 mg Hoffmann - Švajcarska SZR 25.875.13 - - -
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Karcinom dojke, prva linija postantraciklinske terapije u hematološki fragilnih bolesnica sa umereno
: 91;0: evolutivnom bolešću, prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L01C Biljni alkaloid i drugi prirodni proizvodi
: 91;0: L01CD Taksani
: 91;0: L01CD01 paklitaksel
: 91;0:0039282 L01CD01 paklitaksel TADžOGAL inf. 1 po 5 ml(6 mg/1 ml) Galenika a.d. SCG SZ 9,835.85 - - -
: 91;0:0039280 L01CD01 paklitaksel TADžOL inf. 1 po 5 ml(6 mg/1 ml) Bristol Myers - Švajcarska SZ 9,835.85 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Karcinom dojke, PS 0 ili 1, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije
: 91;0: posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima(CR,PR ili SD koje traje duže od 6 meseci),
: 91;0: prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: 2. Karcinom ovarijuma,PS 0 ili 1, uznapredovala bolest(FIGO IIb - IV), prva linija, prema Odluci o
: 91;0: standardima za primenu citostatika.
: 91;0: 3. Karcinom ovarijuma, prva linija za metastatsko obolenje kod bolesnica koje su inicijalno bile u
: 91;0: FIGO stadijumima la - IIa, te nisu u prvoj liniji primale paklitaksel, PS 0 ili 1, primena u
: 91;0: nedeljnom režimu, prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L01CD02 docetaksel
: 91;0:0039300 L01CD02 docetaksel TADžOTERE inj. 1 po 20 mg/0.5 ml + Aventis Pharma Francuska SZ 12,272.40 - - -
: 91;0: (rastvarač)
: 91;0:0039301 L01CD02 docetaksel TADžOTERE inj. 1 po 80 mg/ 2 ml + Aventis Pharma Francuska SZ 49,090.60 - - -
: 91;0: (rastvarač)
: 91;0:INDIKACIJE: Karcinom dojke, PS 0 ili 1, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije
: 91;0: posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima(CR, PR ili SD koje traje duže od 6 meseci),
: 91;0: prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L01DB06 idarubicin
: 91;0:0033181 L01DB06 idarubicin ZAVEDOS inj. 1 po 10 mg Pharmacia Luksemburg SZ 9.812.99 - - -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:INDIKACIJE: Indikovano lečenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL , PS 0 ili1; prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L01DB07 mitoksantron
: 91;0:0033160 L01DB07 mitoksantron NOVANTRON inf. 1 po 10 mg/5ml Njyeth Lederle Austria SZ 5.619.29 - - -
: 91;0: Pharma
: 91;0:0033161 L01DB07 mitoksantron NOVANTRON inf. 1 po 20 mg/10 ml Njyeth Lederle Austria SZ 10.717.29 - - -
: 91;0: Pharma
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Indikovano lečenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL; PS 0 ili,
: 91;0: prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: 2. Maligne primarne progresivne forme multiple skleroze.
: 91;0: L01Dž Ostali antineoplastici
: 91;0: L01DžA Jedinjenja platine
: 91;0: L01DžA03 oksaliplatin
: 91;0:0031395 L01DžA03 oksaliplatin ELODžATIN inj. 1 po 50 mg Sanofi Francuska Z 18,912.50 - - -
: 91;0: Synthelabo Groupe
: 91;0:0031396 L01DžA03 oksaliplatin ELODžATIN inj. 1 po 100 mg Sanofi Francuska Z 37,825.00 - - -
: 91;0: Synthelabo Groupe
: 91;0:INDIKACIJE: Kolorektalni karcinom, PS 0 ili 1, druga linija hemioterapije metastatske bolesti posle postignute
: 91;0: inicijalne kontrole(CR, PR, SD iznad 6 meseci) primenom hemioterapije 5FU-LV ili irinotekanom,
: 91;0: prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L01DžC02 rituksimab
: 91;0:0014140 L01DžC02 ritudžimab MABTHERA inf. 2 po 100 mg/10 ml F. Hoffmann Švajcarska SZ 44,860.90 - - -
: 91;0: La Roche
: 91;0:0014141 L01DžC02 ritudžimab MABTHERA inf. 1 po 500 mg/50ml F. Hoffmann - Švajcarska SZ 112.150.82 - - -
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Sastavni deo lečenja primarne hemioterapije(CHOP),PS 0 ili 1, ili "CHOP like" agresivnih CD 20
: 91;0: pozitivnih krupnoćelijskih - B - Non Hodgkin - skih limfoma(DLCL: tzv. Diffuze large B - cell lymphoma,
: 91;0: prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L01DžC03 trastuzumab
: 91;0:0039345 L01DžC03 trastuzumab HERCEPTIN inj. 440 mg F. Hoffmann - Švajcarska SZ 149,229.00 - - -
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L01DžDž Ostali antineoplastici
: 91;0: L01DžDž05 hidroksikarbamid
: 91;0:1039285 L01DžDž05 hidroksikarbamid LITALIR kaps. 100 po 500 mg Bristol Myers Švajcarska SZR 3,719.00 - - -
: 91;0: Sljuibb
: 91;0:INDIKACIJE: Hronične mijeloproliferativne bolesti(hronična granulocitozna leukemija, esencijalna trombocitemija,
: 91;0: primarna mijelofibroza, prava policitemija), prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L01DžDž11 estramustin
: 91;0:1031043 L01DžDž11 estramustin ESTRACYT kaps. 100 po 140 mg Pharmacija Luksemburg SZ 7,956.40 - - -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:INDIKACIJE: Karcinom prostate, PS 0 ili 1, hormonorefraktoran, prema Odluci o standardima za primenu citostatika
: 91;0: L01DžDž14 tretinoin
: 91;0:1069140 L01DžDž14 tretinoin VESANOID kaps. 100 po 10 mg Hoffmann - Švajcarska SZ 17.968.80 - - -
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Akutna promijelocitna leukemija, prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L01DžDž19 irinotekan
: 91;0:0039291 L01DžDž19 irinotekan CAMPTO inj. 1 po 100 mg/5 ml Aventis Francuska SZ 15,321.40 - - -
: 91;0: Intercontintinental
: 91;0:INDIKACIJE: a) Kolorektalni karcinom, PS 0 ili 1, relaps u toku adjuvantne hemioterapije ili do 6 meseci po završenoj
: 91;0: adjuvantnoj hemioterapiji, prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: b) Kolorektalni karcinom, PS 0 ili 1, dijagnostikovan u fazi metastatskog obolenja, progresija posle
: 91;0: dva ciklusa, primame hemioterapije 5FU-LV("Mayo" režim), prema Odluci o standardima za primenu citostatika.
: 91;0: L02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
: 91;0: L02A Hormoni i srodni lekovi
: 91;0: L02AE Analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin
: 91;0: L02AE03 goserelin
: 91;0:0037070 L02AE03 goserelin ZOLADEDž inj. 1 po 3,6 mg AstraZeneca Engleska SZ 9,377.45 0.129 mg 336.02 -
: 91;0:INDIKACIJE: a) endometrioza
: 91;0: b) medikamentna kastracija za karcinom dojke za osobe starosti do 35 godina u trajanju terapije do
: 91;0: 24 meseca(po Odluci konzilijuma za endokrinozavisne tumore kliničkog centra koga čine endokrinolog,
: 91;0: onkolog i ginekolog)
: 91;0: c) karcinom prostate na osnovu konzilijarnog mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine
: 91;0: urolog, onkolog i endokrinolog.
: 91;0: L02AE04 triptorelin
: 91;0:0037090 L02AE04 triptorelin DIPHERELINE inj. 7 po 0,1mg i 1ml Ipsen Pharma Francuska SZR 2,700.47 0.134 mg 516.95 -
: 91;0: rastvarača Biotech
: 91;0:0037091 L02AE04 triptorelin DIPHERELINE inj. 1 po 3,75mg i 2ml Ipsen Pharma Francuska SZR 9,544.04 0.134 mg 341.04 -
: 91;0: rastvarača Biotech
: 91;0:0037092 L02AE04 triptorelin DIPHERELINE inj. 1 po 11,25 mg i 2ml Ipsen Pharma Francuska SZR 26,241.96 0.134 mg 312.57 -
: 91;0: rastvarača Biotech
: 91;0:INDIKACIJE: a) endometrioza
: 91;0: b) medikamentna kastracija za karcinom dojke za osobe starosti do 35 godina u trajanju terapije
: 91;0: do 24 meseca(po Odluci konzilijuma za endokrinozavisne tumore kliničkog centra koga čine endokrinolog,
: 91;0: onkolog i ginekolog)
: 91;0: c) karcinom prostate na osnovu konzilijarnog mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore
: 91;0: koga čine urolog, onkolog i endokrinolog
: 91;0: d)preuranjeni pubertet na osnovu mišljenja endokrinologa.
: 91;0: L02B Hormonski antagobisti i srodni lekovi
: 91;0: L02BB Anti-androgeni
: 91;0: L02BB01 flutamid
: 91;0:1037081 L02BB01 flutamid FLUCINOM tabl. 100 po 250 mg Schering Plough Švajcarska R 7,109.35 0.75 gr 213.28 -
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam i tumori osetljivi na androgene,
: 91;0: a na osnovu mišljenja endokrinologa i onkologa.
: 91;0: 2. Karcinom prostate na osnovu konzilijarnog mišljenja urologa, endokrinologa i onkologa
: 91;0: (konzilijuma za endokrinozavisne tumore kliničkog centra)
: 91;0: L02BB02 nilutamid
: 91;0:1039601 L02BB02 nilutamid ANANDRON tabl. 30 po 150 mg Aventis Nemačka R 6,395.00 0.15 gr 213.17 -
: 91;0: Intercontinental
: 91;0:INDIKACIJE: 1. Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam i tumori osetljivi na androgene,
: 91;0: a na osnovu mišljenja endokrinologa i onkologa. 2. Karcinom prostate na osnovu konzilijarnog mišljenja
: 91;0: urologa, endokrinologa i onkologa( konzilijuma za endokrinozavisne tumore kliničkog centra)
: 91;0: L02BG Inhibitori enzima aromataze
: 91;0: L02BG03 anastrozol
: 91;0:1039325 L02BG03 anastrozol ARIMIDEDž tabl. 28 po 1 mg AstraZeneca Engleska R 8,513.27 1 mg 304.04 -
: 91;0:INDIKACIJE: Metastatski karcinom dojke.
: 91;0: 1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonske terapije
: 91;0: postmenopauznih bolesnica sa hormonzavisnim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti,
: 91;0: koji se registruje
: 91;0: a. tokom primene adjuvantne hormonske terapije Nolvadedžom, odnosno,
: 91;0: b. u periodu do 12 meseci od završetka adjuvantne hormonske terapije Nolvadedžom.
: 91;0: 2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonske terapije
: 91;0: metastatskog karcinoma kod bolesnica koje imaju apsolutnu kontraindikaciju za primenu Nolvadedža,
: 91;0: kao što su:
: 91;0: a. dokazana duboka venska tromboza u poslednje dve godine, zbog čega je pacijent na antikoagulantnoj
: 91;0: terapiji, kao i
: 91;0: b. dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na Nolvadedž ili neželjena dejstva Nolvadedža koja
: 91;0: apsolutno nedozvoljavaju njegovu dalju primenu(maligni glaukom i sl.) prema Odluci o standardima
: 91;0: za primenu citostatika. Lek se uvodi u terapiju po odobrenju konzilijuma za endokrinozavisne tumore
: 91;0: kliničkog centra koga čine onkolog,endokrinolog, urolog i ginekolog.
: 91;0: L02BG04 letrozol
: 91;0:1039330 L02BG04 letrozol FEMARA tabl. 30 po 2.5 mg Novartis Švajcarska R 9,321.06 2.5 mg 310.70 -
: 91;0:INDIKACIJE: Metastatski karcinom dojke.
: 91;0: 1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonske terapije
: 91;0: postmenopauznih bolesnica sa hormonzavisnim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti,
: 91;0: koji se registruje
: 91;0: a. tokom primene adjuvantne hormonske terapije Nolvadedžom, odnosno,
: 91;0: b. u periodu do 12 meseci od završetka adjuvantne hormonske terapije Nolvadedžom.
: 91;0: 2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonske terapije
: 91;0: metastatskog karcinoma kod bolesnica koje imaju apsolutnu kontraindikaciju za primenu Nolvadedža,
: 91;0: kao što su:
: 91;0: a. dokazana duboka venska tromboza u poslednje dve godine, zbog čega je pacijent na antikoagulantnoj
: 91;0: terapiji, kao i
: 91;0: b. dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na Nolvadedž ili neželjena dejstva Nolvadedža koja apsolutno
: 91;0: nedozvoljavaju njegovu dalju primenu(maligni glaukom i sl.) prema Odluci o standardima za primenu
: 91;0: citostatika.
: 91;0: Lek se uvodi u terapiju po odobrenju konzilijuma za endokrinozavisne tumore kliničkog centra koga čine
: 91;0: onkolog, endokrinolog, urolog i ginekolog.
: 91;0: L02BG06 eksemestan
: 91;0:1039390 L02BG06 eksemestan AROMASIN tabl. 30 po 25 mg Pharmacia SAD R 9,594.06 25 mg 319.80 -
: 91;0: Enterprises
: 91;0:INDIKACIJE: Metastatski karcinom dojke.
: 91;0: 1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonske terapije
: 91;0: postmenopauznih bolesnica sa hormonzavisnim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti,
: 91;0: koji se registruje
: 91;0: a. tokom primene adjuvantne hormonske terapije Nolvadedžom, odnosno,
: 91;0: b. u periodu do 12 meseci od završetka adjuvantne hormonske terapije Nolvadedžom.
: 91;0: 2. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao prva linija sistemske hormonske terapije
: 91;0: metastatskog karcinoma kod bolesnica koje imaju apsolutnu kontraindikaciju za primenu Nolvadedža,
: 91;0: kao što su:
: 91;0: a. dokazana duboka venska tromboza u poslednje dve godine, zbog čega je pacijent na antikoagulantnoj
: 91;0: terapiji, kao i
: 91;0: b. dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na Nolvadedž ili neželjena dejstva Nolvadedža koja apsolutno
: 91;0: nedozvoljavaju njegovu dalju primenu(maligni glaukom i sl.) prema Odluci o standardima za primenu
: 91;0: citostatika.
: 91;0: Lek se uvodi u terapiju po odobrenju konzilijuma za endokrinozavisne tumore kliničkog centra koga čine
: 91;0: onkolog, endokrinolog, urolog i ginekolog.
: 91;0: L03 IMUNOSTIMULANSI
: 91;0: L03A Citokini i imunomodulatori
: 91;0: L03AB Interferoni
: 91;0: L03AB07 interferon beta 1a
: 91;0:0328388 L03AB07 interferon beta 1 a REBIF inj. 12 po 44 mcg Serono Pharma Švajcarska SZ - 4.3 mcg - -
: 91;0:INDIKACIJE: Prema kriterijumima iz odluke stručne komisije za lečenje multiple skleroze.
: 91;0: L03AB08 interferon beta 1b
: 91;0:0015150 L03AB08 interferon beta 1b BETAFERON boč. 15 po 9.600.000 i.j. Schering AG Nemačka Z - 4 M i.j. - -
: 91;0:INDIKACIJE: Prema kriterijumima iz odluke stručne komisije za lečenje multiple skleroze.
: 91;0: L03AB10 peginterferon alfa 2b
: 91;0:0328630 L03AB10 peginterferon alfa 2b PEGINTRON boč. 1 po 50 mcg + 0.5 ml Schering Plough Nemačka SZR 7.738.66 - - -
: 91;0: rastvarača
: 91;0:0328631 L03AB10 peginterferon alfa 2b PEGINTRON boč. 1 po 80 mcg + 0.5 ml Schering Plough Nemačka SZR 12.381.85 - - -
: 91;0: rastvarača
: 91;0:INDIKACIJE: I. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze(bolesnici koji apstiniraju od i. v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci),
: 91;0: prema stavu Republičke stručne komisije,
: 91;0: a. serološki profihanti HCV pozitivna(>6 meseci HCV RNK(PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
: 91;0: b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
: 91;0: c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza(ALT)(>2Dž od gornje granice nornmalne vrednosti),
: 91;0: d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre(nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
: 91;0: e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
: 91;0: Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre(hroničnog hepatitisa i
: 91;0: kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C(HCV) kombinovanom terapijom
: 91;0: (pegilovani interferon + ribavirin). Trjanje terapije zavisno od genotipa
: 91;0: virusa(genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
: 91;0: L03AB11 peginterferon alfa 2a
: 91;0:0328605 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS boč. 1 po 135 mcg /1 ml Hoffman - Švajcarska SZ 15.779.89 26 mcg - -
: 91;0: La Roche
: 91;0:0328606 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS boč. 1 po 180 mcg/1 ml Hoffman - Švajcarska SZ 18.266.93 26 mcg - -
: 91;0: La Roche
: 91;0:0328607 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS spric 1 po 135 mcg/0,5ml Hoffman - Švajcarska SZR 15.779.89 - - -
: 91;0: (PFC) La Roche
: 91;0:0328608 L03AB11 peginterferon alfa 2a PEGASYS spric 1 po 180 mcg/0,5ml Hoffman - Švajcarska SZR 18.266.93 - - -
: 91;0: (PFC) La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: I. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze(bolesnici koji apstiniraju od i. v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci),
: 91;0: prema stavu Republičke stručne komisije,
: 91;0: a. serološki profihanti HCV pozitivna(>6 meseci HCV RNK(PCR) pozitivna u titru >100 000 kopija na ml seruma,
: 91;0: b. prisutna replikacija virusa >6 meseci,
: 91;0: c. biohemijski povišena aktivnost transaminaza(ALT)(>2Dž od gornje granice nornmalne vrednosti),
: 91;0: d. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre(nekroinflamatorna aktivnost i fibroza),
: 91;0: e. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonima
: 91;0: Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih obolenja jetre(hroničnog hepatitisa i
: 91;0: kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C(HCV) kombinovanom terapijom
: 91;0: (pegilovani interferon + ribavirin). Trjanje terapije zavisno od genotipa virusa
: 91;0: (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).
: 91;0: L04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
: 91;0: L04A Imunosupresivi
: 91;0: L04AA Selektivni imunosupresivi
: 91;0: L04AA12 infliksimab
: 91;0:0014220 L04AA12 infliksimab REMICADE inj. 1 po 100 mg Schering Plough Nemačka SZ 39,704.67 3.75 mg 1,488.92 -
: 91;0:INDIKACIJE: Fistulirajuće forme Chronove bolesti samo u referentnim kućama.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista C - Grupa M. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA
: 91;0: M05 LEKOVI U TERAPIJI OBOLENJA KOSTIJU
: 91;0: M05B Delovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
: 91;0: M05BA Bifosfonati
: 91;0: M05BA02 klodronat
: 91;0:0059062 M05BA02 klodronat BONEFOS inf. 5 po 5 ml(60 mg/1 ml) Schering A G Nemačka SZ 7,578.85 1.5 gr 7,578.85 -
: 91;0:INDIKACIJE: Tumorom indukovana hiperkalcemija, netumorske hiperkalcemije preko 3.5 mmol/l i hiperkalcemijska koma,
: 91;0: prema Odluci o standardima za primenu citostatika
: 91;0: M05BA03 pamidronat
: 91;0:0059101 M05BA03 pamidronat AREDIA inj. 4 po 15 mg(sa 5 ml Novartis Švajcarska SZ 12.593.00 60 mg 12,593.00 -
: 91;0: rastvarača)
: 91;0:0059102 M05BA03 pamidronat AREDIA inj. 2 po 30 mg(sa 5 ml Novartis Švajcarska SZ 12.593.00 60 mg 12,593.00 -
: 91;0: rastvarača)
: 91;0:INDIKACIJE: Tumorom indukovana hiperkalcemija, netumorske hiperkalcemije preko 3.5 mmol/l i hiperkalcemijska koma,
: 91;0: prema Odluci o standardima za primenu citostatika
: 91;0: M05BA06 ibandronat
: 91;0:0059082 M05BA06 ibandronat BONDRONAT inj. 5 po 2 mg/2ml Hoffmann Švajcarska SZ 44,259.34 4 mg 17,703.00 -
: 91;0: La Roche
: 91;0:INDIKACIJE: Tumorom indukovana hiperkalcemija, netumorske hiperkalcemije preko 3.5 mmol/l i hiperkalcemijska koma,
: 91;0: prema Odluci o standardima za primenu citostatika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGENDA I SKRAĆENICE
(*) Lek se može upotrebljavati samo u zdravstvenoj ustanovi.
(**) Lek je na listi lekova kao rezervni antibiotik i propisuje se isključivo uz antibiogram.
(STAC) Lekovi sa ovom oznakom priznaju se na teret sredstava zdravstvenog osiguranja za lečenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolničku zdravstvenu delatnost, kao i u toku ambulantno-polikliničkog lečenja pod uslovom da je na otpusnoj listi utvrdjena dalja terapija ovim lekom.
(STAC**) Lekovi sa ovom oznakom obeležavaju rezervne antibiotike koji se priznaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja za lečenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolničku zdravstvenu delatnost, kao i u toku ambulantno-polikliničkog lečenja pod uslovom da je na otpusnoj listi utvrdjena dalja terapija ovim lekom, na osnovu uradjenog antibi-ograma.
R Lek se može izdavati samo na lekarski recept.
Z Lek se može upotrebljavati samo u zdravstvenoj ustanovi.
SZ Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.
SZR Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz recept, u cilju nastavka terapije i kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poledjini recepta, odnosno naloga.