Na osnovu člana 44. stav 1. člana 45. stav 3. i člana 49. Zakona o evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 46/96), Savezna vlada donosi

ODLUKU

O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA ZA VOĐENjE EVIDENCIJA U OBLASTI RADA I OBRASCIMA PRIJAVA I IZVEŠTAJA

(Objavljena u "Sl. listu SRJ", br. 40/97 i 25/2000)

I. OSNOVNE ODREDBE

1.
Ovom odlukom propisuju se jedinstveni metodološki principi za vođenje evidencija u oblasti rada način unošenja podataka, zaštita i obezbeđenje komunikacionog povezivanja podataka) i obrasci za vođenje evidencija u oblasti rada.
2.
Evidencije u oblasti rada vode se unošenjem podataka u obrasce propisane ovom odlukom.

II. NAČIN VOĐENjA EVIDENCIJA U OBLASTI RADA

3.
U evidencije u oblasti rada podaci se unose na sledeći način:
1) jedinstveni matični broj građana unosi se na način propisan Zakonom o uvođenju jedinstvenog matičnog broja građana ("Službeni list SFRJ", br. 58/76);
2) kao podatak o delatnosti poslodavca unosi se naziv aktivnosti koje u vidu zanimanja obavlja poslodavac (preduzeće i drugo pravno lice, fizičko lice, državni organ i organ jedinice lokalne samouprave), i šifra delatnosti prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti i o Registru jedinica razvrstavanja ("Službeni list SRJ", br. 31/96);
3) kao podatak o radnom odnosu unosi se odgovarajući podatak o vrsti radnog odnosa ili angažovanja na osnovu ugovora zaključenog sa poslodavcem, pri čemu se primenjuje sledeća klasifikacija:
a) radni odnos na neodređeno vreme;
b) radni odnos na određeno vreme;
v) pripravnik;
g) pripravnik - volonter;
d) dopunski rad;
đ) privremeni i povremeni poslovi;
e) sezonski rad;
ž) privremeno radno angažovanje;
z) invalid;
4) kao podatak o radnom mestu unosi se naziv poslova i zadataka koje je poslodavac utvrdio svojim opštim aktom i oznaka o vrsti radnog mesta (da li je novootvoreno ili upražnjeno);
5) matični broj registra poslodavca unosi se kao numerička oznaka - matični broj registra koji je dobijen upisom u Registar jedinica razvrstavanja;
6) registarski broj prijave o slobodnom radnom mestu unosi se kao numerička oznaka od 13 mesta kojom se označava svaka prijava koju primi organizacija za zapošljavanje, na sledeći način: u prvih pet mesta upisuje se šifra opštine, u šestom poslednja cifra godine u kojoj se prijava registruje, u sledećih šest redni broj prijave, a poslednja trinaesta cifra je kontrolni broj po modulu 11;
7) kao podatak o radnom stažu unosi se, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, broj godina i meseci navršenog staža koji se računa sa efektivnim trajanjem, sa uvećanim trajanjem, kao i poseban staž;
8) o radnom iskustvu unosi se podatak o:
a) potrebnom radnom iskustvu za obavljanje poslova radnog mesta;
b) broj meseci radnog iskustva koje je pojedinac stekao u radnom odnosu, kroz radno angažovanje ili volonterski rad u stepenu stručne spreme određenog zanimanja;
9) podatak o zanimanju iskazuje se na sledeći način:
a) za zaposleno lice - kao naziv i šifra određenih poslova i radnih zadataka koje zaposleni obavlja radi proizvodnje materijalnih i drugih dobara, odnosno radi vršenja usluga i sticanja zarade, bez obzira na delatnost;
b) za nezaposleno lice - kao naziv i šifra kojom se označava stručna i radna osposobljenost nezaposlenog za vršenje određenih poslova, bez obzira na delatnost;
10) podatak o vrsti stručne spreme iskazuje se kao naziv i šifra škole odnosno fakulteta čijim je završavanjem pojedinac osposobljen za određenu vrstu poslova;
11) kao podatak o stepenu stručne spreme unosi se stepen stručne spreme koji je pojedinac dobio završavanjem verifikovanog programa obrazovanja u organizaciji ovlašćenoj za izvođenje takvog programa ili drugih vidova obrazovanja priznati zakonom, prema sledećoj klasifikaciji:
I stepen - završeno osnovno obrazovanje i odgovarajući program za I stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica bez stručne spreme, odnosno nekvalifikovani radnici;
II stepen - završeno osnovno obrazovanje i odgovarajući program za II stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se i polukvalifikovani radnici, lica sa priznatom nižom stručnom spremom, kao i lica sa završenim dvogodišnjim zajedničkim osnovama srednjeg usmerenog obrazovanja;
III stepen - završeno trogodišnje srednje obrazovanje ili završene dvogodišnje zajedničke osnove usmerenog obrazovanja i odgovarajući program za III stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenom trogodišnjom školom za kvalifikovane radnike, kao i lica sa završenom dvogodišnjom srednjom školom, pre nego što je školovanje postalo trogodišnje;
IV stepen - završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje ili završene dvogodišnje zajedničke osnove usmerenog obrazovanja i odgovarajući program za IV stepen stručne spreme, ili završena gimnazija. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenom stručnom školom u trogodišnjem trajanju, pre nego što je školovanje postao četvorogodišnje;
V stepen - završeno jednogodišnje specijalističko obrazovanje nakon srednjeg obrazovanja ili završeno petogodišnje srednje obrazovanje. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenom školom za visokokvalifikovane radnike;
VI/1 stepen - završen obrazovni program za VI/1 stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenom višom školom, kao i lica sa savladanim programom I stepena studija na fakultetu;
VI/2 stepen - završen obrazovni program za VI/2 stepen stručne spreme;
VII/1 stepen - završen obrazovni program za VII/1 stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenim studijama na fakultetu, visokoj školi ili akademiji;
VII/2 stepen - završen obrazovni program za VII/2 stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se lica sa završenim poslediplomskim studijama i akademskim zvanjem magistra nauka ili umetnosti, kao i lica sa završenom specijalizacijom i stručnim nazivom specijaliste;
VIII stepen - u ovaj stepen razvrstavaju se lica sa stečenim naučnim stepenom doktora nauka;
12) o postojanju i vrsti faktora koji otežavaju zapošljavanje unose se sledeći podaci, i to:
a) subjektivni faktori - psihološki, fizičko-fiziološki i zdravstveni, pod čijim delovanjem mogućnost za zapošljavanje pojedinca može biti umanjena a status nezaposlenosti prolongiran;
b) objektivni faktori - neusklađenost ponude i tražnje zaposlenja koja utiče na mogućnost zapošljavanja pojedinca;
13) o posebnim znanjima i veštinama unosi se podatak o svim sposobnostima, funkcionalnim znanjima i veštinama koje je pojedinac stekao završavanjem posebnih programa obrazovanja, obukom, usavršavanjem ili specijalizacijom, a koji mogu da uvećaju njegove mogućnosti, odnosno da olakšaju njegovo zapošljavanje;
14) podatak o zaradi unose se kao:
a) iznos bruto zarade, koji podrazumeva iznos koji pripada zaposlenom kao nadoknada za njegov rad, a u koji su uključeni porezi i doprinosi koji se plaćaju na teret zaposlenog a nisu uključeni porezi i doprinosi na teret poslodavca;
b) iznos neto zarade, koji podrazumeva iznos koji se isplaćuje zaposlenom, a koji predstavlja ostatak od bruto zarade po odbitku poreza i doprinosa.

III. ZAŠTITA I OBEZBEĐENjE KOMUNIKACIONOG POVEZIVANjA PODATKA

4.
Zaštita podataka u evidencijama u oblasti rada vrši se putem njihovog prikupljanja, obrade i korišćenja isključivo za svrhe utvrđene zakonom.
Zaštite podataka obezbeđuje se i kroz ispravku netačnih podataka, kao i zabranu korišćenja netačnih, neažurnih i nepotpunih podataka.
5.
Podaci sadržani u evidencijama u oblasti rada koji se koriste za istraživačke, naučne i slične svrhe, mogu se davati samo u obliku koji ne omogućava identifikaciju podataka koji su lične ili poverljive prirode.
6.
Lični podaci sadržani u evidencijama u oblasti rada ne mogu se objavljivati ili saopštavati.
Ukoliko postoji potreba za korišćenjem ličnih podataka za druge, osim u statističke svrhe, za to se prethodno obezbeđuje pismena saglasnost lica na koje se podaci odnose.
7.
Ako evidencije u oblasti rada sadrže podatke lične i poverljive prirode koji se ni na koji način ne mogu saopštavati, ti podaci u evidencijama moraju biti posebno označeni.
8.
U uslovima primene automatske obrade podataka subjekti koji vode evidenciju utvrđuju organizacione i tehničko-tehnološke mere zaštite podataka od uništenja, gubitka, menjanja ili davanja, neovlašćenog korišćenja i neovlašćenog pristupa prostoru i opremi koja se koristi u obradi podataka.
9.
Subjekti koji vode evidencije u oblasti rada i savezni organ nadležan za obradu i objavljivanje podataka obezbeđuju komunikaciono povezivanje podataka i elektronskim putem razmenjuju podatke iz baza podataka u okviru informacionog sistema u zapošljavanju i sistema statističkih istraživanja.
U slučaju kada se razmena podataka vrši na način iz stava 1. ove tačke, subjekti koji vode evidencije posebnim merama obezbeđuju zaštitu prikupljenih podataka, računarsku i programsku opremu i prenosne puteve.

IV. OBRASCI PRIJAVA I IZVEŠTAJA

10.
Za vođenje evidencija u oblasti rada i dostavljanje podataka propisuju se sledeći obrasci prijava i izveštaja:
1) E-1, Prijava o slobodnom radnom mestu;
2) E-2, Izveštaj o realizaciji prijave o slobodnom radnom mestu;
3) E-3, Prijava o zasnivanju - prestanku radnog odnosa i
4) E-3/1, Prijava o zasnivanju - prestanku radnog odnosa za više lica;
5) E-4, Lični karton nezaposlenog lica i
6) E-4/1, Evidencioni karton nezaposlenog lica
7) E-5, Registar ponuda stranih poslodavaca za zapošljavanje građana SRJ u inostranstvu;
8) E-6, Lični karton građanina SRJ u inostranstvu i
9) E-6/1, Zahtev za posredovanje pri zapošljavanju u SRJ;
10) E-7, Izveštaj o zaposlenim licima koje poslodavac upućuje na privremeni rad u inostranstvo.
Obrasci su prilagođeni za automatsku obradu podataka.
11. Obrasci E-1 do E-7 iz tačke 10. odštampani su uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.
12. Evidencija o korisnicima prava invalidskog osiguranja vodi se na obrascu MIN koji je propisan Odlukom o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
13. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Uputstvo o metodološkim principima za vođenje evidencija u oblasti rada i o sredstvima, načinu i rokovima dostavljanja prijava i izveštaja ("Službeni list SFRJ", br. 58/77, 49/82 i 23/86).
14. Ova odluka stupa na snagu 1. januara 1998. godine.