Na osnovu člana 89. tačka 1. Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima ("Službeni glasnik RS", br. 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 i 22/2001),
Ministar finansija i ekonomije donosi

NAREDBU

O UPLAĆIVANjU ODREĐENIH PRIHODA BUDžETA REPUBLIKE, AUTONOMNE POKRAJINE, OPŠTINA, GRADOVA, GRADA BEOGRADA I PRIHODA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 25 od 18. aprila 2001, 65/01, 74/01)

I. OSNOVNE ODREDBE

Ovom naredbom propisuju se računi za uplaćivanje zakonom, odnosno drugim propisom određenih prihoda budžeta Republike, autonomne pokrajine, opština, gradova, grada Beograda i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: korisnici javnih prihoda).
Prihodi budžeta Republike, autonomne pokrajine, opština, gradova, grada Beograda i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja uplaćuju se na sledeće uplatne račune:

-----------------------------------------------------------------------------
Red. Naziv računa Broj
broj računa
-----------------------------------------------------------------------------
1 2 3
-----------------------------------------------------------------------------

I. PRIHODI KOJI SE DELE IZMEĐU BUDžETA REPUBLIKE I BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE

1. Porez na dobit preduzeća
1.1. Porez na dobit preduzeća 840-11048
1.2. Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku
obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima 840-11006
1.3. Porez na dobit preduzeća koji se obračunava i naplaćuje
kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju
nerezidentima 840-11027
1.4. Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku
obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima 840-11032
1.5. Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku
obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju
nerezidentima 840-11053

II. PRIHODI KOJI SE DELE IZMEĐU BUDžETA REPUBLIKE, BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE I BUDžETA OPŠTINA I GRADOVA

1. Porez na dohodak građana
1.1. Porez na zarade 840-12071

III. PRIHODI KOJI SE DELE IZMEĐU BUDžETA REPUBLIKE I

BUDžETA OPŠTINA, ODNOSNO GRADOVA

1. Porez na promet proizvoda
1.1. Porez na promet proizvoda (opšti režim) 840-2026
1.2. Porez na promet lekova sa posebne liste 840-20278
1.3. Porez na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava,
ortopedskih pomagala i sl. 840-20283
1.4. Porez na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i
kafe 840-20299
2. Porez na promet usluga
2.1. Porez na promet usluga prometa proizvoda na veliko 840-22001
2.2. Porez na promet komunalnih usluga 840-22017
2.3. Porez na promet finansijskih usluga (kamate za date
kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge
platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i
reosiguranja) 840-22022
2.4. Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga 840-22038
2.5. Porez na promet usluga organizovanja priredbi i estrada 840-22043
2.6. Porez na promet usluga priređivanja igara na sreću 840-22293
2.7. Porez na promet usluga od priređivanja igara na sreću
pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu 840-22288
2.8. Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu 840-22300
2.9. Porez na promet ostalih usluga 840-2208
3. Naknada za korišćenje mineralnih sirovina
3.1. Naknada za korišćenje mineralnih sirovina 840-66045

IV. PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUDžETU REPUBLIKE

1. Porez na promet pri uvozu
1.1. Porez na promet proizvoda ostvaren pri uvozu 840-20192
2. Akcize
2.1. Akciza na derivate nafte
2.1.1. Akciza na motorni benzin 840-27008
2.1.2. Akciza na dizel-goriva 840-27013
2.1.3. Akciza na lož ulja 840-27029
2.1.4. Akciza na ostale derivate nafte 840-27034
2.2. Akciza na duvanske prerađevine
2.2.1. Akciza na cigarete grupe A 840-27104
2.2.2. Akciza na cigarete grupe B 840-27125
2.2.3. Akciza na cigarete grupe C 840-27130
2.2.4. Akciza na ostale duvanske prerađevine 840-27146
2.3. Akciza na alkoholna pića
2.3.1. Akciza na pivo 840-27200
2.3.2. Akciza na prirodnu rakiju i vinjak 840-27216
2.3.3. Akciza na vina 840-27221
2.3.4. Akciza na ostala alkoholna pića 840-27237
2.4. Akciza na etil-alkohol (etanol) 840-27242
2.5. Akciza na so za ishranu 840-27380
2.6. Akciza na luksuzne proizvode 840-27403
2.7. Akciza na osvežavajuća bezalkoholna pića 840-27419
2.8. Akciza pri uvozu
2.8.1. Akciza pri uvozu derivata nafte
2.8.1.1. Akciza pri uvozu motornog benzina 840-27055
2.8.1.2. Akciza pri uvozu dizel-goriva 840-27060
2.8.1.3. Akciza pri uvozu lož ulja 840-27081
2.8.1.4. Akciza pri uvozu ostalih derivata nafte 840-27076
2.8.2. Akciza pri uvozu duvanskih prerađevina
2.8.2.1. Akciza pri uvozu cigareta grupe A 840-27151
2.8.2.2. Akciza pri uvozu ostalih duvanskih prerađevina 840-27167
2.8.3. Akciza pri uvozu alkoholnih pića
2.8.3.1. Akciza pri uvozu piva 840-27258
2.8.3.2. Akciza pri uvozu prirodne rakije i vinjaka 840-27263
2.8.3.3. Akciza pri uvozu vina 840-27279
2.8.3.4. Akciza pri uvozu viskija, džina, konjaka i ostalih
alkoholnih pića 840-27424
2.8.4. Akciza pri uvozu etil - alkohola (etanola) 840-27466
2.8.5. Akciza pri uvozu soli za ishranu 840-27487
2.8.6. Akciza pri uvozu luksuznih proizvoda 840-27445
2.7.8. Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića 840-27450
2.8.8. Akciza pri uvozu kafe (sirova, pržena, mlevena i
ekstrakt kafe) 840-27471
3. Porez na dohodak građana
3.1. Porez na prihode od samostalne delatnosti
3.1.1. Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća
prema stvarno ostvarenom neto prihodu 840-14008
3.1.2. Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća
prema paušalno određenom neto prihodu 840-14013
3.2. Porez na prihode od autorskih prava i prava industrijske
svojine 840-14515
3.3. Porez na prihode od kapitala
3.3.1. Porez na dividende i udele u dobiti 840-25115
3.3.2. Porez na prihode od kamate 840-25120
3.4. Porez na prihode od nepokretnosti 840-25045
3.5. Porez na kapitalne dobitke 840-25050
3.6. Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari 840-25087
3.7. Porez na dobitke od igara na sreću 840-25295
3.8. Porez na prihode od osiguranja lica 840-25302
3.9. Porez na druge prihode 840-25344
3.10. Godišnji porez na dohodak građana 840-25339
3a Jednokratni porez na ekstra dohodak i ekstra imovinu
stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti
3a1. Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne
i sive emisije novca u finansijskim transakcijama 840-25461
3a2. Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom
kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je
tržišni kurs bio viši 840-25477
3a3. Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu
avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan,
odnosno po osnovu fakturisanih a neizvršenih usluga 840-25482
3a4. Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije
akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih
dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na
promet 840-25498
3a5. Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na
režimu kontigenta ili kvote, ostvaren korišćenjem
posebnih pogodnosti za dobijanje kontigenta, odnosno
kvote 840-25505
3a6. Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog
lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine
(korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava
od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod
i dr.) 840-25510
3a7. Jednokratni porez po osnovu snabdevanja robnih rezervi i
kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima
(bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom) 840-25526
3a8. Jednokratni porez po osnovu raspolaganja budžetskim
sredstvima, sredstvima organizacija obaveznog socijalnog
osiguranja, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih
preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno
utvrđenoj nameni 840-25531
3a9. Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava javnih
prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se
u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za
plasman po višoj kamatnoj stopi 840-25547
3a10. Jednokratni porez po osnovu nenamenskog korišćenja
sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti,
sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne
transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne
transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u
Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom
namenom 840-25552
3a11. Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji
preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja
ili članova njihovih porodica 840-25568
3a12. Jednokratni porez po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne
površine veće od 90 metara kvadratnih od strane
izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera,
funkcionera političke stranke, direktora ili člana
organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili
mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog
kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo
predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se
slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina 840-25573
3a13. Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita po posebnim
pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana
(stanova) 840-25589
3a14. Jednokratni porez po osnovu izgradnje reprezentativnog
stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna
površina veća od propisane i dozvoljene 840-25594
3a15. Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje
poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno
opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih 840-25601
3a16. Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima
ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih
preduzeća, ili njihovo korišćenje, od strane fizičkog ili
pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u
inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog
fizičkog ili pravnog lica 840-25617
3a17. Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava
deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i
štedionicama kao pozajmica 840-25622
3a18. Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate
zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim
bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom
ulogu 840-25638
3a19. Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava po osnovu
Zajma za privredni razvoj Srbije 840-25643
3a20. Jednokratni porez po osnovu kupovine gradskog
građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u
društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili
imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave,
te člana njegove porodice, kada je na licitaciji
učestvovalo samo jedno lice 840-25659
3a21. Jednokratni porez po različitim osnovama 840-25664
4. Porez na finansijske transakcije
4.1. Porez na finansijske transakcije 840-24006
5. Porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara
5.1. Porez na upotrebu motornih vozila 840-26016
5.2. Porez na upotrebu mobilnog telefona 840-26021
5.3. Porez na upotrebu čamaca, plovećih postrojenja i jahti 840-26037
5.4. Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica 840-26042
5.5. Porez na registrovano oružje 840-26000
6. Ostali porezi
6.1. Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno
zemljište 840-24011
7. Takse
7.1. Republičke administrativne takse 840-3161
7.2. Republičke sudske takse 840-3338
7.3. Takse na određene proizvode i vršenje određene delatnosti
7.3.1. Naknada za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom
stanju životinja 840-31850
7.3.2. Naknada za registraciju pasa 840-31845
7.3.3. Naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede 840-31866
7.3.4. Naknada za obavezni zdravstveni pregled pošiljaka bilja u
inostranstvo 840-31920
7.3.5. Taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u
sredstvima javnog prevoza 840-31658
7.3.6. Posebna taksa priređivača igara na sreću 840-31754
7.3.7. Posebna taksa za izravnanje poreskog opterećenja za robu u
provozu 840-31091
7.4. Druge takse
7.4.1. Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila 840-34046
7.4.2. Taksa na prodajnu cenu robe u slobodnim carinskim
prodavnicama - deo koji pripada Republici 840-31546
8. Drugi prihodi
8.1. Novčane kazne
8.1.1. Novčane kazne za prekršaje 840-5007
8.1.2. Novčane kazne za prekršaje u oblasti rada (po prijavama
inspekcije rada) 840-50022
8.1.3. Novčane kazne za prekršaje koje izriče inspekcija rada
(mandatne kazne) 840-50155
8.1.4. Novčane kazne za saobraćajne prekršaje 840-5028
8.1.5. Novčane kazne za prekršaje koje izriče republički organ
uprave nadležan za poslove javnih prihoda 840-5166
8.1.6. Novčane kazne za prekršaje koje izriču republički organi
sanitarne, zdravstvene i prosvetne inspekcije 840-51675
8.1.7. Novčane kazne za prekršaje ustanovljene propisima o
zdravstvenoj zaštiti životinja 840-50085
8.1.8. Novčane kazne za privredne prestupe 840-5119
8.1.9. Novčane kazne za privredne prestupe ustanovljene
propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja 840-51110
8.1.10. Troškovi postupka pred organima za prekršaje 840-50001
8.1.11. Novčane kazne za krivična dela 840-5150
8.1.12. Troškovi krivičnog postupka i paušal kod sudova 840-50017
8.2. Prihodi od oduzete imovine i imovinske koristi
8.2.1. Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom
oduzetih predmeta u prekršajnom, krivičnom i drugom
postupku 840-5192
8.2.2. Razlika u ceni uplaćena po rešenjima nadležnih
republičkih organa 840-6254
8.2.3. Sredstva od prodaje oduzete robe, naplaćenih troškova za
utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti i od mandatnih
kazni koje izriču tržišni inspektori 840-51607
8.3. Prihodi koje ostvaruju državni organi i organizacije
8.3.1. Prihodi republičkih organa i organizacija 840-6116
8.3.2. Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni
organi i organizacije i ustanove - javne službe koje se
finansiraju iz budžeta Republike 840-62303
8.3.3. Prihodi od prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari u
državnoj svojini osim nepokretnosti i pokretnih stvari
koje koriste organi AP 840-62506
8.3.4. Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje
ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu 840-62595
8.3.5. Troškovi prinudne naplate javnih prihoda 840-62714
8.3.6. Troškovi upravnog postupka u okruzima 840-62735
8.3.7. Ostali troškovi upravnog postupka 840-62740
8.3.8. Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora
po zahtevu stranke 840-62761
8.3.9. Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike,
troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi 840-62777
8.4. Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
8.4.1. Naknade za korišćenje šuma
8.4.1.1. Naknada za iskrčenu šumu 840-62371
8.4.1.2. Naknada za posečeno drvo 840-62324
8.4.1.3. Naknada za korišćenje šumskog zemljišta kad se daje u
zakup 840-62345
8.4.1.4. Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta kad se da
je za ispašu 840-62350
8.4.2. Naknade za korišćenje i zaštitu voda
8.4.2.1. Naknada za korišćenje i zaštitu voda 840-65006
8.4.2.2. Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka 840-66019
8.4.3. Naknade za korišćenje rezultata geoloških istraživanja i
geodetskih usluga
8.4.3.1. Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih
geoloških istraživanja 840-65011
8.4.3.2. Naknada za korišćenje podataka premera, katastra
nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra
nepokretnosti, kao i za usluge koje pruža Republički
geodetski zavod 840-65027
8.4.4. Naknada za poljoprivredno zemljište
8.4.4.1. Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta 840-68008
8.4.4.2. Naknada za korišćenje poljoprivrednog zemljišta 840-68013
8.4.5. Naknade, odnosno sredstva za finansiranje zaštite životne
sredine
8.4.5.1. Sredstva za finansiranje zaštite životne sredine u visini
od 1% predračunske vrednosti objekata i radova za koje
je propisana obaveza izrade analize uticaja objekata i
radova na životnu sredinu 840-68029
8.4.5.2. Naknada za zagađivanje prirodnih bogatstava 840-68055
8.4.5.3. Naknada za stavljanje u promet zaštićenih divljih biljnih i
životinjskih vrsta 840-62387
8.4.6. Naknade za korišćenje drugih prirodnih bogatstava
8.4.6.1. Naknada za korišćenje ribarskih područja 840-68034
8.4.7. Naknade za korišćenje puteva
8.4.7.1. Naknada za inostrana drumska motorna vozila 840-292
8.5. Sredstva solidarnosti
8.5.1. Sredstva Crvenog krsta Srbije od svake prodate ulaznice
za priredbe (kulturne, kinematografske i zabavne,
sportske susrete i takmičenja); sredstva od prodatih
gramofonskih ploča i kaseta; sredstva prikupljena u toku
"Nedelje Crvenog krsta" i "Nedelje borbe protiv
tuberkuloze" 840-62184
8.5.2. Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje" 840-62179
8.5.3. Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
"Mesec borbe protiv raka" 840-62207
8.5.4. Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
"Borba protiv SIDE" 840-62569
8.5.5. Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
"Izgradnja Spomen-Hrama Svetog Save" 840-62756
8.6. Ostali prihodi
8.6.1. Koncesiona naknada 840-23035
8.6.2. Sredstva od oporezivanja neprijavljenih prihoda u visini
od 10% 840-62527
8.6.3. Sredstva od naplaćene kamate za neblagovremeno plaćene
javne prihode u visini od 1% 840-62532
8.6.4. Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta Republike
koja su uključena u depozit banaka 840-62392
8.6.5. Prihodi od prodaje državnog i društvenog kapitala 840-62602
8.6.6. Prihodi po osnovu donacija 840-62618
8.6.7. Sredstva ostvarena priređivanjem igara na sreću 840-62709
8.6.8. Ukinuti budžetski prihodi 840-62116
8.6.9. Ostali prihodi 840-6212
8.6.10. Prihodi po osnovu donacija za sanaciju šteta od
elementarnih nepogoda 840-62686

V. PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE

1.
Administrativne takse
1.1. Pokrajinske administrativne takse 840-31637
2. Ostali prihodi
2.1. Prihodi od kamata na sredstva AP deponovana kod banaka 840-61007
2.2. Prihodi od prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari koje
koriste organi AP 840-61012
2.3. Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP 840-61028
2.4. Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP 840-61033
2.5. Prihodi po osnovu donacija 840-61049
2.6. Prihodi od prodaje akcijskog kapitala AP 840-61054

VI. PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUDžETU OPŠTINE, ODNOSNO GRADA

1. Porez na fond zarada
1.1. Porez na fond zarada zaposlenih koje se finansiraju iz
budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 840-1216
1.2. Porez na fond zarada ostalih zaposlenih 840-1221
2. Porez na dohodak građana
2.1. Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva 840-13112
3. Porezi na imovinu
3.1. Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od
fizičkih lica 840-25323
3.2. Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od
pravnih lica 840-25365
3.3. Porez na zemljište 840-25435
3.4. Porez na akcije na ime i udele 840-25136
3.5. Porez na nasleđe i poklon 840-2533
3.6. Porez na prenos apsolutnih prava
3.6.1. Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti 840-25440
3.6.2. Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim
hartijama od vrednosti 840-25092
3.6.3. Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim
vozilima i plovnim objektima 840-25456
3.6.4. Porez na prenos apsolutnih prava na ostalim objektima 840-25141
4. Boravišna taksa
4.1. Boravišna taksa 840-3205
5. Administrativne takse
5.1. Opštinske administrativne takse 840-31616
5.2. Administrativne takse za grad 840-31621
6. Komunalne takse
6.1. Lokalne komunalne takse
6.1.1. Komunalna taksa na firmu 840-3210
6.1.2. Komunalne takse na držanje životinja 840-32681
6.1.3. Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih
vozila 840-3273
6.1.4. Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim
površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne
svrhe 840-32405
6.1.5. Komunalna taksa za držanje sredstava za igru (bilijar,
tombola i sl.) 840-32489
6.1.6. Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u
ugostiteljskim objektima 840-32494
6.1.7. Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe
van poslovne prostorije 840-32473
6.1.8. Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa 840-32517
6.1.9. Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje
drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i
obeleženim mestima 840-32468
6.1.10. Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za
kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog
korišćenja 840-32538
6.1.11. Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja
i plovnih naprava na vodi, osim pristana koji se koriste
u pograničnom rečnom saobraćaju 840-32431
6.1.12. Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova
na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje
održavaju i obeležavaju plovne puteve 840-32447
6.1.13. Komunalna taksa za držanje restorana i drugih
ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi 840-32697
6.1.14. Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe 840-32585
6.1.15. Komunalna taksa na ostale predmete taksiranja 840-3247
7. Drugi prihodi budžeta
7.1. Novčane kazne
7.1.1. Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za
prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i
oduzeta imovinska korist u tom postupku 840-50129
7.1.2. Novčane kazne za prekršaje propisa iz oblasti zaštite od
požara 840-50134
7.2. Prihodi koje ostvaruju državni organi i organizacije
7.2.1. Prihodi opštinskih organa uprave 840-6121
7.2.2. Prihodi gradskih organa uprave 840-61124
7.3. Naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg
interesa 840-23404
7.4. Naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta
7.4.1. Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta u
građevinskom području 840-23056
7.4.2. Naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta 840-23927
7.4.3. Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 840-23906
7.5. Naknade za korišćenje puteva
7.5.1. Naknada za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih
puteva 840-23948
7.6. Naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine
7.6.1. Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 840-31600
7.6.2. Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u
proizvodnji električne energije i proizvodnje nafte i
gasa 840-31114
7.7. Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora 840-23425
7.8. Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja 840-23061
7.9. Samodoprinos uveden za teritoriju opštine, odnosno
grada
7.9.1. Samodoprinos prema zaradama zaposlenih na teritoriji
opštine 840-23607
7.9.2. Samodoprinos prema zaradama zaposlenih na teritoriji
grada 840-23077
7.9.3. Samodoprinos iz prihoda zemljoradnika 840-23628
7.9.4. Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom
delatnošću 840-23633
7.10. Ostali prihodi
7.10.1. Koncesiona naknada za obavljanje komunalnih delatnosti 840-23040
7.10.2. Prihodi od prodaje pokretnih stvari i prihodi od davanja
u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj
svojini koji koriste organi i organizacije opštine,
odnosno grada i koje koriste ustanove - javne službe
koje se finansiraju iz budžeta opštine, odnosno grada 840-62319
7.10.3. Prihodi od prodaje pokretnih stvari i prihodi od davanja
u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj
svojini koje koriste organi i organizacije grada
Beograda i koje koriste ustanove - javne službe koje se
finansiraju iz budžeta grada Beograda 840-62366
7.10.4. Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta opštine
koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom
nadležni organ opštine zaključi ugovor o deponovanju
sredstava po viđenju 840-62415
7.10.5. Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada
koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom
nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju
sredstava po viđenju 840-62462
7.10.6. Prihodi od prodaje državnog kapitala javnih preduzeća
čiji je osnivač grad, odnosno opština 840-62639
7.10.7. Prihodi po osnovu donacija za budžet opštine 840-62644
7.10.8. Prihodi po osnovu donacija za budžet grada 840-62670
7.10.9. Sredstva za protivpožarnu zaštitu od 6% naplaćene
premije osiguranja od požara u opštini na čijoj se
teritoriji nalazi osigurana imovina 840-66066
7.10.10. Sredstva izdvojena za rešavanje stambenih potreba
zaposlenih kod pravnih lica koja za ovu namenu ne
raspolažu dovoljnim sredstvima (stanovi solidarnosti) 840-58020
7.10.11. Ukinuti budžetski prihodi opštine 840-62121
7.10.12. Ukinuti budžetski prihodi grada 840-62137
7.10.13. Ostali opštinski prihodi 840-6228
7.10.14. Ostali gradski prihodi 840-62574

VII. PRIHODI ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

1. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
1.1. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
kod pravnih lica
1.1.1. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
na teret zaposlenih kod pravnih lica 843-14968
1.1.2. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja 843-14994
1.1.3. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
na teret poslodavca - pravnog lica koje se ne finansira
iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 843-14926
1.2. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene
kod fizičkih lica
1.2.1. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene
kod fizičkih lica na teret zaposlenih 843-14989
1.2.2. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene
kod fizičkih lica na teret poslodavca 843-14910
1.3. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca
(preduzetnika)
1.3.1. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca
(preduzetnika) na teret zaposlenih 843-14973
1.3.2. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca
(preduzetnika) na teret poslodavca 843-14947
1.4. Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode
zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim
trajanjem
1.4.1. Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode
zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim
trajanjem koji plaća poslodavac 843-12825
1.4.2. Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode
zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim
trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz
budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 843-12804
1.5. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
nezaposlenih koji uplaćuje Republički zavod za tržište
rada 843-112
1.6. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za
rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju,
koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 843-11214
1.7. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na
porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade
zarade, odnosno plate 843-11209
1.8. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za
određene kategorije lica van radnog odnosa, u skladu sa
Odlukom Republičkog fonda za PIO zaposlenih 843-12830
1.9. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica na
produženom osiguranju 843-20306
1.10. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dokup
staža 843-20311
1.11. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica
kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja po rešenju
Republičkog fonda za PIO zaposlenih 843-196
1.12. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za
dobrovoljno osiguranje 843-20369
1.13. Prihodi Republičkog fonda za PIO zaposlenih ostvareni
od prodaje društvenog kapitala i od prodaje akcija 843-19004
1.14. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje fizičkih
lica koja su vlasnici, odnosno imaoci prava korišćenja
ili plodouživanja poljoprivrednog i šumskog zemljišta 843-17501
1.15. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica
koja u skladu sa Zakonom o preduzetnicima samostalno
obavljaju privrednu ili drugu delatnost 843-18012
1.16. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za
osnivače, odnosno vlasnike preduzeća, radnji i
poljoprivrednog gazdinstva koje ima status pravnog lica 843-18007
1.17. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja
ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i
tehničkih unapređenja 843-18028
1.18. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička
lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju
privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok
primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad
(bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju
plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok
su na porodiljskom odsustvu 843-18033
1.19. Dotacije iz budžeta Republike
1.19.1. Dotacije iz budžeta Republike Republičkom fondu za PIO
zaposlenih 843-19025
1.19.2. Dotacije iz budžeta Republike Republičkom fondu za PIO
zemljoradnika 843-19030
1.20. Naknada dela penzije Republičkom fondu za PIO
zemljoradnika za penzionere kojima je penzijski staž
utvrđen kod drugih organizacija za osiguranje 843-11305
1.21. Naknada dela penzije Republičkom fondu za PIO
samostalnih delatnosti za penzionere kojima je penzijski
staž utvrđen kod drugih organizacija za osiguranje 843-11310
2. Doprinos za zdravstveno osiguranje
2.1. Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih
2.1.1. Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret
zaposlenih 843-37139
2.1.2. Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret
poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja 843-42013
2.1.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret
poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja 843-42008
2.2. Doprinos za zdravstveno osiguranje zemljoradnika koji se
bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju
samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje 843-58015
2.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje drugih fizičkih lica
koja su vlasnici, imaoci prava korišćenja ili plodouživanja
poljoprivrednog ili šumskog zemljišta 843-58036
2.4. Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno
obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača,
odnosno vlasnika preduzeća i radnji 843-63059
2.5. Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju
prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih
unapređenja 843-63524
2.6. Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i
korisnika drugih novčanih naknada koji plaćaju fondovi
za penzijsko i invalidsko osiguranje 843-1905
2.7. Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica
koji plaća Republički zavod za tržište rada 843-107
2.8. Doprinos za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom
odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno
plate 843-10703
2.9. Dotacije iz budžeta Republike 843-19046
2.10. Prihodi po osnovu donacija 843-19093
2.11. Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno
osiguranje po sudskim rešenjima 843-42034
3. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti
3.1. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti zaposlenih kod
pravnih lica
3.1.1. Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret
zaposlenih 843-76886
3.1.2. Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret
poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja 843-76818
3.1.3. Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret
poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja 843-76802
3.2. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti fizičkih lica
koja samostalno obavljaju delatnost 843-12435
3.3. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti osiguranika koji
ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i
tehničkih unapređenja 843-12531
3.4. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica na
porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade,
odnosno plate 843-78950
3.5. Prihodi ostvareni od prodaje društvenog kapitala i od
prodaje akcija 843-19051
3.6. Dotacije iz budžeta Republike 843-19067

VII. PRIHODI PO OSNOVU PROPISA KOJI SU VAŽILI DO 31.

MARTA 2001. GODINE

1. Porez na promet proizvoda
1.1. Porez na promet proizvoda po opštoj stopi koji se plaća
periodično kao akontacija 840-2010
1.2. Porez na promet putničkih automobila radne zapremine
preko 1,2 l koji se plaća po opštoj stopi 840-20171
1.3. Porez na promet proizvoda od slučaja do slučaja po
opštoj stopi 840-20187
1.4. Porez na promet proizvoda po nižoj stopi koji se plaća
periodično kao akontacija 840-2159
1.5. Porez na promet putničkih automobila radne zapremine
ispod 1,2 l koji se plaća po nižoj stopi 840-21639
1.6. Porez na promet proizvoda od slučaja do slučaja po nižoj
stopi 840-21644
1.7. Porez na promet proizvoda po smanjenoj stopi za određene
proizvode (10%) 840-20220
1.8. Porez na promet proizvoda po stopi od 3% 840-20236
1.9. Porez na promet cigareta 840-20215
2. Porez na promet usluga
2.1. Porez na promet usluga koji se plaća periodično kao
akontacija 840-28005
2.2. Porez na promet usluga od slučaja do slučaja 840-28101
2.3. Porez na promet usluga od igara na sreću 840-2229
3. Akcize
3.1. Akciza na derivate nafte 840-27328
3.2. Akciza na duvanske prerađevine 840-27333
3.3. Akciza na alkoholna pića 840-27349
3.3. Akciza na etil-alkohol (etanol) 840-27354
3.4. Akciza na kafu 840-27375
3.5. Akciza na luksuzne proizvode, odnosno proizvode višeg
standarda 840-27396
3.6. Akciza na veštačka bezalkoholna pića 840-27606
3.7. Akciza na cigarete 840-27611
3.8. Akciza pri uvozu 840-27557
4. Ostali porezi
4.1. Poseban porez na stavljanje robe u promet proizvoda za
redovno i bezbedno odvijanje železničkog saobraćaja 840-62441
4.2. Prihodi od kamata za date kredite i pozajmice 840-62548
5. Takse i posebne naknade
5.1. Taksa na električno brojilo 840-31663
5.2. Posebna naknada na sirovu naftu i derivate nafte 840-31957
5.3. Posebna naknada na derivate nafte za obnovu naftne
industrije 840-31070
5.4. Posebna naknada na cigarete - za socijalni program 840-31962
5.5. Posebna naknada na cigarete - za obnovu zemlje 840-31983
5.6. Posebna naknada na alkoholna pića 840-31978
5.7. Posebna naknada na pivo 840-31775
5.8. Posebna naknada na dizel gorivo - za finansiranje
stambene izgradnje u okviru druge faze obnove zemlje 840-31780
5.9. Posebna naknada na motorni benzin - za održavanje i
popravku puteva 840-31796
5.10. Posebna naknada na sirovu naftu 840-31803
5.11. Posebna naknada za regresiranje cene dizel goriva za
potrebe poljoprivrede 840-31819
5.12. Posebna naknada na alkoholna pića - za finansiranje
socijalnog programa - društvene brige o deci 840-31887
5.13. Posebna naknada na cigarete - za finansiranje socijalnog
programa - društvene brige o deci 840-31892
5.14. Posebna naknada za registraciju određenih vozila 840-31871
5.15. Posebna naknada iz cene derivata nafte za istraživanje
nafte i gasa 840-31915
5.16. Posebna taksa na oružje 840-34051
5.17. Posebna taksa na korišćenje mobilnih telefona 840-34067
5.18. Posebna taksa na promet proizvoda na teritoriji grada
Beograda 840-31936
5.19. Posebna taksa na promet usluga na teritoriji grada
Beograda 840-31941
-----------------------------------------------------------------------------

II. ZAJEDNIČKE ODREDBE

1.
Računi za uplatu javnih prihoda propisuju se na osnovu zahteva nadležnog organa, organizacije, odnosno organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. Za javne prihode koji nisu obuhvaćeni ovom naredbom, nadležni organ, organizacija, odnosno organizacija obaveznog socijalnog osiguranja dužna je da podnese zahtev za propisivanje računa za uplatu tog javnog prihoda.
Ukoliko organ, organizacija, odnosno organizacija obaveznog socijalnog osiguranja tako ne postupi, Ministarstvo finansija i ekonomije, odnosno organ nadležan za poslove budžeta opštine, odnosno grada zabraniće, shodno članu 30. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima ("Službeni glasnik RS", br. 42/98 i 54/99), raspolaganje sredstvima sa njegovog računa.
2. Obveznici poreza i doprinosa i uplatioci drugih prihoda uplaćuju javne prihode na uplatne račune. Na nalogu za uplatu upisuje se operativni broj Narodne banke Jugoslavije - nadležnog organizacionog dela Zavoda za obračun i plaćanja (u daljem tekstu: Zavod), broj osnovnog računa iz Odluke o planu računa za obavljanje platnog prometa kod Narodne banke Jugoslavije, brojčana oznaka odnosne opštine i broj uplatnog računa javnog prihoda.
Na primer: 42800-840-079-11048, gde je:
- 42800 - operativni broj organizacionog dela Zavoda (Filijala Pirot)
- 840 - osnovni račun iz Odluke o planu računa za obavljanje platnog prometa kod Narodne banke Jugoslavije
- 079 - brojčana oznaka opštine (opština Pirot)
- 11048 - porez na dobit preduzeća
Obveznici doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u pozivu na broj (odobrenja) upisuju registarski broj obveznika doprinosa iz prijave na osiguranje M-11.
Spisak opština sa brojčanim oznakama i nadležnim organizacionim delovima Zavoda, koji sadrži operativne brojeve organizacionih delova Zavoda za uplatu javnih prihoda, sastavni je deo ove naredbe.
3. Obveznici uplate poreza, doprinosa, taksa, naknada i drugih javnih prihoda iz ove naredbe, uplaćuju te prihode u korist propisanih računa po opštinama kod nadležnog organizacionog dela Zavoda kod kojeg se vodi poslovni račun opštine.
Doprinos za zdravstveno osiguranje za radnike, penzionere, nezaposlena lica i korisnike naknade za porodiljsko odsustvo koji su zdravstveno osigurani u filijalama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje van sedišta obveznika doprinosa, uplaćuje se na propisane račune u opštini u sedištu filijale kod koje su osigurani.
Porez na promet koji se ostvari na teritoriji grada Beograda uplaćuje se na uplatne račune po opštinama kod nadležnog organizacionog dela Zavoda, a filijale vrše prenos sa tih računa na odgovarajuće uplatne račune kod Filijale 40801 - Stari grad u Beogradu sa oznakom opštine "000".
Uplatni računi poreza na promet proizvoda i akciza koji se plaćaju pri uvozu vode se kod Zavoda - Filijala 40801 - Stari grad u Beogradu sa oznakom opštine "000".
Uplatni račun broj 840-62618 - Sredstva po osnovu donacija koje pripadaju budžetu Republike vodi se kod Zavoda - Filijala 40802 - Savski venac u Beogradu sa oznakom opštine "016".
Uplatni račun broj 840-62686 - Prihodi po osnovu donacija za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda, vodi se kod Zavoda - Filijala 40802 - Savski venac u Beogradu sa oznakom opštine "016".
Uplatni računi br. 840-62761 - Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke i 840-62777 - Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi, vode se kod Zavoda - Filijala 40802 - Savski venac u Beogradu sa oznakom opštine "016".
Prihodi od građana koji se utvrđuju u godišnjem iznosu i za koje nadležni poreski organ rešenjem utvrđuje akontacioni porez, uplaćuju se na prolazni račun 846, i to:
- sa naznakom 1, za prihode od poreza na dohodak građana,
- sa naznakom 2, za prihode od doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zemljoradnika,
- sa naznakom 3, za prihode od preduzetnika od poreza na promet usluga u paušalnom iznosu,
- sa naznakom 4, za prihode od doprinosa za obavezno socijalno osiguranje preduzetnika.
Preknjižavanje uplata obaveza građana i preduzetnika sa prilozima računa 864 na pojedinačne račune 840 i 843 iz ove naredbe, vršiće nadležni organizacioni deo Zavoda po pojedinačnim vrstama prihoda, na osnovu specifikacije i virmanskih naloga koje je izdala nadležna područna jedinica Republičke uprave javnih prihoda i to svakog dana.
Filijale Zavoda obezbediće evidenciju o prihodima iz ove naredbe po opštinama u skladu sa odredbama iz ove tačke.
4. Uplaćeni javni prihodi raspoređuju se korisnicima javnih prihoda u skladu sa propisima, prema korisnicima kojima pripadaju i prema stopama učešća pojedinih korisnika prihoda u raspodeli tih prihoda.
5. Prenos sredstava sa računa iz ove naredbe, kao i njihovu raspodelu, vrši nadležni organizacioni deo Zavoda.
6. Korisnici javnih prihoda, u saradnji sa nadležnim organizacionim delom Zavoda, mogu regulisati aktom nadležnog organa da se prilikom raspoređivanja prihoda sa odgovarajućih uplatnih računa automatski ispostavlja i nalog na teret njihovog računa, a u korist računa određenog pravnog lica (kontranalog).
7. Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši organizacioni deo Zavoda - na teret uplatnih računa na koje su ti javni prihodi uplaćeni ili preneseni sa evidentnih i prolaznih računa.
Nalog za povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ove tačke ispostavlja organizacioni deo Zavoda na osnovu rešenja, odnosno drugog pravnog akta nadležnog organa, na pismeni zahtev uplatioca.
Ukoliko u zakonskom roku ne mogu da se obezbede sredstva na uplatnom računu sa kojeg treba izvršiti povraćaj, odnosno preknjižavanje, korisnik javnog prihoda dužan je da doznači sredstva sa svog računa na odgovarajući uplatni račun.
Ako korisnik javnog prihoda ne doznači potrebna sredstva za povraćaj, odnosno preknjižavanje, ovlašćuje se Zavod da izda nalog za iznos potrebnih sredstava za povraćaj, odnosno preknjižavanje sa računa korisnika javnog prihoda.
Nalog za povraćaj uplaćenog novčanog iznosa po osnovu obustavljenog prekršajnog postupka u kome je izrečena i naplaćena novčana kazna, izdaje Ministarstvo finansija i ekonomije, na zahtev uplatioca.

III. RASPOREĐIVANjE PRIHODA

1.
Uplaćeni prihodi korisnika javnih prihoda raspoređuju se prema određenim instrumentima (stopama) i prema tome kojem korisniku javnih prihoda pripadaju.
Raspoređivanje uplaćenih javnih prihoda korisnicima javnih prihoda vrši se svakog radnog dana.
Korisnici javnih prihoda, u saradnji sa nadležnim organizacionim delom Zavoda, mogu utvrditi i druge rokove za raspored prihoda u zavisnosti od ukazane potrebe.
Prihodi organa uprave ostvareni u okviru evidentnog računa 845 raspoređivaće se na odgovarajuće račune iz ove naredbe svakog dana, na osnovu specifikacija, odnosno naloga nadležnog organa uprave.
Prihode sa računa 845 za sudske takse raspoređuju organizacioni delovi Zavoda.
Naplaćeni prihodi od poreza na promet proizvoda i akciza, pri uvozu, u okviru evidentnog računa 845 Savezne uprave carina i carinarnica, raspoređuju se na osnovu specifikacije, na odgovarajuće uplatne račune propisane ovom naredbom, koji se vode kod Zavoda - Filijala 40801 - Stari grad u Beogradu.
2. Organizacioni delovi Zavoda dostavljaju izvode o promenama na uplatnim računima sa kompletnom dokumentacijom o uplati javnih prihoda (po uplatiocima) područnim jedinicama Republičke uprave javnih prihoda, odnosno drugim korisnicima javnih prihoda, na osnovu njihovog zahteva, u skladu sa članom 27. Zakona o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda.
Izvodi sa pratećom dokumentacijom, sa uplatnih računa br. 840-62303 i 840-62506, dostavljaju se Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije.
Izvodi sa pratećom dokumentacijom, sa uplatnih računa br. 840-65006 i 840-66019, dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Sektor vodoprivrede.
Izvodi sa pratećom dokumentacijom, sa uplatnog računa broj 840-62618, dostavljaju se Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom.
Izvodi sa pratećom dokumentacijom, sa uplatnog računa broj 840-65027, dostavljaju se nadležnoj organizacionoj jedinici Republičkog geodetskog zavoda.
Nadležni organizacioni delovi Zavoda vode evidenciju o izvršenim uplatama i rasporedu prihoda korisnicima javnih prihoda po svakom računu otvorenom ovom naredbom.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1.
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština, gradova, grada Beograda i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 7/2000, 15/2000 i 49/2000).
2.
Prihodi po osnovu obaveza koje se odnose na period do 31. marta 2001. godine, a naplate se posle tog perioda, uplaćuju se na odgovarajuće uplatne račune u tabeli pod VIII - Prihodi po osnovu propisa koji su važili do 31. marta 2001. godine
Naplaćeni prihodi iz tačke 4 - Ostali porezi i tačke 5 - Takse i posebne naknade u tabeli pod VIII. prihod su budžeta Republike za 2001. godinu.
3. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

SPISAK OPŠTINA
S BROJČANIM OZNAKAMA I NADLEŽNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE - ZAVODA ZA OBRAČUN I PLAĆANjA

--------------------------------------------------------------------
Zavod za obračun i plaćanja Opera- Opština
------------------------------- tivni ----------------------------
Filijala Ekspozitura Poslovnica broj Naziv Oznaka
--------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------
Beograd - Stari grad 40801 Stari grad 018
Beograd - 4 40804 Stari grad 018
Beograd - 6 40806 Stari grad 018
Beograd - 11 40811 Stari grad 018
Beograd - Savski venac 40802 Savski venac 016
Beograd - Palilula 40803 Palilula 015
Grocka 40833 Grocka 012
40803 Vračar 020
40803 Zvezdara 022
Zemun 40805 Zemun 021
Beograd - Čukarica 40812 Čukarica 011
Barajevo 40822 Barajevo 010
40812 Rakovica 120
Lazarevac 40808 Lazarevac 056
Obrenovac 40807 Obrenovac 014
Novi Beograd 40815 Novi Beograd 013
Beograd - Voždovac 40816 Voždovac 019
Mladenovac 40809 Mladenovac 070
Sopot 40813 Sopot 017
41300 Čačak 034
Gornji Milanovac 41320 Gornji Milanovac 041
Lučani 41301 Lučani 060
Guča 41302 Lučani 060
Kragujevac 41700 Kragujevac 049
41700 Stragari 123
Aranđelovac 41710 Aranđelovac 003
Topola 41703 Topola 101
Batočina 41702 Batočina 008
Lapovo 41705 Lapovo 121
Knić 41704 Knić 044
Rača Kragujev. 41701 Rača Kragujevačka 086
Kraljevo 41800 Kraljevo 050
Ušće 41801 Kraljevo 050
Trstenik 41810 Trstenik 103
Vrnjačka Banja 41820 Vrnjačka Banja 115
Kruševac 41900 Kruševac 052
Aleksandrovac 41910 Aleksandrovac 001
Brus 41930 Brus 029
Ćićevac 41901 Ćićevac 032
Varvarin 41920 Varvarin 108
Leskovac 42100 Leskovac 058
Lebane 42101 Lebane 057
Medveđa 42104 Medveđa 067
Vlasotince 42102 Vlasotince 113
42102 Crna Trava 031
Bojnik 42103 Bojnik 025
Loznica 42200 Loznica 059
Krupanj 42220 Krupanj 051
Ljubovija 42210 Ljubovija 062
Mali Zvornik 42201 Mali Zvornik 065
Niš 42500 Niš 073
42500 Niška Banja 122
42500 Doljevac 038
42500 Gadžin han 039
Aleksinac 42530 Aleksinac 002
Bela Palanka 42501 Bela Palanka 009
Ražanj 42503 Ražanj 088
Svrljig 42502 Svrljig 098
Novi Pazar 42600 Novi Pazar 075
Raška 42610 Raška 087
Sjenica 42620 Sjenica 091
Tutin 42602 Tutin 104
Pirot 42800 Pirot 079
Babušnica 42801 Babušnica 006
Dimitrovgrad 42802 Dimitrovgrad 037
Požarevac 42900 Požarevac 080
42900 Malo Crniće 066
Kučevo 42940 Kučevo 053
Petrovac na Mlavi 42910 Petrovac na Mlavi 078
Veliko Gradište 42920 Veliko Gradište 110
Žagubica 42930 Žagubica 118
Golubac 42950 Golubac 040
Žabari 42960 Žabari 117
Prijepolje 43000 Prijepolje 084
Nova Varoš 43010 Nova Varoš 074
Priboj na Limu 43020 Priboj na Limu 083
Prokuplje 43100 Prokuplje 085
Merošina 43140 Merošina 068
Kuršumlija 43120 Kuršumlija 054
Blace 43110 Blace 023
Žitorađa 43130 Žitorađa 119
Smederevo 43200 Smederevo 092
Smederevska Palanka 43300 Smederevska Palanka 093
Velika Plana 43310 Velika Plana 109
Jagodina 43500 Jagodina 096
Ćuprija 43503 Ćuprija 033
Despotovac 43502 Despotovac 036
Paraćin 43504 Paraćin 077
Svilajnac 43501 Svilajnac 097
Rekovac 43505 Rekovac 089
Šabac 43600 Šabac 099
Bogatić 43601 Bogatić 024
Koceljeva 43603 Koceljeva 046
Vladimirci 43602 Vladimirci 112
Užice 43700 Užice 100
Bajina Bašta 43710 Bajina Bašta 007
Ivanjica 43720 Ivanjica 042
Požega 43740 Požega 081
Arilje 43701 Arilje 004
Čajetina 43702 Čajetina 035
Kosjerić 43730 Kosjerić 048
Valjevo 43900 Valjevo 107
Ub 43910 Ub 105
Lajkovac 43902 Lajkovac 055
Ljig 43930 Ljig 061
Mionica 43903 Mionica 069
Osečina 43901 Osečina 076
Vranje 44100 Vranje 114
Bosilegrad 44130 Bosilegrad 028
Bujanovac 44101 Bujanovac 030
Preševo 44104 Preševo 082
Surdulica 44102 Surdulica 095
Trgovište 44105 Trgovište 102
Vladičin Han 44103 Vladičin Han 111
Zaječar 44200 Zaječar 116
Boljevac 44210 Boljevac 026
Bor 44230 Bor 027
Kladovo 44260 Kladovo 043
Knjaževac 44220 Knjaževac 045
Majdanpek 44270 Majdanpek 063
Negotin 44240 Negotin 072
Sokobanja 44280 Sokobanja 094
Bačka Palanka 45100 Bačka Palanka 205
Bač 45101 Bač 204
Bačka Topola 45200 Bačka Topola 206
45200 Mali Iđoš 219
Bečej 45300 Bečej 208
Žabalj 45301 Žabalj 243
Kikinda 45500 Kikinda 215
Novi Kneževac 45510 Novi Kneževac 222
Novi Sad 45700 Novi Sad 223
45700 Petrovaradin 247
Beočin 45703 Beočin 210
Temerin 45702 Temerin 238
Titel 45704 Titel 239
Bački Petrovac 45701 Bački Petrovac 207
45700 Srem. Karlovci 250
Pančevo 46000 Pančevo 226
Alibunar 46001 Alibunar 202
46000 Kovačica 216
46000 Opovo 225
Kovin 46010 Kovin 217
Senta 46200 Senta 231
46200 Čoka 211
Ada 46210 Ada 201
Sombor 46300 Sombor 232
Apatin 46310 Apatin 203
Odžaci 46320 Odžaci 224
Srem. Mitrovica 46400 Srem. Mitrovica 234
Ruma 46420 Ruma 229
Šid 46410 Šid 237
Pećinci 46401 Pećinci 227
Irig 46402 Irig 213
Stara Pazova 46500 S. Pazova 235
Inđija 46510 Inđija 212
Subotica 46600 Subotica 236
Kanjiža 46610 Kanjiža 214
Vrbas 46700 Vrbas 240
Kula 46710 Kula 218
Srbobran 46701 Srbobran 233
Vršac 46800 Vršac 241
Plandište 46801 Plandište 228
Bela Crkva 46810 Bela Crkva 209
Zrenjanin 46900 Zrenjanin 242
Sečanj 46902 Sečanj 230
Nova Crnja 46903 Nova Crnja 220
46904 Žitište 244
Novi Bečej 46901 Novi Bečej 221
Gnjilane 48600 Gnjilane 305
Kosovska Kamen. 48601 Kosovska Kamenica 309
Vitina 48602 Vitina 321
Đakovica 48800 Đakovica 303
Kosovska Mitrovica 48200 Kosovska Mitrovica 310
Zubin Potok 48204 Zubin Potok 324
Leposavić 48202 Leposavić 311
Srbica 48203 Srbica 318
Vučitrn 48201 Vučitrn 322
Zvečan 48205 Zvečan 330
Peć 48300 Peć 314
Dečani 48302 Dečani 301
Istok 48301 Istok 306
Klina 48303 Klina 308
Priština 48400 Priština 316
48400 Obilić 327
48400 Kosovo Polje 328
48400 Novo Brdo 329
Glogovac 48403 Glogovac 304
Lipljan 48401 Lipljan 312
Podujevo 48402 Podujevo 315
Prizren 48500 Prizren 317
Dragaš 48503 Gora 331
Orahovac 48501 Orahovac 313
Suva Reka 48502 Suva Reka 319
Uroševac 48700 Uroševac 320
48700 Štimlje 325
Štrpce 48702 Štrpce 326
Kačanik 48701 Kačanik 307
--------------------------------------------------------------------