ZAKON

O ODLIKOVANjIMA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

(Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 59 od 4. decembra 1998; 21/01)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije jesu znaci javnog priznanja koji se dodeljuju za rad ili dela koja zaslužuju opšte priznanje i isticanje.

Član 2.

Odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije mogu se dodeliti državljanima Savezne Republike Jugoslavije, domaćim pravnim licima, jedinicama i ustanovama Vojske Jugoslavije i jedinicama ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 3.

Odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije mogu se dodeliti i stranim državljanima i stranim pravnim licima.
Državljani Savezne Republike Jugoslavije mogu u Saveznoj Republici Jugoslaviji nositi odlikovanja strane države uz prethodnu saglasnost saveznog organa nadležnog za inostrane poslove.

Član 4.

Izrada, promet i nošenje značaka i drugih predmeta koji imaju izgled odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije nisu dopušteni.

II. ODLIKOVANjA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Član 5.

Odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije su: ordeni, velika odlikovanja, medalje i spomenice.
Najviši stepen odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije koje ima više stepena je prvi stepen tog odlikovanja.

1. Ordeni

Član 6.

Orden Jugoslavije ima jedan stepen i dodeljuje se na velikoj ogrlici (šefovima država) ili na lenti (šefovima država ili vlada).

Član 7.

Orden Jugoslovenske velike zvezde ima jedan stepen i dodeljuje se šefovima država za naročite zasluge za razvijanje i učvršćivanje saradnje i prijateljskih odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i drugih država.
Orden slobode ima jedan stepen i dodeljuje se za izvanredne uspehe u rukovođenju i komandovanju najvećim vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama u ratu.
Orden narodnog heroja ima jedan stepen i dodeljuje se pripadnicima Vojske Jugoslavije i ministarstva unutrašnjih poslova i drugim pojedincima koji su se istakli herojskim podvizima u odbrani i bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije i koji služe kao naročiti primer herojstva.
Orden za hrabrost ima jedan stepen i dodeljuje se pripadnicima Vojske Jugoslavije i ministarstva unutrašnjih poslova koji su izvršili dela u kojima je došla do snažnog izražaja njihova lična hrabrost ili koji su se u odbrani i bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije naročito istakli ličnom hrabrošću. Za takva dela Orden za hrabrost dodeljuje se i drugim pojedincima. Ovaj orden dodeljuje se i pojedincima koji u izuzetno opasnim situacijama, spasavajući ljudske živote ili materijalna dobra, ispolje izvanrednu ličnu hrabrost i samopregor.
Orden Jugoslovenske zvezde ima tri stepena i dodeljuje se za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i drugih zemalja, kao i za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između savezne Republike Jugoslavije i drugih zemalja.
Orden Jugoslovenske zastave ima tri stepena i dodeljuje se za naročite zasluge za državu i za dela u kojima je patriotizam došao do snažnog izražaja.
Orden rada ima jedan stepen i dodeljuje se za naročite uspehe u privredi i za rad od posebnog značaja za napredak zemlje u ostalim delatnostima.
Orden Vojske Jugoslavije ima tri stepena i dodeljuje se za naročite zasluge u izgradnji i jačanju oružanih snaga Savezne Republike Jugoslavije ili za naročite uspehe u rukovođenju vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama u njihovom osposobljavanju za odbranu nezavisnosti Savezne Republike Jugoslavije.
Orden ratne zastave ima tri stepena i dodeljuje se za izuzetne zasluge u komandovanju većim vojnim formacijama.
Orden zasluga za Saveznu Republiku Jugoslaviju ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge za državu i građane Savezne Republike Jugoslavije.
Orden Nemanje ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge u predstavljanju države i njenih građana.
Orden Njegoša ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge u oblasti društvenih i humanističkih nauka.
Orden Vuka Karadžića ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge u oblasti umetnosti, prosvete i kulture.
Orden Tesle ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge u oblasti prirodnih i tehničkih nauka.
Orden viteškog mača ima tri stepena i dodeljuje se za izuzetne zasluge i dela u oblastima odbrane i bezbednosti.
Orden za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti ima tri stepena i dodeljuje se za uzorno i nadprosečno izvršavanje dužnosti i zadataka u ovim oblastima.
Pravnim licima i jedinicama i ustanovama Vojske Jugoslavije i jedinicama ministarstva unutrašnjih poslova ordeni se dodeljuju u najnižem stepenu.

2. Velika odlikovanja

Član 8.

Medalja Obilića dodeljuje se za dela ličnog herojstva u odbrani i bezbednosti naroda i države, izvan i iznad zahteva dužnosti.
Medalja časti dodeljuje se za dela ličnog herojstva, izvan i iznad zahteva dužnosti.
Cvijićeva medalja dodeljuje se za izuzetno lično ostvarenje u oblasti prirodnih, medicinskih i tehničkih nauka.
Medalja belog anđela dodeljuje se za izuzetno lično ostvarenje u oblasti umetnosti i humanističkih nauka.
Medalja čovekoljublja dodeljuje se za lično delo pomoći bolesnima, ranjenima, prognanima ili izbeglima, izvan i iznad zahteva dužnosti.
Velika odlikovanja imaju jedan stepen.

3. Medalje

Član 9.

Medalja za dugogodišnju revnosnu službu državi dodeljuje se za 10, 20, 30 i 40 godina besprekorne službe u državnom organu.
Medalja za zasluge u poljoprivredi ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova.
Medalja za zasluge u privredi ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge u oblasti industrije, saobraćaja, trgovine, bankarstva, finansija, zanatstva i turizma.
Medalja za zasluge u prosveti i kulturi ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge u oblasti prosvete, kulture, informisanja i fizičke kulture.
Medalja za dugogodišnju revnosnu službu u oblastima odbrane i bezbednosti dodeljuje se za 10, 20, 30 i 40 godina besprekorne službe u ovim oblastima.
Medalja za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti ima jedan stepen i dodeljuje se za pokazane vrline u ovim oblastima.
Medalja za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti ima jedan stepen i dodeljuje se za zalaganje u obavljanju dužnosti u ovim oblastima.

4. Spomenice

Član 10.

Spomenice se dodeljuju radi obeležavanja određenih događaja od opšteg značaja.

5. Insignije odlikovanja

Član 11.

Opis znakova odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: insignije) i njihovih minijatura, kao i način njihovog nošenja propisuje Savezna vlada.

III. DODELA ODLIKOVANjA

Član 12.

(Brisan)

Član 13.

Odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije dodeljuju se, po pravilu dva puta godišnje, i to juna i decembra.

Član 14.

Predsednik Republike ukazom dodeljuje odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije.

Član 15.

Licu koje se prvi put odlikuje određenim ordenom ili medaljom to odlikovanje se dodeljuje, po pravilu, u najnižem stepenu.
Niko ne može biti odlikovan istim ordenom ili medaljom u nižem stepenu od onoga kojim je već odlikovan.
Nosiocu ordena ili medalje izuzetno se može dodeliti isti orden, odnosno medalja u istom stepenu.
U slučaju iz stava 3. ovog člana, ne dodeljuju se ponovo insignije odlikovanja, već posebna oznaka koja se nosi uz insignije, ili na insignijama prethodno dodeljenog odlikovanja.

IV. INVESTITURA I PRAVA I OBAVEZE ODLIKOVANIH LICA

Član 16.

Svečano uručivanje odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: investitura) sastoji se od javnog saopštenja teksta ukaza o odlikovanju, predaje insignija i uručenja povelje o odlikovanju.
Uručenje insignija i povelje obavlja lice koje vrši investituru.
Vojna lica koja prisustvuju investituri daju propisani vojni pozdrav odlikovanom.

Član 17.

Investituru ordena i velikih odlikovanja vrši predsednik Republike ili lični izaslanik predsednika Republike.

Član 18.

Investituru u inostranstvu vrši najviši diplomatski predstavnik Savezne Republike Jugoslavije u zemlji u kojoj se vrši investitura, ili lični izaslanik predsednika Republike.

Član 19.

Pripadnici odlikovanih vojnih jedinica ili jedinica ministarstva unutrašnjih poslova imaju pravo da nose posebne oznake (furažere) za pripadnike takvih jedinica u periodu za koji je dodeljeno odlikovanje.
Ako su pripadnici jedinica iz stava 1. ovog člana nosioci više kolektivnih odlikovanja, nose samo furažer najvišeg odlikovanja po rangu.

Član 20.

Insignije i povelja o odlikovanju posmrtno odlikovanog lica, odnosno lica kojem odlikovanje nije uručeno za života, predaju se članovima porodice tog člana. Članovima porodice u smislu ovog zakona smatraju se: bračni drug, deca, unuci, roditelji i braća i sestre odlikovanog lica.

Član 21.

Odlikovanje može nositi samo odlikovano lice, na propisan način.
Odlikovanja se nose u vreme državnih praznika i u drugim svečanim prilikama.
Odlikovana pravna lica, kao i vojne jedinice i ustanove i jedinice ministarstva unutrašnjih poslova, dužni su da obezbede uslove da se odlikovanja i povelje o odlikovanjima koja su im dodeljena izlože na prikladnom mestu i na način dostojan zasluga za koje su im odlikovanja dodeljena.
Lice koje je izgubilo insignije, ostalo bez njih bez svoje krivice ili čije su insignije oštećene, ima pravo da zahteva i uz odgovarajuću naknadu dobije nove insignije. U slučaju gubitka ili oštećenja povelje, može se na zahtev odlikovanog, uz odgovarajuću naknadu, izdati njen prepis.

Član 22.

Lice odlikovano ordenom, odnosno velikim odlikovanjem ima pravo na upotrebu skraćenice koja označava orden, odnosno veliko odlikovanje, a koja se navodi posle imena i prezimena, akademske ili stručne titule, a pre profesionalnog položaja ili funkcije tog lica.
Nosioci ordena i odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije koji vidno nose insignije ili supstitute insignija imaju prava na javne i vojne počasti.

Član 23.

Lica odlikovana na osnovu ranijih propisa o odlikovanjima Jugoslavije, imaju pravo da nose ta odlikovanja.

Član 24.

Insignije Medalje Obilića, Medalje časti, Ordena viteškog mača i dva najviša stepena Ordena ratne zastave, posle smrti odlikovanih lica, naslednici mogu predati na stalno čuvanje vojnoj muzejskoj ustanovi, a insignije Cvijićeve medalje i Medalje belog anđela na stalno čuvanje akademiji nauka i umetnosti.
Pravni sledbenici odlikovanog pravnog lica mogu predati insignije odlikovanja i povelju o odlikovanju na čuvanje muzeju ili drugoj sličnoj ustanovi.
Ako odlikovano lice nema naslednika, odnosno ako nema pravnih sledbenika odlikovanog pravnog lica, insignije i povelja o odlikovanju vraćaju se predsedniku Republike.
Odlikovanja vraćena u skladu sa stavom 3. ovog člana mogu, po odluci predsednika Republike, da se predaju na čuvanje muzeju ili drugoj sličnoj ustanovi.
Posle smrti nosioca Ordena Jugoslavije na velikoj ogrlici, naslednik odlikovanog lica mora vratiti insigniju velike ogrlice ordena predsedniku Republike, u roku od šest meseci od smrti odlikovanog lica. Ova obaveza se ne odnosi na znak na lenti i ordensku zvezdu.

V. ODUZIMANjE ODLIKOVANjA

Član 25.

Oduzimanje odlikovanja, kao pravna posledica osude, nastupa u slučajevima propisanim saveznim zakonom.
Pravna posledica osude iz stava 1. ovog člana ne može nastupiti u odnosu na Orden narodnog heroja, Orden za hrabrost, Orden viteškog mača, Medalju Obilića i Medalju časti.
Odlikovano lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora koja ne povlači pravnu posledicu oduzimanja odlikovanja, ne može nositi odlikovanje za vreme izdržavanja kazne.

Član 26.

Ukaz o odlikovanju stranog državljana, odnosno stranog pravnog lica, može biti opozvan ukazom predsednika Republike.
O ukazu o opozivu obaveštava se opunomoćeni predstavnik države čiji je državljanin lice iz stava 1. ovog člana.

VI. EVIDENCIJA O ODLIKOVANIM LICIMA

Član 27.

O odlikovanim licima vodi se evidencija, koja sadrži ime i prezime nosioca odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije, sa podacima o nazivu i stepenu odlikovanja i datumu donošenja ukaza o odlikovanju, kao i o eventualnom oduzimanju odlikovanja.
Evidencija o odlikovanim licima vodi se u odgovarajućoj službi predsednika Republike.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 300.000 dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće ili drugo pravno lice ili preduzetnik ako izradi ili pusti u promet značku ili drugi predmet koji ima izgled odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije (član 4).
Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 30.000 dinara.
Predmeti nastali i imovinska korist stečena izvršenjem privrednog prestupa iz stava 1. ovog člana oduzeće se.

Član 29.

Novčanom kaznom od 150 do 1.500 dinara kazniće se za prekršaj:
1) ko nosi značku ili drugi predmet koji ima izgled odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije (član 4);
2) ko nosi odlikovanje Savezne Republike Jugoslavije kojim nije odlikovan (član 21. stav 1).

VIII. PRELAZNE ODREDBE

Član 30.

Državljanin Savezne Republike Jugoslavije, odlikovan po Zakonu o odlikovanjima SFRJ, koji je izgubio insignije, ostao bez njih bez svoje krivice, ili čije su insignije oštećene, ima pravo da, u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona, traži i uz odgovarajuću naknadu dobije nove insignije.
Licu iz stava 1. ovog člana, koje je izgubilo povelju o odlikovanju, može se, na njegov zahtev, uz odgovarajuću naknadu, izdati njen prepis.
Evidenciju o licima odlikovanim do dana stupanja na snagu ovog zakona preuzeće odgovarajuća služba Savezne vlade.

Član 31.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".