ZAKON

O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

(Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 80/94, 83/94 i 28/96)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Predmeti od dragocenih metala mogu se stavljati u promet ili držati pripremljeni radi stavljanja u promet ili držati izloženi kao uzorci samo ako po svom sastavu i finoći odgovaraju uslovima propisanim ovim zakonom.

Član 2.

Predmetima od dragocenih metala, u smislu ovog zakona, smatraju se nakit, ukrasi i drugi predmeti izrađeni od zlata, srebra ili platine, odnosno od legura tih metala.

Član 3.

Predmeti od dragocenih metala pre stavljanja u promet podležu obaveznom ispitivanju i žigosanju po odredbama ovog zakona.

Član 4.

Proizvođači predmeta od dragocenih metala, u smislu ovog zakona, jesu preduzeća i druga pravna lica registrovana kod nadležnog suda za obavljanje delatnosti u oblasti proizvodnje, odnosno izrade predmeta od dragocenih metala, kao i vlasnik radnje koja nema svojstvo pravnog lica, a registrovana je kod nadležnog organa za obavljanje te delatnosti (zlatarske radnje, filigranske radnje i sl.).

II. SASTAV I FINOĆA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Član 5.

Predmeti od dragocenih metala izrađuju se od legura, i to:
1) zlata sa srebrom, zlata sa bakrom, zlata sa srebrom i bakrom ili zlata sa niklom i paladijumom (predmeti od zlata);
2) srebra sa bakrom (predmeti od srebra);
3) platine sa srebrom i bakrom (predmeti od platine).
Legurama iz stava 1. ovog člana mogu se dodavati i drugi metali.
Iridijum koji se nalazi u leguri predmeta od platine smatra se, u smislu ovog zakona, platinom.
Funkcioner koji rukovodi saveznom organizacijom za mere i dragocene metale propisuje uslove koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od dragocenih metala.

Član 6.

Predmet od dragocenog metala prevučen drugim dragocenim metalom smatra se predmetom od dragocenog metala od koga je predmet izrađen.

Član 7.

Finoća zlata, srebra i platine u predmetima od dragocenih metala označava se hiljaditim delovima njihove mase (/1000).
Predmeti od dragocenih metala moraju imati sledeće stepene finoće:
1) predmeti od zlata:
I stepen finoće 950 hiljaditih (950/1000);
II stepen finoće 840 hiljaditih (840/1000);
III stepen finoće 750 hiljaditih (750/1000);
IV stepen finoće 585 hiljaditih (585/1000);
2) predmeti od srebra:
I stepen finoće 950 hiljaditih (950/1000);
II stepen finoće 925 hiljaditih (925/1000);
III stepen finoće 800 hiljaditih (800/1000),
3) predmeti od platine:
950 hiljaditih (950/1000).
Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, predmeti od zlata izrađeni kovanjem (zlatnici, spomen-plakete i sl.) mogu imati finoću od 900 hiljaditih (900/1000).

Član 8.

Predmeti od zlata i predmeti od srebra, koji imaju finoću veću od finoće propisane za određeni stepen u članu 7. ovog zakona, a manju od narednog višeg stepena, smatra se da imaju finoću tog nižeg stepena.
Predmeti od dragocenih metala koji imaju finoću od 200 hiljaditih delova ili manju finoću smatra se da su izrađeni od nedragocenih metala.

Član 9.

Funkcioner koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za mere i dragocene metale propisuje način vršenja kontrole i stepen finoće zlatnih polufabrikata za zubnoprotetske predmete.

III. OZNAČAVANjE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Član 10.

Proizvođači predmeta od dragocenih metala dužni su da predmete koje proizvode, odnosno izrađuju označe svojim znakom - znakom proizvođača i oznakom finoće. Oznaka finoće mora po brojčanoj vrednosti da odgovara jednom od stepena finoće propisanih u članu 7. ovog zakona.
Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na predmete od dragocenih metala mase do jednog grama.
Funkcioner koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za mere i dragocene metale propisuje sadržinu, oblik i dimenzije znaka proizvođača i oznake finoće, kao i način na koji se predmeti od dragocenih metala označavaju.
Funkcioner koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za mere i dragocene metale propisuje i uslove koje u pogledu opreme i radnih prostorija moraju da ispunjavaju proizvođači predmeta od dragocenih metala za dobijanje znaka proizvođača.

Član 11.

Znak proizvođača određuje se rešenjem (u daljem tekstu: rešenje o znaku proizvođača) koje donosi savezna organizacija nadležna za mere i dragocene metale.
Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se na period od deset godina.
Proizvođač predmeta od dragocenih metala ne sme predmete od dragocenih metala označavati drugim znacima ili oznakama, osim jednim znakom proizvođača koji mu je određen rešenjem o znaku proizvođača i jednom oznakom finoće.
Znak proizvođača mora biti registrovan kod savezne organizacije nadležne za mere i dragocene metale.
Matrice znaka proizvođača i otisak žiga tog znaka čuvaju se kod područne organizacione jedinice savezne organizacije nadležne za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Kontrola).

Član 12.

Savezna organizacija nadležna za mere i dragocene metale će ukinuti rešenje o znaku proizvođača i pre isteka perioda iz člana 11. stav 2. ovog zakona:
1) ako utvrdi da proizvođač predmeta od dragocenih metala više ne ispunjava propisane uslove;
2) ako je proizvođač, odnosno odgovorno lice u proizvođaču predmeta od dragocenih metala izvršilo krivično delo falsifikovanja znakova, za označavanje predmeta od dragocenih metala za koje je pravosnažno osuđen;
3) ako proizvođač predmeta od dragocenih metala prestane da obavlja delatnost koja se odnosi na proizvodnju, odnosno izradu predmeta od dragocenih metala.
Protiv rešenja kojim se ukida rešenje o znaku proizvođača može se izjaviti žalba saveznom ministarstvu nadležnom za nauku i razvoj.
Žalba na rešenje ne zadržava njegovo izvršenje.

Član 13.

Proizvođač predmeta od dragocenih metala dužan je da o prestanku obavljanja delatnosti koje se odnosi na proizvodnju, odnosno na izradu predmeta od dragocenih metala obavesti Kontrolu.
Znak proizvođača za koji je ukinuto rešenje o znaku proizvođača ili je protekao period na koje je izdato rešenje, ne sme se upotrebljavati.

Član 14.

Savezna organizacija nadležna za mere i dragocene metale može izdati rešenje o znaku proizvođača i članovima udruženja primenjenih umetnika koji izrađuju umetničke predmete od dragocenih metala, pod istim uslovima koje moraju ispunjavati proizvođači predmeta od dragocenih metala.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na proizvođače predmeta od dragocenih metala primenjuju se i na lica iz stava 1. ovog člana.

IV. ISPITIVANjE I ŽIGOSANjE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Član 15.

Predmeti od dragocenih metala pre stavljanja u promet podležu obaveznom ispitivanju i žigosanju.
Ispitivanje predmeta od dragocenih metala, u smislu ovog zakona, jeste potvrđivanje sastava i finoće predmeta od dragocenih metala.
Žigosanje predmeta od dragocenih metala, u smislu ovog zakona, jeste potvrđivanje ispravnosti ispitivanih predmeta u pogledu sastava, finoće i oznaka propisanih ovim zakonom, žigom za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: državni žig).
Funkcioner koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za mere i dragocene metale propisuje vrste i oblike državnih žigova.

Član 16.

Obaveznom ispitivanju i žigosanju ne podležu:
1) kovani novac izrađen od legure dragocenih metala koji služi kao zakonsko sredstvo plaćanja;
2) aparati i instrumenti koji služe za istraživačke svrhe, aparati i instrumenti koji služe za zdravstvene svrhe, sredstva za proizvodnju i sredstva za laboratorijska ispitivanja;
3) predmeti od dragocenih metala koji su potpuno prevučeni emajlom, dragim kamenom, biserom ili drugim sličnim predmetima;
4) predmeti od dragocenih metala starije proizvodnje koji imaju naučnu, istorijsku ili kulturnu vrednost;
5) okovi na dragom kamenu, biseru ili drugom predmetu kod kojih je masa dragocenog metala neznatna;
6) perca za naliv-pera.
Predmeti od dragocenih metala namenjeni izvozu ne podležu obaveznom ispitivanju i žigosanju po odredbama ovog zakona, osim ako to strani uvoznik zahteva.

Član 17.

Predmete od dragocenih metala ispituje i žigoše Kontrola.
Proizvođači predmeta od dragocenih metala dužni su da pri podnošenju predmeta na ispitivanje i žigosanje Kontroli podnesu pismenu prijavu u kojoj će naznačiti vrstu predmeta, broj komada, masu i sastav legure, odnosno koji su metali i u kojoj količini dodati leguri.
Kao prijava za uvezene predmete od dragocenih metala smatra se carinska deklaracija koju je uvoznik tih predmeta dužan da podnese Kontroli.
Kontrola je dužna da, na zahtev imaoca predmeta od dragocenih metala u svojini građana, izvrši ispitivanje i žigosanje tog predmeta i ako imalac ne stavlja predmet u promet.
Funkcioner koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za mere i dragocene metale propisuje način ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala (sadržina zahteva, odnosno prijave, metode ispitivanja, oprema za ispitivanje, način žigosanja, mesto utiskivanja žiga).

Član 18.

Ako Kontrola utvrdi da predmet od dragocenog metala ima sastav i finoću propisanu ovim zakonom i da je označen po odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, izvršiće žigosanje tog predmeta.
Ako se ispitivanjem utvrdi da predmet od dragocenog metala nema ni najniži stepen finoće iz člana 7. ovog zakona, Kontrola će uskratiti žigosanje predmeta.
Ako se ispitivanjem utvrdi da predmet od dragocenog metala nema ni najniži stepen finoće iz člana 7. ovog zakona, ali da ima više od 200 hiljaditih delova dragocenog metala u leguri, Kontrola će predmet, na prikladan način, učiniti nepodobnim za stavljanje u promet (iseći, razbiti i sl.).
Odredba stava 3. ovog člana ne odnosi se na predmet u svojini građana. Takav predmet se vraća imaocu nežigosan.

Član 19.

Podnosilac prijave, odnosno zahteva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, kao i imalac predmeta koji nije zadovoljan nalazom Kontrole, može zahtevati da se izvrši ponovno ispitivanje.
Ako subjekti iz stava 1. ovog člana i posle ponovnog ispitivanja ne budu zadovoljni nalazom, mogu od Kontrole zahtevati da predmete dostave saveznoj organizaciji nadležnoj za mere i dragocene metale na ispitivanje, čiji nalaz je konačan.

Član 20.

Zabranjeno je prenošenje utisnutog žiga na drugi predmet od dragocenog metala.
Posle izvršenog žigosanja predmetu od dragocenog metala ne smeju se dodavati druga strana tela koja se ne mogu videti ili raspoznati.

Član 21.

Ako žigosani predmet od dragocenog metala bude izmenjen ili prerađen, mora se pre stavljanja u promet ponovo podneti na ispitivanje i žigosanje.

Član 22.

Predmeti od dragocenih metala, po pravilu, ispituju se i žigošu u službenim prostorijama Kontrole.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, predmeti od dragocenih metala mogu se, na zahtev proizvođača ili uvoznika predmeta od dragocenih metala, ispitivati i žigosati i u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika ako taj proizvođač ili uvoznik obezbedi odgovarajuće radne prostorije i opremu za ispitivanje i žigosanje i o svom trošku stavi na raspolaganje Kontroli potreban broj radnika i materijal za ispitivanje i žigosanje.
Funkcioner koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za mere i dragocene metale propisuje uslove koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala.
Ako savezna organizacija nadležna za mere i dragocene metale utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi doneće rešenje da se predmeti od dragocenih metala mogu ispitivati i žigosati u poslovnim prostorijama podnosioca zahteva.
Rešenje iz stava 4. ovog člana donosi se na period od deset godina.
Ako savezna organizacija nadležna za mere i dragocene metale naknadno utvrdi da radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala ne ispunjavaju propisane uslove, ukinuće rešenje iz stava 4. ovog člana.
Protiv rešenja iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba saveznom ministarstvu nadležnom za nauku i razvoj.
Žalba na to rešenje ne zadržava njegovo izvršenje.

V. NAKNADA TROŠKOVA

Član 23.

Troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, vršenja hemijskih analiza legura i predmeta od dragocenih metala, ispitivanja zlatnih polufabrikata za zubnoprotetske predmete, ispitivanja opreme koja služi za ispitivanje predmeta od dragocenih metala, utvrđivanja uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača, utvrđivanja uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta od dragocenih metala u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika predmeta od dragocenih metala, kao i troškove za izvršavanje drugih poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala, snose proizvođači, uvoznici, odnosno imaoci predmeta od dragocenih metala u svojini građana, kao i drugi subjekti koji su podneli zahtev saveznoj organizaciji nadležnoj za mere i dragocene metale ili Kontroli.
Visinu i način plaćanja naknade troškova iz stava 1. ovog člana propisuje Savezna vlada.

VI. OSTALE ODREDBE

Član 24.

Predmeti od dragocenih metala domaće proizvodnje koji po odredbama ovog zakona podležu ispitivanju i žigosanju, a koji su stavljeni u promet ili se drže pripremljeni radi stavljanja u promet, ili se drže izloženi kao uzorci moraju biti obeleženi znakom proizvođača i oznakom finoće i biti žigosani državnim žigom.
Predmeti od dragocenih metala mase do jednog grama moraju biti žigosani samo državnim žigom.
Predmeti od dragocenih metala strane proizvodnje koji su stavljeni u promet ili se drže pripremljeni radi stavljanja u promet, ili se drže izloženi kao uzorci, moraju imati oznaku finoće i biti žigosani državnim žigom. Takve predmete zabranjeno je obeležavati znakom proizvođača koji je registrovan u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Član 25.

Predmeti od dragocenih metala moraju se u prodavnicama držati odvojeno od predmeta iz člana 8. stav 2. ovog zakona, predmeta izrađenih od drugih metala i ostale robe i moraju biti posebno označeni natpisom kao predmeti od dragocenih metala.

Član 26.

U prodavnicama, na vidnom mestu, moraju se držati slike državnih žigova, kao i lupe i druga sredstva za kontrolu pomoću kojih se oznake i žigovi propisani ovim zakonom mogu jasno videti i razlikovati i moraju se staviti na raspolaganje zainteresovanim licima.
Proizvođači predmeta od dragocenih metala dužni su da u svojim prodavnicama na vidnom mestu drže i rešenje o znaku proizvođača.

Član 27.

Savezna organizacija nadležna za mere i dragocene metale izdaje glasilo u kome se objavljuju:
1) rešenja iz člana 11. stav 3. i rešenja o ukidanju rešenja iz člana 11. stav 3;
2) rešenja iz člana 22. stav 4. i rešenja o ukidanju rešenja iz člana 22. stav 4;
3) stručna uputstva koja daje funkcioner koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za mere i dragocene metale.

VII. NADZOR I UPRAVNE MERE

Član 28.

Savezna organizacija nadležna za mere i dragocene metale vrši nadzor nad održavanjem propisanih uslova u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika predmeta od dragocenih metala.
Nadzor nad ispravnošću i žigosanjem predmeta od dragocenih metala u prometu i nadzor nad održavanjem propisanih uslova kod proizvođača predmeta od dragocenih metala kojima je izdato rešenje o znaku proizvođača vrši Kontrola.

Član 29.

Licima koja su ovlašćena za vršenje nadzora izdaje se službena legitimacija (u daljem tekstu: ovlašćena lica).
Propise o sadržini i obliku službene legitimacije, kao i vođenju evidencije o izdatim službenim legitimacijama donosi funkcioner koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za mere i dragocene metale.

Član 30.

Prilikom vršenja nadzora nad sprovođenjem odredaba ovog zakona ovlašćeno lice ima pravo da ulazi u prostorije u kojima se predmeti od dragocenih metala proizvode, stavljaju u promet ili drže pripremljeni radi stavljanja u promet, da pregleda prostorije i raspoloživu opremu i da proverava ispravnost predmeta od dragocenih metala u pogledu sastava i finoće, označavanja i žigosanja.
Ovlašćenom licu mora se omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i preduzimanje radnji iz stava 1. ovog člana i, na njegov zahtev, pružiti svi podaci koji su potrebni za sastavljanje zapisnika o izvršenom nadzoru.

Član 31.

Ako se u vršenju nadzora iz člana 28. ovog zakona utvrdi da proizvođač, odnosno uvoznik predmeta od dragocenih metala ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona savezna organizacija nadležna za mere i dragocene metale će ukinuti rešenje iz člana 22. stav 4. ovog zakona, odnosno rešenje o znaku proizvođača.
Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba saveznom ministarstvu nadležnom za nauku i razvoj.
Žalba na to rešenje ne zadržava njegovo izvršenje.

Član 32.

Ako se pri obavljanju nadzora nad ispravnošću i žigosanjem predmeta od dragocenih metala u prometu utvrdi da predmeti od dragocenih metala koji su stavljeni u promet ili se drže pripremljeni radi stavljanja u promet ili se drže izloženi kao uzorci nemaju ni najniži stepen finoće iz člana 7. ovog zakona, odnosno nisu žigosani, a po odredbama ovog zakona podležu ispitivanju i žigosanju, Kontrola će doneti rešenje o zabrani stavljanja u promet tih predmeta do pravosnažnosti odluke nadležnog organa i pokrenuti postupak pred tim organom.
Predmeti od dragocenih metala za koje je doneseno rešenje iz stava 1. ovog člana moraju se odmah povući iz prometa. Kontrola će obezbediti povlačenje tih predmeta iz prometa.
Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba saveznoj organizaciji nadležnoj za mere i dragocene metale.
Žalba na to rešenje ne zadržava njegovo izvršenje.

Član 33.

Ako pri vršenju nadzora ovlašćeno lice utvrdi da je preduzeće, drugo pravno lice, vlasnik radnje koja nema svojstvo pravnog lica ili drugo fizičko lice učinilo povredu odredaba ovog zakona ili propisa donesenih na osnovu ovog zakona, sačinjava zapisnik radi pokretanja postupka pred nadležnim organom.

Član 34.

Nadzor nad prometom predmeta od dragocenih metala vrše organi nadležni za poslove tržišne inspekcije.
Organ iz stava 1. ovog člana preduzeće upravne mere iz člana 32. st. 1. i 2. ovog zakona ako utvrdi da predmeti od dragocenih metala koji su stavljeni u promet, ili se drže pripremljeni radi stavljanja u promet, ili se drže izloženi kao uzorci, nisu žigosani državnim žigom.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 35.

Novčanom kaznom od 45.000 do 450.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće i drugo pravno lice:
1) ako stave u promet, ili drže pripremljene radi stavljanja u promet, ili drže izložene kao uzorke predmete od dragocenih metala koji ne ispunjavaju uslove u pogledu sastava i finoće (član 1, član 5. st. 1. i 2. i član 7);
2) ako upotrebljavaju znak proizvođača za koji je ukinuto rešenje o znaku proizvođača ili je istekao rok važnosti (član 13. stav 2);
3) ako prenesu utisnuti žig na drugi predmet od dragocenog metala ili posle izvršenog žigosanja predmetu od dragocenog metala dodaju druga strana tela koja se ne mogu videti ili raspoznati (član 20);
4) ako pre stavljanja u promet ne podnesu na ponovno ispitivanje i žigosanje predmete od dragocenih metala koji su izmenjeni ili prerađeni (član 21);
5) ako stave u promet, ili drže pripremljene radi stavljanja u promet, ili drže izložene kao uzorke predmete od dragocenih metala domaće proizvodnje koji nisu obeleženi znakom proizvođača i oznakom finoće i žigosani državnim žigom, odnosno predmete od dragocenih metala mase do jednog grama koji nisu žigosani državnim žigom (član 24. st. 1. i 2);
6) ako stave u promet, ili drže pripremljene radi stavljanja u promet, ili drže izložene kao uzorke predmete od dragocenih metala strane proizvodnje koji nisu obeleženi oznakom finoće i žigosani državnim žigom, odnosno ako su obeleženi znakom proizvođača koji je registrovan u Saveznoj Republici Jugoslaviji (član 24. stav 3);
7) ako stave u promet ili na drugi način otuđe predmete od dragocenih metala za koje je doneseno rešenje o zabrani stavljanja u promet (član 32. st. 1. i 2).
Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom licu novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 novih dinara.
Za radnje iz stava 1. tač. 1. do 7. ovog člana, uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje privrednog prestupa.
Za radnju iz stava 1. tačka 2. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane preduzeću i drugom pravnom licu da obavlja delatnosti koje se odnose na proizvodnju, odnosno izradu predmeta od dragocenih metala u trajanju od šest meseci do deset godina.

Član 36.

Novčanom kaznom od 9.000 do 90.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice:
1) ako u prodavnicama predmete od dragocenih metala ne drže odvojeno od drugih predmeta i ostale robe ili ako ih posebno ne označe natpisom kao predmete od dragocenih metala (član 25);
2) ako u prodavnicama na vidnom mestu ne drže slike državnih žigova, kao i lupe i druga sredstva za kontrolu ili ne stave na raspolaganje zainteresovanim licima lupe i druga sredstva za kontrolu (član 26. stav 1);
3) ako u prodavnicama na vidnom mestu ne drže rešenje o znaku proizvođača (član 26. stav 2);
4) ako ovlašćenom licu pri vršenju nadzora onemoguće ulazak u prostorije u kojima se predmeti od dragocenih metala proizvode, stavljaju u promet ili drže pripremljeni radi stavljanja u promet, ili ako onemoguće pregledanje prostorija i raspoložive opreme, odnosno proveravanje ispravnosti predmeta od dragocenih metala u pogledu sastava i finoće, označavanja i žigosanja, ili ako onemoguće nesmetano obavljanje nadzora, odnosno ako na njegov zahtev ne pruže sve podatke za sačinjavanje zapisnika o izvršenom nadzoru (član 30).
Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom licu novčanom kaznom od 450 do 4.500 novih dinara.

Član 37.

Novčanom kaznom od 450 do 4.500 novih dinara kazniće se za prekršaj vlasnik radnje koja nema svojstvo pravnog lica ako učini neku od radnji iz člana 35. ovog zakona, a novčanom kaznom od 300 do 3.000 novih dinara ako učini neku od radnji iz člana 36. ovog zakona.
Novčanom kaznom od 90 do 900 novih dinara kazniće se za prekršaj i drugo fizičko lice ako učini neku od radnji iz čl. 35. ili 36. ovog zakona.
Za radnje iz stava 1. ovog člana uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja. Za radnje iz člana 35. stav 1. tačka 2. ovog zakona vlasniku radnje koja nema svojstvo pravnog lica može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja se odnosi na proizvodnju, odnosno izradu predmeta od dragocenih metala u trajanju od tri meseca do jedne godine.

IDž. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Predmeti od dragocenih metala ispitani i žigosani do dana stupanja na snagu ovog zakona ne podležu ponovnom ispitivanju i žigosanju.

Član 39.

Odredba člana 7. stav 2. tačka 2) ovog zakona, u delu koji se odnosi na II stepen finoće predmeta od srebra, primenjivaće se po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 40.

Rešenja o znaku proizvođača izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi još tri godine, s tim da su proizvođači dužni da pre isteka tog roka podnesu novi zahtev za donošenje rešenja o znaku proizvođača u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom.

Član 41.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SFRJ", br. 59/81, 59/86, 20/89, 9/90 i 53/91 i "Službeni list SRJ", br. 45/92 i 24/94).

Član 43.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".