Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Službeni list SFRJ", br. 55/78), u saglasnosti sa Saveznim sekretarijatom za tržište i opšte privredne poslove i Saveznim komitetom za poljoprivredu, Savezni komitet za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu propisuje

PRAVILNIK

O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE MOGU STAVLjATI U PROMET

(Objavljeno u "Sl. listu SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Predmeti opšte upotrebe koji se stavljaju u promet u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji moraju u pogledu zdravstvene ispravnosti odgovarati uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Član 2.

Pod predmetima opšte upotrebe koji u pogledu zdravstvene ispravnosti moraju odgovarati uslovima propisanim ovim pravilnikom podrazumevaju se:
1) posuđe, pribor i ambalaža za životne namirnice;
2) dečje igračke;
3) sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela;
4) sredstva za održavanje čistoće;
5) duvanske prerađevine i pribor za pušenje.

Član 3.

Odredbe ovog pravilnika obavezne su za organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, radne ljude koji samostalno obavljaju delatnost ličnim radom sredstvima u svojini građana i poljoprivrednike koji stavljaju u promet predmete opšte upotrebe iz člana 2. ovog pravilnika.

II. POSUĐE I PRIBOR ZA ŽIVOTNE NAMIRNICE

A. Opšti uslovi za promet

Član 4.

Posuđe i pribor za životne namirnice (u daljem tekstu: posuđe i pribor) koji se upotrebljavaju prilikom pripremanja, proizvodnje, merenja, prerade, dorade, prevoza ili upotrebe životnih namirnica ne smeju biti izrađeni od materijala koji otpušta sastojke štetne po zdravlje ili nepovoljno utiče na organoleptička, fizička ili hemijska svojstva životnih namirnica i na njihovo održavanje u higijenski ispravnom stanju.
Pored uslova iz stava 1. ovog člana, posuđe i pribor namenjeni za preradu i držanje lako kvarljivih životnih namirnica ne smeju biti izrađeni od materijala koji je propustljiv i porozan i koji ne štiti životne namirnice od nepovoljnog spoljnog uticaja. Ivice i druga mesta ne kojima se sastaju dve površine takvog posuđa i pribora moraju biti zaobljeni.

Član 5.

Posuđe i pribor moraju imati glatke površine, bez udubljenja i pukotina, i moraju biti izrađeni tako da se mogu lako i uspešno čistiti, prati i dezinfikovati.
Posuđe i pribor namenjeni za pripremanje i izdavanje hrane i pića ili za prevoz mleka moraju biti izrađeni tako da se mogu sterilizovati zagrevanjem. Takvo posuđe i pribor ne smeju se upotrebljavati u druge svrhe.
Zabranjeno je stavljati u promet posuđe i pribor koji su sa unutrašnje strane toliko okrnjeni ili oštećeni da mogu uticati na zdravstvenu ispravnost životnih namirnica, odnosno na zdravlje potrošača.

Član 6.

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu koji se pre upotrebe ne čiste, ne peru, ne dezinfikuju niti sterilišu, ne smeju u 1 ml ispirka brisa uzetog sa 25 cm2 kontaktne površine, računajući na 1 cm2, sadržavati
1) E. coli,
2) proteus-vrste,
3) koagulaza-pozitivne stafilokoke,
4) sulfitoredukujuće klostridije,
5) Salmonellae, kao ni više od 10 mikroorganizama.

Član 7.

Boje za bojenje posuđa i pribora čije obojene površine dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama ne smeju prelaziti u namirnice niti smeju sadržavati, računajući na 1 kg suve boje, određeno u ekstraktu sa 0,1 mol/l hlorovodonične kiseline posle kuvanja od 15 minuta uz povratno hlađenje, više od:
1) 20 mg arsena;
2) 100 mg olova;
3) 10 mg kadmijuma;
4) 10 mg žive;
5) 200 mg barijuma;
6) 100 mg hroma;
7) 100 mg antimona;
8) 100 mg selena.
Organske boje ne smeju otpuštati ni više od:
1) 0,1 mg/kg kancerogenih policikličkih aromatičnih ugljovodonika;
2) 0,1 mg/kg naftilamina, benzidina ili 4-amino-difenila.

Član 8.

Punila koja se koriste u proizvodnji delova posuđa i pribora koji dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama moraju odgovarati uslovima iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika.
Čađ koja se koristi u proizvodnji delova posuđa i pribora koji dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama ne sme imati toluenski ekstrakt veći od 0,15%, a u pogledu kancerogenih policikličkih aromatičnih ugljovodonika mora odgovarati uslovima iz člana 7. stav 2. ovog pravilnika.

Član 9.

Lepila i sličan pomoćni materijal koji se na posuđu i priboru nalaze na mestima koja dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama, odnosno na mestima na kojima postoji mogućnost da dođu u neposredan dodir sa životnim namirnicama, moraju ispunjavati uslove predviđene u čl. 25 - 36. i 57. ovog pravilnika.

Član 10.

Na posuđu i priboru mora biti označen naziv, odnosno utisnut znak proizvođača, koji se ne može skinuti pre upotrebe.

B. Posebni uslovi za promet

1. Metalno posuđe i pribor

Član 11.

Metalno posuđe i pribor ne smeju biti izrađeni od olova ili legura sa olovom ni od metala i legura metala koji sadrže više od 0,03% ar.
Aluminijum upotrebljen za izradu metalnog posuđa i pribora mora biti čistoće najmanje 99,5%, a aluminijumske legure ne smeju sadržavati više od 0,03% arsena, 0,05% kadmijuma, 0,25% bakra, 0,25% cinka i 0,02% olova.
Delovi metalnog posuđa i pribora koji ne dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama mogu se izrađivati od legura koje sadrže najviše 10% olova, pod uslovom da ti delovi budu potpuno pokriveni prevlakama od metala ili emajla koji ne sadrži sastojke štetne po zdravlje.

Član 12.

Metalno posuđe i pribor ne smeju biti izrađeni od cinka ni od legura koje sadrže više od 1% olova, više od 0,03% arsena, odnosno više od 0,1% kadmijuma i ne smeju biti pokriveni prevlakama cinka, kadmijuma, olova ili njihovih legura.
Za izradu delova metalnog posuđa i pribora ne dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama može se upotrebiti cink i njegove prevlake.

Član 13.

Zabranjen je promet i upotreba posuđa i pribora proizvedenog od bakra ili njegovih legura ako je namenjen za životne namirnice u tečnom ili kašastom stanju.
Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na posuđe i pribor koji su namenjeni za kuvanje kafe ako su pravilno kalajisani, kao ni na bakarne kazane namenjene za pečenje rakije ako je bakar elektrolitički i ako je čistoće najmanje 99,95%.

Član 14.

Za izradu pribora za jelo i pribora za pripremanje i posluživanje jela ne smeju se upotrebiti bakar ili cink, osim u legurama od kojih se izrađuje takav pribor (novo srebro, alpak i sl.).
Pribor za jelo i pribor za pripremanje i posluživanje jela moraju biti izrađeni tako da ne smeju imati oštre ivice (osim oštrice noža i vrha viljuške), a sve površine, osim površina između zubaca viljuške, moraju biti potpuno glatke, odnosno polirane.
Završna obrada površina posuđa i pribora za jelo, pripremanje i posluživanje, izrađenih od nerđajućeg čelika (hrom-nikl-čelika), koji dolaze u dodir sa životnim namirnicama treba da je tako izvedena da osigura hemijsku otpornost prilikom upotrebe. Ta površina ne sme da se promeni prilikom delovanja sirćetne kiseline, 3% (v/v) u toku 24 časa na temperaturi 20 +-2 oC - ako se koristi na niskim temperaturama, niti u toku 30 minuta na temperaturi 100 oC - ako se koristi za termičku obradu životnih namirnica.
Specifična migracija hroma, nikla i mangana ne sme pojedinačno da bude veća od 0,1 mg/l.

Član 15.

Ako prilikom upotrebe metalnog posuđa i pribora postoji mogućnost korozije, površine takvog posuđa i pribora koje dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama moraju biti zaštićene higijenski ispravnim organskim zaštitnim prevlakama ili metalnim prevlakama (kalajisane ili hromirane).
Zaštitne prevlake na metalnom posuđu i priboru moraju ravnomerno pokrivati površinu koja dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama i ne smeju imati mehurića, nadignutih mesta i pukotina.
Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na metalno posuđe i pribor za pečenje (tiganje, roštilje, ražnjeve, pržulje za kafu) i na delove mašine za mlevenje mesa.

Član 16.

Metalno posuđe i pribor može se lemiti kalajem čistoće 97%, koji ne sadrži više od 0,03% arsena i više od 0,5% olova niti više od 0,005% cinka, 0,08% bakra i 0,05% antimona. Spoljašnje površine metalnog posuđa i pribora mogu se lemiti i legurom kalaja i olova, pod uslovom da legura olova ne prodire u unutrašnjost posuđa, odnosno pribora.

2. Emajlirano posuđe i pribor

Član 17.

Za izradu emajliranog posuđa i pribora mora se upotrebljavati gvozdeni lim ili liveno gvožđe.
Emajl kojim se prevlače površine posuđa i pribora koje dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama ne sme sadržavati lako rastvorljive materije i mora biti takvog kvaliteta da se obezbedi trajnost posuđa i pribora pri njihovoj uobičajenoj upotrebi.
Površine i ivice emajliranog posuđa i pribora moraju biti glatke i sjajne, bez mehurića i mesta na kojima je emajl ispucao ili otpao.

Član 18.

Emajlirano posuđe i pribor, pri probi izvršenoj kuvanjem za vreme od 30 minuta u rastvoru sirćetne kiseline, 3% (v/v) ne smeju otpuštati:
1) više od 50 mg emajla, računajući na površinu posude od 1 dm2;
2) više od 1 mg olova, ni više od 0,1 mg kadmijuma, 5 mg barijuma, 1 mg hroma i 1 mg selena, računajući na posudu zapremine od 1 l.
Emajlirano posuđe i pribor ne smeju otpuštati više od 3 mg antimona pri probi kuvanjem 30 minuta u rastvoru 30 g/l vinske kiseline, računajući na posudu zapremine od 1 l.

3. Cementno posuđe i pribor

Član 19.

Posuđe i pribor od cementa ili sličnog poroznog materijala moraju sa unutrašnje strane biti potpuno zaštićeni nepropustljivim prevlakama, postojanim i otpornim prema sastojcima životnih namirnica.
Ako se unutrašnja strana posuđa i pribora iz stava 1. ovog člana štiti nepropustljivim materijalom (pločice od porculana, staklo, veštačka masa i sl.), sva njihova površina mora biti obložena na način koji onemogućuje stvaranje pukotina i udubljenja.

4. Glineno, keramičko, porculansko i stakleno posuđe i pribor

Član 20.

Glineno posuđe i pribor smeju se stavljati u promet samo ako su izrađeni od lončarske gline. Gotovi proizvodi moraju posle sušenja biti premazani smesom za dobijanje gleđi i pečeni na temperaturi od najmanje 800 oC.
Izuzetno, u promet se može stavljati negleđosano glineno posuđe ako služi za posebno pripremanje određenih jela s malim sadržajem vode i ako ispunjava ostale uslove propisane ovim pravilnikom.
Posuđe i pribor (ukrasni tanjiri, vrčevi, šolje i dr.) koji nisu proizvedeni u skladu sa odredbama ovog pravilnika i nisu namenjeni za pripremu, čuvanje i promet životnih namirnica moraju biti vidno i trajno označeni da nisu za pripremu, čuvanje i promet životnih namirnica.

Član 21.

Negleđosano glineno posuđe ne sme imati pukotine, neravnine i džepove. Pri probi izvršenoj tri puta uzastopno kuvanjem po 30 minuta u rastvoru sirćetne kiseline 3% (v/v) ne sme se otpustiti:
1) više od 10 mg olova i 0,5 mg kadmijuma posle prve probe, ni više od 3 mg olova i 0,2 mg kadmijuma posle treće probe, računajući na 1 l rastvora;
2) više od 60 mg ukupno rastvorenih materija posle treće probe, računajući na 1 l rastvora.
Prilikom stavljanja u promet negleđosanog glinenog posuđa mora se priložiti uputstvo o postupku sa posudom pre upotrebe, o jelima koja se mogu pripremati u posudi i o pranju posude.

Član 22.

Gleđ na glinenom, keramičkom i porculanskom posuđu i priboru ne sme biti oštećena i ne sme se ljuštiti sa površina posuđa, odnosno pribora.
Ivice glinenog, keramičkog, porculanskog i staklenog posuđa i pribora koje se prilikom upotrebe prinose ustima moraju biti zaobljene i glatke.

Član 23.

Glineno, keramičko i porculansko posuđe i pribor koji dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama ne smeju otpuštati boju, ni više od 3 mg olova, 0,2 mg kadmijuma, 1 mg hroma, 1 mg selena i 1 mg barijuma u rastvoru sirćetne kiseline, 3% (v/v) za vreme od 24 časa na temperaturi 20 o +- 2 oC, ni više od 3 mg antimona u rastvoru 30 g/l vinske kiseline, računajući na 1 l.
Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na spoljnu površinu posude u visini od 20 mm, računajući od gornje ivice posude.

Član 24.

Stakleno posuđe mora ispunjavati sledeće uslove:
1) ivice posuđa ne smeju biti oštre ni oštećene;
2) površina koja dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama ne sme otpuštati više od 0,1 mg/l olova u rastvoru sirćetne kiseline, 3% (v/v) na temperaturi 20 o +- 2oC za vreme od 24 časa a kristalno staklo ne više od 0,3 mg/l olova;
3) spoljna površina staklenog suda širine 20 mm računajući od gornje ivice suda, ne sme otpustiti više od 1 mg/dm2 olova ni više od 0,1 mg/dm2 kadmijuma u rastvoru sirćetne kiseline 3% (v/v) na temperaturi od 20 o +- oC za vreme od 24 časa.

5. Posuđe i pribor od veštačkih masa

Veštačke mase (polimerni materijali)

a) Opšti uslovi

Član 25.

Veštačke mase za izradu posuđa i pribora ne smeju sadržavati sastojke koji prilikom korišćenja tih predmeta mogu štetno delovati na zdravlje ili nepovoljno uticati na organoleptička svojstva i sastav životnih namirnica.
Veštačke mase za izradu posuđa i pribora, ako ovim pravilnikom nije drukčije određeno, moraju ispunjavati sledeće uslove:
1) da prilikom upotrebe predmeta ne otpuštaju u životne namirnice, odnosno pljuvačku, više od:
1) 0,5 mg olova;
2) 0,05 mg kadmijuma;
3) 0,1 mg hroma;
4) 0,1 mg molibdena;
5) 0,1 mg arsena;
6) 0,001 mg žive;
7) 0,5 mg selena;
8) 0,5 mg barijuma;
9) 50 mg cinka;
10) 10 mg kalaja;
11) 5 mg kobalta, računajući na 1 kg ili 1 l životne namirnice, odnosno njenog model-rastvora;
2) da ne otpuštaju u životne namirnice, odnosno pljuvačku više od 60 mg/kg (10 mg/dm2) ukupnih niskomolekularnih organskih i neorganskih supstancija;
3) da ne otpuštaju u životne namirinice, odnosno pljuvačku primarne aromatične amine, računate kao anilin, ni sekundarne aromatične amine, računate kao difenilamin, pojedinačno više od 0,1 mg/kg (0,02 mg/dm2), niti zaostale perokside u količini većoj od 3 mg/kg (0,5 mg/dm2), računate kao aktivan kiseonik;
4) da ne otpuštaju boje (ako su obojene) u životne namirnice, pljuvačku i znoj, odnosno njihove model-rastvore. Optička transmisija u vidljivom delu spektra obojenog ekstrakta veštačke mase u model-rastvoru mora da iznosi najmanje 95%.

Član 26.

Veštačke mase koje se upotrebljavaju za izradu posuđa i pribora koji dolaze u neposredan dodir sa vodom za piće, mlekom, mlečnim proizvodima, brašnom, parafinisanim ili navoštenim namirnicama, namirnicama koje sadrže eterična ulja, alkoholnim pićima, mastima, uljima ili životnim namirnicama čija je spoljna faza mast, ne smeju sadržavati omekšivače ako posebnim propisom nije izričito drukčije propisano.

Član 27.

Veštačke mase na bazi polivinil-hlorida i kopolimera koje se upotrebljavaju za izradu cevi, cisterni, vodotornjeva, slavina i drugih uređaja, premaza ili obloga, a dolaze u neposredan dodir sa vodom za piće, mogu sadržavati sledeće omekšivače: dibutil-ftalat, di-2-etilheksil-ftalat, estere alkilsulfonskih kiselina (C12-C20) sa fenolima, di-(fenoksietil)-formal, butil-benzil-ftalat, di-2-etilheksil-adipad, di-izononil-ftalat, difenil-2-etilheksilfosfat, hloroparafin (C10-C35), poliester adipinske kiseline sa 1,3-butan-diolom, poliester adipinske kiseline sa 1,3-butandiolom i 1,6-heksandiolom, i poliester adipinske kiseline sa 1,3-i/ili 1,4-butandiolom i/ili 1,2-propandiolom, čije su slobodne hidroksilne grupe acetilirane. Količina navedenih omekšivača u gotovom proizvodu, pojedinačno ili u smesi, ne sme biti veća od 35%. Ako su navedeni omekšivači prisutni, ne smeju se dodavati stabilizatori na bazi olova i organski vezanog kalaja.
Gotovi proizvodi iz stava 1. ovog člana koji dolaze u neposredan dodir s vodom za piće, a izrađeni su iz prirodnog ili sintetskog kaučuka, mogu sadržavati sledeće omekšivače: estere alkilsulfonskih kiselina (C10-C20) sa fenolima, di-2-etilheksil-adipat i di-2-etilheksil-ftalat. Količina navedenih omekšivača pojedinačno ne sme biti veća od 10% (osim kod materijala za zaptivanje i lepkova), a ako su zastupljeni u smesi, njihova količina ne sme biti veća od 20%.
Veštačke mase koje se upotrebljavaju za izradu gotovih proizvoda iz stava 1. ovog člana ne smeju otpuštati u vodu flourescirajuće supstancije više od 0,001 mg/l vode, ni olova više od 0,45 mg/l vode posle pet dana dodira sa vodom, odnosno više od 0,05 mg/l vode posle pet dana dodira sa vodom na temperaturi od 20 +- 2oC, računajući na 24 časa.
Veštačke mase od kojih se izrađuju cevi za vodu za piće ne smeju da sadrže više od 2,5%, a zaptivači 3,0% acetilenske ili neke druge vrste oksidirane čađi.

b) Posebni uslovi Polivinil-hlorid i ostali polimeri sa omekšivačem i bez omekšivača

Član 28.

1) Transportne trake za životne namirnice na bazi omekšanog polivinil-hlorida, samog ili u smesi sa butadien-akrilonitril-kopolimerima u kojima prevladava udeo polivinil-hlorida, mogu sadržavati sledeće monomerne omekšivače:
dibutil-ftalat, di-2-etilheksil-ftalat, dibutil-sebacat, acetiltributil-citrat, acetil-tri-2-etilheksil-citrat, difenil-2-etil-heksil-fosfat i estere alkilsulfonskih kiselina (C12-C20) sa fenolima, a od polimernih omekšivača: poliester adipinske kiseline sa 1,3 butandiolom i 1,6-heksandiolom i poliester adipinske kiseline sa 1,3-i/ili 1,4-butandiolom i/ili 1,2-propandiolom čije su slobodne hidroksilne grupe acetilirane.
Količina monomernih omekšivača iz stava 1. ovog člana ne sme biti veća od 12%, izraženo na gotov proizvod ili na pokrovni sloj koji dolazi u kontakt sa namirnicama ako trake sadrže tkanine, ukoliko se transportne trake upotrebljavaju za životne namirnice koje u spoljašnjoj fazi sadrže masti i ulja, za navoštene i parfimirane životne namirnice, mlečne proizvode i sir, životne namirnice koje sadrže eterična ulja, i za brašnaste i krupičaste namirnice. Ako se trake upotrebljavaju za ostale namirnice, a naročito za one koje se pre upotrebe peru, ljušte ili na drugi način čiste, mogu sadržavati do 40% monomernih omekšivača iz stava 1. ovog člana, izraženo na gotov proizvod ili na pokrovni sloj koji dolazi u kontakt sa namirnicama ako trake sadrže tkanine.
Udeo polimernih omekšivača iz stava 1. ovog člana nije ograničen ni za jednu primenu.
Transportne trake za životne namirnice na bazi butadien-akrilonitril-kopolimera, samih ili u smesi sa polivinil-hloridom, vinilhlorid-kopolimerima ili u smesi vinilhlord-polimerizata, s tim da u gotovom proizvodu prevladava udeo butadien-akrilonitril-kopolimera, mogu od omekšivača sadržavati samo estere alkilsulfonskih kiselina (C12-C20) sa fenolima i krezolima, i to najviše do 10%, izraženo na gotov proizvod.

2) Cevi izrađene od polimerizata-vinilhlorida, koje služe za odvod tečnih namirnica, izuzimajući vruće tečnosti, mleko i alkoholna pića u kojima je udeo etanola veći od 13% (v/v), mogu sadržavati sledeće omekšivače: poliestere adipinske kiseline i 1,3-butandiola, poliestere adipinske kiseline i 1,3- ili 1,3- i 1,4-butan-diola čije su slobodne hidroksilne grupe acetilovane, poliestere adipinske kiseline i 1,3-butandiola i 1,6-heksandiola, estere sulfonskih kiselina sa prevladavajućim ravnolančanim alkilsulfohloridima (C9-C13) i fenolom, di-izoninil-ftalate i di-izodecilftalat.

Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 2. ovog člana, cevi za odvod mleka u mašinama za preradu mleka i cevi koje se koriste u tehnološkom postupku prerade mleka mogu sadržati sledeće omekšivače:

poliester adipinske kiseline i 1,3-butandiola, poliestere adipinske kiseline i smese 1,3-butandiola i 1,6-heksandiola, poliestere adipinske kiseline i smese 1,3-i/ili 1,4-butandiola i/ili 1,2-propandiola čije su slobodne hidroksilne grupe acetilovane, estere alkilsulfonskih kiselina (C10-C20) i fenola i di-2-etilheksil-ftalat, i to u ukupnoj količini od maksimalno 50%, izraženo na gotov proizvod, s tim da poslednja dva omekšivača ne mogu biti iznad 20% od ukupnog sadržaja omekšivača.

Cevi za odvod tekućih namirnica mogu se izrađivati iz elastomera na bazi silikona bez dodatka omekšivača.

3. Premazi i lakovi za celofan izrađeni iz celuloznog nitrata ili viniliden-hlorid-kopolimera mogu se upotrebiti za pakovanje životnih namirnica samo ako je utvrđeno da iz njih nijedna supstancija ne prelazi na namirnicu, osim onih koje ne utiču znatno na zdravstvenu ispravnost, niti bitno utiču na miris i ukus namirnice, a tehnički su neizbežne. Dopušteni omekšivači su: difutilftalat, di-n-oktil-ftalat, dicikloheksil-ftalat, bis-(metilcikloheksil)-ftalat i acetil-tributil-citrat, pod uslovom da 1 dm2 filma (sloja polimera) ne sadrži ukupno više od 15 mg tih omekšivača.

4. Folije, tube, premazi i lakovi na bazi celuloznog acetata i propionata ne smeju sadržavati više od 0,1% u vodi rastvorljivih supstancija. Gotovi proizvodi navedeni u ovom stavu, ako su izrađeni od celuloznog acetata, smeju sadržavati sledeće omekšivače:

dietil-ftalat, diizopropil-ftalat, di-2-etilheksil-ftalat i dibutil-ftalat, ukupno najviše 22%, a ako su izrađeni od celuloznog propionata, smeju sadržavati sledeće omekšivače:
di-2-etilheksil-ftalat, dibutil-adipat, di-2-etilheksil-adipat, dibutil-sebacat i dibutil-azelat, ukupno najviše 12%. Gotovi proizvodi navedeni u ovom stavu, izrađeni od omekšanog celuloznog acetata i propionata, ne smeju doći u dodir sa brašnastim i krupičastim namirnicama, namirnicama koje u spoljašnjoj fazi sadrže masti i ulja, navoštenim ili parafiniranim namirnicama, mlekom i mlečnim proizvodima, uključujući i sir, i namirnicama koje sadrže etanol ili eterična ulja.

5. Folije, tube, premazi i lakovi izrađeni od polimerizata na bazi estera akrilne i/ili metakrilne kiseline ne smeju sadržavati druge omekšivače osim dibutil-ftalata čiji sadržaj ne sme iznositi više od 3%, izraženo na gotov proizvod (odnosno kod višeslojnih folija ili viševrsnih premaza izraženo na površinski sloj koji dolazi u dodir sa namirnicama). Udeo isparljivih organskih supstancija u neprerađenoj sirovini i u gotovom proizvodu ne sme iznositi više od 0,5%, a ostatak peroksida - više od 0,2%. Monomerni akrilonitril i metaakrilonitril mogu prelaziti na namirnice samo u količinama koje nisu veće od granice osetljivosti priznate metode.

6. Folije, tube, premazi i lakovi mogu se izrađivati i iz polivinil-hlorida, kopolimera vinil-hlorida i smese ovih polimerizata sa drugim kopolimerima i hlorisanim poliolefinima, pod uslovom da prevladava udeo vinil-hlorida shodno posebnim odredbama za navedene kombinacije polimera.

7. Omekšane polivinil-hloridne folije uopšteno smeju sadržavati dopuštene monomerne i/ili polimerne omekšivače u količini do 35%, izraženo na gotov proizvod (odnosno kod višeslojnih folija ili viševrsnih premaza izraženo na površinski sloj koji dolazi u dodir sa namirnicama) ako folija ne dolazi u direktan dodir sa praškastim i finozrnastim namirnicama, namirnicama koje u spoljašnjoj fazi sadrže masti i ulja, navoštenim i parafinisanim namirnicama, mlekom i mlečnim proizvodima, uključujući i sir, i namirnicama koje sadrže etanol ili eterična ulja. Ova ograničenja se ne odnose na naborane folije koje sadrže najviše 6,0% di-2-etalheksil-ftalata i čija je debljina manja od 0,02 mm, kao ni na folije za pakovanje svežeg mesa.

Dopušteni monomerni omekšivači za te svrhe su: dibuti-ftalat, di-2-etilheksil-ftalat, dicikloheksil-ftalat, butilbenzil-ftalat, di-izodecil-ftalat, di-izononil-ftalat, di-n-heksil-azelat, dibutil-sebacat, di-2-etilheksil-adipat, acetiltributil-citrat, acetil-tri-2-etilheksil-citrat, difenil-2-etilheksil-fosfat i esteri alkilsulfonskih kiselina (C12-C20) sa fenolima.
Dopušteni polimerni omekšivači za te svrhe su: poliesteri adipinske kiseline i 1,3-butandiola, poliesteri adipinske kiseline i 1,3-butandiola i 1,6-heksandiola i poliesteri adipinske kiseline i 1,3-i/ili 1,4-butandiola i/ili 1,2-propandiola čije su slobodne hidroksilne grupe acetilovane.
Ako su u polimerima zastupljeni navedeni monomerni i polimerni omekšivači, oni ne smeju sadržavati stabilizatore na bazi organski vezanog kalaja.
Omekšane polivinil-hloridne folije s velikom propustljivošću kiseonika, koje služe za pakovanje svežeg mesa, smeju sadržavati ukupno najviše 22% sledećih omekšivača: di-2-etilheksil-ftalat, acetil-tributil-citrat, estere alkilsulfonskih kiselina (C12-C20) sa fenolima i di-n-heksilazelat. Ako ove folije služe isključivo za pakovanje svežeg mesa, debljina im ne sme biti veća od 20 mikrometara, a na 1 kg pakovanog mesa ne smeju otpustiti više od 60 mg omekšivača iz ovog stava.

8. Folije, tube, premazi i lakovi mogu se izrađivati i iz viniliden-kopolimera sa prevladavajućim udelom viniliden-hlorida i od monomernih omekšivača smeju sadržavati acetiltributil-citrat i dibutil-sebacat, ukupno najviše 5,0%, ili od polimernih omekšivača:

poliestere adipinske kiseline i 1,3 i 1,4 butandiola (srednje molekularne težine 1000), čije su slobodne hidroksilne grupe acetilovane i poliestere adipinske kiseline i/ili azeleinske kiseline sa 1,2-propandiolom, 1,3 i 1,4-butandiolom ili 1,6-heksandiolom (srednje molekularne težine iznad 1000), ukupno najviše 10,0%.

9. Hlorkaučuk i ciklokaučuk koji se upotrebljavaju za izradu obojenih filmova za spremišta vode za piće smeju od omekšivača sadržavati samo di-(fenoksietil) formal, i to najviše 25%, izraženo na gotov film, s tim da se ne sme dokazati u vodi za piće.

10. Udeo monomernog vinil-hlorida u polimernom materijalu ne sme biti veći od 1 mg/kg, a u životnim namirnicama - od 0,01 mg/kg.

Poliamidi

Član 29.

U poliamidima koji se upotrebljavaju za izradu posuđa i pribora sadržaj cinka ne sme biti veći od 1%, računajući na polimer.
Poliamidi koji sadrže N, N'bis-(3(3,5-ditercijarni butil-4-hidroksifenil)-propionil-heksametilen-diamin kao stabilizator ne smeju se upotrebiti za izradu posuđa i pribora za životne namirnice koje 3 sadrže etanol.
Poliamidi ne smeju sadržavati više od 2% zaostalih monomera i niskomolekularnih poliamida.

Polipropilen

Član 30.

Polipropilen koji se upotrebljava za izradu posuđa i pribora i dolazi u dodir sa životnim namirnicama čija je spoljna faza mast ili ulje ne sme sadržavati sledeće stabilizatore: 3,5-ditercijarni butil-4-hidroksibenzoeve kiseline (2,4-ditercijarni butil-fenil) estar ili di-n-oktadecil (4-hidroksi-3, 5-detarcijarni butil) benzil-fosfonat, niti više od 0,2% 2,6-ditercijarnog-butil-4 metil-fenola.
Polipropilen ne sme sadržavati više od 0,1% oksida kalcijuma, aluminijuma, silicijuma, titana, hroma i vanadijuma koji potiču od upotrebljenih stabilizatora, a od tog procenta ne smeju sadržavati više od 0,005 mg% (0,05 mg/kg) hroma iz njegovih jedinjenja rastvorljivih u vodi niti više od 0,002% (20 mg/kg) vanadijuma, računajući kao vanadijum-pentoksid (V2O5).

Melamin-formaldehidne, fenol-formaldehidne i urea-formaldehidne mase

Član 31.

Melamin-formaldehidne, fenol-formaldehidne i urea-formaldehidne mase koje se upotrebljavaju za izradu posuđa i pribora ne smeju da otpuštaju u vodu i sirćetnu kiselinu, 3% (v/v) više od 300 mg/kg (50 mg/dm2) ukupnih niskomolekularnih organskih i neorganskih supstancija posle kontakta od 30 minuta na temperaturi od 80 oC.
Osim toga, ove mase ne smeju otpuštati više od 0,001 mg/kg fluorescirajućih supstancija, posebno kancerogene policiklične aromatične ugljovodonike ni formaldehida više od 3 mg/kg (0,5 mg/dm2), niti olova, arsena i cinka pojedinačno više od 1 mg/dm2 u vodu i sirćetnu kiselinu, 3% (v/v) posle kontakta od 30 minuta na temperaturi od 80 oC.
Ako se ove mase upotrebljavaju za impregnaciju papirne i kartonske ambalaže za životne namirnice, onda one ne smeju otpuštati više od 1 mg/dm2 formaldehida.
Fenol-formaldehidne mase ne smeju otpuštati fenole i krezole u količini većoj od 1 mg/kg (0,2 mg/dm2).

Elastomeri

Član 32.

1) Elastomeri koji se upotrebljavaju za izradu posuđa i pribora ne smeju sadržavati paranitrofenol, bornu kiselinu i pentahlor-fenolat-natrijum.
Za stabilizaciju elastomera mogu se koristiti sredstva protiv starenja do 1,5%.
Elastomeri koji dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama čija je spoljna faza mast ili ulje ne smeju sadržavati stirenizirani difenilamin kao sredstvo protiv starenja. Etilen-propilen-kaučuk ne sme sadržavati sredstva protiv starenja koja se inače dodaju kaučuku. Elastomerima se mogu dodavati cinkov dimetil-, dietil-, dibutil-, pentametilen ili etilfenil-ditiokarbamat.

2) Gotovi proizvodi izrađeni od elastomera ne smeju sadržavati pojedinačno više od 0,1 mg/kg hidroksilamina, površinskih omekšivača i sekundarnih alifatskih i cikloalifatskih amina.

Sadržaj cinka u gotovom proizvodu koji dolazi u dodir sa sluzokožom usne duplje (nastavci za bočice, cucle i sl.), zatim u zaptivačima i cevima za provođenje tečnih i kašastih životnih namirnica ne sme biti veći od 1%, a u ostalim proizvodima ne sme biti veći od 3% niti davati pozitivnu reakciju na perokside.
U gotovom proizvodu sadržaj olova ne sme biti veći od 10 mg/kg, a arsena veći od 5 mg/kg.
Gotovi proizvodi koji se peru i čiste (transportne trake, cevi za pneumatski transport životnih namirnica i sl.) mogu sadržavati do 50% grafita ili čađi, s tim da je čađ acetilenska ili neka druga vrsta oksidirane čađi.
Cevi i ventili na uređajima za mlekare, izrađeni od smeđe elastomera i plastomera, ne smeju sadržavati više od 50% polimernih omekšivača, od kojih se 20% može zameniti sa di-2-etil-ehksil-ftalatom.

3) Gotovi proizvodi izrađeni od elastomera, ako nije drukčije propisano, ne smeju otpuštati više od 150 mg/dm2 neisparljivih organskih supstancija ni više od 600 mg/dm2 anorganskih supstancija u toku 24 časa, na temperaturi od 20 +- 2 oC, u model-rastvore (destilovanu vodu, sirćetne kiseline, 3% (v/v) i 10% vol% etanol).

Prenosne trake i cevi za pneumatski transport životnih namirnica, cevi i delovi za slavine za vodovodske uređaje, ventili, sisaljke, zaptivači za parne lonce i slično kuhinjsko posuđe i pribor, koji su izrađeni od elastomera, ne smeju otpustiti u model-rastvore više od 50 mg/dm2 neisparljivih organskih supstancija ni više od 100 mg/dm2 neorganskih supstancija.
Cucle, nastavci za staklene bočice i sl. ne smeju otpuštati u model-rastvore više od 20 mg/dm2 organskih i neorganskih supstancija. Takođe ne smeju otpuštati više od 3 mg/kg formaldehida, ni više od 6 mg/kg cinka, ni više od 0,1 mg/kg (0,02 mg/dm2) primarnih aril i/ili sekundarnih N-alkil-N-arilamina, računato kao anilin-hidrohlorid ili N-etil-fenil-amin.

4) Elastomeri ne smeju da otpuštaju ditiokarbamate, tiurame i ksantogenate, računato kao ugljen-disulfid, pojedinačno više od 1 mg/kg (0,2 mg/dm2), kao ni merkaptobenzotiazol, njegovu so cinka i 2,2-ditiobis (benzotiazol), pojedinačno više od 1 mg/kg (0,2 mg/dm2), računato kao merkaptobenzotiazol.

Polietilen

Član 33.

Za izradu predmeta opšte upotrebe dolaze u neposredan dodir sa mastima, uljem ili životnim namirnicama čija je spoljna faza mast, ne mogu se upotrebljavati:
- polietilen u smesi sa hidriranim policiklopentadienom;
- polietilen kao kopolimer sa više od 5% vinil-acetata;
- polietilen sa stabilizatorima iznad 0,3%.
Polietilen ne sme sadržavati više od 0,1% oksida kalcijuma, silicijuma, titana, hroma i vanadijuma koji potiču od upotrebljenih katalizatora, a od toga ne sme sadržavati više od 0,005 mg% (0,05 mg/kg) hroma iz njegovih jedinjenja rastvorljivih u vodi, niti više od 0,002% (20 mg/kg) vanadijuma računatog kao vanadijum pentoksid (V2O5).

Polistiren

Član 34.

1) Gotovi proizvodi izrađeni od polistirena ne smeju sadržavati više od 500 mg/kg slobodnog stirena.
2) Kopolimeri ne smeju sadržavati više od 5 mg/kg zaostalog akrilonitrila i metaakrilonitrila, a ako su namenjeni ambalaži za piće - ne više od 1 mg/kg.
U životnu namirnicu ne sme preći više od 0,001 mg/kg (0,0001 mg/dm2) akrilonitrila iz kopolimera etiren-akrilionitrila i metaakrilonitrila u toku 10 dana na temperaturi 40 oC.

3) Penasti polistiren ne sme sadržavati više od 1,0 g/l heksabrom-ciklododekana. Penasti polistiren ne sme otpustiti u mast ili ulje više od 1 mg/kg broma, posle stajanja od 14 dana na temperaturi od 20 +- 2 oC.

Penasti polistiren ne sme otpustiti više od 15 mg/dm2 isparljivih organskih sastojaka u toku 24 časa na temperaturi od + 90 oC, ne računajući akrilonitril i metaakrilonitril.

4) Posuđe i pribor koji dolaze u neposredan dodir sa mastima, uljima i životnim namirnicama čija je spoljna faza mast ne smeju biti izrađeni od polistirena koji sadrži više od 0,02% optičkih belila (UV stabilizatori).

Ukupan sadržaj cinka u gotovom proizvodu ne sme iznositi više od 1,0%.

Polistiren ne sme sadržavati više od 4 mg/kg litijuma iz alkalnih jedinjenja litijuma koja se upotrebljavaju kao katalizatori.

Poliuretani

Član 35.

1) Posuđe i pribor izrađeni od poliuretana ne smeju sadržavati slobodne diole, amine, monomerne izocijanate i perokside, odnosno njihov sadržaj mora biti ispod donje granice osetljivosti propisanih metoda.
2) Posuđe i pribor izrađeni od umreženih poliuretana mogu biti u direktnom kontaktu sa sledećim životnim namirnicama:
- dehidriranim namirnicama;
- namirnicama koje sadrže vodu, s tim da im pH vrednost iznosi 5-7 i da im temperatura ne prelazi 30 oC;
- namirnicama kod kojih je spoljna faza mast, ako poliuretani ne sadrže ubrzivače, kao di-n-oktil-Sn-merkantid, epoksidovan sojino ulje sa sadržajem epoksidnog kiseonika manjim od 8%, butiltiostanonsku kiselinu i trialil-cijanurat, zatim sredstva protiv starenja, sredstva za zaštitu od hidrolize, kao što su triizopropil-1,3,5-benzol-2,4-polikarbodimid.

3) Na površini od 1 m2 gotovog proizvoda ne sme biti, posle odstranjenja rastvarača iz lepka, više od 10 g nanesenog poliuretanskog lepka, a rastvarači, amini, dioli i fenoli ne smeju prelaziti u namirnice i model-rastvore (sadržaj rastvarača, amina i diola mora biti ispod donje granice osetljivosti propisane metode, a fenola - ne više od 0,5 mg/dm2).

4) Poliuretani ne smeju otpuštati u životne namirnice, odnosno model-rastvore, više od 20 mg/dm2 ukupnih niskomolekularnih organskih i neorganskih supstancija, na temperaturi 40 oC u trajanju od 30 minuta do 10 dana.

Nezasićeni poliestri

Član 36.

Gotovi proizvodi izrađeni od nezasićenih poliestera ne smeju da sadrže više od 5 mg/dm2 rastvorljivih supstancija, računajući na čistu smolu, ni više od 15 mg/dm2 isparljivih organskih sastojaka, određenih sušenjem na temperaturi 90 oC u toku 24 časa, ne računajući akrilonitril i metaakrilonitril.
Ovi proizvodi ne smeju otpuštati više od 1 mg/kg azota iz ubrzivača na bazi tercijarnih amina proizvedenih iz anilina ili toluidina, kao ni više od 3 mg/kg slobodnih peroksida iz čistog polimera, računatog kao aktivni kiseonik.

Član 37.

Za izradu posuđa i pribora od veštačkih masa mogu se upotrebiti samo one veštačke mase za koje je pribavljen atest od zdravstvene ili druge organizacije udruženog rada ovlašćene za vršenje analize predmeta opšte upotrebe.

6. Drveno posuđe i pribor

Član 38.

Drveno posuđe i pribor namenjeni za čuvanje ili prevoz pojedinih životnih namirnica, sirovina, odnosno poluprerađevina moraju biti izrađeni od potpuno zdravog drveta koje ne odaje miris ili koje na drugi način ne utiče nepovoljno na organoleptička svojstva životnih namirnica.
Zabranjeno je stavljanje u promet posuđa i pribora od drveta koji su upotrebljavani, koji su obojeni ili koji su, radi sprečavanja truljenja i sušenja, impregnirani hemijskim sredstvima.

Član 39.

Drveno posuđe i pribor mogu se sa unutrašnje strane zaštititi glatkim i ujednačenim prevlakama koje u pogledu materijala od kog su izrađene moraju ispunjavati uslove predviđene u članu 9. ovog pravilnika.

7. Pribor od tekstila

Član 40.

Pribor od tekstila može se stavljati u promet samo ako je izrađen od nove pređe i od tekstila koji nisu bojeni ni impregnirani insekticidima ili drugim sredstvima koja, zbog neprijatnog mirisa ili drugih svojstava, mogu nepovoljno uticati na higijensku ispravnost životnih namirnica.

8. Ostali pribor

Član 41.

Cevčice za usisavanje alkoholnih i bezalkoholnih pića mogu biti od veštačke mase ili slame.
Cevčice od veštačke mase moraju biti izrađene od materijala koji ispunjava uslove propisane u čl. 25 - 36. ovog pravilnika.
Cevčice od slame ne smeju biti zagađene plesnima i sporama i moraju ispunjavati i druge higijenske uslove.
Cevčice iz st. 2. i 3. ovog člana moraju biti pakovane tako da ne postoji mogućnost da se zagade.

Član 42.

Delovi posuđa i pribora za usitnjavanje i mlevenje životnih namirnica koji dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama ne smeju biti izrađeni od cinka, kadmijuma, olova ili njihovih legura.

Član 43.

Sloj materijala koji služi za toplotnu izolaciju na frižiderima i rashladnim uređajima koji se upotrebljavaju za prevoz ohlađenih i duboko zamrznutih životnih namirnica mora biti potpuno zaštićen nepropustljivom materijom.
Veštačke mase kojima su sa unutrašnje strane obloženi frižideri i rashladni uređaji iz stava 1. ovog člana moraju biti bez mirisa i odgovarati uslovima iz čl. 25 - 36. ovog pravilnika.

III. AMBALAŽA ZA ŽIVOTNE NAMIRNICE

A. Opšti uslovi za promet

Član 44.

Ambalaža za životne namirnice (u daljem tekstu: ambalaža) koja dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama mora biti izrađena od materijala koji ne utiče nepovoljno na organoleptička, hemijska ili fizička svojstva životnih namirnica i ne sme, iznad količina određenih ovim pravilnikom, sadržavati ni otpuštati materije koje mogu biti štetne po zdravlje.

Član 45.

Materijal upotrebljen za lemljenje ambalaže koja dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama mora ispunjavati uslove propisane u članu 16. ovog pravilnika.

Član 46.

Zaštitni lak na ambalaži, koji na bilo koji način dolazi u dodir sa životnim namirnicama, ne sme uticati na povećanje koncentracije dozvoljene količine teških metala u životnim namirnicama ni otpuštati rastvarače ili druge organske materije koje se nalaze u sastavu laka.
Zaštitni lak iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati sledeće uslove:
1) da ne bubri, da se ne ljušti ili da ne puca pri savijanju lima, folija i sl.;
2) da dobro i ravnomerno prianja za površinu ambalaže;
3) da je otporan i da se ne menja na temperaturi od 80 oC do 130 oC;
4) da nema rezidualnih mirisa;
5) da, prema propisanim postupcima ekstrakcije, ne otpušta više od 8 mg rastvorljivih supstancija na 1 dm2, odnosno 50 mg računajući na 1 kg, ili 2 mg suvog ostatka hloroformskog ekstrakta na 1 dm2 lakirane površine;
6) da sadržaj fenolne materije u ekstraktu ne iznosi više od 0,2 mg/dm2, odnosno 1 mg/kg;
7) da sadržaj formaldehida u vodenom ekstraktu ne iznosi više od 0,5 mg/dm2, odnosno 3 mg/kg;
8) da sadržaj cinka u vodenom ekstraktu ne iznosi više od 1 mg/dm 2, odnosno 6 mg/kg, a u ambalaži za kisele proizvode u ekstraktu sirćetne kiseline, 3% (v/v) takođe ne prelazi 1 mg/dm2, odnosno 6 mg/kg;
9) da sadržaj organskih azotovih jedinjenja u vodenom ekstraktu ne iznosi više od 1 mg/dm2 računato kao azot;
10) da sadržaj aromatičnih amina u ekstraktu ne iznosi više od 0,02 mg/dm2, odnosno 0,1 mg/kg.

Član 47.

Guma koja se pri zatvaranju ambalaže koristi za zaptivanje mora da ispunjava uslove iz člana 32. ovog pravilnika.
Masa za zaptivanje duplih šavova limenki i metalnih tuba mora ravnomerno da prianja za metalnu podlogu, da je elastična i da je hemijski i termički otporna, kao i da ispunjava uslove propisane u čl. 25. do 36. ovog pravilnika.

Član 48.

Za bojenje ambalaže čija obojena površina dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama mogu se upotrebljavati boje i punila koji ispunjavaju uslove iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika.

Član 49.

Sredstva za podmazivanje koja se koriste pri izradi limova, metalnih folija i metalne ambalaže, a ostavljaju ostatke koji mogu doći u dodir sa životnim namirnicama, ne smeju da sadrže materije koje mogu nepovoljno uticati na životne namirnice.

Član 50.

Na ambalaži mora postojati znak proizvođača.
Zbirna originalna pakovanja ambalaže, koja se stavljaju u promet, moraju imati i oznaku: "Za životne namirnice".

B. Posebni uslovi za promet

1. Ambalaža od metala

Limenke

Član 51.

Za izradu limenki može se koristiti beli lim - elektrolitski i toplokalajisani, aluminijumski lim čistoće 99,5%, aluminijumske legure, hromirani čelični lim i druge vrste čeličnih limova.
Za limove iz stava 1. ovog člana obavezna je dopunska organska zaštita.
Materijali iz stava 1. ovog člana ne smeju sadržavati više od 0,02% olova, 0,02% arsena, 0,20% bakra i 0,20% cinka.
Kalaj koji se upotrebljava za izradu belog lima treba da je čistoće 99,75% i ne sme sadržavati više od 0,05% olova ili kadmijuma - pojedinačno ili ukupno, ni više od 0,01% arsena.
Beli lim koji se upotrebljava za izradu limenki za stavljanje u promet voća, povrća, mesa i dr. namirnica, čak i ako ima i homogenu prevlaku od kalaja, mora se lakirati ili na neki drugi način zaštititi od agresivnih sastojaka.

Član 52.

Spoljne i unutrašnje površine limenke moraju biti čiste i glatke, a ujednačenom i neprekinutom prevlakom kalaja, odnosno zaštitnog laka i ne smeju imati ogrebotine, brazde, mehuriće, ulegnuća ili bilo kakva druga oštećenja na prevlaci.
Uzdužni šav limenke mora biti ravnomerno ispunjen slojem od legure za lemljenje odgovarajućeg sastava.
Legura za lemljenje uzdužnih duplih šavova (lemljenje na spoljašnjoj strani) može da sadrži do 98% olova.
Legura za lemljenje uzdužnih preklopnih šavova može da sadrži do 70% olova, a unutrašnja površina šava mora da bude dopunski zaštićena prevlakom laka ili samolepljivom trakom.
Legura za lemljenje limenki "decollage" može da sadrži do 50% olova.
Uzdužni šav formiran zavarivanjem ivica tela limenke mora se obostrano zaštititi.

Član 53.

Lepila koja se koriste za lepljenje etiketa, nalepnica i traka na limenkama ne smeju da sadrže materije koje imaju korozivno dejstvo.
Lepila samolepljivih traka koja dolaze u dodir sa životnim namirnicama i lepila koja se koriste pri izradi laminata moraju ispunjavati sledeće uslove:
- da ne sadrže materije koje bi difundovanjem kroz foliju mogle da kontaminiraju životne namirnice;
- da su hemijski i termički otporne;
- da ne gube lepljiva svojstva tokom skladištenja ambalaže.

Metalne tube

Član 54.

Metalne aluminijumske tube moraju biti izrađene od aluminijuma čistoće najmanje 99,5% ili od aluminijumskih legura i moraju biti prevučene zaštitnim lakom.
Zaštitni lak kojim se prevlači unutrašnja strana metalne tube mora ispunjavati uslove iz člana 46. ovog pravilnika.

Član 55.

Zaptivači na poklopcu metalne tube moraju biti izrađeni od materijala koji se ne rastvara u sadržaju tube.
Zaptivači iz stava 1. ovog člana moraju biti podešeni tako da potpuno ispunjavaju i pokrivaju dno poklopca, a prilikom otvaranja tube ne smeju se odvajati od dna poklopca.
Poklopac metalne tube, zajedno sa zaptivačem, mora hermetički zatvarati otvor tube.

Folije i limovi od aluminijuma i njegovih legura

Član 56.

Aluminijumske folije koje se upotrebljavaju za neposredno pakovanje životnih namirnica, u vidu omota ili poklopca, mogu se izrađivati od aluminijuma čistoće najmanje 99,5%.
Folije i limovi za izradu oblikovane ambalaže mogu se izrađivati od aluminijuma čistoće 99,5% ili njegovih legura.
Folije i limovi iz st. 1. i 2. ovog člana koji se upotrebljavaju za pakovanje životnih namirnica moraju se kaširati specijalnim vrstama hartije i prevlačiti veštačkim masama koje ispunjavaju uslove propisane u čl. 25 - 36. ovog pravilnika ili zaštitnim lakovima za zaštitu limova.
Nekaširane i nelakirane aluminijumske folije i limovi mogu se koristiti za izradu ambalaže za kratkotrajno čuvanje (do 48 časova) gotovih jela koja se koriste u društvenoj ishrani i zamrznutih jela, za omotavanje i pečenje životnih namirnica koje nisu bogate mastima (do 50%), a izuzetno, i životnih namirnica čija je pH vrednost iznad 5.
Aluminijumske folije i limovi iz stava 4. ovog člana ne mogu se koristiti za izradu ambalaže za gotova jela koja se sterilišu u toj ambalaži.

Član 57.

Lepila koja se upotrebljavaju pri izradi kaširanih metalnih folija moraju biti bez mirisa i ne smeju vlažiti folije i moraju da ispunjavaju uslove propisane u čl. 25. do 36. ovog pravilnika.
Lepila iz stava 1. ovog člana ne smeju gubiti lepljiva svojstva pri obradi folija vrelom vodenom parom, osim folija koje se obrađuju termički.
Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na prirodni vosak koji se upotrebljava pri kaširanju metalnih folija namenjenih za pakovanje životnih namirnica koje posle pakovanja ne podleže termičkoj obradi.

Član 58.

Pri izradi metalnih tuba, aluminijumskih i drugih metalnih folija i traka, zabranjeno je za premazivanje upotrebljavati materije koje mogu nepovoljno uticati na životne namirnice.

Ostale vrste metalne ambalaže

Član 59.

Mlekarske kante i cisterne mogu se izrađivati od nerđajućeg čelika, belog lima, epoksiranog aluminijuma i odgovarajućih aluminijumskih legura, kao i od odgovarajućih plastičnih masa.
Mlekarske kante i cisterne moraju biti izrađene tako da se mogu lako čistiti, prati i dezinfikovati.
Mlekarske kante i cisterne mogu se zatvarati samo poklopcima sa zaptivačima koji ispunjavaju uslove iz čl. 25 - 36. ovog pravilnika.

Član 60.

Ostala metalna ambalaža (cisterne, kontejneri, sanduci, korpe, kutije, boce, burad i drugo) koja dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama mora imati unutrašnje površine zaštićene prevlakom od kalaja ili druge materije koja ne utiče nepovoljno na organoleptička svojstva i hemijski sastav životnih namirnica i ne povećava količinu teških metala koja je normirana drugim propisima.

2. Ambalaža od veštačkih masa

Član 61.

Veštačke mase koje se upotrebljavaju za izradu ambalaže koja dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama moraju ispunjavati uslove iz čl. 25 - 36. ovog pravilnika.

Član 62.

Ambalaža od veštačkih masa u obliku kesa namenjena za pakovanje aromatičnih životnih namirnica (kafe, bibera, čaja, vanile i sl.) mora se, posle pakovanja, hermetički zatvoriti (zavarivanjem i sl.).
Aromatične životne namirnice ne smeju se pakovati u kesice od čistog polietilena ako kesice nisu kaširane nepropusnim materijalom.
Kaširanje se može izvršiti laminatom od celofana, nepropusnim papirom i drugim prikladnim materijalom (aluminijumskim folijama i sl.) ako su ispunjeni uslovi predviđeni u čl. 56. i 57. ovog pravilnika.

3. Ambalaža od hartije

Član 63.

Ambalaža od hartije (filtrir-papir, pergament-hartija, pergamin-hartija, ostale vrste hartije za pakovanje, karton i dr.) koja pri pakovanju dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama ne sme sadržavati više od 3 mg/kg arsena, ni više od 10 mg/kg olova, kao ni više od 10 mg/kg polihlorovanih bifenila.
Ambalaža iz stava 1. ovog člana ne sme otpuštati više od 0,5 mg/dm2 formaldehida.
Ambalaža iz stava 1. ovog člana mora biti bez mirisa.

Član 64.

Ako pri pakovanju dolaze u neposredan dodir sa mastima životinjskog ili biljnog porekla, drugim životnim namirnicama koje sadrže visok procent masti, mesom i proizvodima od mesa, proizvodima od mleka i jajima u prahu, pergament-hartija i pergamin-hartija ne smeju sadržavati magnezijum-hlorid, a ostalih hlorida mogu sadržavati najviše 2% (računatih kao natrijum-hlorid).

Član 65.

Pergament-hartija, pergamin-hartija i druge specijalne vrste hartije koje sadrže najviše 1 g benzoeve kiseline, odnosno 1,2 natrijum-benzoata, računajući na 1 m2 hartije, mogu se upotrebljavati za pakovanje onih životnih namirnica kojima se, saglasno propisima o kvalitetu namirnica, smeju dodavati takvi konzervansi.
Hartija iz stava 1. ovog člana može se upotrebljavati i za pakovanje životnih namirnica kojima se ne smeju dodavati benzoeva kiselina ili natrijum-benzoat, pod uslovom da se u životnoj namirnici koja dolazi u neposredan dodir sa takvom hartijom ne dokaže prisustvo navedenih konzervansa.

Član 66.

Ambalaža od hartije koja se upotrebljava za pakovanje agruma (limuna pomorandži, mandarina, grejpfruta i sl.) sme sadržavati najviše 0,6 g difenila, računajući na 1 m2 ambalaže.

Član 67.

Ambalaža od hartije koja pri pakovanju dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama može biti impregnirana parafinom, voskom, prevučena zaštitnim lakom ili polimernim materijalom, koji ispunjavaju uslove propisane u čl. 25 - 36. i čl. 44. i 46. ovog pravilnika.
Ambalaža od hartije koja pri pakovanju dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama, osim sredstvima iz stava 1. ovog člana, može biti impregnirana smešom amonijum-bis(N-etil-2-per-fluoroktil-sulfonamido-etil)-fosfata, sa najviše 15% amonijum-mono-(N-etil-2-perfluoroalkid-sulfonamido-etil)-fosfata.
Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na ambalažu od hartije koja se upotrebljava za pakovanje životnih namirnica koje sadrže alkohol ili namirnica koje se pakuju zagrejane na temperaturi višoj od 220 oC.

Član 68.

Ambalaža od hartije ne sme biti obojena ako se upotrebljava za neposredno pakovanje masti, maslaca, margarina, kajmaka i drugih mlečnih proizvoda bogatih mastima, kao i za pakovanje čokolade, kakao-praha, mesa, poslastičarskih proizvoda, sladoleda, mleka u prahu, jaja u prahu, proizvoda od mesa, bureka, masnog peciva i kuhinjske soli.
Ambalaža iz stava 1. ovog člana može imati na spoljašnjoj strani obojene oznake, pod uslovom da boja ne prelazi na životne namirnice.
Ambalaža od hartije koja se upotrebljava za pakovanje ostalih životnih namirnica, odnosno oznake takve ambalaže, mogu se bojiti bojama koje ispunjavaju zahteve iz člana 7. ovog pravilnika, pod uslovom da se boje ne rastvaraju u vodi i u mastima.

Član 69.

Za pakovanje životnih namirnica zabranjeno je upotrebljavati:
1) vlažnu, umašćenu ili uprljanu hartiju;
2) papirni tapet;
3) hartiju koja ima miris ili koja otpušta sastojke.
Za pakovanje životnih namirnica koje se troše u neprerađenom stanju ili se sa njih ne odstranjuje spoljašnji sloj zabranjeno je koristiti staru hartiju (novine, hartiju od knjiga ili svezaka i sl.) i upotrebljavanu hartiju, ako takva hartija dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama.

4. Ambalaža od stakla

Član 70.

Ambalaža od stakla (boce, staklenke i sl.) mora biti izrađena od homogene staklene mase.
Površina unutrašnje strane ambalaže od stakla mora biti glatka, a gornja ivica otvora grla takve ambalaže ne sme biti oštra ni oštećena.
Ambalaža od stakla za vreme od 24 časa ne sme otpustiti u sirćetnoj kiselini, 3% (v/v) na temperaturi od 20 +- oC više od 0,1 mg/l olova.

Član 71.

Za zatvaranje ambalaže od stakla ne sme se koristiti pluta koja je upotrebljavana.
Zatvarači za boce koji su sa unutrašnje strane prevučeni plutom ili drugim dozvoljenim materijalom predviđenim ovim pravilnikom, a koji ne dolaze u neposredan dodir sa životnim namirnicama, mogu biti izrađeni od aluminijuma čistoće najmanje 98%.
Zatvarači za boce iz stava 2. ovog člana izrađeni od aluminijuma ne smeju sadržavati silicijuma, mangana, magnezijuma i titana više od 0,7%, gvožđa od 0,8%, bakra više od 0,1% ni cinka više od 0,1%.
Kapica kojom se ukrašava grlo boce sa plutanim zapušačem sme se izrađivati od legure kalaja i olova koja ne sadrži više od 50% olova.

Član 72.

Za izradu ambalaže od stakla ne sme se koristiti staklena vuna.
Zabranjena je upotreba ambalaže od stakla čija je staklena masa postala mutna (mat) posle probe izvršene sterilizovanjem na temperaturi od 121 oC za vreme od jednog časa.

Član 73.

Ambalaža od stakla koja služi za pakovanje vina i raznih napitaka sa ugljen-dioksidom mora izdržati unutrašnji pritisak od najmanje 5 bara, a sifonske boce - unutrašnji pritisak od najmanje 10 bara.

Član 74.

Glave sifonskih boca mogu biti izrađene, osim od materijala predviđenog propisima o kvalitetu alkoholnih pića, piva bezalkoholnih pića i sirupa, mineralnih voda i soda-vode, i od specijalnih aluminijumskih legura otpornih prema dejstvu ugljen-dioksida.

5. Ambalaža od drveta

Član 75.

Ambalaža od drveta (sanduci, letvarice, bačve, kace i dr.) mora biti izrađena od zdravog drveta (jalovine, smrekovine, topolovine, bukovine, hrastovine i dr.) i obrađena tako da se ne prouzrokuje mehaničko oštećenje životnih namirnica.
Okovi na ambalaži od drveta moraju biti izrađeni tako da ne mogu naneti povrede, a hvataljke se moraju postaviti tako da se pri rukovanju ambalažom životne namirnice ne dodiruju rukama.

Član 76.

Bačve i kace moraju sa svih strana biti glatke, bez pukotina i neravnina koje bi sprečavale uobičajeni način čišćenja i održavanja takve ambalaže u higijenskom stanju.
Zaptivači između duga, dna i poklopaca bačva i kaca moraju biti dobro ugrađeni i ne smeju propuštati nikakvu tečnost.
Bačve za pivo ne smeju propuštati tečnost ni pod unutrašnjim pritiskom od 2 bara.

Član 77.

Lepila koja se upotrebljavaju pri izradi ambalaže od drveta ne smeju štetno dejstvovati na organoleptička svojstva ni na hemijski sastav životnih namirnica.

Član 78.

Ambalaža od drveta ne sme se bojiti, osim oznaka na ambalaži.
Boje kojima su obojene oznake na ambalaži od drveta ne smeju se rastvarati u vodi i moraju ispunjavati i druge uslove propisane u članu 48. ovog pravilnika.
Oznake na ambalaži od drveta moru se nalaziti samo na spoljnoj strani ambalaže.

Član 79.

Ambalaža od drveta može se impregnirati parafinom, voskom, smolom ili njihovim smešama, lakom, prevlakama od veštačkih masa i drugim materijalima koji ne utiču na organoleptička svojstva životnih namirnica i nisu štetni po zdravlje potrošača.

Član 80.

Ambalaža od drveta mora se, pre i posle upotrebe, dobro očistiti, oprati i dezinfikovati.

6. Ambalaža od tekstila

Član 81.

Ambalaža od tekstila koja pri pakovanju dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama mora biti izrađena od materijala koji se može lako prati i dezinfikovati.
Ambalaža od tekstila koja pri pakovanju dolazi u neposredan dodir sa životnim namirnicama ne sme sadržavati sredstva za beljenje i impregniranje, kao ni druge materije koje mogu štetno dejstvovati na organoleptička svojstva i na hemijski sastav životnih namirnica.

Član 82.

Ambalaža od tekstila koja služi za pakovanje životnih namirnica ne sme se bojiti, osim oznaka na ambalaži.
Boje upotrebljene za bojenje oznaka na ambalaži od tekstila ne smeju se rastvarati u vodi ni prelaziti na životne namirnice i moraju ispunjavati i druge uslove propisane u članu 7. ovog pravilnika.
Oznake na ambalaži od tekstila mogu se nalaziti samo na spoljnoj strani ambalaže.

7. Ambalaža od ostalih materijala

Član 83.

Slama i drugi materijali koji se upotrebljavaju kao zaštitni ambalažni materijal ne smeju biti truli, zagađeni ili vlažni i ne smeju nepovoljno delovati na organoleptička svojstva životnih namirnica.

IV. DEČIJE IGRAČKE

1. Opšti uslovi za promet

Član 84.

Dečije igračke mogu se izrađivati samo od materijala koji ispunjava sledeće uslove:
1) da ne sadrži sastojke štetne po zdravlje;
2) da je potpuno čist - bez mehaničkih zagađenja;
3) da može higijenski da se održava (pere).
Zabranjeno je izrađivati dečije igračke od materijala koji je bio upotrebljavan.
Dlačice sa dečijih igračaka i kosa lutki ne smeju otpadati pri protresanju, češljanju, izvlačenju ili pri nekom drugom postupku.

Član 85.

Igračke za odojčad mogu se izrađivati samo od materijala koji se može dezinfikovati, odnosno prokuvati, s tim da igračka pri istom ne menja kvalitet. Te igračke moraju biti izrađene tako da ih deca ne mogu progutati i staviti u nos ili uho.
Igračke za odojčad ne smeju biti kraće od 7 cm. Ako su igračke za odojčad sastavljene iz više delova koji se mogu lako rastaviti, njihov najmanji deo ne sme biti kraći od 7 cm.

Član 86.

U pogledu konstrukcije, dečije igračke moraju ispunjavati sledeće uslove:
1) da ne budu šiljate, niti da imaju oštre ili nazubljene ivice kojima se mogu ozlediti odojčad i mala deca;
2) da budu dobro uglačane ili prevučene lakom, odnosno lak-bojama (drvene igračke ili drveni delovi igračaka);
3) da električni naponi u igračkama koje se napajaju električnom energijom ne bude veći od 24 V.

Član 87.

Boje koje se upotrebljavaju za bojenje igračaka ne smeju prelaziti sa igračaka u pljuvačku ni u sirćetni kiselinu, 3% (v/v) na temperaturi od 20 +-2 oC za vreme od 24 časa, a u pogledu čistoće moraju odgovarati uslovima iz člana 7. ovog pravilnika.
Dečije igračke ne smeju se bojiti pigmentima na bazi kadmijuma, žive, selena, olova, arsena i hromata, kao ni sa 4-dimetil-aminoazobenzenom.

Član 88.

Boje koje se upotrebljavaju za bojenje dečijih igračaka moraju čvrsto prianjati za podlogu igračke, moraju biti bez mirisa i ne smeju se skidati usled dejstva znoja i pljuvačke, trljanjem suvom vatom i vatom ovlaženom rastvorom sapuna, zatim u toku igre, usled pranja rastvorima sapuna u toploj vodi ili dezinfikovanja.

2. Posebni uslovi za promet

Član 89.

Za izradu metalnih dečijih igračaka ne smeju se upotrebljavati olovo i cink niti legura koja sadrži više od 1 % olova.
Odredba stava 1. ovog člana u pogledu cinka ne odnosi se na modele automobila - dečije igračke.
Za lemljenje metalnih dečijih igračaka ne sme se upotrebljavati legura kalaja koja sadrži više od 10% olova.

Član 90.

Dečije igračke od veštačkih masa mogu se izrađivati samo od polimera koji odgovaraju uslovima iz čl. 25 - 36. ovog pravilnika.

Član 91.

Za izradu dečijih igračaka od celuloida može se upotrebljavati samo teško zapaljiv celuloid.

Član 92.

Gumene dečije igračke moraju, osim opštih uslova predviđenih za proizvodnju i promet, ispunjavati i uslove iz čl. 25 - 36. ovog pravilnika osim guma na automobilima - dečijim igračkama.

Član 93.

Za izradu dečijih igračaka od tekstila ne sme se upotrebljavati tekstil obrađen sredstvima koja sadrže arsen.
Zabranjena je izrada dečijih igračaka:
1) od tekstila koji sadrži više od 0,01 g antimona, računajući na površinu od 100 cm2;
2) od tkanina, konca i pletiva koji su obrađeni olovnim ili živim solima;
3) od tkanina punjenih strugotinom ili vunom.
Odredbe ovog člana važe i za izradu dečijih igračaka od papira, perja ili sličnog materijala.

Član 94.

Za izradu dečijih igračaka od kože ili krzna može se upotrebljavati samo koža, odnosno krzno koje je prethodno bilo podvrgnuto suvoj sterilizaciji na temperaturi od 140 oC za vreme od tri časa, odnosno na temperaturi od 180 oC za vreme od tri časa, odnosno na temperaturi od 180 oC za vreme od jednog časa.

Član 95.

Zabranjena je izrada dečijih igračaka od stakla, porculana, keramike ili gline.
Od odredbe stava 1. ovog člana izuzimaju se klikeri i ukrasni predmeti (ukrasi za jelke, razne figure i sl.), izrađeni od punog stakla koje se pri igri teško razbija.

Član 96.

Dečije igračke izrađene od voska ili sličnog materijala koji služi za modeliranje ne smeju sadržavati rastvarače ni omekšivače štetne po zdravlje, kao ni sastojke koji otpuštaju boje, odnosno materije navedene u članu 87. ovog pravilnika.

Član 97.

Za izradu dečijih igračaka ne sme se upotrebljavati pirotehnički materijal od koga se deca u igri mogu ozlediti.
Zabranjena je izrada dečijih igračaka od živinog rodanida.

Član 98.

Vazdušna puška, vazdušni pištolj i starterski pištolj ne smatraju se dečijih igračkama u smislu ovog pravilnika.

Član 99.

Dečije igračke koje se pri igri stavljaju u usta i igračke za odojčad moraju biti upakovane u posebnu, zatvorenu ambalažu.

Član 100.

Mehanički kvalitet dečijih igračaka od gume ili veštačkih masa koje se pune vazduhom (fudbalske lopte, figure životinja, pojasevi za plivanje i sl.), može se u proizvodnji i prometu proveravati samo pneumatskim aparatom namenjenim za tu svrhu.

V. SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE LIČNE HIGIJENE, NEGU I ULEPŠAVANjE LICA I TELA

Član 101.

Sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela, u smislu ovog pravilnika, smatraju se:
a) sredstva koja dolaze u dodir sa sluzokožom (sredstva iz grupe A);
b) sredstva koja ostaju duže vreme na koži (sredstva iz grupe B);
v) sredstva koja se posle kratkog vremena odstranjuju sa kože ili se koriste za ulepšavanje i bojenje kose ili noktiju (sredstva iz grupe C).
Pored sredstvima koja dolaze u dodir sa sluzokožom (sredstva iz grupe A) podrazumevaju se:
1) sredstva za čišćenje i negu zuba i usne šupljine;
2) sredstva za ulepšavanje i bojenje usana;
3) sredstva za ulepšavanje i bojenje očiju;
4) sredstva za intimnu higijenu.
Pod sredstvima koja ostaju duže vreme na koži (sredstva iz grupe B) podrazumevaju se:
1) sredstva za negu i zaštitu kože;
2) sredstva za brijanje i ulepšavanje lica i tela;
3) parfimisanje tela;
4) dezodoransi i antiperspiransi.
Pod sredstvima koja se posle kratkog vremena odstranjuju sa kože ili se koriste za ulepšavanje i bojenje kose ili noktiju (sredstva iz grupe C) podrazumevaju se:
1) sredstva za pranje i čišćenje lica i tela;
2) sredstva za brijanje i depilatori;
3) sredstva za pranje i negu kose;
4) sredstva za bojenje i ulepšavanje noktiju;
5) sredstva za bojenje i ulepšavanje kose.

Član 102.

Sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela mogu se stavljati u promet samo u originalnom pakovanju proizvođača, u ambalaži koja omogućuje pravilnu upotrebu i zaštićuje higijensku ispravnost pojedinih sredstava.

Član 103.

Svako sredstvo za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela koje se stavlja u promet mora biti deklarisano.
Deklaracija sredstava iz stava 1. ovog člana mora sadržavati naziv ili oznaku sredstava i naziv ili zaštitni znak proizvođača.
Pakovanje sredstava koja se stavljaju u promet u originalnom zbirnom pakovanju moraju, pored oznaka iz stava 2. ovog člana, sadržavati naziv i sedište proizvođača.
Sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela čije dejstvo zavisi od pravilne primene (sredstva za hladnu trajnu ondulaciju, depilatori, boje za kosu, kolor-šamponi, neutralizatori i sl.) moraju imati priloženo uputstvo za primenu, a sredstva koja se stavljaju u promet u aerosol-pakovanju - i upozorenje u pogledu zapaljivosti, eksplozivnosti i drugih opasnosti koje mogu nastati usled nepravilnog rukovanja prilikom upotrebe.
U uputstvu za upotrebu sredstva za hladnu trajnu ondulaciju, sredstva za ulepšavanje i bojenje kose i depilatora mora da se navede način upotrebe i način vršenja probe na preosetljivost, i to:
1) za preparate za hladnu trajnu ondulaciju:
"Komadićem vate preparat naneti na kožu vlasišta iza uha. Posle 20 minuta preparat se sa kože dobro ispere vodom.
Ako posle 24 časa na tom delu kože ima promena (crvenilo, oteklina, svrab), preparat se ne sme upotrebljavati".
2) za preparate za bojenje kose:
"Malu količinu kreme, pripremljene prema uputstvu, naneti na kožu vlasišta iza uha. Posle 30 minuta krema se odstrani sa kože vatom ili ispere vodom.
Ako na tom delu kože posle 24 časa ima promena (crvenilo, oteklina, svrab), preparat se ne sme upotrebljavati".
3) za depilatore:
"Malu količinu depilatora naneti na unutrašnjost podlaktice. Posle 10 minuta isprati vodom. Ako na tom delu kože posle 24 časa ima promena (crvenilo, oteklina, svrab), depilator se ne sme upotrebljavati".
Sredstva za hladnu trajnu ondulaciju ne smeju se stavljati u promet ni isporučivati potrošačima bez sredstava za neutralizaciju.

Član 104.

Sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela koja sadrže sastojke čije se dejstvo posebno naglašava moraju na originalnom pakovanju sadržavati generično ime i količinu tih sastojaka izraženu u procentima ili mernim jedinicama (u internacionalnim jedinicama samo za biološki aktivne supstancije). U aerosol-pakovanjima količina sastojaka odnosi se na ukupni sadržaj doze.

Član 105.

Sredstva za čišćenje i negu zuba i usne šupljine ne smeju otpuštati, računajući na 1 kg sredstava:
1) arsena više od 5 mg;
2) kadmijuma više od 1 mg;
3) žive više od 3 mg;
4) olova više od 10 mg;
5) hroma više od 50 mg;
6) nikla više od 50 mg.
Sredstva za ulepšavanje i bojenje usana ne smeju otpuštati, računajući na 1 kg sredstava:
1) arsena više od 5 mg;
2) kadmijuma više od 2 mg;
3) žive više od 5 mg;
4) olova više od 20 mg;
5) barijuma više od 100 mg;
6) hroma više od 50 mg;
7) nikla više od 50 mg.
Sredstva za ulepšavanje i bojenje očiju, kao i sredstva koja duže vreme ostaju na koži (sredstva iz grupe B), ne smeju otpuštati, računajući na 1 kg sredstava:
1) arsena više od 5 mg;
2) kadmijuma više od 5 mg;
3) žive više od 10 mg;
4) olova više od 30 mg;
5) hroma više od 50 mg;
6) nikla više od 50 mg.
Elementi navedeni u ovom članu određuju se u ekstraktu sa 0,1 mol/ l hlorovodonične kiseline kuvanjem 15 minuta, uz povratno hlađenje (povratni kondenzator).
Ograničenja navedena u ovom članu ne odnose se na sredstva koja se posle kratkog vremena odstranjuju sa kože ili se koriste za ulepšavanje i bojenje kose i noktiju (član 101. grupa C).

Član 106.

Sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela ne smeju u 0,1 g ili 0,1 ml da sadrže sredstva:
1) koagulaze pozitivne stafilokoke;
2) pseudomonas aeruginosa;
3) Escherichia coli;
4) proteus vrste.
Broj aerobnih mezofilnih bakterija u 1 g ili 1 ml ne sme biti veći od 1000.
Broj kvasaca i stopa plesni u 1 g ili 1 ml sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela ne sme biti veći od 100.
Odredbe ovog člana ne odnose se na sledeće proizvode:
- čvrste sapune;
- lakove za kosu;
- lakove za nokte;
- aerosole koji ne sadrže vodu;
- boje za kosu;
- kreme za brijanje;
- depilatore;
- učvršćivače za kosu;
- dezodoranse u obliku štapića;
- sredstva za hladnu trajnu ondulaciju i neutralizatore;
- kolonjske vode i parfeme.

Član 107.

Sirovine i aktivne supstancije koje se upotrebljavaju za proizvodnju sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela, rastvarači masti i kulja, emulgatori, voskovi, talk i druge sirovine, neophodni u tehnološkom procesu proizvodnje, odnosno kao sastav pojedinih sredstava, pod uslovom da nisu štetni za zdravlje i da ne utiču nepovoljno na higijensku ispravnost sirovina, moraju u pogledu čistoće ispunjavati uslove propisane Jugoslovenskom farmakopejom, odnosno drugim propisima ili standardima.

Član 108.

Za konzervisanje sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela mogu se upotrebljavati konzervansi navedeni u Listi I konzervansi, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
U listi iz stava 1. ovog člana područje primene konzervansa obeleženo je oznakama A, B i C, i to:
1) oznaka A odnosi se na grupu sredstava koja dolaze u dodir sa sluzokožom;
2) oznaka B odnosi se na grupu sredstava koja ostaju duže na koži;
3) oznaka C odnosi se na grupu sredstava koja se posle kratkog vremena odstranjuju sa kože ili se koriste za ulepšavanje i bojenje kose ili noktiju.
Ako je za pojedini konzervans u Listi I navedeno područje primene A, može se upotrebiti za područje primene B i C, a ako je navedeno područje primene B, može se koristiti i za područje primene C.

Član 109.

Za sprečavanje oksidacionih procesa masnih komponenata u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela mogu se upotrebljavati antioksidansi navedeni u Listi II, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 110.

Za bojenje sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela mogu se upotrebljavati boje navedene u Listi III, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Bojila navedena u Listi III dele se u grupe A, B, C, K i O i mogu se koristiti za bojenje sledećih sredstava:
a) sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela iz grupa A člana 101. mogu se bojiti samo bojilima iz grupe A. Upotreba pojedinih bojila iz grupe A u ovu svrhu ograničena je ako je izričito navedeno u Listi III. Za bojenje sredstava za čišćenje i negu zuba i usne šupljine mogu se koristiti samo bojila sa oznakom Z. Eventualno ograničenje koncentracije u tim sredstvima naznačeno je brojem iza oznake Z koji označava mg bojila na kg sredstva;
b) sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela iz grupe B člana 101. mogu se bojiti bojilima iz grupe A i B;
v) sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela iz grupe C člana 101. mogu se bojiti bojilima iz grupe A, B i C. Sredstva za bojenje i ulepšavanje kose mogu se bojiti i bojilima iz grupe K i supstancijama iz grupe O.

Član 111.

Bojila iz grupa A ne smeju biti u obliku kobaltovih, hromovih i niklovih kompleksa, a u obliku stroncijumovih, barijumovih ili bakrovih kompleksa smeju biti samo ako je to izričito naznačeno u Listi III.
Bojila iz grupe B, C i K ne smeju biti u obliku kobaltovih, hromovih i niklovih kompleksa ako to nije izričito naznačeno u Listi III.

Član 112.

Bojila rastvorljiva u vodi koja se koriste za bojenje sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela iz grupe A ne smeju sadržavati, računajući na 1 kg:
1) kadmijuma više od 2 mg;
2) žive više od 3 mg;
3) arsena više od 5 mg;
4) olova više od 30 mg;
5) hroma više od 100 mg;
6) barijuma više od 100 mg.
Bojila koja nisu rastvorljiva u vodi a koriste se za bojenje sredstava iz grupe A ne smeju otpuštati kadmijum, živu, arsen, olovo i hrom u količini većoj nego što je propisano za sadržaj u rastvorljivim bojilima. Iz 1 kg bojila koji su barijumovi lakovi, soli ili pigmenti, a navedeni su u Listi III, ne sme se otopiti više od 350 mg/kg barijuma.
Bojila koja su rastvorljiva u vodi a koriste za bojenje sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela iz grupe B, ne smeju u 1 kg sadržavati:
1) kadmijuma više od 5 mg;
2) žive više od 5 mg;
3) arsena više od 10 mg;
4) olova više od 50 mg.
Ista ograničenja važe i za rastvorljivi deo ovih elemenata u bojilima nerastvorljivim u vodi.
Rastvorljivi deo određuje se u ekstraktu sa 0,1 mol/l hlorovodonične kiseline posle kuvanja od 15 minuta uz povratno hlađenje.
Ako u Listi III nije izričito drukčije određeno, bojila za bojenje sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela iz grupa A i B ne smeju sadržavati aromatične ugljovodonike sa više od tri kondenzovana prstena, 2-aminonaftalena, 4-aminodifenila i benzidina, ni više od 0,01% nesulfoniranih aromatičnih amina, ni više od ukupno 0,5% intermedijera i 4% pratećih bojila, računajući na čisto bojilo u obliku kiseline ili baze.

Član 113.

U proizvodnji sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela mogu se, pod određenim uslovima i u određenim koncentracijama, upotrebljavati hemijski određene materije sa farmakološkim, fiziološkim, hemijskim ili fizičkim dejstvom (aktivne supstancije), navedene u Listi IV, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Područje primene aktivnih supstancija obeleženo je oznakama A, B i C, i to:
a) sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela iz grupe A člana 101, mogu se dodavati samo one aktivne supstancije iz Liste IV koje su označene slovom A i ne sme im se dodavati više nego što je potrebno da se postigne koncentracija koja je navedena posle slova A;
b) sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela iz grupe B člana 101. mogu se dodavati one supstancije iz Liste IV koje su označene slovom A ili slovom B. Supstancija sa oznakom B ne sme se dodavati u količini većoj nego što je potrebno da se postigne koncentracija navedena posle slova B;
v) sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela iz grupe C člana 101. mogu se dodavati supstancije iz Liste IV koje su označene slovima A, B ili C. Ograničenje koncentracije, odnosno primene označeno je posle slova C.

Član 114.

Sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela ne smeju sadržavati hormone, antibiotike, radioaktivne materije i pesticide kao dodatne supstancije.

Član 115.

Sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela moraju imati sledeću pH vrednost:
1) sredstva koja dolaze isključivo u dodir sa sluzokožom - od 4,0 do 9,0 osim zubnih pasta na bazi kalcijum-karbonata i sapuna koji mogu imati pH vrednost do 10,0;
2) sredstva koja se posle kratkog vremena odstranjuju sa kože ili kose - od 3,0 do 12,0 osim depilatora, koji mogu imati pH vrednost do 12,5;
3) sredstva koja ostaju duže na kosi ili noktima mogu imati pH vrednost od 3,5 do 8,5;
4) sredstva koja ostaju duže na koži, a služe za neutralizaciju prethodno upotrebljenih sredstava iz tačke 2. stav 1. ovog člana mogu imati pH vrednost od 2,5 do 12,5.
Sredstva za bojenje i ulepšavanje lica i očiju, mleko i kreme za čišćenje lica i puderi za telo i noge mogu imati pH vrednost od 3,5 do 9,0; dezodoransi, antiperspiransi i ostali proizvodi na bazi sapuna - od 3,5 do 9,5 a ostala sredstva koja ostaju duže na koži - 3,5 do 8,0.
Sredstvima koja ne sadrže vodu, odnosno koja sadrže organske rastvarače i posle upotrebe stvaraju film na kosi ili noktima (lekovi za kosu, lakovi za nokte i slično) pH vrednost se ne određuje.

VI. SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE U DOMAĆINSTVU

Član 116.

Sredstvima za održavanje čistoće , u smislu ovog pravilnika, smatraju se:
1) sredstva za pranje i oplemenjivanje (obradu) tekstila;
2) sredstva za pranje i čišćenje tvrdih površina;
3) sredstva za pranje i čišćenje posuđa i pribora za jelo i aparata;
4) sredstva za čišćenje obuće, kožnih predmeta i mrlja sa tekstila;
5) sredstva za dezinfekciju i dezinsekciju;
6) osveživači prostorija.

Član 117.

Sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu mogu se stavljati u promet samo u originalnom pakovanju proizvođača, u ambalaži koja omogućuje pravilnu upotrebu i zaštićuje kvalitet pojedinih sredstava.
Originalno pakovanje (zbirno i pojedinačno) sredstva iz stava 1. ovog člana mora imati sledeće oznake:
1) naziv ili oznaku sredstava;
2) naziv ili zaštitni znak proizvođača;
3) sedište proizvođača (osim na pojedinačnom pakovanju sapuna).
Ako se stavljaju u promet u aerosol-pakovanju sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu moraju, pored oznaka iz stava 2. ovog člana, imati i upozorenje o zapaljivosti, eksplozivnosti i drugim opasnostima koje mogu nastati usled nepravilnog rukovanja prilikom upotrebe.

Član 118.

Sredstva za održavanje čistoće mogu biti stabilizovana antioksidansima navedenim u Listi II ovog pravilnika.
Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu biti konzervisana konzervansima navedenim u Listi I.
Izuzetno, konzervisanje sredstava iz stava 1. ovog člana koja su u tekućem stanju može se vršiti formalinom u koncentraciji do 1% HCHO u sredstvu.

Član 119.

Sredstva za čišćenje obuće mogu se stabilizovati beta-naftolom pod uslovom da njegova koncentracija ne bude veća od 0,1%.
Za konzerviranje sredstava za čišćenje obuće i sredstava za održavanje podova može se upotrebljavati hlor-acetamid u koncentraciji do 0,2%.

Član 120.

U proizvodnji sredstava za čišćenje kožnih predmeta, obuće i mrlja sa tekstila i u proizvodnji sredstava za održavanje podova mogu se upotrebljavati boje iz Liste V, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. U proizvodnji ostalih sredstava za održavanje čistoće mogu se upotrebljavati boje iz Liste III - iz grupe A, B i C, kao i boje iz Liste V.

Član 121.

U proizvodnji sredstava za održavanje čistoće mogu se, pored materija iz čl. 118, 119. i 120. ovog pravilnika, upotrebljavati površinski aktivne materije, materije koje vezuju jone, emulgatori i druge materije neophodne u tehnološkom procesu proizvodnje, odnosno u sastavu pojedinih sredstava, pod uslovom da nisu štetne po zdravlje i da ne utiču nepovoljno na higijensku ispravnost sredstava.

Član 122.

Sredstva za održavanje čistoće navedena u članu 116. tač. 1, 2. i 3, koja su namenjena i za dezinfekciju, mogu sadržavati i dezinficijense iz Liste VI.
Sredstva iz stava 1. ovog člana moraju na originalnom pakovanju imati i sledeće oznake:
1) naziv dezinficijensa;
2) sadržaj dezinficijensa u procentima.

Član 123.

Pojedinačna pakovanja sredstava za održavanje čistoće osim sapuna za pranje i sredstva za čišćenje obuće, moraju imati uputstvo za upotrebu.
Uputstvo za upotrebu sadrži:
1) podatke o potrebnoj količini sredstava pri upotrebi;
2) objašnjenje o načinu upotrebe sredstava (isključivo u mašini ili ručno, ostali načini upotrebe;
3) upozorenje ako je namena ograničena i ostala upozorenja kojima se potrošači upućuju na namensku upotrebu sredstava.

Član 124.

U sredstvima za održavanje čistoće koja se primenjuju u obliku vodenog rastvora pH vrednost 1%-nog vodenog rastvora ne sme iznositi više od 12,5.

Član 125.

Anionske površinski aktivne materije u sredstvima za održavanje čistoće moraju biti biološki razgradljive najmanje 80%.

1. Sredstva za pranje i oplemenjivanje (obradu) tekstila

Član 126.

Sredstva za pranje i oplemenjivanje tekstila mogu sadržavati optička belila, pod uslovom da upotreba tih belila ne izaziva toksično, senzibilizirajuće ili alergijsko dejstvo.

Član 127.

Sredstva za pranje tekstila mogu sadržavati proteolitičke enzime u granuliranom i tečnom obliku.
Proteolitički enzimi u sredstvima iz stava 1. ovog člana ne smeju sadržavati patogene mikroorganizme.
Maksimalno dozvoljeni broj spora je 104 po gramu enzima.

Član 128.

Pojedinačna pakovanja sredstava za pranje tekstila, osim sapuna za pranje, moraju imati uputstvo za zaštitu ruku, koje glasi: "Posle svakog pranja, ruke isprati u čistoj vodi. Lica sa osetljivom ili oštećenom kožom treba strogo da se pridržavaju uputstva za doziranje i da izbegavaju duži dodir ruku sa rastvorom sredstava za pranje".

Član 129.

Sredstva za ručno pranje tekstila mogu sadržavati najviše 0,5% slobodnih alkalija, računajući na bazi NaOH.

2. Sredstva za pranje i čišćenje tvrdih površina

Član 130.

Sredstva za pranje i čišćenje tvrdih površina mogu sadržavati proteolitičke enzime u granuliranom i tečnom obliku.
Preteolitički enzimi u sredstvima iz stava 1. ovog člana ne smeju sadržavati patogene mikroorganizme.
Maksimalno dozvoljeni broj spora je 104 po gramu enzima.

Član 131.

Pojedinačna pakovanja sredstava za pranje tvrdih površina, osim pakovanja na kojima se nalazi upozorenje: "Isključivo za pranje u mašini", moraju imati uputstvo za zaštitu ruku predviđeno u članu 128. ovog pravilnika.

Član 132.

Sredstva za pranje i čišćenje tvrdih površina ne smeju sadržavati više od 5% slobodnih alkalija, računajući na bazi NaOH.
Ako sredstvo iz stava 1. ovog člana sadrži više od 0,5% slobodnih alkalija, računajući na bazi NaOH, mora na pojedinačnom pakovanju imati uputstvo o obaveznoj primeni zaštitnih sredstava prilikom upotrebe i i upozorenje:"Ne sme se upotrebljavati za pranje tela. Ne sme biti pristupačno deci".

3. Sredstva za pranje i čišćenje posuđa i pribora za jelo i aparata za domaćinstvo

Član 133.

Sredstva za pranje i čišćenje posuđa i pribora za jelo i aparata mogu sadržavati proteolitičke enzime u granuliranom i tečnom obliku.
Proteolitički enzimi iz stava 1. ovog člana ne smeju sadržavati patogene mikroorganizme.
Maksimalno dozvoljeni broj spora je 10 4 po gramu enzima.

Član 134.

Sredstva za pranje i čišćenje posuđa i pribora za jelo koja se upotrebljavaju u mašinama za pranje posuđa, smeju sadržati do 5% slobodnih alkalija, računajući na bazi NaOH.
Ako sredstva iz stava 1. ovog člana sadrže više od 0,5% slobodnih alkalija računatih na bazi NaOH, na pojedinačnom pakovanju mora da se nalazi upozorenje: "Dozvoljeno isključivo za upotrebu u mašinama za pranje posuđa. Ne sme biti pristupačno deci".

Član 135.

Pojedinačna pakovanja sredstava za pranje posuđa i pribora za jelo i aparata , osim pakovanja na kome se nalazi upozorenje: "Isključivo za pranje u mašini", moraju imati uputstvo za zaštitu ruku predviđeno u članu 128. ovog pravilnika.

4. Sredstva za čišćenje obuće, kožnih predmeta i mrlja sa tekstila

Član 136.

Sredstva za čišćenje mrlja sa tekstila ne smeju sadržavati tetraetil-olovo.
Od hlorovanih organskih rastvarača mogu se upotrebljavati samo metil-hloroform (trihlor-etan) i ,metilen-hlorid čiji sadržaj mora biti deklarisan na pojedinačnom pakovanju uz vidljivo upozorenje na opasnost i štetnost po zdravlje i navođenje mera predostrožnosti pri upotrebi.
Sredstva za čišćenje obuće i kožnih predmeta ne smeju sadržavati jedinjenja olova.

5. Sredstva za dezinfekciju i dezinsekciju u domaćinstvu

Član 137.

Sredstva za dezinfekciju i dezinsekciju mogu se stavljati u promet u obliku granula, tableta, kristala, praha, želea, krema, pasta, traka, sredstava za zamagljivanje, aerosola i tečnosti.

Član 138.

Pojedinačna pakovanja sredstava za dezinfekciju i dezinsekciju u moraju, pored uputstva za upotrebu iz člana 123. ovog pravilnika, sadržavati i sledeće podatke:
1) naziv i sadržaj dezinficijensa, odnosno insekticida;
2) namenu sredstava;
3) način čuvanja;
4) upozorenje u slučaju opasnosti i štetnosti po zdravlje;
5) datum proizvodnje i rok upotrebe - za sredstva sa ograničenim rokom upotrebe.
Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se stavljati u promet samo u originalnom pakovanju proizvođača.

Član 139.

Sredstva za dezinfekciju smeju sadržavati, u određenoj koncentraciji, samo dezinficijense navedene u Listi VI, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Sredstva iz stava 1. ovog člana koja se upotrebljavaju za dezinfekciju ljudske kože ne smeju prouzrokovati nadražaje, opekotine ili zapaljenja kože.

Član 140.

Sredstva za dezinfekciju tekstila pranjem smeju sadržavati optička belila, pod uslovom da upotreba tih belila ne izaziva toksično, senzibilizirajuće ili alergijsko dejstvo.

Član 141.

Sredstva za dezinfekciju tekstila pranjem mogu sadržavati proteolitičke enzime u granuliranom i tečnom obliku.
Proteolitički enzimi u sredstvima iz stava 1. ovog člana ne smeju sadržavati patogene mikroorganizme.
Maksimalno dozvoljeni broj spora je 10 4 po gramu enzima.

Član 142.

Pojedinačna pakovanja sredstava za dezinfekciju tekstila pranjem moraju imati uputstvo za zaštitu ruku predviđeno u članu 128. ovog pravilnika.

Član 143.

Sredstva za dezinsekciju smeju sadržavati, u određenoj koncentraciji, samo aktivne supstancije navedene u listi VII a sinergiste navedene u Listi VIII, koje su odštampane uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Pored aktivnih supstancija i sinergista, sredstva iz stava 1. ovog člana smeju sadržavati rastvarače, razblaživače i druge neaktivne materije, kao i korigense i etarska ulja.

6. Osveživači prostorija

Član 144.

Osveživači prostorija mogu se stavljati u promet u obliku tableta, komada, rastvora i u aerosol-pakovanju.

VII. DUVANSKE PRERAĐEVINE

Član 145.

Duvanskim prerađevinama, u smislu ovog pravilnika, smatraju se cigarete, cigarilosi, cigare, sečeni (rezani) duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje (žvakanac) i duvan za šmrkanje (burmut).

Član 146.

Za proizvodnju duvanskih prerađevina sme se upotrebljavati samo fermentisan duvan dobijen od odgovarajućih tipova duvana vrste Nicotiana tabacum L i duvanske folije.
Duvanske prerađevine plesnive do 10% i duvanske sirovine koje su primile neprijatan miris plesni mogu se prerađivati pod uslovom da se prilikom fabrikacije ne izostavi tehnološki proces prženja, odnosno parenja, zavisno od tipa duvana.

Član 147.

Duvanske prerađevine ne smeju sadržavati više od 3 mg/kg arsena i više od 10 mg/kg olova.
Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje ne smeju sadržavati ostatke hemijskih sredstava upotrebljenih za suzbijanje bolesti i štetočina na duvanu u količinama većim od maksimalno dozvoljenih količina prema važećim propisima o maksimalno dozvoljenim količinama pesticida u životnim namirnicama.
Duvanske prerađevine ne smeju sadržavati ostatke pesticida u količinama većim od količina dozvoljenih u Listi IDž, koja čini sastavni deo ovog pravilnika.

Član 148.

Duvanske prerađevine ne smeju sadržavati lišće ili delove drugih biljaka i ne smeju biti zamazane lepkom, bojom, uljem ili drugim primesama niti se smeju beliti ili bojiti.

Član 149.

Metalne folije koje služe za neposredno pakovanje duvanskih prerađevina moraju ispunjavati uslove predviđene u čl. 56. i 63. ovog pravilnika.

Član 150.

Cigarete i sečeni duvan za zavijanje cigareta ne smeju sadržavati više od 1,7% nikotina, a ostale duvanske prerađevine - više od 2,5% nikotina.
Cigarete s deklaracijom "Malo nikotina" smeju po cigareti sadržavati najviše 0,8 nikotina u duvanskom dimu.
Sečeni duvan s deklaracijom "Malo nikotina" sme sadržavati najviše 0,8% nikotina, računajući na suvu materiju.
Duvanske prerađevine s deklaracijom "Bez nikotina" smeju sadržavati najviše 0,1% nikotina, računajući na suvu materiju.
Cigarete ne smeju sadržavati više od 30 mg suvog kondenzata po cigareti, a cigarete s deklaracijom "Malo katrana" ne smeju sadržavati više od 15 mg suvog kondenzata po cigareti.

Član 151.

Za konzervisanje duvanskih prerađevina, računajući na 1 kg, mogu se upotrebljavati:
1) benzoeva kiselina - do 1,0 g;
2) esteri benzoeve kiseline - do 4 g;
3) natrijum-benzoat - do 1,2 g;
4) mravlja kiselina - do 1,5 g;
5) sorbinska kiselina - do 2,0 g;
6) kalijum-sorbat - do 2,0 g.
Za konzervisanje duvana za lulu može se upotrebljavati najviše 1 g borne kiseline, računajući na 1 kg i preračunato na suvu materiju.
Za očuvanje vlažnosti duvana mogu se upotrebljavati sorbitol, glicerol, propilen-glikol i druge prirodne materije iz grupe ugljenih hidrata, biljnih i voćnih ekstrakata koji su neškodljivi po zdravlje, u ukupnoj količini do 5%.

Član 152.

U proizvodnji duvanskih prerađevina ne smeju se upotrebljavati, tujon, kokain, kinin, puleton, hipricin, cijanovodonična kiselina, metil-nonil-keton santonin, ricin, kvasin, agaracinska kiselina, pitrobenzol, safrol i saponini.
Duvanskim prerađevinama mogu se dodavati aromatične materije, i to:
1) kumarin - do 10 mg na 1 kg;
2) kofein - do 300 mg na 1 kg;
3) katrani raznih vrsta drveta i kreozot koji nemaju kancerogenih policikličkih aromatičnih ugljovodonika, u količinama koje nameće dobra proizvodna praksa za pojedine duvanske prerađevine;
4) druge aromatične materije u količini koja nije štetna po zdravlje potrošača.

Član 153.

Za poboljšavanje sagorevanja, duvanskim prerađevinama mogu se dodavati supstancije koje predstavljaju prirodni sastojak duvana, jedinjenja kalijuma, natrijuma, kalcijuma i magnezijuma, organskih kiselina i azotne kiseline - najviše do 1%, pojedinačno ili ukupno.

Član 154.

Lepila koja se u proizvodnji duvanskih prerađevina upotrebljavaju za lepljenje cigaret-papira i omotača ne smeju sadržavati sastojke štetne po zdravlje potrošača.

Član 155.

Cigaret-papir ne sme sadržavati više od 0,00% nitrata, odnosno hlorata, niti sme imati neprijatan ukus i miris i mora odgovarati odredbama člana 63. ovog pravilnika.
Za bojenje cigaret-papira i ciska smeju se upotrebljavati boje predviđene odredbama člana 7. ovog pravilnika.
Za bojenje oznaka na cigaretama mogu se upotrebljavati pigmenti od zlatnih listića, zlatne bronze, gvozdenih oksida i hidroksida, titan-oksida, kalcijum-karbonata ili kalcijum-sulfata.

Član 156.

Zabranjeno je stavljanje u promet duvanskih prerađevina:
1) koje su plesnive;
2) koje je oštetio duvanski žižak ili duvanski moljac;
3) koje imaju miris plesni ili sirovog nefermentisanog duvana;
4) koje su izgubile aromu i karakteristična svojstva fermentisanog duvana.

Član 157.

Duvanske prerađevine moraju na originalnom pakovanju imati deklaraciju koja sadrži mesec i godinu proizvodnje.

Član 158.

(Brisan)

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 159.

Predmeti opšte upotrebe proizvedeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu se nalaziti u prometu najduže jednu godinu od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 160.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".

LISTA I

KONZERVANSI


-------------------------------------------------------------------------------
R. Generično CAS Hemijski Pod- Maksi- Napomena
br. ime broj naziv ruč- malna
je dozvo-
pri- ljena
mene konc.
u %
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
1 Dimetoksin 828-00-2 6-acetoksi-2,4- B 0,3
-dimetil-m-
dioksan
2 Bronopodž 52-51-7 2-brom-2-2 A 0,02
nitropropan-
1,3-diol B 0,1
3 P-oksibenzoeva 99-96-7 P-hidroksiben-
kiselina estri i zoeva kiselina A 0,3 Ukupna
njihove Na i K soli 99-76-3 Metil p-hidrok- koncentracija
sibenzoat smesa ne sme
120-47-8 Etil p-hidrok- biti veća od 0,5%
sibenzoat
94-13-3 Propil p-hidro- B 0,5
ksibenzoat
94-26-3 Butil p-hidroksibenzoat
5026-62-0 Na-metil p-hidroksibenzoat
26112-07-2 K-metil p-hidroksibenzoat
35285-69-9 Na-propil-p-hidroksibenzoat
4 Formaldehid 50-00-0 Metanal A 0,1
B 0,2
5 Sorbinska kiselina 110-44-1 2,4-heksadienkarbon A 0,3
i soli ska kiselina i soli
6 Imidazolidinil- Metilen-bis 1,1
urea i derivati (3/3-hidroksimetil-
2,4-diokso-5
imidazolidinil
(urea) A 0,5
7 Heksahidrotraiazin- 1,3,5-trioksaetol-
-acetal heksa-hidrotriazin C 0,2
8 Natrijum-benzoat 532-32-1 A 0,2
B 0,5
9 Brom-nitrodioksan 5-brom-5-nitro B 0,2
1,3 dioksan
10 Polimerni bigvanid- 32289-58-0 Poliheksametilen- A 0,3
-hlorid bigvanid-hidrohlorid B 1
11 Metilizotiazolinon 2682-20-4 2-metil-4-3-on i 5- B 0,0015
izotiazolin i njegov hloro-2 metil-4-
hlorni derivat izotiazolin-3-on
12 Dihlor-benzil 12041-76-8 2,4-dihlorbenzil- A 0,02
alkohol -alkohol B 0,10''
13 Diazolidinil- 78491-02-8 N-(hidroksimetil)- A 0,1%
urea (1,3-dihidroksi-
metil-2,5-diokso-4- B 0,3%
(imidazolidi-nil)-N'
(hidroksimetil)urea
14 DMDM hidantoin 6440-56-0 1,3-dihidroksimetil- B 0,2
5,5-Dimetil hidantoin C 0,4
------------------------------------------------------------------------
LISTA II - ANTIOKSIDANSI
-------------------------------------------------------------------------------
R. Generično CAS Hemijski Pod- Maksi- Napomena
br. ime broj naziv ruč- malna
je dozvo-
pri- ljena
mene konc.
u %
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
1 Alkilgalati Alkil-esteri 3,4,
5 trihidroksi-
benzoeve kiseline A 0,15
2 Butil-hidroksianisol 25013-16-5 2-terc-butil-4-
(BH) metoksifenol A 0,20
3 Butil-hidroksi 128-37-0 2,6-diterc-butil-4-
toluen (BHT) metil-fenol A 0,20
4 Fosfonska kiselina 1-hidroksietan-1,1- Samo za sapune
difosfonska kiselina C 1,0 i preparate
za brijanje
5 o-Tolil-bigvanid 93-69-6 2-metil fenil-N- Samo za sapune
bigvanid C 0,1 i preparate
za brijanje
6 Esteri askorbinske 173-66-6 Askorbil-palmitat
kiseline 977-56-11-3 Askorbil-stearat
Askorbil-oleat A 0,2
7 Natrijum-fosfonat Tetra natrijumova so Samo za sapune i
1-hidroksietan-1,1- preparate
-difosfonske kiseline C 1,0 za brijanje
8 Vodeno staklo 1244-09-9 Natrijum-silikat C 2,0 Samo za sapune i
preparate za
brijanje
----------------------------------------------------------------------------------------
LISTA III - Boje za kozmetička sredstva
------------------------------------------------------------------------
C.I. Broj i naziv Grupa Posebni zahtevi Napomena
za čistoću
------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
------------------------------------------------------------------------
Boja: žuta
: 91;0:13 015 CI Food Yellonj A Prateća bojila, najviše 3,0%
Nesulfonirani aromatski amini,
najviše 10 mg/kg
: 91;14:14 270 CI Food Yellonj 8 A
: 91;0:19 140 CI Food Yellonj 4 A Fenilhidrazin-4-sulfonska
kiselina, najviše 0,2% Z
Sulfanilna kiselina, najviše
0,2%
Prateća bojila, najviše 1,0%
: 91;0:47 005 CI Food Yellonj 13 A Monosulfonirani derivati,
najviše 38% Z
Druga prateća bojila, najviše 4%
: 91;0:75 125 CI Natural Yellonj 27 A Z
: 91;0:75 130 CI Natural Yellonj 26 A Z
: 91;0:75 135 CI Natural Yellonj 27 A Z
: 91;0:75 300 CI Natural Yellonj 3 A
: 91;0:77 492 CI Pigment Yellonj 42, 43 A Z
: 91;0: (Laktoflavin) A Z
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: narandžasta
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:11 920 CI Food Orange 3 A Bis-fenilazon rezorcinol,
najviše 15%
: 91;0:12 075 CI Pigment Orange 5 A 2,4-dinitroanilin, najviše 0,2%
2-naftol, najviše 0,2%
: 91;0:15 980 CI Food Orange 2 A
: 91;0:15 985 CI Food Yellonj 3 A Z
: 91;0:40 820 CI Food Orange 6 A Z
: 91;0:40 825 CI Food Orange 7 A Z
: 91;0:75 120 CI Natural Orange 4 A Z
: 91;0: (Ekstrakt paprike) A Z
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: crvena
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:12 085 CI Pigment Red 4 A 4-hlor-2-nitroanulin, Šminka za usne
najviše 0,2% najviše 3,0%
: 91;0:12 150 CI Food Red 16 A 2-naftol, najviše 0,2%
: 91;0:14 700 CI Food Red 1 A
: 91;0:14 720 CI Food Red 3 A Prateća bojila, najviše 1,0% Z
: 91;0:14 815 CI Food Red 2 A
: 91;0:15 858 CI Pigment Red 53 A 2-naftol, najviše 0,2% Dozvoljen Ba i
i Sr-lak
Lackrot-C-kiselina najviše 0,2%
15 630 CI Pigment 49 A Tobias kiselina, Dozvoljen Ba i
najviše 0,2%, Sr-lak
2-naftol, najviše 0,2%
: 91;0:15 850 CI Pigment Red 57 A Dozvoljen Ba i
i Sr-lak Na, K,
: 91;0: Ca soli:
: 91;0: Z 200
: 91;0:16 185 CI Food Red 9 A Z
: 91;0:16 255 CI Food Red 7 A Z 200
: 91;0:17 200 CI Acid Red 33 A
: 91;0:45 370 CI Acid Orange 11 A Fluorescein, najviše 1,0%
4-monobrom-fluorescein,
najviše 2,0%
: 91;0:45 380 CI Acid Red 87 A Fluorescein, najviše 0,1%
4-monobrom-fluorescein,
najviše 2,0%
: 91;0:45 410 CI Acid Red 92 A
: 91;0:45 425 CI Acid Red 95 A Fluorescein, najviše 1,0%
4-monojod-fluorescein,
najviše 3,0%
: 91;0:45 430 CI Food Red 14 A Fluorescein, najviše 0,1% Z
Druga prateća bojila, najviše 2,0%
: 91;0:58 000 CI Mordant Red 11 A Samo kao Ca-Al-lak
: 91;0: Z 200
: 91;0:73 360 CI Vat Red 1 A Etarski ekstrakt, najviše 0,5% Z 200
: 91;0:75 470 CI Natural Red 4 A Z 200
: 91;77:77 491 CI Pigment Bronjn 6/7
: 91;0: CI Pigment Red 101,102 A Z
: 91;0: (Antocijani i antocijanidini) A Z
: 91;0: (Betanin) A Z
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: plava
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:42 051 CI Food Blue 5 A Prateća bojila, najviše 1,0% Z 100
: 91;0:42 090 Ci Food Blue 2 A Prateća bojila, najviše 1,0% Z
: 91;0:69 800 CI Food Blue 2 A Etarski ekstrakt, najviše 0,2% Z 50
: 91;0:73 000 CI Vat Blue 1 A
: 91;0:73 015 CI Food Blue 1 A Prateća bojila (izuzev 5,7 Z
izomera), najviše 1,0%;
izatinsulfonska kiselina,
najviše 1,0%
: 91;0:77 077 CI Pigment Blue 29 A
: 91;0: CI Pigment Violet 15
: 91;0:77 510 CI Pigment Blue 27 A Cijanidi rastvorljivi u vodi do
10 mg/kg (kao CN)
77 520
------------------------------------------------------------------------------
Boja: zelena
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:42 053 CI Food Green 3 A Prateća bojila, najviše 1,0% Z
: 91;0:44 090 CI Food Green 4 A Prateća bojila, najviše 1,0%
61 565 CI Solvent Green 3 A
61 570 CI Acid Green 25 A
75 810 CI Natural Green 3 A Jonski bakar, najviše 250 mg/kg Z Cu-kompleks
: 91;0:75 815 CI Natural Green 5 A Jonski bakar, najviše 250 mg/kg Z Cu-kompleks
: 91;0:77 013 CI Pigment Green 24 A
: 91;0:77 288 CI Pigment Green 17 A Cr (VI) najviše 0,05%
77 289 CI Pigment Green 18 A Cr (VI) najviše 0,05% A,B - samo za
sredstva za ulepšavanje i
bojenje očiju
------------------------------------------------------------------------------
Boja: ljubičasta, siva, crna i bela
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:28 440 CI Food Black A Prateća bojila, najviše 15,0%
Intermedijeri, najviše 1,0% Z
: 91;0:27 755 CI Food Black 2 A
: 91;0:75 170 CI Natural Njhite 1 A
: 91;0:77 000 CI Pigment Metal 1 A
: 91;0:77 002 CI Pigment Njhite 23,24 A
: 91;0:77 004 CI Pigment Njhite 19 A
: 91;0:77 019 CI Pigment Njhite 20,28 A
: 91;0:77 120 CI Pigment Njhite 22 A
: 91;0:77 163 CI Pigment Njhite 14 A U vodi rastvorljive soli,
najviše 0,1%
: 91;0:77 220 CI Pigment Njhite 18 A
: 91;0:77 231 CI Pigment Njhite 25 A
: 91;0:77 265 CI Pigment Black 10 A
: 91;0:77 266 CI Pigment Black 6,7 A Reakcija na katran negativ
: 91;0:77 480 CI Pigment Metal 3 A
: 91;0:77 499 CI Pigment Black 11 A
: 91;0:77 742 CI Pigment Violet 16 A
: 91;0:77 820 CI Pigment Metal A
: 91;0:77 391 CI Pigment Njhite 6 A Z
: 91;0: (Carbo medicinalis) A
: 91;0: (Al, Ca, Mg, Zn stearat) A Z
: 91;0:77 947 Pigment Njhite 4 (ZnO) A
: 91;0: (Karamel) A 4-metil-imidizol, najviše
200 mg/kg Z
------------------------------------------------------------------------------
Boja: žuta
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:10 316 CI Acid Yellonj 1 B
: 91;0:11 680 CI Pigment Yellonj 1 B
: 91;0:11 710 CI Pigment Yellonj 3 B
: 91;0:13 065 CI Acid Yellonj 36 B
: 91;0:21 230 CI Solvent Yellonj 29 B
: 91;0:45 350 CI Acid Yellonj 73 B
: 91;0:47 000 CI Solvent Yellonj 32 B
: 91;0:59 040 CI Solvent Green 7 B
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: narandžasta
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:15 510 CI Acid Orange 7 B
: 91;0:16 230 CI Acid Orange 10 B
: 91;0:71 105 CI Vat Orange 7 B
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: crvena
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:12 490 CI Pigment Red 5 B
: 91;0:15 525 CI Pigment Red 68 B
: 91;0:15 800 CI Pigment Red 64 B
: 91;0:15 865 CI Pigment Red 48 B
: 91;0:15 880 CI Pigment Red 63 B
: 91;0:26 100 CI Solvent Red 23 B
: 91;0:45 170 CI Food Red 15 B
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: plava
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:42 045 CI Acid Blue 1 B
: 91;0:42 080 CI Acid Blue 7 B
: 91;0:42 735 CI Acid Blue 104 B
: 91;0:61 554 CI Solvent Blue 35 B
: 91;0:74 100 CI Pigment Blue 16 B
: 91;0:74 160 CI Pigment Blue 15 B
: 91;0:74 180 CI Direct Blue 86 B
: 91;0:74 220 CI Acid Blue 249 B
: 91;0:74 350 CI Solvent Blue 25 B
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: zelena
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:10 006 CI Pigment Green 8 B
: 91;0:10 020 CI Acid Green 1 B
: 91;0:74 260 CI Pigment Green 7 B
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: ljubičasta
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:42 535 CI Basic Violet 1 B
: 91;0:42 555 CI Basic Violet 3 B
: 91;0:60 725 CI Solvent Violet 13 B
: 91;0:60 730 CI Acid Violet 43 B
: 91;0:73 385 CI Vat Violet 2 B
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: smeđa
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:12 010 CI Solvent Red 3 B
: 91;0:20 170 CI Acid Orange 24 B
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: žuta
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:11 730 CI Pigment Yellonj 2 C
: 91;0:12 775 CI Pigment Green 10 C Ni-kompleks
: 91;0:18 820 CI Acid Yellonj 11 C
: 91;0:25 220 CI Direct Yellonj 15 C
: 91;0:29 020 CI Direct Yellonj 33 C
: 91;0:48 055 CI Basic Yellonj 11 C
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: narandžasta
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:11 725 CI Pigment Orange 1 C
: 91;0:12 459 CI Pigment Orange 4 C
: 91;0:15 970 CI Acid Orange 12 C
: 91;0:18 690 CI Solvent Yellonj 82 C Cr-kompleks
: 91;0:40 215 CI Direct Orange 34,39 C
: 91;0:48 040 CI Basic Orange 22 C
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: crvena
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:14 895 CI Acid Red 7 C
: 91;0:15 620 CI Acid Red 88 C
: 91;0:18 130 CI Acid Red 155 C
: 91;0:27 306 CI Solvent Red 31 C
: 91;0:28 160 CI Direct Red 81 C
: 91;0:45 160 CI Basic Red 1 C
: 91;0:45 220 CI Acid Red 50 C
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: plava i zelena
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:34 230 CI Direct Blue 83 C
: 91;0:42 140 CI Basic Blue 5 C
: 91;0:44 040 CI Basic Blue 11 C
: 91;0:44 045 CI Basic Blue 26 C
: 91;0:62 105 CI Acid Blue 78 C
: 91;0: (Brom-timol-plavo) C
: 91;0:42 040 CI Basic Green 1 C
: 91;0: (Brom-krezol-zeleno) C
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: smeđa, ljubičasta i crna
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:25 410 CI Direct Biolet 47 C
: 91;0:45 190 CI Acid Violet 9 C
: 91;0:61 710 CI Acid Violet 34 C
: 91;0:14 805 CI Acid Bronjn 1 C
: 91;0:20 470 CI Acid Black 1 C
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: žuta i narandžasta
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:11 855 CI Disperse Yellonj 3 K Najviše 2%
: 91;0:12 719 CI Basic Yellonj K Najviše 1%
: 91;0:14 690 CI Acid Orange 19 K Najviše 1%
: 91;0: CI Basic Yellonj 13 K Najviše 1%
: 91;0:46 040 CI Basic Yellonj 9 K Najviše 1%
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: crvena
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:11 055 CI Basic Red 22 K Najviše 0,5%
: 91;0:11 210 CI Cisperse Red 17 K Najviše 1%
: 91;0: 2 245 CI Basic Red 76 K Najviše 1%
: 91;0:17 070 CI Acid Red 42 K Najviše 2%
: 91;0:60 710 CI Disperse Red 15 K Najviše 1%
: 91;0: CI Basic Red 14 K Najviše 1%
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: plava
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:34 140 CI Direct Blue 71 K Najviše 2%
: 91;0:56 059 CI Basic Blue 99 K Najviše 1%
: 91;0:61 505 CI Disperse Blue 3 K Najviše 2%
: 91;0:61 512 CI Basic Blue 22 K Najviše 2%
: 91;0:62 500 CI Disperse Blue 7 K Najviše 1%
: 91;0:64 500 CI Disperse Blue 1 K Najviše 2%
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;1:Boja: smeđa, ljubičasta i crna
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:12 250 CI Basic Bronjn 16 K Najviše 1%
: 91;0:12 251 CI Basic Bronjn 17 K Najviše 1%
: 91;0:42 640 CI Acid Violet 49 K Najviše 2%
: 91;0:50 420 CI Acid Black 2 K Najviše 2%
: 91;0:61 105 CI Disperse Vilet 4 K Najviše 0,5%
76 500 (Katedžol) O Najviše 1%
76 505 (Rezorcionol) O Najviše 2%
76 510 (4-hlor-rezorcionol) O Najviše 2%
(Hidrohinon) O Najviše 2%
(2-metil-rezorcionol) O Najviše 3%
76 605 (1-naftol) O Najviše 5%
76 645 (2,7-naftalen-diol) O Najviše 7%
76 520 (2-eminofenol) O Najviše 0,3%
76 545 (3-aminofenol) O Najviše 1,5%
76 550 (4-aminofenol) O Najviše 1,5%
(2,4-diaminofenol) O Najviše 5%
(2-hidroksi-4-
-aminotoluen) O Najviše 1%
76 530 (2-amino-4-nitrofenol) O Najviše 5%
76 540 (2-amino-4,6-dinitro
fenol) O Najviše 2%
76 020 (1,2-diamino-4-nitro
benzen) O Najviše 3%
76 060 (1,4 phenylendiamine) O Najviše 6%
76 070 (1,4-diamino-2-nitro
benzen) O Najviše 5%
76 010 (1,2-diaminobenzen) O Najviše 0,1%
76 025 (1,3-diaminobenzen) O Najviše 0,7%
76 035 (2,4-diaminotoluen) O Najviše 1,5%
76 042 (2,5-diaminotoluen) O Najviše 3%
(2,6-diaminotoluen) O Najviše 3%
76 050 (1-metoksi-2,4
diaminobenzen) O Najviše 5%
(1-metoksi-2,5-
diaminobenzen) O Najviše 3,0%
76 065 (1-hlor-2,5
diaminobenzen) O Najviše 5%
(N1,N1-dietil-1,4-
diaminobenzen) O Najviše 2%
76 085 (4-aminodifenilamin) O Najviše 0,5%
1-metil-2-hidroksi-4/2-
hidroksietil/aminobenzen O Najviše do 2%
1-hidroksi-4 metil-
aminobenzen O Najviše 1,5%
------------------------------------------------------------------------------
LISTA IV
AKTIVNE SUPSTANCIJE ZA KOZMETIKU
-------------------------------------------------------------------------------
R. Generično CAS Hemijski Pod- Maksi- Napomena
br. ime broj naziv ruč- malna
je dozvo-
pri- ljena
mene konc.
u %
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
1 Alantoin 97-59-6 (2,5-diokso-4-imi- A 0,3
dazolidinil)-urea B 2,0
2 Aldioksa 5579-81-7 (2,5-diokso4-imida-
zolidinil)ureato/
dihidroksi- A 0,3
-aluminijum B 2,0
3 Alikil-dimetil- RD broj: Alkil-dimetil- A 0,02
-benzil-amonijum- 977061-99-6 -benzilamonijum- B 0,2
-saharinat saharinat C 0,3
4 n-alkil izokinolin- n-alkil (C12-C10)- B 0,2
bromid izokinolin bromid C 1,0
5 Alkloksa 1317-25-5 Hlor-tetrahidroksi A 0,3
/(2-hidroksi-5- B 2,0
okso-2-imidazolin-4
i 1)-ureato/-dialu-
minijum
6 Aluminijum-hidroksi- 1327-41-9 Aluminijum hlor- B 20,0
-hlorid hidrat
7 Aluminijum-hidroksi- RD broj: Propilenglikol B 20,0
hlorid 977063-61-8
8 Aluminijum i alumini-
jumformotartarat B 5,0
9 Amonijum-hidroksid 1336-21-6 C 6,0 (NH3)
10 Amonijum i alkalni NH4 7727-54-0 (diamonijumova, C 30,0 Samo u
persulfati K 7727-21-1 dikalijumova, odnosno sredstvima
Na 7775-27-1 dinatrijumova so) za beljenje
peroksidi sumporne kose
kiseline
11 Amonijum-tioglikola 5421-46-5 Amonijumova so
merkapto-octene
kiseline C 14,0
12 Benzalkonijum-hlori MDž 8001-54-5 Alkil-dimetil-benz- A 0,05 *Kao antistatik
il-amonijum-hlorid B 0,2
C 0,3
C 0,5
13 Benzetonijum-hlorid 121-54-0 Benzil-dimetil A 0,05 *Kao antistatik
(2-2/-p-1,
1,3,3-tetrametil-b- B 0,2
util -fenoksi)
etoksi (etil) C 0,3
amonijum-hlorid C 5,0
14 Benzil-nikotinat Benzilni ester
nikotinske kiseline B 0,3
15 Benzoeva kiselina 65-85-0 Fenilkarboksilna A 0,5
kiselina B 1,0
16 Boraks 1344-90-7 Natrijumtetraborat- A 1,0
dekahidrat B 3,0
C 40,0
17 Borna kiselina 10043-35 o-borna kiselina B 3,0 Ne sme se
C 5,0 praškastim
puderima
koristiti
namenjenim za
negu dece
18 Brom-hlorofen 15435-29 2,2-metilen -7 bis A 0,15
(6-brom-4 B 1,0
-klorofenol)
19 Butoksietanol 111-76-2 2-butoksi -etanol C 10,0
20 Cetrimonijumbromid 57-09-9 Cetil-trimetil-amo- B 0,3 *Kao antistatik
nijum-bromid C 1,0
C 5,0
21 Cetrimonijumhlorid 112-02-7 Cetil-trimetilamoni- B 0,3 *Kao antistatik
jum-hlorid C 1,0
C 5,0
22 Cink-fenol-sulfonat 127-82-2 Cink-sulfokarbolat A 0,5
B 8,0
23 Cink-hlorid 7646-85-7 B 1,0
24 Cink-pirition 13463-41-7 Cink bis (2-piridiltio)
-N-oksid C 2,0
25 Cink-sulfat 7446-20-0 B 1,5
26 Cinkovi kompleksni
ricinoleati B 10,0
27 Hloralil-metan-amo- 4080-31-3 1-/3-hloralil/-3,5, A 0,2
nijum-hlorid 7-trizal-azonia-a- B 1,0
damantan hlorid (cis
izomer)
28 Diazoonijumfosfat 7783-28-0 Amonijum-hidrogen- A 0,5
-fosfat B 3,0
29 Dibenztiofen 132-65-0 Difenilen sulfid B 6,0
30 Dibrom-salan 87-12-7 5-brom-N-(4-brom-fe- B 1,0
nil)-2-hidroksiben- C 2,0
zamid
31 Dihidroksiaceton 96-26-4 1,3-dihidroksi-2-p-
ropanon B 5,0
32 Dihlor-ksilenol 133-53-9 2,4-dihlor-3,5-dim- B 0,2
etil-fenol C 2,0
33 Dihlor-metan 75-09-2 Metilen-hlorid C 25,0
34 Dihlorofen 97-23-4 2,2-metilen-bis-(4- B 0,5
-hlor-fenol) C 1,0
35 Domazolin 2-(3,6-dimetoksi-2, B 0,05
4-dimetilbenzil)-2
-imidazolin
36 Dodicin i hlorid 6843-97-6 N/2-(2-dodecilamin- B 0,2
o)-etilamino/-etil-
-glicin i hlorid
37 Etanolamincitrat 2-aminoetanol-citra A 7,0
38 Etilendiamin 60-00-4 N,N,N'N'-tetrasir- A 0,15 Samo za zubne
ćetna (karboksilna i B 0,3 paste
soli simetil) C 1,0
39 Etanolamintiogliko- 126-97-6 Monoetanol-amin-ti- C 10,0
lat oglikolat
40 Etoksietanol 629-14-1 Etilen-glikol B 5,0
monoetil-etar C 15,0
41 Eukaliptol 470-82-6 1,3,3-trimetil-3-
oksabiciklol(2,2,2)-
-okten A 3,0
42 Fenacetin 62-44-2 N-(4-etoksifenil)- Samo kao stabilizator
acetamid C 0,2 za hidrogen peroksid
43 o-fenilfenol i 90-43-7 2-hidroksidi i so -
natrijumova so Na:132-27 B 0,5
44 Domifenbromid Dodecildimetil A 0,1
(2-fenoksietil) C 0,3
amonijum-bromid
45 2-fenoksietanol 122-99-6 Etilen-glikol
monofenil etar B 1,0
46 Fentihlor 97-24-5 2,2'-tiobis
(4-hlorofenol) B 1,0
47 Heksahlorofen 70-30-4 2,2'metilenbis Ne sme se
(3,4,6-trihlorfenol B 0,5 koristiti u
C 0,75 preparatima
namenjenim deci
48 Metenamin 100-97-0 1,3,5,7-tetraazatr- C 4,0 Samo u preparatima
iciklo-/3.3.1.1. 3- za hladnu trajnu
dekan ondulaciju
49 Karvakrol 499-75-2 2-metil-5(1metil-e- A 0,1
til) -fenol
50 Kalcijum-hidroksid 1305-62-0 C 10,0 Samo za depilatore
51 Kalcijum-tioglikola 814-71-1 C 10,0 Samo za depilatore
52 Kalijum-hidroksid 1310-58-3 C Samo kao sredstvo
za neutralizaciju
53 Kamfor 76-22-2 2-okso-1-7,7 B 3,0
-trimetl-biciklo C 5,0
(2.2.1) -heptan
54 Hlor-fenoksetol 29533-21-9 2-(hlorfenoksi)-eta- B 0,3
nol
55 Hlor-heksidingluko- 18472-51-0 Jedinjenje D-glukonske A 0,1
nat kiseline sa N,N"- B 2,0
-bis(4-hlorofenil)-3,
12-diimino-2,4,11,13-
-tetraazatetra-dekan-
dii-midamidom(2:1)
56 Hlor-heksidinhlorid 3697-42-5 N,N"-bis (4-hlorfe- A 0,02
-nil)3,-12-diimino-2, B 1,0
4,11,13tetraazatetra
dekandiimidaimid-
-dihlorid
57 Hlor-krezol 59-50-7 4-hlor-3-metil-fenol B 0,5
C 2,0
58 Hlor-ksilenol 88-04-0 4-hlor-3,5dimetil- B
fenol C 0,2
59 Hlorofen 120-32-1 4-hlor-2-(fenil-me- C 0,2
til) fenol
60 Lauril-piridinijum- 104-74-5 1-dodecilpi- C 1,0 *Kao antistatik
-hlorid ridinijumhlorid C* 5,0
61 Lauroil-piridoksol- 2-metil-3-lauroilok-
-diacetat si-4,5-diacetoksime-
-til-piridin B 3,0
62 Litijum-hidroksid 1310-65-2 C 5,0 Samo za depilatore
63 Litijum-tioglikolat Samo za
C 6,0 depilatore
64 Magnezijum-peroksid 14452-57-4 A 5,0
C 10,0
65 Mentol 1490-04-6 5-metil-2(1-metil- A 1,0
-etil)-cikloheksonol B 2,0
C 4,0
66 Dehidrosirćetna 520-45-6 3-acetil-6 metil A 0,2
kiselina i soli (2H) piran-2,4 B 0,5
(3H)-dion
67 Metil-salicilat 119-36-3 Metilni ester A 0,6
o-hidroksibenzoeve
kiseline
68 Natrijum-aluminijum MDž 8038-93-5 B 20,0
-hlor-hidroksilakta
69 Natrijum-hidrosulfi 7775-14-6 Natrijum ditionit C 1,0 Samo u sredstvima
za bojenje kose
70 Natrijum-fluorid 7681-49-4 A 0,3
71 Natrijum-hidroksid 1310-73-2 Samo kao sredstva
za neutralizaciju do
pH 11
72 Natrijum-lauroilsa- 137-16-6 Natrijum dodekanoil- A 3,0
rkozinat -metilaminoacetat C 20,0
73 Natrijum-monofluor- 7631-97-2
-fosfat A 1,0
74 Natrijumperborat 7632-04-4 B 8,0
C 15,0
75 Nitrometan 75-52-5 C 0,3 Samo u aerosol
pakovanjima
76 Nikotinilalkohol 3-piridilkarbinol A 0,1
B 0,5
77 Polioksimetilen- Smesa polimera A 0,5
-glikol di- i trioksi B 1,0
metilenglikola
78 Pregnenolonacetat Acetoksipregnenolon B 0,5
79 Rezorcinol 108-46-3 1,3-benzendiol B 1,0
C 2,0
80 Rezorcinolacetat 102-29-4 1,3-benzendiol-mon-
oacetat
C 3,0
81 Salicilna kiselina 69-72-7 2-hidroksibenzoeva B 2,0
kiselina
82 Stroncijum-hidro- 1311-10-0 C 10,0 Samo za
ksid depilatore
83 Stroncijum-tiogli- C 10,0 Samo za
kolat depilatore
84 Sumpor (taloženi i 7704-34-9 B 2,0 Bez ograničenja
koloidni C
85 Tetrabrom-ortokrezol 3,4,5,6-tetrabrom- B 1,0
-o-krezol C 2,0
86 Timol 89-83-8 5-metil-2-(1-metil- A 0,1
-etil)-fenol B 0,3
87 Tioglikolna kiselin 68-11-1 2-merkaptosirćetna C 11,0
kiselina
88 Tiomlečna kiselina 79-42-5 2-merkaptopropionska C 8,0
kiselina
89 Tiram 137-26-8 Bis (dimetil-tiokar- C 2,0
bamoil)-disulfid
90 Tolazolinhlorid 59-97-2 2-benzil-2-imidazo- B 2,5
lin-hlorid
91 Tosilhloramid- 127-65-1 Natrijum-N-hlor-p- B 0,2
-natrijum -toluensulfonamid-
trihidrat
92 Tribrom-salan 87-10-5 3,5-dibrom-N-(4-brom B 1,0
-fenil)-2-hidroksi- C 2,0
-benzamid
93 Tributilkositarben- B 0,016
zoat
94 Trihlokarban 101-20-2 N-(4-hlor-fenil)-N- B 1,0
-(3,4-dihlorfenil)- C 2,0
-urea
95 Metil-hloroform 71-55-6 1,1,1-trihloretan C 25,0 Samo u aerosol-
-pakovanjima
96 Trihlosan 3380-34-5 5-hlor-2-(2,4-dihlor A 0,3
-fenoksi)fenol B 0,3
C 1,0
97 Kaptan 133-06-2 3 a,4,7,7-a B 0,5
-tetrahidro-2-(tri- C 1,0
hlormetil)tio/-1
-H-izoindol1,3
(2H)dion
98 Trihlorsalicilanili 3,4,5-trihlorsali- B 0,5
cil-anilid
99 Undecilen-monoeta- 12041-82-6 Undecilenoil-mono- B 1,0
nolamid -etanolamid C 2,0
100 Undecilen-monoeta- C 4,0
nolamid-sulfosukcin-
-natrijum
101 Undecilenpolidista- B 2,0
nolamid C 5,0
102 Hidrogenperoksid 7722-84-1 A 0,5 Samo za
B 4,0 profesionalnu
C 9,0 primenu,
12,0* izraženo kao H2
O2
103 Usninska kiselina i 17669-01-1 1,3 (2H, 9bH) A 1,0
njene soli Na i NH4 dibenzfuran dion,
2,6-diacietil-7,9d-
ihidroksi8,9-b-di-
metil
104 Hetaflur 3151-59-5 heksadecilamin-hi- A 0,35
drofluorid C16H35N
: 91;0: HF
105 Olaflur 6818-37-7 N,N,N-tris(2-hidr- A 1,32
oksietil)N-oktadec-
il-1,3diaminopropan
dihidro-fluorid
C27H58N2O3 dž 2HF
106 Acetanilid 103-84-4 N-fenilacetamid C 0,01
107 Pirion disulfid 2,2-ditio-bis B 0,2
-piridil-N-oksid
108 Hlor 38083-179 1-(4-hlorfenoksi
fenoksiimidazolil (1,1 imidazolil) 3,
dimetil butanon dimetil-butanon) C 1,0
109 Pirokton-olamin 68890-644 1-hidroksi4-metil- A 0,2
6/2,4,4-trimetil- C 1,0
-pentil/-2/H/-piridon,
etanolamin so
110 Hlorheksidindiacetat 1,6-bis/N-hlorfen- A 0,1
ildigvanido/heksan- B 2,0
diacetat
111 Repair Compledž CLR 96507-890 Lizat-bakterija
Bifidusgrupe B5 10
112 Farnesol 4602-84-0 3,7,11-trimetildod A 0,3
------------------------------------------------------------------------------
LISTA IV
INSEKTIFUGUMI
------------------------------------------------------------------------------
R. Generično CAS Hemijski Pod- Maksi- Napomena
br. ime broj naziv ruč- malna
je dozvo-
pri- ljena
mene konc.
u %
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
: 91;1:-------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:1 Butilen-tetrahidro- 126-15-8 2,3,4,5-bis (2-bu- B 1,0
furfural tilen)-tetrahidro-
furfural
2 Dietil-benzamid N,N-dietil-benzamid B 12,0
3 Dietil-kaprilamid RD 977056-21-5 N,N-dietil-kaprila- B 20,0
mid
4 Dietil-toluamid 134-62-3 N,N-dietil-m- B 40,0
-toluamid
5 Diemetil-ftalat 131-11-3 Diemetil-1,2-ben- B 40,0
zendikarboksilat
6 Oktil-biciklohepte- 113-48-4 N-(2-etil-heksil)- B 4,0
n-dikarboksimid 5-norbornen-2,3-di-
karboksilat
7 Dipropil-izocinhom- 136-45-8 Di-n-propil- B 3,0
eronat -ester-piridin-2,-
5-dikarbonska
kiselina
------------------------------------------------------------------------------
LISTA IV
VITAMINI I SLIČNE SUPSTANCE
------------------------------------------------------------------------------
R. Generičko CAS Hemijski Pod- Maksi- Napomena
br. ime broj naziv ruč- malna
je dozvo-
pri- ljena
mene konc.
u %
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
: 91;1:-------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:1 Biotin 58-85-5 cis-tetrahidro-2-o- B 0,2
ksotieno-(3,4)-imi-
dazoli-4-valerijan-
ska kiselina
2 Ergokalciferol 50-14-6 24-metil-9,10-seko- A 100 j/g
nolesta-5,7,10-(19)
22-tetraen-3-01 B 500 j/g
3 Eskulin 531-75-9 Eskuletin-6-glukozi B 1
4 Guaizulen 489-84-9 1,4-dimetil-7-izop- A 0,025
ropil-azulen B 01
5 Inozitol 6917-35-7 Mezo-1,2,3,4,5,6-h- B 1,0
eksahidroksiciklo-
heksan
6 Holekalciferol 67-97-0 9-10-sekoholesta-5, A 100 j/g
7,10(19)-trien-3-0 B 500 j/g
7 Metil-nikotinat 93-60-7 Metilni ester B 0,3
nikotinske kiseline
8 Nikotinska kiselina 59-67-6 3-piridinkarboksiln B 2,0
i amid kiselina i amid
9 Pantotenska kiselin 79-83-4 N-(2,4-dihidroksi- A 1,0
i soli -3,3-dimetil- B bez
butiril 13-alanin i ograničenja
soli
10 Pantenol 81-13-0 2,1-dihidroksi-N- A 1,0
(3-hidroksipropil)- B
3,3-dimetil-butira- bez
mid ograničenja
11 Priridoksin i soli 65-23-6 3-hidroksi-4,5-di- A 1,0
(hidroksimetil)
2-metil-piridin i
soli
12 Retinol i palmitat 68-26-8 3,7-dimetil-9 A 1000 j/g
(2,6,6-trimetil-1- B 5000 j/g
ciklohoksen-1-i 1)
nona-2,4,6,8-tetra-
en-1-01 i palmitat
13 Tokoferol 59-02-0 2,5,7,8-tetrametil- A 2,0
-2-(4,8,12-trimetil-
-decil)-6-kromanol
14 Vitamin F Smesa linolne i B 2,0
linolenske kiseline
------------------------------------------------------------------------------
LISTA IV
SUPSTANCE ZA ZAŠTITU OD UV ZRAKA
-------------------------------------------------------------------------------
R. Generičko CAS Hemijski Pod- Maksi- Napomena
br. ime broj naziv ruč- malna
je dozvo-
pri- ljena
mene konc.
u %
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
: 91;1:-------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:1 p-aminobenzoeva 150-13-0 1-amino-4-karboksi- B 5,0
kiselina benzen
2 Benzil-salicilat 116-58-1 benzil-o-hidroksib- B 10,0
enzoat
3 Benziliden-kamfor i 15087-24-8 1,7,7 B 8,0
derivati trimetil-3-benzili-
den 2,2,1
bicikloheptanon
4 Benzokain 94-09-7 etil-p-aminobenzoat B 1,0
5 Cinoksat 104-28-9 2-etoksietil-p-1-e- B 3,0
toksicinamat
6 Dibenzalazin dibenziliden-hidra- B 5,0
zin
7 Difenil-akrilonitr- etilni ester 1,1' B 5,0
il-etilni ester difenil-akrilonitr-
ilne kiseline
8 Dihidroksibenzofeno 131-56-6 2,4-dihidroksibenz- B 5,0
ofenon
9 Dihidroksidimetoks- 3121-60-6 2,2'-dihidroksi-4,- B 5,0
ibenzofenon i 4'-dimetoksi-benzo-
natrijum-sulfonat fenon i
Na-sulfonat
10 Dimetil-norbornili- 5-(3,3-dimetil-2-n- B 2,0
den-pentenon orborniliden)-3-pe-
nten-2-on
11 Etil-dietil-aminob- B 1,0
enzoat
12 Etil-dimetil-amino- Dimetil-amino- B 1,0
benzoat p-etilbenzoat
13 Etil-heksil-metoks- Etil-heksil-p- A 2,5
icinamat -metoksicinamat B 6,0
14 Fenil-benzil-imida- B 5,0
zol-sulfo kiselina
15 Hidroksimetil-fe- 2-(2'-hidroksi-5'- B 0,1
nol-benzotriazol -metil-fenil)-ben-
zotriazol
16 Homosalat 118-56-9 3,3,5-trimetil-cik- B 10,0
loheksil-salicilat
17 Izooktil-fenil-ben- Izooktilni este 4-fenil-benzofenon- B 4,0
zofenonat -2'-karbonske
kiseline
18 Metil-benziliden- 3-(metil-benzilide- A 2,0
kamfor n)-kamfor
B 6,0
19 Natrijum-dimetoksi- Natrijumova so B 5,0
fenil-glioksilat 3,4-dimetoksi-fenil
glioksilne kiseline
20 Oksibenzon 131-57-7 2-hidroksi-4-metok- A 2,5
sibenzofenon B 3,0
21 Salol 118-55-8 Fenil-salicilat A 2,5
B 10,0
22 Sulisobenzon 4065-45-6 5-benzoil-4-hidrok- B 5,0
si-2-metoksi-benze-
nsulfonska kiselina
23 Tetrahidroksibenzo- 131-55-5 2,2'4,4',-tetrahid- B 5,0
fenon roksibenzofenon
24 Metil-diizopropil- Ester metanola i B 5,0
-cinamat diizopropil-fenila-
krilne kiseline
25 Etil-diizopropil- RD broj: Ester etanola i B 5,0
cinamat 977064-62-2 diizopropil
fenilakrilne
kiseline
26 Izopropil-metoksi- 5466-76-2 Ester izopropilnog B 5,0
cinamat alkohola i
p-metoksi-
fenilakrilne
kiseline
27 Metil-fenil-benzok- B 5,0
sazol
28 Oktil-dimetil 21245-02-3 2-etil-heksil-r-di- A 0,5
PABA metil-aminobenzoat B 4,0
------------------------------------------------------------------------------
LISTA V - BOJE ZA SREDSTVA ZA ČIŠĆENjE U DOMAĆINSTVU
------------------------------------------------------------------------------
R. br. CI broj Naziv
------------------------------------------------------------------------------
1 2 3
------------------------------------------------------------------------------
Boja: žuta
: 91;0: 1 11665 Pigment Yellonj 4
: 91;0: 2 12700 Solvent Yellonj 16
: 91;0: 3 18690 Solvent Yellonj 82
: 91;0: 4 21108 Pigment Yellonj 83
-----------------------------------------------------------------------------
Boja: narandžasta
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0: 5 11725 Pigment Orange 1
: 91;0: 6 - Solvent Orange 54
-----------------------------------------------------------------------------
Boja: crvena
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:7 12370 Pigment Red 112
: 91;0:8 12420 Pigment Red 7
: 91;0:9 12716 Solvent Red 122
: 91;0:10 17995 Acid Red 113
: 91;0:11 18050 Acid Red 1
: 91;0:12 25380 Cirect Red 75
: 91;0:13 26050 Solvent Red 19
: 91;0:14 26110 Solvent Red 25
: 91;0:15 26125 Solvent Red 27
: 91;0:16 71100 Pigment Red 194
------------------------------------------------------------------------------
Boja: plava
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:17 61551 Solvent Blue 36
: 91;0:18 63000 Acid Blue 43
: 91;0:19 74140 Vat Blue 29
------------------------------------------------------------------------------
Boja: zelena
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:20 61585 Acid Green 80
: 91;0:21 74255 Pigment Green
------------------------------------------------------------------------------
Boja: smeđa
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:22 11285 Solvent Bronjn 1
: 91;0:23 12010 Solvent Red 3
: 91;0:24 - Solvent Bronjn 37
------------------------------------------------------------------------------
Boja: crna
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:25 26150 Solvent Black 3
: 91;0:26 50415 Solvent Black 5, 7
: 91;0:27 77266 Pigment Black 6, 7
------------------------------------------------------------------------------
LISTA VI
DEZINFICIJENSI
-------------------------------------------------------------------------------
R. Generičko CAS Hemijski Pod- Maksi- Napomena
br. ime broj naziv ruč- malna
je dozvo-
pri- ljena
mene konc.
u %
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
: 91;1:-------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:1 n-alkil-izokinolin n-alkil 1
bromid (C12C18)
izokinolin-bromid
2 Benzetonijum-hlorid 121-54-0 Benzil-dimetil 5
(2(2(p-(1,1,3,3-te-
trametil-butil)
fenoksi) etoksi)
etil)
amonijum-hlorid
3 Benzalkonijum-hlori 8001-54-5 Alkil-dimetil-benz- 5
il-amonijum-hlorid
4 Boraks 1344-90-7 Natrijum-tetrabo- 50
rat-dekahidrat
5 Borna kiselina 10043-35-3 O-borna kiselina 10
6 Cetrimonijum-bromid 57-09-0 Cetil-trimetil-amo- 5'
nijum-bromid
7 Cetrimonijum-hlorid 112-02-7 Cetil-trimetil-amo- 5'
nijum-hlorid
8 Dimetoksitetrahi- 696-59-3 2,5-dimetoksitetra- 1,2 40% u
drofuran hidrofuran smesi s 60%
suksindial-
dehida
9 O-fenil-fenol 90-43-7 2-hidroksidifenil 10
10 Formaldehid 50-00-0 Metanal 2
11 Glioksal 107-22-2 1,2-etandial 8
12 Glioksilna kiselina 298-12-4 Glioksilna kiselina 2
13 Glutar-aldehid 111-30-8 Pentandial 8
14 Hlorofen 120-32-1 2-benzil-4-hlorfeno 10
15 p-izoamil-fenol 80-46-6 p-(1,1-dimetil-pro- 2
pil)-fenol
16 Kalijum-dihlorizoc- 2244-21-5 Kalijum-dihlor-s- 50
ijanurat triazin-trion
17 Hlorheksidin-gloko- 18472-51-0 1,6-di 5
nat (N-p-hlorofenil-di-
gvanido)-heksan-di-
glukonat
18 Hlor-heksidin-hlori 3697-42-5 1,6-di 5
(N-p-hlor-fenil-di-
gvanido)-heksan-di-
hlorid
19 Hlor-krezol 59-50-7 4-hlor-3-metil-feno 8
20 Alkil Metil-bis-(2-hidro- 5
(C12-C14) ksietil) amonijum
metil-bis-2-hidrok- hlorid
simetil-/amonijum
hlorid
21 Lauril-piridinijum- 104-74-5 1-dodecil-piridini- 5
-hlorid jum-hlorid
22 (Monotrihlor)-tetra 1,3,5-trihlor-s-tr- 50
(monokalijum-dihlor iazin-2,4,6-trion-
pentaizocianurat tetrakalijum-3,5-
dihlor-s-triazin-2,
4,6-trion
23 Natrijum-dihlor-iz- 2893-78-9 Natrijum-dihlor-s- 50
ocianurat-dihidrat triazin
24 Natrijum-hipohlorit 7681-52-9 Natrijum-hipohlorit 8 akt.
hlora
25 Tosihloramid-natri- 127-65-1 Natrijum-p-toluen- 50
jum sulfo-hloramid
26 Pavidon-jodid 25655-41-8 Jod-polivinil-piro- 4
lidon
27 Sukcin-dialdehid 638-37-9 Butandial 1,2 60% u smesi
s 40% dimeto-
ksi-tetrahid-
rofuran
28 Tetrabrom-ortokrezo 576-55-6 2-metil-3,4 2
5,6-tetrabrom-fenol
29 Trihlorfenol 88-06-2 2,4,6-trihlorfenol 2
30 Trihlosan 3380-34-5 5-hlor-2-(2,4-dihl- 2
or-fenoksi) fenol
31 Trihlorizocianurna 87-90-1 Trihlor-s-trazin 50
kiselina trion
32 Vodoniko-peroksid 7722-84-1 Vodoniko-peroksid 9
-------------------------------------------------------------------------------
LISTA VII
AKTIVNE SUPSTANCE ZA PROIZVODNjU INSEKTICIDA
-------------------------------------------------------------------------------
R. Generičko CAS Hemijski Pod- Maksi- Napomena
br. ime broj naziv ruč- malna
je dozvo-
pri- ljena
mene konc.
u %
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
: 91;1:-------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:1 Bromofos 2104-96-3 O/4-brom-2,5 1 U aerosolu;
: 91;0: dihlor-fenil/O,O-d- 2 U ostalim
: 91;0: imetil-fosforotioat proizvodima
: 91;0:2 Dihlorvos 62-73-7 2,2-dihlor-etenil- 1 U aerosolu
: 91;0: dimetil-fosfat
: 91;0:3 Hlorpirifos 2921-88-2 O,O-dietil-O-(3,5,- 1 Svi oblici
: 91;0: 6-trihlor-2-piridi-
: 91;0: nil) fosforotioat
: 91;0:4 Jodfenfos 18181-70-9 O-(2,5-dihlor-4-jo- 2 U aerosolu
: 91;0: d-fenil)
: 91;0: O,O-dimetil-fosfor-
: 91;0: otioat
: 91;0:5 Malation 121-75-5 dietil-ester/dimet- 3 U aerosolu,
: 91;0: oksifosfinotioil/ tečnim
: 91;0: tio/-butan dikese- proizvodima i
: 91;0: lin prahu
: 91;0:6 Trihlorfon 52-62-6 dimetil 1
: 91;0: ester/2,2-trihlor-
: 91;0: 1-hidroksietil/fos-
: 91;0: fonske kiseline
: 91;0:7 Azametifos 35575-96-3 S-/(6-hloro-2-okso- 1,5 U aerosolu
oksazolo/4,5-b/
piridin-3/2H/-il/
metil/O,O-dimetil-
-fosforotioat
8 Fenitrotion 122-14-5 O,O-dimetil 1 U aerosolu
O-/3-metil-4-nitro- 3 U prahu
fenil/-fosforotiona
9 Piretrini prirodni Smesa jedinjenja 0,5 U aerosolu
2 U prahu
10 Aletrin 584-79-2 2-metil-4-okso-3-/- 2 U prahu i
2-propenil/-/2-cil- ostalim
openten-1-il-ester oblicima
2,2-dimetil-3-/2-
-metil-1-propenil/-
-ciklopropan kar-
boksilne kiseline
10a Bioaletrin 28434-00-8 /+/ transaletrin 0,6 U aerosolu
2 U prahu i
ostalim
oblicima
11 Rezmetrin 10453-86-8 /5/(fenil-metil)-3- 0,6 U aerosolu
-furanil/ 2 U prahu i
metil-ester-2,2-di- ostalim
metil-3-3-metil-1- oblicima
propenil/-ciklopro-
pan karboksilne
kiseline
11a Biorezmetrin 28434-01-7 /+/ transrezmetrin 0,6 U aerosolu
2 U prahu i
ostalim
oblicima
12 Tetrametrin 7696-12-0 /1,3,4,5,6,7-heksa- 0,6 U aerosolu
hidro-1,3-diokso- 2 U prahu i
2H-izoindol-2-il/ ostalim
metil-ester oblicima
2,2-dimetil-3-/2-
metil-1-propenil/-
ciklopropan kar-
boksilne kiseline
13 d-fenotrin 26002-80-2 /3-fenoksifenil/me- 1 U aerosolu
til-ester
2,2-dimetil-3-/2-m-
etil-1-propenil/ci-
lopropan karboksiln
kiseline
2 U prahu
14 Permetrin (cis/tran 52645-53-1 /3-fenoksifenil/me- 1 U aerosolu
25:75) til-ester 3-/2,2-
-dihloretenil/2,2-
-dimetil-ciklopro-
pan karboksilne
kiseline 2 U prahu
15 Metoksihlor 72-43-5 1,1-bis/4-metoksi- 3 U aerosolu i
fenil/2,2,2-tri- tečnim
hlor-etan proizvodima
10 U prahu
16 Bendiokarb 22781-23-3 2,2 1 U aerosolu i
dimetil-benzo-1,3- prahu
dioksol-4-il
metil-karbamat
17 Deltametrin 52820-00-5 (S)-alfa-ciano-m- 0,0 U prahu
fenoksi-benzil (1R,
: 91;0: 3R)-(2,2
: 91;0: dibromovinil)-2,2-
: 91;0: -dimetil-ciklopropa-
: 91;0: n-karboksilat
: 91;1:------------------------------------------------------------------------------
: 91;0:LISTA VIII
SINERGISTI
-------------------------------------------------------------------------------
R. Generičko CAS Hemijski Maksimalno
br. ime broj naziv dozvoljena
koncentracija
u %
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------
1 Piperonil-butoksid 51-03-6 5-/2-/2-butoksi etoksi/ 5
-etoksi-metil
-/-6-propil-1,3-benzo-
-dioksol)
2 Sulfoksid 120-62-7 5-/2-/oktilsulfinil/ 1
propil/-1-3-benzodioksol
3 Oktilbiciklo-hepten- 113-58-4 N-2/2-etil-heksil/ 5
-diakarboksimid biciklo-/2,2,1/hept-5-en-2,
3-dikarboksimid
4 Oktahlor-dipropil-etar 127-90-2 Bis-2,3,3,3-tetrahlor-propil- 5
-etar
------------------------------------------------------------------------------
LISTA IDž
MAKSIMALNO DOZVOLjENE KOLIČINE PESTICIDA U DUVANSKIM PRERAĐEVINAMA
-------------------------------------------------------------------------------
R. Generičko Hemijski Maksimalno
br. ime naziv dozvoljena
količina
pesticida
mg/kg
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
1 Aldikarb sa 2-metil-2 (metiltio) propionaldehid 10,0 (ukupno
metabolitima O-metil-karbamoil oksim računato kao
aldikarb)
2 Aldrin 1,2,3,4,10,10-heksahloro-1,4,4a,5,8,8a-
-heksahidro-ekso-ekdo-5,8-dimetanonaft-
alen
3 Dieldrin 1,2,3,4,10,10-heksahlor-6,7-epoksi-1,4, Ukupno
4a,5,6,8,8a-okta-hidro-ekso-1,4-endo-
5,8-dimetanonaftalen
4 Endrin (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksahlor- do 0,5
1,4,4a,5,6,8,8a-oktahidro-6-7-epoksi-1-
,4,5,8-dimetanonaftalen
5 Heptahlor i 1,2,4,5,6,7,8,8-heptahlor-3a,4,7,7a-te-
heptahlor-epoksid trahidro-4,7-metanoinden
6 Hlordan 1,3,4,5,6,7,8,8-oktahlor-2,3a,3,7,7a-h-
eksahidro-4,1-metanoinden
7 Diazinon 0,0-dietil-0-2-izopropil-6-metil-pirim- 1,0
idin-4-il-fosforotioat
8 DDT 1,1,1-trihlor-2,2-bis (4-hlor-fenil) - 2,0
etan
9 DDD 1,1-dihlor-2,2, bis (p-hlorfenil) - eta Ukupno
(računato kao
DDT)
10 DDE 2,2 bis-(p-hlor-fenil) - etan
11 Difenamid N,N-dimetil-2,2-difenil-acetamid 0,1
12 Dihlorvos (DDVP) 2,2-dihlor-vinil-dimetil fosfat 1,0
13 Dikofol 2,2,2-trihloro-1,1-bis 5,0
(4-hlorofenil)-etanol
14 Dimefoks tetrametil-fosforodiamido-fluorid 0,01
15 Dimetoat 0,0-dimetil-S-karbamoil-metil-fosforod- Ukupno 1,0
itioat
16 Ometoat 0,0-dimetil-S-metil-karbamoilmetil
fosforoditioat
17 Dinokap izomerno jedinjenje nastalo reakcijom: 1,5
2,6-dinitro-4-oktil-fenil-krotonata i
2,4-dinitro-6-oktilfenil-krotonata
18 Disulfoton i 0,0-dietil-S-2-etil-tioetil-fosforotio- 1,0
metalboliti lotionat
19 Ditiokarbamati:
- cineb cink-etilenbis (ditiokarbamat) 25,0 svi
(računato kao
CS2)
- ciram cink-dimetil-ditiokarbamat
- maneb mangano-etilenbis (ditiokarbamat)
amonijum kompleks cineba i
polietilen-tiuram disulfida
- propineb propilenbis (ditiokarbamat) - cink
polimer
20 Etoprofos 0-etil-S,S-dipropil fosforoditioat 02
21 Fenitrotion 0,0-dimetil 0-(3-metil-4-mitrofenil) 1,0
fosforotionat
22 Foksim 0,0-dietil-alfa-cijanobenziliden-amino- 1,0
-oksi-fosforotioat
23 Fonofos (+)-0-etil-S-fenil-etil-fosforoditioat 0,2
24 Forat 0,0-dietil-S-etil-tiometil-fosforoditi- 0,2
oat
25 Formotion S-(N-formil-N-metil-karbomoilmetil-0,0- 1,0
-dimetil-fosforoditionat
26 Fosfamidon 2-hlor-2-dietil-karbamoil-1-metilvinil- 1,0
-dimetil-fosfat
27 Fosfo-vodonik Fosfor-vodonik 0,01 (računato
kao pH3)
: 91;0:28 HCH 1,2,3,4,5,6-heksahloro-cikloheksan 0,5
(alfa-beta-delta)
29 HCB Heksahlor-benzol 0,0
30 Kaptan 1,2,3,6-tetrahidro-N-(trihlor-metiltio) 5,0
-ftalamid
31 Karbofuran 2,3-dihidro-2,2-dimetil-benzofuran-7- 2,0
-il-metil-karbamat
32 Lindan 99% gama-izomer 1,0
1,2,3,4,5,6-heksahlor-cikloheksan
33 Malation S-1,2-bis-etoksikarbonil-etil-0,0-dime- 3,0
til-fosforoditioat
34 Metalaksil Metil-N-(metoksiacetil)-N-(2,6-ksilil)- 2,0
-DL-alaninat
35 Metobromuron 3-(4-bromofenil)-1-metoksi-metilurea 1,0
36 Metomil S-metil-N-(metil-karbamoiloksi)-tioace- 0,2
timidat
37 Metoksihlor 1,1,1-trihlor-2,2-bis/4-metoksifenil/- 2,0
etan
38 Metolahlor 2,hlor-6-etil-N-(2-metoksi-1-metiletil) 0,5
-acet-o-toluidid
39 Monokrotofos (E)-1-metil-2-2-metil-karbamoilvinil- 0,2
dimetil-fosfat
40 Napropamid NN-dietil-2-(1-naftiloksi)-propionamid 0,1
41 Paration 0,0-dietil 0-4-nitrofenil-fosforotioat 0,5
42 Paration-metil 0,0- 0-4-nitrofenil-fosforotioat 1,0
43 Pebulat S-propil-butil-etil-tiokarbamat 0,5
44 Piretroidi
sintetski:
Cipermetrin (RS) alfa-cijano-3-fenoksibenzil-(IRS)-
-cis trans-3-(2,2-dihlor-vinil)-2,2-
-dimetil-ciklopropan-kaboksilat (odnos
cis i trans izomera = 1:1
Dekametrin (S)-alfa-cijano-3-fenoksi-benzil-1R- Ukupno
(deltametrin) -cis-3-(2,2-diobromvinil)-2,2-dimetil-
-ciklopropan-karboksilat
Fenvalerat alfa-cijano-m-fenoksibenzil-alfa-izo- 2,0
-propil-p-hlor-fenil-acetat
Permetrin 3-fenoksibenzil-(1RS)-cis, trans-3
(2,2-dihlor-vinil)-2,2-dimetil-ciklopr-
opan-karboksilat (odnos cis i trans
izomera = 25:75)
Tetrametrin 3,4,5,6-tetrahidroftalmido-metil IRS
: 91;0: cis, transhrizantemat
45 Propoksur 2-izopropoksifenil-metilkarbamat 0,5
46 Toksafen hlor-kamfen 2,0
47 Vernolat S-propil-dipropil-tiokarbamat 0,2
-------------------------------------------------------------------------------