Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima ("Službeni glasnik SRS", br. 44/91 i 79/91),
Ministar unutrašnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O STRUČNIM ISPITIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 30/93 i 1/97)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se propisuje program, postupak i način osposobljavanja pripravnika Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) i drugih lica koja su po zakonu obavezna da polažu stručni i dopunski stručni ispit, kao i program, postupak i način polaganja stručnog i dopunskog ispita.

Član 2.

Stručni i dopunski stručni ispit se polaže pred komisijom za polaganje stručnog, odnosno dopunskog stručnog ispita (u daljem tekstu: Ispitna komisija), koju čine istaknuti stručnjaci Ministarstva koji rade na poslovima iz oblasti iz kojih se ispit polaže.
Predsednika, članove i sekretara Ispitne komisije imenuje ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) na dve godine.

II. PROGRAM, POSTUPAK I NAČIN OSPOSOBLjAVANjA PRIPRAVNIKA

Član 3.

Za vreme trajanja pripravničkog staža svi pripravnici Ministarstva se osposobljavaju za samostalno obavljanje poslova radnog mesta na koje su primljeni, kroz praktičan rad.
Praktični rad za pripravnike - policajce koji su završili Srednju školu unutrašnjih poslova organizuje se kroz stručnu obuku.
Praktični rad za pripravnike - policajce koji su završili drugu srednju školu organizuje se na Kursu za policajce, u trajanju od četiri meseca, i kroz stručnu obuku iz stava 2. ovog člana, u trajanju od dva meseca.
Za vreme trajanja praktičnog rada pripravnik može preduzeti službenu radnju samo uz prisustvo i po uputstvu ovlašćenog službenog lica koje odredi starešina.

1. Praktični rad

Član 4.

Program praktičnog rada za osposobljavanje pripravnika za samostalno obavljanje poslova radnog mesta na koje je primljen sadrži naročito: način izvođenja i nadzor nad sprovođenjem praktičnog rada; poslove, odnosno oblasti koje pripravnik treba da upozna na pojedinim radnim mestima; vreme trajanja praktičnog rada na određenim radnim mestima, kao i upućivanje pripravnika na praktičan rad u određene organizacione jedinice.
Program iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar na predlog organizacione jedinice nadležne za personalne i radnopravne poslove (u daljem tekstu: Nadležno odeljenje).

Član 5.

Za vreme praktičnog rada pripravnik je dužan da vodi pripravnički dnevnik u koji pored organizacione jedinice u kojoj radi i poslova za koje se osposobljava upisuje: organizacionu jedinicu u kojoj je na praktičnom radu; poslove koje obavlja; vreme provedeno na obavljanju poslova; način osposobljavanja, kao i druga relevantna zapažanja.
U toku pripravničkog rada neposredni rukovodilac se stara da pripravnik redovno i potpuno vodi pripravnički dnevnik, a po završetku praktičnog rada dnevnik overava i daje ocenu o osposobljenosti pripravnika.
Pripravnik koji se nije osposobio za samostalan rad, odnosno po završetku praktičnog rada ne dobije ocenu o osposobljenosti za samostalni rad, nije ispunio uslov za polaganje stručnog ispita.

2. Stručna obuka

Član 6.

Program stručne obuke, kao i program stručnog ispita za pripravnike - policajce, obuhvata: poslove dežurstva; poslove i zadatke na bezbednosnom sektoru (pozornička i patrolna delatnost); poslove kontrole i regulisanja saobraćaja; poslove suzbijanja kriminaliteta; pogranične poslove, putne isprave i strance i upravno-pravne poslove.
Način izvođenja, vreme trajanja i nadzor u sprovođenju stručne obuke utvrđuje ministar, na predlog organizacione jedinice nadležna za poslove uniformisanih pripadnika policije.
Program stručnog ispita za pripravnike - policajce dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog pravilnika (Prilog 1).

Član 7.

U toku trajanja stručne obuke pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova radnog mesta na koje je primljen.
Po završenoj stručnoj obuci pripravnik polaže stručni ispit po programu stručnog ispita za pripravnike - policajce, izradom pismenog rada i odbranom tog rada, pred Ispitnom komisijom.

3. Kurs za policajce

Član 8.

Kurs za policajce, u trajanju od četiri meseca, organizuje Ministarstvo.
Program Kursa za policajce utvrđuje ministar, na predlog organizacione jedinice nadležne za poslove uniformisanih pripadnika policije, a obuhvata: osnove bezbednosti i odbrane; strojevu obuku; naoružanje i osnove teorije gađanja; taktiku borbenih dejstava uniformisanih pripadnika policije; osnove prekršajnog prava sa zaštitom javnog reda i mira; osnove sudske medicine i prve pomoći; informacioni sistem i sistem veza organa unutrašnjih poslova; upravno pravo - oblast organa unutrašnjih poslova; osnove bezbednosti saobraćaja; krivično i krivično-procesno pravo; kriminalistiku (taktika, metodika, tehnika, operativa); pravila obavljanja poslova javne bezbednosti i specijalno fizičko obrazovanje.
Za vreme trajanja Kursa za policajce pripravnik polaže ispit iz svake oblasti pojedinačno, pred Ispitnom komisijom koju obrazuje ministar. Pokazano znanje na ispitu ocenjuje se ocenom od 1 do 5.
Po završenom Kursu za policajce pripravnik se upućuje na stručnu obuku u trajanju od dva meseca, po programu utvrđenom u članu 6. ovog pravilnika. U toku trajanja stručne obuke pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova radnog mesta na koje je primljen.
Po završenoj stručnoj obuci pripravnik polaže stručni ispit po programu stručnog ispita za pripravnike - policajce izradom pismenog rada i odbranom tog rada pred Ispitnom komisijom.
Pripravnik koji po završenom Kursu za policajce ne dobije pozitivnu ocenu na ispitu iz oblasti utvrđene programom, po završetku stručne obuke a pre polaganja stručnog ispita iz stava 5. ovog člana, upućuje se na ponovno polaganje ispita iz oblasti iz koje nije dobio pozitivnu ocenu.
Pripravnik koji na ponovnom polaganju ispita ne dobije pozitivnu ocenu nije ispunio uslov za polaganje stručnog ispita.

III. PROGRAM, POSTUPAK I NAČIN OSPOSOBLjAVANjA DRUGIH LICA KOJA SU DUŽNA DA POLAŽU STRUČNI I DOPUNSKI STRUČNI ISPIT

Član 9.

Lica koja su po zakonu dužna da polažu stručni, odnosno dopunski stručni ispit osposobljavaju se za vršenje poslova radnog mesta na koje su primljeni kroz praktičan rad.
Program praktičnog rada iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar, na predlog Nadležnog odeljenja, a sadrži naročito: način izvođenja i nadzora nad sprovođenjem praktičnog rada i poslova, odnosno oblasti koje radnik treba da upozna na pojedinim radnim mestima.
U toku praktičnog rada neposredni rukovodilac se stara da se lice iz stava 1. ovog člana osposobi za samostalno obavljanje poslova radnog mesta na koje je primljeno.
Za vreme praktičnog rada lice iz stava 1. ovog člana može preduzeti službenu radnju samo uz prisustvo i po uputstvu ovlašćenog službenog lica koje odredi starešina.

IV. PROGRAM, POSTUPAK I NAČIN POLAGANjA STRUČNOG I DOPUNSKOG ISPITA 1. Program stručnog ispita i dopunskog stručnog ispita

Član 10.

Program stručnog ispita se utvrđuje za odgovarajuće oblasti i u obimu, u zavisnosti od školske spreme, radnog mesta, odnosno oblasti poslova na koje je radnik primljen i za koje se osposobljava za samostalan rad.
Program stručnog ispita sastoji se od opšteg i posebnog dela, a dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog pravilnika (Prilog 2).

Član 11.

Program stručnog ispita - opšti deo za sve radnike obuhvata:
1) Ustavom utvrđene slobode, prava i dužnosti čoveka i građanina;
2) Organizaciju, nadležnost i ovlašćenja organa unutrašnjih poslova;
3) Organizaciju i nadležnost ministarstva i posebnih organizacija (osim za radnike sa srednjom školskom spremom).

Član 12.

Program stručnog ispita - posebni deo za radnike koji se osposobljavaju za operativne, upravne, nadzorne, analitičko-planske, informaciono-dokumentacione, statističko-evidencione ili normativno-pravne poslove obuhvata:
a) za oblast zaštite bezbednosti Republike Srbije i otkrivanja i sprečavanja delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje ustavom utvrđenog poretka; sprečavanja i otkrivanja krivičnih dela i pronalaženja i hvatanja učinioca krivičnih dela i njihovog privođenja nadležnim organima; kriminalističke tehnike; održavanja javnog reda i mira; bezbednosti saobraćaja na putevima; kontrole kretanja i boravaka stranaca; obezbeđenja određenih ličnosti i objekata; proizvodnje i prometa eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova; zaštite od požara:
1) Ustavno uređenje (osim za radnike sa srednjom školskom spremom);
2) Krivično pravo i krivični postupak,
3) Kriminalistiku i način vršenja poslova Resora javne bezbednosti,
4) Prekršajni postupak;
b) za oblast državljanstva, jedinstvenog matičnog broja građana, lične karte, putne isprave, prebivališta i boravišta građana, obezbeđivanja zborova i drugih okupljanja građana, nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, vozačkih, saobraćajnih i drugih javnih isprava i građanskih stanja:
1) Upravni i prekršajni postupak,
2) Propise iz oblasti unutrašnjih poslova,
3) Kancelarijsko poslovanje;
v) za oblast personalnih i radno-pravnih poslova, ostvarivanja kadrovskih funkcija i radnih odnosa, obučavanja kadrova i materijalno-finansijskih poslova:
1) Radno pravo,
2) Upravni postupak i upravni spor,
3) Kancelarijsko poslovanje.

Član 13.

Program stručnog ispita - posebni deo za radnike koji se osposobljavaju za poslove razvoja, održavanja i eksploatacije sistema veza, elektronske obrade podataka, izgradnje i održavanje objekata, kao i održavanja i eksploatacije vozila obuhvata:
1) Informacioni sistem i sisteme veza organa unutrašnjih poslova,
2) Protivpožarnu zaštitu,
3) Zaštitu na radu.

Član 14.

Program stručnog ispita - posebni deo za radnike koji se osposobljavaju za daktilografske i administrativno-tehničke poslove obuhvata:
1) Kancelarijsko poslovanje.

Član 15.

Lica koja nemaju status pripravnika, a obavezna su da polože stručni ispit po Zakonu o državnoj upravi, odnosno da polože dopunski stručni ispit po Zakonu o unutrašnjim poslovima, stručni odnosno dopunski stručni ispit polažu po programu stručnog ispita utvrđenom odredbama ovog pravilnika.

2. Postupak i način polaganja stručnog i dopunskog stručnog ispita

Član 16.

Po isteku pripravničkog staža, odnosno vremena utvrđenog zakonom, neposredni rukovodilac podnosi prijavu za polaganje stručnog, odnosno dopunskog stručnog ispita, u roku od 30 dana od završenog pripravničkog staža, odnosno vremena utvrđenog zakonom.
Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži: ime i prezime lica, koje ispit polaže; ime jednog od roditelja; dan, mesec, godinu i mesto rođenja; matični broj; vrstu i stepen školske spreme radnika; naziv radnog mesta na koje je primljen; vrstu radnih obaveza i dužnosti (ovlašćen, na određenim dužnostima, neovlašćen) i datum zasnivanja radnog odnosa.

Član 17.

Po prijemu prijavu nadležno odeljenje određuje program za polaganje stručnog odnosno dopunskog stručnog ispita, potreban za prijavljenog radnika, i datum polaganja stručnog, odnosno dopunskog stručnog ispita, o čemu donosi rešenje i obaveštava radnika o datumu polaganja ispita.
Ukoliko stručni ispit polaže pripravnik, neposredni rukovodilac nadležnom odeljenju dostavlja ocenu o osposobljenosti pripravnika, najkasnije 15 dana pre polaganja ispita.
Ispit iz stava 1. ovog člana može se odložiti u slučaju privremen sprečenosti za rad i u drugim slučajevima opravdanog odsustva sa rada.

Član 18.

Na stručnom, odnosno dopunskom stručnom ispitu se utvrđuje stručna osposobljenost radnika za samostalno obavljanje poslova radnog mesta na koje je primljen.
Stručna osposobljenosti radnika se proverava pismenim i usmenim ispitivanjem radnika.

Član 19.

Pismeno ispitivanje radnika obuhvata oblasti predviđene programom stručnog, odnosno dopunskog stručnog ispita koje u vidu zadataka sastavlja Ispitna komisija.
Sastavljanje pismenog zadatka Ispitna komisija zasniva na konkretnim zadacima i poslovima za koje se radnik osposobljavao u toku pripravničkog staža, odnosno na kojima je radnik primljen.
Pismeni zadatak se sastoji od izrade projekta pravnog akta; upravnog ili drugog pojedinačnog akta; zapisnika, krivične prijave ili drugog, za konkretno radno mesto, odgovarajućeg akta, isprave ili projekta iz jedne od oblasti predviđene programom stručnog, odnosno dopunskog stručnog ispita.
Pismeno ispitivanje je vremenski ograničeno u trajanju od najkraće dva a najduže četiri sata i sprovodi se komisijski.
U toku pismenog ispitivanja, radnik se može služiti zakonskim tekstovima bez komentara, odnosno objašnjenja, odnosno drugim odgovarajućim sredstvom uz dozvolu članova Ispitne komisije.
Pismeno ispitivanje radnika se vrši izradom pismenog rada koji predstavlja službenu tajnu i čuva se na način koji je propisan za čuvanje poverljive dokumentacije.

Član 20.

Stručni ispit za pripravnike - policajce sastoji se od izrade pismenog rada i odbrane tog rada, po programu stručnog ispita za pripravnike - policajce.
Pismeni rad i odbranu pismenog rada ocenjuje Ispitna komisija jedinstvenom ocenom od 1 do 5.

Član 21.

Pismeni rad radnika ocenjuje član Ispitne komisije ocenom od 1 do 5.
Ukoliko je radnik za pismeni rad ocenjen negativnom ocenom smatraće se da nije položio ni usmeni ispit iz oblasti na koju se pismeni rad odnosi i uputiće se na ponovno polaganje stručnog ispita iz te oblasti u celini.

Član 22.

Usmeni ispit se polaže pred članovima Ispitne komisije. Pokazano znanje radnika na usmenom ispitu, odnosno stručnu osposobljenost ocenjuju članovi Ispitne komisije za svaku oblast ocenom od 1 do 5.

Član 23.

Konačan uspeh radnika na stručnom, odnosno dopunskom stručnom ispitu ocenjuje Ispitna komisija sa "položio" i "nije položio".
Ako je srednja ocena od pozitivnih ocena za svaku oblast: 2-2,50, radnik je položio dovoljnim uspehom; 2,51-3,50, radnik je položio dobrim uspehom; 3,51-4,50, radnik je položio vrlo dobrim uspehom; 4,51-5,00, radnik je položio odličnim uspehom.
Radnik nije položio ako je iz tri ili više oblasti imao negativnu ocenu, ako iz neopravdanih razloga nije pristupio polaganju ispita ili ako je odustao od započetog polaganja.

Član 24.

Radnik koji iz jedne ili dve oblasti nije dobio pozitivnu ocenu uputiće se na ponovno polaganje ispita iz tih oblasti.
Radnik koji iz tri ili više oblasti nije dobio pozitivnu ocenu upućuje se na ponovno polaganje ispita u celini.
Pripravnik-policajac koji iz pismenog rada i odbrane tog rada nije dobio pozitivnu ocenu upućuje se na ponovno polaganje stručnog ispita.
Ponovno polaganje ispita iz st. 1, 2. i 3. ovog člana može se sprovesti samo jedanput, u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana prvog polaganja ispita.
Radnik koji ne zadovolji na ponovnom polaganju ispita smatra se da nije položio stručni, odnosno dopunski stručni ispit.

Član 25.

O toku stručnog, odnosno dopunskog stručnog ispita vodi se zapisnik koji potpisuje predsednik i dva člana Ispitne komisije. Obrazac zapisnika je dat u prilogu i čini sastavni deo ovog pravilnika (Prilog 3).
Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži: ime i prezime lica koje polaže; ime jednog od roditelja; dan, mesec, godinu i mesto rođenja; naziv radnog mesta na koje je primljen; vrstu radnih obaveza i dužnosti (ovlašćen, na određenim dužnostima, neovlašćen); datum zasnivanja radnog odnosa; datum pismenog i usmenog ispitivanja; pojedinačne ocene za svaku oblast, uključujući i ocenu za pismeni rad i srednju ocenu.
Predsednik Ispitne komisije, po sačinjavanju zapisnika, javno saopštava rezultate ispita.

Član 26.

Uverenje o položenom stručno, odnosno dopunskom stručnom ispitu potpisuje ministar ili lice koje ovlasti. Obrazac uverenja dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog pravilnika (Prilog 4).
Uverenje iz stava 1. ovog člana se izdaje u dva primerka od kojih se jedan primerak uručuje radniku, a drugi ostaje u evidenciji Ministarstva.

Član 27.

Troškove polaganja stručnog i dopunskog stručnog ispita snosi Ministarstvo.
Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita i dopunskog stručnog ispita snosi lice koje ispit polaže.
Članovima Ispitne komisije pripada naknada za rad u komisiji.
Aktom ministra, u skladu sa zakonom, određuje se visina naknade iz stava 3. ovog člana.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

Stručni, odnosno dopunski stručni ispiti započeti pre dana stupanja na snagu ovog pravilnika, sprovešće se po do tada važećim propisima, a najkasnije do isteka roka od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Prilog 1. - PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA PRIPRAVNIKE - POLICAJCE
Program stručnog ispita za pripravnike - policajce je sledeći:

A. POSLOVI STALNOG DEŽURSTVA

Postupak radnika dežurne službe po zahtevima građana koji traže pomoć, obaveštenja, podnose krivične prijave i obraćaju se iz drugih razloga; obaveze radnika dežurne službe po prijemu obaveštenja o izvršenom krivičnom delu, prekršaju iz oblasti javnog reda i mira, bezbednosti saobraćaja i drugih oblasti, u slučaju požara, elementarne nepogode i dr.; upućivanje radnika na službu, primopredaja službe i održavanje veze sa radnicima na terenu; taktika i postupak sa licima lišenim slobode, privedenim licima i zadržanim licima; sadržaj dnevnika događaja dežurne službe i način evidentiranja događaja u dežurnoj službi; postupak prijema i predaje obaveštenja (depeše i dr.) u dežurnoj službi; sačinjavanje krivične prijave protiv nepoznatog izvršioca krivičnog dela; sačinjavanje prijave za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira, bezbednosti saobraćaja i za prekršaje iz drugih oblasti; stavljanje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka; izrada službene beleške i rešenja o zadržavanju lica; korišćenje i ažuriranje registra poternica i objava; postupanje po pravnim aktima o obaveznom informisanju u organima unutrašnjih poslova.

B. RAD NA BEZBEDNOSNOM SEKTORU

Podela staničnog područja na bezbednosne sektore, patrolne i pozorničke rejone i sadržaj dosijea sektora; pripreme za službu i primopredaja službe na pozorničkom i patrolnom rejonu; taktika kretanja, praćenje i osmatranje na pozorničkom i patrolnom rejonu; poznavanje bezbednosnog sektora, pozorničkog i patrolnog rejona; koordinacija i saradnja između radnika milicije i radnika po linijama rada; izdavanje upozorenja i naređenja; zaustavljanje i legitimisanje; lišavanje slobode, privođenje i zadržavanje; vezivanje; pretresanje lica i vršenje spoljnih pregleda; zaustavljanje i pregled prevoznih sredstava, putnika i prtljaga; provera lica kroz kaznenu i prekršajnu evidenciju; postupak uniformisanih pripadnika policije kod asistencije; određivanje i izbor mesta i vrste zaseda, blokada, racija i potera; sačinjavanje izveštaja o obavljenoj pozorničkoj i patrolnoj delatnosti i patrolnog lista; sačinjavanje izveštaja o legitimisanju lica; potvrda o privremeno oduzetim predmetima; sačinjavanje potvrde o ulaženju u stan i druge prostorije; sačinjavanje zapisnika o pretresanju lica, vozila, stana i drugih prostorija; sačinjavanje potvrde o korišćenju tuđeg saobraćajnog sredstva i sredstva veze; sačinjavanje izveštaja o upotrebi službene palice i fizičke snage; sačinjavanje izveštaja o upotrebi vatrenog oružja; sačinjavanje izveštaja o upotrebi drugih sredstava prinude; sačinjavanje izveštaja o lišenju slobode; izrada informacije; sačinjavanje službene beleške.
V. POSLOVI KONTROLE I REGULISANjA SAOBRAĆAJA
Isprave koje se odnose na vozače i vozila (vozačka dozvola, potvrda o poznavanju saobraćajnih propisa i saobraćajna dozvola); kontrola i regulisanje saobraćaja, postupak prilikom zaustavljanja i kontrole vozila i vozača; utvrđivanje saobraćajnog prekršaja i isključenje vozila i vozača iz saobraćaja; postupak prilikom izricanja i naplate novčane kazne na licu mesta; korišćenje radara i alkometra; obezbeđenja lica mesta saobraćajne nezgode; regulisanje saobraćaja na raskrsnici; kontrola vozila koja vrše transport opasnih materija i obezbeđenje ovih vozila na kolovozu; postupak sa privremeno oduzetom vozačkom i saobraćajnom dozvolom; sačinjavanje prekršajne prijave i stavljanje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka; provera podataka za vozila i vozača i izveštaj saobraćajne patrole.

G. POSLOVI SUZBIJANjA KRIMINALITETA

Prijem krivične prijave protiv nepoznatog izvršioca na zapisnik, sačinjavanje krivične prijave protiv poznatog izvršioca i sačinjavanje posebnog izveštaja kao dopune krivične prijave; vođenje krivičnog upisnika i izdavanje potvrde o podnošenju krivične prijave i prijavljivanju događaja; postupak po prethodnom obaveštenju; sačinjavanje izveštaja i službene beleške o obavljenom informativnom razgovoru i privedenim licima, koja su zatečena na izvršenju krivičnog dela, ili postoji osnovana sumnja da su izvršili krivično delo; sačinjavanje zapisnika o izvršenom uviđaju; obezbeđenje lica mesta gde je izvršeno krivično delo; sačinjavanje operativne informacije; postupak prilikom raspisivanja potrage za licima; zapisnik o pokazivanju lica mesta; potvrda o oduzetim i vraćenim predmetima; evidencija korpora delikata i postupak sa ovim predmetima (vraćanje oštećenom, depozit sudu i drugo).
D. POGRANIČNI POSLOVI, PUTNE ISPRAVE I STRANCI
Putne isprave, falsifikati, zloupotrebe; postupak prilikom kontrole kretanja i boravka stranaca na patrolnom i pozorničkom rejonu; postupak sa strancima koji su zatečeni u izvršenju krivičnog dela ili prekršaja; postupak prilikom prinudnog udaljenja stranaca iz SRJ; taktika i metodika operativnog rada; postupak prilikom prijavljivanja i odjavljivanja stranaca; postupak prilikom kontrole prelaženja državne granice; boravak u graničnom pojasu i na području graničnog prelaza; kretanje i boravak stranaca; postupak sa licima koja uživaju diplomatski imunitet a zatečena su na izvršenju krivičnog dela ili prekršaja; sačinjavanje informacija, izveštaja i drugih akata iz domena pograničnih poslova, putnih isprava i stranaca.

Đ. UPRAVNO PRAVNI POSLOVI

Prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta i boravišta građana; izdavanje i zamena lične karte; lična karta za strance; postupak prilikom registracije motornog vozila; postupak kod izdavanja putnih isprava, posebno za maloletna lica; postupak izdavanja odobrenja za nabavku oružja i municije i izdavanje oružnog lista; oduzimanje oružja u krivičnom, prekršajnom i upravnom postupku; sačinjavanje službene beleške u vezi sa podnetim zahtevom za izdavanje dozvole za nabavku oružja; postupak sa štampanim stvarima čije je izdavanje i rasturanje zabranjeno; postupak prilikom određivanja JMBG i korišćenje kod provere određenih podataka.

Pravni izvori (literatura)

Zakon o unutrašnjim poslovima ("Službeni glasnik RS", br. 44/91 i 79/91); Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik SRS", br. 53/82, 15/84, 5/86 i "Službeni glasnik RS", broj 28/91); Zakon o krivičnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 47/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i "Službeni list SRJ", broj 27/92); Zakon o kretanju i boravku stranaca ("Službeni list SFRJ", br. 56/79, 53/85, 30/89, 26/90 i 53/91); Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", broj 47/86); Zakon o upravnim sporovima ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/77 i "Službeni list SRJ"; broj 27/92); Zakon o prekršajima ("Službeni glasnik SRS", broj 44/89 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90, 11/92 i 20/93); zbirke saveznih i republičkih propisa iz oblasti unutrašnjih poslova; pravni akti Ministarstva unutrašnjih poslova koji se odnose na oblasti pod A-Đ.
Prilog 2. - PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA RADNIKE IZ ČL. 11-14. PRAVILNIKA O STRUČNIM ISPITIMA

I. Opšti deo

Za radnike iz člana 11. Pravilnika o stručnim ispitima, program stručnog ispita - opšti deo je sledeći:
A. USTAVOM UTVRĐENE SLOBODE, PRAVA I DUŽNOSTI ČOVEKA I GRAĐANINA
Vrste i karakteristike; značaj sa stanovišta ravnopravnosti i jednakosti građana i ustavna zajemčenja; lična sloboda; lišavanje slobode i pritvaranje; poštovanje ljudske ličnosti i zaštita prava u postupku i u slučaju neosnovanog osuđivanja ili lišavanja slobode; pravo na odbranu; sloboda kretanja i nastanjivanja i njena ograničenja; nepovredivost stana i odstupanja; nepovredivost tajne pisama i drugih sredstava opštenja i odstupanja; zaštita podataka o ličnosti; sloboda zbora i drugog mirnog okupljanja i njena ograničenja; sloboda političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja i njena ograničenja - uopšte i posebno na pripadnike vojske i policije; slobode izražavanja nacionalne pripadnosti i prava nacionalnih manjina; pravo na štrajk i ograničenja - uopšteno i posebno u odnosu na zaposlene u državnim organima, pripadnike vojske i policije; dužnosti građana; slobode, prava i dužnosti stranaca u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Pravni izvori i literatura

Ustav Savezne Republike Jugoslavije ("Službeni list SRJ", broj 1/92); Ustav Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 1/90); udžbenici Ustavnog prava sa fakulteta i viših škola, a za radnike sa srednjom školom odgovarajući udžbenici za srednje škole.
B. ORGANIZACIJA, NADLEŽNOST I OVLAŠĆENjA ORGANA UNUTRAŠNjIH POSLOVA
I. Ministarstvo unutrašnjih poslova: Nadležnost, organizacija, dužnosti i ovlašćenja; ovlašćena službena lica i radnici na određenim dužnostima; rezervni sastav; radni odnosi u Ministarstvu unutrašnjih poslova (uslovi za prijem, raspoređivanje, prestanak radnog odnosa); disciplinska odgovornost (povrede, mere, udaljenje); stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje (škole, kursevi).
II. Ovlašćenja ovlašćenih službenih lica: Davanje upozorenja; izdavanje naređenja; legitimisanje; upućivanje; pozivanje; privođenje; zadržavanje; ograničenje kretanja na određenom prostoru ili objektu; sprovođenje lica; ulaženje u tuđ stan i druge prostorije; pretresanje stana i drugih prostorija; pretresanje lica; upotreba tuđeg saobraćajnog sredstva i sredstva veze; upotreba tuđeg saobraćajnog sredstva i sredstava veze; upotreba fizičke snage i službene palice; upotreba vatrenog oružja; upotreba drugih sredstava prinude; korišćenje posebno dresiranih pasa.
III. Održavanje javnog reda i mira i sprečavanje krivičnih dela: Način prikupljanja obaveštenja; osmatranje određenih objekata i prostora; vršenje nadzora nad određenim učiniocima krivičnih dela; održavanje javnog reda i mira na zborovima i drugim okupljanjima građana; vršenje poslova bezbednosti građana na sredstvima javnog saobraćaja i objektima namenjenim javnom saobraćaju; poslovi obezbeđenja; pružanje pomoći radi obezbeđenja izvršenja službenih radnji; stalno dežurstvo; vođenje evidencija i izveštavanje.
IV. Vršenje poslova bezbednosti saobraćaja: Regulisanje saobraćaja; kontrola saobraćaja na putevima; kontrola vozača; kontrola vozila; kontrola saobraćajne signalizacije; korišćenje vozila s pravom prvenstva; pratnja određenih vozila; postupanje kod saobraćajnih nezgoda; prinudno zaustavljanje motornih vozila; izdavanje potvrde o oštećenju stranih motornih vozila.
V. Otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela: Postupanje po krivičnoj prijavi; podnošenje krivične prijave i posebnog izveštaja; traženje obaveštenja od građana; uviđaj; veštačenje; pregled određenih objekata i prostorija organa i preduzeća i pregled prevoznih sredstava, putnika i prtljaga; uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju; privremeno oduzimanje predmeta i zadržavanje pošiljki; utvrđivanje identiteta lica i predmeta; fotografisanje lica i uzimanje otisaka papilarnih linija; traganje za licima i predmetima; potera; pritvor; preduzimanje istražnih radnji.
VI. Kontrola prelaženja državne granice, kretanje i boravak stranaca: Kontrola prelaženja državne granice; putne isprave za prelaženje državne granice; viza; postupak prilikom nestanka ili gubitka putne isprave; slučajevi kada se neće izdati putna isprava; putne isprave stranaca; azil; izbeglice; oduzimanje putne isprave; kontrola prenošenja vatrenog oružja preko državne granice; oduzimanje štampanih stvari na graničnom prelazu; preuzimanje izručenih lica; posebni zadaci na vazduhoplovnim pristaništima; praćenje kretanja i boravak stranaca.
VII. Podnošenje prijava i zahteva za pokretanje prekršajnog postupka: Podnošenje prijave za prekršaj; podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka; naplata novčane kazne na licu mesta.

Pravni izvori (literatura):

Zakon o unutrašnjim poslovima ("Službeni glasnik RS", br. 44/91 i 79/91); Zakon o krivičnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 47/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i "Službeni list SRJ", broj 27/92); Zakon o kretanju i boravku stranaca ("Službeni list SFRJ", br. 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 i 53/91); zbirke saveznih i republičkih propisa iz oblasti unutrašnjih poslova; pravni akti Ministarstva unutrašnjih poslova koji se odnose na organizaciju, nadležnost i ovlašćenja.
V. ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST MINISTARSTVA I POSEBNIH ORGANIZACIJA
I. Organi državne uprave; poslovi organa državne uprave; poslovi ministarstava; poslovi posebnih organizacija; poveravanje poslova državne uprave; inspekcijski nadzor; upravni nadzor; organizacija organa državne uprave; unutrašnja organizacija; obavljanje poslova van sedišta organa državne uprave; rukovođenje radom organa državne uprave; odnosi organa državne uprave prema: Narodnoj skupštini; predsedniku Republike i Vladi, organima autonomne pokrajine, grada i opštine, građanima i preduzećima; međusobni odnosi organa državne uprave; pravni akti organa državne uprave; odlučivanje po žalbi; rešavanje sukoba nadležnosti.
II. Ministarstva i posebne organizacije; nadležnost ministarstava i posebnih organizacija; delokrug pojedinih ministarstava; delokrug posebnih organizacija; rukovođenje radom ministarstava i posebnih organizacija; unutrašnja organizacija ministarstava i posebnih organizacija; zaštita prava radnika u ministarstvima i posebnim organizacijama.

Pravni izvori (literatura):

Zakon o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 20/92); Zakon o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 7/91, 8/91, 44/91 i 87/92); Uredba o opštim načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima i posebnim organizacijama ("Službeni glasnik RS", br. 49/91 i 5/92).

II. Posebni deo

Za radnike iz člana 12. stav 1. tačka a) Pravilnika o stručnim ispitima, program stručnog ispita - posebni deo je sledeći:

A. USTAVNO UREĐENjE

I. Opšta pitanja ustavnog sistema: pojam ustava; ustavni sistem; odnos ustava i drugih pravnih i društvenih normi; postupak donošenja i izmene ustava.
II. Ustav Savezne Republike Jugoslavije
1. Osnovne odredbe: oblik vladavine; oblik državnog uređenja; oblik organizacije vlasti; teritorijalno uređenje; državni simboli i jezik u službenoj upotrebi; jugoslovensko državljanstvo.
2. Ekonomsko uređenje: slobode rada i privređivanja; pravo na svojinu i ograničavanje tog prava; strano lice i pravo na svojinu i privređivanje; oblici svojine i subjekti; svojinski odnosi i ograničenje svojinskih prava; savezni budžet.
3. Nadležnost Savezne Republike Jugoslavije: nadležnost Savezne Republike Jugoslavije, uopšte i posebno u oblasti bezbednosti, odnosno unutrašnjih poslova.
4. Organi Savezne Republike Jugoslavije: Savezna skupština (delokrug); sastav i mandat saveznih poslanika; imunitet saveznih poslanika; odlučivanje u Saveznoj skupštini; Predsednik Savezne Republike Jugoslavije (poslovi koje obavlja, izbor, mandat, prestanak mandata); Savezna vlada - nadležnost, sastav i odgovornost, savezna ministarstva; nadležnost Saveznog suda; nadležnost saveznog državnog tužioca; nadležnost Saveznog ustavnog suda; pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti pred Saveznim ustavnim sudom i odlučivanje o ustavnoj žalbi; Vojske Savezne Republike Jugoslavije.
5. Ustavnost i zakonitost: odnos ustava republika članica, saveznog zakona, zakona republika članica i svih drugih propisa i opštih akata sa Ustavom Savezne Republike Jugoslavije; stupanje zakona i drugih propisa na snagu i povratno dejstvo; pravo na žalbu.
6. Promene Ustava Savezne Republike Jugoslavije: ko i kada može podneti predlog za promenu Saveznog ustava; odlučivanje o predlogu za promenu saveznog Ustava; proglašenje promene saveznog Ustava.

III. Ustav Republike Srbije

1. Osnovne odredbe: oblik vladavine; oblik državnog uređenja; oblik organizacije vlasti; teritorijalno uređenje Republike; državni simboli i jezik u službenoj upotrebi.
2. Prava i dužnosti Republike Srbije: delatnosti republičkih organa; nadležnost Republike Srbije.
3. Republički organi: Narodna skupština (delokrug); sastav Narodne skupštine i mandat narodnih poslanika; imunitet narodnih poslanika; zasedanje Narodne skupštine; odlučivanje u Narodnoj skupštini; poslovi koje obavlja predsednik Republike; izbor predsednika Republike; prestanak mandata predsednika Republike pre isteka vremena; odgovornost predsednika Republike; poslovi koje obavlja Vlada, sastav Vlade; odgovornost Vlade i svakog njenog člana; ministarstva; sudovi i javna tužilaštva; Narodna banka.
4. Teritorijalna organizacija: autonomne pokrajine (ovlašćenja); Statut autonomne pokrajine; organi vlasti autonomne pokrajine; opština; grad Beograd.
5. Jemstva ustavnosti: ustavnost i zakonitost; Ustavni sud; promena Ustava.

Pravni izvori i literatura:

Ustav Savezne Republike Jugoslavije ("Službeni list SRJ", broj 1/92); Ustav Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 1/90); udžbenici Ustavnog prava sa fakulteta i viših škola.
B. KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK
I. Krivično pravo opšti deo: Vremensko i prostorno važenje krivičnog zakonodavstva; pojam krivičnog dela i elementi krivičnog dela; objekat i subjekat krivičnog dela; nužna odbrana; krajnja nužda; stadijumi izvršenja krivičnog dela; pripremne radnje za izvršenje krivičnog dela; pokušaj (pojam i vrste pokušaja); mesto i vreme izvršenja krivičnog dela; uračunljivost; umišljaj; nehat; pojam i vrste zabluda; saizvršilaštvo; podstrekavanje; pomaganje; krivična odgovornost i kažnjivost organizatora zločinačkih udruženja; vrste krivičnih sankcija i njihova svrha; pojam kazni i vrsta kazni; vrste mere bezbednosti i izvršenje mere bezbednosti.

II. Krivično pravo posebni deo:

1. Krivična dela protiv osnova društvenog uređenja i bezbednosti SRJ: terorizam; sabotaža; špijunaža; učestvovanje u neprijateljskoj delatnosti; neprijateljska propaganda.
2. Krivična dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava: genocid; ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ranjenika i bolesnika i ratnih zarobljenika.
3. Krivična dela protiv bezbednosti vazdušnog saobraćaja: otmice vazduhoplova; ugrožavanje bezbednosti leta vazduhoplova.
4. Krivična dela protiv života i tela: ubistvo; navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu; teška telesna povreda; laka telesna povreda; učestvovanje u tuči.
5. Krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina: nasilje kojim se ugrožavaju slobode i prava građana pripadnika drugog naroda, narodnosti ili etničke grupe; protivpravno lišenje slobode; otmica, narušavanje nepovredivosti stana; povreda tajne pisama i drugih pošiljki.
6. Krivična dela protiv časti i ugleda: kleveta; uvreda.
7. Krivična dela protiv dostojanstva ličnosti i morala: silovanje, prinuda na obljubu; protivprirodni blud.
8. Krivična dela protiv zdravlja ljudi i čovekove sredine: nadrilekarstvo; zagađivanje vode za piće i životnih namirnica.
9. Krivična dela protiv privrede: poreska utaja; šumska krađa; nezakonit lov.
10. Krivična dela protiv imovine: krađa; teška krađa; razbojnička krađa; razbojništvo; teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva; sitno delo krađe, utaje ili prevare; oštećenje tuđe stvari; prikrivanje.
11. Krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine: izazivanje opšte opasnosti; neotklanjanje opasnosti; teška dela protiv opšte sigurnosti.
12. Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja: ugrožavanje javnog saobraćaja; ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom ili sredstvom; nesavesno vršenje nadzora nad javnim saobraćajem; teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
13. Krivična dela protiv pravosuđa: neprijavljivanje krivičnih dela ili učinioca; pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela; omogućavanje bekstva licu lišenom slobode.
14. Krivična dela protiv javnog reda i pravnog saobraćaja: sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti; napad na službeno lice u vršenju poslova bezbednosti; nepostupanje po naredbi za udaljavanje; nasilničko ponašanje; kockanje.
15. Krivična dela protiv službene dužnosti: zloupotreba službenog položaja; prevara u službi; odavanje službene tajne; protivpravno prisvajanje stvari prilikom vršenja pretresa ili sprovođenja izvršenja; pronevera; davanje mita; primanje mita.
16. Krivično delo: neovlašćeno nabavljanje, držanje i nošenje, izrada, razmena ili prodaja vatrenog oružja, municije ili eksplozivnih materija.
17. Krivična dela: ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira; sprečavanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira.
III. Krivični postupak: pojam, cilj i zadatak krivičnog postupka; načela krivičnog postupka; stranke i učesnici u krivičnom postupku; vrste sudova; sudovi (sastav, stvarna i mesna nadležnost); prava i dužnosti javnog tužioca u krivičnom postupku; oštećeni kao tužilac; okrivljeni i njegov položaj u krivičnom postupku; branilac; krivična prijava i dopuna krivične prijave; organi unutrašnjih poslova u prethodnom postupku; zapisnik o pretresu stana i lica; zapisnik o ispitivanju okrivljenog; uviđaj i zapisnik o uviđaju; službene beleške i izjave - njihova procesna vrednost; ispitivanje okrivljenog; lišenje slobode od strane ovlašćenog službenog lica i dužnosti nakon lišenja slobode; istraga; istražne radnje; poziv i dovođenje; obećanje okrivljenog da neće napustiti boravište; jemstvo; pritvor; pretresanje stana i lica; privremeno oduzimanje predmeta; postupanje sa sumnjivim stvarima; uviđaj; podnesci i zapisnici u krivičnom postupku; postupak za izdavanje poternica i objave; brisanje osude.
IV. Kriminalistička operativa: metodi i sredstva u kriminalističkoj operativi.

Pravni izvori i literatura:

Krivični zakon SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 44/76, 36/77, 56/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90, 54/90 i "Službeni list SRJ", broj 35/92); Krivični zakon SRS ("Službeni glasnik SRS", br. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89, 21/90 i "Službeni glasnik RS", br. 16/90 i 49/92); Zakon o krivičnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 47/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i "Službeni list SRJ", broj 27/92); udžbenici Krivičnog prava (opšti i posebni deo) i Krivičnog procesnog prava fakulteta i viših škola, Zakon o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 9/92); Zakon o javnom redu i miru ("Službeni glasnik RS", broj 51/92).
V. KRIMINALISTIKA I NAČIN VRŠENjA POSLOVA RESORA JAVNE BEZBEDNOSTI
I. Kriminalistička taktika: pojam i vrste kriminaliteta; pojam i podela kriminaliteta; osnovna načela kriminalistike; preventivni i represivni vid borbe protiv kriminaliteta; karakteristike savremenog kriminaliteta; kategorije izvršilaca krivičnih dela; pojačani nadzor i lokalna kontrola nad određenom kategorijom delikvenata; provera; osmatranje; zaseda; praćenje; racija - blokade; uviđaj; obezbeđenje lica mesta; indicije i verzije; lišenje slobode; hapšenje opasnih kriminalaca; pretresanje lica, stana, drugih prostorija i prevoznih sredstava; zapisnik o pretresanju; opšta taktička pravila za obavljanje razgovora; specifičnost i taktika razgovora s licem koje se smatra mogućim učiniocem krivičnog dela; taktika obavljanja razgovora sa svedocima; pojam i vrsta veštačenja; alibi - pojam i način proveravanja; prepoznavanje lica i leša; kriminalističke operativne evidencije (pojam, vrste i način korišćenja); potražna delatnost (pojam i vrste potraga); utvrđivanje identiteta (pojam i način utvrđivanja); korišćenje posebno dresiranih pasa.
II. Kriminalistička metoda: ubistvo; silovanje, nedozvoljeni pobačaj; dete-ubistvo; razbojništvo; provalna krađa; džepna krađa; oduzimanje i krađa motornih vozila; prevara; ucena; nedozvoljena trgovina i šverc; špijunaža; sabotaža.
III. Kriminalistička tehnika: pojam i podela kriminalističke tehnike; kriminalistička registracija i identifikacija; lični opis; daktiloskopija; monodaktiloskopija; tragovi krivičnih dela (pojam, značaj i vrste tragova); tragovi otisaka papilarnih linija; tragovi stopala; tragovi krvi; tragovi sperme i drugih čovečijih izlučivanja; tragovi dlaka; tragovi prašine i blata; tragovi sečiva; tragovi vatrenog oružja; tragovi vozila; tragovi životinja; veštačenja rukopisa i potpisa; kriminalističko skiciranje; kriminalistička fotografija.

Literatura:

Udžbenik iz oblasti kriminalistike sa fakulteta ili više škole.

G. PREKRŠAJNI POSTUPAK

Osnovna načela prekršajnog postupka; vrste prekršajnih kazni; organi ovlašćeni za propisivanje prekršaja i prekršajnih kazni; zaštitne mere, vrste, organi ovlašćeni za propisivanje; odgovornost i kažnjavanje za prekršaj; odmeravanje kazne; zamena novčane kazne; odgovornost i kažnjavanje maloletnika; zastarelost za pokretanje prekršajnog postupka i izvršenje prekršajnih kazni i zaštitnih mera; organi nadležni za vođenje prekršajnog postupka; pojam okrivljenog i oštećenog u prekršaju, njihova prava i dužnosti; rokovi u prekršajnom postupku i njihovo računanje; povraćaj u pređašnje stanje; troškovi prekršajnog postupka; imovinsko-pravni zahtev u prekršajnom postupku; pokretanje i tok prekršajnog postupka; povod za pokretanje prekršajnog postupka; pozivanje i privođenje lica; mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog; saslušavanje okrivljenog i svedoka; suočenje; uviđaj; veštačenje; jemstvo; pretresanje stana i lica u prekršajnom postupku; mere zadržavanja okrivljenog, rešenje u prekršaju; donošenje rešenja bez saslušavanja okrivljenog; žalba u prekršajnom postupku; zahtev za sudsku zaštitu; zahtev za zaštitu zakonitosti; obnova prekršajnog postupka; posebni postupci u prekršajnom postupku; prema maloletnicima, u primeni zaštitnih mera za naplatu novčane kazne na licu mesta, za naplatu štete zbog neopravdanog kažnjavanja; izvršenje odluke u prekršajnom postupku; rešenja, kazne zatvora, novčane kazne, troškova postupka i naknade štete, zaštitna mera.

Pravni izvori (literatura):

Zakon o prekršajima kojima se povređuju savezni propisi ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 20/82, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, 27/92 i "Službeni list SRJ", broj 27/92); Zakon o prekršajima ("Službeni glasnik SRS", broj 44/89 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90, 11/92 i 20/93).
Za radnike iz člana 12. stav 1. tačka b) Pravilnika o stručnim ispitima, program stručnog ispita - posebni deo, je sledeći:

A. UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK

I. Upravni postupak: opšti upravni postupak i posebni upravni postupak; šta se reguliše Zakonom o opštem upravnom postupku i ko je dužan da po njemu postupa; posebni postupci; osnovna načela o opštem upravnom postupku; organi koji odlučuju u upravnom postupku (nadležnost, stvarna i mesna); službena lica koja donose rešenja i preduzimaju radnje u upravnom postupku; izuzeće službenog lica; ko može da bude stranka u upravnom postupku: fizička lica, pravna lica i grupa građana; zastupnici i punomoćnici stranke; stranačka i procesna sposobnost i stručna legitimacija; opštenje organa i stranaka: podnesci, pozivanje, zapisnik, razgledanje spisa, dostavljanje pismenog; rokovi, kako se računaju i vrste rokova; povraćaj u pređašnje stanje; pokretanje upravnog postupka: po službenoj dužnosti, po zahtevu stranaka, spajanje stvari u jedan postupak, izmena zahteva, odustanak od zahteva, proveravanje, skraćeni i poseban ispitni postupak; prethodno pitanje; usmena rasprava: kad je obavezna i kako teče; dokazna sredstva u upravnom postupku i ukratko o svakom sredstvu: javna isprava, svedoci, uviđaj, veštaci, uzimanje izjave stranke; kad se mora izdati uverenje stranci; rešenje, zaključak u upravnom postupku: oblik i sastavni delovi rešenja, delimično, potpuno i privremeno rešenje, rok za izdavanje rešenja: žalba u upravnom postupku, nadležnost organa za rešavanje, rok za žalbu, sadržaj žalbe, rad prvostepenog organa po žalbi, rešavanje drugostepenog organa po žalbi i vanredna pravna sredstva (nabrojati neka od njih), razlozi za obnovu upravnog postupka u kom roku i na čiju inicijativu; pravne posledice poništavanja i ukidanja rešenja; pojam konačnog izvršnog i pravosnažnog rešenja; izvršenje rešenja u upravnom postupku: opšta pravila, administrativno i sudsko izvršenje, nadležnost organa za izvršenje; izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak; troškovi u upravnom postupku, koje troškove snosi stranka a koje organ i ko o tome odlučuje i kakvim aktom.
II. Upravni spor: upravni spor, protiv kojih akata se može voditi, a kada je isključen; tužilac u upravnom sporu; tuženi i zainteresovana stranka u upravnom sporu; sadržaj tužbe u upravnom sporu i šta se uz nju prilaže; nadležnost za rešavanje po tužbama u upravnom sporu; razlozi za odbacivanje tužbe u prethodnom postupku; sastavni delovi presude u upravnom sporu i vrste i osnovna sadržina dispozitiva; pravna sredstva protiv odluka donetih u upravnom sporu; obaveze organa u pogledu postupanja po presudi donetoj u upravnom sporu.
III. Prekršaji: definicija prekršaja po zakonu; propisi kojima se može predvideti prekršaj; kazne za prekršaj; zaštitne mere; odmeravanje kazni i postupak u slučaju neplaćanja novčane kazne u roku; zastarelost za gonjenje i izvršenja o prekršaju; organi za vođenje prekršajnog postupka i kako se određuje njihova nadležnost; kako se pokreće postupak, ko podnosi zahtev, odnosno prijavu i kako sudije za prekršaje postupaju sa zahtevom; pozivanje i privođenje okrivljenog; pretresanje stana i lica; može li se okrivljeni zadržati pre donošenja rešenja o kazni; kad se rešenje može doneti bez saslušanja stranke; sastavni delovi rešenja o prekršaju; izricanje novčane kazne na licu mesta; žalba u prekršajnom postupku; sudska zaštita protiv rešenja o prekršaju; naknada zbog neopravdanog kažnjavanja; ko se stara o izvršenju rešenja o prekršaju.

Pravni izvori (literatura):

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", broj 47/86); Zakon o upravnim sporovima ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/77 i "Službeni list SRJ", broj 27/92); Zakon o prekršajima ("Službeni glasnik SRS", br. 44/89 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90, 11/92 i 20/93).
B. PROPISI IZ OBLASTI UNUTRAŠNjIH POSLOVA
I. Državljanstvo: sticanje državljanstva poreklom, rođenjem, prirođenjem, prestanak državljanstva otpustom, odricanjem, oduzimanjem.
II. Lična stanja građana: izdavanje lične karte i obaveze u vezi sa nošenjem lične karte; prebivalište i boravište; lično ime; promena ličnog imena; matične knjige rođenih, venčanih, umrlih; jedinstveni matični broj građana.
III. Oružje i municija: vrste oružja; oružje koje građani mogu nabavljati, držati i nositi; oružje zabranjeno u prometu; promet oružja i municije; prevoz; popravljanje i prepravljanje oružja.
IV. Javna okupljanja: obaveze organizatora skupa; nadležnost organa unutrašnjih poslova u vezi sa održavanjem javnog skupa; uslovi pod kojima se mogu zabraniti javna okupljanja građana.
V. Zaštita od požara: organizovanje zaštite od požara; mere zaštite od požara; saradnja ovlašćenih službenih lica sa radnicima na određenim dužnostima u TVJ; promet eksplozivima, zapaljivim tečnostima i gasovima, izvorima jonizujućeg zračenja.

Pravni izvori (literatura)

Zakon o državljanstvu SFRJ ("Službeni list SFRJ", broj 58/76); Zakon o državljanstvu SRS ("Službeni glasnik SRS", br. 45/79 i 13/83); Zakon o ličnoj karti ("Službeni glasnik SRS", br. 15/74, 54/77, 57/80, 45/85 i 40/88); Zakon o prebivalištu i boravištu građana ("Službeni glasnik SRS", br. 42/77 i 25/89); Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana ("Službeni glasnik SRS", br. 53/78 i 5/83); izvod iz Zakona o braku i porodičnim odnosima ("Službeni glasnik SRS", br. 22/80, 24/84, 11/88, i "Službeni glasnik RS", broj 22/93); Zakon o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 9/92); Zakon o javnim okupljanjima građana ("Službeni glasnik RS", broj 51/92); Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik SRS", broj 37/88); Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima ("Službeni glasnik SRS", br. 44/77, 45/85, i 18/89); Zakon o prevozu opasnih materija ("Službeni list SFRJ", br. 27/90 i 45/90).

V. KANCELARIJSKO POSLOVANjE

Osnovna načela kancelarijskog poslovanja - jednostavnost, preglednost tačnost, ekspeditivnost; pojmovi u kancelarijskom poslovanju - akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, registraturski materijal, arhivska građa, rokovnik predmeta, pisarnica, arhiva; primanje pošte - potvrda prijema, obaveštenje stranci o rokovima rešavanja, posebni podaci kod prijema pošte (oštećene pošiljke, pošiljke u vezi sa licitacijom, konkursima i dr.), potvrda prijema pošte preko dostavne knjige i dostavnice - povratnice, knjiga primljenih preporuka, priprema obrazaca, zamolnica građana; otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte; obična i pošta koja predstavlja tajnu, sa stepenom poverljivosti (državna tajna, vojna tajna, službena tajna i strogo poverljivo, poverljivo, interno); raspoređivanje pošte; postupak s aktima koji podležu taksiranju; postupak s primljenim prilozima (novcem i drugim vrednostima i stvarima); kada se stavljaju neophodne zabeleške na akta o njihovom prijemu; zavođenje akata (upisivanje); sistem evidentiranja akata (delovodnik, kartoteka i dr.); popis akata; vođenje evidencije u okviru dosijea; glavne grupe klasifikacionih znakova i njihova podela; zavođenje i združivanje akata; zaključivanje osnovnih evidencija na kraju godine; dostavljanje akata u rad: interna dostavna knjiga primljene pošte na ličnost, karton za dostavu službenih listova i časopisa, knjiga primljenih računa, omot spisa; administrativno-tehnička obrada akata; redosled rešavanja akata, stavljanje službenih beleški, priprema akata za potpis i potpisivanje; dužnost obrađivača predmeta pre vraćanja rešenih predmeta pisarnici, vraćanje predmeta i razvođenje u pisarnici; rokovnik predmeta; arhiviranje i čuvanje predmeta; lista kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja; revers i potvrda za izdate predmete iz arhive; čuvanje rešenih predmeta u pisarnici, postupak s predmetima pre stavljanja u arhivu: sređivanje i čuvanje predmeta, izlučivanje predmeta iz arhivskog depoa, vođenje arhivske knjige; nadzor nad primenjivanjem propisa o kancelarijskom poslovanju.

Pravni izvori (literatura)

Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 49/92 i 70/92); Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni glasnik RS", broj 80/92); Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni glasnik RS", broj 10/93).
Za radnike iz člana 12. stav 1. tačka v) Pravilnika o stručnim ispitima, program stručnog ispita - posebni deo, je sledeći:

A. RADNO PRAVO

I. Radni odnosi: prijem u radni odnos u državnom organu; uslovi za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova ovlašćenih službenih lica i radnika na određenim dužnostima; probni rad; stručni ispit; pripravnici, raspoređivanje radnika i upućivanje na vršenje službene dužnosti radnika Ministarstva unutrašnjih poslova; puni, nepotpuno i skraćeno radno vreme; odmori i odsustva; ostvarivanje i zaštita prava radnika; plate, naknade i druga primanja; staž osiguranja u uvećanom trajanju; pravo na otpremninu; lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti; udaljenje iz Ministarstva unutrašnjih poslova; materijalna odgovornost radnika; stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje radnika; prestanak radnog odnosa.
II. Zdravstveno osiguranje: osiguranje lica; prava iz zdravstvenog osiguranja - zdravstvena zaštita, novčane naknade i pomoć; ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.
III. Penzijsko i invalidsko osiguranje: starosna penzija (uslovi za sticanje, ostvarivanje i visina); invalidska penzija (uslovi za sticanje, ostvarivanje i visina); porodična penzija (uslovi za sticanje); profesionalna rehabilitacija; pravo na penziju i pre ispunjenja opštih uslova za njeno sticanje ovlašćenih službenih lica i radnika na određenim dužnostima.

Pravni izvori (literatura):

Zakon o unutrašnjim poslovima ("Službeni glasnik RS", br. 44/91 i 79/91); Zakon o radnim odnosima u državnim organima ("Službeni glasnik RS", br. 48/91 i 66/91); Zakon o radnim odnosima ("Službeni glasnik RS", br. 45/91 i 18/92); Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 17/92 i 50/92); Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 27/92 i 82/92); udžbenik radnog prava sa fakulteta ili više škole.

B. UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

I. Upravni postupak: opšti upravni postupak i posebni upravni postupak; šta se reguliše Zakonom o opštem upravnom postupku i ko je dužan da po njemu postupa; posebni postupci; osnovna načela o opštem upravnom postupku; organi koji odlučuju u upravnom postupku (nadležnost, stvarna i mesna); službena lica koja donose rešenja i preduzimaju radnje u upravnom postupku; izuzeće službenog lica; ko može da bude stranka u upravnom postupku: fizička lica, pravna lica i grupa građana; zastupnici i punomoćnici stranke; stranačka i procesna sposobnost i stručna legitimacija; opštenje organa i stranaka: podnesci, pozivanje, zapisnik, razgledanje spisa, dostavljanje pismenog; rokovi, kako se računaju i vrste rokova; povraćaj u pređašnje stanje; pokretanje upravnog postupka: po službenoj dužnosti, po zahtevu stranaka, spajanje stvari u jedan postupak, izmena zahteva, odstupak od zahteva, proveravanje, skraćeni i poseban ispitni postupak; prethodno pitanje; usmena rasprava: kad je obavezna i kako teče; dokazna sredstva u upravnom postupku i ukratko o svakom sredstvu; javna isprava, svedoci, uviđaj, veštaci, uzimanje izjave stranke; kad se mora izdati uverenje stranci; rešenje, zaključak u upravnom postupku: oblik i sastavni delovi rešenja, delimično, potpuno i privremeno rešenje, rok za izdavanje rešenja: žalba u upravnom postupku, nadležnost organa za rešavanje, rok za žalbu, sadržaj žalbe, rad prvostepenog organa po žalbi, rešavanje drugostepenog organa po žalbi i vanredna pravna sredstva (nabrojati neka od njih), razlozi za obnovu upravnog postupka u koma roku i na činu inicijativu; pravne posledice poništavanja i ukidanja rešenja; pojam konačnog izvršnog i pravosnažnog rešenja; izvršenje rešenja u upravnom postupku: opšta pravila, administrativno i sudsko izvršenje, nadležnost organa za izvršenje; izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak; troškovi u upravnom postupku, koje troškove snosi stranka a koje organ i ko o tome odlučuje i kakvim aktom.
II. Upravni spor: upravni spor, protiv kojih akata se može voditi, a kada je isključen; tužilac u upravnom sporu; tuženi i zainteresovana stranka u upravnom sporu; sadržaj tužbe u upravnom sporu i šta se uz nju prilaže; nadležnost za rešavanje po tužbama u upravnom sporu; razlozi za odbacivanje tužbe u prethodnom postupku; sastavni delovi presude u upravnom sporu i vrste i osnovna sadržina dispozitiva; pravna sredstva protiv odluka donetih u upravnom sporu; obaveze organa u pogledu postupanja po presudi donetoj u upravnom sporu.

Pravni izvori (literatura):

Zakon o opštem upravnom postupku, ("Službeni list SFRJ", broj 47/86); Zakon o upravnim sporovima ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/77 i "Službeni list SRJ", broj 27/92).

V. KANCELARIJSKO POSLOVANjE

Osnovna načela kancelarijskog poslovanja - jednostavnost, preglednost, tačnost, ekspeditivnost; pojmovi u kancelarijskom poslovanju - akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, registraturski materijal, arhivska građa, rokovnik predmeta, pisarnica, arhiva; primanje pošte - potvrda prijema, obaveštenje stranci o rokovima rešavanja, posebni podaci kod prijema pošte (oštećene pošiljke, pošiljke u vezi sa licitacijom, konkursom i dr.), potvrda prijema pošte preko dostavne knjige i dostavnice - povratnice, knjiga primljenih preporuka, priprema obrazaca, zamolnica građana; otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte; obična i pošta koja predstavlja tajnu, sa stepenom poverljivosti (državna tajna, vojna tajna, službena tajna i strogo poverljivo, poverljivo, interno); raspoređivanje pošte; postupak s aktima koji podležu taksiranju; postupak s primljenim prilozima (novcem i drugim vrednostima i stvarima); kada se stavljaju neophodne zabeleške na akta o njihovom prijemu; zavođenje akata (upisivanje); sistem evidentiranja akata (delovodnik, kartoteka i dr.); popis akata; vođenje evidencije u okviru dosijea; glavne grupe klasifikacionih znakova i njihova podela; zavođenje i združivanje akata; zaključivanje osnovnih evidencija na kraju godine; dostavljanje akata u rad: interna dostavna knjiga primljene pošte na ličnost, karton za dostavu službenih listova i časopisa, knjiga primljenih računa, omot spisa; administrativno-tehnička obrada akata; redosled rešavanja akata, stavljanje službenih beleški, priprema akata za potpis i potpisivanje; dužnost obrađivača predmeta pre vraćanja rešenih predmeta pisarnici, vraćanje predmeta i razvođenje u pisarnici; rokovnik predmeta; arhiviranje i čuvanje predmeta; lista kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja; revers i potvrda za izdate predmete iz arhive; čuvanje rešenih predmeta u pisarnici, postupak s predmetima pre stavljanja u arhivu: sređivanje i čuvanje predmeta, izlučivanje predmeta iz arhivskog depoa, vođenje arhivske knjige; nadzor nad primenjivanjem propisa o kancelarijskom poslovanju.

Pravni izvori (literatura):

Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/92, 70/92 i "Službeni glasnik RS", broj 80/92); Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni glasnik RS", broj 10/93); Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni glasnik RS", broj 10/93).
Za radnike koji se osposobljavaju za poslove razvoja, održavanja i eksploatacije sistema veze, elektronske obrade podataka, izgradnje i održavanja objekata, kao i održavanja i eksploatacije vozila, program stručnog ispita - posebni deo je sledeći:
A. INFORMACIONI SISTEM I SISTEM VEZA ORGANA UNUTRAŠNjIH POSLOVA
I. Informacioni sistem: organizacija informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova; funkcije, nadležnosti, tokovi podataka; organizacioni delovi informacionog sistema; međusobne veze i međuzavisnosti; prikupljanje, ažuriranje, čuvanje i korišćenje podataka; projektovanje informacionog sistema; standardna metodologija projektovanja; faze projektovanja - uloga i značaj; softver i alati; dokumentacija i standardi; tehničko-tehnološka osnova informacionog sistema; oprema; softver; programska podrška; kadrovi; zaštita i standardi; primena informacione tehnologije u Ministarstvu unutrašnjih poslova; programski sistemi; korišćenje informacionog sistema; prednosti informacione tehnologije.
II. Sistemi veza: javni sistemi veza; funkcionalni sistemi veza; sistemi veza u organima unutrašnjih poslova (namena i podela).
III. Radio sistemi veza: radio telefonski sistem veza; kratkotalasni sistem veza; radio relejni sistem veza.
IV. Komutacioni sistem veza: telefonski sistem veza; telegrafski sistem veza; sistem za komutaciju i prenos negovornih poruka.

Literatura

Udžbenici Više škole unutrašnjih poslova, pravni akti Ministarstva unutrašnjih poslova koja se odnose na informacioni sistem i sistem veza.

B. PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

I. Preventivne mere zaštite od požara: kod održavanja i eksploatacije sistema; elektroenergetike; grejanja i klimatizacije; rezervnih izvora napajanja električnom energijom; sistema za snabdevanje tehnološkom i protivpožarnom vodom.
II. Tehnički sistemi zaštite od požara: automatsko javljanje i otkrivanje požara; automatsko gašenje; sistem protivpožarnih klapni.
III. Zone opasnosti kod korišćenja zapaljivih tečnosti i gasova: mere zaštite od požara kod izvođenja radova zavarivanja, rezanja i lemljenja; mobilna protivpožarna oprema: vrste, namena i način upotrebe aparata za početno gašenje požara.

Literatura

Priručnici za polaganje stručnih ispita radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara.

V. ZAŠTITA NA RADU

I. Osnovne odredbe: subjekti ostvarivanja zaštite na radu; subjekti obezbeđenja i sprovođenja zaštite na radu.
II. Obezbeđivanje zaštite na radu: dužnosti preduzeća; dužnost preduzeća koje izrađuje tehničku dokumentaciju; dužnost preduzeća koje proizvodi sredstva i opremu lične zaštite za koje nije propisan JUS; pregledi i ispitivanja sredstava za rad; radna mesta sa posebnim uslovima rada; organizovanje poslova zaštite na radu; prethodni i periodični lekarski pregledi; osposobljavanje radnika; prva pomoć i spasavanje; obaveze organa prema inspekciji rada; prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih - nadzor.

Pravni izvori (literatura)

Zakon o zaštiti na radu ("Službeni glasnik RS", broj 42/91).
Za radnike koji se osposobljavaju za daktilografske i administrativno-tehničke poslove, program stručnog ispita je sledeći:

A. KANCELARIJSKO POSLOVANjE

Osnovna načela kancelarijskog poslovanja - jednostavnost, preglednost, tačnost, ekspeditivnost; pojmovi u kancelarijskom poslovanju - akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, registraturski materijal, arhivska građa, rokovnik predmeta, pisarnica, arhiva; primanje pošte - potvrda prijema, obaveštenje stranci o rokovima rešavanja, posebni podaci kod prijema pošte (oštećene pošiljke, pošiljke u vezi sa licitacijom, konkursima i dr.), potvrda prijema pošte preko dostavne knjige i dostavnice - povratnice, knjiga primljenih preporuka, priprema obrazaca, zamolnica građana; otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte; obična i pošta koja predstavlja tajnu, sa stepenom poverljivosti (državna tajna, vojna tajna, službena tajna i strogo poverljivo, poverljivo, interno); raspoređivanje pošte; postupak s aktima koji podležu taksiranju; postupak s primljenim prilozima (novcem i drugim vrednostima i stvarima); kada se stavljaju neophodne zabeleške na akta o njihovom prijemu; zavođenje akata (upisivanje); sistem evidentiranja akata (delovodnik, kartoteka i dr.); popis akata; vođenje evidencije u okviru dosijea; glavne grupe klasifikacionih znakova i njihova podela; zavođenje i združivanja akata; zaključivanje osnovnih evidencija na kraju godine; dostavljanje akata u rad: interna dostavna knjiga primljene pošte na ličnost, karton za dostavu službenih listova i časopisa, knjiga primljenih računa, omot spisa; administrativno-tehnička obrada akata; redosled rešavanja akata, stavljanje službenih beleški, priprema akata za potpis i potpisivanje; dužnost obrađivača predmeta pre vraćanja rešenih predmeta pisarnici, vraćanje predmeta i razvođenje u pisarnici; rokovnik predmeta; arhiviranje i čuvanje predmeta; lista kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja; revers i potvrda za izdate predmeta iz arhive; čuvanje rešenih predmeta u pisarnici, postupak s predmetima pre stavljanja u arhivu: sređivanje i čuvanje predmeta, izlučivanje predmeta iz arhivskog depoa, vođenje arhivske knjige; nadzor nad primenjivanjem propisa o kancelarijskom poslovanju.

Pravni izvori (literatura)

Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 49/92 i 70/92); Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni glasnik RS", broj 80/92); Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni glasnik RS", broj 10/93).
Prilog 3. - Zapisnik o polaganju stručnog - dopunskog stručnog ispita

ZAPISNIK

O POLAGANjU STRUČNOG - DOPUNSKOG STRUČNOG ISPITA

I

Pred ispitnom komisijom obrazovanom rešenjem ministra za unutrašnje poslove Republike Srbije, polagalo-la je stručni ispit:

........................................................................
(prezime, ime jednog roditelja i ime)
rođen.a ................... godine u ...................................
radnik .................................................................
(naziv i mesto organizacione jedinice u kojoj radi)
Kandidat ima završenu .......................................... školu i
radi na ................................................................
Polaganje ispita odobreno je rešenjem MUP Republike Srbije broj 152.....
od .............. 19..... godine.
Ispit polaže ...........................................................
(prvi, drugi put)
II
Stručni ispit je polagao dana ............ 19... godine.
Pismeni zadatak je ocenjen ocenom ................
Praktični rad je ocenjen ocenom ..................
III
Usmeni ispit je započeo u ........... časova.
Na usmenom ispitu iz pojedinih predmeta kandidat je pokazao sledeći uspeh.
1. ......................................................
......................................................... ... ... ...
2. ......................................................
......................................................... ... ... ...
3. ......................................................
......................................................... ... ... ...
4. ......................................................
......................................................... ... ... ...
5. ......................................................
......................................................... ... ... ...
IV
Posle završenog polaganja Komisija je donela sledeći zaključak:
Kandidat ..............................................
a) položio je sa ......................... uspehom
b) nije položio ispit
c) upućuje se na ponovno polaganje ispita iz predmeta:
1 .......................................
2 .......................................
Usmeni ispit završen u ............... časova.
Sekretar Komisije, Članovi Komisije, Predsednik
Komisije
1. ..................
.................. 2. .................. ...................

Prilog 4. - Uverenje o položenom stručnom - dopunskom stručnom ispitu
Na osnovu člana 171. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", broj 47/86) i člana 26. Pravilnika o stručnim ispitima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 30/93),
Ministar unutrašnjih poslova izdaje
UVERENjE
O POLOŽENOM STRUČNOM - DOPUNSKOM STRUČNOM ISPITU

.................................................. rođen.a .............
godine u .............................. radnik .........................
........................................................................
(naziv i mesto organizacione jedinice u kojoj radi)
dana ................................. godine POLOŽIO.LA je stručni -
dopunski stručni ispit za radnike koji imaju ................... školsku
spremu, pred Ispitnom komisijom obrazovanom rešenjem ministra za unutrašnje
poslove.
Prema oceni Ispitne komisije imenovani-a je položio-la stručni .
dopunski stručni ispit sa ...................... uspehom.
Ministar,
....................