-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Na osnovu Pravilnika o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica ("Sl. list SCG", br. 4/04), prestale se da važe sve odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na deklarisanje i označavanje upakovanih namirnica.
-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Prestale su da važe odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na uslove upotrebe aditiva na osnovu Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine za prehrambene proizvode ("Sl. list SCG", broj 56/03).
-------------------

Na osnovu čl. 9. i 11. Zakona o standardizaciji ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 59/98 i 70/2001) i člana 2. stav 3. Uredbe o načinu izrade i donošenja tehničkih propisa i vođenja registra tih propisa ("Službeni list SRJ", br. 4/97), savezni ministar privrede i unutrašnje trgovine propisuje

PRAVILNIK

O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA POMOĆNA SREDSTVA U PROIZVODNjI PREHRAMBENIH PROIZVODA

(Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 62 od 15. novembra 2002; "Sl. listu SCG", br. 56/03)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi koji za pomoćna sredstva u proizvodnji prehrambenih proizvoda moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
1) pomoćno sredstvo u proizvodnji je svaka supstanca koja, kao takva, ne predstavlja sastojak prehrambenog proizvoda, a koja se namerno dodaje pri preradi sirovih materijala, namirnica ili njihovih sastojaka da bi se obezbedili određeni tehnološki zahtevi za vreme tretiranja ili prerade što može da rezultira nenamernim, ali tehnološki neizbežnim prisustvom rezidua supstance ili njenih derivata u prehrambenom proizvodu, pod uslovom da te rezidue ne predstavljaju zdravstveni rizik i da nemaju tehnološki efekat u finalnom proizvodu;
2) rastvarač je svaka supstanca za rastvaranje namirnica ili njenih sastojaka uključujući i kontaminente prisutne u supstanci ili na njoj;
3) rastvarač za ekstrakciju je rastvarač koji se koristi u procesu ekstrahovanja sirovih materijala, namirnica ili njihovih sastojaka i koji se zatim uklanja, ali čija upotreba može da rezultira nenamernim, ali tehnološki neizbežnim prisustvom rezidua ili njegovih derivata u namirnici ili njenom sastojku.

Član 3.

Pomoćna sredstva u proizvodnji razvrstavaju se prema funkcionalnom efektu u sledeće kategorije:
1) rastvarači za ekstrakciju;
2) katalizatori;
3) sredstva za bistrenje, filtraciju i adsorpciju;
4) sredstva za kontaktno smrzavanje i hlađenje;
5) deterdženti (sredstva za kvašenje);
6) sredstva za imobilizaciju enzima i nosači;
7) sredstva za taloženje;
8) jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita;
9) sredstva protiv slepljivanja;
10) hraniva za kvasce;
11) modifikatori kristalizacije masti;
12) sredstva za pranje i ljuštenje;
13) sredstva za desikaciju;
14) sredstva za regulisanje broja mikroorganizama;
15) pomoćna sredstva u proizvodnji protiv stvaranja pene - antipenušavci;
16) ostala pomoćna sredstva u proizvodnji.

Član 4.

Pomoćna sredstva u proizvodnji sa Pozitivne liste pomoćnih sredstava u proizvodnji (u daljem tekstu: Pozitivna lista) iz Priloga br. 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo moraju da budu pod stalnim nadzorom Savezne komisije za aditive sa obavezom njihovog ponovnog vrednovanja pri proširivanju njihove primene u skladu sa novim naučnim saznanjima.

Član 5.

Ukoliko nije drukčije navedeno u Posebnim uslovima kvaliteta pomoćnih sredstava u proizvodnji (u daljem tekstu: Posebni uslovi kvaliteta) iz Priloga br. 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, rastvarači za ekstrakciju mogu da sadrže najviše 1 mg/kg arsena i 1 mg/kg olova.

Član 6.

Zabranjena je upotreba heksana i etilmetilketona u kombinaciji.

Član 7.

Pomoćna sredstva u proizvodnji mogu da se koriste pod sledećim uslovima:
1) da su uključena u Pozitivnu listu iz Priloga br. 1. ovog pravilnika;
2) da njihov kvalitet odgovara zahtevima kvaliteta iz člana 5. i Posebnim uslovima kvaliteta iz Priloga br. 2. ovog pravilnika, odnosno za aditive koji su dozvoljeni za korišćenje kao pomoćna sredstva u proizvodnji, da kvalitet odgovara zahtevima Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine za prehrambene proizvode, odnosno za namirnice koje su dozvoljene za korišćenje kao pomoćna sredstva u proizvodnji, da kvalitet odgovara zahtevima posebnih pravilnika o kvalitetu namirnica, odnosno za vitamine koji se koriste kao pomoćna sredstva u proizvodnji (hraniva za kvasce), i da kvalitet odgovara zahtevima Jugoslovenske farmakopeje 2000;
3) da uslovi njihove upotrebe odgovaraju uslovima iz Pozitivne liste iz Priloga br. 1 ovog pravilnika;
4) da količina njihovih rezidua u prehrambenom proizvodu ne prelazi maksimalno dozvoljenu količinu propisanu u Pozitivnoj listi iz Priloga br. 1 ovog pravilnika.

Član 8.

Pomoćna sredstva u proizvodnji mogu da se stavljaju u promet samo ako na omotu ili kontejneru imaju čitko, jasne i neizbrisivo navedene sledeće podatke:
1) naziv prema Pozitivnoj listi iz Priloga br. 1 ovog pravilnika;
2) oznaku "za korišćenje u hrani", ili "zabranjeno za korišćenje u hrani", ili specifičnije obaveštenje o nameni;
3) oznaku partije;
4) naziv i sedište proizvođača ili firme koja je proizvod upakovala (ako proizvod ne pakuje proizvođač) ili uvoznika i distributera, kao i zemlju porekla ako je aditiv uvezen;
5) neto količinu (masu ili zapreminu) proizvoda;
6) ako je potrebno, specijalne uslove čuvanja i upotrebe;
7) druge podatke od interesa za korisnika.

Član 9.

U određenim slučajevima podaci iz tač. 3, 4, 5. i 6. člana 8. ovog pravilnika mogu da budu dati samo u dokumentaciji koja se dostavlja uz isporuku, ili pre isporuke pomoćnog sredstva u proizvodnji.

Član 10.

Odredbe čl. 8. i 9. ovog pravilnika ne utiču na primenu detaljnijih i širih propisa i standarda koji se odnose na označavanje, merenje i granice odstupanja od deklarisane količine, označavanje genetski modifikovanih organizama, kao i propise kojima se reguliše klasifikacija, pakovanje, označavanje i transport opasnih supstanci ako se odnose na pomoćna sredstva u proizvodnji.

Član 11.

Aditiv koji je dozvoljen za korišćenje kao pomoćno sredstvo u proizvodnji označava se u deklaraciji prehrambenog proizvoda kao aditiv (Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine za prehrambene proizvode) ako je korišćen u proizvodu kao pomoćno sredstvo u proizvodnji i kao aditiv.
Aditiv koji je dozvoljen za korišćenje kao pomoćno sredstvo u proizvodnji, ako je korišćen samo kao pomoćno sredstvo u proizvodnji, ne označava se u deklaraciji prehrambenog proizvoda.

Član 12.

Pomoćno sredstvo u proizvodnji koje nije navedeno u Pozitivnoj listi ovog pravilnika, može se pustiti u promet samo na osnovu mišljenja Savezne komisije za aditive.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe člana 29. i člana 34. tačka 13. Pravilnika o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode ("Službeni list SFRJ", br. 39/89).

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

Br. 698/1, 6. novembra 2002. godine, Beograd
Savezni ministar privrede i unutrašnje trgovine, Petar Trojanović, s. r.

Prilog br. 1

POZITIVNA LISTA POMOĆNIH SREDSTAVA U PROIZVODNjI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Red. Naziv Kategorija Uslovi upotrebe Maksimalno dozvoljena
br. količina rezidua u prehrambenom
proizvodu ili sastojku (mg/kg)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Etanol Rastvarači za ekstrakciju Sve namene Prema zahtevima tehnološkog postupka1
2 Butan2 - " - - " - - " -
3 Etilacetat - " - - " - - " -
4 Propan2 - " - - " - - " -
5 Ugljen-dioksid2 - " - - " - - " -
Sredstva za kontaktno
smrzavanje i hlađenje
Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
Ostala pomoćna sredstva
u proizvodnji
6 Aceton Rastvarači za ekstrakciju Sve namene osim u proizvodnji
rafinisanog ulja komine masline Prema zahtevima
tehnološkog postupka1
7 Azot-oksid - " - Sve namene - " -
8 Heksan - " - Proizvodnja ili frakcionisanje
masti i ulja i proizvodnja
kakao maslaca 1 (u masti ili ulju ili kakao maslacu)
Priprema obezmašćenih
proteinskih proizvoda i
obezmašćenog brašna 10 (u proizvodima koji
sadrže obezmašćene proteinske
proizvode i obezmašćena brašna)
30 (u obezmašćenim proizvodima od soje)
Priprema obezmašćenih
klica žitarica 5 (u obezmašćenim klicama žitarica)
Priprema aroma iz prirodnih
aromatičnih materijala 1 (u aromatizovanom prehrambenom proizvodu)
9 Metilacetat - " - Uklanjanje kofeina ili
iritirajućih i gorkih
supstanci iz kafe i čaja 20 (u kafi ili čaju)
Proizvodnja šećera iz melase 1 (u šećeru)
Priprema aroma iz prirodnih
aromatičnih materijala 1 (u aromatizovanom prehrambenom proizvodu)
10 Etilmetilketon Rastvarači za ekstrakciju Frakcionisanje masti i ulja 5 (u masti ili ulju)
Uklanjanje kofeina ili
iritirajućih i gorkih
supstanci iz kafe i čaja 20 (u kafi ili čaju)
Priprema aroma iz prirodnih
aromatičnih materijala 1 (u aromatizovanom prehrambenom proizvodu)
11 Dihlormetan - " - Uklanjanje kofeina ili
iritirajućih i gorkih
supstanci iz kafe i čaja 2 ( u prženoj kafi)
5 (u čaju)
Priprema aroma iz prirodnih
aromatičnih materijala 0,02 (u aromatizovanom prehrambenom proizvodu)
12 Metanol - " - Sve namene 10
13 Propan-2-ol - " - Sve namene 10
Ostala pomoćna sredstva
u proizvodnji
14 Dietiletar Rastvarači za ekstrakciju Priprema aroma iz prirodnih
aromatičnih materijala 2 (u aromatizovanom prehrambenom proizvodu)
15 Cikloheksan - " - - " - 1 (u aromatizovanom prehrambenom proizvodu)
16 Butan-1-ol - " - - " - 1 (u aromatizovanom prehrambenom proizvodu)
17 Butan-2-ol - " - - " - 1 (u aromatizovanom prehrambenom proizvodu)
18 Propan-1-ol - " - - " - 1 (u aromatizovanom prehrambenom proizvodu)
Ostala pomoćna sredstva
u proizvodnji
19 1,1,1,2-
tetrafluoretan Rastvarači za ekstrakciju Priprema aroma iz prirodnih
aromatičnih materijala 0,02 (u aromatizovanom prehrambenom proizvodu)
20 Legure dva ili više
navedena metala Katalizatori Hidrogenizovanje ulja
21 Aluminijum2 - " -
22 Hrom - " - Hidrogenizovanje ulja 0,1
23 Bakar - " - Hidrogenizovanje ulja 0,1
24 Bakar-hromat - " -
25 Bakar-hromit - " -
26 Mangan - " - Hidrogenizovanje ulja 0,4
27 Magnezijum-oksid2 - " -
Sredstva protiv slepljivanja
Ostala pomoćna sredstva
u proizvodnji
28 Molibden Katalizatori Hidrogenizovanje ulja 0,1
29 Nikl - " - Proizvodnja šećernih alkohola 1
Očvršćavanje ulja 0,8
Hidrogenizovanje ulja 1
30 Paladijum - " - Hidrogenizovanje ulja 0,1
31 Platina - " - Hidrogenizovanje ulja 0,1
32 Kalijum (metal) - " - Interesterifikacija ulja 1
33 Kalcijum-hlorid2
34 Kalijum-metoksid - " - Interesterifikacija ulja 1
35 Amonijak - " -
36 Amonijum-bisulfit - " -
37 Gvožđe(II)-sulfat - " -
Hraniva za kvasce
38 Kalijum-etoksid Katalizatori Interesterifikacija ulja 1
39 Srebro2 - " - Hidrogenizovanje ulja 0,1
40 Natrijum-amid Interesterifikacija ulja 1
41 Natrijum-etoksid - " - Interesterifikacija ulja 1
42 Natrijum (metal) - " - Interesterifikacija ulja 1
Ostala pomoćna sredstva
u proizvodnji
43 Natrijum-metoksid Katalizatori Iinteresterifikacija ulja 1
44 Trifluorometan
sulfonska kiselina - " - Proizvodnja zamena za
kakaovo maslo 0,01
45 Oksidi različitih
metala - " - Hidrogenizovanje ulja 0,1
46 Cirkonijum - " -
47 Agar2 Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
48 Adsorbujuće gline
(izbeljene, prirodne
ili aktivirane) - " - Hidroliza skroba,
Proizvodnja šećera,
Proizvodnja jestivih biljnih ulja
49 Azbest - " - Bez prisustva rezidua
u proizvodu
50 Akacija guma2 - " -
51 Aktivni ugalj - " - Proizvodnja šećera
52 Albumin - " -
53 Bentonit2 - " - Hidroliza skroba
Sredstva protiv slepljivanja Proizvodnja konditorskih proizvoda
54 Biljni ugalj
(aktiviran) Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju Hidroliza skroba
55 Biljni ugalj
(neaktiviran) - " -
56 Diatomejska zemlja - " - Sve namene
Sredstva za imobilizaciju
enzima i nosači
57 Divinilbenzen-
etilvinilbenzen
kopolimer Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju Tečne namirnice izuzev
gaziranih pića 0,00002 (u finalnom proizvodu)
58 Drveno brašno
(piljevina) - " -
59 Želatin - " -
Sredstva za imobilizaciju
enzima i nosači
Sredstva za taloženje
60 Jonoizmenjivačke
smole (videti
jonoizmenjivačke
smole) Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
Sredstva za imobilizaciju
enzima i nosači
61 Kazein Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
62 Kalijum-gvožđe
(II)-cijanid2 - " -
63 Kalcijum-oksid2 - " - Proizvodnja šećera
Sredstva za pranje i ljuštenje Obrada šećerne repe
Ostala pomoćna sredstva
u proizvodnji
64 Kaolin2 Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
Sredstva protiv slepljivanja Proizvodnja konditorskih proizvoda
65 Karagenan2 Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
Sredstva za imobilizaciju
enzima i nosači
66 Limunska kiselina2 Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
Sredstva za taloženje
Ostala pomoćna sredstva
u proizvodnji
67 Magnezijum-acetat Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
68 Natrijum-alginat2 - " -
Sredstva za imobilizaciju
enzima i nosači
69 Perlit - " - Hidroliza skroba
70 Poliakrilamid/
polinatrijumakrilat
kopolimer - " -
71 Polivinilpirolidon2 - " -
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
72 Polivinil-
polipirolidon2 - " -
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji Proizvodnja pića
73 Polimaleinska
kiselina i
natrijum-polimaleat - " - Proizvodnja šećera 5 (u šećeru)
74 Riblji želatin - " -
Sredstva za taloženje
75 Silicijumdioksid
amorfni (silika
hidrogel)2 Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
Sredstva za desikaciju
76 Stabilizovan
vodeni koloid
silicijum-dioksida Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
77 Sumpor-dioksid Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
78 Tanin (traže se
specifikacije) - " -
79 Taninska kiselina - " -
80 Fosforna kiselina2 Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
81 Fulerova zemlja Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju Hidroliza skroba
Sredstva za taloženje
82 Hitin/hitozan Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju
Sredstva za taloženje
83 Hlormetilovana
aminovana
stirendivinil-
benzenska smola Sredstva za bistrenje,
filtraciju i adsorpciju Proizvodnja šećera 1
84 Celuloza2 - " -
85 Celuloza u prahu2 - " -
86 Azot2 Sredstva za kontaktno
smrzavanje i hlađenje
Sredstva za pranje i ljuštenje
87 Dihlor-difluormetan - " -
88 Dihlor-fluormetan - " - Smrzavanje hrane 100
89 Freon (traže se
specifikacije) - " -
90 Dioktil-natrijum-
sulfosukcinat Deterdženti (sredstva za
kvašenje) Proizvodnja voćnih pića 10
91 Kvaternerna
amonijum jedinjenja - " -
Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama Proizvodnja jestivih ulja
92 Metil glikozidi
estara kokosovog
ulja Deterdženti (sredstva za
kvašenje) Proizvodnja melase 320 (u melasi)
93 Natrijum-
ksilensulfonat - " - Proizvodnja prehrambenih
masti i ulja 1
94 Natrijum-
laurilsulfat - " - Proizvodnja prehrambenih
masti i ulja 1
Modifikatori
kristalizacije masti
95 Glutaraldehid Sredstva za imobilizaciju
enzima i nosači
96 Dietilamino-
etilceluloza - " -
97 Keramike - " - Hidroliza skroba
98 Polietilenimin - " -
99 Staklo - " - Hidroliza skroba
100 Akrilamidne smole Sredstva za taloženje
101 Akrilat-akrilamid
smola - " - Proizvodnja šećera 10 u šećernoj tečnosti
102 Aliminijum-
amonijumsulfat2 - " -
103 Aluminijum-sulfat2 - " -
Hraniva za kvasce
104 Dimetilamin-
epihlorhidrin
kopolimer Sredstva za taloženje Proizvodnja šećera 5
105 Kompleksi
rastvorljivih
aluminijumovih
soli i fosforne
kiseline - " - Proizvodnja vode za piće
106 Modifikovana
akrilamidna smola - " - Proizvodnja šećera, voda za
kotlove
107 Natrijum-
poliakrilat - " - Proizvodnja šećera
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
108 Poliakrilamid Sredstva za taloženje Proizvodnja šećera (šećerna repa)
109 Poliakrilna
kiselina - " - Proizvodnja šećera
110 Silicijum-dioksid2 Sredstva protiv slepljivanja
111 Suva sprašena
krvna plazma Sredstva za taloženje
112 Trinatrijum-
difosfat2 Sredstva za taloženje
113 Trinatrijum-
ortofosfat2 - " -
114 Dietilentriamin,
trietilentetramin,
tetraetilenpentamin
umreženi sa
epihlorhidrinom Jonoizmenjivačke smole,
membrane i molekulska sita -
jonoizmenjivačke smole Imobilizacija enzima pri
hidrolizi skroba 1 izračunato kao ukupan
organski ugljenik
115 Epihlorhidrin
umrežen sa
amonijakom - " - - " - - " -
116 Epihlorhidrin
umrežen sa
amonijakom i zatim
kvaternizovan
metilhloridom tako
da sadrži najviše
18% kapaciteta jake
baze po težini
ukupnog izmenjivačkog
kapaciteta - " - - " - - " -
Priprema vode koja se
koristi u proizvodnji hrane Bez rezidua
117 Metakrilna kiselina -
divinilbenzen
kopolimer - " - Imobilizacija enzima pri
hidrolizi skroba 1 izračunato kao ukupan
organski ugljenik
118 Metakrilna
kiselina-divinil-
benzen kopolimer
sa RCOO aktivnim
grupama - " - - " - - " -
119 Metilakrilat-
divinilbenzen
kopolimer sa
najmanje 2% m/m
divinilbenzena
aminolizovanog sa
dimetilamino-
propilaminom - " - - " - - " -
120 Metilakrilat-
divinilbenzen
kopolimer sa
najmanje 3,5% m/m
divinilbenzena
aminolizovanog sa
dimetilamino-
propilaminom - " - - " - - " -
121 Metilakrilat-
divinilbenzen-
dietilenglikol-
divinil etar
terpolimer sa
najmanje 3,5%
divinilbenzena i
najviše 0,6%
dietilenglikol-
diviniletra
aminolizovanog sa
dimetilamino-
propilaminom - " - - " - - " -
122 Metilakrilatdivinil-
benzendietilen-
glikoldivinil
etar terpolimer sa
najmanje 7%
divinilbenzena i
najviše 2,3% dietilen-
glikoldiviniletra
aminolizovanog sa
dimetilaminopropilaminom
i kvaternizovanog sa
metilhloridom - " - - " - - " -
Proizvodnja šećera 0,015 (ekstrakata iz smole)
123 Polistirendivinilben-
zen retikulum sa
trimetilamonijum
grupama - " - Imobilizacija enzima pri
hidrolizi skroba Izračunato kao ukupan
organski ugljenik
Proizvodnja šećera i
destilovanih alkoholnih
pića 1 (migranata iz smole)
124 Potpuno
hidrolizovani
kopolimeri
metilakrilata i
divinilbenzena Jonoizmenjivačke smole,
membrane i molekulska sita -
jonoizmenjivačke smole Imobilizacija enzima pri
hidrolizi skroba 1 izračunato kao ukupan
organski ugljenik
125 Potpuno
hidrolizovani
terpolimeri
metilakrilata,
divinilbenzena i
akrilonitrila - " - - " - - " -
126 Reakciona smola
formaldehida,
acetona i tetra-
etilenpentamina - " - - " - - " -
127 Stirendivinilbenzen
ukršteno povezan
kopolimer, prvo
hlormetilovan a zatim
aminovan sa dimetilaminom i
oksidisan vodonikperoksidom,
pri čemu smola sadrži najviše
15% vinil-N,N-dimetil-
benzilamin-N-oksida
i najviše 6,5%
azota - " - - " - - " -
128 Sulfitno
modifikovan umrežen
fenolformaldehid
tako da sadrži
sulfonsko-kiselinske
grupe u bočnim
lancima - " - - " - - " -
129 Sulfonovan
antracitni ugalj
(specijalne
čistoće) - " - - " - - " -
130 Sulfonovan kopolimer
stirena i
divinilbenzena - " - - " - - " -
131 Sulfonovan
terpolimer stirena,
divinilbenzena i
akrilonitrila i
metilakrilata dobijen
iz mešavine monomera
koji sadrže najviše 2%
akrilonitrila i
metilakrilata - " - - " - - " -
132 Sulfonovan
terpolimer stirena,
divinilbenzena i
akrilonitrila ili
metilakrilata - " - - " - - " -
133 Umreženi polistiren,
prvo hlormetilovan, a
zatim aminovan
trimetilaminom,
dimetilaminom,
dimetilentriaminom
ili dimetil-
etanolaminom - " - - " - - " -
134 Umreženi
fenolformaldehid
aktiviran
trietilentetraminom
i/ili tetraetilen-
pentaminom - " - - " - - " -
135 Polietiolen-
-polistirenska osnova
modifikovana
reakcijom sa
hlormetiletrom, a
zatim aminovanjem sa
trimetilaminom,
dietilentriaminom,
ili dimetil-
etanolaminom Jonoizmenjivačke smole,
membrane i molekulska sita -
membrane
136 Polimeri ili
kopolimeri koji
sadrže sledeće
komponente: celulozne
(npr. celulozadiacetat,
celuloza-triacetat
celulozni etri,
celuloza),
polisulfonsulfonovane
polisulfone,
polietarsulfonsulfonovane
polietarsulfone,
fluoropolimere (npr.
polivinilidenfluorid,
hlorotrifluoretilen-
vinilidenfluorid
kopolimer,
politetrafluoroetilen),
polisulfonamidi,
alifatično/
aromatični poliamidi
i kopoliamidi (npr.
polipiperazinamidi,
m-fenilendiamin
trimesamid polimer),
poliestri (npr.
polietilentegraftalat),
poliolefini
(npr. polipropilen,
polietilen), poliamid-
-imid polimeri,
poliimidi,
poliakrilonitrili,
polivinilpirolidon,
polistiren-
-sulfonovani
polistiren, hitin/
hitozan i derivati,
poliutea-poliuretani,
polietri i poliamini
137 Kalcijum-aluminijum-
silikat2 Jonoizmenjivačke smole,
membrane i molekulska sita -
molekulska sita
Sredstva protiv slepljivanja
138 Natrijum-aluminijum-
silikat2 Jonoizmenjivačke smole,
membrane i molekulska sita -
molekulska sita
Sredstva protiv slepljivanja
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
139 Acetilovani
monogliceridi Sredstva protiv slepljivanja
140 Biljni trigliceridi - " -
141 Butilstearat - " -
142 Delimično
hidrogenizovano biljno
ulje (soje, pamučnog
semena) - " -
143 Dimetilpoli-
siloksan2 - " -
144 Estri sirćetne
kiseline i mono- i
diglicerida masnih
kiselina2 Sredstva protiv slepljivanja
145 Etoksilirani mono- i
digliceridi - " -
146 Koštani fosfat - " -
147 Kalcijum-karbonat2 - " -
Hraniva za kvasce
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
148 Kalcijum-silikat2 Sredstva protiv slepljivanja
149 Kalcijum-stearat2 - " -
150 Kalcijum-fosfati2 - " -
Hraniva za kvasce
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
151 Karnauba vosak2 Sredstva protiv slepljivanja
152 Lecitin2 - " -
Modifikatori
kristalizacije masti
153 Magnezijum-
karbonat2 Sredstva protiv slepljivanja
154 Magnezijum-
trisilikat2 - " -
155 Masne kiseline iz loja,
ulja pamučnog semena i
sojinog ulja - " -
156 Masti i voskovi
biljnog i životinjskog
porekla - " -
157 Mineralna ulja i
voskovi - " -
158 Mono- i digliceridi
masnih kiselina iz
jestivih masti2 - " -
Sredstva protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
159 Oksidativno
polimerizovano sojino
ulje Sredstva protiv slepljivanja
160 Parafin i parafinska
ulja - " -
161 Poliglicerolni
estri dimerizovanih
masnih kiselina
sojinog ulja - " -
162 Poliglicerol-
polilinoleat - " -
163 Poliglicerolpoli-
ricinoleat2 - " -
164 Pčelinji vosak2 - " -
165 Ricinusovo ulje - " -
166 Silikati (magnezijum,
kalijum, natrijum)2 - " -
167 Skrob3 - " -
168 Stearati (kalijum i
natrijum)2 - " -
169 Stearati (magnezijum,
kalcijum i
aluminijum)2 - " -
170 Stearini - " -
171 Stearinska
kiselina2 Sredstva protiv slepljivanja
172 Talk2 - " -
173 Tetranatrijum-
-difosfat2 - " -
174 Trikalcijum-fosfat2 - " -
175 Hidrogenizovana ulja
iz semena - " -
176 Šelak2 - " -
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
177 Amonijum-fosfati Hraniva za kvasce
Sredstva za pranje i ljuštenje Obrada voća i povrća
178 Amonijum-hlorid Hraniva za kvasce
179 Autolizat kvasca - " -
180 Biotin4 - " -
181 Vitamini
B-kompleksa4 - " -
182 Inozitol - " -
183 Kalijum-karbonat2 - " -
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
184 Kalijumhidrogen-
karbonat2 Hraniva za kvasce
185 Kalijum-hlorid2 - " -
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
186 Kalcijum-sulfat2 Hraniva za kvasce
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
187 Bakar(II)-sulfat Hraniva za kvasce
188 Magnezijum-glukonat
189 Magnezijum-sulfat - " -
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
190 Nijacin4 Hraniva za kvasce
191 Pantotenska
kiselina4 - " -
192 Gvožđe(II)-
-amonijumsulfat - " -
193 Cink-sulfat - " -
194 Natrijumdodecil-
benzensulfonat Modifikatori
kristalizacije masti
Sredstva za pranje i ljuštenje Obrada voća, povrća, mesa i
živine 2
195 Oksistearin Modifikatori
kristalizacije masti
196 Poliglicerolni estri
masnih kiselina - " -
197 Polioksietilen-
sorbitanmonostearat
(polisorbat 60)2 - " -
198 Sorbitanmono-
stearat2 - " -
199 Sorbitantristearat2 - " -
200 Mešavina alkilen-
-oksidnih adukata
alkil alkohola i
fosfatnih estara
alkilen-oksidnih
adukata alkil
alkohola Sredstva za pranje i ljuštenje Obrada voća i povrća 0,01
201 Alkilen-oksidni
adukti alkil alkohola
i masnih kiselina - " - Obrada šećerne repe Traže se informacije
202 Mešavina
alifatičnih kiselina:
valerijanske, kaprinske,
kaprilne, enatne i
pelargonske - " - Obrada voća i povrća 0,11
203 Alfa-alkil-omega-
hidroksipoli
(oksietilen) - " - Obrada šećerne repe 0,001 (u šećernoj repi)
204 Amonijum-hlorid - " - Obrada šećerne repe
205 Kalcijum-hlorid2 - " - Obrada voća i povrća
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
206 Kalcijum-hidroksid2 - " - Obrada šećerne repe
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
207 Dialkanolamin Sredstva za pranje i ljuštenje Obrada šećerne repe 0,001 (u šećernoj repi)
0 (u šećeru)
208 Ditiokarbamat - " - Obrada šećerne repe
209 Etilendihlorid - " - Obrada šećerne repe 0,00001 (u šećernoj repi)
0 (u šećeru)
210 Etilenglikolmono-
butiletar - " - Obrada šećerne repe 0,00003 (u šećernoj repi)
0 (u šećeru)
211 Vodonik-peroksid - " - Obrada šećerne repe Traže se informacije
Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama Proizvodnja šećera i sokova
od voća i povrća
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji Uklanjanje glukoze iz
proizvoda sa jajima,
Uklanjanje sumpor-dioksida 5 (u finalnom proizvodu)
212 Linearna
undecilbenzensulfonska
kiselina Sredstva za pranje i ljuštenje Obrada šećerne repe 0,001 (u šećernoj repi)
0 (u šećeru)
213 Monoetanolamin - " - Obrada voća povrća 100 (u finalnom proizvodu)
Obrada šećerne repe 0,0001 mg/kg u šećernoj repi,
0 mg/kg u šećeru
214 Monoetanolamin
(8%) - " - Obrada voća i povrća za
konzervisanje 1 (u finalnom proizvodu)
215 Organofosfati - " - Obrada šećerne repe
216 Poliakrilamid - " - Obrada voća, povrća i
šećerne repe 1 (u proizvodu)
217 Kalijum-bromid - " - Obrada voća i povrća Traže se informacije
218 Natrijum-2-
-etilheksilsulfat - " - Obrada voća i povrća 20 (u proizvodu)
219 Natrijum-karbonat2 - " -
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
220 Natrijum-hidroksid2 - " - Obrada voća, povrća i
šećerne repe
221 Natrijum-hidroksid
(10% maks.) - " - Obrada voća i povrća za
konzerviranje
222 Natrijum-hidroksid
(2%) Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji Obrada skuše za
konzerviranje
223 Natrijum-hipohlorit - " - Obrada voća i povrća Traže se informacije
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
224 Natrijum mono- i
dimetil naftalen-
sulfonati
(m.m. 245-260) Sredstva za pranje i ljuštenje Obrada voća i povrća 0,2 (u proizvodu)
225 Natrijum-n-alkil-
benzensulfonat - " - Obrada voća i povrća 2 (u proizvodu)
226 Natrijumtri-
polifosfat2 - " -
227 Tetrakalijum-
difosfat2 - " - Obrada šećerne repe 0,00002 (u šećernoj repi)
0 (u šećeru)
228 Tetranatrijum-
etilendiamin-
tetraacetat - " - Obrada šećerne repe 0,000003 (u šećernoj repi)
0 (u šećeru)
229 Trietanolamin - " - Obrada šećerne repe 0,00005 (u šećernoj repi)
0 (u šećeru)
230 Oleinska kiselina2 - " -
231 N-alkil (C12-C16)-
-dimetilbenzil-
hlorid Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama
232 Azotna kiselina - " -
233 Dimetildikarbonat2 - " - Proizvodnja vina Bez rezidua u vinu
234 Dinatrijum-etilenbis-
ditiokarbamat - " -
235 Dinatrijum-
cijanoditio-
amidokarbonat - " -
236 Etilendiamin - " -
237 Jodofori - " - Proizvodnja jestivih ulja
238 Kalijum-N-metil-
ditiokarbamat - " -
239 Laktoperoksidaza
sistem
(laktoperoksidaza,
glukozooksidaza,
tiocijanatna so) - " -
240 Natamicin2 - " -
241 Natrijumdimetil-
ditiokarbamat - " -
242 Natrijum-hlorit - " -
243 Persirćetna
kiselina - " -
244 Propilen-oksid - " -
245 Soli sumporne
kiseline2 - " - Proizvodnja kukuruznog
brašna, hidroliza skroba 100 u brašnu ili skrobu
246 Formaldehid - " - Proizvodnja šećera
Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Prerada šećerne repe 0,05
Prerada kvasaca 0,05
247 Hipohloriti Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama Proizvodnja jestivih ulja
248 Hlor-dioksid - " - Proizvodnja brašna
249 Alkilen-oksid Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
250 Kokosovo ulje3 Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
251 Etilenoksid-
propilenoksid
kopolimeri Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
252 Metil estri masnih
kiselina Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene
253 Polialkilenglikol
estri masnih kiselina
(1-5 mola etilenoksida
ili propilenoksida) - " -
254 Etri glikola i masnih
alkohola - " - Proizvodnja sokova
255 Masni alkoholi - " - Proizvodnja konditorskih
proizvoda 5-15 (u proizvodu)
256 Hidrogenizovano
kokosovo ulje - " -
257 Hidrofilni acil
estri masnih kiselina
vezani za neutralni
nosač - " - Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
258 Alfa-metil
glikozidi, vodeni
rastvor Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
259 Mešavina etilen i
propilen oksida,
kopolimera i estara
recinusovog ulja i
estara polietilen-
glikola Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
260 Mešavina prirodnih i
sintetskih acil
derivata masnih
kiselina sa dodatim
emulgatorima Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
261 Nejonogeni
alkilen oksidi sa
emulgatorom Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
262 Okso alkoholi
(C9-C30) Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene
263 Polialkilenoksid
u kombinaciji sa
masnim kiselinama - " - Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
264 Modifikovani
polietoksilovani
alkoholi Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
265 Poliglikol
kopolimer Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
266 Polioksietilen
estri C8-C30
masnih kiselina Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene
267 Polioksipropilen
estri C8-C30
masnih kiselina - " -
268 Polioksietilen
estri C9-C30
okso alkohola - " -
269 Polioksipropilen
estri C9-C30
okso alkohola - " -
270 Metilglikozidi
estara kokosovog
ulja - " - Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
271 Mešavina
polioksietilen i
polioksipropilen
estara C8-C30
masnih kiselina Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene
272 Modifikovani viši
alkoholi - " - Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
273 Mono i digliceridi
masnih kiselina iz
jestivih masti
esterifikovani,
sirćetnom, mlečnom
ili limunskom
kiselinom2 Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
274 Polipropilen-
polietilen
blok polimer Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
275 Sorbitan acilestri
masnih kiselina i
polioksietilen-20-
sorbitan acilestri
masnih kiselina Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
276 Površinski aktivni
estri sa neutralnim
nosačima Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
277 Estri biljnih masnih
kiselina Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
278 Acil estri biljnih
masnih kiselina Pomoćna sredstva u
proizvodnji protiv stvaranja
pene Proizvodnja sokova
279 Akrilna smola sa
(uglavnom) tercijarnim
amino grupama Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
280 Alilizotiocijanat - " -
281 Alkilen oksidi - " -
282 Aluminijum-
kalijumsulfat2 - " -
283 Aluminijum-oksid - " -
284 Amil-acetat - " -
285 Amonijum-
bikarbonat2 - " -
286 Amonijum-nitrat Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
287 Benzol - " -
288 Vodonik2 - " -
289 Giberelinska
kiselina - " - Germinacija ječma
290 Gliceril-
tripropionat - " -
291 Glicin2 - " -
292 Dinatrijum-
hidrogenfosfat2 - " -
293 Eritorbinska
kiselina2 - " -
294 Estri biljnih
masnih kiselina
(hidrofilni) - " -
295 Estri glicerola i
adipinske kiseline - " -
296 Etilpara-
hidroksibenzoat - " -
297 Etri glicerola i
masnih alkohola - " -
298 Izopropanol - " -
299 Kalcijum-tartarat2 - " -
300 Kalcijum-citrat2 - " -
301 Laktil monoestri - " -
302 Frakcionisano
sojino ulje - " -
303 Fumarna kiselina - " -
304 Vinska kiselina2 - " -
305 Hlorovodonična
kiselina2 - " -
306 Hidrogenizovano
sojino ulje - " -
307 Kalijum-citrat2 - " -
308 Kalijum-giberelat - " -
309 Kalijum-
polifosfati2 - " -
310 Kalijum-sulfat2 - " -
311 Kalijum-tartarat2 - " -
312 Ksiloza - " -
313 Magnezijum-hlorid2 - " -
314 Magnezijum-citrat - " -
315 Magnezijum-
hidroksid2 - " -
316 Magnezijum-fosfati2 - " -
317 Magnezijum-tartarat - " -
318 Masne kiseline
sojinog ulja - " -
319 Metilparahidroksi-
benzoat - " -
320 Mineralno ulje - " -
321 Mlečna kiselina2 - " -
322 Oksalna kiselina - " -
323 Propilgalat2 - " -
324 Propil-para
hidroksibenzoat2 - " -
325 Natrijumhidrogen-
sulfit2 - " -
326 Natrijumhidrogen-
karbonat2 Ostala pomoćna sredstva u
proizvodnji
327 Natrijum-citrat2 - " -
328 Natrijum-
polifosfat2 - " -
329 Natrijum-hlorid6 - " -
330 Natrijum-fosfat
monobazni2 - " -
331 Natrijum-fosfat
dvobazni2 - " -
332 Natrijum-fosfat
trobazni2 - " -
333 Natrijum-poli-
akrilatakrilamidna
smola - " -
334 Natrijum-silikati - " -
335 Natrijum-sulfat2 - " -
336 Natrijum-sulfit2 - " -
337 Natrijum-tartarat2 - " -
338 Amonijum-sulfat2 - " -
339 Cetil alkohol - " - Sprečavanje sušenja mesnih
proizvoda 1 mg/kg
340 Beta-ciklodekstrin2 - " - Uklanjanje holesterola iz jaja
341 Indolsirćetna
kiselina - " - Germinacija ječma
342 Kalijum-bromat - " - Kontrola germinacije u
proizvodnji slada
343 Natrijum-
glicerofosfat - " - Krioprotektant za starter
kulture
344 Natrijum-
-metabisulfit2 - " - Uklanjanje viških hlora 60 mg/kg
- " - Omekšavanje zrna kukuruza u
proizvodnji skroba 60 mg/kg u skrobu
345 Poliakrilat - " -
346 Poliakrilat sa
karboksilnim
grupama - " -
347 Polietilenglikol2 - " -
348 Polifosfati2 - " -
349 Rastvor bezvodnog
polifosfata, soli
polikarboksilnih
kiselina,
polialkilenglikola i
natrijum-hidroksida - " -
350 Sandarak guma - " -
351 Stearil alkohol - " - Sprečavanje sušenja
mesnih proizvoda
352 Sirćetna kiselina2 - " -
353 Sumporna kiselina2 - " - Omekšavanje zrna kukuruza
354 Sulfonovani
kopolimer stirena i
divinil benzena - " -
355 Taninska kiselina
sa ljuebracho
ekstraktom - " -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Za rastvarače za ekstrakciju smatra se da se koriste prema zahtevima tehnološkog postupka ukoliko njihova upotreba rezultira samo prisustvom rezidua ili derivata u tehnološki neizbežnim količinama koje ne predstavljaju rizik po ljudsko zdravlje.
2 Odgovara zahtevima Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine za prehrambene proizvode.
3 Odgovara zahtevima Pravilnika o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe.
4 Odgovara zahtevima Jugoslovenske farmakopeje 2000.
5 Odgovara zahtevima Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za jestivo biljno ulje i masti, margarin i druge masne namaze, i srodne proizvode.
6 Odgovara zahtevima Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za kuhinjsku so i so za prehrambenu industriju.
Prilog br. 2
USLOVI KVALITETA POMOĆNIH SREDSTAVA U PROIZVODNjI
ACETON
Sinonimi: Dimetilketon, propanon
Definicija
Hemijsko ime: Propan-2-on
C.A.S. broj: 67-64-1
Hemijska formula: C3H6O
Molekulska masa: 58,08
Određivanje: Najmanje 99,5% m/m
Osobine: Bistra, bezbojna isparljiva, lako zapaljiva tečnost karakterističnog mirisa; bez prisustva sedimenata i suspendovanih čestica
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Meša se u svim odnosima sa vodom i etanolom
B. Specifična težina (20 oC): 0,790-0,793
V. Indeks refrakcije: 1,358-1,360
Čistoća
Opseg destilacije: 55,5-57,0 oC
Neisparljivi ostatak: Najviše 0,001% m/m
Kiselost: Najviše 0,002% m/m kao sirćetna kiselina
Fenol: Najviše 0,001 % m/m
Supstance koje lako oksidišu: Pozitivno ispitivanje. 30 ml. uzorka ne obezbojava 0,1 ml 3% m/v sveže pripremljenog vodenog rastvora kalijum-permanganata kada se promućka i ostavi da stoji 15 min. na 20 oC.
BUTAN -1-OL
Sinonimi: Butil alkohol, n-butil alkohol, 1-hidroskibutan, n, butanol, n-propilkarbinol, NBA
Definicija
Hemijska imena: 1-Butanol, butan -1-ol
C.A.S. broj: 76-36-3
Hemijska formula: C4H10O
Molekulska masa: 74,12
Određivanje: Najmanje 99,5% m/m
Osobine: Bistra, bezbojna, slabo viskozna tečnost karakterističnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi, meša se sa etanolom i etrom
B. Specifična težina (20 oC): 0,810 - 0,812
Čistoća
Opseg destilacije: 116,0oC-118, oC
Neisparljivi ostatak: Najviše 2 mg/100 ml
Voda: Najviše 0,1% m/m (Karl Fischer-ova metoda)
Kiselost: Najviše 0,003% m/m sirćetna kiselina
Aldehidi i ketoni: Najviše 0,2 % m/m
Ostali alkoholi, estri i isparljive nečistoće: Najviše 0,5% od čega najviše 0,1% svake pojedinačne nečistoće
BUTAN-2-OL
Sinonimi: Sekundarni butil alkohol, 2-hidroksibutan
Definicija
Hemijska imena: 2-Butanol, butan-2-ol
C.A.S. broj: 78-92-2
Hemijska formula: C4H10O
Molekulska masa: 74,12
Osobine: Bistra, bezbojna slaboviskozna, zapaljiva tečnost karakterističnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi, meša se sa etanolom i etrom
B. Specifična težina (20 oC): 0,806-0,809
Čistoća
Opseg destilacije: 98,5-100,5 oC
Neisparljivi ostatak: Najviše 2 mg/100ml
Voda: Najviše 0,2% m/m (Karl Fischer-ova metoda)
Kiselost: Najviše 0,003% m/m kao sirćetna kiselina
Aldehidi i ketoni: Najviše 0,3 % m/m kao butanal
CIKLOHEKSAN
Sinonimi: Heksahidrobenzen
Definicija
Hemijska imena: Cikloheksan
C.A.S. broj: 110-82-7
Hemijska formula: C6H12
Molekulska masa: 84,16
Određivanje: Najmanje 99,5% ( m/m)
Osobine: Bistra, bezbojna, zapaljiva tečnost karakterističnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Nerastvorljiv u vodi, meša se sa etanolom i eterom
B. Specifična težina (20 oC): 0,776-0,780
Čistoća
Opseg destilacije: 80,0-82,0 oC
Neisparljivi ostatak: Najviše 1 mg/100ml
Sumpor: Najviše 10 mg/kg
Benzen: Najviše 0,1% (v/v)
Policiklični aromatični ugljovodonici: Ne smeju da budu prekoračene vrednosti apsorbancije (kiveta od 1 cm):

Talasna dužina (nm) Apsorbancija
280 - 289 0,15
290 - 299 0,12
300 - 359 0,08
360 - 400 0,02

DIHLORMETAN
Sinonimi: Metilenhlorid, metilendihlorid, DCM
Definicija: Dobija se hlorinacijom metana pri čemu mogu da nastanu i drugi hlorinovani derivati metana. Kao stabilizatori dodaju se propilen-oksid, cikloheksan i/ili 2-metil-2-buten
Hemijska imena: Diklormetan
C.A.S. broj: 75-09-2
Hemijska formula: CH2Cl2
Molekulska masa: 84,93
Određivanje: Najmanje 99,0% (m/m)
Osobine: Bistra, bezbojna, nezapaljiva tečnost
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Slabo rastvorljiv u vodi, meša se sa etanolom i etrom
B. Specifična težina (20 oC): 1,323 - 1,327
V. Indeks refrakcije: (20 oC): 1,423 - 1,425
Čistoća
Opseg destilacije: 39,0 - 41,0oC
Neisparljivi ostatak: Najviše 2 mg/100 ml
Voda: Najviše 0,0,2% (Karl Fischer-ova metoda)
Kiselost: Najviše 0,002% (m/m) kao HCL
Alkalnost: Najviše 0,01% (m/m) kao NaOH
Slobodan hlor: Pozitivno ispitivanje. 10 ml uzorka se snažno mućka 2 min sa 10 ml 10% rastvora kalijum-jodida i 1 ml rastvora skroba TP. Ne razvija se plava boja u vodenom sloju
DIETILETAR
Sinonimi: Etar, etiletar
Definicija: Normalno sadrži odgovarajuće stabilizatore kao što su pirogalol ili BHT. Proizvođač mora da navede upotrebljene stabilizatore i njihovu količinu koja je obično 3-7mg/l.
Hemijska imena: Dietiletar, dietil-oksid, 1,1'-oksibisetan
C.A.S. broj: 60-29-7
Hemijska formula: C4H10O
Molekulska masa: 74,12
Određivanje: Najmanje 99,5% (m/m)
Osobine: Bistra, bezbojna, veoma pokretljiva tečnost, veoma isparljiva i zapaljiva karakterističnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Nerastvorljiv u vodi, meša se sa etanolom
B. Specifična težina (20 oC): 0,714 - 0,716
Čistoća
Opseg destilacije: 34,0 oC - 35,0 oC
Upozorenje: Ispitivanje može da se izvodi samo ukoliko uzorak odgovara zahtevima ispitivanja za perokside
Neisparljivi ostatak: Najviše 2 mg/100 ml
Upozorenje: Ispitivanje može da se izvodi samo ukoliko uzorak odgovara zahtevima za perokside
Voda: Najviše 0,2% (Karl Fischer-ova metoda)
Kiselost: Doda se u odmerni cilindar sa brušenim čepom 20 ml 95% etanola, 0,5 ml fenolftaleina TP i 0,02M natrijum-hidroksida u višku do nastanka ružičaste boje koja se ne gubi u roku od 30 s. Doda se još 0,3 ml 0,02 M natrijum-hidroksida i 25 ml uzorka, cilindar začepi i blago mućka 30 s. Ružičasta boja se ne gubi
Aldehidi i ketoni: Pozitivno ispitivanje. Doda se 2 ml Nessler-ovog reagensa TP u epruvetu prečnika oko 1,5 cm i zapremine 12 ml, epruveta napuni uzorkom, zatvori, snažno promućka 10 s i ostavi da stoji u mraku 5 min. Ispitivanje je pozitivno ukoliko se ne razvije boja. Ukoliko se razvije boja ili zamućenje test se ponovi sa predestilisanim uzorkom (mora da odgovara zahtevima ispitivanja za perokside). Ispitivanje je pozitivno ukoliko se ne razvije boja ili zamućenje
Peroksidi: Pozitivno ispitivanje. Doda se 8 ml sveže pripremljenog 10% rastvora kalijum-jodida u epruvetu prečnika oko 1,5 cm i zapremine 12 ml, epruveta napuni do vrha uzorkom, zatvori zapušačem tako da ostanu mehurići vazduha, snažno promućka i ostavi da stoji u mraku 30 min. Ukoliko se razvije žuta boja ona nije intenzivnija od boje koja se dobije kada se 0,5 ml 0,0005 M rastvora joda razblaži sa 8 ml 10% rastvora kalijum-jodida
ETANOL
Sinonimi: Etil-alkohol, alkohol
Definicija: Sadrži oko 95% (v/v) C2H6O i oko 5% (v/v) vode. Dozvoljeno je korišćenje i drugih razblaženja sa različitim sadržajem vode u zavisnosti od tehnoloških zahteva; ove specifikacije odnose se samo na nedenaturisan etil alkohol
Hemijsko ime: Etanol
C.A.S. broj: 64-17-5
Hemijska formula: C2H6O
Molekulska masa: 46,07
Određivanje: Najmanje 94,9% v/v
Osobine: Bistra, bezbojna, lako pokretljiva, zapaljiva tečnost blagog karakterističnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi
B. Temperatura ključanja: 78 oC
V. Indeks refrakcije: (20oC,D) 1,364
G. IR spektar: Karakterističan za jedinjenje
Čistoća
Rastvorljivost: Prenose se 50 ml uzorka u graduisani cilindar od 100 ml sa brušenim čepom, razblaži do 100 ml vodom i promeša. Cilindar se ostavi da stoji 30 min u vodenom kupatilu na 10 ml. vodom i promeša. Cilindar se ostavi da stoji 30 min u vodenom kupatilu na 10 oC. Ne nastaje zamućenje rastvora.
Neisparljivi ostatak: Najviše 2 mg/100 ml.
Kiselost: Najviše 0,005% m/v kao sirćetna kiselina
Alkalnost: Najviše 0,003% m/m kao amonijak
Ketoni i ostali alkoholi: Najviše 0,5% ukupno; Najviše 0,02% metanola; Najviše 01% ostalih
Patoka: Pomeša se 10 ml uzorka 1 ml glicerola i 1ml vode i ostavi da ispari na parčetu čistog papira. Ne oseća se stran miris
Supstance koje lako karbonizuju: Pomeša se sa 10 ml sumporne kiseline u mali erlenmajer, ohladi na 10 oC i doda 10 ml uzorka u kapima uz konstantno mešanje. Mešavina je bezbojna, odnosno nije jače obojena od boje kiseline ili uzorka pre mešanja
Supstance koje lako oksidišu: Sipa se 20 ml uzorka, prethodno ohlađenog na 15 oC u cilindar sa brušenim čepom, doda 0,1 ml 0,1M kalijum permanganata, promeša i ostavi da stoji 5 min. Ružičasta boja se ne gubi potpuno
Olovo: Najviše 0,5 mg/kg
ETILACETAT
Definicija
Hemijska imena: 2-Propanol, propan -2-ol
C.A.S. broj
Hemijska formula: C4H8O2
Molekulska masa: 88,11
Određivanje: Najmanje 99,0%
Osobine: Bistra, bezbojna, lako isparljiva zapaljiva tečnost karakterističnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Meša se sa vodom, etanolom i etrom
B. Specifična težina (20oC): 0,894 - 0,898
V. Temperatura ključanja: 54 oC
G. IR spektar: Karakterističan za jedinjenje
Čistoća
Opseg destilacije: 76,0-77,5 oC
Neisparljivi ostatak: Najviše 0,02%
Kiselinski broj: Najviše 5,0
Metil jedinjenja: Pozitivno ispitivanje
Supstance koje lako karbonizuju: Pozitivno ispitivanje
ETILMETILKETON
Sinonimi: Metiletilketon
Definicija
Hemijska imena: 2-Butanon, butan -2-on
C.A.S. broj: 78-93-3
Hemijska formula: C4H8O
Molekulska masa: 72,11
Određivanje: Najmanje 99,5%
Osobine: Bistra, bezbojna tečnost karakterističnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Dobro rastvorljiv u vodi
B. Specifična težina (20oC): 0,803- 0,801
Čistoća
Temperatura destilacije: 79-81 oC
Boja: Nije intenzivnija od kolor standarda No. 10
Neisparljivi ostatak: Najviše 2 mg/100 ml
Kiselost: Najviše 0,003% kao sirćetna kiselina
Voda: Najviše 0,2% (Karl Fischer-ova metoda)
Heksan-2-on: Najviše 50 mg/kg
HEKSAN
Definicija: Komercijalni proizvod se sastoji uglavnom iz acikličnih zasićenih ugljovodonika sa šest ugljenikovih atoma i temperaturom destilacije 64oC - 70oC . Pored n-heksana , a obično sadrži i manje količine 2-metilpentana i 3-metilpentana i veoma male količine n-pentana, izopentana, cikloheksana, n-heptana, dimetilbutana i metilciklopentana
Hemijsko ime: Heksan
Hemijska formula: C6H14
Molekulska masa: 86,18
Osobine: Bistra, bezbojna, veoma zapaljiva tečnost karakterističnog mirisa bez sedimenata ili suspendovanih čestica
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Nerastvorljiv u vodi, rastvorljiv u etru, alkoholu i acetonu
B. Specifična težina (20 oC): 0,665 - 0,687 (čist n-heksan; oko 0,660)
V. Indeks refrakcije (20 oC, D): 1,381 - 1,384 (čist n-heksan: oko 1,375)
Čistoća
Opseg destilacije: 95% v/v destiliše između 64 oC i 70 oC
pH: Neutralan (uz metiloranž)
Neisparljivi ostatak: Najviše 0,0005% m/v
Sumpor: Najviše 5 mg/kg
Benzen: Najviše 0,05% v/v
Policiklični aromatični ugljovodonici: Pozitivno ispitivanje
METANOL
Sinonimi: Metil alkohol, karbinol
Definicija
Hemijsko ime: Metanol
C.A.S. broj: 67-56-1
Hemijska formula: CH4O
Molekulska masa: 32,04
Određivanje: Najmanje 99,5% (v/v)
Osobine: Bistra, bezbojna, lako pokretljiva tečnost karakterističnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Meša se sa vodom, etanolom i etrom
B. Specifična težina (20 oC): 0,792-0,795
V. Indeks refrakcije (20 oC, D): 1,328-1,330
G. Temperatura ključanja: Oko 65 oC
Čistoća
Voda: Najviše 0,1% (Karl Fischer-ova metoda)
Opseg destilacije: 64,5-65,5 oC
Neisparljivi ostatak: Najviše 3 mg/100 ml
Kiselost: Najviše 15 mg/kg kao mravlja kiselina
Alkalnost: Najviše 3 mg/kg kao amonijak
Aldehidi i ketoni: Najviše 0,015% m/v kao aceton
METILACETAT
Definicija
Hemijsko ime: Metilacetat
Hemijska formula: C3H6O2
Molekulska masa: 74,08
Određivanje: Najmanje 98,0%
Osobine: Bistra, bezbojna tečnost
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u etanolu
B. Specifična težina (20 oC): 0,927-0,932
V. Indeks refrakcije (20 oC, D): 1,358-1,363
G. Temperatura ključanja: 57,5oC
D. IR spektar: Karakterističan za jedinjenje
Čistoća
Kiselinski broj: Najviše 1,0
PROPAN-1-OL
Sinonimi: n-Propil alkohol, n-propanol, 1-hidroksipropan
Definicija
Hemijska imena: 1-Propanol, propan-1-ol
C.A.S. broj: 73-23-8
Hemijska formula: C3H8O
Molekulska masa: 60,10
Određivanje: Najmanje 99,0%
Osobine: Bistra, bezbojna tečnost karakterističnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Meša se sa vodom i etanolom
B. Specifična težina: (20 oC): 0,803-0,805
Čistoća
Voda: Najviše 0,2% (Karl Fischer-ova metoda)
Opseg destilacije: 95% v/v destiliše između 96oC i 99oC
Neisparljivi ostatak: Najviše 2 mg/100 ml
Kiselost: Najviše 0,002% kao sirćetna kiselina. U 60 g uzorka doda se nekoliko kapi fenolftaleina TP i titrira 0,1 M etanolnim rastvorom kalijum-hidroksida do ružičaste boje koja se ne gubi najmanje 15 s. Za titraciju se troši najviše 0,2 ml.
Aldehidi i ketoni: Najviše 0,2% kao propionaldehid
Ostali alkoholi, etri i isparljive nečistoće: Najviše 0,5% ukupno i najviše 0,1% svakog pojedinačnog etra
PROPAN-2-OL
Sinonimi: Izopropil alkohol, izopropanol
Definicija
Hemijska imena: 2-Propanol, propan-2-ol
C.A.S. broj: 67-63-0
Hemijska formula: C3H8O
Molekulska masa: 60,10
Određivanje: Najmanje 99,5%
Osobine: Bistra, bezbojna, lako pokretljiva tečnost karakterističnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Meša se sa vodom i etanolom, etrom i drugim organskim rastvaračima
B. Specifična težina (20 oC): 0,784-0,788
V. Indeks refrakcije (20 oC, D): 1,377-1,380
Čistoća
Voda: Najviše 0,2% (Karl Fischer-ova metoda)
Opseg destilacije: 82,3 +- 1oC
Upozorenje: Prethodno se ispita prisustvo peroksida
Neisparljivi ostatak: Najviše 2 mg/100 ml
Kiselost: Najviše 0,002% kao sirćetna kiselina. Dodaju se dve kapi fenolftaleina TP u 100 ml vode, zatim se doda 0,01 M natrijum-hidroksida do prve ružičaste boje koja se ne gubi najmanje 30 s i zatim se doda 50 ml (oko 39 g) uzorka i promeša. Najviše 0,7 ml 0,1 M natrijum-hidroksida je potrebno do ponovnog nastajanja ružičaste boje.
Ostali alkoholi, etri i isparljive nečistoće: Najviše 0,5% ukupno i najviše 0,1% svakog pojedinačnog etra
NIKL
Sinonimi: Nikl katalizatori
Definicija: Obično se koristi kao katalizator u reakcijama hidrogenacije. U zavisnosti od upotrebe javlja se u dva različita oblika:
1. Sunđerasti nikl katalizator priprema se hemijskim tretiranjem nikl-aluminijum amalagama sa natrijum-hidroksidom da se ukloni veći deo aluminijuma pri čemu nastaje porozna čvrsta supstanca koja je veoma zapaljiva na vazduhu i mora da se čuva ispod površine inertne tečnosti (npr. voda, alkohol, metilcikloheksan). Koristi u proizvodnji poliola.
2. Nikl katalizator na nosaču priprema se deponovanjem soli nikla na inertan nosač (različite vrste silika i/ili aluminata), a zatim aktiviranjem u struji vodonika na povišenoj temperaturi. Nakon aktivacije veoma je zapaljiv i mora da se čuva zaštićen od vazduha obično suspendovan u stearinu. Koristi se u proizvodnji jestivih ulja.
Hemijska imena: Nikl
C.A.S. broj: 7440-02-0
Hemijska formula: Ni
Atomska masa: 58,69
Određivanje: Sunđerasti nikl katalizator: najmanje 83,0% Ni. Nikl katalizator na nosaču: 20,0-27,0% Ni
Osobine: Sjajan, beo, tvrd metal (nikl metal), ili sunđerasta porozna veoma zapaljiva čvrsta supstanca (sunđerasti nikl katalizator), ili veoma zapaljive ljuspice ili perlice (nikl katalizator na nosaču).
Identifikacija
A. Bojena reakcija: Sunđerasti nikl katalizator: Rastvori se oko 100 mg u oko 2 ml hlorovodonične kiseline i razblaži na oko 20 ml vodom. Sipa se 5 ml rastvora u epruvetu, doda se nekoliko kapi bromne vode TP i amonijum hidroksid do slabo bazne reakcije. Doda se 2 do 3 ml 1% rastvora dimetilglioksima u alkoholu. Nastaje intenzivno crven talog. Nikl katalizator na nosaču: Uzorak se spali prema metodi za određivanje, prenosi se 5 ml alikvota rastvora pepela u epruveti i dalje se postupak izvodi kao za sunđerasti nikl katalizator.
AMONIJAK (RASTVOR)
Sinonimi: Amonijum-hidroksid, koncentrovan rastvor amonijaka, INS No. 527
Definicija
Hemijsko ime: Amonijak (vodeni rastvor)
C.A.S. broj: 1336-21-6
Hemijska formula: NH3
Molekulska masa: 17,03
Određivanje: 27-30%
Osobine: Bistra, bezbojna tečnost veoma oštrog karakterističnog mirisa. Na vazduhu veoma brzo gubi amonijak.
Identifikacija
A. Pozitivno ispitivanje za amonijak: Prinese se stakleni štapić navlažen hlorovodoničnom kiselinom blizu uzorka. Nastaje gusta bela para.
B. Specifična težina (20 oC): Oko 0,90
Čistoća
Neisparljivi ostatak: Najviše 0,02% prema sledećoj proceduri: Upari se do suva 11 ml (10 g) uzorka u tariranoj platinskoj ili porcelanskoj posudi za uparavanje suši 1 h na 105oC, ohladi i izmeri.
Supstance koje lako oksidišu: Razblaži se 4 ml uzorka sa 6 ml vode, doda u malom višku sumporna kiselina TP i 0,1 ml kalijum-permanganata. Ružičasta boja se ne gubi u toku 15 min.
Teški metali: Najviše 5 mg/kg
GVOŽĐE(II)-SULFAT
Sinonimi: Fero-sulfat
Definicija
Hemijska imena: Gvožđe(II)-sulfat
C.A.S. broj: 7720-78-7
Hemijska formula: FeSO4 dž 7H2O
Molekulska masa: 278,02
Određivanje: Najmanje 99,5% FeSO4 dž 7H2O
Osobine: Bledi, plavkastozeleni kristali ili granule, bez mirisa; na suvom vazduhu eflorescira, na vlažnom vazduhu se lako oksidiše u braonkastožućkasto gvožđe. (III)-sulfat
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu
B. pH: Oko 3,7 (1:10 rastvor)
V. Pozitivna ispitivanja za gvožđe
(II) i za sulfat
Čistoća
Olovo: Najviše 10 mg/kg
Živa: Najviše 3 mg/kg
AKTIVNI UGALj
Sinonimi: Aktiviran ugalj, ugalj za obezbojavanje
Definicija: Čvrst, porozan, karboniziran materijal dobijen karbonizacijom i aktivacijom organskih supstanci. Sirovine za dobijanje (piljevina, treset, lignit, ugalj, celulozni materijal, ljuska kokosovog oraha i dr.) karbonizuju se i aktiviraju na visokoj temperaturi, sa ili bez dodatka neorganskih soli, u struji aktivirajućih gasova (npr. ugljen-dioksid). Alternativno polazni materijal može da se tretira hemijskim agensima za aktiviranje (npr. fosforna kiselina ili cink-hlorid), mešavina karbonizira na visokoj temperaturi, a zatim se hemijski aktivirajući agensi uklone ispiranjem vodom.
Hemijsko ime: Ugljenik
Hemijska formula: C
Molekulska masa: 12
Osobine: Crn prašak ili granule, bez mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Nerastvorljiv u vodi i organskim rastvaračima
B. Sagorevanje: Kada se zagreje do crvenog usijanja sagoreva polako bez plamena
V. Adsorpcija: Doda se oko 3 g sprašenog uzorka u 10 ml 5% hlorovodonične kiseline u staklenoj tikvici sa brušenim čepom, zagreje da ključa 30 s i ohladi na sobnu temperaturu. Doda se 100 ml joda TP, tikvica zatvori, snažno promućka 30 s i sadržaj profiltrira kroz filter papir Njhatman No. 12 ili odgovarajući pri čemu se odbaci prva porcija filtrata. Poredi se 50 ml filtrata sa poredbenim rastvorom koji se priprema razblaživanjem 10 ml joda vodom do 50 ml. Boja ispitivanog rastvora nije tamnija od boje poredbenog rastvora.
G. Žarenje: Žarenjem uzorka na vazduhu nastaju ugljen-monoksid i ugljen-dioksid i zaostaje pepeo.
Čistoća
Moć adsorpcije: 90-110% od deklarisane vrednosti
Gubitak sušenjem: Najviše 15% (120oC, 4 h)
Sulfidna jedinjenja: Na 1 g uzorka doda se 5 ml 1 M hlorovodonične kiseline i u konusnoj tikvici zagreje do ključanja. Oslobođena isparenja ne boje braon olovo-acetatni papir.
Supstance rastvorljive u kiselini: Najviše 3%. Na tačno izmereno oko 1 g uzorka doda se 25 ml razblažene azotne kiseline TP, zagreje da ključa 5 min, vruće filtrira kroz filter od sinter stakla (10) i ispere sa 10 ml tople vode. Skupljeni filtrat i rastvor posle filtriranja upare se do suvog na vodenom kupatilu, ostatka doda 1 ml hlorovodonične kiseline, ponovo upari do suvog i suši do konstantne mase na 100-105 oC.
Sulfatni pepeo: Najviše 5%.
Supstance koje se ekstrahuju vodom: Najviše 4%. Prenese se tačno izmereno oko 5 g uzorka u tikvicu od 250 ml sa povratnim kondenzatorom i Bunsen-ovim ventilom. Doda se 100 ml vode i nekoliko staklenih perli, zagreva oko 1h, malo se ohladi i filtrira kroz Njhatman No. 12 ili sličan filter papir. Odbaci se prvih 10 ml filtrata. Filtrat se ohladi na sobnu temperaturu i pipetira 25,0 ml u tariranu zdelicu za uparavanje. (Napomena: Ostatak filtrata se ostavi za ispitivanje arsena, olova i teških metala). Filtrat se upari do suvog zagrevanjem (ne sme da ključa), osuši 1 h u vakuum sušnici, ohladi i meri.
Supstance rastvorljive u alkoholu. Najviše 0,5%.
Obojene supstance rastvorljive u alkalijama: 0,25 g uzorka doda se u 10 ml 2 M natrijum-hidroksida, zagreje i ostavi da ključa 1 min, zatim se ohladi, filtrira i filtrat razblaži vodom do 10 ml. Rastvor nije intenzivnije obojen od poredbenog rastvora dobijenog mešanjem 1% m/v hlorovodonične kiseline i 0,1 ml rastvora koji se sastoji iz 9,6 ml gvožđe(III)-hlorida TP, 0,2 ml kobalt(II)-hlorida TP i 0,2 ml bakar(II)-sulfata TP.
Cijanogena jedinjenja: Pomeša se 5 g uzorka sa 50 ml vode i 2 g vinske kiseline, mešavina destiliše i skupi se 25 ml destilata u maloj tikvici u ledenom kupatilu ispod površine mešavine od 2 ml natrijum-hidroksida TP i 10 ml vode. Razblaži se destilat do 50 ml vodom i promeša. Dodaju se 12 kapi gvožđa(II)-sulfata TP u 25 ml razblaženog destilata, zagreje se skoro do ključanja, ohladi i doda 1 ml hlorovodonične kiseline. Ne razvija se plava boja.
Viši aromatični ugljovodonici: Ekstrahuje se 1 g uzorka sa 12 ml cikloheksana 2 h u aparatu za kontinuiranu ekstrakciju. Kada se posmatra pod UV svetlošću u poredbenim Nessler-ovim epruvetama ekstrakt ne pokazuje jaču boju ili fluorescenciju od rastvora 100 mikrograma hinin-sulfata u 1000 ml 0,1 M sumporne kiseline.
Cink: Najviše 25 mg/kg. Tačno se izmeri oko 2 g uzorka i prenese u konusnu tikvicu, doda 50 ml 2 M hlorovodonične kiseline, pažljivo zagreva uz povratni kondenzator da blago ključa 1 h, filtrira i filter ispere sa 2M hlorovodoničnom kiselinom. Filtrat i rastvor posle ispiranja se spoje i upare do suva na vodenom kupatilu, ostatak rastvori i dopuni do 50 ml 0,1 M hlorovodoničnom kiselinom i sadržaj cinka u rastvoru odredi atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom.
Arsen: Najviše 3 mg/kg
Olovo: Najviše 10 mg/kg
Teški metali: Najviše 40 mg/kg
DIATOMEJSKA ZEMLjA
Sinonimi: Diatomejski silika, Diatomit
Definicija: Sastoji se iz predviđenih silicijumskih diatomskih skeleta. Proizvodi se kao: osušen prirodan prašak, sprašen prašak i fluks-sprašen prašak.
C.A.S. broj: Prirodni i sprašen prašak: 61790-53-2. Fluks-sprašen prašak: 68855-54-9
Osobine: Suv prirodan prašak: beličast ili svetlosiv prašak; Sprašen prašak: ružičast do svetlobraon ili svetložut do svetlooranž prašak; Fluks-sprašen prašak: beo do ružičast ili svetlobraon.
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Nerastvorljiv u vodi, kiselinama (izuzev fluorovodonične) i razblaženim alkalijama
B. Mikroskopija: Kada se posmatra pri uvećanju 100h-200h uočavaju se karakteristične diatomske strukture.
V. pH: Prirodan i sprašen prašak: 5-10; Fluks-sprašen prašak: 8-11;
Pomeša se 10 g uzorka sa 100 ml vode i zagreva da ključa 1 h, profiltrira kroz filter od sinterovanog stakla ili odgovarajući filter papir, filtrat razblaži vodom do 100 ml i izmeri se pH.
G. Isparljivost: Stavi se 0,2 g uzorka u platinski lončić za žarenje i rastvori u 5 ml fluorovodonične kiseline. Kada se rastvor zagreva (sušnica sa izvlačenjem pare) skoro cela količina ispari.
Čistoća
Gubitak sušenjem: Prirodan prašak: najviše 10% (105oC, 2 h); Sprašen i fluks-sprašen prašak: najviše 3% (105oC, 2 h)
Gubitak žarenjem: Prirodan prašak: najviše 7% na osušenu supstancu; Sprašen i fluks-sprašen prašak: najviše 2% na osušenu supstancu
Supstance nerastvorljive u fluorovodoničnoj kiselini: Najviše 25%. Tačno se izmeri oko 0,2 g osušenog uzorka u platinskom lončiću za žarenje prethodno izžarenom do konstantne mase, doda 5 ml fluorovodonične i 2 kapi sumporne kiseline (1 u 2) i pažljivo upari skoro do suvog na vodenom kupatilu. Zagreje se na 550oC 1 h, a onda se temperatura postepeno povećava dok ne dostigne 1000oC-1200oC i na toj temperaturi se zagreva 30 min. Ostatak nije veći od 50 mg.
Supstance rastvorljive u vodi: Najviše 2,5%. 10 g osušenog uzorka i 100 ml vode zagreva se da ključa 2 h uz povremeno mućkanje i dodavanje vode. Ohladi se i filtrira uz pomoć sukcije kroz filter papir za kvantitativne analize. Ponavlja se filtriranje kroz isti filter papir dok se ne dobije bistar rastvor. Ostatak na filter papiru ispere se sa malom količinom vode. Filtrat i rastvori posle ispiranja se spoje, upare do suvog i suše još 2 h na 105oC.
Supstance rastvorljive u hlorovodoničnoj kiselini: Najviše 4%. 2,0 g osušenog uzorka i 50 ml razblažene hlorovodonične kiseline TP zagreva se 15 na 50oC uz mućkanje. Ohladi se, filtrira i ostatak na filter papiru ispere sa malom količinom razblažene hlorovodonične kiseline TP. Filtrat i rastvor posle ispiranja se spoje, upare do suvog i žare na 450-550oC do konstantne mase.
Arsen: Najviše 10 mg/kg
Olovo: Najviše 10 mg/kg
ŽELATIN
Sinonimi: Jestivi želatin, želatin prehrambene čistoće
Definicija: Proizvod dobijen kiselom, alkalnom ili enzimskom hidrolizom kolagena, glavne proteinske komponente kože, kostiju i vezivnog tkiva životinja. Životinjske sirovine ne smeju da budu u kontaktu sa pentahlorfenolom. Želatin tipa A se dobija kiselom preradom kolagenskog sirovog materijala i ima izoelektričnu tačku između pH 7 i pH 9. Želatin tipa B se dobija alkalnom preradom kolagenskog sirovog materijala i ima izoelektričnu tačku između pH 4,6 i 5,2. Mešavine želatina tipa A i B i želatini proizvedeni modifikacijama navedenih metoda mogu da imaju različite izoelektrične tačke izvan navedenih opsega.
Hemijska imena: Želatin
C.A.S. broj: 9000-70-8
Osobine: Slabožućkasta staklasta zrnca, prašak ili listići. Kada se potopi u hladnu vodu hidratiše, zagrevanjem daje stabilnu suspenziju, a zatim se rastvara. Vodeni rastvor formira reverzibilan gel kada se ohladi ispod temperature želiranja.
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u toploj vodi i vodenim rastvorima polihidroksilnih alkohola (glicerol, propilenglikol); nerastvorljiv u ostalim organskim rastvaračima.
B. Formiranje reverzibilnog gela: Rastvori se 10 g u toploj vodi u odgovarajućoj posudi, ohladi i drži u frižideru na 2oC 24 h. Formira se gel. Posuda se stavi u vodeno kupatilo na 60oC i meša. U roku od 30 min gel se ponovo pretvara u tečnost.
V. Temperatura želiranja: Želatin iz tkiva toplokrvnih životinja: 30oC - 35oC. Riblji želatin: 5oC - 10oC
G. Bojena reakcija: U 1:100 rastvor uzorka doda se trinitrofenol TP ili 1:1,5 rastvor kalijum-dihromata prethodno pomešanog sa 3 M hlorovodoničnom kiselinom u odnosu oko 1:0,25 v/v. Formira se žut talog.
Čistoća
Pepeo: Najviše 3%
Gubitak sušenjem: Najviše 15,0%
Sumpor-dioksid: Najviše 0,005%
Pentahlorfenol: Najviše 0,3 mg/kg
Fluorid: Najviše 0,005%
Hrom: Najviše 10 mg/kg
Olovo: Najviše 1,5 mg/kg
Teški metali: Najviše 0,002% (kao olovo)
E. Coli: Odsutne u 25 g
Salmonella sp.: Odsutna u 25 g
KAZEIN
Definicija: Proizvod dobijen iz koaguluma koji nastaje tretiranjem obranog mleka sa kiselinama, enzimima ili drugim agensima za taloženje prehrambene čistoće. Posle taloženja kazein se odvaja od rastvorljive frakcije mleka, ispira i suši. Hemijski, kazein je mešavina najmanje 20 elektroforetski različitih fosfoproteina. Osnovne frakcije su alfa-kazein, beta-kazein i kapa-kazein. Sadrži sve esencijalne aminokiseline.
Hemijsko ime: Kazein
C.A.S. broj: 9000-71-9
Određivanje: Najmanje 90,0% proteina (N dž 6,38) u odnosu na osušenu supstancu za kiselinski koagulisan kazein; Najmanje 86,0% proteina (N dž 6,38) u odnosu na osušenu supstancu za enzimski koagulisan kazein
Osobine: Beličast do krem boje zrnast ili fin prašak
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Nerastvorljiv u vodi i alkoholu; rastvara se u rastvorima alkalija dajući soli kazeinate.
Čistoća
Masti: Najviše 2,25%
Gubitak sušenjem: Najviše 12,0%
Slobodne kiseline: Pozitivno ispitivanje
Laktoza: Najviše 2,0%
Olovo: Najviše 5 mg/kg
Teški metali: Najviše 0,002% (kao olovo)
Ukupan broj aerobnih organizama: Najviše 100000 CFU/g
Koliformi: Najviše 2 CFU/0,1 g
Salmonella sp.: Odsutna u 25 g
PERLIT
Sinonimi: Razvijen perlit
Definicija: U prirodi se perlit javlja kao siva do braon staklasta vulkanska stena koja se sastoji uglavnom od stopljenih kalijum aluminijum silikata i 3 -5 % vode. Materijal se lomi i zagreva na visokoj temperaturi (900 - 1100oC) pri čemu pucketa (kao kokice) uz oslobađanje okludovane vode, a zapremina se poveća preko 20 puta. Materijal se usitnjava do voluminoznosti od 32-400 kg/m3 i veličine čestica od 1 do nekoliko stotina mikrona. Može da sadrži dodati natrijum-karbonat ili natrijum-silikat prehrambene čistoće.
Hemijska imena: Perlit
Osobine: Beo nehigroskopan prašak
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Slabo rastvorljiv u vodi; umereno rastvorljiv u razblaženim kiselinama i alkalijama.
B. Pozitivna ispitivanja za aluminijum, za kalijum i za natrijum
Čistoća
Gubitak žarenjem: Najviše 7% (staklasta forma)
Gubitak sušenjem: Najviše 3% (sprašena forma)
pH: 5-11 (filtrat 10% suspenzije)
Arsen: Najviše 10 mg/kg
Olovo: Najviše 10 mg/kg
TANINSKA KISELINA
Sinonimi: Tanini (čistoće za hranu), galotaninska kiselina, INS No.181
Definicija: Sastoji se iz galotanina dobijenih ekstrakcijom rastvaračima iz određenih prirodnih sirovina. Nije kiselina u hemijskom smislu, a trivijalni naziv taninska kiselina je usvojen da bi se razlikovala komercijalna supstanca od ostalih tanina, kao što su kondenzovani tanini (nehidrolizirajući) ili elagitanini. Specifikacija se odnosi samo na hidrolizirajuće galotanine, tj. na tanine koji hidrolizom oslobađaju galnu kiselinu. Hidrolizirajući galotanini mogu da se dobijaju iz mladih izdanaka različitih Ljuercus vrsta (npr. Ljuercus infectoria) kao kineski i alepo tanin. Mogu da se dobijaju iz različitih Sumac vrsta (npr. Rhus corieria, R. Galabr, R. Thypia) kao sicilijanski i američki sumak. Navedeni tanini se sastoje uglavnom iz polidigaloil estara glukoze. Mogu da se dobijaju iz semena čaure Casealpinia spinosa i ovi tanini se uglavnom sastoje iz polidigaloil estara hininske kiseline.
Određivanje: Najmanje 96% u odnosu na osušenu supstancu.
Osobine: Žućkastobeo do svetlobraon amorfan prašak, sjajne ljuspice ili sunđerasta masa, bez mirisa ili slabog karakterističnog mirisa.
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiva u vodi, acetonu i etanolu; nerastvorljiva u benzenu, hloroformu i etru; 1 g se rastvara u oko 1 ml glicerola.
B. Bojena reakcija: U 1:10 rastvor doda se mala količina gvožđe(III)-hlorida TP. Nastaje plavocrna boja ili talog.
V. Formiranje taloga: Kada se u rastvor uzorka doda rastvor albumina ili želatina formira se talog.
G. Ispitivanje galne kiseline: Hromatografija na tankom sloju uz galnu kiselinu kao standard.
Čistoća
Gubitak sušenjem: Najviše 7% (105oC, 2 h);
Sulfatni ostatak: Najviše 1%
Gume ili dekstrin: Rastvori se 1 g uzorka u 5 ml vode, filtrira i filtratu doda 10 ml etanola; ne nastaje zamućenje u roku od 15 min.
Smolaste supstance: Rastvori se 1 g uzorka u 5 ml vode, filtrira i filtrat razblaži vodom do 15 ml ; ne nastaje zamućenje.
Kondenzovani tanini: Najviši 0,5% određeno HPLC tehnikom
Rezidualni rastvarač: Najviše 25 mg/kg acetona ili etilacetata pojedinačno ili u kombinaciji
Arsen: Najviše 3 mg/kg
Olovo: Najviše 10 mg/kg
Teški metali: Najviše 40 mg/kg
DIOKTIL-NATPIJUM-SULFOSUKCINAT
Sinonimi: DSS, INS No.480
Definicija
C.A.S. broj: 577-11-7
Hemijska formula: C20H37NaO7S
Molekulska masa: 444,56
Određivanje: Najmanje 98,5% u odnosu na osušenu supstancu
Osobine: Bela, voskasta, plastična masa karakterističnog mirisa na oktanol
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Slabo rastvorljiva u vodi; rastvorljiva u etanolu i glicerolu
B. IR spektar: Karakterističan za jedinjenje
B. pH: 5,8-6,9 (1:100 rastvor)
Čistoća
Gubitak sušenjem: Najviše 2% (2 h, 105oC)
Bistrina rastvora: Rastvori se 25 g uzorka u 94 ml etanola. U rastvoru se ne pojavljuje zamućenje u roku od 24 h.
Sulfatni ostatak: 15,5% - 16,2%
Bi- (2-etiheksil)-meleat: Najviše 0,4%
Arsen: Najviše 3 mg/kg
Teški metali: Najviše 10 mg/kg
NATRIJUM-LAURILSULFAT
Sinonimi: INS No. 487
Definicija: Mešavina alkilsulfata u kojoj je najzastupljeniji natrijum-laurilsulfat
C.A.S. broj: 151-21-3
Određivanje: Najmanje 59,0% od ukupnih alkohola
Osobine: Beli ili svetložuti mali kristali slabog karakterističnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: 1 g se rastvara u 10 ml vode dajući opalescentan rastvor
B. Pozitivno ispitivanje za natrijum i za sulfat
B. pH: 5,8 - 6,9 (1:100 rastvor)
Čistoća
Alkalnost: Pozitivno ispitivanje (oko 0,25% kao NaOH)
Natrijum-hlorid i natrijum-sulfat: Najviše 8%
Nesulfatni alkoholi: Najviše 4%
Olovo: Najviše 5 mg/kg
Teški metali: Najviše 0,002% (kao olovo)
GLUTARALDEHID
Sinonimi: Glutaral, 1,5-pentandial
Definicija
C.A.S. broj: 111-30-8
Hemijska formula: C5H8O2
Molekulska masa: 100,12
Određivanje: 100 - 105% u odnosu na deklarisan sadržaj (obično 15 - 50%)
Osobine: Bistar, skoro bezbojan vodeni rastvor karakterističnog oštrog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Meša se vodom
B. Reakcija sa 2,4- dinitrofenilhidrazinom: Dobijeni kristali 2,4- dinitrofenilhidrazona imaju temperaturu topljenja 185 - 195oC
B. pH: 3,1 - 4,5
Čistoća
Teški metali: Najviše 10 mg/kg (kao olovo)
KOŠTANI FOSFAT
Sinonimi: Jestivi koštani fosfat, INS No. 542
Definicija: Heterogena rezidualna mešavina kalcijum-fosfata, od kojih je najzastupljeniji 3Ca3(PO4)2Ca(OH)2 dobijena mlevenjem kostiju prethodno tretiranih vrućom vodom i vodenom parom pod pritiskom. Može da sadrži neekstrahovane masti i proteine.
Određivanje: 30% - 40 % kalcijuma i najmanje 32,0% fosforpentoksida
Osobine: Beo do svetlokrem prašak, bez mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Nerastvorljiv u vodi i u etanolu
B. Pozitivno ispitivanje za kalcijum i za fosfat: Karakterističan za jedinjenje
Čistoća
Gubitak sušenjem: Najviše 2%
Gubitak žarenjem: Najviše 20%
Fluorid: Najviše 1000 mg/kg
Ostatak masti: Najviše 2%
Proteinski ostatak: Najviše 10% (N dž 6,25)
Arsen: Najviše 3 mg/kg
Bakar: Najviše 25 mg/kg
Cink: Najviše 250 mg/kg
Olovo: Najviše 10 mg/kg
Ukupan broj aerobnih organizama: Najviše 1000 CFU/g
E. Coli: Odsutna u 10 g
Salmonella: Odsutna u 50 g
BUTILSTEARAT
Sinonimi: Butiloktadekanoat
Definicija
Hemijska formula: C22H44O2
Molekulska masa: 340,59
Osobine: Bezbojna, voskasta masa
Identifikacija
A. Temperatura ključanja: 223oC
B. Temperatura topljenja 17oC - 21oC
Čistoća
Jodni broj: Najviše 1
Saponifikacioni broj: 165 - 180
MINERALNO ULjE VISOKOG VISKOZITETA
Sinonimi: Tečni parafin, tečni petrolatum, mineralno ulje prehrambene čistoće, belo mineralno ulje, INS No.905a
Definicija: Mešavina visoko rafinisanih parafinskih i naftenskih tečnih ugljenih hidrata temperature ključanja iznad 350oC dobijena iz sirovih mineralnih ulja različitim postupcima rafinacije (npr. destilacija, ekstrakcija, kristalizacija) i zatim prečišćavanjem kiselim i/ili katalitičkim hidrotretmanom. Može da sadrži dozvoljene antioksidanse.
C.A.S. broj: 8012-95-1
Osobine: Bezbojna, providna, uljasta tečnost bez mirisa; ne fluorescira na dnevnom svetlu
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Nerastvorljivo u vodi, slabo rastvorljivo u etanolu, umereno rastvorljivo u etru
B. Sagorevanje: Gori svetlim plamenom uz karakterističan parafinski miris
Čistoća
Viskozitet, 100oC: Najmanje 11 cSt
Karbonski broj na 5%: Najmanje 28
Temperature destilacije: Temperatura ključanja na 5% temperature destilacije je veća od 422oC
Prosečna molekulska masa: Najmanje 500
Kiselost ili alkalnost: U 10 ml uzorka doda se 20 ml ključale vode i snažno mućka 1 min. Odvoji se vodeni sloj i filtrira. U 10 ml filtrata doda se 0,1 ml fenolftaleina TP. Rastvor je bezbojan. Najviše 0,1 ml 0,1 M natrijum-hidroksida je potrebno da se boja promeni u ružičastu.
Supstance koje lako karbonizuju: Stavi se 5 ml uzorka u staklenu epruvetu sa brušenim čepom prethodno ispranu hromnom kiselinom. Doda se 5 ml sumporne kiseline TP i zagreva u ključaloj vodi 10 min pri čemu se na svakih 30 s epruveta tri puta snažno promućka. Uzorak nije promenio boju, a kiselina nije postala tamnija od boje poredbenog rastvora dobijenog mešanjem 3 ml gvožđe(III)-hlorida, TP, 1,5 ml kobalt(II) - hlorida TP, 0,5 ml bakar(II)- sulfata TP i 5 ml mineralnog ulja.
Policiklični aromatični ugljovodonici: Pozitivno ispitivanje
Čvrsti parafini: Uzorak se zagreje 2 h na 100oC, ohladi u eksikatoru iznad koncentrovane sumporne kiseline i prenese u staklenu epruvetu prečnika 25 mm. Epruveta se začepi i potopi u ledenu vodu. Posle 4 h tečnost je dovoljno bistra da se kroz nju jasno vidi vertikalna crna linija debljine 0,5 mm na beloj pozadini.
Arsen: Najviše 1 mg/kg
Olovo: Najviše 1 mg/kg
Teški metali: Najviše 10 mg/kg
MINERALNO ULjE SREDNjEG I NISKOG VISKOZITETA
Sinonimi: Tečni parafin, tečni petrolatum, mineralno ulje prehrambene čistoće, belo mineralno ulje, INS No. 905a
Definicija: Mešavina visoko rafinisanih parafinskih i naftenskih tečnih ugljenih hidrata temperature ključanja iznad 200oC dobijena iz sirovih mineralnih ulja različitim postupcima rafinacije (npr. destilacija, ekstrakcija, kristalizacija) i zatim prečišćavanjem kiselim i/ili katalitičkim hidrotretmanom. Može da sadrži dozvoljene antioksidanse. Prema viskozitetu klasifikuje se u tri klase.
C.A.S. broj: 8012-95-1
Osobine: Bezbojna, providna, uljasta tečnost bez mirisa; ne fluorescira na dnevnom svetlu
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Nerastvorljivo u vodi, slabo rastvorljivo u etanolu, umereno rastvorljivo u etru
B. Sagorevanje: Gori svetlim plamenom uz karakterističan parafinski miris
Čistoća
Viskozitet, 100oC: Klasa I: 8,5 - 11 mm2/s; Klasa II: 7,0 - 8,5 mm 2/s; Klasa III: 3,0 - 7,0 mm2/s
Karbonski broj na 5% temperature destilacije: Klasa I: (veće od) 25; Klasa II: (veće od) 22; Klasa III: (veće od) 17
Prosečna molekulska masa: Klasa I: 480 - 500; Klasa II: 400 - 480; Klasa III: 300 - 400
Kiselost ili alkalnost: U 10 ml uzorka doda se 20 ml ključale vode i snažno mućka 1 min. Odvoji se vodeni sloj i filtrira. U 10 ml foltrata doda se 0,1 ml fenolftaleina TP. Rastvor je bezbojan. Najviše 0.1 ml 0,1 M natrijum-hidroksida je potrebno da se boja promeni u ružičastu.
Supstance koje lako karbonizuju: Stavi se 5 ml uzorka u staklenu epruvetu sa brušenim čepom prethodno ispranu hromnom kiselinom. Doda se 5 ml sumporne kiseline TP i zagreva u ključaloj vodi 10 min pri čemu se na svakih 30 s epruveta tri puta snažno promućka. Uzorak nije promenio boju, a kiselina nije postala tamnija od boje poredbenog rastvora dobijenog mešanjem 3 ml gvožđe (III)-hlorida TP, 1,5 ml kobalt (II)- hlorida TP, 0,5 ml bakar (II)-sulfata TP i 5 ml mineralnog ulja.
Policiklični aromatični ugljovodonici: Pozitivno ispitivanje
Čvrsti parafini: Uzorak se zagreje 2 h na 100oC, ohladi u eksikatoru iznad koncentrovane sumporne kiseline i prenese u staklenu epruvetu prečnika 25 mm. Epruveta se začepi i potopi u ledenu vodu. Posle 4 h tečnost je dovoljno bistra da se kroz nju jasno vidi vertikalna crna linija debljine 0,5 mm na beloj pozadini.
Olovo: Najviše 1 mg/kg
RICINUSOVO ULjE
Definicija: Ulje dobijeno iz semena Ricinus Communis L. (familija Euphorbiaceae) sadrži uglavnom trigliceride ricinoleinske kiseline
C.A.S. broj: 8001-79-4
Osobine: Svetložuta ili skoro bezbojna, bistra, viskozna tečnost slabog, blagog mirisa.
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiva u 95% etanolu; meša se sa apsolutnim alkoholom; slabo rastvorljiva u petroletru
B. Specifična težina: (20oC) 0,952 - 0,966
V. Indeks refrakcije: (20oC, D) 1,477 - 1,481
Čistoća
Kiselinski broj: Najviše 2
Hidroksilni broj: 160 - 168
Saponifikacioni broj: 176 - 185
Jodni broj: 83 - 88
Arsen: Najviše 3 mg/kg
Teški metali: Najviše 10 mg/kg
AMONIJUM-HLORID
Sinonimi: Amonijum murijat, amonijačna so, INS No. 510
Definicija
Hemijsko ime: Amonijum-hlorid
C.A.S. broj: 12125-02-09
Hemijska formula: NH4 Cl
Molekulska masa: 53,50
Određivanje: Najmanje 99,0% u odnosu na osušenu supstancu. Bezbojni kristali ili beo, fin ili grub, kristalan higroskopan prašak
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi, slabo rastvorljiv u etanolu
B. pH: 4,5 - 6,0 (1:20 rastvor)
V. Pozitivna ispitivanja za amonijum i za hlorid
Čistoća
Gubitak sušenjem: Najviše 2% (iznad silika gela, 4 h)
Sulfatni ostatak: Najviše 0,5%
Arsen: Najviše 3 mg/kg
Olovo: Najviše 10 mg/kg
Teški metali: Najviše 20 mg/kg
DIAMONIJUM-HIDROGENFOSFAT
Sinonimi: Dvobazni amonijum-fosfat, diamonijum-fosfat, INS No. 342 (ii)
Definicija
Hemijska imena: Diamonijum-hidrogenfosfat, diamonijum-hidrogentetraoksofosfat, diamonijum-hidrogenortofosfat
C.A.S. broj: 7783-54-0
Hemijska formula: (NH4)2HPO4
Molekulska masa: 132,06
Određivanje: Najmanje 96,0%
Osobine: Beli kristali ili kristalan prašak
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi
B. pH: 7,6 - 8,4 (1 : 100 rastvor)
V. Pozitivna ispitivanja za amonijum i za fosfat
Čistoća
Fluorid: Najviše 10 mg/kg
Arsen: Najviše 3 mg/kg
Teški metali: Najviše 10 mg/kg
AMONIJUM-DIHIDROGENFOSFAT
Sinonimi: Monobazni amonijum-fosfat, monoamonijum-fosfat, kiseli amonijum-fosfat, primarni amonijum-fosfat, INS No. 342(i)
Definicija
Hemijska imena: Amonijum-dihidrogenfosfat, amonijum-dihidrogentetraoksofosfat, monoamonijummonofosfat, amonijum-dihidrogenortfosfat
C.A.S. broj: 7722-76-1
Hemijska formula: NH4H2PO4
Molekulska masa: 115,03
Određivanje: Najmanje 96,0%
Osobine: Bezbojni ili beli kristali ili kristalan prašak ili zrnca
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi
B. pH: 4,3 - 5,0 (1 : 100 rastvor)
V. Pozitivna ispitivanja za amonijum i za fosfat
Čistoća
Fluorid: Najviše 10 mg/kg
Arsen: Najviše 3 mg/kg
Teški metali: Najviše 10 mg/kg
INOZITOL
Definicija
Hemijsko ime: 1,2,3,4,5,6-cikloheksanheksol
C.A.S. broj: 87-89-8
Hemijska formula: C12H12O6
Molekulska masa: 180,16
Određivanje: Najmanje 97,0% u odnosu na osušenu supstancu
Osobine: Beli kristali ili kristalan prašak, bez mirisa, slatkog ukusa
Idenfitikacija
A. Bojena reakcija: Doda se 6 ml azotne kiseline na 1 ml 1:50 rastvora uzorka i u porcelanskoj posudi za uparavanje upari do suva na vodenom kupatilu. Ostatak se rastvori u 1 ml vode, doda se 0,5 ml 1:10 rastvora stroncijum-acetata i ponovo upari do suva. Nastaje ljubičasta boja.
Čistoća
Temperatura topljenja: 224 oC - 227 oC
Gubitak sušenjem: Najviše 0,5%
Ostatak posle žarenja: Najviše 0,1%
Teški metali: Najviše 10 mg/kg (kao olovo)
Kalcijum: Pozitivno ispitivanje
Hlorid: Najviše 0,005%
Sulfat: Najviše 0,006%
Olovo: Najviše 10 mg/kg
Teški metali: Najviše 0,002% (kao olovo)
MAGNEZIJUM-GLUKONAT
Sinonimi: INS No. 580
Definicija: Komercijalna supstanca može da bude anhidrovana, dihidrat ili njihova mešavina
Hemijsko ime: Magnezijum-di-D-glukonat
C.A.S. broj: Anhidrovani: 3632-91-5
Dihidrat: 59625-89-7
Hemijska formula: C12H22MgO14
Molekulska masa: Anhidrovani: 416,60
Dihidrat: 450,63
Određivanje: Najmanje 98,0% u odnosu na bezvodnu supstancu
Osobine: Beli do beličast fin prašak bez mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi, umereno rastvorljiv u etanolu
V. Pozitivna ispitivanja za magnezijum i za glukonat
Čistoća
Voda: 3 - 12% (Karl Fischer-ova metoda)
Redukujuće supstance: Najviše 1% izračunato kao D-glukoza (Metoda I)
Olovo: Najviše 2 mg/kg
MAGNEZIJUM-SULFAT
Sinonimi: INS No. 518
Definicija: Komercijalna supstanca može da bude monohidrat, heptahidrat, ili tzv. osušeni oblik koji sadrži oko 2.3 molekula hidratisane vode
Hemijsko ime: Magnezijum-sulfat
C.A.S. broj: 7487-88-9
Hemijska formula: MgSO4 dž džH2O
Molekulska masa: 120,36 (anhidrovan)
Određivanje: Najmanje 99,5% MgSO4 posle žarenja
Osobine: Bezbojni kristali ili zrnast kristalan prašak, bez mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi, sporo rastvorljiv u glicerolu, slabo rastvorljiv u etanolu
V. Pozitivna ispitivanja za magnezijum i za sulfat
Čistoća
Gubitak žarenjem: 13,0% - 16,0% za monohidrat; 22,0% - 28,0% za osušeni oblik; 40,0% - 52,0% za heptahidrat
Selen: Najviše 0,003%
Teški metali: Najviše 10 mg/kg (kao olovo)
CINK - SULFAT
Definicija: Komercijalna supstanca može da bude monohidrat ili heptahidrat
Hemijsko ime: Cink-sulfat
C.A.S. broj: 7733-02-0
Hemijska formula: ZnSO4 dž džH2O
Molekulska masa: 161,45 (anhidrovan)
Određivanje: Monohidrat: najmanje 98,0% ZnSO4 dž H2O
Heptahidrat: najmanje 99,0% ZnSO4 dž 7H2O
Osobine: Bezbojne transparentne prizme, iglice ili zrnast kristalan prašak, bez mirisa. Monohidrat gubi vodu na temperaturi iznad 238 oC, heptahidrat eflorescira na suvom vazduhu na sobnoj temperaturi.
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu
V. Pozitivna ispitivanja za cink i za sulfat
Čistoća
Kiselost: Pozitivno ispitivanje
Alkalni i zemnoalkalni metali: Najviše 0,5%
Selen: Najviše 0,003%
Kadmijum: Najviše 5 mg/kg
Živa: Najviše 5 mg/kg
Olovo: Najviše 10 mg/kg
OKSISTEARIN
Sinonimi: INS No. 387
Definicija: Mešavina glicerida delimično oksidisane stearinske i drugih masnih kiselina dobijena zagrevanjem hidrogenizovanih biljnih ulja pod kontrolisanim uslovima
Osobine: Braon do svetlobraon masna voskasta masa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u etru i heksanu
Čistoća
Indeks refrakcije: 1,465 - 1,467 na 48 oC prema sledećoj proceduri: Uzorak se istopi, profiltrira kroz filter papir i odredi se indeks refrakcije na 48 oC
Kiselinski broj: Najviše 15
Hidroksilni broj: 30 - 45
Jodni broj: Najviše 15
Saponifikacioni broj: 225 - 240
Neosapunjive materije: Najviše 0,8%
Olovo: Najviše 2 mg/kg
AMONIJUM-HLORID
Sinonimi: Amonijačna so, amonijum murijat, INS No. 510
Definicija
Hemijsko ime: Amonijum-hlorid
C.A.S. broj: 12125-02-9
Hemijska formula: NH4Cl
Molekulska masa: 53,50
Određivanje: Najmanje 99,0% u odnosu na osušenu supstancu
Osobine: Bezbojni kristali ili beo fin ili grub kristalan prašak, prilično higroskopan
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi, slabo rastvorljiv u etanolu
V. Pozitivna ispitivanja za amonijum i za hlorid
Čistoća
Gubitak sušenjem: Najviše 2,0% (4 h iznad silikagela)
Sulfatni ostatak: Najviše 0,5%
Arsen: Najviše 3 mg/kg
Olovo: Najviše 10 mg/kg
Teški metali: Najviše 20 mg/kg
ETILENDIHLORID
Definicija
Hemijsko ime: 1,2-dihloretan
C.A.S. broj: 107-06-2
Hemijska formula: C2H4Cl2
Molekulska masa: 98,96
Osobine: Bistra, bezbojna, zapaljiva uljasta tečnost mirisa sličnog hloroformu
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Slabo rastvorljiv u vodi, rastvorljiv u etru, alkoholu i acetonu
B. Indeks refrakcije (20oC, D): 1,445
Čistoća
Kiselost: Najviše 10 mg/kg (kao hlorovodonična kiselina)
Opseg destilacije: 82 oC - 85 oC
Specifična težina (20oC): 1,245-1,255
Slobodni halogeni: Pozitivno ispitivanje
Neisparljiv ostatak: Najviše 0,002%
Voda: Najviše 0,03%
Teški metali: Najviše 1 mg/kg (kao olovo)
VODONIK-PEROKSID
Definicija
Hemijska imena: Vodonik-peroksid
C.A.S. broj: 7722-84-1
Hemijska formula: H2O2
Molekulska masa: 34,01
Određivanje: Odgovara deklarisanom sadržaju, obično 30%-50%
Osobine: Bezbojna, transparentna tečnost, bez mirisa ili skoro bez mirisa, sadrži dodate stabilizatore koji čine neisparljiv ostatak. Upozorenje: jako oksidaciono sredstvo, izbegavati kontakt sa očima i kožom
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Meša se sa vodom
B. Pozitivno ispitivanje za peroksid: 7,6 - 8,4 (1:100 rastvor)
V. Kiselost: Kisela reakcija (lakmus papir)
Čistoća
Neisparljiv ostatak: Najviše 60 mg/kg
Kiselost: Najviše 0,03% (kao sumporna kiselina). Razblaži se 10 g uzorka sa 90 ml vode koja ne sadrži ugljen-dioksid, doda metil crveno TP i titrira 0,02M natrijum-hidroksidom. Utrošak natrijum-hidroksida nije više od 3 ml veći od utroška za titraciju 90 ml vode korišćene za razblaživanje uzorka.
Gvožđe: Najviše 0,5 mg/kg
Kalaj: Najviše 10 mg/kg
Arsen: Najviše 3 mg/kg
Teški metali: Najviše 10 mg/kg
PROPILEN-OKSID
Definicija
Hemijska imena: Propilen-oksid, 1,2-epoksipropan
C.A.S. broj: 75-56-9
Hemijska formula: C3H6O
Molekulska masa: 58,08
Određivanje: Najmanje 99,0%
Osobine: Bezbojna tečnost slatkastog ukusa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi, meša se sa etanolom i etrom
B. IR spektar: Karakterističan za jedinjenje
Čistoća
Voda: Najviše 0,1% (Karl Fischer-ova metoda)
Opseg destilacije: 32oC - 37oC (na 760 mm Hg)
Nerastvorljive materije: Bez suspendovanih materija
Neisparljiv ostatak: Najviše 0,1%
Ukupna kiselost: Najviše 0,05% (kao sirćetna kiselina)
Aldehidi: Pozitivno ispitivanje
HLOR-DIOKSID
Sinonimi: Hlor(IV)-oksid, hlor-peroksid
Definicija: Obično se pravi neposredno pre upotrebe dejstvom hlora na natrijum-hlorit, ili dejstvom sumporne kiseline na natrijum-hlorat
Hemijska imena: Hlor-dioksid
C.A.S. broj: 10049-04-4
Hemijska formula: ClO2
Molekulska masa: 67,45
Određivanje: Najmanje 99,0%
Osobine: Žućkastozelen gas karakterističnog mirisa, sadrži do 25% slobodnog hlora
ALILIZOTIOCIJANAT
Definicija
Hemijsko ime: Alilizotiocijanat
Hemijska formula: C3H5NCS
Molekulska masa: 99,16
Određivanje: Najmanje 93,0%
Osobine: Bezbojna do svetložuta tečnost veoma oštrog iritirajućeg mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u alkoholu, ugljen-disulfidu i etru
B. Temperatura ključanja: 88,0 oC
V. IR spektar: Karakterističan za jedinjenje
G. Indeks refrakcije (20oC, D): 1,527-1,531
D. Specifična težina (20oC): 1,013-1,020
Čistoća
Opseg destilacije: 148 oC - 154 oC
Fenoli: Pozitivno ispitivanje
Alil alkohol: Najviše 0,1%
IZOAMILACETAT
Sinonimi: Amilacetat, izoamiletanoat
Definicija: Mešavina estara sirćetne kiseline i pentanola
Hemijsko ime: 3-metilbutiletanoat (glavna komponenta)
Hemijska formula: C7H14O2
Molekulska masa: 130,9
Određivanje: Najmanje 95,0% C7H14O2
Osobine: Bezbojna bistra tečnost karakterističnog voćnog mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Slabo rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u glicerolu, gotovo nerastvorljiv u propilenglikolu; rastvorljiv u etanolu, dietiletru, etilacetatu.
B. Indeks refrakcije (20oC, D): 1,400-1,404
V. Specifična težina (25oC): 0,868-0,878
Čistoća
Opseg destilacije: 99% v/v destiliše između 135 oC i 143 oC
Kiselinski broj: Najviše 1
Neisparljiv ostatak: Najviše 7 mg/100 ml
Teški metali: Najviše 10 mg/kg
GIBERELINSKA KISELINA
Definicija
Hemijsko ime: Giberelinska kiselina
Hemijska formula: C19H22O6
Molekulska masa: 346,38
Određivanje: Najmanje 90,0% u odnosu na osušenu supstancu
Osobine: Beo do svetložut kristalni prašak bez mirisa, ili skoro bez mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Slabo rastvorljiv u vodi, rastvorljiv u alkoholu i acetonu
B. Bojena reakcija: Rastvori se nekoliko mg uzorka u 2 ml sumporne kiseline. Rastvor je crvenkast sa zelenom fluorescencijom.
V. Temperatura topljenja: Oko 234 oC
Čistoća
Gubitak sušenjem: Najviše 3%
Specifična rotacija: Između +75,0o i +90,0o
Olovo: Najviše 10 mg/kg
Teški metali: Najviše 0,002%
GLICERILTRIPROPIONAT
Definicija
Hemijsko ime: Gliceriltripropionat
Hemijska formula: C12H20O6
Molekulska masa: 260.29
Određivanje: Najmanje 97,1%
Osobine: Bezbojna do svetložuta tečnost bez mirisa, gorkog ukusa
Identifikacija
B. Temperatura ključanja: 175,0oC - 176,0 oC (20 mm Hg)
V. Indeks refrakcije (20oC, D): 1,431 - 1,435
G. Specifična težina (20oC): 1,078 - 1,082
Čistoća
Kiselinski broj: Najviše 2,0
FUMARNA KISELINA
Sinonimi: INS No. 297
Definicija
Hemijska imena: trans-butendikarboksilna kiselina, trans-1,2-etilendikarboksilna kiselina
Hemijska formula: C4H4O4
Molekulska masa: 116,07
Određivanje: Najmanje 99,0% u odnosu na osušenu supstancu
Osobine: Beo kristalan prašak ili zrnca
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u etanolu, slabo rastvorljiv u vodi i dietiletru
B. pH: 2 - 2,5 (1:30 rastvor)
V. 1,2-dikarboksilna kiselina: Stavi se 50 mg uzorka u epruvetu, doda 2 do 3 mg rezorcinola i 1 ml sumporne kiseline, promućka, zagreva 5 min na 130oC i ohladi. Razblaži se vodom do 5 ml i dodaje 2:5 rastvor natrijum-hlorida u kapima do alkalne reakcije i razblaži vodom do 10 ml. Vidljiva je zelenkastoplava fluorescencija kada se posmatra pod UV svetlošću.
G. Ispitivanje za dvostruke veze: Doda se 10 ml vode u 0,5 g uzorka i rastvori uz zagrevanje do ključanja. Dodaju se 2 do 3 kapi bromne vode TP u vruć rastvor. Bromna voda TP se obezbojava.
Čistoća
Gubitak sušenjem: Najviše 0,5% (120 oC, 4h)
Temperatura topljenja: 286 oC - 302 oC (zatvorena kapilara, brzo zagrevanje)
Sulfatni ostatak: Najviše 0,1%
Maleinska kiselina: Najviše 0,1%
Olovo: Najviše 2 mg/kg
KALIJUM-BROMAT
Sinonimi: INS No. 924a
Definicija
Hemijska imena: Kalijum-bromat
Hemijska formula: KBrO3
C.A.S. broj: 7758-01-2
Molekulska masa: 167,01
Određivanje: Najmanje 99,0% u odnosu na osušenu supstancu
Osobine: Beli kristali ili zrnast prašak bez mirisa
Identifikacija
A. Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu
B. Pozitivno ispitivanje za kalijum i za bromate: 2 - 2,5 (1:30 rastvor)
Čistoća
Gubitak sušenjem: Najviše 0,5% (iznad odgovarajućeg desikanta)
Kiselost ili alkalnost: Rastvori se 5 g uzorka uz zagrevanje u 60 ml sveže prokuvane i ohlađene vode. Ohladi se, dodaju se 3 kapi fenolftaleina TP i posmatra boja:
- ukoliko je rastvor ružičast doda se 0,4 ml 0,01M hlorovodonične kiseline. Ružičasta boja nestaje.
- ukoliko je rastvor bezbojan doda se 1,2 ml 0,01 M natrijum-hidroksida. Rastvor se boji ružičasto
Arsen: Najviše 3 mg/kg
Teški metali: Najviše 10 mg/kg