----------

NAPOMENA:
Ovaj tekst sadrži sledeće propise:
Uredba komisije EZ br. 160/2007 od 15. februara 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 161/2007 od 15. februara 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 166/2006 od 16. februara 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 324/2007 od 23. marta 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EU br. 377/2007 od 29. marta 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 438/2007 od 20. aprila 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 455/2007 od 25. aprila 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 651/2007 od 8. juna 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 652/2007 od 8. juna 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 901/2007 od 27. jula 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 902/2007 od 27. jula 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 903/2007 od 27. jula 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 904/2007 od 27. jula 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 1178/2007 od 5. oktobra 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 1231/2007 od 19. oktobra 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 1345/2007 od 15. novembra 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 1417/2007 od 28. novembra 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 1439/2007 od 5. decembra 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 1440/2007 od 5. decembra 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 1452/2007 od 7. decembra 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 119/2008 od 7. februara 2008. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 155/2008 od 21. februara 2008. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 323/2008 od 8. aprila 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 334/2008 od 11. aprila 2007. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi
Uredba komisije EZ br. 359/2008 od 18. aprila 2008. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba u Kombinovanoj nomenklaturi

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 160/2007 OD 15. FEBRUARA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske Zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice, a koja nije u skladu sa ovom uredbom, nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 15. februara 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS, član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredba koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proizvod se sastoji od bistre, tamno braon 2208 90 69 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
tečnosti i ima aromatičan biljni miris i gorak, za tumačenje Kombinovane nomenklature, Dodatnom
biljni ukus. Stvarna alkoholna jačina mu je 43% napomenom 1(b) uz Glavu 30, i naimenovanjima uz
po zapremini. CN oznake 2208, 2208 90 i 2208 90 69.
Proizvod se sastoji od mešavine 32 vrste Proizvod se ne može smatrati lekom iz Glave 30.
medicinskih biljnih ekstrakata sa ekstraktom Ni etiketa, ni prateće uputstvo za korišćenje,
karamela, vode i alkohola (96% alkohola po ni pakovanje ne sadrže bilo kakvu informaciju
zapremini). Sledeći sastojci, između ostalih, o vrsti i koncentraciji aktivne materije/materija.
su upotrebljeni za spravljanje ovog proizvoda: Pominju se samo količina i vrsta biljaka ili
- Isijot (Radudž Zedoaruae) delova biljki koje su upotrebljene. Prema tome
- Mana (Manna) uslovi iz Dodatne napomene 1(b) uz Glavu 30 nisu
- Koren angelice (Radudž Angelucae) ispunjeni.
- Koren kravljaka (Radudž Carlinae)
- Mira (Myrrha) Proizvod je alkoholno piće iz tarifnog broja
- Kamfor (Camphora) 2208, koje ima karakteristike dodatka za hranu
- Šafran (Flos Croci) namenjenog za održavanje opšteg zdravlja i dobrog
stanja, a zasniva se na ekstraktima iz biljaka
Prema natpisu na pakovanju preporučuje se da se (videti HS Komentar uz tarifni broj 2208,
proizvod uzima u malim količinama (kafena treći stav, tačka 1b).
kašičica ujutru i uveče, može se rastvoriti u vodi,
čaju ili soku, ali nije obavezno)
Proizvod je pripremljen u bočici od 500 ml i može
se direktno konzumirati kao piće.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 161/2007 OD 15. FEBRUARA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu
koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice, a koja nije u skladu sa ovom uredbom, nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 15. februara 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS, član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Proizvod u obliku tečnosti zasnovan na 2202 90 91 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
proizvodima od fermentisanog mleka sa dodatkom za tumačenje Kombinovane nomenklature,
sterina od povrća i voćne arome dobijene od i naimenovanjima uz CN oznake 2202, 2202 90
preparata na bazi voća. i 2202 90 91.
Sastav (procenti po masi) je sledeći: Pošto se može direktno konzumirati kao
- saharoza/glukoza sirup 12,2 bezalkoholno piće, proizvod je obuhvaćen
- laktoza 2,5 tarifnim brojem 2202.
- belančevine 2,6
- masnoće 2,2 Proizvod se isključuje iz tarifnog broja 0403 zato
- steroli od povrća (stanol estri) 3 što stanol estri kao dodate supstance nisu od one
- sadržaj mlečne masnoće manji od 0,2 vrste koja je dopuštena u proizvodima iz Glave 4
- sadržaj vlage 76,9 (videti HS Komentar uz glavu 4, Opšte odredbe,
tačka (I), drugi stav). Proizvod se prema tome ne
i male količine vitamina i preparata može smatrati tečnim jogurtom, aromatizovanim
na bazi aroma. ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće
ili kakao, iz tarifnog broja 0403.
Proizvod je dostupan u različitim ukusima
(na primer: jagoda ili pomorandža). Voćni preparat Svrstavanje u tarifni broj 1901 se isključuje zbog
se sastoji od voćnog soka koji je dobijen toga što proizvod ima karakteristike pića iz
od koncentrata voćnog soka kom je dodat Glave 22 (videti HS Komentar uz tarifni
stabilizator (pektin). broj 1901, tačka (III), drugi stav).
Proizvod je pripremljen u boci od 65 ml i namenjen
je za direktnu upotrebu kao piće.
2. Proizvod sledećeg sastava (procenti po masi). 1901 90 91 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
- jogurt (sadržaj mlečne masnoće po masi 0,1%) 76 za tumačenje Kombinovane nomenklature,
- aromatizovan aloe vera preparat 22 i naimenovanjima uz CN oznake 1901, 1901 90
- šećer 2 i 1901 90 91.
Proizvod je zelenkasto-bele boje. Supstanca ima Aloe vera nije voće iz Glave 8, već biljka iz
gustinu običnog jogurta. Komadići aloe vere mogu Glave 6. Prema tome proizvod ne ispunjava
se videti u supstanci. kriterijume naimenovanja tarifnog broja 0403.
Proizvod je pripremljen za prodaju u posudama Prehrambeni proizvodi na bazi mleka su
od 150 g. isključeni iz Glave 4. (videti HS Komentar uz
Glavu 4., Opšte odredbe, tačka (I), poslednji stav,
tačka (a)).
Proizvod se može svrstati u tarifni broj 1901
pošto sadrži, pored prirodnih sastojaka mleka,
druge sastojke od one vrste koja nije dopuštena u
tarifnim brojevima 0401 do 0404
(videti HS Komentar uz tarifni broj 1901,
tačka (III), prvi stav.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 166/2006 OD 16. FEBRUARA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom Uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom Uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 16. februara 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS, član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Set toaletnih proizvoda pripremljen za prodaju 6912 00 50 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1,
na malo, sastoji se od: 3(b) i 6. za tumačenje Kombinovane nomenklature,
- čaše, i naimenovanjima uz CN oznake 6912 00
- posude za sapun, i 6912 00 50.
- cilindričnog držača za četkicu za zube, i
- dozator za tečni sapun. Toaletni proizvodi, prilikom carinjenja čine set
u smislu Osnovnog pravila za primenjivanje 3(b).
Dozator za tečni sapun se sastoji od posude
od fajansa koja je opremljena plastičnom pumpom. Treba ga svrstati prema materijalu, keramici,
Ostali proizvodi su napravljeni od fajansa. koja setu daje bitan karakter.
Svi proizvodi imaju istu šaru.
Namenjeni su da se koriste kao toaletni proizvodi.
(Videti fotografiju)(*)
2. Proizvod koji se sastoji od: 8516 79 70 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1,
- plastičnog sedišta sa poklopcem za klozetsku 3(v) i 6. za tumačenje Kombinovane nomenklature,
šolju, i naimenovanjima uz CN oznake 8516, 8516 79
- elektromehaničke pokretne prskalice i, i 8516 79 70.
- elektrotermičkog uređaja.
Proizvod je složeni artikl koji se sastoji od
Proizvod vrši nekoliko funkcija kao što su različitih komponenti. Svaka komponenta se može
zagrevanje vode, prskanje vode i sušenje površine. svrstati u različiti tarifni broj (kao sanitarni
proizvodi od plastike u tarifni broj 3922, kao
elektromehanički uređaj za prskanje
za domaćinstvo u tarifni broj 8509,
i kao elektrotermički uređaj u tarifni broj 8516).
Nijedna komponenta ne daje proizvodu bitan
karakter.
Prema tome, proizvod se svrstava, u skladu sa
Osnovnim pravilom 3 (v) u tarifni broj 8516
(poslednji po redu od onih tarifnih brojeva koje
zbog važnosti treba podjednako uzeti u obzir).
3. Aparat koji se sastoji od: 8527 99 00 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
- AM/FM radio prijemnika, za tumačenje Kombinovane nomenklature,
- sedmokanalnog pojačivača, napomenom 3 uz Odeljak DžVI i naimenovanjima uz
- digitalnog zvučnog procesora, CN oznake 8527 i 8527 99.
- video konvertora, i
- daljinskog upravljača. U smislu napomene 3. uz Odeljak DžVI, komponenta
koja obezbeđuje glavnu funkciju složene mašine je
Proizvod je projektovan da obezbedi audio i video radio prijemnik.
zabavu kod kuće.
Pojačavanje i obrada zvuka i sinhronizacija
Uređaj je sposoban za prijem signala i pojačavanje video signala se smatraju
iz različitih izvora (npr.: DVD plejera, sekundarnim funkcijama u poređenju sa radio
satelitskog prijemnika, kasetofona, prijemom.
video rekordera). Shodno tome, složena mašina se svrstava kao
aparat za radio difuzni prijem u CN tarifni
Zvučni signali mogu biti dekodirani i preneti podbroj 8527 99 00.
do digitalno/analognih konvertora pre pojačavanja.
Video signali su sinhronizovani sa zvučnim
signalom. Oni takođe mogu biti pojačani da bi se
obezbedilo poboljšan kvalitet slike.
4. Novo motorno vozilo na tri točka sa klipnim 8704 23 91 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje za tumačenje Kombinovane nomenklature,
pomoću kompresije bruto mase veće od 20 tona. napomenom 3. uz Glavu 87 i naimenovanjima uz
CN oznake 8704, 8704 23 i 8704 23 91.
Vozilo se sastoji od šasije sa motorom
opremljene kabinom. Vozilo prilikom carinjenja Šasija sa motorom opremljena kabinom, na koju se
nije opremljeno transportnom konstrukcijom ili mogu montirati različite vrste transportnih
poljoprivrednom mašinom. konstrukcija ili poljoprivredne mašine
(koje ne čine integralnu mehaničku celinu),
ne može se svrstati u Glavu 84.
U skladu sa napomenom 3. uz Glavu 87,
ono se svrstava u tarifni broj 8704.
Videti takođe HS Komentar uz tarifne brojeve
8432, 8704 i 8705.
5. Novo motorno vozilo na tri točka sa klipnim 8705 90 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje za tumačenje Kombinovane Nomenklature i
pomoću kompresije bruto mase veće od 20 tona. naimenovanjima uz CN oznake 8705, 8705 90
i 8705 90 90.
Vozilo se sastoji od šasije sa motorom opremljene
kabinom. Na šasiji je montiran rasturač čvrstih Vozilo nije samohodna mašina sa točkovima iz
materija (radna mašina) za poljoprivredne svrhe. tarifnog broja 8432 zbog toga što nekoliko vrsta
radnih mašina može biti montirano na šasiji sa
Vozilo se može voziti javnim putevima. motorom.
Pošto je šasija sa motorom opremljena kabinom i
radnom mašinom, koje ne čine integralnu
mehaničku celinu, vozilo se smatra motornim
vozilom za specijalne svrhe iz tarifnog
broja 8705.
Videti takođe HS Komentar uz tarifne
brojeve 8432 i 8705.
(*) Fotografija je čisto informativnog karaktera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 324/2007 OD 23. MARTA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom Uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom Uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom Uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 23. marta 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS, član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tri artikla sastavljena zajedno za prodaju na Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
malo, obuhvataju: za tumačenje Kombinovane nomenklature.
Tri artikla se ne mogu smatrati kao "proizvodi
pripremljeni u setovima za maloprodaju" u smislu
Osnovnog pravila 3 (b), zato što uzeti zajedno ne
ispunjavaju posebnu potrebu niti služe vršenju
specifične aktivnosti.
Svrstavanje je određeno naimenovanjima uz
CN oznake 4202, 4202 22 i 4202 22 10.
a. torbu od providnog plastičnog materijala sa 4202 22 10 Ovaj proizvod se ne može svrstati u Glavu 95 zato
ručkom od tekstila i "Velcro" zatvaračem; što napomena 1 (d) uz Glavu 95 jasno isključuje
sportske torbe i druge proizvode iz tar. br. 4202,
4303 i 4304.
Svrstavanje je određeno naimenovanjima uz CN
oznake 4901 i 4901 99 00.
Proizvod nije dečija slikovnica iz tarifnog
broja 4903, zato što ima oblik kontinuiranog
b. dečiju knjigu sa kartonskim koricama, koja ima 4901 99 00 štampanog teksta. Ona se svrstava kao knjiga na
šesnaest strana odštampane priče, ilustrovane osnovu štampanog teksta.
slikama u boji na svakoj strani;
c. lutku u obliku ljudskog bića, koja nosi odeću 9503 00 21 Svrstavanje je određeno naimenovanjima uz CN
koja odgovara priči opisanoj u knjizi. oznake 9503 i 9503 00 21.
Lutka nije pričvršćena za knjigu i prema tome
moguće je igrati se sa njom bez korišćenja knjige.
2. Ručni, elektronski aparat, sa napajanjem na 9504 90 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
baterije, za jednog igrača, u plastičnom kućištu za tumačenje Kombinovane nomenklature,
sa LCD ekranom i ulaznim dugmićima i naimenovanjima uz CN oznake 9504, 9504 90
i 9504 90 90.
Proizvod ima više od milion ugrađenih
SUDOKU igrica za rešavanje i ima različite Proizvod je igra za samo jednog igrača.
nivoe težine. Ima elektronski displej koji predstavlja izazov za
mentalne veštine igrača.
Ekran prikazuje mrežu od devet kvadrata i svaki
od njih ima 3 3 manja kvadrata. Svaki veći U pogledu fizičkih karakteristika (elektronski
kvadrat treba popuniti tako da svaki red, kolona uređaj) i na osnovu takmičarskog elementa
i manji kvadrat sadrže brojeve od 1 do 9 samo (na primer, takmičenje sa izmišljenim
jedanput. protivnikom), to je više od slagalice ili igračke
iz tarifnog broja 9503.
Aparat ima vremensku funkciju koja,
između ostalog, pokazuje vreme provedeno Prema tome proizvod se svrstava kao igra veštine
u rešavanju igre. u tarifni broj 9504.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EU BR. 377/2007 OD 29. MARTA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature.Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom Uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 29. marta 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Preparat od lešnika sastoji se od mešavine 2008 19 19 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
lešnika i šećera, carini se u obliku zrnaca za tumačenje Kombinovane nomenklature,
(% po masi) (*): naimenovanjima uz CN oznake 2008, 2008 19
i 2008 19 19.
Jezgra lešnika 40
Dodat šećer 60 Ovaj proizvod se ne svrstava u Glavu 17 zato što je
to zaslađen prehrambeni preparat koji se sastoji
Jezgra lešnika peku se na 140oC 20 do 25 minuta. od mešavine lešnika i šećera (HS Komentar uz
Šećer se prži zasebno na istoj temperaturi Glavu 17, Opšte odredbe, stav (b)).
15 do 17 minuta. Pečeni lešnik i šećer se zatim
mešaju i peku zajedno 12 do 15 minuta. Preparat se Tarifni broj 1704 ne primenjuje se na ovaj
zatim hladi i secka na komadiće zaslađeni preparat od lešnika pošto se on ne
veličine 1 do 4 mm. Zatim se pakuje u vreće od prodaje, niti je namenjen za upotrebu kao proizvod
najmanje 10 kg za velikoprodaju. od šećera na osnovu svojih karakteristika
(HS Komentar uz tarifni broj 1704, prvi stav).
Preparat je međuproizvod koji nije namenjen
za neposrednu konzumaciju već se koristi Ovaj proizvod je obuhvaćen Glavom 20 pošto je
u proizvodnji čokolade, sladoleda, proizvoda pripremljen ili konzervisan postupkom koji nije
od šećera i peciva. naveden u Glavi 8 (Napomena 1(a) uz Glavu 20
i Komentar Kombinovane nomenklature
za tarifne podbrojeve od 2008 11 10 do 2008 19 99).
Pošto je jezgrasto voće pomešano sa šećerom i
pošto je pretrpeo pripremu (pečenje), ovaj
proizvod se svrstava u tarifni podbroj 2008 19 19
(Komentar Kombinovane nomenklature za tarifne
podbrojeve od 2008 11 10 do 2008 19 99).
(*) Fotografija broj 1 je čisto informativnog
karaktera
2. Preparat od lešnika sastoji se od mešavine 2008 19 19 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
lešnika i šećera, carini se u obliku praha za tumačenje Kombinovane nomenklature,
(% po masi) (**): naimenovanjima uz CN oznake 2008, 2008 19
i 2008 19 19.
Jezgra lešnika 40
Dodat šećer 60 Ovaj proizvod se ne svrstava u Glavu 17 zato što je
to zaslađen prehrambeni preparat koji se sastoji
Jezgra lešnika peku se na 140oC 20 do 25 minuta. od mešavine lešnika i šećera (HS Komentar uz
Šećer se prži zasebno na istoj temperaturi Glavu 17, Opšte odredbe, stav (b)).
15 do 17 minuta. Pečeni lešnik i šećer se zatim
mešaju i peku zajedno 12 do 15 minuta. Preparat se Tarifni broj 1704 se ne primenjuje na ovaj
zatim hladi i secka na komadiće veličine preparat, pošto je on poluproizvod, koji se ne
1 do 4 mm pre no što će biti samleven na transformiše isključivo u određeni tip
veličinu 20 do 30 mikrona. Zatim se pakuje proizvoda od šećera iz ovog tarifnog broja
u vreće od najmanje 12,5 kg za velikoprodaju. (HS Komentar uz tarifni broj 1704, prvi stav i
Komentar Kombinovane nomenklature uz tarifne
Preparat je međuproizvod koji nije namenjen podbrojeve 1704 90 51 do 1704 90 99, drugi stav).
za neposrednu konzumaciju već se koristi
u proizvodnji čokolade, sladoleda, proizvoda Ovaj proizvod je obuhvaćen Glavom 20 pošto je
od šećera i peciva. pripremljen ili konzervisan postupkom koji nije
naveden u Glavi 8 (Napomena 1(a) uz Glavu 20
i Komentar Kombinovane nomenklature za
tarifne podbrojeve od 2008 11 10 do 2008 19 99).
Pošto je jezgrasto voće pomešano sa šećerom i
pošto je pretrpeo pripremu (pečenje),
ovaj proizvod se svrstava u tarifni podbroj
2008 19 19 Komentar Kombinovane nomenklature za
tarifne podbrojeve od 2008 11 10 do 2008 19 99).
(**) Fotografija broj 2 je čisto informativnog
karaktera
3. Preparat od lešnika sastoji se od mešavine 20018 19 19 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
lešnika i šećera, carini se u obliku praha za tumačenje Kombinovane nomenklature,
(% po masi) (***): naimenovanjima uz CN oznake 2008, 2008 19
i 2008 19 19.
Jezgra lešnika 40
Dodat šećer 60 Ovaj proizvod se ne svrstava u Glavu 17 zato što je
to zaslađen prehrambeni preparat koji se sastoji
Jezgra lešnika peku se na 140oC 20 do 25 minuta. od mešavine lešnika i šećera (HS Komentar uz
Šećer se prži zasebno na istoj temperaturi Glavu 17, Opšte odredbe, stav (b)).
15 do 17 minuta. Pečeni lešnik i šećer se zatim
mešaju i peku zajedno 12 do 15 minuta. Preparat se Tarifni broj 1704 se ne primenjuje na ovaj
zatim hladi i secka na komadiće veličine preparat, pošto je on poluproizvod, koji se ne
1 do 4 mm pre no što će biti samleven na transformiše isključivo u određeni tip
veličinu 20 do 30 mikrona. Samleveni proizvoda od šećera iz ovog tarifnog broja
preparat se miksira dok ne postigne oblik (HS Komentar uz tarifni broj 1704, prvi stav i
homogene paste. Zatim se pakuje u vreće od najmanje Komentar Kombinovane nomenklature uz tarifne
20 kg za velikoprodaju. podbrojeve 1704 90 51 do 1704 90 99, drugi stav).
Preparat je međuproizvod koji nije namenjen za Ovaj proizvod je obuhvaćen Glavom 20 pošto je
neposrednu konzumaciju već se koristi pripremljen ili konzervisan postupkom koji nije
u proizvodnji čokolade, sladoleda, proizvoda naveden u Glavi 8 (Napomena 1(a) uz Glavu 20 i
od šećera i peciva. Komentar Kombinovane nomenklature za tarifne
podbrojeve od 2008 11 10 do 2008 19 99).
Pošto je jezgrasto voće pomešano sa šećerom i
pošto je pretrpeo pripremu (pečenje),
ovaj proizvod se svrstava u tarifni podbroj
2008 19 19 Komentar Kombinovane nomenklature za
tarifne podbrojeve od 2008 11 10 do 2008 19 99).
(***) Fotografija broj 3 je čisto informativnog
karaktera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 438/2007 OD 20. APRILA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 20. aprila 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Preparat u obliku želatinskih kapsula. 2106 90 92 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
Svaka kapsula sadrži: za tumačenje Kombinovane nomenklature,
Napomenom 1(a) uz Glavu 30 i naimenovanjima uz
Koenzim Lj10: 30 mg CN oznake 2106, 2106 90 i 2106 90 92.
Ulje od soje: 178 mg
Lecitin iz soje: 6,3 mg Proizvod se isključuje iz tarifnog broja 1517 zato
Kokosovo ulje: 15,1 mg što ulja i vosak koji su prisutni u proizvodu
Pčelinji vosak: 15,1 mg imaju samo funkciju nosača i punioca. Tarifsko
Palmino ulje: 45,5 mg svrstavanje proizvoda je određeno koenzimom Lj10,
njegov sadržaj u preparatu je mnogo viši od
Ulja i vosak prisutni u preparatu služe kao prirodnog sadržaja u biljnim uljima.
nosač i punilac.
Proizvod se ne može svrstati u Glavu 30 zato što
Proizvod je pripremljen za prodaju na malo. preporučene doze koenzima Lj10 nisu dovoljne za
terapeutsku ili profilaktičku upotrebu.
Prema svojoj specifikaciji, koenzim Lj10 pokazuje
svojstva antioksidanta i koristi se kao pomoćno Proizvod treba svrstati kao prehrambeni preparat
sredstvo kod problema sa sistemom za cirkulaciju. iz tarifnog broja 2106.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 455/2007 OD 25. APRILA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 25. aprila 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Preparat u obliku alkoholnog rastvora 3808 91 90 Svrstavanje je određeno osnovnim pravilima 1,
pripremljenog u pipetama za prodaju na malo. 3a i 6. za tumačenje Kombinovane nomenklature,
Sastav je sledeći: naimenovanjima uz CN oznake 3808, 3808 91
i 3808 91 90.
- fipronil (ISO) 10 g
- butilovani hidroksianizol (BHA, E 320) 0,02 g Videti takođe HS Komentar uz tarifni broj 3808
- butilovani hidroksitoluen (BHT, E 321) 0,01 g i tar. podbrojeve 3808 91 do 3808 99.
- inertni punilac lj.s.p. 100 ml
Preparat nema terapeutsko ili profilaktičko
Preparat, koji sadrži supstance koje pokazuju dejstvo, u smislu tarifnog broja 3004.
insekticidno i akaricidno dejstvo protiv
parazita kao što su buve, krpelji i vaške,
i koristi se za spoljnu upotrebu za domaće
ljubimce (pse i mačke).
2. Preparat u obliku alkoholnog rastvora 3808 91 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1,
pripremljen kao sprej (raspršivač, pumpica) 3a i 6. za tumačenje Kombinovane nomenklature,
za prodaju na malo. Sastav je sledeći: naimenovanjima uz CN oznake 3808, 3808 91
i 3808 91 90.
- fipronil (ISO) 0,25 g
- inertni punilac lj.s.p. 100 ml Videti takođe HS Komentar uz tarifni broj 3808
i tar. podbrojeve 3808 91 do 3808 99.
Preparat, koji sadrži supstance koje pokazuju
insekticidno i akaricidno dejstvo protiv Preparat nema terapeutsko ili profilaktičko
parazita kao što su buve, krpelji i vaške, dejstvo, u smislu tarifnog broja 3004.
i koristi se za spoljnu upotrebu za domaće
ljubimce (pse i mačke). Preparat ne sadrži ni jedan sastojak koji
proizvodu daje svojstva toaletnog preparata za
životinje. Prema tome, isključen je iz tarifnog
broja 3307.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 651/2007 OD 8. JUNA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 8. juna 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Komad odeće male težine, za žene, namenjen da 6112 41 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
pokrije telo, a dopire do prepona, napravljen od za tumačenje Kombinovane nomenklature,
pletenog materijala u boji, od sintetičkih naimenovanjima uz CN oznake 6112, 6112 41
vlakana (80% poliamid i 20% elastin), materijal i 6112 41 90.
ne sadrži niti od gume.
Pošto je guma dodata komadu odeće ali nije
Komad odeće je opremljen trakama širine 8 mm sadržana u samom materijalu od koga je odeća
od vulkanizovane gume (tarifni broj 4008), koje su napravljena, ona se ne može svrstati u tarifni
dodate ušivanjem oko izreza za vrat, ruke i noge. podbroj 6112 41 10 (kupaće gaćice i kostimi
za žene ili devojčice od sintetičkih vlakana sa
Komad odeće ima kupaste izbočine ojačane žicom sadržajem 5% ili više niti od kaučuka ili gume).
poput grudnjaka, prugasto ojačanje, podesive
naramenice i visoko krojene otvore za noge. Uzevši u obzir njegov opšti izgled, kroj i
prirodu materijala, komad odeće ispunjava
(kupaći kostim) kriterijume za svrstavanje u kupaće gaćice ili
kostime za žene ili devojčice od sintetičkih
(Videti fotografiju br. 641) (*) vlakana (CN oznaka 6112 41 90 - ostali).
2. Postavljen tekstilni proizvod sastavljen od dva 6211 42 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
sloja tkanog tekstilnog materijala (100% pamuk) za tumačenje Kombinovane nomenklature,
sastavljenih sa postavom prošivanjem. Napomenom 7 uz Odeljak DžI, Napomenom 8 uz
Glavu 62 i naimenovanjima uz CN oznake 6211,
Gotov proizvod je sastavljen šivenjem i pokazuje 6211 42 i 6211 42 90.
sledeće karakteristike:
Prema Napomeni 4 a) uz Glavu 62 ovaj proizvod se
Proizvod je približno 90 cm dugačak i ima plitak ne može smatrati kao odeća za bebe pošto je
izrez oko vrata. Ima otvor na prednjoj strani sa napravljen za malu decu visine preko 86 cm, prema
rajsfešlusom dužine približno 68 cm. tome svrstavanje u tarifni broj 6209 se isključuje.
Na struku ima skupljajući elastični element.
Gornji deo proizvoda ima otvore za ruke, a bočne Uzevši u obzir CN Komentar uz tarifni broj
strane i donja strana su potpuno zatvoreni. 6111, koji smatra džakove za spavanje za bebe, sa
Kroj gornjeg dela daje odeći izgled tela. otvorima za ruke ili rukavima, za odeću, sporni
proizvod koji je napravljen na isti način kao onaj
(Džak za spavanje za decu) za bebe (gornji deo je krojen kao odeća), samo veći,
takođe će se smatrati odećom.
(Videti fotografiju br.640) (*)
Zbog kroja njegovog gornjeg dela proizvod se smatra
odećom iz Odeljka DžI a ne predmetom posteljine
ili sličnim proizvodom. Prema tome isključuje se
svrstavanje u tarifni broj 9404.
Pošto u glavama koje obuhvataju odeću nema
specifičnog tarifnog broja za ovu vrstu
proizvoda, on se mora svrstati kao "ostala odeća".
3. Proizvod za unutrašnje opremanje od tekstilnog 6304 92 00 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
materijala za automobilsko sedište. Namenjen je za tumačenje Kombinovane nomenklature,
da se stavi na sedište motornog vozila i sastoji naimenovanjima uz CN oznake 6304 i 6304 92 00.
se od višeslojnog materijala, spoljašnji slojevi
su napravljeni od tkanog materijala (pamuk) Videti HS Komentar uz tarifni broj 6304, koji
a srednji sloj od netkanog materijala, koji služi navodi da ovaj tarifni broj uključuje proizvode za
kao umetak. unutrašnje opremanje od tekstilnih materijala
koji se upotrebljavaju u automobilima.
(prekrivač za sedište)
Ovaj proizvod nije deo automobilskog sedišta već
(Videti fotografiju br. 642) (*) pribor za sedište, te se prema tome ne može
svrstati u tarifni broj 9401. Videti takođe HS
Komentar uz tarifni broj 9401, delovi.
Zato što je ovaj proizvod napravljen da se
upotrebi u automobilima, ne može se smatrati
predmetom posteljine ili sličnim proizvodom.
Prema tome isključuje se svrstavanje u tarifni
broj 9404.
(*) Fotografija je čisto informativnog karaktera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 652/2007 OD 8. JUNA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 8. juna 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Replika određenog mobilnog telefona 3926 90 97 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
(tzv. "autentična imitacija"). za tumačenje Kombinovane nomenklature,
naimenovanjima uz CN oznake 3926, 3926 90
Proizvod je napravljen uglavnom od plastike. i 3926 90 97.
Nema elektronskih komponenti.
Zbog njegove konstrukcije i činjenice da nema
Njegova veličina, izgled i masa su identični funkcije mobilnog telefona proizvod se
karakteristikama određenog modela. isključuje iz tarifnog broja 8517.
Opremljen je dugmićima koji pružaju osećaj Mada je proizvod replika specifičnog modela
pritiskanja pravih dugmića. time što izgleda kao on i opremljen je dugmićima
koji pružaju osećaj mobilnog telefona, on ne
pokazuje bilo koju drugu osobinu ili svojstvo
modela u pitanju. Njegov glavni zadatak je da
pokaže kako taj specifični model mobilnog
telefona izgleda. Prema tome proizvod je
isključen iz tarifnog broja 9023.
Proizvod treba svrstati prema materijalu od kojeg
je izrađen (plastična masa).
2. Takozvani "samonaduvavajući dušek" namenjen 6306 40 00 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
za upotrebu na otvorenom prostoru, sledećih za tumačenje Kombinovane nomenklature,
dimenzija 185 cm (D), 66 cm (Š) i 3,8 cm (V). naimenovanjima uz CN oznake 6306 i 6306 40 00.
Spoljašnja strana proizvoda sastoji se od Zbog svojih objektivnih karakteristika
tekstilnog materijala od sintetičkih vlakana (trenje, otpornost na prljavštinu, izdržljivost) i
i sa unutrašnje strane je prevučena plastikom. činjenicu da je namenjen za upotrebu na otvorenom
Ima pripojen sloj (debljine približno 3,5 cm) prostoru, predmetna roba je proizvod za
od poliuretanske pene sa otvorenim ćelijama. kampovanje. Isključen je iz Glave 94 zato što je
proizvod pneumatski dušek (videti Napomenu 1 (a)
Spoljašnja strana proizvoda pojačava trenje sa uz Glavu 94).
drugim proizvodima (na primer, vrećama
za spavanje) izdržljiva je, otporna na prljavštinu, Proizvod treba svrstati u tarifni podbroj
vlagu i bušenje. 6306 40 00 kao proizvod za kampovanje u obliku
pneumatskog dušeka od tekstila.
Ima ventil koji dopušta vazduhu da uđe kad se
odmotava i da izađe kad se smotava.
3. Plovilo tipa "katamaran" napravljeno za prevoz 8901 10 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
osoba. za tumačenje Kombinovane nomenklature,
naimenovanjima uz CN oznake 8901, 8901 10
Dužina mu je približno 49 metra a maksimalna i 8901 10 90.
brzina 34 čvora (približno 63 kilometra na čas).
Može prevesti do 600 putnika. Katamaran je plovilo napravljeno za transport
putnika na rekama, u zalivima i priobalnim
Napravljeno je da funkcioniše na rekama, vodama. Pošto nije konstruisano da prevozi
u zalivima ili priobalnim vodama. Međutim, putnike preko određene udaljenosti od obale, ne
konstruisano je tako da može ploviti po moru može biti plovilo za "transport osoba" na moru.
ali bez putnika. Zbog toga se proizvod ne može smatrati "morskim
plovilom" (videti Dodatnu napomenu 1 uz Glavu 89).
Nije konstruisano da prevozi putnike više od
20 nautičkih milja (približno 37 kilometara)
od obale.
4. Umanjeni model replika fudbalskog stadiona 9503 00 95 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
napravljen uglavnom od plastike na postolju za tumačenje Kombinovane Nomenklature,
od iverice. naimenovanjima uz CN oznake 9503 00
i 9503 00 95.
Nema pomerljivih komponenti. Proizvod ne treba svrstati u tarifni broj 9023
zato što nije napravljen za demonstriranje.
Proizvod ne treba svrstati prema materijalu od
kog je napravljen zato što predstavlja umanjeni
model za rekreativne svrhe iz tarifnog broja 9503.
Takvi modeli mogu biti bez pogona ili su
namenjeni za izlaganje ili posmatranje i nije
neophodno da su napravljeni za igranje.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 901/2007 OD 27. JULA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu.
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature.Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom.
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele.
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da Komitet za Carinski zakon nije izdao mišljenje u roku koji je odredio predsedavajući.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 27. jula 2007. godine
Za Komisiju
Danuta HUBNER član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proizvod koji se sastoji od sečenih, 1212 99 70 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
fermentisanih i sušenih listova i vrhova biljke za primenjivanje Kombinovane nomenklature,
"rojbos" (Aspalathus linearis), takođe poznate i kao naimenovanjima uz CN oznake 1212, 1212 99
"crveni grm". i 1212 99 70.
Posle berbe, zeleni listovi i vrhovi biljke seku Svrstavanje u tarifni broj 1211 se isključuju
se na komade dužine 2 do 5 mm. Oni se zatim pošto se proizvod ne koristi prvenstveno za svrhe
gnječe, fermentišu i suše. pomenute u naimenovanju ovog tarifnog broja
("...vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u
Ovaj proizvod se uglavnom koristi za pripremu proizvodnji mirisa, farmaciji ili za
infuzija. insekticide, fungicide ili slične svrhe").
Zbog toga proizvod treba svrstati kao ostale
biljne proizvode vrsta koje se prvenstveno koriste
za ljudsku ishranu, na drugom mestu nepomenute
niti obuhvaćene, iz tarifnog broja 1212.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 902/2007 OD 27. JULA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 27. jula 2007. godine
Za Komisiju
Danuta HUBNER član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cele glavice belog luka (Allium sativum) 0703 20 00 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
na temperaturi između 0oC i -5oC ali koje za tumačenje Kombinovane nomenklature,
nisu u potpunosti smrznute. naimenovanjima uz CN oznake 0703 i 0703 20 00.
Proizvod se isključuje iz tarifnog broja 0710
pošto nije "smrznut" u smislu Glave 7
(videti takođe HS Komentar uz Glavu 7, Opšte
odredbe, treći pasus).
Proizvod se prema tome svrstava u tarifni
broj 0703 kao rashlađeni beli luk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 903/2007 OD 27. JULA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu.
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna
pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature.Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva
na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom.
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele.
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2).
(5) da Komitet za Carinski zakon nije izdao mišljenje u roku koji je odredio predsedavajući.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 27. jula 2007. godine
Za Komisiju
Franco FRATTINI Potpredsednik
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trakaste pločice dimenzija 32 mm 21 mm, 2106 90 98 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
sa sledećim sastojcima (% po masi): za tumačenje Kombinovane nomenklature,
naimenovanjima uz CN oznake 2106, 2106 90
natrijumalginat 24-32 i 2106 90 98.
maltodekstrin 20-28
arome 5-15 Proizvod se ne može svrstati u tarifni broj 3306
voda 5-15 kao preparat za oralnu higijenu, zato što ne
karagenan 5-15 sadrži nijedan specifični sastojak koji
mikrokristalna celuloza 4-10 doprinosi održavanju čistoće usne duplje.
glicerin 4-10
Proizvod se mora svrstati kao prehrambeni
lecitin, aspartam, natrijum saharin, acesulfame K, proizvod za ljudsku upotrebu u smislu tarifnog
neohesperidine DC, boja E102 i boja E133 broja 2106 pošto sadrži supstance sa hranljivom
vrednošću (HS Komentar uz tarifni broj 2106,
Ovaj proizvod se prodaje kao "trakaste pločice za prvi stav, A, i drugi stav, B, 9).
osvežavanje daha" koje se tope na jeziku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 904/2007 OD 27. JULA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj Carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu.
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom.
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku (osmocifrena oznaka po Kombinovanoj nomenklaturi) navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele.
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi, ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2).
(5) da Komitet za Carinski zakon nije izdao mišljenje u roku koji je odredio predsedavajući.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice, a koja nije u skladu sa ovom uredbom, nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 27. jula 2007. godine
Za Komisiju
Franco FRATTINI potpredsednik
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sir vrste "Pasta filata" u obliku bloka 0406 10 20 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
napravljen dodavanjem renina i termofilnih za tumačenje Kombinovane nomenklature,
bakterija (npr., Strptococcus thermophilus) mleku. naimenovanjima uz CN oznake 0406, 0406 10
Gruda (zgruš) se zatim zagreva do otprilike 80oC. i 0406 10 20.
Gruda (zgruš) se mesi i razvlači da bi se dobila
vlaknasta tekstura. Proizvod se zatim deli Proizvod ima objektivne karakteristike i
na potrebne veličine (1 do 3 kg) i soli. svojstva, posebno u pogledu njegovog sastava,
izgleda i ukusa, svežeg sira i može se
Sir se umotava u film za zrenje i skladišti konzumirati kratko ubrzo po njegovoj proizvodnji
posle proizvodnje jednu do dve nedelje na niskoj (HS Komentar uz tar. broj 0406, prvi stav, tačka 1).
temperaturi (2 do 4oC).
Prema tome ne može se svrstati u CN
Sastav sira je (% po masi): podbroj 0406 90 koji se odnosi na "ostale sireve"
suva materija 54,2 osim onih pomenutih u prethodnim tarifnim
ukupna masnoća 23,3 podbrojevima.
sadržaj masnoće u suvoj materiji 43,0
sadržaj vode u nemasnoj materiji 59,7
Sir ima blag, puterast, blago slan ukus.
Koristi se, između ostalog, kao sir za picu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 1178/2007 OD 5. OKTOBRA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE
S obzirom na Ugovor o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj Carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu.
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom.
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku (osmocifrena oznaka po Kombinovanoj nomenklaturi) navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele.
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi, ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2).
(5) da Komitet za Carinski zakon nije izdao mišljenje u roku koji je odredio predsedavajući.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice, a koja nije u skladu sa ovom uredbom, nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 5. oktobra 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
......................................
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proizvod napravljen od dve pletene tkanine 6212 10 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
različite boje, od veštačkih vlakana. Tkanine su za tumačenje Kombinovane nomenklature,
pogodne za kupaći kostim. Proizvod se nosi odmah napomenom 2(a) uz Glavu 61 i naimenovanjima uz
uz kožu, a dopire neposredno ispod grudi, ima dve CN oznake 6212, 6212 10 i 6212 10 90.
prethodno oblikovane korpe koje imaju tanke
umetke i ožičane su zbog podupiranja. Premda se iz njegovog opšteg izgleda, kroja i
prirode tkanine proizvoda čini da je on gornji
Proizvod ima uzane naramenice koje se mogu deo dvodelnog kupaćeg kostima, svrstavanje u
sklanjati. Zakopčava se na leđima pomoću kopče. tarifni broj 6112 (kupaći kostim) se isključuje,
Deo proizvoda koji ide preko leđa ima sa zato što proizvodu nedostaje donji deo "dvodelnog
unutrašnje strane lepljive trake koje prijanjaju kupaćeg kostima". Videti takođe HS Komentar uz
uz leđa onog ko ih nosi i drže proizvod na mestu tarifni broj 6112, (S).
zajedno sa naramenicama i ožičanim korpama
sa umecima. Štaviše, proizvod nije "nekompletan proizvod"
iz tarifnog broja 6112 (kupaći kostim) u smislu
(grudnjak krojen kao gornji deo kupaćeg kostima) Osnovnog pravila 2 (a), zato što proizvod nema
osnovni karakter kompletnog proizvoda
(Videti fotografiju br. 640 A, 640 B) (*) (tj., dvodelni kupaći kostim), pošto se ne može
upotrebiti za kupanje.
Proizvod se svrstava kao grudnjak u tarifni
broj 6212, zato što ovaj tar. broj uključuje grudnjake
svih vrsta. Videti HS Komentar uz tarifni
broj 6212, drugi stav, (1). Korpe sa umecima,
ožičane zbog podupiranja, su karakteristične za
klasične grudnjake. Zajedno sa lepljivim trakama
koje prijanjaju za leđa onog ko ga nosi i sa ili bez
uklonjivih naramenica, proizvod je od one vrste
"namenjenih da se nose kao odeća koja služi za
podržavanje nekih delova tela". Videti takođe HS
Komentar uz tarifni broj 6212, prvi stav.
(*) Fotografije su čisto informativnog karaktera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 1231/2007 OD 19. OKTOBRA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 19. oktobra 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Infracrvena kućna sauna namenjena za ugradnju 8516 79 70 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1,
u zgradi, predviđena da u njoj mogu da borave 2(a), 3(b) i 6 za tumačenje Kombinovane
do dve osobe, sastoji se od: nomenklature, napomenom 3 uz Odeljak DžVI i
- šest "spremnih za sklapanje" montažnih naimenovanjima uz CN oznake 8516, 8516 79
drvenih ploča, i 8516 79 70.
- klupe,
- opreme za ventilaciju, Mehanički uređaji i elektronska oprema daju
- jonizatora vazduha. celini bitan karakter. Svrstavanje u tarifni broj
4421 kao ostali proizvodi od drveta se, prema tome
Neke od ploča opremljene su: isključuje. Proizvod ne pruža nikakav medicinski
- vratima sa prozorom, tretman i, prema tome, svrstavanje u tarifni broj
- keramičkim dalekometnim infracrvenim 9018 kao instrumenti i aparati za medicinu se
grejačem isključuje.
- digitalnim kontrolorima ili,
- zvučnicima. Svrstavanje u tarifni broj 9406 se isključuje
pošto proizvod nije samostalna kompletna ili
Talasna dužina zraka koje proizvodi keramički nekompletna montažna zgrada.
infracrveni grejač je 5,6 - 15 mikro m. Budući da je keramički infracrveni grejač, koji
vrši glavnu funkciju proizvoda,
Proizvod kombinuje terapeutske funkcije saune elektro-termički uređaj koji ima funkciju
i infracrvenog grejanja. On pruža tretmane navedenu na drugom mestu u Glavi 85 (tarifni broj
rekreacije i relaksacije. 8516), svrstavanje u tarifni broj 8543 se isključuje.
Pošto keramički infracrveni grejač uglavnom
služi za grejanje tela a ne samo za zagrevanje
prostora, proizvod se isključuje iz tar. podbroja
8516 29 kao električni aparati za grejanje
prostora. Prema tome treba ga svrstati u tarifni
podbroj 8516 79.
2. Samostalni uređaj za snimanje slika 8521 90 00 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
u digitalnom obliku na DVD disku, a sa video za tumačenje Kombinovane nomenklature,
kamere sa rekorderom (kamkoder). napomenom 5(D) uz Glavu 84 i naimenovanjima uz
CN oznake 8521 i 8521 90 00.
Uređaj je opremljen USB interfejsom
za povezivanje na kamkoder ili na mašinu Pošto uređaj ima specifičnu funkciju snimanja
za automatsku obradu podataka. Kada je uređaj slike sa kamere, svrstavanje kao memorijske
povezan na kamkoder, snimanje slika je pod jedinice u tarifni broj 8471 70 se isključuje
kontrolom drugog aparata i snima samo u video (videti napomenu 5(D) uz Glavu 84).
formatu.
Zato što je uređaj posebno naveden u tarifnom
Uređaj se takođe može koristiti za memorisanje broju 8521 (kao aparati za snimanje slike),
podataka na DVD disku kada radi u sprezi svrstavanje kao mašine za prepisivanje u tarifni
sa mašinom za automatsku obradu podataka. broj 8471 (tarifni podbroj 8471 90) se
isključuje.
Pošto uređaj ima funkciju pomenutu na drugom
mestu u Glavi 85 (tarifni broj 8521), svrstavanje
u tarifni broj 8543 se isključuje.
3. Digitalna kamera za posmatranje i snimanje 8525 80 30 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
slika na unutrašnji memorijski uređaj kapaciteta za tumačenje Kombinovane nomenklature,
22 MB ili na memorijsku karticu maksimalnog napomenom 3 uz Odeljak DžVI i naimenovanjima uz
kapaciteta 1 GB. CN oznake 8525, 8525 80 i 8525 80 30.
Kamera je opremljena elektronskim fotoosetljivim Kamera se ne može svrstati u tar. podbrojeve
senzorom koji koristi vezana naelektrisanja 8525 80 11 ili 8525 80 19 kao televizijska kamera
(CCD čip) od 6 mega-piksela i LCD displeja sa zato što je sposobna za snimanje nepokretnih i
dijagonalom od 6,35 cm (2,5 inča) koji se može pokretnih slika.
koristiti kao displej prilikom posmatranja slika
ili kao ekran za prikazivanje prethodno Proizvodom se mogu posmatrati i snimiti
snimljenih slika. nepokretne slike visokog kvaliteta.
Maksimalna rezolucija za snimanje nepokretnih Međutim, proizvodom se mogu samo posmatrati i
slika je 3680 2760 piksela. snimati pokretne slike u rezoluciji manjoj od
800 600 piksela i proizvod nema funkciju
Korišćenjem najveće rezolucije i kartice zumiranja tokom snimanja. (videti CN Komentar uz
od 1 GB memorije kamera je sposobna za snimanje
približno 290 nepokretnih slika. Korišćenjem tarifni podbroj 8525 80 30).
rezolucije od 640 480 piksela i kartice od
1 GB memorije, sposobna je za snimanje približno U smislu napomene 3 uz Odeljak DžVI, glavna
7550 nepokretnih slika. funkcija kamere je posmatranje i snimanje
nepokretnih slika i, prema tome, proizvod treba
Maksimalna rezolucija za snimanje pokretnih svrstati kao digitalnu kameru u tarifni
slika je 640 480 piksela. podbroj 8525 80 30.
Korišćenjem najveće rezolucije i kartice
memorije od 1 GB, kamera je sposobna za snimanje
približno 11 minuta pokretnih slika pri
30 frejmova u sekundi.
Kamera nudi funkciju optičkog zumiranja koja se
ne može koristiti tokom snimanja pokretnih slika.
4. Digitalna kamera za posmatranje i snimanje 8525 80 30 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
slika na memorijsku karticu maksimalnog za tumačenje Kombinovane nomenklature,
kapaciteta 1 GB. napomenom 3 uz Odeljak DžVI i naimenovanjima uz
CN oznake 8525, 8525 80 i 8525 80 30.
Kamera je opremljena elektronskim fotoosetljivim
senzorom koji koristi vezana naelektrisanja Kamera se ne može svrstati u tar. podbrojeve
(CCD čip) od 6 mega-piksela i preklopivim 8525 80 11 ili 8525 80 19 kao televizijska kamera
tražilom LCD tipa sa dijagonalom od 5,08 cm zato što je sposobna za snimanje nepokretnih i
(2,0 inča) koji se može koristiti za posmatranje pokretnih slika.
slika ili kao ekran za prikazivanje prethodno
snimljenih slika. Proizvodom se mogu posmatrati i snimiti
nepokretne slike visokog kvaliteta.
Maksimalna rezolucija nepokretnih slika je
3680 2760 piksela. Mada je proizvod napravljen kao video kamera sa
rekorderom, ima funkciju zumiranja tokom video
Korišćenjem najveće rezolucije i kartice od 1 GB snimanja i sposoban je da snimi približno
memorije kamera je sposobna za snimanje 42 minuta pokretnih slika koristeći rezoluciju
približno 300 nepokretnih slika. Korišćenjem od 640 480 piksela, snimanje pokretnih slika
rezolucije od 640 480 piksela i kartice od ostaje sekundarna funkcija zato što se
1 GB memorije, sposobna je za snimanje približno proizvodom mogu samo posmatrati i snimati
7750 nepokretnih slika. pokretne slike u rezoluciji manjoj od 800 600
piksela. (Videti CN Komentar uz tarifni
Maksimalna rezolucija za snimanje pokretnih podbroj 8525 80 30).
slika je 640 480 piksela.
U smislu Napomene 3 uz Odeljak DžVI, glavna
Korišćenjem najveće rezolucije i kartice memorije funkcija kamere je posmatranje i snimanje
od 1 GB, kamera je sposobna za snimanje približno nepokretnih slika i, prema tome, proizvod treba
42 minuta pokretnih slika pri 30 frejmova svrstati kao digitalnu kameru u tarifni
u sekundi. podbroj 8525 80 30.
Kamera nudi funkciju optičkog zumiranja koja
se može koristiti tokom snimanja pokretnih slika.
5. Digitalna video kamera za posmatranje 8525 80 91 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
i snimanje slika na memorijsku karticu za tumačenje Kombinovane nomenklature,
maksimalnog kapaciteta 2 GB. napomenom 3 uz Odeljak DžVI i naimenovanjima uz
CN oznake 8525, 8525 80 i 8525 80 91.
Kamera je opremljena elektronskim fotoosetljivim
senzorom koji koristi vezana naelektrisanja Kamera se ne može svrstati u tar. podbrojeve
(CCD čip) od 5 mega-piksela i preklopivim 8525 80 11 ili 8525 80 19 kao televizijska kamera
tražilom OLED tipa sa dijagonalom od 5,59 cm zato što je sposobna za snimanje nepokretnih i
(2,2 inča) koji se može koristiti za posmatranje pokretnih slika.
slika ili kao ekran za prikazivanje prethodno
snimljenih slika. U smislu napomene 3 uz Odeljak DžVI, glavna
funkcija kamere je posmatranje i snimanje
Opremljena je mikrofonskim ulazom i audio-video pokretnih slika, zato što može da snima pokretne
izlazom. slike u rezoluciji većoj od 800 600 piksela za
približno 42 minuta koristeći rezoluciju od
Maksimalna rezolucija za snimanje pokretnih 1280 720 piksela, pri 30 frejmova u sekundi.
slika je 1280 720 piksela. Štaviše, kamera nudi funkciju optičkog
zumiranja koja se može koristiti tokom snimanja.
Korišćenjem ove najveće rezolucije i kartice (Videti CN Komentar uz tar. podbrojeve 8525 80 91
memorije od 2 GB, kamera je sposobna za snimanje i 8525 80 99).
približno 42 minuta pokretnih slika pri
30 frejmova u sekundi. Korišćenjem rezolucije Proizvod se, pošto je samo sposoban da snima zvuk
od 640 480 piksela i kartice memorije 2 GB, i slike preuzete televizijskom kamerom, svrstava
sposobna je da snimi dva sata pokretnih slika kao video kamera rekorder u tarifni podbroj
pri 30 frejmova u sekundi. 8525 80 91.
Maksimalna rezolucija nepokretnih slika je
3680 2760 piksela.
Korišćenjem najveće rezolucije i kartice od 2 GB
memorije kamera je sposobna za snimanje
približno 600 nepokretnih slika. Korišćenjem
rezolucije od 640 480 piksela i kartice od 2 GB
memorije, sposobna je za snimanje približno
15500 nepokretnih slika.
Kamera nudi funkciju optičkog zumiranja koja se
može koristiti tokom snimanja pokretnih slika.
6. Prenosiv uređaj koji se sastoji od GPS 8526 91 20 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1.,
prijemnika (globlalnog sistema za pozicioniranje), 3 (v) i 6. za tumačenje Kombinovane nomenklature,
sa ugrađenom antenom i PDA uređajem i naimenovanjima uz CN oznake 8526 , 8526 91 i
(personalni digitalni asistent) sa operativnim 8526 91 20
sistemom u zajedničkom kućištu.
Uređaj se sastoji od dve komponente: mašine za
Ukupne dimenzije su: automatsku obradu podataka (ADP) iz tarifnog
11,2 (dužina) 6,9 (širina) 1,6 (dubina) cm. broja 8471 i GPS prijemnika iz tarifnog
broja 8526.
Opremljen je:
- otvorom za memorijsku karticu, Ni obrada podataka ni GPS funkcija prijemnika
- LCD ekranom u boji od 8,9 cm (3,5") koji je ne mogu se smatrati glavnom funkcijom.
osetljiv na dodir,
- LED pozadinskim osvetljenjem, Prema tome, uređaj treba, primenom Osnovnog
- fleš memorijom od 32 MB, pravila 3 (v), svrstati u tarifni broj 8526.
- ugrađenim GPS modulom sa odvojenom antenom,
- uređajem za snimanje glasa,
- MP3 plejbek podrškom sa ugrađenim zvučnikom,
- interfejsom za slušalice, USB, podlogom, itd., i,
- dugmićima za pristup zadacima, kalendaru,
beleškama, kontaktima.
7. Motorno vozilo na četiri točka opremljeno 8701 90 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
dizel motorom snage 132 kNj i maksimalne brzine za tumačenje Kombinovane nomenklature,
40 km/h. i naimenovanjima uz CN oznake 8701, 8701 90
i 8701 90 90.
Vozilo ima potpuno automatski menjač, četiri
brzine i hod unazad, i kabinu sa sedištem samo Vozilo se ne svrstava u tar. broj 8709, zato što
za vozača. niti je konstruisano niti namenjeno da nosi samu
robu i nije pogodno za korišćenje na platformama
Šasija je opremljena "petim točkom". Peti točak železničkih stanica.
ima visinu dizanja od 60 cm i maksimalni
kapacitet nosivosti od 32 000 kg. Njegova svrha je Sud pravde EZ odlučio je u Slučaju C 495/033 da se
da omogući da se prikolica poveže za njega. ova vrsta vozila svrstava u tarifni broj 8701.
Vozilo je specijalno napravljeno za korišćenje Ne treba ga svrstavati kao drumski tegljač za
u distributivnim centrima za rukovanje poluprikolice u tarifni podbroj 8701 20, zato
prikolicama. što nije konstruisan za upotrebu na javnim
putevima za transport tereta na znatnim
udaljenostima.
Zato vozilo treba svrstati kao traktor u tarifni
podbroj 8701 90 90.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 1345/2007 OD 15. NOVEMBRA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna
pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature.Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 15. novembra 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ulje jojobe koje je hemijski modifikovano 1516 20 96 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
hidrogenizacijom ali nije dalje nepripremljeno za tumačenje Kombinovane nomenklature,
(mešavina zasićenih estara). Ulje sadrži manje Napomenom 5 (a) uz Glavu 34 i naimenovanjima uz
od 50% po masi slobodnih masnih kiselina. CN oznake 1516, 1516 20 i 1516 20 96.
Proizvod se isporučuje u prahu ili u obliku Tarifni broj 1515 za ostale biljne masti i ulja,
granula. neisparljive, posebno uključuje ulje jojobe i prema
tome treba ga smatrati za biljno ulje
Proizvod je namenjen da se koristi kao sastojak (videti takođe HS Komentar uz tarifni broj 1515,
u proizvodnji kozmetičkih proizvoda. stav (b)).
Proizvod se isporučuje u neposrednim pakovanjima Međutim, pošto je ulje jojobe bilo hemijski
neto-mase preko 1 kg. modifikovano, ne može se svrstati u tarifni
broj 1515.
Premda je voskast, proizvod se isključuje
iz tarifnog broja 3404 (videti Napomenu 5
uz Glavu 34, isključenja (a), i HS Komentar
uz tarifni broj 3404, isključenje stav (b)).
Proizvod treba svrstati u tarifni broj 1516,
koji obuhvata hidrogenizovana biljna ulja.
2. Ulje jojobe koje je hemijski modifikovano 1518 00 99 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
hidrogenizacijom i dalje pripremljeno za tumačenje Kombinovane nomenklature,
teksturiranjem. Napomenom 5 (a) uz Glavu 34 i naimenovanjima uz
CN oznake 1518 00 i 1518 00 99.
Proizvod, uglavnom poznat kao "estri ulja jojobe",
isporučuje se u obliku praha, granula ili kao Tarifni broj 1515 za ostale biljne masti i ulja,
voskasta pasta. neisparljive, posebno uključuje ulje jojobe i prema
tome treba ga smatrati za biljno ulje
Proizvod je namenjen da se koristi kao sastojak (videti takođe HS Komentar uz tarifni broj 1515,
u proizvodnji kozmetičkih proizvoda. stav (b)).
Proizvod nije svarljiv i nije namenjen Međutim, pošto je ulje jojobe bilo hemijski
za prehrambene proizvode. modifikovano, ne može se svrstati u tarifni
broj 1515.
Pošto je proizvod podvrgnut daljoj pripremi
(teksturiranje), ne može se svrstati u tarifni
broj 1516.
Pošto je proizvod nesvarljiv i ne koristi se za
prehrambene proizvode, ne može se svrstati u
tarifni broj 1517.
Premda je voskast, proizvod se isključuje
iz tarifnog broja 3404 (videti napomenu 5 (a)
uz Glavu 34).
On prema tome spada u tarifni broj 1518, koji
obuhvata nejestive preparate od različitih ulja iz
Glave 15 koji nisu na drugom mestu pomenuti niti
obuhvaćeni.
3. Proizvod dobijen 1518 00 99 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
inter-esterifikacijom/transesterifikacijom za tumačenje Kombinovane nomenklature,
mešavine neprerađenog ulja od jojobe napomenom 5 (a) uz Glavu 34 i naimenovanjima uz
sa hidrogenizovanim uljem jojobe, koja je potom CN oznake 1518 00 i 1518 00 99.
podvrgnuta teksturiranju.
Tar. broj 1515 za ostale biljne masti i ulja,
Proizvod može biti isporučen u prahu ili neisparljive, posebno uključuje ulje jojobe i prema
u obliku granula. tome treba ga smatrati za biljno ulje (videti
takođe HS Komentar uz tarifni broj 1515, stav (b)).
Proizvod je namenjen da se koristi kao sastojak
u proizvodnji kozmetičkih proizvoda. Međutim, pošto je ulje jojobe bilo hemijski
modifikovano, ne može se svrstati u tarifni
Proizvod nije svarljiv i nije namenjen broj 1515.
za prehrambene proizvode.
Pošto je proizvod podvrgnut daljoj pripremi
(teksturiranje), ne može se svrstati u tarifni
broj 1516.
Pošto je proizvod nesvarljiv i ne koristi se za
prehrambene proizvode, ne može se svrstati
u tarifni broj 1517.
Premda je voskast, proizvod se isključuje
iz tarifnog broja 3404 (videti Napomenu 5 (a) uz
Glavu 34).
On prema tome spada u tarifni broj 1518, koji
obuhvata nejestive preparate od različitih ulja iz
Glave 15 koji nisu na drugom mestu pomenuti niti
obuhvaćeni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 1417/2007 OD 28. NOVEMBRA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature.Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 28. novembra 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1930/2006 (OJ L 406, 30.12.2006, p. 9).
(2) OJ L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, p. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Set za ukrašavanje noktiju koji se sastoji od: 3926 90 97 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1,
3(b) i 6 za tumačenje Kombinovane nomenklature i
48 veštačkih noktiju male naimenovanjima uz CN oznake 3926, 3926 90
tube lepkaturpije za nokte i 3926 90 97.
aplikatora za manikir Proizvodi, kako su isporučeni, čine set u smislu
ukrasnih nalepnica za nokte. Osnovnog pravila za tumačenje Nomenklature 3(b).
Veštački nokti su od livene plastike i ima ih Set se ne sastoji od proizvoda za manikir iz
različitih veličina. tarifnog podbroja 3304 30 00 pošto obuhvata
veštačke nokte koji se lepe preko noktiju i ne
Set je pripremljen za prodaju na malo. obuhvata preparate za manikir koji jednostavno
služe za negu i ulepšavanje ruku i prirodnih
noktiju (HS Komentar uz tarifni broj 3304, (V))
Set se sastoji od različitih proizvoda i treba ga
svrstati u tarifni podbroj 3926 90 97 prema
veštačkim noktima, koji setu daju njegov bitan
karakter.
2. Veštački nokti od livene plastike. 3926 90 97 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1 i 6
za tumačenje Kombinovane nomenklature i
Napravljeni su tako da se vezuju za prirodne nokte naimenovanjima uz CN oznake 3926, 3926 90
korišćenjem akrilnog rastvora za vezivanje. i 3926 90 97.
Smatra se da proizvodi ne sačinjavaju proizvode za
U pakovanju ih ima 50 i iste su veličine. manikir iz tarifnog podbroja 3304 30 00 pošto
obuhvataju veštačke nokte koji se lepe preko
noktiju i ne obuhvataju preparate za manikir koji
jednostavno služe za negu i ulepšavanje ruku i
prirodnih noktiju (HS Komentar uz tarifni
broj 3304, (B)).
Prema tome treba ih svrstati kao ostale proizvode
od plastičnih masa u tar. podbroj 3926 90 97 prema
materijalu od koga su sačinjeni.
3. Vezivni rastvor koji se sastoji od: 3506 10 00 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
etil cijanoakrilata za tumačenje Kombinovane nomenklature i
silicijum dioksida naimenovanjima uz CN oznake 3506 i 3506 10 00.
poli(metil metakrilata)
kaliksarena Za proizvod se ne smatra da predstavlja preparat za
hidrohinona manikir i pedikir iz tarifnog broja 3304.
triglicerida
Proizvod je lepak prema naimenovanju tarifnog
Rastvor je namenjen za vezivanje veštačkih noktiju broja 3506.
od plastične mase za prirodne nokte. Polako se
stvrdnjava da bi se omogućilo oblikovanje
veštačkih noktiju.
Rastvor je upakovan u malim tubama sa štrcaljkom
za laku i preciznu upotrebu. Neto masa
ne prelazi 1 kg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 1439/2007 OD 5. DECEMBRA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature.
Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 5. decembra 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Set koji se sastoji od nekoliko flastera 3824 90 98 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1,
i jastučića koji sadrže sledeće sastojke 3(b) i 6 za tumačenje Kombinovane nomenklature i
(% po masi): naimenovanjima uz CN oznake 3824, 3824 90
- Turmalin (silikat bora i aluminijuma) 4 i 3824 90 98.
- Citosan 5
- Sirće dobijeno od drveta 30 Proizvod se ne može smatrati preparatom za negu
- Biserni prah 4 kože niti za negu stopala pošto nije namenjen
- Čist silicijum dioksid 4 primarno za te svrhe (HS Komentar uz tarifni
- Glikolna kiselina 3 broj 3304, (A) (3), i (V)).
- Dekstrin 50
Bitan karakter proizvodu daju jastučići.
Prema informaciji na pakovanju proizvod je Oni ne pružaju naučno testiran terapeutski
namenjen za poboljšanje cirkulacije krvi efekat smanjenjem toksičnosti u celom telu i ne
u stopalima, za aktiviranje metabolizma ćelijastog mogu se svrstati ni u tar. broj 3004 ni 3005.
tkiva i detoksikaciju tela. Moraju se svrstavati kao ostali hemijski
preparati na dugom mestu nepomenuti niti
Jastučiće treba nositi na tabanima 8-10 časova obuhvaćeni.
uz pomoć flastera.
Proizvod se isporučuje u sklopivom kartonskom
pakovanju za individualnu prodaju.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 1440/2007 OD 5. DECEMBRA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature.Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema Članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) broj 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 5. decembra 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mali koverat, približnih dimenzija 40 50 mm, 3303 00 10 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
samolepljiv, koji se sastoji od dve toplotno spojene za tumačenje Kombinovane nomenklature,
folije, od plastične mase i aluminijuma, i koji Napomenom 2 uz Odeljak VI i naimenovanjima uz
sadrži uzorak parfema u obliku gela. Ima CN oznake 3303 00 i 3303 00 10.
odštampano ime parfema.
Proizvod se mora svrstati kao parfem u tarifni
Folija se može odvojiti da otkrije uzorak podbroj 3303 00 10 zato što je parfem prisutan u
parfema u količini koja je dovoljna da pruži količini koja je dovoljna da pruži miris
miris kada se utrlja na ručne zglobove. ljudskom telu.
Proizvod nije namenjen za prodaju na malo.
Namenjen je da se zalepi na brošure, reklamne
listiće, kartice, ili reklamne strane magazina
odštampane sa slikama i tekstom namenjenim
reklamiranju određenog parfema.
2. Štampani reklamni list, formata A4, 4911 10 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1,
delimično ili potpuno preklopljen. Strana je, 3(b) i 6 za tumačenje Kombinovane Nomenklature i
pod preklopom prekrivena uzorkom parfema u naimenovanjima uz CN oznake 4911, 4911 10
obliku mikrokapsule, paste ili praha. i 4911 10 90.
Preklop je toplotno zapečaćen.
Proizvod se ne može svrstati u tarifni podbroj
Preklop se može otvoriti da otkrije uzorak 3303 00 10 zato što je parfem prisutan u količini
parfema u količini koja nije dovoljna da pruži koja nije dovoljna da pruži miris
miris kada se protrlja na zglobove ruku. ljudskom telu.
Proizvod nije namenjen za prodaju na malo.
Namenjen je da se stavi u magazine i slične Proizvod se mora svrstati u tarifni podbroj
proizvode sa odštampanim slikama i tekstom 4911 10 90 kao štampani reklamni materijal zato
za reklamiranje određenog parfema. što mu štampana reklama daje bitan karakter
(HS Komentar uz Glavu 49, Opšte odredbe,
prvi stav).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 1452/2007 OD 7. DECEMBRA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature.Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 7. decembra 2007. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Radiaksijalni ležaj sa zupčastim vencem, 8483 90 89 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1 i 6
sastoji se od dva koncentrična prstena od kovanog za tumačenje Kombinovane nomenklature,
čelika, od kojih je jedan nazubljen. Napomenom 2 (a) uz Odeljak DžVI i naimenovanjima
uz CN oznake 8483, 8483 90 i 8483 90 89.
Prstenovi su sposobni za rotaciju pošto su
razdvojeni nizom čeličnih kugličnih ležajeva. Pošto radiaksijalni ležaj sa zupčastim vencem,
obzirom na svoju funkciju, spada u proizvode
Nazubljeni čelični prsten obezbeđuje obrtni obuhvaćene nekim tarifnim brojem Glave 84,
momenat rotacionog prenosa. svrstavanje u tarifni broj 8431 kao deo
ekskavatora je isključeno.
Ovaj proizvod je namenjen za ugradnju u ekskavator.
Ne treba ga smatrati za "zupčaste i frikcione
prenosnike" iz tarifnog podbroja 8483 40 zato
što se sastoji od jednog nazubljenog prstena.
Obrtno kretanje, koje obezbeđuju zupci, određuje,
funkciju proizvoda i, prema tome, radiaksijalni
ležaj sa zupčastim vencem treba svrstavati kao
transmisioni element isporučen odvojeno
u tarifni podbroj 8483 90 89.
2. Vozilo na tri točka, tzv. "Trike" sa klipnim 8703 23 19 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1 i 6
motorom na paljenje pomoću svećice zapremine za tumačenje Kombinovane nomenklature i
cilindra 1584 cm3. naimenovanjima uz CN oznake 8703, 8703 23
i 8703 23 19.
Vozilo nema karoseriju i namenjeno je za prevoz
dve osobe. Premda se vozilom upravlja pomoću upravljača i
ono ima izgled motorcikla, ne može se smatrati
Opremljeno je upravljačem i upravljačkim motorciklom iz tarifnog broja 8711, zbog
mehanizmom tipa za motorcikle. prisutnosti brzine za kretanje unazad i
diferencijala.
Vozilo je takođe opremljeno sa menjačkom kutijom
koja ima četiri brzine za kretanje napred, jednu za Prema tome, proizvod treba svrstati kao motorno
kretanje unazad i diferencijal. vozilo jednostavnije konstrukcije, namenjeno za
prevoz osoba, iz tarifnog broja 8703 (videti HS
Komentar uz tar. broj 8703, drugi stav).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 119/2008 OD 7. FEBRUARA 2008. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna
pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja
je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 7. februar 2008. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aparat za uklanjanje dlaka i tretman kože koji 8543 70 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
radi na osnovu tehnologije intenzivne pulsirajuće za tumačenje Kombinovane nomenklature, i
svetlosti (IPL) sledećih dimenzija naimenovanjima uz CN oznake 8543, 8543 70
34,5 (V) 30,5 (Š) 50,5 (D) cm i mase 25 kg. i 8543 70 90.
Aparat je napravljen za uklanjanje dlaka i tretmana Pošto se uklanjanje dlaka vrši tehnologijom
kože protežući se od čisto kozmetičkog IPL (intenzivna pulsirajuća svetlost) a ne pomoću
podmlađivanja do uklanjanja staračkih pega, čupanja dlake iz korena koje uključuje električni
neujednačene pigmentacije i površinskih motor u proces, svrstavanje u tar. broj 8510 kao
kapilara. Koristi se u salonima lepote. aparat za depilaciju sa ugrađenim elektromotorom
se isključuje (videti HS Komentar uz tarifni
Aparat sadrži električni motor za hlađenje; broj 8510).
motor nema ulogu u otklanjanju dlaka ili procesima
tretmana kože. Svrstavanje u tarifni broj 9018 kao medicinski
instrument ili aparat se takođe isključuje, pošto
aparat ne pruža medicinski tretman i ne koristi
se u profesionalnoj praksi (videti HS Komentar
uz tarifni broj 9018).
Uređaj treba svrstati u tarifni broj 8543 zato
što jeste električni aparat sa posebnom
funkcijom, nepomenut niti obuhvaćen na drugom
mestu u Glavi 85.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 155/2008 OD 21. FEBRUARA 2008. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu.
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom.
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele.
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2).
(5) da Komitet za Carinski zakon nije izdao mišljenje u roku koji je odredio predsedavajući.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 21. februara 2008. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
......................................
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proizvod koji se sastoji od dve korpe od prethodno 6212 10 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
formirane, meke, celularne plastične mase čije za tumačenje Kombinovane nomenklature,
su obe površine prekrivene pletenom tkaninom. napomenama 2(a) (5) uz Glavu 59 i 2(a) uz Glavu 61
Pletene trake su prišivene za ivice korpi da bi i naimenovanjima uz CN oznake 5903, 6212, 6212 10
se pojačao njihov ovalni oblik. Korpe su prikačene i 6212 10 90.
magnetnom metalnom kopčom.
Pošto je celularna plastika korpi kombinovana
Unutrašnjost svake korpe je prevučena lepljivom sa tekstilnim materijalom sa obe strane, smatra se
masom koja je zaštićena plastičnom folijom. da tekstilni materijal ima funkciju značajniju od
Po uklanjanju plastične folije lepljiva masa običnog ojačavanja u smislu napomene 2(a) (5) uz
omogućava da korpe prionu za grudi kada su u Glavu 59, on daje bitan karakter tekstila
direktnom kontaktu sa kožom. kombinovanom materijalu korpi i shodno tome
smatra se sastavnim materijalom proizvoda
Proizvod je namenjen da se nosi odmah do kože. (videti takođe HS Komentar uz Glavu 39, Opšte
odredbe, "Kombinacije plastične mase i tekstila",
(grudnjak) (d) i sedmi stav). Otuda je proizvod tekstilni
proizvod iz Odeljka DžI a ne odeća od plastične
(Videti fotografije br. 643A i 643B) (*) mase iz tarifnog podbroja 3926 20.
Proizvod ima karakteristike grudnjaka, tj. ovalne,
prethodno oblikovane korpe od celularne plastike
koje su ojačane duž ivica, zajedno sa magnetnom
metalnom kopčom drže grudi na mestu. Umesto
klasičnih naramenica koje idu preko leđa, ovaj
proizvod prijanja uz telo pomoću lepljivog premaza
sa unutrašnje strane korpi. Zbog debljine korpi
od celularne plastike kada se pričvrste za donju
stranu grudi, proizvod daje potporu podižući
grudi. Štaviše, kada se proizvod stavi, gornji deo
korpi je fiksiran za kožu najviše moguće iznad
grudi i zbog toga su grudi, koje su u korpama
podignute i imaju potporu. Prema tome, proizvod je
od one vrste "namenjen da se nosi kao odeća koja
služi za podržavanje nekih delova tela" u smislu
HS Komentara uz tarifni broj 6212, prvi stav.
Štaviše, poput ostalih grudnjaka, proizvod je
namenjen da se nosi odmah uz kožu.
Proizvod je svrstan kao grudnjak u tarifni broj
6212, zato što ovaj tarifni broj obuhvata
grudnjake svih vrsta (videti takođe HS Komentar
uz tarifni broj 6212, drugi stav (1)).
(*) Fotografije su čisto informativnog karaktera.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 323/2008 OD 8. APRILA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna
pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja
je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema Članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da Komitet za Carinski zakon nije izdao mišljenje u roku koji je odredio predsedavajući.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 8. aprila 2008. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Savitljiv plastični proizvod u obliku naočara 3824 90 97 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1,
koji sadrži obojeni tečni rastvor sledećeg sastava 3(b) i 6. za tumačenje Kombinovane nomenklature,
(% po zapremini): i naimenovanjima uz CN oznake 3824, 3824 90
i 3824 90 97.
- voda 40
- propilen glikol 60 Rastvor sadržan u plastičnom omotu se koristi
kao rashlađivač i daje proizvodu njegov bitan
Ovaj proizvod je namenjen za uklanjanje glavobolje karakter preparata iz tarifnog broja 3824.
kada se stavi na lice pošto je prvo rashlađen
u frižideru. Proizvod nema terapeutski ili profilaktički
efekat, u smislu Glave 30.
2. Omot napravljen od plastičnih listova koji 3926 20 00 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1,
sadrži mešavinu vode i ulja za ubacivanje u korpe 3(b) i 6. za tumačenje Kombinovane nomenklature,
kupaćih kostima ili grudnjaka. i naimenovanjima uz CN oznake 3926 i 3926 20 00.
Pošto je proizvod namenjen za umetanje u korpe
kupaćih kostima i grudnjaka za žene, on se,
u smislu tarifnog broja 3926, smatra kao pribor
za odeću iz tarifnog podbroja 3926 20 00.
3. Proizvod od tekstilne tkanine u obliku pojasa, 1001 90 99 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1,
ispunjenog zrnima obične pšenice, koji se nakon 3(b) i 6. za tumačenje Kombinovane nomenklature,
zagrevanja u mikrotalasnoj pećnici, koristi i naimenovanjima uz CN oznake 1001, 1001 90
za uklanjanje bola u donjem delu leđa. i 1001 90 99.
Pšenica kojom je ispunjen pojas koristi se za
prenos uskladištene toplote i daje proizvodu
njegov bitan karakter žitarice iz tarifnog
broja 1001.
Proizvod nema terapeutski ili profilaktički
efekat, u smislu Glave 30.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 334/2008 OD 11. APRILA 2007. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njenog člana 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature. Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem
primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da Komitet za Carinski zakon nije izdao mišljenje u roku koji je odredio predsedavajući.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 11. aprila 2008. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proizvod koji ima sledeći sastav (% po masi): 2207 20 00 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
za tumačenje Kombinovane nomenklature, i
- etil alkohol preko 90,0 naimenovanjima uz CN oznake 2207 i 2207 20 00.
- voda manje od 7,4
- etilen glikol 1,3 Dodatak butanona, i u manjoj količini etilen
- butanon 1,3 glikola, čini proizvod nepodesnim za ljudsku
konzumaciju ali ne i za industrijske svrhe.
Proizvod je pakovan u bocama od 1 do 3 litre i u
kontejnerima od oko 100 litara. Mali procenat etilen glikola ne daje proizvodu
karakter tečnosti protiv smrzavanja ili tečnosti
Prema pakovanju proizvod se može direktno za odleđivanje iz tarifnog broja 3820.
upotrebiti ili se može razblažiti sa vodom
i upotrebiti kao tečnost protiv smrzavanja ili Prema tome proizvod treba svrstati kao
tečnost za odmrzavanje. denaturisani etil alkohol iz CN oznake 2207 20 00.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

UREDBA

KOMISIJE EZ BR. 359/2008 OD 18. APRILA 2008. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANjEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 11. juna 2008)

KOMISIJA EVROPSKE ZAJEDNICE,
S obzirom na Sporazum o osnivanju Evropske zajednice,
S obzirom na Uredbu Saveta (EEZ) br. 2658/87 od
23. jula 1987. godine o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi(1), i posebno njen član 9(1)(a),
Budući:
(1) da bi osigurala doslednu primenu Kombinovane nomenklature date u Aneksu Uredbe (EEZ) br. 2658/87, neophodno je usvojiti mere u vezi sa svrstavanjem roba navedenih u Aneksu uz ovu uredbu;
(2) da su Uredbom (EEZ) br. 2658/87 određena osnovna pravila za tumačenje Kombinovane nomenklature.Ova pravila se takođe primenjuju na bilo koju drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delimično zasniva na njoj, ili kojoj su dodate bilo koje podpodele i koja je ustanovljena posebnim propisima Unije, sa ciljem primene tarifskih i drugih mera vezanih za trgovinu robom;
(3) da shodno tim osnovnim pravilima, roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu treba da se svrstava u CN oznaku navedenu u koloni 2, prema razlozima datim u koloni 3 tabele;
(4) da je odgovarajuće obezbediti da se imalac obavezujuće tarifne informacije, koju su izdali carinski organi država članica u odnosu na svrstavanje robe prema Kombinovanoj nomenklaturi ali koja nije u skladu sa ovom uredbom, može u periodu od tri meseca, nastaviti da se poziva na nju, prema članu 12(6) Uredbe Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. godine kojom je ustanovljen Carinski zakon Zajednice(2);
(5) da su mere predviđene ovom uredbom u skladu sa mišljenjem Komiteta za Carinski zakon.
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Član 1.

Roba opisana u koloni 1 tabele date u Aneksu svrstaće se u okviru Kombinovane nomenklature u CN oznaku navedenu u koloni 2 te tabele.

Član 2.

Obavezujuća tarifna informacija koju su izdali carinski organi države članice a koja nije u skladu sa ovom uredbom nastaviće da važi u periodu od tri meseca po članu 12(6) Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Član 3.

Ova uredba će stupiti na snagu 20. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".
Ova uredba će u potpunosti biti obavezujuća i direktno primenljiva u svim državama članicama.
U Briselu, 18. aprila 2008. godine
Za Komisiju
Laszlo KOVACS član Komisije
1 OJ L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) br. 1930/2006 (OJ L 406, 30. 12. 2006, str. 9).
2 OJ L 302, 19. 10. 1992, str. 1. Uredbe koja je poslednji put izmenjena Uredbom (EZ) 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

ANEKS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis robe Svrstavanje Razlozi
(CN oznaka)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jestivi preparat u obliku proizvoda od prženih 1904 10 90 Svrstavanje je određeno Osnovnim pravilima 1. i 6.
žitarica za tumačenje Kombinovane nomenklature, i
naimenovanjima uz CN oznake 1904, 1904 10
Zrna pšenice se popare, oljušte, iseckaju i ohlade. i 1904 10 90.
Proizvod se zatim presuje u tanka vlakna, savija
u rešetkast oblik i seče u obliku jastučića. Proizvod je dobijen prženjem proizvoda od
Proizvod se zatim prži. Ponekad se finalnom žitarica. Prema HS Komentaru tarifni broj 1904
proizvodu dodaju vitamini i šećerni preliv. uključuje takođe proizvode dobijene od brašna ili
mekinja (HS Komentar, tar. broj 1904, (A), prvi i
Preparat se prodaje kao hrana za doručak drugi stav).
na bazi žitarica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------