Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o platnom prometu ("Službeni list SRJ", br. 3/2002), guverner Narodne banke Jugoslavije donosi

ODLUKU

O NAČINU I USLOVIMA VOĐENjA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPOREDU SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

(Objavljena u "Sl. listu SRJ", br. 29 od 24. maja 2002)

1.
Ovom odlukom propisuju se način i uslovi na koje se kod Narodne banke Jugoslavije vode računa za uplatu javnih prihoda i raspoređuju sredstva s tih računa.
2.
Računi za uplatu javnih prihoda vode se prema Planu računa za uplatu javnih prihoda (u daljem tekstu: Plan računa), koji je utvrđen zakonom, a u okviru konsolidovanog računa trezora.
Plan računa je, kao Prilog 1, odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.
Kod uplate javnih prihoda, obavezni deo poziva na broj je i oznaka opštine, odnosno teritorije iz Šifarnika opština i teritorija, koji je, kao Prilog 2, odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.
3.
Broj računa za uplatu javnih prihoda formira se na sledeći način: račun trezora - (0000000 + uplatni račun) - kontrolni broj, pri čemu je račun trezora izražen sa 3 cifre, uplatni račun sa 6 cifara, a kontrolni broj sa 2 cifre.
Kontrolni broj se izračunava po standardu ISO 7064, MODUL 97, na način utvrđen propisom o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa u planu računa za obavljanje platnog prometa kod banke.
4.
Uplatioci javnih prihoda dužni su da na instrumentu platnog prometa upišu pozive na broj, u skladu sa uputstvom Republičke uprave javnih prihoda.
5.
Narodna banka Jugoslavije vrši raspored i prenos uplaćenih javnih prihoda, odnosno sredstava sa uplatnih računa javnih prihoda na račune korisnika javnih prihoda.
Uplaćeni javni prihodi raspoređuju se korisnicima javnih prihoda u skladu s propisima - prema instrumentima za raspodelu, odnosno prema tome kojim korisnicima pripadaju i prema propisanim stopama učešća pojedinačnih korisnika u raspodeli tih prihoda.
Uplaćeni javni prihodi raspoređuju se njihovim korisnicima svakog radnog dana.
6.
Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši Narodna banka Jugoslavije na teret uplatnih računa javnih prihoda na koje su ti prihodi uplaćeni, na način koji je utvrđen republičkim zakonom kojim se uređuje budžet.
Nalog za povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ove tačke, Narodna banka Jugoslavije ispostavlja na osnovu rešenja, odnosno drugog akta nadležnog organa.
7.
Narodna banka Jugoslavije obaveštava nadležne organe opštine, grada, autonomne pokrajine, republike članice i SR Jugoslavije, kao i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, o uplatama i rasporedu javnih prihoda, odnosno dostavlja im propisane izveštaje o uplati i rasporedu, i to:
1) za javne prihode budžeta - o bruto naplati javnih prihoda, o izvršenim povraćajima, o raspoređenim i neraspoređenim iznosima tih prihoda, kao i o naknadi Narodnoj banci Jugoslavije za usluge izvršene saveznim organima, organima republika članica, autonomnih pokrajina, gradova i opština nadležnim za izvršenje budžeta;
2) za javne prihode organizacija obaveznog socijalnog osiguranja - o bruto naplati javnih prihoda, o izvršenim povraćajima, o raspoređenim i neraspoređenim iznosima tih prihoda, kao i o naknadi Narodnoj banci Jugoslavije za usluge izvršene organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja nadležnim za teritoriju republike članice, autonomne pokrajine, grada, više opština i opštine.
Izveštaje iz stava 1. ove tačke, organizacioni deo Narodne banke Jugoslavije dostavlja:
- nadležnim organima i organizacijama na nivou opštine i grada - do 3. u mesecu za prethodni mesec;
- nadležnim organima i organizacijama na nivou autonomne pokrajine - do 5. u mesecu za prethodni mesec;
- nadležnim organima i organizacijama na nivou republike članice - do 6. u mesecu za prethodni mesec;
- nadležnim saveznim organima - posebno za SR Jugoslaviju, a posebno za republiku članicu - do 7. u mesecu za prethodni mesec.
8.
Narodna banka Jugoslavije dostavlja nadležnom poreskom organu pojedinačne dnevne podatke o prometu računa za uplatu javnih prihoda.
9. Način i uslovi vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, uređeni ovom odlukom, primenjivaće se do prenošenja tih poslova u nadležnost drugog organa, odnosno drugog pravnog lica, u skladu sa zakonom, a najduže do 31. decembra 2003. godine.
10. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ", a primenjivaće se od 1. januara 2003. godine.

O. br. 53, 20. maja 2002. godine, Beograd
Guverner Narodne banke Jugoslavije Mlađan Dinkić, s.r.

Prilog 1
PLAN RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Račun Uplatni Kon- Naziv Stari Nivo
trezora račun trolni broj
broj
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEKUĆI PRIHODI
POREZI
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica
Porez na zarade
840 711111 19 Porez na zarade 840-12071 opštinski
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
840 711121 86 Porez na prihode od samostalnih delatnosti
koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu 840-14008 opštinski
840 711122 83 Porez na prihode od samostalnih delatnosti
koji se plaća prema paušalno određenom neto prihodu 840-14013 opštinski
Porez na prihode od autorskih prava
840 711131 56 Porez na prihode od autorskih prava
i prava industrijske svojine 840-14515 opštinski
Porez na prihode od imovine
840 711141 26 Porez na dividende i udele u dobiti 840-25115 opštinski
840 711142 23 Porez na prihode od kamate 840-25120 opštinski
840 711143 20 Porez na prihode od nepokretnosti 840-25045 opštinski
840 711144 17 Porez na kapitalne dobitke 840-25050 opštinski
840 711145 14 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari 840-25087 opštinski
840 711146 11 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva 840-13112 opštinski
840 711147 08 Porez na zemljište 840-25435 opštinski
Porez na dobitke od igara na sreću
840 711151 93 Porez na dobitke od igara na sreću 840-25295 opštinski
Porez na prihode od osiguranja lica
840 711161 63 Porez na prihode od osiguranja lica 840-25302 opštinski
Godišnji porez na dohodak građana
840 711171 33 Godišnji porez na dohodak građana 840-25339 opštinski
Samodoprinosi
840 711181 03 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih
na teritoriji opštine 840-23607 opštinski
840 711182 97 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih
na teritoriji grada 840-23077 opštinski
840 711183 94 Samodoprinos iz prihoda zemljoradnika 840-23628 opštinski
840 711184 91 Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave
samostalnom delatnošću 840-23633 opštinski
840 711185 88 Savezni samodoprinos
Ostali porezi na dohodak
840 711199 46 Ostali porezi na dohodak 840-25344 opštinski
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica
Porez na dobit preduzeća
840 711211 10 Porez na dobit preduzeća 840-11048 opštinski
840 711212 07 Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku
obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima 840-11006 opštinski
840 711213 04 Porez na dobit preduzeća koji se obračunava
i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende
koje se isplaćuju nerezidentima 840-11027 opštinski
840 711214 98 Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku
obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima 840-11032 opštinski
840 711215 95 Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po
odbitku obračunava na autorske naknade
koje se isplaćuju nerezidentima 840-11053 opštinski
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica
POREZI NA FOND ZARADA I RADNU SNAGU
Porezi na fond zarada i radnu snagu
Porezi na fond zarada i radnu snagu
840 712111 26 Porez na fond zarada zaposlenih koje se finansiraju
iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 840-1216 opštinski
840 712112 23 Porez na fond zarada ostalih zaposlenih 840-1221 opštinski
POREZI NA IMOVINU
Periodični porezi na nepokretnosti
Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
840 713111 33 Poseban porez na neobrađeno obradivo
poljoprivredno zemljište 840-24011 opštinski
Porez na imovinu
840 713121 03 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele)
od fizičkih lica 840-25323 opštinski
840 713122 97 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele)
od pravnih lica 840-25365 opštinski
Periodični porezi na neto imovinu
Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon
Porez na nasleđe i poklon
840 713311 15 Porez na nasleđe i poklon 840-2533 opštinski
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
Porez na finansijske transakcije
840 713411 06 Porez na finansijske transakcije 840-24006 opštinski
Porez na kapitalne transakcije
840 713421 73 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti 840-25440 opštinski
840 713422 70 Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama
i drugim hartijama od vrednosti 840-25092 opštinski
840 713423 67 Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim
motornim vozilima i plovnim objektima 840-25456 opštinski
840 713424 64 Porez na prenos apsolutnih prava na ostalim objektima 840-25141 opštinski
Drugi jednokratni porezi na imovinu
Drugi periodični porezi na imovinu
Porez na akcije na ime i udele
840 713611 85 Porez na akcije na ime i udele 840-25136 opštinski
POREZI NA DOBRA I USLUGE
Opšti porezi na dobra i usluge
Porezi na dodatu vrednost
840 714111 40 Porez na promet duvanskih prerađevina,
alkoholnih pića i kafe 840-20299 opštinski
Jednofazni porezi na promet
840 714121 10 Porez na promet proizvoda (opšti režim) 840-2026 opštinski
840 714122 07 Porez na promet lekova sa posebne liste 840-20278 opštinski
840 714123 04 Porez na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava,
ortopedskih pomagala i slično 840-20283 opštinski
840 714124 98 Porez na promet proizvoda ostvaren pri uvozu 840-20192 republički
840 714125 95 Taksa na prodajnu cenu robe u slobodnim carinskim
prodavnicama - deo koji pripada Republici 840-31546 republički
840 714126 92 Naknada za stavljanje u promet zaštićenih divljih
biljnih i životinjskih vrsta 840-62387 opštinski
840 714127 89 Sredstva Crvenog krsta Srbije od svake prodate
ulaznice za priredbe (kulturne, kinematografske i
zabavne, sportske susrete i takmičenja); sredstva od
prodatih gramofonskih ploča i kaseta; sredstva
prikupljena u toku "Nedelje Crvenog krsta" i
"Nedelje borbe protiv tuberkuloze" 840-62184 opštinski
840 714128 86 Savezne takse na prodajne cene u slobodnim
carinskim prodavnicama 840-31525 savezni
Kumulativni višefazni porezi na promet
840 714131 77 Porez na promet usluga prometa proizvoda na veliko 840-22001 opštinski
840 714132 74 Porez na promet komunalnih usluga 840-22017 opštinski
840 714133 71 Porez na promet finansijskih usluga (kamate za date
kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge
platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja
i reosiguranja) 840-22022 opštinski
840 714134 68 Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga 840-22038 opštinski
840 714135 65 Porez na promet usluga organizovanja priredbi i estrada 840-22043 opštinski
840 714136 62 Porez na promet usluga priređivača igara na sreću 840-22293 opštinski
840 714137 59 Porez na promet usluga od priređivanja igara na sreću
pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu 840-22288 opštinski
840 714138 56 Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu 840-22300 opštinski
840 714139 53 Porez na promet ostalih usluga 840-2208 opštinski
Akcize
Akcize na naftne derivate
840 714211 31 Akciza na motorni benzin 840-27008 opštinski
840 714212 28 Akciza na dizel-goriva 840-27013 opštinski
840 714213 25 Akciza na lož ulja 840-27029 opštinski
840 714214 22 Akciza na ostale derivate nafte 840-27034 opštinski
840 714215 19 Akciza pri uvozu motornog benzina 840-27055 republički
840 714216 16 Akciza pri uvozu dizel-goriva 840-27060 republički
840 714217 13 Akciza pri uvozu lož ulja 840-27081 republički
840 714218 10 Akciza pri uvozu ostalih derivata nafte 840-27076 republički
Akciza na duvanske proizvode
840 714221 98 Akciza na cigarete grupe A 840-27104 opštinski
840 714222 95 Akciza na cigarete grupe B 840-27125 opštinski
840 714223 92 Akciza na cigarete grupe C 840-27130 opštinski
840 714224 89 Akciza na ostale duvanske prerađevine 840-27146 opštinski
840 714225 86 Akciza pri uvozu cigarete grupe A 840-27151 republički
840 714226 83 Akciza pri uvozu ostalih duvanskih prerađevina 840-27167 republički
Akciza na alkoholna pića
840 714231 68 Akciza na pivo 840-27200 opštinski
840 714232 65 Akciza na prirodnu rakiju i vinjak 840-27216 opštinski
840 714233 62 Akciza na vina 840-27221 opštinski
840 714234 59 Akciza na ostala alkoholna pića 840-27237 opštinski
840 714235 56 Akciza pri uvozu piva 840-27258 republički
840 714236 53 Akciza pri uvozu prirodne rakije i vinjaka 840-27263 republički
840 714237 50 Akciza pri uvozu vina 840-27279 republički
840 714238 47 Akciza pri uvozu viskija, džina, konjaka
i ostalih alkoholnih pića 840-27424 republički
Akciza na etil - alkohol (etanol)
840 714241 38 Akciza na etil - alkohol (etanol) 840-27242 opštinski
840 714242 35 Akciza pri uvozu etil-alkohola (etanola) 840-27466 republički
Akciza na so za ishranu
840 714251 08 Akciza na so za ishranu 840-27380 opštinski
840 714252 05 Akciza pri uvozu soli za ishranu 840-27487 republički
Akciza na luksuzne proizvode
840 714261 75 Akciza na luksuzne proizvode 840-27403 opštinski
840 714262 72 Akciza pri uvozu luksuznih proizvoda 840-27445 republički
Akciza na osvežavajuća bezalkoholna pića
840 714271 45 Akciza na osvežavajuća bezalkoholna pića 840-27419 opštinski
840 714272 42 Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića 840-27450 republički
Akciza pri uvozu kafe (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe)
840 714281 15 Akciza pri uvozu kafe
(sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe) 840-27471 republički
Druge akcize
840 714291 82 Posebna taksa za izravnanje poreskog opterećenja
za robu u provozu 840-31091 savezni
Dobit fiskalnih monopola
Porezi na pojedinačne usluge
Porezi na organizovanje igara na sreću
840 714411 13 Sredstva ostvarena priređivanjem igara na sreću 840-62709 opštinski
Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
840 714421 80 Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa
u ugostiteljskim objektima 840-32494 opštinski
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
840 714431 50 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa 840-32517 opštinski
Sredstva za protivpožarnu zaštitu od 6% naplaćene premije osiguranja
od požara u opštini na čijoj se teritoriji nalazi osigurana imovina
840 714441 20 Sredstva za protivpožarnu zaštitu od 6% naplaćene
premije osiguranja od požara u opštini na čijoj se
teritoriji nalazi osigurana imovina 840-66066 opštinski
Savezni porez na prihod od međunarodnog saobraćaja
840 714451 87 Savezni porez na prihod od međunarodnog saobraćaja 840-1606 savezni
Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju
Porezi na motorna vozila
840 714511 04 Porez na upotrebu motornih vozila 840-26016 opštinski
840 714512 98 Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila 840-34046 opštinski
840 714513 95 Komunalna taksa za držanje motornih drumskih
i priključnih vozila 840-3273 opštinski
840 714514 92 Naknada za izgradnju, održavanje i korišćenje
lokalnih puteva 840-23948 opštinski
Republički porezi na upotrebu, posedovanje i nošenje dobara
840 714521 71 Porez na upotrebu mobilnog telefona 840-26021 opštinski
840 714522 68 Porez na upotrebu čamaca, plovećih postrojenja i jahti 840-26037 opštinski
840 714523 65 Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica 840-26042 opštinski
840 714524 62 Porez na registrovano oružje 840-26000 opštinski
Republička taksa za posebne proizvode i posebne aktivnosti
840 714531 41 Taksa za prikazivanje filmova na televiziji
i u sredstvima javnog prevoza 840-31658 opštinski
Republička naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa
840 714541 11 Naknada za korišćenje i zaštitu voda 840-65006 opštinski
840 714542 08 Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta 840-68008 opštinski
840 714543 05 Naknada za investicije 840-68029 opštinski
840 714544 02 Naknada za zagađivanje prirodnih bogatstava 840-68055 opštinski
840 714545 96 Naknada za korišćenje ribarskih područja 840-68034 opštinski
840 714546 93 Naknada za inostrana drumska motorna vozila 840-292 opštinski
Koncesiona naknada
840 714551 78 Koncesiona naknada 840-23035 opštinski
Boravišna taksa
840 714561 48 Boravišna taksa 840-3205 opštinski
Opštinske i gradske komunalne takse
840 714571 18 Komunalne takse na držanje životinja 840-32681 opštinski
840 714572 15 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru
(bilijar, tombola i sl.) 840-32489 opštinski
840 714573 12 Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja
robe van poslovne prostorije 840-32473 opštinski
840 714574 09 Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih
postrojenja i plovnih naprava na vodi, osim pristana
koji se koriste u pograničnom saobraćaju 840-32431 opštinski
840 714575 06 Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i
splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije
koje održavaju i obeležavaju plovne puteve 840-32447
840 714576 03 Komunalna taksa za držanje restorana i drugih
ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi 840-32697 opštinski
Opštinske i gradske naknade za korišćenje građevinskog
zemljišta u građevinskom području opštinski
840 714581 85 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
u građevinskom području 840-23056 opštinski
Opštinske i gradske naknade
840 714591 55 Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 840-31600 opštinski
840 714592 52 Koncesiona naknada za obavljanje komunalnih delatnosti 840-23040 opštinski
Drugi porezi na dobra i usluge
POREZI NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE
Carine i druge uvozne dažbine
Carinske takse
840 715111 47 Carinske takse 840-3109 savezni
840 Carinske dažbine
840 715121 17 Carinske dažbine 840-4106 savezni
Posebna taksa na uvezenu robu
840 715131 84 Posebna taksa na uvezenu robu (na osnovu zakona
o posebnim taksama na uvoznu robu) 840-4202 savezni
840 715132 81 Posebna taksa na uvoznu robu
(u skladu sa posebnim propisima) 840-4265 savezni
Ostale uvozne dažbine i skladištenje
840 715141 54 Posebna dažbina na uvoz poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda 840-4309 savezni
840 715142 51 Posebna dažbina za izravnanje poreskog
opterećenja uvezene robe 840-4314 savezni
840 715143 48 Dažbine za carinsko evidentiranje 840-4335 savezni
840 715144 45 Dažbine za držanje roba u carinskim magacinima
i stovarištima 840-4340 savezni
Porezi na izvoz
Dobit izvoznih ili uvoznih monopola
Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa
Porezi na prodaju ili kupovinu deviza
Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
DRUGI POREZI
Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici
Komunalna taksa na firmu
840 716111 54 Komunalna taksa na firmu 840-3210 opštinski
Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati
Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje"
840 716211 45 Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje" 840-62179 opštinski
Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
840 716231 82 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
"Mesec borbe protiv raka" 840-62207 opštinski
840 716232 79 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
"Borba protiv SIDE" 840-62569 opštinski
840 716233 76 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
"Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save" 840-62756 opštinski
JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica
Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate
zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim
bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu
840 719111 75 Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate
zamrznute stare devizne štednje u piramidalnim bankama
u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu 840-25638 opštinski
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica
Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava
primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama
840 719211 66 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne
i sive emisije novca u finansijskim transakcijama 840-25461 opštinski
Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu
Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši
840 719221 36 Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po
zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije
u situaciji kada je tržišni kurs bio viši 840-25477 opštinski
Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza
koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga
840 719231 06 Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu
avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan,
odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga 840-25482 opštinski
Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda
na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem
posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote
840 719241 73 Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na
režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih
pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote 840-25505 opštinski
Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu
plaćene propisane javne dažbine (korišćenja sredstava nepredatog pazara,
drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.)
840 719251 43 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava
pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne
dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara,
drugih sredstava od naplaćenih potraživanja
koja nisu prikazana kao prihod i dr.) 840-25510 opštinski
Jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu upotrebom
javnih sredstava ili drugih javnih resursa pod privilegovanim uslovima
840 719261 13 Jednokratni porez po osnovu snabdevanja robnih rezervi
i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima
(bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom) 840-25526 opštinski
840 719262 10 Jednokratni porez po osnovu raspolaganja budžetskim
sredstvima, sredstvima organizacija obaveznog
socijalnog osiguranja, sredstvima javnih fondova i
sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova
suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni 840-25531 opštinski
840 719263 07 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava
javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate
koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na
tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi 840-25547 opštinski
840 719264 04 Jednokratni porez po osnovu nenamenskog korišćenja
sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti,
sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne
transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije
za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu
i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom 840-25552 opštinski
840 719265 98 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava
po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije 840-25643 opštinski
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica
Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili
drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih
840 719311 57 Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje
poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno
opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih 840-25601 opštinski
Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno
državnih preduzeća, ili njihovo korišćenje, od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja
tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica
840 719321 27 Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima
ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih
preduzeća, ili njihovo korišćenje, od strane fizičkog ili
pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u
inostranstvo na račun toga lica ili na račun
drugog fizičkog ili pravnog lica 840-25617 opštinski
Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane
građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica
840 719331 94 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava
deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama
i štedionicama kao pozajmica 840-25622 opštinski
Ostali jednokratni porezi na imovinu
Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane
direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica
840 719411 48 Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji
preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja
ili članova njihovih porodica 840-25568 opštinski
840 719412 45 Jednokratni porez po osnovu otkupa stana (stanova)
ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane
izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera,
funkcionera političke stranke, direktora ili člana
organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj
ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog
kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo
predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se
slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina 840-25573 opštinski
840 719413 42 Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita
po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno
za otkup stana (stanova) 840-25589 opštinski
840 719414 39 Jednokratni porez po osnovu izgradnje reprezentativnog
stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna
površina veća od propisane i dozvoljene 840-25594 opštinski
840 719415 36 Jednokratni porez po osnovu kupovine gradskog
građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je
bilo u društvenoj svojini od strane izabranog,
postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera
lokalne samouprave, te članova njegove porodice,
kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice 840-25659 opštinski
Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici
Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina,
drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet
840 719511 39 Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije
akciznih proizvoda bez plaćanja carina,
drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih
poreza na potrošnju i poreza na promet 840-25498 opštinski
Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica
Jednokratni porez po različitim osnovama
840 719611 30 Jednokratni porez po različitim osnovama 840-25664 opštinski
SOCIJALNI DOPRINOSI
DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
840 721111 89 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih kod pravnih lica 843-14968 opštinski
840 721112 86 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih 843-14989 opštinski
840 721113 83 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih
poslodavaca (preduzetnika) na teret zaposlenih 843-14973 opštinski
840 721114 80 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
za lica na produženom osiguranju 843-20306 opštinski
840 721115 77 Doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje za dokup staža 843-20311 opštinski
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
840 721121 59 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih
na teret zaposlenih 843-37139 opštinski
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti
840 721131 29 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret
zaposlenih u pravnim licima 843-76886 opštinski
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
840 721211 80 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i
fondova obaveznog socijalnog osiguranja 843-14994 opštinski
840 721212 77 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
na teret poslodavca-pravnog lica koje se ne finansira
iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 843-14926 opštinski
840 721213 74 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za
zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca 843-14910 opštinski
840 721214 71 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih
poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca 843-14947 opštinski
840 721215 68 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode
zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa
Lj uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac 843-12825 opštinski
840 721216 65 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode
zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim
trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira
iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 843-12804 opštinski
840 721217 62 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene
sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o
zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički
zavod za zdravstveno osiguranje 843-11214 opštinski
840 721218 59 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica
na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac
naknade zarade, odnosno plate 843-11209 opštinski
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
840 721221 50 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret
poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja 843-42013 opštinski
840 721222 47 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na
teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja 843-42008 opštinski
840 721223 44 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica na
porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac
naknade zarade, odnosno plate 843-10703 opštinski
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti
840 721231 20 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti
na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta
i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 843-76818 opštinski
840 721232 17 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na
teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja 843-76802 opštinski
840 721233 14 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica
na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac
naknade, odnosno plate 843-78950 opštinski
Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost ili nezaposlenih lica
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
840 721311 71 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih
koji uplaćuje Republički zavod za tržište rada 843-112 opštinski
840 721312 68 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za određene
kategorije lica van radnog odnosa, u skladu sa
Odlukom Republičkog fonda za PIO zaposlenih 843-12830 opštinski
840 721313 65 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje fizičkih
lica koja su vlasnici, odnosno imaoci prava korišćenja
ili plodouživanja poljoprivrednog i šumskog zemljišta 843-17501 opštinski
840 721314 62 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica
koja u skladu sa Zakonom o preduzetnicima samostalno
obavljaju privrednu ili drugu delatnost 843-18012 opštinski
840 721315 59 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za
osnivače, odnosno vlasnike preduzeća, radnji i
poljoprivrednog gazdinstva koje ima status pravnog lica 843-18007 opštinski
840 721316 56 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava,
patenata i tehničkih unapređenja 843-18028 opštinski
840 721317 53 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička
lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju
privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok
primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad
(bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju
plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili
dok su na porodiljskom odsustvu 843-18033 opštinski
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
840 721321 41 Doprinos za zdravstveno osiguranje zemljoradnika koji
se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne
obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje 843-58015 opštinski
840 721322 38 Doprinos za zdravstveno osiguranje drugih fizičkih
lica koja su vlasnici, imaoci prava korišćenja ili
plodouživanja poljoprivrednog ili šumskog zemljišta 843-58036 opštinski
840 721323 35 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja
samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje,
osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji 843-63059 opštinski
840 721324 32 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica
koja ostvaruju prihode od autorskih prava,
patenata ili tehničkih unapređenja 843-63524 opštinski
840 721325 29 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija
i korisnika drugih novčanih naknada koji plaćaju
fondovi za penzijsko i invalidsko osiguranje 843-1905 opštinski
840 721326 26 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih
lica koji plaća Republički zavod za tržište rada 843-107 opštinski
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti
840 721331 11 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti
fizičkih lica koja samostalno obavljaju delatnost 843-12435 opštinski
840 721332 08 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti osiguranika
koji ostvaruju prihode od autorskih prava,
patenata i tehničkih unapređenja 843-12531 opštinski
Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
840 721411 62 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica
kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja po rešenju
Republičkog fonda za PIO zaposlenih 843-196 opštinski
840 721412 59 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
za dobrovoljno osiguranje 843-20369 opštinski
Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima
840 721421 32 Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za
zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima 843-42034 opštinski
OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI
Socijalni doprinosi zaposlenih
Socijalni doprinosi poslodavaca
Imputirani socijalni doprinosi
DONACIJE I TRANSFERI
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA
Tekuće donacije od inostranih država
Tekuće donacije saveznom nivou
840 731111 62 Tekuće donacije saveznom nivou
Tekuće donacije republičkom nivou
840 731121 32 Tekuće donacije republičkom nivou
Tekuće donacije autonomnim pokrajinama
840 731131 02 Tekuće donacije Vojvodini
840 731132 96 Tekuće donacije za jug Srbije i Kosovo i Metohiju
Tekuće donacije okruzima
840 731141 69 Tekuće donacije okruzima
Tekuće donacije gradovima
840 731151 39 Tekuće donacije gradovima
Tekuće donacije opštinama
840 731161 09 Tekuće donacije opštinama
Tekuće donacije mesnim zajednicama
840 731171 76 Tekuće donacije mesnim zajednicama
Tekuće donacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
840 731181 46 Tekuće donacije Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje
840 731182 43 Tekuće donacije Republičkom fondu za PIO zaposlenih
840 731183 40 Tekuće donacije Republičkom fondu za PIO zemljoradnika
840 731184 37 Tekuće donacije Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti
840 731185 34 Tekuće donacije Republičkom zavodu za tržište rada
Tekuće donacije ostalim državnim institucijama
840 731191 16 Aerodromi
840 731192 13 Luke
840 731193 10 Bolnice
840 731194 07 Ustanove kulture
Kapitalne donacije od inostranih država
Kapitalne donacije saveznom nivou
840 731211 53 Kapitalne donacije saveznom nivou
Kapitalne donacije republičkom nivou
840 731221 23 Kapitalne donacije republičkom nivou
Kapitalne donacije autonomnim pokrajinama
840 731231 90 Kapitalne donacije Vojvodini
840 731232 87 Kapitalne donacije za jug Srbije i Kosovo i Metohiju
Kapitalne donacije okruzima
840 731241 60 Kapitalne donacije okruzima
Kapitalne donacije gradovima
840 731251 30 Kapitalne donacije gradovima
Kapitalne donacije opštinama
840 731261 97 Kapitalne donacije opštinama
Kapitalne donacije mesnim zajednicama
840 731271 67 Kapitalne donacije mesnim zajednicama
Kapitalne donacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
840 731281 37 Kapitalne donacije Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje
840 731282 34 Kapitalne donacije Republičkom fondu za PIO zaposlenih
840 731283 31 Kapitalne donacije Republičkom fondu za PIO zemljoradnika
840 731284 28 Kapitalne donacije Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti
840 731285 25 Kapitalne donacije Republičkom zavodu za tržište rada
Kapitalne donacije ostalim vladinim institucijama
840 731291 07 Aerodromi
840 731292 04 Luke
840 731293 98 Bolnice
840 731294 95 Ustanove kulture
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Tekuće donacije od međunarodnih organizacija
Tekuće donacije saveznom nivou
840 732111 69 Tekuće donacije saveznom nivou
Tekuće donacije republičkom nivou
840 732121 39 Tekuće donacije republičkom nivou
Tekuće donacije autonomnim pokrajinama
840 732131 09 Tekuće donacije Vojvodini
840 732132 06 Tekuće donacije za jug Srbije i Kosovo i Metohiju
Tekuće donacije okruzima
840 732141 76 Tekuće donacije okruzima
Tekuće donacije gradovima
840 732151 46 Tekuće donacije gradovima
Tekuće donacije opštinama
840 732161 16 Tekuće donacije opštinama
Tekuće donacije mesnim zajednicama
840 732171 83 Tekuće donacije mesnim zajednicama
Tekuće donacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
840 732181 53 Tekuće donacije Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje
840 732182 50 Tekuće donacije Republičkom fondu za PIO zaposlenih
840 732183 47 Tekuće donacije Republičkom fondu za PIO zemljoradnika
840 732184 44 Tekuće donacije Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti
840 732185 41 Tekuće donacije Republičkom zavodu za tržište rada
Tekuće donacije ostalim državnim institucijama
840 732191 23 Aerodromi
840 732192 20 Luke
840 732193 17 Bolnice
840 732194 14 Ustanove kulture
Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija
Kapitalne donacije saveznom nivou
840 732211 60 Kapitalne donacije saveznom nivou
Kapitalne donacije republičkom nivou
840 732221 30 Kapitalne donacije republičkom nivou
Kapitalne donacije autonomnim pokrajinama
840 732231 97 Kapitalne donacije Vojvodini
840 732232 94 Kapitalne donacije za jug Srbije i Kosovo i Metohiju
Kapitalne donacije okruzima
840 732241 67 Kapitalne donacije okruzima
Kapitalne donacije gradovima
840 732251 37 Kapitalne donacije gradovima
Kapitalne donacije opštinama
840 732261 7 Kapitalne donacije opštinama
Kapitalne donacije mesnim zajednicama
840 732271 74 Kapitalne donacije mesnim zajednicama
Kapitalne donacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
840 732281 44 Kapitalne donacije Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje
840 732282 41 Kapitalne donacije Republičkom fondu za PIO zaposlenih
840 732283 38 Kapitalne donacije Republičkom fondu za PIO zemljoradnika
840 732284 35 Kapitalne donacije Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti
840 732285 32 Kapitalne donacije Republičkom zavodu za tržište rada
Kapitalne donacije ostalim vladinim institucijama
840 732291 14 Aerodromi
840 732292 11 Luke
840 732293 08 Bolnice
840 732294 05 Ustanove kulture
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti
Tekući transferi saveznom nivou
840 733111 76 Tekući transferi saveznom nivou
Tekući transferi republičkom nivou
840 733121 46 Tekući transferi republičkom nivou
Tekući transferi autonomnim pokrajinama
840 733131 16 Tekući transferi Vojvodini
840 733132 13 Tekući transferi za jug Srbije i Kosovo i Metohiju
Tekući transferi okruzima
840 733141 83 Tekući transferi okruzima
Tekući transferi gradovima
840 733151 53 Tekući transferi gradovima
Tekući transferi opštinama
840 733161 23 Tekući transferi opštinama
Tekući transferi mesnim zajednicama
840 733171 90 Tekući transferi mesnim zajednicama
Tekući transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
840 733181 60 Tekući transferi Republičkom zavodu za
zdravstveno osiguranje 843-19046 opštinski
840 733182 57 Tekući transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih
840 733183 54 Tekući transferi Republičkom fondu za PIO zemljoradnika
840 733184 51 Tekući transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti
840 733185 48 Tekući transferi Republičkom zavodu za tržište rada 843-19067 opštinski
Tekući transferi ostalim državnim institucijama
840 733191 30 Aerodromi
840 733192 27 Luke
840 733193 24 Bolnice
840 733194 21 Ustanove kulture
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti
Kapitalni transferi saveznom nivou
840 733211 67 Kapitalni transferi saveznom nivou
Kapitalni transferi Republičkom nivou
840 733221 37 Kapitalni transferi Republičkom nivou
Kapitalni transferi autonomnim pokrajinama
840 733231 07 Kapitalni transferi Vojvodini
840 733232 04 Kapitalni transferi za jug Srbije i Kosovo i Metohiju
Kapitalni transferi okruzima
840 733241 74 Kapitalni transferi okruzima
Kapitalni transferi gradovima
840 733251 44 Kapitalni transferi gradovima
Kapitalni transferi opštinama
840 733261 14 Kapitalni transferi opštinama
Kapitalni transferi mesnim zajednicama
840 733271 81 Kapitalni transferi mesnim zajednicama
Kapitalni transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
840 733281 51 Kapitalni transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje
840 733282 48 Kapitalni transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih
840 733283 45 Kapitalni transferi Republičkom fondu PIO zemljoradnika
840 733284 42 Kapitalni transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti
840 733285 39 Kapitalni transferi Republičkom zavodu za tržište rada
Kapitalni transferi ostalim državnim institucijama
840 733291 21 Aerodromi
840 733292 18 Luke
840 733293 15 Bolnice
840 733294 12 Ustanove kulture
DRUGI PRIHODI
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate
Kamate na sredstva saveznog budžeta
840 741111 35 Prihodi Saveznog budžeta od kamate na
deponovana i oročena sredstva 840-62088 savezni
Kamate na sredstva republičkog budžeta
840 741121 05 Kamate na sredstva republičkog budžeta
840 741122 02 Kamate na sredstva korisnika budžeta Republike
uključena u depozit banaka 840-62392 opštinski
Kamate na sredstva budžeta autonomnih pokrajina
840 741131 72 Kamate na sredstva AP Vojvodine deponovana kod banaka 840-61007 opštinski
840 741132 69 Kamate za jug Srbije i Kosovo i Metohiju
Kamate na sredstva okruga
840 741141 42 Kamate na sredstva okruga
Kamate na sredstva budžeta grada
840 741151 12 Kamate na sredstva budžeta grada
840 741152 09 Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada
koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom
nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju
sredstava po viđenju 840-62462 opštinski
Kamate na sredstva budžeta opština
840 741161 79 Kamate na sredstva budžeta opština
840 741162 76 Kamate na sredstva korisnika budžeta opštine uključena u depozite kod poslovnih banaka
kod kojih ovlašćeni opštinski organ potpisuje ugovor o deponovanju sredstava po viđenju
Kamate na sredstva mesnih zajednica
840 741171 49 Kamate na sredstva mesnih zajednica
Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
840 741181 19 Kamate na sredstva Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
840 741182 16 Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO zaposlenih
840 741183 13 Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO zemljoradnika
840 741184 10 Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti
840 741185 07 Kamate na sredstva Republičkog zavoda za tržište rada
Kamate ostalim državnim institucijama
840 741191 86 Aerodromi
840 741192 83 Luke
840 741193 80 Bolnice
840 741194 77 Ustanove kulture
Dividende
Dividende saveznog budžeta
840 741211 26 Dividende saveznog budžeta
840 741212 23 Višak prihoda po završnom računu NBJ 840-62093 savezni
Dividende republičkog budžeta
840 741221 93 Dividende republičkog budžeta
Dividende budžeta autonomnih pokrajina
840 741231 63 Dividende AP Vojvodine
840 741232 60 Dividende za jug Srbije i Kosovo i Metohiju
Dividende okruga
840 741241 33 Dividende okruga
Dividende budžeta gradova
840 741251 03 Dividende budžeta gradova
Dividende budžeta opština
840 741261 70 Dividende budžeta opština
Dividende mesnih zajednica
840 741271 40 Dividende mesnih zajednica
Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
840 741281 10 Dividende Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
840 741282 07 Dividende Republičkog fonda za PIO zaposlenih
840 741283 04 Dividende Republičkog fonda za PIO zemljoradnika
840 741284 98 Dividende Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti
840 741285 95 Dividende Zavoda za tržište rada
Dividende ostalih državnih institucija
840 741291 77 Aerodromi
840 741292 74 Luke
840 741293 71 Bolnice
840 741294 68 Ustanove kulture
Povlačenje prihoda od kvazi korporacija
Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja
Zakup neproizvedene imovine
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
840 741511 96 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina 840-66045 opštinski
840 741512 93 Naknada za iskrčenu šumu 840-62371 opštinski
840 741513 90 Naknada za posečeno drvo 840-62324 opštinski
840 741514 87 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta
kad se daje za ispašu 840-62350 opštinski
840 741515 84 Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka 840-66019 opštinski
Naknada za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta
840 741521 66 Naknada za korišćenje šumskog zemljišta
kad se daje u zakup 840-62345 opštinski
840 741522 63 Naknada za korišćenje poljoprivrednog zemljišta 840-68013 opštinski
Naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta
840 741531 36 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama
ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe 840-32405 opštinski
840 741532 33 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje
drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim
i obeleženim mestima 840-32468 opštinski
840 741533 30 Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina
za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike
privremenog korišćenja 840-32538 opštinski
840 741534 27 Naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta 840-23927 opštinski
Naknada za korišćenje rečnih obala i banja
840 741541 06 Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe 840-32585 opštinski
840 741542 03 Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora 840-23425 opštinski
Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnje nafte i gasa
840 741551 73 Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji
električne energije i proizvodnje nafte i gasa 840-31114 opštinski
Prihodi Savezne uprave za kontrolu leta - od naknade za korišćenje vazduhoplovnog prostora
840 741561 43 Prihodi Savezne uprave za kontrolu leta -
od naknade za korišćenje vazduhoplovnog prostora 840-61012 savezni
Savezna naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala
840 741571 13 Savezna naknada za korišćenje radio frekvencija i
TV kanala 840-68104 savezni
PRODAJA DOBARA I USLUGA
Prodaja od strane tržišnih organizacija
Prihodi od davanja u zakup proizvedene imovine
840 742111 42 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste
državni organi i organizacije i ustanove - javne
službe koje se finansiraju iz budžeta Republike 840-62303 opštinski
840 742112 39 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP 840-61028 opštinski
840 742113 36 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi
i organizacije opštine, odnosno grada i koje koriste
ustanove - javne službe koje se finansiraju iz
budžeta opštine, odnosno grada 840-62319 opštinski
840 742114 33 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste
organi i organizacije grada Beograda i koje koriste
ustanove - javne službe koje se finansiraju
iz budžeta grada Beograda 840-62366 opštinski
Takse
Administrativne takse
840 742211 33 Republičke administrativne takse 840-3161 opštinski
840 742212 30 Opštinske administrativne takse 840-31616 opštinski
840 742213 27 Administrativne takse za grad 840-31621 opštinski
840 742214 24 Pokrajinske administrativne takse 840-31637 opštinski
840 742215 21 Troškovi upravnog postupka u okruzima 840-62735 opštinski
840 742216 18 Ostale Savezne administrativne takse 840-3156 savezni
840 742219 09 Ostali troškovi upravnog postupka 840-62740 opštinski
Sudske takse
840 742221 03 Republičke sudske takse 840-3338 opštinski
840 742222 97 Savezne sudske takse 840-3301 savezni
Takse za zdravstvenu zaštitu životinja
840 742231 70 Naknada za izdavanje i produženje uverenja
o zdravstvenom stanju životinja 840-31850 opštinski
840 742232 67 Naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede 840-31866 opštinski
Takse za pregled bilja
840 742241 40 Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja 840-23061 opštinski
840 742242 37 Naknada za obavezni zdravstveni pregled
pošiljki bilja u inostranstvo 840-31920 opštinski
Naknada za registraciju pasa
840 742251 10 Naknada za registraciju pasa 840-31845 opštinski
Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje
ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu
840 742261 77 Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje
ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu 840-62595 opštinski
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
840 742271 47 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 840-23906 opštinski
Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice
Prihodi republičkih organa i organizacija
840 742311 24 Prihodi republičkih organa i organizacija 840-6116 opštinski
840 742312 21 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP 840-61033 opštinski
840 742313 18 Prihodi opštinskih organa uprave 840-6121 opštinski
840 742314 15 Prihodi gradskih organa uprave 840-61124 opštinski
Naknade Republičkog geodetskog instituta
840 742321 91 Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije
osnovnih geoloških istraživanja 840-65011 opštinski
840 742322 88 Naknada za korišćenje podataka premera, katastra
nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra
nepokretnosti, kao i za usluge koje pruža
Republički geodetski zavod 840-65027 opštinski
Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke
840 742331 61 Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih
inspektora po zahtevu stranke 840-62761 opštinski
Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi
840 742341 31 Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike,
troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi 840-62777 opštinski
Imputirane prodaje dobara i usluga
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
Novčane kazne
Opšte novčane kazne za prekršaje
840 743111 49 Novčane kazne za prekršaje 840-5007 opštinski
840 743112 46 Razlika u ceni uplaćena po rešenjima nadležnih
republičkih organa 840-6254 opštinski
840 743113 43 Ostale Savezne novčane kazne
Novčane kazne po rešenjima inspekcije rada
840 743121 19 Novčane kazne za prekršaje u oblasti rada
(po prijavama inspekcije rada) 840-50022 opštinski
840 743122 16 Novčane kazne za prekršaje koje izriče
inspekcija rada (mandatne kazne) 840-50155 opštinski
Novčane kazne za saobraćajne prekršaje
840 743131 86 Novčane kazne za saobraćajne prekršaje 840-5028 opštinski
840 743132 83 Savezne novčane kazne za saobraćajne prekršaje
Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane
aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku
840 743141 56 Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za
prekršaje propisane aktom skupštine opštine,
kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku 840-50129 opštinski
Novčane kazne za prekršaje propisa iz oblasti zaštite od požara
840 743151 26 Novčane kazne za prekršaje propisa iz oblasti
zaštite od požara 840-50134 opštinski
840 743152 23 Savezne kazne za kršenje propisa u oblasti zaštite od požara
Ostale novčane kazne po rešenju saveznih organa
840 743161 93 Ostale novčane kazne po rešenju saveznih organa 840-5124 savezni
Penali
Penali za prekršaje koje izriču republički organi sanitarne, zdravstvene i prosvetne inspekcije
840 743211 40 Penali za prekršaje koje izriču republički organi
sanitarne, zdravstvene i prosvetne inspekcije 840-51675 opštinski
Penali za prekršaje ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja
840 743221 10 Penali za prekršaje ustanovljene propisima
o zdravstvenoj zaštiti životinja 840-50085 opštinski
Privredni prestupi
840 743231 77 Penali za privredne prestupe 840-5119 opštinski
840 743232 74 Penali za privredne prestupe ustanovljene propisima
o zdravstvenoj zaštiti životinja 840-51110 opštinski
840 743233 71 Savezni penali za privredne i ostale prestupe
840 743234 68 Savezni penali za privredne i ostale prestupe
Penali za krivična dela i po rešenju sudova
840 743241 47 Troškovi prekršajnih postupaka 840-50001 opštinski
840 743242 44 Penali za krivična dela 840-5150 opštinski
840 743243 41 Troškovi krivičnog postupka i paušal kod sudova 840-50017 opštinski
840 743244 38 Savezne novčane kazne za krivična dela
840 743245 35 Savezne novčane kazne po rešenju sudova
840 743246 32 Troškovi sudskog postupka
Prihodi od oduzete imovinske koristi
Prihodi od oduzete imovinske koristi
840 743311 31 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena
prodajom oduzetih predmeta u prekršajnom,
krivičnom i drugom postupku 840-5192 opštinski
840 743312 28 Savezna sredstva naplaćena od oduzete imovinske koristi
840 743313 25 Savezna novčana kazna za carinske prestupe i
sredstva ostvarena od prodaje oduzete robe 840-5103 savezni
Sredstva od prodaje oduzete robe, naplaćenih troškova za utvrđivanje uslova za
obavljanje delatnosti i od mandatnih kazni koje izriču tržišni inspektori
840 743321 98 Sredstva od prodaje oduzete robe, naplaćenih troškova
za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti i od
mandatnih kazni koje izriču tržišni inspektori 840-51607 opštinski
Ostale novčane kazne i prihodi od oduzete imovinske koristi
Ostale novčane kazne i prihodi od oduzete imovinske koristi
840 743911 74 Kazne za prekršaje po rešenju organa uprave
javnih prihoda 840-5166 opštinski
840 743912 71 Troškovi prinudne naplate javnih prihoda 840-62714 opštinski
DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Tekući dobrovoljni transferi saveznom nivou
840 744111 56 Tekući dobrovoljni transferi saveznom nivou
Tekući dobrovoljni transferi republičkom nivou
840 744121 26 Tekući dobrovoljni transferi republičkom nivou
Tekući dobrovoljni transferi autonomnim pokrajinama
840 744131 93 Tekući dobrovoljni transferi AP Vojvodini
840 744132 90 Tekući dobrovoljni transferi za jug Srbije i Kosovo i Metohiju
Tekući dobrovoljni transferi okruzima
840 744141 63 Tekući dobrovoljni transferi okruzima
Tekući dobrovoljni transferi gradovima
840 744151 33 Tekući dobrovoljni transferi gradovima
Tekući dobrovoljni transferi opštinama
840 744161 03 Tekući dobrovoljni transferi opštinama
Tekući dobrovoljni transferi mesnim zajednicama
840 744171 70 Tekući dobrovoljni transferi mesnim zajednicama
Tekući dobrovoljni transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
840 744181 40 Tekući dobrovoljni transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje
840 744182 37 Tekući dobrovoljni transferi Republičkog fonda za PIO zaposlenih
840 744183 34 Tekući dobrovoljni transferi Republičkom fondu za PIO zemljoradnika
840 744184 31 Tekući dobrovoljni transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti
840 744185 28 Tekući dobrovoljni transferi Republičkom zavodu za tržište rada
Tekući dobrovoljni transferi ostalim državnim institucijama
840 744191 10 Aerodromi
840 744192 07 Luke
840 744193 04 Bolnice
840 744194 98 Ustanove kulture
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Kapitalni dobrovoljni transferi saveznom nivou
840 744211 47 Kapitalni dobrovoljni transferi saveznom nivou
Kapitalni dobrovoljni transferi republičkom nivou
840 744221 17 Kapitalni dobrovoljni transferi republičkom nivou
Kapitalni dobrovoljni transferi autonomnim pokrajinama
840 744231 84 Kapitalni dobrovoljni transferi AP Vojvodini
840 744232 81 Kapitalni dobrovoljni transferi za jug Srbije i Kosovo i Metohiju
Kapitalni dobrovoljni transferi okruzima
840 744241 54 Kapitalni dobrovoljni transferi okruzima
Ostali opštinski prihodi
840 745221 24 Ostali opštinski prihodi
Kapitalni dobrovoljni transferi gradovima
840 744251 24 Kapitalni dobrovoljni transferi gradovima
Kapitalni dobrovoljni transferi opštinama
840 744261 91 Kapitalni dobrovoljni transferi opštinama
Kapitalni dobrovoljni transferi mesnim zajednicama
840 744271 61 Kapitalni dobrovoljni transferi mesnim zajednicama
Kapitalni dobrovoljni transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
840 744281 31 Kapitalni dobrovoljni transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje
840 744282 28 Kapitalni dobrovoljni transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih
840 744283 25 Kapitalni dobrovoljni transferi Republičkom fondu za PIO zemljoradnika
840 744284 22 Kapitalni dobrovoljni transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti
840 744285 19 Kapitalni dobrovoljni transferi Republičkom zavodu za tržište rada
Kapitalni dobrovoljni transferi ostalim državnim institucijama
840 744291 98 Aerodromi
840 744292 95 Luke
840 744293 92 Bolnice
840 744294 89 Ustanove kulture
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Ostali republički prihodi
Ostali prihodi
840 745111 63 Ostali prihodi 840-6212 opštinski
Ostali opštinski i gradski prihodi
Komunalna taksa na ostale predmete taksiranja
840 745211 54 Komunalna taksa na ostale predmete taksiranja 840-3247 opštinski
Ostali gradski prihodi
840 745221 24 Ostali opštinski prihodi 840-6228 opštinski
Ostali gradski prihodi
840 745231 91 Ostali gradski prihodi 840-62574 opštinski
TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU
TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou
840 781111 24 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou
PRIHODI IZ BUDžETA
PRIHODI IZ BUDžETA
Prihodi iz budžeta
Prihodi iz budžeta
840 791111 04 Prihodi iz budžeta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prilog 2
ŠIFARNIK OPŠTINA I TERITORIJA
--------------------------------------
Opština i teritorija Broj
--------------------------------------
Beograd - Stari grad 70246
Beograd - Savski venac 70220
Beograd - Palilula 70203
Beograd - Vračar 70114
Beograd - Zvezdara 70149
Beograd - Zemun 70157
Beograd - Obrenovac 70190
Beograd - Lazarevac 70165
Beograd - Mladenovac 70173
Beograd - Čukarica 70254
Beograd - Rakovica 70211
Beograd - Sopot 70238
Beograd - Novi Beograd 70181
Beograd - Voždovac 70106
Beograd - Barajevo 70092
Beograd - Grocka 70122
Čačak 71242
Lučani 70742
Gornji Milanovac 70483
Kragujevac-grad 70645
Rača 71013
Batočina 70076
Topola 71153
Knić 70599
Lapovo 71277
Aranđelovac 70033
Kraljevo 70653
Trstenik 71170
Vrnjačka Banja 70459
Kruševac 70670
Ćićevac 71196
Aleksandrovac 70017
Varvarin 70378
Brus 70343
Leskovac 70726
Medveđa 70815
Crna Trava 71226
Vlasotince 70424
Bojnik 70297
Lebane 70718
Loznica 70734
Mali Zvornik 70793
Ljubovija 70777
Krupanj 70661
Doljevac 70513
Gadžin Han 70467
Niš-grad 70858
Niška Banja 71285
Bela Palanka 70084
Svrljig 71064
Ražanj 71005
Aleksinac 70025
Novi Pazar 70874
Tutin 71188
Raška 71021
Sjenica 71072
Pirot 70939
Babušnica 70050
Dimitrovgrad 70505
Malo Crniće 70807
Požarevac 70947
Petrovac 70912
Veliko Gradište 70394
Žagubica 70530
Kučevo 70696
Golubac 70475
Žabari 70521
Prijepolje 70980
Nova Varoš 70866
Priboj 70971
Prokuplje 70998
Blace 70262
Kuršumlija 70688
Žitorađa 70548
Merošina 70823
Smederevo 71099
Smederevska Palanka 71102
Velika Plana 70386
Jagodina 71048
Svilajnac 71056
Despotovac 70491
Ćuprija 71200
Paraćin 70904
Rekovac 71030
Šabac 71269
Bogatić 70289
Vladimirci 70408
Koceljeva 70637
Užice 71145
Arilje 70041
Čajetina 71234
Bajina Bašta 70068
Ivanjica 70564
Kosjerić 70629
Požega 70955
Valjevo 70360
Osečina 70882
Lajkovac 70700
Mionica 70831
Ub 71218
Ljig 70769
Vranje 70432
Bujanovac 70351
Surdulica 71137
Vladičin Han 70416
Preševo 70963
Trgovište 71161
Bosilegrad 70335
Zaječar 70556
Boljevac 70319
Knjaževac 70602
Bor 70327
Negotin 70840
Kladovo 70572
Majdanpek 70785
Sokobanja 71129
Bačka Palanka 80063
Bač 80055
Bačka Topola 80071
Mali Iđoš 80241
Bečej 80110
Žabalj 80136
Kikinda 80209
Novi Kneževac 80276
Novi Sad-grad 80284
Sremski Karlovci 80411
Bački Petrovac 80080
Temerin 80446
Beočin 80101
Titel 80454
Kovačica 80217
Opovo 80292
Pančevo 80314
Alibunar 80039
Kovin 80225
Čoka 80489
Senta 80365
Ada 80012
Sombor 80381
Apatin 80047
Odžaci 80306
Sremska Mitrovica 80403
Pećinci 80322
Irig 80187
Šid 80497
Ruma 80357
Stara Pazova 80420
Inđija 80179
Subotica 80438
Kanjiža 80195
Vrbas 80462
Srbobran 80390
Kula 80233
Vršac 80128
Plandište 80349
Bela Crkva 80098
Zrenjanin 80152
Novi Bečej 80268
Sečanj 80373
Nova Crnja 80250
Žitište 80144
Kosovska Mitrovica 90298
Vučitrn 90026
Leposavić 90158
Srbica 90271
Zubin Potok 90093
Zvečan 90352
Peć 90239
Istok 90107
Klina 90123
Dečani 90069
Priština-grad 90263
Obilić 90204
Kosovo Polje 90131
Novo Brdo 90182
Lipljan 90166
Podujevo 90247
Glogovac 90034
Prizren 90255
Orahovac 90212
Suva Reka 90280
Gora 90336
Gnjilane 90042
Kosovska Kamenica 90140
Vitina 90018
Uroševac 90301
Štimlje 90310
Kačanik 90115
Štrpce 90328
Đakovica 90085
Podgorica 20176
Danilovgrad 20044
Kolašin 20087
Cetinje 20206
Bar 20010
Ulcinj 20184
Berane 20079
Andrijevica 20222
Plav 20125
Rožaje 20150
Bijelo Polje 20028
Mojkovac 20109
Kotor 20095
Budva 20036
Herceg-Novi 20192
Tivat 20168
Nikšić 20117
Šavnik 20214
Plužine 20133
Pljevlja 20141
Žabljak 20052
REPUBLIKA CRNA GORA 20001
REPUBLIKA SRBIJA 60003
SR JUGOSLAVIJA 10006
--------------------------------------