-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Ovaj tekst sdrži sledeće propise:
1. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SVOJINSKOJ TRANSFORMACIJI (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 10 od 14. februara 2001)
2. ZAKON O SVOJINSKOJ TRANSFORMACIJI (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 32/97)
-------------------

ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SVOJINSKOJ TRANSFORMACIJI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 10 od 14. februara 2001)

Član 1.

U Zakonu o svojinskoj transformaciji ("Službeni glasnik RS", broj 32/97) u članu 6. stav (1) tačka 1) neće se primenjivati do donošenja novog zakona, kojim će se urediti svojinska transformacija, a najduže šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Stav 2. neće se primenjivati do donošenja novog zakona, kojim će se urediti svojinska transformacija, a najduže šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 2.

Glava II. AUTONOMNA TRANSFORMACIJA, sa čl. 10-29. neće se primenjivati do donošenja novog zakona, kojim će se urediti svojinska transformacija, a najduže šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

Transformacija preduzeća prema posebnom programu može se obaviti i u preduzeću koje odredi Vlada Republike Srbije kad nije obuhvaćeno tim programom.

Član 4.

Do stupanja na snagu novog zakona kojim će se urediti svojinska transformacija, na svojinsku transformaciju preduzeća prema posebnom programu i na svojinsku transformaciju preduzeća uz saglasnost osnivača, u skladu sa zakonom, shodno će se primenjivati odredbe o autonomnoj transformaciji iz člana 2. ovog zakona.

Član 5.

Svi postupci transformacije preduzeća započeti po odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji nastaviće se u skladu sa tim zakonom, i to:
1) ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeće postupilo u skladu sa članom 10. i članom 42. stav 1. Zakona o svojinskoj transformaciji, do okončanja prvog kruga transformacije;
2) ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeće postupilo u skladu sa članom 42. stav 1. Zakona o svojinskoj transformaciji, do okončanja drugog kruga transformacije.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

***

ZAKON

O SVOJINSKOJ TRANSFORMACIJI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 32/97)

I. OSNOVNE ODREDBE

1. Subjekt u kome se vrši transformacija

Član 1.

(1) Svojinska transformacija vrši se u preduzeću i drugom obliku organizovanja koji raspolaže društvenim i državnim kapitalom (u daljem tekstu: preduzeće), u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje promena vlasništva društvenog kapitala, pod uslovima, na način i po postupku predviđenim ovim zakonom.
(2) Preduzeće, u smislu stava 1. ovog člana, jeste i matično i zavisno preduzeće, kao oblik povezivanja preduzeća.
(3) Odredbe ovog zakona ne odnose se na banke, osiguravajuće i druge finansijske organizacije, kao i na nedobitne organizacije, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

2. Predmet transformacije

Član 2.

Predmet svojinske transformacije, u smislu ovog zakona, jeste društveni i državni kapital kojim raspolaže preduzeće.

3. Vrednost kapitala i način procene

Član 3.

(1) Preduzeće koje raspolaže društvenim i državnim kapitalom koji je predmet transformacije procenom utvrđuje vrednost ukupnog kapitala, vrednost društvenog i državnog kapitala i vrednost kapitala drugih vlasnika i procenjeni kapital iskazuje u akcijama ili udelima.
(2) Vrednost kapitala iz stava 1. ovog člana preduzeće izražava u novim dinarima i deviznom ekvivalentu.
(3) Procena vrednosti kapitala iz stava 1. ovog člana vrši se primenom prinosnog metoda, kao osnovnog metoda i primenom metoda neto imovine, kao korektivnog metoda, kao i metoda likvidacione vrednosti.
(4) Vlada Republike Srbije bliže uređuje način utvrđivanja vrednosti društvenog i državnog kapitala.

4. Ovlašćeni procenjivač

Član 4.

(1) Procenu vrednosti kapitala vrši preduzeće u kome se vrši transformacija ili ovlašćeni procenjivač.
(2) Ovlašćeni procenjivač može biti preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za obavljanje konsultantskih usluga i koji za to dobije ovlašćenje ministra nadležnog za poslove svojinske transformacije (u daljem tekstu: ministar).
(3) Rešenje o ovlašćenju iz stava 2. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".
(4) Bliže uslove koje mora ispunjavati ovlašćeni procenjivač i uslove i način oduzimanja ovlašćenja propisuje Vlada Republike Srbije.
5. Kontrola i verifikacija procene i postupka transformacije

Član 5.

Kontrolu i verifikaciju procene vrednosti i strukture kapitala, kao i kontrolu načina i postupka svojinske transformacije vrši Direkcija za procenu vrednosti kapitala obrazovana ovim zakonom.

6. Način transformacije

Član 6.

(1) Svojinska transformacija u preduzeću vrši se na jedan od sledećih načina:

1) autonomno;

2) prema posebnom programu;

3) uz saglasnost osnivača.

(2) Svojinska transformacija u preduzeću vrši se autonomno, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

7. Modeli transformacije

Član 7.

Svojinska transformacija u preduzeću vrši se izborom jednog ili više modela:
1) prodajom akcija radi prodaje kapitala (sa ili bez popusta);
2) prodajom akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala (sa popustom);
3) konverzijom duga u akcije poverioca (sa popustom).

8. Primena zakona

Član 8.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na preduzeća koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije.

9. Shodna primena

Član 9.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na akcije shodno se primenjuju i na udele.

II. AUTONOMNA TRANSFORMACIJA

1. Prodaja akcija (sa ili bez popusta)

1) Odluka i program

Član 10.

(1) U društvenom preduzeću svojinska transformacija vrši se donošenjem odluke o usvajanju programa transformacije, odluke o organizovanju preduzeća kao društva kapitala i odluke o izdavanju i prodaji akcija.
(2) U društvu kapitala sa društvenim kapitalom svojinska transformacija vrši se donošenjem odluke o usvajanju programa transformacije i odluke o izdavanju i prodaji akcija.
(3) Odluke iz st. 1. i 2. ovog člana donosi skupština preduzeća, odnosno organ koji vrši njenu funkciju ili skupština matičnog preduzeća, kod povezanih preduzeća, po izvršenoj i verifikovanoj proceni vrednosti kapitala.
(4) U preduzeću sa manjinskim društvenim kapitalom odluka o svojinskoj transformaciji društvenog kapitala može se doneti i većinom glasova zaposlenih.
(5) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, u društvenom preduzeću, kao i u preduzeću sa većinskim društvenim kapitalom, koje ispunjava uslove za otvaranje stečaja prema odredbama zakona kojim se uređuje stečaj preduzeća, odluku o svojinskoj transformaciji društvenog kapitala mogu doneti i poverioci preduzeća sa većinskim potraživanjem, odnosno Vlada Republike Srbije, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća.
(6) Program transformacije u preduzeću donosi organ upravljanja, dostavlja ga sindikatu preduzeća i obaveštava zaposlene u preduzeću, u skladu sa statutom preduzeća.
(7) Odluka o transformaciji državnog kapitala preduzeća iz st. 1. do 3. ovog člana, donosi se uz saglasnost Vlade Republike Srbije.
(8) Odluka o usvajanju programa transformacije, odluka o organizovanju preduzeća kao društva kapitala i odluka o izdavanju i prodaji akcija donose se istovremeno.
2) Pravo na sticanje akcija pod povlašćenim uslovima

Član 11.

(1) Pravo na sticanje akcija pod povlašćenim uslovima imaju zaposleni, osigurani i neosigurani zemljoradnici, koji su državljani Savezne Republike Jugoslavije.
(2) Zaposlenim licem, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje je zaposleno ili je bilo zaposleno u preduzeću u kome se vrši svojinska transformacija, drugom preduzeću koje raspolaže društvenim i državnim kapitalom, kao i drugom obliku organizovanja koji obavlja delatnost sredstvima u društvenoj ili državnoj svojini, odnosno državnom organu i organizaciji ili organu jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.
(3) Osiguranim zemljoradnikom, u smislu ovog zakona, smatra se osiguranik, kao i korisnik prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja zemljoradnika.
(4) Neosiguranim zemljoradnikom, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje se bavi poljoprivrednom delatnošću kao jedinim ili osnovnim zanimanjem, a nije osiguranik, odnosno korisnik prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja zemljoradnika i koje je na dan 1. januara 1986. godine imalo navršenih 60 (muškarac) odnosno 55 (žena) godina života.
(5) Licem koje je bilo zaposleno, u smislu stava 2. ovog člana, smatra se i penzioner.
(6) Pravo na sticanje akcija pod povlašćenim uslovima lice iz stava 2. ovog člana ima za godine radnog staža u subjektima iz tog stava sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, lice iz stava 3. ovog člana za godine staža osiguranja kod organizacije penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srbiji, a lice iz stava 4. ovog člana, za vreme za koje je imalo prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najviše do proseka koji je utvrđen za neosigurane zemljoradnike.
3) Sticanje akcija pod povlašćenim uslovima

Član 12.

(1) Lica iz člana 11. ovog zakona ostvaruju pravo na sticanje akcija pod povlašćenim uslovima po osnovu svog učešća u stvaranju društvenog, odnosno državnog kapitala.
(2) Zaposleni imaju pravo na sticanje akcija čija je nominalna vrednost 400 DEM u dinarskoj protivvrednosti za svaku punu godinu radnog staža u subjektu iz člana 11. stav 2. ovog zakona (u daljem tekstu: akcije po osnovu upisa).
(3) Osigurani zemljoradnici imaju pravo na sticanje akcija po osnovu upisa za svaku punu godinu staža osiguranja, a neosigurani zemljoradnici imaju pravo na sticanje akcija do prosečne nominalne vrednosti akcija koje ostvaruju osigurani zemljoradnici.
(4) Zaposleni, osigurani i neosigurani zemljoradnici imaju pravo i na akcije čija nominalna vrednost ne može preći iznos od 6.000 DEM u dinarskoj protivvrednosti koje otkupljuju u skladu sa ovim zakonom i odlukom o izdavanju akcija uz osnovni popust od 20 odsto i dodatni popust od 1 odsto za svaku punu godinu radnog staža, odnosno staža osiguranja za osigurane zemljoradnike (u daljem tekstu: akcije sa popustom).
(5) Pravo na sticanje akcija pod povlašćenim uslovima, u smislu ovog zakona, može se ostvariti najviše za 40 godina radnog staža za zaposlene, odnosno staža osiguranja za osigurane zemljoradnike.
(6) Ratni vojni invalidi imaju pravo i na dodatni popust od 1 odsto za svaku punu godinu od dana nastanka invalidnosti do momenta kada bi stekli pravo na starosnu penziju, a najkasnije do dana ostvarivanja prava na sticanje akcija pod povlašćenim uslovima, u skladu sa ovim zakonom.
(7) Za nominalni iznos akcija iz st. 2. i 3. ovog člana, kao i za iznos popusta iz st. 4. i 5. ovog člana umanjuje se društveni, odnosno državni kapital preduzeća koji se transformiše.
(8) Pravo na popust za otkup akcija sa popustom ne može se prenositi.
4) Kapital preduzeća za sticanje akcija pod povlašćenim uslovima

Član 13.

(1) Kapital preduzeća za sticanje akcija po osnovu upisa u smislu ovog zakona, ne može preći 60 odsto procenjene vrednosti kapitala preduzeća koji se transformiše.
(2) Akcije sa popustom, u smislu ovog zakona, mogu se sticati od kapitala koji preostane po sticanju akcija po osnovu upisa u smislu stava 1. ovog člana.
5) Mesto sticanja akcija pod povlašćenim uslovima

Član 14.

(1) Lica iz člana 11. ovog zakona pravo na sticanje akcija pod povlašćenim uslovima mogu ostvarivati u jednom ili više preduzeća.
(2) Lica koja su zaposlena u preduzeću u kome se vrši svojinska transformacija u momentu donošenja odluke o svojinskoj transformaciji imaju pravo prvenstva kod sticanja akcija po osnovu upisa i pravo preče kupovine akcija sa popustom u tom preduzeću za godine radnog staža u tom preduzeću.
(3) Prava iz stava 2. ovog člana imaju i lica koja su bila zaposlena u preduzeću u kome se vrši svojinska transformacija za godine radnog staža u tom preduzeću.
(4) Prava iz stava 2. ovog člana imaju i zaposleni u matičnom i zavisnom preduzeću, lica koja su bila zaposlena u tom preduzeću ili kod pravnog prethodnika postojećeg subjekta, a kod preduzeća osnovanih od strane nedobitnih i društvenih organizacija - i zaposleni, odnosno lica koja su bila zaposlena kod osnivača.
(5) Pravo prvenstva kod sticanja akcija po osnovu upisa i pravo preče kupovine akcija sa popustom u zadrugama i preduzećima koja pretežno obavljaju delatnost poljoprivrede, odnosno proizvodnje prehrambenih proizvoda, pored lica iz st. 2. do 4. ovog člana, imaju i osigurani i neosigurani zemljoradnici.
6) Rok za sticanje akcija pod povlašćenim uslovima

Član 15.

(1) Sticanje akcija pod povlašćenim uslovima, u skladu sa ovim zakonom, može se ostvariti u roku od godinu dana od dana donošenja odluka iz člana 10. ovog zakona.
(2) Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se i na preduzeće koje je izvršilo svojinsku transformaciju dela društvenog kapitala prema odredbama ranije važećih zakona.

7) Evidencija akcija

Član 16.

Evidenciju ostvarenog prava na akcije u skladu sa ovim zakonom i ranije važećim propisima vodi centralni depo hartija od vrednosti pri nadležnoj organizaciji, u skladu sa posebnim zakonom.
8) Javni poziv za upis i prodaju akcija

Član 17.

(1) Preduzeće u kome se vrši svojinska transformacija iznosi akcije na prodaju javnim pozivom, koji se objavljuje na oglasnoj tabli preduzeća, u "Službenom glasniku Republike Srbije" i najmanje jednom dnevnom listu, s tim da rok za upis akcija počinje teći po isteku pet dana, računajući od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
(2) Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži: procenjenu vrednost kapitala, nominalnu vrednost akcija koje se prodaju, broj akcija, uslove upisa akcija, mesto upisa, način upisa, rokove za upis i uplatu, visinu popusta, broj zaposlenih, a može sadržati i označenje broja ranije zaposlenih, kao i broja penzionera i druge podatke u skladu sa zakonom kojim se uređuju hartije od vrednosti i odlukom o izdavanju akcija.
9) Upis akcija, obaveštenje o rezultatima upisa i zaključenje ugovora

Član 18.

(1) Javni poziv za upis akcija je poziv zainteresovanim licima da daju ponudu za otkup akcija.
(2) Upis akcija po javnom pozivu je ponuda zainteresovanog lica za otkup akcija.
(3) Akcije se upisuju potpisivanjem izjave o upisu (upisnica) u tri primerka.
(4) Ako je vrednost upisanih akcija koje se stiču po osnovu upisa veća od 60 odsto od procenjene vrednosti kapitala preduzeća koji se transformiše, odnosno ako je vrednost upisanih akcija sa popustom veća od procenjene vrednosti kapitala preduzeća koji se transformiše u skladu sa članom 13. ovog zakona, upisnici akcija stiču pravo na manji broj akcija, srazmerno odnosu vrednosti ovih akcija i upisanih akcija.
(5) Po isteku roka za upis akcija, u slučaju iz stava 4. ovog člana, preduzeće u roku od 15 dana obaveštava svakog upisnika akcija o broju akcija koje može steći pod povlašćenim uslovima.
(6) Akcije upisnika koji u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja iz stava 5. ovog člana ne prihvati novu ponudu, raspodeljuju se upisnicima koji su je prihvatili, i to srazmerno broju akcija koje im pripadaju u skladu sa stavom 4. ovog člana.
(7) Rok za zaključenje ugovora o prodaji akcija iznosi 15 dana, računajući od dana prihvata ponude za otkup akcija.
(8) Akcionar koji zaključi ugovor o kupovini akcija uplaćuje izdavaocu akcija na ime troškova iznos od 50 novih dinara.

10) Uplata akcija

Član 19.

(1) Uplata upisanih akcija vrši se u skladu sa odlukom o izdavanju i prodaji akcija i ugovorom o prodaji akcija, u celosti ili u ratama.
(2) Rok za uplatu kod akcija koje se uplaćuju u celosti, odnosno rok za uplatu prve rate kod akcija koje se uplaćuju u ratama iznosi 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji akcija.
(3) Rok za uplatu naredne rate kod akcija koje se uplaćuju u ratama ne može biti duži od tri meseca, računajući od dana kada je trebalo da bude izvršena prethodna uplata.
(4) Rok za otplatu akcija koje se uplaćuju u ratama je šest godina od dana zaključenja ugovora, s tim što se u prvoj i drugoj godini otplaćuje po 10 odsto od revalorizovane vrednosti upisanih akcija, a u ostalim godinama po 20 odsto od revalorizovane vrednosti upisanih akcija.
(5) Revalorizacija uplata upisanih akcija, odnosno revalorizacija upisanih a neotplaćenih akcija, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje revalorizacija.
(6) Preduzeće ne može kreditirati uplatu svojih akcija i akcija drugih preduzeća, kao ni davati bilo kakve garancije za njihovu uplatu.
(7) Upisniku akcija koji ne uplati upisane akcije sa popustom u skladu sa ovim zakonom u rokovima iz st. 2. do 4. ovog člana, preduzeće ostavlja naknadni rok, koji ne može biti duži od 30 dana od dana isteka roka za uplatu akcija.
(8) Upisnik akcija koji ne uplati upisane akcije sa popustom u skladu sa ovim zakonom u rokovima iz st. 2. do 4. ovog člana, kao ni u naknadnom roku koji mu ostavi preduzeće, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana isteka roka za uplatu akcija, gubi pravo na akcije sa popustom čiju vrednost nije uplatio (odustanak od otplate).
(9) Upisane akcije mogu se otplaćivati u novcu i obveznicama Savezne Republike Jugoslavije, bez obzira na rok dospelosti, po osnovu dospele neisplaćene devizne štednje građana.
11) Sticanje akcija i stavljanje u promet

Član 20.

(1) U prvoj godini, računajući od isteka roka za zaključenje ugovora o prodaji akcija iz člana 18. stav 7. ovog zakona izdaje se 10 odsto akcija po osnovu upisa, u drugoj i trećoj godini po 20 odsto, a u četvrtoj i petoj godini po 25 odsto.
(2) Akcije sa popustom i bez popusta izdaju se nakon njihove uplate.
(3) Akcije iz st. 1. i 2. ovog člana stavljaju se u promet putem berzanskih posrednika preko finansijske berze.
(4) Pravo preče kupovine stečenih akcija iz st. 1. i 2. ovog člana, prilikom njihove prve prodaje imaju postojeći akcionari, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje su stekli.
(5) Akcije iz st. 1. i 2. ovog člana glase na ime.

12) Prava iz akcija

Član 21.

(1) Akcije daju prava na:

1) upravljanje, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija po osnovu upisa i otplaćenim akcijama;
2) dividendu, koja se ostvaruje po osnovu upisanih akcija, odnosno uplaćenih akcija i njima pripadajućeg dela popusta, ako se stiču pod povlašćenim uslovima u skladu sa ovim zakonom;
3) deo ostatka stečajne mase preduzeća nakon isplate poverilaca, koji se ostvaruje srazmerno uplaćenim akcijama i pripadajućem popustu, odnosno srazmerno akcijama po osnovu upisa.
(2) Preduzeće koje prodaje akcije u ratama, do njihove konačne otplate, pre održavanja svake skupštine usklađuje njen sastav sa promenama u strukturi kapitala.

13) Krugovi transformacije

Član 22.

(1) Svojinska transformacija kapitala preduzeća koji se transformiše vrši se javnim pozivom u skladu sa ovim zakonom u dva kruga.
(2) Pre sticanja akcija u prvom krugu, preduzeće prenosi 10 odsto akcija od ukupnog iznosa kapitala preduzeća koji se transformiše Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.
(3) Prvi krug transformacije obuhvata sticanje akcija po osnovu upisa zaposlenih i osiguranih i neosiguranih zemljoradnika.
(4) Rok za upis akcija u prvom krugu ne može biti kraći od 30 dana, ni duži od 50 dana.
(5) Drugi krug transformacije obuhvata prodaju akcija sa popustom, kao i prodaju akcija bez popusta.
(6) Javni poziv za upis i prodaju akcija u drugom krugu objavljuje se najkasnije u roku od 120 dana od dana isteka roka za zaključenje ugovora o prodaji akcija u prvom krugu, sa rokom upisa od 180 dana.
(7) Pravo preče kupovine akcija u drugom krugu, u skladu sa odlukom o izdavanju i prodaji akcija, imaju postojeći akcionari, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija stečenih po osnovu upisa, u skladu sa ovim zakonom.
(8) Odlukom o izdavanju i prodaji akcija utvrđuju se kriterijumi za pravo prvenstva u otkupu akcija ostalih upisnika akcija, a naročito veće gotovinsko učešće i kraći rok otplate.
(9) Upisnik akcija u drugom krugu može steći više od 25 odsto akcija jednog preduzeća uz odobrenje Direkcije za procenu vrednosti kapitala.
14) Uplata sredstava od prodaje akcija

Član 23.

(1) Novčana sredstva ostvarena od prodaje društvenog kapitala preduzeća koji se transformiše, kao i novčana sredstva ostvarena od prodaje akcija koje je preduzeće steklo bez naknade u drugom preduzeću, izdvajaju se na poseban račun preduzeća i uplaćuju u roku od tri dana:
1) Fondu za razvoj Republike Srbije u iznosu od 50 odsto;
2) Republičkom zavodu za tržište rada u iznosu od 25 odsto;
3) Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih u iznosu od 25 odsto.
(2) Obveznice Savezne Republike Jugoslavije po osnovu dospele neisplaćene devizne štednje građana, kojima je izvršena uplata upisanih akcija, preduzeće prenosi Fondu za razvoj Republike Srbije.

15) Neprodate akcije

Član 24.

Akcije koje preduzeće nije prodalo do isteka roka iz javnog poziva za drugi krug preuzima akcijski fond obrazovan u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: akcijski fond).
16) Akcije od čije se otplate odustalo

Član 25.

Upisane akcije sa popustom od čije otplate su odustali upisnici akcija u skladu sa članom 19. stav 8. ovog zakona preuzima akcijski fond istekom naknadnog roka za njihovu uplatu.
17) Karakter preuzetih akcija i pravo upravljanja

Član 26.

(1) Preuzete akcije iz člana 22. stav 2. i čl. 24. i 25. ovog zakona imaju svojstvo prioritetnih participativnih akcija bez prava upravljanja.
(2) Preuzete akcije iz čl. 24. i 25. ovog zakona daju akcijskom fondu pravo na učešće u upravljanju preduzećem u kome je upisano manje od 20 odsto akcija preduzeća i u kome je broj upisnika akcija pod povlašćenim uslovima, koji stiču akcije u skladu sa ovim zakonom, manji od 50.
(3) Preuzete akcije iz čl. 24. i 25. ovog zakona daju akcijskom fondu pravo na učešće u upravljanju preduzećem ako prioritetna dividenda po osnovu prioritetnih participativnih akcija nije u celini isplaćena u roku od dve godine od statutom utvrđenog roka za isplatu, a do isplate dividende.
18) Stavljanje preuzetih akcija u promet

Član 27.

(1) Akcijski fond javnim pozivima, odnosno preko finansijske berze, stavlja u promet preuzete neprodate akcije preduzeća u drugom krugu, kao i akcije iz člana 22. stav 2. ovog zakona prenete Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj akcijskog fonda, zakonom kojim se uređuje pravni položaj Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, programom preduzeća i svojim programom.
(2) Akcijski fond javnim pozivima, odnosno preko finansijske berze, stavlja u promet i upisane akcije od čije otplate su odustali upisnici akcija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj akcijskog fonda, programom preduzeća i svojim programom.
(3) Preuzete akcije iz čl. 24. i 25. ovog zakona koje su prenete akcijskom fondu mogu se otkupljivati i obveznicama Savezne Republike Jugoslavije po osnovu dospele neizmirene devizne štednje građana.
(4) Preuzete akcije iz člana 22. stav 2. i čl. 24. i 25. ovog zakona prodajom se pretvaraju u obične akcije sa pravom upravljanja.
(5) Pravo preče kupovine akcija iz st. 1. i 2. ovog člana, u skladu sa odlukom o izdavanju i prodaji akcija, imaju akcionari tog preduzeća srazmerno nominalnoj vrednosti stečenih akcija.
(6) Odlukom o izdavanju akcija utvrđuju se kriterijumi za pravo prvenstva u otkupu akcija iz st. 1. i 2. ovog člana ostalih upisnika akcija, a naročito veće gotovinsko učešće i kraći rok otplate.
(7) Odredbe člana 23. ovog zakona primenjuju se i pri prodaji preuzetih akcija preduzeća od strane akcijskog fonda.
2. Prodaja akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala (sa popustom)

Član 28.

(1) Odredbe ovog zakona o prodaji akcija radi prodaje kapitala shodno se primenjuju i na prodaju akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala.
(2) Upisane akcije radi prikupljanja dodatnog kapitala mogu se otplaćivati samo u novcu.
(3) Novčana sredstva ostvarena od prodaje akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala pripadaju preduzeću.
(4) Upisane akcije koje se stiču pod povlašćenim uslovima u skladu sa ovim zakonom kod prodaje akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala, za čiji nominalni iznos se umanjuje društveni, odnosno državni kapital preduzeća koji se transformiše, a od čije uplate su odustali upisnici akcija istekom naknadnog roka za njihovu uplatu, kao i preostale akcije društvenog kapitala nakon drugog kruga transformacije u preduzeću preuzima akcijski fond.
3. Konverzija duga u akcije (sa popustom)

Član 29.

(1) Konverzija u akcije novčanog duga preduzeća koji je dospeo do 31. decembra 1996. godine može se vršiti uz popust do 20 odsto od iznosa konvertovanog duga.
(2) Za iznos popusta iz stava 1. ovog člana umanjuje se kapital preduzeća koji se transformiše.
(3) Konverzija novčanog duga preduzeća u akcije može se vršiti i umanjenjem revalorizovane vrednosti akcija koje je akcijski fond preuzeo od preduzeća, najviše do iznosa od 20 odsto od ukupnog iznosa konvertovanog duga.
III. TRANSFORMACIJA PREMA POSEBNOM PROGRAMU

1. Modeli

Član 30.

(1) U preduzećima koja, u skladu sa ovim zakonom, odredi Vlada Republike Srbije, svojinska transformacija vrši se prema posebnom programu, primenom jednog ili više modela iz člana 7. ovog zakona.
(2) Preduzeća iz stava 1. ovog člana Vlada Republike Srbije odrediće do početka primene ovog zakona.

2. Program i odluke

Član 31.

(1) Preduzeće iz člana 30. ovog zakona svojinsku transformaciju vrši na osnovu posebnog programa i odluka iz člana 10. ovog zakona.
(2) Program i odluke iz stava 1. ovog člana, na osnovu verifikovane procene vrednosti kapitala, donosi nadležan organ preduzeća, uz saglasnost Vlade Republike Srbije.
(3) Program i odluke iz stava 1. ovog člana donose se istovremeno.

3. Kriterijumi

Član 32.

(1) Kriterijumi za određivanje preduzeća iz člana 30. ovog zakona su strateški značaj, broj zaposlenih i veličina preduzeća.
(2) Kriterijumi iz stava 1. ovog člana primenjuju se kumulativno.

4. Prava zaposlenih

Član 33.

(1) Sticanje akcija pod povlašćenim uslovima u preduzeću u kome se svojinska transformacija vrši prema posebnom programu, ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom i tim programom.
(2) Sticanje akcija pod povlašćenim uslovima u preduzećima iz stava 1. ovog člana može se ostvariti u roku od godinu dana od dana donošenja programa transformacije.

5. Shodna primena

Član 34.

Na ostala pitanja svojinske transformacije u preduzeću iz člana 30. ovog zakona, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o autonomnoj transformaciji.
IV. TRANSFORMACIJA UZ SAGLASNOST OSNIVAČA

1. Modeli

Član 35.

U preduzeću sa državnim kapitalom koje obavlja delatnost od opšteg interesa svojinska transformacija vrši se primenom jednog ili više modela iz člana 7. ovog zakona.

2. Program i odluke

Član 36.

(1) Preduzeće iz člana 35. ovog zakona svojinsku transformaciju vrši na osnovu programa i odluka iz člana 10. ovog zakona.
(2) Program i odluke iz stava 1. ovog člana, na osnovu verifikovane procene vrednosti kapitala, donosi nadležan organ preduzeća, uz saglasnost osnivača i Vlade Republike Srbije kad Republika Srbija nije osnivač.
(3) Program i odluke iz stava 1. ovog člana donose se istovremeno.
3. Prava zaposlenih i uplata sredstava

Član 37.

(1) Sticanje akcija pod povlašćenim uslovima u preduzeću u kome se svojinska transformacija vrši uz saglasnost osnivača ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom i programom transformacije.
(2) Sticanje akcija pod povlašćenim uslovima u preduzećima iz stava 1. ovog člana može se ostvariti u roku od godinu dana od dana donošenja programa transformacije.
(3) Novčana sredstva ostvarena od prodaje državnog kapitala preduzeća koji se transformiše pripadaju osnivaču.

4. Shodna primena

Član 38.

Na ostala pitanja svojinske transformacije u preduzeću iz člana 35. ovog zakona shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o autonomnoj transformaciji, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
V. KONTROLA PROCENE VREDNOSTI KAPITALA, NAČINA I POSTUPKA TRANSFORMACIJE
1. Direkcija za procenu vrednosti kapitala

Član 39.

Za obavljanje poslova kontrole i verifikacije procene vrednosti kapitala, kontrole zakonitosti postupka i načina svojinske transformacije obrazuje se Direkcija za procenu vrednosti kapitala u sastavu Ministarstva za ekonomsku i vlasničku transformaciju (u daljem tekstu: Direkcija).

2. Nadležnost

Član 40.

Direkcija vrši:

1) kontrolu i verifikaciju procene vrednosti ukupnog kapitala i njegove strukture, kao i kontrolu načina njegovog iskazivanja u akcijama, odnosno udelima;
2) kontrolu i verifikaciju ponovne procene ili revalorizacije procenjene vrednosti kapitala;
3) kontrolu procene vrednosti kapitala učesnika statusnih promena, ako je jedan od učesnika preduzeće iz člana 1. ovog zakona;
4) kontrolu postupka svojinske transformacije, i to: zakonitosti odluka iz člana 10. ovog zakona; usklađenosti javnog poziva za upis i kupovinu akcija sa odlukom o transformaciji, zakonom kojim se uređuju hartije od vrednosti i ovim zakonom; načina obračuna revalorizovane vrednosti kapitala utvrđene na dan donošenja odluke o izdavanju i prodaji akcija sa drugom potrebnom dokumentacijom; načina utvrđivanja srazmere i raspodele akcija prema članu 18. st. 4. i 6. ovog zakona; načina utvrđivanja popusta i visine popusta po pojedincu i ukupno; načina i rokova uplate novčanih sredstava preduzeću po osnovu prodatih akcija koje se plaćaju odjednom ili u ratama, kao i način revalorizacije akcija koje se plaćaju u ratama, u skladu sa odlukom i zakonom; načina i rokova uplate novčanih sredstava fondovima i Republičkom zavodu za tržište rada.
3. Postupak kontrole i verifikacije procene, ponovne procene i revalorizacije

Član 41.

(1) Preduzeće dostavlja Direkciji procenu vrednosti sa utvrđenom strukturom kapitala.
(2) Direkcija u roku od 60 dana od dana prijema procene iz stava 1. ovog člana donosi rešenje kojim utvrđuje da li su vrednost i struktura kapitala utvrđeni u skladu sa ovim zakonom.
4. Kontrola zakonitosti postupka svojinske transformacije

Član 42.

(1) Preduzeće u postupku svojinske transformacije dostavlja Direkciji javni poziv o prodaji akcija svakog kruga, odluke iz člana 10. ovog zakona, ponovnu procenu ili revalorizovanu vrednost kapitala utvrđenu na dan donošenja odluke o izdavanju i prodaji akcija sa drugom potrebnom dokumentacijom, u roku od deset dana od dana donošenja odluka.
(2) Preduzeće dostavlja Direkciji u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini akcija iz člana 18. stav 7. ovog zakona izveštaj koji sadrži: podatke o broju i vrednosti ukupno upisanih akcija sa obračunom popusta po pojedincu i ukupno, spisak akcionara sa matičnim brojevima i brojem akcija po akcionaru.

(3) Preduzeće dostavlja Direkciji:

1) dokaze o uplati akcija koje se uplaćuju odjednom ili u ratama;
2) dokaze o uplatama novčanih sredstava fondovima i Republičkom zavodu za tržište rada i dokaze o prenošenju neprodatih akcija na akcijski fond;
3) podatke o srazmernom smanjenju, odustanku upisnika od nove ponude i novoj raspodeli akcija između upisnika koji su prihvatili novu ponudu u slučaju iz člana 18. st. 4. i 6. ovog zakona.
(4) Direkcija u roku od 60 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije iz st. 1. do 3. ovog člana donosi rešenje kojim utvrđuje zakonitost postupka svojinske transformacije.

5. Otklanjanje nezakonitosti

Član 43.

(1) Ako Direkcija u vršenju poslova kontrole iz čl. 39. do 42. ovog zakona utvrdi nezakonitost kod utvrđivanja vrednosti i strukture kapitala ili postupka svojinske transformacije, odrediće rok za njihovo otklanjanje koji ne može biti duži od 30 dana.
(2) Ako je nezakonitost utvrđena u postupku kontrole usklađenosti javnog poziva za upis i kupovinu akcija sa odlukom o transformaciji, zakonom kojim se uređuju hartije od vrednosti i ovim zakonom, Direkcija, do otklanjanja nezakonitosti, zabranjuje upis i kupovinu akcija.
6. Konačnost rešenja i upravno-računski spor

Član 44.

(1) Rešenje koje donosi Direkcija u postupku kontrole procene vrednosti, revalorizacije i zakonitosti postupka svojinske transformacije je konačno u upravnom postupku.
(2) Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti upravno-računski spor pred Višim privrednim sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

7. Upis u sudski registar

Član 45.

(1) Upis u sudski registar vrši se na osnovu rešenja Direkcije kojim je utvrđena zakonitost procene ili revalorizacije vrednosti i strukture kapitala, odnosno zakonitost postupka svojinske transformacije.
(2) Rešenja na osnovu kojih se vrši upis u sudski registar Direkcija dostavlja sudu.

8. Troškovi postupka

Član 46.

(1) Troškove postupka pred Direkcijom snosi preduzeće.
(2) Visina troškova iz stava 1. ovog člana uređuje se aktom ministra.
VI. NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA

1. Predmet i subjekt nadzora

Član 47.

(1) Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, nad radom ovlašćenih procenjivača, akcijskog fonda, kao i nad poslovima prodaje akcija koji se obavljaju preko finansijske berze, vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomske i vlasničke transformacije (u daljem tekstu: ministarstvo).
(2) Preduzeće najmanje 15 dana pre objavljivanja javnog poziva, dostavlja ministarstvu izveštaj o upućivanju javnog poziva za upis i kupovinu akcija, o roku otpočinjanja prvog i drugog kruga transformacije, kao i izveštaj o otkupu akcija po pojedinim krugovima u roku od 10 dana od dana završetka roka upisa.
(3) Akcijski fond pored podataka iz stava 2. ovog člana dostavlja ministarstvu i program prodaje akcija, u roku od 15 dana od dana usvajanja programa.

2. Objavljivanje izveštaja

Član 48.

(1) Ministarstvo na osnovu pribavljenih podataka dostavlja izveštaj Vladi Republike Srbije najmanje jednom u tri meseca.
(2) Ministarstvo najmanje jednom nedeljno u jednom dnevnom listu, na osnovu pribavljenih podataka, objavljuje izveštaj o datumu upućivanja javnog poziva za upis i kupovinu akcija, o roku otpočinjanja prvog i drugog kruga transformacije i o ostvarenim rezultatima transformacije po pojedinim krugovima svih preduzeća na teritoriji Republike Srbije koji su u toku izveštajnog perioda dostavljeni ministarstvu.
(3) Odredba stava 2. ovog člana odnosi se i na podatke koje akcijski fond dostavlja ministarstvu.

3. Oduzimanje ovlašćenja za procenu

Član 49.

(1) Kad utvrdi da je ovlašćeni procenjivač vršio procenu suprotno zakonu, ili kad su ispunjeni uslovi iz akta koji se donosi na osnovu člana 4. stav 4. ovog zakona, ministar donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za procenu.
(2) Rešenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

VII. KAZNENE ODREDBE

1. Privredni prestupi preduzeća i odgovornog lica

Član 50.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 450.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće i drugo pravno lice iz člana 1. stav 1. ovog zakona, ako:
1) započne postupak svojinske transformacije bez donošenja odluka na način propisan u članu 10. ovog zakona;
2) povredi odredbe o sticanju akcija pod povlašćenim uslovima (član 12);
3) postupak javnog poziva za upis i prodaju akcija sprovodi suprotno članu 17. ovog zakona;
4) povredi odredbe o krugovima transformacije (član 22);
5) ne uplati novčana sredstva u skladu sa članom 23. stav 1. ovog zakona;
6) ne dostavi Direkciji odluke iz člana 10. ovog zakona i ponovnu procenu ili revalorizaciju u roku od 10 dana od dana donošenja odluka (član 42. stav 1);
7) ne dostavi Direkciji izveštaj o upisu akcija sa spiskom akcionara i obračunom popusta u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, u skladu sa članom 42. stav 2;
8) ministarstvu u propisanom roku ne dostavi podatke iz člana 47. stav 2. ovog zakona.
(2) Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom licu.
2. Privredni prestup akcijskog fonda i odgovornog lica

Član 51.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 450.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup akcijski fond ako vrši prodaju akcija protivno odredbama člana 27. ovog zakona ili ne uplati sredstva u skladu sa članom 23. stav 1. u vezi člana 27. stav 7. ovog zakona.
(2) Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u akcijskom fondu.

3. Prekršaj

Član 52.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 novih dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje na osnovu lažnih podataka stekne akcije pod povlašćenim uslovima suprotno odredbama ovog zakona (čl. 11. i 12.).
(2) Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. ovog člana izriče se i mera brisanja iz evidencije akcionara, odnosno oduzimanja akcija u iznosu koji prelazi propisano ograničenje.
VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Rokovi za podzakonske akte

Član 53.

Podzakonski akti za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
2. Preduzeće iz ranijih republika SFRJ

Član 54.

(1) Preduzeće organizovano od dela preduzeća čije je sedište bilo na teritoriji ranije republike SFRJ koja nije članica SRJ, svojinsku transformaciju vrši u skladu sa ovim zakonom, uz saglasnost Vlade Republike Srbije.
(2) Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje i na deo kapitala tog preduzeća koji je unet u preduzeće sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.
3. Preduzeće sa mešovitim kapitalom i prava zaposlenih u preduzeću

Član 55.

(1) Preduzeće koje je izvršilo transformaciju dela društvenog kapitala prema odredbama Zakona o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 46/90) i Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine ("Službeni glasnik RS", br. 48/91, 75/91, 48/94 i 51/94), nastavlja transformaciju netransformisanog dela društvenog kapitala prema odredbama ovog zakona.
(2) Vrednost i struktura kapitala preduzeća iz stava 1. ovog člana određuje se na osnovu potvrde, odnosno pravosnažnog rešenja Republičke agencije za procenu vrednosti kapitala (u daljem tekstu: Agencija), ako to preduzeće nije vršilo statusne promene nakon izdavanja te potvrde, odnosno donošenja rešenja.
(3) Zaposleni u preduzeću koji su ostvarili pravo na popust na osnovu Zakona o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 46/90) i Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine ("Službeni glasnik RS", br. 48/91, 75/91, 48/94 i 51/94), imaju pravo na sticanje akcija po osnovu upisa u skladu sa ovim zakonom, kao i pravo na kupovinu akcija sa popustom za iznos razlike između pripadajućeg popusta u skladu sa članom 12. stav 4. ovog zakona i realizovanog popusta po navedenim zakonima sa obračunom na dan 24. januara 1994. godine.
(4) Preduzeće u kome se vrši uplata akcija po odredbama zakona iz stava 1. ovog člana, novčana sredstva ostvarena od prodaje društvenog kapitala tog preduzeća od početka primene ovog zakona, uplaćuje u skladu sa članom 23. stav 1. ovog zakona.
(5) Odredbe člana 13. ovog zakona primenjuju se na netransformisani društveni kapital preduzeća sa mešovitim kapitalom.

4. Prelazak na povoljniji režim

Član 56.

Akcionar koji na dan stupanja na snagu ovog zakona vrši otplate upisanih akcija, odnosno akcionar koji je odustao od otplate upisanih akcija koje je otplaćivao na osnovu Zakona o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 46/90) i Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine ("Službeni glasnik RS", br. 48/91, 75/91, 48/94 i 51/94), ima pravo da otplatu upisanih akcija nastavi u skladu sa odredbom člana 55. stav 3. ovog zakona, ako je to za njega povoljnije, pod uslovom da o tome da pismenu izjavu u roku od 30 dana od dana donošenja odluka iz člana 10. ovog zakona.

5. Nezavršeni postupci

Član 57.

(1) Preduzeće koje je do stupanja na snagu ovog zakona izvršilo procenu vrednosti kapitala i koju je verifikovala Agencija može izvršiti novu procenu u skladu sa propisom iz člana 3. stav 4. ovog zakona.
(2) Preduzeće koje je do stupanja na snagu ovog zakona dobilo potvrdu, odnosno pravosnažno rešenje o proceni vrednosti kapitala, a nije vršilo svojinsku transformaciju, postupak svojinske transformacije nastavlja po odredbama ovog zakona.

6. Prestanak važnosti propisa

Član 58.

(1) Početkom primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine ("Službeni glasnik RS", br. 48/91, 75/91, 48/94 i 51/94) i Zakon o Republičkoj agenciji za procenu vrednosti kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 45/91, 58/91 i 71/94).
(2) Početkom primene propisa iz člana 3. stav 4. ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o načinu revalorizacije vrednosti društvenog kapitala koja je utvrđena u postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine i vrednosti upisanih deonica, odnosno udela ("Službeni glasnik RS", br. 62/94, 64/94, 65/94 i 17/95) i Pravilnik o načinu utvrđivanja knjigovodstvene vrednosti i procene vrednosti društvenog kapitala ("Službeni glasnik RS", broj 50/91).

7. Prestanak Agencije

Član 59.

(1) Početkom primene ovog zakona počinje sa radom Direkcija, a prestaje Agencija.
(2) Direkcija preuzima zaposlene, sredstva, prava i obaveze, predmete i arhivu od Agencije.

8. Osnivanje akcijskog fonda

Član 60.

Akcijski fond osnovaće se do 31. decembra 1997. godine.

9. Stupanje na snagu

Član 61.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 31. oktobra 1997. godine.