Na osnovu čl. 8. i 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 9/2002),
Ministar finansija i ekonomije donosi

NAREDBU

O OTVARANjU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA I O OTVARANjU PODRAČUNA I ZATVARANjU RAČUNA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 89 od 24. decembra 2002; 132/2003)

1.
Otvara se konsolidovani račun trezora kod Narodne banke Jugoslavije, kao sistem konsolidovanog računa trezora lokalnih vlasti.
2.
Otvaraju se podračuni direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja kod Uprave za javna plaćanja.
3.
Zatvaraju se računi direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike i organizacije za obavljanje poslova platnog prometa, sa 31. decembrom 2002. godine.
4. Spisak direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, odštampan je uz ovu naredbu i čini njen sasavni deo.
5. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2003. godine.

Broj 011-00-244/2002-02, U Beogradu, 23. decembra 2002. godine
Ministar, Božidar Đelić, s.r.

SPISAK DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE, ODNOSNO LOKALNE VLASTI I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naziv i mesto Stari račun Novi račun Oznaka Matični Stara Nova
trezora broj delatnost delatnost
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 40200 840-801621-89 601 10100 07051344 100038847 1
VLADA REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 40200 601 10200 07020171 2
KOORDINACIONI CENTAR BEOGRAD 40200 601 10200 09338683 3
BIRO ZA KOMUNIKACIJE BEOGRAD 40200 601 10201 07020171 4
MINISTARSTVO PRAVDE BEOGRAD 40200 601 10300 07563132 5
KPZ "DUBRAVA" POSLOVI ZA INDUSTRIJU SREMSKA 46400 840-879621-53 601 10301 08101086 100790309 6
MITROVICA
KPZ "PROLEĆE" - EKONOMIJA SREMSKA 46400 840-880621-60 601 10301 08101094 100794966 7
MITROVICA
MINISTARSTVO PRAVDE-JEDINICA "DELIGRAD" NIŠ 42500 840-884621-88 601 10301 07563132 102667526 8
"NADEL" ZATVOR PRIVREDNA JEDINICA PVO PANČEVO 46000 840-410641-08 601 10301 07563132 102417683 9
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD PADINSKA SKELA BEOGRAD 40300 840-864621-45 601 10301 07563132 100210860 10
KAZNENO POPRAVNA USTANOVA-BOLNICA BEOGRAD 40800 840-747621-02 601 10301 07051280 100383803 11
OKRUŽNI ZATVOR U BEOGRADU BEOGRAD 40800 840-734621-08 601 10301 07563132 101976786 12
OKRUŽNI ZATVOR ČAČAK 41300 840-173621-58 601 10301 07563132 100893356 13
OKRUŽNI ZATVOR KRAGUJEVAC 41700 840-674621-73 601 10301 07563132 102667526 14
OKRUŽNI ZATVOR KRALjEVO 41800 840-183621-31 601 10301 07563132 100242019 15
VASPITNO POPRAVNI DOM KRUŠEVAC 41900 840-612621-27 601 10301 07563132 102040054 16
INDUSTRIJSKI POGON VASPITNO POPRAVNOG KRUŠEVAC 41900 840-623621-07 601 10301 07563132 102040079 17
DOMA "MLADOST"
OKRUŽNI ZATVOR KRUŠEVAC 41900 840-618621-69 601 10301 07563132 100324715 18
OKRUŽNI ZATVOR LESKOVAC 42100 840-283621-52 601 10301 07563132 101889287 19
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD NIŠ 42500 840-579621-87 601 10301 07563132 102667534 20
OKRUŽNI ZATVOR NOVI PAZAR 42600 840-489621-39 601 10301 07563132 102667526 21
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD "ZABELA" POŽAREVAC 42900 840-706621-06 601 10301 07563132 100436232 22
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ZA ŽENE POŽAREVAC 42900 840-708621-20 601 10301 07563132 100283419 23
OKRUŽNI ZATVOR PROKUPLjE 43100 840-212621-40 601 10301 07563132 102667526 24
OKRUŽNI ZATVOR SMEDEREVO 43200 840-348621-22 601 10301 07563132 100359485 25
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ĆUPRIJA 43503 840-679621-11 601 10301 07563132 101939947 26
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD U ŠAPCU ŠABAC 43600 840-285621-66 601 10301 07563132 100187198 27
OKRUŽNI ZATVOR UŽICE 43700 840-723621-28 601 10301 07563132 100598720 28
KAZNENO POPRAVNI DOM ZA OSUĐENE VALjEVO 43900 840-658621-58 601 10301 07563132 101490515 29
MALOLETNIKE
OKRUŽNI ZATVOR VRANjE 44100 840-349621-29 601 10301 07563132 100553383 30
OKRUŽNI ZATVOR ZAJEČAR 44200 840-689621-81 601 10301 07563132 102667526 31
OPŠTINSKI ZATVOR NEGOTIN 44240 840-829621-91 601 10301 07563132 100775086 32
OKRUŽNI ZATVOR NOVI SAD 45700 840-286621-73 601 10301 07563132 101704196 33
OKRUŽNI ZATVOR PANČEVO 46000 840-552621-92 601 10301 07563132 101055986 34
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD SOMBOR 46300 840-500621-19 601 10301 07563132 100122950 35
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD SREMSKA 46400 840-36621-69 601 10301 07563132 100790317 36
MITROVICA
OKRUŽNI ZATVOR SUBOTICA 46600 840-402621-12 601 10301 07563132 100841732 37
OKRUŽNI ZATVOR ZRENjANIN 46900 840-221621-06 601 10301 07563132 101164595 38
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I BEOGRAD 40200 601 10400 17407147 39
LOKALNU SAMOUPRAVU
MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE BEOGRAD 40200 601 10500 07001410 40
UPRAVA CARINA BEOGRAD 40200 601 10500 07001410 41
MFE-UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANjA BEOGRAD 40200 840-881621-67 601 10501 07001410 102214341 42
MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA BEOGRAD 40200 840-791621-19 601 10600 07008104 100184116 43
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA BEOGRAD 40300 840-861621-24 601 10600 07008104 100184116 44
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA ČAČAK 41300 840-148621-77 601 10600 07008104 100891258 45
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA KRAGUJEVAC 41700 840-666621-17 601 10600 07008104 100184116 46
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA KRALjEVO 41800 840-164621-92 601 10600 07008104 101249583 47
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA KRUŠEVAC 41900 840-604621-68 601 10600 07008104 100184116 48
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA LESKOVAC 42100 840-31621-34 601 10600 07008104 101325830 49
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA NIŠ 42500 840-607621-89 601 10600 07008104 100338150 50
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA NOVI PAZAR 42600 840-319621-13 601 10600 07008104 100601744 51
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA PIROT 42800 840-417621-20 601 10600 07008104 100184116 52
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA POŽAREVAC 42900 840-686621-60 601 10600 07008104 100283007 53
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA PROKUPLjE 43100 840-194621-11 601 10600 07008104 101325830 54
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA SMEDEREVO 43200 840-320621-20 601 10600 07008104 100184116 55
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA JAGODINA 43500 840-663621-93 601 10600 07008104 101325830 56
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA ŠABAC 43600 840-434621-42 601 10600 07008104 101325830 57
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA UŽICE 43700 840-878621-46 601 10600 07008104 100184116 58
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA VALjEVO 43900 840-98621-18 601 10600 07008104 101325830 59
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA VRANjE 44100 840-34621-55 601 10600 07008104 100184116 60
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZAJEČAR 44200 840-876621-32 601 10600 07008104 101325830 61
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA BOR 44230 840-877621-39 601 10600 07008104 101325830 62
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA KIKINDA 45500 840-146621-63 601 10600 07008104 100511044 63
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA NOVI SAD 45700 840-247621-91 601 10600 07008104 100184116 64
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA PANČEVO 46000 840-714621-62 601 10600 07008104 100184116 65
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA SOMBOR 46300 840-100621-32 601 10600 07008104 101325830 66
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA SREMSKA 46400 840-13621-05 601 10600 07008104 100184116 67
MITROVICA
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA SUBOTICA 46600 840-40621-97 601 10600 07008104 101325830 68
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZRENjANIN 46900 840-206621-95 601 10600 07008104 100184116 69
MUP-SEKRETARIJAT UNUTRAŠNjIH POSLOVA GRAČANICA 48230 840-901621-13 601 10600 07008104 101325830 70
SREDNjA ŠKOLA UNUTRAŠ. POSLOVA "PANE NOVI SAD 45700 840-265621-23 601 10600 08060070 102082343 71
ĐUKIĆ" SREMSKA KAMENICA
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I BEOGRAD 40200 601 10700 07453558 72
VODOPRIVREDE
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE BEOGRAD 40200 601 10701 07453558 73
VLADA REPUBLIKE SRBIJE-STALNA KRAGUJEVAC 41700 840-675621-80 601 10800 07020171 102563099 74
KANCELARIJA
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU BEOGRAD 40200 840-871621-94 601 10800 17322613 100065815 75
AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 40200 840-873621-11 601 10800 17354205 100147290 76
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I BEOGRAD 40200 601 10800 17329189 77
PRIVATIZACIJU
REPUB.AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I BEOGRAD 40200 840-874621-18 601 10800 17356607 100220047 78
SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA
STALNA KANCELARIJA VLADE SRBIJE U BORU BOR 44230 840-907621-55 601 10800 07020171 102664790 79
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU NOVI SAD 45700 840-290621-04 601 10800 17322613 100065815 80
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE BEOGRAD 40200 601 10900 07556420 81
AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST BEOGRAD 40200 601 10901 07020171 82
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I BEOGRAD 40200 601 11000 07000740 83
TELEKOMUNIKACIJA
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA PUTEVE BEOGRAD 40300 840-853621-65 601 11001 07782756 101724340 84
MINISTARSTVO URBANIZMA I GRAĐEVINA BEOGRAD 40200 601 11100 07001479 85
GRAĐEVINSKA DIREKCIJA BEOGRAD 40300 601 11101 17354043 86
ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANjE I BEOGRAD 40200 601 11102 07011024 87
URBANIZAM
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA BEOGRAD 40200 601 11200 07001452 88
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE BEOGRAD 40300 840-807621-34 601 11201 07001452 102199721 89
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE NOVI SAD 45700 840-235621-07 601 11201 07001452 102199721 90
MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE VEZE SA BEOGRAD 40200 601 11300 17305255 91
INOSTRANSTVOM
AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU BEOGRAD 40200 601 11301 07020171 92
IZVOZA
MINISTARSTVO ZA RAD I ZAPOŠLjAVANjE BEOGRAD 40200 601 11400 17329154 93
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE BEOGRAD 40200 840-19654-45 601 11400 07926910 100159412 94
RADA-FILIJALA BEOGRAD
REPUBLIČKI FOND PIO ZAPOSLENIH BEOGRAD 40200 840-1652-22 601 11400 06043895 100283672 95
REPUBLIČKI FOND PIO BEOGRAD 40200 840-29652-24 601 11400 06043895 100283672 96
ZAPOSLENIH-FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD.
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE RADA BEOGRAD 40300 840-18654-38 601 11400 07926910 100159412 97
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE BEOGRAD 40300 840-20654-52 601 11400 07926910 100159412 98
RADA-CENTAR ZA PODS. ZAPOŠ. MLADIH
STRUČNjAKA
REPUBLIČKI FOND PIO ZEMLjORADNIKA NOVI BEOGRAD 40700 840-32652-45 601 11400 06184057 101711562 99
REPUBLIČKI FOND PIO SAMOSTALNIH NOVI BEOGRAD 40700 840-33652-52 601 11400 06184065 101711579 100
DELATNOSTI
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE ČAČAK 41300 840-12654-93 601 11400 07926910 100159412 101
RADA-FILIJALA ČAČAK
REPUBLIČKI FOND PIO ČAČAK 41300 840-2652-29 601 11400 06043895 100283672 102
ZAPOSLENIH-FILIJALA ČAČAK
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE KRAGUJEVAC 41700 840-17654-31 601 11400 07926910 100159412 103
RADA-FILIJALA KRAGUJEVAC
REPUBLIČKI FOND PIO KRAGUJEVAC 41700 840-3652-36 601 11400 06043895 100283672 104
ZAPOSLENIH-FILIJALA KRAGUJEVAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE KRALjEVO 41800 840-1654-16 601 11400 07926910 100159412 105
RADA-FILIJALA KRALjEVO
REPUBLIČKI FOND PIO KRALjEVO 41800 840-31652-38 601 11400 06043895 100283672 106
ZAPOSLENIH-FILIJALA KRALjEVO
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE KRUŠEVAC 41900 840-2654-23 601 11400 07926910 100159412 107
RADA-FILIJALA KRUŠEVAC
REPUBLIČKI FOND PIO KRUŠEVAC 41900 840-20652-58 601 11400 06043895 101104545 108
ZAPOSLENIH-FILIJALA KRUŠEVAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE LESKOVAC 42100 840-3654-30 601 11400 07926910 100159412 109
RADA-FILIJALA LESKOVAC
REPUBLIČKI FOND PIO LESKOVAC 42100 840-4652-43 601 11400 06043895 101104545 110
ZAPOSLENIH-FILIJALA LESKOVAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE NIŠ 42500 840-21654-59 601 11400 07926910 100159412 111
RADA-FILIJALA NIŠ
REPUBLIČKI FOND PIO NIŠ 42500 840-34652-59 601 11400 06043895 100283672 112
ZAPOSLENIH-FILIJALA NIŠ
REPUBLIČKI FOND PIO PIROT 42800 840-5652-50 601 11400 06043895 100283672 113
ZAPOSLENIH-FILIJALA PIROT
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE POŽAREVAC 42900 840-11654-86 601 11400 07926910 102090151 114
RADA-FILIJALA POŽAREVAC
REPUBLIČKI FOND PIO POŽAREVAC 42900 840-21652-65 601 11400 06043895 100283672 115
ZAPOSLENIH-FILIJALA POŽAREVAC
REPUBLIČKI FOND PIO PROKUPLjE 43100 840-6652-57 601 11400 06043895 100505996 116
ZAPOSLENIH-FILIJALA PROKUPLjE
REPUBLIČKI FOND PIO SMEDEREVO 43200 840-7652-64 601 11400 06043895 100283672 117
ZAPOSLENIH-FILIJALA SMEDEREVO
REPUBLIČKI FOND PIO ĆUPRIJA 43503 840-22652-72 601 11400 06043895 100283672 118
ZAPOSLENIH-FILIJALA ĆUPRIJA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE ŠABAC 43600 840-13654-03 601 11400 07926910 100159412 119
RADA-FILIJALA ŠABAC
REPUBLIČKI FOND PIO ŠABAC 43600 840-8652-71 601 11400 06043895 100283672 120
ZAPOSLENIH-FILIJALA ŠABAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE UŽICE 43700 840-4654-37 601 11400 07926910 100159412 121
RADA-FILIJALA UŽICE
REPUBLIČKI FOND PIO UŽICE 43700 840-23652-79 601 11400 06043895 100283672 122
ZAPOSLENIH-FILIJALA UŽICE
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE VALjEVO 43900 840-16654-24 601 11400 07926910 102090151 123
RADA-FILIJALA VALjEVO
REPUBLIČKI FOND PIO VALjEVO 43900 840-26652-03 601 11400 06043895 100283672 124
ZAPOSLENIH-FILIJALA VALjEVO
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE VRANjE 44100 840-5654-44 601 11400 07926910 100159412 125
RADA-FILIJALA VRANjE
REPUBLIČKI FOND PIO VRANjE 44100 840-24652-86 601 11400 06043895 100283672 126
ZAPOSLENIH-FILIJALA VRANjE
REPUBLIČKI FOND PIO ZAJEČAR 44200 840-35652-66 601 11400 06043895 100283672 127
ZAPOSLENIH-FILIJALA ZAJEČAR
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE BOR 44230 840-22654-66 601 11400 07926910 100159412 128
RADA-FILIJALA BOR
REPUBLIČKI FOND PIO BOR 44230 840-36652-73 601 11400 06043895 100627873 129
ZAPOSLENIH-FILIJALA BOR
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE KIKINDA 45500 840-6654-51 601 11400 07926910 100159412 130
RADA-FILIJALA KIKINDA
REPUBLIČKI FOND PIO KIKINDA 45500 840-9652-78 601 11400 06043895 101079733 131
ZAPOSLENIH-FILIJALA KIKINDA
POKRAJINSKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE RADA NOVI SAD 45700 840-25654-87 601 11400 07926910 100159412 132
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE NOVI SAD 45700 840-7654-58 601 11400 07926910 100159412 133
RADA-FILIJALA NOVI SAD
REPUBLIČKI FOND PIO NOVI SAD 45700 840-10652-85 601 11400 06043895 100283672 134
ZAPOSLENIH-DIREKCIJA POKRAJINSKOG FONDA
REPUBLIČKI FOND PIO NOVI SAD 45700 840-27652-10 601 11400 06043895 100283672 135
ZAPOSLENIH-FILIJALA NOVI SAD
REPUBLIČKI FOND PIO ZEMLjORADNIKA - NOVI SAD 45700 840-30652-31 601 11400 06184057 101711562 136
DIREKCIJA POKRAJINSKOG FONDA
REPUBLIČKI FOND PIO SAMOSTALNIH NOVI SAD 45700 840-25652-93 601 11400 06184065 101711579 137
DELATNOSTI- DIREKCIJA POKRAJINSKOG
FONDA
REPUBLIČKI FOND PIO BAČKA PALANKA 45710 840-19652-51 601 11400 06043895 100283672 138
ZAPOSLENIH-FILIJALA BAČKA PALANKA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE PANČEVO 46000 840-8654-65 601 11400 07926910 100159412 139
RADA-FILIJALA PANČEVO
REPUBLIČKI FOND PIO PANČEVO 46000 840-11652-92 601 11400 06043895 100283672 140
ZAPOSLENIH-FILIJALA PANČEVO
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE SOMBOR 46300 840-15654-17 601 11400 07926910 100159412 141
RADA-FILIJALA SOMBOR
REPUBLIČKI FOND PIO SOMBOR 46300 840-13652-09 601 11400 06043895 100283672 142
ZAPOSLENIH-FILIJALA SOMBOR
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE SREMSKA 46400 840-9654-72 601 11400 07926910 100159412 143
RADA-FILIJALA SREM. MITROVICA MITROVICA
REPUBLIČKI FOND PIO SREMSKA 46400 840-14652-16 601 11400 06043895 100516396 144
ZAPOSLENIH-FILIJALA SREM. MITROVICA MITROVICA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE SUBOTICA 46600 840-10654-79 601 11400 07926910 100159412 145
RADA-FILIJALA SUBOTICA
REPUBLIČKI FOND PIO SUBOTICA 46600 840-15652-23 601 11400 06043895 101104545 146
ZAPOSLENIH-FILIJALA SUBOTICA
REPUBLIČKI FOND PIO SENTA 46630 840-12652-02 601 11400 06043895 101104545 147
ZAPOSLENIH-FILIJALA SENTA
REPUBLIČKI FOND PIO VRBAS 46700 840-16652-30 601 11400 06043895 100283672 148
ZAPOSLENIH-FILIJALA VRBAS
REPUBLIČKI FOND PIO VRŠAC 46800 840-17652-37 601 11400 06043895 100283672 149
ZAPOSLENIH-FILIJALA VRŠAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE ZRENjANIN 46900 840-14654-10 601 11400 07926910 100159412 150
RADA-FILIJALA ZRENjANIN
REPUBLIČKI FOND PIO ZRENjANIN 46900 840-18652-44 601 11400 06043895 100283672 151
ZAPOSLENIH-FILIJALA ZRENjANIN
REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE KOSOVSKA 48200 840-24654-80 601 11400 07926910 100159412 152
RADA-FILIJALA KOSOVSKA MITROVICA MITROVICA
REPUBLIČKI FOND PIO SAMOSTALNIH GRAČANICA 48230 840-37652-80 601 11400 06184065 101711579 153
DELATNOSTI
MINISTARSTVO ZA SOCIJALNA PITANjA BEOGRAD 40200 601 11500 17329146 154
CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI, DECE I BEOGRAD 40200 840-635661-68 601 11500 07094345 100286755 155
OMLADINE
ZAVOD ZA VASPITANjE DECE I OMLADINE ZEMUN 40700 840-522661-53 601 11500 06726267 100433111 156
DOM ZA DECU I OMLADINU "JEFIMIJA" KRUŠEVAC 41900 840-55661-82 601 11500 07144458 100320416 157
DOM ZA DECU I OMLADINU "VERA LOZNICA 42200 840-159661-34 601 11500 07327943 101923660 158
BLAGOJEVIĆ" BANjA KOVILjAČA
DOM ZA DECU I OMLADINU "DUŠKO RADOVIĆ" NIŠ 42500 840-584661-02 601 11500 07333889 101531745 159
ZAVOD ZA VASPITANjE OMLADINE NIŠ 42500 840-562661-42 601 11500 07211252 100338060 160
CENTAR ZA POR. SMEŠTAJ DECE "RADA VELIKA PLANA 43240 840-44661-05 601 11500 07160666 101179275 161
MLADENOVIĆ-ĐULIĆ-CRNA"MILOŠEVAC
DOM ZA DECU I OMLADINU "PETAR UŽICE 43700 840-208661-86 601 11500 07216785 102469354 162
RADOVANOVIĆ"
DOM ZA DECU I OMLADINU "OLIVERA-VERICA VRANjE 44100 840-320661-94 601 11500 07313527 100403765 163
ĐORĐEVIĆ"
ZAVOD ZA VASPITANjE MLADEŽI KNjAŽEVAC 44220 840-498661-79 601 11500 07127871 100631574 164
DOM ZA DECU U OMLADINU "STANKO NEGOTIN 44240 840-525661-74 601 11500 07129343 100776771 165
PAUNOVIĆ"
SOS DEČJE SELO "DR MILORAD PAVLOVIĆ" NOVI SAD 45700 840-544661-13 601 11500 08160082 100805235 166
SREMSKA KAMENICA
DOM ZA DECU I OMLADINU "SPOMENAK" PANČEVO 46000 840-369661-49 601 11500 08219184 101920690 167
DOM ZA DECU I OMLADINU "KOLEVKA" SUBOTICA 46600 840-109661-72 601 11500 08009317 100958662 168
DOM ZA DECU I OMLADINU "VERA BELA CRKVA 46810 840-81661-70 601 11500 08031444 100864729 169
RADIVOJEVIĆ"
DOM ZA DECU I OMLADINU "ANGELINA ZRENjANIN 46900 840-10661-58 601 11500 08002339 101163826 170
KOJIĆ-GINA"
CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK BEOGRAD 40200 840-477661-29 601 11500 07019157 101288696 171
DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU
DOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U BEOGRAD 40600 840-444661-89 601 11500 07037317 102475457 172
MENTALNOM RAZVOJU
DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU KULINA ALEKSINAC 42530 840-598661-03 601 11500 07106815 100313224 173
SPEC.ZAVOD ZA DECU I OMLADINU "DR PETROVAC NA 42910 840-352661-27 601 11500 07200226 101589921 174
NIKOLA ŠUMENKOVIĆ"STAMNICA MLAVI
SPEC.UST.ZA LICA SA MEN.ZAOS."GVOZDEN PETROVAC NA 42910 840-354661-41 601 11500 07200129 101592013 175
JOVANČIĆEVIĆ"VELIKI POPOVAC MLAVI
DOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U NOVI SAD 45700 840-415661-80 601 11500 08066159 100734977 176
RAZVOJU
DOM ZA ODMOR "SRCE" JABUKA PANČEVO 46000 840-128661-11 601 11500 08006571 101920866 177
DOM ZA DECU I OMLADINU "MIROSLAV SOMBOR 46300 840-330661-67 601 11500 08159785 101836915 178
ANTIĆ-MIKA"
GERONTOLOŠKI CENTAR OBRENOVAC 40610 840-674661-50 601 11500 17413821 101213130 179
GERONTOLOŠKI CENTAR ZEMUN 40700 840-638661-89 601 11500 07028768 100011573 180
GERONTOLOŠKI CENTAR MLADENOVAC 40810 840-675661-57 601 11500 17413805 101477704 181
GERONTOLOŠKI CENTAR KRAGUJEVAC 41700 840-58661-06 601 11500 07151594 101576579 182
GERONTOLOŠKI CENTAR MATARUŠKA BANjA KRALjEVO 41800 840-285661-43 601 11500 07325703 101247838 183
GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC 41900 840-291661-85 601 11500 07348436 100480567 184
GERONTOLOŠKI CENTAR LESKOVAC 42100 840-74661-21 601 11500 07139853 100412250 185
GERONTOLOŠKI CENTAR NIŠ 42500 840-573661-22 601 11500 07174853 100617036 186
GERONTOLOŠKI CENTAR "JELENAC" ALEKSINAC 42530 840-597661-93 601 11500 07187556 100313312 187
DOM ZA STARE I PENZIONERE DIMITROVGRAD 42802 840-101661-16 601 11500 07295022 101045263 188
DOM ZA SMEŠTAJ I NEGU STARIH LICA PROKUPLjE 43100 840-220661-73 601 11500 07345925 100413582 189
DOM ZA STARE I PENZIONERE SMEDEREVO 43200 840-111661-86 601 11500 07160887 100359820 190
GERONTOLOŠKI CENTAR JAGODINA 43500 840-283661-29 601 11500 07245181 101158159 191
GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC 43600 840-63661-41 601 11500 07120206 101230092 192
DOM ZA STARE I PENZIONERE SURDULICA 44102 840-362661-97 601 11500 07406487 100949225 193
GERONTOLOŠKI CENTAR KNjAŽEVAC 44220 840-502661-10 601 11500 06491669 100633924 194
GERONTOLOŠKI CENTAR KIKINDA 45500 840-255661-27 601 11500 08675406 100507352 195
GERONTOLOŠKI CENTAR "NOVI SAD" NOVI SAD 45700 840-127661-04 601 11500 08066191 102187298 196
GERONTOLOŠKI CENTAR BAČKA PALANKA 45710 840-139661-88 601 11500 08675384 100752723 197
GERONTOLOŠKI CENTAR PANČEVO 46000 840-387661-78 601 11500 08247404 101059000 198
GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR 46300 840-70661-90 601 11500 08064423 100016577 199
DOM ZA STARE I PENZIONERE APATIN 46310 840-30661-04 601 11500 08063559 100964974 200
GERONTOLOŠKI CENTAR "SREM" RUMA 46420 840-311661-31 601 11500 08026548 101338721 201
GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA 46600 840-355661-48 601 11500 08121249 100959794 202
GERONTOLOŠKI CENTAR KANjIŽA 46610 840-482661-64 601 11500 08674973 100871793 203
DOM ZA STARE I PENZIONERE MOL ADA 46630 840-41661-81 601 11500 08018570 100983748 204
DOM ZA STARE I PENZIONERE KULA 46710 840-156661-13 601 11500 08171556 100262942 205
GERONTOLOŠKI CENTAR BEČEJ 46720 840-439661-54 601 11500 08083657 101981118 206
GERONTOLOŠKI CENTAR VRŠAC 46800 840-290661-78 601 11500 08694672 102084269 207
GERONTOLOŠKI CENTAR ZRENjANIN 46900 840-25661-66 601 11500 08002312 101163818 208
GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI BEČEJ 46901 840-62661-34 601 11500 08020353 101430991 209
GERONTOLOŠKI CENTAR KOSOVSKA 48200 840-45661-12 601 11500 09024077 101465599 210
MITROVICA
DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA NOVI BEOGRAD 40700 840-676661-64 601 11500 17413996 101543870 211
ZAVOD ZA ZBRINjAVANjE ODRASLIH "MALE KRAGUJEVAC 41700 840-244661-47 601 11500 07151608 101578931 212
PČELICE"
DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU TUTIN 42602 840-28661-87 601 11500 07175876 101347283 213
DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA ČURUG ŽABALj 45702 840-456661-76 601 11500 08082235 100227763 214
DOM SLEPIH "ZBRINjAVANjE" PANČEVO 46000 840-26661-73 601 11500 08006601 101053708 215
DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM BAČKA TOPOLA 46620 840-254661-20 601 11500 08059080 101449566 216
RAZVOJU STARA MORAVICA
DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "1. PLANDIŠTE 46800 840-51661-54 601 11500 08027315 101239612 217
OKTOBAR" STARI LEC
GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEOGRAD 40200 840-303661-72 601 11500 07781962 100350927 218
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD STARA PAZOVA 40710 840-518661-25 601 11500 08150605 100486090 219
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "DUNAV" INĐIJA 40720 840-519661-32 601 11500 08150524 101438426 220
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ČAČAK 41300 840-158661-27 601 11500 07181809 101120703 221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GUČA 41302 840-224661-04 601 11500 07296959 101263661 222
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GORNjI MILANOVAC 41320 840-162661-55 601 11500 07193416 101487834 223
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SOLIDARNOST" KRAGUJEVAC 41700 840-445661-96 601 11500 07151616 101459318 224
ŠUMADIJA-CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA BATOČINA 41702 840-441661-68 601 11500 07831668 102117593 225
OPŠTINE BATOČINA,RAČA,LAPOVO
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KNIĆ 41704 840-500661-93 601 11500 17273256 101610655 226
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SAVA ILIĆ" ARANĐELOVAC 41710 840-136661-67 601 11500 07122799 100994457 227
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KRALjEVO 41800 840-40661-74 601 11500 07154127 100239767 228
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TRSTENIK 41810 840-167661-90 601 11500 07155093 101306649 229
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRNjAČKA BANjA 41820 840-293661-02 601 11500 07339275 102168034 230
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KRUŠEVAC 41900 840-186661-29 601 11500 07144539 100320289 231
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE 41901 840-359661-76 601 11500 07413335 101509947 232
VARVARIN I ĆIĆEVAC ĆIĆEVAC
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ALEKSANDROVAC 41910 840-246661-61 601 11500 07241640 100365112 233
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BRUS 41930 840-286661-50 601 11500 07327366 101141209 234
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LESKOVAC 42100 840-27661-80 601 11500 07139896 101909661 235
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE 42102 840-417661-94 601 11500 07285523 100921669 236
VLASOTINCE I CRNA TRAVA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK 42103 840-425661-53 601 11500 07312466 100371826 237
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MEDVEĐA 42104 840-428661-74 601 11500 07324316 101465076 238
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LOZNICA 42200 840-52661-61 601 11500 07122632 102275644 239
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MALI ZVORNIK 42201 840-184661-15 601 11500 07378084 101361609 240
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LjUBOVIJA 42210 840-120661-52 601 11500 07209177 102426784 241
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "21. SEPTEMBAR" KRUPANj 42220 840-152661-82 601 11500 07313942 101395844 242
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MEROŠINA 42500 840-222661-87 601 11500 07347154 100874634 243
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DOLjEVAC 42500 840-585661-09 601 11500 07336373 100491632 244
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GADžIN HAN 42500 840-660661-49 601 11500 07396805 100707283 245
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SVETI SAVA" NIŠ 42500 840-563661-49 601 11500 07187882 100668007 246
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "BRANKO BELA PALANKA 42501 840-589661-37 601 11500 07300395 100821704 247
MILOVANOVIĆ-CIGA"
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SVRLjIG 42502 840-595661-79 601 11500 07301740 101006943 248
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE ALEKSINAC 42530 840-599661-10 601 11500 07106831 100304703 249
ALEKSINAC I RAŽANj
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI PAZAR 42600 840-66661-62 601 11500 07191383 101795802 250
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUTIN 42602 840-142661-12 601 11500 07274122 102503463 251
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD RAŠKA 42610 840-163661-62 601 11500 07300522 101274912 252
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SJENICA 42620 840-149661-61 601 11500 07286236 100945570 253
MEĐUOP.CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PIROT 42800 840-86661-08 601 11500 07254300 100358409 254
OPŠT.PIROT,DIMITROVGRAD I BABUŠNICA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MALO CRNIĆE 42900 840-394661-30 601 11500 07341920 101337495 255
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽAREVAC 42900 840-39661-67 601 11500 07160992 102254953 256
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PETROVAC NA 42910 840-365661-21 601 11500 07287194 101585418 257
PETROVAC NA MLAVI I ŽAGUBICA MLAVI
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE VELIKO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-377661-08 601 11500 07309104 102136089 258
GRADIŠTE I GOLUBAC
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KUČEVO 42940 840-371661-63 601 11500 07291744 101278129 259
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽABARI 42960 840-435661-26 601 11500 06334946 101380859 260
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVA VAROŠ 43010 840-121661-59 601 11500 07399871 101067243 261
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRIBOJ NA LIMU 43020 840-61661-27 601 11500 07111371 101203907 262
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "DOBRIĆ" ŽITORAĐA 43100 840-251661-96 601 11500 07830157 100763149 263
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BLACE 43110 840-218661-59 601 11500 07341342 102467019 264
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "BOROVNjAK" KURŠUMLIJA 43120 840-229661-39 601 11500 07412479 100622597 265
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SMEDEREVO 43200 840-14661-86 601 11500 07143303 100972468 266
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SMEDEREVSKA 43230 840-87661-15 601 11500 07159552 101386751 267
PALANKA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VELIKA PLANA 43240 840-122661-66 601 11500 07275471 101178383 268
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE JAGODINA 43500 840-288661-64 601 11500 07245190 102136290 269
JAGODINA I REKOVAC
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SVILAJINAC" SVILAJNAC 43501 840-317661-73 601 11500 07322348 101473759 270
CENTAR ZA DEČIJU ZAŠTITU I SOCIJALNI ĆUPRIJA 43503 840-138661-81 601 11500 07166893 101373482 271
RAD
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŠABAC 43600 840-112661-93 601 11500 07170602 100084065 272
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "BOGATIĆ" BOGATIĆ 43601 840-230661-46 601 11500 07345054 101441650 273
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI 43602 840-241661-26 601 11500 07396244 101403939 274
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOCELjEVA 43603 840-236661-88 601 11500 07354983 101399216 275
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "GVOZDEN UŽICE 43700 840-215661-38 601 11500 07157681 102157181 276
JOVANČIĆEVIĆ"
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ARILjE 43701 840-390661-02 601 11500 07344368 100800811 277
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ČAJETINA 43702 840-400661-72 601 11500 07401841 101075419 278
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BAJINA BAŠTA 43710 840-388661-85 601 11500 07343094 101959759 279
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD IVANjICA 43720 840-349661-06 601 11500 07271115 101063025 280
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ 43730 840-386661-71 601 11500 07341911 101088982 281
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽEGA 43740 840-219661-66 601 11500 07112475 101004425 282
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "KOLUBARA" VALjEVO 43900 840-60661-20 601 11500 07096780 101899624 283
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "NAPREDAK" OSEČINA 43901 840-252661-06 601 11500 07382707 101598551 284
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD UB 43910 840-240661-19 601 11500 07327994 101351009 285
MEĐUOPŠTINSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LjIG 43930 840-231661-53 601 11500 07301928 101285101 286
"SOLIDARNOST"
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRANjE 44100 840-97661-85 601 11500 07205864 100404151 287
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BUJANOVAC 44101 840-272661-49 601 11500 07201036 100367838 288
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SURDULICA 44102 840-299661-44 601 11500 07285302 100949292 289
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VLADIČIN HAN 44103 840-304661-79 601 11500 07287119 100924892 290
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PREŠEVO 44104 840-289661-71 601 11500 07262752 100954714 291
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TRGOVIŠTE 44105 840-295661-16 601 11500 07283598 101465871 292
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZAJEČAR 44200 840-212661-17 601 11500 07147970 101757477 293
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BOLjEVAC 44210 840-453661-55 601 11500 07286961 100704943 294
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "MIHAJLO KNjAŽEVAC 44220 840-501661-03 601 11500 07208332 100631156 295
STUPAR"
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BOR 44230 840-508661-52 601 11500 07130368 100628745 296
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NEGOTIN 44240 840-526661-81 601 11500 07129351 100777709 297
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KLADOVO 44260 840-553661-76 601 11500 07254989 100697686 298
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MAJDANPEK 44270 840-560661-28 601 11500 07213697 100623854 299
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SOKO BANjA 44280 840-542661-96 601 11500 07992432 102023652 300
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA 45500 840-80661-63 601 11500 08021040 100579730 301
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG NOVI SAD 45700 840-543661-06 601 11500 08154902 101706047 302
SADA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TEMERIN 45702 840-551661-62 601 11500 08233527 100817183 303
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SOLIDARNOST" ŽABALj 45702 840-534661-40 601 11500 08467242 101754835 304
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BAČKA PALANKA 45710 840-84661-91 601 11500 08452016 100751556 305
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BAČ 45711 840-113661-03 601 11500 08281599 102115844 306
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOVAČICA 46000 840-342661-54 601 11500 08190852 100873027 307
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SOLIDARNOST" PANČEVO 46000 840-129661-18 601 11500 08006610 101059180 308
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "1. MART" ALIBUNAR 46001 840-401661-79 601 11500 08271950 101083777 309
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOVIN 46010 840-341661-47 601 11500 08171343 101407670 310
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SOMBOR 46300 840-69661-83 601 11500 08064431 100016528 311
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD APATIN 46310 840-343661-61 601 11500 08181420 100964829 312
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ODžACI 46320 840-336661-12 601 11500 08165521 101430098 313
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SAVA" SREMSKA 46400 840-275661-70 601 11500 08016046 100588363 314
MITROVICA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PEĆINCI 46401 840-409661-38 601 11500 08217017 100399087 315
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŠID 46410 840-370661-56 601 11500 08133581 100929273 316
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD RUMA 46420 840-135661-60 601 11500 08026572 101916425 317
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SUBOTICA 46600 840-123661-73 601 11500 08009350 100959972 318
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KANjIŽA 46610 840-374661-84 601 11500 08148872 100871752 319
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BAČKA TOPOLA 46620 840-284661-36 601 11500 08130710 101449412 320
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SENTA 46630 840-68661-76 601 11500 08117039 101105101 321
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ADA 46630 840-98661-92 601 11500 08154724 101093352 322
GERONTOLOŠKI CENTAR VRBAS 46700 840-709661-04 601 11500 08798494 103101785 323
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRBAS 46700 840-140661-95 601 11500 08564078 100639206 324
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA VRBAS SRBOBRAN 46700 840-694661-93 601 11500 08564078 101813964 325
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KULA 46710 840-56661-89 601 11500 08005362 100260936 326
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ 46720 840-529661-05 601 11500 08144303 100737919 327
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRŠAC 46800 840-35661-39 601 11500 08010242 100595480 328
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "8. MAJ" BELA CRKVA 46810 840-191661-64 601 11500 08160830 100866763 329
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZRENjANIN 46900 840-42661-88 601 11500 08002355 101165032 330
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI BEČEJ 46901 840-416661-87 601 11500 08220638 101431285 331
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SEČANj 46902 840-422661-32 601 11500 08203989 101358483 332
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽITIŠTE 46904 840-426661-60 601 11500 08223513 101376217 333
MEĐUOPŠTINSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOSOVSKA 48200 840-141661-05 601 11500 09024093 101261936 334
MITROVICA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VUČITRN 48200 840-306661-93 601 11500 09044388 101263160 335
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SRBICA 48200 840-310661-24 601 11500 09044515 101985279 336
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LEPOSAVIĆ 48202 840-344661-68 601 11500 09085483 101262505 337
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZUBIN POTOK 48204 840-360661-83 601 11500 09132287 102105679 338
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOSOVSKA 48220 840-679661-85 601 11500 09041397 101920286 339
KAMENICA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŠTRPCE 48270 840-680661-92 601 11500 09090738 100056199 340
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DESPOTOVAC 43502 840-325661-32 601 11500 07332912 100885022 341
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LEBANE 42101 840-182661-98 601 11500 07186703 100529438 342
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ČOKA 46630 840-707661-87 601 11500 08787905 102915296 343
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI KNEŽEVAC 45510 840-708661-94 601 11500 08787891 102922884 344
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PARAĆIN 43504 840-313661-45 601 11500 07301278 100876087 345
MINISTARSTVO ZA NAUKU TEHNOLOGIJU I BEOGRAD 40200 601 11600 07561601 346
RAZVOJ
INN "VINČA"-CENTAR ZA GROCKA 40330 840-664664-68 601 11600 07035250 101877940 347
PROTIVEKSPLOZIVNU ZAŠTITU-CENEKS VINČA
GEOGRAFSKI INSTITUT "JOVAN CVIJIĆ" SANU BEOGRAD 40200 840-675660-60 601 11600 07011008 100046488 348
MATEMATIČKI INSTITUT SANU BEOGRAD 40200 840-691660-75 601 11600 07017871 100056973 349
INN "VINČA" LABORAT.ZA MOLEKULARNU GROCKA 40330 840-605660-55 601 11600 07035250 101877940 350
BIOLOGIJU I ENDOKRINOLOGIJU "MBE"
INN "VINČA" LABORAT.ZA TEOR. FIZIKU I GROCKA 40330 840-627660-15 601 11600 07035250 101877940 351
FIZIČKI KONDEZOVANE MATER."FIZIS"
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA ATOMSKU GROCKA 40330 840-622660-77 601 11600 07035250 101877940 352
FIZIKU "AF"
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA NUKLEARNU GROCKA 40330 840-756660-45 601 11600 07035250 101877940 353
I PLAZMA FIZIKU
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA RADIJACIJU GROCKA 40330 840-595660-82 601 11600 07035250 101877940 354
HEMIJU I FIZIKU "GAMA"
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA GROCKA 40330 840-674660-53 601 11600 07035250 101877940 355
RADIOBIOLOGIJU MOLEKULARNU GENETIKU
"RMG"
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA FIZIKU GROCKA 40330 840-645660-44 601 11600 07035250 101877940 356
"INIF"
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA HEMIJU "LH" GROCKA 40330 840-661660-59 601 11600 07035250 101877940 357
INSTITUT TEHNIČKIH NAUKA-SANU BEOGRAD 40200 840-1613660-30 601 11600 07011016 100039438 358
INN "VINČA" GROCKA 40330 840-1901660-09 601 11600 07035250 101877940 359
INN "VINČA" ZAJEDNIČKE SLUŽBE GROCKA 40330 840-612660-07 601 11600 07035250 101877940 360
INN "VINČA" LABORAT.ZA ZAŠTITU OD GROCKA 40330 840-600660-20 601 11600 07035250 101877940 361
ZRAČ.I ZAŠT.ČOVEK.SREDINE "ZAŠTITA"
INN "VINČA" LABORAT.ZA MULTIDISCIPL. GROCKA 40330 840-590660-47 601 11600 07035250 101877940 362
ISTRAŽIV. I INŽENjERSTVO "RA"
INN "VINČA" LABORATORIJA "HEMIJSKA GROCKA 40330 840-621660-70 601 11600 07035250 101877940 363
DINAMIKA"
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA GROCKA 40330 840-639660-02 601 11600 07035250 101877940 364
ELEKTRONIKU "EL"
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA MATERIJALE GROCKA 40330 840-653660-03 601 11600 07035250 101877940 365
"IM"
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA NUKLEARNU GROCKA 40330 840-649660-72 601 11600 07035250 101877940 366
ENERGETIKU I TEHNIČKU FIZIKU "NET"
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA GROCKA 40330 840-616660-35 601 11600 07035250 101877940 367
RADIOIZOTOPE "RI"
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA RAČUNARSKU GROCKA 40330 840-669660-18 601 11600 07035250 101877940 368
TEHNIKU "RT"
INN "VINČA" LABORATORIJA ZA GROCKA 40330 840-634660-64 601 11600 07035250 101877940 369
TERMOTEHNIKU I ENERGETIKU "ITE"
INN "VINČA"-CENTAR ZA MOTORE I VOZILA GROCKA 40330 840-758660-59 601 11600 07035250 101877940 370
ARHEOLOŠKI INSTITUT SANU BEOGRAD 40200 840-681660-05 601 11600 07003234 101824180 371
BALKANOLOŠKI INSTITUT SANU BEOGRAD 40200 840-1245660-73 601 11600 07053908 101824163 372
VIZANTOLOŠKI INSTITUT SANU BEOGRAD 40200 840-729660-50 601 11600 07017898 100061791 373
ETNOGRAFSKI INSTITUT SANU BEOGRAD 40200 840-696660-13 601 11600 07010982 100061806 374
INSTITUT ZA SRPSKI JEZIK SANU BEOGRAD 40200 840-705660-76 601 11600 07017936 100042827 375
ISTORIJSKI INSTITUT SANU BEOGRAD 40200 840-684660-26 601 11600 07003358 100036749 376
MUZIKOLOŠKI INSTITUT SANU BEOGRAD 40200 840-687660-47 601 11600 07048912 101824171 377
SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI BEOGRAD 40200 840-628664-10 601 11600 07003218 101511919 378
SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI - NOVI SAD 45700 840-711664-09 601 11600 07003218 102557762 379
BEOGRAD - OGRANAK U NOVOM SADU
ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET BEOGRAD 40200 601 11601 07020171 380
MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA BEOGRAD 40200 601 11700 17329235 381
REP.FOND ZA PODSTICAJ I RAZVOJ BEOGRAD 40300 840-5624-37 601 11700 07451741 102717192 382
OBDARENIH STUD. I UČ.ZA NAUČNO-UMET.RAD
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA BARUH" BEOGRAD 40200 840-1592660-77 601 11701 07002939 100051936 383
OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA MIŠIĆ" BEOGRAD 40200 840-1019660-43 601 11701 07001835 100268168 384
OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA RADOMIR PUTNIK" BEOGRAD 40200 840-1033660-44 601 11701 07001797 100219615 385
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" BEOGRAD 40200 840-1641660-32 601 11701 07002912 101953815 386
OSNOVNA ŠKOLA "DR DRAGAN HERCEG" BEOGRAD 40200 840-1654660-26 601 11701 07002092 101885343 387
OSNOVNA ŠKOLA "DRINKA PAVLOVIĆ" BEOGRAD 40200 840-1584660-21 601 11701 07002947 100052861 388
OSNOVNA ŠKOLA "ISIDORA SEKULIĆ" BEOGRAD 40200 840-1038660-79 601 11701 07001819 100348048 389
OSNOVNA ŠKOLA "KRALj PETAR PRVI" BEOGRAD 40200 840-1588660-49 601 11701 07002882 100043049 390
OSNOVNA ŠKOLA "MIHAILO PETROVIĆ ALAS" BEOGRAD 40200 840-1635660-87 601 11701 07002955 102016372 391
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BEOGRAD 40200 840-1171660-40 601 11701 07001851 101885302 392
OSNOVNA ŠKOLA "RADOJKA LAKIĆ" BEOGRAD 40200 840-1029660-16 601 11701 07001843 100181062 393
OSNOVNA ŠKOLA "SKADARLIJA" BEOGRAD 40200 840-1642660-39 601 11701 07002904 100118898 394
OSNOVNA ŠKOLA "STARI GRAD" BEOGRAD 40200 840-1636660-94 601 11701 07002963 102161563 395
OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANjA" BEOGRAD 40200 840-954660-73 601 11701 07001827 100222850 396
OGLEDNA OSNOVNA ŠKOLA "VLADISLAV BEOGRAD 40300 840-1783660-56 601 11701 07004290 100158846 397
RIBNIKAR"
OSNOVNA ŠKOLA "1.300 KAPLARA" BEOGRAD 40300 840-1927660-94 601 11701 17415450 101468398 398
OSNOVNA ŠKOLA "VASA PELAGIĆ" BEOGRAD 40300 840-1428660-93 601 11701 07004362 101727920 399
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO VLAHOVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1791660-15 601 11701 07004346 100254469 400
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO DUGOŠEVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1462660-40 601 11701 07004702 100032528 401
OSNOVNA ŠKOLA "VLADA AKSENTIJEVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1427660-86 601 11701 07004443 100245020 402
OSNOVNA ŠKOLA "VLADISLAV PETKOVIĆ DIS" BEOGRAD 40300 840-1459660-19 601 11701 07004796 100025086 403
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1471660-06 601 11701 07042213 101553172 404
OSNOVNA ŠKOLA "DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ" BEOGRAD 40300 840-2011660-03 601 11701 17417908 100008060 405
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGOJLO DUDIĆ" BEOGRAD 40300 840-1460660-26 601 11701 07004788 101718865 406
OSNOVNA ŠKOLA "ZAGA MALIVUK" BEOGRAD 40300 840-1424660-65 601 11701 07004460 101518901 407
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" BEOGRAD 40300 840-1458660-12 601 11701 07009763 101990159 408
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MILUTINOVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1750660-19 601 11701 07049846 100123522 409
OSNOVNA ŠKOLA "JELENA ĆETKOVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1450660-53 601 11701 07004761 100003523 410
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN MIODRAGOVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1395660-56 601 11701 07004257 100289516 411
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1430660-10 601 11701 07004397 101518081 412
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" BEOGRAD 40300 840-1426660-79 601 11701 07004435 100213209 413
OSNOVNA ŠKOLA "MARIJA BURSAĆ" BEOGRAD 40300 840-1457660-05 601 11701 07041462 101850706 414
OSNOVNA ŠKOLA "MILICA PAVLOVIĆ" . BEOGRAD 40300 840-1401660-98 601 11701 07004249 100299366 415
OSNOVNA ŠKOLA "NH SINIŠA NIKOLAJEVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1402660-08 601 11701 07004281 100293754 416
OSNOVNA ŠKOLA "OLGA PETROV" BEOGRAD 40300 840-1433660-31 601 11701 07004389 101728272 417
OSNOVNA ŠKOLA "OSLOBODIOCI BEOGRADA" BEOGRAD 40300 840-1432660-24 601 11701 07004451 100206068 418
OSNOVNA ŠKOLA "PAVLE SAVIĆ" NOVO BEOGRAD 40300 840-1908660-58 601 11701 17053884 101723189 419
MIRIJEVO
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BEOGRAD 40300 840-1400660-91 601 11701 07018843 100292665 420
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1403660-15 601 11701 07004265 100288907 421
OSNOVNA ŠKOLA "STARINA NOVAK" BEOGRAD 40300 840-1429660-03 601 11701 07004419 101520735 422
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN DUKIĆ" BEOGRAD 40300 840-1448660-39 601 11701 07004486 100206654 423
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SREMAC" BEOGRAD 40300 840-1431660-17 601 11701 07004478 100207702 424
OSNOVNA ŠKOLA "STJEPAN STEVO FILIPOVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1434660-38 601 11701 07004354 100208088 425
OSNOVNA ŠKOLA "ĆIRILO I METODIJE" BEOGRAD 40300 840-1929660-11 601 11701 17417916 100004702 426
OSNOVNA ŠKOLA "FILIP VIŠNjIĆ" BEOGRAD 40300 840-1456660-95 601 11701 07004427 100210152 427
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" GROCKA 40330 840-1853660-61 601 11701 07089104 101187082 428
OSNOVNA ŠKOLA "VUČKO MILIĆEVIĆ" GROCKA 40330 840-1464660-54 601 11701 07035241 101181090 429
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" GROCKA 40330 840-1465660-61 601 11701 07035217 101185930 430
OSNOVNA ŠKOLA "MIROSLAV GROCKA 40330 840-1468660-82 601 11701 07035233 101953139 431
JOVANOVIĆ-CEROVAC"
OSNOVNA ŠKOLA "MIĆA STOJKOVIĆ" GROCKA 40330 840-1490660-42 601 11701 07048084 101953147 432
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" GROCKA 40330 840-1467660-75 601 11701 07035209 101552900 433
OSNOVNA ŠKOLA "14. OKTOBAR" KNEŽEVAC BEOGRAD 40600 840-1266660-26 601 11701 07004001 100173206 434
OSNOVNA ŠKOLA "ACA MILOSAVLjEVIĆ" RUŠANj BEOGRAD 40600 840-1867660-62 601 11701 07094418 101031199 435
OSNOVNA ŠKOLA "BANOVIĆ STRAHINjA" BEOGRAD 40600 840-1310660-43 601 11701 07009224 100575896 436
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BEOGRAD 40600 840-1883660-77 601 11701 07463669 101018761 437
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO ĆOPIĆ" KNEŽEVAC BEOGRAD 40600 840-1874660-14 601 11701 07094108 100170168 438
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA JERKOVIĆ" BEOGRAD 40600 840-1280660-27 601 11701 07014350 101017111 439
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR" ŽELEZNIK BEOGRAD 40600 840-1287660-76 601 11701 07014368 101031721 440
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR ROLOVIĆ" BEOGRAD 40600 840-1268660-40 601 11701 07049803 100226481 441
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" SREMČICA BEOGRAD 40600 840-1905660-37 601 11701 06193021 100115395 442
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" UMKA BEOGRAD 40600 840-1296660-42 601 11701 07007914 101013080 443
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠKO RADOVIĆ" SREMČICA BEOGRAD 40600 840-1786660-77 601 11701 07014384 101015403 444
OSNOVNA ŠKOLA "ĐORĐE KRSTIĆ" ŽARKOVO BEOGRAD 40600 840-1291660-07 601 11701 07014325 100114933 445
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" RAKOVICA BEOGRAD 40600 840-1269660-47 601 11701 07003986 101991895 446
OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" BEOGRAD 40600 840-1796660-50 601 11701 07003960 102185984 447
OSNOVNA ŠKOLA "JOSIF PANČIĆ" BEOGRAD 40600 840-1290660-97 601 11701 07014317 101014076 448
OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE" BEOGRAD BEOGRAD 40600 840-1295660-35 601 11701 07014376 101031158 449
OSNOVNA ŠKOLA "KOSTA ABRAŠEVIĆ" RESNIK BEOGRAD 40600 840-1272660-68 601 11701 07004010 100169916 450
OSNOVNA ŠKOLA "LjUBA NENADOVIĆ" ŽARKOVO BEOGRAD 40600 840-1293660-21 601 11701 07014341 101016406 451
OSNOVNA ŠKOLA "MILENTIJE POPOVIĆ" BEOGRAD 40600 840-1303660-91 601 11701 07009232 101018091 452
ŽARKOVO
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ CRNjANSKI" BEOGRAD 40600 840-1904660-30 601 11701 06042988 101032259 453
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" BEOGRAD 40600 840-1262660-95 601 11701 07003994 100226248 454
OSNOVNA ŠKOLA "PAVLE POPOVIĆ" VRANIĆ BEOGRAD 40600 840-1285660-62 601 11701 07001185 100141791 455
BARAJEVO
OSNOVNA ŠKOLA "UJEDINjENE NACIJE" BEOGRAD 40600 840-1868660-69 601 11701 07094809 102004473 456
ŽARKOVO
OSNOVNA ŠKOLA "FILIP KLjAJIĆ FIĆA" BEOGRAD 40600 840-1301660-77 601 11701 07014333 100416306 457
OSNOVNA ŠKOLA "FRANCE PREŠERN" BEOGRAD 40600 840-1011660-84 601 11701 07003978 102150091 458
OSNOVNA ŠKOLA "14. OKTOBAR" OBRENOVAC 40610 840-1714660-58 601 11701 07047916 101209163 459
OSNOVNA ŠKOLA "DRAŽEVAC" DRAŽEVAC OBRENOVAC 40610 840-1716660-72 601 11701 07038704 101217608 460
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN POLEKSIĆ" GRABOVAC OBRENOVAC 40610 840-1719660-93 601 11701 07038712 101213332 461
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" OBRENOVAC 40610 840-1717660-79 601 11701 07038674 101214237 462
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" OBRENOVAC 40610 840-1720660-03 601 11701 07038682 101212846 463
OSNOVNA ŠKOLA "POSAVSKI PARTIZANI" OBRENOVAC 40610 840-1722660-17 601 11701 07038747 101215543 464
OSNOVNA ŠKOLA "STUBLINE" STUBLINE OBRENOVAC 40610 840-1715660-65 601 11701 07047509 101213412 465
OSNOVNA ŠKOLA U SKELI SKELA OBRENOVAC 40610 840-1713660-51 601 11701 07038739 101214500 466
OSNOVNA ŠKOLA "VOJISLAV-VOKA SAVIĆ" LAZAREVAC 40620 840-1730660-73 601 11701 07007884 102129952 467
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" STEPOJEVAC LAZAREVAC 40620 840-1732660-87 601 11701 07020821 101130442 468
OSNOVNA ŠKOLA "DIŠA ĐURĐEVIĆ" VREOCI LAZAREVAC 40620 840-1727660-52 601 11701 07020805 101135342 469
OSNOVNA ŠKOLA "DULE KARAKLAJIĆ" LAZAREVAC 40620 840-1735660-11 601 11701 07020830 101136427 470
OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ LAZAR" LAZAREVAC 40620 840-1909660-65 601 11701 17057375 101135916 471
OSNOVNA ŠKOLA "MILORAD LAZAREVAC 40620 840-1724660-31 601 11701 07020848 101138658 472
LABUDOVIĆ-LABUD" BAROŠEVAC
OSNOVNA ŠKOLA "MIHAILO LAZAREVAC 40620 840-1728660-59 601 11701 07010265 101130910 473
MLADENOVIĆ-SELjA" DUDOVICA
OSNOVNA ŠKOLA "RUDOVCI" LAZAREVAC 40620 840-1731660-80 601 11701 07020813 101138561 474
OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN PENEZIĆ-KRCUN" LAZAREVAC 40620 840-1729660-66 601 11701 07010273 101132782 475
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN FILIPOVIĆ" LAZAREVAC 40620 840-1725660-38 601 11701 07010257 101136494 476
VELIKI CRLjANI
OSNOVNA ŠKOLA "MIODRAG VUKOVIĆ-SELjAK" BARAJEVO 40630 840-1286660-69 601 11701 07001193 101412064 477
OSNOVNA ŠKOLA "20. OKTOBAR" NOVI BEOGRAD 40700 840-1804660-09 601 11701 07053967 100137179 478
OSNOVNA ŠKOLA "22. OKOTOBAR" SURČIN ZEMUN 40700 840-1580660-90 601 11701 07021194 100193382 479
OSNOVNA ŠKOLA "BORISLAV PEKIĆ" NOVI BEOGRAD 40700 840-1925660-80 601 11701 17412434 101954553 480
OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO PALjKOVLjEVIĆ ZEMUN 40700 840-1530660-31 601 11701 07021208 100130329 481
PINKI" BATAJNICA
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO PEŠIĆ" ZEMUN 40700 840-1794660-36 601 11701 07019548 100129031 482
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" NOVI BEOGRAD 40700 840-985660-96 601 11701 07029705 102197540 483
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" ZEMUN 40700 840-1526660-03 601 11701 07021038 100093476 484
BATAJNICA
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" ZEMUN 40700 840-1563660-68 601 11701 07021216 101541600 485
BOLjEVCI
OSNOVNA ŠKOLA "VLADA OBRADOVIĆ-KAMENI" NOVI BEOGRAD 40700 840-1578660-76 601 11701 07053657 101200859 486
BEŽANIJA
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" JAKOVO ZEMUN 40700 840-1561660-54 601 11701 07021224 101541691 487
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" SURČIN ZEMUN 40700 840-1559660-40 601 11701 07021135 100203129 488
OSNOVNA ŠKOLA "GAVRILO PRINCIP" ZEMUN 40700 840-1522660-72 601 11701 07021143 100129697 489
OSNOVNA ŠKOLA "GORNjA VAROŠ" ZEMUN 40700 840-1518660-44 601 11701 07021097 100010765 490
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" ZEMUN 40700 840-1521660-65 601 11701 07021232 100199379 491
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN VUKASOVIĆ-DIOGEN" ZEMUN 40700 840-1564660-75 601 11701 07019491 100130499 492
BEČMEN
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠKO RADOVIĆ" NOVI BEOGRAD 40700 840-1570660-20 601 11701 07029764 101712776 493
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO STRUGAR" NOVI BEOGRAD 40700 840-1557660-26 601 11701 07029683 101554204 494
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" NOVI BEOGRAD 40700 840-1556660-19 601 11701 07029675 101671007 495
OSNOVNA ŠKOLA "ŽIKICA JOVANOVIĆ-ŠPANAC" NOVI BEOGRAD 40700 840-1566660-89 601 11701 07029667 102041629 496
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GUNDULIĆ" NOVI BEOGRAD 40700 840-1571660-27 601 11701 07029721 101713214 497
OSNOVNA ŠKOLA "ILIJA BIRČANIN" ZEMUN 40700 840-1517660-37 601 11701 07021178 100015486 498
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN DUČIĆ" NOVI BEOGRAD 40700 840-1573660-41 601 11701 07029730 100228223 499
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN STERIJA POPOVIĆ" NOVI BEOGRAD 40700 840-1568660-06 601 11701 07029632 101831744 500
OSNOVNA ŠKOLA "LAZAR SAVATIĆ" ZEMUN 40700 840-1533660-52 601 11701 07021186 100200489 501
OSNOVNA ŠKOLA "MAJKA JUGOVIĆA" ZEMUN 40700 840-1552660-88 601 11701 07021046 100129023 502
OSNOVNA ŠKOLA "MARKO OREŠKOVIĆ" NOVI BEOGRAD 40700 840-1567660-96 601 11701 07029659 101200570 503
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN RAKIĆ" NOVI BEOGRAD 40700 840-1579660-83 601 11701 07029748 101831752 504
OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" NOVI BEOGRAD 40700 840-1882660-70 601 11701 07457057 101201562 505
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" ZEMUN 40700 840-1525660-93 601 11701 07021054 101952672 506
OSNOVNA ŠKOLA "RADE KONČAR" ZEMUN 40700 840-1534660-59 601 11701 07021062 101540352 507
OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" NOVI BEOGRAD 40700 840-1639660-18 601 11701 07029691 101553349 508
OSNOVNA ŠKOLA "RATKO MITROVIĆ" NOVI BEOGRAD 40700 840-1754660-47 601 11701 07029756 101555279 509
OSNOVNA ŠKOLA "SVETISLAV ZEMUN 40700 840-1554660-05 601 11701 07021259 100014810 510
GOLUBOVIĆ-MITRALjETA"BATAJNICA
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MILETIĆ" ZEMUN 40700 840-1520660-58 601 11701 07021089 100016042 511
OSNOVNA ŠKOLA "SEDAM SEKRETARA SKOJ-A" NOVI BEOGRAD 40700 840-1810660-51 601 11701 07060467 101670498 512
OSNOVNA ŠKOLA "SONjA MARINKOVIĆ" ZEMUN 40700 840-1523660-79 601 11701 07021151 100198780 513
OSNOVNA ŠKOLA "STANKO MARIĆ" UGRINOVCI ZEMUN 40700 840-1527660-10 601 11701 07021160 100194246 514
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SREMAC" DOBANOVCI ZEMUN 40700 840-1562660-61 601 11701 07021127 100130503 515
OSNOVNA ŠKOLA "SUTJESKA" ZEMUN 40700 840-1540660-04 601 11701 07021119 101540980 516
OSNOVNA ŠKOLA "UŽIČKA REPUBLIKA" NOVI BEOGRAD 40700 840-1850660-40 601 11701 07087381 101681449 517
OSNOVNA ŠKOLA "23. OKTOBAR" GOLUBINCI STARA PAZOVA 40710 840-1404660-22 601 11701 08011257 100534669 518
OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO PALKOVLjEVIĆ-PINKI" STARA PAZOVA 40710 840-1405660-29 601 11701 08011290 100535014 519
OSNOVNA ŠKOLA "VERA MIŠČEVIĆ" BELEGIŠ STARA PAZOVA 40710 840-1513660-09 601 11701 08165912 100532224 520
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN HADžIĆ" VOJKA STARA PAZOVA 40710 840-1393660-42 601 11701 08011214 100531377 521
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" NOVI STARA PAZOVA 40710 840-1514660-16 601 11701 08165904 100532546 522
BANOVCI
OSNOVNA ŠKOLA "RASTKO NEMANjIĆ-SVETI STARA PAZOVA 40710 840-1511660-92 601 11701 08112614 100536863 523
SAVA"NOVA PAZOVA
OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN SAVKOVIĆ" STARA PAZOVA 40710 840-1512660-02 601 11701 08165882 100532458 524
STARI BANOVCI
OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ JANKO ČMELIK" STARA PAZOVA 40710 840-1406660-36 601 11701 08011192 102151002 525
OSNOVNA ŠKOLA "22. JUL" KRČEDIN INĐIJA 40720 840-1383660-69 601 11701 08003998 101438153 526
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" INĐIJA 40720 840-1381660-55 601 11701 08003963 100703119 527
MARADIK
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA GRULOVIĆ" BEŠKA INĐIJA 40720 840-1382660-62 601 11701 08004013 101438188 528
OSNOVNA ŠKOLA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ" INĐIJA 40720 840-1374660-06 601 11701 08003971 101489821 529
NOVI SLANKAMEN
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN JERKOVIĆ". INĐIJA 40720 840-1372660-89 601 11701 08004005 100702206 530
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" INĐIJA 40720 840-1379660-41 601 11701 08003882 100703080 531
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" INĐIJA 40720 840-1369660-68 601 11701 08003980 100702079 532
OSNOVNA ŠKOLA "RUŽA ĐURĐEVIĆ-CRNA" INĐIJA 40720 840-1384660-76 601 11701 08004030 100701090 533
ČORTANOVCI
OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN BAJIĆ-PAJA" INĐIJA 40720 840-1376660-20 601 11701 08004021 101488097 534
NOVI KARLOVCI
OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" BEOGRAD 40800 840-1693660-08 601 11701 07017235 101734519 535
OSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ" BEOGRAD 40800 840-1694660-15 601 11701 07014554 100164602 536
OSNOVNA ŠKOLA "VASA ČARAPIĆ" BELI POTOK BEOGRAD 40800 840-1821660-31 601 11701 07017260 101746152 537
OSNOVNA ŠKOLA "VESELIN MASLEŠA" BEOGRAD 40800 840-1699660-50 601 11701 07017294 101732994 538
OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA PUTNIK" RIPANj BEOGRAD 40800 840-1692660-98 601 11701 07017251 101746056 539
OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA STEPA" BEOGRAD 40800 840-1701660-64 601 11701 07017278 100382175 540
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" RIPANj BEOGRAD 40800 840-1691660-91 601 11701 07017286 101736987 541
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BEOGRAD 40800 840-1928660-04 601 11701 17416944 100382845 542
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA DANIČIĆ" BEOGRAD 40800 840-1455660-88 601 11701 07017308 101951965 543
OSNOVNA ŠKOLA "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" BEOGRAD 40800 840-1686660-56 601 11701 07019912 101739170 544
OSNOVNA ŠKOLA "JAJINCI" JAJINCI BEOGRAD 40800 840-1703660-78 601 11701 07017316 100382183 545
OSNOVNA ŠKOLA "JANKO VESELINOVIĆ" BEOGRAD 40800 840-1637660-04 601 11701 07017227 100164299 546
OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE" BEOGRAD 40800 840-1697660-36 601 11701 07017219 101739418 547
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN Đ. MILIĆEVIĆ" BEOGRAD 40800 840-1926660-87 601 11701 17412604 100433082 548
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SINĐELIĆ" BEOGRAD 40800 840-1690660-84 601 11701 07004745 101723919 549
OSNOVNA ŠKOLA "FILIP FILIPOVIĆ" BEOGRAD 40800 840-1688660-70 601 11701 07017197 102174443 550
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE BEOGRAD 40800 840-1914660-03 601 11701 17091212 100021850 551
"VASA STAJIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "BISA SIMIĆ" VELIKA KRSNA MLADENOVAC 40810 840-1741660-53 601 11701 07007175 101960945 552
OSNOVNA ŠKOLA "BORA LAZIĆ" VLAŠKA MLADENOVAC 40810 840-1913660-93 601 11701 17075411 102069173 553
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN ĐURĐEVIĆ" MLADENOVAC 40810 840-1738660-32 601 11701 07007183 101478640 554
OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVOMIR SAVKOVIĆ" MLADENOVAC 40810 840-1742660-60 601 11701 07007191 101481452 555
KOVAČEVAC
OSNOVNA ŠKOLA "KOSTA ĐUKIĆ" MLADENOVAC 40810 840-1748660-05 601 11701 07007205 101283243 556
OSNOVNA ŠKOLA "MILICA MILOŠEVIĆ" MLADENOVAC 40810 840-1740660-46 601 11701 07007213 101961585 557
JAGNjILO
OSNOVNA ŠKOLA "MOMČILO ŽIVOJINOVIĆ" MLADENOVAC 40810 840-1739660-39 601 11701 07011059 101481731 558
OSNOVNA ŠKOLA "JANKO KATIĆ" ROGOŠA SOPOT 40820 840-1409660-57 601 11701 07003579 100189396 559
OSNOVNA ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" SOPOT 40820 840-1410660-64 601 11701 07003544 100150077 560
OSNOVNA ŠKOLA "MILORAD MIĆA MARKOVIĆ" SOPOT 40820 840-1407660-43 601 11701 07003587 101761408 561
MALA IVANČA
OSNOVNA ŠKOLA "CANA MARJANOVIĆ" RALjA SOPOT 40820 840-1408660-50 601 11701 07003552 101848990 562
OSNOVNA ŠKOLA "22. DECEMBAR" DONjA ČAČAK 41300 840-341660-50 601 11701 07182031 100891426 563
TREPČA
OSNOVNA ŠKOLA "7. OKTOBAR" ČAČAK 41300 840-722660-98 601 11701 07182660 101114223 564
OSNOVNA ŠKOLA "BOŽO TOMIĆ" PRIJEVOR ČAČAK 41300 840-307660-06 601 11701 07206003 101108209 565
OSNOVNA ŠKOLA "VLADISLAV PETKOVIĆ-DIS" ČAČAK 41300 840-283660-32 601 11701 07181574 100483807 566
ZABLACE
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ČAČAK 41300 840-30660-07 601 11701 07182597 101107685 567
OSNOVNA ŠKOLA "DESIMIR KAPLAREVIĆ" ČAČAK 41300 840-317660-76 601 11701 07182619 102048185 568
SLATINA
OSNOVNA ŠKOLA "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ" ČAČAK 41300 840-19660-27 601 11701 07182643 101291770 569
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN MILOŠEVIĆ-ĆOPO" ČAČAK 41300 840-85660-04 601 11701 07182635 100483657 570
MRČAJEVCI
OSNOVNA ŠKOLA "MILICA VUČETIĆ" TRNAVA ČAČAK 41300 840-260660-65 601 11701 07181612 100483761 571
OSNOVNA ŠKOLA "MILICA PAVLOVIĆ" ČAČAK 41300 840-57660-02 601 11701 07182007 100483286 572
OSNOVNA ŠKOLA "MILUTIN JOVIČIĆ" ČAČAK 41300 840-328660-56 601 11701 07182589 101290744 573
BRESNICA
OSNOVNA ŠKOLA "RATKO MITROVIĆ" ČAČAK 41300 840-132660-42 601 11701 07182511 101300716 574
OSNOVNA ŠKOLA "STEPA STEPANOVIĆ" GORNjA ČAČAK 41300 840-224660-07 601 11701 07182651 102047720 575
GOREVNICA
OSNOVNA ŠKOLA "TANASKO RAJIĆ" ČAČAK 41300 840-408660-34 601 11701 07182546 101886055 576
OSNOVNA ŠKOLA "FILIP FILIPOVIĆ" ČAČAK 41300 840-43660-98 601 11701 07182015 101290584 577
OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ RADOVAN ČAČAK 41300 840-384660-60 601 11701 07181663 101552160 578
JOVANOVIĆ" PRELjINA
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN BLAGOJEVIĆ" LUČANI 41301 840-437660-43 601 11701 07146434 101267478 579
OSNOVNA ŠKOLA "BOGDAN KAPELAN" GUČA 41302 840-471660-87 601 11701 07151942 101265069 580
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" KAONA GUČA 41302 840-503660-20 601 11701 07151918 101265052 581
OSNOVNA ŠKOLA "GORAČIĆI" GORAČIĆI GUČA 41302 840-509660-62 601 11701 07151926 102005431 582
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" KOTRAŽA GUČA 41302 840-484660-81 601 11701 07193394 101267865 583
OSNOVNA ŠKOLA "MARKO PAJIĆ" VIČA GUČA 41302 840-494660-54 601 11701 07151969 101265315 584
OSNOVNA ŠKOLA "ARSENIJE LOMA" RUDNIK GORNjI MILANOVAC 41320 840-635660-71 601 11701 07177216 100889306 585
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" GORNjI MILANOVAC 41320 840-1049660-59 601 11701 07696949 101985519 586
OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" PRANjANI GORNjI MILANOVAC 41320 840-628660-22 601 11701 07177291 101884830 587
OSNOVNA ŠKOLA "MOMČILO NASTASIJEVIĆ" GORNjI MILANOVAC 41320 840-670660-25 601 11701 07697368 100889460 588
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" GORNjI MILANOVAC 41320 840-992660-48 601 11701 07344228 101151921 589
OSNOVNA ŠKOLA "TAKOVSKI PARTIZANSKI GORNjI MILANOVAC 41320 840-676660-67 601 11701 07177283 100889363 590
BATALjON"
OSNOVNA ŠKOLA "TAKOVSKI USTANAK" TAKOVO GORNjI MILANOVAC 41320 840-613660-14 601 11701 07153856 100887288 591
OSNOVNA ŠKOLA "11.OKTOBAR" ĆUMIĆ KRAGUJEVAC 41700 840-447660-16 601 11701 07151195 101458591 592
OSNOVNA ŠKOLA "19. OKTOBAR" MARŠIĆ KRAGUJEVAC 41700 840-182660-04 601 11701 07151179 101579217 593
OSNOVNA ŠKOLA "21.OKTOBAR" KRAGUJEVAC 41700 840-261660-72 601 11701 07149107 101578378 594
OSNOVNA ŠKOLA "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-1189660-69 601 11701 07277725 100562200 595
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" ERDEC KRAGUJEVAC 41700 840-1260660-81 601 11701 07360886 101040347 596
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGIŠA LUKOVIĆ-ŠPANAC" KRAGUJEVAC 41700 840-200660-33 601 11701 07149140 101319895 597
BELOŠEVAC
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGIŠA MIHAILOVIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-1219660-85 601 11701 07334206 101578319 598
STANOVO
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-1184660-34 601 11701 07277717 101576798 599
OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVADINKA DIVAC" KRAGUJEVAC 41700 840-1041660-03 601 11701 07151233 101041753 600
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-58660-09 601 11701 07150130 101041729 601
OSNOVNA ŠKOLA "JULIJANA ĆATIĆ" STRAGARI KRAGUJEVAC 41700 840-385660-67 601 11701 07151187 101235035 602
OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE SIMOVIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-295660-19 601 11701 07150067 100562857 603
DRAGOBRAĆA
OSNOVNA ŠKOLA "MILUTIN I DRAGINjA KRAGUJEVAC 41700 840-485660-88 601 11701 07149123 101509408 604
TODOROVIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "MIRKO JOVANOVIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-1210660-22 601 11701 07319703 100561893 605
OSNOVNA ŠKOLA "MOMA STANOJLOVIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-165660-79 601 11701 07149115 101509352 606
OSNOVNA ŠKOLA "NATALIJA NANA KRAGUJEVAC 41700 840-308660-13 601 11701 07149158 101039429 607
NEDELjKOVIĆ" GROSNICA
OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-225660-14 601 11701 07149085 101041608 608
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" KRAGUJEVAC 41700 840-1263660-05 601 11701 07360894 101037484 609
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-133660-49 601 11701 07149077 101038766 610
OSNOVNA ŠKOLA "SRETEN MLADENOVIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-31660-14 601 11701 07151209 101317282 611
DESIMIROVAC
OSNOVNA ŠKOLA "STANISLAV SREMČEVIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-1039660-86 601 11701 07151225 100563616 612
OSNOVNA ŠKOLA "TREĆI KRAGUJEVAČKI KRAGUJEVAC 41700 840-533660-36 601 11701 07149131 101317768 613
BATALjON"
OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE" RAČA 41701 840-1255660-46 601 11701 07113676 101228706 614
KRAGUJEVAČKA
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BATOČINA 41702 840-1043660-17 601 11701 07149182 101220476 615
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" LAPOVO 41702 840-396660-47 601 11701 07149514 101888446 616
OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVKO TOMIĆ" DONjA TOPOLA 41703 840-854660-52 601 11701 07123388 101223655 617
ŠATORNA
OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE" TOPOLA TOPOLA 41703 840-839660-44 601 11701 07123370 101223989 618
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN BLAGOJEVIĆ" TOPOLA 41703 840-832660-92 601 11701 07123418 101224123 619
NATALINCI
OSNOVNA ŠKOLA "MILUTIN JELENIĆ" GORNjA TOPOLA 41703 840-846660-93 601 11701 07123337 101223639 620
TRNAVA
OSNOVNA ŠKOLA "SESTRE RADOVIĆ" TOPOLA 41703 840-825660-43 601 11701 07123345 101223663 621
BELOSAVCI
OSNOVNA ŠKOLA "7 PARTIZANA" KNIĆ 41704 840-419660-14 601 11701 07124651 101610989 622
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGOLjUB BOŽOVIĆ-ŽUĆA" KNIĆ 41704 840-367660-38 601 11701 07124724 101610892 623
TOP0NICA
OSNOVNA ŠKOLA "RADA SUBAKIĆ" GRUŽA KNIĆ 41704 840-409660-41 601 11701 07202440 101610606 624
OSNOVNA ŠKOLA "VELjA GERASIMOVIĆ" ARANĐELOVAC 41710 840-750660-03 601 11701 07113374 100764932 625
VENČANI
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" STOJNIK ARANĐELOVAC 41710 840-723660-08 601 11701 07113510 100995894 626
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN RADONjIĆ" BANjA ARANĐELOVAC 41710 840-730660-57 601 11701 07113404 100765865 627
OSNOVNA ŠKOLA "LjUBOMIR-LjUBA NENADOVIĆ" ARANĐELOVAC 41710 840-757660-52 601 11701 07113439 100995860 628
RANILOVIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN ILIĆ-ČIČA" ARANĐELOVAC 41710 840-716660-56 601 11701 07113463 100995851 629
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ OBRENOVIĆ" ARANĐELOVAC 41710 840-1192660-90 601 11701 07280645 100899875 630
OSNOVNA ŠKOLA "PRVI SRPSKI USTANAK" ARANĐELOVAC 41710 840-736660-02 601 11701 07113471 100767027 631
ORAŠAC
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ARANĐELOVAC 41710 840-1281660-34 601 11701 07571836 100995992 632
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOLIK RANKOVIĆ" ARANĐELOVAC 41710 840-759660-66 601 11701 07113382 100901979 633
OSNOVNA ŠKOLA "SLAVKO POPOVIĆ" ARANĐELOVAC 41710 840-706660-83 601 11701 07113501 100764924 634
PARTIZANI
OSNOVNA ŠKOLA "ŠUMADIJSKI PARTIZANI" ARANĐELOVAC 41710 840-1194660-07 601 11701 07280599 100996008 635
OSNOVNA ŠKOLA VITANOVAC KRALjEVO 41800 840-309660-20 601 11701 07101023 101071959 636
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" KRALjEVO 41800 840-284660-39 601 11701 07100965 101071241 637
VITKOVICA
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA VILOTIJEVIĆ" KRALjEVO 41800 840-636660-78 601 11701 07101031 100242666 638
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" RIBNICA KRALjEVO 41800 840-134660-56 601 11701 07100876 101957636 639
OSNOVNA ŠKOLA "DIMITRIJE TUCOVIĆ" KRALjEVO 41800 840-117660-34 601 11701 07102313 101257956 640
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" VRBA KRALjEVO 41800 840-151660-78 601 11701 07100884 101957378 641
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGAN ĐOKOVIĆ-UČA" KRALjEVO 41800 840-554660-86 601 11701 07100949 100264591 642
LAĐEVCI
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGAN MARINKOVIĆ" KRALjEVO 41800 840-226660-21 601 11701 07191006 100240031 643
ADRANI
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" KONAREVO KRALjEVO 41800 840-183660-11 601 11701 07100922 100244145 644
OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVAN MARIČIĆ" ŽIČA KRALjEVO 41800 840-166660-86 601 11701 07144440 100264296 645
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" SIRCA KRALjEVO 41800 840-244660-50 601 11701 07100981 102029122 646
OSNOVNA ŠKOLA "JOVO KURSULA" KRALjEVO 41800 840-87660-18 601 11701 07101015 101776004 647
OSNOVNA ŠKOLA "MILUN IVANOVIĆ" UŠĆE KRALjEVO 41800 840-562660-45 601 11701 07100990 101252021 648
OSNOVNA ŠKOLA "OLGA MILUTINOVIĆ" KRALjEVO 41800 840-296660-26 601 11701 07100850 101071942 649
GODAČICA
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR NIKOLIĆ" SAMAILA KRALjEVO 41800 840-542660-02 601 11701 07154046 101260780 650
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" RIBNICA KRALjEVO 41800 840-534660-43 601 11701 07102305 101774429 651
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" KRALjEVO 41800 840-103660-33 601 11701 07100973 100264288 652
OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN PENEZIĆ-KRCUN" KRALjEVO 41800 840-201660-40 601 11701 07191260 101774603 653
OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANjA" STUDENICA KRALjEVO 41800 840-1106660-70 601 11701 07592914 101256390 654
OSNOVNA ŠKOLA "ČETVRTI KRALjEVAČKI KRALjEVO 41800 840-73660-17 601 11701 07100892 101258254 655
BATALjON"
OSNOVNA ŠKOLA "ČIBUKOVAČKI PARTIZANI" KRALjEVO 41800 840-318660-83 601 11701 07100841 100264495 656
OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVADIN APOSTOLOVIĆ" TRSTENIK 41810 840-786660-61 601 11701 07154496 101305162 657
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" TRSTENIK 41810 840-797660-41 601 11701 07154909 101308747 658
STOPANjA
OSNOVNA ŠKOLA "KNjEGINjA MILICA" DONjI TRSTENIK 41810 840-961660-25 601 11701 07154895 101304684 659
RIBNIK
OSNOVNA ŠKOLA "LjUBIVOJE BAJIĆ" MEDVEĐA TRSTENIK 41810 840-769660-39 601 11701 07154887 101305550 660
OSNOVNA ŠKOLA "MIODRAG ČAJETINAC-ČAJKA" TRSTENIK 41810 840-808660-21 601 11701 07155018 101304692 661
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" VELIKA TRSTENIK 41810 840-763660-94 601 11701 07154852 101306796 662
DRENOVA
OSNOVNA ŠKOLA "RADE DODIĆ" MILUTOVAC TRSTENIK 41810 840-776660-88 601 11701 07154879 101306681 663
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" POPINA TRSTENIK 41810 840-1104660-56 601 11701 07574070 101304772 664
OSNOVNA ŠKOLA "BANE MILENKOVIĆ" NOVO VRNjAČKA BANjA 41820 840-664660-80 601 11701 07176350 100918355 665
SELO
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" VRNjAČKA BANjA 41820 840-737660-09 601 11701 07176368 100918103 666
VRANEŠI
OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" VRNjCI VRNjAČKA BANjA 41820 840-707660-90 601 11701 07176341 101076034 667
OSNOVNA ŠKOLA "POPINSKI BORCI" VRNjAČKA BANjA 41820 840-654660-10 601 11701 07176333 100918816 668
OSNOVNA ŠKOLA "BRANA PAVLOVIĆ" KONjUH KRUŠEVAC 41900 840-685660-33 601 11701 07102801 100474419 669
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-135660-63 601 11701 07102755 100474630 670
BILjEVAC
OSNOVNA ŠKOLA "VASA PELAGIĆ" PADEŽ KRUŠEVAC 41900 840-1141660-24 601 11701 07709048 100477626 671
OSNOVNA ŠKOLA "VELIZAR KRUŠEVAC 41900 840-59660-16 601 11701 07194340 100319797 672
STANKOVIĆ-KORČAGIN"V. ŠILjEGOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "VLADISAV SAVIĆ-JAN" KRUŠEVAC 41900 840-212660-20 601 11701 07102933 100472052 673
PARUNOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-184660-18 601 11701 07102895 100322215 674
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-152660-85 601 11701 07102879 100229484 675
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGOMIR MARKOVIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-438660-50 601 11701 07102887 100480438 676
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGOSLAV CEKIĆ" JASIKA KRUŠEVAC 41900 840-356660-58 601 11701 07102763 100474226 677
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" KRUŠEVAC 41900 840-13660-82 601 11701 07102909 100473527 678
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-245660-57 601 11701 07102852 100472132 679
OSNOVNA ŠKOLA "KUPAČKI PARTIZANI" KRUŠEVAC 41900 840-386660-74 601 11701 07102836 100315548 680
VELIKI KUPCI
OSNOVNA ŠKOLA "NADA POPOVIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-581660-81 601 11701 07102844 100315302 681
OSNOVNA ŠKOLA "RADIVOJE KRUŠEVAC 41900 840-1132660-58 601 11701 07705590 100322299 682
STOJILOVIĆ-KIĆA" GORNjI STEPOJEVAC
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ČITLUK KRUŠEVAC 41900 840-1115660-36 601 11701 07607229 102039763 683
OSNOVNA ŠKOLA "STRAHINjA POPOVIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-410660-48 601 11701 07102704 100479386 684
DVORANE
OSNOVNA ŠKOLA "ČETVRTA CRNOGORSKA KRUŠEVAC 41900 840-343660-64 601 11701 07102917 100322563 685
PROLETERSKA BRIGADA"ŽABARE
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" ĆIĆEVAC 41901 840-262660-79 601 11701 07175051 101510452 686
OSNOVNA ŠKOLA "MIRKO TOMIĆ" STALAĆ ĆIĆEVAC 41901 840-577660-53 601 11701 07175027 101509800 687
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA-RIBAR" ALEKSANDROVAC 41910 840-1053660-87 601 11701 07336063 100363699 688
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLAJ VELIMIROVIĆ" ALEKSANDROVAC 41910 840-486660-95 601 11701 07100060 100386684 689
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGI MAKIĆ" BOŠNjANE VARVARIN 41920 840-563660-52 601 11701 07175647 101144463 690
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN GAVRILOVIĆ" BAĆINA VARVARIN 41920 840-571660-11 601 11701 07175663 101144844 691
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN KURSULA" VARVARIN 41920 840-586660-19 601 11701 07175655 101144586 692
OSNOVNA ŠKOLA "MIRKO TOMIĆ" OBREZ VARVARIN 41920 840-227660-28 601 11701 07176724 101144406 693
OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ MIRKO TOMIĆ" DONjI VARVARIN 41920 840-555660-93 601 11701 07175698 101144543 694
KRČIN
OSNOVNA ŠKOLA "1. MAJ" VLAJKOVAC BRUS 41930 840-1028660-09 601 11701 07292341 101142357 695
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BRUS 41930 840-543660-09 601 11701 07099703 101140685 696
RAZBOJNA
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" BLAŽEVO BRUS 41930 840-548660-44 601 11701 07099690 101140319 697
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" BRUS 41930 840-535660-50 601 11701 07292333 101142349 698
OSNOVNA ŠKOLA "ACA SINADINOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-536660-57 601 11701 07137729 102134788 699
PREDAJANE
OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-606660-62 601 11701 07137702 100412119 700
BOGOJEVCE
OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" VUČJE LESKOVAC 42100 840-487660-05 601 11701 07137605 100327932 701
OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-549660-51 601 11701 07137699 100543532 702
GUBERNICA
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" LESKOVAC 42100 840-523660-63 601 11701 07137656 100546527 703
BRESTOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "VASA PELAGIĆ" LESKOVAC 42100 840-411660-55 601 11701 07137516 100525274 704
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO VLAHOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-511660-76 601 11701 07137630 100581249 705
PEČENjEVCE
OSNOVNA ŠKOLA "VOŽD KARAĐORĐE" LESKOVAC 42100 840-1326660-58 601 11701 07360843 100325822 706
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" LESKOVAC 42100 840-398660-61 601 11701 07137524 100524136 707
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" VELIKA LESKOVAC 42100 840-556660-03 601 11701 07180705 101906714 708
GRABOVICA
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-544660-16 601 11701 07137583 100412707 709
GRDELICA
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" TUREKOVAC LESKOVAC 42100 840-14660-89 601 11701 07196067 100328621 710
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" ORAŠAC LESKOVAC 42100 840-496660-68 601 11701 07137648 100412444 711
OSNOVNA ŠKOLA "JOSIF KOSTIĆ" LESKOVAC 42100 840-387660-81 601 11701 07137532 100525418 712
OSNOVNA ŠKOLA "KOSTA STAMENKOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-708660-97 601 11701 07137567 102302911 713
OSNOVNA ŠKOLA "MILUTIN SMILjKOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-596660-89 601 11701 07137621 100328242 714
VINARČE
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA SKOBALjIĆ" VELIKO LESKOVAC 42100 840-591660-54 601 11701 07137591 100331845 715
TRNjANE
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR TASIĆ" LESKOVAC 42100 840-420660-21 601 11701 07137559 101907717 716
OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-448660-23 601 11701 07137664 100525207 717
MANOJLOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-439660-57 601 11701 07137575 100413316 718
OSNOVNA ŠKOLA "SLAVKO ZLATANOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-472660-94 601 11701 07137613 100325902 719
MIROSEVCE
OSNOVNA ŠKOLA "TRAJKO STAMENKOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-1297660-49 601 11701 07335237 100408937 720
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" LEBANE 42101 840-1288660-83 601 11701 07298382 100711515 721
OSNOVNA ŠKOLA "RADOVAN LEBANE 42101 840-777660-95 601 11701 07186592 100529124 722
KOVAČEVIĆ-MAKSIM"
OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" LEBANE 42101 840-803660-83 601 11701 07186550 100711531 723
BOŠNjAČE
OSNOVNA ŠKOLA "25.MAJ" DONjA LAPUŠNjA VLASOTINCE 42102 840-993660-55 601 11701 07104901 102409658 724
OSNOVNA ŠKOLA "8. OKTOBAR" VLASOTINCE 42102 840-1003660-28 601 11701 07104847 101607554 725
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSANDAR STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA 42102 840-949660-38 601 11701 07205074 101064956 726
OSNOVNA ŠKOLA "BOŽIDAR MILjKOVIĆ" GORNjI VLASOTINCE 42102 840-996660-76 601 11701 07104898 102491699 727
PRISJAN
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA MILENKOVIĆ" SISAVA VLASOTINCE 42102 840-940660-72 601 11701 07104855 102216353 728
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SVOĐE VLASOTINCE 42102 840-936660-44 601 11701 07104871 101937306 729
OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE PETROVIĆ" VLASOTINCE 42102 840-931660-09 601 11701 07104863 101937267 730
KRUŠEVICA
OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" TEGOŠNICA VLASOTINCE 42102 840-1221660-02 601 11701 07104880 101937283 731
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" GLOŽANE VLASOTINCE 42102 840-1391660-28 601 11701 17040383 102216361 732
OSNOVNA ŠKOLA "SINIŠA JANIĆ" VLASOTINCE 42102 840-927660-78 601 11701 07104839 101608008 733
OSNOVNA ŠKOLA "STANIMIR BELjKOVIĆ" BOJNIK 42103 840-814660-63 601 11701 07103913 100978278 734
OSNOVNA ŠKOLA "STOJAN LjUBIĆ" KOSANČIĆ BOJNIK 42103 840-826660-50 601 11701 07104022 100372056 735
OSNOVNA ŠKOLA "BOŽIDAR MEDVEĐA 42104 840-833660-02 601 11701 07138431 101464645 736
STOJANOVIĆ-DRENIČKI"
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR BUKILIĆ" TULARE MEDVEĐA 42104 840-136660-70 601 11701 07205058 101464942 737
OSNOVNA ŠKOLA "ZEJNEL AJDINOVIĆ TOŠA" MEDVEĐA 42104 840-918660-15 601 11701 07215142 102561614 738
TUPALE
OSNOVNA ŠKOLA "PARTIZANSKI DOM" BUČUTEN MEDVEĐA 42104 840-855660-59 601 11701 07205295 101465050 739
OSNOVNA ŠKOLA "RADOVAN KOVAČEVIĆ" LEĆE MEDVEĐA 42104 840-840660-51 601 11701 07138440 101465293 740
OSNOVNA ŠKOLA "SIJERINSKA BANjA" MEDVEĐA 42104 840-847660-03 601 11701 07205082 101465210 741
SIJERINSKA BANjA
OSNOVNA ŠKOLA "14.OKTOBAR" DRAGINAC LOZNICA 42200 840-213660-27 601 11701 07121016 101189682 742
OSNOVNA ŠKOLA "ANTA BOGIĆVIĆ" LOZNICA 42200 840-137660-77 601 11701 07120435 101893610 743
OSNOVNA ŠKOLA "VERA BLAGOJEVIĆ" BANjA LOZNICA 42200 840-88660-25 601 11701 07121245 101192778 744
KOVINjAČA
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" LOZNICA 42200 840-473660-04 601 11701 07120427 101190348 745
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" LIPNICA LOZNICA 42200 840-20660-34 601 11701 07121261 101192500 746
OSNOVNA ŠKOLA "VUKOVA SPOMEN ŠKOLA" LOZNICA 42200 840-105660-47 601 11701 07267541 101923580 747
TRŠIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" LOZNICA 42200 840-461660-17 601 11701 07120303 101189615 748
KLUPCI
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" LOZNICA 42200 840-202660-47 601 11701 07120354 102467666 749
OSNOVNA ŠKOLA "KADINjAČA" LOZNICA 42200 840-778660-05 601 11701 07271107 101190321 750
OSNOVNA ŠKOLA "MIKA MITROVIĆ" BREZJAK LOZNICA 42200 840-32660-21 601 11701 07168365 101188903 751
OSNOVNA ŠKOLA "MIKA MITROVIĆ" JADRAN LOZNICA 42200 840-228660-35 601 11701 07120362 101199749 752
LESNICA
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR TASIĆ" LESNICA LOZNICA 42200 840-45660-15 601 11701 07120281 101188704 753
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" LIPNIČKI ŠOR LOZNICA 42200 840-168660-03 601 11701 07120397 101192077 754
OSNOVNA ŠKOLA "STEPA STEPANOVIĆ" LOZNICA 42200 840-677660-74 601 11701 07251645 101192085 755
TEKERIŠ
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" MALI ZVORNIK 42201 840-968660-74 601 11701 07404611 101361810 756
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RIBAR" DONjA BORINA MALI ZVORNIK 42201 840-1050660-66 601 11701 17042165 101363430 757
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ GAJIĆ" AMAJIĆ MALI ZVORNIK 42201 840-1054660-94 601 11701 17042149 101362347 758
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" VELIKA MALI ZVORNIK 42201 840-1046660-38 601 11701 17042157 101362648 759
REKA
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN FILIPOVIĆ" RADALj MALI ZVORNIK 42201 840-1044660-24 601 11701 17042173 101363341 760
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR VRAGOLIĆ" LjUBOVIJA 42210 840-878660-26 601 11701 07311699 101301661 761
OSNOVNA ŠKOLA "BORIVOJE Č. MILOJEVIĆ" KRUPANj 42220 840-881660-47 601 11701 07169728 101397278 762
OSNOVNA ŠKOLA "ŽIKICA JOVANOVIĆ KRUPANj 42220 840-412660-62 601 11701 07168322 101395115 763
ŠPANAC" BELA CRKVA
OSNOVNA ŠKOLA "21.MAJ" NIŠ 42500 840-1685660-49 601 11701 07174381 100338117 764
OSNOVNA ŠKOLA "BOGDAN BLAGOJEVIĆ" NIŠ 42500 840-1708660-16 601 11701 07174594 100621555 765
MEDOŠEVAC
OSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ" DONjA NIŠ 42500 840-1669660-34 601 11701 07174527 100668736 766
TRNAVA
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO MILjKOVIĆ" NIŠ 42500 840-1744660-74 601 11701 07212526 100337882 767
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" NIŠ 42500 840-1668660-27 601 11701 07174519 101525415 768
GABROVAC
OSNOVNA ŠKOLA "BUBANjSKI HEROJI" NIŠ 42500 840-1749660-12 601 11701 07174357 100232744 769
OSNOVNA ŠKOLA "VITKO I SVETA" GADžIN HAN 42500 840-1706660-02 601 11701 07171625 100707402 770
OSNOVNA ŠKOLA "VOŽD KARAĐORĐE" NIŠ 42500 840-1665660-06 601 11701 07174390 100335990 771
OSNOVNA ŠKOLA "VOJISLAV ILIĆ MLAĐI" HUM NIŠ 42500 840-1672660-55 601 11701 07174578 100334085 772
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" DOLjEVAC 42500 840-1726660-45 601 11701 07172109 100492035 773
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" NIŠ 42500 840-1661660-75 601 11701 07174403 100338352 774
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" NIŠ 42500 840-1671660-48 601 11701 07174586 101860758 775
ČOKOT
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" NIŠ 42500 840-1687660-63 601 11701 07174373 100619259 776
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN TAŠKOVIĆ-SREĆKO" NIŠ 42500 840-1702660-71 601 11701 07174608 101466760 777
SIĆEVO
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" JELAŠNICA NIŠ 42500 840-1675660-76 601 11701 07174535 101466622 778
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" NIŠKA BANjA 42500 840-1704660-85 601 11701 07174551 101466614 779
OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" NIŠ 42500 840-1756660-61 601 11701 07174411 100619200 780
OSNOVNA ŠKOLA "JASTREBAČKI PARTIZANI" MEROŠINA 42500 840-962660-32 601 11701 07301782 100758754 781
OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE" GORNjI NIŠ 42500 840-1670660-41 601 11701 07216114 100338623 782
MATEJEVAC
OSNOVNA ŠKOLA "KOLE RAŠIĆ" NIŠ 42500 840-1664660-96 601 11701 07174420 100619613 783
OSNOVNA ŠKOLA "KRALj PETAR PRVI" NIŠ 42500 840-1666660-13 601 11701 07174446 100619525 784
OSNOVNA ŠKOLA "LELA POPOVIĆ" MILjKOVAC NIŠ 42500 840-1678660-97 601 11701 07210752 101860573 785
OSNOVNA ŠKOLA "NjEGOŠ" NIŠ 42500 840-1660660-68 601 11701 07174454 100665734 786
OSNOVNA ŠKOLA "PRVI MAJ" TRUPALE NIŠ 42500 840-1677660-90 601 11701 07174560 100666735 787
OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" NIŠ 42500 840-1662660-82 601 11701 07174438 100334288 788
OSNOVNA ŠKOLA "RATKO VUKIĆEVIĆ" NIŠ 42500 840-1658660-54 601 11701 07174462 100502210 789
OSNOVNA ŠKOLA "RODOLjUB ČOLAKOVIĆ" NIŠ 42500 840-1776660-07 601 11701 07328745 100663940 790
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" NIŠ 42500 840-1774660-90 601 11701 07293003 100615209 791
OSNOVNA ŠKOLA "SRETEN MLADENOVIĆ-MIKA" NIŠ 42500 840-1775660-97 601 11701 07315210 100603424 792
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SINĐELIĆ" NIŠ 42500 840-1673660-62 601 11701 07174543 100232398 793
KAMENICA
OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANjA" NIŠ 42500 840-1755660-54 601 11701 07174616 101858180 794
OSNOVNA ŠKOLA "ĆELE KULA" NIŠ 42500 840-1743660-67 601 11701 07174365 100615178 795
OSNOVNA ŠKOLA "UČITELj TASA" NIŠ 42500 840-1684660-42 601 11701 07174489 100619402 796
OSNOVNA ŠKOLA "FILIP FILIPOVIĆ" NIŠ 42500 840-1885660-91 601 11701 07362471 100232630 797
OSNOVNA ŠKOLA "ČEGAR" NIŠ 42500 840-1733660-94 601 11701 07174497 100666245 798
OSNOVNA ŠKOLA "LjUPČE ŠPANAC" BELA PALANKA 42501 840-1777660-14 601 11701 07106505 100822086 799
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" CRVENA REKA BELA PALANKA 42501 840-1779660-28 601 11701 07106513 100821962 800
OSNOVNA ŠKOLA "DOBRILA STAMBOLIĆ" SVRLjIG 42502 840-1784660-63 601 11701 07108966 101007446 801
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" VITOŠEVAC RAŽANj 42503 840-1813660-72 601 11701 07706006 101463239 802
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN VUŠOVIĆ" RAŽANj 42503 840-1811660-58 601 11701 07132425 101463804 803
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSINAČKI RUDARI" ALEKSINAC 42530 840-1793660-29 601 11701 07153724 100303987 804
ALEKSINAČKI RUDNICI
OSNOVNA ŠKOLA "ACA MILOJEVIĆ" ALEKSINAC 42530 840-1803660-02 601 11701 07106971 100313520 805
OSNOVNA ŠKOLA "ACA SINADINOVIĆ" LOČIKA ALEKSINAC 42530 840-1801660-85 601 11701 07106955 100313281 806
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR ĐORĐEVIĆ" ALEKSINAC 42530 840-1809660-44 601 11701 07670702 100313968 807
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ŽITKOVAC ALEKSINAC 42530 840-1800660-78 601 11701 07245041 100305110 808
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" ALEKSINAC 42530 840-1797660-57 601 11701 07106939 100312939 809
KATUN
OSNOVNA ŠKOLA "LjUPČE NIKOLIĆ" ALEKSINAC 42530 840-1792660-22 601 11701 07106980 100304711 810
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" SUBOTNICA ALEKSINAC 42530 840-1795660-43 601 11701 07187513 100305021 811
OSNOVNA ŠKOLA "STOJAN ŽIVKOVIĆ-STOLE" ALEKSINAC 42530 840-1802660-92 601 11701 07106602 100313144 812
TRNjANE
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "DELIMEĐE" NOVI PAZAR 42600 840-263660-86 601 11701 07175833 102231787 813
DELIMEĐE
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSANDAR NOVI PAZAR 42600 840-62660-37 601 11701 07194072 102169344 814
STOJANOVIĆ-LESO"DEŽEVA
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO" NOVI PAZAR 42600 840-602660-34 601 11701 07191944 101795771 815
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" NOVI PAZAR 42600 840-888660-96 601 11701 07348746 102169310 816
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" NOVI PAZAR 42600 840-169660-10 601 11701 07191910 101785059 817
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" NOVI PAZAR 42600 840-119660-48 601 11701 07191952 102091009 818
OSAONICA
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" TRNAVA NOVI PAZAR 42600 840-106660-54 601 11701 07191324 102241231 819
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" NOVI PAZAR 42600 840-912660-70 601 11701 07357117 102012818 820
OSNOVNA ŠKOLA "JOŠANICA" LUKARE NOVI PAZAR 42600 840-89660-32 601 11701 07191570 102383085 821
OSNOVNA ŠKOLA "MEŠA SELIMOVIĆ" NOVI PAZAR 42600 840-33660-28 601 11701 07192070 102012682 822
OSNOVNA ŠKOLA "RASTKO NEMANjIĆ-SAVA" NOVI PAZAR 42600 840-74660-24 601 11701 07191995 102012787 823
OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANjA" NOVI PAZAR 42600 840-46660-22 601 11701 07192029 101792710 824
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ĐILAS-BEĆA" TUTIN 42602 840-798660-48 601 11701 07175825 101346238 825
MOJSTIR
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" CRKVINE TUTIN 42602 840-790660-89 601 11701 07175795 101347226 826
OSNOVNA ŠKOLA "BOGOLjUB ČUKIĆ" TUTIN 42602 840-779660-12 601 11701 07175779 102021048 827
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" TUTIN 42602 840-787660-68 601 11701 07175809 101347242 828
RIBARICE
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" TUTIN 42602 840-897660-62 601 11701 07351623 102020754 829
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" TUTIN 42602 840-792660-06 601 11701 07175787 101345702 830
OSNOVNA ŠKOLA "JOSIF PANČIĆ" BALjEVAC RAŠKA 42610 840-399660-68 601 11701 07145179 101609054 831
NA IBRU
OSNOVNA ŠKOLA "JOŠANIČKA BANjA" RAŠKA 42610 840-413660-69 601 11701 07145047 101609142 832
JOŠANIČKA BANjA
OSNOVNA ŠKOLA "RAŠKA" RAŠKA 42610 840-876660-12 601 11701 07145110 101273300 833
OSNOVNA ŠKOLA "SUTJESKA" RAŠKA 42610 840-879660-33 601 11701 07341547 101272868 834
OSNOVNA ŠKOLA "12.DECEMBAR" SJENICA 42620 840-882660-54 601 11701 07343183 100947434 835
OSNOVNA ŠKOLA "29 NOVEMBAR" BARE SJENICA 42620 840-298660-40 601 11701 07192118 102404839 836
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" ŠTAVALj SJENICA 42620 840-545660-23 601 11701 07192134 102097431 837
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO-JEDINSTVO" SJENICA 42620 840-310660-27 601 11701 07192142 101981982 838
DUGA POLjANA
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" KLADNICA SJENICA 42620 840-329660-63 601 11701 07224036 101561063 839
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" SJENICA 42620 840-357660-65 601 11701 07192126 101981966 840
RAŽDAGINjA
OSNOVNA ŠKOLA "RIFAT BURDžEVIĆ-TRŠO" SJENICA 42620 840-345660-78 601 11701 07192169 102097440 841
KARAJUKIĆ BUNARI
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" SJENICA 42620 840-368660-45 601 11701 07192452 100947813 842
OSNOVNA ŠKOLA "8.SEPTEMBAR" PIROT 42800 840-319660-90 601 11701 07211686 100354034 843
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" PIROT 42800 840-34660-35 601 11701 07172427 100355980 844
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN RADOVIĆ" PIROT 42800 840-512660-83 601 11701 07172451 100385036 845
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" PIROT 42800 840-47660-29 601 11701 07172443 100374298 846
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO" ZVONCE BABUŠNICA 42801 840-462660-24 601 11701 07106327 100979787 847
OSNOVNA ŠKOLA "DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ" BABUŠNICA 42801 840-421660-28 601 11701 07106335 100324758 848
OSNOVNA ŠKOLA "DOBRINKA BOGDANOVIĆ" BABUŠNICA 42801 840-430660-91 601 11701 07106351 100979795 849
STRELAC
OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" V.BOBINjE BABUŠNICA 42801 840-440660-64 601 11701 07106343 100979035 850
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" BABUŠNICA 42801 840-449660-30 601 11701 07106319 100324918 851
LjUBERAĐA
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" DIMITROVGRAD 42802 840-358660-72 601 11701 07133049 100610938 852
OSNOVNA ŠKOLA "BOŽIDAR POŽAREVAC 42900 840-369660-52 601 11701 07161581 102027748 853
DIMITRIJEVIĆ-KOZICA"BRADARAC
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" POŽAREVAC 42900 840-153660-92 601 11701 07161263 102218319 854
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" POŽAREVAC 42900 840-1264660-12 601 11701 07383185 101975156 855
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" POŽAREVAC 42900 840-22660-48 601 11701 07141106 101521949 856
OSNOVNA ŠKOLA "DRAŽA MARKOVIĆ-ROĐA" MALO CRNIĆE 42900 840-108660-68 601 11701 07142234 101337500 857
SMOLjINAC
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" TOPONICA MALO CRNIĆE 42900 840-120660-55 601 11701 07160828 101337786 858
OSNOVNA ŠKOLA "KRALj ALEKSANDAR I" POŽAREVAC 42900 840-2660-05 601 11701 07161239 100439022 859
OSNOVNA ŠKOLA "MILISAV NIKOLIĆ" BOŽEVAC MALO CRNIĆE 42900 840-273660-59 601 11701 07142102 101337698 860
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ SAVIĆ" LUČICA POŽAREVAC 42900 840-1341660-66 601 11701 17005863 101522120 861
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" MALO CRNIĆE 42900 840-285660-46 601 11701 07142129 101337614 862
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" KOSTOLAC POŽAREVAC 42900 840-170660-17 601 11701 07161611 101825623 863
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" POŽAREVAC 42900 840-138660-84 601 11701 07161271 101522460 864
OSNOVNA ŠKOLA "BATA BULIĆ" PETROVAC NA 42910 840-724660-15 601 11701 07161735 101855622 865
MLAVI
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" PETROVAC NA 42910 840-738660-16 601 11701 07161824 101591408 866
MELNICA MLAVI
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" OREŠKOVAC PETROVAC NA 42910 840-746660-72 601 11701 07163584 102232110 867
MLAVI
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" BELIKO PETROVAC NA 42910 840-764660-04 601 11701 07161786 101589296 868
LAOLE MLAVI
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN ŠERBANOVIĆ" PETROVAC NA 42910 840-751660-10 601 11701 07161751 101944710 869
RANOVAC MLAVI
OSNOVNA ŠKOLA "MIROSLAV PETROVAC NA 42910 840-780660-19 601 11701 07161832 101587887 870
BUKUMIROVIĆ-BUKUM"SETONjE MLAVI
OSNOVNA ŠKOLA "PROFESOR BRANA PETROVAC NA 42910 840-760660-73 601 11701 07161778 101590317 871
PAUNOVIĆ" RAŠANAC MLAVI
OSNOVNA ŠKOLA "SVETA MIHAJLOVIĆ" PETROVAC NA 42910 840-770660-46 601 11701 07161760 101592072 872
BUROVAC MLAVI
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" MAJILOVAC VELIKO GRADIŠTE 42920 840-932660-16 601 11701 07162332 102341359 873
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" VELIKO GRADIŠTE 42920 840-913660-77 601 11701 07162308 102327023 874
OSNOVNA ŠKOLA "MIŠA ŽIVANOVIĆ" SREDNjOVO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-919660-22 601 11701 07162227 102341334 875
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN ŠERBANOVIĆ" ŽAGUBICA 42930 840-980660-61 601 11701 07140673 101378817 876
KREPOLjANI
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN ŠERBANOVIĆ" ŽAGUBICA 42930 840-977660-40 601 11701 07140916 101378743 877
LAŽNICA
OSNOVNA ŠKOLA."MOŠA PIJADE" ŽAGUBICA 42930 840-975660-26 601 11701 07140797 101378575 878
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO DUGOŠEVIĆ" TURIJA KUČEVO 42940 840-1349660-25 601 11701 17031775 102025855 879
OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVOJIN-ŽIKA POPOVIĆ" KUČEVO 42940 840-997660-83 601 11701 07142579 101277249 880
RABROVO
OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN JOVIĆ" VOLUJA KUČEVO 42940 840-1022660-64 601 11701 07222327 101278379 881
OSNOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO 42940 840-994660-62 601 11701 07162294 102025902 882
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" GOLUBAC 42950 840-923660-50 601 11701 07159056 101484633 883
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO DUGOŠEVIĆ" GOLUBAC 42950 840-928660-85 601 11701 07160038 101945042 884
BRANIČEVO
OSNOVNA ŠKOLA "DUDE JOVIĆ" ŽABARI 42960 840-641660-16 601 11701 07158661 101380168 885
OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ ROSA TRIFUNOVIĆ" ŽABARI 42960 840-655660-17 601 11701 07158475 102231867 886
OSNOVNA ŠKOLA "10. OKTOBAR" DONjE BABINE PRIJEPOLjE 43000 840-36660-49 601 11701 07111258 102114462 887
OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO BUHA" IVANjE PRIJEPOLjE 43000 840-91660-46 601 11701 07111266 101955562 888
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER" PRIJEPOLjE 43000 840-23660-55 601 11701 07111304 100809255 889
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN TOMAŠEVIĆ ŠIRKO" PRIJEPOLjE 43000 840-48660-36 601 11701 07111240 101955511 890
OSNOVNA ŠKOLA "MILOSAV STIKOVIĆ" PRIJEPOLjE 43000 840-572660-18 601 11701 07110944 101955474 891
OSNOVNA ŠKOLA "MIHAILO BAKOVIĆ" PRIJEPOLjE 43000 840-139660-91 601 11701 07111312 100809724 892
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" PRIJEPOLjE 43000 840-686660-40 601 11701 07320566 100810702 893
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" PRIJEPOLjE 43000 840-185660-25 601 11701 07111231 100810833 894
OSNOVNA SPOMEN ŠKOLA "GOJKO DRULOVIĆ" NOVA VAROŠ 43010 840-274660-66 601 11701 07210418 101067376 895
OSNOVNA ŠKOLA "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" NOVA VAROŠ 43010 840-286660-53 601 11701 07109920 101067954 896
JASENOVO
OSNOVNA ŠKOLA "DOBRIVOJE ČKONjEVIĆ" NOVA VAROŠ 43010 840-299660-47 601 11701 07109946 100957401 897
ŠTITKOVO
OSNOVNA ŠKOLA "DOBRISAV-DOBRICA RAJIĆ" NOVA VAROŠ 43010 840-582660-88 601 11701 07109911 101067979 898
BISTRICA
OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVKO LjUJIĆ" NOVA VAROŠ 43010 840-264660-93 601 11701 07109938 101068490 899
OSNOVNA ŠKOLA "MOMIR PUCAREVIĆ" NOVA VAROŠ 43010 840-587660-26 601 11701 07210400 100957549 900
AKMAČIĆI
OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" SASTAVCI PRIBOJ NA LIMU 43020 840-400660-75 601 11701 07155751 101206270 901
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" PRIBOJ NA LIMU 43020 840-360660-86 601 11701 07111452 101206261 902
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" PRIBOJ NA LIMU 43020 840-370660-59 601 11701 07111479 101204127 903
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" PRIBOJ NA LIMU 43020 840-747660-79 601 11701 07356293 101009890 904
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" PRIBOJ NA LIMU 43020 840-376660-04 601 11701 07111487 102064950 905
OSNOVNA ŠKOLA "RADOMAN PAJOVIĆ" KRATOVO PRIBOJ NA LIMU 43020 840-388660-88 601 11701 07111444 101010819 906
OSNOVNA ŠKOLA "9.OKTOBAR" PROKUPLjE 43100 840-866660-39 601 11701 07107439 100415334 907
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ŽITNI POTOK PROKUPLjE 43100 840-906660-28 601 11701 07303955 100603328 908
OSNOVNA ŠKOLA "MILIĆ RAKIĆ MIRKO" PROKUPLjE 43100 840-944660-03 601 11701 07340567 100257527 909
OSNOVNA ŠKOLA "NIKODIJE PROKUPLjE 43100 840-870660-67 601 11701 07107412 102302577 910
STOJANOVIĆ-TATKO"
OSNOVNA ŠKOLA "RATKO PAVLOVIĆ-ĆIĆKO" PROKUPLjE 43100 840-873660-88 601 11701 07107404 102334179 911
OSNOVNA ŠKOLA "SVETISLAV PROKUPLjE 43100 840-883660-61 601 11701 07303866 102334187 912
MIRKOVIĆ-NENAD" MALA PLANA
OSNOVNA ŠKOLA "TOPLIČKI HEROJI" ŽITORAĐA 43100 840-772660-60 601 11701 07238495 100762759 913
OSNOVNA ŠKOLA "SLAVOLjUB BLACE 43110 840-76660-38 601 11701 07109016 100984808 914
VUKSANOVIĆ-JAJKO"
OSNOVNA ŠKOLA "DRINKA PAVLOVIĆ" KURŠUMLIJA 43120 840-186660-32 601 11701 07108311 100622636 915
OSNOVNA ŠKOLA "KOSTA VOJINOVIĆ" KURŠUMLIJA 43120 840-2022660-80 601 11701 07620896 101229161 916
OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE ZAKIĆ" KURŠUMLIJA 43120 840-914660-84 601 11701 07308965 101229129 917
OSNOVNA ŠKOLA "BOŽIDAR RADOVIĆ-UČA" SMEDEREVO 43200 840-229660-42 601 11701 07198353 101605294 918
VODANj
OSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ" SMEDEREVO 43200 840-752660-17 601 11701 07164696 101605251 919
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" SMEDEREVO 43200 840-203660-54 601 11701 07164823 101605286 920
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" SMEDEREVO 43200 840-265660-03 601 11701 07164688 101607005 921
LUGAVČINA
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" LIPE SMEDEREVO 43200 840-214660-34 601 11701 07164718 101605309 922
OSNOVNA ŠKOLA "DIMITRIJE DAVIDOVIĆ" SMEDEREVO 43200 840-140660-98 601 11701 07164734 101606980 923
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SMEDEREVO 43200 840-154660-02 601 11701 07164700 101605278 924
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SMEDEREVO 43200 840-320660-97 601 11701 07164742 101605333 925
VRANOVO
OSNOVNA ŠKOLA "DR JOVAN CVIJIĆ" SMEDEREVO 43200 840-187660-39 601 11701 07164777 101605260 926
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" MALA KRSNA SMEDEREVO 43200 840-247660-71 601 11701 07164769 101605341 927
OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" RADINAC SMEDEREVO 43200 840-793660-13 601 11701 07298285 101605325 928
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" SKOBALj SMEDEREVO 43200 840-287660-60 601 11701 07164807 101605350 929
OSNOVNA ŠKOLA "ILIJA SMEDEREVO 43200 840-300660-54 601 11701 07164785 101606971 930
MILOSAVLjEVIĆ-KOLARAC"KOLARI
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" SMEDEREVO 43200 840-171660-24 601 11701 07164726 101605243 931
OSNOVNA ŠKOLA "PARTIZANSKI BORAC" SMEDEREVO 43200 840-311660-34 601 11701 07164815 101607013 932
DRUGOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "SAVA KOVAČEVIĆ" SMEDEREVO 43200 840-330660-70 601 11701 07164831 101605317 933
MIHAJLOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ SVETA MLADENOVIĆ" SMEDEREVO 43200 840-475660-18 601 11701 07199350 101605235 934
SARAORCI
OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ SRBA" OSIPAONICA SMEDEREVO 43200 840-275660-73 601 11701 07164793 101605368 935
OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ RADMILA ŠIŠKOVIĆ" SMEDEREVSKA 43230 840-16660-06 601 11701 07198396 101401697 936
PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "BRANA JEFTIĆ" KUSADAK SMEDEREVSKA 43230 840-121660-62 601 11701 07164670 101401701 937
PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" SMEDEREVSKA 43230 840-834660-09 601 11701 07348169 101619041 938
PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "ĐORĐE JOVANOVIĆ" SELEVAC SMEDEREVSKA 43230 840-8660-47 601 11701 07164378 102143834 939
PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "LAZAR STANOJEVIĆ" RATARI SMEDEREVSKA 43230 840-1008660-63 601 11701 17045997 101820700 940
PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "MILIJA RAKIĆ" CEROVAC SMEDEREVSKA 43230 840-1000660-07 601 11701 17045440 101928908 941
PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" GOLOBOK SMEDEREVSKA 43230 840-1004660-35 601 11701 17046004 102201688 942
PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "OLGA MILOŠEVIĆ" SMEDEREVSKA 43230 840-24660-62 601 11701 07164483 101405741 943
PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "RADOMIR LAZIĆ" AZANjA SMEDEREVSKA 43230 840-172660-31 601 11701 07160054 101401710 944
PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "STANOJE GLAVAŠ" GLIBOVAC SMEDEREVSKA 43230 840-1002660-21 601 11701 17046012 101928916 945
PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ IVAN MUKER" SMEDEREVSKA 43230 840-37660-56 601 11701 07164408 101400676 946
PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "AKADEMIK RADOMIR LUKIĆ" VELIKA PLANA 43240 840-489660-19 601 11701 07158700 101175151 947
MILOŠEVAC
OSNOVNA ŠKOLA "DRUGI ŠUMADIJSKI ODRED" VELIKA PLANA 43240 840-463660-31 601 11701 07158688 101179873 948
MARKOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN KRŠLjANIN" KRNjEVO VELIKA PLANA 43240 840-498660-82 601 11701 07158742 101176638 949
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ MITROVIĆ" VELIKA PLANA 43240 840-573660-25 601 11701 07158726 101180193 950
OSNOVNA ŠKOLA "NADEŽDA PETROVIĆ" VELIKA PLANA 43240 840-884660-68 601 11701 07580487 102258725 951
OSNOVNA ŠKOLA "RADICA RANKOVIĆ" LOZOVIK VELIKA PLANA 43240 840-476660-25 601 11701 07158904 101177751 952
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" VELIKA PLANA 43240 840-450660-37 601 11701 07158815 101174530 953
OSNOVNA ŠKOLA "17. OKTOBAR" JAGODINA 43500 840-65660-58 601 11701 07127073 102131905 954
OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO ĐURIŠIĆ" JAGODINA 43500 840-49660-43 601 11701 07114893 102136431 955
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BUNAR JAGODINA 43500 840-122660-69 601 11701 07125402 102131751 956
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" GLOGOVAC JAGODINA 43500 840-142660-15 601 11701 07127090 102136458 957
OSNOVNA ŠKOLA "GORAN OSTOJIĆ" JAGODINA 43500 840-77660-45 601 11701 07127103 101731225 958
OSNOVNA ŠKOLA "JOCA MILOSAVLjEVIĆ" JAGODINA 43500 840-155660-09 601 11701 07125356 102136466 959
BAGRDAN
OSNOVNA ŠKOLA "LjUBIŠA UROŠEVIĆ" RIBARE JAGODINA 43500 840-93660-60 601 11701 07127189 102136304 960
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN MIJALKOVIĆ" JAGODINA 43500 840-38660-63 601 11701 07125399 102014694 961
OSNOVNA ŠKOLA "RADA MILjKOVIĆ" JAGODINA 43500 840-25660-69 601 11701 07125313 102118762 962
OSNOVNA ŠKOLA "RADISLAV NIKČEVIĆ" MAJUR JAGODINA 43500 840-109660-75 601 11701 07127138 102217856 963
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" SVILAJNAC 43501 840-2044660-40 601 11701 17479601 102767013 964
SEDLARE
OSNOVNA ŠKOLA "VOŽD KARAĐORĐE" KUŠILjEVO SVILAJNAC 43501 840-2045660-47 601 11701 17479580 102767030 965
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" SVILAJNAC 43501 840-550660-58 601 11701 07124490 101474245 966
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SINĐELIĆ" VOJSKA SVILAJNAC 43501 840-2046660-54 601 11701 17479598 102767021 967
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" RESAVICA DESPOTOVAC 43502 840-642660-23 601 11701 07126646 100884845 968
OSNOVNA ŠKOLA "DESPOT STEFAN VISOKI" DESPOTOVAC 43502 840-630660-36 601 11701 07126638 102481074 969
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" PLAZANE DESPOTOVAC 43502 840-646660-51 601 11701 07126719 100885186 970
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SINĐELIĆ" VELIKI DESPOTOVAC 43502 840-637660-85 601 11701 07167156 101939738 971
POPOVIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANjA" STENjEVAC DESPOTOVAC 43502 840-650660-79 601 11701 07183704 100883081 972
OSNOVNA ŠKOLA "13.OKTOBAR" ĆUPRIJA 43503 840-717660-63 601 11701 07166834 101370769 973
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ĆUPRIJA 43503 840-710660-14 601 11701 07166826 101527159 974
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" ĆUPRIJA 43503 840-699660-34 601 11701 07166869 101369871 975
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO KRSMANOVIĆ" DONjA PARAĆIN 43504 840-858660-80 601 11701 07201354 100939338 976
MUTNICA
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO KRSMANOVIĆ" PARAĆIN 43504 840-841660-58 601 11701 07116004 100876206 977
SIKIRICA
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" PARAĆIN 43504 840-850660-24 601 11701 07115997 101098277 978
POPOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" POTOČAC PARAĆIN 43504 840-871660-74 601 11701 07115989 101094642 979
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" PARAĆIN 43504 840-828660-64 601 11701 07115962 100877410 980
OSNOVNA ŠKOLA "MOMČILO POPOVIĆ-OZREN" PARAĆIN 43504 840-978660-47 601 11701 07116012 100939426 981
OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" PARAĆIN 43504 840-835660-16 601 11701 07115946 100878445 982
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN JAKOVLjEVIĆ" PARAĆIN 43504 840-819660-98 601 11701 07115954 101094634 983
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN POPOVIĆ" BELUŠIĆ REKOVAC 43505 840-984660-89 601 11701 07115466 101284289 984
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" REKOVAC 43505 840-477660-32 601 11701 07115458 102121557 985
OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA STEPA" LIPOLIST ŠABAC 43600 840-276660-80 601 11701 07170246 100084231 986
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ŠABAC 43600 840-66660-65 601 11701 07121318 100126381 987
OSNOVNA ŠKOLA "DOBROSAV ŠABAC 43600 840-156660-16 601 11701 07169710 100084686 988
RADOSAVLjEVIĆ-NAROD"MAJUR
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" ŠABAC 43600 840-189660-53 601 11701 07116438 100086102 989
VOLUJAC
OSNOVNA ŠKOLA "JANKO VESELINOVIĆ" ŠABAC 43600 840-26660-76 601 11701 07120273 100084032 990
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" ZMINjAK ŠABAC 43600 840-267660-17 601 11701 07120265 100085644 991
OSNOVNA ŠKOLA "LAZA K.LAZAREVIĆ" ŠABAC 43600 840-78660-52 601 11701 07120494 100084660 992
OSNOVNA ŠKOLA "MILEVA KOSOVAC" ŠABAC 43600 840-39660-70 601 11701 07120451 101896237 993
OSNOVNA ŠKOLA "NATA JELIČIĆ" ŠABAC 43600 840-565660-66 601 11701 07120532 100083423 994
OSNOVNA ŠKOLA "NEBOJŠA JERKOVIĆ" ŠABAC 43600 840-248660-78 601 11701 07169701 100186857 995
PRNjAVOR
OSNOVNA ŠKOLA "SELE JOVANOVIĆ" ŠABAC 43600 840-288660-67 601 11701 07168373 100086143 996
OSNOVNA ŠKOLA "STOJAN NOVAKOVIĆ" ŠABAC 43600 840-451660-44 601 11701 07170254 100083562 997
OSNOVNA ŠKOLA "VERA BLAGOJEVIĆ" DUBLjE BOGATIĆ 43601 840-952660-59 601 11701 07320434 101438555 998
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" BADOVICI BOGATIĆ 43601 840-733660-78 601 11701 07116365 101438784 999
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN OSTOJIĆ" KLENjE BOGATIĆ 43601 840-321660-07 601 11701 07116420 101438944 1000
OSNOVNA ŠKOLA "JANKO VESELINOVIĆ" CRNA BOGATIĆ 43601 840-331660-77 601 11701 07116462 101440583 1001
BARA
OSNOVNA ŠKOLA "MIKA MITROVIĆ" BOGATIĆ 43601 840-950660-45 601 11701 07116381 101442435 1002
OSNOVNA ŠKOLA "CVETIN BRKIĆ" GLUŠCI BOGATIĆ 43601 840-347660-92 601 11701 07116357 101442195 1003
OSNOVNA ŠKOLA "ŽIKA POPOVIĆ" VLADIMIRCI 43602 840-1005660-42 601 11701 07257627 101403043 1004
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" DEBRC VLADIMIRCI 43602 840-868660-53 601 11701 07257643 101404312 1005
OSNOVNA ŠKOLA "MIŠA STANOJLOVIĆ" KOCELjEVA 43603 840-973660-12 601 11701 07294034 101398256 1006
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA DEJOVIĆ" SEVOJNO UŽICE 43700 840-607660-69 601 11701 07156731 101777777 1007
OSNOVNA ŠKOLA "ANDRIJA ĐUROVIĆ" UŽICE 43700 840-551660-65 601 11701 07190301 101617046 1008
OSNOVNA ŠKOLA "BOGOSAV JANKOVIĆ" KREMNA UŽICE 43700 840-1386660-90 601 11701 17014943 101777267 1009
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA JEČMENICA" UŽICE 43700 840-566660-73 601 11701 07156626 102089221 1010
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN JERKOVIĆ" UŽICE 43700 840-546660-30 601 11701 07156642 101777857 1011
OSNOVNA ŠKOLA "MANOJLE SMILjANIĆ" RAVNI UŽICE 43700 840-1387660-97 601 11701 17014951 100600764 1012
OSNOVNA ŠKOLA "MIODRAG UŽICE 43700 840-1388660-07 601 11701 17016032 101946481 1013
MILOVANOVIĆ-LUNE" KARAN
OSNOVNA ŠKOLA "NADA MATIĆ" UŽICE 43700 840-557660-10 601 11701 07155972 101503975 1014
OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN SEKULIĆ" UŽICE 43700 840-1111660-08 601 11701 07156570 101779795 1015
OSNOVNA ŠKOLA "JEZDIMIR TRIPKOVIĆ" ARILjE 43701 840-232660-63 601 11701 07110880 100787524 1016
LATVICA
OSNOVNA ŠKOLA "RATKO JOVANOVIĆ" ARILjE 43701 840-215660-41 601 11701 07110871 101486536 1017
KRUŠČICA
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOLIK ARILjE 43701 840-206660-75 601 11701 07110863 100787604 1018
LAZAREVIĆ-LAZO" BREKOVO
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN ČOLOVIĆ" ARILjE 43701 840-190660-60 601 11701 07216912 100785856 1019
OSNOVNA ŠKOLA "DIMITRIJE TUCOVIĆ" ČAJETINA 43702 840-322660-14 601 11701 07109695 101074721 1020
OSNOVNA ŠKOLA "MILIVOJE BOROVIĆ" MAČKAT ČAJETINA 43702 840-371660-66 601 11701 07216971 101072902 1021
OSNOVNA ŠKOLA "SAVO ČAJETINA 43702 840-377660-11 601 11701 07109709 101074182 1022
JOVANOVIĆ-SIROGOJNO" SIROGOJNO
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN JERKOVIĆ" BAJINA BAŠTA 43710 840-277660-87 601 11701 07155115 101960074 1023
KOSTOJEVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA "RAJAK PAVIĆEVIĆ" BAJINA BAŠTA 43710 840-249660-85 601 11701 07155107 100759802 1024
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BAJINA BAŠTA 43710 840-1232660-79 601 11701 07365063 101960015 1025
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN JOKSIMOVIĆ" BAJINA BAŠTA 43710 840-268660-24 601 11701 07155123 101960066 1026
ROGAČICA
OSNOVNA ŠKOLA "VUČIĆ VELIČKOVIĆ" IVANjICA 43720 840-452660-51 601 11701 07112009 101064165 1027
MEĐUREČJE
OSNOVNA ŠKOLA "KIRILO SAVIĆ" IVANjICA 43720 840-1399660-84 601 11701 17182102 101064399 1028
OSNOVNA ŠKOLA "MAJOR ILIĆ" KUŠIĆI IVANjICA 43720 840-431660-98 601 11701 07210019 101064591 1029
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN VUČIĆEVIĆ-ZVERAC" IVANjICA 43720 840-423660-42 601 11701 07155727 100934287 1030
BRATLjEVO
OSNOVNA ŠKOLA "MILINKO KUŠIĆ" IVANjICA 43720 840-392660-19 601 11701 07111991 101064438 1031
OSNOVNA ŠKOLA "MIĆO MATOVIĆ" KATIĆI IVANjICA 43720 840-441660-71 601 11701 07190395 100931900 1032
OSNOVNA ŠKOLA "PROFESOR DR NEDELjKO IVANjICA 43720 840-402660-89 601 11701 07190417 101064358 1033
KAŠANIN"DEVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" IVANjICA 43720 840-464660-38 601 11701 07209991 100933534 1034
KOVILjE
OSNOVNA ŠKOLA "SRETEN LAZAREVIĆ" IVANjICA 43720 840-414660-76 601 11701 07112017 100931039 1035
PRILIKE
OSNOVNA ŠKOLA "JORDAN ĐUKANOVIĆ" VARDA KOSJERIĆ 43730 840-499660-89 601 11701 07110146 101088118 1036
OSNOVNA ŠKOLA "MITO IGUMANOVIĆ" KOSJERIĆ 43730 840-478660-39 601 11701 07223510 101088247 1037
OSNOVNA ŠKOLA "EMILIJA OSTOJIĆ" POŽEGA 43740 840-519660-35 601 11701 07112785 101002642 1038
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR LEKOVIĆ" POŽEGA 43740 840-513660-90 601 11701 07112793 101002659 1039
OSNOVNA ŠKOLA "ANDRA SAVČIĆ" VALjEVO 43900 840-95660-74 601 11701 07096984 101902045 1040
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VALjEVO 43900 840-157660-23 601 11701 07096658 100078879 1041
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGOLjUB ILIĆ" DRAČIĆ VALjEVO 43900 840-191660-67 601 11701 07096747 101490285 1042
OSNOVNA ŠKOLA "ŽIKICA JOVANOVIĆ-ŠPANAC" VALjEVO 43900 840-67660-72 601 11701 07096992 101494059 1043
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO JOVANOVIĆ" VALjEVO 43900 840-207660-82 601 11701 07096704 100074344 1044
POĆUTA
OSNOVNA ŠKOLA "ILIJA BIRČANIN" BOBOVA VALjEVO 43900 840-278660-94 601 11701 07096674 101493162 1045
OSNOVNA ŠKOLA "MILOVAN GLIŠIĆ" VALjEVO 43900 840-144660-29 601 11701 07096909 100067933 1046
OSNOVNA ŠKOLA "MILOVAN GLIŠIĆ" VALjEVO 43900 840-250660-92 601 11701 07096712 101492692 1047
VALjEVSKA KAMENICA
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ I BRANKO VALjEVO 43900 840-233660-70 601 11701 07096640 100071123 1048
PAVLOVIĆ" BRANKOVINA
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ MARKOVIĆ" DONjE VALjEVO 43900 840-216660-48 601 11701 07096666 102017695 1049
LESKOVICE
OSNOVNA ŠKOLA "MIŠA DUDIĆ" VALjEVO 43900 840-79660-59 601 11701 07096941 101900092 1050
OSNOVNA ŠKOLA "NADA PURIĆ" VALjEVO 43900 840-111660-89 601 11701 07232748 101495754 1051
OSNOVNA ŠKOLA "POPUČKE" POPUČKE VALjEVO 43900 840-1241660-45 601 11701 17278738 101498521 1052
OSNOVNA ŠKOLA "SESTRE ILIĆ" VALjEVO 43900 840-124660-83 601 11701 07096895 100076805 1053
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN FILIPOVIĆ" DIVCI VALjEVO 43900 840-174660-45 601 11701 07096682 101900076 1054
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA NEDIĆ" OSEČINA 43901 840-742660-44 601 11701 07134991 101596986 1055
OSNOVNA ŠKOLA "ČEDA MILOSAVLjEVIĆ" PECKA OSEČINA 43901 840-749660-93 601 11701 07135025 101938657 1056
OSNOVNA ŠKOLA "DIMITRIJE TUCOVIĆ" LAJKOVAC 43902 840-829660-71 601 11701 07134223 101343723 1057
JABUČJE
OSNOVNA ŠKOLA "MILE DUBLjEVIĆ" LAJKOVAC 43902 840-820660-08 601 11701 07134231 101343135 1058
OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA ŽIVOJIN MIŠIĆ" MIONICA 43903 840-718660-70 601 11701 07134746 102216185 1059
MIONICA
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGOJLO DUDIĆ" MIONICA 43903 840-908660-42 601 11701 07134754 101392039 1060
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN DANILOVIĆ" RADLjEVO UB 43910 840-592660-61 601 11701 07098596 102407179 1061
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN MUNjAS" UB 43910 840-588660-33 601 11701 07098588 101350389 1062
OSNOVNA ŠKOLA "RAJKO MIHAILOVIĆ" BANjANI UB 43910 840-608660-76 601 11701 07098502 101349328 1063
OSNOVNA ŠKOLA "TAMNAVSKI PARTIZANI" UB 43910 840-617660-42 601 11701 07098545 101352036 1064
PAMBUKOVICA
OSNOVNA ŠKOLA "SAVA KERKOVIĆ" LjIG 43930 840-672660-39 601 11701 07099231 101287100 1065
OSNOVNA ŠKOLA "SESTRE PAVLOVIĆ" LjIG 43930 840-665660-87 601 11701 07099215 101287159 1066
BELANOVICA
OSNOVNA ŠKOLA "20. OKTOBAR" VLASE VRANjE 44100 840-442660-78 601 11701 07138857 100406403 1067
OSNOVNA ŠKOLA "1. MAJ" GORNjI VRTOGOS VRANjE 44100 840-432660-08 601 11701 07138881 100405902 1068
OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" TIBUZDE VRANjE 44100 840-96660-81 601 11701 07204990 100553578 1069
OSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ" RATAJE VRANjE 44100 840-51660-57 601 11701 07138849 100549754 1070
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" VRANjE 44100 840-1162660-74 601 11701 07347804 100548690 1071
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" VRANjE 44100 840-80660-66 601 11701 07137940 100553990 1072
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" VRANjE 44100 840-68660-79 601 11701 07138806 100405574 1073
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" VRANjE 44100 840-234660-77 601 11701 07138814 100550557 1074
OSNOVNA ŠKOLA "KRALjA PETRA I VRANjE 44100 840-192660-74 601 11701 07138890 100406253 1075
OSLOBODIOCA"KORBEVAC
OSNOVNA ŠKOLA "PREDRAG DEVEDžIĆ" VRANjE 44100 840-125660-90 601 11701 07137931 100406399 1076
VRANjSKA BANjA
OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" VRANjE 44100 840-465660-45 601 11701 07138920 102067565 1077
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" VRANjE 44100 840-1123660-92 601 11701 07330162 100548681 1078
OSNOVNA ŠKOLA " MIĐENI" MUHOVAC BUJANOVAC 44101 840-290660-81 601 11701 07104308 102485821 1079
OSNOVNA ŠKOLA "29. NOVEMBAR" LUČANE BUJANOVAC 44101 840-1117660-50 601 11701 07323433 100977697 1080
OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" KOLOLEĐ BUJANOVAC 44101 840-1337660-38 601 11701 09002413 101920421 1081
OSNOVNA ŠKOLA "ALI BEKTAŠI" NESALCE BUJANOVAC 44101 840-1394660-49 601 11701 17437291 102561315 1082
OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" KLENIKE BUJANOVAC 44101 840-313660-48 601 11701 07106165 100976053 1083
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BUJANOVAC 44101 840-424660-49 601 11701 07104251 100975680 1084
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BUJANOVAC 44101 840-1346660-04 601 11701 09045031 100055270 1085
CERNICA
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO" SREZOVCE BUJANOVAC 44101 840-1335660-24 601 11701 09002383 100018265 1086
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO DUGOŠEVIĆ" RANILUG BUJANOVAC 44101 840-1332660-03 601 11701 09002391 100018304 1087
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" BUJANOVAC 44101 840-1340660-59 601 11701 09003282 102130412 1088
OSNOVNA ŠKOLA "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" BUJANOVAC 44101 840-269660-31 601 11701 07106173 102220797 1089
LEVOSOJE
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" BUJANOVAC 44101 840-279660-04 601 11701 07104260 102031931 1090
BILjAČA
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" BUJANOVAC 44101 840-1328660-72 601 11701 09002359 100018353 1091
K.KAMENICA
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BUJANOVAC 44101 840-1342660-73 601 11701 09003371 100055212 1092
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BUJANOVAC 44101 840-1364660-33 601 11701 09018174 100055132 1093
PREKOVCE
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGOMIR TRAJKOVIĆ" BUJANOVAC 44101 840-302660-68 601 11701 07104316 100368523 1094
ZBEVAC
OSNOVNA ŠKOLA "J.J.ZMAJ" ZEGRA BUJANOVAC 44101 840-1347660-11 601 11701 09003355 102316033 1095
OSNOVNA ŠKOLA "MARKO RAJKOVIĆ" VRBOVAC BUJANOVAC 44101 840-1355660-67 601 11701 09001727 101920341 1096
OSNOVNA ŠKOLA "MLADEN MARKOVIĆ" VITINA BUJANOVAC 44101 840-1350660-32 601 11701 09001646 101920350 1097
OSNOVNA ŠKOLA "MUHAREM KADRIĆ" VELIKI BUJANOVAC 44101 840-251660-02 601 11701 07104294 102485928 1098
TRNOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "NAIM FRASERI" BUJANOVAC 44101 840-1208660-08 601 11701 07658648 100978026 1099
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BUJANOVAC 44101 840-1339660-52 601 11701 09003347 100055315 1100
G.KUSCE
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" JASENOVIK BUJANOVAC 44101 840-1365660-40 601 11701 09018093 100055190 1101
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" KLOKOT BUJANOVAC 44101 840-1352660-46 601 11701 09095942 101920430 1102
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" PARALOVO BUJANOVAC 44101 840-1348660-18 601 11701 09134905 100055124 1103
OSNOVNA ŠKOLA "SKENDERBEG" ZARBINCE BUJANOVAC 44101 840-378660-18 601 11701 07197276 1104
OSNOVNA ŠKOLA "TRAJKO PERIŠIĆ" BUJANOVAC 44101 840-1330660-86 601 11701 09002421 100018290 1105
VEL.ROPOTOVO
OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" SURDULICA 44102 840-894660-41 601 11701 07180560 100951728 1106
OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO BUHA" SURDULICA 44102 840-916660-98 601 11701 07180535 100951777 1107
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" SURDULICA 44102 840-1093660-76 601 11701 07284373 100949975 1108
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" SURDULICA 44102 840-903660-07 601 11701 07180543 100950262 1109
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" SURDULICA 44102 840-885660-75 601 11701 07180551 100948441 1110
OSNOVNA ŠKOLA "PERA MAČKATOVAC" SURDULICA 44102 840-889660-06 601 11701 07180578 100950748 1111
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" SURDULICA 44102 840-909660-49 601 11701 07180527 100950730 1112
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" VLADIČIN HAN 44103 840-836660-23 601 11701 07140509 100924868 1113
OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA RADOMIR PUTNIK" VLADIČIN HAN 44103 840-851660-31 601 11701 07140517 100925721 1114
DžEP
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" STUBAL VLADIČIN HAN 44103 840-842660-65 601 11701 07179006 100924913 1115
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" VLADIČIN HAN 44103 840-1279660-20 601 11701 17038109 100926187 1116
OSNOVNA ŠKOLA "15. NOVEMBAR" PREŠEVO 44104 840-323660-21 601 11701 07179294 102204801 1117
OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" SELO RELjAN PREŠEVO 44104 840-372660-73 601 11701 07179316 100521162 1118
OSNOVNA ŠKOLA "ABDULAH HRASMICA" PREŠEVO 44104 840-333660-91 601 11701 07179308 100954771 1119
MIRATOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" PREŠEVO 44104 840-1169660-26 601 11701 07361599 100520586 1120
OSNOVNA ŠKOLA "ZEJMELI HAJDIMI" RAINCE PREŠEVO 44104 840-361660-93 601 11701 07205104 100952796 1121
OSNOVNA ŠKOLA "MIĐENI" CEREVAJKA PREŠEVO 44104 840-349660-09 601 11701 07241313 100952823 1122
OSNOVNA ŠKOLA "SELjAM HALAČI" ORAOVICA PREŠEVO 44104 840-453660-58 601 11701 07233540 100954618 1123
SLOŽENA USTANOVA OSNOVNIH ŠKOLA BOR PREŠEVO 44104 840-1151660-94 601 11701 07335911 100953109 1124
CRNOTINCE
OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" NOVO TRGOVIŠTE 44105 840-217660-55 601 11701 07205341 100757405 1125
SELO
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" TRGOVIŠTE 44105 840-415660-83 601 11701 07204655 100757376 1126
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" DONjI TRGOVIŠTE 44105 840-393660-26 601 11701 07205333 101466069 1127
STAJEVAC
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN UČA" TRGOVIŠTE 44105 840-403660-96 601 11701 07205350 101465960 1128
OSNOVNA ŠKOLA "GEORGI DIMITROV" BOSILEGRAD 44130 840-964660-46 601 11701 07104090 100981558 1129
OSNOVNA ŠKOLA "15. MAJ" MALI JASENOVAC ZAJEČAR 44200 840-830660-78 601 11701 06128254 100588066 1130
OSNOVNA ŠKOLA "VLADISLAV PETKOVIĆ-DIS" ZAJEČAR 44200 840-811660-42 601 11701 07147694 101331703 1131
GRLjAN
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" VELIKI ZAJEČAR 44200 840-822660-22 601 11701 07147775 101757604 1132
IZVOR
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" ZAJEČAR 44200 840-860660-94 601 11701 07147724 101328611 1133
OSNOVNA ŠKOLA "DOBRIVOJE RADOSAVLjEVIĆ ZAJEČAR 44200 840-1067660-88 601 11701 07334028 101329794 1134
BOBI"
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" ZAJEČAR 44200 840-852660-38 601 11701 07147767 100577172 1135
BRAZOGRNAC
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" ZAJEČAR 44200 840-874660-95 601 11701 07147732 101331043 1136
OSNOVNA ŠKOLA "JEREMIJA ILIĆ-JEGOR" ZAJEČAR 44200 840-1120660-71 601 11701 07147708 100576670 1137
RGOTINA
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" ZAJEČAR 44200 840-899660-76 601 11701 07147716 101329296 1138
SALAŠ
OSNOVNA ŠKOLA "LjUBA NEŠIĆ" ZAJEČAR 44200 840-837660-30 601 11701 07148194 101330325 1139
OSNOVNA ŠKOLA "LjUBICA ZAJEČAR 44200 840-1015660-15 601 11701 07147821 101331512 1140
RADOSAVLjEVIĆ-NADA"
OSNOVNA ŠKOLA "9. SRPSKA BRIGADA" BOLjEVAC 44210 840-1329660-79 601 11701 07127413 100705735 1141
OSNOVNA ŠKOLA "ĐORĐE SIMEONOVIĆ" BOLjEVAC 44210 840-1331660-93 601 11701 07127421 100704488 1142
PODGORAC
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" SUMRAKOVAC BOLjEVAC 44210 840-1333660-10 601 11701 07127430 100703900 1143
OSNOVNA ŠKOLA "DIMITRIJE KNjAŽEVAC 44220 840-1422660-51 601 11701 07127758 100407300 1144
TODOROVIĆ-KAPLAR"
OSNOVNA ŠKOLA "DUBRAVA" KNjAŽEVAC 44220 840-1449660-46 601 11701 06950841 100407439 1145
OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" KNjAŽEVAC 44220 840-1453660-74 601 11701 17106759 100633973 1146
OSNOVNA ŠKOLA "TIMOČKI PARTIZANI" KNjAŽEVAC 44220 840-1435660-45 601 11701 07127766 100407836 1147
OSNOVNA ŠKOLA "3. OKTOBAR" BOR 44230 840-1482660-83 601 11701 07130112 100499676 1148
OSNOVNA ŠKOLA "IDž SRPSKA UDARNA BOR 44230 840-1502660-29 601 11701 07308906 100627605 1149
BRIGADA"
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BOR 44230 840-1474660-27 601 11701 07130082 100500020 1150
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" BOR 44230 840-1475660-34 601 11701 07183321 100500548 1151
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" KRIVELj BOR 44230 840-1477660-48 601 11701 07130104 100567907 1152
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR RADOVANOVIĆ" ZLOT BOR 44230 840-1476660-41 601 11701 07130074 100569381 1153
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BOR 44230 840-1497660-91 601 11701 07130139 100499692 1154
OSNOVNA ŠKOLA "STANOJE MILjKOVIĆ" BOR 44230 840-1487660-21 601 11701 07130066 100567589 1155
BRESTOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "12. SEPTEMBAR" NEGOTIN 44240 840-1549660-67 601 11701 07129203 100774430 1156
OSNOVNA ŠKOLA "25. MAJ" JABUKOVAC NEGOTIN 44240 840-1542660-18 601 11701 07129084 100777196 1157
OSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ" UROVICA NEGOTIN 44240 840-1544660-32 601 11701 07129092 100565329 1158
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" NEGOTIN 44240 840-1531660-38 601 11701 07314191 100565415 1159
OSNOVNA ŠKOLA "VERA RADOSAVLjEVIĆ" NEGOTIN 44240 840-1545660-39 601 11701 07129122 100773849 1160
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" NEGOTIN 44240 840-1528660-17 601 11701 07129114 100773881 1161
OSNOVNA ŠKOLA "MOMČILO RANKOVIĆ" RAJAC NEGOTIN 44240 840-1555660-12 601 11701 07129165 100774278 1162
OSNOVNA ŠKOLA "PAVLE ILIĆ-VELjKO" NEGOTIN 44240 840-1532660-45 601 11701 07341105 100773873 1163
DUŠANOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "PAVLE ILIĆ-VELjKO" NEGOTIN 44240 840-1558660-33 601 11701 07129157 100565337 1164
PRAHOVO
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN MOKRANjAC" NEGOTIN 44240 840-1537660-80 601 11701 07129149 100773890 1165
KOBISNICA
OSNOVNA ŠKOLA "HAJDUK VELjKO" STUBIK NEGOTIN 44240 840-1543660-25 601 11701 07129106 100773865 1166
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" KLADOVO 44260 840-1621660-86 601 11701 07129696 100697522 1167
OSNOVNA ŠKOLA "LjUBICA JOVANOVIĆ KLADOVO 44260 840-1620660-79 601 11701 07129700 100696144 1168
RADOSAVLjEVIĆ"PODVRSKA
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR RADIĆ" TEKIJA KLADOVO 44260 840-1623660-03 601 11701 07129726 100694309 1169
OSNOVNA ŠKOLA "STEFANIJA MIHAJLOVIĆ" KLADOVO 44260 840-1618660-65 601 11701 07129688 100694987 1170
BRZA PALANKA
OSNOVNA ŠKOLA "HAJDUK VELjKO" KORBOVO KLADOVO 44260 840-1622660-93 601 11701 07129718 100697889 1171
OSNOVNA ŠKOLA "12. SEPTEMBAR" MAJDANPEK 44270 840-1663660-89 601 11701 07128134 100987128 1172
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO PERIĆ" RUDNA MAJDANPEK 44270 840-1652660-12 601 11701 07128142 100624228 1173
GLAVA
OSNOVNA ŠKOLA "VELIMIR MARKOVIĆ" MAJDANPEK 44270 840-1650660-95 601 11701 07128118 100987595 1174
OSNOVNA ŠKOLA "MILADIN BUČANOVIĆ" MAJDANPEK 44270 840-1679660-07 601 11701 07300255 100987659 1175
VLAOLE
OSNOVNA ŠKOLA "DIMITRIJE DRAGOVIĆ" SOKO BANjA 44280 840-1585660-28 601 11701 07215835 102023716 1176
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" DONjI MILANOVAC 44290 840-1667660-20 601 11701 07128126 100625108 1177
OSNOVNA ŠKOLA "1. OKTOBAR" BAŠAID KIKINDA 45500 840-176660-59 601 11701 08020876 101081403 1178
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO JEDINSTVO" KIKINDA 45500 840-236660-91 601 11701 08020914 101081575 1179
BANATSKA TOPOLA
OSNOVNA ŠKOLA "VASA STAJIĆ" MOKRIN KIKINDA 45500 840-208660-89 601 11701 08020892 101082730 1180
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" KIKINDA 45500 840-82660-80 601 11701 08036497 101081331 1181
OSNOVNA ŠKOLA "GLIGORIJE POPOV" RUSKO KIKINDA 45500 840-159660-37 601 11701 08020809 101079338 1182
SELO
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" KIKINDA 45500 840-40660-77 601 11701 08020795 101081913 1183
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" KIKINDA 45500 840-52660-64 601 11701 08020817 101080092 1184
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" NOVI KIKINDA 45500 840-194660-88 601 11701 08020884 101082705 1185
KOZARCI
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" KIKINDA 45500 840-98660-95 601 11701 08020833 101079936 1186
OSNOVNA ŠKOLA "MILIVOJ OMORAC" IĆOŠ KIKINDA 45500 840-126660-97 601 11701 08020850 101079660 1187
OSNOVNA ŠKOLA "MORA KAROLj" SAJAN KIKINDA 45500 840-253660-16 601 11701 08020922 100508021 1188
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" NAKOVO KIKINDA 45500 840-218660-62 601 11701 08020906 101083363 1189
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" KIKINDA 45500 840-113660-06 601 11701 08020841 101080252 1190
OSNOVNA ŠKOLA "SLAVKO RODIĆ" BANATSKO KIKINDA 45500 840-146660-43 601 11701 08020868 101083234 1191
VELIKO SELO
OSNOVNA ŠKOLA "FERENC KLARA" KIKINDA 45500 840-69660-86 601 11701 08020825 101081307 1192
STRUČNA SLUŽBA OSNOVNIH ŠKOLA KIKINDA 45500 840-970660-88 601 11701 08569789 100507133 1193
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" NOVI KNEŽEVAC 45510 840-666660-94 601 11701 08019495 101460205 1194
OSNOVNA ŠKOLA "22. AVGUST" BUKOVAC NOVI SAD 45700 840-558660-17 601 11701 08066698 102145057 1195
OSNOVNA ŠKOLA "23. OKTOBAR" SREMSKI 45700 840-524660-70 601 11701 08023522 101423723 1196
KARLOVCI
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" NOVI SAD 45700 840-325660-35 601 11701 08066582 102509167 1197
STEPANOVIĆEVO
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" NOVI SAD 45700 840-53660-71 601 11701 08066779 101647171 1198
OSNOVNA ŠKOLA "VASA STAJIĆ" NOVI SAD 45700 840-160660-44 601 11701 08066639 100236901 1199
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO VLAHOVIĆ" NOVI SAD 45700 840-1600660-36 601 11701 08055211 102035211 1200
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO PETROVIĆ" BEGEČ NOVI SAD 45700 840-304660-82 601 11701 08066809 100719095 1201
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" NOVI SAD 45700 840-1601660-43 601 11701 08042055 101892196 1202
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" NOVI SAD 45700 840-237660-98 601 11701 08066833 101648473 1203
FUTOG
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" NOVI SAD 45700 840-4660-19 601 11701 08066744 100458070 1204
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN RADOVIĐ" NOVI SAD 45700 840-1603660-57 601 11701 08042071 100735492 1205
OSNOVNA ŠKOLA "ĐORĐE MATOŠEVIĆ" NOVI SAD 45700 840-17660-13 601 11701 08066612 101709174 1206
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA DANIČIĆ" NOVI SAD 45700 840-1605660-71 601 11701 08042063 101692118 1207
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" KAĆ NOVI SAD 45700 840-1606660-78 601 11701 08066655 100734522 1208
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" NOVI SAD 45700 840-41660-84 601 11701 08066795 101584232 1209
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GUNDULIĆ" NOVI SAD 45700 840-1604660-64 601 11701 08066604 100236145 1210
OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" BUDISAVA NOVI SAD 45700 840-1608660-92 601 11701 08066574 101706217 1211
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" NOVI SAD 45700 840-479660-46 601 11701 08066701 101635461 1212
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN GRČIĆ MILENKO" BEOČIN 45700 840-1081660-89 601 11701 08028206 101235230 1213
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN DUČIĆ" PETROVARADIN 45700 840-27660-83 601 11701 08066752 100802892 1214
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" NOVI SAD 45700 840-292660-95 601 11701 08066817 100803367 1215
SREMSKA KAMENICA
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" NOVI SAD 45700 840-9660-54 601 11701 08066850 101641685 1216
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" SUSEK BEOČIN 45700 840-1076660-54 601 11701 08028214 101484932 1217
OSNOVNA ŠKOLA "JOŽEF ATILA" NOVI SAD 45700 840-99660-05 601 11701 08066787 100713932 1218
OSNOVNA ŠKOLA "KOSTA TRIFKOVIĆ" NOVI SAD 45700 840-1602660-50 601 11701 08066728 100713916 1219
OSNOVNA ŠKOLA "LAZA KOSTIĆ" KOVILj NOVI SAD 45700 840-1607660-85 601 11701 08066825 100737700 1220
OSNOVNA ŠKOLA "LjUDOVIT ŠTUR " KISAČ NOVI SAD 45700 840-254660-23 601 11701 08066841 102093334 1221
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ CRNjANSKI" NOVI SAD 45700 840-490660-26 601 11701 08066710 101704952 1222
OSNOVNA ŠKOLA "MIROSLAV ŠANTIĆ" FUTOG NOVI SAD 45700 840-1597660-15 601 11701 08168539 101703152 1223
OSNOVNA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN" VETERNIK NOVI SAD 45700 840-1024660-78 601 11701 08024863 100454923 1224
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" NOVI SAD 45700 840-83660-87 601 11701 08066680 100237126 1225
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR" NOVI SAD 45700 840-114660-13 601 11701 08066671 100236387 1226
OSNOVNA ŠKOLA "PRVA VOJVOĐANSKA NOVI SAD 45700 840-1582660-07 601 11701 08138141 100453848 1227
BRIGADA"
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" RUMENKA NOVI SAD 45700 840-734660-85 601 11701 08066736 102052158 1228
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ TOZA" NOVI SAD 45700 840-127660-07 601 11701 08066663 100237589 1229
OSNOVNA ŠKOLA "SONjA MARINKOVIĆ" NOVI SAD 45700 840-209660-96 601 11701 08066647 100237417 1230
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" BAČKI BAČKI PETROVAC 45701 840-1063660-60 601 11701 08055602 101871789 1231
MAGLIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "JAN AMOŠ KAMENSKI" BAČKI PETROVAC 45701 840-1051660-73 601 11701 08054126 101871801 1232
KULPIN
OSNOVNA ŠKOLA "JAN CAJAK" BAČKI PETROVAC 45701 840-1059660-32 601 11701 08054118 101874094 1233
OSNOVNA ŠKOLA "JOŽEF MARCOK DRAGUTIN" BAČKI PETROVAC 45701 840-1056660-11 601 11701 08055599 101270493 1234
GLOŽAN
OSNOVNA ŠKOLA "DANILO ZELENOVIĆ" SIRIG TEMERIN 45702 840-1124660-02 601 11701 08071888 102147063 1235
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" ČURUG ŽABALj 45702 840-1353660-53 601 11701 08063613 100646651 1236
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" ŽABALj 45702 840-1351660-39 601 11701 08063605 100648508 1237
GOSPOĐICA
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" ŽABALj 45702 840-1345660-94 601 11701 08062684 100142420 1238
ĐURĆEVO
OSNOVNA ŠKOLA "KOKAI IMRE" TEMERIN 45702 840-1091660-62 601 11701 08071926 100817845 1239
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" TEMERIN 45702 840-1097660-07 601 11701 08071896 100817907 1240
OSNOVNA ŠKOLA "SLAVKO RODIĆ" BAČKI TEMERIN 45702 840-1086660-27 601 11701 08071900 101454686 1241
JARAK
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN DIVNIN BABA" ŽABALj 45702 840-1343660-80 601 11701 08062668 100648330 1242
OSNOVNA ŠKOLA "ISIDORA SEKULIĆ" ŠAJKAŠ TITEL 45704 840-1501660-22 601 11701 08050473 101469569 1243
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MILETIĆ" TITEL 45704 840-1101660-35 601 11701 08050481 101456803 1244
OSNOVNA ŠKOLA "15. OKTOBAR" PIVNICE BAČKA PALANKA 45710 840-145660-36 601 11701 08062064 100753767 1245
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" GAJDOBRA BAČKA PALANKA 45710 840-537660-64 601 11701 08062056 100496233 1246
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO ĆOPIĆ" MLADENOVO BAČKA PALANKA 45710 840-303660-75 601 11701 08062439 100753033 1247
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆE NOVAKOV" SILBAS BAČKA PALANKA 45710 840-291660-88 601 11701 08062099 100753902 1248
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" BAČKA PALANKA 45710 840-781660-26 601 11701 08625158 100497105 1249
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" BAČKA PALANKA 45710 840-112660-96 601 11701 08062048 100497172 1250
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" OBROVAC BAČKA PALANKA 45710 840-175660-52 601 11701 08062404 100497156 1251
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO ČELAR" ČELAREVO BAČKA PALANKA 45710 840-314660-55 601 11701 08062072 100497197 1252
OSNOVNA ŠKOLA "MILETA PROTIĆ" BAČKA PALANKA 45710 840-193660-81 601 11701 08062382 100752080 1253
TOVARIŠEVO
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA " BAČKA PALANKA 45710 840-97660-88 601 11701 08062374 100495749 1254
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" VAJSKA BAČ 45711 840-334660-98 601 11701 08012873 101451528 1255
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" BAČ 45711 840-235660-84 601 11701 08012857 101451018 1256
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" PLAVNA BAČ 45711 840-252660-09 601 11701 08012881 101451202 1257
OSNOVNA ŠKOLA "JAN KOLAR" SELENCA BAČ 45711 840-270660-38 601 11701 08012890 101758943 1258
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" BAČKO NOVO BAČ 45711 840-324660-28 601 11701 08012865 101451761 1259
SELO
OSNOVNA ŠKOLA "4. OKTOBAR" GLOGONj PANČEVO 46000 840-552660-72 601 11701 08057079 101047488 1260
OSNOVNA ŠKOLA "AKSENTIJE MAKSIMOVIĆ" PANČEVO 46000 840-501660-06 601 11701 08006288 101980137 1261
DOLOVO
OSNOVNA ŠKOLA "BORISAV PETROV-BRACA" PANČEVO 46000 840-538660-71 601 11701 08057184 101047470 1262
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" PANČEVO 46000 840-530660-15 601 11701 08006334 101979954 1263
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO-JEDINSTVO" PANČEVO 46000 840-559660-24 601 11701 08057265 101054250 1264
OSNOVNA ŠKOLA "VASA ŽIVKOVIĆ" PANČEVO 46000 840-315660-62 601 11701 08006342 101052065 1265
OSNOVNA ŠKOLA "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" PANČEVO 46000 840-363660-10 601 11701 08006393 101052944 1266
STARČEVO
OSNOVNA ŠKOLA "GOCE DELČEV" JABUKA PANČEVO 46000 840-394660-33 601 11701 08006300 101049924 1267
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" PANČEVO 46000 840-525660-77 601 11701 08006326 101050256 1268
OMOLjICA
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" OPOVO OPOVO 46000 840-1191660-83 601 11701 08029024 101558980 1269
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" PANČEVO 46000 840-336660-15 601 11701 08161984 101052057 1270
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" B.NOVO PANČEVO 46000 840-456660-79 601 11701 08006270 101049893 1271
SELO
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" KAČARAVO PANČEVO 46000 840-593660-68 601 11701 08006318 101049869 1272
OSNOVNA ŠKOLA "ISIDORA SEKULIĆ" PANČEVO 46000 840-1126660-16 601 11701 08132046 101054233 1273
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" PANČEVO 46000 840-350660-16 601 11701 08006369 101829268 1274
OSNOVNA ŠKOLA "LUKRECIJA ANKUCIĆ" SAMOŠ KOVAČICA 46000 840-578660-60 601 11701 08029237 100873779 1275
OSNOVNA ŠKOLA "MARŠAL TITO" PADINA KOVAČICA 46000 840-100660-12 601 11701 08029229 100873607 1276
OSNOVNA ŠKOLA "MIROSLAV ANTIĆ-MIKA" PANČEVO 46000 840-1199660-42 601 11701 08236020 101049932 1277
OSNOVNA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN" IDVOR KOVAČICA 46000 840-583660-95 601 11701 08029199 100874064 1278
OSNOVNA ŠKOLA "MLADO POKOLjENjE" KOVAČICA KOVAČICA 46000 840-54660-78 601 11701 08029202 101009568 1279
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" DEBELjAČA KOVAČICA 46000 840-70660-93 601 11701 08029172 101009509 1280
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" IVANOVO PANČEVO 46000 840-293660-05 601 11701 08006296 101049877 1281
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" UZDIN KOVAČICA 46000 840-84660-94 601 11701 08029245 100874177 1282
OSNOVNA ŠKOLA "OLGA PETROV" B.BRESTOVAC PANČEVO 46000 840-609660-83 601 11701 08006261 101049885 1283
OSNOVNA ŠKOLA "SAVA ŽEBELjAN" CREPAJA KOVAČICA 46000 840-589660-40 601 11701 08029164 100873682 1284
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" PANČEVO 46000 840-1238660-24 601 11701 08271178 101054942 1285
OSNOVNA ŠKOLA "STEVICA JOVANOVIĆ" PANČEVO 46000 840-689660-61 601 11701 08006377 101820445 1286
OSNOVNA ŠKOLA "1. MAJ" VLADIMIRCI ALIBUNAR 46001 840-467660-59 601 11701 08031894 101083752 1287
OSNOVNA ŠKOLA "2. OKTOBAR" NIKOLINCI ALIBUNAR 46001 840-404660-06 601 11701 08031932 101083769 1288
OSNOVNA ŠKOLA "3. OKTOBAR" LOKVE ALIBUNAR 46001 840-504660-27 601 11701 08031967 101084866 1289
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO-JEDINSTVO" ALIBUNAR 46001 840-417660-97 601 11701 08031975 101084899 1290
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN JERKOVIĆ" ALIBUNAR 46001 840-568660-87 601 11701 08031908 101084920 1291
B.KARLOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ CRNjANSKI" ILANČA ALIBUNAR 46001 840-444660-92 601 11701 08032017 101084911 1292
OSNOVNA ŠKOLA "SAVA VELjKOVIĆ" DOBRICA ALIBUNAR 46001 840-426660-63 601 11701 08031886 101084874 1293
OSNOVNA ŠKOLA "T.G. MASARIK" JANOŠEK ALIBUNAR 46001 840-491660-33 601 11701 08031959 101084882 1294
OSNOVNA ŠKOLA "BORA RADIĆ" BAVANIŠTE KOVIN 46010 840-947660-24 601 11701 08012148 101406239 1295
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" KOVIN 46010 840-1371660-82 601 11701 08677301 101406409 1296
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" KOVIN 46010 840-938660-58 601 11701 08012504 101408412 1297
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA FILIPOVIĆ" PLOČICA KOVIN 46010 840-965660-53 601 11701 08012164 101408496 1298
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" KOVIN 46010 840-956660-87 601 11701 08012172 101408638 1299
SKORENOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" KOVIN 46010 840-935660-37 601 11701 08012199 101409077 1300
OSNOVNA ŠKOLA "MIŠA STOJKOVIĆ" GAJ KOVIN 46010 840-958660-04 601 11701 08012156 101406247 1301
OSNOVNA ŠKOLA "PAJA MARGANOVIĆ" KOVIN 46010 840-942660-86 601 11701 08012512 101406773 1302
DELIBLATO
OSNOVNA ŠKOLA "PREDRAG KOJIĆ" DUBOVAC KOVIN 46010 840-953660-66 601 11701 08012482 101407565 1303
OSNOVNA ŠKOLA "SAVA MAKSIMOVIĆ" KOVIN 46010 840-951660-52 601 11701 08012539 101408429 1304
MRAMORAK
OSNOVNA ŠKOLA "21. OKTOBAR" SOMBOR 46300 840-492660-40 601 11701 08013012 100612798 1305
OSNOVNA ŠKOLA "22. OKTOBAR" BAČKI SOMBOR 46300 840-598660-06 601 11701 08062749 101842407 1306
MONOŠTOR
OSNOVNA ŠKOLA "AVRAM MRAZOVIĆ" SOMBOR 46300 840-619660-56 601 11701 08012997 100275402 1307
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" ALEKSA SOMBOR 46300 840-481660-60 601 11701 08062765 101837469 1308
ŠANTIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" STAPAR SOMBOR 46300 840-469660-73 601 11701 08013071 100607900 1309
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO JEDINSTVO" SOMBOR 46300 840-389660-95 601 11701 08013004 100016235 1310
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO JEDINSTVO" SOMBOR 46300 840-594660-75 601 11701 08062722 100608515 1311
BEZDAN
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO JEDINSTVO" SOMBOR 46300 840-457660-86 601 11701 08013098 100607477 1312
SVETOZAR MILETIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SOMBOR 46300 840-1159660-53 601 11701 08174610 100612675 1313
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" SOMBOR 46300 840-502660-13 601 11701 08062757 100606521 1314
STANIŠIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" SOMBOR 46300 840-560660-31 601 11701 08062714 101841787 1315
OSNOVNA ŠKOLA "KIC FERENC" TELEĆKA SOMBOR 46300 840-445660-02 601 11701 08013101 100608759 1316
OSNOVNA ŠKOLA "LAZA KOSTIĆ" GAKOVO SOMBOR 46300 840-517660-21 601 11701 08013063 101840325 1317
OSNOVNA ŠKOLA "MIROSLAV ANTIĆ" ŽONOPLjA SOMBOR 46300 840-427660-70 601 11701 08013039 100607707 1318
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" BAČKI BREG SOMBOR 46300 840-405660-13 601 11701 08047081 101844931 1319
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA VUKIĐEVIĆ" SOMBOR 46300 840-373660-80 601 11701 08047057 100613733 1320
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" KLjAJIĆEVO SOMBOR 46300 840-435660-29 601 11701 08047073 100272718 1321
OSNOVNA ŠKOLA "OGNjEN PRICA" KOLUT SOMBOR 46300 840-418660-07 601 11701 08047065 101836812 1322
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" RIĐICA SOMBOR 46300 840-506660-41 601 11701 08013055 101842894 1323
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR" SOMBOR 46300 840-521660-49 601 11701 08013080 102259343 1324
DOBROSLOVO
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN". APATIN 46310 840-795660-27 601 11701 08063028 101129122 1325
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" APATIN 46310 840-735660-92 601 11701 08063109 100965452 1326
SONTA
OSNOVNA ŠKOLA "JOŽEF ATILA" KUPUSINA APATIN 46310 840-743660-51 601 11701 08063001 101125293 1327
OSNOVNA ŠKOLA "KIC FERENC" SVILOJEVO APATIN 46310 840-719660-77 601 11701 08062994 100963426 1328
OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" PRIGREVICA APATIN 46310 840-728660-43 601 11701 08063010 101126420 1329
OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" ODžACI 46320 840-1052660-80 601 11701 08007462 101569733 1330
KARAVUKOVO
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" ODžACI 46320 840-1048660-52 601 11701 08007454 101570404 1331
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" DERONjE ODžACI 46320 840-1077660-61 601 11701 08007527 101569694 1332
OSNOVNA ŠKOLA "JOŽEF ATILA" BOGOJEVO ODžACI 46320 840-1087660-34 601 11701 08007551 101569792 1333
OSNOVNA ŠKOLA "KOSTA STAMENKOVIĆ" ODžACI 46320 840-1060660-39 601 11701 08007497 101566770 1334
SRPSKI MILETIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "MARKO OREŠKOVIĆ" BAČKI ODžACI 46320 840-1064660-67 601 11701 08007535 101565648 1335
GRAČAC
OSNOVNA ŠKOLA "MIROSLAV ANTIĆ" ODžACI 46320 840-1148660-73 601 11701 08168466 101569872 1336
OSNOVNA ŠKOLA "NESTOR ŽUČNI" LALIĆ ODžACI 46320 840-1069660-05 601 11701 08007543 101569784 1337
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" BAČKI ODžACI 46320 840-1082660-96 601 11701 08007519 101570017 1338
BRESTOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "RATKO PAVLOVIĆ-ŠIŠKO" ODžACI 46320 840-1057660-18 601 11701 08007489 101569985 1339
RATKOVO
OSNOVNA ŠKLOA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" SREMSKA 46400 840-365660-24 601 11701 08015627 100588865 1340
MARTINCI MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO PALKOVLjEVIĆ-PINKI" SREMSKA 46400 840-42660-91 601 11701 08015651 102036283 1341
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" KUZMIN SREMSKA 46400 840-351660-23 601 11701 08015619 100588832 1342
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "DOBROSAV RADOSAVLjEVIĆ SREMSKA 46400 840-238660-08 601 11701 08015767 100588793 1343
NAROD"MAČVANSKA MITROVICA MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" SREMSKA 46400 840-55660-85 601 11701 08015660 100799509 1344
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" SREMSKA 46400 840-280660-11 601 11701 08015643 100588451 1345
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" SREMSKA 46400 840-256660-37 601 11701 08558302 100588398 1346
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN BAJIĆ-PAJA" SREMSKA 46400 840-71660-03 601 11701 08015678 100517522 1347
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "TRIVA VITASOVIĆ SREMSKA 46400 840-147660-50 601 11701 08015724 100800321 1348
LEBARNIK" LAĆARAK MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN VUKASOVIĆ-DIOGEN" PEĆINCI 46401 840-1107660-77 601 11701 08106061 101510975 1349
KUPINOVO
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN JERKOVIĆ-UČA" PEĆINCI 46401 840-744660-58 601 11701 08072124 101427648 1350
ŠUMANOVCI
OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN BAJIĆ-PAJA" PEĆINCI 46401 840-754660-31 601 11701 08072043 100399812 1351
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ADAŠEVCI ŠID 46410 840-1366660-47 601 11701 08636095 100929224 1352
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN VESELINOV-ŽARKO" ŠID 46410 840-1200660-49 601 11701 08153728 101416252 1353
OSNOVNA ŠKOLA "SAVA ŠUMANOVIĆ" ERDEVIK ŠID 46410 840-428660-77 601 11701 08017239 100929021 1354
OSNOVNA ŠKOLA "SREMSKI FRONT" ŠID 46410 840-1070660-12 601 11701 08017212 101546921 1355
OSNOVNA ŠKOLA "FILIP VIŠNjIĆ" MOROVIĆ ŠID 46410 840-1065660-74 601 11701 08017204 100928369 1356
OSNOVNA ŠKOLA "23. OKTOBAR" KLENAK RUMA 46420 840-762660-87 601 11701 08026254 100782368 1357
OSNOVNA ŠKOLA "VI UDARNA VOJVOĐANSKA RUMA 46420 840-775660-81 601 11701 08026351 101340600 1358
BRIGADA"GRABOVCI
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" RUMA 46420 840-767660-25 601 11701 08026394 101983445 1359
NIKINCI
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO DUGOŠEVIĆ" RUMA 46420 840-658660-38 601 11701 08026297 100778530 1360
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" IRIG 46420 840-713660-35 601 11701 08032068 101381886 1361
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" RUMA 46420 840-682660-12 601 11701 08026360 100783060 1362
PUTINCI
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN JERKOVIĆ" RUMA 46420 840-667660-04 601 11701 08026319 100779372 1363
OSNOVNA ŠKOLA "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" RUMA 46420 840-673660-46 601 11701 08026335 100779629 1364
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" RUMA 46420 840-680660-95 601 11701 08026343 100783264 1365
OSNOVNA ŠKOLA "MILIVOJ PETKOVIĆ-FECKO" RUMA 46420 840-784660-47 601 11701 08026289 101917364 1366
PLATIĆEVO
OSNOVNA ŠKOLA "MILICA IRIG 46420 840-720660-84 601 11701 08032076 101380971 1367
STOJADINOVIĆ-SRPKINjA"VRDNIK
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ CRNjANSKI" HRTKOVCI RUMA 46420 840-788660-75 601 11701 08026386 100783352 1368
OSNOVNA ŠKOLA "NEBOJŠA JERKOVIĆ" RUMA 46420 840-690660-68 601 11701 08026378 101338641 1369
BUĆANOVCI
OSNOVNA ŠKOLA "10. OKTOBAR" SUBOTICA 46600 840-326660-42 601 11701 08009023 100846007 1370
OSNOVNA ŠKOLA "VIII VOJVODJANSKA SUBOTICA 46600 840-306660-96 601 11701 08009040 100843839 1371
UDARNA BRIGADA"
OSNOVNA ŠKOLA "BOSA MILIĆEVIĆ" N.ŽEDNIK SUBOTICA 46600 840-294660-12 601 11701 08065489 100851629 1372
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR" ĐURĐIN SUBOTICA 46600 840-374660-87 601 11701 08009139 100839673 1373
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" BAJMOK SUBOTICA 46600 840-382660-46 601 11701 08008973 101811292 1374
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO SALAJ" SUBOTICA 46600 840-161660-51 601 11701 08009007 100847000 1375
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" SUBOTICA 46600 840-352660-30 601 11701 08008981 100444878 1376
OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MILUTINOVIĆ". SUBOTICA 46600 840-366660-31 601 11701 08009104 100959411 1377
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" SUBOTICA 46600 840-220660-76 601 11701 08008990 100445282 1378
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN MIKIĆ" SUBOTICA 46600 840-406660-20 601 11701 08009031 100959614 1379
OSNOVNA ŠKOLA "KIZUR IŠTVAN" SUBOTICA 46600 840-281660-18 601 11701 08009015 100958574 1380
OSNOVNA ŠKOLA "MATIJA GUBEC" TAVANKUT SUBOTICA 46600 840-257660-44 601 11701 08009082 100845721 1381
OSNOVNA ŠKOLA "MATKO VUKOVIĆ" SUBOTICA 46600 840-339660-36 601 11701 08065551 100958935 1382
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ CRNjANSKI" SUBOTICA 46600 840-1130660-44 601 11701 08058504 100851731 1383
OSNOVNA ŠKOLA "MIROSLAV ANTIĆ" PALIĆ SUBOTICA 46600 840-271660-45 601 11701 08009074 100839753 1384
OSNOVNA ŠKOLA "NARODNI HEROJI" ČANTAVIR SUBOTICA 46600 840-210660-06 601 11701 08009791 100858169 1385
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI BRIGADA" SUBOTICA 46600 840-395660-40 601 11701 08009066 100849511 1386
HAJDUKOVO
OSNOVNA ŠKOLA "PIONIR" ST.ŽEDNIK SUBOTICA 46600 840-239660-15 601 11701 08065497 100838154 1387
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" SUBOTICA 46600 840-390660-05 601 11701 08065519 100843687 1388
OSNOVNA ŠKOLA "SEČENjI IŠTVAN" SUBOTICA 46600 840-195660-95 601 11701 08009058 101749774 1389
OSNOVNA ŠKOLA "SONjA MARINKOVIĆ" SUBOTICA 46600 840-316660-69 601 11701 08065527 100851006 1390
OSNOVNA ŠKOLA "10. OKTOBAR" HORGOŠ KANjIŽA 46610 840-800660-62 601 11701 08025398 100789044 1391
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" KANjIŽA 46610 840-1156660-32 601 11701 08114307 100787991 1392
OSNOVNA ŠKOLA "KIS FERENC" TREŠNjEVAC KANjIŽA 46610 840-1183660-27 601 11701 08126852 100870789 1393
ZDRUŽENA ŠKOLA STRUČNA SLUŽBA OSNOVNIH BAČKA TOPOLA 46620 840-1094660-83 601 11701 08625000 101444109 1394
ŠKOLA
OGLEDNA OSNOVNA ŠKOLA "ADI ENDRE" MALI IĐOŠ 46620 840-904660-14 601 11701 08051194 101434656 1395
OSNOVNA ŠKOLA "18. OKTOBAR" NOVO BAČKA TOPOLA 46620 840-925660-64 601 11701 08059101 101444481 1396
ORAHOVO
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO-JEDINSTVO" BAČKA TOPOLA 46620 840-922660-43 601 11701 08057214 101580916 1397
BAJŠA
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" KRIVAJA BAČKA TOPOLA 46620 840-934660-30 601 11701 08061815 101443920 1398
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" LOVĆENAC MALI IĐOŠ 46620 840-895660-48 601 11701 08055661 101435026 1399
OSNOVNA ŠKOLA "DOZA ĐERĐ" GUNAROŠ BAČKA TOPOLA 46620 840-930660-02 601 11701 08032939 101444133 1400
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" PAČIR BAČKA TOPOLA 46620 840-921660-36 601 11701 08032912 101444408 1401
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA ĐURKOVIĆ" FEKETIĆ MALI IĐOŠ 46620 840-900660-83 601 11701 08051186 101435163 1402
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" BAČKA TOPOLA 46620 840-910660-56 601 11701 08032947 101448688 1403
OSNOVNA ŠKOLA "ST. KOVAČ ĐULA" STARA BAČKA TOPOLA 46620 840-917660-08 601 11701 08032904 101444094 1404
MORAVICA
OSNOVNA ŠKOLA "ČAKI LAJOŠ" BAČKA TOPOLA 46620 840-890660-13 601 11701 08061807 101581486 1405
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" ČOKA 46630 840-604660-48 601 11701 08017786 101417575 1406
OSNOVNA ŠKOLA "NOVAK RADONjIĆ" MOL ADA 46630 840-480660-53 601 11701 08018464 100986842 1407
OSNOVNA ŠKOLA "SERVO MIHALj" PADEJ ČOKA 46630 840-618660-49 601 11701 08017760 101761699 1408
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SREMAC" SENTA 46630 840-651660-86 601 11701 08052778 101104002 1409
OSNOVNA ŠKOLA "TIHOMIR OSTOJIĆ" ČOKA 46630 840-615660-28 601 11701 08017751 101418414 1410
OSTOJIĆEVO
OSNOVNA ŠKOLA "ČEH KAROLj" ADA 46630 840-468660-66 601 11701 08018731 101092309 1411
OSNOVNA ŠKOLA "20. OKTOBAR" VRBAS 46700 840-258660-51 601 11701 08007047 100640778 1412
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" RAVNO VRBAS 46700 840-221660-83 601 11701 08007039 100640479 1413
SELO
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" VRBAS 46700 840-178660-73 601 11701 08007012 101420136 1414
SAVINO SELO
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO-JEDINSTVO" VRBAS 46700 840-148660-57 601 11701 08006997 100641916 1415
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO-JEDINSTVO" VRBAS 46700 840-196660-05 601 11701 08006954 100640809 1416
KUCURA
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" SRBOBRAN 46700 840-1418660-23 601 11701 08013233 101425495 1417
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" BAČKO VRBAS 46700 840-162660-58 601 11701 08006962 102003569 1418
DOBRO POLjE
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN-UČA" SRBOBRAN 46700 840-1415660-02 601 11701 08013268 101867337 1419
NADALj
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" VRBAS 46700 840-211660-13 601 11701 08007004 100641668 1420
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" SRBOBRAN 46700 840-1417660-16 601 11701 08013241 101424558 1421
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR DRAPŠIN" TURIJA SRBOBRAN 46700 840-1416660-09 601 11701 08013250 101424679 1422
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" VRBAS 46700 840-115660-20 601 11701 08006946 100639087 1423
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MILETIĆ" VRBAS 46700 840-128660-14 601 11701 08006989 101419785 1424
OSNOVNA ŠKOLA "20. OKTOBAR" SIVAC KULA 46710 840-714660-42 601 11701 08114579 100584688 1425
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO VLAHOVIĆ" KRUŠČIĆ KULA 46710 840-407660-27 601 11701 08005184 100261484 1426
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" CRVENKA KULA 46710 840-789660-82 601 11701 08143293 100584135 1427
OSNOVNA ŠKOLA "ISA BAJIĆ" KULA 46710 840-340660-43 601 11701 08005133 100661706 1428
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" LIPAR KULA 46710 840-375660-94 601 11701 08005192 100263130 1429
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI BRIGADA" KULA 46710 840-353660-37 601 11701 08005176 100261521 1430
OSNOVNA ŠKOLA I GIMNAZIJA "PETRO KULA 46710 840-844660-79 601 11701 08005168 100263189 1431
KUZMJAK" RUSKI KRSTUR
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOČANSKI" BEČEJ 46720 840-1553660-95 601 11701 08069743 100434243 1432
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR" BEČEJ 46720 840-1551660-81 601 11701 08069859 100329180 1433
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" BEČEJ 46720 840-1560660-47 601 11701 08069735 100741843 1434
BAČKO GRADIŠTE
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ" ZA BEČEJ 46720 840-1547660-53 601 11701 08069751 100737943 1435
PRED.OSNOV.OBRAZOV.
OSNOVNA ŠKOLA "SERVO MIHALj" BEČEJ 46720 840-1569660-13 601 11701 08069875 100434235 1436
OSNOVNA ŠKOLA "SERVO MIHALj" BAČKO BEČEJ 46720 840-1550660-74 601 11701 08069867 100741618 1437
PETROVO SELO
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" VRŠAC 46800 840-241660-29 601 11701 08010641 102084197 1438
VELIKO SREDIŠTE
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" UMLjA VRŠAC 46800 840-459660-03 601 11701 08010625 102083942 1439
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" VRŠAC 46800 840-56660-92 601 11701 08010692 100515623 1440
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" PLANDIŠTE 46800 840-891660-20 601 11701 08118507 101301135 1441
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" PAVLIŠ VRŠAC 46800 840-197660-12 601 11701 08010595 102084105 1442
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" IZBIŠTE VRŠAC 46800 840-470660-80 601 11701 08010609 100913915 1443
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" PLANDIŠTE 46800 840-989660-27 601 11701 08617635 101237952 1444
HAJDUČICA
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN STERIJA POPOVIĆ" VRŠAC 46800 840-102660-26 601 11701 08010668 102083696 1445
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN STERIJA POPOVIĆ" PLANDIŠTE 46800 840-988660-20 601 11701 08610266 100415852 1446
VELIKA GREDA
OSNOVNA ŠKOLA "KORIOLAN DOBAN" KUŠTILj VRŠAC 46800 840-222660-90 601 11701 08010633 102270058 1447
OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" VRŠAC 46800 840-991660-41 601 11701 08620504 100915927 1448
OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" GUDURICA VRŠAC 46800 840-179660-80 601 11701 08010650 100914119 1449
OSNOVNA ŠKOLA "OLGA PETROV RADIŠIĆ" VRŠAC 46800 840-116660-27 601 11701 08010676 100514920 1450
OSNOVNA ŠKOLA "PAJA JOVANOVIĆ" VRŠAC 46800 840-129660-21 601 11701 08010684 102084654 1451
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BELA CRKVA 46810 840-638660-92 601 11701 08031312 100868468 1452
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" BELA CRKVA 46810 840-632660-50 601 11701 08031304 100868484 1453
OSNOVNA ŠKOLA "ZLATIBOR GOJKOV" BELA CRKVA 46810 840-652660-93 601 11701 08031231 100867897 1454
JASENOVO
OSNOVNA ŠKOLA "MARA JANKOVIĆ" KUSIĆ BELA CRKVA 46810 840-668660-11 601 11701 08031355 100865221 1455
OSNOVNA ŠKOLA "MARKO STOJANOVIĆ" BELA CRKVA 46810 840-644660-37 601 11701 08031240 100866894 1456
VRAČEV GAJ
OSNOVNA ŠKOLA "MIHAIL SADOVEANU" BELA CRKVA 46810 840-647660-58 601 11701 08031339 100865352 1457
GREBENAC
OSNOVNA ŠKOLA "SAVA MUNČAN" KRUŠČICA BELA CRKVA 46810 840-659660-45 601 11701 08031347 100868845 1458
OSNOVNA ŠKOLA "1. OKTOBAR" BOGOŠ ZRENjANIN 46900 840-1389660-14 601 11701 08728828 102232128 1459
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" ČENTA ZRENjANIN 46900 840-610660-90 601 11701 08001227 101763651 1460
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO ĆOPIĆ" LUKIĆEVO ZRENjANIN 46900 840-1373660-96 601 11701 08617350 100903642 1461
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO JEDINSTVO" ZRENjANIN 46900 840-1306660-15 601 11701 08221308 101763627 1462
BELO BLATO
OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO" ARADAC ZRENjANIN 46900 840-1195660-14 601 11701 08116725 101983496 1463
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ZRENjANIN 46900 840-163660-65 601 11701 08057842 102214260 1464
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" ZRENjANIN 46900 840-18660-20 601 11701 08002118 100652051 1465
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" ZRENjANIN 46900 840-1298660-56 601 11701 08220654 101763848 1466
FARKAŽDIN
OSNOVNA ŠKOLA "DR ALEKSANDAR SABOVLjEV" ZRENjANIN 46900 840-1197660-28 601 11701 08116598 101763678 1467
EČKA
OSNOVNA ŠKOLA "DR BOŠKO VREBALOV" ZRENjANIN 46900 840-259660-58 601 11701 08001146 101763733 1468
MELENCI
OSNOVNA ŠKOLA "DR JOVAN CVIJIĆ" ZRENjANIN 46900 840-391660-12 601 11701 08029580 100903482 1469
OSNOVNA ŠKOLA "DRUGI OKTOBAR" ZRENjANIN 46900 840-1193660-97 601 11701 08116687 100654555 1470
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" ZRENjANIN 46900 840-198660-19 601 11701 08002096 101161154 1471
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" PERLEZ ZRENjANIN 46900 840-703660-62 601 11701 08220646 101763872 1472
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" ZRENjANIN 46900 840-1304660-98 601 11701 08221499 100653281 1473
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN DUČIĆ" KLEK ZRENjANIN 46900 840-1204660-77 601 11701 08116628 100654694 1474
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" ZRENjANIN 46900 840-242660-36 601 11701 08002142 101763694 1475
OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" TOMAŠEVAC ZRENjANIN 46900 840-1375660-13 601 11701 08619824 101763725 1476
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" BANATSKI ZRENjANIN 46900 840-1309660-36 601 11701 08221324 101763686 1477
DESPOTOVAC
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" ZRENjANIN 46900 840-1025660-85 601 11701 08002088 100903361 1478
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ZRENjANIN 46900 840-1313660-64 601 11701 08221316 101763717 1479
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ-TOZA" ZRENjANIN 46900 840-282660-25 601 11701 08057885 101763750 1480
ELEMIR
OSNOVNA ŠKOLA "SERVO MIHALj" ZRENjANIN 46900 840-327660-49 601 11701 08002134 100903290 1481
OSNOVNA ŠKOLA "SLAVKO RODIĆ" LAZAREVO ZRENjANIN 46900 840-1206660-91 601 11701 08116636 101763741 1482
OSNOVNA ŠKOLA "SONjA MARINKOVIĆ" ZRENjANIN 46900 840-223660-97 601 11701 08057834 100903370 1483
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN KNIĆANIN" ZRENjANIN 46900 840-1302660-84 601 11701 08220662 101763901 1484
KNIĆANIN
OSNOVNA ŠKOLA "UROŠ PREDIĆ" ORLOVAT ZRENjANIN 46900 840-1201660-56 601 11701 08116580 101763768 1485
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BOŽAR NOVI BEČEJ 46901 840-575660-39 601 11701 08020221 101845549 1486
OSNOVNA ŠKOLA "JOSIF MARINKOVIĆ" NOVI BEČEJ 46901 840-584660-05 601 11701 08020264 102109753 1487
OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE ČIPLIĆ" NOVI BEČEJ 46901 840-569660-94 601 11701 08020256 102109585 1488
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ POPOV" N.MILOŠEVO NOVI BEČEJ 46901 840-1061660-46 601 11701 08020248 101433367 1489
OSNOVNA ŠKOLA "STANČIĆ MILAN UČA" NOVI BEČEJ 46901 840-579660-67 601 11701 08020230 101430934 1490
KUMANE
OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" SEČANj 46902 840-1230660-65 601 11701 08122679 101356027 1491
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA STEFANOVIĆ" SEČANj 46902 840-1228660-51 601 11701 08122644 101356060 1492
NEUŽINA
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO ĐURIČIN" JARKOVAC SEČANj 46902 840-1234660-93 601 11701 08122652 101356035 1493
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" KONAK SEČANj 46902 840-1242660-52 601 11701 08122636 101356051 1494
OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" BOKA SEČANj 46902 840-1225660-30 601 11701 08122628 101356043 1495
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" SUTJESKA SEČANj 46902 840-1229660-58 601 11701 08122687 101356078 1496
OSNOVNA ŠKOLA "SLAVKO RODIĆ" KRAJIŠNIK SEČANj 46902 840-1236660-10 601 11701 08122695 102254486 1497
OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN ALEKSIĆ" JAŠA SEČANj 46902 840-1239660-31 601 11701 08122610 102003368 1498
TOMIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "4. OKTOBAR" VOJVODA NOVA CRNjA 46903 840-1218660-78 601 11701 08120706 101595895 1499
STEPA
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" NOVA CRNjA 46903 840-1220660-92 601 11701 08120722 101595715 1500
VELIKE LIVADE
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" SRPSKA CRNjA NOVA CRNjA 46903 840-1216660-64 601 11701 08120692 101596172 1501
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR" NOVA CRNjA 46903 840-1213660-43 601 11701 08120714 101596507 1502
OSNOVNA ŠKOLA "STANKO KRSTIN" RADOJEVO NOVA CRNjA 46903 840-1223660-16 601 11701 08120684 101595372 1503
OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ CRNjANSKI" SRPSKI ŽITIŠTE 46904 840-1354660-60 601 11701 08574731 101375812 1504
ITEBEJ
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" ŽITIŠTE 46904 840-1360660-05 601 11701 08574758 101377566 1505
B.KARAĆORĆEVO
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ŽITIŠTE 46904 840-1356660-74 601 11701 08574740 101375861 1506
OSNOVNA ŠKOLA "21. NOVEMBAR" VUČITRN 48200 840-755660-38 601 11701 09021973 100018089 1507
OSNOVNA ŠKOLA "29. NOVEMBAR" ŠTIMLjE KOSOVSKA 48200 840-531660-22 601 11701 09023623 1508
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "BANOVIĆ STRAHINjA" BANjSKA ZVEČAN 48200 840-768660-32 601 11701 09023470 100017883 1509
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" KOSOVSKA 48200 840-522660-56 601 11701 09023518 100018925 1510
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO BANAŠEVIĆ" KOSOVSKA 48200 840-683660-19 601 11701 09023577 101261768 1511
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "VLADO ĆETKOVIĆ" KOSOVSKA 48200 840-483660-74 601 11701 09023534 100018747 1512
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ZVEČAN 48200 840-576660-46 601 11701 09023585 100017891 1513
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" PRILUŽJE VUČITRN 48200 840-611660-97 601 11701 09022023 101263143 1514
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" KOSOVSKA 48200 840-29660-97 601 11701 09023569 101261741 1515
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" KOSOVSKA 48200 840-508660-55 601 11701 09023496 100018659 1516
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" KOSOVSKA 48200 840-1975660-42 601 11701 09011455 102076269 1517
ORAHOVAC MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "ZARIJE JOVANOVIĆ" VUČITRN 48200 840-599660-13 601 11701 09022015 100018136 1518
NEVOLjANE
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" NOVO VUČITRN 48200 840-585660-12 601 11701 09022058 100018048 1519
SELO
OSNOVNA ŠKOLA "MILADIN POPOVIĆ" SRBICA 48200 840-149660-64 601 11701 09020667 102475393 1520
OSNOVNA ŠKOLA "MILUTIN JAKŠIĆ" RUDNIK SRBICA 48200 840-648660-65 601 11701 09020764 102475385 1521
OSNOVNA ŠKOLA "MIHAJLO LALIĆ" GLAVOTINj VUČITRN 48200 840-887660-89 601 11701 09022040 1522
OSNOVNA ŠKOLA "PREDRAG I MIODRAG KOSOVSKA 48200 840-715660-49 601 11701 09023542 100018618 1523
MIHAJLOVIĆ" MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "RADE MILIĆEVIĆ" PRVI KOSOVSKA 48200 840-540660-85 601 11701 09023488 101261928 1524
TUNEL MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "RADOŠ TOŠIĆ" OSOJANE KOSOVSKA 48200 840-1488660-28 601 11701 09007903 102235803 1525
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" KOSOVSKA 48200 840-180660-87 601 11701 09023500 100018968 1526
MITROVICA
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" GRACE VUČITRN 48200 840-1176660-75 601 11701 09117792 100018144 1527
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ŽEROVNICA ZVEČAN 48200 840-1026660-92 601 11701 09039040 101262888 1528
OSNOVNA ŠKOLA "STANA BAČANIN" LESAK LEPOSAVIĆ 48202 840-620660-63 601 11701 09021345 101815218 1529
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" SOĆANICA LEPOSAVIĆ 48202 840-633660-57 601 11701 09021370 101262484 1530
OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN PENEZIĆ-KRCUN" LEPOSAVIĆ 48202 840-626660-08 601 11701 09021337 101262126 1531
OSNOVNA ŠKOLA "BLAGOJE RADIĆ" ZUBIN POTOK 48204 840-1483660-90 601 11701 09338071 101526418 1532
OSNOVNA ŠKOLA "JEDINSTVO" ZUBIN POTOK 48204 840-1479660-62 601 11701 09007954 102105646 1533
OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" ZUBIN POTOK 48204 840-1165660-95 601 11701 09023526 101526387 1534
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" ZUBIN POTOK 48204 840-1484660-97 601 11701 09338080 101526215 1535
OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" GNjILANE 48220 840-1936660-60 601 11701 09130861 100055261 1536
OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" POZARANjE GNjILANE 48220 840-1362660-19 601 11701 09001719 101261985 1537
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" GNjILANE 48220 840-1368660-61 601 11701 09017992 100055085 1538
LABLjANE SO NOVO BRDO
OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" TRPEZA GNjILANE 48220 840-1361660-12 601 11701 09039325 101261985 1539
OSNOVNA ŠKOLA "MILADIN POPOVIĆ" BOSTANE GNjILANE 48220 840-1367660-54 601 11701 09018247 100055085 1540
OSNOVNA ŠKOLA "MILADIN POPOVIĆ" LETNICA LETNICA 48220 840-1359660-95 601 11701 09001735 101261985 1541
OSNOVNA ŠKOLA "MILADIN POPOVIĆ" GNjILANE 48220 840-1338660-45 601 11701 09003312 100055237 1542
S.PASJANE
OSNOVNA ŠKOLA "MILADIN POPOVIĆ" PAŠJANI GNjILANE 48220 840-1938660-74 601 11701 09003312 100055237 1543
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" GRAČANICA 48230 840-1952660-75 601 11701 09018123 101262589 1544
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA AKSIĆ" GRAČANICA 48230 840-1949660-54 601 11701 09014977 102004344 1545
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR" GRAČANICA 48230 840-1948660-47 601 11701 09015043 102140684 1546
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARAĐIĆ" GRAČANICA 48230 840-1946660-33 601 11701 09015051 102140893 1547
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" GRAČANICA 48230 840-1959660-27 601 11701 09048308 102001756 1548
OSNOVNA ŠKOLA "DIMITRIJE PRICA" GRAČANICA 48230 840-1953660-82 601 11701 09018212 102004377 1549
OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" GRAČANICA 48230 840-1945660-26 601 11701 09017984 101262521 1550
OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ LAZAR" GRAČANICA 48230 840-1950660-61 601 11701 09015019 100055518 1551
OSNOVNA ŠKOLA "KRALj MILUTIN" GRAČANICA 48230 840-1941660-95 601 11701 09018166 100055542 1552
OSNOVNA ŠKOLA "MILADIN MITIĆ" GRAČANICA 48230 840-1937660-67 601 11701 09018255 100055411 1553
OSNOVNA ŠKOLA "MILAN RAKIĆ" GRAČANICA 48230 840-1956660-06 601 11701 09097716 101262644 1554
OSNOVNA ŠKOLA "SAŠA MAROVIĆ" GRAČANICA 48230 840-1957660-13 601 11701 09017917 100055479 1555
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" GRAČANICA 48230 840-1958660-20 601 11701 09073736 101262628 1556
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" GRAČANICA 48230 840-1934660-46 601 11701 09272887 100055534 1557
OSNOVNA ŠKOLA "UGLjARE" GRAČANICA 48230 840-1944660-19 601 11701 09269550 102003995 1558
OSNOVNA ŠKOLA "RAJKO UROŠEVIĆ" ŠTRPCE 48270 840-1933660-39 601 11701 09084452 100056115 1559
OSNOVNA ŠKOLA "STAJA MARKOVIĆ" ŠTRPCE 48270 840-1930660-18 601 11701 09000399 100055956 1560
OSNOVNA ŠKOLA "ŠARSKI ODRED" ŠTRPCE 48270 840-1932660-32 601 11701 09000437 100056439 1561
OSNOVNA ŠKOLA "ANTON SKALA" BEOGRAD 40200 840-1167660-12 601 11701 07002106 100118084 1562
OSNOVNA ŠKOLA ZA ZAŠTITU VIDA "DRAGAN BEOGRAD 40200 840-1676660-83 601 11701 07017758 100047028 1563
KOVAČEVIĆ"
ŠKOLA ZA OŠTEĆENE SLUHOM-NAGLUVE BEOGRAD 40200 840-824660-36 601 11701 07002114 101288758 1564
"STEFAN DEČANSKI"
OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO BUHA" BEOGRAD 40300 840-1472660-13 601 11701 07014686 101148925 1565
OSNOVNA ŠKOLA "N.H. DUŠAN DUGALIĆ" BEOGRAD 40300 840-1412660-78 601 11701 07004338 101602245 1566
OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE PAVLOVIĆ" BEOGRAD 40600 840-1759660-82 601 11701 07014414 101833762 1567
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE BEOGRAD 40600 840-1305660-08 601 11701 07014406 100575564 1568
"SVETI SAVA"UMKA
OSNOVNA ŠKOLA "LjUBOMIR AĆIMOVIĆ" OBRENOVAC 40610 840-1920660-45 601 11701 17241362 101214606 1569
OSNOVNA ŠKOLA "NOVI BEOGRAD" NOVI BEOGRAD 40700 840-1581660-97 601 11701 07029802 101969730 1570
OSNOVNA ŠKOLA "RADIVOJ POPOVIĆ" ZEMUN 40700 840-1833660-18 601 11701 07074263 100014088 1571
OSNOVNA ŠKOLA "SAVA ZEMUN 40700 840-1546660-46 601 11701 07026676 100013382 1572
JOVANOVIĆ-SIROGOJNO"
ŠKOLA ZA UČENIKE OŠTEĆENOG VIDA "VELjKO ZEMUN 40700 840-1859660-06 601 11701 07026757 100014070 1573
RAMADANOVIĆ"
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE STARA PAZOVA 40710 840-1411660-71 601 11701 08011338 100532329 1574
"ANTON SKALA"
OSNOVNA ŠKOLA "MIODRAG MATIĆ" BEOGRAD 40800 840-1753660-40 601 11701 07028156 100372976 1575
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE ČAČAK 41300 840-862660-11 601 11701 07192746 101114346 1576
"1 NOVEMBAR"
ŠKOLA ZA OSNOVNO I PROFES.OBRAZOVANjE KRAGUJEVAC 41700 840-355660-51 601 11701 07151349 101578556 1577
GLUVE DECE I OML.SA INTERNATOM
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE KRAGUJEVAC 41700 840-960660-18 601 11701 07151357 101577008 1578
"VUKAŠIN MARKOVIĆ"
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE KRALjEVO 41800 840-580660-74 601 11701 07191111 100241341 1579
"IVO LOLA RIBAR"
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE KRUŠEVAC 41900 840-809660-28 601 11701 07143915 100315175 1580
"VESELIN NIKOLIĆ"
SPECIJALNA ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE LESKOVAC 42100 840-692660-82 601 11701 07137796 102133953 1581
OBRAZOVANjE "11.OKTOBAR"
SPECIJALNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA NIŠ 42500 840-1705660-92 601 11701 07216475 100665822 1582
"BUBANj"
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE NIŠ 42500 840-1757660-68 601 11701 07173873 100615194 1583
"14.OKTOBAR"
OSNOVNA ŠKOLA ZA VASPITANjE I PIROT 42800 840-603660-41 601 11701 07172338 100185326 1584
OBRAZOVANjE DECE "MLADOST"
OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" PROKUPLjE 43100 840-725660-22 601 11701 07107455 102133494 1585
ŠKOLA SA INTERNATOM ZA DECU OŠTEĆENOG JAGODINA 43500 840-230660-49 601 11701 07127111 100938950 1586
SLUHA I GOVORA "11. MAJ"
OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" ŠABAC 43600 840-741660-37 601 11701 07171277 102357076 1587
OSNOVNA ŠKOLA ZA SLUHOM OŠTEĆENU DECU UŽICE 43700 840-748660-86 601 11701 07157550 101783885 1588
"MIODRAG MATIĆ"
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE VRANjE 44100 840-567660-80 601 11701 07138962 100550469 1589
"VULE ANTIĆ"
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE ZAJEČAR 44200 840-982660-75 601 11701 07148208 101328871 1590
"JELENA MAJSTOROVIĆ"
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE BOR 44230 840-1492660-56 601 11701 07130228 100627066 1591
"VIDOVDAN"
OSNOVNA ŠKOLA "6. OKTOBAR" KIKINDA 45500 840-433660-15 601 11701 08020949 101082852 1592
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE NOVI SAD 45700 840-219660-69 601 11701 08067007 101700275 1593
"MILAN PETROVIĆ"
SPECIJALNA OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ PINKI" BAČKA PALANKA 45710 840-454660-65 601 11701 08062340 100753025 1594
OSNOVNA ŠKOLA "MARA MANDIĆ" PANČEVO 46000 840-838660-37 601 11701 08006458 100522737 1595
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE SOMBOR 46300 840-926660-71 601 11701 08013144 100122835 1596
SA DOMOM "VUK KARADDžIĆ"
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE SREMSKA 46400 840-901660-90 601 11701 08015821 100791631 1597
"R. POPOVIĆ" MITROVICA
CENTAR ZA SPECIJALNO OBRAZOVANjE ŠID 46410 840-1145660-52 601 11701 08117136 101453747 1598
"BRATSTVO-JEDINSTVO"
OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" SUBOTICA 46600 840-177660-66 601 11701 08009112 100850812 1599
ŠKOLSKI CENTAR ZA VASPITANjE I SUBOTICA 46600 840-701660-48 601 11701 08009333 101749715 1600
OBRAZOVANjE SLUŠNO OŠTEĆENIH LICA
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE BEČEJ 46720 840-1334660-17 601 11701 08069786 100737783 1601
OSNOVNA ŠKOLA "JELENA VARIJACKI" VRŠAC 46800 840-845660-86 601 11701 08115281 102084113 1602
CENTAR ZA VASPITANjE I OBRAZOVANjE "9. ZRENjANIN 46900 840-957660-94 601 11701 08069123 100903595 1603
MAJ"
SPECIJALNA ŠKOLA ZA DECU I OMLADINU SA KOSOVSKA 48200 840-1108660-84 601 11701 09046020 102235549 1604
SMETNjAMA U RAZVOJU MITROVICA
OSNOVNA BALETSKA ŠKOLA "LUJ DAVIČO" BEOGRAD 40200 840-1414660-92 601 11701 07003013 100039833 1605
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "STANISLAV BEOGRAD 40200 840-974660-19 601 11701 07001894 100349129 1606
BINIČKI"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "VLADIMIR BEOGRAD 40300 840-1461660-33 601 11701 07004842 100132724 1607
ĐORĐEVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "JOSIP BEOGRAD 40300 840-1390660-21 601 11701 07004303 100295768 1608
MARINKOVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "DR.MILOJE GROCKA 40330 840-1911660-79 601 11701 17057979 101848115 1609
MILOJEVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "VATROSLAV BEOGRAD 40600 840-1294660-28 601 11701 07027893 100115137 1610
LISINSKI"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "DAVORIN JENKO" BEOGRAD 40600 840-1274660-82 601 11701 07004052 101994037 1611
RAKOVICA
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "MARKO TAJČEVIĆ" LAZAREVAC 40620 840-1912660-86 601 11701 17062069 101135924 1612
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "KOSTA ZEMUN 40700 840-1524660-86 601 11701 07021283 100097342 1613
MANOJLOVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "PETAR KONjOVIĆ" BEOGRAD 40800 840-1834660-25 601 11701 07075189 100373073 1614
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN HRISTIĆ" MLADENOVAC 40810 840-1910660-72 601 11701 17057952 101960769 1615
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "DR VOJISLAV ČAČAK 41300 840-12660-75 601 11701 07182678 100898341 1616
VUČKOVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "PETAR ILIĆ" ARANĐELOVAC 41710 840-1240660-38 601 11701 07347332 100765082 1617
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN MOKRANjAC" KRALjEVO 41800 840-397660-54 601 11701 07101163 100264575 1618
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "KORNELIJE TRSTENIK 41810 840-1321660-23 601 11701 17430092 101305832 1619
STANKOVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN HRISTIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-118660-41 601 11701 07143931 100480420 1620
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" LOZNICA 42200 840-61660-30 601 11701 07169680 101923303 1621
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN MOKRANjAC" NOVI PAZAR 42600 840-865660-32 601 11701 07326211 102012891 1622
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "DR.DRAGUTIN PIROT 42800 840-2039660-05 601 11701 17468588 102561212 1623
GOSTUŠKI"
OSNOVNA I SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN POŽAREVAC 42900 840-1222660-09 601 11701 07336136 101972985 1624
MOKRANjAC"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA PRIJEPOLjE 43000 840-856660-66 601 11701 17049054 100808065 1625
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "KORNELIJE PROKUPLjE 43100 840-7660-40 601 11701 17020056 100258146 1626
STANKOVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "KOSTA SMEDEREVO 43200 840-64660-51 601 11701 07164661 101606998 1627
MANOJLOVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "BOŽIDAR TRUDIĆ" SMEDEREVSKA 43230 840-827660-57 601 11701 07340672 102231906 1628
PALANKA
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "VLADIMIR JAGODINA 43500 840-266660-10 601 11701 07127154 102136345 1629
ĐORĐEVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "DUŠAN SKOVRAN" ĆUPRIJA 43503 840-753660-24 601 11701 07166346 101527351 1630
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "MILENKO PARAĆIN 43504 840-1031660-30 601 11701 07116144 100876394 1631
ŽIVKOVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "MIHAILO VUK ŠABAC 43600 840-50660-50 601 11701 07169698 102276401 1632
DRAGOVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "PETAR KONjOVIĆ" UŽICE 43700 840-1100660-28 601 11701 07249187 101777154 1633
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "PETAR UB 43910 840-920660-29 601 11701 07253834 101350983 1634
STOJANOVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN MOKRANjAC" VRANjE 44100 840-1073660-33 601 11701 07274718 100403441 1635
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA BUJANOVAC 44101 840-1164660-88 601 11701 07353596 100977945 1636
OSNOVNA ŠKOLA ZA MUZIČKO OBRAZOVANjE ZAJEČAR 44200 840-843660-72 601 11701 07147848 100577068 1637
"STEVAN MOKRANjAC"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "PREDRAG KNjAŽEVAC 44220 840-1444660-11 601 11701 07303483 102146206 1638
MILOŠEVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "MIODRAG BOR 44230 840-1480660-69 601 11701 07130236 100626140 1639
VASILjEVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA KLADOVO KLADOVO 44260 840-1631660-59 601 11701 17220144 100697750 1640
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "RAJKO KRIVIĆ" MAJDANPEK 44270 840-1674660-69 601 11701 07229569 100625132 1641
OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN MALBAŠKI" KIKINDA 45500 840-443660-85 601 11701 08020957 101081567 1642
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA NOVI KNEŽEVAC 45510 840-1013660-98 601 11701 08697230 101461739 1643
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "JOSIP SLAVENSKI" NOVI SAD 45700 840-335660-08 601 11701 08066990 100454239 1644
ŠKOLA ZA POSEBNO UMETNIČKO VASPITANjE I BAČKA PALANKA 45710 840-158660-30 601 11701 08062323 100495513 1645
OBRAZOVANjE "STEVAN HRISTIĆ"
OSNOVNA BALETSKA ŠKOLA "DIMITRIJE PANČEVO 46000 840-1363660-26 601 11701 08661545 101049916 1646
PARLIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "PETAR KONjOVIĆ" SOMBOR 46300 840-364660-17 601 11701 08047090 100273331 1647
OSNOVNA ŠKOLA ZA POSEBNO MUZIČKO APATIN 46310 840-712660-28 601 11701 08063583 101128996 1648
VASPIT.I OBRAZ. "STEVAN HRISTIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "PETAR KRANjČEVIĆ" SREMSKA 46400 840-338660-29 601 11701 08015830 100516370 1649
MITROVICA
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "FILIP VIŠNjIĆ" ŠID 46410 840-1137660-93 601 11701 08117128 101453992 1650
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "TEODOR-TOCA RUMA 46420 840-976660-33 601 11701 08026475 101339648 1651
ANDREJEVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA KANjIŽA KANjIŽA 46610 840-1419660-30 601 11701 08733295 100870560 1652
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA BAČKA TOPOLA 46620 840-946660-17 601 11701 08059144 101444117 1653
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "BARTOK BELA" ADA 46630 840-505660-34 601 11701 08018472 101482293 1654
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN MOKRANjAC" SENTA 46630 840-807660-14 601 11701 08594457 101104424 1655
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA VRBAS 46700 840-971660-95 601 11701 08650071 100639142 1656
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA KULA 46710 840-539660-78 601 11701 08005222 100262846 1657
ŠKOLA ZA POSEBO MUZIČKO VASPITANjE I BEČEJ 46720 840-1548660-60 601 11701 08069816 100742231 1658
OBRAZOVANjE "PETAR KONjOVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "JOSIF VRŠAC 46800 840-1040660-93 601 11701 08678707 100513259 1659
MARINKOVIĆ"
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "MIODRAG KOSOVSKA 48200 840-660660-52 601 11701 09023666 101261709 1660
VASILjEVIĆ" MITROVICA
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN MOKRANjAC" PRIŠTINA 48230 840-1931660-25 601 11701 09018298 101262652 1661
REPUBLIČKI CENTAR ZA TALENTE BEOGRAD 40200 840-1919660-38 601 11701 17164953 100697776 1662
ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH BEOGRAD 40200 840-1254660-39 601 11701 07030738 100270087 1663
"ĐURO SALAJ"
ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH 40300 840-1788660-91 601 11701 07042191 101853942 1664
"BRAĆA STAMENKOVIĆ"BEOGRAD
ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH OBRENOVAC 40610 840-1896660-71 601 11701 07722966 102087785 1665
"OBRENOVAC"
ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANjE I MLADENOVAC 40810 840-1829660-87 601 11701 07068760 101961807 1666
VASPITANjE ODRASLIH "MLADENOVAC"
ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH LESKOVAC 42100 840-429660-84 601 11701 07139454 100328154 1667
"DOSITEJ OBRADOVIĆ"
ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANjE I NOVI SAD 45700 840-1760660-89 601 11701 08666423 102593731 1668
VASPITANjE ODRASLIH "SVETI SAVA"
ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH SOMBOR 46300 840-1153660-11 601 11701 08170517 100660998 1669
OBRAZOVNO-KULTURNA USTANOVA "CNESA" KANjIŽA 46610 840-1181660-13 601 11701 08126801 100953289 1670
RADNIČKI UNIVERZITET-OSNOVNO OBRAZOVANjE ŠTRPCE 48270 840-1985660-15 601 11701 09018794 100056061 1671
GIMNAZIJA "SVETI SAVA" BEOGRAD 40200 840-1845660-05 601 11702 07001932 102259693 1672
MATEMATIČKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40200 840-1643660-46 601 11702 07003030 100059449 1673
PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40200 840-1634660-80 601 11702 07003021 100040770 1674
SPORTSKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40200 840-1924660-73 601 11702 17411349 100124773 1675
FILOLOŠKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40200 840-1626660-24 601 11702 07001916 100223140 1676
ČETVRTA GIMNAZIJA U BEOGRADU BEOGRAD 40200 840-1844660-95 601 11702 07001924 100349768 1677
PETA BEOGRADSKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40300 840-1425660-72 601 11702 07004508 101521096 1678
SEDMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40300 840-1923660-66 601 11702 17409336 100032938 1679
TREĆA BEOGRADSKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40300 840-1646660-67 601 11702 07018860 100290203 1680
ČETRNAESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40300 840-1397660-70 601 11702 07004320 100279813 1681
ŠESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40300 840-1836660-39 601 11702 07076843 100027643 1682
PETNAESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA RAKOVICA BEOGRAD 40600 840-1903660-23 601 11702 06009719 101992172 1683
TRINAESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40600 840-1308660-29 601 11702 07014392 101011889 1684
GIMNAZIJA U OBRENOVCU OBRENOVAC 40610 840-1892660-43 601 11702 07506597 101212895 1685
GIMNAZIJA LAZAREVAC 40620 840-1916660-17 601 11702 17079638 101132022 1686
DEVETA GIMNAZIJA "MIHAILO NOVI BEOGRAD 40700 840-1860660-13 601 11702 07093314 100428013 1687
PETROVIĆ-ALAS"
DESETA GIMNAZIJA "MIHAJLO PUPIN" NOVI BEOGRAD 40700 840-967660-67 601 11702 07047177 100228602 1688
ZEMUNSKA GIMNAZIJA ZEMUN 40700 840-1871660-90 601 11702 07021291 100010159 1689
GIMNAZIJA "BRANKO RADIČEVIĆ" STARA PAZOVA 40710 840-1519660-51 601 11702 08228426 100535524 1690
GIMNAZIJA INĐIJA 40720 840-1507660-64 601 11702 08111634 100702812 1691
DVANAESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40800 840-1698660-43 601 11702 07017332 100378676 1692
"DIMITRIJE TUCOVIĆ"
OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA BEOGRAD 40800 840-1922660-59 601 11702 17409077 102008758 1693
GIMNAZIJA - MLADENOVAC MLADENOVAC 40810 840-1894660-57 601 11702 07524293 101477979 1694
GIMNAZIJA ČAČAK ČAČAK 41300 840-72660-10 601 11702 07182074 101551804 1695
GIMNAZIJA "TAKOVSKI USTANAK" GORNjI MILANOVAC 41320 840-663660-73 601 11702 07177941 102291724 1696
GIMNAZIJA "SVETI SAVA"- PEĆ GORAŽDEVAC 41700 840-1440660-80 601 11702 09047891 101942069 1697
DRUGA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA KRAGUJEVAC 41700 840-1358660-88 601 11702 07668104 101317717 1698
PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA KRAGUJEVAC 41700 840-342660-57 601 11702 07151292 101576683 1699
GIMNAZIJA "MILOŠ SAVKOVIĆ" ARANĐELOVAC 41710 840-1246660-80 601 11702 07351160 100901430 1700
GIMNAZIJA KRALjEVO 41800 840-1036660-65 601 11702 07102453 100242078 1701
GIMNAZIJA "VUK KARADžIĆ" TRSTENIK 41810 840-1088660-41 601 11702 07352581 101308642 1702
GIMNAZIJA VRNjAČKA BANjA 41820 840-1217660-71 601 11702 06876170 100917957 1703
GIMNAZIJA KRUŠEVAC 41900 840-1119660-64 601 11702 07102968 100314207 1704
GIMNAZIJA BRUS 41930 840-2052660-96 601 11702 17501321 102898072 1705
GIMNAZIJA "STANIMIR VELjKOVIĆ-ZELE" LESKOVAC 42100 840-344660-71 601 11702 07137745 100332782 1706
GIMNAZIJA "STOJAN LjUBIĆ" LEBANE 42101 840-1324660-44 601 11702 07355114 100529036 1707
GIMNAZIJA "STEVAN JAKOVLjEVIĆ" VLASOTINCE 42102 840-1311660-50 601 11702 07351704 101937031 1708
GIMNAZIJA "VUK KARADžIĆ" LOZNICA 42200 840-15660-96 601 11702 07171447 101561959 1709
GIMNAZIJA "VUK KARADžIĆ" LjUBOVIJA 42210 840-488660-12 601 11702 07169795 101303850 1710
GIMNAZIJA "9 MAJ" NIŠ 42500 840-1770660-62 601 11702 07282516 100334116 1711
GIMNAZIJA "BORA STANKOVIĆ" NIŠ 42500 840-1723660-24 601 11702 07174667 101858198 1712
GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ" NIŠ 42500 840-1656660-40 601 11702 07215312 100665453 1713
GIMNAZIJA "STEVAN SREMAC" NIŠ 42500 840-1655660-33 601 11702 07174659 101532998 1714
GIMNAZIJA "11. OKTOBAR" BELA PALANKA 42501 840-1780660-35 601 11702 07106530 100402065 1715
GIMNAZIJA "DRAKČE MILOVANOVIĆ" ALEKSINAC 42530 840-1799660-71 601 11702 07106947 100304490 1716
GIMNAZIJA NOVI PAZAR 42600 840-6660-33 601 11702 07195168 101785294 1717
GIMNAZIJA TUTIN 42602 840-640660-09 601 11702 07175841 102021431 1718
GIMNAZIJA RAŠKA 42610 840-966660-60 601 11702 07637063 101273406 1719
GIMNAZIJA "JEZDIMIR LOVIĆ" SJENICA 42620 840-902660-97 601 11702 07192100 100947750 1720
GIMNAZIJA PIROT 42800 840-75660-31 601 11702 07131577 100374159 1721
VASPITNO OBRAZOVNI CENTAR "VUK KARADžIĆ" BABUŠNICA 42801 840-474660-11 601 11702 07106360 100981806 1722
GIMNAZIJA DIMITROVGRAD 42802 840-346660-85 601 11702 07153139 101045601 1723
POŽAREVAČKA GIMNAZIJA POŽAREVAC 42900 840-35660-42 601 11702 07161255 101972522 1724
GIMNAZIJA "MLADOST" PETROVAC NA 42910 840-709660-07 601 11702 07161719 101584579 1725
MLAVI
GIMNAZIJA VELIKO GRADIŠTE 42920 840-937660-51 601 11702 07159226 101364834 1726
PRIJEPOLjSKA GIMNAZIJA PRIJEPOLjE 43000 840-693660-89 601 11702 07341423 100808395 1727
GIMNAZIJA "PIVO KARAMATIJEVIĆ" NOVA VAROŠ 43010 840-771660-53 601 11702 07589514 101067770 1728
GIMNAZIJA PRIBOJ NA LIMU 43020 840-739660-23 601 11702 07111347 101207756 1729
GIMNAZIJA PROKUPLjE 43100 840-983660-82 601 11702 07271344 100257756 1730
GIMNAZIJA "RADOŠ JOVANOVIĆ-SELjA" KURŠUMLIJA 43120 840-990660-34 601 11702 07172826 101352315 1731
GIMNAZIJA SMEDEREVO 43200 840-92660-53 601 11702 07198574 100969259 1732
GIMNAZIJA "SVETA ĐORĐEVIĆ" SMEDEREVSKA 43230 840-3660-12 601 11702 07142811 101386647 1733
PALANKA
GIMNAZIJA VELIKA PLANA 43240 840-898660-69 601 11702 07164173 101174589 1734
GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ" JAGODINA 43500 840-188660-46 601 11702 07127146 100935074 1735
GIMNAZIJA ĆUPRIJA 43503 840-740660-30 601 11702 07166877 101527685 1736
GIMNAZIJA PARAĆIN 43504 840-1157660-39 601 11702 07352450 100875258 1737
GIMNAZIJA "VERA BLAGOJEVIĆ" ŠABAC 43600 840-143660-22 601 11702 07120460 100083503 1738
GIMNAZIJA "MIODRAG MILOVANOVIĆ-LUNE" UŽICE 43700 840-688660-54 601 11702 07279329 101624008 1739
GIMNAZIJA "JOSIF PANČIĆ" BAJINA BAŠTA 43710 840-1034660-51 601 11702 07221258 101000413 1740
GIMNAZIJA IVANjICA 43720 840-1207660-98 601 11702 07249195 100933905 1741
GIMNAZIJA "SVETI SAVA" POŽEGA 43740 840-1252660-25 601 11702 07572913 100863808 1742
VALjEVSKA GIMNAZIJA VALjEVO 43900 840-301660-61 601 11702 07098286 100078799 1743
GIMNAZIJA "BRANISLAV PETRONIJEVIĆ" UB 43910 840-1012660-91 601 11702 07593040 101351121 1744
GIMNAZIJA "BORA STANKOVIĆ" VRANjE 44100 840-529660-08 601 11702 07138946 100403298 1745
GIMNAZIJA GNjILANE U GORNjEM KUSKU BUJANOVAC 44101 840-1319660-09 601 11702 09003436 100055366 1746
GIMNAZIJA U KOSOVSKOJ KAMENICI - BUJANOVAC 44101 840-1317660-92 601 11702 09233881 100018361 1747
VELIKO ROPOTOVO
GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ" SURDULICA 44102 840-1962660-48 601 11702 07573537 100951306 1748
GIMNAZIJA "JOVAN SKERLIĆ" VLADIČIN HAN 44103 840-869660-60 601 11702 07138342 100925199 1749
GIMNAZIJA "25. MAJ" PREŠEVO 44104 840-1196660-21 601 11702 07179324 100953002 1750
GIMNAZIJA BOSILEGRAD 44130 840-955660-80 601 11702 07207760 100610497 1751
GIMNAZIJA ZAJEČAR ZAJEČAR 44200 840-1074660-40 601 11702 07351356 101328437 1752
GIMNAZIJA "IVO LOLA RIBAR" KNjAŽEVAC 44220 840-1421660-44 601 11702 07127774 100630959 1753
GIMNAZIJA "BORA STANKOVIĆ" BOR 44230 840-1504660-43 601 11702 07414269 100628026 1754
GIMNAZIJA "PREDRAG KOSTIĆ" NEGOTIN 44240 840-1538660-87 601 11702 07129190 100773710 1755
GIMNAZIJA - KLADOVO KLADOVO 44260 840-1628660-38 601 11702 07346930 102024276 1756
GIMNAZIJA "MILE ARSENIJEVIĆ - BANDERA" MAJDANPEK 44270 840-1680660-14 601 11702 07677316 100625671 1757
GIMNAZIJA "DUŠAN VASILjEV" KIKINDA 45500 840-815660-70 601 11702 08174776 100510025 1758
GIMNAZIJA NOVI KNEŽEVAC NOVI KNEŽEVAC 45510 840-1032660-37 601 11702 08727511 101460393 1759
GIMNAZIJA "ISIDORA SEKULIĆ" NOVI SAD 45700 840-1616660-51 601 11702 08200882 102058302 1760
GIMNAZIJA "LAZA KOSTIĆ" NOVI SAD 45700 840-1771660-69 601 11702 08685240 100237409 1761
GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ" NOVI SAD 45700 840-1599660-29 601 11702 08066914 100238209 1762
PRIRODNO MATEMATIČKA GIMNAZIJA "JOVAN NOVI SAD 45700 840-379660-25 601 11702 08066892 100236049 1763
JOVANOVIĆ ZMAJ"
GIMNAZIJA SA DOMOM UČENIKA "JAN KOLAR" BAČKI PETROVAC 45701 840-1047660-45 601 11702 08054134 101269891 1764
GIMNAZIJA "20. OKTOBAR" BAČKA PALANKA 45710 840-362660-03 601 11702 08062358 100496573 1765
GIMNAZIJA "MIHAJLO PUPIN" KOVAČICA KOVAČICA 46000 840-896660-55 601 11702 08029253 101009769 1766
GIMNAZIJA "UROŠ PREDIĆ" PANČEVO 46000 840-380660-32 601 11702 08006431 101048794 1767
GIMNAZIJA "BRANKO RADIČEVIĆ" KOVIN 46010 840-1178660-89 601 11702 08215731 101405952 1768
GIMNAZIJA "VELjKO PETROVIĆ" SOMBOR 46300 840-1129660-37 601 11702 08162735 101837740 1769
GIMNAZIJA "NIKOLA TESLA" APATIN 46310 840-1173660-54 601 11702 08198250 100963049 1770
GIMNAZIJA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" ODžACI 46320 840-1168660-19 601 11702 08199957 101564877 1771
GIMNAZIJA "IVO LOLA RIBAR" SREMSKA 46400 840-1215660-57 601 11702 08195242 100517170 1772
MITROVICA
GIMNAZIJA "SAVA ŠUMANOVIĆ" ŠID 46410 840-1270660-54 601 11702 08215618 100929329 1773
GIMNAZIJA "STEVAN PUZIĆ" RUMA 46420 840-1253660-32 601 11702 08196109 101341475 1774
GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ" SUBOTICA 46600 840-482660-67 601 11702 08065535 100958994 1775
FILOLOŠKA GIMNAZIJA "KOSTOLANjI DEŽO" SUBOTICA 46600 840-2054660-13 601 11702 08787280 102879350 1776
GIMNAZIJA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BAČKA TOPOLA 46620 840-1068660-95 601 11702 08207895 101445257 1777
GIMNAZIJA SENTA 46630 840-695660-06 601 11702 08204071 101099825 1778
GIMNAZIJA ZA TALENTE PRIR.MAT.USMERENjA SENTA 46630 840-2056660-27 601 11702 08787271 102923123 1779
GIMNAZIJA "ŽARKO ZRENjANIN" VRBAS 46700 840-240660-22 601 11702 08073112 100640296 1780
GIMNAZIJA "SVETOZAR MILETIĆ" SRBOBRAN 46700 840-1413660-85 601 11702 08013276 101867755 1781
GIMNAZIJA BEČEJ 46720 840-1576660-62 601 11702 08204381 100740086 1782
GIMNAZIJA "BORISLAV PETROV-BRACA" VRŠAC 46800 840-802660-76 601 11702 08060967 102084189 1783
GIMNAZIJA "JOVAN CVIJIĆ" BELA CRKVA 46810 840-939660-65 601 11702 08228965 100865914 1784
ZRENjANINSKA GIMNAZIJA ZRENjANIN 46900 840-1166660-05 601 11702 08069107 100903177 1785
GIMNAZIJA VUČITRN VUČITRN 48200 840-972660-05 601 11702 09230408 101263225 1786
GIMNAZIJA KOSOVSKA MITROVICA KOSOVSKA 48200 840-1114660-29 601 11702 09028919 101261686 1787
MITROVICA
GIMNAZIJA ORAHOVAC KOSOVSKA 48200 840-1499660-08 601 11702 09028919 101261686 1788
MITROVICA
GIMNAZIJA GNjILANE GNjILANE 48220 840-1942660-05 601 11702 09003436 100055366 1789
GIMNAZIJA "IVO LOLA RIBAR" PRIŠTINA 48230 840-1935660-53 601 11702 09018328 100055446 1790
PRVA EKONOMSKA ŠKOLA BEOGRAD 40200 840-1638660-11 601 11702 07003005 100279145 1791
SREDNjA ELEKTROPRIVREDNA ŠKOLA BEOGRAD 40200 840-1632660-66 601 11702 07002980 101514816 1792
SREDNjA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA BEOGRAD 40200 840-1873660-07 601 11702 07003048 100052255 1793
TESLA"
SREDNjA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA BEOGRAD 40200 840-1915660-10 601 11702 17091590 102088368 1794
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "BEOGRAD" BEOGRAD 40200 840-1848660-26 601 11702 07083785 100267114 1795
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" BEOGRAD 40200 840-1398660-77 601 11702 07018851 100155281 1796
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "DR. VOJISLAV BEOGRAD 40200 840-1589660-56 601 11702 07003196 100053014 1797
VUČKOVIĆ"
SREDNjA PRAVNO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA "9. BEOGRAD 40200 840-1881660-63 601 11702 07079931 101514728 1798
MAJ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "PETAR DRAPŠIN" BEOGRAD 40200 840-1640660-25 601 11702 07002998 100122257 1799
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ZA DIZAJN KOŽE BEOGRAD 40200 840-1879660-49 601 11702 07454783 101994730 1800
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ZA OBRADU BEOGRAD 40200 840-1629660-45 601 11702 07003137 101824456 1801
DRVETA,UNUTR.DEKOR.I PEJZAŽNU
ARHITEKTURU
SREDNjA TRGOVINSKA ŠKOLA BEOGRAD 40200 840-1864660-41 601 11702 07061625 100054599 1802
SREDNjA UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA BEOGRAD 40200 840-1827660-73 601 11702 07017405 100267874 1803
SREDNjA ŠKOLA ZA BRODARSTVO, BEOGRAD 40200 840-1037660-72 601 11702 07001959 100118404 1804
BRODOGRADNjU I HIDROGRADNjU
SREDNjA ŠKOLA ZA DIZAJN BEOGRAD 40200 840-1485660-07 601 11702 07001860 100219883 1805
SREDNjA ARHITEKTONSKA TEHNIČKA ŠKOLA BEOGRAD 40300 840-1842660-81 601 11702 07078641 102079710 1806
SREDNjA GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA BEOGRAD 40300 840-1470660-96 601 11702 07004826 101721861 1807
SREDNjA GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA BEOGRAD 40300 840-1841660-74 601 11702 07078625 100027008 1808
SREDNjA GRAĐEVINSKA ŠKOLA BEOGRAD 40300 840-1843660-88 601 11702 07078633 101150068 1809
SREDNjA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "RADE BEOGRAD 40300 840-1587660-42 601 11702 07004494 101727430 1810
KONČAR"
SREDNjA ŽELEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA BEOGRAD 40300 840-1837660-46 601 11702 07032463 100210499 1811
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA "BEOGRAD" BEOGRAD 40300 840-1858660-96 601 11702 07014651 101715742 1812
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA BEOGRAD 40300 840-1473660-20 601 11702 07014643 100029516 1813
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "JOSIP SLAVENSKI" BEOGRAD 40300 840-1020660-50 601 11702 07001908 100160200 1814
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "MOKRANjAC" BEOGRAD 40300 840-1392660-35 601 11702 07004311 101511540 1815
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM BEOGRAD 40300 840-1857660-89 601 11702 07043309 100254975 1816
UČENIKA PK "BEOGRAD"
SREDNjA PTT ŠKOLA BEOGRAD 40300 840-2047660-61 601 11702 17459139 102706478 1817
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA GSP-a BEOGRAD 40300 840-1630660-52 601 11702 07018878 100157484 1818
SREDNjA FARMACEUTSKO-FIZIOTERAPEUTSKA BEOGRAD 40300 840-2049660-75 601 11702 17482076 102830030 1819
ŠKOLA
SREDNjA ŠKOLA "17. OKTOBAR" GROCKA 40330 840-1466660-68 601 11702 07035195 101848107 1820
PETA EKONOMSKA ŠKOLA RAKOVICA BEOGRAD 40600 840-1277660-06 601 11702 07004028 101993296 1821
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA "RADOJE DAKIĆ" BEOGRAD 40600 840-1645660-60 601 11702 07004532 100167898 1822
RAKOVICA
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ŽELEZNIK BEOGRAD 40600 840-1283660-48 601 11702 07009267 101013900 1823
SREDNjA HEMIJSKO-PREHRAMBENA TEHNOLOŠKA BEOGRAD 40600 840-1299660-63 601 11702 07009275 101012781 1824
ŠKOLA
SREDNjA ŠKOLA "NH PETAR LEKOVIĆ" BEOGRAD 40600 840-1500660-15 601 11702 07004036 100166887 1825
RAKOVICA
SREDNjA POLjOPRIVREDNO-HEMIJSKA ŠKOLA OBRENOVAC 40610 840-1891660-36 601 11702 07506589 101213357 1826
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "BUDA DAVIDOVIĆ" OBRENOVAC 40610 840-1866660-55 601 11702 07094299 101214479 1827
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "KOLUBARA" LAZAREVAC 40620 840-1830660-94 601 11702 07070365 101970205 1828
SREDNjA ŠKOLA "NARODNI HEROJ LjUBOMIR BARAJEVO 40630 840-1828660-80 601 11702 07067623 101413717 1829
IVKOVIĆ-ŠUCA"
SREDNjA GRAFIČKA ŠKOLA NOVI BEOGRAD 40700 840-1577660-69 601 11702 07047380 101995752 1830
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA "NADA DIMIĆ" ZEMUN 40700 840-1870660-83 601 11702 07021267 100015460 1831
SREDNjA ELEKTRO-MAŠINSKA ŠKOLA "ZEMUN" ZEMUN 40700 840-1541660-11 601 11702 07026641 101540955 1832
SREDNjA MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA "ZMAJ" ZEMUN 40700 840-1535660-66 601 11702 07026650 100102295 1833
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "NADEŽDA ZEMUN 40700 840-1536660-73 601 11702 07021275 101540883 1834
PETROVIĆ"
SREDNjA PRAVNO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZEMUN 40700 840-1824660-52 601 11702 07026684 100102287 1835
"DIMITRIJE DAVIDOVIĆ"
SREDNjA SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA ŠKOLA ZEMUN 40700 840-1807660-30 601 11702 17076469 100016067 1836
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "NOVI BEOGRAD" NOVI BEOGRAD 40700 840-1861660-20 601 11702 07093322 102216642 1837
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA "VUK STARA PAZOVA 40710 840-1516660-30 601 11702 08170649 100535516 1838
KARADžIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA STARA PAZOVA 40710 840-1515660-23 601 11702 08170622 100535508 1839
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN" INĐIJA 40720 840-1510660-85 601 11702 08004056 100698386 1840
SREDNjA ŠKOLA "DR.ĐORĐE NATOŠEVIĆ" INĐIJA 40720 840-1529660-24 601 11702 08656550 100701813 1841
DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA BEOGRAD 40800 840-1689660-77 601 11702 07049951 101740041 1842
SREDNjA GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA BEOGRAD 40800 840-1695660-22 601 11702 07019939 100164338 1843
ŠKOLA "MILUTIN MILANKOVIĆ"
SREDNjA TEKSTILNA ŠKOLA BEOGRAD BEOGRAD 40800 840-1880660-56 601 11702 07454775 102008983 1844
SREDNjA ŠKOLA ZA NEGU LEPOTE BEOGRAD 40800 840-1016660-22 601 11702 07002971 101976930 1845
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA MLADENOVAC 40810 840-1893660-50 601 11702 07524285 101478980 1846
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA SOPOT SOPOT 40820 840-1895660-64 601 11702 07565631 100150743 1847
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA "KOSMAJ" SOPOT SOPOT 40820 840-1847660-19 601 11702 07084005 100150735 1848
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA ČAČAK 41300 840-164660-72 601 11702 07182848 100897710 1849
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA "BRANKO ČAČAK 41300 840-199660-26 601 11702 07182139 101108436 1850
MILOŠEVIĆ-METALAC"
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "NADEŽDA ČAČAK 41300 840-181660-94 601 11702 07182783 101110648 1851
VILIMANOVIĆ-JANKOVIĆ"
SREDNjA PREHRAMBENO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA ČAČAK 41300 840-2051660-89 601 11702 17502735 102932664 1852
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ČAČAK 41300 840-354660-44 601 11702 07182694 100892011 1853
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA GUČA 41302 840-943660-93 601 11702 07261322 101265575 1854
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVAČKA ŠKOLA "KNjAZ GORNjI MILANOVAC 41320 840-1014660-08 601 11702 07578130 102193353 1855
MILOŠ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "JOVAN ŽUJOVIĆ" GORNjI MILANOVAC 41320 840-623660-84 601 11702 07177135 102156726 1856
DRUGA TEHNIČKA ŠKOLA KRAGUJEVAC 41700 840-1066660-81 601 11702 07151268 101042133 1857
PRVA TEHNIČKA ŠKOLA KRAGUJEVAC 41700 840-495660-61 601 11702 07151306 101508745 1858
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA KRAGUJEVAC 41700 840-86660-11 601 11702 07150105 101319991 1859
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA SA DOMOM KRAGUJEVAC 41700 840-272660-52 601 11702 07150318 101042289 1860
UČENIKA "SESTRE NINKOVIĆ"
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA KRAGUJEVAC 41700 840-243660-43 601 11702 07151373 101941898 1861
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ZA MAŠINSTVO I KRAGUJEVAC 41700 840-1062660-53 601 11702 07151276 101317602 1862
SAOBRAĆAJ
SREDNjA TRGOVINSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA KRAGUJEVAC 41700 840-1071660-19 601 11702 07151250 100562509 1863
"TOZA DRAGOVIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "DRUGI RAČA 41701 840-892660-27 601 11702 07113579 101228345 1864
ŠUMADIJSKI ODRED" KRAGUJEVAČKA
SREDNjA MAŠINSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA BATOČINA 41702 840-1140660-17 601 11702 07199554 101219763 1865
"NIKOLA TESLA"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA LAPOVO 41702 840-1377660-27 601 11702 06952461 101888518 1866
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MILIĆ TOPOLA 41703 840-1035660-58 601 11702 07123604 101224115 1867
RADOVANOVIĆ"
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA "STANISLAV KNIĆ 41704 840-460660-10 601 11702 07124686 100819880 1868
SREMČEVIĆ-CRNI"
SREDNjA EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA ARANĐELOVAC 41710 840-1248660-94 601 11702 07351186 100764334 1869
"SLOBODAN MINIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MILETA NIKOLIĆ" ARANĐELOVAC 41710 840-1251660-18 601 11702 07351194 100901448 1870
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA KRALjEVO 41800 840-1096660-97 601 11702 07353928 100240371 1871
SREDNjA ELEKTRO-SAOBRAĆAJNA TEHNIČKA KRALjEVO 41800 840-1113660-22 601 11702 07607202 101775518 1872
ŠKOLA "NIKOLA TESLA"
SREDNjA MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA "14. KRALjEVO 41800 840-1007660-56 601 11702 07237685 100241235 1873
OKTOBAR"
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA KRALjEVO 41800 840-1110660-98 601 11702 07588488 101256507 1874
SREDNjA POLjOPRIVREDNO HEMIJSKA ŠKOLA KRALjEVO 41800 840-1030660-23 601 11702 07101007 100239919 1875
"DR ĐORĐE RADIĆ"
SREDNjA ŠUMARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA KRALjEVO 41800 840-1027660-02 601 11702 07100957 101071637 1876
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA TRSTENIK 41810 840-1092660-69 601 11702 07352590 101306430 1877
SREDNjA UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA VRNjAČKA BANjA 41820 840-1021660-57 601 11702 07176376 100920813 1878
SA DOMOM UČENIKA
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA KRUŠEVAC 41900 840-1072660-26 601 11702 07352689 100480614 1879
SREDNjA MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA KRUŠEVAC 41900 840-1089660-48 601 11702 07354533 100471507 1880
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA KRUŠEVAC 41900 840-1116660-43 601 11702 07611692 100320711 1881
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA KRUŠEVAC 41900 840-1078660-68 601 11702 07352719 100480622 1882
SREDNjA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA KRUŠEVAC 41900 840-1083660-06 601 11702 07354525 100481238 1883
SREDNjA POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKA ŠKOLA ALEKSANDROVAC 41910 840-697660-20 601 11702 07154178 100387363 1884
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA VARVARIN 41920 840-297660-33 601 11702 07175671 101144391 1885
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA BRUS 41930 840-614660-21 601 11702 07099711 101139722 1886
PRVA TEKSTILNA ŠKOLA LESKOVAC 42100 840-1276660-96 601 11702 07204701 100538990 1887
SREDNjA DRVOPRERAĐIVAČKA ŠKOLA GRDELICA LESKOVAC 42100 840-1282660-41 601 11702 07282869 100412862 1888
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA "ĐUKA DINIĆ" LESKOVAC 42100 840-1224660-23 601 11702 07207328 101889123 1889
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA LESKOVAC 42100 840-528660-98 601 11702 07137737 102303150 1890
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "STANISLAV LESKOVAC 42100 840-1316660-85 601 11702 07355297 100413381 1891
BINIČKI"
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA LESKOVAC 42100 840-60660-23 601 11702 07137788 100326237 1892
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "RADE METALAC" LESKOVAC 42100 840-1307660-22 601 11702 07137770 100546131 1893
SREDNjA TRGOVINSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA LESKOVAC 42100 840-1227660-44 601 11702 07207301 101910772 1894
"VOJISLAV NIKOLAJEVIĆ"
SREDNjA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA LESKOVAC 42100 840-564660-59 601 11702 07137753 100542601 1895
"BOŽIDAR ĐORĐEVIĆ"
SREDNjA ŠKOLA "SVETOZAR KRSTIĆ-TOZA" LESKOVAC 42100 840-1289660-90 601 11702 07310471 100539568 1896
VUČJE
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "VOŽD KARAĐORĐE" LEBANE 42101 840-1322660-30 601 11702 07355122 100529052 1897
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "1. OKTOBAR" VLASOTINCE 42102 840-1314660-71 601 11702 07351712 101937023 1898
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA CRNA TRAVA 42102 840-1185660-41 601 11702 07196849 101064817 1899
"MILENTIJE POPOVIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "BOŠKO KRSTIĆ" BOJNIK 42103 840-1284660-55 601 11702 07283342 100371310 1900
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" MEDVEĐA 42104 840-167660-93 601 11702 07138458 101464565 1901
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA LOZNICA 42200 840-601660-27 601 11702 07168357 101189955 1902
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "VUJO MATIĆ" LOZNICA 42200 840-597660-96 601 11702 07120443 101190557 1903
SREDNjA HEMIJSKO-TEKSTILNA TEHNIČKA LOZNICA 42200 840-872660-81 601 11702 07350686 101561217 1904
ŠKOLA
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA MALI ZVORNIK 42201 840-804660-90 601 11702 07306709 101361633 1905
"BRATSTVO-JEDINSTVO"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" KRUPANj 42220 840-497660-75 601 11702 07120346 101394778 1906
SREDNjA ADMINISTRATIVNO BIROTEHNIČKA NIŠ 42500 840-1890660-29 601 11702 17008951 100502172 1907
ŠKOLA
SREDNjA GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ 42500 840-1657660-47 601 11702 07174675 101859125 1908
"NEIMAR"
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA NIŠ 42500 840-1765660-27 601 11702 07222149 100619576 1909
SREDNjA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "MIJA NIŠ 42500 840-1769660-55 601 11702 07274351 100502324 1910
STANIMIROVIĆ"
SREDNjA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA NIŠ 42500 840-1768660-48 601 11702 07274360 101859168 1911
TESLA"
SREDNjA MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA "15 MAJ" NIŠ 42500 840-1763660-13 601 11702 07214600 100338859 1912
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA NIŠ 42500 840-1762660-06 601 11702 07214596 100662856 1913
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "DR.MILENKO NIŠ 42500 840-1700660-57 601 11702 07216106 102141648 1914
HADžIĆ"
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA NIŠ 42500 840-1653660-19 601 11702 07174624 100335182 1915
SREDNjA PREHRAMBENO-HEMIJSKA ŠKOLA NIŠ 42500 840-1773660-83 601 11702 07288476 100666403 1916
"RATKO PAVLOVIĆ"
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "FILIP KLjAJIĆ" NIŠ 42500 840-1772660-76 601 11702 07288484 101532504 1917
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "12. FEBRUAR" NIŠ 42500 840-1761660-96 601 11702 07226012 100338842 1918
SREDNjA TRGOVINSKA ŠKOLA NIŠ 42500 840-1766660-34 601 11702 07222122 101533097 1919
SREDNjA UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA NIŠ 42500 840-1764660-20 601 11702 07222114 100619584 1920
SREDNjA UMETNIČKA ŠKOLA NIŠ 42500 840-1651660-05 601 11702 07174632 101524221 1921
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "DUŠAN SVRLjIG 42502 840-1785660-70 601 11702 07339941 101007948 1922
TRIVUNAC-DRAGOŠ"
SREDNjA ELEKTRO-MAŠINSKA ŠKOLA ALEKSINAC 42530 840-1798660-64 601 11702 07106912 100303430 1923
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA "ŠUMATOVAC" ALEKSINAC 42530 840-1808660-37 601 11702 07600780 100303067 1924
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA NOVI PAZAR 42600 840-21660-41 601 11702 07192002 101784322 1925
SREDNjA KOŽARSKO-TEKSTILNA ŠKOLA NOVI PAZAR 42600 840-1055660-04 601 11702 07356404 101795281 1926
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA NOVI PAZAR 42600 840-1058660-25 601 11702 07356374 101785114 1927
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN 42602 840-893660-34 601 11702 07350767 102021423 1928
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA RAŠKA 42610 840-969660-81 601 11702 07276966 101609126 1929
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA SJENICA 42620 840-905660-21 601 11702 07352107 100947741 1930
SREDNjA GRAĐEVINSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA PIROT 42800 840-805660-97 601 11702 06944272 100962466 1931
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA PIROT 42800 840-107660-61 601 11702 07131569 100353832 1932
SREDNjA MLEKARSKA ŠKOLA SA DOMOM PIROT 42800 840-90660-39 601 11702 07172419 100188336 1933
UČENIKA "DR.OBREN PEJIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA PIROT 42800 840-246660-64 601 11702 07131542 100358966 1934
SREDNjA TEKSTILNA ŠKOLA BABUŠNICA 42801 840-745660-65 601 11702 07686668 100981814 1935
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA POŽAREVAC 42900 840-629660-29 601 11702 07161689 101523392 1936
"ŽIŽA LAZAREVIĆ"
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "DR. VOJISLAV POŽAREVAC 42900 840-359660-79 601 11702 07161409 101972619 1937
DULIĆ"
SREDNjA POLITEHNIČKA ŠKOLA POŽAREVAC 42900 840-1273660-75 601 11702 07577656 101522672 1938
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM POŽAREVAC 42900 840-518660-28 601 11702 07160631 101973079 1939
UČENIKA "SONjA MARINKOVIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" POŽAREVAC 42900 840-63660-44 601 11702 07160542 101522031 1940
KOSTOLAC
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ŽAGUBICA 42930 840-1237660-17 601 11702 17113011 101579879 1941
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA I MAŠINSKA KUČEVO 42940 840-1160660-60 601 11702 07164050 101279319 1942
ŠKOLA
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA PRIJEPOLjE 43000 840-761660-80 601 11702 07575122 102216097 1943
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA PRIJEPOLjE 43000 840-698660-27 601 11702 07341415 100808400 1944
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA NOVA VAROŠ 43010 840-765660-11 601 11702 07589506 101068424 1945
SREDNjA MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIBOJ NA LIMU 43020 840-731660-64 601 11702 07351909 101205700 1946
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "DR. ALEKSA PROKUPLjE 43100 840-986660-06 601 11702 07600739 100413574 1947
SAVIĆ"
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA "RADOŠ PROKUPLjE 43100 840-810660-35 601 11702 07271328 102159339 1948
JOVANOVIĆ-SELjA"
SREDNjA POLjOPRIVREDNO-MAŠINSKA ŠKOLA ŽITORAĐA 43100 840-924660-57 601 11702 07314124 100368646 1949
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "15.MAJ" PROKUPLjE 43100 840-806660-07 601 11702 07271310 102133314 1950
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MLADOST" BLACE 43110 840-401660-82 601 11702 07186908 100984728 1951
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA KURŠUMLIJA 43120 840-995660-69 601 11702 07620896 101352323 1952
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA - PODRAČUN ZA KURŠUMLIJA 43120 840-2020660-66 601 11702 07620896 100622589 1953
GIMNAZIJU
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA - PODRAČUN ZA KURŠUMLIJA 43120 840-2021660-73 601 11702 07620896 101352323 1954
TEHNIČKU
SREDNjA EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA SMEDEREVO 43200 840-863660-18 601 11702 07352948 100490031 1955
SREDNjA TEKSTILNO-TEHNOLOŠKA I SMEDEREVO 43200 840-867660-46 601 11702 07352956 101925707 1956
POLjOPRIVREDNOA ŠKOLA "DESPOT ĐURAĐ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA SMEDEREVO 43200 840-848660-10 601 11702 07163908 100359516 1957
SREDNjA MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SMEDEREVSKA 43230 840-204660-61 601 11702 07160895 101930265 1958
"GOŠA" PALANKA
SREDNjA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA I SMEDEREVSKA 43230 840-141660-08 601 11702 07142862 101930257 1959
PREHRAMBENA ŠKOLA PALANKA
SREDNjA EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA VELIKA PLANA 43240 840-857660-73 601 11702 07353090 101174564 1960
"VUK KARADžIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" VELIKA PLANA 43240 840-849660-17 601 11702 07353081 101174572 1961
PRVA TEHNIČKA ŠKOLA JAGODINA 43500 840-205660-68 601 11702 07127197 100934641 1962
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA JAGODINA 43500 840-1146660-59 601 11702 07350422 101155640 1963
"SLAVKA ĐURĐEVIĆ"
SREDNjA ELEKTROTEHNIČKA I GRAĐEVINSKA JAGODINA 43500 840-1149660-80 601 11702 07350490 101730870 1964
ŠKOLA "NIKOLA TESLA"
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA SVILAJNAC 43501 840-1133660-65 601 11702 07349947 101472838 1965
SREDNjA POLjOPRIVRADNO-VETERINARSKA SVILAJNAC 43501 840-1143660-38 601 11702 07349939 101475246 1966
ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA DESPOTOVAC 43502 840-656660-24 601 11702 07126905 101360809 1967
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "DANILO ĆUPRIJA 43503 840-732660-71 601 11702 07166940 101373835 1968
DIMITRIJEVIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ĆUPRIJA 43503 840-726660-29 601 11702 07166907 101369453 1969
SREDNjA ŠKOLA ZA MUZIČKE TALENTE ĆUPRIJA 43503 840-981660-68 601 11702 07166486 101375378 1970
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA PARAĆIN 43504 840-1161660-67 601 11702 07352441 101093545 1971
SREDNjA MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PARAĆIN 43504 840-1186660-48 601 11702 07577613 100875475 1972
SREDNjA TEHNOLOŠKA ŠKOLA PARAĆIN 43504 840-1154660-18 601 11702 07352468 100875555 1973
SREDNjA POLjOPRIVREDNO-VETERINARSKA ŠKOLA REKOVAC 43505 840-1099660-21 601 11702 07291795 101284746 1974
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA ŠABAC 43600 840-123660-76 601 11702 07120192 100087244 1975
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "MIKA MITROVIĆ" ŠABAC 43600 840-173660-38 601 11702 07120583 100110764 1976
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA "23. ŠABAC 43600 840-422660-35 601 11702 07168390 100084274 1977
OKTOBAR"
SREDNjA STRUČNA HEMIJSKA I TEKSTILNA ŠABAC 43600 840-94660-67 601 11702 07168381 100110772 1978
ŠKOLA
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "KOSTA ABRAŠEVIĆ" ŠABAC 43600 840-110660-82 601 11702 07121334 100082800 1979
SREDNjA ŠKOLA ZA UMETNIČKE ZANATE ŠABAC 43600 840-1187660-55 601 11702 06943799 100111988 1980
SREDNjA POLjOPRIVREDNO-MAŠINSKA ŠKOLA BOGATIĆ 43601 840-880660-40 601 11702 07264828 101438821 1981
"7. AVGUST"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "DRAGOLjUB 43602 840-907660-35 601 11702 07283199 101403842 1982
JOVIČIĆ"VLADIMIRCI
SREDNjA ŠKOLA "VELjKO VLAHOVIĆ" KOCELjEVA 43603 840-915660-91 601 11702 07293500 101399281 1983
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA UŽICE 43700 840-678660-81 601 11702 07279345 101945421 1984
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA UŽICE 43700 840-1258660-67 601 11702 07579403 100600957 1985
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "RADOJE LjUBIČIĆ" UŽICE 43700 840-1150660-87 601 11702 07156634 101545687 1986
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "RADOJE MARIĆ" UŽICE 43700 840-1144660-45 601 11702 07156758 101503670 1987
SREDNjA UMETNIČKA ŠKOLA UŽICE 43700 840-1420660-37 601 11702 17434900 101503549 1988
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ARILjE 43701 840-1134660-72 601 11702 07250819 100493968 1989
SREDNjA TRGOVINSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA ČAJETINA 43702 840-1172660-47 601 11702 07282923 101072041 1990
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA BAJINA BAŠTA 43710 840-1249660-04 601 11702 07570678 101001230 1991
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA IVANjICA 43720 840-1211660-29 601 11702 07339518 100931022 1992
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA KOSJERIĆ 43730 840-1396660-63 601 11702 17049372 101088214 1993
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM POŽEGA 43740 840-671660-32 601 11702 07112807 100860316 1994
UČENIKA "LjUBO MIĆIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA 43740 840-1163660-81 601 11702 07266642 100863793 1995
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA "VALjEVO" VALjEVO 43900 840-332660-84 601 11702 07096887 101898865 1996
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "DR. MIĆA VALjEVO 43900 840-289660-74 601 11702 07096771 100067835 1997
PANTIĆ"
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "ŽIVORAD GRBIĆ" VALjEVO 43900 840-1009660-70 601 11702 07576765 101902668 1998
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA "VALjEVO" VALjEVO 43900 840-312660-41 601 11702 07096933 101499305 1999
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MILICA PAVLOVIĆ" VALjEVO 43900 840-348660-02 601 11702 07097000 101901149 2000
SREDNjA ŠKOLA "17. SEPTEMBAR" LAJKOVAC 43902 840-945660-10 601 11702 07283911 101344404 2001
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "UB" UB 43910 840-933660-23 601 11702 07258135 101351130 2002
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "LUKA SPASOJEVIĆ" LjIG 43930 840-679660-88 601 11702 07099355 101287183 2003
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA VRANjE 44100 840-514660-97 601 11702 07205856 100553262 2004
SREDNjA EKONOM-TRGOV. ŠKOLA "JOVAN VRANjE 44100 840-1370660-75 601 11702 09073728 100056012 2005
CVIJIĆ"GIMN.MED.TEHN. UROŠEVAC
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA VRANjE 44100 840-1385660-83 601 11702 17289080 100553676 2006
SREDNjA POLjOPRIVREDNO-VETERINARSKA VRANjE 44100 840-1188660-62 601 11702 07412088 100406149 2007
ŠKOLA "STEVAN SINĐELIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA VRANjE 44100 840-1155660-25 601 11702 07138954 100549264 2008
SREDNjA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA VRANjE 44100 840-1158660-46 601 11702 07346859 100552237 2009
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA GNjILANE RANILUG BUJANOVAC 44101 840-1320660-16 601 11702 09028617 100018177 2010
SREDNjA MAŠINSKA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BUJANOVAC 44101 840-794660-20 601 11702 07140053 102220705 2011
"MIHAJLO PUPIN"
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA GNjILANE BUJANOVAC 44101 840-1327660-65 601 11702 09018310 100018312 2012
ROPOTOVO
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BUJANOVAC 44101 840-520660-42 601 11702 07104324 100975778 2013
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "DRAGI POPOVIĆ" BUJANOVAC 44101 840-1323660-37 601 11702 09003444 100055358 2014
STARI PARTEC
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA- KAMENICA VELIKO BUJANOVAC 44101 840-1318660-02 601 11702 09233890 100018224 2015
ROPOTOVO
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA KOSOVSKA VITINA BUJANOVAC 44101 840-1325660-51 601 11702 09001743 101920333 2016
STARI VRBOVAŠ
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠUMARSKA ŠKOLA SURDULICA 44102 840-877660-19 601 11702 07180594 100951291 2017
"JOSIP PANČIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" SURDULICA 44102 840-941660-79 601 11702 07180608 100951752 2018
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "28. MART" VLADIČIN HAN 44103 840-1190660-76 601 11702 07573944 100925203 2019
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "PREŠEVO" PREŠEVO 44104 840-1198660-35 601 11702 07585527 100953019 2020
SREDNjA KOŽARSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA TRGOVIŠTE 44105 840-1084660-13 601 11702 07284314 101465791 2021
"MILUTIN BOJIĆ"
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA ZAJEČAR 44200 840-1090660-55 601 11702 07351321 100577201 2022
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA ZAJEČAR 44200 840-1085660-20 601 11702 07351330 100578583 2023
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ZAJEČAR 44200 840-1079660-75 601 11702 07351348 101331561 2024
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA-OBRAZOVNI CENTAR KNjAŽEVAC 44220 840-1423660-58 601 11702 07127804 100635171 2025
"25. MAJ"
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA BOR 44230 840-1506660-57 601 11702 07351771 102117761 2026
SREDNjA MAŠINSKO ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR 44230 840-1505660-50 601 11702 07264259 100628729 2027
SREDNjA RUDARSKO-METALURŠKA ŠKOLA BOR 44230 840-1508660-71 601 11702 07264224 100626211 2028
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN MOKRANjAC" NEGOTIN 44240 840-1575660-55 601 11702 07938683 100773605 2029
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM NEGOTIN 44240 840-1539660-94 601 11702 07129181 100773701 2030
UČENIKA "RAJKO BOSNIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA NEGOTIN 44240 840-1565660-82 601 11702 07129173 100776925 2031
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA KLADOVO 44260 840-1625660-17 601 11702 07344732 100694384 2032
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA MAJDANPEK 44270 840-1709660-23 601 11702 07648847 100625655 2033
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA SOKO BANjA 44280 840-1586660-35 601 11702 07128525 100691534 2034
"BRANISLAV NUŠIĆ"
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA KIKINDA 45500 840-782660-33 601 11702 08037345 100507998 2035
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA KIKINDA 45500 840-774660-74 601 11702 08114617 100507914 2036
SREDNjA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA I KIKINDA 45500 840-791660-96 601 11702 08114609 100709385 2037
GRAĐEVINSKA ŠKOLA
SREDNjA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" NOVI KNEŽEVAC 45510 840-823660-29 601 11702 08175063 101460385 2038
KARLOVAČKA GIMNAZIJA - SREDNjA ŠKOLA SREMSKI 45700 840-515660-07 601 11702 08066906 101422302 2039
KARLOVCI
SREDNjA BALETSKA ŠKOLA NOVI SAD 45700 840-434660-22 601 11702 08066949 100239654 2040
SREDNjA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO NOVI SAD 45700 840-1594660-91 601 11702 08043361 101708719 2041
PUPIN"
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD 45700 840-1593660-84 601 11702 08117861 100236338 2042
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "7. APRIL" NOVI SAD 45700 840-1591660-70 601 11702 08066868 101638314 2043
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "ISIDOR BAJIĆ" NOVI SAD 45700 840-425660-56 601 11702 08066922 102028953 2044
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM NOVI SAD 45700 840-455660-72 601 11702 08042080 100459701 2045
UČENIKA FUTOG
SREDNjA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA "PINKI" NOVI SAD 45700 840-1590660-63 601 11702 08158142 101652308 2046
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "JOVAN VUKANOVIĆ NOVI SAD 45700 840-1595660-98 601 11702 08043370 100237011 2047
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "PAVLE SAVIĆ" NOVI SAD 45700 840-466660-52 601 11702 08066973 100458932 2048
SREDNjA ŠKOLA "SVETOZAR MILETIĆ" NOVI SAD 45700 840-1596660-08 601 11702 08114641 100236805 2049
SREDNjA ŠKOLA ZA DIZAJN "BOGDAN ŠUPUT" NOVI SAD 45700 840-416660-90 601 11702 08066957 100715122 2050
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA TEMERIN 45702 840-1098660-14 601 11702 08071870 100817548 2051
SREDNjA ŠKOLA "22. OKTOBAR" ŽABALj 45702 840-1509660-78 601 11702 08112983 100646993 2052
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MILEVA MARIĆ" TITEL 45704 840-1135660-79 601 11702 08050490 101455829 2053
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "DR RADIVOJ BAČKA PALANKA 45710 840-81660-73 601 11702 08062331 100496508 2054
UVALIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA " 9. MAJ" BAČKA PALANKA 45710 840-500660-96 601 11702 08062366 100752782 2055
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA BAČ 45711 840-773660-67 601 11702 08610711 101451000 2056
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA PANČEVO 46000 840-1152660-04 601 11702 08028567 101864728 2057
"PAJA MARGANOVIĆ"
SREDNjA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA PANČEVO 46000 840-516660-14 601 11702 08006415 100592740 2058
TESLA"
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA "PANČEVO" PANČEVO 46000 840-255660-30 601 11702 08158789 101865608 2059
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "ST JOVANOVIĆ" PANČEVO 46000 840-574660-32 601 11702 08028800 101048044 2060
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "JOVAN BANDUR" PANČEVO 46000 840-305660-89 601 11702 08006423 102418848 2061
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA "JOSIF PANČEVO 46000 840-643660-30 601 11702 08054088 100592127 2062
PANČIĆ"
SREDNjA HEMIJSKO-PREHRAMBENA I PANČEVO 46000 840-10660-61 601 11702 08028575 101866955 2063
GRAĐEVINSKA ŠKOLA "23. MAJ"
ELEKTRO TEHNIČKI CENTAR "DOSITEJ ALIBUNAR 46001 840-694660-96 601 11702 08044597 101084903 2064
OBRADOVIĆ"
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA "KOVIN" KOVIN 46010 840-1177660-82 601 11702 08215740 101408574 2065
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA SOMBOR 46300 840-1018660-36 601 11702 08114498 100122722 2066
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "DR.RUŽICA RIP" SOMBOR 46300 840-337660-22 601 11702 08013128 100607102 2067
SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRANBENA ŠKOLA SOMBOR 46300 840-381660-39 601 11702 08062781 100614038 2068
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA SOMBOR 46300 840-1125660-09 601 11702 08027277 100016489 2069
SREDNjA ŠKOLA "SVETI SAVA" SOMBOR 46300 840-1170660-33 601 11702 08204918 100614870 2070
SREDNjA GRAĐEVINSKA I DRVOPRERAĐIVAČKA APATIN 46310 840-766660-18 601 11702 08062986 100963057 2071
STRUČNA ŠKOLA
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA APATIN 46310 840-783660-40 601 11702 08063591 101127131 2072
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ODžACI 46320 840-979660-54 601 11702 08007586 101567141 2073
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA "9. MAJ" SREMSKA 46400 840-1205660-84 601 11702 08015791 100797905 2074
MITROVICA
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "DRAGINjA SREMSKA 46400 840-1250660-11 601 11702 08195269 100800397 2075
NIKŠIĆ" MITROVICA
SREDNjA PREHRAMBENO-ŠUMARSKA I HEMIJSKA SREMSKA 46400 840-1209660-15 601 11702 08112622 100800428 2076
ŠKOLA MITROVICA
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" SREMSKA 46400 840-1212660-36 601 11702 08061173 100799099 2077
MITROVICA
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MILENKO PEĆINCI 46401 840-1182660-20 601 11702 08126356 101426131 2078
VERKIĆ-NEŠA"
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" ŠID 46410 840-1203660-70 601 11702 08017263 101417190 2079
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA "S RUMA 46420 840-1006660-49 601 11702 08026424 100782421 2080
PETROVIĆ-BRILE"
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" RUMA 46420 840-1256660-53 601 11702 08196117 101341266 2081
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MILENKO RUMA 46420 840-1010660-77 601 11702 08026416 100782413 2082
BRZAK-UČA"
SREDNjA EKONOMSKA SREDNjA ŠKOLA "BOSA SUBOTICA 46600 840-493660-47 601 11702 08009155 100838402 2083
MILIĆEVIĆ"
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA SUBOTICA 46600 840-436660-36 601 11702 08027323 100446974 2084
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA SUBOTICA 46600 840-458660-93 601 11702 08009163 100847376 2085
SREDNjA POLITEHNIČKA ŠKOLA SUBOTICA 46600 840-1175660-68 601 11702 08122245 100959340 2086
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA SUBOTICA 46600 840-507660-48 601 11702 08009180 100959964 2087
SREDNjA HEMISKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA "LAZAR SUBOTICA 46600 840-1174660-61 601 11702 08122237 100960681 2088
NEŠIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA KANjIŽA 46610 840-1179660-96 601 11702 08123934 100871824 2089
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA "PETEFI BAČKA TOPOLA 46620 840-1080660-82 601 11702 08207887 101447175 2090
BRIGADA"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "ŠINKOVIĆ JOZEF" BAČKA TOPOLA 46620 840-1075660-47 601 11702 08207909 101449228 2091
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA SENTA 46630 840-711660-21 601 11702 08204063 101099833 2092
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA SENTA 46630 840-2055660-20 601 11702 08791414 102975494 2093
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ADA 46630 840-101660-19 601 11702 08018499 100983199 2094
SREDNjA HEMIJSKO-PREHRAMBENA ŠKOLA ČOKA 46630 840-700660-41 601 11702 08204055 101417487 2095
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "4. JULI" VRBAS 46700 840-801660-69 601 11702 08118841 101419621 2096
SREDNjA POLjOPRIVREDNO-MAŠINSKA ŠKOLA KULA 46710 840-702660-55 601 11702 08005206 100590768 2097
CRVENKA
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN" KULA 46710 840-816660-77 601 11702 08005249 100590686 2098
SREDNjA ŠKOLA EKONOMSKE STRUKE KULA 46710 840-812660-49 601 11702 08005214 100262926 2099
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ 46720 840-1572660-34 601 11702 08114099 100737822 2100
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA BEČEJ 46720 840-1574660-48 601 11702 08069760 100434831 2101
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA "VRŠAC" VRŠAC 46800 840-831660-85 601 11702 08044627 100913773 2102
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" VRŠAC 46800 840-813660-56 601 11702 08114803 102084742 2103
SREDNjA HEMIJSKO-TEKSTILNA ŠKOLA VRŠAC 46800 840-817660-84 601 11702 08114811 102084574 2104
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "SAVA MUNĆAN" BELA CRKVA 46810 840-911660-63 601 11702 08115133 100868087 2105
SREDNjA GRAĐ-ELEKTRO I DRVNO ZRENjANIN 46900 840-1257660-60 601 11702 08158177 100651874 2106
PRERAĐIVAČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA"
SREDNjA EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA ZRENjANIN 46900 840-1259660-74 601 11702 08114277 101165258 2107
"JOVAN TRAJKOVIĆ"
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA ZRENjANIN 46900 840-383660-53 601 11702 08097194 101162464 2108
SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "JOSIF MARINKOVIĆ" ZRENjANIN 46900 840-130660-28 601 11702 08002169 100653273 2109
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA ZRENjANIN 46900 840-959660-11 601 11702 08069204 100654563 2110
SREDNjA TEKSTILNO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA ZRENjANIN 46900 840-1261660-88 601 11702 08113670 101162294 2111
"UROŠ PREDIĆ"
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ZRENjANIN 46900 840-1265660-19 601 11702 08069212 101161322 2112
ŠKOLA ZA SREDNjE USMERENO OBRAZOVANjE NOVI BEČEJ 46901 840-1267660-33 601 11702 08057907 101431092 2113
"IVO LOLA RIBAR"
SREDNjA ŠKOLA " VUK KARADžIĆ " SEČANj 46902 840-2031660-46 601 11702 08018936 101356800 2114
CENTAR ZA SREDNjE OBRAZ.I VASP. "ĐURA NOVA CRNjA 46903 840-861660-04 601 11702 08013535 101596197 2115
JAKŠIĆ"SRPSKA CRNjA
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA KOSOVSKA 48200 840-1118660-57 601 11702 09023704 102537406 2116
MITROVICA
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA SA DOMOM KOSOVSKA 48200 840-1121660-78 601 11702 09023674 101465654 2117
UČENIKA MITROVICA
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA SRBICA 48200 840-864660-25 601 11702 09020772 102475377 2118
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ZVEČAN 48200 840-1138660-03 601 11702 09052780 100018013 2119
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAILO KOSOVSKA 48200 840-1095660-90 601 11702 09023712 101981812 2120
PETROVIĆ-ALAS" MITROVICA
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA LESAK LEPOSAVIĆ 48202 840-1486660-14 601 11702 09018379 101814893 2121
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" LEPOSAVIĆ 48202 840-721660-91 601 11702 09021388 101262351 2122
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "GLIGORIJE ZUBIN POTOK 48204 840-1112660-15 601 11702 09047689 101526563 2123
BOŽOVIĆ"
SREDNjA GRAĐEVINSKO-SAOBRAĆAJNA ŠKOLA PRIŠTINA 48230 840-1955660-96 601 11702 09018301 101464055 2124
SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA PRIŠTINA 48230 840-1939660-81 601 11702 09018387 101262757 2125
PRIŠTINA
SREDNjA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "MILADIN PRIŠTINA 48230 840-1947660-40 601 11702 09034692 100055817 2126
POPOVIĆ"
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA PRIŠTINA 48230 840-1951660-68 601 11702 09029141 100055727 2127
SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "9. MAJ" PRIŠTINA 48230 840-1963660-55 601 11702 09018310 100018312 2128
GRAČANICA
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA PRIŠTINA 48230 840-1954660-89 601 11702 09210903 101262749 2129
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" PRIŠTINA 48230 840-1960660-34 601 11702 09018344 101262530 2130
SREDNjA EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA ŠTRPCE 48270 840-1943660-12 601 11702 09073728 100056012 2131
"JOVAN CVIJIĆ"
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE BEOGRAD 40200 840-2014660-24 601 11702 17242024 101514777 2132
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE ZEMUN 40700 840-2026660-11 601 11702 17171887 101540465 2133
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE ČAČAK 41300 840-1969660-97 601 11702 17276832 100899310 2134
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE KRAGUJEVAC 41700 840-1966660-76 601 11702 17280686 102119064 2135
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE KRALjEVO 41800 840-2013660-17 601 11702 17276859 101958135 2136
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE LOZNICA 42200 840-1967660-83 601 11702 17215078 101188831 2137
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE NIŠ 42500 840-2027660-18 601 11702 17259385 100616404 2138
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE POŽAREVAC 42900 840-2057660-34 601 11702 17185349 101972602 2139
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE UŽICE 43700 840-1970660-07 601 11702 17266896 101945489 2140
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE VRANjE 44100 840-1983660-98 601 11702 17213628 100405076 2141
OBRAZOVNI CENTAR "NIKOLA TESLA" BOLjEVAC 44210 840-1336660-31 601 11702 07127448 100704611 2142
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE BOR 44230 840-1964660-62 601 11702 17272349 100629473 2143
REPUBLIČKI CENTAR ZA TALENTE ODELjENjE U KLADOVO 44260 840-1619660-72 601 11702 17164953 100697776 2144
KLADOVU
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE NOVI SAD 45700 840-1781660-42 601 11702 08715211 100450770 2145
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE SREMSKI 45700 840-2018660-52 601 11702 08684774 101422915 2146
KARLOVCI
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE PANČEVO 46000 840-1968660-90 601 11702 08695849 101862841 2147
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA BEOGRAD 40200 840-653661-97 601 11703 07453906 100131901 2148
DOM UČENIKA SREDNjE ŽELEZNIČKE ŠKOLE BEOGRAD 40300 840-612661-04 601 11703 07077718 101879558 2149
DOM UČENIKA SREDNjE PTT ŠKOLE BEOGRAD 40300 840-705661-73 601 11703 17459147 102693202 2150
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "JELICA BEOGRAD 40300 840-663661-70 601 11703 07444028 100158071 2151
MILOVANOVIĆ"
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA ČAČAK 41300 840-1661-92 601 11703 07181639 102208021 2152
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA KRAGUJEVAC 41700 840-12661-72 601 11703 07151586 101577065 2153
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA KRALjEVO 41800 840-38661-60 601 11703 07101040 101256599 2154
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA TRSTENIK 41810 840-296661-23 601 11703 07352603 102326748 2155
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "PANE KRUŠEVAC 41900 840-33661-25 601 11703 07144512 100316653 2156
ĐUKIĆ-LIMAR"
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA LESKOVAC 42100 840-37661-53 601 11703 07213468 100539451 2157
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA NIŠ 42500 840-574661-29 601 11703 07174845 100620992 2158
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "MLADOST" ALEKSINAC 42530 840-596661-86 601 11703 07153333 100303704 2159
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA PROKUPLjE 43100 840-148661-54 601 11703 07204370 100414495 2160
DOM UČENIKA I STUDENATA "LABUD ĐUKIĆ" JAGODINA 43500 840-48661-33 601 11703 07127308 101323168 2161
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA UŽICE 43700 840-201661-37 601 11703 07156855 101780217 2162
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA IVANjICA 43720 840-308661-10 601 11703 07111738 100930974 2163
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA VRANjE 44100 840-94661-64 601 11703 07139055 100552204 2164
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA SURDULICA 44102 840-170661-14 601 11703 07179944 100950211 2165
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA ZAJEČAR 44200 840-133661-46 601 11703 07147961 101329698 2166
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA KNjAŽEVAC 44220 840-499661-86 601 11703 07127880 100629754 2167
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "NIKOLA KIKINDA 45500 840-77661-42 601 11703 08021031 100579578 2168
VOJVODIĆ"
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA NOVI SAD 45700 840-266661-07 601 11703 08066221 100238389 2169
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "BRANKOVO NOVI SAD 45700 840-125661-87 601 11703 08066213 100277842 2170
KOLO"
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA SOMBOR 46300 840-318661-80 601 11703 08130205 100122819 2171
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA SREMSKA 46400 840-88661-22 601 11703 08016011 100588769 2172
MITROVICA
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA SUBOTICA 46600 840-114661-10 601 11703 08580855 100960122 2173
DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA VRŠAC 46800 840-134661-53 601 11703 08114838 100911056 2174
CENTAR ZA EVALUACIJU BEOGRAD 40200 840-2059660-48 601 11704 17514431 103095254 2175
CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ BEOGRAD 40200 840-2058660-41 601 11704 17514458 103095246 2176
ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU
CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANjE I BEOGRAD 40200 840-2060660-55 601 11704 17514440 103095238 2177
OBRAZOVANjE ODRASLIH
VIŠA POSLOVNA ŠKOLA BEOGRAD 40300 840-1875660-21 601 11704 07451920 100005375 2178
VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA LESKOVAC 42100 840-1231660-72 601 11704 07207310 100411386 2179
VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA "PROTA MATEJA VALjEVO 43900 840-963660-39 601 11704 07243782 101899163 2180
NENADOVIĆ"
VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA PEĆ LEPOSAVIĆ 48202 840-1973660-28 601 11704 09009833 102075918 2181
VIŠA POLITEHNIČKA ŠKOLA BEOGRAD 40200 840-1854660-68 601 11704 07039794 100350269 2182
VIŠA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD 40300 840-1918660-31 601 11704 17150570 100005367 2183
VIŠA ŽELEZNIČKA ŠKOLA BEOGRAD 40300 840-1447660-32 601 11704 07032471 100123346 2184
VIŠA TEHNIČKO-TEKSTILNA ŠKOLA BEOGRAD 40300 840-1856660-82 601 11704 07039808 100252153 2185
VIŠA ŠKOLA ZA INFORMACIONALNE I BEOGRAD 40300 840-2048660-68 601 11704 17459023 102693219 2186
KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
VIŠA TEHNIČKO-MAŠINSKA ŠKOLA ZEMUN 40700 840-1852660-54 601 11704 07039816 100091193 2187
POLITEHNIČKA AKADEMIJA NOVI BEOGRAD 40700 840-1889660-22 601 11704 07033311 100421284 2188
VIŠA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA U BEOGRADU BEOGRAD 40800 840-1991660-57 601 11704 07040512 100373303 2189
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA ČAČAK 41300 840-998660-90 601 11704 07355742 101892563 2190
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA MAŠINSKE I KRAGUJEVAC 41700 840-1103660-49 601 11704 07151284 101576626 2191
SAOBRAĆAJNE STRUKE
VIŠA TEHNOLOŠKA ŠKOLA ZA NEMETALE ARANĐELOVAC 41710 840-785660-54 601 11704 07113528 100766569 2192
VIŠA TEHNIČKO-MAŠINSKA ŠKOLA TRSTENIK 41810 840-818660-91 601 11704 07155034 101305752 2193
VIŠA TEHNOLOŠKO-TEHNIČKA ŠKOLA KRUŠEVAC 41900 840-44660-08 601 11704 07143907 100480647 2194
VIŠA TEHNIČKO-TEKSTILNA ŠKOLA LESKOVAC 42100 840-1660-95 601 11704 07137761 102358173 2195
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ 42500 840-1758660-75 601 11704 07223323 100502041 2196
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA POŽAREVAC 42900 840-1180660-06 601 11704 07285019 100439330 2197
VIŠA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA ŠABAC 43600 840-929660-92 601 11704 07293682 100083312 2198
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA UŽICE 43700 840-1147660-66 601 11704 07156766 101623886 2199
VIŠA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA VRANjE 44100 840-821660-15 601 11704 07196768 100402944 2200
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA NOVI SAD 45700 840-727660-36 601 11704 08081000 100452579 2201
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA SUBOTICA 46600 840-526660-84 601 11704 08009201 100839501 2202
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA ZRENjANIN 46900 840-1275660-89 601 11704 08220611 101162083 2203
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA ZVEČAN 48200 840-704660-69 601 11704 09023798 101262982 2204
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA UROŠEVAC ZVEČAN 48200 840-1247660-87 601 11704 09027173 101262966 2205
VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA ZEMUN 40700 840-1105660-63 601 11704 07014678 100010255 2206
VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA ĆUPRIJA 43503 840-1380660-48 601 11704 17228838 101371421 2207
VIŠA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PROKUPLjE 43100 840-799660-55 601 11704 07262051 100258744 2208
VIŠA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA ŠABAC 43600 840-231660-56 601 11704 07120222 100086217 2209
"ALEKSANDAR-LALA STANKOVIĆ"
VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE BEOGRAD 40200 840-1790660-08 601 11704 07001967 100271604 2210
VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA KRUŠEVAC 41900 840-104660-40 601 11704 07146949 100659633 2211
VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA ALEKSINAC 42530 840-1806660-23 601 11704 07106904 100312795 2212
PEDAGOŠKA AKADEMIJA PIROT 42800 840-624660-91 601 11704 07131585 100375143 2213
VIŠA POSLOVNA ŠKOLA U PRIŠTINI BLACE 43110 840-1142660-31 601 11704 09018409 100985106 2214
VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA ŠABAC 43600 840-625660-98 601 11704 07120478 100125590 2215
VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U BUJANOVAC 44101 840-1315660-78 601 11704 09001743 102220641 2216
GNjILANU
VIŠA ŠKOLA "ZORA KRDžALIĆ-ZAGA" KIKINDA 45500 840-657660-31 601 11704 08167796 100579852 2217
VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA NOVI SAD 45700 840-1598660-22 601 11704 08066965 100451094 2218
VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA SREMSKA 46400 840-1001660-14 601 11704 08015813 100789948 2219
MITROVICA
VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA SUBOTICA 46600 840-446660-09 601 11704 08058482 100847552 2220
VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA VRŠAC 46800 840-28660-90 601 11704 08038830 100913781 2221
VIŠA ŠKOLA LIKOVNIH I PRIMENjENIH BEOGRAD 40300 840-1865660-48 601 11704 07061633 101816294 2222
UMETNOSTI
VIŠA MUZIČKA ŠKOLA NIŠ 42500 840-1884660-84 601 11704 07351844 101756628 2223
VIŠA HOTELIJERSKA ŠKOLA BEOGRAD 40600 840-1819660-17 601 11704 07017367 101019537 2224
VIŠA ŠKOLA UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZEMUN 40700 840-1751660-26 601 11704 07051255 100105184 2225
VIŠA POSLOVNA ŠKOLA NOVI SAD 45700 840-1752660-33 601 11704 08640343 101693811 2226
BIOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1814660-79 601 11704 07048599 100043776 2227
BEOGRADU
GEOGRAFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1816660-93 601 11704 07027087 100063932 2228
BEOGRADU
MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1815660-86 601 11704 07048211 100046603 2229
BEOGRADU
FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU BEOGRAD 40200 840-1888660-15 601 11704 07426976 101821157 2230
UNIVERZITETA U BEOGRADU
FIZIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1984660-08 601 11704 07048190 100039173 2231
BEOGRADU
HEMIJSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1817660-03 601 11704 07053681 101823040 2232
BEOGRADU
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET KRAGUJEVAC 41700 840-1017660-29 601 11704 07232721 101041593 2233
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET NIŠ 42500 840-1789660-98 601 11704 17267906 100668023 2234
UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO NOVI SAD 45700 840-1711660-37 601 11704 08104620 101635863 2235
MATEMATIČKI FAKULTET
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET PRIŠTINA KOSOVSKA 48200 840-1972660-21 601 11704 09018433 101940276 2236
MITROVICA
ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40300 840-1436660-52 601 11704 07032480 100252129 2237
BEOGRADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40300 840-1437660-59 601 11704 07006454 100251144 2238
BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD 40300 840-1438660-66 601 11704 07032498 100206130 2239
U BEOGRADU
ZAVOD ZA FIZIKU TEHNIČKIH FAKULTETA BEOGRAD 40300 840-1442660-94 601 11704 07032595 100208342 2240
UNIVERZITETA U BEOGRADU
MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40300 840-1876660-28 601 11704 07032501 100209517 2241
BEOGRADU
RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD 40300 840-1812660-65 601 11704 07045735 100206244 2242
UNIVERZITETA U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET BEOGRAD 40300 840-1441660-87 601 11704 07032552 100123813 2243
UNIVERZITETA U BEOGRADU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40800 840-1443660-04 601 11704 07032587 100376470 2244
BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA BEOGRAD 40800 840-1344660-87 601 11704 07004044 100383934 2245
UNIVERZITETA U BEOGRADU
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - TEHNIČKI ČAČAK 41300 840-875660-05 601 11704 07181779 101123484 2246
FAKULTET
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - MAŠINSKI KRAGUJEVAC 41700 840-510660-69 601 11704 07151314 101576499 2247
FAKULTET
UNIVERZITET U KRAGUJEVACU - MAŠINSKI KRALjEVO 41800 840-1042660-10 601 11704 07316291 101255862 2248
FAKULTET
UNIVERZITET U NIŠU-TEHNOLOŠKI FAKULTET LESKOVAC 42100 840-1278660-13 601 11704 07282273 100107686 2249
GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET NIŠ 42500 840-1746660-88 601 11704 07174721 100666542 2250
ELEKTRONSKI FAKULTET NIŠ 42500 840-1721660-10 601 11704 07215240 100232259 2251
MAŠINSKI FAKULTET NIŠ 42500 840-1745660-81 601 11704 07174713 100662813 2252
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU NIŠ 42500 840-1747660-95 601 11704 07226063 100663853 2253
TEHNIČKI FAKULTET U BORU UNIVERZITETA BOR 44230 840-1478660-55 601 11704 07130210 100629192 2254
U BEOGRADU
TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 45700 840-1647660-74 601 11704 08055203 100721916 2255
UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET NOVI SAD 45700 840-1710660-30 601 11704 08067104 100724720 2256
TEHNIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U NOVOM SADU-GRAĐEVINSKI SUBOTICA 46600 840-1233660-86 601 11704 08160490 100843783 2257
FAKULTET
TEHNIČKI FAKULTET "MIHAJLO PUPIN" ZRENjANIN 46900 840-1271660-61 601 11704 08166161 101161200 2258
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA KOSOVSKA 48200 840-1493660-63 601 11704 09339116 101981837 2259
MITROVICA
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1139660-10 601 11704 07048157 100221404 2260
BEOGRADU
STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1122660-85 601 11704 07001991 100125119 2261
BEOGRADU
FARMACEUTSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1127660-23 601 11704 07001975 101746950 2262
BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC 41700 840-1226660-37 601 11704 07345496 101042779 2263
MEDICINSKI FAKULTET NIŠ 42500 840-1681660-21 601 11704 07215282 100664516 2264
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITET U NOVI SAD 45700 840-1633660-73 601 11704 08113599 100451043 2265
NIVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET PRIŠTINA KOSOVSKA 48200 840-1496660-84 601 11704 09018492 100018642 2266
MITROVICA
FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE BEOGRAD 40200 840-1825660-59 601 11704 07002009 100266509 2267
UNIVERZITETA U BEOGRADU
ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40600 840-1878660-42 601 11704 07009291 101776342 2268
BEOGRADU
POLjOPRIVREDNI FAKULTET UNIVERZITETA U ZEMUN 40700 840-1872660-97 601 11704 07029845 100198802 2269
BEOGRADU
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - AGRONOMSKI ČAČAK 41300 840-948660-31 601 11704 07281536 101122442 2270
FAKULTET U ČAČKU
UNIVERZITET U NOVOM SADU POLjOPRIVREDNI NOVI SAD 45700 840-1736660-18 601 11704 08608369 100239025 2271
FAKULTET
UNIVERZITET U PRIŠTINI-POLjOPRIVREDNI KOSOVSKA 48200 840-1494660-70 601 11704 09018484 102235862 2272
FAKULTET MITROVICA
EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1109660-91 601 11704 07001983 100223295 2273
BEOGRADU
UČITELjSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1906660-44 601 11704 06908985 100035901 2274
BEOGRADU
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1614660-37 601 11704 07003269 100050474 2275
BEOGRADU
FILOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRAD 40200 840-1615660-44 601 11704 07003161 100119438 2276
BEOGRADU
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD 40300 840-1439660-73 601 11704 07032579 101729152 2277
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA BEOGRAD 40800 840-1838660-53 601 11704 07028121 101746499 2278
U BEOGRADU
EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVAC 41700 840-570660-04 601 11704 07151322 101578837 2279
KRAGUJEVCU
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVAC 41700 840-999660-97 601 11704 07227035 100564301 2280
KRAGUJEVCU
FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET U KRAGUJEVAC 41700 840-1446660-25 601 11704 17429108 101578548 2281
KRAGUJEVCU
EKONOMSKI FAKULTET U NIŠU NIŠ 42500 840-1683660-35 601 11704 07174705 100667088 2282
PRAVNI FAKULTET U NIŠU NIŠ 42500 840-1734660-04 601 11704 07174691 101532192 2283
FILOZOFSKI FAKULTET U NIŠU NIŠ 42500 840-1818660-10 601 11704 07174730 100664758 2284
UČITELjSKI FAKULTET U JAGODINI JAGODINA 43500 840-1292660-14 601 11704 06872468 100937051 2285
UČITELjSKI FAKULTET U UŽICU UŽICE 43700 840-1378660-34 601 11704 06942016 101779818 2286
UČITELjSKI FAKULTET U VRANjU VRANjE 44100 840-1244660-66 601 11704 06876617 102188151 2287
PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD 45700 840-1627660-31 601 11704 08104913 100728803 2288
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVRZITETA U NOVI SAD 45700 840-1712660-44 601 11704 08067074 100237441 2289
NOVOM SADU
UČITELjSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SOMBOR 46300 840-1136660-86 601 11704 08561923 100017310 2290
NOVOM SADU
EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SUBOTICA 46600 840-1045660-31 601 11704 08105090 100844270 2291
NOVOM SADU
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U PRIŠTINI KOSOVSKA 48200 840-1491660-49 601 11704 09018425 102076105 2292
MITROVICA
UNIVERZITET U PRIŠTINI PRIVREMENO KOSOVSKA 48200 840-1489660-35 601 11704 09018417 102076316 2293
SEDIŠTE MITROVICA
FILOZOFSKI FAKULTET U KOSOVSKOJ KOSOVSKA 48200 840-1498660-98 601 11704 09339477 102076437 2294
MITROVICI MITROVICA
UČITELjSKI FAKULTET U PRIZRENU LEPOSAVIĆ 48202 840-1243660-59 601 11704 09231951 101262118 2295
EKONOMSKI FAKULTET U PRIŠTINI ZUBIN POTOK 48204 840-1971660-14 601 11704 09018468 102259409 2296
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU BEOGRAD 40200 840-1840660-67 601 11704 07003188 100062526 2297
FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI BEOGRAD 40200 840-1610660-09 601 11704 07014562 100051104 2298
UNIVERZITETA U BEOGRADU
FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI BEOGRAD 40200 840-1644660-53 601 11704 07002084 101849339 2299
UNIVERZITETA U BEOGRADU
FAKULTET PRIMENjENIH UMETNOSTI BEOGRAD 40200 840-1611660-16 601 11704 07007787 100066998 2300
UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU
FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI NOVI BEOGRAD 40700 840-1612660-23 601 11704 07029799 101554850 2301
FAKULTET UMETNOSTI NIŠ 42500 840-2017660-45 601 11704 17443852 101756652 2302
AKADEMIJA UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVI SAD 45700 840-1451660-60 601 11704 08067015 100449173 2303
NOVOM SADU
FAKULTET UMETNOSTI PRIŠTINA ZVEČAN 48200 840-1495660-77 601 11704 09018476 102130293 2304
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA BEOGRAD 40600 840-1102660-42 601 11704 07009283 101014582 2305
FAKULTET FIZIČKE KULTURE NIŠ 42500 840-1782660-49 601 11704 17265962 101756222 2306
FAKULTET FIZIČKE KULTURE NOVI SAD 45700 840-1718660-86 601 11704 08042101 101692505 2307
FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU LEPOSAVIĆ 48202 840-1235660-03 601 11704 09034285 100017631 2308
DEFEKTOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD 40200 840-1787660-84 601 11704 07017766 101821989 2309
POLICIJSKA AKADEMIJA BEOGRAD 40200 840-1907660-51 601 11704 06909841 100352455 2310
UNIVERZITET U BEOGRADU BEOGRAD 40200 840-1835660-32 601 11704 07003170 100052450 2311
CENTAR ZA MULTIDISCIPLINARNE STUDIJE BEOGRAD 40600 840-1659660-61 601 11704 07002068 101012100 2312
FAKULTET CIVILNE ODBRANE BEOGRAD 40800 840-1832660-11 601 11704 07061609 101732084 2313
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 41700 840-1128660-30 601 11704 07150393 101319321 2314
UNIVERZITET U NIŠU NIŠ 42500 840-1707660-09 601 11704 07185286 100335096 2315
UNIVERZITET U NOVOM SADU NOVI SAD 45700 840-631660-43 601 11704 08067066 101636534 2316
STUDENSKI CENTAR "BEOGRAD". BEOGRAD 40200 840-630661-33 601 11705 07038011 100224138 2317
STUDENTSKO OPORAVILIŠTE BEOGRAD - BEOGRAD 40800 840-672661-36 601 11705 07028610 101743613 2318
PINOSAVA
STUDENTSKI CENTAR ČAČAK - USTANOVA ZA ČAČAK 41300 840-46661-19 601 11705 07181817 101892627 2319
STANDARD
STUDENTSKI CENTAR - PJ "INDEKS" KRAGUJEVAC 41700 840-677661-71 601 11705 07151578 101509490 2320
STUDENTSKI CENTAR ZA STANDARD STUDENATA KRAGUJEVAC 41700 840-233661-67 601 11705 07151578 101509490 2321
STUDENTSKI CENTAR ČAČAK - PJ KRALjEVO KRALjEVO 41800 840-5661-23 601 11705 07181817 102938629 2322
STUDENTSKI CENTAR NIŠ NIŠ 42500 840-561661-35 601 11705 07185456 101858251 2323
STUDENTSKI CENTAR UŽICE 43700 840-446661-06 601 11705 06362176 101780854 2324
STUDENTSKO OPORAVILIŠTE BEOGRAD - PJ ČAJETINA 43702 840-16661-03 601 11705 07028610 101743613 2325
"RATKO MITROVIĆ"ZLATIBOR
STUDENTSKI CENTAR "BOR" BOR 44230 840-507661-45 601 11705 07130341 100499973 2326
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD 45700 840-547661-34 601 11705 08054843 102028873 2327
"STUDENTSKI CENTAR" UST.ZA SMEŠTAJ I SUBOTICA 46600 840-116661-24 601 11705 08082162 100960690 2328
ISHRANU STUD.I VASPITNI RAD SA STUD.
STUDENTSKO OPORAVILIŠTE BEOGRAD - PALIĆ SUBOTICA 46600 840-11661-65 601 11705 07028610 101743613 2329
STUDENTSKI CENTAR KOSOVSKA 48200 840-512661-80 601 11705 09019103 101465620 2330
MITROVICA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA SPORT SA PO BEOGRAD 40600 840-709664-92 601 11706 07009305 101991629 2331
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA BEOGRAD 40200 601 11800 07001525 2332
ZAVOD ZA PROUČAVANjE KULTURNOG RAZVOJA BEOGRAD 40200 840-704664-57 601 11801 07020139 100057744 2333
ETNOGRAFSKI MUZEJ BEOGRAD 40200 840-521664-37 601 11801 07031491 100063220 2334
MUZEJ ISTORIJE JUGOSLAVIJE BEOGRAD 40200 601 11801 17156390 2335
MUZEJ ISTORIJE SRBIJE BEOGRAD 40200 840-499664-77 601 11801 07030657 100182477 2336
MUZEJ NAUKE I TEHNIKE BEOGRAD 40200 840-598664-91 601 11801 07464487 101822990 2337
MUZEJ POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE BEOGRAD 40200 840-529664-93 601 11801 07048149 100042659 2338
MUZEJ PRIMENjENE UMETNOSTI BEOGRAD 40200 840-503664-08 601 11801 07031505 100059779 2339
MUZEJ U PRIŠTINI BEOGRAD 40200 840-614664-09 601 11801 09018727 100048220 2340
NARODNI MUZEJ U BEOGRADU BEOGRAD 40200 840-523664-51 601 11801 07023677 101514832 2341
PRIRODNjAČKI MUZEJ BEOGRAD 40300 840-443664-73 601 11801 07010010 100153979 2342
MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI NOVI BEOGRAD 40700 840-512664-71 601 11801 07033281 101852247 2343
MUZEJ ŽRTAVA GENOCIDA KRAGUJEVAC 41700 840-433664-03 601 11801 17014579 101578773 2344
GALERIJA MATICE SRPSKE NOVI SAD 45700 840-158664-18 601 11801 08038678 100235941 2345
GALERIJA UMETNOSTI PRIŠTINA KOSOVSKA 48200 840-744664-46 601 11801 09033599 102504945 2346
MITROVICA
NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE BEOGRAD 40300 840-506664-29 601 11801 07010044 102187749 2347
NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BEOGRAD 40800 840-615664-16 601 11801 09018743 102187732 2348
"IVO ANDRIĆ"U PRIŠTINI
BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE NOVI SAD 45700 840-151664-66 601 11801 08068402 100238983 2349
JUGOSLOVENSKA KINOTEKA BEOGRAD 40200 840-513664-78 601 11801 07023804 101513422 2350
ARHIV SRBIJE BEOGRAD 40300 840-75664-19 601 11801 07032706 100207825 2351
ARHIV GRADA PRIŠTINE KOSOVSKA 48200 840-740664-18 601 11801 09018760 102493112 2352
MITROVICA
ARHIV KOSOVA I METOHIJE KOSOVSKA 48200 840-746664-60 601 11801 09018751 102493104 2353
MITROVICA
ISTORIJSKI ARHIV KOSOVSKA 48200 840-59664-04 601 11801 09023844 101940225 2354
MITROVICA
ISTORIJSKI ARHIV GNjILANE KOSOVSKA 48200 840-745664-53 601 11801 09027882 102493145 2355
MITROVICA
MEĐUKOMUNALNI ARHIV PEĆ KOSOVSKA 48200 840-742664-32 601 11801 09009906 102493129 2356
MITROVICA
MEĐUOPŠTISKI ISTORIJSKI ARHIV PRIZREN KOSOVSKA 48200 840-739664-11 601 11801 09006494 102493137 2357
MITROVICA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA BEOGRAD 40300 840-517664-09 601 11801 07010028 100291710 2358
KULTURE
POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA LEPOSAVIĆ 48202 840-475664-06 601 11801 09018786 101815099 2359
KULTURE
INSTITUT ZA FILM BEOGRAD 40200 840-510664-57 601 11801 07017979 100119077 2360
POKRAJINSKI KULTURNI CENTAR KOSOVSKA 48200 840-743664-39 601 11801 09018808 102607316 2361
MITROVICA
KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA KOSOVA I GRAČANICA 48230 840-735664-80 601 11801 09018824 102494095 2362
METOHIJE GRAČANICA
BEOGRADSKA FILHARMONIJA BEOGRAD 40200 840-522664-44 601 11801 07023901 102060932 2363
NARODNO POZORIŠTE BEOGRAD 40200 840-153664-80 601 11801 07023863 100046437 2364
ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE BEOGRAD 40300 840-464664-26 601 11801 07032773 101726857 2365
"KOLO"
ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA KOSOVA NIŠ 42500 840-562664-33 601 11801 09018859 102631063 2366
I METOHIJE "VENAC"
NARODNO POZORIŠTE U PRIŠTINI PRIŠTINA 48230 840-741664-25 601 11801 09018832 102458213 2367
AGENCIJA ZA RAZVOJ KULTURE BEOGRAD 40200 601 11802 2368
GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU BEOGRAD 40200 840-627661-12 601 11900 07041152 100044907 2369
ZDRAVLjA-ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA BEOGRAD 40200 840-636661-75 601 11900 07065191 100348642 2370
ŽTP-A
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU BEOGRAD 40200 840-348661-96 601 11900 07078978 100182356 2371
RADNIKA-MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA
INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA SRBIJE BEOGRAD 40200 840-624661-88 601 11900 07036027 102000930 2372
"DR.MILAN JOVANOVIĆ-BATUT"
INSTITUT ZA IMUNOLOGIJU I VIRUSOLOGIJU BEOGRAD 40800 840-671661-29 601 11900 17078712 101739057 2373
"TORLAK"
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA ČAČAK 41300 840-243661-40 601 11900 07271735 101120720 2374
INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA KRAGUJEVAC 41700 840-340661-40 601 11900 07150369 102135344 2375
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA KRALjEVO 41800 840-258661-48 601 11900 07191162 100240226 2376
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA KRUŠEVAC 41900 840-206661-72 601 11900 07145764 100480972 2377
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA LESKOVAC 42100 840-406661-17 601 11900 07138695 100545358 2378
INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA NIŠ 42500 840-605661-52 601 11900 07199520 100668630 2379
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA PIROT 42800 840-106661-51 601 11900 07414285 100187831 2380
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA POŽAREVAC 42900 840-53661-68 601 11900 07160259 101763514 2381
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA "POMORAVLjE" ĆUPRIJA 43503 840-131661-32 601 11900 07166923 101527126 2382
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA "VERA ŠABAC 43600 840-194661-85 601 11900 07289502 100082545 2383
BLAGOJEVIĆ"
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA UŽICE 43700 840-179661-77 601 11900 07190298 101780900 2384
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA VRANjE 44100 840-269661-28 601 11900 07205830 100547873 2385
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU "TIMOK" ZAJEČAR 44200 840-250661-89 601 11900 07147929 101327330 2386
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA KIKINDA 45500 840-232661-60 601 11900 08561834 100579705 2387
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD 45700 840-555661-90 601 11900 08246939 100453694 2388
PASTEROV ZAVOD NOVI SAD 45700 840-146661-40 601 11900 08066388 100715745 2389
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PANČEVO 46000 840-395661-37 601 11900 08259330 102002701 2390
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA SOMBOR 46300 840-379661-22 601 11900 08333092 101842968 2391
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA SUBOTICA 46600 840-309661-17 601 11900 08064105 100959913 2392
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA ZRENjANIN 46900 840-358661-69 601 11900 08169454 100655222 2393
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA ZVEČAN KOSOVSKA 48200 840-509661-59 601 11900 09018964 101261848 2394
MITROVICA
ZAVOD ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I BEOGRAD 40600 840-644661-34 601 11900 07011563 102142866 2395
DERATIZACIJU
GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU,KUĆNO BEOGRAD 40200 840-645661-41 601 11900 07451075 100118679 2396
LEČENjE I NEGU
GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD 40200 840-619661-53 601 11900 07030860 100220284 2397
DOM ZDRAVLjA "SAVSKI VENAC" BEOGRAD 40200 840-610661-87 601 11900 07030991 100268504 2398
DOM ZDRAVLjA STARI GRAD BEOGRAD 40200 840-650661-76 601 11900 07031521 100043969 2399
ZAVOD ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I BEOGRAD 40200 840-656661-21 601 11900 07456239 100284114 2400
GOVORNU PATOLOGIJU
INSTITUT ZA KOŽNE BOLESTI BEOGRAD 40200 840-546661-27 601 11900 07024851 100061041 2401
GRADSKI ZAVOD ZA BOLESTI PLUĆA I BEOGRAD 40300 840-506661-38 601 11900 07017120 100031970 2402
ZAŠTITU OD TUBERKULOZE
DOM ZDRAVLjA "VRAČAR" BEOGRAD 40300 840-616661-32 601 11900 07018967 100290140 2403
DOM ZDRAVLjA "DR MILUTIN IVKOVIĆ" BEOGRAD 40300 840-628661-19 601 11900 07036965 100123514 2404
DOM ZDRAVLjA "ZVEZDARA" BEOGRAD 40300 840-611661-94 601 11900 07016999 100133493 2405
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA BEOGRAD 40300 840-485661-85 601 11900 07010117 100281358 2406
DOM ZDRAVLjA "MILIVOJE STOJKOVIĆ" GROCKA 40330 840-607661-66 601 11900 07047649 101187363 2407
DOM ZDRAVLjA RAKOVICA BEOGRAD 40600 840-620661-60 601 11900 07009801 100166428 2408
DOM ZDRAVLjA "DR SIMO MILOŠEVIĆ" BEOGRAD 40600 840-631661-40 601 11900 07009429 100974050 2409
DOM ZDRAVLjA OBRENOVAC 40610 840-623661-81 601 11900 07038950 101214972 2410
DOM ZDRAVLjA "DR ĐORĐE KOVAČEVIĆ" LAZAREVAC 40620 840-614661-18 601 11900 07010320 101970094 2411
ZAVOD ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU LAZAREVAC 40620 840-571661-08 601 11900 07010427 101130215 2412
DOM ZDRAVLjA "MILORAD VLAJKOVIĆ" BARAJEVO 40630 840-438661-47 601 11900 07001266 101412579 2413
DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD 40700 840-637661-82 601 11900 07033397 101674909 2414
DOM ZDRAVLjA ZEMUN ZEMUN 40700 840-626661-05 601 11900 07041632 100203635 2415
DOM ZDRAVLjA "DR.JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" STARA PAZOVA 40710 840-481661-57 601 11900 08010714 101947667 2416
DOM ZDRAVLjA" DR.MILORAD M.PAVLOVIĆ" INĐIJA 40720 840-461661-14 601 11900 08004102 101799726 2417
DOM ZDRAVLjA VOŽDOVAC BEOGRAD 40800 840-646661-48 601 11900 07028547 101734535 2418
DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC 40810 840-579661-64 601 11900 07007272 101279394 2419
DOM ZDRAVLjA SOPOT 40820 840-489661-16 601 11900 07003609 100150542 2420
ZDRAVSTVENI CENTAR GORNjI MILANOVAC 41320 840-292661-92 601 11900 06357075 102156742 2421
DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 41700 840-497661-72 601 11900 17219227 101041243 2422
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADA - KRAGUJEVAC 41700 840-691661-72 601 11900 07165498 101509035 2423
ZASTAVA
DOM ZDRAVLjA "MILOJE HADžIĆ-ŠULE" RAČA 41701 840-492661-37 601 11900 17211943 101228013 2424
KRAGUJEVAČKA
DOM ZDRAVLjA BATOČINA BATOČINA 41702 840-490661-23 601 11900 17210408 101219440 2425
DOM ZDRAVLjA LAPOVO LAPOVO 41702 840-493661-44 601 11900 17211986 102115203 2426
DOM ZDRAVLjA "SVETI ĐORĐE" TOPOLA 41703 840-491661-30 601 11900 17210548 101221549 2427
DOM ZDRAVLjA "DR VOJISLAV DULIĆ" KNIĆ 41704 840-494661-51 601 11900 17213547 100820824 2428
ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC ARANĐELOVAC 41710 840-467661-56 601 11900 06961991 100996483 2429
DOM ZDRAVLjA "DR.SAVA STANOJEVIĆ" TRSTENIK 41810 840-423661-39 601 11900 17185390 101306421 2430
DOM ZDRAVLjA BRUS 41930 840-419661-11 601 11900 17254197 101138818 2431
ZDRAVSTVENI CENTAR LESKOVAC 42100 840-442661-75 601 11900 07138628 100525686 2432
DOM ZDRAVLjA LEBANE 42101 840-488661-09 601 11900 17277618 100528700 2433
DOM ZDRAVLjA BOJNIK 42103 840-486661-92 601 11900 17278061 100371393 2434
DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA 42210 840-314661-52 601 11900 17255908 101302277 2435
DOM ZDRAVLjA GADžIN HAN 42500 840-581661-78 601 11900 07203845 100990085 2436
DOM ZDRAVLjA NIŠ 42500 840-586661-16 601 11900 07173318 100334358 2437
DOM ZDRAVLjA DOLjEVAC NIŠ 42500 840-566661-70 601 11900 07211821 100491413 2438
DOM ZDRAVLjA MEROŠINA MEROŠINA 42500 840-261661-69 601 11900 06374506 100758588 2439
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ 42500 840-658661-35 601 11900 07211198 100665662 2440
ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI NIŠ 42500 840-575661-36 601 11900 07185995 100619849 2441
ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU NIŠ 42500 840-592661-58 601 11900 17256475 100666181 2442
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ 42500 840-580661-71 601 11900 07173334 100619435 2443
DOM ZDRAVLjA BELA PALANKA 42501 840-587661-23 601 11900 07186827 100821376 2444
DOM ZDRAVLjA "DR LjUBINKO ĐORĐEVIĆ" SVRLjIG 42502 840-593661-65 601 11900 07204604 101879009 2445
DOM ZDRAVLjA RAŽANj 42503 840-603661-38 601 11900 07215380 101463492 2446
DOM ZDRAVLjA TUTIN 42602 840-372661-70 601 11900 17253859 102021101 2447
DOM ZDRAVLjA RAŠKA 42610 840-356661-55 601 11900 17185888 101274697 2448
ZDRAVSTVENI CENTAR PETROVAC NA MLAVI PETROVAC NA 42910 840-472661-91 601 11900 17185926 101603061 2449
MLAVI
DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-473661-98 601 11900 17185918 101364553 2450
DOM ZDRAVLjA ŽAGUBICA 42930 840-474661-08 601 11900 17185934 101579444 2451
DOM ZDRAVLjA KURŠUMLIJA 43120 840-319661-87 601 11900 17209795 100622360 2452
DOM ZDRAVLjA SMEDEREVSKA 43230 840-274661-63 601 11900 17273019 101384959 2453
PALANKA
DOM ZDRAVLjA VELIKA PLANA 43240 840-277661-84 601 11900 17272993 101974661 2454
ZDRAVSTVENI CENTAR JAGODINA 43500 840-431661-95 601 11900 06981119 100938763 2455
DOM ZDRAVLjA SVILAJNAC 43501 840-464661-35 601 11900 17212125 101472102 2456
DOM ZDRAVLjA DESPOTOVAC 43502 840-463661-28 601 11900 17210149 100881891 2457
DOM ZDRAVLjA ĆUPRIJA 43503 840-18661-17 601 11900 07201451 101369365 2458
ZDRAVSTVENI CENTAR ĆUPRIJA 43503 840-381661-36 601 11900 07201451 101369365 2459
ZDRAVSTVENI CENTAR-APOTEKARSKA USTANOVA ĆUPRIJA 43503 840-23661-52 601 11900 07201451 101369365 2460
DOM ZDRAVLjA REKOVAC 43505 840-13661-79 601 11900 07201451 101369365 2461
DOM ZDRAVLjA BOGATIĆ 43601 840-405661-10 601 11900 17187449 101442832 2462
ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE 43700 840-404661-03 601 11900 07414455 101624872 2463
"KRUŠIK - DR RELjA KALEMBER" ZAVOD ZA VALjEVO 43900 840-54661-75 601 11900 07097018 101499629 2464
ZDRVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
ZDRAVSTVENI CENTAR VALjEVO 43900 840-173661-35 601 11900 07322429 100069142 2465
DOM ZDRAVLjA LAJKOVAC 43902 840-412661-59 601 11900 17253506 101343186 2466
DOM ZDRAVLjA UB 43910 840-407661-24 601 11900 17211692 101349256 2467
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANjE 44100 840-367661-35 601 11900 07205805 100548147 2468
ZDRAVSTVENI CENTAR SURDULICA 44102 840-432661-05 601 11900 17191918 100948335 2469
DOM ZDRAVLjA BOLjEVAC 44210 840-455661-69 601 11900 17213687 102026331 2470
ZDRAVSTVENI CENTAR KNjAŽEVAC 44220 840-504661-24 601 11900 17219766 100633123 2471
DOM ZDRAVLjA,OPŠTA BOLNICA I DEO BOR 44230 840-505661-31 601 11900 06105998 100569076 2472
APOTEKARSKE USTANOVE
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR 44230 840-515661-04 601 11900 06105998 100569076 2473
ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO 44260 840-554661-83 601 11900 17228480 100697491 2474
DOM ZDRAVLjA,OPŠTA BOLNICA I DEO MAJDANPEK 44270 840-558661-14 601 11900 06105998 100569076 2475
APOTEKARSKE USTANOVE
DOM ZDRAVLjA SOKO BANjA 44280 840-540661-82 601 11900 06962203 100692797 2476
DOM ZDRAVLjA NOVI KNEŽEVAC 45510 840-183661-08 601 11900 08246734 101460328 2477
DOM ZDRAVLjA NOVI SAD 45700 840-548661-41 601 11900 08037698 101695296 2478
DOM ZDRAVLjA "DR.DUŠAN SAVIĆ-DODA" BEOČIN 45700 840-337661-19 601 11900 08071411 101235906 2479
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA STUDENATA NOVI SAD 45700 840-155661-06 601 11900 08042446 100237351 2480
DOM ZDRAVLjA BAČKI PETROVAC 45701 840-347661-89 601 11900 08054185 101871684 2481
DOM ZDRAVLjA TEMERIN 45702 840-350661-13 601 11900 08071829 101454547 2482
DOM ZDRAVLjA ŽABALj 45702 840-451661-41 601 11900 08062463 100647845 2483
DOM ZDRAVLjA TITEL 45704 840-351661-20 601 11900 08050503 101455669 2484
DOM ZDRAVLjA "DR.MLADEN STOJANOVIĆ" BAČKA PALANKA 45710 840-20661-31 601 11900 08106452 100752135 2485
DOM ZDRAVLjA BAČ 45711 840-83661-84 601 11900 08051372 101759366 2486
DOM ZDRAVLjA KOVAČICA KOVAČICA 46000 840-262661-76 601 11900 08072388 100873043 2487
DOM ZDRAVLjA OPOVO OPOVO 46000 840-267661-14 601 11900 08072370 101558914 2488
DOM ZDRAVLjA ALIBUNAR 46001 840-259661-55 601 11900 08072361 102129784 2489
DOM ZDRAVLjA KOVIN 46010 840-239661-12 601 11900 08012261 101984462 2490
ZDRAVSTVENI CENTAR "DR.RADIVOJ SOMBOR 46300 840-326661-39 601 11900 08068771 100611891 2491
SIMONOVIĆ"
DOM ZDRAVLjA APATIN 46310 840-29661-94 601 11900 08023247 100965696 2492
DOM ZDRAVLjA ODžACI 46320 840-190661-57 601 11900 08007632 101570033 2493
ZDRAVSTVENI CENTAR SREMSKA 46400 840-305661-86 601 11900 08039763 100794982 2494
MITROVICA
DOM ZDRAVLjA "DR DRAGAN FUNDUK" PEĆINCI 46401 840-151661-75 601 11900 08073210 101510879 2495
DOM ZDRAVLjA ŠID 46410 840-392661-16 601 11900 08017298 101453370 2496
DOM ZDRAVLjA RUMA 46420 840-161661-48 601 11900 08026521 101338609 2497
ZDRAVSTVENI CENTAR SUBOTICA 46600 840-421661-25 601 11900 08063958 100839681 2498
DOM ZDRAVLjA KANjIŽA 46610 840-396661-44 601 11900 08025266 100870692 2499
DOM ZDRAVLjA "DR. MARTON ŠANDOR" MALI IĐOŠ 46620 840-245661-54 601 11900 08051224 101435552 2500
DOM ZDRAVLjA "HADžI DR JANOŠ" BAČKA TOPOLA 46620 840-242661-33 601 11900 08061858 101443979 2501
DOM ZDRAVLjA ČOKA 46630 840-95661-71 601 11900 08150648 101417964 2502
DOM ZDRAVLjA ADA 46630 840-21661-38 601 11900 08018545 100986631 2503
DOM ZDRAVLjA "DR.ĐORĐE BASTIĆ" SRBOBRAN 46700 840-532661-26 601 11900 08160252 101424461 2504
ZDRAVSTVENI CENTAR "VELjKO VLAHOVIĆ" VRBAS 46700 840-117661-31 601 11900 08007403 100638311 2505
DOM ZDRAVLjA KULA 46710 840-24661-59 601 11900 08005281 100262820 2506
DOM ZDRAVLjA "BEČEJ" BEČEJ 46720 840-533661-33 601 11900 08068941 100435027 2507
DOM ZDRAVLjA "1. OKTOBAR" PLANDIŠTE 46800 840-157661-20 601 11900 08044899 101238896 2508
DOM ZDRAVLjA BELA CRKVA 46810 840-103661-30 601 11900 08031428 100864392 2509
DOM ZDRAVLjA NOVI BEČEJ 46901 840-181661-91 601 11900 08020337 101431068 2510
DOM ZDRAVLjA SEČANj 46902 840-189661-50 601 11900 08018863 101356125 2511
DOM ZDRAVLjA SRPSKA CRNjA NOVA CRNjA 46903 840-188661-43 601 11900 08061939 101596437 2512
DOM ZDRAVLjA ŽITIŠTE 46904 840-192661-71 601 11900 08030553 101376444 2513
DOM ZDRAVLjA ZVEČAN 48200 840-333661-88 601 11900 09023992 101263006 2514
DOM ZDRAVLjA OBILIĆ-PRILUŽJE VUČITRN 48200 840-511661-73 601 11900 09338349 102076050 2515
DOM ZDRAVLjA GRAČANICA 48230 840-684661-23 601 11900 09338276 102537439 2516
DOM ZDRAVLjA DONjA GUŠTERICA GRAČANICA 48230 840-686661-37 601 11900 09338462 102004221 2517
DOM ZDRAVLjA KOSOVO POLjE GRAČANICA 48230 840-685661-30 601 11900 09338268 102140844 2518
DOM ZDRAVLjA ŠTRPCE 48270 840-683661-16 601 11900 09338454 100056140 2519
GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA "NARODNI BEOGRAD 40200 840-198661-16 601 11900 07035888 100219891 2520
FRONT"
ZAVOD ZA BOLESTI ZAVISNOSTI BEOGRAD 40200 840-669661-15 601 11900 06320945 101369148 2521
ZDRAVSTVENA USTANOVA KLINIČKI CENTAR BEOGRAD 40200 840-667661-98 601 11900 07089503 100118429 2522
SRBIJE
INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI BEOGRAD 40200 840-647661-55 601 11900 07062117 100222374 2523
"DEDINjE"
INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU BEOGRAD 40200 840-176661-56 601 11900 07031238 100219640 2524
INSTITUT ZA NEUROPSIHIJATRIJSKE BEOGRAD 40200 840-622661-74 601 11900 07035683 101994801 2525
BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ"
INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU BEOGRAD 40200 840-618661-46 601 11900 07046707 100284729 2526
SRBIJE
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BEOGRAD 40200 840-273661-56 601 11900 07035900 100221390 2527
BOLESTI "BANjICA"
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU BEOGRAD 40200 840-617661-39 601 11900 07035969 100183558 2528
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU BEOGRAD 40200 840-613661-11 601 11900 07035802 100269185 2529
ZA DECU I OMLADINU
KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "DR DRAGIŠA BEOGRAD 40200 840-648661-62 601 11900 07044445 101369025 2530
MIŠOVIĆ-DEDINjE"
SPEC.BOLNICA ZA PREVENCIJU I LEČENjE BEOGRAD 40200 840-642661-20 601 11900 07030908 100118470 2531
CEREBRALNOG OBOLjENjA "SVETI SAVA"
TEHNIČKO EKONOMSKI CENTAR KLINIČKOG BEOGRAD 40200 840-639661-96 601 11900 07031106 100183113 2532
CENTRA SRBIJE
UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA BEOGRAD 40200 840-629661-26 601 11900 07031246 102004424 2533
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA BEOGRAD 40300 840-634661-61 601 11900 07017073 101468937 2534
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE NOVI BEOGRAD 40700 840-625661-95 601 11900 07046219 100136676 2535
I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ"
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN ZEMUN 40700 840-621661-67 601 11900 07030100 100105205 2536
KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA ZEMUN 40700 840-633661-54 601 11900 07039743 100200745 2537
KOSA"
SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI MLADENOVAC 40810 840-572661-15 601 11900 07039751 101478150 2538
ZDRAVSTVENI CENTAR "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ" ČAČAK 41300 840-205661-65 601 11900 07167598 101121554 2539
KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "KRAGUJEVAC" KRAGUJEVAC 41700 840-345661-75 601 11900 07253958 101042141 2540
SPECIJALNA BOLNICA ZA SPECIJALIZOVANU ARANĐELOVAC 41710 840-339661-33 601 11900 07113056 100900007 2541
I OPŠTU REHAB."BUKOVIČKA BANjA"
ZDRAVSTVENI CENTAR "STUDENICA" KRALjEVO 41800 840-263661-83 601 11900 07191219 101958225 2542
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC 41900 840-199661-23 601 11900 07145829 100478969 2543
ZDRAVSTVENI CENTAR "DR MILENKO MARIN" LOZNICA 42200 840-207661-79 601 11900 07169370 101190102 2544
KLINIČKI CENTAR "NIŠ" NIŠ 42500 840-661661-56 601 11900 07370989 100336697 2545
SPECIJALNA PSIHIJATRIJSKA BOLNICA NIŠ 42500 840-578661-57 601 11900 07185367 100619187 2546
GORNjA TOPONICA
ZDRAVSTVENI CENTAR "ALEKSINAC" ALEKSINAC 42530 840-601661-24 601 11900 06245544 100303938 2547
ZDRAVSTVENI CENTAR NOVI PAZAR 42600 840-202661-44 601 11900 07191758 102168938 2548
ZDRAVSTVENI CENTAR PIROT 42800 840-110661-79 601 11900 07131593 100358343 2549
ZDRAVSTVENI CENTAR POŽAREVAC 42900 840-408661-31 601 11900 07163355 101523219 2550
ZDRAVSTVENI CENTAR "TOPLICA" PROKUPLjE 43100 840-234661-74 601 11900 07107501 101803461 2551
DOM ZDRAVLjA BLACE 43110 840-329661-60 601 11900 17253379 100370000 2552
ZDRAVSTVENI CENTAR "SVETI LUKA" SMEDEREVO 43200 840-169661-07 601 11900 07160062 100968279 2553
OPŠTA BOLNICA "STEFAN VISOKI" SMEDEREVSKA 43230 840-211661-10 601 11900 06113079 101401162 2554
PALANKA
ZDRAVSTVENI CENTAR PARAĆIN 43504 840-475661-15 601 11900 17261754 101098172 2555
ZDRAVSTVENI CENTAR "DR.LAZA K ŠABAC 43600 840-249661-82 601 11900 07169531 100187278 2556
LAZAREVIĆ"
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I SURDULICA 44102 840-429661-81 601 11900 17191926 100948351 2557
TUBERKULOZU
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR 44200 840-334661-95 601 11900 07201885 101329997 2558
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN 44240 840-535661-47 601 11900 17261487 100775615 2559
ZAVOD ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU KLADOVO 44260 840-552661-69 601 11900 07129807 100695906 2560
ZAVOD ZA PLUĆNE I OČNE BOLESTI I SOKO BANjA 44280 840-538661-68 601 11900 07128541 102174689 2561
TUBERKULOZU "OZREN"
ZDRAVSTVENI CENTAR "KOSTA KIKINDA 45500 840-154661-96 601 11900 08038066 100507125 2562
SREDOJEV-ŠLjUKA"
SPEC.BOLNICA ZA NEUROPSIHIJATRIJSKA NOVI KNEŽEVAC 45510 840-180661-84 601 11900 08408289 101460481 2563
OBOLjENjA "SVETI VRAČEVI"
ZAVOD ZA REUMATIZAM NOVI SAD 45700 840-689661-58 601 11900 08066396 101696908 2564
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I NOVI SAD 45700 840-523661-60 601 11900 08008353 100455063 2565
OMLADINE
INSTITUT ZA ONKOLOGIJU SREMSKA KAMENICA NOVI SAD 45700 840-524661-67 601 11900 08054983 100804613 2566
INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI, SREMSKA NOVI SAD 45700 840-144661-26 601 11900 08042462 100804605 2567
KAMENICA
KLINIČKI CENTAR NOVI SAD 45700 840-577661-50 601 11900 08664161 101696893 2568
MED. FAK.-INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE NOVI SAD 45700 840-513661-87 601 11900 08113645 100807232 2569
BOLESTI SREMSKA KAMENICA
USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA NOVI SAD 45700 840-557661-07 601 11900 08143960 100802956 2570
SREMSKA KAMENICA
ZDRAVSTVENI CENTAR "JUŽNI BANAT" PANČEVO 46000 840-391661-09 601 11900 08072353 101051503 2571
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "KOVIN" KOVIN 46010 840-238661-05 601 11900 08012270 101406360 2572
ZDRAVSTVENI CENTAR "DR GERE IŠTVAN" SENTA 46630 840-115661-17 601 11900 08054762 101103000 2573
ZDRAVSTVENI CENTAR "VRŠAC" VRŠAC 46800 840-204661-58 601 11900 08044830 102083444 2574
SPECIJALNA NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA VRŠAC 46800 840-64661-48 601 11900 08044821 102084791 2575
"DR SLAVOLjUB BAKALOVIĆ"
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI BELA CRKVA 46810 840-102661-23 601 11900 08031436 100865891 2576
"DR BUDISLAV BABIĆ"
DOM ZDRAVLjA "BOŠKO VREBALOV" ZRENjANIN 46900 840-19661-24 601 11900 08001294 100906039 2577
ZDRAVSTVENI CENTAR ZRENjANIN 46900 840-440661-61 601 11900 08001294 100906022 2578
OPŠTA BOLNICA "DR ĐORĐE JOVANOVIĆ" ZRENjANIN 46900 840-17661-10 601 11900 08001294 100905319 2579
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI ZRENjANIN 46900 840-471661-84 601 11900 08671923 101161066 2580
"DR VASA SAVIĆ"
ZDRAVSTVENI CENTAR KOSOVSKA 48200 840-368661-42 601 11900 09023933 100018714 2581
MITROVICA
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR PRIŠTINA KOSOVSKA 48200 840-695661-03 601 11900 09181814 102493090 2582
MITROVICA
ZDRAVSTVENI CENTAR GNjILANE 48220 840-682661-09 601 11900 09003657 101920376 2583
ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA PROTETIKU BEOGRAD 40200 840-458661-90 601 11900 07036124 101368670 2584
INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE BEOGRAD 40200 840-454661-62 601 11900 07041357 100066596 2585
KLINIKA ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV BEOGRAD 40200 840-460661-07 601 11900 07036159 100348265 2586
ZOTOVIĆ"
SPEC.BOL.ZA NEUROL.I POSTTRAUM.STANjA INĐIJA 40720 840-462661-21 601 11900 08101060 100703799 2587
"DR BORIVOJ GNjATIĆ" STARI SLANKAMEN
SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBALNU BEOGRAD 40800 840-564661-56 601 11900 07036175 101967437 2588
PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU
INSTITUT ZA REHABILITACIJU "BEOGRAD" MLADENOVAC 40810 840-657661-28 601 11900 07050844 101962711 2589
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU KRALjEVO 41800 840-217661-52 601 11900 07101066 101250690 2590
REHABILITACIJU "AGENS"MATARUŠKA BANjA
SPEC.BOLNICA ZA LEČENjE I REHAB.ORGANA VRNjAČKA BANjA 41820 840-247661-68 601 11900 07177402 100919405 2591
ZA VARENjE "VRNjAČKA BANjA"
SPEC.BOLNICA ZA ORT.KOŠTANO-ZGLOBNA I KRUŠEVAC 41900 840-85661-98 601 11900 07144091 100319756 2592
DEGEN.OBOLjENjA RIBARSKA BANjA
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU MEDVEĐA 42104 840-427661-67 601 11900 07207883 101465084 2593
REHABILITACIJU "GEJZER"SIJERINSKA BANjA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU LOZNICA 42200 840-71661-97 601 11900 07122314 101188430 2594
BANjA KOVILjAČA
INSTITUT ZA PREVENCIJU, LEČENjE I NIŠKA BANjA 42500 840-567661-77 601 11900 07210582 101466671 2595
REHABILITACIJU REUMATOLOŠKIH I SRČANIH
OBOLANjA "NIŠKA BANjA"
SPEC.BOLNICA ZA LEČENjE PROGRESIVNIH NOVI PAZAR 42600 840-126661-94 601 11900 07191987 101797433 2596
MIŠIĆNIH I NEUROMIŠ.BOLESTI
ZAVOD ZA PREVENCIJU, LEČENjE I NOVA VAROŠ 43010 840-59661-13 601 11900 07231091 101067823 2597
REHABILITACIJU KARDIOVASKULARNIH
OBOLENjA "ZLATAR"
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU KURŠUMLIJA 43120 840-203661-51 601 11900 07108095 100623645 2598
REHABILITACIJU "ŽUBOR"KURŠUMLIJSKA BANjA
SPECIJALNI ZAVOD ZA PREVENCIJU, LEČENjE ČAJETINA 43702 840-174661-42 601 11900 07221452 101072092 2599
I REHABILITACIJU OBOLENjA TIROIDNE
ŽLEZDE "ZLATIBOR"
ZAVOD ZA PREVENCIJU, LEČENjE I IVANjICA 43720 840-177661-63 601 11900 07219750 101063679 2600
REHABILITACIJU BOLESTI KRVI
ZAVOD ZA DEGENER.REUMAT.I POSTRAUMSKA VRANjE 44100 840-143661-19 601 11900 07214383 100553836 2601
STANjA VRANjSKA BANjA
ZAVOD ZA SPECIJALNU REHABILITACIJU BUJANOVAC 44101 840-424661-46 601 11900 17119010 102150067 2602
"VRELO"BUJANOVAČKI BANjA
ZAVOD ZA PREVENCIJU, LEČENjE I ZAJEČAR 44200 840-281661-15 601 11900 07268211 101329411 2603
REHABILITACIJU BOLESTI PERIFERNIH
KRVNIH SUDOVA I VIBRACIONE BOLESTI
"GAMZIGRAD" GAMZIGRADSKA BANjA
PRIRODNO LEČILIŠTE VOJNIH INVALIDA SOKO BANjA 44280 840-541661-89 601 11900 07234538 100692246 2604
"BANjICA"
SPECIJALNA BOLNICA ZA PREVENCIJU SOKO BANjA 44280 840-537661-61 601 11900 07248261 100693517 2605
LEČENjE I REHABILITACIJU NESPECIFIČNIH
PLUĆNIH BOLESTI "SOKO BANjA"
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU IRIG 46420 840-436661-33 601 11900 08359415 101381396 2606
REHABILITACIJU "TERMAL"VRDNIK
ZAVOD ZA SPEC. REHAB."BANjA-KANjIŽA" KANjIŽA 46610 840-385661-64 601 11900 08026084 100788050 2607
SPEC.BOL.ZA FIZIKALNU MEDICINU I ZRENjANIN 46900 840-178661-70 601 11900 08062650 101161576 2608
REHAB. "RUSANDA"MELENCI
ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU KRAGUJEVAC 41700 840-495661-58 601 11900 17228439 101508979 2609
KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ 42500 840-591661-51 601 11900 17215426 100621196 2610
MEDICINSKI FAKULTET-KLINIKA ZA NOVI SAD 45700 840-556661-97 601 11900 08132534 102052439 2611
STOMATOLOGIJU
INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE BEOGRAD 40300 840-632661-47 601 11900 07019025 100300028 2612
ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ 42500 840-570661-98 601 11900 06852190 100335220 2613
ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NOVI SAD 45700 840-568661-84 601 11900 08584702 100237062 2614
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NIŠ 42500 840-590661-44 601 11900 17186523 102198382 2615
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA VALjEVO 43900 840-418661-04 601 11900 17272543 101899368 2616
APOTEKARSKA USTANOVA "BEOGRAD" BEOGRAD 40300 840-668661-08 601 11900 07019084 100000580 2617
APOTEKARSKA USTANOVA ČAČAK ČAČAK 41300 840-312661-38 601 11900 06813470 100484213 2618
APOTEKARSKA USTANOVA GORNjI MILANOVAC 41320 840-294661-09 601 11900 06357890 102156599 2619
APOTEKARSKA USTANOVA KRAGUJEVAC 41700 840-466661-49 601 11900 06962017 101041737 2620
APOTEKA "ŠUMADIJA" ARANĐELOVAC 41710 840-468661-63 601 11900 06962009 100998194 2621
APOTEKARSKA USTANOVA KRALjEVO 41800 840-389661-92 601 11900 06959881 100239855 2622
APOTEKARSKA USTANOVA KRUŠEVAC 41900 840-380661-29 601 11900 06957552 100229548 2623
APOTEKARSKA USTANOVA LESKOVAC 42100 840-483661-71 601 11900 17215701 100410848 2624
REPUBLIKA SRBIJA-APOTEKARSKA USTANOVA LOZNICA 42200 840-265661-97 601 11900 06867120 102445734 2625
"DR.LAZA LAZAREVIĆ"
APOTEKARSKA USTANOVA NIŠ 42500 840-582661-85 601 11900 07283741 100334157 2626
APOTEKARSKA USTANOVA PIROT 42800 840-168661-97 601 11900 17218581 100375022 2627
APOTEKARSKA USTANOVA "POŽAREVAC" POŽAREVAC 42900 840-450661-34 601 11900 17029720 100437081 2628
APOTEKARSKA USTANOVA PROKUPLjE 43100 840-324661-25 601 11900 17217607 100258380 2629
APOTEKARSKA USTANOVA SMEDEREVO 43200 840-270661-35 601 11900 17217402 100360383 2630
SAMOSTALNA ZDRAVSTVENA USTANOVA SMEDEREVSKA 43230 840-228661-32 601 11900 06866280 101931057 2631
APOTEKA "ZDRAVLjE" PALANKA
ZDRAVSTVENI CENTAR OJ APOTEKARSKA JAGODINA 43500 840-693661-86 601 11900 06981119 100938763 2632
USTANOVA
APOTEKARSKA USTANOVA "ŠABAC" ŠABAC 43600 840-366661-28 601 11900 06865976 100126277 2633
APOTEKARSKA USTANOVA "UŽICE" UŽICE 43700 840-478661-36 601 11900 17040405 101615675 2634
APOTEKARSKA USTANOVA "VALjEVO" VALjEVO 43900 840-361661-90 601 11900 06873901 100075208 2635
APOTEKARSKA USTANOVA "VRANjE" VRANjE 44100 840-411661-52 601 11900 17029851 100406116 2636
APOTEKARSKA USTANOVA ZAJEČAR 44200 840-338661-26 601 11900 06824781 101327549 2637
APOTEKARSKA USTANOVA BOR 44230 840-520661-39 601 11900 17220063 100567386 2638
APOTEKARSKA USTANOVA "APOTEKA KIKINDA" KIKINDA 45500 840-226661-18 601 11900 08543259 101081028 2639
APOTEKARSKA USTANOVA "NOVI SAD" NOVI SAD 45700 840-164661-69 601 11900 08042560 101698657 2640
APOTEKARSKA USTANOVA PANČEVO 46000 840-399661-65 601 11900 08057257 101048639 2641
ZDRAVSTVENA USTANOVA "NARODNA APOTEKA" SOMBOR 46300 840-9661-51 601 11900 08578184 100272105 2642
APOTEKA SREMSKA MITROVICA SREMSKA 46400 840-469661-70 601 11900 08682895 100800160 2643
MITROVICA
ZDRAVSTVENA USTANOVA "APOTEKA" SUBOTICA 46600 840-452661-48 601 11900 08544131 101749469 2644
APOTEKA ZRENjANIN ZRENjANIN 46900 840-470661-77 601 11900 08671621 100906055 2645
APOTEKARSKA USTANOVA KOSOVSKA 48200 840-397661-51 601 11900 09273212 102235696 2646
MITROVICA
APOTEKARSKA USTANOVA GNjILANE 48220 840-681661-02 601 11900 09271368 101262062 2647
DOM ZA ODRASLA INVALIDNA I STARA LICA DOLjEVAC 42500 840-710661-11 601 11900 17529781 103149822 2648
MINISTARSTVO ZDRAVLjA BEOGRAD 40200 601 11900 07000723 2649
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE BEOGRAD 40200 840-26650-09 601 11900 06042945 101288707 2650
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO BEOGRAD 40200 840-24650-92 601 11900 06042945 101288707 2651
OSIGURANjE-FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ČAČAK 41300 840-16650-36 601 11900 06042945 101288707 2652
OSIGURANjE-FILIJALA ZA MORAVIČKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO KRAGUJEVAC 41700 840-21650-71 601 11900 06042945 101288707 2653
OSIGURANjE-FILIJALA ZA ŠUMADIJSKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO KRALjEVO 41800 840-10650-91 601 11900 06042945 101288707 2654
OSIGURANjE-FILIJALA ZA RAŠKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO KRUŠEVAC 41900 840-19650-57 601 11900 06042945 101288707 2655
OSIGURANjE-FILIJALA ZA RASINSKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO LESKOVAC 42100 840-1650-28 601 11900 06042945 100331693 2656
OSIGURANjE-FIL.ZA JABLANIČKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO NIŠ 42500 840-27650-16 601 11900 06042945 101288707 2657
OSIGURANjE-FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO PIROT 42800 840-11650-98 601 11900 06042945 101288707 2658
OSIGURANjE-FILIJALA ZA PIROTSKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO POŽAREVAC 42900 840-20650-64 601 11900 06042945 101288707 2659
OSIGURANjE-FILIJALA ZA BRANIČEVSKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO PROKUPLjE 43100 840-2650-35 601 11900 06042945 101288707 2660
OSIGURANjE-FILIJALA ZA TOPLIČKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO SMEDEREVO 43200 840-12650-08 601 11900 06042945 101288707 2661
OSIGURANjE-FILIJALA ZA PODUNAVSKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO JAGODINA 43500 840-22650-78 601 11900 06042945 101288707 2662
OSIGURANjE-FILIJALA ZA POMORAVSKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ŠABAC 43600 840-8650-77 601 11900 06042945 101288707 2663
OSIGURANjE-FILIJALA.ZA MAČVANSKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO UŽICE 43700 840-23650-85 601 11900 06042945 101288707 2664
OSIGURANjE-FILIJALA ZA ZLATIBORSKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE- VALjEVO 43900 840-3650-42 601 11900 06042945 101288707 2665
FILIJALA. ZA KOLUBARSKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VRANjE 44100 840-4650-49 601 11900 06042945 100406261 2666
OSIGURANjE-FILIJALA ZA PČINjSKI OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAJEČAR 44200 840-13650-15 601 11900 06042945 101288707 2667
OSIGURANjE-FILIJALA ZAJEČAR
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO BOR 44230 840-25650-02 601 11900 06042945 101288707 2668
OSIGURANjE-FILIJALA BOR
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO KIKINDA 45500 840-5650-56 601 11900 06042945 101288707 2669
OSIGURANjE-FILIJALA ZA SEVERNO-BANATSKI
OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO NOVI SAD 45700 840-6650-63 601 11900 06042945 101288707 2670
OSIGURANjE-FILIJALA JUŽNO-BAČKI OKRUG
RZZO BGD-POKR.ZAVOD ZA ZDR.OSIGURANjE NOVI SAD 45700 840-31650-44 601 11900 06042945 101649714 2671
NOVI SAD
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO PANČEVO 46000 840-17650-43 601 11900 06042945 101288707 2672
OSIGURANjE-FILIJALA ZA JUŽNO-BANATSKI
OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO SOMBOR 46300 840-9650-84 601 11900 06042945 100283672 2673
OSIGURANjE-FILIJALA ZA ZAPADNO-BAČKI
OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO SREMSKA 46400 840-18650-50 601 11900 06042945 101288707 2674
OSIGURANjE-FILIJALA ZA SREMSKI OKRUG MITROVICA
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO SUBOTICA 46600 840-15650-29 601 11900 06042945 100586077 2675
OSIGURANjE-FILIJALA ZA SEVERNOBAČKI
OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZRENjANIN 46900 840-7650-70 601 11900 06042945 101288707 2676
OSIGURANjE-FILIJALA ZA SREDNjEBANATSKI
OKRUG
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE KOSOVSKA 48200 840-28650-23 601 11900 06042945 101288707 2677
MITROVICA
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE GNjILANE 48220 840-30650-37 601 11900 06042945 101288707 2678
REP.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE GRAČANICA 48230 840-29650-30 601 11900 06042945 101288707 2679
MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU PRIRODNIH BEOGRAD 40200 601 12000 17404024 2680
BOGATSTAVA I ŽIVOTNE SREDINE
UPRAVA ZA ŠUME BEOGRAD 40200 601 12001 17404024 2681
MINISTARSTVO VERA BEOGRAD 40200 601 12100 07568037 2682
IZVRŠENjE BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 40200 840-1620-21 601 20100 07017715 100279223 2683
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 40200 840-799621-75 601 20100 07017715 100279223 2684
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE BEOGRAD 40200 601 20101 07017715 2685
SRBIJE-STRUČNE SLUŽBE
USTAVNI SUD SRBIJE BEOGRAD 40200 601 30100 07001541 2686
PRAVOSUDNI CENTAR ZA OBUKU I STRUČNO BEOGRAD 40200 840-1921660-52 601 30200 17401998 100352789 2687
USAVRŠAVANjE
VRHOVNI SUD SRBIJE BEOGRAD 40200 601 30201 07001533 2688
VIŠI TRGOVINSKI SUD BEOGRAD 40200 601 30202 07001592 2689
REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO BEOGRAD 40200 601 30203 07001622 2690
TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE BEOGRAD 40800 840-918621-35 601 30203 17515632 103116105 2691
REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO BEOGRAD 40200 601 30204 07001649 2692
OKRUŽNI SUD BEOGRAD 40200 840-744621-78 601 30205 07001568 100270206 2693
OKRUŽNI SUD ČAČAK 41300 840-8621-67 601 30205 07182902 101298331 2694
OKRUŽNI SUD KRAGUJEVAC 41700 840-380621-52 601 30205 07165021 100562363 2695
OKRUŽNI SUD KRALjEVO 41800 840-9621-74 601 30205 07101201 100240689 2696
OKRUŽNI SUD KRUŠEVAC 41900 840-531621-42 601 30205 07145250 100477984 2697
OKRUŽNI SUD LESKOVAC 42100 840-47621-49 601 30205 07137818 102235918 2698
OKRUŽNI SUD NIŠ 42500 840-705621-96 601 30205 07184913 100615926 2699
OKRUŽNI SUD NOVI PAZAR 42600 840-154621-22 601 30205 07191367 101787706 2700
OKRUŽNI SUD PIROT 42800 840-72621-30 601 30205 07131844 100375194 2701
OKRUŽNI SUD POŽAREVAC 42900 840-26621-96 601 30205 07161450 101972274 2702
OKRUŽNI SUD PROKUPLjE 43100 840-340621-63 601 30205 07214693 100415406 2703
OKRUŽNI SUD SMEDEREVO 43200 840-10621-81 601 30205 07143052 101991178 2704
OKRUŽNI SUD JAGODINA 43500 840-11621-88 601 30205 07127332 101325725 2705
OKRUŽNI SUD ŠABAC 43600 840-74621-44 601 30205 07121890 100083415 2706
OKRUŽNI SUD UŽICE 43700 840-49621-63 601 30205 07156014 101777322 2707
OKRUŽNI SUD VALjEVO 43900 840-45621-35 601 30205 07135840 100069360 2708
OKRUŽNI SUD VRANjE 44100 840-29621-20 601 30205 07139187 100548616 2709
OKRUŽNI SUD ZAJEČAR 44200 840-571621-31 601 30205 07148135 101327428 2710
OKRUŽNI SUD NEGOTIN 44240 840-815621-90 601 30205 07129467 100773937 2711
OKRUŽNI SUD NOVI SAD 45700 840-759621-86 601 30205 08119236 101691784 2712
OKRUŽNI SUD PANČEVO 46000 840-112621-19 601 30205 08119279 101817998 2713
OKRUŽNI SUD SOMBOR 46300 840-487621-25 601 30205 08119295 100611922 2714
OKRUŽNI SUD SREMSKA 46400 840-555621-16 601 30205 08119368 100800508 2715
MITROVICA
OKRUŽNI SUD SUBOTICA 46600 840-488621-32 601 30205 08119350 100849273 2716
OKRUŽNI SUD ZRENjANIN 46900 840-591621-74 601 30205 08119228 100651831 2717
OKRUŽNI SUD KOSOVSKA 48200 840-230621-69 601 30205 09024492 100018600 2718
MITROVICA
DRUGI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD 40200 840-727621-56 601 30206 07001584 100270214 2719
PRVI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD 40200 840-738621-36 601 30206 07001576 100270222 2720
TREĆI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD 40300 840-731621-84 601 30206 07004206 100157628 2721
OPŠTINSKI SUD OBRENOVAC 40610 840-748621-09 601 30206 07038372 101933014 2722
OPŠTINSKI SUD LAZAREVAC 40620 840-750621-23 601 30206 07010206 102074907 2723
ČETVRTI OPŠTINSKI SUD NOVI BEOGRAD 40700 840-735621-15 601 30206 07000111 101200682 2724
OPŠTINSKI SUD STARA PAZOVA 40710 840-576621-66 601 30206 08011559 100532337 2725
OPŠTINSKI SUD INĐIJA 40720 840-551621-85 601 30206 08004226 100701065 2726
PETI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD 40800 840-729621-70 601 30206 07027150 101736624 2727
OPŠTINSKI SUD MLADENOVAC 40810 840-752621-37 601 30206 07007094 102239744 2728
OPŠTINSKI SUD SOPOT 40820 840-732621-91 601 30206 07003463 100224605 2729
OPŠTINSKI SUD ČAČAK 41300 840-61621-50 601 30206 07182821 101298358 2730
OPŠTINSKI SUD GUČA 41302 840-85621-24 601 30206 07152027 101263696 2731
OPŠTINSKI SUD GORNjI MILANOVAC 41320 840-123621-96 601 30206 07177305 101151850 2732
OPŠTINSKI SUD KRAGUJEVAC 41700 840-344621-91 601 30206 07165030 101508737 2733
OPŠTINSKI SUD RAČA 41701 840-435621-49 601 30206 07113994 101226753 2734
KRAGUJEVAČKA
OPŠTINSKI SUD BATOČINA 41702 840-502621-33 601 30206 07149450 101220255 2735
OPŠTINSKI SUD TOPOLA 41703 840-515621-27 601 30206 07123779 101221055 2736
OPŠTINSKI SUD ARANĐELOVAC 41710 840-207621-05 601 30206 07123019 100767328 2737
OPŠTINSKI SUD KRALjEVO 41800 840-107621-81 601 30206 07146779 100239742 2738
OPŠTINSKI SUD TRSTENIK 41810 840-359621-02 601 30206 07177640 102132447 2739
OPŠTINSKI SUD VRNjAČKA BANjA 41820 840-180621-10 601 30206 07176465 102168219 2740
OPŠTINSKI SUD KRUŠEVAC 41900 840-86621-31 601 30206 07145292 100477968 2741
OPŠTINSKI SUD ALEKSANDROVAC 41910 840-413621-89 601 30206 07100205 100363779 2742
OPŠTINSKI SUD VARVARIN 41920 840-62621-57 601 30206 07206364 101144414 2743
OPŠTINSKI SUD BRUS 41930 840-503621-40 601 30206 07195010 101140636 2744
OPŠTINSKI SUD LESKOVAC 42100 840-63621-64 601 30206 07137826 100325806 2745
OPŠTINSKI SUD LEBANE 42101 840-215621-61 601 30206 07186690 100529157 2746
OPŠTINSKI SUD VLASOTINCE 42102 840-279621-24 601 30206 07104928 100920952 2747
OPŠTINSKI SUD LOZNICA 42200 840-311621-54 601 30206 07121938 101923776 2748
OPŠTINSKI SUD LjUBOVIJA 42210 840-345621-98 601 30206 07122411 101304166 2749
OPŠTINSKI SUD KRUPANj 42220 840-1621-18 601 30206 07119470 102187062 2750
OPŠTINSKI SUD NIŠ 42500 840-575621-59 601 30206 07184921 100615918 2751
OPŠTINSKI SUD SVRLjIG 42502 840-786621-81 601 30206 07108672 101006994 2752
OPŠTINSKI SUD ALEKSINAC 42530 840-817621-07 601 30206 07153651 100303489 2753
OPŠTINSKI SUD NOVI PAZAR 42600 840-17621-33 601 30206 07191316 101787739 2754
OPŠTINSKI SUD TUTIN 42602 840-64621-71 601 30206 07175850 102020125 2755
OPŠTINSKI SUD RAŠKA 42610 840-108621-88 601 30206 07146051 101988457 2756
OPŠTINSKI SUD SJENICA 42620 840-87621-38 601 30206 07192339 100945125 2757
OPŠTINSKI SUD PIROT 42800 840-41621-07 601 30206 07131852 100375209 2758
OPŠTINSKI SUD BABUŠNICA 42801 840-280621-31 601 30206 07109334 100325603 2759
OPŠTINSKI SUD DIMITROVGRAD 42802 840-288621-87 601 30206 07133189 100611060 2760
OPŠTINSKI SUD POŽAREVAC 42900 840-88621-45 601 30206 07198531 100441283 2761
OPŠTINSKI SUD PETROVAC NA 42910 840-208621-12 601 30206 07165005 101589124 2762
MLAVI
OPŠTINSKI SUD VELIKO GRADIŠTE 42920 840-511621-96 601 30206 07142986 101367628 2763
OPŠTINSKI SUD ŽAGUBICA 42930 840-251621-22 601 30206 07140843 101378663 2764
OPŠTINSKI SUD KUČEVO 42940 840-281621-38 601 30206 07142927 101278539 2765
OPŠTINSKI SUD ŽABARI 42960 840-181621-17 601 30206 07158629 101379705 2766
OPŠTINSKI SUD PRIJEPOLjE 43000 840-18621-40 601 30206 07219580 100809644 2767
OPŠTINSKI SUD NOVA VAROŠ 43010 840-42621-14 601 30206 07110081 101067920 2768
OPŠTINSKI SUD PRIBOJ NA LIMU 43020 840-65621-78 601 30206 07112122 101010232 2769
OPŠTINSKI SUD PROKUPLjE 43100 840-346621-08 601 30206 07204442 100234818 2770
OPŠTINSKI SUD KURŠUMLIJA 43120 840-360621-09 601 30206 07132760 101354744 2771
OPŠTINSKI SUD SMEDEREVO 43200 840-19621-47 601 30206 07143001 100362831 2772
OPŠTINSKI SUD SMEDEREVSKA 43230 840-292621-18 601 30206 07230494 101385050 2773
PALANKA
OPŠTINSKI SUD VELIKA PLANA 43240 840-306621-19 601 30206 07143206 101986460 2774
OPŠTINSKI SUD JAGODINA 43500 840-109621-95 601 30206 07127294 101324177 2775
OPŠTINSKI SUD SVILAJNAC 43501 840-423621-62 601 30206 07124589 101474997 2776
OPŠTINSKI SUD DESPOTOVAC 43502 840-232621-83 601 30206 07126751 100882089 2777
OPŠTINSKI SUD ĆUPRIJA 43503 840-245621-77 601 30206 07167083 101527079 2778
OPŠTINSKI SUD PARAĆIN 43504 840-270621-58 601 30206 07126174 101097178 2779
OPŠTINSKI SUD REKOVAC 43505 840-168621-23 601 30206 07148771 101283333 2780
OPŠTINSKI SUD ŠABAC 43600 840-2621-25 601 30206 07122454 100085974 2781
OPŠTINSKI SUD BOGATIĆ 43601 840-352621-50 601 30206 07121903 101439974 2782
OPŠTINSKI SUD VLADIMIRCI 43602 840-367621-58 601 30206 07121504 101403133 2783
OPŠTINSKI SUD KOCELjEVA 43603 840-361621-16 601 30206 07122560 101398998 2784
OPŠTINSKI SUD UŽICE 43700 840-3621-32 601 30206 07156022 101624784 2785
OPŠTINSKI SUD ARILjE 43701 840-347621-15 601 30206 07216882 100785776 2786
OPŠTINSKI SUD ČAJETINA 43702 840-293621-25 601 30206 07109580 101075103 2787
OPŠTINSKI SUD BAJINA BAŠTA 43710 840-224621-27 601 30206 07155328 101883193 2788
OPŠTINSKI SUD IVANjICA 43720 840-289621-94 601 30206 07111851 102424891 2789
OPŠTINSKI SUD KOSJERIĆ 43730 840-252621-29 601 30206 07110413 101088685 2790
OPŠTINSKI SUD POŽEGA 43740 840-271621-65 601 30206 07112629 100860357 2791
OPŠTINSKI SUD VALjEVO 43900 840-66621-85 601 30206 07097280 101898857 2792
OPŠTINSKI SUD OSEČINA 43901 840-209621-19 601 30206 07135157 101597454 2793
OPŠTINSKI SUD LAJKOVAC 43902 840-299621-67 601 30206 07134355 101343080 2794
OPŠTINSKI SUD MIONICA 43903 840-182621-24 601 30206 07134762 101394559 2795
OPŠTINSKI SUD UB 43910 840-468621-86 601 30206 07098758 101348202 2796
OPŠTINSKI SUD LjIG 43930 840-169621-30 601 30206 07099541 101287191 2797
OPŠTINSKI SUD VRANjE 44100 840-4621-39 601 30206 07139195 100548624 2798
OPŠTINSKI SUD BUJANOVAC 44101 840-124621-06 601 30206 07106238 100368017 2799
OPŠTINSKI SUD SURDULICA 44102 840-261621-92 601 30206 07179952 100948982 2800
OPŠTINSKI SUD VLADIČIN HAN 44103 840-225621-34 601 30206 07139594 100925391 2801
OPŠTINSKI SUD PREŠEVO 44104 840-200621-53 601 30206 07179413 100519895 2802
OPŠTINSKI SUD BOSILEGRAD 44130 840-302621-88 601 30206 07104146 100981293 2803
OPŠTINSKI SUD ZAJEČAR 44200 840-588621-53 601 30206 07189664 101329358 2804
OPŠTINSKI SUD BOLjEVAC 44210 840-761621-03 601 30206 07127570 100705270 2805
OPŠTINSKI SUD KNjAŽEVAC 44220 840-769621-59 601 30206 07128053 100631130 2806
OPŠTINSKI SUD BOR 44230 840-787621-88 601 30206 07148402 100499246 2807
OPŠTINSKI SUD NEGOTIN 44240 840-814621-83 601 30206 07129475 100774341 2808
OPŠTINSKI SUD KLADOVO 44260 840-840621-71 601 30206 07129840 100694235 2809
OPŠTINSKI SUD MAJDANPEK 44270 840-847621-23 601 30206 07128266 100624189 2810
OPŠTINSKI SUD SOKO BANjA 44280 840-834621-29 601 30206 07128622 102024080 2811
OPŠTINSKI SUD KIKINDA 45500 840-20621-54 601 30206 08037221 101078827 2812
OPŠTINSKI SUD NOVI KNEŽEVAC 45510 840-191621-87 601 30206 08071349 101460221 2813
OPŠTINSKI SUD NOVI SAD 45700 840-294621-32 601 30206 08034796 102034647 2814
OPŠTINSKI SUD TEMERIN 45702 840-372621-93 601 30206 08071845 100817513 2815
OPŠTINSKI SUD TITEL 45704 840-363621-30 601 30206 08050759 101455652 2816
OPŠTINSKI SUD BAČKA PALANKA 45710 840-67621-92 601 30206 08062269 100496217 2817
OPŠTINSKI SUD PANČEVO 46000 840-90621-59 601 30206 08069506 101054820 2818
OPŠTINSKI SUD KOVAČICA 46000 840-137621-97 601 30206 08029407 100873795 2819
OPŠTINSKI SUD ALIBUNAR 46001 840-68621-02 601 30206 08031703 101085607 2820
OPŠTINSKI SUD KOVIN 46010 840-545621-43 601 30206 08012318 101406335 2821
OPŠTINSKI SUD SOMBOR 46300 840-69621-09 601 30206 08064733 100613459 2822
OPŠTINSKI SUD APATIN 46310 840-218621-82 601 30206 08063095 100963137 2823
OPŠTINSKI SUD ODžACI 46320 840-253621-36 601 30206 08008027 101429553 2824
OPŠTINSKI SUD SREMSKA 46400 840-70621-16 601 30206 08016364 100800524 2825
MITROVICA
OPŠTINSKI SUD ŠID 46410 840-471621-10 601 30206 08016879 101417307 2826
OPŠTINSKI SUD RUMA 46420 840-226621-41 601 30206 08027102 101916685 2827
OPŠTINSKI SUD SUBOTICA 46600 840-44621-28 601 30206 08009490 101753818 2828
OPŠTINSKI SUD KANjIŽA 46610 840-227621-48 601 30206 08025681 102126198 2829
OPŠTINSKI SUD BAČKA TOPOLA 46620 840-262621-02 601 30206 08033099 101443831 2830
OPŠTINSKI SUD SENTA 46630 840-6621-53 601 30206 08052328 101099639 2831
OPŠTINSKI SUD ADA 46630 840-43621-21 601 30206 08018600 101482164 2832
OPŠTINSKI SUD VRBAS 46700 840-21621-61 601 30206 08007292 101421434 2833
OPŠTINSKI SUD KULA 46710 840-354621-64 601 30206 08005486 100262799 2834
OPŠTINSKI SUD BEČEJ 46720 840-543621-29 601 30206 08051879 100434569 2835
OPŠTINSKI SUD VRŠAC 46800 840-7621-60 601 30206 08054070 102084332 2836
OPŠTINSKI SUD BELA CRKVA 46810 840-139621-14 601 30206 08031533 102273013 2837
OPŠTINSKI SUD ZRENjANIN 46900 840-92621-73 601 30206 08003009 100902971 2838
OPŠTINSKI SUD NOVI BEČEJ 46901 840-308621-33 601 30206 08020647 101845516 2839
OPŠTINSKI SUD VUČITRN 48200 840-484621-04 601 30206 09022350 100018110 2840
OPŠTINSKI SUD KOSOVSKA 48200 840-84621-17 601 30206 09027211 100018819 2841
MITROVICA
OPŠTINSKI SUD SRBICA 48200 840-105621-67 601 30206 09042393 102033017 2842
OPŠTINSKI SUD LEPOSAVIĆ 48202 840-382621-66 601 30206 09042946 102562519 2843
TRGOVINSKI SUD BEOGRAD 40200 840-737621-29 601 30207 07001606 100347875 2844
TRGOVINSKI SUD ČAČAK 41300 840-549621-71 601 30207 17435108 100892870 2845
TRGOVINSKI SUD KRAGUJEVAC 41700 840-479621-66 601 30207 07150164 101319942 2846
TRGOVINSKI SUD KRALjEVO 41800 840-233621-90 601 30207 07101198 101957425 2847
TRGOVINSKI SUD LESKOVAC 42100 840-453621-78 601 30207 07137834 101909991 2848
TRGOVINSKI SUD NIŠ 42500 840-703621-82 601 30207 07211961 100615975 2849
TRGOVINSKI SUD POŽAREVAC 42900 840-73621-37 601 30207 07161280 100440877 2850
TRGOVINSKI SUD UŽICE 43700 840-28621-13 601 30207 07156057 102089125 2851
TRGOVINSKI SUD VALjEVO 43900 840-260621-85 601 30207 07097310 101899026 2852
TRGOVINSKI SUD ZAJEČAR 44200 840-577621-73 601 30207 07148143 100578315 2853
TRGOVINSKI SUD NOVI SAD 45700 840-784621-67 601 30207 08305269 101691792 2854
TRGOVINSKI SUD PANČEVO 46000 840-710621-34 601 30207 08316830 101818005 2855
TRGOVINSKI SUD SOMBOR 46300 840-563621-72 601 30207 08309914 101837926 2856
TRGOVINSKI SUD SREMSKA 46400 840-695621-26 601 30207 08269343 100800516 2857
MITROVICA
TRGOVINSKI SUD SUBOTICA 46600 840-590621-67 601 30207 08269335 100555278 2858
TRGOVINSKI SUD ZRENjANIN 46900 840-685621-53 601 30207 08307695 100651840 2859
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BEOGRAD 40200 840-739621-43 601 30208 07001657 100270239 2860
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ČAČAK 41300 840-24621-82 601 30208 07182937 101298340 2861
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO KRAGUJEVAC 41700 840-339621-56 601 30208 07165048 100562355 2862
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO KRALjEVO 41800 840-171621-44 601 30208 07101180 101774488 2863
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO KRUŠEVAC 41900 840-528621-21 601 30208 07145349 100477925 2864
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO LESKOVAC 42100 840-25621-89 601 30208 07137842 100408314 2865
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO NIŠ 42500 840-592621-81 601 30208 07184930 100615900 2866
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO NOVI PAZAR 42600 840-172621-51 601 30208 07194137 101787691 2867
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PIROT 42800 840-156621-36 601 30208 07227540 100375217 2868
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO POŽAREVAC 42900 840-48621-56 601 30208 07161395 100440721 2869
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PROKUPLjE 43100 840-373621-03 601 30208 07107773 100234762 2870
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SMEDEREVO 43200 840-126621-20 601 30208 07142978 100362823 2871
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO JAGODINA 43500 840-27621-06 601 30208 07127375 101325741 2872
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ŠABAC 43600 840-127621-27 601 30208 07122446 100083396 2873
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO UŽICE 43700 840-114621-33 601 30208 07156065 102257691 2874
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO VALjEVO 43900 840-22621-68 601 30208 07097328 100068161 2875
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO VRANjE 44100 840-50621-70 601 30208 07139209 100402830 2876
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ZAJEČAR 44200 840-601621-47 601 30208 07148151 101327410 2877
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO NEGOTIN 44240 840-818621-14 601 30208 07129491 100773904 2878
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO NOVI SAD 45700 840-192621-94 601 30208 08034842 102034663 2879
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PANČEVO 46000 840-155621-29 601 30208 08006750 101828589 2880
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SOMBOR 46300 840-23621-75 601 30208 08064750 100271926 2881
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SREMSKA 46400 840-46621-42 601 30208 08098620 100519186 2882
MITROVICA
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SUBOTICA 46600 840-71621-23 601 30208 08009511 100849499 2883
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ZRENjANIN 46900 840-113621-26 601 30208 08003033 102006008 2884
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO KOSOVSKA 48200 840-472621-17 601 30208 09024514 102235731 2885
MITROVICA
DRUGO OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BEOGRAD 40200 840-741621-57 601 30209 07001673 100270255 2886
PETO OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BEOGRAD 40200 840-746621-92 601 30209 07008023 100383766 2887
PRVO OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BEOGRAD 40200 840-740621-50 601 30209 07001665 100270247 2888
TREĆE OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BEOGRAD 40200 840-742621-64 601 30209 07004214 100345736 2889
ČETVRTO OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NOVI BEOGRAD 40200 840-743621-71 601 30209 07000120 100391919 2890
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO OBRENOVAC 40610 840-749621-16 601 30209 07038399 101213437 2891
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO LAZAREVAC 40620 840-751621-30 601 30209 07010214 101136710 2892
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO STARA PAZOVA 40710 840-589621-60 601 30209 08011575 100532345 2893
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO INĐIJA 40720 840-559621-44 601 30209 08004234 100701081 2894
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO MLADENOVAC 40810 840-753621-44 601 30209 07007108 102239752 2895
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ČAČAK 41300 840-198621-39 601 30209 07182082 101298366 2896
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO GUČA 41302 840-457621-09 601 30209 07152035 101264041 2897
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO GORNjI MILANOVAC 41320 840-241621-49 601 30209 07177178 101152211 2898
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KRAGUJEVAC 41700 840-350621-36 601 30209 07165056 100564711 2899
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO RAČA 41701 840-566621-93 601 30209 07293992 101226761 2900
KRAGUJEVAČKA
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BATOČINA 41702 840-507621-68 601 30209 07229461 101219771 2901
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO TOPOLA 41703 840-562621-65 601 30209 07280467 101221102 2902
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ARANĐELOVAC 41710 840-326621-62 601 30209 07123051 100763905 2903
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KRALjEVO 41800 840-269621-51 601 30209 07101171 102087380 2904
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO TRSTENIK 41810 840-385621-87 601 30209 07177615 102132455 2905
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VRNjAČKA BANjA 41820 840-494621-74 601 30209 07176490 102168227 2906
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KRUŠEVAC 41900 840-152621-08 601 30209 07194382 100477950 2907
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ALEKSANDROVAC 41910 840-422621-55 601 30209 07100213 100386748 2908
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VARVARIN 41920 840-405621-33 601 30209 07176830 101144527 2909
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BRUS 41930 840-497621-95 601 30209 07195150 101140716 2910
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO LESKOVAC 42100 840-189621-73 601 30209 07137869 100408291 2911
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO LEBANE 42101 840-250621-15 601 30209 07186738 100529165 2912
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VLASOTINCE 42102 840-300621-74 601 30209 07195397 100920944 2913
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO LOZNICA 42200 840-327621-69 601 30209 07121946 101923768 2914
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO LjUBOVIJA 42210 840-351621-43 601 30209 07209304 101304182 2915
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KRUPANj 42220 840-370621-79 601 30209 07225792 101395439 2916
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NIŠ 42500 840-707621-13 601 30209 07184948 100615934 2917
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ALEKSINAC 42530 840-819621-21 601 30209 07106785 100304230 2918
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NOVI PAZAR 42600 840-331621-97 601 30209 07195290 101787714 2919
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO TUTIN 42602 840-406621-40 601 30209 07220898 101345833 2920
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO RAŠKA 42610 840-242621-56 601 30209 07232209 101988385 2921
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SJENICA 42620 840-316621-89 601 30209 07192312 100946021 2922
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PIROT 42800 840-259621-78 601 30209 07131879 100375225 2923
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BABUŠNICA 42801 840-291621-11 601 30209 07109342 100325429 2924
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO POŽAREVAC 42900 840-463621-51 601 30209 07161425 102627243 2925
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PETROVAC NA 42910 840-504621-47 601 30209 07161743 101590823 2926
MLAVI
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-570621-24 601 30209 07238568 101367636 2927
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KUČEVO 42940 840-526621-07 601 30209 07142994 101278547 2928
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEPOLjE 43000 840-199621-46 601 30209 07188269 100809360 2929
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NOVA VAROŠ 43010 840-412621-82 601 30209 07588500 101067911 2930
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIBOJ NA LIMU 43020 840-216621-68 601 30209 07112149 101010257 2931
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PROKUPLjE 43100 840-366621-51 601 30209 07107781 101803349 2932
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KURŠUMLIJA 43120 840-256621-57 601 30209 07132778 101353406 2933
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SMEDEREVO 43200 840-217621-75 601 30209 07142960 101926357 2934
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SMEDEREVSKA 43230 840-301621-81 601 30209 07230486 101401242 2935
PALANKA
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VELIKA PLANA 43240 840-312621-61 601 30209 07158858 101176986 2936
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO JAGODINA 43500 840-392621-39 601 30209 07125496 101325733 2937
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SVILAJNAC 43501 840-617621-62 601 30209 07124597 101475004 2938
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO DESPOTOVAC 43502 840-622621-97 601 30209 07126743 100882072 2939
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ĆUPRIJA 43503 840-446621-29 601 30209 07167121 101529496 2940
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PARAĆIN 43504 840-282621-45 601 30209 07126239 101097428 2941
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ŠABAC 43600 840-338621-49 601 30209 07121865 100085999 2942
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BOGATIĆ 43601 840-516621-34 601 30209 07296169 101438928 2943
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VLADIMIRCI 43602 840-371621-86 601 30209 07253257 101403141 2944
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KOCELjEVA 43603 840-527621-14 601 30209 07327382 101398980 2945
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO UŽICE 43700 840-362621-23 601 30209 07156073 102257706 2946
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BAJINA BAŠTA 43710 840-713621-55 601 30209 07291434 101883208 2947
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO IVANjICA 43720 840-236621-14 601 30209 07111835 102424914 2948
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO POŽEGA 43740 840-498621-05 601 30209 07112637 100860365 2949
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VALjEVO 43900 840-447621-36 601 30209 07233086 100072138 2950
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO LAJKOVAC 43902 840-324621-48 601 30209 07253826 101344783 2951
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO MIONICA 43903 840-431621-21 601 30209 07243529 101391302 2952
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO UB 43910 840-451621-64 601 30209 07098766 101351687 2953
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO LjIG 43930 840-353621-57 601 30209 07099525 101956016 2954
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VRANjE 44100 840-375621-17 601 30209 07214090 100405620 2955
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BUJANOVAC 44101 840-393621-46 601 30209 07196881 100368277 2956
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SURDULICA 44102 840-272621-72 601 30209 07180047 100950004 2957
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VLADIČIN HAN 44103 840-414621-96 601 30209 07229321 100925029 2958
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PREŠEVO 44104 840-407621-47 601 30209 07179421 100520625 2959
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ZAJEČAR 44200 840-662621-86 601 30209 07189729 101329340 2960
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BOLjEVAC 44210 840-765621-31 601 30209 07127588 100705261 2961
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KNjAŽEVAC 44220 840-776621-11 601 30209 07128061 100631121 2962
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BOR 44230 840-788621-95 601 30209 07148429 100568186 2963
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NEGOTIN 44240 840-820621-28 601 30209 07129483 100773912 2964
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KLADOVO 44260 840-841621-78 601 30209 07129858 100696431 2965
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO MAJDANPEK 44270 840-849621-37 601 30209 07128274 100624316 2966
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SOKO BANjA 44280 840-835621-36 601 30209 07128649 102174701 2967
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KIKINDA 45500 840-89621-52 601 30209 08037205 101078835 2968
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NOVI SAD 45700 840-303621-95 601 30209 08034869 102034655 2969
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BAČKA PALANKA 45710 840-110621-05 601 30209 08062242 100497164 2970
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PANČEVO 46000 840-408621-54 601 30209 08006768 101047041 2971
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KOVIN 46010 840-536621-77 601 30209 08012326 101406327 2972
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SOMBOR 46300 840-111621-12 601 30209 08064695 100271918 2973
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO APATIN 46310 840-295621-39 601 30209 08063044 101125148 2974
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ODžACI 46320 840-263621-09 601 30209 08008035 101430102 2975
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SREMSKA 46400 840-190621-80 601 30209 08016402 100519178 2976
MITROVICA
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ŠID 46410 840-478621-59 601 30209 08016852 101417296 2977
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO RUMA 46420 840-264621-16 601 30209 08026815 101916693 2978
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SUBOTICA 46600 840-138621-07 601 30209 08009520 101753834 2979
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BAČKA TOPOLA 46620 840-273621-79 601 30209 08033102 101443823 2980
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SENTA 46630 840-125621-13 601 30209 08055866 101099534 2981
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VRBAS 46700 840-228621-55 601 30209 08007284 100640374 2982
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KULA 46710 840-368621-65 601 30209 08005494 100262838 2983
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BEČEJ 46720 840-530621-35 601 30209 08051887 101981003 2984
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VRŠAC 46800 840-91621-66 601 30209 08010501 102084316 2985
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BELA CRKVA 46810 840-170621-37 601 30209 08031266 100867563 2986
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ZRENjANIN 46900 840-210621-26 601 30209 08003041 101162278 2987
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KOSOVSKA 48200 840-136621-90 601 30209 09024506 102235688 2988
MITROVICA
UPRAVNI SUD BEOGRAD 40200 601 30210 2989
APELACIONI SUD BEOGRAD 40200 601 30211 07563132 2990
VEĆE ZA PREKRŠAJE NOVI SAD 45700 840-274621-86 601 30212 08070946 100235714 2991
VEĆE ZA PREKRŠAJE NIŠ 42500 840-611621-20 601 30212 07227248 100337309 2992
VEĆE ZA PREKRŠAJE VALjEVO 43900 840-369621-72 601 30212 07137036 100077685 2993
VEĆE ZA PREKRŠAJE BEOGRAD 40200 840-832621-15 601 30212 07080298 100351647 2994
VEĆE ZA PREKRŠAJE KRAGUJEVAC 41700 840-452621-71 601 30212 07184115 101317969 2995
VEĆE ZA PREKRŠAJE KRALjEVO 41800 840-140621-21 601 30212 07153970 101774515 2996
VEĆE ZA PREKRŠAJE LESKOVAC 42100 840-165621-02 601 30212 07196032 100328314 2997
VEĆE ZA PREKRŠAJE SMEDEREVO 43200 840-201621-60 601 30212 07199414 102121975 2998
VEĆE ZA PREKRŠAJE UŽICE 43700 840-93621-80 601 30212 07188501 101624776 2999
VEĆE ZA PREKRŠAJE ZAJEČAR 44200 840-610621-13 601 30212 07148119 101327436 3000
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE STARA PAZOVA 40710 840-596621-12 601 30213 08098310 100534214 3001
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE INĐIJA 40720 840-561621-58 601 30213 08070962 101800379 3002
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE NEGOTIN 44240 840-823621-49 601 30213 07189842 100773929 3003
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KLADOVO 44260 840-842621-85 601 30213 07213212 100694501 3004
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KIKINDA 45500 840-5621-46 601 30213 08070954 100579594 3005
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE NOVI KNEŽEVAC 45510 840-153621-15 601 30213 08155704 101461642 3006
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE NOVI SAD 45700 840-426621-83 601 30213 08038619 100235747 3007
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BAČKI PETROVAC 45701 840-755621-58 601 30213 08098999 101270629 3008
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE TEMERIN 45702 840-391621-32 601 30213 08070580 100817505 3009
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ŽABALj 45702 840-766621-38 601 30213 08267758 100643903 3010
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE TITEL 45704 840-783621-60 601 30213 08267669 101455644 3011
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BAČKA PALANKA 45710 840-166621-09 601 30213 08122407 101922388 3012
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE PANČEVO 46000 840-179621-03 601 30213 08070920 101817504 3013
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE OPOVO 46000 840-655621-37 601 30213 08154660 101558867 3014
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KOVAČICA 46000 840-684621-46 601 30213 08154236 100873800 3015
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ALIBUNAR 46001 840-466621-72 601 30213 08070989 101084577 3016
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KOVIN 46010 840-514621-20 601 30213 08070938 101406343 3017
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SOMBOR 46300 840-409621-61 601 30213 08077363 100016962 3018
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE APATIN 46310 840-237621-21 601 30213 08078203 101125277 3019
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ODžACI 46320 840-448621-43 601 30213 08008132 101569426 3020
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SREMSKA 46400 840-167621-16 601 30213 08016569 100516976 3021
MITROVICA
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ŠID 46410 840-450621-57 601 30213 08101493 101417288 3022
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE RUMA 46420 840-374621-10 601 30213 08028591 102133120 3023
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE IRIG 46420 840-642621-43 601 30213 08154457 101381546 3024
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SUBOTICA 46600 840-151621-98 601 30213 08009465 101753826 3025
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KANjIŽA 46610 840-547621-57 601 30213 08141312 101106571 3026
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BAČKA TOPOLA 46620 840-315621-82 601 30213 08070997 101443840 3027
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE MALI IĐOŠ 46620 840-445621-22 601 30213 08575657 101434592 3028
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SRBOBRAN 46700 840-754621-51 601 30213 08111243 101425411 3029
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VRBAS 46700 840-243621-63 601 30213 08006938 100640542 3030
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KULA 46710 840-307621-26 601 30213 08005478 101887855 3031
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BEČEJ 46720 840-525621-97 601 30213 08078084 100434577 3032
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE PLANDIŠTE 46800 840-533621-56 601 30213 08267448 101238790 3033
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VRŠAC 46800 840-305621-12 601 30213 08140928 102084324 3034
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BELA CRKVA 46810 840-383621-73 601 30213 08108013 102273072 3035
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ZRENjANIN 46900 840-358621-92 601 30213 08057346 102005933 3036
GRADSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRAD 40200 840-833621-22 601 30213 07080301 100351655 3037
BEOGRADA
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE GROCKA 40330 840-843621-92 601 30213 07086229 101188198 3038
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE OBRENOVAC 40610 840-867621-66 601 30213 07081081 101804663 3039
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE LAZAREVAC 40620 840-854621-72 601 30213 07066490 101136728 3040
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BARAJEVO 40630 840-856621-86 601 30213 07824467 101412739 3041
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE MLADENOVAC 40810 840-839621-64 601 30213 07082789 102239736 3042
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SOPOT 40820 840-855621-79 601 30213 07800371 101954336 3043
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ČAČAK 41300 840-403621-19 601 30213 07183054 101298323 3044
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE LUČANI 41302 840-518621-48 601 30213 07175400 101263532 3045
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE GORNjI MILANOVAC 41320 840-535621-70 601 30213 06994725 101152045 3046
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KRAGUJEVAC 41700 840-411621-75 601 30213 07212836 101316675 3047
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE RAČA 41701 840-619621-76 601 30213 07711603 101226770 3048
KRAGUJEVAČKA
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BATOČINA 41702 840-524621-90 601 30213 07269277 101220837 3049
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE LAPOVO 41702 840-697621-40 601 30213 17218263 100980452 3050
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE TOPOLA 41703 840-624621-14 601 30213 07324448 101221119 3051
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KNIĆ 41704 840-635621-91 601 30213 07714513 101611844 3052
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ARANĐELOVAC 41710 840-614621-41 601 30213 07707991 100763913 3053
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KRALjEVO 41800 840-277621-10 601 30213 07193912 101774496 3054
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE TRSTENIK 41810 840-495621-81 601 30213 07175540 102132463 3055
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VRNjAČKA BANjA 41820 840-485621-11 601 30213 07287844 101077504 3056
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KRUŠEVAC 41900 840-240621-42 601 30213 07194757 100477976 3057
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ĆIĆEVAC 41901 840-600621-40 601 30213 07826702 101919751 3058
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ALEKSANDROVAC 41910 840-594621-95 601 30213 07194803 100386730 3059
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VARVARIN 41920 840-564621-79 601 30213 07330375 102360457 3060
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BRUS 41930 840-598621-26 601 30213 17476092 101140732 3061
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE LESKOVAC 42100 840-636621-98 601 30213 07178832 100408306 3062
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE LEBANE 42101 840-647621-78 601 30213 07301863 100529173 3063
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VLASOTINCE 42102 840-644621-57 601 30213 07322577 100920969 3064
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE CRNA TRAVA 42102 840-664621-03 601 30213 07710496 101065004 3065
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BOJNIK 42103 840-641621-36 601 30213 07300727 100372431 3066
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE MEDVEĐA 42104 840-651621-09 601 30213 07710488 101464862 3067
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE LOZNICA 42200 840-298621-60 601 30213 07169949 101923750 3068
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE MALI ZVORNIK 42201 840-506621-61 601 30213 07307012 101364328 3069
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE LjUBOVIJA 42210 840-486621-18 601 30213 07299737 101304203 3070
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KRUPANj 42220 840-223621-20 601 30213 07170289 101395447 3071
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE MEROŠINA 42500 840-477621-52 601 30213 07826214 101802991 3072
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE NIŠ 42500 840-616621-55 601 30213 07204248 100615983 3073
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE GADžIN HAN 42500 840-726621-49 601 30213 07826273 100991789 3074
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE DOLjEVAC 42500 840-728621-63 601 30213 07826222 100491858 3075
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BELA PALANKA 42501 840-773621-87 601 30213 07826281 100402090 3076
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SVRLjIG 42502 840-797621-61 601 30213 07826303 101007001 3077
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE RAŽANj 42503 840-831621-08 601 30213 07357702 101463417 3078
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ALEKSINAC 42530 840-827621-77 601 30213 07321589 100303472 3079
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE NOVI PAZAR 42600 840-462621-44 601 30213 07259123 101787722 3080
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE TUTIN 42602 840-458621-16 601 30213 07175973 102264906 3081
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SJENICA 42620 840-467621-79 601 30213 07192231 100945117 3082
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE PIROT 42800 840-357621-85 601 30213 07131763 100375233 3083
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BABUŠNICA 42801 840-390621-25 601 30213 07826290 100325646 3084
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE DIMITROVGRAD 42802 840-397621-74 601 30213 07826249 100611043 3085
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE POŽAREVAC 42900 840-150621-91 601 30213 07200374 100441291 3086
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE MALO CRNIĆE 42900 840-565621-86 601 30213 07219881 101337518 3087
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE PETROVAC NA 42910 840-404621-26 601 30213 07198159 101590831 3088
MLAVI
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-692621-05 601 30213 07710020 101367644 3089
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ŽAGUBICA 42930 840-698621-47 601 30213 07713860 101378702 3090
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KUČEVO 42940 840-702621-75 601 30213 07330634 101278555 3091
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE GOLUBAC 42950 840-693621-12 601 30213 07710038 101483446 3092
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ŽABARI 42960 840-550621-78 601 30213 07162600 101379713 3093
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE PRIJEPOLjE 43000 840-421621-48 601 30213 17010409 100809652 3094
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE NOVA VAROŠ 43010 840-377621-31 601 30213 17010921 101068834 3095
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE PRIBOJ NA LIMU 43020 840-337621-42 601 30213 17010905 101205515 3096
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE PROKUPLjE 43100 840-456621-02 601 30213 07826206 101803009 3097
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ŽITORAĐA 43100 840-439621-77 601 30213 07328320 100763366 3098
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BLACE 43110 840-461621-37 601 30213 07826265 102394034 3099
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KURŠUMLIJA 43120 840-425621-76 601 30213 07314973 101354904 3100
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SMEDEREVO 43200 840-248621-98 601 30213 07322771 100362815 3101
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SMEDEREVSKA 43230 840-249621-08 601 30213 07199058 101401259 3102
PALANKA
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VELIKA PLANA 43240 840-365621-44 601 30213 07162677 101176978 3103
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE JAGODINA 43500 840-626621-28 601 30213 07707983 101324169 3104
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SVILAJNAC 43501 840-630621-56 601 30213 07186428 101475012 3105
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE DESPOTOVAC 43502 840-633621-77 601 30213 07127057 100882097 3106
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ĆUPRIJA 43503 840-652621-16 601 30213 07711115 101373771 3107
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE PARAĆIN 43504 840-656621-44 601 30213 07126158 101097356 3108
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE REKOVAC 43505 840-625621-21 601 30213 07710216 102458504 3109
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ŠABAC 43600 840-268621-44 601 30213 07121199 100085982 3110
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BOGATIĆ 43601 840-323621-41 601 30213 07170700 101439327 3111
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VLADIMIRCI 43602 840-501621-26 601 30213 07307608 101403150 3112
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KOCELjEVA 43603 840-496621-88 601 30213 07307004 101399013 3113
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE UŽICE 43700 840-188621-66 601 30213 17003305 101624768 3114
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ARILjE 43701 840-620621-83 601 30213 07254610 100785784 3115
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ČAJETINA 43702 840-717621-83 601 30213 17005154 101075111 3116
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BAJINA BAŠTA 43710 840-715621-69 601 30213 07708653 101955851 3117
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE IVANjICA 43720 840-510621-89 601 30213 06996167 102424906 3118
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KOSJERIĆ 43730 840-694621-19 601 30213 07357834 101088693 3119
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE POŽEGA 43740 840-465621-65 601 30213 17010913 100860373 3120
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VALjEVO 43900 840-557621-30 601 30213 07137087 101498159 3121
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE OSEČINA 43901 840-379621-45 601 30213 07188919 101597446 3122
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE LAJKOVAC 43902 840-621621-90 601 30213 07137150 101344461 3123
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE MIONICA 43903 840-574621-52 601 30213 07188803 101394567 3124
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE UB 43910 840-645621-64 601 30213 07188960 101349529 3125
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE LjIG 43930 840-542621-22 601 30213 07137257 101287206 3126
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VRANjE 44100 840-378621-38 601 30213 07180152 100550493 3127
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BUJANOVAC 44101 840-554621-09 601 30213 07299591 100368285 3128
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SURDULICA 44102 840-278621-17 601 30213 07178719 100949637 3129
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VLADIČIN HAN 44103 840-244621-70 601 30213 07222564 100924809 3130
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE PREŠEVO 44104 840-632621-70 601 30213 07826320 102559643 3131
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE TRGOVIŠTE 44105 840-629621-49 601 30213 07718764 101466253 3132
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BOSILEGRAD 44130 840-627621-35 601 30213 07710500 100610075 3133
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ZAJEČAR 44200 840-603621-61 601 30213 07189974 101329366 3134
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BOLjEVAC 44210 840-763621-17 601 30213 07127561 102026212 3135
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KNjAŽEVAC 44220 840-770621-66 601 30213 07128045 100408066 3136
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BOR 44230 840-790621-12 601 30213 07130457 100626131 3137
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE MAJDANPEK 44270 840-851621-51 601 30213 07212615 100624197 3138
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SOKO BANjA 44280 840-837621-50 601 30213 07203039 102024098 3139
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BEOČIN 45700 840-782621-53 601 30213 08268703 101619775 3140
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE BAČ 45711 840-330621-90 601 30213 08012954 101450031 3141
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE PEĆINCI 46401 840-681621-25 601 30213 08269017 101511156 3142
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ČOKA 46630 840-325621-55 601 30213 08156131 101762064 3143
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SENTA 46630 840-106621-74 601 30213 08055874 101099989 3144
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ADA 46630 840-287621-80 601 30213 08071772 101482156 3145
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE NOVI BEČEJ 46901 840-665621-10 601 30213 08108226 101431611 3146
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SEČANj 46902 840-669621-38 601 30213 08271704 102003376 3147
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE NOVA CRNjA 46903 840-678621-04 601 30213 08143471 101595983 3148
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ŽITIŠTE 46904 840-676621-87 601 30213 08002266 102005933 3149
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SRBICA 48200 840-583621-18 601 30213 09130691 102033017 3150
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KLINA 48200 840-862621-31 601 30213 09132210 102565666 3151
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ZVEČAN 48200 840-615621-48 601 30213 09270914 102130277 3152
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE KOSOVSKA 48200 840-585621-32 601 30213 09024140 100018562 3153
MITROVICA
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE VUČITRN 48200 840-587621-46 601 30213 09037578 100018128 3154
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE LEPOSAVIĆ 48202 840-595621-05 601 30213 09132163 102562519 3155
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE ZUBIN POTOK 48204 840-573621-45 601 30213 09129049 101889617 3156
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE RAŠKA 42610 840-255621-50 601 30213 07175442 102016268 3157
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA BEOGRAD 40200 601 40100 17031813 3158
ZAKONODAVSTVO
MFE - PORESKA UPRAVA SAVSKI VENAC BEOGRAD 40200 840-808621-41 601 40200 07001410 100020943 3159
MFE - PORESKA UPRAVA STARI GRAD BEOGRAD 40200 840-813621-76 601 40200 07001410 102137282 3160
MFE - PORESKA UPRAVA CENTAR BEOGRAD BEOGRAD 40200 840-857621-93 601 40200 07001410 102137299 3161
MFE - PORESKA UPRAVA VRAČAR BEOGRAD 40300 840-778621-25 601 40200 07001410 100020943 3162
MFE - PORESKA UPRAVA ZVEZDARA BEOGRAD 40300 840-781621-46 601 40200 07001410 100020943 3163
MFE - PORESKA UPRAVA PALILULA BEOGRAD 40300 840-810621-55 601 40200 07001410 100020943 3164
MFE - PORESKA UPRAVA GROCKA 40330 840-780621-39 601 40200 07001410 100020943 3165
MFE - PORESKA UPRAVA RAKOVICA BEOGRAD 40600 840-805621-20 601 40200 07001410 101556283 3166
MFE - PORESKA UPRAVA ČUKARICA BEOGRAD 40600 840-809621-48 601 40200 07001410 100020943 3167
MFE - PORESKA UPRAVA OBRENOVAC 40610 840-859621-10 601 40200 07001410 100020943 3168
MFE - PORESKA UPRAVA LAZAREVAC 40620 840-824621-56 601 40200 07001410 100020943 3169
MFE - PORESKA UPRAVA BARAJEVO 40630 840-860621-17 601 40200 07001410 100020943 3170
MFE - PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD 40700 840-779621-32 601 40200 07001410 101677532 3171
MFE - PORESKA UPRAVA ZEMUN 40700 840-777621-18 601 40200 07001410 101952584 3172
MFE - PORESKA UPRAVA R.C.BGD. F.N.BGD.1 NOVI BEOGRAD 40700 840-911621-83 601 40200 07001410 102777628 3173
MFE - PORESKA UPRAVA STARA PAZOVA 40710 840-599621-33 601 40200 07001410 102105620 3174
MFE - PORESKA UPRAVA INĐIJA 40720 840-568621-10 601 40200 07001410 100020943 3175
MFE - PORESKA UPRAVA BEOGRAD 40800 840-846621-16 601 40200 07001410 102105620 3176
MFE - PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC BEOGRAD 40800 840-830621-98 601 40200 07001410 102105620 3177
MFE - PORESKA UPRAVA -REG.CENTAR BEOGRAD 40800 840-914621-07 601 40200 07001410 102878656 3178
PRIŠTINA
MFE - PORESKA UPRAVA MLADENOVAC 40810 840-812621-69 601 40200 07001410 102105620 3179
MFE - PORESKA UPRAVA SOPOT 40820 840-811621-62 601 40200 07001410 102105620 3180
MFE - PORESKA UPRAVA ČAČAK 41300 840-15621-19 601 40200 07001410 100020943 3181
MFE - PORESKA UPRAVA LUČANI GUČA 41302 840-60621-43 601 40200 07001410 100020943 3182
MFE - PORESKA UPRAVA GORNjI MILANOVAC 41320 840-38621-83 601 40200 07001410 100020943 3183
MFE - PORESKA UPRAVA KRAGUJEVAC 41700 840-469621-93 601 40200 07001410 100020943 3184
MFE - PORESKA UPRAVA-CENTAR KRAGUJEVAC 41700 840-653621-23 601 40200 07001410 100020943 3185
MFE - PORESKA UPRAVA RAČA 41701 840-473621-24 601 40200 07001410 101226882 3186
KRAGUJEVAČKA
MFE - PORESKA UPRAVA BATOČINA 41702 840-513621-13 601 40200 07001410 101218352 3187
MFE - PORESKA UPRAVA LAPOVO 41702 840-657621-51 601 40200 07001410 100980799 3188
MFE - PORESKA UPRAVA TOPOLA 41703 840-519621-55 601 40200 07001410 101222373 3189
MFE - PORESKA UPRAVA KNIĆ 41704 840-440621-84 601 40200 07001410 100819951 3190
MFE - PORESKA UPRAVA ARANĐELOVAC 41710 840-317621-96 601 40200 07001410 100997677 3191
MFE - PORESKA UPRAVA KRALjEVO 41800 840-51621-77 601 40200 07001410 101958055 3192
MFE - PORESKA UPRAVA TRSTENIK 41810 840-115621-40 601 40200 07001410 102132414 3193
MFE - PORESKA UPRAVA VRNjAČKA BANjA 41820 840-141621-28 601 40200 07001410 102105620 3194
MFE - PORESKA UPRAVA KRUŠEVAC 41900 840-474621-31 601 40200 07001410 100318149 3195
MFE - PORESKA UPRAVA ĆIĆEVAC 41901 840-537621-84 601 40200 07001410 101918558 3196
MFE - PORESKA UPRAVA ALEKSANDROVAC 41910 840-398621-81 601 40200 07001410 100364152 3197
MFE - PORESKA UPRAVA VARVARIN 41920 840-508621-75 601 40200 07001410 101144560 3198
MFE - PORESKA UPRAVA BRUS 41930 840-512621-06 601 40200 07001410 101140597 3199
MFE - PORESKA UPRAVA LESKOVAC 42100 840-184621-38 601 40200 07001410 100020943 3200
MFE - PORESKA UPRAVA LEBANE 42101 840-175621-72 601 40200 07001410 100020943 3201
MFE - PORESKA UPRAVA VLASOTINCE 42102 840-202621-67 601 40200 07001410 100020943 3202
MFE - PORESKA UPRAVA CRNA TRAVA 42102 840-158621-50 601 40200 07001410 100020943 3203
MFE - PORESKA UPRAVA BOJNIK 42103 840-142621-35 601 40200 07001410 100020943 3204
MFE - PORESKA UPRAVA MEDVEĐA 42104 840-193621-04 601 40200 07001410 100020943 3205
MFE - PORESKA UPRAVA LOZNICA 42200 840-381621-59 601 40200 07001410 100020943 3206
MFE - PORESKA UPRAVA MALI ZVORNIK 42201 840-318621-06 601 40200 07001410 100020943 3207
MFE - PORESKA UPRAVA LjUBOVIJA 42210 840-341621-70 601 40200 07001410 100020943 3208
MFE - PORESKA UPRAVA KRUPANj 42220 840-364621-37 601 40200 07001410 100020943 3209
MFE - PORESKA UPRAVA MEROŠINA 42500 840-117621-54 601 40200 07001410 100020943 3210
MFE - PORESKA UPRAVA GADžIN HAN 42500 840-682621-32 601 40200 07001410 100020943 3211
MFE - PORESKA UPRAVA NIŠ 42500 840-690621-88 601 40200 07001410 100020943 3212
MFE - PORESKA UPRAVA DOLjEVAC 42500 840-696621-33 601 40200 07001410 100020943 3213
MFE - PORESKA UPRAVA CENTAR NIŠ 42500 840-733621-98 601 40200 07001410 100020943 3214
MFE - PORESKA UPRAVA BELA PALANKA 42501 840-771621-73 601 40200 07001410 100020943 3215
MFE - PORESKA UPRAVA SVRLjIG 42502 840-795621-47 601 40200 07001410 100020943 3216
MFE - PORESKA UPRAVA RAŽANj 42503 840-821621-35 601 40200 07001410 100020943 3217
MFE - PORESKA UPRAVA ALEKSINAC 42530 840-816621-97 601 40200 07001410 100020943 3218
MFE - PORESKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600 840-335621-28 601 40200 07001410 100020943 3219
MFE - PORESKA UPRAVA TUTIN 42602 840-394621-53 601 40200 07001410 100020943 3220
MFE - PORESKA UPRAVA RAŠKA 42610 840-313621-68 601 40200 07001410 102105620 3221
MFE - PORESKA UPRAVA SJENICA 42620 840-355621-71 601 40200 07001410 100020943 3222
MFE - PORESKA UPRAVA PIROT 42800 840-254621-43 601 40200 07001410 100358425 3223
MFE - PORESKA UPRAVA BABUŠNICA 42801 840-304621-05 601 40200 07001410 100324774 3224
MFE - PORESKA UPRAVA DIMITROVGRAD 42802 840-309621-40 601 40200 07001410 100610770 3225
MFE - PORESKA UPRAVA POŽAREVAC 42900 840-476621-45 601 40200 07001410 102105620 3226
MFE - PORESKA UPRAVA MALO CRNIĆE 42900 840-491621-53 601 40200 07001410 102105620 3227
MFE - PORESKA UPRAVA PETROVAC NA 42910 840-509621-82 601 40200 07001410 102105620 3228
MLAVI
MFE - PORESKA UPRAVA VELIKO GRADIŠTE 42920 840-520621-62 601 40200 07001410 102152878 3229
MFE - PORESKA UPRAVA ŽAGUBICA 42930 840-522621-76 601 40200 07001410 101378606 3230
MFE - PORESKA UPRAVA KUČEVO 42940 840-538621-91 601 40200 07001410 101277909 3231
MFE - PORESKA UPRAVA GOLUBAC 42950 840-521621-69 601 40200 07001410 102105620 3232
MFE - PORESKA UPRAVA ŽABARI 42960 840-499621-12 601 40200 07001410 102105620 3233
MFE - PORESKA UPRAVA PRIJEPOLjE 43000 840-32621-41 601 40200 07001410 100020943 3234
MFE - PORESKA UPRAVA NOVA VAROŠ 43010 840-76621-58 601 40200 07001410 101066509 3235
MFE - PORESKA UPRAVA PRIBOJ NA LIMU 43020 840-885621-95 601 40200 07001410 101203845 3236
MFE - PORESKA UPRAVA PROKUPLjE 43100 840-33621-48 601 40200 07001410 100020943 3237
MFE - PORESKA UPRAVA ŽITORAĐA 43100 840-77621-65 601 40200 07001410 100020943 3238
MFE - PORESKA UPRAVA BLACE 43110 840-54621-98 601 40200 07001410 100020943 3239
MFE - PORESKA UPRAVA KURŠUMLIJA 43120 840-97621-11 601 40200 07001410 100020943 3240
MFE - PORESKA UPRAVA SMEDEREVO 43200 840-246621-84 601 40200 07001410 100020943 3241
MFE - PORESKA UPRAVA SMEDEREVSKA 43230 840-275621-93 601 40200 07001410 100020943 3242
PALANKA
MFE - PORESKA UPRAVA VELIKA PLANA 43240 840-321621-27 601 40200 07001410 100020943 3243
MFE - PORESKA UPRAVA JAGODINA 43500 840-388621-11 601 40200 07001410 100020943 3244
MFE - PORESKA UPRAVA SVILAJNAC 43501 840-418621-27 601 40200 07001410 100020943 3245
MFE - PORESKA UPRAVA DESPOTOVAC 43502 840-436621-56 601 40200 07001410 100020943 3246
MFE - PORESKA UPRAVA ĆUPRIJA 43503 840-443621-08 601 40200 07001410 100020943 3247
MFE - PORESKA UPRAVA PARAĆIN 43504 840-454621-85 601 40200 07001410 100020943 3248
MFE - PORESKA UPRAVA REKOVAC 43505 840-399621-88 601 40200 07001410 100020943 3249
MFE - PORESKA UPRAVA ŠABAC 43600 840-219621-89 601 40200 07001410 100020943 3250
MFE - PORESKA UPRAVA BOGATIĆ 43601 840-310621-47 601 40200 07001410 100020943 3251
MFE - PORESKA UPRAVA VLADIMIRCI 43602 840-396621-67 601 40200 07001410 100020943 3252
MFE - PORESKA UPRAVA KOCELjEVA 43603 840-428621-97 601 40200 07001410 100020943 3253
MFE - PORESKA UPRAVA UŽICE 43700 840-449621-50 601 40200 07001410 100020943 3254
MFE - PORESKA UPRAVA ARILjE 43701 840-580621-94 601 40200 07001410 100020943 3255
MFE - PORESKA UPRAVA ČAJETINA 43702 840-593621-88 601 40200 07001410 100020943 3256
MFE - PORESKA UPRAVA BAJINA BAŠTA 43710 840-532621-49 601 40200 07001410 100020943 3257
MFE - PORESKA UPRAVA IVANjICA 43720 840-523621-83 601 40200 07001410 100020943 3258
MFE - PORESKA UPRAVA KOSJERIĆ 43730 840-578621-80 601 40200 07001410 100020943 3259
MFE - PORESKA UPRAVA POŽEGA 43740 840-492621-60 601 40200 07001410 100020943 3260
MFE - PORESKA UPRAVA VALjEVO 43900 840-333621-14 601 40200 07001410 102105620 3261
MFE - PORESKA UPRAVA OSEČINA 43901 840-400621-95 601 40200 07001410 102105620 3262
MFE - PORESKA UPRAVA LAJKOVAC 43902 840-505621-54 601 40200 07001410 102105620 3263
MFE - PORESKA UPRAVA MIONICA 43903 840-424621-69 601 40200 07001410 102152440 3264
MFE - PORESKA UPRAVA UB 43910 840-464621-58 601 40200 07001410 102105620 3265
MFE - PORESKA UPRAVA LjIG 43930 840-343621-84 601 40200 07001410 102105620 3266
MFE - PORESKA UPRAVA VRANjE 44100 840-160621-64 601 40200 07001410 102105620 3267
MFE - PORESKA UPRAVA BUJANOVAC 44101 840-186621-52 601 40200 07001410 100368574 3268
MFE - PORESKA UPRAVA SURDULICA 44102 840-231621-76 601 40200 07001410 102105620 3269
MFE - PORESKA UPRAVA VLADIČIN HAN 44103 840-195621-18 601 40200 07001410 102105620 3270
MFE - PORESKA UPRAVA PREŠEVO 44104 840-205621-88 601 40200 07001410 102105620 3271
MFE - PORESKA UPRAVA TRGOVIŠTE 44105 840-213621-47 601 40200 07001410 100757448 3272
MFE - PORESKA UPRAVA BOSILEGRAD 44130 840-220621-96 601 40200 07001410 100981507 3273
MFE - PORESKA UPRAVA ZAJEČAR 44200 840-667621-24 601 40200 07001410 102105620 3274
MFE - PORESKA UPRAVA BOLjEVAC 44210 840-762621-10 601 40200 07001410 102105620 3275
MFE - PORESKA UPRAVA KNjAŽEVAC 44220 840-774621-94 601 40200 07001410 102105620 3276
MFE - PORESKA UPRAVA BOR 44230 840-796621-54 601 40200 07001410 102105620 3277
MFE - PORESKA UPRAVA NEGOTIN 44240 840-828621-84 601 40200 07001410 102105620 3278
MFE - PORESKA UPRAVA KLADOVO 44260 840-845621-09 601 40200 07001410 102105620 3279
MFE - PORESKA UPRAVA MAJDANPEK 44270 840-848621-30 601 40200 07001410 102105620 3280
MFE - PORESKA UPRAVA SOKO BANjA 44280 840-838621-57 601 40200 07001410 102105620 3281
MFE - PORESKA UPRAVA KIKINDA 45500 840-56621-15 601 40200 07001410 100579383 3282
MFE - PORESKA UPRAVA NOVI KNEŽEVAC 45510 840-133621-69 601 40200 07001410 101461925 3283
MFE - PORESKA UPRAVA BEOČIN 45700 840-149621-84 601 40200 07001410 100020943 3284
MFE - PORESKA UPRAVA SREMSKI 45700 840-222621-13 601 40200 07001410 100020943 3285
KARLOVCI
MFE - PORESKA UPRAVA RC FILIJALA NOVI NOVI SAD 45700 840-83621-10 601 40200 07001410 102946055 3286
SAD 1
MFE - PORESKA UPRAVA CENTAR NOVI SAD 45700 840-122621-89 601 40200 07001410 100726709 3287
MFE - PORESKA UPRAVA-REG.CENTAR NOVI PETROVARADIN 45700 840-915621-14 601 40200 07001410 102946055 3288
SAD
MFE - PORESKA UPRAVA-RC FILIJALA NOVI NOVI SAD 45700 840-916621-21 601 40200 07001410 102946047 3289
SAD 2
MFE - PORESKA UPRAVA BAČKI PETROVAC 45701 840-163621-85 601 40200 07001410 101270292 3290
MFE - PORESKA UPRAVA TEMERIN 45702 840-135621-83 601 40200 07001410 100020943 3291
MFE - PORESKA UPRAVA ŽABALj 45702 840-760621-93 601 40200 07001410 100020943 3292
MFE - PORESKA UPRAVA TITEL 45704 840-197621-32 601 40200 07001410 100020943 3293
MFE - PORESKA UPRAVA BAČKA PALANKA 45710 840-177621-86 601 40200 07001410 100020943 3294
MFE - PORESKA UPRAVA BAČ 45711 840-161621-71 601 40200 07001410 101450103 3295
MFE - PORESKA UPRAVA PANČEVO 46000 840-639621-22 601 40200 07001410 100020943 3296
MFE - PORESKA UPRAVA OPOVO 46000 840-668621-31 601 40200 07001410 100020943 3297
MFE - PORESKA UPRAVA KOVAČICA 46000 840-701621-68 601 40200 07001410 100020943 3298
MFE - PORESKA UPRAVA ALIBUNAR 46001 840-493621-67 601 40200 07001410 100020943 3299
MFE - PORESKA UPRAVA KOVIN 46010 840-581621-04 601 40200 07001410 100020943 3300
MFE - PORESKA UPRAVA SOMBOR 46300 840-546621-50 601 40200 07001410 100020943 3301
MFE - PORESKA UPRAVA APATIN 46310 840-540621-08 601 40200 07001410 100020943 3302
MFE - PORESKA UPRAVA ODžACI 46320 840-548621-64 601 40200 07001410 100020943 3303
MFE - PORESKA UPRAVA SREMSKA 46400 840-677621-94 601 40200 07001410 100020943 3304
MITROVICA
MFE - PORESKA UPRAVA PEĆINCI 46401 840-544621-36 601 40200 07001410 100020943 3305
MFE - PORESKA UPRAVA ŠID 46410 840-459621-23 601 40200 07001410 100020943 3306
MFE - PORESKA UPRAVA RUMA 46420 840-401621-05 601 40200 07001410 100020943 3307
MFE - PORESKA UPRAVA IRIG 46420 840-640621-29 601 40200 07001410 100020943 3308
MFE - PORESKA UPRAVA SUBOTICA 46600 840-572621-38 601 40200 07001410 100020943 3309
MFE - PORESKA UPRAVA KANjIŽA 46610 840-582621-11 601 40200 07001410 100020943 3310
MFE - PORESKA UPRAVA MALI IĐOŠ 46620 840-441621-91 601 40200 07001410 100020943 3311
MFE - PORESKA UPRAVA BAČKA TOPOLA 46620 840-432621-28 601 40200 07001410 100020943 3312
MFE - PORESKA UPRAVA SENTA 46630 840-442621-98 601 40200 07001410 100020943 3313
MFE - PORESKA UPRAVA ČOKA 46630 840-336621-35 601 40200 07001410 100020943 3314
MFE - PORESKA UPRAVA ADA 46630 840-376621-24 601 40200 07001410 100020943 3315
MFE - PORESKA UPRAVA VRBAS 46700 840-430621-14 601 40200 07001410 101421901 3316
MFE - PORESKA UPRAVA SRBOBRAN 46700 840-758621-79 601 40200 07001410 101424646 3317
MFE - PORESKA UPRAVA KULA 46710 840-433621-35 601 40200 07001410 100262723 3318
MFE - PORESKA UPRAVA BEČEJ 46720 840-764621-24 601 40200 07001410 100738680 3319
MFE - PORESKA UPRAVA PLANDIŠTE 46800 840-101621-39 601 40200 07001410 100020943 3320
MFE - PORESKA UPRAVA VRŠAC 46800 840-14621-12 601 40200 07001410 100020943 3321
MFE - PORESKA UPRAVA BELA CRKVA 46810 840-81621-93 601 40200 07001410 100020943 3322
MFE - PORESKA UPRAVA ZRENjANIN 46900 840-120621-75 601 40200 07001410 100020943 3323
MFE - PORESKA UPRAVA NOVI BEČEJ 46901 840-134621-76 601 40200 07001410 101432052 3324
MFE - PORESKA UPRAVA SEČANj 46902 840-59621-36 601 40200 07001410 101358395 3325
MFE - PORESKA UPRAVA NOVA CRNjA 46903 840-102621-46 601 40200 07001410 102105620 3326
MFE - PORESKA UPRAVA ŽITIŠTE 46904 840-147621-70 601 40200 07001410 101376186 3327
MFE - PORESKA UPRAVA KOSOVSKA 48200 840-893621-54 601 40200 07001410 100020943 3328
MITROVICA
MFE - PORESKA UPRAVA SRBICA 48200 840-897621-82 601 40200 07001410 100020943 3329
MFE - PORESKA UPRAVA ZVEČAN 48200 840-900621-06 601 40200 07001410 100020943 3330
MFE - PORESKA UPRAVA LEPOSAVIĆ 48202 840-896621-75 601 40200 07001410 100020943 3331
MFE - PORESKA UPRAVA ZUBIN POTOK 48204 840-898621-89 601 40200 07001410 100020943 3332
REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ BEOGRAD 40200 601 40300 07001428 3333
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE LEPOSAVIĆ 48202 840-2624-16 601 40300 07904959 100121213 3334
SRBIJE-DIREKCIJA PRIŠTINA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU BEOGRAD 40300 601 40400 07004630 3335
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BEOGRAD 40600 601 40500 07003706 3336
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD BEOGRAD 40200 840-802621-96 601 40600 07004966 100147152 3337
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BEOGRAD 40300 840-863621-38 601 40600 07004966 100147152 3338
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI OBRENOVAC 40610 840-868621-73 601 40600 07004966 101569215 3339
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI STARA PAZOVA 40710 840-736621-22 601 40600 07004966 101569215 3340
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA 40720 840-745621-85 601 40600 07004966 100147152 3341
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ČAČAK 41300 840-82621-03 601 40600 07004966 100147152 3342
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI GUČA 41302 840-121621-82 601 40600 07004966 100147152 3343
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI GORNjI MILANOVAC 41320 840-103621-53 601 40600 07004966 100147152 3344
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRAGUJEVAC 41700 840-416621-13 601 40600 07004966 100147152 3345
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRAGUJEVAC 41700 840-670621-45 601 40600 07004966 100147152 3346
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI RAČA 41701 840-631621-63 601 40600 07004966 100147152 3347
KRAGUJEVAČKA
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BATOČINA 41702 840-671621-52 601 40600 07004966 100147152 3348
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI TOPOLA 41703 840-628621-42 601 40600 07004966 100147152 3349
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KNIĆ 41704 840-427621-90 601 40600 07004966 100147152 3350
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ARANĐELOVAC 41710 840-634621-84 601 40600 07004966 100147152 3351
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRALjEVO 41800 840-30621-27 601 40600 07004966 100147152 3352
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI TRSTENIK 41810 840-94621-87 601 40600 07004966 100147152 3353
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VRNjAČKA BANjA 41820 840-128621-34 601 40600 07004966 100147152 3354
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRUŠEVAC 41900 840-470621-03 601 40600 07004966 100147152 3355
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRUŠEVAC 41900 840-609621-06 601 40600 07004966 100147152 3356
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ĆIĆEVAC 41901 840-602621-54 601 40600 07004966 100147152 3357
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ALEKSANDROVAC 41910 840-386621-94 601 40600 07004966 100147152 3358
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VARVARIN 41920 840-332621-07 601 40600 07004966 100147152 3359
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BRUS 41930 840-296621-46 601 40600 07004966 100147152 3360
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LESKOVAC 42100 840-116621-47 601 40600 07004966 100147152 3361
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LEBANE 42101 840-95621-94 601 40600 07004966 100528880 3362
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VLASOTINCE 42102 840-75621-51 601 40600 07004966 100923951 3363
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BOJNIK 42103 840-52621-84 601 40600 07004966 100371883 3364
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI MEDVEĐA 42104 840-129621-41 601 40600 07004966 101464397 3365
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LOZNICA 42200 840-297621-53 601 40600 07004966 101869958 3366
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LjUBOVIJA 42210 840-480621-73 601 40600 07004966 101302041 3367
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRUPANj 42220 840-238621-28 601 40600 07004966 101869958 3368
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI MEROŠINA 42500 840-185621-45 601 40600 07004966 100147152 3369
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NIŠ 42500 840-637621-08 601 40600 07004966 101532060 3370
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI GADžIN HAN 42500 840-724621-35 601 40600 07004966 100147152 3371
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NIŠ 42500 840-756621-65 601 40600 07004966 100147152 3372
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NIŠ 42500 840-725621-42 601 40600 07004966 100147152 3373
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BELA PALANKA 42501 840-772621-80 601 40600 07004966 100147152 3374
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SVRLjIG 42502 840-793621-33 601 40600 07004966 100147152 3375
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI RAŽANj 42503 840-822621-42 601 40600 07004966 100147152 3376
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ALEKSINAC 42530 840-825621-63 601 40600 07004966 100147152 3377
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI PAZAR 42600 840-475621-38 601 40600 07004966 101869958 3378
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI TUTIN 42602 840-481621-80 601 40600 07004966 101346668 3379
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI RAŠKA 42610 840-284621-59 601 40600 07004966 101610204 3380
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SJENICA 42620 840-490621-46 601 40600 07004966 101869958 3381
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PIROT 42800 840-328621-76 601 40600 07004966 100147152 3382
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BABUŠNICA 42801 840-387621-04 601 40600 07004966 100325638 3383
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI DIMITROVGRAD 42802 840-384621-80 601 40600 07004966 100147152 3384
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI MALO CRNIĆE 42900 840-482621-87 601 40600 07004966 100147152 3385
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI POŽAREVAC 42900 840-605621-75 601 40600 07004966 100147152 3386
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PETROVAC NA 42910 840-395621-60 601 40600 07004966 100147152 3387
MLAVI
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VELIKO GRADIŠTE 42920 840-700621-61 601 40600 07004966 100147152 3388
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŽAGUBICA 42930 840-660621-72 601 40600 07004966 100147152 3389
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KUČEVO 42940 840-613621-34 601 40600 07004966 100147152 3390
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŽABARI 42960 840-534621-63 601 40600 07004966 100147152 3391
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PRIJEPOLjE 43000 840-53621-91 601 40600 07004966 100147152 3392
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVA VAROŠ 43010 840-96621-04 601 40600 07004966 101569215 3393
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PRIBOJ NA LIMU 43020 840-886621-05 601 40600 07004966 101569215 3394
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PROKUPLjE 43100 840-130621-48 601 40600 07004966 100258066 3395
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŽITORAĐA 43100 840-159621-57 601 40600 07004966 100369173 3396
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BLACE 43110 840-143621-42 601 40600 07004966 100984937 3397
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KURŠUMLIJA 43120 840-176621-79 601 40600 07004966 101356787 3398
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SMEDEREVO 43200 840-314621-75 601 40600 07004966 100147152 3399
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SMEDEREVSKA 43230 840-266621-30 601 40600 07004966 100147152 3400
PALANKA
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VELIKA PLANA 43240 840-329621-83 601 40600 07004966 100147152 3401
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI JAGODINA 43500 840-517621-41 601 40600 07004966 100147152 3402
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SVILAJNAC 43501 840-638621-15 601 40600 07004966 100147152 3403
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI DESPOTOVAC 43502 840-661621-79 601 40600 07004966 100147152 3404
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ĆUPRIJA 43503 840-643621-50 601 40600 07004966 100147152 3405
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PARAĆIN 43504 840-646621-71 601 40600 07004966 100147152 3406
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI REKOVAC 43505 840-649621-92 601 40600 07004966 100147152 3407
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŠABAC 43600 840-257621-64 601 40600 07004966 101230172 3408
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŠABAC 43600 840-437621-63 601 40600 07004966 101230244 3409
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BOGATIĆ 43601 840-322621-34 601 40600 07004966 101442291 3410
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VLADIMIRCI 43602 840-389621-18 601 40600 07004966 101403537 3411
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KOCELjEVA 43603 840-419621-34 601 40600 07004966 101399312 3412
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI UŽICE 43700 840-455621-92 601 40600 07004966 100147152 3413
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI UŽICE 43700 840-721621-14 601 40600 07004966 100147152 3414
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ARILjE 43701 840-569621-17 601 40600 07004966 100147152 3415
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ČAJETINA 43702 840-608621-96 601 40600 07004966 101869958 3416
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BAJINA BAŠTA 43710 840-719621-97 601 40600 07004966 101869958 3417
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI IVANjICA 43720 840-529621-28 601 40600 07004966 101869958 3418
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KOSJERIĆ 43730 840-688621-74 601 40600 07004966 101088597 3419
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI POŽEGA 43740 840-420621-41 601 40600 07004966 101869958 3420
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VALjEVO 43900 840-118621-61 601 40600 07004966 101569215 3421
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI OSEČINA 43901 840-204621-81 601 40600 07004966 101598916 3422
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LAJKOVAC 43902 840-597621-19 601 40600 07004966 101569215 3423
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI MIONICA 43903 840-429621-07 601 40600 07004966 100147152 3424
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI UB 43910 840-650621-02 601 40600 07004966 101569215 3425
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LjIG 43930 840-539621-98 601 40600 07004966 101569215 3426
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VRANjE 44100 840-144621-49 601 40600 07004966 100404782 3427
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BUJANOVAC 44101 840-55621-08 601 40600 07004966 100147152 3428
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SURDULICA 44102 840-78621-72 601 40600 07004966 101569215 3429
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VLADIČIN HAN 44103 840-99621-25 601 40600 07004966 101569215 3430
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PREŠEVO 44104 840-119621-68 601 40600 07004966 100147152 3431
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BOSILEGRAD 44130 840-131621-55 601 40600 07004966 100610147 3432
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZAJEČAR 44200 840-659621-65 601 40600 07004966 100578876 3433
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZAJEČAR 44200 840-687621-67 601 40600 07004966 100578876 3434
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BOLjEVAC 44210 840-768621-52 601 40600 07004966 100704507 3435
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KNjAŽEVAC 44220 840-775621-04 601 40600 07004966 100631496 3436
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BOR 44230 840-798621-68 601 40600 07004966 100629416 3437
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NEGOTIN 44240 840-826621-70 601 40600 07004966 100775939 3438
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KLADOVO 44260 840-844621-02 601 40600 07004966 100695184 3439
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI MAJDANPEK 44270 840-852621-58 601 40600 07004966 101869958 3440
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SOKO BANjA 44280 840-836621-43 601 40600 07004966 102023853 3441
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KIKINDA 45500 840-79621-79 601 40600 07004966 101080156 3442
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI KNEŽEVAC 45510 840-187621-59 601 40600 07004966 101461941 3443
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI SAD 45700 840-104621-60 601 40600 07004966 100455838 3444
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI SAD 45700 840-39621-90 601 40600 07004966 100455838 3445
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BAČKI PETROVAC 45701 840-276621-03 601 40600 07004966 101271201 3446
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI TEMERIN 45702 840-267621-37 601 40600 07004966 100147152 3447
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŽABALj 45702 840-767621-45 601 40600 07004966 100147152 3448
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BAČKA PALANKA 45710 840-132621-62 601 40600 07004966 100147152 3449
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BAČ 45711 840-145621-56 601 40600 07004966 101869958 3450
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PANČEVO 46000 840-712621-48 601 40600 07004966 100147152 3451
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PANČEVO 46000 840-716621-76 601 40600 07004966 100147152 3452
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KOVAČICA 46000 840-718621-90 601 40600 07004966 100147152 3453
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ALIBUNAR 46001 840-483621-94 601 40600 07004966 100147152 3454
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KOVIN 46010 840-711621-41 601 40600 07004966 100147152 3455
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SOMBOR 46300 840-556621-23 601 40600 07004966 101841640 3456
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI APATIN 46310 840-553621-02 601 40600 07004966 100965670 3457
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ODžACI 46320 840-558621-37 601 40600 07004966 100147152 3458
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SREMSKA 46400 840-584621-25 601 40600 07004966 100790251 3459
MITROVICA
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PEĆINCI 46401 840-541621-15 601 40600 07004966 100147152 3460
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŠID 46410 840-680621-18 601 40600 07004966 100147152 3461
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI RUMA 46420 840-699621-54 601 40600 07004966 100147152 3462
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SUBOTICA 46600 840-57621-22 601 40600 07004966 101805480 3463
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KANjIŽA 46610 840-80621-86 601 40600 07004966 101869958 3464
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BAČKA TOPOLA 46620 840-438621-70 601 40600 07004966 101869958 3465
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SENTA 46630 840-444621-15 601 40600 07004966 101869958 3466
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VRBAS 46700 840-239621-35 601 40600 07004966 100147152 3467
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KULA 46710 840-460621-30 601 40600 07004966 100147152 3468
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BEČEJ 46720 840-757621-72 601 40600 07004966 100147152 3469
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VRŠAC 46800 840-37621-76 601 40600 07004966 100147152 3470
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BELA CRKVA 46810 840-58621-29 601 40600 07004966 100147152 3471
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZRENjANIN 46900 840-16621-26 601 40600 07004966 101869958 3472
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI BEČEJ 46901 840-196621-25 601 40600 07004966 101569215 3473
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SEČANj 46902 840-162621-78 601 40600 07004966 101869958 3474
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŽITIŠTE 46904 840-178621-93 601 40600 07004966 101569215 3475
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LEPOSAVIĆ 48202 840-895621-68 601 40600 07004966 101869958 3476
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LEPOSAVIĆ 48202 840-887621-12 601 40600 07004966 101869958 3477
RGZ - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZUBIN POTOK 48204 840-899621-96 601 40600 07004966 101920536 3478
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU BEOGRAD 40200 601 40700 17114450 3479
REPUBLIKE SRBIJE
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD BEOGRAD 40200 601 40800 07032617 3480
AGENCIJA ZA RECIKLAŽU BEOGRAD 40200 601 40900 17161784 3481
KOMESERIJAT ZA IZBEGLICE BEOGRAD 40200 601 41000 07898100 3482
AGENCIJA ZA ODNOSE SA DIJASPOROM BEOGRAD 40200 840-919621-42 601 41100 07020171 103107991 3483
UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE BEOGRAD 40200 601 41100 07001401 3484
REPUBLIČKIH ORGANA
MORAVIČKI OKRUG ČAČAK 41300 840-157621-43 601 41101 07020171 100897427 3485
ŠUMADIJSKI OKRUG KRAGUJEVAC 41700 840-648621-85 601 41101 07020171 101317889 3486
RAŠKI OKRUG KRALjEVO 41800 840-174621-65 601 41101 07001401 101940452 3487
RASINSKI OKRUG KRUŠEVAC 41900 840-606621-82 601 41101 07001401 100471582 3488
JABLANIČKI OKRUG LESKOVAC 42100 840-211621-33 601 41101 07020171 102622401 3489
NIŠAVSKI OKRUG NIŠ 42500 840-730621-77 601 41101 07001401 101533415 3490
PIROTSKI OKRUG PIROT 42800 840-410621-68 601 41101 07020171 102647547 3491
BRANIČEVSKI OKRUG POŽAREVAC 42900 840-704621-89 601 41101 07020171 102664790 3492
TOPLIČKI OKRUG PROKUPLjE 43100 840-203621-74 601 41101 07020171 102720488 3493
PODUNAVSKI OKRUG SMEDEREVO 43200 840-342621-77 601 41101 07001401 100973305 3494
POMORAVSKI OKRUG JAGODINA 43500 840-672621-59 601 41101 07020171 100936649 3495
MAČVANSKI OKRUG ŠABAC 43600 840-567621-03 601 41101 07020171 100084426 3496
ZLATIBORSKI OKRUG UŽICE 43700 840-722621-21 601 41101 07001401 102517888 3497
KOLUBARSKI OKRUG VALjEVO 43900 840-654621-30 601 41101 07020171 100079130 3498
PČINjSKI OKRUG VRANjE 44100 840-234621-97 601 41101 07020171 102199617 3499
ZAJEČARSKI OKRUG ZAJEČAR 44200 840-683621-39 601 41101 07020171 101335774 3500
BORSKI OKRUG BOR 44230 840-803621-06 601 41101 07020171 100629264 3501
SEVERNO-BANATSKI OKRUG KIKINDA 45500 840-35621-62 601 41101 07020171 100511727 3502
JUŽNO-BAČKI OKRUG NOVI SAD 45700 840-258621-71 601 41101 07001401 102373357 3503
JUŽNO-BANATSKI OKRUG PANČEVO 46000 840-709621-27 601 41101 07020171 102674105 3504
ZAPADNO-BAČKI OKRUG SOMBOR 46300 840-560621-51 601 41101 07001401 100608092 3505
SREMSKI OKRUG SREMSKA 46400 840-691621-95 601 41101 07020171 100588478 3506
MITROVICA
SEVERNO-BAČKI OKRUG SUBOTICA 46600 840-586621-39 601 41101 07020171 101753424 3507
SREDNjE-BANATSKI OKRUG ZRENjANIN 46900 840-214621-54 601 41101 07001401 100904784 3508
KOSOVSKO MITROVAČKI OKRUG KOSOVSKA 48200 840-894621-61 601 41101 07001401 102844478 3509
MITROVICA
PEĆKI OKRUG KOSOVSKA 48200 840-912621-90 601 41101 07001401 102863396 3510
MITROVICA
PRIZRENSKI OKRUG KOSOVSKA 48200 840-913621-97 601 41101 07001401 102858135 3511
MITROVICA
KOSOVSKO-POMORAVSKI OKRUG GNjILANE 48220 840-903621-27 601 41101 07020171 102844478 3512
KOSOVSKI OKRUG - PODRUČNI CENTAR DRZ GRAČANICA 48230 840-902621-20 601 41101 07020171 102844478 3513
UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE BEOGRAD 40200 601 41200 17418785 3514
BEZBEDONOSNO INFORMATIVNA AGENCIJA BEOGRAD 40200 840-875621-25 601 41300 17410679 102199447 3515
BEZBEDONOSNO INFORMATIVNA BEOGRAD 40200 840-858621-03 601 41300 17410679 102199447 3516
AGENCIJA-INSTITUT BEZBEDNOSTI
RS-AGENCIJA ZA DUVAN BEOGRAD 40200 840-917621-28 601 41500 17489461 102969511 3517
JAVNA USTANOVA JUGOSLOVENSKI PREGLED BEOGRAD 40200 840-616664-23 901 17371525 100047069 3518
JUGOSLOVENSKA GALERIJA UMETNIČKIH DELA BEOGRAD 40200 840-508664-43 901 07049501 101823865 3519
MUZEJ JUGOSLOVENSKOG VAZDUHOPLOVSTVA ZEMUN 40700 840-486664-83 901 07058454 100099911 3520
JAVNA USTANOVA - RADIO JUGOSLAVIJA BEOGRAD 40200 840-692664-70 901 17371843 101513029 3521
JAVNA USTANOVA FILMSKE NOVOSTI BEOGRAD 40200 840-617664-30 901 17371991 100118113 3522
DIREKCIJA ZA INFORMISANjE BEOGRAD 40200 901 07455496 3523
PREDSEDNIK SRBIJE I CRNE GORE-SAVET BEOGRAD 40200 840-- 901 07051506 3524
MINISTARA
SKUPŠTINA SRBIJE I CRNE GORE BEOGRAD 40200 840-- 901 07004907 3525
MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA BEOGRAD 40200 901 07017715 3526
AVIO-SLUŽBA NOVI BEOGRAD 40200 840-71611-53 901 17486896 100135972 3527
AKREDITACIONO TELO SRBIJE I CRNE GORE BEOGRAD 40200 901 17178261 3528
ARHIV SRBIJE I CRNE GORE BEOGRAD 40200 901 07030673 3529
VAZDUHOPLOVNI ZAVOD "MOMA STANOJLOVIĆ" BEOGRAD 40200 840-20611-84 901 07093608 100130396 3530
BATAJNICA
VOJNA POŠTA 3368-BEOGRAD BEOGRAD 40200 840-55611-38 901 07093608 102197293 3531
VOJNA POŠTA 9949 BEOGRAD 40200 840-54611-31 901 07093608 102088278 3532
VOJNA USTANOVA "DEDINjE" BEOGRAD 40200 840-51611-10 901 07093608 100495732 3533
VOJNA ŠTAMPARIJA BEOGRAD 40200 840-21611-91 901 07093608 101849517 3534
VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA BEOGRAD 40200 840-49611-93 901 07093608 102165270 3535
VOJNO-GRAĐEVINSKA DIREKCIJA BEOGRAD 40200 840-62611-87 901 07093608 102423681 3536
DIPLOMATSKO KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA BEOGRAD 40200 901 07017715 3537
DIREKCIJA ZA INVESTICIONE RADOVE BEOGRAD 40200 840-53611-24 901 07093608 102088413 3538
ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU BEOGRAD 40200 901 07045182 3539
ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE BEOGRAD 40200 901 07027036 3540
ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU BEOGRAD 40200 901 07001347 3541
ZAVOD ZA STATISTIKU BEOGRAD 40200 901 07011644 3542
ZAJEDNICA REMONTNIH ZAVODA VOJSKE SCG BEOGRAD 40200 840-65611-11 901 07093608 100223748 3543
KANCELARIJA SRBIJE I CRNE GORE ZA BEOGRAD 40200 901 07017715 3544
PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI
MININISTARSTVO ODBRANE-UPRAVA ZA BEOGRAD 40200 840-47611-79 901 07093608 102259845 3545
FINANSIJE I BUDžET
MINISTARSTVO ZA MEĐUNARODNE EKONOMSKE BEOGRAD 40200 901 07455445 3546
ODNOSE
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE BEOGRAD 40200 901 07455453 3547
ODNOSE
MINISTARSTVO ODBRANE-SEKTOR ZA BEOGRAD 40200 840-89611-82 901 07093608 102259845 3548
GRAĐEVINSKO-URBANISTIČKU DELATNOST
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA BEOGRAD 40200 840-38611-16 901 07011636 100184462 3549
RAČUN IZVRŠENjA RASHODA INSTITUCIJE BEOGRAD 40200 840-1610-51 901 07017715 101203046 3550
SRBIJE I CRNE GORE
RAČUNOVODSTVENI CENTAR SMO BEOGRAD 40200 840-48611-86 901 07093608 102116082 3551
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE SAVETA BEOGRAD 40200 901 17486403 3552
MINISTARA
SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO BEOGRAD 40200 901 07455305 3553
SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I POLOŽAJ BEOGRAD 40200 901 07017715 3554
ORGANA UPRAVE SAVETA MINISTARA
SLUŽBA ZA FINANSIRANjE NADLEŽNOSTI BEOGRAD 40200 901 17485814 3555
SRBIJE I CRNE GORE
UPRAVA ZA KONTROLU LETENjA NOVI BEOGRAD 40200 840-36611-02 901 07000715 100395585 3556
FOND ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH BEOGRAD 40200 840-28652-17 901 07093608 101853313 3557
OSIGURANIKA
BEOGRAD-2 VOJNA USTANOVA ZA ODRŽAVANjE BEOGRAD 40300 840-23611-08 901 07093608 101852530 3558
ZGRADA I STAANOVA
KANCELARIJA UPRAVE CARINA SRBIJE I NOVI BEOGRAD 40700 901 07455445 3559
UPRAVE CARINA CRNE GORE
REMONTNI TEHNIČKI ZAVOD ČAČAK 41300 840-9611-07 901 07093608 100899230 3560
REMONTNI ZAVOD VJ -"NARODNI HEROJ KRAGUJEVAC 41700 840-10611-14 901 07093608 101577016 3561
ĐURĐE DIMITRIJEVIĆ ĐURA"
VOJNA POŠTA 8620 KRALjEVO 41800 840-12611-28 901 07093608 101957781 3562
VOJNA USTANOVA "VRNjAČKA BANjA" VRNjAČKA BANjA 41820 840-11611-21 901 07093608 100917965 3563
VOJNA USTANOVA "MORAVA" NIŠ 42500 840-16611-56 901 07093608 100338682 3564
VOJNA USTANOVA "TARA" BAJINA BAŠTA 43710 840-13611-35 901 07093608 101002144 3565
VOJNA USTANOVA "KARAĐORĐEVO" BAČKA PALANKA 45710 840-6611-83 901 07093608 100495732 3566
VOJNA USTANOVA "MOROVIĆ" MOROVIĆ ŠID 46410 840-15611-49 901 07093608 101417261 3567
KOORDINACIONI CENTAR ZA KOSOVO I GRAČANICA 48230 901 09338322 3568
METOHIJU
SUD SRBIJE I CRNE GORE BEOGRAD 40200 901 07004192 3569
FOND ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH BEOGRAD 40200 840-14650-22 901 07093608 101853313 3570
OSIGURANIKA
IZVRŠENjE BUDžETA AP VOJVODINE NOVI SAD 45700 840-30640-67 581 08035059 102187302 3571
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO NOVI SAD 45700 840-321641-64 581 08334803 100716297 3572
I SOCIJALNU POLITIKU
SLUŽBA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE NOVI SAD 45700 840-146641-03 581 08034613 100716377 3573
POKRAJINSKIH ORGANA
POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE NOVI SAD 45700 840-419644-62 581 08720703 102100117 3574
FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE NOVI SAD 45700 840-70644-44 581 08762333 102153969 3575
VOJVODINE
ZAVOD ZA KULTURU VOJVODINE NOVI SAD 45700 840-2061660-62 581 08799083 103113944 3576
ARHIV VOJVODINE NOVI SAD 45700 840-83664-75 581 08080968 101648800 3577
LIKOVNA GALERIJA "POKLON ZBIRKA RAJKA NOVI SAD 45700 840-466664-40 581 08008345 101709439 3578
MAMUZIĆA"
MUZEJ VOJVODINE NOVI SAD 45700 840-539664-66 581 08434042 101692126 3579
MUZEJ SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NOVI SAD 45700 840-247664-59 581 08068283 100449534 3580
NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA "RUSKO NOVI SAD 45700 840-481664-48 581 08041393 101640081 3581
SLOVO"
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA "HLAS LUDU" NOVI SAD 45700 840-488664-97 581 08011842 101698000 3582
POZORIŠNI MUZEJ VOJVODINE NOVI SAD 45700 840-505664-22 581 08151342 101700945 3583
POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA PETROVARADIN 45700 840-115664-08 581 08054860 102126979 3584
KULTURE
POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT NOVI SAD NOVI SAD 45700 840-755664-26 581 08770492 102093957 3585
SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELjANSKOG NOVI SAD 45700 840-136664-58 581 08042284 100238975 3586
IZVRŠENjE BUDžETA GRADA BEOGRADA BEOGRAD 40200 840-147640-13 501 07021569 100065430 3587
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA BEOGRAD 40200 501 07900333 3588
GRAD BEOGRAD-SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA BEOGRAD 40200 501 07021569 3589
GRAD BEOGRAD-GRADSKA UPRAVA BEOGRAD 40200 501 07900333 3590
GRAD BEOGRAD-GRADSKA BEOGRAD 40200 501 17166336 3591
UPRAVA-SEKRETARIJAT ZA
PRIVREDU-DIREKCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR
GRADA BEOGRADA
TURISTIČKA ORGANIZACIJA BEOGRAD 40200 840-391641-69 501 17079085 101513828 3592
FOND ZA FINANSIRANjE IZGRADNjE STANOVA BEOGRAD 40200 840-153644-43 501 07484739 102031861 3593
SOLIDARNOSTI
FONDACIJA "DRAGOSLAV SREJOVIĆ" ZA BEOGRAD 40200 840-425644-07 501 17159461 100148725 3594
KAPITALNE, NAUČNE I UMETNIČKE PROJEKTE
AKADEMIJE
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČJI DANI" BEOGRAD 40200 840-654661-07 501 07061960 101822594 3595
PREDŠKOLSKA USTANOVA "SAVSKI VENAC" BEOGRAD 40200 840-652661-90 501 07036213 102194741 3596
CENTAR DEČJIH LETOVALIŠTA I BEOGRAD 40200 840-256661-34 501 07036205 100268221 3597
OPORAVILIŠTA GRADA BEOGRADA
BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA BEOGRAD 40200 840-502664-98 501 07023715 100147595 3598
GRADSKI CENTAR ZA FIZIČKU KULTURU BEOGRAD 40200 840-530664-03 501 07002157 101368707 3599
DIREKCIJA FESTA BEOGRAD 40200 840-764664-89 501 17356038 100038806 3600
DOM OMLADINE BEOGRADA BEOGRAD 40200 840-526664-72 501 07023855 100049621 3601
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE BEOGRAD 40200 840-586664-07 501 07045719 101511252 3602
GRADA BEOGRADA
ZADUŽBINA BRANKA ĆOPIĆA BEOGRAD 40200 840-693664-77 501 07459866 100148717 3603
ZADUŽBINA ILIJE M.KOLARCA BEOGRAD 40200 840-630664-24 501 07031424 100148475 3604
JUGOKONCERT-USTANOVA ZA BEOGRAD 40200 840-572664-06 501 07023782 100119606 3605
MUZIČKO-SCENSKU DELATNOST
JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE BEOGRAD 40200 840-252664-94 501 07030843 100266371 3606
KULTURNI CENTAR BEOGRADA BEOGRAD 40200 840-511664-64 501 07023774 101516213 3607
MUZEJ AUTOMOBILA-ZBIRKA B. PETKOVIĆA BEOGRAD 40200 840-766664-06 501 17136186 101953552 3608
MUZEJ AFRIČKE UMETNOSTI-ZBIRKA VEDE I BEOGRAD 40200 840-584664-90 501 07068964 100220549 3609
DR.ZDRAVKA PEČARA
MUZEJ GRADA BEOGRADA BEOGRAD 40200 840-504664-15 501 07031513 100044870 3610
PEDAGOŠKI MUZEJ BEOGRAD 40200 840-309664-08 501 07023685 102053929 3611
PIONIRSKI CENTAR BEOGRAD 40200 840-568664-75 501 07054386 100221871 3612
POZORIŠTE "ATELjE 212" BEOGRAD 40200 840-509664-50 501 07023880 100049752 3613
POZORIŠTE "BOŠKO BUHA" BEOGRAD 40200 840-507664-36 501 07023871 100038734 3614
POZORIŠTE "PUŽ" BEOGRAD 40200 840-589664-28 501 07092229 100300077 3615
POZORIŠTE NA TERAZIJAMA BEOGRAD 40200 840-565664-54 501 07023898 100057486 3616
PRODAJNA GALERIJA "BEOGRAD" BEOGRAD 40200 840-760664-61 501 07023707 100052239 3617
STUDENTSKI KULTURNI CENTAR BEOGRAD 40200 840-334664-86 501 07030797 100219457 3618
USTANOVA "BITEF TEATAR" BEOGRAD 40200 840-594664-63 501 07451083 100061814 3619
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I BEOGRAD 40200 840-- 501 07094094 3620
IZGRADNjU BEOGRADA
ZAJEDNIČKI FOND ZA PROTIVPOŽARNU BEOGRAD 40300 840-340644-91 501 07449500 101149792 3621
ZAŠTITU ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA
PREDŠKOLSKA USTANOVA "BOŠKO BUHA" BEOGRAD 40300 840-655661-14 501 07036337 100213135 3622
PREDŠKOLSKA USTANOVA "VRAČAR" BEOGRAD 40300 840-664661-77 501 07019149 100160808 3623
PREDŠKOLSKA USTANOVA "ZVEZDARA" BEOGRAD 40300 840-651661-83 501 07007876 101717300 3624
BEOGRADSKO DRAMSKO POZORIŠTE BEOGRAD 40300 840-564664-47 501 07010079 100153874 3625
DEČJI KULTURNI CENTAR BEOGRAD 40300 840-613664-02 501 17074563 100247357 3626
MALO POZORIŠTE "DUŠKO RADOVIĆ" BEOGRAD 40300 840-516664-02 501 07032765 100252993 3627
MUZEJ NIKOLE TESLE BEOGRAD 40300 840-555664-81 501 07010001 100293019 3628
NARODNA BIBLIOTEKA "MILUTIN BOJIĆ" BEOGRAD 40300 840-461664-05 501 07032722 100216029 3629
POZORIŠTE "ZVEZDARA TEATAR" BEOGRAD 40300 840-601664-15 501 07442912 100005535 3630
UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "SVETOZAR BEOGRAD 40300 840-471664-75 501 07032714 101728060 3631
MARKOVIĆ"
CENTAR ZA LIKOVNO OBRAZOVANjE BEOGRAD 40300 840-438664-38 501 07018886 101601390 3632
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LANE" GROCKA 40330 840-517661-18 501 07035152 101182214 3633
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RAKOVICA" BEOGRAD 40600 840-643661-27 501 07049021 100178752 3634
PREDŠKOLSKA USTANOVA ČUKARICA BEOGRAD 40600 840-641661-13 501 07009496 100974365 3635
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANjE OPŠTINE BEOGRAD 40600 840-569664-82 501 07052006 102382148 3636
RAKOVICA
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PERKA OBRENOVAC 40610 840-569661-91 501 07044666 101211829 3637
VIĆENTIJEVIĆ"
BIBLIOTEKA "VLADA AKSENTIJEVIĆ" OBRENOVAC 40610 840-591664-42 501 07047827 101881139 3638
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RAKILA LAZAREVAC 40620 840-649661-69 501 07010435 101133734 3639
KOTAROV-VUKA"
BIBLIOTEKA "DIMITRIJE TUCOVIĆ" LAZAREVAC 40620 840-545664-11 501 07010311 101764343 3640
CENTAR ZA KULTURU LAZAREVAC 40620 840-590664-35 501 07093233 101135391 3641
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" BARAJEVO 40630 840-615661-25 501 07084463 101412458 3642
PREDŠKOLSKA USTANOVA "11.APRIL" NOVI BEOGRAD 40700 840-665661-84 501 07079460 101670061 3643
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DR.SIMA ZEMUN 40700 840-606661-59 501 07041055 100008875 3644
MILOŠEVIĆ"
ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE NOVI BEOGRAD 40700 840-518664-16 501 07033303 101555107 3645
ISTORIJSKI ARHIV BEOGRADA NOVI BEOGRAD 40700 840-500664-84 501 07033290 101203476 3646
POZORIŠTE LUTAKA "PINOKIO" ZEMUN 40700 840-583664-83 501 07066171 100008787 3647
STUDENTSKI GRAD - DOM KULTURE NOVI BEOGRAD 40700 840-497664-63 501 07053029 101678687 3648
PREDŠKOLSKA USTANOVA "ČIKA JOVA ZMAJ" BEOGRAD 40800 840-640661-06 501 07028628 101745980 3649
PREDŠKOLSKA USTANOVA "JELICA OBRADOVIĆ" MLADENOVAC 40810 840-608661-73 501 07067194 101281037 3650
CENTAR ZA KULTURU "ANDRIJA HABUĐ" MLADENOVAC 40810 840-585664-97 501 07068778 101280997 3651
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" SOPOT 40820 840-609661-80 501 07069090 100149853 3652
CENTAR ZA KULTURU SOPOT 40820 840-570664-89 501 07003595 100192033 3653
IZVRŠENjE BUDžETA GRADA NOVOG SADA NOVI SAD 45700 840-58640-69 511 08179115 100735046 3654
GRADSKA UPRAVA GRADA NOVI SAD 45700 840-323641-78 511 08351651 100187712 3655
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO NOVI SAD 45700 840-68641-39 511 08008400 100735845 3656
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE GRADA NOVI SAD 45700 840-314641-15 511 08179280 101690798 3657
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU GRADA NOVI SAD 45700 840-410644-96 511 08624011 101706436 3658
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NOVI SAD 45700 840-520664-30 511 08157863 100713383 3659
GRADA NOVOG SADA
ZMAJEVE DEČIJE IGRE NOVI SAD 45700 840-335664-93 511 08033200 100237468 3660
ISTORIJSKI ARHIV U NOVOM SADU PETROVARADIN 45700 840-171664-12 511 08080976 102029000 3661
MUZEJ GRADA NOVOG SADA PETROVARADIN NOVI SAD 45700 840-49664-31 511 08080950 100450673 3662
SRPSKO NARODNO POZORIŠTE NOVI SAD 45700 840-515664-92 511 08066469 101651637 3663
STUDENTSKI KULTURNI CENTAR NOVI SAD 45700 840-546664-18 511 08590966 101634688 3664
JP ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA NOVI SAD 45700 511 08556920 3665
JP POSLOVNI PROSTOR NOVI SAD 45700 511 08270163 3666
NOVOSADSKI OTVORENI UNIVERZITET NOVI SAD 45700 511 08083096 3667
IZVRŠENjE BUDžETA GRADA NIŠA NIŠ 42500 840-157640-83 521 17288571 100232752 3668
IZVRŠNI ODBOR GRADA NIŠA NIŠ 42500 840-287641-20 521 17288580 102959114 3669
JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA NIŠ 42500 840-299641-07 521 17288598 100338301 3670
SEKRETARIJAT ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE NIŠ 42500 840-296641-83 521 17288644 100338264 3671
GRADSKE UPRAVE GRADA
SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE NIŠ 42500 840-288641-27 521 17288687 100338310 3672
GRADSKE UPRAVE GRADA
SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE GRADSKE NIŠ 42500 840-291641-48 521 17288709 100338272 3673
UPRAVE GRADA
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU GRADSKE NIŠ 42500 840-295641-76 521 17288717 100338289 3674
UPRAVE GRADA
SEKRETARIJAT ZA POSLOVE IZVRŠNOG NIŠ 42500 840-293641-62 521 17288725 100338256 3675
ODBORA GRADSKE UPRAVE GRADA
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU GRADSKE NIŠ 42500 840-290641-41 521 17288679 100338328 3676
UPRAVE GRADA
SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ I INFORMACIONI NIŠ 42500 840-292641-55 521 17288652 100338336 3677
SISTEM GRADSKE UPRAVE
SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE NIŠ 42500 840-294641-69 521 17288733 100502654 3678
GRADSKE UPRAVE GRADA
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I KOMUNALNE NIŠ 42500 840-286641-13 521 17288695 100338297 3679
DELATNOSTI GRADSKE UPRAVE
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE GRADSKE NIŠ 42500 840-285641-06 521 17288741 101859221 3680
UPRAVE GRADA
TURISTIČKA ORGANIZACIJA NIŠ 42500 840-297641-90 521 17021117 101858962 3681
FOND ZA RAZVOJ I SAMOFINANSIRANjE NIŠ 42500 840-326644-90 521 17192183 100502316 3682
ZAJEDNIČKIH POTREBA GRAĐANA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE GRADA NIŠ 42500 840-333644-42 521 17263838 102255946 3683
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA" NIŠ 42500 840-662661-63 521 07212500 100665839 3684
USTANOVA ZA DNEVNI BORAVAK DECE I NIŠ 42500 840-666661-91 521 17006304 100620005 3685
OMLADINE OMETENE U RAZVOJU "MARA"
GALERIJA SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ 42500 840-556664-88 521 07301715 100337341 3686
DEČIJI KULTURNO-OBRAZOVNI I NIŠ 42500 840-559664-12 521 17253557 100334462 3687
REKREATIVNI CENTAR
ISTORIJSKI ARHIV NIŠ 42500 840-538664-59 521 07215231 100502978 3688
NARODNA BIBLIOTEKA "STEVAN SREMAC" NIŠ 42500 840-536664-45 521 07185278 100334270 3689
NARODNI MUZEJ NIŠ 42500 840-537664-52 521 07185251 100668533 3690
NARODNO POZORIŠTE NIŠ 42500 840-533664-24 521 07174764 100617315 3691
NIŠKI KULTURNI CENTAR NIŠ 42500 840-558664-05 521 17254839 100620097 3692
NIŠKI SIMFONIJSKI ORKESTAR NIŠ 42500 840-535664-38 521 07174772 100617237 3693
POZORIŠTE LUTAKA NIŠ 42500 840-534664-31 521 07227191 101858075 3694
SPORTSKI CENTAR-USTANOVA ZA FIZIČKU NIŠ 42500 840-554664-74 521 07204078 101531882 3695
KULTURU "ČAIR"
UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "NIKOLA NIŠ 42500 840-553664-67 521 07253753 100232058 3696
TESLA"
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA NIŠ 42500 521 06118496 3697
IZVRŠENjE BUDžETA GRADA KRAGUJEVACA KRAGUJEVAC 41700 840-29640-60 531 07184069 101982436 3698
GRADSKA UPRAVA GRADA KRAGUJEVCA KRAGUJEVAC 41700 840-234641-37 531 06251056 101577215 3699
GRADSKA UPRAVA-SEKRETARIJAT ZA KRAGUJEVAC 41700 840-175641-12 531 06251056 101577215 3700
VANPRIVREDU
GRADSKA UPRAVA-SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU KRAGUJEVAC 41700 840-162641-18 531 07270089 101316337 3701
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KRAGUJEVAC 41700 840-252641-66 531 07360681 101317065 3702
JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA KRAGUJEVAC 41700 840-89641-89 531 07165064 101316169 3703
VATROGASNI FOND KRAGUJEVAC 41700 840-273644-10 531 07212763 101316329 3704
DRUŠTVENI FOND ZA UREĐENjE GRAĐEVINSKOG KRAGUJEVAC 41700 840-250644-43 531 07281650 101319549 3705
ZEMLjIŠTA
SPEC.FOND ZA IZG.SISTEMA ZA KRAGUJEVAC 41700 840-268644-72 531 07306245 101319532 3706
PREČIŠĆAVANjE OTP.VODA I DEP.OTP.GRADA
FOND ZA LOKALNE I NEKATEGORISANE KRAGUJEVAC 41700 840-254644-71 531 07346476 101319557 3707
PUTEVE I KOMUNAL.DELAT.NA SELU
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE GRADA KRAGUJEVAC 41700 840-67644-23 531 17272519 101578247 3708
KRAGUJEVCA
MESNA ZAJEDNIZA "ERDOGLIJA" KRAGUJEVAC 41700 840-3011645-64 531 07165137 100564834 3709
MESNA ZAJEDNICA KRAGUJEVAC 41700 840-2465645-25 531 07165161 100564955 3710
MESNA ZAJEDNICA KRAGUJEVAC 41700 840-2793645-90 531 07261047 100564818 3711
MESNA ZAJEDNICA ADžINE LIVADE KRAGUJEVAC 41700 840-2824645-16 531 07250568 102281257 3712
MESNA ZAJEDNICA BOTUNjE KRAGUJEVAC 41700 840-814645-11 531 07237880 102665975 3713
MESNA ZAJEDNICA BUKOROVAC KRAGUJEVAC 41700 840-298645-85 531 07247966 102666113 3714
MESNA ZAJEDNICA VELIKA SAGUBINA KRAGUJEVAC 41700 840-718645-18 531 07246676 100564762 3715
MESNA ZAJEDNICA VELIKI ŠENj KRAGUJEVAC 41700 840-2011645-48 531 07247982 101320131 3716
MESNA ZAJEDNICA VELIKO POLjE KRAGUJEVAC 41700 840-2861645-81 531 07282583 100604345 3717
MESNA ZAJEDNICA VINjIŠTE KRAGUJEVAC 41700 840-2753645-04 531 07232594 100604144 3718
MESNA ZAJEDNICA VLAČKA KRAGUJEVAC 41700 840-2144645-09 531 07248849 100564800 3719
MESNA ZAJEDNICA GORNjA SABANTA KRAGUJEVAC 41700 840-742645-89 531 07246684 100604415 3720
MESNA ZAJEDNICA GORNjE GRBICE KRAGUJEVAC 41700 840-2974645-96 531 07327269 102281819 3721
MESNA ZAJEDNICA GORNjE JARUŠICE KRAGUJEVAC 41700 840-2043645-78 531 07246668 100564859 3722
MESNA ZAJEDNICA GORNjE KOMARICE KRAGUJEVAC 41700 840-1913645-41 531 07248857 100604265 3723
MESNA ZAJEDNICA GROŠNICA KRAGUJEVAC 41700 840-403645-44 531 07151535 100604337 3724
MESNA ZAJEDNICA DESIMIRCI KRAGUJEVAC 41700 840-506645-86 531 07247974 100565005 3725
MESNA ZAJEDNICA DIVOSTIN KRAGUJEVAC 41700 840-2115645-97 531 07251149 101320166 3726
MESNA ZAJEDNICA DOBRAČA KRAGUJEVAC 41700 840-1873645-52 531 07247877 101812775 3727
MESNA ZAJEDNICA DONjA SABANTA KRAGUJEVAC 41700 840-564645-07 531 07247915 101319846 3728
MESNA ZAJEDNICA DONjE GRBICE KRAGUJEVAC 41700 840-218645-10 531 07246692 101812783 3729
MESNA ZAJEDNICA DONjE KOMARICE KRAGUJEVAC 41700 840-2414645-56 531 07248822 100564998 3730
MESNA ZAJEDNICA DRAGOBRAĆA KRAGUJEVAC 41700 840-325645-80 531 07248024 100604423 3731
MESNA ZAJEDNICA DRAČA KRAGUJEVAC 41700 840-592645-09 531 07246625 101320158 3732
MESNA ZAJEDNICA DRENOVAC KRAGUJEVAC 41700 840-2804645-70 531 07253885 102329955 3733
MESNA ZAJEDNICA DULENE KRAGUJEVAC 41700 840-351645-68 531 07247869 101812759 3734
MESNA ZAJEDNICA ERDEČ KRAGUJEVAC 41700 840-2489645-96 531 07150300 101459625 3735
MESNA ZAJEDNICA ZDRALjICA KRAGUJEVAC 41700 840-2720645-64 531 07246633 100564787 3736
MESNA ZAJEDNICA ILIĆEVO KRAGUJEVAC 41700 840-2741645-17 531 07246650 100604407 3737
MESNA ZAJEDNICA JABUČJE KRAGUJEVAC 41700 840-2843645-52 531 07278926 102666105 3738
MESNA ZAJEDNICA JOVANOVAC KRAGUJEVAC 41700 840-1685645-94 531 07229470 101459012 3739
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA KRAGUJEVAC 41700 840-1786645-25 531 07244398 100604249 3740
MESNA ZAJEDNICA KORIĆANI KRAGUJEVAC 41700 840-2773645-47 531 07248555 101459609 3741
MESNA ZAJEDNICA KORMAN KRAGUJEVAC 41700 840-1829645-35 531 07251157 100604232 3742
MESNA ZAJEDNICA MALA VRBICA KRAGUJEVAC 41700 840-2085645-81 531 07201133 100604224 3743
MESNA ZAJEDNICA MARŠIĆ KRAGUJEVAC 41700 840-1800645-26 531 07224907 101320203 3744
MESNA ZAJEDNICA MASLOŠEVO KRAGUJEVAC 41700 840-535645-95 531 07306121 101320182 3745
MESNA ZAJEDNICA NOVI MILANOVAC KRAGUJEVAC 41700 840-670645-70 531 07247940 102135914 3746
MESNA ZAJEDNICA OPORNICA KRAGUJEVAC 41700 840-1996645-40 531 07248881 100604388 3747
MESNA ZAJEDNICA PAJAZITOVO KRAGUJEVAC 41700 840-768645-77 531 07247958 101320140 3748
MESNA ZAJEDNICA PETROVAC KRAGUJEVAC 41700 840-1738645-77 531 07246641 100564947 3749
MESNA ZAJEDNICA POSKURICE KRAGUJEVAC 41700 840-272645-97 531 07247931 102281249 3750
MESNA ZAJEDNICA PREKOPAČA KRAGUJEVAC 41700 840-2783645-20 531 07257333 101320199 3751
MESNA ZAJEDNICA RAMAĆA KRAGUJEVAC 41700 840-1768645-93 531 07248008 100564779 3752
MESNA ZAJEDNICA RESNIK KRAGUJEVAC 41700 840-1859645-51 531 07232624 100604431 3753
MESNA ZAJEDNICA ROGOJEVAC KRAGUJEVAC 41700 840-1518645-89 531 07248873 100604216 3754
MESNA ZAJEDNICA SELIŠTE KRAGUJEVAC 41700 840-2996645-56 531 07322518 101812783 3755
MESNA ZAJEDNICA STANOVO KRAGUJEVAC 41700 840-643645-75 531 07151543 102281265 3756
MESNA ZAJEDNICA STRAGARI KRAGUJEVAC 41700 840-244645-95 531 07150474 100604440 3757
MESNA ZAJEDNICA TEFERIČ KRAGUJEVAC 41700 840-2661645-39 531 07247885 100564875 3758
MESNA ZAJEDNICA TRMBAS KRAGUJEVAC 41700 840-428645-25 531 07247893 100604257 3759
MESNA ZAJEDNICA ĆUMIĆ KRAGUJEVAC 41700 840-455645-20 531 07247508 101319854 3760
MESNA ZAJEDNICA UGLjAREVAC KRAGUJEVAC 41700 840-2982645-55 531 07290012 102610947 3761
MESNA ZAJEDNICA CVETOJEVAC KRAGUJEVAC 41700 840-2814645-43 531 07248016 101319887 3762
MESNA ZAJEDNICA CEROVAC KRAGUJEVAC 41700 840-2100645-89 531 07238045 100604396 3763
MESNA ZAJEDNICA ŠLjIVOVAC KRAGUJEVAC 41700 840-1844645-43 531 07247923 102666068 3764
MESNA ZAJEDNICA "1. MAJ" KRAGUJEVAC 41700 840-2958645-81 531 07317638 101459594 3765
MESNA ZAJEDNICA "21. OKTOBAR" KRAGUJEVAC 41700 840-2950645-25 531 07315678 102329939 3766
MESNA ZAJEDNICA "AERODROM" KRAGUJEVAC 41700 840-2852645-18 531 07282567 101459633 3767
MESNA ZAJEDNICA "BAGREMAR" KRAGUJEVAC 41700 840-2966645-40 531 07319266 100564939 3768
MESNA ZAJEDNICA "BUBANj" KRAGUJEVAC 41700 840-2512645-63 531 07165196 100564867 3769
MESNA ZAJEDNICA "VINOGRADI" KRAGUJEVAC 41700 840-2870645-47 531 07282575 100565021 3770
MESNA ZAJEDNICA "LEPENICA" KRAGUJEVAC 41700 840-2534645-23 531 07165188 100565030 3771
MESNA ZAJEDNICA "NARODNI HEROJ FILIP KRAGUJEVAC 41700 840-2477645-12 531 07165170 100564914 3772
KLjAJIĆ"
MESNA ZAJEDNICA "NOVO NASELjE BRESNICA KRAGUJEVAC 41700 840-2672645-19 531 07150253 100565013 3773
III"
MESNA ZAJEDNICA "NOVO NASELjE" MALE KRAGUJEVAC 41700 840-2834645-86 531 07279159 100604361 3774
PČELICE
MESNA ZAJEDNICA "PALILULA" KRAGUJEVAC 41700 840-82645-28 531 07165099 100564906 3775
MESNA ZAJEDNICA "PIVARA" KRAGUJEVAC 41700 840-111645-37 531 07165129 101812767 3776
MESNA ZAJEDNICA "STARA RADNIČKA KRAGUJEVAC 41700 840-30645-52 531 07165102 100564826 3777
KOLONIJA"
MESNA ZAJEDNICA "SUŠICA" KRAGUJEVAC 41700 840-165645-27 531 07165145 100564922 3778
MESNA ZAJEDNICA "UGLjEŠNICA" KRAGUJEVAC 41700 840-3004645-15 531 07355025 101459617 3779
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR GRADA" KRAGUJEVAC 41700 840-1498645-46 531 07165153 101319838 3780
MESNA ZAJEDNICA KUTLOVO KRAGUJEVAC 41700 840-2693645-69 531 07248865 101319820 3781
MESNA ZAJEDNICA MALE PCELICE "STARO KRAGUJEVAC 41700 840-3053645-67 531 17227769 100604152 3782
SELO"
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NADA NAUMOVIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-7661-37 531 07151560 100562494 3783
DOM OMLADINE "KRAGUJEVAC" KRAGUJEVAC 41700 840-455664-60 531 17183923 101042230 3784
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRAGUJEVAC 41700 840-200664-21 531 07151411 101040785 3785
ISTORIJSKI ARHIV ŠUMADIJE KRAGUJEVAC 41700 840-237664-86 531 07151403 100561916 3786
NARODNA BIBLIOTEKA "VUK KARADžIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-15664-84 531 07150156 100563770 3787
NARODNI MUZEJ KRAGUJEVAC 41700 840-36664-37 531 07150849 101577897 3788
SPOMEN-PARK "KRAGUJEVAČKI OKTOBAR" KRAGUJEVAC 41700 840-207664-70 531 07151438 101578765 3789
STUDENTSKI KULTURNI CENTAR KRAGUJEVAC 41700 840-367664-26 531 07244428 100562314 3790
TEATAR "JOAKIM VUJIĆ" KRAGUJEVAC 41700 840-1664-83 531 07225962 100562630 3791
UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA KRAGUJEVAC 41700 840-325664-23 531 07343353 101508421 3792
USTANOVA ZA ODMOR I REKREACIJU DECE I KRAGUJEVAC 41700 840-610664-78 531 17214632 101578907 3793
OMLADINE
BIBLIOTEKA GRADA PRIŠTINA U GRAČANICI PRIŠTINA 48230 840-642664-11 541 09018735 3794
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ALEKSANDROVAC 41910 840-48640-96 001 07194803 100367178 3795
OPŠTINSKA UPRAVA ALEKSANDROVAC 41910 840-92641-13 001 07194838 100369374 3796
ORGAN UPRAVE - ODELENjE ZA PRIVREDU ALEKSANDROVAC 41910 840-91641-06 001 07194803 102176465 3797
VATROGASNI FOND ALEKSANDROVAC 41910 840-364644-65 001 07276958 100367225 3798
FOND ZA PODSTICANjE RAZVOJA MLADIH ALEKSANDROVAC 41910 840-47644-77 001 17360221 102558976 3799
TALENATA
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU ALEKSANDROVAC 41910 840-166644-37 001 17449028 102176457 3800
MESNA ZAJEDNICA ALEKSANDROVAC ALEKSANDROVAC 41910 840-1957645-58 001 07100329 100365320 3801
MESNA ZAJEDNICA BZENICA ALEKSANDROVAC 41910 840-2587645-06 001 07100779 100367410 3802
MESNA ZAJEDNICA BOBOTE ALEKSANDROVAC 41910 840-2546645-10 001 07217285 100365514 3803
MESNA ZAJEDNICA BOTURIĆI ALEKSANDROVAC 41910 840-2102645-06 001 07100736 100366837 3804
MESNA ZAJEDNICA BRATIĆI ALEKSANDROVAC 41910 840-2367645-18 001 07100787 100367428 3805
MESNA ZAJEDNICA VELIKA VRBICA ALEKSANDROVAC 41910 840-2190645-40 001 07100825 100365993 3806
MESNA ZAJEDNICA VELjA GLAVA ALEKSANDROVAC 41910 840-2478645-19 001 07100833 100367397 3807
MESNA ZAJEDNICA VENČAC ALEKSANDROVAC 41910 840-2662645-46 001 07100868 100367401 3808
MESNA ZAJEDNICA VITKOVO ALEKSANDROVAC 41910 840-2087645-95 001 07100906 100365952 3809
MESNA ZAJEDNICA VRAŽOGRNCI ALEKSANDROVAC 41910 840-2390645-82 001 07100337 100367389 3810
MESNA ZAJEDNICA VRBNICA ALEKSANDROVAC 41910 840-2618645-29 001 07100345 100366790 3811
MESNA ZAJEDNICA GAREVINA ALEKSANDROVAC 41910 840-2146645-23 001 07100353 100365547 3812
MESNA ZAJEDNICA GORNjA RŽANICA ALEKSANDROVAC 41910 840-2265645-80 001 07100655 100365985 3813
MESNA ZAJEDNICA GORNjE RATAJE ALEKSANDROVAC 41910 840-2639645-79 001 07100388 100365598 3814
MESNA ZAJEDNICA GORNjI VRATARI ALEKSANDROVAC 41910 840-1984645-53 001 07100370 100365936 3815
MESNA ZAJEDNICA GORNjI STUPANj ALEKSANDROVAC 41910 840-2428645-57 001 07100396 100365442 3816
MESNA ZAJEDNICA GRČAK ALEKSANDROVAC 41910 840-2161645-31 001 07100400 100366812 3817
MESNA ZAJEDNICA DAŠNICA ALEKSANDROVAC 41910 840-2355645-31 001 07100418 100365969 3818
MESNA ZAJEDNICA DOBROLjUPCI ALEKSANDROVAC 41910 840-2490645-06 001 07100426 100365506 3819
MESNA ZAJEDNICA DONjA RŽANICA ALEKSANDROVAC 41910 840-2441645-51 001 07276362 100366845 3820
MESNA ZAJEDNICA DONjE ZLEGINjE ALEKSANDROVAC 41910 840-2794645-97 001 07332335 100365475 3821
MESNA ZAJEDNICA DONjE RATAJE ALEKSANDROVAC 41910 840-2627645-92 001 07100485 100365555 3822
MESNA ZAJEDNICA DONjI VRATARI ALEKSANDROVAC 41910 840-2702645-35 001 07100434 100365901 3823
MESNA ZAJEDNICA DONjI STUPAR ALEKSANDROVAC 41910 840-2076645-18 001 07100469 100365635 3824
MESNA ZAJEDNICA DRENČA ALEKSANDROVAC 41910 840-2556645-80 001 07100477 100365459 3825
MESNA ZAJEDNICA ZLEGINjE ALEKSANDROVAC 41910 840-2507645-28 001 07100361 100366804 3826
MESNA ZAJEDNICA JELAKCI ALEKSANDROVAC 41910 840-2467645-39 001 07100442 101486219 3827
MESNA ZAJEDNICA KOZNICA ALEKSANDROVAC 41910 840-2402645-69 001 07100493 100365619 3828
MESNA ZAJEDNICA LAĐISLED ALEKSANDROVAC 41910 840-2304645-62 001 07100515 100365627 3829
MESNA ZAJEDNICA LATKOVAC ALEKSANDROVAC 41910 840-2343645-44 001 07100507 100365944 3830
MESNA ZAJEDNICA LESENICA ALEKSANDROVAC 41910 840-2235645-64 001 07100523 100365977 3831
MESNA ZAJEDNICA LESKOVICA ALEKSANDROVAC 41910 840-2317645-56 001 07100531 100365580 3832
MESNA ZAJEDNICA LjUBINCI ALEKSANDROVAC 41910 840-2567645-60 001 07100540 100365467 3833
MESNA ZAJEDNICA MRMOŠ ALEKSANDROVAC 41910 840-2176645-39 001 07100558 100365426 3834
MESNA ZAJEDNICA NOVACI ALEKSANDROVAC 41910 840-2013645-62 001 07100566 100365539 3835
MESNA ZAJEDNICA PANjEVAC ALEKSANDROVAC 41910 840-2535645-30 001 07100574 100367372 3836
MESNA ZAJEDNICA PARČIN ALEKSANDROVAC 41910 840-2205645-48 001 07100582 100365434 3837
MESNA ZAJEDNICA PLEŠ ALEKSANDROVAC 41910 840-2415645-63 001 07100647 100365928 3838
MESNA ZAJEDNICA PLOČA ALEKSANDROVAC 41910 840-2500645-76 001 07100639 101486202 3839
MESNA ZAJEDNICA PUHOVAC ALEKSANDROVAC 41910 840-2694645-76 001 07100604 100366829 3840
MESNA ZAJEDNICA RAKLjA ALEKSANDROVAC 41910 840-2455645-52 001 07100612 100365910 3841
MESNA ZAJEDNICA ROGAVČINA ALEKSANDROVAC 41910 840-2131645-15 001 07100663 100367436 3842
MESNA ZAJEDNICA ROKCI ALEKSANDROVAC 41910 840-2379645-05 001 07100671 100367364 3843
MESNA ZAJEDNICA RUDENICE ALEKSANDROVAC 41910 840-2279645-81 001 07100701 100366861 3844
MESNA ZAJEDNICA STANjEVO ALEKSANDROVAC 41910 840-2117645-14 001 07100744 100365602 3845
MESNA ZAJEDNICA STRMENICA ALEKSANDROVAC 41910 840-1915645-55 001 07100795 102682438 3846
MESNA ZAJEDNICA STUBAL ALEKSANDROVAC 41910 840-2606645-42 001 07100680 100365483 3847
MESNA ZAJEDNICA SUBOTICA ALEKSANDROVAC 41910 840-2331645-57 001 07100710 100365563 3848
MESNA ZAJEDNICA TRŽAC ALEKSANDROVAC 41910 840-2250645-72 001 07100752 100365571 3849
MESNA ZAJEDNICA TRNAVCI ALEKSANDROVAC 41910 840-2291645-68 001 07100809 100366853 3850
MESNA ZAJEDNICA TULEŠ ALEKSANDROVAC 41910 840-2220645-56 001 07100698 100365522 3851
MESNA ZAJEDNICA ŠLjIVOVO ALEKSANDROVAC 41910 840-2673645-26 001 07100728 102336867 3852
MESNA ZAJEDNICA LAĆISLED 2 ALEKSANDROVAC 41910 840-2763645-74 001 07321317 100365491 3853
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" ALEKSANDROVAC 41910 840-264661-90 001 07284454 100364177 3854
DOM KULTURE ALEKSANDROVAC 41910 840-205664-56 001 07100159 102176490 3855
ZAVIČAJNI MUZEJ ŽUPE ALEKSANDROVAC 41910 840-286664-41 001 07947259 101486243 3856
MUZEJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA ALEKSANDROVAC 41910 840-385664-55 001 17282310 100363891 3857
NARODNA BIBLIOTEKA ALEKSANDROVAC 41910 840-361664-81 001 17212095 100363746 3858
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ALEKSINAC 42530 840-165640-42 002 07173075 100313169 3859
OPŠTINSKA UPRAVA ALEKSINAC 42530 840-349641-66 002 06867774 100304264 3860
ORGANIZACIJA ZA TURIZAM I SPORT "OTIS" ALEKSINAC 42530 840-454641-25 002 17507303 103021945 3861
FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I ALEKSINAC 42530 840-267644-65 002 07153759 100303874 3862
KOMUNALNE DELATNOSTI
FOND ZA ZBRINjAVANjE PORODICA POGINULIH ALEKSINAC 42530 840-436644-84 002 07615418 100313169 3863
RADNIKA U RUDNICIMA MRKOG UGLjA
FOND ZA KOMUNALNO UREĐENjE NASELjENIH ALEKSINAC 42530 840-286644-04 002 17114913 100303866 3864
MESTA
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU ALEKSINAC 42530 840-437644-91 002 17474901 102130679 3865
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ALEKSINAC 42530 840-291644-39 002 17432443 100313152 3866
MESNA ZAJEDNICA ALEKSINAC ALEKSINAC 42530 840-3647645-54 002 07153767 100313618 3867
MESNA ZAJEDNICA ALEKSINAČKI BUJMIR ALEKSINAC 42530 840-3723645-04 002 07255349 102130662 3868
MESNA ZAJEDNICA ALEKSINSČKI RUDNICI ALEKSINAC 42530 840-3643645-26 002 07274165 100304176 3869
MESNA ZAJEDNICA BANKOVAC ALEKSINAC 42530 840-3748645-82 002 07277792 100305232 3870
MESNA ZAJEDNICA BELI BREG ALEKSINAC 42530 840-3665645-83 002 07277466 100983131 3871
MESNA ZAJEDNICA BELjE ALEKSINAC 42530 840-3731645-60 002 07277369 102177499 3872
MESNA ZAJEDNICA BOBOVIŠTE ALEKSINAC 42530 840-3655645-13 002 07274190 100304184 3873
MESNA ZAJEDNICA BOVAN ALEKSINAC 42530 840-3673645-42 002 07274181 100304570 3874
MESNA ZAJEDNICA VAKUP ALEKSINAC 42530 840-3710645-10 002 07277318 100304150 3875
MESNA ZAJEDNICA VELIKI DRENOVAC ALEKSINAC 42530 840-3742645-40 002 07258941 102177520 3876
MESNA ZAJEDNICA VITKOVAC ALEKSINAC 42530 840-3719645-73 002 07253524 100313499 3877
MESNA ZAJEDNICA VRADARAC ALEKSINAC 42530 840-3700645-37 002 07106688 100313626 3878
MESNA ZAJEDNICA VRELO ALEKSINAC 42530 840-3667645-97 002 07277407 102130759 3879
MESNA ZAJEDNICA VRĆENOVICA ALEKSINAC 42530 840-3717645-59 002 07277261 100304561 3880
MESNA ZAJEDNICA VUKANjA ALEKSINAC 42530 840-3686645-36 002 07273266 101486413 3881
MESNA ZAJEDNICA VUKAŠINOVAC ALEKSINAC 42530 840-3698645-23 002 07106696 102086748 3882
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC ALEKSINAC 42530 840-3692645-78 002 07277539 100304537 3883
MESNA ZAJEDNICA GORNjA PEŠČANICA ALEKSINAC 42530 840-3732645-67 002 07277377 100304529 3884
MESNA ZAJEDNICA GORNjE SUHOTNO ALEKSINAC 42530 840-3682645-08 002 07274173 100304963 3885
MESNA ZAJEDNICA GORNjI ADROVAC ALEKSINAC 42530 840-3713645-31 002 07277296 100305216 3886
MESNA ZAJEDNICA GORNjI KRUPAC ALEKSINAC 42530 840-3669645-14 002 07277440 102130734 3887
MESNA ZAJEDNICA GORNjI LjUBIŠ ALEKSINAC 42530 840-3737645-05 002 07274157 100983029 3888
MESNA ZAJEDNICA GREDETIN ALEKSINAC 42530 840-3725645-18 002 07245734 100313667 3889
MESNA ZAJEDNICA GREJAČ ALEKSINAC 42530 840-3744645-54 002 07246803 100313482 3890
MESNA ZAJEDNICA DAŠNICA ALEKSINAC 42530 840-3750645-96 002 07263392 100400002 3891
MESNA ZAJEDNICA DELIGRAD ALEKSINAC 42530 840-3657645-27 002 07106718 100313474 3892
MESNA ZAJEDNICA DOBRUJEVAC ALEKSINAC 42530 840-3722645-94 002 07238401 102130855 3893
MESNA ZAJEDNICA DONjA PEŠČANICA ALEKSINAC 42530 840-3733645-74 002 07277385 100312834 3894
MESNA ZAJEDNICA DONjE SUHOTNO ALEKSINAC 42530 840-3708645-93 002 07255322 100399999 3895
MESNA ZAJEDNICA DONjI ADROVAC ALEKSINAC 42530 840-3694645-92 002 07273177 101777605 3896
MESNA ZAJEDNICA DONjI KRUPAC ALEKSINAC 42530 840-3721645-87 002 07259930 101777576 3897
MESNA ZAJEDNICA DONjI LjUBEŽ ALEKSINAC 42530 840-3679645-84 002 07253532 100313249 3898
MESNA ZAJEDNICA DRAŽEVAC ALEKSINAC 42530 840-3680645-91 002 07153414 100400019 3899
MESNA ZAJEDNICA ŽITKOVAC ALEKSINAC 42530 840-3653645-96 002 07241879 102086756 3900
MESNA ZAJEDNICA JAKOVLjE ALEKSINAC 42530 840-3724645-11 002 07277270 102222122 3901
MESNA ZAJEDNICA JASENjE ALEKSINAC 42530 840-3729645-46 002 07106700 102177819 3902
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA ALEKSINAC 42530 840-3743645-47 002 07257716 100313675 3903
MESNA ZAJEDNICA KATUN ALEKSINAC 42530 840-3663645-69 002 07227264 100304168 3904
MESNA ZAJEDNICA KOPRIVNICA ALEKSINAC 42530 840-3747645-75 002 07277814 102130791 3905
MESNA ZAJEDNICA KORMAN ALEKSINAC 42530 840-3696645-09 002 07244789 100983037 3906
MESNA ZAJEDNICA KRALjEVO ALEKSINAC 42530 840-3702645-51 002 07277415 100313634 3907
MESNA ZAJEDNICA KRUŠJE ALEKSINAC 42530 840-3728645-39 002 07256701 100313706 3908
MESNA ZAJEDNICA KULINA ALEKSINAC 42530 840-3659645-41 002 07277482 100305224 3909
MESNA ZAJEDNICA LIPOVAC ALEKSINAC 42530 840-3746645-68 002 07277806 100983174 3910
MESNA ZAJEDNICA LOZNAC ALEKSINAC 42530 840-3671645-28 002 07277431 100304512 3911
MESNA ZAJEDNICA LOĆIKA ALEKSINAC 42530 840-3684645-22 002 07246811 100313683 3912
MESNA ZAJEDNICA LUŽANE ALEKSINAC 42530 840-3677645-70 002 07227205 102130863 3913
MESNA ZAJEDNICA LjUPTEN ALEKSINAC 42530 840-3715645-45 002 07277288 102130783 3914
MESNA ZAJEDNICA MALI DRENOVAC ALEKSINAC 42530 840-3727645-32 002 07277334 100304553 3915
MESNA ZAJEDNICA MOZGOVO ALEKSINAC 42530 840-3645645-40 002 07153368 100312842 3916
MESNA ZAJEDNICA MORAVAC ALEKSINAC 42530 840-3690645-64 002 07264950 100305064 3917
MESNA ZAJEDNICA MORAVSKI BUJMIR ALEKSINAC 42530 840-3736645-95 002 07277504 102222180 3918
MESNA ZAJEDNICA NOZRINA ALEKSINAC 42530 840-3688645-50 002 07277423 100313747 3919
MESNA ZAJEDNICA PORODIN ALEKSINAC 42530 840-3734645-81 002 07277393 102177642 3920
MESNA ZAJEDNICA PREKONOZI ALEKSINAC 42530 840-3711645-17 002 07277300 100983088 3921
MESNA ZAJEDNICA PRĆILOVICA ALEKSINAC 42530 840-3706645-79 002 07272995 100305208 3922
MESNA ZAJEDNICA PRUGOVAC ALEKSINAC 42530 840-3745645-61 002 07271441 100983123 3923
MESNA ZAJEDNICA RADEVAC ALEKSINAC 42530 840-3726645-25 002 07277253 100313691 3924
MESNA ZAJEDNICA RSOVAC ALEKSINAC 42530 840-3712645-24 002 07273088 102393517 3925
MESNA ZAJEDNICA RUTEVAC ALEKSINAC 42530 840-3649645-68 002 07106777 100313714 3926
MESNA ZAJEDNICA SREZOVIC ALEKSINAC 42530 840-3738645-12 002 07253516 100983012 3927
MESNA ZAJEDNICA STANCI ALEKSINAC 42530 840-3661645-55 002 07277458 100399940 3928
MESNA ZAJEDNICA STUBLINA ALEKSINAC 42530 840-3730645-53 002 07277342 100313827 3929
MESNA ZAJEDNICA SUBOTINAC ALEKSINAC 42530 840-3675645-56 002 07274203 100312859 3930
MESNA ZAJEDNICA TEŠICA ALEKSINAC 42530 840-3651645-82 002 07245050 100304955 3931
MESNA ZAJEDNICA TRNjANE ALEKSINAC 42530 840-3704645-65 002 07276567 100983045 3932
MESNA ZAJEDNICA ĆIĆINA ALEKSINAC 42530 840-3741645-33 002 07258917 100313466 3933
MESNA ZAJEDNICA CRNA BARA ALEKSINAC 42530 840-3749645-89 002 07263406 100313458 3934
MESNA ZAJEDNICA ČESTA ALEKSINAC 42530 840-3740645-26 002 07253478 100304545 3935
MESNA ZAJEDNICA ČUKUROVAC ALEKSINAC 42530 840-3739645-19 002 07277474 102177538 3936
MESNA ZAJEDNICA ŠUĆIR ALEKSINAC 42530 840-3735645-88 002 07277512 100304141 3937
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LANE" ALEKSINAC 42530 840-602661-31 002 07260601 100303796 3938
USTANOVA ZA ODMOR I REKREACIJU DECE ALEKSINAC 42530 840-600661-17 002 07187530 100304947 3939
"LIPOVAC"LIPOVAC
BIBLIOTEKA "VUK KARADžIĆ" ALEKSINAC 42530 840-575664-27 002 17029371 100304998 3940
CENTAR ZA KULTURU I UMETNOST ALEKSINAC 42530 840-574664-20 002 07670699 100305013 3941
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU ALEKSINAC 42530 002 17529862 3942
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ARANĐELOVAC 41710 840-107640-24 003 07184549 101486788 3943
TURISTIČKA ORGANIZACIJA ARANĐELOVAC 41710 840-266641-67 003 17004794 100997433 3944
UPRAVA OPŠTINE ARANĐELOVAC 41710 840-213641-84 003 07359179 100997222 3945
VATROGASNI FOND ARANĐELOVAC 41710 840-201644-88 003 07220618 102202076 3946
FOND ZA BORAČKA PITANjA "PRVI SRPSKI ARANĐELOVAC 41710 840-462644-72 003 17290274 100902703 3947
USTANAK"ORAŠAC
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU ARANĐELOVAC 41710 840-35644-90 003 17270770 100996426 3948
MESNA ZAJEDNICA PROGOREOCI ARANĐELOVAC 41710 840-3066645-61 003 17394975 102148269 3949
MESNA ZAJEDNICA BOSUTA ARANĐELOVAC 41710 840-930645-47 003 07244363 102382228 3950
MESNA ZAJEDNICA BREZOVAC ARANĐELOVAC 41710 840-954645-21 003 07239980 102382236 3951
MESNA ZAJEDNICA BUKOVIK ARANĐELOVAC 41710 840-974645-64 003 07239963 102382210 3952
MESNA ZAJEDNICA VENČANI ARANĐELOVAC 41710 840-839645-89 003 07239939 102494708 3953
MESNA ZAJEDNICA VRBICA ARANĐELOVAC 41710 840-997645-31 003 07242336 102202009 3954
MESNA ZAJEDNICA VUKOSAVCI ARANĐELOVAC 41710 840-1017645-74 003 07237570 102202084 3955
MESNA ZAJEDNICA G.TREŠNjEVICA ARANĐELOVAC 41710 840-1081645-37 003 07237561 102494685 3956
MESNA ZAJEDNICA GARAŠI ARANĐELOVAC 41710 840-1039645-34 003 07239955 102494693 3957
MESNA ZAJEDNICA DAROSAVA ARANĐELOVAC 41710 840-1145645-97 003 07237588 102202033 3958
MESNA ZAJEDNICA JELOVIK ARANĐELOVAC 41710 840-1059645-77 003 07239971 102201983 3959
MESNA ZAJEDNICA KOPLjARE ARANĐELOVAC 41710 840-1103645-94 003 07239947 102202025 3960
MESNA ZAJEDNICA MISAČA ARANĐELOVAC 41710 840-862645-56 003 07239904 102201991 3961
MESNA ZAJEDNICA ORAŠAC ARANĐELOVAC 41710 840-1124645-47 003 07242379 102202041 3962
MESNA ZAJEDNICA RANILOVIĆ ARANĐELOVAC 41710 840-887645-37 003 07242344 102202105 3963
MESNA ZAJEDNICA SELO BANjA ARANĐELOVAC 41710 840-911645-11 003 07237596 102202050 3964
MESNA ZAJEDNICA STOJNIK ARANĐELOVAC 41710 840-1167645-57 003 07232551 102202092 3965
MESNA ZAJEDNICA TULEŽ ARANĐELOVAC 41710 840-2731645-44 003 07239912 102202017 3966
MESNA ZAJEDNICA "STARI GRAD" ARANĐELOVAC 41710 840-1667645-65 003 07234503 100902699 3967
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" ARANĐELOVAC 41710 840-1594645-39 003 07232535 102201975 3968
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DUGA" ARANĐELOVAC 41710 840-216661-45 003 07122900 100995265 3969
MUZEJ U ARANĐELOVCU ARANĐELOVAC 41710 840-315664-50 003 07311818 100766632 3970
NARODNA BIBLIOTEKA "SVETI SAVA" ARANĐELOVAC 41710 840-176664-47 003 07122764 100766155 3971
SMOTRA JUGOSLOVENSKE UMETNOSTI "MERMER ARANĐELOVAC 41710 840-272664-40 003 07331959 100766163 3972
I ZVUCI"
USTANOVA SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR ARANĐELOVAC 41710 840-331664-65 003 07345810 100994344 3973
"ŠUMADIJA"
FUDBALSKI KLUB "ŠUMADIJA" ARANĐELOVAC 41710 840-458664-81 003 17211218 100994615 3974
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANjE ARANĐELOVAC 41710 840-465664-33 003 17265423 100900701 3975
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ARILjE 43701 840-131640-95 004 07110642 100493819 3976
OPŠTINSKA UPRAVA ARILjE 43701 840-223641-57 004 07254628 100493722 3977
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ARILjE 43701 840-280641-68 004 17180584 100493747 3978
VATROGASNI FOND ARILjE 43701 840-299644-95 004 07265735 100493819 3979
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU ARILjE 43701 840-176644-10 004 17270265 102667647 3980
FOND ZA STIPENDIRANjE DEFICITARNIH ARILjE 43701 840-49644-91 004 17187775 100493835 3981
KADROVA
MESNA ZAJEDNICA ARILjE ARILjE 43701 840-15645-44 004 07110731 100493370 3982
MESNA ZAJEDNICA BJELUŠA ARILjE 43701 840-2768645-12 004 07324685 102315039 3983
MESNA ZAJEDNICA BOGIJEVIĆI ARILjE 43701 840-2571645-88 004 07110740 101486448 3984
MESNA ZAJEDNICA BREKOVO ARILjE 43701 840-2726645-09 004 07110812 101486577 3985
MESNA ZAJEDNICA VIGOŠTE ARILjE 43701 840-2715645-29 004 07324693 100787696 3986
MESNA ZAJEDNICA VIROVO ARILjE 43701 840-2736645-79 004 07324707 101486421 3987
MESNA ZAJEDNICA VISOKA ARILjE 43701 840-2654645-87 004 07324715 102098299 3988
MESNA ZAJEDNICA VRANE ARILjE 43701 840-2666645-74 004 07210060 101486569 3989
MESNA ZAJEDNICA GRDOVIĆI ARILjE 43701 840-2689645-41 004 07110707 101486464 3990
MESNA ZAJEDNICA GRIVSKA ARILjE 43701 840-2698645-07 004 07324723 101486472 3991
MESNA ZAJEDNICA DOBRAČE ARILjE 43701 840-2706645-63 004 07155573 101486456 3992
MESNA ZAJEDNICA DRAGOJEVAC ARILjE 43701 840-2677645-54 004 07324731 100787688 3993
MESNA ZAJEDNICA KRUŠČICA ARILjE 43701 840-2747645-59 004 07110715 101486665 3994
MESNA ZAJEDNICA LATVICA ARILjE 43701 840-2758645-39 004 07324740 101486489 3995
MESNA ZAJEDNICA MIROSALjCI ARILjE 43701 840-40645-25 004 07230702 102158246 3996
MESNA ZAJEDNICA POGLED ARILjE 43701 840-2212645-97 004 07110693 100787661 3997
MESNA ZAJEDNICA RADOBUĐA ARILjE 43701 840-2622645-57 004 07324766 102314845 3998
MESNA ZAJEDNICA RADOŠEVO ARILjE 43701 840-2600645-97 004 07324758 102098137 3999
MESNA ZAJEDNICA SEVEROVO ARILjE 43701 840-2610645-70 004 07326475 101959390 4000
MESNA ZAJEDNICA STUPČEVIĆI ARILjE 43701 840-2643645-10 004 07324782 101486552 4001
MESNA ZAJEDNICA TRŠNjEVICA ARILjE 43701 840-2581645-61 004 07324774 101486430 4002
MESNA ZAJEDNICA CEROVO ARILjE 43701 840-2591645-34 004 07188455 100787653 4003
PREDŠKOLSKA USTANOVA "ARILjE" ARILjE 43701 840-321661-04 004 07155794 100801437 4004
NARODNA BIBLIOTEKA ARILjE 43701 840-239664-03 004 07238932 102502868 4005
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BABUŠNICA 42801 840-64640-14 006 07172796 102145694 4006
ORGAN UPRAVE SKUPŠTINE OPŠTINE BABUŠNICA 42801 840-17641-70 006 07172796 100978681 4007
FOND ZA STIPENDIRANjE KADROVA BABUŠNICA 42801 840-224644-55 006 17474910 102145792 4008
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE BABUŠNICA 42801 840-142644-63 006 17289039 102145805 4009
MESNA ZAJEDNICA BABUŠNICA BABUŠNICA 42801 840-61645-75 006 07304854 100979607 4010
MESNA ZAJEDNICA BABUŠNICA BABUŠNICA 42801 840-1772645-24 006 07304846 100979947 4011
MESNA ZAJEDNICA BERDULj BABUŠNICA 42801 840-1358645-36 006 07304862 102145678 4012
MESNA ZAJEDNICA BERIN IZVOR BABUŠNICA 42801 840-1296645-87 006 07304889 100979674 4013
MESNA ZAJEDNICA BOGDANOVAC BABUŠNICA 42801 840-541645-40 006 07304897 100979588 4014
MESNA ZAJEDNICA BRATUŠENAC BABUŠNICA 42801 840-1255645-91 006 07304919 100979875 4015
MESNA ZAJEDNICA BRESTOV DOL BABUŠNICA 42801 840-1863645-79 006 07304927 100979504 4016
MESNA ZAJEDNICA V.BONjINCE BABUŠNICA 42801 840-845645-34 006 07109369 100979623 4017
MESNA ZAJEDNICA VAVA BABUŠNICA 42801 840-1561645-02 006 07304935 100979842 4018
MESNA ZAJEDNICA VALŠIN BABUŠNICA 42801 840-1833645-63 006 07304943 100979762 4019
MESNA ZAJEDNICA VOJNICI BABUŠNICA 42801 840-1190645-24 006 07304951 100979711 4020
MESNA ZAJEDNICA VRELO BABUŠNICA 42801 840-409645-86 006 07109407 102656652 4021
MESNA ZAJEDNICA VUČJI DOL BABUŠNICA 42801 840-487645-50 006 07109393 100979891 4022
MESNA ZAJEDNICA G.STIŽEVAC BABUŠNICA 42801 840-1316645-33 006 07304960 100979738 4023
MESNA ZAJEDNICA GORNjE KRNjINO BABUŠNICA 42801 840-278645-42 006 07109385 102202574 4024
MESNA ZAJEDNICA GORČINCI BABUŠNICA 42801 840-1443645-49 006 07305001 101689267 4025
MESNA ZAJEDNICA GRNČAR BABUŠNICA 42801 840-1902645-61 006 07304994 100979481 4026
MESNA ZAJEDNICA D.STRIŽEVAC BABUŠNICA 42801 840-1402645-53 006 07304978 100979834 4027
MESNA ZAJEDNICA DOL BABUŠNICA 42801 840-1818645-55 006 07109440 100979512 4028
MESNA ZAJEDNICA DONjE KRNOVO BABUŠNICA 42801 840-936645-89 006 07304986 100979537 4029
MESNA ZAJEDNICA DRAGINAC BABUŠNICA 42801 840-1580645-38 006 07305010 100979826 4030
MESNA ZAJEDNICA DUČEVAC BABUŠNICA 42801 840-1523645-27 006 07305028 100979640 4031
MESNA ZAJEDNICA ZAVIDINCI BABUŠNICA 42801 840-1086645-72 006 07109377 100979416 4032
MESNA ZAJEDNICA ZVONCE BABUŠNICA 42801 840-1690645-32 006 07109466 100979658 4033
MESNA ZAJEDNICA IZVOR BABUŠNICA 42801 840-1672645-03 006 07305036 100979939 4034
MESNA ZAJEDNICA JASENOV DOL BABUŠNICA 42801 840-461645-62 006 07109415 100979682 4035
MESNA ZAJEDNICA KALUĐEROVO BABUŠNICA 42801 840-1635645-35 006 07305044 100979883 4036
MESNA ZAJEDNICA KAMBELEVCI BABUŠNICA 42801 840-1232645-27 006 07109423 100979906 4037
MESNA ZAJEDNICA KIJEVAC BABUŠNICA 42801 840-1788645-39 006 07305079 102647299 4038
MESNA ZAJEDNICA LESKOVICA BABUŠNICA 42801 840-1600645-81 006 07305087 100979529 4039
MESNA ZAJEDNICA LINOVO BABUŠNICA 42801 840-1276645-44 006 07305095 100979465 4040
MESNA ZAJEDNICA LjUBERAĐA BABUŠNICA 42801 840-304645-30 006 07305052 100979449 4041
MESNA ZAJEDNICA M.BONjINCE BABUŠNICA 42801 840-1484645-45 006 07305109 100979666 4042
MESNA ZAJEDNICA MASUROVAC BABUŠNICA 42801 840-1877645-80 006 07305117 100979754 4043
MESNA ZAJEDNICA MEZGRAJA BABUŠNICA 42801 840-2968645-54 006 07109474 100979631 4044
MESNA ZAJEDNICA MODRA STENA BABUŠNICA 42801 840-1653645-64 006 07305125 100979473 4045
MESNA ZAJEDNICA NAŠUŠKOVICA BABUŠNICA 42801 840-1503645-81 006 07109458 101884231 4046
MESNA ZAJEDNICA OSTATOVICA BABUŠNICA 42801 840-1741645-98 006 07305133 102145768 4047
MESNA ZAJEDNICA PRESEKA BABUŠNICA 42801 840-676645-15 006 07304749 100979699 4048
MESNA ZAJEDNICA PROVALjENIK BABUŠNICA 42801 840-1380645-93 006 07109431 100979867 4049
MESNA ZAJEDNICA RADINjINCI BABUŠNICA 42801 840-1150645-35 006 07304722 100979490 4050
MESNA ZAJEDNICA RADOSIN BABUŠNICA 42801 840-1212645-81 006 07304714 100979545 4051
MESNA ZAJEDNICA RADOŠEVAC BABUŠNICA 42801 840-1337645-83 006 07304706 100979720 4052
MESNA ZAJEDNICA RAKITA BABUŠNICA 42801 840-1543645-70 006 07304692 102117464 4053
MESNA ZAJEDNICA RAKOV DOL BABUŠNICA 42801 840-434645-67 006 07304757 100979561 4054
MESNA ZAJEDNICA RALjIN BABUŠNICA 42801 840-1422645-96 006 07304765 100979746 4055
MESNA ZAJEDNICA RESNIK BABUŠNICA 42801 840-1463645-92 006 07304773 100979703 4056
MESNA ZAJEDNICA STOP BABUŠNICA 42801 840-250645-40 006 07304781 100979818 4057
MESNA ZAJEDNICA STRELAC BABUŠNICA 42801 840-331645-25 006 07304790 100979570 4058
MESNA ZAJEDNICA STUDENA BABUŠNICA 42801 840-1172645-92 006 07304803 100979922 4059
MESNA ZAJEDNICA SURAČEVO BABUŠNICA 42801 840-1891645-81 006 07304811 100979457 4060
MESNA ZAJEDNICA CRVENA JABUKA BABUŠNICA 42801 840-357645-13 006 07304820 100979553 4061
MESNA ZAJEDNICA ŠTRBOVAC BABUŠNICA 42801 840-512645-31 006 07304838 100979596 4062
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČJA RADOST" BABUŠNICA 42801 840-99661-02 006 07291604 100324803 4063
DOM KULTURE BABUŠNICA 42801 840-80664-54 006 07106432 100324811 4064
NARODNA BIBLIOTEKA BABUŠNICA 42801 840-194664-76 006 17217925 100324820 4065
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I BABUŠNICA 42801 006 17124650 4066
PUTEVE
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BAJINA BAŠTA 43710 840-42640-54 007 07158017 102331960 4067
OPŠTINSKA UPRAVA BAJINA BAŠTA 43710 840-273641-19 007 07355866 100761477 4068
FOND ZA PRIK.SRED.RENTE OD BAJINA BAŠTA 43710 840-162644-09 007 07637632 102327613 4069
ELEKTR.ENERGIJE
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU BAJINA BAŠTA 43710 840-296644-74 007 17495607 102332366 4070
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE BAJINA BAŠTA 43710 840-203644-05 007 17288563 101960656 4071
MESNA ZAJEDNICA BAJINA BAŠTA BAJINA BAŠTA 43710 840-122645-17 007 07294298 102327621 4072
MESNA ZAJEDNICA BAČEVCI BAJINA BAŠTA 43710 840-1821645-76 007 07155425 102327478 4073
MESNA ZAJEDNICA BESEROVINA BAJINA BAŠTA 43710 840-1907645-96 007 07296681 102327494 4074
MESNA ZAJEDNICA VIŠESAVA BAJINA BAŠTA 43710 840-2081645-53 007 07296690 102327509 4075
MESNA ZAJEDNICA GVOZDAC BAJINA BAŠTA 43710 840-1807645-75 007 07155433 102327584 4076
MESNA ZAJEDNICA DOBROTIN BAJINA BAŠTA 43710 840-1881645-11 007 07324804 102327701 4077
MESNA ZAJEDNICA ZAGLAVAK BAJINA BAŠTA 43710 840-283645-77 007 07155395 102327656 4078
MESNA ZAJEDNICA ZAOVINE BAJINA BAŠTA 43710 840-2138645-64 007 07155492 102327451 4079
MESNA ZAJEDNICA ZAROŽJE BAJINA BAŠTA 43710 840-2286645-33 007 07283091 102327525 4080
MESNA ZAJEDNICA ZLODOL BAJINA BAŠTA 43710 840-2242645-16 007 07267240 102327672 4081
MESNA ZAJEDNICA JAGOŠTICA BAJINA BAŠTA 43710 840-2505645-14 007 07298196 102327541 4082
MESNA ZAJEDNICA JAKALj BAJINA BAŠTA 43710 840-147645-95 007 07296703 102327710 4083
MESNA ZAJEDNICA JELOVIK BAJINA BAŠTA 43710 840-1745645-29 007 07297254 102327443 4084
MESNA ZAJEDNICA KOSTOJEVIĆI BAJINA BAŠTA 43710 840-255645-75 007 07296720 102327435 4085
MESNA ZAJEDNICA LUG BAJINA BAŠTA 43710 840-66645-13 007 07321643 102327630 4086
MESNA ZAJEDNICA LjEŠTANSKO BAJINA BAŠTA 43710 840-2323645-98 007 07155450 102327533 4087
MESNA ZAJEDNICA OBAJGORA BAJINA BAŠTA 43710 840-2310645-07 007 07285515 102327689 4088
MESNA ZAJEDNICA OVČINjA BAJINA BAŠTA 43710 840-2168645-80 007 07155409 102327460 4089
MESNA ZAJEDNICA OKLETAC BAJINA BAŠTA 43710 840-2183645-88 007 07155417 102327664 4090
MESNA ZAJEDNICA PAŠINA RAVAN BAJINA BAŠTA 43710 840-2849645-94 007 06993567 102327568 4091
MESNA ZAJEDNICA PERUĆAC BAJINA BAŠTA 43710 840-176645-07 007 07296711 102327728 4092
MESNA ZAJEDNICA PILICA BAJINA BAŠTA 43710 840-229645-87 007 07232365 102327427 4093
MESNA ZAJEDNICA RASTIŠTE BAJINA BAŠTA 43710 840-2109645-55 007 07298200 102327517 4094
MESNA ZAJEDNICA RAČA BAJINA BAŠTA 43710 840-2446645-86 007 07155379 102327592 4095
MESNA ZAJEDNICA ROGAČICA BAJINA BAŠTA 43710 840-201645-85 007 07155387 102327486 4096
MESNA ZAJEDNICA SJERAČ BAJINA BAŠTA 43710 840-2373645-60 007 07155441 102327550 4097
MESNA ZAJEDNICA SOLOTUŠA BAJINA BAŠTA 43710 840-309645-65 007 07232357 102327648 4098
MESNA ZAJEDNICA CRVICA BAJINA BAŠTA 43710 840-2631645-23 007 07282982 102327697 4099
MESNA ZAJEDNICA "DUB" BAJINA BAŠTA 43710 840-2857645-53 007 17122118 102327576 4100
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NEVEN" BAJINA BAŠTA 43710 840-323661-18 007 07233868 100999767 4101
NARODNA BIBLIOTEKA "MILOŠ TREBINjAC" BAJINA BAŠTA 43710 840-431664-86 007 17044290 100998975 4102
SPORTSKO-TURISTIČKI CENTAR "BAJINA BAJINA BAŠTA 43710 840-452664-39 007 17311301 101000368 4103
BAŠTA"
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU BAJINA BAŠTA 43710 007 17221809 4104
KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR BAJINA BAŠTA 43710 007 17041894 4105
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BATOČINA 41702 840-32640-81 008 07202342 101220685 4106
OPŠTINSKA UPRAVA BATOČINA 41702 840-154641-59 008 07269315 101220732 4107
VATROGASNI FOND BATOČINA 41702 840-225644-62 008 07268467 101220677 4108
FOND ZA LOKALNE I NEKATEGORISANE PUTEVE BATOČINA 41702 840-310644-75 008 17271687 101220628 4109
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU BATOČINA 41702 840-104644-88 008 17271695 101220636 4110
FOND ZA UREĐ.GRAĐ.I POLj.ZEM.VOD.ŠUM.I BATOČINA 41702 840-314644-06 008 17271709 101220644 4111
KOMUN.DELATNOSTI
MESNA ZAJEDNICA BATOČINA 41702 840-8645-92 008 07149697 101220669 4112
MESNA ZAJEDNICA BADNjEVAC BATOČINA 41702 840-694645-44 008 07217765 101220610 4113
MESNA ZAJEDNICA BRZAN BATOČINA 41702 840-190645-08 008 07247796 101218787 4114
MESNA ZAJEDNICA BRZAN BATOČINA 41702 840-3027645-79 008 17122983 101218787 4115
MESNA ZAJEDNICA DOBROVODICE BATOČINA 41702 840-1630645-97 008 07246609 101220888 4116
MESNA ZAJEDNICA ŽIROVNICA BATOČINA 41702 840-377645-56 008 07314477 101220724 4117
MESNA ZAJEDNICA KIJEVO BATOČINA 41702 840-1575645-03 008 07250576 101220790 4118
MESNA ZAJEDNICA MILATOVAC BATOČINA 41702 840-1754645-92 008 07247800 101220716 4119
MESNA ZAJEDNICA NIKŠIĆ BATOČINA 41702 840-481645-08 008 07246617 101220853 4120
MESNA ZAJEDNICA PRNjAVOR BATOČINA 41702 840-2365645-04 008 07249357 4121
MESNA ZAJEDNICA CRNI KAO BATOČINA 41702 840-1721645-55 008 07293151 101220708 4122
MESNA ZAJEDNICA GRADAC BATOČINA 41702 840-3846645-89 008 07247818 101220845 4123
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" BATOČINA 41702 840-376661-98 008 07283857 101218859 4124
KULTURNI CENTAR "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BATOČINA 41702 840-397664-42 008 07944721 101220360 4125
NARODNA BIBLIOTEKA "VUK KARADžIĆ" BATOČINA 41702 840-447664-04 008 17043609 101218344 4126
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BELA PALANKA 42501 840-161640-14 009 07106556 101760227 4127
OPŠTINSKA UPRAVA BELA PALANKA 42501 840-316641-29 009 07106564 100822027 4128
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE BELA PALANKA 42501 840-484644-32 009 17469169 102786991 4129
MESNA ZAJEDNICA BABIN KAL BELA PALANKA 42501 840-3486645-91 009 07304676 101760309 4130
MESNA ZAJEDNICA BEŽIŠTE BELA PALANKA 42501 840-3522645-52 009 07263180 101760384 4131
MESNA ZAJEDNICA BELA PALANKA BELA PALANKA 42501 840-3426645-59 009 07130724 102142026 4132
MESNA ZAJEDNICA BUKOROVAC BELA PALANKA 42501 840-3433645-11 009 07304684 101760341 4133
MESNA ZAJEDNICA VETA BELA PALANKA 42501 840-3530645-11 009 07304617 4134
MESNA ZAJEDNICA VITANOVAC BELA PALANKA 42501 840-3548645-40 009 17224662 101760251 4135
MESNA ZAJEDNICA VRANDOL BELA PALANKA 42501 840-3476645-21 009 07263244 000000000 4136
MESNA ZAJEDNICA VRGUDINAC BELA PALANKA 42501 840-3483645-70 009 07304609 102142042 4137
MESNA ZAJEDNICA GLAMA BELA PALANKA 42501 840-3471645-83 009 07263325 102142034 4138
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC BELA PALANKA 42501 840-3533645-32 009 07130775 103049607 4139
MESNA ZAJEDNICA GORNjA KORITNICA BELA PALANKA 42501 840-3507645-44 009 07266057 101760243 4140
MESNA ZAJEDNICA GORNjI RINj BELA PALANKA 42501 840-3436645-32 009 07277784 4141
MESNA ZAJEDNICA GRADIŠTE BELA PALANKA 42501 840-3516645-10 009 07263139 102141937 4142
MESNA ZAJEDNICA DIVLjANE BELA PALANKA 42501 840-3442645-74 009 07263198 101760333 4143
MESNA ZAJEDNICA DOLAC BELA PALANKA 42501 840-3525645-73 009 07263341 102141945 4144
MESNA ZAJEDNICA DOLAC NASELjE BELA PALANKA 42501 840-3440645-60 009 07263333 102141970 4145
MESNA ZAJEDNICA DONjA KORITNICA BELA PALANKA 42501 840-3546645-26 009 07263236 101760278 4146
MESNA ZAJEDNICA DONjI RINj BELA PALANKA 42501 840-3430645-87 009 07277776 4147
MESNA ZAJEDNICA DRAŽEVA BELA PALANKA 42501 840-3539645-74 009 07274297 101760376 4148
MESNA ZAJEDNICA KLENjE BELA PALANKA 42501 840-3527645-87 009 07304595 103049561 4149
MESNA ZAJEDNICA KLISURA BELA PALANKA 42501 840-3456645-75 009 07263104 102142000 4150
MESNA ZAJEDNICA KOZJA BELA PALANKA 42501 840-3460645-06 009 07273002 101760294 4151
MESNA ZAJEDNICA KOSMOVAC BELA PALANKA 42501 840-3514645-93 009 07235968 103049588 4152
MESNA ZAJEDNICA KREMENICA BELA PALANKA 42501 840-3543645-05 009 07263279 101760325 4153
MESNA ZAJEDNICA KRUPAC BELA PALANKA 42501 840-3502645-09 009 07266154 102141929 4154
MESNA ZAJEDNICA LANIŠTE BELA PALANKA 42501 840-3519645-31 009 07263163 102141961 4155
MESNA ZAJEDNICA LESKOVIK BELA PALANKA 42501 840-3496645-64 009 07263171 102141996 4156
MESNA ZAJEDNICA LjUBATOVICA BELA PALANKA 42501 840-3454645-61 009 07263210 102386278 4157
MESNA ZAJEDNICA MIRANOVAČKA KULA BELA PALANKA 42501 840-3513645-86 009 07263228 101760286 4158
MESNA ZAJEDNICA MOKLIŠTE BELA PALANKA 42501 840-3510645-65 009 07130732 102142059 4159
MESNA ZAJEDNICA MOKRA BELA PALANKA 42501 840-3449645-26 009 07263155 101760317 4160
MESNA ZAJEDNICA NOVOSELO BELA PALANKA 42501 840-3492645-36 009 07304625 102386260 4161
MESNA ZAJEDNICA OREOVAC BELA PALANKA 42501 840-3498645-78 009 07130805 4162
MESNA ZAJEDNICA PAJEŽ BELA PALANKA 42501 840-3464645-34 009 07130791 103067046 4163
MESNA ZAJEDNICA SINjAC BELA PALANKA 42501 840-3490645-22 009 07263309 101760368 4164
MESNA ZAJEDNICA TAMNjANICA BELA PALANKA 42501 840-3478645-35 009 07263147 102141988 4165
MESNA ZAJEDNICA TELOVAC BELA PALANKA 42501 840-3466645-48 009 07263317 102142018 4166
MESNA ZAJEDNICA TOPONICA BELA PALANKA 42501 840-3469645-69 009 07266723 103049596 4167
MESNA ZAJEDNICA ĆIFLIK BELA PALANKA 42501 840-3535645-46 009 07263295 101760350 4168
MESNA ZAJEDNICA CRVENA REKA BELA PALANKA 42501 840-3481645-56 009 07263287 103103906 4169
MESNA ZAJEDNICA CRVENI BREG BELA PALANKA 42501 840-3488645-08 009 07277326 4170
MESNA ZAJEDNICA CRNČE BELA PALANKA 42501 840-3504645-23 009 07263112 102141953 4171
MESNA ZAJEDNICA ŠLjIVOVIK BELA PALANKA 42501 840-3473645-97 009 07263201 101760260 4172
MESNA ZAJEDNICA ŠPAJ BELA PALANKA 42501 840-3445645-95 009 07263252 102142067 4173
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DRAGICA LALOVIĆ" BELA PALANKA 42501 840-588661-30 009 07227256 100821251 4174
NARODNA BIBLIOTEKA "VUK KARADžIĆ" BELA PALANKA 42501 840-557664-95 009 17111906 100402320 4175
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU OPŠTINE BELA PALANKA 42501 009 17224590 4176
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BARAJEVO 40630 840-74640-84 010 07001134 101415160 4177
OPŠTINA BARAJEVO-OPŠTINSKA UPRAVA BARAJEVO 40630 840-342641-17 010 07001126 101954875 4178
FOND ZA DOPUNU MATERIJALNOG OBEZBEĐENjA BARAJEVO 40630 840-207644-33 010 07001134 101415160 4179
UČESNICIMA NOR-A
MESNA ZAJEDNICA ARNAJEVO BARAJEVO 40630 840-453645-06 010 07001061 101415401 4180
MESNA ZAJEDNICA BARAJEVO BARAJEVO 40630 840-401645-30 010 07001070 101413129 4181
MESNA ZAJEDNICA BAĆEVAC BARAJEVO 40630 840-349645-54 010 07046120 101415516 4182
MESNA ZAJEDNICA BELjINA BARAJEVO 40630 840-479645-91 010 07001088 101415389 4183
MESNA ZAJEDNICA BOŽDAREVAC BARAJEVO 40630 840-296645-71 010 07001096 101852100 4184
MESNA ZAJEDNICA VELIKI BORAK BARAJEVO 40630 840-426645-11 010 07046014 101415887 4185
MESNA ZAJEDNICA VRANIĆ BARAJEVO 40630 840-323645-66 010 07004524 102031982 4186
MESNA ZAJEDNICA MANIĆ BARAJEVO 40630 840-590645-92 010 07050801 101415151 4187
MESNA ZAJEDNICA MELjAK BARAJEVO 40630 840-616645-80 010 07001100 102031999 4188
MESNA ZAJEDNICA ROŽANCI BARAJEVO 40630 840-533645-81 010 07041772 101415135 4189
MESNA ZAJEDNICA ŠILjAKOVAC BARAJEVO 40630 840-504645-72 010 07001169 102298256 4190
MESNA ZAJEDNICA GUNCATE BARAJEVO 40630 840-375645-42 010 07040237 102000663 4191
MESNA ZAJEDNICA NASELjE GAJ BARAJEVO 40630 840-3497645-71 010 07001070 101413129 4192
MESNA ZAJEDNICA SELA LISOVIĆ BARAJEVO 40630 840-562645-90 010 07041799 101415039 4193
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I BARAJEVO 40630 010 07094159 4194
IZGRADNjU
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE - ČUKARICA BEOGRAD 40600 840-46640-82 011 07014210 102699531 4195
ORGAN OPŠTINSKE UPRAVE ČUKARICA BEOGRAD 40600 840-343641-24 011 07014236 101548419 4196
MESNA ZAJEDNICA VELIKA MOŠTANICA BEOGRAD 40600 840-952645-07 011 07000251 100417180 4197
MESNA ZAJEDNICA OSTRUŽNICA BEOGRAD 40600 840-909645-94 011 07049587 100417309 4198
MESNA ZAJEDNICA RUŠANj BEOGRAD 40600 840-860645-42 011 07011407 100417198 4199
MESNA ZAJEDNICA SREMČICA BEOGRAD 40600 840-837645-75 011 07011415 100417202 4200
MESNA ZAJEDNICA UMKA BEOGRAD 40600 840-885645-23 011 07041624 100416613 4201
MESNA ZAJEDNICA CERAK BEOGRAD 40600 840-995645-17 011 07050968 100416621 4202
MESNA ZAJEDNICA "BANOVO BRDO" BEOGRAD 40600 840-789645-30 011 07009194 100417219 4203
MESNA ZAJEDNICA "BELE VODE" ŽARKOVO BEOGRAD 40600 840-1037645-20 011 07009208 100417163 4204
MESNA ZAJEDNICA "BLAGOJA PAROVIĆ" BEOGRAD 40600 840-3322645-10 011 07000235 100417139 4205
MESNA ZAJEDNICA "MAKIŠ" BEOGRAD 40600 840-3310645-23 011 07000243 100417464 4206
MESNA ZAJEDNICA "MILAN TOMIĆ-ČARE" BEOGRAD 40600 840-3317645-72 011 07014252 100417147 4207
MESNA ZAJEDNICA "MIHAJLOVAC" BEOGRAD 40600 840-668645-56 011 07007906 100417235 4208
MESNA ZAJEDNICA "OMLADINSKIH AKCIJA" BEOGRAD 40600 840-3259645-54 011 07009216 100417155 4209
ŽELEZNIK
MESNA ZAJEDNICA "PORUČNIKA SPASIĆA I BEOGRAD 40600 840-3337645-18 011 07014279 100417114 4210
MAŠARE"ŽARKOVO
MESNA ZAJEDNICA "SPORTSKI CENTAR" BEOGRAD 40600 840-1015645-60 011 07007892 100417171 4211
ŽARKOVO
MESNA ZAJEDNICA "STARO ŽARKOVO" ŽARKOVO BEOGRAD 40600 840-642645-68 011 07014309 100417227 4212
MESNA ZAJEDNICA "FILIP KLjAJIĆ-FIĆA" BEOGRAD 40600 840-3320645-93 011 07014287 100416605 4213
MESNA ZAJEDNICA VINOGRADI BEOGRAD 40600 840-3431645-94 011 07089996 100417294 4214
MESNA ZAJEDNICA GORICA BEOGRAD 40600 840-3419645-10 011 07087365 100417106 4215
MESNA ZAJEDNICA PROLETER BEOGRAD 40600 840-3325645-31 011 07014295 100417122 4216
MESNA ZAJEDNICA STARO NASELjE ŽELEZNIK BEOGRAD 40600 840-766645-63 011 07049692 100416592 4217
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR-ČUKARICA BEOGRAD 40600 840-608664-64 011 07050984 100974025 4218
KULTURNA USTANOVA "GALERIJA 73" BEOGRAD 40600 011 17488414 4219
OMLADINSKI SAVET ČUKARICA BEOGRAD 40600 011 07000162 4220
OO INVALIDA RADA ČUKARICA BEOGRAD 40600 011 07014511 4221
POKRET GORANA ČUKARICA BEOGRAD 40600 011 07014503 4222
PRIJATELjI DECE OPŠTINE ČUKARICA BEOGRAD 40600 011 07000189 4223
SAVEZ SPORTOVA ČUKARICA BEOGRAD 40600 011 07079877 4224
FERIJALNI SAVEZ BEOGRAD-OO ČUKARICA BEOGRAD 40600 011 07083696 4225
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE GROCKA 40330 840-137640-40 012 07030495 101552934 4226
ODELjENjE ZA OPŠT. UPR.IMOV.PRAVNE I GROCKA 40330 840-377641-68 012 17236261 101552942 4227
FIN.POSLOVE
ODELjENjE ZA URBANIZAM,KOMUNAL.STAMB.I GROCKA 40330 840-380641-89 012 17236261 101552942 4228
INSP.POSL.
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GROCKA GROCKA 40330 840-387641-41 012 17236261 101552942 4229
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE OPŠTINE GROCKA 40330 840-378641-75 012 17236261 101552942 4230
GGROCKA
SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE OPŠTINE GROCKA 40330 840-379641-82 012 17236261 101552942 4231
DRUŠTVENI FOND ZA FINANSIRANjE IZGRADNjE GROCKA 40330 840-424644-97 012 07729308 102219143 4232
STANOVA SOLIDARNOSTI
MESNA ZAJEDNICA GROCKA 40330 840-1057645-63 012 07007566 101878401 4233
MESNA ZAJEDNICA "GOLUBAN PAUNOVIĆ" GROCKA 40330 840-1330645-34 012 07050925 101188163 4234
KAMENDOL
MESNA ZAJEDNICA BEGALjICA GROCKA 40330 840-1079645-23 012 07030525 101553121 4235
MESNA ZAJEDNICA BOLEČ GROCKA 40330 840-1227645-89 012 07052707 101188147 4236
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVIK GROCKA 40330 840-1122645-33 012 07044615 101188139 4237
MESNA ZAJEDNICA VINČA GROCKA 40330 840-1143645-83 012 07055137 101553017 4238
MESNA ZAJEDNICA VRČIN GROCKA 40330 840-1165645-43 012 07030509 101188171 4239
MESNA ZAJEDNICA DRAŽANj GROCKA 40330 840-1291645-52 012 07047762 101188309 4240
MESNA ZAJEDNICA ŽIVKOVAC GROCKA 40330 840-1352645-91 012 07048564 101188317 4241
MESNA ZAJEDNICA ZAKLOPAČA GROCKA 40330 840-1186645-93 012 07051948 101188294 4242
MESNA ZAJEDNICA KALUĐERICA GROCKA 40330 840-1204645-25 012 07076827 101188122 4243
MESNA ZAJEDNICA LEŠTANE GROCKA 40330 840-1249645-49 012 07030517 102166029 4244
MESNA ZAJEDNICA PUDARCI GROCKA 40330 840-1311645-95 012 07030533 101188155 4245
MESNA ZAJEDNICA RITOPEK GROCKA 40330 840-1101645-80 012 07047789 101188243 4246
MESNA ZAJEDNICA UMČARI GROCKA 40330 840-1271645-09 012 07048025 102166012 4247
JP-DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE GROCKA 40330 012 07094272 4248
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE NOVI BEOGRAD 40700 840-145640-96 013 07047541 102265706 4249
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD-IZVRŠNI NOVI BEOGRAD 40700 840-389641-55 013 17331124 100395000 4250
ODBOR
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD-OPŠTINSKA NOVI BEOGRAD 40700 840-390641-62 013 17331132 101666851 4251
UPRAVA
MESNA ZAJEDNICA "ADA MEĐICA" NOVI BEOGRAD 40700 840-3458645-89 013 07095619 100140217 4252
MESNA ZAJEDNICA "AKADEMIJA" NOVI BEOGRAD 40700 840-2682645-89 013 07010915 100137187 4253
MESNA ZAJEDNICA "BEŽANIJA" NOVI BEOGRAD 40700 840-2564645-39 013 07010796 100428968 4254
MESNA ZAJEDNICA "BEŽANIJSKA KOSA" NOVI BEOGRAD 40700 840-3528645-94 013 17338048 100428950 4255
MESNA ZAJEDNICA "BLOK 23" NOVI BEOGRAD 40700 840-3277645-83 013 07010885 100430898 4256
MESNA ZAJEDNICA "BLOK 29" NOVI BEOGRAD 40700 840-2692645-62 013 07010877 100428976 4257
MESNA ZAJEDNICA "BLOK 30" NOVI BEOGRAD 40700 840-3371645-62 013 07060416 100140233 4258
MESNA ZAJEDNICA "BLOK 38" NOVI BEOGRAD 40700 840-2463645-11 013 07010842 100393166 4259
MESNA ZAJEDNICA "BLOK 61" NOVI BEOGRAD 40700 840-3367645-34 013 07058969 101832501 4260
MESNA ZAJEDNICA "BLOK 62" NOVI BEOGRAD 40700 840-3373645-76 013 07061498 100137460 4261
MESNA ZAJEDNICA "BLOK 63" NOVI BEOGRAD 40700 840-3393645-22 013 07082916 100393359 4262
MESNA ZAJEDNICA "BLOK 64" NOVI BEOGRAD 40700 840-3421645-24 013 07088035 100393342 4263
MESNA ZAJEDNICA "BLOK 70" NOVI BEOGRAD 40700 840-3342645-53 013 07010761 100393367 4264
MESNA ZAJEDNICA "GAZELA" NOVI BEOGRAD 40700 840-3400645-71 013 07085079 102174769 4265
MESNA ZAJEDNICA "ZAPADNA KAPIJA" NOVI BEOGRAD 40700 840-2487645-82 013 07010834 100139818 4266
MESNA ZAJEDNICA "IKARUS" NOVI BEOGRAD 40700 840-2510645-49 013 07010826 100393199 4267
MESNA ZAJEDNICA "LEDINE" NOVI BEOGRAD 40700 840-2543645-86 013 07027877 101674763 4268
MESNA ZAJEDNICA "PAVILjONI" NOVI BEOGRAD 40700 840-2584645-82 013 07043333 101714006 4269
MESNA ZAJEDNICA "SAVA" NOVI BEOGRAD 40700 840-3248645-74 013 07007744 100393326 4270
MESNA ZAJEDNICA "SAVSKI KEJ" NOVI BEOGRAD 40700 840-3409645-37 013 07085591 100393684 4271
MESNA ZAJEDNICA "STARA PRUGA" NOVI BEOGRAD 40700 840-2532645-09 013 07010818 100393203 4272
MESNA ZAJEDNICA "STARI AERODROM" NOVI BEOGRAD 40700 840-2475645-95 013 07010869 101714581 4273
MESNA ZAJEDNICA "STARO SAJMIŠTE" NOVI BEOGRAD 40700 840-2574645-12 013 07010788 100428941 4274
MESNA ZAJEDNICA "STUDENTSKI GRAD" NOVI BEOGRAD 40700 840-2437645-23 013 07010893 101713999 4275
MESNA ZAJEDNICA "UŠĆE" NOVI BEOGRAD 40700 840-2520645-22 013 07010907 100393641 4276
MESNA ZAJEDNICA "FONTANA" NOVI BEOGRAD 40700 840-2593645-48 013 07009739 100137066 4277
MESNA ZAJEDNICA "CARINA" NOVI BEOGRAD 40700 840-2554645-66 013 07010770 100395745 4278
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR SAVA" NOVI BEOGRAD 40700 840-3279645-97 013 07010923 100428933 4279
MESNA ZAJEDNICA "PARISKE KOMUNE" NOVI BEOGRAD 40700 840-2497645-55 013 07010800 100430210 4280
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE OBRENOVAC 40610 840-149640-27 014 07038330 102700379 4281
SKUPŠTINA OPŠTINE OBRENOVAC - OBRENOVAC 40610 840-301641-21 014 17326848 101218078 4282
OPŠTINSKA UPRAVA
FOND ZA EKOLOGIJU OPŠTINE OBRENOVAC OBRENOVAC 40610 840-401644-33 014 07728298 102152659 4283
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE OBRENOVAC 40610 840-194644-39 014 17334832 101212661 4284
OPŠTINE OBRENOVAC
MESNA ZAJEDNICA BALjEVAC OBRENOVAC 40610 840-3239645-11 014 07051794 102288138 4285
MESNA ZAJEDNICA BARIČ OBRENOVAC 40610 840-2889645-83 014 07038461 102288066 4286
MESNA ZAJEDNICA BELO POLjE OBRENOVAC 40610 840-3255645-26 014 07038437 102288082 4287
MESNA ZAJEDNICA VELIKO POLjE OBRENOVAC 40610 840-3267645-13 014 07038470 102287957 4288
MESNA ZAJEDNICA VUKIĆEVAC OBRENOVAC 40610 840-3261645-68 014 07048840 102288146 4289
MESNA ZAJEDNICA GRABOVAC OBRENOVAC 40610 840-3273645-55 014 07038445 102288074 4290
MESNA ZAJEDNICA DRAŽEVAC OBRENOVAC 40610 840-3241645-25 014 07044658 102287965 4291
MESNA ZAJEDNICA DREN OBRENOVAC 40610 840-3257645-40 014 07050364 102288023 4292
MESNA ZAJEDNICA ZABREŽJE OBRENOVAC 40610 840-2897645-42 014 07038453 102287949 4293
MESNA ZAJEDNICA ZVEČKA OBRENOVAC 40610 840-3226645-17 014 07038402 102287990 4294
MESNA ZAJEDNICA JASENAK OBRENOVAC 40610 840-2914645-64 014 07051867 102288111 4295
MESNA ZAJEDNICA KANATICE OBRENOVAC 40610 840-3254645-19 014 07047894 102288007 4296
MESNA ZAJEDNICA KRTINSKA OBRENOVAC 40610 840-3265645-96 014 07047720 102288040 4297
MESNA ZAJEDNICA LjUBINIĆ OBRENOVAC 40610 840-3271645-41 014 07048858 102287924 4298
MESNA ZAJEDNICA MALA MOŠTANICA OBRENOVAC 40610 840-3274645-62 014 07050356 102287932 4299
MESNA ZAJEDNICA MISLOĐIN OBRENOVAC 40610 840-3237645-94 014 07049668 102288015 4300
MESNA ZAJEDNICA OBRENOVAC I RVATI OBRENOVAC 40610 840-2906645-08 014 07038429 102288099 4301
MESNA ZAJEDNICA ORAŠAC OBRENOVAC 40610 840-3250645-88 014 07048831 102288103 4302
MESNA ZAJEDNICA PIROMAN OBRENOVAC 40610 840-3231645-52 014 07047738 102287916 4303
MESNA ZAJEDNICA POLjANE OBRENOVAC 40610 840-3263645-82 014 07051816 102287973 4304
MESNA ZAJEDNICA RATARI OBRENOVAC 40610 840-3234645-73 014 07050348 102288058 4305
MESNA ZAJEDNICA SKELA OBRENOVAC 40610 840-3269645-27 014 07047703 102287893 4306
MESNA ZAJEDNICA STUBLINE OBRENOVAC 40610 840-3228645-31 014 07038488 102287908 4307
MESNA ZAJEDNICA TRSTENICA OBRENOVAC 40610 840-2880645-20 014 07048866 102288120 4308
MESNA ZAJEDNICA UROVCI OBRENOVAC 40610 840-3256645-33 014 07047622 102288031 4309
MESNA ZAJEDNICA UŠĆE OBRENOVAC 40610 840-3276645-76 014 07047711 102287981 4310
JP ZA IZGRADNjU OBRENOVAC 40610 014 06900496 4311
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE - PALILULA BEOGRAD 40300 840-126640-60 015 07025629 102327937 4312
SKUPŠTINA OPŠTINE PALILULA - OPŠTINSKA BEOGRAD 40300 840-362641-60 015 07082924 100123901 4313
UPRAVA
SKUPŠTINA OPŠTINE PALILULA-SLUŽBA BEOGRAD 40300 840-381641-96 015 07082924 100123901 4314
SKUPŠTINE
SO PALILULA-JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO BEOGRAD 40300 840-363641-67 015 07083025 102313643 4315
SO PALILULA-STRUČNA SLUŽBA MESNIH BEOGRAD 40300 840-383641-13 015 07082924 101520173 4316
ZAJEDNICA
SO-PALILULA-SLUŽBA ZA INFORMISANjE BEOGRAD 40300 840-382641-06 015 07082924 100123901 4317
MESNA ZAJEDNICA "29. NOVEMBAR" BEOGRAD 40300 840-2231645-36 015 07025653 101846863 4318
MESNA ZAJEDNICA "BORČA 1" BEOGRAD 40300 840-1476645-86 015 07025742 101520190 4319
MESNA ZAJEDNICA "BORČA 3" BEOGRAD 40300 840-3415645-79 015 07085745 101520315 4320
MESNA ZAJEDNICA "VELIKO SELO" BEOGRAD 40300 840-1592645-25 015 07014546 101520323 4321
MESNA ZAJEDNICA "VIŠNjIČKA BANjA" BEOGRAD 40300 840-3308645-09 015 07025700 101520270 4322
MESNA ZAJEDNICA "VIŠNjICA" BEOGRAD 40300 840-1555645-57 015 07037309 101520253 4323
MESNA ZAJEDNICA "IVAN MILUTINOVIĆ" BEOGRAD 40300 840-1457645-50 015 07025661 101520261 4324
MESNA ZAJEDNICA "JOVAN CVIJIĆ" BEOGRAD 40300 840-2216645-28 015 07037287 102313506 4325
MESNA ZAJEDNICA "KOTEŽ" BEOGRAD 40300 840-3296645-22 015 07025726 101879324 4326
MESNA ZAJEDNICA "MARIJANA GREGORAN" BEOGRAD 40300 840-3282645-21 015 07025688 101520212 4327
MESNA ZAJEDNICA "OVČA" BEOGRAD 40300 840-1535645-14 015 07025769 101520237 4328
MESNA ZAJEDNICA "OSLOBODIOCI BEOGRADA" BEOGRAD 40300 840-2246645-44 015 07029586 101847323 4329
MESNA ZAJEDNICA "PADINSKA SKELA" BEOGRAD 40300 840-3356645-54 015 07029560 101846871 4330
MESNA ZAJEDNICA "PARTIZANSKI PUT" BEOGRAD 40300 840-1436645-97 015 07025670 101520296 4331
MESNA ZAJEDNICA "REVA" BEOGRAD 40300 840-1611645-61 015 07025734 101520307 4332
MESNA ZAJEDNICA "ROSPI ĆUPRIJA" BEOGRAD 40300 840-3293645-98 015 07025696 101846855 4333
MESNA ZAJEDNICA "SLANCI BEOGRAD 40300 840-1573645-86 015 07029578 101520181 4334
MESNA ZAJEDNICA "STARA PALILULA" BEOGRAD 40300 840-1415645-47 015 07006438 101846880 4335
MESNA ZAJEDNICA "STARINA NOVAK" BEOGRAD 40300 840-1394645-94 015 07025645 101520245 4336
MESNA ZAJEDNICA "HUSINSKI RUDARI" BEOGRAD 40300 840-3305645-85 015 07037295 101520229 4337
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE - SAVSKI VENAC BEOGRAD 40200 840-16640-66 016 07031386 102759230 4338
OPŠTINSKA UPRAVA - SAVSKI VENAC BEOGRAD 40200 840-310641-84 016 17233254 100285720 4339
MESNA ZAJEDNICA "VOJVODA MIŠIĆ" BEOGRAD 40200 840-163645-13 016 07001738 000000000 4340
MESNA ZAJEDNICA "GAVRILO PRINCIP"- BEOGRAD 40200 840-28645-38 016 07001690 102051069 4341
SAVSKI VENAC
MESNA ZAJEDNICA "DEDINjE" - SAVSKI VENAC BEOGRAD 40200 840-270645-83 016 07001789 000000000 4342
MESNA ZAJEDNICA "ZAPADNI VRAČAR" - BEOGRAD 40200 840-109645-23 016 07001711 000000000 4343
SAVSKI VENAC
MESNA ZAJEDNICA "ZELENI VENAC" - BEOGRAD 40200 840-7645-85 016 07001681 4344
SAVSKI VENAC
MESNA ZAJEDNICA "TOPČIDERSKO BEOGRAD 40200 840-216645-93 016 07001754 000000000 4345
BRDO"-SENjAK
OPŠTINA SAVSKI VENAC - ZAJEDNIČKA BEOGRAD 40200 840-3500645-92 016 06901581 101368926 4346
SLUŽBA MESNIH ZAJEDNICA
FOND "ISIDORA SEKULIĆ" BEOGRAD 40200 840-637664-73 016 17407473 102670185 4347
JP "POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC" BEOGRAD 40200 016 07895275 4348
MESNA ZAJEDNICA "4. JULI" BEOGRAD 40200 016 07001762 4349
MESNA ZAJEDNICA "SLOBODAN BEOGRAD 40200 016 07001703 4350
PENEZIĆ-KRCUN"
MESNA ZAJEDNICA "STEVAN FILIPOVIĆ" BEOGRAD 40200 016 07001720 4351
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SOPOT 40820 840-113640-66 017 07048459 102659526 4352
OPŠTINSKA UPRAVA SOPOT 40820 840-366641-88 017 17319116 102001004 4353
MESNA ZAJEDNICA BABE SOPOT 40820 840-1812645-13 017 07041802 102666679 4354
MESNA ZAJEDNICA GUBEREVAC SOPOT 40820 840-3365645-20 017 07041829 102725465 4355
MESNA ZAJEDNICA DRLUPA SOPOT 40820 840-1798645-12 017 07048068 102666695 4356
MESNA ZAJEDNICA DUČINA SOPOT 40820 840-1702645-19 017 07003471 102725432 4357
MESNA ZAJEDNICA ĐURINCI SOPOT 40820 840-1827645-21 017 07003480 102720960 4358
MESNA ZAJEDNICA MALA IVANČA SOPOT 40820 840-1684645-87 017 07041870 102740737 4359
MESNA ZAJEDNICA MALI POŽAREVAC SOPOT 40820 840-1842645-29 017 07041861 102725393 4360
MESNA ZAJEDNICA NEMENIKUĆE SOPOT 40820 840-1646645-15 017 07041853 102725449 4361
MESNA ZAJEDNICA PARCANI SOPOT 40820 840-1857645-37 017 07047614 102725385 4362
MESNA ZAJEDNICA POPOVIĆ SOPOT 40820 840-1665645-51 017 07003498 102725416 4363
MESNA ZAJEDNICA RALjA SOPOT 40820 840-1784645-11 017 07003501 102666638 4364
MESNA ZAJEDNICA ROGAČA SOPOT 40820 840-1887645-53 017 07041845 102725457 4365
MESNA ZAJEDNICA SIBNICA SOPOT 40820 840-1871645-38 017 07003510 102666646 4366
MESNA ZAJEDNICA SLATINA SOPOT 40820 840-3344645-67 017 07041837 102662415 4367
MESNA ZAJEDNICA STOJNIK SOPOT 40820 840-1736645-63 017 07003536 102725424 4368
MESNA ZAJEDNICA ROPOČEVO SOPOT 40820 840-1752645-78 017 07003528 102725408 4369
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE - STARI GRAD BEOGRAD 40200 840-146640-06 018 07027125 102689765 4370
JP "POSLOVNI PROSTOR OPŠTINE STARI BEOGRAD 40200 840-457641-46 018 07518242 101511412 4371
GRAD"
OPŠTINSKA UPRAVA - STARI GRAD BEOGRAD 40200 840-300641-14 018 07027117 100066408 4372
CENTAR ZA KULTURU STARI GRAD BEOGRAD 40200 840-588664-21 018 07023731 100067224 4373
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE - VOŽDOVAC BEOGRAD 40800 840-148640-20 019 07003722 102829648 4374
OPŠTINSKA UPRAVA - VOŽDOVAC BEOGRAD 40800 840-358641-32 019 17330462 101743672 4375
MESNA ZAJEDNICA "AUTOKOMANDA" BEOGRAD 40800 840-3395645-36 019 06975640 102579639 4376
MESNA ZAJEDNICA "RAKOVICA" BEOGRAD 40800 840-3165645-75 019 07067500 102613183 4377
MESNA ZAJEDNICA "BANjICA" BEOGRAD 40800 840-3169645-06 019 07003765 102613062 4378
MESNA ZAJEDNICA "KUMODRAŽ 2" BEOGRAD 40800 840-3392645-15 019 06977499 102613222 4379
MESNA ZAJEDNICA "MITROVO BRDO" BEOGRAD 40800 840-3375645-90 019 06975895 102613159 4380
MESNA ZAJEDNICA "BELI POTOK" BEOGRAD 40800 840-3134645-52 019 07013078 102613191 4381
MESNA ZAJEDNICA "BRAĆE JERKOVIĆ" BEOGRAD 40800 840-3157645-19 019 06978657 102613142 4382
MESNA ZAJEDNICA "VINOGRADI" BEOGRAD 40800 840-3122645-65 019 06978568 102613118 4383
MESNA ZAJEDNICA "GORNjI VOŽDOVAC" BEOGRAD 40800 840-3093645-56 019 06975852 102613079 4384
MESNA ZAJEDNICA "DONjI VOŽDOVAC" BEOGRAD 40800 840-3098645-91 019 06975534 102613054 4385
MESNA ZAJEDNICA "DUŠANOVAC" BEOGRAD 40800 840-3113645-02 019 06978690 102579622 4386
MESNA ZAJEDNICA "ZUCE" BEOGRAD 40800 840-3147645-46 019 07013094 102613214 4387
MESNA ZAJEDNICA "JAJINCI" BEOGRAD 40800 840-3142645-11 019 07050739 102613175 4388
MESNA ZAJEDNICA "KUMODRAŽ 1" BEOGRAD 40800 840-3412645-58 019 06978665 102613167 4389
MESNA ZAJEDNICA "KUMODRAŽ" BEOGRAD 40800 840-3161645-47 019 06978673 102613239 4390
MESNA ZAJEDNICA "MILORAD MEDAKOVIĆ" BEOGRAD 40800 840-3108645-64 019 06978681 102613134 4391
MESNA ZAJEDNICA "PAŠINO BRDO" BEOGRAD 40800 840-3129645-17 019 06978550 102613100 4392
MESNA ZAJEDNICA "TEŠIĆA KUPATILO" BEOGRAD 40800 840-3126645-93 019 06978541 102613095 4393
MESNA ZAJEDNICA "ČINOVNIČKA KOLONIJA" BEOGRAD 40800 840-3118645-37 019 06975844 102613087 4394
MESNA ZAJEDNICA "ŠUMICE" BEOGRAD 40800 840-3103645-29 019 06978649 102613126 4395
MESNA ZAJEDNICA "MEDAKOVIĆ 3" BEOGRAD 40800 840-3428645-73 019 17050125 102579591 4396
MESNA ZAJEDNICA "PINOSAVA" BEOGRAD 40800 840-3173645-34 019 07013086 102613206 4397
MESNA ZAJEDNICA "RIPANj" BEOGRAD 40800 840-3138645-80 019 07003838 102579606 4398
MESNA ZAJEDNICA "SIVA STENA" BEOGRAD 40800 840-3153645-88 019 06897029 102579614 4399
DOM KULTURE "RIPANj" RIPANj BEOGRAD 40800 840-719664-65 019 17098497 102011593 4400
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE - VRAČAR BEOGRAD 40300 840-97640-51 020 07013183 101989714 4401
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU OPŠTINE VRAČAR BEOGRAD 40300 840-374641-47 020 17354396 100155144 4402
ODELjENjE ZA PRIV.FINANS.I DRUŠTVENE BEOGRAD 40300 840-372641-33 020 17354396 102199318 4403
DELATNOSTI - OPŠTINE VRAČAR
OPŠTINSKA UPRAVA - VRAČAR BEOGRAD 40300 840-392641-76 020 17354396 100155144 4404
STRUČNA SLUŽBA - OPŠTINE VRAČAR BEOGRAD 40300 840-373641-40 020 17354396 100155144 4405
MESNA ZAJEDNICA "VOZAREV KRST" - VRAČAR BEOGRAD 40300 840-3505645-30 020 06900852 100346163 4406
MESNA ZAJEDNICA "VOJISLAV ILIĆ" - BEOGRAD 40300 840-3509645-58 020 06900879 100346147 4407
VRAČAR
MESNA ZAJEDNICA "NEIMAR" - VRAČAR BEOGRAD 40300 840-3511645-72 020 06900887 100346155 4408
MESNA ZAJEDNICA "CVETNI TRG" - VRAČAR BEOGRAD 40300 840-3503645-16 020 06900844 100346139 4409
JP "POSLOVNI PROSTOR VRAČAR" BEOGRAD 40300 020 17193066 4410
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ZEMUN 40700 840-140640-61 021 07000073 100014908 4411
OPŠTINSKA UPRAVA - ZEMUN ZEMUN 40700 840-352641-87 021 07000073 100014908 4412
MESNA ZAJEDNICA BATAJNICA ZEMUN 40700 840-3403645-92 021 07085036 100129912 4413
MESNA ZAJEDNICA BEČMEN ZEMUN 40700 840-2635645-51 021 07004583 100195912 4414
MESNA ZAJEDNICA BOLjEVCI ZEMUN 40700 840-2623645-64 021 07019475 100104552 4415
MESNA ZAJEDNICA DOBANOVCI ZEMUN 40700 840-2614645-98 021 07051727 100129929 4416
MESNA ZAJEDNICA ZEMUN ZEMUN 40700 840-3288645-63 021 07019459 100104577 4417
MESNA ZAJEDNICA ZEMUN POLjE ZEMUN 40700 840-3536645-53 021 07000146 100104528 4418
MESNA ZAJEDNICA JAKOVO ZEMUN 40700 840-2680645-75 021 07000154 100104569 4419
MESNA ZAJEDNICA PETROVČIĆ ZEMUN 40700 840-2669645-95 021 07019483 100195929 4420
MESNA ZAJEDNICA PROGAR ZEMUN 40700 840-2646645-31 021 07019467 100104536 4421
MESNA ZAJEDNICA SURČIN ZEMUN 40700 840-2658645-18 021 07004575 100104510 4422
MESNA ZAJEDNICA UGRINOVCI ZEMUN 40700 840-2434645-02 021 07006349 100104544 4423
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE - ZVEZDARA BEOGRAD 40300 840-132640-05 022 07004656 101468873 4424
JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE ZVEZDARA BEOGRAD 40300 840-357641-25 022 07081596 101468550 4425
ODELjENjE ZA PRIV.FIN.I DRUŠTVENE BEOGRAD 40300 840-376641-61 022 07004656 100007464 4426
DELATNOSTI ZVEZDARA
ODELjENjE ZA URBANISTIČKE,KOM.-STAMBENE BEOGRAD 40300 840-375641-54 022 07004656 101468656 4427
I GRAĐEVINSKE POSLOVE ZVEZDARA
OPŠTINSKA UPRAVA - ZVEZDARA BEOGRAD 40300 840-388641-48 022 07004656 100007464 4428
MESNA ZAJEDNICA ZVEZDARA BEOGRAD 40300 840-2041645-64 022 07011130 101468568 4429
JP "POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA" BEOGRAD 40300 022 06049770 4430
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BLACE 43110 840-91640-09 023 07203659 100984777 4431
OPŠTINSKA UPRAVA BLACE 43110 840-69641-46 023 07203659 100984777 4432
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE BLACE 43110 840-204644-12 023 07203608 100984785 4433
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU BLACE 43110 840-181644-45 023 07203608 100984785 4434
FOND SOLIDARNOSTI ZA OTKLANjANjE BLACE 43110 840-161644-02 023 07203608 100984785 4435
POSLEDICA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
MESNA ZAJEDNICA ALABANA BLACE 43110 840-2874645-75 023 07288867 102779197 4436
MESNA ZAJEDNICA BARBATOVAC BLACE 43110 840-252645-54 023 07109245 102796487 4437
MESNA ZAJEDNICA BLACE BLACE 43110 840-90645-84 023 07109270 102779033 4438
MESNA ZAJEDNICA VRBOVAC BLACE 43110 840-3013645-78 023 07303548 102779009 4439
MESNA ZAJEDNICA GORNjA DRAGUŠA BLACE 43110 840-119645-93 023 07212275 102779068 4440
MESNA ZAJEDNICA GORNjA JOŠANICA BLACE 43110 840-2444645-72 023 07212208 102779189 4441
MESNA ZAJEDNICA GORNjE GRGURE BLACE 43110 840-306645-44 023 07109253 102779148 4442
MESNA ZAJEDNICA GORNjE SVARČE BLACE 43110 840-821645-60 023 07212283 102779076 4443
MESNA ZAJEDNICA ĐUREVAC BLACE 43110 840-2756645-25 023 07212216 102779041 4444
MESNA ZAJEDNICA KAŠEVAR BLACE 43110 840-2598645-83 023 07212232 102796534 4445
MESNA ZAJEDNICA KRIVAJA BLACE 43110 840-2696645-90 023 07212186 102779092 4446
MESNA ZAJEDNICA LAZAREVAC BLACE 43110 840-2745645-45 023 07108982 102796500 4447
MESNA ZAJEDNICA MALA DRAGUŠA BLACE 43110 840-3152645-81 023 17427725 102779050 4448
MESNA ZAJEDNICA MEĐUHANA BLACE 43110 840-198645-64 023 07186916 102779121 4449
MESNA ZAJEDNICA MUŽACI BLACE 43110 840-3149645-60 023 07212232 102779156 4450
MESNA ZAJEDNICA POPOVA BLACE 43110 840-2652645-73 023 07109261 102779017 4451
MESNA ZAJEDNICA PREBREZA BLACE 43110 840-280645-56 023 07303556 102779130 4452
MESNA ZAJEDNICA PRETEŽANA BLACE 43110 840-2704645-49 023 07212224 102796479 4453
MESNA ZAJEDNICA PRETREŠNjA BLACE 43110 840-144645-74 023 07212267 102779105 4454
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA BLACE 43110 840-2687645-27 023 07186932 102796495 4455
MESNA ZAJEDNICA RAŠICA BLACE 43110 840-173645-83 023 07301707 102779025 4456
MESNA ZAJEDNICA SIBNICA BLACE 43110 840-2935645-17 023 07291167 102789973 4457
MESNA ZAJEDNICA STUBAL BLACE 43110 840-2608645-56 023 07301693 102796518 4458
MESNA ZAJEDNICA SUVI DO BLACE 43110 840-37645-04 023 07212259 102789965 4459
MESNA ZAJEDNICA TRBUNjE BLACE 43110 840-63645-89 023 07301685 102779113 4460
MESNA ZAJEDNICA ČINGULA BLACE 43110 840-226645-66 023 07212194 102779084 4461
MESNA ZAJEDNICA ČUČALE BLACE 43110 840-2864645-05 023 07288875 102789957 4462
MESNA ZAJEDNICA DžEPNICA BLACE 43110 840-2883645-41 023 07291175 102789949 4463
MESNA ZAJEDNICA "SENIČANI" SUVI DO BLACE 43110 840-3139645-87 023 17192264 102796526 4464
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" BLACE 43110 840-210661-03 023 07332726 100984451 4465
DOM KULTURE "DR.RADIVOJE UVALIĆ - BATA" BLACE 43110 840-88664-13 023 07203721 100984672 4466
NARODNA BIBLIOTEKA "RAKA DRAINAC" BLACE 43110 840-284664-27 023 17390830 100984592 4467
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM BLACE 43110 023 17345745 4468
USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU "SPORTSKI BLACE 43110 023 4469
CENTAR"
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BOGATIĆ 43601 840-41640-47 024 07170645 102682229 4470
OPŠTINSKA UPRAVA BOGATIĆ 43601 840-173641-95 024 07170718 101442701 4471
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO BOGATIĆ 43601 840-199641-83 024 07122012 101442697 4472
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE BOGATIĆ 43601 840-332644-35 024 07170645 101894670 4473
MESNA ZAJEDNICA BANOVO POLjE BOGATIĆ 43601 840-1608645-40 024 07117701 101443278 4474
MESNA ZAJEDNICA BELOTIĆ MAČVANSKI BOGATIĆ 43601 840-1717645-27 024 07117795 101441463 4475
MESNA ZAJEDNICA BOGATIĆ BOGATIĆ 43601 840-1626645-69 024 07117744 101441455 4476
MESNA ZAJEDNICA BOGATIĆ BOGATIĆ 43601 840-76645-83 024 07117671 101438977 4477
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC BOGATIĆ 43601 840-1699645-95 024 07117680 101441480 4478
MESNA ZAJEDNICA GLUŠCI BOGATIĆ 43601 840-1733645-42 024 07117710 101441471 4479
MESNA ZAJEDNICA DUBLjE BOGATIĆ 43601 840-1749645-57 024 07117752 101441498 4480
MESNA ZAJEDNICA KLENjE BOGATIĆ 43601 840-639645-47 024 07117809 101441502 4481
MESNA ZAJEDNICA MAČ.METKOVIĆ BOGATIĆ 43601 840-1644645-98 024 07117698 101441519 4482
MESNA ZAJEDNICA OGAČE BOGATIĆ 43601 840-346645-33 024 07117728 101441535 4483
MESNA ZAJEDNICA SALAŠ CRNOBARSKI BOGATIĆ 43601 840-158645-75 024 07117779 102185722 4484
MESNA ZAJEDNICA SOVLjAK BOGATIĆ 43601 840-1532645-90 024 07118716 101441527 4485
MESNA ZAJEDNICA UZVEĆE BOGATIĆ 43601 840-1885645-39 024 07117817 101441543 4486
MESNA ZAJEDNICA CRNA BARA BOGATIĆ 43601 840-185645-70 024 07117736 101441551 4487
PREDŠKOLSKA USTANOVA "SLAVA KOVIĆ" BOGATIĆ 43601 840-132661-39 024 07121466 101441203 4488
KULTURNO - OBRAZOVNI CENTAR BOGATIĆ 43601 840-118664-29 024 07171269 101439693 4489
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLj.PUT. BOGATIĆ 43601 024 07495208 4490
I IZGRADNjU
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BOJNIK 42103 840-49640-06 025 07179103 100371818 4491
OPŠTINSKA UPRAVA BOJNIK 42103 840-41641-44 025 07179120 100371818 4492
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO BOJNIK 42103 840-57641-59 025 06983553 4493
DRUŠTVENI FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE BOJNIK 42103 840-472644-45 025 07179227 100978317 4494
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU BOJNIK 42103 840-227644-76 025 17286404 100371818 4495
FOND NARODNE ODBRANE OPŠTINE BOJNIK 42103 840-391644-60 025 07179103 100371818 4496
MESNA ZAJEDNICA BOJNIK BOJNIK 42103 840-1377645-72 025 07102976 102819567 4497
MESNA ZAJEDNICA BORINCE BOJNIK 42103 840-3332645-80 025 07103182 100371818 4498
MESNA ZAJEDNICA VUJANOVAC BOJNIK 42103 840-3323645-17 025 07103158 100371818 4499
MESNA ZAJEDNICA GORNjE BRIJANjE BOJNIK 42103 840-3346645-81 025 07103271 100371818 4500
MESNA ZAJEDNICA GORNjE KONjUVCE BOJNIK 42103 840-3343645-60 025 07103247 100371818 4501
MESNA ZAJEDNICA GORNjI BRESTOVAC BOJNIK 42103 840-1577645-17 025 07179189 4502
MESNA ZAJEDNICA GRANICA ZOROVAC BOJNIK 42103 840-3299645-43 025 07103077 100371818 4503
MESNA ZAJEDNICA DOBRA VODA BOJNIK 42103 840-3907645-31 025 07103280 100371818 4504
MESNA ZAJEDNICA DONjE KONjUVCE BOJNIK 42103 840-1558645-78 025 07102984 100371818 4505
MESNA ZAJEDNICA DRAGOVAC BOJNIK 42103 840-3326645-38 025 07103166 102819559 4506
MESNA ZAJEDNICA DUBRAVA BOJNIK 42103 840-3906645-24 025 07103255 100371818 4507
MESNA ZAJEDNICA ĐACE BOJNIK 42103 840-3909645-45 025 07306636 4508
MESNA ZAJEDNICA ĐINĐUŠA BOJNIK 42103 840-3283645-28 025 07103034 103082161 4509
MESNA ZAJEDNICA ĐUKOVAC BOJNIK 42103 840-3347645-88 025 07179219 4510
MESNA ZAJEDNICA ZELETOVO BOJNIK 42103 840-3903645-03 025 07103026 4511
MESNA ZAJEDNICA IVANjE BOJNIK 42103 840-3318645-79 025 07103131 100371818 4512
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA BOJNIK 42103 840-3335645-04 025 07103204 100371818 4513
MESNA ZAJEDNICA KACABAĆ BOJNIK 42103 840-3313645-44 025 07103115 100371818 4514
MESNA ZAJEDNICA KOSANČIĆ BOJNIK 42103 840-1707645-54 025 07102992 100371818 4515
MESNA ZAJEDNICA LAPOTINCE BOJNIK 42103 840-3328645-52 025 07103174 100371818 4516
MESNA ZAJEDNICA LOZANE BOJNIK 42103 840-3287645-56 025 07179197 4517
MESNA ZAJEDNICA MAGAŠ BOJNIK 42103 840-3905645-17 025 07103140 100371818 4518
MESNA ZAJEDNICA MAJKOVAC BOJNIK 42103 840-3355645-47 025 07103310 100371818 4519
MESNA ZAJEDNICA MIJAJLICA BOJNIK 42103 840-3258645-47 025 07103018 100371818 4520
MESNA ZAJEDNICA MRVEŠ BOJNIK 42103 840-3306645-92 025 07103107 100371818 4521
MESNA ZAJEDNICA OBILIĆ BOJNIK 42103 840-3345645-74 025 07103263 100371818 4522
MESNA ZAJEDNICA OBRAŽDA BOJNIK 42103 840-3353645-33 025 07103301 100371818 4523
MESNA ZAJEDNICA ORANE BOJNIK 42103 840-3902645-93 025 07103000 100371818 4524
MESNA ZAJEDNICA PLAVCE BOJNIK 42103 840-3285645-42 025 07103042 102894383 4525
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA BOJNIK 42103 840-3291645-84 025 07103069 100371818 4526
MESNA ZAJEDNICA REČICA BOJNIK 42103 840-3301645-57 025 07103085 100371818 4527
MESNA ZAJEDNICA SAVINAC BOJNIK 42103 840-3904645-10 025 07103123 100371818 4528
MESNA ZAJEDNICA SLAVNIK BOJNIK 42103 840-3341645-46 025 07103239 100371818 4529
MESNA ZAJEDNICA STUBLA BOJNIK 42103 840-3334645-94 025 07103212 100371818 4530
MESNA ZAJEDNICA TURJANE BOJNIK 42103 840-3908645-38 025 07103298 100371818 4531
MESNA ZAJEDNICA CRKVICA BOJNIK 42103 840-3303645-71 025 07103093 100371818 4532
PREDŠKOLSKA USTANOVA "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK 42103 840-430661-88 025 07328460 100371834 4533
DOM KULTURE "17. FEBRUAR" BOJNIK 42103 840-206664-63 025 07179090 102216208 4534
NARODNA BIBLjIOTEKA "VUK KARADžIĆ" BOJNIK 42103 840-423664-30 025 17039253 100107580 4535
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BOLjEVAC 44210 840-160640-07 026 07223692 102364071 4536
OPŠTINSKA UPRAVA BOLjEVAC 44210 840-312641-98 026 07203179 102152925 4537
VATROGASNI FOND BOLjEVAC 44210 840-427644-21 026 07223692 102364071 4538
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU BOLjEVAC 44210 840-426644-14 026 17270281 102364080 4539
MESNA ZAJEDNICA BAČEVICA BOLjEVAC 44210 840-3304645-78 026 07227884 102026420 4540
MESNA ZAJEDNICA BOGOVINA BOLjEVAC 44210 840-3309645-16 026 07227876 102131001 4541
MESNA ZAJEDNICA BOLjEVAC BOLjEVAC 44210 840-3321645-03 026 07227906 102026411 4542
MESNA ZAJEDNICA VALAKONjE BOLjEVAC 44210 840-3289645-70 026 07227868 102026479 4543
MESNA ZAJEDNICA VRBOVAC BOLjEVAC 44210 840-3307645-02 026 07227850 102026500 4544
MESNA ZAJEDNICA DOBRO POLjE BOLjEVAC 44210 840-3300645-50 026 07227809 102026495 4545
MESNA ZAJEDNICA DOBRUJEVAC BOLjEVAC 44210 840-3297645-29 026 07227817 102130994 4546
MESNA ZAJEDNICA ILINO BOLjEVAC 44210 840-3314645-51 026 07231342 102026462 4547
MESNA ZAJEDNICA JABLANICA BOLjEVAC 44210 840-3329645-59 026 07227981 102026542 4548
MESNA ZAJEDNICA KRIVI VIR BOLjEVAC 44210 840-3295645-15 026 07227825 102026487 4549
MESNA ZAJEDNICA LUKOVO BOLjEVAC 44210 840-3312645-37 026 07227990 102026454 4550
MESNA ZAJEDNICA MALI IZVOR BOLjEVAC 44210 840-3298645-36 026 07227841 102026526 4551
MESNA ZAJEDNICA MIROVO BOLjEVAC 44210 840-3316645-65 026 07227892 102026567 4552
MESNA ZAJEDNICA NASELjE BOGOVINA BOLjEVAC 44210 840-3330645-66 026 07228007 102026399 4553
MESNA ZAJEDNICA OSNIĆ BOLjEVAC 44210 840-3284645-35 026 07227965 102026575 4554
MESNA ZAJEDNICA PODGORAC BOLjEVAC 44210 840-3286645-49 026 07227973 102026438 4555
MESNA ZAJEDNICA RTANj BOLjEVAC 44210 840-3327645-45 026 07227914 102026518 4556
MESNA ZAJEDNICA RUJIŠTE BOLjEVAC 44210 840-3302645-64 026 07227957 102026446 4557
MESNA ZAJEDNICA SAVINAC BOLjEVAC 44210 840-3292645-91 026 07227833 102026534 4558
MESNA ZAJEDNICA SELO BOLjEVAC BOLjEVAC 44210 840-3324645-24 026 07227922 102026403 4559
MESNA ZAJEDNICA SUMRAKOVAC BOLjEVAC 44210 840-3319645-86 026 07227949 102026559 4560
MESNA ZAJEDNICA TIMOK OSNIĆ BOLjEVAC 44210 840-3333645-87 026 17360566 102709257 4561
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" BOLjEVAC 44210 840-448661-20 026 07257171 100704156 4562
KULTURNO- OBRAZOVNI CENTAR BOLjEVAC 44210 840-392664-07 026 07127464 100704679 4563
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BOR 44230 840-164640-35 027 07208529 100568292 4564
OPŠTINSKA UPRAVA BOR 44230 840-332641-44 027 07339526 100568268 4565
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO BOR 44230 840-339641-93 027 07130465 100568217 4566
FOND ZA PREVENCIJU RADNE INVALIDNOSTI BOR 44230 840-432644-56 027 07629281 100568178 4567
I REKREATIVNI ODMOR RADNIKA
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU BOR 44230 840-433644-63 027 17476181 102735145 4568
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVAC BOR 44230 840-3580645-70 027 07130520 101827694 4569
MESNA ZAJEDNICA VUČJE BOR 44230 840-3582645-84 027 07269579 101827805 4570
MESNA ZAJEDNICA GORNjANE BOR 44230 840-3584645-98 027 07241097 101827733 4571
MESNA ZAJEDNICA DONjA BELA REKA BOR 44230 840-3586645-15 027 07233221 101827725 4572
MESNA ZAJEDNICA ZLOT BOR 44230 840-3589645-36 027 07130473 101827830 4573
MESNA ZAJEDNICA KRIVELj BOR 44230 840-3590645-43 027 07231440 101827709 4574
MESNA ZAJEDNICA LUKA BOR 44230 840-3592645-57 027 07244924 101827768 4575
MESNA ZAJEDNICA METOVNICA BOR 44230 840-3594645-71 027 07242255 101827627 4576
MESNA ZAJEDNICA OŠTRELj BOR 44230 840-3596645-85 027 07284730 101827717 4577
MESNA ZAJEDNICA SLATINA BOR 44230 840-3598645-02 027 07237502 101827635 4578
MESNA ZAJEDNICA TANDA BOR 44230 840-3600645-16 027 07328702 101827686 4579
MESNA ZAJEDNICA ŠARBANOVAC BOR 44230 840-3602645-30 027 07234830 101827821 4580
MESNA ZAJEDNICA "BAKAR" BOR 44230 840-3617645-38 027 07130481 101827741 4581
MESNA ZAJEDNICA "BREZONIK" BOR 44230 840-3614645-17 027 07261721 101827750 4582
MESNA ZAJEDNICA "BRESTOVAČKA BANjA" BOR 44230 840-3625645-94 027 07391587 101827619 4583
MESNA ZAJEDNICA "METALURG" BOR 44230 840-3621645-66 027 07130538 101827598 4584
MESNA ZAJEDNICA "MLADOST" BOR 44230 840-3632645-46 027 07391617 101827848 4585
MESNA ZAJEDNICA "NAPREDAK" BOR 44230 840-3627645-11 027 07391625 101827792 4586
MESNA ZAJEDNICA "NOVI CENTAR" BOR 44230 840-3629645-25 027 07391595 101827660 4587
MESNA ZAJEDNICA "NOVO SELIŠTE" BOR 44230 840-3612645-03 027 07261861 101827813 4588
MESNA ZAJEDNICA "RUDAR" BOR 44230 840-3619645-52 027 07261730 101827776 4589
MESNA ZAJEDNICA "SEVER" BOR 44230 840-3606645-58 027 07130490 101827643 4590
MESNA ZAJEDNICA "SLOGA" BOR 44230 840-3623645-80 027 07262566 101827651 4591
MESNA ZAJEDNICA "STARI CENTAR" BOR 44230 840-3604645-44 027 07130511 101827784 4592
MESNA ZAJEDNICA "STARO SELIŠTE" BOR 44230 840-3609645-79 027 07130503 101827678 4593
MESNA ZAJEDNICA "ŠARBANOVAC-TIMOK" BOR 44230 840-3635645-67 027 17300644 101827602 4594
PREDŠKOLSKA USTANOVA "BAMBI" BOR 44230 840-510661-66 027 07130333 100500360 4595
MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE "BOR" BOR 44230 840-473664-89 027 07130287 100568080 4596
NARODNA BIBLIOTEKA BOR 44230 840-477664-20 027 07130309 100567378 4597
CENTAR ZA KULTURU BOR 44230 840-479664-34 027 17001965 100499852 4598
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU BOR 44230 027 07366477 4599
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BOSILEGRAD 44130 840-134640-19 028 07233361 100981390 4600
IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD 44130 840-241641-86 028 07218079 100981373 4601
OPŠTINSKA UPRAVA BOSILEGRAD 44130 840-243641-03 028 07197144 100981381 4602
VATROGASNI FOND BOSILEGRAD 44130 840-130644-76 028 07233361 100981390 4603
FOND ZA USM.NAKN.ZA KORIŠĆENjE DOBARA BOSILEGRAD 44130 840-215644-89 028 07637772 100981390 4604
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADNjE BOSILEGRAD 44130 840-89644-80 028 17284363 102171687 4605
MESNA ZAJEDNICA BELUT BOSILEGRAD 44130 840-2749645-73 028 07208014 4606
MESNA ZAJEDNICA BISTAR BOSILEGRAD 44130 840-2645645-24 028 07103328 100981783 4607
MESNA ZAJEDNICA BORIJE BOSILEGRAD 44130 840-2690645-48 028 07196938 4608
MESNA ZAJEDNICA BOSILEGRAD BOSILEGRAD 44130 840-2408645-14 028 07197063 4609
MESNA ZAJEDNICA BOSILEGRAD BOSILEGRAD 44130 840-2396645-27 028 07103336 100981726 4610
MESNA ZAJEDNICA BRANKOVCI BOSILEGRAD 44130 840-3146645-39 028 07217935 4611
MESNA ZAJEDNICA BUCALjEVO BOSILEGRAD 44130 840-3176645-55 028 07196903 4612
MESNA ZAJEDNICA GLOŽJE BOSILEGRAD 44130 840-2472645-74 028 07196890 101487336 4613
MESNA ZAJEDNICA GOLEŠ BOSILEGRAD 44130 840-2738645-93 028 07196989 4614
MESNA ZAJEDNICA GORNjA LISINA BOSILEGRAD 44130 840-3057645-95 028 07214057 4615
MESNA ZAJEDNICA GORNjA LjUBATA BOSILEGRAD 44130 840-2483645-54 028 07196946 4616
MESNA ZAJEDNICA GORNjE RAŽANE BOSILEGRAD 44130 840-2699645-14 028 07217951 4617
MESNA ZAJEDNICA GORNjE TLAMINO BOSILEGRAD 44130 840-2633645-37 028 07196997 4618
MESNA ZAJEDNICA GRUINCI BOSILEGRAD 44130 840-2561645-18 028 07103344 100981687 4619
MESNA ZAJEDNICA DOGANICA BOSILEGRAD 44130 840-3164645-68 028 07196911 4620
MESNA ZAJEDNICA DONjA LISICA BOSILEGRAD 44130 840-2717645-43 028 07217978 4621
MESNA ZAJEDNICA DONjA LjUBATA BOSILEGRAD 44130 840-2447645-93 028 07103352 4622
MESNA ZAJEDNICA DONjE RAŽANE BOSILEGRAD 44130 840-2528645-78 028 07217960 4623
MESNA ZAJEDNICA DONjE TLAMINO BOSILEGRAD 44130 840-2572645-95 028 07196954 4624
MESNA ZAJEDNICA DUKAT BOSILEGRAD 44130 840-2421645-08 028 07217986 4625
MESNA ZAJEDNICA ZLI DOL BOSILEGRAD 44130 840-2668645-88 028 07197004 4626
MESNA ZAJEDNICA IZVOR BOSILEGRAD 44130 840-2459645-80 028 07196920 4627
MESNA ZAJEDNICA JAREŠNIK BOSILEGRAD 44130 840-2770645-26 028 07196962 4628
MESNA ZAJEDNICA KARAMANICA BOSILEGRAD 44130 840-3050645-46 028 07217994 4629
MESNA ZAJEDNICA MILEVCI BOSILEGRAD 44130 840-2602645-14 028 07218001 101487344 4630
MESNA ZAJEDNICA MLEKAMINCI BOSILEGRAD 44130 840-2506645-21 028 07218010 102203108 4631
MESNA ZAJEDNICA MUSULj BOSILEGRAD 44130 840-2612645-84 028 07218028 4632
MESNA ZAJEDNICA NAZARICA BOSILEGRAD 44130 840-2540645-65 028 07197012 4633
MESNA ZAJEDNICA PARLOVO BOSILEGRAD 44130 840-2582645-68 028 07197039 100981679 4634
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVCI BOSILEGRAD 44130 840-2678645-61 028 07103379 102467168 4635
MESNA ZAJEDNICA RAJČILOVCI BOSILEGRAD 44130 840-2551645-45 028 07197101 4636
MESNA ZAJEDNICA RESEN BOSILEGRAD 44130 840-3064645-47 028 07218036 4637
MESNA ZAJEDNICA RIBARCI BOSILEGRAD 44130 840-2868645-33 028 07218044 4638
MESNA ZAJEDNICA RIKAČEVO BOSILEGRAD 44130 840-2656645-04 028 07214049 4639
MESNA ZAJEDNICA CRNOŠTICA BOSILEGRAD 44130 840-2728645-23 028 07218052 4640
PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJI VRTIĆ BOSILEGRAD 44130 840-316661-66 028 07315848 100610198 4641
"DEČIJA RADOST"
NARODNA BIBLIOTEKA "HRISTO BOTEV" BOSILEGRAD 44130 840-376664-89 028 17191071 100610202 4642
CENTAR KULTURE "BOSILEGRAD" BOSILEGRAD 44130 840-228664-23 028 07208006 100610243 4643
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTEI BOSILEGRAD 44130 028 17396854 4644
PUTEVE
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BRUS 41930 840-76640-98 029 07195079 101141313 4645
OPŠTINSKA UPRAVA BRUS 41930 840-85641-61 029 07195133 101139819 4646
VATROGASNI FOND BRUS 41930 840-255644-78 029 07195079 101139819 4647
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE BRUS 41930 840-180644-38 029 17447971 101143190 4648
MESNA ZAJEDNICA BATOTE BRUS 41930 840-1706645-47 029 07099851 101141661 4649
MESNA ZAJEDNICA BLAŽEVO BRUS 41930 840-1439645-21 029 07099835 101141653 4650
MESNA ZAJEDNICA BOGIŠE BRUS 41930 840-3005645-22 029 06980112 101141565 4651
MESNA ZAJEDNICA BOTUNjA BRUS 41930 840-3843645-68 029 07099843 101141516 4652
MESNA ZAJEDNICA BRĐANI BRUS 41930 840-2853645-25 029 06980139 101141629 4653
MESNA ZAJEDNICA BRZIĆE BRUS 41930 840-2596645-69 029 07099860 101141581 4654
MESNA ZAJEDNICA BRUS BRUS 41930 840-1614645-82 029 07274866 101141493 4655
MESNA ZAJEDNICA BUDILOVINA BRUS 41930 840-2881645-27 029 06980147 101142523 4656
MESNA ZAJEDNICA VELIKA GRABOVICA BRUS 41930 840-2915645-71 029 06980724 101141590 4657
MESNA ZAJEDNICA VLAJKOVCI BRUS 41930 840-2522645-36 029 07099886 101141715 4658
MESNA ZAJEDNICA GRAŠEVCI BRUS 41930 840-2862645-88 029 06980074 101141612 4659
MESNA ZAJEDNICA DONjI LIPOVAC BRUS 41930 840-2967645-47 029 06980171 101142783 4660
MESNA ZAJEDNICA DRENOVA BRUS 41930 840-2890645-90 029 06980716 101142496 4661
MESNA ZAJEDNICA DUBCI BRUS 41930 840-2577645-33 029 07099878 101141604 4662
MESNA ZAJEDNICA ŽAREVO BRUS 41930 840-2907645-15 029 06980040 101141645 4663
MESNA ZAJEDNICA ŽILINCI BRUS 41930 840-2933645-03 029 06980104 101142507 4664
MESNA ZAJEDNICA ŽILjCI BRUS 41930 840-2899645-56 029 06980210 101142488 4665
MESNA ZAJEDNICA ŽUNjE BRUS 41930 840-2871645-54 029 06980180 101142470 4666
MESNA ZAJEDNICA ZLATARI BRUS 41930 840-1687645-11 029 07099894 101141670 4667
MESNA ZAJEDNICA IGROŠ BRUS 41930 840-1650645-43 029 07099932 101142515 4668
MESNA ZAJEDNICA KOBILjE BRUS 41930 840-2997645-63 029 06980198 101141549 4669
MESNA ZAJEDNICA KOVIOCI BRUS 41930 840-2942645-66 029 06980082 101142531 4670
MESNA ZAJEDNICA KRIVA REKA BRUS 41930 840-1480645-17 029 07216211 101141557 4671
MESNA ZAJEDNICA LEPENAC BRUS 41930 840-1168645-64 029 07099967 101142461 4672
MESNA ZAJEDNICA MALA VRBNICA BRUS 41930 840-2924645-37 029 06980066 101141688 4673
MESNA ZAJEDNICA MILENTIJA BRUS 41930 840-1669645-79 029 07099916 101141723 4674
MESNA ZAJEDNICA OSREDCI BRUS 41930 840-1845645-50 029 07099924 101141524 4675
MESNA ZAJEDNICA RAVNI BRUS 41930 840-2959645-88 029 06980163 101141637 4676
MESNA ZAJEDNICA RADMANOVAC BRUS 41930 840-2975645-06 029 06980058 101141532 4677
MESNA ZAJEDNICA RAZBOJNA BRUS 41930 840-1576645-10 029 07099975 101141696 4678
MESNA ZAJEDNICA RIBARI BRUS 41930 840-2951645-32 029 06980155 101141508 4679
MESNA ZAJEDNICA STROJNICI BRUS 41930 840-1769645-03 029 07277644 101142540 4680
MESNA ZAJEDNICA SUDIMLjA BRUS 41930 840-2983645-62 029 06980031 101142679 4681
MESNA ZAJEDNICA ĆEREKARE BRUS 41930 840-696645-58 029 07195001 101141707 4682
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PAHULjICE" BRUS 41930 840-257661-41 029 07262396 101142236 4683
KULTURNI CENTAR BRUS 41930 840-343664-52 029 17037153 101142156 4684
NARODNA BIBLIOTEKA BRUS 41930 840-342664-45 029 17037161 101142412 4685
RADIO BRUS BRUS 41930 840-661664-47 029 17214217 101140940 4686
TURISTIČKA ORGANIZACIJA BRUS 41930 840-326664-30 029 17005936 101141292 4687
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BUJANOVAC 44101 840-51640-20 030 07226489 102171308 4688
OPŠTINSKA UPRAVA BUJANOVAC BUJANOVAC 44101 840-235641-44 030 07337604 100975591 4689
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO BUJANOVAC 44101 840-58641-66 030 07001649 101127383 4690
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADNjE BUJANOVAC 44101 840-12644-26 030 17272136 100978139 4691
MESNA ZAJEDNICA BARALjEVAC BUJANOVAC 44101 840-3107645-57 030 07318057 4692
MESNA ZAJEDNICA BILjAČA BUJANOVAC 44101 840-3160645-40 030 07103387 102987651 4693
MESNA ZAJEDNICA BREZNICA BUJANOVAC 44101 840-3133645-45 030 07318090 102983689 4694
MESNA ZAJEDNICA BRNjARE BUJANOVAC 44101 840-3112645-92 030 07318006 102707034 4695
MESNA ZAJEDNICA BUJANOVAC BUJANOVAC 44101 840-656645-69 030 07103395 4696
MESNA ZAJEDNICA VELIKI TRNOVAC BUJANOVAC 44101 840-630645-81 030 07103409 102220756 4697
MESNA ZAJEDNICA DOBROSIN BUJANOVAC 44101 840-3156645-12 030 07318081 102848539 4698
MESNA ZAJEDNICA ŽBEVAC BUJANOVAC 44101 840-803645-31 030 07282877 102993184 4699
MESNA ZAJEDNICA ŽUŽELjICA BUJANOVAC 44101 840-3172645-27 030 07324103 101949319 4700
MESNA ZAJEDNICA ZARBINCE BUJANOVAC 44101 840-920645-74 030 07103417 102848547 4701
MESNA ZAJEDNICA JABLANICA BUJANOVAC 44101 840-3092645-49 030 07317999 4702
MESNA ZAJEDNICA KARADNIK BUJANOVAC 44101 840-3151645-74 030 07324138 4703
MESNA ZAJEDNICA KLENIKE BUJANOVAC 44101 840-683645-64 030 07103425 4704
MESNA ZAJEDNICA KLINOVAC BUJANOVAC 44101 840-3137645-73 030 07318014 102729645 4705
MESNA ZAJEDNICA KONČULj BUJANOVAC 44101 840-3180645-83 030 07318120 102993192 4706
MESNA ZAJEDNICA KRŠEVICA BUJANOVAC 44101 840-3071645-96 030 07318391 102687917 4707
MESNA ZAJEDNICA LEVOSOJE BUJANOVAC 44101 840-826645-95 030 07103433 103029921 4708
MESNA ZAJEDNICA LETOVICA BUJANOVAC 44101 840-3141645-04 030 07318065 102859943 4709
MESNA ZAJEDNICA LjILjANCE BUJANOVAC 44101 840-3168645-96 030 07318111 101949343 4710
MESNA ZAJEDNICA MUHOVAC BUJANOVAC 44101 840-2980645-41 030 07241232 102823805 4711
MESNA ZAJEDNICA NESALCE BUJANOVAC 44101 840-875645-50 030 07103441 102993176 4712
MESNA ZAJEDNICA SAMOLjICA BUJANOVAC 44101 840-3102645-22 030 07318073 102220650 4713
MESNA ZAJEDNICA SELO LOPARDINCE BUJANOVAC 44101 840-3097645-84 030 07317972 102171365 4714
MESNA ZAJEDNICA SELO LUČANE BUJANOVAC 44101 840-3082645-76 030 07318103 102892902 4715
MESNA ZAJEDNICA SELO RAKOVAC BUJANOVAC 44101 840-3076645-34 030 07318022 102983672 4716
MESNA ZAJEDNICA SELO SPANČEVAC BUJANOVAC 44101 840-3087645-14 030 07103450 102220633 4717
MESNA ZAJEDNICA SRPSKA KUĆA BUJANOVAC 44101 840-3196645-98 030 07318049 4718
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" BUJANOVAC 44101 840-278661-91 030 07251785 100976070 4719
BIBLIOTEKA "14. NOVEMBAR" BUJANOVAC 44101 840-364664-05 030 17047485 100367983 4720
DRUŠTVENA USTANOVA ZA OBRAZOVANjE I BUJANOVAC 44101 840-266664-95 030 07196857 100975794 4721
KULTURU "VUK KARADžIĆ"
RADIO BUJANOVAC BUJANOVAC 44101 840-660664-40 030 17032917 100975655 4722
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE BUJANOVAC 44101 030 17109138 4723
TURISTIČKA ORGANIZACIJA BUJANOVAC 44101 030 17032909 4724
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE CRNA TRAVA 42102 840-127640-67 031 07205694 101064719 4725
SKUPŠTINA OPŠTINE CRNA TRAVA 42102 840-52641-24 031 07205694 102201862 4726
DRUŠTVENI FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE CRNA TRAVA 42102 840-192644-25 031 07382006 102201854 4727
I PUTEVE
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU CRNA TRAVA 42102 840-230644-97 031 17298755 101064698 4728
MESNA ZAJEDNICA BROD CRNA TRAVA 42102 840-1846645-57 031 07247605 102707317 4729
MESNA ZAJEDNICA GORNjE GARE CRNA TRAVA 42102 840-3311645-30 031 07248776 102707341 4730
MESNA ZAJEDNICA GRADSKA CRNA TRAVA 42102 840-2177645-46 031 07248768 102707333 4731
MESNA ZAJEDNICA DARKOVCE CRNA TRAVA 42102 840-2132645-22 031 07248741 102620733 4732
MESNA ZAJEDNICA DOBRO POLjE CRNA TRAVA 42102 840-2147645-30 031 07247583 102707260 4733
MESNA ZAJEDNICA ZLATINCE CRNA TRAVA 42102 840-3336645-11 031 07325410 102707278 4734
MESNA ZAJEDNICA JABUKOVIK CRNA TRAVA 42102 840-3338645-25 031 07248750 102707309 4735
MESNA ZAJEDNICA KALNA CRNA TRAVA 42102 840-2191645-47 031 07325436 102707368 4736
MESNA ZAJEDNICA KRIVI DEL CRNA TRAVA 42102 840-3339645-32 031 07325428 102707350 4737
MESNA ZAJEDNICA MLAČIŠTE CRNA TRAVA 42102 840-1958645-65 031 07258020 102707325 4738
MESNA ZAJEDNICA PRESLAP CRNA TRAVA 42102 840-2088645-05 031 07247591 102707294 4739
MESNA ZAJEDNICA RUPLjE CRNA TRAVA 42102 840-1862645-72 031 07287160 102707251 4740
MESNA ZAJEDNICA "MIRKO SOTIROVIĆ" CRNA TRAVA 42102 840-1832645-56 031 07241810 101065262 4741
PREDŠKOLSKA USTANOVA "MLADOST" CRNA TRAVA 42102 840-434661-19 031 07348550 101064735 4742
BIBLIOTEKA "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA 42102 840-425664-44 031 17042181 101064671 4743
MESNA ZAJEDNICA SASTAV REKA CRNA TRAVA 42102 031 4744
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ĆIĆEVAC 41901 840-114640-73 032 07174977 101919671 4745
OPŠTINSKA UPRAVA ĆIĆEVAC 41901 840-136641-30 032 07174969 101919727 4746
VATROGASNI FOND ĆIĆEVAC 41901 840-179644-31 032 07174977 101919719 4747
SREDSTVA ZA OBNOVU I IZGRADNjU GRADA ĆIĆEVAC 41901 840-177644-17 032 17433695 102537480 4748
FOND ZA PUTEVE,GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I ĆIĆEVAC 41901 840-184644-66 032 07175116 101919786 4749
KOMUNALNU DELATNOST
MESNA ZAJEDNICA BRALjINA ĆIĆEVAC 41901 840-1831645-49 032 07305885 101919702 4750
MESNA ZAJEDNICA LUČINA ĆIĆEVAC 41901 840-913645-25 032 07305893 101626063 4751
MESNA ZAJEDNICA MOJSINjE ĆIĆEVAC 41901 840-2774645-54 032 07328249 101510209 4752
MESNA ZAJEDNICA MRZEVICA ĆIĆEVAC 41901 840-1596645-53 032 07305877 101510313 4753
MESNA ZAJEDNICA PLOČNIK ĆIĆEVAC 41901 840-1040645-41 032 07305869 101919698 4754
MESNA ZAJEDNICA POJATE ĆIĆEVAC 41901 840-998645-38 032 07217668 101919735 4755
MESNA ZAJEDNICA STALAĆ ĆIĆEVAC 41901 840-620645-11 032 07244533 102601624 4756
MESNA ZAJEDNICA TRUBAREVO ĆIĆEVAC 41901 840-1927645-42 032 07326815 101510410 4757
MESNA ZAJEDNICA ĆIĆEVAC ĆIĆEVAC 41901 840-956645-35 032 07206275 101510209 4758
MESNA ZAJEDNICA "GRAD" STALAĆ ĆIĆEVAC 41901 840-379645-70 032 07305842 101510022 4759
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČJI VRTIĆ" ĆIĆEVAC 41901 840-268661-21 032 07291825 101510485 4760
SPORTSKI CENTAR ĆIĆEVAC 41901 840-351664-11 032 17120875 102369938 4761
CENTAR ZA KULTURU ĆIĆEVAC 41901 840-650664-67 032 07175060 101509891 4762
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ĆUPRIJA 43503 840-110640-45 033 07183968 101375417 4763
SKUPŠTINA OPŠTINE ĆUPRIJA 43503 840-258641-11 033 07336365 101374016 4764
FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I PUTEVE ĆUPRIJA 43503 840-238644-56 033 07369212 101374016 4765
FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA ĆUPRIJA 43503 840-381644-87 033 07349343 101374016 4766
FOND SOLIDARNOSTI STAMBENE IZGRADNjE ĆUPRIJA 43503 840-140644-49 033 17281933 102519726 4767
DRUGA MESNA ZAJEDNICA "CERNICA" ĆUPRIJA 43503 840-3128645-10 033 07246757 101372416 4768
MESNA ZAJEDNICA BATINAC ĆUPRIJA 43503 840-2432645-85 033 07250606 101374016 4769
MESNA ZAJEDNICA BIGRENICA ĆUPRIJA 43503 840-2383645-33 033 07249039 103072424 4770
MESNA ZAJEDNICA VIRINE ĆUPRIJA 43503 840-2419645-91 033 07250614 101370865 4771
MESNA ZAJEDNICA VLAŠKA ĆUPRIJA 43503 840-2406645-97 033 07249047 101370857 4772
MESNA ZAJEDNICA ISAKOVO ĆUPRIJA 43503 840-2372645-53 033 07289286 102806224 4773
MESNA ZAJEDNICA JOVAC ĆUPRIJA 43503 840-2309645-97 033 07287879 101529050 4774
MESNA ZAJEDNICA KOVANICA ĆUPRIJA 43503 840-2335645-85 033 07248954 101372432 4775
MESNA ZAJEDNICA KRUŠAR ĆUPRIJA 43503 840-2347645-72 033 07287887 101374848 4776
MESNA ZAJEDNICA MIJATOVAC ĆUPRIJA 43503 840-2322645-91 033 07249012 101530816 4777
MESNA ZAJEDNICA NAS.DOBRIČEVO ĆUPRIJA 43503 840-2285645-26 033 07249365 102825838 4778
MESNA ZAJEDNICA OSTRIKOVAC ĆUPRIJA 43503 840-2445645-79 033 07249004 101372424 4779
MESNA ZAJEDNICA SENjE ĆUPRIJA 43503 840-2296645-06 033 07286139 101375335 4780
MESNA ZAJEDNICA SUPSKA ĆUPRIJA 43503 840-2394645-13 033 07287852 102124088 4781
MESNA ZAJEDNICA PALjANE IVANKOVO ĆUPRIJA 43503 840-2359645-59 033 17434381 101530849 4782
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" ĆUPRIJA 43503 840-2271645-25 033 07167016 101372449 4783
MESNA ZAJEDNICA BIGRENICA STARO SELO ĆUPRIJA 43503 840-3124645-79 033 17109804 101374016 4784
TREĆA MESNA ZAJEDNICA "ŽIROVNICA" ĆUPRIJA 43503 840-3131645-31 033 07246749 101372408 4785
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČJA RADOST" ĆUPRIJA 43503 840-297661-30 033 07257384 101529365 4786
MUZEJ "HOREUM-MARGI-RAVNO" ĆUPRIJA 43503 840-369664-40 033 06936792 101370873 4787
NARODNA BIBLIOTEKA "DUŠAN MATIĆ" ĆUPRIJA 43503 840-164664-60 033 07166443 101370890 4788
RADNIČKI UNIVERZITET "DOSITEJ ĆUPRIJA 43503 840-161664-39 033 07166842 101370697 4789
OBRADOVIĆ"
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I UREĆENjE ĆUPRIJA 43503 033 17122762 4790
OPŠTINE
JP KULTURNI CENTAR "ZANATSKI DOM" ĆUPRIJA 43503 033 17122754 4791
JP RTV "ĆUPRIJA" ĆUPRIJA 43503 033 06876331 4792
JP SPORTSKI CENTAR "ADA" ĆUPRIJA 43503 033 17225367 4793
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ČAČAK 41300 840-1640-58 034 07183046 101296508 4794
OPŠTINSKA UPRAVA ČAČAK 41300 840-48641-93 034 07183097 102011807 4795
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ČAČAK 41300 840-29641-57 034 07183259 100893305 4796
STRUČNA SLUŽBA ZA IZVRŠENjE BUDžETA ČAČAK 41300 840-87641-75 034 07183186 101296524 4797
TURISTIČKA ORGANIZACIJA ČAČAK 41300 840-163641-25 034 17213938 101108557 4798
VATROGASNI FOND ČAČAK 41300 840-303644-26 034 07205945 101296565 4799
FOND ZA FINANSIR. I IZGRAD. DEPONIJE I ČAČAK 41300 840-322644-62 034 17210190 101296557 4800
CENTRA ZA RECIKLAŽU
FOND ZA FINANSIRANjE IZGRADNjE STANOVA ČAČAK 41300 840-317644-27 034 07183046 101296573 4801
SOLIDARNOSTI
FOND ZA FINANSIRANjE IZGRADNjE STANOVA ČAČAK 41300 840-6644-81 034 17127063 100890579 4802
SOLIDARNOSTI
MESNA ZAJEDNICA ATENICA ČAČAK 41300 840-1753645-85 034 07167938 101118149 4803
MESNA ZAJEDNICA BALUGA ČAČAK 41300 840-1720645-48 034 07167989 100895921 4804
MESNA ZAJEDNICA BALUTA ČAČAK 41300 840-1437645-07 034 07168012 101119455 4805
MESNA ZAJEDNICA BANjINA ČAČAK 41300 840-1395645-04 034 07168101 101892821 4806
MESNA ZAJEDNICA BELjINA ČAČAK 41300 840-1666645-58 034 07168063 101118165 4807
MESNA ZAJEDNICA BEČANj ČAČAK 41300 840-505645-79 034 07168144 101120352 4808
MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA ČAČAK 41300 840-1312645-05 034 07168187 101118542 4809
MESNA ZAJEDNICA BRESNICA ČAČAK 41300 840-534645-88 034 07168225 101295853 4810
MESNA ZAJEDNICA VAPA ČAČAK 41300 840-1593645-32 034 07168268 101295845 4811
MESNA ZAJEDNICA VIDOVA ČAČAK 41300 840-1647645-22 034 07167709 101119551 4812
MESNA ZAJEDNICA VILjUŠA ČAČAK 41300 840-1292645-59 034 07167784 101295888 4813
MESNA ZAJEDNICA VRANIĆI ČAČAK 41300 840-953645-14 034 07167679 101118454 4814
MESNA ZAJEDNICA VRNČANI ČAČAK 41300 840-838645-82 034 07167741 101117951 4815
MESNA ZAJEDNICA VUJETINCI ČAČAK 41300 840-1353645-98 034 07167822 100895905 4816
MESNA ZAJEDNICA GORIČANI ČAČAK 41300 840-480645-98 034 07168284 101119578 4817
MESNA ZAJEDNICA GORNjA GOREVNICA ČAČAK 41300 840-813645-04 034 07181710 101295896 4818
MESNA ZAJEDNICA GORNjA TREPČA ČAČAK 41300 840-1416645-54 034 07168241 101118190 4819
MESNA ZAJEDNICA DONjA GOREVNICA ČAČAK 41300 840-1612645-68 034 07167725 100895315 4820
MESNA ZAJEDNICA DONjA TREPČA ČAČAK 41300 840-591645-02 034 07167768 101118500 4821
MESNA ZAJEDNICA ŽAOČINA ČAČAK 41300 840-1016645-67 034 07167806 101119730 4822
MESNA ZAJEDNICA ZABLAĆE ČAČAK 41300 840-350645-61 034 07167881 100896107 4823
MESNA ZAJEDNICA JANČIĆI ČAČAK 41300 840-717645-11 034 07167920 101119535 4824
MESNA ZAJEDNICA JEŽEVICA ČAČAK 41300 840-454645-13 034 07168055 101295837 4825
MESNA ZAJEDNICA JEZDINA ČAČAK 41300 840-910645-04 034 07167962 101118124 4826
MESNA ZAJEDNICA KATRGA ČAČAK 41300 840-1629645-90 034 07168047 101117105 4827
MESNA ZAJEDNICA KAČULICA ČAČAK 41300 840-1477645-93 034 07168098 101119560 4828
MESNA ZAJEDNICA KONjEVIĆI ČAČAK 41300 840-1102645-87 034 07243120 101119527 4829
MESNA ZAJEDNICA KUKIĆI ČAČAK 41300 840-1497645-39 034 07168128 101117960 4830
MESNA ZAJEDNICA KULINOVCI ČAČAK 41300 840-1517645-82 034 07168080 100895253 4831
MESNA ZAJEDNICA LIPNICA ČAČAK 41300 840-1458645-57 034 07168209 101118212 4832
MESNA ZAJEDNICA LOZNICA ČAČAK 41300 840-1250645-56 034 07168179 101118518 4833
MESNA ZAJEDNICA LjUBIĆ ČAČAK 41300 840-563645-97 034 07167687 101118204 4834
MESNA ZAJEDNICA MEĐUVRŠJE ČAČAK 41300 840-2464645-18 034 07167717 101119519 4835
MESNA ZAJEDNICA MILIĆEVCI ČAČAK 41300 840-741645-82 034 07167750 101295870 4836
MESNA ZAJEDNICA MIOKOVCI ČAČAK 41300 840-1166645-50 034 07167792 100895358 4837
MESNA ZAJEDNICA MOJSINjE ČAČAK 41300 840-427645-18 034 07167849 100896713 4838
MESNA ZAJEDNICA MRČAJEVCI ČAČAK 41300 840-669645-63 034 07167873 100895913 4839
MESNA ZAJEDNICA MRŠINCI ČAČAK 41300 840-1187645-03 034 07167911 100895288 4840
MESNA ZAJEDNICA OVČAR BANjA ČAČAK 41300 840-767645-70 034 07167954 100895270 4841
MESNA ZAJEDNICA OSTRA ČAČAK 41300 840-861645-49 034 07168292 101295861 4842
MESNA ZAJEDNICA PAKOVRAĆE ČAČAK 41300 840-1205645-32 034 07181540 101118495 4843
MESNA ZAJEDNICA PARMENAC ČAČAK 41300 840-1272645-16 034 07181582 101117935 4844
MESNA ZAJEDNICA PETNICA ČAČAK 41300 840-402645-37 034 07167946 101117919 4845
MESNA ZAJEDNICA PRELjINA ČAČAK 41300 840-1058645-70 034 07181647 101118487 4846
MESNA ZAJEDNICA PREMEĆA ČAČAK 41300 840-973645-57 034 07167997 101118526 4847
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA ČAČAK 41300 840-1703645-26 034 07181680 100895307 4848
MESNA ZAJEDNICA PRIJEVOR ČAČAK 41300 840-2511645-56 034 07167865 101118479 4849
MESNA ZAJEDNICA PRISLONICA ČAČAK 41300 840-996645-24 034 07167903 101118534 4850
MESNA ZAJEDNICA RAJAC ČAČAK 41300 840-1574645-93 034 07168152 101118157 4851
MESNA ZAJEDNICA RAKOVA ČAČAK 41300 840-1228645-96 034 07168039 101118132 4852
MESNA ZAJEDNICA RIĐAGE ČAČAK 41300 840-1737645-70 034 07168110 100895261 4853
MESNA ZAJEDNICA ROŠCI ČAČAK 41300 840-790645-37 034 07168071 101119463 4854
MESNA ZAJEDNICA SLATINA ČAČAK 41300 840-376645-49 034 07168217 101118559 4855
MESNA ZAJEDNICA SOKOLIĆI ČAČAK 41300 840-1331645-41 034 07168195 100895956 4856
MESNA ZAJEDNICA STANČIĆI ČAČAK 41300 840-1080645-30 034 07168250 100895323 4857
MESNA ZAJEDNICA TRBUŠANI ČAČAK 41300 840-886645-30 034 07168233 101118438 4858
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA ČAČAK 41300 840-1123645-40 034 07168276 101117927 4859
MESNA ZAJEDNICA "KLjUČ" ČAČAK 41300 840-1038645-27 034 07167776 100895296 4860
MESNA ZAJEDNICA "KOŠUTNjAK" ČAČAK 41300 840-2544645-93 034 07167814 101118229 4861
MESNA ZAJEDNICA "LUGOVI" ČAČAK 41300 840-1556645-64 034 07168136 101117943 4862
MESNA ZAJEDNICA "LjUBIĆ" ČAČAK 41300 840-2710645-91 034 07317514 101295907 4863
MESNA ZAJEDNICA "PALILULE" ČAČAK 41300 840-617645-87 034 07325983 101119721 4864
MESNA ZAJEDNICA "PARK" ČAČAK 41300 840-2533645-16 034 07259077 101118462 4865
MESNA ZAJEDNICA "STARI GRAD" ČAČAK 41300 840-1144645-90 034 07167857 101114073 4866
MESNA ZAJEDNICA "TANASKO RAJIĆ" ČAČAK 41300 840-2792645-83 034 17297937 101118173 4867
MESNA ZAJEDNICA"7. OKTOBAR" ČAČAK 41300 840-2565645-46 034 07260121 101118181 4868
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOST" ČAČAK 41300 840-6661-30 034 07181671 100894847 4869
GRADSKA BIBLIOTEKA "VLADISLAV ČAČAK 41300 840-17664-98 034 07167393 101112658 4870
PETKOVIĆ-DIS"
DOM KULTURE ČAČAK 41300 840-167664-81 034 07167342 101112640 4871
MEĐUOPŠTINSKI ISTORIJSKI ARHIV ČAČAK 41300 840-27664-71 034 07167423 101113431 4872
NARODNI MUZEJ ČAČAK 41300 840-31664-02 034 07167385 101113415 4873
UMETNIČKA GALERIJA "NADEŽDA PETROVIĆ" ČAČAK 41300 840-60664-11 034 07167466 101113423 4874
USTANOVA ZA KULTURNO-OBRAZOVNU ČAČAK 41300 840-14664-77 034 07182724 101290517 4875
DELATNOST "KOSTA NOVAKOVIĆ"
JP ZA URBANIZAM, PROST.PLAN.GRAĐ.ZEM. ČAČAK 41300 034 07242999 4876
I PUTEVE
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA ČAČAK 41300 034 07602278 4877
NIJP-ČAČANSKI GLAS ČAČAK 41300 034 07182236 4878
SPORTSKI CENTAR "MLADOST" ČAČAK 41300 034 06612946 4879
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ČAJETINA 43702 840-69640-49 035 07158343 102794975 4880
OPŠTINSKA UPRAVA ČAJETINA 43702 840-264641-53 035 07353553 101072148 4881
EKOLOŠKI FOND OPŠTINE ČAJETINA ČAJETINA 43702 840-474644-59 035 17444379 102683748 4882
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU ČAJETINA 43702 840-402644-40 035 07158343 101074045 4883
FOND ZA FINANSIRANjE SOLIDARNE STAMBENE ČAJETINA 43702 840-182644-52 035 17269305 102264043 4884
IZGRADNjE
MESNA ZAJEDNICA ALIN POTOK ČAJETINA 43702 840-2197645-89 035 07111592 101074828 4885
MESNA ZAJEDNICA BRANEŠCI ČAJETINA 43702 840-1835645-77 035 07231075 101074836 4886
MESNA ZAJEDNICA GOLOVO ČAJETINA 43702 840-2124645-63 035 07111584 101881712 4887
MESNA ZAJEDNICA GOSTILjE ČAJETINA 43702 840-2527645-71 035 07111606 101073567 4888
MESNA ZAJEDNICA DOBROSELICA ČAJETINA 43702 840-2516645-91 035 07111568 101075234 4889
MESNA ZAJEDNICA JABLANICA ČAJETINA 43702 840-2471645-67 035 07324812 101074115 4890
MESNA ZAJEDNICA KRIVA REKA ČAJETINA 43702 840-2482645-47 035 07243596 101074625 4891
MESNA ZAJEDNICA LjUBIŠ ČAJETINA 43702 840-2539645-58 035 07238908 101881737 4892
MESNA ZAJEDNICA MAČKAT ČAJETINA 43702 840-1933645-84 035 07217137 101074617 4893
MESNA ZAJEDNICA MUŠVETE ČAJETINA 43702 840-2348645-79 035 07266952 101075259 4894
MESNA ZAJEDNICA PARTIZANSKE VODE ČAJETINA 43702 840-2433645-92 035 07315970 101073583 4895
MESNA ZAJEDNICA ROŽANSTVO ČAJETINA 43702 840-2094645-47 035 07111614 101074609 4896
MESNA ZAJEDNICA RUDINE ČAJETINA 43702 840-2494645-34 035 07324839 101075242 4897
MESNA ZAJEDNICA SEMEGNjEVO ČAJETINA 43702 840-2019645-07 035 07111550 101074844 4898
MESNA ZAJEDNICA SIROGOJNO ČAJETINA 43702 840-1948645-92 035 07297246 101073575 4899
MESNA ZAJEDNICA STUBLO ČAJETINA 43702 840-2809645-08 035 07324847 101075267 4900
MESNA ZAJEDNICA TRIPKOVA ČAJETINA 43702 840-2550645-38 035 07324863 101881729 4901
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA ČAJETINA 43702 840-3980645-57 035 17509896 103030122 4902
MESNA ZAJEDNICA ČAJETINA ČAJETINA 43702 840-1989645-88 035 07111622 101074869 4903
MESNA ZAJEDNICA ŠLjIVOVICA ČAJETINA 43702 840-2560645-11 035 07324855 101074852 4904
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOST" ČAJETINA 43702 840-382661-43 035 07319614 101074088 4905
BIBLIOTEKA "LjUBIŠA R. ĐENIĆ" ČAJETINA 43702 840-426664-51 035 17027263 101075533 4906
KULTURNO-SPORTSKI CENTAR ČAJETINA 43702 840-340664-31 035 07306075 101075541 4907
MUZEJ "STARO SELO" SIROGOJNO ČAJETINA 43702 840-391664-97 035 06097553 101074359 4908
JP DIREKCIJA ZA UREĐENjE I IZGRADNjU ČAJETINA 43702 035 17119079 4909
TURISTIČKA ORGANIZACIJA ZLATIBOR ČAJETINA 43702 035 17034693 4910
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE DESPOTOVAC 43502 840-92640-16 036 07186177 100884062 4911
OPŠTINSKA UPRAVA DESPOTOVAC 43502 840-256641-94 036 07186169 101360116 4912
DRUŠTVENI FOND PRIVREDNIH DELATNOSTI DESPOTOVAC 43502 840-249644-36 036 07350104 101360583 4913
OPŠTINE
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE DESPOTOVAC 43502 840-382644-94 036 17478613 100884087 4914
FOND ZA REALIZACIJU PROGRAMA DESPOTOVAC 43502 840-55644-36 036 17228382 100883311 4915
VODOSNABDEVANjA I KANALIZACIJE OTPADNIH
VODA
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU DESPOTOVAC 43502 840-122644-20 036 17271580 102031319 4916
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA BALAJNAC DESPOTOVAC 43502 840-2182645-81 036 07183658 100882968 4917
MESNA ZAJEDNICA BELjAJKA DESPOTOVAC 43502 840-2003645-89 036 07212771 100883299 4918
MESNA ZAJEDNICA BOGAVA DESPOTOVAC 43502 840-1931645-70 036 07287011 100883137 4919
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVO DESPOTOVAC 43502 840-2018645-97 036 07167105 100882835 4920
MESNA ZAJEDNICA BUKOVAC DESPOTOVAC 43502 840-2122645-49 036 07184301 100883129 4921
MESNA ZAJEDNICA VELIKI POPOVIĆ DESPOTOVAC 43502 840-1905645-82 036 07167199 101360500 4922
MESNA ZAJEDNICA VITANCE DESPOTOVAC 43502 840-2226645-98 036 07184310 100882780 4923
MESNA ZAJEDNICA VOJNIK DESPOTOVAC 43502 840-1834645-70 036 07184484 100883274 4924
MESNA ZAJEDNICA GRABOVICA DESPOTOVAC 43502 840-1961645-86 036 07201648 100883112 4925
MESNA ZAJEDNICA DVORIŠTE DESPOTOVAC 43502 840-1946645-78 036 07114656 100882992 4926
MESNA ZAJEDNICA ZLATOVO DESPOTOVAC 43502 840-2080645-46 036 07184093 100883008 4927
MESNA ZAJEDNICA JASENOVO DESPOTOVAC 43502 840-2034645-15 036 07248792 100882843 4928
MESNA ZAJEDNICA JEZERO DESPOTOVAC 43502 840-2108645-48 036 07201672 100882819 4929
MESNA ZAJEDNICA JELOVAC DESPOTOVAC 43502 840-1988645-81 036 07184212 100882950 4930
MESNA ZAJEDNICA LIPOVICA DESPOTOVAC 43502 840-2050645-30 036 07247826 100883387 4931
MESNA ZAJEDNICA LOMNICA DESPOTOVAC 43502 840-1919645-83 036 07224877 100882798 4932
MESNA ZAJEDNICA MEDVEĆE DESPOTOVAC 43502 840-2066645-45 036 07184395 100883379 4933
MESNA ZAJEDNICA MILIVA DESPOTOVAC 43502 840-2093645-40 036 07184042 100883346 4934
MESNA ZAJEDNICA PANjEVAC DESPOTOVAC 43502 840-1975645-87 036 07203233 100882802 4935
MESNA ZAJEDNICA PLAŽANE DESPOTOVAC 43502 840-2152645-65 036 07184344 100883024 4936
MESNA ZAJEDNICA POPOVNjAK DESPOTOVAC 43502 840-2196645-82 036 07248814 101360526 4937
MESNA ZAJEDNICA RAVNA REKA DESPOTOVAC 43502 840-1893645-95 036 07114664 100882984 4938
MESNA ZAJEDNICA SENjSKI RUDNICI DESPOTOVAC 43502 840-1880645-04 036 07184263 100883282 4939
MESNA ZAJEDNICA SLADAJA DESPOTOVAC 43502 840-2241645-09 036 07184433 100883434 4940
MESNA ZAJEDNICA STENjEVAC DESPOTOVAC 43502 840-2167645-73 036 07183682 100882976 4941
MESNA ZAJEDNICA STRMOSTEN DESPOTOVAC 43502 840-2211645-90 036 07114648 100882771 4942
MESNA ZAJEDNICA TRUĆEVAC DESPOTOVAC 43502 840-2137645-57 036 07167148 100882827 4943
MESNA ZAJEDNICA "VAROŠ" DESPOTOVAC 43502 840-1820645-69 036 07127014 100883016 4944
MESNA ZAJEDNICA "GRČKO POLjE" LIPOVICA DESPOTOVAC 43502 840-2256645-17 036 07329440 4945
MESNA ZAJEDNICA NASELjE RESAVICA DESPOTOVAC 43502 840-1865645-93 036 07126778 101893781 4946
MESNA ZAJEDNICA SELO RESAVICA DESPOTOVAC 43502 840-1851645-92 036 07248806 100883104 4947
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADA MILjKOVIĆ" DESPOTOVAC 43502 840-298661-37 036 07285671 100882860 4948
NARODNA BIBLIOTEKA "RESAVSKA ŠKOLA" DESPOTOVAC 43502 840-289664-62 036 07357052 100881481 4949
SPORTSKI CENTAR "DESPOTOVAC" DESPOTOVAC 43502 840-402664-77 036 17106465 100885047 4950
CENTAR ZA KULTURU DESPOTOVAC 43502 840-143664-10 036 07126654 100883678 4951
RADIO DESPOTOVAC DESPOTOVAC 43502 036 17104209 4952
RESAVSKA PEĆINA-RESAVICA DESPOTOVAC 43502 036 17025791 4953
SPORTSKI SAVEZ DESPOTOVAC 43502 036 07342349 4954
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE DIMITROVGRAD 42802 840-35640-05 037 07172613 102862027 4955
OPŠTINSKI ORGAN UPRAVE DIMITROVGRAD 42802 840-6641-90 037 06867804 101045378 4956
VATROGASNI FOND DIMITROVGRAD 42802 840-137644-28 037 07172613 101046063 4957
SREDSTVA ZA OTKLANjANjE POSLEDICA OD DIMITROVGRAD 42802 840-115644-68 037 07172621 101045378 4958
POPLAVA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE DIMITROVGRAD 42802 840-134644-07 037 17281798 101045378 4959
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA BANSKI DOL DIMITROVGRAD 42802 840-820645-53 037 07133316 4960
MESNA ZAJEDNICA BARJE DIMITROVGRAD 42802 840-748645-34 037 07289448 4961
MESNA ZAJEDNICA BAČEVO DIMITROVGRAD 42802 840-1757645-16 037 07289871 4962
MESNA ZAJEDNICA BILO DIMITROVGRAD 42802 840-2254645-03 037 07289863 4963
MESNA ZAJEDNICA BOLjEV DOL DIMITROVGRAD 42802 840-1725645-83 037 07289456 4964
MESNA ZAJEDNICA BRAĆEVCI DIMITROVGRAD 42802 840-2134645-36 037 07289855 4965
MESNA ZAJEDNICA BREBEVNICA DIMITROVGRAD 42802 840-1804645-54 037 07289847 4966
MESNA ZAJEDNICA VERZAR DIMITROVGRAD 42802 840-1108645-32 037 07133375 4967
MESNA ZAJEDNICA VISOČKI ODOROVCI DIMITROVGRAD 42802 840-1023645-19 037 07289740 4968
MESNA ZAJEDNICA VLKOVIJA DIMITROVGRAD 42802 840-1709645-68 037 07289944 4969
MESNA ZAJEDNICA VRAPČA DIMITROVGRAD 42802 840-2269645-11 037 07246820 4970
MESNA ZAJEDNICA G.PLANINICA DIMITROVGRAD 42802 840-773645-15 037 07289723 4971
MESNA ZAJEDNICA GOJIN DOL DIMITROVGRAD 42802 840-2976645-13 037 07211333 101046217 4972
MESNA ZAJEDNICA GORNjA NEVLjA DIMITROVGRAD 42802 840-2984645-69 037 07289936 4973
MESNA ZAJEDNICA GORNjI KRIVODOL DIMITROVGRAD 42802 840-2239645-92 037 07289928 4974
MESNA ZAJEDNICA GRADINjE DIMITROVGRAD 42802 840-893645-79 037 07289693 101046401 4975
MESNA ZAJEDNICA GRAPA DIMITROVGRAD 42802 840-2105645-27 037 07289910 4976
MESNA ZAJEDNICA D.KRIVODOL DIMITROVGRAD 42802 840-2149645-44 037 07289901 4977
MESNA ZAJEDNICA DIMITROVGRAD DIMITROVGRAD 42802 840-117645-79 037 07133391 101045765 4978
MESNA ZAJEDNICA DONjA NEVLjA DIMITROVGRAD 42802 840-570645-49 037 07133286 102906839 4979
MESNA ZAJEDNICA DRAGOVIĆA DIMITROVGRAD 42802 840-797645-86 037 07289898 4980
MESNA ZAJEDNICA ŽELjUŠA DIMITROVGRAD 42802 840-1043645-62 037 07289812 101046356 4981
MESNA ZAJEDNICA IZATOVCI DIMITROVGRAD 42802 840-2209645-76 037 07133421 4982
MESNA ZAJEDNICA ISKROVCI DIMITROVGRAD 42802 840-2224645-84 037 07289839 4983
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA DIMITROVGRAD 42802 840-1618645-13 037 07289774 4984
MESNA ZAJEDNICA KUSA VRANA DIMITROVGRAD 42802 840-868645-98 037 07289782 4985
MESNA ZAJEDNICA MAZGOŠ DIMITROVGRAD 42802 840-2164645-52 037 07211368 4986
MESNA ZAJEDNICA MOINCI DIMITROVGRAD 42802 840-980645-09 037 07211341 102733545 4987
MESNA ZAJEDNICA PASKAŠIJA DIMITROVGRAD 42802 840-1001645-59 037 07289758 102892121 4988
MESNA ZAJEDNICA PETAČINCI DIMITROVGRAD 42802 840-2194645-68 037 07133464 4989
MESNA ZAJEDNICA PETRLAŠ DIMITROVGRAD 42802 840-2119645-28 037 07289766 4990
MESNA ZAJEDNICA POGANOVO DIMITROVGRAD 42802 840-916645-46 037 07289715 4991
MESNA ZAJEDNICA PRAČA DIMITROVGRAD 42802 840-1917645-69 037 07289707 4992
MESNA ZAJEDNICA PRTOPOPINCI DIMITROVGRAD 42802 840-649645-20 037 07289685 4993
MESNA ZAJEDNICA RADEJINA DIMITROVGRAD 42802 840-699645-79 037 07133332 102663467 4994
MESNA ZAJEDNICA SENOKOS DIMITROVGRAD 42802 840-1129645-82 037 07133359 4995
MESNA ZAJEDNICA SKVENICA DIMITROVGRAD 42802 840-623645-32 037 07289880 4996
MESNA ZAJEDNICA SLIVNICA DIMITROVGRAD 42802 840-723645-53 037 07133367 4997
MESNA ZAJEDNICA SMILOVCI DIMITROVGRAD 42802 840-959645-56 037 07133324 101046389 4998
MESNA ZAJEDNICA TRN.ODOROVCI DIMITROVGRAD 42802 840-2048645-16 037 07211350 102677314 4999
MESNA ZAJEDNICA "BELEŠ" LUKAVICA DIMITROVGRAD 42802 840-2001645-75 037 07289804 101046268 5000
MESNA ZAJEDNICA "LUKAVICA 1" LUKAVICA DIMITROVGRAD 42802 840-1847645-64 037 07289731 101046151 5001
PREDŠKOLSKA USTANOVA "8. SEPTEMBAR" DIMITROVGRAD 42802 840-72661-07 037 07133197 100610903 5002
NARODNA BIBLIOTEKA DIMITROVGRAD 42802 840-185664-13 037 17044150 101045386 5003
CENTAR ZA KULTURU DIMITROVGRAD 42802 840-81664-61 037 07133219 101045247 5004
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE DOLjEVAC 42500 840-154640-62 038 07171820 102125630 5005
OPŠTINSKA UPRAVA DOLjEVAC 42500 840-255641-87 038 07171846 100491448 5006
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU DOLjEVAC 42500 840-405644-61 038 07171820 100491448 5007
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE DOLjEVAC 42500 840-413644-20 038 17284240 102125808 5008
MESNA ZAJEDNICA BELOTINAC DOLjEVAC 42500 840-2293645-82 038 07286015 100870088 5009
MESNA ZAJEDNICA DOLjEVAC DOLjEVAC 42500 840-2253645-93 038 07171897 102255770 5010
MESNA ZAJEDNICA KLISURA DOLjEVAC 42500 840-3214645-30 038 07288859 5011
MESNA ZAJEDNICA KNEZICE DOLjEVAC 42500 840-2208645-69 038 07171927 100870334 5012
MESNA ZAJEDNICA MALOŠIŠTE DOLjEVAC 42500 840-2268645-04 038 07273037 100870061 5013
MESNA ZAJEDNICA MEKIŠ DOLjEVAC 42500 840-3170645-13 038 07285957 102163143 5014
MESNA ZAJEDNICA ORLjANE DOLjEVAC 42500 840-2223645-77 038 07285965 102214858 5015
MESNA ZAJEDNICA PERUTINA DOLjEVAC 42500 840-3162645-54 038 07299532 102742763 5016
MESNA ZAJEDNICA PUKOVAC DOLjEVAC 42500 840-2193645-61 038 07235984 100870300 5017
MESNA ZAJEDNICA RUSNA DOLjEVAC 42500 840-2282645-05 038 07285973 100870211 5018
MESNA ZAJEDNICA TOPLIČKO KOČANE DOLjEVAC 42500 840-3143645-18 038 07171919 100870166 5019
MESNA ZAJEDNICA ĆURLINA DOLjEVAC 42500 840-3208645-85 038 07283423 5020
MESNA ZAJEDNICA ČAPLjINCE DOLjEVAC 42500 840-2764645-81 038 07272162 102785095 5021
MESNA ZAJEDNICA ČEČINA DOLjEVAC 42500 840-2743645-31 038 07272154 100870359 5022
MESNA ZAJEDNICA ŠAINOVAC DOLjEVAC 42500 840-3205645-64 038 07279701 100870254 5023
MESNA ZAJEDNICA ŠARLINAC DOLjEVAC 42500 840-3166645-82 038 07285990 101877652 5024
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LANE" DOLjEVAC 42500 840-659661-42 038 07348223 100870391 5025
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR "KOPRIJAN" DOLjEVAC 42500 840-733664-66 038 17474219 102671741 5026
NARODNA BIBLIOTEKA DOLjEVAC 42500 840-602664-22 038 17035746 100491472 5027
JKP "DOLjEVAC" DOLjEVAC 42500 038 17449907 5028
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU DOLjEVAC 42500 038 17181939 5029
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE GADžIN HAN 42500 840-156640-76 039 07212330 100992509 5030
ORGAN UPRAVE SKUPŠTINE OPŠTINE GADžIN HAN 42500 840-247641-31 039 07212356 100990680 5031
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE GADžIN HAN 42500 840-422644-83 039 17431226 100706070 5032
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE GADžIN HAN 42500 840-415644-34 039 17287150 100992525 5033
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA VELIKI KRČIMIR GADžIN HAN 42500 840-2568645-67 039 07304285 102729766 5034
MESNA ZAJEDNICA VELIKI VRTOP GADžIN HAN 42500 840-3119645-44 039 07304269 102729811 5035
MESNA ZAJEDNICA GADžIN HAN GADžIN HAN 42500 840-3148645-53 039 07171676 103004439 5036
MESNA ZAJEDNICA GORNjE VLASE GADžIN HAN 42500 840-3158645-26 039 07304234 102589953 5037
MESNA ZAJEDNICA GORNjI BARBEŠ GADžIN HAN 42500 840-2845645-66 039 07304218 102653746 5038
MESNA ZAJEDNICA GORNjI DUŠNIK GADžIN HAN 42500 840-2306645-76 039 07277822 102789668 5039
MESNA ZAJEDNICA GRKINjE GADžIN HAN 42500 840-2775645-61 039 07273240 102547413 5040
MESNA ZAJEDNICA DONjE DRAGOVLjE GADžIN HAN 42500 840-2872645-61 039 07304200 102729803 5041
MESNA ZAJEDNICA DONjI DUŠNIK GADžIN HAN 42500 840-2523645-43 039 07304161 103101648 5042
MESNA ZAJEDNICA DUKAT GADžIN HAN 42500 840-2925645-44 039 07304170 102573971 5043
MESNA ZAJEDNICA ZAPLANjSKA TOPONICA GADžIN HAN 42500 840-2319645-70 039 07171650 102547405 5044
MESNA ZAJEDNICA KOPRIVNICA GADžIN HAN 42500 840-3178645-69 039 07249098 103103289 5045
MESNA ZAJEDNICA KRASTAVČE GADžIN HAN 42500 840-3114645-09 039 07304145 102653711 5046
MESNA ZAJEDNICA LIČJE GADžIN HAN 42500 840-2238645-85 039 07171668 5047
MESNA ZAJEDNICA MALI KRČIMIR GADžIN HAN 42500 840-2826645-30 039 07278659 102386544 5048
MESNA ZAJEDNICA MARINA KUTINA GADžIN HAN 42500 840-3202645-43 039 07269528 102589945 5049
MESNA ZAJEDNICA MILjKOVAC GADžIN HAN 42500 840-3174645-41 039 07242468 102591768 5050
MESNA ZAJEDNICA RAVNA DUBRAVA GADžIN HAN 42500 840-3154645-95 039 07304099 103103272 5051
MESNA ZAJEDNICA SOPOTNICA GADžIN HAN 42500 840-2836645-03 039 07304072 103101630 5052
MESNA ZAJEDNICA TASKOVIĆI GADžIN HAN 42500 840-2369645-32 039 07171617 102486118 5053
MESNA ZAJEDNICA ĆELIJE GADžIN HAN 42500 840-2722645-78 039 07283440 103103264 5054
MESNA ZAJEDNICA ČAGROVAC GADžIN HAN 42500 840-3219645-65 039 07328648 102653699 5055
MESNA ZAJEDNICA ŠEBET GADžIN HAN 42500 840-3211645-09 039 07287712 102785134 5056
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PRVA RADOST" GADžIN HAN 42500 840-583661-92 039 07319851 100990069 5057
DOM KULTURE "BRANKO MILjKOVIĆ" GADžIN HAN 42500 840-548664-32 039 07171633 100107678 5058
OPŠTINSKA BIBLIOTEKA GADžIN HAN 42500 840-560664-19 039 17256823 100990606 5059
JP DIREKCIJA ZA PUTEVE GRAĐEVINSKO GADžIN HAN 42500 039 17289292 5060
ZEMLjIŠTE I IZGRADNjU
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE GOLUBAC 42950 840-122640-32 040 07162588 102671434 5061
OPŠTINSKI ORGANI UPRAVE GOLUBAC 42950 840-39641-30 040 07162901 101483358 5062
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GOLUBAC 42950 840-269641-88 040 17271504 101484721 5063
OPŠTINSKI FOND ZA ZAŠ.,KORIŠ.I GOLUBAC 42950 840-399644-19 040 17223089 102663506 5064
UNAPREĐ.DOBARA OD OPŠTEG INTERESA
SREDSTVA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU GOLUBAC 42950 840-393644-74 040 07162588 102671434 5065
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADNjE GOLUBAC 42950 840-141644-56 040 17302019 102671442 5066
MESNA ZAJEDNICA BARIČ GOLUBAC 42950 840-2007645-20 040 07141327 102788093 5067
MESNA ZAJEDNICA BIKINjE GOLUBAC 42950 840-2023645-35 040 07141335 102648732 5068
MESNA ZAJEDNICA BRANIČEVO GOLUBAC 42950 840-2171645-04 040 07141343 101855315 5069
MESNA ZAJEDNICA BRNjICA GOLUBAC 42950 840-2338645-09 040 07236425 102663514 5070
MESNA ZAJEDNICA VINCI GOLUBAC 42950 840-2097645-68 040 07267304 102698532 5071
MESNA ZAJEDNICA VOJILOVO GOLUBAC 42950 840-2038645-43 040 07228406 102533263 5072
MESNA ZAJEDNICA GOLUBAC GOLUBAC 42950 840-2112645-76 040 07240058 102272883 5073
MESNA ZAJEDNICA DVORIŠTE GOLUBAC 42950 840-2326645-22 040 07228414 102394528 5074
MESNA ZAJEDNICA DOBRA GOLUBAC 42950 840-2185645-05 040 07228449 102788116 5075
MESNA ZAJEDNICA DONjA KRUŠEVICA GOLUBAC 42950 840-2244645-30 040 07228473 102788124 5076
MESNA ZAJEDNICA DUŠMANIĆ GOLUBAC 42950 840-2229645-22 040 07228481 102671467 5077
MESNA ZAJEDNICA ŽITKOVICA GOLUBAC 42950 840-2156645-93 040 07228503 102590064 5078
MESNA ZAJEDNICA KLENjE GOLUBAC 42950 840-2200645-13 040 07141289 102648716 5079
MESNA ZAJEDNICA KRIVAČA GOLUBAC 42950 840-2312645-21 040 07228422 102671475 5080
MESNA ZAJEDNICA KUDREŠ GOLUBAC 42950 840-2054645-58 040 07228465 102272859 5081
MESNA ZAJEDNICA MALEŠEVO GOLUBAC 42950 840-2069645-66 040 07199996 102394552 5082
MESNA ZAJEDNICA MILjEVAC GOLUBAC 42950 840-2214645-14 040 07141351 102648693 5083
MESNA ZAJEDNICA MRČKOVAC GOLUBAC 42950 840-2299645-27 040 07228490 101484893 5084
MESNA ZAJEDNICA PONIKVE GOLUBAC 42950 840-3067645-68 040 17270010 102790213 5085
MESNA ZAJEDNICA RADOŠEVAC GOLUBAC 42950 840-2083645-67 040 07228384 102648677 5086
MESNA ZAJEDNICA SLADINAC GOLUBAC 42950 840-2260645-45 040 07228392 102882127 5087
MESNA ZAJEDNICA SNEGOTIN GOLUBAC 42950 840-2126645-77 040 07228457 102590072 5088
MESNA ZAJEDNICA USIJE GOLUBAC 42950 840-2141645-85 040 07228376 102631696 5089
MESNA ZAJEDNICA ŠUVAJIĆ GOLUBAC 42950 840-2842645-45 040 07228511 5090
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LASTA" GOLUBAC 42950 840-476661-22 040 07324006 101483639 5091
NARODNA BIBLIOTEKA "VELjKO DUGOŠEVIĆ" GOLUBAC 42950 840-210664-91 040 07159455 101484115 5092
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GOLUBAC 42950 040 17209477 5093
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE GORNjI MILANOVAC 41320 840-31640-74 041 07175221 102156105 5094
IZVRŠNI ODBOR OPŠTINE GORNjI MILANOVAC 41320 840-66641-25 041 07175302 5095
JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNjU OPŠTINE GORNjI MILANOVAC 41320 840-159641-94 041 17180835 101152844 5096
GORNjI MILANOVAC
OPŠTINSKA UPRAVA GORNjI MILANOVAC 41320 840-56641-52 041 07175329 102182363 5097
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE GORNjI MILANOVAC 41320 840-168641-60 041 17297279 101152973 5098
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU GORNjI MILANOVAC 41320 840-311644-82 041 17466232 102501822 5099
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE GORNjI MILANOVAC 41320 840-34644-83 041 17253514 102448478 5100
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA GORNjI MILANOVAC 41320 840-1536645-21 041 07192860 102385873 5101
MESNA ZAJEDNICA BELO POLjE GORNjI MILANOVAC 41320 840-2058645-86 041 07224303 102155926 5102
MESNA ZAJEDNICA BERŠIĆI GORNjI MILANOVAC 41320 840-2376645-81 041 07224095 102155799 5103
MESNA ZAJEDNICA BOGDANICA GORNjI MILANOVAC 41320 840-2232645-43 041 07224133 102156902 5104
MESNA ZAJEDNICA BOLjKOVCI GORNjI MILANOVAC 41320 840-2114645-90 041 07224346 102448398 5105
MESNA ZAJEDNICA BRAJIĆI GORNjI MILANOVAC 41320 840-1799645-19 041 07225253 102155959 5106
MESNA ZAJEDNICA BRĐANI GORNjI MILANOVAC 41320 840-2202645-27 041 07224150 102155820 5107
MESNA ZAJEDNICA BREZNA GORNjI MILANOVAC 41320 840-2340645-23 041 07224028 102155862 5108
MESNA ZAJEDNICA BRUSNICA GORNjI MILANOVAC 41320 840-1785645-18 041 07224176 102155918 5109
MESNA ZAJEDNICA VARNICE GORNjI MILANOVAC 41320 840-1982645-39 041 07224273 102155803 5110
MESNA ZAJEDNICA VELEREČ GORNjI MILANOVAC 41320 840-2247645-51 041 07224389 102155696 5111
MESNA ZAJEDNICA VRAĆEŠNICA GORNjI MILANOVAC 41320 840-2387645-61 041 07224087 102385427 5112
MESNA ZAJEDNICA VRNČANI GORNjI MILANOVAC 41320 840-2128645-91 041 07225296 102155895 5113
MESNA ZAJEDNICA GORNjA VRBAVA GORNjI MILANOVAC 41320 840-1912645-34 041 07224222 102155758 5114
MESNA ZAJEDNICA GORNjA GORA GORNjI MILANOVAC 41320 840-1828645-28 041 07224192 102155879 5115
MESNA ZAJEDNICA GORNjA CRNIĆA GORNjI MILANOVAC 41320 840-2099645-82 041 07224338 102386163 5116
MESNA ZAJEDNICA GORNjI BANjANI GORNjI MILANOVAC 41320 840-2042645-71 041 07224290 102448865 5117
MESNA ZAJEDNICA GORNjI BRANETIĆI GORNjI MILANOVAC 41320 840-1954645-37 041 07225270 102156935 5118
MESNA ZAJEDNICA GRABOVICA GORNjI MILANOVAC 41320 840-2217645-35 041 07224141 102155723 5119
MESNA ZAJEDNICA DONjA VRBAVA GORNjI MILANOVAC 41320 840-2314645-35 041 07224001 102155707 5120
MESNA ZAJEDNICA DONjA CRNIĆA GORNjI MILANOVAC 41320 840-2438645-30 041 07224052 102155887 5121
MESNA ZAJEDNICA DONjI BRANETIĆI GORNjI MILANOVAC 41320 840-2289645-54 041 07224010 102155661 5122
MESNA ZAJEDNICA DRAGOLj GORNjI MILANOVAC 41320 840-1924645-21 041 07224249 102155766 5123
MESNA ZAJEDNICA ZAGRAĐE GORNjI MILANOVAC 41320 840-1899645-40 041 07224214 102156880 5124
MESNA ZAJEDNICA JABLANICA GORNjI MILANOVAC 41320 840-2158645-10 041 07224362 102155688 5125
MESNA ZAJEDNICA KALIMANIĆI GORNjI MILANOVAC 41320 840-2187645-19 041 07224397 102155900 5126
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA GORNjI MILANOVAC 41320 840-2328645-36 041 07313667 102386171 5127
MESNA ZAJEDNICA KLATIČEVO GORNjI MILANOVAC 41320 840-2803645-63 041 17292285 102385443 5128
MESNA ZAJEDNICA KOŠTUNIĆI GORNjI MILANOVAC 41320 840-1858645-44 041 07192886 102385478 5129
MESNA ZAJEDNICA LEUŠIĆI GORNjI MILANOVAC 41320 840-2352645-10 041 07206437 102384609 5130
MESNA ZAJEDNICA LIPOVAC GORNjI MILANOVAC 41320 840-2026645-56 041 07224281 102156898 5131
MESNA ZAJEDNICA LOZANj GORNjI MILANOVAC 41320 840-2143645-02 041 07225300 102448380 5132
MESNA ZAJEDNICA LUNjEVICA GORNjI MILANOVAC 41320 840-2364645-94 041 07243898 102155670 5133
MESNA ZAJEDNICA LjUTOVNICA GORNjI MILANOVAC 41320 840-2084645-74 041 07224311 102386202 5134
MESNA ZAJEDNICA MAJDAN GORNjI MILANOVAC 41320 840-1843645-36 041 07225261 102386180 5135
MESNA ZAJEDNICA NAKUČANI GORNjI MILANOVAC 41320 840-2771645-33 041 17124692 102385486 5136
MESNA ZAJEDNICA NEVADE GORNjI MILANOVAC 41320 840-2262645-59 041 07224125 102155846 5137
MESNA ZAJEDNICA OZREM GORNjI MILANOVAC 41320 840-2276645-60 041 07224117 102384586 5138
MESNA ZAJEDNICA POLOM GORNjI MILANOVAC 41320 840-2413645-49 041 07224079 102155731 5139
MESNA ZAJEDNICA PRANjANI GORNjI MILANOVAC 41320 840-1767645-86 041 07192878 102386155 5140
MESNA ZAJEDNICA RUDNIK GORNjI MILANOVAC 41320 840-2452645-31 041 07192916 102384578 5141
MESNA ZAJEDNICA RUČIĆI GORNjI MILANOVAC 41320 840-2173645-18 041 07224354 102155774 5142
MESNA ZAJEDNICA SAVINAC GORNjI MILANOVAC 41320 840-2010645-41 041 07224419 102155934 5143
MESNA ZAJEDNICA SVRAČKOVICA GORNjI MILANOVAC 41320 840-1813645-20 041 07224184 102448402 5144
MESNA ZAJEDNICA SEMEDRAM GORNjI MILANOVAC 41320 840-2073645-94 041 07224320 102385451 5145
MESNA ZAJEDNICA SREZOJEVCI GORNjI MILANOVAC 41320 840-1969645-45 041 07224265 102156919 5146
MESNA ZAJEDNICA TAKOVO GORNjI MILANOVAC 41320 840-1888645-60 041 07224206 102384594 5147
MESNA ZAJEDNICA TEOČIN GORNjI MILANOVAC 41320 840-2301645-41 041 07192908 102155942 5148
MESNA ZAJEDNICA TRUDELj GORNjI MILANOVAC 41320 840-1939645-29 041 07224257 102155715 5149
MESNA ZAJEDNICA UGRINOVCI GORNjI MILANOVAC 41320 840-1995645-33 041 07225288 102385435 5150
MESNA ZAJEDNICA ŠILOPAJ GORNjI MILANOVAC 41320 840-1872645-45 041 07192894 102155782 5151
PREDŠKOLSKA USTANOVA "SUNCE" GORNjI MILANOVAC 41320 840-130661-25 041 07177232 100889777 5152
BIBLIOTEKA "BRAĆA NASTASIJEVIĆ" GORNjI MILANOVAC 41320 840-282664-13 041 17020471 101152957 5153
MUZEJ RUDNIČKO-TAKOVSKOG KRAJA GORNjI MILANOVAC 41320 840-276664-68 041 06993800 101152965 5154
USTANOVA ZA KULTURU I UMETNOST GORNjI MILANOVAC 41320 840-241664-17 041 07193459 101152990 5155
"KULTURNI CENTAR"
USTANOVA U OBLASTI FIZIČKE KULTURE GORNjI MILANOVAC 41320 041 17040898 5156
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE IVANjICA 43720 840-94640-30 042 07221142 101886934 5157
OPŠTINSKA UPRAVA IVANjICA 43720 840-277641-47 042 06981984 101063437 5158
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO IVANjICA 43720 840-281641-75 042 07287445 101886967 5159
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE IVANjICA 43720 840-278641-54 042 17367633 101062047 5160
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU IVANjICA 43720 840-262644-30 042 17369385 101886959 5161
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU IVANjICA 43720 840-486644-46 042 17280562 101064116 5162
MESNA ZAJEDNICA BRATLjEVO IVANjICA 43720 840-654645-55 042 07238983 100932695 5163
MESNA ZAJEDNICA BREZOVA IVANjICA 43720 840-517645-66 042 07230842 100933270 5164
MESNA ZAJEDNICA BUKOVICA IVANjICA 43720 840-753645-69 042 07317425 100929835 5165
MESNA ZAJEDNICA DEVIĆI IVANjICA 43720 840-681645-50 042 07297262 101064526 5166
MESNA ZAJEDNICA ERČEGE IVANjICA 43720 840-439645-05 042 07313560 100933964 5167
MESNA ZAJEDNICA IVANjICA IVANjICA 43720 840-336645-60 042 07111827 101063654 5168
MESNA ZAJEDNICA KOVILjE IVANjICA 43720 840-362645-48 042 07322011 100933956 5169
MESNA ZAJEDNICA KUŠIĆI IVANjICA 43720 840-388645-36 042 07210035 100931799 5170
MESNA ZAJEDNICA LISA IVANjICA 43720 840-414645-24 042 07230826 100931782 5171
MESNA ZAJEDNICA LUKE IVANjICA 43720 840-602645-79 042 07210027 101064149 5172
MESNA ZAJEDNICA MEĐUREČJE IVANjICA 43720 840-465645-90 042 07322003 100931846 5173
MESNA ZAJEDNICA MOČIOCI IVANjICA 43720 840-546645-75 042 07155611 100934199 5174
MESNA ZAJEDNICA OPALjENIK IVANjICA 43720 840-575645-84 042 07311974 100934527 5175
MESNA ZAJEDNICA OSONICA IVANjICA 43720 840-1604645-12 042 07111754 100931838 5176
MESNA ZAJEDNICA OSTATIJA IVANjICA 43720 840-628645-67 042 07210361 101064479 5177
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA IVANjICA 43720 840-704645-17 042 07155581 100933972 5178
MESNA ZAJEDNICA PRILIKE IVANjICA 43720 840-492645-85 042 07155590 100932951 5179
MESNA ZAJEDNICA SREDNjA REKA IVANjICA 43720 840-728645-88 042 07230869 100933948 5180
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DOBRILA IVANjICA 43720 840-346661-82 042 07270810 100932611 5181
STAMBOLIĆ"
BIBLIOTEKA "SVETISLAV VULOVIĆ" IVANjICA 43720 840-454664-53 042 17385097 101063839 5182
DOM KULTURE "IVANjICA" IVANjICA 43720 840-310664-15 042 07314868 101063700 5183
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU IVANjICA 43720 042 17210033 5184
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KLADOVO 44260 840-169640-70 043 07233299 100694501 5185
J.P.ZA PLANIRANjE,UREĐENjE I IZGRADNjU KLADOVO 44260 840-456641-39 043 17180045 100695699 5186
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KLADOVO 44260 840-364641-74 043 07213263 100694770 5187
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KLADOVO 44260 840-367641-95 043 17029215 100694421 5188
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE KLADOVO 44260 840-443644-36 043 07683987 102182672 5189
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU KLADOVO 44260 840-355644-02 043 17287516 100697768 5190
FOND O KOR.I USM.SRED.NAKNADE ZA KLADOVO 44260 840-444644-43 043 07616538 100697514 5191
KOR.DOBARA OD OPŠ.INT.U
PROIZ.ELEKT.ENER.
MESNA ZAJEDNICA BRZA PALANKA KLADOVO 44260 840-3800645-58 043 07129866 100696909 5192
MESNA ZAJEDNICA VAJUGA KLADOVO 44260 840-3815645-66 043 07357192 100697792 5193
MESNA ZAJEDNICA VELESNICA KLADOVO 44260 840-3802645-72 043 07327013 102707815 5194
MESNA ZAJEDNICA VELIKA VRBICA KLADOVO 44260 840-3816645-73 043 07231547 102574021 5195
MESNA ZAJEDNICA VELIKA KAMENICA KLADOVO 44260 840-3801645-65 043 07240708 102182592 5196
MESNA ZAJEDNICA GRABOVNICA KLADOVO 44260 840-3799645-51 043 07237472 100695060 5197
MESNA ZAJEDNICA DAVIDOVAC KLADOVO 44260 840-3819645-94 043 07237464 100697467 5198
MESNA ZAJEDNICA KLADOVO KLADOVO 44260 840-3804645-86 043 07218761 100697901 5199
MESNA ZAJEDNICA KLADUŠNICA KLADOVO 44260 840-3817645-80 043 07241127 102796680 5200
MESNA ZAJEDNICA KORBOVO KLADOVO 44260 840-3807645-10 043 07351542 102182904 5201
MESNA ZAJEDNICA KOSTOL KLADOVO 44260 840-3809645-24 043 07357184 100696503 5202
MESNA ZAJEDNICA KUPUZIŠTE KLADOVO 44260 840-3814645-59 043 07233183 101689015 5203
MESNA ZAJEDNICA LjUBIČEVAC KLADOVO 44260 840-3803645-79 043 07234562 100697081 5204
MESNA ZAJEDNICA MALA VRBICA KLADOVO 44260 840-3810645-31 043 07241429 100696835 5205
MESNA ZAJEDNICA MANASTIRICA KLADOVO 44260 840-3813645-52 043 07237448 102574056 5206
MESNA ZAJEDNICA MILUTINOVAC KLADOVO 44260 840-3806645-03 043 07237421 100696843 5207
MESNA ZAJEDNICA NOVI SIP KLADOVO 44260 840-3818645-87 043 07237430 102182832 5208
MESNA ZAJEDNICA PETROVO SELO KLADOVO 44260 840-3820645-04 043 07328117 100698038 5209
MESNA ZAJEDNICA PODVRŠKA KLADOVO 44260 840-3811645-38 043 07240236 102687626 5210
MESNA ZAJEDNICA REKA KLADOVO 44260 840-3812645-45 043 07246145 101689058 5211
MESNA ZAJEDNICA RTKOVO KLADOVO 44260 840-3805645-93 043 07232977 100697137 5212
MESNA ZAJEDNICA TEKIJA KLADOVO 44260 840-3808645-17 043 07332360 100696538 5213
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NEVEN" KLADOVO 44260 840-550661-55 043 07129785 100696683 5214
ARHEOLOŠKI MUZEJ ĐERDAPA KLADOVO 44260 840-525664-65 043 06340776 5215
CENTAR ZA KULTURU OPŠTINE KLADOVO KLADOVO 44260 840-527664-79 043 17116720 100696511 5216
MESNA ZAJEDNICA REČICA KLADOVO 44260 840-- 043 07242301 5217
RADIO "ĐERDAP" KLADOVO 44260 840-- 043 07339321 5218
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KNIĆ 41704 840-61640-90 044 07186193 101611061 5219
SKUPŠTINA OPŠTINE KNIĆ-ORGAN UPRAVE KNIĆ 41704 840-123641-36 044 07186274 101611070 5220
TURISTIČKA ORGANIZACIJA "KNIĆ" KNIĆ 41704 840-267641-74 044 17116444 100820613 5221
BUDžETSKI FOND ZA LOKALNE I KNIĆ 41704 840-265644-51 044 07366906 101611406 5222
NEKATEGORISANE PUTEVE I KOMUNALNU
DELATNOST NA SELU
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU KNIĆ 41704 840-378644-66 044 17340719 100820937 5223
FOND ZA FINANSIRANjE SOLIDARNE STAMBENE KNIĆ 41704 840-85644-52 044 17275577 101611088 5224
IZGRADNjE U OPŠTINI KNIĆ
MESNA ZAJEDNICA BAJČETINA KNIĆ 41704 840-2595645-62 044 07124694 102180647 5225
MESNA ZAJEDNICA BALOSAVE KNIĆ 41704 840-2566645-53 044 07125038 100820769 5226
MESNA ZAJEDNICA BARE KNIĆ 41704 840-1814645-27 044 07124937 101611543 5227
MESNA ZAJEDNICA BEČEVICA KNIĆ 41704 840-2545645-03 044 07124961 100820621 5228
MESNA ZAJEDNICA BORAČ KNIĆ 41704 840-2302645-48 044 07125003 100820630 5229
MESNA ZAJEDNICA BRNjICA KNIĆ 41704 840-2586645-96 044 07125046 102996644 5230
MESNA ZAJEDNICA BUMBAREVO BRDO KNIĆ 41704 840-1940645-36 044 07124945 102148654 5231
MESNA ZAJEDNICA VRBETA KNIĆ 41704 840-2684645-06 044 07124970 102148582 5232
MESNA ZAJEDNICA VUČKOVICA KNIĆ 41704 840-2159645-17 044 07125011 101612363 5233
MESNA ZAJEDNICA GRIVAC KNIĆ 41704 840-2638645-72 044 07125054 101612291 5234
MESNA ZAJEDNICA GUBEREVAC KNIĆ 41704 840-2074645-04 044 07125020 100820953 5235
MESNA ZAJEDNICA GUNCATI KNIĆ 41704 840-2427645-50 044 07125062 102317132 5236
MESNA ZAJEDNICA DRAGUŠICA KNIĆ 41704 840-2701645-28 044 07125089 102148599 5237
MESNA ZAJEDNICA DUBRAVA KNIĆ 41704 840-2521645-29 044 07124732 100820945 5238
MESNA ZAJEDNICA ŽUNjE KNIĆ 41704 840-2576645-26 044 07124759 102126421 5239
MESNA ZAJEDNICA ZABOJNICA KNIĆ 41704 840-2129645-98 044 07124783 101986218 5240
MESNA ZAJEDNICA KIKOJEVAC KNIĆ 41704 840-2400645-55 044 07124864 102687337 5241
MESNA ZAJEDNICA KNEŽEVAC KNIĆ 41704 840-2453645-38 044 07124821 102148603 5242
MESNA ZAJEDNICA KNIĆ KNIĆ 41704 840-2059645-93 044 07124767 102148646 5243
MESNA ZAJEDNICA KONjUŠA KNIĆ 41704 840-2555645-73 044 07124791 100820881 5244
MESNA ZAJEDNICA LESKOVAC KNIĆ 41704 840-2626645-85 044 07124830 102148611 5245
MESNA ZAJEDNICA LIPNICA KNIĆ 41704 840-2027645-63 044 07124872 101612306 5246
MESNA ZAJEDNICA LjUBIĆ KNIĆ 41704 840-2617645-22 044 07124775 102180655 5247
MESNA ZAJEDNICA LjULjACI KNIĆ 41704 840-2762645-67 044 07124996 100820648 5248
MESNA ZAJEDNICA OPLANIĆ KNIĆ 41704 840-2439645-37 044 07124953 100819986 5249
MESNA ZAJEDNICA PAJSIJEVIĆ KNIĆ 41704 840-1613645-75 044 07124805 102148638 5250
MESNA ZAJEDNICA PRETOKE KNIĆ 41704 840-2605645-35 044 07124929 000000000 5251
MESNA ZAJEDNICA RAŠKOVIĆ KNIĆ 41704 840-2649645-52 044 07124848 100819599 5252
MESNA ZAJEDNICA SUMOROVAC KNIĆ 41704 840-2499645-69 044 07124899 101612355 5253
MESNA ZAJEDNICA TOPONICA KNIĆ 41704 840-618645-94 044 07124856 100819978 5254
MESNA ZAJEDNICA ČESTIN KNIĆ 41704 840-2388645-68 044 07124813 101612314 5255
MESNA ZAJEDNICA "GRUŽA-GRABOVAC" KNIĆ 41704 840-1648645-29 044 07124988 100820873 5256
MESNA ZAJEDNICA RADMILOVIĆ KNIĆ 41704 840-3887645-85 044 07124902 102180639 5257
PREDŠKOLSKA USTANOVA "KNIĆ" KNIĆ 41704 840-414661-73 044 07410816 101611422 5258
OPŠTINSKA BIBLIOTEKA "25. OKTOBAR" KNIĆ 41704 840-203664-42 044 07125275 101611852 5259
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KNjAŽEVAC 44220 840-162640-21 045 07212674 102106760 5260
OPŠTINSKI ORGAN UPRAVE KNjAŽEVAC 44220 840-319641-50 045 07212704 100630401 5261
VATROGASNI FOND KNjAŽEVAC 44220 840-430644-42 045 17365533 100634066 5262
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE KNjAŽEVAC 44220 840-429644-35 045 17270443 101880154 5263
OPŠTINE
FOND SOLIDARNOSTI ZA POMOĆ RADNIM KNjAŽEVAC 44220 840-428644-28 045 07212674 102106760 5264
LjUDIMA I GRAĐANIMA
DRUGA MESNA ZAJEDNICA KNjAŽEVAC 44220 840-3563645-48 045 07259468 100407924 5265
MESNA ZAJEDNICA BELANOVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3520645-38 045 07218893 100635018 5266
MESNA ZAJEDNICA BELI POTOK KNjAŽEVAC 44220 840-3494645-50 045 07189648 100635155 5267
MESNA ZAJEDNICA BERČINOVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3508645-51 045 07215657 100635114 5268
MESNA ZAJEDNICA VASILj KNjAŽEVAC 44220 840-3489645-15 045 07189605 100634912 5269
MESNA ZAJEDNICA VINA KNjAŽEVAC 44220 840-3526645-80 045 07189656 100634672 5270
MESNA ZAJEDNICA VITKOVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3427645-66 045 07241186 101880347 5271
MESNA ZAJEDNICA GORNjA KAMENICA KNjAŽEVAC 44220 840-3540645-81 045 07215622 100634697 5272
MESNA ZAJEDNICA GORNjE ZUNIČE KNjAŽEVAC 44220 840-3517645-17 045 07215665 100634881 5273
MESNA ZAJEDNICA DEBELICE KNjAŽEVAC 44220 840-3452645-47 045 07215606 100634816 5274
MESNA ZAJEDNICA DONjA KAMENICA KNjAŽEVAC 44220 840-3547645-33 045 07189702 100634793 5275
MESNA ZAJEDNICA DONjA SOKOLICA KNjAŽEVAC 44220 840-3558645-13 045 07215720 102813998 5276
MESNA ZAJEDNICA DONjE ZUNIČE KNjAŽEVAC 44220 840-3450645-33 045 07189672 102106989 5277
MESNA ZAJEDNICA DRENOVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3457645-82 045 07215797 102813955 5278
MESNA ZAJEDNICA ŽLNE KNjAŽEVAC 44220 840-3467645-55 045 07189613 100634988 5279
MESNA ZAJEDNICA JAKOVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3474645-07 045 07241178 100635000 5280
MESNA ZAJEDNICA JALOVIK IZVOR KNjAŽEVAC 44220 840-3537645-60 045 07215568 102813980 5281
MESNA ZAJEDNICA JELAŠNICA KNjAŽEVAC 44220 840-3446645-05 045 07233906 102173668 5282
MESNA ZAJEDNICA KALNA KNjAŽEVAC 44220 840-3484645-77 045 07215614 100634953 5283
MESNA ZAJEDNICA KRENTA KNjAŽEVAC 44220 840-3515645-03 045 07213638 100634970 5284
MESNA ZAJEDNICA LEPENA KNjAŽEVAC 44220 840-3577645-49 045 07313977 102814005 5285
MESNA ZAJEDNICA MILjKOVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3552645-68 045 07218800 100635122 5286
MESNA ZAJEDNICA MINIĆEVO KNjAŽEVAC 44220 840-3434645-18 045 07128088 100630991 5287
MESNA ZAJEDNICA OREŠAC KNjAŽEVAC 44220 840-3574645-28 045 07269358 100635083 5288
MESNA ZAJEDNICA OŠLjANE KNjAŽEVAC 44220 840-3477645-28 045 07241143 100635106 5289
MESNA ZAJEDNICA PETRUŠA KNjAŽEVAC 44220 840-3479645-42 045 07241151 100635075 5290
MESNA ZAJEDNICA PODVIS KNjAŽEVAC 44220 840-3499645-85 045 07213581 102813939 5291
MESNA ZAJEDNICA RAVNA KNjAŽEVAC 44220 840-3556645-96 045 07189630 102813963 5292
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3437645-39 045 07215711 101758041 5293
MESNA ZAJEDNICA SKROBNICA KNjAŽEVAC 44220 840-3549645-47 045 07217188 100634873 5294
MESNA ZAJEDNICA TRGOVIŠTE KNjAŽEVAC 44220 840-3472645-90 045 07274459 100634701 5295
MESNA ZAJEDNICA TRNOVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3423645-38 045 07275978 102813971 5296
MESNA ZAJEDNICA CRVENjE KNjAŽEVAC 44220 840-3470645-76 045 07215886 100634656 5297
MESNA ZAJEDNICA ŠTIPINA KNjAŽEVAC 44220 840-3461645-13 045 07241135 100634648 5298
MESNA ZAJEDNICA ŠTRBAC KNjAŽEVAC 44220 840-3544645-12 045 07220707 102930288 5299
MESNA ZAJEDNICA ŠUMAN TOPLA KNjAŽEVAC 44220 840-3572645-14 045 07269552 102930296 5300
MESNA ZAJEDNICA BULINOVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3949645-34 045 07261110 100634710 5301
MESNA ZAJEDNICA BUČJE KNjAŽEVAC 44220 840-3942645-82 045 07215746 100635091 5302
MESNA ZAJEDNICA VALEVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3988645-16 045 07231601 103088857 5303
MESNA ZAJEDNICA GABROVNICA KNjAŽEVAC 44220 840-3947645-20 045 07218788 100634929 5304
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3983645-78 045 07269366 103052884 5305
MESNA ZAJEDNICA GRADIŠTE KNjAŽEVAC 44220 840-3950645-41 045 07215592 100634857 5306
MESNA ZAJEDNICA GREZNA KNjAŽEVAC 44220 840-3579645-63 045 17018710 100634630 5307
MESNA ZAJEDNICA ŽUKOVAC KNjAŽEVAC 44220 840-3987645-09 045 07215584 103052876 5308
MESNA ZAJEDNICA ZUBETINAC KNjAŽEVAC 44220 840-3978645-43 045 07189699 102106997 5309
MESNA ZAJEDNICA JANjA KNjAŽEVAC 44220 840-3945645-06 045 07279388 101757983 5310
MESNA ZAJEDNICA KALČINA KNjAŽEVAC 44220 840-3982645-71 045 07263490 103052868 5311
MESNA ZAJEDNICA KOŽELj KNjAŽEVAC 44220 840-3984645-85 045 07213689 103021460 5312
MESNA ZAJEDNICA LOKVA KNjAŽEVAC 44220 840-3966645-56 045 17187821 102107053 5313
MESNA ZAJEDNICA NOVO KORITO KNjAŽEVAC 44220 840-3944645-96 045 07241160 100635026 5314
MESNA ZAJEDNICA POTRKANjE KNjAŽEVAC 44220 840-3578645-56 045 17006347 102813947 5315
MESNA ZAJEDNICA RGOSTE KNjAŽEVAC 44220 840-3940645-68 045 07213603 100635139 5316
MESNA ZAJEDNICA SASTAVAK KNjAŽEVAC 44220 840-3943645-89 045 07263511 100635147 5317
MESNA ZAJEDNICA SVRLjISKA TOPLA KNjAŽEVAC 44220 840-3948645-27 045 07217196 102106614 5318
MESNA ZAJEDNICA SLATINA KNjAŽEVAC 44220 840-3941645-75 045 07261098 100634865 5319
MESNA ZAJEDNICA STANjINAC KNjAŽEVAC 44220 840-3946645-13 045 07215576 100634961 5320
PRVA MESNA ZAJEDNICA KNjAŽEVAC 44220 840-3562645-41 045 07128070 100408082 5321
TREĆA MESNA ZAJEDNICA KNjAŽEVAC 44220 840-3564645-55 045 07259476 100630862 5322
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADMILA NIKOLIĆ" KNjAŽEVAC 44220 840-503661-17 045 17125320 100630063 5323
DOM KULTURE KNjAŽEVAC 44220 840-472664-82 045 07311192 100630766 5324
ZAVIČAJNI MUZEJ KNjAŽEVAC 44220 840-469664-61 045 07301464 100630758 5325
NARODNA BIBLIOTEKA "NjEGOŠ" KNjAŽEVAC 44220 840-459664-88 045 07127847 100630740 5326
TURISTIČKA ORGANIZACIJA KNjAŽEVAC 44220 840-762664-75 045 17433067 100633053 5327
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU KNjAŽEVAC 44220 045 17106694 5328
MESNA ZAJEDNICA ALDINAC KNjAŽEVAC 44220 045 07234864 5329
MESNA ZAJEDNICA BALINAC KNjAŽEVAC 44220 045 07215681 5330
MESNA ZAJEDNICA BALTA BERILOVAC KNjAŽEVAC 44220 045 07263503 5331
MESNA ZAJEDNICA BANjSKI OREŠAC KNjAŽEVAC 44220 045 07271581 5332
MESNA ZAJEDNICA VALEVAC KNjAŽEVAC 44220 045 07231601 5333
MESNA ZAJEDNICA VLAŠKO POLjE KNjAŽEVAC 44220 045 07189745 5334
MESNA ZAJEDNICA VRTOVAC KNjAŽEVAC 44220 045 07215703 5335
MESNA ZAJEDNICA ŽUKOVAC KNjAŽEVAC 44220 045 07215584 5336
MESNA ZAJEDNICA ZORUNOVAC KNjAŽEVAC 44220 045 07189737 5337
MESNA ZAJEDNICA MANjINAC KNjAŽEVAC 44220 045 07213590 5338
MESNA ZAJEDNICA MUČIBABA KNjAŽEVAC 44220 045 07215690 5339
MESNA ZAJEDNICA PONOR KNjAŽEVAC 44220 045 07213611 5340
MESNA ZAJEDNICA STOGAZOVAC KNjAŽEVAC 44220 045 07276672 5341
MESNA ZAJEDNICA ĆUŠTICA KNjAŽEVAC 44220 045 07276664 5342
MESNA ZAJEDNICA CRNI VRH KNjAŽEVAC 44220 045 07282036 5343
MESNA ZAJEDNICA ŠESTI GABAR KNjAŽEVAC 44220 045 07213620 5344
MESNA ZAJEDNICA ŠTITARAC KNjAŽEVAC 44220 045 07215673 5345
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KOCELjEVA 43603 840-93640-23 046 07209223 101399388 5346
OPŠTINSKA UPRAVA KOCELjEVA 43603 840-166641-46 046 07353561 101399396 5347
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KOCELjEVA 43603 840-201641-97 046 07307454 102808167 5348
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE KOCELjEVA 43603 840-331644-28 046 17499998 102922786 5349
MESNA ZAJEDNICA BATALAGE KOCELjEVA 43603 840-1681645-66 046 07118694 102808126 5350
MESNA ZAJEDNICA BRDARICA KOCELjEVA 43603 840-1906645-89 046 07321376 102828158 5351
MESNA ZAJEDNICA BRESNICA KOCELjEVA 43603 840-2111645-69 046 07321384 102808134 5352
MESNA ZAJEDNICA GALOVIĆ KOCELjEVA 43603 840-2096645-61 046 07321392 102790465 5353
MESNA ZAJEDNICA GOLOČELO KOCELjEVA 43603 840-2123645-56 046 07321406 102808159 5354
MESNA ZAJEDNICA GRADOJEVIĆ KOCELjEVA 43603 840-2155645-86 046 07321414 102790449 5355
MESNA ZAJEDNICA DONjE CRNILjEVO KOCELjEVA 43603 840-1781645-87 046 07118678 102790432 5356
MESNA ZAJEDNICA DRAGINjE KOCELjEVA 43603 840-133645-94 046 07118759 102828140 5357
MESNA ZAJEDNICA DRUŽETIĆ KOCELjEVA 43603 840-1776645-52 046 07118732 102808118 5358
MESNA ZAJEDNICA ĐUKOVICE KOCELjEVA 43603 840-2140645-78 046 07321368 102808175 5359
MESNA ZAJEDNICA ZUKVE KOCELjEVA 43603 840-1910645-20 046 07321422 102837218 5360
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA KOCELjEVA 43603 840-1795645-88 046 07118783 102808100 5361
MESNA ZAJEDNICA KOCELjEVA KOCELjEVA 43603 840-2645-50 046 07118791 102790424 5362
MESNA ZAJEDNICA LjUTICE KOCELjEVA 43603 840-1932645-77 046 07321449 102790457 5363
MESNA ZAJEDNICA MALI BOŠNjAK KOCELjEVA 43603 840-1947645-85 046 07321457 102808142 5364
MESNA ZAJEDNICA SVILEUVA KOCELjEVA 43603 840-1810645-96 046 07118708 102808183 5365
MESNA ZAJEDNICA SUBOTICA KOCELjEVA 43603 840-1962645-93 046 07321465 102790473 5366
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" KOCELjEVA 43603 840-214661-31 046 07312296 101398504 5367
BIBLIOTEKA "JANKO VESELINOVIĆ" KOCELjEVA 43603 840-64664-39 046 17129929 102221769 5368
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLj. PUT. KOCELjEVA 43603 046 17121871 5369
I IZGRADNjU
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ 43730 840-111640-52 048 07110227 101090869 5370
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KOSJERIĆ 43730 840-49641-03 048 07357826 101090852 5371
DRUŠTVENI FOND ZA PUTEVE KOSJERIĆ 43730 840-222644-41 048 07232381 101090836 5372
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU KOSJERIĆ 43730 840-323644-69 048 17446983 101091283 5373
FOND ZA FINANSIRANjE SOLIDARNE STAMBENE KOSJERIĆ 43730 840-196644-53 048 17273965 101091103 5374
IZGRADNjE
MESNA ZAJEDNICA BRAJKOVIĆI KOSJERIĆ 43730 840-898645-17 048 07110545 101091533 5375
MESNA ZAJEDNICA VARDA KOSJERIĆ 43730 840-1976645-94 048 07110472 100962634 5376
MESNA ZAJEDNICA GODEČEVO KOSJERIĆ 43730 840-940645-20 048 07110553 101091576 5377
MESNA ZAJEDNICA GODLjEVO KOSJERIĆ 43730 840-1027645-47 048 07110464 100962600 5378
MESNA ZAJEDNICA GORNjA RAŽANA KOSJERIĆ 43730 840-873645-36 048 07306997 100962618 5379
MESNA ZAJEDNICA DONjA RAŽANA KOSJERIĆ 43730 840-963645-84 048 07296851 101091541 5380
MESNA ZAJEDNICA KOSJERIĆ KOSJERIĆ 43730 840-801645-17 048 07110456 100962675 5381
MESNA ZAJEDNICA MAKOVIŠTE KOSJERIĆ 43730 840-1005645-87 048 07230907 101091568 5382
MESNA ZAJEDNICA MUŠIĆI KOSJERIĆ 43730 840-778645-50 048 07309937 100962642 5383
MESNA ZAJEDNICA RADANOVCI KOSJERIĆ 43730 840-919645-67 048 07256515 100962667 5384
MESNA ZAJEDNICA SELO KOSJERIĆ KOSJERIĆ 43730 840-824645-81 048 07110561 100962683 5385
MESNA ZAJEDNICA SEČA REKA KOSJERIĆ 43730 840-848645-55 048 07110570 100962626 5386
MESNA ZAJEDNICA SUBJEL KOSJERIĆ 43730 840-1920645-90 048 07297297 100962659 5387
MESNA ZAJEDNICA TUBIĆI KOSJERIĆ 43730 840-984645-37 048 07309368 101091550 5388
PREDŠKOLSKA USTANOVA "OLGA GRBIĆ" KOSJERIĆ 43730 840-195661-92 048 07110138 101087872 5389
NARODNA BIBLIOTEKA KOSJERIĆ 43730 840-291664-76 048 07280670 101088167 5390
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KRALjEVO 41800 840-17640-73 050 07193807 102675366 5391
OPŠTINSKA UPRAVA KRALjEVO 41800 840-194641-48 050 07341857 101774507 5392
VATROGASNI FOND KRALjEVO 41800 840-25644-20 050 07207042 101071900 5393
FOND ZA IZGRADNjU SPOMEN OBELEŽJA KRALjEVO 41800 840-319644-41 050 17274244 101071895 5394
POGINULIM U RATU 1991-1999. GOD.
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE KRALjEVO 41800 840-8644-95 050 17277316 101260835 5395
DRUGA MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" KRALjEVO 41800 840-743645-96 050 07102003 101594343 5396
MESNA ZAJEDNICA BAPSKO POLjE KRALjEVO 41800 840-1914645-48 050 07102054 101594351 5397
MESNA ZAJEDNICA BARE KRALjEVO 41800 840-1686645-04 050 07101864 101941076 5398
MESNA ZAJEDNICA BERANOVAC KRALjEVO 41800 840-2160645-24 050 07313233 101593768 5399
MESNA ZAJEDNICA BOGUTOVAC KRALjEVO 41800 840-1722645-62 050 07101392 101593856 5400
MESNA ZAJEDNICA BRESNIK KRALjEVO 41800 840-619645-04 050 07101821 101593784 5401
MESNA ZAJEDNICA BUKOVICA KRALjEVO 41800 840-507645-93 050 07101929 101594335 5402
MESNA ZAJEDNICA VITANOVAC KRALjEVO 41800 840-1538645-35 050 07101376 101593901 5403
MESNA ZAJEDNICA VITKOVAC KRALjEVO 41800 840-1860645-58 050 07101350 101593813 5404
MESNA ZAJEDNICA VRBA KRALjEVO 41800 840-1705645-40 050 07101333 101593864 5405
MESNA ZAJEDNICA VRDILA KRALjEVO 41800 840-1755645-02 050 07101317 102190970 5406
MESNA ZAJEDNICA GLEDIĆ KRALjEVO 41800 840-299645-92 050 07101295 102119771 5407
MESNA ZAJEDNICA GODAČICA KRALjEVO 41800 840-1890645-74 050 07101287 101594046 5408
MESNA ZAJEDNICA GOKČANICA KRALjEVO 41800 840-671645-77 050 07101937 101594572 5409
MESNA ZAJEDNICA GRDICA KRALjEVO 41800 840-1971645-59 050 07101813 101594378 5410
MESNA ZAJEDNICA DRAGOSINjCI KRALjEVO 41800 840-1739645-84 050 07101830 101594556 5411
MESNA ZAJEDNICA DRAKČIĆI KRALjEVO 41800 840-2249645-65 050 07346441 101594589 5412
MESNA ZAJEDNICA ZAKUTA KRALjEVO 41800 840-719645-25 050 07102011 101594079 5413
MESNA ZAJEDNICA JARČUKAJ KRALjEVO 41800 840-1595645-46 050 07101872 101594095 5414
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA KRALjEVO 41800 840-352645-75 050 07102119 101071178 5415
MESNA ZAJEDNICA KOVANLUK KRALjEVO 41800 840-2086645-88 050 07313292 101071135 5416
MESNA ZAJEDNICA KOVAČI KRALjEVO 41800 840-1926645-35 050 07101716 101071098 5417
MESNA ZAJEDNICA KONAREVO KRALjEVO 41800 840-1956645-51 050 07102062 101071143 5418
MESNA ZAJEDNICA KRUŠEVICA KRALjEVO 41800 840-565645-14 050 07101724 101594062 5419
MESNA ZAJEDNICA LAĐEVCI KRALjEVO 41800 840-482645-15 050 07101775 101593848 5420
MESNA ZAJEDNICA LAZAC KRALjEVO 41800 840-429645-32 050 07101732 101593805 5421
MESNA ZAJEDNICA LEŠEVO KRALjEVO 41800 840-2060645-03 050 07102020 101594386 5422
MESNA ZAJEDNICA LOPATNICA KRALjEVO 41800 840-2342645-37 050 17129856 101594280 5423
MESNA ZAJEDNICA MATARUŠKA BANjA KRALjEVO 41800 840-1668645-72 050 07101953 102119763 5424
MESNA ZAJEDNICA METIKOŠI KRALjEVO 41800 840-1941645-43 050 07101988 102119894 5425
MESNA ZAJEDNICA MILAVČIĆI KRALjEVO 41800 840-2354645-24 050 17129864 101594298 5426
MESNA ZAJEDNICA MILAKOVAC KRALjEVO 41800 840-2219645-49 050 07313322 101593792 5427
MESNA ZAJEDNICA MILOČAJ KRALjEVO 41800 840-2116645-07 050 07313314 101593872 5428
MESNA ZAJEDNICA MLANČA KRALjEVO 41800 840-1354645-08 050 07101759 101593910 5429
MESNA ZAJEDNICA MRSAĆ KRALjEVO 41800 840-378645-63 050 07101899 101594327 5430
MESNA ZAJEDNICA MUSINA REKA KRALjEVO 41800 840-2145645-16 050 07313306 101071209 5431
MESNA ZAJEDNICA OBRVA KRALjEVO 41800 840-2175645-32 050 07313276 101594038 5432
MESNA ZAJEDNICA OPLANIĆI KRALjEVO 41800 840-1830645-42 050 07101767 101594360 5433
MESNA ZAJEDNICA PETROPOLjE KRALjEVO 41800 840-2204645-41 050 07313250 101594319 5434
MESNA ZAJEDNICA PEČENOG KRALjEVO 41800 840-1997645-47 050 07101848 101593821 5435
MESNA ZAJEDNICA POLUMIR KRALjEVO 41800 840-1375645-58 050 07102089 102119878 5436
MESNA ZAJEDNICA POPOVIĆI KRALjEVO 41800 840-2101645-96 050 07313241 101593776 5437
MESNA ZAJEDNICA PROGORELICA KRALjEVO 41800 840-2234645-57 050 07344783 102119886 5438
MESNA ZAJEDNICA RAVANICA KRALjEVO 41800 840-536645-05 050 07102135 101071186 5439
MESNA ZAJEDNICA RATINA KRALjEVO 41800 840-273645-07 050 07101996 101593897 5440
MESNA ZAJEDNICA RIBNICA KRALjEVO 41800 840-326645-87 050 07101708 101594100 5441
MESNA ZAJEDNICA ROĐEVICI KRALjEVO 41800 840-769645-84 050 07102038 101071119 5442
MESNA ZAJEDNICA RUDNO KRALjEVO 41800 840-815645-18 050 07101791 102119780 5443
MESNA ZAJEDNICA SAVOVO KRALjEVO 41800 840-1082645-44 050 07101970 101613954 5444
MESNA ZAJEDNICA SAMAILA KRALjEVO 41800 840-404645-51 050 07101961 101071194 5445
MESNA ZAJEDNICA SIRČA KRALjEVO 41800 840-1983645-46 050 07101945 102029091 5446
MESNA ZAJEDNICA SITNICA KRALjEVO 41800 840-2189645-33 050 07313284 101593830 5447
MESNA ZAJEDNICA STUBAL KRALjEVO 41800 840-1801645-33 050 07101902 101614109 5448
MESNA ZAJEDNICA STUDENICA KRALjEVO 41800 840-863645-63 050 07101384 101071080 5449
MESNA ZAJEDNICA TAVNIK KRALjEVO 41800 840-456645-27 050 07101341 101594409 5450
MESNA ZAJEDNICA TEPEČI KRALjEVO 41800 840-1438645-14 050 07101325 101594394 5451
MESNA ZAJEDNICA TOLIŠNICA KRALjEVO 41800 840-1649645-36 050 07101368 101594302 5452
MESNA ZAJEDNICA TRGOVIŠTE KRALjEVO 41800 840-1459645-64 050 07101805 101071160 5453
MESNA ZAJEDNICA UŠĆE KRALjEVO 41800 840-644645-82 050 07101309 101594564 5454
MESNA ZAJEDNICA CVETKE KRALjEVO 41800 840-2130645-08 050 07313268 101594054 5455
MESNA ZAJEDNICA ČUBUKOVAC KRALjEVO 41800 840-912645-18 050 07101856 101071151 5456
MESNA ZAJEDNICA ČUKOJEVAC KRALjEVO 41800 840-888645-44 050 07101252 102669339 5457
MESNA ZAJEDNICA ŠUMARICE KRALjEVO 41800 840-2012645-55 050 07102127 101071127 5458
MESNA ZAJEDNICA ADRANI KRALjEVO 41800 840-2075645-11 050 07101783 101593889 5459
MESNA ZAJEDNICA "II ČIBUKOVAČKA ČETA" KRALjEVO 41800 840-2330645-50 050 06647472 101594417 5460
MESNA ZAJEDNICA "STARA ČARŠIJA" KRALjEVO 41800 840-792645-51 050 07195427 101071217 5461
MESNA ZAJEDNICA "HIGIJENSKI ZAVOD" KRALjEVO 41800 840-2316645-49 050 06647464 101594087 5462
PRVA MESNA ZAJEDNICA "ZELENGORA " KRALjEVO 41800 840-3958645-97 050 07102143 101071102 5463
DEČJE ODMARALIŠTE GOČ KRALjEVO 41800 840-706661-80 050 07191278 100242141 5464
PREDŠKOLSKA USTANOVA "OLGA KRALjEVO 41800 840-2661-02 050 07101074 101250091 5465
JOVIČIĆ-RITA"
DOM KULTURE "RIBNICA" RIBNICA KRALjEVO 41800 840-122664-57 050 07190948 100240402 5466
DOM KULTURE "STUDENICA" UŠĆE KRALjEVO 41800 840-126664-85 050 07101082 101247879 5467
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALjEVO 41800 840-69664-74 050 07101104 100239951 5468
ISTORIJSKI ARHIV KRALjEVO 41800 840-61664-18 050 07101058 101256373 5469
JAVNA USTANOVA TURISTIČKA ORGANIZACIJA KRALjEVO 41800 840-621664-58 050 17182625 100243440 5470
KRALjEVO
KRALjEVAČKO POZORIŠTE KRALjEVO 41800 840-710664-02 050 07190913 100244418 5471
NARODNA BIBLIOTEKA "STEFAN PRVOVENČANI" KRALjEVO 41800 840-32664-09 050 07191014 100244434 5472
NARODNI MUZEJ KRALjEVO 41800 840-28664-78 050 07190921 100241497 5473
DIREKCIJA ZA PLANIRANjE I IZGRADNjU KRALjEVO 41800 050 17001841 5474
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KRUPANj 42220 840-2640-65 051 07170262 102678938 5475
OPŠTINSKA UPRAVA KRUPANj 42220 840-141641-65 051 07170335 101395334 5476
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KRUPANj 42220 840-174641-05 051 06161740 102476101 5477
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KRUPANj 42220 840-184641-75 051 17284045 101395334 5478
OPŠTINSKI VATROGASNI FOND KRUPANj 42220 840-156644-64 051 07170262 102678938 5479
FOND ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA KRUPANj 42220 840-308644-61 051 17425803 102678954 5480
PUTEVIMA U OPŠTINI KRUPANj
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU KRUPANj 42220 840-37644-07 051 06161731 102678946 5481
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA BANjEVAC KRUPANj 42220 840-1482645-31 051 07118805 101947064 5482
MESNA ZAJEDNICA BELA CRKVA KRUPANj 42220 840-1021645-05 051 07118767 101947056 5483
MESNA ZAJEDNICA BOGOŠTICA KRUPANj 42220 840-1420645-82 051 07118813 101947048 5484
MESNA ZAJEDNICA BRŠTICE KRUPANj 42220 840-818645-39 051 07118899 101947089 5485
MESNA ZAJEDNICA VRBIĆ KRUPANj 42220 840-999645-45 051 07118945 101947097 5486
MESNA ZAJEDNICA GORNjE BREZOVICE KRUPANj 42220 840-1210645-67 051 17189271 101947030 5487
MESNA ZAJEDNICA DVORSKA KRUPANj 42220 840-647645-06 051 07118821 101947101 5488
MESNA ZAJEDNICA DONjE BREZOVICE KRUPANj 42220 840-2222645-70 051 17189280 101947072 5489
MESNA ZAJEDNICA ZAVLAKA KRUPANj 42220 840-34645-80 051 07118856 101947110 5490
MESNA ZAJEDNICA KOSTAJNIK KRUPANj 42220 840-432645-53 051 07118902 101947136 5491
MESNA ZAJEDNICA KRASAVA KRUPANj 42220 840-1461645-78 051 07118953 101947144 5492
MESNA ZAJEDNICA KRŽAVA KRUPANj 42220 840-1314645-19 051 07118830 101947128 5493
MESNA ZAJEDNICA KRUPANj KRUPANj 42220 840-12645-23 051 07119640 101947152 5494
MESNA ZAJEDNICA LIKORDA KRUPANj 42220 840-1441645-35 051 07118864 102187095 5495
MESNA ZAJEDNICA LIPENOVIĆ KRUPANj 42220 840-934645-75 051 07118929 101947193 5496
MESNA ZAJEDNICA MOJKOVIĆ KRUPANj 42220 840-1541645-56 051 07118961 101947216 5497
MESNA ZAJEDNICA PLANINA KRUPANj 42220 840-1170645-78 051 07118872 102187118 5498
MESNA ZAJEDNICA RAVNAJA KRUPANj 42220 840-1041645-48 051 07118937 101947208 5499
MESNA ZAJEDNICA STAVE KRUPANj 42220 840-978645-92 051 07118970 102187087 5500
MESNA ZAJEDNICA TOLISAVAC KRUPANj 42220 840-485645-36 051 07119119 102187126 5501
MESNA ZAJEDNICA TOMALj KRUPANj 42220 840-866645-84 051 07118996 101947185 5502
MESNA ZAJEDNICA CVETULjA KRUPANj 42220 840-891645-65 051 07118988 101947177 5503
MESNA ZAJEDNICA CEROVA KRUPANj 42220 840-674645-98 051 07119011 101947169 5504
MESNA ZAJEDNICA ŠLjIVOVA KRUPANj 42220 840-957645-42 051 07119054 102187100 5505
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" KRUPANj 42220 840-124661-80 051 07231199 101395375 5506
BIBLIOTEKA "POLITIKA" KRUPANj 42220 840-70664-81 051 07223358 101395502 5507
JAVNO PREDUZEĆE "PUT" KRUPANj 42220 051 17212966 5508
JKP "1. MAJ" KRUPANj 42220 051 07314205 5509
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KRUŠEVAC 41900 840-18640-80 052 07193980 103069277 5510
OPŠTINSKA UPRAVA KRUŠEVAC 41900 840-214641-91 052 07194005 100477835 5511
SLUŽBA MESNIH ZAJEDNICA KRUŠEVAC KRUŠEVAC 41900 840-218641-22 052 17129392 100471599 5512
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KRUŠEVAC 41900 840-221641-43 052 17028120 100319004 5513
FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA OPŠTINE KRUŠEVAC 41900 840-1644-46 052 17431790 102366124 5514
FOND ZA PODSTICANjE RAZVOJA MLADIH KRUŠEVAC 41900 840-21644-89 052 06938736 102523304 5515
TALENATA
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE OPŠTINE KRUŠEVAC 41900 840-69644-37 052 17426443 103016675 5516
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU KRUŠEVAC 41900 840-159644-85 052 17368141 102450491 5517
MESNA ZAJEDNICA BELA VODA KRUŠEVAC 41900 840-864645-70 052 07194625 101592396 5518
MESNA ZAJEDNICA BELASICE KRUŠEVAC 41900 840-1208645-53 052 07145390 101593057 5519
MESNA ZAJEDNICA BOVAN KRUŠEVAC 41900 840-1083645-51 052 07326769 102119941 5520
MESNA ZAJEDNICA VELIKA LOMNICA KRUŠEVAC 41900 840-430645-39 052 07260938 101592683 5521
MESNA ZAJEDNICA VELIKI KUPCI KRUŠEVAC 41900 840-566645-21 052 07193254 101592691 5522
MESNA ZAJEDNICA VELIKI ŠILjEGOVAC KRUŠEVAC 41900 840-645645-89 052 07146957 100229351 5523
MESNA ZAJEDNICA VITANOVAC KRUŠEVAC 41900 840-816645-25 052 07145373 101592370 5524
MESNA ZAJEDNICA GAGLOVO KRUŠEVAC 41900 840-327645-94 052 07145462 101592755 5525
MESNA ZAJEDNICA GARI KRUŠEVAC 41900 840-1520645-06 052 07145381 101592798 5526
MESNA ZAJEDNICA GLOBODER KRUŠEVAC 41900 840-841645-06 052 07194510 102065571 5527
MESNA ZAJEDNICA GORNjI STEPOŠ KRUŠEVAC 41900 840-1146645-07 052 07145438 101592714 5528
MESNA ZAJEDNICA DVORANE KRUŠEVAC 41900 840-593645-16 052 07217480 101592925 5529
MESNA ZAJEDNICA DEDINE KRUŠEVAC 41900 840-720645-32 052 07275897 102065188 5530
MESNA ZAJEDNICA ĐUNIS KRUŠEVAC 41900 840-2650645-59 052 07145420 101592747 5531
MESNA ZAJEDNICA ŽABARE KRUŠEVAC 41900 840-167645-41 052 07145411 102065282 5532
MESNA ZAJEDNICA ZDRAVINjE KRUŠEVAC 41900 840-1418645-68 052 07217471 101592642 5533
MESNA ZAJEDNICA JASIKA KRUŠEVAC 41900 840-246645-12 052 07308116 101592499 5534
MESNA ZAJEDNICA KAONIK KRUŠEVAC 41900 840-932645-61 052 07145403 101592851 5535
MESNA ZAJEDNICA KAPIDžIJA KRUŠEVAC 41900 840-3012645-71 052 17114077 101592984 5536
MESNA ZAJEDNICA KOBILjE KRUŠEVAC 41900 840-889645-51 052 07145489 101592520 5537
MESNA ZAJEDNICA KONjUH KRUŠEVAC 41900 840-770645-91 052 07284209 101593354 5538
MESNA ZAJEDNICA KRVAVICA KRUŠEVAC 41900 840-2805645-77 052 07345208 102065434 5539
MESNA ZAJEDNICA KUKLjIN KRUŠEVAC 41900 840-113645-51 052 07277628 102681461 5540
MESNA ZAJEDNICA LAZAREVAC KRUŠEVAC 41900 840-2990645-14 052 17049658 101593400 5541
MESNA ZAJEDNICA MAJDEVA KRUŠEVAC 41900 840-1816645-41 052 07267827 102065709 5542
MESNA ZAJEDNICA MAKRESANE KRUŠEVAC 41900 840-508645-03 052 07194226 101593635 5543
MESNA ZAJEDNICA MALA REKA KRUŠEVAC 41900 840-1125645-54 052 07145276 101593049 5544
MESNA ZAJEDNICA MAČKOVAC KRUŠEVAC 41900 840-976645-78 052 07206089 102066589 5545
MESNA ZAJEDNICA MEŠEVO KRUŠEVAC 41900 840-220645-24 052 07145454 101592941 5546
MESNA ZAJEDNICA MODRICA KRUŠEVAC 41900 840-274645-14 052 07145446 102365269 5547
MESNA ZAJEDNICA MUDRAKOVAC KRUŠEVAC 41900 840-1539645-42 052 07193262 101593065 5548
MESNA ZAJEDNICA PARUNOVAC KRUŠEVAC 41900 840-353645-82 052 07194188 101592482 5549
MESNA ZAJEDNICA PEPELjEVAC KRUŠEVAC 41900 840-10645-09 052 07206542 101593008 5550
MESNA ZAJEDNICA RADEŽ KRUŠEVAC 41900 840-1802645-40 052 07146906 101592415 5551
MESNA ZAJEDNICA RIBARE KRUŠEVAC 41900 840-672645-84 052 07147007 101592722 5552
MESNA ZAJEDNICA SUŠICA KRUŠEVAC 41900 840-1557645-71 052 07145535 101767124 5553
MESNA ZAJEDNICA TEKIJE KRUŠEVAC 41900 840-138645-32 052 07206666 101592763 5554
MESNA ZAJEDNICA TRMČARE KRUŠEVAC 41900 840-1060645-84 052 07268564 101592675 5555
MESNA ZAJEDNICA ĆELIJE KRUŠEVAC 41900 840-1875645-66 052 07312148 102065694 5556
MESNA ZAJEDNICA ČITLUK KRUŠEVAC 41900 840-192645-22 052 07260032 102040335 5557
MESNA ZAJEDNICA ŠANAC KRUŠEVAC 41900 840-1019645-88 052 07194196 101593104 5558
MESNA ZAJEDNICA "BAGDALA" KRUŠEVAC 41900 840-2825645-23 052 07389469 101592771 5559
MESNA ZAJEDNICA "VASILIJE AMČEVIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-1861645-65 052 07234040 101592600 5560
MESNA ZAJEDNICA "VESELIN NIKOLIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-2061645-10 052 07263562 101593627 5561
MESNA ZAJEDNICA "DONjA PAKAŠNICA" KRUŠEVAC 41900 840-3020645-30 052 17127462 101592503 5562
PAKAŠNICA
MESNA ZAJEDNICA "DONjI STEPOŠ" LIPOVAC KRUŠEVAC 41900 840-2815645-50 052 07347979 101593137 5563
MESNA ZAJEDNICA "DRAGOMIR GAJIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-32645-66 052 07194269 102331113 5564
MESNA ZAJEDNICA "MIRKO TOMIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-57645-47 052 17110624 101592878 5565
MESNA ZAJEDNICA "NADA MARKOVIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-1998645-54 052 07260059 101592659 5566
MESNA ZAJEDNICA "PANE ĐUKIĆ-LIMAR" KRUŠEVAC 41900 840-84645-42 052 07145233 102065274 5567
MESNA ZAJEDNICA "RADOMIR JAKOVLjEVIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-2045645-92 052 07263627 102065145 5568
MESNA ZAJEDNICA "UJEDINjENjE NACIJE" KRUŠEVAC 41900 840-2844645-59 052 07654715 101592950 5569
MESNA ZAJEDNICA "HEROJ MILOJE ZAKIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-2029645-77 052 07260920 101592739 5570
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" KRUŠEVAC 41900 840-2835645-93 052 07145268 101592618 5571
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NATA VELjKOVIĆ" KRUŠEVAC 41900 840-260661-62 052 07269617 100477634 5572
ISTORIJSKI ARHIV KRUŠEVAC 41900 840-8664-35 052 07143966 100229263 5573
KRUŠEVAČKO POZORIŠTE KRUŠEVAC 41900 840-168664-88 052 07143982 100315011 5574
KULTURNI CENTAR KRUŠEVAC 41900 840-249664-73 052 07850140 100314993 5575
NARODNA BIBLIOTEKA KRUŠEVAC 41900 840-21664-29 052 07144016 100320955 5576
NARODNI MUZEJ KRUŠEVAC 41900 840-39664-58 052 07676344 100323054 5577
NARODNI UNIVERZITET KRUŠEVAC 41900 840-78664-40 052 07144024 102330612 5578
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA KRUŠEVAC 41900 052 07195648 5579
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KUČEVO 42940 840-136640-33 053 07162774 101276631 5580
OPŠTINSKA UPRAVA KUČEVO 42940 840-262641-39 053 07162995 101276623 5581
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KUČEVO 42940 840-63641-04 053 07143192 000000000 5582
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KUČEVO 42940 840-271641-05 053 17396510 102280787 5583
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE KUČEVO 42940 840-398644-12 053 17189131 000000000 5584
FOND PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE KUČEVO 42940 840-385644-18 053 17504983 103110874 5585
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADNjE KUČEVO 42940 840-147644-98 053 17294334 102972687 5586
MESNA ZAJEDNICA BUKOVSKA KUČEVO 42940 840-2833645-79 053 07200099 101278977 5587
MESNA ZAJEDNICA BUKOVSKA REKA KUČEVO 42940 840-3077645-41 053 17315862 101279214 5588
MESNA ZAJEDNICA VELIKA BRESNICA KUČEVO 42940 840-3058645-05 053 07646186 101278993 5589
MESNA ZAJEDNICA VOLUJA KUČEVO 42940 840-2761645-60 053 07141807 101279046 5590
MESNA ZAJEDNICA VUKOVIĆ KUČEVO 42940 840-3003645-08 053 07255381 101279003 5591
MESNA ZAJEDNICA DUBOKA KUČEVO 42940 840-2700645-21 053 07141823 101279054 5592
MESNA ZAJEDNICA ZELENIK KUČEVO 42940 840-2752645-94 053 07313110 101279100 5593
MESNA ZAJEDNICA KAONA KUČEVO 42940 840-2772645-40 053 07141793 101279020 5594
MESNA ZAJEDNICA KUČAJNA KUČEVO 42940 840-2995645-49 053 07260130 101279079 5595
MESNA ZAJEDNICA KUČEVO KUČEVO 42940 840-2730645-37 053 07141882 101278830 5596
MESNA ZAJEDNICA MUSTAPIĆ KUČEVO 42940 840-2802645-56 053 07141815 101279118 5597
MESNA ZAJEDNICA NERESNICA KUČEVO 42940 840-2781645-06 053 07141777 101279038 5598
MESNA ZAJEDNICA RADENKA KUČEVO 42940 840-2791645-76 053 07246196 101279062 5599
MESNA ZAJEDNICA RAKOVA BARA KUČEVO 42940 840-2719645-57 053 07141831 101278985 5600
MESNA ZAJEDNICA SENA KUČEVO 42940 840-2973645-89 053 07293984 101278969 5601
MESNA ZAJEDNICA SRPCE KUČEVO 42940 840-3017645-09 053 07262990 101279095 5602
MESNA ZAJEDNICA TURIJA KUČEVO 42940 840-2965645-33 053 07141785 101278848 5603
MESNA ZAJEDNICA CEROVICA KUČEVO 42940 840-3051645-53 053 07260504 101278821 5604
MESNA ZAJEDNICA ŠEVICA KUČEVO 42940 840-2739645-03 053 07141866 101279087 5605
MESNA ZAJEDNICA "4. JULI" CEREMOŠNjA KUČEVO 42940 840-2709645-84 053 07159188 101279011 5606
MESNA ZAJEDNICA "BUDUŠNOST" MIŠLjENOVAC KUČEVO 42940 840-2813645-36 053 07141840 101278856 5607
MESNA ZAJEDNICA "JEDINSTVO" RABROVO KUČEVO 42940 840-2691645-55 053 07141769 101277667 5608
MESNA ZAJEDNICA "CRNI VRH" LjEŠNICA KUČEVO 42940 840-2981645-48 053 07141874 101279126 5609
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LANE" KUČEVO 42940 840-383661-50 053 07323239 101276834 5610
BIBLIOTEKA "NIKOLA SIKIMIĆ-MAKSIM" KUČEVO 42940 840-416664-78 053 17107151 101277005 5611
SPOMEN-DOM KULTURE "VELjKO DUGOŠEVIĆ" KUČEVO 42940 840-312664-29 053 07319282 101276998 5612
SPORTSKI CENTAR KUČEVO KUČEVO 42940 840-670664-13 053 17032810 102279772 5613
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I RAZVOJ KUČEVO 42940 053 17111272 5614
IZVRŠRNjE BUDžETA OPŠTINE KURŠUMLIJA 43120 840-109640-38 054 07132735 100622923 5615
ORGAN UPRAVE OPŠTINE KURŠUMLIJA 43120 840-73641-74 054 07132735 100622923 5616
FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I KURŠUMLIJA 43120 840-339644-84 054 17220560 100622931 5617
SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU KURŠUMLIJA 43120 840-329644-14 054 07132727 100622853 5618
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE KURŠUMLIJA 43120 840-190644-11 054 07215479 100369149 5619
FOND SOLIDARNOSTI ZA OTKLANjANjE KURŠUMLIJA 43120 840-169644-58 054 07215479 100369149 5620
POSLEDICA OD ELEMEN.NEPOGODA
MESNA ZAJEDNICA BARLOVO KURŠUMLIJA 43120 840-2917645-85 054 07303602 100623604 5621
MESNA ZAJEDNICA BAĆOGLAVA KURŠUMLIJA 43120 840-2796645-14 054 07265603 101355139 5622
MESNA ZAJEDNICA GRABOVNICA KURŠUMLIJA 43120 840-1581645-45 054 07132999 101355083 5623
MESNA ZAJEDNICA DEGRMEN KURŠUMLIJA 43120 840-1066645-29 054 07299346 101355106 5624
MESNA ZAJEDNICA DOBRI DO KURŠUMLIJA 43120 840-1619645-20 054 07303599 101355091 5625
MESNA ZAJEDNICA DONjA MIKULjANA KURŠUMLIJA 43120 840-2892645-07 054 07291965 101355122 5626
MESNA ZAJEDNICA ŽUĆ KURŠUMLIJA 43120 840-917645-53 054 07299354 101355026 5627
MESNA ZAJEDNICA IVAN KULA KURŠUMLIJA 43120 840-1654645-71 054 07133014 101355067 5628
MESNA ZAJEDNICA KASTRAT KURŠUMLIJA 43120 840-2909645-29 054 07296541 101355018 5629
MESNA ZAJEDNICA KONjUVA KURŠUMLIJA 43120 840-3094645-63 054 07240295 100623573 5630
MESNA ZAJEDNICA KURŠUMLIJSKA BANjA KURŠUMLIJA 43120 840-2901645-70 054 07293097 100623508 5631
MESNA ZAJEDNICA LUKOVO KURŠUMLIJA 43120 840-1849645-78 054 07133006 100623782 5632
MESNA ZAJEDNICA MARKOVIĆE KURŠUMLIJA 43120 840-2766645-95 054 07132948 101355000 5633
MESNA ZAJEDNICA MAČKOVAC KURŠUMLIJA 43120 840-2620645-43 054 07299320 101355042 5634
MESNA ZAJEDNICA MERDARE KURŠUMLIJA 43120 840-2240645-02 054 07299338 101950735 5635
MESNA ZAJEDNICA MERĐEZ KURŠUMLIJA 43120 840-725645-67 054 07132972 100623612 5636
MESNA ZAJEDNICA PROLOM KURŠUMLIJA 43120 840-2734645-65 054 07238410 100623485 5637
MESNA ZAJEDNICA RAČA KURŠUMLIJA 43120 840-2629645-09 054 07132956 101355114 5638
MESNA ZAJEDNICA RUDARE KURŠUMLIJA 43120 840-411645-03 054 07299362 100623590 5639
MESNA ZAJEDNICA SPANCE KURŠUMLIJA 43120 840-2675645-40 054 07299311 100623774 5640
MESNA ZAJEDNICA TMAVA KURŠUMLIJA 43120 840-3007645-36 054 07262469 100623581 5641
MESNA ZAJEDNICA "25. MAJ" KURŠUMLIJA 43120 840-3115645-16 054 07325754 101355034 5642
MESNA ZAJEDNICA "DRINKA PAVLOVIĆ" KURŠUMLIJA 43120 840-3104645-36 054 07325746 101354996 5643
MESNA ZAJEDNICA "MILOJE ZAKIC" KURŠUMLIJA 43120 840-3028645-86 054 07325738 100623477 5644
MESNA ZAJEDNICA "MILOŠ MUSOVIĆ" KURŠUMLIJA 43120 840-3073645-13 054 07325789 101355075 5645
MESNA ZAJEDNICA "RADOŠ JOVANOVIĆ-SELjA" KURŠUMLIJA 43120 840-3109645-71 054 07325762 101355059 5646
MESNA ZAJEDNICA "SRETEN MLADENOVIĆ KURŠUMLIJA 43120 840-3035645-38 054 07323751 100623629 5647
MIKA"
MESNA ZAJEDNICA RUDARE KURŠUMLIJA 43120 840-3959645-07 054 07299362 100623590 5648
PREDŠKOLSKA USTANOVA "SUNCE" KURŠUMLIJA 43120 840-150661-68 054 07288204 101354234 5649
NARODNA BIBLIOTEKA KURŠUMLIJA 43120 840-85664-89 054 07227604 101354291 5650
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KURŠUMLIJA 43120 840-689664-49 054 06260462 100623217 5651
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE LAJKOVAC 43902 840-133640-12 055 07137141 102790787 5652
SLUŽBA ZA VRŠENjE STRUČNIH I LAJKOVAC 43902 840-205641-28 055 07353154 101343119 5653
ZAJEDNIČKIH POSLOVA
FOND ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA OD NAKNADA LAJKOVAC 43902 840-97644-39 055 07684487 102790787 5654
ZA KORIŠĆENjE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU LAJKOVAC 43902 840-60644-71 055 17282034 102790787 5655
MESNA ZAJEDNICA BAJEVAC LAJKOVAC 43902 840-2937645-31 055 07134380 101344951 5656
MESNA ZAJEDNICA BOGOVAĐA LAJKOVAC 43902 840-2894645-21 055 07134410 101344902 5657
MESNA ZAJEDNICA VRAČEVIĆ LAJKOVAC 43902 840-2903645-84 055 07134479 101344960 5658
MESNA ZAJEDNICA DONjI LAJKOVAC LAJKOVAC 43902 840-2971645-75 055 07134428 101344847 5659
MESNA ZAJEDNICA JABUČJE LAJKOVAC 43902 840-2886645-62 055 07134398 101344855 5660
MESNA ZAJEDNICA LAJKOVAC LAJKOVAC 43902 840-2919645-02 055 07134444 101344978 5661
MESNA ZAJEDNICA MALI BORAK LAJKOVAC 43902 840-2858645-60 055 07134363 101344863 5662
MESNA ZAJEDNICA MARKOVA CRKVA LAJKOVAC 43902 840-2987645-90 055 07246510 101344986 5663
MESNA ZAJEDNICA NEPRIČAVA LAJKOVAC 43902 840-2979645-34 055 07209762 101344871 5664
MESNA ZAJEDNICA PEPELjEVAC LAJKOVAC 43902 840-2867645-26 055 07134401 101344880 5665
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA LAJKOVAC 43902 840-2994645-42 055 07246889 101344898 5666
MESNA ZAJEDNICA RATKOVAC LAJKOVAC 43902 840-2963645-19 055 07246528 101344919 5667
MESNA ZAJEDNICA RUBRIBREZA LAJKOVAC 43902 840-3001645-91 055 07135726 101344994 5668
MESNA ZAJEDNICA SKOBALj LAJKOVAC 43902 840-3009645-50 055 07134371 101344927 5669
MESNA ZAJEDNICA SLOVAC LAJKOVAC 43902 840-2911645-43 055 07246854 101345001 5670
MESNA ZAJEDNICA STEPANjE LAJKOVAC 43902 840-2877645-96 055 07201222 101344935 5671
MESNA ZAJEDNICA STRMOVO LAJKOVAC 43902 840-2946645-94 055 07134452 101345190 5672
MESNA ZAJEDNICA ĆELIJE LAJKOVAC 43902 840-2929645-72 055 07246536 101344943 5673
KULTURNI CENTAR "HADžI RUVIM" LAJKOVAC LAJKOVAC 43902 840-859660-87 055 17031694 101343047 5674
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LEPTIRČIĆ" LAJKOVAC 43902 840-223661-94 055 07297092 101342966 5675
GRADSKA BIBLIOTEKA LAJKOVAC 43902 840-328664-44 055 17040090 101343127 5676
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU LAJKOVAC 43902 055 17214390 5677
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE LAZAREVAC 40620 840-150640-34 056 07010184 102514674 5678
OPŠTINSKA UPRAVA LAZAREVAC 40620 840-347641-52 056 17329251 101135869 5679
FOND ZA KOR.SRE.OD NAK.ZA KOR.DOB.OD LAZAREVAC 40620 840-423644-90 056 07535902 101138035 5680
OPŠ.INTE.U PRO.EL.EN.I UGLjA
FOND ZA FINANSIRANjE I IZGR.STANOVA LAZAREVAC 40620 840-188644-94 056 17169181 101132410 5681
SOLIDARNOSTI
MESNA ZAJEDNICA ARAPOVAC LAZAREVAC 40620 840-3424645-45 056 07079842 102196151 5682
MESNA ZAJEDNICA BARZILOVICA LAZAREVAC 40620 840-3361645-89 056 07039433 102196178 5683
MESNA ZAJEDNICA BAROŠEVAC LAZAREVAC 40620 840-3026645-72 056 07044631 101135810 5684
MESNA ZAJEDNICA BISTRICA LAZAREVAC 40620 840-3389645-91 056 07075049 101135764 5685
MESNA ZAJEDNICA BRAJKOVAC LAZAREVAC 40620 840-3088645-21 056 07067178 101135797 5686
MESNA ZAJEDNICA BUROVO LAZAREVAC 40620 840-3275645-69 056 07039069 101134181 5687
MESNA ZAJEDNICA VELIKI CRLjANI LAZAREVAC 40620 840-2931645-86 056 07050372 101134358 5688
MESNA ZAJEDNICA VRBOVNO LAZAREVAC 40620 840-3387645-77 056 07074328 101135625 5689
MESNA ZAJEDNICA VREOCI LAZAREVAC 40620 840-2949645-18 056 07046162 101133880 5690
MESNA ZAJEDNICA DREN LAZAREVAC 40620 840-3252645-05 056 07067186 101135684 5691
MESNA ZAJEDNICA DUDOVICA LAZAREVAC 40620 840-3065645-54 056 07039085 101135789 5692
MESNA ZAJEDNICA ZEOKE LAZAREVAC 40620 840-3315645-58 056 07067160 101134149 5693
MESNA ZAJEDNICA KRUŠEVICA LAZAREVAC 40620 840-3045645-11 056 07048165 101135668 5694
MESNA ZAJEDNICA LESKOVAC LAZAREVAC 40620 840-3385645-63 056 07068930 101135676 5695
MESNA ZAJEDNICA LUKAVICA LAZAREVAC 40620 840-3272645-48 056 07051972 101135772 5696
MESNA ZAJEDNICA MALI CRLjENI LAZAREVAC 40620 840-3059645-12 056 07047746 102032063 5697
MESNA ZAJEDNICA MEDOŠEVAC LAZAREVAC 40620 840-2957645-74 056 07056613 101134204 5698
MESNA ZAJEDNICA MIROSALjCI LAZAREVAC 40620 840-3033645-24 056 07039026 101135650 5699
MESNA ZAJEDNICA PETKA LAZAREVAC 40620 840-3253645-12 056 07048319 101135713 5700
MESNA ZAJEDNICA PRKOSAVA LAZAREVAC 40620 840-3531645-18 056 17338455 102074724 5701
MESNA ZAJEDNICA RUDOVCI LAZAREVAC 40620 840-3018645-16 056 07039425 101135318 5702
MESNA ZAJEDNICA SOKOLOVO LAZAREVAC 40620 840-3363645-06 056 07072180 101135633 5703
MESNA ZAJEDNICA STUBICA LAZAREVAC 40620 840-3354645-40 056 07050836 101134212 5704
MESNA ZAJEDNICA TRBUŠNICA LAZAREVAC 40620 840-3078645-48 056 07010249 101135617 5705
MESNA ZAJEDNICA ČIBUTKOVICA LAZAREVAC 40620 840-3072645-06 056 07039077 102707979 5706
MESNA ZAJEDNICA ŠOPIĆ LAZAREVAC 40620 840-3247645-67 056 07039441 101133898 5707
MESNA ZAJEDNICA ŠUŠNjAR LAZAREVAC 40620 840-3290645-77 056 07047606 101134190 5708
MESNA ZAJEDNICA "19. SEPTEMBAR" LAZAREVAC 40620 840-2922645-23 056 07090722 101135801 5709
MESNA ZAJEDNICA "6. OKTOBAR" CVETOVAC LAZAREVAC 40620 840-3359645-75 056 07079869 101135721 5710
MESNA ZAJEDNICA "7. OKTOBAR" STEPOJEVAC LAZAREVAC 40620 840-2940645-52 056 07020783 102196991 5711
MESNA ZAJEDNICA "BRANKO RADIČEVIĆ" LAZAREVAC 40620 840-3447645-12 056 07090331 102032071 5712
MESNA ZAJEDNICA "GORNjI GRAD" LAZAREVAC 40620 840-3443645-81 056 07090315 102196160 5713
MESNA ZAJEDNICA "DULE KARAKLAJIĆ" LAZAREVAC 40620 840-3468645-62 056 07090366 101134157 5714
MESNA ZAJEDNICA "DUŠAN PETROVIĆ ŠANE" LAZAREVAC 40620 840-3438645-46 056 07090358 101134165 5715
MESNA ZAJEDNICA "ZAGORKA DRAGOVIĆ" LAZAREVAC 40620 840-3397645-50 056 07084528 101135756 5716
MESNA ZAJEDNICA "MOMČILO PAVLOVIĆ" LAZAREVAC 40620 840-3435645-25 056 07090323 101135730 5717
MESNA ZAJEDNICA "NOVI MEDOŠEVAC" ŠOPIĆ LAZAREVAC 40620 840-3523645-59 056 17331957 102695780 5718
MESNA ZAJEDNICA "STANISLAV ADAMOVIĆ" LAZAREVAC 40620 840-3083645-83 056 07039042 101135641 5719
ŽUPANjAC
MESNA ZAJEDNICA "STANISLAV SREMČEVIĆ LAZAREVAC 40620 840-3441645-67 056 07090340 101134173 5720
CRNI"
MESNA ZAJEDNICA "ČETVRTI OKTOBAR" LAZAREVAC 40620 840-3052645-60 056 07010222 101135692 5721
JUNKOVAC
MESNA ZAJEDNICA "ŠUMEĐ" CVETOVAC LAZAREVAC 40620 840-3462645-20 056 07094655 101135748 5722
MESNA ZAJEDNICA -STRMOVO LAZAREVAC 40620 840-3541645-88 056 17358944 102196233 5723
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE LAZAREVAC 40620 056 07095210 5724
PLANIRANjE I IZGRADNjU
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE LEBANE 42101 840-77640-08 057 07226608 102878648 5725
ODELENjE ZA PRIVREDU,URBANIZAM I LEBANE 42101 840-40641-37 057 07226608 100528734 5726
FINANSIJE
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO LEBANE 42101 840-47641-86 057 07201435 100711470 5727
OPŠTINSKI FOND ZA VODOSNABDEVANjE I LEBANE 42101 840-395644-88 057 17028855 102906068 5728
IZGR. KOM. OBJEKATA
FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I LEBANE 42101 840-5644-74 057 06863507 102395168 5729
KOMUNALNE DELATNOSTI
FOND ZA PUTEVE LEBANE 42101 840-29644-48 057 06863515 102906050 5730
FOND ZA FINANS I IZGR. STANOVA LEBANE 42101 840-209644-47 057 06863493 102906076 5731
SOLIDARNOSTI
MESNA ZAJEDNICA BOŠNjANE LEBANE 42101 840-1419645-75 057 07226918 102897264 5732
MESNA ZAJEDNICA BUVCE LEBANE 42101 840-1688645-18 057 07226799 103053318 5733
MESNA ZAJEDNICA VELIKO VOJLNOVCE LEBANE 42101 840-1632645-14 057 07226772 103053990 5734
MESNA ZAJEDNICA GEGLjA LEBANE 42101 840-1787645-32 057 07226845 102944547 5735
MESNA ZAJEDNICA GOLI RID LEBANE 42101 840-1615645-89 057 07226802 103054015 5736
MESNA ZAJEDNICA GORNjE VRANOVCE LEBANE 42101 840-3524645-66 057 07317450 103054023 5737
MESNA ZAJEDNICA GRGUREVCE LEBANE 42101 840-3463645-27 057 07290136 102897248 5738
MESNA ZAJEDNICA DRVODELj LEBANE 42101 840-3495645-57 057 07306369 102973093 5739
MESNA ZAJEDNICA ĐENOVAC LEBANE 42101 840-3465645-41 057 07290217 103039568 5740
MESNA ZAJEDNICA ŽDEGLAVO LEBANE 42101 840-3404645-02 057 07226896 103034628 5741
MESNA ZAJEDNICA KLAJIĆ LEBANE 42101 840-1651645-50 057 07226853 102893124 5742
MESNA ZAJEDNICA KONjOVO LEBANE 42101 840-1670645-86 057 07226861 103053334 5743
MESNA ZAJEDNICA KRIVAČA LEBANE 42101 840-3521645-45 057 07314663 103039576 5744
MESNA ZAJEDNICA LALINOVAC LEBANE 42101 840-3422645-31 057 07260822 102930622 5745
MESNA ZAJEDNICA LEBANE LEBANE 42101 840-1355645-15 057 07226942 102394987 5746
MESNA ZAJEDNICA LIPOVICA LEBANE 42101 840-3518645-24 057 07307098 102931885 5747
MESNA ZAJEDNICA LUGARE LEBANE 42101 840-3418645-03 057 07260849 102973085 5748
MESNA ZAJEDNICA MALO VOJLOVCE LEBANE 42101 840-3529645-04 057 07317468 5749
MESNA ZAJEDNICA NOVA TOPOLA LEBANE 42101 840-3420645-17 057 07260865 102944555 5750
MESNA ZAJEDNICA PERTATE LEBANE 42101 840-1723645-69 057 07226837 102931908 5751
MESNA ZAJEDNICA POPOVCE LEBANE 42101 840-1597645-60 057 07226870 102931893 5752
MESNA ZAJEDNICA PREKOPČELICA LEBANE 42101 840-1540645-49 057 07226926 102930639 5753
MESNA ZAJEDNICA RADEVCE LEBANE 42101 840-3439645-53 057 07282915 103071147 5754
MESNA ZAJEDNICA SLIŠANE LEBANE 42101 840-1500645-60 057 07226934 102956261 5755
MESNA ZAJEDNICA TOGAČEVCE LEBANE 42101 840-3480645-49 057 07295677 102893093 5756
MESNA ZAJEDNICA CEKAVICA LEBANE 42101 840-1803645-47 057 07226900 102897256 5757
MESNA ZAJEDNICA ŠILOVO LEBANE 42101 840-1460645-71 057 07226888 102897272 5758
MESNA ZAJEDNICA ŠTULAC LEBANE 42101 840-3475645-14 057 07295685 103053326 5759
MESNA ZAJEDNICA ŠUMANE LEBANE 42101 840-1440645-28 057 07226829 102930647 5760
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČJA RADOST" LEBANE 42101 840-393661-23 057 07186746 100529181 5761
BIBLIOTEKA "BRANKO RADIČEVIĆ" LEBANE 42101 840-439664-45 057 17121472 100528871 5762
DOM KULTURE "RADAN" LEBANE 42101 840-354664-32 057 07186614 100528806 5763
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE LEBANE 42101 057 5764
SPORTSKI SAVEZ LEBANE 42101 057 06652565 5765
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE LESKOVAC 42100 840-19640-87 058 06856535 100545518 5766
OPŠTINSKA UPRAVA LESKOVAC 42100 840-250641-52 058 07178727 100545500 5767
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO LESKOVAC 42100 840-35641-02 058 07137877 100330258 5768
FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE LESKOVAC 42100 840-494644-05 058 06856535 100545518 5769
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU LESKOVAC 42100 840-221644-34 058 17273086 102680723 5770
FOND PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE LESKOVAC 42100 840-397644-05 058 17114140 103113090 5771
MESNA ZAJEDNICA BABIČKO LESKOVAC 42100 840-1209645-60 058 07139357 100328267 5772
MESNA ZAJEDNICA BADICE LESKOVAC 42100 840-3913645-73 058 07139390 100581466 5773
MESNA ZAJEDNICA BARJE LESKOVAC 42100 840-484645-29 058 07139373 101888809 5774
MESNA ZAJEDNICA BELANOVCE LESKOVAC 42100 840-3331645-73 058 07139411 100328832 5775
MESNA ZAJEDNICA BELI POTOK LESKOVAC 42100 840-139645-39 058 07288425 101764790 5776
MESNA ZAJEDNICA BOBIŠTE LESKOVAC 42100 840-1169645-71 058 07139365 101911621 5777
MESNA ZAJEDNICA BOGOJEVCE LESKOVAC 42100 840-354645-89 058 07214227 100581136 5778
MESNA ZAJEDNICA BOJIŠINA LESKOVAC 42100 840-3545645-19 058 07325444 102353431 5779
MESNA ZAJEDNICA BRATMILOVCE LESKOVAC 42100 840-842645-13 058 07181213 102983154 5780
MESNA ZAJEDNICA BREJANOVCE LESKOVAC 42100 840-3448645-19 058 07283652 100580826 5781
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVAC LESKOVAC 42100 840-85645-49 058 07181175 100328419 5782
MESNA ZAJEDNICA BRZA LESKOVAC 42100 840-1126645-61 058 07139403 100546543 5783
MESNA ZAJEDNICA BRZEVLjE LESKOVAC 42100 840-3922645-39 058 07391544 100581177 5784
MESNA ZAJEDNICA BUKOVA GLAVA LESKOVAC 42100 840-3957645-90 058 07328346 101764829 5785
MESNA ZAJEDNICA BUNUŠKI ČIFLUK LESKOVAC 42100 840-794645-65 058 07139420 100329139 5786
MESNA ZAJEDNICA VELIKA BILjANICA LESKOVAC 42100 840-1313645-12 058 07139381 100581520 5787
MESNA ZAJEDNICA VELIKA GRABOVNICA LESKOVAC 42100 840-673645-91 058 07181078 100333515 5788
MESNA ZAJEDNICA VELIKA KOPAŠNICA LESKOVAC 42100 840-914645-32 058 07139349 100333540 5789
MESNA ZAJEDNICA VELIKA SEJANICA LESKOVAC 42100 840-1334645-62 058 07139322 102353458 5790
MESNA ZAJEDNICA VELIKO TRNjAVE LESKOVAC 42100 840-933645-68 058 07139314 100329042 5791
MESNA ZAJEDNICA VINA LESKOVAC 42100 840-3573645-21 058 17213903 102133988 5792
MESNA ZAJEDNICA VINARCE LESKOVAC 42100 840-328645-04 058 07181183 101765039 5793
MESNA ZAJEDNICA VUČJE LESKOVAC 42100 840-11645-16 058 07181116 100329114 5794
MESNA ZAJEDNICA GOLEMA NjIVA LESKOVAC 42100 840-3934645-26 058 07214243 100581144 5795
MESNA ZAJEDNICA GORINA LESKOVAC 42100 840-1020645-95 058 07139306 102134294 5796
MESNA ZAJEDNICA GORNjA BUNUŠA LESKOVAC 42100 840-3956645-83 058 07311109 100546551 5797
MESNA ZAJEDNICA GORNjA JAJINA LESKOVAC 42100 840-58645-54 058 07181132 100329067 5798
MESNA ZAJEDNICA GORNjA LAKOSNICA LESKOVAC 42100 840-3917645-04 058 07139292 100328283 5799
MESNA ZAJEDNICA GORNjA SLATINA LESKOVAC 42100 840-3557645-06 058 07354703 102134018 5800
MESNA ZAJEDNICA GORNjE KRAJINCE LESKOVAC 42100 840-865645-77 058 07139284 102133808 5801
MESNA ZAJEDNICA GORNjE SINKOVCE LESKOVAC 42100 840-301645-09 058 07139276 100328816 5802
MESNA ZAJEDNICA GORNjE STOPANjE LESKOVAC 42100 840-3391645-08 058 07138580 101765063 5803
MESNA ZAJEDNICA GORNjI BUNIBROD LESKOVAC 42100 840-3405645-09 058 07197586 101764853 5804
MESNA ZAJEDNICA GRADAŠNICA LESKOVAC 42100 840-1188645-10 058 07138598 102353562 5805
MESNA ZAJEDNICA GRAJEVCE LESKOVAC 42100 840-3932645-12 058 07214251 102174517 5806
MESNA ZAJEDNICA GRAOVO LESKOVAC 42100 840-3565645-62 058 07391552 100581193 5807
MESNA ZAJEDNICA GRDANICA LESKOVAC 42100 840-3485645-84 058 07307802 100326340 5808
MESNA ZAJEDNICA GRDELICA LESKOVAC 42100 840-33645-73 058 07181094 100333373 5809
MESNA ZAJEDNICA GUBEREVAC LESKOVAC 42100 840-745645-13 058 07138601 100333599 5810
MESNA ZAJEDNICA DOBROTIN LESKOVAC 42100 840-3935645-33 058 07138610 100333839 5811
MESNA ZAJEDNICA DONjA BUNUŠA LESKOVAC 42100 840-3506645-37 058 07313071 100546535 5812
MESNA ZAJEDNICA DONjA JAJINA LESKOVAC 42100 840-406645-65 058 07138571 100329091 5813
MESNA ZAJEDNICA DONjA LAKOŠNICA LESKOVAC 42100 840-380645-77 058 07138563 100328306 5814
MESNA ZAJEDNICA DONjE BRIJANjE LESKOVAC 42100 840-3929645-88 058 07138555 100329341 5815
MESNA ZAJEDNICA DONjE KRAJINE LESKOVAC 42100 840-1061645-91 058 07138547 100581538 5816
MESNA ZAJEDNICA DONjE SINKOVCE LESKOVAC 42100 840-3407645-23 058 07222360 100581281 5817
MESNA ZAJEDNICA DONjE STOPANjE LESKOVAC 42100 840-3410645-44 058 07245238 101889088 5818
MESNA ZAJEDNICA DONjE TRNjANE LESKOVAC 42100 840-3926645-67 058 07310641 100581265 5819
MESNA ZAJEDNICA DONjI BUNIBROD LESKOVAC 42100 840-3910645-52 058 07197578 100333646 5820
MESNA ZAJEDNICA DRAŠKOVAC LESKOVAC 42100 840-3401645-78 058 07138539 100329317 5821
MESNA ZAJEDNICA DRČEVAC LESKOVAC 42100 840-3933645-19 058 07214260 100581072 5822
MESNA ZAJEDNICA DUŠANOVO LESKOVAC 42100 840-3394645-29 058 07197594 100328793 5823
MESNA ZAJEDNICA ŽABLjANE LESKOVAC 42100 840-3266645-06 058 07138512 100329171 5824
MESNA ZAJEDNICA ŽIVKOVO LESKOVAC 42100 840-3487645-98 058 07308531 100581232 5825
MESNA ZAJEDNICA ZAGUŽANE LESKOVAC 42100 840-3411645-51 058 07245246 101764861 5826
MESNA ZAJEDNICA ZALUŽNjE LESKOVAC 42100 840-3416645-86 058 07259760 101765022 5827
MESNA ZAJEDNICA ZLOĐUDOVO LESKOVAC 42100 840-3553645-75 058 07343833 100581474 5828
MESNA ZAJEDNICA ZLOKUĆANE LESKOVAC 42100 840-3930645-95 058 07343787 100581064 5829
MESNA ZAJEDNICA JARSENOVO LESKOVAC 42100 840-3270645-34 058 07180861 102326295 5830
MESNA ZAJEDNICA JASUNjA LESKOVAC 42100 840-3931645-05 058 07214278 100581128 5831
MESNA ZAJEDNICA JELAŠNICA LESKOVAC 42100 840-458645-41 058 07214286 100581089 5832
MESNA ZAJEDNICA KARAĐORĐEVAC LESKOVAC 42100 840-1229645-06 058 07180870 100581273 5833
MESNA ZAJEDNICA KOZARE LESKOVAC 42100 840-3938645-54 058 07325495 100333855 5834
MESNA ZAJEDNICA KUKULOVCE LESKOVAC 42100 840-3914645-80 058 07282141 100329026 5835
MESNA ZAJEDNICA KUMAREVO LESKOVAC 42100 840-1147645-14 058 07180888 100581458 5836
MESNA ZAJEDNICA KUTLEŠ LESKOVAC 42100 840-3451645-40 058 07285094 100333332 5837
MESNA ZAJEDNICA LESKOVAC LESKOVAC 42100 840-431645-46 058 07197497 102236084 5838
MESNA ZAJEDNICA LESKOVAC LESKOVAC 42100 840-247645-19 058 07197519 101764931 5839
MESNA ZAJEDNICA LIPOVICA LESKOVAC 42100 840-3399645-64 058 07197560 100329309 5840
MESNA ZAJEDNICA MALA KOPAŠNICA LESKOVAC 42100 840-3568645-83 058 17044630 100333603 5841
MESNA ZAJEDNICA MANOJLICE LESKOVAC 42100 840-567645-28 058 07181108 100581503 5842
MESNA ZAJEDNICA MEĐA LESKOVAC 42100 840-3398645-57 058 07197551 100333244 5843
MESNA ZAJEDNICA MILANOVO LESKOVAC 42100 840-3453645-54 058 07286031 100328744 5844
MESNA ZAJEDNICA MIROŠEVCE LESKOVAC 42100 840-817645-32 058 07181124 101764812 5845
MESNA ZAJEDNICA MRŠTANE LESKOVAC 42100 840-3268645-20 058 07180900 102983146 5846
MESNA ZAJEDNICA NAVALIN LESKOVAC 42100 840-3348645-95 058 07214294 100581101 5847
MESNA ZAJEDNICA NAKRIVANj LESKOVAC 42100 840-977645-85 058 07287984 101764804 5848
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO LESKOVAC 42100 840-3924645-53 058 07180918 101764749 5849
MESNA ZAJEDNICA NOMANICA LESKOVAC 42100 840-3551645-61 058 07343825 100581546 5850
MESNA ZAJEDNICA ORAOVICA LESKOVAC 42100 840-509645-10 058 07180926 100333847 5851
MESNA ZAJEDNICA ORUGLICA LESKOVAC 42100 840-3955645-76 058 07180934 101888817 5852
MESNA ZAJEDNICA PALIKUĆA LESKOVAC 42100 840-3915645-87 058 07295774 100329075 5853
MESNA ZAJEDNICA PALOJCE LESKOVAC 42100 840-221645-31 058 07180942 102353440 5854
MESNA ZAJEDNICA PETROVAC LESKOVAC 42100 840-1105645-11 058 07180969 100581257 5855
MESNA ZAJEDNICA PEČENjEVCE LESKOVAC 42100 840-168645-48 058 07181167 100580818 5856
MESNA ZAJEDNICA PISKUPOVO LESKOVAC 42100 840-3888645-92 058 07180977 102326279 5857
MESNA ZAJEDNICA PODRIMCE LESKOVAC 42100 840-3413645-65 058 07245548 100326181 5858
MESNA ZAJEDNICA PREDEJANE LESKOVAC 42100 840-3921645-32 058 07391668 100581208 5859
MESNA ZAJEDNICA PREDEJANE LESKOVAC 42100 840-114645-58 058 07181086 100581169 5860
MESNA ZAJEDNICA PRESEČINA LESKOVAC 42100 840-3432645-04 058 07282176 100332959 5861
MESNA ZAJEDNICA PRIBOJ LESKOVAC 42100 840-594645-23 058 07180985 101765014 5862
MESNA ZAJEDNICA RADONjICA LESKOVAC 42100 840-3455645-68 058 07287976 100546560 5863
MESNA ZAJEDNICA RAZGOJNA LESKOVAC 42100 840-193645-29 058 07181191 100326331 5864
MESNA ZAJEDNICA RAJNO POLjE LESKOVAC 42100 840-3912645-66 058 07180993 100581482 5865
MESNA ZAJEDNICA RUDARE LESKOVAC 42100 840-3425645-52 058 07257961 100332967 5866
MESNA ZAJEDNICA SVIRCE LESKOVAC 42100 840-3406645-16 058 07216327 100581353 5867
MESNA ZAJEDNICA SLAVUJEVCE LESKOVAC 42100 840-646645-96 058 07181019 102134147 5868
MESNA ZAJEDNICA SLATINA LESKOVAC 42100 840-3911645-59 058 07316364 100333531 5869
MESNA ZAJEDNICA SMRDANj LESKOVAC 42100 840-3916645-94 058 07307829 100333076 5870
MESNA ZAJEDNICA STOJKOVCE LESKOVAC 42100 840-890645-58 058 07181027 100329155 5871
MESNA ZAJEDNICA STUPICA LESKOVAC 42100 840-3294645-08 058 07181035 102326287 5872
MESNA ZAJEDNICA SUČEVLjE LESKOVAC 42100 840-3923645-46 058 07391579 100581185 5873
MESNA ZAJEDNICA TODOROVCE LESKOVAC 42100 840-3512645-79 058 07311117 101764837 5874
MESNA ZAJEDNICA TULOVO LESKOVAC 42100 840-3501645-02 058 07310498 100333620 5875
MESNA ZAJEDNICA TUPALOVCE LESKOVAC 42100 840-3542645-95 058 07325479 102303640 5876
MESNA ZAJEDNICA TUREKOVAC LESKOVAC 42100 840-275645-21 058 07181159 100328777 5877
MESNA ZAJEDNICA CRKOVNICA LESKOVAC 42100 840-1273645-23 058 07214235 100581110 5878
MESNA ZAJEDNICA ČEKMIN LESKOVAC 42100 840-3246645-60 058 07197608 100580800 5879
MESNA ZAJEDNICA ČIFLUK RAZGOJANSKI LESKOVAC 42100 840-3444645-88 058 07283644 100580795 5880
MESNA ZAJEDNICA ČUKLjENIK LESKOVAC 42100 840-3264645-89 058 07181043 102134528 5881
MESNA ZAJEDNICA ŠAINOVAC LESKOVAC 42100 840-3262645-75 058 07181051 100329198 5882
MESNA ZAJEDNICA ŠARLINCE LESKOVAC 42100 840-3396645-43 058 07197543 100333236 5883
MESNA ZAJEDNICA ŠIŠINCE LESKOVAC 42100 840-1252645-70 058 07181060 100332975 5884
MESNA ZAJEDNICA "MARKO CRNI" LESKOVAC 42100 840-3532645-25 058 07326076 100580963 5885
MESNA ZAJEDNICA DEDINA BARA LESKOVAC 42100 840-3919645-18 058 07325452 102353423 5886
MESNA ZAJEDNICA "4. JULI" GRDELICA LESKOVAC 42100 840-3534645-39 058 07325487 102353415 5887
MESNA ZAJEDNICA "ANČIKI" BRATMILOVCE LESKOVAC 42100 840-3482645-63 058 07302207 100413349 5888
MESNA ZAJEDNICA "VELjKO VLAHOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-3388645-84 058 07197489 100581056 5889
MESNA ZAJEDNICA "VETERNICA" LESKOVAC 42100 840-3281645-14 058 07197462 100546633 5890
MESNA ZAJEDNICA "EDVARD KARDELj" GORNjE LESKOVAC 42100 840-3927645-74 058 07283687 100328857 5891
TRNjANE
MESNA ZAJEDNICA "ŽIVKO KOCIĆ-PREDRAG" LESKOVAC 42100 840-538645-19 058 17445472 102357847 5892
ORAŠAC
MESNA ZAJEDNICA "KOSTA STAMENKOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-3408645-30 058 07242433 102354024 5893
MESNA ZAJEDNICA "MILENTIJE POPOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-3459645-96 058 07291710 100328937 5894
MESNA ZAJEDNICA "MOŠA PIJADE" LESKOVAC 42100 840-3429645-80 058 07276192 102984866 5895
MESNA ZAJEDNICA "PRVA JUŽNOMORAVSKA LESKOVAC 42100 840-3550645-54 058 07334176 100333814 5896
BRIGADA"
MESNA ZAJEDNICA "RADE ŽUNIĆ" LESKOVAC 42100 840-3576645-42 058 17313550 100581048 5897
MESNA ZAJEDNICA "RADE PETROVIĆ" VLASE LESKOVAC 42100 840-3925645-60 058 07308175 100581290 5898
MESNA ZAJEDNICA "STOJAN LjUBIĆ" LESKOVAC 42100 840-3491645-29 058 07307381 100580867 5899
MESNA ZAJEDNICA "HISAR" LESKOVAC 42100 840-3280645-07 058 07197527 100333943 5900
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" LESKOVAC 42100 840-3278645-90 058 07197535 100328945 5901
MESNA ZAJEDNICA GORNjA KUPINOVICA LESKOVAC 42100 840-3928645-81 058 07344287 102353579 5902
MESNA ZAJEDNICA GORNjA KUPINOVICA LESKOVAC 42100 840-3989645-23 058 07180853 102133881 5903
PREDŠKOLSKA USTANOVA "VUKICA MITROVIĆ" LESKOVAC 42100 840-93661-57 058 07137397 102174736 5904
"LESKOVAČKI KULTURNI CENTAR" LESKOVAC 42100 840-390664-90 058 07139543 102174728 5905
DOM KULTURE BRESTOVAC LESKOVAC 42100 840-413664-57 058 06874657 101911007 5906
DOM KULTURE VUČJE LESKOVAC 42100 840-410664-36 058 06874622 100409874 5907
DOM KULTURE GRDELICA LESKOVAC 42100 840-412664-50 058 06874614 100326680 5908
DOM KULTURE "TIHOMIR RAKIĆ-VELjKO" LESKOVAC 42100 840-411664-43 058 06874649 100327220 5909
PEČENjEVCE
DOM KULTURE ROMA LESKOVAC 42100 840-449664-18 058 17225359 100412292 5910
ISTORIJSKI ARHIV LESKOVAC 42100 840-53664-59 058 07139527 100330395 5911
NARODNA BIBLIOTEKA "RADOJE DOMANOVIĆ" LESKOVAC 42100 840-79664-47 058 07139900 101912219 5912
NARODNI MUZEJ LESKOVAC 42100 840-12664-63 058 07139497 100332047 5913
NARODNO POZORIŠE LESKOVAC 42100 840-40664-65 058 07139560 100542790 5914
TURISTIČKA ORGANIZACIJA LESKOVAC 42100 840-451664-32 058 17218301 100544523 5915
CENTAR ZA EKONOMIKU DOMAĆINSTVA LESKOVAC 42100 840-10664-49 058 07139519 100581440 5916
"DANICA VUKSANOVIĆ"
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNjU LESKOVAC 42100 058 07367422 5917
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA LESKOVAC 42100 058 07243472 5918
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE LOZNICA 42200 840-33640-88 059 07171412 101198137 5919
OPŠTINSKA UPRAVA LOZNICA 42200 840-169641-67 059 07169981 101196408 5920
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO LOZNICA 42200 840-60641-80 059 07170220 101193885 5921
STRUČNA SLUŽBA MESNIH ZAJEDNICA LOZNICA 42200 840-177641-26 059 07267550 101188632 5922
TURISTIČKA ORGANIZACIJA LOZNICA 42200 840-182641-61 059 17281836 101189060 5923
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE LOZNICA 42200 840-186644-80 059 07171412 101198137 5924
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU LOZNICA 42200 840-75644-79 059 17270915 101193318 5925
MESNA ZAJEDNICA BANjA KOVILjAČA LOZNICA 42200 840-843645-20 059 07117043 101563575 5926
MESNA ZAJEDNICA BRADIĆ LOZNICA 42200 840-621645-18 059 07117094 101563542 5927
MESNA ZAJEDNICA BREZJAK LOZNICA 42200 840-510645-17 059 07117400 101563663 5928
MESNA ZAJEDNICA BRNjAC LOZNICA 42200 840-1335645-69 059 07117248 101563622 5929
MESNA ZAJEDNICA VELIKA LEŠNICA LOZNICA 42200 840-59645-61 059 07117191 102146441 5930
MESNA ZAJEDNICA VELIKO SELO LOZNICA 42200 840-115645-65 059 07117205 102146433 5931
MESNA ZAJEDNICA VOĆNjAK LOZNICA 42200 840-746645-20 059 07117213 101563751 5932
MESNA ZAJEDNICA GORNjA BADANjA LOZNICA 42200 840-329645-11 059 07117035 101563868 5933
MESNA ZAJEDNICA GORNjA KOVILjAČA LOZNICA 42200 840-1652645-57 059 07117124 101563956 5934
MESNA ZAJEDNICA GORNjA SIPUNjA LOZNICA 42200 840-1400645-39 059 07117051 101563534 5935
MESNA ZAJEDNICA GORNjI DOBRIĆ LOZNICA 42200 840-595645-30 059 07117132 101563719 5936
MESNA ZAJEDNICA GRNČARA LOZNICA 42200 840-1559645-85 059 07117418 101563526 5937
MESNA ZAJEDNICA DONjA BADANjA LOZNICA 42200 840-169645-55 059 07117485 101563850 5938
MESNA ZAJEDNICA DONjE NEDELjICE LOZNICA 42200 840-697645-65 059 07117396 101563518 5939
MESNA ZAJEDNICA DONjI DOBRIĆ LOZNICA 42200 840-276645-28 059 07117434 101563786 5940
MESNA ZAJEDNICA DRAGINAC LOZNICA 42200 840-381645-84 059 07117361 101563680 5941
MESNA ZAJEDNICA ZAJAČA LOZNICA 42200 840-1230645-13 059 07117221 102146425 5942
MESNA ZAJEDNICA JADRANSKA LEŠNICA LOZNICA 42200 840-140645-46 059 07117060 101563647 5943
MESNA ZAJEDNICA JAREBICE LOZNICA 42200 840-2104645-20 059 07321490 101563655 5944
MESNA ZAJEDNICA JELAV LOZNICA 42200 840-1578645-24 059 07117230 101563591 5945
MESNA ZAJEDNICA JOŠEVA LOZNICA 42200 840-222645-38 059 07117477 101563735 5946
MESNA ZAJEDNICA KLUPCI LOZNICA 42200 840-568645-35 059 07117388 101563964 5947
MESNA ZAJEDNICA KOZJAK LOZNICA 42200 840-459645-48 059 07117426 101563948 5948
MESNA ZAJEDNICA KORENITA LOZNICA 42200 840-248645-26 059 07117027 101563913 5949
MESNA ZAJEDNICA KRAJIŠNICI LOZNICA 42200 840-539645-26 059 17213784 101563495 5950
MESNA ZAJEDNICA LIPNICA LOZNICA 42200 840-407645-72 059 07117108 102146394 5951
MESNA ZAJEDNICA LIPNIČKI ŠOR LOZNICA 42200 840-795645-72 059 07117272 101563876 5952
MESNA ZAJEDNICA MILINA LOZNICA 42200 840-721645-39 059 07117078 102146450 5953
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO LOZNICA 42200 840-1294645-73 059 07117116 101563559 5954
MESNA ZAJEDNICA PASKOVAC LOZNICA 42200 840-1501645-67 059 07117469 101563921 5955
MESNA ZAJEDNICA RIBARNICA LOZNICA 42200 840-1378645-79 059 07117370 102146417 5956
MESNA ZAJEDNICA RUNjANI LOZNICA 42200 840-771645-98 059 07117345 101563760 5957
MESNA ZAJEDNICA STRAŽA LOZNICA 42200 840-1253645-77 059 07117337 101563778 5958
MESNA ZAJEDNICA STUPNICA LOZNICA 42200 840-355645-96 059 07117167 101563817 5959
MESNA ZAJEDNICA TEKERIŠ LOZNICA 42200 840-302645-16 059 07117183 101563727 5960
MESNA ZAJEDNICA TRBOSILjE LOZNICA 42200 840-1708645-61 059 07117256 101563479 5961
MESNA ZAJEDNICA TRBUŠNICA LOZNICA 42200 840-1356645-22 059 07117329 101563825 5962
MESNA ZAJEDNICA TRŠIĆ LOZNICA 42200 840-86645-56 059 07117175 101563809 5963
MESNA ZAJEDNICA CIKOTE LOZNICA 42200 840-194645-36 059 07117302 101563905 5964
MESNA ZAJEDNICA ČOKEŠINA LOZNICA 42200 840-1274645-30 059 07117299 102146409 5965
MESNA ZAJEDNICA ŠURICE LOZNICA 42200 840-2089645-12 059 07315040 101563884 5966
MESNA ZAJEDNICA "4.JULI" TRBUŠNICA LOZNICA 42200 840-2163645-45 059 07339356 101563500 5967
MESNA ZAJEDNICA "BAŠČELUCI" LOZNICA 42200 840-2237645-78 059 17213776 101563583 5968
MESNA ZAJEDNICA "GEORGIJE JAKŠIĆ" LOZNICA 42200 840-2000645-68 059 07261217 101563833 5969
MESNA ZAJEDNICA "GORNjA BORINA" LOZNICA 42200 840-2281645-95 059 17282450 101563487 5970
MESNA ZAJEDNICA "GRADILIŠTE" LOZNICA 42200 840-1521645-13 059 07117264 101563841 5971
MESNA ZAJEDNICA "KRIVAJICA" LOZNICA 42200 840-2252645-86 059 17282441 101563892 5972
MESNA ZAJEDNICA "NOVO NASELjE" LOZNICA 42200 840-2015645-76 059 07261225 101563567 5973
MESNA ZAJEDNICA "PLOČA" PLOČA LOZNICA 42200 840-2118645-21 059 07326114 101563639 5974
MESNA ZAJEDNICA "PODRINjE" LOZNIČKO POLjE LOZNICA 42200 840-2133645-29 059 07337078 101563702 5975
MESNA ZAJEDNICA "SIMINO BRDO" LOZNICA 42200 840-2267645-94 059 06993575 101563614 5976
MESNA ZAJEDNICA "STEPA STEPANOVIĆ" LOZNICA 42200 840-2148645-37 059 07337086 101563606 5977
LOZNIČKO POLjE
MESNA ZAJEDNICA "FILIP KLjAJIĆ" LOZNICA 42200 840-2031645-91 059 07261195 102146386 5978
MESNA ZAJEDNICA "FILIPOVIĆI" LOZNICA 42200 840-2192645-54 059 06988172 101563794 5979
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" LOZNICA 42200 840-2047645-09 059 07261233 101563671 5980
MESNA ZAJEDNICA "CRNA GORA" LOZNICA 42200 840-2063645-24 059 07261209 101563743 5981
PREDŠKOLSKA USTANOVA "BAMBI" LOZNICA 42200 840-31661-11 059 07120320 101190098 5982
DOM MLADIH "SOKOLANA" LOZNICA 42200 840-738664-04 059 17477170 102740536 5983
NARODNA BIBLIOTEKA "VUK KARADžIĆ" LOZNICA 42200 840-191664-55 059 07347626 101198032 5984
CENTAR ZA KULTURU " VUK KARADžIĆ" LOZNICA 42200 840-264664-81 059 17225634 101190313 5985
JP "RADIO PODRINjE" LOZNICA 42200 059 07169868 5986
JP DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE I RAZVOJ LOZNICA 42200 059 17112643 5987
B.KOVILjAČA
JP ZA UPRAVLjANjEM GRAĆEVINSKIM ZEMLjIŠTEM LOZNICA 42200 059 17112635 5988
JSP "LOZNICA" LOZNICA 42200 059 07345771 5989
USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA 42200 059 07659393 5990
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE LUČANI 41301 840-60640-83 060 07175345 101266617 5991
OPŠTINSKA UPRAVA LUČANI 41301 840-143641-79 060 07175361 101266609 5992
OPŠTINSKI FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU LUČANI 41301 840-320644-48 060 07175345 101266617 5993
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU LUČANI 41301 840-57644-50 060 17277863 101266012 5994
FOND ZA STIPENDIJE I PODSTICAJ LUČANI 41301 840-325644-83 060 17224123 101266617 5995
DEFICITARNIH KADROVA
MESNA ZAJEDNICA LUČANI 41301 840-2488645-89 060 07152191 101267120 5996
MESNA ZAJEDNICA DLjIN LUČANI 41301 840-217645-03 060 07152167 101267146 5997
MESNA ZAJEDNICA DUČALOVIĆI LUČANI 41301 840-2585645-89 060 07262108 101267187 5998
MESNA ZAJEDNICA ĐERAĆ LUČANI 41301 840-2426645-43 060 07152213 101267179 5999
MESNA ZAJEDNICA KRSTAC LUČANI 41301 840-2498645-62 060 07294603 101267200 6000
MESNA ZAJEDNICA LIS LUČANI 41301 840-2671645-12 060 07302568 101267154 6001
MESNA ZAJEDNICA LISICE LUČANI 41301 840-2476645-05 060 07152132 101268421 6002
MESNA ZAJEDNICA MARKOVICA LUČANI 41301 840-324645-73 060 07152094 101267195 6003
MESNA ZAJEDNICA NEGRIŠORI LUČANI 41301 840-2399645-48 060 07152078 101267111 6004
MESNA ZAJEDNICA PUHOVO LUČANI 41301 840-297645-78 060 07152256 101267162 6005
MESNA ZAJEDNICA RTARI LUČANI 41301 840-2594645-55 060 07262086 101268413 6006
MESNA ZAJEDNICA "SELO" LUČANI 41301 840-2729645-30 060 06983685 101268430 6007
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" LUČANI 41301 840-118661-38 060 07151896 101266502 6008
JP "GRADINA" LUČANI 41301 060 17120727 6009
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GUČA 41302 840-120641-15 060 07271816 101267890 6010
MESNA ZAJEDNICA GUČA 41302 840-29645-45 060 07152205 101267937 6011
MESNA ZAJEDNICA VIČA GUČA 41302 840-110645-30 060 07152159 101268106 6012
MESNA ZAJEDNICA VUČKOVICA GUČA 41302 840-271645-90 060 07152086 102005511 6013
MESNA ZAJEDNICA GORAČIĆI GUČA 41302 840-136645-18 060 07152221 102005520 6014
MESNA ZAJEDNICA GORNjA KRAVARICA GUČA 41302 840-2648645-45 060 07266359 102005503 6015
MESNA ZAJEDNICA GORNjI DUBAC GUČA 41302 840-189645-98 060 07152248 101268083 6016
MESNA ZAJEDNICA GRAB GUČA 41302 840-243645-88 060 07152124 101266965 6017
MESNA ZAJEDNICA GUBEREVCI GUČA 41302 840-1374645-51 060 07152175 101268472 6018
MESNA ZAJEDNICA DONjA KRAVARICA GUČA 41302 840-81645-21 060 07152183 102005474 6019
MESNA ZAJEDNICA DONjI DUBAC GUČA 41302 840-2604645-28 060 07262183 101268075 6020
MESNA ZAJEDNICA DRAGAČICA GUČA 41302 840-2751645-87 060 06984789 102005499 6021
MESNA ZAJEDNICA ŽIVICA GUČA 41302 840-2660645-32 060 07291060 101268067 6022
MESNA ZAJEDNICA ZEOKE GUČA 41302 840-2616645-15 060 07262094 102713157 6023
MESNA ZAJEDNICA KAONA GUČA 41302 840-164645-20 060 07152230 102005482 6024
MESNA ZAJEDNICA KOTRAŽA GUČA 41302 840-54645-26 060 07152108 101267996 6025
MESNA ZAJEDNICA MILATOVIĆI GUČA 41302 840-929645-40 060 07152116 101267630 6026
MESNA ZAJEDNICA RTI GUČA 41302 840-2637645-65 060 07266332 101267988 6027
MESNA ZAJEDNICA TIJANE GUČA 41302 840-2575645-19 060 07260067 101268091 6028
MESNA ZAJEDNICA TURICA GUČA 41302 840-2625645-78 060 07266324 101266527 6029
MESNA ZAJEDNICA "VELES" GUČA 41302 840-2683645-96 060 07302983 101268018 6030
MESNA ZAJEDNICA "GLOG" DONjI DUBAC GUČA 41302 840-2782645-13 060 17191152 101268034 6031
MESNA ZAJEDNICA "KOŠANI" ROGAČA GUČA 41302 840-2740645-10 060 06984681 101268649 6032
MESNA ZAJEDNICA "LUKOVIĆI" KOTRAŽA GUČA 41302 840-2760645-53 060 06942601 101265261 6033
DOM KULTURE GUČA 41302 840-97664-76 060 07151900 101264871 6034
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE LjIG 43930 840-116640-87 061 07099665 101286153 6035
SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE LjIG 43930 840-152641-45 061 07137206 101286145 6036
POSLOVE
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU LjIG 43930 840-32644-69 061 17280317 101287468 6037
MESNA ZAJEDNICA BA LjIG 43930 840-1218645-26 061 07188153 101286258 6038
MESNA ZAJEDNICA BABAJIĆ LjIG 43930 840-1177645-30 061 07134029 101286112 6039
MESNA ZAJEDNICA BELANOVICA LjIG 43930 840-1195645-59 061 07099657 101286137 6040
MESNA ZAJEDNICA BOŠNjANOVIĆ LjIG 43930 840-1091645-10 061 07189265 101956491 6041
MESNA ZAJEDNICA BRANČIĆ LjIG 43930 840-1343645-28 061 07099576 101287062 6042
MESNA ZAJEDNICA VELIŠEVAC LjIG 43930 840-1155645-70 061 07099584 101286240 6043
MESNA ZAJEDNICA GUKOŠ LjIG 43930 840-1048645-97 061 07099606 101956522 6044
MESNA ZAJEDNICA ŽIVKOVCI LjIG 43930 840-1238645-69 061 07209789 101286231 6045
MESNA ZAJEDNICA IVANOVCI LjIG 43930 840-1468645-30 061 07135599 101956555 6046
MESNA ZAJEDNICA JAJČIĆ LjIG 43930 840-1113645-67 061 07189338 101287087 6047
MESNA ZAJEDNICA KADINA LUKA LjIG 43930 840-1134645-20 061 07099649 101287095 6048
MESNA ZAJEDNICA KALANjEVCI LjIG 43930 840-1302645-32 061 07246544 101287441 6049
MESNA ZAJEDNICA KOZELj LjIG 43930 840-1386645-38 061 07246552 101286985 6050
MESNA ZAJEDNICA LALINCI LjIG 43930 840-1364645-78 061 07099550 101956547 6051
MESNA ZAJEDNICA LATKOVIĆ LjIG 43930 840-1408645-95 061 07246579 101286969 6052
MESNA ZAJEDNICA LIPLjE LjIG 43930 840-1282645-86 061 07246587 101957118 6053
MESNA ZAJEDNICA LjIG LjIG 43930 840-1069645-50 061 07099614 101956514 6054
MESNA ZAJEDNICA MILAVAC LjIG 43930 840-1548645-08 061 07247109 101956506 6055
MESNA ZAJEDNICA MORAVCI LjIG 43930 840-1028645-54 061 07099622 101957126 6056
MESNA ZAJEDNICA PALEŽNICA LjIG 43930 840-1322645-75 061 07135572 101287134 6057
MESNA ZAJEDNICA POLjANICE LjIG 43930 840-1448645-84 061 07099592 101287079 6058
MESNA ZAJEDNICA SLAVKOVICA LjIG 43930 840-1428645-41 061 07134002 101956539 6059
MESNA ZAJEDNICA CVETANOVAC LjIG 43930 840-1528645-62 061 07135602 101286952 6060
MESNA ZAJEDNICA ŠTAVICA LjIG 43930 840-1489645-80 061 07218206 101286977 6061
MESNA ZAJEDNICA ŠUTCI LjIG 43930 840-1508645-19 061 07189117 101286129 6062
MESNA ZAJEDNICA "DIĆI" DONjI BANjANI LjIG 43930 840-1261645-36 061 07099568 102334275 6063
PREDŠKOLSKA USTANOVA "KAJA" LjIG 43930 840-225661-11 061 07298005 101287492 6064
GRADSKA BIBLIOTEKA "LjIG" LjIG 43930 840-146664-31 061 17039377 101955992 6065
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LjIG 43930 840-204664-49 061 17313894 101287167 6066
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE LjUBOVIJA 42210 840-62640-97 062 07170459 101618934 6067
OPŠTINSKA UPRAVA LjUBOVIJA 42210 840-165641-39 062 07170513 101302050 6068
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO LjUBOVIJA 42210 840-181641-54 062 17208942 101302025 6069
FOND ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA LjUBOVIJA 42210 840-482644-18 062 17479164 102786284 6070
PUTEVIMA
FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA NA LjUBOVIJA 42210 840-481644-11 062 17479156 102786292 6071
TERITORIJI OPŠTINE
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU LjUBOVIJA 42210 840-86644-59 062 17295136 101618959 6072
MESNA ZAJEDNICA VRHPOLjE LjUBOVIJA 42210 840-2207645-62 062 07117523 102426889 6073
MESNA ZAJEDNICA LjUBOVIJA LjUBOVIJA 42210 840-1724645-76 062 07118422 102426733 6074
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" LjUBOVIJA 42210 840-147661-47 062 07312431 101303698 6075
BIBLIOTEKA "MILOVAN GLIŠIĆ" LjUBOVIJA 42210 840-253664-04 062 17047876 101302381 6076
USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU LjUBOVIJA 42210 840-646664-39 062 06461344 101302084 6077
JP DIREKCIJA ZA PUTEVE I GRAĆEVINSKO LjUBOVIJA 42210 062 17367821 6078
ZEMLjIŠTE
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE MAJDANPEK 44270 840-170640-77 063 07190085 100625575 6079
OPŠTINSKA UPRAVA MAJDANPEK 44270 840-369641-12 063 07212577 100987089 6080
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE MAJDANPEK 44270 840-446644-57 063 07128355 102734257 6081
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU MAJDANPEK 44270 840-445644-50 063 17273396 102183770 6082
FOND ZA USMER.SRED.NAKNADA ZA MAJDANPEK 44270 840-447644-64 063 07694105 102708043 6083
KOR.DOBARA OD OPŠTEG INTER.U
PROIZ.EL.ENER.
MESNA ZAJEDNICA BOLjETIN MAJDANPEK 44270 840-3830645-74 063 07234872 100625420 6084
MESNA ZAJEDNICA VLAOLE MAJDANPEK 44270 840-3823645-25 063 07231628 100625921 6085
MESNA ZAJEDNICA GOLUBINjE MAJDANPEK 44270 840-3826645-46 063 07312458 102183815 6086
MESNA ZAJEDNICA JASIKOVO MAJDANPEK 44270 840-3833645-95 063 07227795 102183979 6087
MESNA ZAJEDNICA KLOKOČEVAC MAJDANPEK 44270 840-3832645-88 063 07261101 100988145 6088
MESNA ZAJEDNICA LESKOVO MAJDANPEK 44270 840-3829645-67 063 07265859 100988049 6089
MESNA ZAJEDNICA MOSNA MAJDANPEK 44270 840-3834645-05 063 07234899 102708051 6090
MESNA ZAJEDNICA RUDNA GLAVA MAJDANPEK 44270 840-3824645-32 063 07234929 100625913 6091
MESNA ZAJEDNICA TOPOLNICA MAJDANPEK 44270 840-3831645-81 063 07231580 100625884 6092
MESNA ZAJEDNICA CRNAJKA MAJDANPEK 44270 840-3828645-60 063 07231792 101949773 6093
MESNA ZAJEDNICA "BOŽA STOJANOVIĆ" MAJDANPEK 44270 840-3821645-11 063 07128282 100624252 6094
MESNA ZAJEDNICA "JOVO VUKOVIĆ" DEBELI MAJDANPEK 44270 840-3822645-18 063 07331967 102708060 6095
LUG
MESNA ZAJEDNICA "MIROČ" MIROČ MAJDANPEK 44270 840-3827645-53 063 07257350 100988215 6096
PREDŠKOLSA USTANOVA "MARIJA MUNČAN" MAJDANPEK 44270 840-559661-21 063 07128207 100624121 6097
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR MAJDANPEK 44270 840-531664-10 063 07128185 100987097 6098
MUZEJ U MAJDANPEKU MAJDANPEK 44270 840-542664-87 063 17222171 100624855 6099
NARODNA BILIOTEKA MAJDANPEK 44270 840-629664-17 063 17291831 100625567 6100
CENTAR ZA KULTURU MAJDANPEK 44270 840-756664-33 063 17494813 102830072 6101
JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE MAJDANPEK 44270 063 07271379 6102
MESNA ZAJEDNICA DONjI MILANOVAC DONjI MILANOVAC 44290 840-3825645-39 063 07128304 100987273 6103
NACIONALNI PARK "ĐERDAP" DONjI MILANOVAC 44290 840-658664-26 063 07360231 100624453 6104
TURISTIČKA ORGANIZACIJA DONjI MILANOVAC 44290 840-659664-33 063 17106708 102574185 6105
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE MALI ZVORNIK 42201 840-88640-85 065 07170858 102143336 6106
OPŠTINSKA UPRAVA MALI ZVORNIK 42201 840-148641-17 065 07170874 102143385 6107
OU - POSLOVI GAZDOVANjA GRAĐEVINSKIM MALI ZVORNIK 42201 840-108641-28 065 07170874 102143344 6108
ZEMLjIŠTEM I PUTEVIMA
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE MALI ZVORNIK 42201 840-98644-46 065 07170858 102143336 6109
FOND ZA RAZVOJ OPŠTINE "MALI ZVORNIK" MALI ZVORNIK 42201 840-18644-68 065 17449133 101364205 6110
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU MALI ZVORNIK 42201 840-59644-64 065 17187473 101364213 6111
MESNA ZAJEDNICA AMAJIĆ MALI ZVORNIK 42201 840-2178645-53 065 07344902 101364336 6112
MESNA ZAJEDNICA BRASINA MALI ZVORNIK 42201 840-1689645-25 065 07118473 101364289 6113
MESNA ZAJEDNICA BUDIŠIĆ MALI ZVORNIK 42201 840-1598645-67 065 07118562 101364344 6114
MESNA ZAJEDNICA VELIKA REKA MALI ZVORNIK 42201 840-1148645-21 065 07118511 101364310 6115
MESNA ZAJEDNICA DONjA BORINA MALI ZVORNIK 42201 840-1127645-68 065 07118554 101364256 6116
MESNA ZAJEDNICA DONjA TREŠNjICA MALI ZVORNIK 42201 840-1106645-18 065 07118503 101364297 6117
MESNA ZAJEDNICA RADALj MALI ZVORNIK 42201 840-1084645-58 065 07118619 101364301 6118
MESNA ZAJEDNICA SAKAR MALI ZVORNIK 42201 840-1771645-17 065 07118481 101364264 6119
MESNA ZAJEDNICA CULINE MALI ZVORNIK 42201 840-1633645-21 065 07118627 101364393 6120
MESNA ZAJEDNICA "DONjE NASELjE" MALI ZVORNIK 42201 840-1616645-96 065 07118490 101364272 6121
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" MALI ZVORNIK 42201 840-1062645-98 065 07118520 101364408 6122
PREDŠKOLSKA USTANOVA "CRVENKAPA" MALI ZVORNIK 42201 840-145661-33 065 07312016 101361730 6123
BIBLIOTEKA "17. SEPTEMBAR" MALI ZVORNIK 42201 840-177664-54 065 07301421 101361625 6124
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE MALO CRNIĆE 42900 840-36640-12 066 07143451 101336863 6125
OPŠTINSKA UPRAVA MALO CRNIĆE 42900 840-185641-82 066 07143451 101336863 6126
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE MALO CRNIĆE 42900 840-93644-11 066 07143451 101336863 6127
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADNjE MALO CRNIĆE 42900 840-38644-14 066 17289896 101338182 6128
MESNA ZAJEDNICA ALjUDOVO MALO CRNIĆE 42900 840-2823645-09 066 07311460 101337997 6129
MESNA ZAJEDNICA BATUŠA MALO CRNIĆE 42900 840-1139645-55 066 07142366 101338004 6130
MESNA ZAJEDNICA BOŽEVAC MALO CRNIĆE 42900 840-211645-58 066 07142404 101338326 6131
MESNA ZAJEDNICA VELIKO CRNIĆE MALO CRNIĆE 42900 840-1053645-35 066 07142374 101337751 6132
MESNA ZAJEDNICA VRBNICA MALO CRNIĆE 42900 840-1472645-58 066 07142226 101338262 6133
MESNA ZAJEDNICA ZABREGA MALO CRNIĆE 42900 840-2913645-57 066 07142242 101945139 6134
MESNA ZAJEDNICA KALIŠTE MALO CRNIĆE 42900 840-184645-63 066 07142340 101338012 6135
MESNA ZAJEDNICA KOBILjE MALO CRNIĆE 42900 840-265645-48 066 07142358 101338029 6136
MESNA ZAJEDNICA KULA MALO CRNIĆE 42900 840-291645-36 066 07142307 101338502 6137
MESNA ZAJEDNICA MALO GRADIŠTE MALO CRNIĆE 42900 840-948645-76 066 07142412 000000000 6138
MESNA ZAJEDNICA TOPOLOVNIK MALO CRNIĆE 42900 840-132645-87 066 07142323 101338287 6139
MESNA ZAJEDNICA CRLjENAC MALO CRNIĆE 42900 840-157645-68 066 07142315 101338045 6140
MESNA ZAJEDNICA ŠAPINE MALO CRNIĆE 42900 840-239645-60 066 07198485 101338174 6141
MESNA ZAJEDNICA ŠLjIVOVAC MALO CRNIĆE 42900 840-1267645-78 066 07142331 101945147 6142
MESNA ZAJEDNICA SALAKOVAC MALO CRNIĆE 42900 840-103645-78 066 07142285 102271309 6143
MESNA ZAJEDNICA VELIKO SELO MALO CRNIĆE 42900 840-23645-03 066 07142269 101338199 6144
MESNA ZAJEDNICA KRAVLjI DO MALO CRNIĆE 42900 840-49645-88 066 07142382 101338037 6145
MESNA ZAJEDNICA MALO CRNIĆE MALO CRNIĆE 42900 840-75645-76 066 07142293 101338088 6146
MESNA ZAJEDNICA SMOLjINAC MALO CRNIĆE 42900 840-1645-43 066 07142277 102468281 6147
PREDŠKOLSKA USTANOVA "14. OKTOBAR" MALO CRNIĆE 42900 840-378661-15 066 07317786 101336855 6148
BIBLIOTEKA "SRBOLjUB MITIĆ" MALO CRNIĆE 42900 840-757664-40 066 07142447 102901939 6149
CENTAR ZA KULTURU MALO CRNIĆE 42900 840-382664-34 066 06266347 101337526 6150
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I UREĐENjE MALO CRNIĆE 42900 066 17046462 6151
GRAĐEVINSKOG ZENLjIŠTA
ORGANIZACIJA PENZIONERA MALO CRNIĆE 42900 066 07200552 6152
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE MEDVEĐA 42104 840-99640-65 067 07178476 101464887 6153
ORGAN UPRAVE OPŠTINE MEDVEĐA 42104 840-44641-65 067 07178476 101464887 6154
OPŠTINSKI FOND ZA FINANSIRANjE I MEDVEĐA 42104 840-213644-75 067 17124641 101464887 6155
IZGRADNjU STANOVA SOLIDARNOSTI
MESNA ZAJEDNICA MEDVEĐA 42104 840-1399645-32 067 07181396 101948434 6156
MESNA ZAJEDNICA BOGUNOVAC MEDVEĐA 42104 840-3372645-69 067 07181221 101948442 6157
MESNA ZAJEDNICA BOROVAC MEDVEĐA 42104 840-3366645-27 067 07181230 101465574 6158
MESNA ZAJEDNICA BUČUMET MEDVEĐA 42104 840-1481645-24 067 07181302 101465412 6159
MESNA ZAJEDNICA VELIKA BRAINA MEDVEĐA 42104 840-3554645-82 067 07181248 101465558 6160
MESNA ZAJEDNICA VRAPČE MEDVEĐA 42104 840-3351645-19 067 07181256 101948467 6161
MESNA ZAJEDNICA GAZDARE MEDVEĐA 42104 840-1817645-48 067 07181264 101948475 6162
MESNA ZAJEDNICA GAJTAN MEDVEĐA 42104 840-3232645-59 067 07181329 101465566 6163
MESNA ZAJEDNICA GRBAVCE MEDVEĐA 42104 840-3357645-61 067 07181272 101465515 6164
MESNA ZAJEDNICA GUBAVCE MEDVEĐA 42104 840-3390645-98 067 07181299 103014823 6165
MESNA ZAJEDNICA DRENCE MEDVEĐA 42104 840-3402645-85 067 07181337 6166
MESNA ZAJEDNICA ĐULEKARE MEDVEĐA 42104 840-3251645-95 067 07181345 6167
MESNA ZAJEDNICA KAPUT MEDVEĐA 42104 840-3378645-14 067 07181353 101465531 6168
MESNA ZAJEDNICA LECE MEDVEĐA 42104 840-3374645-83 067 07181361 102129678 6169
MESNA ZAJEDNICA MAĐEDONCE MEDVEĐA 42104 840-3370645-55 067 07181388 101948483 6170
MESNA ZAJEDNICA MAROVAC MEDVEĐA 42104 840-3368645-41 067 07181370 101465461 6171
MESNA ZAJEDNICA MEDEVCE MEDVEĐA 42104 840-3352645-26 067 07181400 101948459 6172
MESNA ZAJEDNICA MRKONjE MEDVEĐA 42104 840-3380645-28 067 07181418 102129651 6173
MESNA ZAJEDNICA NEGOSAVLjE MEDVEĐA 42104 840-3191645-63 067 07181426 101465488 6174
MESNA ZAJEDNICA PETRILjE MEDVEĐA 42104 840-3360645-82 067 07181434 6175
MESNA ZAJEDNICA PUSTO ŠILOVO MEDVEĐA 42104 840-1770645-10 067 07181442 101465404 6176
MESNA ZAJEDNICA RAVNA BANjA MEDVEĐA 42104 840-3362645-96 067 07181469 101465390 6177
MESNA ZAJEDNICA RETKOCER MEDVEĐA 42104 840-1740645-91 067 07181477 101465381 6178
MESNA ZAJEDNICA RUJKOVAC MEDVEĐA 42104 840-1756645-09 067 07181485 101948426 6179
MESNA ZAJEDNICA SVIRCE MEDVEĐA 42104 840-3229645-38 067 07181493 101465470 6180
MESNA ZAJEDNICA SIJARINSKA BANjA MEDVEĐA 42104 840-3349645-05 067 07180195 101465507 6181
MESNA ZAJEDNICA SIJERINA MEDVEĐA 42104 840-3364645-13 067 07181507 101465582 6182
MESNA ZAJEDNICA SPONCE MEDVEĐA 42104 840-3358645-68 067 07180209 102129660 6183
MESNA ZAJEDNICA STARA BANjA MEDVEĐA 42104 840-3369645-48 067 07180217 101465373 6184
MESNA ZAJEDNICA STUBLA MEDVEĐA 42104 840-3376645-97 067 07180225 101465365 6185
MESNA ZAJEDNICA TULARE MEDVEĐA 42104 840-3249645-81 067 07180233 101465357 6186
MESNA ZAJEDNICA TUPALE MEDVEĐA 42104 840-3243645-39 067 07180241 101465540 6187
MESNA ZAJEDNICA CRNI VRH MEDVEĐA 42104 840-3350645-12 067 07180250 101465496 6188
MESNA ZAJEDNICA ČOKOTIN MEDVEĐA 42104 840-3555645-89 067 07180268 101465332 6189
PREDŠKOLSKA USTANOVA "MLADOST" MEDVEĐA 42104 840-420661-18 067 07292732 101465236 6190
BIBLIOTEKA "PETAR PETROVIĆ-NjEGOŠ" MEDVEĐA 42104 840-429664-72 067 17048287 101464436 6191
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNjU MEDVEĐA 42104 067 17340522 6192
RADIO MEDVEĐA MEDVEĐA 42104 067 17363751 6193
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE MEROŠINA 42500 840-38640-26 068 07187068 100758336 6194
OPŠTINSKA UPRAVA MEROŠINA 42500 840-72641-67 068 07187084 100758344 6195
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE MEROŠINA 42500 840-334644-49 068 17215698 100758615 6196
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE MEROŠINA 42500 840-200644-81 068 17527274 100759353 6197
MESNA ZAJEDNICA MEROŠINA 42500 840-1174645-09 068 07299184 100759290 6198
MESNA ZAJEDNICA AZBRESNICA MEROŠINA 42500 840-1726645-90 068 07266669 100759618 6199
MESNA ZAJEDNICA ALEKSANDROVO MEROŠINA 42500 840-1758645-23 068 07266529 100759691 6200
MESNA ZAJEDNICA ARBANASCE MEROŠINA 42500 840-1339645-97 068 07266561 100759064 6201
MESNA ZAJEDNICA BALAJNAC MEROŠINA 42500 840-1298645-04 068 07266600 100875112 6202
MESNA ZAJEDNICA BALIČEVAC MEROŠINA 42500 840-1960645-79 068 07266618 101877749 6203
MESNA ZAJEDNICA BATUŠINAC MEROŠINA 42500 840-846645-41 068 07266570 100759595 6204
MESNA ZAJEDNICA BILjEG MEROŠINA 42500 840-2358645-52 068 07184808 100759706 6205
MESNA ZAJEDNICA BREST MEROŠINA 42500 840-1444645-56 068 07172249 100875104 6206
MESNA ZAJEDNICA BUČIĆ MEROŠINA 42500 840-1819645-62 068 07299168 100759312 6207
MESNA ZAJEDNICA GORNjA DEVČA MEROŠINA 42500 840-3144645-25 068 17216333 100759675 6208
MESNA ZAJEDNICA GORNjA RESOVAČA MEROŠINA 42500 840-1636645-42 068 07266537 100759337 6209
MESNA ZAJEDNICA GRADIŠTE MEROŠINA 42500 840-961645-70 068 07266499 100759281 6210
MESNA ZAJEDNICA DEVČA MEROŠINA 42500 840-1504645-88 068 07266502 100759587 6211
MESNA ZAJEDNICA DEŠILOVO MEROŠINA 42500 840-1904645-75 068 07203454 100759579 6212
MESNA ZAJEDNICA DONjA RASOVAČA MEROŠINA 42500 840-1892645-88 068 07172265 100759329 6213
MESNA ZAJEDNICA DUDULOJCE MEROŠINA 42500 840-1742645-08 068 07266677 100759667 6214
MESNA ZAJEDNICA JOVANOVAC MEROŠINA 42500 840-2927645-58 068 07300166 100759089 6215
MESNA ZAJEDNICA JUGBOGDANOVAC MEROŠINA 42500 840-1024645-26 068 07266545 100759659 6216
MESNA ZAJEDNICA KOVANLUK MEROŠINA 42500 840-1974645-80 068 07266588 100759634 6217
MESNA ZAJEDNICA KOSTADINOVAC MEROŠINA 42500 840-1789645-46 068 07299176 100759097 6218
MESNA ZAJEDNICA KRAJKOVAC MEROŠINA 42500 840-1404645-67 068 07266626 102653682 6219
MESNA ZAJEDNICA LEPAJA MEROŠINA 42500 840-1214645-95 068 07227434 102163268 6220
MESNA ZAJEDNICA OBLAČINA MEROŠINA 42500 840-1945645-71 068 07299192 100759642 6221
MESNA ZAJEDNICA PADINA MEROŠINA 42500 840-1673645-10 068 07266766 100759304 6222
MESNA ZAJEDNICA ROŽINA MEROŠINA 42500 840-1088645-86 068 07203446 100759072 6223
MESNA ZAJEDNICA ČUBURA MEROŠINA 42500 840-2371645-46 068 07266634 100759626 6224
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" MEROŠINA 42500 840-196661-02 068 07312083 100758631 6225
NARODNA BIBLIOTEKA MEROŠINA 42500 840-90664-27 068 07187050 100107400 6226
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU OPŠTINE MEROŠINA 42500 068 17040685 6227
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE MIONICA 43903 840-50640-13 069 07137273 101391888 6228
OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA UPRAVU MIONICA 43903 840-100641-69 069 07137028 101391896 6229
MESNA ZAJEDNICA MIONICA MIONICA 43903 840-3081645-69 069 07316160 6230
MESNA ZAJEDNICA "DONjA TOPLICA" MIONICA 43903 840-1695645-67 069 07189346 6231
MESNA ZAJEDNICA BERKOVAC MIONICA 43903 840-3125645-86 069 07316011 6232
MESNA ZAJEDNICA BREŽĐE MIONICA 43903 840-1623645-48 069 07134851 6233
MESNA ZAJEDNICA BUKOVAC MIONICA 43903 840-1658645-02 069 07201249 101392194 6234
MESNA ZAJEDNICA VAROŠICA MIONICA 43903 840-1585645-73 069 07134835 6235
MESNA ZAJEDNICA VIROVAC MIONICA 43903 840-3212645-16 069 07351879 6236
MESNA ZAJEDNICA GORNjI MUŠIĆ MIONICA 43903 840-1713645-96 069 07135483 6237
MESNA ZAJEDNICA GUNjICA MIONICA 43903 840-3117645-30 069 07315988 6238
MESNA ZAJEDNICA DUČIĆ MIONICA 43903 840-1677645-38 069 07135491 6239
MESNA ZAJEDNICA ĐURĐEVAC MIONICA 43903 840-1605645-19 069 07134819 6240
MESNA ZAJEDNICA KLAS MIONICA 43903 840-3096645-77 069 07316135 6241
MESNA ZAJEDNICA KLjUČ MIONICA 43903 840-3106645-50 069 07316143 6242
MESNA ZAJEDNICA KOMANICE MIONICA 43903 840-3075645-27 069 07316089 6243
MESNA ZAJEDNICA KRČMAR MIONICA 43903 840-3056645-88 069 07313594 6244
MESNA ZAJEDNICA MALjEVIĆ MIONICA 43903 840-3070645-89 069 07316020 6245
MESNA ZAJEDNICA MIONICA VAROŠ MIONICA 43903 840-2644645-17 069 07246595 6246
MESNA ZAJEDNICA OSEČENICA MIONICA 43903 840-2632645-30 069 07246862 6247
MESNA ZAJEDNICA PAŠTRIĆ MIONICA 43903 840-3091645-42 069 07315996 6248
MESNA ZAJEDNICA PLANINICA MIONICA 43903 840-1730645-21 069 07136927 6249
MESNA ZAJEDNICA POPADIĆ MIONICA 43903 840-1566645-37 069 07134827 101391888 6250
MESNA ZAJEDNICA RADOBIĆ MIONICA 43903 840-3063645-40 069 07316151 6251
MESNA ZAJEDNICA RAJKOVIĆ MIONICA 43903 840-1640645-70 069 07134843 6252
MESNA ZAJEDNICA RAKARI MIONICA 43903 840-3086645-07 069 07316119 6253
MESNA ZAJEDNICA ROBAJE MIONICA 43903 840-3111645-85 069 07316127 6254
MESNA ZAJEDNICA SANKOVIĆ MIONICA 43903 840-3132645-38 069 07316178 6255
MESNA ZAJEDNICA STRUGANIK MIONICA 43903 840-3101645-15 069 07316097 6256
MESNA ZAJEDNICA TABANOVIĆ MIONICA 43903 840-3136645-66 069 07316054 6257
MESNA ZAJEDNICA TODORIN DO MIONICA 43903 840-3140645-94 069 07316062 6258
MESNA ZAJEDNICA TOLIĆ MIONICA 43903 840-3150645-67 069 07316046 6259
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NEVEN" MIONICA 43903 840-235661-81 069 07314132 101391351 6260
BIBLIOTEKA "MILOVAN GLIŠIĆ" MIONICA 43903 840-324664-16 069 17035380 101391870 6261
KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR "TIKA MARIĆ" MIONICA 43903 840-156664-04 069 07134720 101391685 6262
USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU MIONICA 43903 840-371664-54 069 17313851 101392661 6263
TURISTIČKA ORGANIZACIJA "RIBNICA" MIONICA 43903 069 17001035 6264
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE MLADENOVAC 40810 840-152640-48 070 07049234 102152909 6265
OPŠTINSKA UPRAVA MLADENOVAC 40810 840-359641-39 070 17318284 102305952 6266
DRUŠTVENI FOND ZA FINANSIRANjE IZGRADNjE MLADENOVAC 40810 840-158644-78 070 07428740 102056193 6267
STANOVA SOLIDARNOSTI
MESNA ZAJEDNICA GRANICE MLADENOVAC 40810 840-3177645-62 070 07050917 102638499 6268
MESNA ZAJEDNICA "25. MAJ" MLADENOVAC 40810 840-3417645-93 070 07087403 6269
MESNA ZAJEDNICA "BATAŠEVO" MLADENOVAC 40810 840-3381645-35 070 07065744 6270
MESNA ZAJEDNICA "DRAPŠIN" MLADENOVAC 40810 840-3379645-21 070 07065728 6271
MESNA ZAJEDNICA "RABROVAC" MLADENOVAC 40810 840-3194645-84 070 07041764 102638520 6272
MESNA ZAJEDNICA "SELTERS" MLADENOVAC 40810 840-3383645-49 070 07065752 6273
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" MLADENOVAC 40810 840-3377645-07 070 07065736 6274
MESNA ZAJEDNICA AMERIĆ MLADENOVAC 40810 840-3184645-14 070 07007159 102630484 6275
MESNA ZAJEDNICA VELIKA IVANČA MLADENOVAC 40810 840-3181645-90 070 07007167 102305741 6276
MESNA ZAJEDNICA VLAŠKA MLADENOVAC 40810 840-3210645-02 070 07007124 101881091 6277
MESNA ZAJEDNICA VLAŠKO POLjE MLADENOVAC 40810 840-3538645-67 070 17324888 102286964 6278
MESNA ZAJEDNICA DUBONA MLADENOVAC 40810 840-3204645-57 070 07007132 102638538 6279
MESNA ZAJEDNICA JAGNjILO MLADENOVAC 40810 840-3187645-35 070 07038232 6280
MESNA ZAJEDNICA KOVAČEVAC MLADENOVAC 40810 840-3216645-44 070 07038259 102305792 6281
MESNA ZAJEDNICA KORAĆICA MLADENOVAC 40810 840-3207645-78 070 07055986 102569284 6282
MESNA ZAJEDNICA MALA VRBICA MLADENOVAC 40810 840-3901645-86 070 17337220 102723031 6283
MESNA ZAJEDNICA MARKOVAC MLADENOVAC 40810 840-3224645-03 070 07047690 102287318 6284
MESNA ZAJEDNICA MEĐULUŽJE MLADENOVAC 40810 840-3201645-36 070 07051646 102432588 6285
MESNA ZAJEDNICA MLADENOVAC SELO MLADENOVAC 40810 840-3221645-79 070 07041756 101761640 6286
MESNA ZAJEDNICA PRUŽATOVAC MLADENOVAC 40810 840-3213645-23 070 07047754 102286817 6287
MESNA ZAJEDNICA RAJKOVAC MLADENOVAC 40810 840-3218645-58 070 07038224 6288
MESNA ZAJEDNICA SENAJA MLADENOVAC 40810 840-3222645-86 070 07048572 102432529 6289
MESNA ZAJEDNICA ŠEPŠIN MLADENOVAC 40810 840-3197645-08 070 07050879 6290
MESNA ZJAEDNICA VELIKA KRSNA MLADENOVAC 40810 840-3190645-56 070 07050399 102286663 6291
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE MLADENOVAC 40810 070 07073828 6292
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE NEGOTIN 44240 840-166640-49 072 07233345 100566491 6293
ZAVOD ZA URBANISTIČKO PLANIRANjE I NEGOTIN 44240 840-458641-53 072 17121251 100565388 6294
PROJEKTOVANjE
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE NEGOTIN 44240 840-344641-31 072 07203047 100565361 6295
VATROGASNI FOND OPŠTINE NEGOTIN 44240 840-438644-98 072 07233345 100566475 6296
FOND ZA USMER. SRED. NAKNADE ZA KOR. NEGOTIN 44240 840-439644-08 072 07674791 100566506 6297
DOBARA OD OPŠ. INTERESA U PROIZ. EL.
ENER.
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE NEGOTIN 44240 840-435644-77 072 17272101 102904433 6298
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA NEGOTIN 44240 840-3691645-71 072 07213921 100773777 6299
MESNA ZAJEDNICA BRAĆEVAC NEGOTIN 44240 840-3654645-06 072 07213719 100774067 6300
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVAC NEGOTIN 44240 840-3652645-89 072 07213956 100777032 6301
MESNA ZAJEDNICA BUKOVČE NEGOTIN 44240 840-3714645-38 072 07213735 100773785 6302
MESNA ZAJEDNICA VELjKOVO NEGOTIN 44240 840-3720645-80 072 07213891 100777112 6303
MESNA ZAJEDNICA VIDROVAC NEGOTIN 44240 840-3658645-34 072 07213832 101688957 6304
MESNA ZAJEDNICA VRATNA NEGOTIN 44240 840-3707645-86 072 07213948 100774753 6305
MESNA ZAJEDNICA DUPLjANE NEGOTIN 44240 840-3681645-98 072 07250100 100567095 6306
MESNA ZAJEDNICA DUŠANOVAC NEGOTIN 44240 840-3687645-43 072 07227779 100773752 6307
MESNA ZAJEDNICA ZLOKUĆE NEGOTIN 44240 840-3668645-07 072 07227728 100773744 6308
MESNA ZAJEDNICA JABUKOVAC NEGOTIN 44240 840-3660645-48 072 07241208 100773769 6309
MESNA ZAJEDNICA JASENICA NEGOTIN 44240 840-3697645-16 072 07213808 100773808 6310
MESNA ZAJEDNICA KARBULOVO NEGOTIN 44240 840-3699645-30 072 07213760 100774034 6311
MESNA ZAJEDNICA KOBIŠNICA NEGOTIN 44240 840-3664645-76 072 07213727 100777049 6312
MESNA ZAJEDNICA KOVILOVO NEGOTIN 44240 840-3718645-66 072 07224451 100774987 6313
MESNA ZAJEDNICA MALA KAMENICA NEGOTIN 44240 840-3674645-49 072 07241194 100777024 6314
MESNA ZAJEDNICA MALAJNICA NEGOTIN 44240 840-3678645-77 072 07253397 100774059 6315
MESNA ZAJEDNICA MILOŠEVO NEGOTIN 44240 840-3689645-57 072 07213930 100773736 6316
MESNA ZAJEDNICA MIHAJLOVAC NEGOTIN 44240 840-3644645-33 072 07227744 100777081 6317
MESNA ZAJEDNICA MOKRANjE NEGOTIN 44240 840-3646645-47 072 07213751 100777065 6318
MESNA ZAJEDNICA PLAVNA NEGOTIN 44240 840-3685645-29 072 07229542 101827379 6319
MESNA ZAJEDNICA POPOVICA NEGOTIN 44240 840-3683645-15 072 07244916 100774770 6320
MESNA ZAJEDNICA RADUJEVAC NEGOTIN 44240 840-3650645-75 072 07213743 100774026 6321
MESNA ZAJEDNICA RAJAC NEGOTIN 44240 840-3676645-63 072 07217170 101827215 6322
MESNA ZAJEDNICA REČKA NEGOTIN 44240 840-3662645-62 072 07213913 100777073 6323
MESNA ZAJEDNICA ROGLjEVO NEGOTIN 44240 840-3666645-90 072 07213905 100777016 6324
MESNA ZAJEDNICA SAMARINOVAC NEGOTIN 44240 840-3705645-72 072 07229500 100773793 6325
MESNA ZAJEDNICA SIKOLE NEGOTIN 44240 840-3701645-44 072 07242271 100774788 6326
MESNA ZAJEDNICA SLATINA NEGOTIN 44240 840-3695645-02 072 07183496 100777090 6327
MESNA ZAJEDNICA SMEDOVAC NEGOTIN 44240 840-3716645-52 072 07213794 102183309 6328
MESNA ZAJEDNICA SRBOVO NEGOTIN 44240 840-3709645-03 072 07213824 100777104 6329
MESNA ZAJEDNICA TAMNIČ NEGOTIN 44240 840-3672645-35 072 07213778 101688965 6330
MESNA ZAJEDNICA TRNjANE NEGOTIN 44240 840-3693645-85 072 07242298 100774042 6331
MESNA ZAJEDNICA UROVICA NEGOTIN 44240 840-3648645-61 072 07218974 100774761 6332
MESNA ZAJEDNICA CRNOMASNICA NEGOTIN 44240 840-3642645-19 072 07227787 100567100 6333
MESNA ZAJEDNICA ČUBRA NEGOTIN 44240 840-3656645-20 072 07213816 102183317 6334
MESNA ZAJEDNICA ŠARKAMEN NEGOTIN 44240 840-3703645-58 072 07244339 100773728 6335
MESNA ZAJEDNICA ŠTUBIK NEGOTIN 44240 840-3670645-21 072 07227752 100774018 6336
MECNA ZAJEDNICA PRAHOVO NEGOTIN 44240 840-3889645-02 072 07213786 100777057 6337
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA" NEGOTIN 44240 840-528661-95 072 07129335 100777694 6338
DOM KULTURE "STEVAN MOKRANjAC" NEGOTIN 44240 840-489664-07 072 17046616 100774139 6339
ISTORIJSKI ARHIV KRAJINE POREČA I KLjUČA NEGOTIN 44240 840-485664-76 072 06991742 100774899 6340
MUZEJ KRAJINE NEGOTIN 44240 840-495664-49 072 06991734 100566952 6341
NARODNA BIBLIOTEKA NEGOTIN 44240 840-484664-69 072 07129262 100566944 6342
USTANOVA "MOKRANjČEVI DANI" NEGOTIN 44240 840-496664-56 072 17226614 100565072 6343
SPORTSKI SAVEZ NEGOTIN 44240 072 07217749 6344
FOND ZA EKOLOGIJU NEGOTIN 44240 072 17255541 6345
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE NIŠ 42500 840-158640-90 073 17285530 102970191 6346
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE NIŠ 42500 840-283641-89 073 17285556 100335088 6347
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU NIŠ 42500 840-379644-73 073 07222025 102358622 6348
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE NIŠ 42500 840-421644-76 073 17345451 102234271 6349
FOND ZA UZAJAMNU POMOĆ NIŠ 42500 840-411644-06 073 17125109 101524256 6350
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NIŠ 42500 840-543664-94 073 07174748 100615670 6351
NARODNI UNIVERZITET "PAVLE STOJKOVIĆ" NIŠ 42500 840-597664-84 073 07185260 100615731 6352
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA "BRATSTVO" NIŠ 42500 840-540664-73 073 07133588 100337075 6353
STUDENTSKI KULTURNI CENTAR NIŠ 42500 840-600664-08 073 07335725 100619427 6354
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE NOVA VAROŠ 43010 840-37640-19 074 07239009 101068631 6355
OPŠTINSKA UPRAVA NOVA VAROŠ 43010 840-28641-50 074 07239017 101067624 6356
TURISTIČKA ORGANIZACIJA "ZLATAR" NOVA VAROŠ 43010 840-115641-77 074 17340484 101066162 6357
FOND ZA PRIVREDNI RAZVOJ OPŠTINE NOVA VAROŠ 43010 840-321644-55 074 07619634 101068457 6358
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU NOVA VAROŠ 43010 840-313644-96 074 17446975 101068465 6359
FOND STAMBENIH SREDSTAVA SOLIDARNOSTI NOVA VAROŠ 43010 840-105644-95 074 17271610 101068473 6360
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA NOVA VAROŠ NOVA VAROŠ 43010 840-1130645-89 074 07239262 101068779 6361
MESNA ZAJEDNICA AKMAČIĆI NOVA VAROŠ 43010 840-700645-86 074 07239181 101067704 6362
MESNA ZAJEDNICA AMZIĆI NOVA VAROŠ 43010 840-1109645-39 074 07239190 101978525 6363
MESNA ZAJEDNICA BELA REKA NOVA VAROŠ 43010 840-1191645-31 074 07261683 101067681 6364
MESNA ZAJEDNICA BISTRICA NOVA VAROŠ 43010 840-650645-27 074 07110065 101067712 6365
MESNA ZAJEDNICA BOZETIĆI NOVA VAROŠ 43010 840-677645-22 074 07110049 101067665 6366
MESNA ZAJEDNICA VRANEŠA NOVA VAROŠ 43010 840-1359645-43 074 07318251 101068746 6367
MESNA ZAJEDNICA DRAGLICA NOVA VAROŠ 43010 840-724645-60 074 07110057 101067632 6368
MESNA ZAJEDNICA DRAŽEVIĆI NOVA VAROŠ 43010 840-774645-22 074 07239238 101068481 6369
MESNA ZAJEDNICA JASENOVO NOVA VAROŠ 43010 840-749645-41 074 07210370 101067657 6370
MESNA ZAJEDNICA NEGBINA NOVA VAROŠ 43010 840-1423645-06 074 17127586 101067649 6371
MESNA ZAJEDNICA RADOINjA NOVA VAROŠ 43010 840-251645-47 074 07239254 101067673 6372
MESNA ZAJEDNICA RUTOŠI NOVA VAROŠ 43010 840-1338645-90 074 07285507 101067690 6373
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PAŠA I NATAŠA" NOVA VAROŠ 43010 840-91661-43 074 07287216 101066226 6374
BIBLIOTEKA "JOVAN TOMIĆ" NOVA VAROŠ 43010 840-768664-20 074 17527495 103114425 6375
DOM KULTURE "JOVAN TOMIĆ" NOVA VAROŠ 43010 840-87664-06 074 07226209 101066146 6376
JIP "ZLATARSKE NOVOSTI" NOVA VAROŠ 43010 074 07294824 6377
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU NOVA VAROŠ 43010 074 17223801 6378
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE NOVI PAZAR 42600 840-3640-72 075 07192061 101786408 6379
ORGAN UPRAVE SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI PAZAR 42600 840-83641-47 075 07192053 101786221 6380
VATROGASNI FOND NOVI PAZAR 42600 840-99644-53 075 07244100 102383212 6381
REG. FOND ZA STOČARSTVO "RIFAT NOVI PAZAR 42600 840-478644-87 075 17475223 102758106 6382
BURDžEVIĆ-TRŠO"
SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA STAMBENU NOVI PAZAR 42600 840-44644-56 075 17285467 102596560 6383
IZGRADNjU
DVADESETA MESNA ZAJEDNICA SEBEĆEVO NOVI PAZAR 42600 840-408645-79 075 07200714 6384
DVANAESTA MESNA ZAJEDNICA MUR NOVI PAZAR 42600 840-596645-37 075 07206771 102693962 6385
DRUGA MESNA ZAJEDNICA NOVI PAZAR 42600 840-60645-68 075 07244606 102384211 6386
MESNA ZAJEDNICA BELE VODE NOVI PAZAR 42600 840-698645-72 075 07191391 102714318 6387
MESNA ZAJEDNICA VUČINIĆE NOVI PAZAR 42600 840-722645-46 075 07206836 6388
MESNA ZAJEDNICA GRAĆANOVICE NOVI PAZAR 42600 840-979645-02 075 07191308 6389
MESNA ZAJEDNICA GRUBETIĆE NOVI PAZAR 42600 840-915645-39 075 07206798 102747157 6390
MESNA ZAJEDNICA DEŽEVA NOVI PAZAR 42600 840-356645-06 075 07191901 102693979 6391
MESNA ZAJEDNICA KOMINjE NOVI PAZAR 42600 840-772645-08 075 07191855 102694027 6392
MESNA ZAJEDNICA LUKARE NOVI PAZAR 42600 840-303645-23 075 07206810 102746994 6393
MESNA ZAJEDNICA ODOJEVIĆE NOVI PAZAR 42600 840-958645-49 075 07206887 102714414 6394
MESNA ZAJEDNICA POPE NOVI PAZAR 42600 840-747645-27 075 07206917 6395
MESNA ZAJEDNICA POSTENjE NOVI PAZAR 42600 840-1542645-63 075 07302690 6396
MESNA ZAJEDNICA RAJETIĆE NOVI PAZAR 42600 840-1560645-92 075 07191863 6397
MESNA ZAJEDNICA RAJČINOVIĆE NOVI PAZAR 42600 840-116645-72 075 07206852 6398
MESNA ZAJEDNICA SOPOĆANI NOVI PAZAR 42600 840-892645-72 075 07191359 6399
MESNA ZAJEDNICA ŠTITARE NOVI PAZAR 42600 840-675645-08 075 07206909 6400
OSAMNAESTA MESNA ZAJEDNICA POŽEGA NOVI PAZAR 42600 840-867645-91 075 07206844 102693946 6401
PETA MESNA ZAJEDNICA NOVI PAZAR 42600 840-622645-25 075 07305532 6402
PETNAESTA MESNA ZAJEDNICA VRANOVINA NOVI PAZAR 42600 840-382645-91 075 07248369 6403
PRVA MESNA ZAJEDNICA "PARICE" NOVI PAZAR 42600 840-35645-87 075 07191464 102694086 6404
SEDMA MESNA ZAJEDNICA TRNAVA NOVI PAZAR 42600 840-87645-63 075 07191294 102885801 6405
TREĆA MESNA ZAJEDNICA NOVI PAZAR 42600 840-648645-13 075 07206607 102747181 6406
ČETVRTA MESNA ZAJEDNICA "JOŠANICA" NOVI PAZAR 42600 840-819645-46 075 07206828 102714406 6407
ŠESNAESTA MESNA ZAJEDNICA ŠARONjE NOVI PAZAR 42600 840-433645-60 075 07206879 6408
ŠESTA MESNA ZAJEDNICA "LUG" NOVI PAZAR 42600 840-935645-82 075 07244592 102694109 6409
CENTAR ZA DECU I OMLADINU "DUGA" NOVI PAZAR 42600 840-2025660-04 075 17448781 102702661 6410
PREDŠKOLSKA USTANOVA "MLADOST" NOVI PAZAR 42600 840-3661-09 075 07191375 101785946 6411
DOM KULTURE "OSLOBOĐENjE" NOVI PAZAR 42600 840-20664-22 075 07191979 101787554 6412
ISTORIJSKI ARHIV "RAS" NOVI PAZAR 42600 840-183664-96 075 07294026 101787562 6413
JP ZA INFOMISANjE "NOVI PAZAR" NOVI PAZAR 42600 840-758664-47 075 17384244 101793831 6414
MUZEJ "RAS" NOVI PAZAR 42600 840-22664-36 075 07194056 101787579 6415
NARODNA BIBLIOTEKA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" NOVI PAZAR 42600 840-193664-69 075 07326203 101787587 6416
REGIONALNO POZORIŠTE NOVI PAZAR NOVI PAZAR 42600 840-748664-74 075 17473484 102747028 6417
ZAVOD ZA URBANIZAM IZGRADNjU I UREĐENjE NOVI PAZAR 42600 075 17227041 6418
OPŠTINE
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE OSEČINA 43901 840-78640-15 076 07188838 102537730 6419
OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA 43901 840-96641-41 076 07256230 101598037 6420
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE OSEČINA 43901 840-88644-73 076 17289535 102598807 6421
MESNA ZAJEDNICA BRATAČIĆ OSEČINA 43901 840-2769645-19 076 07232802 102537869 6422
MESNA ZAJEDNICA GORNjE CRNILjEVO OSEČINA 43901 840-2655645-94 076 07135254 102537893 6423
MESNA ZAJEDNICA DRAGIJEVICA OSEČINA 43901 840-2820645-85 076 07135220 102334111 6424
MESNA ZAJEDNICA DRAGODOL OSEČINA 43901 840-2831645-65 076 07189354 102537885 6425
MESNA ZAJEDNICA KOMARIĆ OSEČINA 43901 840-2789645-62 076 07135262 102537748 6426
MESNA ZAJEDNICA KONjIC OSEČINA 43901 840-2716645-36 076 07232837 102537844 6427
MESNA ZAJEDNICA LOPATIĆ OSEČINA 43901 840-2737645-86 076 07135289 102537764 6428
MESNA ZAJEDNICA OSTRUŽANj OSEČINA 43901 840-2727645-16 076 07135319 102537852 6429
MESNA ZAJEDNICA PECKA OSEČINA 43901 840-1746645-36 076 07135327 102537924 6430
MESNA ZAJEDNICA PLUŽAC OSEČINA 43901 840-2748645-66 076 07135343 102537797 6431
MESNA ZAJEDNICA SELO OSEČINA OSEČINA 43901 840-2810645-15 076 07135297 102537908 6432
MESNA ZAJEDNICA SKADAR OSEČINA 43901 840-2759645-46 076 07201214 102537810 6433
MESNA ZAJEDNICA TUĐIN OSEČINA 43901 840-2799645-35 076 07135432 102537772 6434
MESNA ZAJEDNICA KONjUŠA OSEČINA 43901 840-1762645-51 076 07232829 102537789 6435
MESNA ZAJEDNICA "BASTAV" OSEČINA 43901 840-2707645-70 076 07135238 102537877 6436
MESNA ZAJEDNICA "VAROŠICA" OSEČINA 43901 840-1778645-66 076 07247460 102537916 6437
MESNA ZAJEDNICA "GUNjACI" OSEČINA 43901 840-2667645-81 076 07189362 102537801 6438
MESNA ZAJEDNICA "CARINA" OSEČINA 43901 840-2601645-07 076 07135246 102537828 6439
MESNA ZAJEDNICA BELOTIĆ OSEČINA 43901 840-2850645-04 076 07135211 102537756 6440
MESNA ZAJEDNICA SIRDIJA OSEČINA 43901 840-2841645-38 076 07135335 102537836 6441
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LANE" OSEČINA 43901 840-237661-95 076 07321244 101597495 6442
NARODNA BIBLIOTEKA "OSEČINA" OSEČINA 43901 840-157664-11 076 17038150 101598107 6443
SPORTSKI CENTAR OSEČINA 43901 076 07232853 6444
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE PARAĆIN 43504 840-123640-39 077 07184654 100876853 6445
OPŠTINSKA UPRAVA PARAĆIN 43504 840-260641-25 077 17128442 100879288 6446
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU PARAĆIN 43504 840-377644-59 077 07184654 100876853 6447
FOND ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE PARAĆIN 43504 840-72644-58 077 17431587 100877573 6448
FOND ZA UREĐ. POLj. ZEMLj, ZAŠ. ŽIV. PARAĆIN 43504 840-244644-98 077 07302037 101093795 6449
SRED, ŠUMAR.I VODOPRIVREDE
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE PARAĆIN 43504 840-145644-84 077 17256106 101815777 6450
MESNA ZAJEDNICA BOŠNjANE PARAĆIN 43504 840-2778645-82 077 07236867 100877241 6451
MESNA ZAJEDNICA BULjANE PARAĆIN 43504 840-2697645-97 077 07236697 100879403 6452
MESNA ZAJEDNICA BUSILOVAC PARAĆIN 43504 840-2653645-80 077 07236743 101099001 6453
MESNA ZAJEDNICA GLAVICA PARAĆIN 43504 840-2767645-05 077 07236883 102204334 6454
MESNA ZAJEDNICA GOLUBOVAC PARAĆIN 43504 840-2599645-90 077 07236808 100879374 6455
MESNA ZAJEDNICA GORNjA MUTNICA PARAĆIN 43504 840-2526645-64 077 07236905 100876476 6456
MESNA ZAJEDNICA GORNjE VIDOVO PARAĆIN 43504 840-2559645-04 077 07236832 101098935 6457
MESNA ZAJEDNICA DAVIDOVAC PARAĆIN 43504 840-2757645-32 077 07236921 100877151 6458
MESNA ZAJEDNICA DONjA MUTNICA PARAĆIN 43504 840-2515645-84 077 07236875 100879399 6459
MESNA ZAJEDNICA DONjE VIDOVO PARAĆIN 43504 840-2549645-31 077 07236891 100879997 6460
MESNA ZAJEDNICA DRENOVAC PARAĆIN 43504 840-2570645-81 077 07236204 101940014 6461
MESNA ZAJEDNICA ZABREGA PARAĆIN 43504 840-2787645-48 077 07236182 100880000 6462
MESNA ZAJEDNICA IZVOR PARAĆIN 43504 840-2538645-51 077 07236778 100876484 6463
MESNA ZAJEDNICA KLAČEVICA PARAĆIN 43504 840-2714645-22 077 07236786 100876433 6464
MESNA ZAJEDNICA KREŽBINAC PARAĆIN 43504 840-2705645-56 077 07236859 102113960 6465
MESNA ZAJEDNICA LEBINA PARAĆIN 43504 840-2642645-03 077 07236654 100877160 6466
MESNA ZAJEDNICA LEŠJE PARAĆIN 43504 840-2676645-47 077 07236735 100880018 6467
MESNA ZAJEDNICA MIRILOVAC PARAĆIN 43504 840-2818645-71 077 07236913 100876708 6468
MESNA ZAJEDNICA PLANA PARAĆIN 43504 840-2746645-52 077 07236930 100877225 6469
MESNA ZAJEDNICA POPOVAC PARAĆIN 43504 840-2470645-60 077 07236611 100877723 6470
MESNA ZAJEDNICA POTOČAC PARAĆIN 43504 840-2590645-27 077 07236689 101098986 6471
MESNA ZAJEDNICA RATARE PARAĆIN 43504 840-2504645-07 077 07236794 100879559 6472
MESNA ZAJEDNICA RAŠEVICA PARAĆIN 43504 840-2580645-54 077 07236603 101098994 6473
MESNA ZAJEDNICA SALUDOVAC PARAĆIN 43504 840-2621645-50 077 07248890 100877143 6474
MESNA ZAJEDNICA SVOJNOVO PARAĆIN 43504 840-2688645-34 077 07236662 101098951 6475
MESNA ZAJEDNICA SIKIRICA PARAĆIN 43504 840-2493645-27 077 07236174 100877186 6476
MESNA ZAJEDNICA SINjI VIR PARAĆIN 43504 840-2609645-63 077 07236590 101098960 6477
MESNA ZAJEDNICA STRIŽA PARAĆIN 43504 840-2797645-21 077 07236824 100876441 6478
MESNA ZAJEDNICA STUBICA PARAĆIN 43504 840-2808645-98 077 07236816 100877194 6479
MESNA ZAJEDNICA TEKIJA PARAĆIN 43504 840-2630645-16 077 07236727 100880026 6480
MESNA ZAJEDNICA TREŠNjEVICA PARAĆIN 43504 840-2665645-67 077 07236620 100877209 6481
MESNA ZAJEDNICA ČEPURE PARAĆIN 43504 840-2735645-72 077 07236646 100877217 6482
MESNA ZAJEDNICA ŠAVAC PARAĆIN 43504 840-2725645-02 077 07236638 100879366 6483
MESNA ZAJEDNICA "4. JULI"- PARAĆIN 43504 840-3029645-93 077 07267606 100876450 6484
MESNA ZAJEDNICA "7. JULI" PARAĆIN 43504 840-3062645-33 077 07267592 100879542 6485
MESNA ZAJEDNICA "DžI KONGRES" PARAĆIN 43504 840-3014645-85 077 07267584 100879382 6486
MESNA ZAJEDNICA "BRANKO KRSMANOVIĆ" PARAĆIN 43504 840-3042645-87 077 07263058 100877233 6487
MESNA ZAJEDNICA "VRAPČANE" PARAĆIN 43504 840-3048645-32 077 07263066 100877178 6488
MESNA ZAJEDNICA "GLOŽDAK" PARAĆIN 43504 840-3036645-45 077 07263031 100876468 6489
MESNA ZAJEDNICA "ZNOJAC-DANKOVO" PARAĆIN 43504 840-3055645-81 077 07263023 100877715 6490
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" PARAĆIN 43504 840-3022645-44 077 07263040 100875442 6491
CENTAR ZA DEČIJU ZAŠTITU "BAMBI" PARAĆIN 43504 840-213661-24 077 07116080 101095215 6492
BIBLIOTEKA "DR VIĆENTIJE RAKIĆ" PARAĆIN 43504 840-201664-28 077 07116071 100876628 6493
ZAVIČAJNI MUZEJ PARAĆIN 43504 840-301664-49 077 07414161 101613430 6494
POZORIŠTE "PARAĆIN" PARAĆIN 43504 840-732664-59 077 17468847 102629819 6495
RADIO NOVINSKA USTANOVA PARAĆIN 43504 840-666664-82 077 07832699 100875215 6496
SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "7. JULI" PARAĆIN 43504 840-672664-27 077 07342772 101096327 6497
(HALA SPORTOVA)
AERO KLUB PARAĆIN 43504 077 07126379 6498
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU PARAĆIN 43504 077 17018795 6499
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA PARAĆIN 43504 077 07414579 6500
SPORTSKI SAVEZ PARAĆIN 43504 077 07364750 6501
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE PETROVAC NA 42910 840-90640-02 078 07198264 102538275 6502
MLAVI
OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA UPRAVU PETROVAC NA 42910 840-95641-34 078 07198400 101602825 6503
MLAVI
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO PETROVAC NA 42910 840-167641-53 078 07163649 101603463 6504
MLAVI
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU PETROVAC NA 42910 840-383644-04 078 07198264 102446534 6505
MLAVI
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADNjE PETROVAC NA 42910 840-121644-13 078 17288369 102890476 6506
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA BISTRICA PETROVAC NA 42910 840-1936645-08 078 07161999 101589671 6507
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA BOŠNjAK PETROVAC NA 42910 840-1884645-32 078 07235046 101590753 6508
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA BUROVAC PETROVAC NA 42910 840-1569645-58 078 07225539 101590665 6509
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA BUSUR PETROVAC NA 42910 840-1909645-13 078 07162103 101589655 6510
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA VEZIČEVO PETROVAC NA 42910 840-1854645-16 078 07162014 101591184 6511
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA VELIKI POPOVAC PETROVAC NA 42910 840-1732645-35 078 07228830 101589972 6512
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA VELIKO LAOLE PETROVAC NA 42910 840-1661645-23 078 07228813 101590954 6513
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA VITOVNICA PETROVAC NA 42910 840-2905645-98 078 07249705 101591465 6514
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA VOŠANOVAC PETROVAC NA 42910 840-2869645-40 078 07222742 101591109 6515
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA DOBRNjE PETROVAC NA 42910 840-1897645-26 078 07162022 101590920 6516
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA DUBOČKA PETROVAC NA 42910 840-2851645-11 078 07235054 101590690 6517
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA ĐOVDIN PETROVAC NA 42910 840-1838645-98 078 07161948 101591490 6518
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA ŽDRELO PETROVAC NA 42910 840-2921645-16 078 07235089 101590761 6519
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA ZABRĐE PETROVAC NA 42910 840-1698645-88 078 07228961 101590171 6520
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA KAMENOVO PETROVAC NA 42910 840-1588645-94 078 07161921 101590938 6521
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA KLADUROVO PETROVAC NA 42910 840-2930645-79 078 07247184 101591192 6522
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA KNEŽICA PETROVAC NA 42910 840-1780645-80 078 07228821 101589680 6523
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA KRVIJA PETROVAC NA 42910 840-1794645-81 078 07161972 101590737 6524
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA LOPUŠNIK PETROVAC NA 42910 840-1764645-65 078 07161093 101590657 6525
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA MALO LAOLE PETROVAC NA 42910 840-1951645-16 078 07161891 101590729 6526
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA MANASTIRICA PETROVAC NA 42910 840-1922645-07 078 07251335 101590979 6527
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA MELNICA PETROVAC NA 42910 840-1748645-50 078 07161867 101590649 6528
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA OREŠKOVAC PETROVAC NA 42910 840-1643645-91 078 07228988 101590962 6529
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA ORLjEVO PETROVAC NA 42910 840-1809645-89 078 07228805 101590198 6530
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA PANKOVO PETROVAC NA 42910 840-1868645-17 078 07161964 101589663 6531
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA RANOVAC PETROVAC NA 42910 840-1607645-33 078 07161930 101590681 6532
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA RAŠANAC PETROVAC NA 42910 840-1680645-59 078 07159978 101591027 6533
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA SELO LESKOVAC PETROVAC NA 42910 840-2896645-35 078 07228848 101590770 6534
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA STAMNICA PETROVAC NA 42910 840-1716645-20 078 07161913 101590202 6535
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA STARČEVO PETROVAC NA 42910 840-2860645-74 078 07161905 101590712 6536
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA TABANOVAC PETROVAC NA 42910 840-1824645-97 078 07280505 101590946 6537
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA TRNAVČE PETROVAC NA 42910 840-2879645-13 078 07225504 101590673 6538
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA ŠETONjE PETROVAC NA 42910 840-1625645-62 078 07235062 101590180 6539
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA "SAVREMENI DOM" PETROVAC NA 42910 840-1551645-29 078 07161883 101590745 6540
MLAVI
MESNA ZAJEDNICA "STAMNIČKA REKA" PETROVAC NA 42910 840-3032645-17 078 07315716 101590704 6541
STAMNICA MLAVI
PREDŠKOLSKA USTANOVA "GALEB" PETROVAC NA 42910 840-357661-62 078 07267657 101603359 6542
MLAVI
ZAVIČAJNI MUZEJ PETROVAC NA 42910 840-436664-24 078 17275232 101589307 6543
MLAVI
NARODNA BIBLIOTEKA "ĐURA JAKŠIĆ" PETROVAC NA 42910 840-152664-73 078 07164963 101590788 6544
MLAVI
RADIO DIFUZNA I TV USTANOVA "MLAVA" PETROVAC NA 42910 840-362664-88 078 07631383 102508057 6545
MLAVI
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU PETROVAC NA 42910 078 17116029 6546
MLAVI
UDRUŽENjE INVALIDA PETROVAC NA 42910 078 07252960 6547
MLAVI
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE PIROT 42800 840-4640-79 079 07131674 100386203 6548
IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE OPŠTINE PIROT 42800 840-2641-62 079 07131682 100386199 6549
OPŠTINSKI ORGAN UPRAVE PIROT 42800 840-78641-12 079 07131798 100386182 6550
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO PIROT 42800 840-86641-68 079 07131747 100386220 6551
VATROGASNI FOND PIROT 42800 840-129644-69 079 17435329 100386238 6552
DRUŠTVENI FOND ZA GRAĐ.ZEMLj.I PIROT 42800 840-96644-32 079 07366809 100384759 6553
ODRŽAV.STAMB.ZGR.I STAN.U DR.SVOJINI
DRUŠTVENI FOND ZA PUTEVE PIROT 42800 840-91644-94 079 07366817 101884338 6554
FOND ZA ZAŠTITU DOBARA OD OPŠTEG PIROT 42800 840-218644-13 079 07634404 101884354 6555
INTERESA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE PIROT 42800 840-123644-27 079 17274236 101884346 6556
MESNA ZAJEDNICA BAZOVIK PIROT 42800 840-2846645-73 079 07286341 102617617 6557
MESNA ZAJEDNICA BARJE ČIFLIK PIROT 42800 840-2674645-33 079 07286350 102516188 6558
MESNA ZAJEDNICA BASARA PIROT 42800 840-2785645-34 079 07286805 6559
MESNA ZAJEDNICA BELA PIROT 42800 840-2479645-26 079 07187726 102647539 6560
MESNA ZAJEDNICA BELO POLjE PIROT 42800 840-2991645-21 079 17360302 102191987 6561
MESNA ZAJEDNICA BERILOVAC PIROT 42800 840-2557645-87 079 07286813 102141066 6562
MESNA ZAJEDNICA BEROVICA PIROT 42800 840-2333645-71 079 07132042 102647563 6563
MESNA ZAJEDNICA BLATO PIROT 42800 840-2430645-71 079 07286821 102141179 6564
MESNA ZAJEDNICA BRLOG PIROT 42800 840-2806645-84 079 07131917 6565
MESNA ZAJEDNICA V.JOVANOVAC PIROT 42800 840-2179645-60 079 07286848 102191673 6566
MESNA ZAJEDNICA V.SUVODOL PIROT 42800 840-2863645-95 079 07286856 102588668 6567
MESNA ZAJEDNICA VEL.LUKANjA PIROT 42800 840-196645-50 079 07286830 6568
MESNA ZAJEDNICA VEL.SELO PIROT 42800 840-2501645-83 079 07286864 102663694 6569
MESNA ZAJEDNICA VIS.RŽANA PIROT 42800 840-142645-60 079 07286872 102647598 6570
MESNA ZAJEDNICA VLASI PIROT 42800 840-2491645-13 079 07172532 102617480 6571
MESNA ZAJEDNICA VOJNEGONAC PIROT 42800 840-2588645-13 079 07131992 102192060 6572
MESNA ZAJEDNICA VRANIŠTE PIROT 42800 840-2960645-95 079 07286899 102708596 6573
MESNA ZAJEDNICA GNjILAN PIROT 42800 840-171645-69 079 07286902 6574
MESNA ZAJEDNICA GOR. DRŽINA PIROT 42800 840-2078645-32 079 07286929 102663733 6575
MESNA ZAJEDNICA GOSTUŠA PIROT 42800 840-2468645-46 079 07286937 102659245 6576
MESNA ZAJEDNICA GRADAŠNICA PIROT 42800 840-2456645-59 079 07286945 102192457 6577
MESNA ZAJEDNICA GRADIŠTE PIROT 42800 840-2619645-36 079 07187734 102617463 6578
MESNA ZAJEDNICA DOBRI DO PIROT 42800 840-2703645-42 079 07172575 102708504 6579
MESNA ZAJEDNICA DOJKINCI PIROT 42800 840-88645-70 079 07131925 102617455 6580
MESNA ZAJEDNICA DRŽINA PIROT 42800 840-2723645-85 079 07286724 102727805 6581
MESNA ZAJEDNICA ZASKOVCI PIROT 42800 840-2381645-19 079 07286759 102192272 6582
MESNA ZAJEDNICA IZVOR PIROT 42800 840-2651645-66 079 07286767 102220254 6583
MESNA ZAJEDNICA JALBOTINA PIROT 42800 840-2795645-07 079 07187742 102617625 6584
MESNA ZAJEDNICA JELOVICA PIROT 42800 840-2926645-51 079 07172524 102588617 6585
MESNA ZAJEDNICA KAMIK PIROT 42800 840-2345645-58 079 07131950 102647580 6586
MESNA ZAJEDNICA KOPRIVŠNICA PIROT 42800 840-2712645-08 079 07131968 6587
MESNA ZAJEDNICA KOSTUR PIROT 42800 840-1064645-15 079 07286775 102191681 6588
MESNA ZAJEDNICA KRUPAC PIROT 42800 840-2513645-70 079 07286783 102121305 6589
MESNA ZAJEDNICA KUMANOVO PIROT 42800 840-2765645-88 079 07286791 102192310 6590
MESNA ZAJEDNICA M. JOVANOVAC PIROT 42800 840-2891645-97 079 07286520 102708537 6591
MESNA ZAJEDNICA M. SUVODOL PIROT 42800 840-597645-44 079 07286538 102647602 6592
MESNA ZAJEDNICA MIRKOVCI PIROT 42800 840-2547645-17 079 07286546 102220406 6593
MESNA ZAJEDNICA NIŠOR PIROT 42800 840-2695645-83 079 07172583 6594
MESNA ZAJEDNICA OBRENOVAC PIROT 42800 840-2628645-02 079 07132034 102617471 6595
MESNA ZAJEDNICA OREOVICA PIROT 42800 840-2686645-20 079 07286554 102774699 6596
MESNA ZAJEDNICA ORLjA PIROT 42800 840-2952645-39 079 07286562 102708529 6597
MESNA ZAJEDNICA OSMAKOVA PIROT 42800 840-2854645-32 079 07286589 102708607 6598
MESNA ZAJEDNICA PAKLEŠTICA PIROT 42800 840-2404645-83 079 07286597 102659237 6599
MESNA ZAJEDNICA PASJAK PIROT 42800 840-2908645-22 079 07286619 6600
MESNA ZAJEDNICA PETROVAC PIROT 42800 840-2064645-31 079 07186100 102617447 6601
MESNA ZAJEDNICA PLANINICA PIROT 42800 840-2524645-50 079 07286651 102774703 6602
MESNA ZAJEDNICA POKROVENIK PIROT 42800 840-2663645-53 079 07286660 6603
MESNA ZAJEDNICA POLj. RŽANE PIROT 42800 840-2776645-68 079 07286678 102141460 6604
MESNA ZAJEDNICA PONOR PIROT 42800 840-2443645-65 079 07286686 102121516 6605
MESNA ZAJEDNICA PRISJANI PIROT 42800 840-2370645-39 079 07131941 102647555 6606
MESNA ZAJEDNICA RAGODEŠ PIROT 42800 840-2597645-76 079 07286694 102617498 6607
MESNA ZAJEDNICA RASNICA PIROT 42800 840-2900645-63 079 07286708 102617633 6608
MESNA ZAJEDNICA ROSOMAČ PIROT 42800 840-2916645-78 079 07131976 102561093 6609
MESNA ZAJEDNICA RSAVCI PIROT 42800 840-383645-98 079 07131909 6610
MESNA ZAJEDNICA RUDINjE PIROT 42800 840-2733645-58 079 07286716 102659253 6611
MESNA ZAJEDNICA SINjA GLAVA PIROT 42800 840-2392645-96 079 07286481 6612
MESNA ZAJEDNICA SLAVINjA PIROT 42800 840-2934645-10 079 07286503 102663768 6613
MESNA ZAJEDNICA SOPOT PIROT 42800 840-2744645-38 079 07286490 102516153 6614
MESNA ZAJEDNICA SREĆKOVAC PIROT 42800 840-2640645-86 079 07286449 102791281 6615
MESNA ZAJEDNICA STANIČENjE PIROT 42800 840-2032645-98 079 07286368 102617439 6616
MESNA ZAJEDNICA SUKOVO PIROT 42800 840-2607645-49 079 07286376 102647522 6617
MESNA ZAJEDNICA TEMSKA PIROT 42800 840-2755645-18 079 07286384 102192051 6618
MESNA ZAJEDNICA TOPLI DO PIROT 42800 840-2090645-19 079 07131984 102727792 6619
MESNA ZAJEDNICA TRNjAVA PIROT 42800 840-2873645-68 079 07286392 102727709 6620
MESNA ZAJEDNICA CEREV DEL PIROT 42800 840-2357645-45 079 07131933 6621
MESNA ZAJEDNICA CEROVA PIROT 42800 840-2578645-40 079 07132018 102516240 6622
MESNA ZAJEDNICA CRVENČEVO PIROT 42800 840-2943645-73 079 07286406 102141533 6623
MESNA ZAJEDNICA CRNOKLIŠTE PIROT 42800 840-2882645-34 079 07286414 6624
MESNA ZAJEDNICA ČINIGLAVCI PIROT 42800 840-2417645-77 079 07172567 6625
MESNA ZAJEDNICA ŠUGRIN PIROT 42800 840-2536645-37 079 07286422 102708512 6626
MESNA ZAJEDNICA "8. SEPTEMBAR" PIROT 42800 840-2837645-10 079 07286635 102580472 6627
MESNA ZAJEDNICA "KALE" PIROT 42800 840-1959645-72 079 07132000 102121022 6628
MESNA ZAJEDNICA "NOVA MALA" PIROT 42800 840-1973645-73 079 07286627 102192301 6629
MESNA ZAJEDNICA "RADIN DO" PIROT 42800 840-1986645-67 079 07132093 102386946 6630
MESNA ZAJEDNICA "SLAVONIJA" PIROT 42800 840-2827645-37 079 07286643 102192019 6631
MESNA ZAJEDNICA "TANASKO RAJIĆ" PIROT 42800 840-1944645-64 079 07132026 102220279 6632
MESNA ZAJEDNICA BARA PIROT 42800 840-14645-37 079 07131887 102141427 6633
MESNA ZAJEDNICA NOVI ZAVOJ PIROT 42800 840-224645-52 079 07286732 102121356 6634
MESNA ZAJEDNICA "BARJE" PIROT 42800 840-2816645-57 079 07172559 102191569 6635
MESNA ZAJEDNICA "BERILOVSKA KAPIJA" PIROT 42800 840-2283645-12 079 07132085 102220422 6636
MESNA ZAJEDNICA "ĐERAM" PIROT 42800 840-2016645-83 079 07132107 102191788 6637
MESNA ZAJEDNICA "NOVA BOLNICA" PIROT 42800 840-3006645-29 079 17393901 102121401 6638
MESNA ZAJEDNICA "PRČEVAC" PIROT 42800 840-2320645-77 079 07132115 102663741 6639
MESNA ZAJEDNICA "RASADNIK" PIROT 42800 840-2998645-70 079 17393898 102191858 6640
MESNA ZAJEDNICA "STANICA" PIROT 42800 840-2294645-89 079 07132069 102121250 6641
MESNA ZAJEDNICA "TIGROVO NASELjE" PIROT 42800 840-2307645-83 079 07132077 6642
PREDŠKOLSKA USTANOVA "ČIKA JOVA ZMAJ" PIROT 42800 840-22661-45 079 07131607 100386246 6643
DOM KULTURE PIROT 42800 840-149664-52 079 07346280 100962216 6644
ISTORIJSKI ARHIV PIROT 42800 840-184664-06 079 17038478 101234392 6645
MUZEJ PONIŠAVLjA PIROT 42800 840-33664-16 079 07172486 100358327 6646
NARODNA BIBLIOTEKA PIROT 42800 840-29664-85 079 07211660 100355955 6647
NARODNO POZORIŠTE PIROT 42800 840-4664-07 079 07131011 100374118 6648
GALERIJA "ČEDOMIR KRSTIĆ" PIROT 42800 079 06979904 6649
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE POŽAREVAC 42900 840-5640-86 080 07162634 102646329 6650
OPŠTINSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900 840-212641-77 080 07271239 100438011 6651
OPŠTINSKA UPRAVA - CIVILNI INVALIDI POŽAREVAC 42900 840-217641-15 080 07271239 100438011 6652
RATA
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO POŽAREVAC 42900 840-104641-97 080 07161417 100400424 6653
STRUČNA SLUŽBA POŽAREVAC 42900 840-215641-98 080 07275021 102883050 6654
TURISTIČKA ORGANIZACIJA POŽAREVAC 42900 840-270641-95 080 17273914 101522314 6655
FOND ZA DODELU STIPENDIJA I NAGRADA NA POŽAREVAC 42900 840-400644-26 080 17433792 102507933 6656
PODRUČJU OPŠTINE
FOND ZA IZGRADNjU STANOVA SOLIDARNOSTI POŽAREVAC 42900 840-23644-06 080 17031538 101855930 6657
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU POŽAREVAC 42900 840-2644-53 080 17504908 102646329 6658
FOND ZA RAZVOJ MATERIJALNE OSNOVE POŽAREVAC 42900 840-390644-53 080 07162634 102646329 6659
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA BABUŠINAC POŽAREVAC 42900 840-397645-02 080 07141009 100438298 6660
MESNA ZAJEDNICA BARE POŽAREVAC 42900 840-557645-55 080 07161204 100438118 6661
MESNA ZAJEDNICA BATOVAC POŽAREVAC 42900 840-809645-73 080 07141068 100438214 6662
MESNA ZAJEDNICA BERANE POŽAREVAC 42900 840-714645-87 080 07141025 100438142 6663
MESNA ZAJEDNICA BRADARAC POŽAREVAC 42900 840-528645-46 080 07140991 100438247 6664
MESNA ZAJEDNICA BRATINAC POŽAREVAC 42900 840-345645-26 080 07161344 100442737 6665
MESNA ZAJEDNICA BREŽANE POŽAREVAC 42900 840-785645-02 080 07141017 100438239 6666
MESNA ZAJEDNICA DRAGOVAC POŽAREVAC 42900 840-638645-40 080 07240104 100438183 6667
MESNA ZAJEDNICA DRMNO POŽAREVAC 42900 840-664645-28 080 07161387 100438134 6668
MESNA ZAJEDNICA DUBRAVICA POŽAREVAC 42900 840-1075645-92 080 07161301 100438271 6669
MESNA ZAJEDNICA KASIDOL POŽAREVAC 42900 840-585645-57 080 07161174 100438175 6670
MESNA ZAJEDNICA KLENOVNIK POŽAREVAC 42900 840-502645-58 080 07141050 100282668 6671
MESNA ZAJEDNICA KLIČEVAC POŽAREVAC 42900 840-319645-38 080 07235879 102308611 6672
MESNA ZAJEDNICA LUČICA POŽAREVAC 42900 840-762645-35 080 07161212 100438126 6673
MESNA ZAJEDNICA MALjUREVAC POŽAREVAC 42900 840-612645-52 080 07161247 100438302 6674
MESNA ZAJEDNICA NABRĐE POŽAREVAC 42900 840-1097645-52 080 07141033 100438263 6675
MESNA ZAJEDNICA NASELjE ZABELA POŽAREVAC 42900 840-1245645-21 080 07229003 102027828 6676
MESNA ZAJEDNICA OSTROVO KOD KOSTOLCA POŽAREVAC 42900 840-474645-56 080 07286295 100438100 6677
MESNA ZAJEDNICA PETKA POŽAREVAC 42900 840-737645-54 080 07141076 100438255 6678
MESNA ZAJEDNICA POLjANA POŽAREVAC 42900 840-881645-92 080 07140975 102027633 6679
MESNA ZAJEDNICA PRUGOVO POŽAREVAC 42900 840-981645-16 080 07140983 100438222 6680
MESNA ZAJEDNICA REČICA POŽAREVAC 42900 840-422645-80 080 07140967 100438167 6681
MESNA ZAJEDNICA TRNjANE POŽAREVAC 42900 840-690645-16 080 07161352 100438206 6682
MESNA ZAJEDNICA ĆIRIKOVAC POŽAREVAC 42900 840-449645-75 080 07141092 100438159 6683
MESNA ZAJEDNICA "13. OKTOBAR" KOSTOLAC POŽAREVAC 42900 840-372645-21 080 07198493 100438079 6684
MESNA ZAJEDNICA "BRAĆA VUJOVIĆ" POŽAREVAC 42900 840-1118645-05 080 07141041 100438046 6685
MESNA ZAJEDNICA "BULEVAR" POŽAREVAC 42900 840-926645-19 080 07161166 100436216 6686
MESNA ZAJEDNICA "BURJAN" POŽAREVAC 42900 840-1033645-89 080 07161298 100442745 6687
MESNA ZAJEDNICA "VASA PELAGIĆ" POŽAREVAC 42900 840-3010645-57 080 07283083 100438087 6688
MESNA ZAJEDNICA "GORNjA MALA" POŽAREVAC 42900 840-991645-86 080 07161310 100437993 6689
MESNA ZAJEDNICA "DIMITRIJE POŽAREVAC 42900 840-1161645-15 080 07199406 100437985 6690
LAZAREVIĆ-ĆEBA"
MESNA ZAJEDNICA "DONjA MORAVA" ŽIVICA POŽAREVAC 42900 840-833645-47 080 07240074 100438191 6691
MESNA ZAJEDNICA "PARK" POŽAREVAC 42900 840-1223645-61 080 07159170 100438020 6692
MESNA ZAJEDNICA "RADNA MALA" POŽAREVAC 42900 840-856645-14 080 07141149 100438062 6693
MESNA ZAJEDNICA "SOPOT" POŽAREVAC 42900 840-1201645-04 080 07238266 100438038 6694
MESNA ZAJEDNICA "STARI KOSTOLAC" POŽAREVAC 42900 840-3025645-65 080 07312539 100438280 6695
KOSTOLAC
MESNA ZAJEDNICA "ČAČALICA" POŽAREVAC 42900 840-906645-73 080 07141084 100438054 6696
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LjUBICA VREBALOV" POŽAREVAC 42900 840-43661-95 080 07160917 100283306 6697
GRADSKI ŽENSKI HOR "BARILI" POŽAREVAC 42900 840-424664-37 080 17188283 100283267 6698
ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC 42900 840-395664-28 080 06961282 101971554 6699
NARODNA BIBLIOTEKA "ILIJA M. PETROVIĆ" POŽAREVAC 42900 840-396664-35 080 06961312 100442528 6700
NARODNI MUZEJ POŽAREVAC 42900 840-393664-14 080 06961304 102027650 6701
SPORTSKI CENTAR "POŽAREVAC" POŽAREVAC 42900 840-446664-94 080 17314963 100437320 6702
CENTAR ZA KULTURU POŽAREVAC 42900 840-444664-80 080 17314955 100441200 6703
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU POŽAREVAC 42900 080 17008374 6704
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE POŽEGA 43740 840-124640-46 081 07158084 101813833 6705
OPŠTINSKA UPRAVA POŽEGA 43740 840-54641-38 081 07158122 100860638 6706
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO POŽEGA 43740 840-282641-82 081 07266901 100862877 6707
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU POŽEGA 43740 840-304644-33 081 07278136 101002950 6708
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE POŽEGA 43740 840-191644-18 081 17273752 100862852 6709
MESNA ZAJEDNICA BAKIONICA POŽEGA 43740 840-1407645-88 081 07112718 100863701 6710
MESNA ZAJEDNICA VISIBABA POŽEGA 43740 840-1090645-03 081 07239319 100863689 6711
MESNA ZAJEDNICA VRANjANI POŽEGA 43740 840-2407645-07 081 07315813 100863904 6712
MESNA ZAJEDNICA GLUMAČ POŽEGA 43740 840-1217645-19 081 07112734 101006412 6713
MESNA ZAJEDNICA GODOVIK POŽEGA 43740 840-1047645-90 081 07112670 100863451 6714
MESNA ZAJEDNICA GORNjA DOBRINjA POŽEGA 43740 840-1281645-79 081 07318707 100863785 6715
MESNA ZAJEDNICA GOROBILjE POŽEGA 43740 840-1385645-31 081 07112688 101006373 6716
MESNA ZAJEDNICA GUGALj POŽEGA 43740 840-1363645-71 081 07276974 101006574 6717
MESNA ZAJEDNICA DONjA DOBRINjA POŽEGA 43740 840-1154645-63 081 07297319 101006531 6718
MESNA ZAJEDNICA DUŠKOVCI POŽEGA 43740 840-1112645-60 081 07232411 100863710 6719
MESNA ZAJEDNICA ZASENjE POŽEGA 43740 840-2798645-28 081 07347871 101006437 6720
MESNA ZAJEDNICA ZDRAVČIĆI POŽEGA 43740 840-1301645-25 081 07294557 100863697 6721
MESNA ZAJEDNICA JEŽEVICA POŽEGA 43740 840-1321645-68 081 07219512 101006453 6722
MESNA ZAJEDNICA JELEN DO POŽEGA 43740 840-1237645-62 081 07296827 101006357 6723
MESNA ZAJEDNICA KALENIĆI POŽEGA 43740 840-1176645-23 081 07112742 101006445 6724
MESNA ZAJEDNICA LOPAŠ POŽEGA 43740 840-1488645-73 081 07112700 100863460 6725
MESNA ZAJEDNICA LORET POŽEGA 43740 840-1791645-60 081 07309945 100863873 6726
MESNA ZAJEDNICA MILIĆEVO SELO POŽEGA 43740 840-1447645-77 081 07230923 101006470 6727
MESNA ZAJEDNICA MRŠELjI POŽEGA 43740 840-2830645-58 081 06985068 101006429 6728
MESNA ZAJEDNICA OTANj POŽEGA 43740 840-2420645-98 081 07315783 101006540 6729
MESNA ZAJEDNICA PAPRATIŠTE POŽEGA 43740 840-1565645-30 081 07318693 101006566 6730
MESNA ZAJEDNICA PILATOVIĆI POŽEGA 43740 840-1547645-98 081 07296843 100863443 6731
MESNA ZAJEDNICA POŽEGA POŽEGA 43740 840-1068645-43 081 07112726 101006381 6732
MESNA ZAJEDNICA PRIJANOVIĆI POŽEGA 43740 840-1507645-12 081 07266910 101006599 6733
MESNA ZAJEDNICA PRILIPAC POŽEGA 43740 840-1427645-34 081 07230915 101006558 6734
MESNA ZAJEDNICA RADOVCI POŽEGA 43740 840-1584645-66 081 07318855 101006390 6735
MESNA ZAJEDNICA RASNA POŽEGA 43740 840-1133645-13 081 07273436 101006349 6736
MESNA ZAJEDNICA REČICE POŽEGA 43740 840-1260645-29 081 07275463 100863664 6737
MESNA ZAJEDNICA ROGE POŽEGA 43740 840-1194645-52 081 07296819 101006324 6738
MESNA ZAJEDNICA RUPELjEVO POŽEGA 43740 840-2384645-40 081 07315791 101006515 6739
MESNA ZAJEDNICA SVRAČKOVO POŽEGA 43740 840-2395645-20 081 07315805 101006332 6740
MESNA ZAJEDNICA SREDNjA DOBRINjA POŽEGA 43740 840-1527645-55 081 07296835 101006404 6741
MESNA ZAJEDNICA TVRDIĆI POŽEGA 43740 840-1467645-23 081 07309902 101006515 6742
MESNA ZAJEDNICA TOMETINO POLjE POŽEGA 43740 840-2819645-78 081 06984495 100863435 6743
MESNA ZAJEDNICA UZIĆI POŽEGA 43740 840-1342645-21 081 07112696 100863451 6744
MESNA ZAJEDNICA ČESTOBRODICA POŽEGA 43740 840-2788645-55 081 07347880 100863478 6745
MESNA ZAJEDNICA "LjUTICE" LjUTICE POŽEGA 43740 840-2840645-31 081 17015753 101006507 6746
PREDŠKOLSKA USTANOVA "OLGA POŽEGA 43740 840-315661-59 081 07112483 101005135 6747
JOVIČIĆ-RITA"
KULTURNI CENTAR POŽEGA 43740 840-165664-67 081 07223471 100859442 6748
NARODNA BIBLIOTEKA POŽEGA 43740 840-179664-68 081 07112815 100863656 6749
TURISTIČKA ORGANIZACIJA POŽEGA 43740 840-620664-51 081 17187112 100860646 6750
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU POŽEGA 43740 081 17012274 6751
SPORTSKI SAVEZ POŽEGA 43740 081 07294891 6752
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE PREŠEVO 44104 840-79640-22 082 07178387 102426522 6753
OPŠTINSKA UPRAVA PREŠEVO 44104 840-245641-17 082 07178409 100955266 6754
MESNA ZAJEDNICA PREŠEVO 44104 840-706645-31 082 07104332 102622774 6755
MESNA ZAJEDNICA ALIDžERCE PREŠEVO 44104 840-1239645-76 082 07104383 102776602 6756
MESNA ZAJEDNICA BUKAREVAC PREŠEVO 44104 840-2904645-91 082 07104391 102776598 6757
MESNA ZAJEDNICA BUKOVAC PREŠEVO 44104 840-1219645-33 082 07104405 102751993 6758
MESNA ZAJEDNICA BUŠTRANjE PREŠEVO 44104 840-2972645-82 082 07104464 102752020 6759
MESNA ZAJEDNICA DONjA ŠUŠAJA PREŠEVO 44104 840-3200645-29 082 17366700 102776660 6760
MESNA ZAJEDNICA ŽUJINCE PREŠEVO 44104 840-1178645-37 082 07104375 102751985 6761
MESNA ZAJEDNICA ILINCE PREŠEVO 44104 840-2938645-38 082 07275692 102622774 6762
MESNA ZAJEDNICA KURBALIJA PREŠEVO 44104 840-2920645-09 082 07275706 102622774 6763
MESNA ZAJEDNICA MIRATOVAC PREŠEVO 44104 840-1092645-17 082 07104367 102751977 6764
MESNA ZAJEDNICA NORČA PREŠEVO 44104 840-1114645-74 082 07104502 102622774 6765
MESNA ZAJEDNICA ORAOVICA PREŠEVO 44104 840-755645-83 082 07104499 103108453 6766
MESNA ZAJEDNICA RAJINCE PREŠEVO 44104 840-1365645-85 082 07104456 102751936 6767
MESNA ZAJEDNICA RELjAN PREŠEVO 44104 840-2859645-67 082 07104421 102752054 6768
MESNA ZAJEDNICA SVINjIŠTE PREŠEVO 44104 840-2895645-28 082 07275749 102751944 6769
MESNA ZAJEDNICA STREZOVCE PREŠEVO 44104 840-1135645-27 082 07104413 102776694 6770
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA PREŠEVO 44104 840-965645-98 082 07104448 102752011 6771
MESNA ZAJEDNICA CAKANOVAC PREŠEVO 44104 840-2878645-06 082 07275757 102751952 6772
MESNA ZAJEDNICA CEREVAJKA PREŠEVO 44104 840-2912645-50 082 07104430 102622774 6773
MESNA ZAJEDNICA CRNOTINCE PREŠEVO 44104 840-1262645-43 082 07104472 102751928 6774
MESNA ZAJEDNICA ČUKARKA PREŠEVO 44104 840-2887645-69 082 07275722 102751969 6775
MESNA ZAJEDNICA "ŽELEZNIČKA STANICA" PREŠEVO 44104 840-730645-05 082 07104359 102776678 6776
MESNA ZAJEDNICA ASANE PREŠEVO 44104 840-3971645-91 082 17500481 102905276 6777
PREDŠKOLSKA USTANOVA "8. MART" PREŠEVO 44104 840-322661-11 082 07318782 101951641 6778
DOM KULTURE "ABDULA KRAŠNICA" PREŠEVO 44104 840-109664-63 082 07221738 100520140 6779
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE PRIBOJ NA LIMU 43020 840-59640-76 083 07158289 102902771 6780
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE PRIBOJ PRIBOJ NA LIMU 43020 840-409641-98 083 07158289 101207254 6781
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO PRIBOJ NA LIMU 43020 840-62641-94 083 07112220 101207262 6782
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU PRIBOJ NA LIMU 43020 840-138644-35 083 17290576 102885578 6783
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE PRIBOJ NA LIMU 43020 840-458644-44 083 17265989 101208525 6784
MESNA ZAJEDNICA BUČJE PRIBOJ NA LIMU 43020 840-960645-63 083 07112203 102403143 6785
MESNA ZAJEDNICA ZABRNjICE PRIBOJ NA LIMU 43020 840-1317645-40 083 07285213 101946640 6786
MESNA ZAJEDNICA KALAFATI PRIBOJ NA LIMU 43020 840-1213645-88 083 07276508 101208697 6787
MESNA ZAJEDNICA KRAJČINOVIĆI PRIBOJ NA LIMU 43020 840-1903645-68 083 07112157 101208347 6788
MESNA ZAJEDNICA KRATOVO PRIBOJ NA LIMU 43020 840-1848645-71 083 07112165 102065032 6789
MESNA ZAJEDNICA MAŽIĆI PRIBOJ NA LIMU 43020 840-1065645-22 083 07315465 101208689 6790
MESNA ZAJEDNICA NOVI PRIBOJ PRIBOJ NA LIMU 43020 840-3884645-64 083 07209908 101207359 6791
MESNA ZAJEDNICA PRIBOJSKA BANjA PRIBOJ NA LIMU 43020 840-1002645-66 083 07287640 101946631 6792
MESNA ZAJEDNICA PRIBOJSKA GOLEŠA PRIBOJ NA LIMU 43020 840-1929645-56 083 07112190 101208701 6793
MESNA ZAJEDNICA RAČA PRIBOJ NA LIMU 43020 840-1044645-69 083 07112211 101208339 6794
MESNA ZAJEDNICA SASTAVCI PRIBOJ NA LIMU 43020 840-1878645-87 083 07112173 101881368 6795
MESNA ZAJEDNICA SJEVERIN PRIBOJ NA LIMU 43020 840-869645-08 083 07216564 101208630 6796
MESNA ZAJEDNICA STARI GRAD PRIBOJ NA LIMU 43020 840-894645-86 083 07112181 101010554 6797
MESNA ZAJEDNICA STRMAC PRIBOJ NA LIMU 43020 840-1151645-42 083 07294123 101208648 6798
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NEVEN" PRIBOJ NA LIMU 43020 840-78661-49 083 07112068 101204135 6799
"SPORTSKI CENTAR " USTANOVA ZA FIZIČKU PRIBOJ NA LIMU 43020 840-727664-24 083 07717261 101010097 6800
KULTURU
GRADSKA BIBLIOTEKA PRIBOJ NA LIMU 43020 840-189664-41 083 17186647 101207279 6801
DOM KULTURE "PIVO KARAMATIJEVIĆ" PRIBOJ NA LIMU 43020 840-77664-33 083 07111495 101206052 6802
ZAVIČAJNI MUZEJ PRIBOJ NA LIMU 43020 840-172664-19 083 07844433 101207287 6803
CRVENI KRST PRIBOJ NA LIMU 43020 840-684664-14 083 07112114 101204372 6804
INFORMATIVNI CENTAR PRIBOJ NA LIMU 43020 083 07246188 6805
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU PRIBOJ NA LIMU 43020 083 17121090 6806
SPORTSKI SAVEZ PRIBOJ NA LIMU 43020 083 07311044 6807
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE 43000 840-6640-93 084 07158386 100809636 6808
OPŠTINSKA UPRAVA PRIJEPOLjE 43000 840-3641-69 084 06789919 100809636 6809
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE PRIJEPOLjE 43000 840-315644-13 084 17445251 101881920 6810
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU PRIJEPOLjE 43000 840-87644-66 084 06985572 101881903 6811
FOND ZA STIPENDIRANjE UČENIKA - MLADIH PRIJEPOLjE 43000 840-68644-30 084 17117114 102715111 6812
TALENATA SREDNjIH ŠKOLA
FOND ZA FINANSIRANjE POJEDINIH PRIJEPOLjE 43000 840-22644-96 084 17465694 101881899 6813
DELATNOSTI
MESNA ZAJEDNICA PRIJEPOLjE PRIJEPOLjE 43000 840-1173645-02 084 07111061 102438614 6814
MESNA ZAJEDNICA PRIJEPOLjE PRIJEPOLjE 43000 840-1381645-03 084 07324677 102438956 6815
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO PRIJEPOLjE 43000 840-1403645-60 084 17010166 102438930 6816
MESNA ZAJEDNICA ALjINOVIĆI PRIJEPOLjE 43000 840-598645-51 084 07298854 102438989 6817
MESNA ZAJEDNICA BABINE PRIJEPOLjE 43000 840-118645-86 084 07111070 102438591 6818
MESNA ZAJEDNICA BRODAREVO PRIJEPOLjE 43000 840-89645-77 084 07111037 101882133 6819
MESNA ZAJEDNICA VELIKA ŽUPA PRIJEPOLjE 43000 840-197645-57 084 07111126 102438438 6820
MESNA ZAJEDNICA GOSTUN PRIJEPOLjE 43000 840-410645-93 084 07294131 102114438 6821
MESNA ZAJEDNICA DRENOVA PRIJEPOLjE 43000 840-305645-37 084 07292279 101882109 6822
MESNA ZAJEDNICA ĐUROVO PRIJEPOLjE 43000 840-384645-08 084 07239360 102114403 6823
MESNA ZAJEDNICA ZAVINOGRAĐE PRIJEPOLjE 43000 840-1087645-79 084 07112424 102438454 6824
MESNA ZAJEDNICA ZVJEZD PRIJEPOLjE 43000 840-1256645-98 084 07282001 102438964 6825
MESNA ZAJEDNICA IVANjE PRIJEPOLjE 43000 840-172645-76 084 07293674 102438606 6826
MESNA ZAJEDNICA JABUKA PRIJEPOLjE 43000 840-542645-47 084 07239866 101882094 6827
MESNA ZAJEDNICA KAMENA GORA PRIJEPOLjE 43000 840-513645-38 084 07111096 102438948 6828
MESNA ZAJEDNICA KAĆEVO PRIJEPOLjE 43000 840-462645-69 084 07111045 102438583 6829
MESNA ZAJEDNICA KOLOVRAT PRIJEPOLjE 43000 840-36645-94 084 07239386 102438479 6830
MESNA ZAJEDNICA KOŠATICA PRIJEPOLjE 43000 840-358645-20 084 07292244 102355327 6831
MESNA ZAJEDNICA MATARUGE PRIJEPOLjE 43000 840-1297645-94 084 07284772 101882125 6832
MESNA ZAJEDNICA MIJANI PRIJEPOLjE 43000 840-571645-56 084 07111100 101882141 6833
MESNA ZAJEDNICA MILOŠEV DO PRIJEPOLjE 43000 840-1233645-34 084 07282338 6834
MESNA ZAJEDNICA ORAŠAC PRIJEPOLjE 43000 840-488645-57 084 07111118 101882086 6835
MESNA ZAJEDNICA PRAVOŠEVO PRIJEPOLjE 43000 840-225645-59 084 07295367 102438972 6836
MESNA ZAJEDNICA RAŠNO PRIJEPOLjE 43000 840-1277645-51 084 07283032 102438446 6837
MESNA ZAJEDNICA SEDOBRO PRIJEPOLjE 43000 840-143645-67 084 07292899 102114420 6838
MESNA ZAJEDNICA SELjAŠNICA PRIJEPOLjE 43000 840-62645-82 084 07111053 102438559 6839
MESNA ZAJEDNICA SLATINA PRIJEPOLjE 43000 840-332645-32 084 07243626 101882117 6840
MESNA ZAJEDNICA STRANjANI PRIJEPOLjE 43000 840-624645-39 084 07292252 102439004 6841
MESNA ZAJEDNICA TOCI PRIJEPOLjE 43000 840-435645-74 084 07111088 102114411 6842
MESNA ZAJEDNICA HISARĐIK PRIJEPOLjE 43000 840-279645-49 084 07209894 6843
PREDŠKOLSKA USTANOVA "MIŠA CVIJOVIĆ" PRIJEPOLjE 43000 840-8661-44 084 07110987 100808539 6844
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "PRIJEPOLjE" PRIJEPOLjE 43000 840-89661-29 084 07282630 100809716 6845
MATIČNA BIBLIOTEKA "VUK KARADžIĆ" PRIJEPOLjE 43000 840-24664-50 084 07188285 102114366 6846
MUZEJ U PRIJEPOLjU PRIJEPOLjE 43000 840-154664-87 084 07347324 100808741 6847
USTANOVA ZA KULTURU I OBRAZOVANjE "DOM PRIJEPOLjE 43000 840-139664-79 084 07283105 100809271 6848
REVOLUCIJE"
JIP "POLIMLjE" PRIJEPOLjE 43000 084 07280777 6849
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU PRIJEPOLjE 43000 084 17217763 6850
SPORTSKI SAVEZ PRIJEPOLjE 43000 084 07188277 6851
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE PROKUPLjE 43100 840-66640-28 085 06867812 102159314 6852
OPŠTINSKA UPRAVA PROKUPLjE 43100 840-64641-11 085 06867812 102159314 6853
ORGAN UPRAVE - SREDSTVA ZA STAMBENU PROKUPLjE 43100 840-434641-79 085 06867812 102159314 6854
IZGRADNjU
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE PROKUPLjE 43100 840-211644-61 085 07107625 100506227 6855
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU PROKUPLjE 43100 840-175644-03 085 17283626 100258267 6856
FOND ZA FINANSIRANjE TALENATA PROKUPLjE 43100 840-20644-82 085 07107625 100506227 6857
MESNA ZAJEDNICA ARBANAŠKA PROKUPLjE 43100 840-2480645-33 085 07187246 102434346 6858
MESNA ZAJEDNICA BABIN POTOK PROKUPLjE 43100 840-359645-27 085 07279850 102433941 6859
MESNA ZAJEDNICA BABOTINAC PROKUPLjE 43100 840-2270645-18 085 07279868 102433802 6860
MESNA ZAJEDNICA BAJČINCE PROKUPLjE 43100 840-2225645-91 085 07267134 102434170 6861
MESNA ZAJEDNICA BALINOVAC PROKUPLjE 43100 840-1424645-13 085 07279876 102433968 6862
MESNA ZAJEDNICA BACE PROKUPLjE 43100 840-2503645-97 085 07271476 102434547 6863
MESNA ZAJEDNICA BELA VODA PROKUPLjE 43100 840-3130645-24 085 17039440 102434563 6864
MESNA ZAJEDNICA BELI KAMEN PROKUPLjE 43100 840-1930645-63 085 07268327 102434491 6865
MESNA ZAJEDNICA BELOVINj PROKUPLjE 43100 840-543645-54 085 07268068 102588334 6866
MESNA ZAJEDNICA BELOGOŠ PROKUPLjE 43100 840-2091645-26 085 07269056 102433827 6867
MESNA ZAJEDNICA BERILjE PROKUPLjE 43100 840-2558645-94 085 07279884 102434434 6868
MESNA ZAJEDNICA BREGOVINA PROKUPLjE 43100 840-3084645-90 085 07352549 102434338 6869
MESNA ZAJEDNICA BRESNIČIĆ PROKUPLjE 43100 840-2569645-74 085 07271468 102434395 6870
MESNA ZAJEDNICA BUBLICA PROKUPLjE 43100 840-2255645-10 085 07279892 102434137 6871
MESNA ZAJEDNICA BULATOVAC PROKUPLjE 43100 840-2525645-57 085 07268050 102434555 6872
MESNA ZAJEDNICA BUČICE PROKUPLjE 43100 840-2992645-28 085 07326653 102433950 6873
MESNA ZAJEDNICA VELIKA PLANA PROKUPLjE 43100 840-1318645-47 085 07269048 102433851 6874
MESNA ZAJEDNICA VIČA PROKUPLjE 43100 840-2985645-76 085 07319835 102434240 6875
MESNA ZAJEDNICA VLASOVO PROKUPLjE 43100 840-2457645-66 085 07268343 102434215 6876
MESNA ZAJEDNICA VODICE PROKUPLjE 43100 840-599645-58 085 07268041 102434188 6877
MESNA ZAJEDNICA GLASOVIK PROKUPLjE 43100 840-2002645-82 085 07279914 102434008 6878
MESNA ZAJEDNICA GORNjA BEJAŠNICA PROKUPLjE 43100 840-2537645-44 085 07268033 102434522 6879
MESNA ZAJEDNICA GORNjA BRESNICA PROKUPLjE 43100 840-3123645-72 085 17033298 102434571 6880
MESNA ZAJEDNICA GORNjA REČICA PROKUPLjE 43100 840-2469645-53 085 07279906 102434258 6881
MESNA ZAJEDNICA GORNjA STRAŽAVA PROKUPLjE 43100 840-3120645-51 085 17049470 102434311 6882
MESNA ZAJEDNICA GORNjA TRNAVA PROKUPLjE 43100 840-1987645-74 085 07268009 102434387 6883
MESNA ZAJEDNICA GORNjE KORDINCE PROKUPLjE 43100 840-2514645-77 085 07268017 102433933 6884
MESNA ZAJEDNICA GUBETIN PROKUPLjE 43100 840-2120645-35 085 07267991 102433860 6885
MESNA ZAJEDNICA DOBROVIĆ PROKUPLjE 43100 840-2548645-24 085 07267983 102434282 6886
MESNA ZAJEDNICA DONjA BEJAŠNICA PROKUPLjE 43100 840-3135645-59 085 17049461 102434522 6887
MESNA ZAJEDNICA DONjA BRESNICA PROKUPLjE 43100 840-2180645-67 085 07267975 102434598 6888
MESNA ZAJEDNICA DONjA KONjUŠA PROKUPLjE 43100 840-2641645-93 085 07204523 102434231 6889
MESNA ZAJEDNICA DONjA REČICA PROKUPLjE 43100 840-333645-39 085 07279949 102433835 6890
MESNA ZAJEDNICA DONjA STRAŽAVA PROKUPLjE 43100 840-572645-63 085 07187238 102434619 6891
MESNA ZAJEDNICA DONjA TOPONICA PROKUPLjE 43100 840-1485645-52 085 07267967 102434073 6892
MESNA ZAJEDNICA DONjA TRNAVA PROKUPLjE 43100 840-651645-34 085 07279957 102434400 6893
MESNA ZAJEDNICA DONjE KORDINCE PROKUPLjE 43100 840-2346645-65 085 07279922 102433909 6894
MESNA ZAJEDNICA DONjI STATOVAC PROKUPLjE 43100 840-3068645-75 085 07345186 102434320 6895
MESNA ZAJEDNICA DRAGI DEO PROKUPLjE 43100 840-2150645-51 085 07267088 102434049 6896
MESNA ZAJEDNICA ĐUKOVAC PROKUPLjE 43100 840-1864645-86 085 07267851 102434303 6897
MESNA ZAJEDNICA ĐUREVAC PROKUPLjE 43100 840-3047645-25 085 07345178 102434081 6898
MESNA ZAJEDNICA ŽITNI POTOK PROKUPLjE 43100 840-436645-81 085 07204566 102434065 6899
MESNA ZAJEDNICA ZDRAVINjE PROKUPLjE 43100 840-2308645-90 085 07280009 102433917 6900
MESNA ZAJEDNICA ZLATA PROKUPLjE 43100 840-2065645-38 085 07279990 102434426 6901
MESNA ZAJEDNICA JOVINE LIVADE PROKUPLjE 43100 840-3127645-03 085 17033255 102433755 6902
MESNA ZAJEDNICA JUGOVAC PROKUPLjE 43100 840-2393645-06 085 07267932 102434506 6903
MESNA ZAJEDNICA KALUDRA PROKUPLjE 43100 840-3079645-55 085 07352514 102434153 6904
MESNA ZAJEDNICA KIŽINCE PROKUPLjE 43100 840-2405645-90 085 07279973 102434161 6905
MESNA ZAJEDNICA KLISURICA PROKUPLjE 43100 840-2017645-90 085 07279965 102433819 6906
MESNA ZAJEDNICA KONCELj PROKUPLjE 43100 840-2999645-77 085 07324227 102434299 6907
MESNA ZAJEDNICA KONČIĆ PROKUPLjE 43100 840-2106645-34 085 07238347 102434627 6908
MESNA ZAJEDNICA KOSTENICA PROKUPLjE 43100 840-2033645-08 085 07267924 102434090 6909
MESNA ZAJEDNICA KRNjIGRAD PROKUPLjE 43100 840-2961645-05 085 07319959 102434207 6910
MESNA ZAJEDNICA KRUŠEVICA PROKUPLjE 43100 840-385645-15 085 07187254 102433925 6911
MESNA ZAJEDNICA MAĐARE PROKUPLjE 43100 840-2855645-39 085 07264801 102547577 6912
MESNA ZAJEDNICA MALA PLANA PROKUPLjE 43100 840-1918645-76 085 07204515 102434073 6913
MESNA ZAJEDNICA MEROVAC PROKUPLjE 43100 840-2334645-78 085 07268084 102434539 6914
MESNA ZAJEDNICA MIKULOVAC PROKUPLjE 43100 840-2210645-83 085 07280017 102434266 6915
MESNA ZAJEDNICA MILjKOVICA PROKUPLjE 43100 840-2165645-59 085 07279981 102434274 6916
MESNA ZAJEDNICA MRLjAK PROKUPLjE 43100 840-2579645-47 085 07267916 102434418 6917
MESNA ZAJEDNICA MRŠELj PROKUPLjE 43100 840-2135645-43 085 07187262 102588455 6918
MESNA ZAJEDNICA NOVA BOŽURNA PROKUPLjE 43100 840-2079645-39 085 07280025 102433843 6919
MESNA ZAJEDNICA NOVI ĐUREVAC PROKUPLjE 43100 840-2284645-19 085 07280033 102434057 6920
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO PROKUPLjE 43100 840-3041645-80 085 07345160 102501960 6921
MESNA ZAJEDNICA OBRTNICE PROKUPLjE 43100 840-2953645-46 085 07280041 102588342 6922
MESNA ZAJEDNICA PASJAČA PROKUPLjE 43100 840-2382645-26 085 07280050 102433763 6923
MESNA ZAJEDNICA PAŠINAC PROKUPLjE 43100 840-2049645-23 085 07267908 102434602 6924
MESNA ZAJEDNICA PETROVAC PROKUPLjE 43100 840-2492645-20 085 07267894 102434514 6925
MESNA ZAJEDNICA PLOČNIK PROKUPLjE 43100 840-489645-64 085 07267886 102433886 6926
MESNA ZAJEDNICA POTOČIĆ PROKUPLjE 43100 840-2195645-75 085 07187289 102434145 6927
MESNA ZAJEDNICA PREKOPUCE PROKUPLjE 43100 840-1234645-41 085 07271484 102433976 6928
MESNA ZAJEDNICA RELjINAC PROKUPLjE 43100 840-2295645-96 085 07267878 102433894 6929
MESNA ZAJEDNICA RESINAC PROKUPLjE 43100 840-2724645-92 085 07236093 102433798 6930
MESNA ZAJEDNICA SMRDAN PROKUPLjE 43100 840-2664645-60 085 07280076 102434467 6931
MESNA ZAJEDNICA SREDNjI STATOVAC PROKUPLjE 43100 840-2321645-84 085 07268335 102434024 6932
MESNA ZAJEDNICA STARO SELO PROKUPLjE 43100 840-3021645-37 085 07280068 102434032 6933
MESNA ZAJEDNICA TOVRLjAČE PROKUPLjE 43100 840-2418645-84 085 07267860 102434354 6934
MESNA ZAJEDNICA TRNOVI LAZ PROKUPLjE 43100 840-2969645-61 085 07321635 102434483 6935
MESNA ZAJEDNICA TULARE PROKUPLjE 43100 840-2431645-78 085 07107978 102433878 6936
MESNA ZAJEDNICA CIGOLj PROKUPLjE 43100 840-775645-29 085 07267959 102434112 6937
MESNA ZAJEDNICA "MILKA PROTIĆ-LINA" PROKUPLjE 43100 840-514645-45 085 07268025 102433992 6938
GORNjA KONjUŽA
MESNA ZAJEDNICA "BUMBUREK" DONjA TRNAVA PROKUPLjE 43100 840-3054645-74 085 07345151 102434379 6939
MESNA ZAJEDNICA "VIDOVAČKA ČETA" PROKUPLjE 43100 840-3089645-28 085 07352522 102434580 6940
VIDOVAČA
MESNA ZAJEDNICA "DRAGOLjUB RADOSAVLjEVIĆ PROKUPLjE 43100 840-2838645-17 085 07268165 102434442 6941
TOPLICA"
MESNA ZAJEDNICA "ŽIVKOVIĆ PROKUPLjE 43100 840-2777645-75 085 07262256 102434196 6942
MILOMIR-PETAR" PREKAŠNICA
MESNA ZAJEDNICA "MAČINA" MAČINA PROKUPLjE 43100 840-3061645-26 085 07345143 102434016 6943
MESNA ZAJEDNICA "NIKODIJE STOJANOVIĆ PROKUPLjE 43100 840-2807645-91 085 07267070 102434362 6944
TATKO"
MESNA ZAJEDNICA "RADOŠ JOVANOVIĆ SELjA" PROKUPLjE 43100 840-3099645-98 085 07584130 102434475 6945
PROKUPLjE
MESNA ZAJEDNICA "RATKO PAVLOVIĆ-ĆIĆKO" PROKUPLjE 43100 840-2828645-44 085 07268076 102434104 6946
MESNA ZAJEDNICA "SAVA PROKUPLjE 43100 840-2817645-64 085 07268092 102433771 6947
ERAKOVIĆ-STRAHINjA"
MESNA ZAJEDNICA "SLOBODAN NESTOROVIĆ PROKUPLjE 43100 840-1524645-34 085 07280084 102433780 6948
BAJA"PREKADAN
MESNA ZAJEDNICA "SRETEN MLADENOVIĆ PROKUPLjE 43100 840-2786645-41 085 07264780 102434459 6949
MIKA"
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NEVEN" PROKUPLjE 43100 840-75661-28 085 07107552 101802967 6950
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "TOPLICA" PROKUPLjE 43100 840-79661-56 085 07107579 100415300 6951
DOM KULTURE "RADIVOJ UVALIĆ-BATA" PROKUPLjE 43100 840-223664-85 085 07598173 100413783 6952
NARODNA BIBLIOTEKA "RADE DRAINAC" PROKUPLjE 43100 840-222664-78 085 07598157 100413791 6953
NARODNI MUZEJ TOPLICE PROKUPLjE 43100 840-224664-92 085 07598165 100413806 6954
RADNIČKI UNVERZITET "TIHOMIR STANKOVIĆ" PROKUPLjE 43100 840-82664-68 085 07107480 100415375 6955
FOND ZA RAZVOJ STOČARSTVA PROKUPLjE 43100 840-728664-31 085 17103105 102981438 6956
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE RAČA 41701 840-87640-78 086 07113790 101228763 6957
KRAGUJEVAČKA
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA 41701 840-140641-58 086 07113838 101228415 6958
KRAGUJEVAČKA
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE RAČA RAČA 41701 840-447641-73 086 17495461 102812368 6959
KRAGUJEVAČKA
FOND ZA RAČA 41701 840-280644-59 086 17465660 101228909 6960
VODOPRIV.UREDJ.POLjOPRIV.ZEMLj.ŠUMAR.I KRAGUJEVAČKA
ZAŠ.ŽIVOT SREDINE
FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE RAČA 41701 840-287644-11 086 07329172 101228423 6961
KRAGUJEVAČKA
FOND ZA LOKALNE I NEKATEGORISANE PUTEVE RAČA 41701 840-276644-31 086 17465643 101228917 6962
KRAGUJEVAČKA
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU RAČA 41701 840-389644-46 086 17278932 101228925 6963
KRAGUJEVAČKA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE RAČA 41701 840-113644-54 086 17274511 101228827 6964
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA BORCI RAČA 41701 840-2263645-66 086 07245769 102181045 6965
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA BOŠNjANE RAČA 41701 840-2277645-67 086 07114036 101229008 6966
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA VELIKO KRČMARE RAČA 41701 840-1900645-47 086 07113935 101229081 6967
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA VIŠEVAC RAČA 41701 840-1925645-28 086 07113978 101229032 6968
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA VUČIĆ RAČA 41701 840-2353645-17 086 07113927 101228992 6969
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA DONjA RAČA RAČA 41701 840-2315645-42 086 07114010 102143192 6970
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA DONjE JARUŠICE RAČA 41701 840-2377645-88 086 07113986 101228968 6971
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA ĐURĐEVO RAČA 41701 840-2248645-58 086 07113943 101229073 6972
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA MALO KRČMARE RAČA 41701 840-2203645-34 086 07225946 102143184 6973
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA MIRAŠEVAC RAČA 41701 840-1970645-52 086 07220677 101883941 6974
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA POPOVIĆ RAČA 41701 840-2188645-26 086 07114028 101228984 6975
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA RAČA RAČA 41701 840-2174645-25 086 07113889 101228802 6976
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA SARANOVO RAČA 41701 840-1889645-67 086 07114001 101228950 6977
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA SIPIĆ RAČA 41701 840-2218645-42 086 07113960 101229049 6978
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA SLEPCI RAČA 41701 840-1704645-33 086 07114079 101229016 6979
KRAGUJEVAČKA
MESNA ZAJEDNICA TRSKA RAČA 41701 840-2233645-50 086 07113897 101883886 6980
KRAGUJEVAČKA
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" RAČA 41701 840-364661-14 086 07264607 101226946 6981
KRAGUJEVAČKA
KULTURNI CENTAR "RADOJE DOMANOVIĆ" RAČA 41701 840-260664-53 086 07113714 101228933 6982
KRAGUJEVAČKA
NARODNA BIBLIOTEKA "RADOJE DOMANOVIĆ" RAČA 41701 840-450664-25 086 17116541 101227027 6983
KRAGUJEVAČKA
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE RAŠKA 42610 840-89640-92 087 07232241 101610542 6984
OPŠTINSKA UPRAVA RAŠKA 42610 840-43641-58 087 07175485 102016135 6985
VATROGASNI FOND RAŠKA 42610 840-128644-62 087 07175485 102383212 6986
MESNA ZAJEDNICA BALjEVAC NA IBRU RAŠKA 42610 840-1063645-08 087 07144563 102016143 6987
MESNA ZAJEDNICA BEOCI RAŠKA 42610 840-1042645-55 087 07145870 102701280 6988
MESNA ZAJEDNICA BILjANOVAC RAŠKA 42610 840-1295645-80 087 07145063 102355513 6989
MESNA ZAJEDNICA BRVENIK RAŠKA 42610 840-1000645-52 087 07145888 102016135 6990
MESNA ZAJEDNICA BRVENICA RAŠKA 42610 840-1462645-85 087 07145896 101988424 6991
MESNA ZAJEDNICA VAREVO RAŠKA 42610 840-1442645-42 087 07145977 101610575 6992
MESNA ZAJEDNICA GNjILICE RAŠKA 42610 840-1357645-29 087 07145926 101276256 6993
MESNA ZAJEDNICA GRADAC RAŠKA 42610 840-1085645-65 087 07146019 102016305 6994
MESNA ZAJEDNICA JOŠANIČKA BANjA RAŠKA 42610 840-1128645-75 087 07145993 6995
MESNA ZAJEDNICA KAZNOVIĆE RAŠKA 42610 840-1315645-26 087 07145918 101988328 6996
MESNA ZAJEDNICA KOVAČI RAŠKA 42610 840-1149645-28 087 07145985 101988377 6997
MESNA ZAJEDNICA KOPAONIK RAŠKA 42610 840-1634645-28 087 07311354 6998
MESNA ZAJEDNICA MILATKOVIĆE RAŠKA 42610 840-1502645-74 087 07145055 102701271 6999
MESNA ZAJEDNICA RADOŠIĆE RAŠKA 42610 840-1022645-12 087 07216246 102016250 7000
MESNA ZAJEDNICA RAŠKA RAŠKA 42610 840-13645-30 087 07145969 101273220 7001
MESNA ZAJEDNICA RVATI RAŠKA 42610 840-1107645-25 087 07244657 7002
MESNA ZAJEDNICA RUDNICA RAŠKA 42610 840-1421645-89 087 07145900 101988369 7003
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA RAŠKA 42610 840-1275645-37 087 07145942 101988449 7004
PREDŠKOLSKA USTANOVA "VESELO DETINjSTVO" RAŠKA 42610 840-137661-74 087 07233841 101272420 7005
TURISTIČKO SPORTSKA ORGANIZACIJA RAŠKA 42610 840-769664-27 087 17527231 103122214 7006
"RAŠKA"
CENTAR ZA KULTURU,OBRAZOVANjE I RAŠKA 42610 840-76664-26 087 07146078 101274347 7007
INFORMISANjE "GRADAC"
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM RAŠKA 42610 087 17229095 7008
RADIO "RAŠKA" RAŠKA 42610 087 17034243 7009
USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU I TURIZAM RAŠKA 42610 087 17527231 7010
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE RAŽANj 42503 840-167640-56 088 07214740 102688303 7011
OPŠTINSKA UPRAVA SEKRETARIJAT ZA RAŽANj 42503 840-350641-73 088 07214758 102366948 7012
STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE,
ORGAN UPRAVE SKUPŠTINE OPŠTINE RAŽANj 42503 840-346641-45 088 07214758 101231479 7013
FOND ZA IZGRADNjU REGIONALNOG VODOVODA RAŽANj 42503 840-281644-66 088 17041517 101463468 7014
SA AKUMULACIJE"BOVAN"
MESNA ZAJEDNICA BRALjINA RAŽANj 42503 840-3769645-35 088 07132549 102042488 7015
MESNA ZAJEDNICA VAROŠ RAŽANj 42503 840-3765645-07 088 07220111 102042461 7016
MESNA ZAJEDNICA VITOŠEVAC RAŽANj 42503 840-3763645-90 088 07132522 102042470 7017
MESNA ZAJEDNICA GRABOVO RAŽANj 42503 840-3771645-49 088 07132590 102042507 7018
MESNA ZAJEDNICA LIPOVAC RAŽANj 42503 840-3767645-21 088 07220120 102042558 7019
MESNA ZAJEDNICA MAĐERE RAŽANj 42503 840-3758645-55 088 07220138 102042599 7020
MESNA ZAJEDNICA MAĐIJA RAŽANj 42503 840-3759645-62 088 07132557 102042582 7021
MESNA ZAJEDNICA MALETINA RAŽANj 42503 840-3775645-77 088 07220103 102042603 7022
MESNA ZAJEDNICA NOVU BRAČIN RAŽANj 42503 840-3756645-41 088 07132611 102042381 7023
MESNA ZAJEDNICA PARDNIK RAŽANj 42503 840-3761645-76 088 07132603 102042523 7024
MESNA ZAJEDNICA PETRKOVAC RAŽANj 42503 840-3786645-57 088 07221797 102163321 7025
MESNA ZAJEDNICA POSLON RAŽANj 42503 840-3788645-71 088 07187424 102042566 7026
MESNA ZAJEDNICA PRASKOVČE RAŽANj 42503 840-3757645-48 088 07132514 102042574 7027
MESNA ZAJEDNICA RAŽANj RAŽANj 42503 840-3752645-13 088 07214774 102042453 7028
MESNA ZAJEDNICA RUJNIŠTE RAŽANj 42503 840-3754645-27 088 07132581 102042540 7029
MESNA ZAJEDNICA SMILOVAC RAŽANj 42503 840-3753645-20 088 07221819 102042620 7030
MESNA ZAJEDNICA STARI BRAČIN RAŽANj 42503 840-3773645-63 088 07221827 102042638 7031
MESNA ZAJEDNICA CEROVA RAŽANj 42503 840-3780645-15 088 07132565 102163330 7032
MESNA ZAJEDNICA CRNI KAO RAŽANj 42503 840-3755645-34 088 07187360 102042531 7033
MESNA ZAJEDNICA ČUBURA RAŽANj 42503 840-3781645-22 088 07221835 102042496 7034
MESNA ZAJEDNICA ŠETKA RAŽANj 42503 840-3784645-43 088 07266014 102163313 7035
MESNA ZAJEDNICA SKORICA RAŽANj 42503 840-3751645-06 088 07132573 102042611 7036
MESNA ZAJEDNICA "PROGRES" PODGORAC RAŽANj 42503 840-3777645-91 088 07132441 102042515 7037
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LEPTIRIĆI" RAŽANj 42503 840-604661-45 088 07328044 101231069 7038
DOM KULTURE RAŽANj 42503 840-577664-41 088 07354398 101463360 7039
OPŠTINSKA NARODNA BIBLIOTEKA RAŽANj 42503 840-576664-34 088 07132336 101463167 7040
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE REKOVAC 43505 840-40640-40 089 07148658 101283903 7041
OPŠTINSKA UPRAVA REKOVAC 43505 840-261641-32 089 07360738 101283903 7042
FOND ZA PUTEVE,GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I REKOVAC 43505 840-452644-02 089 07370466 102761068 7043
KOMUNALNU DELATNOST
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE REKOVAC 43505 840-160644-92 089 17284380 103061924 7044
MESNA ZAJEDNICA BARE REKOVAC 43505 840-3110645-78 089 07115075 102157735 7045
MESNA ZAJEDNICA BELUŠIĆ REKOVAC 43505 840-1026645-40 089 07115083 101284086 7046
MESNA ZAJEDNICA BEOČIĆ REKOVAC 43505 840-1341645-14 089 07115091 101816067 7047
MESNA ZAJEDNICA BOGALINAC REKOVAC 43505 840-3100645-08 089 07115105 101284248 7048
MESNA ZAJEDNICA BRAJNOVA REKOVAC 43505 840-1406645-81 089 07115113 101284078 7049
MESNA ZAJEDNICA VELIKA KRUŠEVICA REKOVAC 43505 840-1132645-06 089 07115121 101284043 7050
MESNA ZAJEDNICA VUKMANOVAC REKOVAC 43505 840-1320645-61 089 07115130 101284176 7051
MESNA ZAJEDNICA DRAGOVO REKOVAC 43505 840-2918645-92 089 07115156 101284168 7052
MESNA ZAJEDNICA ŽUPANjEVAC REKOVAC 43505 840-3085645-97 089 07115164 101284125 7053
MESNA ZAJEDNICA KAVADAR REKOVAC 43505 840-1300645-18 089 07115172 101284150 7054
MESNA ZAJEDNICA KALENIĆKI PRNjAVOR REKOVAC 43505 840-3121645-58 089 07115199 101284060 7055
MESNA ZAJEDNICA KALUDRA REKOVAC 43505 840-1426645-27 089 07115202 102825918 7056
MESNA ZAJEDNICA KOMARANE REKOVAC 43505 840-1362645-64 089 07115229 102686125 7057
MESNA ZAJEDNICA LEPOJEVIĆ REKOVAC 43505 840-1280645-72 089 07115237 101284109 7058
MESNA ZAJEDNICA LOMNICA REKOVAC 43505 840-3090645-35 089 07115245 101284094 7059
MESNA ZAJEDNICA LOĆIKA REKOVAC 43505 840-1259645-22 089 07115253 102825895 7060
MESNA ZAJEDNICA MALEŠEVO REKOVAC 43505 840-1236645-55 089 07115261 102825887 7061
MESNA ZAJEDNICA MOTRIĆ REKOVAC 43505 840-1216645-12 089 07115270 101816059 7062
MESNA ZAJEDNICA NADRLjE REKOVAC 43505 840-3095645-70 089 07115288 102825900 7063
MESNA ZAJEDNICA OPARIĆ REKOVAC 43505 840-1384645-24 089 07115296 101284141 7064
MESNA ZAJEDNICA PREVEŠT REKOVAC 43505 840-2928645-65 089 07115300 101284272 7065
MESNA ZAJEDNICA RABENOVAC REKOVAC 43505 840-1089645-93 089 07115318 101284230 7066
MESNA ZAJEDNICA RATKOVIĆ REKOVAC 43505 840-1046645-83 089 07148763 101284221 7067
MESNA ZAJEDNICA REKOVAC REKOVAC 43505 840-1004645-80 089 07115326 101284117 7068
MESNA ZAJEDNICA SEKURIČ REKOVAC 43505 840-1111645-53 089 07115334 101284051 7069
MESNA ZAJEDNICA SIBNICA REKOVAC 43505 840-1193645-45 089 07115342 102031804 7070
MESNA ZAJEDNICA SILjEVICA REKOVAC 43505 840-3069645-82 089 07115369 102825926 7071
MESNA ZAJEDNICA TEČIĆ REKOVAC 43505 840-1175645-16 089 07115377 101284192 7072
MESNA ZAJEDNICA URSULE REKOVAC 43505 840-1067645-36 089 07115385 101284133 7073
MESNA ZAJEDNICA CIKOT REKOVAC 43505 840-1153645-56 089 07115393 101284205 7074
MESNA ZAJEDNICA ŠLjIVICA REKOVAC 43505 840-3116645-23 089 07115407 102031804 7075
PREDŠKOLSKA USTANOVA "MILOJE MILOJEVIĆ" REKOVAC 43505 840-465661-42 089 17214926 101284256 7076
DOM KULTURE REKOVAC 43505 840-417664-85 089 17218247 102686086 7077
JAVNA USTANOVA SPORTSKA ORGANIZACIJA REKOVAC 43505 840-404664-91 089 17121618 102807104 7078
OPŠTINE
NARODNA BIBLIOTEKA "RIBNIKAR" REKOVAC 43505 840-235664-72 089 07115482 101284336 7079
TURISTIČKA ORGANIZACIJA REKOVAC 43505 840-624664-79 089 07284985 102505251 7080
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SJENICA 42620 840-63640-07 091 07192436 100943937 7081
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE SJENICA 42620 840-34641-92 091 07192177 102898304 7082
POSLOVE SKUPŠTINE OPŠTINE
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SJENICA 42620 840-132641-02 091 07192347 102516514 7083
VATROGASNI FOND SJENICA 42620 840-117644-82 091 07192436 100943937 7084
FOND ZA FINANSIRANjE SOLIDARNE STAMBENE SJENICA 42620 840-90644-87 091 17285475 102968256 7085
IZGRADNjE
MESNA ZAJEDNICA BARE SJENICA 42620 840-170645-62 091 07192614 7086
MESNA ZAJEDNICA VAPA SJENICA 42620 840-330645-18 091 07192584 7087
MESNA ZAJEDNICA GONjE SJENICA 42620 840-569645-42 091 07206488 102903539 7088
MESNA ZAJEDNICA DUGA POLjANA SJENICA 42620 840-486645-43 091 07206496 102968221 7089
MESNA ZAJEDNICA KARAJUKIĆA BUNAR SJENICA 42620 840-1579645-31 091 07206445 7090
MESNA ZAJEDNICA KLADNICA SJENICA 42620 840-460645-55 091 07192592 102932945 7091
MESNA ZAJEDNICA LOPIŽE SJENICA 42620 840-141645-53 091 07206470 7092
MESNA ZAJEDNICA RAŽDAGINjA SJENICA 42620 840-249645-33 091 07192606 7093
MESNA ZAJEDNICA RASNO SJENICA 42620 840-195645-43 091 07206534 7094
MESNA ZAJEDNICA SJENICA SJENICA 42620 840-511645-24 091 07192622 102404695 7095
MESNA ZAJEDNICA TRIJEBINE SJENICA 42620 840-277645-35 091 07206453 102977457 7096
MESNA ZAJEDNICA ŠTAVALj SJENICA 42620 840-223645-45 091 07192649 102794119 7097
PREDŠKOLSKA USTANOVA "JELA JOVANOVIĆ I SJENICA 42620 840-160661-41 091 07298340 100945779 7098
EMINA BUČAN"
BIBLIOTEKA "MUHAMED ABDAGIĆ" SJENICA 42620 840-196664-90 091 17042874 101560966 7099
USTANOVA KULTURE I FIZIČKE KULTURE SJENICA 42620 840-54664-66 091 06939589 100944536 7100
USTANOVA KULTURE SJENICA SJENICA 42620 840-750664-88 091 17474863 102747500 7101
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM PROJEKTOVANjE SJENICA 42620 091 17043013 7102
I IZGRADNjU
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SMEDEREVO 43200 840-20640-94 092 07222262 102186104 7103
OPŠTINSKA UPRAVA SMEDEREVO 43200 840-53641-31 092 07222319 102186112 7104
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE SMEDEREVO 43200 840-79641-19 092 07199457 102186073 7105
FOND ZA PODSTICANjE I RAZVOJ KVALITETNO SMEDEREVO 43200 840-178644-24 092 17361716 101604592 7106
TAKMIČARSKOG SPORTA OPŠTINE
FOND ZA PODSTICANjE I USAVRŠAVANjE SMEDEREVO 43200 840-171644-72 092 17119419 101604584 7107
MLADIH TALENATA
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE SMEDEREVO 43200 840-126644-48 092 17049011 102186065 7108
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU SMEDEREVO 43200 840-9644-05 092 17042793 102186090 7109
FOND PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE SMEDEREVO 43200 840-24644-13 092 17049011 102186081 7110
MESNA ZAJEDNICA BADLjEVAC SMEDEREVO 43200 840-1727645-97 092 07328877 102178299 7111
MESNA ZAJEDNICA BINOVAC SMEDEREVO 43200 840-1425645-20 092 07353006 102692402 7112
MESNA ZAJEDNICA VODANj SMEDEREVO 43200 840-1465645-09 092 07255446 102473744 7113
MESNA ZAJEDNICA VRANOVO SMEDEREVO 43200 840-1655645-78 092 07235232 101825859 7114
MESNA ZAJEDNICA VRBOVAC SMEDEREVO 43200 840-1299645-11 092 07141971 102575635 7115
MESNA ZAJEDNICA VUČAK SMEDEREVO 43200 840-1279645-65 092 07357273 101825980 7116
MESNA ZAJEDNICA DOBRI DO SMEDEREVO 43200 840-1774645-38 092 07141963 102299208 7117
MESNA ZAJEDNICA DRUGOVAC SMEDEREVO 43200 840-1445645-63 092 07230435 102841461 7118
MESNA ZAJEDNICA KOLARI SMEDEREVO 43200 840-1545645-84 092 07141998 102140211 7119
MESNA ZAJEDNICA KULIČ SMEDEREVO 43200 840-2107645-41 092 07141939 102186161 7120
MESNA ZAJEDNICA LANDOL SMEDEREVO 43200 840-1319645-54 092 07328869 102178258 7121
MESNA ZAJEDNICA LIPE SMEDEREVO 43200 840-1674645-17 092 07333196 102096230 7122
MESNA ZAJEDNICA LUGAVČINA SMEDEREVO 43200 840-1361645-57 092 07141734 102618710 7123
MESNA ZAJEDNICA LUNjEVAC SMEDEREVO 43200 840-1525645-41 092 07141947 102140359 7124
MESNA ZAJEDNICA MALA KRSNA SMEDEREVO 43200 840-1235645-48 092 07260873 101846654 7125
MESNA ZAJEDNICA MALO ORAŠJE SMEDEREVO 43200 840-1620645-27 092 07357915 102121918 7126
MESNA ZAJEDNICA MIHAJLOVAC SMEDEREVO 43200 840-1486645-59 092 07290373 100966611 7127
MESNA ZAJEDNICA PAPAZOVAC SMEDEREVO 43200 840-1850645-85 092 07142013 102186434 7128
MESNA ZAJEDNICA PETRIJEVO SMEDEREVO 43200 840-1637645-49 092 07330006 102298939 7129
MESNA ZAJEDNICA RADINAC SMEDEREVO 43200 840-1405645-74 092 07335865 102186387 7130
MESNA ZAJEDNICA RALjA SMEDEREVO 43200 840-1743645-15 092 07141912 102140254 7131
MESNA ZAJEDNICA SARAORCI SMEDEREVO 43200 840-1759645-30 092 07292716 102178467 7132
MESNA ZAJEDNICA SEONE SMEDEREVO 43200 840-1582645-52 092 07141980 102178400 7133
MESNA ZAJEDNICA SKOBALj SMEDEREVO 43200 840-1505645-95 092 07235887 102301179 7134
MESNA ZAJEDNICA SUVODOL SMEDEREVO 43200 840-1602645-95 092 07328818 102186274 7135
MESNA ZAJEDNICA UDOVICE SMEDEREVO 43200 840-1710645-75 092 07225695 101926687 7136
MESNA ZAJEDNICA ŠALINAC SMEDEREVO 43200 840-1692645-46 092 07141955 103010148 7137
MESNA ZAJEDNICA "25.MAJ" SMEDEREVO 43200 840-2092645-33 092 07299940 102300391 7138
MESNA ZAJEDNICA "PLAVINAC" SMEDEREVO 43200 840-2151645-58 092 07343736 101762851 7139
MESNA ZAJEDNICA "SVETI SAVA" SMEDEREVO 43200 840-2181645-74 092 07344490 102299474 7140
MESNA ZAJEDNICA OSIPAONICA SMEDEREVO 43200 840-1215645-05 092 07235305 102299739 7141
MESNA ZAJEDNICA "DONjI GRAD" SMEDEREVO 43200 840-1563645-16 092 07141858 102178104 7142
MESNA ZAJEDNICA "ZLATNO BRDO" SMEDEREVO 43200 840-2166645-66 092 07344198 102140406 7143
MESNA ZAJEDNICA "KARAĐORĐEV DUD" SMEDEREVO 43200 840-2121645-42 092 07343744 101825939 7144
MESNA ZAJEDNICA "LADNA VODA" SMEDEREVO 43200 840-2136645-50 092 07344066 101825867 7145
MESNA ZAJEDNICA "LESTAR" SMEDEREVO 43200 840-1383645-17 092 07250983 101825883 7146
MESNA ZAJEDNICA "SLAVIJA" SMEDEREVO 43200 840-1340645-07 092 07141904 101762886 7147
MESNA ZAJEDNICA "CARINA" SMEDEREVO 43200 840-1258645-15 092 07142021 101825947 7148
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" SMEDEREVO 43200 840-153661-89 092 07143257 101926189 7149
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO 43200 840-160664-32 092 07198965 100359469 7150
ISTORIJSKI ARHIV U SMEDEREVU SMEDEREVO 43200 840-215664-29 092 06120881 100972888 7151
MUZEJ U SMEDEREVU SMEDEREVO 43200 840-13664-70 092 07143265 100970554 7152
NARODNA BIBLIOTEKA SMEDEREVO 43200 840-11664-56 092 07143044 100490218 7153
SPORTSKI CENTAR "SMEDEREVO" SMEDEREVO 43200 840-173664-26 092 07296037 100969550 7154
CENTAR ZA KULTURU SMEDEREVO 43200 840-180664-75 092 07318472 100360422 7155
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU,URBANIZAM I SMEDEREVO 43200 840-- 092 07361068 7156
GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SMEDEREVSKA 43230 840-8640-10 093 07199007 102632285 7157
PALANKA
OPŠTINSKA UPRAVA SMEDEREVSKA 43230 840-137641-37 093 06152503 102143800 7158
PALANKA
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SMEDEREVSKA 43230 840-33641-85 093 07199147 102143449 7159
PALANKA
OPŠTINSKI VATROGASNI FOND SMEDEREVSKA 43230 840-82644-31 093 17478010 102751196 7160
PALANKA
FOND ZA SANACIJU I OBNOVU POPLAVOM SMEDEREVSKA 43230 840-257644-92 093 17257480 102895138 7161
ZAHVAĆENIH DOBARA PALANKA
FOND ZA FINANSIRANjE IZGRADLjE STANOVA SMEDEREVSKA 43230 840-10644-12 093 17229699 102632148 7162
SOLIDARNOSTI U OPŠTINI SMEDEREVSKA PALANKA
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA AZANjA SMEDEREVSKA 43230 840-360645-34 093 07141599 102632201 7163
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA BANIČINA SMEDEREVSKA 43230 840-386645-22 093 07141556 102453404 7164
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA BAČINAC SMEDEREVSKA 43230 840-412645-10 093 07141670 101930440 7165
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA BAŠIN SMEDEREVSKA 43230 840-227645-73 093 07141629 101930370 7166
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA VLAŠKI DO SMEDEREVSKA 43230 840-307645-51 093 07141602 101930499 7167
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA VODICE SMEDEREVSKA 43230 840-91645-91 093 07141653 101930431 7168
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA GLIBOVAC SMEDEREVSKA 43230 840-334645-46 093 07141696 101930482 7169
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA GOLOBOK SMEDEREVSKA 43230 840-145645-81 093 07141688 102421932 7170
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA GRČAC SMEDEREVSKA 43230 840-199645-71 093 07141572 101930361 7171
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA KUSADAK SMEDEREVSKA 43230 840-174645-90 093 07238231 101930423 7172
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA MALA PLANA SMEDEREVSKA 43230 840-120645-03 093 07141742 101930415 7173
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA MRAMORAC SMEDEREVSKA 43230 840-437645-88 093 07141700 101930474 7174
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICE SMEDEREVSKA 43230 840-38645-11 093 07141718 101930407 7175
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA RATARI SMEDEREVSKA 43230 840-64645-96 093 07141645 101930458 7176
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA SELEVAC SMEDEREVSKA 43230 840-281645-63 093 07141661 101930388 7177
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA STOJAČAK SMEDEREVSKA 43230 840-253645-61 093 07141637 101930503 7178
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA CEROVAC SMEDEREVSKA 43230 840-463645-76 093 07141564 101930466 7179
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA "DONjI GRAD" SMEDEREVSKA 43230 840-896645-03 093 07288271 101930546 7180
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA "KOLONIJA" SMEDEREVSKA 43230 840-938645-06 093 07288280 101930511 7181
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA "STARA ČARŠIJA" SMEDEREVSKA 43230 840-1003645-73 093 07288301 101930520 7182
PALANKA
MESNA ZAJEDNICA CENTAR SMEDEREVSKA 43230 840-871645-22 093 07288298 101930538 7183
PALANKA
PREDŠKOLSKA USTANOVA "ČIKA JOVA ZMAJ" SMEDEREVSKA 43230 840-172661-28 093 07159510 101931016 7184
PALANKA
ARHIV "VEROSLAVA VELjAŠEVIĆ" SMEDEREVSKA 43230 840-211664-98 093 06331459 101385316 7185
PALANKA
GRADSKO POZORIŠTE SMEDEREVSKA 43230 840-737664-94 093 17477161 102749291 7186
PALANKA
DOM KULTURE "DRAGOLjUB LjUBIČIĆ" KUSADAK SMEDEREVSKA 43230 840-155664-94 093 07238215 101929179 7187
PALANKA
NARODNA BIBLIOTEKA SMEDEREVSKA 43230 840-736664-87 093 17477153 102749306 7188
PALANKA
NARODNI MUZEJ SMEDEREVSKA 43230 840-580664-62 093 17367315 102201305 7189
PALANKA
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SOKO BANjA 44280 840-168640-63 094 07202962 102133023 7190
OPŠTINSKA UPRAVA SOKO BANjA 44280 840-355641-11 094 07355815 100880059 7191
ORGANIZACIJA ZA TURIZAM,KULTURU I SPORT SOKO BANjA 44280 840-356641-18 094 17020889 100692367 7192
FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA SOKO BANjA 44280 840-442644-29 094 07202962 102133023 7193
FOND ZA PRUŽANjE POMOĆI PORODICAMA SOKO BANjA 44280 840-440644-15 094 07202962 102133023 7194
POGINULIH RADNIKA
MESNA ZAJEDNICA BELI POTOK SOKO BANjA 44280 840-3795645-23 094 07261454 100693736 7195
MESNA ZAJEDNICA BLENDIJA SOKO BANjA 44280 840-3791645-92 094 07237405 100694171 7196
MESNA ZAJEDNICA BOGDINAC SOKO BANjA 44280 840-3797645-37 094 07261462 100693970 7197
MESNA ZAJEDNICA VRBOVAC SOKO BANjA 44280 840-3768645-28 094 07235542 100693865 7198
MESNA ZAJEDNICA VRMDžA SOKO BANjA 44280 840-3776645-84 094 07235437 100693904 7199
MESNA ZAJEDNICA DUGO POLjE SOKO BANjA 44280 840-3774645-70 094 07235402 100693881 7200
MESNA ZAJEDNICA JEZERO SOKO BANjA 44280 840-3779645-08 094 07235488 100693701 7201
MESNA ZAJEDNICA JOŠANICA SOKO BANjA 44280 840-3760645-69 094 07235429 100693728 7202
MESNA ZAJEDNICA LEVOVIK SOKO BANjA 44280 840-3787645-64 094 07235461 100693793 7203
MESNA ZAJEDNICA MILUŠINAC SOKO BANjA 44280 840-3764645-97 094 07249101 100693777 7204
MESNA ZAJEDNICA MUŽINAC SOKO BANjA 44280 840-3778645-98 094 07235500 100693744 7205
MESNA ZAJEDNICA NIKOLINAC SOKO BANjA 44280 840-3766645-14 094 07235496 100693890 7206
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO SOKO BANjA 44280 840-3794645-16 094 07261489 100693752 7207
MESNA ZAJEDNICA PORUŽNICA SOKO BANjA 44280 840-3790645-85 094 07241356 100693849 7208
MESNA ZAJEDNICA RADENKOVAC SOKO BANjA 44280 840-3793645-09 094 07261497 100693816 7209
MESNA ZAJEDNICA RESNIK SOKO BANjA 44280 840-3770645-42 094 07235470 100693857 7210
MESNA ZAJEDNICA RUJEVICA SOKO BANjA 44280 840-3796645-30 094 07261527 100693832 7211
MESNA ZAJEDNICA SESELAC SOKO BANjA 44280 840-3762645-83 094 07235518 100693769 7212
MESNA ZAJEDNICA SOKOBANjA SOKO BANjA 44280 840-3782645-29 094 07189753 100693710 7213
MESNA ZAJEDNICA TRGOVIŠTE SOKO BANjA 44280 840-3789645-78 094 07235534 100693824 7214
MESNA ZAJEDNICA TRUBAREVAC SOKO BANjA 44280 840-3783645-36 094 07235445 100693873 7215
MESNA ZAJEDNICA ČITLUK SOKO BANjA 44280 840-3772645-56 094 07235399 100693785 7216
MESNA ZAJEDNICA ŠARBANOVAC SOKO BANjA 44280 840-3785645-50 094 07235526 100693988 7217
MESNA ZAJEDNICA ŠUČKOVAC SOKO BANjA 44280 840-3792645-02 094 07233337 100693912 7218
MESNA ZAJEDNICA "VRELO" ČITLUK SOKO BANjA 44280 840-3798645-44 094 07317417 100693808 7219
PREDŠKOLSKA USTANOVA "BUCKO" SOKO BANjA 44280 840-539661-75 094 07128550 100880616 7220
NARODNA BIBLIOTEKA "STEVAN SREMAC" SOKO BANjA 44280 840-501664-91 094 07189761 100692359 7221
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SURDULICA 44102 840-128640-74 095 07178581 100949799 7222
IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA 44102 840-229641-02 095 07178590 100949758 7223
OPŠTINSKA UPRAVA SURDULICA 44102 840-233641-30 095 07178603 100949782 7224
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SURDULICA 44102 840-61641-87 095 07342888 100951769 7225
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE SURDULICA 44102 840-249641-45 095 17423177 100948433 7226
VATROGASNI FOND SURDULICA 44102 840-56644-43 095 07268203 100949774 7227
FOND ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU SURDULICA 44102 840-102644-74 095 17578385 100951031 7228
FOND ZA USM. DOD. SRED. ZA KORIŠ. SURDULICA 44102 840-73644-65 095 07655070 100949766 7229
DOBARA U PR.ELEK.ENERG.
FOND ZA FINANS. ZAPOŠLj. NEZAPOS. LICA SURDULICA 44102 840-84644-45 095 07687745 100951040 7230
SA VSS
FOND ZA HUMAN. KULT. OBRAZ. NAUČNE I SURDULICA 44102 840-94644-18 095 07178581 100949799 7231
SPORTSKE CILjEVE
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE SURDULICA 44102 840-77644-93 095 17273663 100950578 7232
MESNA ZAJEDNICA ALAKINCE SURDULICA 44102 840-2198645-96 095 07180292 100950641 7233
MESNA ZAJEDNICA BINOVCE SURDULICA 44102 840-3193645-77 095 07346336 100948327 7234
MESNA ZAJEDNICA BOŽICA SURDULICA 44102 840-2184645-95 095 07180306 100950981 7235
MESNA ZAJEDNICA VLAS. OKRIGLICA SURDULICA 44102 840-2324645-08 095 07180314 100950973 7236
MESNA ZAJEDNICA VLAS. STOJKOVIĆEVA SURDULICA 44102 840-2349645-86 095 07180349 100949803 7237
MESNA ZAJEDNICA VLASINA RID SURDULICA 44102 840-2298645-20 095 07180322 100951015 7238
MESNA ZAJEDNICA VRLA SURDULICA 44102 840-2361645-73 095 07180462 100950650 7239
MESNA ZAJEDNICA GORNjE ROMANOVCE SURDULICA 44102 840-2947645-04 095 07282133 100950594 7240
MESNA ZAJEDNICA DIKAVA SURDULICA 44102 840-2169645-87 095 07180357 100950609 7241
MESNA ZAJEDNICA DONjE ROMANOVCE SURDULICA 44102 840-2989645-07 095 07180365 100950990 7242
MESNA ZAJEDNICA DRAINCI SURDULICA 44102 840-2311645-14 095 07180373 101951029 7243
MESNA ZAJEDNICA ZAGUŽANjE SURDULICA 44102 840-3199645-22 095 06991904 100950633 7244
MESNA ZAJEDNICA JELAŠNICA SURDULICA 44102 840-2213645-07 095 07180381 100950617 7245
MESNA ZAJEDNICA KIJEVAC SURDULICA 44102 840-2337645-02 095 07180390 100950676 7246
MESNA ZAJEDNICA KLISURA SURDULICA 44102 840-2258645-31 095 07180403 100950965 7247
MESNA ZAJEDNICA KOSTREŠEVCI SURDULICA 44102 840-2988645-97 095 07180411 100951961 7248
MESNA ZAJEDNICA MASURICA SURDULICA 44102 840-3016645-02 095 07180420 100950668 7249
MESNA ZAJEDNICA MAČKATICA SURDULICA 44102 840-2273645-39 095 07180438 100951023 7250
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO SURDULICA 44102 840-2228645-15 095 07180446 100950957 7251
MESNA ZAJEDNICA SUVOJNICA SURDULICA 44102 840-2154645-79 095 07180284 100950625 7252
MESNA ZAJEDNICA SURDULICA SURDULICA 44102 840-2139645-71 095 07180276 100948319 7253
MESNA ZAJEDNICA TOPLI DOL SURDULICA 44102 840-3002645-98 095 07180454 100951007 7254
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" SURDULICA 44102 840-271661-42 095 07179987 100948812 7255
BIBLIOTEKA "RADOJE DOMANOVIĆ" SURDULICA 44102 840-420664-09 095 17291408 100948610 7256
USTANOVA KULTURE "RADOJE DOMANOVIĆ" SURDULICA 44102 840-209664-84 095 07208090 100948601 7257
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE SURDULICA 44102 095 17105639 7258
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE JAGODINA 43500 840-9640-17 096 07115008 101324562 7259
OPŠTINSKA UPRAVA JAGODINA 43500 840-251641-59 096 07115008 101324562 7260
FOND ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE JAGODINA 43500 840-479644-94 096 17441213 101815443 7261
SREDINE
FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA JAGODINA 43500 840-384644-11 096 17219910 102867582 7262
FOND ZA STIPENDIRANjE I POMOĆ NAJBOLjIM JAGODINA 43500 840-4644-67 096 17395955 102953476 7263
STUDENTIMA I UČENICIMA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE JAGODINA 43500 840-151644-29 096 17280350 101322000 7264
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA BAGRDAN JAGODINA 43500 840-121645-10 096 07343817 102062147 7265
MESNA ZAJEDNICA BELICA JAGODINA 43500 840-962645-77 096 07248920 102062219 7266
MESNA ZAJEDNICA BRESJE JAGODINA 43500 840-228645-80 096 07287429 102118504 7267
MESNA ZAJEDNICA BUKOVČE JAGODINA 43500 840-3074645-20 096 07248075 101939264 7268
MESNA ZAJEDNICA BUNAR JAGODINA 43500 840-92645-98 096 07248091 102136968 7269
MESNA ZAJEDNICA VINORAČA JAGODINA 43500 840-601645-72 096 07248962 102136177 7270
MESNA ZAJEDNICA VOLjAVČE JAGODINA 43500 840-254645-68 096 07342918 102014813 7271
MESNA ZAJEDNICA VRANOVAC JAGODINA 43500 840-3008645-43 096 07249578 101939221 7272
MESNA ZAJEDNICA VRBA JAGODINA 43500 840-2936645-24 096 07343299 101939352 7273
MESNA ZAJEDNICA GLAVINCI JAGODINA 43500 840-146645-88 096 07287402 101939192 7274
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC JAGODINA 43500 840-200645-78 096 07247346 102062106 7275
MESNA ZAJEDNICA GORNjE ŠTIPLjE JAGODINA 43500 840-2865645-12 096 07344414 101939310 7276
MESNA ZAJEDNICA GORNjI RAČNIK JAGODINA 43500 840-574645-77 096 07248938 102062067 7277
MESNA ZAJEDNICA DEONICA JAGODINA 43500 840-282645-70 096 07250550 102118720 7278
MESNA ZAJEDNICA DOBRA VODA JAGODINA 43500 840-872645-29 096 07249586 102131760 7279
MESNA ZAJEDNICA DONjE ŠTIPLjE JAGODINA 43500 840-653645-48 096 07343990 102217821 7280
MESNA ZAJEDNICA DONjI RAČNIK JAGODINA 43500 840-2856645-46 096 07248067 102522914 7281
MESNA ZAJEDNICA DRAGOCVET JAGODINA 43500 840-65645-06 096 07251173 101939086 7282
MESNA ZAJEDNICA DRAGOŠEVAC JAGODINA 43500 840-2902645-77 096 07323468 101815494 7283
MESNA ZAJEDNICA DRAŽMIROVAC JAGODINA 43500 840-438645-95 096 07343701 101939035 7284
MESNA ZAJEDNICA DUBOKA JAGODINA 43500 840-897645-10 096 07248113 101939117 7285
MESNA ZAJEDNICA IVKOVAČKI PRNjAVOR JAGODINA 43500 840-2945645-87 096 07250541 102062114 7286
MESNA ZAJEDNICA JOŠANIČKI PRNjAVOR JAGODINA 43500 840-516645-59 096 07249551 101324562 7287
MESNA ZAJEDNICA KALENOVAC JAGODINA 43500 840-2910645-36 096 07248903 101939336 7288
MESNA ZAJEDNICA KOVAČEVAC JAGODINA 43500 840-3000645-84 096 07250584 102874313 7289
MESNA ZAJEDNICA KOLARE JAGODINA 43500 840-727645-81 096 07248946 101939150 7290
MESNA ZAJEDNICA KONČAREVO JAGODINA 43500 840-680645-43 096 07125461 102131809 7291
MESNA ZAJEDNICA KOČINO SELO JAGODINA 43500 840-387645-29 096 07343159 101938987 7292
MESNA ZAJEDNICA LOVCI JAGODINA 43500 840-335645-53 096 07248121 102014467 7293
MESNA ZAJEDNICA LOZOVIK JAGODINA 43500 840-491645-78 096 07249632 102014602 7294
MESNA ZAJEDNICA LUKAR JAGODINA 43500 840-2893645-14 096 07251165 102014619 7295
MESNA ZAJEDNICA MAJUR JAGODINA 43500 840-361645-41 096 07345887 101939078 7296
MESNA ZAJEDNICA MALI POPOVAC JAGODINA 43500 840-464645-83 096 07343698 102218062 7297
MESNA ZAJEDNICA MEDOJEVAC JAGODINA 43500 840-545645-68 096 07246722 101939002 7298
MESNA ZAJEDNICA MEĐUREČ JAGODINA 43500 840-627645-60 096 07248911 102136144 7299
MESNA ZAJEDNICA MILOŠEVO JAGODINA 43500 840-175645-97 096 07251181 101158298 7300
MESNA ZAJEDNICA MIŠEVIĆ JAGODINA 43500 840-703645-10 096 07249560 101939377 7301
MESNA ZAJEDNICA NOVO LANIŠTE JAGODINA 43500 840-777645-43 096 07246714 102014580 7302
MESNA ZAJEDNICA RAJKINAC JAGODINA 43500 840-847645-48 096 07249616 101939051 7303
MESNA ZAJEDNICA RAKITOVO JAGODINA 43500 840-413645-17 096 07249594 102495233 7304
MESNA ZAJEDNICA RIBARE JAGODINA 43500 840-39645-18 096 07249519 102062202 7305
MESNA ZAJEDNICA RIBNIK JAGODINA 43500 840-3080645-62 096 07249527 101939230 7306
MESNA ZAJEDNICA SIOKOVAC JAGODINA 43500 840-2848645-87 096 07248083 101939060 7307
MESNA ZAJEDNICA SLATINA JAGODINA 43500 840-823645-74 096 07248105 102062091 7308
MESNA ZAJEDNICA STARO LANIŠTE JAGODINA 43500 840-752645-62 096 07249624 102014725 7309
MESNA ZAJEDNICA STARO SELO JAGODINA 43500 840-2884645-48 096 07246706 102218167 7310
MESNA ZAJEDNICA STRIŽILO JAGODINA 43500 840-308645-58 096 17471945 102686272 7311
MESNA ZAJEDNICA CRNČE JAGODINA 43500 840-800645-10 096 07325592 101939328 7312
MESNA ZAJEDNICA ŠANTAROVAC JAGODINA 43500 840-918645-60 096 07343868 101939141 7313
MESNA ZAJEDNICA ŠULjKOVAC JAGODINA 43500 840-2839645-24 096 07250592 102769732 7314
MESNA ZAJEDNICA "VAŠARIŠTE" JAGODINA 43500 840-2978645-27 096 07262841 101939094 7315
MESNA ZAJEDNICA "STRELIŠTE" JAGODINA 43500 840-3105645-43 096 07347677 101938995 7316
MESNA ZAJEDNICA "LEVAČ" JAGODINA 43500 840-2993645-35 096 07262850 102014483 7317
MESNA ZAJEDNICA "PIVARA" JAGODINA 43500 840-2962645-12 096 07262809 102014627 7318
MESNA ZAJEDNICA "STADION" JAGODINA 43500 840-2986645-83 096 07262833 101939297 7319
MESNA ZAJEDNICA "TABANE" JAGODINA 43500 840-2970645-68 096 07262795 101324562 7320
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" JAGODINA 43500 840-2954645-53 096 07262825 102118640 7321
MESNA ZAJEDNICA I TRNAVA JAGODINA 43500 840-939645-13 096 07249608 102136152 7322
MESNA ZAJEDNICA II "NOVO NASELjE" TRNAVA JAGODINA 43500 840-983645-30 096 07248130 102495372 7323
MESNA ZAJEDNICA NASELjE "ĐURĐEVO BRDO" JAGODINA 43500 840-2875645-82 096 07338368 102637168 7324
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PIONIR" JAGODINA 43500 840-47661-26 096 07127260 101156520 7325
ZAVIČAJNI MUZEJ JAGODINA 43500 840-37664-44 096 07127219 101156265 7326
ISTORIJSKI ARHIV "SREDNjE POMORAVLjE" JAGODINA 43500 840-41664-72 096 07127120 101158167 7327
KULTURNI CENTAR "SVETOZAR MARKOVIĆ" JAGODINA 43500 840-238664-93 096 07114923 101155720 7328
MUZEJ NAIVNE UMETNOSTI JAGODINA 43500 840-38664-51 096 07114915 101731233 7329
NARODNA BIBLIOTEKA "RADISLAV NIKČEVIĆ" JAGODINA 43500 840-44664-93 096 07127227 101325952 7330
JAGODINSKI SPORTSKI SAVEZ JAGODINA 43500 096 07333579 7331
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU JAGODINA 43500 096 17114182 7332
JP RADIO I TV JAGODINA 43500 096 07114933 7333
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA JAGODINA 43500 096 07325606 7334
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SVILAJNAC 43501 840-67640-35 097 07186207 101470434 7335
OPŠTINSKA UPRAVA SVILAJNAC 43501 840-254641-80 097 07186312 101470434 7336
FOND ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ČOVEKOVE SVILAJNAC 43501 840-387644-32 097 07680104 102888310 7337
OKOLINE
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU SVILAJNAC 43501 840-132644-90 097 17271911 102888301 7338
OPŠTINE
FOND ZA FIN. UREĐ. GRAĐ. ZEMLj. IZGR. I SVILAJNAC 43501 840-30644-55 097 07366485 102528315 7339
ODRŽ. PUT. UL. I DR. JAV. OBJ. I UR.
POLj. ZEMLj.
FOND PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE SVILAJNAC 43501 840-388644-39 097 17501089 102888328 7340
MESNA ZAJEDNICA BOBOVO SVILAJNAC 43501 840-1693645-53 097 07201478 101474044 7341
MESNA ZAJEDNICA BRESJE SVILAJNAC 43501 840-2829645-51 097 07201508 101474124 7342
MESNA ZAJEDNICA VOJSKA SVILAJNAC 43501 840-1638645-56 097 07124341 101473687 7343
MESNA ZAJEDNICA VRLANE SVILAJNAC 43501 840-1744645-22 097 07189524 101474173 7344
MESNA ZAJEDNICA GLOŽANE SVILAJNAC 43501 840-1711645-82 097 07240031 101473700 7345
MESNA ZAJEDNICA GRABOVAC SVILAJNAC 43501 840-1760645-37 097 07183763 101474028 7346
MESNA ZAJEDNICA DUBLjE SVILAJNAC 43501 840-1790645-53 097 07201591 101474157 7347
MESNA ZAJEDNICA DUBNICA SVILAJNAC 43501 840-1656645-85 097 07232691 101474069 7348
MESNA ZAJEDNICA ĐURINAC SVILAJNAC 43501 840-1583645-59 097 07201605 101474001 7349
MESNA ZAJEDNICA KUPINOVAC SVILAJNAC 43501 840-1775645-45 097 07201516 101474036 7350
MESNA ZAJEDNICA KUŠILjEVO SVILAJNAC 43501 840-1487645-66 097 07248997 101473662 7351
MESNA ZAJEDNICA LUKOVICA SVILAJNAC 43501 840-1806645-68 097 07183828 101474165 7352
MESNA ZAJEDNICA MAČEVAC SVILAJNAC 43501 840-1675645-24 097 07183739 101473767 7353
MESNA ZAJEDNICA PROŠTINAC SVILAJNAC 43501 840-1564645-23 097 07201494 101473695 7354
MESNA ZAJEDNICA RADOŠIN SVILAJNAC 43501 840-1526645-48 097 07201559 101474010 7355
MESNA ZAJEDNICA ROANDA SVILAJNAC 43501 840-1603645-05 097 07201575 101473994 7356
MESNA ZAJEDNICA ROĐEVAC SVILAJNAC 43501 840-1546645-91 097 07201567 101473986 7357
MESNA ZAJEDNICA SEDLARE SVILAJNAC 43501 840-1466645-16 097 07201486 101474116 7358
MESNA ZAJEDNICA SUBOTICA SVILAJNAC 43501 840-1621645-34 097 07201524 101939545 7359
MESNA ZAJEDNICA TROPONjE SVILAJNAC 43501 840-1728645-07 097 07202385 101474190 7360
MESNA ZAJEDNICA CRKVENAC SVILAJNAC 43501 840-1506645-05 097 07202415 101474052 7361
MESNA ZAJEDNICA GRADA SVILAJNACA SVILAJNAC 43501 840-1446645-70 097 07124481 101473679 7362
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČIJA RADOST" SVILAJNAC 43501 840-307661-03 097 07284306 101474237 7363
RESAVSKA BIBLIOTEKA SVILAJNAC 43501 840-437664-31 097 17301209 101470354 7364
CENTAR ZA KULTURU SVILAJNAC 43501 840-403664-84 097 17112597 101472135 7365
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNjU SVILAJNAC 43501 097 17310586 7366
JP INFORMATIVNI CENTAR SVILAJNAC 43501 097 17012053 7367
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SVRLjIG 42502 840-163640-28 098 07211465 102025654 7368
OPŠTINSKA UPRAVA SVRLjIG 42502 840-340641-03 098 07327340 102025507 7369
TURISTIČKA ORGANIZACIJA SVRLjIG 42502 840-450641-94 098 17503359 102960864 7370
FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SVRLjIG 42502 840-490644-74 098 17472640 102721190 7371
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE SVRLjIG 42502 840-431644-49 098 17507320 101008502 7372
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE SVRLjIG 42502 840-488644-60 098 17442015 102491424 7373
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE SVRLjIG 42502 840-434644-70 098 17281755 102688733 7374
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA BELOINjE SVRLjIG 42502 840-3595645-78 098 07325797 103024021 7375
MESNA ZAJEDNICA BURDIMO SVRLjIG 42502 840-3610645-86 098 07303645 102135002 7376
MESNA ZAJEDNICA BUČUM SVRLjIG 42502 840-3631645-39 098 07230150 102205808 7377
MESNA ZAJEDNICA VAROŠ SVRLjIG 42502 840-3581645-77 098 07303661 102135043 7378
MESNA ZAJEDNICA VLAHOVO SVRLjIG 42502 840-3634645-60 098 07303629 101008852 7379
MESNA ZAJEDNICA GAJMANOVAC SVRLjIG 42502 840-3607645-65 098 07108745 102775136 7380
MESNA ZAJEDNICA GALIBABINAC SVRLjIG 42502 840-3633645-53 098 07108729 103024048 7381
MESNA ZAJEDNICA GRBAVČE SVRLjIG 42502 840-3622645-73 098 07108699 102134979 7382
MESNA ZAJEDNICA GUŠEVAC SVRLjIG 42502 840-3587645-22 098 07272219 101008877 7383
MESNA ZAJEDNICA DAVIDOVAC SVRLjIG 42502 840-3624645-87 098 07108702 102205816 7384
MESNA ZAJEDNICA DRAINAC SVRLjIG 42502 840-3605645-51 098 07108800 102205701 7385
MESNA ZAJEDNICA ĐURINAC SVRLjIG 42502 840-3641645-12 098 06989578 102135035 7386
MESNA ZAJEDNICA ŽELjEVO SVRLjIG 42502 840-3638645-88 098 06989586 102205697 7387
MESNA ZAJEDNICA IZVOR SVRLjIG 42502 840-3601645-23 098 07108770 101008772 7388
MESNA ZAJEDNICA KOPAJKOŠARA SVRLjIG 42502 840-3616645-31 098 07187467 101008801 7389
MESNA ZAJEDNICA LABUKOVO SVRLjIG 42502 840-3597645-92 098 07108761 102134903 7390
MESNA ZAJEDNICA LALINAC SVRLjIG 42502 840-3585645-08 098 07108737 102367174 7391
MESNA ZAJEDNICA LOZAN SVRLjIG 42502 840-3603645-37 098 07303670 102134954 7392
MESNA ZAJEDNICA LUKOVO SVRLjIG 42502 840-3618645-45 098 07276575 101008789 7393
MESNA ZAJEDNICA MANOJLICA SVRLjIG 42502 840-3620645-59 098 07274220 102205785 7394
MESNA ZAJEDNICA MERDžELAT SVRLjIG 42502 840-3639645-95 098 06989594 102205777 7395
MESNA ZAJEDNICA NIŠEVAC SVRLjIG 42502 840-3615645-24 098 07227515 102134946 7396
MESNA ZAJEDNICA OKOLIŠTE SVRLjIG 42502 840-3599645-09 098 07275277 101878590 7397
MESNA ZAJEDNICA OKRUGLICA SVRLjIG 42502 840-3630645-32 098 07303688 101008869 7398
MESNA ZAJEDNICA PALILULA SVRLjIG 42502 840-3640645-05 098 06989560 103024030 7399
MESNA ZAJEDNICA PERIŠ SVRLjIG 42502 840-3591645-50 098 07230141 101878565 7400
MESNA ZAJEDNICA PLUŽINA SVRLjIG 42502 840-3626645-04 098 07236123 102651435 7401
MESNA ZAJEDNICA POPŠICA SVRLjIG 42502 840-3588645-29 098 07108753 102808564 7402
MESNA ZAJEDNICA PREKONOGA SVRLjIG 42502 840-3636645-74 098 07227507 102134995 7403
MESNA ZAJEDNICA RADMIROVAC SVRLjIG 42502 840-3637645-81 098 07201192 101008844 7404
MESNA ZAJEDNICA RIBARE SVRLjIG 42502 840-3628645-18 098 07236166 102134920 7405
MESNA ZAJEDNICA SVRLjIG SVRLjIG 42502 840-3583645-91 098 07108877 101008828 7406
MESNA ZAJEDNICA SLIVLjE SVRLjIG 42502 840-3613645-10 098 07230133 101008797 7407
MESNA ZAJEDNICA TIJOVAC SVRLjIG 42502 840-3608645-72 098 07236140 101008908 7408
MESNA ZAJEDNICA TIJOVAC SVRLjIG 42502 840-3611645-93 098 07303653 102744974 7409
MESNA ZAJEDNICA CRNOLjEVICA SVRLjIG 42502 840-3593645-64 098 07303637 102134987 7410
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" SVRLjIG 42502 840-594661-72 098 07267118 101878887 7411
KULTURNI CENTAR SVRLjIG 42502 840-563664-40 098 07211457 101007358 7412
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU SVRLjIG 42502 098 17116207 7413
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ŠABAC 43600 840-10640-24 099 07170033 100084635 7414
DIREKCIJA ZA PUTEVE ŠABAC 43600 840-187641-96 099 07345836 100111881 7415
OPŠTINSKA UPRAVA ŠABAC 43600 840-151641-38 099 07170122 100084619 7416
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ŠABAC 43600 840-197641-69 099 07121881 100084627 7417
TURISTIČKA ORGANIZACIJA ŠABAC 43600 840-203641-14 099 17049909 100084602 7418
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU ŠABAC 43600 840-328644-07 099 17282140 102323758 7419
MESNA ZAJEDNICA BELA REKA ŠABAC 43600 840-738645-61 099 07116489 101229768 7420
MESNA ZAJEDNICA BOGOSAVAC ŠABAC 43600 840-665645-35 099 07116403 101229635 7421
MESNA ZAJEDNICA BOJIĆ ŠABAC 43600 840-1183645-72 099 07116446 101229792 7422
MESNA ZAJEDNICA BUKOR ŠABAC 43600 840-949645-83 099 07116497 101229901 7423
MESNA ZAJEDNICA VARNA ŠABAC 43600 840-613645-59 099 07116519 101229506 7424
MESNA ZAJEDNICA VOLUJAC ŠABAC 43600 840-810645-80 099 07116543 101229848 7425
MESNA ZAJEDNICA GORNjA VRANjSKA ŠABAC 43600 840-1473645-65 099 07116586 101229776 7426
MESNA ZAJEDNICA GRUŠIĆ ŠABAC 43600 840-1371645-30 099 07116624 101229686 7427
MESNA ZAJEDNICA DESIĆ ŠABAC 43600 840-586645-64 099 07116551 101230009 7428
MESNA ZAJEDNICA DOBRIĆ ŠABAC 43600 840-786645-09 099 07116594 101229522 7429
MESNA ZAJEDNICA DRENOVAC ŠABAC 43600 840-1350645-77 099 07116632 101229514 7430
MESNA ZAJEDNICA ŽABAR ŠABAC 43600 840-1098645-59 099 07116560 101229643 7431
MESNA ZAJEDNICA ZABLAĆE ŠABAC 43600 840-1076645-02 099 07116608 101229910 7432
MESNA ZAJEDNICA ZMINjAK ŠABAC 43600 840-1119645-12 099 07116659 101229856 7433
MESNA ZAJEDNICA JEVREMOVAC ŠABAC 43600 840-992645-93 099 07116578 101229969 7434
MESNA ZAJEDNICA JELENČA ŠABAC 43600 840-1162645-22 099 07116616 101229889 7435
MESNA ZAJEDNICA KORMAN ŠABAC 43600 840-1392645-80 099 07116667 101229993 7436
MESNA ZAJEDNICA KRIVAJA ŠABAC 43600 840-927645-26 099 07116675 101229741 7437
MESNA ZAJEDNICA LIPOLIST ŠABAC 43600 840-763645-42 099 07116705 101229555 7438
MESNA ZAJEDNICA MAJUR ŠABAC 43600 840-970645-36 099 07116748 101229678 7439
MESNA ZAJEDNICA MALA VRANjSKA ŠABAC 43600 840-1288645-31 099 07116799 101229709 7440
MESNA ZAJEDNICA MAOVI ŠABAC 43600 840-1012645-39 099 07116713 101229936 7441
MESNA ZAJEDNICA MAČV.PRIČINOVIĆ ŠABAC 43600 840-691645-23 099 07116683 101229547 7442
MESNA ZAJEDNICA METLIĆ ŠABAC 43600 840-882645-02 099 07116756 101229563 7443
MESNA ZAJEDNICA MILOŠEVAC ŠABAC 43600 840-1552645-36 099 07116802 101229952 7444
MESNA ZAJEDNICA MIOKUS ŠABAC 43600 840-1493645-11 099 07116691 101229813 7445
MESNA ZAJEDNICA MIŠAR ŠABAC 43600 840-1513645-54 099 07116721 101229830 7446
MESNA ZAJEDNICA MRĐENOVAC ŠABAC 43600 840-1454645-29 099 07116764 101229598 7447
MESNA ZAJEDNICA NAKUČANI ŠABAC 43600 840-1054645-42 099 07116829 101230017 7448
MESNA ZAJEDNICA ORAŠAC ŠABAC 43600 840-1308645-74 099 07116730 101765356 7449
MESNA ZAJEDNICA PETKOVICA ŠABAC 43600 840-104645-85 099 07116837 101229733 7450
MESNA ZAJEDNICA PETLOVAČA ŠABAC 43600 840-450645-82 099 07116845 101229580 7451
MESNA ZAJEDNICA POC. PRIČINOVIĆ ŠABAC 43600 840-834645-54 099 07116918 101229539 7452
MESNA ZAJEDNICA RADOVAŠNICA ŠABAC 43600 840-1589645-04 099 07116888 101765348 7453
MESNA ZAJEDNICA RIBARI ŠABAC 43600 840-1140645-62 099 07116926 101229944 7454
MESNA ZAJEDNICA SINOŠEVIĆ ŠABAC 43600 840-558645-62 099 07116861 101229985 7455
MESNA ZAJEDNICA SLATINA ŠABAC 43600 840-1570645-65 099 07116896 101229805 7456
MESNA ZAJEDNICA SLEPČEVIĆ ŠABAC 43600 840-1434645-83 099 07116934 101229717 7457
MESNA ZAJEDNICA TABANOVIĆ ŠABAC 43600 840-857645-21 099 07116985 101229619 7458
MESNA ZAJEDNICA CEROVAC ŠABAC 43600 840-1268645-85 099 07116900 101229750 7459
MESNA ZAJEDNICA CULjKOVAC ŠABAC 43600 840-398645-09 099 07116942 101229897 7460
MESNA ZAJEDNICA ŠEVARICE ŠABAC 43600 840-475645-63 099 07116993 101229660 7461
MESNA ZAJEDNICA ŠTITAR ŠABAC 43600 840-1034645-96 099 07117019 101229651 7462
MESNA ZAJEDNICA "29. NOVEMBAR" ŠABAC 43600 840-266645-55 099 07118724 101229928 7463
MESNA ZAJEDNICA "BAIR" ŠABAC 43600 840-373645-28 099 07118597 101765284 7464
MESNA ZAJEDNICA "GORNjA RUMSKA" RUMSKA ŠABAC 43600 840-1839645-08 099 07289162 101229694 7465
MESNA ZAJEDNICA "DONjI ŠOR" ŠABAC 43600 840-529645-53 099 07118546 101765276 7466
MESNA ZAJEDNICA "ŽIKA POPOVIĆ" ŠABAC 43600 840-292645-43 099 07118686 101765313 7467
MESNA ZAJEDNICA "JEVREMOVAC" ŠABAC 43600 840-1246645-28 099 07118589 101765292 7468
MESNA ZAJEDNICA "KAMENjAK" ŠABAC 43600 840-1224645-68 099 07118635 101229725 7469
MESNA ZAJEDNICA "KAMICAK" ŠABAC 43600 840-212645-65 099 07118775 101765305 7470
MESNA ZAJEDNICA "LETNjIKOVAC" ŠABAC 43600 840-1825645-07 099 07284292 101765330 7471
MESNA ZAJEDNICA "PREKI ŠOR" ŠABAC 43600 840-320645-45 099 07118538 101765268 7472
MESNA ZAJEDNICA "PRNjAVOR" ŠABAC 43600 840-240645-67 099 07116853 101229571 7473
MESNA ZAJEDNICA "ŠIPURSKE LIVADE" ŠABAC 43600 840-423645-87 099 07118643 101765321 7474
MESNA ZAJEDNICA DVORIŠTE ŠABAC 43600 840-3870645-63 099 07116527 101229784 7475
MESNA ZAJEDNICA DONjA RUMSKA ŠABAC 43600 840-3869645-56 099 07116977 101229977 7476
MESNA ZAJEDNICA DUVANIŠTE ŠABAC 43600 840-3872645-77 099 07116535 101229872 7477
MESNA ZAJEDNICA ORID ŠABAC 43600 840-3881645-43 099 07116772 101229864 7478
MESNA ZAJEDNICA POC. METKOVIĆ ŠABAC 43600 840-3868645-49 099 07116870 101229627 7479
MESNA ZAJEDNICA PREDVORICA ŠABAC 43600 840-3871645-70 099 07116969 101229602 7480
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠE DETE" ŠABAC 43600 840-108661-65 099 07122381 100083992 7481
DOM KULTURE "VERA BLAGOJEVIĆ" ŠABAC 43600 840-116664-15 099 07119763 102323854 7482
MEĐUOPŠTINSKI ISTORIJSKI ARHIV ŠABAC 43600 840-127664-92 099 07120559 100109887 7483
NARODNA BIBLIOTEKA "ŽIKA POPOVIĆ" ŠABAC 43600 840-123664-64 099 07119798 101230700 7484
NARODNI MUZEJ ŠABAC 43600 840-130664-16 099 07120508 100109895 7485
NARODNI UNIVERZITET ŠABAC 43600 840-135664-51 099 07208782 100112899 7486
NARODNO POZORIŠTE "LjUBIŠA JOVANOVIĆ" ŠABAC 43600 840-128664-02 099 07120419 100083755 7487
DOM KULTURE PRNjAVOR ŠABAC 43600 099 17301802 7488
JP ZA UPRAVLjANjEM GRAĐEVINSKIM ZEMLjIŠTEM ŠABAC 43600 099 17107461 7489
KUD ABRAŠEVIĆ ŠABAC 43600 099 07209746 7490
OPŠT. FUDBALSKI KLUB ŠABAC 43600 099 07246013 7491
SAVEZ GLUVIH ŠABAC 43600 099 07120257 7492
SAVEZ SLEPIH ŠABAC 43600 099 07120087 7493
SD "DUŠAN SILNI" ŠABAC 43600 099 07296207 7494
SPORTSKI SAVEZ ŠABAC 43600 099 07296266 7495
UDRUŽENjE LIKOVNIH STVARAOCA ŠABAC 43600 099 07293968 7496
UDRUŽENjE ŠABAC ŠABAC 43600 099 07298595 7497
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE UŽICE 43700 840-11640-31 100 07157878 101503047 7498
MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA CENE UŽICE 43700 840-135641-23 100 07157592 101615683 7499
OPŠTINSKA UPRAVA UŽICE 43700 840-93641-20 100 07157983 101503055 7500
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO UŽICE 43700 840-279641-61 100 07156081 101946094 7501
EKOLOŠKI FOND OPŠTINE UŽICE 43700 840-403644-47 100 07408269 101945979 7502
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU UŽICE 43700 840-100644-60 100 17220241 101782542 7503
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU UŽICE 43700 840-167644-44 100 17269445 101614834 7504
MESNA ZAJEDNICA BIOSKA UŽICE 43700 840-2272645-32 100 07280564 102111386 7505
MESNA ZAJEDNICA BUAR UŽICE 43700 840-1639645-63 100 07156227 101501467 7506
MESNA ZAJEDNICA VOLUJAC UŽICE 43700 840-2336645-92 100 07292287 101545646 7507
MESNA ZAJEDNICA VRUTCI UŽICE 43700 840-1894645-05 100 07319738 101945712 7508
MESNA ZAJEDNICA GORJANI UŽICE 43700 840-2779645-89 100 07343655 101503565 7509
MESNA ZAJEDNICA GOSTIONICA UŽICE 43700 840-2227645-08 100 07251742 101945729 7510
MESNA ZAJEDNICA DREŽNIK UŽICE 43700 840-2067645-52 100 07156162 101503557 7511
MESNA ZAJEDNICA DUBOKO UŽICE 43700 840-2866645-19 100 17128086 101501459 7512
MESNA ZAJEDNICA KARAN UŽICE 43700 840-2257645-24 100 07276451 101503573 7513
MESNA ZAJEDNICA KACER UŽICE 43700 840-1963645-03 100 07232497 102292194 7514
MESNA ZAJEDNICA KRAGOVO UŽICE 43700 840-1712645-89 100 07156120 101624717 7515
MESNA ZAJEDNICA KRVAVCI UŽICE 43700 840-2035645-22 100 07156197 101501506 7516
MESNA ZAJEDNICA KREMNA UŽICE 43700 840-1729645-14 100 07156189 102517907 7517
MESNA ZAJEDNICA LUNOVO SELO UŽICE 43700 840-2051645-37 100 07156243 101503581 7518
MESNA ZAJEDNICA LjUBANjE UŽICE 43700 840-1777645-59 100 07220545 101945704 7519
MESNA ZAJEDNICA MOKRA GORA UŽICE 43700 840-1676645-31 100 07156219 101503612 7520
MESNA ZAJEDNICA NIKOJEVIĆI UŽICE 43700 840-2458645-73 100 07330219 101945745 7521
MESNA ZAJEDNICA RAVNI UŽICE 43700 840-93645-08 100 07157606 101777697 7522
MESNA ZAJEDNICA RIBAŠEVINA UŽICE 43700 840-2004645-96 100 07156103 101945737 7523
MESNA ZAJEDNICA SEVOJNO UŽICE 43700 840-1694645-60 100 07156154 101545620 7524
MESNA ZAJEDNICA SKRŽUTI UŽICE 43700 840-2885645-55 100 17128108 101503590 7525
MESNA ZAJEDNICA STAPARI UŽICE 43700 840-2360645-66 100 07302843 101545638 7526
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA UŽICE 43700 840-2153645-72 100 07220502 102088807 7527
MESNA ZAJEDNICA "ROSULjE" UŽICE 43700 840-1852645-02 100 07156146 101624792 7528
MESNA ZAJEDNICA "TURICA" UŽICE 43700 840-2297645-13 100 07283318 101624491 7529
MESNA ZAJEDNICA "CARINA" UŽICE 43700 840-1866645-03 100 07156090 101779512 7530
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" UŽICE 43700 840-1761645-44 100 07156235 101503250 7531
MESNA ZAJEDNICA "BELA ZEMLjA" BELA ZEMLjA UŽICE 43700 840-2876645-89 100 17128094 101503604 7532
MESNA ZAJEDNICA "LIPA" UŽICE 43700 840-1622645-41 100 07156138 102088796 7533
MESNA ZAJEDNICA "TERAZIJE" UŽICE 43700 840-1657645-92 100 07231156 102150350 7534
PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČJI VRTIĆ UŽICE 43700 840-353661-34 100 07280556 101615706 7535
GRADSKA GALERIJA UŽICE UŽICE 43700 840-655664-05 100 07594666 100598738 7536
ISTORIJSKI ARHIV UŽICE 43700 840-159664-25 100 07156812 101502263 7537
NARODNA BIBLIOTEKA UŽICE 43700 840-169664-95 100 07190697 100597946 7538
NARODNI MUZEJ UŽICE 43700 840-332664-72 100 07156804 101505526 7539
NARODNO POZORIŠTE UŽICE 43700 840-186664-20 100 07156774 100600174 7540
TURISTIČKA ORGANIZACIJA UŽICE UŽICE 43700 840-749664-81 100 17477293 102747591 7541
USTANOVA DEČIJE ODMARALIŠTE "ZLATIBOR" UŽICE 43700 840-415664-71 100 07279841 101505036 7542
USTANOVA ZA ODRŽAV. I KORIŠ. SPORTSKIH UŽICE 43700 840-647664-46 100 07234643 101624993 7543
OBJEKATA "VELIKI PARK"
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA UŽICE 43700 100 07367112 7544
SPORTSKI SAVEZ UŽICE 43700 100 07223412 7545
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE TOPOLA 41703 840-135640-26 101 07183933 101988213 7546
OPŠTINSKA UPRAVA TOPOLA 41703 840-31641-71 101 07200650 101221209 7547
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU TOPOLA 41703 840-278644-45 101 07124023 102821328 7548
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU TOPOLA 41703 840-7644-88 101 17257722 101988221 7549
MESNA ZAJEDNICA BELOSAVCI TOPOLA 41703 840-1251645-63 101 07123876 102810705 7550
MESNA ZAJEDNICA BLAZNAVA TOPOLA 41703 840-2923645-30 101 07123965 101978881 7551
MESNA ZAJEDNICA GORNjA TRNAVA TOPOLA 41703 840-2341645-30 101 07123841 101988176 7552
MESNA ZAJEDNICA DONjA TRNAVA TOPOLA 41703 840-3896645-51 101 07123884 102584425 7553
MESNA ZAJEDNICA DONjA ŠATORNjA TOPOLA 41703 840-1478645-03 101 07123922 101978630 7554
MESNA ZAJEDNICA ŽABARI TOPOLA 41703 840-3894645-37 101 07123817 102794127 7555
MESNA ZAJEDNICA ZAGORICA TOPOLA 41703 840-3893645-30 101 07124015 101988150 7556
MESNA ZAJEDNICA JARMENOVCI TOPOLA 41703 840-2329645-43 101 07123833 102291888 7557
MESNA ZAJEDNICA JELENAC TOPOLA 41703 840-3899645-72 101 07123914 102838139 7558
MESNA ZAJEDNICA JUNKOVAC TOPOLA 41703 840-3895645-44 101 07123795 101988141 7559
MESNA ZAJEDNICA KLOKA TOPOLA 41703 840-1396645-11 101 07123825 101978728 7560
MESNA ZAJEDNICA KRĆEVAC TOPOLA 41703 840-1417645-61 101 07123892 102838147 7561
MESNA ZAJEDNICA LIPOVAC TOPOLA 41703 840-3898645-65 101 07124040 103050549 7562
MESNA ZAJEDNICA MITROVČIĆ TOPOLA 41703 840-3046645-18 101 07123949 101988205 7563
MESNA ZAJEDNICA NATALINCI TOPOLA 41703 840-1332645-48 101 07124007 101988248 7564
MESNA ZAJEDNICA OVSIŠTE TOPOLA 41703 840-3897645-58 101 07123868 102504066 7565
MESNA ZAJEDNICA PLASKOVAC TOPOLA 41703 840-2932645-93 101 07297211 102147604 7566
MESNA ZAJEDNICA RAJKOVAC TOPOLA 41703 840-3892645-23 101 07346697 101978648 7567
MESNA ZAJEDNICA ŠUME TOPOLA 41703 840-2898645-49 101 07123906 102578092 7568
MESNA ZAJEDNICA VINČA TOPOLA 41703 840-1206645-39 101 07199872 101978873 7569
MESNA ZAJEDNICA "BOR" SELO TOPOLA TOPOLA 41703 840-3019645-23 101 17037129 101988192 7570
MESNA ZAJEDNICA "GOROVIĆ" GOROVIĆ TOPOLA 41703 840-3060645-19 101 17315293 7571
MESNA ZAJEDNICA "GREDA" DONjA TRNAVA TOPOLA 41703 840-3034645-31 101 17126024 102834092 7572
MESNA ZAJEDNICA "POKOZICA" DONjA TRNAVA TOPOLA 41703 840-3040645-73 101 17128035 102292071 7573
MESNA ZAJEDNICA VOJKOVCI TOPOLA 41703 840-3968645-70 101 17499777 102901674 7574
MESNA ZAJEDNICA DONjA TREŠNjEVICA TOPOLA 41703 840-3967645-63 101 07248148 102810668 7575
MESNA ZAJEDNICA LjUBESELO TOPOLA 41703 840-2941645-59 101 07123973 101988184 7576
PREDŠKOLSKA USTANOVA "SOFIJA RISTIĆ" TOPOLA 41703 840-384661-57 101 07329628 101226278 7577
BIBLIOTEKA "RADOJE DOMANOVIĆ" TOPOLA 41703 840-435664-17 101 17023730 101222148 7578
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE TRGOVIŠTE 44105 840-101640-79 102 07214324 102756578 7579
OPŠTINSKA UPRAVA TRGOVIŠTE 44105 840-239641-72 102 07214316 100757341 7580
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADNjE TRGOVIŠTE 44105 840-106644-05 102 17287303 102639170 7581
MESNA ZAJEDNICA TRGOVIŠTE 44105 840-3024645-58 102 07204671 101465898 7582
MESNA ZAJEDNICA DONjI STAJEVAC TRGOVIŠTE 44105 840-68645-27 102 07213328 100757235 7583
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO TRGOVIŠTE 44105 840-95645-22 102 07204680 100757260 7584
MESNA ZAJEDNICA RADOVNICA TRGOVIŠTE 44105 840-124645-31 102 07227027 100757368 7585
MESNA ZAJEDNICA ŠAJINCE TRGOVIŠTE 44105 840-17645-58 102 07204663 101466052 7586
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" TRGOVIŠTE 44105 840-331661-74 102 07343442 101466149 7587
DOM KULTURE TRGOVIŠTE 44105 840-270664-26 102 07324120 7588
NARODNA BIBLIOTEKA "ANTONIJE POPOVIĆ" TRGOVIŠTE 44105 840-378664-06 102 17190636 100757489 7589
OMLADINSKI SAVEZ TRGOVIŠTE 44105 102 07205406 7590
UREĐENjE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG TRGOVIŠTE 44105 102 07214316 7591
ZEMLjIMLjIŠTA I KORIŠĆENjE
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE TRSTENIK 41810 840-47640-89 103 07175493 101306673 7592
OPŠTINSKA UPRAVA TRSTENIK 41810 840-103641-90 103 07175493 101306665 7593
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO TRSTENIK 41810 840-90641-96 103 07177933 101305728 7594
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU TRSTENIK 41810 840-312644-89 103 17041436 101306059 7595
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU TRSTENIK 41810 840-36644-97 103 17260120 101305291 7596
MESNA ZAJEDNICA BOGDANjE TRSTENIK 41810 840-1397645-18 103 07176163 101305988 7597
MESNA ZAJEDNICA BOŽUREVAC TRSTENIK 41810 840-2378645-95 103 17291556 101305314 7598
MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA TRSTENIK 41810 840-931645-54 103 07177950 101816376 7599
MESNA ZAJEDNICA VELIKA DRENOVA TRSTENIK 41810 840-31645-59 103 07177658 101305912 7600
MESNA ZAJEDNICA VELUĐE TRSTENIK 41810 840-955645-28 103 07177887 101305904 7601
MESNA ZAJEDNICA GORNjI RIBNIK TRSTENIK 41810 840-2423645-22 103 17294148 101305945 7602
MESNA ZAJEDNICA GRABOVAC TRSTENIK 41810 840-1815645-34 103 07177780 101305890 7603
MESNA ZAJEDNICA DONjA OMAŠNICA TRSTENIK 41810 840-1479645-10 103 07177801 101306171 7604
MESNA ZAJEDNICA DONjI DUBAC TRSTENIK 41810 840-2044645-85 103 07177798 101305857 7605
MESNA ZAJEDNICA DONjI RIBNIK TRSTENIK 41810 840-2466645-32 103 17359665 101305873 7606
MESNA ZAJEDNICA JASIKOVICA TRSTENIK 41810 840-1018645-81 103 07177810 101305306 7607
MESNA ZAJEDNICA LOZNA TRSTENIK 41810 840-2440645-44 103 17312855 101305970 7608
MESNA ZAJEDNICA LOPAŠ TRSTENIK 41810 840-2410645-28 103 17297295 101305881 7609
MESNA ZAJEDNICA MALA SAGUBINA TRSTENIK 41810 840-2366645-11 103 17291548 101305322 7610
MESNA ZAJEDNICA MEDVEĐA TRSTENIK 41810 840-9645-02 103 07177879 101305961 7611
MESNA ZAJEDNICA MIJAJLOVAC TRSTENIK 41810 840-2401645-62 103 17292242 101306067 7612
MESNA ZAJEDNICA MILUTOVAC TRSTENIK 41810 840-56645-40 103 07177895 101306083 7613
MESNA ZAJEDNICA ODžACI TRSTENIK 41810 840-1293645-66 103 07154623 101305929 7614
MESNA ZAJEDNICA PLANINICA TRSTENIK 41810 840-2028645-70 103 07177828 101305865 7615
MESNA ZAJEDNICA POLjNA TRSTENIK 41810 840-2264645-73 103 07363346 101306180 7616
MESNA ZAJEDNICA POPINA TRSTENIK 41810 840-1631645-07 103 07177917 101305937 7617
MESNA ZAJEDNICA POČEKOVINA TRSTENIK 41810 840-1207645-46 103 07225342 101305697 7618
MESNA ZAJEDNICA RILjAN TRSTENIK 41810 840-1874645-59 103 07177836 101305259 7619
MESNA ZAJEDNICA RUIŠNIK TRSTENIK 41810 840-2454645-45 103 17293508 101305953 7620
MESNA ZAJEDNICA STOPANjA TRSTENIK 41810 840-137645-25 103 07177844 101816384 7621
MESNA ZAJEDNICA TRSTENIK TRSTENIK 41810 840-840645-96 103 07177992 101305701 7622
MESNA ZAJEDNICA TRSTENIK TRSTENIK 41810 840-2389645-75 103 17293168 101305710 7623
MESNA ZAJEDNICA UGLjAREVO TRSTENIK 41810 840-1519645-96 103 07177852 101816368 7624
MESNA ZAJEDNICA MALA DRENOVA TRSTENIK 41810 840-3973645-08 103 17477552 102763012 7625
PREDŠKOLSKA USTANOVA "BISERI" TRSTENIK 41810 840-166661-83 103 07155085 101306501 7626
NARODNA BIBLIOTEKA "JEFIMIJA" TRSTENIK 41810 840-366664-19 103 17125478 101987788 7627
NARODNI UNIVERZITET TRSTENIK 41810 840-181664-82 103 07155042 101306456 7628
JP DIREKCIJA ZA PLANIRANjE I IZGRADNjU TRSTENIK 41810 103 17273388 7629
JP RADIO-TELEVIZIJA "TRSTENIK" TRSTENIK 41810 103 17021354 7630
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA TRSTENIK 41810 103 17124803 7631
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE TUTIN 42602 840-34640-95 104 07175892 102842044 7632
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNjU TUTIN 42602 840-455641-32 104 17219235 101345331 7633
OPŠTINSKA UPRAVA TUTIN 42602 840-32641-78 104 07175965 102021128 7634
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE TUTIN 42602 840-108644-19 104 07320884 7635
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU TUTIN 42602 840-78644-03 104 17270648 102842036 7636
FOND ZA UNAPREĐENjE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TUTIN 42602 840-483644-25 104 17496425 102866879 7637
MESNA ZAJEDNICA BIOHANE TUTIN 42602 840-1599645-74 104 07256850 7638
MESNA ZAJEDNICA DELIMEĐE TUTIN 42602 840-796645-79 104 07218532 7639
MESNA ZAJEDNICA DETANE TUTIN 42602 840-844645-27 104 07216262 7640
MESNA ZAJEDNICA DOLOVO TUTIN 42602 840-1642645-84 104 07349866 7641
MESNA ZAJEDNICA DRAGA TUTIN 42602 840-1379645-86 104 07242956 7642
MESNA ZAJEDNICA KONIČE TUTIN 42602 840-1254645-84 104 07231288 7643
MESNA ZAJEDNICA LESKOVA TUTIN 42602 840-1171645-85 104 07192959 7644
MESNA ZAJEDNICA MELAJE TUTIN 42602 840-1211645-74 104 07233663 7645
MESNA ZAJEDNICA MOJSTIR TUTIN 42602 840-1617645-06 104 07216254 7646
MESNA ZAJEDNICA NOĆAJE TUTIN 42602 840-1401645-46 104 07245912 7647
MESNA ZAJEDNICA ORLjE TUTIN 42602 840-1189645-17 104 07218575 7648
MESNA ZAJEDNICA REŽEVIĆE TUTIN 42602 840-1483645-38 104 07218583 7649
MESNA ZAJEDNICA RIBARICE TUTIN 42602 840-540645-33 104 07206623 102724227 7650
MESNA ZAJEDNICA SUVI DO TUTIN 42602 840-1336645-76 104 07220880 7651
MESNA ZAJEDNICA TUTIN TUTIN 42602 840-1671645-93 104 07339909 7652
MESNA ZAJEDNICA TUTIN TUTIN 42602 840-1522645-20 104 07290276 7653
MESNA ZAJEDNICA CRKVINE TUTIN 42602 840-1231645-20 104 07218524 7654
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" TUTIN 42602 840-165661-76 104 07308108 102020504 7655
BIBLIOTEKA "BEHBIJA HODžIĆ" TUTIN 42602 840-277664-75 104 17109049 102206180 7656
JAVNA USTANOVA "TUTINSKI MUZEJ" TUTIN 42602 840-724664-03 104 17437755 102022387 7657
JIP INFORMACIONI CENTAR TUTIN 42602 840-761664-68 104 17425242 101346287 7658
KULTURNI CENTAR "MLADOST" TUTIN 42602 840-25664-57 104 07175728 101346543 7659
NARODNA BIBLIOTEKA "DR EJUP MUSOVIĆ" TUTIN 42602 840-316664-57 104 17276794 101346318 7660
USTANOVA ZA SPORT "TUTIN" TUTIN 42602 840-770664-34 104 17120719 101346342 7661
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE UB 43910 840-100640-72 105 07188935 102028179 7662
OPŠTINSKA UPRAVA UB 43910 840-27641-43 105 07188943 102028179 7663
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE UB 43910 840-76644-86 105 17288091 101351033 7664
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA BANjANI UB 43910 840-1792645-67 105 07098847 102927520 7665
MESNA ZAJEDNICA BRGULE UB 43910 840-3171645-20 105 07098855 102807750 7666
MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA UB 43910 840-3185645-21 105 07330049 102916924 7667
MESNA ZAJEDNICA VRELO UB 43910 840-3159645-33 105 07098871 102952032 7668
MESNA ZAJEDNICA VRHOVNE UB 43910 840-3223645-93 105 17185632 102792161 7669
MESNA ZAJEDNICA VUKONA UB 43910 840-3245645-53 105 17368273 102807717 7670
MESNA ZAJEDNICA DOKMIR UB 43910 840-3192645-70 105 07199988 102807733 7671
MESNA ZAJEDNICA ZVIZDAR UB 43910 840-3167645-89 105 07329334 102807627 7672
MESNA ZAJEDNICA KALENIĆ UB 43910 840-3209645-92 105 07344619 102685091 7673
MESNA ZAJEDNICA KOŽUAR UB 43910 840-3037645-52 105 07098804 102775152 7674
MESNA ZAJEDNICA LONČANIK UB 43910 840-3242645-32 105 17346571 102807643 7675
MESNA ZAJEDNICA MILORCI UB 43910 840-3203645-50 105 07135416 102807709 7676
MESNA ZAJEDNICA MURGAŠ UB 43910 840-3155645-05 105 07098782 102823223 7677
MESNA ZAJEDNICA PAMBUKOVICA UB 43910 840-3030645-03 105 07098774 102407242 7678
MESNA ZAJEDNICA RADLjEVO UB 43910 840-3015645-92 105 07098863 102807651 7679
MESNA ZAJEDNICA SOVLjAK UB 43910 840-3163645-61 105 07136960 101348681 7680
MESNA ZAJEDNICA TAKOVO UB 43910 840-3182645-97 105 07331029 102807660 7681
MESNA ZAJEDNICA TVRDOJEVAC UB 43910 840-3198645-15 105 07098910 102685114 7682
MESNA ZAJEDNICA TRLIĆ UB 43910 840-3188645-42 105 07098880 7683
MESNA ZAJEDNICA TULARI UB 43910 840-3206645-71 105 07098898 102807678 7684
MESNA ZAJEDNICA UB UB 43910 840-3175645-48 105 07329873 102685122 7685
MESNA ZAJEDNICA CRVENA JABUKA UB 43910 840-3965645-49 105 17368265 102807563 7686
MESNA ZAJEDNICA ČUKUTE UB 43910 840-3179645-76 105 07329253 102877463 7687
MESNA ZAJEDNICA UB UB 43910 840-3049645-39 105 07098901 102807619 7688
MESNA ZAJEDNICA UB UB 43910 840-3043645-94 105 07098812 102823231 7689
MESNA ZAJEDNICA "LISO POLjE" UB 43910 840-3244645-46 105 17389742 102807686 7690
MESNA ZAJEDNICA GVOZDENOVIĆ UB 43910 840-3225645-10 105 17117882 102927579 7691
MESNA ZAJEDNICA JOŠEVA UB 43910 840-3976645-29 105 17496832 102964921 7692
MESNA ZAJEDNICA KALINOVAC UB 43910 840-3977645-36 105 17497740 102981817 7693
MESNA ZAJEDNICA KRSNA GLAVA UB 43910 840-3972645-98 105 17478486 102807694 7694
MESNA ZAJEDNICA PALjUVI UB 43910 840-3227645-24 105 07098839 102807598 7695
MESNA ZAJEDNICA RADUŠA UB 43910 840-3962645-28 105 07098901 102807619 7696
MESNA ZAJEDNICA RUKLADE UB 43910 840-3240645-18 105 17342282 102753039 7697
MESNA ZAJEDNICA STUBLENICA UB 43910 840-3900645-79 105 17443267 102407200 7698
MESNA ZAJEDNICA ŠARBANE UB 43910 840-3975645-22 105 17496859 102981876 7699
PREDŠKOLSKA USTANOVA "UB" UB 43910 840-197661-09 105 07256779 101350723 7700
GRADSKA BIBLIOTEKA "BOŽIDAR KNEŽEVIĆ" UB 43910 840-320664-85 105 17027999 102028226 7701
KULTURNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE UB 43910 840-656664-12 105 07098618 101348018 7702
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNjU UB 43910 105 17227955 7703
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VALjEVO 43900 840-21640-04 107 07137010 102483297 7704
ZAJ. JAVNO PRAVOBRAN. OPŠTINA VALjEVO, VALjEVO 43900 840-118641-98 107 07097301 101905787 7705
LAJKOVAC, MIONICA I OSEČINA
OPŠTINSKA UPRAVA VALjEVO 43900 840-232641-23 107 07137079 101498142 7706
FOND SOLIDARNOSTI VALjEVO 43900 840-11644-19 107 17273833 101497475 7707
MESNA ZAJEDNICA BABINA LUKA VALjEVO 43900 840-337645-67 107 07189109 102017357 7708
MESNA ZAJEDNICA BAČEVCI VALjEVO 43900 840-729645-95 107 07097395 102017365 7709
MESNA ZAJEDNICA BRANKOVINA VALjEVO 43900 840-576645-91 107 07097409 102362686 7710
MESNA ZAJEDNICA VALjEVO VALjEVO 43900 840-177645-14 107 07097522 102038504 7711
MESNA ZAJEDNICA VALjEVSKA KAMENICA VALjEVO 43900 840-123645-24 107 07097379 102017390 7712
MESNA ZAJEDNICA VRAGOČANICA VALjEVO 43900 840-849645-62 107 07189206 102017381 7713
MESNA ZAJEDNICA GOLA GLAVA VALjEVO 43900 840-802645-24 107 07097450 102017201 7714
MESNA ZAJEDNICA GORIĆ VALjEVO 43900 840-3220645-72 107 06984614 102017404 7715
MESNA ZAJEDNICA GORNjA BUKOVICA VALjEVO 43900 840-363645-55 107 07097352 7716
MESNA ZAJEDNICA GORNjA GRABOVICA VALjEVO 43900 840-754645-76 107 07199945 102017228 7717
MESNA ZAJEDNICA GORNjI TAOR VALjEVO 43900 840-964645-91 107 07097565 102017210 7718
MESNA ZAJEDNICA DIVCI VALjEVO 43900 840-629645-74 107 07097417 102017445 7719
MESNA ZAJEDNICA DIVČIBARE VALjEVO 43900 840-2611645-77 107 07136790 102017412 7720
MESNA ZAJEDNICA DONjA BUKOVICA VALjEVO 43900 840-825645-88 107 07097425 102017236 7721
MESNA ZAJEDNICA DONjA GRABOVICA VALjEVO 43900 840-310645-72 107 07246501 102017437 7722
MESNA ZAJEDNICA DONjI TAOR VALjEVO 43900 840-256645-82 107 07189095 102362694 7723
MESNA ZAJEDNICA DRAČIĆ VALjEVO 43900 840-466645-97 107 07097476 102017252 7724
MESNA ZAJEDNICA DUPLjAJ VALjEVO 43900 840-3145645-32 107 07097441 102017244 7725
MESNA ZAJEDNICA ŽABARI VALjEVO 43900 840-3236645-87 107 17315757 102017269 7726
MESNA ZAJEDNICA KOTEŠICA VALjEVO 43900 840-518645-73 107 07097492 102017277 7727
MESNA ZAJEDNICA LELIĆ VALjEVO 43900 840-779645-57 107 07135815 102352184 7728
MESNA ZAJEDNICA LESKOVICE VALjEVO 43900 840-655645-62 107 07097433 102017308 7729
MESNA ZAJEDNICA LOZNICA VALjEVO 43900 840-899645-24 107 07097506 102017531 7730
MESNA ZAJEDNICA LUKAVAC VALjEVO 43900 840-705645-24 107 07121784 102017566 7731
MESNA ZAJEDNICA LUKAVAC-DIVCI VALjEVO 43900 840-3215645-37 107 07600763 102017285 7732
MESNA ZAJEDNICA MILIČINICA VALjEVO 43900 840-493645-92 107 07189222 102017523 7733
MESNA ZAJEDNICA OGLAĐENOVAC VALjEVO 43900 840-148645-05 107 07209797 102017470 7734
MESNA ZAJEDNICA PAUNE VALjEVO 43900 840-985645-44 107 07247834 102017496 7735
MESNA ZAJEDNICA PETNICA VALjEVO 43900 840-547645-82 107 17313860 102017540 7736
MESNA ZAJEDNICA POĆUTA VALjEVO 43900 840-415645-31 107 07097557 102017558 7737
MESNA ZAJEDNICA PRIČEVIĆ VALjEVO 43900 840-16645-51 107 07097387 102017293 7738
MESNA ZAJEDNICA RAĆEVO SELO VALjEVO 43900 840-941645-27 107 07189214 102017599 7739
MESNA ZAJEDNICA SEDLARI VALjEVO 43900 840-874645-43 107 07199970 7740
MESNA ZAJEDNICA STAVE VALjEVO 43900 840-202645-92 107 07097344 102017582 7741
MESNA ZAJEDNICA "ANDRA SAVČIĆ" VALjEVO 43900 840-3023645-51 107 07266308 102017332 7742
MESNA ZAJEDNICA "BRATSTVO I JEDINSTVO" VALjEVO 43900 840-389645-43 107 07097611 102017488 7743
MESNA ZAJEDNICA "BRĐANI" VALjEVO 43900 840-67645-20 107 07097581 102017349 7744
MESNA ZAJEDNICA "GRADAC" VALjEVO 43900 840-440645-12 107 07097573 102017316 7745
MESNA ZAJEDNICA "ŽIKICA JOVANOVIĆ VALjEVO 43900 840-41645-32 107 07135793 102017429 7746
ŠPANAC"
MESNA ZAJEDNICA "JABLANICA" STUBO VALjEVO 43900 840-603645-86 107 07097549 102017324 7747
MESNA ZAJEDNICA "KRUŠIK" VALjEVO 43900 840-230645-94 107 07097590 102017461 7748
MESNA ZAJEDNICA "NADA PURIĆ" VALjEVO 43900 840-682645-57 107 07097603 102017515 7749
MESNA ZAJEDNICA "OSLOBODIOCI VALjEVA" VALjEVO 43900 840-3195645-91 107 07335385 102352192 7750
MESNA ZAJEDNICA "POPARE" VALjEVO 43900 840-3230645-45 107 17254260 102017507 7751
MESNA ZAJEDNICA "STARI GRAD" VALjEVO 43900 840-94645-15 107 07097620 102017574 7752
MESNA ZAJEDNICA "STRMNA GORA" VALjEVO 43900 840-3217645-51 107 07955367 7753
MESNA ZAJEDNICA BELOŠEVAC VALjEVO 43900 840-3233645-66 107 17311352 102017373 7754
MESNA ZAJEDNICA KLANICA VALjEVO 43900 840-3974645-15 107 17500627 102975550 7755
MESNA ZAJEDNICA KLINCI VALjEVO 43900 840-3238645-04 107 17314084 102017453 7756
PREDŠKOLSKA USTANOVA "MILICA NOŽICA" VALjEVO 43900 840-57661-96 107 07097069 101499241 7757
DOM KULTURE "VALjEVO" VALjEVO 43900 840-71664-88 107 07096950 100067538 7758
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE VALjEVO 43900 840-227664-16 107 07346956 101493953 7759
INTERNACIONALNI UMETNIČKI STUDIO VALjEVO 43900 840-347664-80 107 17214411 100077038 7760
"RADOVAN TRNAVAC-MIĆA"
MATIČNA BIBLIOTEKA "LjUBOMIR NENADOVIĆ" VALjEVO 43900 840-67664-60 107 07136021 100078723 7761
MEĐUOPŠTINSKI ISTORIJSKI ARHIV VALjEVO 43900 840-58664-94 107 07096968 101492334 7762
NARODNI MUZEJ "VALjEVO" VALjEVO 43900 840-56664-80 107 07096976 101903306 7763
NARODNI UNIVERZITET "VUK KARADžIĆ" VALjEVO 43900 840-65664-46 107 07096763 102339812 7764
VALjEVSKA KAMENICA
TURISTIČKA ORGANIZACIJA VALjEVO 43900 840-612664-92 107 17034880 100071439 7765
USTANOVA ZA KULTURU MLADIH "OMLADINSKI VALjEVO 43900 840-212664-08 107 07269790 101490726 7766
CENTAR"
DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU VALjEVO 43900 107 07301979 7767
INVALIDI RADA VALjEVO 43900 107 06817858 7768
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I GRAĐ. VALjEVO 43900 107 07300476 7769
ZEMLjIŠTE
KUD "ABRAŠEVIĆ" VALjEVO 43900 107 07097794 7770
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA VALjEVO 43900 107 07314035 7771
MODERNA GALERIJA VALjEVO 43900 107 07336713 7772
ORGANIZACIJA GLUVIH VALjEVO 43900 107 07097689 7773
ORGANIZACIJA SLEPIH VALjEVO 43900 107 07098065 7774
SPORTSKI SAVEZ VALjEVO 43900 107 17116177 7775
USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU "VALIS" VALjEVO 43900 107 07394225 7776
CIVILNI INVALIDI RATA VALjEVO 43900 107 07098235 7777
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VARVARIN 41920 840-98640-58 108 07193114 101146858 7778
OPŠTINSKA UPRAVA VARVARIN 41920 840-71641-60 108 07193181 101144422 7779
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE VARVARIN 41920 840-172644-79 108 07193114 101146858 7780
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE VARVARIN 41920 840-477644-80 108 17495097 102799510 7781
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU VARVARIN 41920 840-189644-04 108 17286978 101146866 7782
MESNA ZAJEDNICA BAČINA VARVARIN 41920 840-300645-02 108 07265026 102838309 7783
MESNA ZAJEDNICA BOŠNjANE VARVARIN 41920 840-405645-58 108 07237294 101144676 7784
MESNA ZAJEDNICA VARVARIN VARVARIN 41920 840-537645-12 108 07275803 101144797 7785
MESNA ZAJEDNICA GORNjI KATUN VARVARIN 41920 840-2711645-98 108 07314221 101144713 7786
MESNA ZAJEDNICA GORNjI KRČIN VARVARIN 41920 840-793645-58 108 07305443 101144772 7787
MESNA ZAJEDNICA DONjI KATUN VARVARIN 41920 840-483645-22 108 07258054 101144668 7788
MESNA ZAJEDNICA DONjI KRČIN VARVARIN 41920 840-457645-34 108 07305737 101144692 7789
MESNA ZAJEDNICA ZALOGOVAC VARVARIN 41920 840-1104645-04 108 07276389 101144756 7790
MESNA ZAJEDNICA IZBENICA VARVARIN 41920 840-1398645-25 108 07305745 101144810 7791
MESNA ZAJEDNICA KARANOVAC VARVARIN 41920 840-2784645-27 108 07318316 101144684 7792
MESNA ZAJEDNICA MALA KRUŠEVICA VARVARIN 41920 840-1376645-65 108 07310331 101144721 7793
MESNA ZAJEDNICA MARENOVO VARVARIN 41920 840-2685645-13 108 07290225 101144828 7794
MESNA ZAJEDNICA MASKARE VARVARIN 41920 840-744645-06 108 07199627 101144730 7795
MESNA ZAJEDNICA OBREŽ VARVARIN 41920 840-2742645-24 108 07318308 101144748 7796
MESNA ZAJEDNICA ORAŠJE VARVARIN 41920 840-2732645-51 108 07310323 101144869 7797
MESNA ZAJEDNICA PARCANE VARVARIN 41920 840-2721645-71 108 07314639 101144764 7798
MESNA ZAJEDNICA SELO VARVARIN VARVARIN 41920 840-2754645-11 108 07258046 101144801 7799
MESNA ZAJEDNICA SUVAJA VARVARIN 41920 840-1942645-50 108 07242492 101989407 7800
MESNA ZAJEDNICA TOLjEVAC VARVARIN 41920 840-1499645-53 108 07293780 101144789 7801
MESNA ZAJEDNICA CERNICA VARVARIN 41920 840-1333645-55 108 07308167 101144705 7802
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" VARVARIN 41920 840-279661-98 108 07321198 101144551 7803
DOM KULTURE "HEROJ MIRKO TOMIĆ" VARVARIN 41920 840-62664-25 108 07176783 101144498 7804
SPORTSKI CENTAR "TEMNIĆ" VARVARIN 41920 840-352664-18 108 17127802 101146510 7805
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VELIKA PLANA 43240 840-39640-33 109 07143745 102671049 7806
OPŠTINSKA UPRAVA VELIKA PLANA 43240 840-133641-09 109 06139264 101178949 7807
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO VELIKA PLANA 43240 840-76641-95 109 07162855 102749218 7808
OPŠTINSKI FOND ZA STIPENDIRANjE DECE VELIKA PLANA 43240 840-243644-91 109 17476874 102710530 7809
IZGINULIH
FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I PUTEVE VELIKA PLANA 43240 840-259644-09 109 17277804 101175233 7810
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE VELIKA PLANA 43240 840-193644-32 109 17447530 101974233 7811
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU VELIKA PLANA 43240 840-39644-21 109 17229516 101175225 7812
FOND ZA STIPENDIRANjE KADROVA POTREBNIH VELIKA PLANA 43240 840-245644-08 109 17111744 102696362 7813
ZA RAZVOJ
FOND ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ VELIKA PLANA 43240 840-261644-23 109 17437038 102749226 7814
POLjOPRIVREDE
MESNA ZAJEDNICA DONjA LIVADICA VELIKA PLANA 43240 840-751645-55 109 07142056 102257909 7815
MESNA ZAJEDNICA KRNjEVO VELIKA PLANA 43240 840-799645-03 109 07159951 101175707 7816
MESNA ZAJEDNICA KUPUSINA VELIKA PLANA 43240 840-702645-03 109 17369644 101762618 7817
MESNA ZAJEDNICA LOZOVIK VELIKA PLANA 43240 840-652645-41 109 07198949 101178463 7818
MESNA ZAJEDNICA MARKOVAC VELIKA PLANA 43240 840-679645-36 109 07142064 101178342 7819
MESNA ZAJEDNICA MILOŠEVAC VELIKA PLANA 43240 840-544645-61 109 07273878 101177727 7820
MESNA ZAJEDNICA NOVO ORAŠJE VELIKA PLANA 43240 840-600645-65 109 07142072 101174468 7821
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO VELIKA PLANA 43240 840-573645-70 109 07143389 101178527 7822
MESNA ZAJEDNICA RADOVANjE VELIKA PLANA 43240 840-626645-53 109 07271689 102089859 7823
MESNA ZAJEDNICA RAKINAC VELIKA PLANA 43240 840-776645-36 109 07250886 101180329 7824
MESNA ZAJEDNICA STARO SELO VELIKA PLANA 43240 840-515645-52 109 07142048 102089711 7825
MESNA ZAJEDNICA TRNOVČE VELIKA PLANA 43240 840-855645-07 109 07268963 102721253 7826
MESNA ZAJEDNICA "BRESJE" VELIKA PLANA 43240 840-822645-67 109 07142030 102258467 7827
MESNA ZAJEDNICA "SAVANOVAC" KRNjEVO VELIKA PLANA 43240 840-1025645-33 109 07619812 101179890 7828
MESNA ZAJEDNICA "STARI ODBOR" VELIKA PLANA 43240 840-726645-74 109 07228538 101178836 7829
PRVA MESNA ZAJEDNICA VELIKA PLANA 43240 840-490645-71 109 07158777 101175080 7830
PREDŠKOLSKA USTANOVA "SAVKA KUKALj" VELIKA PLANA 43240 840-107661-58 109 07241666 102089561 7831
BIBLIOTEKA "RADOJE DOMANOVIĆ" VELIKA PLANA 43240 840-73664-05 109 07198426 101174441 7832
DOM KULTURE "VLADA MARJANOVIĆ" STARO VELIKA PLANA 43240 840-91664-34 109 07198256 101974364 7833
SELO
USTANOVA - DOM OMLADINE VELIKA PLANA 43240 840-178664-61 109 07300603 101174433 7834
AMATERSKO POZORIŠTE "MASUKA" VELIKA PLANA 43240 109 07294212 7835
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-108640-31 110 07162782 102341123 7836
ORGANI UPRAVE SO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-145641-93 110 07163029 102498885 7837
OPŠTINSKI FOND ZA ZAŠT. KORIŠ. VELIKO GRADIŠTE 42920 840-392644-67 110 07611641 102887632 7838
UNAPREĐIVANjE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-394644-81 110 17508377 102341123 7839
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADNjE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-103644-81 110 17265059 102887624 7840
MESNA ZAJEDNICA BISKUPLjE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2473645-81 110 07158408 101855270 7841
MESNA ZAJEDNICA VELIKO GRADIŠTE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2274645-46 110 07141360 101368292 7842
MESNA ZAJEDNICA GAREVO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2888645-76 110 07141513 102647320 7843
MESNA ZAJEDNICA DESINE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2518645-08 110 07249691 102028451 7844
MESNA ZAJEDNICA DOLjAŠNICA VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2530645-92 110 07141467 101855261 7845
MESNA ZAJEDNICA ĐURAKIVO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2362645-80 110 07228562 102341174 7846
MESNA ZAJEDNICA ZATONjE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2411645-35 110 07141386 102917769 7847
MESNA ZAJEDNICA KAMIJEVO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2502645-90 110 07141408 102327103 7848
MESNA ZAJEDNICA KISILjEVO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-1978645-11 110 07141424 102028443 7849
MESNA ZAJEDNICA KUMANE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2956645-67 110 07141548 102341166 7850
MESNA ZAJEDNICA KURJAČE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2397645-34 110 07234104 101855157 7851
MESNA ZAJEDNICA KUSIĆE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2350645-93 110 07141521 102582827 7852
MESNA ZAJEDNICA LjUBINjE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2435645-09 110 07162219 102341158 7853
MESNA ZAJEDNICA MAJILOVAC VELIKO GRADIŠTE 42920 840-1965645-17 110 07141459 102341004 7854
MESNA ZAJEDNICA MAKCE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2287645-40 110 07141505 102341287 7855
MESNA ZAJEDNICA OSTROVO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2948645-11 110 07141483 102028494 7856
MESNA ZAJEDNICA PEČANICA VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2424645-29 110 07234112 102341182 7857
MESNA ZAJEDNICA POŽEŽENO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2385645-47 110 07141530 102028486 7858
MESNA ZAJEDNICA RAM VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2939645-45 110 07141378 102341342 7859
MESNA ZAJEDNICA SIRAKOVO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2374645-67 110 07141432 102028478 7860
MESNA ZAJEDNICA SREDNjEVO VELIKO GRADIŠTE 42920 840-1991645-05 110 07141475 102028435 7861
MESNA ZAJEDNICA TOPOLOVNIK VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2449645-10 110 07141491 101855173 7862
MESNA ZAJEDNICA TRIBRODE VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2461645-94 110 07228520 102028460 7863
MESNA ZAJEDNICA CAREVAC VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2508645-35 110 07141394 102341295 7864
MESNA ZAJEDNICA ČEŠLjEVA BARA VELIKO GRADIŠTE 42920 840-2485645-68 110 07141416 102177110 7865
PREDŠKOLSKA USTANOVA "MAJSKI CVET" VELIKO GRADIŠTE 42920 840-373661-77 110 07298404 101855212 7866
JAVNA USTANOVA "KULTURNI CENTAR" VELIKO GRADIŠTE 42920 840-430664-79 110 17223909 101365458 7867
NARODNA BIBLIOTEKA "VUK KARADžIĆ" VELIKO GRADIŠTE 42920 840-218664-50 110 07162928 101366442 7868
JP DIREKCIJA ZA IZGRDNjU VELIKO GRADIŠTE 42920 110 17106937 7869
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN 44103 840-117640-94 111 07229305 102223117 7870
OPŠTINSKA UPRAVA VLADIČIN HAN 44103 840-227641-85 111 07222483 100924833 7871
OPŠTINSKA UPRAVA VLADIČIN HAN 44103 840-226641-78 111 07229313 100926793 7872
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE VLADIČIN HAN 44103 840-111644-40 111 07229305 102223117 7873
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE VLADIČIN HAN 44103 840-451644-92 111 17284479 100926103 7874
MESNA ZAJEDNICA BALINOVCE VLADIČIN HAN 44103 840-2082645-60 111 07222769 102440631 7875
MESNA ZAJEDNICA BAČVIŠTE VLADIČIN HAN 44103 840-1469645-37 111 07222777 102688910 7876
MESNA ZAJEDNICA BELANOVCE VLADIČIN HAN 44103 840-1921645-97 111 07222785 102170983 7877
MESNA ZAJEDNICA BELIŠEVO VLADIČIN HAN 44103 840-1793645-74 111 07222793 102170900 7878
MESNA ZAJEDNICA BOGOŠEVO VLADIČIN HAN 44103 840-1990645-95 111 07222807 102688901 7879
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVO VLADIČIN HAN 44103 840-1908645-06 111 07222815 102170653 7880
MESNA ZAJEDNICA VLADIČIN HAN VLADIČIN HAN 44103 840-2005645-06 111 07222823 102170645 7881
MESNA ZAJEDNICA VRBOVO VLADIČIN HAN 44103 840-2095645-54 111 07222831 102170862 7882
MESNA ZAJEDNICA GARINjE VLADIČIN HAN 44103 840-1509645-26 111 07222840 102170934 7883
MESNA ZAJEDNICA GORNjE JABUKOVO VLADIČIN HAN 44103 840-1696645-74 111 07222858 102170661 7884
MESNA ZAJEDNICA GRAMAĐE VLADIČIN HAN 44103 840-1882645-18 111 07222866 102170879 7885
MESNA ZAJEDNICA DEKUTINCE VLADIČIN HAN 44103 840-1529645-69 111 07222874 102170854 7886
MESNA ZAJEDNICA DONjE JABUKOVO VLADIČIN HAN 44103 840-1429645-48 111 07222882 102440682 7887
MESNA ZAJEDNICA DUBLjANE VLADIČIN HAN 44103 840-2110645-62 111 07222904 102170991 7888
MESNA ZAJEDNICA ŽITORAĐE VLADIČIN HAN 44103 840-1586645-80 111 07222963 102170670 7889
MESNA ZAJEDNICA ZEBINCE VLADIČIN HAN 44103 840-2036645-29 111 07222912 102170688 7890
MESNA ZAJEDNICA JAGNjILO VLADIČIN HAN 44103 840-1836645-84 111 07222939 102170707 7891
MESNA ZAJEDNICA JASTREBAC VLADIČIN HAN 44103 840-1763645-58 111 07222947 102170696 7892
MESNA ZAJEDNICA JOVAC VLADIČIN HAN 44103 840-1853645-09 111 07222955 7893
MESNA ZAJEDNICA KALIMANCE VLADIČIN HAN 44103 840-1822645-83 111 07222971 102170766 7894
MESNA ZAJEDNICA KAČAPUN VLADIČIN HAN 44103 840-1659645-09 111 07222980 102170887 7895
MESNA ZAJEDNICA KOZNICA VLADIČIN HAN 44103 840-1977645-04 111 07222998 102170723 7896
MESNA ZAJEDNICA KOPITARCE VLADIČIN HAN 44103 840-1549645-15 111 07223005 102170918 7897
MESNA ZAJEDNICA KOSTOMLATICA VLADIČIN HAN 44103 840-2790645-69 111 07223013 102170731 7898
MESNA ZAJEDNICA KRŽNICE VLADIČIN HAN 44103 840-1964645-10 111 07223021 102170758 7899
MESNA ZAJEDNICA KUKAVICA VLADIČIN HAN 44103 840-2800645-42 111 07223030 7900
MESNA ZAJEDNICA KUNOVO VLADIČIN HAN 44103 840-1808645-82 111 07223048 102170715 7901
MESNA ZAJEDNICA LEBET VLADIČIN HAN 44103 840-2020645-14 111 07223056 102170926 7902
MESNA ZAJEDNICA LEPENICA VLADIČIN HAN 44103 840-1747645-43 111 07223064 102170846 7903
MESNA ZAJEDNICA LETIVIŠTE VLADIČIN HAN 44103 840-2052645-44 111 07223072 102170740 7904
MESNA ZAJEDNICA LjUTEŽ VLADIČIN HAN 44103 840-1567645-44 111 07223099 102688872 7905
MESNA ZAJEDNICA MAZARIĆ VLADIČIN HAN 44103 840-2811645-22 111 07223102 102171009 7906
MESNA ZAJEDNICA MANAJLE VLADIČIN HAN 44103 840-2125645-70 111 07223129 7907
MESNA ZAJEDNICA MANjAK VLADIČIN HAN 44103 840-1409645-05 111 07223137 102170895 7908
MESNA ZAJEDNICA MRTVICA VLADIČIN HAN 44103 840-1934645-91 111 07223145 102440623 7909
MESNA ZAJEDNICA OSTROVICA VLADIČIN HAN 44103 840-1867645-10 111 07223153 102688928 7910
MESNA ZAJEDNICA POLOM VLADIČIN HAN 44103 840-2780645-96 111 07223161 102170774 7911
MESNA ZAJEDNICA PREKODOLCE VLADIČIN HAN 44103 840-1387645-45 111 07223170 102170782 7912
MESNA ZAJEDNICA PRIBOJ VLADIČIN HAN 44103 840-1449645-91 111 07223188 102170942 7913
MESNA ZAJEDNICA RAVNA REKA VLADIČIN HAN 44103 840-1714645-06 111 07223196 7914
MESNA ZAJEDNICA RDOVO VLADIČIN HAN 44103 840-1678645-45 111 07223200 102170811 7915
MESNA ZAJEDNICA REPINCE VLADIČIN HAN 44103 840-1949645-02 111 07223218 102170799 7916
MESNA ZAJEDNICA REPIŠTE VLADIČIN HAN 44103 840-1624645-55 111 07223315 102171025 7917
MESNA ZAJEDNICA RUŽIĆ VLADIČIN HAN 44103 840-1779645-73 111 07223226 102170803 7918
MESNA ZAJEDNICA SELAČKA SENA VLADIČIN HAN 44103 840-1606645-26 111 07223234 102171017 7919
MESNA ZAJEDNICA SRNEĆI DOL VLADIČIN HAN 44103 840-1490645-87 111 07223242 102170838 7920
MESNA ZAJEDNICA STUBAL VLADIČIN HAN 44103 840-1641645-77 111 07223269 102170959 7921
MESNA ZAJEDNICA SUVA MORAVA VLADIČIN HAN 44103 840-1895645-12 111 07223277 102170820 7922
MESNA ZAJEDNICA TEGOVIŠTE VLADIČIN HAN 44103 840-2068645-59 111 07223285 102688889 7923
MESNA ZAJEDNICA URVIČ VLADIČIN HAN 44103 840-2821645-92 111 07223293 102757218 7924
MESNA ZAJEDNICA DžEP VLADIČIN HAN 44103 840-1731645-28 111 07223307 102688897 7925
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA" VLADIČIN HAN 44103 840-280661-08 111 07253869 100927823 7926
BIBLOTEKA "VUK KARADžIĆ" VLADIČIN HAN 44103 840-357664-53 111 17029029 100927294 7927
CENTAR KULTURE "GRADIMIR MIHAJLOVIĆ" VLADIČIN HAN 44103 840-232664-51 111 07204957 100927737 7928
DOO ZA UPRAVLjANjE "SLOBODNA ZONA" VLADIČIN HAN 44103 111 17007254 7929
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE VLADIČIN HAN 44103 111 07282893 7930
JP INFORMATIVNI PRES CENTAR VLADIČIN HAN 44103 111 17007246 7931
SPORTSKI CENTAR "KUNjAK" VLADIČIN HAN 44103 111 07306091 7932
TURISTIČKA ORGANIZACIJA VLADIČIN HAN 44103 111 17523767 7933
SPORTSKI SAVEZ VLADIČIN HAN 44103 111 17426800 7934
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VLADIMIRCI 43602 840-68640-42 112 07171013 101625773 7935
OPŠTINSKA UPRAVA VLADIMIRCI 43602 840-170641-74 112 07355831 101625765 7936
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE VLADIMIRCI 43602 840-330644-21 112 07171013 101625773 7937
MESNA ZAJEDNICA BOBOVIK VLADIMIRCI 43602 840-2055645-65 112 07118112 102998507 7938
MESNA ZAJEDNICA VLADIMIRCI VLADIMIRCI 43602 840-24645-10 112 07118066 102045427 7939
MESNA ZAJEDNICA VLASENICA VLADIMIRCI 43602 840-1966645-24 112 07117990 103006317 7940
MESNA ZAJEDNICA VUKOŠIĆ VLADIMIRCI 43602 840-2008645-27 112 07117981 102440955 7941
MESNA ZAJEDNICA VUČEVICA VLADIMIRCI 43602 840-1992645-12 112 07117949 102323119 7942
MESNA ZAJEDNICA DEBRC VLADIMIRCI 43602 840-50645-95 112 07117892 102440834 7943
MESNA ZAJEDNICA ZVEZD VLADIMIRCI 43602 840-2024645-42 112 07117922 102323135 7944
MESNA ZAJEDNICA JALOVIK VLADIMIRCI 43602 840-1662645-30 112 07117884 101404273 7945
MESNA ZAJEDNICA LOJANICE VLADIMIRCI 43602 840-1869645-24 112 07118147 102333498 7946
MESNA ZAJEDNICA MATIJEVAC VLADIMIRCI 43602 840-1979645-18 112 07117787 102333471 7947
MESNA ZAJEDNICA PROVO VLADIMIRCI 43602 840-2039645-50 112 07117957 101895121 7948
MESNA ZAJEDNICA SKUPLjEN VLADIMIRCI 43602 840-1855645-23 112 07117850 102333502 7949
MESNA ZAJEDNICA "LIPOVICA" JAZOVNIK VLADIMIRCI 43602 840-2070645-73 112 07118074 102440779 7950
MESNA ZAJEDNICA VLADIMIRCI-SELO VLADIMIRCI 43602 840-3991645-37 112 07118023 102961255 7951
MESNA ZAJEDNICA KAONA VLADIMIRCI 43602 840-3969645-77 112 07118082 102440826 7952
MESNA ZAJEDNICA KOZARICA VLADIMIRCI 43602 840-3995645-65 112 07118015 102961255 7953
MESNA ZAJEDNICA KRNIĆ VLADIMIRCI 43602 840-3986645-02 112 07118139 102440762 7954
MESNA ZAJEDNICA KUJAVICA VLADIMIRCI 43602 840-3970645-84 112 07117663 102323098 7955
MESNA ZAJEDNICA MESARCI VLADIMIRCI 43602 840-3992645-44 112 07117825 102323143 7956
MESNA ZAJEDNICA MEHOVINE VLADIMIRCI 43602 840-3994645-58 112 07117868 102678202 7957
MESNA ZAJEDNICA PEJINOVIĆ VLADIMIRCI 43602 840-3993645-51 112 07117906 102333586 7958
MESNA ZAJEDNICA RIĐAKE VLADIMIRCI 43602 840-3990645-30 112 07117841 102323102 7959
PREDŠKOLSKA USTANOVA "SUNCOKRET" VLADIMIRCI 43602 840-200661-30 112 07292201 101625597 7960
BIBLIOTEKA "DIŠA ATIĆ" VLADIMIRCI 43602 840-66664-53 112 07169841 101625601 7961
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE VLADIMIRCI 43602 112 17302043 7962
MESNA ZAJEDNICA BELOTIĆ VLADIMIRCI 43602 112 07118031 7963
MESNA ZAJEDNICA BELjIN VLADIMIRCI 43602 112 07118007 7964
MESNA ZAJEDNICA DRAGOJEVAC VLADIMIRCI 43602 112 07117973 7965
MESNA ZAJEDNICA KRNULE VLADIMIRCI 43602 112 07118040 7966
MESNA ZAJEDNICA MRVSKA VLADIMIRCI 43602 112 07117833 7967
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO VLADIMIRCI 43602 112 07117914 7968
MESNA ZAJEDNICA SUVO SELO VLADIMIRCI 43602 112 07117876 7969
MESNA ZAJEDNICA TRBUŠAC VLADIMIRCI 43602 112 07117965 7970
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VLASOTINCE 42102 840-115640-80 113 07179588 101608258 7971
SKUPŠTINA OPŠTINE VLASOTINCE 42102 840-30641-64 113 07179596 101936713 7972
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU VLASOTINCE 42102 840-205644-19 113 06393977 101608299 7973
FOND ZA FINANSIRANjE ODBRANBENIH VLASOTINCE 42102 840-307644-54 113 07179588 101608258 7974
PRIPREMA OD RATNIH DEJSTVA
MESNA ZAJEDNICA ALEKSINE VLASOTINCE 42102 840-3235645-80 113 07103476 102409842 7975
MESNA ZAJEDNICA BATULOVCE VLASOTINCE 42102 840-2046645-02 113 07103484 102678341 7976
MESNA ZAJEDNICA BOLjARE VLASOTINCE 42102 840-2305645-69 113 07103492 102410063 7977
MESNA ZAJEDNICA BORIN DOL VLASOTINCE 42102 840-2391645-89 113 07103506 102409947 7978
MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA VLASOTINCE 42102 840-2292645-75 113 07103514 102410080 7979
MESNA ZAJEDNICA GLOŽANE VLASOTINCE 42102 840-3386645-70 113 07103522 102410022 7980
MESNA ZAJEDNICA GORNjA LOMNICA VLASOTINCE 42102 840-2344645-51 113 07103549 102409883 7981
MESNA ZAJEDNICA GORNjA LOPUŠNjA VLASOTINCE 42102 840-3382645-42 113 07103557 102409891 7982
MESNA ZAJEDNICA GORNjI DEJAN VLASOTINCE 42102 840-2014645-69 113 07103565 102678448 7983
MESNA ZAJEDNICA GORNjI PRISJAN VLASOTINCE 42102 840-2206645-55 113 07103590 102410006 7984
MESNA ZAJEDNICA GRADIŠTE VLASOTINCE 42102 840-1999645-61 113 07103603 102409963 7985
MESNA ZAJEDNICA GUNjETINA VLASOTINCE 42102 840-3561645-34 113 07390904 102410071 7986
MESNA ZAJEDNICA DADINCE VLASOTINCE 42102 840-2251645-79 113 07103611 102678384 7987
MESNA ZAJEDNICA DOBROVIŠ VLASOTINCE 42102 840-1901645-54 113 07103620 102678405 7988
MESNA ZAJEDNICA DONjA LOMNICA VLASOTINCE 42102 840-2416645-70 113 07103638 102409906 7989
MESNA ZAJEDNICA DONjA LOPUŠNA VLASOTINCE 42102 840-1916645-62 113 07103646 102409998 7990
MESNA ZAJEDNICA DONjE GARE VLASOTINCE 42102 840-2318645-63 113 07103654 102410039 7991
MESNA ZAJEDNICA DONjI DEJAN VLASOTINCE 42102 840-2380645-12 113 07103662 102678430 7992
MESNA ZAJEDNICA ZLATIĆEVO VLASOTINCE 42102 840-2030645-84 113 07103573 102678464 7993
MESNA ZAJEDNICA JAKOVLjEVO VLASOTINCE 42102 840-1876645-73 113 07103697 102410119 7994
MESNA ZAJEDNICA JASTREBAC VLASOTINCE 42102 840-1943645-57 113 07103719 102410098 7995
MESNA ZAJEDNICA KOZILO VLASOTINCE 42102 840-2429645-64 113 07103727 102678350 7996
MESNA ZAJEDNICA KOMARICA VLASOTINCE 42102 840-2162645-38 113 07103735 102409955 7997
MESNA ZAJEDNICA KONOPNICA VLASOTINCE 42102 840-1972645-66 113 07103743 102409980 7998
MESNA ZAJEDNICA KRSTIĆEVO VLASOTINCE 42102 840-3559645-20 113 07390939 102410127 7999
MESNA ZAJEDNICA KRUŠEVICA VLASOTINCE 42102 840-2356645-38 113 07103751 102410102 8000
MESNA ZAJEDNICA KUKAVICA VLASOTINCE 42102 840-3260645-61 113 07103891 102678309 8001
MESNA ZAJEDNICA LADOVICA VLASOTINCE 42102 840-2332645-64 113 07103760 102409875 8002
MESNA ZAJEDNICA LIPOVICA VLASOTINCE 42102 840-2266645-87 113 07103786 102409939 8003
MESNA ZAJEDNICA ORAŠJE VLASOTINCE 42102 840-1985645-60 113 07103778 102409971 8004
MESNA ZAJEDNICA PREDANČA VLASOTINCE 42102 840-3571645-07 113 17218328 102678497 8005
MESNA ZAJEDNICA PRILEPAC VLASOTINCE 42102 840-3384645-56 113 07103794 102678421 8006
MESNA ZAJEDNICA RAVNA GORA VLASOTINCE 42102 840-3575645-35 113 17272896 102409859 8007
MESNA ZAJEDNICA RAVNI DEL VLASOTINCE 42102 840-2368645-25 113 07103808 102678333 8008
MESNA ZAJEDNICA RAJIĆEVO VLASOTINCE 42102 840-3560645-27 113 07390912 102678413 8009
MESNA ZAJEDNICA SVOĐE VLASOTINCE 42102 840-2062645-17 113 07103816 102678392 8010
MESNA ZAJEDNICA SKRAPEŽ VLASOTINCE 42102 840-2103645-13 113 07103824 102410135 8011
MESNA ZAJEDNICA SREDOR VLASOTINCE 42102 840-2077645-25 113 07103832 102409914 8012
MESNA ZAJEDNICA STAJKOVCE VLASOTINCE 42102 840-2221645-63 113 07103859 102409922 8013
MESNA ZAJEDNICA STRANjEVO VLASOTINCE 42102 840-3885645-71 113 17265717 102678501 8014
MESNA ZAJEDNICA CRNA TRAVA VLASOTINCE 42102 840-2236645-71 113 07103867 102409867 8015
MESNA ZAJEDNICA CRNATOVO VLASOTINCE 42102 840-2280645-88 113 07103875 102410143 8016
MESNA ZAJEDNICA ŠIŠAVA VLASOTINCE 42102 840-2442645-58 113 07103883 102410047 8017
MESNA ZAJEDNICA "ROSULjA" VLASOTINCE 42102 840-1928645-49 113 07103468 102678472 8018
MESNA ZAJEDNICA DONjI PRISJAN VLASOTINCE 42102 840-2403645-76 113 07103689 102410055 8019
MESNA ZAJEDNICA "JEZDINE" GORNjI ORAH VLASOTINCE 42102 840-3567645-76 113 17049500 102678317 8020
MESNA ZAJEDNICA "PRŽOJNE" PRŽOJNE VLASOTINCE 42102 840-3570645-97 113 17103881 102678368 8021
MESNA ZAJEDNICA "ĆUOVO" GORNjI ORAH VLASOTINCE 42102 840-3569645-90 113 17103792 102678376 8022
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" VLASOTINCE 42102 840-3566645-69 113 17026160 102678489 8023
PREDŠKOLSKA USTANOVA "MILKA DIMANIĆ" VLASOTINCE 42102 840-410661-45 113 07255462 101607909 8024
KULTURNI CENTAR "25. MAJ" VLASOTINCE 42102 840-287664-48 113 07139675 100921896 8025
NARODNA BIBLIOTEKA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VLASOTINCE 42102 840-441664-59 113 17123726 100921167 8026
DRUŠTVO ZA TELESNO VASPITANjE I VLASOTINCE 42102 113 07216351 8027
REKREACIJU "PARTIZAN"
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNjU VLASOTINCE 42102 113 07104936 8028
MESNA ZAJEDNICA "ČUOVO" GORNjI ORAH VLASOTINCE 42102 113 17103792 8029
SOFK-a VLASOTINCE 42102 113 07333030 8030
FONDACIJA DAROVITIH "KIĆA" VLASOTINCE 42102 113 17215493 8031
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VRANjE 44100 840-22640-11 114 07179693 102184184 8032
OPŠTINSKA UPRAVA VRANjE 44100 840-225641-71 114 07179715 100548456 8033
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO VRANjE 44100 840-448641-80 114 17467913 102639129 8034
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE VRANjE 44100 840-66644-16 114 17270508 102188186 8035
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU VRANjE 44100 840-40644-28 114 17270494 102184019 8036
MESNA ZAJEDNICA BARELIĆ VRANjE 44100 840-604645-93 114 07104537 102783232 8037
MESNA ZAJEDNICA BRESNICA VRANjE 44100 840-1344645-35 114 07104693 102783169 8038
MESNA ZAJEDNICA BUSTRANjE VRANjE 44100 840-203645-02 114 07104545 102783249 8039
MESNA ZAJEDNICA VRANjE VRANjE 44100 840-149645-12 114 07104588 102783304 8040
MESNA ZAJEDNICA VRANjSKA BANjA VRANjE 44100 840-900645-31 114 07104596 102783224 8041
MESNA ZAJEDNICA GOLEMO SELO VRANjE 44100 840-178645-21 114 07104529 102783415 8042
MESNA ZAJEDNICA DONjE TREBESINjE VRANjE 44100 840-390645-50 114 07104561 102783511 8043
MESNA ZAJEDNICA DONjI VRTOGOŠ VRANjE 44100 840-364645-62 114 07104731 102783423 8044
MESNA ZAJEDNICA DONjI NERADOVAC VRANjE 44100 840-2964645-26 114 07104600 102783281 8045
MESNA ZAJEDNICA DRENOVAC VRANjE 44100 840-494645-02 114 07104618 102783458 8046
MESNA ZAJEDNICA DUBNICA VRANjE 44100 840-1006645-94 114 07104570 102783440 8047
MESNA ZAJEDNICA KORBEVAC VRANjE 44100 840-441645-19 114 07104626 102783431 8048
MESNA ZAJEDNICA KRIVA FEJA VRANjE 44100 840-548645-89 114 07104634 102783474 8049
MESNA ZAJEDNICA LEPČINjCE VRANjE 44100 840-519645-80 114 07104642 102783466 8050
MESNA ZAJEDNICA MOŠTANICA VRANjE 44100 840-942645-34 114 07104669 102783290 8051
MESNA ZAJEDNICA PAVLOVAC VRANjE 44100 840-311645-79 114 07104707 102783482 8052
MESNA ZAJEDNICA PRVONEK VRANjE 44100 840-338645-74 114 07104740 102783273 8053
MESNA ZAJEDNICA RATAJE VRANjE 44100 840-284645-84 114 07104677 102783499 8054
MESNA ZAJEDNICA RISTOVAC VRANjE 44100 840-3038645-59 114 07104715 102783503 8055
MESNA ZAJEDNICA SODERCE VRANjE 44100 840-986645-51 114 07104758 102783520 8056
MESNA ZAJEDNICA STARI GLOG VRANjE 44100 840-231645-04 114 07104685 102783265 8057
MESNA ZAJEDNICA TESTOVIŠTE VRANjE 44100 840-1323645-82 114 07104723 102783562 8058
MESNA ZAJEDNICA TIBUŽDE VRANjE 44100 840-3031645-10 114 07104766 102783538 8059
MESNA ZAJEDNICA ĆUKOVAC VRANjE 44100 840-467645-07 114 07104774 102783257 8060
MESNA ZAJEDNICA "BORA STANKOVIĆ" VRANjE 44100 840-1303645-39 114 07104782 102783216 8061
MESNA ZAJEDNICA "OLIVERA-VERICA VRANjE 44100 840-3186645-28 114 07344538 102783208 8062
ĐORĐEVIĆ"
MESNA ZAJEDNICA "SAVA KOVAČEVIĆ" VRANjE 44100 840-1283645-93 114 07104812 102783193 8063
MESNA ZAJEDNICA "SIMA POGAČAREVIĆ" VRANjE 44100 840-3189645-49 114 07344520 102783546 8064
MESNA ZAJEDNICA "ĆIRA STANKOVIĆ" VRANjE 44100 840-3183645-07 114 07344546 102783185 8065
PRVA MESNA ZAJEDNICA VRANjE 44100 840-1196645-66 114 07104553 102783554 8066
TREĆA MESNA ZAJEDNICA VRANjE 44100 840-1156645-77 114 07104804 102783177 8067
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠE DETE" VRANjE 44100 840-92661-50 114 07139047 100553668 8068
ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" VRANjE 44100 840-104664-28 114 07196776 100547402 8069
JAVNA USTANOVA DOM KULTURE "BORA VRANjE 44100 840-117664-22 114 07139004 100554200 8070
STANKOVIĆ"
JAVNA USTANOVA NARODNI UNIVERZITET VRANjE 44100 840-106664-42 114 07138270 100549432 8071
JAVNA USTANOVA OMLADINSKI KULTURNI VRANjE 44100 840-383664-41 114 17226207 100553957 8072
CENTAR
JU POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" VRANjE 44100 840-759664-54 114 17499688 102968971 8073
NARODNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" VRANjE 44100 840-112664-84 114 07138997 100547398 8074
NARODNI MUZEJ VRANjE 44100 840-101664-07 114 07196784 100547380 8075
TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRANjE VRANjE 44100 840-675664-48 114 17043030 100553107 8076
ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA VRANjE 44100 840-674664-41 114 17011847 100547419 8077
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I VRANjE 44100 114 17106279 8078
GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE
JP UPRAVA BANjE VRANjSKA BANjA VRANjE 44100 114 17107526 8079
KNjIŽEVNA ZAJEDNICA "BORA STANKOVIĆ" VRANjE 44100 114 07360371 8080
OMLADINSKI SAVEZ VRANjE 44100 114 07208073 8081
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VRNjAČKA BANjA 41820 840-75640-91 115 07175981 100917981 8082
OPŠTINSKA UPRAVA VRNjAČKA BANjA 41820 840-204641-21 115 07176023 100917037 8083
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU VRNjAČKA BANjA 41820 840-155644-57 115 07175981 100917981 8084
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE VRNjAČKA BANjA 41820 840-58644-57 115 17267116 102710513 8085
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA VRANEŠI VRNjAČKA BANjA 41820 840-166645-34 115 07176708 101077168 8086
MESNA ZAJEDNICA VRNjAČKA BANjA VRNjAČKA BANjA 41820 840-83645-35 115 07176066 101077377 8087
MESNA ZAJEDNICA VRNjCI VRNjAČKA BANjA 41820 840-245645-05 115 07177348 102168122 8088
MESNA ZAJEDNICA GRAČAC VRNjAČKA BANjA 41820 840-112645-44 115 07176503 100917973 8089
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO VRNjAČKA BANjA 41820 840-191645-15 115 07176520 100917061 8090
MESNA ZAJEDNICA PODUNAVCI VRNjAČKA BANjA 41820 840-219645-17 115 07176538 102428799 8091
MESNA ZAJEDNICA RSOVCI VRNjAČKA BANjA 41820 840-2303645-55 115 07954620 100918146 8092
MESNA ZAJEDNICA RUĐINCI VRNjAČKA BANjA 41820 840-2290645-61 115 07406592 100918785 8093
MESNA ZAJEDNICA STANIŠINCI VRNjAČKA BANjA 41820 840-975645-71 115 07176511 102168163 8094
MESNA ZAJEDNICA ŠTULAC VRNjAČKA BANjA 41820 840-2278645-74 115 07406606 102428723 8095
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOST" VRNjAČKA BANjA 41820 840-276661-77 115 07294409 100917916 8096
KULTURNI CENTAR VRNjAČKA BANjA 41820 840-231664-44 115 07177453 100919227 8097
NARODNA BIBLIOTEKA "DR DUŠAN RADIĆ" VRNjAČKA BANjA 41820 840-358664-60 115 17047736 100919235 8098
TURISTIČKO - SPORTSKI CENTAR "VRNjAČKA VRNjAČKA BANjA 41820 840-350664-04 115 17009486 100919624 8099
BANjA"
JP VRNjAČKE NOVINE I RTV VRNjAČKA BANjA 41820 115 17019864 8100
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I VRNjAČKA BANjA 41820 115 07176562 8101
GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE
JP NATURAL GAS VRNjAČKA BANjA 41820 115 17190431 8102
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ZAJEČAR 44200 840-155640-69 116 07189923 101757838 8103
AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ I ZAJEČAR 44200 840-257641-04 116 07637527 101330294 8104
LOKALNU SAMOUPRAVU
OPŠTINSKA UPRAVA ZAJEČAR 44200 840-200641-90 116 07190000 100576740 8105
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ZAJEČAR 44200 840-216641-08 116 07190077 101333709 8106
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE ZAJEČAR 44200 840-380644-80 116 17261045 102207385 8107
MESNA ZAJEDNICA BOROVAC ZAJEČAR 44200 840-1980645-25 116 07228163 101332843 8108
MESNA ZAJEDNICA BRUSNIK ZAJEČAR 44200 840-2127645-84 116 07228155 102574763 8109
MESNA ZAJEDNICA VELIKA JASIKOVA ZAJEČAR 44200 840-2425645-36 116 07229518 101335887 8110
MESNA ZAJEDNICA VELIKI IZVOR ZAJEČAR 44200 840-2186645-12 116 07224478 101333985 8111
MESNA ZAJEDNICA VELIKI JASENOVAC ZAJEČAR 44200 840-2056645-72 116 07244908 102102354 8112
MESNA ZAJEDNICA VRAZOGRNAC ZAJEČAR 44200 840-2486645-75 116 07228147 101335485 8113
MESNA ZAJEDNICA VRBICA ZAJEČAR 44200 840-1937645-15 116 07228139 101335194 8114
MESNA ZAJEDNICA VRETARNICA ZAJEČAR 44200 840-2474645-88 116 07223749 101332802 8115
MESNA ZAJEDNICA GAMZIGRAD ZAJEČAR 44200 840-2496645-48 116 07228112 102236646 8116
MESNA ZAJEDNICA GAMZIGRADSKA BANjA ZAJEČAR 44200 840-2552645-52 116 17025635 102207141 8117
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVICA ZAJEČAR 44200 840-2363645-87 116 07234546 101757493 8118
MESNA ZAJEDNICA GORNjA BELA REKA ZAJEČAR 44200 840-2327645-29 116 07240538 101332056 8119
MESNA ZAJEDNICA GRADSKOVO ZAJEČAR 44200 840-2300645-34 116 07228104 102102188 8120
MESNA ZAJEDNICA GRLIŠTE ZAJEČAR 44200 840-2339645-16 116 07232926 102123913 8121
MESNA ZAJEDNICA GRLjAN ZAJEČAR 44200 840-2230645-29 116 07220766 101332659 8122
MESNA ZAJEDNICA DUBOČANE ZAJEČAR 44200 840-2142645-92 116 07233272 101334732 8123
MESNA ZAJEDNICA ZAGRAĐE ZAJEČAR 44200 840-2157645-03 116 07228082 100587594 8124
MESNA ZAJEDNICA ZVEZDAN ZAJEČAR 44200 840-2462645-04 116 07229534 101329989 8125
MESNA ZAJEDNICA KLENOVAC ZAJEČAR 44200 840-2201645-20 116 07228074 100587932 8126
MESNA ZAJEDNICA KOPRIVNICA ZAJEČAR 44200 840-2071645-80 116 07231474 101335268 8127
MESNA ZAJEDNICA LASOVO ZAJEČAR 44200 840-2098645-75 116 07234856 101334247 8128
MESNA ZAJEDNICA LENOVAC ZAJEČAR 44200 840-2245645-37 116 07242247 101334450 8129
MESNA ZAJEDNICA LESKOVAC ZAJEČAR 44200 840-2288645-47 116 07243235 101332714 8130
MESNA ZAJEDNICA LUBNICA ZAJEČAR 44200 840-2412645-42 116 07240686 101335524 8131
MESNA ZAJEDNICA MALI IZVOR ZAJEČAR 44200 840-1993645-19 116 07228058 101332763 8132
MESNA ZAJEDNICA MALI JASENOVAC ZAJEČAR 44200 840-2351645-03 116 07229488 102917541 8133
MESNA ZAJEDNICA MARINOVAC ZAJEČAR 44200 840-1967645-31 116 07231482 102236515 8134
MESNA ZAJEDNICA METRIŠ ZAJEČAR 44200 840-2509645-42 116 07228040 102102207 8135
MESNA ZAJEDNICA NIKOLIĆEVO ZAJEČAR 44200 840-2398645-41 116 07237499 100577277 8136
MESNA ZAJEDNICA PLANINICA ZAJEČAR 44200 840-2375645-74 116 07231458 101333686 8137
MESNA ZAJEDNICA PRLITA ZAJEČAR 44200 840-2261645-52 116 07240244 101332337 8138
MESNA ZAJEDNICA RGOTINA ZAJEČAR 44200 840-2009645-34 116 07231512 101328822 8139
MESNA ZAJEDNICA SALAŠ ZAJEČAR 44200 840-2113645-83 116 07148160 102207221 8140
MESNA ZAJEDNICA SELAČKA ZAJEČAR 44200 840-1952645-23 116 07228031 101334159 8141
MESNA ZAJEDNICA TABAKOVAC ZAJEČAR 44200 840-2172645-11 116 07228023 102587727 8142
MESNA ZAJEDNICA TRNAVAC ZAJEČAR 44200 840-2275645-53 116 07228015 101334425 8143
MESNA ZAJEDNICA HALOVO ZAJEČAR 44200 840-2450645-17 116 07223706 101329825 8144
MESNA ZAJEDNICA ČOKONjAR ZAJEČAR 44200 840-2531645-02 116 07234554 100587543 8145
MESNA ZAJEDNICA ŠIPIKOVO ZAJEČAR 44200 840-2215645-21 116 07231504 102708875 8146
MESNA ZAJEDNICA ŠLjIVAR ZAJEČAR 44200 840-2313645-28 116 07240694 101335637 8147
MESNA ZAJEDNICA "KARAĐORĐEV VENAC" ZAJEČAR 44200 840-2025645-49 116 07215550 100587764 8148
MESNA ZAJEDNICA "KOTLUJEVAC" ZAJEČAR 44200 840-2519645-15 116 07189435 100587295 8149
MESNA ZAJEDNICA "KRALjEVICA" ZAJEČAR 44200 840-2386645-54 116 07148496 101757942 8150
MESNA ZAJEDNICA "MILENKO BRKOVIĆ CRNI" ZAJEČAR 44200 840-2040645-57 116 07148500 101951391 8151
MESNA ZAJEDNICA "TIMOK" ZAJEČAR 44200 840-2436645-16 116 07189443 101757846 8152
MESNA ZAJEDNICA MALA JASIKOVA ZAJEČAR 44200 840-3842645-61 116 07228066 101951439 8153
PREDŠKOLSKA USTANOVA "ĐULIĆI" ZAJEČAR 44200 840-248661-75 116 07147953 101333969 8154
ZADUŽBINA "NIKOLA PAŠIĆ" ZAJEČAR 44200 840-720664-72 116 06872590 101334845 8155
ISTORIJSKI ARHIV "TIMOČKA KRAJINA" ZAJEČAR 44200 840-214664-22 116 07218656 101327629 8156
MATIČNA BIBLIOTEKA "SVETOZAR MARKOVIĆ" ZAJEČAR 44200 840-208664-77 116 07147872 100586921 8157
NARODNI MUZEJ "ZAJEČAR" ZAJEČAR 44200 840-213664-15 116 07218729 100586913 8158
NOVINSKA USTANOVA "TIMOK" ZAJEČAR 44200 840-654664-95 116 07252099 101327508 8159
POZORIŠTE "ZORAN RADMILOVIĆ" ZAJEČAR 44200 840-170664-05 116 07147902 101335581 8160
RADIO TELEVIZIJA ZAJEČAR ZAJEČAR 44200 840-653664-88 116 17431714 100578786 8161
SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR ZAJEČAR 44200 840-652664-81 116 07222629 100578972 8162
TURISTIČKA ORGANIZACIJA ZAJEČAR 44200 840-595664-70 116 17182021 101334812 8163
FONDACIJA ZA PODSTICAJ RAĐANjA DECE ZAJEČAR 44200 840-721664-79 116 17261860 101757715 8164
JP "PROSTOR" ZAJEČAR 44200 840-- 116 06454364 8165
FOND ZA RAZVOJ I UNAPREĐENjE ZAJEČAR 44200 840-- 116 07189923 8166
POLjOPRIVREDE
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ŽABARI 42960 840-65640-21 117 07162456 102672556 8167
OPŠTINSKA UPRAVA ŽABARI 42960 840-172641-88 117 07162618 101380570 8168
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE ŽABARI 42960 840-197644-60 117 07162456 102672556 8169
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU ŽABARI 42960 840-135644-14 117 17285017 102957519 8170
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA BRZOHODE ŽABARI 42960 840-1433645-76 117 07141181 102957502 8171
MESNA ZAJEDNICA VITEŽEVO ŽABARI 42960 840-1453645-22 117 07200005 101380537 8172
MESNA ZAJEDNICA VLAŠKI DO ŽABARI 42960 840-1391645-73 117 07264747 101380150 8173
MESNA ZAJEDNICA ŽABARI ŽABARI 42960 840-1370645-23 117 07141254 101975332 8174
MESNA ZAJEDNICA ŽABARI ŽABARI 42960 840-1413645-33 117 07141165 101380529 8175
MESNA ZAJEDNICA KOČETIN ŽABARI 42960 840-1512645-47 117 07141211 101975277 8176
MESNA ZAJEDNICA MIRIJEVO ŽABARI 42960 840-1349645-70 117 07228619 102672548 8177
MESNA ZAJEDNICA OREOVICA ŽABARI 42960 840-1328645-20 117 07141220 101380289 8178
MESNA ZAJEDNICA POLANTA ŽABARI 42960 840-1011645-32 117 07141190 101975373 8179
MESNA ZAJEDNICA PORODIN ŽABARI 42960 840-1307645-67 117 07141297 101580543 8180
MESNA ZAJEDNICA SVINjAREVO ŽABARI 42960 840-3044645-04 117 07141203 101975381 8181
MESNA ZAJEDNICA SIBNICA ŽABARI 42960 840-1182645-65 117 07141238 101975390 8182
MESNA ZAJEDNICA SIMIĆEVO ŽABARI 42960 840-1287645-24 117 07141262 101379893 8183
MESNA ZAJEDNICA TIĆEVAC ŽABARI 42960 840-1531645-83 117 07141246 101975285 8184
MESNA ZAJEDNICA ČETEREŽE ŽABARI 42960 840-1492645-04 117 07264623 101379617 8185
MESNA ZAJEDNICA TOČKA ŽABARI 42960 840-3981645-64 117 17442279 103034812 8186
PREDŠKOLSKA USTANOVA "MORAVSKI CVET" ŽABARI 42960 840-479661-43 117 17225243 101580359 8187
NARODNA BIBLIOTEKA "PROFESOR DR ŽABARI 42960 840-381664-27 117 06168604 101380867 8188
ALEKSANDAR IVIĆ"
CENTAR ZA KULTURU ŽABARI 42960 840-448664-11 117 17427920 101975228 8189
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU ŽABARI 42960 117 17280511 8190
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ŽAGUBICA 42930 840-130640-88 118 07162715 102775722 8191
OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU ŽAGUBICA 42930 840-231641-16 118 07354070 101579557 8192
I DRUŠTVENE DELATNOSTI
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE ŽAGUBICA 42930 840-344644-22 118 07162715 102632718 8193
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADNjE ŽAGUBICA 42930 840-114644-61 118 17270532 102501009 8194
MESNA ZAJEDNICA MILATOVAC ŽAGUBICA 42930 840-2603645-21 118 07140819 102428348 8195
MESNA ZAJEDNICA SELIŠTE ŽAGUBICA 42930 840-3039645-66 118 07319797 102428557 8196
MESNA ZAJEDNICA SUVI DO ŽAGUBICA 42930 840-2592645-41 118 07140835 102478351 8197
MESNA ZAJEDNICA "BIGAR" SIGE ŽAGUBICA 42930 840-2659645-25 118 07140690 102428313 8198
MESNA ZAJEDNICA "BUDUĆNOST" BLIZNAK ŽAGUBICA 42930 840-2647645-38 118 07140754 101379502 8199
MESNA ZAJEDNICA "BUDUĆNOST" JOŠANICA ŽAGUBICA 42930 840-2583645-75 118 07140762 102886937 8200
MESNA ZAJEDNICA "VRELO" ŽAGUBICA 42930 840-2553645-59 118 07140789 102428321 8201
MESNA ZAJEDNICA "VRELO" MILANOVAC ŽAGUBICA 42930 840-2681645-82 118 07222297 102939847 8202
MESNA ZAJEDNICA "VUKOVAC" VUKOVAC ŽAGUBICA 42930 840-2636645-58 118 07140665 102500991 8203
MESNA ZAJEDNICA "GORNjAK" KREPOLjIN ŽAGUBICA 42930 840-2563645-32 118 07140878 102428330 8204
MESNA ZAJEDNICA "JEDINSTVO" LAZNICA ŽAGUBICA 42930 840-2573645-05 118 07140746 101579918 8205
MESNA ZAJEDNICA "KRUPAJA" KRUPAJA ŽAGUBICA 42930 840-2670645-05 118 07140703 102428389 8206
MESNA ZAJEDNICA "MLAVA" RIBARE ŽAGUBICA 42930 840-2624645-71 118 07140886 102939839 8207
MESNA ZAJEDNICA "PIONIR" IZVORICA ŽAGUBICA 42930 840-2615645-08 118 07238258 102939855 8208
MESNA ZAJEDNICA "POBEDA" OŠANICA ŽAGUBICA 42930 840-2542645-79 118 07140924 102428549 8209
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" ŽAGUBICA 42930 840-398661-58 118 07347430 101378809 8210
KULTURNO PROSVETNI CENTAR "JOVAN ŽAGUBICA 42930 840-338664-17 118 07351020 101579942 8211
ŠERBANOVIĆ"
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I RAZVOJ ŽAGUBICA 42930 118 17121332 8212
JP TURISTIČKA ORGANIZACIJA ŽAGUBICA 42930 118 17208926 8213
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ŽITORAĐA 43100 840-7640-03 119 07215444 100762880 8214
OPŠTINSKA UPRAVA ŽITORAĐA 43100 840-67641-32 119 07215444 100762880 8215
OPŠTISKI ŠTAB ZA RASELjENA LICA ŽITORAĐA 43100 840-431641-58 119 07898100 102199609 8216
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU ŽITORAĐA 43100 840-195644-46 119 07215479 100369149 8217
MESNA ZAJEDNICA DONjE CRNATOVO ŽITORAĐA 43100 840-1110645-46 119 07300956 102645666 8218
MESNA ZAJEDNICA ŽITORAĐA ŽITORAĐA 43100 840-701645-93 119 07108451 100762404 8219
MESNA ZAJEDNICA JASENICA ŽITORAĐA 43100 840-870645-15 119 07301057 102645826 8220
MESNA ZAJEDNICA KONjARNIK ŽITORAĐA 43100 840-1360645-50 119 07108435 102645607 8221
MESNA ZAJEDNICA NOVO MOMČILOVO ŽITORAĐA 43100 840-1601645-88 119 07108460 102645754 8222
MESNA ZAJEDNICA PEJKOVAC ŽITORAĐA 43100 840-1045645-76 119 07301073 102645762 8223
MESNA ZAJEDNICA PODINA ŽITORAĐA 43100 840-1879645-94 119 07301090 102645703 8224
MESNA ZAJEDNICA REČICA ŽITORAĐA 43100 840-1192645-38 119 07301103 102645818 8225
MESNA ZAJEDNICA SAMARINOVAC ŽITORAĐA 43100 840-1773645-31 119 07295316 102645800 8226
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PRVA RADOST" ŽITORAĐA 43100 840-193661-78 119 07309465 100762201 8227
NARODNA BIBLIOTEKA ŽITORAĐA 43100 840-93664-48 119 17103091 100368620 8228
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE - RAKOVICA BEOGRAD 40600 840-153640-55 120 07003862 101556259 8229
OPŠTINSKA UPRAVA RAKOVICE BEOGRAD 40600 840-368641-05 120 07450168 100172514 8230
MESNA ZAJEDNICA "MILjAKOVAC" BEOGRAD 40600 840-3340645-39 120 07003935 102619368 8231
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE LAPOVO 41702 840-139640-54 121 07703805 102701530 8232
OPŠTINSKA UPRAVA LAPOVO 41702 840-222641-50 121 07713754 101888526 8233
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU LAPOVO 41702 840-74644-72 121 17270575 102746927 8234
OPŠTINE
FOND ZA GRAĐ. ZEM. KOM. DEL. ZAŠ. ŽIV. LAPOVO 41702 840-300644-05 121 06110487 102701521 8235
SREDINE I IZGR. OBJ. VODOPRIVREDE
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU LAPOVO 41702 840-386644-25 121 17224972 102366567 8236
MESNA ZAJEDNICA LAPOVO 41702 840-55645-33 121 07149344 102793441 8237
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA MLADOST" LAPOVO 41702 840-443661-82 121 07877757 100980389 8238
OPŠTINSKA BIBLIOTEKA "SLOVO" LAPOVO 41702 840-445664-87 121 17036521 100980477 8239
CENTAR ZA KULTURU "STEFAN NEMANjA" LAPOVO 41702 840-384664-48 121 07652038 101888204 8240
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE NIŠKA BANjA 42500 840-159640-97 122 17285564 101466727 8241
OPŠTINSKA UPRAVA NIŠKA BANjA 42500 840-284641-96 122 17285599 101466719 8242
JP DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE I RAZVOJ NIŠKA BANjA 42500 122 17044397 8243
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ADA 46630 840-53640-34 201 08070636 100985448 8244
OPŠTINSKA UPRAVA ADA 46630 840-128641-71 201 08070644 100983318 8245
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ADA 46630 840-59641-73 201 08071799 100983326 8246
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE ADA 46630 840-202644-95 201 08667675 102067887 8247
MESNA ZAJEDNICA MOL ADA 46630 840-127645-52 201 08018634 101092903 8248
MESNA ZAJEDNICA UTRINE ADA 46630 840-181645-42 201 08018642 100982583 8249
MESNA ZAJEDNICA BROJ 1 ADA 46630 840-44645-53 201 08018618 100982575 8250
MESNA ZAJEDNICA BROJ 2 ADA 46630 840-98645-43 201 08018626 101092122 8251
PREDŠKOLSKA USTANOVA "ČIKA JOVA ZMAJ" ADA 46630 840-32661-18 201 08018561 100983625 8252
BIBLIOTEKA "SARVAŠ GABOR" ADA 46630 840-94664-55 201 08018529 100985920 8253
CENTAR ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU ADA 46630 201 08082707 8254
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ALIBUNAR 46001 840-23640-18 202 08060975 101084202 8255
OPŠTINSKA UPRAVA ALIBUNAR 46001 840-81641-33 202 08173338 101084180 8256
TURISTIČKA ORGANIZACIJA ALIBUNAR 46001 840-275641-33 202 08659656 101845975 8257
SREDSTVA ZA OBEZBEĐENjE SAOBRAĆAJA ALIBUNAR 46001 840-251644-50 202 08788111 102129709 8258
FOND ZA IZGRADNjU STANOVA SOLIDARNOSTI ALIBUNAR 46001 840-372644-24 202 08704945 102095405 8259
OPŠTINE
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE ALIBUNAR 46001 840-52644-15 202 08788103 102129717 8260
MESNA ZAJEDNICA ALIBUNAR ALIBUNAR 46001 840-1007645-04 202 08031843 101086021 8261
MESNA ZAJEDNICA BANATSKI KARLOVAC ALIBUNAR 46001 840-496645-16 202 08031711 101087627 8262
MESNA ZAJEDNICA VLADIMIROVAC ALIBUNAR 46001 840-521645-94 202 08031797 101086208 8263
MESNA ZAJEDNICA DOBRICA ALIBUNAR 46001 840-943645-41 202 08070172 102413869 8264
MESNA ZAJEDNICA ILANDžA ALIBUNAR 46001 840-469645-21 202 08031851 102095430 8265
MESNA ZAJEDNICA JANOŠIK ALIBUNAR 46001 840-1093645-24 202 08031835 101087709 8266
MESNA ZAJEDNICA LOKVE ALIBUNAR 46001 840-707645-38 202 08031827 101085947 8267
MESNA ZAJEDNICA NIKOLINCI ALIBUNAR 46001 840-443645-33 202 08031991 101087506 8268
MESNA ZAJEDNICA NOVI KOZJAK ALIBUNAR 46001 840-921645-81 202 08032009 102413877 8269
MESNA ZAJEDNICA SELEUŠ ALIBUNAR 46001 840-551645-13 202 08031819 101087598 8270
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" ALIBUNAR 46001 840-447661-13 202 08643466 101084464 8271
DOM KULTURE VLADIMIROVAC ALIBUNAR 46001 840-344664-59 202 08274274 102315348 8272
DOM KULTURE NIKOLINCI ALIBUNAR 46001 840-372664-61 202 08283451 102315397 8273
DOM KULTURE SELEUC ALIBUNAR 46001 840-422664-23 202 08749272 102019535 8274
DOM KULTURE "MLADOST" ALIBUNAR 46001 840-399664-56 202 08648450 101086030 8275
KULTURNI CENTAR "D. MILUTINOVIĆ" B. ALIBUNAR 46001 840-336664-03 202 08261920 101087678 8276
KARLOVAC
OPŠTINSKA BIBLIOTEKA "VUK KARADžIĆ" ALIBUNAR 46001 840-389664-83 202 08610924 101084155 8277
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE APATIN 46310 840-54640-41 203 08350957 101269416 8278
OPŠTINSKA UPRAVA APATIN 46310 840-195641-55 203 08350957 101269416 8279
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO APATIN 46310 840-36641-09 203 08350957 101269416 8280
MESNA ZAJEDNICA APATIN APATIN 46310 840-640645-54 203 08063532 100962886 8281
MESNA ZAJEDNICA KUPUSINA APATIN 46310 840-530645-60 203 08063125 101129472 8282
MESNA ZAJEDNICA PRIGREVICA APATIN 46310 840-587645-71 203 08063079 101126288 8283
MESNA ZAJEDNICA SVILOJEVO APATIN 46310 840-559645-69 203 08063524 101269432 8284
MESNA ZAJEDNICA SONTA APATIN 46310 840-614645-66 203 08063516 100963338 8285
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA" APATIN 46310 840-105661-44 203 08027790 100962894 8286
NARODNA BIBLIOTEKA APATIN 46310 840-368664-33 203 08743312 100964003 8287
OPŠTINSKI KULTURNI CENTAR APATIN 46310 840-370664-47 203 08743339 100964011 8288
USTANOVA ZA STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE APATIN 46310 840-163664-53 203 08063575 100963694 8289
ODRASLIH
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU APATIN 46310 203 08128880 8290
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BAČ 45711 840-102640-86 204 08012814 101759575 8291
OPŠTINSKA UPRAVA BAČ 45711 840-107641-21 204 08122890 101759487 8292
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO BAČ 45711 840-70641-53 204 08012946 101759567 8293
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU BAČ 45711 840-223644-48 204 08601097 101759534 8294
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU BAČ 45711 840-33644-76 204 08704929 102786098 8295
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA BAČ BAČ 45711 840-105645-92 204 08023336 101450099 8296
MESNA ZAJEDNICA BAČKO NOVO SELO BAČ 45711 840-339645-81 204 08027218 101758898 8297
MESNA ZAJEDNICA BOĆANI BAČ 45711 840-468645-14 204 08051496 101452289 8298
MESNA ZAJEDNICA VOJSKA BAČ 45711 840-416645-38 204 08027234 101758880 8299
MESNA ZAJEDNICA PLAVINA BAČ 45711 840-520645-87 204 08012628 101759622 8300
MESNA ZAJEDNICA SELENČA BAČ 45711 840-495645-09 204 08027226 101450322 8301
PREDŠKOLSKA USTANOVA "KOLIBRI" BAČ 45711 840-119661-45 204 08587213 101450355 8302
NARODNA BIBLIOTEKA "VUK KARADžIĆ" BAČ 45711 840-162664-46 204 08580472 101451665 8303
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BAČKA PALANKA 45710 840-80640-29 205 08070687 102102032 8304
OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA OPŠTU BAČKA PALANKA 45710 840-99641-62 205 08151580 100495589 8305
UPRAVU,DRUŠTVENE DELATNOSTI I BUDžET
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO BAČKA PALANKA 45710 840-18641-77 205 08062234 102102008 8306
SKUPŠTINA OPŠTINE I NjIHOVI IZVRŠNI BAČKA PALANKA 45710 840-50641-10 205 08070687 102102032 8307
ORGANI
FOND ZA IZGRADNjU STANOVA SOLIDARNOSTI BAČKA PALANKA 45710 840-17644-61 205 08702004 102673959 8308
OPŠTINE
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE BAČKA PALANKA 45710 840-219644-20 205 08592063 102814458 8309
MESNA ZAJEDNICA VIZIĆ BAČKA PALANKA 45710 840-577645-98 205 08076430 100497390 8310
MESNA ZAJEDNICA GAJDOBRA BAČKA PALANKA 45710 840-312645-86 205 08076456 100752022 8311
MESNA ZAJEDNICA DESPOTOVO BAČKA PALANKA 45710 840-257645-89 205 08076502 100501330 8312
MESNA ZAJEDNICA KARAĐORĐEVO BAČKA PALANKA 45710 840-605645-03 205 08103917 101355384 8313
MESNA ZAJEDNICA MLADENOVO BAČKA PALANKA 45710 840-150645-19 205 08076359 100497332 8314
MESNA ZAJEDNICA NEŠTIN BAČKA PALANKA 45710 840-549645-96 205 08076464 100753871 8315
MESNA ZAJEDNICA NOVA GAJDOBRA BAČKA PALANKA 45710 840-232645-11 205 08076448 102124560 8316
MESNA ZAJEDNICA OBROVAC BAČKA PALANKA 45710 840-285645-91 205 08076570 100497316 8317
MESNA ZAJEDNICA PARAGE BAČKA PALANKA 45710 840-391645-57 205 08076561 101755387 8318
MESNA ZAJEDNICA PIVNICE BAČKA PALANKA 45710 840-159645-82 205 08076553 100752364 8319
MESNA ZAJEDNICA SILBAŠ BAČKA PALANKA 45710 840-365645-69 205 08078157 101755395 8320
MESNA ZAJEDNICA TOVARIŠTE BAČKA PALANKA 45710 840-204645-09 205 08076537 100751812 8321
MESNA ZAJEDNICA ČELAREVO BAČKA PALANKA 45710 840-442645-26 205 08076421 101355616 8322
MESNA ZAJEDNICA "BRATSTVO" BAČKA PALANKA 45710 840-25645-17 205 08076529 100496740 8323
MESNA ZAJEDNICA "DUNAV" BAČKA PALANKA 45710 840-69645-34 205 08076472 100751958 8324
MESNA ZAJEDNICA "STARI GRAD" BAČKA PALANKA 45710 840-77645-90 205 08076499 100752854 8325
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" BAČKA PALANKA 45710 840-3645-57 205 08076588 100752670 8326
PREDŠKOLSKA USTANOVA "MLADOST" BAČKA PALANKA 45710 840-50661-47 205 08062293 101922136 8327
NARODNA BIBLIOTEKA "VELjKO PETROVIĆ" BAČKA PALANKA 45710 840-114664-98 205 08115923 100751644 8328
USTANOVA ZA KULTURU "HAZAR" BAČKA PALANKA 45710 840-147664-38 205 08234361 102013851 8329
JP "STANDARD" BAČKA PALANKA 45710 205 08632251 8330
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BAČKA TOPOLA 46620 840-70640-56 206 08070547 101582911 8331
OPŠTINSKA UPRAVA BAČKA TOPOLA 46620 840-46641-79 206 08070555 101582899 8332
OPŠTINSKE ROBNE REZERVE BAČKA TOPOLA 46620 840-98641-55 206 08613923 101582962 8333
FOND ZA DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU BAČKA TOPOLA 46620 840-343644-15 206 08768765 101582920 8334
FOND ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽIVOTINjA BAČKA TOPOLA 46620 840-263644-37 206 08768781 101582946 8335
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU BAČKA TOPOLA 46620 840-348644-50 206 08759529 101582954 8336
FOND NAGRADA BAČKA TOPOLA BAČKA TOPOLA 46620 840-266644-58 206 08768773 101582938 8337
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE BAČKA TOPOLA 46620 840-13644-33 206 08694150 101583043 8338
MESNA ZAJEDNICA BAJŠA BAČKA TOPOLA 46620 840-1163645-29 206 08033137 101580877 8339
MESNA ZAJEDNICA BAČKA TOPOLA BAČKA TOPOLA 46620 840-1055645-49 206 08033129 101448477 8340
MESNA ZAJEDNICA BAČKI SOKOLAC BAČKA TOPOLA 46620 840-1077645-09 206 08076804 101445562 8341
MESNA ZAJEDNICA GORNjA ROGATICA BAČKA TOPOLA 46620 840-1141645-69 206 08076812 101802637 8342
MESNA ZAJEDNICA GUNAROŠ BAČKA TOPOLA 46620 840-1120645-19 206 08033145 101582147 8343
MESNA ZAJEDNICA KARAĐORĐEVO BAČKA TOPOLA 46620 840-1247645-35 206 08616256 101582823 8344
MESNA ZAJEDNICA KRIVAJA BAČKA TOPOLA 46620 840-1309645-81 206 08076847 101582831 8345
MESNA ZAJEDNICA MALI BEOGRAD BAČKA TOPOLA 46620 840-1225645-75 206 08033161 101802688 8346
MESNA ZAJEDNICA NOVO ORAHOVO BAČKA TOPOLA 46620 840-1202645-11 206 08076855 101448348 8347
MESNA ZAJEDNICA NjEGOŠEVO BAČKA TOPOLA 46620 840-1099645-66 206 08076863 101449767 8348
MESNA ZAJEDNICA OREŠKOVIĆ BAČKA TOPOLA 46620 840-1184645-79 206 08076782 101582260 8349
MESNA ZAJEDNICA PAČIR BAČKA TOPOLA 46620 840-950645-90 206 08076774 102124797 8350
MESNA ZAJEDNICA POBEDA BAČKA TOPOLA 46620 840-1269645-92 206 08076839 101943391 8351
MESNA ZAJEDNICA STARA MORAVICA BAČKA TOPOLA 46620 840-971645-43 206 08033153 101446651 8352
MESNA ZAJEDNICA - PANONIJA DUBOKA BAČKA TOPOLA 46620 840-1289645-38 206 08033170 102315688 8353
PREDŠKOLSKA USTANOVA ZA DECU "BAMBI" BAČKA TOPOLA 46620 840-253661-13 206 08061823 101443770 8354
NARODNA BIBLIOTEKA BAČKA TOPOLA 46620 840-258664-39 206 08214271 101443899 8355
USTANOVA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI IZ BAČKA TOPOLA 46620 840-263664-74 206 08241139 101443882 8356
OBLASTI KULTURE "DOM KULTURE"
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 45701 840-81640-36 207 08054428 101874109 8357
IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 45701 840-309641-77 207 08127832 101270645 8358
OPŠTINSKA UPRAVA BAČKI PETROVAC 45701 840-313641-08 207 08127808 101270637 8359
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO BAČKI PETROVAC 45701 840-88641-82 207 08101647 101270653 8360
DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE BAČKI PETROVAC 45701 840-285644-94 207 08156581 102130574 8361
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU BAČKI PETROVAC 45701 840-470644-31 207 08734844 101271404 8362
MESNA ZAJEDNICA BAČKI PETROVAC 45701 840-853645-90 207 08054479 101270707 8363
MESNA ZAJEDNICA BAČKI MAGLIĆ BAČKI PETROVAC 45701 840-831645-33 207 08054452 101271488 8364
MESNA ZAJEDNICA GLOŽAN BAČKI PETROVAC 45701 840-904645-59 207 08054487 101269998 8365
MESNA ZAJEDNICA KULPIN BAČKI PETROVAC 45701 840-879645-78 207 08054495 101269906 8366
PREDŠKOLSKA USTANOVA "VČIELKA" BAČKI PETROVAC 45701 840-335661-05 207 08054215 101269980 8367
BIBLIOTEKA "ŠTEFAN HOMOLA" BAČKI PETROVAC 45701 840-547664-25 207 08639213 101269939 8368
DOM KULTURE "BAČKI PETROVAC" BAČKI PETROVAC 45701 840-549664-39 207 08650438 101269955 8369
USTANOVA INFORMATIVNI CENTAR BAČKI PETROVAC 45701 840-254664-11 207 08054169 101269922 8370
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BEČEJ 46720 840-138640-47 208 08359466 100742635 8371
OPŠTINSKA UPRAVA BEČEJ 46720 840-303641-35 208 08359466 100742635 8372
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO BEČEJ 46720 840-157641-80 208 08051895 102038043 8373
OPŠTINSKI FOND ZA PROTIVPOŽARNU BEČEJ 46720 840-51644-08 208 08626162 102038051 8374
ZAŠTITU OPŠTINE BEČEJ
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE BEČEJ 46720 840-1304645-46 208 08077703 100329673 8375
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO BEČEJ 46720 840-1324645-89 208 08052026 100742660 8376
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ BEČEJ 46720 840-1345645-42 208 08052034 100742694 8377
MESNA ZAJEDNICA "8. OKTOBAR" BAČKO BEČEJ 46720 840-1284645-03 208 08076871 100742426 8378
PETROVO SELO
MESNA ZAJEDNICA BRATSTVO JEDINSTVO BEČEJ 46720 840-1263645-50 208 08077711 100742651 8379
MESNA ZAJEDNICA POLjANICA BEČEJ 46720 840-18645-65 208 08564701 100742709 8380
MESNA ZAJEDNICA "ING.IVAN PERIŠIĆ" BEČEJ 46720 840-1366645-92 208 08077720 102078070 8381
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN" BEČEJ 46720 840-1240645-83 208 08062846 100742643 8382
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LABUD PEJOVIĆ" BEČEJ 46720 840-527661-88 208 08069697 100435184 8383
GRADSKI MUZEJ I GALERIJA BEČEJ 46720 840-377664-96 208 08069824 100738077 8384
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ BEČEJ 46720 840-751664-95 208 08231141 100737986 8385
NARODNA BIBLIOTEKA BEČEJ 46720 840-476664-13 208 08069719 100435141 8386
USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU BEČEJ 46720 840-492664-28 208 08162115 100737871 8387
AKTIVNOST OMLADINE "MLADOST"
JP ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE BEČEJ 46720 208 08645701 8388
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BELA CRKVA 46810 840-72640-70 209 08108048 100868837 8389
SEKRETARIJAT ZA UPRAVNO PRAVNE BELA CRKVA 46810 840-109641-35 209 08108005 100868214 8390
DRUŠTVENE DELATNOSTI
FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA OPŠTINE BELA CRKVA 46810 840-173644-86 209 08108048 100868837 8391
FOND ZA STAMBENU SOLIDARNU IZGRADNjU BELA CRKVA 46810 840-43644-49 209 08713774 100868206 8392
OPŠTINE
MESNA ZAJEDNICA BANATSKA PALANKA BELA CRKVA 46810 840-1030645-68 209 08031584 100868038 8393
MESNA ZAJEDNICA BANATSKA SUBOTICA BELA CRKVA 46810 840-1180645-51 209 08031223 100868837 8394
MESNA ZAJEDNICA BELA CRKVA BELA CRKVA 46810 840-988645-65 209 08031207 100867993 8395
MESNA ZAJEDNICA VRAČEV GAJ BELA CRKVA 46810 840-1115645-81 209 08031215 100865512 8396
MESNA ZAJEDNICA GREBENAC BELA CRKVA 46810 840-1136645-34 209 08031568 100868020 8397
MESNA ZAJEDNICA DOBRIČEVO BELA CRKVA 46810 840-1158645-91 209 08031193 102912255 8398
MESNA ZAJEDNICA DUPLjAJA BELA CRKVA 46810 840-1220645-40 209 08049700 100868183 8399
MESNA ZAJEDNICA JASENOVO BELA CRKVA 46810 840-1008645-11 209 08031576 100868046 8400
MESNA ZAJEDNICA KAJTASOVO BELA CRKVA 46810 840-1050645-14 209 08031550 100868054 8401
MESNA ZAJEDNICA KALUĆEROVO BELA CRKVA 46810 840-1072645-71 209 08070148 100868003 8402
MESNA ZAJEDNICA KRUŠČICA BELA CRKVA 46810 840-1094645-31 209 08031541 100868011 8403
MESNA ZAJEDNICA KUSIĆ BELA CRKVA 46810 840-1198645-80 209 08031592 101876944 8404
MESNA ZAJEDNICA CRVENA CRKVA BELA CRKVA 46810 840-1242645-97 209 08063281 102803195 8405
PREDŠKOLSKA USTANOVA "ANĐELKA ĐURIĆ" BELA CRKVA 46810 840-96661-78 209 08031517 100868079 8406
ISTORIJSKI ARHIV BELA CRKVA 46810 840-121664-50 209 08057192 100864536 8407
NARODNA BIBLIOTEKA BELA CRKVA 46810 840-225664-02 209 08603421 100867977 8408
CENTAR ZA KULTURU "BELA CRKVA" BELA CRKVA 46810 840-202664-35 209 08126810 100868861 8409
CENTAR ZA KULTURU "BELA CRKVA" - RJ BELA CRKVA 46810 840-3664-97 209 08126810 100864577 8410
RADIO
JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE BELA CRKVA 46810 209 08646783 8411
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE BEOČIN 45700 840-103640-93 210 08028168 101619742 8412
OPŠTINSKA UPRAVA BEOČIN 45700 840-325641-92 210 08439940 101619734 8413
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU BEOČIN 45700 840-198644-67 210 08782229 101621067 8414
FOND ZA REALIZACIJU SOCIJALNOG PROGRAMA BEOČIN 45700 840-480644-04 210 08776628 102653859 8415
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU BEOČIN 45700 840-241644-77 210 08701920 102542209 8416
OPŠTINE BEOČIN
MESNA ZAJEDNICA BANOŠTOR BEOČIN 45700 840-989645-72 210 08028141 101621059 8417
MESNA ZAJEDNICA GRABOVO BEOČIN 45700 840-1051645-21 210 08103496 101621034 8418
MESNA ZAJEDNICA LUG BEOČIN 45700 840-1116645-88 210 08028117 101619791 8419
MESNA ZAJEDNICA RAKOVAC BEOČIN 45700 840-1159645-98 210 08028133 101619822 8420
MESNA ZAJEDNICA SVILOŠ BEOČIN 45700 840-1031645-75 210 08028125 101621042 8421
MESNA ZAJEDNICA SUSEK BEOČIN 45700 840-1137645-41 210 08101817 101619839 8422
MESNA ZAJEDNICA ČEREVIĆ BEOČIN 45700 840-1009645-18 210 08028109 101619814 8423
MESNA ZAJEDNICA "BRAZILIJA" BEOČIN 45700 840-3886645-78 210 08159904 101619806 8424
MESNA ZAJEDNICA BEOČIN GRAD BEOČIN 45700 840-1095645-38 210 08101302 101620486 8425
MESNA ZAJEDNICA BEOČIN SELO BEOČIN 45700 840-968645-22 210 08101906 101620970 8426
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LjUBA STANKOVIĆ" BEOČIN 45700 840-514661-94 210 08708002 101620701 8427
KULTURNI CENTAR BEOČIN 45700 840-348664-87 210 08023603 101235133 8428
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE BEOČIN 45700 210 08283869 8429
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ČOKA 46630 840-83640-50 211 08381984 101417479 8430
OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA 46630 840-130641-85 211 08381984 101417479 8431
DRUŠTVENI FOND ZAŠTITE OD POŽARA ČOKA 46630 840-270644-86 211 08381984 101417479 8432
FOND ZA IZGRADNjU I RAZVOJ ČOKA 46630 840-491644-81 211 08788324 102888019 8433
INFRASTRUKTURE OPŠTINE
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE ČOKA 46630 840-65644-09 211 08706034 101417892 8434
MESNA ZAJEDNICA ČOKA 46630 840-418645-52 211 08018189 101418764 8435
MESNA ZAJEDNICA VRBICA ČOKA 46630 840-470645-28 211 08018251 101418756 8436
MESNA ZAJEDNICA JAZOVO ČOKA 46630 840-522645-04 211 08018197 101761875 8437
MESNA ZAJEDNICA OSTOJIĆEVO ČOKA 46630 840-497645-23 211 08018219 101761883 8438
MESNA ZAJEDNICA PADEJ ČOKA 46630 840-552645-20 211 08018243 101418551 8439
MESNA ZAJEDNICA SANAD ČOKA 46630 840-580645-22 211 08018227 101418957 8440
MESNA ZAJEDNICA CRNA BARA ČOKA 46630 840-444645-40 211 08018235 101762232 8441
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOST" ČOKA 46630 840-82661-77 211 08017859 101418684 8442
KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR "ČOKA" ČOKA 46630 840-124664-71 211 08017808 101418246 8443
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE INĐIJA 40720 840-142640-75 212 08027536 102198438 8444
OPŠTINSKA UPRAVA INĐIJA 40720 840-306641-56 212 08158304 102198438 8445
OPŠTINSKA UPRAVA - ŠTAB ZA PRIHVATANjE INĐIJA 40720 840-437641-03 212 08158304 100701400 8446
IZBEGLICA
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO INĐIJA 40720 840-191641-27 212 08101469 101437968 8447
FOND ZA STIPENDIRANjE DEFICITARNIH INĐIJA 40720 840-457644-37 212 08695733 100701207 8448
ZANIMANjA
FONDA ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU INĐIJA 40720 840-248644-29 212 08554790 101437802 8449
OPŠTINE INĐIJA
MESNA ZAJEDNICA INĐIJA 40720 840-2021645-21 212 08692408 100700802 8450
MESNA ZAJEDNICA BEŠKA INĐIJA 40720 840-1554645-50 212 08004200 101613333 8451
MESNA ZAJEDNICA JARKOVCI INĐIJA 40720 840-1534645-07 212 08103283 101437941 8452
MESNA ZAJEDNICA KRČEDIN INĐIJA 40720 840-1572645-79 212 08004196 101802516 8453
MESNA ZAJEDNICA LjUKOVO INĐIJA 40720 840-1456645-43 212 08102724 102449569 8454
MESNA ZAJEDNICA MARADIK INĐIJA 40720 840-1475645-79 212 08004188 100702597 8455
MESNA ZAJEDNICA NOVI KARLOVCI INĐIJA 40720 840-1610645-54 212 08003378 101438231 8456
MESNA ZAJEDNICA SLANK.VINOGRADI INĐIJA 40720 840-1628645-83 212 08103925 101437933 8457
MESNA ZAJEDNICA STARI SLANKAMEN INĐIJA 40720 840-1515645-68 212 08004170 101437950 8458
MESNA ZAJEDNICA ČORTANOVCI INĐIJA 40720 840-1591645-18 212 08004218 100699428 8459
MESNA ZAJEDNOCA NOVI SLANKAMEN INĐIJA 40720 840-1495645-25 212 08004161 101437925 8460
PREDŠKOLSKA USTANOVA "BOŠKO BUHA" INĐIJA 40720 840-516661-11 212 08127344 101489725 8461
NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ" INĐIJA 40720 840-460664-95 212 08004099 100702845 8462
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE IRIG 46420 840-105640-10 213 08032173 101383958 8463
OPŠTINSKA UPRAVA IRIG 46420 840-228641-92 213 08032165 101383958 8464
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO IRIG 46420 840-248641-38 213 08166315 101383940 8465
FOND ZA GRAĐ.ZEM.IZGR.I IRIG 46420 840-163644-16 213 08681503 101383931 8466
ODRŽ.KOM.OBJ.LOK.I NEKATEG.PUTEVA
OPŠTINE IRIG
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU IRIG 46420 840-95644-25 213 08180083 102126026 8467
MESNA ZAJEDNICA VRDNIK IRIG 46420 840-972645-50 213 08071403 101380939 8468
MESNA ZAJEDNICA IRIG IRIG 46420 840-788645-23 213 08032564 101384014 8469
MESNA ZAJEDNICA JAZAK IRIG 46420 840-884645-16 213 08032521 101383652 8470
MESNA ZAJEDNICA KRUŠEDOL SELO IRIG 46420 840-1351645-84 213 08032599 101381819 8471
MESNA ZAJEDNICA KRUŠEDOL.PRNjAVOR IRIG 46420 840-1329645-27 213 08032572 102125988 8472
MESNA ZAJEDNICA MALA REMETA IRIG 46420 840-908645-87 213 08032513 101383669 8473
MESNA ZAJEDNICA NERADIN IRIG 46420 840-740645-75 213 08032548 101384493 8474
MESNA ZAJEDNICA RIVICA IRIG 46420 840-1100645-73 213 08032556 101382459 8475
MESNA ZAJEDNICA ŠATRINCI IRIG 46420 840-1078645-16 213 08032530 101384313 8476
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČIJA RADOST" IRIG 46420 840-437661-40 213 08383634 101380998 8477
SRPSKA ČITAONICA U IRIGU IRIG 46420 840-175664-40 213 08032041 101380980 8478
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KANjIŽA 46610 840-56640-55 214 08025665 101106944 8479
OPŠTINSKI ORGANI UPRAVE,POSEBNI ORGANI KANjIŽA 46610 840-150641-31 214 08141231 100871672 8480
I SLUŽBE
OPŠTINSKI FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA KANjIŽA 46610 840-360644-37 214 08682593 102126309 8481
OPŠTINSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU KANjIŽA 46610 840-232644-14 214 08686963 100953377 8482
IZGRADNjU
FOND ZA SANIRANjE ŠTETNIH POSLEDICA KANjIŽA 46610 840-351644-71 214 08263442 101106952 8483
PROIZVODNjE NAFTE I GASA
MESNA ZAJEDNICA ADORJAN KANjIŽA 46610 840-851645-76 214 08025746 101106643 8484
MESNA ZAJEDNICA VELEBIT KANjIŽA 46610 840-902645-45 214 08025762 100788620 8485
MESNA ZAJEDNICA KANjIŽA KANjIŽA 46610 840-804645-38 214 08025690 100788638 8486
MESNA ZAJEDNICA MALE PIJACE KANjIŽA 46610 840-828645-12 214 08025711 101106635 8487
MESNA ZAJEDNICA MARTONOŠ KANjIŽA 46610 840-877645-64 214 08025720 100788437 8488
MESNA ZAJEDNICA OROM KANjIŽA 46610 840-922645-88 214 08025738 100788654 8489
MESNA ZAJEDNICA TOTOVO SELO KANjIŽA 46610 840-1411645-19 214 08583412 101106651 8490
MESNA ZAJEDNICA TREŠNjEVAC KANjIŽA 46610 840-944645-48 214 08025754 100788679 8491
MESNA ZAJEDNICA HORGOŠ KANjIŽA 46610 840-782645-78 214 08025703 100788662 8492
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" KANjIŽA 46610 840-171661-21 214 08025380 100787731 8493
BIBLIOTEKA "JOŽEF ATILA" KANjIŽA 46610 840-456664-67 214 08734160 100953297 8494
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KIKINDA 45500 840-12640-38 215 08176396 100511495 8495
OPŠTINSKA UPRAVA KIKINDA 45500 840-131641-92 215 08176396 100511495 8496
OPŠTINSKE ROBNE REZERVE KIKINDA 45500 840-97641-48 215 08150842 100580352 8497
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KIKINDA 45500 840-80641-26 215 08037213 100511487 8498
EKOLOŠKI FOND OPŠTINE KIKINDA KIKINDA 45500 840-475644-66 215 08236674 100511495 8499
OPŠTINSKI FOND ZA RAZVOJ KIKINDA 45500 840-272644-03 215 08264180 100511500 8500
FOND ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH KIKINDA 45500 840-476644-73 215 08657076 100511479 8501
PREDUZEĆAA
MESNA ZAJEDNICA BANATSKO VELIKO SELO KIKINDA 45500 840-286645-98 215 08036608 100511366 8502
MESNA ZAJEDNICA MOKRIN KIKINDA 45500 840-19645-72 215 08036632 100510638 8503
MESNA ZAJEDNICA "LIDIJA ALDAN" KIKINDA 45500 840-340645-88 215 08036594 100507490 8504
MESNA ZAJEDNICA "UGLjEŠA TERZIN" KIKINDA 45500 840-313645-93 215 08036586 100510308 8505
MESNA ZAJEDNICA BANATSKA TOPOLA KIKINDA 45500 840-125645-38 215 08092664 101079362 8506
MESNA ZAJEDNICA BAŠAID KIKINDA 45500 840-70645-41 215 08036616 101080404 8507
MESNA ZAJEDNICA IĐOŠ KIKINDA 45500 840-42645-39 215 08036624 100709133 8508
MESNA ZAJEDNICA NAKOVO KIKINDA 45500 840-96645-29 215 08036659 100709117 8509
MESNA ZAJEDNICA NOVI KOZARCI KIKINDA 45500 840-179645-28 215 08036667 100511420 8510
MESNA ZAJEDNICA RUSKO SELO KIKINDA 45500 840-151645-26 215 08036551 100511567 8511
MESNA ZAJEDNICA SAJAN KIKINDA 45500 840-233645-18 215 08036675 100507537 8512
MESNA ZAJEDNICA "BRAĆA LAKOVIĆ" KIKINDA 45500 840-258645-96 215 08036560 101083138 8513
MESNA ZAJEDNICA "NIKOLA FRANCUSKI" KIKINDA 45500 840-205645-16 215 08036578 100508431 8514
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DRAGOLjUB UDIČKI" KIKINDA 45500 840-73661-14 215 08021023 101079643 8515
"JEZERO" CENTAR ZA FIZIČKU KULTURU KIKINDA 45500 840-690664-56 215 08106312 101080009 8516
DOM OMLADINE KIKINDA 45500 840-174664-33 215 08159653 100579551 8517
ISTORIJSKI ARHIV KIKINDA 45500 840-195664-83 215 08218242 100708911 8518
NARODNA BIBLIOTEKA "JOVAN POPOVIĆ" KIKINDA 45500 840-192664-62 215 08218234 100708903 8519
NARODNI MUZEJ KIKINDA 45500 840-190664-48 215 08218269 100708899 8520
NARODNO POZORIŠTE KIKINDA 45500 840-219664-57 215 08560331 100509299 8521
CENTAR ZA LIKOVNU I PRIMENjENU UMETNOST KIKINDA 45500 840-243664-31 215 08750904 100709465 8522
"TERRA"
JAVNO STAMBENO PREDUZEĆE KIKINDA 45500 215 08190089 8523
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU KIKINDA 45500 215 08638870 8524
FOND ZA POTSTICAJ I USAVRŠAVANjE MLADIH KIKINDA 45500 215 08668329 8525
TALENATA
FOND KULTURE I FIZIČKE KULTURE KIKINDA 45500 215 08607451 8526
FOND SOLIDARNOSTI KIKINDA 45500 215 08542368 8527
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KOVAČICA 46000 840-52640-27 216 08029369 100873385 8528
OPŠTINSKA UPRAVA KOVAČICA 46000 840-259641-18 216 08154295 100988231 8529
FOND ZA KOMUNALNU IZGRADNjU I KOVAČICA 46000 840-217644-06 216 08684693 102111923 8530
GRAĐEVINSKO ZAMLjIŠTE
FOND ZA PODSTICANjE OBRAZOVANjA I KOVAČICA 46000 840-371644-17 216 08741921 102112039 8531
USAVRŠAVANjA MLADIH TALENATA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE KOVAČICA 46000 840-374644-38 216 08707308 102111915 8532
OPŠTINE KOVAČICA
MESNA ZAJEDNICA DEBELjAČA KOVAČICA 46000 840-341645-95 216 08070164 100874193 8533
MESNA ZAJEDNICA IDVOR KOVAČICA 46000 840-287645-08 216 08061041 100872995 8534
MESNA ZAJEDNICA KOVAČICA KOVAČICA 46000 840-1071645-64 216 08029385 100873336 8535
MESNA ZAJEDNICA PADINA KOVAČICA 46000 840-259645-06 216 08059373 100989417 8536
MESNA ZAJEDNICA SAMOŠ KOVAČICA 46000 840-314645-03 216 08029415 100988418 8537
MESNA ZAJEDNICA UZDIN KOVAČICA 46000 840-417645-45 216 08029423 100873623 8538
MESNA ZAJEDNICA CREPAJA KOVAČICA 46000 840-392645-64 216 08029393 101754886 8539
PREDŠKOLSKA USTANOVA "KOLIBRI" KOVAČICA 46000 840-413661-66 216 08498385 100873408 8540
DOM KULTURE "3. OKTOBAR" KOVAČICA 46000 840-144664-17 216 08027447 101009541 8541
DOM KULTURE "VLADIMIR M. FIJAT" SAMOŠ KOVAČICA 46000 840-667664-89 216 08029296 100873955 8542
DOM KULTURE "DOINA" UZDIN KOVAČICA 46000 840-132664-30 216 08029288 100874152 8543
DOM KULTURE "JOŽEF ATILA" DEBELjAČA KOVAČICA 46000 840-137664-65 216 08044678 100873109 8544
DOM KULTURE "MITA ŽIVKOV-LALA" CREPAJA KOVAČICA 46000 840-141664-93 216 08029270 100874097 8545
DOM KULTURE "MIHAJLO PUPIN" IDVOR KOVAČICA 46000 840-16664-91 216 08044651 100873867 8546
DOM KULTURE "MIHAL BABINKA" PADINA KOVAČICA 46000 840-140664-86 216 08043256 100872946 8547
OPŠTINSKA BIBLIOTEKA KOVAČICA 46000 840-387664-69 216 08607338 102111773 8548
RADIO-TELEVIZIJA OPŠTINE KOVAČICA KOVAČICA 46000 840-279664-89 216 08165076 101009154 8549
JSP "NAŠ STAN" KOVAČICA 46000 216 08029458 8550
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA KOVAČICA 46000 216 08138699 8551
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KOVIN 46010 840-119640-11 217 08012903 102572745 8552
OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN 46010 840-207641-42 217 08135002 101406134 8553
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KOVIN 46010 840-158641-87 217 08135843 101406142 8554
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU KOVIN 46010 840-363644-58 217 08131503 102318029 8555
FOND ZA RAZVOJ POŠTINE KOVIN 46010 840-495644-12 217 08801746 103150486 8556
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU KOVIN 46010 840-368644-93 217 08743401 102059508 8557
OPŠTINE KOVIN
DRUGA MESNA ZAJEDNICA KOVIN 46010 840-1157645-84 217 08124094 101408365 8558
MESNA ZAJEDNICA BAVANIŠTE KOVIN 46010 840-876645-57 217 08012377 101408084 8559
MESNA ZAJEDNICA GAJ KOVIN 46010 840-684645-71 217 08012393 101408373 8560
MESNA ZAJEDNICA DELIBLATO KOVIN 46010 840-901645-38 217 08012342 101407178 8561
MESNA ZAJEDNICA DUBOVAC KOVIN 46010 840-756645-90 217 08012369 101408381 8562
MESNA ZAJEDNICA MALO BAVANIŠTE KOVIN 46010 840-987645-58 217 08012385 102319066 8563
MESNA ZAJEDNICA MRAMORAK KOVIN 46010 840-731645-12 217 08063265 101407723 8564
MESNA ZAJEDNICA PLOČICA KOVIN 46010 840-781645-71 217 08012474 101406280 8565
MESNA ZAJEDNICA SKORENOVAC KOVIN 46010 840-827645-05 217 08070156 101408164 8566
PRVA MESNA ZAJEDNICA KOVIN 46010 840-658645-83 217 08012334 101406191 8567
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" KOVIN 46010 840-332661-81 217 08140448 101408742 8568
BIBLIOTEKA "VUK KARADžIĆ" KOVIN 46010 840-388664-76 217 08611203 101406011 8569
DOM KULTURE "BAVANIŠTE" BAVANIŠTE KOVIN 46010 840-386664-62 217 08601500 102011866 8570
DOM KULTURE "GAJ" GAJ KOVIN 46010 840-405664-98 217 08667390 102318498 8571
INFORMATIVNI CENTAR KOVIN 46010 840-271664-33 217 08126887 102011858 8572
CENTAR ZA KULTURU KOVIN 46010 840-267664-05 217 08126909 101406020 8573
JP GEOPLAN KOVIN 46010 217 08192596 8574
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KULA 46710 840-43640-61 218 08368660 100260889 8575
OPŠTINSKA UPRAVA KULA 46710 840-116641-84 218 08368660 100260889 8576
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KULA 46710 840-82641-40 218 08005036 100261513 8577
FOND ZA EKOLOGIJU KULA 46710 840-235644-35 218 08644969 100585531 8578
FOND ZA PROTIV PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU KULA 46710 840-150644-22 218 08772177 100262284 8579
FOND ZA SANACIJU ŠKOLSKIH I KULA 46710 840-240644-70 218 08720258 102772486 8580
PREDŠKOLSKIH OBJEKATAU OPCTINI KULA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE KULA 46710 840-63644-92 218 08703990 100585357 8581
MESNA ZAJEDNICA "GORNjI GRAD" KULA 46710 840-425645-04 218 08583161 100261247 8582
MESNA ZAJEDNICA "DONjI GRAD" KULA 46710 840-478645-84 218 08583153 100261255 8583
MESNA ZAJEDNICA "KRUŠČIĆ" KULA 46710 840-242645-81 218 08005524 100262612 8584
MESNA ZAJEDNICA "NOVA CRVENKA" KULA 46710 840-295645-64 218 08005575 100585445 8585
MESNA ZAJEDNICA "RUSKI KRSTUR" KULA 46710 840-215645-86 218 08005559 100585084 8586
MESNA ZAJEDNICA "SIVAC" KULA 46710 840-162645-06 218 08005567 102120079 8587
MESNA ZAJEDNICA "CRVENKA" KULA 46710 840-188645-91 218 08005508 100584071 8588
MESNA ZAJEDNICA"ĐURO GAJIĆ" LIPAR KULA 46710 840-269645-76 218 08005532 100661618 8589
PREDŠKOLSKA USTANOVA "BAMBI" KULA 46710 840-49661-40 218 08004935 100261597 8590
DOM KULTURE RUSKI KRSTUR KULA 46710 840-86664-96 218 08066060 100261263 8591
DOM KULTURE SIVAC KULA 46710 840-89664-20 218 08004889 100662137 8592
DOM KULTURE CRVENKA KULA 46710 840-84664-82 218 08004919 100590784 8593
KULTURNI CENTAR KULA 46710 840-92664-41 218 08004510 100263197 8594
NARODNA BIBLIOTEKA KULA 46710 840-68664-67 218 08005257 100260901 8595
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE MALI IĐOŠ 46620 840-95640-37 219 08051275 101437249 8596
ORGAN UPRAVE SKUPŠTINE MALI IĐOŠ 46620 840-51641-17 219 08695059 101434697 8597
OPŠTINE-SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
FOND PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE MALI IĐOŠ 46620 840-346644-36 219 08723869 101437329 8598
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE MALI IĐOŠ 46620 840-41644-35 219 08698775 101437097 8599
OPŠTINE MALI IĐOŠ
MESNA ZAJEDNICA LOVĆENAC MALI IĐOŠ 46620 840-1035645-06 219 08051291 101435042 8600
MESNA ZAJEDNICA MALI IĐOŠ MALI IĐOŠ 46620 840-1013645-46 219 08051283 101436754 8601
MESNA ZAJEDNICA FEKETIĆ MALI IĐOŠ 46620 840-993645-03 219 08051305 101435286 8602
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PETAR PAN" MALI IĐOŠ 46620 840-327661-46 219 08575061 101434672 8603
LOVĆENAC
NARODNA BIBLIOTEKA MALI IĐOŠ 46620 840-242664-24 219 08050970 101436416 8604
NARODNI UNIVERZITET LOVĆENAC MALI IĐOŠ 46620 840-220664-64 219 08051216 102128941 8605
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE NOVA CRNjA 46903 840-86640-71 220 08013705 101595975 8606
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I NOVA CRNjA 46903 840-111641-49 220 08498547 101595967 8607
DRUŠTVENE SLUŽBE
FOND ZA LOKALNE PUTEVE NOVA CRNjA 46903 840-469644-24 220 08013705 101595934 8608
FOND PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NOVA CRNjA 46903 840-345644-29 220 08013705 101595942 8609
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE NOVA CRNjA 46903 840-293644-53 220 08704686 101595991 8610
FOND SOLIDARNOSTI OPŠTINE NOVA CRNjA NOVA CRNjA 46903 840-305644-40 220 08732736 101595959 8611
MESNA ZAJEDNICA VOJVODA STEPA NOVA CRNjA 46903 840-1348645-63 220 08013721 101596620 8612
MESNA ZAJEDNICA NOVA CRNjA NOVA CRNjA 46903 840-925645-12 220 08076758 101595653 8613
MESNA ZAJEDNICA RADOJEVO NOVA CRNjA 46903 840-1138645-48 220 08013730 101596654 8614
MESNA ZAJEDNICA SRPSKA CRNjA NOVA CRNjA 46903 840-1306645-60 220 08013748 101984382 8615
MESNA ZAJEDNICA TOBA NOVA CRNjA 46903 840-969645-29 220 08013756 101596332 8616
MESNA ZAJEDNICA VELIKE LIVADE NOVA CRNjA 46903 840-1286645-17 220 08076766 101596009 8617
ALEKSANDROVO
NARODNA BIBLIOTEKA "ĐURA JAKŠIĆ" NOVA CRNjA 46903 840-292664-83 220 08115591 101595918 8618
SRPSKA CRNjA
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE NOVI BEČEJ 46901 840-121640-25 221 08063435 101845645 8619
OPŠTINSKA UPRAVA NOVI BEČEJ 46901 840-122641-29 221 08108293 101431164 8620
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU NOVI BEČEJ 46901 840-148644-08 221 08063435 101845766 8621
FOND ZA USMERAVANjE I DODELU SREDSTAVA NOVI BEČEJ 46901 840-352644-78 221 08568723 101845774 8622
ZA KORIŠĆENjE DOBARA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE NOVI BEČEJ 46901 840-298644-88 221 08692491 101845758 8623
FOND SOLIDARNOSTI OPŠTINE NOVI BEČEJ 46901 840-133644-97 221 08568731 101845740 8624
MESNA ZAJEDNICA BORAČ NOVI BEČEJ 46901 840-1491645-94 221 08020655 101434179 8625
MESNA ZAJEDNICA KUMANE NOVI BEČEJ 46901 840-1511645-40 221 08063397 101431017 8626
MESNA ZAJEDNICA NOVI BEČEJ NOVI BEČEJ 46901 840-1530645-76 221 08063419 101431662 8627
MESNA ZAJEDNICA NOVO MILOŠEVO NOVI BEČEJ 46901 840-1471645-51 221 08020680 101845401 8628
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PAVA SUDARSKI" NOVI BEČEJ 46901 840-67661-69 221 08020345 101430895 8629
DOM KULTURE "MARIJA PAJIĆ" N. MILOŠEVO NOVI BEČEJ 46901 840-686664-28 221 08166021 101626372 8630
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BEČEJ 46901 840-283664-20 221 08112673 101431308 8631
RADNIČKI DOM "JOVAN VESELINOV ŽARKO" NOVI BEČEJ 46901 840-281664-06 221 08112681 101431269 8632
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE NOVI KNEŽEVAC 45510 840-71640-63 222 08019819 101462651 8633
OPŠTINSKI ORGAN UPRAVE NOVI KNEŽEVAC 45510 840-124641-43 222 08385327 101460424 8634
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE NOVI KNEŽEVAC 45510 840-61644-78 222 08705453 101462395 8635
OPŠTINE NOVI KNEŽEVAC
MESNA ZAJEDNICA BAN. ARANĐELOVO NOVI KNEŽEVAC 45510 840-578645-08 222 08019738 101460465 8636
MESNA ZAJEDNICA ĐALA NOVI KNEŽEVAC 45510 840-606645-10 222 08019746 101460473 8637
MESNA ZAJEDNICA NOVI KNEŽEVAC NOVI KNEŽEVAC 45510 840-550645-06 222 08019789 101460449 8638
MESNA ZAJEDNICA SRPSKI KRSTUR NOVI KNEŽEVAC 45510 840-631645-88 222 08019754 101460432 8639
MESNA ZAJEDNICA "MAJDAN-RABE" MAJDAN NOVI KNEŽEVAC 45510 840-657645-76 222 08019762 101460457 8640
PREDŠKOLSKA USTANOVA "SREĆNO DETE" NOVI KNEŽEVAC 45510 840-221661-80 222 08428557 101460141 8641
NARODNA BIBLIOTEKA "BRANISLAV NUŠIĆ" NOVI KNEŽEVAC 45510 840-229664-30 222 08643938 101460264 8642
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU NOVI KNEŽEVAC 45510 222 08655383 8643
CENTAR ZA INFORMISANjE NOVI KNEŽEVAC 45510 222 08758069 8644
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE NOVI SAD 45700 840-228644-83 223 08187274 100458220 8645
MESNA ZAJEDNICA BEGEČ NOVI SAD 45700 840-370645-07 223 08033757 101643172 8646
MESNA ZAJEDNICA BUDISAVA NOVI SAD 45700 840-395645-85 223 08032793 101643156 8647
MESNA ZAJEDNICA VETERNIK NOVI SAD 45700 840-2832645-72 223 08194521 101643197 8648
MESNA ZAJEDNICA KAĆ NOVI SAD 45700 840-2812645-29 223 08033790 102058601 8649
MESNA ZAJEDNICA KISAČ NOVI SAD 45700 840-500645-44 223 08035032 102058572 8650
MESNA ZAJEDNICA KOVILj NOVI SAD 45700 840-526645-32 223 08033765 102058597 8651
MESNA ZAJEDNICA RUMENKA NOVI SAD 45700 840-583645-43 223 08035016 101643189 8652
MESNA ZAJEDNICA STEPANOVIĆEVO NOVI SAD 45700 840-662645-14 223 08077207 101643201 8653
MESNA ZAJEDNICA FUTOG NOVI SAD 45700 840-2199645-06 223 08145121 101643076 8654
MESNA ZAJEDNICA ČENEJ NOVI SAD 45700 840-712645-73 223 08035024 102058610 8655
MESNA ZAJEDNICA " 7. JULI" NOVI SAD 45700 840-1896645-19 223 08034915 100734418 8656
MESNA ZAJEDNICA "ADICE" NOVI SAD 45700 840-2022645-28 223 08109907 101643025 8657
MESNA ZAJEDNICA "BISTRICA" NOVI SAD 45700 840-2409645-21 223 08147205 101642477 8658
MESNA ZAJEDNICA "BOŠKO BUHA" NOVI SAD 45700 840-2613645-91 223 08146802 101643033 8659
MESNA ZAJEDNICA "BRATSTVO-TELEP" NOVI SAD 45700 840-2484645-61 223 08148619 101642485 8660
MESNA ZAJEDNICA "VERA PAVLOVIĆ" NOVI SAD 45700 840-263645-34 223 08034893 101642557 8661
MESNA ZAJEDNICA "VIDOVDANSKO NASELjE" NOVI SAD 45700 840-2037645-36 223 08110794 101643084 8662
MESNA ZAJEDNICA "GAVRILO PRINCIP" NOVI SAD 45700 840-2422645-15 223 08147221 101642532 8663
MESNA ZAJEDNICA "DETELINARA" NOVI SAD 45700 840-1950645-09 223 08034877 101643113 8664
MESNA ZAJEDNICA "DUNAV" NOVI SAD 45700 840-155645-54 223 08034885 101642469 8665
MESNA ZAJEDNICA "ŽITNI TRG" NOVI SAD 45700 840-2517645-98 223 08149135 101643148 8666
MESNA ZAJEDNICA "IVO ANDRIĆ" NOVI SAD 45700 840-2801645-49 223 08163952 101643121 8667
MESNA ZAJEDNICA "JUGOVIĆEVO" NOVI SAD 45700 840-1935645-98 223 08033749 101642565 8668
MESNA ZAJEDNICA "JUŽNI TELEP" NOVI SAD 45700 840-2750645-80 223 08152748 101643105 8669
MESNA ZAJEDNICA "KLISA" NOVI SAD 45700 840-48645-81 223 08034940 101642573 8670
MESNA ZAJEDNICA "LIMAN TRI" NOVI SAD 45700 840-2325645-15 223 08146543 101642581 8671
MESNA ZAJEDNICA "LIMAN" NOVI SAD 45700 840-2634645-44 223 08146799 101643068 8672
MESNA ZAJEDNICA "NARODNI HEROJI" NOVI SAD 45700 840-2529645-85 223 08148040 101643164 8673
MESNA ZAJEDNICA "NIKOLA TESLA-TELEP" NOVI SAD 45700 840-2495645-41 223 08148635 101643050 8674
MESNA ZAJEDNICA "OMLADINSKI POKRET" NOVI SAD 45700 840-2679645-68 223 08145792 101642493 8675
MESNA ZAJEDNICA "OSTROVO" NOVI SAD 45700 840-2006645-13 223 08108706 101642549 8676
MESNA ZAJEDNICA "PODBARA" NOVI SAD 45700 840-2541645-72 223 08150176 101642508 8677
MESNA ZAJEDNICA "PRVA VOJVOĐANSKA NOVI SAD 45700 840-2708645-77 223 08150745 101642524 8678
BRIGADA"
MESNA ZAJEDNICA "RADNIČKI" NOVI SAD 45700 840-2259645-38 223 08146292 101642516 8679
MESNA ZAJEDNICA "SAVA KOVAČEVIĆ" NOVI SAD 45700 840-2657645-11 223 08150583 101643017 8680
MESNA ZAJEDNICA "SALAJKA" NOVI SAD 45700 840-238645-53 223 08034907 101643092 8681
MESNA ZAJEDNICA "SLANA BARA" NOVI SAD 45700 840-2053645-51 223 08110786 101642452 8682
MESNA ZAJEDNICA "SONjA MARINKOVIĆ" NOVI SAD 45700 840-2562645-25 223 08150273 101642590 8683
MESNA ZAJEDNICA "STARI GRAD" NOVI SAD 45700 840-2718645-50 223 08150427 101643041 8684
MESNA ZAJEDNICA "ŠANGAJ" NOVI SAD 45700 840-344645-19 223 08044007 101643130 8685
MESNA ZAJEDNICA PAJIĆEVI SALAŠI NOVI SAD 45700 840-3847645-96 223 08134588 102058589 8686
NEMANOVCI
INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA NOVI SAD 45700 840-692661-79 223 08246912 100452714 8687
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO NOVI SAD 45700 840-549661-48 223 08038384 101584396 8688
DETINjSTVO"
GRADSKA BIBLIOTEKA NOVI SAD 45700 840-46664-10 223 08068429 102040597 8689
KULTURNI CENTAR NOVOG SADA NOVI SAD 45700 840-514664-85 223 08162778 101655568 8690
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR "KISAČ" NOVI SAD 45700 840-716664-44 223 08171297 101635695 8691
KISAČ
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR "MLADOST" NOVI SAD 45700 840-708664-85 223 08070903 101640928 8692
FUTOG
NOVOSADSKO POZORIŠTE NOVI SAD 45700 840-463664-19 223 08023506 100236104 8693
POZORIŠTE MLADIH NOVI SAD 45700 840-51664-45 223 08066434 100236024 8694
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ODžACI 46320 840-84640-57 224 08327700 101429168 8695
DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I ODžACI 46320 840-198641-76 224 08643393 101567867 8696
KOMUNALNU IZGRADNjU
OPŠTINSKA UPRAVA ODžACI 46320 840-188641-06 224 08327700 101429168 8697
OPŠTINSKE ROBNE REZERVE ODžACI 46320 840-153641-52 224 08163065 102910499 8698
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ODžACI 46320 840-112641-56 224 08008043 101567842 8699
OPŠTINSKI VATROGASNI FOND ODžACI 46320 840-256644-85 224 08007993 101569848 8700
FOND ZA POPULACIONU POLITIKU ODžACI 46320 840-80644-17 224 08715467 101567859 8701
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE ODžACI 46320 840-62644-85 224 08713189 101429512 8702
MESNA ZAJEDNICA BAČKI BRESTOVAC ODžACI 46320 840-858645-28 224 08008051 101568950 8703
MESNA ZAJEDNICA BAČKI GRAČAC ODžACI 46320 840-787645-16 224 08084866 101569750 8704
MESNA ZAJEDNICA BOGOJEVO ODžACI 46320 840-692645-30 224 08008060 101567117 8705
MESNA ZAJEDNICA DERONjE ODžACI 46320 840-739645-68 224 08008078 101565427 8706
MESNA ZAJEDNICA KARAVUKOVO ODžACI 46320 840-764645-49 224 08008086 101430006 8707
MESNA ZAJEDNICA LALIĆ ODžACI 46320 840-811645-87 224 08008094 101565058 8708
MESNA ZAJEDNICA ODžACI ODžACI 46320 840-666645-42 224 08008108 101567947 8709
MESNA ZAJEDNICA RATKOVO ODžACI 46320 840-835645-61 224 08008116 101565371 8710
MESNA ZAJEDNICA SRPSKI ODžACI 46320 840-715645-94 224 08008124 101566788 8711
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" ODžACI 46320 840-300661-51 224 08007578 101428874 8712
NARODNA BIBLIOTEKA "BRANKO RADIČEVIĆ" ODžACI 46320 840-295664-07 224 08220450 101428796 8713
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE OPOVO 46000 840-82640-43 225 08028842 102697271 8714
OPŠTINSKA UPRAVA OPOVO 46000 840-236641-51 225 08028869 101558674 8715
FOND ZA UREĐENjE GRAĆEVINSKOG ZEMLjIŠTA OPOVO 46000 840-127644-55 225 08162875 102697263 8716
FOND ZA FINANSIRANjE IZGRADNjE I OPOVO 46000 840-370644-10 225 08652929 102564198 8717
RASPODELU STANOVA SOLIDARNOSTI
MESNA ZAJEDNICA BARANDA OPOVO 46000 840-850645-69 225 08028940 101559941 8718
MESNA ZAJEDNICA OPOVO OPOVO 46000 840-966645-08 225 08028974 101559562 8719
MESNA ZAJEDNICA SAKULE OPOVO 46000 840-579645-15 225 08028966 101559388 8720
MESNA ZAJEDNICA SEFKERIN OPOVO 46000 840-632645-95 225 08028958 101560280 8721
PREDŠKOLSKA USTANOVA "BAMBI" OPOVO 46000 840-433661-12 225 08593698 101558891 8722
OPŠTINSKA NARODNA BIBLIOTEKA OPOVO 46000 840-398664-49 225 08644217 101558596 8723
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE PANČEVO 46000 840-104640-03 226 08006911 101831066 8724
OPŠTINSKA UPRAVA PANČEVO 46000 840-272641-12 226 08331537 101049012 8725
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO PANČEVO 46000 840-105641-07 226 08006776 101047365 8726
TURISTIČKA ORGANIZACIJA PANČEVO 46000 840-274641-26 226 08658366 101055558 8727
FOND ZA FINANSIRANjE IZGRADNjU I PANČEVO 46000 840-365644-72 226 08742090 101830342 8728
RASPODELU STANOVA SOLIDARNOSTI
MESNA ZAJEDNICA B. BRESTOVAC PANČEVO 46000 840-180645-35 226 08076596 100591425 8729
MESNA ZAJEDNICA B. NOVO SELO PANČEVO 46000 840-20645-79 226 08061149 101864808 8730
MESNA ZAJEDNICA GLOGONj PANČEVO 46000 840-43645-46 226 08076618 101864689 8731
MESNA ZAJEDNICA IVANOVO PANČEVO 46000 840-97645-36 226 08006865 101055041 8732
MESNA ZAJEDNICA JABUKA PANČEVO 46000 840-234645-25 226 08078149 101828708 8733
MESNA ZAJEDNICA KAČAREVO PANČEVO 46000 840-152645-33 226 08076626 102230962 8734
MESNA ZAJEDNICA OMOLjICA PANČEVO 46000 840-71645-48 226 08076600 101050221 8735
MESNA ZAJEDNICA STARČEVO PANČEVO 46000 840-206645-23 226 08078122 101864904 8736
MESNA ZAJEDNICA "VOJLOVICA" PANČEVO 46000 840-366645-76 226 08006857 100592645 8737
MESNA ZAJEDNICA "GORNjI GRAD" PANČEVO 46000 840-1049645-07 226 08006822 101829715 8738
MESNA ZAJEDNICA "MITA VUKOSAVLjEV" PANČEVO 46000 840-126645-45 226 08078114 101829135 8739
DOLOVO
MESNA ZAJEDNICA "MLADOST" PANČEVO 46000 840-1264645-57 226 08696004 100592637 8740
MESNA ZAJEDNICA "STARI TAMIŠ" PANČEVO 46000 840-1241645-90 226 08593043 101829723 8741
MESNA ZAJEDNICA "STRELIŠTE" PANČEVO 46000 840-1197645-73 226 08149291 101828484 8742
MESNA ZAJEDNICA "TESLA" PANČEVO 46000 840-1029645-61 226 08006806 101829707 8743
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" PANČEVO 46000 840-607645-17 226 08006792 100522501 8744
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČIJA RADOST" PANČEVO 46000 840-104661-37 226 08115249 101830115 8745
GRADSKA BIBLIOTEKA PANČEVO 46000 840-30664-92 226 08006539 101049844 8746
DOM KULTURE "25. MAJ" DOLOVO PANČEVO 46000 840-119664-36 226 08073759 101863012 8747
DOM KULTURE "29. NOVEMBAR" STARČEVO PANČEVO 46000 840-2664-90 226 08070296 100592723 8748
DOM KULTURE "3. OKTOBAR" B.NOVO SELO PANČEVO 46000 840-148664-45 226 08043957 101864769 8749
DOM KULTURE "4. OKTOBAR" B.BRESTOVAC PANČEVO 46000 840-125664-78 226 08070288 101866027 8750
DOM KULTURE "BRATSTVO-JEDINSTVO" PANČEVO 46000 840-7664-28 226 08043949 101865392 8751
KAČAREVO
DOM KULTURE "VUK KARADžIĆ" OMOLjICA PANČEVO 46000 840-23664-43 226 08043965 101863535 8752
DOM KULTURE "ŽARKO ZRENjANIN" IVANOVO PANČEVO 46000 840-129664-09 226 08006555 102247380 8753
DOM KULTURE "KOČO RACIN" JABUKA PANČEVO 46000 840-6664-21 226 08006547 101051232 8754
DOM KULTURE "MLADOST" GLOGONj PANČEVO 46000 840-18664-08 226 08044686 101828521 8755
DOM OMLADINE PANČEVO 46000 840-250664-80 226 08099456 100592715 8756
DOM OMLADINE B. BRESTOVAC PANČEVO 46000 840-421664-16 226 08702705 100591433 8757
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE PANČEVO 46000 840-365664-12 226 08538794 101051048 8758
ISTORIJSKI ARHIV PANČEVO 46000 840-34664-23 226 08006504 101830932 8759
NARODNI MUZEJ PANČEVO 46000 840-42664-79 226 08006482 101059139 8760
CENTAR ZA KULTURU PANČEVO PANČEVO 46000 840-166664-74 226 08073767 101864912 8761
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I UREĐENjE PANČEVO 46000 226 08484015 8762
BUDžET OPŠTINE PEĆINCI PEĆINCI 46401 840-120640-18 227 08070628 100399239 8763
OPŠTINSKA UPRAVA ZA OPŠTU UPRAVU I PEĆINCI 46401 840-155641-66 227 08070610 100399222 8764
ZAJEDNIČKE SLUŽBE
FOND ZA GRAĐ. ZEM. IZGRADNjU KOMUNALNIH PEĆINCI 46401 840-50644-98 227 08675791 100399255 8765
OBJEKATA I LOKALNIH PUTEVA
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU PEĆINCI 46401 840-124644-34 227 08675805 100399263 8766
MESNA ZAJEDNICA AŠANjA PEĆINCI 46401 840-1455645-36 227 08078050 101427996 8767
MESNA ZAJEDNICA BRESTAČ PEĆINCI 46401 840-1248645-42 227 08078190 101510942 8768
MESNA ZAJEDNICA DEČ PEĆINCI 46401 840-1014645-53 227 08078181 101426140 8769
MESNA ZAJEDNICA DONjI TOVARNIK PEĆINCI 46401 840-1700645-05 227 08078173 101427226 8770
MESNA ZAJEDNICA KARLOVČIĆ PEĆINCI 46401 840-1435645-90 227 08078165 101426721 8771
MESNA ZAJEDNICA KUPINOVO PEĆINCI 46401 840-994645-10 227 08078246 101426166 8772
MESNA ZAJEDNICA OBREŽ PEĆINCI 46401 840-951645-97 227 08076642 101427988 8773
MESNA ZAJEDNICA OGAR PEĆINCI 46401 840-1553645-43 227 08078220 101428083 8774
MESNA ZAJEDNICA PEĆINCI PEĆINCI 46401 840-1056645-56 227 08078009 101427494 8775
MESNA ZAJEDNICA POPINCI PEĆINCI 46401 840-716645-04 227 08078017 101426220 8776
MESNA ZAJEDNICA PRHOVO PEĆINCI 46401 840-1627645-76 227 08078238 101426158 8777
MESNA ZAJEDNICA SIBAČ PEĆINCI 46401 840-1142645-76 227 08078033 102653795 8778
MESNA ZAJEDNICA SREMSKI MIHALjEVCI PEĆINCI 46401 840-1414645-40 227 08076669 101510740 8779
MESNA ZAJEDNICA SUBOTIŠTE PEĆINCI 46401 840-1663645-37 227 08078041 101426391 8780
MESNA ZAJEDNICA ŠIMANOVCI PEĆINCI 46401 840-1514645-61 227 08078092 101510862 8781
PREDŠKOLSKA USTANOVA "VLADA PEĆINCI 46401 840-363661-07 227 08125902 101426965 8782
OBRADOVIĆ-KAMENI"
DOM KULTURE "PEĆINCI" PEĆINCI 46401 840-304664-70 227 08147256 101426406 8783
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE PLANDIŠTE 46800 840-44640-68 228 08057567 102002904 8784
IZVRŠNO VEĆE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE 46800 840-139641-51 228 08153442 100415764 8785
FOND ZA IZGRADNjU STANOVA SOLIDARNOSTI PLANDIŠTE 46800 840-64644-02 228 08714223 100415869 8786
MESNA ZAJEDNICA BANATSKI SOKOLAC PLANDIŠTE 46800 840-47645-74 228 08030057 101301348 8787
MESNA ZAJEDNICA BARICE PLANDIŠTE 46800 840-208645-37 228 08030448 101239469 8788
MESNA ZAJEDNICA VELIKA GREDA PLANDIŠTE 46800 840-262645-27 228 08030405 101239532 8789
MESNA ZAJEDNICA VELIKI GAJ PLANDIŠTE 46800 840-154645-47 228 08030073 100415721 8790
MESNA ZAJEDNICA DUŽINE PLANDIŠTE 46800 840-582645-36 228 08030421 101239397 8791
MESNA ZAJEDNICA JERMENOVCI PLANDIŠTE 46800 840-183645-56 228 08030413 101239071 8792
MESNA ZAJEDNICA KUPINIK PLANDIŠTE 46800 840-129645-66 228 08030391 101239389 8793
MESNA ZAJEDNICA MARGITA PLANDIŠTE 46800 840-316645-17 228 08030065 101237944 8794
MESNA ZAJEDNICA MARKOVIĆEVO PLANDIŠTE 46800 840-472645-42 228 08030430 101301233 8795
MESNA ZAJEDNICA MILETIĆEVO PLANDIŠTE 46800 840-73645-62 228 08030383 101239637 8796
MESNA ZAJEDNICA PLANDIŠTE PLANDIŠTE 46800 840-22645-93 228 08030090 101238142 8797
MESNA ZAJEDNICA STARI LEC PLANDIŠTE 46800 840-289645-22 228 08030456 101239653 8798
MESNA ZAJEDNICA HAJDUČICA PLANDIŠTE 46800 840-100645-57 228 08030103 101238644 8799
PREDŠKOLSKA USTANOVA "SREĆNO DETINjSTVO" PLANDIŠTE 46800 840-175661-49 228 08118515 101301217 8800
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR "VUK KARADžIĆ" PLANDIŠTE 46800 840-234664-65 228 08653216 101238335 8801
NARODNA BIBLIOTEKA PLANDIŠTE 46800 840-236664-79 228 08653186 100415668 8802
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE RUMA 46420 840-85640-64 229 08026106 101914013 8803
DIREKCIJA ZA OPŠTINSKE ROBNE REZERVE RUMA 46420 840-242641-93 229 08161810 101916126 8804
OPŠTINSKA UPRAVA RUMA 46420 840-94641-27 229 08103780 101913545 8805
OPŠTINSKA UPRAVA-ODELENjE ZA URBANIZAM RUMA 46420 840-265641-60 229 08026106 101914030 8806
I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU RUMA 46420 840-139644-42 229 08705780 101914021 8807
DRUGA MESNA ZAJEDNICA "BREG" RUMA 46420 840-1290645-45 229 08026718 101916597 8808
MESNA ZAJEDNICA BUĐANOVCI RUMA 46420 840-693645-37 229 08026734 100780519 8809
MESNA ZAJEDNICA VITOJEVCI RUMA 46420 840-1036645-13 229 08026807 102129170 8810
MESNA ZAJEDNICA VOGANj RUMA 46420 840-1226645-82 229 08026971 101917397 8811
MESNA ZAJEDNICA GRABOVCI RUMA 46420 840-1310645-88 229 08026742 101983453 8812
MESNA ZAJEDNICA DOBRINCI RUMA 46420 840-1121645-26 229 08027005 101338633 8813
MESNA ZAJEDNICA DONjI PETROVCI RUMA 46420 840-1372645-37 229 08026998 101339744 8814
MESNA ZAJEDNICA ŽARKOVAC RUMA 46420 840-1393645-87 229 08026963 100781630 8815
MESNA ZAJEDNICA KLENAK RUMA 46420 840-1494645-18 229 08027072 102003114 8816
MESNA ZAJEDNICA KRALjEVCI RUMA 46420 840-1185645-86 229 08026947 100780182 8817
MESNA ZAJEDNICA MALI RADINCI RUMA 46420 840-1164645-36 229 08026769 100783272 8818
MESNA ZAJEDNICA NIKINCI RUMA 46420 840-859645-35 229 08026955 101917321 8819
MESNA ZAJEDNICA PAVLOVCI RUMA 46420 840-836645-68 229 08026980 101917803 8820
MESNA ZAJEDNICA PLATIČEVO RUMA 46420 840-812645-94 229 08027099 101917135 8821
MESNA ZAJEDNICA PUTINCI RUMA 46420 840-765645-56 229 08026785 100783027 8822
MESNA ZAJEDNICA STEJANOVCI RUMA 46420 840-928645-33 229 08026777 101917348 8823
MESNA ZAJEDNICA HRTKOVCI RUMA 46420 840-1474645-72 229 08026793 101916589 8824
PRVA MESNA ZAJEDNICA RUMA 46420 840-1270645-02 229 08026726 100778409 8825
TREĆA MESNA ZAJEDNICA RUMA 46420 840-1203645-18 229 08026696 101916601 8826
ČETVRTA MESNA ZAJEDNICA RUMA 46420 840-1533645-97 229 08026700 101338836 8827
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" RUMA 46420 840-100661-09 229 08026530 101338617 8828
GRADSKA BIBLIOTEKA RUMA 46420 840-363664-95 229 08390860 101341196 8829
ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA 46420 840-359664-67 229 08229694 100783570 8830
JAVNO PREDUZEĆE RADIO "SREM " RUMA 46420 840-698664-15 229 08026513 101916773 8831
KULTURNI CENTAR RUMA RUMA 46420 840-322664-02 229 08164193 100781689 8832
USTANOVA SPORTSKI CENTAR RUMA 46420 840-380664-20 229 08362424 101338828 8833
JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZAMLjIŠTE I RUMA 46420 229 08639787 8834
PUTEVE
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SEČANj 46902 840-106640-17 230 08019215 102670290 8835
IZVRŠNI SAVET SKUPŠTINE OPŠTINE SEČANj 46902 840-224641-64 230 08141088 101358240 8836
OPŠTINSKI FOND ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA SEČANj 46902 840-236644-42 230 08019215 102670290 8837
FOND ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SEČANj 46902 840-354644-92 230 08019215 101358266 8838
SREDINE
FOND ZA KOR.SRED. NAKNADA OD PROIZ. SEČANj 46902 840-183644-59 230 08019215 102670290 8839
ELEKTRIČNE ENERGIJE, NAFTE I GASA
FOND ZA POPULACIONU POLITIKU SEČANj 46902 840-309644-68 230 08019215 101358240 8840
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU SEČANj 46902 840-347644-43 230 08608288 102670290 8841
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE SEČANj 46902 840-294644-60 230 08302782 101356297 8842
FOND SOLIDARNOSTI OPŠTINE SEČANj 46902 840-143644-70 230 08574316 101358299 8843
MESNA ZAJEDNICA BANATSKA DUBUCA SEČANj 46902 840-990645-79 230 08019126 102404461 8844
MESNA ZAJEDNICA BOKA SEČANj 46902 840-1181645-58 230 08019134 101356545 8845
MESNA ZAJEDNICA JARKOVAC SEČANj 46902 840-736645-47 230 08073589 101358231 8846
MESNA ZAJEDNICA JAŠA TOMIĆ SEČANj 46902 840-264645-41 230 08019142 101356640 8847
MESNA ZAJEDNICA KONAK SEČANj 46902 840-1327645-13 230 08019169 101356658 8848
MESNA ZAJEDNICA KRAJIŠNIK SEČANj 46902 840-1390645-66 230 08019177 101356607 8849
MESNA ZAJEDNICA NEUZINA SEČANj 46902 840-1010645-25 230 08019185 101356980 8850
MESNA ZAJEDNICA SEČANj SEČANj 46902 840-371645-14 230 08019193 101356248 8851
MESNA ZAJEDNICA SUTJESKA SEČANj 46902 840-131645-80 230 08070199 102003350 8852
MESNA ZAJEDNICA "VUKA KOTAROV- RAKILA" SEČANj 46902 840-396645-92 230 08019207 101356666 8853
ŠURJAN
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" SEČANj 46902 840-459661-97 230 08589143 101356205 8854
BIBLIOTEKA "JOVAN DUČIĆ" SEČANj 46902 840-427664-58 230 08743738 101356168 8855
OBRAZOVNO KULTURNI CENTAR SEČANj 46902 840-406664-08 230 08608865 101356176 8856
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SENTA 46630 840-24640-25 231 08038490 102692306 8857
OPŠTINSKA UPRAVA SENTA 46630 840-125641-50 231 08360685 101099997 8858
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SENTA 46630 840-24641-22 231 08052336 101105659 8859
FOND ZA PROTIV PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU SENTA 46630 840-275644-24 231 08038490 102692306 8860
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE SENTA 46630 840-45644-63 231 08695172 101689945 8861
MESNA ZAJEDNICA "FELSOHEGY" GORNjI BREG SENTA 46630 840-633645-05 231 08737193 101104980 8862
MESNA ZAJEDNICA "BAČKA" BOGARAC SENTA 46630 840-659645-90 231 08737185 101105423 8863
MESNA ZAJEDNICA "KEVI" KEVI SENTA 46630 840-732645-19 231 08737240 101106145 8864
MESNA ZAJEDNICA "KERTEK" SENTA 46630 840-685645-78 231 08737231 101102592 8865
MESNA ZAJEDNICA "TISZAPART ALVEG" SENTA 46630 840-608645-24 231 08737207 102101370 8866
MESNA ZAJEDNICA "TORNYOS" TORNjOC SENTA 46630 840-757645-97 231 08737223 101103384 8867
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR-TOPART" SENTA 46630 840-708645-45 231 08737215 101103448 8868
PREDŠKOLSKA USTANOVA SENTA 46630 840-90661-36 231 08052174 101101318 8869
"SNEŽANA-HOFEHERKE"
ISTORIJSKI ARHIV SENTA 46630 840-57664-87 231 08052115 101102259 8870
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR "THURZO SENTA 46630 840-99664-90 231 08114064 101104328 8871
LAJOŠ"
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SOMBOR 46300 840-25640-32 232 08337152 100123258 8872
OPŠTINSKA UPRAVA SOMBOR 46300 840-190641-20 232 08337152 100123258 8873
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SOMBOR 46300 840-65641-18 232 08064768 102854746 8874
FOND ZA IZGRADNjU STANOVA SOLIDARNOSTI SOMBOR 46300 840-14644-40 232 08707553 102252655 8875
OPŠTINE SOMBOR
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU SOMBOR 46300 840-306644-47 232 08603383 102621003 8876
FOND ZA STIPENDIRANjE STUDENATA SOMBOR 46300 840-71644-51 232 08789363 102918333 8877
KNjIŽEVNOSTI"LAZA KOSTIĆ"
MESNA ZAJEDNICA ALEKSA ŠANTIĆ SOMBOR 46300 840-260645-13 232 08068160 101839190 8878
MESNA ZAJEDNICA BAČKI BREG SOMBOR 46300 840-160645-89 232 08047219 101840368 8879
MESNA ZAJEDNICA BAČKI MONOŠTOR SOMBOR 46300 840-213645-72 232 08047251 102094486 8880
MESNA ZAJEDNICA BEZDAN SOMBOR 46300 840-399645-16 232 08064865 101837401 8881
MESNA ZAJEDNICA GAKOVO SOMBOR 46300 840-321645-52 232 08068186 101844915 8882
MESNA ZAJEDNICA DOROSLOVO SOMBOR 46300 840-106645-02 232 08064857 100606790 8883
MESNA ZAJEDNICA KLjAJIĆEVO SOMBOR 46300 840-523645-11 232 08068178 101844271 8884
MESNA ZAJEDNICA KOLUT SOMBOR 46300 840-445645-47 232 08064849 101836829 8885
MESNA ZAJEDNICA RASTINA SOMBOR 46300 840-293645-50 232 08047227 102094710 8886
MESNA ZAJEDNICA RIĐICA SOMBOR 46300 840-51645-05 232 08047235 101840018 8887
MESNA ZAJEDNICA SETOZAR MILETIĆ SOMBOR 46300 840-347645-40 232 08068194 100275275 8888
MESNA ZAJEDNICA STANIŠIĆ SOMBOR 46300 840-186645-77 232 08064822 100274957 8889
MESNA ZAJEDNICA STAPAR SOMBOR 46300 840-134645-04 232 08064814 102094672 8890
MESNA ZAJEDNICA TELEĆKA SOMBOR 46300 840-393645-71 232 08047243 100609052 8891
MESNA ZAJEDNICA ČONOPLjA SOMBOR 46300 840-476645-70 232 08068208 101844214 8892
MESNA ZAJEDNICA "VENAC" SOMBOR 46300 840-451645-89 232 08064806 100122714 8893
MESNA ZAJEDNICA "GORNjA VAROŠ" SOMBOR 46300 840-78645-97 232 08064792 100122706 8894
MESNA ZAJEDNICA "MLAKE" SOMBOR 46300 840-45645-60 232 08064784 102049170 8895
MESNA ZAJEDNICA "NOVA SELENČA" SOMBOR 46300 840-907645-80 232 08167800 101837225 8896
MESNA ZAJEDNICA "SELENČA" SOMBOR 46300 840-4645-64 232 08064776 101840536 8897
MESNA ZAJEDNICA "STARA SELENČA" SOMBOR 46300 840-883645-09 232 08167818 100611561 8898
MESNA ZAJEDNICA "CRVENKA" SOMBOR 46300 840-267645-62 232 08047260 101837047 8899
PREDŠKOLSKA USTANOVA "VERA GUCUNjA" SOMBOR 46300 840-36661-46 232 08068925 100612894 8900
GALERIJA "MILAN KONjOVIĆ" SOMBOR 46300 840-133664-37 232 08013187 100661005 8901
GRADSKA BIBLIOTEKA "KARLO BJELICKI" SOMBOR 46300 840-131664-23 232 08047049 100122587 8902
GRADSKI MUZEJ SOMBOR 46300 840-95664-62 232 08047103 100272308 8903
ISTORIJSKI ARHIV SOMBOR 46300 840-113664-91 232 08047111 100272164 8904
KULTURNI CENTAR "LAZA KOSTIĆ" SOMBOR 46300 840-345664-66 232 08621594 100607225 8905
NARODNO POZORIŠTE SOMBOR 46300 840-100664-97 232 08013047 100017205 8906
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA "DUNATAJ" SOMBOR 46300 840-355664-39 232 08684138 101836222 8907
SPORTSKI CENTAR "SOKO" SOMBOR 46300 840-341664-38 232 08600856 100017393 8908
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SRBOBRAN 46700 840-144640-89 233 08397651 101867771 8909
OPŠTINSKA UPRAVA SRBOBRAN 46700 840-304641-42 233 08397651 101424515 8910
OPŠTISKI ORGAN - NOVČANA SREDSTVA SRBOBRAN 46700 840-436641-93 233 08397651 101424515 8911
FOND ZA EKOLOGIJU SRBOBRAN 46700 840-489644-67 233 08788162 102936188 8912
FOND ZA KORIŠĆ.SRED OSTVAR.OD SRBOBRAN 46700 840-407644-75 233 08265089 102520517 8913
PROIZVODNjE NAFTE I GASA
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU SRBOBRAN 46700 840-234644-28 233 08552908 102494271 8914
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU SRBOBRAN 46700 840-42644-42 233 08580693 102494263 8915
FOND ZA FINANSIRANjE FIZIČKE KULTURE I SRBOBRAN 46700 840-226644-69 233 08187932 102494255 8916
SPORTA
MESNA ZAJEDNICA SRBOBRAN 46700 840-1883645-25 233 08198420 101813972 8917
MESNA ZAJEDNICA NADALj SRBOBRAN 46700 840-1823645-90 233 08013462 101868170 8918
MESNA ZAJEDNICA TURIJA SRBOBRAN 46700 840-1837645-91 233 08013489 101814012 8919
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOST" SRBOBRAN 46700 840-484661-78 233 08067554 101867579 8920
NARODNA BIBLIOTEKA SRBOBRAN 46700 840-493664-35 233 08656258 101814131 8921
USTANOVA ZA INFORMATIVNU DELATNOST SRBOBRAN 46700 840-457664-74 233 08067511 101425614 8922
"RADIO SRBOBRAN"
USTANOVA ZA KULTURU DOM KULTURE "PETAR SRBOBRAN 46700 840-490664-14 233 08118892 101814140 8923
DRAPŠIN"
CENTAR ZA FIZIČKU KULTURU, REKREACIJU SRBOBRAN 46700 840-494664-42 233 08761370 101424523 8924
I TURIZAM
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNjU SRBOBRAN 46700 233 08763429 8925
OPŠTINE
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SREMSKA 46400 840-26640-39 234 08061009 102723912 8926
MITROVICA
OPŠTINSKA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI SREMSKA 46400 840-240641-79 234 08161585 102723912 8927
MITROVICA
OPŠTINSKA UPRAVA SREMSKA 46400 840-196641-62 234 08119678 100795723 8928
MITROVICA
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SREMSKA 46400 840-25641-29 234 08104581 102040732 8929
MITROVICA
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU SREMSKA 46400 840-131644-83 234 08702845 102723912 8930
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA BEŠENOVAČKI PRNjAVOR SREMSKA 46400 840-1840645-15 234 08129266 102064177 8931
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA BEŠENOVO SREMSKA 46400 840-322645-59 234 08016135 100798893 8932
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA BOSUT SREMSKA 46400 840-1590645-11 234 08016283 102064249 8933
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA VELIKI RADINCI SREMSKA 46400 840-294645-57 234 08016356 102040974 8934
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA GRGUREVCI SREMSKA 46400 840-161645-96 234 08016267 100800250 8935
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA DIVOŠ SREMSKA 46400 840-241645-74 234 08016127 100799402 8936
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA JARAK SREMSKA 46400 840-374645-35 234 08016330 100791125 8937
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA KUZMIN SREMSKA 46400 840-187645-84 234 08016178 100589866 8938
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA LAĆARAK SREMSKA 46400 840-52645-12 234 08016216 101965693 8939
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA LEŽIMIR SREMSKA 46400 840-400645-23 234 08016151 102040724 8940
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA MANĐELOS SREMSKA 46400 840-531645-67 234 08016275 100799541 8941
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA MARTINCI SREMSKA 46400 840-26645-24 234 08016160 100517282 8942
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA MAČVANSKA MITROVICA SREMSKA 46400 840-641645-61 234 08016208 100795250 8943
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA NOĆAJ SREMSKA 46400 840-615645-73 234 08077258 100588873 8944
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA RAVNjE SREMSKA 46400 840-1782645-94 234 08016291 101424381 8945
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA RADENKOVIĆ SREMSKA 46400 840-1682645-73 234 08016313 102041194 8946
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA SALAŠ NOĆAJSKI SREMSKA 46400 840-1571645-72 234 08070130 100518298 8947
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA SREMSKA RAČA SREMSKA 46400 840-1609645-47 234 08139750 102245399 8948
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA STARA BINGULA SREMSKA 46400 840-452645-96 234 08016321 102677929 8949
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA ČALMA SREMSKA 46400 840-268645-69 234 08016143 100517161 8950
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA ŠAŠINCI SREMSKA 46400 840-348645-47 234 08105855 100797825 8951
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA ŠIŠATOVAC SREMSKA 46400 840-424645-94 234 08016461 102712156 8952
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA ŠULjAM SREMSKA 46400 840-107645-09 234 08016259 102062823 8953
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "22 AVGUST" SREMSKA 46400 840-1981645-32 234 08141061 100795444 8954
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "29 NOVEMBAR" SREMSKA 46400 840-135645-11 234 08016232 100794206 8955
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "BLOK B" SREMSKA 46400 840-560645-76 234 08016348 100794601 8956
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "MATIJA HUĐI" SREMSKA 46400 840-1953645-30 234 08140804 100791818 8957
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "NIKOLA TESLA" SREMSKA 46400 840-1938645-22 234 08140839 100795102 8958
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "SAVA" SREMSKA 46400 840-1968645-38 234 08140812 101964872 8959
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "SLOBODAN BAJIĆ PAJA" SREMSKA 46400 840-1994645-26 234 08141070 100796994 8960
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "SUTJESKA" SREMSKA 46400 840-79645-07 234 08016186 101963110 8961
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" SREMSKA 46400 840-214645-79 234 08016305 100589472 8962
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA ZASAVICA I SREMSKA 46400 840-1645645-08 234 08016224 100518386 8963
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA ZASAVICA II SREMSKA 46400 840-1718645-34 234 08016194 100518183 8964
MITROVICA
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA" SREMSKA 46400 840-4661-16 234 08015996 100517362 8965
MITROVICA
BIBLIOTEKA "GLIGORIJE VOZAREVIĆ" SREMSKA 46400 840-105664-35 234 08015937 100795160 8966
MITROVICA
GALERIJA "LAZAR VOZAREVIĆ" SREMSKA 46400 840-251664-87 234 08015864 100796759 8967
MITROVICA
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SREMSKA 46400 840-107664-49 234 08015902 100517207 8968
MITROVICA
ISTORIJSKI ARHIV "SREM" SREMSKA 46400 840-110664-70 234 08015899 100793936 8969
MITROVICA
MUZEJ SREMA SREMSKA 46400 840-108664-56 234 08015872 100519305 8970
MITROVICA
POZORIŠTE "DOBRICA MILUTINOVIĆ" SREMSKA 46400 840-274664-54 234 08016089 100796775 8971
MITROVICA
USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU "PARTIZAN" SREMSKA 46400 840-400664-63 234 08591091 100799824 8972
MITROVICA
CENTAR ZA KULTURU "SIRMIUMART" SREMSKA 46400 840-233664-58 234 08015945 100517188 8973
USTANOVA U OBLASTI KULTURE MITROVICA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU OPŠTINE SREMSKA 46400 234 08760527 8974
MITROVICA
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE STARA PAZOVA 40710 840-143640-82 235 08358257 101241970 8975
OPŠTINSKA UPRAVA STARA PAZOVA 40710 840-289641-34 235 08358257 101241970 8976
DRUŠTVENI FOND ZAŠTITE OD POŽARA STARA PAZOVA 40710 840-246644-15 235 08177660 100486274 8977
OPŠTINE STARA PAZOVA
MESNA ZAJEDNICA BELEGIŠ STARA PAZOVA 40710 840-1766645-79 235 08011494 100488401 8978
MESNA ZAJEDNICA VOJKA STARA PAZOVA 40710 840-1751645-71 235 08011460 100534765 8979
MESNA ZAJEDNICA GOLUBUNCI STARA PAZOVA 40710 840-1683645-80 235 08011486 101240810 8980
MESNA ZAJEDNICA KRNjEŽEVCI STARA PAZOVA 40710 840-1797645-05 235 08016542 102110813 8981
MESNA ZAJEDNICA NOVA PAZOVA STARA PAZOVA 40710 840-1701645-12 235 08011516 100488604 8982
MESNA ZAJEDNICA NOVI BANOVCI STARA PAZOVA 40710 840-1735645-56 235 08011478 102111343 8983
MESNA ZAJEDNICA STARA PAZOVA STARA PAZOVA 40710 840-1664645-44 235 08011508 100531891 8984
MESNA ZAJEDNICA STARI BANOVCI STARA PAZOVA 40710 840-1719645-41 235 08011532 100488209 8985
MESNA ZAJEDNICA SURDUK STARA PAZOVA 40710 840-1783645-04 235 08011524 100488410 8986
MESNA ZAJEDNICA "BANOVCI-DUNAV" BANOVCI STARA PAZOVA 40710 840-1841645-22 235 08577587 100484607 8987
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" STARA PAZOVA 40710 840-496661-65 235 08011389 100532763 8988
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOST" NOVI STARA PAZOVA 40710 840-521661-46 235 08174261 100487468 8989
BANIVCI
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU STARA STARA PAZOVA 40710 840-432664-93 235 08028796 101243248 8990
PAZOVA
KULTURNO-POSLOVNI CENTAR NOVA PAZOVA STARA PAZOVA 40710 840-483664-62 235 08756678 102110282 8991
NARODNA BIBLIOTEKA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" STARA PAZOVA 40710 840-434664-10 235 08010781 100532265 8992
CENTAR ZA KULTURU I TRANZICIJU NOVI STARA PAZOVA 40710 840-482664-55 235 08740429 102419652 8993
BANOVCI
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SUBOTICA 46600 840-27640-46 236 08070695 100444843 8994
IZVRŠNI ODBOR OPŠTINE SUBOTICA 46600 840-183641-68 236 08151377 100848640 8995
OPŠTINSKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE SUBOTICA 46600 840-178641-33 236 08540039 101805498 8996
OPŠTINSKA UPRAVA-ODELjENjE ZA SUBOTICA 46600 840-142641-72 236 08126194 100848720 8997
GRAĐEVINARSTVO
OPŠTINSKA UPRAVA-ODELjENjE ZA DRUŠTVENE SUBOTICA 46600 840-129641-78 236 08107831 100848666 8998
DELATNOSTI
OPŠTINSKA UPRAVA-ODELjENjE ZA SUBOTICA 46600 840-189641-13 236 08540012 100848738 8999
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I PRAVNU POMOĆ
OPŠTINSKA UPRAVA-ODELjENjE ZA SUBOTICA 46600 840-209641-56 236 08685886 100848703 9000
INSPEKCIJSKO-NADZORNE POSLOVE
OPŠTINSKA UPRAVA-ODELjENjE ZA OPŠTU SUBOTICA 46600 840-119641-08 236 08107793 100848699 9001
UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
OPŠTINSKA UPRAVA-ODELjENjE ZA SUBOTICA 46600 840-208641-49 236 08685894 100848674 9002
STAM.KOM.POSLOVE,PRIV.POLj.I ZANATSTVO
OPŠTINSKA UPRAVA-ODELjENjE ZA FINANSIJE SUBOTICA 46600 840-126641-57 236 08107840 100848711 9003
OPŠTINSKA UPRAVA-SLUŽBA ZA ZASTUPANjE SUBOTICA 46600 840-22641-08 236 08009538 100848682 9004
OPŠTINSKA UPRAVA-SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE SUBOTICA 46600 840-180641-47 236 08151407 100848658 9005
I OPŠTE POSLOVE
VATROGASNI FOND OPŠTINE SUBOTICA 46600 840-54644-29 236 08070695 100444843 9006
FOND ZA IZGRADNjU OPŠTINE SUBOTICA SUBOTICA 46600 840-460644-58 236 08774021 102618494 9007
FOND ZA IZGRADNjU STANOVA SOLIDARNOSTI SUBOTICA 46600 840-206644-26 236 08188165 102618509 9008
OPŠTINE SUBOTICA
FOND ZA USMER.SRED.NAKNADE ZA SUBOTICA 46600 840-349644-57 236 08257418 100444851 9009
KOR.DOBARA OD OPŠ.INTER.U PR.NAFTE I
GASA
FONDACIJA "PUT KA ZNANjU" SUBOTICA 46600 840-353644-85 236 08670439 100444860 9010
FONDACIJA ZA RAZVOJ SPORTA U OPŠTINI SUBOTICA 46600 840-357644-16 236 08673080 102768627 9011
SUBOTICA
MESNA ZAJEDNICA "GAT" SUBOTICA 46600 840-367645-83 236 08009589 101807979 9012
MESNA ZAJEDNICA MALA BOSNA SUBOTICA 46600 840-581645-29 236 08076294 100851688 9013
MESNA ZAJEDNICA NOVI ŽEDNIK SUBOTICA 46600 840-553645-27 236 08084670 100858474 9014
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO SUBOTICA 46600 840-207645-30 236 08009619 100843429 9015
MESNA ZAJEDNICA STARI ŽEDNIK SUBOTICA 46600 840-524645-18 236 08104573 101998407 9016
MESNA ZAJEDNICA ŠUPLjAK SUBOTICA 46600 840-709645-52 236 08009775 100848596 9017
MESNA ZAJEDNICA "ALEKSANDROVO" SUBOTICA 46600 840-498645-30 236 08009732 101623265 9018
MESNA ZAJEDNICA "BAJNAT" SUBOTICA 46600 840-153645-40 236 08009716 101749098 9019
MESNA ZAJEDNICA "VERUŠIĆ" SUBOTICA 46600 840-1451645-08 236 08600074 100447389 9020
MESNA ZAJEDNICA "VIŠNjEVAC" SUBOTICA 46600 840-3963645-35 236 08777535 102706154 9021
MESNA ZAJEDNICA "GRANIČAR" SUBOTICA 46600 840-1389645-59 236 08151172 102387297 9022
MESNA ZAJEDNICA "DUDOVA ŠUMA" SUBOTICA 46600 840-72645-55 236 08009627 100840580 9023
MESNA ZAJEDNICA "ŽELEZNIČKO NASELjE" SUBOTICA 46600 840-446645-54 236 08009635 100841046 9024
MESNA ZAJEDNICA "ZORKA" SUBOTICA 46600 840-733645-26 236 08009660 100446302 9025
MESNA ZAJEDNICA "KER" SUBOTICA 46600 840-419645-59 236 08009724 100444894 9026
MESNA ZAJEDNICA "KERTVAROŠ" SUBOTICA 46600 840-21645-86 236 08076286 101623232 9027
MESNA ZAJEDNICA "MALI BAJMOK" SUBOTICA 46600 840-261645-20 236 08009597 101943877 9028
MESNA ZAJEDNICA "MALI RADANOVAC" SUBOTICA 46600 840-394645-78 236 08009643 101752761 9029
MESNA ZAJEDNICA "NOVI GRAD" SUBOTICA 46600 840-46645-67 236 08009651 100844841 9030
MESNA ZAJEDNICA "PEŠČARA" SUBOTICA 46600 840-1367645-02 236 08151202 100446319 9031
MESNA ZAJEDNICA "PROZIVKA" SUBOTICA 46600 840-1325645-96 236 08151199 100444273 9032
MESNA ZAJEDNICA "RADANOVAC" SUBOTICA 46600 840-686645-85 236 08009678 101806111 9033
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR I" SUBOTICA 46600 840-128645-59 236 08009546 100843404 9034
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR II" SUBOTICA 46600 840-99645-50 236 08009554 101623499 9035
MESNA ZAJEDNICA BAJMOK SUBOTICA 46600 840-315645-10 236 08076316 101623538 9036
MESNA ZAJEDNICA BAČKI VINOGRADI SUBOTICA 46600 840-634645-12 236 08009783 100444755 9037
MESNA ZAJEDNICA BAČKO DUŠANOVO SUBOTICA 46600 840-1431645-62 236 08600783 100446669 9038
MESNA ZAJEDNICA BIKOVO SUBOTICA 46600 840-758645-07 236 08009759 101943641 9039
MESNA ZAJEDNICA ĐURĐIN SUBOTICA 46600 840-660645-97 236 08076308 101752593 9040
MESNA ZAJEDNICA KELEBIJA SUBOTICA 46600 840-609645-31 236 08076324 100446564 9041
MESNA ZAJEDNICA LjUTOVO SUBOTICA 46600 840-1470645-44 236 08636621 102674603 9042
MESNA ZAJEDNICA PALIĆ SUBOTICA 46600 840-342645-05 236 08009686 100556377 9043
MESNA ZAJEDNICA TAVANKUT SUBOTICA 46600 840-288645-15 236 08009694 101749879 9044
MESNA ZAJEDNICA HAJDUKOVO SUBOTICA 46600 840-471645-35 236 08009767 100858257 9045
MESNA ZAJEDNICA ČANTAVIR SUBOTICA 46600 840-235645-32 236 08009708 100840483 9046
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR III" SUBOTICA 46600 840-182645-49 236 08009562 100839042 9047
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" SUBOTICA 46600 840-402661-86 236 08067783 100960649 9048
"KOSZTOLANYI DEZSO" POZORIŠTE-SZINHAZ SUBOTICA 46600 840-418664-92 236 08599874 100853518 9049
GRADSKA BILIOTEKA SUBOTICA 46600 840-120664-43 236 08065543 100849546 9050
GRADSKI MUZEJ-VAROŠI MUZEUM SUBOTICA 46600 840-102664-14 236 08009244 101753297 9051
DEČIJE POZORIŠTE "ĐERMEKSINHAZ" SUBOTICA 46600 840-134664-44 236 08082154 102213007 9052
ZOOLOŠKI VRT-ALLATKERT PALIĆ SUBOTICA 46600 840-329664-51 236 08170088 100838970 9053
ISTORIJSKI ARHIV SUBOTICA 46600 840-111664-77 236 08009279 100849819 9054
LIKOVNI SUSRETI SUBOTICE SUBOTICA 46600 840-695664-91 236 08084858 101749209 9055
MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SUBOTICA 46600 840-302664-56 236 08137455 100838736 9056
SPOMENIKA KULTURE
NARODNO POZORIŠTE-NEPSZINHAZ SUBOTICA 46600 840-138664-72 236 08009295 100959817 9057
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ŠID 46410 840-55640-48 237 08060983 101233945 9058
OPŠTINSKA UPRAVA ŠID 46410 840-144641-86 237 08101507 101233937 9059
OPŠTINSKE ROBNE REZERVE ŠID 46410 840-244641-10 237 08165416 102808829 9060
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ŠID 46410 840-138641-44 237 08008396 101233961 9061
OPŠTISKA UPRAVA ŠID - POSEBAN RAČUN ŠID 46410 840-428641-37 237 08101507 101233937 9062
FOND VODA OPŠTINE ŠID ŠID 46410 840-367644-86 237 08060983 102808837 9063
FOND ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ŠID 46410 840-283644-80 237 08060983 101233945 9064
FOND ZA DOP.MATERIJALNO OBEZ.UČESNIKA ŠID 46410 840-260644-16 237 08060983 101233945 9065
NOR-a
FOND ZA OBELEŽAVANjE MESTA IZ NOR-a ŠID 46410 840-361644-44 237 08101507 101233937 9066
FOND ZA OČUVANjE OBRADIVOG ŠID 46410 840-373644-31 237 08060983 101233945 9067
POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
FOND ZA SUZBIJANjE STOČNE ZARAZE ŠID 46410 840-118644-89 237 08060983 101233945 9068
FOND SOLIDARNOSTI STAMBENE IZGRADNjE ŠID 46410 840-112644-47 237 08702837 101545951 9069
MESNA ZAJEDNICA ADAŠEVCI ŠID 46410 840-588645-78 237 08017450 101416558 9070
MESNA ZAJEDNICA BATROVCI ŠID 46410 840-2057645-79 237 08020035 102411943 9071
MESNA ZAJEDNICA BAČINCI ŠID 46410 840-667645-49 237 08016887 101234026 9072
MESNA ZAJEDNICA BERKASOVO ŠID 46410 840-1811645-06 237 08016925 101233435 9073
MESNA ZAJEDNICA BIKIĆ DOL ŠID 46410 840-1870645-31 237 08017417 102096883 9074
MESNA ZAJEDNICA BINGULA ŠID 46410 840-1911645-27 237 08016909 102208755 9075
MESNA ZAJEDNICA VAŠICA ŠID 46410 840-1826645-14 237 08017387 100757946 9076
MESNA ZAJEDNICA VIŠNjIĆEVO ŠID 46410 840-1796645-95 237 08017441 102096891 9077
MESNA ZAJEDNICA GIBARAC ŠID 46410 840-1898645-33 237 08070237 101233259 9078
MESNA ZAJEDNICA ERDEVIK ŠID 46410 840-477645-77 237 08017395 101233816 9079
MESNA ZAJEDNICA ILINCI ŠID 46410 840-2072645-87 237 08017409 102053525 9080
MESNA ZAJEDNICA JAMENA ŠID 46410 840-1750645-64 237 08017433 101546542 9081
MESNA ZAJEDNICA KUKUJEVCI ŠID 46410 840-1734645-49 237 08070229 101454153 9082
MESNA ZAJEDNICA LjUBA ŠID 46410 840-1886645-46 237 08016917 102096834 9083
MESNA ZAJEDNICA MOLOVIN ŠID 46410 840-1923645-14 237 08016895 101232471 9084
MESNA ZAJEDNICA MOROVIĆ ŠID 46410 840-503645-65 237 08016941 102601317 9085
MESNA ZAJEDNICA PRIVINA GLAVA ŠID 46410 840-1856645-30 237 08017425 101232957 9086
MESNA ZAJEDNICA SOT ŠID 46410 840-1765645-72 237 08017468 101233380 9087
MESNA ZAJEDNICA ŠID ŠID 46410 840-5645-71 237 08016933 100928998 9088
PREDŠKOLSKA USTANOVA "JELICA ŠID 46410 840-227661-25 237 08017310 102096674 9089
STANIVUKOVIĆ-ŠILjA"
GALERIJA SLIKA "SAVA ŠUMANOVIĆ" ŠID 46410 840-96664-69 237 08017182 100928914 9090
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR ŠID 46410 840-349664-94 237 08027480 101232609 9091
MUZEJ NAIVNE UMETNOSTI "ILIJANUM" ŠID 46410 840-428664-65 237 08766100 102096432 9092
NARODNA BIBLIOTEKA "SIMEON PIŠČEVIĆ" ŠID 46410 840-691664-63 237 08765090 101233785 9093
SPOMEN OBELEŽJE "SREMSKI FRONT" ŠID 46410 840-333664-79 237 08177473 101233937 9094
USTANOVA ZA KULTURU I OBRAZOVANjE "DOM ŠID 46410 840-285664-34 237 08108587 100928133 9095
MLADIH"
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STANDARD" ŠID 46410 237 08736634 9096
JP ZA STAMBENE USLUGE I GRAĐEVINSKO ŠID 46410 237 08314624 9097
ZEMLjIŠTE
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE TEMERIN 45702 840-118640-04 238 08070598 100819285 9098
OPŠTINSKA UPRAVA TEMERIN 45702 840-324641-85 238 08330514 101869888 9099
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE TEMERIN 45702 840-416644-41 238 08631352 100817425 9100
FOND ZA REŠ.STAMBENIH POTREBA RADNIKA TEMERIN 45702 840-414644-27 238 08070598 100819285 9101
OPŠTINE BAČKI JARAK
MESNA ZAJEDNICA BAČKI JARAK TEMERIN 45702 840-924645-05 238 08077991 101875177 9102
MESNA ZAJEDNICA SIRIG TEMERIN 45702 840-946645-62 238 08076677 101869915 9103
MESNA ZAJEDNICA "STARO ĐURĐEVO" TEMERIN 45702 840-1199645-87 238 08076693 101873198 9104
PRVA MESNA ZAJEDNICA TEMERIN 45702 840-807645-59 238 08076685 101689347 9105
PREDŠKOLSKA USTANOVA "VELjKO VLAHOVIĆ" TEMERIN 45702 840-302661-65 238 08071861 101454539 9106
BIBLIOTEKA "SIRMAI KAROLj" TEMERIN 45702 840-528664-86 238 08248893 101455175 9107
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I URBANIZAM TEMERIN 45702 238 08687048 9108
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE TITEL 45704 840-129640-81 239 08050724 101457453 9109
OPŠTINSKA UPRAVA TITEL 45704 840-315641-22 239 08050732 101457445 9110
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE TITEL 45704 840-418644-55 239 08651094 101456820 9111
MESNA ZAJEDNICA VILOVO TITEL 45704 840-1221645-47 239 08050805 101457523 9112
MESNA ZAJEDNICA GARDINOVCI TITEL 45704 840-1070645-57 239 08050767 101457390 9113
MESNA ZAJEDNICA LOK TITEL 45704 840-1179645-44 239 08084882 101457148 9114
MESNA ZAJEDNICA MOŠORIN TITEL 45704 840-780645-64 239 08050775 101456292 9115
MESNA ZAJEDNICA TITEL TITEL 45704 840-735645-40 239 08050783 101469665 9116
MESNA ZAJEDNICA ŠAJKAŠ TITEL 45704 840-760645-21 239 08050791 101457357 9117
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PLAVI ČUPERAK" TITEL 45704 840-576661-43 239 08654883 101456991 9118
NARODNA BIBLIOTEKA "STOJAN TRUMIĆ" TITEL 45704 840-273664-47 239 08055653 101455781 9119
JP PROSTOR TITEL 45704 239 08635498 9120
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VRBAS 46700 840-13640-45 240 08285071 100636230 9121
OPŠTINSKA UPRAVA VRBAS 46700 840-121641-22 240 08285071 100636230 9122
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO VRBAS 46700 840-37641-16 240 08007276 100642179 9123
VATROGASNI FOND VRBAS 46700 840-27644-34 240 08773459 102800429 9124
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU VRBAS 46700 840-15644-47 240 08773432 102596220 9125
DRUGA MESNA ZAJEDNICA VRBAS 46700 840-589645-85 240 08621420 100636086 9126
MESNA ZAJEDNICA BAČKO DOBRO POLjE VRBAS 46700 840-108645-16 240 08073295 101420984 9127
MESNA ZAJEDNICA ZMAJEVO VRBAS 46700 840-6645-78 240 08073317 100640108 9128
MESNA ZAJEDNICA KUCURA VRBAS 46700 840-27645-31 240 08007250 100640526 9129
MESNA ZAJEDNICA RAVNO SELO VRBAS 46700 840-80645-14 240 08007268 100635858 9130
MESNA ZAJEDNICA SAVINO SELO VRBAS 46700 840-53645-19 240 08073309 100637520 9131
PRVA MESNA ZAJEDNICA VRBAS 46700 840-532645-74 240 08621411 100636078 9132
TREĆA MESNA ZAJEDNICA VRBAS 46700 840-561645-83 240 08621438 100636094 9133
PREDŠKOLSKA USTANOVA "BOŠKO BUHA" VRBAS 46700 840-76661-35 240 08058016 100639003 9134
NARODNA BIBLIOTEKA "DANILO KIŠ" VRBAS 46700 840-98664-83 240 08007063 100639958 9135
USTANOVA ZA KULTURNU DELATNOST DOM VRBAS 46700 840-103664-21 240 08058032 100638153 9136
KULTURE "VRBAS"
CENTAR ZA FIZIČKU KULTURU VRBAS 46700 840-649664-60 240 08319138 100636800 9137
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VRŠAC 46800 840-14640-52 241 08044937 102654128 9138
OPŠTINSKA UPRAVA VRŠAC 46800 840-156641-73 241 08267944 100912619 9139
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU VRŠAC 46800 840-279644-52 241 08598347 100595852 9140
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE VRŠAC 46800 840-16644-54 241 08712352 102084638 9141
MESNA ZAJEDNICA VATIN VRŠAC 46800 840-447645-61 241 08044961 100593919 9142
MESNA ZAJEDNICA VELIKO SREDIŠTE VRŠAC 46800 840-759645-14 241 08010455 102084009 9143
MESNA ZAJEDNICA VLAJKOVAC VRŠAC 46800 840-661645-07 241 08045399 101816122 9144
MESNA ZAJEDNICA VOJVODINCI VRŠAC 46800 840-368645-90 241 08044996 100915662 9145
MESNA ZAJEDNICA VRŠAČKI RITOVI VRŠAC 46800 840-554645-34 241 08045437 102084847 9146
MESNA ZAJEDNICA GUDURICA VRŠAC 46800 840-734645-33 241 08010447 100515377 9147
MESNA ZAJEDNICA ZAGAJICA VRŠAC 46800 840-805645-45 241 08010471 102084871 9148
MESNA ZAJEDNICA IZBIŠTE VRŠAC 46800 840-710645-59 241 08045003 100914135 9149
MESNA ZAJEDNICA JABLANKA VRŠAC 46800 840-945645-55 241 08010463 100516144 9150
MESNA ZAJEDNICA KUŠTILj VRŠAC 46800 840-343645-12 241 08010439 102083887 9151
MESNA ZAJEDNICA MALI ŽAM VRŠAC 46800 840-525645-25 241 08045453 102084252 9152
MESNA ZAJEDNICA MALO SREDIŠTE VRŠAC 46800 840-783645-85 241 08010340 101816139 9153
MESNA ZAJEDNICA MARKOVAC VRŠAC 46800 840-878645-71 241 08044953 100914629 9154
MESNA ZAJEDNICA MESIĆ VRŠAC 46800 840-829645-19 241 08044970 102084806 9155
MESNA ZAJEDNICA OREŠAC VRŠAC 46800 840-635645-19 241 08010374 102084646 9156
MESNA ZAJEDNICA PAVLIŠ VRŠAC 46800 840-852645-83 241 08044988 100514823 9157
MESNA ZAJEDNICA PARTA VRŠAC 46800 840-923645-95 241 08044945 100514761 9158
MESNA ZAJEDNICA POTPONjAR VRŠAC 46800 840-610645-38 241 08010404 102083549 9159
MESNA ZAJEDNICA RITIŠEVO VRŠAC 46800 840-687645-92 241 08010412 102084855 9160
MESNA ZAJEDNICA SOČICA VRŠAC 46800 840-903645-52 241 08045445 100516152 9161
MESNA ZAJEDNICA STRAŽA VRŠAC 46800 840-967645-15 241 08010366 102084164 9162
MESNA ZAJEDNICA UMLjA VRŠAC 46800 840-236645-39 241 08010480 102083900 9163
MESNA ZAJEDNICA ŠUŠARA VRŠAC 46800 840-499645-37 241 08010382 102084839 9164
MESNA ZAJEDNICA "12 VOJVOĐANSKA VRŠAC 46800 840-1346645-49 241 08119422 102070413 9165
BRIGADA"
MESNA ZAJEDNICA "BRATSTVO I JEDINSTVO" VRŠAC 46800 840-1305645-53 241 08119465 100593902 9166
MESNA ZAJEDNICA "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC 46800 840-1326645-06 241 08119481 100593927 9167
MESNA ZAJEDNICA "ŽARKO ZRENjANIN" VRŠAC 46800 840-1285645-10 241 08119449 100593880 9168
MESNA ZAJEDNICA "ŽIVA JOVANOVIĆ" VRŠAC 46800 840-1368645-09 241 08119473 102084847 9169
MESNA ZAJEDNICA "PAJA JOVANOVIĆ" VRŠAC 46800 840-1265645-64 241 08119457 100593898 9170
PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČJI VRTIĆ VRŠAC 46800 840-34661-32 241 08010234 100515264 9171
GRADSKA BIBLIOTEKA "LUKRECIJA VRŠAC 46800 840-45664-03 241 08044805 100515272 9172
ANKUČIĆ-NECA"
GRADSKI MUZEJ VRŠAC 46800 840-43664-86 241 08044791 102084050 9173
DOM OMLADINE VRŠAC 46800 840-257664-32 241 08722145 102039634 9174
KULTURNI CENTAR VRŠAC VRŠAC 46800 840-731664-52 241 08776270 102550492 9175
NARODNO POZORIŠTE "STERIJA" VRŠAC 46800 840-47664-17 241 08010226 102083723 9176
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ZRENjANIN 46900 840-28640-53 242 08167192 102506213 9177
OPŠTINSKA UPRAVA ZRENjANIN 46900 840-230641-09 242 08167192 100902998 9178
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ZRENjANIN 46900 840-134641-16 242 08003050 100903353 9179
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE ZRENjANIN 46900 840-171641-81 242 08613982 102506230 9180
FOND ZA POMOĆ DECI I OMLADINI ZRENjANIN 46900 840-467644-10 242 08613982 102619026 9181
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU ZRENjANIN 46900 840-301644-12 242 08715319 102506230 9182
FOND ZA STIPENDIRANjE TALENTOVANIH ZRENjANIN 46900 840-342644-08 242 08002266 102506230 9183
UČENIKA
FOND ZA USM.SRED.U PROIZ.EL.ENERG.I ZRENjANIN 46900 840-337644-70 242 08656533 102506221 9184
PROIZ.NAFTE I GASA
FOND PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE ZRENjANIN 46900 840-28644-41 242 08768650 101170384 9185
FOND SOLIDARNOSTI ZRENjANIN 46900 840-341644-98 242 08613982 102506230 9186
FOND SOLIDARNOSTI SO ZRENjANIN 46900 840-19644-75 242 08002266 102506230 9187
MESNA ZAJEDNIVA "BERBERSKO-BOLNICA" ZRENjANIN 46900 840-1660645-16 242 08126968 102312013 9188
MESNA ZAJEDNICA ARADAC ZRENjANIN 46900 840-1160645-08 242 08001685 100652221 9189
MESNA ZAJEDNICA BANATSKI DESPOTOVAC ZRENjANIN 46900 840-290645-29 242 08001693 101983515 9190
MESNA ZAJEDNICA BELO BLATO ZRENjANIN 46900 840-808645-66 242 08001707 101170665 9191
MESNA ZAJEDNICA BOTOŠ ZRENjANIN 46900 840-832645-40 242 08001715 100905271 9192
MESNA ZAJEDNICA EČKA ZRENjANIN 46900 840-637645-33 242 08001731 101174271 9193
MESNA ZAJEDNICA JANKOV MOST ZRENjANIN 46900 840-1412645-26 242 08003181 102312337 9194
MESNA ZAJEDNICA KLEK ZRENjANIN 46900 840-713645-80 242 08001740 102535404 9195
MESNA ZAJEDNICA KNIĆANIN ZRENjANIN 46900 840-584645-50 242 08001758 102006555 9196
MESNA ZAJEDNICA LAZAREVO ZRENjANIN 46900 840-689645-09 242 08001766 100653177 9197
MESNA ZAJEDNICA LUKINO SELO ZRENjANIN 46900 840-1222645-54 242 08070202 101162000 9198
MESNA ZAJEDNICA LUKIĆEVO ZRENjANIN 46900 840-784645-92 242 08003190 102618996 9199
MESNA ZAJEDNICA MELENCI ZRENjANIN 46900 840-556645-48 242 08001782 101164458 9200
MESNA ZAJEDNICA MIHAJLOVO ZRENjANIN 46900 840-1369645-16 242 08001804 102369106 9201
MESNA ZAJEDNICA ORLOVAT ZRENjANIN 46900 840-663645-21 242 08001812 100905280 9202
MESNA ZAJEDNICA PERLEZ ZRENjANIN 46900 840-421645-73 242 08001839 101983566 9203
MESNA ZAJEDNICA STAJIĆEVO ZRENjANIN 46900 840-473645-49 242 08001847 102290660 9204
MESNA ZAJEDNICA TARAŠ ZRENjANIN 46900 840-1266645-71 242 08001855 100652408 9205
MESNA ZAJEDNICA TOMAŠEVAC ZRENjANIN 46900 840-1452645-15 242 08001863 100655079 9206
MESNA ZAJEDNICA FARKAŽDIN ZRENjANIN 46900 840-501645-51 242 08001871 102312021 9207
MESNA ZAJEDNICA ČENTA ZRENjANIN 46900 840-611645-45 242 08001880 102311906 9208
MESNA ZAJEDNICA "VELjKO VLAHOVIĆ" ZRENjANIN 46900 840-1587645-87 242 08126976 101169876 9209
MESNA ZAJEDNICA "VLADIMIR ROLOVIĆ" ZRENjANIN 46900 840-1550645-22 242 08003173 9210
MESNA ZAJEDNICA "GRADNULICA" ZRENjANIN 46900 840-210645-51 242 08003084 101763580 9211
MESNA ZAJEDNICA "DOLjA CRNI ŠOR" ZRENjANIN 46900 840-74645-69 242 08003165 101164281 9212
MESNA ZAJEDNICA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" ZRENjANIN 46900 840-318645-31 242 08517584 101763635 9213
MESNA ZAJEDNICA "ELEMIR" ELEMIR ZRENjANIN 46900 840-448645-68 242 08001723 101170286 9214
MESNA ZAJEDNICA "ŽARKO ZRENjANIN" ZRENjANIN 46900 840-156645-61 242 08003106 100651882 9215
MESNA ZAJEDNICA "ZLATICA" ZLATICA ZRENjANIN 46900 840-1568645-51 242 08001774 100903634 9216
MESNA ZAJEDNICA "MALA AMERIKA" ZRENjANIN 46900 840-1715645-13 242 08658129 101162235 9217
MESNA ZAJEDNICA "MUŽLjA" MUŽLjA ZRENjANIN 46900 840-527645-39 242 08003203 102612821 9218
MESNA ZAJEDNICA "NIKOLA TESLA" ZRENjANIN 46900 840-1697645-81 242 08003092 100654910 9219
MESNA ZAJEDNICA "SAVA KOVAČEVIĆ" ZRENjANIN 46900 840-1432645-69 242 08078106 101174351 9220
MESNA ZAJEDNICA "SONjA MARINKOVIĆ" ZRENjANIN 46900 840-3845645-82 242 08126976 101169884 9221
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" ZRENjANIN 46900 840-102645-71 242 08539316 101170421 9222
MESNA ZAJEDNICA "ŠUMICA" ZRENjANIN 46900 840-1679645-52 242 08003068 102291191 9223
PREDŠKOLSKA USTANOVA ZRENjANIN 46900 840-403661-93 242 08002304 101164933 9224
GRADSKA NARODNA BIBLIOTEKA "ŽARKO ZRENjANIN 46900 840-74664-12 242 08069301 101163779 9225
ZRENjANIN"
ISTORIJSKI ARHIV ZRENjANIN 46900 840-52664-52 242 08002207 101164860 9226
KULTURNI CENTAR ZRENjANIN 46900 840-317664-64 242 08120099 101165627 9227
NARODNI MUZEJ ZRENjANIN 46900 840-50664-38 242 08057818 101161234 9228
NARODNO POZORIŠTE "TOŠA JOVANOVIĆ" ZRENjANIN 46900 840-9664-42 242 08002240 100903216 9229
SAVREMENA GALERIJA UMETNIČKE KOLONIJE ZRENjANIN 46900 840-72664-95 242 08069131 101163867 9230
"EČKA"
TURISTIČKA ORGANIZACIJA ZRENjANIN 46900 840-663664-61 242 08597332 100903466 9231
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ŽABALj 45702 840-141640-68 243 08771464 102800783 9232
OPŠTINSKA UPRAVA ŽABALj 45702 840-160641-04 243 08157111 100227755 9233
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU ŽABALj 45702 840-3644-60 243 08785015 102800806 9234
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE ŽABALj 45702 840-46644-70 243 08702306 100646196 9235
MESNA ZAJEDNICA GOSPOĐINCI ŽABALj 45702 840-1410645-12 243 08076731 100648039 9236
MESNA ZAJEDNICA ĐURĐEVO ŽABALj 45702 840-1430645-55 243 08076723 100646016 9237
MESNA ZAJEDNICA ŽABALj ŽABALj 45702 840-1388645-52 243 08076740 100644703 9238
MESNA ZAJEDNICA ČIRUG ŽABALj 45702 840-1450645-98 243 08076707 100227739 9239
PREDŠKOLSKA USTANOVA "25. MAJ" ŽABALj 45702 840-530661-12 243 08146047 100646506 9240
NARODNA BIBLIOTEKA "VELjKO PETROVIĆ" ŽABALj 45702 840-5664-14 243 08649081 100646491 9241
JP RAZVOJ ŽABALj 45702 243 08632944 9242
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ŽITIŠTE 46904 840-57640-62 244 08030723 102159550 9243
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I FINANSIJE ŽITIŠTE 46904 840-210641-63 244 08132771 101375790 9244
VATROGASNI FOND ŽITIŠTE 46904 840-110644-33 244 08030723 101376151 9245
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNjU ŽITIŠTE 46904 840-292644-46 244 08030723 101376178 9246
FOND ZA STIPENDIRANjE STUDENATA ŽITIŠTE 46904 840-358644-23 244 08030723 101376160 9247
FOND SOLIDARNOSTI OPŠTINE ŽITIŠTE 46904 840-125644-41 244 08030723 102159550 9248
MESNA ZAJEDNICA B. KARAĐORĐEVO ŽITIŠTE 46904 840-905645-66 244 08030740 101377679 9249
MESNA ZAJEDNICA BAN. VIŠNjIĆEVO ŽITIŠTE 46904 840-761645-28 244 08010358 101608602 9250
MESNA ZAJEDNICA BANATSKI DVOR ŽITIŠTE 46904 840-1200645-94 244 08030731 101608547 9251
MESNA ZAJEDNICA ŽITIŠTE ŽITIŠTE 46904 840-947645-69 244 08030758 101378487 9252
MESNA ZAJEDNICA MEĐA ŽITIŠTE 46904 840-1244645-14 244 08030766 101377927 9253
MESNA ZAJEDNICA NOVI IBETEJ ŽITIŠTE 46904 840-1032645-82 244 08030774 101608643 9254
MESNA ZAJEDNICA RAVNI TOPOLOVAC ŽITIŠTE 46904 840-854645-97 244 08063168 101377662 9255
MESNA ZAJEDNICA SRPSKI ITEBEJ ŽITIŠTE 46904 840-1096645-45 244 08030782 101608555 9256
MESNA ZAJEDNICA TORAK ŽITIŠTE 46904 840-880645-85 244 08063222 101377148 9257
MESNA ZAJEDNICA TORDA ŽITIŠTE 46904 840-1074645-85 244 08030804 101377611 9258
MESNA ZAJEDNICA HETIN ŽITIŠTE 46904 840-1117645-95 244 08030812 101608387 9259
MESNA ZAJEDNICA ČESTEREG ŽITIŠTE 46904 840-1052645-28 244 08063176 101377429 9260
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DESANKA ŽITIŠTE 46904 840-457661-83 244 08610312 101376127 9261
MAKSIMOVIĆ"
BIBLIOTEKA "BRANKO RADIČEVIĆ" ŽITIŠTE 46904 840-408664-22 244 08610282 101608483 9262
KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA ŽITIŠTE 46904 840-407664-15 244 08610304 101375829 9263
MESNA ZAJEDNICA BUKOVAC PETROVARADIN 45700 840-420645-66 247 08043973 100805796 9264
MESNA ZAJEDNICA LEDINCI PETROVARADIN 45700 840-555645-41 247 08033773 100805807 9265
MESNA ZAJEDNICA PETROVARADIN PETROVARADIN 45700 840-2243645-23 247 08145741 100805815 9266
MESNA ZAJEDNICA SREMSKA KAMENICA PETROVARADIN 45700 840-2822645-02 247 08173958 100805823 9267
MESNA ZAJEDNICA STARI LEDINCI PETROVARADIN 45700 840-2170645-94 247 08144729 101919825 9268
USTANOVA ZA IZRADU TAPISERIJE "ATELjE PETROVARADIN 45700 840-714664-30 247 08043400 100398081 9269
61"
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SREMSKI 45700 840-151640-41 250 08139199 102828498 9270
KARLOVCI
OPŠTINSKA UPRAVA SREMSKI 45700 840-318641-43 250 08157014 101422505 9271
KARLOVCI
FOND ZA IZGRADNjU STANOVA SOLIDARNOSTI SREMSKI 45700 840-231644-07 250 08703124 102127490 9272
KARLOVCI
KULTURNO OBRAZOVNA ORGANIZACIJA SREMSKI 45700 840-468664-54 250 08054835 101422255 9273
"BRANKOVO KOLO" KARLOVCI
SKUPŠTINA OPŠTINE DEČANI DEČANI 48200 840-217640-18 301 09011005 102583864 9274
SKUPŠTINA OPŠTINE ĐAKOVICA ĐAKOVICA 48200 840-219640-32 303 09013393 102458205 9275
SKUPŠTINA OPŠTINE GLOGOVAC GLOGOVAC 48200 840-208640-52 304 09014284 100623493 9276
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE GNjILANE 48220 840-173640-98 305 09003738 100055036 9277
OPŠTINSKA UPRAVA GNjILANE 48220 840-396641-07 305 09003983 100055036 9278
MESNA ZAJEDNICA KORETIŠTE GNjILANE 48220 840-3840645-47 305 09003860 9279
MESNA ZAJEDNICA "KMETOVCE" GNjILANE 48220 840-3841645-54 305 09340173 9280
MESNA ZAJEDNICA "PARALOVO" GNjILANE 48220 840-3839645-40 305 09003827 102316041 9281
MESNA ZAJEDNICA "PONEŠ" GNjILANE 48220 840-3835645-12 305 09260692 9282
MESNA ZAJEDNICA "STANIŠOR" GNjILANE 48220 840-3838645-33 305 09268243 102130437 9283
MESNA ZAJEDNICA GORNjE PUŠCE GNjILANE 48220 840-3837645-26 305 09003851 9284
NARODNA BIBLIOTEKA "JANKO VESELINOVIĆ " GNjILANE 48220 840-641664-04 305 09042806 102316189 9285
SKUPŠTINA OPŠTINE ISTOK ISTOK 48200 840-206640-38 306 09008055 102433546 9286
SKUPŠTINA OPŠTINE KAČANIK KAČANIK 48200 840-213640-87 307 09001379 102474899 9287
SKUPŠTINA OPŠTINE KLINA KLINA 48200 840-210640-66 308 09008608 102494940 9288
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KOSOVSKA 48220 840-176640-22 309 09002553 102140748 9289
KAMENICA
OPŠTINSKA UPRAVA KOSOVSKA 48220 840-399641-28 309 09002715 100018193 9290
KAMENICA
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA MAJA" KOSOVSKA 48220 840-678661-78 309 09036458 100018415 9291
KAMENICA
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KOSOVSKA 48200 840-15640-59 310 09024107 102485311 9292
MITROVICA
OPŠTINSKA UPRAVA KOSOVSKA 48200 840-1641-55 310 09024107 102485311 9293
MITROVICA
SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI KOSOVSKA 48200 840-38641-23 310 09024450 102485299 9294
MITROVICA
SKUPŠTINA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA KOSOVSKA 48200 840-147641-10 310 09023437 102583864 9295
PROF. VATROGASNA JEDINICA MITROVICA
VATROGASNI FOND KOSOVSKA 48200 840-144644-77 310 09024107 102485311 9296
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "BAIR" KOSOVSKA 48200 840-806645-52 310 09024310 9297
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "VELIKO SVINjARE" KOSOVSKA 48200 840-1347645-56 310 09039970 9298
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "IBAR" KOSOVSKA 48200 840-830645-26 310 09024301 9299
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA "PARTIZANSKO BRDO" KOSOVSKA 48200 840-1243645-07 310 09039899 9300
MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA VINARCE KOSOVSKA 48200 840-688645-02 310 09024344 103058491 9301
MITROVICA
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DANICA JARAMAZ" KOSOVSKA 48200 840-65661-55 310 09024042 101261733 9302
MITROVICA
GRADSKA BIBLIOTEKA "VUK KARADžIĆ" KOSOVSKA 48200 840-19664-15 310 09023836 101981804 9303
MITROVICA
GRADSKI MUZEJ KOSOVSKA 48200 840-145664-24 310 09023828 101940241 9304
MITROVICA
KULTURNI CENTAR "DRAGICA ŽARKOVIĆ" KOSOVSKA 48200 840-240664-10 310 09039295 101920632 9305
MITROVICA
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE LEPOSAVIĆ 48202 840-45640-75 311 09021418 102075688 9306
IZVRŠNI ODBOR SO LEPOSAVIĆ 48202 840-75641-88 311 09021434 102140721 9307
ODELENjE ZA FINANSIRANjE DRUŠTVENIH LEPOSAVIĆ 48202 840-77641-05 311 09021523 102075688 9308
DELATNOSTI
VATROGASNI FOND LEPOSAVIĆ 48202 840-149644-15 311 09021418 102075688 9309
SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA OTKLANjANjE LEPOSAVIĆ 48202 840-168644-51 311 09021418 102075688 9310
ELEMENTARNIH NEPOGODA
FOND VODA LEPOSAVIĆ 48202 840-271644-93 311 09021418 102075688 9311
FOND ZA IZGRADNjU SKLONIŠTA LEPOSAVIĆ 48202 840-288644-18 311 09021418 102075688 9312
FOND ZA UNAPREĐENjE POLjOPRIVREDE I LEPOSAVIĆ 48202 840-274644-17 311 09021418 102075688 9313
ŠUMARSTVA
MESNA ZAJEDNICA BELO BRDO LEPOSAVIĆ 48202 840-1073645-78 311 09021507 102953327 9314
MESNA ZAJEDNICA VRAČEVO LEPOSAVIĆ 48202 840-101645-64 311 09021485 102953335 9315
MESNA ZAJEDNICA LEPOSAVIĆ LEPOSAVIĆ 48202 840-317645-24 311 09021469 102953351 9316
MESNA ZAJEDNICA LEŠAK LEPOSAVIĆ 48202 840-237645-46 311 09021442 102953343 9317
MESNA ZAJEDNICA SOČANICA LEPOSAVIĆ 48202 840-369645-97 311 09021477 102951554 9318
MESNA ZAJEDNICA SRPSKA BISTRICA LEPOSAVIĆ 48202 840-130645-73 311 09021493 102953319 9319
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" LEPOSAVIĆ 48202 840-282661-22 311 09040536 101262239 9320
DOM KULTURE "SVETI SAVA" LEPOSAVIĆ 48202 840-339664-24 311 09042172 101262271 9321
NARODNA BIBLIOTEKA "SVETI SAVA" LEPOSAVIĆ 48202 840-330664-58 311 09272151 101262298 9322
CENTAR ZA KULTURNU I FIZIČKU KULTURU LEPOSAVIĆ 48202 840-290664-69 311 09087753 100017588 9323
OPŠTINSKA UPRAVA LIPLjAN 48230 840-402641-49 312 09015116 102004109 9324
SO ORAHOVAC ORAHOVAC 48200 840-218640-25 313 09011757 102458424 9325
SKUPŠTINA OPŠTINE PEĆ PEĆ 48200 840-207640-45 314 09010114 102459538 9326
SKUPŠTINA OPŠTINE PODUJEVO PODUJEVO 48200 840-209640-59 315 09032762 102475424 9327
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE GRAČANICA PRIŠTINA 48230 840-178640-36 316 09015108 102004125 9328
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE PRIŠTINA PRIŠTINA 48230 840-172640-91 316 09019251 100055622 9329
OPŠTINSKA UPRAVA PRIŠTINA 48230 840-395641-97 316 09019855 100055614 9330
SEKRET.ZA ZDRAV.BOR.SOCIJALNU I DEČJU PRIŠTINA 48230 840-401641-42 316 09245332 100055614 9331
ZAŠTITU SKUP.GRADA PRIŠTINE
FOND ZA FINANSIRANjE IZGRADNjE STANOVA GRAČANICA 48230 840-449644-78 316 09267158 101262601 9332
SOLIDARNOSTI
PREDŠKOLSKA USTANOVA GRAČANICA 48230 840-704661-66 316 09027220 102537471 9333
PREDŠKOLSKA USTANOVA "ĐURĐEVAK" PRIŠTINA 48230 840-688661-51 316 09019090 102140965 9334
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" PRIŠTINA 48230 840-687661-44 316 09125418 102140764 9335
KOSOVO POLjE
DOM KULTURE "GRAČANICA" PRIŠTINA 48230 840-640664-94 316 09056688 100055606 9336
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIZREN PRIZREN 48200 840-211640-73 317 09007024 102475416 9337
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE SRBICA 48200 840-73640-77 318 09020802 101985262 9338
SKUPŠTINA OPŠTINE SRBICA 48200 840-10641-21 318 09020802 101985262 9339
VATROGASNI FOND SRBICA 48200 840-154644-50 318 09020802 101985262 9340
FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I SRBICA 48200 840-216644-96 318 09263250 101985246 9341
NEKATEGORISANE PUTEVE OPŠTINE SRBICA
FOND ZA SANACIJU, IZGRADNjU I SRBICA 48200 840-152644-36 318 09020802 101985262 9342
REKONSTRUKCIJU
FOND ZA UNAPREĐENjE POLjOPRIVREDE, SRBICA 48200 840-277644-38 318 09020802 101985262 9343
ŠUMARSTVA, PAŠNjAKA I ZAŠTITA STOKE
FOND ZA UNAPREĐENjE SAOBRAĆAJA SRBICA 48200 840-107644-12 318 09020802 101985262 9344
FOND SREDSTAVA ZA OTKLANjANjE POSLEDICA SRBICA 48200 840-146644-91 318 09020802 101985262 9345
OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
FOND CIVILNIH ŽRTAVA RATA SRBICA 48200 840-282644-73 318 09020802 101985262 9346
PREDŠKOLSKA USTANOVA "MAJA" SRBICA 48200 840-287661-57 318 09041036 101985254 9347
SKUPŠTINA OPŠTINE SUVA REKA SUVA REKA 48200 840-216640-11 319 09029508 102481066 9348
SKUPŠTINA OPŠTINE UROŠEVAC UROŠEVAC 48200 840-212640-80 320 09000755 102536085 9349
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VITINA VITINA 48220 840-174640-08 321 09001891 102130507 9350
SKUPŠTINA OPŠTINE ODELjENjE ZA OPŠTU VITINA 48220 840-397641-14 321 09002014 102130507 9351
UPRAVU VITINA
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE VUČITRN 48200 840-96640-44 322 09022147 101263217 9352
SKUPŠTINA OPŠTINE SEKRETARIJAT ZA VUČITRN 48200 840-113641-63 322 09022325 101263194 9353
OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
OPŠTINSKI FOND ZA BEZBEDNOST VUČITRN 48200 840-242644-84 322 09022147 101263217 9354
SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
FOND ZA MATERIJALNO OBEZBEĐENjE NORA VUČITRN 48200 840-233644-21 322 09022147 101263217 9355
POSLE 9.9.1943GOD.
FOND ZA UNAPREĐENjE KOMUNALNE DELATNOSTI VUČITRN 48200 840-136644-21 322 09022147 101263217 9356
FOND ZA UNAPREĐJENjE SAOBRAĆJA VUČITRN 48200 840-92644-04 322 09022147 101263217 9357
MESNA ZAJEDNICA VUČITRN 48200 840-209645-44 322 09022163 9358
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DESA ILIĆ-LINA" VUČITRN 48200 840-301661-58 322 09043276 9359
DOM KULTURE "BRAĆA VOJINOVIĆ" VUČITRN 48200 840-182664-89 322 09022104 9360
OPŠTINSKI ISTORIJSKI ARHIV VUČITRN 48200 840-230664-37 322 09036113 9361
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ZUBIN POTOK 48204 840-112640-59 324 09047301 101920489 9362
ORGANA UPRAVE OPŠTINE ZUBIN POTOK 48204 840-164641-32 324 09047514 101920497 9363
SAVET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA ZUBIN POTOK 48204 840-295644-67 324 09047301 101920489 9364
PUTEVIMA
FOND ZA UNAPREĐENjE SAOBRAĆAJA ZUBIN POTOK 48204 840-302644-19 324 09047301 101920489 9365
MESNA ZAJEDNICA BUBE ZUBIN POTOK 48204 840-3880645-36 324 09039996 9366
MESNA ZAJEDNICA ČABRA ZUBIN POTOK 48204 840-3875645-98 324 09024255 9367
MESNA ZAJEDNICA ZUBIN POTOK ZUBIN POTOK 48204 840-3874645-91 324 09024263 9368
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠE DETE" ZUBIN POTOK 48204 840-328661-53 324 09048855 101526207 9369
PREDUZEĆE ZA NOV. IZDAVAČKO ZUBIN POTOK 48204 840-671664-20 324 09247050 101526522 9370
INFORMISANjE "STARI KOLAŠIN"
SKUPŠTINA OPŠTINE ŠTIMLjE ŠTIMLjE 48200 840-214640-94 325 09048693 102474903 9371
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ŠTRPCE 48270 840-171640-84 326 09048901 100056029 9372
OPŠTINSKA UPRAVA ŠTRPCE 48270 840-394641-90 326 09048901 100056029 9373
FOND ZA LOKALNE I NEKATEGORISANE PUTEVE ŠTRPCE 48270 840-450644-85 326 09048901 100056029 9374
FOND ZA MATERIJALNO OBEZBEĐENjE ŠTRPCE 48270 840-448644-71 326 09048901 100056029 9375
MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA ŠTRPCE 48270 840-3836645-19 326 09103406 103054486 9376
DOM KULTURE "SVETI SAVA" ŠTRPCE ŠTRPCE 48270 840-643664-18 326 09049339 100055972 9377
DOM KULTURE UROŠEVAC ŠTRPCE 48270 840-644664-25 326 09000615 9378
BUDžET SO OBILIĆ - PRIVREMENO SEDIŠTE OBILIĆ 48230 840-187640-02 327 09051759 102494931 9379
IZVRŠNI ODBOR SO OBILIĆ - PRIVREMENO OBILIĆ 48230 840-435641-86 327 09053492 102494931 9380
SEDIŠTE
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE KOSOVO POLjE KOSOVO POLjE 48230 840-177640-29 328 09052020 102140748 9381
IZVRŠNO VEĆE OPŠTINE KOSOVO POLjE KOSOVO POLjE 48230 840-400641-35 328 09053298 102140721 9382
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE NOVO BRDO NOVO BRDO 48230 840-175640-15 329 09052852 100055340 9383
IZVRŠNO VEĆE SO NOVO BRDO NOVO BRDO 48230 840-398641-21 329 09053280 102488041 9384
IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE ZVEČAN 48200 840-125640-53 330 09259473 100018021 9385
IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE OPŠTINE ZVEČAN ZVEČAN 48200 840-193641-41 330 09104534 100018021 9386
MESNA ZAJEDNICA BAJNSKA ZVEČAN 48200 840-711645-66 330 09024387 9387
MESNA ZAJEDNICA GRABOVAC ZVEČAN 48200 840-636645-26 330 09024379 9388
MESNA ZAJEDNICA ZEROVNICA ZVEČAN 48200 840-3964645-42 330 09024298 103008423 9389
MESNA ZAJEDNICA SRBOVAC ZVEČAN 48200 840-1510645-33 330 09255842 9390
PREDŠKOLSKA USTANOVA "LANE" ZVEČAN 48200 840-375661-91 330 09252304 101262896 9391
SKUPŠTINA OPŠTINE GORA GORA 48200 840-220640-39 331 09004661 102547995 9392
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------