Na osnovu čl. 11. i 44. i člana 47. stav 4. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 53/95 i 3/96) i člana 30. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 5/91 i 45/93),
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O EVIDENCIJI I POPISU NEPOKRETNOSTI I DRUGIH SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 27/96)

Član 1.

Državni organi i organizacije, organi teritorijalnih jedinica, javne službe i druge organizacije čiji je osnivač Republika, odnosno teritorijalne jedinice, koji koriste nepokretnosti u državnoj svojini (u daljem tekstu: korisnici nepokretnosti), vode posebnu evidenciju o stanju i kretanju nepokretnosti u skladu sa Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 53/95 i 3/96) u daljem tekstu: Zakon), na način propisan ovom uredbom.
Državni organi i organizacije i organi teritorijalnih jedinica, koji koriste pokretne stvari u državnoj svojini (u daljem tekstu: korisnici pokretnih stvari), vode evidenciju o stanju i kretanju pokretnih stvari u skladu sa zakonom, na način propisan ovom uredbom.

Član 2.

Evidencija nepokretnosti iz člana 1. stav 1. ove uredbe, obuhvata:
1) zemljište u državnoj svojini (građevinsko, poljoprivredno i šumsko);
2) zgrade i druge građevinske objekte u državnoj svojini (službene, poslovne, stambene i druge zgrade, poslovne prostorije, stanove, garaže, objekte posebne namene i druge građevinske objekte).

Član 3.

Evidencija nepokretnosti iz člana 1. stav 1. ove uredbe, sadrži:
1) podatke o korisniku nepokretnosti: naziv, sedište, adresu, delatnost;
2) podatke o nepokretnosti: vrstu nepokretnosti, mesto gde se nepokretnost nalazi, površinu, strukturu objekta, katastarsku parcelu, isprave o svojini, osnov korišćenja, izvor finansiranja, knjigovodstvenu revalorizovanu vrednost.
Podaci iz stava 1. ovog člana iskazuju se prema obrascu NEP - evidencija nepokretnosti i dostavljaju Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija).

Član 4.

Evidencija nepokretnosti, koju vode korisnici nepokretnosti ustanovljava se na osnovu podataka iz postojeće evidencije nepokretnosti i popisa nepokretnosti iz člana 26. ove uredbe.

Član 5.

Izrada evidencije nepokretnosti koju vode korisnici nepokretnosti obuhvata:
1) prikupljanje podataka o svim nepokretnostima koje su predmet evidencije;
2) pribavljanje isprava o pravu korišćenja i pravu svojine;
3) pribavljanje isprava kojima se obezbeđuje upis prava svojine Republike Srbije, ukoliko upis nije izvršen;
4) obezbeđenje dokaza i činjenica na osnovu kojih se koristi nepokretnost, ukoliko se ne raspolaže potrebnim ispravama o pravu korišćenja;
5) popunjavanje propisanih obrazaca i njihovo blagovremeno dostavljanje;
6) pribavljanje ostalih podataka koji su neophodni za vođenje evidencije.

Član 6.

Korisnici nepokretnosti dostavljaju Direkciji podatke o promenama za nepokretnosti o kojima se vodi evidencija, prema obrascu NEP, uz naznaku na samom obrascu: "promena podataka".

Član 7.

Direkcija vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini, i to:
1) po korisnicima nepokretnosti - na azbučnom spisku;
2) po vrstama nepokretnosti - na obrascu ZOS-1 (zbirni pregled o stanju nepokretnosti po vrstama);
3) po izvorima finansiranja - na obrascu ZOS-2 (zbirni pregled o stanju nepokretnosti po izvorima finansiranja).

Član 8.

Jedinstvena evidencija nepokretnosti iz člana 7. ove uredbe, sastoji se od:
1) knjige evidencije nepokretnosti za svakog korisnika, po azbučnom spisku;
2) dosijea za svaku nepokretnost, koji obuhvata celokupnu dokumentaciju na osnovu koje se nepokretnost evidentira.

Član 9.

Evidencija pokretnih stvari koju vode korisnici pokretnih stvari obuhvata:
1) opremu;
2) prevozna sredstva.

Član 10.

Evidencija pokretnih stvari koju vode korisnici pokretnih stvari, sadrži:
1) podatke o korisniku: naziv, sedište, adresu, delatnost;
2) podatke o pokretnoj stvari: vrsta, inventarski broj, način sticanja, broj i datum računa o nabavci - prodaji, broj i datum odluke o rashodovanju - otpisu i knjigovodstvena revalorizovana vrednost.
Podaci iz stava 1. ovog člana, iskazuju se prema obrascu OSN - evidencija pokretnih stvari i dostavljaju Direkciji.

Član 11.

Evidencija pokretnih stvari koju vode korisnici pokretnih stvari ustanovljava se na osnovu podataka iz postojeće evidencije pokretnih stvari i popisa pokretnih stvari iz člana 26. ove uredbe.

Član 12.

Izrada evidencije pokretnih stvari iz člana 11. ove uredbe, obuhvata:
1) prikupljanje podataka o svim pokretnim stvarima koje su predmet evidencije;
2) pribavljanje isprava o pravu korišćenja i pravu svojine;
3) pribavljanje isprava o zaduženjima za osnovna sredstva;
4) obezbeđenje dokaza i činjenica na osnovu kojih se koriste pokretne stvari, ukoliko se ne raspolaže potrebnim ispravama o pravu korišćenja;
5) popunjavanje propisanih obrazaca i njihovo blagovremeno dostavljanje;
6) pribavljanje ostalih podataka koji su neophodni za vođenje evidencije.

Član 13.

Korisnici pokretnih stvari dostavljaju Direkciji podatke o promenama za pokretne stvari o kojima se vodi evidencija prema obrascu OSN, uz naznaku na samom obrascu: "promena podataka".

Član 14.

Direkcija vodi zbirnu evidenciju pokretnih stvari u državnoj svojini i to:
1) po korisnicima pokretnih stvari - na azbučnom spisku;
2) po vrstama pokretnih stvari - na obrascu ZOS-1 (zbirni pregled o stanju pokretnih stvari po vrstama);
3) po izvorima finansiranja - na obrascu ZOS-2 (zbirni pregled o stanju pokretnih stvari po izvorima finansiranja).

Član 15.

Korisnici nepokretnosti i korisnici pokretnih stvari, podatke iz evidencija koje vode dostavljaju Direkciji, i to:
1) podatke iz člana 3. ove uredbe na obrascu NEP - evidencija nepokretnosti, do 5. jula 1996. godine;
2) podatke iz člana 10. ove uredbe na obrascu OSN - evidencija pokretnih stvari, do 5. jula 1996. godine;
3) podatke o promenama iz čl. 6. i 13. ove uredbe, u roku od 30 dana od dana nastale promene, odnosno od dana pribavljanja nepokretnosti ili pokretne stvari.
Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja Direkciji podatke iz stava 1. tačka 1) ovog člana, osim za nepokretnosti za posebne namene.

Član 16.

Korisnici nepokretnosti, uz obrasce iz člana 3. ove uredbe, dostavljaju isprave o pravu korišćenja i pravu svojine na nepokretnosti, odnosno dokaze i činjenice na osnovu kojih koriste nepokretnost, ukoliko ne raspolažu ispravom.

Član 17.

Direkcija ustanovljava jedinstvenu evidenciju nepokretnosti i zbirnu evidenciju pokretnih stvari na osnovu podataka iz člana 15. ove uredbe.

Član 18.

Izrada jedinstvene evidencije nepokretnosti i zbirne evidencije pokretnih stvari iz člana 17. ove uredbe obuhvata:
1) obradu dobijenih podataka, njihovo klasifikovanje i pripremu za automatsku obradu;
2) otklanjanje nepravilnosti u dostavljanju podataka;
3) obaveštavanje republičkog javnog pravobranioca o svim nepokretnostima, za koje nema odgovarajućih isprava;
4) dostavljanje obrazaca na automatsku obradu;
5) ostale poslove iz nadležnosti Direkcije.

Član 19.

Kada Direkcija utvrdi da za određenu nepokretnost ili pokretnu stvar nema svih podataka propisanih ovom uredbom, tražiće dopunu podataka, u roku od 30 dana od dana obaveštavanja korisnika o uočenim nedostacima.

Član 20.

Direkcija prikupljene obrasce iz člana 15. ove uredbe priprema za automatsku obradu u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje podataka.
Automatsku obradu podataka iz stava 1. ovog člana vrši Uprava za zajedničke poslove republičkih organa (u daljem tekstu: Uprava).
Uprava će izvršiti automatsku obradu podataka u roku od 30 dana, računajući od dana dostavljanja podataka od strane Direkcije.
Rezultate automatske obrade podataka Uprava dostavlja Direkciji, na obrascima ZOS-1 i ZOS-2 iz čl. 7. i 14. ove uredbe.

Član 21.

Održavanje jedinstvene evidencije nepokretnosti i zbirne evidencije pokretnih stvari obuhvata:
1) praćenje i utvrđivanje nastalih promena;
2) pružanje stručne pomoći korisnicima u pogledu vođenja evidencija;
3) provođenje utvrđenih promena kroz evidenciju;
4) druge poslove vezane za održavanje evidencije.

Član 22.

Direkcija priprema obrasce o promenama iz člana 15. stav 1. tačka 3) ove uredbe, koje u roku od tri dana dostavlja Upravi na automatsku obradu.
Uprava vrši automatsku obradu podataka iz stava 1. ovog člana u roku od tri dana od dana dostavljanja.
Po izvršenoj automatskoj obradi podataka Uprava rezultate obrade dostavlja Direkciji.

Član 23.

Direkcija dostavlja korisniku dobijene rezultate u skladu sa članom 22. stav 3. ove uredbe u roku od osam dana od dana prijema.

Član 24.

Uprava i Direkcija sačiniće program automatske obrade podataka za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti i zbirne evidencije pokretnih stvari, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 25.

Korisnici nepokretnosti i pokretnih stvari iz člana 1. ove uredbe, koji samostalno vrše automatsku obradu podataka, uskladiće svoje programe sa programom iz člana 24. ove uredbe.

Član 26.

Popis sredstava u državnoj svojini, koja koriste državni organi i organizacije, organi teritorijalnih jedinica, javne službe i druge organizacije čiji je osnivač Republika, odnosno teritorijalne jedinice (u daljem tekstu: korisnici sredstava u državnoj svojini), vrši se u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list SRJ", br. 18/93, 24/93, 24/94 i 12/95) i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem ("Službeni list SRJ", broj 25/93).
Korisnici sredstava u državnoj svojini dostavljaju Direkciji, do 5. jula 1996. godine, izvod iz elaborata o izvršenom godišnjem popisu, sa stanjem na dan 31. decembra 1995. godine, koji obuhvata samo sredstva u državnoj svojini.
Popis sredstava u državnoj svojini, koja se ne nalaze na korišćenju kod organa, javnih službi i drugih organizacija iz stava 1. ovog člana, vrši pravno lice koje ta sredstva koristi i Direkcija.
Predstavnici pravnog lica iz stava 3. ovog člana i Direkcija, sačiniće izvod iz elaborata o izvršenom godišnjem popisu, sa stanjem na dan 31. decembra 1995. godine, koji obuhvata samo sredstva u državnoj svojini, koji će dostaviti Direkciji do 5. jula 1996. godine.

Član 27.

Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja izvod iz elaborata o izvršenom godišnjem popisu, samo za nepokretnosti iz člana 15. stav 2. ove uredbe.

Član 28.

Obrasci NEP, OSN, ZOS-1 i ZOS-2 odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 29.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".