Na osnovu člana 87. stav 2. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 18/10),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENjA I POPUNjAVANjA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 29 od 2. maja 2010)

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracije u redovnom postupku - jedinstvene carinske isprave i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku.

II. JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA

Član 2.

Jedinstvena carinska isprava (u daljem tekstu: JCI) je obrazac dimenzija 210 dž 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.
Obrazac iz stava 1. ovog člana štampa se zelenom bojom, na samokopirajućem papiru, mase najmanje 40 g/m 2 i ne sme da sadrži celulozu.
Papir mora biti neproziran, tako da informacije na jednoj strani ne utiču na čitkost informacija na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.
Obrazac iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.
Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Set JCI i dodatni list (u daljem tekstu: JCI BIS) sastoji se od pojedinačnih listova osmolisnog, odnosno petolisnog dvonamenskog seta.
JCI BIS iz stava 1. ovog člana je obrazac koji je sastavni deo JCI, a koristi se ako se jednom JCI prijavljuje roba koja se svrstava u više od jedne tarifne oznake.
Listovi seta od osam primeraka su označeni bojama, i to:
- primerci 1, 2, 3 i 5, na desnoj ivici neprekidnom marginom, a levo od neprekidne margine isprekidanom marginom obojenom po redosledu crvena, zelena, žuta i plava boja;
- primerci 4, 6, 7 i 8, na desnoj ivici neprekidnom marginom, a levo od neprekidne margine isprekidanom marginom obojenom po redosledu plava, crvena, zelena i žuta boja.
Listovi seta od pet primeraka su označeni bojama i to:
- primerci 1/6, 2/7, 3/8, 4/5 i 5/4, na desnoj ivici neprekidnom marginom, a levo od neprekidne margine isprekidanom marginom obojenom po redosledu crvena, zelena, žuta i plava boja.
Listovi iz stava 4. ovog člana, namenjeni su:
- list sa brojem 1 - otpremnoj carinarnici ili carinarnici izvoznog carinjenja,
- list sa brojem 2 - za potrebe automatske obrade podataka (u daljem tekstu: AOP) i potrebe statistike,
- list sa brojem 3 - pošiljaocu/izvozniku robe,
- list sa brojem 4 - odredišnoj carinarnici,
- list sa brojem 5 - za potvrdu prijema robe otpremnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe,
- list sa brojem 6 - uvoznoj carinarnici,
- list sa brojem 7 - za potrebe AOP i potrebe statistike,
- list sa brojem 8 - primaocu/uvozniku robe.
Svaki list dvonamenskog petolisnog seta JCI može se koristiti alternativno, a nekorišćeni broj na listu mora biti precrtan.
Obrazac JCI BIS iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Za određeni carinski postupak ili kombinacije carinskih postupaka, mogu se koristiti delimični setovi JCI i JCI BIS, koji se sastoje od listova potrebnih za sprovođenje odgovarajućeg postupka, i to:
1) ako se roba deklariše samo za postupak tranzita, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 4 i 5, koji su namenjeni:
- list sa brojem 1 - za otpremnu carinarnicu,
- list sa brojem 4 - za odredišnu carinarnicu,
- list sa brojem 5 - za potvrdu prijema robe.
Ako se podnosi veći broj listova JCI od broja listova iz stava 1. ovog člana, podnosilac JCI podnosi dodatne listove 3/8, odnosno 3 i 8.
Otpremna carinarnica overava sve primerke JCI, zadržava list 1, a listove 4 i 5, zajedno sa robom, upućuje odredišnoj carinarnici.
Posle prijema robe, odredišna carinarnica overava primerke JCI, zadržava list 4, a listom 5 potvrđuje prijem robe odredišnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe;
2) ako se roba istovremeno deklariše za postupak izvoza i postupak tranzita, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2, 3, 4 i 5, koji su namenjeni:
- list sa brojem 1 - za carinarnicu izvoznog carinjenja,
- list sa brojem 2 - za potrebe AOP i potrebe statistike,
- list sa brojem 3 - za izvoznika,
- list sa brojem 4 - za odredišnu carinarnicu,
- list sa brojem 5 - za potvrdu prijema robe otpremnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.
Posle sprovedenog postupka izvoznog carinjenja i overe svih primeraka JCI, otpremna carinarnica zadržava listove 1 i 2, list 3 vraća podnosiocu JCI, a listove 4 i 5 zajedno sa robom upućuje odredišnoj carinarnici.
Posle prijema robe, odredišna carinarnica overava primerke JCI, zadržava list 4, a listom 5 potvrđuje prijem robe odredišnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.
Ako se za sprovođenje postupka tranzita koristi karnet TIR, za izvoz robe podnosi se JCI, koja se sastoji od listova 1, 2 i 3;
3) ako se roba deklariše za izvozni postupak, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2 i 3, koji su namenjeni:
- list sa brojem 1 - za carinarnicu izvoznog carinjenja,
- list sa brojem 2 - za potrebe AOP i potrebe statistike,
- list sa brojem 3 - za izvoznika,
Posle sprovedenog postupka izvoznog carinjenja i overe svih primeraka JCI, otpremna carinarnica zadržava listove 1 i 2, a list 3 vraća podnosiocu JCI.
Odredbe stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, shodno se primenjuju na postupak ponovnog izvoza, privremenog izvoza robe i pasivnog oplemenjivanja;
4) ako se roba deklariše za postupak stavljanja robe u slobodan promet, za postupak carinskog skladištenja, za unos robe u slobodnu zonu, za postupak aktivnog oplemenjivanja, postupak prerade pod carinskom kontrolom, postupak privremenog uvoza ili uništenja, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 6, 7 i 8, koji su namenjeni:
- list sa brojem 6 - za uvoznu carinarnicu,
- list sa brojem 7 - za potrebe AOP i potrebe statistike,
- list sa brojem 8 - za primaoca/uvoznika robe.

III. NAČIN POPUNjAVANjA RUBRIKA JCI

Član 5.

Rubrike JCI i JCI BIS popunjavaju se pisaćom mašinom ili štampačem. Podaci u JCI i JCI BIS ne mogu se precrtavati ili ispravljati.
Radi pravilnog popunjavanja pisaćom mašinom ili štampačem, JCI i JCI BIS treba da bude podešena tako da prvo slovo podataka koji treba da se unesu u rubriku 2 bude otkucano u kvadratiću u gornjem levom uglu.
Rubrike označene brojem popunjava podnosilac deklaracije na način propisan za traženi carinski postupak, odnosno upotrebu ili korišćenje robe.
Rubrike koje su označene velikim slovima, popunjava carinarnica.
Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike date su u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku (u daljem tekstu: Kodeks šifara), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Odredbe ovog člana shodno se primenjuju za popunjavanje rubrika sažete deklaracije, deklaracije o carinskoj vrednosti robe i spiska pošiljke.

IV. NAČIN POPUNjAVANjA RUBRIKA JCI ZA TRANZIT ROBE

Član 6.

U JCI za tranzit robe popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55 i 56, i to na sledeći način.
Rubrika 1 (Deklaracija), sastoji se od tri podele:
Prva i druga podela ne popunjavaju se.
U treću podelu upisuje se jedna od sledećih šifara:
TP - za tranzit od carinarnice ulaska do carinarnice izlaska ("pravi tranzit");
TD - za tranzit od carinarnice ulaska do unutrašnje carinarnice ("unutrašnji tranzit");
TS - za tranzit od unutrašnje carinarnice do carinarnice izlaska ("spoljni tranzit");
TN - za tranzit od jedne unutrašnje carinarnice do druge unutrašnje carinarnice ("naknadni tranzit").
Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se samo kod šifre "TS" iz treće podele rubrike 1 i ako pošiljalac robe ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište na carinskom području. U tom slučaju rubrika se popunjava tako što se upisuju:
- u prvi red (gornji desni ugao) - poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) pošiljaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;
- u drugi red - naziv pošiljaoca robe;
- u treći red - sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa pošiljaoca robe.
U rubriku 3 (Obrasci), koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.
U prvu podelu se upisuje redni broj obrasca, a u drugu podelu ukupan broj obrazaca.
U rubriku 4 (Tovarni list) upisuje se ukupan broj prevoznih isprava.
U rubriku 5 (Naimenovanja), dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.
U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 7 (Referentni broj) podnosilac deklaracije može upisati identifikacione podatke o pošiljci.
Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuju:
- prvi red (gornji desni ugao) - PIB primaoca robe. Ako primalac robe nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;
- drugi red - naziv primaoca robe;
- treći red - sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa primaoca robe, a u slučaju šifara "TS" i "TP" iz treće podele rubrike 1 i šifra zemlje iz kodeksa šifara.
Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.
Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.
Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.
Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.
Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.
Rubrika 13 (ZPP - Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.
Rubrika 14 (Podnosilac isprave) popunjava se tako što se upisuju:
- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.
- u drugi red - naziv deklaranta/zastupnika;
- u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa deklaranta/zastupnika.
U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:
- u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "N",
- u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "P".
Ako je deklarant istovremeno i primalac iz rubrike 8, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se "PRIMALAC".
U rubriku 15 (Zemlja otpreme/izvoza) upisuje se naziv države iz koje je roba poslata.
Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.
Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza), u podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države koja je upisana u rubriku 15, iz Kodeksa šifara.
Podela b) ne popunjava se. Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.
Rubrika 16 (Zemlja porekla), ne popunjava se.
U rubriku 17 (Zemlja odredišta) upisuje se naziv države konačnog odredišta robe.
Rubrika 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta), u podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države koja je upisana u rubriku 17, iz Kodeksa šifara.
Podela b) ne popunjava se.
U rubriku 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u odlasku/prispeću) upisuju se podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, koje se prevozi od polazne do odredišne carinarnice na železničkom prevoznom sredstvu, unose se podaci o teretnom vozilu.
Za pošiljke u drumskom saobraćaju u prvu podelu se upisuju registarski broj vozila i prikolice, ako je vozilo ima. U drugu podelu se upisuje šifra zemlje vozila iz Kodeksa šifara.
Za pošiljke u železničkom saobraćaju, u prvu podelu se upisuje broj vagona, a druga podela se ne popunjava.
Za pošiljke u rečnom saobraćaju u prvu podelu se upisuje ime plovila. U drugu podelu se upisuje šifra zemlje iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.
Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju u prvu podelu se upisuju oznaka leta i datum odlaska. U drugu podelu se upisuje šifra zemlje iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan.
Za pošiljke u poštanskom saobraćaju i kod transporta robe dalekovodima, cevovodima i gasovodima, ova rubrika se ne popunjava.
Ako se po jednoj JCI sprovodi postupak sa robom koja je utovarena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.
U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:
0 - ako roba nije u kontejneru;
1 - ako je roba u kontejneru.
Rubrika 20 (Uslovi isporuke), ne popunjava se.
Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.
Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvu podelu - šifra valute iz Kodeksa šifara;
- u drugu podelu - ukupan iznos iz fakture, zaokružen na dva decimalna mesta.
Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.
Rubrika 23 (Kurs valute), ne popunjava se.
Rubrika 24 (Vrsta spoljnotrgovinskog posla), ne popunjava se.
U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste saobraćaja iz Kodeksa šifara kojoj pripada prevozno sredstvo navedeno u rubrici 18.
Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.
Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.
Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.
Rubrika 29 (Carinska ispostava istupa/ulaza), ne popunjava se.
Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.
U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner br. - broj i vrsta) upisuje se:
- u prvi red, odvojeno kosim crtama - ukupan broj, vrsta i oznake koleta, odnosno druge odgovarajuće oznake koje omogućavaju identifikaciju pošiljke. Ako je roba u rasutom stanju, u ovaj red se upisuje reč "rasuto".
Ako je roba u kontejneru, u ovaj red se upisuju njegove identifikacione oznake.
- u drugi i treći red - trgovački naziv robe.
Ako se prijavljuju zbirne (denčane) pošiljke, u drugi red ove rubrike upisuju se reči: "razna roba".
Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, u ovu rubriku upisuje se: "ROBA PREMA PRILOŽENOM SPISKU POŠILjKE".
U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.
Rubrika 33 (Šifra robe) u prvu podelu, ako je navedena u Kodeksu šifara, upisuje se odgovarajuća šifra robe, dok se druga, treća, četvrta i peta podela ove rubrike ne popunjavaju.
Ako je u prethodno odobrenom carinskom postupku roba svrstana po Carinskoj tarifi, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuju se podaci iz prve i druge podele rubrike 33 prethodnog dokumenta (npr: JCI za izvoz robe i dr.). Treća, četvrta i peta podela ove rubrike ne popunjavaju se.
Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.
U ostalim slučajevima ova rubrika se ne popunjava.
Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla), ne popunjava se.
U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.
Rubrika 36 (Povlastica), ne popunjava se.
Rubrika 37 (Postupak), ne popunjava se.
Rubrika 38 (Neto masa u kg)
Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.
U ostalim slučajevima ova rubrika se ne popunjava.
Rubrika 39 (Kvota), ne popunjava se.
U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena.
Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.
Rubrika 41 (Dopunska jedinica), ne popunjava se.
U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.
Rubrika 43 (MV - Metod vrednovanja), ne popunjava se.
U rubriku 44 (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava.
Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, prema uputstvu za upis šifarskih podataka iz Kodeksa šifara, a ako nisu upisuju se rečima.
Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci.
Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.
Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.
Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: "specifikacija". U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.
Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.
Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.
Rubrika 46 (Statistička vrednost), ne popunjava se.
Rubrika 47 (Obračun dažbina), ne popunjava se.
Rubrika 48 (Odloženo plaćanje), ne popunjava se.
Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) popunjava se samo ako je roba prethodno bila predmet postupka carinskog skladištenja, privremenog smeštaja, odnosno ako je bila smeštena u slobodnoj zoni.
U ovom slučaju se upisuju, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta, privremenog smeštaja ili skladišta u slobodnoj zoni.
Rubrika 50 (Glavni obveznik) popunjava se tako što se upisuju:
- u prvi red - PIB lica koje je položilo obezbeđenje za plaćanje dažbina, ako bi nastao carinski dug;
- u drugi red - naziv lica;
- u treći red - adresa lica.
U preostali prostor upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica, mesto, datum, potpis i pečat.
Rubrika 51 (Carinarnica tranzita (i zemlja)), ne popunjava se.
U rubriku 52 (Garancija/koja ne važi za) u prvu podelu, odvojeno kosim crtama, upisuje se šifra carinskog organa koji je prihvatio obezbeđenje, broj i godina obezbeđenja za naplatu carinskog duga.
U drugu podelu upisuje se šifra vrste obezbeđenja za naplatu carinskog duga iz Kodeksa šifara.
U rubriku 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)) upisuje se šifra odredišne carinarnice iz Kodeksa šifara.
U rubriku 54 (mesto i datum - potpis i ime podnosioca isprave) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB podnosioca deklaracije.
Ako je podnosilac deklaracije fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.
Ako je podnosilac deklaracije/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.
Ako je podnosilac deklaracije carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.
U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova "A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Lj, Nj, Dž, i Y", brojevi i znaci: " - ,/".
Rubrika 55 (Pretovar) popunjava se samo u slučaju pretovara robe za vreme postupka tranzita na listovima 4 i 5. Podatke u rubrici F, posle pretovara, potvrđuje najbliža carinarnica.
Ova rubrika može biti popunjena ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.
U rubriku 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/preduzete mere) upisuju se podaci o nepredviđenim okolnostima ili višoj sili nastaloj za vreme prevoza do odredišne carinarnice.
U ovu rubriku se upisuju i registarska oznaka i šifra države u kojoj je prevozno sredstvo, ako je zamenjeno, registrovano.
Ova rubrika može biti popunjena ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.

Član 7.

Rubrike JCI za tranzit robe, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način:
U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:
- u prvi red - naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;
- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;
- u treći red, odvojeno kosim crtama - vreme podnošenja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;
- u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz Rubrike 54 JCI.
U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike, kao i procenjeni iznos uvoznih dažbina, ako za robu u postupku može nastati carinski dug.
U rubriku C (Polazna carinarnica) upisuje se:
- u prvi red - naziv odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba predata;
- u drugi red, odvojeno kosim crtama, šifra odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, datum i vreme predaje robe;
- u treći red - službeni broj ovlašćenog carinskog službenika odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata koji je primio JCI.
U gornji desni ugao ove rubrike stavlja se otisak službenog pečata odredišne carinarnice.
U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:
- u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;
- u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;
- u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;
- u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kada je roba puštena i, odvojeno kosom crtom, datum kao rok predaje robe odredišnoj carinarnici;
- u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe, odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.
U rubriku E/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.
U rubriku G (Potvrda ovlašćenih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.
Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.
Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

V. NAČIN POPUNjAVANjA RUBRIKA JCI ZA IZVOZ, PONOVNI IZVOZ, PRIVREMENI IZVOZ ROBE I PASIVNO OPLEMENjIVANjE

Član 8.

U JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 17a, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54.
U JCI kojom se roba istovremeno deklariše za postupak izvoza i postupak tranzita, pored rubrika navedenih u stavu 1. ovog člana, popunjavaju se i rubrike 15, 50, 52, 53, 55 i 56 na način naveden u članu 6. ovog pravilnika.

Član 9.

Rubrike JCI popunjavaju se na sledeći način:
Rubrika 1 (Deklaracija), u prvu podelu ove rubrike upisuje se "IZ".
U drugu podelu ove rubrike upisuje se jedna od sledećih šifara:
1 - za izvoz robe,
2 - za privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje,
3 - za ponovni izvoz robe.
Treća podela ne popunjava se, osim ako se podnosi JCI za periodično deklarisanje robe kada se u ovu podelu upisuje oznaka: "PE".
Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se tako što se upisuju:
- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB pošiljaoca, odnosno izvoznika robe. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.
- u drugi red - naziv pošiljaoca, odnosno izvoznika robe;
- u treći red - sedište, odnosno prebivalište, odnosno boravište i adresa pošiljaoca, odnosno izvoznika robe .
Pošiljalac, odnosno izvoznik je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije, vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.
U rubriku 3 (Obrasci), koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.
U prvu podelu upisuje se redni broj obrasca, a u drugu podelu - ukupan broj obrazaca.
Ako se uz JCI ne podnosi dodatni list na obrascu JCI BIS, ova rubrika se ne popunjava.
Rubrika 4 (Tovarni list), ne popunjava se.
U rubriku 5 (Naimenovanja), dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.
U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi, bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se, odvojeno kosom crtom, broj i poslednje dve cifre godine iz evidencije zaključenih spoljnotrgovinskih ugovora, koju vodi pravno lice, odnosno preduzetnik, u smislu propisa o vođenju evidencije o zaključenim spoljnotrgovinskim poslovima. Ako ne postoji obaveza vođenja ove evidencije, mogu se upisati identifikacioni podaci o pošiljci.
Ako se razlikuje od datuma prihvatanja JCI, u ovu rubriku se posle identifikacionih podataka o pošiljci, odvojeno kosom crtom, upisuje datum za primenu propisa za utvrđivanje iznosa izvoznih dažbina.
Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuju:
- u drugi red - naziv, odnosno ime i prezime primaoca robe;
- u treći red - sedište i adresa primaoca robe i, odvojeno kosom crtom, šifra države iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.
Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.
Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.
Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.
Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.
Rubrika 13 (ZPP - Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.
Rubrika 14 (Podnosilac isprave) popunjava se tako što se upisuju:
- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.
- u drugi red - naziv deklaranta/zastupnika;
- u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa deklaranta/zastupnika.
U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:
- u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "N",
- u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "P".
Ako je deklarant istovremeno i izvoznik/pošiljalac iz rubrike 2, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se "POŠILjALAC"/"IZVOZNIK".
Rubrika 15 (Zemlja otpreme/izvoza), ne popunjava se.
Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza), ne popunjava se.
Rubrika 16 (Zemlja porekla), ne popunjava se.
U rubriku 17 (Zemlja odredišta) upisuje se naziv države konačnog odredišta robe, a ako se roba izvozi u zemlje Evropske unije, prilikom izvoznog carinjenja robe, koju prati dokaz o poreklu robe, zemlja odredišta mora da bude jedna od zemalja članica Evropske unije.
U rubrike 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta) u podelu a) upisuje se šifra države koja je upisana u rubriku 17 iz Kodeksa šifara.
Podela b) se ne popunjava.
U rubriku 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u odlasku/prispeću) upisuju se podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, koje se prevozi od polazne do odredišne carinarnice na železničkom prevoznom sredstvu, upisuju se podaci o teretnom vozilu.
Za pošiljke u drumskom saobraćaju u prvu podelu upisuju se registarski broj vozila i prikolice, ako je vozilo ima. U drugu podelu upisuje se šifra države u kojoj je vozilo registrovano iz Kodeksa šifara.
Za pošiljke u železničkom saobraćaju, u prvu podelu upisuje se broj vagona, a druga podela se ne popunjava.
Za pošiljke u rečnom saobraćaju u prvu podelu upisuje se ime plovila. U drugu podelu upisuje se šifra države iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.
Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju u prvu podelu upisuju se oznaka leta i datum odlaska. U drugu podelu se upisuje šifra države iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan.
Za pošiljke u poštanskom saobraćaju i kod transporta robe dalekovodima, cevovodima, i gasovodima, ova rubrika se ne popunjava.
Ako se po jednoj JCI sprovodi postupak sa robom koja je utovarena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona, šlepova i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.
U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:
0 - ako roba nije u kontejneru;
1 - ako je roba u kontejneru.
Rubrika 20 (Uslovi isporuke) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvu podelu - šifra pariteta isporuke iz Kodeksa šifara;
- u drugu podelu - mesto pariteta isporuke;
- u treću podelu - šifra mesta pariteta isporuke iz Kodeksa šifara.
Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.
Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvu podelu - šifra valute iz Kodeksa šifara;
- u drugu podelu - ukupan iznos iz fakture koji se naplaćuje od stranog kupca, zaokružen na dva decimalna mesta.
U deklaraciji za privremeni izvoz, odnosno pasivno oplemenjivanje, u drugu podelu upisuje se vrednost robe, bez obzira što faktura neće biti plaćena.
U deklaraciji za ponovni izvoz robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture koji se sastoji od vrednosti domaćeg ugrađenog materijala i vrednosti usluga.
Ako se pri izvozu naplaćuju dažbine, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture ili fakture bez oduzetih popusta u valuti iz prve podele, zaokružen na dva decimalna mesta.
Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.
U rubriku 23 (Kurs valute) upisuje se zvanični kurs dinara za stranu valutu iz prve podele rubrike 22, koji važi na dan utvrđivanja iznosa izvoznih dažbina.
Ako je roba bila izvezena po pojednostavljenom postupku prilikom podnošenja dopunske carinske deklaracije upisuje se kurs, koji je važio na dan prihvatanja pojednostavljene deklaracije.
Ako je roba bila izvezena po pojednostavljenom postupku, a iskazana je u fakturi u različitim valutama ili je prilikom nastanka duga za robu važio različit kurs, za svaku valutu podnosi se posebna dopunska deklaracija.
Rubrika 24 (Vrsta spoljnotrgovinskog posla) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvu podelu - šifra vrste spoljnotrgovinskog posla iz kolone A Kodeksa šifara;
- u drugu podelu - šifra vrste spoljnotrgovinskog posla iz kolone B Kodeksa šifara.
U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim roba napušta carinsko područje.
Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.
Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.
Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.
Rubrika 29 (Carinska ispostava istupa/ulaza), ne popunjava se.
Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.
U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner br. - Broj i vrsta) - u prvi red, odvojeno kosim crtama, upisuje se ukupan broj, vrsta i oznake koleta.
Ako se zbog nedostatka prostora u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se prilaže specifikacija oznaka koleta.
Ako se po JCI carini roba iz više naimenovanja upakovana u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava.
- u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe, kao i podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe po drugim tarifama i propisima koji se primenjuju pri izvozu robe.
- Ako šifra robe u rubrici 33 zavisi od veličine, mase ili drugih fizičkih kriterijuma (parametara), naimenovanje treba da sadrži te podatke.
Izuzetno, od stava 2. ove rubrike naimenovanje robe popunjava se na sledeći način:
- ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezena roba radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: "sajamska roba", odnosno: "izložbena roba", odnosno: "štand - materijal";
- ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezeni alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: "alat i sitan inventar", "radio i TV oprema";
- ako se izvozi roba za besplatnu raspodelu, odnosno za potrošnju na međunarodnim sajmovima, izložbama i drugim priredbama, upisuje se: "potrošni materijal";
- ako se izvozi domaća roba, osim goriva i maziva, koja je prodata radi snabdevanja prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju, upisuje se: "snabdevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju";
- ako se izvoze delovi predmeta naoružanja i vojne opreme upisuje se: "delovi predmeta naoružanja i vojne opreme";
- ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Srbije upisuje se: "selidbene stvari", a ispod toga: "specifikacija";
U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.
Rubrika 33 (Šifra robe) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvu podelu prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koji se roba svrstava;
- u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve nule.
Ako se prilikom sprovođenja carinskog postupka primenjuju posebni spoljnotrgovinski, carinski, poreski, zdravstveni, sanitarni i drugi propisi, u drugu podelu ove rubrike, kao poslednje dve cifre upisuju se, umesto dve nule, dve poslednje cifre odgovarajuće šifre iz propisa čija se primena traži.
Ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezena roba koja je bila izložena na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuje se šifra: "44500000 0101".
Ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezen alat, sitan inventar, radio oprema ili televizijska oprema, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "82500000 0102".
Ako se izvozi roba za besplatnu raspodelu, odnosno potrošnju na međunarodnim sajmovima, izložbama, trgovačkim i drugim priredbama, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra "22500000 0104".
Ako se izvozi domaća roba, osim goriva i maziva, koja je prodata radi snabdevanja prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju, upisuje se šifra "21500000 0105".
Ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Srbije, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "94500000 0201".
U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara i u treću podelu upisuje se šifra preračunate jedinice mere.
Ako se ponovno izvozi istovrsna roba nedeljiva po količini, a koja je bila stavljena u više prethodnih postupaka, u treću podelu ove rubrike, kod prvog naimenovanja robe, upisuju se podaci o jedinici mere, a kod ostalih naimenovanja šifra DžDž.
U četvrtu podelu upisuje se šifra oblika izvoza iz Kodeksa šifara.
Peta podela ove rubrike ne popunjava se.
Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla), ne popunjava se.
U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.
Ako bruto masa ne može da se odredi (prenos robe sa posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.
Rubrika 36 (Povlastica), upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o Carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora, sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.
Rubrika 37 (Postupak) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvu podelu šifra traženog postupka i šifra prethodnog postupka iz Kodeksa šifara.
Prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike jedan moraju biti jednaki.
Prethodni postupak je carinski postupak u kome je roba bila pre traženog postupka.
Ako nije postojao prethodni postupak, upisuju se dve nule.
- u drugu podelu šifra nacionalnog postupka, ako je propisana Kodeksom šifara.
U rubriku 38 (Neto masa u kg) upisuje se neto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.
Ako neto masa ne može da se odredi (prenos robe sa posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.
Rubrika 39 (Kvota), ne popunjava se.
U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena, odnosno po kojoj je sproveden postupak carinskog skladištenja.
Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.
U rubriku 41 (Dopunska jedinica) upisuje se količina robe u jedinici mere iz treće podele rubrike 33 zaokružena na dva decimalna mesta.
Ako je u trećoj podeli rubrike 33 navedena šifra DžDž, ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.
Prilikom ponovnog izvoza proizvoda dobijenih pri aktivnom oplemenjivanju, upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost usluga i domaćeg materijala).
Ako se ponovno izvozi istovrsna roba nedeljiva po količini, a koja je bila stavljena u više prethodnih postupaka, u ovu rubriku upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti robe, koja je bila stavljena u prethodni postupak iz tog naimenovanja.
Rubrika 43 (MV - Metod vrednovanja), ako se pri izvozu naplaćuju dažbine, u ovu rubriku upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.
U rubriku 44 (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, podaci o traženim dozvolama, rok privremenog izvoza robe, odnosno pasivnog oplemenjivanja i podaci koji se zahtevaju drugim propisima.
Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se rečima.
Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.
Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.
Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: "specifikacija". U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.
Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.
Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.
U rubriku 46 (Statistička vrednost) upisuje se vrednost robe u dinarima na paritetu franko granica Srbije. Iznos iz rubrike 42 se preračunava u dinare po kursu iz rubrike 23.
Ako je ugovorena isporuka robe u inostranstvu, upisuje se fakturna vrednost umanjena za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od granice Srbije do mesta isporuke u inostranstvu.
Ako je ugovorena isporuka robe u Srbiji, upisuje se fakturna vrednost uvećana za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od mesta isporuke do granice Srbije.
U deklaraciji za ponovni izvoz proizvoda dobijenih pri aktivnom oplemenjivanju, u ovu rubriku se upisuje ukupna vrednost robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, usluga i domaće robe korišćene prilikom proizvodnje odnosno proizvodnih operacija, kao i drugi troškovi nastali na carinskom području Srbije.
Iznos koji se upisuje u ovu rubriku zaokružuje se na dva decimalna mesta.
Rubrika 47 (Obračun dažbina) popunjava se tako što se:
- u prvu podelu (vrsta) upisuje šifra vrste dažbine iz Kodeksa šifara;
- u drugu podelu (osnovica) upisuje vrednost, količina ili druga propisana osnovica za obračun dažbine zaokružena na dva decimalna mesta;
- u treću podelu (stopa) upisuje stopa dažbine navedene u prvoj podeli;
- u četvrtu podelu (iznos) upisuje iznos dažbine zaokružen na dva decimalna mesta, ako nije propisana stopa dažbine, odnosno ako je dažbina propisana u jedinici mere;
- u petu podelu (NP) upisuje šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja carinskog duga iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.
U rubriku 48 (Odloženo plaćanje) odvojeno kosim crtama, upisuju se šifra vrste garancije iz Kodeksa šifara, PIB podnosioca garancije, šifra carinskog organa koji je prihvatio garanciju, broj garancije i godina garancije.
Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) popunjava se samo ako je roba prethodno bila predmet postupka carinskog skladištenja, privremenog smeštaja, odnosno ako je bila smeštena u slobodnoj zoni.
U ovom slučaju upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta, privremenog smeštaja ili skladišta u slobodnoj zoni.
Rubrika 50 (Glavni obveznik), ne popunjava se.
Rubrika 51 (Carinarnica tranzita (i zemlja)), ne popunjava se.
Rubrika 52 (Garancija/koja ne važi za), ne popunjava se.
Rubrika 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)), ne popunjava se.
U rubriku 54 (mesto i datum - potpis i ime podnosioca isprave) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB podnosioca deklaracije.
Ako je podnosilac deklaracije fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.
Ako je podnosilac deklaracije/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.
Ako je podnosilac deklaracije carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.
U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova "A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Lj, Nj, Dž, i Y", brojevi i znaci : " - ,/".
Rubrika 55 (Pretovar), ne popunjava se.
Rubrika 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/preduzete mere), ne popunjava se.

Član 10.

Rubrike JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način.
U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:
- u prvi red - naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;
- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;
- u treći red, odvojeno kosim crtama - vreme prihvatanja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;
- u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz Rubrike 54 JCI.
U rubrika B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike, kao i procenjeni iznos dažbina, ako za robu u postupku može nastati carinski dug.
Rubrika C (Polazna carinarnica) popunjava se samo u JCI za zajednički izvozni i tranzitni postupak, kada se upisuje:
- u prvi red - naziv odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba predata;
- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, datum i vreme predaje robe;
- u treći red - službeni broj ovlašćenog carinskog službenika odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata, koji je prihvatio JCI.
U gornji desni ugao ove rubrike stavlja se otisak službenog pečata odredišne carinarnice.
U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:
- u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;
- u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;
- u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;
- u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je roba puštena i, u JCI za zajednički postupak izvoza i postupak tranzita odvojeno kosom crtom, datum kao rok predaje robe odredišnoj carinarnici;
- u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.
U rubriku E/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuje se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.
U rubriku G (Potvrda ovlašćenih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.
Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.
Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

VI. NAČIN POPUNjAVANjA RUBRIKA JCI ZA STAVLjANjE ROBE U SLOBODAN PROMET, PRIVREMENI UVOZ, AKTIVNO OPLEMENjIVANjE, PONOVNI UVOZ, PRERADU POD CARINSKOM KONTROLOM, CARINSKO SKLADIŠTENjE I UNIŠTENjE ROBE

Član 11.

U JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom i uništenje robe, popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54.
U JCI za postupak carinskog skladištenja, popunjavaju se rubrike 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 19, 22, 31, 32, 34a, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 49 i 54.
U JCI za postupak skladištenja robe radi njenog ponovnog izvoza i poslove zastupanja pored rubrika iz stava 2. ovog člana popunjavaju se i rubrika 24, treća podela rubrike 33 i rubrika 41.
U JCI za smeštaj robe u slobodnim carinskim prodavnicama i JCI za prodaju robe u slobodnim carinskim prodavnicama pored rubrika iz stava 2. ovog člana, popunjavaju se i treća podela rubrike 33 i rubrika 41.

Član 12.

Rubrike JCI popunjavaju se na sledeći način:
Rubrika 1 (Deklaracija) U prvu podelu ove rubrike upisuje se: "UV".
U drugu podelu rubrike 1 upisuje se jedna od sledećih šifara:
4 - za stavljanje robe u slobodni promet i aktivno oplemenjivanje (sistem povraćaja),
5 - za privremeni uvoz robe i aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja),
6 - za ponovni uvoz robe,
7 - za carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu,
9 - za preradu robe pod carinskom kontrolom i uništenje robe.
Treća podela ne popunjava se osim u slučaju popunjavanja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga ("Službeni glasnik RS", br. 127/03...96/09), kada se u ovu podelu upisuje "ZK".
Ako se podnosi JCI za periodično deklarisanje robe, u treću podelu se upisuje oznaka "PE".
Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se tako što se upisuju:
- u drugi red - naziv lica, pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju;
- u treći red - sedište, odnosno prebivalište i adresa pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju i, odvojeno kosom crtom, šifra države iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.
U rubriku 3 (Obrasci) koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.
U prvu podelu se upisuje redni broj obrasca, a u drugu podelu ukupan broj obrazaca.
Ako se uz JCI ne podnosi dodatni list na obrascu JCI BIS, ova rubrika se ne popunjava.
Rubrika 4 (Tovarni list), ne popunjava se.
U rubriku 5 (Naimenovanja) dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.
U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se, odvojeno kosom crtom, broj i poslednje dve cifre godine iz evidencije zaključenih spoljnotrgovinskih ugovora, koju vodi pravno lice, odnosno preduzetnik, u smislu propisa o vođenju evidencije o zaključenim spoljnotrgovinskim poslovima. Ako ne postoji obaveza vođenja ove evidencije mogu se upisati identifikacioni podaci o pošiljci.
Ako se razlikuje od datuma prihvatanja JCI, u ovu rubriku se posle identifikacionih podataka o pošiljci, odvojeno kosom crtom, upisuje datum za primenu propisa za utvrđivanje iznosa carine i drugih dažbina.
Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB primaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.
- u drugi red - naziv primaoca robe.
- u treći red - sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa primaoca robe.
Primalac odnosno uvoznik robe je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.
Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.
Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.
Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.
Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.
Rubrika 13 (ZPP - Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.
Rubrika 14 (Podnosilac isprave) popunjava se tako što se upisuju:
- u prvi red (gornji desni ugao - PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.
- u drugi red - naziv deklaranta/zastupnika;
- u treći red - sedište, prebivalište odnosno boravište i adresa deklaranta/zastupnika.
U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:
- u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "N",
- u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "P".
Ako je deklarant istovremeno i primalac iz rubrike 8, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se "PRIMALAC".
U rubriku 15 (Zemlja otpreme/izvoza) upisuje se naziv države iz koje se roba šalje.
Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza) U podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države koja je upisana u rubriku 15, iz Kodeksa šifara.
Podela b) ne popunjava se.
U rubriku 16 (Zemlja porekla) upisuju se šifra i naziv države porekla robe iz Kodeksa šifara.
Ako se po JCI prijavljuje roba različitog porekla, ova rubrika se ne popunjava.
U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, ova rubrika se ne popunjava.
Rubrika 17 (Zemlja odredišta), ne popunjava se.
Rubrika 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta), ne popunjava se.
Rubrika 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u odlasku/prispeću) U prvu podelu ove rubrike upisuje se registarski broj prevoznog sredstva u kome se nalazi roba.
Druga podela ne popunjava se.
Ako se po jednoj JCI prijavljuje roba koja je smeštena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, sa navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.
Ako se roba ne nalazi u prevoznom sredstvu, ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:
0 - ako roba nije u kontejneru;
1 - ako je roba u kontejneru.
Rubrika 20 (Uslovi isporuke) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvu podelu - šifra pariteta isporuke iz Kodeksa šifara;
- u drugu podelu - mesto pariteta isporuke;
- u treću podelu - šifra mesta pariteta isporuke iz Kodeksa šifara.
Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.
Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvu podelu - šifra valute iz Kodeksa šifara;
- u drugu podelu - ukupan iznos iz fakture bez oduzetih popusta u valuti iz prve podele, zaokružen na dva decimalna mesta.
U deklaraciji za ponovni uvoz robe posle pasivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupna vrednost iz fakture koja se sastoji od vrednosti stranog ugrađenog materijala i vrednosti usluga.
Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.
U rubriku 23 (Kurs valute) upisuje se zvanični kurs dinara za stranu valutu iz prve podele rubrike 22, koji važi na dan utvrđivanja iznosa uvoznih dažbina.
Rubrika 24 (Vrsta spoljnotrgovinskog posla) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvu podelu - šifra vrste spoljnotrgovinskog posla iz kolone A Kodeksa šifara;
- u drugu podelu - šifra vrste spoljnotrgovinskog posla iz kolone B Kodeksa šifara.
U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim je roba prešla carinsku liniju.
Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.
Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.
Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.
U rubriku 29 (Carinska ispostava istupa/ulaza) upisuje se šifra granične carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba prijavljena prilikom ulaska u carinsko područje.
Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.
Rubrika 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner br. - Broj i vrsta) upisuje se:
- u prvi red, odvojeno kosim crtama, ukupan broj, vrsta i oznake koleta;
Ako se zbog nedostatka prostora, u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se prilaže specifikacija oznaka koleta.
Ako se po JCI carini roba iz više naimenovanja smeštena u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava.
- u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe, kao i podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe po drugim tarifama i propisima koji se primenjuju pri uvozu robe.
Ako šifra robe u rubrici 33 zavisi od veličine, mase ili drugih fizičkih kriterijuma (parametara), naimenovanje treba da sadrži te podatke.
Ako naplata akcize, odnosno poreza na dodatu vrednost ili drugih uvoznih dažbina zavisi od određenog svojstva robe, to svojstvo se, pored ostalih podataka, navodi u naimenovanju.
Izuzetno, naimenovanje robe popunjava se na sledeći način:
- ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezena roba radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: "sajamska roba", odnosno: "izložbena roba", odnosno: "štand - materijal";
- ako se privremeno uvozi ili ponovo uvozi privremeno izvezeni alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: "alat i sitan inventar", "radio i TV oprema";
- ako se uvoze delovi predmeta naoružanja i vojne opreme upisuje se: "delovi predmeta naoružanja i vojne opreme";
- ako se uvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se doseljavaju u Srbiju upisuje se: "selidbene stvari", a ispod toga: "specifikacija";
U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.
Rubrika 33 (Šifra robe) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvu podelu prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koju se roba svrstava;
- u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve nule.
Ako se prilikom sprovođenja carinskog postupka primenjuju posebni spoljnotrgovinski, carinski, poreski, zdravstveni, sanitarni i drugi propisi, u drugu podelu ove rubrike, kao poslednje dve cifre upisuju se, umesto dve nule, dve poslednje cifre odgovarajuće šifre iz propisa čija se primena traži.
Ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezena roba koja je bila izložena na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuje se šifra: "44500000 0101".
Ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezen alat, sitan inventar, radio oprema ili televizijska oprema, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "82500000 0102".
Ako se uvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se doseljavaju u Srbiju, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "94500000 0201".
Ako se roba carini primenom stope iz čl. 30. i 107. Carinskog zakona, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra "34500000 0109".
U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara, a u treću podelu upisuje se šifra preračunate jedinice mere. U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, u ovu podelu upisuje se šifra jedinice mere "KD".
Za robu koja se sukcesivno uvozi u smislu člana 4. Zakona o Carinskoj tarifi, a nedeljiva je po količini, u treću podelu upisuje se šifra "GG". Pri uvozu poslednje pošiljke kojom se roba kompletira, u treću podelu upisuje se odgovarajuća šifra iz ovog pravilnika.
U četvrtu podelu upisuje se šifra oblika uvoza iz Kodeksa šifara i, odvojena kosom crtom, šifra namene uvoza iz Kodeksa šifara. U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, u ovu podelu upisuje se šifra namene uvoza 03.
Peta podela ove rubrike popunjava se tako što se upisuje šifra zakonskog osnova za oslobođenje, odnosno plaćanje poreza na dodatu vrednost iz Kodeksa šifara i, odvojeno kosom crtom, šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja akcize iz Kodeksa šifara.
Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla) U podelu a) rubrike 34, upisuje se šifra države porekla iz Kodeksa šifara.
Podela b) ne popunjava se.
Ova rubrika se ne popunjava ako je u rubrici 16 navedena država porekla.
U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.
Ako bruto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 36 (Povlastica) upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora, sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.
Rubrika 37 (Postupak) popunjava se tako što se upisuje:
- u prvu podelu šifra traženog postupka i šifra prethodnog postupka iz Kodeksa šifara.
Prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike jedan moraju biti jednaki.
Prethodni postupak je carinski postupak u kome je roba bila pre traženog postupka.
Ako nije postojao prethodni postupak, upisuju se dve nule.
- u drugu podelu šifra nacionalnog postupka iz Kodeksa šifara.
Ako nema šifre nacionalnog postupka ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 38 (Neto masa u kg) upisuje se neto masa robe u kilogramima zaokružena na dva decimalna mesta.
Ako neto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 39 (Kvota) upisuje se evidencioni broj pod kojim je u Upravi carina evidentirano rešenje doneto na osnovu člana 30. stav 6. Carinskog zakona.
U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena, odnosno na kojoj je sproveden postupak carinskog skladištenja.
Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.
U rubriku 41 (Dopunska jedinica) upisuje se količina robe u jedinici mere iz treće podele rubrike 33, zaokružena na dva decimalna mesta.
U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.
Prilikom ponovnog uvoza proizvoda dobijenih pri pasivnom oplemenjivanju, upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost ugrađenog stranog materijala i vrednost usluga).
U rubriku 43 (MV - Metod vrednovanja) upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.
U rubriku 44 (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, podaci o traženim dozvolama, rok privremenog uvoza, aktivnog oplemenjivanja odnosno prerade pod carinskom kontrolom i podaci koji se zahtevaju drugim propisima, kao i podatak o licu koje je nosilac prava na oslobođenje od plaćanja carine ili prava na uvoz robe po sniženoj stopi carine, zbog posebne namene robe, a koja roba u smislu člana 108. Carinskog zakona ostaje pod carinskim nadzorom.
Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se rečima.
Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.
Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.
Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: "specifikacija". U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.
Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.
Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.
U rubriku 46 (Statistička vrednost) upisuje se vrednost robe u dinarima na paritetu franko granica Srbije. Iznos iz rubrike 42 preračunava se u dinare po kursu iz rubrike 23.
Ako je ugovorena isporuka robe u inostranstvu, upisuje se fakturna vrednost uvećana za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od mesta isporuke u inostranstvu do granice Srbije.
Ako je ugovorena isporuka robe u Srbiji, upisuje se fakturna vrednost umanjena za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od granice Srbije do mesta isporuke.
U deklaraciji za ponovni uvoz proizvoda dobijenih pri pasivnom oplemenjivanju, u ovu rubriku upisuje se ukupna vrednost robe izvezene radi pasivnog oplemenjivanja, usluga i strane robe korišćene prilikom proizvodnje, odnosno proizvodnih operacija, kao i drugi troškovi nastali u inostranstvu.
Iznos koji se upisuje u ovu rubriku zaokružuje se na dva decimalna mesta.
Rubrika 47 (Obračun dažbina) popunjava se tako što se:
- u prvu podelu (vrsta) upisuje šifra vrste dažbine iz Kodeksa šifara;
- u drugu podelu (osnovica) upisuje vrednost, količina ili druga propisana osnovica za obračun dažbine zaokružena na dva decimalna mesta, a za šifre 4 i 6 iz druge podele rubrike 1 uz dažbine 01 i 09 upisuje se carinska vrednost robe, odnosno poreska osnovica, bez obzira da li nastaje carinski dug, odnosno obaveza plaćanja PDV ili ne;
- u treću podelu (stopa) upisuje stopa dažbine navedene u prvoj podeli. U deklaraciji za ponovni uvoz robe sa pasivnog oplemenjivanja, ova podela se ne popunjava;
- u četvrtu podelu (iznos) upisuje iznos dažbine zaokružen na dva decimalna mesta, ako nije propisana stopa dažbine, odnosno ako je propisana u jedinici mere. U deklaraciji za ponovni uvoz robe sa pasivnog oplemenjivanja, u ovu podelu upisuje se iznos dažbina u smislu člana 178. stav 1. Carinskog zakona;
- u petu podelu (NP) upisuje šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja carinskog duga iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.
U rubriku 48 (Odloženo plaćanje) odvojeno kosim crtama, upisuju se šifra vrste garancije iz Kodeksa šifara, PIB podnosioca garancije, šifra carinskog organa koji je prihvatio garanciju, broj garancije i godina garancije.
Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) Ako se ova rubrika popunjava u postupku carinskog skladištenja ili prilikom unošenja robe u slobodnu zonu upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta ili slobodne zone, broj iz evidencije držaoca i datum smeštaja robe.
Ako je roba bila, pre traženog carinskog postupka, predmet postupka carinskog skladištenja ili je bila prethodno unesena u slobodnu zonu, u rubriku 49 upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta ili slobodne zone.
Rubrika 50 (Glavni obveznik), ne popunjava se.
Rubrika 51 (Carinarnica tranzita (i zemlja)), ne popunjava se.
Rubrika 52 (Garancija/koja ne važi za), ne popunjava se.
Rubrika 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)), ne popunjava se.
U rubriku 54 (mesto i datum - potpis i ime podnosioca isprave) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB podnosioca deklaracije.
Ako je podnosilac deklaracije fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.
Ako je podnosilac deklaracije/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.
Ako je podnosilac deklaracije carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.
U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova "A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Lj, Nj, Dž, i Y", brojevi i znaci : " - ,/" ".
Rubrika 55 (Pretovar), ne popunjava se.
Rubrika 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/preduzete mere), ne popunjava se.

Član 13.

Rubrike za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robe, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način.
U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:
- u prvi red - naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;
- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;
- u treći red, odvojeno kosim crtama - vreme prihvatanja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;
- u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz Rubrike 54 JCI.
U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.
Rubrika C (Polazna carinarnica), ne popunjava se.
U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:
- u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;
- u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;
- u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;
- u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je roba puštena;
- u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.
U rubriku E/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.
U rubriku (Potvrda ovlašćenih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.
Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.
Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

Član 14.

Za robu stranog porekla koja se doprema sa teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van APKM, podnosi se JCI, koja se popunjava u skladu sa članom 12. ovog pravilnika, s tim što se:
- u rubriku 1 u treću podelu upisuje: "KO";
- u rubriku 2 u treći red upisuje šifra: "DžK";
- u rubriku 15 upisuje: "APKM" i šifra "DžK",
a rubrike JCI označene velikim slovima popunjavaju se u skladu sa članom 13. ovog pravilnika.

VII. KORIŠĆENjE SETA OBRASCA DEKLARACIJE O CARINSKOJ VREDNOSTI

Član 15.

Deklaracija o carinskoj vrednosti (u daljem tekstu: DCV) je obrazac na kome se unose podaci o vrednosti robe za jednu pošiljku radi naplate uvoznih dažbina.
DCV je obrazac dimenzija 210 dž 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.
Obrazac iz stava 1. ovog člana štampa se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40 g/m 2 i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da informacije na jednoj strani ne utiču na čitkost informacija na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.
Obrazac iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.
Ako se u DCV unose podaci za robu svrstanu u više od tri tarifna stava Carinske tarife, podnosi se određen broj dodatnih listova (u daljem tekstu: DCV BIS) potrebnih da se obuhvate svi tarifni stavovi, koji su sadržani u JCI.
Obrasci iz st. 1. i 5. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 16.

DCV se prilaže uz svaku JCI za robu koja podleže naplati uvoznih dažbina "ad valorem", osim u sledećim slučajevima:
- ako je ukupna carinska vrednost pošiljke do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;
- ako uvezena roba nije komercijalne prirode;
- ako se uvezena roba carini po postupku iz člana 101. Carinskog zakona po pojednostavljenoj deklaraciji;
- ako se carini roba na osnovu zamene za neispravnu robu i ako se carini roba koja se vraća iz inostranstva kao neodgovarajuća ili neprodata;
- ako se privremeno uvozi roba uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina;
- ako se carini roba bez plaćanja protivuvrednosti čija je carinska vrednost pošiljke do 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;
- ako se izvozi roba za koju se ne plaćaju carinske dažbine;
- ako se obračun uvoznih dažbina vrši u smislu člana 178. stav 1. Carinskog zakona.
DCV se podnosi u setu od dva primerka, od kojih jedan zadržava carinski organ, a drugi se vraća podnosiocu.
Ako podnosilac JCI, u vreme carinjenja robe, iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da podnese DCV, carinarnica može odobriti da se ova isprava podnese u roku od 14 dana od dana prihvatanja deklaracije. Ako podnosilac JCI u navedenom roku ne podnese DCV, carinarnica mu neće dozvoliti da ubuduće koristi ovu pogodnost.
Ako DCV popunjava pravno lice, lice koje potpisuje DCV mora biti vlasnik ili jedan od rukovodilaca tog lica.
Izuzetno, ako DCV potpisuje službenik pravnog lica, mora imati pismeno ovlašćenje jednog od lica iz stava 4. ovog člana.
Podnošenjem potpisane DCV, podnosilac odgovara za tačnost i potpunost podataka datih na svim stranicama ove deklaracije, kao i za verodostojnost svih dokumenata koji se podnose uz tu ispravu.
Podnosilac DCV je dužan da pruži sve dodatne podatke i isprave neophodne za utvrđivanje carinske vrednosti robe.

VIII. NAČIN POPUNjAVANjA RUBRIKA DEKLARACIJE O CARINSKOJ VREDNOSTI

Član 17.

DCV se popunjava na sledeći način.
Rubrike popunjava podnosilac deklaracije, osim rubrika "Službena beleška I" i "Službena beleška II".
U rubriku "Službena beleška I", ovlašćeni carinski službenik koji je izvršio pregled DCV, unosi šifru CI, odnosno CR iz Kodeksa šifara, broj i datum JCI uz koju se prilaže i overava potpisom i otiskom ličnog pečata.
U rubriku "Službena beleška II", ovlašćeni carinski službenik, ako je potrebno, unosi druge podatke u vezi sa pregledom DCV.
U rubriku 1 (Naziv i adresa prodavca) upisuje se ime i prezime, odnosno naziv i adresa, uključujući i državu, prodavca robe.
U rubriku 2(a) (Naziv i adresa kupca) upisuje se PIB, ime i adresa, odnosno naziv i adresa kupca robe.
U rubriku 2(b) (Naziv i adresa podnosioca) upisuje se PIB, ime i prezime, odnosno naziv i adresa lica koje popunjava DCV.
U rubriku 3 (Paritet isporuke) upisuju se podaci o uslovima i mestu isporuke robe.
U rubriku 4 (Broj i datum fakture) upisuje se broj i datum izdavanja fakture.
U rubriku 5 (Broj i datum ugovora) upisuje se broj i datum ugovora, ako je zaključen u pisanom obliku.
U rubriku 6 (Broj i datum bilo koje prethodne carinske odluke koja se odnosi na rubrike 7 do 9) upisuje se broj i datum bilo koje pisane odluke, odnosno mišljenja carinarnice koja se odnosi na rubrike 7 do 9.
U rubriku 7 upisuju se odgovori na pitanja u vezi povezanosti kupca i prodavca iz člana 39. stav 2. Carinskog zakona.
U rubriku 8 upisuju se odgovori na pitanja u vezi uslova za primenu člana 39. stav 1. tač. 1) i 2) Carinskog zakona.
U rubriku 9 upisuju se odgovori na pitanja u vezi naknade za korišćenje prava intelektualne svojine uključujući naknadu za licence, koje se odnose na uvezenu robu, kao i prihoda od ponovne prodaje, raspolaganja ili upotrebe robe.
U rubriku 10(a) (Broj priloženih DCV - BIS) upisuje se broj priloženih listova DCV BIS. Ako nema priloženih listova DCV BIS, ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 10(b) upisuju se mesto i datum podnošenja DCV.
Podnosilac isprave upisuje u ovu rubriku svoje ime i prezime i to overava potpisom.
Ako je podnosilac isprave pravno lice, u ovu rubriku upisuje se i funkcija odgovornog lica i stavlja otisak službenog pečata.
Ako je podnosilac isprave carinski agent, u ovu rubriku stavlja i otisak ličnog pečata.
DEO A - OSNOV ZA OBRAČUN
U rubriku 11(a) upisuje se neto vrednost u valuti iz fakture, koja je, po pravilu, konačan iznos koji je stvarno plaćen ili plativ (bruto iznos umanjen za popuste kao što su rabat, kasa - skonto i dr.), a zaokružuje se na dva decimalna mesta.
U rubriku 11(b) upisuje se ukupan iznos posrednih plaćanja u valuti, zaokružen na dva decimalna mesta, ako su navedena u rubrici 8, kao i kurs za preračunavanje u skladu sa članom 54. Carinskog zakona.
U rubriku 12 upisuje se dinarski iznos koji predstavlja zbir iznosa iz rubrika 11(a) i 11(b).
DEO B - TROŠKOVI KOJI SE URAČUNAVAJU U CARINSKU VREDNOST
Ako se bilo koji od deklarisanih iznosa u ovom delu plaća u stranoj valuti, u rubriku na dnu strane upisuju se iznosi u valuti i kurs valute, a u odgovarajućoj rubrici dobijeni iznos u dinarima.
U rubriku 13(a) upisuje se iznos koji se plaća za sve provizije pri kupoprodaji robe, osim kupovne provizije.
U rubriku 13(b) upisuju se iznosi koji se plaćaju za druge vrste provizija za posredovanje.
U rubriku 13(c) upisuju se troškovi za uobičajenu (standardnu) ambalažu, koji čine deo vrednosti same robe, kao i troškovi pakovanja, uključujući vrednost usluge i materijala.
U rubriku 14 upisuju se troškovi za robu i usluge koje kupac posredno ili neposredno isporučuje prodavcu, besplatno ili po sniženoj ceni, za korišćenje u procesu proizvodnje i prodaji za izvoz u Srbiju.
U rubriku 15, ako je odgovor u rubrici 9(a) pozitivan, upisuje se iznos naknade za korišćenje prava intelektualne svojine uključujući naknadu za licence, koje se odnose na uvezenu robu.
U rubriku 16, ako je odgovor u rubrici 9(b) pozitivan, upisuje se iznos prihoda od bilo koje naredne preprodaje, raspolaganja ili korišćenja uvezene robe, koji treba da se plati, posredno ili neposredno, prodavcu.
U rubriku 17 upisuje se mesto ulaska robe u carinsko područje.
U rubriku 17(a) upisuju se ukupni troškovi prevoza do mesta ulaska robe u carinsko područje, ako ti troškovi nisu uključeni u cenu robe.
U rubriku 17(b) upisuju se ukupni troškovi utovara, istovara i troškovi rukovanja do mesta ulaska robe u carinsko područje, ako ti troškovi nisu uključeni u cenu robe.
U rubriku 17(c) upisuju se troškovi osiguranja robe za vreme prevoza do ulaska u carinsko područje.
U rubriku 18 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 13 do 17.
DEO C - TROŠKOVI KOJI SE NE URAČUNAVAJU U CARINSKU VREDNOST
Ako se bilo koji od deklarisanih iznosa u ovom delu plaća u stranoj valuti, u rubriku na dnu strane upisuju se iznosi u valuti i kurs valute, a u odgovarajućoj rubrici dobijeni iznos u dinarima.
U rubriku 19 upisuju se troškovi prevoza robe unutar carinskog područja, ako:
- su uključeni u plaćenu cenu robe ili u cenu dospelu za plaćanje, i
- mogu da se izdvoje.
U rubriku 20 upisuju se troškovi iz člana 47. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona.
U rubriku 21 upisuju se drugi troškovi koji su uključeni u cenu robe, a koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost uvezene robe, s tim što se ti troškovi moraju specificirati.
U rubriku 22 upisuju se, ako su posebno iskazani na fakturi, iznosi za robu fakturisanu po ceni koja već sadrži uvozne dažbine ili poreze, koji se plaćaju prilikom uvoza u carinsko područje.
U rubriku 23 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 19 do 22.
U rubriku 24 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 12 i 18, s tim što se od dobijenog zbira oduzima iznos iz rubrike 23, a dobijeni rezultat upisuje, po naimenovanjima, u ovu rubriku.
DCV BIS popunjava se na isti način kao i rubrike 11 do 24 DCV.

IDž. KORIŠĆENjE SETA OBRASCA SAŽETE DEKLARACIJE

Član 18.

Sažeta deklaracija (u daljem tekstu: SD) je obrazac koji se koristi za prijavljivanje robe carinskom organu i stavljanje robe u privremeni smeštaj.
SD je obrazac dimenzija 210 dž 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.
Obrazac iz stava 1. ovoga člana štampa se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m 2 i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da informacije na jednoj strani ne utiču na čitkost informacija na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.
Obrazac iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.
Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 19.

Set obrasca SD sastoji se od tri primerka. Listovi su označeni i namenjeni su:
- list sa brojem 1, odštampan crvenom bojom - carinarnici,
- list sa brojem 2, odštampan zelenom bojom - odgovornom licu i
- list sa brojem 3, odštampan plavom bojom - licu koje upravlja prostorom za privremeni smeštaj robe.
List sa brojem 3 podnosi se samo ako se roba u toku privremenog smeštaja istovaruje sa prevoznog sredstva u prostor za privremeni smeštaj robe.
Rubrike SD obeležene su brojevima i slovima. Rubrike obeležene brojevima popunjava odgovorno lice, a rubrike obeležene slovima - nadležna carinarnica.
SD se popunjava pisaćom mašinom, štampačem ili ručno, u kom slučaju se podaci upisuju čitkim štampanim slovima hemijskom olovkom. Podaci se ne mogu precrtavati ili ispravljati.
Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike su date u Kodeksu šifara.

. NAČIN POPUNjAVANjA RUBRIKA SAŽETE DEKLARACIJE

Član 20.

U SD rubrike označene brojevima popunjavaju se na sledeći način:
U rubriku 1 (Odgovorno lice) upisuje se:
- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB podnosioca SD. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;
- u drugi red - naziv podnosioca SD;
- u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa podnosioca SD.
U rubriku 2 (Identitet, nacionalnost i vrsta prevoznog sredstva) upisuju se:
- u prvi red podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, unose se podaci o teretnom vozilu.
Za pošiljke u drumskom saobraćaju upisuju se, odvojeno kosom crtom, registarski broj vozila i prikolice ako je vozilo ima i šifra države vozila iz Kodeksa šifara.
Za pošiljke u železničkom saobraćaju upisuje se broj vagona.
Za pošiljke u rečnom saobraćaju upisuje se ime plovila i šifra države iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.
Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju upisuje se oznaka leta, datum odlaska i šifra države iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan;
- u drugi red šifra države u kojoj je vozilo registrovano iz Kodeksa šifara i, odvojeno kosom crtom, šifra vrste saobraćaja iz Kodeksa šifara kojoj vozilo pripada.
U rubriku 3 (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i identifikaciji priloženih prevoznih isprava, kao i drugi podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.
Podaci se upisuju u šifarskom obliku iz Kodeksa šifara, odeljak "DžDžIV PRILOŽENE ISPRAVE I DODATNE INFORMACIJE", deo "5A OSTALI PRILOŽENI PREVOZNI DOKUMENTI SAŽETE DEKLARACIJE".
U rubriku 4 (Identifikacija prostora za privremeni smeštaj) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra prostora za privremeni smeštaj robe i broj iz evidencije držaoca prostora za privremeni smeštaj robe.
U rubriku 5 (Datum i vreme smeštaja) upisuju se, odvojeno kosim crtama, datum i vreme smeštaja robe u prostor za privremeni smeštaj.
U rubriku 6 (Obezbeđenje) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinskog organa koji je prihvatio obezbeđenje, broj obezbeđenja, godina obezbeđenja, šifra vrste obezbeđenja iz Kodeksa šifara i PIB podnosioca garancije.
U rubriku 7 (Redni broj) upisuje se redni broj.
U rubriku 8 (Broj prevozne isprave) upisuje se broj prevozne isprave, odnosno broj potvrde o zadržanoj robi.
Podaci se upisuju u šifarskom obliku iz Kodeksa šifara, odeljak "DžDžIV PRILOŽENE ISPRAVE I DODATNE INFORMACIJE", deo "5B OSTALI PRILOŽENI DOKUMENTI SAŽETE DEKLARACIJE".
U rubriku 9 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner br. - Broj i vrsta) upisuju se, odvojeno kosim crtama, ukupan broj, vrsta, oznake koleta i uobičajeni trgovački naziv robe, odnosno podatke o primaocu robe (naziv, poreski identifikacioni broj i sl.).
U rubriku 10 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.
U rubriku 11 (Prethodna isprava) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena.
Ako roba pre podnošenja SD nije bila predmet carinskog postupka ova rubrika se ne popunjava.
U rubriku 12 (Mesto i datum - potpis, ime i prezime odgovornog lica) upisuju se mesto i datum podnošenja SD i PIB podnosioca.
Ako je podnosilac fizičko lice upisuje svoje ime i prezime i to overava potpisom.
Ako je podnosilac pravno lice stavlja otisak službenog pečata.
Ako je podnosilac deklaracije carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.
U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podele JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova: A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Lj, Nj, i Y", brojevi i znaci: "-,/".

Član 21.

Rubrike SD označene velikim slovima popunjavaju se na sledeći način:
U rubriku A (Carinarnica) upisuje se:
- u prvi red naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;
- u drugi red, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum podnošenja SD;
- u treći red, odvojeno kosim crtama, vreme podnošenja SD i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika.
U rubriku B (Napomena) upisuju se podatak o vrednosti robe, i podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.
U rubriku C (Rok podnošenja druge isprave) upisuje se rok za stavljanje robe u carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu.

DžI. KORIŠĆENjE SETA OBRASCA SPISKA POŠILjKE

Član 22.

Spisak pošiljke (u daljem tekstu: SP) je obrazac koji se koristi kao opisni deo JCI za tranzit robe i čini njen sastavni deo, osim u slučaju tranzita roba navedenih u šifarniku IDž Kodeksa šifara.
Ako se uz JCI za tranzit robe podnosi SP ne može se podneti JCI BIS.
SP je obrazac dimenzija 210 dž 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.
Obrazac iz stava 1. ovog člana štampa se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40 g/m 2 i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da informacije na jednoj strani ne utiču na čitkost informacija na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.
Obrazac iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.
SP se popunjava pisaćom mašinom, štampačem ili ručno, u kom slučaju se podaci upisuju čitkim štampanim slovima hemijskom olovkom. Podaci se ne mogu precrtavati ili ispravljati.
SP se podnosi u istom broju primeraka, kao i obrazac na koji se odnosi, a najmanje u tri primerka.
SP ima isti broj kao i JCI za tranzit robe na koju se odnosi. Upisivanje broja overava ovlašćeni carinski službenik potpisom i otiskom službenog pečata.
Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

DžII. NAČIN POPUNjAVANjA RUBRIKA SPISKA POŠILjKE

Član 23.

Obrazac spiska pošiljke mora da sadrži:
1) naziv: "spisak pošiljke";
2) rubriku dimenzija 70 dž 55 mm podeljenu na gornji deo, dimenzija 70 dž 15 mm i na donji deo, dimenzija 70 dž 40 mm u koji se upisuju podaci iz stava 9. ovog člana;
3) kolone po sledećem redosledu:
- redni broj, u koju se upisuje redni broj svake stavke unete u SP;
- oznaka, brojevi, broj i vrsta pakovanja, opis robe i primalac, u koju se upisuju podaci za identifikaciju robe i primaoca robe;
- zemlja otpreme/izvoza, u koju se upisuje naziv države iz koje se roba šalje ili izvozi;
- bruto masa u kg u koju se upisuje bruto težina u kilogramima zaokružena na dva decimalna mesta;
- rezervisano za službenu upotrebu, širine najmanje 30 mm, a u koju se upisuju, ako je to potrebno odgovarajuće službene beleške.
Korisnik može prilagoditi širinu kolona njegovim potrebama.
Za SP može se koristiti samo prednja strana obrasca.
Za svaku pojedinu stavku robe, ako je potrebno, upisuju se oznake priložene isprave, potvrde i odobrenja.
Ispod poslednje stavke povlači se horizontalna linija, radi sprečavanja naknadnog upisivanja.

DžIII. NAČIN POPUNjAVANjA OBRASCA ZAHTEVA ZA ODOBRENjE POSTUPKA CARINSKOG SKLADIŠTENjA

Član 24.

Obrazac zahteva za odobrenje carinskog skladištenja robe, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, popunjava podnosilac zahteva na sledeći način:
U rubriku 1 (Šifra CI) upisuje se šifra CI kojoj se podnosi zahtev i koja izdaje odobrenje za zahtevani postupak.
U rubriku 2 (Broj i datum zahteva) upisuje se broj i datum zahteva iz upisnika CI.
U rubriku 3 (Vrsta odobrenja) upisuje se vrsta odobrenja za postupak carinskog skladištenja.
U rubriku 4 (Šifra zahtevanog postupka) upisuje se šifra vrste postupka za postupak carinskog skladištenja.
U rubriku 5 (Firma podnosioca) upisuje se PIB, naziv, sedište i adresa podnosioca zahteva.
U rubriku 6 (Firma nosioca odobrenja) upisuje se PIB, naziv, sedište i adresa carinskog obveznika.
U rubriku 7 (Strana firma) upisuje se šifra zemlje, naziv, sedište i adresa strane firme.
U rubriku 8 (Pravni osnov) upisuje se član, stav i tačka Carinskog zakona koji je osnov za postupak.
U rubriku 9 (Svrha i način postupka) upisuje se svrha i način realizacije postupka.
U rubriku 10 (Mesto postupka) upisuje se mesto obavljanja postupka.
U rubriku 11 (Roba predmet postupka) upisuje se roba koja je predmet postupka i to redni broj, šifra robe, naziv, količina i to broj koleta i težina, vrednost robe. U slučaju da je predmet postupka više vrsta robe upisuju se po specifikaciji, odnosno po fakturi. Ako postoji poseban razlog da se u slučaju više vrsta robe odrede te robe, upisuje se onoliko rednih brojeva koliko ima vrsta robe. U tom slučaju popunjava se specifikacija.
U rubriku 12 (Prethodni carinski dokument) upisuje se carinski dokument koji prethodi odobrenom postupku.
U rubriku 13 (Garancija) upisuje se broj i godina garancije poslovne banke deponovane kod Uprave carina, kao i naziv poslovne banke.
U rubriku 14 (Dodatni podaci) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.
U rubrike (Datum, potpis i podnosilac) upisuju se datum podnošenja, ime i prezime i potpis ovlašćenog radnika, naziv firme podnosioca zahteva i stavlja pečat.
Rubrike odobrenja zahteva popunjava carinarnica ili ovlašćena carinska ispostava, na sledeći način:
U rubriku (Broj i datum) upisuju se broj i datum zahteva.
U rubriku (Kontrolna carinarnica) upisuje se carinarnica ili ovlašćena carinska ispostava koja izdaje odobrenje, odnosno vrši nadzor i kontrolu nad odobrenim postupkom.
U rubrike (Datum, Pečat i Potpis) upisuju se datum donošenja odobrenja, potpis ovlašćenog carinskog službenika i stavlja pečat.

DžIV. NAČIN POPUNjAVANjA OBRASCA ODOBRENjA ZA POSTUPAK AKTIVNOG/PASIVNOG OPLEMENjIVANjA

Član 25.

Obrazac odobrenja za postupak aktivnog/pasivnog oplemenjivanja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, sastoji se iz dva dela. Prvi deo obrasca popunjava podnosilac, a drugi deo - carinarnica ili ovlašćena carinska ispostava. Podnosilac obrasca popunjava obrazac odobrenja na sledeći način:
U rubriku 1 (Šifra CI) upisuje se šifra CI kojoj se podnosi obrazac odobrenja za privremeni uvoz i koja izdaje odobrenje za postupak oplemenjivanja.
U rubriku 2 (Vrsta odobrenja) upisuje se šifra odobrenja za posebne carinske postupke iz člana 110. Carinskog zakona.
Rubriku 3 (Broj/datum prijema popunjenog obrasca) popunjava podnosilac obrasca samo u slučaju kada traži izmenu izdatog odobrenja i upisuje broj i datum prijema obrasca za izmenu odobrenja.
U rubriku 4 (Šifra zahtevanog postupka) upisuje se odgovarajuća šifra vrste postupka iz Kodeksa šifara.
U rubriku 5 (Promena odobrenja) upisuju se šifra CI, vrsta, broj i godina odobrenja, ako se menja izdato odobrenje.
U rubriku 6 (Podnosilac obrasca) upisuju se PIB, naziv, sedište i adresa podnosioca obrasca.
U rubriku 7 (Nosilac odobrenja) upisuju se PIB, naziv, sedište i adresa nosioca odobrenja.
U rubriku 8 (Strana firma) upisuju se šifra zemlje, naziv, sedište i adresa strane firme.
U rubriku 9 (Pravni osnov) upisuju se član, stav i tačka Carinskog zakona koji su osnov za postupak.
U rubriku 10 (Svrha i način upotrebe) upisuju se glavne faze postupka oplemenjivanja.
U rubriku 11 (Mesto upotrebe) upisuje se mesto/mesta obavljanja postupka oplemenjivanja.
U rubriku 12 (Rokovi) upisuju se datum početka i završetka postupka oplemenjivanja.
U rubriku 13 (Repromaterijal) upisuje se repromaterijal kojim će se oplemenjivati dobijeni proizvod, i to: redni broj, tarifni broj iz Carinske tarife, naziv, količina, jedinica mere, vrednost repromaterijala i valuta. Ako po jednom poslu postoji jedan dobijeni proizvod sa upotrebljavanih pet i više vrsta repromaterijala, popunjava se Specifikacija uz obrazac odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja. Ako se u postupku oplemenjivanja dobije više proizvoda, prvo se popunjava Specifikacija repromaterijala za postupak aktivnog oplemenjivanja u kojoj će biti prikazane ukupne količine repromaterijala koje su predmet odobrenja.
U rubriku 14 (Primena ekvivalentne robe) upisuje se: "da" ako se koristi ekvivalentna roba.
U rubriku 15 (Završetak postupka) upisuje se postupak sa dobijenim proizvodom na kraju postupka oplemenjivanja.
U rubriku 16 (Dobijeni proizvodi) upisuju se redni broj dobijenog proizvoda, tarifni broj iz Carinske tarife, naziv, količina u jedinici mere, jedinica mere, vrednost dobijenog proizvoda i valuta iz Kodeksa šifara. Ako je predmet odobrenja dobijeni proizvod sa upotrebljenih više vrsta repromaterijala ili više vrsta dobijenih proizvoda, sastavlja se Specifikacija u koju se upisuje prvi dobijeni (finalni) proizvod, a zatim repromaterijal koji je upotrebljen za dobijanje tog proizvoda. Za svaki naredni dobijeni proizvod sprovodi se isti postupak. Priloženi obrazac Specifikacije poslužiće samo kao uzorak jer će stranka upisati repromaterijale koji ulaze u dobijeni proizvod.
U rubriku 17a (Otpad) upisuje se: "da" ako postoji otpad koji se smatra dobijenim proizvodom, kao i njegov pripadajući repromaterijal u količini i vrednosti od vrste repromaterijala od koje nastaje otpad. Ako u postupku oplemenjivanja učestvuje više dobijenih (finalnih) proizvoda sa istim repromaterijalima, otpadom se smatra dobijeni proizvod koji je nastao kao ukupna količina za isti repromaterijal koji je ušao u sastav više dobijenih proizvoda.
U rubriku 17b (Ostaci) upisuju se ostaci, ako postoje.
U rubriku 18 (Pojednostavljeni postupci) upisuju se, ako su odobreni pojednostavljeni postupci, broj i godina odobrenja, kao i organ koji ih je odobrio.
U rubriku 19 (Dodatni podaci) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.
U rubriku 20 (Garancija) upisuju se broj i godina garancije poslovne banke deponovane kod Uprave carina, kao i naziv poslovne banke.
U rubrike (Datum, potpis i podnosilac) upisuju se datum podnošenja obrasca, ime i prezime i potpis ovlašćenog lica, naziv firme podnosioca obrasca i stavlja pečat.
Carinarnica ili ovlašćena carinska ispostava popunjava obrazac odobrenja na sledeći način:
U rubriku A (Kontrolna carinarnica) upisuju se:
- u prvi red - naziv carinske ispostave koja vrši nadzor i kontrolu nad postupkom oplemenjivanja;
- u drugi red - šifra carinske ispostave.
U rubriku B (Carinarnica koja izdaje odobrenje) upisuju se:
- u prvi red - naziv carinarnice koja izdaje odobrenje;
- u drugi red, odvojenim kosim crtama - šifra carinarnice, broj i datum izdavanja odobrenja.
Ispod drugog reda, obrazac odobrenja potpisuje ovlašćeni carinski službenik i stavlja pečat.
Ako se podnosi obrazac za izmenu izdatog odobrenja prilažu se kopija osnovnog odobrenja i kopija njegove poslednje izmene u kojoj se nalazi podatak čija se izmena vrši. U ovom slučaju u obrascu odobrenja popunjavaju se rubrike 1, 2, 7, "Broj i datum odobrenja" iz rubrike B, kao i rubrika koja se menja.

DžV. NAČIN POPUNjAVANjA OBRASCA ODOBRENjA ZA POSTUPAK PRERADE POD CARINSKOM KONTROLOM

Član 26.

Obrazac odobrenja za postupak prerade pod carinskom kontrolom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, sastoji se iz dva dela. Prvi deo obrasca/odobrenja, popunjava podnosilac, a drugi deo - carinarnica ili ovlašćena carinska ispostava. Podnosilac obrasca popunjava obrazac odobrenja na sledeći način:
U rubriku 1 (Šifra CI) upisuje se šifra CI kojoj se podnosi obrazac i koja izdaje odobrenje za postupak prerade pod carinskom kontrolom.
U rubriku 2 (Vrsta odobrenja) upisuje se šifra odobrenja za posebne carinske postupke iz člana 110. Carinskog zakona.
Rubriku 3 (Broj/datum prijema popunjenog obrasca), popunjava podnosilac obrasca samo u slučaju kada traži izmenu izdatog odobrenja i upisuju broj i datum prijema podnetog obrasca za izmenu odobrenja.
U rubriku 4 (Šifra zahtevanog postupka) upisuju se odgovarajuća šifra vrste postupka iz Kodeksa šifara.
U rubriku 5 (Promena odobrenja) upisuju se šifra CI, vrsta, broj i godina odobrenja, ako se menja izdato odobrenje.
U rubriku 6 (Podnosilac obrasca) upisuju se PIB, naziv, sedište i adresa podnosioca obrasca.
U rubriku 7 (Nosilac odobrenja) upisuju se PIB, naziv, sedište i adresa nosioca odobrenja.
U rubriku 8 (Strana firma) upisuju se šifra zemlje, naziv, sedište i adresa strane firme.
U rubriku 9 (Pravni osnov) upisuju se član, stav i tačka Carinskog zakona koji su osnov za postupak.
U rubriku 10 (Svrha i način upotrebe) upisuju se glavne faze realizacije postupka prerade pod carinskom kontrolom.
U rubriku 11 (Mesto upotrebe) upisuje se mesto/mesta obavljanja prerade pod carinskom kontrolom.
U rubriku 12 (Rokovi) upisuju se datum početka i završetka postupka prerade pod carinskom kontrolom.
U rubriku 13 (Repromaterijal) upisuje se roba koja je predmet postupka, i to: redni broj, tarifni broj iz Carinske tarife, naziv, količina, jedinica mere, vrednost repromaterijala koji će se koristiti u postupku prerade pod carinskom kontrolom i valuta iz Kodeksa šifara. Ako po jednom poslu postoji jedan dobijeni proizvod sa upotrebljavanih pet i više vrsta repromaterijala, sastavlja se Specifikacija uz obrazac odobrenja za postupak prerade pod carinskom kontrolom. Ako se u postupku prerade pod carinskom kontrolom dobije više proizvoda, prvo se popunjava Specifikacija repromaterijala za postupak prerade pod carinskom kontrolom u kojoj će biti prikazane ukupne količine repromaterijala koje su predmet odobrenja.
U rubriku 14 (Završetak postupka) upisuje se postupak sa dobijenim proizvodom na kraju postupka prerade pod carinskom kontrolom.
U rubriku 15 (Dobijeni proizvodi) upisuju se redni broj dobijenog proizvoda, tarifni broj iz Carinske tarife, naziv, količina u jedinici mere, jedinica mere, vrednost i valuta iz Kodeksa šifara. Vrednost dobijenog proizvoda utvrđuje se u skladu sa članom 40. Carinskog zakona (transakcijska cena identične robe prodate za izvoz u našu zemlju) ili ako je to povoljnije za stranku - vrednost uvezene robe uvećana za vrednost domaćeg repromaterijala i usluge. Ako je predmet odobrenja dobijeni proizvod sa upotrebljavanih pet i više vrsta repromaterijala ili više vrsta dobijenih proizvoda, sastavlja se Specifikacija u koju se upisuje prvi dobijeni (finalni) proizvod, a zatim repromaterijal koji je upotrebljen za dobijanje tog proizvoda. Za svaki naredni dobijeni proizvod sprovodi se isti postupak. Priloženi obrazac Specifikacije poslužiće samo kao uzorak jer će stranka upisati repromaterijale koji ulaze u dobijeni proizvod.
U rubriku 16a (Otpad) upisuje se: "da" ako postoji otpad koji se smatra dobijenim proizvodom, kao i njegov pripadajući repromaterijal u količini i vrednosti od vrste repromaterijala od koje nastaje otpad. Ako u poslu prerade pod carinskom kontrolom učestvuje više dobijenih (finalnih) proizvoda sa istim repromaterijalima, otpadom se smatra dobijeni proizvod koji je nastao kao ukupna količina za isti repromaterijal koji je ušao u sastav više dobijenih proizvoda.
U rubriku 16b (Ostaci) upisuju se ostaci, ako postoje.
U rubriku 17 (Pojednostavljeni postupci) upisuju se, ako su odobreni pojednostavljeni postupci, broj i godina odobrenja, kao i organ koji ih je odobrio.
U rubriku 18 (Dodatni podaci) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.
U rubriku 19 (Garancija) upisuju se broj i godina garancije poslovne banke deponovane kod Uprave carina, kao i naziv poslovne banke.
U rubrike (Datum, potpis i podnosilac) upisuju se datum podnošenja obrasca, ime i prezime i potpis ovlašćenog lica, naziv firme podnosioca obrasca i stavlja pečat.
Carinarnica ili ovlašćena carinska ispostava popunjava obrazac odobrenja na sledeći način:
U rubriku A (Kontrolna carinarnica) upisuju se:
- u prvi red - naziv carinske ispostave koja vrši nadzor i kontrolu nad postupkom prerade pod carinskom kontrolom;
- u drugi red - šifra carinske ispostave.
U rubriku B (Carinarnica koja izdaje odobrenje) upisuju se:
- u prvi red - naziv carinarnice koja izdaje odobrenje;
- u drugi red - šifra carinarnice/broj/datum izdavanja odobrenja.
Ispod drugog reda obrazac odobrenja potpisuje ovlašćeni carinski službenik i stavlja pečat.
Ako se podnosi obrazac za izmenu izdatog odobrenja prilažu se kopija osnovnog odobrenja i kopija njegove izmene u kojoj se nalazi podatak čija se izmena vrši. U ovom slučaju u obrascu odobrenja popunjavaju se rubrike 1, 2, 7, "Broj i datum odobrenja" iz rubrike B, kao i rubrika koja se menja.

DžVI. NAČIN POPUNjAVANjA OBRASCA ODOBRENjA ZA POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA/IZVOZA ROBE

Član 27.

Obrazac odobrenja za postupak privremenog uvoza/izvoza robe, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, sastoji se iz dva dela. Prvi deo obrasca popunjava podnosilac, a drugi deo - carinarnica ili ovlašćena carinska ispostava.
Podnosilac obrasca popunjava obrazac odobrenja na sledeći način:
U rubriku 1 (Šifra CI) upisuje se šifra CI kojoj se podnosi obrazac i koja izdaje odobrenje za postupak privremenog uvoza/izvoza robe.
U rubriku 2 (Vrsta odobrenja) upisuje se šifra odobrenja za posebne carinske postupke iz člana 110. Carinskog zakona.
Rubriku 3 (Broj/datum prijema popunjenog obrasca), popunjava podnosilac obrasca samo u slučaju kada traži izmenu izdatog odobrenja i upisuju broj i datum prijema obrasca za izmenu odobrenja.
U rubriku 4a (Šifra zahtevanog postupka) upisuje se odgovarajuća šifra vrste postupka iz Kodeksa šifara
U rubriku 4b (Završetak postupka) upisuje se datum završetka postupka privremenog uvoza/izvoza robe.
U rubriku 5 (Promena odobrenja) upisuju se šifra CI, vrsta, broj i godina odobrenja, ako se menja izdato odobrenje.
U rubriku 6 (Podnosilac obrasca) upisuju se PIB, naziv, sedište i adresa podnosioca obrasca.
U rubriku 7 (Nosilac odobrenja) upisuju se PIB, naziv, sedište i adresa nosioca odobrenja.
U rubriku 8 (Strana firma) upisuju se šifra zemlje, naziv, sedište i adresa strane firme.
U rubriku 9 (Pravni osnov) upisuju se član, stav i tačka Carinskog zakona koji su osnov za postupak.
U rubriku 10 (Svrha i način upotrebe) upisuje se način korišćenja robe za vreme privremenog uvoza/izvoza.
U rubriku 11 (Mesto upotrebe) upisuje se mesto/mesta, država upotrebe privremeno uvezene/izvezene robe.
U rubriku 12 (Rokovi) upisuju se datum početka i završetka postupka privremenog uvoza/izvoza robe.
U rubriku 13 (Roba koja se privremeno uvozi/izvozi) upisuje se roba koja se privremeno uvozi/izvozi, i to: redni broj, tarifni broj iz Carinske tarife, naziv, količina u jedinici mere, jedinica mere, vrednost privremeno uvezene/izvezene robe i šifra valute iz Kodeksa šifara. Ako je predmet odobrenja pet ili više proizvoda koji se privremeno uvoze/izvoze sastavlja se Specifikacija.
U rubriku 14 (Član 170. Carinskog zakona) upisuje se: "da" ako se primenjuju odredbe člana 170. Carinskog zakona.
U rubriku 15 (Broj rata) upisuje se broj mesečnih rata za plaćanje uvoznih dažbina, ako je propisano plaćanje uvoznih dažbina.
U rubriku 16 (Prva rata - Preostale rate) upisuje se iznos uvoznih dažbina koji se naplaćuje u prvoj rati i iznos pojedinačnih preostalih rata.
U rubriku 17 (Ukupne dažbine - carina i PDV) upisuje se ukupan iznos carine i PDV-a koji treba platiti po dobijenom odobrenju.
U rubriku 18 (Pojednostavljeni postupci) upisuju se, ako su odobreni pojednostavljeni postupci, broj i godina odobrenja, kao i organ koji ih je odobrio.
U rubriku 19 (Garancija) upisuju se broj i godina garancije poslovne banke deponovane kod Uprave carina.
U rubriku 20 (Dodatni podaci) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.
U rubrike (Datum, potpis i podnosilac) upisuju se datum podnošenja obrasca, ime i prezime i potpis ovlašćenog lica, naziv firme podnosioca obrasca i stavlja pečat.
Carinarnica ili ovlašćena carinska ispostava popunjava obrazac odobrenja na sledeći način:
U rubriku A (Kontrolna carinarnica) upisuju se:
- u prvi red - naziv carinske ispostave koja vrši nadzor i kontrolu nad postupkom privremenog uvoza/izvoza robe;
- u drugi red - šifra carinske ispostave.
U rubriku B (Carinarnica koja izdaje odobrenje) upisuju se:
- u prvi red - naziv carinarnice koja izdaje odobrenje;
- u drugi red - šifra carinarnice/broj/datum izdavanja odobrenja.
Ispod drugog reda obrazac odobrenja potpisuje ovlašćeni carinski službenik i stavlja pečat.
Ako se podnosi obrazac za izmenu izdatog odobrenja prilažu se kopija osnovnog odobrenja i kopija njegove izmene u kojoj se nalazi podatak čija se izmena vrši . U ovom slučaju u obrascu odobrenja popunjavaju se rubrike 1, 2, 7, "Broj i datum odobrenja" iz rubrike B, kao i rubrika koja se menja.

DžVII. NAČIN POPUNjAVANjA OBRASCA ODOBRENjA ZA RAZDUŽENjE REPROMATERIJALA ILI PRIVREMENO UVEZENE/IZVEZENE ROBE

Član 28.

Obrazac odobrenja za razduženje repromaterijala ili privremeno uvezene/izvezene robe, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, sastoji se iz dva dela. Prvi deo obrasca popunjava podnosilac, a drugi deo - carinarnica ili ovlašćena carinska ispostava. Podnosilac obrasca popunjava obrazac odobrenja na sledeći način:
U rubriku 1 (Šifra CI) upisuje se šifra CI kojoj se podnosi obrazac i koja izdaje odobrenja za razduženje repromaterijala ili privremeno uvezene/izvezene robe.
Rubrika 2 - ne popunjava se.
U rubriku 3 (Nosilac odobrenja) upisuju se PIB, naziv, sedište i adresa nosioca odobrenja.
U rubriku 4 (Šifra i naziv postupka iz odobrenja) upisuju se šifra i naziv postupka iz odobrenja na osnovu Kodeksa šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku iz ovog pravilnika.
U rubriku 5 (Šifra i naziv kontrolne carinarnice) upisuju se šifra i naziv CI koja vrši nadzor nad postupkom privremenog uvoza/izvoza robe.
U rubriku 6 (Rokovi) upisuje se datum početka i završetka postupka.
U rubriku 7 (Repromaterijal/privremeno uvezena/izvezena roba koja se razdužuje) upisuju se redni broj iz odobrenja, tarifni broj iz Carinske tarife, naziv robe iz odobrenja koja se razdužuje.
U rubriku 8 (Dokument kojim se vrši razduženje) upisuju se CI koja je izdala dokument kojim se vrši razduženje, vrsta dokumenta, broj dokumenta, godina i naziv dokumenta kojim se vrši razduženje.
U rubriku 9 (Roba kojom se vrši razduženje) upisuju se tarifni broj iz Carinske tarife, naziv, količina, jedinica mere, vrednost robe kojom se vrši razduženje i valuta iz Kodeksa šifara.
U rubriku 10 (Dodatni podaci) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.
U rubriku 11 (Napomena) upisuje se napomena.
U rubrike (Datum, potpis i podnosilac) upisuju se datum podnošenja obrasca, ime i prezime i potpis ovlašćenog lica, naziv firme podnosioca obrasca i stavlja pečat.
Carinarnica ili ovlašćena carinska ispostava popunjava obrazac odobrenja na sledeći način:
U rubriku A (Kontrolna carinarnica) upisuju se:
- u prvi red - naziv carinske ispostave koja vrši nadzor i kontrolu nad postupkom razduženja repromaterijala/privremenog uvoza/izvoza robe;
- u drugi red - šifra carinske ispostave.
U rubriku B (Carinarnica koja izdaje odobrenje) upisuju se:
- u prvi red - naziv carinarnice koja izdaje odobrenje;
- u drugi red - šifra carinarnice/broj/datum izdavanja odobrenja.
Ispod drugog reda obrazac odobrenja potpisuje ovlašćeni carinski službenik i stavlja pečat.

Član 29.

Odredbe ovog pravilnika o načinu popunjavanja rubrika JCI, JCI BIS, SD, DCV, DCV BIS i SP, shodno se primenjuju i u slučaju podnošenja ovih isprava putem elektronske razmene podataka.

Član 30.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 129/03, 53/04, 137/04, 11/05, 23/05, 65/05, 117/05, 114/06, 74/07, 2/08, 33/08, 50/08, 8/09, 25/09 i 107/09).

Član 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 3. maja 2010. godine.
Broj 110-00-00329/2010-17
U Beogradu, 21. aprila 2010. godine
Ministar, dr Diana Dragutinović, s.r.
KODEKS ŠIFARA ZA POPUNjAVANjE ISPRAVA U CARINSKOM POSTUPKU
I *CARINARNICE I NjIHOVE ORGANIZACIONE JEDINICE
Naziv carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice Šifra
1. Carinarnica Beograd 11002
1) Carinska ispostava Aerodrom Beograd 11410
2) Carinska ispostava Aerodrom Nikola Tesla 11274
3) Carinska ispostava Beograd 11347
4) Carinska ispostava Beogradski sajam 11126
5) Carinska ispostava Železnička stanica - Beograd 11118
6) Carinska ispostava za kurirske poslove - DHL 11282
7) Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora - Beograd 11207
8) Carinska ispostava Luka Beograd 11029
9) Carinska ispostava Pančevo 11037
10) Carinska ispostava Pošta Beograd 11045
11) Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Makiš - Beograd 11096
12) Carinska ispostava Skladišta 11134
13) Carinska ispostava Terminal Beograd 11568
14) Carinski referat Luka 11223
15) Carinski referat Luka i rečno pristanište Pančevo 11231
16) Carinski referat Savsko pristanište 11240
2. Carinarnica Vršac 23000
1) Carinska ispostava Vatin 23027
2) Carinska ispostava Železnička stanica Vršac 23035
3) Carinska ispostava Kaluđerovo 23019
4) Carinska ispostava Hemofarm Vršac 23043
5) Carinski referat Aerodrom Vršac 23337
3. Carinarnica Dimitrovgrad 13005
1) Carinska ispostava Gradina 13277
2) Carinska ispostava Železnička stanica Dimitrovgrad 13021
3) Carinska ispostava Terminal - Gradina 13013
4) Carinski referat Pirot 13048
5) Carinski referat Slobodna zona Pirot 13030
4. Carinarnica Zrenjanin 24007
1) Carinska ispostava Zrenjanin 24023
2) Carinska ispostava Kikinda 24015
3) Carinska ispostava Srpska Crnja 24031
4) Carinski referat Jaša Tomić 24074
5) Carinski referat Međa 24058
6) Carinski referat Nakovo 24066
7) Carinski referat Slobodna zona Zrenjanin 24287
8) Carinski referat Vrbica 24295
5. Carinarnica Kladovo 12009
1) Carinska ispostava Veliko Gradište 12068
2) Carinska ispostava Vrška Čuka 12319
3) Carinska ispostava erdap 12289
4) Carinska ispostava Mokranje 12033
5) Carinska ispostava Prahovo 12041
6) Carinski referat Bor 12297
7) Carinski referat Zaječar 12327
6. Carinarnica Kragujevac 17000
1) Carinska ispostava Kragujevac 17019
2) Carinska ispostava Smederevo 17345
3) Carinski referat Aranđelovac 17256
4) Carinski referat za metalsku industriju - Železara 17353
5) Carinski referat Železnička stanica Kragujevac 17043
6) Carinski referat Jagodina 17027
7) Carinski referat Lapovo 17078
8) Carinski referat Mladenovac 17329
9) Carinski referat Paraćin 17051
10) Carinski referat Požarevac 17337
11) Carinski referat Smederevska Palanka 17335
12) Carinski referat Slobodna zona Kragujevac 17370
7. Carinarnica Kraljevo 14001
1) Carinska ispostava Kraljevo 14052
2) Carinska ispostava Kruševac 14036
3) Carinska ispostava Čačak 14060
4) Carinski referat Novi Pazar 14109
5) Carinski referat Raška 14010
6) Carinski punkt Brnjački Most 14346
7) Carinski punkt Mehov Krš 14338
8) Carinski punkt Rudnica 14320
8. Carinarnica Niš 15008
1) Carinska ispostava Aerodrom Niš 15156
2) Carinska ispostava Vranje 15121
3) Carinska ispostava Leskovac 15024
4) Carinska ispostava Preševo 15172
5) Carinska ispostava Strezimirovci 15040
6) Carinska referat Terminal - Preševo 15105
7) Carinski referat Železnička stanica Niš 15075
8) Carinski referat Železnička stanica Preševo 15180
9) Carinski referat Železnička stanica Ristovac 15288
10) Carinski referat Knjaževac 15113
11) Carinski referat Pošta Niš 15083
12) Carinski referat Prohor Pčinjski 15164
13) Carinski referat Ribarci 15032
14) Carinski referat Prokuplje 15407
9. Carinarnica Novi Sad 21008
1) Carinska ispostava Batrovci 21091
2) Carinska ispostava Bačka Palanka 21024
3) Carinska ispostava Železnička stanica Šid 21083
4) Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora Novi Sad 21202
5) Carinska ispostava Luka i skladišta Novi Sad 21016
6) Carinska ispostava Most Bačka Palanka 21105
7) Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Novi Sad 21067
8) Carinska ispostava Šid 21342
9) Carinski referat Bečej 21369
10) Carinski referat Vajska 21466
11) Carinski referat Vrbas 21040
12) Carinski referat za rečni saobraćaj Novi Sad 21440
13) Carinski referat Jamena 21148
14) Carinski referat Ljuba 21300
15) Carinski referat Novi Sad 21458
16) Carinski referat Neštin 21156
17) Carinski referat Pošta Novi Sad 21059
18 Carinski referat Sot 21270
10. Carinarnica Priština 31003
1) Carinski punkt Depce 31321
2) Carinski punkt Končulj 31330
3) Carinski punkt Merdare 31305
4) Carinski punkt Mutivode 31313
11. Carinarnica Sombor 22004
1) Carinska referat Apatin 22012
2) Carinska ispostava Bački Breg 22020
3) Carinska ispostava Bezdan - Mohač 22039
4) Carinska ispostava Bogojevo 22128
5) Carinska referat Sombor 22047
6) Carinski referat Bezdan 22144
7) Carinski referat Železnička stanica Bogojevo 22292
12. Carinarnica Subotica 25003
1) Carinska ispostava Železnička stanica Subotica 25046
2) Carinska ispostava Javna skladišta Subotica 25038
3) Carinska ispostava Kelebija 25267
4) Carinska ispostava Senta 25062
5) Carinska ispostava Terminal - Kelebija 25054
6) Carinska ispostava Terminal - Horgoš 25011
7) Carinska ispostava Horgoš 25151
8) Carinski referat Bajmok 25097
9) Carinski referat ala 25089
10) Carinski referat Slobodna zona Subotica 25160
12a Carinarnica Užice 46000
1) Carinska ispostava Kotroman 46094
2) Carinska ispostava Prijepolje 46043
3) Carinska ispostava Uvac 46108
4) Carinska ispostava Užice 46027
5) Carinski referat Bajina Bašta 46086
6) Carinski referat Železnička stanica Prijepolje - Kolovrat 46060
7) Carinski referat Požega 46035
8) Carinski punkt Gostun 46078
9) Carinski punkt Jabuka 46051
13. Carinarnica Šabac 42005
1) Carinska ispostava Badovinci 42188
2) Carinska ispostava Valjevo 42145
3) Carinska ispostava Ljubovija 42200
4) Carinska ispostava Mali Zvornik 42153
5) Carinska ispostava Sremska Mitrovica 42072
6) Carinska ispostava Sremska Rača 42102
7) Carinska ispostava Trbušnica 42196
8) Carinska ispostava Šabac 42056
II *DRŽAVE
Naziv države Šifra
Kneževina Andora - primena u skladu sa Zajedničkom deklaracijom uz Protokol 3 uz Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (u daljem tekstu: Prelazni sporazum) AD
Ujedinjeni Arapski Emirati AE
Avganistan AF
Antigva i Barbuda AG
Angvila AI
Albanija AL
Jermenija AM
Holandski Antili AN
Angola AO
Antarktik ALj
Argentina AR
Američka Samoa AS
Austrija AT
Australija AU
Aruba ANj
Azerbejdžan AZ
Bosna i Hercegovina BA
Barbados BB
Bangladeš BD
Belgija BE
Burkina Faso BF
Bugarska BG
Bahrein BH
Burundi BI
Benin BJ
Bermudi BM
Bruneji BN
Bolivija BO
Brazil BR
Bahami BS
Butan BT
Buve BV
Bocvana BNj
Belorusija BY
Belize BZ
Kanada CA
Kokosova (Kiling) Ostrva CC
Centralna Afrička Republika CF
Kongo CG
Švajcarska CH
Obala Slonovače CI
Kukova Ostrva CK
Čile CL
Kamerun CM
Kina CN
Kolumbija CO
Kostarika CR
Kuba CU
Zelenortska Ostrva (Zeleni Rt) CV
Božićno Ostrvo CDž
Kipar CY
Češka CZ
Nemačka DE
Džibuti DJ
Danska DK
Dominik DM
Dominikanska Republika DO
Alžir DZ
Ekvador EC
Estonija EE
Egipat EG
Zapadna Sahara EH
Eritreja ER
Španija ES
Etiopija ET
Finska FI
Fidži FJ
Foklandska ostrva (Malvini) FK
Mikronezija FM
Farska ostrva FO
Francuska FR
Francuski Metropoliten FDž
Gabon GA
Velika Britanija GB
Grenada GD
Gruzija GE
Francuska Gijana GF
Gana GH
Gibraltar GI
Grenland GL
Gambija GM
Gvineja GN
Gvadelup GP
Ekvatorijalna Gvineja GLj
Grčka GR
Južna Džordžija i Južna sendvič ostrva GS
Gvatemala GT
Guam GU
Gvineja - Bisao GNj
Gvajana GY
Hong Kong HK
Herd i Mekdonald ostrva HM
Honduras HN
Hrvatska HR
Haiti HT
Mađarska HU
Indonezija ID
Irska IE
Izrael IL
Ljudska ostrva IM
Indija IN
Britanska Teritorija Indijskog Okeana IO
Irak ILj
Iran IR
Island IS
Italija IT
Jamajka JM
Jordan JO
Japan JP
Džonston Ostrva JT
Kenija KE
Kirgistan KG
Kambodža KH
Kiribati KI
Komorska Ostrva KM
Sent Kits i Nevis KN
Koreja, Demokratska Narodna Republika KP
Koreja KR
Kuvajt KNj
Kajmanska ostrva KY
Kazahstan KZ
Laos LA
Liban LB
Sent Lusija (Sveta Lucija) LC
Lihtenštajn LI
Šri Lanka LK
Liberija LR
Lesoto LS
Litvanija LT
Luksemburg LU
Letonija LV
Libijska Arapska Džamahirija LY
Maroko MA
Monako MC
Moldavija MD
Madagaskar MG
Maršalska Ostrva MH
Midvejska Ostrva MI
Makedonija MK
Mali ML
Mijanmar MM
Mongolija MN
Makao MO
Severna Marijanska Ostrva MP
Martinik MLj
Mauritanija MR
Monserat MS
Malta MT
Mauricijus MU
Maldivi MV
Malavi MNj
Meksiko MDž
Malezija MY
Mozambik MZ
Namibija NA
Nova Kaledonija NC
Niger NE
Norfolk Ostrvo NF
Nigerija NG
Nikaragva NI
Holandija NL
Norveška NO
Nepal NP
Nauru NR
Niue NU
Novi Zeland NZ
Oman OM
Panama PA
Peru PE
Francuska Polinezija PF
Papua Nova Gvineja PG
Filipini PH
Pakistan PK
Poljska PL
Sent Pier i Mikelon PM
Pitkern PN
Portoriko PR
Portugalija PT
Palau PNj
Paragvaj PY
Katar LjA
Reiniom RE
Rumunija RO
Ruska Federacija RU
Ruanda RNj
Saudijska Arabija SA
Solomonska Ostrva SB
Sejšelska Ostrva SC
Sudan SD
Švedska SE
Singapur SG
Sveta Jelena SH
Slovenija SI
Svalbard i Janmajen Ostrva SJ
Slovačka SK
Siera Leone SL
San Marino - primena u skladu sa Zajedničkom deklaracijom uz SM
Protokol 3 uz Prelazni sporazum
Senegal SN
Somalija SO
Surinam SR
Sao Toma i Principi ST
El Salvador SV
Sirija SY
Svaziland SZ
Turska i Kaikos Ostrva TC
Čad TD
Francuska Južna Teritorija TF
Togo TG
Tajland TH
Tadžikistan TJ
Tokelau TK
Turkmenistan TM
Tunis TN
Tonga TO
Demokratska Republika Timor - Leste TL
Turska TR
Trinidad i Tobago TT
Tuvalu TV
Tajvan TNj
Tanzanija TZ
Ukrajina UA
Uganda UG
Sjedinjene Američke Države US
Urugvaj UY
Uzbekistan UZ
Vatikan - Sveta Stolica VA
Sent Vinsent i Grenadini VC
Venecuela VE
Britanska Devičanska Ostrva VG
Sjedinjene Države Devstvenih Ostrva VI
Vijetnam VN
Vanuatu VU
Volis i Fortuna Ostrva NjF
Vejk, Ostrvo NjK
Samoa NjS
Okupirana teritorija Palestine PS
Jemen YE
Majote YT
Južna Afrika ZA
Zambija ZM
Demokratska republika Kongo CD
Zimbabve ZNj
Republika Srpska DžR
Republika Crna Gora ME
Republika Srbija RS
Kada se uvoze u Republiku Srbiju iz Ceute i Melilje, odnosno izvoze iz Republike Srbije u Ceutu i Malilju proizvodi poreklom iz Ceute i Melilje, odnosno iz Republike Srbije u skladu sa čl. 37. i 38. Protokola 3 uz Prelazni sporazum u JCI se upisuje šifra: "DžE".
III *VRSTA VALUTE
Naziv valute Šifra
Austrijski šiling ATS
Australijski dolar AUD
Belgijski franak BEF
Kanadski dolar CAD
Švajcarski franak CHF
Nemačka marka DEM
Danska kruna DKK
Španska pezeta ESP
EVRO EUR
Finska marka FIM
Francuski franak FRF
Funta sterlinga GBP
Drahma GRD
Irska funta IEP
Italijanska lira ITL
Jen JPY
Kuvajtski dinar KNjD
Luksemburški franak LUF
Holandski gulden NLG
Norveška kruna NOK
Portugalski eskudo PTE
Švedska kruna SEK
Američki dolar USD
Srpski dinar RSD
IV *LICA
Naziv Šifra
Strana fizička lica 000912000
Ostala lica bez PIB 000913006
V *VRSTE PREVOZNOG, ODNOSNO PRENOSNOG SREDSTVA
Vrsta saobraćaja i vrsta prevoznog, odnosno prenosnog sredstva Šifra
Železnički saobraćaj 20
Drumsko vozilo na vagonu 23
Drumski saobraćaj
Kamion bez prikolice 31
Kamion sa prikolicom 32
Tegljač sa poluprikolicom 33
Kombi i putnička vozila 34
Ostala vozila 35
Vazdušni saobraćaj 40
Poštanski saobraćaj 50
Kombinovani/multimodalni saobraćaj 60
Posebni vidovi transporta (dalekovodi, cevovodi, gasovodi) 70
Rečni saobraćaj 80
Vagon na brodu 82
Drumsko vozilo na brodu 86
Prikolica ili poluprikolica na brodu 87
Sopstveni pogon 90
VI *PARITET ISPORUKE
Paritet Šifra
Franko fabrika (naziv mesta) EDžNj
Franko prevoznik (naziv mesta) FCA
Franko uz bok broda (naziv luke otpreme) FAS
Franko na palubi broda (naziv luke otpreme) FOB
Troškovi i vozarina (naziv luke odredišta) CFR
Troškovi, osiguranje i vozarina (naziv luke odredišta) CIF
Vozarina plaćena do (naziv mesta odredišta) CPT
Vozarina i osiguranje plaćeno do (naziv mesta odredišta) CIP
Dostavljeno na granici (naziv mesta) DAF
Dostavljeno na brodu (naziv luke odredišta) DES
Dostavljeno na obali (naziv luke odredišta) DELj
Dostavljeno - carina nije plaćena (naziv mesta odredišta) DDU
Dostavljeno - carina plaćena (naziv mesta odredišta) DDP
Ostali nenavedeni pariteti DžDžDž
VII *MESTO PARITETA ISPORUKE
Mesto pariteta isporuke Šifra
Granica Srbije 0
Mesto u Srbiji 1
Mesto izvan Srbije 3
VIII *VRSTA SPOLjNOTRGOVINSKOG POSLA
Kolona A Šifra Kolona B
u rub.
24
Opis Šifra Opis Šifra
Poslovi sa stvarnim ili planiranim 1 11 Kupovina/prodaja 1
prenosom vlasništva sa plaćanjem ili (2)
drugom nadoknadom (osim poslova pod
šiframa 2, 7 i 8) (1) (2)
(3)
12 Pošiljke poslate na testiranje, 2
probni uzorci, pošiljke sa
pravom vraćanja i komisioni
poslovi
13 Kompenzacioni poslovi 3
14 Prodaja robe stranim putnicima 4
za njihove lične potrebe
15 Finansijski 5
lizing(3)
Vraćanje robe, koja je prethodno bila 2 21 Vraćanje robe 1
evidentirana pod šifrom;
1(4) besplatna zamena
robe
... ... 22 Zamena za vraćenu robu 2
... ... 23 Zamena za robu koja nije 3
vraćena (npr. u garancijskom
roku)
Poslovi (ne privremeni) sa prenosom 3 31 Pošiljke robe u okviru 1
vlasništva bez finansijske ili druge programa, koje su u potpunosti
naknade ili delimično finansirane od
strane Evropske unije
... ... 32 Druge isporuke vladinih pomoći 2
... ... 33 Druge isporuke pomoći 3
(individualne ili nevladinih
organizacija)
... ... 34 Drugi poslovi 4
Poslovi oplemenjivanja na osnovu 4 41 Oplemenjivanje 1
ugovora ili poslovi popravke (osim
poslova pod šifrom 7)
... ... 42 Popravka i održavanje uz plaćanje 2
... ... 43 Besplatna popravka i održavanje 3
...
Poslovi nakon oplemenjivanja na osnovu 5 51 Oplemenjivanje 1
ugovora (5) ili nakon
opravke(6) (osim
poslova pod šifrom 7)
... ... 52 Popravka i održavanje uz plaćanje 2
... ... 53 Besplatna popravka i održavanje 3
Poslovi bez prenosa vlasništva, npr. 6 61 Zakup, zajam, operativni lizing ...
zajam, zakup, operativni lizing
(7) i druga
privremena
korišćenja(8) sa
izuzetkom oplemenjivanja na osnovu
ugovora ili popravke (isporuka i
vraćanje)
... 62 Druga privremena korišćenja 2
Poslovi u vezi sa zajedničkim 7 70 ... ...
programima odbrane ili drugim
međuvladinim proizvodnim programima
Nabavke građevinskog materijala i 8 80 ... ...
opreme u okviru građevinske
delatnosti koji su deo opšteg
ugovora (9)
Drugi poslovi 9 91 Ulog stranog lica 1
... ... 96 Promet robe u slobodnu zonu i 6
iz slobodne zone
... ... 99 Ostali posebni oblici 9
spoljnotrgovinskog posla
NAPOMENE POD OZNAKAMA (1) DO (9)
(1) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na najveći deo izvoza i uvoza, odnosno poslova kod kojih je svojina preneta sa rezidenta na nerezidenta ili obrnuto a plaćanje izvršeno je ili će biti izvršeno plaćanje ili druga nadoknada (npr.: plaćanje robom). Ovo se primenjuje i na robu poslatu između jedinica jednog lica, kao i na robu poslatu iz/u centralno distributivno skladište, osim ako plaćanje ili druga nadoknada u vezi sa ovim poslovima neće biti izvršena (u tom slučaju će ovi poslovi biti pobrojani u koloni A pod 3).
(2) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na rezervne delove i drugu robu čija se zamena plaća.
(3) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na finansijski lizing: rate za lizing se obračunavaju na način da pokriju celu ili skoro celu vrednost robe. Koristi i rizici vlasništva su preneseni na korisnika lizinga. Po isteku ugovora, korisnik lizinga postaje vlasnik.
(4) U slučaju vraćanja i zamene robe, pod ovom oznakom, a koja je bila prethodno ocarinjena pod šifrom 3 do 9 iz kolone A, treba koristiti njima pripadajuće odgovarajuće šifre.
(5) U slučaju oplemenjivanja robe, pod ovom oznakom, a za račun stranog vlasnika, upotrebljavaju se šifre 4 i 5 iz kolone A. Ako proizvođač vrši oplemenjivanje za svoj račun, upotrebljava se šifra 1 iz kolone A.
(6) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na popravke pod kojima se podrazumeva vraćanje robi prvobitne funkcije, pri čemu mogu biti izvršene strukturne promene ili poboljšanja.
(7) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na sve ugovore o lizingu, osim finansijskog lizinga iz napomene (3).
(8) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na robu koja se izvozi ili uvozi sa namerom da se kasnije ponovo uveze ili izveze bez promene vlasništva.
(9) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na poslove upisane pod šifrom 8 iz kolone A, koji uključuju robu za koju nije izdat poseban račun, već je za kompletnu pošiljku izdat zajednički račun. U suprotnom, upotrebljava se šifra 1 iz kolone A.
IDž *ROBA POD CARINSKIM NADZOROM
Roba Šifra
Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, 271011 01
oktanskog broja (RON), manje od 95
Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, 271011 02
oktanskog broja (RON) 95 ili više, ali manje od 98
Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, 271011 03
oktanskog broja (RON) 98 ili više
Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog 271011 04
broja (RON), manje od 98 ali sa sadržajem olova ne preko 0,02 g po
litru,
Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog 271011 05
broja (RON), manje od 98, ostali
Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog 271011 06
broja (RON) 98 ili više
Gorivo za mlazne motore, benzinskog tipa 271011 07
Laka ulja i proizvodi, za preradu u specifičnim procesima 271011 08
Laka ulja i proizvodi, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, 271011 09
osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 11 11
Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, vajt špirit 271011 10
Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, ostalo 271011 11
Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, ostalo, ostala laka ulja 271011 12
Srednja ulja, za preradu u specifičnim procesima 271019 01
Srednja ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih 271019 02
navedenih u tar. podbroju 2710 19 11
Srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne 271019 03
motore
Srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), ostalo 271019 04
Srednja ulja, za ostale svrhe, ostalo, ostalo 271019 05
Gasna ulja, za preradu u specifičnim procesima 271019 06
Gasna ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih 271019 07
navedenih u tar. podbroju 2710 19 31
Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora ne preko 0,05% po 271019 08
masi, ostalo, osim ulja za loženje ekstra lakog (EL)
Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, 271019 09
ali ne preko 0,2% po masi, ostalo
Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, 271019 10
ostalo
Vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju 271019 11
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,05% po masi, dizel goriva 271019 12
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, ali ne preko 271019 13
0,2% po masi, dizel goriva
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, dizel goriva 271019 14
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, brodska goriva 271019 15
Motorna ulja za podmazivanje 271000 10
Avio ulja za podmazivanje 271000 11
Turbinska ulja 271000 12
Masti za podmazivanje 271000 13
Ostala ulja za podmazivanje 271000 14
Sintetička ulja za podmazivanje 271000 15
Prirodni gas 271100 01
Propan 271100 02
Butan 271100 03
Etilen, propilen, butilen, butandien 271100 04
Mešavine propana i butana 271100 05
Ostalo 271100 06
Petrolej za osvetljenje 271000 16
Cigarete, koje sadrže duvan, grupe A 240220 00
Cigare i cigarilosi koji sadrže duvan 240210 00
Rezani duvan i duvan za lulu 240310 00
Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje 240399 00
Denaturisani etil-alkohol za gorivo jačine 80% ili jače 220720 00
Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih 220710 01
pića i kozmetike, jačine 80% ili jači
Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih 220890 05
pića i kozmetike, jačine manje od 80%
Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i 220710 02
drugim krajnjim potrošačima, jačine 80% ili jači
Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i 220890 06
drugim krajnjim potrošačima, jačine manje od 80%
Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, u bocama 220300 01
Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, ostalo 220300 02
Pivo dobijeno od slada, u ambalaži preko 10 l 220300 03
Vinjak 220820 01
Lozovača i komovica 220820 02
Klekovača 220850 01
Šljivovica, kruškovača, trešnjevača 220890 01
Kajsijevača i druge prirodne rakije 220890 02
Ostala žestoka alkoholna pića dobijena od vina ili komine grožđa 220820 03
Rum i tafia 220840 00
Vodka 220860 00
Likeri 220870 00
Arak 220890 03
Ostala žestoka alkoholna pića 220890 04
Konjak 220820 04
Armanjak 220820 05
Džin 220850 02
Viski 220830 00
Voda, mineralna voda i gazirana voda sa dodatkom šećera ili dr. 220210 00
sredstava za zaslađivanje ili aromu
Ostala bezalkoholna pića, osim bezalkoholnih osvežavajućih pića sa 220290 00
voćnim sokom
Bezalkoholno pivo 220290 01
Praškovi i pastele za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića 210690 00
Voćni sok od pomorandže, smrznuti, koncentrisani 200911 01
Voćni sok od pomorandže, smrznuti, ostali 200911 02
Voćni sok od pomorandže, koncentrisani 200919 01
Voćni sok od pomorandže, ostali 200919 02
Voćni sok od grejpfruta, koncentrisani 200920 01
Voćni sok od grejpfruta, ostalo 200920 02
Voćni sok od ostalih agruma, koncentrisani 200930 01
Voćni sok od limuna 200930 02
Voćni sok od ostalih agruma, ostali 200930 03
Voćni sok od ananasa, koncentrisani 200940 01
Voćni sok od ananasa, ostali 200940 02
Voćni sok od grožđa 200960 00
Voćni sok od jabuke, koncentrisani 200970 01
Voćni sok od jabuke, ostalo 200970 02
Voćni sok od maline, koncentrisani 200980 01
Voćni sok od višnje, koncentrisani 200980 02
Sok od ostalog voća 200980 03
Voćni sok od maline 200980 04
Voćni sok od višnje 200980 05
Sok od ostalog voća 200980 06
Mešavina sokova 200990 00
Kafa, nepržena sa kofeinom 090111 00
Kafa, nepržena bez kofeina 090112 00
Kafa, pržena sa kofeinom 090121 00
Kafa, pržena bez kofeina 090122 00
Zamena za kafu sa sadržajem kafe, ljuspice i opne od kafe 090190 00
Ekstrakt kafe 210111 00
Sirovi šećer 170111 00
Rafinisani šećer u kristalu od šećerne trske 170199 01
Rafinisani šećer u kristalu od šećerne repe 170199 02
*JEDINICE MERE
Jedinica mere Šifra
Komad KD
Miligram MG
Gram GR
Kilogram KG
Tona TN
Metar - dužni MD
Metar - kvadratni M2
Metar - kubni M3
Litar LT
Hektolitar HL
Karat KR
Tuce TC
Par PR
Arak AR
Megavat MNj
Kilovat KNj
Garnitura - komplet GN
DžI *OBLICI IZVOZA I UVOZA
Oblik izvoza i uvoza Šifra
Slobodan izvoz - uvoz LB
Dozvola D
Kontigent po količini KK
Kontigent po vrednosti KV
DžII *NAMENA UVOZA
Namena uvoza Šifra
Oprema 01
Reprodukcija i sirovine 02
Široka potrošnja 03
Rezervni delovi za održavanje uvezene opreme, odnosno delovi uvezene 04
opreme i trajnih potrošnih dobara
Hemikalije i reagensi u pakovanjima do 2,5 kg neto mase 05
DžIII *ZAKONSKI OSNOV ZA OSLOBOENjE OD PLAĆANjA AKCIZE
Zakonski osnov Šifra
Član 19. stav 1. tačka 1) Zakona o akcizama 1
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Zakona o akcizama 21
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (2) Zakona o akcizama 22
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (3) Zakona o akcizama 23
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (4) Zakona o akcizama 24
Član 19. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama 3
Član 19. stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama 4
Član 19. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama 9
Član 19. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama 10
Član 19. stav 1. tačka 6a) Zakona o akcizama 11
Član 19. stav 1. Zakona o akcizama 12
DžIV *ZAKONSKI OSNOV ZA PORESKA OSLOBOENjA I OSNOV NAPLATE POREZA NA DODATU VREDNOST
Zakonski osnov Šifra
Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (posebna poreska 2310
stopa 8%)
Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (opšta poreska 2320
stopa 18%)
- uvoz dobara u slobodnu zonu za koji bi obveznik - sticalac 2405
dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta
dobra nabavljao za potrebe delatnosti van slobodne zone
- uvoz letilica i dobara namenjenih tim letilicama (član 24. 2410
stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica (član 2420
24. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz brodova i dobara namenjenih tim brodovima (član 24. 2430
stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama brodova (član 2440
24. stav 1. tačka 14) Zakona o porezu na dodatu vrednost
- uvoz zlata za potrebe Narodne banke Srbije (član 24. stav 2450
1. tačka 15) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara namenjenih za službene potrebe diplomatskih i 2461
konzularnih predstavništava (član 24. stav 1. tačka 16)
podtačka (1) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara namenjenih službenim potrebama međunarodnih 2462
organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom
(član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (2) Zakona o porezu na
dodatu vrednost)
- uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i 2463
konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih
porodica (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (3) Zakona o
porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja međunarodnih 2464
organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je
to predviđeno međunarodnim ugovorom (član 24. stav 1. tačka
16) podtačka (4) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji 2465
zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora,
odnosno Republikom, a tim ugovorima je predviđeno da se iz
dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza
(član 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o porezu na dodatu
vrednost)
- uvoz dobara koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, 2466
odnosno zajmu, zaključenim između državne zajednice Srbija i
Crna Gora, odnosno Republike i međunarodne finansijske
organizacije, odnosno druge države, kao i između treće
strane i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge
države u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant,
odnosno kontragarant, ako je tim ugovorima predviđeno da se
iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza
(člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o porezu na dodatu
vrednost)
- uvoz dobara koji se vrši na osnovu međunarodnog ugovora 2467
ako je tim ugovorom predviđeno poresko oslobođenje, osim
međunarodnih ugovora iz člana 24. stav 1. tač. 16a) i 16b)
Zakona o porezu na dodatu vrednost (član 24. stav 1. tač.
16v) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- unos zakonskih sredstva plaćanja, osim papirnog i kovanog 2510
novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili
ima numizmatičku vrednost (član 25. stav 1. tačka 1) Zakona
o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz akcija, obveznica i drugih hartija od vrednosti (član 2520
25. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz hartija od vrednosti, poštanskih vrednosnica, 2530
taksenih i drugih važećih vrednosnica po njihovoj utisnutoj
vrednosti (član 25. stav 2. tačka 5) Zakona o porezu na
dodatu vrednost)
- uvoz ljudskih organa, tkiva, telesnih tečnosti i ćelija, 2540
krvi i majčinog mleka (član 25. stav 2. tačka 10) Zakona o
porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao 2550
humanitarna pomoć (član 26. stav 1. tačka 1a) Zakona o
porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku 2560
vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje
proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu
kojeg su bila izvezena (član 26. stav 1. tačka 1b) Zakona o
porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, unose u 2570
slobodne carinske prodavnice (član 26. stav 1. tačka 1v)
Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, 2612
privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski
postupak aktivnog oplemenjivanja sa sistemom odlaganja (član
26. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka 2613
privremeno izvozi u nepromenjenom stanju ponovo uvoze (član
26. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, 2614
odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom (član 26.
stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- uvoz dobara u okviru carinskog postupka, nad tranzitom 2615
robe (član 26. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu
vrednost)
- uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, 2616
odobren postupak carinskog skladištenja (član 26. stav 1.
tačka 6) Zakona o porezu na dodatu vrednost)
- član 216. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona 1611
- član 216. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona 1612
- član 216. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona 1613
- član 216. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona 1614
- član 216. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona 1615
- član 216. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona 1616
- član 216 stav 1. tačka 7) Carinskog zakona 1617
- član 216 stav 1. tačka 8) Carinskog zakona 1618
- član 216. stav 1. tačka 9) Carinskog zakona 1619
- član 216. stav 1. tačka 10) Carinskog zakona 1620
- član 216. stav 1. tačka 11) Carinskog zakona 1621
- član 216. stav 1. tačka 12) Carinskog zakona 1622
- član 216. stav 1. tačka 14) Carinskog zakona 1624
- član 216 stav 1. tačka 15) Carinskog zakona 1625
- član 216. stav 1. tačka 16) Carinskog zakona 1626
- član 217. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona 1716
DžV *ZAKONSKI OSNOV ZA OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA UVOZNIH DAŽBINA, NEPLAĆANjE CARINE, ODNOSNO POVEĆANjE ILI SNIŽENjE STOPE CARINE PO CARINSKOM I DRUGIM ZAKONIMA
Zakonski osnov Šifra
Član 16. Carinskog zakona 01600
Član 30. stav 3. tačka 4. Carinskog zakona Član 30. stav 3. 03034
tačka 5. Carinskog takona Član 107. stav 1. Carinskog zakona 03035
10710
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 BA00C
- roba poreklom iz Bosne i Hercegovine - roba na koju se ne
naplaćuju dažbine, sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske
tarife
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 MK00C
- roba poreklom iz Makedonije - roba na koju se ne naplaćuju
dažbine, sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom - neplaćanje RU001
carine na svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 3
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 HR01C
- roba poreklom iz Hrvatske - roba na koju se ne naplaćuju
dažbine, industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97
Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 HR11C
- roba poreklom iz Hrvatske - roba na koju se ne naplaćuju
dažbine, poljoprivredni proizvodi (obuhvaćeni glavama 1 do 24
Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1) za koje je
u Aneksu 3.7 propisana stopa 0 (oslobođenje), dažbine sa šifrom
01, 02 i 05 ne naplaćuju se
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 HR12C
- roba poreklom iz Hrvatske - poljoprivredni proizvodi
(obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu
navedenu u Aneksu 1) na koje se naplaćuju propisane dažbine sa
šifrom 01 do ispunjenja kvote, roba na kvoti navedena u Aneksu
3.7, dažbine sa šifrom 02 i 05 ne naplaćuju se, (ispunjenjem
kvote naplaćuju se dažbine sa šifrom 01, 02 i 05)
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 HR13C
- roba poreklom iz Hrvatske - poljoprivredni proizvodi
(obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu
navedenu u Aneksu 1) na koje se naplaćuju propisane dažbine,
roba iz Aneksa 3.7 sa propisanom stopom, dažbine sa šifrom 02 i
05 ne naplaćuju se (roba koja nije na kvoti)
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 MD01C
- roba poreklom iz Moldavije - roba na koju se ne naplaćuju
dažbine, industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97
Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 MD11C
- roba poreklom iz Moldavije - roba na koju se ne naplaćuju
dažbine, poljoprivredni proizvodi (obuhvaćeni glavama 1 do 24
Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1) za koje je
u Aneksu 3.7 propisana stopa 0 (oslobođenje), dažbine sa šifrom
01, 02 i 05 ne naplaćuju se
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 MD12C
- roba poreklom iz Moldavije - poljoprivredni proizvodi
(obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu
navedenu u Aneksu 1) na koje se naplaćuju propisane dažbine sa
šifrom 01 do ispunjenja kvote, roba na kvoti navedena u Aneksu
3.7, dažbine sa šifrom 02 i 05 ne naplaćuju se, (ispunjenjem
kvote naplaćuju se dažbine sa šifrom 01, 02 i 05)
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 AL01C
- roba poreklom iz Albanije - roba na koju se ne naplaćuju
dažbine, industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97
Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 AL11C
- roba poreklom iz Albanije - roba na koju se ne naplaćuju
dažbine, poljoprivredni proizvodi (obuhvaćeni glavama 1 do 24
Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1) za koje je
u Aneksu 3.7 propisana stopa 0 (oslobođenje), dažbine sa šifrom
01, 02 i 05 ne naplaćuju se
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 AL12C
- roba poreklom iz Albanije - poljoprivredni proizvodi
(obuhvaćeni Glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu
navedenu u Aneksu 1) na koje se naplaćuju propisane dažbine sa
šifrom 01 do ispunjenja kvote, roba na kvoti navedena u Aneksu
3.7, dažbine sa šifrom 02 i 05 ne naplaćuju se, (ispunjenjem
kvote naplaćuju se dažbine sa šifrom 01, 02 i 05)
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 ME00C
- roba poreklom iz Crne Gore - roba na koju se ne naplaćuju
dažbine, sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 DžK00C
- roba poreklom iz APKM - roba na koju se ne naplaćuju dažbine,
sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Belorusijom - BY001
neplaćanje carine na svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom A
Član 143. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 14311
Član 157. Carinskog zakona 15700
Član 168. Carinskog zakona (potpuno oslobođenje) 16800
Član 170. stav 1. Carinskog zakona 17010
Član 172. stav 1. Carinskog zakona 17210
Član 179. Carinskog zakona 17910
Član 180. stav 1. Carinskog zakona 18010
Član 215. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 21512
Član 215. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21513
Član 215 stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21514
Član 215. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21515
Član 215. stav 2. tačka 1. Carinskog zakona 21521
Član 215. stav 2. tačka 2. Carinskog zakona 21522
Član 216. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 21611
Član 216. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21613
Član 216. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21614
Član 216. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21615
Član 216. stav 1. tačka 6. Carinskog zakona 21616
Član 216. stav 1. tačka 7. Carinskog zakona 21617
Član 216. stav 1. tačka 8. Carinskog zakona 21618
Član 216. stav 1. tačka 9. Carinskog zakona 21619
Član 216. stav 1. tačka 10. Carinskog zakona 21620
Član 216. stav 1. tačka 12. Carinskog zakona 21622
Član 216. stav 1. tačka 13) Carinskog zakona 21623
Član 216 stav 1. tačka 14. Carinskog zakona 21624
Član 216. stav 1. tačka 15. Carinskog zakona 21625
Član 216. stav 1. tačka 16. Carinskog zakona 21626
Član 217. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 21711
Član 217. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 21712
Član 217. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21713
Član 217. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21714
Član 217. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21715
Član 217. stav 1. tačka 6. Carinskog zakona 21716
Član 217. stav 1. tačka 7. Carinskog zakona 21717
Član 217. stav 1. tačka 8. Carinskog zakona 21718
Član 217 stav 1. tačka 9. Carinskog zakona 21719
Član 217. stav 1. tačka 10. Carinskog zakona 21720
Član 218. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 21811
Član 218. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 21812
Član 218. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21813
Član 218. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21814
Član 218. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21815
Član 221. stav.1. Carinskog zakona 22110
Član 222. Carinskog zakona 22200
Član 224. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 22411
Član 224. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 22412
Tačka 1. Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju 39700
carinski kontingenti za uvoz određene robe ("Službeni glasnik
RS", broj 130/03) - stopa 0%
Tačka 1. podtačka 1) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se 39702
određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2009.
godini ("Službeni glasnik RS", br. 119/08 i 96/09) i tačka 1.
podtačka 1) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju
carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2010. godini
("Službeni glasnik RS", br. 106/09 i 10/10) - stopa 5%
Tačka 1. podtačka 1) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se 39703
određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2009.
godini ("Službeni glasnik RS", broj 119/08) i tačka 1. podtačka
1) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski
kontingenti za uvoz određene robe ("Službeni glasnik RS", br.
106/09 i 10/10) - stopa 1%
Tačka 1. podtačka 3) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se 39704
određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2009.
godini ("Službeni glasnik RS", broj 119/08) i tačka 1. podtačka
3) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski
kontingenti za uvoz određene robe ("Službeni glasnik RS", br.
106/09 i 10/10) - stopa 1%
Tačka 1. Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju 39708
carinski kontingenti za uvoz određene robe ("Službeni glasnik
RS", br. 40/09, 46/09, 96/09, 109/09 i 14/10) - stopa 0%
Tačka 1. podtačka 1) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se 39709
određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2010.
godini ("Službeni glasnik RS", br. 119/08 i 96/09) i tačka 1.
Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski
kontingenti za uvoz određene robe ("Službeni glasnik RS", br.
106/09 i 10/10) - stopa 15%
Tačka 1. podtačka 2) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se 39710
određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2009.
godini ("Službeni glasnik RS", broj 119/08 i 96/09) i tačka 1.
podtačka 2) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju
carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2010. godini
("Službeni glasnik RS", br. 106/09 i 10/10) - stopa 0%
Član 30. stav 6. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 306L1
18/10) - smanjenje carinskih dažbina za sirovine i repromaterijal
Član 30. stav 6. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 306L2
18/10) - izuzimanje obrađenog duvana od plaćanja carinskih dažbina
Član 30. stav 6. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 306L3
18/10) - izuzimanje komponenti i delova za sklapanje "Fiat punto"
od plaćanja carinskih dažbina
Član 16. Zakona o stranim ulaganjima 16000
Član 5. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći 05100
Član 5. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći - za 05199
robu koja se plaća iz sredstava prikupljenih po osnovu donacije
i humanitarne pomoći
Prelazni sporazum - industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama EU00I
25 do 97 Carinske tarife (osim proizvoda iz sledećih HS
tarifnih brojeva, odnosno podbrojeva: 2905 43, 2905 44, 3301,
3501 - 3505, 3809 10, 3823 60, 4101 - 4103, 4301, 5001 - 5003 i
osim proizvoda navedenih u Aneksu I Prelaznog sporazuma), koji
su oslobođeni od plaćanja carine, na osnovu člana 6. stav 1.
Prelaznog sporazuma
Prelazni sporazum - industrijski proizvodi obuhvaćeni Aneksom I EU01A
(a) na koje se carina postepeno smanjuje, na osnovu člana 6.
stav 3. Prelaznog sporazuma
Prelazni sporazum - industrijski proizvodi obuhvaćeni Aneksom I EU01B
(b) na koje se carina postepeno smanjuje, na osnovu člana 6.
stav 3. Prelaznog sporazuma
Prelazni sporazum - industrijski proizvodi obuhvaćeni Aneksom I EU01V
(v) na koje se carina postepeno smanjuje, na osnovu člana 6.
stav 3. Prelaznog sporazuma
Prelazni sporazum - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom EU03A
III (a) na koje se ne naplaćuje carina (dažbine 01 i 02), na
osnovu člana 12. stav 2. pod (a) Prelaznog sporazuma
Prelazni sporazum - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom EU03B
III (b) na koje se carina postepeno smanjuje (dažbina 01 -
postepeno smanjivanje, dažbina 02 se ne naplaćuje) na osnovu
člana 12. stav 2. pod (b) Prelaznog sporazuma
Prelazni sporazum - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom EU03V
III (v) na koje se carina postepeno smanjuje (dažbina 01 -
postepeno smanjivanje, dažbina 02 se naplaćuje), na osnovu člana
12. stav 2. pod (v) Prelaznog sporazuma
Prelazni sporazum - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom EU03G
III (g) na koje se carina postepeno smanjuje (dažbina 01 -
postepeno smanjivanje, dažbina 02 se ne naplaćuje) na osnovu
člana 12. stav 2. pod (v) Prelaznog sporazuma
Prelazni sporazum - proizvodi od ribe obuhvaćeni Aneksom V na EU05R
koje se carina postepeno smanjuje (dažbina 01 - postepeno
smanjivanje, dažbina 02 se ne naplaćuje) na osnovu člana 15. stav
2. Prelaznog sporazuma
Prelazni sporazum - vina obuhvaćena Aneksom I Protokola 2 na EU12V
koje se ne naplaćuje carina u okviru dozvoljene kvote
(Iscrpljenjem kvote dažbine se naplaćuju u punom iznosu)
Prelazni sporazum - prerađeni poljoprivredni proizvodi EU21P
obuhvaćeni Aneksom II Protokola 1 na koje se carina postepeno
smanjuje (dažbina 01 - postepeno smanjivanje, dažbina 02 se ne
naplaćuje) na osnovu člana 10. Prelaznog sporazuma
DžVI *VRSTE POSTUPKA
Izvoz Vrsta postupka Šifra
uvoz
1. IZVOZ Izvoz robe 10
2. PRIVREMENI IZVOZ I PASIVNO OPLEMENjIVANjE
Pasivno oplemenjivanje 21
Privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju 23
3. PONOVNI IZVOZ Ponovni izvoz robe 31
4. UVOZ
Stavljanje robe u slobodan promet 40
Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog 41
oplemenjivanja (sistem povraćaja)
Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog 46
oplemenjivanja (sistem povraćaja) u prostorijama carinskog skladišta
Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog 47
oplemenjivanja (sistem povraćaja) u slobodnoj zoni
5. PRIVREMENI UVOZ I AKTIVNO OPLEMENjIVANjE
Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) 51
Privremeni uvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju 53
Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) u prostorijama carinskog 55
skladišta
Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) u slobodnoj zoni 57
6. PONOVNI UVOZ
Ponovni uvoz i stavljanje robe u slobodan promet 61
Ponovni uvoz i stavljanje domaće robe u slobodan promet 63
7. CARINSKO SKLADIŠTENjE
Carinsko skladištenje robe 71
Carinsko skladištenje ili unos u slobodnu zonu, robe namenjene za 76
izvoz u nepromenjenom stanju, sa pravom na izvozne stimulacije ili
oslobođenje od plaćanja poreza
Unos robe u slobodnu zonu, osim slučajeva pod šifrom 76 78
Smeštaj robe u slobodnim carinskim prodavnicama 79
9. DRUGE VRSTE
Prerada pod carinskom kontrolom 91
Ustupanje robe 92
Uništenje robe 93
Snabdevanje prodavnica u lukama i vazduhoplovnim pristaništima 96
Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama 97
DžVII *VRSTE NACIONALNOG POSTUPKA
Vrsta postupka Šifra
Obračun carinskog duga za privremeno uvezenu robu 06
Obračun dažbine za carinsko evidentiranje za drugu stranu robu namenjenu 20
obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni
Strana roba namenjena isključivo za skladištenje u slobodnoj zoni 21
Obračun dažbine za carinsko evidentiranje za stranu opremu namenjenu 22
obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni
Domaća roba namenjena za skladištenje i obavljanje delatnosti u slobodnim 23
zonama
Snabdevanje brodova i vazduhoplova 95
DžVIII *VRSTE PRETHODNIH ISPRAVA
Vrsta prethodne isprave Šifra
JCI - tranzit TR
JCI - izvoz robe C1
JCI - privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje C2
JCI - ponovni izvoz robe C3
JCI - carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu C7
JCI - prerada robe pod carinskom kontrolom i uništenje robe C9
Sažeta deklaracija SD
TIR karnet (za robu koja se doprema po TIR karnetu) TU
TIR karnet (za robu koja se otprema po TIR karnetu) TI
ATA karnet (za robu koja se doprema po ATA karnetu) AU
ATA karnet (za robu koja se otprema po ATA karnetu) AI
Poštansko-carinska prijava PP
DžIDž *METOD VREDNOVANjA
Metod vrednovanja Šifra
Transakcijska vrednost (član 39. Carinskog zakona) 1
Transakcijska vrednost istovetne robe (član 40. Carinskog zakona) 2
Transakcijska vrednost slične robe (član 41. Carinskog zakona) 3
Metod dedukcije (član 43. Carinskog zakona) 4
Obračunata vrednost (član 44. Carinskog zakona) 5
Raspoloživi podaci (član 45. Carinskog zakona) 6
DžDž *VRSTE DAŽBINA
Vrsta dažbine Šifra
Carina 01
Sezonska carina 02
Posebna dažbine na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 05
Naknada za procesnu obradu carinske isprave 07
Republička administrativna taksa 14
Porez na dodatu vrednost 09
Akciza 10
Naknada stvarnih troškova carinskog organa u vezi sa carinskim postupkom 12
Kompenzatorna kamata 15
Naknada za stavljanje carinskih obeležja 13
DžDžI *NAČIN PLAĆANjA/OBEZBEENjA CARINSKOG DUGA
Način plaćanja/obezbeđenja Šifra
Gotovinsko ili ekvivalentno plaćanje kod organa carinske službe A
Obezbeđenje plaćanja duga sa pojedinačnim gotovinskim depozitom C
Obezbeđenje plaćanja duga sa pojedinačnom garancijom - bankarska garancija I
Nema obaveze da se izvrši plaćanje, odnosno obezbeđenje nastalog ili N
obezbeđenje eventualno nastalog duga
Obezbeđenje plaćanja duga sa zajedničkom garancijom - gotovinski depozit S
Obezbeđenje plaćanja duga sa zajedničkom garancijom - bankarska garancija Nj
DžDžII *VRSTE GARANCIJA
Vrsta garancija Šifra
Garancija primaoca ili njegovog posrednog zastupnika,garancija carinskog 1
dužnika ili lica koje može postati odgovorno za taj dug
Garancija drugog lica sa dozvolom carinskog organa 9
DžDžIII *VRSTE OBEZBEENjA ZA ROBU U TRANZITU
Vrsta obezbeđenja Šifra
Oslobođenje od podnošenja obezbeđenja 0
Opšta garancija 1
Pojedinačna garancija 2
Obezbeđenje gotovinskim depozitom 3
DžDžIV *PRILOŽENE ISPRAVE I DODATNE INFORMACIJE
(1) U rubriku 44 JCI i JCI BIS upisuju se potrebne šifre iz sedam grupa podataka, koje obrađuju:
1. vrednost robe u carinske i statističke svrhe (grupa podataka sa oznakom V);
2. carinske postupke iz člana 110. Carinskog zakona (grupa podataka sa oznakom E);
3. fakturna dokumenta (grupa podataka sa oznakom F);
4. izjave i zahteve (grupa podataka sa oznakom I);
5. ostala priložena dokumenta (grupa podataka sa oznakom O);
6. uverenja o poreklu i druga uverenja (grupa podataka sa oznakom U);
7. pojednostavljene postupke (grupa podataka sa oznakom S),
8. posebne oblike spoljnotrgovinskog posla (grupa podataka sa oznakom P),
(2) Svaku pojedinačnu grupu podataka je moguće opisati u najmanje dve podele:
- u podelu 44/1 upisuje se šifra, pri čemu je prvi znak slovna oznaka grupe podataka;
- u podelu 44/2, dužine najviše dvadeset znakova, upisuju se sadržinski podaci koji su vezani za odabranu šifru (npr.: redni brojevi dokumenata, iznos prevoznih troškova). Sadržaj ove podele i način upisa podataka određeni su za pojedinačnu šifru iz podele 44/1. Ako sadržaj nije propisan, onda se upisuje samo odgovarajuća šifra iz podele 44/1.
(3) Podaci koji se upisuju u ovu rubriku razdvajaju se zagradama, a grupe podataka kosom crtom.
Primer:
(V31)(1000,00)/(V32)(100,00)
Šifra znači da se u konkretnom naimenovanju prijavljuju troškovi prevoza i troškovi osiguranja do ulaska u carinsko područje koji se uračunavaju u carinsku vrednost u iznosu od 1000,00 dinara, odnosno 100,00 dinara.
(4) Ako u JCI sa više od jednog naimenovanja pojedinačne šifre važe za kompletnu deklaraciju (sva naimenovanja), one mogu da se upišu samo u prvom naimenovanju. U takvim slučajevima mora biti (osim za šifre slovne grupe I, O i S, jer to nije potrebno) u prvom naimenovanju upisana takođe dodatna šifra S ispred pojedinačne šifre.
Primer:
S(V31)(1000,00)
Šifra znači da se u konkretnom naimenovanju prijavljuju troškovi prevoza do ulaska u carinsko područje koji se uračunavauju u carinsku vrednost u iznosu od 1000,00 dinara, da se odnose na svu robu koja se carini po JCI i da se dele srazmerno vrednosti pojedine robe.
(5) Grupe šifara se koriste na sledeći način:
1. Vrednost robe za carinske i statističke svrhe
Opis Šifra Sadržaj
u 44/1 44/2
1. Troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku V11 iznos u
vrednost Troškovi prevoza (član 47. stav 1. din.
tačka 1) Carinskog zakona)
Troškovi osiguranja, utovara, istovara i V12 iznos u
manipulativni troškovi u vezi sa prevozom din.
nastali posle unosa robe u carinsko područje
(član 46. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona)
Uvozne dažbine i druge naknade koje se V13 iznos u
naplaćuju u carinskom području (član 47. stav din.
1. tačka 6) Carinskog zakona)
Troškovi izgradnje, montaže, održavanja ili V14 iznos u
tehničke pomoći nastali posle uvoza (član 47. val.
stav 1. tačka 2) Carinskog zakona)
Naknade za dobijanje prava za reprodukciju (član V15 iznos u
47. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona) val.
Kamate i troškovi finansiranja (član 47. stav 1. V16 iznos u
tačka 3) Carinskog zakona) val.
Provizija za kupovinu (član 47. stav 1. tačka V22 iznos u
5) Carinskog zakona) val.
Naknade za dobijanje prava za distribuciju i V23 iznos u
preprodaju uvezene robe, ako nisu uslov prodaje val.
(član 46. stav 4. tačka 2) Carinskog zakona)
Dažbine i takse koje se naplaćuju u državi V24 iznos u
izvoza, od kojih je uvezena roba oslobođena ili val.
može biti oslobođena sistemom povraćaja (član
47. stav 1. tačka 7) Carinskog zakona)
2. Troškovi koji se uračunavaju u carinsku V31 iznos u
vrednost Troškovi prevoza (član 46. stav 1. din.
tačka 5) Carinskog zakona)
Troškovi osiguranja, utovara, istovara i V32 iznos u
manipulativni troškovi u vezi sa prevozom din.
uvezene robe do mesta ulaska u carinsko
područje (član 46. stav 1. tačka 5) Carinskog
zakona)
Troškovi pakovanja (član 46. stav 1. tačka 1) V33 iznos u
alineja 3 Carinskog zakona) val.
Troškovi ambalaže (član 46. stav 1. tačka 1) V34 iznos u
alineja 2 Carinskog zakona) val.
Provizija posrednika (član 46. stav 1. tačka 1) V36 iznos u
alineja 1 Carinskog zakona) val.
Srazmerni deo vrednosti robe koju kupac V37 iznos u
obezbeđuje prodavcu (član 46. stav 1. tačka 2) val.
alineja 1 do 3 Carinskog zakona)
Naknade za korišćenje prava intelektualne V38 iznos u
svojine, uključujući naknadu za licence (član val.
46. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona)
Deo iznosa ostvaren preprodajom, ustupanjem ili V39 iznos u
upotrebom uvezene robe (član 46. stav 1. tačka val.
4) Carinskog zakona)
Srazmerni deo vrednosti usluga izvršenih u V40 iznos u
inostranstvu koje kupac posebno plaća (član 46. val.
stav 1. tačka 2) alineja 4 Carinskog zakona)
3. Sniženja i gotovinski popusti u skladu sa
članom 48. Carinskog zakona
Sniženja i gotovinski popusti V51 %
Sniženja i gotovinski popusti V61 iznos u
val.
4. Prijavljena vrednost robe u postupku aktivnog
ili pasivnog oplemenjivanja
Prijavljena vrednost robe V71 iznos u
val.
5. Troškovi koji se uračunavaju u poresku
osnovicu, a ne uračunavaju se u carinsku
vrednost
Sporedni troškovi nastali do prvog odredišta u V81 iznos u
Republici (član 19. stav 2. tačka 2) Zakona o din.
PDV)
Napomena: Iznosi troškova, odnosno procenti i iznosi popusta zaokružuju
se na dva decimalna mesta. Iznosi troškova i popusta u valuti
iskazuju se u valuti iz rubrike 22 JCI. Procenti popusta se
iskazuju u odnosu na vrednost iz rubrike 22, odnosno rubrike 42
JCI.
2. Carinski postupci sa odlaganjem i carinski postupci sa ekonomskim dejstvom iz člana 110. Carinskog zakona
Opis Šifra Sadržaj 44/2
u 44/1
Prethodno odobrenje za E01 car.org./DžDž/br./gggg/rbr
postupak aktivnog
oplemenjivanja
Deklaracija kao zahtev i E02
odobrenje za postupak
aktivnog oplemenjivanja
Prethodno odobrenje za E03 car.org./DžDž/br./gggg/rbr
postupak prerade pod
carinskim nadzorom
Deklaracija kao zahtev i E04
odobrenje za postupak
prerade pod carinskim
nadzorom
Prethodno odobrenje za E05 car.org./DžDž/br./gggg/rbr
postupak pasivnog
oplemenjivanja
Deklaracija kao zahtev i E06
odobrenje za postupak
pasivnog oplemenjivanja
Prethodno odobrenje za E07 car.org./RM/br./gggg/rbr
privremeni uvoz robe
Oslobađanje od polaganja E08 car. org./br./gggg
instrumenata obezbeđenja
Deklaracija kao zahtev i E09
odobrenje za postupak
privremenog uvoza
Prethodno odobrenje za E10 car.org./RM/br./gggg/rbr
privremeni izvoz robe
Deklaracija kao zahtev i E11
odobrenje za postupak
privremenog izvoza
Prethodno odobrenje za E12 car.org./br./gggg
postupak tranzita
Prethodno odobrenje za E13 car.org./br./gggg
postupak skladištenja
Deklaracija kao osnov za E14 car.org./vr.isp/br./gggg
obračun dažbina po članu
170. Carinskog zakona
Drugi dokumenti E99
Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: "car. org./br./gggg/dp: šifra
carinskog organa/broj odobrenja/godina/redni broj dobijenog proizvoda,
odnosno robe koja se vraća u nepromenjenom stanju",
car.org./vr.isp/br./gggg: šifra carinskog organa/šifra vrste isprave/broj
isprave/godina, car.org./DžDž/br./gggg/rbr: šifra carinskog organa/DP/broj
odobrenja/godina/redni broj dobijenog proizvoda ili šifra carinskog organa
/RM/broj odobrenja/godina/redni broj repromaterijala,
car.org./RM/br./gggg/rbr: šifra carinskog organa/RM/broj
odobrenja/godina/redni broj robe koja se vraća u nepromenjenom stanju.
3. Fakturna dokumenta
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Faktura F01 br./gggg
Proforma faktura F02 br./gggg
Izjava o vrednosti robe F03 br./gggg
Druge fakture F99 br./gggg
Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2"
znači: "br./gggg: broj
dokumenta/godina"
4. Zahtevi i izjave
Opis Šifra Sadržaj
u 44/1 44/2
Zahtev za oslobođenje od plaćanja I01 br./gggg
carine
Zahtev za korišćenje datuma I02 br./gggg
drugačijeg od datuma prihvatanja JCI
Zahtev za sukcesivno carinjenje I03 br./gggg
Zahtev za premeštaj robe I04 br./gggg
Zahtev za primenu člana 106. I05 br./gggg
Carinskog zakona
Izjava o uvozu korišćene opreme I06 br./gggg
Izjava korisnika da će robu uvezenu 180
uz smanjenje carinskih dažbina
koristiti isključivo za potrebe
sopstvene proizvodnje
Druge izjave i zahtevi I99 br./gggg
Uverenje o kontroli kvaliteta ili I63 br./gggg
izjava kojom se roba oslobađa
inspekcijske kontrole u skladu sa
napomenom uz tarifni stav
Uverenje, saglasnost ili dozvola I64 br./gggg
veterinarsko-sanitarne inspekcije
ili izjava kojom se roba oslobađa
inspekcijske kontrole u skladu sa
napomenom uz tarifni stav
Uverenje, saglasnost ili dozvola I65 br./gggg
sanitarne inspekcije ili izjava
kojom se roba oslobađa inspekcijske
kontrole u skladu sa napomenom uz
tarifni stav
Uverenje, saglasnost ili dozvola I66 br./gggg
fitosanitarne inspekcije ili izjava
kojom se roba oslobađa inspekcijske
kontrole u skladu sa napomenom uz
tarifni stav
Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2"
znači: "br./gggg: broj zahteva -
izjave/godina"
5. Ostali priloženi dokumenti
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Tovarni list O01
Polisa osiguranja O02
Brodski tovarni list O03
Avionski tovarni list O04
Železnički tovarni list O05
Drumski tovarni list O06
Specifikacija robe O07
Kopija JCI O08 car. org./vrsta/br./gggg
CAS broj O09
Drugi dokumenti O99
Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: "car. org./vrsta/br./gggg:
šifra carinskog organa/šifra iz druge podele rubrike 1 JCI/broj
JCI/godina"
5A Ostali priloženi prevozni dokumenti sažete deklaracije
Opis Šifra Identifikacija priložene
isprave
Ata karnet ATA
Brodski manifest BM
Blanko tovarni list BTL
Železnički tovarni list CIM
Železnički tovarni list maršrutni voz CIMM
Drumski tovarni list CMR
Ekspresni (železnički tovarni list) ETL
Faktura FAK br./gggg
Kurirski konsolidovani manifest KKM
Ostale komercijalne isprave KOM
"Pack" lista PAK
Prtljažnica PRT
Potvrda o zadržanoj robi PZR
TIR karnet TIR
Vazduhoplovni (kargo) manifest VM
Zbirni tovarni list ZTL
Zapisnik iz faze pregleda robe u prevoznom ZAP
sredstvu
Teretnica (brodska) TER
Ostala prevozna dokumenta
NAPOMENA:
Skraćenica u koloni "Identifikacija priložene isprave" znači: "br./gggg: broj priložene isprave/godina".
5B Ostali priloženi dokumenti sažete deklaracije
Opis Šifra Identifikacija priložene isprave
Faktura FAK br./gggg
Kurirski konsolidovani manifest KKM
"Pack" lista PAK
Avionski tovarni list ANjB
Kućni tovarni list KTL
Teretnica (brodska) TER
Ostala prevozna dokumenta OPD
NAPOMENA:
Skraćenica u koloni "Identifikacija priložene isprave" znači: "br./gggg: broj priložene isprave/godina".
6. Uverenja o poreklu i druga uverenja
Opis Šifra Sadržaj 44/2
u 44/1
1. Dokumenta za dokazivanje porekla
Uverenje o poreklu robe EUR.1 U01 broj BK ili
broj SK DžDž
(gde su DžDž
međ. oznake
zemalja
kumulacije)
Uverenje o poreklu robe Form A U02 br./gggg
Izjava na fakturi U03 broj BK ili
broj SK DžDž
(gde su DžDž
međ. oznake
zemalja
kumulacije)
Izjava ovlašćenog izvoznika na fakturi U04 broj BK ili
broj SK DžDž
(gde su DžDž
međ. oznake
zemalja
kumulacije)
Izjava ovlašćenog izvoznika na fakturi U04 br./gggg
Uverenje o direktnoj pošiljci U05 br./gggg
Druga uverenja o poreklu robe U06 br./gggg
Uverenje o nepreferencijalnom poreklu tekstila U07 br./gggg
Uverenje o nepreferencijalnom poreklu proizvoda narodne U08 br./gggg
radinosti i folklornih proizvoda od tekstila
Uverenje o poreklu robe ASB.1 U11 br./gggg
Drugi dokumenti za dokazivanje porekla robe U19 br./gggg
2. Uverenja, saglasnosti ili dozvole ministarstava
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva unutrašnjih U21 br./gggg
poslova
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva finansija U22 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva pravde U23 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva za državnu U24 br./gggg
upravu i lokalnu samoupravu
Uverenje, saglasnost dozvola ili mišljenje Ministarstva U25 br./gggg
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva ekonomije i U26 br./gggg
regionalnog razvoja
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva rudarstva i U27 br./gggg
energetike
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva za U28 br./gggg
infrastrukturu
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva za U29 br./gggg
telekomunikacije i informatičko društvo
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva trgovine i U30 br./gggg
usluga
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva ekonomije i U31 br./gggg
regionalnog razvoja
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva rada i U32 br./gggg
socijalne politike
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva za nauku i U33 br./gggg
tehnološki razvoj
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva životne U34 br./gggg
sredine i prostornog planiranja
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva prosvete U35 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva kulture U36 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva zdravlja U37 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Agencije za zaštitu od U44 br./gggg
jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost
Licenca Agencije za energetiku U45 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva vera U39 br./gggg
Dozvola Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za U40 br./gggg
izvoz šećera u zemlje Evropske zajednice
Uverenje, saglasnost ili dozvola Agencije za lekove i U42 br./gggg
medicinska sredstva
Uverenje, saglasnost ili dozvola Republičke agencije za U43 br./gggg
telekomunikacije
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva spoljnih poslova U51 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva odbrane U52 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva omladine i U53 br./gggg
sporta
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva za dijasporu U54 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva za Kosovo i U55 br./gggg
Metohiju
3. Ostala uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja
Uverenje, saglasnost, dozvola ili potvrda Privredne komore U61 br./gggg
Srbije
Mišljenje o homologaciji U62 br./gggg
Uverenje o kontroli kvaliteta U63 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola veterinarsko-sanitarne U64 br./gggg
inspekcije
Uverenje, saglasnost ili dozvola sanitarne inspekcije U65 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola fitosanitarne inspekcije U66 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola ekološke inspekcije U67 br./gggg
Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi U68 br./gggg
Obavezujuće obaveštenje o poreklu robe U69 br./gggg
Potvrda organa nadležnog za mere i dragocene metale U70 br./gggg
Uverenje o carinskom statusu robe U71 br./gggg
Uverenje, odnosno mišljenje za robu koja podleže obaveznom U72 br./gggg
atestiranju
Odluka nadležnog ministarstva za uvoz robe u okviru kvota U73 br./gggg
po sporazumima o slobodnoj trgovini
Rešenje o količinskom kontigentu nadležnog ministarstva U74 br./gggg
Rešenje o vrednosnom kontigentu nadležnog ministarstva U75 br./gggg
Izjava korisnika o krajnjoj nameni U76 br./gggg
Rešenja Uprave za duvan o upisu u Registar proizvođača U 80
duvanskih proizvoda i u Registar uvoznika duvana, obrađenog
duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Druga uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja U99 br./gggg
Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači:"br./gggg: broj
dokumenta/godina", BK - bez kumulacije, SK - sa
kumulacijom.
7. Pojednostavljeni postupci
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Pojednostavljena JCI S01
Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI iz člana 101. S02 car.
stav 1. tačka 1.) Carinskog zakona org./br./gggg
Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI po osnovu S03
korišćenja trgovinske ili službene isprave
Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI po osnovu S04 car.
korišćenja knjigovodstvene isprave org./br./gggg
Specifikacija pošiljki S05
Periodična JCI S06 car.
org./br./gggg
Druge isprave S99
Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači:
"br./gggg: šifra carinskog organa/broj
odobrenja/godina".
8. Posebni oblici spoljnotrgovinskog posla
Opis Šifra Sadržaj 44/2
u 44/1
Specifikacija Ministarstva ekonomije i P01 br./gggg
regionalnog razvoja - ulog stranog lica
Uverenje, saglasnost ili dozvola P04 br./gggg
Ministarstva ekonomije i regionalnog
razvoja - kompenzacioni poslovi
Dozvola Ministarstva ekonomije i P05 br./gggg/br. iz
regionalnog razvoja za izvoz robe kont. liste
dvostruke namene
Dozvola Ministarstva ekonomije i P06 br./gggg/br. iz
regionalnog razvoja za uvoz robe kont. liste
dvostruke namene
Dozvola Ministarstva ekonomije i P07 br./gggg/br. iz
regionalnog razvoja za izvoz naoružanja i kont. liste
vojne opreme
Dozvola Ministarstva ekonomije i P08 br./gggg/br. iz
regionalnog razvoja za uvoz naoružanja i kont. liste
vojne opreme
Odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova P09 br./gggg
za transport ili tranzit naoružanja i
vojne opreme kopnenim i vodenim putevima
Odobrenje organa nadležnog za vazdušni P10 br./ggg
saobraćaj za transport ili tranzit
naoružanja i vojne opreme vazdušnim putem
Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: "br./gggg:
šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina", "br./gggg/br.
iz kont. liste: broj dozvole/godina/broj iz kontrolne liste".