Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o sistemu društvene kontrole cena ("Službeni list SFRJ", broj 84/89 i "Službeni list SRJ", br. 32/93, 24/94 i 28/96),
Vlada Republike Srbije donosi

ODLUKU

O NAJVIŠIM CENAMA, NAJVIŠEM NIVOU CENA I NAČINU OBRAZOVANjA CENA LEKOVA ZA HUMANU UPOTREBU

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 102 od 10. septembra 2004)

1.
Proizvođači lekova za humanu upotrebu (u daljem tekstu: lekovi) obrazuju cene svojih proizvoda u skladu sa odredbama ove odluke.
2.
Cene lekova sa Spiska lekova, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo, određuju se kao najviše veleprodajne cene.
3.
Za krv i krvne derivate proizvođačke cene se obrazuju do nivoa cena koje su obrazovane i primenjene do dana stupanja na snagu ove odluke.
4.
Cene lekova koji su novi za proizvođača, a proizvode ih drugi proizvođači u zemlji obrazuju se do nivoa cena odgovarajućeg leka drugih proizvođača obrazovanih u skladu sa tač. 2. i 3. ove odluke.
Cene novih oblika i doza lekova iz tač. 2. i 3. ove odluke obrazuju se u paritetu sa cenama postojećih oblika i doza istih lekova.
5.
Veleprodajne cene lekova koji se prvi put proizvode na tržištu Republike Srbije obrazuju se tako što se stvarna cena koštanja pojedinačnog leka uvećava za iznos akumulacije u visini od 2% od stvarne cene koštanja i za učešće za pokriće troškova u prometu na veliko.
Stvarnu cenu koštanja iz stava 1. ove tačke čine troškovi materijala za izradu, troškovi zarada i opšti troškovi proizvodnje.
Lekom iz stava 1. ove tačke smatra se lek koji prvi put proizvodi domaći proizvođač.
6.
U cenama lekova, osim za krv i krvne derivate, sadržano je učešće za pokriće troškova prometa na veliko u visini od 6% od tih cena koje proizvođač odobrava kupcu.
7.
Uvoznici lekova, koji uvoze lekove koji se po prvi put stavljaju u promet u Republici Srbiji, obrazuju cene tih lekova u prometu na veliko tako što na nabavnu cenu uvoznog leka, uvećanu za stvarne zavisne troškove i za iznos za pokriće troškova prometa pri uvozu (provizija uvoznika), zaračunavaju učešće za pokriće troškova prometa na veliko u visini do 6% koje odobravaju kupcu.
Nabavna cena uvoznog leka, u smislu stava 1. ove tačke, je neto cena franko granica državne zajednice Srbija i Crna Gora, obračunata primenom kursa dinara koji važi na dan nastanka obaveze plaćanja carine, uvećana za iznos carine i drugih uvoznih dažbina.
Stvarnim zavisnim troškovima, u smislu stava 1. ove tačke, smatraju se: troškovi utovara i istovara, troškovi transporta od granice državne zajednice Srbija i Crna Gora do mesta carinjenja lekova i od mesta carinjenja do skladišta, troškovi nastali pri uvozu lekova primenom propisa (obavezni pregledi pri uvozu, atesti, obavezne analize, takse i sl.), troškovi "hladnog lanca", iznosi bankarskih provizija, troškovi akreditiva, kamate na uvoz i troškovi osiguranja proizvoda u transportu.
Provizija uvoznika može iznositi do 2,5% od nabavne cene uvoznog leka.
8.
Apoteke kao zdravstvene ustanove i apoteke kao drugi oblici obavljanja zdravstvene delatnosti (u daljem tekstu: apoteke) obrazuju cene lekova u prometu na malo tako što na veleprodajne cene zaračunavaju stvarne zavisne troškove i učešće za pokriće troškova u prometu na malo do 12%.
Ako se lekovi za humanu upotrebu nabavljaju direktno od proizvođača, odnosno uvoznika, cene lekova u prometu na malo obrazuju se tako što se na neto nabavnu cenu iz fakture dobavljača, uvećanu za stvarne zavisne troškove, obračunava učešće za pokriće troškova u prometu na malo do 12%.
Neto nabavna cena iz stava 2. ove tačke je veleprodajna cena umanjena za pokriće troškova prometa na veliko.
9.
Stvarnim zavisnim troškovima, u smislu tačke 8. stava 1. ove odluke, smatraju se: troškovi utovara i istovara, troškovi transporta od stovarišta dobavljača do stovarišta kupca, troškovi osiguranja proizvoda u transportu, troškovi transporta od stovarišta kupca do njegovih prodavnica, odnosno prodajnih mesta i slični troškovi u transportu.
10.
Proizvođači lekova koji se bave proizvodnjom lekova iz tač. 2. do 5. ove odluke dužni su da Ministarstvu trgovine, turizma i usluga na dan početka primene cena obrazovanih u skladu sa ovom odlukom, dostave cenovnike i podatke koji su predstavljali osnov za obrazovanje cena.
11.
Pravna lica koja se bave prometom lekova na veliko i apoteke dužni su da cene lekova zatečenih na zalihama na dan stupanja na snagu ove odluke, usklade sa cenama obrazovanim u skladu sa ovom odlukom, posle nove nabavke lekova.
12.
Cene uvoznih lekova, osim uvoznih lekova koji se po prvi put stavljaju u promet u Republici Srbiji iz tačke 7. ove odluke, ostaju na nivou utvrđenom do dana stupanja na snagu ove odluke.

13. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o najvišim cenama, najvišem nivou cena i načinu obrazovanja cena lekova za humanu upotrebu ("Službeni glasnik RS", broj 27/04).

14. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 38-6151/2004-002, U Beogradu, 9. septembra 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik Miroljub Labus, s. r.

SPISAK LEKOVA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redni Generički naziv leka i naziv leka Oblik i doza leka Veleprodajna
broj cena u din.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. antitodžinum contra venena viperarum eljuinum
: 91;0: Antitoksin protiv otrova zmije inj. sc im iv 1 po 5 ml 1000,60
: 91;0:2. antitodžinum diphteriae purificatum
: 91;0: et concentratum-eljuinum
: 91;0: Antitoksin difterije inj. sc im iv 1 po 10000ij/5 ml 408,60
: 91;0:3. antitodžinum tetani purificatum et
: 91;0: concentratum-eljuinum
: 91;0: Antitoksin tetanusa inj, sc im 1 po 1500ij/ml 50,60
: 91;0: inj. sc im 1 po 5000ij/2 ml 88,60
: 91;0:4. mrtve bakterije Staphylococcus aureus + Streptococcus
: 91;0: haemolyticus + Moradžella catarrhalis + Haemophilus
: 91;0: influenzae+Klebsiella sojevi+Pneumococcus sojevi
: 91;0: ToRal kapi 20 ml (2 dž 109 mrtvih bakterija/ml) 1049,30
: 91;0:5. atenuirani bacili M.bovis-soj BCG
: 91;0: Liofilizovana BCG vakcina prašak za inj. id 5 po 1 mg + 1 ml rastvarača (10 doza) 252,80
: 91;0: prašak za inj. id 5 po 2 mg + 2 ml rastvarača (20 doza) 388,30
: 91;0:6. živi atenuirani Sabin sojevi poliovirusa
: 91;0: tip 1,2 i 3
: 91;0: živa oralna poliovirus vakcina-Sabin vakcina za oralnu primenu 20 doza/2 ml 545,30
: 91;0:7. inaktivisani virusi gripa
: 91;0: Inaktivisana vakcina protiv gripa inj. sc im 20 po 5 ml (10 doza) 518,00
: 91;0: inj. sc im 10 po 0.5 ml (1 doza) 83,60
: 91;0:8. mrtve klice različitih sojeva Salmonella typhi
: 91;0: Vakcina protiv trbušnog tifusa (Ty) inj. sc im 1 po 10 ml (10 doza) 95,80
: 91;0:9. mrtvi bacili B. pertussis
: 91;0: Vakcina protiv velikog kašlja inj. sc 1 po 5 ml (10 doza) 147,50
: 91;0:10. toksoid tetanusa
: 91;0: Vakcina protiv tetanusa (TeAl) inj. im 5 ml (10 doza) 125,10
: 91;0: inj. im 10 po 0.5 ml (1 doza) 135,80
: 91;0:11. mrtvi vibrioni kolere serotip Inaba i Oganja
: 91;0: Vakcina protiv kolere (Cholerae) inj. sc im 1 po 10 ml (10 doza) 473,80
: 91;0:12. mrtve klice sojeva Salmonella typhi+
: 91;0: Vibrio cholerae
: 91;0: Vakcina protiv trbušnog tifusa i kolere inj. sc im 1 po 10 ml (10 doza) 181,30
: 91;0: (Ty Cholerae)
: 91;0:13. toksoid tetanusa + mrtve klice S.typhi
: 91;0: Vakcina protiv tetanusa i trbušnog tifusa inj. sc im 1 po 10 ml (10 doza) 169,10
: 91;0: (Te Ty)
: 91;0:14. toksoid difterije + toksoid tetanusa
: 91;0: Vakcina protiv difterije i tetanusa inj. im 10 po 5 ml (10 doza) 164,60
: 91;0: (Di Te Al) za decu
: 91;0:15. toksoid difterije+toksoid tetanusa
: 91;0: Vakcina protiv difterije i tetanusa inj. im 10 po 5 ml (10 doza) 164,60
: 91;0: (Di Te Al) za odrasle
: 91;0:16. toksoid difterije + toksoid tetanusa
: 91;0: mrtvi bacili B. pertussis
: 91;0: Vakcina protiv difterije,tetanusa inj. im 10 po 5 ml (10 doza) 253,10
: 91;0: velikog kašlja (Di Te Per AL) inj. im 10 po 10 ml (20 doza) 505,80
: 91;0:17. Inaktivisana vakcina protiv gripa
: 91;0: Vadžigrip ampula 10 po 0.5 ml/doza 2166,20
: 91;0:18. tuberkulin-purifikovani proteinski derivat
: 91;0: PPD T tuberkulin inj. za itradermalnu primenu 10 po 2.5 ml(3ij/0.1 ml) 25 doza 565,10
: 91;0: Tuberculinum vetus Kochi inj. za itradermalnu primenu 1 po 2 ml (90000ij/ml) 50,60
: 91;0: Unguentum tuberkulini mast 5g 50,60
: 91;0:19. imunoglobulin - IgIM
: 91;0: Gama globulin inj. im (16%) 1 po 2 ml 268,50
: 91;0: inj. im (16%) 1 po 5 ml 537,00
: 91;0:20. imunoglobulin - IgG humani + histamin
: 91;0: Histamin globulin inj. im 10 po (12 mg+0,15 mcg)/2 ml 722,40
: 91;0:21. imunoglobulin - IgIV 7S
: 91;0: Humani imunoglobulin 5% za intravensku primenu konc. za inf (stabilizovan sa 5% glukoze) 1 po 10 ml 995,50
: 91;0: konc. za inf (stabilizovan sa 5% glukoze) 1 po 20 ml 1988,50
: 91;0: konc. za inf (stabilizovan sa 5% glukoze) 1 po 50 ml 4609,50
: 91;0: konc. za inf (stabilizovan sa 5% glukoze) 1 po 100 ml 9190,00
: 91;0: konc. za inf (stabilizovan sa 10% maltoze) 1 po 10 ml 995,50
: 91;0: konc. za inf (stabilizovan sa 10% maltoze) 1 po 20 ml 1988,50
: 91;0: konc. za inf (stabilizovan sa 10% maltoze) 1 po 50 ml 4609,50
: 91;0: konc. za inf (stabilizovan sa 10% maltoze) 1 po 100 ml 9190,00
: 91;0:22. antirabies imunoglobulin-humani
: 91;0: Humani antirabijski imunoglobulin inj. im 1 po 1 ml (sa najmanje 100 ij/ml) 6,20/ij
: 91;0: inj. im 1 po 2 ml (sa najmanje 100 ij/ml) 6,20/ij
: 91;0: inj. im 1 po 5 ml (sa najmanje 100 ij/ml) 6,20/ij
: 91;0:23. antitetanusni imunoglobulin-humani
: 91;0: Atebulin inj. im 1 po 250ij 732,50
: 91;0: Tetobulin
: 91;0:24. anti D (Rho) imunoglobulin humani
: 91;0: Beoglobin D inj. im 1 po 50 mcg/ml 592,00
: 91;0: inj. im 1 po 100 mcg/ml 1168,00
: 91;0: inj. im 1 po 250 mcg/ml 2726,00
: 91;0:25. citomegalovirus imunoglobulin-humani
: 91;0: Human citomegalovirus imunoglobulin inj. im 1 po 2 ml 2145,00
: 91;0: inj. im 1 po 5 ml 5362,50
: 91;0:26. mrtve bakterije E. coli + sojevi Proteus+Klebsiella
: 91;0: Streptococcus + Staphylococcus + Pseudomonas +
: 91;0: Serratia
: 91;0: Prevalur inj. (suspenzija)sc im 4 po 1 ml (1 po 109 mrtvih bakt./ml) 428,30
: 91;0:27. benzilpenicilin kalijum
: 91;0: Penicillin G prašak za inj. im iv inf 50 po 500000ij 779,00
: 91;0:28. benzatin fenoksimetilpenicilin
: 91;0: Bimepen tabl. 30 po 500000ij 107,40
: 91;0: tabl. 15 po 1 Mij 152,00
: 91;0: sirup 150 ml (1Mij/6 ml) 285,00
: 91;0:29. benzilpenicilin kalijum + prokain benzilpenicilin
: 91;0: Jugocillin prašak za inj. im 50 po 400000ij 315,40
: 91;0: prašak za inj. im 50 po 800000ij 475,00
: 91;0:30. benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin
: 91;0: Pancillin prašak za inj. im 50 po 800000ij 475,00
: 91;0:31. fenoksimetilpenicilin kalijum
: 91;0: Cliacil tabl. 20 po 600000 ij 118,00
: 91;0: tabl. 20 po 1.2 Mij 237,50
: 91;0: sirup 150 ml (300000ij/5 ml) 147,30
: 91;0:32. amoksicilin + klavulanska kiselina
: 91;0: Amoksiklav tabl. 15 po (250 mg+125 mg) 251,80
: 91;0: Panklav tabl. 15 po (500 mg+125 mg) 371,50
: 91;0: Panklav forte tabl. 20 po (500 mg + 125 mg) 495,00
: 91;0: prašak za inj. iv inf 5 po (500 mg+100 mg) 248,00
: 91;0: prašak za inj. iv inf 5 po (1000 mg+200 mg) 440,80
: 91;0: sirup 100 ml (125 mg + 31,25 mg)/5 ml 155,80
: 91;0: sirup 100 ml (250 mg + 62,50 mg)/5 ml 244,20
: 91;0: 2dž tabl. 10 po (500 mg+ 125 mg) 280,30
: 91;0: 2dž tabl. 10 po (875 mg+125 mg) 404,70
: 91;0: 2dž sirup 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml 260,30
: 91;0:33. piperacilin natrijum
: 91;0: Akocil prašak za inj. im iv inf 1 po 2g 142,50
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 1 po 4g 269,80
: 91;0:34. amoksicilin
: 91;0: Amodžicilin kaps. 16 po 250 mg 45,60
: 91;0: Amoksicilin kaps. 16 po 500 mg 79,80
: 91;0: Sinacilin kaps. 100 po 250 mg 281,00
: 91;0: kaps. 100 po 500 mg 492,00
: 91;0: sirup 100 ml (250mg/5ml) 62,70
: 91;0: kapi 20 ml (100mg/ml) 60,80
: 91;0:35. ampicilin
: 91;0: Ampicilin kaps. 16 po 250 mg 42,80
: 91;0: Pentredžyl kaps. 100 po 250 mg 266,00
: 91;0: kaps. 16 po 500 mg 71,30
: 91;0: kaps. 100 po 500 mg 441,80
: 91;0: sirup 60 ml(250 mg/5 ml) 42,80
: 91;0: sirup 100 ml(250 mg/5 ml) 59,90
: 91;0: kapi 20 ml (100 mg/ml) 38,00
: 91;0:36. cefiksim
: 91;0: Fiksocem tabl. 20 po 200 mg 312,10
: 91;0: tabl. 10 po 400 mg 312,10
: 91;0:37. cefotaksim natrijum
: 91;0: Cefapan prašak za inj. im iv inf 1 po 0.5 g 93,10
: 91;0: Tolycar prašak za inj. im iv inf 1 po 1 g 209,00
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 1 po 2g 380,00
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 20 po 0.5 g 1769,00
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 20 po 1 g 3881,00
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 20 po 2 g 7220,00
: 91;0:38. cefpodoksim proksetil
: 91;0: Obrelan film tabl. 10 po 100 mg 281,20
: 91;0:39. cefaklor
: 91;0: Alfacet kaps. 16 po 250 mg 313,50
: 91;0: Cefaklor kaps. 16 po 500 mg 579,50
: 91;0: sirup 60 ml(125 mg/5 ml) 171,00
: 91;0: sirup 60 ml(250 mg/5 ml) 294,50
: 91;0:40. cefuroksim
: 91;0: Nilacef prašak za inj. im iv inf 1 po 750 mg 182,00
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 1 po 1500 mg 322,00
: 91;0:41. cefadroksil
: 91;0: Galadrodž kaps. 12 po 500 mg 279,00
: 91;0: sirup 60 ml(250 mg/5 ml) 220,00
: 91;0:42. cefaleksin
: 91;0: Cefaleksin kaps. 16 po 250 mg 106,40
: 91;0: Palitredž kaps. 100 po 250 mg 533,90
: 91;0: kaps. 16 po 500 mg 146,30
: 91;0: kaps. 100 po 500 mg 731,50
: 91;0: sirup 60 ml(250 mg/5 ml) 95,00
: 91;0: sirup 100 ml(250 mg/5 ml) 116,90
: 91;0:43. ceftriakson
: 91;0: Longaceph prašak za inj. im iv inf 10 po 250 mg 912,00
: 91;0: Azaran prašak za inj. im iv inf 50 po 250 mg 4560,00
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 10 po 1g 3325,00
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 50 po 1g 16625,00
: 91;0:44. ceftazidim
: 91;0: Forcas prašak za inj. im iv inf 1 po 500 mg 228,00
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 1 po 1g 351,50
: 91;0:45. cefepim
: 91;0: Madžicef prašak za inj. im inf 1 po 1g 520,00
: 91;0: prašak za inj. im inf 1 po 500 mg 277,90
: 91;0:46. cefazolin
: 91;0: Galecef prašak za inj. 50 po 1g 8450,00
: 91;0:47. metaciklin hlorid
: 91;0: Metaciklin hlorid kaps. 8 po 300 mg 86,50
: 91;0:48. doksiciklin
: 91;0: Doksiciklin tabl/kaps. 5 po 100 mg 25,70
: 91;0: Dovicin
: 91;0:49. tetraciklin hlorid
: 91;0: Amracin kaps. 16 po 250 mg 53,20
: 91;0: kaps. 16 po 500 mg 61,80
: 91;0: mast za oči (1%) 5g 28,50
: 91;0:50. hloramfenikol
: 91;0: Hloramkol mast za oči (1%) 5g 38,00
: 91;0: Chloramphenicol mast (5%) 5g 38,00
: 91;0:51. amikacin sulfat
: 91;0: Amikacin inj.im iv inf 10 po 100 mg/2 ml 427,50
: 91;0: inj.im iv inf 10 po 500 mg/2 ml 1501,00
: 91;0:52. gentamicin
: 91;0: Gentamicin inj. im iv inf 10 po 20 mg/2 ml 99,80
: 91;0: inj. im iv inf 10 po 40 mg/2 ml 123,50
: 91;0: inj. im iv inf 10 po 80 mg/2 ml 161,50
: 91;0: inj. im iv inf 50 po 80 mg/2 ml 712,50
: 91;0: inj. im iv inf 10 po 120 mg/2 ml 180,50
: 91;0: inj. im iv inf 50 po 120 mg/2 ml 779,00
: 91;0: mast (1%) 15g 42,80
: 91;0:53. azitromicin
: 91;0: Hemomycin kaps. 6 po 250 mg 360,10
: 91;0: film tabl. 3 po 500 mg 360,10
: 91;0: sirup 20 ml (200 mg/5 ml) 248,90
: 91;0: sirup 20 ml (100 mg/5 ml) 127,00
: 91;0:54. eritromicin
: 91;0: Eritromicin tabl. 16 po 250 mg 122,00
: 91;0: tabl. 20 po 250 mg 152,00
: 91;0: kaps. 30 po 250 mg 191,90
: 91;0: tabl. 16 po 500 mg 213,80
: 91;0: film.tabl. 20 po 500 mg 267,00
: 91;0: tabl. 250 po 500 mg 2755,00
: 91;0: sirup 60 ml (200mg/5ml) 209,00
: 91;0: sirup 100 ml(200 mg/5 ml) 318,30
: 91;0: sirup 60 ml (125mg/5ml) 152,00
: 91;0: sirup 100 ml (125mg/5ml) 237,50
: 91;0: sirup 100 ml (250 mg/5ml) 435,10
: 91;0:55. roksitromicin
: 91;0: Rodžimisan tabl. 10 po 150 mg 196,70
: 91;0: Runac
: 91;0:56. linkomicin hlorid
: 91;0: Lincohem kaps. 16 po 500 mg 128,30
: 91;0: Linkomicin inj. im inf 10 po 300 mg/ml 185,30
: 91;0: inj. im inf 10 po 600 mg/2 ml 223,30
: 91;0: sirup 100 ml (250 mg/5 ml) 133,00
: 91;0:57. klindamicin
: 91;0: Klindamicin kaps. 16 po 150 mg 95,00
: 91;0: inj. im inf 10 po 300 mg/2 ml 742,00
: 91;0: sirup 80 ml (75 mg/5 ml) 169,10
: 91;0:58. ofloksacin
: 91;0: Visiren tabl. 10 po 200 mg 336,30
: 91;0:59. ciprofloksacin
: 91;0: Ciprocinal tabl. 10 po 250 mg 209,00
: 91;0: Marocen tabl. 20 po 250 mg 408,50
: 91;0: Ciprofloksacin tabl. 10 po 500 mg 408,50
: 91;0: tabl. 20 po 500 mg 684,00
: 91;0: koncentrat za inf 5 po 100 mg/10 ml 807,50
: 91;0: infuzija 5 po 100 mg/50 ml 807,50
: 91;0: infuzija 5 po 200 mg/100 ml 836,00
: 91;0: kapi za oči 5 ml (3 mg/ml) 114,80
: 91;0:60. grizeofulvin
: 91;0: Grizeofulvin tabl. 25 po 125 mg 169,10
: 91;0:61. itrakonazol
: 91;0: Kanazol kaps. 10 po 100 mg 484,50
: 91;0:62. ketokonazol
: 91;0: Ketoconazole tabl. 20 po 200 mg 180,50
: 91;0: Mycoseb tabl. 20 po 300 mg 199,50
: 91;0: Aguarius krem (2%) 30g 80,80
: 91;0: šampon (2%) 100 ml 152,00
: 91;0: šampon (2%) 60 ml 115,80
: 91;0:63. nistatin
: 91;0: Nistatin draž. 10 po 500000ij 42,80
: 91;0: Nystatin kapi 24 ml(100000ij/ml) 52,30
: 91;0: vaginalete 15 po 100000ij 54,20
: 91;0: mast 5g (100000ij/g) 28,50
: 91;0: mast 20g (100000ij/g) 76,00
: 91;0:64. flukonazol
: 91;0: Flukonazol kaps. 7 po 50 mg 340,50
: 91;0: Fluconal kaps. 7 po 100 mg 453,50
: 91;0: kaps. 1 po 150 mg 273,50
: 91;0:65. aciklovir
: 91;0: Aciklovir tabl. 25 po 200 mg 389,50
: 91;0: Virocul tabl. 25 po 400 mg 467,00
: 91;0: krem (5%) 5g 76,00
: 91;0: mast za oči (3%) 4.5g 33,30
: 91;0:66. interferon alfa-leukocitarni humani
: 91;0: Interferon RN inj. sc im 1 po 2 ml(500000ij/ml) 1005,10
: 91;0: Interferon kapi za oči 1 po 7 ml(30000ij/ml) 114,90
: 91;0: Toferon alpha kapi za oči 6 ml (25000ij/ml) 98,10
: 91;0: Humani leukocitarni purifikovani interferon-alfa mast 5g (30000ij/g) 98,50
: 91;0: mast 5 g (25000ij/g) 98,10
: 91;0: inj. sc im 1 po 1 Mij 1002,10
: 91;0: inj. sc im 2 po 1 Mij 2004,50
: 91;0: inj. sc im 3 po 1 Mij 3010,70
: 91;0:67. zidovudin
: 91;0: Zidosan kaps. 100 po 100 mg 3247,20
: 91;0:68. etambutol hlorid
: 91;0: Myambutol tabl. 100 po 400 mg 199,50
: 91;0: Etamol
: 91;0:69. izoniazid
: 91;0: Isoniazid tabl. 100 po 50 mg 61,80
: 91;0:70. streptomicin sulfat
: 91;0: Streptomicin sulfat prašak za inj. im 50 po 1g 522,50
: 91;0:71. rifampicin
: 91;0: Rifampicin kaps. 104 po 150 mg 427,50
: 91;0: Riftan kaps. 104 po 300 mg 646,00
: 91;0: Rifamor kaps. 16 po 300 mg 104,50
: 91;0: kaps. 100 po 300 mg 621,30
: 91;0:72. sulfometoksazol + trimetoprim
: 91;0: Bactrim tabl. 20 po (400 mg + 80 mg) 59,90
: 91;0: Trimosul tabl. (za decu) 20 po 120 mg 23,80
: 91;0: Bioprim sirup 100 ml (240 mg/5 ml) 66,50
: 91;0: Kotrimoksazol koncentrat za inf. 50 po 480 mg/5 ml 693,50
: 91;0: Trimosazol
: 91;0: Bactimol
: 91;0:73. sulfagvanadin
: 91;0: Sulfaguanadin tabl. 20 po 500 mg 48,10
: 91;0:74. laktobacillus acidophilus
: 91;0: Lactovaccina inj. im 4 po 0.5 ml 74,90
: 91;0:75. mebendazol
: 91;0: Mebendazol tabl. 6 po 100 mg 42,80
: 91;0: Soltrik suspenzija 30 ml (100 mg/5 ml) 52,30
: 91;0:76. fusidin
: 91;0: Stanicid draž. 36 po 250 mg 2280,00
: 91;0: Fusidin sirup 90 ml (50 mg/ml) 1140,00
: 91;0: mast (2%) 10g 294,50
: 91;0: mast (2%) 15g 435,10
: 91;0: mast (2%) 30g 751,50
: 91;0: gaza 10 po 10 cm (impregnisana sa 2% masti) 199,50
: 91;0:77. metronidazol
: 91;0: Dilan infuzija 100 ml (5 mg/ml) 100,70
: 91;0: Orvagil tabl. 20 po 250 mg 57,00
: 91;0: Orvagil D tabl. 20 po 400 mg 66,50
: 91;0: Colpocin T gel(0,75%) 30g 98,40
: 91;0: vagitorije 10 po 500 mg 80,80
: 91;0:78. rifamicin SV
: 91;0: Rifogal inj. im 5 po 125 mg/1.5 ml 72,20
: 91;0: inj. im 5 po 250 mg/3 ml 121,60
: 91;0: inj. iv inf 1 po 500 mg/10 ml 30,40
: 91;0:79. tinidazol
: 91;0: Triagil tabl. 4 po 500 mg 36,10
: 91;0:80. vinkristin sulfat
: 91;0: Onkokristin inj. iv inf 1 po 1 mg/ml 306,90
: 91;0:81. ciklofosfamid
: 91;0: Ciklofosfamid prašak za inj. iv 5 po 200 mg 363,90
: 91;0:82. cisplatin
: 91;0: Belplatin koncentrat za inf 1 po 100 ml (0.5 mg/ml) 1140,00
: 91;0: koncentrat za inf 1 po 20 ml (0.5 mg/ml) 260,30
: 91;0:83. karboplatin
: 91;0: Onkokarbin prašak za inf 1 po 15 ml (10 mg/ml) 2312,30
: 91;0:84. metotreksat
: 91;0: Beltreks inj. im iv inf 1 po 5 ml (10 mg/ml) 106,40
: 91;0:85. levotiroksin natrijum
: 91;0: Tivoral tabl. 50 po 100 mcg 42,80
: 91;0:86. tiamazol
: 91;0: Tiamazol tabl. 20 po 20 mg 80,70
: 91;0:87. insulin svinjski amorfni 30% + insulin svinjski
: 91;0: kristalni 70%
: 91;0: Insulin lente SPP inj. sc. 1 po 10 ml(40ij/ml) 261,00
: 91;0: Monotard MC
: 91;0:88. insulin humani amorfni 30% + insulin humani
: 91;0: kristalni 70%
: 91;0: Insulin lente HM inj. sc. 1 po 10 ml(40ij/ml) 311,00
: 91;0: Monotard HM 40 inj. sc. 1 po 10 ml (100ij/ml) 957,00
: 91;0: Monotard HM
: 91;0:89. insulin humani izofan
: 91;0: Isofan insulin HM inj. sc. 1 po 10 ml(40ij/ml) 311,00
: 91;0: Insulatard HM inj. sc. 1 po 10 ml(100ij/ml) 957,00
: 91;0: Insulatard HM 40 suspenzija za injekcije, karpula 5 po 3 ml (100ij/ml) 1754,00
: 91;0: Insulatard HM Penfill
: 91;0:90. insulin humani kristalni
: 91;0: Inutral HM inj. sc. 1 po 10 ml(40ij/ml) 311,00
: 91;0: Actrapid HM inj. sc. im/iv 1 po 10 ml (100ij/ml) 957,00
: 91;0: Actrapid HM 40 rastvor za injekcije, karpula 5 po 3 ml (100ij/ml) 1754,00
: 91;0: Actrapid HM Penfill
: 91;0:91. insulin svinjski kristalni
: 91;0: Inutral SPP inj. sc. 1 po 10 ml(40ij/ml) 261,00
: 91;0: Actrapid MC
: 91;0:92. insulin humani kristalni 10% + insulin humani
: 91;0: protamin izofan 90%
: 91;0: Midžtard 10 HM Penfill suspenzija za injekcije, karpula 5 po 3 ml (100ij/ml) 1754,00
: 91;0:93. insulin humani kristalni 20% + insulin humani
: 91;0: protamin izofan 80%
: 91;0: Midžtard 20 HM Panfill suspenzija za injekcije, karpula 5 po 3 ml (100ij/ml) 1754,00
: 91;0:94. insulin humani kristalni 30% + insulin humani
: 91;0: protamin izofan 70%
: 91;0: Midžtard 30 HM inj. sc. 1 po 10 ml(40ij/ml) 311,00
: 91;0: Midžtard 30 HM Penfill inj. sc. 1 po 10 ml (100ij/ml) 957,00
: 91;0: suspenzija za injekcije, karpula 5 po 3 ml (100ij/ml) 1754,00
: 91;0:95. insulin humani kristalni u suspenziji
: 91;0: Ultratard HM 40 inj. sc. 1 po 10 ml (40ij/ml) 311,00
: 91;0: Ultratard HM inj. sc. 1 po 10 ml (100ij/ml) 957,00
: 91;0:96. glikvidon
: 91;0: Beglynor tabl. 60 po 30 mg 218,50
: 91;0:97. hlorpropamid
: 91;0: Chlorpropamid tabl. 30 po 250mg 29,90
: 91;0: Normoglik
: 91;0:98. glibenklamid
: 91;0: Deonil tabl. 30 po 5 mg 55,10
: 91;0: Glibenklamid
: 91;0:99. gliklazid
: 91;0: Predian tabl. 30 po 80 mg 133,00
: 91;0: Glioral tabl. 60 po 80 mg 266,00
: 91;0: Gliklazid
: 91;0: Glikosan
: 91;0:100. metformin hlorid
: 91;0: Tefor tabl. 30 po 500 mg 61,80
: 91;0: Aglikem
: 91;0: Gluformin
: 91;0:101. kortikotrofin
: 91;0: ACTH prašak za inj. sc im inf 5 po 25 ij+1ml rastvarača 285,00
: 91;0:102. hidrokortizon
: 91;0: Hydrocortison tabl. 20 po 20 mg 95,00
: 91;0: Hidrokortizon inj. (suspenzija) ia 1 po 10 ml(25mg/ml 76,00
: 91;0: mast za oči (1%) 5g 42,80
: 91;0: mast (1%) 15 g 114,00
: 91;0: krem (1%) 15 g 114,00
: 91;0: mast (2,5%) 5g 47,50
: 91;0: mast (2,5%) 15 g 117,10
: 91;0: krem (2,5%) 15 g 117,10
: 91;0:103. hidrokortizon natrijum sukcinat
: 91;0: Hidrokortizon prašak za inj. im iv inf 1 po 100 mg/2ml 57,00
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 1 po 500 mg/4ml 123,50
: 91;0:104. prednizon
: 91;0: Prednison tabl. 10 po 5 mg 17,60
: 91;0: Pronison tabl. 20 po 5 mg 35,10
: 91;0: Prednizon tabl. 20 po 20 mg 85,50
: 91;0:105. deksametazon
: 91;0: Dedžason tabl. 50 po 0.5 mg 66,50
: 91;0: inj. im iv pa 25 po 4 mg/ml 209,00
: 91;0:106. metilprednizolon
: 91;0: Lemod tabl. 20 po 4 mg 104,50
: 91;0: šumeže tablete 20 po 16 mg 296,40
: 91;0:107. metilprednizolon
: 91;0: Nirypan tabl. 20 po 8 mg 323,00
: 91;0: tabl. 20 po 4 mg 140,60
: 91;0:108. metilprednizolon natrijum sukcinat
: 91;0: Lemod solu prašak za inj. im iv inf 15 po 20 mg/ml 427,50
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 15 po 40 mg/ml 731,50
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 1 po 125 mg/2 ml 99,80
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 1 po 500 mg/7.8 ml 351,50
: 91;0:109. metilprednizolon natrijum sukcinat
: 91;0: Nirypan solubile prašak za inj. im iv inf 15 po 20 mg/ml 617,50
: 91;0: Nirypan solubile forte prašak za inj. im iv inf 15 po 40 mg/ml 1045,00
: 91;0:110. metilprednizolon acetat
: 91;0: Lemod depo inj. (suspenzija) im ia 10 po 40 mg/ml 484,50
: 91;0:111. medroksiprogesteron acetat
: 91;0: Dugen tabl. 100 po 100 mg 1838,30
: 91;0: inj. im 1 po 500 mg/3.3 ml 148,20
: 91;0:112. linestrenol
: 91;0: Endometril tabl. 30 po 5 mg 111,20
: 91;0:113. testosteron enantat
: 91;0: Testosteron depo inj. im 5 po 250 mg/ml 247,00
: 91;0:114. estradiol
: 91;0: Oestradiol inj. im 5 po 10 mg/ml 114,00
: 91;0:115. klomifen citrat
: 91;0: Klomifen tabl. 10 po 50 mg 29,00
: 91;0:116. hidroksiprogesteron kaproat
: 91;0: Progesteron depo inj. im 5 po 250 mg/ml 399,00
: 91;0:117. progesteron + estradiol benzoat
: 91;0: Lutestrol inj. im 5 po (20 mg+2 mg)/1ml 114,00
: 91;0:118. alfakalcidol
: 91;0: Alpha D3 kaps. 50 po 0.25 mcg 370,50
: 91;0:119. tokoferil acetat
: 91;0: Vitamin E forte kaps. 25 po 100 mg 105,50
: 91;0:120. menadion natrijum hidrogensulfit
: 91;0: Kavitamin draž. 20 po 10 mg 71,30
: 91;0:121. askorbinska kiselina
: 91;0: Vitamin C tabl. 250 po 500 mg 284,10
: 91;0: inj. im iv 50 po 500 mg/5 ml 399,00
: 91;0: tabl. 20 po 500 mg 24,70
: 91;0: tabl. 30 po 50 mg 19,00
: 91;0: tabl. 10 po 500 mg 15,20
: 91;0: tabl. 500 po 500 mg 617,50
: 91;0:122. dekspantenol
: 91;0: Panthenol oriblete 20 po 120 mg 38,00
: 91;0: Pantenol mast (5%) 30g 58,00
: 91;0:123. pirodiksin hlorid
: 91;0: Bedodžin tabl. 20 po 20 mg 23,80
: 91;0: Piridoksin inj. im iv 50 po 50 mg/2 ml 218,50
: 91;0: Vitamin B6 inj. im iv 50 po 250 mg/5 ml 285,00
: 91;0:124. tiamin hlorid
: 91;0: Vitamin B1 inj. im iv 50 po 100 mg/ml 104,50
: 91;0: inj. im iv 50 po 250 mg/2 ml 152,00
: 91;0:125. cijanokobalamin
: 91;0: Vitamin B12 inj. im 100 po 100 mcg/ml 218,50
: 91;0: inj. im 100 po 500 mcg/ml 247,00
: 91;0:126. hidroksokobalamin
: 91;0: OHB12 inj. im 5 po 2500 mcg/2 ml 114,00
: 91;0:127. kalcijum glukonat + askorbinska kiselina
: 91;0: Kaltegal tabl. za žvakanje 20 po (500 mg+50 mg) 42,80
: 91;0:128. retinol + ergokalciferol
: 91;0: ADvit kapi(uljani rastvor)10 ml(22522ij+5000ij)/ml 59,90
: 91;0: Vitamin AD kapi(uljani rastvor) 100 ml(22522ij+5000ij)/ml 146,30
: 91;0: kaps. 200 po (3750ij+370ij+37.5 mg ribljeg ulja) 116,90
: 91;0:129. retinol + holekalciferol
: 91;0: Vitamin A + D3 kapi (vodeni rastvor)15 ml (6000ij+6000ij)/ml 69,40
: 91;0:130. B1 + B2 + kalcijum pantotenat + B6 + B12 + PP + PABA
: 91;0: Polivit B lio amp 5 po (40mg + 4mg +10mg + 8mg + 4mcg + 100mg + 0mg) 119,70
: 91;0: Bevipledž draž. 30 po (4mg + 5mg + 5mg + 2mg + 1mcg + 25mg + 20mg) 28,50
: 91;0: draž. 30 po (5mg + 5mg + 5mg + 2mg + 1mcg + 25mg + 20mg) 28,50
: 91;0:131. askorbinska kiselina + tokoferol acetat
: 91;0: VitEviC tabl. 10 po (250 mg+200 mg) 64,60
: 91;0: tabl. 20 po (250 mg + 200 mg) 84,60
: 91;0: tabl. 500 po (250 mg+200 mg) 2355,10
: 91;0:132. kalijum
: 91;0: Rekafarm tabl. 40 po 1 g kalijum hlorida (13.4 mmol kalijuma) 59,60
: 91;0: Kalium
: 91;0:133. dimenhidrinat
: 91;0: Dramamine tabl. 10 po 50 mg 42,80
: 91;0:134. feniramin
: 91;0: Avil tabl. 20 po 50 mg 42,80
: 91;0: sirup 100 ml (15 mg/5 ml) 58,90
: 91;0:135. hlorfenamin maleat
: 91;0: Lentostamin kaps. 20 po 12 mg 95,00
: 91;0:136. prometazin
: 91;0: Phenergan ž draž. 50 po 25 mg 71,30
: 91;0: sirup 100 ml (5 mg/5 ml) 52,30
: 91;0: krem(2%)25g 61,80
: 91;0:137. astemizol
: 91;0: Astemisan tabl. 20 po 10 mg 99,80
: 91;0:138. terfenadin
: 91;0: Bronal tabl. 20 po 60 mg 52,30
: 91;0: Tefen sirup 100 ml (30 mg/5 ml) 64,60
: 91;0: tabl. 10 po 60 mg 40,90
: 91;0: sirup 120 ml (30 mg/5 ml) 71,30
: 91;0:139. alendronat natrijum
: 91;0: Alendronat tabl. 20 po 10 mg 86,40
: 91;0:140. klemastin
: 91;0: Alergosan tabl. 20 po 1 mg 85,50
: 91;0:141. loratadin
: 91;0: Pressing tabl. 10 po 10 mg 106,00
: 91;0: Loratadin tabl. 20 po 10 mg 203,00
: 91;0: Loradin šumeže tabl. 10 po 10 mg 122,00
: 91;0: sirup 120 ml (5 mg/5 ml) 165,70
: 91;0: suspenzija 120 ml (5 mg/5 ml) 165,70
: 91;0:142. gvoždje III dekstran
: 91;0: Fededž inj. iv im 5 po 100 mg gvoždja/2 ml 132,10
: 91;0:143. gvoždje II sulfat
: 91;0: Ferro gradumet film tabl. 30 po 105 mg gvoždja 95,00
: 91;0:144. folna kiselina
: 91;0: Folan tabl. 20 po 5 mg 55,00
: 91;0:145. heparin natrijum
: 91;0: Heparin inj. iv inf 5 po 5000ij/ml 95,00
: 91;0: inj. iv inf 10 po 25000ij/5 ml 503,50
: 91;0: inj. sc 5 po 5000ij/0.25 ml 95,00
: 91;0:146. varfarin natrijum
: 91;0: Farin tabl. 30 po 5 mg 58,00
: 91;0:147. acenokumarol
: 91;0: Becenol tabl. 20 po 4 mg 145,40
: 91;0:148. tiklopidin hlorid
: 91;0: Ticlodidž film. tabl. 30 po 250 mg 381,00
: 91;0:149. dipiridamol
: 91;0: Persantin draž. 15 po 75 mg 40,90
: 91;0: inj. im iv 5 po 10 mg/2 ml 38,00
: 91;0:150. flufenazin hlorid
: 91;0: Metoten draž. 25 po 1 mg 28,50
: 91;0: Flufenazin draž. 25 po 5 mg 57,00
: 91;0:151. hlorpromazin hlorid
: 91;0: Largactil tabl. 50 po 25 mg 80,80
: 91;0:152. tioridazin hlorid
: 91;0: Tridžifen draž. 50 po 25 mg 71,30
: 91;0:153. haloperidol
: 91;0: Haloperidol tabl. 25 po 2 mg 33,30
: 91;0: tabl. 30 po 10 mg 52,30
: 91;0: inj. im iv 10 po 5 mg/ml 79,80
: 91;0: kapi 10 ml (2 mg/ml) 47,50
: 91;0:154. litijum karbonat
: 91;0: Litijum karbonat kaps. 100 po 300 mg 285,00
: 91;0:155. sulpirid
: 91;0: Sulpirid kaps. 30 po 50 mg 63,70
: 91;0:156. alprazolam
: 91;0: Ksalol tabl. 30 po 0.25 mg 28,50
: 91;0: Zadžan tabl. 30 po 0.5 mg 38,00
: 91;0: tabl. 30 po 1 mg 57,00
: 91;0:157. hlorazepat dikalijum
: 91;0: Tranedž kaps. 30 po 10 mg 61,80
: 91;0: kaps. 30 po 5 mg 55,10
: 91;0:158. lorazepam
: 91;0: Loram tabl. 30 po 1 mg 32,30
: 91;0: Lorazepam tabl. 20 po 2.5 mg 36,10
: 91;0: inj. im iv 50 po 2 mg/ml 237,50
: 91;0:159. midazolam
: 91;0: Flormidal tabl. 30 po 15 mg 370,50
: 91;0: inj. im iv inf 10 po 5 mg/5 ml 171,00
: 91;0: inj. im iv inf 50 po 15 mg/3 ml 1140,00
: 91;0:160. diazepam
: 91;0: Bensedin tabl/draž. 30 po 2 mg 23,80
: 91;0: Diazepam tabl./draž. 30 po 5 mg 28,50
: 91;0: Sedabenz tabl. 30 po 10 mg 38,00
: 91;0: inj. im iv 10 po 10 mg/2 ml 85,50
: 91;0: tabl. 20 po 2 mg 16,20
: 91;0: tabl. 20 po 5 mg 19,00
: 91;0: tabl. 20 po 10 mg 25,70
: 91;0: rastvor za rektalnu primenu 5 po 5 mg/2.5 ml 67,00
: 91;0:161. prazepam
: 91;0: Demetrin tabl. 20 po 10 mg 58,00
: 91;0:162. bromazepam
: 91;0: Bromazepam tabl. 30 po 1.5 mg 28,50
: 91;0: Andžilium tabl. 30 po 3 mg 38,00
: 91;0: Lesedan tabl. 30 po 6 mg 47,00
: 91;0: tabl. 20 po 6 mg 31,40
: 91;0:163. maprotilin
: 91;0: Maprotilin tabl. 30 po 25 mg 58,90
: 91;0: Maprotin tabl. 30 po 50 mg 104,50
: 91;0:164. mianserin hlorid
: 91;0: Miansan film. tabl. 14 po 30 mg 122,60
: 91;0: film. tabl. 28 po 30 mg 245,00
: 91;0: film. tabl. 30 po 60 mg 524,40
: 91;0: film. tabl. 20 po 60 mg 350,00
: 91;0:165. fluoksetin hlorid
: 91;0: Flunirin kaps./tabl. 30 po 20 mg 1092,50
: 91;0: Flunisan
: 91;0:166. moklobemid
: 91;0: Auromid film. tabl. 60 po 150 mg 997,50
: 91;0:167. piracetam
: 91;0: Piracetam film. tabl. 60 po 400 mg 220,30
: 91;0: tabl. 60 po 800 mg 335,00
: 91;0:168. halotan
: 91;0: Halothan rastvor za inhalaciju 50 ml 206,20
: 91;0:169. bupivakain
: 91;0: Vedželit inj.(0.25%)10 po 5 ml 199,50
: 91;0: inj.(0.25%)10 po 10 ml 300,20
: 91;0: inj.(0.5%)10 po 5 ml 220,40
: 91;0: inj.(0.5%)10 po 10 ml 332,50
: 91;0:170. kartikain hlorid
: 91;0: Cystocain 2% inj. 5 po 10 ml (20 mg/ml) 117,80
: 91;0:171. kartikain hlorid + adrenalin hlorid
: 91;0: Cystocain 2% A inj. 5 po 10 ml (20 mg + 0.006 mg)/ml 117,80
: 91;0: Cystocain DS inj. 50 po (80 mg + 0.012 mg)/2 ml 472,20
: 91;0:172. lidokain hlorid
: 91;0: Lidokain hlorid inj. (1%)10 po 20 mg/2 ml 58,90
: 91;0: Lidocaine inj. (1%)10 po 35 mg/3.5 ml 79,80
: 91;0: inj. (1%)50 po 20 mg/2 ml 294,50
: 91;0: inj. (1%)50 po 35 mg/3.5 ml 399,00
: 91;0: inj. (2%)50 po 40 mg/2 mi 305,00
: 91;0: gel (2%) 30g 76,00
: 91;0:173. lidokain hlorid + adrenalin hlorid
: 91;0: Lidokain adrenalin inj. 50 po (40 mg + 0.025 mg)/2 ml 314,50
: 91;0:174. fenobarbiton
: 91;0: Fenobarbiton tabl. 30 po 15 mg 25,70
: 91;0: Phenobarbiton tabl. 10 po 100 mg 37,20
: 91;0: tabl. 30 po 100 mg 111,20
: 91;0: prašak za inj. im iv 5 po 220 mg/2 ml 280,30
: 91;0:175. gama-aminohidroksibuterna kiselina
: 91;0: Gamibetal tabl. 20 po 250 mg 133,00
: 91;0:176. klonazepam
: 91;0: Rivotril tabl. 50 po 0.5 mg 74,10
: 91;0: tabl. 30 po 2 mg 90,30
: 91;0:177. karbamazepin
: 91;0: Karbapin tabl. 50 po 200 mg 123,50
: 91;0:178. natrijum valproat
: 91;0: Eftil film tabl. 30 po (333 mg + 145 mg valproinske kiseline) 503,50
: 91;0: sirup 150 ml (5.746g/100 ml) 355,80
: 91;0:179. prociklidin hlorid
: 91;0: Procipar tabl. 30 po 5 mg 38,00
: 91;0:180. triheksifenidil hlorid
: 91;0: Artane tabl. 100 po 2 mg 66,50
: 91;0: Hedžifen tabl. 100 po 5 mg 85,50
: 91;0:181. levodopa + benzerazid hlorid
: 91;0: Madopar tabl. 100 po (200 mg+50 mg) 1140,00
: 91;0:182. levodopa + benzerazid hlorid
: 91;0: Madopar HBS kaps. 100 po (100 mg + 25 mg) 558,60
: 91;0:183. selegilin hlorid
: 91;0: Juprenil tabl. 50 po 5 mg 171,00
: 91;0:184. acetilsalicilna kiselina+askorbinska kiselina
: 91;0: Midol C šumeže tabl. 10 po (400 mg+240 mg) 47,50
: 91;0: Influvit C šumeže tabl. 20 po (400 mg+240 mg) 85,50
: 91;0: tabl. 10 po (325 mg+250 mg) 28,50
: 91;0: tabl. 20 po (325 mg+250 mg) 47,50
: 91;0: tabl. 500 po (325 mg + 250 mg) 1140,00
: 91;0:185. acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kodein
: 91;0: Dikalm tabl. 10 po (250 mg + 250 mg + 10 mg) 28,50
: 91;0: tabl. 20 po(250 mg+250 mg+10 mg) 52,30
: 91;0: tabl 500 po (250 mg+250 mg+10 mg) 1147,00
: 91;0:186. acetilsalicilna kiselina + paracetamol+kofein
: 91;0: Oldon tabl. 1000 po (300 mg + 200 mg + 50 mg) 1900,00
: 91;0:187. karbamazepin + etodolak
: 91;0: Novokomb tabl. 20 po (100 mg + 100 mg) 180,50
: 91;0:188. lizin acetilsalicilna kiselina
: 91;0: Lasdol prašak za inj. im iv inf 20 po 1g (bez rastvarača) 377,20
: 91;0: prašak za inj. im iv inf 30 po 2g+5 ml vode za injekcije 794,20
: 91;0:189. metamizol natrijum
: 91;0: Analgin inj. im iv 50 po 2.5g/5 ml 522,50
: 91;0: Baralgin M inj. im iv 5 po 2.5g/5 ml 58,90
: 91;0: Novalgetol tabl. 10 po 500 mg 22,00
: 91;0: tabl. 500 po 500 mg 905,00
: 91;0:190. paracetamol
: 91;0: Paracetamol tabl. 10 po 500 mg 20,00
: 91;0: Febricet tabl. 20 po 500 mg 33,30
: 91;0: Miralgin tabl. 500 po 500 mg 331,60
: 91;0: PCM-Hemofarm sirup 100 ml (120 mg/5 ml) 42,80
: 91;0: Sanicet supozitorije 5 po 200 mg 49,40
: 91;0: Paracet supozitorije 10 po 120 mg 63,90
: 91;0: Parogal šumeže tabl. 10 po 500 mg 67,30
: 91;0: šumeže tabl. 20 po 500 mg 106,30
: 91;0:191. paracetamol + askorbinska kiselina
: 91;0: Febricet C šumeže tabl. 10 po (330 mg+200 mg) 49,40
: 91;0:192. paracetamol + propifenazon + kofein
: 91;0: Kofameks tabl. 500 po (200 mg + 200 mg + 50 mg) 949,10
: 91;0: tabl. 20 po (200 mg + 200 mg + 50 mg) 42,80
: 91;0:193. paracetamol + propifenazon + kofein + kodein
: 91;0: Cafemin tabl. 500 po (250 mg + 210 mg + 50 mg + 10 mg) 933,40
: 91;0: Kafedon tabl. 10 po (250 mg + 210 mg + 50 mg + 10 mg) 23,20
: 91;0: Caffebol
: 91;0:194. acetilsalicilna kiselina
: 91;0: Anbol tabl. 20 po 100 mg 19,00
: 91;0: Aspicor tabl. 30 po 100 mg 28,50
: 91;0: Midol tabl. 500 po 300 mg 475,00
: 91;0: Novandol tabl. 20 po 500 mg 30,40
: 91;0: Acetysal tabl. 500 po 500 mg 617,50
: 91;0: Cor-as-100
: 91;0: Acetisal
: 91;0:195. acetilsalicilna kiselina
: 91;0: Acetisal PH 8 tabl. 500 po 500 mg 712,50
: 91;0:196. lizin acetilsalicilna kiselina + metoklopramid
: 91;0: Famalgin tabl. 10 po (450 mg + 5 mg) 61,80
: 91;0: tabl. 20 po (450 mg + 5 mg) 90,30
: 91;0:197. tramadol hlorid
: 91;0: Tramadol kaps. 20 po 50 mg 97,90
: 91;0: Trodon retard tabl. 10 po 100 mg 105,50
: 91;0: Sintradon retard tab. 30 po 100 mg 316,00
: 91;0: kapi 10 ml (100 mg/ml) 108,30
: 91;0: supozitorije 5 po 100 mg 53,20
: 91;0: inj. sc im iv inf 5 po 50 mg/ml 64,60
: 91;0: inj. sc im iv inf 5 po 100 mg/2 ml 90,30
: 91;0: inj. sc im iv inf 50 po 50 mg/ml 727,70
: 91;0: inj. sc im iv inf 50 po 100 mg/2 ml 1009,90
: 91;0:198. fentanil citrat
: 91;0: Fentanil inj. im iv 50 po 0.5 mg/10 ml 2375,00
: 91;0: Hefanil inj. im iv 10 po 0.1 mg/2 ml 171,00
: 91;0: Leskin inj. im iv 50 po 0.1 mg/2 ml 855,00
: 91;0: inj. im iv 10 po 0.5 mg/10 ml 475,00
: 91;0:199. metadon hlorid
: 91;0: Metadon kapi 10 ml (10 mg/ml) 71,30
: 91;0: tabl. 20 po 5 mg 71,30
: 91;0:200. morfin
: 91;0: Morphini hydrochloridum inj. sc iv 5 po 20 mg/ml 382,90
: 91;0:201. tilidin hlorid
: 91;0: Valoron kapi 10 ml (100 mg/ml) 150,10
: 91;0: supozitorije 5 po 75 mg 72,20
: 91;0:202. bacitracin + hidrokortizon
: 91;0: Corticin mast za oči 3.5g (1000ij + 10 mg)/g 32,30
: 91;0:203. neomicin sulfat + deksametazon
: 91;0: Dedžamethason-neomycin kapi za oči (0,5%+0,1%) 10 ml 104,50
: 91;0: Neodeksacin kapi za oko i uho (0.5% + 0.1%) 5 ml 60,80
: 91;0:204. gentamicin sulfat
: 91;0: Gentokulin kapi za oči (0.3%) 10 ml 57,00
: 91;0:205. prednizolon acetat
: 91;0: Oftalmol kapi za oči (0.5%) 5 ml 61,80
: 91;0:206. nafazolin hlorid + borna kiselina
: 91;0: Hemokulin kapi za oči (0.03% + 1.5%) 10 ml 40,90
: 91;0:207. tetrizolin hlorid
: 91;0: Montevizin kapi za oči (0.05%) 10 ml 42,80
: 91;0:208. timolol maleat
: 91;0: Glaumol kapi za oči (0.5%) 5 ml 85,50
: 91;0: Timadren kapi za oči (0.25%) 5 ml 76,00
: 91;0:209. pilokarpin hlorid
: 91;0: Miokarpin kapi za oči (1%) 10 ml 64,60
: 91;0: kapi za oči (2%) 10 ml 66,50
: 91;0:210. atropin sulfat
: 91;0: Hemotropin kapi za oči (0,5%) 10 ml 42,80
: 91;0: kapi za oči (1%) 10 ml 57,00
: 91;0:211. ciklopentolat hlorid
: 91;0: Ciklopen kapi za oči (0.5%) 5 ml 55,10
: 91;0: kapi za oči (1%) 5 ml 65,10
: 91;0:212. acetazolamid
: 91;0: Diamodž tabl. 25 po 250 mg 90,30
: 91;0:213. tetrakain hlorid
: 91;0: Tetrakain kapi za oči (0.5%) 10 ml 68,40
: 91;0:214. tirotricin + prednizolon + tetrakain
: 91;0: Otol H kapi za uši 10 ml (0.01% + 0.1% + 1%) 59,90
: 91;0:215. hipromeloza
: 91;0: Ocutal kapi za oči (0.5%) 15 ml 82,70
: 91;0: Hemodrops kapi za oči (0.5%) 10 ml 59,90
: 91;0:216. kalcijum dobesilat
: 91;0: Dodžium kaps. 30 po 500 mg 139,70
: 91;0:217. lanatozid C
: 91;0: Cedigalin tabl. 20 po 0,25 mg 33,30
: 91;0: kapi 10 ml (1 mg/ml) 61,80
: 91;0: inj. im iv 6 po 0.4 mg/2 ml 65,60
: 91;0:218. digoksin
: 91;0: Dilacor tabl. 20 po 0.25 mg 24,70
: 91;0: Digodžin inj. iv inf 6 po 0.25 mg/2 ml 57,00
: 91;0: kapi 10 ml (0,75 mg/ml) 36,10
: 91;0:219. metildigoksin
: 91;0: Dimekor tabl. 60 po 0.1 mg 80,80
: 91;0: inj. iv 10 po 0.2 mg/2 ml 80,80
: 91;0:220. meksiletin hlorid
: 91;0: Minsetil kaps. 50 po 200 mg 374,80
: 91;0: inj. iv inf 5 po 250 mg/10 ml 113,10
: 91;0:221. prajmalijum bitartarat
: 91;0: Prajmalin tabl. 50 po 20 mg 487,00
: 91;0:222. propafenon hlorid
: 91;0: Profenan film tabl. 50 po 150 mg 209,00
: 91;0: Propafen film tabl. 50 po 300 mg 313,50
: 91;0: inj. iv inf. 10 po 35 mg/10 ml 153,90
: 91;0:223. amjodaron hlorid
: 91;0: Amiodaron tabl. 60 po 200 mg 465,50
: 91;0:224. disopiramid
: 91;0: Korapeis kaps. 100 po 150 mg 285,00
: 91;0:225. gliceril trinitrat
: 91;0: Mionitrat lingvalete 40 po 0.5 mg 43,70
: 91;0: Nirmin mast (2%) 50g 67,50
: 91;0: Nitro Farm Retard mast (2%) 40g 67,50
: 91;0: Nitroglicerin inj. iv 50 po 1 mg/1.6 ml 213,80
: 91;0: Nitropen spray koncentrat za inf. 50 po 5 mg/1,6 ml 678,30
: 91;0: retard kaps. 20 po 2.5 mg 32,30
: 91;0: sprej za sublingvalnu upotrebu 4,5 ml (8mg/ml) 140,00
: 91;0:226. izosorbid 5 mononitrat
: 91;0: Monosan tabl. 30 po 20 mg 54,20
: 91;0: Izomonit retard kaps. 16 po 40 mg 61,80
: 91;0: Ancorbid tabl. 30 po 40 mg 71,30
: 91;0: Monizol
: 91;0:227. pentaeritritil tetranitrat
: 91;0: Dilcoran 80 tabl. 20 po 80 mg 92,20
: 91;0: Lentrat 50 kaps. 20 po 50 mg 77,90
: 91;0: Lentonitrat 50
: 91;0:228. molsidomin
: 91;0: Lopion tabl. 30 po 2 mg 85,50
: 91;0: Lopion retard tabl. 20 po 8 mg 120,70
: 91;0: Lopion forte tabl. 30 po 4 mg 105,70
: 91;0: Molicor
: 91;0:229. izosorbid dinitrat
: 91;0: Cornilat kaps./tabl. 20 po 20 mg 40,90
: 91;0: Difutrat retard kaps. 60 po 20 mg 180,50
: 91;0: Isosorb retard retard kaps. 20 po 60 mg 180,50
: 91;0: Maycor sprej 20 ml (1.25 mg/dozi) 151,10
: 91;0:230. nifedipin
: 91;0: Nifedipin tabl. 50 po 10 mg 49,40
: 91;0: Nifelat retard tabl. 30 po 20 mg 47,50
: 91;0: Nifelat P retard kaps. 30 po 20 mg 47,50
: 91;0: Nipidin
: 91;0:231. verapamil
: 91;0: Izopamil draž. 30 po 40 mg 27,60
: 91;0: Vepamil draž. 50 po 80 mg 84,60
: 91;0: Verapamil film. tabl. 45 po 80 mg 76,00
: 91;0: draž. 20 po 120 mg 59,90
: 91;0: inj. iv 50 po 5 mg/2 ml 237,50
: 91;0:232. amlodipin
: 91;0: Amlopin tabl. 20 po 5 mg 218,50
: 91;0: Alopres tabl. 20 po 10 mg 302,10
: 91;0: Amlodipin
: 91;0: Vazotal
: 91;0:233. nikardipin hlorid
: 91;0: Bacri draž. 50 po 20 mg 188,10
: 91;0:234. nitrendipin
: 91;0: Nitrepin tabl. 20 po 10 mg 33,30
: 91;0: Stadipin tabl. 20 po 20 mg 61,80
: 91;0:235. nizoldipin
: 91;0: Nizoldin tabl. 20 po 10 mg 133,00
: 91;0: tabl. 20 po 5 mg 80,80
: 91;0:236. diltiazem hlorid
: 91;0: Tilzem tabl. 30 po 60 mg 90,30
: 91;0: Cortiazem retard tabl. 30 po 90 mg 133,00
: 91;0: Angiazem retard kaps. 30 po 90 mg 133,00
: 91;0:237. cilazapril
: 91;0: Prilazid film tabl. 30 po 0.5 mg 133,00
: 91;0: film tabl. 30 po 1 mg 247,00
: 91;0: film tabl. 30 po 2.5 mg 456,00
: 91;0: film tabl. 30 po 5 mg 617,50
: 91;0:238. enalapril maleat
: 91;0: Enalapril film tabl. 20 po 5 mg 38,00
: 91;0: Prilenap film tabl. 20 po 10 mg 93,10
: 91;0: film tabl. 20 po 20 mg 137,80
: 91;0:239. kvinapril hlorid
: 91;0: Hemokvin film. tabl. 20 po 5 mg 88,40
: 91;0: film. tabl. 20 po 10 mg 273,60
: 91;0: film. tabl. 20 po 20 mg 497,80
: 91;0:240. lizinopril
: 91;0: Loril tabl. 20 po 5 mg 77,90
: 91;0: Lizinopril tabl. 20 po 10 mg 139,50
: 91;0: tabl. 20 po 20 mg 184,30
: 91;0:241. ramipril
: 91;0: Tritace tabl. 20 po 2.5 mg 188,10
: 91;0: tabl. 20 po 5 mg 264,10
: 91;0:242. metildopa
: 91;0: Methyldopa tabl. 20 po 250 mg 126,40
: 91;0: Metildopa
: 91;0:243. Indapamid
: 91;0: Arifon draž./tabl. 30 po 2.5 mg 132,10
: 91;0: Indapamid
: 91;0: Lescoprid
: 91;0:244. kaptopril
: 91;0: Katopil tabl. 40 po 12.5 mg 47,50
: 91;0: Zorkaptil tabl. 40 po 25 mg 108,30
: 91;0: Eukaptil tabl. 40 po 50 mg 156,80
: 91;0: Kaptopril
: 91;0: Captopril
: 91;0:245. doksazosin
: 91;0: Alphapres tabl. 30 po 1 mg 35,30
: 91;0: tabl. 30 po 2 mg 60,10
: 91;0:246. furosemid
: 91;0: Lasidž tabl. 10 po 40 mg 23,80
: 91;0: Furosemid tabl. 50 po 40 mg 109,30
: 91;0: inj. im iv 5 po 20 mg/2 ml 35,20
: 91;0: inj. im iv 50 po 20 mg/2 ml 332,50
: 91;0:247. amilorid + hidrohlortiazid
: 91;0: Hemopres tabl. 40 po (5 mg+50 mg) 66,50
: 91;0:248. amilorid + metiklotiazid
: 91;0: Lometazid tabl. 30 po (10 mg+5 mg) 50,40
: 91;0:249. bumetanid
: 91;0: Yurinedž tabl. 20 po 1 mg 57,00
: 91;0: Bumetanid inj. im iv inf 10 po 0.5 mg/2 ml 76,00
: 91;0:250. hidrohlorotiazid
: 91;0: Monozid tabl. 20 po 25 mg 42,80
: 91;0:251. manitol
: 91;0: Manitol infuzija (10%) 500 ml 72,20
: 91;0: infuzija (20%) 250 ml 72,20
: 91;0:252. spironolakton
: 91;0: Aldactone A tabl. 40 po 25 mg 95,00
: 91;0: Aldactone 100 tabl. 30 po 100 mg 247,00
: 91;0: Spironolakton
: 91;0:253. cilazapril + hidrohlorotiazid
: 91;0: Prilazid plus film tabl. 30 po (5 mg + 12.5 mg) 798,00
: 91;0:254. dihidroergokristin mesilat + klopamid + rezerpin
: 91;0: Acenosin draž. 50 po (0.5 mg + 5 mg + 0.lmg) 76,00
: 91;0:255. enalapril + hidrohlorotiazid
: 91;0: Prilenap HL tabl. 20 po (10 mg+12,5 mg) 94,00
: 91;0: Prilenap H tabl. 20 po (10 mg + 25 mg) 97,00
: 91;0:256. kvinapril hlorid + hidrohlorotiazid
: 91;0: Hemokvin plus film tabl. 20 po (10 mg+ 12.5 mg) 252,70
: 91;0: film tabl. 20 po (20 mg+12.5 mg) 418,00
: 91;0:257. ramipril + hidrohlorotiazid
: 91;0: Tritace plus tabl. 20 po (2.5 mg+12.5 mg) 211,90
: 91;0: tabl. 20 po (5 mg + 25 mg) 372,40
: 91;0:258. fenofibrat
: 91;0: Fenofibrat kaps. 50 po 100 mg 165,30
: 91;0:259. gemfibrozil
: 91;0: Sinelip film film tabl. 30 po 450 mg 237,50
: 91;0: Boluzin kaps. 56 po 300 mg 152,00
: 91;0:260. lovastatin
: 91;0: Lestatin tabl. 20 po 20 mg 349,60
: 91;0: Hipolip
: 91;0:261. simvastatin
: 91;0: Cholipam film tabl. 20 po 10 mg 360,00
: 91;0: film tabl. 20 po 20 mg 590,00
: 91;0:262. adrenalin hlorid
: 91;0: Adrenalin HCl 1:1000 inj. sc im iv 50 po 1 mg/ml 1771,80
: 91;0:263. dopamin hlorid
: 91;0: Dopamin koncentrat za inf. 5 po 50 mg/5 ml 230,40
: 91;0:264. etilefrin hlorid
: 91;0: Effortil tabl. 20 po 5 mg 36,10
: 91;0: kapi 15 ml (7.5 mg/ml) 66,50
: 91;0: inj. sc im inf 6 po 10 mg/ml 57,00
: 91;0:265. dihidroergotoksin mesilat
: 91;0: Fargin tabl. 20 po 1.5 mg 43,70
: 91;0: Redizork tabl. 20 po 4.5 mg 85,50
: 91;0: Redergin kapi 50 ml (1 mg/ml) 78,90
: 91;0: inj. sc im iv inf 50 po 0.3 mg/ml 254,60
: 91;0:266. ksantinol nikotinat
: 91;0: Complamin inj. im iv 50 po 300 mg/2 ml 190,00
: 91;0: koncentrat za inf. 10 po 1.5g/10 ml 142,50
: 91;0: retard. draž. 20 po 500 mg 28,50
: 91;0:267. pentoksifilin
: 91;0: Pentoksifilin draž./retard tabl. 20 po 400 mg 76,00
: 91;0: Pentodžyphillin inj. ia im iv inf 5 po 5 ml (20 mg/ml) 57,00
: 91;0: Pentoksilin
: 91;0: Damaton
: 91;0:268. pentoksifilin
: 91;0: Trental draž./retard tabl. 20 po 400 mg 92,20
: 91;0: tabl. 20 po 600 mg 115,60
: 91;0: inj. ia im iv inf 5 po 5 ml (20 mg/ml) 66,50
: 91;0:269. atenolol
: 91;0: Atenolol tabl 14 po 100 mg 47,50
: 91;0: Prinorm
: 91;0: Panapres
: 91;0:270. metoprolol
: 91;0: Presolol film. tabl. 30 po 100 mg 115,90
: 91;0: Metoprolol inj. iv 5 po 5 mg/5 ml 221,40
: 91;0: retard tabl. 28 po 200 mg 133,00
: 91;0:271. propranolol hlorid
: 91;0: Propranolol tabl. 50 po 40 mg 61,80
: 91;0:272. karvediol
: 91;0: Karviledž tabl. 30 po 12.5 mg 244,80
: 91;0: Karvedilol tabl. 28 po 6.25 mg 177,30
: 91;0: Milenol tabl. 28 po 12.5 mg 228,50
: 91;0: tabl. 28 po 25 mg 262,60
: 91;0:273. dimetil sulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol
: 91;0: Sinedol gel 40g (150 mg + 500 ij + 25 mg)/g 58,00
: 91;0:274. fluorometolon + neomicin sulfat + feniramin
: 91;0: Delmeson mast 10g (0.2 mg + 1.6 mg + 11.5 mg)/g 51,30
: 91;0: supozitorije 5 po (0.1 mg + 3.0 mg + 7.4 mg) 45,50
: 91;0:275. heparin natrijum + prednizolon + acetat +
: 91;0: polidokanol
: 91;0: Hepatrombin H supozitorije 10 po (120ij + 1.7 mg + 30 mg) 34,20
: 91;0: mast 20g (65ij + 2 mg + 30 mg)/g 36,10
: 91;0:276. efedrin hlorid
: 91;0: Efedrin kapi za nos (0.5%) 10 ml 38,00
: 91;0: kapi za nos (1%) 10 ml 42,80
: 91;0:277. fenilefrin hlorid + tramazolin hlorid
: 91;0: Adrianol kapi za nos (0.1%+0.15%) 10 ml 70,30
: 91;0: Adrianol T kapi za nos (0.05% + 0.05%) 10 ml 57,00
: 91;0:278. nafazolin hlorid
: 91;0: Imidin kapi za nos (0,1%) 10 ml 39,90
: 91;0: Nafazol kapi za nos (0.05%) 10 ml 31,40
: 91;0: Nafazolin
: 91;0: Novasol guttae
: 91;0: Rinalek
: 91;0:279. ksilometazolin hlorid + deksametazon
: 91;0: Sanicorten kapi za nos 10 ml (0.5 mg + 0,1 mg)/ml 39,90
: 91;0:280. ksilometazolin
: 91;0: Zolynd gtts dozirni sprej za nos 10 ml (1 mg/ml) 78,50
: 91;0: dozirni sprej za nos 10 ml (0.5 mg/ml) 60,50
: 91;0:281. ibuprofen + pseudoefedrin hlorid
: 91;0: Defrinol film tabl. 20 po (200 mg+30 mg) 57,00
: 91;0: sirup 100 ml (100 mg + 30 mg)/5 ml 128,30
: 91;0:282. triprolidin hlorid + pseudoefedrin hlorid
: 91;0: Rinasek tabl. 10 po (2.5 mg+60 mg) 47,50
: 91;0: sirup 100 ml (1.25 mg + 30 mg)/5 ml 73,20
: 91;0:283. paracetamol + askorbinska kiselina + feniramin maleat
: 91;0: Febricet cold prašak 8 kesica po 4g (500 mg + 200 mg + 25 mg)/kesica 96,00
: 91;0: Febricet cold junior prašak 8 kesica po 5g (280 mg+ 100 mg + 10 mg)/kesica 75,00
: 91;0:284. acetilcistein
: 91;0: NAC - Hemofarm šumeže tabl. 10 po 600 mg 92,00
: 91;0: šumeće tabl. 20 po 200mg 92,00
: 91;0:285. ambroksol hlorid
: 91;0: Ambrosan tabl. 30 po 30 mg 57,00
: 91;0: Mucofar sirup 100 ml (15 mg/5 ml) 85,50
: 91;0: Ambro - Hemofarm šumeže tabl. 10 po 60 mg 111,00
: 91;0: šumeže tabl. 20 po 30 mg 124,50
: 91;0:286. bromheksin hlorid
: 91;0: Bisolvon sirup 200 ml (4 mg/5 ml) 133,00
: 91;0: Bisolvon F rastvor 40 ml (2 mg/ml) 40,90
: 91;0: inj. sc im iv inf 5 po 4 mg/2 ml 51,30
: 91;0: tabl. 50 po 16 mg 117,80
: 91;0:287. karbocistein
: 91;0: Karbocistein sirup 200 ml (250 mg/5 ml) 84,60
: 91;0: Mucodyne sirup za decu 200 ml (125 mg/5 ml) 41,80
: 91;0: sirup 100 ml (250 mg/5 ml) 59,20
: 91;0: sirup 100 ml (125 mg/5 ml) 29,30
: 91;0: kaps. 30 po 375 mg 84,60
: 91;0: kaps. 32 po 375 mg 90,30
: 91;0:288. ketotifen fumarat
: 91;0: Ketotifen tabl 30 po 1 mg 47,50
: 91;0: Galitifen sirup 100 ml (1 mg/5 ml) 66,50
: 91;0:289. diprofilin
: 91;0: Hydrophyilin tabl 30 po 150 mg 48,10
: 91;0:290. fenoterol bromid
: 91;0: Berotec sprej 15 ml (0.2 mg/doza) 142,50
: 91;0:291. salbutamol sulfat
: 91;0: Aloprol tabl. 60 po 2 mg 80,80
: 91;0: Salbutamol sirup 100 ml (2 mg/5 ml) 42,80
: 91;0: Spalmotil rastvor za inhalaciju 10 ml (5 mg/ml) 57,00
: 91;0: sirup 200 ml (2 mg/5 ml) 80,80
: 91;0: sprej 10 ml (200 doza po 0.1 mg) 78,90
: 91;0:292. teofilin
: 91;0: Durofilin retard retard kaps. 40 po 125 mg 77,00
: 91;0: retard kaps. 40 po 250 mg 114,00
: 91;0:293. aminofilin
: 91;0: Aminofilin tabl 50 po 100 mg 66,50
: 91;0: Aminofilin retard retard tabl. 20 po 350 mg 71,30
: 91;0: Aminophyllinum inj. im iv inf 50 po 250 mg/10 ml 320,20
: 91;0:294. fenoterol bromid + ipratropijum
: 91;0: bromid
: 91;0: Berodual sprej 300 doza(0.05 mg+0.02 mg)/dozi 440,80
: 91;0: rastvor za inhalaciju 40 ml(0.5 mg + 0.25 mg)/ml 241,30
: 91;0:295. folkodin
: 91;0: Folkodin sirup (za decu) 100 ml (4 mg/5 ml) 58,90
: 91;0: sirup 200 ml (5 mg/5 ml) 70,30
: 91;0:296. kodein fosfat
: 91;0: Kodein fosfat tabl. 10 po 30 mg 56,10
: 91;0:297. dekstrometorfan bromid
: 91;0: Tuzodin sirup 200 ml (15 mg/5 ml) 100,70
: 91;0: tabl. 10 po 15 mg 50,40
: 91;0: tabl. 20 po 15 mg 85,50
: 91;0:298. butamirat citrat
: 91;0: Omnitus film tabl. 10 po 20 mg 61,80
: 91;0: Sinetus film tabl. 10 po 50 mg 85,50
: 91;0: sirup 200 ml (4 mg/5 ml) 104,50
: 91;0: kapi 100 ml (5 mg/ml) 55,10
: 91;0:299. almitrin dimesilat
: 91;0: Arminal film tabl. 30 po 50 mg 376,20
: 91;0:300. heksetidin
: 91;0: Hedžoral rastvor (0.1%) 200 ml 61,80
: 91;0:301. natrijum fluorid
: 91;0: Fluorogal tabl. 250 po 0.25 mg 52,30
: 91;0: tabl. 100 po lmg 47,50
: 91;0:302. polivinilpirolidon jod
: 91;0: Povidon jod rastvor za ispiranje usta i grla (0.85%) 50 ml 59,90
: 91;0: Arucid rastvor za ispiranje usta i grla (1%) 100 ml 62,00
: 91;0: Lenal jod vagitorije 14 po 200 mg 112,10
: 91;0: mast (10%) 40 g 107,40
: 91;0: mast (10%) 20 g 80,00
: 91;0: rastvor (7.5%) 100 ml 56,10
: 91;0: rastvor (10%) 100 ml 56,10
: 91;0: rastvor (10%) 500 ml 144,40
: 91;0: rastvor (10%) 5 l 1439,30
: 91;0: pena (7,5%) 500 ml 144,40
: 91;0: pena (7.5%) 5 l 1439,30
: 91;0:303. lidokain hlorid + akriflavin hlorid + tinktura
: 91;0: kamilice + tinktura mire
: 91;0: Dentadž rastvor 10g (34 mg + 3,5 mg + 1.5 ml + 0.04 ml) 39,90
: 91;0:304. hlorheksidin glukonat
: 91;0: Hibideks DAP rastvor (0,12%) 200 ml 81,70
: 91;0: Hibideks sprej (0,12%) 80 ml 130,20
: 91;0: rastvor za spoljašnju primenu (5%) 1 l 234,00
: 91;0:305. amilaza + lipaza + proteaza
: 91;0: Festal N draž. 20 po (4500FIPj + 6000FIPj + 300FIPj) 57,00
: 91;0: Pankreatin draž. 500 po (4500FIPj+6000FIPj+300FIPj) 1146,70
: 91;0: draž. 50 po (3500FIPj+4300FIPj+200FIPj) 90,30
: 91;0:306. amilaza + lipaza + proteaza + hemiceluloza + žuč
: 91;0: Digestal forte draž. 30 po (9000FIPj + 12000FIPj + 600FIPj + 50 mg + 25mg) 76,00
: 91;0: Digestal draž. 30 po (5000FIPj + 6000FIPj + 300FIPj + 50 mg + 25 mg) 68,40
: 91;0:307. aluminijum fosfat
: 91;0: Alfogel oralni gel 20 po 16 g 90,30
: 91;0:308. aluminijum hidroksid
: 91;0: Aluminijum hidroksid kaps. 100 po 400 mg 106,40
: 91;0:309. omeprazol
: 91;0: Omeprol kaps. 15 po 20 mg 454,10
: 91;0: Omeprazol kaps. 14 po 20 mg 424,00
: 91;0: kaps. 28 po 20 mg 816,00
: 91;0:310. bizmut subcitrat
: 91;0: Lesudž film. tabl. 28 po 300 mg (120 mg bizmut oksida) 177,00
: 91;0:311. famotidin
: 91;0: Famotidin film. tabl. 40 po 20 mg 161,50
: 91;0: Lecedil film. tabl. 20 po 40 mg 161,50
: 91;0: film. tabl. 30 po 20 mg 123,50
: 91;0: film. tabl. 30 po 40 mg 237,50
: 91;0:312. himekromon
: 91;0: Himekromon draž. 20 po 200 mg 52,30
: 91;0: Mendiadžon draž. 20 po 400 mg 79,80
: 91;0:313. skopolamin N-butilbromid
: 91;0: Buscopan draž. 20 po 10 mg 56,10
: 91;0: inj. sc im iv 6 po 20 mg/ml 76,00
: 91;0:314. metamizol + pitofenon + fenpiverinijum
: 91;0: Baralgetas tabl. 10 po (500 mg + 5 mg + 0.1 mg) 26,00
: 91;0: tabl. 100 po (500 mg + 5 mg + 0.1 mg) 122,30
: 91;0: inj. 5 po (2500 mg + 10 mg + 0.1 mg)/5 ml 66,50
: 91;0:315. trospijum hlorid
: 91;0: Spasmedž tabl. 20 po 5 mg 120,10
: 91;0: inj. im iv 10 po 0.2 mg/5 ml 129,00
: 91;0:316. cisaprid
: 91;0: Cisap tabl. 30 po 5 mg 99,80
: 91;0: tabl. 30 po 10 mg 180,50
: 91;0: inj. im 5 po 4 mg/2 ml 56,10
: 91;0: inj. im 5 po 10 mg/2 ml 74,10
: 91;0:317. metoklopramid
: 91;0: Klometol tabl. 30 po 10 mg 39,90
: 91;0: Ventromet sirup 100 ml (5 mg/5 ml) 45,60
: 91;0: inj. im iv 10 po 10 mg/2 ml 57,00
: 91;0:318. ondasetron hlorid
: 91;0: Avessa tabl. 10 po 4 mg 1563,70
: 91;0: inj. iv inf 5 po 4 mg/2 ml 1396,50
: 91;0:319. ondasetron hlorid
: 91;0: Ondasan tabl. 10 po 4 mg 855,00
: 91;0: tabl. 10 po 8 mg 1520,00
: 91;0: inj. iv inf 5 po 4 mg/2 ml 826,50
: 91;0:320. bisakodil
: 91;0: Dulcoladž draž. 30 po 5 mg 39,00
: 91;0: Panladž supozitorije 6 po 10 mg 49,40
: 91;0: supozitorije za decu 6 po 5 mg 39,90
: 91;0:321. natrijum laurilsulfoacetat + glicerol
: 91;0: Mediladž mikroklizme 6 po 5 ml 58,00
: 91;0:322. natrijum pikosulfat
: 91;0: Natrijum pikosulfat draž. 30 po 5 mg 42,80
: 91;0:323. loperamid hlorid
: 91;0: Loperamid tabl. 20 po 2 mg 36,10
: 91;0: kapi 15 ml (2 mg/ml = 25 kapi) 55,10
: 91;0:324. bifidobakterium bifidum
: 91;0: Liobif tabl. 20 po 109-1011 290,70
: 91;0: prašak 50 po 1 doza 1046,90
: 91;0:325. medicinski ugalj
: 91;0: Carbo medicinalis tabl. 10 po 250 mg 37,10
: 91;0: tabl. 20 po 250 mg 53,20
: 91;0:326. laktuloza
: 91;0: Sanilak sirup (67%) 200 ml 95,00
: 91;0:327. silibinin
: 91;0: Leprotek draž. 80 po 35 mg 109,30
: 91;0:328. nizatidin
: 91;0: Galitidin kaps. 20 po 150 mg 121,60
: 91;0:329. ranitidin
: 91;0: Ranisan tabl. 20 po 150 mg 114,00
: 91;0: Ranitidin tabl. 10 po 300 mg 109,30
: 91;0: Ranital tabl. 30 po 300 mg 323,00
: 91;0: Ransana inj. im iv inf 5 po 50 mg/2 ml 91,20
: 91;0: inj. im iv inf 5 po 50 ml/5 ml 91,20
: 91;0: sirup 300 ml (75 mg/5 ml) 190,00
: 91;0: šumeže tabl. 20 po 75 mg 73,00
: 91;0: šumeže tabl. 20 po 150 mg 123,50
: 91;0: šumeže tabl. 30 po 300 mg 332,50
: 91;0:330. amoksicilin + metronidazol
: 91;0: Helicocin film tabl. 18 po (750 mg + 500 mg) 152,00
: 91;0:331. dimetikon
: 91;0: Sab simpledž tabl. 20 po 80 mg (dimetikona) 46,60
: 91;0: Gasvan kapi 30 ml (69 mg/ml) (simetikon = dimetikon 92.5% + 7.5% SiO2) 88,40
: 91;0:332. mesalazin
: 91;0: Salofarm draž. 50 po 250 mg 284,40
: 91;0: 5 ASA draž. 100 po 250 mg 568,90
: 91;0: supozitorije 30 po 250 mg 419,10
: 91;0:333. sulfasalazin
: 91;0: Sulfasalazin film.tabl. 50 po 500 mg 270,80
: 91;0:334. nalidiksinska kiselina
: 91;0: Baktogram tabl. 28 po 500 mg 78,40
: 91;0:335. norfloksacin
: 91;0: Nofocin tabl. 20 po 400 mg 247,00
: 91;0: Renosept
: 91;0: Uricin
: 91;0:336. pipemidna kiselina
: 91;0: Pipegal kaps. 20 po 200 mg 95,00
: 91;0: Pipem
: 91;0: Uripam
: 91;0:337. natrijum hidrogenkarbonat
: 91;0: Natrijum hidrogenkarbonat 8,4% koncentrat za infuziju (8.4%) 100 ml 51,70
: 91;0:338. etinilestradiol + dezogestrel
: 91;0: Frilavon tabl. 1 po 21 po (0.03 mg + 0.15 mg) 105,50
: 91;0: tabl. 3 po 21 po (0.03 mg + 0.015 mg) 316,40
: 91;0:339. etinilestradiol + levonorgestrel
: 91;0: Legravan tabl. 21 po (0.03 mg + 0.15 mg) 56,10
: 91;0:340. nonoksinol 9
: 91;0: Nobeb oval vagitorije 12 po 75 mg 72,20
: 91;0:341. klotrimazol
: 91;0: Kansen vaginalete 3 po 200 mg 90,30
: 91;0: Klotrimazol vaginalete 1 po 500 mg 90,30
: 91;0: vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora 90,30
: 91;0: krem(1%) 20g 57,00
: 91;0: losion (1%) 20 ml 57,00
: 91;0:342. mikonazol
: 91;0: Gino Daktanol vagitorije 7 po 200 mg 85,50
: 91;0:343. oksitetraciklin + nistatin
: 91;0: Oksinistin vaginalete 6 po (100 mg + 100000ij) 101,90
: 91;0:344. žive liofilizovane klice Lactobacillus acidophilus
: 91;0: Lactovag tabl. 10 151,40
: 91;0:345. emepronijum bromid
: 91;0: Cisreladž tabl. 50 po 200 mg 123,50
: 91;0:346. metilergometrin maleat
: 91;0: Methylergometrin kapi 10 ml (0.25 mg/ml) 66,50
: 91;0: inj. im iv 50 po 0.1 mg/ml 266,00
: 91;0: inj. im iv 50 po 0.2 mg/ml 361,00
: 91;0:347. bromokriptin mesilat
: 91;0: Bromokriptin tabl. 30 po 2.5 mg 133,00
: 91;0: tabl. 30 po 10 mg 418,00
: 91;0:348. bacitracin + neomicin sulfat
: 91;0: Bivacyn prašak sprej 150 ml (83ij + 1100ij)/ml 265,10
: 91;0: Enbecin prašak za posipanje 5g (250ij + 3500ij)/g 36,10
: 91;0: prašak sprej 200g (62.5ij + 825ij)/g 265,10
: 91;0: mast 5g (500ij + 3300ij)/g 28,50
: 91;0:349. sulfadiazin srebro
: 91;0: Sanaderm krem (1%) 50g 95,00
: 91;0:350. dezoksimetazon
: 91;0: Esperson krem (0.25%) 30g 278,40
: 91;0: Esperson M mast (0.25%) 30g 278,40
: 91;0: Esperson mite krem (0.05%) 30g 69,40
: 91;0:351. fluocinolon acetonid
: 91;0: Panolon krem (0.025%) 15g 49,40
: 91;0: Sinoderm mast (0.025%) 15g 49,40
: 91;0: gel (0.025%) 30g 66,50
: 91;0:352. gentamicin sulfat + betametazon
: 91;0: Didermal mast (0.17% + 0.05%) 15g 78,90
: 91;0: krem(0,17% + 0,05%) 15g 78,90
: 91;0:353. neomicin sulfat + fluocinolon acetonid
: 91;0: Sinoderm N krem 15g (330000ij + 0.025g)/100g 51,30
: 91;0: mast 15g (330000ij + 0.025g)/100g 51,30
: 91;0:354. oksitetraciklin + hidrokortizon
: 91;0: Farmacyclun mast (3% + 1%)5g 47,50
: 91;0: Hydrocyclin mast (3% + 1%) 20g 95,00
: 91;0: Pancyclin
: 91;0:355. ditranol
: 91;0: Cignol štapić (1%) 15g 74,10
: 91;0: štapić (2%) 15g 82,70
: 91;0: gel (0.5%) 20g 85,50
: 91;0: mast (0.5% + 2% salicilne kis.) 50g 114,00
: 91;0: mast (1% + 1,5% salicilne kis.) 50g 118,80
: 91;0: mast (2% + 0,5% salicilne kis.) 50g 128,30
: 91;0:356. salicilna kiselina + timol + oleum rozmarini +
: 91;0: izopropanol
: 91;0: Criniton rastvor 100 ml 48,30
: 91;0:357. borna kiselina
: 91;0: Borna kiselina 3% rastvor (3%) 500 ml 51,70
: 91;0:358. benzalkonijum hlorid
: 91;0: Zorkasept rastvor (10%) 100 ml 90,30
: 91;0: rastvor (10%) 500 ml 194,80
: 91;0:359. bifonazol
: 91;0: Bicutrin krem (1%) 20g 104,50
: 91;0: losion (1%) 20 ml 111,20
: 91;0:360. ciklopiroks olamin
: 91;0: Obytin krem (1%) 20g 93,10
: 91;0: tinktura (1%) 20 ml 96,00
: 91;0: prašak za posipanje (1%) 30g 129,20
: 91;0:361. fentikonazol nitrat
: 91;0: Fentikol krem (2%) 15g 58,00
: 91;0:362. mikonazol
: 91;0: Daktanol krem (2%) 30g 80,80
: 91;0: oralni gel (2%) 40g 92,20
: 91;0:363. benzil benzoat
: 91;0: Benzyl benzoat losion-emulzija (25%) 250 ml 69,00
: 91;0:364. lindan
: 91;0: Gamedž gel (0.3%) 50g 66,50
: 91;0: šampon (1%)50 ml 58,00
: 91;0: losion-emulzija (0.3%) 95 ml 100,70
: 91;0:365. piretrin
: 91;0: Bubul šampon šampon (25%) 60 ml 69,00
: 91;0:366. tromantadin hlorid
: 91;0: Virufarm Serol mast (1%) 8g 75,10
: 91;0:367. tenoksikam
: 91;0: Nokam film. tabl. 10 po 20 mg 66,50
: 91;0: Tenicam
: 91;0:368. piroksikam
: 91;0: Rodžikam tabl 20 po 20 mg 57,00
: 91;0: Trocumar
: 91;0:369. diklofenak
: 91;0: Diklofen inj. im 5 po 75 mg/3 ml 52,30
: 91;0: Diklofenak tabl. 20 po 50 mg 42,80
: 91;0: retard tabl. 20 po 100 mg 76,00
: 91;0: supozitorije 10 po 50 mg 66,50
: 91;0: supozitorije 10 po 25 mg 46,50
: 91;0: gel (1%) 40g 57,00
: 91;0: gel (1%) 50g 61,80
: 91;0:370. naproksen
: 91;0: Naprodžen tabl. 50 po 375 mg 251,80
: 91;0: Naproksen tabl. 20 po 375 mg 100,70
: 91;0: Naksetol sirup 100 ml (125 mg/5 ml) 59,40
: 91;0: supozitorije 10 po 500 mg 68,40
: 91;0: film tabl. 20 po 550 mg 129,20
: 91;0:371. diklofenak kalijum
: 91;0: Rapten-K draž. 10 po 50 mg 26,60
: 91;0:372. flurbiprofen
: 91;0: Flugalin draž. 30 po 50 mg 84,60
: 91;0: Flurbiprofen draž. 30 po 100 mg 143,50
: 91;0:373. ibuprofen
: 91;0: Brufen draž. 30 po 400 mg 80,80
: 91;0: Ibuprofen film. tabl. 30 po 600 mg 116,90
: 91;0: Ibuprofen retard draž. 30 po 200 mg 57,00
: 91;0: Ibu - Hemofarm sirup 100 ml (100 mg/5 ml) 85,50
: 91;0: retard kaps. 20 po 300 mg 105,50
: 91;0: krem (10%) 50g 58,00
: 91;0: krem (5%) 50g 57,00
: 91;0: šumeže tabl. 20 po 200 mg 111,10
: 91;0:374. ketoprofen
: 91;0: Ketonal film tabl. 20 po 100 mg 129,00
: 91;0: inj im 10 po 100 mg/2 ml 316,00
: 91;0:375. tiaprofenska kiselina
: 91;0: Turganil tabl. 20 po 300 mg 159,60
: 91;0:376. ketorolak trometamin
: 91;0: Zodol tabl. 10 po 10 mg 142,50
: 91;0: inj. im iv inf 5 po 30 mg/ml 228,00
: 91;0:377. indometacin
: 91;0: Indometacin retard kaps. 30 po 75 mg 85,50
: 91;0:378. nimesulid
: 91;0: Tenaprost tabl. 20 po 100 mg 102,20
: 91;0:379. specifični i nespecifični antigeni
: 91;0: Polyflamin inj. mite sc im 6 po 1 ml 279,20
: 91;0: inj. forte sc im 6 po 1 ml 288,80
: 91;0:380. alopurinol
: 91;0: Alopurinol tabl. 100 po 100 mg 104,50
: 91;0: tabl. 40 po 100 mg 43,70
: 91;0: tabl. 30 po 300 mg 53,20
: 91;0:381. dekstran 40 + fiziološki rastvor
: 91;0: Reohem infuzija (10% + 0.9%) 500 ml 57,00
: 91;0:382. glukoza
: 91;0: Dekstroza infuzija (5%) 100 ml 29,50
: 91;0: Glucosi infundibile infuzija (5%) 250 ml 30,80
: 91;0: Glukoza infuzija (5%) 500 ml 36,10
: 91;0: infuzija (10%) 100 ml 39,00
: 91;0: infuzija (10%) 500 ml 42,80
: 91;0: infuzija (50%) 100 ml 45,60
: 91;0: infuzija (50%) 125 ml 45,60
: 91;0: inj. iv (25%) 50 po 10 ml 216,60
: 91;0: inj. iv (50%) 50 po 10 ml 282,20
: 91;0:383. glukoza + natrijum hlorid
: 91;0: Glucosalina I infuzija (5% + 0.9%)500 ml 42,80
: 91;0: Izotoni rastvor natrijum hlorida sa glukozom infuzija (2.5%+0.45%) 500 ml 42,80
: 91;0: Natrii chloridi infundibile cum glucoso 2.5% infuzija (2.4%+0.45%) 500 ml 42,80
: 91;0: Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%
: 91;0:384. aminokiseline
: 91;0: Aminisol 10% inf. iv (10% 500 ml 498,00
: 91;0: Aminosol 15% inf. iv (15%) 500 ml 684,00
: 91;0: Hepasol 8% inf. iv (8%) 500 ml 420,00
: 91;0:385. aminokiseline + Na + K + Ca + Mg + Cl + aceta +
: 91;0: malat + glicerofosfat
: 91;0: Aminosol 10% E infuzija 500 ml 548,00
: 91;0:386. aminokiseline + sorbitol + L-jabučna kiselina +
: 91;0: natrijum + kalijum + magnezijum + hlorid +
: 91;0: vitamini
: 91;0: Aminosteril KE infuzija 500 ml 344,90
: 91;0:387. aminokiseline + sorbitol + L-jabučna kiselina +
: 91;0: natrijum + kalijum + hlorid + B vitamini
: 91;0: Aminosteril L 600 infuzija 500 ml 307,80
: 91;0:388. aminokiseline + sorbitol + L-jabučna kiselina +
: 91;0: natrijum + kalijum + hlorid + B vitamini
: 91;0: Aminosteril L forte infuzija 500 ml 468,40
: 91;0:389. natrijum + kalijum + hlorid + asparagin + malat +
: 91;0: L-arginin + L-jabučna kiselina + sorbitol + B vitamini
: 91;0: Hepasteril A infuzija 500 ml 187,20
: 91;0:390. natrijum + kalijum + kalcijum + bikarbonat +
: 91;0: hlorid + fosforilholin + jabučna kiselina +
: 91;0: metionin + levuloza + B vitamini +
: 91;0: monomorfolinoetilrutin
: 91;0: Hepasteril B infuzija 500 ml 187,20
: 91;0:391. kalijum asparginat + magnezijum asparginat
: 91;0: Chephacardin draž. 30 po (175 mg+175 mg) 47,90
: 91;0:392. natrijum hlorid
: 91;0: Fiziološki rastvor infuzija (0.9%) 100 ml 27,60
: 91;0: Natrii chloridi infundibile infuzija (0.9%) 500 ml 35,20
: 91;0: inj. (0.9%) 50 po 10 ml 81,70
: 91;0:393. natrijum + kalijum + kalcijum + hlorid
: 91;0: Ringerov rastvor infuzija 500 ml 41,80
: 91;0: Natrii chloridi infundibile compositum
: 91;0: Ringeri infundibile
: 91;0:394. natrijum + kalijum + kalcijum + hlorid + laktat
: 91;0: Hartmanov rastvor infuzija 500 ml 42,80
: 91;0: Natrii lactatis infundibile compositum
: 91;0: Ringeri lactatum infundibile
: 91;0:395. natrijum + kalijum + kalcijum + magnezijum + hlorid +
: 91;0: laktat
: 91;0: Jonolactat infuzija 500 ml 38,00
: 91;0: Jonosteril laktat
: 91;0:396. natrijum hlorid
: 91;0: Natrijum hlorid 10% koncentrat rastvor za inf. (10%) 100 ml 50,40
: 91;0: Natrii chloridi concentrata ad infundibile 10%
: 91;0:397. kalijum hlorid
: 91;0: Kalijum hlorid 7.4% koncentrovani rastvor za infuziju 50 ml 49,40
: 91;0: Kalii chloridi concentrata ad infundibile 7.4% koncentrovani rastvor za infuziju 100 ml 46,60
: 91;0: Kalii chloridi 7.4%
: 91;0:398. natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat +
: 91;0: glukoza
: 91;0: CAPD 2 rastvor 2l (1,5% glukoze) 233,70
: 91;0: CAPD 3 rastvor 2l (4,5% glukoze) 233,70
: 91;0: CAPD 4 rastvor 2l (2,3% glukoza) 233,70
: 91;0:399. natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat +
: 91;0: glukoza
: 91;0: CAPD 2 Andy Disc rastvor 2l (1,5% glukoze) 500,00
: 91;0: CAPD 3 Andy Disc rastvor 2,5l (1,5% glukoze) 523,00
: 91;0: CAPD 4 Andy Disc rastvor 2l (4,25% glukoze) 500,00
: 91;0: rastvor 2.5l (4,25% glukoze) 523,00
: 91;0: rastvor 2l (2,3% glukoze) 500,00
: 91;0: rastvor 2.5l (2,3% glukoze) 523,00
: 91;0:400. natrijum + kalijum + kalcijum + magnezijum +
: 91;0: hlorid + laktat + glukoza
: 91;0: CAPD 2K rastvor 2l (1,5% glukoze) 233,70
: 91;0: CAPD 3K rastvor 2l (4,5% glukoze) 233,70
: 91;0: CAPD 4K rastvor 2l (2,3% glukoza) 233,70
: 91;0:401. manitol + sorbitol
: 91;0: Ispirol rastvor razblaženi (0.54% + 2.7%) 5l (177.8mOsm/l) 423,70
: 91;0:402. voda za injekcije
: 91;0: Aljua pro injectione amp. 50 po 2 ml 190,00
: 91;0: Aljua redestilata amp. 50 po 5 ml 247,00
: 91;0: Redestilovana voda amp. 50 po 10 ml 313,50
: 91;0: Voda za injekcije boca 350 ml 42,80
: 91;0:403. albumin-humani
: 91;0: Ljudski albumin infuzija (5%) 250 ml 1986,00
: 91;0: infuzija (5%) 350 ml 2835,50
: 91;0: infuzija (12%) 5 ml 131,00
: 91;0: infuzija (12%) 20 ml 400,50
: 91;0: infuzija (12%) 125 ml 2615,00
: 91;0: koncentrat za inf (20%) 10 ml 389,00
: 91;0: koncentrat za inf (20%) 50 ml 1617,00
: 91;0: koncentrat za inf (20%) 125 ml 3873,00
: 91;0: koncentrat za inf sa sniženim sadržajem soli (20%) 10 ml 389,00
: 91;0: koncentrat za inf sa sniženim sadržajem soli (20%) 50 ml 1617,00
: 91;0: koncentrat za inf sa sniženim sadržajem soli (20%) 125 ml 3873,00
: 91;0:404. protamin sulfat
: 91;0: Protamin sulfat inj. iv inf 5 po 50 mg/5 ml 180,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------