ZAKON

O PUTNIM ISPRAVAMA JUGOSLOVENSKIH DRŽAVLjANA

(Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 33/96, 49/96, 12/98, 44/99, 15/2000, 7/01, 71/01, 23/02, 53/02, 68/02, 5/03 i "Sl. glasniku RS", br. 101/2005)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se putne isprave i vize za putovanje jugoslovenskih državljana u inostranstvo, određuju vrste putnih isprava i viza i način njihovog izdavanja.

Član 2.

Putna isprava, u smislu ovog zakona, jeste javna isprava koja jugoslovenskom državljaninu služi za prelazak državne granice.
Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu kao dokaz o jugoslovenskom državljanstvu i za utvrđivanje identiteta.
Viza je odobrenje za putovanje u inostranstvo koje se unosi u putnu ispravu.
Savezna vlada može odrediti da je za putovanje jugoslovenskih državljana u inostranstvo ili u pojedine strane države potrebna i viza.

Član 3.

Organ nadležan za kontrolu prelaženja državne granice dužan je da licu za koje se proverom utvrdi da je jugoslovenski državljanin dozvoli ulazak u zemlju iako nema putnu ispravu.

II. VRSTE PUTNIH ISPRAVA I VIZA

Član 4.

Putne isprave su: pasoš, zajednički pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš i putni list, kao i putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnog ugovora.
Putnom ispravom, u smislu ovog zakona, smatra se i pomorska ili brodarska knjižica člana posade pomorskog broda, odnosno plovila unutrašnje plovidbe ako je snabdevena vizom izdatom na osnovu ovog zakona.

Član 5.

Jugoslovenski državljanin može imati samo jednu putnu ispravu iste vrste.

Član 6.

Pasoš je putna isprava koja se izdaje jugoslovenskom državljaninu radi putovanja u inostranstvo, boravka u inostranstvu i povratka u Saveznu Republiku Jugoslaviju (u daljem tekstu: Jugoslavija).

Član 7.

Jugoslovenski državljanin do navršene 14. godine života (u daljem tekstu: dete) koje nema svoj pasoš može, na zahtev roditelja ili drugog zakonskog zastupnika, biti upisan u pasoš jednog roditelja ili drugog zakonskog zastupnika.
Ako je dete starije od pet godina, pored upisa u pasoš roditelja ili drugog zakonskog zastupnika mora biti i fotografija deteta.

Član 8.

Upis deteta u pasoš roditelja ili drugog zakonskog zastupnika važi dve godine i ne može se produžavati.
Upis deteta u pasoš jednog roditelja ili drugog zakonskog zastupnika može poništiti organ nadležan za izdavanje putne isprave ili vize, ako to zahteva drugi roditelj ili zakonski zastupnik.
Upis deteta u pasoš roditelja ili drugog zakonskog zastupnika poništiće se po službenoj dužnosti kad detetu bude izdat sopstveni pasoš.

Član 9.

Zajednički pasoš je putna isprava koja se izdaje grupi od najmanje pet, a najviše 50 jugoslovenskih državljana koji zajedno putuju u inostranstvo i zajedno se vraćaju u Jugoslaviju.
Za putovanje u inostranstvo sa zajedničkim pasošem vođa puta mora imati pasoš, a druga lica upisana u zajednički pasoš - ispravu sa fotografijom iz koje se može utvrditi njihov identitet.

Član 10.

Diplomatski pasoš je putna isprava koja se izdaje određenim funkcionerima državnih organa, službenicima diplomatskih ili konzularnih predstavništava Jugoslavije, službenicima saveznog organa nadležnog za inostrane poslove koji imaju diplomatska zvanja, članovima državnih delegacija, licima koja po odluci Savezne vlade odlaze na rad u međunarodne organizacije u svojstvu funkcionera diplomatskog ranga u tim organizacijama, diplomatskim kuririma i drugim licima kada je to u interesu Jugoslavije.
Diplomatski pasoš se može izdati i članovima uže porodice lica iz stava 1. ovog člana koji žive s njim u zajedničkom domaćinstvu i s njim putuju u inostranstvo ili borave u inostranstvu.
Funkcioneri državnih organa i druga lica kojima se izdaje diplomatski pasoš određuju se saveznim propisom.

Član 11.

Službeni pasoš je putna isprava koja se izdaje službenicima saveznog organa nadležnog za inostrane poslove, službenicima diplomatskih ili konzularnih predstavništava Jugoslavije, koji nisu obuhvaćeni članom 10. stav 1. ovog zakona, zaposlenima u drugim državnim organima kada putuju u inostranstvo službenim poslom koji zahteva posedovanje službenog pasoša, stručnjacima koji na osnovu saglasnosti Savezne vlade odlaze na rad u međunarodne organizacije u svojstvu eksperata i određenim licima kada je to u interesu Jugoslavije.
Službeni pasoš se može izdati i članovima uže porodice lica iz stava 1. ovog člana koji žive s njim u zajedničkom domaćinstvu i s njim putuju u inostranstvo ili borave u inostranstvu.
Lica iz stava 1. ovog člana kojima se izdaje službeni pasoš i viza na taj pasoš, kao i u slučajevima u kojima se oni izdaju određuju se saveznim propisom.

Član 12.

Putni list je putna isprava koja se izdaje jugoslovenskom državljaninu koji se zatekao u inostranstvu bez putne isprave radi povratka u Jugoslaviju.

Član 13.

Pomorska ili brodarska knjižica služi za putovanje u inostranstvo radi ukrcavanja na brod ili za povratak u Jugoslaviju.

Član 14.

Viza se izdaje jugoslovenskom državljaninu kad je određeno da je za putovanje u inostranstvo ili u pojedine strane države potrebna i viza.
Viza se izdaje za jedno putovanje ili više putovanja u inostranstvo.

III. NADLEŽNOST ZA IZDAVANjE PUTNIH ISPRAVA I VIZA

Član 15.

Pasoš, zajednički pasoš i vize na te pasoše izdaje na propisan način organ nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: organ nadležan za izdavanje putnih isprava i viza).

Član 16.

Vizu na pomorsku i brodarsku knjižicu i putnu ispravu službenog osoblja u međunarodnom saobraćaju koja se izdaje na osnovu međunarodnog ugovora, na propisan način, izdaje organ nadležan za izdavanje putnih isprava i viza na čijem se području nalazi sedište preduzeća ili prebivalište lica koje traži izdavanje vize ili organ nadležan za kontrolu prelaženja državne granice.

Član 17.

Diplomatski pasoš i službeni pasoš i vize na te pasoše, na propisan način, izdaje savezni organ nadležan za inostrane poslove.

Član 18.

Jugoslovenskom državljaninu koji boravi u inostranstvu, pasoš i vizu na taj pasoš može izdati i diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije na čijem području taj državljanin neprekidno boravi duže od tri meseca.
Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije može izdati pasoš i vizu na taj pasoš jugoslovenskom državljaninu kome je u inostranstvu nestao pasoš, a neophodno je da na području tog predstavništva boravi duže od 30 dana radi lečenja, obavljanja službenog posla, školovanja, specijalizacije ili iz drugih opravdanih razloga.
Pre izdavanja pasoša i vize na taj pasoš u slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije će preko jedinstvene evidencije pasoša i viza propisane ovim zakonom proveriti da li postoji neka smetnja za izdavanje pasoša i vize na taj pasoš.

Član 19.

Putni list izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije na čijem se području zatekao jugoslovenski državljanin koji je u inostranstvu ostao bez putne isprave.
Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije iz stava 1. ovog člana dužno je da proveri državljanski status lica kome treba da se izda putni list, a ako ne raspolaže podacima o tome, zatražiće proveru državljanskog statusa tog lica od nadležnog organa u Jugoslaviji.

IV. VAŽENjE PUTNIH ISPRAVA I VIZA

Član 20.

Pasoš se izdaje sa rokom važenja od deset godina.
Regrutima i vojnim obveznicima mlađim od 27 godina, koji nisu regulisali vojnu obavezu, pasoš se izdaje sa rokom važenja od pet godina, a najkasnije do novembra kalendarske godine kada pune 27 godina života, a deci - sa rokom važenja od dve godine.

Član 21.

Zajednički pasoš izdaje se sa rokom važenja koji je potreban za obavljanje zajedničkog putovanja u inostranstvo, ali ne dužim od jedne godine.

Član 22.

Diplomatski pasoš i službeni pasoš izdaju se sa rokom važenja od pet godina.

Član 23.

Putni list izdaje se sa rokom važenja do 30 dana ili za vreme koje je potrebno za povratak u Jugoslaviju.

Član 24.

Pasoš se može izdati i sa rokom važenja kraćim od rokova utvrđenih u članu 20. ovog zakona u sledećim slučajevima:
1) ako je to u odobrenju za putovanje uslovio nadležni vojni organ;
2) na molbu zainteresovanog lica, ako postoje slučajevi i uslovi za odbijanje zahteva za izdavanje pasoša utvrđeni ovim zakonom, a nadležni organ utvrdi da postoje naročito opravdani razlozi za izdavanje pasoša.

Član 25.

Viza na pasoš i zajednički pasoš izdaje se sa rokom važenja neophodnim za postizanje svrhe putovanja u inostranstvo, ali ne dužim od roka važenja pasoša.
Viza za pomorsku i brodarsku knjižicu izdaje se sa rokom važenja od pet godina.
Viza za putnu ispravu službenog osoblja u međunarodnom saobraćaju izdata na osnovu međunarodnog ugovora izdaje se sa rokom važenja te isprave, ali ne dužim od pet godina.

Član 26.

Pasoš važi za neograničen broj putovanja u sve države.
Zajednički pasoš izdaje se za jedno putovanje u stranu državu ili više stranih država.
Diplomatski pasoš i službeni pasoš važe samo uz jugoslovensku diplomatsku ili službenu vizu, za putovanje u rokovima i u države određene vizom.

Član 27.

U slučajevima iz člana 24. ovog zakona, pasoš se može izdati za jedno putovanje ili više putovanja u jednu državu ili više država.

Član 28.

Viza se izdaje za odlazak u jednu stranu državu, više stranih država ili sve strane države.
Organ kome je podnesen zahtev za izdavanje vize, može odbiti da izda vizu za putovanje u područja na kojima vlada epidemija zaraznih bolesti ili područja zahvaćena ratnim sukobima.

V. OBRASCI PUTNIH ISPRAVA

Član 29.

U pasoš i putni list unose se sledeći podaci o imaocu tih isprava:
1) prezime;
2) ime;
3) dan, mesec i godina rođenja;
4) mesto, opština i republika rođenja;
5) prebivalište;
6) državljanstvo;
7) jedinstven matični broj građana.
U pasoš koji se izdaje jugoslovenskom državljaninu koji boravi u inostranstvu upisuje se i njegovo prebivalište u inostranstvu i država prebivališta.
U zajednički pasoš upisuju se: prezime i ime, dan, mesec, godina, mesto i opština rođenja i broj pasoša vođe grupe; prezime i ime, dan, mesec, godina, mesto i opština rođenja i prebivalište članova grupe; država u koju grupa putuje i predviđeno vreme putovanja.
U diplomatski pasoš i službeni pasoš unose se podaci iz stava 1. tač. 1. do 4. ovog člana i podatak o funkciji imaoca tog pasoša.
Podaci iz st. 1. do 4. ovog člana upisuju se latiničkim pismom.

Član 30.

Obrazac pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša sadrži prostor za automatsko očitavanje podataka. Za potrebe automatskog očitavanja, u pasoš se unose sledeći podaci:
1) skraćenica "P" za pasoš, "D" za diplomatski pasoš i "S" za službeni pasoš;
2) skraćenica "JU" za Saveznu Republiku Jugoslaviju;
3) prezime;
4) ime;
5) datum rođenja;
6) mesto, opština i republika rođenja;
7) skraćenica "J" za svojstvo jugoslovenskog državljanina;
8) serijski broj pasoša;
9) kontrolne cifre i prazna mesta.
Skraćenice koje se unose u putne isprave iz stava 1. ovog člana ispisuju se latiničkim pismom.

Član 31.

Putne isprave i vize izdaju se na propisanim obrascima.
Obrasci putnih isprava i viza štampaju se na srpskom jeziku ekavskog i ijekavskog izgovora ćiriličkim pismom, kao i na engleskom i francuskom jeziku.
Za obrasce putnih isprava i viza plaća se propisana naknada.

VI. POSTUPAK IZDAVANjA PUTNIH ISPRAVA I VIZA

1. Zahtev za izdavanje putnih isprava i viza

Član 32.

Pasoš, zajednički pasoš i putni list izdaju se na lični zahtev.
Diplomatski pasoš i službeni pasoš izdaju se na zahtev nadležnog državnog organa.

Član 33.

Zahtev za izdavanje pasoša, zajedničkog pasoša i viza na te pasoše podnosi se lično, preko punomoćnika ili preporučenom poštanskom pošiljkom.
Za maloletno lice, odnosno lice lišeno poslovne sposobnosti, zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi roditelj ili drugi zakonski zastupnik.
Kad je to neophodno radi utvrđivanja identiteta ili drugih činjenica značajnih za rešavanje o zahtevu iz stava 1. ovog člana, organ nadležan za izdavanje putnih isprava i viza može zahtevati i prisustvo lica kome se izdaje putna isprava ili viza.

Član 34.

U zahtevu za izdavanje putne isprave ili vize podnosilac zahteva mora da navede istinite podatke.

Član 35.

Podnosilac zahteva dužan je da u zahtevu za izdavanje putne isprave koji se podnosi organu nadležnom za izdavanje putnih isprava i viza da sledeće podatke:
1) jedinstveni matični broj građana;
2) prezime i ime;
3) devojačko prezime;
4) pol;
5) dan, mesec i godina rođenja;
6) mesto, opština i republika rođenja (lice rođeno u inostranstvu upisuje i državu);
7) državljanstvo;
8) zanimanje;
9) prebivalište i adresa stana (od kada boravi u prebivalištu - mesec i godina) i broj lične karte;
10) naziv organa, druge organizacije ili pravnog lica, odnosno vojne jedinice, odnosno vojne ustanove kod koje je podnosilac zahteva zaposlen;
11) država u koju putuje, odnosno u koju se useljava;
12) da li ima putnu ispravu (broj, kada i ko je izdao);
13) da li je služio vojni rok;
14) datum podnošenja zahteva.

Član 36.

Podnosilac zahteva dužan je da u zahtevu za izdavanje putne isprave koji se podnosi diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Jugoslavije da sledeće podatke:
1) jedinstveni matični broj građana;
2) prezime i ime;
3) devojačko prezime;
4) pol;
5) dan, mesec i godina rođenja;
6) mesto, opština i republika rođenja (lice rođeno u inostranstvu upisuje i državu);
7) prebivalište, odnosno boravište i adresa u inostranstvu;
8) poslednje prebivalište i adresa stana u Jugoslaviji (ako je rođen u inostranstvu upisuje se poslednje prebivalište roditelja);
9) državljanstvo i da li ima i strano državljanstvo i od kada;
10) zanimanje;
11) kada i zbog čega je došao u inostranstvo;
12) da li ima putnu ispravu ili neku drugu jugoslovensku ispravu za utvrđivanje identiteta (navesti broj i vrstu isprave, kada i ko je ispravu izdao);
13) da li je regulisao vojnu obavezu;
14) datum podnošenja zahteva.

Član 37.

Podnosilac zahteva iz čl. 35. i 36. ovog zakona ako zahteva upis deteta u svoju putnu ispravu, dužan je da da i podatke o detetu koje se upisuje u putnu ispravu (prezime i ime deteta, dan, mesec i godina rođenja, srodstvo, prebivalište, odnosno mesto stanovanja).

Član 38.

Uz zahtev za izdavanje putne isprave prilažu se propisane javne isprave kojima se dokazuju podaci iz tog zahteva.
Uz zahtev za izdavanje putne isprave prilažu se dve istovetne fotografije propisane veličine koje verno prikazuju lice koje traži izdavanje putne isprave.

Član 39.

Ako lice koje traži izdavanje pasoša poseduje pasoš kome je isteklo važenje ili pasoš koji je zbog ispunjenosti ili oštećenja u takvom stanju da ne može služiti svojoj nameni, uz zahtev za izdavanje pasoša prilaže i taj pasoš radi poništenja.

Član 40.

Zahtev za izdavanje zajedničkog pasoša sadrži podatke o članovima grupe (ime i prezime, jedinstven matični broj, mesto rođenja, prebivalište i državljanstvo), naziv strane države, odnosno stranih država u koje grupa namerava da putuje, vreme boravka u inostranstvu i ime, prezime i broj pasoša vođe grupe.

Član 41.

Vize na pasoš, zajednički pasoš i pomorsku i brodarsku knjižicu izdaju se na lični zahtev, a vize na diplomatske pasoše i službene pasoše - na zahtev nadležnog državnog organa.

Član 42.

U zahtevu za izdavanje vize navodi se država u koju se namerava putovati i vreme predviđeno za boravak u inostranstvu.
Uz zahtev za izdavanje vize prilaže se putna isprava.

Član 43.

Vojnik na služenju vojnog roka i vojni obveznik za vreme regrutne obaveze (regrut) uz zahtev za izdavanje putne isprave i vize dužni su da prilože i odobrenje za putovanje u inostranstvo.
U slučaju ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti i vanrednog stanja, odobrenje iz stava 1. ovog člana, uz zahtev za izdavanje putne isprave i vize dužni su da prilože profesionalni vojnik, student vojne akademije, učenik srednje vojne škole, slušalac škole za rezervne oficire i lice u rezervnom sastavu raspoređeno na vojnu dužnost u Vojsci Jugoslavije i civilno lice na službi u Vojsci Jugoslavije.

Član 44.

O zahtevu za izdavanje putne isprave ili vize nadležni organ je dužan da reši u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, u hitnim slučajevima (lečenje u inostranstvu, smrt ili bolest člana porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga nadležni organ je dužan da o zahtevu za izdavanje putne isprave ili vize reši odmah, a najdocnije u roku od 24 časa od časa podnošenja zahteva.
Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije dužno je da o zahtevu za izdavanje putne isprave ili vize reši u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 45.

Zahtev za izdavanje putne isprave ili vize podnosi se na propisanom obrascu.

2. Odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave ili vize

Član 46.

Organ kome je podnesen zahtev za izdavanje putne isprave ili vize odbiće zahtev:
1) ako je protiv lica koje traži izdavanje putne isprave ili vize pokrenut krivični postupak - na zahtev nadležnog suda, dok postupak traje;
2) ako je lice koje traži izdavanje putne isprave ili vize osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca - dok kaznu ne izdrži;
3) u slučaju da je, u skladu sa važećim propisima, licu koje traži izdavanje putne isprave ili vize zabranjeno kretanje radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti, odnosno epidemije;
4) ako je to neophodno radi odbrane zemlje, u slučaju da je proglašeno ratno stanje, stanje neposredne ratne opasnosti i vanredno stanje.
Ako je neki od razloga iz stava 1. ovog člana postojao pre izdavanja putne isprave ili vize, a nadležni organ je za njih saznao kasnije ili su ti razlozi nastali posle izdavanja putne isprave ili vize, nadležni organ za izdavanje putnih isprava i viza će izdatu putnu ispravu oduzeti, a vizu poništiti.
Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije ili organ nadležan za kontrolu prelaženja državne granice će oduzetu putnu ispravu dostaviti organu nadležnom za njeno izdavanje.
Žalba protiv rešenja iz stava 2. ovog člana ne zadržava njegovo izvršenje.

Član 47.

Sudovi su dužni da bez odlaganja obaveste organ nadležan za izdavanje putnih isprava i viza na čijem području lice ima prebivalište o pokretanju krivičnog postupka protiv tog lica i izrečenoj kazni za krivično delo.

Član 48.

O svim činjenicama koje za posledicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave ili vize i oduzimanje putne isprave, nadležni sud ili drugi državni organ dužan je da odmah obavesti organ nadležan za izdavanje putne isprave ili vize.
Smatraće se da su prestali razlozi za odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave ili vize, odnosno razlozi za oduzimanje putne isprave, ako nadležni sud u roku od šest meseci od dana podnošenja zahteva, odnosno oduzimanja putne isprave ne obnovi zahtev iz stava 1. ovog člana.

Član 49.

U rešenju kojim se odbija zahtev za izdavanje putne isprave ili vize, odnosno kojim se oduzima putna isprava ili poništava viza nadležni organ je dužan da navede sve činjenice kojima se rukovodio prilikom donošenja takvog rešenja.
Organ nadležan za izdavanje putnih isprava i viza po službenoj dužnosti preispitivaće, svakih šest meseci, da li i dalje postoje razlozi za odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave ili vize, odnosno za oduzimanje putne isprave ili poništenje vize zbog razloga iz člana 46. stav 1. tač. 3. i 4. ovog zakona i o tome će obavestiti lice koje je tražilo izdavanje putne isprave ili vize, odnosno kome je oduzeta putna isprava ili poništena viza.

Član 50.

Žalba protiv rešenja o odbijanju zahteva za izdavanje putne isprave ili vize, odnosno o oduzimanju putne isprave ili o poništenju vize može se izjaviti saveznom organu nadležnom za unutrašnje poslove u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.
Žalba iz stava 1. ovog člana ne zadržava izvršenje rešenja.

Član 51.

Na molbu lica kome je odbijen zahtev za izdavanje putne isprave ili vize, odnosno kome je putna isprava oduzeta, odnosno viza poništena, organ koji je odlučivao o tome može, u naročito opravdanim slučajevima (smrt člana porodice, lečenje u inostranstvu, neodložni službeni poslovi), izdati pasoš ili vizu sa ograničenim važenjem.
U slučajevima iz stava 1. ovog člana, nadležni organ je dužan da pre izdavanja putne isprave ili vize pribavi mišljenje nadležnog suda i drugog organa koji su zahtevali zabranu izdavanja putne isprave ili vize.

3. Nestanak putne isprave

Član 52.

Nestanak putne isprave u Jugoslaviji njen imalac dužan je da bez odlaganja prijavi nadležnom organu za izdavanje putnih isprava i viza na čijem području je njegovo prebivalište, a nestanak putne isprave u inostranstvu najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Jugoslavije.

Član 53.

Organ koji je izdao nestalu putnu ispravu rešenjem će proglasiti tu putnu ispravu nevažećom.
Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana žalba nije dopuštena.
Rešenje o proglašenju nestale putne isprave nevažećom objaviće se u "Službenom listu SRJ", o trošku stranke.

VII. EVIDENCIJA I KORIŠĆENjE PODATAKA

Član 54.

O izdatim putnim ispravama i vizama, o odbijenim zahtevima za izdavanje putnih isprava i viza, o oduzetim putnim ispravama i poništenim vizama i nevažećim putnim ispravama vodi se evidencija na propisan način.

Član 55.

Evidencija o izdatim putnim ispravama i vizama sadrži podatke o: podnosiocu zahteva iz čl. 35. i 36. ovog zakona; o serijskom broju i vrsti putne isprave ili vize, roku važenja i datumu izdavanja putne isprave ili vize; o razlozima odbijanja zahteva za izdavanje putne isprave, odnosno za oduzimanje putne isprave ili poništenja vize, i o nevažećim putnim ispravama.

Član 56.

Regrut i lice u rezervnom sastavu koji su otputovali u inostranstvo na boravak duži od jedne godine dužni su da se prijave nadležnom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Jugoslavije radi uvođenja u vojnu evidenciju, u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice.

Član 57.

Podaci iz evidencije mogu se davati isključivo državnim organima, i to pod uslovima:
1) da je organ koji traži podatke zakonom ili drugim propisima ovlašćen da traži i prima te podatke;
2) da su organu koji traži podatke ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njegove nadležnosti;
3) da te podatke nije moguće pribaviti na drugi način ili ako bi njihovo pribavljanje zahtevalo nesrazmerno visoke troškove.

Član 58.

Podaci iz evidencije o putnim ispravama i vizama mogu se dostavljati organima stranih država isključivo preko saveznog organa nadležnog za unutrašnje poslove, pod uslovima reciprociteta i ako su za to ispunjeni sledeći uslovi:
1) da je u pitanju dostavljanje preko organa strane države za diplomatske i konzularne poslove;
2) da se primalac podataka obaveže da će dobijene podatke koristiti samo za namene u vezi sa regulisanjem ličnih stanja ili ako je to neophodno za sprečavanje i suzbijanje težih oblika kriminala, ili ako dostavljanje podataka bez sumnje koristi pojedincu na koga se podaci odnose;
3) da je u zemlji u kojoj je sedište organa kome se podaci dostavljaju obezbeđena zaštita ličnih podataka i za strance.

VIII. IZVEŠTAVANjE I NADZOR

Član 59.

Diplomatska i konzularna predstavništva Jugoslavije u inostranstvu dužni su da o izvršavanju ovog zakona i propisa donesenih za izvršavanje ovog zakona izveštavaju savezni organ nadležan za unutrašnje poslove.
Savezni organ nadležan za unutrašnje poslove ima pravo i dužnost da preduzme sledeće mere nadzora nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih za izvršavanje ovog zakona:
1) da ostvari neposredan uvid u postupanje organa u izvršavanju ovog zakona i propisa donesenih za izvršavanje ovog zakona;
2) da ostvari neposredan uvid u sprovođenje obaveznih instrukcija i uputstava za izvršavanje ovog zakona i propisa donesenih za izvršavanje ovog zakona;
3) da preduzme druge mere nadzora u skladu sa saveznim zakonom.

IDž. KAZNENE ODREDBE

Član 60.

Novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se prekršaj:
1) ko putuje bez vize u zemlje za koje je viza potrebna (član 2. stav 3);
2) ko davanjem neistinitih podataka ishoduje od nadležnog organa izdavanje putne isprave ili vize (član 34).
Za pokušaj prekršaja iz stava 1. ovog člana učinilac prekršaja će se kazniti novčanom kaznom do 3.000 novih dinara.
Za prekršaj iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanja, odnosno zaštitna mera zabrane izdavanja putne isprave do dve godine.

Član 61.

Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj: ko bez odlaganja ne prijavi organu nadležnom za izdavanje putnih isprava i viza nestanak putne isprave u Jugoslaviji ili ko nestanak putne isprave u inostranstvu bez odlaganja ne prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Jugoslavije (član 52).

Član 62.

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj:
1) pravno lice ako odmah ne obavesti organ nadležan za izdavanje putnih isprava i viza o činjenicama koje za posledicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahteva za izdavanje pasoša ili viza (član 48. stav 1);
2) odgovorno lice u organu nadležnom za izdavanje putnih isprava i viza - ako zahtev za izdavanje putne isprave ili vize ne reši u propisanom roku (član 44) ili ako u propisanom roku ne preispita razloge za neizdavanje, odnosno za oduzimanje putne isprave ili poništenje vize zbog razloga iz člana 46. stav 1. tač. 3. i 4. ovog zakona (član 49. stav 2), kao i odgovorno lice u državnom organu ili pravnom licu ako odmah ne obavesti organ nadležan za izdavanje putnih isprava i viza o činjenicama koje za posledicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahteva za izdavanje pasoša ili viza (član 48. stav 1);
3) zainteresovano fizičko lice - ako odmah ne obavesti organ nadležan za izdavanje putnih isprava i viza o činjenicama koje za posledicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahteva za izdavanje pasoša ili viza (član 48. stav 1).

. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63.

Putna isprava i viza izdate pre dana stupanja na snagu ovog zakona važe do roka navedenog u putnoj ispravi, odnosno vizi, a najduže do 31. decembra 2001. godine.

Član 64.

Do 31. decembra 2003. godine poslove izdavanja putnih isprava i viza vršiće organ nadležan za unutrašnje poslove u republikama članicama, u skladu sa ovim zakonom.
Savezni organ nadležan za unutrašnje poslove vrši nadzor nad radom organa iz stava 1. ovog člana u obavljanju poslova iz tog stava.
U vršenju poslova iz stava 2. ovog člana savezni organ nadležan za unutrašnje poslove izdaje obavezne instrukcije i uputstva za rad organa iz stava 1. ovog člana, koji su dužni da mu dostavljaju izveštaje, podatke i obaveštenja o izvršenju poslova izdavanja putnih isprava i viza.

Član 65.

Postupak za rešavanje zahteva za izdavanje putne isprave i vize započet pre dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po ovom zakonu.

Član 66.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 67.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o putnim ispravama državljana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 30/79, 36/79 i 53/85) i član 5. Zakona o izmenama saveznih zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje ("Službeni list SRJ", br. 28/96).

Član 68.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".