Traženo: zakon o porezu na dodatu vrednost

Ukupno nađeno: 269 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 102 pronadjena primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost , smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo (RS)

Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

Zakon o porezu na dodatu vrednost (RS)

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (RS)

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku koja se ne smatra prometom dobara u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

Zakon o porezu na dodatu vrednost (SCG)

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV (RS)

Ako se ne izvrši povraćaj PDV u roku propisanom odredbom člana 52. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon ), obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj PDV nadležnom poreskom organu u skladu sa ZPPPA.

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon ), smatra sekundarnim sirovinama i uslugama koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (posebna poreska 2310

Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (opšta poreska 2320

stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost )

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Radnje okrivljenog kao paušalno oporezovanog obveznika, nisu krivično delo propisano Krivičnim zakonikom , kada njegov zakonom stečeni prihod, odnosno ostvaren ukupan promet usluga, ne prelazi iznos od 4.000.000 dinara, u smislu čl. 14. st. 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrednost .

...

Poreski obveznik, koji je propustio da u cenu, u konkretnom slučaju cenu prevoza, uračuna porez na promet, ne može nakon toga obavezu plaćanja navedenog poreza , prevaliti na kupca, ovde tuženog, iz razloga što se izvršenjem usluge od strane tužioca i isplatom cene od strane tuženog, se ima smatrati da je izvršena usluga, kada u smislu člana 16. Zakona o porezu na dodatu vrednost nastaje poreska obaveza.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 165 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poreski tretman prometa nepokretnosti i opreme, koji su nabavljeni pre 1.1.2005. godine, odnosno pre stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o porezima na imovinu

...

Poreski tretman primljenih novčanih sredstava (subvencija) sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

...

Uvoz sportskog motornog vozila po osnovu ugovora o donaciji sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

...

Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/01 i 86/04 - u daljem tekstu. Zakoi) u članu 3. propigano je da su predmet oporezivanja PDV isioruka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu. promst dobara i ugluga) koje poreski obveznik izvrši u Remublici uz naknadu, u okniru obavljaš delatnosti i uvo, z dobara u Republiku.

...

Kriterijumi da se utvrdi šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost , smatra pretežnim prometom u inostranstvo

...

Poreski tretman prometa usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

...

... Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04 i 86/04, dalje Pravilnik) u članu 7. st. 1. i 3. propisano je da se nastavnim sredstvima, u smislu člana 23. stav 2. tačka 7) Zakona , smatraju lektira, zbirke zadataka, priručnici i praktikumi, rečnici, školski globusi i školske zidne karte, geografski i istorijski atlasi, dijapozitivi, grafički prikazi (grafo-folije, sheme, skice i sl.), ako su u skladu sa Zakonom o ... na ...

...

Kada se radi o poreskoj stopi koja se primenjuje na promet, kao i uvoz, prirodnog žutog šećera, u smislu odredbe člana 23. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04 i 86/04) i odredbe člana 2. Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV ("Službeni glasnik RS" 108/04, 130/04 i 140/04), ovo dobro oporezuje se po opštoj stopi PDV od 18%.

...

Primena odredbe člana 9. Zakona o porezu na dodatu vrednost Uprava za Zajedničke poslove republičkih organa

...

U smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost , mlekom, na koje se porez na dodatu vrednost , plaća po stopi od 8%, smatraju sve vrste nekoncentrovanog svežeg, pasterizovanog, sterilizovanog, sterilizovanog sa dodacima , homogenizovanog, kondezovanog, mleka u prahu, mleka za odojčad, kao i kiselo mleko, jogurt, kefir, čokoladno mleko i voćni jogurt

...

Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara, u slučaju kada je to predviđeno međunarodnim ugovorima zasnivaju se na članu 16. Ustavne povelje državne zajednice Srbije i Crna Gora a ne na Zakonu o porezu na dodatu vrednost

...

Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 86/04) nisu izričito propisana poreska oslobođenja za promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara, u slučaju kada je to predviđeno međunarodnim ugovorima.

...

Oporezivanje članarina koje plaćaju članice udruženja prema zakonu o porezu na dodatu vrednost