hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: zakon o poreskom postupku

Ukupno nađeno: 265 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 132 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana (RS)

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku koja se ne smatra prometom dobara u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

Krivični zakon (RS)

(Prestao da važi na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - "Sl. glasnik RS", br. 80/02)

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (RS)

Obveznik plaćanja doprinosa dužan je da o plaćenim doprinosima obaveštava Poresku upravu, saglasno zakonu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, kao i nadležne organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, saglasno propisima koji uređuju obavezno socijalno osiguranje.

Zakon o porezu na dodatu vrednost (RS)

Na zahtev obveznika koji u prethodnih 12 meseci nije ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, uključujući i obveznika iz člana 33. stav 5. i člana 34. stav 8. ovog zakona , za prestanak obaveze plaćanja PDV, nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV.

Zakon o porezu na dohodak građana (RS)

(Prestao da važi na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - "Sl. glasnik RS", br. 80/02)

Status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u smislu stava 1. ovog člana, nerezident dokazuje kod isplatioca prihoda potvrdom o rezidentnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

(Prestali da važe na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - "Sl. glasnik RS", br. 80/02)

(Prestali da važi na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - "Sl. glasnik RS", br. 80/02)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 41 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

U poreskom postupku se primenjuju rokovi i pravila za ponavljanje postupka propisani Zakonom o opštem upravnom postupku .

...

Pitanje: Da li je putarina (posebna naknada za upotrebu javnog puta) koju korisnici auto i drugih puteva (kada je korisnik vozilo privrednog društva) plaćaju Javnom preduzeću Putevi Srbije, javni prihod, te u tom smislu koji rok zastarelosti se ima primeniti; da li rok iz čl. 374. Zakona o obligacionim odnosima - trogodišnji rok za međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu roba i usluga ili pak primeniti odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,

...

Krivično delo nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda iz člana 176. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji čini lice koje stavlja u promet, odnosno prodaje proizvode koji nisu posebno obeleženi propisanim kontrolnim akciznim markicama.

...

Poreski službenik iz člana 169k i 169l Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji može steći neposredno više zvanje, ako pored drugih propisanih uslova, ispunjava i uslov da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, niti disciplinski postupak zbog povrede radne dužnosti.

...

Prilikom odlučivanja o pravu poreskog obveznika na razgledanje spisa primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku .

...

... zakonskih razloga predviđenih odredbama čl. 436. st. 1. tač. 1. ZKP. Prvostepeni sud je ukinuo pritvor u situaciji kada je okrivljeni sudu dao tačnu adresu stanovanja, uz obećanje da će se ubuduće redovno odazivati na pozive suda. Pokrenuo je i postupak ... Poreske ... o ... postupku ...

...

Podnošenje izmenjene poreske prijave, u smislu člana 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ne predstavlja predlog za ponavljanje upravnog postupka iz člana 239. Zakona o opštem upravnom postupku .

...

Založno pravo na nepokretnostima stečeno i upisano u javne knjige, u smislu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, valjan je pravni osnov iz kojeg sledi i pravo odvojenog namirenja Poreske uprave.

...

Izvršilac krivičnog dela nedozvoljenog skladištenja robe iz čl. 176a st. 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, može biti fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu ili preduzetnik.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 92 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li obveznik ostvaruje pravo na poreski kredit iz člana 48a Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada je osnovno sredstvo pribavljeno na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja donetog u postupku prinudnog ostvarenja potraživanja?

...

Odredbom člana 61. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/2001 i 80/2002 - dalje: Zakon ) propisano je da se prihod od dividende umanjuje, pre utvrđivanja poreske osnovice, za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine javnom aukcijom, u smislu propisa kojima se uređuju uslovi i postupak promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala, uplaćene pre isplate dividende, a najviše do iznosa

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kome je u Ministarstvu finansija potrebno uputiti zahtev za hitnu neutralnu kontrolu preduzeća koje trenutno ilegalno i sasvim nezakonito radi ( ne posluje preko računa, neredovno uplaćuje dnevne pazare, izbegava plaćanje poreza i dr.).

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kakav je postupak za dobijanje stručnog mišljenja Ministarstva finansija?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Da li postoji mogućnost vraćanja u upotrebu šaltera na kojima se poreska rata može direktno uplatiti zbog visoke provizije PPT usluge ili banke koje vrše usluge platnog prometa?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li će preduzeće imati pravo na povraćaj više plaćenog poreza na promet iskazanog u konačnom obračunu za 2004. godinu, obzirom da Zakon o porezu na promet tada neće važiti?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Koliko vremena može da radi lokal SZR posle blokiranja računa?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Preduzeće je mesečni obveznik PDV-a. Od avgusta 2004. godine njegov račun nalazi se u blokadi. Da li mesečni iznos PDV-a može da plati naš kupac na osnovu ugovora o asignaciji iz dospelih obaveza prema nama u roku ( do 10.- og u mesecu za prethodni mesec)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)
ogl3
hor003