visina otpremnine u državnim
visina naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
visina izdržavanja maloletnog deteta
visina izdržavanja
visina dnevnice
visina alimentacije
visina naknade = iznos naknade