uverenje centra za socijalni rad
uverenje iz katastra
uverenje za pripravnika
uverenje ne vodi se postupak
uverenje da nije osuđivan
uverenje ne vodi se istraga
uverenje o nekažnjavanju
uverenje o prebivalištu
uverenje o državljanstvu