Traženo: usmeni testament

Ukupno nađeno: 86 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 49 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o nasleđivanju (RS)

ž) Usmeno zaveštanje

Dužnost svedoka usmenog zaveštanja

Zakon o vanparničnom postupku (RS)

imovine za čije držanje, čuvanje ili prijavljivanje postoje posebni propisi; da li ima gotovog novca, hartija od vrednosti, dragocenosti, štednih knjižica ili nekih drugih važnih isprava; da li je umrli ostavio dugova i koliko; da li je ostavio pismeni testament ili ugovor o doživotnom izdržavanju ili sporazum o ustupanju ili raspodeli imovine za života i gde se oni nalaze, a ako je umrli napravio usmeni testament onda lično ime, zanimanje i boravište svedoka pred kojim je usmeni testament ...

Organ koji sastavlja smrtovnicu proveriće da li je posle umrlog ostao pismeni testament ili isprava o usmenom testamentu i testament koji je zaveštalac ostavio dostaviće sudu zajedno sa smrtovnicom.

(1) Ako je umrli napravio usmeni testament i o tome postoji isprava koju su svedoci svojeručno potpisali, sud će sadržinu ove isprave proglasiti po odredbama koje važe za proglašenje pismenog testamenta .

(2) Ako takve isprave nema, svedoci pred kojima je usmeni testament izjavljen, saslušaće se ponaosob o sadržini testamenta , a naročito o okolnostima od kojih zavisi njegova punovažnost, pa će se zapisnik o saslušanju ovih svedoka proglasiti po odredbama koje važe za proglašenje pismenog testamenta .

(3) Ako stranka zahteva da se svedoci usmenog testamenta saslušaju pod zakletvom, ili ako sud nađe da je takvo saslušanje potrebno, odrediće ročište za saslušanje ovih svedoka, na koje će pozvati predlagače, a ostala zainteresovana lica samo ako se time ne bi odugovlačio postupak.

(1) Zapisnik o proglašenju testamenta sa izvornim pismenim testamentom , odnosno sa ispravom o usmenom testamentu ili zapisnikom o saslušanju svedoka usmenog testamenta , dostaviće se ostavinskom sudu, a sud koji je testament proglasio zadržaće njihov prepis.

(2) Izvorni pismeni testament , isprava o usmenom testamentu , zapisnik o saslušanju svedoka usmenog testamenta , kao i zapisnik o sadržini nestalog ili uništenog pismenog testamenta čuvaće se u ostavinskom sudu odvojeno od drugih spisa a njihov overeni prepis priložiće se spisima.

(2) U pozivu na ročište sud će zainteresovana lica obavestiti o pokretanju postupka i postojanju testamenta , ako postoji i pozvati da odmah dostave sudu pismeni testament odnosno ispravu o usmenom testamentu , ako se kod njih nalazi ili da naznače svedoke usmenog testamenta .

(1) Ako su svedoci usmenog testamenta podneli sudu pismeno koje sadrži volju zaveštaoca , sud će prijem ovakvog pismena zapisnički utvrditi, staviti u poseban omot i zapečatiti.

(2) Ovako će sud postupiti i kad svedoci usmenog testamenta dođu u sud da usmeno ponove izjavu zaveštaoca .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 23 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Dugogodišnja bolest zaveštaoca ne može se podvesti pod pojam izuzetnih prilika kao uslova za punovažnost usmenog zaveštanja .

...

IZUZETNE PRILIKE za usmeni testament postoje u sitaciji kada je testatorka primljena u bolnicu sa lakšim oblikom šloga iz nje puštena i zahtevala da sačini testament ali sud nije mogao toga dana da izađe a tada joj se zdravstveno stanje pogoršaio, nije mogla da koristi ruku za pisanje, pa je pred tri svedoka sačinila usmeni testament , te je sutradan vraćena u bolnicu gde je preminula

...

Pojam &bdljuo;izuzetne prilike&ldljuo;, kod izjave posljednje, usmene volje zavještaoca iz člana 73. st. 1. Zakona o nasljeđivanju , obuhvata sve okolnosti objektivne i subjektivne prirode zbog kojih zavještalac nije bio u mogućnosti da sačini pismeni testament , čije postojanje ocjenjuje sud u svakom konkretnom slučaju.

...

Pod izuzetnim prilikama u smislu odredbe čl.110. st.1. Zakona o nasleđivanju smatraju se sve okolnosti, kako objektivne, tako i subjektivne prirode, usled kojih testator nije bio u mogućnosti da sačini redovan testament . Postojale su izuzetne prilike, kad pokojna testatorka zbog svoje slabosti nije bila u stanju, na tri dana pre sačinjavanja usmenog testamenta , dok je ležala u bolnici, potpisati testament koji je sačinio advokat izražavajući njenu poslednju volju.

...

Kada se licu koje duže vremena boluje od organske mane zdravstveno stanje teško pogoršava, pa u takvom stanju on sačini usmeni testament , onda takav testament nema pravne važnosti, jer slučaj kao što je konkretan ne predstavlja izuzetne prilike u smislu čl. 78. Zakona o nasleđivanju .

...

Usmeni ugovor o deobi zajedničke nepokretnosti, stečene nasleđem , ima pravno dejstvo, jer se deobom ne vrši promet nepokretnosti, već se samo utvrđuju odnosi među zajedničarima pri razvrgnuću zajednice i određuje se ko je vlasnik na određenim delovima nepokretnosti.

...

Ocena uslova za izuzetnu važnost usmenog testamenta , mora se strogo tumačiti

...

Za punovažnost usmenog zaveštanja kumulativno moraju biti ispunjena tri uslova: postojanje izuzetnih prilika, nemogućnost zaveštaoca da usled toga sastavi pismeno zaveštanje i istovremeno prisustvo tri svedoka pred kojima je zaveštalac dao izjavu poslednje volje.

...

Kada zaveštalac svoju usmenu poslednju volju nije saopštio pred tri svedoka istovremeno, a tada je bio star i pokretan, nije bio bolestan, a umro je iznenada posle dva dana, ne postoje uslovi za punovažnost usmenog zaveštanja iz čl.110 zakona o nasleđivanju .

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 14 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Izjava o usmenom testamentu

Predmet: ZAHTEV ZA DAVANjE IZJAVE O USMENOM ZAVEŠTANjU

Pošto je neposredno pre smrti bio pri svesti, u pristustvu svedoka (predlagača) i imao dovoljno vremena da razložno iznese svoje usmeno zaveštanje , predlagači su u mogućnosti da ovu njegovu volju izlože pred sudom u formi izjave.

Pošto je zakonski rok u kome se mora prijaviti postojanje usmenog zaveštanja 30 dana, a pošto je kao naslednik označen iz , ul. br. koji nije direktni naslednik , predlagači mole sud da u roku zakaže ročište na kome će dati izjavu o sadržini usmenog zaveštanja pok. .

...

Posle smrti proveden je ostavinski postupak pod O. br. /. Dajući nasledničku izjavu kod ovog suda, dana godine, tužilja se odrekla nasleđa u korist tuženika, ustupajući mu svoj nasledni deo, jer se pre toga usmeno sporazumela sa tuženikom da će on ostati u porodičnoj i ekonomskoj zajednici sa tužiljom, odnosno da će se zajedno sa članovima svoje porodice brinuti i negovati tužilju.

...

Rešenjem Opštinskog suda u O. br. / od godine, tužilac je upućen da pokrene parnicu protiv tuženog, a radi dokazivanja da je usmeno zaveštanje , koje je sačinio pokojni iz , dana godine i koje je proglašeno od toga suda na ročištu od godine, ništavo.

Tužilac je ostavioca , pokojnog iz , koji je usmenim zaveštanjem sačinjenim pred prisutnim svedocima raspolagao jsvom svojom nepokretnom i pokretnom imovinom u korist tuženika, kao njegovog jedinog naslednika .

Zapisnik o proglašenju usmenog zaveštanja .

Međutim, shodno članu 110 Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95) da bi ovo zaveštanje bilo punovažno potrebno je da zaveštalac svoju poslednju volju usmeno iskaže pred tri istovremeno prisutna svedoka ako zbog izuzetnih prilika nije mogao da sačini pismeno zaveštanje . U konkretnom slučaju, zaveštalac , pokojni , bio je u teškom zdravstvenom stanju, bio je nepokretan i vezan za krevet. Usmeno zaveštanje je sačinjeno godina, a zaveštalac je umro