hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: tužba upravni spor

Ukupno nađeno: 193 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 106 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (RS)

Žalba protiv odluke Državnog veća tužilaca u drugom stepenu može biti podneta kao upravni spor pred Upravnim sudom u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima.

Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS)

... Upravni spor , protiv kojih akata se može voditi, a kada je isključen; tužilac u upravnom sporu ; tuženi i zainteresovana stranka u upravnom sporu ; sadržaj tužbe u upravnom sporu i šta se uz nju prilaže; nadležnost za rešavanje po tužbama u upravnom sporu ; razlozi za odbacivanje tužbe u prethodnom postupku; sastavni delovi presude u upravnom sporu ... upravnom sporu ... upravnom sporu ...

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Tužba u upravnom sporu može se podneti, kao da je žalba odbijena, i onda kada podnosilac tužbe istakne da o njegovoj žalbi odluka nije doneta u zakonskom roku.

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (RS)

Postupak po tužbi za pokretanje upravnog spora iz stava 3. ovog člana smatra se hitnim.

Zakon o javnom tužilaštvu (RS)

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca kome je izrečena disciplinska sankcija može pokrenuti upravni spor .

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Na rešenje iz stava 4. ovog člana ne može se izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor .

Na rešenje o lokacijskoj dozvoli koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove urbanizma, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine može se tužbom pokrenuti upravni spor .

Na rešenje iz stava 3. ovog člana, koje donosi nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ne može se izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor .

Na rešenje iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja, a ako je rešenje izdalo ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, može se tužbom pokrenuti upravni spor .

Ako je stranka pokrenula upravni spor , a investitor iz tog razloga ne započne sa građenjem objekta do pravnosnažnosti rešenja, investitor ima pravo na naknadu štete i na izgubljenu dobit u skladu sa zakonom, ako se utvrdi da je tužba neosnovana.

Na rešenje iz stava 9. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja, a ako je donosilac rešenja Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, tužbom se može pokrenuti upravni spor .

Na rešenje iz stava 3. ovog člana, kada je donosilac rešenja ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ne može se izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor , u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 79 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

... spora kada je u tužbi označena vrednost spora od 40.000,00 dinara, a stečajni upravnik je upućen na parnicu radi utvrđivanja da ne postoji razlučno pravo, s obzirom na to da je stvar na kojoj je konstituisano založno pravo prodata pre stečajnog postupka i da je vrednost iste 4.000.000,00 dinara. S obzirom na to da je tužilac u tužbi ... tužbe ... spora ...

...

Tuženi organ je dužan da u ostavljenom roku dostavi sudu sve spise koji se odnose na predmet upravnog spora .

...

Nedostavljanje tužbe na odgovor, koje je imalo za posledicu da tuženi nije dostavio odgovor na tužbu predstavlja nedostatak koji može sprečiti da se sporna upravna stvar iscrpno pretrese i oceni i omogući tuženom organu učešće u upravnom sporu , zbog čega je učinjena povreda pravila postupka iz člana 30. Zakona o upravnim sporovima od bitnog uticaja na pravilno rešenje upravne stvari.

...

Kada tuženi organ, povodom upravnog spora , primenom odredbe člana 251. Zakona o opštem upravnom postupku, uvažavajući sve razloge žalbe, poništi svoje tužbom osporeno rešenje iz razloga iz kojih bi sud mogao da poništi takvo rešenje, pa prilikom donošenja novog rešenja povredi zakon na štetu tužioca , u postupku po tužbi sud će jednom presudom poništiti i prvobitno osporeno i novodoneto rešenje.

...

Pogrešno je zaključivanje Upravnog suda da zahtev tužioca za pristup informacijama od javnog značaja podnet Ustavnom sudu ne predstavlja zahtev podnet povodom kakve upravne stvari, zbog čega se u slučaju nepostupanja organa po takvom podnesku ne može pokrenuti i voditi upravni spor .

...

Zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda može da se podnese protiv pravnosnažnog rešenja Upravnog suda donetog po tužbi u upravnom sporu ukoliko su za njegovo podnošenje ispunjeni uslovi propisani članom 49. st. 2. i 3. ZUS-a.

...

Ispitujući u upravnom sporu zakonitost osporenog rešenja u granicama zahteva iz tužbe , sud ne mora da prihvati razloge tužioca , ali je dužan da ih razmotri i da se o njima izjasni.

...

Kada preduzeće i druga organizacija rešavaju u vršenju javnih ovlašćenja koja su im zakonom poverena, ne mogu istovremeno imati i položaj prvostepenog organa i položaj stranke u postupku, odnosno tužioca u upravnom sporu .

...

Rok zastarelosti vođenja disciplinskog postupka ne prekida se podnošenjem tužbe u upravnom sporu , izjavljene protiv rešenja kojim je odlučeno po prigovoru policijskog službenika na rešenje doneto u disciplinskom postupku zbog povrede službene dužnosti.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Rok od 30 dana za podnošenje tužbe u upravnom sporu , u smislu člana 22. Zakona o upravnim sporovima, ne primenjuje se u slučaju »ćutanja administracije« odnosno kada organ uopšte ne donese upravni akt

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Tužba - upravni spor , opšta

...

Po isteku roka od 60 dana drugostepeno rešenje još nije doneto, pa vas molim da se rešenje donese za najdalje sedam dana, jer ću u protivnom biti prinuđen da podenesem tužbu u upravnom sporu .

...

Dana . godine, tužilac je primio drugostepeno rešenje tuženog , br. , od . godine, te uredno i blagovremeno podnosi tužbu u upravnom sporu , pobijajući u celosti dato rešenje tuženog , sa predlogom da se pobijano rešenje, kao nezakonito, poništi u celosti.

...

Ovo rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba, ali može se tužbom pokrenuti upravni spor kod u roku od dana od dana dostavljanja rešenja.

...

Ovo rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba već se može tužbom pokrenuti upravni spor kod suda u roku od dana od dana dostavljanja rešenja.

...

Ovo rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba. Može se pokrenuti upravni spor kod u roku od dana od dana dostavljanja. Tužba se predaje neposredno ovom sudu.

...

Prema tome, tužilac pokreće upravni spor u skladu sa odredbom člana 24. stav 1. Zakona o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 46/95), i predlaže da sud donese sledeću:

hor003