Traženo: tužba sticanje bez osnova

Ukupno nađeno: 26 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o zemljišnim knjigama (RS)

U parnici za opravdanje tužilac ima dokazati pravni osnov za sticanje knjižnoga prava koje traži, i zbog toga u pogledu predbeleženoga založnog prava ima dokazati ne samo ispravnost tražbine, već i pravni osnov za sticanje založnog prava i obim toga prava. Tuženiku stoji na volju učiniti sve svoje prigovore protiv postojanja knjižnoga prava i onda, kad protiv odluke, kojom je predbeležba bila dozvoljena, nije podneo rekurs ili kad ga je, istina, podneo, ali bez

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 24 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada je potraživanje tužioca iz radnog odnosa zastarelo, tada se iz istog činjeničnog osnova ne može istaći zahtev po drugom pravnom osnovu - sticanju bez osnova , budući da zastarelošću prestaje pravo da se zahteva ispunjenje obaveze, zbog čega se ni promenom pravnog osnova ne menja rok zastarelosti.

...

tako što je dao banci na realizaciju bez osnova u pravnom poslu sa davaocem menice, a banka nije iznos iz menice naplatila zbog nedostatka novca na računu davaoca menice, ne može se tražiti povraćaj iznosa koji je naznačen u menici po osnovu stečenog bez osnova , ako se ne dokaže da je taj iznos zaista i naplaćen, puštanjem menice na realizaciju i naplatom iznosa iz sporne menice. U nedostatku takvih dokaza, tužba za vraćanje iznosa po osnovu stečenog bez osnova ...

...

U situaciji kada je tuženik izgradio objekat na gradskom građevinskom zemljištu bez saglasnosti nadležnog organa, na istom ne može steći pravo svojine shodno čl. 24-26. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa.

...

sa istom osnovnom delatnošću, gde se takođe pojavljuje u svojstvu direktora, u situaciji kad bez saglasnosti drugog osnivača, u istim prostorijama, sa preuzetim radnicima i na opremi koju je preneo na novoosnovano društvo, obavlja osnovnu delatnost, stekli su se uslovi da u postupku po tužbi iz čl. 179. Zakona o privrednim društvima za isključenje člana društva sud donese i privremenu meru suspendovanje prava glasa i zabrana direktoru privrednog društva da ga zastupa bez ...

...

Ukoliko su obe stranke nesavesne u slučaju vraćanja stečenog bez osnova , tužilac ima pravo na kamatu od momenta podnošenja zahteva, a ne od dana sticanja - čl. 214 ZOO.

...

Iako je tužilac platio više od onoga što je kao njegova obaveza s obzirom na ugovorom predviđenu površinu objekata za izgradnju predviđeno, on ne može tražiti povraćaj navedenog iznosa po osnovu stečenog bez osnova

...

Tuženi koji, posle intervencije nadležnog organa uprave za sklanjanje stvar odnose i proda, nije kriv za nastalu štetu a ako je stvar prodao, odgovara po osnovu sticanja bez osnova

...

... stečena u istom pravnom licu, kako bi, ravnopravno, preostalom delu pravnog lica ostala postojeća sredstva koja su i ranije njemu pripadala i odgovarajući deo sredstava koja su zajednički stekli , bez obzira ko je koja sredstva "držao" u vreme organizovanja zadruge.Odluke sudova u zahtevom pobijanim delovima zasnivaju se na utvrđenju da se tužilac izdvojio iz sastava tuženog ... osnovu ...

...

... bez obzira što pri prvom useljenju u stan nakon zasnivanja porodice, nije koristio takvu naknadu.Prema odredbi člana 45.stav 1.Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Jugoslavije ("Sl.vojni list", br.16/97 - prečišćen tekst), profesionalnom oficiru odnosno profesionalnom podoficiru koji ima porodicu i koji se, osim u namešteni službeni stan, prvi put useljava u stan nakon zasnivanja porodice, koji je on ili njegov bračni drug stekao po osnovu ... tužilac ...

...

Kada je tužilac vlasnik kuće na osnovu ugovora o kupoprodaji, a tuženi koji je stanovao u istoj kao vanbračni SUPrug pok. svastike tužioca , istu koristi bez pravnog osnova , a njegovo isticanje da je svoju pok. SUPrugu izdržavao, da je finansijski pomagao njenom bratu i sestri, da je održavao kuću, ne može voditi sticanju svojine i ima se iz nepokretnosti iseliti sa licima i stvarima.

...

Za primenu pravila sticanja bez osnova i odluku o pravu tužioca na isplatu kamate bitna je činjenica da tužiocu nije pripadao iznos koji je drugi put plaćen tuženom jer je to bila pozajmica iz budžeta Republike Srbije kome je tuženi vratio pozajmicu.

...

Tužbeni zahtev je istovetan kada se po osnovu istog ugovora o zakupu umesto presuđenog tužbenog zahteva za STICANjE BEZ OSNOVA novom tužbom traži NAKNADA ŠTETE

...

Pasivnu stvarnu legitimaciju u pogledu tužbenog zahteva dugogodišnjeg radnika preduzeća za utvrđivanje prava na akcije bez naknade stečene po osnovu minulog rada u postupku privatizacije tog preduzeća poseduje preduzeće, odnosno akcionarsko društvo, a ne članovi uprave ili drugi akcionari tog preduzeća

...

Kada je raskidom ugovora otpao osnov po kojem je tuženi platio tužiocu , tužilac ima pravo da od tuženog potražuje bez osnova uplaćeni iznos po pravilima o vraćanju stečenog , odnosno revalorizovani iznos po pravilima o naknadi štete

...

... tužilji radi pretvaranja u stan uz obavezu tužilje da izvede određene radove u zgradi, predstavlja samo osnov za eventualno zaključenje ugovora sa tužiljom kao investitorom. Kako odluka Skupštine zgrade ne stvara nikakva prava za budućeg investitora, jer prava i obaveze investitor stiče ... bez ...

...

Pravo na isplatu po pravnom osnovu sticanja bez osnova tužilac može da ostvari samo u situaciji ako je na osnovu kasnije donetog rešenja o izvršenju kao izvršne isprave podneo predlog za ponavljanje postupka

...

Dužnik - protivizvršilac kao tužilac u sporu za isplatu kamate na vraćenu glavnicu ima pravo da traži da mu se, po osnovu sticanja bez osnova , dosudi kamata na glavnicu od dana donošenja rešenja o protivizvršenju

...

U slučaju kad je zastarelo potraživanje tužioca iz ugovora u oblasti prometa i usluga (ugovor o kupoprodaji nepokretnosti), tužilac ne može zastareli iznos potraživati kao sticanje bez osnova

...

Kod tužbe radi sticanja bez osnova krivica i protivpravnost sticaoca su bez značaja za povraćaj duga

...

muzičkih dela sa tarifom naknada za javno iznošenje i saopštavanje javnosti muzičkih dela, koja je dva puta veća od iznosa koji bi dobio da je sa tuženim zaključen ugovor, kojom se u stvari utrostručuje ukupan dug, očigledno je da se tuženom onemogućava da stavi prigovor na visinu štete i da su te odredbe nepravične i preterano stroge prema tuženom , jer predviđaju kaznenu štetu koja nerealno uvećava ono našta tužilac objektivno ima pravo i omogućava mu sticanje bez osnova ...

...

Ugovorna šteta se može dosuditi samo u slučaju postojanja krivice tuženog za raskid ugovora a u protivnom, tužilac ima pravo samo na povraćaj datog po pravilima stečenog bez osnova , u visini revalorizacije svog potraživanja, a ne i na štetu u visini sadašnje vrednosti stvari

...

I u slučaju postojanja više sile koja gasi obligaciju, tužena banka bi bila dužna vratiti tužiocu deponovani iznos po pravilima o vraćanju stečenog bez osnove

...

Postoji sticanje bez osnova kad tuženi kupoprodajnu cenu za prodatu stvar čiji nije vlasnik drži te je dužan da cenu vrati prema sadašnjoj vrednosti spornog zemljišta

...

Kod sticanja bez osnovane zatezne kamate plaća samo nesavesni korisnik, i to od dana sticanja , odnosno od dana nastanka nesavesnosti ako je nesavesnost nastala kasnije. U svakom slučaju kod vraćanja onoga što je primljeno bez obnove zatezne kamate teku od dana podnošenja tužbe

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava