Traženo: tužba razvod braka

Ukupno nađeno: 78 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 38 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Porodični zakon (RS)

Tužba za razvod braka

(1) Postupak radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka , kao i za poništenje i razvod braka ( bračni spor), pokreće se tužbom .

Tužbu za razvod braka mogu podneti oba supružnika.

(1) Pravo na tužbu za razvod braka ne prelazi na naslednike supružnika.

(4) Staratelj poslovno nesposobnog supružnika može podneti tužbu za razvod braka samo uz prethodnu saglasnost organa starateljstva.

(2) Uz poziv na ročište za posredovanje dostavlja se i tužba za poništenje ili razvod braka .

(1) Po prijemu tužbe za poništenje ili razvod braka , sud zakazuje ročište za posredovanje koje se održava samo pred sudijom pojedincem.

(4) Poveravanje se vrši dostavljanjem tužbe za poništenje ili razvod braka .

Mirenje se sprovodi samo u bračnom sporu koji je pokrenut tužbom za razvod braka .

Ako se supružnici pomire, smatraće se da je tužba za razvod braka povučena.

(2) Ustanova kojoj je poveren postupak posredovanja dužna je da o rezultatu mirenja obavesti sud kojem je podneta tužba za razvod braka i dostavi mu zapisnik o mirenju.

(2) Ako ustanova kojoj je poveren postupak posredovanja ne obavesti sud o rezultatima mirenja u roku od tri meseca od dana kada joj je dostavljena tužba za razvod braka , postupak mirenja će sprovesti sud.

Nagodba se sprovodi u bračnom sporu koji je pokrenut tužbom za poništenje braka , odnosno tužbom za razvod braka a mirenje supružnika nije uspelo.

(1) Ako se jedan ili oba supružnika, iako su uredno pozvani, ne odazovu pozivu na nagodbu, smatraće se da nagodba nije uspela i nastaviće se postupak po tužbi za poništenje ili razvod braka .

(2) Ustanova kojoj je poveren postupak posredovanja dužna je da o rezultatu nagodbe obavesti sud kojem je podneta tužba za poništenje ili razvod braka i dostavi mu zapisnik o nagodbi.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 37 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada supružnici nisu razvedeni , a između njih duži niz godina ne postoji zajednica života , zbog poremećaja supružanskih odnosa, onda tužilja kao bračni drug ima pravni interes da se utvrdi da predmetna parcela predstavlja njenu posebnu imovinu i da tuženi , kao bračni drug, sečom šume, na predmetnoj parceli, bez njene saglasnosti, pričinjava joj štetu.

...

U sporu za razvod braka tužena može dati ovlašćenje svom ocu kao punomoćniku za prijem presude i ulaganje žalbe na presudu.

...

Pravo stanovanja se može ustanoviti i na delu porodične zgrade u suvlasništvu bivšeg supružnika, njegove majke i sestre koju su nasledili ako je i posle razvoda braka tužena nastavila da ih koristi zajedno sa maloletnim detetom koje joj je povereno na čuvanje, vaspitanje i izdržavanje.

...

... tužilac bio član porodičnog domaćinstva svog oca te da mu u smislu člana 19. Zakona o stambenim odnosima, važećim u vreme smrti nosioca stanarskog prava, pripada pravo da nastavi sa korišćenjem spornog stana zbog čega je usvojio tužbeni zahtev tužioca odlučivši kao u izreci. Međutim, ovako dati zaključak prvostepenog suda s obzirom na utvrđeno činjenično stanje ne može se prihvatiti kao pravilan. Tužilac ... razvodu braka tužioca ... tužilac ... tužilac ... razvoda braka ...

...

U postupku razvoda braka , prvostepeni sud je doneo rešenje o usvojenoj privremenoj meri po kojoj se maloletna deca stranaka stara dve godine i jedna godina poveravaju na negu... majci, do okončanja postupka razvoda braka . Žalba tuženika je osnovana.

...

U postupku za razvod braka tužba se može, uz pristanak protivne stranke, povući sve do pravosnažnosti presude o razvodu braka .

...

Ako je tužba za razvod braka podneta za vreme trudnoće žene i za vreme dok zajedničko dete stranka ne napuni godinu dana života napuni godinu dana života sud će je ODBACITI, ako razlozi nisu u međuvremenu prestali, niti je tuženi bračni drug izjavio da ne osporava osnovanost tužbenog zahteva

...

Ako je tužba za razvod braka podneta za vreme trudnoće žene , odnosno dok zajedničko dete bračnih drugova nije navršilo godinu dana života , takvu tužbu treba odbaciti, a ne odbiti tužbenih

...

Kod ustanovljenja krivice za razvod braka valja imati u vidu i trajanje braka i bračne zajednice stranaka, njihovo uzajamno držanje i ponašanje, kako ranije tako i posle nastupanja okolnosti koje su bile povod da tužena posumnja u vernost tužioca .

...

Boravak tužene na imanju tužiočevih roditelja dobija drugačiji karakter posle razvoda braka parničnih stranaka i više ne predstavlja pouzdano obezbeđenje egzistencije tužene .

...

... tužilac u jednoj tužbi istakne tužbeni zahtev za poništaj braka i tužbeni zahtev za razvod braka , ali tako da sud usvoji zahtev za razvod braka samo ako nađe da zahtev za poništaj braka nije osnovan, tada se radi o eventualnim tužbenim zahtevima iz člana 188. stav 2. ZPP, pa sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 354. stav 1. u vezi člana 188. stav 2. ZPP, ako odluči o zahtevu za razvod braka ... braka ...

...

U prisustvu utvrđene činjenice da je brak stranaka relativno kratko trajao (nepunu godinu dana), te da su supružnici u vreme zaključenja braka živeli od sopstvenih prihoda, što ukazuje da zaključenje braka stranaka nije imalo uticaja na imovinske prilike tužene , tužena nema pravo da zahteva izdržavanje na teret razvedenog bračnog druga, niti postoji pravni interes za utvrđenje okolnosti iz člana 288. stav 4. Zakona o braku i porodičnim odnosima.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravnosnažnom i izvršnom presudom , br. , razveden je brak između iz i tuženog iz .

...

Presuda o razvodu braka tužilje i tuženika .

...

Brak tužilje iz , i tuženog iz , zaključen u Opštini , dana . godine, i zaveden u matičnu knjigu venčanih pod tekućim brojem , za . godinu, RAZVODI SE na osnovu člana 40. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/05).