Traženo: tužba radi isplate duga

Ukupno nađeno: 21 primeraU dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 20 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

158. stav 1. Zakona o radu , poslodavac je dužan , pre otkaza ugovora o radu , u smislu člana 179. tačka 9) tog zakona, zaposlenom isplatiti otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu , te je datum isplate otpremnine tužilji , odnosno činjenicu da li je tužilji otpremnina isplaćena pre ili posle podnošenja tužbe , bitno utvrditi prilikom odlučivanja o zahtevu tužilje za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu ...

...

Nema smetnji za obavezivanje tuženog na isplatu duga u stranoj valuti u slučaju kada se radi o spoljnotrgovinskom poslu između rezidenta i nerezidenta.

...

Postavljen tužbeni zahtev tužilje , da je isplatom navedenog iznosa tuženiku izmirila dug , je utvrđenje činjenica pa se ne radi o tužbi za utvrđenje shodno čl. 188 ZPP.

...

... radni odnosi radnika kod stečajnog dužnika .stoga nisu osnovani ni zahtevi tužioca - radnika da mu se posle ovog datuma isplaćuje lični dohodak i priznaje radni staž.Imajući u vidu činjenicu da podnosilac žalbe od 4.3.1983.godine nije više u radnom odnosu kod stečajnog dužnika , pošto joj je radni odnos prestao na osnovu pravosnažne odluke nadležnog suda i da od navedenog datuma nije radila ... dužnika ... tužbeni ... isplati ... radnog ...

...

Radnje optuženog , koji je zanatskoj zadruzi čiji je on član podneo račun za isplatu radova koje je po ugovoru sa njom bio dužan da izvede, ne predstavljaju krivično delo falsifikovanja isprave (iz republičkog odnosno pokrajinskog krivičnog zakona), bez obzira što je u računu naveo neistinite podatke o obimu izvedenih radova i preko nje naplatio od investitora iznos i za tako prikazane, a stvarno neizvedene radove , već predstavljaju samo deo njegovih ukupnih radnji koje ulaze u

...

Za postupanje po podnetoj tužbi tužioca M. N. iz Beograda protiv Republičke uprave javnih prihoda, Odeljenja za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda Stari grad radi naplate duga od 416.833, 12 dinara na ime kamate za neosnovano uplaćene iznose poreza, sa zakonskom zateznom kamatom do konačne isplate nadležan je parnični sud u prvom stepenu

...

Ukoliko poverilac u parnici istrajava kod svog tužbenog zahteva za isplatu novčanog iznosa, koji je upravljen solidarno prema oba tuženika , tada se ne može raditi o preuzimanju duga drugotuženog od strane prvotuženog

...

Ne može se raditi o izvršenju krivičnog dela prevare iz čl. 171 st. 1 KZS kada optuženi nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji sa oštećenim i predajom 4 akceptna naloga, obavesti oštećenog da su nastale teškoće u poslovanju, pa u predviđenom roku isplati veći deo duga , tada nema njegove namere da oštećenog dovede u zabludu ili da ga održava u zabludi.

...

Kada stečajni dužnik nije vršio isplate zarade preko zagarantovanog iznosa, tada radnik ove iznose mora prijaviti u stečajnom postupku a parnicu može pokrenuti samo kada mu stečajni upravnik ospori ovo potraživanje i uputi ga na parnicu. Tužba se podnosi kao tužba za utvrđenje a ovakav poverilac će svoje potraživanje moći namiriti u istom procentu kao i ostali stečajni poverioci

...

Kada stečajni dužnik nije isplaćivao lični dohodak preko zagarantovanog iznosa, tada radnik ove iznose mora prijaviti u stečajnom postupku, a parnicu može pokrenuti tužbom za utvrđenje, samo kada mu stečajni upravnik ospori ovo potraživanje i uputi ga na parnicu

...

Bivši radnik stečajnog dužnika poseduje aktivnu legitimaciju za tužbeni zahtev isplatom utuženog iznosa fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, a na ime neplaćenih doprinosa po tom osnovu

...

Bivši radnik stečajnog lužnika poseduje aktivnu stvarnu legitimaciju za podnošenje tužbe prema stečajnom dužnik sa zahtevom da stečajni dužnik isplati određeni naknadu na ime neplaćenih doprinosa za perzijsko i invalidsko osiguranje nadležnom Fondu

...

Nema litispendencije ukoliko teku dva spora između istih stranaka u kojem je jedan tužbeni zahtev za isplatu određenog duga , a u drugom tužbeni zahtev za utvrđivanje potraživanja, jer se radi o dva potpuno različita tužbena zahteva.

...

Tužilac koji je svoje osnovno sredstvo preneo na korišćenje tuženom preduzeću, radi izmirenja duga člana porodičnog domaćinstva vlasnika tužioca (preduzeća), prema fizičkom licu koje je vlasnik tuženog preduzeća, a kome je vlasnik tužioca , isplatio dug člana porodičnog domaćinstva, ne uživa sudsku zaštitu, dosudom utuženog iznosa za korišćenje-upotrebu tuđe stvari u svoju korist

...

Tužilac koji je svoje osnovno sredstvo preneo na korišćenje tuženom preduzeću, radi izmirenja duga člana porodičnog domaćinstva vlasnika tužioca (preduzeća), prema fizičkom licu koje je vlasnik tuženog preduzeća, a kome je vlasnik tužioca , isplatio dug člana porodičnog domaćinstva, ne uživa sudsku zaštitu, dosudom utuženog iznosa za korišćenje (upotrebu) tuđe stvari u svoju korist.

...

Tužbu radi isplate duga nije NEUREDNA SAMO zbog toga što tužilac nije tužbu i priloge preveo na jezik nacionalne pripadnosti drugotuženog stranog pravnog lica

...

Spore između osiguravajućih organizacija radi isplate regresnog duga , u visini naknade koju je tužilac isplatio svom osiguraniku na ime deliktne štete iz osiguranja, nije privredni spor

...

Kada se privremenom merom radi obezbeđenja potraživanja pleni iznos sa računa dužnika ali se ne predaje poveriocu već se uplaćuje u sudski depozit i ne odlučuje o kamati, time se tužbeni zahtev kojim je tražena isplata poveriocu uz kamatu, ne iscrpljuje

...

sa ugovorom znatno pre otvaranja stečaja tražio raskid ugovora a banka - u tužbi stečajni poverilac mu prihvatila zahtev i na uobičajeni način i na uobičajenom mestu izvršila isplatu štednog uloga, jer nije bila nesposobna za plaćanje, nema osnova za pretpostavku da je tuženi znao odnosno mogao znati za nepovoljno ekonomsko-finansijsko stanje stečajnog dužnika pa nisu ispunjeni uslovi za usvajanje pobojne tužbe i povraćaj isplaćenog iznosa u stečajnu masu radi ...

...

Nema oslobađanja plaćanja sudskih taksa u sporu iz radnih odnosa protiv dužnika u stečaju ako se tužbeni zahtev odnosi na isplatu novčanog potraživanja iz radnog odnosa

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava