Traženo: tužba radi iseljenja

Ukupno nađeno: 16 primeraU dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 14 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada tužioci ne raspolažu javnom ispravom kojom dokazuju pravo svojine na nepokretnosti, a nije sporno da postoji ulaganje tuženih u jedan deo nekretnine, ima mesta prekidu postupka za iseljenje tuženih do pravosnažnog okončanja parnice za utvrđenje prava vlasništva na delu nepokretnosti, a po osnovu sticanja gradnjom - ulaganjem ličnih sredstava radom .

...

Kada tužioci ne raspolažu javnom ispravom kojom dokazuju pravo svojine na nepokretnosti, a nije sporno da postoji ulaganje tuženih u jedan deo nekretnine, ima mesta prekidu postupka za iseljenje tuženih do pravnosnažnog okončanja parnice za utvrđenje prava vlasništva na delu nepokretnosti, a po osnovu sticanja gradnjom - ulaganjem ličnih sredstava radom .

...

U sporu za iseljenje bespravno useljenog fizičkog lica iz poslovnog prostora stvarno je nadležan opštinski sud a ne privredni sud.iz spisa predmeta vidi se da je tužilac tužbom tražio iseljenje tuženog kao bespravno useljenog lica iz poslovnog prostora.sud smatra da se u konkretnom slučaju ne radi o sporu iz međusobnih privrednih odnosa.oglašava se stvarno nenadležnim i odlučuje da predmet ustupi opštinskom sud u kao stvarno i mesno nadležnom sudu.

...

Kada je pravnosnažnom parničnom presudom utvrćeno da su spornu imovinu stekli u braku zajedničkim radom tužena i sada njen pok. SUPrug, a SUPrug tužene je za vreme svog života overenim ugovorom o kupoprodaji otućio celokupnu imovinu tužiocu -kupcu, tada je neosnovan tužbeni zahtev tužioca za iseljenje tužene iz spornih objekata s obzirom da je pomenuti ugovor o kupoprodaji ništav.

...

Kada se vodi parnica po tužbi tužioca protiv tuženog za iseljenje sa nepokretnosti a istovremeno se vodi pred istim sudom parnica izmeću istih stranaka a u obrnutoj ulozi radi utvrđivanja suvlasništva na istoj nepokretnosti, tada nije imalo mesta prekidu postupka po prvoj parnici već spajanje postupka po obe parnice, jer druga parnica se ima smatrati postupkom po protivtužbi .

...

Predsednik skupštine zgrade je ovlašćen da zastupa stambenu zgradu i štiti njene interese i da na osnovu odluke skupštine zgrade podnese tužbu radi iseljenja lica koja bez pravnog osnova koristi zajedničku prostoriju

...

Tužba radi iseljenja zbog neplaćene stanarine, može se upodobiti upućivanju pismene opomene za plaćanje zaostale stanarine

...

Tužba nije uredna ako u parnici za iseljenje jednog od sazakupaca iz poslovnih prostorija nije obuhvaćen i drugi sazakupac, jer se radi o nužnim jedinstvenim suparničarima.

...

Na odluku o osnovanosti zahteva za iseljenje i predaju poslovnih prostorija nema uticaja okolnost da su tuženi eventualno vlasnici određenog broja deonica kod tužioca niti njihov ukupni radni staž ni njegova dužina kod tužioca i činjenica da im do sada nije rešeno stambeno pitanje

...

Iako je sporni stan u postupku rasprodaje stanova kod tužioca dodeljen radniku tužioca na korišćenje, tužilac je ipak aktivno legitimisan da zahteva iseljenje tužene iz ovog stana i da podnosi tužbu zbog smetanja poseda na istom stanu, s obzirom da postupak dodele stana nije pravosnažno okončan

...

Okolnost što se među strankama vodi spor radi iseljenja tuženog , samo po sebi ne predstavlja razlog za izdavanje privremene mere zabeležbom spora u zemljišnoj knjizi do okončanja parnice, ako se istovremeno ne vodi postupak za poništaj ugovora o kupoprodaji stana

...

U postupku radi iseljenja bez značaja su navodi tuženog da je uložio određena sredstava u adaptaciju spornih prostorija

...

Nema uslova za prekid postupka iseljenja tužene do pravnosnažnog okončanja druge parnice istih stranaka radi poništaja odluke o dodeli stana

...

Radnik koji je dobio stan može tražiti iseljenje lica koje se u njemu nalazi bez pravnog osnova i predaju tog stana davaocu da bi mu ovaj omogućio ostvarivanje prava na stan, pa ove činidbe, iako su atipične, odgovaraju kondemnatornoj tužbi

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tužilac je kod tog suda pokrenuo parnicu radi otkaza ugovora o korišćenju stana i iseljenju tuženog .