Traženo: tužba neisplaćena zarada

Ukupno nađeno: 11 primeraU dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 10 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U parnicama radi naknade štete zbog neisplaćene zarade u kojima je tužena Republika Srbija, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, pored suda koji je opšte mesno nadležan za tuženu , mesno nadležan je i sud na čijem se području rad obavlja ili se obavljao u skladu sa članom 59. Zakona o parničnom postupku, pa nema mesta primeni odredbe člana 55. Zakona o parničnom postupku.

...

Postoji zakonski osnov za ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka kada je pravnosnažna odluka suda o tužbenom zahtevu koji se odnosi na isplatu neisplaćenih zarada bila zasnovana na poništaju otkaza ugovora o radu koji je otklonjen revizionom odlukom.

...

Tužilac nema pravo na naknadu štete na ime neisplaćenih zarada i uplatu doprinosa obaveznog osiguranja, za period za koji nije bio u radnom odnosu.

...

Bivši radnik ima pravni interes da podnese tužbu kojom traži poništaj odluke poslodavca kojom mu je prestao radni odnos i kada je nad poslodavcem pokrenut stečaj, jer je to prethodno pitanje po zahtevu za naknadu neisplaćenih zarada za period udaljenja sa rada.

...

Kada se odlučuje o tužbenom zahtevu za naknadu štete zbog neisplaćene zarade tužiocu u periodu dok nije radio zbog prestanka radnog odnosa, moraju se utvrditi odlučne činjenice da li se isti prijavio na tržište rada, da li bi tužilac mogao u navedenom periodu da se zaposli prema svojoj kvalifikaciji i stručnom znanju, kolika bi bila zarada kada bi se zaposlio, te koliko bi mogao na taj način umanjiti pretrpljenu štetu

...

Kada je optuženi oglašen krivim zbog kriv. Dela izbegavanje davanje izdržavanja iz čl. 119 st. 1 KZS, a u izreci presude navedeno "da je ostao dužan oko 40.000,00 dinara" izreka presude je nejasna i neizvršiva, naročito zbog toga što je izrečena uslovna osuda i istom je optuženi obavezan da plati zaostale neisplaćene rate.

...

O zahtevu tužioca koji se nalazi u službi u vojsci Jugoslavije za isplatu neisplaćene plate , neisplaćenog regresa i naknade za neiskorišćeni godišnji odmor nadležan je opštinski sud.

...

Neisplaćeni iznos zarade zbog donošenja nezakonite odluke o prestanku radnog odnosa, je šteta za čiji nastanak je radnik saznao na dana kada je dobio pravosnažnu presudu kojom je tuženi obavezan da ga vrati na rad

...

Neisplaćivanje zarade u dužem periodu dovoljan je znak da predstoji poremećaj u procesu rada, pa se u sporu o isplati odgovarajuće zarade tužbeni zahtev može usvojiti do visine garantovane zarade

...

Neisplaćivanje zarade u dužem periodu dovoljan je znak da postoji poremećaj u procesu rada, pa se u sporu o isplati odgovarajuće zarade tužbeni zahtev može usvojiti do visine garantovane zarade

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Opštinski sud je nadležan za sporove u vezi uplate Fondu PIO doprinosa a za utvrđene i neisplaćene zarade tužioca , shodno članu 21. Zakona o uređenju sudova.