Traženo: tužba iseljenje

Ukupno nađeno: 72 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 12 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o sudskim taksama (RS)

6) u sporovima o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija ili po tužbi za iseljenje iz poslovnih prostorija - jednogodišnji iznos zakupnine;

Zakon o stanovanju (RS)

Zakupac stana može tužbom kod nadležnog suda da traži iseljenje člana porodičnog domaćinstva iz stava 2. ovog člana, ako se taj član ne iseli u ostavljenom roku.

Vlasnik stana može tužbom kod nadležnog suda da zahteva iseljenje nosioca stanarskog prava iz njegovog stana i predaju tog stana, odnosno dela stana na korišćenje, ako za iseljenje obezbedi nosiocu stanarskog prava drugi stan po osnovu zakupa na neodređeno vreme, u skladu sa čl. 30. do 39. ovog zakona.

Zakon o stambenim odnosima (RS)

Članovima porodičnog domaćinstva koji su po bilo kom osnovu rešili stambene potrebe ne pripada pravo iz stava 2. ovog člana. Ako davalac stana na korišćenje smatra da nijedno od lica koja su ostala u stanu posle trajnog prestanka korišćenja stana od strane nosioca stanarskog prava nema pravo da nastavi da koristi stan, može tužbom nadležnom sudu da traži njihovo iseljenje .

Ako se korisnik stana iz stava 1. ovog člana ne iseli u ostavljenom roku, nosilac stanarskog prava može tužbom sudu da traži njegovo iseljenje .

Ako sustanar primi u svoj deo stana lice protivno odredbi st. 2. i 3. ovog člana, drugi sustanar može u roku od trideset dana od dana saznanja za njihovo useljenje da zahteva njihovo iseljenje tužbom nadležnom sudu.

Zakon o stambenim odnosima (APV)

Ako davalac stana na korišćenje smatra da ni jedno od lica koja su ostala u stanu nema pravo da po odredbama člana 17. stav 2. ovog zakona nastavi korišćenje stana može tužbom sudu tražiti iselenje svih lica koja su ostala u stanu.

Ako se korisnik stana ne iseli u roku iz prethodnog stava, nosilac stanarskog prava može tužbom sudu tražiti njegovo iseljenje .

Ako sustanar useli u svoj deo stana podstanara, ili drugo lice protivno prethodnom stavu, drugi sustanar može u roku od 30 dana od dana saznanja za njihovo useljenje zahtevati njihovo iseljenje tužbom sudu.

Zakon o stambenim odnosima (SCG)

(3) Ako davalac stana na korišćenje smatra da nijedno od lica koja su ostala u stanu po smrti nosioca stanarskog prava ili kad je on iz drugih razloga trajno prestao da koristi stan, nema pravo da po odredbi člana 30. stav 2 ovog zakona nastavi s korišćenjem stana može tužbom sudu tražiti iseljenje svih lica koja su ostala u stanu.

(1) Sve sporove između sustanara koji proističu iz sustanarskog odnosa, osim spora po tužbi za iseljenje sustanara, rešava u upravnom postupku stambeni organ opštinskog narodnog odbora.

(2) Sporove između sustanara po tužbi za iseljenje sustanara rešava sreski sud.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 54 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Podnošenjem tužbe za iseljenje zakupodavac, konkludentnom radnjom, na vrlo jasan način, izražava svoju volju, odnosno daje izjavu da ugovor o zakupu raskida.

...

Kada tužioci ne raspolažu javnom ispravom kojom dokazuju pravo svojine na nepokretnosti, a nije sporno da postoji ulaganje tuženih u jedan deo nekretnine, ima mesta prekidu postupka za iseljenje tuženih do pravosnažnog okončanja parnice za utvrđenje prava vlasništva na delu nepokretnosti, a po osnovu sticanja gradnjom - ulaganjem ličnih sredstava radom.

...

Kada tužioci ne raspolažu javnom ispravom kojom dokazuju pravo svojine na nepokretnosti, a nije sporno da postoji ulaganje tuženih u jedan deo nekretnine, ima mesta prekidu postupka za iseljenje tuženih do pravnosnažnog okončanja parnice za utvrđenje prava vlasništva na delu nepokretnosti, a po osnovu sticanja gradnjom - ulaganjem ličnih sredstava radom.

...

Sud nije nadležan za odlučivanje o tužbenom zahtevu kojim tužioci samo otkazuju ugovor o zakupu stana. U nadležnosti suda bilo bi odlučivanje o zahtevu za iseljenje zakupca iz stana, kao posledici datog otkaza ugovora o zakupu i odbijanja zakupca da se nakon toga iz istog iseli .

...

... tužilac bio član porodičnog domaćinstva svog oca te da mu u smislu člana 19. Zakona o stambenim odnosima, važećim u vreme smrti nosioca stanarskog prava, pripada pravo da nastavi sa korišćenjem spornog stana zbog čega je usvojio tužbeni zahtev tužioca odlučivši kao u izreci. Međutim, ovako dati zaključak prvostepenog suda s obzirom na utvrđeno činjenično stanje ne može se prihvatiti kao pravilan. Tužilac ... tužioca ... tužilac ... tužilac iselio ...

...

Kada se dokaže u postupku da je tužilac vlasnik spornog objekta, ima pravo shodno čl. 37. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa da zahteva iseljenje i ispražnjenje svih lica i stvari.

...

Odluka parničnog suda o zahtevu za iseljenje iz poslovnog prostora ne predstavlja prethodno pitanje za odlučivanje o zahtevu za naknadu štete zbog neovlašćenog korišćenja istog prostora. Ako tuženi ističe da ima pravni osnov korišćenja, tada i odluka o zahtevu za iseljenje i odluka o naknadi štete zavise od činjenice da li je taj ugovor punovažan ili ništav, a to predstavlja deo činjenične podloge bitne za primenu materijalnog prava u obe parnice.

...

Osnovan je tužbeni zahtev tužioca za iseljenje tužene iz spornog stana u kojem je stanovala kao vanbračna supruga pravnog prethodnika tužioca , jer je otpao osnov korišćenja stana, shodno čl. 37. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa.

...

Činjenica da je tokom trajanja postupka tužilac nepokretnost prodao trećim licima ne utiče na aktivnu legitimaciju tužioca da tužbom traži iseljenje . Ako koja od stranaka otuđi stvar ili pravo o kome teče parnica, to ne sprečava da se parnica među istim strankama dovrši.

...

Po useljenju zakupca u stan, koji mu je dodeljen pravnosnažnom odlukom zakupodavca, nenamensko korišćenje stana može biti osnov za otkaz ugovora o zakupu stana, odnosno osnov za iseljenje zakupca po tužbi zakupodavca, ali ne i pravni osnov za stavljanje van snage pravnosnažne odluke o dodeli u zakup tog stana zaposlenom.

...

Zakupodavac može istom tužbom otkazati ugovor o zakupu poslovne prostorije i zahtevati iseljenje podzakupca

...

Pravo zahtevati izvršenje pravnosnažne sudske odluke kojom je usvojen otkaz ugovora o korišćenju stana i naloženo iseljenje , zastareva po opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima, ako zakonom nije drukčije određeno. Ako zakonom nije propisan rok u kome se može podići tužba za otkaz ugovora o korišćenju stana, pravo na otkaz prestaje po isteku razumnog roka od prestanka razloga za otkaz, kao i kad je davalac stana na korišćenje (odnosno samoupravna interesna zajednica stanovanja) primio

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tužilac je kod tog suda pokrenuo parnicu radi otkaza ugovora o korišćenju stana i iseljenju tuženog .

U toku parnice utvrđeno je da se tuženi , iz koji je nosilac stanarskog prava na stanu u svojini tužioca , iz , iselio iz spornog stana u , ul. , br. . Tuženi je pre oko godinu dana prešao da živi kod sina u drugom delu grada, a sporni stan je izdao u podzakup iz .

OBAVEZUJE SE tuženi iz da se sa svim licima i stvarima iseli iz stana u , ul. , br. , i ovaj stan, ispražnjen od lica i stvari, preda tužiocu , kao i da tužiocu nadoknadi troškove parničnog postupka, sve u roku od 15 dana, pod pretnjom izvršenja.

...

2. Nalaže se tuženom iz iseljenje iz porodičnog stana u ul. br. u roku od 24 časa po prijemu ove presude u trajanju od , sa mogućnošću produženja sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je mera određena.

2. Nalaže se tuženom iseljenje iz stana tužilje u roku od 24 časa od momenta prijema ove presude.