Traženo: tužba alimentacija

Ukupno nađeno: 89 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 27 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o parničnom postupku (RS)

Za suđenje u sporovima o zakonskom izdržavanju , ako je tužilac lice koje traži izdržavanje , pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.

Ako je za sporove o zakonskom izdržavanju sa međunarodnim elementom domaći sud nadležan zato što tužilac ima prebivalište u Republici Srbiji, mesno nadležan je sud na čijem području tužilac ima prebivalište.

Ako nadležnost domaćeg suda u sporovima o zakonskom izdržavanju postoji zato što tuženi ima imovinu u Republici Srbiji iz koje može da se naplati izdržavanje , mesno nadležan je sud na čijem se području nalazi ta imovina.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

... tužioca ili privatnog tužioca dužno je da plati zastupano lice, bez obzira ko je po odluci suda dužan da snosi troškove krivičnog postupka, osim ako po odredbama ovog zakonika nagrada i nužni izdaci branioca padaju na teret budžetskih sredstava suda. Ako je okrivljenom bio postavljen branilac, a plaćanjem nagrade i nužnih izdataka bi bilo dovedeno u pitanje izdržavanje okrivljenog ili izdržavanje lica koje je on obavezan da izdržava ... tužiocu ...

Zahtev iz stava 1. ovog člana optuženi može nakon objavljivanja presude podneti usmeno na zapisnik pred sudom ili pred zavodom u kojem je pritvoren i tom prilikom će biti upozoren da će na izdržavanju kazne zatvora biti izjednačen u pravima i obavezama sa ostalim osuđenim licima. Zavod će bez odlaganja zapisnik dostaviti sudu.

2) u kaznu koju odredi novom presudom uračunaće optuženom izdržanu kaznu, a ako je ponavljanje postupka određeno samo za neko od krivičnih dela za koja je optuženi bio osuđen, izreći će novu jedinstvenu kaznu po odredbama krivičnog zakona .

Porodični zakon (RS)

(2) Tužbu za izdržavanje može podneti lice koje se u smislu ovog zakona smatra poveriocem odnosno dužnikom izdržavanja .

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (SCG)

Nadležnost suda Savezne Republike Jugoslavije u sporovima o zakonskom izdržavanju dece postoji i kad tuženi nema prebivalište u Saveznoj Republici Jugoslaviji:

Nadležnost suda Savezne Republike Jugoslavije u sporovima o zakonskom izdržavanju koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana postoji i kad tuženi nema prebivalište u Saveznoj Republici Jugoslaviji ako je tužilac jugoslovenski državljanin i ima prebivalište u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Nadležnost suda Savezne Republike Jugoslavije u sporovima o zakonskom izdržavanju između bračnih drugova i između bivših bračnih drugova postoji i ako su bračni drugovi imali svoje poslednje zajedničko prebivalište u Saveznoj Republici Jugoslaviji, a tužilac u vreme suđenja i dalje ima prebivalište u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Nadležnost suda Savezne Republike Jugoslavije u sporovima o zakonskom izdržavanju postoji i ako tuženi ima imovinu u Saveznoj Republici Jugoslaviji iz koje se može naplatiti izdržavanje .

Zakon o parničnom postupku (SCG)

Za suđenje u sporovima za zakonsko izdržavanje , ako je tužilac lice koje traži izdržavanje , nadležan je pored suda opšte mesne nadležnosti i sud na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 49 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Izmenom pravnosnažne presude o poveravanju dece drugom roditelju sud može po službenoj dužnosti odlučiti o održavanju ličnih odnosa dece sa drugim roditeljem kome nisu poverena i o njihovom izdržavanju i ako to tužbom nije traženo.

...

Tužilac ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode, u situaciji kada je bio u pritvoru po rešenju policijske uprave, a u toku akcije "Sablja" pravnosnažno osuđen zbog krivičnog dela. Kaznu zatvora je izdržao , a vreme u pritvoru nije uračunato u kaznu zatvora shodno čl. 154,172. i 200. Zakona o obligacionim odnosima.

...

Osnovan je tužbeni zahtev maloletnog tužioca za povećanje doprinosa za njeno izdržavanje od tuženika , bez obzira što su mesečna primanja njenog zakonskog zastupnika - majke kod koje ce nalazi, veća od primanja tuženika , a shodno čl. 164. Porodičnog zakona .

...

Nema mesta usvajanju tužbenog zahteva tužioca za prestanak obaveze izdržavanja od ctpane tuženika prema tužiocu , koji je student i redovno upisao drugu godinu studija, samo zato što je tzv. samofinansirajući student, a shodno čl. 155. st. 2. Porodičnog zakona .

...

Ukoliko nisu znatnije promenjene okolnosti u pogledu zdravstvenog stanja, radne sposobnosti, načina ostvarivanja prihoda dužnika i poverioca izdržavanja , onda se osnovanost tužbenog zahteva mora ceniti u vezi sa procenom povećanja troškova života koja se direktno odražava na nominalni novčani iznos sredstava potrebnih za izdržavanje , a time i sredstava koja bi dužnik izdržavanja bio u obavezi da daje poveriocu izdržavanja na ime izdržavanja .

...

Prvostepeni sud je nepravilno primenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtev tužioca za raskid ugovora o doživognom izdržavanju shodno čl. 202. Zakona o nasleđivanju. Sud je našao da je tuženik kao davalac izdržavanja ispunjavao ugovorne obaveze za izdržavanje pravnog prethodnika tužilaca kao primaoca izdržavanja , tako što je iz Francuske slao novac, a u vreme godišnjeg odmora dolazio u selo, donosio namirnice i garderobu za potrebe

...

Nega i briga o roditelju kao članu domaćinstva kome nije potrebno izdržavanje predstavlja moralnu dužnost deteta, te otuda roditelj - tužilac ne može ostvariti novčanu naknadu na teret drugih naslednika.

...

... tužitelja .tražioca izdržavanja da spor za izdržavanje pokrene pred sudom opšte mesne nadležnosti ili pred sudom svog prebivališta odnosno boravišta, imajući za cilj da omoguće tužitelja da svoja prava ostvari na što brži i ekonomičniji način.Kad je u pitanju malodobni tužitelj , koji po prirodi stvari spor vodi preko zakonskog zastupnika, onda se željena ekonomičnost potiže kod suda na čijem je području zakonski ... tužitelja ... zakonskog ... tužitelj ...

...

Kad je okrivljeni izdržao pritvor po odlukama dvaju sudova na teritoriji dveju republika pa zatim pravnosnažno oslobođen od optužbe , onda shodnom primenom pravila iz člana 502.stav 2. Zakonika o krivičnom postupku o odgovornosti one republike na čijoj se teritoriji nalazi sud koji je izvršio odnosnu procesnu radnju dolazi do odgovornosti za naknadu štete obeju republika na čijim se teritorijama nalaze sudovi koji su izvršili odnosne procesne radnje.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 13 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tuženi je dužan da plaća mal. , na ime izdržavanja iznos od dinara mesečno, od podnošenja tužbe pa ubuduće dok ta obaveza traje, i to od 1-og do 5-og u mesecu na ruke majke mal. tužioca , a za ostale iznose izdržavanja odjednom, u roku od 15 dana, pod pretnjom izvršenja.

...

Tuženi ima solidna primanja a ostvaruje i veliki prihod vanrednim aktivnostima, pa zakonski zastupnik maloletnog tužioca predlaže da tuženi na ime izdržavanja maloletnog tužioca daje mesečni iznos od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja , umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, te tužilja predlaže sudu da donese sledeću

SE tužbeni zahtev maloletnog tužioca iz čiji je zakonski zastupnik majka iz , OBAVEZUJE se tuženi iz , da na ime izdržavanja maloletnog tužioca plaća mesečno iznos od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose i obaveze za obavezno socijalno osiguranje, računajući od dana podnošenja tužbe , i to na ruke majke maloletnog tužioca svakog prvog do petog u mesecu, a pod pretnjom

Usvaja se, kao osnovan tužbeni zahtev tužioca i obavezuje tuženi ___ iz ___, da na ime izdržavanja tužioca ___ iz ___, plaća iznos od ___ dinara mesečno, počev od dana podnošenja tužbe i ubuduće, tako da dospele rate plati odjednom u roku od 15 dana a ubuduće do petog u mesecu za prethodni mesec, kao i da tužiocu naknadi parnične troškove, sve u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja.

1. Pravnosnažnom i izvršnom presudom , br. obavezan je ___ iz ___, sin tuženih , da mesečno na ime izdržavanja maloletnog tužioca ___ iz ___ plaća mesečni iznos od ___% od zarade mesečno, počev od dana podnošenja tužbe i ubuduće dok postoje zakonski uslovi, tako da dospele rate plati odjednom u roku od 15 dana, a ubuduće do petog u mesecu za prethodni mesec, zakonskom zastupniku maloletnog tužioca .

3. Shodno članu 154. stav 2. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/05), maloletno dete ima pravo na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje , a kako je maloletni tužilac unuk tuženih , postoji pravni osnov za podnošenje ove tužbe .

Imajući u vidu navedeno, a kako majka maloletnog tužioca ___ nema dovoljno sredstava za izdržavanje maloletnog tužioca , podnoseći ovu tužbu zakonski zastupnik maloletnog tužioca predlaže sudu da donese sledeću

... tužbeni zahtev tužioca , kao osnovan i obavezuju se tuženi ___ i ___ iz ___ da solidarno na ime svog doprinosa za izdržavanje , kao srodnici - deda i baba, plaćaju maloletnom tužiocu ___ iz ___, iznos od ___ dinara, mesečno, počev od dana podnošenja tužbe i ubuduće, dok za to postoje zakonski uslovi, tako da dospele rate plate odjednom u roku od 15 dana, a ubuduće do petog u mesecu za prethodni mesec, zakonskom ... tužioca ... tužiocu ...

Pravnosnažnom i izvršnom presudom , br. , tuženi , kao otac, obavezan je da plaća maloletnom tužiocu , kao sinu, na ime doprinosa za mesečno izdržavanje ,