Traženo: trgovinski deficit

Ukupno nađeno: 40 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 40 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o budžetu Republike Srbije (RS)

... deficita ... tržištu ... tržištu ...

Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (RS)

Obveznice, u smislu ove uredbe, jesu dugoročne hartije od vrednosti koje Republika Srbija emituje na međunarodnom finansijskom tržištu , u stranoj ili domaćoj valuti, radi finansiranja budžetskog deficita , refinansiranja javnog duga, finansiranja investicionih projekata, kao i izvršavanja obaveza po datim garancijama.

Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije (RS)

2008. godine do 2011. godine. One su određene na osnovu elaborata konzorcijuma konsultanata KPMG ("Blueprint for the Energy Regulatory Agency", KPMG, Frontier Economics, PB Ponjer) i KEMA ("Creation and operation of the Serbian Energy Agency", KEMA Consulting, IPA Energy Consulting), uzimajući u obzir stanje na tržištu radne snage za profile zanimanja koji zahtevaju specifična znanja i veštine, a koje su izrazito deficitarne na tržištu (teorija regulacije cena energije, tržište ...

Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu (RS)

Obveznice, u smislu ove uredbe, jesu dugoročne hartije od vrednosti koje Republika Srbija emituje na inostranom finansijskom tržištu , u stranoj ili domaćoj valuti, radi finansiranja budžetskog deficita , refinansiranja javnog duga, finansiranja investicionih projekata, kao i izvršavanja obaveza po datim garancijama.

Uputstvo o uslovima za uključivanje nezaposlenog u mere aktivne politike zapošljavanja (RS)

4) na osnovu procene zapošljivosti nezaposlenog primenom objektivnih kriterijuma u odnosu na stanje na konkretnom tržištu rada (analiza prijava potreba za zapošljavanjem, budućih potreba poslodavaca, odnosa ponude i tražnje na tržištu rada, suficitarnosti i deficitarnosti zanimanja, uporedivih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, podataka o regionalnoj razvijenosti pojedinih područja, tržišno orijentisanoj privredi i njenim posledicama, izboru i mogućnosti za

Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici (RS)

Republika Srbija je u periodu 2005-2007. godine ostvarila dinamičan privredni rast, visok rast izvoza, značajan priliv stranih direktnih investicija, poboljšanje efikasnosti privrede, rast finansijskog sektora, visok rast deviznih rezervi. Pozitivne makroekonomske rezultate pratili su ubrzanje inflacije, kao i rast spoljnotrgovinskog deficita i deficita tekućeg računa, porast zarada iznad rasta produktivnosti, rast i veliki obim javne potrošnje i visok nivo nezaposlenosti.

izvoza izražen u evrima predstavljao je na strani tražnje jedan od generatora privrednog rasta. Iako je izvoz robe rastao zadovoljavajućom brzinom, intenzivan rast uvoza, kao i njegova relativno velika apsolutna vrednost usled ekspanzije domaće tražnje, imao je za rezultat povećanje spoljnotrgovinskog deficita . Na rast robnog izvoza posebno su uticali efekti privatizacije i restrukturiranja privrede, kao i efektuiranje ranije započetih investicija. Nepovoljna tendencija u oblasti spoljnotrgovinskih ...

... spoljnotrgovinskog deficita i sa 20,8% BDP u 2005. godini na 22,8% BDP u 2007. godini, dok je udeo deficita tekućeg računa povećan sa 10,0% BDP u 2005. na 14,7% BDP u 2007. godini, što ukazuje na veliku spoljnotrgovinsku neravnotežu. Povećanje deficita ... deficita ... trgovinskom ...

... Deficit tekućih transakcija u ovom periodu je povećan kao rezultat rastućeg trgovinskog deficita ... deficit ... deficitom ... deficit ...

Spoljnotrgovinski deficit , u % BDP -20,8 -21,0 -22,8

Makroekonomska kretanja u prvih devet meseci 2008. godine karakteriše rast privredne aktivnosti, povećanje izvoza i uvoza, uz rast spoljnotrgovinskog deficita i deficita tekućeg računa, usporavanje investicione aktivnosti i ubrzavanje inflacije. Od oktobra pod uticajem svetske finansijske krize u finansijskom sektoru došlo je do pada devizne likvidnosti, što je uzrokovalo snažne depresijacijske pritiske, a u realnom sektoru do usporavanja rasta industrijske proizvodnje i usporavanja rasta izvoza i

U prvih deset meseci 2008. godine, prema podacima RZS, vrednost izvoza i uvoza robe, izražena u evrima, povećana je za 19,4% i 20,8%, respektivno, uz rastući spoljnotrgovinski deficit , koji je krajem oktobra iznosio 6.902,7 mil. evra. Pokrivenost uvoza izvozom robe je smanjena sa 48,4% u prvih deset meseci 2007. godine na 47,8% u istom periodu 2008. godine. Glavni problem u spoljnotrgovinskim odnosima u 2008. godini je visok rast uvoza kojim se podmiruje visoka domaća tražnja, a posebno njegov

... trgovanje na berzi. Indikativni su podaci o neuspešnosti nekih raspisanih tendera i odlaganju novih tendera, smanjivanju prodajnih cena društvenih preduzeća, smanjivanju i odlaganju direktnih ulaganja, zastoju priliva portfolio investicija, redukciji poslovanja na finansijskom tržištu , smanjenju učešća inostranih investitora u ukupnom prometu na berzi, redukciji trgovanja na međubankarskom tržištu ... deficita ... tržištu ...

Izvoz robe i usluga u evrima bi u periodu 2009-2011. godina trebalo da raste po stopi od 7,4%, a uvoz robe i usluga po stopi od 4%, što treba da doprinese smanjenju učešća deficita spoljnotrgovinskog računa sa 21,3% BDP u 2009. godini na 19,5% BDP u 2011. godini.

Projekcija spoljnotrgovinskih tokova. U narednom srednjoročnom periodu usled globalne recesije i pada cene nafte spoljnotrgovinska razmena bi u 2009. godini trebalo da zabeleži negativne stope rasta -4,8% pad izvoza robe i -5,4% pad uvoza robe u evrima, što bi trebalo da smanji deficit tekućeg računa za 2 procentna poena.

Neto efekat tekućih transfera (u koje je uključen i prirast devizne štednje) i neto faktorskih plaćanja u narednom trogodišnjem periodu biće pozitivan (tj. ostvarivaće se suficit ) i stabilan i procenjuje se da će iznositi oko 2 mlrd evra godišnje. Suficit salda tekućih transfera i neto faktorskih plaćanja i u budućnosti će pokrivati značajan deo deficita spoljnotrgovinskog bilansa Srbije, kao što je to bio slučaj i u prošlosti.

Na osnovu projektovanog kretanja spoljne trgovine , tekućih transfera i neto faktorskih usluga izvedene su projekcije salda bilansa tekućih plaćanja. Prema novoj metodologiji (u okviru koje se prirast devizne štednje tretira kao priliv u okviru tekućeg računa) procenjuje se smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa sa 18,3% u 2008. godini na 14,4% u 2011. godini.

Smanjenje javne potrošnje i fiskalnog deficita , naročito deficita republičkog budžeta, predstavlja ključnu polugu za smanjenje domaće tražnje i posledično smanjenje inflacije, uvoza i spoljnotrgovinskog deficita u narednim godinama.

Poboljšavanje uslova spoljne trgovine , kroz unapređivanje carinskog sistema i politike u skladu sa propisima EU i pravilima STO i poboljšanje carinskog postupka na granici, značajno će doprineti podsticanju stranih investicija, posebno u oblasti proizvodnje, povećanju izvoza i smanjenju deficita tekućeg računa na održiv nivo. Zaštita domaćeg tržišta (antidamping, mere zaštite od prekomernog uvoza i kompenzatorne mere protiv prakse subvencionisanja), kao i ostale legitimne mere predviđene pravilima

Radi stabilizovanja inflacije na niskom nivou i smanjivanja spoljnotrgovinskog deficita uvešće se čvrsta kontrola mase plata u državnom sektoru, i to na svim nivoima i u svim organima i službama - korisnicima budžeta sa ciljem relativnog smanjivanja javne potrošnje. S obzirom na to da je još uvek visoko učešće troškova rada državnog sektora u BDP, potreban je srednjoročni plan smanjivanja tog učešća, i to u sklopu smanjivanja konsolidovane javne potrošnje. Istovremeno, potrebno je utvrditi dugoročnu politiku plata

Istovremeno, potvrđen je dugoročan kreditni rejting "BB -", kao i kratkoročan kreditni rejting "B ". Na smanjenje rejtinga bi uticao i dalji rast spoljnotrgovinske neravnoteže, povećanje fiskalnog deficita ili značajniji propusti u sprovođenju ekonomskih reformi.

prepreka za strana ulaganja koji utvrđuje mere i aktivnosti za reviziju propisa, jačanje institucionalnih kapaciteta i razvoj saradnje na nacionalnom i lokalnom nivou, unapređenje opšte konkurentnosti, razvoj obrazovnih kampanja i unapređenje strategije reklamiranja u inostranstvu. Time bi se obezbedilo povećanje obima stranih ulaganja u proizvodni i uslužni sektor i povećali bi se kapaciteti za modernu proizvodnju i snabdevanje savremenih tržišta , te povećanje izvoza uz smanjenje trgovinskog deficita ...

Tržište kapitala imaće ključnu ulogu u nastavku procesa privatizacije i privlačenju investitora u svim oblastima. Institucionalno će se urediti trgovanje akcijama najvećih i najuspešnijih domaćih preduzeća na zvaničnom berzanskom listingu. Tržište kapitala će postati osnovni izvor zaduživanja države radi premošćavanja eventualnog budžetskog deficita i biće okosnica predstojeće reforme penzijskog sistema.

- rast izvoza i smanjivanje spoljnotrgovinskog deficita kroz efikasnije korišćenje postojećih resursa, povećanje proizvodnje i otvaranje novih industrijskih preduzeća;

su grane čiji proizvodni programi obezbeđuju proizvode višeg stepena obrade, visok izvozni potencijal i smanjenje spoljnotrgovinskog deficita , privlačenje stranih investicija, unapređenje i razvoj sektora usluga i one obezbeđuju proizvode kojima se supstituiše uvoz a u isto vreme osigurava otvaranje novih radnih mesta i ravnomeran regionalni razvoj. Imajući u vidu da je automobilska industrija jedan od nosilaca tehničko-tehnološkog razvoja privrede i da omogućava rad velikog broja kooperanata, doneće se

... trgovine posebna pažnja posvetiće se jačanju konkurentnosti robe i usluga i povećanju atraktivnosti Srbije kao investicione destinacije u oblasti trgovine i usluga. Obezbediće se efikasnije podsticanje i podrška nastupu srpskih preduzeća na međunarodnom tržištu , pre svega na tržištu ... tržištu ... spoljnotrgovinskog deficita ...

je da je učešće deficita tekućeg računa prema novoj metodologiji nešto veće od ranije procene 13,7%. Učešće je po novom obračunu za 1,1 procentni poen veće i iznosi 14,7% BDP za 2007. godinu. U 2008. godini došlo je do nastavka negativnih tendencija u eksternom sektoru: rast uvoza roba nadmašio je rast izvoza što je dovelo do produbljivanja spoljnotrgovinske neravnoteže, uz smanjivanje pozitivnog salda tekućih transfera i neto faktorskih plaćanja, pa je došlo do znatnog rasta deficita ...

Strategija razvoja poljoprivrede Srbije (RS)

kao podršku domaćoj proizvodnji i smanjenju trgovinskog deficita . Pravilima STO izvozne subvencije su svrstane u nedozvoljene mere i "julskim paketom" Doha pregovora postignut je sporazum da se ove mere postupno ukinu. Srbija u procesu predstojećeg priključenja STO će biti u obavezi da poštuje ovaj sporazum. Srednjoročno naši proizvođači ne mogu računati na ovu vrstu podrške ali do priključenja STO podsticaji za izvoz obezbeđivaće se kako bi se pružila podrška izvozu strateških proizvoda na tržišta ...

Uredba o merama za sprečavanje i otklanjanje poremećaja na tržištu izazvanih zloupotrebom monopolskog položaja (RS)

Privredni subjekti koji imaju monopolski ili dominantan položaj dužni su da, na zahtev nadležnog ministarstva dostavljaju sporazume, dogovore, ugovore i druga akta kojima uređuju međusobne odnose u pogledu proizvodnje određenih proizvoda, snabdevanja tržišta sirovinama i robom, uslova za pružanje usluga na tržištu , obrazovanja cena i marže, i izvoza roba deficitarnih na tržištu , kao i podatke o mogućnosti proizvodnje i snabdevenosti tržišta robom i uslugama.