hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: sporazum o priznanju krivice

Ukupno nađeno: 38 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 37 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

a) Sporazum o priznanju krivičnog dela

Sudski poslovnik (RS)

- predmete sporazuma o priznanju krivice - "Spk" Obrazac br. 14

U upisnik "Spk" zavode se predlozi sporazuma o priznanju krivice i odluke o podnetim sporazumima .

Postupak po sporazumu o priznanju krivice

Podaci o podnetom sporazumu o priznanju krivice , identitetu okrivljenog, kao i svi podaci dobijeni u toku ovog postupka čuvaju se u posebno za to određenim prostorijama i pod posebnim nadzorom.

Sporazum o priznanju krivice prima lično predsednik nadležnog veća ili sudija koji ga prema godišnjem rasporedu poslova menja i predaje ga vodiocu upisnika "Spk".

U slučajevima predviđenim posebnim zakonom, uništavanje predloženog sporazuma o priznanju krivice i svih priloga koji su u vezi sa njim, vrši upisničar pod nadzorom predsednika nadležnog veća i uz prisustvo predsednika. O uništenju se sačinjava službena beleška, koja se čuva u pisarnici u zasebnom ormaru, sređena po rednom broju upisnika, a u rubrici "Primedbe" upisuje se datum uništenja.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

4) zaključi sporazum o priznanju krivičnog dela i sporazum o svedočenju;

Sporazum o priznanju krivičnog dela javni tužilac i okrivljeni mogu zaključiti od donošenja naredbe o sprovođenju istrage pa do izjašnjenja optuženog o optužbi na glavnom pretresu.

Sporazum o priznanju krivičnog dela sačinjen u pisanom obliku javni tužilac podnosi do potvrđivanja optužnice - sudiji za prethodni postupak, a nakon potvrđivanja optužnice - predsedniku veća.

Ako je sporazum o priznanju krivičnog dela zaključen pre podizanja optužnice, javni tužilac će zajedno sa sporazumom dostaviti sudu i optužnicu koja čini sastavni deo ovog sporazuma .

Sporazum o priznanju krivičnog dela sadrži:

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, sporazum o priznanju krivičnog dela može sadržati:

1) izjavu javnog tužioca o odustajanju od krivičnog gonjenja za krivična dela koja nisu obuhvaćena sporazumom o priznanju krivičnog dela;

O sporazumu o priznanju krivičnog dela odlučuje sudija za prethodni postupak, a ako je sporazum podnet sudu nakon potvrđivanja optužnice - predsednik veća.

Odluka o sporazumu o priznanju krivičnog dela donosi se na ročištu na koje se pozivaju javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac.

Sud će rešenjem odbaciti sporazum o priznanju krivičnog dela ako:

Sud će presudom prihvatiti sporazum o priznanju krivičnog dela i oglasiti okrivljenog krivim ako utvrdi:

Sud će rešenjem odbiti sporazum o priznanju krivičnog dela ako utvrdi:

Kada rešenje iz stava 1. ovog člana postane pravnosnažno, sporazum o priznanju krivičnog dela i svi spisi u vezi sa njim uništavaju se u prisustvu sudije koji je doneo rešenje i o tome se sastavlja zapisnik, a postupak se vraća u fazu koja je prethodila zaključenju sporazuma .

Odluka suda o sporazumu o priznanju krivičnog dela dostavlja se javnom tužiocu, okrivljenom i njegovom braniocu.

Protiv rešenja kojim se sporazum o priznanju krivičnog dela odbacuje (član 316.) ili odbija (član 318.), žalba nije dozvoljena.

Protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela (član 317.) lica iz stava 1. ovog člana mogu u roku od osam dana od dana dostavljanja presude izjaviti žalbu zbog postojanja razloga iz člana 338. stav 1. ovog zakonika ili ako se presuda ne odnosi na predmet sporazuma (član 314.).

Na pripremnom ročištu se stranke izjašnjavaju o predmetu optužbe, obrazlažu se dokazi koji će biti izvedeni na glavnom pretresu i predlažu novi dokazi, utvrđuju se činjenična i pravna pitanja koja će biti predmet raspravljanja na glavnom pretresu, odlučuje se o sporazumu o priznanju krivičnog dela, o pritvoru i o obustavi krivičnog postupka, kao i o drugim pitanjima za koja sud oceni da su od značaja za održavanje glavnog pretresa.

Ako su javni tužilac, optuženi i njegov branilac postigli sporazum o priznanju krivičnog dela (član 313. stav 1.) u odnosu na određene tačke optužnice, predsednik veća će odrediti pripremno ročište za deo optužnice koji nije obuhvaćen sporazumom .

Ako su javni tužilac i optuženi zaključili sporazum o priznanju krivičnog dela (član 313. stav 1.) obavestiće o tome predsednika veća koji će postupiti u skladu sa odredbama čl. 315. do 318. ovog zakonika.

Ako se sporazum o priznanju krivičnog dela odnosi samo na neke tačke optužnice, postupak za ta dela će se razdvojiti u skladu sa članom 31. ovog zakonika, a za ostale tačke optužnice će se postupiti u skladu sa odredbama ovog zakonika o održavanju pripremnog ročišta ili u slučaju iz člana 346. stav 3. ovog zakonika o određivanju glavnog pretresa.

2) ako je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela - obrazloženje će se ograničiti na razloge kojima se sud rukovodio prilikom prihvatanja sporazuma (član 317. stav 2.), ili

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Sporazum o priznanju krivičnog dela može da sadrži i dogovor oko troškova krivičnog postupka.

hor003