Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


NAPOMENA:
Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 27. decembra 2011), prestaju da važe odredbe člana 27. stav 2, člana 35. i člana 61. stav 2. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09).
-----------------------------------------

ZAKON

O UDRUŽENjIMA

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 51 od 14 jula 2009, 99/11)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, članstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja značajna za rad udruženja.
Ovim zakonom uređuje se i status i delovanje stranih udruženja.

Pojam udruženja

Član 2.

Udruženje, u smislu ovog zakona, jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.
Na političke stranke, sindikate, udruženja organizovana radi obavljanja određenih delatnosti u cilju sticanja dobiti, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice, spontana privremena povezivanja više lica i druga udruženja čiji je rad uređen posebnim zakonom, odredbe ovog zakona shodno se primenjuju u pitanjima koja nisu uređena tim posebnim zakonom.
Na udruženja koja nemaju status pravnog lica, shodno se primenjuju pravna pravila o građanskom ortakluku, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
Zabranjena su tajna i paravojna udruženja.

Sloboda i ciljevi udruživanja

Član 3.

Udruženje se osniva i organizuje slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva.
Ciljevi i delovanje udruženja ne mogu biti usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.
Odredba stava 2. ovog člana primenjuje se i na udruženja koja nemaju status pravnog lica.

Upis u Registar

Član 4.

Upis u registar udruženja je dobrovoljan.
Udruženje stiče status pravnog lica danom upisa u registar.

Javnost rada

Član 5.

Rad udruženja je javan.
Ostvarivanje javnosti rada uređuje se statutom udruženja.

Vreme na koje se osniva udruženje

Član 6.

Udruženje se osniva na neodređeno ili određeno vreme.
Ako u osnivačkom aktu nije drugačije određeno smatra se da je udruženje osnovano na neodređeno vreme.

Savezi i delovi udruženja

Član 7.

Udruženje se može udruživati u saveze i u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu (u daljem tekstu: savezi).
Na saveze iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kada se sedište saveza nalazi na teritoriji Republike Srbije.
Deo udruženja (sekcija, grupa, klub, ogranak, podružnica i dr.) nema status pravnog lica.

Statusne promene

Član 8.

Statusne promene udruženja vrše se na način utvrđen ovim zakonom.

Zakonitost rada udruženja

Član 9.

Udruženje ostvaruje aktivnosti u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima, kao i pravilima saveza čiji je član.

II. OSNIVANjE I NAZIV

Osnivači udruženja

Član 10.

Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača, s tim što najmanje jedan od osnivača mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.
Osnivači udruženja mogu biti poslovno sposobna fizička ili pravna lica.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može biti osnivač udruženja uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa zakonom.
Izjava iz stava 3. ovog člana mora da sadrži potvrdu o overi potpisa u skladu sa zakonom.

Osnivanje udruženja i osnivački akt

Član 11.

Udruženje se osniva usvajanjem osnivačkog akta i statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje, na osnivačkoj skupštini udruženja.
Osnivački akt udruženja sadrži: lična imena, odnosno nazive osnivača i njihova prebivališta, odnosno sedišta; naziv i sedište i adresu udruženja; oblast ostvarivanja ciljeva udruženja; ciljeve radi kojih se osniva; lično ime i prebivalište i adresu lica ovlašćenog za zastupanje udruženja; potpise osnivača i njihove jedinstvene matične brojeve građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave za osnivače koji su strani državljani i datum donošenja osnivačkog akta.
Pravno lice kao osnivač potpisuje se tako što njegov zastupnik uz naziv pravnog lica dodaje svoj potpis i pečat, matični broj i poresko identifikacioni broj (PIB) pravnog lica.

Statut udruženja

Član 12.

Statut je osnovni opšti akt udruženja.
Drugi opšti akti, ako ih udruženje donosi, moraju biti u saglasnosti sa statutom.
Odredbe drugog opšteg akta udruženja koje su suprotne statutu, ništave su.
Statutom se obavezno uređuje: naziv i sedište udruženja; oblast ostvarivanja ciljeva, ciljevi radi kojih se osniva; unutrašnja organizacija, organi, njihova ovlašćenja, sastav, način izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja; postupak za izmene i dopune statuta i postupak donošenja i izmena drugih opštih akata udruženja, ako ih donosi; zastupanje udruženja; ostvarivanje javnosti rada; uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva; prava, obaveze i odgovornost članova; način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima, uključujući i odredbe o privrednoj ili drugoj delatnosti kojom se stiče dobit, ako je udruženje obavlja; način odlučivanja o statusnim promenama i prestanku rada; postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja; postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja; izgled i sadržina pečata; druga pitanja utvrđena zakonom.
Statutom se mogu urediti i druga pitanja od značaja za rad udruženja.

Naziv udruženja

Član 13.

Udruženje ima naziv.
Naziv udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.
Naziv udruženja može sadržati pojedine strane reči ako one čine naziv međunarodne organizacije čije je udruženje član, ako su te reči uobičajene u srpskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, ili ako se radi o rečima na mrtvom jeziku.
Naziv udruženja, ako je to predviđeno statutom, može biti i na jeziku i pismu nacionalne manjine. Naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine upisuje se u registar posle naziva na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.
Naziv udruženja, ako je to predviđeno statutom, može se upisati u registar i u prevodu na jedan ili više stranih jezika, posle upisa naziva udruženja na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, odnosno jeziku i pismu nacionalne manjine.
Naziv udruženja ne može da sadrži elemente predviđene članom 3. stav 2. ovog zakona.

Skraćeni naziv udruženja

Član 14.

Udruženje može imati i skraćeni naziv, koji se određuje statutom.
Skraćeni naziv upisuje se u registar.

Upotreba naziva udruženja

Član 15.

Naziv i skraćeni naziv udruženja upotrebljavaju se u pravnom saobraćaju u obliku u kome su upisani u registar.

Razlikovanje naziva udruženja

Član 16.

Naziv novoosnovanog udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u registar.
Naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.

Sedište udruženja

Član 17.

Udruženje ima sedište.
Sedište udruženja mora biti na teritoriji Republike Srbije, s tim da se kao sedište određuje ona jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi mesto iz koga se upravlja udruženjem.

Simboli vizuelnog identiteta

Član 18.

Udruženje može imati svoj znak, logotip i druge simbole, u skladu sa statutom.
Simboli vizuelnog identiteta udruženja ne mogu biti identični simbolima drugih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u registar niti izazivati zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.

III. ČLANSTVO I ORGANI

Članstvo u udruženju

Član 19.

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim statutom da postane član udruženja.
Fizičko lice može biti član udruženja nezavisno od godina starosti, u skladu sa ovim zakonom i statutom.
Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u udruženje za maloletno lice do 14 godina života daje njegov zakonski zastupnik u skladu sa zakonom, a ako je u pitanju maloletnik sa navršenih 14 godina života izjavu daje sam maloletnik uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa zakonom.
Izjave iz stava 3. ovog člana moraju da sadrže potvrdu o overi potpisa u skladu sa zakonom.
Udruženje vodi evidenciju o svojim članovima.

Ništavost odluke organa udruženja

Član 20.

Svaki član udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim osnovnim sudom za utvrđivanje ništavosti opšteg akta udruženja koji je donet suprotno statutu ili drugom opštem aktu udruženja, odnosno za