Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 13. Uredbe o izmenama Uredbe o zastupniku Srbije i Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava ("Službeni glasnik RS", broj 49/06),
Republički sekretarijat za zakonodavstvo utvrdio je prečišćen tekst Uredbe o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Prečišćen tekst Uredbe o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava obuhvata:
1. Uredbu o zastupniku Srbije i Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava ("Službeni list SCG", broj 7/05 - osnovni tekst), iz koje je izostavljen član 13, kojim je uređeno kada ta uredba stupa na snagu,
2. Uredbu o izmenama Uredbe o zastupniku Srbije i Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava ("Službeni glasnik RS", broj 49/06), iz koje je izostavljen član 13, kojim je dato ovlašćenje za utvrđivanje i dostavljanje na objavljivanje prečišćenog teksta Uredbe o zastupniku Srbije i Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, i član 14, kojim je uređeno kada ta uredba stupa na snagu.
Broj 110-00-572/2006-01
U Beogradu, 12. jula 2006.
Republički sekretarijat za zakonodavstvo Direktor, Zoran M. Balinovac, s.r.

UREDBA

O ZASTUPNIKU REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 61 od 18. jula 2006)

(prečišćen tekst)

Član 1.

Ovom uredbom ustanovljava se zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (u daljem tekstu: zastupnik).

Član 2.

Zastupnik zastupa Republiku Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) i dodatnim protokolima uz Konvenciju.
Komunikacija između Republike Srbije i Evropskog suda za ljudska prava odvija se posredstvom zastupnika.

Član 3.

Zastupnik je ovlašćen da vrši neposredan uvid u spise upravnih i sudskih predmeta bez obzira na poverljivost spisa i da na drugi način prikuplja potrebna obaveštenja, kao i da utvrđuje činjenice u vezi sa postupcima pred domaćim organima koji su od značaja za zastupanje Republike Srbije u svakom postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Član 4.

Svi nadležni organi u Republici Srbiji dužni su da zastupniku dostavljaju tražene informacije i dokumente i pruže svu potrebnu pravnu i administrativnu pomoć.

Član 5.

Zastupnik može da zaključi poravnanje sa strankama koje učestvuju u postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava uz prethodnu saglasnost organa čiji su akti doveli do postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Poravnanje se zaključuje u pisanoj formi.

Član 6.

Presude Evropskog suda za ljudska prava u postupcima u kojima je Republika Srbija jedna od stranaka prevode se i objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Ako je presudom Evropskog suda za ljudska prava utvrđeno da je Republika Srbija prekršila Konvenciju, zastupnik se stara o izvršavanju presude.
Isplata iznosa dogovorenog poravnanjem, ili naznačenog u presudi Evropskog suda za ljudska prava, vrši se iz sredstava organa Republike Srbije čiji su akti prouzrokovali kršenje ljudskih prava.

Član 7.

U slučaju da zastupnik, povodom postupaka pred Evropskim sudom, utvrdi da domaći propis nije u skladu sa Konvencijom, obavestiće o tome nadležne organe državne uprave i Vladu i ukazaće na neophodnost usklađivanja propisa sa Konvencijom.

Član 8.

Zastupnik podnosi izveštaj o svom radu Vladi svakih šest meseci.