Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu čl. 105. i 150. Zakona o Vojsci Jugoslavije ("Službeni list SRJ", br. 67/93 i 24/94), Savezna vlada donosi

UREDBU

O NAČINU KORIŠĆENjA GODIŠNjEG ODMORA I ODSUSTAVA LICA NA SLUŽBI U VOJSCI JUGOSLAVIJE

(Objavljena u "Sl. listu SRJ", br. 30/94, 39/94, 27/96, 61/01, 42/02)

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način korišćenja godišnjeg odmora i odsustava lica na službi u Vojsci Jugoslavije (u daljem tekstu: lica na službi u Vojsci).

Član 2.

Profesionalnom pripadniku Vojske, bez obzira na dužinu penzijskog staža, pripada godišnji odmor u trajanju od 36 radnih dana, i to:
1) koji ima letačko zvanje predviđeno propisom o vojnim letačima i koji ispunjava planirani godišnji program letačke obuke;
2) koji više od 90 časova godišnje provede u barokomori, odnosno u avionu na ispitivanju i treniranju letača ili ispitivanju zaštitne avio-opreme;
3) koji ima padobransko zvanje i izvršava program stručne i borbene obuke u padobranskoj službi;
4) koji se nalazi na službi u graničnim jedinicama kopnene vojske zaključno sa komandom graničnog bataljona, mornaričkim graničnim jedinicama zaključno sa mornaričkim graničnim odredom i u graničnom odredu na reci;
5) koji se nalazi na službi u osmatračkim stanicama ratne mornarice, kao i službi u vizuelnim i radarskim osmatračnicama i lakim stanicama vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, odnosno određenim radio-relejnim i radio-goniometrijskim stanicama i isturenim prislušnim centrima iz sastava jedinica za protivelektronsko izviđanje;
6) koji je ukrcan na podmornici i raspoređen na dužnost u podmornici ili u komandi plovne jedinice podmornica;
7) roniocu koji obavlja dužnost ronioca i ispunjava norme iz nastavnog programa ili borbene obuke ronilaca;
8) pomorskom ili rečnom diverzantu koji obavlja dužnost pomorskog ili rečnog diverzanta i ispunjava norme iz nastavnog programa ili borbene obuke pomorskih odnosno rečnih diverzanata;
9) koji obavlja dužnost diverzanta u kopnenoj vojsci; protivteroriste policajca u vojnoj policiji specijalne namene i jedinici za prepadna dejstva.

Član 3.

Profesionalni pripadnik Vojske koji je upućen na službu u inostranstvu, godišnji odmor koristi pre odlaska u inostranstvo, a u godini u kojoj mu prestaje služba u inostranstvu godišnji odmor koristi posle povratka u zemlju.

Član 4.

Profesionalni pripadnik Vojske koristi godišnji odmor prema planu korišćenja godišnjeg odmora i odsustva vojne evidencije, odnosno vojne ustanove u kojoj je na službi (u daljem tekstu: jedinica, odnosno ustanova).
Plan korišćenja godišnjeg odmora sastavlja se u jedinici odnosno ustanovi ranga samostalnog bataljona - diviziona i višeg ranga a odobrava ga starešina jedinice odnosno ustanove istog ili višeg položaja.
Starešine jedinice, odnosno ustanove iz stava 2. ovog člana korišćenje godišnjeg odmora odobrava njegov neposredno pretpostavljeni starešina.

Član 5.

Prilikom planiranja i korišćenja godišnjeg odmora, obezbeđuje se da godišnji odmor istovremeno koristi najviše do 25% lica iz sastava jedinice, odnosno ustanove.
U pojedinim jedinicama odnosno ustanovama po odobrenju starešine na dužnosti: komandanta korpusa, starešine organizacijske jedinice u Generalštabu Vojske Jugoslavije (u daljem tekstu: Generalštab) i u Saveznom ministarstvu za odbranu (u daljem tekstu: Ministarstvo), može se planirati, odnosno koristiti godišnji odmor u većem procentu, ako to zahtevaju potrebe službe, kao i karakter delatnosti tih jedinica odnosno ustanova.
Planovi korišćenja godišnjeg odmora odobravaju se do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.
O dužini trajanja i vremenu korišćenja godišnjeg odmora odlučuje nadležni starešina jedinice odnosno ustanove, o čemu se profesionalni pripadnik Vojske obaveštava najkasnije 30 dana pre dana početka korišćenja godišnjeg odmora.

Član 6.

Starešina jedinice, odnosno ustanove dužan je da plan korišćenja godišnjeg odmora realizuje tako da profesionalni pripadnik Vojske godišnji odmor koristi u vreme koje je tim planom predviđeno.

Član 7.

Profesionalni pripadnik Vojske može koristiti godišnji odmor ili njegov deo u narednoj kalendarskoj godini, i to:
1) kad zbog vanrednih potreba službe nadležni starešina obustavi davanje, odnosno prekine korišćenje godišnjeg odmora, a obustavljeni, odnosno prekinuti godišnji odmor profesionalni pripadnik Vojske ne može da iskoristi u tekućoj godini;
2) kad profesionalni pripadnik Vojske, zbog lečenja ili bolovanja godišnji odmor ili njegov deo nije mogao da iskoristi u tekućoj godini;
3) kad profesionalni pripadnik Vojske - žena, zbog trudnoće ili porođaja, godišnji odmor ili njegov deo nije mogla da iskoristi u tekućoj godini.
Planom korišćenja godišnjih odmora nadležni starešina iz člana 4. st. 2. i 3. ove uredbe određuje da se obustavljeni, odnosno prekinuti godišnji odmor koristi u narednoj kalendarskoj godini.

Član 8.

Dužina godišnjeg odmora civilnog lica na službi u Vojsci Jugoslavije (u daljem tekstu: civilno lice u Vojsci) zavisi od penzijskog staža, zdravstvenog stanja i drugih uslova u kojima živi i radi.
Dužina godišnjeg odmora civilnog lica u Vojsci, zavisno od penzijskog staža, iznosi:
1) do tri godine - 18 radnih dana;
2) preko tri godine do sedam godina - 20 radnih dana;
3) preko sedam do 10 godina - 22 radna dana;
4) preko 10 do 15 godina - 25 radnih dana;
5) preko 15 do 20 godina - 28 radnih dana;
6) preko 20 godina - 30 radnih dana.
Godišnji odmor iz stava 2. ovog člana uvećava se za tri radna dana invalidu, samohranom roditelju sa detetom do sedam godina života i roditelju sa dvoje ili više dece do 14 godina života, odnosno roditelja koji u svom domaćinstvu izdržava dete koje ima smetnje u psihofizičkom razvoju.

Član 9.

Dužina godišnjeg odmora po odredbama stava 2. člana 8. ove uredbe određuje se prema penzijskom stažu koji civilno lice u Vojsci navršava u godini u kojoj koristi godišnji odmor.
Uvećanje godišnjeg odmora po odredbi stava 3. člana 8. ove uredbe određuje se prema godinama života koje dete, odnosno deca navršavaju u godini u kojoj civilno lice u Vojsci koristi godišnji odmor.

Član 10.

Vojnik koji vojni rok služi u trajanju od 12 meseci redovno odsustvo koristi jednom u toku služenja vojnog roka u neprekidnom trajanju, a vojnik koji vojni rok služi u trajanju dužem od 12 meseci, redovno odsustvo koristi u dva dela, od čega prvi deo (15 dana) za vreme prvih 12 meseci, a preostali deo za vreme drugog dela služenja vojnog roka.
Korišćenje redovnog odsustva odobrava se, po pravilu, po završenoj osnovnoj obuci.
Odredbe st. 1. i 2. ovog člana odnose se i na vojnika na dosluženju vojnog roka koji redovno odsustvo nije koristio prilikom ranijeg služenja vojnog roka.
Vojniku iz stava 3. ovog člana, koji je na dosluženju vojnog roka do pet meseci, korišćenje redovnog odsustva odobrava se na kraju služenja vojnog roka.

Član 11.

Redovno odsustvo vojnik koristi po planu koji se sastavlja u jedinici, odnosno ustanovi ranga čete odnosno baterije.
Plan korišćenja redovnog odsustva vojnika odobrava pretpostavljeni starešina jedinice, odnosno ustanove ranga komandanta bataljona, odnosno diviziona ili višeg ranga.

Član 12.

Licu na službi u Vojsci za zalaganje i